Uzura

1.1.1 Introducere
Fenomenul uzării apare ca o consecinţă naturală a interacţiunii dintre două corpuri aflate în mişcare relativă. Spre deosebire de frecare, care permite formularea unor legi cantitative, datorită multitudinii de procese care au loc, nu se poate formula o astfel de lege în cazul uzurii. De asemenea, în timp ce coeficientul de frecare are valori cuprinse între 0,1 şi 1 pentru marea majoritate a cuplelor de frecare, intensitatea uzurii poate varia în domenii largi .Cu toate că în general uzura este un proces nedorit, ea este dorită în diverse cazuri: astfel, prelucrarea prin aşchiere nu este în esenţă decât un proces de "uzare" a materialului supus prelucrării, de asemenea prelucrarea prin electroeroziune este un caz tipic de uzură, iar atât de necesarul rodaj al motoarelor are aceeaşi rădăcină lingvistică cu eroziunea, care nu este altceva decât uzură. Înlăturarea uzurii nu este posibilă. Dacă însă mărimea intensităţii uzurii este prea mare, ea poate fi redusă prin lubrifierea suprafeţelor în contact, printr-o proiectare atentă, prin selecţia unui cuplu de materiale corespunzător, etc.Formularea unei definiţii cuprinzătoare a uzurii este dificilă, datorită multitudinii aspectelor sale. Totuşi, există o definiţie a unui comitet al Instituţiei Inginerilor Mecanici *H1+, prin care se precizează că uzura este "pierderea progresivă de substanţă de la suprafaţa unui corp ca urmare a unei acţiuni mecanice". Definiţia este însă incompletă, întrucât elimină coroziunea chimică şi electrochimică dintre tipurile de uzură. Tipuri de uzură Între volumul de uzare blândă şi cea severă există un raport de maximum 1/100000, în timp ce între coeficienţii de frecare doar de 1/8. În general ruperile cauzate de uzura de oboseală prezintă două zone distincte în zona de ruptură: una caracterizată printr-o suprafaţă fină, care poate atinge de la 3-4% până la 30% din suprafaţa din secţiunea de rupere, funcţie de materialul din care este alcătuit obiectul rupt. Cea de-a doua zonă are un aspect rugos şi indică uzura severă (catastrofală) care a dus la ruperea (secţionarea) obiectului respectiv. Desigur, descrierea făcută anterior este caracteristică materialelor metalice. 1.1.2.1 Uzura adezivă Suprafeţele corpurilor, oricât de prelucrate ar fi, la scară microscopică prezintă rugozităţi care ajung să se atingă în cazul contactului direct dintre două corpuri. În cazul existenţei unei forţe normale, presiunea locală în zona contactului, datorită suprafeţei mici de contact, creşte astfel încât este depăşită limita de curgere a materialelor în contact. Asperităţile se deformează plastic, până în momentul în care suprafaţa lor este suficient de mare, astfel încât pot prelua forţa fără să se mai deformeze. În mod obişnuit aceste deformări se fac cu aderarea suprafeţelor în contact în cazul în care între ele nu există un film de lubrifiant. Dacă între corpuri nu există mişcare relativă, între corpuri se păstrează un film subţire de oxid al metalelor în contact, care împiedică sudarea lor. Existenţa unei deplasări relative între suprafeţe produce înlăturarea acestui strat, favorizând procesul de aderare. Mărimea uzurii depinde de poziţia planului de forfecare a sudurii. Dacă forfecarea se produce în planul de separaţie, uzura va fi egală cu zero. Dacă însă forfecarea se produce în alt plan decât cel de separaţie, va avea loc un transfer de material de pe o suprafaţă pe alta, ceea ce va determina şi existenţa uzurii de adeziune.Principala problemă care se pune în studiul uzurii de adeziune o constituie determinarea volumului de material îndepărtat prin uzură. Se presupune cazul unui contact realizat pe un număr de asperităţi de formă sferică, de rază a. Suprafaţa fiecărui contact este a2, fiecare contact fiind supus unei sarcini de p0a2, p0 reprezentând sarcina unitară ce acţionează pe suprafeţele în contact. Trecerea unei asperităţi peste zona de contact se face pe o lungime egală cu 2a, putându-se considera că volumul de material îndepărtat de fiecare asperitate este egal cu 2/3 a3. O consecinţă a uzurii de aderenţă o constituie gripajul, care apare la sarcini mari, în absenţa lubrifiantului, sau la străpungerea peliculei de lubrifiant, în urma unor temperaturi locale ridicate, ca de exemplu în timpul rodajului. Sub acţiunea sarcinii mari, suprafeţele se apropie la o distanţă de interacţiune atomică microjoncţiunile care se formează nu mai pot fi forfecate, astfel încât mişcarea relativă încetează, cupla de frecare fiind blocată. Cauzele care conduc la gripaj sunt: rodaj necorespunzător; jocuri prea mici între suprafeţe, fără forma clinoidală (pana de ulei); calitatea necorespunzătoare a uleiului; depăşirea unor parametri funcţionali prescrişi (sarcină, viteză); prezenţa unui cuplu de materiale necorespunzătoare. 1.1.2.2 Uzarea de abraziune Acest tip de uzare este cauzat de existenţa unor particule dure între suprafeţele în contact, fiind recunoscută prin urmele provocate de microaşchiere (zgârieturi orientate). (5.70) 1.1.2.3 Uzarea de oboseală Acest tip de uzură apare de regulă în cazul roţilor dinţate, rulmenţilor, camelor, etc. şi se produce în urma solicitărilor ciclice ale suprafeţelor în contact, urmate de deformaţii plastice ale stratului superficial, de fisuri, ciupituri, exfolieri, etc. Cel mai reprezentativ tip de uzare la oboseală este ciupirea (pittingul). Mecanismul formării pittingului este explicat pornind de la modelul contactului hertzian cu alunecare (fig.5.41). Se ştie că în acest tip de contact tensiunile maxime se găsesc la adâncimea de 0,67b de suprafaţa materialului. În urma solicitărilor ciclice la această adâncime apare o microfisură în material (fig.5.42 a). Odată cu apariţia ei zona devine un concentrator de tensiuni care permite continuarea propagării sale într-un ritm accelerat (b). La un moment dat ea ajunge în zona de suprafaţă (c), moment în care în cavitate poate pătrunde filmul de lubrifiant care în mod obişnuit este utilizat pentru reducerea frecării în cuplă. La factorii amintiţi anterior se mai adaugă din acest moment şi cel cauzat de existenţa penei de fluid apărută ca urmare a formei cavităţii şi a presiunilor la care este supus fluidul în timpul funcţionării. Această fază corespunde desprinderii materialului sub forma unei ciupituri (d).O altă concepţie privind oboseala flancurilor angrenajelor se bazează

1.1.2

pe ipoteza că fisurile de oboseală se datorează rugozităţilor flancurilor, care permit formarea unor microjoncţiuni, fapt uşurat de existenţa unui strat deja obosit. Al doilea tip de uzură de oboseală îl constituie uzarea prin exfoliere, întâlnită în special la flancurile roţilor dinţate care lucrează la viteze mici, fiind favorizată de tratamentul termic defectuos al roţii. Uzarea prin coroziune În afara solicitărilor mecanice, cuplele de frecare sunt solicitate din punct de vedere chimic, printr-o serie de fenomene care generează uzură de coroziune. Acest tip de distrugere se manifestă prin îndepărtarea compuşilor de coroziune şi are loc atât în repaus (coroziune chimică) cât şi în timpul funcţionării (coroziune mecanochimică). Procesul uzurii chimice are loc în două faze: - formarea produşilor de coroziune pe cale chimică şi mecanochimică; - îndepărtarea produşilor de coroziune pe cale tribomecanică. Ca atare se poate concluziona că fenomenele de coroziune chimică se împart în fenomene chimice şi mecanochimice. Coroziunea chimică poate evolua diferit, funcţie de materiale şi condiţiile fizico-chimice ale mediului ambiant; astfel se deosebeşte o evoluţie parabolică şi una liniară a acestui tip de coroziune. În cazul coroziunii parabolice la suprafaţa corpului apare ca urmare a reacţiilor un strat protector de material (cazul oxidului de aluminiu pentru corpurile de aluminiu) care împiedică acţiunea de coroziune chimică ulterioară. În general este caracteristică stării de repaus, întrucât compuşii formaţi nu sunt eliminaţi mecanic. Evoluţia liniară (este caracteristică straturilor care nu oferă protecţie în urma coroziunii chimice - de exemplu stratul de oxid de la suprafaţa corpurilor din oţel într-un mediu de apă salină (în mare). Coroziunea chimică poate evolua sub două forme: - coroziune chimică propriu-zisă; - coroziunea electrochimică; Coroziunea chimică propriu-zisă apare în situaţia în care agentul coroziv poate fi gazos (oxigen) sau lichid (apă, lubrifiant coroziv). Oxidarea în aer la temperatura normală poate atinge 30-40 Å pe an (uzură parabolică), iar în cazul în care temperatura creşte ea se poate transforma în uzură liniară. Alierea oţelului poate mări rezistenţa la oxidare şi poate permite aderarea stratului de oxid compact autoregenerabil în cazul solicitărilor tribomecanice, cu rol de izolator. Coroziunea electrochimică este condiţionată de existenţa următorilor factori: - un cuplu de metale care permite apariţia unei diferenţe de potenţial; - realizarea unei legături galvanice între acestea prin intermediul unui fluid ionizabil (ulei). În acest caz coroziunea chimică este direct proporţională cu conductivitatea electrică a fluidului. Din punct de vedere al proprietăţilor electrochimice, metalele şi aliajele se clasifică în serii galvanice. Unele se comportă ca anozi (magneziul, aluminiul, zincul, fierul) altele sunt catozi (argint, grafit, aur, platină). Materialul care se corodează cel mai mult este anodul. Efectul coroziv al lubrifianţilor este de natură electrochimică, datorită componentelor pe care le conţin: oxigen, compuşi ai sulfului, aditivi, etc. Coroziunea creşte odată cu prezenţa apei în lubrifiant şi cu creşterea temperaturii. Pentru limitarea efectului coroziv, în lubrifianţi se utilizează aditivi antioxidanţi şi anticorozivi. Coroziunea mecano-chimică apare în cazul suprafeţelor în frecare în funcţiune. Din punct de vedere al solicitărilor mecanice, coroziunea mecano-chimică se clasifică în: - coroziunea de tensionare; - coroziunea de oboseală; Primul tip de coroziune se datorează solicitărilor mecanice statice care distrug stratul protector de oxizi, producând o intensificare a coroziunii. Coroziunea de oboseală este provocată de solicitările periodice, la ea contribuind mediul ambiant. 1.1.2.4 Coroziunea de frecare Acest tip de coroziune se caracterizează prin existenţa pe suprafeţele în frecare a unor sarcini -8 de mică amplitudine (8∙10 cm). Este întâlnită la rulmenţii autovehiculelor transportate pe distanţe mari pe calea ferată, supuşi vibraţiilor de amplitudine mică. 1.1.2.5 Coroziunea mecano-chimică în prezenţa lubrifianţilor Atât rugozităţile, cât şi compoziţia chimică şi structura metalografică a suprafeţelor în frecare sunt factori importanţi pentru evoluţia coroziunii. Această stare a suprafeţelor de frecare se modifică atât prin creşterea rugozităţilor cât şi prin acumularea continuă a produselor de coroziune. Modificarea stării suprafeţelor se realizează prin abraziune şi adeziune. Abraziunea modifică rugozitatea şi facilitează coroziunea, producând fisuri prin zgâriere. Adeziunea modifică omogenitatea suprafeţelor în frecare prin transfer de material. Toate fenomenele prezentate anterior intensifică procesul de coroziune prin formarea microcelulelor galvanice.

producând fisuri prin zgâriere. Toate fenomenele prezentate anterior intensifică procesul de coroziune prin formarea microcelulelor galvanice. Adeziunea modifică omogenitatea suprafeţelor în frecare prin transfer de material. .adeziune. Abraziunea modifică rugozitatea şi facilitează coroziunea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful