You are on page 1of 30

50 wigni, romelic unda waikiTxo, sanam cocxali xar

wigni 4

gamomcemloba palitra L 2011

UDC (uak) 821.133.1-311.3 d-561

`50 wigni, romelic unda waikiTxo, sanam cocxali xar~ es proeqti msoflios araerT qveyanaSia popularuli. sxvadasxva gamokiTxvis saSualebiT, mkiTxveli irCevs 50 saukeTeso wigns msoflio literaturis saganZuridan. saqarTveloSi `kviris palitris~ am proeqts mravali aTasi adamiani gamoexmaura. swored maTi dadgenilia im rCeuli wignebis nusxa, romelic `palitramediam~ realur biblioTekad aqcia. es wigni msoflio literaturis am unikaluri biblioTekis nawilia.

gamomcemloba palitra L, 2011


yvela saavtoro ufleba daculia.

ISSN 1987-9628 ISBN 978-9941-422-56-0 (orive tomi) ISBN 978-9941-422-69-0 (tomi II)

aleqsandre diuma

sami muSketeri
tomi II
ivane maWavarianis Targmani

Tavi pirveli ingliselebi da frangebi daniSnul dros megobrebi, oTxive msaxuris TanxlebiT, luqsemburgis sasaxlis ukan, mindorze gamocxaddnen, sadac Txebi balaxs Zovdnen. aTosma fuli aCuqa mwyemss, rom Tavidan moecilebina, xolo msaxurebs ubrZana, darajebad damdgariyvnen. cota xnis Semdeg gamoCnda mdumared momaval ingliselTa jgufi. isinic muSketerebs SeuerTdnen, rasac, inglisuri Cveulebis mixedviT, urTierTgacnoba mohyva. warCinebuli wodebis ingliselebi mowinaaRmdegeebis ucnaurma saxelebma ara marto ganacvifra, aramed daafiqra kidec. _ miuxedavad imisa, rom Tqveni amxanagebi ukve warmogvidgineT, _ mimarTa lordma uinterma dartanians, _ Cven mainc ar viciT, vin brZandebiT, da ar SegviZlia SevebrZoloT aseTi gvarebis patronT, es ubralo mwyemsebis saxelebia. _ mgoni, TviTonac xvdebiT, batono Cemo, rom es saxelebi mxolod gamogonilia, _ Tqva aTosma. _ miT ufro metad gvsurs, gavigoT mowinaaRmdegeTa namdvili vinaoba, _ upasuxa ingliselma. _ amas winaT ori cxeni rom mogvigeT, kargad ikadreT CvenTan TamaSi, ise rom, arc ki moggonebiaT Cveni vinaobis gamokiTxva, _ SeniSna aTosma. _ eg marTalia, magram iq saqme Seexeboda fuls, aq ki gansacdelSi vayenebT Cvens sicocxles. adamiani SeiZleba ganurCevlad eTamaSos yvelas, magram sabrZolvelad mxolod Tavis TanasworTan gadis. _ marTalia, _ Tqva aTosma da xeli mohkida im inglisels, romelsac TviTon unda SehbrZoleboda, gverdze gaiyvana da Cumad Tavisi gvari uTxra. aseve moiqcnen porTosi da aramisic. _ dakmayofildiT? _ mimarTa mowinaaRmdeges aTosma, _ sakmarisad didebulad mcnobT, rom pativi mceT da xmali gadamijvaredinoT?
5

_ diax, batono, _ miugo ingliselma da Tavi mdablad daukra. _ Zalian kargi! Tu gnebavT, erT rames kidev mogaxsenebT, _ ganagrZo civad aTosma. _ ras brZanebT? _ Zalian kargs izamdiT, ar dainteresebuliyaviT Cemi namdvili gvaris gagebiT. _ eg ratom? _ imitom, rom yvelas mkvdari vgonivar da ar minda icodnen Cemi arseboba, aseTi survilisaTvis me sakmaod Sesawynarebeli mizezebi maqvs, xolo yovelive amis Semdeg, iZulebuli viqnebi, aRar dagindoT. ar minda, qveyanas moefinos Cemi saidumlo. ingliseli aToss daacqerda, egona, mexumrebao, magram xumrobis gunebaze ar gaxldaT muSketeri. _ aba, batonebo, mzad varT Tu ara? _ mimarTa aTosma mtrebsac da megobrebsac. _ diax! _ upasuxes erTxmadve ingliselebma da frangebma. _ maS, daviwyoT. Camaval mzis sxivebSi im wuTSive SeiTamaSa rva xmalma da saSineli mZvinvarebiT daiwyo brZola adamianebs Soris, romelTac erTmaneTTan ormagi mtroba hqondaT, _ pirad Seuracxyofas erovnuli mtrobac emateboda. aTosi ise dinjad da wesebis zusti dacviT ibrZoda, TiTqos safarikao darbazSi yofiliyo. porTosisaTvis, etyoboda, kargi gakveTili mieca SantilSi miRebul Wrilobebs, amitom metad frTxilad da moxerxebulad aTamaSebda xmals. aramisi, romelsac dasamTavrebeli hqonda Tavisi poemis mesame Tavi, cdilobda, male moeRo bolo am duelisaTvis. pirvelad aTosma mokla ingliseli, mxolod erTxel Cahkra, magram, rogorc TviTon daemuqra, sasikvdilod gaugmira guli. meored porTosma dasca mowinaaRmdege, romelmac barZaySi miRebuli Wrilobis gamo winaaRmdegobis gaweva veRar
6

SeZlo da Tavisi xmali porToss gadasca. gamarjvebulma muSketerma ingliseli xelSi aiyvana da Tavis etlSi Casva. aramisma ise magrad Seutia mowinaaRmdeges, rom ormocdaaTiode nabijiT ukan daxevis Semdeg aiZula, mTeli siswrafiT moekurcxla. msaxurebma gaqceuli yviriliTa da stveniT gaaciles. rac Seexeba dartanians, man sul ubralo TamaSad gaixada es dueli, da rodesac Seatyo, rom mowinaaRmdege moiqanca, energiuli dartymiT xmali xelidan gaagdebina. uxmlod darCenilma baronma ori-sami nabijiT ukan daixia, magram uceb fexi dausxlta da miwaze piraRma gaiSxlarTa. dartaniani im wuTSive masTan gaCnda, xmali yelze daado da uTxra: _ Cems xelT brZandebiT, batono, SemiZlia aqve gagaTavoT, magram Tqveni dis siyvaruliT mominiWebia TqvenTvis sicocxle. aRtacebuli iyo dartaniani, sazRvari aRar uCanda mis sixaruls, xorcieldeboda gaskonelis mier winaswar SemuSavebuli gegma. aseTi zrdili da keTilSobili mtriT aRtacebulma ingliselma dartaniani gulSi Caikra da muSketers aTasi saalerso sityva uTxra. raki porTosis mier daWrili ingliseli etlSi ijda, xolo aramisis samarcxvinod gaqceul mopirdapires gza aemtverebina, yvelas yuradReba moklulma miiqcia. porTosi da aramisi tanisamoss xdidnen ubedurs, imedi hqondaT, iqneb sasikvdilo ar gamomdgariyo Wriloba. inglisels qamarSi Camagrebuli didi qisa gadmouvarda. dartanianma maSinve aiRo da lord uinters gauwoda. _ ra eSmakad minda, me rom maZlevT mag qisas? _ gaikvirva ingliselma. _ am ubeduris col-Svils gadascemT, _ upasuxa dartanianma. _ ra saWiroa misi col-SvilisaTvis es wvrili fuli. TxuTmeti aTasi livri mainc darCebaT wliuri Semosavali. SeinaxeT da Semdeg Tqvens msaxurebs uboZeT.
7

dartanianma qisa jibeSi Caido. _ axla ki, Cemo axalgazrda megobaro, vimedovneb, uflebas momcemT, ase mogmarToT, _ uTxra lordma uinterma dartanians, _ dRes saRamoTi wargadgenT Cems dasTan, ledi klarikTan. minda mowyalebiT gadmogxedoT. igi sakmaod miRebulia sasaxlis karze da SeiZleba momavalSi misi sityva TqvenTvis sasargeblo gaxdes. dartaniani siamovnebisgan gawiTlda da Tanxmobis niSnad Tavi daxara. am dros aTosic miuaxlovda gaskonels da yurSi CurCuliT hkiTxa: _ ras upirebT mag qisas, Cemo dartanian? _ Tqven unda mogarTvaT. _ me? risTvis? _ ra vqna, xom Tqven mokaliT is kaci, nadavli gamarjvebuls ekuTvnis. _ mtris memkvidre unda gavxde?! _ Sehyvira aTosma, _ vina ggonivarT, dartanian?! _ Cveulebrivad xom asea miRebuli omSi, da gana duelSic ase ar unda xdebodes? _ upasuxa dartanianma. _ brZolis velzedac arasodes misargeblia amgvari wesiT. porTosma mxrebi aiCeCa. aramisma mowonebis niSnad gaiRima. _ maS, kargi, lord uinterisa ar iyos, msaxurebs vuboZoT es fuli, _ Tqva dartanianma. _ agre iyos, _ daeTanxma aTosi, _ msaxurebs vuboZoT, oRond Cvenebs ki ara, _ ingliselTa msaxurebs. am keTilSobilurma Jestma, gansakuTrebiT aTosisgan, romelsac groSic ar gaaCnda, porTosic ki moiyvana aRtacebaSi, xolo mowinaaRmdegeebSi iseTi aRfrTovaneba gamoiwvia am frangulma guluxvobam, rom lordi uinteri da misi megobari yvelas uambobdnen mere amas. iq myofTagan mxolod grimo, muSketoni, planSe da bazeni ar aRfrTovanebulan. gamoTxovebisas lordma uinterma Tavisi dis misamarTi gadasca dartanians. igi cxovrobda mefis moedanze, #6 saxlSi. Tumca bolos Sehpirda, me TviTon gamogivli da wagiy8

vano. dartanianma Sexvedris adgilad aTosis bina dausaxela, sadac lord uinters 8 saaTze unda gaevlo. miledisTan Sexvedraze fiqri wuTiTac ar tovebda Cvens gmirs. igi winaswarve Relavda, agondeboda, rogori ucnauri SemTxvevebiT iWreboda es qali mis cxovrebaSi. dartaniani darwmunebuli iyo, rom miledi kardinals emsaxureboda, magram miuxedavad amisa, raRac dauokebeli Zala iseTi grZnobiT izidavda misken, rom angariSs ver uwevda Tavs. dartanians eSinoda, miledim CemSi ar icnos mengSi da duvrSi nanaxi kacio. maSin qalisTvis aSkara gaxdeboda, rom misi axali nacnobi batoni de trevilis megobarTagani iyo da, maSasadame, suliT xorcamde mefes ekuTvnoda. amiT upiratesobas kargavda gaskoneli, radganac, Tu miledisac ecodineboda misi vinaoba, maSin Tanaswori ZaliT unda warmarTuliyo maTi TamaSi. rac Seexeba miledis mier graf vardisadmi arSiyobis dawyebas, amas TiTqmis araviTar yuradRebas ar aqcevda Cveni Tavmomwone Wabuki. Tumca kargad xedavda, rom grafi warCinebuli gvaris, mdidari da lamazi axalgazrda iyo, romelsac wyalobis TvaliT uyurebda kardinali, magram umniSvnelo rodi iyo is, rom dartaniani oci wlis gaxldaT da Tanac tarbSi dabadebuli. dartaniani jer Sin mivida, raTa saukeTeso tanisamosiT morTuliyo, mere aTosTan gaiara da, Cveulebisamebr, yvelaferi uambo. aTosma gulisyuriT mousmina, Tavi gaiqnia da urCia, frTxilad moqceuliyo. _ rogor! _ mimarTa gakvirvebulma aTosma, _ Tqven es-es aris dakargeT qali, romelic keTilad da lamazadac migaCndaT da axla ukve meores dasdevT? dartanianma igrZno am sayveduris simarTle. _ qalbatoni bonasie guliT miyvarda, _ upasuxa man, _ miledi ki TaviT miyvars. misi gacnoba imitom minda, rom gavigo, ra roli aqvs mas sasaxleSi. _ ra roli aqvs da ras warmoadgens? gana Znelia magis gamorkveva im cnobebidan, romelic Tqven miambeT? kardinalis mona-morCilia, misi jaSuSia. icodeT, Cemo dartanian, es qali maxeSi gagabamT da ise CagiWerT, rom Tavs veRar daaRwevT.
9

_ eh, aTos! metad Savad geCvenebaT yvelaferi! _ Cemo Zvirfaso, qalebs ver vendobi! ras izamT, me maT uxvad momizRes, metadre _ qera qalebma, miledic qeraa, ara? mgoni, ase miTxariT? _ saucxoo qera Tma aqvs, ukeTess veras naxavs kaci. _ eh, Cemo sabralo dartanian! _ amoioxra aTosma. _ momismineT, aTos, minda gamovarkio, rac mawuxebs, gavigeb da mere axloc aRar gavekarebi. _ gamoarkvieT, _ upasuxa daRonebulma aTosma. swored daniSnul dros movida lordi uinteri. aToss winaswarve acnobes misi misvla da isic maSinve meore oTaxSi gavida. lords marto dartaniani daxvda da raki rva saaTi sruldeboda, miledisTan waiyvana Cveni gmiri. quCaSi maT Zvirfasi cxenebiT Sekazmuli kareta eloda. ramdenime wuTis Semdeg ukve mefis moedanze iyvnen. miledi klarikma civad miiRo dartaniani. metad mdidrulad iyo morTuli misi sasaxle. Tumca omis gamocxadebis gamo ingliselTa umravlesoba ukve tovebda safrangeTs, an ukve mzad iyo wasasvlelad, magram miledis brZanebiT, mis sasaxleSi bevri ram axali gaekeTebinaT, rac naTlad amtkicebda, rom mas ar Seexeboda es saerTo gankarguleba. _ Tqven winaSe, _ mimarTa miledis lordma uinterma dartanianis wardgenisas, _ gaxlavT keTilSobili ymawvili, romlis xelT iyo Cemi sicocxle, magram man ar isurva upiratesobiT sargebloba, miuxedavad imisa, rom ormagi mtroba hqonda CemTan: jer erTi, pirvelad me mivayene Seuracxyofa da, amas garda, me ingliseli var. maS, madloba miuZRveniT, qalbatono, Tu marTla ramed giRirT Cemi sicocxle. miledim warbi odnav SeiWmuxna, TiTqmis SeumCnevelma Rrubelma gaurbina Sublze da mis bageze iseTi ucnauri Rimili gamoCnda, rom ymawvili kaci, romelsac ar gamohparvia misi gamometyvelebis cvalebadoba, TrTolam aitana. Zmam ver SeamCnia es. igi eTamaSeboda miledis sayvarel maimuns, romelic uknidan CasWideboda mis qurTuks. _ keTili iyos Tqveni mobrZaneba, batono, _ mimarTa qalma
10

alersiani xmiT, romlis sitkboebam dartaniani ver daamSvida. _ dReidan Tqven saukunod moipoveT Cemi guliTadi madloba. lordi uinteri das moubrunda da ise dawvrilebiT uambo weRandeli ambavi, rom erTi wvrilmanic ar gamoutovebia. miledi didi yuradRebiT ismenda, magram mainc cxadad Canda, rom mas srulebiTac ar siamovnebda yovelive, Tumca cdilobda, ar gamoemJRavnebina Tavisi ganwyobileba. sisxli uvardeboda TavSi, ferfuri misdioda da mouTmenlad abakunebda iatakze Tavis patara fexs. lordi uinteri verafers amCnevda. duelis ambavi rom daamTavra, magidasTan mivida, romelzedac adreve daedgaT boTliT espanuri Rvino da Wiqebi. man ori sasmisi RviniT aavso da dartanians usityvod aniSna, daelia. Zalian kargad icoda Cvenma gaskonelma, rom inglisels yvelaze metad is ewyineba, RviniT Tu ar daloce, amitom magidasTan mivida da sasmisi aiRo, Tan Tvals ar aSorebda miledis, romelsac egona, aRaravin miyurebso, da mZvinvare saxe mieRo, gafiTrebuliyo da lamazi kbilebiT wiwknida cxvirsaxocs. gaskonelma sarkeSi dainaxa yvela is cvlileba, romelic qalis saxeze aRbeWdiliyo. am dros oTaxSi is axalgazrda lamazi moaxle Semovida, romelic kargad damaxsovreboda dartanians. man inglisur enaze ramdenime sityva moaxsena lord uinters, romelic maSinve dartanians miubrunda: _ bodiSs vixdi, rom saswrafo saqmis gamo iZulebuli var dagtovoT, magram, darwmunebuli var, Cemi da gamoisyidis Cems danaSauls. dartanianma lord uinters xeli CamoarTva da isev miledisTan mivida. sakvirveli siswrafiT gamoicvala qalma weRandeli mZvinvare gamometyveleba da isev tkbili maspinZlis saxiT dauxvda stumars. Tumca cxvirsaxocze darCenili wiTeli laqebi amtkicebdnen, rom sibrazisgan mSvenieri Zowis tuCebi daekbina da sisxli gamosvloda. saubarma miledi gamoacocxla, guli moubruna da karg gunebaze daayena. man uambo dartanians, rom lordi uin11

teri misi mazli iyo da ara Zma, igi iyo umcrosi Zmis coli. qmari adre mokvdomoda, qvrivad darCeniliyo patara bavSviT, romelic lord uinteris erTaderTi memkvidre iqneboda, Tu is cols ar SeirTavda. dartaniani grZnobda, rom raRac saidumloebiT moculi farda iyo Camofarebuli maT Soris, magram ra imaleboda am fardis ukan, igi jer ver mimxvdariyo. naxevarsaaTiani saubris Semdeg dartaniani darwmunda, rom miledi misi Tanamemamule iyo: igi ise wminda da moxdenili franguliT laparakobda, rom SeuZlebeli iyo amaSi eWvis Setana. dartaniani qaTinaurebiT Tavis erTgulebas umtkicebda miledis. qali ismenda ymawvilkacis laybobas da gulkeTilad iRimeboda. dadga ganSorebis Jami. Cveni gmiri gamoeTxova maspinZels da darbazidan gamosuli, Tavs ubednieres kacad Tvlida. kibeze miledis koxta moaxles Sexvda. man gverdiT gauara dartanians, odnav gaexaxuna da yurebamde gawiTlda, magram iseTi saamo xmiT moixada bodiSi, rom maSinve moigo gaskonelis guli. dartaniani meore dResac mivida miledis sanaxavad. amjerad ukeT miiRes. lordi uinteri aq ar iyo da miledis darCa maspinZloba. etyoboda, qals ainteresebda dartanianis vinaoba da hkiTxa, sadauri brZandeboda, vin iyvnen misi megobrebi, ufiqria Tu ara kardinalTan Sesuliyo samsaxurSi da sxva. magram mkiTxvelma ukve icis, rom Cveni gaskoneli Tavis asakTan SedarebiT metad frTxili iyo. maSinve moagonda miledisadmi aRZruli eWvebi da didi qeba-didebiT moixsenia misi yovladuwmindesoba, samsaxuris Sesaxeb ki upasuxa: aucileblad Sevidodi kardinalis razmSi, axalCamosuls batoni kavua rom mcnobodao. magram ra meqna, batoni de trevilis mets aravis vicnobdi da amitom mefis razmelebSi Camricxeso. miledim saubris sagani Secvala da sxvaTa Soris hkiTxa: _ inglisSi xom ar yofilxarT odesme? dartanianma upasuxa, iq batonma de trevilma gamgzavna cxenebis SesaZenad da oTxi sagangebo cxeni gadmoviyvaneo.
12

am saubris dros miledim orjer Tu samjer ikbina tuCze. igi grZnobda, rom saqme hqonda eSmak gaskonelTan, romelic Tavis rols moxerxebulad TamaSobda. dartaniani axlac swored im dros gamoeTxova miledis, rogorc winaRames. derefanSi kvlav daxvda is lamazi keti (ase erqva miledis mxevals), igi iseTi alersiani TvalebiT Sehyurebda ymawvilkacs, rom, eWvi ar iyo, Sestrfoda. magram qeraTmiani qalbatoniT gatacebuli Cveni gmiri sxvas veravis amCnevda. dartaniani yovel saRamos dadioda miledis sanaxavad. maspinZeli dRiTi dRe ukeTesad xvdeboda. yovel saRamos, iqneboda es kibeze, derefanSi Tu darbazis mosacdel oTaxSi, cugrumela keti unda daxvedroda dartanians. magram, rogorc mogaxseneT, Cveni gmiri araviTar yuradRebas ar aqcevda sawyali gogos alersian Tvalebs.

Tavi meore veqilis sadili duelma, romelSic ase brwyinvale roli iTamaSa porTosma, ver daaviwya mas veqilis colTan daniSnuli sadili. meore dRes pirveli saaTisaTvis erTxel kidev gadaasmevina muSketons jagrisi tanisamosze da daTvis quCisken gaemarTa im bednieri kacis nabijiT, romelsac ormagad swyalobs bedi. guli ucemda porToss, magram es ar hgavda dartanianis Wabukur da mouTmenel siyvaruls. ara, mas nivTieri gamorCena uRelvebda sisxls. Zlivs unda Rirseboda im saidumlo zRurblis gadabijebas da im ucnobi kibis avlas, romelzedac TiTo-TiTod adiodnen batoni koknaris Zveli pistolebi. axla ukve namdvilad naxavda im saocnebo skivrs, romelic ramdenjerme daesizmra ganZeuliT savse, grZeli da Rrma, ramdenime saketiT gadaketili da iatakze damagrebuli. ramdenjer smenia mas am skivrze da dRes qalbatoni koknari,
13

Tavisi odnav Camomxmari, diax, Camomxmari, magram jer kidev moxdenili xelebiT gauxsnida am saganZurs. garda amisa, sxva netarebac moeloda uTavSesafrod moxetiale muSketers, romelsac arc ojaxi hqonda, arc qoneba. igi jariskaci iyo, duqnebis, samikitnoebis da sastumroebis muStari, romelic SemTxveviTi sadilebiT kmayofildeboda. axla ki porTosi Sinauri sadiliTa da ojaxuri myudroebiT, maspinZlebis mzrunvelobiTa da patiJiT unda damtkbariyo, Zveli mebrZolebis sityvebiT rom vTqvaT, miT ufro tkbilia maspinZlis es SepatiJeba da Zaldataneba _ miirTviT rogormeo, ramdenadac metad giWirs. Zlivs wyalobis TvaliT gadmoxeda bedma. deidaSvilad gacnobil porToss saSualeba eZleoda, yoveldRe swveoda veqils stumrad, kargad gawyobil sufrasTan gamoWimuliyo, gaemxiarulebina beberi veqilis CayviTlebuli, naoWiT daserili Subli, gaefcqvna misi msaxurebi, eswavlebina maTTvis basetisa da galbikis TamaSi, xolo samagierod, Catarebuli gakveTilis gasamrjelod, erT saaTSi moego sawyali biWebisaTvis mTeli erTi Tvis jamagiri. marTalia, muSketeris yuramdec midioda cudi xmebi veqilebze, laparakobdnen maT siZunwesa da mewvrilmaneobaze, imasac ambobdnen, sadilebisgan xSirad Tavs ikavebeno, magram porToss imedi hqonda, rom veqilis coli, romelic Tavisi wodebis kvalobaze sakmaod guluxvi iyo, Tavis ojaxSi xelgaSlilad icxovrebda. magram saxls rom miadga, porTossac eWvi daebada. Sesasvleli naklebad izidavda adamians: WuWyiani, ayrolebuli derefani, naxevrad bneli kibeebi, meore sarTulze dabali kari, romelic didi lursmnebiT iyo miWedili, TiTqos granSatles sapyrobile yofiliyo. porTosma daakakuna. maRalma, gamxdarma mdivanma, romlis saxe gawewil TmaSi arc ki moCanda, kari gauRo da Tavi mdablad daukra. pirveli mdivnis ukan moCanda meore, ufro Cia tanisa: mis ukan _ mesame, meoreze odnav maRali, xolo sul ukan Tormetiode wlis biWi idga.
14

sul sam-naxevari mdivani hyavda veqils da im droisaTvis amden damxmareTa yola imas amtkicebda, rom bevri saqme unda hqonoda da, maSasadame, kargi Semosavalic. muSketeri pirvel saaTze unda misuliyo, magram diasaxlisi TerTmetidan Tvals ar aSorebda quCas. imedi hqonda, rom guli, an iqneba kuWi, daaCqarebda satrfos da daniSnul droze adre aRirsebda mis naxvas. qalbatoni koknari Tavisi oTaxidan swored im dros gamovida, rodesac porTosi kibeze adioda. Rirseuli qalbatonis danaxvam muSketeri uxerxuli mdgomareobidan gamoiyvana. msaxurebi gancvifrebuli TvalebiT Sehyurebdnen porToss, romelmac ar icoda, ra eTqva da maT winaSe munjiviT idga. _ es xom Cemi deidaSvilia! _ Sehyvira diasaxlisma, _ mobrZandiT, batono porTos, mobrZandiT! saxelma porTosma STabeWdileba moaxdina mosamsaxureebze da sicili ver Seimagres; magram muSketeri maSinve Semotrialda da oTxives saxem darbaisluri gamometyveleba miiRo. veqilis kabinetSi misvlamde gaiares mosacdeli oTaxi, sadac amJamad mdivnebi iyvnen, mere samdivno, sadac mdivnebi unda yofiliyvnen. samdivno qaRaldebiT gamovsebul saSinel oTaxs warmoadgenda. iqidan rom gamovidnen, marjvniv datoves samzareulo da misaReb darbazSi Sevidnen. verafrad eWaSnika porToss es erTmaneTisgan ganucalkevebeli oTaxebi. kari yvelgan Ria iyo, kacs rom xma amoeRo, yvela oTaxSi gaigonebdnen. garda amisa, gavlisas porTosma swrafi da gamocdili TvaliT gadaxeda samzareulos, magram qalbatonis samarcxvinod da Tavis saubedurod, ver SeniSna is gacxovelebuli facifuci, is aRfrTovaneba da aRgznebuli moZraoba, romelic kargi sadilis mosamzadeblad, Cveulebriv, yovelTvis mefobs Wama-smis moyvarulTa sakurTxevelSi. veqili albaT winaswar iyo gafrTxilebuli am stumrobisaTvis, radgan porTosis danaxvaze odnavi gancvifrebac ki ar gamoxatvia saxeze. muSketerma Tavisuflad da zrdilobianad daukra Tavi. _ rogorc Cans, batono porTos, Cven Turme naTesavebi vyofi15

lvarT, ara? _ uTxra veqilma da xelebiT daeyrdno magidas, rom misalmebis dros odnav mainc wamomdgariyo bambukis savarZlidan. moxucs didi Savi qurTuki ecva da ise iyo mofuTnuli, rom Sig ikargeboda Tavisi susti taniT. Camomxmars da Camwvanebuls, uCveulod ubrwyinavda monacrisfro momcro Tvalebi, SeuCerebliv acmacunebda pirs. TiTqos mxolod Tvalebsa da pirs SerCenoda sicocxlis niSanwyali. saubedurod, fexebs uari gamoecxadebinaT _ aRar SegviZlia am Zveli Zvlis manqanis samsaxurio. ukve xuTi-eqvsi Tve iyo, rac veqili ver dgeboda savarZlidan. am sisustes da daavadebas Sedegad is mohyva, rom Rirseuli batoni veqili Tavisi colis yurmoWril monad gadaiqca. bedisweris morCilebiT miiRo veqilma Tavisi colis naTesavi. cxadia, cota Zala mainc rom hqonoda, veqili koknari arc porTosis gacnobas isurvebda, arc mis naTesaobas. _ diax, batono, naTesavebi varT, _ miugo gulcivad porTosma, romelsac arasodes ufiqria, rom aRfrTovanebiT miiRebda qmari Tavisi colis sayvarels. _ naTesavebi _ Cemi colis mxriv, Tu ar vcdebi, _ ganagrZo damcinavad veqilma. porTosi ver miuxvda am dacinvas, gulubryvilobaSi CamoarTva da msxvil ulvaSSi gulianad Caicina. qalbatonma koknarma kargad icoda, rom veqili iSviaTad motyuvdeboda, amitom odnav gaiRima da gawiTlda. rogorc ki Sevida porTosi, batonma koknarma maSinve SeSinebuli Tvali gadaavlo muxis saweri magidis pirdapir aRmarTul ganjinas. muSketeri myisve mixvda, rom swored es ganjina unda yofiliyo is sanukvari nivTi, Tumca sizmarSi nanaxi skivri arafriT hgavda mas. porTosi aRtacebiT Sehxaroda Tavis Tavs, es ganjina gacilebiT maRali gamodga, vidre sizmrad warmoedgina. batonma koknarma aRar ganagrZo naTesaobis genealogiuri kvleva, SeSinebuli Tvali ganjinidan porTosze gadaitana da uTxra:
16

_ imedi maqvs, batoni Cveni deidaSvili, brZolebSi wabrZanebis win pativs gvcems da erTxel mainc darCeba CvenTan sadilad! Tqven ras ityviT, qalbatono koknar? amjerad Sig mizanSi moxvda porToss laxvari, etyoba, Tavis mxriv, qalbatoni koknaric ver gadaurCa mas, igi qmars miubrunda da uTxra: _ Tu cudad davxvdiT, Cemi deidaSvili metad aRarc mobrZandeba CvenTan, xolo Tu guliTadi maspinZloba gamoviCineT, piriqiT. miuxedavad imisa, rom mas parizSi didxans aRar mouwevs yofna da, maSasadame, arc CvenTan siaruli, mainc SegveZleba vTxovoT, sul Cven Semogvwiros gamgzavrebamde darCenili Tavisufali dro. _ oh, netavi ra daemarTaT Cems fexebs? ra mouvidaT, sad gaqrnen ase ucbad! _ buzRunebda batoni koknari da cdilobda gaeRima. Zalian daumadla qalbaton koknars porTosma es daxmareba, radgan egona, rom sadilobis imedi gaucruvdeboda da swored am dros eRirsa veqilisgan mopatiJebas. male sadilobis dromac moawia. yvelani sasadilo darbazSi gavidnen. es iyo samzareulos pirdapir mdebare didi, bneli oTaxi. am saxlisaTvis uCveulo surnelebiT aRgznebuli mdivnebi swored mxedruli sizustiT Sesuliyvnen sasadilo oTaxSi, xelSi skamebi eWiraT da mouTmenlad elodnen magidasTan Semosxdomas. `SegircxvaT Tavi! _ gaifiqra porTosma am sami damSeulis danaxvaze, radgan patara biWs, rogorc Canda, maspinZlebi saerTo sufrasTan daSvebis Rirsad ar Tvlidnen, _ SegircxvaT Tavi! me rom am veqilis adgilas viyo, erT dRes ar Sevinaxavdi amgvar gaumaZRar svavebs. kacma rom Sexedos, ifiqrebs, gemi dazianebiaT da eqvsi kviris ganmavlobaSi araferi uWamiaTo~. am dros batoni veqilic gamoCnda, mas qalbatoni koknari moagorebda borblebiani savarZliT. porTosi maSinve mieSvela qalbatons savarZlis magidasTan migorebaSi.
17

sasadilo oTaxSi SemosvlisTanave batonma koknarma xarbad Seiynosa haeri da Tavisi msaxurebis msgavsad ybebi aamoZrava. _ oho! oho! _ wamoiZaxa man, _ ai, madisamSleli wvniani. `RmerTma daswyevlos, netavi ras xedaven am wvnianSi aseT araCveulebrivs?!~ _ gaifiqra porTosma uferuli, wyalwyala, magram uxvad momzadebuli wvnianis danaxvaze, romelSiac arqipelagis kunZulebiviT dacuravda gafantuli Semwvari puris natexebi. qalbatonma koknarma gaiRima da mis am niSanze yvelani maSinve gafacicebiT miusxdnen sufras. jer moxucs miarTves wvniani, Semdeg porToss, mere diasaxlisma aivso Tavisi maTlafa, mouTmenlad Semyure mdivnebs mxolod puris natexebi dauriga, uwvnod. am dros sasadilo oTaxis kari TavisiT, WrialiT gaiRo da porToss TvalSi eca patara mosamsaxure, romelsac ufleba ar hqonda monawileoba mieRo lxinSi. igi iqve, karTan mimdgariyo da samzareulosa da sasadilos ormagi surnelebiT damtkbari cariel purs Wamda. wvnianis Semdeg msaxurma qalma Semoitana moxarSuli qaTami, romlis danaxvazec yvelas Tvalebi gadmoscvivda. _ naTesavis siyvarulic amas hqvia, qalbatono koknar! _ Tqva veqilma tragikuli siciliT, _ eWvi ar aris, Tqveni deidaSvilis madlobeli unda viyoT! metad gamxdari iyo sawyali qaTami da iseTi magari, sqeli, aburZgnili tyavi ekra, rom SeuZlebeli iyo xorcis migneba. albaT didxans eZebdnen am qaTams, romelic siberisgan misustebuli, mSvidi sikvdilis molodinSi, sadme qandaraze iqneboda mimaluli. `eh, esec Seni dedali! _ gaifiqra daRonebulma porTosma. _ didi pativismcemeli var siberisa, magram moxarSuli an Semwvari beberi qaTami veraferi pativsacemia~. Semdeg Tvali gadaavlo sufras imaSi dasarwmuneblad, Tu ramdenad iziarebdnen sxvebi mis mwuxarebas, magram gancvifrebuli darCa: yvela aRtacebiT Sehxaroda moxarSul dedals da TvaliT Wamda mis mier dawunebul Zvalsa da tyavs.
18

diasaxlisma axlos miidga langari, marjved CamosWra dedals orive Savi fexi da qmris TefSze dado; Tavi da kiseri TavisTvis gadmoiRo, xolo porToss frTa miarTva. mere aiRo langari da msaxurs gaatana, ise rom, moxarSuli dedali ukanve gabrunda, TiTqmis uklebliv. es ise moulodnelad moxda, ise ucbad, rom Cvenma muSketerma verc ki moaswro erTmaneTisaTvis Seedarebina sasowarkveTilebis gamometyveleba sxvadasxva xasiaTis da temperamentis damSeulTa saxeebze. msaxurma dedlis nacvlad didi TefSiT moxarSuli cercvi Semoitana, romelSic SigadaSig cxvris Zvlebi moCanda. SeiZleboda kacs efiqra, Zvalze xorcic iqnebao, magram porToss aqac gaucruvda imedi. mdivnebi amjerad ukve aRar wamoegnen ankesze. maTi daRvremili saxeebi bedisadmi morCilebas gamoxatavda. qalbatonma koknarma maT namdvili diasaxlisuri momWirneobiT dauriga moxarSuli cercvi. jeri Rvinoze midga. batonma koknarma qaSanuris patara boTlidan jer Tavis mdivnebs dausxa Rvino, TiToeuls Wiqis mesamedi, TavisTvisac TiTqmis imdenive daisxa, mere boTli porTosisa da qalbatoni koknarisaken gadadga. mdivnebma Wiqebi wyliT Seavses, Semdeg naxevramde mosves da kvlav wyliT gaavses... ase gagrZelda sadilis damTavrebamde. ise rom, bolos lalisferi Rvinis magivrad, kvamlisfer sasmels miirTmevdnen. porTosma didi SiSiT SeWama qaTmis frTa da TrTola moeria, rodesac magidis qveS muxlze diasaxlisis muxlis Sexeba igrZno. muSketermac daisxa naxevari Wiqa am Zvirfasi Rvinisa, romelsac ase momWirneobiT zogavdnen misi maspinZlebi, dalia da maSinve icno gulisamrevi, saZageli, adgilobrivi, monreuli Rvino. veqili Tvals ar aSorebda porTosis sasmiss, xolo roca muSketerma sul dacala wyalgaureveli Rvino, maspinZelma amoioxra. _ cercvs ar inebebT, Cemo deidaSvilo porTos? _ hkiTxa diasaxlisma iseTi xmiT, romelic ufro imis mTqmeli iyo: damijereT, nu miirTmevTo.
19

_ magas ra maWmevs? _ buzRunebda Cumad porTosi. pasuxad ki sul sxva miugo: _ ara, Cemo deidaSvilo, aRar mSia. siCume Camovarda, porTosma ar icoda, rogor daeWira Tavi. veqilma ramdenjerme gaimeora: _ ah, qalbatono koknar! miiReT Cemi qeba-dideba, swored sazeimo iyo Tqveni sadili! aha, RmerTo! arasodes miWamia amdeni! da marTlac, wvenic gemrielad miirTva veqilma, qaTmis Savi fexebic da cercvTan erTad is erTi Zvalic gamoxra, romelsac cota xorci SerCenoda. `masxrad migdeben~, _ gaifiqra porTosma, brazi moeria, ulvaSs iwvalebda da warbs iWmuxnida. magram qalbatoni koknaris muxli kvlav ise nazad Seexo, TiTqos urCevda: cota xans moiTmineTo. sadilobis dros am dumilsa da Sesvenebas, romelic gaugebari iyo porTosisTvis, piriqiT, saSineli mniSvneloba hqonda ymawvili mdivnebisTvis. veqilis mier TvaliT micemul niSanze, romelsac diasaxlisis Rimili mohyva, isini zlazvniT wamodgnen, nel-nela dakeces TavianTi xelsaxocebi, Tavi daukres da gavidnen. _ wadiT, ymawvilebo, saqmes SeudeqiT, muSaobaSi moineleT dRevandeli sadili, _ uTxra maT veqilma. mdivnebis gasvlisTanave diasaxlisi wamodga, ganjinidan gamoiRo erTi naWeri yveli, komSis muraba da namcxvari, romelic TviTon moemzadebina TafliTa da nuSiT. Subli Seikra veqilma, radganac metismetad bevr saWmels xedavda. arc porToss eama am namcxvris danaxva. grZnobda, rom usadilod darCa. muSketerma sufras gadaxeda, iqneb is cercvi mainc aviRoo, magram cercvi ukve aRar iyo sufraze. _ namdvili zeimia! _ Sehyvira batonma koknarma da cmukva daiwyo, _ swored sazeimo sadilia! porTosma axlomdgom boTls Sexeda, imedi mieca, RviniT, puriT da yveliT visadileb rogormeo; magram sadRa
20

iyo Rvino? boTli carieli aRmoCnda. baton da qalbaton koknarebs iseTi saxe mieRoT, TiTqos verc ki amCnevdnen am ambavs. `eh, ra gaewyoba? _ fiqrobda porTosi, _ esec xom vcade! meored aRar gavbriyvdebi~. patara kovziT komSis murabis wveni amoiRo, Semdeg namcxvars daswvda, magram lamis kbilebSi Caeweba qalbatoni koknaris naxelavi namcxvari. `msxverpli gaRebulia! _ fiqrobda porTosi, _ o, imis imedi ara mqondes, rom qalbaton koknarTan erTad misi qmris ganjinaSi Sevixedav!~ am sagangebo sadilis Semdeg Cvenma veqilma dasveneba moisurva, rac Zalian eama porToss, egona, aqve darCeba, Tavis savarZelSi miwveba da moisvenebso, magram amis gagonebac ki ar undoda SeCvenebul bebers. iZulebulni gaxdnen, isev Tavis oTaxSi gaeyvanaT. vidre Tavis saganZurTan ar miasvenes da daavadebuli fexebi ar miabjina ganjinis kars, sifrTxilis gamo, sul yviroda da yviroda. diasaxlisma porTosi mezobel oTaxSi gaiyvana da Serigebis pirobebze dauwyo saubari. _ kviraSi samjer SegiZliaT sadilad mobrZandeT, _ uTxra qalbatonma koknarma. _ gmadlobT, _ miugo porTosma, _ ar minda Tqveni Sewuxeba. garda amisa, Cems aRWurvilobazedac unda vizruno. _ ho, marTla, _ amoikvnesa qalbatonma, _ eg savalalo aRWurviloba! _ ra gaewyoba! _ daeTanxma porTosi. _ samwuxarod, asea. _ erTi miTxariT, batono porTos, risgan Sedgeba eg Tqveni aRWurviloba? _ oh, mravali ram aris saWiro, _ daiwyo porTosma, _ muSketerebi, rogorc Tqvenc iciT, rCeuli, pirvelxarisxovani jariskacebi arian da bevri ram sWirdebaT iseTi, romelic srulebiTac ar moepovebaT Sveicariidan gadmoyvanil daqiravebul razmebs. _ kargi, magram mainc damisaxeleT.
21

magram kardinali iq brZandeboda da Tvals ar aSorebda. isini erTad gavidnen kardinalis kabinetidan. _ xom kidev vnaxavT erTmaneTs? _ rodesac gnebavdeT, _ miugo dartanianma. _ SemTxveva dagvexmareba, _ uTxra roSforma. _ rao? rao? _ gamosZaxa kardinalma da kari gamoaRo. maT maSinve gaucines erTmaneTs, xeli CamoarTves da kardinals gamoeTxovnen. _ kinaRam moTmineba davkargeT, _ uTxra aTosma dartanians. _ ai, aqa var, megobrebo! _ SesZaxa dartanianma, _ Tavisufalic var da Rirseulad miRebuli. _ xom gviambobT? _ saRamos. marTlac, saRamos aTosTan mivida dartaniani. aToss, Cveulebisamebr, win edga erTi boTli espanuri Rvino da nelnela wrupavda. es mas wesad hqonda dadebuli yovel saRamos. dartanianma uambo, rogor miiRo kardinalma, ra saubari hqondaT. mere jibidan is mowmoba amoiRo. _ ai, Cemo keTilo megobaro! gvari ar weria da minda, Tqveni gvari Cavwero, igi Tqven gekuTvniT. _ Cemo dartanian, aTosisaTvis eg metismetia, graf de la ferisaTvis ki metad mcire. Tqveni gvari CawereT Sig, Tqven ufro gekuTvniT. RmerTo Cemo! nu gaviwydebaT, ra Zvirad dagijdaT eg warmateba. dartaniani aTosis oTaxidan porTosTan Sevida. SesaniSnavi xelovnebiT amoqarguli sagangebo tanisamosiT morTuliyo porTosi, sarkis win idga da tkbeboda. _ ah, Tqvena xarT, Cemo sayvarelo megobaro? mixdeba Cemi axali tanisamosi? _ Zalian, _ upasuxa dartanianma, _ magram me imisTvis movedi, rom erTi sxva tanisamosi SemogTavazoT, is ufro mogixdebaT. _ ra tanisamosi? _ muSketerebis leitenantisa.
358

dartanianma porTossac uambo kardinalTan saubris Sesaxeb da jibidan amoiRo mowmoba. _ porTos, modiT, Tqveni gvari CawereT da samsaxurSic lmobierad momeqeciT. Tvali gadaavlo mowmobas porTosma, daubruna Tavis amxanags da Zalianac gaakvirva ymawvili kaci. _ marTalia, Zalian gamaxarebda es warmateba, magram didxans veRar davtkbebodi am warmatebiT. Cven rom beTunSi viyaviT, im dros hercogi gardacvlila, Cemi Seyvarebulis meuRle. ise rom, micvalebulis saunje tkbilad miRimis da mec virTav mis qvrivs. axla swored saqorwino tanisamoss visinjavdi. ara, Cemo dartanian, leitenantoba Tqven mogixdebaT. da qaRaldi dartanians Caudo xelSi. aramisTan Sevida ymawvili kaci. muxlmoyrili aramisi locvans kiTxulobda. amasac uambo yvelaferi, mere mesamed amoiRo jibidan mowmoba da aramiss gauwoda: _ aramis, Tqvena xarT Cveni megobari, Cveni sinaTle, Cveni uxilavi mfarveli, miiReT es Tanamdeboba, Tqven ufro damsaxurebuli gaqvT es warmateba, vidre sxva vinmes, Tqveni sibrZniT da Tqveni rCeviT, romelic mudam gvamarjvebinebda. _ eeh, sayvarelo Cemo megobaro, _ amoioxra aramisma, _ Cvenma ukanasknelma Tavgadasavalma saukunod SemazizRa xmliT da iaraRiT cxovreba. amJamad sabolood maqvs gadawyvetili, gaTavdeba Tu ara es omi, mec lazaristebis monasterSi Sevide. Tqven gamoiyeneT es mowmoba, dartanian, mxedroba sruliad Seegueba Tqvens bunebas da saxelovani, dauRalavi, gambedavi kapitani iqnebiT. cremliT dausvela Tvali am uangaro megobrobam dartanians da gaxarebuli Sevarda aTosTan. aTosi isev ise boTls ujda da lampis sinaTleze tkbeboda malagis Rvinis ukanaskneli wveTebiT. _ eh, arc imaT isurves. _ eg imitom, megobaro, rom aravis daumsaxurebia eg warmateba ise, rogorc Tqven.
359

aTosma kalami aiRo da mowmobaSi dartanianis saxeli da gvari Cawera. _ maS, megobrebi aRar meyoleba, _ Tqva dartanianma, _ vaime, vaime, aRara damrCeba ra, mware warsulis garda. dartaniani TavCaqindruli ijda magidasTan da Tvalebidan ori msxvili cremli gadmouvarda. _ jer ymawvili xarT, Cemo dartanian da win gidevT sicocxle. sakmarisi dro geqnebaT, rom warsuli tkbil awmyod geqceT, _ uTxra aTosma.

epilogi aRarc inglisis floti moeSvela laroSels, aRarc bukingamis mier aRTqmuli jari da mTeli wlis garemocvis Semdeg 1628 wlis 28 oqtombers, danebdnen. imave wlis 23 dekembers mefe parizSi dabrunda. iseTi aRtacebiT da zeimiT miiRes parizelebma, TiTqos marTla mtrebi daemarcxebinos da ara frangebi. sen-Jakis ubanSi mwvane TaRebqveS gaatares ludoviko mecamete. dartanianma miiRo leitenantoba, porTosi gavida samsaxuridan da meore wlis damdegs SeirTo qalbatoni koknari. natvrisTvalad miCneul ujraSi rvaasi aTasi livri aRmoCnda. mSvenieri tanisamosi Caacves muSketons, Zlivs ausrulda didi xnis natvra _ mooqruli karetis bolos idga koxtad mokazmuli. aramisi lotaringiaSi gaemgzavra. igi ucbad gaqra da aRar swerda Tavis megobrebs, mere gaiges, isic qalbatoni Sevrezis wyalobiT, rom aramisi berad aRikveca nansSi. bazenic monasterSi Sesuliyo. aTosi muSketerad darCa dartanianis aseulSi 1631 wlamde. am wels ki samogzaurod wavida turenSi da samsaxuridan gavida, radgan rusilonSi patara memkvidreoba miiRo. grimoc aToss gahyva.
360

dartanians samjer mouxda roSforTan SebrZoleba da samjerve daWra. _ meoTxed ki, albaT, SemomakvdebiT, _ uTxra dartanianma roSfors mesame SebrZolebis dros da wamosayeneblad xeli gauwoda. _ aseT SemTxvevaSi orivesTvis ukeTesia amiT movrCeT, _ upasuxa daWrilma, _ eSmakma daswyevlos, _ ganagrZo man, _ ar daijerebT, magram unda giTxraT, me ufro megobruli ganwyobileba maqvs Tqvendami, vidre Tqven ggoniaT, radgan jer kidev Cvens pirvelive Sexvedraze, erTi sityvac rom meTqva kardinalisaTvis, usaTuod Tavs gagagdebinebdnen. roSfori da dartaniani erTxel kidev moexvivnen erTmaneTs, magram axla gulwrfeli iyo es moxveva, mis ukan araviTari faruli fiqri ar ibadeboda. planSes aTisTavoba misca dartanianma. bonasie tkbeboda damSvidebuli cxovrebiT. mas wuTiTac ar agondeboda Tavisi coli da Tavs ar iwuxebda imaze fiqriT, Tu ra daemarTa sawyal qals. erTxel bonasie gaufrTxileblad moiqca, gadawyvita, kardinalisTvis gaexsenebina Tavisi Tavi da sisruleSi moiyvana es suleluri Canafiqri. kardinalma SemouTvala, rom is mzrunvelobas gamoiCenda misdami da amieridan aRaraferi moakldeboda. marTlac, meore dRes, saRamos Svid saaTze, saxlidan luvrisken wasuli bonasie aRaravis unaxavs mesaflaveebis quCaze. vinc kargad iyo gacnobili am saqmis garemoebas, fiqrobdnen, rom igi erT-erT samefo cixe-darbazSi unda yofiliyo, misi yovladuwmindesobis samefo xarjze.

361

sarCevi tomi meore

Tavi pirveli ........................................................................5 ingliselebi da frangebi Tavi meore ........................................................................... 13 veqilis sadili Tavi mesame .......................................................................... 24 moaxle da qalbatoni Tavi meoTxe ......................................................................... 34 sadac laparakia aramisis da porTosis aRWurvilobaze Tavi mexuTe ......................................................................... 43 RamiT yvela kata nacrisferia Tavi meeqvse ......................................................................... 52 ocneba SurisZiebaze Tavi meSvide ........................................................................60 miledis saidumlo Tavi merve ...........................................................................67 rogor moaxerxa aTosma aRWurvilobis SeZena ise, rom Tavi ar Seuwuxebia Tavi mecxre .........................................................................77 moCveneba Tavi meaTe............................................................................87 mrisxane aCrdili Tavi meTerTmete .................................................................96 laroSelis garemocva Tavi meTormete ................................................................110 anJuuri Rvino Tavi mecamete..................................................................... 119 traqtiri `wiTeli samtrede~ Tavi meToTxmete ...............................................................128 Rumelis sakvamuriT sargebloba
362

Tavi meTxuTmete ...............................................................138 ojaxuri scena Tavi meTeqvsmete................................................................144 sen-Jerves simagre Tavi meCvidmete ................................................................. 151 muSketerebis bWoba Tavi meTvramete ............................................................... 170 ojaxuri saqme Tavi mecxramete ............................................................... 186 bediswera Tavi meoce..........................................................................194 rZal-mazlis saubari Tavi ocdameerTe............................................................... 203 oficeri Tavi ocdameore .................................................................215 patimrobis pirveli dRe Tavi ocdamesame ............................................................... 222 patimrobis meore dRe Tavi ocdameoTxe .............................................................. 230 patimrobis mesame dRe Tavi ocdamexuTe............................................................... 240 patimrobis meoTxe dRe Tavi ocdameeqvse .............................................................. 249 patimrobis mexuTe dRe Tavi ocdameSvide ............................................................. 264 klasikuri tragediis nacadi xerxi Tavi ocdamerve................................................................. 271 gaparva Tavi ocdamecxre .............................................................. 280 ra moxda portsmutSi 1628 wlis 23 agvistos Tavi ocdameaTe ................................................................. 291 safrangeTSi Tavi ocdameTerTmete ...................................................... 296
363

beTunis karmelistebis monasteri Tavi ocdameTormete ....................................................... 310 qajis ori saxeoba Tavi ocdamecamete ........................................................... 316 ukanaskneli wveTi Tavi ocdameToTxmete ..................................................... 332 wiTelmosasxamiani kaci Tavi ocdameTxuTmete ..................................................... 338 sasamarTlo Tavi ocdameTeqvsmete ...................................................... 346 dasja daskvna .............................................................................350 epilogi ..........................................................................360

364

50 wigni, romelic unda waikiTxo, sanam cocxali xar

`kviris palitris~ biblioTeka

wigni 4

redaqtori elene salariZe koreqtorebi: natalia CimakaZe eka gunTaiSvili nino lolua kompiuteruli uzrunvelyofa giorgi asaTiani ydis dizaini eTer gziriSvili proeqtis menejeri TinaTin asaTiani

gamomcemloba palitra L, 2011 misamarTi: iosebiZis q. 49, tel.: 38-38-71 E-mail: book@palitra.ge www.50.kvirispalitra.ge

ukve gamovida:

wigni 1 onore de balzaki Sagrenis tyavi

wigni 2 jek londoni martin ideni

wigni 3 SoTa rusTaveli vefxistyaosani

wigni 4 aleqsandre diuma sami muSketeri tomi I

male gamova:

uiliam Seqspiri hamleti

Jiul verni 80 000 kilometri wyalqveS