TERHAD* Kod Kertas 942/1

PERCUBAAN STPM 2011

SKEMA PEMARKAHAN

GEOGRAFI KERTAS 1 (ALAM SEKITAR FIZIKAL)

Skema ini terdiri darpada 14 halaman bercetak

TERHAD

TERHAD* 1 (a) Takrifkan orbit planet. 1m 1m Merupakan laluan tetap dan berbentuk bujur yang dilalui oleh plenat-planet semasa beredar 1m mengelilingi matahari mengikut tempoh masa yang berbeza antara planet untuk 1m melengkapkan satu pusingan peredarannya. [mana-mana, 3 x 1m = 3m] (b) Nyatakan empat planet yang terdapat dalam sistem suria. b1 - Utarid. b2 - Zuhrah. b3 - Bumi. b4 - Marikh b5 - Musytari b6- Zuhal. b7- Uranus. b8- Neptun [ mana-mana, 4 x1 = 4m]

(c) Jelaskan lima kesan putaran bumi terhadap alam sekitar fizikal c1c2c3c4c5kejadian siang dan malam + huraian. kejadian fajar dan senja + huraian. perbezaan waktu tempatan + huraian. kejadian air pasang surut + huraian. pembiasan angin + huraian

[5 isi x 2 = 10m] * pernyataan= 1m, huraian =1m

TERHAD

TERHAD* (d) Huraikan bagaimana putaran bumi mempengaruhi aktiviti manusia. d1- Aktiviti pertanian - dilaksanakan waktu siang- proses fotosintesis berlaku waktu siangtanaman membuat makanan sendiri- hidup subur – hasil pertanian meningkat. d2- Aktiviti perikanan – dijalankan waktu malam- dengan kaedah kelong- ikan tertarik dengan cahaya lampu- ikan terperangkap dalam jaring di bawah kelong- tangkap banyak terutama di pantai barat Semenanjung Malaysia. d3- Aktiviti berehat dan tidur - waktu malam merupakan waktu yang sesuai- menyihatkan diri dan mencergaskan kehidupan -lebih sejuk dan nyaman- suasana tidak terlalu bising dan hening. d4- Aktiviti pelayaran atau penerbangan –siang atau malam - mengunakan garis longitud – zon waktu 15˚ untuk 1 jam - memudahkan pergerakan -mengurangkan kos perjalanan menjimat masa - mempercepat perjalanan. [4 isi x 2 =8m] *pernyataan =1m,huraian =1m

2 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan gunung berapi ? 1m 1m Gunung yang terbentuk daripada bahan yang ditolak keluar dari lapisan mantel melalui 1m 1m lohong atau rekahan tertentu dan dilonggok di permukaan bumi mengikut masa dalam 1m pelbagai bentuk dan saiz. [mana-mana 3 x 1 = 3m]

(b) Jelaskan lima faktor menentukan bentuk dan saiz gunung berapi. b1- jenis bahan yang dihambur keluar + huraian. b2- sifat letusan + huraian. b3- sejarah pembentukannya /peringkat perkembangan + huraian. b4- kesan gondolan + huraian. b5- kesan tinggalan selepas gunung berapi mati + huraian. [ 5 isi x 2 =10m] *pernyataan =1m, huraian =1m

TERHAD

TERHAD* (c) Huraikan kepentingan bentuk muka bumi gunung berapi terhadap alam sekitar manusia. c1- pertanian – gunung berapi bes + huraian. c2- pelancongan – tasik kawah + huraian. c3- perikanan – tasik kawah + huraian. c4- perlombongan- bentuk muka bumi jalar dalam + huraian. c5- petempatan – dataran lava bes + huraian. c6- jana kuasa elektrik geoterma + pancutan air panas. c7- penyelidikan – kon gunung berapi bes/asid/abu/komposit + huraian. [ mana-mana 6 isi x 2= 12m] *pernyataan = 1m, huraian = 1m markah = 0 jika tiada nyata bentuk muka bumi.

3 (a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan hakisan hidraul ? 1m 1m Hempasan air ke atas rekahan pada batuan di tebing dan dasar sungai menyebabkan 1m udara dalam batuan akan terhimpit dan dimampat sehingga menyebabkan rekahan batuan 1m mengalami tekanan tinggi dan semakin membesar [mana-mana 3 x 1= 3m]

(ii) Jelaskan proses pembentukan tanjung dan teluk ; dan tebing tinggi dan pentas hakisan ombak tanjung dan teluk, aii1 - terbentuk secara serentak dan susunan batuan berselang seli antara lembut dengan keras aii2 - batuan keras yang sukar dihakis dan tertinggal membentuk tanjung. aii3- batuan lembut mudah dihakis sehingga membentuk teluk

[ 3 x 1 = 3m]

TERHAD

TERHAD* tebing tinggi dan pentas hakisan ombak. aii4 – tindakan ombak berterusan di antara aras air pasang dengan aras air surut. aii5- hakisan yang berterusan membentuk lekukan sehingga runtuh dan terbentuk tebing tinggi. aii6- proses pengunduran tebing tinggi akibat hakisan membentuk pentas hakisan ombak yang semakin meluas.

[ 3 x 1 = 3m]

(iii) Huraikan empat faktor yang mempengaruhi proses hakisan pinggir pantai. aiii1- kecerunan pantai + huraian. aiii2- jenis batuan + huraian. aiii3- kekuatan ombak + huraian. aiii4 - arus pesisir pantai + huraian. aiii5 - arah kedatangan ombak + huraian. aiii6- kuantiti beban sedimen + huraian. aiii7 - litupan tumbuh-tumbuhan + huraian. aiii8 - pasang surut + huraian aiii9 – tindakan manusia + huraian

[ mana-mana 4 x 2 = 8m] *pernyataan = 1m,huraian =1m. (iv) Jelaskan langkah untuk mengurangkan kejadian hakisan di kawasan pinggir pantai. aiv1- kuat kuasa undang-undang. aiv2 - kempen aiv3 - pendidikan. aiv4 - penyelidikan ( R&D) aiv5 - membina tembok pemecah ombak. aiv6 - menanam pokok bakau/ru. aiv7 - membina tembok konkrit/benteng [mana-mana 4 x 2 =8m] TERHAD

TERHAD* ATAU 3 (b) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan profil panjang sungai ? 1m Profil panjang sungaii merupakan pandangan yang di lihat dari atas 1m 1m 1m terhadap sebatang sungai iaitu dari punca hingga ke muaranya. [4 x 1 = 4m]

(ii) Nyatakan tiga proses yang berlaku disepanjang profil tersebut. bii1- hakisan. bii2 - pengangkutan. bii3 - pemendapan.

[3 x 1 = 3m ]

(iii) Huraikan faktor yang mempengaruhi profil panjang sungai biii1 biii2 biii3 biii4 biii5 biii6 Biii7 halaju air + huraian isipadu air sungai+ huraian kecerunan + huraian beban sedimen + huraian jenis batuan + huraian jumlah hujan + huraian aktiviti manusia + huraian.

[mana-mana 5 isi x 2 = 10m] *pernyataan =1m, huraian = 1m.

TERHAD

TERHAD* (iv) Jelaskan dua aktiviti manusia yang mengganggu profil panjang sungai dan dua langkah mengatasi gangguan tersebut.

Aktiviti manusia. biv1 - perlombongan + huraian. biv2 - pembalakan + huraian. biv3 – pertanian + huraian. biv4 – pembinaan+ huraian.

[ mana-mana 2 isi x 2 = 4m]

Langkah . biv5 - kuat kuasa undang. biv6 - pendidikan. biv7 - kempen. biv8 - membina tembok kontrik. biv9 - penanaman pokok.

[ mana-mana 2 isi x 2 = 4m]

4 (a)

Apakah yang dimaksudkan dengan awan ?

1m 1m 1m Titisan air atau hablur ais yang amat halus diameternya terapung di ruang atmosfera pada 1m ketinggian yang berbeza-beza mengikut jenis-jenisnya. [ 4 x 1 = 4m]

TERHAD

TERHAD*

(b) Jelaskan 3 jenis awan peringkat tinggi bxi - Awan sirus bi1 - nipis dan kelihatan seperti sutera dan kapas, dan tidak menghalang pancaran cahaya matahari dan bulan. bi2 – memberi petanda tentang cuaca- awan tidak tersusun menunjukan cuaca baik dan awan tersusun menunjukkan cuaca buruk. bxii – Awan sirostratus. bii1 - kelihatan seperti satu kalungan mengeliling matahari atau bulan yang berbentuk seperti tirai. bii2 – membantu mengecam kedatangan ribut. bxiii – Awan sirokumulus. biii1 – kepulan awan berbentuk bulat dan padat yang tersusun berkumpul-kumpul. biii2 – dikenali awan sisik. [3 x 3 = 9m] *kenal pasti jenis = 1m, huraian = 2m . (c) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi pembentukan awan di ruang atmosfera bumi.

c1 - kehadiran badan air + huraian. c2 - Iklim dan cuaca + huraian. c3 - litupan tumbuhan + huraian. c4 – aktiviti manusia + huraian.

[ mana-mana 3 x 2 = 6 m] *peryataan = 1m,huraian = 1m.

TERHAD

TERHAD* (d) Jelaskan tiga kesan ketiadaan awan terhadap aktiviti manusia.

d1 - pertanian terjejas. d2 - aktiviti harian terjejas. d3 - perindustrian berasas air terjejas. d4 - ternakan ikan dalam kolam terjejas. [mana-mana 3 x 2 = 6m] *pernyataan = 1m.huraian = 1m.

5

(i) Apakah yang dimaksudkan dengan variasi imbangan air ?

1m 1m Jumlah air yang diterima di permukaan bumi dan jumlah air yang keluar ke ruang 1m atmosfera berbeza mengikut ruang dan masa. [ 3 x 1 = 3m]

(ii) Nyatakan dua proses utama dalam kitar hidrologi. ai1 proses secara menegak ai2 proses secara mendatar [2 x 1 = 2m] (b) b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi variasi imbangan air. Ketinggian/latitud + huraian Aspek + huraian Hujan + huraian Topografi/bentuk muka bumi + huraian Tumbuhan + huraian Batuan/jenis tanah – kejerapan/ketelapan + huraian Kemarau/banjir + huraian Kehadiran badan air – sungai, tasik, kolam + huraian

[mana-mana 5 isi x 2 = 10m] * pernyataan = 1m; huraian = 1m TERHAD

TERHAD* (c) Jelaskan pengaruh aktiviti manusia terhadap kitaran hidrologi di kawasan tropika lembab. c1 c2 c3 c4 c5 c6 Pertanian – gangguan terhadap air bawah tanah/air larian permukaan Akuakultur – gangguan terhadap air bawah tanah IKS/Industri – kesan terhadap pencemaran air/hujan asid Penyahutanan – gangguan terhadap sejatpeluhan/kerpasan/intersepsi Urbanisasi – gangguan terhadap infiltrasi Pembakaran terbuka – mewujudkan hujan asid

[mana-mana 5 isi x 2 = 10m] * pernyataan = 1m; huraian = 1m

6

Jadual di bawah menunjukkan perbezaan min suhu tahunan bagi Tanah Tinggi Kundasang dan Kota Kinabalu antara tahun 2002 hingga 2008. Min Suhu Tahunan ( ºC) bagi Tanah Tinggi Kundasang dan Kota Kinabalu antara tahun 2002 hingga 2008.

Kawasan Tanah Tinggi Kundasang Kota Kinabalu

2002 22.2

2003 22.1

2004 22.5

2005 22.3

2006 22.6

2007 22.4

2008 22.5

29.0

29.0

29.4

29.6

30.1

29.5

29.3

(a) Apakah maksud peningkatan suhu?. (1) (1) Peningkatan/pertambahan, darjah kepanasan udara di sesuatu kawasan akibat (1) (1) daripada pertambahan jumlah atau kuantiti bahangan matahari yang sampai ke (1) permukaan bumi. [5 x 1 = 5m]

TERHAD

TERHAD* (b) Berdasarkan jadual di atas, lukis sebuah graf garis untuk menunjukkan min suhu tahunan bagi Tanah Tinggi Kundasang dan Kota Kinabalu antara tahun 2002 hingga 2008. b1 b2 b3 b4 b5 Tajuk betul Melabel paksi X dan Y dengan betul Skala betul Petunjuk Plotan 1 markah 1 markah 1 markah 1 markah 6 markah (3m untuk 1 stesen) ________ 10 markah ________

Plotan 6–7 4–5 1–3 3m 2m 1m

(c)

Jelaskan kesan peningkatan suhu terhadap alam sekitar. Alam Sekitar Fizikal. cf1 cf2 cf3 cf4 cf5 cf6 Peningkatan aras air / pencairan ais – meningkatkan aras laut Penggurunan – meningkatkan kadar luluhawa dan hakisan (mengubah sesuatu landskap) Mengganggu kelembapan atmosfera – kadar pencemaran udara meningkat Fenomena pulau haba Mengganggu keseimbangan hidrologi – kemarau Kemusnahan sistem ekologi – tumbuhan, hidupan laut/plankton dan polif karang.

Alam Sekitar Manusia. cm1 cm2 cm3 Ketidakselesaan/ dehidrasi ( kehilangan air daripada badan manusia ) Penyakit – suhu meningkat menyababkan penyebaran penyakit Pertanian – mengurangkan bekalan makanan

[mana-mana 4Cf x 2 + 1 Cm x 2 = 10m] * pernyataan = 1m; huraian = 1m Calon perlu menjawab 4 kesan fizikal (Cf) dan 1 kesan manusia (Cm)

TERHAD

TERHAD*

7

Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di sebuah ekosistem sungai, (a) Apakah yang dimaksudkan dengan komponen biotik dalam ekosistem?

(1) (1) (1) Komponen benda hidup yang bernafas dan menjalankan aktiviti kelangsungan hidup. [3 x 1 = 3m]

(b) Jelaskan lima kesan kemusnahan ekosistem sungai terhadap alam sekitar di kawasan kajian. Alam Sekitar Fizikal: bf1 bf2 bf3 bf4 bf5 Peningkatan hakisan sungai + huraian Kemusnahan flora + huraian Kemusnahan fauna + huraian Kemusnahan habitat + huraian Tanah runtuh + huraian

Alam Sekitar Manusia: bm1 bm2 bm3 bm4 bm5 bm6 bm7 Pertanian terjejas + huraian Pelancongan/Rekreasi terjejas + huraian Perindustrian terjejas + huraian Perniagaan terjejas + huraian Aktiviti domestik terjejas + huraian Perlombongan terjejas + huraian Perikanan/akuakultur terjejas + huraian

[mana-mana 4 bf x 2 + 1 bm x 2 = 10m] * pernyataan = 1m; huraian = 1m Calon perlu menjawab 4 kesan fizikal (bf) dan 1 kesan manusia (bm)

TERHAD

TERHAD* (c) Huraikan enam kepentingan ekosistem sungai terhadap aktiviti manusia di kawasan tersebut. c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 Pertanian + huraian Pelancongan/Rekreasi + huraian Perindustrian + huraian Perniagaan + huraian Aktiviti domestik + huraian Perlombongan + huraian Perikanan/Akuakultur + huraian

[mana-mana 6 isi x 2 = 12m] * pernyataan = 1m; huraian = 1m 8 a) Apakah yang dimaksudkan dengan saling kebergantungan antara sistem?.

(1) (1) (1) Sesuatu sistem yang saling berhubungkait/berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain [3 x 1 = 3m]

b) b1 b2 b3 b4

Nyatakan dua punca kebakaran hutan.

kemarau/el Nino peningkatan suhu ektrem. kelalaian manusia pembakaran terbuka

[mana-mana 2 isi x 1 = 2m]

TERHAD

TERHAD* c) Jelaskan bagaimana kebakaran hutan mempengaruhi alam sekitar fizikal. Cx Dapat menyatakan komponen alam sekitar fizikal (atmosfera, hidrosferai, litosfera, biosfera) nyata 2 = 1m; nyata 4 = 2m c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 ekosistem pupus – kepupusan flora dan fauna + huraian kemusnahan habitat + huraian jerebu + huraian kemarau + huraian luluhawa + huraian tanah runtuh + huraian hakisan + huraian sejatan meningkat + huraian sejatpeluhan berkurangan + huraian kelembapan bandingan rendah + huraian

2m + [4 isi x 2 = 10m] * pernyataan = 1m; huraian = 1m

d)

Huraikan bagaimana gangguan sistem hidrologi mempengaruhi aktiviti manusia.

Imbangan air negatif/kemarau: d1 d2 d3 d4 aktiviti harian/domestik terganggu + huraian pelancongan/rekreasi terganggu + huraian pertanian terganggu + huraian IKS meningkat – menjemur + huraian

Imbangan air positif/banjir: d5 d6 d7 d8 pertanian terganggu + huraian perikanan/akuakultur terganggu + huraian pembalakan terganggu + huraian IKS terganggu + huraian

[mana-mana 5 isi x 2 = 10m] * pernyataan = 1m, huraian = 1m

SKEMA JAWAPAN TAMAT TERHAD

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful