BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
BỘ MÔN: KHOA HỌ C MÁ Y TÍ NH
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÀI GIẢNG

CẤU TRÚC DỮ LIỆU
TÊN HỌC PHẦN : CẤU TRÚC DỮ LIỆU
MÃ HỌC PHẦN : 17207
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
DÙNG CHO SV NGÀNH : CÔNG NGHỆ THÔNG TINHẢI PHÒNG - 2008

i

MỤC LỤC
CHƢƠNG 1. CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU .............................................................................. 1
1.1. Giải thuật và cấu trúc dữ liệu. ......................................................................................... 1
1.2. Cấu trúc dữ liệu và các vấn đề liên quan. ....................................................................... 1
1.3. Ngôn ngữ diễn đạt giải thuật. .......................................................................................... 2
1.4. Kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, kiểu dữ liệu trừu tƣợng ................................................... 3
CHƢƠNG 2. CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRỪU TƢỢNG CƠ BẢN ............................................... 6
2. 1. Ngăn xế p - Stack ............................................................................................................ 6
2.1.1 Khái niệm .................................................................................................................. 6
2.1.2 Các thao tác cua ngăn xêp ......................................................................................... 6
2.1.3 Vi du về hoạt động cua một stack ............................................................................. 7
2.1.4 Cài đăt stack băng mảng ............................................................................................ 7
2.1.5 Ưng dung cua stack ................................................................................................. 10
2.2. Hàng đợi - Queue .......................................................................................................... 12
2.2.1 Khái niệm ................................................................................................................ 12
2.2.2 Các thao tác cơ bản cua một hàng đợi ..................................................................... 13
2.2.3 Cài đăt hàng đợi sư dung mảng ............................................................................... 13
2.2.4 Vi du về hoạt động cua hàng đợi vơi cài đăt băng mảng vong tron ........................ 16
2.2.5 Ưng dung cu
̉
a ha
̀
ng đợ i ........................................................................................... 16
2.3. Danh sa
́
ch liên kế t – Linked list .................................................................................... 17
2.3.1 Đi ̣ nh nghi
̃
a ............................................................................................................... 17
2.3.2 Các thao ta
́
c trên danh sa
́
ch liên kế t. ....................................................................... 17
2.3.3 Cài đăt danh sách liên kêt sư dung con tro .............................................................. 18
2.3.4 Các kiểu danh sách liên kêt khác ............................................................................. 25
2.3.5 Mộ t số vi
́
dụ sƣ
̉
dụ ng cấ u tru
́
c danh sa
́
ch liên kế t .................................................... 26
2.3.6. Cài đăt stack và queue băng con tro ....................................................................... 26
2.4. Bài tập áp dung ............................................................................................................. 26
CHƢƠNG 3. CÂY (TREE). ..................................................................................................... 28
3.1. Đi ̣ nh nghia ..................................................................................................................... 28
3.1.1. Đô thi (Graph) ........................................................................................................ 28
3.1.2. Cây (tree) ................................................................................................................ 29
3.3. Cây ti
̀
m kiế m nhi ̣phân (Binary Search Tree - BST) .................................................... 31
3.3.1. Đi ̣ nh nghi
̃
a .............................................................................................................. 31
3.3.2. Khơ
̉
i ta ̣ o cây rỗ ng ................................................................................................... 32
3.3.3. Chen thêm một nút mơi vào cây ............................................................................. 32
3.3.4. Xoa bo khoi cây một nút ........................................................................................ 33
3.3.5. Tim kiêm trên cây ................................................................................................... 34
3.3.6. Duyê ̣ t cây ................................................................................................................ 35
3.3.7. Cài đăt cây BST ...................................................................................................... 36
3.4.Cây cân băng – AVL ..................................................................................................... 39
CHƢƠNG 4. BẢNG BĂM (HASH TABLE) .......................................................................... 54
4. 1. Đinh nghia bảng băm ................................................................................................... 54
4.1.1.Đinh nghia : ............................................................................................................. 54
4.1.2.Kich thƣơc cua bảng băm : ...................................................................................... 55
4.1.3. Phân loại : ............................................................................................................... 55
4.1.4.Các phép toán trên bảng băm : ................................................................................ 57
4.2.Hàm băm và các loại hàm băm : .................................................................................... 57
4.2.1.Hàm băm (Hash Function): ..................................................................................... 57
4.2.2.Một số loại hàm băm : ............................................................................................. 58

ii

4.3.Xung đột và cách xư lý xung đột ................................................................................... 61
4.3.1. Đinh nghia : ............................................................................................................ 61
4.3.2.Hệ số tải (Load Factor - ì) : .................................................................................... 61
4.3.3.Một số phƣơng pháp xư lý xung đột : ..................................................................... 61
4.3.4. Đánh giá : ............................................................................................................... 71
4.4.4.Kêt luận : ..................................................................................................................... 72
4.5. Bài tập áp dung ............................................................................................................. 72
TÀI LIỆU THAM KHẢO. ....................................................................................................... 75

iii

Tên học phần: Cấu trúc dữ liệu Loại học phần: 2
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa học Máy tinh Khoa phụ trách: CNTT
Mã học phần: 17207 Tổng số TC: 3

TS tiêt Lý thuyêt Thực hành/Xemina Tự học Bài tập lơn Đô án môn học
60 30 30 0 0 0

Điều kiện tiên quyết:
Sinh viên phải học xong các học phần sau mơi đƣợc đăng ký học phần này:
Toán cao cấp, Toán rời rạc, Ngôn ngữ C, Tin học đại cƣơng.

Mục tiêu của học phần:
Cung cấp kiên thức và ren luyện kỹ năng thực hành cấu trúc dữ liệu cho sinh viên.

Nội dung chủ yếu
- Những vấn đề cơ bản về cấu trúc dữ liệu;
- Các cấu trúc dữ liệu cơ bản
- Danh sách liên kêt;
- Ngăn xêp, hàng đợi;
- Cấu trúc cây;
- Bảng băm, ...

Nội dung chi tiết của học phần:


TÊN CHƢƠNG MỤC
PHÂN PHỐI SỐ TIẾT
TS LT TH/Xemina BT KT
Chƣơng I : Khái niệm liên quan đến CTDL 2 2 0
1.1. Giải thuật và cấu trúc dữ liệu.
1.2. Giải thuật và các vấn đề liên quan.
1.3. Ngôn ngữ diễn đạt giải thuật.
1.4. Kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, kiểu dữ liệu trừu
tƣợng.

Chƣơng II : Các kiểu dữ liệu trừu tƣợng cơ bản 12 6 6
2.1. Danh sách
2.1.1. Khái niệm danh sách
2.1.2. Các phép toán trên danh sách
2.1.3. Cài đăt danh sách
2.1.4. Các dạng danh sách liên kêt (DSLK): DSLK
đơn, vong, kép, …

2.2. Ngăn xêp (stack)
2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Cài đăt ngăn xêp bởi mảng, DSLK
2.2.3. Ưng dung
2.3. Hàng đợi (queue)
2.3.1. Khái niệm
2.3.2. Cài đăt hàng đợi bởi mảng, DSLK
2.3.3. Ưng dung
2.4. Bài tập áp dung
Chƣơng III: Cây (tree). 18 9 8 1
3.1. Khái niệm.
3.2. Cây tổng quát.

iv


TÊN CHƢƠNG MỤC
PHÂN PHỐI SỐ TIẾT
TS LT TH/Xemina BT KT
3.2.1. Biểu diễn cây tổng quát.
3.2.2. Duyệt cây tổng quát.
3.2.3. Vài vi du áp dung.
3.3. Cây nhi phân.
3.3.1. Đinh nghia và tinh chất
3.3.2. Lƣu trữ cây.
3.3.3. Duyệt cây.
3.3.4. Cây nhi phân nối vong.
3.4. Các phép toán thực hiện trên cây nhi phân.
3.4.1. Dựng cây
3.4.2. Duyệt cây để tim kiêm
3.4.3. Sắp xêp cây nhi phân
3.5. Cây tim kiêm nhi phân (binary search tree)
3.5.1. Khái niệm, cài đăt.
3.5.2. Cây AVL
3.6. Bài tập
Chƣơng IV: Bảng băm (hash table) 14 7 6 1
4.1. Khái niệm
4.2. Các loại hàm băm
4.3. Các phƣơng pháp giải quyêt xung đột
4.4. Đánh giá hiệu quả các phƣơng pháp băm
4.5. Bài tập áp dung

Nhiệm vụ của sinh viên :
Tham dự các buổi thuyêt trinh cua giáo viên, tự học, tự làm bài tập do giáo viên giao,
tham dự các bài kiểm tra đinh kỳ và cuối kỳ.

Tài liệu học tập :
1. Đinh Mạnh Tƣờng, Cấu trúc dữ liệu và thuật toán, Nhà xuất bản ĐH QG Hà Nội,
2004.
2. Đỗ Xuân Lôi, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Nhà xuất bản ĐH QG Hà Nội, 2004.
3. Robert Sedgewick, Cẩm nang thuật toán, NXB Khoa học kỹ thuật, 2000.

Hình thức và tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Hinh thức thi cuối kỳ : Thi viêt.
- Sinh viên phải đảm bảo các điều kiện theo Quy chê cua Nhà trƣờng và cua Bộ

Thang điểm: Thang điểm chữ A, B, C, D, F

Điểm đánh giá học phần: Z = 0,3X + 0,7Y.
Bài giảng này là tài liệu chính thức và thống nhất cua Bộ môn Khoa học máy tinh,
Khoa Công nghệ thông tin và đƣợc dùng để giảng dạy cho sinh viên.
Ngày phê duyệt: / /20Trƣởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Hữu Tuân (ký và ghi rõ họ tên)

1

CHƢƠNG 1. CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU
1.1. Giải thuật và cấu trúc dữ liệu.
Ðể giải một bài toán trong thực tê băng máy tinh ta phải bắt đầu từ việc xác đinh bài
toán. Nhiều thời gian và công sức bo ra để xác đinh bài toán cần giải quyêt, tức là phải trả lời
rõ ràng câu hoi "phải làm gi?" sau đo là "làm nhƣ thê nào?". Thông thƣờng, khi khởi đầu, hầu
hêt các bài toán là không đon giản, không rõ ràng. Ðể giảm bơt sự phức tạp cua bài toán thực
tê, ta phải hinh thức hoa no, nghia là phát biểu lại bài toán thực tê thành một bài toán hinh
thức (hay con gọi là mô hinh toán). Co thể co rất nhiều bài toán thực tê co cùng một mô hình
toán.
Vi du : Tô màu bản đô thê giơi.
Ta cần phải tô màu cho các nƣơc trên bản đô thê giơi. Trong đo mỗi nƣơc đều đƣợc tô
một màu và hai nƣơc láng giềng (cùng biên giơi) thi phải đƣợc tô băng hai màu khác nhau.
Hãy tim một phƣơng án tô màu sao cho số màu sư dung là it nhất.
Ta co thể xem mỗi nƣơc trên bản đô thê giơi là một đỉnh cua đô thi, hai nƣơc láng
giềng cua nhau thi hai đỉnh ứng vơi no đƣợc nối vơi nhau băng một cạnh. Bài toán lúc này trở
thành bài toán tô màu cho đô thi nhƣ sau: Mỗi đỉnh đều phải đƣợc tô màu, hai đỉnh co cạnh
nối thi phải tô băng hai màu khác nhau và ta cần tim một phƣơng án tô màu sao cho số màu
đƣợc sư dung là it nhất.
Ðối vơi một bài toán đã đƣợc hinh thức hoá, chúng ta co thể tim kiêm cách giải trong
thuật ngữ cua mô hinh đo và xác đinh co hay không một chƣong trinh co sẵn để giải. Nêu
không co một chƣơng trinh nhƣ vậy thi it nhất chúng ta cũng co thể tim đƣợc những gi đã biêt
về mô hinh và dùng các tinh chất cua mô hinh để xây dựng một giải thuật tốt.
Khi đã co mô hinh thich hợp cho một bài toán ta cần cố gắng tim cách giải quyêt bài
toán trong mô hinh đo. Khởi đầu là tim một giải thuật, đo là một chƣỗi hữu hạn các chỉ thi
(instruction) mà mỗi chỉ thi co một ý nghia rõ ràng và thực hiện đƣợc trong một lƣợng thời
gian hữu hạn.
Nhƣng xét cho cùng, giải thuật chỉ phản ánh các phép xư lý, con đoi tƣợng để xư lý
trong máy tinh chinh là dữ liệu (data ), chúng biểu diễn các thông tin cần thiêt cho bài toán:
các dữ liệu vào, các dữ liệu ra, dữ liệu trung gian, … Không thể noi tơi giải thuật mà không
nghi tơi: giải thuật đo đƣợc tác động trên dữ liệu nào, con xét tơi dữ liệu thi phải biêt dữ liệu
ấy cần đƣợc giải thuật gi tác động để đƣa ra kêt quả mong muốn.. Nhƣ vậy, giữa cấu trúc dữ
liệu và giải thuật co mối liên quan mật thiêt vơi nhau.
1.2. Cấu trúc dữ liệu và các vấn đề liên quan.
Trong một bài toán, dữ liệu bao gôm một tập các phần tư cơ sở, đƣợc gọi là dữ liệu
nguyên tư. Dữ liệu nguyên tư co thể là một chữ số, một ký tự, … cũng co thể là một số, một
xâu, … tùy vào bài toán. Trên cơ sở các dữ liệu nguyên tư, các cung cách khả di theo đo lien
kêt chúng lại vơi nhau, sẽ đãn đên các cấu trúc dữ liệu khác nhau.
Lựa chọn một cấu trúc dữ liệu thich hợp để tổ chức dữ liệu vào và trên cơ sở đo xây
dựng đƣợc giải thuật xư lý hữu hiệu đƣa tơi kêt quả mong muốn cho bài toán (dữ liệu ra), là
một khâu quan trọng.
Cách biểu diễn một cấu trúc dữ liệu trong bộ nhơ đƣợc gọi là cấu trúc lƣu trữ. Đây chinh
là cách cài đăt cấu trúc ấy trên máy tinh và trên cơ sở các cấu trúc lƣu trữ này mà thực hiện
các phép xư lý. Co thể co nhiều cấu trúc lƣu trữ khác nhau cho cùng một cấu trúc dữ liệu và
ngƣợc lại.
Khi đề cập tơi cấu trúc lƣu trũ, cần phân biệt: cấu trúc lƣu trữ tƣơng ứng vơi bộ nhơ
trong – lƣu trữ trong; cấu trúc lƣu trữ ứng vơi bộ nhơ ngoài – lƣu trữ ngoài. Chúng co đăc
điểm và cách xư lý riêng.

2

1.3. Ngôn ngữ diễn đạt giải thuật.
Việc sư dung một ngôn ngữ lập trinh bậc cao để diễn đạt giải thuật, nhƣ Pascal, C, C++,
… sẽ găp một số hạn chê sau:
- Phải luôn tuân thu các quy tắc chăt chẽ về cú pháp cua ngôn ngữ khiên cho việc trinh
bày về giải thuật và cấu trúc dữ liệu co thiên hƣơng năng nề, go bo.
- Phải phu thuộc vào cấu trúc dữ liệu tiền đinh cua ngôn ngữ nên co lúc không thể hiện
đƣợc đầy đu các ý về cấu trúc mà ta muỗn biểu đạt
Một khi đã co mô hình thích hợp cho bài toán, ta cần hinh thức hoá một giải thuật, một
cấu trúc dữ liệu trong thuật ngữ cua mô hinh đo. Khởi đầu là viêt những mệnh đề tổng quát
rôi tinh chê dần thành những chuỗi mệnh đề cu thể hơn, cuối cùng là các chỉ thi thich hợp
trong một ngôn ngữ lập trinh.
Ở bƣơc này, noi chung, ta co một giải thuật, một cấu trúc dữ liệu tƣơng đoi rõ ràng, no
gần giống nhƣ một chƣơng trinh đƣợc viêt trong ngôn ngữ lập trinh, nhƣng no không phải là
một chƣơng trinh chạy đƣợc vi trong khi viêt giải thuật ta không chú trọng năng đên cú pháp
cua ngôn ngữ và các kiểu dữ liệu con ở mức trừu tƣợng chứ không phải là các khai báo cài đăt
kiểu trong ngôn ngữ lập trinh.
Chẳng hạn vơi giải thuật tô màu đô thi GREEDY, giả sư đô thi là G, giải thuật sẽ xác
đinh một tập hợp Newclr các đỉnh cua G đƣợc tô cùng một màu, mà ta gọi là màu mơi C ở
trên. Ðể tiên hành tô màu hoàn tất cho đô thi G thi giải thuật này phải đƣợc gọi lăp lại cho đên
khi toàn thể các đỉnh đều đƣợc tô màu.
void GREEDY ( GRAPH *G, SET *Newclr )
{
Newclr = ; /*1*/
for (mỗi đỉnh v chƣa tô màu cua G) /*2*/
if (v không đƣợc nối vơi một đỉnh nào trong Newclr) /*3*/
{
đánh dấu v đã đƣợc tô màu; /*4*/
thêm v vào Newclr; /*5*/
}
}

Trong thu tuc băng ngôn ngữ giả này chúng ta đã dùng một số từ khoá cua ngôn ngữ C
xen lẫn các mệnh đề tiêng Việt. Ðiều đăc biệt nữa là ta dùng các kiểu GRAPH, SET co vẻ xa
lạ, chúng là các "kiểu dữ liệu trừu tƣợng" mà sau này chúng ta sẽ viêt băng các khai báo thích
hợp trong ngôn ngữ lập trinh cu thể. Di nhiên, để cài đăt thu tuc này ta phải cu thể hoá dần
những mệnh đề băng tiêng Việt ở trên cho đên khi mỗi mệnh đề tƣơng ứng vơi một doạn mã
thich hợp cua ngôn ngữ lập trinh. Chẳng hạn mệnh đề if ở /*3*/ co thể chi tiêt hoá hơn nữa
nhƣ sau:
void GREEDY ( GRAPH *G, SET *Newclr )
{
Newclr= ; /*1*/
for (mỗi đỉnh v chƣa tô màu cua G) /*2*/
{
int found=0; /*3.1*/
for (mỗi đỉnh w trong Newclr) /*3.2*/
if (co cạnh nối giữa v và w) /*3.3*/
found=1; /*3.4*/
if (found==0)/*3.5*/
{
đánh dấu v đã đƣợc tô màu; /*4*/
thêm v vào Newclr; /*5*/
}

3

}
}
GRAPH và SET ta coi nhƣ tập hợp. Co nhiều cách để biểu diễn tập hợp trong ngôn ngữ
lập trinh, để đơn giản ta xem các tập hợp nhƣ là một danh sách (LIST) các số nguyên biểu
diễn chỉ số cua các đỉnh và kêt thúc băng một giá tri đăc biệt NULL. Vơi những qui ƣơc nhƣ
vậy ta co thể tinh chê giải thuật GREEDY một bƣơc nữa nhƣ sau:
void GREEDY ( GRAPH *G, LIST *Newclr )
{
int found;
int v,w ;
Newclr= ;
v= đỉnh đầu tiên chƣa đƣợc tô màu trong G;
while (v<>null)
{
found=0;
w=đỉnh đầu tiên trong newclr;
while( w<>null) && (found=0)
{
if ( co cạnh nối giữa v và w )
found=1;
else w= đỉnh kê tiêp trong newclr;
}
if (found==0 )
{
Ðánh dấu v đã đƣợc tô màu;
Thêm v vào Newclr;
}
v= đỉnh chƣa tô màu kê tiêp trong G;
}
}
1.4. Kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, kiểu dữ liệu trừu tƣợng
Khái niệm trừu tƣợng hóa
Trong tin học, trừu tƣợng hoa nghia là đơn giản hoa, làm cho no sáng sua hơn và dễ hiểu
hơn. Cu thể trừu tƣợng hoa là che di những chi tiêt, làm nổi bật cái tổng thể. Trừu tƣợng hoa
co thể thực hiện trên hai khia cạnh là trừu tƣợng hoa dữ liệu và trừu tƣợng hoa chƣơng trinh.
Trừu tƣợng hóa chƣơng trình
Trừu tƣợng hoa chƣơng trinh là sự đinh nghia các chƣơng trinh con để tạo ra các phép
toán trừu tƣợng (sự tổng quát hoa cua các phép toán nguyên thuy). Chẳng hạn ta co thể tạo ra
một chƣơng trinh con Matrix_Mult để thực hiện phép toán nhân hai ma trận. Sau khi
Matrix_mult đã đƣợc tạo ra, ta co thể dùng no nhƣ một phép toán nguyên thuy (chẳng hạn
phép cộng hai số).
Trừu tƣợng hoa chƣơng trinh cho phép phân chia chƣơng trinh thành các chƣơng trinh
con. Sự phân chia này sẽ che dấu tất cả các lệnh cài đăt chi tiêt trong các chƣơng trinh con. Ở
cấp độ chƣơng trinh chinh, ta chỉ thấy lời gọi các chƣơng trinh con và điều này đƣợc gọi là sự
bao gói.
Vi du nhƣ một chƣơng trinh quản lý sinh viên đƣợc viêt băng trừu tƣợng hoa co thể
là:
void main()
{
Nhap(Lop);

4

Xu_ly (Lop);
Xuat (Lop);
}
Trong chƣơng trinh trên, Nhap, Xu_ly, Xuat là các phép toán trừu tƣợng. Chúng che dấu
bên trong rất nhiều lệnh phức tạp mà ở cấp độ chƣơng trinh chinh ta không nhin thấy đƣợc.
Con Lop là một biên thuộc kiểu dữ liệu trừu tƣợng mà ta sẽ xét sau.
Chƣơng trinh đƣợc viêt theo cách gọi các phép toán trừu tƣợng co lệ thuộc vào cách
cài đăt kiểu dữ liệu không?
Trừu tƣợng hóa dữ liệu
Trừu tƣợng hoa dữ liệu là đinh nghia các kiểu dữ liệu trừu tƣợng
Một kiểu dữ liệu trừu tƣợng là một mô hình toán học cùng với một tập hợp các phép
toán (operator) trừu tƣợng đƣợc định nghĩa trên mô hình đó. Vi du tập hợp số nguyên cùng
vơi các phép toán hợp, giao, hiệu là một kiểu dữ liệu trừu tƣợng.
Trong một ADT các phép toán co thể thực hiện trên các đoi tƣợng (toán hạng) không chỉ
thuộc ADT đo, cũng nhƣ kêt quả không nhất thiêt phải thuộc ADT. Tuy nhiên, phải co it nhất
một toán hạng hoăc kêt quả phải thuộc ADT đang xét.
ADT là sự tổng quát hoá của các kiểu dữ liệu nguyên thƣỷ.
Ðể minh hoạ ta co thể xét bản phác thảo cuối cùng cua thu tuc GREEDY. Ta đã dùng
một danh sách (LIST) các số nguyên và các phép toán trên danh sách newclr là:
- Tạo một danh sách rỗng.
- Lấy phần tư đầu tiên trong danh sách và trả về giá tri null nêu danh sách rỗng.
- Lấy phần tư kê tiêp trong danh sách và trả về giá tri null nêu không con phần tư kê
tiêp.
- h.
Nêu chúng ta viêt các chƣơng trinh con thực hiện các phép toán này, thi ta dễ dàng thay
các mệnh đề hinh thức trong giải thuật băng các câu lệnh đơn giản
Câu lệnh Mệnh đề hinh thức
MAKENULL(newclr) newclr=|;
w=FIRST(newclr) w=phần tư đầu tiên trong newclr
w=NEXT(w,newclr) w=phần tư kê tiêp trong newclr
INSERT( v,newclr) Thêm v vào newclr

Ðiều này cho thấy sự thuận lợi cua ADT, đo là ta co thể đinh nghia một kiểu dữ liệu tuỳ
ý cùng vơi các phép toán cần thiêt trên no rôi chúng ta dùng nhƣ là các đoi tƣợng nguyên
thuỷ. Hơn nữa chúng ta co thể cài đăt một ADT băng bất kỳ cách nào, chƣơng trinh dùng
chúng cũng không thay đổi, chỉ co các chƣơng trinh con biểu diễn cho các phép toán cua
ADT là thay đổi.
Cài đặt ADT là sự thể hiện các phép toán mong muốn (các phép toán trừu tƣợng) thành
các câu lệnh cua ngôn ngữ lập trinh, bao gôm các khai báo thich hợp và các thu tuc thực hiện
các phép toán trừu tƣợng. Ðể cài đăt ta chọn một cấu trúc dữ liệu thich hợp co trong ngôn
ngữ lập trinh hoăc là một cấu trúc dữ liệu phức hợp đƣợc xây dựng lên từ các kiểu dữ liệu cơ
bản cua ngôn ngữ lập trinh.
Sự khác nhau giữa kiểu dữ liệu và kiểu dữ liệu trừu tƣợng là gi?
Măc dù các thuật ngữ kiểu dữ liệu (hay kiểu - data type), cấu trúc dữ liệu (data

5

structure), kiểu dữ liệu trừu tƣợng (abstract data type) nghe nhƣ nhau, nhƣng chúng co ý
nghia rất khác nhau.
Kiểu dữ liệu là một tập hợp các giá tri và một tập hợp các phép toán trên các giá tri đo.
Vi du kiểu Boolean là một tập hợp co 2 giá tri TRUE, FALSE và các phép toán trên no nhƣ
OR, AND, NOT …. Kiểu Integer là tập hợp các số nguyên co giá tri từ -32768 đên 32767
cùng các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, Div, Mod…
Kiểu dữ liệu co hai loại là kiểu dữ liệu sơ cấp và kiểu dữ liệu co cấu trúc hay con gọi là
cấu trúc dữ liệu.
Kiểu dữ liệu sơ cấp là kiểu dữ liệu mà giá tri dữ liệu cua no là đơn nhất. Vi du: kiểu
Boolean, Integer….
Kiểu dữ liệu co cấu trúc hay con gọi là cấu trúc dữ liệu là kiểu dữ liệu mà giá tri dữ liệu
cua no là sự kêt hợp cua các giá tri khác. Vi du: ARRAY là một cấu trúc dữ liệu.
Một kiểu dữ liệu trừu tƣợng là một mô hinh toán học cùng vơi một tập hợp các phép
toán trên no. Co thể noi kiểu dữ liệu trừu tƣợng là một kiểu dữ liệu do chúng ta đinh nghia ở
mức khái niệm (conceptual), no chƣa đƣợc cài đăt cu thể băng một ngôn ngữ lập trinh.
Khi cài đăt một kiểu dữ liệu trừu tƣợng trên một ngôn ngữ lập trinh cu thể, chúng ta phải
thực hiện hai nhiệm vu:
1. Biểu diễn kiểu dữ liệu trừu tƣợng băng một cấu trúc dữ liệu hoăc một kiểu dữ liệu
trừu tƣợng khác đã đƣợc cài đăt.
2. Viêt các chƣơng trinh con thực hiện các phép toán trên kiểu dữ liệu trừu tƣợng mà ta
thƣờng gọi là cài đăt các phép toán.
Bài tập:
1. Tim hiểu các kiểu dữ liệu cơ sở trong C
2. Tim hiểu các cấu trúc dữ liệu mảng, cấu trúc trong C và thực hiện một số bài tập cơ
bản nhƣ nhập, xuất

6

CHƢƠNG 2. CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRỪU TƢỢNG CƠ BẢN
2. 1. Ngăn xế p - Stack
2.1.1 Khái niệm
Khái niệm: Ngăn xế p (stack) là một tập hợp các phần tư (items) cùng kiểu đƣợc tổ
chƣ
́
c mộ t ca
́
ch tuầ n tƣ̣ (chinh vi thê một số tài liệu con đinh nghia ngăn xêp là một danh sách
tuyế n ti
́
nh ca
́
c phầ n tƣ
̉

́
i ca
́
c thao ta
́
c truy câ ̣ p ha ̣ n chế tơ
́
i ca
́
c phầ n tƣ
̉
cu
̉
a danh sa
́
ch đo
́
)
trong đo
́
phầ n tƣ
̉
đƣợ c thêm va
̀
o cuố i cu
̀
ng cu
̉
a tâ ̣ p hợ p se
̃
la
̀
phầ n tƣ
̉
bi ̣loa ̣ i bo
̉
đầ u tiên kho
̉
i
tâ ̣ p hợ p. Các ngăn xêp thƣờng đƣợc gọi là các cấu trúc LIFO (Last In First Out).
Ví dụ về ngăn xế p: Chồ ng ta
̀
i liê ̣ u cu
̉
a mộ t công chƣ
́
c văn pho
̀
ng, chồ ng đi
̃
a … la
̀
ca
́
c
vi du về ngăn xêp.
Chú ý: Phầ n tƣ
̉
duy nhấ t co
́
thể truy câ ̣ p tơ
́
i cu
̉
a mộ t ngăn xế p la
̀
phầ n tƣ
̉

́
i đƣợ c
thêm va
̀
o gầ n đây nhấ t (theo thơ
̀
i gian) cua ngăn xêp.
2.1.2 Các thao tác của ngăn xếp
Đối vơi một ngăn xêp chỉ co 2 thao ta
́
c cơ ba
̉
n, thao ta
́
c thƣ
́
nhấ t thƣ̣ c hiê ̣ n thêm mộ t
phầ n tƣ
̉
va
̀
o stack gọ i la
̀
push, thao ta
́
c thƣ
́
hai la
̀
đọ c gia
́
tri ̣cu
̉
a mộ t phầ n tƣ
̉
va
̀
loa ̣ i bo
̉
no khoi
stack gọ i la
̀
pop.

Để nhấ t qua
́
n vơ
́
i ca
́
c thƣ viê ̣ n ca
̀
i đă ̣ t cấ u tru
́
c stack chuẩ n STL (và một số tài liệu
cũng phân chia nhƣ vậy), ta xa
́
c đi ̣ nh ca
́
c thao ta
́
c đố i vơ
́
i mộ t stack gồ m co
́
:
1. Thao ta
́
c push(d) sẽ đăt phần tư d lên đi
̉
nh cu
̉
a stack.
2. Thao ta
́
c pop() loại bo phần tư ở đỉnh stack.
3. Thao ta
́
c top() sẽ trả về giá tri phần tư ở đỉnh stack.
4. Thao ta
́
c size() cho biế t số phầ n tƣ
̉
hiê ̣ n ta ̣ i đang lƣu trong stack
Ngoài hai thao tác cơ bản trên chúng ta cầ n co
́
mộ t số thao ta
́
c phụ trợ kha
́
c: chẳ ng ha ̣ n
làm thê nào để biêt là một stack không co phần tư nào – tƣ
́
c la
̀
rỗ ng (empty) hay la
̀
đầ y (full)

́
c la
̀
không thể thêm va
̀
o bấ t cƣ
́
mộ t phầ n tƣ
̉
na
̀
o kha
́
c nƣ
̃
a. Để thƣ̣ c hiê ̣ n điề u na
̀
y ngƣơ
̀
i ta
thƣơ
̀
ng thêm hai thao ta
́
c tiế n ha
̀
nh kiể m tra la
̀
empty() và full().
Để đa
̉
m ba
̉
o không xa
̉
y ra ti
̀
nh tra ̣ ng gọ i la
̀
stack overflow (tràn stack – không thể thêm
vào stack bất cứ phần tư nào) chúng ta co thể cho hàm push tra
̉
về chẳ ng ha ̣ n 1 trong trƣơ
̀
ng
hợ p thƣ̣ c hiê ̣ n tha
̀
nh công va
̀
0 nế u không tha
̀
nh công.

7

2.1.3 Ví dụ về hoạt động của một stack
Giả sư chúng ta co một stack kich thƣơc băng 3 (co thể chứa đƣợc tối đa 3 phầ n tƣ
̉
) và
các phần tư cua stack là các số nguyên trong khoảng từ -100 đên 100. Sau đây la
̀
minh họ a
các thao tác đối vơi stack và kêt quả thực hiện cua các thao tác đo.
Thao ta
́
c Nô ̣ i dung stack Kế t qua
̉

Khơ
̉
i ta ̣ o ()
push(55) (55) 1
push(-7) (-7, 55) 1
push(16) (16, -7, 55) 1
pop (-7, 55) 16
push(-8) (-8, -7, 55) 1
push(23) (-8, -7, 55) 0
pop (-7, 55) -8
pop (55) -7
pop () 55
pop () 101
2.1.4 Cài đặt stack băng mảng
Cấ u tru
́
c dƣ
̃
liê ̣ u stack co
́
thể ca
̀
i đă ̣ t bằ ng ca
́
ch sƣ
̉
dung một mảng và một số nguyên
top_idx để chƣ
́
a chi
̉
số cu
̉
a phầ n tƣ
̉
ơ
̉
đi
̉
nh stack.
Ngăn xế p rỗ ng khi top_idx = -1 và đầy khi top_idx = n-1 trong đo
́
n la
̀
ki
́
ch thƣơ
́
c cu
̉
a
mảng.
Khi thƣ̣ c hiê ̣ n thao ta
́
c push chu
́
ng ta tăng top_idx lên 1 và ghi dữ liệu vào vi tri tƣơng
ứng cua mảng.
Khi thƣ̣ c hiê ̣ n thao ta
́
c pop chu
́
ng ta chi
̉
viê ̣ c gia
̉
m chi
̉
số top_idx đi 1.
Vi du về ngăn xêp cài đăt băng mảng:
Giả sư chúng ta sư dung mảng E[0..4] để chứa các phần tư cua stack va
̀
biế n top_idx
để lƣu chỉ số cua phần tư ở đỉnh stack. Trong ba
̉
ng sau cộ t cuố i cu
̀
ng kế t qua
̉
la
̀
gia
́
tri ̣tra
̉
về
cua việc gọi hàm.
Thao ta
́
c top_idx E[0] E[1] E[2] E[3] E[4] Kế t qua
̉

khơ
̉
i ta ̣ o -1 ? ? ? ? ?
push(55) 0 55 ? ? ? ? 1
push(-7) 1 55 -7 ? ? ? 1
push(16) 2 55 -7 16 ? ? 1
pop 1 55 -7 16 ? ? 16
push(-8) 2 55 -7 -8 ? ? 1
pop 1 55 -7 -8 ? ? -8
pop 0 55 -7 -8 ? ? -7
Chú ý răng trong minh họa này chúng ta thấy răng một số giá tri vẫn con trong mảng
nhƣng chu
́
ng đƣợ c xem nhƣ không co
́
trong stack vi
̀
không co
́
thao ta
́
c na
̀
o truy câ ̣ p tơ
́
i chu
́
ng.
Noi chúng thi phần tư E[i] đƣợ c xem la
̀
ra
́
c nế u nhƣ i>top_idx. Tại sao chúng ta không xoa bo
các phần tư này (chẳ ng ha ̣ n nhƣ đă ̣ t chu
́
ng băng các giá tri măc đinh nào đo?).

8

Cài đăt cua stack băng ngôn ngữ C nhƣ sau (áp dung stack cho bài toán chuyển số từ
cơ số 10 sang cơ số 2):
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
const int MAX_ELEMENT = 100; // so phan tu toi da cua stack la 100
// khai bao stack chua cac so nguyen
typedef struct
{
int * data; // khai bao mang dong
int top_idx;
} stack;
// ham khoi tao stack rong
void init(stack *s);
void push(stack * s, int d);
void pop(stack *s);
int top(const stack *s);
int size(const stack *s);
int empty(const stack *s);
int full(const stack *s);
// ham giai phong bo nho danh cho stack
void clear(stack *s);

int main()
{
int n;
int bit;
stack s;
init(&s);
printf("Nhap so nguyen n = ");
scanf("%d", &n);
while(n)
{
push(&s, n%2);
n /= 2;
}
while(!empty(&s))
{
bit = top(&s);
pop(&s);
printf("%d", bit);
}
clear(&s);
return 0;

9

}
void init(stack *s)
{
s->data = (int*)malloc(MAX_ELEMENT * sizeof(int));
s->top_idx = -1;
}
void clear(stack *s)
{
if(s->data != NULL)
free(s->data);
s->top_idx = -1;
}
void push(stack *s, int d)
{
s->data[++s->top_idx] = d;
}
void pop(stack *s)
{
s->top_idx --;
}
int top(const stack *s)
{
return s->data[s->top_idx];
}
int size(const stack *s)
{
return s->top_idx+1;
}
int empty(const stack * s)
{
return (s->top_idx==-1)?(1):(0);
}
int full(const stack * s)
{
return (s->top_idx==MAX_ELEMENT-1)?(1):(0);
}
Cấ u tru
́
c stack co
́
thể ca
̀
i đă ̣ t bằ ng ma
̉
ng theo ca
́
c ca
́
ch kha
́
c, hoă ̣ c ca
̀
i đă ̣ t bằ ng con tro
̉

(chúng ta sẽ học về phầ n ca
̀
i đă ̣ t na
̀
y sau phầ n danh sa
́
ch liên kế t).
Stack co
́
thể đƣợ c ca
̀
i đă ̣ t bằ ng ca
̉
ma
̉
ng va
̀
danh sa
́
ch liên kế t vâ ̣ y khi na
̀
o chu
́
ng ta sƣ
̉

dung mảng và khi nào dùng danh sách liên kêt?
Danh sa
́
ch liên kế t Mảng

́
mỗ i phầ n tƣ
̉
cu
̉
a stack cầ n
co thêm 2 byte (1 con tro
̉
).
Xin cấ p pha
́
t mộ t vu
̀
ng nhơ
́
co
́
ki
́
ch
thƣơ
́
c cố đi ̣ nh va
̀
co
́
thể mộ t phầ n

10

Nế u ki
́
ch thƣơ
́
c cu
̉
a mộ t phầ n

̉

́
n thi
̀
không đa
́
ng kể
nhƣng nế u la
̀
kiể u int thi
̀
ki
́
ch
thƣơ
́
c se
̃
tăng gấ p đôi.
trong số đo
́
không bao giơ
̀
đƣợ c du
̀
ng
đên và nêu nhƣ kich thƣơc cua một
phầ n tƣ
̉

́
n thi
̀
vu
̀
ng nhơ
́
la
̃
ng phi
́
na
̀
y
cũng rất lơn.
Không co
́
giơ
́
i ha ̣ n về số phầ n

̉
cu
̉
a stack.
Kich thƣơc tối đa cua stack đƣợc xác
đi ̣ nh ngay khi no
́
đƣợ c ta ̣ o ra.
2.1.5 Ưng dụng của stack
Ví dụ 1
Stack co
́
thể du
̀
ng để kiể m tra ca
́
c că ̣ p ky
́
hiê ̣ u cân bằ ng trong mộ t chƣơng tri
̀
nh (chẳ ng
hạn {}, (), []).
Vi du {()} và {()({})} là các biểu thức đúng con {((} và {(}) không pha
̉
i la
̀
ca
́
c biể u
thƣ
́
c đu
́
ng.
Chúng ta thấy răng nêu nhƣ một biểu thức là đúng thi trong quá trinh đọc các ký hiệu
cua biểu thức đo nêu chúng ta thấy một ký hiệu đong (chẳ ng ha ̣ n ), } hay ]) thi ký hiệu này
phải khơp vơi ký hiệu mở đƣợc đọc thấy gần nhất (theo thơ
̀
i gian), và khi đo việc sư dung
stack cho ca
́
c ba
̀
i toa
́
n nhƣ thế na
̀
y la
̀
hoa
̀
n toa
̀
n hợ p ly
́
.
Chúng ta co thể sư dung thuật toán sau đây:
while not end of Input
S = next sumbol
if(s is opening symbol)
push(s)
else // s la
̀
dấ u đo
́
ng ngoă ̣ c
if(stack.empty)
Báo lỗi
else
R = stack.top()
stack.pop()
if(!match(s,r))
Báo lỗi
If(!stack.empty())
Báo lỗi
Vi du:
1. Input: {()}
s = {, push{,
s = (, push (,
s = ), r = pop = (, r,s match
s = }, r = pop = {, r,s match
End of Input, stack rỗ ng => biể u thƣ
́
c la
̀
đu
́
ng.
Vi du: Input = { ( ) ( { ) } } (sai)
Input = { ( { } ) { } ( ) }

11

Ví dụ 2

̉
dụ ng Stack để chuyể n đổ i ca
́
c dạng biểu thức đại số. Trong vi
́
dụ na
̀
y chu
́
ng ta se
̃

xem xe
́
t ca
́
c thuâ ̣ t toa
́
n sƣ
̉
dụ ng stack để chuyể n đổ i tƣ
̀
biể u đa ̣ i số ơ
̉
da ̣ ng trung tố (dạng thông
thƣơ
̀
ng, hay co
̀
n gọ i la
̀
infix notation) thành các biểu thức ở dạng tiền tố (prefix notation, hay
con gọi là biểu thức Balan – Polish notation) và biểu thức hậu tố (postfix notation, hay biể u
thƣ
́
c Balan ngƣợ c).
Biể u thƣ
́
c đa ̣ i số la
̀
mộ t sƣ̣ kế t hợ p đu
́
ng đắ n giƣ
̃
a ca
́
c toa
́
n ha ̣ ng (operand) và các toán

̉
(operator). Toán hạng là các số liệu co thể thực hiện đƣợc các thao tác tinh toán toán học.
Toán hạng cũng co thể là các biên số x, y, z hay ca
́
c hằ ng số . Toán tư là một ký hiệu chỉ ra
thao ta
́
c ti
́
nh toa
́
n toa
́
n họ c hay logic giƣ
̃
a ca
́
c toa
́
n ha ̣ ng, chẳ ng ha ̣ n nhƣ ca
́
c toa
́
n ha ̣ ng +, -, *,
/, ^ (toán tư mũ hoa). Viê ̣ c đi ̣ nh nghi
̃
a ca
́
c biể u thƣ
́
c đa ̣ i số mộ t ca
́
ch chă ̣ t che
̃
về ly
́
thuyế t la
̀

nhƣ sau:
- Mộ t toa
́
n ha ̣ ng la
̀
mộ t biể u thƣ
́
c hợ p lê ̣
- Nế u expression1 và expression2 là hai biểu thức hợp lệ và op là một toán tư thi
mộ t kế t hợ p hợ p lê ̣ giƣ
̃
a biể u thƣ
́
c expression 1 vơ
́
i biể u thƣ
́
c expression 2 sƣ
̉
dụ ng
toán tư op sẽ cho ta một biểu thức đại số hợp lệ
Theo đi ̣ nh nghi
̃
a trên ta co
́
x + y*z la
̀
mộ t biể u thƣ
́
c đa ̣ i số hợ p lê ̣ nhƣng *x y z+
không pha
̉
i la
̀
mộ t biể u thƣ
́
c hợ p lê ̣ . Trong ca
́
c biể u thƣ
́
c đa ̣ i số ngƣơ
̀
i ta co
́
thể sƣ
̉
dụ ng ca
́
c
dấ u đo
́
ng va
̀

̉
ngoă ̣ c.
Mộ t biể u thƣ
́
c đa ̣ i số co
́
thể đƣợ c biể u diễ n bằ ng 3 dạng khác nhau.
Biể u thƣ
́
c trung tố (infix notation): đây la
̀
da ̣ ng biể u diễ n phổ biế n nhấ t cu
̉
a ca
́
c biể u
thƣ
́
c đa ̣ i số , trong ca
́
c biể u thƣ
́
c trung tố , toán tư năm giữa các toán hạng. Vi du nhƣ 2 + 3 * (7
– 3)
Biể u thƣ
́
c tiề n tố (prefix notation): dạng biểu diễn này do nhà toán học ngƣời Balan
Jan Lukasiewicz đƣa ra va
̀
o nhƣ
̃
ng năm 1920. Trong da ̣ ng biể u diễ n na
̀
y, toán tư đứng trƣơc
các toán hạng. Vi du nhƣ + * 2 3 7
Biể u thƣ
́
c hâ ̣ u tố (postfix notation): hay co
̀
n gọ i la
̀
biể u thƣ
́
c Balan ngƣợ c, toán tư
đƣ
́
ng sau ca
́
c toa
́
n ha ̣ ng. Vi du nhƣ 2 3 – 7 *.
Câu ho
̉
i ma
̀
chu
́
ng ta co
́
thể đă ̣ t ra ngay lâ ̣ p tƣ
́
c ơ
̉
đây la
̀
: tại sao lại cần sư dung tơi các
dạng biểu diễn tiền tố và hậu tố trong khi chúng ta vẫn quen và vẫn sư dung đƣợc các biểu
thƣ
́
c ơ
̉
da ̣ ng trung tố .
Lý do là các biểu thức trung tố không đơn giản và dễ dàng khi tinh giá tri cua chúng
nhƣ chu
́
ng ta vẫ n tƣơ
̉
ng. Để ti
́
nh gia
́
tri ̣cu
̉
a mộ t biể u thƣ
́
c trung tố chu
́
ng ta cầ n ti
́
nh tơ
́
i độ ƣu
tiên cu
̉
a ca
́
c toa
́
n tƣ
̉
cu
̉
a biể u thƣ
́
c va
̀
ca
́
c qui tắ c kế t hợ p. Độ ƣu tiên cua các toán tư và các qui
tắ c kế t hợ p se
̃
quyế t đi ̣ nh tơ
́
i qua
́
tri
̀
nh ti
́
nh toa
́
n gia
́
tri ̣cu
̉
a mộ t biể u thức trung tố.
Chúng ta co bảng độ ƣu tiên cua các toán tư thƣờng găp nhƣ sau:
Toán tư Độ ƣu tiên
()
+ (mộ t ngôi), - (mộ t ngôi), !
+ (cộ ng), - (trƣ
̀
)
<, <=, >, >=
==, !=

12

&&
||
Khi đa
̃
biế t độ ƣu tiên toa
́
n tƣ
̉
chu
́
ng ta co thể tinh toán các biểu thức chẳng hạn 2 + 4
* 5 sẽ băng 22 vi trƣơc hêt cần lấy 4 nhân vơ
́
i 5, sau đo
́
kế t qua
̉
nhâ ̣ n đƣợ c đem cộ ng vơ
́
i 2 vi
phép nhân co độ ƣu tiên cao hơn phép cộng. Nhƣng vơ
́
i biể u thƣ
́
c 2*7/3 thi ta không thể ti
́
nh
đƣợ c vi
̀
phe
́
p nhân va
̀
phe
́
p chia co
́
độ ƣ̣ u tiên bằ ng nhau, khi đo
́
cầ n sƣ
̉
dụ ng tơ
́
i ca
́
c qui tắ c
kế t hợ p ca
́
c toa
́
n tƣ
̉
. Qui tắ c kế t hợ p se
̃
cho chu
́
ng ta biế t thƣ
́
tƣ̣ thƣ̣ c hiê ̣ n ca
́
c toa
́
n tƣ
̉
u co
́
cu
̀
ng
độ ƣu tiên. Chẳ ng ha ̣ n chu
́
ng ta co
́
qui tắ c kế t hợ p tra
́
i, nghia là các toán tư cùng độ ƣu tiên sẽ
đƣợ c thƣ̣ c hiê ̣ n tƣ
̀
tra
́
i qua pha
̉
i, hay qui tắ c kế t hợ p pha
̉
i. Nế u theo qui tắ c kế t hợ p tra
́
i thi
̀

phép toán trên sẽ co kêt quả là 4 (lấ y kế t qua
̉
nguyên).
Vi những vấn đề liên quan tơi độ ƣu tiên toán tư và các qui luật kêt hợp nên chúng ta
thƣơ
̀
ng sƣ
̉
dụ ng ca
́
c da ̣ ng biể u diễ n tiề n tố va
̀
hâ ̣ u tố trong viê ̣ c ti
́
nh toa
́
n ca
́
c biể u thƣ
́
c đa ̣ i số .
Cả biểu thức hậu tố và tiền tố đều co một ƣu điểm hơn so vơi cách biểu diễn trung tố:
đo
́
la
̀
khi ti
́
nh toa
́
n ca
́
c biể u thƣ
́
c ơ
̉
da ̣ ng tiề n tố va
̀
hâ ̣ u tố chu
́
ng ta không cầ n pha
̉
i để y
́

́
i độ
ƣu tiên toa
́
n tƣ
̉
va
̀
ca
́
c luâ ̣ t kế t hợ p. Tuy nhiên so vơ
́
i biể u thƣ
́
c trung tố , các biểu thức tiền tố
và hậu tố kho hiểu hơn và vi thê nên khi biểu diễn chúng ta vẫn sư dung dạng biểu thức trung
tố , nhƣng khi ti
́
nh toa
́
n se
̃

̉
dụ ng da ̣ ng tiề n tố hoă ̣ c hâ ̣ u tố , điề u na
̀
y yêu cầ u cầ n co
́
các thuật
toán chuyển đổi từ dạng trung tố sang dạng tiền tố hoăc hậu tố.
Viê ̣ c chuyể n đổ i cu
̉
a chu
́
ng ta co
́
thể thƣ̣ c hiê ̣ n bằ ng ca
́
ch sƣ
̉
dụ ng cấ u tru
́
c stack hoă ̣
cây biể u thƣ
́
c (chƣơng 5), phầ n na
̀
y chu
́
ng ta se
̃
chi
̉
xem xe
́
t ca
́
c thuâ ̣ t toa
́
n sƣ
̉
dụ ng stack vi
̀

thuâ ̣ t toa
́
n sƣ
̉
dụ ng cây biể u thƣ
́
c kha
́
phƣ
́
c ta ̣ p.
Thuâ ̣ t toa
́
n chuyể n đổ i biể u thƣ
́
c da ̣ ng trung tố tha
̀
nh da ̣ ng hâ ̣ u tố sƣ
̉
dụ ng stack.
Ví dụ 3
Phân ti
́
ch độ ƣu tiên toa
́
n tƣ
̉

Chúng ta co thể sư dung cấ u tru
́
c stack để phân ti
́
ch va
̀
lƣợ ng gia
́
ca
́
c biể u thƣ
́
c toa
́
n
học kiểu nhƣ:
5 * (( (9+8) * (4 * 6) ) + 7)
Trƣơ
́
c hế t chu
́
ng ta chuyể n chu
́
ng tha
̀
nh da ̣ ng hâ ̣ u tố (postfix):
5 8 9 + 4 6 * * 7 + *
Sau đo
́

̉
dụ ng mộ t stack để thƣ̣ c hiê ̣ n viê ̣ c ti
́
nh toa
́
n gia
́
tri ̣cu
̉
a biể u thƣ
́
c hâ ̣ u tố nhâ ̣ n
đƣợ c.
Ngoài ra các stack con co thể dùng để cài đăt các thuật toán đệ qui và khư đệ qui các
cài đăt thuật toán.
2.2. Hàng đợi - Queue
2.2.1 Khái niệm
Hàng đợi là một tập hợp các phần tư cùng kiểu đƣợc tổ chức một cách tuần tự (tuyế n
tinh) trong đo
́
phầ n tƣ
̉
đƣợ c thêm va
̀
o đầ u tiên se
̃
la
̀
phầ n tƣ
̉
đƣợ c loa ̣ i bo
̉
đầ u tiên kho
̉
i ha
̀
ng
đợ i. Các hàng đợi thƣờng đƣợc gọi là các cấu trúc FIFO (First In First Out).
Các vi du thực tê về hàng đợi mà chúng ta co thể thấy trong cuộc sống hàng ngày đo là
đoa
̀
n ngƣơ
̀
i xế p ha
̀
ng chơ
̀
mua ve
́
tầ u, danh sa
́
ch ca
́
c cuộ c he ̣ n cu
̉
a mộ t gia
́
m đố c, danh sa
́
ch
các công viê ̣ c cầ n la
̀
m cu
̉
a mộ t ngƣơ
̀
i …

13

Cũng co thể đinh nghia hàng đợi là một danh sách tuyên tinh các phần tư giống nhau

́
i mộ t số thao ta
́
c ha ̣ n chế tơ
́
i ca
́
c phầ n tƣ
̉
trên danh sa
́
ch đo
́
.
2.2.2 Các thao tác cơ bản của một hàng đợ i
Tƣơng tƣ̣ nhƣ cấ u tru
́
c ngăn xế p, chúng ta đinh nghia các thao tác trên hàng đợi tuân
theo ca
̀
i đă ̣ t chuẩ n cu
̉
a ha
̀
ng đợ i trong thƣ viê ̣ n STL va
̀
ca
́
c ta
̀
i liê ̣ u kha
́
c, gồ m co
́
:
1. push(d): thêm phầ n tƣ
̉
d va
̀
o vi ̣tri
́
ơ
̉
cuố i ha
̀
ng đợ i.
2. pop(): loại bo phần tư ở đầu hàng đợi.
3. front(): trả về giá tri phần tư ở đầu hàng đợi.
4. back(): trả về giá tri phần tư ở cuối hàng đợi.
5. size(): trả về số phần tư đang ở trong hàng đợi.
6. empty(): kiể m tra ha
̀
ng đợ i co
́
rỗ ng hay không.
7. full(): kiể m tra ha
̀
ng đợ i đầ y (chỉ cần khi cài đăt hàng đợi băng mảng).
Vi du:
Thao ta
́
c Nô ̣ i dung Giá trị trả về
Khơ
̉
i ta ̣ o ( )
push(7) ( 7 )
push(8) ( 7, 8 )
push(5) ( 7, 8, 5 )
pop() ( 8, 5 ) 7
pop() ( 5 ) 8
2.2.3 Cài đặt hàng đợi sư dụng mảng
Để ca
̀
i đă ̣ t cấ u tru
́
c ha
̀
ng đợ i chu
́
ng ta co
́
thể sƣ
̉
dụ ng ma
̉
ng hoă ̣ c sƣ
̉
dụ ng con tro
̉
(phầ n
này sẽ học sau phần danh sách liên kêt):
- Ta lƣu ca
́
c phầ n tƣ
̉
cu
̉
a ha
̀
ng đợ i trong mộ t ma
̉
ng data . Đầu cua hàng đợi là phần tư
đầ u tiên, và đuôi đƣợc chỉ ra băng cách sư dung một biên tail.
- push(d) đƣợ c thƣ̣ c hiê ̣ n mộ t ca
́
ch dễ da
̀
ng: tăng tail lên 1 và chen phần tư vào vi tri
đo
́

- pop() đƣợ c thƣ̣ c hiê ̣ n không hiê ̣ u qua
̉
: tấ t ca
̉
ca
́
c phầ n tƣ
̉
đề u se
̃
bi ̣dồ n về đầ u ma
̉
ng
do đo
́
độ phƣ
́
c ta ̣ p la
̀
O(n).
Làm thê nào chúng ta co thể cải thiện tinh hinh này?
Thay vi
̀
chi
̉

̉
dụ ng mộ t biế n chi
̉
số tail chu
́
ng ta sƣ
̉
dung hai biên tail và head, khi cầ n
loại bo (pop) mộ t phầ n tƣ
̉
kho
̉
i ha
̀
ng đợ i chu
́
ng ta se
̃
tăng biế n head lên 1:
Tuy vâ ̣ y vẫ n co
̀
n co
́
vấ n đề , đo
́
la
̀
sau n lầ n push() (n la
̀
ki
́
ch thƣơ
́
c ma
̉
ng) mảng sẽ đầy
kể ca
̉
trong trƣơ
̀
ng hợ p no gần nhƣ rỗng về măt logic. Để gia
̉
i quyế t vấ n đề na
̀
y chu
́
ng ta se
̃

̉

dung lại các phần tư ở đầu mảng. Khi push() mộ t phầ n tƣ
̉

́
i tail se
̃
đƣợ c tăng lên 1 nhƣng
nế u nhƣ no
́
ơ
̉
cuố i ma
̉
ng thi
̀
se
̃
đă ̣ t no
́
bằ ng 0.
Vấ n đề mơ
́
i nảy sinh ở đây là làm thê nào chúng ta co thể xác đinh đƣợc khi nào hàng
đợ i rỗ ng hoă ̣ c đầ y?

14

Cách giải quyêt đơn giản là ta sẽ dùng một biên lƣu số phần tư thực sự cua hàng đợi
để giải quyêt cho tất cả các thao tác kiể m tra ha
̀
ng đợ i rỗ ng, đầ y hoă ̣ c lấ y số phầ n tƣ
̉
cu
̉
a ha
̀
ng
đợ i.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
const int MAX_ELEMENT = 100; // so phan tu toi da cua queue la 100
// khai bao queue chua cac so nguyen
typedef struct
{
int * data; // khai bao mang dong
int head;
int tail;
int cap; // luu so phan tu cua hang doi
} queue;
// ham khoi tao queue rong
void init(queue *q);
void push(queue * s, int d);
void pop(queue *q);
int front(const queue *q);
int back(const queue *q);
int size(const queue *q);
int empty(const queue *q);
int full(const queue *q);
// ham giai phong bo nho danh cho queue
void clear(queue *q);
int main()
{
int a[] = {3, 5, 1, 8};
int n = 4;
int i;
int d;
queue q;
init(&q);
for(i=0;i<n;i++)
push(&q, a[i]);
while(!empty(&q))
{
d = front(&q);
printf("%d ", d);
pop(&q);
}
clear(&q);
return 0;

15

}
void init(queue *q)
{
q->data = (int*)malloc(MAX_ELEMENT * sizeof(int));
q->head = q->tail = -1;
q->cap = 0;
}
void clear(queue *q)
{
if(q->data != NULL)
free(q->data);
q->head = q->tail = -1;
q->cap = 0;
}
void push(queue *q, int d)
{
q->tail = (q->tail + 1) % MAX_ELEMENT;
q->data[q->tail] = d;
if(q->cap==0)
// neu hang doi rong thi sau khi push
// ca head va tail deu chi vao 1 phan tu
q->head = q->tail;
q->cap++;
}
void pop(queue *q)
{
q->head = (q->head + 1)%MAX_ELEMENT;
q->cap--;
if(q->cap==0)
q->head = q->tail = -1;
}
int front(const queue *q)
{
return q->data[q->head];
}
int back(const queue *q)
{
return q->data[q->tail];
}
int size(const queue *q)
{
return q->cap;
}

16

int empty(const queue *q)
{
return (q->cap==0)?(1):(0);
}
int full(const queue *q)
{
return (q->cap==MAX_ELEMENT-1)?(1):(0);
}
2.2.4 Ví dụ về hoạt động của hàng đợi vơi cài đặt băng mảng vong tron
Ta gia
̉

̉
ma
̉
ng lƣu ca
́
c phầ n tƣ
̉
cu
̉
a ha
̀
ng đợ i la
̀
E[0..3], các biên head, tail lƣu vi ̣tri
́

cua phần tư ở đầu và cuối hàng đợi, cộ t R la
̀
cộ t kế t qua
̉
thƣ̣ c hiê ̣ n ca
́
c thao ta
́
c trên ha
̀
ng đợ i,
các dấu ? tƣơng ƣ
́
ng vơ
́
i gia
́
tri ̣bấ t ky
̀
.
Thao ta
́
c head tail E[0] E[1] E[2] E[3] R
Khơ
̉
i ta ̣ o -1 -1 ? ? ? ?
push(55) 0 0 55 ? ? ?
push(-7) 0 1 55 -7 ? ?
push(16) 0 2 55 -7 16 ?
pop() 1 2 55 -7 16 ? 55
push(-8) 1 3 55 -7 16 -8
pop() 2 3 55 -7 16 -8 -7
pop() 3 3 55 -7 16 -8 16
push(11) 3 4 11 -7 16 -8
2.2.5 Ưng dụng của hàng đợi
Trong ca
́
c hê ̣ điề u ha
̀
nh:
- Hàng đợi các công việc hoăc các tiên trinh đang đợi để đƣợc thực hiện
- Hàng đợi các tiên trinh chờ các tin hiệu từ các thiêt bi IO
- Các file đƣợ c gƣ
̉
i tơ
́
i ma
́
y in
Mô pho
̉
ng ca
́
c hê ̣ thố ng ha
̀
ng đợ i thơ
̀
i trong thƣ̣ c tế .
- Các khách hàng trong các cưa hàng tạp hoa, trong ca
́
c hê ̣ thố ng ngân ha
̀
ng
- Các đơn đăt hàng cua một công ty
- Phong cấp cứu
- Các cuộc gọi điện thoại hoă ̣ c ca
́
c đă ̣ t ha
̀
ng ve
́
ma
́
y bay , các đăt hàng cua khách
hàng …
Các ứng dung khác:
Thƣ
́
tƣ̣ topo: vơ
́
i mộ t tâ ̣ p ca
́
c sƣ̣ kiê ̣ n, và các căp (a, b) trong đo
́
sƣ̣ kiê ̣ n a co
́
độ ƣu tiên
cao hơn so vơ
́
i sƣ̣ kiê ̣ n b (bài toán lập lich), duyệt đô thi theo chiều rộng (Breadth First
Search).
Bài tập: Hãy viêt chƣơng trinh chuyển đổi một biểu thức dạng infix (dạng thông
thƣơ
̀
ng) đơn gia
̉
n (không chƣ
́
a ca
́
c dấ u ()) thành một biểu thức dạng tiền tố (prefix). Vi du này
xem nhƣ mộ t ba
̀
i tâ ̣ p để sinh viên tƣ̣ la
̀
m.

17

2.3. Danh sa
́
ch liên kế t – Linked list
2.3.1 Đi ̣ nh nghi
̃
a
Danh sa
́
ch liên kế t (linked list) là một tập hợp tuyên tinh các phần tư cùng kiểu gọi là
các nút (node), mỗ i nu
́
t co
́
ca
́
c đă ̣ c điể m sau đây:
- Mỗ i nu
́
t co
́
i
́
t nhấ t hai trƣơ
̀
ng (field) mộ t trƣơ
̀
ng gọ i la
̀
trƣơ
̀
ng dƣ
̃
liê ̣ u (data) và
trƣơ
̀
ng co
̀
n la ̣ i la
̀
trƣơ
̀
ng liên kế t (link) tro tơi (point to) (thƣơ
̀
ng gọ i la
̀
next).
- Trƣơ
̀
ng liên kế t cu
̉
a phầ n tƣ
̉
thƣ
́
i cu
̉
a danh sa
́
ch se
̃
tro tơi phần tư thứ (i+1) cua
danh sa
́
ch
- Phầ n tƣ
̉
đầ u tiên cu
̉
a danh sa
́
ch liên kế t đƣợ c gọ i la
̀
head va
̀
phầ n tƣ
̉
cuố i cu
̀
ng
đƣợ c gọ i la
̀
tail. Head không chƣ
́
a dƣ
̃
liê ̣ u va
̀
trƣơ
̀
ng next cu
̉
a tail se
̃
chi
̉
va
̀
o NULL.
- Trƣơ
̀
ng data la
̀
trƣơ
̀
ng chƣ
́
a dƣ
̃
liê ̣ u ma
̀
chu
́
ng ta thƣ̣ c sƣ̣ lƣu trong danh sa
́
ch liên
kế t
- Giá tri NULL và việc thực hiện tro tơi (point to) cua mỗi liên kêt thực sự diễn ra
nhƣ thế na
̀
o phụ thuộ c nhiề u va
̀
o viê ̣ c ca
̀
i đă ̣ t cụ thể danh sa
́
ch liên kế t.

Co nhiều loại danh sách liên kêt khác nhau tùy thuộc vào cấu trúc cua mỗi phần tư
trong danh sa
́
ch (số trƣơ
̀
ng liên kế t vơ
́
i ca
́
c phầ n tƣ
̉
kha
́
c trong danh sa
́
ch) nhƣng cơ ba
̉
n nhấ t
là danh sách liên kêt đơn (single linked list), mỗi phần tư co một trƣờng liên kêt nhƣ trên hinh
vẽ minh họa, và khi chúng ta noi đên danh sách liên kêt, nế u không co
́
ca
́
c chu
́
gia
̉
i đi ke
̀
m thi
̀

ngầ m hiể u đo
́
la
̀
danh sa
́
ch liên kế t đơn.
2.3.2 Các thao tác trên danh sách liên kết.
Tƣơng tƣ̣ nhƣ ca
́
c cấ u tru
́
c cơ ba
̉
n stack va
̀
queue, chúng ta đinh nghia các thao tác cua
danh sa
́
ch liên kế t dƣ̣ a trên ca
̀
i đă ̣ t chuẩ n cu
̉
a cấ u tru
́
c danh sa
́
ch liên kế t trong thƣ viê ̣ n STL:
1. push_front(d): thêm mộ t phầ n tƣ
̉
va
̀
o đầ u danh sách.
2. push_back(d): thêm mộ t phầ n tƣ
̉
va
̀
o cuố i danh sa
́
ch.
3. pop_front(): loại bo phần tư ở đầu danh sách.
4. pop_back(): loại bo phần tư cuối danh sách.
5. erase(): xoa bo một phần tư khoi danh sách.
6. insert(): chen một phần tư mơi vào một vi tri cu thể cua danh sách.
7. size(): cho biế t số phầ n tƣ
̉
trong danh sa
́
ch.
8. empty(): kiể m tra danh sa
́
ch rỗ ng.
9. begin(): trả về phần tư ở đầu danh sách.
10. end(): trả về phần tư ở cuối danh sách.
11. sort(): sắ p xế p danh sa
́
ch theo trƣơ
̀
ng kho
́
a (là một trƣờng con cua trƣờng dữ liệu).
12. merge(): trộ n danh sa
́
ch vơ
́
i mộ t danh sa
́
ch kha
́
c.
13. clear(): xoa bo toàn bộ các phần tư cua danh sách.
14. find(): tim kiêm một phần tư trong danh sách theo khoa tim kiêm.

18

Các thao ta
́
c kha
́
c cu
̃
ng co
́
thể đƣợ c ca
̀
i đă ̣ t vơ
́
i mộ t danh sa
́
ch liên kế t để la
̀
m cho công
viê ̣ c cu
̉
a ca
́
c lâ ̣ p tri
̀
nh viên trơ
̉
nên dễ da
̀
ng hơn:
- Di chuyể n mộ t phầ n tƣ
̉
trong danh sa
́
ch
- Đổi hai phần tư cho nhau
2.3.3 Cài đặt danh sách liên kế t sƣ
̉
dụ ng con tro
̉

typedef struct Node
{
// truong du lieu
int data;
struct Node * next;
} NodeType;
Khơ
̉
i ta ̣ o danh sa
́
ch:
NodeType * head, * tail;
head = new node;
head÷next = NULL;
Các thao tác trên sẽ tạo ra một danh sách liên kêt rỗ ng (empty – không chƣ
́
a phầ n tƣ
̉

nào)
Trong ca
̀
i đă ̣ t na
̀
y chu
́
ng ta cho tail chi
̉
va
̀
o NULL, thƣơ
̀
ng đƣợ c đi ̣ nh nghi
̃
a la
̀
0. Do đo
́

trƣơ
̀
ng next cu
̉
a mộ t phầ n tƣ
̉
se
̃
la
̀
0, và khi đo chúng ta biêt là chúng ta đang ở phần tư tail
cua danh sa
́
ch.
Ở đây tro tơi (point to) co nghia là chúng ta thực sự sư dung các con tro. Chúng ta sẽ

́
m thấ y rằ ng chu
́
ng ta không cầ n thiế t pha
̉
i sƣ
̉
dụ ng ca
́
c con tro
̉
thƣ̣ c sƣ̣ để ca
̀
i đă ̣ t mộ t danh
sách liên kêt.
Chen một nút (node) vào danh sách liên kết
Dễ da
̀
ng nhâ ̣ n thấ y rằ ng ca
́
ch đơn gia
̉
n nhấ t để che
̀
n mộ t nu
́
t mơ
́
i va
̀
o mộ t danh sa
́
ch
liên kế t la
̀
đă ̣ t nu
́
t đo
́
ơ
̉
đầ u (hoă ̣ c cuố i) cua danh sách. Hoă ̣ c cu
̃
ng co
́
thể chu
́
ng ta muố n che
̀
n
các phần tư vào giƣ
̃
a danh sa
́
ch.
Chen X vào giữa I và S:
struct node * A;
A = new node;
A÷key = X;
A÷next = I÷next;
I÷next = A;19

Để thƣ̣ c hiê ̣ n điề u na
̀
y chu
́
ng ta cầ n 2 tham chiế u tơ
́
i hai nu
́
t trong danh sa
́
ch va
̀
không
cầ n quan tâm tơ
́
i độ da
̀
i (số phầ n tƣ
̉
) cua danh sách. Tuy nhiên thƣ̣ c hiê ̣ n viê ̣ c na
̀
y vơ
́
i ca
́
c
mảng chắc chắn sẽ khác nhiều.
Xóa một nút (node) khoi danh sách liên kết
Xoa một nút khoi danh sách liên kêt rất đơn giản chúng ta chỉ cần thay đổi một con
tro, tuy nhiên vấ n đề la
̀
chu
́
ng ta cầ n biế t nu
́
t na
̀
o tro
̉

́
i nu
́
t ma
̀
chu
́
ng ta đi ̣ nh xo
́
a. Giả sư
chúng ta biêt nút i tro tơi nút x và chúng ta muốn xoa bo x:
i÷next = x÷next;

Chỉ co một tham chiêu bi thay đổi không phu thuộc vào độ da
̀
i cu
̉
a danh sa
́
ch (so sa
́
nh

́
i ca
̀
i đă ̣ t bằ ng ma
̉
ng, tuy vâ ̣ y vẫ n co
́
vấ n đề vơ
́
i ca
̀
i đă ̣ t trên).
Di chuyể n (move) mô ̣ t nu
́
t trong danh sa
́
ch liên kế t
Di chuyể n mộ t nu
́
t trong danh sa
́
ch liên kế t bao gồ m hai thao ta
́
c: xoa bo một nút sau
đo
́
che
̀
n va
̀
o mộ t nu
́
t. Vi du chúng ta muốn di chuyển nút T từ cuối danh sách lên đầu danh
sách:

Mộ t lầ n nƣ
̃
a chu
́
ng ta thấ y rằ ng thao ta
́
c di chuyể n na
̀
y chi
̉
đo
̀
i ho
̉
i thay đổ i 3 tham
chiế u va
̀
không phụ thuộ c va
̀
o độ da
̀
i cu
̉
a danh sa
́
ch (so sa
́
nh điề u na
̀
y vơ
́
i ca
̀
i đă ̣ t bằ ng ma
̉
ng).
Cài đăt minh họa đầy đu cua danh sách liên kêt đơn:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
// khai bao cau truc cho mot nut cua danh sach
typedef struct Node
{
// truong du lieu
int data;
struct Node * next;

20

} NodeType;
// khai bao kieu danh sach
typedef struct
{
NodeType * head;
NodeType * tail;
// so phan tu cua danh sach
int spt;
}LList;
// ham khoi tao danh sach
void init(LList * list);
// ham them 1 phan tu vao dau danh sach
void push_front(LList *list, int d);
// ham them mot phan tu vao cuoi danh sach
void push_back(LList *list, int d);
// ham xoa phan tu o cuoi danh sach
int pop_back(LList * list);
// ham xoa phan tu o dau danh sach
int pop_front(LList * list);
// ham tra ve phan tu dau tien
int begin(const LList * list);
// ham tra ve phan tu cuoi cung
int end(const LList * list);
void insertAfter(LList * list, NodeType * p);
void insertBefore(LList * list, NodeType * p);
void eraseAfter(LList * list, NodeType * p);
void eraseBefore(LList * list, NodeType * p);
// ham in danh sach
void printList(LList list);
// ham sap xep danh sach
void sort(LList *list);
// ham tim kiem trong danh sach
NodeType * find(LList *, int d);
// giai phong toan bo danh sach
void clear(LList * list);
// ham tron hai danh sach, ket qua luu trong danh sach thu nhat
void merge(LList *list1, const LList *list2);
// ham kiem tra danh sach lien ket co rong khong
int empty(const LList *list);
int main()
{
LList myList;
LList list2;

21

init(&myList);
init(&list2);
push_front(&myList, 10);
push_front(&myList, 1);
push_front(&myList, 12);
push_back(&myList, 20);
push_back(&myList, 23);
push_back(&myList, 25);
sort(&myList);
printList(myList);
push_front(&list2, 14);
push_front(&list2, 9);
merge(&myList, &list2);
printList(myList);
printList(list2);
clear(&myList);
printList(myList);
return 0;
}
void init(LList * list)
{
list->head = list->tail = NULL;
list->spt = 0;
}
void printList(LList list)
{
NodeType * tmp;
tmp = list.head;
while(tmp!=NULL)
{
printf("%d ", tmp->data);
tmp = tmp->next;
}
printf("\n");
}
void push_front(LList * list, int d)
{
NodeType * tmp = (NodeType *)malloc(sizeof(NodeType));
tmp->data = d;
if(list->spt==0)
{
tmp->next = NULL;
list->head = list->tail = tmp;

22

}
else
{
tmp->next = list->head;
list->head = tmp;
}
list->spt = list->spt+1;
}
void push_back(LList * list, int d)
{
NodeType * tmp = (NodeType *)malloc(sizeof(NodeType));
tmp->data = d;
tmp->next = NULL;
if(list->spt==0)
list->head = list->tail = tmp;
else
{
list->tail->next = tmp;
list->tail = tmp;
}
list->spt = list->spt+1;
}
NodeType * find(LList * list, int d)
{
NodeType * tmp = list->head;
while(tmp!=NULL)
{
if (tmp->data==d)
break;
tmp = tmp->next;
}
return tmp;
}
int pop_back(LList * list)
{
NodeType * p, * q;
int ret = -1;

if(list->spt>0)
{
p = list->head;
q = NULL;
while(p->next!=NULL)

23

{
q = p;
p = p->next;
}
if(q!=NULL)
{
// danh sach chi co 1 phan tu
q->next = NULL;
list->tail = q;
}
else
list->head = list->tail = NULL;
ret = p->data;
free(p);
list->spt = list->spt-1;
}
return ret;
}
int pop_front(LList * list)
{
int ret=-1;
NodeType * tmp;
if(list->spt>0)
{
tmp = list->head;
if(list->spt==1)
{
// danh sach chi co 1 phan tu
ret = list->head->data;
list->head = list->tail = NULL;
}else
list->head = list->head->next;
free(tmp);
list->spt = list->spt - 1;
}
return ret;
}
// sap xep dung thuat toan doi cho truc tiep (interchange sort)
void sort(LList * list)
{
// sƣ
̉
dụ ng thuâ ̣ t toa
́
n sắ p xế p nổ i bọ t Bubble sort
NodeType * p, * q;
int tmp;

24


p = list->head;
while(p!=NULL)
{
q = p->next;
while(q!=NULL)
{
if(q->data < p->data)
{
tmp = q->data;
q->data = p->data;
p->data = tmp;
}
q = q->next;
}
p = p->next;
}
}
void clear(LList * list)
{
NodeType * p, * q;
if(list->spt>0)
{
p = list->head;
list->head = list->tail = NULL;
list->spt = 0;
while(p)
{
q = p->next;
free(p);
p = q;
}
}
}
void merge(LList *list1, const LList *list2)
{
NodeType * tmp;
tmp = list2->head;
while(tmp)
{
push_back(list1, tmp->data);
tmp = tmp->next;
}

25

}
int empty(const LList *list)
{
return (list->spt==0)?(1):(0);
}
int begin(const LList * list)
{
return list->head->data;
}
int end(const LList * list)
{
return list->tail->data;
}
So sa
́
nh giƣ
̃
a danh sa
́
ch liên kế t va
̀
ma
̉
ng
Danh sa
́
ch liên kế t co
́
số phầ n tƣ
̉
co
́
thể thay đổ i va
̀
không cầ n chỉ rõ kich thƣơc tối đa
cua danh trƣơc. Ngƣợ c la ̣ i ma
̉
ng la
̀
ca
́
c cấ u tru
́
c co
́
ki
́
ch thƣơ
́
c cố đi ̣ nh
Chúng ta co thể sắp xêp lại, thêm va
̀
xo
́
a ca
́
c phầ n tƣ
̉
kho
̉
i danh sa
́
ch liên kế t chi
̉

́
i
mộ t số cố đi ̣ nh ca
́
c thao ta
́
c. Vơ
́
i ma
̉
ng ca
́
c thao ta
́
c na
̀
y thƣơ
̀
ng tƣơng đƣơng vơ
́
i ki
́
ch thƣơ
́
c
mảng.
Để ti
̀
m đế n phầ n tƣ
̉
thƣ
́
i trong mộ t danh sa
́
ch liên kế t chu
́
ng ta cầ n pha
̉
i do
̀
qua i-1
phầ n tƣ
̉
đƣ
́
ng trƣơ
́
c no
́
trong danh sa
́
ch (i-1 thao ta
́
c) trong khi vơ
́
i ma
̉
ng để la
̀
m điề u na
̀
y chi
̉

mấ t 1 thao ta
́
c.
Tƣơng tƣ̣ ki
́
ch thƣơ
́
c cu
̉
a mộ t danh sa
́
ch không pha
̉
i hiể n nhiên ma
̀
biế t đƣợ c trong khi
chúng ta luôn biêt rõ kich thƣơc cua một mảng trong chƣơng trinh (tuy nhiên co
́
mộ t ca
́
ch đơn
giản để khắc phuc điều na
̀
y).
2.3.4 Các kiểu danh sách liên kết khác
Danh sách liên kêt đôi (double linked list) giống nhƣ một danh sách liên kêt đơn ngoại
trừ việc mỗi nút có thêm một trƣờng previous tro vào nút đứng trƣơc nó.

Vơi danh sách liên kêt đôi các thao tác nhƣ tim kiêm, xóa bo một nút khoi danh sách
thực hiện dễ dàng hơn nhƣng đông thời cũng mất nhiều bộ nhơ hơn và số lƣợng các lệnh để
thực hiện một thao tác trên danh sách liên kêt đôi chắc chắn cũng xấp xỉ gấp đôi so vơi danh
sách liên kêt đôi.
Ngoài ra còn có một loại danh sách liên kêt khác đƣợc gọi là danh sách liên kêt vòng
(circular-linked list).
Nút cuối cùng tro tơi nút đầu tiên
Danh sách liên kêt vòng có thể là danh sách liên kêt đơn hoăc danh sách liên kêt đôi
Nó có thể đƣợc cài đăt vơi một đầu (head) cố đinh hoăc thay đổi

26


Việc cài đăt danh sách liên kêt có thể không cần thiêt sư dung tơi các con tro. Thay
vào đo chúng ta co thể sư dung các mảng để cài đăt các danh sách liên kêt, ở đây chúng ta
không đi sâu vào xem xét cu thể cài đăt một danh sách liên kêt băng mảng nhƣ thê nào nhƣng
cũng không quá kho để hình dung cách thức hoạt động cua các danh sách kiểu nhƣ thê.

Kết luận:
Danh sách liên kêt là các cấu trúc dữ liệu rất giống vơi các mảng
Các thao tác chinh thƣờng đƣợc sư dung đối vơi một danh sách liên kêt là thêm, xóa
và tìm kiêm trên danh sách
Thao tác chèn và xóa có thể thực hiện vơi thời gian hăng số
Việc tìm một phần tư trong danh sách liên kêt thƣờng mất thời gian tuyên tính (xấp xỉ
độ dài danh sách) và trƣờng hợp xấu nhất là đúng băng độ dài cua danh sách. Đây cũng chinh
là một trong những nhƣợc điểm lơn nhất cua danh sách liên kêt.
2.3.5 Mô ̣ t số vi
́
dụ sƣ
̉
dụ ng cấ u tru
́
c danh sa
́
ch liên kế t
Các bài toán mà danh sách liên kêt thƣờng đƣợc sư dung là các bài toán trong đo viê ̣ c

̉
dụ ng ma
̉
ng se
̃
la
̀
không thuâ ̣ n lợ i, chẳ ng ha ̣ n mộ t ba
̀
i toa
́
n yêu cầ u ca
́
c thao ta
́
c thêm, xoa
bo xảy ra thƣờng xuyên thi lựa chọn thông minh sẽ là sư dung danh sách liên kêt . Mộ t vi
́
dụ

̃
a la
̀
khi ta la
̀
m viê ̣ c vơ
́
i ca
́
c đồ thi ̣thƣa (các cạnh it) lơ
́
n (nhƣng số đi
̉
nh nhiề u), thay vi
̀
du
̀
ng
mộ t ma
̉
ng hai chiề u, ta se
̃
du
̀
ng mộ t ma
̉
ng ca
́
c danh sa
́
ch liên kế t, mỗ i danh sa
́
ch liên kế t chƣ
́
a
các đỉnh liền kề cua một đỉnh cua đô thi.
2.3.6. Cài đặt stack va
̀
queue bằ ng con tro
̉

Về ba
̉
n chấ t, các cấu trúc dữ liệu stack và queue là các cấu trúc danh sách liên kêt hạn
chế , các thao tác đƣợc giơi hạn so vơi cấu trúc danh sách liên kêt . Vi thê co thể coi một stack
hay queue la
̀
mộ t danh sa
́
ch liên kế t, và co thể lợi dung cài đăt băng con tro cua danh sách liên
kế t để ca
̀
i đă ̣ t ca
́
c cấ u tru
́
c stack va
̀
queue (sƣ
̉
dụ ng con tro
̉
). Phầ n na
̀
y đƣợ c để la ̣ i xem nhƣ
mộ t ba
̀
i tâ ̣ p cu
̉
a sinh viên.
2.4. Bài tập áp dụng
1. Viêt khai báo và các chƣơng trinh con cài đăt danh sách băng mảng. Dùng các
chƣơng trinh con này để viêt:
a. Chƣơng trinh con nhận một đãy các số nguyên nhập từ bàn phim, lƣu trữ no trong
danh sách theo thứ tự nhập vào.
b. Chƣơng trinh con nhận một đãy các số nguyên nhập từ bàn phim, lƣu trữ no trong

27

danh sách theo thứ tự ngƣợc vơi thứ tự nhập vào.
c. Viêt chƣơng trinh con in ra màn hinh các phần tư trong danh sách theo thứ tự cua
nó trong danh sách.
2. Tƣơng tự nhƣ bài tập 1. nhƣng cài đăt băng con tro.
3. Viêt chƣơng trinh con sắp xêp một danh sách chứa các số nguyên, trong các
trƣờng hợp:
a. Danh sách đƣợc cài đăt băng mảng (danh sách đăc).
b. Danh sách đƣợc cài đăt băng con tro (danh sách liên kêt).
4. Viêt chƣơng trinh con thêm một phần tư trong danh sách đã co thứ tự sao cho ta vẫn
co một danh sách co thứ tự băng cách vận dung các phép toán co bản trên danh sách
5. Viêt chƣơng trinh con tim kiêm và xoa một phần tư trong danh sách co thứ tự.
6. Viêt chƣơng trinh con nhận vào từ bàn phim một đãy số nguyên, lƣu trữ no trong
một danh sách co thứ tự không giảm, theo cách sau: vơi mỗi phần tư đƣợc nhập vào chƣơng
trinh con phải tim vi tri thich hợp để xen no vào danh sách cho dúng thứ tự. Viêt chƣơng trinh
con trên cho trƣờng hợp danh sách đƣợc cài đăt băng mảng và cài đăt băng con tro và trong
trƣờng hợp tổng quát (dùng các phép toán cơ bản trên danh sách)
7. Viêt chƣơng trinh con loại bo các phần tư trùng nhau (giữ lại duy nhất 1 phần tư)
trong một danh sách co thứ tự không giảm, trong hai trƣờng hợp: cài đăt băng mảng và cài đăt
băng con tro.
8. Viêt chƣơng trinh con nhận vào từ bàn phim một đãy số nguyên, lƣu trữ no trong
một danh sách co thứ tự tang không co hai phần tư trùng nhau, theo cách sau: vơi mỗi phần tư
đƣợc nhập vào chƣơng trinh con phải tim kiêm xem no co trong danh sách chƣa, nêu chƣa co
thi xen no vào danh sách cho đúng thứ tự. Viêt chƣơng trinh con trên cho trƣờng hợp danh
sách đƣợc cài đăt băng mảng và cài đăt băng con tro.
9. Viêt chƣơng trinh con trộn hai danh sách liên kêt chứa các số nguyên theo thứ tự
tăng để đƣợc một danh sách cũng co thứ tự tăng.
10. Viêt chƣơng trinh con xoá khoi danh sách lƣu trữ các số nguyên các phần tư là số
nguyên lẻ, cũng trong hai trƣờng hợp: cài đăt băng mảng và băng con tro.
11. Viêt chƣơng trinh con tách một danh sách chứa các số nguyên thành hai danh
sách: một danh sách gôm các số chẵn con cái kia chứa các số lẻ.
28

CHƢƠNG 3. CÂY (TREE).
3.1. Đi ̣ nh nghi
̃
a
3.1.1. Đô thị (Graph)
Trƣơ
́
c khi xem xe
́
t kha
́
i niê ̣ m thế na
̀
o la
̀
mộ t cây (tree) chúng ta nhắc lại khái niệm đô thi
(graph) đa
̃
đƣợ c họ c trong họ c phầ n Toa
́
n rơ
̀
i ra ̣ c : Đô thi G bao gôm hai thành phần chinh: tâ ̣ p
các đỉnh V (Vertices) và tập các cung E (hay ca ̣ nh Edges ), thƣơ
̀
ng viế t ơ
̉
da ̣ ng G = <V, E>.
Trong đo
́
tâ ̣ p ca
́
c đi
̉
nh V la
̀
tâ ̣ p ca
́
c đố i tƣợ ng cu
̀
ng loa ̣ i , độ c lâ ̣ p, chẳ ng ha ̣ n nhƣ ca
́
c điể m trên
mă ̣ t phẳ ng tọ a độ , hoă ̣ c tâ ̣ p ca
́
c tha
̀
nh phố , tâ ̣ p ca
́
c tra ̣ ng tha
́
i cu
̉
a mộ t tro
̀
chơi , mộ t đố i tƣợ ng
thƣ̣ c nhƣ con ngƣơ
̀
i , … tấ t ca
̉
đề u co
́
thể la
̀
ca
́
c đi
̉
nh cu
̉
a mộ t đồ thi ̣na
̀
o đo
́
. Tâ ̣ p ca
́
c cung E la
̀

tâ ̣ p ca
́
c mố i quan hê ̣ hai ngôi giƣ
̃
a ca
́
c đi
̉
nh cu
̉
a đồ thi ̣ , đố i vơ
́
i đi
̉
nh la
̀
ca
́
c điể m thi
̀
đây co
́
thể
là quan hệ về khoa
̉
ng ca
́
ch, tâ ̣ p đi
̉
nh la
̀
ca
́
c tha
̀
nh phố thi
̀
đây co
́
thể la
̀
quan hê ̣ về đƣơ
̀
ng đi (co
tồ n ta ̣ i đƣơ
̀
ng đi trƣ̣ c tiế p na
̀
o giƣ
̃
a ca
́
c tha
̀
nh phố hay không ), hoă ̣ c nế u đi
̉
nh la
̀
ca
́
c tra ̣ ng tha
́
i
cua một tro chơi thi cạnh co thể là cách biên đổi (transform) để đi từ trạng thái này sang một
trạng thái khác , quá trinh chơi chinh là biên đổi từ trạng thái ban đầu tơi trạng thái đich (co
nghia là đi tim một đƣờng đi).
Ví dụ về đô thị:

Hinh 5.1. Đô thi co 6 đi
̉
nh va
̀
7 cạnh, tham kha
̉
o tƣ
̀
wikipedia.
Co rất nhiều vấn đề liên quan tơi đô thi , ở phần này chúng ta chi nhắc lại một số khái
niê ̣ m liên quan.
Mộ t đồ thi ̣đƣợ c gọ i la
̀
đơn đồ thi ̣ (simple graph) nế u nhƣ không co
́
đƣơ
̀
ng đi giƣ
̃
a hai
đi
̉
nh bấ t ky
̀
cu
̉
a đồ thi ̣bi ̣lă ̣ p la ̣ i , ngƣợ c la ̣ i nế u nhƣ co
́
đƣơ
̀
ng đi na
̀
o đo
́
bi ̣lă ̣ p la ̣ i hoă ̣ c tồ n ta ̣ i
khuyên (self-loop), mộ t da ̣ ng cung đi tƣ
̀
1 đi
̉
nh đế n chi
́
nh đi
̉
nh đo
́
, thi đô thi đƣợc gọi là đa đô
thi (multigraph).
Giƣ
̃
a hai đi
̉
nh u , v trong đồ thi ̣co
́
đƣơ
̀
ng đi trƣ̣ c tiế p thi
̀
u , v đƣợ c gọ i la
̀
liề n kề vơ
́
i
nhau, cạnh (u, v) đƣợ c gọ i la
̀
liên thuộ c vơ
́
i hai đi
̉
nh u, v.
Đô thi đƣợc gọi là đô thi co hƣơng (directed graph) nế u nhƣ ca
́
c đƣơ
̀
ng đi giƣ
̃
a hai đi
̉
nh
bấ t ky
̀
trong đồ thi ̣phân biê ̣ t hƣơ
́
ng vơ
́
i nhau, khi đo
́
ca
́
c quan hê ̣ giƣ
̃
a ca
́
c đi
̉
nh đƣợ c gọ i chi
́
nh
xác là các cung , ngƣợ c la ̣ i đồ nế u không phân biê ̣ t hƣơ
́
ng giƣ
̃
a ca
́
c đi
̉
nh trong ca
́
c ca ̣ nh nố i
giƣ
̃
a hai đi
̉
nh thi đô thi đƣợc gọi là đô thi vô hƣơng (undirected graph), khi đo
́
ta no
́
i tâ ̣ p E la
̀

tâ ̣ p ca
́
c ca ̣ nh cu
̉
a đồ thi ̣ .
Các cung hay các cạnh cua đô thj co thể đƣợc gán các giá tri gọi là các trọng số
(weight), mộ t đồ thi ̣co
́
thể là đô thi co trọng số hoăc không co trọng số . Vi du nhƣ đối vơi đô
thi mà các đỉnh là các thành phố ta co thể gán trọng số cua các cung là độ dài đƣờng đi nối
giƣ
̃
a ca
́
c tha
̀
nh phố hoă ̣ c chi phi
́
đi trên con đƣơ
̀
ng đo
́

Mộ t đƣơ
̀
ng đi (path) trong đồ thi ̣la
̀
mộ t da
̃
y ca
́
c đi
̉
nh v
1
, v
2
, …, v
k
, trong đo
́
ca
́
c đi
̉
nh v
i
,
v
i+1
là liền kề vơi nhau . Đƣờng đi co đỉnh đầu trùng vơi đỉnh cuối đƣợc gọi là chu trinh
(cycle).
Giƣ
̃
a hai đi
̉
nh cu
̉
a đồ thi ̣co
́
thể co các đƣờng đi trực tiêp nêu chúng liền kề vơi nhau ,
hoă ̣ c nế u co
́
mộ t đƣơ
̀
ng đi giƣ
̃
a chu
́
ng (gián tiêp ) thi hai đỉnh đo đƣợc gọi là liên thông
(connected) vơ
́
i nhau. Mộ t đồ thi ̣đƣợ c gọ i la
̀
liên thông nế u nhƣ hai đi
̉
nh bấ t ky
̀
cua no đều

29

liên thông vơ
́
i nhau. Nế u đồ thi ̣không liên thông thi
̀
luôn co
́
thể chia no
́
tha
̀
nh ca
́
c tha
̀
nh phầ n
liên thông nho
̉
hơn.
3.1.2. Cây (tree)
Co nhiều cách đinh nghia cây khác nhau nhƣng ở đây chúng ta sẽ đinh nghia khái niệ m
cây theo ly
́
thuyế t đồ thi ̣ (graph theory).
Cây la
̀
mộ t đồ thi ̣vô hƣơ
́
ng , không co
́
trọ ng số , liên thông va
̀
không co
́
chu tri
̀
nh . Vi du
hinh vẽ sau là một cây:

Hinh 5.2. Cây, tham kha
̉
o tƣ
̀
wikipedia
Cấ u tru
́
c cây la
̀
mộ t cấ u tru
́
c đƣ ợc sư dung rất rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày và
trên ma
́
y ti
́
nh, chẳ ng ha ̣ n cấ u tru
́
c tổ chƣ
́
c cu
̉
a mộ t công ty la
̀
mộ t cây phân cấ p , cấ u tru
́
c cu
̉
a
mộ t web site cu
̃
ng tƣơng tƣ̣ :

Hinh 5.3. Cấ u tru
́
c web site wikipedia, tham kha
̉
o tƣ
̀
wikipedia.
Cấ u tru
́
c tổ chƣ
́
c thƣ mụ c cu
̉
a hê ̣ điề u ha
̀
nh la
̀
mộ t cây …
Trong cây luôn co
́
mộ t nu
́
t đă ̣ c biê ̣ t gọ i la
̀
gố c cu
̉
a cây (root), các đỉnh trong cây đƣợc
gọi là các nút (nodes). Tƣ
̀
gố c cu
̉
a cây đi xuố ng tấ t ca
̉
ca
́
c đi
̉
nh liề n kề vơ
́
i no
́
, các đỉnh này
gọi là con cua gốc , đên lƣợt các con cua gốc lại co các nút con (child nodes) khác, nhƣ vâ ̣ y
quan hê ̣ giƣ
̃
a hai nu
́
t liề n kề nhau trong cây la
̀
quan hê ̣ cha con , mộ t nu
́
t la
̀
cha (parent), mộ t
nút là con (child), nút cha cua cha cua một nút đƣợc gọi là tổ tiên (ancestor) cua nút đo.
Các nút trong cây đƣợc phân biệt làm nhiều loại : các nút co it nhất 1 nút con đƣợc gọi là
các nút trong (internal nodes hay inner nodes), các nu
́
t không co
́
nu
́
t con đƣợ c gọ i la
̀
ca
́
c nu
́
t la
́

(leaf nodes ). Các nút lá không co các nút con nhƣng để thuận tiện trong quá trinh cài đăt
ngƣơ
̀
i ta vẫ n coi ca
́
c nu
́
t la
́
co
́
hai nu
́
t con gia
̉
, rỗ ng (NULL) đo
́
ng vai tro
̀
li
́
nh canh, gọi la
̀
ca
́
c
nút ngoài (external nodes).
Các nút trong cây đƣợc phân chia thành các tầng (level), nút gốc thuộc tầng 0 (level 0),
sau đo
́
ca
́
c tầ ng tiế p theo se
̃
đƣợ c tăng lên 1 đơn vi ̣so vơ
́
i tầ ng phi
́
a trên no
́
cho đế n tầ ng cuố i
cùng. Độ cao (height) cua cây đƣợc tinh băng số tầng cua cây , độ cao cu
̉
a cây se
̃
quyế t đi ̣ nh
độ phƣ
́
c ta ̣ p (số thao ta
́
c) khi thƣ̣ c hiê ̣ n ca
́
c thao ta
́
c trên cây.
Mỗ i nu
́
t trong cu
̉
a cây tổ ng qua
́
t co
́
thể co
́
nhiề u nu
́
t con , tuy nhiên ca
́
c ngh iên cƣ
́
u cu
̉
a
ngành khoa học máy tinh đã cho thấy cấu trúc cây quan trọng nhất cần nghiên cứu chinh là
các cây nhi phân (binary tree), là các cây là mỗi nút chỉ co nhiều nhất hai nút con . Mộ t cây
tổ ng qua
́
t luôn co
́
thể phân chia tha
̀
nh ca
́
c cây nhi ̣phân.

30

Các nút con cua một nút trong cây nhi phân đƣợc gọi là nút con trái (left child) và nút
con pha
̉
i (right child).
Trong chƣơng na
̀
y chu
́
ng ta se
̃
nghiên cƣ
́
u mộ t số loa ̣ i cây nhi ̣phân cơ ba
̉
n va
̀
đƣợ c ƣ
́
ng
dung rộ ng ra
̃
i nhấ t , đo
́
la
̀
cây ti
̀
m kiế m nhi ̣phân BST (Binary Search Tree), cây biể u thƣ
́
c
(expression tree hay syntax tree) và cây cân băng (balanced tree) AVL.
Hoặc một cách định nghĩa khác (đọc thêm)
Cây là một tập hợp các phần tư gọi là nút (nodes) trong đo co một nút đƣợc phân biệt
gọi là nút gốc (root). Trên tập hợp các nút này co một quan hệ, gọi là mối quan hệ cha - con
(parenthood), để xác dinh hệ thống cấu trúc trên các nút. Mỗi nút, trừ nút gốc, co duy nhất
một nút cha. Một nút co thể co nhiều nút con hoăc không co nút con nào. Mỗi nút biểu diễn
một phần tư trong tập hợp dang xét và no co thể co một kiểu nào đo bất kỳ, thƣờng ta biểu
diễn nút băng một ki tự, một chƣỗi hoăc một số ghi trong vong tron. Mối quan hệ cha con
đƣợc biểu diễn theo qui ƣơc nút cha ở dòng trên nút con ở dòng dưới và đƣợc nối bởi một
doạn thẳng. Một cách hinh thức ta co thể dinh nghia cây một cách đệ qui nhƣ sau:
Ðịnh nghĩa
- Một nút đơn dộc là một cây. Nút này cũng chinh là nút gốc cua cây.
- Giả sư ta co n là một nút đơn độc và k cây T1,.., Tk vơi các nút gốc tƣơng ứng là n1,..,
nk thi co thể xây dựng một cây mơi băng cách cho nút n là cha cua các nút n1,.., nk. Cây mơi
này co nút gốc là nút n và các cây T1,.., Tk đƣợc gọi là các cây con. Tập rỗng cũng đƣợc coi
là một cây và gọi là cây rỗng ki hiệu .
Ví dụ: Xét muc luc cua một quyển sách. Muc luc này co thể xem là một cây. Xét
cấu trúc thƣ muc trong
tin học, cấu trúc này
cũng đƣợc xem nhƣ
một cây.Hình III.1 - Cây muc luc một quyển sách
Nêu n
1
,.., n
k
là một chƣỗi các nút trên cây sao cho n
i
là nút cha cua nút n
i+1
, vơi i=1..k-
1, thi chƣỗi này gọi là một dƣờng di trên cây (hay ngắn gọn là dƣờng di ) từ n
1
đên n
k
. Ðộ dài
dƣờng di đƣợc dinh nghia băng số nút trên dƣờng di trừ 1. Nhƣ vậy dộ dài dƣờng di từ một
nút đên chinh no băng không.
Nêu co dƣờng di từ nút a đên nút b thi ta noi a là tiền bối (ancestor) cua b, con b gọi là
hậu duệ (descendant) cua nút a. Rõ ràng một nút vừa là tiền bối vừa là hậu duệ của chính nó.
Tiền bối hoăc hậu duệ cua một nút khác vơi chinh no gọi là tiền bối hoăc hậu duệ thực sự.
Trên cây nút gốc không co tiền bối thực sự. Một nút không co hậu duệ thực sự gọi là nút lá
(leaf). Nút không phải là lá ta con gọi là nút trung gian (interior). Cây con cua một cây là một
nút cùng vơi tất cả các hậu duệ cua no.
Chiều cao của một nút là dộ dài dƣờng di lơn nhất từ nút đo tơi lá. Chiều cao của cây
là chiều cao cua nút gốc. Ðộ sâu của một nút là dộ dài dƣờng di từ nút gốc đên nút đo. Các
nút co cùng một dộ sâu i ta gọi là các nút co cùng một mức i. Theo dinh nghia này thi nút gốc
ở mức 0, các nút con cua nút gốc ở mức 1.
Ví dụ: đối vơi cây trong hinh III.1 ta co nút C2 co chiều cao 2. Cây co chiều cao 3. nút
Sách
C1 C2
C3
1.1 1.2 2.2
2.1.1 2.1.2
2.1
3.2

31

C3 co chiều cao 0. Nút 2.1 co dộ sâu 2. Các nút C1,C2,C3 cùng mức 1.
Thứ tự các nút trong cây

Nêu ta phân biệt thứ tự các nút con cua cùng một nút thi cây gọi là cây co thứ tự, thứ
tự qui ƣơc từ trái sang phải. Nhƣ vậy, nêu kể thứ tự thi hai cây sau là hai cây khác nhau:

Hình III.2: Hai cây co thứ tự khác nhau
Trong trƣờng hợp ta không phân biệt rõ ràng thứ tự các nút thi ta gọi là cây không co
thứ tự. Các nút con cùng một nút cha gọi là các nút anh em ruột (siblings). Quan hệ "trái sang
phải" cua các anh em ruột co thể mở rộng cho hai nút bất kỳ theo qui tắc: nêu a, b là hai anh
em ruột và a bên trái b thi các hậu duệ cua a là "bên trái" mọi hậu duệ cua b.
3.3. Cây ti
̀
m kiế m nhi ̣ phân (Binary Search Tree - BST)
3.3.1. Đi ̣ nh nghi
̃
a
Mỗ i nu
́
t trong cây bấ t ky
̀
đề u chƣ
́
a ca
́
c trƣơ
̀
ng thông tin , trên mộ t cây ti
̀
m kiế m nhi phân
mỗ i nu
́
t la
̀
mộ t struct (bản ghi – record) gồ m ca
́
c trƣơ
̀
ng: trƣơ
̀
ng dƣ
̃
liê ̣ u data, trƣơ
̀
ng kho
́
a key
để so sánh vơi các nút khác, các liên kêt tơi các nút con cua nút left và right.
Để tâ ̣ p trung va
̀
o ca
́
c vấ n đề thuâ ̣ t toa
́
n ta bo
̉
qua trƣơ
̀
ng dƣ
̃
liê ̣ u , chỉ xem nhƣ mỗi nút
trên cây ti
̀
m kiế m nhi ̣phân gồ m co
́
mộ t trƣơ
̀
ng kho
́
a key và hai trƣờng liên kêt left và right.

́
i ca
́
c gia
̉
thiế t trên ta đi ̣ nh nghi
̃
a cây ti
̀
m kiế m nhi ̣phân nhƣ sau:
Cây ti
̀
m kiế m nhi ̣ phân la
̀
mộ t cây nhi ̣phân (binary tree) mà mỗi nút x trong cây thoa
mãn bất đẳng thức kép sau:
( _ ( )) ( ) ( _ ( )) key left child x key x key right child x < <
Trong đo
́
left _child(x), right_child(x) là các nút con trái và phải cua nút x , key() là hàm
trả về giá tri khoa ở nút tƣơng ứng.
Vi du:

Hinh 5.4. Cây ti
̀
m kiế m nhi ̣phân BST, tham kha
̉
o tƣ
̀
wikipedia.
Nhận xét:
- Trên cây BST không có hai nút cùng khoá.
- Cây con cua một cây BST là cây BST.
Ƣu điể m chi
́
nh cu
̉
a cây ti
̀
m kiế m nhi ̣phân la
̀
: no cung cấ p thuâ ̣ t toa
́
n sắ p xế p va
̀
ti
̀
m
kiế m dƣ̣ a trên kiể u duyê ̣ t thƣ
́
tƣ̣ giƣ
̃
a (in-order) mộ t ca
́
ch rấ t hiê ̣ u qua
̉
, và là cấu trúc dữ liệu cơ
bản cho các cấu trúc dữ liệu cao cấp hơn (trƣ
̀
u tƣợ ng hơn) nhƣ tâ ̣ p hợ p (set), các mảng liên kế t
B C
A
C B
A

32

(associative array), các ánh xạ map, và các cây cân băng tối ƣu nhƣ AVL , cây đo
̉
đen. Chúng
ta se
̃
xem xe
́
t ta ̣ i sao cây ti
̀
m kiế m nhi ̣phân la ̣ i hiê ̣ u qua
̉
nhƣ vâ ̣ y.
3.3.2. Khơ
̉
i ta ̣ o cây rỗng
Thao ta
́
c đầ u tiên la
̀
khai ba
́
o cấ u tru
́
c cây va
̀
khơ
̉
i ta ̣ o mộ t cây rỗ ng để bắ t đầ u thƣ̣ c hiê ̣ n
các thao tác khác.
Ở đây ta giả sư cây tim kiêm nhi phân chỉ chứa các khoa là các số nguyên dƣơng .
Khai ba
́
o cây ti
̀
m kiế m nhi ̣phân trong ngôn ngƣ
̃
C nhƣ sau:
// khai bao cau truc cay tim kiem nhi phan
typedef struct tree
{
int key;
struct tree *left,*right;
}BSTree;
Để khơ
̉
i ta ̣ o mộ t cây rỗ ng ta khai ba
́
o gố c cu
̉
a cây va
̀
ga
́
n cho gố c đo
́
bằ ng NULL :
// cay
BSTree **root;
*root = NULL;
3.3.3. Chen thêm một nút mơi vào cây
Để che
̀
n mộ t nu
́
t mơ
́
i va
̀
o cây ta xuấ t pha
́
t tƣ
̀
gố c cu
̉
a cây , ta gọ i đo
́
la
̀
nu
́
t đang xe
́
t . Nế u
nhƣ nu
́
t đang xe
́
t co
́
kho
́
a bằ ng vơ
́
i kho
́
a cầ n che
̀
n va
̀
o cây thi
̀
xa
̉
y ra hiê ̣ n tƣợ ng tru
̀
ng kho
́
a ,
thuâ ̣ t toa
́
n kế t thu
́
c vơ
́
i thông báo trùng khoa. Nế u nhƣ nu
́
t đang xe
́
t la
̀
mộ t nu
́
t ngoa
̀
i (external
nodes) thi ta tạo một nút mơi và gán các trƣờng thông tin tƣơng ứng cho nút đo , gán các con
cua nút đo băng NULL.
// them mot nut moi vao cay, gia tri khoa cua nut moi luu trong bien toan cuc newkey
void insert(BSTree **root)
{
if(*root==NULL)
{
*root=calloc(1,sizeof(BSTree));
(*root)->key = newkey;
(*root)->left=NULL;
(*root)->right=NULL;
}else{
if((*root)->key>newkey)
insert(&((*root)->left));
else
if((*root)->key<newkey)
insert(&((*root)->right));
else
printf("\nError: Duplicate key");
}
}
Thuâ ̣ t toa
́
n trên sƣ
̉
dụ ng bộ nhơ
́

O
(log n) trong trƣơ
̀
ng hợ p trung bi
̀
nh va
̀

O
(n) trong
trƣơ
̀
ng hợ p tồ i nhấ t . Độ phức tạp thuật toán băng vơi độ cao cua cây , tƣ
́
c la
̀
O(log n) trong
trƣơ
̀
ng hợ p trung bi
̀
nh đố i vơ
́
i hầ u hế t ca
́
c cây, nhƣng se
̃
la
̀

O
(n) trong trƣơ
̀
ng hợ p xấ u nhấ t.
Cũng nên chú ý là các nút mơi luôn đƣợc chen vào các nút ngoài cua cây tim kiêm nhi
phân, gố c cu
̉
a cây không thay đổ i trong qua
́
tri
̀
nh che
̀
n thêm nu
́
t va
̀
o cây.

33

3.3.4. Xóa bo khoi cây một nút
Khi xo
́
a bo
̉
mộ t nu
́
t X kho
̉
i cây (dƣ̣ a trên gia
́
tri khoa), chúng ta chia ra một số trƣờng
hợ p sau:
- X la
̀
mộ t nu
́
t la
́
: khi đo
́
viê ̣ c xo
́
a nu
́
t không la
̀
m a
̉
nh hƣơ
̉
ng tơ
́
i ca
́
c nu
́
t kha
́
c , ta chi
̉
viê ̣ c
xoa bo nút đo khoi cây.
- X chi
̉
co
́
mộ t nu
́
t con (trái hoăc phải ): khi đo
́
ta đƣa nu
́
t con duy nhấ t cu
̉
a X lên thay
cho nu
́
t X va
̀
xo
́
a bo
̉
X.
- Con nêu X là một nút trong và co hai con, ta se
̃
co
́
hai lƣ̣ a chọ n, mộ t la
̀
ti
̀
m nu
́
t hâ ̣ u duê ̣
nho nhất bên nhánh phải cua X (gọi là Y), thay kho
́
a cu
̉
a Y lên X va
̀
xo
́
a bo
̉
Y. Cách thƣ
́
hai la
̀

tim nút hậu duệ lơn nhất bên nhánh trái cua X (gọi là Z), thay kho
́
a cu
̉
a Z lên X va
̀
xo
́
a bo
̉
Z .
Các thao tác vơi Y hoăc Z đƣợc lăp lại tƣơng tự nhƣ đối vơi X.
Hinh minh họa:

Hinh 5.5. Xoa nút trên cây BST, tham kha
̉
o tƣ
̀
wikipedia
Do ca
́
c nu
́
t thƣ̣ c sƣ̣ bi ̣xo
́
a trong trƣơ
̀
ng hợ p thƣ
́
ba se
̃
co
́
thể rơi va
̀
o trƣơ
̀
ng hợ p 1 hoă ̣ c 2
(là các nút lá hoăc các nút chỉ co 1 con), đồ ng thơ
̀
i nu
́
t bi ̣xo
́
a se
̃
co
́
kho
́
a nho
̉
hơn hai con cu
̉
a
X nên trong ca
̀
i đă ̣ t ta nên tra
́
nh chi
̉

̉
dụ ng mộ t phƣơng pha
́
p , vi co thể dẫn tơi tinh huống
mấ t ti
́
nh cân bằ ng cu
̉
a cây.
Viê ̣ c ca
̀
i đă ̣ t thuâ ̣ t toa
́
n xo
́
a mộ t nu
́
t trên cây ti
̀
m kiế m nhi ̣phân không đơn gia
̉
n nhƣ viê ̣ c
mô ta
̉
thuâ ̣ t toa
́
n xo
́
a ơ
̉
trên . Trƣơ
́
c hế t ta se
̃
xuấ t pha
́
t tƣ
̀
gố c cu
̉
a cây để đi ti
̀
m nu
́
t chƣ
́
a kho
́
a
cầ n xo
́
a trên cây . Trong qua
́
tri
̀
nh na
̀
y điề u quan trọ ng la
̀
ta xa
́
c đi ̣ nh ro
̃
nu
́
t cầ n xo
́
a (biế n p
trong đoa ̣ n ma
̃
chƣơng tri
̀
nh bên dƣơ
́
i ) là một nút lá, hay la
̀
mộ t nút chỉ co một con, hay la
̀
nu
́
t
co đầy đu cả hai con. Dù trong trƣờng hợp nào thi chúng ta cũng cần xác đinh nút cha cua nút
p (nút q), và p là con trái hay con phải cua q . Để xa
́
c đi ̣ nh ca
́
c trƣơ
̀
ng hợ p trên ta sƣ
̉
dụ ng mộ t
biế n cơ
̀
f, f bằ ng 0 tƣơng ƣ
́
ng vơ
́
i viê ̣ c nu
́
t cầ n xo
́
a la
̀
gố c cu
̉
a cây , f bằ ng 1 tƣơng ƣ
́
ng vơ
́
i p la
̀

con pha
̉
i cu
̉
a q, và f băng 2 tƣơng ƣ
́
ng vơ
́
i p la
̀
con tra
́
i cu
̉
a q.
Cài đăt băng C cua thao tác xoa một nút khoi cây BST:
// xoa bo mot khoa khoi cay
void del(BSTree ** root, int key)
{
BSTree *p, *q, *r;
int f=0;
p = *root;
q = NULL;
while(p!=NULL&&p->key!=key)
{
q = p;
if(p->key<key)
{

34

f = 1;
p = p->right;
}
else
{
f = 2;
p = p->left;
}
}
if(p!=NULL)
{
if(p->right==NULL)
{
if(f==1)
{
q->right=p->left;
free(p);
}
else if(f==2)
{
q->left=p->left;
free(p);
}else
{
*root = p->left;
free(p);
}
}else
{
q = p->right;
r = NULL;
while(q->left)
{
r = q;
q = q->left;
}
p->key = q->key;
if(r==NULL)
p->right = q->right;
else
r->left = q->right;
free(q);
}
}
}
Mă ̣ c du
̀
viê ̣ c xo
́
a cây không pha
̉
i luôn đo
̀
i ho
̉
i pha
̉
i duyê ̣ t tƣ
̀
gố c xuố ng thƣ̣ c hiê ̣ n ơ
̉
mộ t
nút lá nhƣng tinh huống này luôn co thể xảy ra (duyê ̣ t qua tƣ
̀
ng nu
́
t tơ
́
i mộ t nu
́
t la
́
), khi đo
́
độ
phƣ
́
c ta ̣ p cu
̉
a thuâ ̣ t toa
́
n xo
́
a cây tƣơng đƣơng vơ
́
i độ cao cu
̉
a cây (tinh huống tôi nhất).
3.3.5. Tìm kiếm trên cây
Viê ̣ c ti
̀
m kiế m trên cây nhi ̣phân ti
̀
m kiế m giố ng nhƣ khi ta thêm mộ t nu
́
t mơ
́
i va
̀
o cây .
Dƣ̣ a trên kho
́
a ti
̀
m kiế m key ta xuấ t pha
́
t tƣ
̀
gố c , gọi nút đang xét là X. Nế u kho
́
a cu
̉
a X bằ ng

35


́
i key, thi kêt thúc và trả về X . Nế u X la
̀
mộ t nu
́
t lá thi kêt quả trả về NULL (cũng chinh là
X). Nế u kho
́
a cu
̉
a X nho
̉
hơn key thi
̀
ta lă ̣ p la ̣ i thao ta
́
c ti
̀
m kiế m vơ
́
i nu
́
t con pha
̉
i cu
̉
a X ,
ngƣợ c la ̣ i thi
̀
tiế n ha
̀
nh ti
̀
m kiế m vơ
́
i nu
́
t con tra
́
i cu
̉
a X.
Độ phức tạp cua thuật toán nà y bằ ng vơ
́
i độ phƣ
́
c ta ̣ p cu
̉
a thuâ ̣ t toa
́
n che
̀
n mộ t nu
́
t mơ
́
i
vào cây.
Cài đăt cua thuật toán đƣợc để lại nhƣ một bài tập dành cho các bạn độc giả.
3.3.6. Duyê ̣ t cây
Duyê ̣ t cây (tree travel) là thao tác duyệt qua (đên thăm) tấ t cả các nút trên cây.
Co nhiều cách để duyệt một cây , chẳ ng ha ̣ n nhƣ duyê ̣ t theo chiề u sâu (DFS), duyê ̣ t theo
chiề u rộ ng (BFS), nhƣng ơ
̉
đây ta phân chia ca
́
c ca
́
ch duyê ̣ t mộ t cây BST dƣ̣ a trên thƣ
́
tƣ̣ đế n
thăm nu
́
t gố c, nút con trái, và nút con phải cua gốc.
Cu thể co ba cách duyệt một cây BST: duyê ̣ t thƣ
́
tƣ̣ trƣơ
́
c, thƣ
́
tƣ̣ giƣ
̃
a, thƣ
́
tƣ̣ sau.
Để minh họ a kế t qua
̉
cu
̉
a ca
́
c ca
́
ch duyê ̣ t cây ta xe
́
t cây vi
́
dụ sau :

Hinh 5.6. Cây ti
̀
m kiế m nhi ̣phân, tham kha
̉
o tƣ
̀
wikipedia
Duyê ̣ t thƣ
́
tƣ̣ trƣơ
́
c (pre-order traversal):
- Thăm gố c (visit root).
- Duyê ̣ t cây con tra
́
i theo thƣ
́
tƣ̣ trƣơ
́
c
- Duyê ̣ t cây con pha
̉
i theo thƣ
́
tƣ̣ trƣơ
́
c.
Cu thể thuật toán đƣợc cài đăt nhƣ sau:
// duyet theo thu tu truoc
void pre_order(BSTree *node)
{
if(node!=NULL)
{
visit(node); // ham tham mot nut, don gian la in gia tri khoa
pre_order(node->left);
pre_order(node->right);
}
}
Kế t qua
̉
duyê ̣ t cây theo thƣ
́
tƣ̣ trƣơ
́
c: 8, 3, 1, 6, 4, 7, 10, 14, 13.
Trong ca
́
ch duyê ̣ t theo thƣ
́
tự trƣơc, gố c cu
̉
a cây luôn đƣợ c thăm đầ u tiên.
Duyê ̣ t thƣ
́
tƣ̣ giƣ
̃
a (in-order traversal):
- Duyê ̣ t cây con tra
́
i theo thƣ
́
tƣ̣ giƣ
̃
a
- Thăm gố c

36

- Duyê ̣ t cây con pha
̉
i theo thƣ
́
tƣ̣ giƣ
̃
a.
Kế t qua
̉
duyê ̣ t cây theo thƣ
́
tƣ̣ trƣơ
́
c: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14.
Mộ t điề u dễ nhâ ̣ n thấ y la
̀
ca
́
c kho
́
a cu
̉
a cây khi duyê ̣ t theo thƣ
́
tƣ̣ giƣ
̃
a xuấ t hiê ̣ n theo thƣ
́

tƣ̣ tăng dầ n.
Duyê ̣ t thƣ
́
tƣ̣ sau (post-order traversal):
- Duyê ̣ t cây con tra
́
i theo thƣ
́
tƣ̣ sau
- Duyê ̣ t cây con pha
̉
i theo thƣ
́
tƣ̣ sau
- Thăm gố c
Kế t qua
̉
duyê ̣ t cây theo thƣ
́
tƣ̣ sau: 1, 4, 7, 6, 3, 13, 14, 10, 8.
Trong ca
́
ch duyê ̣ t na
̀
y, gố c đƣợ c thăm sau cu
̀
ng.
Nhận xét: - Khi duyệt trung tự (InOrder) cây BST ta đƣợc một dãy co thứ tự tăng.
Cài đăt băng C cua hai cách duyệt sau đƣợc dành cho các bạn độc giả nhƣ một bài tập.
3.3.7. Cài đặt cây BST
Cây TKNP, trƣơc hêt, là một cây nhi phân. Do đo, ta co thể áp dung các cách cài đăt
nhƣ đã trinh bày trong phần cây nhi phân. Sẽ không co sự khác biệt nào trong việc cài đăt cấu
trúc dữ liệu cho cây TKNP so vơi cây nhi phân, nhƣng tất nhiên, sẽ co sự khác biệt trong các
giải thuật thao tác trên cây TKNP nhƣ tim kiêm, thêm hoăc xoá một nút trên cây TKNP để
luôn đảm bảo tinh chất cuả cây TKNP.
Một cách cài đăt cây TKNP thƣờng găp là cài đăt băng con tro. Mỗi nút cua cây nhƣ là
một mẩu tin (record) co ba trƣờng: một trƣờng chứa khoá, hai trƣờng kia là hai con tro tro
đên hai nút con (nêu nút con vắng măt ta gán con tro băng NIL)
Khai báo nhƣ sau
typedef <kiểu dữ liệu cua khoá> KeyType;
typedef struct Node
{
KeyType Key;
Node* Left,Right;
}
typedef Node* Tree;
Khởi tạo cây TKNP rỗng
Ta cho con tro quản lý nút gốc (Root) cua cây băng NULL.
void MakeNullTree(Tree *Root)
{
(*Root)=NULL;
}
Tìm kiếm một nút có khóa cho trƣơc trên cây TKNP
Ðể tim kiêm 1 nút co khoá x trên cây TKNP, ta tiên hành từ nút gốc băng cách so sánh
khoá cua nút gốc vơi khoá x.
- Nêu nút gốc băng NULL thi không co khoá x trên cây.
- Nêu x băng khoá cua nút gốc thi giải thuật dừng và ta đã tim đƣợc nút chứa khoá x.
- Nêu x lơn hơn khoá cua nút gốc thi ta tiên hành (một cách đệ qui) việc tim khoá x
trên cây con bên phải.
- Nêu x nho hơn khoá cua nút gốc thi ta tiên hành (một cách đệ qui) việc tim khoá x
trên cây con bên trái.
Ví dụ: tìm nút có khoá 30 trong cây ở trong hình III.15
- So sánh 30 vơi khoá nút gốc là 20, vi 30 > 20 vậy ta tim tiêp trên cây con bên phải,
tức là cây co nút gốc co khoá là 35.
- So sánh 30 vơi khoá cua nút gốc là 35, vi 30 < 35 vậy ta tim tiêp trên cây con bên

37

trái, tức là cây co nút gốc co khoá là 22.
- So sánh 30 vơi khoá cua nút gốc là 22, vi 30 > 22 vậy ta tim tiêp trên cây con bên
phải, tức là cây co nút gốc co khoá là 30.
- So sánh 30 vơi khoá nút gốc là 30, 30 = 30 vậy đên đây giải thuật dừng và ta tim
đƣợc nút chứa khoá cần tim.
- Hàm dƣơi đây trả về kêt quả là con tro tro tơi nút chứa khoá x hoăc NULL nêu
không tim thấy khoá x trên cây TKNP.
Tree Search(KeyType x,Tree Root)
{
if (Root == NULL) return NULL; //không tim thấy khoá x
else if (Root->Key == x) /* tim thấy khoá x */
return Root;
else if (Root->Key < x) //tim tiêp trên cây bên phải
return Search(x,Root->right);
else
//tim tiêp trên cây bên trái
return Search(x,Root->left);
}
Câu hoi ôn tập:
Cây tim kiêm nhi phân đƣợc tổ chức nhƣ thê nào để quá trinh tim kiêm đƣợc
hiệu quả nhất?
Nhận xét: giải thuật này sẽ rất hiệu quả về mặt thời gian nếu cây TKNP đƣợc tổ chức
tốt, nghĩa là cây tƣơng đối "cân bằng". Về chủ dề cây cân bằng các bạn có thể tham khảo
thêm trong các tài liệu tham khảo của môn này.
Thêm một nút có khóa cho trƣơc vào cây TKNP
Theo dinh nghia cây tim kiêm nhi phân ta thấy trên cây tim kiêm nhi phân không co
hai nút co cùng một khoá. Do đo, nêu ta muốn thêm một nút co khoá x vào cây TKNP thì
trƣơc hêt ta phải tim kiêm để xác dinh co nút nào chứa khoá x chƣa. Nêu co thi giải thuật kêt
thúc (không làm gi cả!). Ngƣợc lại, sẽ thêm một nút mơi chứa khoá x này. Việc thêm một
khoá vào cây TKNP là việc tim kiêm và thêm một nút, tất nhiên, phải đảm bảo cấu
trúc cây TKNP không bi phá vỡ. Giải thuật cu thể nhƣ sau:
Ta tiên hành từ nút gốc băng cách so sánh khoa cuả nút gốc vơi khoá x.
- Nêu nút gốc băng NULL thi khoá x chƣa co trên cây, do đo ta thêm một nút mơi
chứa khoá x.
- Nêu x băng khoá cua nút gốc thi giải thuật dừng, trƣờng hợp này ta không thêm nút.
- Nêu x lơn hơn khoá cua nút gốc thi ta tiên hành (một cách đệ qui) giải thuật này trên
cây con bên phải.
- Nêu x nho hơn khoá cua nút gốc thi ta tiên hành (một cách đệ qui) giải thuật này trên
cây con bên trái.
Ví dụ: thêm khoá 19 vào cây ở trong hình III.15
So sánh 19 vơi khoá cua nút gốc là 20, vi 19 < 20 vậy ta xét tiêp đên cây bên trái, tức
là cây co nút gốc co khoá là 10.
- So sánh 19 vơi khoá cua nút gốc là 10, vi 19 > 10 vậy ta xét tiêp đên cây bên phải,
tức là cây co nút gốc co khoá là 17.
- So sánh 19 vơi khoá cua nút gốc là 17, vi 19 > 17 vậy ta xét tiêp đên cây bên phải.
Nút con bên phải băng NULL, chứng to răng khoá 19 chƣa co trên cây, ta thêm nút mơi chứa
khoá 19 và nút mơi này là con bên phải cua nút co khoá là 17, xem hinh III.16

Hình III.16: Thêm khoá 19 vào cây hình III.15

Thu tuc sau dây tiên hành việc thêm một khoá vào cây TKNP.
void InsertNode(KeyType x,Tree *Root ){
if (*Root == NULL){ /* thêm nút mơi chứa khoá x */

38

(*Root)=(Node*)malloc(sizeof(Node));
(*Root)->Key = x;
(*Root)->left = NULL;
(*Root)->right = NULL;
}
else
if (x < (*Root)->Key)
InsertNode(x,Root->left);
else if (x>(*Root)->Key) InsertNode(x,Root->right);
}
Xóa một nút có khóa cho trƣơc ra khoi cây TKNP
Giả sư ta muốn xoá một nút co khoá x, trƣơc hêt ta phải tim kiêm nút chứa khoá x trên
cây.
Việc xoá một nút nhƣ vậy, tất nhiên, ta phải bảo đảm cấu trúc cây TKNP không bi phá
vỡ. Ta co các trƣờng hợp nhƣ hinh III.17:
Hinh III.17 Vi du về giải thuật xoa nút trên cây
- Nêu không tim thấy nút chứa khoá x thi giải thuật kêt thúc.
- Nêu tim găp nút N co chứa khoá x, ta co ba trƣờng hợp sau (xem hinh III.17)
- Nêu N là lá ta thay no bởi NULL.
- N chỉ co một nút con ta thay no bởi nút con cua no.
- N có hai nút con ta thay no bởi nút lơn nhất trên cây con trái cua no (nút cực phải cua
cây con trái) hoăc là nút bé nhất trên cây con phải cua no (nút cực trái cua cây con phải).
Trong giải thuật sau, ta thay x bởi khoá cua nút cực trái cua cây con bên phải rôi ta xoá nút
cực trái này. Việc xoá nút cực trái cua cây con bên phải sẽ roi vào một trong hai trƣờng hợp
trên.
Giải thuật xoá một nút có khoá nho nhất
Hàm dƣơi dây trả về khoá cua nút cực trái, dông thời xoá nút này.
KeyType DeleteMin (Tree *Root )
{
KeyType k;
if ((*Root)->left == NULL){
k=(*Root)->key;
(*Root) = (*Root)->right;
return k;
}
else return DeleteMin(Root->left);
}
Thủ tục xóa một nút có khoá cho trƣơc trên cây TKNP
void DeleteNode(key X, Tree *Root)
{
if ((*Root)!=NULL)
if (x < (*Root)->Key)
DeleteNode(x,Root->left)
else if (x > (*Root)->Key)
DeleteNode(x,Root->right) else
if ((*Root)->left==NULL)&&((*Root)->right==NULL)
(*Root)=NULL;
else
if ((*Root)->left == NULL)
(*Root) = (*Root)->right ;
else if ((*Root)->right==NULL)
(*Root) = (*Root)->left;

39

else (*Root)->Key = DeleteMin(Root->right);
}
3.4.Cây cân băng – AVL
Trong khoa học máy tinh, một cây AVL là một cây tim kiêm nhi phân tự cân băng, và là cấu
trúc dữ liệu đầu tiên co khả năng này. Trong một cây AVL, tại mỗi nút chiều cao cua hai cây
con sai khác nhau không quá một. Hiệu quả là các phép chen (insertion), và xoa (deletion)
luôn chỉ tốn thời gian O(log n) trong cả trƣờng hợp trung binh và trƣờng hợp xấu nhất. Phép
bổ sung và loại bo co thể cần đên việc tái cân băng băng một hoăc nhiều phép quay.
3.4.1. Cây nhị phân cân băng hoàn toàn
a. Định nghĩa
Cây cân băng hoàn toàn là cây nhi phân tim kiêm mà tại mỗi nút cua no, số nút cua cây con
trái chênh lệch không quá một so vơi số nút cua cây con phải.
b. Đánh giá
Một cây rất kho đạt đƣợc trạng thái cân băng hoàn toàn và cũng rất dễ mất cân băng vi khi
thêm hay huy các nút trên cây co thể làm cây mất cân băng (xác suất rất lơn), chi phi cân băng
lại cây lơn vi phải thao tác trên toàn bộ cây.
Tuy nhiên nêu cây cân đối thi việc tim kiêm sẽ nhanh. Đối vơi cây cân băng hoàn toàn, trong
trƣờng hợp xấu nhất ta chỉ phải tim qua log
2
n phần tư (n là số nút trên cây).
Sau đây là vi du một cây cân băng hoàn toàn (CCBHT):

2
n. Đây chinh là lý do cho phép bảo đảm khả năng tim
kiêm nhanh trên CTDL này.
Do CCBHT là một cấu trúc kém ổn đinh nên trong thực tê không thể sư dung. Nhƣng ƣu điểm
cua no lại rất quan trọng. Vi vậy, cần đƣa ra một CTDL khác co đăc tinh giống CCBHT
nhƣng ổn đinh hơn.
Nhƣ vậy, cần tim cách tổ chức một cây đạt trạng thái cân băng yêu hơn và việc cân băng lại
chỉ xảy ra ở phạm vi cuc bộ nhƣng vẫn phải bảo đảm chi phi cho thao tác tim kiêm đạt ở mức
O(log
2
n).
3.4.2. CÂY NHỊ PHÂN CÂN BẰNG (AVL)

40

a. Định nghĩa:
Cây nhi phân tim kiêm cân băng là cây mà tại mỗi nút cua no độ cao cua cây con trái và cua
cây con phải chênh lệch không quá một.
Dƣơi đây là vi du cây cân băng (lƣu ý, cây này không phải là cây cân băng hoàn toàn):


Dễ dàng thấy CCBHT là cây cân băng. Điều ngƣợc lại không đúng.
b. Lịch sư cây cân băng (AVL Tree)
AVL là tên viêt tắt cua các tác giả ngƣời Nga đã đƣa ra đinh nghia cua cây cân băng Adelson-
Velskii và Landis (1962). Vi lý do này, ngƣời ta gọi cây nhi phân cân băng là cây AVL. Tù
nay về sau, chúng ta sẽ dùng thuật ngữ cây AVL thay cho cây cân băng.
Từ khi đƣợc giơi thiệu, cây AVL đã nhanh chong tim thấy ứng dung trong nhiều bài toán
khác nhau. Vi vậy, no mau chong trở nên thinh hành và thu hút nhiều nghiên cứu. Từ cây
AVL, ngƣời ta đã phát triển thêm nhiều loại CTDL hữu dung khác nhƣ cây đo-đen (Red-
Black Tree), B-Tree, …
c. Chiều cao của cây AVL
Một vấn đề quan trọng, nhƣ đã đề cập đên ở phần trƣơc, là ta pjải khẳng đinh cây AVL n nút
phải co chiều cao khoảng log
2
(n).
Để đánh giá chinh xác về chiều cao cua cây AVL, ta xét bài toán: cây AVL co chiều cao h sẽ
phải co tối thiểu bao nhiêu nút ?
Gọi N(h) là số nút tối thiểu cua cây AVL co chiều cao h.

41

Ta có N(0) = 0, N(1) = 1 và N(2) = 2.
Cây AVL tối thiểu co chiều cao h sẽ co 1 cây con AVL tối thiểu chiều cao h-1 và 1 cây con
AVL tối thiểu chiều cao h-2. Nhƣ vậy:
N(h) = 1 + N(h-1) + N(h-2) (1)
Ta lại co: N(h-1) > N(h-2)
Nên từ (1) suy ra:
N(h) > 2N(h-2)
N(h) > 2
2
N(h-4)

N(h) > 2
iN
(h-2i)
h/2-1

2
(N(h)) + 2
Nhƣ vậy, cây AVL co chiều cao O(log
2
(n)).
Vi du: cây AVL tối thiểu co chiều cao h=4

d. Cấu trúc dữ liệu cho cây AVL
Chỉ số cân băng của một nút:
Định nghĩa: Chỉ số cân băng cua một nút là hiệu cua chiều cao cây con phải và cây con trái
cua no.
Đối vơi một cây cân băng, chỉ số cân băng (CSCB) cua mỗi nút chỉ co thể mang một trong ba
giá tri sau đây:
CSCB(p) = 0 <=> Độ cao cây trái (p) = Độ cao cây phải (p)

42

CSCB(p) = 1 <=> Độ cao cây trái (p) < Độ cao cây phải (p)
CSCB(p) =-1 <=> Độ cao cây trái (p) > Độ cao cây phải (p)
Để tiện trong trinh bày, chúng ta sẽ ký hiệu nhƣ sau:
p->balFactor = CSCB(p);
Độ cao cây trái (p) ký hiệu là hL
Độ cao cây phải(p) ký hiệu là hR
Để khảo sát cây cân băng, ta cần lƣu thêm thông tin về chỉ số cân băng tại mỗi nút. Lúc đo,
cây cân băng co thể đƣợc khai báo nhƣ sau:
typedef struct tagAVLNode {
char balFactor; //Chỉ số cân bằng
Data key;
struct tagAVLNode* pLeft;
struct tagAVLNode* pRight;
}AVLNode;
typedef AVLNode *AVLTree;
Để tiện cho việc trinh bày, ta đinh nghia một số hăng số sau:
#define LH -1 //Cây con trái cao hơn
#define EH -0 //Hai cây con băng nhau
#define RH 1 //Cây con phải cao hơn
e. Đánh giá cây AVL
Cây cân băng là CTDL ổn đinh hơn hẳn CCBHT vi chỉ khi thêm huy làm cây thay đổi chiều
cao các trƣờng hợp mất cân băng mơi co khả năng xảy ra.
Cây AVL vơi chiều cao đƣợc khống chê sẽ cho phép thực thi các thao tác tim thêm huy vơi
chi phí O (log
2
(n)) và bảo đảm không suy biên thành O(n).
f. Các thao tác cơ bản trên cây AVL
Ta nhận thấy trƣờng hợp thêm hay huy một phần tư trên cây co thể làm cây tăng hay giảm
chiều cao, khi đo phải cân băng lại cây. Việc cân băng lại một cây sẽ phải thực hiện sao cho
chỉ ảnh hƣởng tối thiểu đên cây nhăm giảm thiểu chi phi cân băng. Nhƣ đã noi ở trên, cây cân

43

băng cho phép việc cân băng lại chỉ xảy ra trong giơi hạn cuc bộ nên chúng ta co thể thực
hiện đƣợc muc tiêu vừa nêu.
Nhƣ vậy, ngoài các thao tác binh thƣờng nhƣ trên CNPTK, các thao tác đăc trƣng cua cây
AVL gôm:
Thêm một phần tư vào cây AVL.
Hủy một phần tư trên cây AVL.
Cân băng lại một cây vừa bị mất cân băng.
g. CÁC TRƢỜNG HỢP MẤT CÂN BẰNG
Ta sẽ không khảo sát tinh cân băng cua 1 cây nhi phân bất kỳ mà chỉ quan tâm đên các khả
năng mất cân băng xảy rakhi thêm hoăc huy một nút trên cây AVL.
Nhƣ vậy, khi mất cân băng, độ lệch chiều cao giữa 2 cây con sẽ là 2. Ta co 6 khả năng sau:
Trƣờng hợp 1: cây T lệch về bên trái (có 3 khả năng)

Trƣờng hợp 2: cây T lệch về bên phải
Ta co các khả năng sau:

44


Ta co thể thấy răng các trƣờng hợp lệch về bên phải hoàn toàn đối xứng vơi các trƣờng hợp
lệch về bên trái. Vi vậy ta chỉ cần khảo sát trƣờng hợp lệch về bên trái. Trong 3 trƣờng hợp
lệch về bên trái, trƣờng hợp T1 lệch phải là phức tạp nhất. Các trƣờng hợp con lại giải quyêt
rất đơn giản.
Sau đây, ta sẽ khảo sát và giải quyêt từng trƣờng hợp nêu trên.
T/h 1.1: cây T1 lệch về bên trái. Ta thực hiện phép quay đơn Left-Left

T/h 1.2: cây T1 không lệch. Ta thực hiện phép quay đơn Left-Left


45

T/h 1.3: cây T1 lệch về bên phải. Ta thực hiện phép quay kép Left-Right
Do T1 lệch về bên phải ta không thể áp dung phép quay đơn đã áp dung trong 2 trƣờng hợp
trên vi khi đo cây T sẽ chuyển từ trạng thái mất cân băng do lệch trái thành mất cân băng do

Hinh vẽ dƣơi đây minh họa phép quay kép áp dung cho trƣờng hợp này:

Lƣu ý răng, trƣơc khi cân băng cây T co chiều cao h+2 trong cả 3 trƣờng hợp 1.1, 1.2 và 1.3.
Sau khi cân băng, trong 2 trƣờng hợp 1.1 và 1.3 cây co chiều cao h+1; con ở trƣờng hợp 1.2
cây vẫn co chiều cao h+2. Và trƣờng hợp này cũng là trƣờng hợp duy nhất sau khi cân băng

Thao tác cân băng lại trong tất cả các trƣờng hợp đều coù độ phức tạp O(1).
Vơi những xem xét trên, xét tƣơng tự cho trƣờng hợp cây T lệch về bên phải, ta co thể xây
dựng 2 hàm quay đơn và 2 hàm quay kép sau:
//quay đơn Left-Left
void rotateLL(AVLTree &T)
{ AVLNode* T1 = T->pLeft;
T->pLeft = T1->pRight;
T1->pRight = T;
switch(T1->balFactor) {
case LH: T->balFactor = EH;

46

T1->balFactor = EH; break;
case EH: T->balFactor = LH;
T1->balFactor = RH; break;
}
T = T1;
}
//quay đơn Right-Right
void rotateRR(AVLTree &T)
{ AVLNode* T1 = T->pRight;
T->pRight = T1->pLeft;
T1->pLeft = T;
switch(T1->balFactor) {
case RH: T->balFactor = EH;
T1->balFactor = EH; break;
case EH: T->balFactor = RH; break;
T1->balFactor = LH; break;
}
T = T1;
}
//quay kép Left-Right
void rotateLR(AVLTree &T)
{ AVLNode* T1 = T->pLeft;
AVLNode* T2 = T1->pRight;
T->pLeft = T2->pRight;
T2->pRight = T;
T1->pRight = T2->pLeft;

47

T2->pLeft = T1;
switch(T2->balFactor) {
case LH: T->balFactor = RH;
T1->balFactor = EH; break;
case EH: T->balFactor = EH;
T1->balFactor = EH; break;
case RH: T->balFactor = EH;
T1->balFactor = LH; break;
}
T2->balFactor = EH;
T = T2;
}
//quay kép Right-Left
void rotateRL(AVLTree &T)
{ AVLNode* T1 = T->pRight;
AVLNode* T2 = T1->pLeft;
T->pRight = T2->pLeft;
T2->pLeft = T;
T1->pLeft = T2->pRight;
T2->pRight = T1;
switch(T2->balFactor) {
case RH: T->balFactor = LH;
T1->balFactor = EH; break;
case EH: T->balFactor = EH;
T1->balFactor = EH; break;
case LH: T->balFactor = EH;

48

T1->balFactor = RH; break;
}
T2->balFactor = EH;
T = T2;
}
Để thuận tiện, ta xây dựng 2 hàm cân băng lại khi cây bi lệch trái hay lệch phải nhƣ sau:
//Cân băng khi cây bi lêch về bên trái
int balanceLeft(AVLTree &T)
{ AVLNode* T1 = T->pLeft;
switch(T1->balFactor) {
case LH: rotateLL(T); return 2;
case EH: rotateLL(T); return 1;
case RH: rotateLR(T); return 2;
}
return 0;
}
//Cân băng khi cây bi lêch về bên phải
int balanceRight(AVLTree &T)
{ AVLNode* T1 = T->pRight;
switch(T1->balFactor) {
case LH: rotateRL(T); return 2;
case EH: rotateRR(T); return 1;
case RH: rotateRR(T); return 2;
}
return 0;
}

49

h. Thêm một phần tư trên cây AVL
Việc thêm một phần tư vào cây AVL diễn ra tƣơng tự nhƣ trên CNPTK. Tuy nhiên, sau khi
thêm xong, nêu chiều cao cua cây thay đổi, từ vi tri thêm vào, ta phải lần ngƣợc lên gốc để
kiểm tra xem co nút nào bi mất cân băng không. Nêu co, ta phải cân băng lại ở nút này.
Việc cân băng lại chỉ cần thực hiện 1 lần tại nơi mất cân băng. (Tại sao ? Hd: chú ý những
khả năng mất cân bằng có thể)
Hàm insert trả về giá tri –1, 0, 1 khi không đu bộ nhơ, găp nút cũ hay thành công. Nêu sau khi
thêm, chiều cao cây bi tăng, giá tri 2 sẽ đƣợc trả về:
int insertNode(AVLTree &T, DataType X)
{ int res;
if(T) {
if(T->key == X) return 0; //đã co
if(T->key > X) {
res = insertNode(T->pLeft, X);
if(res < 2) return res;
switch(T->balFactor) {
case RH: T->balFactor = EH;
return 1;
case EH: T->balFactor = LH;
return 2;
case LH: balanceLeft(T); return 1;
}
}else {
res = insertNode(T-> pRight, X);
if(res < 2) return res;
switch(T->balFactor) {
case LH: T->balFactor = EH;
return 1;

50

case EH: T->balFactor = RH;
return 2;
case RH: balanceRight(T); return 1;
}
}
}
T = new TNode;
if(T == NULL) return -1; //thiêu bộ nhơ
T->key = X; T->balFactor = EH;
T->pLeft = T->pRight = NULL;
return 2; // thành công, chiều cao tăng
}
i. Hủy một phần tư trên cây AVL
Cũng giống nhƣ thao tác thêm một nút, việc huy một phần tư X ra khoi cây AVL thực hiện
giống nhƣ trên CNPTK. Chỉ sau khi huy, nêu tinh cân băng cua cây bi vi phạm ta sẽ thực hiện
việc cân băng lại.
Tuy nhiên việc cân băng lại trong thao tác huy sẽ phức tạp hơn nhiều do co thể xảy ra phản
ứng dây chuyền. (Tại sao ?)
Hàm delNode trả về giá tri 1, 0 khi huy thành công hoăc không co X trong cây. Nêu sau khi
huỷ, chiều cao cây bi giảm, giá tri 2 sẽ đƣợc trả về:
int delNode(AVLTree &T, DataType X)
{ int res;
if(T==NULL) return 0;
if(T->key > X) {
res = delNode (T->pLeft, X);
if(res < 2) return res;
switch(T->balFactor) {
case LH: T->balFactor = EH;

51

return 2;
case EH: T->balFactor = RH;
return 1;
case RH: return balanceRight(T);
}
}
if(T->key < X) {
res = delNode (T->pRight, X);
if(res < 2) return res;
switch(T->balFactor) {
case RH: T->balFactor = EH;
return 2;
case EH: T->balFactor = LH;
return 1;
case LH: return balanceLeft(T);
}
}else { //T->key == X
AVLNode* p = T;
if(T->pLeft == NULL) {
T = T->pRight; res = 2;
}else if(T->pRight == NULL) {
T = T->pLeft; res = 2;
}else { //T có cả 2 con
res=searchStandFor(p,T->pRight);
if(res < 2) return res;
switch(T->balFactor) {

52

case RH: T->balFactor = EH;
return 2;
case EH: T->balFactor = LH;
return 1;
case LH: return balanceLeft(T);
}
}
delete p;
return res;
}
}
//Tim phần tư thê mạng
int searchStandFor(AVLTree &p, AVLTree &q)
{ int res;
if(q->pLeft) {
res = searchStandFor(p, q->pLeft);
if(res < 2) return res;
switch(q->balFactor) {
case LH: q->balFactor = EH;
return 2;
case EH: q->balFactor = RH;
return 1;
case RH: return balanceRight(T);
}
}else {
p->key = q->key;

53

p = q;
q = q->pRight;
return 2;
}
}
k. Nhận xét
Thao tác thêm một nút co độ phức tạp O(1).
Thao tác huy một nút co độ phức tạp O(h).
Vơi cây cân băng trung binh 2 lần thêm vào cây thi cần một lần cân băng lại; 5 lần huy thi
cần một lần cân băng lại.
Việc huỷ 1 nút co thể phải cân băng dây chuyền các nút từ gốc cho đên phần tư bi huỷ trong
khi thêm vào chỉ cần 1 lần cân băng cuc bộ.
Độ dài đƣờng tim kiêm trung binh trong cây cân băng gần băng cây cân băng hoàn toàn
log
2
n, nhƣng việc cân băng lại đơn giản hơn nhiều.
Một cây cân băng không bao giờ cao hơn 45% cây cân băng hoàn toàn tƣơng ứng dù
số nút trên cây là bao nhiêu.
Bài tập
1. Viêt chƣơng trinh tạo cây BST vơi thông tin tại mỗi nút là các số nguyên
2. Viêt chƣơng trinh tim kiêm một nút trong cây BST ở câu 1
3. Viêt chƣơng trinh xoa một nút trong cây BST ở câu 1
4. Cài đăt hoàn thiện các hàm cua cây AVL


54

CHƢƠNG 4. BẢNG BĂM (HASH TABLE)
Phép băm là một thuật toán đƣợc đề xuất và hiện thực trên máy tinh từ những năm 50
cua thê kỷ 20. Thuật toán này dựa trên ý tƣởng là chuyển đổi khoá thành một số và sư dung số
này để đánh chỉ số cho bảng dữ liệu.
Nhƣ chúng ta đã biêt các phép toán dựa trên các cấu trúc nhƣ cây, danh sách … chu
yêu đƣợc thực hiện thông qua việc so sánh các phần tư co cấu trúc. Do vậy thời gian thực thi
lâu và phu thuộc vào kich thƣơc các phần tư này. Để khắc phuc ngƣời ta đƣa ra thuật toán sư
dung bảng băm (Hash Table). Các phép toán trên bảng băm co độ phức tạp là O(1) và không
phu thuộc vào kich thƣơc bảng. Dƣơi đây là một số vấn đề chinh mà chúng ta cần quan tâm
trong bảng băm :
- Đinh nghia bảng băm.
- Hàm băm và các loại hàm băm.
- Xung đột và cách xư lý xung đột
4. 1. Định nghĩa bảng băm
4.1.1.Định nghĩa :
Bảng băm là một kiểu dữ liệu trừu tƣợng cho phép lƣu trữ dữ liệu một cách nhanh
chong và hiệu quả. Về thực chất bảng băm là một mảng co chỉ số là bất cứ loại dữ liệu nào.
Trong khi một mảng thông thƣờng yêu cầu chỉ số cua no phải là số nguyên thi chỉ số bảng
băm lại co thể là một số thực, một xâu, một mảng khác hay thậm chi là một dạng cấu trúc dữ
liệu. Các chỉ số này ngƣời ta gọi chung là khoá ( Key ) và nội dung chỉ đinh bởi các chỉ số
này gọi là các giá tri ( Value ).
Vậy bảng băm là một cấu trúc dữ liệu lƣu trữ một căp dữ liệu Key/Value và cho phép
tìm Key một cách nhanh chong.
Bảng băm sư dung một hàm cho phép biên đổi bất kỳ đối tƣợng nào thành chỉ số phù
hợp cua mảng. Hàm này đƣợc gọi là hàm băm (Hash Function)
Bảng băm co thể đƣợc mô tả nhƣ sau:
- Gọi K là tập các khoá.
- M là tập các đia chỉ.
- HF(k) là hàm băm dùng để ánh xạ một khoá k từ tập khoá k thành một chỉ số trong tập
đia chỉ M.

55Hình 2.1 : Mô tả về hàm băm
Sau đây là vi du về một bảng băm (Hàm băm trong trƣờng hợp này co dạng : h(k) = k
mod 8 trong đo k là khoá).

Hình 2.2 : Một bảng băm đơn giảnTrong bảng băm nhiều khoá co giá tri khác
nhau co thể đƣợc băm thành cùng một chỉ số cua mảng. Hiện tƣợng này gọi là xung đột và
giải quyêt xung đột chinh là muc tiêu cua bất cứ bảng băm nào. Vấn đề này chúng ta sẽ đề cập
đên trong phần 3 cua chƣơng này.
4.1.2.Kích thƣơc của bảng băm :
Kich thƣơc một bảng băm cho biêt số muc vào tối đa mà bảng băm co thể lƣu trữ đƣợc.
Thông thƣờng các giá tri cua khoá đƣợc lƣu trữ vừa đu lấp đầy bảng nhƣng đôi khi các giá tri
này lại vƣợt quá giơi hạn cua mảng. Giải pháp đƣa ra là buộc các khoảng giá tri này năm
trong giơi hạn kich thƣơc cua bảng.
Kich thƣơc bảng phải đƣợc lƣu trữ một cách ngẫu nhiên vi các phƣơng pháp giải quyêt
xung đột trong bảng băm co một số điều kiện về kich thƣơc bảng nhất đinh để đảm bảo thực
thi chinh xác. Tuy nhiên hầu hêt các trƣờng hợp kich thƣơc bảng băm thƣờng đƣợc lựa chọn
là luỹ thừa cua 2 ( 2
n
)hay một số nguyên tố.
Bảng băm co kich thƣơc là luỹ thừa cua 2 chỉ là một kỳ vọng lơn. Bởi vi kich thƣơc này
cho phép việc tinh toán đia chỉ đƣợc thực hiện dễ dàng hơn và kêt quả co đƣợc nhanh hơn.
Cách để buộc các giá tri năm trong khoảng luỹ thừa cua 2 một cách nhanh chong là sư dung
hàm măt nạ.
Kich thƣơc bảng băm thƣờng đƣợc sư dung là một số nguyên tố. Li do là vi các phép
băm nhin chung là kho hiểu và các phép băm yêu cầu thêm các bƣơc chia cua số nguyên tố
đƣợc trộn lẫn vơi nhau. Măt khác một số phƣơng pháp xư lý xung đột cũng yêu cầu kiểu kich
thƣơc này.
4.1.3. Phân loại :
Co rất nhiều loại bảng băm khác nhau. Thông thƣờng bảng băm đƣợc phân loại theo
cấu trúc hoăc theo cách xư lý xung đột.
1.3.1.Phân loại theo cấu trúc :

56

Bảng băm phân loại theo cấu trúc gôm co :
- Bảng băm chữ nhật.
- Bảng băm tam giác (tam giác trên và tam giác dƣơi ).
- Bảng băm đƣờng chéo.
Gọi i, j là các khoá tƣơng ứng vơi phần tư hàng i, cột j. Khi đo một phần tư trong bảng
băm đƣợc xác đinh bởi căp i, j.
a.Bảng băm chữ nhật :
Một phần tư cua bảng đƣợc xác đinh bởi khoá i ở hàng i và khoá j ở hàng j. Tổng quát
vi tri cua phần tư này co thể xác đinh qua công thức :
f(i,j) = n*i + j (n là số cột cua bảng chữ nhật)
Bảng băm hinh chữ nhật đƣợc mô tả bởi một danh sách kề :
0 1 2 … n-1 n n+1 … m*n
b.Bảng băm tam giác :
- Bảng băm tam giác trên n cột:

- Bảng băm tam giác dƣơi m hàng:
Mỗi phần tư trên bảng tam giác tƣơng ứng vơi hàng i, cột j (i > j) và đia chỉ cua no đƣợc
xác đinh qua hàm băm :
f (i,j) = i*(i + 1)/2 + j
c.Bảng băm đường chéo :
Một số loại bảng băm đƣờng chéo co dạng sau :
1.3.2.Phân loại theo cách xử lý xung đột :

57

Bảng băm phân loại theo cách này gôm :
- Bảng băm sư dung phƣơng pháp nối kêt trực tiêp
- Bảng băm vơi phƣơng pháp nối kêt hợp nhất
- Bảng băm vơi phƣơng pháp do tuyên
- Bảng băm vơi phƣơng pháp do căn bậc 2
- Bảng băm vơi phƣơng pháp băm kép
4.1.4.Các phép toán trên bảng băm :
- Khởi tạo (Initialize ): Khởi tạo bảng băm, cấp phát vùng nhơ, quy đinh số phần tư cua
bảng ( kich thƣơc cua bảng ).
- Kiểm tra rỗng ( Empty ): Kiểm tra liệu bảng băm co rỗng hay không.
- Lấy kich thƣơc bảng băm (Size): Lấy số phần tư hiện thời co trong bảng băm.
- Tim kiêm ( Search ): Tim một phần tư theo một khoá k cho trƣơc.
- Thêm mơi một phần tư ( Insert ): Chen thêm một phần tư vào một vi tri trống cua bảng
băm.
- Xoá ( Delete / Removal ): Loại bo một phần tư khoi bảng băm.
- Sao chép (Copy ): Tạo một bảng băm mơi trên cơ sở một bảng băm đã co.
- Duyệt ( Traverse ): Duyệt các phần tư cua bảng theo một thứ tự nhất đinh.
4.2.Hàm băm và các loại hàm băm :
4.2.1.Hàm băm (Hash Function):
Hàm băm là hàm sư dung để ánh xạ tập các khoá đại diện cho các muc dữ liệu trong
bảng thành đia chỉ nơi chứa muc dữ liệu đo.

Hình 2.3 : Mô hình hàm băm

Khoá trong bảng băm co thể là dạng số hoăc chuối (
xâu ký tự ). Nêu khoá là dạng số thi trƣơc khi áp dung phép băm ta phải lựa chọn các chữ số,
giơi hạn giá tri, áp dung các thuật toán. Các khoá ở dạng số thƣờng đƣợc chọn co kiểu số
nguyên.
Nêu khoá ở dạng xâu ký tự thi trƣơc khi áp dung phép băm no cần đƣợc biên đổi thành
dạng phù hợp ( Vi du lấy giá tri mã ASCII cua các ký tự chẳng hạn ), chọn lựa những phần
độc lập và co ý nghia nhất trong khoá và lựa chọn một hàm băm phù hợp nhất vơi cấu trúc
cua khoá.
Hàm băm đƣợc chia làm hai dạng chinh : Dạng bảng tra và dạng công thức.
- Hàm băm dạng bảng tra :

58

Giả sư co bảng tra co khoá là bộ chữ cái tiêng Anh.Bảng co 26 đia chỉ co giá tri từ 0..25.
Khoá a ứng vơi đia chỉ 0, khoá b ứng vơi đia chỉ 1… khoá z ứng vơi đia chỉ 25.
Khoá Đia chỉ Khoá Đia chỉ Khoá Đia chỉ Khoá Đia chỉ
a 0 h 7 o 14 v 21
b 1 i 8 p 15 w 22
c 2 j 9 q 16 x 23
d 3 k 10 r 17 y 24
e 4 l 11 s 18 z 25
f 5 m 12 t 19
g 6 n 13 u 20

Bảng 2.1 : Hàm băm dạng bảng tra
- Hàm băm dạng công thức : Hàm băm dạng công thức thƣờng co dạng tổng quát là
HF(k) trong đo k là khoá. Hàm băm dạng này rất đa dạng và không bi ràng buộc bởi bất cứ
tiêu chuẩn nào.
4.2.2.Một số loại hàm băm :
Một hàm băm tốt phải thoả mãn một số điều kiện sau :
- Tinh toán nhanh chong và đơn giản.
- Các khoá phân bố đều trong bảng.
- Ít xảy ra xung đột giữa các khoá.
- Gọi P(k) là xác suất khoá k xuất hiện trong bảng. Khi đo vơi mỗi i = 0, 1, …, m
- 1 thì ta có :


- Giá tri băm phải độc lập vơi bất cứ phần nào cua dữ liệu nghia là no phải phù hợp
và co tinh ngẫu nhiên.
Sau đây là một số hàm băm đơn giản và phổ biên.
2.2.1.Hàm băm sử dụng phương pháp chia :
Hàm băm này co các đăc điểm sau :
- Một khoá đƣợc ánh xạ vào một trong m ô cua bảng thông qua hàm:
HF(k) = k mod m
Trong đo : k là khoá, m là kich thƣơc bảng.
- Chỉ sư dung phép chia đơn do đo tốc độ tinh toán nhanh.
- Vấn đề đăt ra là phải chọn một giá tri m phù hợp.
¿
= e ¬
=
i k H k
m
k P
) (
1
) (

59

o m chọn không tốt khi no co một trong các giá tri sau :
+ m = 2
P
, khi đo h(k) sẽ chọn cùng giá tri là p bit cuối cua k.
+ m = 10
P
, khi đo hàm băm không phu thuộc vào tất cả các số thập phân cua khoá.
+ m = 2
P
– 1. Nêu khoá là một xâu ký tự đƣợc dich thành các giá tri là luỹ thừa cua 2, thi
hai xâu co thể đƣợc băm thành cùng một giá tri đia chỉ trên bảng.
o Giá tri cua m là tốt khi no là một số nguyên tố và không quá gần vơi giá tri là luỹ
thừa cua 2.
- Vi du về cài đăt một hàm băm sư dung phép chia :
Public Function Hash(ByVal Key As Long) As Long
Hash = Key Mod HashTableSize
End Function
2.2.2.Hàm băm sử dụng phương pháp nhân :
Phƣơng pháp nhân co hai bƣơc :
- Khoá k đƣợc nhân vơi hăng số A năm trong khoảng 0 < A < 1. Sau đo ngƣời ta sẽ sư
dung phần phân số cua k*A.
- Phần phân số noi trên đƣợc nhân vơi m sau đo lấy phần nguyên. Do đo hàm băm co
dạng :
HF(k) = ¸ m * (k*A mod 1 ) ¸
Trong đo : k là khoá, m là kich thƣơc bảng, A là hăng số.
Một hàm băm sư dung phép nhân muốn co hiệu quả cao phải lựa chọn giá tri m và A
cho phù hợp.
- m thƣờng đƣợc chọn là m = 2
p
.
- A đƣợc chọn phu thuộc vào đăc trƣng cua dữ liệu. Một giá tri A tốt đƣợc đề xuất co
giá tri là :
A = ) 2 / ) 5 1 /(( 1 + = 2 / ) 1 5 ( ÷ ~ 0.6180339887…
- Vi du về cài đăt một hàm băm sư dung phép chia :
Private Const S As Long = 64
Private Const N As Long = 1023
Public Function Hash(ByVal Key As Long) As Long
Hash = ((K * Key) And N) \ S
End Function
2.2.3.Hàm băm sử dụng phép nghịch đảo :
Đây là phƣơng pháp trong đo hàm băm co dạng :
HF(k) = ¸A / ( B*k + C )¸ mod m

60

Trong đo : k là khoá, m là kich thƣơc bảng, A, B, C là các hăng số.
2.2.4.Hàm băm sử dụng phương pháp cộng xâu :
Để băm một xâu co chiều dài thay đổi, mỗi ký tự đƣợc thêm vào xâu sẽ đƣợc chia lấy
dƣ cho 256 cho đên tận ký tự cuối cùng. Giá tri băm, năm trong khoảng 0..255, đƣợc tinh nhƣ
sau :
Public Function Hash(ByVal S As String) As Long
Dim h As Byte
Dim i As Long
h = 0
For i = 1 to Len(S)
h = h + Asc(Mid(S, i, 1))
Next i
Hash = h
End Function
2.2.5.Hàm băm sử dụng phương pháp XOR xâu :
Trong các xâu thƣờng xuất hiện một chuỗi ký tự tƣơng tự nhau hay đảo ngữ. Do đo
việc thực hiện phép XOR các Byte trong xâu sẽ giúp khắc phuc hiện tƣợng này và giúp đạt
đƣợc các giá tri băm năm trong khoảng 0..255. Kêt quả cua mỗi phép XOR tạo ra một thành
phần ngẫu nhiên.
Private Rand8(0 To 255) As Byte
Public Function Hash(ByVal S As String) As Long
Dim h As Byte
Dim i As Long
h = 0
For i = 1 To Len(S)
h = Rand8(h Xor Asc(Mid(S, i, 1)))
Next i
Hash = h
End Function
2.2.6.Phép băm phổ quát (Universal Hashing):
Nhƣ chúng ta thấy co nhiều loại hàm băm khác nhau. Xong chúng ta cần phải chọn
đƣợc một hàm băm thich hợp để hạn chê hiện tƣợng xung đột giữa các khoá. Giải pháp đƣa ra
là sư dung hàm băm phổ quát.
Băm phổ quát nghia là chúng ta chọn ngẫu nhiên một hàm băm h trong một tập các
hàm băm H khi thuật toán bắt đầu. Hàm băm đƣợc chọn phải đảm bảo :

61

- Co tinh chất ngẫu nhiên.
- Đảm bảo các khoá it xảy ra xung đột.
Gọi H là tập hữu hạn các hàm băm ánh xạ một tập các khoá U thành các giá tri năm
trong khoảng {0, 1, …, m - 1}. H gọi là phổ quát nêu :
- Mỗi căp khoá riêng biệt x, y e U số hàm băm h e H cho kêt quả h(x) = h(y) là |H| /
m.
- Noi cách khác vơi mỗi hàm băm ngẫu nhiên từ H khả năng xung đột giữa x và y ( x=y
) chính xác là 1/m( m là kich thƣơc bảng băm cho trƣơc ).
Tập H sẽ đƣợc xây dựng nhƣ sau :
- Chọn kich thƣơc bảng m là một số nguyên tố.
- Phân tích khoá x thành r + 1 byte để x co dạng x = {x
1
, x
2
, ..., x
r
}.
- Giá tri lơn nhất cua chuỗi sau khi phân tich < m.
- Gọi o = {o
1
, o
2
,…, o
r
} biểu thi cho một chuỗi r + 1 phần tư đƣợc chọn trong khoảng
{0, 1,…, m - 1}.
- Hàm băm h e H tƣơng ứng đƣợc đinh nghia nhƣ sau :
h
o
(x) =
x a i
r
i
i
¿
=0
mod m
Theo đinh nghia ở trên H có m
r+1
phần tư.
4.3.Xung đột và cách xư lý xung đột
4.3.1. Định nghĩa :
Xung đột trong phép băm đƣợc hiểu là trạng thái khi hai khoá khác nhau đƣợc băm
thành cùng một giá tri đia chỉ. Tổng quát ta co:
k1 = k2 thì ta nói k1 và k2 là hai khoá xung đột khi: HF(k1) = HF(k2)
4.3.2.Hệ số tải (Load Factor - ì) :
Giả sư co bảng băm co kich thƣơc m vơi n muc dữ liệu. Khi đo tỷ số ì = n/m đƣợc
gọi là hệ số tải. Hệ số tải cho biêt trạng thái lấp đầy cua bảng. Vi du một bảng băm co hệ số
tải là 0.25 thi co nghia là bảng băm này đã sư dung 25% kich thƣơc bảng để lƣu dữ liệu.
Hệ số tải quyêt đinh xác suất xảy ra tƣơng tranh cua các khoá. Do đo cần phải chọn
một hệ số tải thich hợp để giảm thiểu xung đột. Giá tri cua hệ số tải thƣờng đƣợc sư dung là
nho hơn hoăc băng 30%.
4.3.3.Một số phƣơng pháp xư lý xung đột :
Co hai cách tiêp cận chu yêu để giải quyêt xung đột : sư dung bảng băm đia chỉ mở và
cấu trúc lại bảng băm.

62

Để giải quyêt xung đột thông qua bảng băm đia chỉ mở ngƣời ta co các phƣơng pháp :
do tuyên tinh, do căn bậc hai, băm kép và băm lại.
Đối vơi cách tiêp cận thay đổi cấu trúc bảng ngƣời ta co các phƣơng pháp : Moc nối
trực tiêp, sư dung các Bucket.
Ngoài ra đối vơi trƣờng hợp dữ liệu co kich thƣơc lơn ngƣời ta co thể sư dung các
phƣơng pháp băm khác nhƣ : băm lại, băm mở rộng.
Dƣơi đây là chi tiêt về các phƣơng pháp này.
3.3.1.Băm theo địa chỉ mở (Open-adressing hashing) :
Băm theo đia chỉ mở giải quyêt xung đột băng cách lƣu tất cả các muc dữ liệu trong
chinh bảng băm. Phƣơng pháp này khá thich hợp khi chúng ta co thể ƣơc lƣợng đƣợc số muc
vào. Khi đo chúng ta co thể co đu các vi tri để lƣu tất cả các muc trong bảng (kể cả các vi tri
sư dung để ngăn cách) và vẫn giảm đƣợc không gian lƣu trữ nhiều hơn so vơi phƣơng pháp
moc nối.
Ngƣời ta đinh nghia một hàm băm chung cho phƣơng pháp băm theo đia chỉ mở. Nhƣ
vậy hàm băm lúc này gôm co 2 tham số : khoá k và số lần do tim p , trong đo 0 s p s m-1.
Tham số p sư dung để giơi hạn số lần do và cho phép chúng ta biêt khi nào thuật toán dừng.
Sau đây chúng ta xét một số phƣơng pháp băm theo đia chỉ mở cu thể.
3.3.1.1.Phương pháp dò tuyến tính :
Do tuyên tinh là mô hinh đia chỉ mở đơn giản nhất. Phƣơng pháp này gôm các thao
tác: tim kiêm, chen thêm một muc dữ liệu.
Hàm băm sư dung cho phƣơng pháp này co dạng :
h(k,p) = ( h(k) + p )mod m
 Thao tác tim kiêm :
Khi xung đột xảy ra phƣơng pháp này đơn giản là do một vi tri trống trong bảng. Để tim
một muc dữ liệu trƣơc hêt ta phải thực hiện băm khoá cua muc dữ liệu này để tim ra chỉ số
cua no trong bảng. Nêu muc dữ liệu không co tại vi tri cua chỉ số mà chúng ta thu đƣợc thi
chúng ta bắt đầu thực hiện do theo tuyên tại vi tri này. Co 3 khả năng co thể xảy ra :
1. Vi tri tiêp theo co chứa muc dữ liệu và tim kiêm kêt thúc thành công.
2. Vi tri tiêp theo trống, dữ liệu không tim thấy, quá trinh tim kiêm kêt thúc không thành
công.
3. Vi tri tiêp theo bi chiêm giữ nhƣng các khoá lại không phù hợp vi thê vi tri tiêp theo
đo sẽ đƣợc do.
Số các vi tri cần do trong phƣơng pháp này phu thuộc vào 2 yêu tố :
+ Hàm băm đƣợc chọn nhƣ thê nào.
+ Bảng đã sư dung bao nhiêu không gian để lƣu dữ liệu.

63

Nêu chúng ta chọn đƣợc một hàm băm thich hợp và bảng đã sư dung khoảng 30% - 50%
thi sẽ đảm bảo đƣợc số vi tri cần do là nho nhất co thể.
Chúng ta co một vi du về cách cài đăt thao tác tim kiêm đo là :
int jsw_find ( void *key, int len )
{
unsigned h = hash ( key, len ) % N;
void *save = table[h];
while ( table[h] != NULL ) {
if ( compare ( key, table[h] ) == 0 )
return 1;
h = ( h + 1 ) % N;
if ( compare ( table[h], save ) == 0 )
return 0;
}
return 0;
}
 Thao tác chèn :
Để chen thêm một muc mơi chúng ta cần thực hiện :
- Tinh các giá tri băm cho các khoá thông qua hàm băm đã chọn.
- Nêu vi tri co giá tri băm đã co dữ liệu thi thao tác do đƣợc thực hiện từ vi tri này.
Thao tác do đƣợc thực hiện cho đên khi tim đƣợc một vi tri trống. Thao tác này sẽ do tiêp ở vi
tri đầu nêu no đạt đên vi tri cuối cua tuyên.
- Khi tim đƣợc một ô trống thi muc dữ liệu sẽ đƣợc chen vào.
Thao tác này co thể cài đăt nhƣ sau :
void jsw_insert ( void *key, int len )
{
unsigned h = hash ( key, len ) % N;
while ( table[h] != NULL )
h = ( h + 1 ) % N;
table[h] = key;
}
 Thao tác xoá :
Thao tác nay không đơn giản nhƣ hai thao tác trên. Việc xoá trực tiêp một muc khoi
bảng là khôn thể vi các phép do tiêp theo đo co thể nhận ra các khoá đã bi bo đi và nêu một
bucket rỗng đƣợc tạo ra trong khi một buket khác vẫn đầy thi quá trinh tim kiêm co thể không

64

chinh xác. Nhƣ vậy thao tác xoá co thể phá vỡ cấu trúc dữ liệu cua bảng. Giải pháp đƣa ra là
khi xoá một khoá trên một đoạn cua bucket thi ta lại chen khoá vào đoạn tƣơng tự cua no.
Nhƣng cách này dƣờng nhƣ khá phức tạp.
Sau đây là một vi du về thao tác xoá :
void jsw_remove ( void *key, int len )
{
unsigned h = hash ( key, len ) % N;
while ( table[h] != NULL )
h = ( h + 1 ) % N;
table[h] = DELETED;
}
 Đánh giá :
Trong phƣơng pháp này các khoá co khuynh hƣơng bi đƣa vào các đoạn gọi là Cluster
( bo cum ). Điều này co nghia là nhiều phần trong bảng co thể đầy lên nhanh chong trong khi
các phần khác vẫn con trống. Do phƣơng pháp này cần sư dung một lƣợng lơn các Bucket
rỗng năm xen kẽ vơi các Bucket đã sư dung nên việc bo cum sẽ làm cho nhiều Bucket bi
duyệt qua trƣơc khi tim đƣợc một Bucket rỗng. Vi vậy thao tác tim kiêm sẽ bi chậm đi và kéo
theo các thao tác chen và xoá cũng chậm. Một bảng băm co hệ số tải càng lơn thi khả năng bo
cum xảy ra càng lơn. Do đo một hàm băm tốt và kich thƣơc bảng là một số nguyên tố sẽ cải
thiện đƣợc vấn đề này.
3.3.1.2.Phương pháp dò căn bậc 2 :
Để khắc phuc vấn đề bo cum chinh ngƣời ta đƣa ra phƣơng pháp do căn bậc hai.
Phƣơng pháp này sư dung hàm băm co dạng :
h(k,p) = ( h(k) + c
1
p + c
2
p
2
) mod m
Các giá tri c
1
, c
2
, m xác đinh liệu toàn bộ bảng co đƣợc sư dung hay không.
 Thao tác tim kiêm :
Theo hàm băm nhƣ trên để tim kiêm một muc trong bảng ngƣời ta sẽ bắt đầu từ vi tri
đầu tiên trong bảng đƣợc xác đinh bởi hàm băm, gọi là vi tri i và tiêp tuc do tơi các vi tri i +
1
2
, i + 2
2
, …, i + ( m - 1 )
2
( tất cả đều mod m ). Cứ nhƣ vậy quá trinh tim kiêm đƣợc thực
hiện cho đên khi tim thấy muc dữ liệu trong bảng ( kêt thúc thành công ) hoăc găp một vi tri
trống ( kêt thúc không thành công ).
Thuật toán sư dung cho phƣơng pháp này co phần phức tạp hơn phƣơng pháp do tuyên
tinh. Dƣơi đây là vi du cu thể :
int jsw_search ( void *key, int len )
{

65

unsigned h = hash ( key, len ) % N;
unsigned step;
for ( step = 1; table[h] != NULL; ++step ) {
if ( compare ( key, table[h] ) == 0 )
return 1;
h = ( h + step * step ) % N;
}
return 0;
}
 Thao tác chèn :
void jsw_insert ( void *key, int len )
{
unsigned h = hash ( key, len ) % N;
unsigned step;
for ( step = 1; table[h] != NULL; ++step )
h = ( h + step * step ) % N;
table[h] = key;
}
 Thao tác xoá :
void jsw_remove ( void *key, int len )
{
unsigned h = hash ( key, len ) % N;
unsigned step;
for ( step = 1; table[h] != NULL; ++step )
h = ( h + step * step ) % N;
table[h] = DELETED;
}
 Đánh giá :
Phƣơng pháp do theo căn bậc hai giảm đáng kể hiện tƣợng bo cum chinh. Tuy nhiên vi
chuỗi do tim luôn bắt đầu ở cùng bucket ( một ô cua bảng) nên chúng ta lại găp phải hiện
tƣợng bo cum thứ cấp ( Secondary Clustering ). Đây không phải là một hiện tƣợng đáng quan
tâm nhƣ bo cum chinh. Nhƣng do phƣơng pháp do căn bậc hai chỉ hoạt động khi hệ số tải <
0.5 và kich thƣơc cua bảng là một số nguyên tố nên hiện tƣợng này lại làm chậm đáng kể tốc
độ tim kiêm.

66

Noi chung phƣơng pháp này nhanh và tránh đƣợc hiện tƣợng bo cum chinh nhƣng lại it
đƣợc sư dung trong thực tê vi sự giơi hạn về thời gian. Phƣơng pháp này chỉ đảm bảo hoạt
động hiệu quả khi kich thƣơc bảng là số nguyên tố và dung lƣợng bảng đã sư dung chƣa quá
một nưa.
3.3.1.3.Phương pháp băm kép :
Phƣơng pháp này là một giải pháp đáng lƣu ý thay cho phƣơng pháp do theo căn bậc
hai. No co thể khắc phuc đƣợc hiện tƣợng bo cum chinh mà không chiu sự giơi hạn nào.
Phƣơng pháp này sư dung hai hàm băm độc lập nhau. Hàm băm thứ nhất đƣợc sư
dung nhƣ binh thƣờng ( theo một trong hai phƣơng pháp đã kể trên ). Hàm băm thứ hai đƣợc
sư dung để tạo ra kich thƣơc bƣơc do. Do bản thân khoá co thể xác đinh đƣợc bƣơc do nên
tránh đƣợc hiện tƣợng bo cum chinh. Phƣơng pháp này co thuật toán khá đơn giản nhƣng co 2
điều cần chú ý để đảm bảo phƣơng pháp này hoạt động chinh xác :
- Hàm băm thứ hai không đƣợc trả về giá tri 0 để tránh hiện tƣợng lăp vô hạn.
- Giống nhƣ do theo tuyên, kich thƣơc bảng phải là một số nguyên tố hoăc là một giá tri
luỹ thừa cua 2 vơi kêt quả hàm băm thứ hai trả về là một số lẻ.
Nhƣ vậy cách cài đăt cho phƣơng pháp này cũng tƣơng tự nhƣ các phƣơng pháp băm
theo đia chỉ mở khác. Một vi du minh hoạ cu thể là :
 Thao tác tim kiêm :
int jsw_search ( void *key, int len )
{
unsigned h = hash ( key, len ) % N;
unsigned h2 = hash2 ( key ) % ( N - 1 ) + 1;
while ( table[h] != NULL ) {
if ( compare ( key, table[h] ) == 0 )
return 1;
h = ( h + h2 ) % N;
}
return 0;
}
 Thao tác chèn :
void jsw_insert ( void *key, int len )
{
unsigned h = hash ( key, len ) % N;
unsigned h2 = hash2 ( key ) % ( N - 1 ) + 1;
while ( table[h] != NULL )

67

h = ( h + h2 ) % N;
table[h] = key;
}
 Thao tác xoá :
void jsw_remove ( void *key, int len )
{
unsigned h = hash ( key, len ) % N;
unsigned h2 = hash2 ( key ) % ( N - 1 ) + 1;
for ( table[h] != NULL )
h = ( h + h2) % N;
table[h] = DELETED;
}
3.3.2.Cấu trúc lại bảng băm :
Phƣơng pháp này giải quyêt xung đột băng cách thay đổi cấu trúc cua bảng băm. Theo
đo một vi tri co thể chứa đƣợc nhiều hơn một muc dữ liệu. Sau đây là một số phƣơng pháp
cấu trúc lại bảng băm.
3.3.2.1.Sử dụng Bucket :
Trong phƣơng pháp này bản thân mỗi phần tư trong bảng băm là một mảng đƣợc gọi
là ngăn chứa( Bucket ). Các khoá đƣợc băm về cùng một vi tri sẽ đƣợc đăt trong các cột tƣơng
ứng vơi các vi tri này. Vi du :
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K
1
k3 k5 k5 k7 k8

K
2
k4 k9


Bảng 2.2 : Mô hình một Bucket
Giả sư co hai khoá k1, k2 là hai khoá xung đột. Kêt quả sau khi băm hai khoá này là 2.
Vậy ta xêp k1 và k2 vào cột 1 tƣơng ứng vơi vi tri thứ 2. Tƣơng tự nhƣ vậy nêu kêt quả băm
các khoá khác cho vi tri 2 thi các khoá sẽ lần lƣợt đƣợc xêp vào cột này.
Nhƣ vậy co thể thấy phƣơng pháp này cần nhiều không gian lƣu trữ hơn thực tê dữ
liệu yêu cầu.
Trong phƣơng pháp này, để tim một khoá nhất đinh ngƣời ta phải kiểm tra tất cả các
cột liên quan tơi vi tri cua khoá này ( it nhất là cho đên khi chúng ta tim đƣợc một vi tri trống

68

). Nêu các khoá co thứ tự, chúng ta nên lƣu các khoá theo trật tự tăng dần. Nhƣ vậy chúng ta
co thể loại bơt các cột cần kiểm tra. Độ phức tạp trung binh cua thao tác tim kiêm phu thuộc
vào số vi tri trong Bucket đã đƣợc điền. Do đo khi nào bảng chƣa đƣợc điền đầy khi đo khả
năng xung đột vẫn co thể xảy ra.
3.3.2.2.Phương pháp móc nối trực tiếp :
Theo phƣơng pháp này bảng băm là một mảng các danh sách liên kêt. Phƣơng pháp
này đăt các khoá bi xung đột vào cùng một danh sách liên kêt tại vi tri là kêt quả sau khi băm.
Một bảng băm theo phƣơng pháp này co thể mô tả nhƣ sau :


Hình 2.3 : Bảng băm theo
phương pháp móc nối


Vấn đề đăt ra ở đây là danh sách liên kêt đƣợc cấu trúc nhƣ thê nào. Khi việc tim kiêm
cua bảng băm phu thuộc vào việc tim kiêm trên danh sách liên kêt thi một danh sách đƣợc sắp
xêp là một cấu trúc đáng lƣu ý. Cấu trúc này co hiệu quả it hơn vơi thao tác chen và thao tác
tim kiêm thành công hoăc không thành công ( tinh trung binh ). Khi đo một nưa số danh sách
liên kêt sẽ đƣợc tim kiêm. Nêu danh sách không đƣợc sắp xêp thi một lần tim kiêm không
thành công co thể duyệt qua toàn bộ các danh sách liên kêt.
Tuy nhiên điều noi trên chỉ đúng về măt lý thuyêt. Trên thực tê con co nhiều thao tác
hơn cần thiêt. Vi vơi một hàm băm tốt các chuỗi ( danh sách liên kêt ) phải đảm bảo đu ngắn
để thấy đƣợc sự khác nhau giữa danh sách đƣợc sắp xêp và danh sách chƣa đƣợc sắp xêp.
Chúng ta giả sư răng hầu hêt thời gian thực hiện phƣơng pháp này sư dung để thực
hiện so sánh giữa khoá tim kiêm vơi các khoá khác trong danh sách. Chúng ta cũng giả sư
thời gian cần thiêt để băm tơi danh sách thich hợp và xác đinh khi nào đên vi tri cuối cua danh
sách tƣơng đƣơng vơi một so sánh.
Nhƣ vậy tất cả các thao tác cần 1 + Số so sánh (lần).
Giả sư bảng băm co kich thƣơc m và có n muc đƣợc chen vào bảng. Khi đo mỗi danh
sách trung binh sẽ chứa n/m muc. Ở đây ta co thể thấy số muc trung binh trên một danh sách
chinh là hệ số tải ì = n/m.
Sau đây là một số thao tác chinh cua phƣơng pháp này.
 Thao tác tim kiêm :
Khi tim một khoá trong bảng, khoá sẽ đƣợc băm và trả về kêt quả là chỉ số nơi co danh
sách liên kêt sẽ đƣợc tim kiêm. Nhƣ vậy hàm băm sẽ quyêt đinh phải tim ở danh sách nào.

69

Khi tim kiêm thành công thuật toán sẽ thực hiện băm và tim tơi danh sách thich hợp.
Tính trung binh thi một nưa số muc sẽ đƣợc kiểm tra trƣơc khi một muc chinh xác đƣợc tim
thấy. Do đo thời gian tim kiêm là : 1 + ì/2.
Trong trƣờng hợp tim kiêm không thành công, nêu danh sách không co trật tự thi tất cả
các muc sẽ đƣợc kiểm tra và thời gian tim kiêm là : 1 + ì.
Sau đây là cài đăt cua thao tác này :
struct jsw_node {
void *key;
struct jsw_node *next;
};
struct jsw_node *table[N];
int jsw_find ( void *key, int len )
{
unsigned h = hash ( key, len ) % N;
if ( table[h] != NULL ) {
struct jsw_node *it = table[h];

while ( it != NULL ) {
if ( compare ( key, it->key ) == 0 )
return 1;
it = it->next;
}
}
return 0;
}
 Thao tác chèn :
Chen vào một danh sách liên kêt đơn giản hơn tim kiêm. Khi cần chen thêm một muc dữ
liệu vào bảng thi khoá sẽ đƣợc băm và cho kêt quả là vi tri cua danh sách cần chen. Một nút
sẽ đƣợc thêm vào danh sách ( tạo phần header cua nút nêu cần thiêt ) sau đo khoá và giá tri sẽ
đƣợc đẩy vào phần trƣơc cua nút này.
Việc chen một nút vào cuối danh sách liên kêt khá đơn giản. Nêu một nút đƣợc chen vào
phia đầu cua danh sách liên kêt thi danh sách liên kêt sẽ đƣợc sư dung nhƣ một ngăn xêp vơi
tinh chất truy cập tuần tự. Trên thực tê chen một nút vào trƣơc danh sách là cách đơn giản và
đạt hiệu quả tốt nhất.Vi du về cài thao tác này là :
int jsw_insert ( void *key, int len )

70

{
unsigned h = hash ( key, len ) % N;
struct jsw_node *it = malloc ( sizeof *it );
if ( it == NULL )
return 0;
it->key = key;
it->next = table[h];
table[h] = it;
return 1;
}

 Thao tác xoá :
Khi xoá một muc dữ liệu thi cần thực hiện thao tác tim khoá cũ.
int jsw_remove ( void *key, int len )
{
unsigned h = hash ( key, len ) % N;
struct jsw_node *save;
if ( table[h] == NULL )
return 0;
if ( compare ( key, table[h]->key ) == 0 ) {
save = table[h]->next;
table[h]->next = table[h]->next;
free ( save );
}
else {
struct jsw_node *it = table[h];
while ( it->next != NULL ) {
if ( compare ( key, it->next->key ) == 0 )
break;
it = it->next;
}
if ( it->next == NULL )
return 0;
save = it->next;
it->next = it->next->next;

71

free ( save );
}
return 1;
}
 Đánh giá :
Phƣơng pháp moc nối trực tiêp là phƣơng pháp xư lý xung đột phổ biên nhất vi no khá
linh hoạt. Nội dung cua phƣơng pháp này đơn giản và no co một số ƣu điểm sau :
- Giơi hạn kich thƣơc bảng không quá cứng nhắc.
- Việc thực thi tránh tối đa hiện tƣợng xung đột.
- Bảng dễ dàng xư lý các khoá trùng lăp.
- Thao tác xoá đơn giản và co thể thực hiện thƣờng xuyên.
Tuy nhiên việc cài đăt phƣơng pháp này phức tạp hơn các phƣơng pháp khác. No cũng
co một số nhƣợc điểm :
- Phải xây dựng lại bảng khi việc thay đổi kich thƣơc găp kho khăn.
- Sư dung nhiều không gian nhơ hơn cho các liên kêt.
- Tốc độ xư lý co thể chậm hơn do sự tham chiêu qua lại cua các liên kêt.
3.3.3.Các phương pháp băm khác :
 Băm lại :
Chúng ta thấy răng tất cả các phƣơng pháp trên chỉ hiệu quả khi hệ số tải < 2/3, tức là
bảng không quá đầy. Khi bảng băm bi lấp đầy các phƣơng pháp này không con hiệu quả nữa.
Giải pháp đƣa ra là tạo ra một bảng mơi co kich thƣơc lơn gấp đôi bảng ban đầu. Sau đo tất cả
các khoá sẽ đƣợc băm lại.
Độ phức tạp cua phƣơng pháp này là O(n) do đo phƣơng pháp này chỉ sư dung khi
kich thƣơc dữ liệu lơn. Cá biệt trong phƣơng pháp do theo căn bậc hai chúng ta phải băm lại
khi ½ bảng đƣợc sư dung.
 Băm mở rộng :
Đây là một phƣơng pháp hỗ trợ hữu hiệu cho việc sư dung co hiệu quả không gian lƣu
trữ.
4.3.4. Đánh giá :
Khi xây dựng bảng băm nêu chúng ta biêt trƣơc số muc dữ liệu sẽ đƣợc chen vào bảng
thi mô hinh băm theo đia chỉ mở vơi hệ số tải < ½ sẽ cho kêt quả tốt nhất.
Măt khác nêu chúng ta không biêt trƣơc co bao nhiêu muc dữ liệu đƣợc chen vào bảng
thi phƣơng pháp moc nối trực tiêp co hiệu quả hơn.

72

Khi hệ số tải tăng sư dung phƣơng pháp băm theo đia chỉ mở sẽ găp những bất lợi chu
yêu trong thực thi. Nhƣng đối vơi phƣơng pháp moc nối hiệu quả cua no chỉ bi giảm tuyên
tinh khi hệ số tải tăng. Do đo nêu không chắc chắn về hệ số tải thi phƣơng pháp đƣợc lựa
chọn là phƣơng pháp moc nối.
4.4.4.Kết luận :
Bảng băm là một cấu trúc dữ liệu thich hợp cho việc lƣu trữ và tim kiêm dữ liệu
không co trật tự. Tuy phải xư lý xung đột nhƣng hầu hêt các thao tác cua bảng băm đều dễ
thực hiện và các thao tác này co hiệu quả gần nhƣ không đổi trong hầu hêt các trƣờng hợp.
Hàm băm ánh xạ các khoá dữ liệu vào trong các ô co sẵn cua bảng. Một bảng băm co
hiệu quả khi chúng ta chọn đƣợc một hàm băm tốt. Vấn đề cốt yêu là :
- Sư dung bảng băm co kich thƣơc là một số nguyên tố.
- Sư dung hàm băm co thể đảm bảo các khoá đƣợc phân bố đều trong bảng.Tuy nhiên
ngay cả trong trƣờng hợp chúng ta chọn đƣợc hàm băm tốt nhất thi hiện tƣợng xung đột vẫn
co thể xảy ra.
Băm theo đia chỉ mở là một trong các phƣơng pháp giải quyêt xung đột. Trong đo :
- Phƣơng pháp do tuyên tinh : sư dung nêu các ô đƣợc duyệt toàn bộ và tim vi tri thành
công. Nhƣng phƣơng pháp này co thể gây ra hiện tƣợng bo cum.
- Phƣơng pháp do căn bậc 2 : Phƣơng pháp này tốt hơn do co thể giảm xác suất xảy ra
hiện tƣợng bo cum.
- Hệ số tải nên < ½ để tránh làm giảm hiệu quả thực hiện cua phƣơng pháp.
Moc nối cũng là một biện pháp xư lý xung đột hiệu quả. Xong phƣơng pháp này đoi hoi
không gian lƣu trữ lơn.
4.5. Bài tập áp dụng
1. Tạo các bảng băm chứa các số nguyên theo từng loại giải quyêt xung đột
2. Tạo các bảng băm chứa họ tên sinh viên theo từng loại giải quyêt xung đột
3. Tạo từ điển đơn giản
Một số đề thi tham khảo
Đề 1
Câu 1: Cho biểu thức (a+b-c)*(d-e*f)-(x+y)/z
Hãy vẽ cây nhi phân tƣơng ứng và suy ra dạng tiền tố và dạng hậu tố cua biểu thức đo.
Câu 2:
a) Khai ba
́
o cấ u tru
́
c dƣ
̃
liê ̣ u danh sa
́
ch liên kế t đơn chƣ
́
a ca
́
c thông tin về nhân sƣ̣ gồ m co
́

các trƣờng thông tin:
- Họ và tên
- Thâm niên công ta
́
c (tinh theo năm)
- Hê ̣ số lƣơng
- Lƣơng cơ ba
̉
n.
b) Viế t ha
̀
m thêm mộ t ba
̉
n ghi chƣ
́
a thông tin nhân sƣ̣ cu
̉
a mộ t ngƣơ
̀
i va
̀
o cuố i danh sa
́
ch
đa
̃
khai ba
́
o ơ
̉
phầ n a.

73

c) Viế t ha
̀
m ti
́
nh xem co
́
bao nhiêu nhân viên pha
̉
i đo
́
ng thuế thu nhâ ̣ p biế t r ăng lƣơng
cua một ngƣời trong một tháng đƣợc tinh băng công thức : hê ̣ số lƣơng * lƣơng cơ ba
̉
n
+ thâm niên * 200 (ngàn đông) và ngƣời đong thuê thu nhập là ngƣời co thu nhập 1
năm lơ
́
n hơn 1000000000.
Đề 2
Câu 1:
a) Chen các khoa sau lầ n lƣợ t va
̀
o mộ t cây ti
̀
m kiế m nhi ̣phân rỗ ng: 20, 5, 1 17, 30, 24, 7,
18, 23, 9, 32, 25. Xoa khoi cây các nút chứa các khoa sau: 24, 10, 7.
b) Khai ba
́
o cấ u tru
́
c cây nhi ̣phân chƣ
́
a ca
́
c thông tin nhƣ ơ
̉
phầ n a cu
̉
a câu 2 và viêt hàm
duyê ̣ t cây theo thƣ
́
tƣ̣ trƣơ
́
c.
Chuyể n biể u thƣ
́
c trung tố sau tha
̀
nh cây biể u thƣ
́
c : x*y + z*(t-u). Trong đo
́
z, y, z, t, u la
̀
ca
́
c
biế n (toán hạng).
Câu 2:
Khai ba
́
o danh sa
́
ch liên kế t đơn chƣ
́
a ca
́
c trƣơ
̀
ng thông tin về mộ t kha
́
ch ha
̀
ng nhƣ
sau:
- Mã khách hàng,
- Họ và tên khách hàng,
- Số điê ̣ n thoa ̣ i cu
̉
a kha
́
ch ha
̀
ng (13 chƣ
̃
số ).
a) Viế t ha
̀
m co
́
input la
̀
danh sa
́
ch đa
̃
đƣợ c khai ba
́
o ơ
̉
phầ n a va
̀
mộ t xâu sdt la
̀
mộ t phầ n
số điê ̣ n thoa ̣ i trong trƣơ
̀
ng điê ̣ n thoa ̣ i cu
̉
a mộ t kha
́
c h ha
̀
ng na
̀
o đo
́
. Viế t ha
̀
m tra
̉
về nu
́
t
đầ u tiên trong danh sa
́
ch liên kế t co
́
phầ n đầ u trƣơ
̀
ng số điê ̣ n thoa ̣ i tru
̀
ng vơ
́
i xâu sdt.
b) Viế t ha
̀
m sắ p xế p danh sa
́
ch kha
́
ch ha
̀
ng trên theo chiề u tăng dầ n cu
̉
a tên kha
́
ch ha
̀
ng.
Đề 3
Câu 1:
a) Hãy chen các khoa sau vào một cây tim kiêm nhi phân rỗng mà các nút chứa các số
nguyên: 17, 4, 19, 27, 7, 18, 8, 30, 15. Xoa khoi cây lần lƣợt các nút chứa các khoa :
19, 8, 17.
b) Chuyể n biể u thƣ
́
c trung tố sau tha
̀
nh biể u thƣ
́
c tiề n tố : 12 – 7*(3+9 – 2*5).
c) Hãy khai báo cấu trúc cây tim kiêm nhi phân chứa các trƣờng thông tin về sinh viên
nhƣ sau:
- Mã sinh viên,
- Họ và tên,
- Điể m trung bi
̀
nh.
trong đo
́
ma
̃
sinh viên la
̀
trƣơ
̀
ng kho
́
a.
Viế t ha
̀
m che
̀
n thêm mộ t sinh viên vào cây vừa khai báo.
Câu 2:
a) Khai ba
́
o danh sa
́
ch liên kế t đơn chƣ
́
a ca
́
c số thƣ̣ c.
b) Viế t ha
̀
m đa
̉
o ngƣợ c danh sa
́
ch liên kế t đơn chƣ
́
a ca
́
c số thƣ̣ c đƣợ c khai ba
́
o ơ
̉
phầ n a.
c) Viế t ha
̀
m sắ p xế p danh sa
́
ch số thƣ̣ c trên theo chiề u tăng dầ n.
Đề 4:
Câu 1:
a) Hãy chen các khoa sau vào một cây tim kiêm nhi phân rỗng mà các nút chứa các số
nguyên: 20, 17, 29, 15, 80, 6, 19, 51, 32. Xoa khoi cây lần lƣợt các nút chứa các khoa :
29, 20, 17.
b) Chuyể n biể u thƣ
́
c trung tố sau tha
̀
nh biể u thƣ
́
c hâ ̣ u tố :
5 * ( 2 + 3 ) – 2 * ( 15 - 10 ) + 21.
c) Hãy khai báo cấu trúc cây tim kiêm nhi phân chứa các trƣờng thông tin về nhân sự
nhƣ sau:
- Họ và tên
- Mã nhân viên

74

- Lƣơng
trong đo
́
ma
̃
nhân viên la
̀
trƣơ
̀
ng kho
́
a.
Viế t ha
̀
m tinh trung binh cộng lƣơng cua các nhân viên trong một cây vừa khai báo.
Câu 2:
a) Khai ba
́
o danh sa
́
ch liên kế t đơn chƣ
́
a ca
́
c trƣơ
̀
ng thông tin về ha
̀
ng ho
́
a nhƣ sau:
- Tên mă ̣ t ha
̀
ng
- Giá măt hàng
- Số lƣợ ng co
̀
n trong kho
b) Hãy cài đăt hàm sắ p xế p danh sa
́
ch trên theo chiề u tăng dầ n cu
̉
a gia
́
mă ̣ t ha
̀
ng , nế u
cùng giá thi theo tên.
c) Viế t ha
̀
m nhâ ̣ n input la
̀
mộ t danh sa
́
ch đƣợ c khai ba
́
o nhƣ trên va
̀
hai số nguyên dƣơng
x < y, in ra tên ca
́
c mă ̣ t ha
̀
ng co
́
số lƣợ ng co
̀
n trong kho lơ
́
n hơn x va
̀
nho
̉
hơn y.
Đề 5:
Câu 1:
a) Khai ba
́
o danh sa
́
ch liên kế t đơn chƣ
́
a ca
́
c trƣơ
̀
ng thông tin về phầ n mề m nhƣ sau:
- Tên phầ n mề m
- Dung lƣợ ng (tinh băng Mb)
- Đi ̣ a chi
̉
download
b) Hãy cài đăt hàm thêm một phần tư vào cuối danh sách trên.
c) Viế t ha
̀
m ti
́
nh dung lƣợ ng trung bi
̀
nh cu
̉
a ca
́
c phầ n mề m trong danh sa
́
ch liên kế t trên.

Câu 2:
a) Hãy chen các khoa sau vào một cây tim kiêm nhi phân rỗng mà các nút chứa các số
nguyên: 19, 7, 1, 9, 25, 21, 70, 30, 8. Xoa khoi cây nút gốc. Đƣa ra kế t qua
̉
duyê ̣ t cây
theo thƣ
́
tƣ̣ trƣơ
́
c va
̀
thƣ
́
tƣ̣ sau.
b) Chuyể n biể u thƣ
́
c hâ ̣ u tố sau tha
̀
nh biể u thƣ
́
c tiề n tố va
̀
ti
́
nh gia
́
tri ̣cu
̉
a no
́
:
11 2 3 * + 4 5 * 8 + 7 / +
c) Hãy khai báo cấu trúc cây tim kiêm nhi phân chƣ
́
a ca
́
c trƣơ
̀
ng thông tin về nhân sƣ̣
nhƣ sau:
- Họ và tên
- Mã nhân viên
- Lƣơng
trong đo
́
ma
̃
nhân viên la
̀
trƣơ
̀
ng kho
́
a.
Viế t ha
̀
m ti
̀
m nu
́
t chƣ
́
a thông tin về nhân viên co
́
lƣơng thấ p nhấ t.

75

TÀI LIỆU THAM KHẢO.
1. Đinh Mạnh Tƣờng, Cấu trúc dữ liệu và thuật toán, NXB Đại học Quốc gia Hà
nội, 2002
2. Đỗ Xuân Lôi, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 1997
3. Nguyễn Quốc Lƣợng, Hoàng Đức Hải ,Cấu trúc dữ liệu + giải thuật = chƣơng
trình, NXB Giáo duc, 1996
4. Hoare, C.A.R, Note on date Structuring in structured Programming Dahl,
Dijkstra, and Hoare, pp 83-174.
5. Robert Sedgewick , Cẩm năng thuật toán, NXB KH Kỹ thuật, 2000

MỤC LỤC CHƢƠNG 1. CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU .............................................................................. 1 1.1. Giải thuật và cấu trúc dữ liệu. ......................................................................................... 1 1.2. Cấu trúc dữ liệu và các vấn đề liên quan. ....................................................................... 1 1.3. Ngôn ngữ diễn đạt giải thuật. .......................................................................................... 2 1.4. Kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, kiểu dữ liệu trừu tƣợng................................................... 3 CHƢƠNG 2. CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRỪU TƢỢNG CƠ BẢN ............................................... 6 2. 1. Ngăn xế p - Stack ............................................................................................................ 6 2.1.1 Khái niệm .................................................................................................................. 6 2.1.2 Các thao tác của ngăn xếp ......................................................................................... 6 2.1.3 Ví dụ về hoạt động của một stack ............................................................................. 7 2.1.4 Cài đặt stack bằng mảng ............................................................................................ 7 2.1.5 Ứng dụng của stack ................................................................................................. 10 2.2. Hàng đợi - Queue .......................................................................................................... 12 2.2.1 Khái niệm ................................................................................................................ 12 2.2.2 Các thao tác cơ bản của một hàng đợi ..................................................................... 13 2.2.3 Cài đặt hàng đợi sử dụng mảng ............................................................................... 13 2.2.4 Ví dụ về hoạt động của hàng đợi với cài đặt bằng mảng vòng tròn ........................ 16 2.2.5 Ứng dụng của hàng đơ ̣i ........................................................................................... 16 2.3. Danh sách liên kế t – Linked list .................................................................................... 17 2.3.1 Đinh nghia ............................................................................................................... 17 ̣ ̃ 2.3.2 Các thao tác trên danh sách liên kế t . ....................................................................... 17 2.3.3 Cài đặt danh sách liên kết sử dụng con trỏ .............................................................. 18 2.3.4 Các kiểu danh sách liên kết khác ............................................................................. 25 2.3.5 Mô ̣t số ví du ̣ sƣ̉ du ̣ng cấ u trúc danh sách liên kế t .................................................... 26 2.3.6. Cài đặt stack và queue bằng con trỏ ....................................................................... 26 2.4. Bài tập áp dụng ............................................................................................................. 26 CHƢƠNG 3. CÂY (TREE). ..................................................................................................... 28 3.1. Đinh nghĩa..................................................................................................................... 28 ̣ 3.1.1. Đồ thị (Graph) ........................................................................................................ 28 3.1.2. Cây (tree) ................................................................................................................ 29 3.3. Cây tìm kiế m nhi ̣phân (Binary Search Tree - BST) .................................................... 31 3.3.1. Đinh nghia .............................................................................................................. 31 ̣ ̃ 3.3.2. Khởi ta ̣o cây rỗng ................................................................................................... 32 3.3.3. Chèn thêm một nút mới vào cây ............................................................................. 32 3.3.4. Xóa bỏ khỏi cây một nút ........................................................................................ 33 3.3.5. Tìm kiếm trên cây ................................................................................................... 34 3.3.6. Duyê ̣t cây ................................................................................................................ 35 3.3.7. Cài đặt cây BST ...................................................................................................... 36 3.4.Cây cân bằng – AVL ..................................................................................................... 39 CHƢƠNG 4. BẢNG BĂM (HASH TABLE) .......................................................................... 54 4. 1. Định nghĩa bảng băm ................................................................................................... 54 4.1.1.Định nghĩa : ............................................................................................................. 54 4.1.2.Kích thƣớc của bảng băm : ...................................................................................... 55 4.1.3. Phân loại : ............................................................................................................... 55 4.1.4.Các phép toán trên bảng băm : ................................................................................ 57 4.2.Hàm băm và các loại hàm băm : .................................................................................... 57 4.2.1.Hàm băm (Hash Function): ..................................................................................... 57 4.2.2.Một số loại hàm băm : ............................................................................................. 58 i

4.3.Xung đột và cách xử lý xung đột ................................................................................... 61 4.3.1. Định nghĩa : ............................................................................................................ 61 4.3.2.Hệ số tải (Load Factor - ) : .................................................................................... 61 4.3.3.Một số phƣơng pháp xử lý xung đột : ..................................................................... 61 4.3.4. Đánh giá : ............................................................................................................... 71 4.4.4.Kết luận : ..................................................................................................................... 72 4.5. Bài tập áp dụng ............................................................................................................. 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO. ....................................................................................................... 75

ii

Tên học phần: Cấu trúc dữ liệu Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa học Máy tính Mã học phần: 17207 TS tiết 60 Lý thuyết 30 Thực hành/Xemina 30 Tự học 0 Bài tập lớn 0

Loại học phần: 2 Khoa phụ trách: CNTT Tổng số TC: 3 Đồ án môn học 0

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học xong các học phần sau mới đƣợc đăng ký học phần này: Toán cao cấp, Toán rời rạc, Ngôn ngữ C, Tin học đại cƣơng. Mục tiêu của học phần: Cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng thực hành cấu trúc dữ liệu cho sinh viên. Nội dung chủ yếu - Những vấn đề cơ bản về cấu trúc dữ liệu; - Các cấu trúc dữ liệu cơ bản - Danh sách liên kết; - Ngăn xếp, hàng đợi; - Cấu trúc cây; - Bảng băm, ... Nội dung chi tiết của học phần: TÊN CHƢƠNG MỤC Chƣơng I : Khái niệm liên quan đến CTDL 1.1. Giải thuật và cấu trúc dữ liệu. 1.2. Giải thuật và các vấn đề liên quan. 1.3. Ngôn ngữ diễn đạt giải thuật. 1.4. Kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, kiểu dữ liệu trừu tƣợng. Chƣơng II : Các kiểu dữ liệu trừu tƣợng cơ bản 2.1. Danh sách 2.1.1. Khái niệm danh sách 2.1.2. Các phép toán trên danh sách 2.1.3. Cài đặt danh sách 2.1.4. Các dạng danh sách liên kết (DSLK): DSLK đơn, vòng, kép, … 2.2. Ngăn xếp (stack) 2.2.1. Khái niệm 2.2.2. Cài đặt ngăn xếp bởi mảng, DSLK 2.2.3. Ứng dụng 2.3. Hàng đợi (queue) 2.3.1. Khái niệm 2.3.2. Cài đặt hàng đợi bởi mảng, DSLK 2.3.3. Ứng dụng 2.4. Bài tập áp dụng Chƣơng III: Cây (tree). 3.1. Khái niệm. 3.2. Cây tổng quát. PHÂN PHỐI SỐ TIẾT LT TH/Xemina BT 2 0

TS 2

KT

12

6

6

18

9

8

1

iii

2. 3.2. Duyệt cây để tìm kiếm 3.6.5. Định nghĩa và tính chất 3. tham dự các bài kiểm tra định kỳ và cuối kỳ.Hình thức thi cuối kỳ : Thi viết.1.3X + 0. Đỗ Xuân Lôi. Sắp xếp cây nhị phân 3. Bài tập Chƣơng IV: Bảng băm (hash table) 4. tự làm bài tập do giáo viên giao.2.3. Dựng cây 3.4. Đánh giá hiệu quả các phƣơng pháp băm 4. Cây tìm kiếm nhị phân (binary search tree) 3.4. Cây nhị phân nối vòng.2.1. Đinh Mạnh Tƣờng.7Y.4.4.2.5.3. 2004.2. Cây nhị phân. Các loại hàm băm 4.2. C. Nhà xuất bản ĐH QG Hà Nội. B.3. Vài ví dụ áp dụng. F Điểm đánh giá học phần: Z = 0. NXB Khoa học kỹ thuật. Bài tập áp dụng TS PHÂN PHỐI SỐ TIẾT LT TH/Xemina BT KT 14 7 6 1 Nhiệm vụ của sinh viên : Tham dự các buổi thuyết trình của giáo viên. 3. Robert Sedgewick. Cẩm nang thuật toán. 3. 3. Duyệt cây tổng quát. Cấu trúc dữ liệu và thuật toán.3.TÊN CHƢƠNG MỤC 3. Tài liệu học tập : 1. tự học. 2004. 3. cài đặt.3. Hình thức và tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: . Khái niệm 4.3.3.1. Ngày phê duyệt: / /20 Trƣởng Bộ môn: ThS.4.3. Bài giảng này là tài liệu chính thức và thống nhất của Bộ môn Khoa học máy tính. 3. 3.3. Duyệt cây.1. Cây AVL 3. . Biểu diễn cây tổng quát. Nhà xuất bản ĐH QG Hà Nội. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.Sinh viên phải đảm bảo các điều kiện theo Quy chế của Nhà trƣờng và của Bộ Thang điểm: Thang điểm chữ A.5.2.5. 2000. Nguyễn Hữu Tuân (ký và ghi rõ họ tên) iv . Các phƣơng pháp giải quyết xung đột 4. Khái niệm. 3.1.2. Các phép toán thực hiện trên cây nhị phân. 3. 3. D.4. Khoa Công nghệ thông tin và đƣợc dùng để giảng dạy cho sinh viên. Lƣu trữ cây.

Khởi đầu là tìm một giải thuật. … Không thể nói tới giải thuật mà không nghĩ tới: giải thuật đó đƣợc tác động trên dữ liệu nào. nghĩa là phát biểu lại bài toán thực tế thành một bài toán hình thức (hay còn gọi là mô hình toán). hai nƣớc láng giềng của nhau thì hai đỉnh ứng với nó đƣợc nối với nhau bằng một cạnh. ta phải hình thức hóa nó. 1. hai đỉnh có cạnh nối thì phải tô bằng hai màu khác nhau và ta cần tìm một phƣơng án tô màu sao cho số màu đƣợc sử dụng là ít nhất. còn xét tới dữ liệu thì phải biết dữ liệu ấy cần đƣợc giải thuật gì tác động để đƣa ra kết quả mong muốn. Nhƣng xét cho cùng. Lựa chọn một cấu trúc dữ liệu thích hợp để tổ chức dữ liệu vào và trên cơ sở đó xây dựng đƣợc giải thuật xử lý hữu hiệu đƣa tới kết quả mong muốn cho bài toán (dữ liệu ra).2. chúng ta có thể tìm kiếm cách giải trong thuật ngữ của mô hình đó và xác định có hay không một chƣong trình có sẵn để giải. dữ liệu bao gồm một tập các phần tử cơ sở. … cũng có thể là một số. khi khởi đầu. 1 . Khi đề cập tới cấu trúc lƣu trũ. hầu hết các bài toán là không đon giản. Cấu trúc dữ liệu và các vấn đề liên quan. đó là một chƣỗi hữu hạn các chỉ thị (instruction) mà mỗi chỉ thị có một ý nghĩa rõ ràng và thực hiện đƣợc trong một lƣợng thời gian hữu hạn. Đây chính là cách cài đặt cấu trúc ấy trên máy tính và trên cơ sở các cấu trúc lƣu trữ này mà thực hiện các phép xử lý. còn đói tƣợng để xử lý trong máy tính chính là dữ liệu (data ).1. dữ liệu trung gian. Ta có thể xem mỗi nƣớc trên bản đồ thế giới là một đỉnh của đồ thị. Ðể giải một bài toán trong thực tế bằng máy tính ta phải bắt đầu từ việc xác định bài toán. Thông thƣờng. Bài toán lúc này trở thành bài toán tô màu cho đồ thị nhƣ sau: Mỗi đỉnh đều phải đƣợc tô màu. Trong một bài toán. cần phân biệt: cấu trúc lƣu trữ tƣơng ứng với bộ nhớ trong – lƣu trữ trong. Ðể giảm bớt sự phức tạp của bài toán thực tế.CHƢƠNG 1. Trong đó mỗi nƣớc đều đƣợc tô một màu và hai nƣớc láng giềng (cùng biên giới) thì phải đƣợc tô bằng hai màu khác nhau. chúng biểu diễn các thông tin cần thiết cho bài toán: các dữ liệu vào. Hãy tìm một phƣơng án tô màu sao cho số màu sử dụng là ít nhất. Ta cần phải tô màu cho các nƣớc trên bản đồ thế giới. Dữ liệu nguyên tử có thể là một chữ số. Nhiều thời gian và công sức bỏ ra để xác định bài toán cần giải quyết. một ký tự. Có thể có nhiều cấu trúc lƣu trữ khác nhau cho cùng một cấu trúc dữ liệu và ngƣợc lại. Chúng có đặc điểm và cách xử lý riêng. cấu trúc lƣu trữ ứng với bộ nhớ ngoài – lƣu trữ ngoài. Ví dụ : Tô màu bản đồ thế giới. các dữ liệu ra. Khi đã có mô hình thích hợp cho một bài toán ta cần cố gắng tìm cách giải quyết bài toán trong mô hình đó. một xâu. … tùy vào bài toán.. Cách biểu diễn một cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ đƣợc gọi là cấu trúc lƣu trữ. CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU 1. Có thể có rất nhiều bài toán thực tế có cùng một mô hình toán. Ðối với một bài toán đã đƣợc hình thức hoá. Trên cơ sở các dữ liệu nguyên tử. là một khâu quan trọng. Giải thuật và cấu trúc dữ liệu. giải thuật chỉ phản ánh các phép xử lý. Nhƣ vậy. tức là phải trả lời rõ ràng câu hỏi "phải làm gì?" sau đó là "làm nhƣ thế nào?". không rõ ràng. các cung cách khả dĩ theo đó lien kết chúng lại với nhau. Nếu không có một chƣơng trình nhƣ vậy thì ít nhất chúng ta cũng có thể tìm đƣợc những gì đã biết về mô hình và dùng các tính chất của mô hình để xây dựng một giải thuật tốt. sẽ đãn đến các cấu trúc dữ liệu khác nhau. đƣợc gọi là dữ liệu nguyên tử. giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật có mối liên quan mật thiết với nhau.

để cài đặt thủ tục này ta phải cụ thể hoá dần những mệnh đề bằng tiếng Việt ở trên cho đến khi mỗi mệnh đề tƣơng ứng với một doạn mã thích hợp của ngôn ngữ lập trình. Chẳng hạn mệnh đề if ở /*3*/ có thể chi tiết hoá hơn nữa nhƣ sau: void GREEDY ( GRAPH *G. C.3. Khởi đầu là viết những mệnh đề tổng quát rồi tinh chế dần thành những chuỗi mệnh đề cụ thể hơn. Ngôn ngữ diễn đạt giải thuật. /*5*/ } } Trong thủ tục bằng ngôn ngữ giả này chúng ta đã dùng một số từ khoá của ngôn ngữ C xen lẫn các mệnh đề tiếng Việt.Phải luôn tuân thủ các quy tắc chặt chẽ về cú pháp của ngôn ngữ khiến cho việc trình bày về giải thuật và cấu trúc dữ liệu có thiên hƣớng nặng nề. mà ta gọi là màu mới C ở trên. giải thuật sẽ xác định một tập hợp Newclr các đỉnh của G đƣợc tô cùng một màu.1. /*1*/ for (mỗi đỉnh v chƣa tô màu của G) /*2*/ { int found=0.5*/ { đánh dấu v đã đƣợc tô màu. C++.2*/ if (có cạnh nối giữa v và w) /*3. Dĩ nhiên. … sẽ gặp một số hạn chế sau: . . gò bó. nói chung. SET *Newclr ) { Newclr= . Ðiều đặc biệt nữa là ta dùng các kiểu GRAPH. cuối cùng là các chỉ thị thích hợp trong một ngôn ngữ lập trình. /*4*/ thêm v vào Newclr. một cấu trúc dữ liệu trong thuật ngữ của mô hình đó.1*/ for (mỗi đỉnh w trong Newclr) /*3. SET có vẻ xa lạ. void GREEDY ( GRAPH *G. Việc sử dụng một ngôn ngữ lập trình bậc cao để diễn đạt giải thuật. một cấu trúc dữ liệu tƣơng đói rõ ràng. SET *Newclr ) { Newclr = . Ở bƣớc này. nó gần giống nhƣ một chƣơng trình đƣợc viết trong ngôn ngữ lập trình. /*5*/ } 2 . Ðể tiến hành tô màu hoàn tất cho đồ thị G thì giải thuật này phải đƣợc gọi lặp lại cho đến khi toàn thể các đỉnh đều đƣợc tô màu. nhƣng nó không phải là một chƣơng trình chạy đƣợc vì trong khi viết giải thuật ta không chú trọng nặng đến cú pháp của ngôn ngữ và các kiểu dữ liệu còn ở mức trừu tƣợng chứ không phải là các khai báo cài đặt kiểu trong ngôn ngữ lập trình. /*1*/ for (mỗi đỉnh v chƣa tô màu của G) /*2*/ if (v không đƣợc nối với một đỉnh nào trong Newclr) /*3*/ { đánh dấu v đã đƣợc tô màu. /*4*/ thêm v vào Newclr. chúng là các "kiểu dữ liệu trừu tƣợng" mà sau này chúng ta sẽ viết bằng các khai báo thích hợp trong ngôn ngữ lập trình cụ thể. Chẳng hạn với giải thuật tô màu đồ thị GREEDY.Phải phụ thuộc vào cấu trúc dữ liệu tiền định của ngôn ngữ nên có lúc không thể hiện đƣợc đầy đủ các ý về cấu trúc mà ta muỗn biểu đạt Một khi đã có mô hình thích hợp cho bài toán.3*/ found=1.4*/ if (found==0)/*3. /*3. /*3. nhƣ Pascal. ta có một giải thuật. ta cần hình thức hoá một giải thuật. giả sử đồ thị là G.

4.} } GRAPH và SET ta coi nhƣ tập hợp. Trừu tƣợng hóa chƣơng trình cho phép phân chia chƣơng trình thành các chƣơng trình con. while( w<>null) && (found=0) { if ( có cạnh nối giữa v và w ) found=1. Sự phân chia này sẽ che dấu tất cả các lệnh cài đặt chi tiết trong các chƣơng trình con. Kiểu dữ liệu. } v= đỉnh chƣa tô màu kế tiếp trong G. Chẳng hạn ta có thể tạo ra một chƣơng trình con Matrix_Mult để thực hiện phép toán nhân hai ma trận. Sau khi Matrix_mult đã đƣợc tạo ra. Ví dụ nhƣ một chƣơng trình quản lý sinh viên đƣợc viết bằng trừu tƣợng hóa có thể là: void main() { Nhap(Lop). trừu tƣợng hóa nghĩa là đơn giản hóa. ta chỉ thấy lời gọi các chƣơng trình con và điều này đƣợc gọi là sự bao gói. Có nhiều cách để biểu diễn tập hợp trong ngôn ngữ lập trình. Thêm v vào Newclr. } } 1. Trừu tƣợng hóa có thể thực hiện trên hai khía cạnh là trừu tƣợng hóa dữ liệu và trừu tƣợng hóa chƣơng trình. Trừu tƣợng hóa chƣơng trình Trừu tƣợng hóa chƣơng trình là sự định nghĩa các chƣơng trình con để tạo ra các phép toán trừu tƣợng (sự tổng quát hóa của các phép toán nguyên thủy). Cụ thể trừu tƣợng hóa là che di những chi tiết. kiểu dữ liệu trừu tƣợng Khái niệm trừu tƣợng hóa Trong tin học. ta có thể dùng nó nhƣ một phép toán nguyên thủy (chẳng hạn phép cộng hai số). v= đỉnh đầu tiên chƣa đƣợc tô màu trong G. LIST *Newclr ) { int found. } if (found==0 ) { Ðánh dấu v đã đƣợc tô màu. để đơn giản ta xem các tập hợp nhƣ là một danh sách (LIST) các số nguyên biểu diễn chỉ số của các đỉnh và kết thúc bằng một giá trị đặc biệt NULL. int v.w . làm cho nó sáng sủa hơn và dễ hiểu hơn. làm nổi bật cái tổng thể. else w= đỉnh kế tiếp trong newclr. 3 . Ở cấp độ chƣơng trình chính. w=đỉnh đầu tiên trong newclr. cấu trúc dữ liệu. while (v<>null) { found=0. Newclr= . Với những qui ƣớc nhƣ vậy ta có thể tinh chế giải thuật GREEDY một bƣớc nữa nhƣ sau: void GREEDY ( GRAPH *G.

. Cài đặt ADT là sự thể hiện các phép toán mong muốn (các phép toán trừu tƣợng) thành các câu lệnh của ngôn ngữ lập trình. Ðể minh hoạ ta có thể xét bản phác thảo cuối cùng của thủ tục GREEDY. w=phần tử đầu tiên trong newclr w=phần tử kế tiếp trong newclr Thêm v vào newclr Ðiều này cho thấy sự thuận lợi của ADT. } Trong chƣơng trình trên. Sự khác nhau giữa kiểu dữ liệu và kiểu dữ liệu trừu tƣợng là gì? Mặc dù các thuật ngữ kiểu dữ liệu (hay kiểu . Xuat là các phép toán trừu tƣợng. Hơn nữa chúng ta có thể cài đặt một ADT bằng bất kỳ cách nào. Nếu chúng ta viết các chƣơng trình con thực hiện các phép toán này. giao. cấu trúc dữ liệu (data 4 . Nhap. Ví dụ tập hợp số nguyên cùng với các phép toán hợp. h. đó là ta có thể định nghĩa một kiểu dữ liệu tuỳ ý cùng với các phép toán cần thiết trên nó rồi chúng ta dùng nhƣ là các đói tƣợng nguyên thuỷ. Tuy nhiên. Chúng che dấu bên trong rất nhiều lệnh phức tạp mà ở cấp độ chƣơng trình chính ta không nhìn thấy đƣợc. Trong một ADT các phép toán có thể thực hiện trên các đói tƣợng (toán hạng) không chỉ thuộc ADT đó. thì ta dễ dàng thay các mệnh đề hình thức trong giải thuật bằng các câu lệnh đơn giản Câu lệnh Mệnh đề hình thức MAKENULL(newclr) w=FIRST(newclr) w=NEXT(w.Xu_ly (Lop). chỉ có các chƣơng trình con biểu diễn cho các phép toán của ADT là thay đổi.newclr) INSERT( v. Xuat (Lop). Chƣơng trình đƣợc viết theo cách gọi các phép toán trừu tƣợng có lệ thuộc vào cách cài đặt kiểu dữ liệu không? Trừu tƣợng hóa dữ liệu Trừu tƣợng hóa dữ liệu là định nghĩa các kiểu dữ liệu trừu tƣợng Một kiểu dữ liệu trừu tƣợng là một mô hình toán học cùng với một tập hợp các phép toán (operator) trừu tƣợng đƣợc định nghĩa trên mô hình đó. chƣơng trình dùng chúng cũng không thay đổi. .Tạo một danh sách rỗng. phải có ít nhất một toán hạng hoặc kết quả phải thuộc ADT đang xét.Lấy phần tử đầu tiên trong danh sách và trả về giá trị null nếu danh sách rỗng.Lấy phần tử kế tiếp trong danh sách và trả về giá trị null nếu không còn phần tử kế tiếp.data type). Ta đã dùng một danh sách (LIST) các số nguyên và các phép toán trên danh sách newclr là: . Ðể cài đặt ta chọn một cấu trúc dữ liệu thích hợp có trong ngôn ngữ lập trình hoặc là một cấu trúc dữ liệu phức hợp đƣợc xây dựng lên từ các kiểu dữ liệu cơ bản của ngôn ngữ lập trình. Còn Lop là một biến thuộc kiểu dữ liệu trừu tƣợng mà ta sẽ xét sau. hiệu là một kiểu dữ liệu trừu tƣợng. bao gồm các khai báo thích hợp và các thủ tục thực hiện các phép toán trừu tƣợng.newclr) newclr=. ADT là sự tổng quát hoá của các kiểu dữ liệu nguyên thƣỷ. Xu_ly. cũng nhƣ kết quả không nhất thiết phải thuộc ADT.

Ví dụ kiểu Boolean là một tập hợp có 2 giá trị TRUE. Kiểu Integer là tập hợp các số nguyên có giá trị từ -32768 đến 32767 cùng các phép toán cộng. nó chƣa đƣợc cài đặt cụ thể bằng một ngôn ngữ lập trình. Khi cài đặt một kiểu dữ liệu trừu tƣợng trên một ngôn ngữ lập trình cụ thể. chia. nhân. Ví dụ: ARRAY là một cấu trúc dữ liệu. Mod… Kiểu dữ liệu có hai loại là kiểu dữ liệu sơ cấp và kiểu dữ liệu có cấu trúc hay còn gọi là cấu trúc dữ liệu. kiểu dữ liệu trừu tƣợng (abstract data type) nghe nhƣ nhau. Một kiểu dữ liệu trừu tƣợng là một mô hình toán học cùng với một tập hợp các phép toán trên nó. FALSE và các phép toán trên nó nhƣ OR. nhƣng chúng có ý nghĩa rất khác nhau. chúng ta phải thực hiện hai nhiệm vụ: 1.structure). Tìm hiểu các kiểu dữ liệu cơ sở trong C 2. Div. AND. Integer…. Kiểu dữ liệu có cấu trúc hay còn gọi là cấu trúc dữ liệu là kiểu dữ liệu mà giá trị dữ liệu của nó là sự kết hợp của các giá trị khác. Viết các chƣơng trình con thực hiện các phép toán trên kiểu dữ liệu trừu tƣợng mà ta thƣờng gọi là cài đặt các phép toán. Có thể nói kiểu dữ liệu trừu tƣợng là một kiểu dữ liệu do chúng ta định nghĩa ở mức khái niệm (conceptual). NOT …. Tìm hiểu các cấu trúc dữ liệu mảng. Biểu diễn kiểu dữ liệu trừu tƣợng bằng một cấu trúc dữ liệu hoặc một kiểu dữ liệu trừu tƣợng khác đã đƣợc cài đặt. Kiểu dữ liệu là một tập hợp các giá trị và một tập hợp các phép toán trên các giá trị đó. xuất 5 . cấu trúc trong C và thực hiện một số bài tập cơ bản nhƣ nhập. Kiểu dữ liệu sơ cấp là kiểu dữ liệu mà giá trị dữ liệu của nó là đơn nhất. Ví dụ: kiểu Boolean. 2. trừ. Bài tập: 1.

1.Stack 2. Để đảm bảo không xảy ra tinh tra ̣ng go ̣i là stack overflow (tràn stack – không thể thêm ̀ vào stack bất cứ phần tử nào) chúng ta có thể cho hàm push trả về chẳ ng ha ̣n 1 trong trƣờng hơ ̣p thƣ̣c hiê ̣n thành công và 0 nế u không thành công. 6 . Thao tác push(d) sẽ đặt phần tử d lên đỉnh của stack.CHƢƠNG 2. Ngăn xế p . 3. Ví dụ về ngăn xế p: Chồ ng tài liê ̣u của mô ̣t công chƣ́c văn phòng. Chú ý: Phầ n tƣ̉ duy nhấ t có thể truy câ ̣p tới của mô ̣t ngăn xế p là phầ n tƣ̉ mới đƣơ ̣c thêm vào gầ n đây nhấ t (theo thời gian) của ngăn xếp. 1. Thao tác size() cho biế t số phầ n tƣ̉ hiê ̣n ta ̣i đang lƣu trong stack Ngoài hai thao tác cơ bản trên chúng ta cầ n có mô ̣t số thao tác phu ̣ trơ ̣ khác: chẳ ng ha ̣n làm thế nào để biết là một stack không có phần tử nào – tƣ́c là rỗng (empty) hay là đầ y (full) tƣ́c là không thể thêm vào bấ t cƣ́ mô ̣t phầ n tƣ̉ nào khác nƣ̃a. ta xác đinh các thao tác đố i với mô ̣t stack gồ m có : ̣ 1. thao tác thƣ́ nhấ t thƣ̣c hiê ̣n thêm mô ̣t phầ n tƣ̉ vào stack go ̣i là push. CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRỪU TƢỢNG CƠ BẢN 2.1 Khái niệm Khái niệm: Ngăn xế p (stack) là một tập hợp các phần tử (items) cùng kiểu đƣợc tổ chƣ́c mô ̣t cách tuầ n tƣ̣ (chính vì thế một số tài liệu còn định nghĩa ngăn xếp là một danh sách tuyế n tinh các phầ n tƣ̉ với các thao tác truy câ ̣p ha n chế tới các phầ n tƣ̉ của danh sách đó ) ̣ ́ trong đó phầ n tƣ̉ đƣơ ̣c thêm vào cuố i cùng của tâ ̣p hơ ̣p sẽ là phầ n tƣ̉ bi ̣loa ̣i bỏ đầ u tiên khỏi tâ ̣p hơ ̣p. 2. Các ngăn xếp thƣờng đƣợc gọi là các cấu trúc LIFO (Last In First Out). thao tác thƣ́ hai là đo ̣c giá tri ̣của mô ̣t phầ n tƣ̉ và loa ̣i bỏ nó khỏi stack go ̣i là pop. chồ ng đia … là các ̃ ví dụ về ngăn xếp. Thao tác pop() loại bỏ phần tử ở đỉnh stack. Để nhấ t quán với các thƣ viê ̣n cài đă ̣t cấ u trúc stack chuẩ n STL (và một số tài liệu cũng phân chia nhƣ vậy). 4. Thao tác top() sẽ trả về giá trị phần tử ở đỉnh stack. 2.2 Các thao tác của ngăn xếp Đối với một ngăn xếp chỉ có 2 thao tác cơ bản.1. Để thƣ̣c hiê ̣n điề u này ngƣời ta thƣờng thêm hai thao tác tiế n hành kiể m tra là empty() và full().

4] để chứa các phần tử của stack và biế n top_idx để lƣu chỉ số của phần tử ở đỉnh stack. Khi thƣ̣c hiê ̣n thao tác push chúng ta tăng top_idx lên 1 và ghi dữ liệu vào vị trí tƣơng ứng của mảng.1.1.2. Trong bảng sau cô ̣t cuố i cùng kế t quả là giá tri ̣trả về của việc gọi hàm. -7. Tại sao chúng ta không xóa bỏ các phần tử này (chẳ ng ha ̣n nhƣ đă ̣t chúng bằng các giá trị mặc định nào đó?). -7. -7.4 Cài đặt stack bằng mảng Cấ u trúc dƣ̃ liê ̣u stack có thể cài đă ̣t bằ ng cách sƣ̉ dụng một mảng và một số nguyên top_idx để chƣ́a chỉ số của phầ n tƣ̉ ở đỉnh stack.3 Ví dụ về hoạt động của một stack Giả sử chúng ta có một stack kích thƣớc bằng 3 (có thể chứa đƣợc tối đa 3 phầ n tƣ̉) và các phần tử của stack là các số nguyên trong khoảng từ -100 đến 100. Sau đây là minh ho ̣a các thao tác đối với stack và kết quả thực hiện của các thao tác đó. 55) 0 pop (-7. Ví dụ về ngăn xếp cài đặt bằng mảng: Giả sử chúng ta sử dụng mảng E[0. Thao tác top_idx E[0] E[1] E[2] E[3] E[4] Kế t quả khởi ta ̣o -1 ? ? ? ? ? push(55) 0 55 ? ? ? ? 1 push(-7) 1 55 -7 ? ? ? 1 push(16) 2 55 -7 16 ? ? 1 pop 1 55 -7 16 ? ? 16 push(-8) 2 55 -7 -8 ? ? 1 pop 1 55 -7 -8 ? ? -8 pop 0 55 -7 -8 ? ? -7 Chú ý rằng trong minh họa này chúng ta thấy rằng một số giá trị vẫn còn trong mảng nhƣng chúng đƣơ ̣c xem nhƣ không có trong stack vì không có thao tác nào truy câ ̣p tới chúng . 55) 1 pop (-7. 7 . Thao tác Nô ̣i dung stack Kế t quả Khởi ta ̣o () push(55) (55) 1 push(-7) (-7. 55) 16 push(-8) (-8. 55) -8 pop (55) -7 pop () 55 pop () 101 2. 55) 1 push(23) (-8. 55) 1 push(16) (16.. Nói chúng thì phần tử E[i] đƣơ ̣c xem là rác nế u nhƣ i>top_idx. Khi thƣ̣c hiê ̣n thao tác pop chúng ta chỉ viê ̣c giảm chỉ số top_idx đi 1. Ngăn xế p rỗng khi top_idx = -1 và đầy khi top_idx = n-1 trong đó n là kích thƣớc của mảng.

} clear(&s). int empty(const stack *s). n%2). scanf("%d". } while(!empty(&s)) { bit = top(&s). int d). init(&s). bit). // so phan tu toi da cua stack la 100 // khai bao stack chua cac so nguyen typedef struct { int * data. printf("%d". pop(&s).h> const int MAX_ELEMENT = 100. stack s. // khai bao mang dong int top_idx. int bit. void pop(stack *s). // ham giai phong bo nho danh cho stack void clear(stack *s). void push(stack * s.Cài đặt của stack bằng ngôn ngữ C nhƣ sau (áp dụng stack cho bài toán chuyển số từ cơ số 10 sang cơ số 2): #include <stdio. while(n) { push(&s. n /= 2. int full(const stack *s). &n). return 0. 8 . int top(const stack *s). printf("Nhap so nguyen n = "). int main() { int n. // ham khoi tao stack rong void init(stack *s). int size(const stack *s).h> #include <stdlib. } stack.

} void clear(stack *s) { if(s->data != NULL) free(s->data). } void pop(stack *s) { s->top_idx --. s->top_idx = -1. int d) { s->data[++s->top_idx] = d. } int top(const stack *s) { return s->data[s->top_idx]. hoă ̣c cài đă ̣t bằ ng con trỏ (chúng ta sẽ học về phầ n cài đă ̣t này sau phầ n danh sách liên kế t ). } int size(const stack *s) { return s->top_idx+1. } int empty(const stack * s) { return (s->top_idx==-1)?(1):(0).} void init(stack *s) { s->data = (int*)malloc(MAX_ELEMENT * sizeof(int)). thƣớc cố đinh và có thể mô ̣t phầ n ̣ 9 . } int full(const stack * s) { return (s->top_idx==MAX_ELEMENT-1)?(1):(0). } Cấ u trúc stack có thể cài đă ̣t bằ ng mảng theo các cách khác . } void push(stack *s. Stack có thể đƣơ ̣c cài đă ̣t bằ ng cả mảng và danh sách liên kế t vâ ̣y khi nào chúng ta sƣ̉ dụng mảng và khi nào dùng danh sách liên kết? Danh sách liên kế t Mảng Cƣ́ mỗi phầ n tƣ̉ của stack cầ n Xin cấ p phát mô ̣t vùng nhớ có kich ́ có thêm 2 byte (1 con trỏ). s->top_idx = -1.

s = (. Ví dụ: Input = { ( ) ( { ) } } (sai) Input = { ( { } ) { } ( ) } 10 . s = ). push{.top() stack.1.s match End of Input. r = pop = (. } hay ]) thì ký hiệu này phải khớp với ký hiệu mở đƣợc đọc thấy gần nhất (theo thời gian).r)) Báo lỗi If(!stack. Chúng ta thấy rằng nếu nhƣ một biểu thức là đúng thì trong quá trình đọc các ký hiệu của biểu thức đó nếu chúng ta thấy một ký hiệu đóng (chẳ ng ha ̣n ). Input: {()} s = {. ̣ Stack có thể dùng để kiể m tra các că ̣p ký hiê ̣u cân bằ ng trong mô ̣t chƣơng trình (chẳ ng hạn {}. 2. Không có giới ha ̣n về số phầ n tƣ̉ của stack. và khi đó việc sử dụng stack cho các bài toán nhƣ thế này là hoàn toàn hơ ̣p lý .empty) Báo lỗi else R = stack. r = pop = {.Nế u kích thƣớc của mô ̣t phầ n tƣ̉ lớn thì không đáng kể nhƣng nế u là kiể u int thì kích thƣớc sẽ tăng gấ p đôi. Chúng ta có thể sử dụng thuật toán sau đây: while not end of Input S = next sumbol if(s is opening symbol) push(s) else // s là dấ u đóng ngoă ̣c if(stack. Ví dụ {()} và {()({})} là các biểu thức đúng còn {((} và {(}) không phải là các biể u thƣ́c đúng. push (. ().empty()) Báo lỗi Ví dụ: 1.s match s = }.pop() if(!match(s.5 Ứng dụng của stack Ví dụ 1 trong số đó không bao giờ đƣơ ̣c dùng đến và nếu nhƣ kích thƣớc của một phầ n tƣ̉ lớn thì vùng nhớ lang phí này ̃ cũng rất lớn. r. r. Kích thƣớc tối đa của stack đƣợc xác đinh ngay khi nó đƣơ ̣c ta ̣o ra. []). stack rỗng => biể u thƣ́c là đúng.

. Trong ví du ̣ này chúng ta sẽ xem xét các thuâ ̣t toán sƣ̉ du ̣ng stack để chuyể n đổ i tƣ̀ biể u đa ̣i số ở da ̣ng trung tố (dạng thông thƣờng. Biể u thƣ́c đa ̣i số là mô ̣t sƣ̣ kế t hơ ̣p đúng đắ n giƣ̃a các toán ha ̣ng (operand) và các toán tƣ̉ (operator).Ví dụ 2 Sƣ̉ du ̣ng Stack để chuyể n đổ i các dạng biểu thức đại số. hay còn gọi là biểu thức Balan – Polish notation) và biểu thức hậu tố (postfix notation. . hay còn go ̣i là infix notation) thành các biểu thức ở dạng tiền tố (prefix notation. trong các biể u thƣ́c trung tố . Toán hạng là các số liệu có thể thực hiện đƣợc các thao tác tính toán toán học.(trƣ̀ ) <.(mô ̣t ngôi). Trong các biể u thƣ́c đa ̣i số ngƣời ta có thể sƣ̉ du ̣ng các dấ u đóng và mở ngoă ̣c. Câu hỏi mà chúng ta có thể đă ̣t ra ngay lâ ̣p tƣ́c ở đây là : tại sao lại cần sử dụng tới các dạng biểu diễn tiền tố và hậu tố trong khi chúng ta vẫn quen và vẫn sử dụng đƣợc các biểu thƣ́c ở da ̣ng trung tố . != 11 . Toán hạng cũng có thể là các biến số x. >= ==. ! + (cô ̣ng). Ví dụ nhƣ 2 3 – 7 *. toán tử đƣ́ng sau các toán ha ̣ng. Ví dụ nhƣ 2 + 3 * (7 – 3) Biể u thƣ́c tiề n tố (prefix notation): dạng biểu diễn này do nhà toán học ngƣời Balan Jan Lukasiewicz đƣa ra vào nhƣ̃ng năm 1920. hay biể u thƣ́c Balan ngƣơ ̣c). Viê ̣c đinh nghia các biể u thƣ́c đa ̣i số mô ̣t cách chă ̣t chẽ về lý thuyế t là ̣ ̃ nhƣ sau:   Mô ̣t toán ha ̣ng là mô ̣t biể u thƣ́c hơ ̣p lê ̣ Nế u express ion1 và expression 2 là hai biểu thức hợp lệ và op là một toán tử thì mô ̣t kế t hơ ̣p hơ ̣p lê ̣ giƣ̃a biể u thƣ́c expression 1 với biể u thƣ́c expression 2 sƣ̉ du ̣ng toán tử op sẽ cho ta một biểu thức đại số hợp lệ Theo đinh nghia trên ta có x + y*z là mô ̣t biể u thƣ́c đa ̣i số hơ ̣p lê ̣ nhƣng *x y z+ ̣ ̃ không phải là mô ̣t biể u thƣ́c hơ ̣p lê ̣. toán tử đứng trƣớc các toán hạng. chẳ ng ha ̣n nhƣ các toán ha ̣ng +. <=. Lý do là các biểu thức trung tố không đơn giản và dễ dàng khi tính giá trị của chúng nhƣ chúng ta vẫn tƣởng. y. Mô ̣t biể u thƣ́c đa ̣i số có thể đƣơ ̣c biể u diễn bằ ng 3 dạng khác nhau. ^ (toán tử mũ hóa). Độ ƣu tiên của các toán tử và các qui tắ c kế t hơ ̣p sẽ quyế t đinh tới quá trình tính toán giá tri của mô ̣t biể u thức trung tố. /. *. Biể u thƣ́c trung tố (infix notation): đây là da ̣ng biể u diễn phổ biế n nhấ t của các biể u thƣ́c đa ̣i số . toán tử nằm giữa các toán hạng. Toán tử là một ký hiệu chỉ ra thao tác tính toán toán ho ̣c hay logic giƣ̃a các toán ha ̣ng. z hay các hằ ng số . >. ̣ ̣ Chúng ta có bảng độ ƣu tiên của các toán tử thƣờng gặp nhƣ sau: Toán tử Độ ƣu tiên () + (mô ̣t ngôi). -. Trong da ̣ng biể u diễn này . Để tinh giá tri ̣của mô ̣t biể u thƣ́c trung tố chúng ta cầ n tinh tới đô ̣ ƣu ́ ́ tiên của các toán tƣ̉ của biể u thƣ́c và các qui tắ c kế t hơ ̣p. Ví dụ nhƣ + * 2 3 7 Biể u thƣ́c hâ ̣u tố (postfix notation): hay còn go ̣i là biể u thƣ́c Balan ngƣơ ̣c.

nghĩa là các toán tử cùng độ ƣu tiên sẽ đƣơ ̣c thƣ̣c hiê ̣n tƣ̀ trái qua phải. Tuy nhiên so với biể u thƣ́c trung tố . Nhƣng với biể u thƣ́c 2*7/3 thì ta không thể tinh ́ đƣơ ̣c vì phép nhân và phép chia có đô ̣ ƣ̣u tiên bằ ng nhau. Chẳ ng ha ̣n chúng ta có qui tắ c kế t hơ ̣p trái . Các ví dụ thực tế về hàng đợi mà chúng ta có thể thấy trong cuộc sống hàng ngày đó là đoàn ngƣời xế p hàng chờ mua vé tầ u. Hàng đợi . nhƣng khi tinh toán sẽ sƣ̉ du ̣ng da ̣ng tiề n tố hoă ̣c hâ ̣u tố . 2. sau đó kế t quả nhâ ̣n đƣơ ̣c đem cô ̣ng với 2 vì phép nhân có độ ƣu tiên cao hơn phép cộng. Nế u theo qui tắ c kế t hơ ̣p trái thì phép toán trên sẽ có kết quả là 4 (lấ y kế t quả nguyên). Ngoài ra các stack còn có thể dùng để cài đặt các thuật toán đệ qui và khử đệ qui các cài đặt thuật toán.1 Khái niệm Hàng đợi là một tập hợp các phần tử cùng kiểu đƣợc tổ chức một cách tuần tự (tuyế n tính) trong đó phầ n tƣ̉ đƣơ ̣c thêm vào đầ u tiên sẽ là phầ n tƣ̉ đƣơ ̣c loa ̣i bỏ đầ u tiên khỏi hàng đơ ̣i. Thuâ ̣t toán chuyể n đổ i biể u thƣ́c da ̣ng trung tố thành da ̣ng hâ ̣u tố sƣ̉ du ̣ng stack . khi đó cầ n sƣ̉ du ̣ng tới các qui tắ c kế t hơ ̣p các toán tƣ̉.2. Các hàng đợi thƣờng đƣợc gọi là các cấu trúc FIFO (First In First Out). hay qui tắ c kế t hơ ̣p phải . Qui tắ c kế t hơ ̣p sẽ cho chúng ta biế t thƣ́ tƣ̣ thƣ̣c hiê ̣n các toán tƣ̉u có cùng đô ̣ ƣu tiên.Queue 2.2. các biểu thức tiền tố và hậu tố khó hiểu hơn và vì thế nên khi biểu diễn chúng ta vẫn sử dụng dạng biểu thức trung tố . danh sách các công viê ̣c cầ n làm của mô ̣t ngƣời … 12 . Ví dụ 3 Phân tich đô ̣ ƣu tiên toán tƣ̉ ́ Chúng ta có thể sử dụng cấ u trúc stack để phân tích và lƣơ ̣ng giá các biể u thƣ́c toán học kiểu nhƣ: 5 * (( (9+8) * (4 * 6) ) + 7) Trƣớc hế t chúng ta chuyể n chúng thành da ̣ng hâ ̣u tố (postfix): 589+46**7+* Sau đó sƣ̉ du ̣ng mô ̣t stack để thƣ̣c hiê ̣n viê ̣c tính toán giá tri ̣của biể u thƣ́c hâ ̣u tố nhâ ̣n đƣơ ̣c. điề u này yêu cầ u cầ n có các thuật ́ toán chuyển đổi từ dạng trung tố sang dạng tiền tố hoặc hậu tố . Viê ̣c chuyể n đổ i của chúng ta có thể thƣ̣c hiê ̣n bằ ng cách sƣ̉ du ̣ng cấ u trúc stack hoă ̣ cây biể u thƣ́c (chƣơng 5). danh sách các cuô ̣c he ̣n của mô ̣t giám đố c. Vì những vấn đề liên quan tới độ ƣu tiên toán tử và các qui luật kết hợp nên chúng ta thƣờng sƣ̉ du ̣ng các da ̣ng biể u diễn tiề n tố và hâ ̣u tố trong viê ̣c tinh toán các biể u thƣ́c đa ̣i số . phầ n này chúng ta sẽ chỉ xem xét cá c thuâ ̣t toán sƣ̉ du ̣ng stack vì thuâ ̣t toán sƣ̉ du ̣ng cây biể u thƣ́c khá phƣ́c ta ̣p. ́ Cả biểu thức hậu tố và tiền tố đều có một ƣu điểm hơn so với cách biểu diễn trung tố: đó là khi tính toán các biể u thƣ́c ở da ̣ng tiề n tố và hâ ̣u tố chúng ta không cầ n phải để ý tới đô ̣ ƣu tiên toán tƣ̉ và các luâ ̣t kế t hơ ̣p.&& || Khi đã biế t đô ̣ ƣu tiên toán tƣ̉ chúng ta có thể tính toán các biểu thức chẳng hạn 2 + 4 * 5 sẽ bằng 22 vì trƣớc hết cần lấy 4 nhân với 5.

Khi push() mô ̣t phầ n tƣ̉ mới tail sẽ đƣơ ̣c tăng lên 1 nhƣng nế u nhƣ nó ở cuố i mảng thì sẽ đă ̣t nó bằ ng 0.2. và đuôi đƣợc chỉ ra bằng cách sử dụng một biến tail.Cũng có thể định nghĩa hàng đợi là một danh sách tuyến tính các phần tử giống nhau với mô ̣t số thao tác ha ̣n chế tới các phầ n tƣ̉ trên danh sách đó . push(d) đƣơ ̣c thƣ̣c hiê ̣n mô ̣t cách dễ dàng : tăng tail lên 1 và chèn phần tử vào vị trí đó pop() đƣơ ̣c thƣ̣c hiê ̣n không hiê ̣u quả : tấ t cả các phầ n tƣ̉ đề u sẽ bi ̣dồ n về đầ u mảng do đó đô ̣ phƣ́c ta ̣p là O(n). chúng ta định nghĩa các thao tác trên hàng đợi tuân theo cài đă ̣t chuẩ n của hàng đơ ̣i trong thƣ viê ̣n STL và các tài liê ̣u khác . 8 ) ( 7. Để giải quyế t vấ n đề này chúng ta sẽ sƣ̉ dụng lại các phần tử ở đầu mảng. back(): trả về giá trị phần tử ở cuối hàng đợi. Đầu của hàng đợi là phần tử đầ u tiên. full(): kiể m tra hàng đơ ̣i đầ y (chỉ cần khi cài đặt hàng đợi bằng mảng). pop(): loại bỏ phần tử ở đầu hàng đợi.2. đó là sau n lầ n push() (n là kich thƣớc mảng) mảng sẽ đầy ́ kể cả trong trƣờng hơ ̣p nó gần nhƣ rỗng về mặt logic. khi cầ n loại bỏ (pop) mô ̣t phầ n tƣ̉ khỏi hàng đơ ̣i chúng ta sẽ tăng biế n head lên 1: Tuy vâ ̣y vẫn còn có vấ n đề . 6. 8. gồ m có: 1. 2. Nô ̣i dung () (7) ( 7. 7.2 Các thao tác cơ bản của một hàng đơ ̣i Tƣơng tƣ̣ nhƣ cấ u trúc ngăn xế p . 5 ) (5) Giá trị trả về Ví dụ: 7 8 Làm thế nào chúng ta có thể cải thiện tình hình này? Thay vì chỉ sƣ̉ du ̣ng mô ̣t biế n chỉ số tail chúng ta sƣ̉ dụng hai biến tail và head.3 Cài đặt hàng đợi sử dụng mảng Để cài đă ̣t cấ u trúc hàng đơ ̣i chúng ta có thể sƣ̉ du ̣ng mảng hoă ̣c sƣ̉ du ̣ng con trỏ (phầ n này sẽ học sau phần danh sách liên kết):    Ta lƣu các phầ n tƣ̉ của hàng đơ ̣i trong mô ̣t mảng data . 4. 5 ) ( 8. push(d): thêm phầ n tƣ̉ d vào vi ̣trí ở cuố i hàng đơị . 3. Thao tác Khởi ta ̣o push(7) push(8) push(5) pop() pop() 2. 5. size(): trả về số phần tử đang ở trong hàng đợi. Vấ n đề mới nảy sinh ở đây là làm thế nào chúng ta có thể xác định đƣợc khi nào hàng đơ ̣i rỗng hoă ̣c đầ y? 13 . 2. empty(): kiể m tra hàng đơ ̣i có rỗng hay không. front(): trả về giá trị phần tử ở đầu hàng đợi.

queue q. // ham giai phong bo nho danh cho queue void clear(queue *q). printf("%d ". d).h> const int MAX_ELEMENT = 100. int front(const queue *q). int back(const queue *q). int i. for(i=0. int d. 5. void push(queue * s. 1.h> #include <stdlib. pop(&q). // so phan tu toi da cua queue la 100 // khai bao queue chua cac so nguyen typedef struct { int * data. int empty(const queue *q). } clear(&q). int n = 4. a[i]). đầ y hoă ̣c lấ y số phầ n tƣ̉ của hàng đơ ̣i. 14 .Cách giải quyết đơn giản là ta sẽ dùng một biến lƣu số phần tử thực sự của hàng đợi để giải quyết cho tất cả các thao tác kiể m tra hàng đơ ̣i rỗng. int d). init(&q). 8}. #include <stdio. int size(const queue *q). int tail.i<n. int main() { int a[] = {3. // luu so phan tu cua hang doi } queue.i++) push(&q. while(!empty(&q)) { d = front(&q). int full(const queue *q). return 0. void pop(queue *q). // khai bao mang dong int head. // ham khoi tao queue rong void init(queue *q). int cap.

} void init(queue *q) { q->data = (int*)malloc(MAX_ELEMENT * sizeof(int)). q->data[q->tail] = d. q->cap = 0. q->head = q->tail = -1. int d) { q->tail = (q->tail + 1) % MAX_ELEMENT. q->cap = 0. } void clear(queue *q) { if(q->data != NULL) free(q->data). if(q->cap==0) q->head = q->tail = -1. q->cap++. } int size(const queue *q) { return q->cap. } void push(queue *q. if(q->cap==0) // neu hang doi rong thi sau khi push // ca head va tail deu chi vao 1 phan tu q->head = q->tail. } void pop(queue *q) { q->head = (q->head + 1)%MAX_ELEMENT. q->cap--. q->head = q->tail = -1. } int back(const queue *q) { return q->data[q->tail]. } int front(const queue *q) { return q->data[q->head]. } 15 .

} 2.. Thao tác head tail E[0] E[1] E[2] E[3] R Khởi ta ̣o -1 -1 ? ? ? ? push(55) 0 0 55 ? ? ? push(-7) 0 1 55 -7 ? ? push(16) 0 2 55 -7 16 ? pop() 1 2 55 -7 16 ? 55 push(-8) 1 3 55 -7 16 -8 pop() 2 3 55 -7 16 -8 -7 pop() 3 3 55 -7 16 -8 16 push(11) 3 4 11 -7 16 -8 2.5 Ứng dụng của hàng đợi Trong các hê ̣ điề u hành:    Hàng đợi các công việc hoặc các tiến trình đang đợi để đƣợc thực hiện Hàng đợi các tiến trình chờ các tín hiệu từ các thiết bị IO Các file đƣơ ̣c gƣ̉i tới máy in Mô phỏng các hê ̣ thố ng hàng đơ ̣i thời trong thƣ̣c tế .2.2. các dấu ? tƣơng ƣ́ng với giá tri ̣bấ t kỳ. các biến head. Bài tập: Hãy viết chƣơng trình chuyển đổi một biểu thức dạng infix (dạng thông thƣờng) đơn giản (không chƣ́a các dấ u ()) thành một biểu thức dạng tiền tố (prefix). duyệt đồ thị theo chiều rộng (Breadth First Search). } int full(const queue *q) { return (q->cap==MAX_ELEMENT-1)?(1):(0). cô ̣t R là cô ̣t kế t quả thƣ̣c hiê ̣n các thao tác trên hàng đơ ̣i.int empty(const queue *q) { return (q->cap==0)?(1):(0). b) trong đó sƣ̣ kiê ̣n a có đô ̣ ƣu tiên cao hơn so với sƣ̣ kiê ̣n b (bài toán lập lịch).4 Ví dụ về hoạt động của hàng đợi với cài đặt bằng mảng vòng tròn Ta giả sƣ̉ mảng lƣu các phầ n tƣ̉ của hàng đơ ̣i là E[0.3]. và các cặp (a. Ví dụ này xem nhƣ mô ̣t bài tâ ̣p để sinh viên tƣ̣ làm. 16 . tail lƣu vi trí ̣ của phần tử ở đầu và cuối hàng đợi. trong các hê ̣ thố ng ngân hàng Các đơn đặt hàng của một công ty Phòng cấp cứu Các cuộc gọi điện thoại hoă ̣c các đă ̣t hàng vé máy bay .     Các khách hàng trong các cửa hàng tạp hóa. các đặt hàng của khách hàng … Các ứng dụng khác: Thƣ́ tƣ̣ topo: với mô ̣t tâ ̣p các sƣ̣ kiê ̣n.

mỗi nút có các đă ̣c điể m sau đây:      Mỗi nút có ít nhấ t hai trƣờng (field) mô ̣t trƣờng go ̣i là trƣờng dƣ̃ liê ̣u (data) và trƣờng còn la ̣i là trƣờng liên kế t (link) trỏ tới (point to) (thƣờ ng go ̣i là next).3. pop_back(): loại bỏ phần tử cuối danh sách. 11. clear(): xóa bỏ toàn bộ các phần tử của danh sách. erase(): xỏa bỏ một phần tử khỏi danh sách. 7. 4. 12. find(): tìm kiếm một phần tử trong danh sách theo khóa tìm kiếm. Trƣờng data là trƣờ ng chƣ́a dƣ̃ liê ̣u mà chúng ta thƣ̣c sƣ̣ lƣu trong danh sách liên kế t Giá trị NULL và việc thực hiện trỏ tới (point to) của mỗi liên kết thực sự diễn ra nhƣ thế nào phu ̣ thuô ̣c nhiề u vào viê ̣c cài đă ̣t cu ̣ thể danh sách liên kế t .2. 17 .1 Đinh nghia ̣ ̃ Danh sách liên kế t (linked list) là một tập hợp tuyến tính các phần tử cùng kiểu gọi là các nút (node). pop_front(): loại bỏ phần tử ở đầu danh sách. 6. 8. Danh sách liên kế t – Linked list 2. end(): trả về phần tử ở cuối danh sách. 10. mỗi phần tử có một trƣờng liên kết nhƣ trên hình vẽ minh họa. 14. push_front(d): thêm mô ̣t phầ n tƣ̉ vào đầ u danh sách. insert(): chèn một phần tử mới vào một vị trí cụ thể của danh sách.2 Các thao tác trên danh sách liên kết. 2. và khi chúng ta nói đến danh sách liên kết. push_back(d): thêm mô ̣t phầ n tƣ̉ vào cuố i danh sách. Trƣờng liên kế t của phầ n tƣ̉ thƣ́ i của danh sách sẽ trỏ tới phần tử thứ (i+1) của danh sách Phầ n tƣ̉ đầ u tiên của danh sách liên kế t đƣơ ̣c go ̣i là head và phầ n tƣ̉ cuố i cùng đƣơ ̣c go ̣i là tail. sort(): sắ p xế p danh sách theo trƣờng khóa (là một trƣờng con của trƣờng dữ liệu). Tƣơng tƣ̣ nhƣ các cấ u trúc cơ bản stack và queue. Head không chƣ́a dƣ̃ liê ̣u và trƣờng next của tail sẽ chỉ vào NULL. nế u không có các chú giải đi kèm thì ngầ m hiể u đó là danh sách liên kế t đơn. 13. begin(): trả về phần tử ở đầu danh sách. 2. 5. merge(): trô ̣n danh sách với mô ̣t danh sách khác. Có nhiều loại danh sách liên kết khác nhau tùy thuộc vào cấu trúc của mỗi phần tử trong danh sách (số trƣờng liên kế t với các phầ n tƣ̉ khác trong danh sách) nhƣng cơ bản nhấ t là danh sách liên kết đơn (single linked list). empty(): kiể m tra danh sách rỗng.3. 9. chúng ta định nghĩa các thao tác của danh sách liên kế t dƣ̣a trên cài đă ̣t chuẩ n của cấ u trúc danh sách liên kế t trong thƣ viê ̣n STL: 1. size(): cho biế t số phầ n tƣ̉ trong danh sách. 3.3.

Hoă ̣c cũng có thể chúng ta muố n chèn các phần tử vào giƣ̃a danh sách. Inext = A. và khi đó chúng ta biết là chúng ta đang ở phần tử tail của danh sách. head = new node. } NodeType. Chèn một nút (node) vào danh sách liên kết Dễ dàng nhâ ̣n thấ y rằ ng cách đơn giản nhấ t để chèn mô ̣t nút mới vào mô ̣t danh sách liên kế t là đă ̣t nút đó ở đầ u (hoă ̣c cuố i) của danh sách. Khởi ta ̣o danh sách: NodeType * head. Do đó ̣ ̃ trƣờng next của mô ̣t phầ n tƣ̉ sẽ là 0. A = new node. Ở đây trỏ tới (point to) có nghĩa là chúng ta thực sự sử dụng các con trỏ. Anext = Inext. struct Node * next. Các thao tác trên sẽ tạo ra một danh sách liên kết rỗng (empty – không chƣ́a phầ n tƣ̉ nào) Trong cài đă ̣t này chúng ta cho tail chỉ vào NULL .3 Cài đặt danh sách liên kế t sƣ̉ du ̣ng con trỏ typedef struct Node { // truong du lieu int data. Akey = X. * tail. Chèn X vào giữa I và S: struct node * A.3.Các thao tác khác cũng có thể đƣơ ̣c cài đă ̣t với mô ̣t danh sách liên kế t để làm cho công viê ̣c của các lâ ̣p trình viên trở nên dễ dàng hơn:   Di chuyể n mô ̣t phầ n tƣ̉ trong danh sách Đổi hai phần tử cho nhau 2. 18 . thƣờng đƣơ ̣c đinh nghia là 0. Chúng ta sẽ sớm thấ y rằ ng chúng ta không cầ n thiế t phải sƣ̉ du ̣ng các con trỏ thƣ̣c sƣ̣ để cài đă ̣t mô ̣t danh sách liên kết. headnext = NULL.

struct Node * next. 19 . Ví dụ chúng ta muốn di chuyển nút T từ cuối danh sách lên đầu danh sách: Mô ̣t lầ n nƣ̃a chúng ta thấ y rằ ng thao tác di chuyể n này chỉ đòi hỏi thay đổ i 3 tham chiế u và không phu ̣ thuô ̣c vào đô ̣ dài của danh sách (so sánh điề u này với cài đă ̣t bằ ng mảng). tuy nhiên vấ n đề là chúng ta cầ n biế t nút nào trỏ tới nút mà chúng ta đinh xóa . Xóa một nút (node) khỏi danh sách liên kết Xóa một nút khỏi danh sách liên kết rất đơn giản chúng ta chỉ cần thay đổi một con trỏ. Chỉ có một tham chiếu bị thay đổi không phụ thuộc vào đô ̣ dài của danh sách (so sánh với cài đă ̣t bằ ng mảng. Tuy nhiên thƣ̣c hiê ̣n viê ̣c này với các mảng chắc chắn sẽ khác nhiều.h> #include <conio. tuy vâ ̣y vẫn có vấ n đề với cài đă ̣t trên ). Giả sử ̣ chúng ta biết nút i trỏ tới nút x và chúng ta muốn xóa bỏ x: inext = xnext.Để thƣ̣c hiê ̣n điề u này chúng ta cầ n 2 tham chiế u tới hai nút trong danh sách và không cầ n quan tâm tới đô ̣ dài (số phầ n tƣ̉) của danh sách.h> #include <stdlib. Di chuyể n (move) mô ̣t nút trong danh sách liên kế t Di chuyể n mô ̣t nút trong danh sách liên kế t bao gồ m hai thao tác : xóa bỏ một nút sau đó chèn vào mô ̣t nút.h> // khai bao cau truc cho mot nut cua danh sach typedef struct Node { // truong du lieu int data. Cài đặt minh họa đầy đủ của danh sách liên kết đơn: #include <stdio.

// ham tra ve phan tu dau tien int begin(const LList * list). NodeType * p). void insertBefore(LList * list. NodeType * p). const LList *list2). NodeType * p). int main() { LList myList. void eraseAfter(LList * list. // ham them 1 phan tu vao dau danh sach void push_front(LList *list. // ham them mot phan tu vao cuoi danh sach void push_back(LList *list. // ham xoa phan tu o dau danh sach int pop_front(LList * list). // ham kiem tra danh sach lien ket co rong khong int empty(const LList *list). // ham in danh sach void printList(LList list). // so phan tu cua danh sach int spt. LList list2. int d). }LList.} NodeType. // giai phong toan bo danh sach void clear(LList * list). // ham tron hai danh sach. // ham tra ve phan tu cuoi cung int end(const LList * list). NodeType * tail. // ham xoa phan tu o cuoi danh sach int pop_back(LList * list). 20 . // ham sap xep danh sach void sort(LList *list). NodeType * p). int d). // ham khoi tao danh sach void init(LList * list). void eraseBefore(LList * list. void insertAfter(LList * list. int d). // ham tim kiem trong danh sach NodeType * find(LList *. ket qua luu trong danh sach thu nhat void merge(LList *list1. // khai bao kieu danh sach typedef struct { NodeType * head.

20). push_front(&list2.head. 9). init(&list2). &list2). push_back(&myList. 1). push_back(&myList. } void init(LList * list) { list->head = list->tail = NULL. 14). list->spt = 0. printList(myList). 23). printList(myList). printList(myList). while(tmp!=NULL) { printf("%d ". 12). push_front(&myList. int d) { NodeType * tmp = (NodeType *)malloc(sizeof(NodeType)). merge(&myList. push_back(&myList. printList(list2). tmp = list. 21 . push_front(&list2. if(list->spt==0) { tmp->next = NULL. } void printList(LList list) { NodeType * tmp. push_front(&myList. } printf("\n"). return 0. tmp->data = d.init(&myList). 10). sort(&myList). tmp->data). push_front(&myList. } void push_front(LList * list. 25). clear(&myList). list->head = list->tail = tmp. tmp = tmp->next.

if(list->spt==0) list->head = list->tail = tmp. } int pop_back(LList * list) { NodeType * p. } list->spt = list->spt+1. } list->spt = list->spt+1. tmp = tmp->next. } NodeType * find(LList * list. q = NULL.} else { tmp->next = list->head. while(p->next!=NULL) 22 . * q. } void push_back(LList * list. if(list->spt>0) { p = list->head. } return tmp. int d) { NodeType * tmp = (NodeType *)malloc(sizeof(NodeType)). list->tail = tmp. while(tmp!=NULL) { if (tmp->data==d) break. else { list->tail->next = tmp. tmp->data = d. list->head = tmp. int d) { NodeType * tmp = list->head. int ret = -1. tmp->next = NULL.

} int pop_front(LList * list) { int ret=-1. if(list->spt>0) { tmp = list->head. } return ret. list->spt = list->spt . ret = p->data. list->head = list->tail = NULL. p = p->next. if(list->spt==1) { // danh sach chi co 1 phan tu ret = list->head->data.{ q = p. } if(q!=NULL) { // danh sach chi co 1 phan tu q->next = NULL. int tmp.1. list->spt = list->spt-1. free(p). list->tail = q. } // sap xep dung thuat toan doi cho truc tiep (interchange sort) void sort(LList * list) { // sƣ̉ du ̣ng thuâ ̣t toán sắ p xế p nổ i bo ̣t Bubble sort NodeType * p. * q. } return ret. NodeType * tmp. } else list->head = list->tail = NULL. free(tmp). 23 . }else list->head = list->head->next.

} p = p->next. if(list->spt>0) { p = list->head. list->spt = 0. tmp = tmp->next. while(tmp) { push_back(list1. while(p!=NULL) { q = p->next. list->head = list->tail = NULL. p->data = tmp. while(p) { q = p->next. free(p). q->data = p->data. } } void clear(LList * list) { NodeType * p. } 24 .p = list->head. while(q!=NULL) { if(q->data < p->data) { tmp = q->data. const LList *list2) { NodeType * tmp. } } } void merge(LList *list1. } q = q->next. tmp = list2->head. tmp->data). p = q. * q.

} int end(const LList * list) { return list->tail->data. Với danh sách liên kết đôi các thao tác nhƣ tìm kiếm.4 Các kiểu danh sách liên kết khác Danh sách liên kết đôi (double linked list) giống nhƣ một danh sách liên kết đơn ngoại trừ việc mỗi nút có thêm một trƣờng previous trỏ vào nút đứng trƣớc nó. thêm và xóa các phầ n tƣ̉ khỏi danh sách liên kế t chỉ với mô ̣t số cố đinh các thao tác. Nút cuối cùng trỏ tới nút đầu tiên Danh sách liên kết vòng có thể là danh sách liên kết đơn hoặc danh sách liên kết đôi Nó có thể đƣợc cài đặt với một đầu (head) cố định hoặc thay đổi 25 . Tƣơng tƣ̣ kich thƣớc của mô ̣t danh sách không phải hiể n nhiên mà biế t đƣơ ̣c trong khi ́ chúng ta luôn biết rõ kích thƣớc của một mảng trong chƣơng trình (tuy nhiên có mô ̣t cách đơn giản để khắc phục điều này). Ngƣơ ̣c la ̣i mảng là các cấ u trúc có kích thƣớc cố đinh ̣ Chúng ta có thể sắp xếp lại. } So sánh giƣ̃a danh sách liên kế t và mảng Danh sách liên kế t có số phầ n tƣ̉ có thể thay đổ i và không cầ n chỉ rõ kích thƣớc tối đa của danh trƣớc. Với mảng các thao tác này thƣờng tƣơng đƣơng với kích thƣớc ̣ mảng.3. Ngoài ra còn có một loại danh sách liên kết khác đƣợc gọi là danh sách liên kết vòng (circular-linked list).} int empty(const LList *list) { return (list->spt==0)?(1):(0). xóa bỏ một nút khỏi danh sách thực hiện dễ dàng hơn nhƣng đồng thời cũng mất nhiều bộ nhớ hơn và số lƣợng các lệnh để thực hiện một thao tác trên danh sách liên kết đôi chắc chắn cũng xấp xỉ gấp đôi so với danh sách liên kết đôi. Để tim đế n phầ n tƣ̉ thƣ́ i trong mô ̣t danh sách liên kế t chúng ta cầ n phải dò qua i-1 ̀ phầ n tƣ̉ đƣ́ng trƣớc nó trong danh sách (i-1 thao tác) trong khi với mảng để làm điề u này chỉ mấ t 1 thao tác. 2. } int begin(const LList * list) { return list->head->data.

Việc cài đặt danh sách liên kết có thể không cần thiết sử dụng tới các con trỏ. b.3. chẳ ng ha ̣n mô ̣t bài toán yêu cầ u các thao tác thêm. xóa bỏ xảy ra thƣờng xuyên thì lựa chọn thông minh sẽ là sử dụng danh sách liên kết. các thao tác đƣợc giới hạn so với cấu trúc danh sách liên kết . Đây cũng chính là một trong những nhƣợc điểm lớn nhất của danh sách liên kết. 2. Mô ̣t ví du ̣ nƣ̃a là khi ta làm viê ̣c với các đồ thi ̣thƣa (các cạnh ít) lớn (nhƣng số đinh nhiề u). mỗi danh sách liên kế t chƣ́a các đỉnh liền kề của một đỉnh của đồ thị. Chƣơng trình con nhận một đãy các số nguyên nhập từ bàn phím.4. ta sẽ dùng mô ̣t mảng các danh sách liên kế t . Cài đặt stack và queue bằ ng con trỏ Về bản chấ t . Chƣơng trình con nhận một đãy các số nguyên nhập từ bàn phím. xóa và tìm kiếm trên danh sách Thao tác chèn và xóa có thể thực hiện với thời gian hằng số Việc tìm một phần tử trong danh sách liên kết thƣờng mất thời gian tuyến tính (xấp xỉ độ dài danh sách) và trƣờng hợp xấu nhất là đúng bằng độ dài của danh sách. Thay vào đó chúng ta có thể sử dụng các mảng để cài đặt các danh sách liên kết. 2. các cấu trúc dữ liệu stack và queue là các cấu trúc danh sách liên kết hạn chế . và có thể lợi dụng cài đặt bằng con trỏ của danh sách liên kế t để cài đă ̣t các cấ u trúc stack và queue (sƣ̉ du ̣ng con trỏ ). Viết khai báo và các chƣơng trình con cài đặt danh sách bằng mảng. ở đây chúng ta không đi sâu vào xem xét cụ thể cài đặt một danh sách liên kết bằng mảng nhƣ thế nào nhƣng cũng không quá khó để hình dung cách thức hoạt động của các danh sách kiểu nhƣ thế.5 Mô ̣t số ví du ̣ sƣ̉ du ̣ng cấ u trúc danh sách liên kế t Các bài toán mà danh sách liên kết thƣờng đƣợc sử dụng là các bài toán trong đó viê ̣c sƣ̉ du ̣ng mảng sẽ là không thuâ ̣n lơ ̣i.3. Vì thế có thể coi một stack hay queue là mô ̣t danh sách liên kế t. thay vì dùng ̉ mô ̣t mảng hai chiề u. Kết luận: Danh sách liên kết là các cấu trúc dữ liệu rất giống với các mảng Các thao tác chính thƣờng đƣợc sử dụng đối với một danh sách liên kết là thêm.6. lƣu trữ nó trong danh sách theo thứ tự nhập vào. Phầ n này đƣơ ̣c để la ̣i xem nhƣ mô ̣t bài tâ ̣p của sinh viên. Bài tập áp dụng 1. 2. Dùng các chƣơng trình con này để viết: a. lƣu trữ nó trong 26 .

9. trong các trƣờng hợp: a. lƣu trữ nó trong một danh sách có thứ tự tang không có hai phần tử trùng nhau. Viết chƣơng trình con thêm một phần tử trong danh sách đã có thứ tự sao cho ta vẫn có một danh sách có thứ tự bằng cách vận dụng các phép toán co bản trên danh sách 5. theo cách sau: với mỗi phần tử đƣợc nhập vào chƣơng trình con phải tìm kiếm xem nó có trong danh sách chƣa. c. nhƣng cài đặt bằng con trỏ. b. 8. theo cách sau: với mỗi phần tử đƣợc nhập vào chƣơng trình con phải tìm vị trí thích hợp để xen nó vào danh sách cho dúng thứ tự.danh sách theo thứ tự ngƣợc với thứ tự nhập vào. Viết chƣơng trình con loại bỏ các phần tử trùng nhau (giữ lại duy nhất 1 phần tử) trong một danh sách có thứ tự không giảm. Viết chƣơng trình con in ra màn hình các phần tử trong danh sách theo thứ tự của nó trong danh sách. cũng trong hai trƣờng hợp: cài đặt bằng mảng và bằng con trỏ. Tƣơng tự nhƣ bài tập 1. Viết chƣơng trình con tìm kiếm và xóa một phần tử trong danh sách có thứ tự. Viết chƣơng trình con sắp xếp một danh sách chứa các số nguyên. Danh sách đƣợc cài đặt bằng con trỏ (danh sách liên kết). Viết chƣơng trình con nhận vào từ bàn phím một đãy số nguyên. lƣu trữ nó trong một danh sách có thứ tự không giảm. Viết chƣơng trình con trên cho trƣờng hợp danh sách đƣợc cài đặt bằng mảng và cài đặt bằng con trỏ và trong trƣờng hợp tổng quát (dùng các phép toán cơ bản trên danh sách) 7. Viết chƣơng trình con trên cho trƣờng hợp danh sách đƣợc cài đặt bằng mảng và cài đặt bằng con trỏ. trong hai trƣờng hợp: cài đặt bằng mảng và cài đặt bằng con trỏ. 6. 11. 10. Viết chƣơng trình con tách một danh sách chứa các số nguyên thành hai danh sách: một danh sách gồm các số chẵn còn cái kia chứa các số lẻ. Viết chƣơng trình con trộn hai danh sách liên kết chứa các số nguyên theo thứ tự tăng để đƣợc một danh sách cũng có thứ tự tăng. 2. Viết chƣơng trình con xoá khỏi danh sách lƣu trữ các số nguyên các phần tử là số nguyên lẻ. Viết chƣơng trình con nhận vào từ bàn phím một đãy số nguyên. nếu chƣa có thì xen nó vào danh sách cho đúng thứ tự. 4. 3. Danh sách đƣợc cài đặt bằng mảng (danh sách đặc). 27 .

1. tâ ̣p đỉnh là các thành phố thì đây có thể là quan hê ̣ về đƣờng đi (có tồ n ta ̣i đƣờng đi trƣ̣c tiế p nào giƣ̃a các thành phố hay không ). khi đó các quan hê ̣ giƣ̃a các đỉnh đƣơ ̣c go ̣i chính xác là các cung . ở phần này chúng ta chì nhắc lại một số khái niê ̣m liên quan. Trong đó tâ ̣p các đỉnh V là tâ ̣p các đố i tƣơ ̣ng cùng loa ̣i . Giƣ̃a hai đỉnh u . v) đƣơ ̣c go ̣i là liên thuô ̣c với hai đỉnh u. chẳ ng ha ̣n nhƣ các điể m trên mă ̣t phẳ ng to ̣a đô ̣. Mô ̣t đồ thi ̣đƣơ ̣c go ̣i là liên thông nế u nhƣ hai đỉnh bấ t kỳ của nó đều 28 . Đinh nghia ̣ ̃ 3. Mô ̣t đồ thi ̣đƣơ ̣c go ̣i là đơn đồ thi ̣ (simple graph) nế u nhƣ không có đƣờng đi giƣ̃a hai đinh bấ t kỳ của đồ thi ̣bi ̣lă ̣p la ̣i . …. v đƣơ ̣c go ̣i là liề n kề với nhau. đố i với đinh là các điể m thì đây có thể ̉ ̉ là quan hệ về khoảng cách. v. hoă ̣c nế u có mô ̣t đƣờng đi giƣ̃a chúng (gián tiếp ) thì hai đỉnh đó đƣợc gọi là liên thông (connected) với nhau. 3. mô ̣t đố i tƣơ ̣ng thƣ̣c nhƣ con ngƣời.1. Đồ thị (Graph) Trƣớc khi xem xét khái niê ̣m thế nào là mô ̣t cây (tree) chúng ta nhắc lại khái niệm đồ thị (graph) đã đƣơ ̣c ho ̣c trong ho ̣c phầ n Toán rời ra ̣c : Đồ thị G bao gồm hai thành phần chính : tâ ̣p các đỉnh V (Vertices) và tập các cung E (hay ca ̣nh Edges ). Ví dụ nhƣ đối với đồ thị mà các đỉnh là các thành phố ta có thể gán trọng số của các cung là độ dài đƣờng đi nối giƣ̃a các thành phố hoă ̣c chi phí đi trên con đƣờng đó … Mô ̣t đƣờng đi (path) trong đồ thi là mô ̣t day các đinh v 1. mô ̣t da ̣ng cung đi tƣ̀ 1 đỉnh đế n chính đỉnh đó .1. Tâ ̣p các cung E là tâ ̣p các mố i quan hê ̣ hai ngôi giƣ̃a các đinh của đồ thi ̣ . ngƣơ ̣c la ̣i đồ nế u không phân biê ̣t hƣớng giƣ̃a các đinh trong các ca ̣nh nố i ̉ giƣ̃a hai đinh thì đồ thị đƣợc gọi là đồ thị vô hƣớng (undirected graph). CÂY (TREE). Ví dụ về đồ thị: Hình 5.1. hoă ̣c tâ ̣p các thành phố . quá trình chơi chính là biến đổi từ trạng thái ban đầu tới trạng thái đích (có nghĩa là đi tìm một đƣờng đi). ̣ ̃ ̉ ̉ vi+1 là liền kề với nhau . Đồ thị có 6 đinh và 7 cạnh. đô ̣c lâ ̣p. Đồ thì đƣợc gọi là đồ thị có hƣớng (directed graph) nế u nhƣ các đƣờng đi giƣ̃a hai đinh ̉ bấ t kỳ trong đồ thi ̣phân biê ̣t hƣớng với nhau. thì đồ thị đƣợc gọi là đa đồ thị (multigraph).̣ Các cung hay các cạnh của đồ thj có thể đƣợc gán các giá trị gọi là các trọng số (weight). v2. mô ̣t đồ thi ̣có thể là đồ thị có trọng số hoặc không có trọng số . v trong đồ thi ̣có đƣờng đi trƣ̣c tiế p thì u . trong đó các đinh v i.CHƢƠNG 3. ngƣơ ̣c la ̣i nế u nhƣ có đƣờng đi nào đó bi ̣lă ̣p la ̣i hoă ̣c tồ n ta ̣i ̉ khuyên (self-loop). ̉ Có rất nhiều vấn đề liên quan tới đồ thị . Giƣ̃a hai đỉnh của đồ thi ̣có thể có các đƣờng đi trực tiếp nếu chúng liền kề với nhau . cạnh (u. tham khảo tƣ̀ wikipedia. … tấ t cả đề u có thể là các đỉnh của mô ̣t đồ thi ̣nào đó . khi đó ta nói tâ ̣p E là ̉ tâ ̣p các ca ̣nh của đồ thi. vk. hoă ̣c nế u đinh là các tra ̣ng thái ̉ của một trò chơi thì cạnh có thể là cách biến đổi (transform) để đi từ trạng thái này sang một trạng thái khác . thƣờng viế t ở da ̣ng G = <V. tâ ̣p các tra ̣ng thái của mô ̣t trò chơi . E>. Đƣờng đi có đỉnh đầu trùng với đỉnh cuối đƣợc gọi là chu trình (cycle).

Cấ u trúc tổ chƣ́c thƣ mu ̣c của hê ̣ điề u hành là mô ̣t cây … Trong cây luôn có mô ̣t nút đă ̣c biê ̣t go ̣i là gố c của cây (root). sau đó các tầ ng tiế p theo sẽ đƣơ ̣c tăng lên 1 đơn vi ̣so với tầ ng phia trên nó cho đế n tầ ng cuố i ́ cùng. 3. cấ u trúc của ́ mô ̣t web site cũng tƣơng tƣ̣: Hình 5. tham khảo tƣ̀ wikipedia.1. Cây (tree) Có nhiều cách định nghĩa cây khác nhau nhƣng ở đây chúng ta sẽ định nghĩa khái niệ m cây theo lý thuyế t đồ thi ̣ (graph theory). rỗng (NULL) đóng vai trò lính canh . Độ cao (height) của cây đƣợc tính bằng số tầng của cây . chẳ ng ha ̣n cấ u trúc tổ chƣ́c của mô ̣t công ty là mô ̣t cây phân cấ p .2. Cây. nhƣ vâ ̣y quan hê ̣ giƣ̃a hai nút liề n kề nhau trong cây là quan hê ̣ cha con .liên thông với nhau. Ví dụ ̀ hình vẽ sau là một cây: Hình 5. Nế u đồ thi ̣không liên thông thì luôn có thể chia nó thành các thành phầ n liên thông nhỏ hơn. các đỉnh trong cây đƣợc gọi là các nút (nodes). Các nút trong cây đƣợc phân chia thành các tầng (level). nút cha của cha của một nút đƣợc gọi là tổ tiên (ancestor) của nút đó. tuy nhiên các ngh iên cƣ́u của ngành khoa học máy tính đã cho thấy cấu trúc cây quan trọng nhất cần nghiên cứu chính là các cây nhị phân (binary tree ). Mô ̣t cây tổ ng quát luôn có thể phân chia thành các cây nhi ̣phân. mô ̣t nút là cha (parent). gọi là các nút ngoài (external nodes). là các cây là mỗi nút chỉ có nhiều nhất hai nút con . Tƣ̀ gố c của cây đi xuố ng tấ t cả các đinh liề n kề với nó . các đỉnh này ̉ gọi là con của gốc . Các nút lá không có các nút con nhƣng để thuận tiện trong quá trình cài đặt ngƣời ta vẫn coi các nút lá có hai nút con giả . tham khảo tƣ̀ wikipedia Cấ u trúc cây là mô ̣t cấ u trúc đƣ ợc sử dụng rất rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày và trên máy tinh . các nút không có nút con đƣơ ̣c go ̣i là các nút lá (leaf nodes ). liên thông và không có chu trinh . 29 . đô ̣ cao của cây sẽ quyế t đinh ̣ đô ̣ phƣ́c ta ̣p (số thao tác) khi thƣ̣c hiê ̣n các thao tác trên cây. Cây là mô ̣t đồ thi ̣vô hƣớng . mô ̣t nút là con (child).2. nút gốc thuộc tầng 0 (level 0). không có tro ̣ng số . Các nút trong cây đƣợc phân biệt làm nhiều loại : các nút có ít nhất 1 nút con đƣợc gọi là các nút trong (internal nodes hay inner nodes). Cấ u trúc web site wikipedia. Mỗi nút trong của cây tổ ng quát có thể có nhiề u nút con .3. đến lƣợt các con của gốc lại có các nút con (child nodes) khác.

k1.. Các nút có cùng một dộ sâu i ta gọi là các nút có cùng một mức i. .. Ðộ dài dƣờng di đƣợc dịnh nghĩa bằng số nút trên dƣờng di trừ 1... Mục lục này có thể xem là một cây. đó là cây tìm kiế m nhi ̣phân BST (Binary Search Tree). Nếu có dƣờng di từ nút a đến nút b thì ta nói a là tiền bối (ancestor) của b. Cây mới này có nút gốc là nút n và các cây T1. Tk đƣợc gọi là các cây con. Theo dịnh nghĩa này thì nút gốc ở mức 0. để xác dịnh hệ thống cấu trúc trên các nút.. Trên tập hợp các nút này có một quan hệ. nk là một chƣỗi các nút trên cây sao cho ni là nút cha của nút ni+1. Cây con của một cây là một nút cùng với tất cả các hậu duệ của nó. Nút không phải là lá ta còn gọi là nút trung gian (interior). Cây có chiều cao 3.1 ta có nút C2 có chiều cao 2. Mỗi nút biểu diễn một phần tử trong tập hợp dang xét và nó có thể có một kiểu nào đó bất kỳ. các nút con của nút gốc ở mức 1. Trên cây nút gốc không có tiền bối thực sự. thƣờng ta biểu diễn nút bằng một kí tự.Một nút đơn dộc là một cây. nk.2 Hình III.. C1 C2 C3 1. có duy nhất một nút cha. Hoặc một cách định nghĩa khác (đọc thêm) Cây là một tập hợp các phần tử gọi là nút (nodes) trong đó có một nút đƣợc phân biệt gọi là nút gốc (root).1. cây biể u thƣ́c ̃ (expression tree hay syntax tree) và cây cân bằng (balanced tree) AVL..2 2..1 2. Ðộ sâu của một nút là dộ dài dƣờng di từ nút gốc đến nút đó.1 . Rõ ràng một nút vừa là tiền bối vừa là hậu duệ của chính nó.1. Tk với các nút gốc tƣơng ứng là n1... Nút này cũng chính là nút gốc của cây. trừ nút gốc. Một cách hình thức ta có thể dịnh nghĩa cây một cách đệ qui nhƣ sau: Ðịnh nghĩa . nk thì có thể xây dựng một cây mới bằng cách cho nút n là cha của các nút n1. với i=1.Cây mục lục một quyển sách Nếu n1. thì chƣỗi này gọi là một dƣờng di trên cây (hay ngắn gọn là dƣờng di ) từ n1 đến nk.2 2. Tập rỗng cũng đƣợc coi là một cây và gọi là cây rỗng kí hiệu .2 3.. cấu trúc này Sách cũng đƣợc xem nhƣ một cây. gọi là mối quan hệ cha . Mỗi nút. Trong chƣơng này chúng ta sẽ nghiên cƣ́u mô ̣t số loa ̣i cây nhi ̣phân cơ bản và đƣơ ̣c ƣ́ng dụng rô ̣ng rai nhấ t . Chiều cao của một nút là dộ dài dƣờng di lớn nhất từ nút đó tới lá. còn b gọi là hậu duệ (descendant) của nút a.Giả sử ta có n là một nút đơn độc và k cây T1..con (parenthood). Xét cấu trúc thƣ mục trong tin học.. Tiền bối hoặc hậu duệ của một nút khác với chính nó gọi là tiền bối hoặc hậu duệ thực sự.1 1.Các nút con của một nút trong cây nhị phân đƣợc gọi là nút con trái (left child) và nút con phải (right child). nút 30 .. Mối quan hệ cha con đƣợc biểu diễn theo qui ƣớc nút cha ở dòng trên nút con ở dòng dưới và đƣợc nối bởi một doạn thẳng. Ví dụ: Xét mục lục của một quyển sách. Chiều cao của cây là chiều cao của nút gốc. Nhƣ vậy dộ dài dƣờng di từ một nút đến chính nó bằng không. Ví dụ: đối với cây trong hình III. Một nút không có hậu duệ thực sự gọi là nút lá (leaf)..1 2. một chƣỗi hoặc một số ghi trong vòng tròn. Một nút có thể có nhiều nút con hoặc không có nút con nào..

Các nút con cùng một nút cha gọi là các nút anh em ruột (siblings). Nhƣ vậy.BST) ̣ ̀ 3. trƣờng khóa key để so sánh với các nút khác. Nút 2.3. Đinh nghia ̣ ̃ Mỗi nút trong cây bấ t kỳ đề u chƣ́a các trƣờng thông tin . 3.Trên cây BST không có hai nút cùng khoá. Các nút C1.C2. chỉ xem nhƣ mỗi nút trên cây tim kiế m nhi ̣phân gồ m có mô ̣t trƣờng khóa key và hai trƣờng liên kết left và right.2: Hai cây có thứ tự khác nhau Trong trƣờng hợp ta không phân biệt rõ ràng thứ tự các nút thì ta gọi là cây không có thứ tự.C3 cùng mức 1. các liên kết tới các nút con của nút left và right.Cây con của một cây BST là cây BST.1 có dộ sâu 2. ̀ Với các giả thiế t trên ta đinh nghia cây tìm kiế m nhi phân nhƣ sau: ̣ ̣ ̃ Cây tim kiế m nhi ̣ phân là mô ̣t cây nhi ̣phân (binary tree ) mà mỗi nút x trong cây thỏa ̀ mãn bất đẳng thức kép sau: key(left _ child ( x))  key( x)  key(right _ child ( x)) Trong đó left_child(x). b là hai anh em ruột và a bên trái b thì các hậu duệ của a là "bên trái" mọi hậu duệ của b. Cây tìm kiế m nhi ̣phân BST.1. Ƣu điể m chinh của cây tim kiế m nhi ̣phân là : nó cung cấ p thuâ ̣t toán sắ p xế p và tim ́ ̀ ̀ kiế m dƣ̣a trên kiể u duyê ̣t thƣ́ tƣ̣ giƣ̃a (in-order) mô ̣t cách rấ t hiê ̣u quả. Ví dụ: Hình 5. Cây tim kiế m nhi phân (Binary Search Tree . right_child(x) là các nút con trái và phải của nút x . nếu kể thứ tự thì hai cây sau là hai cây khác nhau: A B C C A B Hình III.C3 có chiều cao 0. và là cấu trúc dữ liệu cơ bản cho các cấu trúc dữ liệu cao cấp hơn (trƣ̀ u tƣơ ̣ng hơn) nhƣ tâ ̣p hơ ̣p (set). . các mảng liên kế t 31 . trên mô ̣t cây tìm kiế m nhị phân mỗi nút là mô ̣t struct (bản ghi – record) gồ m các trƣờng: trƣờng dƣ̃ liê ̣u data. thứ tự qui ƣớc từ trái sang phải. Nhận xét: . Để tâ ̣p trung vào các vấ n đề thuâ ̣t toá n ta bỏ qua trƣờng dƣ̃ liê ̣u .3.4. tham khảo tƣ̀ wikipedia. Quan hệ "trái sang phải" của các anh em ruột có thể mở rộng cho hai nút bất kỳ theo qui tắc: nếu a. key() là hàm trả về giá trị khóa ở nút tƣơng ứng. Thứ tự các nút trong cây Nếu ta phân biệt thứ tự các nút con của cùng một nút thì cây gọi là cây có thứ tự.

3. tƣ́c là O (log n ) trong trƣờng hơ ̣p trung binh đố i với hầ u hế t các cây. }BSTree. ̀ 32 . Khai báo cây tìm kiế m nhi phân trong ngôn ngƣ̃ C nhƣ sau: ̣ // khai bao cau truc cay tim kiem nhi phan typedef struct tree { int key. gia tri khoa cua nut moi luu trong bien toan cuc newkey void insert(BSTree **root) { if(*root==NULL) { *root=calloc(1.(associative array).3. ta go ̣i đó là nút đang xét . Ở đây ta giả sử cây tìm kiếm nhị phân chỉ chứa các khóa là các số nguyên dƣơng . struct tree *left. Chèn thêm một nút mới vào cây Để chèn mô ̣t nút mới vào cây ta xuấ t phát tƣ̀ gố c của cây . các ánh xạ map. (*root)->left=NULL. thuâ ̣t toán kế t thúc với thông b áo trùng khóa.3. Để khởi ta ̣o mô ̣t cây rỗng ta khai báo gố c của cây và gán cho gố c đó bằ ng NULL : // cay BSTree **root.*right. else printf("\nError: Duplicate key"). ̀ Cũng nên chú ý là các nút mới luôn đƣợc chèn vào các nút ngoài của cây tìm kiếm nhị phân. ̣ 3.2. Nế u nhƣ nút đang xét có khóa bằ ng với khóa cầ n chèn vào cây thì xảy ra hiê ̣n tƣơ ̣ng trùng khóa . (*root)->right=NULL. Khởi ta ̣o cây rỗng Thao tác đầ u tiên là khai báo cấ u trúc cây và khởi ta ̣o mô ̣t cây rỗng để bắ t đầ u thƣ̣c hiê ̣n các thao tác khác. gán các con của nút đó bằng NULL. nhƣng sẽ là  (n) trong trƣờng hơ ̣p xấ u nhấ t. (*root)->key = newkey. Độ phức tạp thuật toán bằng với độ cao của cây . *root = NULL. // them mot nut moi vao cay. else if((*root)->key<newkey) insert(&((*root)->right)). Nế u nhƣ nút đang xét là mô ̣t nút ngoài (external nodes) thì ta tạo một nút mới và gán các trƣờng thông tin tƣơng ứng cho nút đó . cây đỏ đen. 3. } } Thuâ ̣t toán trên sƣ̉ du ̣ng bô ̣ nhớ  (log n) trong trƣờng hơ ̣p trung bình và  (n) trong trƣờng hơ ̣p tồ i nhấ t . và các cây cân bằng tối ƣu nhƣ AVL . Chúng ta sẽ xem xét ta ̣i sao cây tìm kiế m nhi phân la ̣i hiê ̣u quả nhƣ vâ ̣y.sizeof(BSTree)). }else{ if((*root)->key>newkey) insert(&((*root)->left)). gố c của cây không thay đổ i trong quá trinh chèn thêm nút vào cây .

Cài đặt bằng C của thao tác xóa một nút khỏi cây BST: // xoa bo mot khoa khoi cay void del(BSTree ** root.5. f bằ ng 1 tƣơng ƣ́ng với p là con phải của q. Cách thƣ́ hai là tìm nút hậu duệ lớn nhất bên nhánh trái của X (gọi là Z). ta chỉ viê ̣c xóa bỏ nút đó khỏi cây.4. Xóa nút trên cây BST. if(p->key<key) { 33 . mô ̣t là tìm nút hâ ̣u duê ̣ nhỏ nhất bên nhánh phải của X (gọi là Y).3. *r. tham khảo tƣ̀ wikipedia Do các nút thƣ̣c sƣ̣ bi ̣xóa trong trƣờng hơ ̣p thƣ́ ba sẽ có thể rơi vào trƣờng hơ ̣p 1 hoă ̣c 2 (là các nút lá hoặc các nút chỉ có 1 con).  Còn nếu X là một nút trong và có hai con. đồ ng thời nút bi ̣xóa sẽ có khóa nhỏ hơn hai con của X nên trong cài đă ̣t ta nên tránh chỉ sƣ̉ du ̣ng mô ̣t phƣơng pháp .3. Dù trong trƣờng hợp nào thì chúng ta cũng cần xác định nút cha của nút p (nút q). ́ Viê ̣c cài đă ̣t thuâ ̣t toán xóa mô ̣t nút trên cây tìm kiế m nhi ̣phân không đơn giản nhƣ viê ̣c mô tả thuâ ̣t toán xóa ở trên . int f=0. vì có thể dẫn tới tình huống mấ t tinh cân bằ ng của cây. while(p!=NULL&&p->key!=key) { q = p. Để xác đinh các trƣờng hơ ̣p trên ta sƣ̉ du ̣ng mô ̣ t ̣ biế n cờ f. thay khóa của Z lên X và xóa bỏ Z . Hình minh họa: Hình 5. Trong quá trinh này điề u quan tro ̣ng là ta xác đinh rõ nút cầ n xóa (biế n p ̣ ̀ trong đoa ̣n mã chƣơng trình bên dƣới ) là một nút lá. thay khóa của Y lên X và xóa bỏ Y . p = *root. ta sẽ có hai lƣ̣a cho ̣n. Các thao tác với Y hoặc Z đƣợc lặp lại tƣơng tự nhƣ đối với X. *q.  X chỉ có mô ̣t nút con (trái hoặc phải ): khi đó ta đƣa nú t con duy nhấ t của X lên thay cho nút X và xóa bỏ X. int key) { BSTree *p. và f bằng 2 tƣơng ƣ́ng với p là con trái của q. Trƣớ c hế t ta sẽ xuấ t phát tƣ̀ gố c của cây để đi tìm nút chƣ́a khóa cầ n xóa trên cây . f bằ ng 0 tƣơng ƣ́ng với viê ̣c nút cầ n xóa là gố c của cây . q = NULL. hay là nút có đầy đủ cả hai con . chúng ta chia ra một số trƣờng hơ ̣p sau:  X là mô ̣t nút lá : khi đó viê ̣c xóa nút không làm ảnh hƣởng tới các nút khác . Xóa bỏ khỏi cây một nút Khi xóa bỏ mô ̣t nút X khỏi cây (dƣ̣a trên giá trị khóa). và p là con trái hay con phải của q . hay là mô ̣t nút chỉ có một con.

while(q->left) { r = q. free(q). p = p->right. q = q->left. free(p). }else { *root = p->left. Dƣ̣a trên khóa tim kiế m key ta xuấ t phát tƣ̀ gố c . free(p). } p->key = q->key. Nế u khóa của X bằ ng ̀ 34 . } } if(p!=NULL) { if(p->right==NULL) { if(f==1) { q->right=p->left.3. gọi nút đang xét là X . p = p->left. else r->left = q->right. Tìm kiếm trên cây Viê ̣c tì m kiế m trên cây nhi ̣phân tìm kiế m giố ng nhƣ khi ta thêm mô ̣t nút mới vào cây . } else if(f==2) { q->left=p->left. if(r==NULL) p->right = q->right. r = NULL.f = 1. } }else { q = p->right.5. khi đó đô ̣ phƣ́c ta ̣p của thuâ ̣t toán xóa cây tƣơng đƣơng với đô ̣ cao của cây (tình huống tồi nhất). free(p). } } } Mă ̣c dù viê ̣c xóa cây không phải luôn đòi hỏi phải duyê ̣t tƣ̀ gố c xuố ng thƣ̣c hiê ̣ n ở mô ̣t nút lá nhƣng tình huống này luôn có thể xảy ra (duyê ̣t qua tƣ̀ng nút tới mô ̣t nút lá ). } else { f = 2. 3.

7. thƣ́ tƣ̣ sau. ngƣơ ̣c la ̣i thì tiế n hành tim kiế m với nút con trái của X. Duyêṭ cây Duyê ̣t cây (tree travel) là thao tác duyệt qua (đến thăm) tấ t cả các nút trên cây.với key. Cụ thể thuật toán đƣợc cài đặt nhƣ sau: // duyet theo thu tu truoc void pre_order(BSTree *node) { if(node!=NULL) { visit(node).6. 3.  Duyê ̣t cây con trái theo thƣ́ tƣ̣ trƣớc  Duyê ̣t cây con phải theo thƣ́ tƣ̣ trƣớc. tham khảo tƣ̀ wikipedia Duyê ̣t thƣ́ tƣ̣ trƣớc (pre-order traversal):  Thăm gố c (visit root). 14. Nế u X là mô ̣t nút lá thì kết quả trả về NULL (cũng chính là X). duyê ̣t theo chiề u rô ̣ng (BFS). Để minh ho ̣a kế t quả của các cách duyê ̣t cây ta xét cây ví du ̣ sau : Hình 5. } } Kế t quả duyê ̣t cây theo thƣ́ tƣ̣ trƣớc: 8. chẳ ng ha ̣n nhƣ duyê ̣t theo chiề u sâu (DFS). 13.6. 6. // ham tham mot nut. Cây tìm kiế m nhi ̣phân. pre_order(node->right). Nế u khóa của X nhỏ hơn key thì ta lă ̣p la ̣i thao tác tìm kiế m với nút con phải của X . 10. ̀ Độ phức tạp của thuật toán nà y bằ ng với đô ̣ phƣ́c ta ̣p của thuâ ̣t toán chèn mô ̣t nút mới vào cây. 1. nhƣng ở đây ta phân chia các cách duyê ̣t mô ̣t cây BST dƣ̣a trên thƣ́ tƣ̣ đế n thăm nút gố c. và nút con phải của gốc. 4. Cụ thể có ba cách duyệt một cây BST: duyê ̣t thƣ́ tƣ̣ trƣớc. 3. gố c của cây luôn đƣơ ̣c thăm đầ u tiên. thƣ́ tƣ̣ giƣ̃a. don gian la in gia tri khoa pre_order(node->left). nút con trái. Trong cách duyê ̣t theo thƣ́ tự trƣớc.3. Cài đặt của thuật toán đƣợc để lại nhƣ một bài tập dành cho các bạn độc giả. Có nhiều cách để duyệt một cây . thì kết thúc và trả về X . Duyê ̣t thƣ́ tƣ̣ giƣ̃a (in-order traversal):  Duyê ̣t cây con trái theo thƣ́ tƣ̣ giƣ̃a  Thăm gố c 35 .

So sánh 30 với khoá của nút gốc là 35.Khi duyệt trung tự (InOrder) cây BST ta đƣợc một dãy có thứ tự tăng. Trong cách duyê ̣t này . Khởi tạo cây TKNP rỗng Ta cho con trỏ quản lý nút gốc (Root) của cây bằng NULL. Node* Left. 4.15 . vì 30 < 35 vậy ta tìm tiếp trên cây con bên 36 . 6.3. 3.Nếu x nhỏ hơn khoá của nút gốc thì ta tiến hành (một cách đệ qui) việc tìm khoá x trên cây con bên trái. } typedef Node* Tree. gố c đƣơ ̣c thăm sau cùng. là một cây nhị phân. 7. 13. Duyê ̣t thƣ́ tƣ̣ sau (post-order traversal):  Duyê ̣t cây con trái theo thƣ́ tƣ̣ sau  Duyê ̣t cây con phải theo thƣ́ tƣ̣ sau  Thăm gố c Kế t quả duyê ̣t cây theo thƣ́ tƣ̣ sau: 1. 13.Nếu nút gốc bằng NULL thì không có khoá x trên cây. Kế t quả duyê ̣t cây theo thƣ́ tƣ̣ trƣớc: 1. typedef struct Node { KeyType Key. Cài đặt cây BST Cây TKNP. void MakeNullTree(Tree *Root) { (*Root)=NULL. trƣớc hết. 3. 14.7. Mỗi nút của cây nhƣ là một mẩu tin (record) có ba trƣờng: một trƣờng chứa khoá. . 8.So sánh 30 với khoá nút gốc là 20.Nếu x lớn hơn khoá của nút gốc thì ta tiến hành (một cách đệ qui) việc tìm khoá x trên cây con bên phải. 10. Duyê ̣t cây con phải theo thƣ́ tƣ̣ giƣ̃a . hai trƣờng kia là hai con trỏ trỏ đến hai nút con (nếu nút con vắng mặt ta gán con trỏ bằng NIL) Khai báo nhƣ sau typedef <kiểu dữ liệu của khoá> KeyType. 10. Ví dụ: tìm nút có khoá 30 trong cây ở trong hình III. . Mô ̣t điề u dễ nhâ ̣n thấ y là các khóa của cây khi duyê ̣t theo thƣ́ tƣ̣ giƣ̃a xuấ t hiê ̣n theo thƣ́ tƣ̣ tăng dầ n. Sẽ không có sự khác biệt nào trong việc cài đặt cấu trúc dữ liệu cho cây TKNP so với cây nhị phân. 6. 3. .Right. . ta tiến hành từ nút gốc bằng cách so sánh khoá của nút gốc với khoá x. Cài đặt bằng C của hai cách duyệt sau đƣợc dành cho các bạn độc giả nhƣ một bài tập. Nhận xét: . sẽ có sự khác biệt trong các giải thuật thao tác trên cây TKNP nhƣ tìm kiếm. 7. 4. } Tìm kiếm một nút có khóa cho trƣớc trên cây TKNP Ðể tìm kiếm 1 nút có khoá x trên cây TKNP. 14. ta có thể áp dụng các cách cài đặt nhƣ đã trình bày trong phần cây nhị phân. tức là cây có nút gốc có khoá là 35. Do đó. 8. . thêm hoặc xoá một nút trên cây TKNP để luôn đảm bảo tính chất cuả cây TKNP. Một cách cài đặt cây TKNP thƣờng gặp là cài đặt bằng con trỏ.Nếu x bằng khoá của nút gốc thì giải thuật dừng và ta đã tìm đƣợc nút chứa khoá x. nhƣng tất nhiên. vì 30 > 20 vậy ta tìm tiếp trên cây con bên phải.

. . trƣờng hợp này ta không thêm nút.So sánh 30 với khoá nút gốc là 30. .16 Hình III. Nút con bên phải bằng NULL. else //tìm tiếp trên cây bên trái return Search(x. Ngƣợc lại. phải đảm bảo cấu trúc cây TKNP không bị phá vỡ.Nếu x nhỏ hơn khoá của nút gốc thì ta tiến hành (một cách đệ qui) giải thuật này trên cây con bên trái. tức là cây có nút gốc có khoá là 17. vì 30 > 22 vậy ta tìm tiếp trên cây con bên phải. Thêm một nút có khóa cho trƣớc vào cây TKNP Theo dịnh nghĩa cây tìm kiếm nhị phân ta thấy trên cây tìm kiếm nhị phân không có hai nút có cùng một khoá. nếu ta muốn thêm một nút có khoá x vào cây TKNP thì trƣớc hết ta phải tìm kiếm để xác dịnh có nút nào chứa khoá x chƣa. Tree Search(KeyType x. Việc thêm một khoá vào cây TKNP là việc tìm kiếm và thêm một nút.So sánh 30 với khoá của nút gốc là 22. tức là cây có nút gốc có khoá là 30. tức là cây có nút gốc có khoá là 10.Tree Root) { if (Root == NULL) return NULL.Nếu x lớn hơn khoá của nút gốc thì ta tiến hành (một cách đệ qui) giải thuật này trên cây con bên phải. chứng tỏ rằng khoá 19 chƣa có trên cây. .Nếu x bằng khoá của nút gốc thì giải thuật dừng. Giải thuật cụ thể nhƣ sau: Ta tiến hành từ nút gốc bằng cách so sánh khóa cuả nút gốc với khoá x.15 So sánh 19 với khoá của nút gốc là 20.Root->left). Ví dụ: thêm khoá 19 vào cây ở trong hình III. .Tree *Root ){ if (*Root == NULL){ /* thêm nút mới chứa khoá x */ 37 .So sánh 19 với khoá của nút gốc là 10. vì 19 > 10 vậy ta xét tiếp đến cây bên phải.Nếu nút gốc bằng NULL thì khoá x chƣa có trên cây. nghĩa là cây tƣơng đối "cân bằng".So sánh 19 với khoá của nút gốc là 17. vì 19 > 17 vậy ta xét tiếp đến cây bên phải. ta thêm nút mới chứa khoá 19 và nút mới này là con bên phải của nút có khoá là 17. xem hình III. } Câu hỏi ôn tập: Cây tìm kiếm nhị phân đƣợc tổ chức nhƣ thế nào để quá trình tìm kiếm đƣợc hiệu quả nhất? Nhận xét: giải thuật này sẽ rất hiệu quả về mặt thời gian nếu cây TKNP đƣợc tổ chức tốt. .Hàm dƣới đây trả về kết quả là con trỏ trỏ tới nút chứa khoá x hoặc NULL nếu không tìm thấy khoá x trên cây TKNP. sẽ thêm một nút mới chứa khoá x này.Root->right). Nếu có thì giải thuật kết thúc (không làm gì cả!).trái.16: Thêm khoá 19 vào cây hình III. Về chủ dề cây cân bằng các bạn có thể tham khảo thêm trong các tài liệu tham khảo của môn này. 30 = 30 vậy đến đây giải thuật dừng và ta tìm đƣợc nút chứa khoá cần tìm.15 Thủ tục sau dây tiến hành việc thêm một khoá vào cây TKNP. //không tìm thấy khoá x else if (Root->Key == x) /* tìm thấy khoá x */ return Root. tất nhiên. . Do đó. . tức là cây có nút gốc có khoá là 22. void InsertNode(KeyType x. vì 19 < 20 vậy ta xét tiếp đến cây bên trái. do đó ta thêm một nút mới chứa khoá x. else if (Root->Key < x) //tìm tiếp trên cây bên phải return Search(x. .

Root->right).N chỉ có một nút con ta thay nó bởi nút con của nó. Ta có các trƣờng hợp nhƣ hình III.Root->left) else if (x > (*Root)->Key) DeleteNode(x. if ((*Root)->left == NULL){ k=(*Root)->key. trƣớc hết ta phải tìm kiếm nút chứa khoá x trên cây. else if (x>(*Root)->Key) InsertNode(x. return k.N có hai nút con ta thay nó bởi nút lớn nhất trên cây con trái của nó (nút cực phải của cây con trái) hoặc là nút bé nhất trên cây con phải của nó (nút cực trái của cây con phải). ta thay x bởi khoá của nút cực trái của cây con bên phải rồi ta xoá nút cực trái này.Root->right) else if ((*Root)->left==NULL)&&((*Root)->right==NULL) (*Root)=NULL. Việc xoá nút cực trái của cây con bên phải sẽ roi vào một trong hai trƣờng hợp trên.Nếu tìm gặp nút N có chứa khoá x. } else if (x < (*Root)->Key) InsertNode(x. } else return DeleteMin(Root->left). tất nhiên. .Root->left).17 Ví dụ về giải thuật xóa nút trên cây . (*Root)->left = NULL. ta phải bảo đảm cấu trúc cây TKNP không bị phá vỡ. (*Root)->right = NULL. else if ((*Root)->left == NULL) (*Root) = (*Root)->right . } Xóa một nút có khóa cho trƣớc ra khỏi cây TKNP Giả sử ta muốn xoá một nút có khoá x. (*Root) = (*Root)->right.(*Root)=(Node*)malloc(sizeof(Node)). ta có ba trƣờng hợp sau (xem hình III. KeyType DeleteMin (Tree *Root ) { KeyType k. . Việc xoá một nút nhƣ vậy.17: Hình III.17) . } Thủ tục xóa một nút có khoá cho trƣớc trên cây TKNP void DeleteNode(key X. else if ((*Root)->right==NULL) (*Root) = (*Root)->left. (*Root)->Key = x.Nếu không tìm thấy nút chứa khoá x thì giải thuật kết thúc. . Giải thuật xoá một nút có khoá nhỏ nhất Hàm dƣới dây trả về khoá của nút cực trái. Tree *Root) { if ((*Root)!=NULL) if (x < (*Root)->Key) DeleteNode(x. 38 . Trong giải thuật sau.Nếu N là lá ta thay nó bởi NULL. dồng thời xoá nút này.

tại mỗi nút chiều cao của hai cây con sai khác nhau không quá một. cần đƣa ra một CTDL khác có đặc tính giống CCBHT nhƣng ổn định hơn.4. một cây AVL là một cây tìm kiếm nhị phân tự cân bằng. CÂY NHỊ PHÂN CÂN BẰNG (AVL) 39 . cần tìm cách tổ chức một cây đạt trạng thái cân bằng yếu hơn và việc cân bằng lại chỉ xảy ra ở phạm vi cục bộ nhƣng vẫn phải bảo đảm chi phí cho thao tác tìm kiếm đạt ở mức O(log2n). 2n. trong trƣờng hợp xấu nhất ta chỉ phải tìm qua log2n phần tử (n là số nút trên cây). Tuy nhiên nếu cây cân đối thì việc tìm kiếm sẽ nhanh. Đây chính là lý do cho phép bảo đảm khả năng tìm Do CCBHT là một cấu trúc kém ổn định nên trong thực tế không thể sử dụng. số nút của cây con trái chênh lệch không quá một so với số nút của cây con phải. Định nghĩa Cây cân bằng hoàn toàn là cây nhị phân tìm kiếm mà tại mỗi nút của nó.2. Đánh giá Một cây rất khó đạt đƣợc trạng thái cân bằng hoàn toàn và cũng rất dễ mất cân bằng vì khi thêm hay hủy các nút trên cây có thể làm cây mất cân bằng (xác suất rất lớn).else (*Root)->Key = DeleteMin(Root->right). Phép bổ sung và loại bỏ có thể cần đến việc tái cân bằng bằng một hoặc nhiều phép quay. Hiệu quả là các phép chèn (insertion). Cây nhị phân cân bằng hoàn toàn a. b. chi phí cân bằng lại cây lớn vì phải thao tác trên toàn bộ cây.4. Trong một cây AVL. } 3. và là cấu trúc dữ liệu đầu tiên có khả năng này. 3. Vì vậy. Sau đây là ví dụ một cây cân bằng hoàn toàn (CCBHT): kiếm nhanh trên CTDL này.1.4. Nhƣng ƣu điểm của nó lại rất quan trọng. 3. Nhƣ vậy. và xóa (deletion) luôn chỉ tốn thời gian O(log n) trong cả trƣờng hợp trung bình và trƣờng hợp xấu nhất. Đối với cây cân bằng hoàn toàn.Cây cân bằng – AVL Trong khoa học máy tính.

ngƣời ta đã phát triển thêm nhiều loại CTDL hữu dụng khác nhƣ cây đỏ-đen (RedBlack Tree). cây AVL đã nhanh chóng tìm thấy ứng dụng trong nhiều bài toán khác nhau. Từ cây AVL. Chiều cao của cây AVL Một vấn đề quan trọng. Để đánh giá chính xác về chiều cao của cây AVL. B-Tree. Tù nay về sau. Định nghĩa: Cây nhị phân tìm kiếm cân bằng là cây mà tại mỗi nút của nó độ cao của cây con trái và của cây con phải chênh lệch không quá một. b. Vì vậy. cây này không phải là cây cân bằng hoàn toàn): Dễ dàng thấy CCBHT là cây cân bằng. Điều ngƣợc lại không đúng. … c. ngƣời ta gọi cây nhị phân cân băng là cây AVL.a. 40 . nó mau chóng trở nên thịnh hành và thu hút nhiều nghiên cứu. ta xét bài toán: cây AVL có chiều cao h sẽ phải có tối thiểu bao nhiêu nút ? Gọi N(h) là số nút tối thiểu của cây AVL có chiều cao h. Dƣới đây là ví dụ cây cân bằng (lƣu ý. chúng ta sẽ dùng thuật ngữ cây AVL thay cho cây cân bằng. Vì lý do này. là ta pjải khẳng định cây AVL n nút phải có chiều cao khoảng log2(n). Lịch sử cây cân bằng (AVL Tree) AVL là tên viết tắt của các tác giả ngƣời Nga đã đƣa ra định nghĩa của cây cân bằng AdelsonVelskii và Landis (1962). Từ khi đƣợc giới thiệu. nhƣ đã đề cập đến ở phần trƣớc.

N(1) = 1 và N(2) = 2. Ví dụ: cây AVL tối thiểu có chiều cao h=4 d. chỉ số cân bằng (CSCB) của mỗi nút chỉ có thể mang một trong ba giá trị sau đây: CSCB(p) = 0 <=> Độ cao cây trái (p) = Độ cao cây phải (p) 41 .Ta có N(0) = 0. Đối với một cây cân bằng. Cấu trúc dữ liệu cho cây AVL Chỉ số cân bằng của một nút: Định nghĩa: Chỉ số cân bằng của một nút là hiệu của chiều cao cây con phải và cây con trái của nó. Nhƣ vậy: N(h) = 1 + N(h-1) + N(h-2) (1) Ta lại có: N(h-1) > N(h-2) Nên từ (1) suy ra: N(h) > 2N(h-2) N(h) > 22N(h-4) … N(h) > 2iN(h-2i) h/2-1 2(N(h)) +2 Nhƣ vậy. cây AVL có chiều cao O(log2(n)). Cây AVL tối thiểu có chiều cao h sẽ có 1 cây con AVL tối thiểu chiều cao h-1 và 1 cây con AVL tối thiểu chiều cao h-2.

Lúc đó. Để tiện cho việc trình bày. Các thao tác cơ bản trên cây AVL Ta nhận thấy trƣờng hợp thêm hay hủy một phần tử trên cây có thể làm cây tăng hay giảm chiều cao. struct tagAVLNode* pRight. typedef AVLNode *AVLTree. ta định nghĩa một số hăng số sau: #define LH -1 //Cây con trái cao hơn #define EH -0 //Hai cây con bằng nhau #define RH 1 //Cây con phải cao hơn e. cây cân bằng có thể đƣợc khai báo nhƣ sau: typedef struct tagAVLNode { char balFactor. struct tagAVLNode* pLeft. Nhƣ đã nói ở trên.CSCB(p) = 1 <=> Độ cao cây trái (p) < Độ cao cây phải (p) CSCB(p) =-1 <=> Độ cao cây trái (p) > Độ cao cây phải (p) Để tiện trong trình bày. ta cần lƣu thêm thông tin về chỉ số cân bằng tại mỗi nút. khi đó phải cân bằng lại cây. cây cân 42 . //Chỉ số cân bằng Data key. Cây AVL với chiều cao đƣợc khống chế sẽ cho phép thực thi các thao tác tìm thêm hủy với chi phí O (log2(n)) và bảo đảm không suy biến thành O(n). Đánh giá cây AVL Cây cân bằng là CTDL ổn định hơn hẳn CCBHT vì chỉ khi thêm hủy làm cây thay đổi chiều cao các trƣờng hợp mất cân bằng mới có khả năng xảy ra. chúng ta sẽ ký hiệu nhƣ sau: p->balFactor = CSCB(p). Việc cân bằng lại một cây sẽ phải thực hiện sao cho chỉ ảnh hƣởng tối thiểu đến cây nhằm giảm thiểu chi phí cân bằng. Độ cao cây trái (p) ký hiệu là hL Độ cao cây phải(p) ký hiệu là hR Để khảo sát cây cân bằng. f. }AVLNode.

Cân bằng lại một cây vừa bị mất cân bằng.bằng cho phép việc cân bằng lại chỉ xảy ra trong giới hạn cục bộ nên chúng ta có thể thực hiện đƣợc mục tiêu vừa nêu. khi mất cân bằng. Nhƣ vậy. Ta có 6 khả năng sau: Trƣờng hợp 1: cây T lệch về bên trái (có 3 khả năng) Trƣờng hợp 2: cây T lệch về bên phải Ta có các khả năng sau: 43 . Hủy một phần tử trên cây AVL. CÁC TRƢỜNG HỢP MẤT CÂN BẰNG Ta sẽ không khảo sát tính cân bằng của 1 cây nhị phân bất kỳ mà chỉ quan tâm đến các khả năng mất cân bằng xảy rakhi thêm hoặc hủy một nút trên cây AVL. các thao tác đặc trƣng của cây AVL gồm: Thêm một phần tử vào cây AVL. độ lệch chiều cao giữa 2 cây con sẽ là 2. g. Nhƣ vậy. ngoài các thao tác bình thƣờng nhƣ trên CNPTK.

Ta có thể thấy rằng các trƣờng hợp lệch về bên phải hoàn toàn đối xứng với các trƣờng hợp lệch về bên trái. ta sẽ khảo sát và giải quyết từng trƣờng hợp nêu trên. Ta thực hiện phép quay đơn Left-Left 44 . Vì vậy ta chỉ cần khảo sát trƣờng hợp lệch về bên trái. Ta thực hiện phép quay đơn Left-Left T/h 1. Trong 3 trƣờng hợp lệch về bên trái. Sau đây.2: cây T1 không lệch.1: cây T1 lệch về bên trái. Các trƣờng hợp còn lại giải quyết rất đơn giản. T/h 1. trƣờng hợp T1 lệch phải là phức tạp nhất.

Sau khi cân bằng. 45 . Và trƣờng hợp này cũng là trƣờng hợp duy nhất sau khi cân bằng Thao tác cân bằng lại trong tất cả các trƣờng hợp đều cóù độ phức tạp O(1). xét tƣơng tự cho trƣờng hợp cây T lệch về bên phải. trƣớc khi cân bằng cây T có chiều cao h+2 trong cả 3 trƣờng hợp 1. 1. switch(T1->balFactor) { case LH: T->balFactor = EH.1 và 1. Với những xem xét trên.3.T/h 1.3: cây T1 lệch về bên phải. còn ở trƣờng hợp 1. T->pLeft = T1->pRight. Ta thực hiện phép quay kép Left-Right Do T1 lệch về bên phải ta không thể áp dụng phép quay đơn đã áp dụng trong 2 trƣờng hợp trên vì khi đó cây T sẽ chuyển từ trạng thái mất cân bằng do lệch trái thành mất cân bằng do Hình vẽ dƣới đây minh họa phép quay kép áp dụng cho trƣờng hợp này: Lƣu ý rằng. T1->pRight = T.3 cây có chiều cao h+1. trong 2 trƣờng hợp 1.2 cây vẫn có chiều cao h+2. ta có thể xây dựng 2 hàm quay đơn và 2 hàm quay kép sau: //quay đơn Left-Left void rotateLL(AVLTree &T) { AVLNode* T1 = T->pLeft.1.2 và 1.

T->pRight = T1->pLeft. case EH: T->balFactor = RH. 46 . break. break. } T = T1. } T = T1. T1->balFactor = EH. T2->pRight = T. break. break. break. AVLNode* T2 = T1->pRight. T1->balFactor = LH. case EH: T->balFactor = LH. T->pLeft = T2->pRight. } //quay kép Left-Right void rotateLR(AVLTree &T) { AVLNode* T1 = T->pLeft.T1->balFactor = EH. switch(T1->balFactor) { case RH: T->balFactor = EH. T1->pLeft = T. } //quay đơn Right-Right void rotateRR(AVLTree &T) { AVLNode* T1 = T->pRight. T1->pRight = T2->pLeft. T1->balFactor = RH.

T2->pLeft = T1; switch(T2->balFactor) { case LH: T->balFactor = RH; T1->balFactor = EH; break; case EH: T->balFactor = EH; T1->balFactor = EH; break; case RH: T->balFactor = EH; T1->balFactor = LH; break; } T2->balFactor = EH; T = T2; } //quay kép Right-Left void rotateRL(AVLTree &T) { AVLNode* T1 = T->pRight; AVLNode* T2 = T1->pLeft; T->pRight = T2->pLeft; T2->pLeft = T; T1->pLeft = T2->pRight; T2->pRight = T1; switch(T2->balFactor) { case RH: T->balFactor = LH; T1->balFactor = EH; break; case EH: T->balFactor = EH; T1->balFactor = EH; break; case LH: T->balFactor = EH; 47

T1->balFactor = RH; break; } T2->balFactor = EH; T = T2; } Để thuận tiện, ta xây dựng 2 hàm cân bằng lại khi cây bị lệch trái hay lệch phải nhƣ sau: //Cân băng khi cây bị lêch về bên trái int balanceLeft(AVLTree &T) { AVLNode* T1 = T->pLeft; switch(T1->balFactor) { case LH: rotateLL(T); return 2; case EH: rotateLL(T); return 1; case RH: rotateLR(T); return 2; } return 0; } //Cân băng khi cây bị lêch về bên phải int balanceRight(AVLTree &T) { AVLNode* T1 = T->pRight; switch(T1->balFactor) { case LH: rotateRL(T); return 2; case EH: rotateRR(T); return 1; case RH: rotateRR(T); return 2; } return 0; } 48

h. Thêm một phần tử trên cây AVL Việc thêm một phần tử vào cây AVL diễn ra tƣơng tự nhƣ trên CNPTK. Tuy nhiên, sau khi thêm xong, nếu chiều cao của cây thay đổi, từ vị trí thêm vào, ta phải lần ngƣợc lên gốc để kiểm tra xem có nút nào bị mất cân bằng không. Nếu có, ta phải cân bằng lại ở nút này. Việc cân bằng lại chỉ cần thực hiện 1 lần tại nơi mất cân bằng. (Tại sao ? Hd: chú ý những khả năng mất cân bằng có thể) Hàm insert trả về giá trị –1, 0, 1 khi không đủ bộ nhớ, gặp nút cũ hay thành công. Nếu sau khi thêm, chiều cao cây bị tăng, giá trị 2 sẽ đƣợc trả về: int insertNode(AVLTree &T, DataType X) { int res; if(T) { if(T->key == X) return 0; //đã có if(T->key > X) { res = insertNode(T->pLeft, X); if(res < 2) return res; switch(T->balFactor) { case RH: T->balFactor = EH; return 1; case EH: T->balFactor = LH; return 2; case LH: balanceLeft(T); return 1; } }else { res = insertNode(T-> pRight, X); if(res < 2) return res; switch(T->balFactor) { case LH: T->balFactor = EH; return 1; 49

case EH: T->balFactor = RH; return 2; case RH: balanceRight(T); return 1; } } } T = new TNode; if(T == NULL) return -1; //thiếu bộ nhớ T->key = X; T->balFactor = EH; T->pLeft = T->pRight = NULL; return 2; // thành công, chiều cao tăng } i. Hủy một phần tử trên cây AVL Cũng giống nhƣ thao tác thêm một nút, việc hủy một phần tử X ra khỏi cây AVL thực hiện giống nhƣ trên CNPTK. Chỉ sau khi hủy, nếu tính cân bằng của cây bị vi phạm ta sẽ thực hiện việc cân bằng lại. Tuy nhiên việc cân bằng lại trong thao tác hủy sẽ phức tạp hơn nhiều do có thể xảy ra phản ứng dây chuyền. (Tại sao ?) Hàm delNode trả về giá trị 1, 0 khi hủy thành công hoặc không có X trong cây. Nếu sau khi huỷ, chiều cao cây bị giảm, giá trị 2 sẽ đƣợc trả về: int delNode(AVLTree &T, DataType X) { int res; if(T==NULL) return 0; if(T->key > X) { res = delNode (T->pLeft, X); if(res < 2) return res; switch(T->balFactor) { case LH: T->balFactor = EH; 50

res = 2.T->pRight). if(T->pLeft == NULL) { T = T->pRight. case EH: T->balFactor = LH. case EH: T->balFactor = RH. return 1. if(res < 2) return res. case RH: return balanceRight(T). } } if(T->key < X) { res = delNode (T->pRight. return 1. if(res < 2) return res. switch(T->balFactor) { 51 . return 2. } }else { //T->key == X AVLNode* p = T. res = 2. switch(T->balFactor) { case RH: T->balFactor = EH. case LH: return balanceLeft(T). }else { //T có cả 2 con res=searchStandFor(p. }else if(T->pRight == NULL) { T = T->pLeft.return 2. X).

case EH: T->balFactor = LH. 52 . case RH: return balanceRight(T). return 1. case EH: q->balFactor = RH.case RH: T->balFactor = EH. return 2. case LH: return balanceLeft(T). } } delete p. if(res < 2) return res. return 1. return 2. } } //Tìm phần tử thế mạng int searchStandFor(AVLTree &p. AVLTree &q) { int res. switch(q->balFactor) { case LH: q->balFactor = EH. q->pLeft). return res. } }else { p->key = q->key. if(q->pLeft) { res = searchStandFor(p.

Độ dài đƣờng tìm kiếm trung bình trong cây cân bằng gần bằng cây cân bằng hoàn toàn log2n. 5 lần hủy thì cần một lần cân bằng lại. } } k. q = q->pRight.p = q. 3. nhƣng việc cân bằng lại đơn giản hơn nhiều. Với cây cân bằng trung bình 2 lần thêm vào cây thì cần một lần cân bằng lại. Thao tác hủy một nút có độ phức tạp O(h). Việc huỷ 1 nút có thể phải cân bằng dây chuyền các nút từ gốc cho đên phần tử bị huỷ trong khi thêm vào chỉ cần 1 lần cân bằng cục bộ. Viết chƣơng trình tạo cây BST với thông tin tại mỗi nút là các số nguyên Viết chƣơng trình tìm kiếm một nút trong cây BST ở câu 1 Viết chƣơng trình xóa một nút trong cây BST ở câu 1 Cài đặt hoàn thiện các hàm của cây AVL 53 . Bài tập 1. 2. return 2. Một cây cân bằng không bao giờ cao hơn 45% cây cân bằng hoàn toàn tƣơng ứng dù số nút trên cây là bao nhiêu. Nhận xét Thao tác thêm một nút có độ phức tạp O(1). 4.

Hàm này đƣợc gọi là hàm băm (Hash Function) Bảng băm có thể đƣợc mô tả nhƣ sau:  Gọi K là tập các khoá.  Xung đột và cách xử lý xung đột 4.  HF(k) là hàm băm dùng để ánh xạ một khoá k từ tập khoá k thành một chỉ số trong tập địa chỉ M. Các chỉ số này ngƣời ta gọi chung là khoá ( Key ) và nội dung chỉ định bởi các chỉ số này gọi là các giá trị ( Value ). 54 . Bảng băm sử dụng một hàm cho phép biến đổi bất kỳ đối tƣợng nào thành chỉ số phù hợp của mảng.  M là tập các địa chỉ. một mảng khác hay thậm chí là một dạng cấu trúc dữ liệu.1. Định nghĩa bảng băm 4. một xâu. Trong khi một mảng thông thƣờng yêu cầu chỉ số của nó phải là số nguyên thì chỉ số bảng băm lại có thể là một số thực. Các phép toán trên bảng băm có độ phức tạp là O(1) và không phụ thuộc vào kích thƣớc bảng. Thuật toán này dựa trên ý tƣởng là chuyển đổi khoá thành một số và sử dụng số này để đánh chỉ số cho bảng dữ liệu. Vậy bảng băm là một cấu trúc dữ liệu lƣu trữ một cặp dữ liệu Key/Value và cho phép tìm Key một cách nhanh chóng. BẢNG BĂM (HASH TABLE) Phép băm là một thuật toán đƣợc đề xuất và hiện thực trên máy tính từ những năm 50 của thế kỷ 20.1. Về thực chất bảng băm là một mảng có chỉ số là bất cứ loại dữ liệu nào. Để khắc phục ngƣời ta đƣa ra thuật toán sử dụng bảng băm (Hash Table).Định nghĩa : Bảng băm là một kiểu dữ liệu trừu tƣợng cho phép lƣu trữ dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Dƣới đây là một số vấn đề chính mà chúng ta cần quan tâm trong bảng băm :  Định nghĩa bảng băm. 1. Nhƣ chúng ta đã biết các phép toán dựa trên các cấu trúc nhƣ cây.CHƢƠNG 4. Do vậy thời gian thực thi lâu và phụ thuộc vào kích thƣớc các phần tử này.  Hàm băm và các loại hàm băm. danh sách … chủ yếu đƣợc thực hiện thông qua việc so sánh các phần tử có cấu trúc.

Bảng băm có kích thƣớc là luỹ thừa của 2 chỉ là một kỳ vọng lớn. Phân loại : Có rất nhiều loại bảng băm khác nhau. Hiện tƣợng này gọi là xung đột và giải quyết xung đột chính là mục tiêu của bất cứ bảng băm nào. Tuy nhiên hầu hết các trƣờng hợp kích thƣớc bảng băm thƣờng đƣợc lựa chọn là luỹ thừa của 2 ( 2n )hay một số nguyên tố.3.1.2.1. 1. Cách để buộc các giá trị nằm trong khoảng luỹ thừa của 2 một cách nhanh chóng là sử dụng hàm mặt nạ.1 : Mô tả về hàm băm Sau đây là ví dụ về một bảng băm (Hàm băm trong trƣờng hợp này có dạng : h(k) = k mod 8 trong đó k là khoá).Kích thƣớc của bảng băm : Kích thƣớc một bảng băm cho biết số mục vào tối đa mà bảng băm có thể lƣu trữ đƣợc. Mặt khác một số phƣơng pháp xử lý xung đột cũng yêu cầu kiểu kích thƣớc này. 4.1. Hình 2.2 : Một bảng băm đơn giản Trong bảng băm nhiều khoá có giá trị khác nhau có thể đƣợc băm thành cùng một chỉ số của mảng. 4.Phân loại theo cấu trúc : 55 . Lí do là vì các phép băm nhìn chung là khó hiểu và các phép băm yêu cầu thêm các bƣớc chia của số nguyên tố đƣợc trộn lẫn với nhau. Kích thƣớc bảng phải đƣợc lƣu trữ một cách ngẫu nhiên vì các phƣơng pháp giải quyết xung đột trong bảng băm có một số điều kiện về kích thƣớc bảng nhất định để đảm bảo thực thi chính xác. Thông thƣờng các giá trị của khoá đƣợc lƣu trữ vừa đủ lấp đầy bảng nhƣng đôi khi các giá trị này lại vƣợt quá giới hạn của mảng. Thông thƣờng bảng băm đƣợc phân loại theo cấu trúc hoặc theo cách xử lý xung đột. Bởi vì kích thƣớc này cho phép việc tính toán địa chỉ đƣợc thực hiện dễ dàng hơn và kết quả có đƣợc nhanh hơn.Hình 2. Giải pháp đƣa ra là buộc các khoảng giá trị này nằm trong giới hạn kích thƣớc của bảng.3. Vấn đề này chúng ta sẽ đề cập đến trong phần 3 của chƣơng này. Kích thƣớc bảng băm thƣờng đƣợc sử dụng là một số nguyên tố.

Bảng băm chữ nhật : Một phần tử của bảng đƣợc xác định bởi khoá i ở hàng i và khoá j ở hàng j. Tổng quát vị trí của phần tử này có thể xác định qua công thức : f(i. j là các khoá tƣơng ứng với phần tử hàng i.3.Bảng băm tam giác :  Bảng băm tam giác trên n cột:  Bảng băm tam giác dƣới m hàng: Mỗi phần tử trên bảng tam giác tƣơng ứng với hàng i.Bảng băm đường chéo : Một số loại bảng băm đƣờng chéo có dạng sau : 1.  Bảng băm đƣờng chéo. a.j) = i*(i + 1)/2 + j c. cột j.Phân loại theo cách xử lý xung đột : 56 .Bảng băm phân loại theo cấu trúc gồm có :  Bảng băm chữ nhật. cột j (i  j) và địa chỉ của nó đƣợc xác định qua hàm băm : f (i. j. Khi đó một phần tử trong bảng băm đƣợc xác định bởi cặp i.2. Gọi i.  Bảng băm tam giác (tam giác trên và tam giác dƣới ).j) = n*i + j (n là số cột của bảng chữ nhật) Bảng băm hình chữ nhật đƣợc mô tả bởi một danh sách kề : 0 1 2 … n-1 n n+1 … m*n b.

 Tìm kiếm ( Search ): Tìm một phần tử theo một khoá k cho trƣớc.4.  Sao chép (Copy ): Tạo một bảng băm mới trên cơ sở một bảng băm đã có.  Thêm mới một phần tử ( Insert ): Chèn thêm một phần tử vào một vị trí trống của bảng băm. Nếu khoá ở dạng xâu ký tự thì trƣớc khi áp dụng phép băm nó cần đƣợc biến đổi thành dạng phù hợp ( Ví dụ lấy giá trị mã ASCII của các ký tự chẳng hạn ). Hàm băm đƣợc chia làm hai dạng chính : Dạng bảng tra và dạng công thức.  Duyệt ( Traverse ): Duyệt các phần tử của bảng theo một thứ tự nhất định. áp dụng các thuật toán.1.1.Hàm băm (Hash Function): Hàm băm là hàm sử dụng để ánh xạ tập các khoá đại diện cho các mục dữ liệu trong bảng thành địa chỉ nơi chứa mục dữ liệu đó.Bảng băm phân loại theo cách này gồm :  Bảng băm sử dụng phƣơng pháp nối kết trực tiếp  Bảng băm với phƣơng pháp nối kết hợp nhất  Bảng băm với phƣơng pháp dò tuyến  Bảng băm với phƣơng pháp dò căn bậc 2  Bảng băm với phƣơng pháp băm kép 4. chọn lựa những phần độc lập và có ý nghĩa nhất trong khoá và lựa chọn một hàm băm phù hợp nhất với cấu trúc của khoá. Các khoá ở dạng số thƣờng đƣợc chọn có kiểu số nguyên. quy định số phần tử của bảng ( kích thƣớc của bảng ). giới hạn giá trị.  Kiểm tra rỗng ( Empty ): Kiểm tra liệu bảng băm có rỗng hay không.2.  Xoá ( Delete / Removal ): Loại bỏ một phần tử khỏi bảng băm.Hàm băm và các loại hàm băm : 4.2. cấp phát vùng nhớ. 4. Nếu khoá là dạng số thì trƣớc khi áp dụng phép băm ta phải lựa chọn các chữ số.Các phép toán trên bảng băm :  Khởi tạo (Initialize ): Khởi tạo bảng băm.  Hàm băm dạng bảng tra : 57 . Hình 2.  Lấy kích thƣớc bảng băm (Size): Lấy số phần tử hiện thời có trong bảng băm.3 : Mô hình hàm băm Khoá trong bảng băm có thể là dạng số hoặc chuối ( xâu ký tự ).

m là kích thƣớc bảng. Khi đó với mỗi i = 0.2.Một số loại hàm băm : Một hàm băm tốt phải thoả mãn một số điều kiện sau :     Tính toán nhanh chóng và đơn giản. Khoá a b c d e f g Địa chỉ 0 1 2 3 4 5 6 Khoá h i j k l m n Địa chỉ 7 8 9 10 11 12 13 Khoá o p q r s t u Địa chỉ 14 15 16 17 18 19 20 Khoá v w x y z Địa chỉ 21 22 23 24 25 Bảng 2. 1. Hàm băm dạng này rất đa dạng và không bị ràng buộc bởi bất cứ tiêu chuẩn nào. 4. và có tính ngẫu nhiên.2.Hàm băm sử dụng phương pháp chia : Hàm băm này có các đặc điểm sau :  Một khoá đƣợc ánh xạ vào một trong m ô của bảng thông qua hàm: HF(k) = k mod m Trong đó : k là khoá. khoá b ứng với địa chỉ 1… khoá z ứng với địa chỉ 25.  Vấn đề đặt ra là phải chọn một giá trị m phù hợp.1 thì ta có : kH ( k ) i  P(k )  1 m  Giá trị băm phải độc lập với bất cứ phần nào của dữ liệu nghĩa là nó phải phù hợp Sau đây là một số hàm băm đơn giản và phổ biến.  Chỉ sử dụng phép chia đơn do đó tốc độ tính toán nhanh. m . Gọi P(k) là xác suất khoá k xuất hiện trong bảng.25. 2. Ít xảy ra xung đột giữa các khoá. ….2.Giả sử có bảng tra có khoá là bộ chữ cái tiếng Anh..1 : Hàm băm dạng bảng tra  Hàm băm dạng công thức : Hàm băm dạng công thức thƣờng có dạng tổng quát là HF(k) trong đó k là khoá. Khoá a ứng với địa chỉ 0.1. 58 . Các khoá phân bố đều trong bảng.Bảng có 26 địa chỉ có giá trị từ 0.

A là hằng số. thì hai xâu có thể đƣợc băm thành cùng một giá trị địa chỉ trên bảng.o m chọn không tốt khi nó có một trong các giá trị sau : + m = 2P .3. Một giá trị A tốt đƣợc đề xuất có giá trị là : A = 1 /((1  5 ) / 2) = ( 5  1) / 2  0.  Ví dụ về cài đặt một hàm băm sử dụng phép chia : Public Function Hash(ByVal Key As Long) As Long Hash = Key Mod HashTableSize End Function 2.2. khi đó h(k) sẽ chọn cùng giá trị là p bit cuối của k. Do đó hàm băm có dạng : HF(k) =  m * (k*A mod 1 )  Trong đó : k là khoá. + m = 10P.2.  Phần phân số nói trên đƣợc nhân với m sau đó lấy phần nguyên.Hàm băm sử dụng phép nghịch đảo : Đây là phƣơng pháp trong đó hàm băm có dạng : HF(k) = A / ( B*k + C ) mod m 59 Giá trị của m là tốt khi nó là một số nguyên tố và không quá gần với giá trị là luỹ .2. + m = 2P – 1. m là kích thƣớc bảng. o thừa của 2. Một hàm băm sử dụng phép nhân muốn có hiệu quả cao phải lựa chọn giá trị m và A cho phù hợp. Sau đó ngƣời ta sẽ sử dụng phần phân số của k*A.  A đƣợc chọn phụ thuộc vào đặc trƣng của dữ liệu.Hàm băm sử dụng phương pháp nhân : Phƣơng pháp nhân có hai bƣớc :  Khoá k đƣợc nhân với hằng số A nằm trong khoảng 0 < A < 1.  m thƣờng đƣợc chọn là m = 2p. Nếu khoá là một xâu ký tự đƣợc dịch thành các giá trị là luỹ thừa của 2. khi đó hàm băm không phụ thuộc vào tất cả các số thập phân của khoá.6180339887…  Ví dụ về cài đặt một hàm băm sử dụng phép chia : Private Const S As Long = 64 Private Const N As Long = 1023 Public Function Hash(ByVal Key As Long) As Long Hash = ((K * Key) And N) \ S End Function 2.

mỗi ký tự đƣợc thêm vào xâu sẽ đƣợc chia lấy dƣ cho 256 cho đến tận ký tự cuối cùng.6. C là các hằng số. Hàm băm đƣợc chọn phải đảm bảo : 60 .. Giải pháp đƣa ra là sử dụng hàm băm phổ quát. đƣợc tính nhƣ sau : Public Function Hash(ByVal S As String) As Long Dim h As Byte Dim i As Long h=0 For i = 1 to Len(S) h = h + Asc(Mid(S.Hàm băm sử dụng phương pháp XOR xâu : Trong các xâu thƣờng xuất hiện một chuỗi ký tự tƣơng tự nhau hay đảo ngữ.4. Kết quả của mỗi phép XOR tạo ra một thành phần ngẫu nhiên. 1))) Next i Hash = h End Function 2.2.255. B. Xong chúng ta cần phải chọn đƣợc một hàm băm thích hợp để hạn chế hiện tƣợng xung đột giữa các khoá. A. Private Rand8(0 To 255) As Byte Public Function Hash(ByVal S As String) As Long Dim h As Byte Dim i As Long h=0 For i = 1 To Len(S) h = Rand8(h Xor Asc(Mid(S.2. Do đó việc thực hiện phép XOR các Byte trong xâu sẽ giúp khắc phục hiện tƣợng này và giúp đạt đƣợc các giá trị băm nằm trong khoảng 0.5. 1)) Next i Hash = h End Function 2. i. Giá trị băm.Phép băm phổ quát (Universal Hashing): Nhƣ chúng ta thấy có nhiều loại hàm băm khác nhau.2.255. 2. nằm trong khoảng 0.Hàm băm sử dụng phương pháp cộng xâu : Để băm một xâu có chiều dài thay đổi. Băm phổ quát nghĩa là chúng ta chọn ngẫu nhiên một hàm băm h trong một tập các hàm băm H khi thuật toán bắt đầu.. i.Trong đó : k là khoá. m là kích thƣớc bảng.

 Gọi  = {1.…. Hệ số tải quyết định xác suất xảy ra tƣơng tranh của các khoá. m .  Có tính chất ngẫu nhiên.25 thì có nghĩa là bảng băm này đã sử dụng 25% kích thƣớc bảng để lƣu dữ liệu. .  Hàm băm h  H tƣơng ứng đƣợc định nghĩa nhƣ sau : h(x) = h(x) = h(y) là |H| / a x i 0 i r i mod m Theo định nghĩa ở trên H có mr+1 phần tử.Hệ số tải (Load Factor . Tổng quát ta có: k1  k2 thì ta nói k1 và k2 là hai khoá xung đột khi: HF(k1) = HF(k2) 4. 1.1}. Tập H sẽ đƣợc xây dựng nhƣ sau :  Chọn kích thƣớc bảng m là một số nguyên tố. 2.1. x2... Hệ số tải cho biết trạng thái lấp đầy của bảng.1}..  Phân tích khoá x thành r + 1 byte để x có dạng x = {x1. 4. 4.  Giá trị lớn nhất của chuỗi sau khi phân tích < m. r} biểu thị cho một chuỗi r + 1 phần tử đƣợc chọn trong khoảng {0. Giá trị của hệ số tải thƣờng đƣợc sử dụng là nhỏ hơn hoặc bằng 30%. xr}. Đảm bảo các khoá ít xảy ra xung đột. m .3.2.Xung đột và cách xử lý xung đột 4.3. y  U số hàm băm h  H cho kết quả m. Do đó cần phải chọn một hệ số tải thích hợp để giảm thiểu xung đột. Khi đó tỷ số  = n/m đƣợc gọi là hệ số tải.  Nói cách khác với mỗi hàm băm ngẫu nhiên từ H khả năng xung đột giữa x và y ( xy ) chính xác là 1/m( m là kích thƣớc bảng băm cho trƣớc ).) : Giả sử có bảng băm có kích thƣớc m với n mục dữ liệu. …. H gọi là phổ quát nếu :  Mỗi cặp khoá riêng biệt x. 1. Gọi H là tập hữu hạn các hàm băm ánh xạ một tập các khoá U thành các giá trị nằm trong khoảng {0.3. Định nghĩa : Xung đột trong phép băm đƣợc hiểu là trạng thái khi hai khoá khác nhau đƣợc băm thành cùng một giá trị địa chỉ. Ví dụ một bảng băm có hệ số tải là 0.Một số phƣơng pháp xử lý xung đột : Có hai cách tiếp cận chủ yếu để giải quyết xung đột : sử dụng bảng băm địa chỉ mở và cấu trúc lại bảng băm.3.….3. 61 .

dò căn bậc hai. chèn thêm một mục dữ liệu. sử dụng các Bucket. Vị trí tiếp theo có chứa mục dữ liệu và tìm kiếm kết thúc thành công. Nếu mục dữ liệu không có tại vị trí của chỉ số mà chúng ta thu đƣợc thì chúng ta bắt đầu thực hiện dò theo tuyến tại vị trí này.Băm theo địa chỉ mở (Open-adressing hashing) : Băm theo địa chỉ mở giải quyết xung đột bằng cách lƣu tất cả các mục dữ liệu trong chính bảng băm. băm mở rộng. Phƣơng pháp này khá thích hợp khi chúng ta có thể ƣớc lƣợng đƣợc số mục vào.3.3. 3. quá trình tìm kiếm kết thúc không thành công. Tham số p sử dụng để giới hạn số lần dò và cho phép chúng ta biết khi nào thuật toán dừng. Khi đó chúng ta có thể có đủ các vị trí để lƣu tất cả các mục trong bảng (kể cả các vị trí sử dụng để ngăn cách) và vẫn giảm đƣợc không gian lƣu trữ nhiều hơn so với phƣơng pháp móc nối. băm kép và băm lại. dữ liệu không tìm thấy. Ngoài ra đối với trƣờng hợp dữ liệu có kích thƣớc lớn ngƣời ta có thể sử dụng các phƣơng pháp băm khác nhƣ : băm lại. Để tìm một mục dữ liệu trƣớc hết ta phải thực hiện băm khoá của mục dữ liệu này để tìm ra chỉ số của nó trong bảng. 3. Hàm băm sử dụng cho phƣơng pháp này có dạng : h(k.p) = ( h(k) + p )mod m  Thao tác tìm kiếm : Khi xung đột xảy ra phƣơng pháp này đơn giản là dò một vị trí trống trong bảng. Số các vị trí cần dò trong phƣơng pháp này phụ thuộc vào 2 yếu tố : + Hàm băm đƣợc chọn nhƣ thế nào. Đối với cách tiếp cận thay đổi cấu trúc bảng ngƣời ta có các phƣơng pháp : Móc nối trực tiếp. Nhƣ vậy hàm băm lúc này gồm có 2 tham số : khoá k và số lần dò tìm p . 2. trong đó 0  p  m-1. Vị trí tiếp theo bị chiếm giữ nhƣng các khoá lại không phù hợp vì thế vị trí tiếp theo đó sẽ đƣợc dò. Vị trí tiếp theo trống.1.Phương pháp dò tuyến tính : Dò tuyến tính là mô hình địa chỉ mở đơn giản nhất. + Bảng đã sử dụng bao nhiêu không gian để lƣu dữ liệu. Sau đây chúng ta xét một số phƣơng pháp băm theo địa chỉ mở cụ thể.Để giải quyết xung đột thông qua bảng băm địa chỉ mở ngƣời ta có các phƣơng pháp : dò tuyến tính. 62 . Có 3 khả năng có thể xảy ra : 1.1. Dƣới đây là chi tiết về các phƣơng pháp này. Ngƣời ta định nghĩa một hàm băm chung cho phƣơng pháp băm theo địa chỉ mở. Phƣơng pháp này gồm các thao tác: tìm kiếm.1. 3.

Thao tác này sẽ dò tiếp ở vị trí đầu nếu nó đạt đến vị trí cuối của tuyến. int len ) { unsigned h = hash ( key. Thao tác dò đƣợc thực hiện cho đến khi tìm đƣợc một vị trí trống. Việc xoá trực tiếp một mục khỏi bảng là khôn thể vì các phép dò tiếp theo đó có thể nhận ra các khoá đã bị bỏ đi và nếu một bucket rỗng đƣợc tạo ra trong khi một buket khác vẫn đầy thì quá trính tìm kiếm có thể không 63 .  Khi tìm đƣợc một ô trống thì mục dữ liệu sẽ đƣợc chèn vào. while ( table[h] != NULL ) { if ( compare ( key. table[h] = key. len ) % N. int len ) { unsigned h = hash ( key. Chúng ta có một ví dụ về cách cài đặt thao tác tìm kiếm đó là : int jsw_find ( void *key.50% thì sẽ đảm bảo đƣợc số vị trí cần dò là nhỏ nhất có thể. }  Thao tác xoá : Thao tác nay không đơn giản nhƣ hai thao tác trên. h = ( h + 1 ) % N. Thao tác này có thể cài đặt nhƣ sau : void jsw_insert ( void *key. if ( compare ( table[h]. Nếu vị trí có giá trị băm đã có dữ liệu thì thao tác dò đƣợc thực hiện từ vị trí này. void *save = table[h]. len ) % N. } return 0. table[h] ) == 0 ) return 1.Nếu chúng ta chọn đƣợc một hàm băm thích hợp và bảng đã sử dụng khoảng 30% . while ( table[h] != NULL ) h = ( h + 1 ) % N. }  Thao tác chèn : Để chèn thêm một mục mới chúng ta cần thực hiện :   Tính các giá trị băm cho các khoá thông qua hàm băm đã chọn. save ) == 0 ) return 0.

chính xác.3. gọi là vị trí i và tiếp tục dò tới các vị trí i + 12. Do phƣơng pháp này cần sử dụng một lƣợng lớn các Bucket rỗng nằm xen kẽ với các Bucket đã sử dụng nên việc bó cụm sẽ làm cho nhiều Bucket bị duyệt qua trƣớc khi tìm đƣợc một Bucket rỗng.1 )2 ( tất cả đều mod m ). Vì vậy thao tác tìm kiếm sẽ bị chậm đi và kéo theo các thao tác chèn và xoá cũng chậm. Phƣơng pháp này sử dụng hàm băm có dạng : h(k. Do đó một hàm băm tốt và kích thƣớc bảng là một số nguyên tố sẽ cải thiện đƣợc vấn đề này. 3.  Thao tác tìm kiếm : Theo hàm băm nhƣ trên để tìm kiếm một mục trong bảng ngƣời ta sẽ bắt đầu từ vị trí đầu tiên trong bảng đƣợc xác định bởi hàm băm. m xác định liệu toàn bộ bảng có đƣợc sử dụng hay không. Nhƣng cách này dƣờng nhƣ khá phức tạp. c2. }  Đánh giá : Trong phƣơng pháp này các khoá có khuynh hƣớng bị đƣa vào các đoạn gọi là Cluster ( bó cụm ).1. i + 22 . Thuật toán sử dụng cho phƣơng pháp này có phần phức tạp hơn phƣơng pháp dò tuyến tính.Phương pháp dò căn bậc 2 : Để khắc phục vấn đề bó cụm chính ngƣời ta đƣa ra phƣơng pháp dò căn bậc hai. Giải pháp đƣa ra là khi xoá một khoá trên một đoạn của bucket thì ta lại chèn khoá vào đoạn tƣơng tự của nó. Nhƣ vậy thao tác xoá có thể phá vỡ cấu trúc dữ liệu của bảng.p) = ( h(k) + c1p + c2p2 ) mod m Các giá trị c1. Một bảng băm có hệ số tải càng lớn thì khả năng bó cụm xảy ra càng lớn. while ( table[h] != NULL ) h = ( h + 1 ) % N. int len ) { unsigned h = hash ( key.2. Dƣới đây là ví dụ cụ thể : int jsw_search ( void *key. …. Sau đây là một ví dụ về thao tác xoá : void jsw_remove ( void *key. len ) % N. int len ) { 64 . i + ( m . table[h] = DELETED. Cứ nhƣ vậy quá trình tìm kiếm đƣợc thực hiện cho đến khi tìm thấy mục dữ liệu trong bảng ( kết thúc thành công ) hoặc gặp một vị trí trống ( kết thúc không thành công ). Điều này có nghĩa là nhiều phần trong bảng có thể đầy lên nhanh chóng trong khi các phần khác vẫn còn trống.

len ) % N. }  Đánh giá : Phƣơng pháp dò theo căn bậc hai giảm đáng kể hiện tƣợng bó cụm chính. Tuy nhiên vì chuỗi dò tìm luôn bắt đầu ở cùng bucket ( một ô của bảng) nên chúng ta lại gặp phải hiện tƣợng bó cụm thứ cấp ( Secondary Clustering ). 65 .5 và kích thƣớc của bảng là một số nguyên tố nên hiện tƣợng này lại làm chậm đáng kể tốc độ tìm kiếm. unsigned step. unsigned step. table[h] != NULL. table[h] != NULL.unsigned h = hash ( key. table[h] ) == 0 ) return 1. table[h] = key. Nhƣng do phƣơng pháp dò căn bậc hai chỉ hoạt động khi hệ số tải < 0. len ) % N. ++step ) { if ( compare ( key. int len ) { unsigned h = hash ( key. h = ( h + step * step ) % N. for ( step = 1. }  Thao tác chèn : void jsw_insert ( void *key. for ( step = 1. len ) % N. table[h] = DELETED. int len ) { unsigned h = hash ( key. unsigned step. for ( step = 1. ++step ) h = ( h + step * step ) % N. }  Thao tác xoá : void jsw_remove ( void *key. ++step ) h = ( h + step * step ) % N. } return 0. table[h] != NULL. Đây không phải là một hiện tƣợng đáng quan tâm nhƣ bó cụm chính.

while ( table[h] != NULL ) { if ( compare ( key. int len ) { unsigned h = hash ( key.Phương pháp băm kép : Phƣơng pháp này là một giải pháp đáng lƣu ý thay cho phƣơng pháp dò theo căn bậc hai. } return 0. Phƣơng pháp này sử dụng hai hàm băm độc lập nhau. }  Thao tác chèn : void jsw_insert ( void *key. unsigned h2 = hash2 ( key ) % ( N . Do bản thân khoá có thể xác định đƣợc bƣớc dò nên tránh đƣợc hiện tƣợng bó cụm chính.1. 3. Hàm băm thứ nhất đƣợc sử dụng nhƣ bình thƣờng ( theo một trong hai phƣơng pháp đã kể trên ).1 ) + 1. Nhƣ vậy cách cài đặt cho phƣơng pháp này cũng tƣơng tự nhƣ các phƣơng pháp băm theo địa chỉ mở khác. while ( table[h] != NULL ) 66 . len ) % N. kích thƣớc bảng phải là một số nguyên tố hoặc là một giá trị luỹ thừa của 2 với kết quả hàm băm thứ hai trả về là một số lẻ. h = ( h + h2 ) % N.  Giống nhƣ dò theo tuyến. Một ví dụ minh hoạ cụ thể là :  Thao tác tìm kiếm : int jsw_search ( void *key. table[h] ) == 0 ) return 1.3. Phƣơng pháp này có thuật toán khá đơn giản nhƣng có 2 điều cần chú ý để đảm bảo phƣơng pháp này hoạt động chính xác :  Hàm băm thứ hai không đƣợc trả về giá trị 0 để tránh hiện tƣợng lặp vô hạn. int len ) { unsigned h = hash ( key. Nó có thể khắc phục đƣợc hiện tƣợng bó cụm chính mà không chịu sự giới hạn nào. Phƣơng pháp này chỉ đảm bảo hoạt động hiệu quả khi kích thƣớc bảng là số nguyên tố và dung lƣợng bảng đã sử dụng chƣa quá một nửa.3. len ) % N.Nói chung phƣơng pháp này nhanh và tránh đƣợc hiện tƣợng bó cụm chính nhƣng lại ít đƣợc sử dụng trong thực tế vì sự giới hạn về thời gian. unsigned h2 = hash2 ( key ) % ( N . Hàm băm thứ hai đƣợc sử dụng để tạo ra kích thƣớc bƣớc dò.1 ) + 1.

k2 là hai khoá xung đột. for ( table[h] != NULL ) h = ( h + h2) % N. table[h] = DELETED.h = ( h + h2 ) % N. Nhƣ vậy có thể thấy phƣơng pháp này cần nhiều không gian lƣu trữ hơn thực tế dữ liệu yêu cầu. Ví dụ : 0 1 K 1 K 2 2 3 4 k3 5 k5 6 k5 7 k7 8 k8 9 10 k4 k9 Bảng 2. Theo đó một vị trí có thể chứa đƣợc nhiều hơn một mục dữ liệu.3. Trong phƣơng pháp này. len ) % N. Vậy ta xếp k1 và k2 vào cột 1 tƣơng ứng với vị trí thứ 2.1. để tìm một khoá nhất định ngƣời ta phải kiểm tra tất cả các cột liên quan tới vị trí của khoá này ( ít nhất là cho đến khi chúng ta tìm đƣợc một vị trí trống 67 .2.2. Các khoá đƣợc băm về cùng một vị trí sẽ đƣợc đặt trong các cột tƣơng ứng với các vị trí này. }  Thao tác xoá : void jsw_remove ( void *key. table[h] = key.3.Sử dụng Bucket : Trong phƣơng pháp này bản thân mỗi phần tử trong bảng băm là một mảng đƣợc gọi là ngăn chứa( Bucket ). Tƣơng tự nhƣ vậy nếu kết quả băm các khoá khác cho vị trí 2 thì các khoá sẽ lần lƣợt đƣợc xếp vào cột này. } 3. 3.1 ) + 1. Sau đây là một số phƣơng pháp cấu trúc lại bảng băm. unsigned h2 = hash2 ( key ) % ( N .Cấu trúc lại bảng băm : Phƣơng pháp này giải quyết xung đột bằng cách thay đổi cấu trúc của bảng băm.2 : Mô hình một Bucket Giả sử có hai khoá k1. Kết quả sau khi băm hai khoá này là 2. int len ) { unsigned h = hash ( key.

Khi đó mỗi danh sách trung bình sẽ chứa n/m mục. Vì với một hàm băm tốt các chuỗi ( danh sách liên kết ) phải đảm bảo đủ ngắn để thấy đƣợc sự khác nhau giữa danh sách đƣợc sắp xếp và danh sách chƣa đƣợc sắp xếp. Khi đó một nửa số danh sách liên kết sẽ đƣợc tìm kiếm.Phương pháp móc nối trực tiếp : Theo phƣơng pháp này bảng băm là một mảng các danh sách liên kết. Trên thực tế còn có nhiều thao tác hơn cần thiết. 68 . Nhƣ vậy chúng ta có thể loại bớt các cột cần kiểm tra. Nhƣ vậy hàm băm sẽ quyết định phải tìm ở danh sách nào. Tuy nhiên điều nói trên chỉ đúng về mặt lý thuyết. Nhƣ vậy tất cả các thao tác cần 1 + Số so sánh (lần). Ở đây ta có thể thấy số mục trung bình trên một danh sách chính là hệ số tải  = n/m. Độ phức tạp trung bình của thao tác tìm kiếm phụ thuộc vào số vị trí trong Bucket đã đƣợc điền. Khi việc tìm kiếm của bảng băm phụ thuộc vào việc tìm kiếm trên danh sách liên kết thì một danh sách đƣợc sắp xếp là một cấu trúc đáng lƣu ý.  Thao tác tìm kiếm : Khi tìm một khoá trong bảng. Cấu trúc này có hiệu quả ít hơn với thao tác chèn và thao tác tìm kiếm thành công hoặc không thành công ( tính trung bình ). Chúng ta cũng giả sử thời gian cần thiết để băm tới danh sách thích hợp và xác định khi nào đến vị trí cuối của danh sách tƣơng đƣơng với một so sánh.2. chúng ta nên lƣu các khoá theo trật tự tăng dần.). Giả sử bảng băm có kích thƣớc m và có n mục đƣợc chèn vào bảng. Nếu các khoá có thứ tự.2. Nếu danh sách không đƣợc sắp xếp thì một lần tìm kiếm không thành công có thể duyệt qua toàn bộ các danh sách liên kết.3 : Bảng băm theo phương pháp móc nối Vấn đề đặt ra ở đây là danh sách liên kết đƣợc cấu trúc nhƣ thế nào. Một bảng băm theo phƣơng pháp này có thể mô tả nhƣ sau : Hình 2. khoá sẽ đƣợc băm và trả về kết quả là chỉ số nơi có danh sách liên kết sẽ đƣợc tìm kiếm.3. Phƣơng pháp này đặt các khoá bị xung đột vào cùng một danh sách liên kết tại vị trí là kết quả sau khi băm. 3. Do đó khi nào bảng chƣa đƣợc điền đầy khi đó khả năng xung đột vẫn có thể xảy ra. Chúng ta giả sử rằng hầu hết thời gian thực hiện phƣơng pháp này sử dụng để thực hiện so sánh giữa khoá tìm kiếm với các khoá khác trong danh sách. Sau đây là một số thao tác chính của phƣơng pháp này.

if ( table[h] != NULL ) { struct jsw_node *it = table[h]. Khi cần chèn thêm một mục dữ liệu vào bảng thì khoá sẽ đƣợc băm và cho kết quả là vị trí của danh sách cần chèn. len ) % N. Một nút sẽ đƣợc thêm vào danh sách ( tạo phần header của nút nếu cần thiết ) sau đó khoá và giá trị sẽ đƣợc đẩy vào phần trƣớc của nút này.Khi tìm kiếm thành công thuật toán sẽ thực hiện băm và tìm tới danh sách thích hợp. }  Thao tác chèn : Chèn vào một danh sách liên kết đơn giản hơn tìm kiếm. Việc chèn một nút vào cuối danh sách liên kết khá đơn giản. struct jsw_node *next. it = it->next.Ví dụ về cài thao tác này là : int jsw_insert ( void *key. Tính trung bình thì một nửa số mục sẽ đƣợc kiểm tra trƣớc khi một mục chính xác đƣợc tìm thấy. Nếu một nút đƣợc chèn vào phía đầu của danh sách liên kết thì danh sách liên kết sẽ đƣợc sử dụng nhƣ một ngăn xếp với tính chất truy cập tuần tự. int jsw_find ( void *key. int len ) 69 . Sau đây là cài đặt của thao tác này : struct jsw_node { void *key. nếu danh sách không có trật tự thì tất cả các mục sẽ đƣợc kiểm tra và thời gian tìm kiếm là : 1 + . while ( it != NULL ) { if ( compare ( key. }. int len ) { unsigned h = hash ( key. struct jsw_node *table[N]. } } return 0. Trong trƣờng hợp tìm kiếm không thành công. Do đó thời gian tìm kiếm là : 1 + /2. it->key ) == 0 ) return 1. Trên thực tế chèn một nút vào trƣớc danh sách là cách đơn giản và đạt hiệu quả tốt nhất.

table[h] = it. len ) % N. return 1. } if ( it->next == NULL ) return 0. it->next = table[h]. it->next = it->next->next. len ) % N. table[h]->key ) == 0 ) { save = table[h]->next. it->next->key ) == 0 ) break. } else { struct jsw_node *it = table[h]. save = it->next. }  Thao tác xoá : Khi xoá một mục dữ liệu thì cần thực hiện thao tác tìm khoá cũ. it = it->next. if ( table[h] == NULL ) return 0.{ unsigned h = hash ( key. it->key = key. struct jsw_node *save. table[h]->next = table[h]->next. if ( compare ( key. if ( it == NULL ) return 0. free ( save ). while ( it->next != NULL ) { if ( compare ( key. 70 . int len ) { unsigned h = hash ( key. int jsw_remove ( void *key. struct jsw_node *it = malloc ( sizeof *it ).

Khi bảng băm bị lấp đầy các phƣơng pháp này không còn hiệu quả nữa. Sau đó tất cả các khoá sẽ đƣợc băm lại. Mặt khác nếu chúng ta không biết trƣớc có bao nhiêu mục dữ liệu đƣợc chèn vào bảng thì phƣơng pháp móc nối trực tiếp có hiệu quả hơn. Tuy nhiên việc cài đặt phƣơng pháp này phức tạp hơn các phƣơng pháp khác.  Bảng dễ dàng xử lý các khoá trùng lặp. Giải pháp đƣa ra là tạo ra một bảng mới có kích thƣớc lớn gấp đôi bảng ban đầu. Nó cũng có một số nhƣợc điểm :  Phải xây dựng lại bảng khi việc thay đổi kích thƣớc gặp khó khăn.3.free ( save ). 4.  Việc thực thi tránh tối đa hiện tƣợng xung đột.  Thao tác xoá đơn giản và có thể thực hiện thƣờng xuyên. 71 . Đánh giá : Khi xây dựng bảng băm nếu chúng ta biết trƣớc số mục dữ liệu sẽ đƣợc chèn vào bảng thì mô hình băm theo địa chỉ mở với hệ số tải < ½ sẽ cho kết quả tốt nhất. Cá biệt trong phƣơng pháp dò theo căn bậc hai chúng ta phải băm lại khi ½ bảng đƣợc sử dụng.  Tốc độ xử lý có thể chậm hơn do sự tham chiếu qua lại của các liên kết. tức là bảng không quá đầy. }  Đánh giá : Phƣơng pháp móc nối trực tiếp là phƣơng pháp xử lý xung đột phổ biến nhất vì nó khá linh hoạt.Các phương pháp băm khác :  Băm lại : Chúng ta thấy rằng tất cả các phƣơng pháp trên chỉ hiệu quả khi hệ số tải < 2/3.4. Độ phức tạp của phƣơng pháp này là O(n) do đó phƣơng pháp này chỉ sử dụng khi kích thƣớc dữ liệu lớn. Nội dung của phƣơng pháp này đơn giản và nó có một số ƣu điểm sau :  Giới hạn kích thƣớc bảng không quá cứng nhắc. } return 1. 3.3.3.  Băm mở rộng : Đây là một phƣơng pháp hỗ trợ hữu hiệu cho việc sử dụng có hiệu quả không gian lƣu trữ.  Sử dụng nhiều không gian nhớ hơn cho các liên kết.

Tuy phải xử lý xung đột nhƣng hầu hết các thao tác của bảng băm đều dễ thực hiện và các thao tác này có hiệu quả gần nhƣ không đổi trong hầu hết các trƣờng hợp.  Phƣơng pháp dò căn bậc 2 : Phƣơng pháp này tốt hơn do có thể giảm xác suất xảy ra hiện tƣợng bó cụm. Tạo các bảng băm chứa họ tên sinh viên theo từng loại giải quyết xung đột 3. 72 . Nhƣng phƣơng pháp này có thể gây ra hiện tƣợng bó cụm. Bài tập áp dụng 1. 4.  Hệ số tải nên < ½ để tránh làm giảm hiệu quả thực hiện của phƣơng pháp. Tạo các bảng băm chứa các số nguyên theo từng loại giải quyết xung đột 2. 4. Băm theo địa chỉ mở là một trong các phƣơng pháp giải quyết xung đột.Khi hệ số tải tăng sử dụng phƣơng pháp băm theo địa chỉ mở sẽ gặp những bất lợi chủ yếu trong thực thi. b) Viế t hàm thêm mô ̣t bản ghi chƣ́a thông tin nhân sƣ̣ của mô ̣t ngƣời vào cuố i danh sách đã khai báo ở phầ n a. Trong đó :  Phƣơng pháp dò tuyến tính : sử dụng nếu các ô đƣợc duyệt toàn bộ và tìm vị trí thành công.5. Xong phƣơng pháp này đòi hỏi không gian lƣu trữ lớn.4. Tạo từ điển đơn giản Một số đề thi tham khảo Đề 1 Câu 1: Cho biểu thức (a+b-c)*(d-e*f)-(x+y)/z Hãy vẽ cây nhị phân tƣơng ứng và suy ra dạng tiền tố và dạng hậu tố của biểu thức đó. Hàm băm ánh xạ các khoá dữ liệu vào trong các ô có sẵn của bảng.Tuy nhiên ngay cả trong trƣờng hợp chúng ta chọn đƣợc hàm băm tốt nhất thì hiện tƣợng xung đột vẫn có thể xảy ra. Vấn đề cốt yếu là :  Sử dụng bảng băm có kích thƣớc là một số nguyên tố. Một bảng băm có hiệu quả khi chúng ta chọn đƣợc một hàm băm tốt.Kết luận : Bảng băm là một cấu trúc dữ liệu thích hợp cho việc lƣu trữ và tìm kiếm dữ liệu không có trật tự. Câu 2: a) Khai báo cấ u trúc dƣ̃ liê ̣u danh sách liên kế t đơn chƣ́a các thông tin về nhân sƣ̣ gồ m có các trƣờng thông tin:  Họ và tên  Thâm niên công tác (tính theo năm)  Hê ̣ số lƣơng  Lƣơng cơ bản . Móc nối cũng là một biện pháp xử lý xung đột hiệu quả. Nhƣng đối với phƣơng pháp móc nối hiệu quả của nó chỉ bị giảm tuyến tính khi hệ số tải tăng. Do đó nếu không chắc chắn về hệ số tải thì phƣơng pháp đƣợc lựa chọn là phƣơng pháp móc nối.  Sử dụng hàm băm có thể đảm bảo các khoá đƣợc phân bố đều trong bảng.4.

20. 32. z. 10. Đề 4: Câu 1: a) Hãy chèn các khóa sau vào một cây tìm kiếm nhị phân rỗng mà các nút chứa các số nguyên: 20. t.  Số điê ̣n thoa ̣i của khách hàng (13 chƣ̃ số ). 23. 17. 24. 17. b) Chuyể n biể u thƣ́c trung tố sau thành biể u thƣ́c tiề n tố : 12 – 7*(3+9 – 2*5). 7. ̀ trong đó mã sinh viên là trƣờng khóa . ̀ 18. y. Chuyể n biể u thƣ́c trung tố sau thành cây biể u thƣ́c : x*y + z*(t-u). b) Viế t hàm đảo ngƣơ ̣c danh sách liên kế t đơn chƣ́a các số thƣ̣c đƣơ ̣c khai báo ở phầ n a. 27. Trong đó z. 9. 7.  Họ và tên khách hàng. c) Viế t hàm sắ p xế p danh sách số thƣ̣c trên theo chiề u tăng dầ n .  Họ và tên. Đề 2 Câu 1: a) Chèn các khóa sau lầ n lƣơ ̣t vào mô ̣t cây tim kiế m nhi ̣phân rỗng : 20. 51. 17. c) Hãy khai báo cấu trúc cây tìm kiếm nhị phân chứa các trƣờng thông tin về nhân sự nhƣ sau:  Họ và tên  Mã nhân viên 73 . 4. Viế t hàm trả về nút đầ u tiên trong danh sách liên kế t có phầ n đầ u trƣờng số điê ̣n thoa ̣i trùng với xâu sdt.c) Viế t hàm tinh xem có bao nhiêu nhân viên phải đóng thuế thu nhâ ̣p biế t r ằng lƣơng ́ của một ngƣời trong một tháng đƣợc tính bằng công thức : hê ̣ số lƣơng * lƣơng cơ bản + thâm niên * 200 (ngàn đồng) và ngƣời đóng thuế thu nhập là ngƣời có thu nhập 1 năm lớn hơn 1000000000. Câu 2: a) Khai báo danh sách liên kế t đơn chƣ́a các số thƣ̣c . 8. 80. 25. 19. b) Chuyể n biể u thƣ́c trung tố sau thà nh biể u thƣ́c hâ ̣u tố : 5 * ( 2 + 3 ) – 2 * ( 15 . Đề 3 Câu 1: a) Hãy chèn các khóa sau vào một cây tìm kiếm nhị phân rỗng mà các nút chứa các số nguyên: 17. 7. 18. 5. 30.  Điể m trung binh. u là các biế n (toán hạng). Xóa khỏi cây lần lƣợt các nút chứa các khóa : 19. a) Viế t hàm có input là danh sách đã đƣơ ̣c khai báo ở phầ n a và mô ̣t xâu sdt là mô ̣t phầ n số điê ̣n thoa ̣i trong trƣờng điê ̣n thoa ̣i của mô ̣t khác h hàng nào đó . 29. 19. Câu 2: Khai báo danh sách liên kế t đơn chƣ́a các trƣờng thông tin về mô ̣t khách hàng nhƣ sau:  Mã khách hàng. 15. 30. Viế t hàm chèn thêm mô ̣t sinh viên vào cây vừa khai báo. c) Hãy khai báo cấu trúc cây tìm kiếm nhị phân chứa các trƣờng thông tin về sinh viên nhƣ sau:  Mã sinh viên. b) Khai báo cấ u trúc cây nhi ̣phân chƣ́a các thông tin nhƣ ở phầ n a của câu 2 và viết hàm duyê ̣t cây theo thƣ́ tƣ̣ trƣớc. 8. 6. Xóa khỏi cây lần lƣợt các nút chứa các khóa : 29. b) Viế t hàm sắ p xế p danh sách khách hàng trên theo chiề u tăng dầ n của tên khách hàng. 15. Xóa khỏi cây các nút chứa các khóa sau: 24. 32. 1 17.10 ) + 21.

c) Viế t hàm tinh dung lƣơ ̣ng trung binh của các phầ n mề m trong danh sách liên kế t trên. Đề 5: Câu 1: a) Khai báo danh sách liên kế t đơn chƣ́a các trƣờng thông tin về phầ n mề m nhƣ sau:  Tên phầ n mề m  Dung lƣơ ̣ng (tính bằng Mb)  Điạ chỉ download b) Hãy cài đặt hàm thêm một phần tử vào cuối danh sách trên. 30. 8. c) Viế t hàm nhâ ̣n input là mô ̣t danh sách đƣơ ̣c khai báo nhƣ trên và hai số nguyên dƣơng x < y. nế u cùng giá thì theo tên. ́ ̀ Câu 2: a) Hãy chèn các khóa sau vào một cây tìm kiếm nhị phân rỗng mà các nút chứa các số nguyên: 19. Xóa khỏi cây nút gốc. 21. Viế t hàm tim nút chƣ́a thông tin về nhân viên có lƣơng thấ p nhấ t . ̀ 74 . 7. 1. in ra tên các mă ̣t hàng có số lƣơ ̣ng còn trong kho lớ n hơn x và nhỏ hơn y. Viế t hàm tính trung bình cộng lƣơng của các nhân viên trong một cây vừa khai báo . 9. Đƣa ra kế t quả duyê ̣t cây theo thƣ́ tƣ̣ trƣớc và thƣ́ tƣ̣ sau. Câu 2: a) Khai báo danh sách liên kế t đơn chƣ́a các trƣờng thông tin về hàng hóa nhƣ sau:  Tên mă ̣t hàng  Giá mặt hàng  Số lƣơ ̣ng còn trong kho b) Hãy cài đặt hàm sắ p xế p danh sách trên theo chiề u tăng dầ n của giá mă ̣t hàng . b) Chuyể n biể u thƣ́c hâ ̣u tố sau thành biể u thƣ́c tiề n tố và tính giá tri ̣của nó : 11 2 3 * + 4 5 * 8 + 7 / + c) Hãy khai báo cấu trúc cây tìm kiếm nhị phân chƣ́a các trƣờng thông tin về nhân sƣ̣ nhƣ sau:  Họ và tên  Mã nhân viên  Lƣơng trong đó mã nhân viên là trƣờng khóa. Lƣơng trong đó mã nhân viên là trƣờng khóa. 25. 70.

Hoàng Đức Hải . Cẩm năng thuật toán. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật. NXB Khoa học và Kỹ thuật. 2002 2. 1. 2000 75 . Note on date Structuring in structured Programming Dahl. Nguyễn Quốc Lƣợng.TÀI LIỆU THAM KHẢO.Cấu trúc dữ liệu + giải thuật = chƣơng trình. Dijkstra. Cấu trúc dữ liệu và thuật toán. Robert Sedgewick . NXB Giáo dục. NXB Đại học Quốc gia Hà nội. C. Đỗ Xuân Lôi. pp 83-174.A. Đinh Mạnh Tƣờng. 5.R. Hoare. 1996 4. NXB KH Kỹ thuật. 1997 3. and Hoare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful