Senast reviderad 2008-08-25

3.4 Personal i utvecklingssamarbete
Personalbistånd har länge varit en viktig del av det missions- och utvecklingssamarbete som SMRs medlemsorganisationer bedriver tillsammans med sina lokala samarbetsorganisationer i syd. Personal som sänds ut från svenska organisationer ses som en del i samarbetet som kan bidra till att bygga upp och förstärka ömsesidigheten och öka förståelsen för varandras situation och levnadsförhållanden. Men när det gäller möjligheten att få bidrag för personal utsänd av svensk organisation gäller specifika regler som anges i texten nedan.

Ansökan och bedömning
Alla insatser som innehåller personal bedöms enligt samma krav och bedömningskriterier som övriga utvecklingsinsatser. I ansökan ska ni ange hur insatsen stärker det civila samhället och bidrar till fattigdomsbekämpning. Ansökan om personal görs på samma blanketter som övriga utvecklingsinsatser. Oftast handlar det om en utvecklingsinsats där personalstödet är en integrerad del. Det är även möjligt att lämna in en ansökan som endast handlar om stöd till personal. I båda fallen ska ni komplettera ansökan med en särskild blankett med uppgifter om den person som bidraget söks för samt ett organogram som visar personens plats i organisationen. Sista ansökningsdatum är den 31 maj året innan insatsen ska genomföras. För alla personalplaceringar gäller ett antal grundläggande förutsättningar:

I första hand ska ni använda lokal personal. I behovsanalysen ska det därför tydligt framgå varför det är nödvändigt med utländsk personal och vilket mervärde det ger. Ni ska även motivera hur utländsk personal på ett särskilt sätt bidrar till utvecklingsmålen. Både den svenska organisationen och samarbetsorganisationen ska ha kapacitet och kompetens att sända respektive ta emot personal. Detta förutsätter delaktighet i rekryteringsprocess, arbetsgivaransvar, arbetsledning etc. Det är viktigt att samarbetsorganisationen är väl insatt i de villkor som gäller för placering av personal. Ni ska tillsammans med samarbetsorganisationen klargöra syfte och målsättning med anställningen och arbetsplan för insatsen Utsänd personal ska ha god yrkeskompetens som är relevant för att målen med insatsen ska kunna nås.

I vår bedömning av nya ansökningar lägger vi – förutom de grundläggande utvecklingsmålen – särskild vikt vid behovsanalysen, personens
1/4 SMRs handbok kapitel 3.4 – Personal i utvecklingssamarbete

Senast reviderad 2008-08-25

arbetsbeskrivning samt plats och roll i den lokala organisationen och dess verksamhet. Det ska också framgå hur ni planerar överlämnande till lokal personal.

Ekonomi
Personal finansieras på samma sätt som övriga insatser med egeninsats. Ni kan söka bidraget antingen som separat insats eller för personal integrerad i en insats. När ni söker personalstöd som en separat insats eller del av en insats gäller ett bidrag på maximalt 7,5 basbelopp per år för 100 procents tjänst. Vid annan tjänstgöringsgrad reduceras beloppet i motsvarande grad. Denna finansiering gäller endast för personal där den svenska organisationen är arbetsgivare. Budget för personalkostnader ska finnas i ansökan och ni ska redovisa utfallet vid rapportering. Bidraget kan användas till
• • • •

lön enligt organisationens anställningsvillkor semesterersättning sociala avgifter försäkringar (inklusive sådana som kompenserar förlorade sociala förmåner, till exempel pension) skatter bostad resor, vid tillträde eller frånträde av tjänst och resor vid besök i Sverige om sådana ingår i anställningsavtalet. Tjänsteresor ska bekostas på annat sätt. utrustningsbidrag, hemkomstbidrag, fraktbidrag sjukvårdskostnader som inte ersätts av försäkring självrisk vid försäkringsfall hälsokontroll före och efter tjänstgöring vaccinering övriga kostnader som enligt organisationens anställningsvillkor är direkt relaterade till anställningen

• • •

• • • • • •

Bidraget kan också användas till kostnader för eventuell medföljande make eller maka och barn, till exempel resor, försäkringar, vaccinationer, skolavgifter med mera. Bidraget kan också användas till medlemsorganisationens kostnader för

Rekrytering: till exempel vid annonsering, resor och logi och eventuell ersättning vid anställningsintervjuer.

2/4

SMRs handbok kapitel 3.4 – Personal i utvecklingssamarbete

Senast reviderad 2008-08-25

Uppföljning: kostnader för resor och logi och eventuell ersättning vid avrapportering, uppföljningssamtal (hos organisationen eller hos terapeut/själavårdare), eventuellt krisstöd. Utbildning:
o

Kostnader för resor och logi samt eventuellt ersättning vid förberedelseutbildning. Utbildningen ska ställas i relation till arbetsuppgifter och kontraktstid. I ansökan ska ni redovisa planerad utbildning. Sida Partnership Forum i Härnösand erbjuder utbildning men ni kan också välja en annan likvärdig utbildning. Fortbildning: kostnader för resor och logi samt kurskostnader vid fortbildning under tjänstgöringstiden.

o

Bidraget ska inte användas till:

Medlemsorganisationens egna administrativa kostnader, till exempel personal på kansliet. Kostnader direkt relaterade till individens arbete, till exempel arbetsresor och arbetsutrustning. Dessa kostnader kan ingå i den här ansökan men ligger utanför schablonen.

Från SMR kan ni få hjälp med frågor om socialförsäkringsvillkor, skattevillkor och försäkringsavtal.

Kontraktstid
Vi godkänner bidraget för personal enligt angiven tidsplan för insatsen men längst tre år. Utifrån en ny ansökan med särskild motivering kan vi ytterligare godkänna maximalt en treårsperiod. Vi gör då en bedömning av det fortsatta behovet av utländsk personal. I de fall det blir aktuellt med byte av personal under insatsen ska ni presentera förändringen för SMR som måste godkänna den innan ni kan gå vidare.

Förberedande utbildning
Rekryterad person bör genomgå förberedande utbildning i biståndsteori, pedagogik, språk, kulturmöten, landkunskap och säkerhetstänkande. Sida Partnership Forum i Härnösand anordnar utresekurser för dem som förbereder sig för ett internationellt uppdrag och som är rekryterade av enskilda organisationer som bedriver utvecklingssamarbete i enlighet med de svenska biståndsmålen. SMR anordnar ibland kurser och seminarier inom ämnen som kan vara av nytta och intresse för blivande utlandspersonal och information om detta finns då på vår hemsida. I ansökan ska ni redovisa planerad förberedelseutbildning.

3/4

SMRs handbok kapitel 3.4 – Personal i utvecklingssamarbete

Senast reviderad 2008-08-25

Beslut och utbetalning av medel och rapportering
Samma principer som för övriga insatser. Se vidare kap 3:1

Rapportering av löpande volontärtjänster
De tjänster som fortfarande har den gamla volontärschablonen ska ni rapportera enligt de principer som gäller för den typen av bidrag. Ni ska använda rapporteringsmallen för volontärschablon. I rapporteringen ska ni lägga särskild vikt vid motiveringen till att utländsk personal har varit nödvändig och hur insatsen har bidragit till att stärka det civila samhället.

4/4

SMRs handbok kapitel 3.4 – Personal i utvecklingssamarbete

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful