Sistemes Automàtics i de Control

Presentació de la Unitat
En aquesta unitat tractarem: - Introducció: Sistemes automàtics. - Continuació dels estudis i sortides professionals - Elements d'un sistema de control automàtic. - Anàlisi i construcció d' automatismes senzills - Anàlisi i simulació de diagrames de contactes amb VirPlc

- Temps de la unitat: 6 sessions

Objectius
- Saber diferenciar entre lògica cablejada i lògica programada. - Saber diferenciar entre llaç obert i llaç tancat. - Conèixer el funcionament i les aplicacions del Relé. - Conèixer la simbologia relacionada amb els automatismes. - Saber utilitzar el programari de simulació VirPlc.

Avaluació
- Realització i presentació de treballs en la data programada.

Industria: control hivernacle. .Habitatge: termostat. -Que entenem per un Robot? Una màquina o enginy electrònic programable capaç de manipular objectes i realitzar operacions . ● Picaxe. torradora. cinta trasportadora.barrera pas nivell . Molt útil en ambients de treball perjudicial per a la salut. podem dir que automatitzar vol dir reduir al mínim la participació humana en l'accionament de les màquines.Introducció: Sistèmes automàtics ● Que entenem per un sistema de control automàtic? Es un procés que té per objectiu aconseguir que una maquina realitzi les seves funcions amb una intervenció humana mínima. En el procés de fabricació. ● Exemples . . Altres tipus de controls automàtics programats són els PC's . És un sistema de control automàtic? És un tipus de control automàtic programat. -Que vol dir automatitzar? El terme grec “automatos” vol dir que es pot moure per si mateix per tant. l'automatització permet eliminar la intervenció humana.

Cicles formatius grau superior Accés: Baxillerat aprovat CFGM aprovat + prova accés .Continuació dels estudis .Batxillerat cientifico-tecnològic Tecnologia Industrial I-II Electrotècnia Accés: aprovar ESO .Cicles formatius Grau mig Accés: ESO aprovat Superar prova .

Sistemes de control automàtic .

temperatura.. Entrades Sistema de control Sortides Motors Bombetes Bonzadors ...contacte....Components d'un sistema de control Sistemes de control: La funció d'un sistema de control consisteix en detectar alguna condició de l'entorn (llum..)i en funció dels valors que detecta efectuar alguna acció com a resposta... Sondes Sensors Polsadors ... ...

Mapa conceptual Tecnologia d'automatització Lògia cablejada Lògica programada Pneumàtica Elèctrica Hidràulica Sistemes informàtics Autòmat programable Electropneumàtica Electrohidràulica Miniordinador Electrònica Electromecànica Microordinador .

Classificació dels sistemes de control Llaç obert Entrades Unitat de Control Actuadors Sortides Exemples: rentadora. escalfador elèctric d'aigua . torradora de pa Llaç tancat Entrades Unitat de Control Actuadors Sortides Realimentació Exemples: Control de temperatura per termostat.

Exemples de llaç obert i llaç tancat .

Sistemes de control automàtic Tecnologies emprades Tecnologia Cablejada Relé electromagnètic Tecnologia Programada Autòmates Programables PLC .

Flash del rele Simbologia del relé .Tecnologia Cablejada La tecnologia cablejada amb reles electromagnètics va se la primera emprada i la de més difusió .Consisteix a interconnectar relés amb els elements d'entrada i sortida per tal d'obtenir l'automatisme desitjat a partir d'unes unions físiques dels elements que constitueixen l'element de control. -Permeten obrir/tancar circuits sense la intervenció humana. • Relé -Un relé és un interruptor automàtic accionat per un electroiman.

Esquema circuit marxa d'un motor .

Esquema circuit d'enclavament o realimentació .

Exemple esquema elèctric relé .

El relé temporitzador ● S'utilitza per implementar funcions controlades per el temps. Simbologia: Exemple d'aplicació: Imatge d'un relé temporitzador .

que és semblant a l'ordinador de gestió que tots coneixem però preparat per treballar en ambients industrials ostils. rep un gran impuls amb l'aparició de l'ordinador industrial o ordinador de procés. CPU Targetes entrades/sortides digitals. Targetes entrades/sortides analògiques.Font d'alimentació. PLC = Autòmat Programable Un autòmat programable o PLC. ve equipat amb entrades i sortides. Realització de programa en PC PLC . és un conjunt d'equips electrònics dissenyats per controlar.Tecnologia Programada Aquesta tecnologia està basada en el microprocesador. Els components de un PLC bàsic són els següents: Rack principal. PLC Que signifiquen les lletres PLC? Control Lògic Programable. processos seqüencials en qualsevol tipus de procés industrial. En temps real. a més.

Automat programable = PLC • Avantatges      Espai d'ocupació reduït Introduir modificacions facilment Comandar diferents màquines Poc temps posada funcionament Reducció costos mà d'obra • Inconvenients    Personal qualificat Inversió inicial elevada Reducció llocs treball .

Estructura de l'autòmat programable .

Un cicle:  Lectura entrades Execució del programa Activació sortides  ● .

Simbologia bàsica .

Boole per a contactes .Propietats A.

20 mA .20 mA Sortides: -digitals de tipus tot/res -analògiques 0 – 10 V o 4.Connexions al PLC Entrades: -digitals de tipus si/no -analògiques 0 – 10V o 4 .

que donen origen a una sortida. ● ● El flux del senyal va d'esquerre a dreta i de dalt a baix ● A cada branca de circuit li correspon una seqüència d'instruccions en forma de pnemotècnic .DIAGRAMA DE CONTACTES I ● També es coneix com diagrama de relés ● Està format per branques de circuit. amb uns contactes connectats en sèrie o en paral·lel . Les branques del circuit tenen origen en en una barra vertical posada a l'esquerra del diagrama.

Una bobina (sortida) no es pot connectar directament a la barra d'inici 2. A la dreta d'una bobina no es possible programar cap contacte 3. Es poden col·locar en paral·lel més de dues bobines .DIAGRAMA DE CONTACTES II ● Regles que s'han de complir 1. El nombre de contactes possibles en sèrie o paral·lel és il·limitat 4.

DIAGRAMA DE CONTACTES III Operacions en sèrie i paral·lel .

LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ .Hi ha diferents tipus de llenguates de programació segons la marca i model de PLC. -Tots tenen la mateixa finalitat: generar el codi perquè sigui executat a la CPU del PLC .

Traduir esquema elèctric a programa PLC .

avaluable -Es realitzarà al taller en grups de XXX persones. avaluable 2. Preparar el disseny del circuit amb la simbologia corresponent i llista de material necessari incloent els trams de cable. Qüestions: 1. -La bombeta B1. Implementar el circuit al taller. amb un polsador P1. .Pràctica 1 Circuit amb tecnologia cablejada: Requeriments: -El circuit ha d'encendre una bombeta B1. -La bombeta B1.s'ha d'apagar amb un altre polsador P2. s'ha de quedar encesa després de deixar de polsar el polsador.

. Dissenyar un circuit que utilitzi un polsador P1(NO) per encendre una bombeta B1. Afegir al circuit anterior un sistema d'enclavament.S'ha de dibuixar l'esquema amb la simbologia correcta. -S'ha de dibuixar la modificació a l'esquema del circuit amb la simbologia correcta -S'ha d'implementar el circuit i comprovar que funcioni.S'ha d'implementar el circuit i comprovar el funcionament. s'encén la bombeta B1.Pràctica 1 1. . la bombeta B1 s'apaga. Simbologia:polsador NO Polsador NT Relé Bombeta . -S'ha de dibuixar la modificació a l'esquema del circuit . Funcionament: Quan polsador P1 es polsa. Quan polsador P1 no es polsa. s'encén la bombeta B1. 2. Funcionament: Quan polsador P1 es polsa. Afegir al circuit anterior polsador P2 (NT) Funcionament: Quan polsador P2 es polsa s'apaga la bombeta.S'ha d'implementar el circuit i comprovar el funcionament. 3. la bombeta B1 segueix encesa. .S'ha utilitzar el relé. Quan el polsador P1 no es polsa.

Pràctica 1-solució .

Pràctica 1-solució .

Hi ha d'haver un polsador P3 de seguretat per poder apagar. avaluable 2. El circuit ha d'encendre una bombeta B2 amb un polsador P2. avaluable . tant la bombeta B1 com la bombeta B2. Preparar el disseny del circuit amb la simbologia corresponent i llista de material necessari incloent els trams de cable. Implementar el circuit al taller. a qualsevol moment. Ampliació Circuit amb tecnologia cablejada: Requeriments: El circuit ha d'encendre una bombeta B1 amb un polsador P1. Quina aplicació pot tenir aquest circuit de control. avaluable 3.Pràctica 2. Les bombetes B1 i B2 no poden estar enceses a l'hora. Qüestions: 1.

Ampliació.solució .Circuit inversor de gir motor de Corrent Continua .Pràctica 2.

VirPlc Simulador d'Automats Programables PLC Pots descarregar-te el programa a: http://www.cat/~aferrer8/ Té dos entorns de treball: ● Software ● Hardware Té tres modes d'execció: ●Stop ●Pas a pas ●Go .xtec.