Egelu Egargg

ilTilrrAr[5 rrf,[1

Titokatos er6k?
l. kid,is

A rtu !z lggcben tnegielent&. Eg€b GyatrSy &. Dis Magdolna:Titokmag6nvSbmenya Pfl"ajelens6geh6lcinii ze .r,6t oidon nya? avagy t-yv &lgcrzotr b6vftett had6sa. ellen&izte Az aE&i l6a€t t szakmailag rf- AFi Ptl rt-tudy Sarclta d-tu7tttrin d- fdLiszl6 Ba5: fra Gtttrgy CsordrsLevente,Orr M6t6 Bd!6 rrdf*: ld€sziros Katalin T:FGrfi.: Gdbor grafika szerkeszl6s: M6szdros srff6cq6 IdszULT PATiRB6L s^vMENrEs,K6RNYEETBARAT

A d.w

ISBN:9632124154 2004 C."j/righ &- Sgely Gyiirgy, Budapest, triadF Egcly KutattFejlesztd Kft. Fz r Ltuyv az Anti-Manhattan-te kert€ben k6sziilt.

N',om 6skittittte: R€dszisdena DabasiNyomdaRt. FeleL66 vrzet6: M6di Iajos vez&igazgat6

TemeloWncvzfr
-5 Er6sz6 I. Rdsr: rfzTiNc 7 A
Atfzrinc[u.6pibm l2 Jil€kl tdzzel 14 a Tmulhal64 tiziinc? Burkan m6dvere It m&lvele-21 Robi.r van-e n6dsztr? 23 bnlos mesM€sek - 26 Md.es€L - 28 Er€dm€nyek lslagt lpbol 3l 0nhipn6zis 3l Ag'loumozgts 32 d kidenftoslhalis- 33 t'rrolgrsos htler - 14 Tfzs6ta fon6olaj- 41 6s - 41 To{ibbilehelo-se8ek

A ll. Risz:A ruRcs,(r6rcsoDitc 43
luftsasisok €ldvilidm - 47 az AbizM - 50 szellmi teljesitm6nyek54 Amem6rh t7 Aza$ m0lijdae- 60 .{za$modellek hiinyossigai 66 66 As6.iiltagymilkitd6se As6.iil6€khasna- 58 ,{gy n€lkiil? 71 Ttrsh€rlet koponyiban75 a Ahalil kozel€b€n83 SzuSgerti6-96 P&4ormil ielensa{ektE Telepatia96 Ks€del€k-103 Teleprlia drrolmce - 104 6 Prelognicit 108 kisCrhti Apr€k%nici6 vits8tlau ll3 Clairuyrnc€ I 14 ,42 k6pesdgek EsP er - I a szem6lyi56818 Acs{d!- l2o A1evM.i6 121

AlisiRrsnc - 127 . lII. Rfsz: A MENDEM0NDin6L
AmegM€6- D8 Fmlomproblemik felGtele{&€k 129 a Aklr6derek 129 129 Azism6l€lh€to's€gprobl6miiN zntpttlh - 130 kewset a Mientuduok panjelenseekdl? l3l Rikt eldiordulis l3l ririlsi probl€mik 132 tumDniktui,ts Fobl6mtk 133 cr olszifizis 134 firitikus sinlek- 134

xaNr$& szfTRoDEArr rflsrlr,Yof,- 155 IV, Riszi Gdf,BE
Asknfordi vizsgtlatok138 (jl0deg6 l6mitntzereken 144 ftAenldrzs5il^tokAkentlAllami E$rel€meo fi&et1\tusglJ^ 145 AL4wce Li\rcrnore Lalo.al6numbm vik!€n$lsgilatok 146 Londoni klsodelek 147 c.[eJ 6 r biieEeek-148 Szkeptikrsok t hajlitsr6l- 149 - 150 l$zitlCkReadingben - 1t AHdred-rizlgrlatok,{nglldlm I d lrancia kulaltsieedmenjrk 157 Ma$rorszrgj rrsCdok, ans fib6l i"sk !ik" - 163 166 KnaidA6ri dedmenyekdolgok-169 ,,8j26s"

V.R6sz: I,BflEIBruN 175 A
Leherden amare'llltikilan177 Lehe&den afuikiban 180 - lEl Lehelei€n r biol6li,ihan - 187 AbtontiLtr l€heled€ns6ge - 187 es A8y68yitisahheteden

- lt9 U. Risz:PszrcHoroNizN
Apsichohn&is roddbnonete 191 Bfv€szd spirillzmus 196 €r * 200 Aodonfny 6sazaszlduincoltatis Avikloriinus 6 I spirilizmus 202 kor €lele Dml€lDund6 Hom€ - 203 D. Crcok€s kisd.lelei D.Home-mal?08 Ellel6rck-213 220 An€Esiqedm6ny€ktoSadrafs de rkus erei6n, Nehales&kmogar.isko n€ftiil mech.dloiei6leszit6s€k - 224 - 22t Hansjelens€gek Akleksnqin kmeMlozrra 22t t6ry)zk €rintes Neh6z n6lkiilimozgalts 226 6rinl6 nelkiil- 226 r€nielens*ek- 226 Lebeg's-227 EWib h^,sok- 221 Clehm66ek - 230 Ercdmanr( addok 231 ,{pr,t lirg{k lebeS6e 231 -236 Megenheld€ a ps?ichokin€zis? ta ^sztdn&6s.- 237 sz6l6kha€s-239 - 240 Reccsenes€k Itrgak'jl'usjs -zal lrblges-241 Fdnielec6gek 241 Serceds 242 Ak6lkfll €mebn r pdl6n klrlrkul6felA tiiltselosdtu crookes kG6tiF r6lelezefl $nA. -244 a52r.h 247 ES'rQijlo-m6mdk D8y emberdlrd milrtD - 2i9 flm6let€k 26? [ozmihs elk6pzel6ek263 - 263 .Eleterd'hodellek Biol6giai fo\Emr - 265 l€czd Apszichokhahmi a lm6szetb€n kozmi Apeichokln€zis szem6l,(el6 mitrr ,l pszichokin€u megisn€rheleden is mint IolFmat 266 Apsrichokinais meShittrozha!6 mint paran6re.el*el hal6 lef frikri folyrm4t 266 lils6deiell€n6rr6s 267 \'an Anegoldtu ,,kAn6l" - 267 n m€res klvilels€se 268 - 269 Eredm€nyek Elektroldmiai m6dszerekal \egzermefts*, 272 Mis m6.6i elirrr$k - 276

Mwttuttxk zza

vtr. Risz:A f,ryiTEL GnNcin szaBiryr 277 a
- 280 l06tel€hrcndelleners4ek Akuur6k€su momilidk- 282 Ameleorit egy m6. ma elfogadon momrib- 282 - 284 Amegs/62& mechanizonsa €s ftdoniny, liGadalom adatgyfjtes286 Porb6l leltiinhpohi l€sztjnk?285 Tmulsigok 291

- 293 HovlLBfl?(ArBr,BPoRricr6) Vm. Rfsz:Vorr,Nrxcs!
Elekenlignes€s hullinokk l ql6 ryonkiiwlg - 294 Zjlner 6sa neg]€rlk t€rdinenzi6 303 Agiimbvilenma] k4.solar- 307 vd6 - 309 A16r. dinenzid koi€lkezmdnyei a a Nehtuy akad.i!- 314 psaichokinais Sponlin - 3i4 a polterg€asl [$ lensrcl - 316 eset lqforddtlenivlabdik .l l7 PrRi€166€gek Iag' fejled ndontu/-3l9 vma negold,is?319 Ml$estlu^ - 322 Fory6 toltssek 325 Agyhullrmok328 Mithozhd technihfejlft&€?- 329 I Alelies i'llnelriarcszles 330 su M Clet dkiniijt- 132

Fiiccu.*f, 335 flrvarxozfuof, {,{I'I,orr noDALoM343 is

El6szo
is. szdzszor Mi6rt kell megmaMi6(? - tettemfel a kirddst magamnak Nos,azertmertaz a meggy6gyar6zhatatlan k6d6sekkel foglalkomom? kell, hogy legyen nem z6d6svezet,hogya rendelleness6gek v6letlenek, tijrvdnyrijabb, hasznosabb 6ltali4nosabb, fizik6juk 6s megismer6stik vilagithatmeg.Ezt €s csakezt tartom az egyetlenhelyes szeriis6geket is. szemben kutat6isze i6letnek, hakell a hivatalostudonlannyal a ma Szdmomra mr{rvil6gos,hogy a parajelens6gekethivatalostunemfogjil kutatni, ^z eg6szint€zmdnyrenddom6nyint6zm€nyeiben szer abban€s csak abbandrdekelt,hogy ne deriiljiin ki: ezeka jelenval6ban ldteznek. s6gek 6s hozzi enneka kdnywek az ir6sdhoz Mintegy hisz 6ve kezdtem miut6n elkdsziilt, m6g majd tiz 6vig ir6asitalfi6kbanmaradt.El6sztir idej6njelenhetettmega kdnyv, im a tuaz fgynevezettrendszervrltds mdig is varat magera.A term6szettudodom6nyban rendszervdh4s a m6nynal ez a r6sze,ami kutatiisi teriiletem, a tudom6nyoskutati4s a mostohagyermeke: miigiitte lev6 fizika pedig a term€szettudomrny dvekbenelk6sziilt, m6g feh6r foltja. Amikor ez a kdnyv a nyolcvanas csaksejtettem ma m6r biztosantudom-, hogyjelenlegi fizikai tud6hogy a parajelens6geket megmagyardzhassuk. sunknemel6gahhoz, jelens6gekgazdagsega a A kutatis sor6nnemcsak fizikai 6s biol6giai iltal el6n eredm6nyek mennyiIepettmeg,han€maz is, hogy a mi4sok re ismeretlenektudomdnyoskitritkb€n. El6szdr tal6lkoztam a nyilvdnoss6g kiz6r6s6na-k hat6konymddszereivel tudomeny a k6reib6l. Einsteinirja egy helyiitt,hogy ,,Az eddig hawtosnak bizohlult fogalrnak id6vel ragy tekintllyre tesznek szen, s mi elfelejtjiik emberi eredetiiket,is vdhoztathatatlannak tekintj k 6ket.A tudotluinyos halpdlydjdt ezutin hosszi ideig lezdrjaaz ilyen hiba." a&is A felismert ijdonsdgn6ha6vszezadokig kell senkinek, p€ld6nem ul Leonardo goly6scsapdgya, csigahajt6miive;a himl6oltes k€tezer dvesKnai m6dszere. 6vtizedes Az k€s€sek is gyakodak: ma Maxwell, Einstein, Kapica, vagyMendelercdm€nyein€k elismeftse hossziid6t vdratottmagera,a ndhdny€vesk6sdspedig sajnosszinte fel semtilj nik. Neumann J6nos mfu 195 3-ben avasolta, hogyk6szirsenek l6zert, de kolldgii nem6rtett6k megajavaslat l6nyeg€t. PieneAigraintit 6vvel k6s6bbrijra megemlitette, ezt is elfeledt6k-V6giil Schawlow€s de

a 1960-ban rD_ javaslatara s indultmega kutatSs, ez vezetett Townes megval6sitiisehoz. binl6zer felismer6setanisdgaszerinla legfontosabb tudomdnyttjrt6nel A el. Az' hogya parajelencsal id6 ket mindigis hosszri ut6nfogadtdk nemzdrja ki litiiket A magyariis6gekkelis ez a helyzet,itnmag6ban viszontnemjdhet az elmdletifizikdb6l Ma igy ldzat, a megoldds 6let.azaza mdmiikitkhozhai6kel a a tom, hogy kiz6r6lag miiszakr megalkotdsa a P6ld6ul vitalit6sm€rd lassan. De vrltozdst. csaknagyon form6jinak eredm6nye.mai kercskedelmi kb. tiz 6vnyi L:utat6munka voltak. kis6rletek vizfotgat6si a el6zm6nyei kezdetleges alapszik, azonaz elofeltev€sen elutasitdsa tudomeny A hivatalos legfeljebb r€szleF megismertiink, hogy mdr mindenmegismerhetd{ 6pp a forditottja k6rd6sek tiszttasa van m6g hdtm.Azt gondolom. mdr ismerilnk, de alapvetdfontos k6rd6sek igaz: szdmosr6szk€rd6st De sorav& m6g vdlaszra. hogy mikor,az most,^z els6kiadasutan tizendt6vvelseml6tsziktiszrdbban. mintegy keresse igazs6' az ,,A udorruinynakaz a dolla, hogyszoryalmasan indult eI. A sz6oban t, amebett nem Bot, 6s ne naraljon majgdrte Az de lesfdit lehet,hop kAnJelmes, kiinnten lezethetzsdkutcdhoz. el' tunya8ob, olykor k6dis mocstiron6t vezet6melukiis|lny val6jttu4n az igazi bejdrat lehet az isaret Fnldjile." (R. l. Tylliard; Nature jrilius 31.) 1926. 2003.okt6ber Budakeszi, dr. EgelyCybrgy

I. nfsz

A rfzriuc

EROK? ITIOf,ZATOS

az Ktiliinds szokrs teded mostandban ij h6bortoka mindig fog6kony USA-ban. A Los AngelesTimes [l] Ey kezdi egyik ciU&6t:"Azttin aem beliptek a tizbe. Nema Fid?'\i-sziSeteken, eg tli\)oli gitrdgfalus nem Algdridban, IndiAban, Brazilidban' va4y ruis eezotikus ban. emberekTuc" fdldrtszen, ahol o. t{ziinc 6si, wlhlsi itwTli. Ezekaz hasonl6tiirt€netektucatson, Aizona zildtivezetArckL!k6i." Ehhez az jai jelentekmeg sz6mos ijsagban6s nemcsak EgyesiiltAllamokis 6s hanemKanad.dban Eur6pakiiltinbiizd orsz6gaiban A megLan, nem iga^fut 6rthet6'hiszenaz rt6bbi ketezer6vbiil is lep€t6sazonban A maradtakfenn tiizbncr6l sz6l6 beszdmol6k. kiizelmfltb6l is isme- Ks6rletsorozatot, melynek riink egy - a hawai egyelemenv6Szett sor6n576 szem6lytfigyeltek meg, akik katziil csak 9 ember talpan jelentek meg ksebb 6gesisedil6sekmiuti4 mindannyianv6gigs6tdl6gd [2]. tak egy m6sf6lm€teres Par6zson igy B. bizonyos Thompson' szamolt vildgjdr6, Egy mrilt sz6zadi ldtott tiizs6t6r6l: ,'KiiriilbeliiL 10 niter hosszti be a lidzsi-szigeteken iu6 tiizsz,nyegetteritenzknmgukeI6.A ceremtiniakezdetekar fana' a tizszdntegre, rabokat 6s na*, kih ataki, fofi6 kbvekethelyeztek ami - szintea<onnol- rendkiviil er6s h6t sugdni fehir 6sforr6 tii' a meggd,tdlik. Ezuuina ftsztveedkelcgyengetik felszina, t@jd sttdl' megiintexe uebkend6j4vel az ni kezdenekraita. Az egik kutat6 azonrtalel68eft.Az iinrAps4gfitin el1ite lev6 izzi kijvet: a zsebkend6 azonbana rdszwevdkhibdn setnmielvtihoztistnem taldltak Voltak ket' akik azt dllitottdk naguknil, hogy ezt a kApessa9 a tiizimmuniadni tltisoknak is." L3l tdst, tit tud.jAk Ezek a megfigyel6seknem elszigetelt' titken eliifordul6 esem6jelens6gekdla be Sok nyek6l tud6sitanak. utaz6szrdmolt hasonl6 szefie$la a a Fidzsi-szigeteken,Baratonga, Cook-szigetcsoporton elterjedta polin6ziaiszigetvildgde pasztalatai alapjdn, ez a szok6s Lan is, ahol a cerem6nidkonndhdnyeur6pai is r6szt vett A tiizseta az vizsgelatsorozat6ra 1930-as mondhat6 els6,m6r tudomdnyosnak a

l rfzr,iNc
6vek v6g6n kerult sor Anglidban, melyrdl a Nature n€gy cikket is kdziilt [4a-4c]. Gyakorlott 6s amattir trizsdt6l6k kiili;nbi;26 h6m6rtitbb alkalommal is. Az s6kletrlpaiizson pr6bdlt6k ki kepessdgeiket s€els6 esetbenegy kdriilbeliil negy m6ter hosszrjpar6zssziinyegen fift \eEi,g egy Kuda Bux nevii bennsziilijtt andlkiil, hogy a l6ba megsorrn ara kerestek feleletet, 6gettvolna [4a]. Egy fjabb vizsgdlat pardzzsal 6rintkez6s a milyenhiim&hogymintegyf6l mesodperces szerint15sdklet-emelkeddst a talpon.Ez a ma6sektandsdga okoz 20 'C volt [4b]. v6Az els6,miir kutatisi c6loka is haszndlhat6 m&6seket1937-ben geztdk[4c]. A pardzsszdnyeg mdterhosszi volt, feliilet6n 575 "C, a 4 belsejdben kijriilbeliil 700 "C volt a h6m6rs6klet. Eg] gyakorlon,JiizsA 6", AhmedH ssein 1,3 misodpercalatt futoft v6gig a sztinyegen, 6s nem s6riilt meg. Ezutin h6rom iink6nt jelentkezij amat6rrelegiitt ism€telte mega kis€rletet,azt 6llitva, hogy ,,immunitrset"6t tudja adni jeientkezi meg€gefte bdrkinek.Kisebbm€rt6kben azonban mindh6rom a talp6t.Ezut6nfjabb k6t ,,iinkdntes" futott v€gig a panizsonmindenf6le segits6g n6lkiil. Ezek is megdgtek kiss6.A mdsodikkie6rletsorin Hussein2,3 mdsodperc hat nyfjtott l6p6ssel alatt szaladt veig egy olyan par6zssz<inyegen, 7 m€terhosszi amelynekfeliileti h<im6rs6Hete 740 'C volt, 6s belul a parizs 750 'C. E kis6rletazonban mindk6thbin kijefi. 1938-ban sebb6g6si s6riilesekkel toviibbi Ksdrleteke keriilt sor Hussein6s egy Edeockrcv6 ttnk€ntjelen&ezd2 m6sodperc alatt [4d]. egl 800 'C-os feluleti h6m6rs6kletff pariison tutott v€gigigy, hogy 6s legfeljebbf6l m6sodpercig a ldbuka paldzshoz. 6n Wfk ^lapj4n kialakrlt az az iltaldnos n6zet,hogy a tilzsdta nem triikk ugyan,de val6szinfi,hogy ^ pareazsal val6 ritvid idejii 6rinrkez6smiatt a leb nem melegedhet ez jelenti a v6delmet.Ezzel a tufel; domdnyfelig-meddig lezA(nak tekintetteaz iigyet. Azt az ellentmonddst azonban nem tudt6k feloldani, hogy azonoskifiilm6nyek kitzittt n6hfuy embemek meg€gett talpa,rn{soknakpedig nem. a N6zziik most, hogy l6tta egy szovjetfjs6gir6 az esem6nyeket Bali szi9e6l6n 1960-as az evekben[5]t ,,A t6rcn nyhox,feur esemydalatt egypap dlh. A itLthoz sz ksigeskellikek, az illatanyagokAsafristijl1pdldik egJ atztalhin vohaL A cerem6nii riszt vevdkit kisLiny nuir iinnepi dlszbe i tdzbx. A pap a fiistiildt a lednyokfeb l6bdha, akik beszivkika b6dit6 illatot. MinA nibebb 6s mdbebbtranszbakertihek A pap legtez6ketadott nekik melyekkel Linbs tdncbakezdtekk Fantasztikusyob a hininy is kissd ijesxd is. A Linyok csukottszanunel xincoltak, ennekellen4renozgtisukritmwa tbk4letes szinkrcnhan volt eSyruissal.Efthetetlcnnektint az is, hog amikor a ldnyok n6tuiny

mo[z{tos ERoK? lAptek pillanrtra negpihentek,ebbbila killinleges dllapotb6l megsem 6s ekktr a hinyokcsukottszemmel tiizet |yiitoft, ki.Az egyikrAsztve\,6 Egyre sebesebben a riiz kbriil fotytatuik tdncukat. forogtalq mind kbzeaztAnegikiik mezitl'ib a miSnem Iebb ds t'izelebb 6rtek a lLinsokhoz, khex4 A ldnJokpijr86 tdtu:ukkdzbe tfizbetlpeft. A nuisikhanarosan paraudt. A uinc is a zerc tet6fok' az eltapostdk 696fit 6s a k6kuszdi6 az tira hdgoft,az embemek volt az lrzcse, mintha dlonban, hiptu5zis' a k.t hiny tdncdt.Egyszercsakndluinytiizb6l kireptil6, 686 ban ldtrul sza84 ruhdjdt' Asaz agettszdvet a megperzsehe nAz6k la6kuszdi6darab betailtiittea leregdt. Hirtelen meSdlha inc. Nenl" ez nem dlom! Ez nlradaz vah6sdg. linyok mezithb tapostdk Agdfiizet,is s4rtetlenek A pap kivezefte panizsb6la kiheriilt, reme86ldnyokaLleiiltette a tak A 6keteBJpadru, ahol ;sndt neSgyijtott wlanillenJiistijl6t' as e2zel ki' akkor hozto' 6ket a tratrszbtil Amikor kijzelebbmentiinka ldnyokhoz, Mind a kettd nnsolygott. ES'sneka leq' hogy csakgyerekek. tAttuk azt kisebbnyomdtsem taldltuk mituk" Ez a leires megk6rd6jelezi a miatt nem 6gettmeg a bdr. hihogy a $/ors 6rintkez6s magyar6zatot, ideig a tfzben voltak a r€sztvev6k. itt huzamosabb szen a 1ak6ik€pesek tiizbensetAhi.Egy Los szigetek Nemcsalegzotikus j6r6 fia [6] igy szdmoltbe Angeles-iiizletember6s orvosi egyetenre tucatiait ldttah Brazilidbanet6lt 6lm6nydr6l:,,SanPauLibanemberek a vdrbsli;pardzton sittibnk. Oreghi)lgyekretikiillel a keziikben, ahogy panioten' sz likfatal gerekiil,*el a karjukons6tdhakdt a 10 materes szeint tdbb mint 300 'C'os volt. geren,ami a leggondosabb mAr4sek Hosszi Serentik szdzai Az el6kisziiletekrufi dAlukin meqkezdddtek. izz6 dlh napnyugtdtu k4szen a vajrdsen pania. Az inten' igtek el, amig arcunkat,igy Mufuinelbizonytazlv h'sugdnds nuir 20 mAelrdl Agefie azt EddiSi tapasztalalunk mondattaveIanodwnka riszvitel dolgdban. A a tiizbe,silyosan megA8. tiibbiekazonIiink htgy bti*i, aki beleldp - Iutva, vagy kissi a ban hosszi sorbanatgyalogobak forr6 parazson jel6t sem mutat ik. MiLttAn Iipisek*el -, Asa lljdalomnak leqkisebb hogy tal'in mi egyie tijbbenjijttek & a pardzstengeren,g gondoltul<" is tit tudunkmennia tfrzdnnindenfAlesdriil's nAlkiil. szibre, bdtorsdSotdntbttii k ma' Odanentiink a panizsszdnyeg gunkba ds elinduhunk. Mindketten kitszer mentiink 6t a panizson anilkiil, ho|y hdsiSet,vagyfdjdalmat 'reztiink nolna! Csak e8t egl' volt ez az n szenkicsi AgAsi ontot taldhmk a ldbunkon.Fantasztikus 6ln6n!. Pntbdltuk negfejteni: hogJ tiiftlnheteft? Kon'entrdc i segit' sigdvel valahogyszigeteltiiktnagunkat?Egy biztonsligosdsv4ntt teremtettti k a pardzsonpusztdnazzal, hogy elhittiik, mindezlehetsages?Mdgis elkipzethet6az elk6pzelhetetlen' l0

ATUZTANC

Bdrni firtlnt is, aktu gondolatainkydboztattdkmega ki,ils6vahistigot, aur valami mds tirftnL nindenesetreolyan dolpSbanvettiink r4szt, ami a realitdsnil alkotott klpi.inket drdkre megvdltoztatta. Ebbdl a "tiizsZtdb6loa.t tanubukrne8,ho8) csaka magunkdllitoua hadirok l4teznek. aforni pardzsondt" Eldsziir azt hi i&, hogylehetetlen enni sAiius nAkiil de amikor legy6ztiikhitetlentigii ket, ij tdnlat n ib megsTimunkra." Ebbena besz6mol6ban 'C-os hdmdrsdkleten 300 sokanteljesiteF t6k sikeresen pr6b61. ha ezekutin azt hinn6valaki,hogya triza De tengeren minden n6lkiildt lehetg6zolni. baj nagyon t6ved. A k6vetkez6 egy kisdrletr6l tud6sit[7]: ,,Sri beszdmol6 sikertelen Innkin minden lv jiliusdban megiinneplikMuruSen isten iinnepa. Hinduk is buddhistdkvesznek rdszta Kataraqama+iiztdncon. Flrftak, n6k y'sgyerekek, tdbbs6giikben hinduk. Tbbb6rds tlihc urin dltaLiban hajnali nigJ 6rakor hennek be a tflzbe. Uey tiint, hogt a fincosok naey reszeeqydltalannincs transzbatu, inklibbfliradtnak Asidegesnek ldtszottak A panizss.dnyeglegaldbb 12 miter hossztivob. Japdnban nuir riszt vettemilJen iinnepsdgen, mindenbaj nllkiil sikeriih dtls s4rihom a pardzson.Itt azonbanmdr az elsd lipis is ftijdalmas vob, is amilyengyorsancsaklehetett,pr6bdhamdtszalad i a tiizdn. Er6sfAjtuInat 4rczten,de kiilsdlegsemmisemldtszott.Mire viszsza€fterhszdlL omra, ldbamonmdr megjelentek htjlyagoL Ezutdn a azonnal az els6segAly-dllomdsra nenten, ahol tbbb olyan ,,tfrztdljelentke.tek. Kdziiliik cossal" tahilkoztam,akik hasonLjpanaszokkal tdbbenmdlyenvalldsosakvohak. Klsdbb negtudtam,hogy a 63 emberb6l, aki r4sztyett a pardzstdncon, legaldbb15 lgett megkiil6nb6zd mlrtikben. Azok,akik hir soktiztdncban vettekriszt, javasoltdk nekem, hogt a tfrzbelApasel6ft ,neditdljak.A7 egyik hind.udoktor szerint,aki a ldbahat kezebe,rahiszinileg meSszegtem ralaftelrik szabdlyt,kiili;nben nem sdriibem volna meg. Furcsa m6don igaza vob: a ttiztdnc ewt hdrom nappal tojdst ettem.KAsdbb tultam meg,hogy akik a tdzbe akarnakmenni,nemehetuek tojdst. Nemtudom,hogymikAhtlehet ezta kdt dolgot ijsszef egisbe homi, de annyi biaonyos, hely a tiiztdncosoktitbbsdge nemAget meg." Ezekenaz iinnepsEgeken 6ltaldban szidval vesznek r€sztaz emberek, m6g fejlett orszdgokban mint pelddul Szing;aptir. is, Ruth Inge Heinze,a kalifo'r,i^] egyetem egyik kutat6jaszdmoltbe szem6lyes 6lm6nyeir6l.1978.ok6ber 23-6ntitbb, mint 800 embers6tdlt6t a tiizitn a szingapririTiru Marijamman templombanmegrcndezett iinneps6gen olvashatunk [8]. A nagy indiai eposz,a Malabharataegyik fejezet€ben 1l

ER6IS TITOI{ZATO!

aki Draupadihercegn6r6l, minden6vbenmesikf6rjevel 6lt az 6t kitziil' bizonyitsa,Draupadiminden6vben6gii ttizajns6tdlt Hogy tisztasaget ism6tlfinek. Mdra ernldkdre tiiztancanak et.Ezekaz ilnnepekDraupadi jelent6seg6b6l' taftalommaltelit{iddtt: a ij veszitett az eredetit6n6net bizonyitjdkaz isteneknek hiv6k testi 6s lelki tiszta-s6gukat oszlo_ hasonl5 reggel106rakoregytotemoszlophoz Timiti napjdn tizgddrdt6snak. Ebbelegal6bb pot 6llitanak. majdegy4xl0 m6teres a A dobnak, arnitd6l kiiriil meggyfjtanak. menetet fdfit ezerhasSb Azok.akik igy 6s kardhord6k dobosok. papvezeti ttzbe,nyom6ban a megkore16tt temploma 6rzik,hogynemel6gmdlya hitiik, Draupadi kdziil tajbb mint 800ember A magukat. tiiztindts€tiil6 bdcsoltathatjdk arcdr6lleolm€n6kbenA r6szlvev6k meg kiilttnbdzii csak40 6gett arckifejezdsuA az hogykineksikeriilhet 6tkel6s. k6tked6 vashattuk, meg6$ek. ittaldban dnelmis6giek) ek (els6sorban 6g6si egy ijsagokszerint kilai 6sk6t hinduhiv6 srilyos A m6snapi - a templomszolgak hiztik ki 6ket a tiizbtil szenvedett s6riil6seket Nehezen ellenttrizhetdhirek szerintegy embera ttizt6ncutdn egy &6_ szerintaz€rt. egyesek miatt,hanem de val meghalt, nem6g6sisebek a dtmenni tiiz6n. nemlett volnajoga mert ugsdgvizsgil6 A szingapfri k6rh5zn€h6nykutat6japoligr6ffal (haz hogya ttiztencos megillapftotta' g6p)vizsgdlta a transzjelensdget, ezt v6gbe. mennek viltozdsok is fizikailag kimutathat6 sokszervezet6ben a a di6ta, 6nek, dobperg€s,papok az kiilitnleges megeldzd Bir a t6ncot is biztatiisa seizgalmidllapot6s a t6meg a leki temasza, felfokozott m6gsem ahel6g ez githeta nagyfSjdalmak elvisel6s6ben,6nmagaban iit nelkiil menjenek a tiizttn. hoz,hogya 6sztvev6k s€rii16s EUR6P,{B,d\ A TTJzT.iNc maradtak lenn Marcus Eur6pdbdl ir6sosfeljegyzdsek A legr6gebbi biztosan bekenik szerinta tiiztencosok Varrc vdleked6se Terentius . valamivela talpukat,ez6nnemfogta 6ket a tl.iz Strabon,Edrdggeogpapn6inek iria triztdncdt le, akik6g6pardzson r6fus.a Diana-templom 6s bajukis lenne, ezt tetm€szetesen s6t6lnak an€lkiil,hogybdrmilyen tulajdonitjdk. Didnaistenn6nek a I 257-b<il, Kosti nevezetii6szak-trrkiaifalub6l szdrmazik kiiegy AmiS a vetkez6leiriis. ,,Vdratlanul tiiz iitdtt ki egy kis templomban. .falu lakosai ndzt6k,hogy lassanelhamvadaz lp let, olyan hanSokat hallottak, mintha embereksinak volna. Mivel az itsszes falusi jelen jutottak, hogya hangokatcsttka templom wlt, arra a kdvetkeztedsre le" adhatjdk.Biztosakvohak benne,hogy az tg6 templombtm ikonjai l2

ATUZTINC

yd ikonoksegttsAgdrt sirnalg segitsdget kdrnek.TdbbenberetetAknngukat a lingokba As sikerilb nyolc ikont kimenteniiik a templonot AgAi sAiibsek nzlkiil haqytdkel. A legen ip tarla, hogyeu6l kezdia ve ezeket embereket az netufogtaa tfiz, Aseztut6daikis irdkijlftk. " Enneka legendiinak bizonyera val6sagalapja, van hiszen Szaloniki kdmy6k6n, mindenm6jus21-dn,az6tais hdromnapon,t tafl6 tiiztdnccal iinneplik megezt a napotaz Anasteranides szekta ta&iai. a Ezt szektrtaz ortodoxegyhaz kikijziisitette, eretneknek 6s nyilviinitotta, szomszddaik azonban nem b6ntj6k6ket. Tagjai eltaldban egyszerii munkiisok, hivatalnokok akadnak de is kdziittiik,s gy6gyit6 erejiiembereknek taitj6kmagukat. Hossai id6n et k6sziilnek errea tavaszihircnnapos iinnepre. iinAz nepel6ttinapotvezetd'itk h6z6ban rdltik6s monoton, szuggeszriv zene hangiaira tincolnak. Ezutdn estekimennek padzsra, a aholk6zben tarlvaszentikonjaikat egyszerre tiincolnak zen6re, a ezdltalmintegy megtisztitvamagukata brinitk6l, bajokt6l €s er6r gyiijteneka h6rkdznapokhoz. Az igaziel6keszilletek tinnepsdgek legaldbb h6nappal az el6n egy kezd6dnek. Ilyenkor liltalebannem esznekhist, 6s rart6zkodniuk kell a szexuaiitdst6l. egyh6napos Az eliik6szir6 szakasz t6bbegyszerii ritusn6l.Ebbenaz id6szakban megbesz6lik szem6lyes konflikrugondjaikat, saikat, igyekeznek ezeker megoldani. erds,6rzelmileg 6s jurnak - n6hadiih6ngnek A szertart6son .,feltdltdtf'6llapotba is. a megh6ditandd tulajdonkeppengonosz ttiz a szimb6lumdvd Azlesz. zal, hogy - SzentKonsranrin Heldnasegirs6g€vel gy6zelmet 6s aratnak tiiz felett,katarzis jutnak.Hiriik szerint 6rik a 6lm6nyhez igy el az e9eszsegeL EMdagterm6st6s a bajok6l val6 kds6bbiv6delmer. Megdijnthetetleniil hisznek abban,hogy isteneiksegirs€g6vel k6peseklegy6zni tiizet. a A szomsz6dos Bulg6ri6ban ismena triziin,parezson is s6t6liis szok6sa, ht ezt mes6nyez6kmotivelj6k. turisdk nyaranta orde A az szdgd6li r6szdn lev66( megcsodelhatjik pl4r esr6nk6nr bolgdrpaa ri4zstdncosok mriv€szet6t. par6zst6ncnak r€gi hagyomdnyai A itt vannak. 1948-banp6ld nl 27 fiatal fdrfi €s n6 s€lik a pardzsoncsak az&t, hogybebizonyitsq nincsa dologban semmircndkiviili,s nem kell hozz6 istenek segirs6ge. Kijztiliik hdrman meg€gert6ktalpukar, a a tiibbieksdnedenek maradtak. Annak idej6na BotgdrTudomdnyos Akad6mia kiizlem6nyeibenbesz6moltak azesim6nyr6l. is intjl Egy bolgar {rjs6git6, SzvjatoszlavSzlavcseviEy tud6sirotr egy ilyen tiiztdncr6l az egyik r6szrvev6vel 6s val6 besz6lger6s6r6l: ,,Aa estesordn megismerkedtem egyik riszNev6vel,egyfiattl Linnyat, az

6ROK? TITOKZ{TOS

Nerendvat.aki liaenk^t Aws kora 6ta vesat'szt tiiztdncban Kilenc' meq'qett - nagyma' 6tes kordbanis megpr6bdha'de akkor sriLyosan a dja hdrom hitiT kenegette talpit. tedkkal as birkatejjel Ne'ena hogJ magaa tiiztdnc meglehet6seegyszerli:eIdBSJorsan ebkesAbe, As keII lepkettnia pardzson,gyors.kis ldpdsekkel nagpn fontos' hop a Mbujjakatfelfel' ke hailltani Amikor itt ta ottunk a bes'ilqet's' oen. idaiatt hozz,inkTodo\ egy 40 6v kiiriili enber' .felkaPtaNewaz ndt, ds a tiizhdzvitte. 6vatosan Letette ig6 pardata Ezutdna ldny az s6tlilni kezd.ett lgi; szinen,karjait szittdtva' szemitfilig becsuhta' az ahogyaz emberek altaidnikat kipzelik a tet6n' ig\, A zeneegyre8lorsabb AsegJrevadabblett. Szinteln is kfsirtist a 6rezten.ho;y tevegyem cipdmet,6s a tiizbemenjeka tljbbi falusival epiitt. Hosszi id6 tnil|a - nekemszinte;rdknak tiifi a ritus r''qet hogymeg' taLiltam 6s megkircleztetn, li. Nevenit a tiizt6l nemmessze nizhetem-ea tallit. Nem taldltam n omdt semmif4levitl'ken6csnek de \)ctgy vastagszaruriteenek, lSisntonokat se leltem vikony' finom Megkirdeztem,hogyank1Pesetz? - Nem tudotu- vdla' talpbtirln. szilta , amint a zeneelindul, dgy irzem' ho|, a vdr elhagyjaa kibai' vdlilr Mintha dlombanlennAkAsreptil' nat. Asa tulDamArzAkedennA - Milyen Slhkran csituilja ezt?- Minden este ndk a vdrdsfitld feLett. mdjust6lnovembeig.Nlha kA$zer,'lagy hdrottszoris esthk4nL So' A semfil? - Mtdl fitnik? Mdt hozzriszolaam.tes\arem' D nitrij kdzen " s4tdlnia tlizdh E|yetknegJszertem s4riilt 'neq [91 dllva szokott

rfzfir JiTEKA
lehet ti4ncolni' parlizson tanis6gaszeint nemcsak A feljegyz6sek vagy akrir parazsatkdzbevenni, hanemmds furcsa dolgok is miivelhe;6k a ttzzel, illetve forr6 tirgyaktal. E$/ fiatal k6mikusfantdziSjit sok-sokellentmondas' kapcsolatos annyirafelkeltettea ttiztdnccal izz6 lehetmegcsin6lni anyagoyka'\. hogyKp6b6lta,mi mindent Allit6sa szerint a kdvetkez6k sikeriiltek neki (mi senkinek sem viirbseniz.6 va' ajdnljuk. hogy kipr6b6lja\ ,,Az ujjammalmeg:fogtam a v'rdsen iutj vasat; a nielvemet be' megnfaham sat; a nyelvemmel olvadrvo$a lsemmi!sem arcakm): vijtblcn izzd vasal lelr)ganam igy hajlttottammee,hogymertLib rdl4ptem.Vdrbsenizz6 vasonsza' oh'adt 6lomIedtam: izz6 szikldn sA6ktm; az ujjaintat belenyomtom olvadt 6lmot 'ntdttem a szdmba ba, rlzbe ls vasba; kis mennJisAgii kipnibdltam, hogymilyen irzds, i|y, hogykiki;ptemazonnal(egyszer a ha a stimban sziLtirdulmeg6s majdnemmegdgette szdmat) Vdtii' tettem izz6 vbrajsen szdnparazsdt parazsatvitte,na kezemben; senizz6 1L

ATfZT.iNc

izztj a szdmba;Ag6botokr6l leharaptamaz elszenesedett, v4Siiket(ez As kdnntii, ha v(tlaki el6g eyors). Az ujiaimat, a kezemet a Libamat gyertyatfrzbe raktamaddi8, amiq be emkomoz6dtak(nem6get,nem 6s forn5, csakmeleg).Az arcomat,a kezemet a ldbanat rbvid idciS a " 0) tiizben tartottam. 11 TANUTHAT6-I ATfzrINc?BuRr(N MdDszERr - b6r a p6ldatf kordntsem tekinthet6 teljesnek, Az el6bbiesetekb6l csakegy tcircd6k6t t?.llalmazza fogalmat hiszena megfigyeldseknek arr6l,hogyhogyan mi6rt iizik ezta furcsaszokist,mi6s alkothatunk n€h6nyolyan be6n mennekez embereka trlzbe?Erdemesazonban is amelyeket ijdonsiilt tiiztAncosok fogalmaztak szemol6t elolvasni, a megtudhatjuk, hogymilyenokok motivdlhatjdk meg,6lm6nyeikb6l tiiztiinc divatjit. 616 A besz'nol6t Laissza Vilenszkaja. KalifomiLiban tljsdgir6nit a ina, akit r6g6ta6rdekelez a t6m4 s elhat6rozta. hogyr6sztveszegy rdvid tiiztrnc-tanfolyamon A bemutat6meghiv6jaa kdvetkez6k6l tuis. d6sitott ,Tdzsita-bemutat6Tolb Burkannol Nagf 6ru alatt mi den rlszwev6megtanulhatja, hogyankell mezitldbsitdlni a forr6 pardzson anllkiil, hogt meg4getn4 hibdt. Elmondjuk,hogy a fdlelem 6s mds a negati\ihiedehnek hoq an kapcsokidtaka jekns4ghez. eldaais kezAz grijtunk, s az el6addsvie4n Tolly benutatja hogyan detAn nag! tiizet kell a pardzsonsiuilni. Aki akar, csatlakozhahozzri,a tiizsdtateljesen dnk4nrcs."Tolly hangsdyozza, hogy brirki k6pesene, m6r n6gy€ves gyerekeket megtanitotta sdtira. Akik csak az ei6addsra is kivi4ncsiak, azok is €rt€kes6tleteketkapbamakmindennapi6letijkhijz, f6lelmeik leBy6z6s€hez. a ritvid isme(etd keltettefel LarisszaVilenszkajafiEz gyelm6t,6s elhatdrozta, hogy rdsztveszegy bemutat6n. gondolta. igy hogyez a kiildnleges setaa trizijn tal6nmegtanulhat6. ,,4 bemutatljraPoftland kiilwirosdnak eqyik csahidi hdzdbankeriiLt sor, ahol mdr tajbbtucat emberydrakozott.Fafiak is n6k,f6leg hhz As hanninc Ar kitriliek, de ndhdny iddsebb is akalt kdzdttiik. Ttibbsdgiik ellazuh dllapotban iilt a padl6n, kdsdbb megtudtam, hogy ndr tbbben riszt vettekezena bemutaainis jtigdznak is. Kdriilbeliil 6tue en $tdlhettiink aj:szea heh)isAgben, amikor egy magas, vikony fAdi jelent me| a hallgat6sdg el6tt. Az arca ntugodt As kifejezAsklenvolt - ez volt az elsd taldlkozdsomTolly Burkannal. Kezibe rett eBJ gitdrt ls inekelni kezdett.A hall4atistig vele inekeh. En ugyannem ismertema dal szdyegAL a zenekellemesvoh dc ls viddm. Amikor Tolly besftlni kezdett, hitsz6lag kbzbmb1sarca

15

Bn6K? TtTo{zrlos megvrihozott.Arr6l meselL ho8! ilete legnaqyobb r4szdbeniqy gondoba,hogy nagyon rosszzeneihalldsa van, ls sosemlesz kipes jdtszani, vagy zenit szerezni De kis6bb valamiflle zeneszerszdmon kifejleszthet6k,6s ime, ezt a megtahulta, hogy ezek a kdpessAgek llab nuir 6 irt..t.Aztdn egJ ijabb dah inekelt, amelyarr6l sz6lt, hoSv a mindcnkinekvan lehetdsdee vdltoztisra.A hallSat6sdgmeeint csak wle egliitt Anekelt. Ezutdn minden risztvev6nek egt nyohtaNdnyt kellett al'iini amebbenkijelenti, hogy a bemutat6nval6 riszl,itele teueseniinkdn" Es, as a szenezdkrcm villalnak semmilyen feleldssiSetaz esetLeges sAfiilasek'ft. Burkan arru k'n mindenkit,hogy azok is iridk ald e.t a csaknizel6d' nyomtai,dnyt,akik nemakarnakftszt vennia tiizsZtdn, tartoxam ni jbxek. Ezt ugyaneE| kicsit zavanhak, de Logiku:nak be, Aztdn mindenkitarra kAft, hogy mutatkozzon is nondja el, ni A Afij(itt erre a bemutat6ra- r4szi)evdktiibb mintfele azzalaz elhatd' kipes megtenni, amit elha' magdn'ak: rozissal jdx, hogy bebizonyitsa gyerekis eljiitt, akik szintans4tdlni akartak a tfraiin. tdrozott.Nihdrry hogy tanulni 6sfiqlelni jbt' Mdsok kdztiiknngam is azt mondtam, 4 tem, 6s egJdltaldnnem vagyokbiztos abban, hogy riszt veszek-e pedig hatdrozoftankijelenteftAk, hogy 6k semt z,\Aribak;nAhdnyan nem mikdppen fognak sAtdlnia t{iz6n,csakmegakarjttu ndzni. aztdn Tollj elnogyanizta, hogyegy beszilgetissel fogunk kezdeni, kihegliink az udrarra, meegtijtjuk a tiket, majd virtzadriink As fob' majd tatjuk a bes.dl7etist.Aztdn ijro kimeqyiink,6s egyuxAnekeliink, paritzson.Ez az egAsz eqy bdrki, aki igy hatdroz,kdvetheti5t a forni tiint kicsitfelszinesnek nekeh"de hdt nemakanamfelnletuse itdlke.As ni. vAgiil Tolbt j6 humora, kommunikdcitiskAszsage viddmsliga szeml6l6b6l riszwev6vl vliltoztatott. Tollt autl kezdte,hogy elasziir megkell lrtenlink a >hitszatval6jelentkezik" elv4t.A tuda dn szerint- mondta- oz emberi sdgkdnt szervezet, enber bdre nemtud eh'iselni ilten magash6mArsAkletet az kd/osoddsnAkiiL s erre val6ban sok a bizontit6k, 6m ez mtgis csak Idtszat,a tapasztalatnuist is mutathctL Egy pildit mondonene: tegyiikfnl, hogy valaki nagyon a m4ryeskiqJ6kt6l,s elmegyegyfirfA ddbe,aholfrgelmeatetik. viSydzaon, mert mostandban nirges kisok gydt l6ttak a kiimriken. S az illetd klsdbb tlnyleg ldt egy szdmyii MeSijed,Asszivinfarktustkap. De ani a nerges kigy6t a kabinjAban. p.1dl6nvolt, a 6l kideriil, hogy- mondjuk- egy kitt4ldarabvob csak. Mi 6be meg ezt az embert?Egy k6pzeletbelikigJ6? A valddi kijtdldarab? Vagt a filclme? ht is azzal taldlkoz xtk, hog) a hamis ldtjelenik meg,azaz nincsenigazi tartalom mdgbtszat vaL5sdgoskint 16

ATOzTiNc pnibdlte. A nuisikfontos szabdly,hogy er4senkell koncentnilnunk, junk magunkraha gatni,fgyeLni bels6drzAseinket. Ekkor Tolly r egszakitottaa beszAleetast, kimentiinkmeggyijAs gafli<.sb6l denki kihozoftnehdnydarab tiziJiit, amit ta i a tiizet.A mi az udvar vlgln kupacbaraktunk ls neggyijtottunk - az izealorhkissA tuonk kdziprc, a nagyobbakat kiviilaldbbhagrort.A kisebbti.izifAkat re. Mirc Tolly meegyrijtotta tiizet, addiqra estehAt6ra wb, sdta ls a hideg.Egymdskezdt kdriihlbuk a ttizet, ls az ,om, om" szavafogva pnjbdljunk kat mormobuk Tolly arra kdrt, hogyfigyeljtink esymAsra, kdz6sritm st kialakitani. A tfiz ekkorfdlldnSott, eglre riLigosabb As vakinibb lcrt a sdfttsdgben. Hatalnas, hipnotikus, 6s fdkLmeres vonz6 is voh egyszerre.Ugy lreztem, annyira szokatlanis filelmetes ez a pr6bdlkozds,hogy nemigenmernlk a pardasra lipni. Az ilyesmi inhibb j6giknak val6, nemh&kdznapietnbernek. Ezuttitr1)isszat4rtiink szobtiba.Ahog' To y Asa k;bbi rAsztvev6 a arcdt nAztem, Lfutam,hog, nemcsak s nekemvannakilyen lrzlseim. Tolly nyiluinval6an tudta ezt, mert taldn a.Aft, hoqyfAleh nket mutatott be. - NagyonfigyeljefeloLlja - egyszeri bihtasatriikkdket - mondtaegyik-mdsik nek! szdrakoztat6 triikk ,in Zs\)eqllk 6szre, hogya hibds, vagyhazugldtszatmenhlire rdhjsdgoskintjelenik meg. A sviakoztatdsb6l hamarosanmegint komolyraforditotta a sz6t: ' ost meevizsgdljuk, hogy mi is aftlelem 6s hogyankell yele elbtinni. A fAkkn: blokko6s. Gdt, akadlily az 6let nkben.Kiil6nbiz6 m6don szdllhatunkszembe ezekel az akaddtyokkal:nihdry emberig)i tesz, mintha nefi is litezninek, nent yeszr6luk iudomdst.Mlisok aa akaddlyokig el'elfutnak, majd panaszkodnak, hoBy a Bdtak miatt nem tu.dnak tovdbbhaladni. Megint ndsokfelnagyitjdk a problirndt, ls dlland6an pana$kodnak. A filelen legrdzisAnekels6 feb4tele, hog beismerjik 16tezas4t. javaslatdra pdrokra oszlottunk,hogy negbeszdlji.ik TolLy egyntis satfelelneinket. En egyfatal ldnnyul keriibemtissze.tgy tiint, hogj mindkeften elABgA fekzinesenbeszAlgeftink, en pr6bdhunka dolgok nADsagAiB eljutni. Mifidn Akfinkben el6s.dr bes.Akefiink eEJm6sal, ezArtklnyszeredettek, mesterkiy'ltek voltunk, a,ni aa ado kdriilmanyek kizdtt Arthet6is vob. Tolll' szerinta ndsodik sztiksiges feltitel: virjuk a legrosszabbat. De mi a7 a legrosszabb, tijftAnhet velnnk?Fdjdaktn, srilyosig6ami sek,k6rhdz, esetleSnoradand6 s;riilisek. Mi ruis? - Csukidkbe a szeniiket! Kipzelj4k el, hogy a legrosszabb wir megtdrtlnt nagukkal! EI tudndk-e viselni? Klnlszeredetten becsuktuka szemtinkt. NJilydn egyikiinkse szercttetulna 6gisi sebek flijclalmdt dtllni, tn'gis

t7

TITOtz{fOS [R6K?

furcsa tniaon igy 6reztem, hog An a.A kibirndm. A gondolatok fonaldt Tolly a:.zal vigta el, hogt kirte. nyissuk ki a szemiinket. Mi vdrhat6 a legjobb esetben? A pesszimista fAIiS tires iiveget Mt ott, Ondk tudnak sAtuilni a pafi' ahol az optimista f4lig teli palackot. aon andlkiil, hogy negsAriihAnek! Ezutdn a te As tudat kapcsolatdr6l kezdett beszilni, a te:t dng!6' g],i i As vAdekez6kApessigir6l. Amikor valaki kls?. arra, hog) rdlipjen a forr6 paniura, akkor |alami meevdbozik a tesftben, s ett6l ki' pessi wilik arra, hogy slrtetle maradjon. Nem tudjuk, mi ez - nem aa Univerzum minden szabd' ismeriiik a tetm'szet dsszestbn'ntlt, - Amikor a tilzzel s.emben lillnak, tuagyonefis fZlelem 6tuti najd IJJdt. el ajnijket. De amikor elhatrirozzdk. hogy megteszik az elsd IZ?A a ttizben, akkor a vdhozds ralahogy megtortznik a testtikben. Eppm ez4fi, ha |alaki kapes az elsd MpAsmeeEtebre, blitran Mp' jen ni a pardzsra 6s haladjon tordbb. Semmiklppen ne fusson, csak Iassan haladjon. Nagyon er6s meleget fog Arezni, de semmi nlist. Ollasmit, mintha fonlj homokon sltdlna. Ne dlljon meg senki, folytas' sdk a saktu! IstnA?lkn ehnondom, hogr tudnak jdrni a tiiziin minden' fajta baj n4tktiL De ddnteni Ondknek kell! Hogy benennek'e a for' ntsdgba, hogy lelkileg kdszen vannak-e rli. Mdr Mttum nAhdn! 6gist, hdrom kiiz liik wl'ban siltos vob. E!.f fArf annlira megAgeft,hogt ijt hitre kjrfuizba kernh. Kds4bb elmondta: - A belsd hangom azJsigta: ne menj! Hallgamom kellett volna ni, mlgse fogadtam sz6t. Ez nagyon fontos lecke volt s4imomra. EzAft mindenki fiEyelj en nagdra! Tolly Burkan egy:zerii, nAB! po tb6l lilhi tandcsot adott mindenkinek: 1. El6szdr mindenki tudatositsa magliban. hogy hol van, mire k6sziil. 2. Ddntse el, hogy menni akar-e, vag! sem. 3. Ha igent mondotL hatdrozaa eI, hogJ mikor s mikdnt cselekszik. 4. HajtsarAgre a tenet. Elma|yardzta, hoEJ e. a ten mindenkindl mds ls mrls lehet. Egyesek igy gondoljdk, hogy minden baj ndkiil s'tdlhatnak a pardzson, mert van valami er6tlr, ami a testiiket vidi. Mdsok azt gondoljdk. hoey Isten. vagy knlijnleges eftk ohalmazvik, mintha testiiketfehir.flq, bur koLnd kt;riaL. Neken nindenesetre nagyon tetszex, hogy nen valamifiIe hitet pnjbdl kdtelez6..)itenni, hanem mindent nink biz. A katzeL hdrcruirds beszAlgefts utdn B rka mindenkitdl a{ kArk, hogy legyen mezitldb, mdg azok is, akik nem akamak a tiizbe menni. Elmaglar.izra, hoe! kizen fogva, csdndben kimegyiink. Egy kbfl alkotunk a t/i. kiiri , As Anekelni kezdiink. O majd elklsziti a paraaat 6s vigigsitdl rajta. Azutlin mindenki sajdt beldtlisa szerint kdvetheti. A.ok, akik elhatdroztdk, hogy kbvetik, csak egysxerjijjenelg ne ismiteljik meg. Mindenkinek lesz eleg ideje, hog! hallgasson magdra is

18

ATUZTANC eMdnrse, hogy benegy-e a tii.be yagt setn. Hoz:iterre, hog.t ndhu nag'obb bdtorsdgkell ahhoz,hogy az embernenet nan.ljon, is bdrhogyan is dnniink, az lesz a negl2kl6 d(intls. Contlolko:ni azonban csak yAgesideig lehet. ,Biaonlos idi; uttin aatfogon fio iani: tndt csak egyperc marutlr ts btirki, aki mlg akdr, btncher a tii:be. A:titt ht!fi csak hanninc misodperc, tntitl ti..enijt mdsodperc.Utdru ntindenkAppen kioLton a tiizet." Anikor kij.;ttiink a neleg s:obdb6L eliggi keLLenetlen volt a hideB,neA,esfii,)dntne.itlib Lipkedni. t/l: nig minLligcr6setti..att a A sdEnAgben.Amikor kdd alkatrunk u ttiz kdiit;s ltrckeltiink, Tolb gerebb'Arclq), kit-hitom t,titer hoss.i t;srin'"t kls.itett a pafti.sbdl. Ennek ninrlk& oLtlaldn mdg tii.ifadorcLbok llitgoh.tk. TolL\. 1egdlll nAhan\ LipAsrc a pafti.ssa6\eg s.AU6l. Furcstin nl,Lrgotharctit ntag vilrigitottdk a tii. ldn&iai. A.tdn elinekelt nthdn) taktust eE| Lldlb6l va3r eg\ indb6l. najtl ekirel4petta Jbrr6 pardzsJbLl. A. arca ntig tniruliq ryugodt t'olt is nosob.e6s,nintl4 eg' belsi;fdnl' rilAgitoxtt wlna tneg. Katjdt el'rctaftvo belZpett a ti.be. Nlhdtt,- Upirt tuft, is nen$okdra d frwes. vikigitri sztinyeg mdsik szlLire irt. A tlaLfo\'ratLidott. Ndhdn! ember eLturb-ta a kirt, dtsitdb a tii.dn, a.tdn |iss.ajdtt a kt;rbe. Nituiu, ndsodperc, vag'- perc nilva ij.tbb szrvevd k Meddig is taftot? Neht. neghattirozni. Elveszteten a. i.l66rzikeme| Eg,- perc narudt hdtru, jelentette ki Toll"". Most, vagy soha gondohatn.Hirtelen igy Arczten, ho$' meq tudom tenni, klpas vagyok rd! Valani furcsa tdrtlnt bennan. A flLelen hatdrczo.tsdggd, energidyti, magabiztossdqgd vdlto.ott. M ieLitt bdrmi ndst gondolhat tam rolna. bel4pten a tiizbe. Eg'dhaldn nem rob ijes.t6, s6t ellenkez6leB: wgki;nnyebbiills vob. ElSszdr egydbaldn nen lreztetn senmit lrzdketlen vob a ldbam. Majd e$, kis, elr'^elhetd meleget 6rc.ten, ani egJdltal/n nem rob fdjdalnas; val6ban ollan wb, nintha JbrnS homokon sAtuihtk. Egy njabb lipds, .tzutcin e1l n1.isik, tulrotn vagj nAgy tisszesen,As oryan egJszeii, neyetslgesen egfsaer,i vob, is mlir v6ge is voh az egAsznek.Hirtelen negeLy'gedAs a boldogsdg lnise As drasztott el. Sikernh! TijbbA nem yoham idegen, a csoport elvliLaszt hatatlan tagja lettem.Enekebilnh nagron j6 vob agJnft.Dbbbenetesen j6 erzAs volt a. egdsz! Ndhdq' mdsodperc milya Ag pdran dtsitliltak a pardzson. Aznin Toll)- elohotta a ti.izet. Ezutdn ijra beszilSet1 csoportokra oszlottunk, hogy negvitassuk .t tijftAnteket. En eg, fntaletnberrel keriibe,n pdrbo. Most mtir nem 's 4reztem gy, hos),fiesterk'It hamis megosztani lrzlseimet eg)) aa idegennel. TermAszetesnek t[int, mdr nem vohunk idegenek egytnis-

l9

NTOXZATOS ER6I(?

nak. Ea a hatuImas 6ln16n! sainte azonnal eqlesitefi nituket A risaf,'e' vdk kdziil csak niSten vag)' iiten nen mentek dt a tiiaiin Eqyikiik a:t mondta el, hogy neki hasznos lecke voh kimaradni a sitdh6l. nert ij miulie, tnindeniitt anavdg],ott, ho$' d tsoPortjdban az elsd 1e8.,-an. A tdbb nint neg\ven etnber ki).ljtt, akik dts!fihak a tii.art1,ki. 8!e rek vott, kilenc As i.enkit evesek. A. iiss.es rAs.rve\)6 k(iztil btnek vagJ hatnak keletke.eft kisebb h6l1'ug a talpdn, de a tiibbiek ldbdn s?mmi el*iltoa(is nem twiatkozott. Az An &lpamotu setn voLt rdgds ak sAriham vag,-4gisneka legkisehbn|ona sem: mintha csakszivacson ,olna ls netnforr6 pard.son. A bemutatd vtgln Tolh dss.egzate a tapasztalatokat: - "A tiia csak e8\,,nod?ll voh. Ha kiPesek vobak a tii.bn sitdlni. akkot kipeoh'an sek les.nek a filelnet tndskar is legfi.ni lleti)kben Sz.dmtatan De a.f1' hebzetle kelljclkAs. bliilk iletiik softin, anikor fahiiik ke Ielemekkor nrir nem blniia meg a selekvZsiiket.oEzutdn mindenki' nek egy kis stuga kdlttrit osztott ki, is megkirt henniinket, ho$) irjuk ftL oSAfiItum a tiizdnl Mintlent neg tudok tenni. anit .tkanklo Most ke.dte csek.rzon gondolladni. hog:- mi is rcrtint wle|11?vi' giil is titmentem a tii.ijn hoss.i ek;kAs.iiletek, ki)lbnleges titruilis j68a .liAtu tulkiil. MAgis, hoiy sikeriilhetett e.? Bdr $'akorktok, \'egerarridnus a td,sasLigeg; rts.e dlktnd.jan fi7.eft j68a$akorlatokat, de tnaqam so' senj6giztan. Elklpzelhet', hog| a tdbbiek egl". lletiikben mel.itldbjd* nak, ls vastags.arurAteg van a talpuko ! bhel. De nekemnitcs, ls ed' ihki.riileti dllapothan nem whan. Hdt akkorT dig nlg semmifAle VAbminletn sze nt a ii.ttinc, a sita a tii.dn dt nem nlisztikus tohb6: nindenki neg ndja renni, ha his. benne.De azt nig em tldjuk Abban a pillanathof) mifele fiz.ioldgittir.iltozds tdrtinik a testben. ban. anikor uz etnber elhatdtuaaa. hog\) bemegl, a twlata szdbdlloatisdban Nalami megvdltozik, is etindul egy olyan tudat aLatti fob,amat hog\ vAgiqvigle,amit elkezdett,azaz menjen n!uami arta kAsarcti, godtan dt a ti?6tr. Az bi.tos, hogr agyunk tudatos s.abribo.dsa nem \egither a testuekebben.Aa eg\etlen, anit ,negtehettlk. ho$ trctn kanys.eritiink magunkm neqat^' sondolatokat As hiedelmeket, ls nent pr6bdljuk negakaAilta.ni a tudatalattiban lejdtsztjdd Jbu"amatokal A; is tehet. hog-t segitett a csapoft dnogatdsa. az, hog.r-mds is prtl' bdlkozoi ezzel \jal6s.inii, hogJ egtediil em tudndm megist ltelni. A ftgln njra beszllgettem Tollyval. Elnondta, azt szerette yolna bemutatni, hog)' bhet6:6geink, k4pessigeink sokkal nagyobbak, mint gondoljuk, mert agJunknak csak e$' kir rdszAt haszndljuk. De akik ma itt toltak, a.ok taldn Ar.ik, hogy kApessigeink, lehet'sdeeink neqengedhek te9nap mig khetetlennek hitt dolgokat. A gondolat ereje

20

ATfzT,iNc
sok csoddlatos, vagy cso&ilatosnak t{ind dolgot tesa lehet6ri a haldlosatr beteg enberek is megg6gJulhatnak. Vagy egy bardtunkra Bondolunk. aztdn hittelen csiing a telefon, ds 6 jele tkezik, mert valaniLyen ntidon kapcsolatban ragjunk. valamiben n6don ninden mildennel kapcsolatban van. Mindenki ldthattd, hoq! ni tdrtint ma: legaldbb itven ember jdx el, ls nigy ra$, 6t kivitellvel nind megtetteazt, amit ered?tilegleheletlennek hitt." Az eddigiekb6l kitetszik, hogy feit6lleniil sziiks6ges hit abban. a hogy kdpesekvagyunk megcselekedni amit szeretn6nk. azt. Elkdpzelhet6, hogy a kcjz6pkorban ismert trizpr6b6k is ezen a pszich6zison alapultak.Aki hitt a sajdt igazfban 6s jrratlansdgdban, nem 6gett az meg, szemben azokkal,akik tagadnipr6b6lt5kbiln6ssdgiiket. Mds oktat6k perszemds rn6dszerekkel unilanak a triziinjdmi. 6r dekesdsszehasonlitani ezekera m6dszereket.

R0BINS M6DsZsR[ Ttibb, az el6bbihezhasonl66lm6nybesziimol6t oivashatunk irodaaz lomban. de ugyancsak6rdekes Larissza Vilenszkajrnak egy rndsik besz6moJ6ja: ,,Ton)-Robbins nev elAgg4ismert "tliattincos" ki;rdk' ben. Amikor San Francisco egyik dbatos szdlloddjdban benatatdt tertott, akkorra mogiittem nlir tdbb nint dtven tiizsita 'lm4nye volt. Ennek ellendreirdekes vob meqisnerni az 6 m6dszerit is. jittek el, hogy rdslt vegyenek ezen a benutat6n. Tdbb rni t szaizalr A jelentkez6kben nagy wb a fes.iiltsiq. nlhdn.ran a hotel halljdnak padl6jdn neditdhak. Anint klsdbb megtudtan, ta;bbeketzavart. hogy a bemutat6t tide6ru rdg.itedk, As afil flttek, bdrki ntegtudhatja, ho$' 6k ilyen ,hil,eslgekre" jimak. A tuIgatisdg es're idegesebb is ti) rcl'netlenebb let. Ekkor megjetent u szinpadon a nqgabiztossA?ot As e ergidt :;ugdr4i. akkor 25 6ves Tony. Rdvid bemutatko.ds uttin elmagyardzta a neurolinyyisztikus ptogran (NLP) lZryeg4t E. obatl nkidszer tnonllta -, ami az emberi kommunikdci6n alapul, de figyelembe yeszi e s.dnllkjglpes programozds eredmAqJei is. Tijbbfdle mitlszert h elnesllt. Ezek kdziil nAtuinyat Aftkmes r6,iden ismertehli Az ?B\ik kl;ziiliik az igtnevezett modeLkzAs,atni a.t jelenti, hogy a sikcresentberckmdds.ereittnegtdnulhatjuk, lendsolhaluk. A sikeres tanuldshoz, legaldbbhdrom doLograkellfgyelni: L Le kell nldsolni a sikeres saemily hiedelemrendszerdt: hit hisa az illet6 ls tnit nen. 2. lz kell mdsolni a sikeres saenAb tiselketllsi midszer&: pdLldul szemmozqdsti4testmozgdsdt.3. lzmdsoljuk a sikercs szemllJ fziol6gidjtu : pAtutul ne gvdbo.tatj uk lAgzAsi rcchnikdnkat.

2l

ER6K? TITOISATOS

A krivetkezi ndtlszer. az i||ner,eaetl saubliminAlisparancsok mint burkoh bnhip,lti.is: aniS kiejtjnk o. n1dsaere, atni nenl t11tk. adott paruncsszdrakt, a tezet6kiili;nhij.6 tnodulatokkal beibIydsol' ni igyekszik d fts.trert;k tudatalattij.it a.An, ho$ a Paruncrs.avak sesits4'wl el6tj k, a it akarunL ES:- ijabb n6tl:;zer az. tin. "horgotl).As<, umi o. (li;kls. tetekb?n seeit. Es.erint, lM glakran megitmAtliink egyjelet, wg,egy kiztcntdsr' mindig eg,adot nentdLisdllaPuttdtsul, ^kkor a vap valanit. atnihez. kdt dolog a ks6bbiek sortin 6ss:ekaPcsol6dik.Anikar a kiztatttisl negistndteljiik. ugranabba a nentdlis dlhpotba jutwlk, att ,horsonr' zunk. Ie. Pllddul, ha valaki .fokozoxan lr.lken! ilLapotbotl tljbbs.i)r i;kdlbe s..oitja e ke.At, akkor az ijabb p tbdlko.dsndl a kA. aikblbe s.oritdsct viss.ajuttlttja ebbe a. rilhpotba. lE. a feltiteles reflex.) Azurtin Tont, az etnber kdpessdgeinekkiterjestAsAri;l keTlett be' sallni. Elmondta, hog'an Arhatjiik el aa grtl?r'aaettkotlSruencia tnegegeals) (illapotdt, amikor a rwlat ds a tu{latalatti iissaekaptso' l6dik. VlLenlnyen s.erint e. ug\tana.,mint dt it Tolt| Burkan kan s tort eI pus.ta kAaae[, centrdci1nakne|e:ett. Tory vastag .lesakdkat e:.i.el illusztrdba a bels6 e6 koncentrdci.jjtit. Bdr d benutu6 dAI uin hit 6rakor ke.dijddt. a tii.sAtuita csak 6j fil utdn kertik sor. Hirom, e$'e kAfi 6 mlter hoss.i panizsszi;nyeget tiizslkls.iteftek el na8lon gondosan(lehet,ho$' e..fontos,de e16z6 tdimb6l mdr tudtam,hogy bokriig siillyedveis lehet a pardasonjdmi). Ezutdn dobok perqd hangja nellett e. naSton hasonlitotta hag\otnd yos tii.tdnc innepslgek zenijire - Tony nib, Ulegzeteket vet As d$irdlt aa eglik parAzssfinyegen. Ezurrin asszis.tensebel a pardass:6nyeg el6rt dLl6jelentke.dk Alapotdt ellendriztik: nlben blegzik-e, szemeitJitlfeld fordlla-e Asjobb ke.e okdlbe van-e s.orftva. EI An nem tattortam annlitu fontosnak. s mig vdrckoztama sorban a patizssa6nyg e[6tt. treatem, hog)) n6 bennem a?.energia. klsa vag.tok a t zsinira, s ekkor az egyik segitd nim kialbr: ,Nincs negfelel6 dlLapotban!< Pr6bdlta neki megmag.)ardznL hog) A el mAr sokszot csiwibam, de azt mondta, i8f nen engedhel Nem akartanl rcle yitatkoani, eaA dsszesz.ltritottamaz 6kl6tnet, fdlklA ndztem, As akkor ruir mehettem.Minden toydbbi nAkiil fusA ham. A parti:s hidegnek tiint ls sintinak. 0gy .r"z'"^, no1y nem tzakadt meg a kapcsolatom a vildggal teljesen, de a m6gduem sitdl4 rdszney'k szinte vakok vobak, meft szem ket ftjAeIA forditotntk. Vad arckifeje.4seket bbdttek, as csak akkor hagytdk abba a nenetuIAsL anikor fttuk sz6ltak,hog dlljanak meg. Taldn tn4g azt se,n veudk aszre, hoB! vieigmentek a pardzson.

22

ATIJZT,{NC Az estefollahA Mjdnem mindenki litment a tiizi;n. Ilyenkor dltauban i;riilnek az emberek. A nagt ti;megben azonban nAhdn, csahidox arcot is Aszre,,ettem. Eg! kdzipkori, szomori n6t6l megkirdeztem, hogy litsitdb-e? Azt felebe, hogt nem, As ldtszott, hoqy nem akar errdl toydbb besa4hL Az egZsz bemutat6 sadmomra tilzottan iizleti szellemii vob, de semmiklppen sem akarom ahibecsilni Tonr Robbins tanidii kipesslgeit. Meg kell azonbanjegyezni, hogt' elig sokan negigetiA a talpukarnzti hctnuratoin.

Vd\-E Blzros M6DszER?
,,Az oktattjk tag k is viatkoTnalg hogy nelyik a legiobb tiizsAtu-kchnika. Tony Robbins ToIIy Burkant6l tanuha a mtidszert, ls csak e8like dnnak a taibb tucat oktal6nak, akik a filekm As ebitiletek legy'zdsdre saolgdl6 m6dsxereket tanftjdlc Ton! Robbhs abban k ldnbbzik tdliik, hogy 6 a neurolingvisztikus programozdst (NLP) is oktatja. Az eln t kA Ar tunulstiga s.erint a.zonbana. NLP semmiflle m6tlon nen csi;kke ti a sAriAAs kocuzatdL sdt az NLP-mtjdszerrel tiibb ember silyosan ,neqlgett. Egy alkalomntal Appen ta e widszeft hasz dl6 egyik gJakorlott tiasl ihj ,oh az e7yetlen szemlly a irsasti+ban, aki tnegigett. Senki ruis nem hasznAhaaz NLP-I ds senki nds nem Agettmeg. Iigy t[nik, hogy nem a n6^zer a l4nreges, hanem az, hogy az illetd bizzon benne. A nuisik kiil6nbs'g Tolly n6tlszerAvel ijss.eyetve az, hogy Robbinsndl mindig yalaki megnon.tja, hogy aTillet1 klpes-e AtmennL vagy sem. A ddntdst nem blzzdk rd. De aziletben ki 6ll majd melletttink, ho$) azt nondja: e.t megcsindlhatod! Az igaa, hog! mindenkinekjoga yan eldttnteni, ho$i rdldp-e a parLizsszdnyegre,de egJ hosszi sorban vdrakozva - ami anD,ira 4rdekes csak mint a buszra vdrni- nehezenlehet megfelelS dllapotba keriilni. Egy bfe magazinbanmegjelent cikk [ 11] sTerint T\II, olwn hitet ad tanfoltanuinak ftsztvetdiben, hogy ezutdnminden sikeriil nekik;s btukit iit percen beliil alair >magukbais bolondltfut ak.. k ijsdgiro itt tilzoft, men Toll) tdbbszdr is hangsilyozta, hogy ahhoz, hogy az ember sikeres legye4 meg kell tanulni a fflsztrdci6t*, a vissautasitdsokat, kudarcokat kzehi. kt azonban sohasemdllitotta, hogy miulig azomnli sikerre lehet saimita i. TaLin csak sviz" vagy ezer kisarlet utdn idn el a siker, de ha kitarnjan, sziv6san ktkdiink y'ne, bi.tosan bekivetkezik. ToIIy sTerint az 6 missz ia az, hogy a lehetd legrbvidebb id6 alatt e6t adjon ninAl tt;bb embemeL Asbebizonyitsa,hogy 6k maguk irdnyltjtik lletiiket."
*Hottituzou ceka ndry' 6 teftkenys's rdqrehaideikak tnegSdtoldsa nia ke|Lene eL biniti €lheq. ebAb

!R6K? nTorzaTos 6s magais tartottbemutat6kat tdbb k6s6bb Vitenszkaja Larissza szerint az eur6paiak is alkalommalEur6p6ban fell6pett. Tapaszlalata indiai, vagy goriig tfzt6ncr6l,de azt nem hitt6k' sokathallottakaz emberis k6peslehet Ennekellen6re h6tkijznapi hogy ere 6tlagos, Tanfolyamainel6sziir videofilmet minOigso* volt az 6rdekl6d6egy 4-5 m6ter dts€tdlt mutatotlbe a riizdnjdrdsr6l,majd t6bbszitr ku_ cikkekben megielent A padzssz6nyegen-tanfolyamair6l hosszi de fel Larisszrit' 6 mindig hangsdiuhiztdk Itinlege;k6pessdgekkel Aribirki megtanithat6 errea k6pess6gre lyozti, hogy ez t6ved€s: jobbnak l6tta misztikusk6dbeburkolni jorterek ttibbs6ge azonban a ezeket bemutat6kat. nyitottanfogadtaezt titbbs6ge az Meglepet6s€rc eur6pair€sztvev{ik vildgk6piikbe nem a furcsakdpess6get, jelentett kiiliinijsebbnehezsdget tatott bemutat6t' be6piteni.Larissza6ltalaban10-20f6s csoportolalak lehetetta hangnem,a rdsztvev6kszivesebben mert igy kiizvetlenebb volt tilzs6ta azelNema sikeres f€lelmeiker' el mondtdk probl€m6ikat, saj6t megismerj6k inkdbbaz,hogy a jelentkez6k cdl, s6dleges hanem k6pess6geiketlnk6bb lebemeg6ns6klehet6s€geiket. hatiaikat 6s hogy egy6l_ sz6lte6ket a tiizs6tdr5l,6s afi6l biztositottaa rdsztvev6ket' parfuson llyen kiiriil ha tal6nnemleszcsal6dott, senkisemmegyet a lett, csicspontja denema c€lja;az eur6pai az m6nyek kdzdtta s€ta este csaka fele s€t5lt6t a par6zsonEgy alkaa bemutat6kon r6sztvevdhrek talpena dzs€ta utin k6t nappalkeletkezett lommal az egyik r6sztvev6 6g6sih6lyag,amikor az illet6t bar6taiarr6l $/ozt6k meg,hogy lehetetpontos statlsztra Nem vezetett Ien6g6s ndlkiildtgyalogolni parrizson. 6geF kevesebb r6sztvev6 hogy Eur6peban k6t, de az volt a benyomasa, te mega talpAt,mint az amerikaitanfolyamokon. 6s taniira, egy Stanfodorvosiegyetem Dr. Ro, Sato,a stanfordi szerint 600 "C klinikaigazgat6ja foglalkoz6 sebekkel hozkdzeli6g6si szenved, m6g 6g6siseriildseket felett az emberib6r m6rharmadfokd is. esetdn llyenkor a b6r teljesvastagsdritvid ideigtart6 kontaktus kezelt,akik vdleF gdban Sato elszenesedik. doktorolyanembereket parizsra6s annyirumeg€gtek. hogy b6rdtiiltelenill l6ptek16 forr6 t6sievolt sziiksdg. kialakultkainagyon sokatszemit csoportban a Vilenszkaja szerint m6lt6,mert az hangol6d6.s. figyelemre Ez ziiss6gi hangulat, egymdsra sor6n sdriilds, a merta pan6hdny fizikusszerint az6rt iitka a trizsdtdk melegahhoz. hogy valamilyen ris nem el6gn6 siirii 6s nemelegge sdriil6st okozzon. Sokanaz6rtellenzika tllzs6t6t be is tiltandk-, j6rji€knak tartj6k,ami sdlyoskitvetkezm6nyekkel mert vesz6lyes kev6s 6g6sisdriilt,mertkevesen mehat.Szerintijk az6rtvan ennyire

24

ATUZIANC

annak rik elmondani, hogymeg6gett lebuk.Ugy 6rzik,hogyaz 6g6s a beismer6se, valamitkdptelenek hogy megranulni. azt anit szeretTolly Bu*an szerintaz emberek kapjdka tiizs6t6t6l, nincssziiksdge tiibbre, mint hogy sajdtf6leln6nek.N6h6nyembemek viszontlecke a szer6nys6gb6l. sem Az m6t le tudja gy6zni, m6soknak zirhat6 ki, hogy ndhenyemberdriil, ha egy kicsit meg6ga talpa,mert vemieegy olyan vildg6l, amit nemtud €cioalkor nemkell tudomi4st ami n6lisan megmagyafimi.nemkell hinni az emberigondolat erejdben, olyanesetek amiis, kdpes megv6deni sdrill6st6l. a Eldforduhal azonban megfelel6talprdszen, kor n6hiinybetegember6ppena reflexz6n6j6nak r€szen 6gettmeg.E$/ n6n a azaza megbetegedett szerviiknek megfelel6 trizsdta €s eldtt hajtottakv6grepajzsmirigy-oper6ci6l nem volt nagyon fijdalmassz5m6ra, helyenmeg6gefte talpdt. a amikora megfelel<i l;nyeges kiildnbs€gvan akdzdtt,hogy az emberv6letleniil,peld.iul kdzben fl416p fon6 padzsra,vagytudatosan tesziugyanszalormasiitds a ezt. Ugy tiinik, hogy magaa forl6 pafizs ldtvdnyais jelent valamit, amitm6gnemeg6szen €rtiink. Eztj6l illusztrdlhaEuk pdlddval. egy milen6istridi6ja k6szitett felv6Egy alkalommal olasztelevizi6 az telt Vilenszkaj6r6l. besz€lget6s A 6s a elhdz6dott, mire Vilenszkaja parissz6nyeghez addigraa 6-7 m6terhosszri parizs mdr csak6rt, 'C nemteljesen kihrilt.H6m6rs6klete is legaldbb igy 200-250 volt a par6zss€tidn6l m6.6sek szerint, ez a fele annak, a szokdsos de ami el6fordul.86r Vilenszkaja n€hiiny m6sodperc tudottkoncennilni alatt 6s kdszen arra,hogya tiizbel6pjen, lett 6lete 6l1t ez legfon6bb lrizsdtdja. Noha l6batnem 6gettemeg,de a hamutrendKviil fon6nak6rezte. Annakellenere, hogymegig6fie sze ez6knek, a hogyk6tszer-hiromszorv6gigmegy parazson, csakegyszer k6pes. a erre volt Ugy l6tszik,a for6, viiriisenizz6 paftzs ldtv6nyais legal6bb olyanfontosa feik6sziil€sben, a rijbbit6nyez6. mint Lehet, hogyvala, mi olyasmitjelez szervezetnek, ,,Vigydzat, a hogy vesz€ly!" v6giil Ez is aztt6masztja hogyaz ember ald, val6segos fizikai €s mentelis lehegyakran t6s€gei szdls6s€ges helyzetekben nyilvdnulnak mega legjobban.Vilenszkaja szerint ahhoz, hogysikeres legy€n riizs6ta, a el6szijr is olyanfurcsamentdlis 6llapotba ke ilti, amikoraz ember kell mintegy ,,egyediil" \an a tiizzel.Ilyenkorelv6szaz id66rz6k, a test 6s energiiii valahogy etalal-ulnak, 6tcsoportosulnak. Fontos, hogyminden er6nkkel figyeljiink,koncentidljunk trizre. a Utdnaegy elrugaszkodiisszerii k6sztet6st 6reznie embernek, kell az hogy mostinduljon;ilyenkorinkibb csaka rudatalatti jerszikszerepet.L€nyeges m6g,hogynagyon kell akamia siken.Csakrigy mell6kesen, a,,hecc kedv6rt" nemlehet, nemszabad nekiindulni.

EROI(? TITOISATOS

MERiSEK. M[cFrcrE#s[( igy tanulmrnyoztek ajelens6get, isezt M6dszeresen nagyon kevesen leirSs6ra szoritkoznak. Egynemely mereteink inkabbcsaka jelensdg szolgdlt. Tiibbenmegfimegfigyel6s azonban fontoseredm6nyekkel (pamutvagy gyapjn) gyelt6kp€ld6ul,hogy a tr.izs6t6l6k ldbdn1ev6 P6iis zokninak semleszsemmibaja.Errer6gi feljegyz6sek utalnak. r6sztvett egy a Yard egyik vezetoie, ddulBasil Thompson, Scotland 16tijzs6tdn, ana figyelt fel. hogya bennszulbttek 6s Fidzsi-szigeteki k6sziilt6s e8y€bb6n lev6 bokapeiec, szeritott ami 6ri6sp6frdnyb6l bi4r k6ntigy 69, mint a tapl6,m6gcsakmegsemperzsel6ddtt, a l6ngok olykor a r6sztvev6k libdt nyaldost6k Kis6rqe pedigazt ta[3]. pasztalta. hogy bir a ldngokn6haa bok6j6ig6rtek,feh6r nadregja m6gcsakbe semkormoz6dott. lei(a, hogyaz V. E. Stowel abombayt Imperial Bankalkalmazottja 1920-as €vekben 6szt vettegytiizs€tdn, egyguruirenyitotta ceahol a rem6ni5t.Amikor a guru befejezettnek nyilv6nitottaa szertartilst, Stoparizsszdnyegen s mieidtl lewel egyik ismerdse mindiga m6g volt, ugofiatott volnaa parezsr6l. meg6gettel1b6t. a Ugyancsak Stowel em liti meg,hogyazona triztdncon, melyen Despatures, Mysorepiispdke isjelen volt,hSrom ember sflyosan meg€gett. Mindhiirman ugyanazt a hibiitkdvettdk nemfigyeltek cercm6nia el, a v6g6tjelent6jelz6sre. Erdekes esem€nyek6l sz6moltbe egy magasnngi hivatalnok, Cudgeon ezredes ali az 1890-e. is. ivekbendh Uj-Zelandon. Resrr vett egy olyan iinneps€gen, gurutiizs6ti{ra melyena hivla a venddgeket. Ugy €reztek, megsz6gyenijl6s volna,ha nem menndnek, ez6ft- nem - kdvett6ka trizsziinyegen gurut.Bdr l6ttdka ldnkev6sizgalomutiin a gokat €s a par^zsat,apr6 szlirdsokon Kviil semmi m6stnem 6reztek. -, Egyik t6rsukm6gissrilyosan meg€gett. - mint kds6bb O elmondra mikdnt feles€ge, L5t hdtrandzett. s ezzel megszegteszabelyokar. a [12] A gdrdg Anastenasia szeka tagiainorvosi vizsgdlatokat v6geztek a genfi kantonk6rhrdzdnak EEc-laborat6riumrban gdrijg hadsereg a segits6g6vel olyanminiatiir EEG-€s EKc-beiendezds[13]-N6gyszem6lyt sel szereltek amelyekrddi6ad6segits6g6vel fel. lehet6vd ten6k,hogy a jeleket mdsholregisztrdljdk. EEc-vizsgelateredmdnye mutarra, Az azt hogy alacsonyfesziilts6giirera-ciklusok jelentek meg az el6k6szitof6zisban,de a diztinc ala$ normdlisnakmutatkozottez a f'zis. Ezek ^ teta-ritmusok m6sokvoltai<, mint amelyekmegfigyelhet6k j6ga relaxiia ci6s gyakorlatokniil.Az EKc-leletek normiilisnak,dtlagosnak mutatkoztak. megfigyelt A szem6lyek pulzusa 806s120kijzdnvdltozott. A laborat6riumi (v6r,vizelet6s elektrolitok) vizsgiilatok nemmutattakkiilijndsebb elt6#st.A r6sztvev6k sohasem vesztett€k teljeel

26

A'I!_ZT,INC

ficsak a sena kapcsolatotkdmyezetiikkel, €rzelmivrltoz6konys6Bot gyeltekmeg niluk. A pardzs a b6m€rs6kle1esz6ldn180'C volt €s filmezldk.Az elemAz esem€nyt 450 "C a sz6nyeg kijzep6n. egdsz gyorsan a iitu$61tak tiiz6n,mrsok z6sb6l kivil6glott,hogyn6melyek l6pegettek. dlltak.vagylassan valami hogy Mivel az is elkdpzelhet6, ilyenkora fijdalonrkiiszob elviselhetetlen egy6bkdnt megviltozik. igy a r6sztvev6k s lyenm6don is ezena csoporez6r olyankisdrletet v6geztek lijdalmat is kibirnak. g6d6 iniekci6ztak a r6szt be ton. hogyendorfintermel6st anyagokal (Az lermeltigen er6sf4dalomcsif vev6knek. endorfinok agyban az f6jdaldraz Ezeka beinjekci6zot! szerek endorfinok lapil6anyagok. vezelett gitolldk.)Ez az injekcidzissem semmiftle hatdsdt csiilapit6 meg!:il ami eredm6nyre, taldnarfautal,hogynema f6jdalomkijsz6b kell ajelensdg okdi keresDi. toziisiiban ezt a csoportottanulminyoztl ViLJoridManqatl^s Ugyancsak a nagyfiekvencids kisuliseksegits6g6vel Nagyvoit a kiil6nbs6g !61. ,llapotban lev6ktalpakdriil kitriztdncban r6szivev6k a nyugalmi 6s A dllapolot alakj6ban m€retdben. nyugalmi 6s rajzol6d6 koronakisul6s a az tiikciz6 ielvdreleken koronakisiil€s. aufasokkalkisebb6s k6kes mig a tiiztiincbarl rdszlvev6 szem6lyek lieba kcjriilsokkal szinii vo1t, 'zinnelrql^lodolrli. Erdeme. me&jcgyererdtelje.ebben es !cjrdser ni, hogy a Kirlian-fotogrifia iller6 b6r6nek az nedvess6g6velkapis csolatban [171 van. pszichol6giai taA tiizs6ta vonatkoziisait eddigcsakegy nagyobb vizsgiilta nulndny,luLianna Blak? 1985-ben doktoridisszertdci6ja irt k6rd6sekrc keresle vilaszt: a [18].A kttvetkez6 L Kik vesznek rdszta tiizs6ta-bemutat6kon? Milyen szemdlyis€gtipusok? 2. Kik azok,akik v6giilis elszanjdk magukat riizs€t6ra? a 3- Kik azok, akik €g6s n6lkiil mennek6r a par6zson? Miben kiiklijnbitznek azokt6l. akik meg6gnek? 4. Van-evalamilyen optimdlis szintjea f6lelemnek, izgalonnak? Az erbsebb, magasabb 6rzelmi,vagy izgalmi 6llapothozzdjirul-ea sikeres tlizset6hoz? 5. Mennyiben befolydsolja 6nkontrolla fdlelem6rzet dz legy6z6s6t?Befel6 fordul6ak akik sikerrel e, veszik azakaddlyt? ezt 6. Val6ban csiikkenti-e felelmer riizs6ta? a a 7. A tiizs6ta rtalakitja-e fdlelmer? ha igen,van-eene valami a S jelz6s.hogy hogyan, mivd alakul6tl A sikeiesriizs6ta s ulin megvdltozik-e a,,befel6 fordules"?
11

ER6I(? TITOKZATOS

e tllzsdtaeredmdnyei? Megv6ltozik a f6lelem, 8. Mik a sikeres kdpesa hite a i€lelemmel, szem6lyes megvdltozik-e szem6ly kapcsolatban? sdgeivel, vag) a kontrollal a tr.izs€ta? szerint minekazeredmdnyesikeres 9. A r6sztvev6k a 10. Van-e valamilyenkijlatnbs6g kiiliinbdz6 vezet6ktanit6si m6dsze16benelk6pze16seiben? €s vett r6szt.akik dletiikben Blake vizsg6lataiban olyan szemely 98 is pr6bi4ltdkirizs6tdt, 13olyan, 6s akikel6z6leg tdbbszdr sikeeloszdr a is irstruktorai Tolly Burkan resen dlmentek r tijzon.A bemutat6k m6r (Veliikazel6z6ekben talrlkoztunk.) mir Anthony Robbins voltak. Blake.Eltisziiregy deA vizsgdlatokat btfdlek6rd6iwel v6gezte m6r6k6rd6ivet tdlletettki, azmogrdfiai, majdegy izgalmiiulapotot orientici6t m6ro tiin egy Levenson-f6l6t majd egy szcmdlyes [19j, k6rd6ivet.v6giil pedig n6lyinterjit k6szitettmindenr€sztvev6vel. Mir a bemutatdra 6rkez6skor sz€tosztottekk6rd6iveket kilbllet a 6s v6g6nugyancsak elv6t6k termdszetesen n6\'teleniil. bemutat6 A gezt6k ugyanezeketk6rd6ives a felmdrdseket. Robbins utrn r6sztvev6 olp6t lefdnyk6pezt6k bemutat6ja azcjsszes 6s a helyi k6rhiz 6gdsi specialist6i megvizsg6lt6kk6peket. mdlya A interjfkata tljzs6aa mintegy utin kdFhdrom h6ttelk6szitettdk. ERlDMfNni( A r6sztvev6k dtlagdletkora dv volt, a legfiatalabb a legid6sebb 37 14. 73 €vesvolt- 75q,-ukvoll egyednldl16, volt valamilyen 587,-uknak felsofok[ v6gzetis6ge. rendelkezett 23% egyetemi valadiplom6val. milyen szakrnai k6pzetts6ge pedig25%-nakvolt. Akik val6ban6tmenteka llizdn. azokn6l mdg magasabbak voltak ezekaz ariinyok: 64Eo fels6foki v6gzetts6gii. diplomds 30-.7. 30c/i 6s szakmunk6s. A k6rdijiveknyom6na k6vetkez6 eredmdnyek sziilettek: sze52 pardzson m6ly s6t6lt el6szitr. nemkisdrelte pedig 6 meg.30 szem6ly misodszor, vagy mfu riibb alkalommal ment dt parlizson. Akik el6sz6rcsiniltrk, azokkdzijl 25 (647.)sikeresen vetteiz akad6lyt mindenfdle 6g6si nyomn6lkijl 6s 36%-uknak valamilyer volt elviiltoz6s a Ialp6n. Enn6la lanulm6nyn6l Blakekonzervariv krit6riumok alapjdn azokat min6sitette s6rtetlennek, akikn6iaz 6g6snek, b6relszinez6d6s, neka legkisebb nyomdt semtal6lta. Egettnek min6silltek azok,akiken akdra legkisebb elszinez6d6smutatkozotr. is A k6rd6ivesvizsg6lateredm6nyeib6l kiderult.hogy jelenr6sen csdkkent izgalmiszintjiikazoknak, az akik sikeresen vettekaz akaddlyt.Ezekn6l emberekn€l is kimurathat6 hogyn6tt az iinaz az voit,

2a

ATUZTANC

bizalmuk, ezutiinkevdsb€ ds v6lt€kigy, hogy miisokbefolyiisoljdk sorsukat. s6rtetlenek A demogiifiailagsemmilyen m6donnem kiildnbdzrek ,.6gettekt6l", az kiv6vea korukat. Mig a s€rtedenek itlagos ' 42,2.A sdnetlenek job 6lerkora eltaliban 34.5€v volt. .rz..6getrek6 ban izguhaka trizs6ta el6tt,6s ezektdbbnyirc mindennapi iletijkben semtafioztaka nyugodtemberek kdz6.A lrizs6la elott a s€rtetlenek jobbanhittekabban, eltalaban sokkal hogymAsfontosszem€lyek. illelve a v6letlen befolyiisoljika sorsukat. mint azok.akik meg6gtek. Ez azdrt irdekes. nrer(igy mdra s6tael6(tmeglehetett k0ldnb6zletni. hogykik azok,akik viirhat6an ndlkiilmennek a tiizdn. baj dt Figyelenre m6lt6.hogya s6rtetlenek 100'/.-a vdlleiigy, hogya hit nekfontosszerepe a tlizsdtAban. az ,,6gefieknek" a 30lt a van mig csak vdlekedett L6nyeges igy. kiildnbs6$1ek bizonyult is. hogya s6{etl€ az nek936l6-a 6rezte. igy hogyk6pes azonositani az iillapotot, azt amiben biztonsagosan a sdtdlhat tlizdn,mig ezt az .,6getteknek" az 577.-a csak erezte rg]Az inrerjdk nyom6n kitvetkez6 alakultki: A r6sztvev6k a k6p 387.a 6rzettfejdalnat,50o/.-a erze[ h6t. 627. a pedigmegfeleld m6don 6rezte l6baalatta talajt.Volt. aki an6l sz6moh hogy6les6s daa be, rabospariizson l€pdelt. 387.-ukp6ld6ul De igy 6rezte, hogya parizs hjdeg6s nedves. r6sztvev6k A 67qo-a kellemes kdz6rzetrel mega 6lte tlizs6ta ilmdny6t.587.-ukegydltal:in 6rzett nem fdlelmet, 5470 nak az volt a benyom6sa. az id6 megdllt, 8lc/,-ukazt6rezte, hogy mig hogya tiizs€tasoriin valami iitrendez6d6s tdn6nt az energiidiban. megA interjivoltr6sztvev6k 856/.-anak valamifdle bels6 k6pealakultki a ieIensdggel kapcsolatbaD. az agyban Oten lejitsz6d6fiziol6giaivehoz6sok hat6s6nak tudtiikbe a sikert. Tizenhaszniiltak olyanfogalmakat, mlnr ,,egyrnis tipusi val6s6g". . vagya ,.energiatesf'. ..energiapajzs .,tudat mtis szjnrje". Himan hipnotikus effekusnak v6lt6ka dolgot, mig a tdbbiek kev6sb6 fejlertre6riiikar, vagyezekkombindci6i! haszndltdkEgy 16dves hasonl6 firi modellr k6pzelr minr W€i1. el. amerikai pszichol6gus. szerint idegrendszerIudjanyelnia h6energi6t. aki cl ,,az majdatalaKtva k6pes testr6szek a h6relszelliranj." m6s fel6 Mivel n k6tcsoportvezet6nek alapvet6en megkiizelit6se miis mis 6s jelenrkez6k elk6pzel6se a ttusdtiira volt felel6ss6g6r6l, valaminr el6az k6szir6sr6l. Blakestaiisztikai v6gzetr. analizist hogykisziirjeaz eset leges hibdkat, abb6lad5dna, ami hogymdsszem6lyis6g ripusi embe, rek vettekr6szta kit szemindriumon. igy k6sznlt Az stalisztika eredjelent6s m6nye mutatta. azt hogynincs kiilcinbs6g 6g6sek az sziima k6ztitt.A tiizs6la j elent6sen utiinmindket csoponnak csdkkent izgalmi az szintje. k6t csoporr A ragjaikcjzd$ egyerlen kiil6nbsdg csakkimu volt
?ct

ER6(? TITOISATO$

jehogyezutdn kisebb t.Lgiai v6lt6k. igy csoponj6nak Iathar6: Robbins befolyisdnak, misok vilem€ny6nek, lent6s6get fognaktulajdonatani val6 pedig csdkkent v6letlenben hil fontossdga. a csoponj6niil Burkan gyakorlatlal rendelcsoport13 tagia- miir bizonyos A harmadik el6k6sztilet n€lkiil kezdteel a kez6emberek nindenf6leel6zetes csoponjdb6l keriiltekki eltalibanRobbins Ezekaz emberek liizs6tet. csalddtagok videoszalagra vettik. A s.rjt6munkal6rsai, Az esem6nyt peri6dus. N_em felk6szill6si volt v6gigaz esemdnyt. ;s bardtok n6zr6k tagjaikijzottnemvolt m6dszer: csoport a vagybirmilyenel6kdszildsi A kdziil l2 egette kdsziilod6s. li r6sztvev6 semnif6lckdzds, el6zeles sorrn. megr talpiita bemutat6 vdlaszok sziilettek. els66s Az r A kutatds k6rd€s€rc kdvetkez6 tiz 6s tdbbs6ge magas kEpzetts6gii si' k6rd6sre: r6sztvev6k a a n)dsodik anyagilag rendezett ezekaz emberek keres ember. feln#r6sszerint A p6nzkeres6s, hanem kdzcitt 6lnek6s c6ljuknempusztiin kdriilnenyek a 6s k6rddsre: r6szlvevok A az 6nmegval6sitris.harmadik a negyedik Tdbbs6giik 6s izgatott f€lt. sikeriilt. 647. a nems6riiltnleg.trizs6t6juk m6rt6kij izgatotlsdg inhogybizonyos volt a trizs6ta elott.Val6szinii. motiminr gdtoljaa s,kert.Ez a bizonyos..izgatotts6gi" kdbbsegtui. vici6 fbntostdnyez6 lehet.mivelBufkanis azt dllitja.hogynemszan6lkiil. fesziilts€g bada trizrel6pninyugodtan, fel, sikeresen rdsztveEl6zetesen t6telezt6k hogya liizsdtiban azt A 6ttidikk€rd6s6v6 emberek val6szfiriileg beft16 tbrdul6k. felmdrds viiizontkiviliglott. hogyez csakiidagos m6r!6kre adottviilaszokb6l hogyels6sorban s6riiltek azok benigaz.Figyelemre mdlt6eredm6ny, a 6s szercpe nem meg,akik sziimara vezet6k m6sjelent6semberek !oll nag)onfonro\. "krk nemhrrrek velerlenekben. tirnrk. e\ il Ugy vetett bizalom.hogy hogy a sikerhezelengedhetetlen mi4sokba a magunk felelta csoportvezet6nek. mintegy etadjuk ellenorz6st az Ami a hatodik. hetedik nyolcadik 6s k6rd6st illeti: minden r6sztvev6 izgalmiszintje csiikl€nta trizsdta utdn, az izguldsra hajlam de val6 jelent6s stresszhelyzetek eset6n egyikiikn6l m6rt6kben. semcsdkkenr Els6 kijzelit6sben aztjelenten6. ez hogy a trizsd|a hosszitdvonnem segita fdlelemfelold6s6ban, - mint ahogyazt mir el6zoleg letde is hattuk- a l6lelemmel kapcsolatos energia, izgalom az sziiksdges ahhoz,hogyl6trejdjjenek sikeres a tlizs6tdhoz sziiksdges fiziol6giaiveltoziisok. Sziiks6g teh6tegybizonyos van izgalmiszintre. ez cscikHa kenne, akkortalrn nemicjhetne az effektus. l6tre Azok,akik megs6riiltek.tiizs6ta a udn fgy 6rezt6k, hogynemv6ltozottv6lem6nyiik sajiitlehet6s6geik6l, v6letlenek a szerep6r6l vagy a fontosszemdlyek, szem6lyis6gek szereper6l dletiikben. Azok, akik

30

ATfZTiNc

v6lemdnyiiket. Meger6stinem6gtekmeg,alaposan megviltoztattiik 6s, diitt bennuk hit, hogy6k maguka kezdem6nyez6k hogyaz 6let a jecsdkkent kiils6,fontosszem€lyek a titbb6-kev€sb6 szabelyozhat6i Ebb6larra kdvetkeztethetiink, a tiizs6ta hogy lentds6gdnek szerepe. adottsz6muka. er6t6sitnbizalmat tiizsdta hdrom fontost€nyeA kilencedik k6rd6st illet6en sikeres a ldhogya csopo egymdsra hangol6djon; z6j6temelhetjiik fontos, ki: tiizs6tdt szemilyis6ge; sikeres a ny€ges vezet6karizmatikuss6ga. a hidnyoztak bea kell, el kell kdpzelni. Ezeka tdnyez6k ,,vizualizehi" viszonttdbb6-kev6sb6 megvoltak, mutat6 csoportn6l. t6bbi esetben a 6sez lehet{iv6 a sikeres tette trizs€tiikat. k0hatiisa. k6t csoportvezet{i A Tizedikk6rd6s: csoportvezet6k a pr6brltaugyanazt n6el6mi, bdr Robbins l6nbdz6megkdzelitdsben A hdnyolyandolgotis fdlhaszn6lt, Burkantanitott. m6dszerbeli amit nem Egyetlen ldnyeges elt6r6s kiiliinbs6g eredm6nyekben ldtszott. az r6sztvev6szem6lyek mik€nt mulatkozott esak, hogya kis6rletben az v6lekedtek 6letiiket meghatdroz6 t6nyez6k6l. sikeA az befolyesol6, szererestiizs6ta ut6nRobbins csoportjebankiils6,fontosemberek a pe. Burkancsoportjdban pediga v6letlennek, mint az dletiinket befoly6sol6 fontoselemnek szerepe csiikkent. MAGYAR izAToK VAsrAc TATPB6R pr6b6ljdk Ami6taismerikezt a jelens6get, az6ta megmagyari{zni kiigyakan egymdsnak ellentmond6 I6nbiiz6, is felt6telezdsekkel.legA r6gebbi elkdpzel6s szerint tiizs6tdban vev6emberek a r6szt talpdnnagyonvastagszanrr€teg 6s ez v6di meg6ket a h6hatdst6l. a van, Ez magyarezat igazis lehetne, a szarur6tegnekmindenk6ppen ak6r de is jellegzetes fel kellenemelegednie, 6gnie kellene,amit mindenkor szag Ks6r.Errdlazonban leir6sok a soha nemszdmoltak A mostabe. jdrnakmar mezirl6b. a ni ftsztvev6k kdziil egydbkdnt kevesen is S6t, kutat6kegy r6szehangsflyozza hogy a r6sztvevrik is, talpbdrev6kony6s hajl€kony volt. Ezt a term6szetesnek magyardzatot ietsz6 tehdtelvethetjiik, a szakirodalomban b6r ManusTrentius Varr6t6lWernerig Ba8chirg tiibben is hivarkoznak rri. [20] 0NHrPN62N Val6ban, dnhipn6zis segits6g6vel csdkkenlhet6fejdalom a intenziresa, sdt 6ppensdggel teljesenmeg is sziintethet6. Ez6rt leherhipn6zisalatt olykor miit6teket,akiir foghrjzdsr v6$ehajtani.A fajdalom hipnoriis

31

ER6I9 IIIOf,ZATOS

volna a h6 azonban nem azt jelenti, hogy megsziintek kus elnyomasa az Olyan eseriil m6r beszdmoltak 6ltal okozottfiziol6giai valtozasok. viselt el rendKvii]i frjamikor valaki tudatosan eS/korf feljegyz6sek, vez6r el6tt tette akj Seaevola, az ellens6ges daknat- peldinl Muciu^e 6s a r6mai katondkbrtorsdgdt, addig tiizbe a karj6t,ezzelis bizonyitva elkeilyen esetekben tartottaott, amig a karja el€gett.Temdszetesen pontosan a az M6rpediga tiiztdncra ilhetetleneka fizikai veltoz6sok. jellemzd,hogy a sikeresr€sztvevdk l6banem6g meg valamilyen fizi kell kai magyar6zatot teh6ttal6lnunkajelens6gre. Mozc,{s A cYoRS A a a Az egyiklehet6sdg gyors,thalad6s fon6 feliileten. ,,profi"bolezt 6s gft trizdncosok val6banfutottak a pardzson, igy maqy^r6zta a m6r idezeft kisuny is. Szerinteglorsan kell kapkodnia l6bat, s dombonjan tafiani a l6bfejet, s alkor napontaakart6bbszdris mindenf6le elEz n6lkijlftszt lehetvennia bemutat6kon. a magya#zat kockazat a 6ri csakidfiszakosan a feliiletet mert hogyha fogadhat6, k6tsdgtelen, belsej6benmaximdlis a h6m6rs6klet, akkora h6nekkiretttiergy magas Bizonyos, hogyr6szben lesznek. egyre h6m6rs6kletcsdcsok kisebbek p6ld6rl Kuda BLt, indiai fakir, 6s val6ezzel a m6dszeneldolgozott rdvidpar6zsszotilztdncosok ftsze is, hiszen egy sziniileg amerikai az is De szinte futvamozoglak. m6gilyen esetben sz6mithogy nyegen, tud ki mennyire 6smennyire lelkilegfelk6sziilni. f61,
liivolsag a leliiletLl

kdldsz6vet

hamrdteg
a paris h6rndGdklete l.6bra. A talpb6r h,StneryZkletZnek eloszldtaa Jeliilett'tl lefel6. Gtors no.Bdsesefttrrdvid az 4rintke.asidej€ a bdt 6s a padzs kdzdx- a h6ninaklet nen etne lkedik Anyesesen.

32

ATfzT,iNc Az 1. 6bra egy egyszerlirajzon ezt mutatja be. Az id<iszakosan magas hdmdrs6kletii tdrgy belsejdbena hiimdrs€klet alacsonyabb, mint a kuls6maximrlis€n€k.Ez a hatds term6szetbentetten a is 6rhegondoljunk t6, csakarra,hogybdrkinyugodtan elcsippenthet ujjaival egy 696 gyefiy't. Lenyeg6ben ugyanez hates€rvdnyesiila borospina c6kben melyekm6lydn is, mindigalacsonyabbh6m6rs6klet, a a mint szabadban, a legnagyobb akiir ny6rimelegben merta h6m€rs€kleri is, csricsok €ft€kefokozatosan csdkkena m€lys6gn6vekedds6vel. Ugyanez a hati4s talajra vonatkozik. a is Pdld{ulSzib€ria egyes viddkein n6h6nym€term€lysdgben 6rdkk6 mft fagyotta talaj,de a felszinen lev6 viz - ideiglenesen ak4r20-30oC-rais felmelegedhet. Mindez azonban nem magyarr4zza hogy a r€sztvev6kakfu h6t azt, mdsodpercig megtudnak is 6llni a fon6 felszinen tiizs6ta kitzben [21]. jellemzd, hogy s6t61nak, Altal6banaz a teh6tlassan momgnaka tiizdn. 6s az amerikai instrukorok kifejezettenarla tanitjdk a r6sztvevdket, hogyne szaladjanak. tehit a gyors6s ritvid 6rinrkez6s. Igy minr magyajelenrdsr6sz6n6l. r6zatnemiillja mega hely6ta megfigyeldsek

A LEIDINTROST-HATIS Vannakolyan fizikai effektusok, melyekval6banhatSsos vddelmet nyijthatnak az izz6 parazsellen. Az egyik ilyen leher6s6g, amir m6r r6g6taismemek,az rigynevezett Leidenfrost-effektus, melyet a 2. iibrer6lkiinnyen meglehet6(eni. Amikor valarnilyenszil6rd, fon6 felller fdlittt nagyobbfolyad6kcsepplebeg,akkor a pdrolg6folyad6kkdr gtjzpiimaalakul ki, emiatr a folyaddkcsepp lebeg, s egy ideig nem rud elpdrologni.linyeges, hogy ez a jelens6gcsakbizonyosh6m6$6klethat&ok kiizittr alakul ki. A minimelis h6m6rs6klet, azazkitriilbelnl 200 .C alatt m6r nem el6s inrenzi!a piirolgas. a csepp feliilene es a esik.szitterjed rajta. gyords - ez koriilbeliil 600 .C _ san elperclog.Bizonyoshdm6rs6kler {tjtdtt pedig mir az€rtnemaiakul ki ez ajelens6g,mert a nagyobb cseppsok apr6darabra sz6t. esik A jelens€gnek geometriaihatdraiis vannak.Olyan k;s m6retalatt, amikora csepprrmdrd a g6zpdma 6s vastagsidga azonos, nem tud kialakulni a v6d{ig6zp6ma. a m6retkdriilbeltil mm-rerehet6. ez Ez 0,t A folyad6k(viz) s6tartalma csiikkenti a hat6st,melt a kicsap6d6s6 is segiti a feliilet nedvesit6sdt, ha hozz66regy kis vizcsepp,akkor eltes r0l, felsziv6dik a s&6tegen.Parizsl6 feliiletek fdl6n azonbanmr_s a helyzet.Ilyenkor a vdd6gdzperna az6rtnemalakulhatki, mert a p6rus

33

[N6K? TITOISATO6

jdratai kdz6tt a giiz elt6vozik,nincsenv6d6r6teg'ami tdvol tarthafia a az&t l6nyeges, folyad6kot a feliilettiil. Ez a tiizs6ta szempontjdb6l tekinthet6,6s a por6zus mert a parezs6ppenilyen por6zusfeliiletn€k pafizsfeliiletekfelett nem alakulki a l€idenfrosFjelens6g[22]
piiro lolyad sePP lgd dkc

96zkiaramliis

parardleg vdd6 alakulki
egyenes, fel(lel szilird fofid,

folyad€kcsepp

vdd6 porozus mentdn ludkialakulni piirardieq nem eg:terieten, fel0tei

meft hrlt/is.A foffrt feliiletentdncola folvadekcsePP 2. 6br.. Leidenfrost pdmre?B'ldi azirintke.ist'L eg vikont Az a lehets6gesb6r s6rIetlens6g6re. egyikleM6g k6t magyarazat pedigh6a htiti az izzadds a b6r feliilet6t, pSrolgrs az, het6s6g hogy j6r. elvoni4ssal

HfTEs P,4Rorc,isos
hogya lehetabban, is a Bir n€hiiny esetben gyolsmozgiisnak szerepe p6lddtis (Brazilia'Bali. lSbanem6g meg,de l6ttunkolyan t5ncosok sokeig megmagyarAzhatatlanul amikor a r€sztvev6k G6r6gorszdg), fontos,hogy mindiissze az Ezekben esetekben vannaka parazson. 'C-os hijmers6kletti a pari4zssz6nyegen mozogtak r6szF csak300-400 miatter6pszich6s dllaPotuk izgatott melt vev6k.Ez azertlehetsdSes, hogy bizonyult ahhoz' hiit6snek kezdtek. ez elegend6 s teljesen izzadni fontos viszont miir nagyon az ne€gjenmeg.Ezekben esetekben b6rijk pszich6s dllapotba keriiljemegfelel6 az, a hit, vagyis hogya tdncosok j elent6sek att6lfiiggdleh€tnek kiizijtti kiilitnbs€gek nek-Az egydnek jdnni, s efiiart izzadni Az izen, hogy kr, mennyirek6pesizgalomba is kis neml6tszik, a hlitdsre mennyis68 elede a zadSs talponpersze j elenl6te gyakorlatilag dszrevehetetlen gend6, nedvessdg a

34

ATUZTANC

A b6r p6rolgdsa kdvetkeztdben fell6p6intenziv htt6sr6g6ta ismert jelens6g. szaun6kban A olykor 12G140"C-rais fcilfijtika leveg6t,6s a ftilk6ben iilitk tijbb percigis kibid6kezt a nagymeleget. ember Az b6re6s teste az6rtnemmelegszik ilyenkor,merta b6riinlev6 vefdl rejt6kmirigyek vercjtdket vdlasztanak 6s az elprrolg6viz lehiiti a ki, b6rfeliilelet. emberb6r6nek Az feliilet6ncm2-enk6nt nagyjib6l k6F szdzverejtdkmirigy e169g€ van, egyenl6tlen eloszldsban:talpon6s a a teny6ren dtlagk€Fhdromszorosa, a h6tonaz etlagosndl az mig keve sebb verejtdkmigyeksz6ma. a Ndzziikmegn6h6ny kdzelit6szdmitdssal, az izzadiis hogy segitsdjirhat az emberan6lkijl,hogy g6velmilyen h6m6rs6kletii pardzson valamilyen maradand6 kfuosodds 6rn6.A maradand6. enyhek6rode sod6s mir kdriilbeliil60 'C h6m6rs6kleren bekdvetkezik. Ekkor az emberb6r6ben visszafordithatatlan vdltozdsok indulnakmeg.A h6, m6rs6kletet toviibbn6velve mdr6g€sisebek kelerkeznek, er6sf6i 6s jelentkezik, b6r megpilosodik. dalom6rzet a felh6lyagzik, lehdm)ik. Ahhoz,hogy n6hriny becst6st. szdmidstelvegezziink. legfontoa sabbh6dtaddsi ijsszefiigg6seket legal6bb rajvidkirdr6erej6igis, egy mertetni kell. A pardzs fdliitt mozg6 b6rfelijler alapve!6en hiiromm6 don kapja az energidt: h6sugiirzdssal. h66taditssal, h{j,/ezet6ssel. 6s Amikor a talp a panizssz6nyeg mozog, fdl6rt akkora h6sugrizds a 6s h6:ltadis legjelent6sebb.h6iitaddsndlIib a forr6 levegot6l a A a kapja a h6energi6t, 6n6kdta lalp b6f6nek a kornyezeti €s ds leveg6h6m6rs6klet6nekkiildnbs€ge,mozgds a a sebess€ge a |ib alxkja6s m6rere 6s hatifuozza Kiziir6lag meg. h6vezetdssel a h6energiiit b6rfelijlet kapja a akkor.amikor6rintkezik pariizzsal. a vagya fonri hamuval. ez az De dsszes id6nek csakt6red6ke, nemteljestalpfelulertel rii a tiiz mert 16p tiincos pardzsra. a mint az elefiint. hanem iiltaldban labfeiet a domborLirn r". mrrreg) ra \e..rig.irdul l"bfclr parrz:on. eg).cr) pnnl a rc1 csakmeglehet6sen ideig€rintkezik forr6 talajjal.Eppenez6rt rdvid I az id6 legnagyobb r6sz6benh6sugdrzds a h6iitadds meghatiroz6. a 6s a A h6sugiirz6s m6l16ke els6sorbansug6rziist a ]ead(i felvev6 6s feliiletekkcjzti hom€rs6klet-knl6nbs6gt61Mindenfelijlelsugijroz fiigg. hot, de ennek m6ndk6t er6sen belblyrisoljate\r h6m6rs6klete.h.isugira ,A zessal ,tadottenergia teslekhom6rs6klerdnek a negyeclik hiltvinyival a.iinyos. homErs€kle! fontost€nyez6 feliiletDin6s6ge: A utiin I csi_ szoh.riikrijsfdmfeliilerek j6l nagyon visszavcrik h6sug:iizisr. I a mig mat1. durva. por6zus feliiletekj6lelnyelik. L6nyeges. hogynema fehi let szinehatiirozza elstisorban elnyelthcienergia meg az mennyisdg6t_ Egy feket€re fesrett. nagyon simdra csiszok aluminiLtmfelillet a h6su_ girzis nagyrdsz6t vjsszaveri. term6szetben A nrgtal6lhat6 hosugiirzds

35

ER6K? TITOKZrIOS

test viszont a gydnyiirij feh6r zdzmara' szempontj6b6l ,.legfeket6bb" elnyeli a h6sugiirmiatt szintetijk6letesen amelyfeliilet6nek€rdess68e "C alatt is megolvad ziznura, hanapsugiirzis 6ri a zdst.igy n6ha0 l6b valamint emberi feliiletenemnyeli el tdaz 6s A parezs hamu, kdrijlbeltil20-25qd-et a bees6 h6sug6rz6snak a k6letesen h6sug6rzdst, (€) figye_ tdnyez6vel vessziik visszaveri. Ez6rtezt egy{gy reflexi6s befoly6solja az energiamennyis€get atadhat6 lembe. h6sugdzassal A 6selHa viszonya. a sugtrz6 is, hogymilyena k6t feliiletgeometriai kiterjedesii sikk6ntfoghat6 v6gtelen nyel6 feliiler k6t p6rhuzamos, h<ia helyzet, mert elnyeli a teljeskisugrirzott fel, akkor egyszerLi feli.ilet m6taz v€gtelennek egyik Ha mennyis6get. nemtekinthetd -, szdgarmak akkoreztegy ligynevezett pediga talp nemtekinthet6 Ez vesszijk figyelembe. mutalja^zt, hogy a h6sug6rz6s t6nyez6vel visszaver6d6s 6s nem6ri a talpfeliiletet, a tijbbsz6r6s mekkomr6sze nyel6dikel az adottv6kevesebb h6energia hienyamiatt mennyivel amelysugrirziissal gesfeliiletben. a k€t feliiletkdzitltihdenergia, Igy tuhat6 ijsszefiiggessel le: ad6dik6t,a kdvetkez6

lw '4"'"'l l @= 6V;",a,-r;,,) €,.,,. 8,,,,,

,*t I

feketetestemisszi6s az A .r t6nyez6 fizikai 6lland6, abszoltit egy t6Ert6kekdriilbeltil5.1 - l0a'Wcm?. Ha az s reflexi6s tdnyez6je. vessziik, akkorezt az osszefiigg6st mintegy0,75-nek nyez6k6rt6k€t kiszdmitdse,ltal ksug6rzott h6energia a merishasznelhatjukpariizs h6kedv66rt tegyukfitl, hogy730 "C a pardzs hoz.Az egyszerLisdg (ezkdriilbeli.il 1000"K). Ez az esetfelel mega KudaBuxm6rs6klete tijzfut5sok6s amerikai f61e londonitrizfut6snak a Tolly Burkan-f6le kiszdmolhat6, hogy segits6gdvel nak is. Ekkor a fenti ajsszeflgg€s hozz6Wm'az energiarram. a talp h6m6rs6klet6t ha mintegy 000 30 "C-nak vet6legesen 40 vessziik. ha ds De ez a 30 000 w/m, csakakkorjut a talpra. a pardzs a talp v6gfeliileteegymrishoz nagyon kdzelvan.Ha a lalp nemtekinthet6 p6rhuzamos 2kkor a sz6gf6nyez6 ezt telen, a par6zzsal feliiletnek, (6ft6ke ercisen cs6kkenti legfeljebb lehet). I Ekkor az elnyel6feliilet v6ges kjcsi a sug6rz6 k6pest, a vizsgaltfeliiletdltal igy 6s feliilethez csakkis i6szea kisug5rzott esetiinkelnyeltenergia energidnak. Jelen ben,ha aztt6telezziik hogya talp,ami 30 cm x 10 cm-es fdl, feliilet, legfeljebb centim6tere a pardzs 20 van felszine f6lijtt, akkorenneka szogt6nyez6nek6rt€ke az kdrijlbeliil0,1 a m6rnoki 6bl6zatokszerint Ez azt jelenti, hogy az el6bb kiszemolt3 Wcm2-nekcsak a 1231. 107.-a a talp b6rfeliilet6t. a talp l0 cm-revan a padzs fdl6tt, 6i Ha

36

ATfzriNc n6, 0,16-ra tehiitakkormdra teljessugft6rt6ke akkora szdgt6nyez6 a nyetiel a talp feliilerc'Ha a talp kiizvetleniil paz6s 16 szrzal6k6t t6nyezoakkor 1007,enneka millim6terre), r6zsfcjl6ttvan (ndhdny 6rtdke,6s ekkor kapjuk a 3 Wcmz-es6rtdket. nek az 6s h6Stadessal hoveKviil A h6sugituzSson jelentdsa konvenci6s felvett h6is. mennyisEge Ekkor a biir 6ltal kiizdlt energia zet6ssel szamithat6: dsszefiigg6ssel a kovetkez6 6ramsiirijs6ge

@ konvekci6= a(L*,, - ^")l *L)
6 vezetisset=kTrz:t;

-r",")l 1 w
|

I cm-l

, 1 ,

d t€nyez6je' a talp 6s paidzs vagyhamuh6vezet6si aholI a levegd, adja,6lland6drt€ket a Ez kdzti t6volsdg. az dsszeliigg6s maximdlis nagyon fizikai 6s geosok t6nyezii eset6n. d h66tadasi Az sult eUapot kiizittt Fiiggatt6l,hogymilyenkdzegek param6ter fiiggv6nye. metriai viq/on) ieg)miishoz ezek zajlrl le azenergiarladds. hdmdhekletdtbl. viszontmAr egy6rtelkiil6nbs6gek A tott sebessdg6t6l. h6m6rseklet miienmeghatdrozhat6k. parads sebessdg geometriai Albl6ban a jellemz6 h6m6rs€klel, 6rt6kekb h6dtad6si t6nyez6 hogy az a m6terekn6l mondhatjuk, azt hogyez akkorigaz,ha nincsp6rol10w/m''C [23].Tee]nk hozz6, a megveltoznak furcsam6don Ekkorazonban g6sos hiit6sa feliileten. fdlmeazaznehezebb a h6csere, romlik h6csere fizikai k6fiilm€nyei, a htit6s repiil6gdpeka a legiteni ialpat.RendKvijlhat6sos p6rolg6sos drhaj6k hiit6s6n6l. visszat6r<i 6s n6l.a vadeszg6pekn6la vil6grirb6l vizsg6lata m6r€ses kezd6diitt mege probl6ma Az ut6bbi6vekben gyorsan cs6kken a a h6m6rs6klet azt hogy A 1241. sz6mit6sok mutatjdk, vagyunk fea hogy felnletfitibttannatfiiggv6nydben, milyenmagasan a Ha liileft6l,6smilyena fritijttfeliiletgeometrieja. p6ld6ul pardzssz6a h6m€rs6klete csik, akkorfcildtte leveg6 nyegatakjahosszi.vdkony alacsony lehet, tal5n100'C. centim6ter magassiigban el6gg6 m6r30-40 'C-osfeliiletih6m6r6s Ha egyk6r alak(.mintegy m dtm6r6jri ?30 5-6 parissz6nyeg h6m6rs6klet6t. akkor fttlattt m€rjtikmega leveg6 sekletii 'C, nem a sz{inyeg kiils6sz6ldn h6m6rsdklet tdbb,mint 50-60 hiszen a melegebb oldalr6ldramlika hideglevego,majd befel6fokozatosan kiizep6n6l magasba a ernelkedik. a legmaItt lesz., a parizsszonyeg 6s 'C is. gasabb hdm6rsdklet, a el6rheti 400-500 6rt6ket A kijr alaki paa "C peremen6l azonban Sltalrban nememelkedik 250-300 rdzsszdnyeg

37

TITOI(ZATOS [R6K?

1tll6 leveg6 a hcim6rs6klete. egyr6szrvev6 viigara sz6nyeg Ha nem kijzep6n, akkor.,csak" 250"C-osh6m6rsdkletrel szi{molnia. a kell A fenti adatokat figyelembe v6vea h66tadissal kitzirlth6mennyis6g,h6teljesitmdny 6rt6ke kdriilbeliil w/cm, lesz,igy reh6tmdrki 0,2 ludjuk sziimitani. hogymekkora h6aram a ralpfeltileret. gyakor6ri A latbanazonban is figyelembe azt kell venni, hogy a feliilet nem egyenletesen beteritve van par6azsal, hanem feliiletnek a legfeljebb a fel6t boritja.IEy aztl^ M el6bbemliretresetben, a talp 20 cm-re ha van a pariizsfeliilet ltiltitr, akkora ralpat6rint6h6reljesirm6ny mintegy 1500 Wmr, a konvekci6kb6l 2000Wmr, teh6t iisszesen kiirllbe Iiil 3500w/m, Iesz(0,35Wcmr). N€zziikmegmost,hogymi az energiaiiram. hrit6s amit segits€g6vel tudunkelszellitani talp feiiilet6r6l. fiziol6gusok a A rdg6ra v6geznek miir ilyen kis6rleteket. Erdekes, hogynemtudtakmaximdlis izzad6s€rt6ket megiillapitani, ennekdirdkekiilajnleges merr helyzetekben vagyegyesbetegsdgekn6l nagyonmagas leher.Kiinduliisk€nt azony. ban drdemes felhaszndlni Shoefeld 4s munkatdrsainak mdrdsi 6rt6keit[25]. M6r6ssorozarukban "C-rafdlfijrittt sztrazleveg6jrj 80-90 kamrdkban kelletta r6sztvev6knek percet 10 ek6lteniijk.6s m€rr6k a prirolgris miatr bekdvetkezett silyvesztesdget, mely kort6l. nemt6l egyariint fijgg.A mdr6sek eredminyek6nt I8 6s 35 6v k6zti r6sztvea v6k dltaldban r6bbverejr€ker vdlasztorrak s jobban biniik ezr .l ki, is magash6m6rs6kle!et. f6ffiakndlpercenk6nr g/m, verejr6k. A 32 a n6kn6l22 g/m, volt az ariny. A 36 ds 45 6v kcjzii$ikorcsoporrnril ezekaz drt€kek mdr27. illetve20 g/mr,recsdkkentek. ut6bbicsoAz port esetdben ncikndl b6 etiilerh6m6rs€klere a -10.C-or is a a mrir meghaladta. azels6csopoftban f6rijaknril mig a csak38,2"C-raemel lederl bdrhonrer{eklete . ./ ero.i//odas mrilrt Ezekaz 6rt6kek azonban nem haszndlhataik kdzvetlenril tiizsdta il eseterben, ma-qasabb mert h<jmdrs6kletenizzad6s az m6rt6ke h€rszere sdreis n6he!. Ezenkiviil rudjuk.hogya ratpniil a k6zn6l 6s siriibbek az izzadsigmirigyek. otra kivilaszlottizzadsig igy mennvis€ge leg_ is alrbb kdtszerese irlagosnak. azrdn mi esetiinkben.t az iery r ftnti df t6keknek lc.qaldbb ndgyszeresivel a szilmolhrtunk. pedigezt az Ha €rtdkel rersziikfi€s.elembc. rkkor kitfiitbcliilI e/m)secfolyad6kel_ pirolosltrtiis6val saimohrunk. kell Mivel a viz pdrolgiishclje a ezen hcjnr6rsil<leten milli6 Joule/kg. 2.,1 igy a hiir6ssel elvihet6h6iiram mennyis6ge.{800 Wnr. azaz t.jbba 3500w/m, es ielvetlh66rarnnd. A p.rrizstdlcju20 cendm6ter magassiierban halad6 borfetiiler szirn6ra teh6t elvilegnemjelenrprobldmiir 7j0 "C_os a parrzsh6sugiirzisa ds a koriilbeliil250'C-os leve€r6. ralprzonban A elkerilhetetleriil le6r.r

38

aT0zriNc
3500Wm'_eshcfluxl$nrl par6zsra es ekkcr az el6bbkisz6mitott is, venni. \okkalnagyobb kell eflekel fie'elcrnhe nl& csak akkor,ha a biirf-eliilet legfeljebb N6zziikmeg,mi rdrt6lrik a Ebber ^z esetben sugivau 5 millim€tertdvolsdgra i1 pardzst6l. vastag le30 z6ssal itadotth6teljesilm6ny 000 Wfin'. Az 5 millimeter a parizsr6l a keriil 6t m6g vegdrdszben h6vezetessel tovebbi h6energia talFa. Ennek 6rt6ke4500 w/m', ha a levegd 6s a talp kijzti h6m6raz Ha 700 seklet-kiilttnbs6get "C-nak vessziik. tov6bbcsiikkentjiik akkor 23 000 w/m'-re 5 eldbbi tdvols6got millim€ten61I mitlim6tene. nagysega. Enn6l kisebbr6s6n6ket dtvitt h6energia n6 a vezet6ssel ez figyelembe venni,gyakorlatilag mft teljeskonm& nenlerdemes nem alakulki a talp €s a patekinthet6. Val6di 6rintkezds taktusnak is a r6zskdzt,merta talp elzarja levegd6tjdt,6s a nedvess6g lehiiti a hamuval kt6ltiitt 1 parrzsfeliilet6t, rigyhogy mindiglegalSbb mrn-es na€iysdga Az h6energia 6s kdzott. 6tadott r6svana talpfeliilet a pardzs mrr nem tud ellensfhiit6ssel tekint€lyes lehet,amit t€rm6szetesen hiszen amikora l6b a panincsis szijks€8, lyoznia |4b.Ene azonban viz, nemfogy el hiitesre ijsszes maradegy kis az rdzsfdldtt mozog, hogy 20 000 w/m' a tdbba Kiszimolhat6, ,,tartal6k" bdr feliilet6n. 6s kdzveden kontal(usnrl, 13ffi Wrn? az a felesleg, lethiit6s-ig6ny amita szervezeramikora talp a paris ltildff van nemfordithiit6s egyenenergia&amok 6s sziiks6ges re. A talpa!melegit6 a hiltdshez hogy a pardzsfitldtt eltijlt6tt id{i bogyan sfly6b6l megbecsiilhetd, id6vel(l6sd3. abra). ardnylik par6zson a eltdlthet6 (a teruegyensrily6b6l 3. Abr,na bevonakezott Az energiadramok id6 Ebis fiildtt tdlthet6 ar6nya. let) kiszamolhatdparizson a par6zs a "C-osa par6zs. idej6nek akkora s6ta hogyha 730 b6l ^z kdvetkezik. a drintkezhet leb a pardzzsal,t6bbitmessze fda a legfeljebb 57.-6ban (Ez hogya talpfelulet egy liitt kell tijltenie. az5'l.-os6rl6kigy 6rtend6, 6rhela par6zssz6nyegre, ami darabkeia az 6sszid6 sziial6kdig csak dt megoldhat6.) kdtsdgteleEz meg{elel6 lrbtartdssal jdr6sitechnikiival 6s Ha a kivin, de nemleheteden. viszonl talp nemizniil gyorsmozgrist hogynemel6gpusztAn gyorsmoza zadmegfelel6en, akkorval6szinli. g6s6s a ritvidkontakusido, ilyenkor b6rfeliiter meg6g. p6a m6r A 6s jelent,de a gyorsmozgds. rdvid rolgdsos hiitesilyenkor segits6get is a kiv6d6s6hez. kontaktusid6 ciengedhetetlen az6g6si s6riil€sek Ndzziinkmostegy olyanesetet, amikora paris feliileti h6mdrs6klete 500 'C. Ekkor a par6zsra vasm6g mindigvdrdsizzi{sba tett jdn, 6s a parizsis j6l 16that6an izzik. Ilyen esetben sugiirzessal a 6t- kijadotth6aram az adottreflexi6s t6nyez6k tigyelembev6tel6vel riilbeliil 10000 w/m,. Ha reh6ta par6zs fdl6$ mintegy20 cm-revan

39

T|TOI(ZAT0S rt6f,?

a talpunk, a pardzssz6nyeg 6s feliiler6nek fel6t boritjapardzs, akkor kciriilbeliil 500 w/m, a sugiirzis hdteljesirmdnye. HdAramldsb6l megint csaka fenti adatokat figyelembe v6ve- mintegy2100w/m, sugLrztk et a l€alpra. Lithat6, hogy a h6energi6karanyaitr mdr megfordul: tiibb energiat kapunkh66raml6sb6l, h6sugrrzesb6l. mint Ebben az esetben, ism6t4800Wmr-es maxim6lis ha htit6si kapacitiist t6teleziink fttl, a tartal€kunkmir 27OO W/rr.t2 lesz. Ha a b6rfeliilet I millimeterrevan a pariisfeliilett6l - kontaktuseset€n a talp fel6 irdnyul6 h66ram 6n6ke13 000Wlmz,Maz 1.30Wcmr. A ket mennyis6g arrnyeb6l kiszdmithat6, hogy ktiriilbeliil 500 "C h6mdrs6kletenm6r 307,-nyiid6t tittthetiink pafizsfeliileten vdgigl6pkedhetiink a rajra. A fenti sz6mit6sok perszemeglehet6sen durv6k,de 6rz6keltetik,hogy javulnak a h6m€rs6klet csitkken€s6vel erdsen a.,til€16s" es6lyei. eqysdgnyi (Wmr) lalpfelUlebek energia abdot atalp aparis €s

| 4'

konkktustgeie amikor a parazsonalalp van y'

ahlphttesdnek eneruiaigdnye,

hiLssel elszdlliftal6 enerqiafelutet

ahlp hitdsdnek energjaigenyepariis a lehtt

atalpparis lelelt t6ltdtt ideje

id6 3. 6bra.A talpfeliileten vi. pdroledsa lev6 ntiaxfelvette eryiadranvtitto!/', saaziddliiqgyeny&en. A legtiibb par6zstdncndl parazsszdnyeg a felen m&t h6m6rs€klet (amita h6sugdrzes a h6ftarnlisb6l €s ad6d6 energiadtadiis dsszeg6vel m6riink)kOriilbeliil 'C-os,melynek 400 elviselEse jelentkiildn6nem sebb nehizs6get,megierhel6st. Hozzl kell ?f,onban tenni, hogy rermeszetesen izzadnikell ahhoz, hogya talp ne s6riiljdn meg.E modell - a paolgdsoshiit6stfelr6relezve segirsdg6vet meg6nher6, hogy mi6rtnemgyulladmegaz ijltdzek amikorruhdban, esetleg zokniban folyrLa pardzstdnc. ruhdnteresztul A elpdrolgd folladek;rmiszelesen a ruhdt is htiti, ha el6ggdkitz€l van a testhez.Azt azonbanmdr

40

ATIJZTINC

nem rnagyarlzzaez a ftodell, amikor valaki a tiizset,ban r6szt vev6 ad! m6sik szemelynek ,,immunit6st" Nem tudjuk, hogy itt milyen j6tsz6dnak pszich€s Ie. hatdsok

llizsriTA roRRd fs otAJ
Mt en Az el6bbi fejezetben itett modellmegmagyarezza is. hogya tiz' h6m6rhogyan tudjakelviselnia magas sdt6ban ftszt vev6€mberek felhivjaa figyelmet arra is, hosszi ideig.Azonban s€kletet ardnylag hogy az embercknem akrrmilyen kdriilm6nyekkijz6tt birj6k ki a maeg6sz gas h6m6rs6kletetAkik sikeresenvesznekr6szt a tiizs6tdban, hekapnSnak, 500 'C-os pardzs ha hogykomoly6g6si sebeket biztos, 'C-os vizben,vagy olajbankell€nes6lyen, pEldriulbok4ig6ri! 60-70 tdlniuk. Ennek oka, hogy a folyad6kok 6s a b6rfeliilet kiizdtt a h6a dtaddsi t6nyez6kdriilbeliil tiz-hdsszorosa gdzok6s a b6rfeliilet kttzti misr€szt a azazsokkal intenzivebba h6csere, h66tadrsit6nyezdnek, pArolgisoshfitesilyen esetekben nem segit,hiszena vizben,viz alatt, vagy olajban nincs parolgis. Val6sziniilegnem vdletlen,hogy a tiizt6nc,illetve a tiizpr6binak ez a modja terjedt el, 6s nemfoft6 vizben, vagyolajbans6t6lnata dsztvev6k. is adni Termdszetesen,ez a modellk€pes magyardzatot ajelenha m6gnem biztos,hogy igaz is, mert eddigsenkisemm6ne s€gekre, meg, hogy a ftsztvev6ktalpa val6banennyireizzad-e. Bfu erre a Kirlian-fotogrdfidval kdszitett k6pek kiizvetettenutalnak, de kdzvetlenul a pdrolgdsmAt€kdt nem m6rte senki, mert ez a feladat m6r6stechnikailag rendKv0lneh6z. Addig is azonban, amignincsbizonyit€k arra,hogya fenti modellmssz,el kell fogadnunk a hipot6zist, azt hogya tiizdns6t6l6k bihe a pirclgdssegitsdg6vel hiil. T0VABBI txH[Tds6c[x Tovdbbihfft6silehetdsdg lenne,ha megnijvekedne b6r h6vezetesi a t6nyezdje. Ilyenm6donj6val t6bbhot szellithama a v6rtuam rigy, el fel6 hogy a b6r hdm6rs6klete m6g nem niivekednea kdtikus 45 'C ftj16. (Egyel6reazonban semmisemindokoljaezt a feltev6sr, val6szinti, bdr hogy Ks6rletekkeligazolhat6lenne.) Termdszetesen tov6bbi hi'-re pot6zisek fdlitlithat6k, is ilyenp6ldaul kiildnleges a ,,v€d6erdterek vonatkoz6 elk6pzel6sezekeazonban eddigsemmijelnemutalt. M6r sz6volt an6l,hogyhipn6zissal 6g6si seriil6sek el<izhet<ik meg. Arra azonban semmibizonyit6knincs,hogy hipn6zishatrisa alatt s6riil6s 6sfiijdalom n6lkiil tiindnhetneaz 6ges. Ez6ft nem all megkiz6r6la-

,IITOMATOS ER6K?

gosmagyanizatk6nt dnhipn6zis, f6jdalomkiisziib az a emel6si 1ehet6s6ge.Segithetugyan, ha nem drziink fdjdalmat a tiizsdtaalatt, de ez iinmag6ban v6dmegaz6g6si nem sebek, s6riil6sek ellen. Mindezazert fontos, mert n6h6ny pszichol6gusszerint kiil6nleges dllapotbanaz jut6 idegrendszer szervezetbe hdt 6talakita 6s elvezeri.Ez azonban a tudomdnytalan n6zet, semmisemtdmasztja Eddigitapasztalataiok ald. valakis€riil6s szerint ahhoz, hogya tiizt6ncban n6lkiii vehessen r6szt, szervezet6ben fiziol6giaivdltozdsoknak v6gbemennie. izzakell Er6s dessala magas h6mers6klet kiros hat,sai kivedhet6k,az azonban miir a pszichol6giira tartozik, hogy eftelmezze.magy.tri,zza, milyen €rzelmit6nyez6k v6lthatj6k eztaz er6sizzaddst. ki AZIMBERI TfNiTZd jelens6gben Az 6rzelmit6nyezijk hat6sa ugyanaz eg€sz alapvet6, de egyt6ved6si lehet6sdggel kell. Nemcsak szi{molni Eur6p6ban, hanem a vildg mdsr6szein haszndltdk is rdgebben tlizpr6bet, tiizesvassal a a val6 pr6bat6telt, amellyel egy-egy vddlottigyekezett bizonyitani igaz6t.Ez ajelens6g azonban alkalmas nem ilyen igazsegok elbir.il6s6ra. Ha valakip6lddul ellitja,hogy2 x 2 = I, ez a magdt6l azt 6rtet6d6 ellitds az emberekben semmilyen 6rzelmireakci6val nemjdr, ez6ftaz illet6 ttzpr6baesetdn nagyval6sziniis6ggel meg6geti magat. valaHa ki viszonter6shittel, nagy6rzelmi6t6l€ssel 6llitja ugyanezt, akkor elk6pzelhet6, sikerrel hogy 6llja ki a tiizpr6b6t. emberi Az t6nyez6, az izgalomdltal kiv6ltottizzadds alapvet6en sztiks6ges ahhoz,hogy a trizs6ta sikeres lehessen. jelensdgel A k6tked6en vizsgel6k [26. 27] ezt a hat6st nem ismerik,kiz6r6lag v6letlennek a rulajdonitjiik, hogy valakinek sikerijl-e 6gdsi s6ril6sn6lkiilmegfszni trjzs6t6ta Mindenk6pp megk6rd6jelezhet6, tijzs6ta hogy segits€gdvel legy6zhetd-ea t6lelem.A trizs6ta val6szinrileg csak azt bebizonyitharja a r€sztvev6knek. ldteznek hogy pszich6s hatdsok. ezekldnyegesek 6s lehetnek. Akik a lrizs6t6t oktatj6k, egyszer sz6lnak sem an6l. hogyaz izzadds segits6g6vel tudunk6tmenni lrlz6n.talin az€nnem.mert ez a meglehet6sen leha.gol6 volna, senkisemfizemeaz6n. 6s hogymegranuljon izzadni. Sajniilatos azonban. hogy a tudom6nyosnak beiillilott szkeptilusok 27] nemismerik a pszichds fel rdnyez6k sdly6r el6s [26. vetik az azokb6l ad6d6 fizikaijel€ns6gek lehet6s6gdr. komolyveEz j6r. sz6llyel hiszen csaktgy sz6rakoz6sb6l szabad tiizbe,a panem a rdzsra l6pni,megfelel6 izgalom izzades €s hii4nydban silyos 6gdsis6riil6sek keletkezhetnek. szkeptikus A kutat6k ezzelt6bb bajt okozhar nak,mint a lelkes, tudomanytalan de ,,tiiztdnc-hiv6k".

II. nfsz

A A nuncsAr6t csoDAIG

ER6K? TITOIZATO.S

viratlan6s megte Az 6let€s a tudominyn6hdny ilet6nfelbukkan6 jelens6gek nemaztjelenti,hogycsotiin6 sora magyar6zhatadannak l6tiik6csaka hivatalos tudomdny d6kkaldllunkszemben, legfeljebb Mir6l is van senkifdldj6n tal6lhat6k. r6n kivijl esnek,a ludomeny pelddt. sz6? N6zziink n6h6ny hogya nagy6s silyos titmegek neg' Els6 hallesra felfoghatatlan, gorrlt* magukkijriil a teret,pedigez nemcsak csillagSszati. hanem drdekes fura hatd 6s is t6ny.Kiilijnijsen fdldi m6r6sekkel igazolhat6 ahol sokfordulhatn5nak M t'gynevezett el6 feketelyatdtrkatmy6kdn, Galaxihogy a f6ny semlud kilepni belSle. olyaner6sa gravitdci6. felt6telezhet6, hogy sunkban mindbssze Ct8rrr X-l nevii 6gitestr6l a gravitici6s m6gismegj6solfeketelyuk. A bizonytalans6gok ellen6re hatjuk,leirhatjuk ennek furcsa a objekumnak tulajdonsSgail. a A feketelyuk elvilegtdbbfdleform6ban l6tezher. is Lehetgcjmb alaki, elektromosan t6ltcitt, mozdulatlan. m6svaridci6iis nem 6s de el6fordulhatnak. legegyszeriibb. A szinteklasszikusnak min6sithet6 esetaz,amikoregy kdriilbelnltiz N.Iptdmegri feketelestvan dsszegijmbbe. nyomvaegy kcjzelit6leg km sugard 30 Ennekaz obiektumgravitdci6s hogya f6nyne l tud kiszctkni nakolyaner6sa tere, bel6le. Minden,ami az objekumhozkdzelit. belezuhan ebbe a trjmegbe. (Az Hatdsa sernmilyen el6l m6donnincsmeDekv6s. objektunban kdri-ilbeli-il gramm/cmr srirrisdg, a viz€csakI g/cm3!) 105 a mig Az alapvet6 egyenletek egyszerli cjsszefiigg6st mutatnak fekete a lyuk sLiriisdge merete 6s k6zdtt:ahogyan az objektum n6 rigy m6rete. csdkken siiriis6ge. a Eppenez6rt.ha az objektum dssztdmege nagy, akkor siiri.is6ge ak& kicsi is lehet.S6t, leheis€ges leveg6siiriisdgii anyagb6l fel€piil6feketelyuk is. Enneksugara persze billi6 km 30 lenne. ami legalSbb tizszer nagyobb Naprendszeriinkn6l.leveg6a A b6l i{ll6 feketelyuk sz6ldn gravitdci6s a gyorsulds a fdldi 6ndk mdr kb. sziizszorosa lenne.(Ha hidrog6nb6l iillna ez a nagyobbfekere lyuk. akkora kiils6hat6r6n sokkal kisebb lenne gyorsulds.) a

I CSOD,IIG AFURCSATOL

egy a hogy mi6rt nem lehet megmenekiilni Fdlmeriilhet k6rd6s, bel6lea finy? A vrlaszvimi6rtnemtud kiszdkni ilyen objektumb6l, nagylehet eset6n nagyon is egyszerii. M6g kis gyorsuldsok szonylag 6s a sebess6g, mire el6riinka feketelyuk hatdr6ra akir kis gyorsu_ Mi el6ri a f6nysebess6get. is m6r ldssal -, sebess6giink gyakorlatilag vagybelsej6ben? Mi lyuk kiizel6ben, fekete tttrt6nhet iirhaj6ssala egy de sem6lhetitil eztaz utazSst, m6g ami miatt semmilyen 6l6l€ny az, kis szildrdsegi lirgyak is tdnkemennek? a.:nlytulansdg 5,1 l6nyeg6ben esci Tudjuk,hogya szabadon tSrgyak vannak. Tehdt az objekum sz6l6naz iirhaj6s- bdr igyszdllapotdban Amikor mozog- nem 6rez semmikiiltindsetvdn f€nysebesseggel gyorsules nagyobb sokkal megkdzelitiaz objektumkijzep6t,a azonban nagy is leszaz frhaj6s leb6nil, mjnt a fejdnel(ez a kijl6nbs6gegeszen fi-igga su€rt6kenagym6rt6kben lehet),mivel a gravit6ci6sgyorsulas glirt6l.Ez ^z igynevezettdr-apliD erd vat6s6qg sz6ttdpi iirhaj6st. l az de 6116 A nagym6retii, hidrog6nb6l feketelyuk sz6l€n, mer az objektumon erdsen tirhaj6s az i-apdly az ezt beliil m6gnem€rz6kelnd Nap tijmegtifekete Viszontaz dltaldnos, n6hdny hat6st. ,,minddssze" jelent6s, hiszen nemcsak iiraz kdzel6ben a hat6s ez lyuk feliilet6rek (Legfeljebb gombostii egy maaz haj6st,hanem iirhaj6tis szdtt€pi. a €ppen mer6leges seradhat 6pen,de az is csakakkor,ha tengelye jelensigfigyelhet6 mega feketelyu6rdekes bessdg6re.) Sziimtalan p6ld6tl kakkcjzel6ben. N€zzijnk n6hdny fel6, azt liitHa nagyon tdvoh6lk6zeledn6nk ilyen objeklum egy n5nk.hogya kiizelicsillagok fenyeneggitrbiila ,,lyuk'er6sgravit6annak,d€lici6s terdben, ez6finemcsak eredeti az csillagot, hanem (1. lethaG b6b" kdp6tis letndnk dbra).S6t,a feketelyuk kdmy6k€n n6nk^zt a csillagot amelyiknek is. 6ppen hettalellunk,mert az erds (2. gravil6ci6s t€rben aleDyir6nya 6bra). ret?renmegfoftlulhat m6rdsekkel igazolhat6, hogya f6nysebesUgyancsak laborat6riumi s6ghez kcjzeledv6n id6 mildsa az 6116 az megfigyell szen^ralelassul. jdmak az egymi{shoz gyorsan emiattm6sk6nt k6pest mozg66rek.De t6rjiinkvissza Fdldre N6zzi.ink a I koriilel6szajr 6lettelen az vil6gban. Fijldi kitrnlmdnyek kbziitt val6sziniileg mindenki meglep6dne azon, egyed6nyaljdradntdttfblyad6k ha sz6plassan, kom6tosanlo-.1 k zna az edenyfalera, lecslrznaa miisikoldalon. ds Pediga foly6konyh6liumegykiilcjnleges 6llapot6banaz abszolft z6rus kdzefok l6ben k6pes a,.mutatvenyra". ene Ha azt iillitanenk, hogyugyanaz testegyszerre. id6ben, a egy kdt kijliinb6z6 helyenis megtaldlhat6, val6sziniileg mindenki mondaazt n6,hogyez biztosan fehetetlen. Mipedig p6ldA|]l neutronnak a eleg-

45

TITOISATOS ER6I(?

g6 pontosan m6rhet6 tdmege van, m6gisamikor lassria sebess6ge, akkorakfuegymdst6l tdbbcm-relev6nyil5son egtsaerre is mehet 6t. Ahogy kimozdulunk szamunkra a megszokott tdmegek, nyom6sok, h6m6rsdkletek m6retek 6s tartomdnydb6l, szokatlan, mciondlis a emberi elme sz6mia meglep6 holott ezeka dolgoksor6ttapasztaljuk, ielens6sekfizik6ban mfu kor6ntsem a ma 6rtelmezhetetlenek.
ili liitia csillagot a a megligye 6

"'un urt

egy kitikus sugii-

ron belUldrkez6 tdnysuq* mindig elnyel6dk

lyuk megligyeld sdve tiivc l. dbra. 2. 6bra,
A fekete U k karn\.e.etiben a fdnrsu|dr ritja elhajLik: , ishaL l.iti& a (sitta gt)kat, mnt ahol val6jdbatl wtnak Bi.a \os es?tekbei a fin\, teljesen neg Jbrdulhut dfekete l\uk kt.elibe .

N6zziikp6ldrulaz ut6bbiivek egyik6rdekess6g6r,igynevezetl az nagashdntrslkletii szuprave.eftst. e9yndhdny Ha centim6teres kiilcjnleges keri4mi6b6l kdsziiltlapraer6smiignesdarabk6l resziink: nem tiin€nik semmi.De ha ezt a kerdmialapot foly6konynilrog6nnel lehijtjiik, bedllegy olyan- nem is rendkiviilalacsony h6mers€klet. amikora kerdmiadarab hiftelen t.uprare.et6vivdlik:ekkora miignes egyszeriien fatlemelkedik.6skerdmialap a fd16t1 kezdlebegni. Mind addigtart ez a lebeg6s, amiga mdgnes fel nemmelegszik. a ijra Ht szupravezet6 an),aghiil6s6r6lfolyamatosan gondoskodunk ami -. egy6bk6n! nemtLilneh6z akkora mignesakdr6rtizedekig lebeghet.F,za MeissnereJkkrur ami e miigneses er6vonalak kiszoruld []. sdnak kiivetkezminyc. a Azon is igencsak meglep6dn6Dk, valakilerenne ha e16nk da egy pedigm6r rab mijanyagot. amir6lkiderijl.hogyj6 elekrromos vezero. r6g6tal6teznek ilyen eleknonosan kaettj mion|agok.Ndhdnydve

ACSODIIG AFURCS.{T6L

is azonbanmar olyan mrtanyagokat felfedeztek l2l, anelyek fertumutatnak,teh6telmozdulnaka mdgresPatkd $lajdofisigot uigneses is megnest lehetbel6lijkk6sziteniEz is aztmuterdben, 6lland6 s6t gazdagsiga olyanyagtulajdons6gainak tatja,hogy mdr az 6lettelen Bz kor fiiliilmflja az emberik6pzeletet. a miianyagperszenem annyianyagokt6lme8azt a fenomagneses ra e(isen migneses,mint ahogy szokuk. Mindttsszekiiriilbeliil I Gausser6ss6gtteret tud magakii il a elvesztiezt tulajdonsdg6t. kelteni. mdr 150'C-osh6m€rs€kleten 6s AZ FuRc&qsicoK f Ldut[cBN ha tal6lkozunk, elcsoportjeval fjabb 6s mdgnagyobb A furcsasdgok vessziik szemtiSyre viligot, ^z 6l6l6nyeket hagyva 6lettelen az a Mindenki tudja p6lddul,hogy a halak megfulladnak levegSn' halmazellapotban Vagyisl6gnemii meft nemjutnak el6goxig6nhez. azaza vizben. nemtudjdk fiilvenni az oxig6nt,csakoldott dllapotban, dletben melyekakir napoKgis k6pesek olyan halak, M6gis vannak jemi is k6pesek szaraza Mds halfajokmozogni, maradni leveg6n. a 6letha fdldijn,egyik helyr6la m|isika vSndorolnak, ott kedvez6bb p6ldiiula 10-20 hosszitizsiaikfuz6hal cm Ilyen felt6teleket talelnak. szdmolaholgyakoria kisz6hal,hitelesmegfigyel€sek is. IndiSban, fohagyjdk a kiszdrad6 el sokszor csapatost6l nak be vonul6sukr6l: vizufoly6t keressenek b6vebb helyet, ly6medret, hogyij, kedvez6bb egyel6re (tiqukat 30-40percalattteszikmeg.)A tudomiiny szdmdra tudj6k,hogy az is megfejt€tlen m6g,hogya halakvajonhonnan titok ses merre kell menniuk, milyendrz6kszervek mikorkell elindulniuk, tulajdonsagLi gits6gdvel vdlasztjdk az optimdlisiti c6lt. Hasonl6 ki teh6tnem egyedi€s Afrik4banis 6lnek.a term6szetnek kjsz6halak vdletlen term6ke dzsiai az kisz6hal.[3] akkor bukkatal6n leg6rdekesebb tulajdonsigaira Az 6l6l6nyek tanulrf,{nyozznk. hipno' A idegrendszer€t nunk,ha a legfejlettebbek a 6l6l6nyekiek. p6lddDl 6rdekes tulajdonsdga fejlettebb tiztilhatis(ig szftmazik,biir Eliin mitu16 A jelens6g els6 leir6saa ktiz6pkorb6l gebben ismert6k. is Athanasius Kircher a XVII. sz2adban[4] igy iia le pdld6ula tyik tyikot is tegii* le a padhira. hipnotizdl6sdt; ye8)link egymeSkdtd.dtt ,, Ha Eleinte tihakoznifog. de kds6bb egnyugs.ik. ibten dllapottibana tlik s.em4t6l kiindulva vonalatrajzolunka patllira, akkor a Dtik megdermed.Akkor is igy maratl, ha ldbair6l eltdvoliiuk a kiitel4ket;nem tud elszaladni, mig akkor sem,ha erre biztatjuk.Val6szlnilegaz 6llat ez ax hisi, hogJa vonalaz 6 kdkuke." Persze a hatiisnemmas,mint a

TITOf,ZANDS lR6rc

hipn6zisegyik legegyszenibb form6ja.Nemcsak tyfk hanembonyoa is igy lultabbidegendszert6l6l6nyek hipnotiz4lhat6lc, azemberis. Hipnotikus 6llapotban emberek az megmefevedhetnek. a ,,m6Ha diumot" ilyenkor kdt sz6k tdmldjifta fekeEiik igy, hogy a nyaka az egyik,a bokdjaa mdsikszdkt6mldj6ra tdnaszkodik, al&or ebben az 6llapot6ban a hasftais ijlhetilnk, akdr olyanmerevek izmai. az A jelens6g,felfedezesekor ahogyez mar lenni szokott- inkebb gyakorlat. csakldtvdnyoss6g mint hasznos hasznositott volt, 6s 1895ben p6lddul egy NeukomFerenc nevii kdtfijr6mesterolyan ,,sikeresen"hipnodzelt n6t, hogytdbb6nemsikeriilttudatdra egy €breszteni. v6s6rok egyik kedvenc sz6mkoztat6mutatvdnyavolt, amikor a A gyanitlaniink6ntv6llalkoz6kkal csipds hagymdt etettekakik ^ztj6iziienelfogyaszto$ek, mivel hipn6zis halisdra hitt6k,hogy almdt azt esznek. Ebbenaz dllapotban n6heny pohi4r vizt6l is berigtaka r6sztvev6k- a kijztins6g nagyderiilts€g6re. hipn6zis hosszri fuA is utat tott be,amigves6ri l6tv6nyoss6gb6l orvosim6dszer lett. pelsze.A felmdr6seksze nt az emNem mindenkihipnotiz6lhat6 berekmintegy5%-aegy6ltal6n nem,mig kdriilbeliil ugyanennyien nagyon kiinnyen hipnotiz6lhat6k.Termdszetesen hipn6zis sikere naa gyon sok kttriilmen''tdl fiigg. Nem mindegy.hogy milyen helyzetben ki!6rfik meg a transz,a meg]r''ltozotttudatdllapotel6r6s6t. Altahban nem lehet tetsz6leges parancsot teljesittetnihipnotikusdllapotban. Az 1964-ben elhunyt ydi8yesiFerenc,a magyu pszichidtria kiv6l6 tud6sap6ld6ul ir en6l ([5) 120.a.). ,,Wagner re?gegyikhiresm;igy Ja diutndn, eg) ortodot zsid6ftatalembereno^)ostanhallgattik eL6ttkiildnfdleMtydnyo:hipn6ziseffektusoket demonstrdh. fiatalembers{vA mikdddse,pulzusa,reflexeia :zuggeszti|parancsokszeiht vdhoztakKiildnbdzdposzthipnotikus szuggeszti6kat sikeresen is pdlbemutatott, d6ul, hogy a hiprulzisutdn az alan! 4szrey4deniil kilopja egik vagy nuisik hallgattj zseb'nljdt. S6t, el6fordult az is, hogy a mddiumegy 't6tel' - aminek paplrhil aisszecsavart termAszet*en nemvolt pengeje - tulinai orckifeje.AsAsnagatartdr melleft 'agjonszirta' az el'tte dll6 medikust. Amiddnazonban szuqgeniltq hogf horapjon belea azt - ami az illet6 valldsi meggy'zdddsevel szaloutdba AI^en ellenkezett - a midium silyos izgalmi dllapotba,nrozelisviharba kefiIt, is a parancsteljesitisire a ,ndl, hipn6zisellenire semvoh kAnyszerithet6. lachner K. egJikegyetemi eldaddsdn tdbb ldny hipruizistitdemonstnilta. A mddiumokon katalepszitit(tetszhaulszeri rillapot), a ala g6ziAtGrziketle sA , sziymilkdd4s- pulzusszaporuIatot, elpiruAs az L 6sfoko.ott iuaAis szuggeszti'itmin l kitiinden realizibdk. M 16n azonbana medikusok el6tt azt a poszthipnotikus parancsotedta, hogJ

48

A|IJ'RCS,{TOL ACSODNG

egy bizonyossz6 hallatdra lassah e8lenletesenemeljdkfel a szoknydjukat, azt nem teuesitettik, niyel ez erkbtcsifelfoedsukkal ellenites voh,j6 ehetaz illetd sz6hallanira mi Aen ilyen alkalownal elpirultak, de tardenfeliil nememebdk a szoklydjukat." fel vttlgyesi sajit $/akorlatab6llei. egy olyan esetet, amikoregy f6rfikihizni a fogit, mert,,fogonos f6bi5na} dt 6venkeresztiilnemtudtdk ja" volt, 6s tiibbsziir is sz6tnigta mrit6asztalt. a Egy oryos-konSresszus r6sztvev6i eldtt hipn6zisban enneka paciensnek h6rcmfog6t h(zt6k ki. A szuggeszti6k sz6ltak,hogy nem f6l, nem€rezsenunifiijdalmat, rlgy az oper6ban 6s a Carmen iil, el6adisSttapsolva €lvezi.A hipnotiz6razt is szuBger6lt4 hogy ne en 6kezzen tdfl6nteke 6s a foghfzdsokhea ly6n a v€rz6sf6jdalomerzds n6lkiil azonnalsziinjdkmeg.Ilyen 6llapotbM azllletiinekfiijdalom- AsylnAt e ksenht1zrak a fogait. ki jelensdget Hasonl6an ddekes fi$/eltek megegy 28 6vesvesebeteg j6l n6n, akinek hipn6zishatasiira egyik betegveseje kezdettel miiaz kitdni. Vdlgyesi igy ftja le a kisdrletet(124. o.): ,,A ve:emedenclkbe 'Most a jobb nair fel volt wzetvea k4t katiter, amikor sTuggenibam: vesetdjdn melegsigetlrez, a jobb veseb'vebben vdlasztki vizeletet. L4ost jobb vcret(ij(in hidegelArczet meleSet bal aldalon.igr rnosr a a ydlasztki tdbb vizeletet. a bal vese Most melegytzzelteli fuidbaniil as kellemesk6zdnetehellett hindkat ws6jefokozottantermeli a vizeletet.' Az ercdmAny mitulenesetben ilLimgtorsan Asponrosan negifeleb a szuggesztitikulLA metil4nkAk intraydn^ injekci6knyothin a Utucs'rekbe helyezen katutenigeken lit a kikre festddbtt vizelet kil6 pontosonigy riilt, ahogyazt szugqeniltamS6ta kiildn,s eqyiittesen, 'nost jighideget Arezmind.k& vese ttTjdn'szarakraa yes4k mie a pararcs alil fel nethouoftam 6ket- semmi nemydLtsztottak ki." R6gi tapasztalat, hogy a legcsek6lyebb izgalomazonnalmegvdltoztatja egyebek kiizittt nemcsak vizelet mennyis€get, a hanemannakkdmiai itsszet6tel6t Alkoholist6kndl, is. depresszi6s szem6lyisdgii emberekn6l, magas v6myom6s, sziv-6s szr{mos egy6bbetegs6gben szenved6kn6l azorvosihipn6zis iinmagrdbanjelent6seredm6nyeket is mutatfel. Sorolhatn6nk tovrbb a p6lddkat, mdg azonban eg6sz egy ktinyvis j elens6gek kev6s lenneaihoz,hogycsup5n mr4r a elismen, elfogadot( kiizirtt tapasztalhat6 furcsas6gokat, szokatlanhar6sokatfiilsoroljuk, nem is besz€lve azok6l, melyeknek l6tezes€t tagadja hivatalos is a j ellemziaz tudomdny. Jobbesetben heves virik, de ink6bbelhallgarrs ut6bbiteriiletet. Egyiitt,egym6s mellett6l a mdrmegoldolt elmdle6s teklel leirt, megmagyardzotr k6rd6seksora6s azok is, melyeketm6g cspl(fenomenologikus(tapasztalati)iton isme.iink, de a megoldas m6gv6ratmag6ra. fizikiban a l6nyeges A megoldarlan kdrd6sek kdz6

49

DROI(? TITOIIZATOI

kerd6se, vagy a biol6gjebana tarlozik p'ld Dl a t4ridd szerkezeftnek vizsa specializel6dis6t az nofogenezis. 6l6l'nyekalapjAt, szdvetek betegs6gek kiil6nbitzd faj6gei6en fontosa daganatos tudomdny. 9616 probfelderil6se, jelent6s 6s megismer€se, hatismechanizmusuk tdinak a tudat mrikijddsenek tiszti6sais. l6ma agy6sazidegrendszer, az A BIZ]TRR jecsoportjdt egyfoklal ritkdbb6s6rdekesebb az A furcsajelens6gek jellemzd,hogy a j6 elm6leti csoportja kijveti.Ezeke az a lens6gek megit6l6s6ben hevesebbvita, a modellek hidnyoznak ejelens6gek is nezzi.ink olyanjelenegy mint az el6z6csoportndl. Els6 p€ldakdnt mint a s6get,amely6ppigy sorolhat6 kdzgazdas6gtanhoz. a csillag6szathoz a biol6giidhoz, leginkabb mindheronhoz egyszerre. vagy de A XD(. mdzadvdgefel6 ly. S. Jevonsbrit kdzgadi,sz ^zzal a kij6s 61ft l6nijs megellapit6ssal el6, hogy a napfohtevikenysdg a gazdasdgi Alet e]l-rkiil'se kozdti szoros kapcsolatvan [6]. Ezt kortersai vontiik. term6szetesen k€ts6gbe 1934-ben Carlos Garcia-Matues Felix Shaflner,a HarvardEgye6s 6k temkdzgazd6szai elvegezt€k az iisszehasonlitest, is dgy djra ezt v6lt6k, hogyaz egyezds megalapozatlan Eredetiieg nem mindket[7]. hogymegc6folj'kJewns apten azzala c6llalkezdt6k a munkdt, el tov6bbfobelndledt. Meglepe\6siikeazt taliltdk, hogy ez a kapcsolat val6szinrisithet6, hogy pusztdna ra is l6tezik, kimutathat6,s nehezen azti^ v€letlen miive.A szdmit6sokat, dsszehasonlitdsokat nehi-J:,y az evvel ezel1ttBemard J. Frememan is elvegezte,6s 6 is ^zt talelta, hogyJevons megiillapitdsa a kdt tdnyez6 igaz, kiiz6ttikapcsolat napjainkban hat[8]. is Fremerman tanulmi{ny6ban gazdas6gi a tevekenyseg ^bezol seft az 1919 6s 1975 kbziitti Fedefttl Resene Board-inde,@thaszn'lta. az 1919el6tti 6veke pedig az amerikaiNemzetiGazdasiigi Kutat6intezet adatait, napfoltokszimenakvAltoz6s6hoz ziirichi oba a szervat6rium 6rt6keit vettealapul.Az adatokat term6szetesen sziirni 6s 6tlagolnikellett,hogy dsszevethet6ek legyenek, a kdlcsdndsde sdgnagyonsz6pen kimutathat6 eg6sz€n 1930-ig. Ekkor a gazdas6gi vilegv6lsdg miatt a termel€s csijkkent, majd ijra meg6l6nkUlt. A m6sodikvildghdborri kezdetekor k6t g6rbef6ziselrol6ddsa a figyelhet6meg,ami a hdbonjmiatti er6s gazdasdgi aktivitias kcjveF kezmdnye. tanulm6ny A ir6saidej6n(1978-ban) m6gnemtudhatta, hogy milyen lesz a gazdasiigi 1981-ben 1982-ben, 6l6nelet 6s de kijldstjosolt.s er valdban is kdvetkezetr be

50

ATI,TCS.{T6I, ACSOD,fuG

Termdszetesen szabad hinni,hogya napfoltok nem azt sz6ma a 6s kdzgazdasegi indexekkdzvetlen kapcsolatban illnak egymAssal. Vildgos, hogycsaksok-sok 6tt6telen keresztiil rnutatkozik ez a hameg t6s, 6s bizonyosan biol6giai vonatkozdsai vannak.lsmert p6ld6ul, hogyaz emberek r€sze egy reagiilaz iddjdrds veltozdsai6rz6kenyen (3. pediga napfolttev6kenys6g ra.ezeket befolyisolja 6bra). (b6rteljesen nemfoA tudomeny hosszabb elism€ri mar ideje m6g gadta hogya frontdtvonuldsok p6lddul baleseel), hatdsa kimutathat6 a tek a hirtelen rosszulldtek, szivbetegs6gek, fejf6j6sok, sziil6sek szdmd nak alakul6siiban. m6g mindig vitatott teriilet. hiszena legnyomds Ez vagya k6myezeti mrgneses elektromos esetleg paratarlalom t6r, 6s a v6ltoziisai kisebb ajnmag6ban indokoljdk nem ezeket hat6sbkat, a ez6rt szakemberek szerintez a fell6telez6s nemmegalapozofi. statisztikrk, A a megfigyel€sek viszont egydrtelmijen ellenkez6j6re ^z utalnak. lfok szrma
eqiaklivitis

a ll. viliig-

habor|] kildrdse
1860 1870 18801890 1900 19101S20 1930 1940 1950 1960

3.6bfa. A ga.dastigi aktirinisZsa napfohe'lAketq'sAg kapcolata. persze Jevons k6vet6ikoncepci6ja 6s tdmadhat6 oldalr6lis: mds val6szinii, hogya tervgazd6lkod6sra orsz6gokban az 6ssze6piil6 ez f0gg6s nemhaszn6lhat6, rigynevezett s az vildg" igensze.,harmadik gdny orszdgaiban gazdas5g a {lland6 stagneldsa sokkal inkdbb az 6hins€9, a rossz 6s id6jerisszdmldj6ra irhat6.Az 6ienelen term6szeF nektaldncsakk6tjelens6ge sorolhat6 ebbe kareg&i6ba. a Az egyik a fiildreng6seket megel6z6k6kesfeh6r, igynevezett fijldrcngasJ;4nyek, amelyek n6hdny6r6vala reng€s el6n vildgitjakbe a kdrny6ket. Ezeklehetnek talajb6lkipr6sel6ditrt a gSzok 6g6s6nek kdvetkezm€nyei, vagypiezoelektromos effekusok,de nem ziihat6 ki eddigmdgismeretlen hatSs sem. l6te jeletlseg gatmbrifuim. nagyonr6g6ta A mdsikbizar term6szett a Mr4r ismerik,€s tdbb ezerpontosmeg{igyel6sr6l tudunk,de egys6gesen elfo-

51

nTot{zATos [R6f,? gadottmodellm6gnincsen. Ks6rletilegsemsikeriilt mdga jelens6get 6s val6banfigyelernremelt6ak6s mindenszemel6dllita.ni. Tulajdons6gai ene pontb6lillit ri a bizarrjelz6. (A kds6bbiekknm6g visszat6riink a leggazdagabb rirhaft a biol6gianyijtja a t€mdra.) bizarrjelens6gek A ernlitiinkm€gn6hrnyat. figyelmes kutat6nak. Mostcsakrcjviden kdrulbeliil0,87,-a Ismeretes, hogya r6kban szenvedd betegeknek tekintett fizisb6l is meggy6gyulhat eg6az utols6.mrir hal6losnak dsszes tiik6ri.ilm6nyek kiiz6tt- igy, hogya betegs6g szenkiv6teles (spoat1nremisszi6).Ez az ar6ny nagyon nete nyomtalanul ebiinik titokzatos valamilyen csek6ly, m6gisazt mutatja,hogy a term6szet ttin6 m6don beletud sz6lnivisszafordithalatlannak folyamatokbaaz Ugyancsak riiillik a bizarrjelz6a rdgi kinai gy6gy'it.6dta, akupunktirdra is, melynek m6dszerei hagyom6nyos a nyugatiorvosldsi idegenek, jelenlegiismereteinkkel r6szben s csak kultir6t6l teljesen (fiilakupontjrnakingerldsdvel magyardzhat6k. Pelddul fiil n€hdny a gy6gyuldst punkira) v6gleges lehet el6mi pdldaula bels6szervek (vese,gyomor,idegrendszer). kapcsolatot Mivel kozveden eset6ben m6gma is nemtalrlunkp6ldrula vese a fiil kozdtt,nagyon ds sokan vonjdkenneka m6dszemekjogosultsdg6t, holottaz eredk6ts6gbe a eredm6nyess6g6t. m6nyek igazoljiik beavatkoziis a ezzel Az emberitest m6sr6szein talelkozunk szervezetnek a is a vagy a szernfetobbszdrds or.rzetapcrobstigdval: sziv{rv6nyhdrtydn, a A n6kenis €r#kelhettiegyes bels6szerveink betegsege, elv6ltozfua. talp (rcflexol6gia)n6h6nybetegs6g egyesteriileteinekingerl6sdvel eset€n j avu jelensegek pozitivveltozdsok, les6rhetii A bizarr ugyancsak el. taldnlegnagyobb azonban agyhoz a tudathoz r€sze az 6s kapcsol6dik. Egyik el6z6pdlddnkban ldttukm6r,hogya vegetativ idegrendszer vagydnhipn6zis befolydsolhat6 hipn6zis, segits6gdvel. Enneka hat6snak sz€ls6s6ges, egy bizarrform6jaaz rigynevezelt ebemetteAh)e tis, amile - ha sok feljegyz6siink nincs is akadnak megbizhat6 megfigyel6sek [9]. 18206s 1830kdzdttndgyszer temettette ma96tegy Haiddsz el nevtlindiaij6gi. A lahoreimaharadzsa udvadban angolkdvet6s 616 az ugyanott orvosiszolgrlatot teljesit6, brass6i szl,rmaz6si Honigberger Jdnos+feljegyz6sei alapjSn igy irja le az egyik,,produkci6f' gesen ghosszabbitStoll:,,Hariddsz 6 me fatalon fehtdgatta s mestersd tatta nyelvlt, lgy visszafeli hajlina teljesenel tudta yele 4imi a Ea*Johann Ma in tlonieberyer 11794 1869)brasdi s.iileEsn sz^z onos 1630 ttjl 1834-iB, ndjd lESgadl l%g-ig lihoftban plaktiilt- 1851-benBecsbendltZket kbntvet o.lott ki indiai .lhinlendl otuoe 6t kt\ittitntneti tapas.tolatair6l (Ftiichte ous deh Morsenlande).

52

AFURCSiT6I,{SOD.iIG A

rutot. Eveken dt grakoroha a Uqads inAl hosszabb viss:atartdsdt is. Ebe ehemetdsy'rea ktivetke.d el'k.:ziileteket tetre. Hashujt6t s.edett, utdna napokon tit tis.ta tejjel tdpldlkozott. Az elte etis napjdn nlir nemvett mugtihoztdpldlAkoLhonemlenyelt e hdrom4jryi sziles is 30 ctLhosszti ,rdszons.aLagot-Ezt s.djdn lit visszahi.va alaposan kitisztitotta a g),om it, majd vdllig ,neleg iabe meriilt, anit csovdn dt a beleibe bocsdtott. Azutdn a test \'/ldsait, ornit, ftibt illatos viaszdugdkkal .dfta el, a garatot pedig a jelvlvel. Melldn keresztbe fonxt karjdt, is tetszhaLilba mer b. Vdszonbagdngydhdk, anit feje JAlett (iss.ekaitdtkk As bpecslteltlk a naharad:sa gy,Iinijivel. A testet tddtiba teftik, amit a mahamtlzsa sajdt ke..iileg kiil(inleges lakattal.drt le. A liddt e|l nig\szdgletii, befala.ott ablaki kerti Apiiletben hef,eztdk el, nelynek ajtujAt knAt lepecsitehik ls aglaggal er'sen betapas.tottlik. hogy ne iuthasson bel' sejAbeleregi). A naharadzsa sa.ldt lestdrsAgAb i;ritket helye.ett el az ipiiLet kd.el6hen, ezek kn.til fehdltva iijel-nappal nip ember tirizte a helyet.6suz udvannester napontatiibbsaijtellen6rizteaz tirslqet. Negyven nap nnlvo felt(trtlk a zLircrkat,As a maharudzsa az anqol kd|et tdrsasdedban beLApeia s6ftt iiregbe, ahoLlrdron ldb nil.r-en dllt a lezdn sz.e krin,-. A kiuitdst a katotlasdg l6ftsekkel tidvdzatlte,a tdneg el6rct;n, is vaLamennyien negniz.hettik a nyirkos, penlszes vdszonba gainSydkalakot. A. angol kiivet kirdslre kibontottdk a zsdkot, s a kiseretebcnlerti ono' dlaposann gvi:'gahd u j"B'!. Eru?rpv vhol san Aszkh rujta. Azutdn negke.tuidtit a. ijradles.tdsi eljAr6. A j6gi kiran(tott szotgdja meleg viz.el iintijzte a testet, 6s lassan, 6wtosan kinyij' bna a ke.it 6s a ldbdt. A maharad.sa ls a kdet dbr.s'ltlk a ldbakat ls a szolga kZtsze uiromszor .forr6 kovdsszal borogatta a koponydt, azutdn ehdvolitotta a. orrb6l ls a ftilb6l a g,apot' ls rias.dugaszokatA fogakat klsheggrel szirfeszitette, nagy er6vel kiq-itotts a s.djat, is a torokb6l kihi.ta a Nelvet. NAhdry ndsodpercig wjjal dttr.sblgette a szenhijakat, majd szAthizta. A s.emiiregb4l mo.rlulatlan, fAntrclen szemekmeredtek el6. A fejrc alLrtlmd.ou harmadik kovriszos boroqatris utdn az egAszksi Bijrcsdsen megrdntlub, az orrlyukak kitrj gultak, As a. eddig rdncos, ,sszeaszott tagak teLtebbA vdbak. A nyelvre rajat tex, amit Haridas nehezen lenyeh. Nlhlin t perc milva a szenSob6 jobban kaiiledr, '.)isszanyete termdszetetJZnyit, is a j6gi a mellette iil6 maharadzsdt6l alig hallhat6, siri hangon klrde.te: 'Hiszel mo$ mAr nekem?' Az ilesztdsi eljfuds jAI 6ra hossaat tartott. A mahoradaa ekkor tliszes ruhdba iltdztette a j6]it, $'6 8lnyakldnccal is arau' karperecekkel Akesltette: a jljgi g!6nge hangon elbeszAlgetettaz angoL kiivet-

53

ERO(? TITOI{ZITOS

dlb tel 6s kiim))eze4vel.Ett6l fog|a nag! tiszteletben mint szentem' jra megismdtelte mdr nem mutaudnyit, ekkor aaonban bet. KZsdbb " iih sike feIi leszteni. (terszhaleD a A khtalepszia eltaldban v6letlenmrive- de amint lSttuk - tudatosan el6 lehetid6zni. Bdrholtaldlkozhatunk a vil6gon, ezzel is is Eur6pdban szintre" k6tsdgteleniilhindukfejlesztett6k. a de ,,m!iv6szi gyaloan merevedett ember. mutatv6ny katalepszi6ba volt ldthat6 A leneyel Womgang OrigorjevicsMessing!01 irja eni6kirataiban, a hogy a berlini Paiddn keresztiilazzalkereste kenyer6t, hogy hosszd meriilt.F6l hetente egyszer hiiromnaprakatalepsziaba noptikumban ezt Ugyjott ri 6ven keresztiil minden h6ten megism6telte a mutatvdnyt. kifut6fitikdnt dolgozott,egyszerelene a tulajdons6gdra, hogy amikor 16 teljesen merev, ki6jultaz€hs6gt6l,csakk6s6bb s talditak majdnem temetni. hullahrizban orvostanhallgat6 A egy hrilt test6re. akani4t El nagyongyeng€n ugyan.de hallv6letleniil€szrevette. hogy szivhangjai hat6ak. Magfioz t6ritett6k,s ezutdn indult el furcsakarrierje. 6ltal6nos tulajdons6g €l6vilegban. az Kdztudott, A katalepszia kedvez6thogya medve elmotalszik.vagyisaz 6lelemszerz6sre tdli 6r, len id6szakban kataiepszidba meriil.Ha egy illlatotliimades gyakmutatja, mertsokmgaIan v6dekezik hogya tetszhal6l rigy. 6llapotSt v6lt doz6a diiglbttnek 6llatot nemfogyasztjael, otthagyja. A kataleptikus Sllapot hipndzison alapszik. Miir emlitettijk tyik a m6dj6t,de b6krt is sikerel hipnotiz6lhatunk, hipn6zis6nak egyszefl.i haa h6tdra feketjiik 6s a has6t enyh6n megiit6getjiik 6r6kra mozdulatlannd vdlik. Ugyancsak hasonl6 dllapotba keriil a hatdra fektetett aligdtor. medve. oroszliin. kutyavagy a macska 6r6kon6t A az a is mozdulatlann6 merevedik, a szemdbe ha vildgitunk. vagyhipn6zis persze Az itnhipn6zis, elnevezds egyel6re tajbb. nem mint cink6z6s. Azzal,hogyelneveztiik ajelens6get, nem6rt ezt m6g v6geta munka. Val6sziniileg hosszabb id6nekkell eltelnie, mireezta jelens6get sikerulteljesen megdrteniink. SZELLE}II TELJESITMEI.IEK Az emberek kiizitfti ki.ildnbsdgek a k6ts6gteleniil nem meglev6 fizikai teljesitdkdpessdgben, hanem szellemi a teljesitrn6nyek kiildnbdzos€gdben rejlenek.A Guiness Viliigrekordok Kiinyve szerintegy indiai n6. bizonyosShakuntala Deyi 26 mp alatt szo.ozta dsszea 7.686.369;774.8'70-et 2.465.099.7 45.'799-cel pontos es 6rt6ket kapotrl Nemegyediil6ll6 ebben tekintetben, a 80-as a mert 6vekben adtak hin kinai csodagyerekek6l, hasonl6 akik aritmetikai k6pess6gekkel ren-

ATURCS.{T6L ACSOD,{]G

mtiv6szeket magyar6s eur6paifejszdmol6 delkeznek de ismeriink p'ld rl Wy sz'z jegyrisz6mn6gyzetgyitis. A holland William Klein meg.Mi okoz szrmjegydt perc9 mp alattlal6lta 2 k6nektizenh6rom a hatjaezeket kiugrdagyiteljesitm6nyeket? gyorsabban hanemvanemcsak sziimolnak, Ezek a fejsz5mol6k az tdbbkell, lami mis k6pess6ggel rendelkezniiik hiszen emberek is 6s sdge6lBlebanmeg semtudjajegyezniezeketa szorz6szdmokat esetdn Kdtjegyti sziimok egyjegyri sz6mokat fejbenszorozni. tud csak arra,hogy h6kevdsemberk6pes ez mlir nehezen megy,6s nagyon fejben. mmjegyiiszSmokat szorozzon az mertj6l €rz6keltetik emberi Ezekaz elter6sek az6rtldnyegesek, jegyez(Meg kell azonban kiilijnbs6geit. agy teljesit6kepess6genek j6 matematij6 fejszdmol6k. nem 6ltal6ban niink. hogy azok,akik kopony6ja nagyseteljesit6k6pess6g6rtil kusokl)Egy emberszellemi ga,vagyalakjasemmit miisliton indultak semmond.Ez6rta kutat6k el e k6rd6s vizsgdlatakor. vizsgelt meg,akiH. Ellis angol 1904-ben ir6 1030olyanszemdlyt hogy d taflott. A vizsgalatazt eredm6nyezte, ket az ut6kor gdniusznak gyermeksaiilet4sekor legaLibb kdzlpkor ak m!, Blniuszok sziilei a voltak.Az eredm6whak. Az ^p6'k'tlagban36, az any6k31 6vesek rendkiviilokos ritkiin sziiltek nyekszerint25 6veskor alatt^z anySk gyermekeket. megmondani. Annyit viHogy ennekmi az oka,nehdz valamilyen hogyaz agym6rete szont tudunkaz 6l6vil5g fejl6d€s6b6l, m6don kapcsolatban az adottfaj intelligenci6jdval. iill szolgdltat ar.a,hogy6ltal6ban Az 6sl6nytan elegend6 bizonyit6kot nagyobb, kiivetkeazok a fajok maradnak fdnn, melyekagym6rete A 6s el6deisokkalnaz6sk6ppen intelligensebbek.kutySk a macskak gyobbak azonban kisebbvolt. mint voltak,mint ma, agyuktdmeSe szimit, mert utddaike. is biztos,hogynemaz abszolftagytdmeg Az dllatok a ftilakkor az elefintok, vagy a ceteklenn6neka legokosabb vetitettagytome^z ha ditn.Kdzelebbjutunk igazs6ghoz, a testsdlyra get vizsgdljuk. Ebbenaz esetben ember a delfinm6r kiemelkeaz 6s A mint a vizi6llatok dik az eml<is6k sordb6l. delfin intelligensebb, pedig- ds ezt nemis kell kijldn hangsilyozni tdbbsdge. ember az (Igaz ugyan,hogy a m6hekn€l a intelligensebb, mint az eml6sdk. idegsejtek szdma tizszeres embenelvagya az testtdme$e szamilolt piciny,6s idegrendszere delfinnel szemben, a mdhtdmege de nagyon primitiv, viselked6se genetikusan meglehet6sen maghatiilozott, taa nulis lehet6s6ge,mem6ria a teljesit6k6pess6ge minimdlis.) Az emberfejl6d6sdn6l 6szrevehet6, is hogy koponyat6rfogata dlkoland6an n6tt.Van viszont kiv6tel.A Neander-vdlgyi egy 6sember

55

TITO[?'{To3BR6f,T

meghaladjaa ponyat6rfogata el6rte a 2000 cmr-t is, ami l€nyegesen homo sapiensdtlagosan1500 cm'-es koponyat6rfogat{LlH]J,szezer 6sember eltiin! Atadta a esztend6vel ezel6ttazonban Neander-viilgyi hogy 6snek. Lehets6ges, a cr6-magnoni hely6ta kisebbagyt€rfogatf probldmdtjelentett a sziil6sn6l,6s tils6gosan nagy koponyat6dogat okoztaa faj eltrlnds6t? A t6rfogat nem az egyetlenjellemz6 6rtdk, ami az agy teljesit5van m€g, k6pess6g6t meghatirozza,bizonydra sok jellegzetess6ge hogy a k6pess6gek rdszevaegy Ugy tiinik, ami hat a teljesitm€nyre. p6ld6ul,hogy a tjliikl6dik. Ismeretes lamilyenm6dongenetikailag kell, k6pess6ge 6ltal6ban hangsdlyozni hogyiltaniik matematikai vizsgSlatok azt ldban- gyeng6bb, mint a ferfiak6n 1l. Az ismdtelt teljesitm6nyt mutatjdk,hogy azokkitzdtt, akik kimagasl6matematikai nyijtottak, kiiriilbeliil nyolcszor&ibb a f&li, mint a n6- Ezt -mdrnem magyar6zni. 6s kiildnbs6gdkkel lehetcsaliidi tdrsadalmi meghatiirozotlsiig ervdl az ilseken Toviibb er6sirika generikai v6gzettvizsgehtok Az adatokegy r6sz6tolyan egypet€jiiikek vizsg6t^t^^dta, ay,\kkiil6n ozd csaledokban, egymdst6ltdvol n6ttek fdl. megegyeztek szok6saik, ^zonosan a s Meglep6volt, hogytdbbnyire gondolkodtak.Amikor p6lddul Oscor Stdhr 4s Jack -yrde- akik kiia csal6dneviik ellen6re ikek voltak- meg6rkeztekminnesol6nbitz6 tai egyetemen megkezdett vizsgilatra, azonosmint6jrl inget viseltek, azonosformfua nyin bajszuk 6s egyforma szemiivegiikvolt. Ekko. alkalommal negyvenes 6veik v6g6nj6rtak, 6s addig csak egyetlen (hisz 6vvelezel6tt) csal6dban n6tt taldlkoztak. Oscar.aki katolikus valamint Jack,akit egy zsid6apanevehTrinifel N€metorsz6gban, Ugyanazon nedadban,hasonl6egy€niizl6sr6l rett tanribizonysdgot. vettek,vagyp6lddulrnindketten 6lvezt6k, felvon6ban ha nagytiiszszent6ssel megijesztik utasokat, abbanis hasonlitottak, az s hogy mindketten hirtelen hamgdak voltaku2l. A vizsgdlatok zvt mutatt6k, hogy M e8y csalddbanfelnijvekv6 egypetqji ihekn'l a tulajdonsigoknaklegallbb 52qa-avolt azonos, ak\k pedig kiilijn nevelkedtek, azokr,6l49Ea. Figyelemremdh6, hogy - kdtpet6jtegy csal6dban ugyanakkor kontrollcsoportban a nevelke- ez a korrel6ci6 d6 ikekndl sokkalgyeng6bb, tehdttulajdonsdgaikyolt nak kdriilbeliil23Eo-a azonos. statisztika mutatja, A azt hogy a j6rult hozzaaz azonos k6z6skdrnyezet kevdss€ tulajdonsdgokhoz; eg6szl6nyiik, gondolkodAsuk milyens€g6ben genetikai a kapcsolat voh a meghaairoaj. Az agy mrikijd6s6t,teljesitm€ny6t,haszflhat6sigdt a mem6ria nagysdga gyorsasigais befoly6solja,s taldn az emb€rimem6riaaz 6s

56

^ ATI,TCSiTIiLCSODIIG

6s kntatdsit6ma.Az ezena teriileten egyik leg6rdekesebb legnehezebb a mindenk6ppen bizarr jelensdgek tal6lhat6furcsas,gok,6rdekess6gek hogy itt a mindenesetre, kateg6ridjaba tartomak,abbanaz drtelemben talalkozunk. elt6r6tulajdons6gokkal term6szetest6l,megszokott6l a A MEM6RLA Ismeretes, hogy az embereknagyon nagy mennyis6giiinformaci6ra a Pdld6ulaz indtai szgnt szdveget, Mahabtudnak visszaeml6kezni. to_ le, csak a papok adt6kegymesnak harafut hosszi ldeig nem inSk j6val hosszabb, yii.b, meghozzA pediga Mahabharata v6ltozatlanul, nagyeml6kez6teadataink kiilonijsen mint a teljesBiblial De vannak hets6giiembereksor6r6l is. Az ^nkaftl Ali Halici p'ldiul a Konin hat 6666 versdttudta visszamondani 6ra alatt. Egy japal ferf.i.Hideajegyezte 'lreg. Hans von Biiki Tomawfi, a rc hiszezer sz6mjegy6t jegyezt6k fiil, hogy elegend6volt Iowr6l, a nerr,etzenemiivdszrdl szimf6ni6t, azv€gighallgatnia sz6m&a egy addigismeretlen egyszer vez6nyelte v€gig.Ilyen kivdl6 zeneimem6nap estem6r hibdtlanul is mddonretijbb mdskarmestemek \olt. Erdekes ridja ds tehetsige k6ptelenek korl6toz6dott, szamsorokat hets6giik csak zenemiivehe Arturo Toscanininek sz6lt a voltak me&jegyezni. Amlkor egy pr6bi-Jl. mdsodikkiirtits, hogy a legm6lyebbhang billentyrfje eltiirt a kiirtj6n, gondolkozott pillanatig, majdrdv''gtat ma estikonToscanini egy ,,A " nemszerepel. certenez4 hang egJdhaLin Pollackr6l, a lengyeltalmudistii6l jegyeztekmeg, hogy ha Szasa a a Talmud b6fiiely oldal6nak,bdrmelysor6nak6s szavdnak sorsziakkor meg tudta mondani, hogy mi M a sz6. mat megadtdlq Themisztokllszr6l fennmandt, hogy hiszezer ath6ninev6re6s arcdra tudunk. akik tttbbtizeml6kezett. Nagyon olyanel6ad6miiv6szr6l sok ezerversre eml6keznek. Ezeknek nagys6ga, a informdci6tartalma el6rhetia 103, bitetis! (Ezmft csakazdrt 6rdekes, loe is mertaz Encyctop"diq Bri!annica Eljestanalmat kiiriilbeli.il 2x103 infonndcr6men)nyis€gre becsiilik.) Erdemes egy kicsit dszletesebben megismerkedni olyan is egy ami tal6np6ldandlknl 6ll az irodalomban. ,4le-randtLuija esettel, oroszprofesszor hosszd 6vekenet vizsgelB 5. K. SeresevsTkij ijs6gir6t, akinekgyakorlatila9 hattinala nerujritija volt u3l. Seresevszkij a milt szizadv6g6nsziiletett, vizsgiilalok 1920-as a az 6vekben kez.diidtek. Sercsevszkij sz6miraegydltalan jelentett nem probl6miit harminc, dtven vagy hetvensz6b6lvagy szdmb6l6116 sorozat megiegyz€se.

57

EROK? TITOXZATOS

megtanutafiottaz egyes elemek mdsodperces sziineteket K6!-hdrom Mem6tudtaism€telni eg6szet. az lesak6zdtt,6sezuten oda-vissza el j6 valamiimegiegyzett, akkorarra riejaannyim volt, hogyhaegyszer vissza. Persze a kiez mitva is hibdtlanul eml6kezett mdsfll y'ytized jelentettm6steriileten kivel6 k6pess6gekel. is v6teles mem6ria nem szem6szerintaz ir6nyit6€s a v6grehajt6 Az o osokmeg6llapit6sa lyi'ege eivik egymd\tdl emia$ el6gg6 nagyon6l6nk volt a fantdzidja, Seresevszkijnek gondolatvil6€bren5lmod6,csapong6 megbizhatatlannak bizonyult: merlha 6r6jAra gd ember volt. Szinte mindig,mindenhonnan elkdsett, nem pillantva megn6zte id6t,m6gsokiiigarraeml6kezett.6s vette az mert hogyaz id<imrilik.Neh6zvolt velebesz6lgetni, a besz6l6szre, gedsfonal6t meg mindenr6l esz€v6get nem616kit6r6kszakitottdk vi Ennek ellen6re vagy€ppen ez6rt? a nyelveket bejutott valami. is kcjnnyen elsajdtitotta, 6h€bert az ardmit megtanulta. az 6s szonylag elemn6l megtudta A t6blrzatba rendezett szemoknel, btszdleges mondani, hogymennyiaz adottelem6d€ke. Egy dtvenszimjegyb6l (P6ld6ul kdriilbeliilhdromperc alattmemoriziilt. egy 6116 tdbl6zatot mintegy 40 13x4 tagi szemot t^tt^l'lr'az6 rdblezat reproduk6l6sdra etl6san visszafel6 6s is mdsodpercre sziiksdge, a szamokat volt de miltdn is eml6kezett ugyanennyi alatt tudtafelid6zni.H6napok id6 dgy, hogy el6tte magael6 k6pzelte szobet, a ezekre tiiblezatolca a mondja,s ut6na saj6thangjat Lurija professzor6t, a szSmokal 6s aki gyorsan m6rugyanolyan visszaeml6kezettdsszes az 6fl6l(Ie. Seresevszkijvizualizdba a ledik6lt szdmsorokat vagy szavakat. Ha p6ld6ul annakidej6n fekete tdbl6rairt6k a szdmokat, akkor ezek feketeh6tt& el6ttjelentek megnek, ha feh6rpapiron, akkorebben a formdban. a tiiblenaz eredeti Ha p6ldiul rosszul volt olvashat6, szem akkor6 is rosszul eml6kezett re. Seresevszkijn6l a hangokmindigszin6rcetet keltettek, is n€haizis. segitett6k memoriziia , s6ttapint6singert Ezeka ,,hdtt6ringerek" l6sban. bev6s6d6sben, visszat6rtek emldkek a 6s az felid6z€s€ndl is. A hossajszdmsorok szavak 6s mindegyike szines, vizudlis k6petkeltett benne. kepeket A egy 6ltalaismeftutcament6n helyezte igy el, (Ez riigzitettea szdmtibldzatok elemeitis tetsz6leges sorendben. egy€bkdnt rdg6taismertmemorizdlesi egy m6dszer, Seresevszkij de titk6lyre fejlesztette.) El6fordult. hogyvalamitnemtudottel6hivnia pontadanul, szinonim6val mem6ri6j6b6l, sohanememldkezett de 6s sem helyettesitett szavakat. Megtdrt6nt, hogy egy-egysz6ra vagy sz6mra nememl6kezett. csakdgy volt lehets6ges, k6pzetet6Ez hogy ben rosszul megvildgitott helyekre vagyolyanh6tt6rel€ tettea sz658

ATlTCSiTliLACSOD]|IO

kontrasztos ami mokal,illetvea szdvegeket, nemvolt megfelel6en mondjuk sdrga a labdrtsrrgake t6sel6. s nemtudtav€gezni, munk6j6t miattrijs6gir6i Csapong6 kepzelete monkellett6nelmeden v6giil cirLuszimemo sta lett: 6rek hosszat Ezevisszamondania szavak sodt me&iegyeznie, datok,kifejez6sek, K6pes voh szamemismeretlen ket rnindig hibdtlanulteljesitette. is. 1937decembevisszamondiisiiraP6ldaul ir6dottszdvegek nyelven els6 DanteIsteniszinjdt€k6nak h&om sordt r6benLuija felolvasta (15 ugyano' 1952-ben 6v milva!) a sziaveget olaszul, Seresevszkij 6s tudta. IJan ha Bsillyal reproduk6lni teljeldpett 1936 nyariin egy szanat6riumban fel 6s itt a kdvetkez6. kaptafeladatul:1. MAVANAsz6tagsor memorizdl6set sendftelmetlen SZAVANA.2. NASZANAMAVA.3, SZANAMAVANA,4.VASZA.bEtli NAVANAMA. 5, NAVANAVASZAMA Stb.EZt ^Z 6(EIMEIIEN sorozatotm6g ndgy 6v mtlva is hiba n6lkiil tudta reproduk6lniiigy, 6s ami hogykitahlt hozz6egy tcjn6netet, a hi2iasszonyer6l egy 6szeres6lt olyan6l6nken a mem6riea 16lsz6lt.Enneka tdrtdnetnek k6peaztAn visszaid6z6se. i6ban,hogymir nemokozottgondota betiihalmaz egyszerti dblirzatotkaptamemoa Egyik alkalommal k6vetkez6 riz5l6si leladatk6nt: 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 '7 4 5 6 kbzijttle_ a nem ki, Seresevszkrj haszniilta nemvette€szre szemok ezI m6dszerrel memorizdlta a 6s v6 egyszerii kapcsolatot, ugyanolyan a sz6tagsorckat. nemkeresett Soha tablrzatot mint az ertelmetlen is, Erdekes m6donSekdzdttlogikaikapcsolatot. szdm-, vagybetiisorok rosszvolt, vdlemdnye szerintaz6rt, resevszkij arcmem6ri6ja el6gg6 hangulatdt6l: alakjav6ltozik6s mertaz embedarc fiigg az emberek kiemeAz a l6nyeges vonasok szinilkis dsszekeveredik. absztrah6l6s, jelentett gondot SeresevszkUnek, meghat6s ez l6semdrigenkomoly 1026 arcmem6ridndl. az probldmdja volt, hogy a megiegyzett szdmokat, I-egnagyobb az hoglrrnfelejtse el. Gyakxanmegtbfi6nt,hogy egy napon sziivegeket 6s tdbbszdkellettfell6pnie ugyananndl tiibliiniel ilyenkorterm6szea 6s tesen nemvolt szabad visszaeml6keznieekiz6el6ad6sra annak az Eliisziirfelina egy feladataira. T6bbf€lem6dszenel pr6b6lkozottis papirraa sz|imokat, darabval6s6gos szdmsorokat, sz6csoponokat, majd el6gette papirt. De ez nem veft be, mert egy alkalommal a papirhamujdn sziimokat. az a Azt6negy napon ,,megl6tta" el6getett

59

TITOI(ZATO,S BR6IO

jdtt kitiir vdletleniil rii a megoldrsra. Akami kell, hogy az eml6kek gond,hogy r6miszt6 l6dienek, eltrinjenek. Ett6l kezdve a szdmiira ez elfelejteni. megsz(nt. nemtud semmit eml6kezett, mindigcsak de Gyerekkorinak sok-sok benyomdsdra p6lddul venni.A fagyk6pibenyomdsoka. Egyszer elment tagylaltot parfdtKniilt. s amikorkimondta, hogy,,parf€". Seresevszkij laltosn6 hogya n6 hangja olyan6rdes. rideg,mint a ko vagya saLigy 6rezte, elveue 6tviigydt fagylakt6l. a lak sirl6d66nakhanEia, ez teljesen s p6ldSul a talel6sk6rd6st azt kapta, Kitlin6envizualizih.Egyszer jobbrak6t ndgyszriz hogyegymds melletiill a polconbalr6i oldalas a k6tet utols6 kiinyv 6s az els6 kdtetels6 lapjrt6l kezdve mdsodik Az hogyhdnylalapj6ig moly iitrdgta kdnyveket. volt a k6rd6s. egy a pot nigortit a moly. Seresevszkij vdlaszt: azonnal megadta helyes a sem.'yizljilrsan maga k6pzelte polcot.s lrtta. hogyaz el6 a .,Egr-et els6kiitetels6lapja6s a mdsodik kdtetutols6lapjakdzcjtt csaka k6t borit6van,lapokegy6ltal6n nincsenek. osszes Az vizudlisprobl6m6t igenkdnnyen gyorsan 6s megoldotta. haegyszcjveg de eg6sz6! kelletl felfognia. az 6r1elm6i s meg6rtenie. mdt rendklviili ehA.stgeket ez okozott sz6mdra. Erds vizualit6sa segits€g€vel ujjai h6m€rs6klet6l "C-kal tudta 2 'C-kal tudtacsdkkenteni hogymaga k€pzel! vagy 1.5 emelni dgy, el€ egykdlyh6t vagyjeget. Frjdalm6l tudtalekiizdeni, igy hogyv6rdsfonalnak k6pzelte fiijdalmat gondolatban a 6s elv6gta. Egy alkalommal fogadottbardtjdval. hogy egy boltbana p6nzldro'nblil rubeles helletlhis/ rubele.bol r rerzacdni. i. rddenr. iog lg) s eztigy csin6lta, hogynagyon erdsen koncentriilt, arra hogya p6nztfuosn6 hisz rubelesnek liissa bankjegyet. a N6hasajdtmag6t megis gy{igyitotta igy: elkipzeltemag6teg6szs6gesen. a m6dszerrel Ezzei miisokat megtudottgy6gyitani. is Egy alkalommal kisfia szalonn6t evett6s elrcntotta gyomrit.Az orvosnemtudottmit kezdeni bea a teggel. EkkorSeresevszkij erdsen maga kdpzelte, el6 hogya szalonna felsziv6dik gyerek a gyornr6b6l.fia hamarosan s meggy6gyutt. AZAGY MI,iKdDfs[ Mig a vesefunkci6javiliigos.kitriilhardrolr nem veszi et a mdj €s vagya tiid6 szerep6t tuiajdonsiigait, agyeset6ben 6s az nehezebb a ez k6rd€s. M6r maga^ lokalizdci6, egyes az funkci6kelkiiliinir6se sem kdnnyii. mem6ria A nemvrlaszthat6 dlesen tudaft6l, tanul6st6l, el a a az ingerek feldolgoziisiit6l. Onmagebanmem6ria, tanuliis, a a hosszli dvek6tafoglaikoztaqakutat6kat. a

60

AITIRCSATOI, ACSODIIG

ismerec Az dllagember sz6miira agy mrikddese az szinteteljesen len,pedigvitathatatlanul a legfontosabb ez szerviink, csakaz€rt m6r el is, mert mfkdd6se alapjiind6nthet6 valakir6lhogy 6l-e meg.Elakir kdpzelhet6, hogya szivleill, v6gtagiaink 20 'C-os h6m6rs6kleF re is lehlilhetnek. ez m6gnemjelentsziiks€gszeriien A haliil de hal6lt. jele az agy leilldsa,az agyban biztos tapasztalhat6 elektromos tev6is rcakenys€g teljesmegszLindse. Szervezetiink ennekmegfelel6en g6l. Ha nemjutunk tdpldl6khoz, mindent€stresz nagy.idb6l azonos mdrt6kben sorvad a tartalekokat el, fdldli a sz€rvezet, az agya legde pillanatig marad. utols6 drintellen Gondolkodds kdzben agyban az l6nyeges veltozdsok t6rt€nnek. ezt mutatjaa megndvekedett energia-felv6tel. Sakkoz6k egy-egyparti kdzben2-3 kg-ot is lefogynak, ugyanannyit, mint azonos alat! id6 v6gzett neh€z fizikai munka eset€n; gondolkod6s a 6ppen olyanneh€z 6senergiafal6. a fizikai munka, taldnnehezebb mirt s6t is. A mem6ria 616 az szervezetnek alapvet6 egyik tulajdons6gamrir (A polip p6ld6ul mindenre a fejldd6s alacsony fok6nmegjelenik. sok tud eml6kezni.) Egy informici6 beirdsa, tdroldsa visszahivdsa 6s a (Az legl€nyegesebb tulajdonsSg, elv6runk memdri6t6l. asszoamit a ci6ci6m6regyfejlettebb funkci6,a liirzsfejl6d6snek k6s6bbi csak fokiin jelenik meg.)Hogyanis mr.lkijdik mem6ria.mi€rt lehetnek a olyanhatalmas elteresek emberek kijzdtt.s milyenfizikai vagyk€miai folyamatok sordn ir6dikbe.tdrol6dik emldknyom? az Jelenlegj technikai, tudomiinyos szintiinkhrirom,alapvet6en kiildnbitz6 m6dszen ismer,ezek kAmiai, elektromos a neuronhd' a az 4s ldzddelm6letek. m6dszerek E valamilyen m6donmindaz idegsejtekhez,a nearotlokhoz kapcsol6dnak. Kulcjnds sejtek ezek.Mig az emberi szervezet titbbi sejtjeaz 6iet folyamdn titbbsziir Lijratermel6dik. az ide8sejtek nem.Alakjuk is el6gg6 6s .jellegzeies eliit a t6bbi sejt abkjet6l.Az idegsejrb6t hosszi nyflv6nyok indulnakki 6s ilyen ny.ilv6nyok sz6zaikapcsol6dnak tdbbi idegsejthez, a rcndkivlil bonyolulth616zatot alkotva. Tdbbgyakorlati tapasztalat, 6szlei6s vetette annak fel sziiks€gessdg€t. hogy kdmiaifolyamatokar sejtstnka mem6ia. a tudat miigdtt. lsmeretes, hogy a rovarokLigysziiletnek. hogym6r mindenr tudnak. Eletiiksorrnalig,vagyegyaltaldn tanulnak nem semmit. Osszes tud6suk tehdtvalamilyen kdmiaiformdban t6rolddik peresejrben. ka, a A kukk is igy n6 fel, dgy megynevel6szilJei f6szkdt elhagyva Afrikeba, hogy nincskit6l ezt megtanulnia. M6gis tudja az utat.felismeri fajtarsait. bjesban,a petesejtben valamilyen A m6don nagymennyis6sriinformiici6rak6roz6dik.

TITOISATOS ER6KI

tudjuk, hogy a tanuliisifolyamatok Laborat6riumi kis6rletekb6l Az kdzben nagymennyis6gii euln, feh64ekelelkezik. is ismeretes, serhogy k€miaiszerekkel agy miikod6se az er6sen befoly6solhat6, vagygetolhat6. alkoholp6lddul Az egyszene m6rcg6s serkenthet6 v6ralkoholszintn6l elveszti kent6szer Van.aki m6rnagyon is. alacsony j 6valnagyobb. mdsok tiir6k6pess6ge Orvosistatisztik6k azeszm€let6t, M6szerint emberek meghal, ez a szintel€riaz 500mg/dl-t. az fele ha gis el6fordult, hogyegy59 6ves, kg'osddnf6rfi. aki iingyilkossegi 66 sz6nd6kkal 6s f6l iiveg whiskytivott meg,€s a vdralkoholszintje k6t kiilijnijsebb agyI127 mg/dl-re emelkedett, 6letben maradt, minden s kArosodds n6lkiil felgy6gyult.Vannakazonban. m6renneka menyakik nyis6gnek tized6be belehalnak. a is A mem6ria az agymrikijd€sevel foglalkoz6 m6siknagymodell €s elektromos folyamatokon alapul.Az csoportaz agybanlejdtsz6d6 1920-as 6vekben Ildrd Be,'ger ndmet kutat6haszniilt el6szdr agyaz folyamatok ban lejitsz6d6 tanulminyoz6sira nagy6rz€kenys6gr.i egy fesztilts6gm6r6t. Ebb6l fejl6diittki a ma is isme( elektro-enkefoloqfi:f (EEG). Az EEc-jeleksokmindent eldrulnak. M6s 6s mds^z EBc-gttrb6k alakja, valaki€bren ha van,pihen. alszik, vagyintenziv szellemi tev6kenys6get v6gez. Ftigg a vizsgdltszem6ly kordt6l,regisztrdta elaz me-6s idegbetegsdgeket. tovebbialkalmas epilepszia, daganatok az a 6s 6relzrir6disok kimutat6si{ra. Tijbbfajtahull6mot,szabalyszeriien veltoz6 fesziilts6getis fijlfedeztek. p'ldtul az ara- is teta-hulldno,kr, de a hossziidejefoly6 kutat6sok v6giilis nemhoztak eredmdnyt ezeknek hulldmokrak keletkez6s6t 6rtelm6r a a 6s illet6en. Ha nagyon v6kony mikroelektniAtuszdrunk ^z idegsejtbe,akkor elektromos akivitdstm6 etUnk, a fesziilts6g ez nyugalmi rillapotban kb. 70 mV. Amikor 6berallapotban gyorsan, vagyunk, akkornagyon egy miisodperc akdrsz6zszor kisiilhetnek alatt is egymds miikiid6s6t stimuldlva. rljabbokot ad arra.hogyaz agytev6kenys6g6t, Ez esetleg a mem6ria fizikainyomiitelektmmos formibankeressiik. Ujabblijk6stadottaz jlyen idnyf kutat6snak. Penfnd, amihogy kor agymiitdteksorin gyengeiirammal ingerelteaz agyk6regkijliinbijz6 l6szeit,akkora Ks€rletdsztvev6iben hardrozort eml6kek ,.ugrottakbe", tehetval6sziminek lftszik, hogyelekromos ingerhatisdra - ha tdred6keiben - visszaiddzhet<i is egy-egy eml6knyom. Mindezek a megfig)el6sek sugalljdk, azt hogyaz agy mrikitddse elekromos tejs v6kenys€g. gy6gyitdsban felhaszn6ltrk elekromos A az hardsokat, elektrokonvulzi4s vagy elektrosokk-tefipian6.ven. SzlEezrevel kezeltek betegeket ezzela m6dszenel, val6jiiban azonban senkisemtudja

62

AIIRCSATOI, CSODNG A

pontosan hogymilyenm6donsegitez a betegs6geken: megmondani, visszafogott volt. id6kigmeglehetdsen azez irdnyf kutatisa legut6bbi az tartottiri{nyzat agysFukA harmadik mataliin legfontosabbnak 6s A abb6lindulnak hogya kiiriilbeliil ki, lirejdvalkapcsolatos.modellek gazdag n6kiszdmithatallanul nagyon vdltozatosan, szinte l0r0neuron telje Az csoportjaj nem egymeshoz kapcsol6dni. idegsejtek don k6pes hmem moduldriskapcsola' sen vdletlenszeriien kdtddnekegym6shoz. formaels6sorban a ro,talakulnal ki kitzitttiik. Ez az elemi szervez6d6si jitsz6 nagyagykdregre jelmagasabb idegmiikijddsben fontosszerepet lernz6.Az ernl6sijk agyk6rgemintegy dtezersejtb6l iill6 modulokb6l ezerszer annyimodul Az kori-ilb€ltl szervez6dik. emberagyk6rg€ben kdz az van.mint azeg6rvagya patkdnyagyiban.Jellegzetes idegse.jtek kapcsolat, saitnpsais. a specializiil6dott fi informdci6itaddsiira pszichol6Az 1940-es 6vekben vetette DonaldHebb kanadai f6l gus,hogya szinapszisoknak folyamatokban. szerepiik leheta tanuldsi az vizsgilatok igazolfdk. hogyval6ban, inAz elekronmikroszk6pos a szinapszisok alakjamegveltozik: tenzivtanul6s kdvetkezm6nyek6nt olyanbomegvastagodnak. agyk6regben sejlekszinapszisai Az lev6 gazdags6guk miatt nyolultak,hogy a be- 6s kimenetikapcsolatokat m6gnemlehetett fcjlderiteni. knyeges,hogyaz egyes idegte{ileteket dsszekdt6 kdpcsolatokban jitv6 l6t6idegek pimegfelel6 szabrilyos van.Pdlddul szemb6l rend a kapcsol6dnal. egyes Az lyenhaladnak mindigazonos 6s ag''teriilethez nem idegsejtek nyilvidnyai fgy n6nek,hogy a szinapszisok v6letlen hanema szomszddos sejtekhez kapcsol6dnak. Ekkor elrendez6siiek, persze egyes ideSsejtek sze ezettsdge er6s miatta neuronok szaraz epe kisebb, 6s az eg6szrendszermikddese turtalikokat hoz l6te redundanc k€pz6dnek. a fent emlitett szervezetts6g, ik Ez azonos idegrendhelyre kapcsol6dits l€nyeges tulajdonsdg, igy bizonyos mert szeris6riil€sek eset6n szinaptikus a kapcsolatok helyredllnak. Az el6z6ekben ldttuk,hogyegypet6jil m5r ikrekmennyire hasonl6 m6donviselkednek, mennyire hasonl6 v6lem€nyiik. fajlt6tleniil a Ez genetikai alapi, de azt is tudni kell, hogyez az azonossAggondolkoddsukban. reakci6ikban, izl6siikben nem tijk6letes, mdg akkor sem, egyiittnevelkednek. ha Ez6rtis felt6telezhetrt, nemcsak hogl determinisztikus, hanem v€letlenszerii t6nyez6kis befolydsoljdk az idegrendszer kapcsol6d6s6l,,,huzalozdsdt". (hardverj6ben) Nemcsak idegrendszer az fel6pit6s6ben vannak v6letlenszerii elemek, hanem miikiid6s6ben amintezt az elektromos is, jelek,zajokvizsgdlata kimutatta. a kutat6k Ma martudj,k, hogyez a zaj nemfiilt6tleniil kAos,lehethasznos, egyenesen vagy sziiks6ges is.

1ITOTZATOS EROIO

Erdemesmegemliteni, hogy ez a neuronhdl6zatikutadsi ir6nyzat t6maszkodik szrmit6g6pekmiikdd6sielvdre; anal6a nagym6rtdkben kitzittt. S6t, mriikod€se gidt pr6bdlnakkeresniaz agy 6s a szSmit6g6p intellin6h6nylelkes kutat66s feltalil6 szerintvdrhat6a mesters6Ses gencia megsziiletdsemegalkot6ja) Sir CliveSinclair(a SirclairZX sz6mit6gepek [14] intelligenm& p6lddul €x6keli,hogya kijzeljiiv6ben mesters6ges rigy V6a cieval miikitdd g6pekvehetik6t az emberszerep6t term€lesben. teljesitndvekszik g6pek a hogyfolyamatosan lem6nye azonalapszik, mrr m6nye bonyolults6ga; az l98Gas6vekelejdna legegyszenibb 6s szem6lyi sz6mit6g6pis kit ilbeliil szAzezeralknfteszttartalm^zott (az Ma sz6mit6g6pek 2000-es mindenegyes chipen. mdr a szemdlyi az els6k voltak, s a legna_ mint 6vek v6g€n)sztszor nagyobbak, tehrt a gyobb szupergepek t6bbmilliiird alkan6szttartalmaznak, mft legkisebbekn6l ezerszer nagyobbak. (sejte| tinalmaz,de ebbrilcsakkb. 1010 a Az agy kb. 10ra elemet van. Ezdrt maximumtizezerkapcsolatuk neuron,s ezekrck egyenkdnt mint a mai legnalegaldbb ezenzerbonyolultabb. az agy fel6pit6se gyobbszdmit6g6p. akkoris figyelemre m6lt6,ha tudjuk,hogy a Ez no. gyorsas6ga komplexitasa milyenrchamosan Misz6mit6g6pek 6s bovel kb. ittdvenk€ntndtt egy-egynagysdgenddela sz6mit6g6pek (alkatr€szeik hogy n€hdny €v sz6ma), elk€pzelhetd, igy nyolults6ga mjlva szimit6g6peinkel6rik az emberi agy komplexitasft, s6t az em6s lesz. ber alkottagepgyorsabb megbizhat6bb szerkezetdnek, strukrjr6jdnakperszea mai Egy ilyen sz6mit6gep g6pek6t6lelt6rdnekkell lennie 6s prc$amoz6s6ban rendkiviil nagy is probldmdk l6pnekmajdf6l, de ha ezeket megoldjuk, akkora l6trehoj6val megbizhat6bb gyorsabb 6s zott atulroid agy az emberi agynel iesz.A 80-as€vekbensok szak6rtd, kitztiik (Lord) Sincldir is rigy v6lte, hogy 2000-reegy ilyen androidagy fel6pithet6,2020-raa prograjelent6s prcbldmdk moz6ssal kapcsolatos megoldhat6k fjabb hrisz 6s 6v mflva ezeka g6pekmdr annyira elteiednek, hogy legaldbb szdzszor annyi agymunkdt v€geznek, mint az embe.ekdsszesen. Vajonjogos-eSrnc/airoptimizmusa? Al6t6masztj6k-e becsl6seit, elgondolisait t6nyek? a Nos, val6szintleg nem.Ndzziikekiszijr,mi sz6lSirclail €s a ,,komputeristi4k" mellett. Bizonyos latvrinyos sikereket t6nyleg tudnak6mi a szdmit6g6el pek.A saklprogramokp6lddulrohamosan fejl6dtek, eges gdpekmesodpercenk6nt szdzezer akdr 6lldstis 6rt6kelni tudnak. 1982-re 6t m5r olyan sakkprogram l6tezett, amely,.mester" szinten tudottjitszani. Elvileg semmiakadiilya nincsannak, hogy a program fejleszr6s6vel

64

A|URCSATOL A(SODNG

processzor ndvel6s6vel,t6bb p6rhuzamos 6s a g6pek sebess€g6nek g6peket l€tre,amelyek vil6gbajnoa mdkddtet6s6vel olyan hozzanak kokat is - ak6r szimult6njiit6kban - megve k. Ez kiz6r6lag id6 6s az fejl6des k6d6se,s ez termdszetesen is kdvetkezett: IBM ,,deep be kompuEz mdshasonl6 blue" g6pemegverte Szpaszkijt. 6s n6hdny vagy azt, intelligensek, azt, tersiker azonban nemjelenti hogya g6pek vett hogya szdmit6g6pi intelligencia emberi az 6rtelemben intelligenl€phet. cidnak nyom5ba a N6zziik meg a szimit6g6p-alkatreszek az emberiagy miikdd6se 6s egy-egyf6lvezet6 kdzdtti alapvetdkill6nbs6geket. szamit6g6pekn6l A iillapotvdltozSs elem miik6d6serendKviil gyors lehet, tdbb szazezer mig mehetv6gbemdsodpercenk6nt, az embem6lez legfeljebbm6sodpercenk6nt tdrt€nik meg.Mig a g6p sosemfirad, a neuronok sz6zszor viilaszolnak, a fd6s hatdrozottan f6mdnak.A bemenrijeleke k6s6ssel raftseg erdsiil6s6velegyre meghizhatatlanabb a miik6d6siik.Az lesz is agyr6ltudjuk,hogynemcsak digitdlis, hanem anal6g iizemm6dban demilkiidik. Tov6bbi alapvet6kiildnbs€g,hogy mig a sz1mlt6gep termi isztikusanmi:kddlk, azaz'rqya\az a programmindig ugyanrigy fut le, addig a biol6giai agynAlez egy6ltaidn nem sziiks6gsze s6t a i, jelei bizonyitj6k. v6letlenszeriis6get az EEc-gttrb6k teljesen kaotikus Fontosaz a felismer6s, hoqy az agJ nembiokAmiaialoponmitkdd6 agy, bdr sokszor hasznd! szdmittjgAp a szdm{ttjgipsemmestersiges As j6k ezt a hamisjelz6t. Alapvetd eltdr6sugyanis,hogy az emberkepes teljesen dolgokatalkotni, felfogni, meg6rteni, ij mig a sz6mit6g6p ene a kreativitdsrunemklpes. Egy olyan gondolatsor kiizti logikai kapcsolat, mint p6ldiul karika-ker6k-aut6-sz6guld6s-utaziis-vakiici6-pihends, az ember szdmdra teljesenmag6t6l6ltet'fi6. A szdmit6g6p azonban csakktildnlegesprcg.armyelveksegits6g6vel k6p€sbizonyosasszociiici6k meg6llapit6s6ra, akkoris csakkorl6tozottm6rt6kben. 6s A szamit6g6p peld6ulaz Otell6akir miisodpercek alatt megkeresi banel6fordul6leggyakoribb szavakat, azonban jelenti azt,hogy €z nem a legcsek6lyebb m6rt6kben 6rti a ldnyeget. majd igaz6nfejlettek is Ha lesznekaz alaldelismer6 az asszocidci6s programok,akkor is egy 6s androidagy legfeljebbigy dsszegzi majd az Otell6 l€ny€g6t, hogy egy n6germegitltea feles6gdt. szerelem, A Arulds, f6ltdkenys6g elvont fogalmai alapvedenprogramozhatatlanok. l€ar kir6lyb6l mindijssze A annyit6fienemeg,hogy egy iircg kirdly bolyong.A hiisdg,a szereter, a mag6nyoss6g, ddegs6g,a hdlrtlansega g€p szdmii{afelfoghatatlan. a Ami embei, omi igazin linyeges,ax lrthetetlena gip szpnuira. N6zziik most meg, hogy a h6romfd modellcsoport mi6rt nem v,ltoftabe a hozzdfiiziitt rcm6ryeket,milyen probl€m6k meriiltekfdl.

65

[n6K? TTTOXZATOS

HLA]\YOSSACAI AZAGIT,IODELLEX becsl6s szeegyikFobl6mdja,hogy(n6hAny A biok6rniai modellek hogy ahhoz, egy lennesziiks6ge embemek rinQ 50-100kg feh6rj6re - hordozza. Mesik probl€ma, mem6ridj6t informeci6-mennyis6gdt pedigsokszor mukijd5agy lassi lenne, hogyegy csakk6miaialapon csakarra.hogy a sakkoz6k nagyon fontos.Gondoljunk a gyorsasrg pillanatok alattrendkiviil a r6sztvev6k schnell-versenydn ligynevezett tisztdn oldanak meg.Ujabbgond,hogyegy-egy komplex feladatokat lokalizaltlenne,holott mem6riaerdsen modellen alapul6 biok6miai helylt megtadlni. nem az eddigi vizsgalatokban sikeriilto mem6ria (Ene a kdddsrca k6sdbbiekben visszat6riink.) m6g jobbak,de meg m6r valamivel mem6ria modellek Az elektromos mar gyenge problemiival kiizdenek. Egyr€szt mindigtdbb ldnyeges 6tirhamek,tdrijlhetn6ka terek is zavarhatnrik, kiils6 eleklromegneses K6rd6ses, a befolydsolhamdkgondolkoddsunkat mem6riit- esetleg elektromos mi hogy a hosszftdvf mem6ri6nAl biztositaniaz egyes ernl6knyomokstabilitisdt, hiszen az agyban dlland6 a? elektromos hogyhosszft6von tededlel legink6bb, akivit6s.Ma az a v6lem6ny jel b6r nemlehetelektromos form{jrbantdrclniaz inform6ci6kat, 16vid tiivonez val6szinii. modell,ami taliinegy neurokompua A harmadik, neuronh6l6zati temek felelne meg, szint€nalapvet6gondokkalkiizd, mert egyel6re nem tudj6k,hogy egy ilyen modell hogyanv6gzi a legalapvetdbb Val6szinr.ileg egyik mofunkci6kat, amilyenp6ld6ulaz asszocirci6. valamialapvet6en m6fj se, dell semj6, m6gkombindci6ik hanem kDlcsdt. Ehhez6rdemes az don 6s mdsholkell keresni agymiik6d6s furcsasagot megismemi. n6hdny AGY A s[RUtT MI]KdDESE kdzbena Vermont dllambeli 14-6nvasritepit6s i848. szeptember Phinelius P. (USA) Cavandish-ben cdldpver6 nid belefiir6dott egy Artd ma a HarvardEgyetemorvosi kafinak mi_ Gagekopony6j1ba. alatt hatolt be 6s a feje zeumrbanliithat6.Ez a szelfaGageb^l szerne jiitt ki. A balesetet hatirosm6don tdl6lte,m6gfefi6csodeval tetej6n namegvaltoztak. Kor6bban z6st sem kapott,de szemelyis6gtegyei szesz6lyes 6s gyonvidim, ked6lyes ember volt, a baleset utanviszont megvdltoztatta mentalia kittekeddlett: a kdriilbeltil 2 cm vastagrrid r6la, hogy A utdnm6gtizenk€t 6vig 6lt 6s feljegyezt€k r6s6t. baleset is annyi eszeaz6rt volt, hogy tiibb orvosi egyetemnek el6re eladja a csontvazAt, 66

T AruRCS[T6LCSOD,{IG

ellendrizhetd kdriilm6nyekkit_ De nemcsak r6gmfltban,nehezen a is. egy ilyen esetek, hanem napjainkban 1981-ben 24 zdtt tiirt6ntek 6vesamerikaifiatalember. Michael Melnick egy 6piil6f6lbenlev6 hriz leesett. es6skor betonAz egy magassagb6l 16l,mintegyhfuomm6teres hatolt be 6s a szemeiktizijttjijtt ki. vas6rtitiittea kopony6j6t, tark6jin a utdn- Melnick saj t l b6'],ravoEnnekellen6re- n6h6nyheteskezelEs is s zott a k&h6Lzb6l. az orra 6sszet6rt, a kdnnyvezet6ke megsdriilt, Bfu csakannyiernl6kezteti, hogyolykor rossz6lmaivannal. balesetdre Boston Ugyanabban 6vbenegy 39 evesferfi, Johtt Thompson, az kenysze A teherautd ilt. teheraut6jdval hitelen f6kez€sre kijzel€ben vasnidel6k6tm6teres rakom6ny6b6l ndheny egy millim6tervastag, fej6t. Thompsonis meggy6gyult,bAr rccsr.iszott, atiltittte Thompson s bal kezerdszben megb€nult. szerencs6s kimeneteleaz6rt6rdekes6s fontos, Az ilyen balesetek fi|t^t 16.Ez a rerendkiviil ldnyeges tulajdons69trrra mert az agy egy egy r6sz s6riil€sem€g nem biztos, hogy az egesz dundancia,vagyi,s Azok a fontosinfom6ci6k,mint p6lddul, agymLikcid6s6t megb6nita. hogy hol lakunk, vagy mit szabadmegennijnk,nem puszt6negy helyen t6iol6dnak agyunkban,hanemnagyon sok, elk6pzelhetd,hogy pusztuldsa, vagy s6riil6se akdrezer helyenis, igy egy-egyidegsejt nem jelent kiilitniisebb prcbl6m6t: az agyban tiirolt szezett vagy tiritkltitt informdci6akkor is megmarad. (a Tudjuk, hogy az 6l6vil6gbana redundancia taftal6k) rendKvtil level6tlerdgidk fontos,alapvet6 A fa nempusztul ha n6h6ny elv. el, riigyemegfagy. emberi Az testszervei reis a hemy6kvagyndheny el6g hogy dunddnsak. vesdnknek Egy kdriilbeliilegynegyede ahhoz, a virelet-kiviilasrtdsr megbizhat6an €l\egerze. igar ez a mdjrai!. s A hosszib6lcsatomdnak riivid r6sze k6pes egy is elv6gezni em6szaz t€sfunkci6jdt. t6j6koz6d6shoz szemiink el6g,s f€l tiidtivel A egyik is is sokan 6lnek. A redundancidt illet6en az agy megint csak hil6nleges helyzetben p6lddula van.Egyesv6lem6nyek szerintolyannagyfokf a redundancia yagy ezerszer nagyobb k6regben, hogy a kdregnag/sdgaszAzszor is annil, ami tal6nsziiks6ges. azonban ijabb nagyon€rdekes Ez egy k6rd6stvet fel, ami kapcsol6dik Sinclair el6z6ekben C. ismertetett fejteget6seihez. ugyanisagyunkolyannagytanaldkokkal Ha rendelkezik, melyek s6iil6s eset6n biztositjekmiikddes6t,akkor egys€gszema, is ,,alkatr6szsziima" r€g6taa mai szupersz6mit6gdpek6hez mlir hasonl6! Er,'tizede vannakmdr olyan szemit6gdpek, melyek sok ezerp6rhuzamosan kapcsolt processzorral szimol6egysdggel. rcndelkeznek, s t6k€letesenalkalmazhat6kndhdny neh6z szdmatiistechnikai feladat

ER6K? TITOI{ZAIOS

kifejemberiinteiliSencia mestersdges gyors elv6gzds6rc, azonban m6his intelligenegy Ebbijl a szempontb6l alkalmatlanok. leszt6sdre asszoci6ci6kbizonyos mert sebb, mint egy szuperszdmit6g6p, k€pes olyanszemit6gdp, ha tal6nott kezdiidne, ldtezne ra. Az intelligencia fordi amelyik egyik nyelvr6l a misikra hibdtlanul rvdnaszdvegeket nincs,6s elvilegseml6tezhetltt tani.De ilyen g6p€s ilyen progxam lassis6ga elvi az vagya pmcesszor m6rete, nema mem6riakapacit6s pftbesz6d forditds6egyszeriien a legprimitivebb mdr akadely, hanem Nem feleltethetiinkmegegy sz6t mechahoz is Artunikell a szl)'reget. az a szerkeszt6seembea nikusan mdsiknak, nyelvtan, mondatok egy felfoghatatlan rendkiviilegyszei. de a gdpekszem6ra rek szdm6ra feladata hibdtlanforditds. egy A g€p mindentov6bbin6lkiil megtal6lja bonyolultegyenletse_ tanul6prcgramok gydketfgynevezett minimumkeresdsi rendszer egy gi1s6g6vel. ameddig elmehet g6p.A g6Kajriilbeliil az a hat6r, ez pek csakaz 6sszead6st kivondst, ,,6s",,,vagy"6s ,,egyenl6s6g" 6s az tcjbbet addig,amig ismerik. Enn6lsemmivel tudhatnak sem miiveletet Ez 6s eb,eken niikiidnek. jelenli az alapvet6 minda jelenlegi fi.ikai probl6mdt rigynevezett ^z neurokomputerckn6l, meigkikeriilheteden alapu16 modellekndl. tehdta nagyneuronhil6zaton sem Az eddigismert modellek kombinaci6ik tudjdkmegmagya€s vagyak6r lehetkeativ az emberi, rdzni,€rtelmezni hogyhogyan irzt. hiszi. hogy a hdrom az dllati elme is egyesesetekben. Senkisem igy tdkeletesithet6, alapvet6 agymodellb6rmelyike ijnmag6ban is probldma megold6djon. Bizonyos, ho8y a hiiromfohogyaz 6sszes tehrt a biak'miai,az elektromos a neurctuhdl6zati 6s molyamatnak, jelens6gek egyesiteu rij fizikai 6s sorSt mag6ba is dellnekvalamilyen foglal6alakjdt kell majdhaszndlni. ajelek szerint De ezekegyiittvdve semtudnakelvilegolyanmodelltalkotni,amelyikelvonatkoztat6sra, asszociici6ra, keativitdsra k6pes. Ezekpedigndlkiildzhetetlenek ahhoz.hogyval6di,igaziintelligenci6r6l besz6ljiink. A sERUtEs[( IbSZNA Mdr l6ttuk,hogya balesetek, mttdtek6s betegs6gek utdnikdrosodesoktovebbilehet6s6get adnaka kiilijnbijz6agyte iletekfunkci6inak vizsg6latdra, szerepiik felismeGs6re; kiildnijsen mem6ria igy a a 6s gondolkodds mechanizmus6nak felde.it6s6hez vihetnek k6zelebb. 1960-ban egy 22 dves ameikai katonamaradand6 agys6riil6st szerzett, emiattaz6tak6ptelen bizonyos informaci6kat rij befogadni. N. balesete f$/ tiirtdnt, hogy a hata miigittt egyik katonatiirsa jeegy 68

acsoDilo arLTcs,{T61, t€k t&rel jatszott; N. hiftelen megfordult6s szintebelefordulta kis tdr kehegy6be.A szir6s az orrdn keresztiil 6tte 6s a homloklemezen vizsg6lat egy hatolt.1979-ben kompulertomogr6fiai az reszttil agyeba Sllapitottmeg Ez N. roncsoldst kismeret'ii h ts6reszgn ^ talamuszbal j5n. 6let6rekihat6,sflyos k6vetkezmdnyekkel Bft a baleset eg6sz informa vissza is, az tj esem6nyek' el6tttiirt6ntekej6l eml6kszik 6r6n csakrendKviilnagyneh6zs6gek sikeriil' mrici6knemorizdlSsa szemAra. s6t tiibbnyire lehetetlen 6ta a Emiattnem emlekszik baleset elmilt idiiszaklegfontosabb telsem.Egy telefoncstfgds 6s esem€nyeire. az6iaelteltsajrt 6let6re elfelejti,hogyel6tte6ppen jesenkizdkkenti munkdjdb6t, hdtkdznapi azzal kimozditja, lev6kenys6g6b6l BArmi, ami megszokott mit csinAlt. Egy j6r, hogykdptelen visszataldlni filmet nemtud v6gign€zni ehhez miatt teljesenelfelejti' hirdet6sek magszaKt6 mert a filmet a tdv6ben, hogymit latottazel6tt. k6pesvolt azonban fontosinformdci6kat 6letbeveg6an Bizonyos boltba'ds p6ldeulma m6r el tud mennia legkitzelebbi megtanulni, jut hogy megjegyezte, hogyan el a kiizeli k6rdriin tanul6s n6gy6ves miatt Mem6riazavarai nincsenek vizsg6lj6k. aholrendszeresen hiizba, el6tti csak nemtud visszaeml€kezhi. a baleset hiszen senkire barerai. sohatal6lkoz6ka A megemlekezet€ben megbeszelt arcokmamdtak vi_ Intelligencia-hdnyadosa semmegyel, mertmindigelfelejti^zokat. Gy6_ lEnyegesen(124),6saz €veksorin semcsdkkent szontmagas Igy v6g6rv6nyes. az gyul6siesdlyeminimdlis,hiszena roncsolds mint p6lddula f6z6smegoldhatatlanok miivelelek, olyanh6tkdznapi 6s alapanyagokat a elt6veszti sziiks6ges mivel sorozatosan szemiira. a osszekeverisorrendet [17]. ut6n^z eset6n€ egy m6sikf6fivel, akinekszivmlit6te Hasonl6 Ez pangotta v€relldtds. a betegugyanagyibanrdvid ideig r€szlegesen megismertf6rfi. olyan probl6m6kkalkiiszkijddtt, min( az el6z6ekben so_ (haldlut6ni) vizsg6latok halt 5? 6ves kordban meg,s a postmortem a elpusztultak i?ocsak ki, hogy mindk6t agyf6ltek6jdb€n fin deriilt 6p teljesen mamdt t6bbir6sze cell6i, agyinak de talnpar.,,piramis" esem6nyeke volt a r6gebbi kdpes R. v. is, mint az el6zijp6ciens, Az nagyonpontosanvisszaeml6kezni. arcokat.fontos tcjrt6nelmi, fel tv-sorozatokat tudtaid6zni,de csaka miit€t csal6di esem6nyeket, ij megtanulni semmilyen tdrt6neel6tti iddkb6l;md(nemvolt kdpes hogyrutint ig6nyl6 azonban, L6nyeges inform6ci6t. tet,6brit, adatot, is fogtsokat,mdg bonyolultmLiveletsorokat miveleteket, bizonyos a tanulis kdazonban nem fgy, mint ^z el6z6pdciens, elsajdtitott, ! iss/a nem mar rirlmenleire eg)6llalan emlekezeLl

69

TITOI(ZAIOS ER6K?

Ez mutatottarra, hogy a hipokampusz jdtszik a tafontos szerepet nuliisban,a kiiriilmdnyekvisszahivdsdban, a deklarativtanulas(a azaz tanulas sorin sztiksdges informdci6tuamlds) 6tvitel6ben. az ism€telr Ezt Ks6rleti vizsg6latokis al6timasztottdk.Az el6z6ekbenl6tott hdrom p6lden6l,amikor a vasnid erharolr koponyen, a csak^z agyk6rger roncsolta,a hipokampuszr, vagy 62amigdaletnem.Az agyk6reg roncsoksiga viszontszem6lyis6gvdltozdst eredm6nyezett.ez arramutat,hogy s azagykereg szem6lyis€g a szempontjeb6l alapvetienfontosteriilet. Az eml6kezdssel kapcsolatos idegp6ty6kkisdrletl vrzsgllatet- az agykutatdsban szokisos 6s elterjedt m6dszerrel- az ilynevezett irt^os, vagy Mz is Ks6rlerekkelv6gzik. amikor egy-egy agyredleter miit€ti riton,vagy elektromos m6dszerekkel elroncsolnak. patkiiA nyokon v6gzettirtesoskiserlerekn€l p6ld6ulaz egyik legfontosabb tapasztalat volt, hogya mem6ria ^z asszoci6ci6 lokaliz6lhat6 az 6s nem egyetlenegy te{iletre, p6ld6ula vdgtagok mozgatdsim, hanemaz agyk6reg eg6szen nagyteriilerdt foglaljael. Az embemel ez a helyis zet. Az el6bb emlitett balesetek erre a felismer6sre is vezettek, n66s h6nyrcncsoldsos miit€tibeavatkozes ugyancsak. Embercken els6roncsoldsos, az 6tviig6sos kis6ietetAntonioCaetano de Abren Freire Moriz portugdlidegseb6sz v6gezte. Moniz els6 opefici6j6ra1935-ben kedilr sor, amit k6r 6v alan hisz homloklebeny-etvagdsos miit€t ktivetett.A fehdrillom6nybanv6gze$mersz6sekn6l betegnel h€t teljesen megszlinrek kor6bbideFesszi6s, a paranoi6s tiinetek, a tiibbi beteg de dllapota rcsszabbodott. sem Moniznak tulajdonithat6 agyi nagyf6lrek6k az sebdszer€nek megalapitsa. a Ez m6dszer humdnus szempontb6l meglehetdsen ellentmonddsos, a mert szem6lyis€gjegyek j& megv6lrozratasdval egyiitr. (Munk6ss6g66rt Moniz 1949-ben,'74 6yesko ban Nobel-dijatkapott.) Eljiir6sa tiimegess6 vdlt, 1951-re mrirtizennyolcezer amerikai 6llampolgdrcnhajronakv6greilyen mrit6ret,f6leg deptesszi6s, er6szakos,skizofrdnids, alkoholista betegeken. Ezeket igynevezett az lobot6mia-mrit6tek a devians c6lja betegek szem6lyis€gjegyeinek megvdltoztatiisa volt. 'llaher Freemanegymaga hitomezer-iitsz6z ilyen agymli€tet v6g_ zett. Volt olyan napja,hogy huszoniitndbetegen hajtotta v6greezt a miit6tet,sdt ndhagyermekeken mert meg volt gy6z6dve is, arr6l, hogy ez a m$tet a t6rsadalmibeilleszkeddsi zavarokkalkiizd6 embereken (skizofrdni6sokon, homoszexudlisokon j6 f6nyi v6ltoz6stercd_ stb.) rl],enyez. 1980-as Az €velae azonbankideriilt, hogy nem mindig ha_ tisos ez az eljdr{s, k6vetkezm6nyeit neh6zmegi6solni,nemlehetpon_ losanmegmondani. haszndra hogy lesz+a betegneL urg}..rn. A ki_ 70

A AfuncsiT6rcsoDirc
kdt6(elmii volt Az igaz' hogy egyes mindenesetre s6rletekeredm6nye de a megvdltoztatha6k szem6lyis6&jegyek. 5tvdgesdval agyteriiletek hogy nemlehetmegj6solni, kin6lmilyenl€sza v6geredm6ny v6f6leg majmokagyAn soriin- melyeket A Ks€rletivizsg6latok agyhoz azde_ az leginkdbb emberi geznek, mivelezekhasonlitanak sz hipokamp es ^ mandrl ' hasonl6 ri.iltki, hogya tengericsik6hoz Az meghat5roz6. 5llatkis6rletekpersze ami7dala szerepe hozhasonl6 az nemmindigalkalmazhat6k embere-Mig az emberihjpokampusz bejbv5 inform'ci6 s&d6se utdn pelddulb6rmilyen6rz6knyomb6l lett. vagyleheteden az 6llatKs6rle_ nehdzkes, megtanulSsa rdgzit6se, nem roncsoldsa ve_ puszt6n hipokampusz a tekn6lmdsvolt a helyzet: es a hipokampuszt az arniSdal'teqliitt zetettilyen silyos tiinetekhez, Ez megjelenjen arla mutat'hogy hogya tiinetsor kellettelroncsolni, agyterijletek - az dllatokkal az ellent€tben az emberiagyban egyes funkci6jdt. veszik egym:is it nehezebben amikor a akkor €szleltek, nemcsak azonban Mem6riakdrosoddst hanema kdztiagybetegs€ge, kSrcsodott, mdr emlitettk6t agyteriilet vagy gyengiil6s6hez' foiyamatok pusztufiisa hozz1j6nla tanuldsi is p6ldeul, akik Korzakov-szindr6miiAzok le6116sihoz. az alkoholistik a kdptelen€ktanul6sra. banszenvednek, igazoltdk,hogy legalabb egy6ftelmiien ugyancsak Az dllatKs6rletek 6s hiszen hipokampuszb6laz amigdaleb6l a kitr k6tfajta tanulesi l6teik, Az egyik mem6riais kddeldl futnak be ^z inform6ci6ka kiiztiagyba itjdn bedlkezdinformdci6kmegorz6s€t, ktir a kiil6nbijz6 6rz6kszervek elsaj6k6szs6gek mig teszi memorizeles6t lehet6v€, a mdsikbizonyos jut az informrci6 a kdztiagyba, idegrdlydkon titas6r.Azaz, mds-m6s hogyhavalamit ldtds,hallds,vagy tapint6s majd onnanaz agyk6rcgbe, ha meg,6smegintmdspetydn. varmi vagyimi tanuitj6n tanulunk az ugyanis inger-6sv6laszkapcsolatot k6szs6gek elsaj6titdsdndl lunk.A al6l A er6siteni,igy szerziinkismereteket. fenti szab6lyok kell sokszor hogy milyen bizarr kv6telek, s ezekmutatjik igaz6n, vannakeg6szen megismer6s6tdl vagyunkaz agymiikiid6s messzire ACY NEI,KiJt? kisebbvihart kavartJohn lnrber gyer' N6h6ny€ve egy konferencidn ciftet adta:,,Sziiks6g azt aki mekgy6gyesz, el6adesinak a provokativ van-e agyra?" az [19]. (amelyk6pes^z a$/dagasegits6gdvel lrrber a komputertomogr6fia eloszdsetfiiltak6pezni) 6rdekesvizsgdlaF az agyszdvet natok hely6!, (hidrokefelia)kapcsolatban munka A v€gzetta vizfejiis6ggel sorozatot

7l

TITOTZATOI BR6f,?

sor6ntali4ltegy nagyonj6 matematikaikdpessegekkel meg6tdottdid(lQ) kot, akinek intelligenciahdnyadosa 126-os volt, norm6lisan viselkedett,pedigenneka fiinak l6nyeg6ben volt agya.A fiatalember aLig odosa €szrevette, hogy a fii feje a szok6sosndl kicsit nagyobb, €s megk6rteLo$ert, hogy pusztiin az 6rdekess€g kedv66rtn€zzemeg, nincs-e hidrokef6li6ja. A vizsgdlat kideritette, hogyaz agyban lev6 kanfa 6s a koponya kdzittt4,5 cm-esagysziivet-vaslagsAg csakkijriilbeliil I mm helyett vastagsagri agysziivet - a gyermek van kopony6ja l6nyeg€ben csak gerincfolyaddkkal tele. Ez a kiildniis megdtlapitds oNosok volt az jesziim6ra m6gsem teljesen volt meglep6, hiszen hasonl6 sok esetet gyeztek mft fcil a szakirodalomban. Lo6er vizsgdlatat kuldnDe az (jn6neteket, biiztette mega tijbbit6l,hogynemcsak megfigyel€seket mes6ltel, hanem mddszeres kutatdsba kezdett, ezekeredm6nyeit 6s iisszegyiijtbtte, rendsz€rezte. jelensdg.Miitdnel - korai szakaszban A hifuokelilia ftg6ta rsmerr - viszonylag gy6gyithat6 Hatalmas sikeresen is. irodalma van,csak az ut6bbihdsz6vbenmintegytizezercikk, tanulmdny j€lent mege t6m6ban. hidrckef6lia A akkoralakuiki, ha a gerincfolyad6k eraml6sa,cirkuldci6ja koponyatiregben a valamilyen m6donlezdr6dik, akad6lyokba ntkiizik,s a keletkez6 er6snyomis hat6s6ra gyermekek a puhakopony6ja megn6. igy az erederi 6s 6rreksokszorosfua emelkedik az agykamrdban folyad€kmennyisdge Ez olyan er6sen lev6 is. eltorzithatja agy szerkezet6t sz6veteit, az 6s hogy egydltali4n nem meglep6, a hidrokef6lidban ha szenvedd betegek titbbsdge intelleku6lisan6s fizikailagis k6rosodik. az e]l|apot Ez szerencs6re miir ma mrit€tifton el6gmegbizhar6an gy6gyithar6 N6haazonban ma1251. gr4t6l megdllajelens6g, nemsziiksdgszerli, a beregek is s hogy sflyos kdrosod6st szenvedjenek 1231. Lorber a shaffieldi gyermekk6rh6zban v6geztevizsgdlatait,ahol a vilig egyiklegnagyobb ilyen oszulyafoglalkozik nyitongerincii6s a hi&okefi4lids gyermekekkel. komputertomogrdfia A bevezer6se 6ra, tdbbmint hatsziiz hidrokefdlids beteger vizsg6lr meg,n6gykateg6ridbasorolva 6ketAz els6 csoportba azok az agykarnrek iartoztak,melyekalig voltak nagyobbala szokiisosniil. m6sodikba A azok,melyben gerincfolyad€k a az agtr&fogatst'|Oqo-fu tiiltitfte ki. A harmadik csoponban agykam_ az r6k 7G907d-6t rcjlt6ne a gerincvel6i ki folyaddk.A legsrllyosabb eserek_ ttenez M erlek95% fdl6 n6. Ebbea csoponba 6sszes az betegnek csak kdriilbeliil 10%-akerijlt nag/ r6sziik srilyoszavarckkalkiizdiitt, 6m a betegek fel6nekIQ-jaebben csoponban 100-ni{l a is nagyobb volt.

12

AFURCS,iTfu ACSODIIC

M6r a komputenomogrdfia felfedez6se elteljeddse 6s eltitt is 6szrevett6kezt ajelens6get 21]. Lawrence vizsgtlatai azt mutattiik, is [20, hogyaz egdszen silyos hidrokefdlids b€legek kdzdttis vanmagas inp6ciens. eg6szs6ges a beteg telligenciahranyadosi Az 6s csoport inteljelent6sen ligenciahdnyados-eloszlasa eltdnegymesr6l, j6l ldthat6 6s volt a hidrokefilirs betegek dtlagosni{l alacsonyabb intelligenciahdnyadosa. eredm€nyekben a legdrdekesebb, egydltaldn Az az hogy van olyanhidrokefdli6s beteg, akinekaz IQ-ja akrr sokkalmagasabb lehet,mint a nom6lis agydemberck6! 6bra) (4. hidrokeliilias 22 pactenseK s26ma 20 t8

normalh intelli0encia

12 l0 I 6 4 2

silyos karosodds

az egaszs€ges emberckinlelligenciahiinya' dos-eloszhsa

inielligencia' nanyao0s

10 20 30 40 50 60 70 80 90100 20 30 40 10 4. 5,bra.Hidrokeitl|ts 6s normdlenberekintelligerciahdnladosdnak eloszldsa. nak olyan inteUigens Va betegek akiknek is, koporydjdban csak igenkeves aervel6'an. young 6s t;lsainak vrzsgalatail22l is meger6sirikezt a renyr: a jelentiisprobl6mikkal, hidrokefSlia eserek az csaknem fel6ndl 6nelmi jiir, 6s mozgdskoordiniici6s zavarokkal de a beregek mesikfele normiilisnak mondhat6,tehat lQ-juk 80 felett van, €s ezek kdzittt is akadnal nagyonj6 6rtelmi k6pessdgekkel meg6ldotremberek.Ezek 6s az el6z6vizsgelatok aztmutatjdk, is hogynincsszoros kapcsolat a kulijnbitzii defekusokkitzcitt, tehiitazok,akik silyos mozgdskoordindldsiproblem6kkal kiizdenek, magas inrelligenciahAnyadost is et6rhetnek, ugyanakkor alacsony az IQ-s peciens mozgasa esedeg reljesennorm6lis lehet. is A komputertomogr6f-felv6telek 6rtelmez6se kdnnyri,de az nem elmondhat6 ftja Lo$er -, hogy kis mennyisdgii, erijsendeform6lt
t1

ERof,? nT0r\ZITOS

diik 6lni. Az emlilettmatematikus is agyszdvettet lehetnormdlisan l'5 ami gmmmra becsiilt6k, ^z 6ltal6nos agyit kiiriilbeliil50 6s 150 csakegy kis henyadaEnneknagyr€szeaz tdmegnek kilogrammos m6lyebb metyaz agyr6gebbi' tartozik, feh6r6llom6nyba igynevez€tt asszociia szerint 6ppen memoriz6lishoz. r6sze. Ezek szerkezet€nek sziirkeallom6ny szijks6ges ci6hoz, a fejleltebbagytevdkenys6ghez . n^gys'ga ninimdlis rend_ is arra,hogyaz agyk6regben Ez a furcsaeredmeny r6mutat is van.Ez k6t szempontb6l 6rdekes kiviil nagym6rt6kilredundancia elkdpzel6hogya ,,computeristak" azt egyr6szt mutatja, 6s l6nyeges: vagy hiszena mai szuperszdmit6gdpek. g6phib6sak, sei alapvet6en ez fokot, amellyel a el6rt6k a bonyolults6gi azt h6l6zatok r6g6ta m6r sejt €s rendelkezik, ez a n€h5ny k6pes sejt n6h6ny darabmegmaradt mint az emberiagy; m6steljesitm6nyre, ugyanolyan intellektu6lis a hogyaz agy m kdd6s6t szokasos r6sztarrais felhivjaa figyelmet, modellel,ezzela marad6k vagy neuronhdl6zati k6miai,elekromos az k6pzelhetjiik hiszen el, rendkiviilnehezen ndh6ny milli6 neumnnal 6piil. a nagyt6meg6re nagyszemdla, feh6tj6k 6ppen neuronok a zajlik le, 6s fiatal korban Amikor a hidrokefdlia ielentkezik lassan k6pes elviselel6g a silyos vdltozesokat gyakran akkoraz agyezeket teh6t dsszeomlana, vagy€ppenteljesen ni an6lkijl.hogy kSrosodna szerkezet. Lehet,hogytamint egy mechanikus nemrigy viselkedik, Lehet,hogy az agy r6gebbi, l5n az agyk6reg n6gsemolyanfontos? ez Ha is funkci6itdtvenni? azonban ig^z,akkor 6si teriiletei k6pesek az hogymi€rtnemfejl6ditttki az ellatvilegban drfelmeriila k6rd6s. magasabb foka? telmes intelligencia sokkal levois A hidrokefSlia miis szempontb6l furcsakijvetkeztet6sek tal6lt,ahol Lo6er tiibb mint 6tvenolyanesetet n6s6ra alkalmat. ad fejl6ddttkijelent6smertdkben belega csakaz egyik agyfdltekeben - eddigi tudisunk szerint- az ellenkez6 testoldalon s€g.llyenkor hogy beldvetkeznie. Erdekes. kellene mozBd.zavarnal,, bdnuld.nak az csakaz esetek r6sz€ben kis bizonyultez igaznak a baj 6ltal6ban azt azonos oldalonalakult ki. Ebb6l levonhatjuk a k6vetkeztet6st, elve nagyoningatagalapokon hogy a kontralaterdlis szabdlyoz6s nyugszik. az hogy megmutaEa: rem6nyLorber munkdjdnak a jelent6s6ge, is mlit6ttelpr6b6lkozni, mertm6g telennek liitsz6esetekben 6rdemes az agyszovetnagy, kezdeti torzul6sai sorin is rem6nykedhetiinka a teljesgy6gyul6sban. Fontosk6vetbetegagy regenerrl6d6s6ban, keztet6s, hogyaz agyolyankiiriilm6nyek kiizitttis j6l miikitdik,amigondoltuk. kor ezt rdgebben lehetetlennek

14

AruncsiT6lcsoDilc a
Mennyi az a minim6lisagysz6vet, m& elegend6 szem€ ami egy Val6szinrileg lyis6ghez? csakn6hrnygramm,sokkalkevesebb. mint jelensdgcsoport, eddigfeltdteleztiik. egy m6sikbizarr Ezt a t6bbszem6lyris6g igazolni is l6tszik. T.&sBfRrETKoToNYABN A Az 6sszen6ttegypet6jriikek6l, az i9ynevezett sz imi ikrekr6l Dr. Eke Kdroly kdnyv€ben[25] egy Erdekes esetetismenel A k6t orosz (K€t fejhezegy l6nyMdsa6s D:isakdzcts tdrzsdn szii4mi ikerpdr. 616 tijrzs tartozik.) Sziilet€siik6ta egy Moszkva kajzel6ben l6v6 kutat6intdzetben 6lnek.Ber egypetdjii ikek, de a mentalitasuk alapvetden hilonbijzikegymdst6l. Mdsaextravertelt, dnmutogat6, kiilvildgnak a 616tipus; Desaennekaz ellenkez6je, cs6ndet szeret6, nyugalomra viigy6ember. Elt66 szem6lyis6giik gyakorikdztiika n€zetelt€miatt r6s.Mig MSsas6t6lni szeretne, Desainkdbbmaradni akar6s olvasna. Egymes beleegyez6se n6lkiilpedigsemmit semtudnak csin6lni, mert az egyik fej az egyik lebat,a mesika rnasikatif.inyiEa. A szi6mi ikrekn6l term6szetesen normdlisnakfogadjuk el, hogy a k6t fejhez kdt szem6lyis6g tartozik. A term6szet azonban ha nem is - I6trehoz tril gyakan olyan eseteket, amikoregyetlenkoponyanbeliil tdbbszem6lyis6g egym6s 6l mellett, vagyink6bbegym6st veltva. a Ez meglehet6sen bizan jelensegaz tigy^e,tezett ttibbszem,IliisA (m]dltiple I personality). Valamilyenstressz hatdsiira radikalisanmegvdltozhat egy ember szemelyis6ge ilyenkor nemcsakk6t, hanemegyszerre 6s r6bb, teljesen kiiliinb6z6 szem6lyis6g lakozhatugyanabban koponyeban, is a agyban. V€gletes esetben is el6fodulhat, hogy az egyesszem6lyis6az gek nem is tudnak a titbbi l6tez6sdr6l. Mdsok a szem6lyisdgiegyeik, szok6saik, betegs6geik€s nem eml€keznek arra, hogy mit tettek, hot j6rtak, mit mondtak^z egyik Alapotban mit a mdsikban. 6s A tudomiinyszdmera taldn az a leg6rdekesebb, hogy a tijbbszem6lyiis€g hatiisitua pszicholdgiai fiziol6giaihilitnbs6gek fell6p6les €s is hetnek. Mindegyikszem6lyis6gnek neve6s koravan,sritarckiktl6n fejez6siik mozg6suk elr6r6egym6st6l. 6s is Alral6ban ktildnbitz6 a k6zirdsuk, n€hahajuk,szemiik szine€s betegs6geik mfv6szihajis; lam vagynyelvtudes mutatkozik egyikszem6lyis6gben, a t6baz mig bibennyoma sincs. P€ld5ul egy Timmy nevfipeciensnek 6lhlebansemmibajasincs, ha narancsl6t iszik, de ha 6tvelt egy m6sikszem€lyis6$e,akkor b6r6n jelennek allergi6s kiiit6sek megakkoris, ha a narancsl6r Tirnnym6g k6nt itta, de az em6szt6st egy nrisik szem€lyis6gk6nt m6r v€gzi.

75

[R6f,? nToxzaTos 6vekv6eset6t 1970-es az talen A tttbbszem6lyi.isdg legismertebb az jegyeztikfel az EglesiiltAllamokban. 1977 ciszdn OhirjiAlla gdn raboltel r.ttdn hi{rcmalkalommal hallgat6i kttziilegym5s mi Egyetem meger6szakolta, egy fiatalldnyokat f6rfi. a ldnyokat tdvolihelyen egy egy sorena v6letlen A majd kidobta6ket a kocsijdb6l. nyomoz6s e\6r6s hosszibizonyiliisi A William Milligannevii f€rfihozvezetett. van: soiin kideriilt.hogya f6rfinektiibb szem6lyis€Be a vizsgdlatok megniilal Emiatt iillapitottak kiilcjnbdz6 sz-em61yis6get huszonharom akit hogy6 az els6olyanbLindz6, tdbbdics6s6g, Milligan6az a k6tes azmentett megatt6l, hogyelitdlj6k.Tettdtmegfszta szem6lyiisdge p\zichidtriai kezelisre utakdl.. /al, hogy csak kdziil a leg6rdekesebN6zziikmostmeg Milligan szem6lyis6gei beket: 1. Willian StanleyMiUiSan (26 6ves)Az eredeti (beteg)szem6barna hajd. 190 lyisdg,180cm magas, font stlyi, k6k szenti, bril az 6rzelemmentes. ak2. Arthur (22 6ves), angol.Racion6lis, ol_ Fizikit 6s k6mi6tunul. orvosikdnyveket centussal besz6l. ka_ is. konzervativ! vas.Foly6konyan 6s olvasarabul Er6sen ir ateista.Ritvidl6t6, pitalist6nak 6rzi mag6t, meggy6z6d6ses visel. szemiiveget (23 mondjamag6t. 3. RagenVadascorinich e\es\ Jugoszl6vnak nyel_ besz6li. SzerbhorvSl az angolt6rezhet6 szliivakcentussal karateven ir, besz6l6s olvas. Fegyver-6s l6szerszak6rt6. bajnok. Rendkiviili fizikai ercie van ebben ^z rillapotban. v6delme" feladala, ebben A a Kommunista ateista. .,csal5d 6s Szinvak. az iillapotban sdlya210fonl, a hajafekete. fest, Elveziaz 6tetet, dobol,k6peket 4. Alru, (18 eves), bijndz6. a j6 viszonyban van Milli?an anyjeval. cigarettdzik. Nagyon nem de az csak165font Magass{ga vdhozik, ebben illapotban jobbkezes. a stlya.Egyediil ebben Sllapotiiban az (3 5. Christine 6vet. vid6mangolkisl6ny.Kicsit tud imi 6s olpjllang6kat vir6govasni. Szerct k6pesk6nyveket kiszinezni, €s lat raj,/olni. a szeme s/dlehaja!an. Kek e\ (13 6. Christopher 6ves), Christine testv6re. akcentussal Brit bejetszik.Haja sz6k6ssz6l.Engedelmes, f6l. Harmonikan n6ha bama, mint Christine-6. '7. Adalana(19 6ves), f6l6nk,egyediilrll6, befeldfordul6,leszbikus lrny. Verseketir, szeretf6znt. Ebbenaz 6llapot6ban fekete a hala. L Philipp (20 6ves), New York-i bet6r6,erdsbrooklynikiejt6sgdnd6r. sel,durven beszdl. Hajabama. szeme di6bama. 76

A|UXCSATOL ACSODA]G

el Apr6 kis stikliketcsinal. tervezte O 9. Kevin(20 eves),biin6zii.

10.
11.

t2.
13.
t4.

15.

kirabl6s6t. Szeret imi. Tild szemii, sz6az egyik gy6gyszertrir ke haji. Allandoan April{ lq evesi. brbmldny. Boslonr kiejtessel beszdl. az foglalkoztatja, hogy megdli Milligan r ostohapjeL. szeret barna. varmi 6s a hiiztartisbansegiteni.Haja fekete,szeme (18 hisz Samuel 6ves),ortodoxzsid6.Egyediilez az dllapota Istenben. Szobrokat farag f6b6l. Fekete gdndiir haja van 6s szak6lla. szeme a bama, (2O6ves), trdfevalnevetteti megisLee vid6m,okos.Sok-sok mer6seit.Nem drdekli ^z 6let 6s tett€inekkdvetkezm6nye. Szeme bama, hajasotetbama. kitdesei vannak. Ebbenaz AlapoJason(13 6ves). Hiszt6ries trbanszokafesziilts6geit levezetni. Szeme, bama. haja Martin (19 6ves\.a Nevr'York-i divat szerint6lt6zik,szeret felvdgni.N6ha hazudik.Mindentmeg akar szerezni andlkill, hogyvalamitis tenne 6rte.Szeme sziirke, hajasz6ke. A tantu (26 €ves).Az dsszes eddigi huszonhirom altereg6 melyeka pszichi6triai kezel6s ulin egy szem6,,gyrijtem6nye", lyis6gbe olvadEkijssze. Mindenttud, amit az eddigiek megtajo van.Azr mondja: nullak. Ertelmes. drzdken). humora ..f|, " vasyok Billy egy darabbdn. A titbbieket (gy hivja, hogy ,,ar anllroidok,akikerln csindltam".A tan6rmajdnem mindenre visszaeml6kszik. Osszeolvad6sa, szem6lyisdge lehet6v6, tette hogymegismerj6k 6bbi szemdlyis6g6t Billy rs.

Az els6ilyen esetet 1815-ben ismenette ArldrewEndicou, West a Point-ikatonai fdiskolamatematikaprofesszora.tdrtdnetesen aki szem6lyesen isme( egyMary Reynolds neviifiatall6nyt,aki 186vesko ra utin furcsaszemdlyis€gjegyeivel magdra figyelmet. vonta a EI6jsm6tl6d6, szcir rchamaivohak.Az egyik s(lyos rohamuten dt-hat (Ez hdtremegvakult megstiketiilt. azeftis figyelemre 6s m6lt6,mert ideiglenesen blokkol6dtak azokaz egy€bk€nt csatorn6k, dp melyek az jeleket.informr4cirikat 6rz6kszervekb6l 6rkez6 fdldolgozzdk. blokA koldsnak a m6djanehezen ez 6telmezher6 neuro-biokdmiai, elekromos,vagyneuronhdl6zati modellek segits€g6vel.) Miut6nMary Reynolds visszanyene l6risdt6s halldsiit, elaludt, 6s 18-20 6rdsalviisutdnigy kelt fdl, hogyigysz6lvin nemen dkezetr semmire.Biir hamarosan megismerkeden kijmyezet6vel€s n6hiny a h6tenbeliil rijra megtanultirni, olvasni€s sz6molni, ezeka k6pess6gei csaknagyonhalviinyanernl6keztettek 6njere- sokkalgyeng€bbek r6gi

71

TITOM{IOSER6(T

voltak, viszont sokkal viddmabb,6l6nkebb,t6rsasdgkedvel6bb l€tt. Majdnem h€tigiartottez a peri6dusa, majdismdtegy igenhosszri itt alvi-skdvetkezett, djra a r6gi 6nj6ben 6s 6bredtfel, egyiiltal6nnememl6kezve afra,hogy mi t6rt6ntvele az elmrjlt id6szakban. Ezut6nn6hdny 6venkereszttildlt igy, hogya k6t 6llapotmeglehet6sen rcndszerteleniil gazdagabb vdltakozott.A m6sodikszem6lyis6ge egyre szildrdabb, €s 6rtelmesebb v€giil 36 6veskor6ra6lland6sult. lett, RobertGrearestorteneti6ftekint€sdben olyan esetis szerepel, [26] ahol egy Schitrgelnevii n6metf6rfinak k€t mark6nsan elktildnithet6 j6akaratiemberkdnt s nem 6llapota volt. Az egyikben normi{lis, 6lt, eml€kezett m6sik, btnijz6 hajlamf dnj6re,a biinijz6 szem6lyis6g ^zonban egyar6nt eml6kezettmindk6t 6let6re. (Az agymodellek6l gondolkodvav6laszolnikell arra a k6rd6sre, hogy a. eeyik szemAlyisig mi6rt tud hozzdflrni az agyban mindeniitt egyenletesen elosztott pedig mi6ft nem?) informdci6hoz, m{sik szem€lyis€g a Az orvosiszakirodalomban sz6zhasonl6 tdbb esetgyiilt meriiszsze,6s val6szinii, hogyennelldnyegesen fordultel6, csakazok tiibb nem keriiltek az orvosokliit6kdr€be,igy nem ismertettekfoly6iratokban. Termdszetesen kor6bbanazt a lehetds6get sz6mitasba is vett€k, hogyezeka megfigyel6sek t6vesdiagn6zison alapulnak. Korunkban azonban elfogadott a v6lem6ny, m6r az hogy a jelens6g l6tezd, val6j6zanesszel srigos, hiszen senkisemvallata az elhpottalegyiittjfu6 fizikai fijdalmakat, lelki zirzavart, semmisem indokolja e rendkjviil terhes allapot,,megj6tszdsdt". Misr6sztaz ilyen esetek kiilijnbdz6 orjelentekmeg. Sokszor szdgokban id6ben,egym6st6l 6s fiiggetleniil fgy diagnosztizSltdk hogya leir6 orvosnem is hallottm6sha6ket, sonl6esetrdl. A legtdbbszitr alakulki a betegekben, azon,,csak"k6t szem6lyis€g ban tttbbszemdlyis6gii betegeket nem egyszerdokumentdltak. is P6lddul Ckistine Beauchampnak hdromalapvet6 szemelyis6ge Emivolt, ly Fichemek egySybilleneviipdciensnek itt, tizenhat, ChrisSizemore (Eva) pedig huszonk€tktilitnbdz6 szem€lyis6gre esett sz6t. Az els6 gyermektorbanfordulnak el6, eltalabann€gy-hat€ves ,.sz6tes6sek" kor kitrijl, de a k6s6bbieksor6nmdg tovebbi sz€tes6sek kdverkezheF nek be. Az egyes szem6lyis6gek tdbbsztir atalakulhatnak is egymdsba.Olyanpecienst leirtak,akin6lharminciitsziir is rijrt6nr mega szem6lyis6gatalakulds. Nagyon elt&6 IQ-valis megfigyeltek titbbszem6lyis6giipdcienseker, p6lddul el6bbemlirettSybilletizenhat az kulitnbijzd 6nj6nekmeglehet6sen magas,170-es IQ-ja volt, ugyanakkor egy amerikaindgerfdrfi mind az itt szem6lyis6genek intelligenciahdnyadosa igencsak alacsonynak bizonyult. 78

ACSOD,iIC AFURCSATdL

p6lddtRosenbaum 6s N€zziinkmostn6h6ny konk6t esedeirest, Weaweregy kett6sszemdlyis6gii SarahK. sorsiitkdvetteharn6. (1941-ben) taldltik az mincnyolc €venkeresztiil [27]. Fiatalkoriiban sz6lutciintamolyogva, miut6nnememlekezett s semmire, k6rh6zba n6ha litottdk.A kezel6s sordnvett6k6sze,hogy szemdlyis6gjegyei vdlik. de k6teljesen megvdltoznak, hirtelenrendkiviil agresszivv6 s6bbezek€ a peri6dusoka egy6ltaldn nem eml6kszik. Ezekben az agressziv, rombol6peri6dusokbanMaudnevetadt6kneki az orvoa sok,hogymegkuldnbttztess6k egym6st6l k6telt6r6szem6lyis6get. a Maud a megv6ltozott ego vid6man, sz€les, nagJivii mozdulaji4rt,mig Sarah az eredeti - visszafogottan, tokkal 6n szabrlyosan. Amig Sarah,lland6andepresszi6s Maud vid6m6s oldott,b6r volt, deprcsszi6ra, ijngyilkossd$a hajlamos Az sdt szemelyisdg. 6ngyiljelentett kossdg a hal6lsemmit 6s se Maudsz6mdraSaraleg6sz nap a szobdjdban 6s senkivel volt nembesz6lt Maudszeretett mig beszdlgetni 6s j6rk6lni a k6rhdzban. p6r kiildnbdz6 papucsuk K6t volt 6s ^zokat sosem kevert€kiissze. Sarah nem haszn6ltkozmetikumokat, nem dohSnyzott, mig Maud nagyoner6sen sminkelte magrt, 6s sokatdohinyzott.Saralr IQ-ja 128 voh. mig Maud€csak43. Sarah 6rz6kszeei normilisan p6ldiul a b6r6rz6kel6se gyenge miikiidtek, Maudnak de nagyon volt. Maud nem6rtetfe fdjdalomfogalm6t, a nemvolt lelkiismerete, nem tudtaa j6t a rosszt6l megkiil6nbdztetni. Mindkdt szem6lyis6get nagyonkdnnyen lehetett hipnotiz6lni. Maudazonban nem6rz6kelte az id6t, ez6rt6t nemtudtdkvisszavinni hipn6zis soriinaz id6ben,merr egyszeriien 6rtette, nem hogymitjelent a milt, az idrj mril6sa. Maud sosemaludt,azt semtudta,mi az alvds.Csakfekiidt az 'gyban 6s ilyenkorvrltozott visszaSarahdllaporiba. k6rhdzikezel€s A sor6n Sarah 6llapotaromlott 6s nemsokdra egy harmadikszem6lyis€g megjelen6s6t 6szlelt€k o osok.Ez a peri6dus az azonban ftivid ideig tartott.A k6rhizi kezel6s utdnkiengedt€k a Iiiny sikenelillesz€s kedett djb6l az 6letbe. Sarah be A nevr.i szemdlyis6g6ben srabiliz6l6dott,bir n6heny alkalommal. igener6sstresszhelyzetben6tbille, az n€shat6r6ra kerllt. Az egyik,tal6nlegalaposabban tanulmAnyozotr esetr6l td)ri8 €s tdrsaiszimoltak [28].Egy huszonh6t n6ger b€ 6ves fiatalember, bizonyosJonas szem€lyis6ge kdziil az egyikben becstiletessdg a domin6h, a miisikban szerelmes,harmadikbanharcos, negyedikbenb€a a a a a k6ltet6. Jonasakkor keriilt el6szdr k6rhaba, amikor er6s fejfdjdsr6l 6sen dkezetkiesesek6l panaszkodott. Mivel nernrdg hagyta a feleel s6ge,fgy gondolt6k,hogy ez a sfiesszokoztaaz arm6zi6t. (Ndheny

79

mof,zATostf,of,l

h6ttel koribban kdsseltdmadtameg feles6g6t,aki elmenekiilt tdle a kislenyukkal egyiltt.) probldmdi. Jonasnak kor6bban voltakmagatartdsi m6r is 1964-ben, szolgdlt, megtudta, hogyegyj6 amikorkatonakent N6metonzigban bar6tj6tmegiilt6k Viemamban.Ez annyira megrezE,hogy gdni^lajj le6ntdtt meggydjtott szem6tdombot. 6v milva Vietnamba 6s egy Egy goly6z6por, 6gdbokok, a kiildt6k,s egy iitkitzetsordnaz dlland6 az fdldrezuhan6 emberck latvenya olyanm6rt6kben soklolta,hogydrjijngenikezdett, tudtiikt6rsaimegdsszevissza tiizelt6scsaknehezen fdkezni. EzuUnelbocsdtottdL a hadseregb6l. K6s6bba karecsonyitinnepekalkalmdvala biitttnben 6bredtlijl, N€alol meglept6sdreazzal v{dol6k, hogy vereked€sbe keveredett. hdny6vvel k6s6bba rend6rs6g az&t fogta el, mert egy f6rfit a foly6ba v6gakartfojtani. A csirejeban meglev<i mir kiiltinbiizd szem6lyis6gek legesen akkor esteksz6t,amikor Jonasmegsejtette, hogy fj bar6tn6je hiitlen hozz6.Jonasteljesenbeszamithatatlan allapotbakeriilt, 6rjdngdtt,tdn, alzott. Val6szinlileg akkoresett szetv6glegesenszemelyia s6ge. Az6taszemdlyis6gei kiildn 6letet6lnek,6sJonas nemtud r6luk. A klinikai pszichol6giai vizsgdlatok sor6na kijvetkez6 szem6lyis6giegyeket lehetettmeg6llapitani: "/or,4.r: els6dleges az szem6lyis6g, mindenf6lekezel6sellen6reazt dllitja,hogynemtud a t6bbi szem6lyisdgr6l azokviseltdolgair6l. 6s Mag6tf6l6nk,visszahrjzrid6, 6rz6keny, udvaias,passziv konven6s ciondlis emberk6nt ismeri.Ijedtnek n6hazavannak 6s latszik.Neh6z valamiben vdlaszra is bimi, titbbnyire eltaliinossdgokkal, kiizhelyekkel vdlaszol, drzelmileg meglehetiisen is sekelyes. Sa mt. tal6na legokosabb, 6 ismerilegiobban 6s Jonast, kdza ponti szem6lyisdg6t. tijbbi szem€lyis6ggel A elient6tben egyszene 6 is tud l6tezni Jonasszal, 6t is veheti de teljesen szercp6t. a Mi6taJonas tiibb szem6lyis6$eesettsz6t,az6tanapjebantiibbsziir is megjelenik ez az 6lla.pota, amig Jonasegy h6tig biifi6nben volt, tetesen ats6t, vetteaz ininyit6st. Akkor szokottmegjelenni, amikorJonas dsszeiitkozdsbe keriil a tdrvdnnyel, segitsegre sziiksdge. 6s van Ebbenaz dllapodban teljesen intellekudlisnal, mcion6lisnak le magdt. a irja Az dolga,hogy ttirv6nyes eszkdziikkel keveredjen a probldmdkb6l. ki jegyetnemmutat,6s mindenprobl6mrr Semmilyen drzelmi tiszra 6rveldssel, logikival kivdn megoldani. Val6szinijleg l6rezdse annakaz esetnek k6vetkezm6nye, a amikorJonashat6vesen szemtanrija volr annak,hogy anyja veszeked6s kiizben megszlfuta f6rj6t, Jolrasmostohaapjdt. Emiatta mostohaapa k6rhizba, anyjabiirtijnbe kerult.Az eljelent s6 alkalommal, amikora sziileihazat6rtek, JonasSammyk6nt 80

A|URCSIT6I, ACSODIG

meg 6s higgadtankiokatta tjket, mondviin,hogy felelittleniil €s ostobdnviselkedtek, a gyermekek verekedtek. mert el6tt King-Youngi a szen6lyis6g ez csakk6zvetett m6dontud a tiibbirdl, €s Jonasr6l csakkeveset. is Jonas sz6tes6se minddssze 6ta tal6n jelent meg.A szerepet tizszer akkor veszidt Jonast6l, szexu6lis ha kapcsolatba Ugy irja le mag6t,hogy szeretiaz 6lvezeteket l6p. 6s imedjdk n6k.A vildggal a harm6nidban ember, nemszereti, 616 aki ha valaki nemet mond neki. A besz6lget6sek sorenilyen 6llaporban gyalxanmosolyog, bizonyos 6s melegs6g vonzalom €s 6radbeliile, amelyet n6k jelenl6te a csakfokoz.King-Young szerintez a szem6lyis6gvones akkorbukkant benne, fel amikorJonas hat-vagyh€t6ves volt. EkkoribanJonastanyja linyruhekbanj6ratta, s ez nagyonmegzavafia 5t. Ez fokoz6dott,mikor az iskol6bannem tudta megktldnbdztetni a k€peken,hogy melyik a fii 6s melyik a ldny. Eklor ldpett el6 King-Young, 6s Jonastaz6tais segiti szexuilis Ugyekben. Usofa Abdullah: ebhena szemelyis6gben csakkdzvetettm6don is ismeriJonast. sz6tesds csak n6h6nyszor, A 6ta ndhAny 6r,ra jelent meg.Az a feladata, hogymegvddje Jonast. Jonas Ha fizikai veszdlybe keriil, akkor azonnalatvesziaz iriinyitiisr, de azonnaleltiinik, amint a vesz6ly elmflik. Usoffahideg,ingerl6keny, kem6ny. Mindenfajta fenyegetdsreagresszivan reagdl, fizikailag er6s, fdjdalmat nem 6rez. jelentmeg,amikoraz iskol6b6l Eldsziirkilenc-vagytiz6ves kordban hazafeldmenetfeh6r fidk egy csoponja a j6t6k kedv66rtmeg aka.ta vemi. Jonas nagyonmegijedt, att6l f61r, hogy agyonverik. Ekkor etvesztette eszm6let6t, megjelent de Usoff4 aki olyan kegyetleniil 6s elszentan harcolt, hogya feh6rfifk kijziil csaknem megiilr n6h6nyat. A vizsgelabksor6nhipn6zissegits6gevel lehetett szem6lyis6a geketegymiisba6tv{ltani. Az EEG-Bitrb6k kdzr ldthar6elr6r6seken 6s a szem6lyis€gjegyek elr€r6sein rijbbfdle tril fiziol6giaikiiliinbs6get is t^l6ltak. \agyis a kiildnbihd szemllyisigekhez eb6rdf.iol/jgiai je gek A pszichol6gusok v6lemdnye iltaldbanmegegyezik abban, hogya tdbbszemdlyiisdgettinhipn6zis az sz6ls6s6ges eser6nek rekintenj. kell Akkor alakulki, ha valakisajdr szem6lyis€ge menekul. a foel6l Ezt lyamatot el6gj6ftiikitzi ^z Eugene Bliss6ltalv6gzetr kutat6s [29]. Bliss eg6szen vdletleniilkeriilt a vizsg6latsorozatba. 1978-ban a k6rhdz f6n6v6re gyanit fogon,hogyegyikbeoszrottja rirokban kdbit6szerrelinjekci6zzamagdt.A fdn6v6rbehivatt a szobi|Aba a n6a ezt vefi 6s megk6rte,hogy hizza fitl a ruh6r a karj6n, mert meg akarja ndzni.vannak-e mjta sairesnyomok. Ekkor a n6v& szembetiin6 v6lbzAsonmentat.Arckifejez6se. han&ia, viselked6se egyar6nt megv6l-

81

EROI(? TITOX?r{IOS

A Jane. fdn6v€r tozott.6sazt ellitotta.hogynevenem Luis, hanem mega n6v6rt pszichol6gus Blisst,hogyvizsgiilja ekkork6rtemega m6g s kelterte Blissfigyelm6t, a k6s6bbiekben tofdl Ez a v€letlen n6k A tal6lt- mindannyian voltak. vizs hasonl6 eselet vdbbitizenn6gy mindig g6latok hogya szem6tyisdghasadds olyarkorkajkideriilt. sordn tolerdlelviselhetetlen, valamilyen vetkezett amikora n6k €let6ben be. ritk6bban (A f6rfiakkdzdtt szerint esemdny tdrt6ni. statisztikik hatatlan eserel; n€zzijnk ndh6ny kedv66rt Csak fordulel6ez ajelens6g.) a p6lda silyos traumit okokoriiban n6gy6ves neviipiiciensnek Egy Sally tizenOsszesen cim6nviz alenyomla. zott,anikor anyjafegyelmez6s ebb6lkett6f6rfi volt Az fejlesztett mag6ban, ki nyolcszem6lyisdget kdvett6k hat h6t, kilenc,tiijt. ijabb tdr6sek els6szem6lyis6gtdr6st 6veskoreban. tizenn6gy tizenhat ds tizenh6rom, zenegy, tizenk6t. fordultel6 az n6gy6ves korban ugyancsak A Sueneviip6ciensn6l megverte amikorhinelenharagfapjanagyon els6szem6lyis6gtitres, 6ppenaz6rtalakultki, hogy fdlviditsa6I szemdlyis6ge Kiivetkez6 bomlott szem6lyisige harminc kijldnbijz6 Blissszeint Snecjsszesen sz6t, ebboldt f6rfi volt. Az kor6ban f6rfi molesztdlta. tij szemdlyregy Debbytn6gy6ves probl6mdit jutott az a feladat. kezelhogya kisl6nyszexu6lis s6gnek je- A k6s6bbiek esett szem6lyis6gre sz6t, sor6nDebbym6gtizenhat ebb6legyvolt f6fi. korugyancsak dt6ves kisliinyszem6lyis6gsz6tes6se A kiivetkez6 vdltottaki. Uj szehalala s testvdrdnek ban kezd6d6tt, val6szfniileg lettfiv6re helyettt6rsa, baritja.v6delmez6je Egy f6rfi 6s mdlyisdge esett ijt n6i szem6lyis6ge sz6tsziilet6s6tdl fogva belegvolt a l6ba. A Linda nevri p6ciensnek m€ghogy kivegy€ka mandul6j6t, k6rhdzba vitt6k, Amikor egyszer levr4gidk l6bet. tlj szem€a Az ijedt,mertatt6lf6lt,hogya k6rhdzban ha lyis6gnek simiakellett6rte,mertmindigmegvert6k. sirt. a folytarhatndnk. eddigiekben rossz Az A p6lddksorerhosszasan jellemvon6s van: bdndsm6d az ijedts€g 6s mellett m6g egy kdziis mindegyik ldnytmeger6szakoltdk. fesziilts6geket, sokldratdsokat Vannaktehiit,akik a probl6m6kat. dgy kisgyermekkorukban v6dikki, hogyamikortd$ra vansziiks6giik - mintegyvar6zsiit6sre,,etalakulnak". a valtoz6st azonban tuEzt igy elfelejt6dnek 6s datkies6s Ks6ri.A kellemetlen 6lm6nyek biztosan p6ciens mir nemdiih6s kapcsol6dnak.a S tijbbd a m6sikszem6lyhez a Ez anyjdra, nem gyflbli €s nem eml6kszik szdmyiib6n6sm6dra. feladata, nemaz 6v6.Ez az alapvet6 motivilci6a 10miir az aitereg6 v6bbiszem6lyisdgek keletkez€sdndl.

82

AFURCSATOI, A CSOD,{IC

A szem6lyis6gek n6henyesetbenminddssze egyszerjelennek meg,majd6szrevehetetlen. dllapotba litens keriilnek, a tudatalattide banis illand6an befolyiisolhatj6k a szem6ly cselekv€s6t. Olyaneset is el6fordult, amikoraz ij szemdlyisdB tel.jes egy 6vredtvette irdnyi az t6st,6serreaz6nrea pdciens egydltaldn eml6kez€tt. nem Bliss szerint. t6bb minl k6t szem6lyis6g jelen egy emberha van ben,akkor valamif6le hierarchia szervezetts6gkialakulkiiztijk. €s is ami kihatana.hogymelyikszem6lyis6g mikorjelenj6k meg6s mikor pihenjen. sz6thasadt A szemElyis6gek dsszess€g6ben sokkaltdbb betegs€ggel kiizdenek, mint az azonos koni. de norm6tis, egeszsdges ember€k. Szdmos kiilijnbdz6pszich6s betegsdget €szleltek vizsgria lalok soran,mig az eg6szs6gesekb6l kialakitottkontroll-csoportban j elentkezlek. ezeka tiinetek csakminimdlis 6rt6kben Az agy mrikdddse szempontj6b6l az esetek ezek azdn is 6rdekesek, mert az egy6nis6g kialakuldsdnak eg6szen m6dj6tmutatj6k Lij meg.Felhivjaa figyelmet ana is. hogyegyadottegy'nis6g magahatdrozza meq,hogyaz agyban milyenmem6riar6szek tartoznak hozz6. A tovribbi tudom6nyos kutatdsok sz6miira olyanfontoskdrd€seket is vizsgdlni kell, hogymi6rt lehetaz egyikeg6nak magas IQ-ja, mig a m6siknak alacsony? Vajonmi korletozza ilyenkoraz egy6nis6get, hijetsz6dnak De szenezeka folyamatok ugyanazon agyonbeliil az le. egyel6re k6miai,elektromos neuronhel6zati a 6s modellek nemtudnal erekrea kdrd6sekre lrelegirdviilaszl adni.

(oZErEBEN AHAr-fu
N6hdny6vvel ezel6ttmeglehet6sen feltrin6st nagy kehettek azok a besziimol6k, melyeket klinikaihaldlb6l a visszat6rt emberek tapasztalataib6l, visszaeml6kezdseib6l, benyom6saib6l ailitottak 6ssze. Ennek a j€lens6gnek, haliilkitzeli a tapasztalatoknak a megismer6se,vita a v€gigkaivet6se szempontb6l hasznos 6rdekes. kezderi tdbb is 6s A 6rdektelensdget viharosvit6k kiivett6k, majd a kurar6k higgadrabb, lejutoft csillapodott iilliisponrra ak. Az els6 kutat6,aki a hal6lkbzeli 6lm€nyek, benyomdsok cisszegyrijtds€t elkezdte, val6szinlleg Heim,s\6jci alpinisra [30].A A. volr geol6gus Heim hegym6szis kiizbenlezuhant szikldr6l6s aktori egy 6lmdnyei k6sztett6k arra,hogy utdnandzzen, mdsokhasonl6 helyzeG ben 6t6lt6k-e azokat 6lm€nyeker, az melyeket Tiibb mint harminc <i. ilyen eseret gyiijr6fiessze. besz6lget6sekb6l A kideri|t, hogyaz emberekzuhaniis kajzben ugyanfgy6rezr6k hal6lkdzels6g6r, a megszabadultak f6lelmeikt6l, gondolaraik jelentekmeg6s szokarlanut 6lesen

83

rR6lV nTo(zAlos
gyorsankovett6kegymest.Eletiik szintelepergettel6ttiik szokatlanul de ezeketaz 6lm6nyeket, meg nem vont Heim pusztin iisszegyiijtdtte le bel6llk semmifdlekdvetkeztetdst. Munkdja nyom6n O. Ptister [3ll n6met pszichol6gusaz elsd vjldghdborfban gyrijtdti hasonl6 6lm6nyekkel. beszdmol6kkalegyiilt tulajdonitotta,6s igy gona hat6s6nak ezeketa benyomdsokat stressz szolgilnak. A modern vizsg6ladolta, hogy a haliiltudatelnyomes6ra val6szinrilcg R. G. Drusch 6s D. R. Kornfeld kezdre rr.eg 1321, tokat Kiiziiluk htman keriilakik szivinlarktusosbetegekkelbesz6lgettek. tek olyan iiliapotba. mel)'et nem tudtak a szokisos kiiriilm6nyekkel azonositani. mintha Fdlddn. s6t 6letenkiviili 6lmdnyeikle$ek volna. meg, akiket klinikai haldl Do6sonl33l hrjszolyan betegetk6rdezett dltapotilb6lhoztak visszaszivinfarktusutdn. de kiiziiliik csnk egy em(fdlddntdinak, miisviligbelinek) neveT-l6kezettlranszcendentdlisnak h6t a k6rddstmdsoldalr6l kajzelitve, olyan het66lmdnyeke.Ro.ren [34] hidjdr6l ugrottaka tengerbe, dbiil emben talel!. akik a San Francisc6-i Mind a hetenigy ireztdk az ugr6salau. minthavade lil6lt6k az es6st. megmagyar6zhatadamenn6nek keresztiil, lamil)'enlelki rijjdsziilet€sen nul nagy cs6nd 6s nyugalom vette 6ket kajriil. Kijldnleges€lm6nyeik volna el6t_ arra,hogy 6letelepergett voltak.de egyikiik sen eml6kezelt te- Rosen v6lem6nyeszerint ezek a til6lok egydltaldnnem akarial(a ellen6llni6s ez€n nem pergettle el6ttiik az 6letiik. haliilDak kiiny\e [35]. ami a sz€leRq, ond ll4ood)Ekkoribanjelent nmeB tette a kdrd6st.Moody ezeket sebbolvas6kdzonsdg el6tt is ismertebbe foglalia iissze: ,,4 haldokhiskora. az 6lm6nyeketa kdvetkezdk€ppen enber elar a fiiikai neeri.k6dtatds tetdJbkiru, hallja, hag! o^'osa valami kell?me en.ait ke.d el negdllapitja a haltil bedllt(it. El6s?.dr yalani er6s csenglst, vagr.inrmigAsL 6s igy irzi. hogy hallani, nagy sebesslggel halad dt egy hasszi, sd6t alagiton. Ezutdnhirtelen azt ves.i As.re, hog) lizikai testib6l kitlp, de mig testdnek kdzvetlen kbzeLlben marad. Nl:i, hogv igyeke.nek fe Ltdmas:rani, ds kirzben 6 naga erdsen negrendi.ilt dllapotban |an. Eg id6 niltdn a.onban ke..di ne7.\.okni e.t a. j, furcsa dllapotot, felismeri, ho$ mle min dig|a teste, de e.. naglon is mds tertnAszetll As m^ er4kkel rendelkezik,mint az a test,amehet elhagJox. Hamarosan mds dolgok kezd6dnek.Megpillantja mdr rdgen meghab szeretteit. banitait. najd megjelcnik el6tte eg szeretetet,tnelegstget druszt6 szellem, e$ fAnyalak. Ez a tiineniny szavak nllkiil felsz6Iitja arra, hogt adjon szdmot 4letdrdl, ls seelti is ebben a..aL hogj mintegt visszajdtsszaeLAte Akftnek f6bb mozzanataiL EgJ biaonyos pontruil nintha wlani$en hatdrhoz, wgy soronp6hoz 6rkezne,amely

u

AFI,RGSiTOL AcsODfuO

jelzi. ht igy lp nyilvdnaJbldi 6let is a tilvildg kdzdnivdlaszt6vonalat .i, hogt risszakell t6mie afdui 6ktbe, haldLitak idejemlg nemarkej?len.ett el. Ennil a ponhAl eltendll,nert iddig nir megbanitko.ott legi dllapotdval As nen klvdn viss.atirni a Fdldrc. Lelkit eli;nti az or(in\ a saere@ a b4kesslg As m&ximdlis ellena-ewla' foka. Mindeaek haglanisnllt eqyesiil lelkeafzikai tesftvl,ls risszatir-" a Moody kdnyvemeglehet6sen vihan kavart. nagy Sokan fgy 6rtelpontomezt6k, mint a halilon tili 6lerbizonyit6kdt. Moodyazonban volt sanrudatiiban annak, hogykdnyve. beszimol{ii, esetleirdsai nem tudomdnyos igdnnyelkdsziiltek. Semmik6ppen nem iillilotta, hogy kdnyvebizonyitaa hal,ilutrini6le1 l6t6l.nemvillalkozouolyankonzekvencirk levon6s6ra. melyeket nemtudottmegbizhat6an bizonyitani. Hangsflyozta azonban, hogya k6rd6s orvosi,filoz6fiaiszempontdrdemel. b6l egyarintfigyelmet Moody szerint nemcsak orvosszdmfta6rdekes ilyen vizsaz egy gilat (hilzenaz odosnakegyardnt foglalkoznia haldokl6 kell a f6lel segftenie a betegnek), kell meivel€s renfnyeivelis, 6sterm€szetesen de a pszichol6gusnak pszichiiiternek hiszenaz 6rzelmiprobl6ds is, van mak kezel6sekor megbizha!6 tapasztalalokra, m6dszerekre szuks6giik. Tudniukkell. hogymilyen az embergondolkodesa.6s is. azt hogyvajoni6tezher a testt6l e elszakitott tudat.Ha ennekldt6velnem a az sz6mol,akkor a pszichoterdpia gy6gyszerekhez. elektromos az mrjt6tekiez fordul.De ha a tudatsasokker6pithoz. agyseb6szeti jdtosm6don l6tezika tett6lfiiggetleniil akkora tudalzavarok is, keze \enni. le.ere telje.en modszerelel igenybe ij Lell Moody tanulmdnya utdn megsokszoroz6dtakhaldlk6zeli6la pro vizsgilatok.Eg6szen m€nnyel foglalkoz6 sz6ls6s6ges 6s kontm ndzetek elhangzottak. is Burch [37] peld4ulmdr 1968-ban v6gzett egy vizsgdlatsorozatot, aiol arravolt kvdncsi.hogya klinikaihaldldllapota milyeneml6 utdn kei vannak infarktusb6l az fel6pijltbetegeknek. legtdbbbetegazl A mondta, hogyaz infarhuskezdetekor kellemes 6rz6se volt.mintha b6k€salvdskezd6dne. Nemf6ltek6s nemvoltakizgatottak. Teljesen 6ntudatlanok voltak, egydltalin nemrudt6k, hogymi tatn6nik k6riiliittik. S. Vaisrub1971-ben reflektr:ih a cikkre.V6lem6nye el're szeJ38l rint mdr 1968-ban kellettvolnaderiilnie, ki hogyaz ilyen leir6sok til Vaisrub szdpek ahhoz, hogyigirzak legyenekep6s megjegyz€sei szerint fin!6ziadLisabb leiriisralett volnaszlksdg.(Mirmint hogy hihejdttek kdny|ek. cikt6bb legyenaz 6llitds. a besz6mol6),,Es vat6ban, kek. televizitjs riportok stb. Eaek AlmAryan,-aga mind egy kaptaflira hizhaai: a lilek elvdlasaa testt6l; a nib.fontos eseminyeinefelidAk

85

[ROK? TITOI(ZATOS

.Ase; dtlnladds eg) sbtit dagiton; bdritokkal is s.entekkelval6 tb Idtkoztis 6s a ,.4ki6 fAny negjelenlse. E. d kdp nem istneretlen azaknak, akik ldrtdk a tilfilASr6l kisziilt hoLltvoodi filtneket AniLkiil, k6tslebevonndnk,neg kell kirtkiiele.' hog,-o tanik s:.avahiheti;slglt bi.on|i' a kisi etet, ha e..eket meslket tudoman\"os ni ntintlen egyes ftkklnt pr.jbAnAnk alkalnla:ni a t lvildSi lit bi.otl:-itdsdnt. I (P4|dtiul Az enberi bes:rinol6k tiltaltinos nesbl.hatatLatsli1dn benirotnti' uf6, yti, Loch Ness-is.drn\') o. ijruAles.tett betegekadott nen fbltdtnatljs. sai nen kapcsol6dnak a haldlho.. A. ijmtles.tis sen biol6giailag, setn jogilag n?tn rattak halottok. E.ek a betegek B(ir s.iviik egr-kAt pen:re negdllhatott. dc ugr k niikii.l4kiPes nd' rallt. Semni tennAs.efiiltttti ,tircs abban. hog)-tilotnsz.erivizi6ik voL tak. anit a tudatuk vissz.atAt a narrnrilis ,niikddisbe. Bdr Lelketlen dololnak lLits.ik ep dlom leromboldsa,hogy milli6kat meglbss:unk eg.r rijuk vir6 jobb viltig renAwAiiL de ha meghagynltnk ciket ebben a hiben anelynek ellentmonda., hogr mdsok,akiket iraAles.tet tArrckrissza a. ugyatlt' tek, sokkal si;titebb, rosszabb4ltnln'-ekkeL A kritikus hangnem,amelynek Vaisrub csak egyik kdpviseldje. nem alaptalan.A tudomdnyosirodalomban a r6szletesesetleirdsok szdma nem til sok. Az 1970es 6vek v€gdig csak mintegy tizen6l volt ismert. a tdbbi besziimol6inkebb csak 6n6lelrajz ilyen esetleir6s jellegii volt. orvosi leleteknem edsitettek meg. Kijldn probl6m6tjelentenekazok a 6nyez6k. amelyekbefolydsolhatj6k ezeket a beszdmol6kat6s elt6r6 eredmdnyekrevezethetnek. Nem vizsg6lt6k mindig kell6en. hogy milyen halSssalvan az eredetnibetegekkulturiilis. tdrsadalmi. m6nyekrep6ldiul az djra6lesztett Az, hogy azonosdoigokatjegyezmeg egy-egybekai. vall6si hdttere. azt teg, nem sziiks6gszefuen mutatja, hogy a jel6gs6gazonosm6don jdtsz6dik le, hanern elk6pzelhet6,hogy egy lilsdSosan lelkes adatgyiijt6 akaratlanulbefolydsolja az embereket.M6s esetbenviszont hogy egy szkeptikus adatgyiijt6 ngy befoly6solhaljaa pdcienseket, azok megta(jek maguknakbenyomiisaikatHa k6rd6iveketosztanaksz6r azonosk6nerembenfekv6 betegektorz informici6kat adhatnaka megk6rnek, akkor esetlegegyeztetett, az6rtfbntos.mert orvosi diagn6zis dllapodeir6s 6s dezettek. r6szletes A param6terekel. abb6l ismerhetjiik meg a folyamatotesetlegbefoly6sol6 P6ldiiul,ha szivinfarkus soriinazonos6llapotbanlev6 belegekimak le hasonl66lm6nyeket. akkor fontos lenne tudni a szivle6lldsiperi6dus De az hosszit,merl elk6pzelhet6, hogy ez is befoly6solja esem6nyeket. esel6nis fontos ienneludni, hogy milyen m6g azonosleellrsi id6tartam

86

A fURCS,{T6LCSOD,iIG A

az adott betegeknek p6lddulaz emi6kez6rehetsdge. apr6l6kos. Ilyen r€szletes gyiijt6s6t leirds azonban soklelritbbadar ig6nyli. min! amitaz dtlagos orvosiklinikajjelent6sekben lehet meg talaini. Az 6let esemdnyeinek visszaperger6se p6lddulaz eddigpublik6lr tanulmiinyokban knl6nbdz6gyakorisdggal fordul el6. Heim ranulmdny6ban el6fordultzuhanas [30] ez szintemindenegyesesetben kozben. Nr]€J ds Klerl tanulm6nydban a r6sztvevdknek 447. a csak J39l irt le ilyen 6lm6nyt, azok,akik hal6los veszedelemben forograk. De azokniil. akik nemhitt6k,hogy megfognakhalni,csak l27o-nrlzajloff le ez az esem6ny. mdremlitett A Rosen ranulmr4ny6ban ahol 1341, a hidr6l lezuhan6 cingyilkosokat vizsgiiltik,egyetlenegy alkalommal semzajlottle ez a visszaperget6s. mertnemhirtelen nemv6talen 6s ratlanul tdrt6nt es€s. az jellegzetessdg, a hal6lkitzeldben M6sik visszat6r6 hogy n6hiinyan a mrtu elhuny.bar6tokkal, ismer6sdkkel Elk6pzelhet6, .,tal6lkoznak". hogya halilf6lelem csijkkent6sdt szolg6lja szdmukra a kedves szem6lyekkelval6 talalkozds megiddzdse. Tudunkazonban olyanesetek6l is, amikoraz illet6 olyanszem6lyekkel .,tal6lkozott", akiknekhalald16lakkorm6gnemtudott[40]. Mindenesefe beszemol6k a ktiriiliittiikkeletkezett rdirda 6s vita nyitottaa figyelmet afia, hogysoklcl tdbbr6szletre, adarra sziikvan s6g,6sfontoslenne szakemberek a 6lm6nyeinek megismer6se Erre is. egyv€letlen adoltlehetosdget. azezzelkapcsolatos ime, vita. ErnstRodin1411, orvosegyrdntgenvizsgiilat sordn megEya,korl6 tudta,hogytiidej€ben olyanfoltot fedeztek ami a r<intgenoregy fel, vos v6lem6nye szerintakiir Sttefeles lehet.Rodin,mivel a diagn6is zisban nemkdtelkedett, lehet6s6g k6t k6ziil viilasztharon: kidevagy j6indulatri, akkormeggydgyul, riil, hogya daganat s vagypedig6l€te kitvetkez6 ndhdny h6napjiiban lassLi kinhaldlv6r 16.Azzal fekiidt a miit6asztalra, hogy amennyiben folt 6tt€teles a r6knakbizonyul,ink6bbaz oper6l6 asztalon szeretne maradni. A kiivetkez6, amirevisszaeml6kezett, valamifantasztikus boldogsegerz6s volt, s az a tudat,bogy 6tt6teles rekban meghalt, mostmdr szabad, gycjnydrii, azdletnek mostm6rminden s vdge. Tudta.hogyez nema hal6lkiizels€ge, hanem magaa haldl.Eml6kezett, hogyfeles6ge ott illt k6rhdzi igya mellen.Egyerlendolgor rudotrmondani: meghalni!"BAr kori{bban riibbszcjr mritiirtdksporttal is ,,Hagyjatok kapcsolatos s6riil6sei miatt6sez6rtaz altatrsnemvolt szokatlan sz6mdra,de ez a benyomiis semmivel 6ssze nem hasonlithat6 €lm6ny maradt eg6sz 6let6ben, negyedszezad is €l6nken ut6n eml6kezett 16.

87

[R6K? TITOIZ TOS

6lve Rodinszerint az 6lmdny orvositerminoi6gi6vai - olyan ez illizi6nak miniisithetti,ami ellendrizhetetlen 6rz6ki csal6d6snak, szubjektiv val6sdgottiikiiz. Elvileg tal6n lehetdseglenne EEG-giiraz friisokat, hogy6lomszemegkiiliinbdztetni egyes b6ksegitsdg6vel megfelel6dllaPotellt-e el6. i 6llapot,vagy az €berviselked6snek tumindenbizonnyalmegv6ltozotr 6lmdnyek A haldllal kapcsolatos nemegy le. datallapotokban zajlana], A hdl6ltiibbnlirenemgyorsan, pillanat alattjetsz6dikte, haneminkdbbfolyamat.Rodin szerintmindsom vezeta halil eset6n milyen esem€nyek egy, hogy - term6szetes mindig az agyoxig6nhi6nya. haldlhoz, v6gs6kdziis mechanizmus a az A haldiosoxig6nhi6nyndl agybanlev6 neuronok,kiilttnbiiz6 hedegenerel6dnak. Ezalattaz oxig6nhi6nyos lyekeneltA6 sebess6ggel - mint p6lddul a hipokampuszszakaszalatt ^z aqy neh'ny r€sz€ nem vehetjiik6szrea test mutat.Ezt azonban epileptikus aktivitdst 6s fejb6rEEG-velsemlehel rendezetlen izommozgrisdn, a szok6sos kellene behelyezni, mi Az elekr6drkata hipokampuszba kimutatni. jelek nemterjednek tov6bb. ilyen ellapotHa vel ezekaz elektromos napig61,akkora k€k6sziil6ken nehAny m6g ban a betegl6legeztetd addigram6r szets6bbi boncolesndlkideriil, hogy az agy szerkezete folyamata. esett, megkezd6ddtr dnem6szt6s 6s az elAz embercsak ut6lagk6pesfelfogni, hogy azt megel6z6en kdzvetleniil nem 6ljiik 6t. vesztette eszm6letdt. eszm6letveszt€st Az val6banhalhaEz paradoxon, hiszensaj6tszubjektiv drz6keinkben vagyunk, nem a tatlanok merttudatosan 6ljiik 6t, nem6rezziik teljes tudatveszt6st. koraiszakaszaban kellemes 6rz6s fel, amiter6 l6p Az oxig6nhi6ny kitikai 6r6k csiikken6se k6vetiugyan6shatalom tudata kis6r.Ezt a rigy,mint az rdlmokndl. a betega hamis6rzeteket objektivigazigy is a ilhjzi6k sigk6nt6rzi.Az oxig6nhiiny el6rehaladtival hallucinrici6k, folytat6dnak er6sddnek 6s mindaddig, amigbekiivetkezik teljes6na tudatveszt€s. 6bertudatdllapotban B61 tudjuk,hogymilyenez a folyamat, az oxig6nhi6nyban elvesztjiik realitds6rz6ktinketteljesigaz6s sdgkdnt fogadjuk az 6t61t el 6lm6nyeket. feloldhatatlan Ez dilemma. pszich6zis Rodinszerint, a v6gs6 ha kellemes, akkora beteg, aki tudja, hogy haldoklik,val6szinUleg fogadjaezt az dlm€nysort, ilgy jdrna.Ha pedigkellemetlen fdjdalminthaaz 6gben, mennyben a €s mas,akkornyilvenval6an pokolk6nt €nelmezi. Semmilyen m6dszerrel nemtudjukel6remeghatdrozni. agyunk hogy 6letiinkutols6pilianataiban 6gi szf6rdkba, az vagy a bibliai feneketlen m6lys6gekbe taszit minket.Azt azonban tudjuk- p6lddulaz epilepszids betegek ro-, hamainak vizsgdlat6b6l hogy a rohamalattet6lt6lm6nyek erds€n 88

A FTJRCSAIOL ACSODIIG

fiiggnek a betegel66let6tdl,el6zetesf6lelmeit6l, remdnyeitdl.A halv6ddjekent tanfjak6nt 6li 6t az €s dokl6 sajdtbirajak6nt,ugy6szek6nt, esem6nyeket. Onmagamondja ki az utols6 ft6letet magara.Mivel az egydnnem lesz teljes m6rt€kben magaura, ez6rtaz utols6 it6let kia menetele teljesenmegj6solhatatlan. akik magukis kutatnak Rodin cikk6t iit olyan orvos kommentdlta, a temeban.R. Moo6' vel€menye[42] szerint a leirt, ismetetett esem6nysor gyakan el6fordul, ktiliindsen azokndl a betegekn6l,akik hogy ebbena munkdban16szivinfarkuson esnekdt. Hangsdlyozza, probl6ma,hogy Rodin f6leg azokkala betegekkel nyegesm6dszertani besz6lgetett, val6bandt€ltekilyen 6lm6nyt,6s igy nem tudja akik teszi ki. megbecstilni, hogy ez az infarkusos betegekh6ny sz6zal6ket m6s V6lem6nye szerint lejfeUebb Iehet, 57, ami megegy€zik orvosok v€lem6ny6vel.De az ijabb kutatAsok,melyeketMichael Sabom6s KennethRingve9zetta connecticutiegyetemen, mutatjiik,hogy ez azt oqa-ot is. az 6rt€kmeghaladhatja a Fre.l Schoonr akar szivspecialista szerintpedig a betegek tdbb mint 60Ea-a 6t e^ az ek(rcnyt.Ezt tizenkilenc 6vesgyakorlat6ra 6li alapozta, mely alatt tdbb mint k€tezerirtsziizolyan beteggel besz6lgetett. akik tril6lt€k az infarkust. Moody osztja Rodin k6tked6s6tabban, hogy ezt az 6lmenysort gyahan rigy ellitjdk be, mint a tilvil6gi 6let tudomdnyos bizonyitdkdt. V6lem6nyeszerintbdrki, aki azr 6llitia, hogy a haldlkdzeli6lmdnyek tudomrnyosan bizonyitj6ka dlvildgi 6let t6t6t,az nincstiszt6ban azzal, (Megjegyzi, hogymit jelenta bizonyit6k vagybizonyitas. hogyorvosi tanulmdnyai m€gkezd6se el6tt, a filoz6fia 6s a logika professzoru volt.) Moody szerint k6rd6s a fontossdga orvosiszempontb6l abban rejlik, hogyaz 6lm6nysor minden bizonnyal sziv6s a tiid6 fjradleszt6a s6nek kdvetkezm6nye, az etrdrdst 6s egyretdbbszdr haszn6lj6k. Tdbb betegelmondta, hogy miut6n6lm6nyeiket elmeselt6k orvosailoak, azokegyszeriien 6riiltnek b€lyegezt€k, - ami mdgrosszabb kivagy nevettdk6ket. V6lemenyeszerintazok a beregek,akik dt6lrekezeker az dlmdnyeket, nem az6nmondtakel. minrhaorvosaikatijfajta vall6sosmozgalornnak akarniik megnyemi- betegek A csakazt szeretn6k, hogyelhiggy6k veliik t6rt6nteket, hogyezeknemkiv6teles a s 6lm6nyek,el6fordulhatnak m6soklat a haldlkitzeldben. is Moody n6zete szerintRodin iill6spontja abbanknlitnbijzikaz 1ltalamegismen velem6nyekt6l, teljesen hogy visszaurasirja iit6lr6laz mdnyektranszcendens m^gyar4aateL 'fthetii, ha valaki neurofizioEz l6giai,neurok6miai pszichol5giai 6s magyardzaror az 6lm6nyekkeres re. De ugyancsak tiszteli6sbecsiiliazokv6lem6ny€t akik szerint is, a

89

EROK? IITOI(ZATO.S

Fontosnak tartjanegjegyezni, hal6lnemjelenti a tudatmegsziin€sdt. keszeinszszob6kban. nemelsol6titett 6lm6nyekrc hogya hal6lk6zeli jelenl6t€ben. orvosok riil sor, hanemtdbbnyiremodernmrit6kben, cikk6t: ,,'gy gondolom.tlrto.unk alal bete' Moodf ily str'mmi,zza 6ket,ls geinknek. nekikazonaz inon,ami egyslgesiti hoTj segitiink esenAryJAL" veltikiletiikneke.t a lelkileg megZfleti fontos K6rEmoryEgyetemi az Rodincikk€tM B. Sabotn 1431, atlantai feL 6rMoody munkdjakeltette Sabom h6z orvosais kommentdlta. jllet6en.Herom 6s f61 volt eredm6nyei! de dekl6d€s6t, szkeplikus kik6rdezte azokata m6dszercsen 6ven5t kutatottebbena t6mdban. j6nak. Szimbavette demogrdfiai a akik betegeket, a haliil kctzel6ben dl16 a adalokat rendelkez€sre orvosileleteklelegyiitt. 6s szociol6giai ami olyaninform6ci6t, az eszm€lea minden Igyekezett dsszegyrijteni 107 volt kapcsolatos. Cikke megirSsaig vesztds utSni 6lm6nyekkel alaV6lem6ny€t az anyagm erre sikeriiltbeszdlgetnie. ilyen beaeggel pozta. is melyb6lkcinyvet irt [44]. A m6stipusi krizist6ltek6t. mint Rodindi. fizikai Sabom betegei vohak.Sabom szerinta dltaldban dntudatlanok m6r hal6lkdzel6ben jelent6sen kiiiitnbdzika toxikuspszichalalkdzeli 61m6ny 6ltaleban pontosan lefrtafizikai test6t6s kdmyeh6zist6l. Sok betegugyanis lebegett volna sajettestefdl6lt (out of zet6t,minthatiibb m6terre - testen tisszehasonlltottuk Kviili 61mdny). bodyexperience ,,Amikor 6s a testenkiviili ilmlnyben leirt esemlnyeket a val6di hellzetet, JiSye' taldhunL Olyan nirglakat AsesemAnyeket lemremllnl hasonhisrigokat djult d apotbannen lithattak Az ijruAleszirtak le nlha, amilyeneket t4sfd.isait is nlha pontosan leiftak egy ttivolabbi n6.6pontb6l. Elj6l mondhatjuk,hogy ezeka testenktuiili 4bnAnyek tnegkdaelitikaz objektiv wl4sdgot, ami egydbaldnnemigaz a toxikuspszichtizistorz " fantdziaklpeire. esetet r€szletesen is ismertet. Sabom[44] tdbb ilyen Lijra€lesztdsi majd A betegek megfigyelt6k, hogyintrav6nas szfmaka karjukba, tiit az djradlesztds kdzben er6sen lenyomj6k mellkasukat, a mikiizben 6k leirt6k,hogy milyen alaki, feluldl szemlilik a jelenetet. Pontosan m6retii szintioxig6nmaszkot 6s tettekr6juk,milyenmriszereket tohak bekocsin, hogytestiikemilyenelektr6ddkat s raktakfel. Sabom minden esetben ellendrizte leirtakat, azokmegfeleltek a s a val6segnak. ellen6rz6 viszomhuszon6t Egy Ks6rletben olyanbeteget k6rdezett megaz djndlesztdsr6l, hasonl6 akik betegs6geken dt, €stek de nemvolt testen kiviili €lmdnyiik. Erre az ellen6rz€sre keriilt az6rt sor,hogykideriiljiin, vajona k6rhdzikezel6s esetleg 6s film6lmdnyek hat6sAra kitaldlhatj&-e betegek, is tiin6nikveliik az rijndleszt6s a mi

90

AFURCSiTIiL ACSODiIC

alatt.A huszondt kontrollbetegb6l huszonhiirom viillalkozott k6pa zeletbeli Lijra6leszt6s leirdsrra, ktiztiliikhiszan l6nyeges hibdkatk6vettek a besz6mol6ban. el Sabom szerint is arravall, hogya helyes ez val6ban leir6st ad6,,,testiikbb6l kil6p6"betegek l5tt6kis azt,ami(elmondtak. nemcsupdn fantezidltak. A ,,testijkb6l kil6pett"betegek nemmindigmaradnak abban he a lyis€gben, aholijra€leszt6siik zajlott.Tiibbenigy irt6k le benyomdsaikat, hogynagyon messzir6l, m6terr6l n6zt6k testiiket. a dtven-szdz Ndhdnyan djra6leszt6s, dntudatlan az az id6szak alattnemmagukat 6s az o osokat hanem liBabb kdmyezetiiket. egyik beteg Az ,.n62t6k". p6lddulleirta,hogy bdrhova m6g leziirt helyisdgekbe is. ellathatort, Lid$a parkoi6t, mosoddban siirg6s-forg6st a nagykazi4nokat. a a a 6s majdmegn6zte biifdtegy emelettel a feljebb.(N6hdny h6naprnilva, amikorfelgy6gyult, megn6zteblf6t, s az pontosan a olyanvolt. ahogy azta test6b6l kil6oveldtta.) Erdekes taiin fontosis, hogy n€hilnybetegn6l felgy6gyul6s 6s a ut6nt6bbszcjr el6fordulta testb6lval{i ,.kil6p6s" is 6rz6se, 6lm€nye. Egy fiatal n6, akit aut6ijtiitt el. a baleselndl 6t a testen 6lte kiviilis6g 6z6s6t, l6tta a kocsi ala$ heverolees€tt cip6j6t,majd azt, hogy a ment6sdk rerakjak test6t horddgyra. a Agyr6zk6ddssal egy v6rdm6s lennyelkezelt6k, n6h6ny alattfelgy6gyult. de h6t Ezuten viszontbdrmikor megtudtaa..kil6p6st" ismdtelni. ElTeel6szdrakkor kertilt sor, amikoregy alkalommal k6s6este otthonfurcsa zajokat hallott. Testdb6l kiemelkedve ellen6rizte iiszaz szes ajt6t€s ablakot. k6s6bb, m6siklak6sban gyaloan Ezt egy is megtette,aholnagyon magasak voltakaz ablakok. az dllapotot Ezt teljesen6beren. nappal el6 tudtaiddzni az utc6nhaladt, is mig a teste otthonvolt. A kdnyvek amiketelolvasort okkuk magyardzatokat adtak,pediga testb6lkil6p6sszerinte teljesen egy rermdszetes, h6F k6znapi dolog- a ,,szok6sdt" akkorhagyta Ezt csak abba, mikor gyermeketv6 . mert att6l f6lt, hogy esedeg nem tud valamiok miatt a test€be visszat6mi. Egy harminch&om 6vesfdrfi. aki a viernami h6boajban srjlyosan megsebesijlt,csatat6ren 6t el6szdr az 6lm6nyt. a 6ke ezt K6s6bb m6g hriomszor fordult el6, mindenesetben olyankor, amikornapokon Ar aligaiudt. Els6alkalommal kdzeliikben f6irra ..ment kiiver, a levd ki". te az ott halad6 aut6kat. Mdsodik esetben szomszdd a lakesba ..ment 6f', harmadszor lakdsrdn maradt. beliil Mint elmondta. a fei6nkenem reszLll. hanem egdsz at restebol hnelenlepel k. . tigyis tdn vi."za. Vannak, akik i8y gondoljek, hogyezeket 6lm6nyekerbetegek az a nem teljesiintudatlansdgban meg.Ez azonban €ltdk nem val6szinli,

91

mot.zATos m0{? is mivel p6ldeul k6rhiti kez€l6s a olyanfinom r6szleteit leirtik, me(sziv lyeketkiizvetlentil kardiopulmon6ris 6stiid6)rijra6leszt6s a el6tt bizonyos. Toalkalmaztak akkor,amikor a betegeszm€letveszt6se tartalv6bb6 ezeka testen Kviili 6lm6nyek olyanapr6ldkos leir6sokat maznak, amelyek egyrltalinnemhaso litanakaz elaltatot!. vagyf€lig visszaeml6kez€seihez. 6ntudatlan szemdlyek k6sdbbi pedigmnsr6gi5k. N€h5ny hahlkdzeli €lm6ny dimenzi6k l6t6re utalMoodyegyikbesz6lget6partnerc a kdvetkez6 szavakkal mondja ezta el furcsa 6rz6st: elnondani a ben omrjst, ezt mivela .Narnolyankc;nnyd ribq. ani isneriilk, tuiromdinenzitjs.Anikor on voham,dllantLjan d. jdfi a Jejemben, hogt matematikairAnmindig a.t nondtdk. hogy csak hdrotn dimen j van, 6s in ternis.etesen efogadtarn e:t. Mosl tig\' gondolon, hog! ftyedtek.AhoyuZn eljutattsm,az agynAsik vildg. Anit fuAken, azt olyan saa\iakkll kellenernegmutatnom, anel,"ek hdrotn dimen.i6na[apulnak. Klptelen vagyokateljesl4ndnyt teirni." Ezeket megfigyel6seket a Sabom szerintobjekrivmddonnem lehel igazolni. Figyelemre viszont, p6ciensekm6lt6 hogya ktil6nbijz6 n€l meglep6 konzisztencia mutatkozort. Amikor az esereker leir6 betegekt6rsadalmi szoci,ilishdfter6t vizsgiiltiik. nem taidltakkiilcjn6sebbsz6rdst korra.iskoldzottsr:igra. a munkiira, vall6sra. lak6teriiletre n6zve,6s 6ln4ny nemfiiggdttaz esemdny az el6idd26 ok6t6l,hely6' ,r'i t6l. jd6tarram6l( az 6ira6leszt6s m6dszerdt6l sem. A leiriisokkonziszrenciija nem egyezett Rodin magyariizatiival. miszerint prciensek a el66iete hatirozn6 meg az 6lm6nyminos6g6t. Sabom v6lem€nye szerintJ43l nem helyti'l6 Rodin magyardzata az oxig6nhidnn)'al kapcsolatban mert az iijul6s.a tlrdatkies6s sem. nem dokumentilhat6 megbizhat6an a jelenlegi tudom6nyos m6dszerekkel. igy az a hit, hogya hal6hreljes rudatkies6s meg,csup6n el6zi elm€ieri lehet6s6g nemIudomdnyos 6s igazsdg. Objekiv, tudom6nyos kurates nem mutaftaki, hogy a haldokl6s utols6fAzisa feljestudatkies6s. tdbb olyanember.aki a halil a S6t, jittt k6zel6b6l vissza. rdszletesen leirra.hogy mi rcirr6nr vele 6jul:isa ut6n6s az ijradlesztdsi kjs€rler el6tr. Sabom v6lemdnye megviiltozoff hal6lkitzeli a 6lm6nyekr6l kurar?isai k6zben. Moodygyiijrem6nyeben A ismerretelr 6lm6nyeker elejnre fenntart6ssal fogadta. csakfokozalosan. 6vi kutat6-,gyrjji6as tcjbb munka, sokszoros sziirds ellen6rz6s fogadta ajelens6g 6s urin el l6t6t. Ezeka besz6mol6k szerinte ana vxllanak. hogy mdgiscsak elk6pze! het6az agy6sa tudatelkiildniil6se, dualizmusa. Arra a k6rd6sre, hogya hal6lutien meqmarad6 is l6tekl6rezik-e, nemtud mristviilaszolni. csakamit AlbertEinstein:,,Bdrki.aki u tuot

A|L'RCSATOL ACSODNG

domdnnyal elnAly hen fogLalkozik, neggy6z6dlvt arnil, hagy az Untuer.umt.jniryeiben eEj fels6bblendii ly'\, ltte mutatko.ik meg, qkinekhatab a mellettelti)rpiil a mi ha&Imunk." prog' riikkulrtdsi Rodjncikkehez Schnoper N. [451.a baltimore-i ram klinikai pszichi6triai szekci6jdnak vezet6je hozzrisz6lt. is Schnaper Llgy iteltemeg,hogyaz dsszes haldlkdzeli 6lmdny anekdotikus 6s az is maradmindaddig, amig a tudom6ny. lechnikaoiyan szinke a produk6lni- haldl6inemfej16dik, hogyk€pes leszegzakt adatokat A iapot6t mai tudisunkkal lehetetlen megfelel6en elk6pzelni.ez6rt val olyanrir keletkezik. melyetazemberek baboniikkal, fant6ziiikkal. ldsos6s k6lt6i keici6kkal tdltenekmeg. Ez6r1 mindenkinek igaza van;sema haliil utdni6letben hfv6k.semaz azt ellenz6k nemhib6zhatnak. eg6sz Az k6rd6s v6lem6nye szednt- hasonlitaz abortDsz vagyaz eutan6zia k6d6sdhez. Mindkett6n6l \,6lem6nyek a ink6bbhiaen. mint tudeson alapulnak. Schnaper szerint vall6sos a kutatdk n6hatdrl6neleket mondanak el an6l. hogy egy egy szem6ly kil6p a test6b6l,6s testefdldtt lehelive l6tjaaz ijra6leszt6s szakaszait. Taliiltakazonban olyanesetet. amikor a p6ciens szint6n 6llitofta,hogy mindentldtot!,6s nagyonhrilds azt voll az 69yamellertell6 orvosnak, azonban rijra6leszt6s aki az ideje alatt6ppen kilencemelettel volt az6piiletben. lejjebb Schnaper tdrsai v6gezrek felm6rdst, 6s is egy Hatvannyolc mrltdten 6tesett beteget kdrdeztek Kdziiliik negyvenhi4rom ki. semmiresem eml€kezett: nyolc kezdetben amndzirs \,olt. de kes6bbmdr vissza valamire; emldkezett Iizenheten minden neh6zs6g ndlkiil tudtakemldjelenr keketvisszahivni. ut6bbicsoportniil Az hdromf6le eml6kk6p meg:bdrt6n,bez6ns6g hal6l6lmdnye. 6s Hason16 dlmdnyeket mes6lr el tdbbmint szi olyanpeciens, akiketinfarktus utdntijra6leszteuek. Schnaper kifejti, hogy szerinteaz rjsszes lestenkivtili 6lm6ny megmagyardzhatd megvdltozott tudatdllaporokkal. MegByez6ddse, hogyaz id6sek, f6radtak a valldsosak a 6s vdrj6k,hogyJdzus karjaiba mehessenek.tijbbi ember a haldlval6sdg6t6l az aztmegel6z6 A f6l €s haldoHest6l. ismeretlent6l a pusztuldst6l. ellendgy v6dekez az 6s Ez nek. hogy hangoztatjAk hal6l ur6ni€ier vai6sdg6r, hogy a haljl a s nemmas, mint a l6t egymr4sik formrjaba val6dtmenet. Ian Stevenson vitginiaiegyetem a kutat6ja elmondta v€lem6 is a ny€tRodincjklGr6l[46]. Sze.inte hal6lk6zeli a 6lm€nynem pontos jelent6srdsz6ben kifejezis,mert rz eserek semmilyen 6lm6nynem jelenikmeg.Ezekaz emberek gyaloan fgy hiszik,hogybepillanthattak a meghal6s folyamar6ba, en6l megszijnr halelt6lval6 f6lel6s a miik-Az orvosok alaptalannak rafijitkezt az tlSspontot. Rdmutatnak,

93

TITOUATO.S ER6K?

meg hogy aki nem halt meg, az nem tapasztalhatta a halelt,ezdrt 6s benyomdsa, nemvisz egy 616szem6ly tapasztal6s. 6lm6ny minden ahhoz. hogymi vana halalut6n. kcjzelebb val6ban befoly6solja ^zzal, hogyazoxig6nhi6ny egyeten Stevenson az hogyilyen esetekben agyazonban. Megjegyzi az agy mrik<ld6s6t. 5lm6nyt leirok6ltalii6s mrikdd6s korlatozott g6tolt;mig a hal6lkijzelj tisztdkds rendKviil kifejezetten hogy szellemileg ban azt mondjak. a rdszt azok, akik a ment6sben vettek. p6ci6berek voltak. Ugyanakkor nemsokdra halott lesz. hitt6k.vagy ligy v6lt€k.hogy ensthalottnak haszmdrgezettjelz6t nem EzdrtStevenson ellenzi^zt.hogya toxikus, jelz6t mindenk6ppen hibii!de n6ljiikerreaz 6llapotra, a pszichotikus hozza aknek gyermekkoriifdl, egy naktanja.P6ldak€nt orvoseset6t voltak(delirium). Fizikai6lli kdpzelg6sei banegymagas alkalmeval magviltozott. Fdliilr6l is lapot6nak iisiivaltudatidllapota hirtelen ron 6s szelleme kitisztult a deaz fekve,gondolatai, litta itnmagdt 6gy6ban hogymdg Ezek^z 6lm6nyek mutatj6k, azt liriumos dllapotmegszilnt. teljes messze vagyunk agy6sa tudatkapcsolatenak meg6rtdsdt6l. az 6lm6nnyel kapcsolaazzal,hogya haldlkozeli Stevensen egyet6rt eredmdnyeket. Szerinte tos6rdekl6d6s mindeddig nemhozottjelent6s eset. is van D6hdny olyan. kell6endokumentSlt azonban mdr most itjrn iton, azM 6rz6kszervek nem amelyb6l kideriil,hogya szok6sos juthattakinform6ci6k beteghez. is a Ismertet egy ilyen esetet[46]. mit6tenesett s a mrit6t iit, utdnnemsokkalk6mdba Egyn6 epeh6lyag meg,s megpr6b6lta 6jra6leszesett. orvosklinikaihalaltellapitott Az teni.Az esetaz 6tvenes 6vekben tajndnt, amjkorm6gnemvoltakmoa fels6 dem ijra6leszt6si m6dszerek, az orvosfcilemelte pdciens igy rdzk6d6tes16t, majd visszal6ke rigyra. az hogyezekt6l ut6sekt61, az sokt6lmagiihoz t6rjen. Amint a pdciens kinyitotta szemeit, mondta orvosnakr azt az ,,A:r " A nb ponlosan gondohdk, visszaemldkezett, hogy elveszttettek, ugje? gondoltiik.li4tta,hogy a nov6r 6s az orvos hogy amikor 6ntudatlannak Arra is ernlekezett, mit csindlvel€,mdghozz6 szoba a abiakeb6l. hogy kin6zett ablakon, az ablakalattldtoftegy kardcsonyfdt n6hiiny az s 6s jebzott. kinn szdrad6 leped6t, kisfirit, aki egy kisldnnyal egy A gyerekek term6szetesen elmentek. mdr mirc a n6v6rellendrizteaz elmondottakat, a kaiicsonyfa a szhrad6 de 6s leped6k m6gott voltak. A pdciens messze az ablak61, a n6v6mek kellett voh egya 6s ki hajolnia az ablakonahhoz,hogy ugyanazt l6ssa.amit a pdciens elmondottneki. A beteget 6jszaka az kdzep6n hozt6t siirg5smiit6tre,6gydtegy pillanat Ia semhagyta Semmilyen el. szokv6nyos magyarizattal lehetett nem megindokolni, hogyanlethatta karecsonyf6t a szrrad6lepeddket. a 6s

94

A fURCSTiT6L A CSOD.IIG

hogy ezekaz sem Stevenson szerintsemmik6ppen mondhatjuk, de a esetleirdsok hal6lutiini 6lel bizonyit6kai. azt semlehet6llitani, mint toxikuspszich6zis. nem hogyez az esem6nysor latbb, 6s pszichol6gus6nak egyetem a KemethRingnek [411. connecticuti sikeriiltajsszegy(jtenie dlm6nyeil tijbb csoportj6nak mint sziz p6ciens hogyezekaz hogy okot Ringhangsdlyozza, semmilyen nemtaliil ilr.|a, nemzerhat6 V6lem6nye szerint igazolniik. 6lm6nyek hal6lutfni 6letet a m6g ezt a ki. hogya tudar fizikai halelutin is l6tezik. azonban egymil bizo 6lmdnysem fogja meggy6z6en hal6lkijzeli 'i6 j6l dokument6lt 6lm6nyek hogy a hal6lkijzeli esetek mutatjdk. azt nyitani.A konkr6t el6. m€g eset6n fordulhatnak Egyel6re nemtud nemcsakoxig6nhidny puszt6n neurol6giai rnomagyardzhatd-e hatjuk, hogyez a jelens6gsor a meg Val6szinri, hogyitt semel6gedhetiink csup6n toxikus dellekkel. jelens6gek hfz6dnak meg. mdlyebb pszich6zissal, adolgokmitgiitt sok is kapcsolatos kutadsaz6ta folyik, nagyon cikk 6s A k6rd6ssel ezekb6lkiemelnip6lddulCrelson k6t kijnyv jelent meg. Erdemes kap6lm6nyekkel a killdnbiiz6hal6lkdzeli cik}dt [48, 49]. Greyson vdlaszai alapszem6ly kdzdl,melyethetvenn6gy csolatos statisztik6t jin Allitouak (l6sda t6bl6zatot). Egyik cikk6ben ijssze [49] a hal6lkdprobl6m6kal 6s pszichol6giai elemzi, fdlveti fiiz6d<i zeli6lm6nyekhez az tanulmdnyoziisa segithet hogy az esem6nysor annaklehet6sdg6t, ismegel626s6ben ijngyilkoss6g0k Gabbard6s titsai [50] azi vizsgdlt6k,hogy a t€stenkivtili 6lm6ny jellenz6 6s meghatdroz6 haldl kdzei6ben. az 6lm6nyaz Ez a mennyire helyzetekben fordul el6. ilyen Isitikus dt6ldk szerintugyanisnemcsak ene m6r Sahanema h6tkiinapi 6letbenis, amint ernlitettkdnyv6ben nagyj6b6l azonos bomis ufalt.A cikk tanisdgaszerintmindenembem6l jeolyankiil6n6s val6,slszakad6s". Nincsenek m6don zajlikle a testtdl gyek,amelyek el6, fordulhatnrinak akkorazonban csal(a halelkdzel6ben ut6narraa koaz A sokkalintenzivebbek 6lm6nyek. 333 eseteiemzdse jutottak,hogya hal6lkijz€1i 6lm6nynemazonos egyszeruen vetkeztetdsre jellegzetess6gek is. vannak kijziis €seltdr6 a testen Kviili 6lm6nnyel, szinte6th6ghatatlan hogy a jelenlegi agymodelleknek K6ts6gtelen, jelentaz el6bbi6lm6nycsoport.testb6l vagy A val6 kil6p6s, Fobl6m6t be k6tdbbt6dimenzi6s vil6g6lm6nye nemilleszlhet6 a szokSsos egl kev6sb6 ^z agymodellekbe. a k6rd6s Ez azonban m5r miai 6selektromos mint ink6bbalapvet6en fizika trrgykijr6betaitozik. a orvostudomrny, valamilyen m6dona testiinkb6l, vagytestiink elhaKil€phetiink-e gyisandlkiiljutunk valamik6ppen ezekhez fdldi vilegunkban a ismeretamellyel kaplen informdci6khoz? egy lijabb nagy k6rddscsoport, Ez gondolatokat, Ksdrleteket kiivetkez6fejezetben a ismenetjiik. csolatos

95

ER6f,? nTo[zdr0o TAbl.6zat sze (haLilkdzeti 'ImAnyek jeUew'i Grcyson kutatdsai nt) I18l f6bb
a El6fordult Nemjel-lem- Nemfordult beleg6lm6- 26, nembizo' el6 a beteg €lm€trYei tyos a beteg nyei kdzt (%-banJ kdzt(%-ba) OrbN)

B€kess6g 6rz6se Boldogsdg€rzet tanalAz id6 megSllt,elvesztette ndt, mfl6s6t nemfitldi A l€t rijfajta. szokadan, Testenkivnli €ln6ny Misztikus, flemldldi ldnyek megjelenese 6l6nkgondolatok Szokadanul er6sf6ny Szokatlanul 6l6nk6rz€sek M6s,szokatlanul test6rz€kelds Furcsa, szokatlan sdt6t szakasz Alagfhzeriien 6rzese A haldlbekiivetkez€s6nek val6 elszaA kbmyeze(61 teljes kad6s Meghalt szem6lyek,Jelk6vel" val6taldlkozes Visszatekint6s elmflt 6lere az gyorsgondolkodrs Szokatlanul A jitv6 kdpeivelval6 taldlkozrs az Elszemoltat6s elrnflt 6let dolgalval 6rz6kel6sek Az 6rzekszervek, tompek tompa. hom6lyos A gondolkodds

11 65 64

l5 l9 8 l8

8 20 28

52 48

30 5

18 4'7 30 40 58 62 4l 62

31 32 2'7 25 26

l8 l8 8 ll

t2 3 19 '| 18

z1
l9 l6 t2 3 0

62 '71 70
88

5

95

SZUGGISZTI6 Egy lengyel fii, llolf MesrinStizenegy6veskordbanelsziikdtt sziileit6l 6s ftilsz6llt a legels6vonatra,ami tdrtenetesen Berlinbetartott jegye.bebijt egy iil6salii, 6s a f6se [10].Mivel nemvolt se p6nze, radtsdgt6l azonnal elaludt.Amikor a kalauzk6rtea jegy6t.Messing nemtudottmdstadni,csakegy darabijs6gpapirt. RendKviiler6sen koncentr6lt,s pr6b6ltaszugger6lni kalauzt,hogy fogadjael a papira jegyk6nt- kalauz A majdkilyukasztotta darabkit egy ideign6zegette, 96

ACSODIIG ATIJNCSiT6L

hogy mi6rt fekszikaz iil6s neki. Ezut6nmegkerdezte, 6s visszaadta jegye.Ez volt az a pillanat, megbiamikorMessing alatt,hiszenvan e tulajdonseg6r6l. zonyosodofi kiildn6s megj6solta 1937-ben, amikormdr ismertembervolt, nyilvdnosan ezeft ke$z,zezer firitka \6rdijat tfzdtt ki a fej6Hitler hal6l6t.Hitler Messing Lengyelorszagba, csapatok bevonultak re, 6samikora n6met ellen kitr6z6st adott ki. Messing ekkor egy va$di pincdbenbujkelt. egy tisztfelrejtekhely6rdl, ndmet Egyik este, amikorkimer€szkedett Messing a legkiizelebbirenddr6rsre. ismerte.I-eiitdtte, majd bevitte Minakkorkiv6gzik. volt benne, hogyha nemtal6l ki valamit. bizros arra dsszeszedve koncentrdlt,hogy az 6riik den erej6t 6s tehets6g6t jttijenekbe a cellijdba.Amint az dsszes Lltja rendortbecsalogafta, vdlt,6selttnt az utcasdt6tj6ben. szabadd6 6s menekiilt, on ttiltdtte el6l a Szovjetuni6ba Messing n6metek a ismertt6 tettek az hdtralev6 6veit.Hamarosan eg6szSzovjetuni6ban is fels6vezet6vel tal6lkozott rangi emberrel. kdpessdgei. magas Tdbb - tdbbekkiizittt Sztelinnal T6bbszdr bizonyitania kellettszuSis is. p6ldiul az volt a feladata, geszti6s Egyik alkalommal k6pessigdt. 6s be kis6ret6ben menjen az allamibankba, sziizezer hogytdbbember p6nztdrosnak egy Messing id6sdd6 az fdl rubeltvegyen a p6nzerb6l. iskoldsffizetb6lkit6pett iires lapol nyijtott 6t, mikdzbenkinyitotta b6el. kiadtaa riindj6t,hogy a p6nztmajd abbahelyezze A pdnzt6rcs n6lkiil majdsiets6g b6r6ndj6be a p6nzt, tette sz6zezer rubelt, Messing tdvozott, csindlta, mint annakidej6n,tizenegy Messing ezdttalis ugyanazt az udn a kalauzzal. esemdnyek a tandkaldinek esetAz 6veskordban jegyziikdnyvet, hogy visszament bankba, a majdMessing 16lk6szijlt B6rdndjdb6l kezdte el6szedni visszaadjap6nzt. a a Ksdrletv€geztdvel elijbb16,majd az iirespapirlapra A a bankjegykdtegeket.p6nzt6ros tarelismerv6nyeket n6zett, amit egy szdgre szirt fel, aholaz dtv6teli (Infarktusi4b6l szerenkapotl€s dsszeesett. totta.Ezutdna sziv€hez csdre hamarosan fel6piilt.) rangi s7ei.. kapottegyolyanfeladarot hogyeg) magas Messing n6lktl jussonki. Hrromkil€p6sienged6ly m6ly dolgoz6szobdjdb6l szorosgytirtin kellett dtjumiafgy, hogy az 6rs6geteldrefigyelmeztet6t a Messinget. Ennek ellendre tudotthaladni tdk,hogyki neengedj6k a ami_ nagyjdb6l ugyanazzal szuggeszti6val, tdbbszdrds ellen6rz6sen, vel a n6met rend6rdktilis megszabadult. csak hasonl6 k6pess6gii emberek term6szetesen ritkin Messinghez ilyen m6rt6kiiszugeseteiben fordulnakel6, 6s a hipn6zisatlagos Eeszti6t lehet nem el6iddzni.

97

EN6I(? TITOI{ZATOS

PARNONMAT JELENSEGIK negArft' tarto.6(bizarr hat(iloke8yIfuAssel csoportba ) Mig aael6z6 sii;k el6ttjtirnak, ls remilhet1, hoSj a nemtil td|oli jijrdben azakis kiizA keriilnek, a p?Jaaz efugadotL meSoldot As isme jelensAgek nornll jelensi gekretaldn azt lehetnemondani,hoq, klt llplssel j6r' el6tt. Err6l a j elensigcsopotruil setntudunkteljes 6s nak ismereteink hattisokatjele s6Se' athi, de legallibb a legismertebb kineit,6 k'pet ezeki s dltaldban kapcsoszetesen ket negkisi retjiik fdtvtizolni. TermA latban vannaka biollgidtal, konkritan az agymiikddlssel' nem jelens6gekre a jellemz6'hogy instabilak, az A paranorm5l effektutartoz6 az el6z6kateg6riilba fdnnhossaiideig.Mig tarthat6k ugyanannel vagya tdbbszem6lyLls€g a sok,mint p6lddul hidrokefalia, parajelensiSek a id6n dt megfigyelhet6k' hosszabb a szem6lyn6f talen rAsze csakftvid ideis dll fenn. A parajelensdgeknek legisnagy prekoSnici6es a clairvoyance.Mame ebb csoportjaa lelzPltia, a jelens6gnek taldngondopontos megfelel6je' gyarulnincsmindegyik iiket' magyarithatniink 6s el6rejelz6snek tisztdnlftesnak latdtvitelnek, (ESP)is szokt6k nevezni percepci6nak" egyijttesen,,extraszenzori6lis kisdrleti jelens6g laborat6riumi vizsgilhat6 Mindh6rom e csopo(okat. viszonylag egyszeriien kiizdtt is, €s ndhdnyemberen kitriilm6nyek jelens6gek ismertcsoportmdsik,kev€sbd A el6id6zhet6. paranotmrl jelens6geket ide tartozikaz 1iynelezetttelekinitartalmaz, ia fizikai zis,vagypszichokinlzis(teryymozga6s\,a .f,iimhailitds"6s I teleporfizik6j6tm6g E vagy megielen6se) hat6sok tdci6 (tlrgy^k eltiindse teszlnkegy dtfog6 de a kdnyv v6g€nmajd Kserletet nemismerjiik, szemben emlitett ESP-jelens6gekkel Az k6pkialaKt6sfia. el6z6ekben je lens€geket. tafioz6 az m6mi,detektdlni ebbea csoportba kdnnyebb TELEPiTIA jelens6ggel, telepdti6val a paranorm6l Kezdjiiktalena legismertebb kultllraismeri mfltja van.Sokf6le hosszri ajelensdgcsoportnak Ennek (Kr.e.V. sz ) is megemlititiirt6r€g6ta. H6rodotosz 6smeglehet6sen hogy a hiresKr6zus,Lydia kir6lya v6szdl6munkdjiban. nelernr6l Ks6rletet telep6tiSa gezte az els6f6lig-meddig el6reme$ervezett el persze nema Kr6zussz6nd€ket kapcsolatban. val6sclairvoyance-szal h6borizni a ellenk6sziilt vezette: perzs6k iriinti €rdekl6d€s term6szet bizhat meg, Arra volt kiv6ncsi.hogy melyik j6sda v6l€m6ny6ben !dge hajlod laserlelet ezdfl nemmindennapi egy p6ld6ul Delphoiba, a Kijveteitelkuldte kor legismeebbj6sdiiihoz, s6t Trophoniusba, Branchid6ba, Dodoniba, Amphiarausba, Abae-be, 98

AFURCSIT6L ACSODiIO

szdzadik napj6n elindulesuk is. m€ga libiai Ammonba A kdveteknek Mit kellettvdlaszt kapniuk: csinelmostKrdzus, a kttvetkez6 k6rd6sre 6s napon egy tekn6sb6k6t egy bALydia kirelya?Kr6zusa megadott egy finyt apr6 daraboloavdgottfel, majd az eg6szet bronzfed6velleszerintmindf6zni kezdte.A feljegyz6sek takartnagy bronzed6nyben j6sdahexameEbb6lcsaka delphoi vdlasz drkezett. itssze helyes k6t maradtmeg,melyneknyersforditdsaa kdterekben megadottvelasza vetkezli ,,Ismerema tenger minden hofiokszeml4 a tenger minden cseppjit. Hallom a nArut, megirtem a siiketet.Eqy pdncAlostekn's egliitt f6 a btininy hisdval. Bronz amint bronzedinyben szagfuArzem, 6s alaponnyugszanak bronaal vatnak letakana. hogy hatalKftizust amnyiraiimulatbaejtettea valaszpontossrga, a delphoij6sdiinak,az Apoll6-szenaj5nd6kot kiilddtt masmennyis6gri t6lyhez.(A leirAsokszerint hiircmezerdllatot 6ldozottfel, 6s a mdgis 6s lydra eztist6t,aranykelyheket biborpaldstokat rakatott.Miutin a mdglyael6gett,az eziistdt6s az aranyatfjra t6gl6kbaijntiitt€k. Sziztizenhdtnagy t6gla gyrilt fgy iissze,melynektet46rc egy tiz talentum srjlyi aranyoroszlint6llitotta.k.Ezenkivijl m6g tttbb arany- 6s eziistjel6ul.) aj6sdinak elisme#se is ed6nyt6s aranyszobrot adomenyozott az effektusokeltaliban dtkdn vagy Hetkoznapi€letiink sorenezek m6donfell6pnek Amikor valamilyen egy6ltal6n nemtapasztalhat6k. stresszhelyzeakkor gyakan az 6let neh6zperceihez, ezeka hatdsok, kapcsol6dnak. vesz6lyhelyzetekhez tekhez, srilyos betegsegekhez, kapcsolaF melyeket ismertemberekkel N6zziink n€h6ny olyanp6lddt, jegyeztek ftjl. ban a Inmonoszorr6l jegyeztele Sztolin akaddmikus kdvetkez6tijrt6haj6zottOroszN6metorsz6gb6l visszafel6 netet.Amikor Lomonoszov Az orszdgba, egyszerazt iilmodta, hogy apja hajdtdr6stszenvedett. els6 dolga volt, 6s erkezve dlom nem hagytanyugodni, P6tervArra t6le,hogyapja feliil 6rdekl6djdn. Megtudta hogyb6tyj6t6l apjasorsa Az6ta kimenthaldszni. szokdsa szerint a j6g els6felenged6sekor a n6$/ h6nap el, 6s sem6, semmdsnemt€rt vissza legenysdgbiil, telt igy Lomonoszov nem tudott odautazni, val6sziniileg odavesztek. sz6l6 lev6l kft6ret6ben, bdtyj6tkiildte Holmogoriba haldszoknak a dt melyben k6fie (iket, hogy menjenekel a j6gszigere, kutassanak ill6entemess6k el. szegletet, hamegtalelj6k holttest€t, 6s apja minden Az emberek teljesitettek k6r6sdt,€s a megjelitlt szigeten val6ban megtaldltdk VaszilijLomonoszov holttest6t. Egy mdsik ismertesetHans Berqeftel [51],az EEG felfedezdj6vel t6rt6nt,aki tizenkilenc6veskoriban liizAk6nt egy hadgyako at alkalkenilt, lova egy keskenyhegyi iton megbotm6val haldlosvesz6lybe

99

TtTOf,?,rtTOS BR6(?

sikeriilt lott. Bergeraz dgyikerekekald kerijlt. de az utols6pjllanatban megillitani a lovakat.Az esetreggeltdrt6nt.6s est€remer meg6rkezett apja t6virata.aki rosszatsejtve6rdekl6d6tthogyl6tefel6l. Ez volt az drdekl6ditttfia fel6l. Berger apja egyetlenalkalorn,amikor r6viratban l6nya k6r6s€re kijldte a tdviratot,mert Bergern6v6reigy 6rezte,hogy valami baj tdr6nt testv&€\el. Ez az 6lm6ny sarkalltak6s{ibbBerge( feltdmi. megarra,hogy megp6b6lja az agy elekromos tev6kenys6g6t vezette EEc-k6sziil6kmegalkotSsrihoz. az ismemi.s ez N6zziink most egy magyar €setet Juszt Leszl6 is Zeley L6szl6 kiinyv6b6l [52], (200.oldal): ,,Ne,nhitten a. riqlnere.ett paraps.ichol6giai jelensAgek Iltezdsdben mintladdig, arnig kiiriilbe liil ndsfe I ive, td|ol a ha.dttjL naghaLt a Jiatn. Azon a napon kinn kapdlgattanl a hdty4gi hd. keftjlben, s ng, d'l ktiriil, anikor feLesl'enesedtem,ralami furcsa zig.ist ha1ottam. A szenem el6tt karikik uerdhak, a feien iszonyian flijni ke.de[, s els.A ihen. Akkor ]nintha ldgy hulldnok titteattak valna, s ,nellettem ringott az egyetlen ott Jian, akit ndr hil Aw nem ldttam. Fell forduban, szrjltam volna ho<zd,dc ldttam, hog| sa'tpadt.beeseft az arca. Hirtelen a fArjetn let;ntdtt ?gi pohdr hideg |izzel, ezirt fdLes.tniLtem.Mdsnap tudtam tneg a merrjen tdirutdb6l, hogt" a fiam fiirdis kdzben tizbe fulludt. Go,ldoljanak kilan, anit akarnak, de in, aki ndr tiibh nint kAt ivti!.ede. porltown hus.onkdl ive tantok fizikdt is ntenatiklit, na sem tudok efolijtt napirendrc tdrni. s toldn e. i$,les. egAs.a sirig." csak kizishelyzetbenfigyelhe Mig az emberekddnt6 tdbbs6g6n6l t6 meg a gondolat?itvitel valamilyen formdja, n6hdny embemdl ez a k6pess6g meglehet6sen fejlett 6s tudatosan ifinyithat6. Ilyen k6pess6 gekkel rendelkezett m6r emlitett Wolf Messing is. (Messingtizena hat 6ves kordbanmir rendszeresen fellipett 6s ebb6l a k6pessdg6b6l jdrt. meghivla mag66lt.) Egyik turn6ja alkalmeval.amikor Bdcsben hoz Sigmund Freud, akindl 6ppen Albert Einsrein vend6geskedett. Freudgondolatban az utasitist adtaMessingnek. azt hogy menjenoda a toalettasztalhoz. vegyen ki az egyik fi6kb6l egy csipeszt6s azzal hdzzonki h6rom sz6latEinstein ba.juszdb6l. Messinga feladatotvdg rehajtotta mald bocs6natot k6rt Einsteint6l. Egy indiai turn6 alkalm6val Messing Gandhival is taldlkozott. gondolatban azt az egyszeriifeladatotadtaneCandhi - ugyancsak ki, hogy vegyen fcjl az asztah6legy furulyiit 6s adja oda valakinek. Messing szimira term6szetesen nem okozott gondot az egyszeriifel adat. Felldpdsein hercntekellett hasonl6dolgokat produkalnia.Egyszer azt a feladatotkapta. hogy a hallgat6sig kdziil vdlasszonki egy embert,akinek a zsebdben egy 0116 egy szivacsvolt, s a szivacsb6l 6s

100

ACSODIIG AFURCS,(T6L

az Messingmegtal6lta embert'a egy kutyAtkellett volna kivagnia. villalkozottde az zseb6ben oll6t mega szivacsot, a kivigdsranem A ink6bblerajzolta. ra.iznem volt nagyondlethii,de Messingazt hogy,,ezegykutya". mondta, kjviil 6fietmjfbgyatdkosokndl embereken k6pess6gti A kiildnleges (6s is). fordulel6 ez a k6pess6g kisgyermekeken yds.ir?t [54] emlit 6ves f6rfin - aki negyvenh6t esetet. 6rtelmifogyat€kos Egy egy ilyen gy€rmek hdnapoq tizennlolc minl sem koraban !olt dnelmesebb. egy - tdbbszair A figyelt6kmega gondolat6tvitelt f6rfi csaksz6tagolva' kifeje_ hosszri ellenere ennek tudottbesz6lni, minim6lissz6k6szlettel n6lkiil olyankor. sz6tagolrs mondottki hangosan, szavakat zdseket, gonfej€benmegfogalmaz6dott amikora kistet6benlev6 emberek Pirizskis6ret6ben amikortestvdre Pelddul, szavakba. dolatotdltcitte egy hirtelenmegpillantottak furgont, s6t6lt, ban egy kis utc6csk6ban ezt elolvasta a Amikor a fiv6remagdban felirattal. Gal€ria Lafayette kimondsz6pen tagoltan f6rfi feliratot,az 6nelmifogyat6kos azonnal soha'6s pedigegyik sz6t sem hasznalta Gal6ria, ta, hogy Lafayette olvasni semtudott. s el6 ritken Az ,,6tlagemberekndl" fordulnak ilyen esetek' haigen' ismetet Sok kapcsol6dnak- ilyen esetet dltalibanvesz6lyhelyzethez ki ezekkdziilvdlasztottunk kett6t. az irodalom [53], 6s Egy tengeralattjdr6fiatal matr6zamegbetegedet!, k6rh6zi kefetengeralattj6r6 a 6lmotldtott.Almeban egyik6jszakdj6n zel6s€nek 6s meriilnikezdett' hi6badiiriinbblt. A rekedt. haj6 gyorsan d6lzet6n de Aj6gtibldk kiizijtt kiizd6ttaz 6let66rt' 6rezte, halto$ek. tftsai nem remefei, teljestest€ben iszva dbredt Verejt6kben hogy megfullad. visszatert 6s gett.Ndhlny nap mrilvafelgy6gyult a tengeralattj6r6val idej€nlegiobb tudtameg,hogyletom6sa Bait6rsait6l a iimaszpontra. egy baiitja vizbefulladt,6pp rigy,ahogymegdlmodta: gyorslemerufed6lzeten. a hogykint maradt nemvett6k 6szre, l€sn€l a nyaralt,a gyerekeket rokonoka biza Egy hilzaspdr tengerpa."ton j6t6kit. Ek6s napoztak a maman6ztea huuemok A tengerparton riikpatakjelent meg,ahol a fiai fiikor hirtelen lelki szemeiel6tt egy kis 6s rttdtek. egyikiikfuldokolnikezdett al6meriiltEbbena pillanatAz a t6viratoztak t6rt, lett. Miut6nmagdhoz ^zonnal bana mamarosszul valamibaj.A nagyn6ni rokonnak, nemton6nt-e gyerekeke feliigyel6 j6 semmibajuk. az 6tv6gyuk' 6ket, megnyugtatta hogya gyerekeknek ez Azonbanaz edesanydt nem nyugtattameg 6s azonne agg6djanak. Kideriilt, hogy a fid tdnyleg elmeriilt a foly6ban,de hazautaztat. nal a 6s egy felndtt 6szrevette, kimentette fuldokl6 gyemeket Err6l persze igy nemtudoll selnJnit. a tiviratban nememlitettemeg a nagyndni l0l

nTo[zATos ERdn? Vajon a pusztav€letlennel nem magyariezhat6k-eel6bbi eseaz tek?Lomonoszovnak p6ldrul vdletleniilis esz6be juthatotr^z apja, amikoraz ajdgszigeten 6ppen haj6tiir6st szenvedetr meghalt. 6s HiszenLomonoszov tudhatta, hogy 6desapja adottid6szakban az hal6sznimegy,s a kdmy€ken riibb mdsleher6sdg kitz6 - ott volr a j€gszigetis. Az ilyen tiirt6netek m6gis elgondolkodrat6ak. Eppen ezertt Ar a m6lt sz6zd v6gdnelkezd6dtek telep6tia-kis6rletek, a de ezeketcsak a harmincas dvekbentudtik olyan szintenmtivelni, hogymdr a matematikai statisztika m6dszereivel val6szinris€geket a rs pontosan szdmolhattdkG. B. Rhihe amerikai pszichol6gusvegzettezaEla cdllal el6sztjr nagysz6mfkis6rletet.Az 6 Ks€rleteit tdk6letesitette G. ,Soal. t ansol matemalikus ugyneve,/etr Zener-krirrydiar [55. 561.A kr's6rleleknil hasznSltak, olyan k6rtyacsomagot, melyben dtfdle 6brit tafialmaz6 lap volt. Ki kellettraldlnia ,,vev6"-nek, hogya gondolatot "ad6"el6tt 6ppenmilyen kaftyavan. Soalkis6rletsorozatdban olyan esetis k6t el6fordult, amikoregy huszondt lapb6ldll6 kinyacsomag mindegyik lapjdteltal6ltak, n6gyszer €s fordulrel6, hogy huszonn€gy laportal6ltakel. Ennek val6sziniis6ge t:5'5. A kutat6k ftsze igy v6lte,hogyaz eredmdny egy tilsegosan sz6p, s mivel a statisztikai m6dszerekben nincshiba,az eredm6nyek rnagyariizata csakis csal6s a lehet[57].Errea meggy6z6d6sre nemcsak a parajelensdgek jutonak,hanem kutat6iis, hiszena tapaszellenz6i a talatok egy€fielmiienazt mutattiik,hogy a hosszli,unalmaskis€rlete_ ket nemlehetsikercsen megism6telni. k6s6bbi gondos A vizsg6latok_ b6l kivilaglott, hogySoalval6ban csalt,n6h6ny eserben kozmetikAza a statisztikai eredm6nyeket. Nemcsak Zner-k6nydk felhaszndl6s6val tiin6ntekilyen kis6rle_ tek, hanempelddulszineskrirtydkkalis. A M/az Rrzl pszichol6gus dl_ tal elv6gzettkjsdrlerekben Stepanek egy nevri f6rfinal szineker kellett kitahlnia.Mivel Stepanek 6rz6keny a szineke,igy Rizl a kdvet_ volt kez6Ksdrletetre ezt€meg:egy 6tjegyii szdmotkettessz6rffendsz€rrc (1 €s 0-k sorozatdra) e\ 6s az I 6s 0 szdmjegyeknek ifi m6s_mids szint (feh6ret6s ziildet) felelterettmeg.Mivel Stepanek term6szetesen nemdolgozott hibitlanul,egy-egy sz6m(0 vagy l) 6rvitel6hez titbb_ szdris.megism6reltekis6rletet. mindigegy_egy a Igy kis6rletdtlag6t haszndltafdl, 6s ha ml4rlegalabb6\qa talllat mutatkozottaz ee;ik sriirnndl, eklor azr fogadra igy vigiit is nyotc honapos el. kisiitti munkaurdna digitalizilt tttjegyriszim dsszes jegydrdrvitldk,tehAt egy iitjegyri szim gondolari iton val6 biztos tovdbbitdsjhoz ilven nagymennyisegri kjs6rlete volr sziiks6g. 102

A A[uRcsiT6LcsoD,ilc amelyetaz jelentettaz a kisdrletikoncepci6' fj megkijzelit6st Internationul-ban Research kr dolgoztak a Slanford 6vekben l97o-es kitzijttvizsgiltdk koriilm6nyek hogyterm6szetes l6nyege. A m6dszer is hAtter6l jelens6g fizikai 6s pszichol6giai a az ESP{. Megpr6bdlt6k jelensdg ir6el6iillit6stua csaka mertaz eddiSikisdrletek fdlderiteni, 6s helyeken dltaleban kiiliinb6z6 v6geztek' kis6rletet Szemos nyultak. sikeresen [58-62].
vezeiil Az egyikr6sztvev6 a .,vev{i - egy lez6rtq7ob6b'n a kis€rlet csoportelindul,hogv megtaliljaa egy mesik tijj€vel egyiitt.Ugyanakkor az enneka csoportnak egviktagjaaz fgvnevezettad6 A c€lc6ltrirgyar: t6rgykijziil hasonl6 lehets6ges ki vdlasztjAk sok-sok v6ledenszeriien tdrgyal bori!6kokban' volt c6lt6rgy tezArl ilyentehets6ges GyakantitbbmintszSz idSponrban dhahbannegyed6rdnkent a ,.vev6t" Egy elciremegbesz€lt j6r mostaz ,3d6" mit let tbls;Litj6k: rajzolja le, hosy v6len6nyeszerimhol aki is. 6smondjael benyornnsait A kts€rletvezet6, szint6nnetrltudj4 hogv me resz kerd6seket ftjl' hogv a ,'vev6" dltal leirt c€l lyik c€ltdrgyatv6laszrottek. Mvel sema ,.vev6",sema kis6rletvekepetkaPhassanak tdrgF6l pontosabb vak' dgynevezett ezen ,dup)a zrd nemtudja,hogymi is a c6ltdJgy. a kis€rlel a a kis6rlet.Miudn az ,.ad6"csoportvisszat€r kis6rletvezet{,hbz 'vev6f' elvivolt-e a leirdsa' arr6l. hogy meggy6ztjdhessen megfelel6 szik a c6ltergyhoz. szern_ lenveges A gyakranv6ltoztatl6k. kis6rletsorozat A cdltdrgyakal 6tz0tt a tartalmazottleztrt borit6kokban cEltrrgyat pontja, hogytijbb hasonl6 stb cs6nakhtzakat Ezzel templomokat' szitk6kutakat, igy drgylista. p€ldeul egv m6r tegnap €rz6kelt szitkijki knszitbijlt6k azta hib6t,hogyha a ,,vev6" az sor' nap kutat.akkorene a kijve&ezij ne keriilhessen Igy megmaradt a leMegkell6rz6kelnie tdrgyar is ut6n hogyegyrnds tdbbsz6r hasonl6 he!ds6g. val6szinils€g€t a m6dszerekkelsiker.vagvsikerlelens6g Lleltj rnatematikai kizarrsais. v6lt ez6rt is ki leheten szdmirani. lehetitv6 a vedenszeriisdg fizikai probl6n6hdnv kapcsolatos hogy a jelens6ggel vones, L6nyeges a kaphattak kutat6k.Puthof 6s tusai [61] olvan kisdrietmdrais vdlaszt lntemational rridi6fizikai laborat6ria rd v6geztek Stdnlo Research sorozator kett6sr6zfah Faraday kik€pzelt umdban, ahol a ,.vev6"egy kiiliinlegesen a a iilt, kalirkdban n€lynek 120decibeles csiUapittsa 15 kHz 6s I gigaHz j6 is kitzti r5di6hulunoka. Ebbenaz esetben ugyanolvan eredmenveket a n6lkiilv6g€ztek kis6rleteketmint amikorFaraday-kalitka kaDtak,

volt: a menetek0vetkez6 Egykis6rlet

KSIRTETEK fizivan arra, hogy az ESP-jelens€geket, Elviteg tiibbfajta lehet6sdg tdbbekkdzdtt a kiildnleges Ilyen lehetdsdS kejukat megmagyardzzuk. (300-1000km) hulldrnhosszri rddi6hulldmokkalval6 informdci6csere'

101

TITO(ZATOS ER6K?

de a tdbb t6rdimenzi6smodellek,a tdrid6 srrukirekon alapul6elm6letekis elvileglehet6v6 teszikazESP-jelens6geker. A kutat6k a kis6rleteksor6nellen6rizni tudt6k a hosszi hulldmjelle alapozotthipotdzist.Az extrdm hossaj hosszi elektronuiqneses elekromdgneses hull6mokonalapul6ESP-modell mellelt sz6lnaannak meg6n6se, a jelek er6ss6ge n6gyzetesen hogy nem cs6kken t6volsdg a fiiggv6ny6ben, igy a fdldi ionoszf6ra egy hulSmvezerd 6s minr szer€pelhetne. Emiattnagyon nagytiivols6goka gyengiiles szinre ndlkijleljuthamdnat a hulldmok, valami a szokdsos Faraday-kalitkdksem tudnak hatdsosan jeleket. Mivel a nagyonhosszri {myekol0j.i ilyen M ridi6hullemokat lehetFamday-kalirk6val nem imy6kolni,ez6rtolyan Ks6rletsorozatot v6geztek, ahol tengeralattjdr6ban a ,.vev6" 6s a Kiilt sdrletvezetd. viz ugyanisnagyonerdsengydngiti a hossai hull6moA kat is: 6ppen okozgondota rengeralattjir6k ez kommunikdcidjdban. A kis€rletsorozatra jriliusdban 1977 kerijlr sor. A rengeralattjiir6 jr{rmrivolt (a kanadai egy kism6retLi, iitszem6lyes htemational Hydrodynamics gySrtm6nya). Ks6rletben ,,ad6"6s a ,,veCompany A az v6" kbriilbeliil800 km-revolr egym6sr6l; rengeralarjer6 kis€rle, a a tek atattdltaldban m6teres 100 mdlys6gben rarr6zkodott. els6kiAz jilius 16'enkertilrsor 170m6teres sdrletre m6lys6gben. kivdlaszA tott tftgy egy magas,mag6nyos gyfa volt a kalifomiai portollati vdlgyben. fa miigiirta ralajmercdeken A lejtett.A ,,vev6,' els6szavai a kitvetkez6kvoltaki .,t8) nagyonmaga' Iombostdrgy. Egy nagyon nagyfa, ami majgdtt szabadtdr wn. IJgy drzem,mintha valami szikln, vagyszakadak bnne mdgajtte.'' A m^odik c6lt6rgyegy arxhdzbelsejevolt bels6r6rbenegy kis ra_ vacskdval, vfdgokkal. A ,,vev6"a kdvetkezdket mondta: ,Japos k6paA_ ldzar. egy kis tavacska, vbrijseskdbdl keszhtt folalc sA(in!, nagy ajt.jlc kirbe lehetsetuni ezta virr hzlyet."M\n&z megfelelt val6s6gnak. a Eg6szen nagyrdvolsegoka sikeresek is volraka kis6rletek aklor is, amikora c6lr6rgy fdldfelszin egy alatr50 m6terre taldlhar6 barlans toh. Az Ohio6llambeli barlan8ot a..vev6 NewYori,ban kcjverkel a zb szav^l&alftt^le: ,Valani f6ld alatti barlang, ragy bdqta, mAlyen feky6jdratok, siitlt, hideg,nedves."

TErEPiTrr\ 6s cr,uRvoyNcf
A jelensdg fizikija szempontjdb6l l6nyeges, hogy milyen finom/el, bontikdpessd6gel raxlelkeznek a kis6rlet r6sztvev6i,vagyis egyalta_ I6n mi az a legkisebbm€rettit6rgy, amit ilyen m6don azonositani lehet. A kis6rlerc6lr5rgyaiv6 olyan apr6 tdrgyakat v6lasztotrak, ame104

Arr,Rcs.i16l, acsoDtuc
Ebben filmek f6nyv6d6 doboz6ba. lyek elf6fteka szokdsos mm-es 36 6s kis6rletsorozatban a Ks6rletvezet6 a ,,vev6"a laborat6riumban a helyre. maradt, mig egy masik szem6ly elment egy meghatSrozott kivdlasztott ahol az igynevezett viledenszAn generdtor segits6gevel helyre vitte egy lezi{rtfilmdobozt, 6s a bennelev6 tfuggyal ismeretlen - a labont6riumt6l t6vols6$a. n6hany szdz mdter arra Ebben a kis6rletsorozatban is kivAncsiakvoltak, hogy vajon jelenl6te tdrgy azonositesiihoz, 6ppen ez6rtsem a sziiks6ges-e ,,ad6" nem az .,ad6", sema Ks6rletvezet6 tudta,hogymi van a dobozban vak kiserlet volt. Term6szetesen semtudazt ez is igynevezett dupla r€sztvev6i, hogymilyentirgyak vannak dobozkdkban. a tak a kis6rlet (Ezt egy t6liik tetesenfiiggetlen A csoportellitotta6ssze.) ,,vev6" akinekzseb6ben ott mindiissze annyittudott,hogyki az a szem6ly, lapul a doboz. s benneaz ismeretlentiigy. A Ks6rlet ugyanfgy zajazaz lenjzolta6s lott le, mint az eddigismertetett esetekben, a ,,vev6" elmondta,amit ,,liitoft", a Ks6rletvezetitpedig k6rd6sekettett fdl a behozhomdlyosabb r6szletekdl. N6mi ido eltelteutdna filmdobozt tdk a laborat&iumba,6s a Ksdrletbenresztvev6kszemehttdra fdlnyitottek €s azonositottiik tartalmdt. a (10 Nem mindenKs6rlet volt sikeres,de a teljes kis€rletsorozatot tirgy) dsszess€g6ben sikeresnek m6gis lehetett min6siteni. Alljon itt p6ldak€nt els6dt c€lt6rgy a v6laszok. az 6s 1. Egt spulni cAr a es a cimdba szirt vakonyt/i. Vdlasz:hatArozottan valami v6kony6s hosszri. Tilfeje van az egyik vdg€n€s eziistszinii. A rujzonegy spulniszerii egytiiszeril alakzatle$zik. 6s 2. Eeyfiilcsavarodott falevil. !61asz: csigaszerf alatzat farokkal. A rajzis ilyen alakot dhdzol. 3. Bdrb6l kAszb dv csatjdrc ha:onlinj kulcstarnj. V6,lasz: igy tijnik, minthaovlenne. 4. Honok a flmdobozban. Y6lasz: mint egy miniatft torony, csip(Az k6zett,fodrozottalja van 6s vil6gosbdzsszinii. aluminium filmtart6dobozval6jeban csipk6s tetejiinek l6tszik.) 5. Szi,rke6sfehir szinii na&inoll szira. V6lasz: mint egy pingvin - sziirke,fekete6s feh€r.Hegyes,vagy kiss€lekereKtett,nyitott, vagyhegyes alj6n. az A Ksdrletsomzatfontos eredm6nyre vezetetta jelens6gfizikai 6s pszichol6giai okair6l.Puthoff6s trrsai [61] ezt a kiivetkez6kben foglaltAk iissze. - Cdlnirgy-felismeris: kildrletek alanyaik6pesek a fdlismemi 6s leimi a c6ltrrgyakat, ha a helyszinenegy veliik egyiitt dolgoz6

105

TITOXZATOS EROIO

-

-

-

-

-

-

-

..ad6"van.K6rd€s viszont. hogymi sziiks6gesc6hiirgy a felismer6s6hez? Elegend6-e pdld6ul nevet,t6rkdper, egy kdpermegadni. vagyegyszeriien koordinritdkar? csak Vajonfdi rudnak-e ismemi sziimul('a ismeretlen szem6lyeket, puszten 6s m6sadavagy n6v tok segits6g6vel szemdlyeket r6rgyakar? vagy (Elvilega cdltdrgy jsakdr a ,,vevii" szem6lye leher.Igy p6tddulaz eliizi\ reszben is mertetett hal6lkiizeli 6lm6nyekndl elk6pzelhet6, ugyanilyen hogy hatrs segitsdg€vel magdtldia a kizisen iires6beteg.) sajdr A tdrgyakjellegzetessdgeinek a feltsmeftse: a Ks6rlerekben tiirgyak alakj6t.formejer. jobban leirteka kjs6rlet szin6r,anyager alanyai. minr mtikijd6sijker, vagyneviiket, ndhaaz ut6bbiab6r kat is pontosan meghat6mztdk. vagyir6sfelismerdse Betti sokkal gyeng6bben ment. K6rd€ses, hogy ez a k6pess6g tov6bb fejleszthet6-e, mennyire tudnak m6lyanalizist adnia trirgyak6l? A jelek terjedAsiideje: a megfigyelt rftgyaknel bejijv6 inform6ci6k gyakran azonnal, val6sid6ben a megjelennek. volt k6Nem s6siid6,igy a terjed6s pontos sebess6ge k6rd6ses maradt. Tholi folyamatok iddbeli felismerAse,/eir.ird: gyakan sikeriilt tSvolihelyeken rijrt6n6esemdnyek ratgzit€se kis6rlerek a sor6n. Az inform6ciddtvitei sebess6ge ilyenkormaximum1/10bit volt mesodpercenk6nr. A gyorsan viilroz6, mil6kony vagy6lland6an ismdtl6d6 c6kr{rgyak felismer6se neh6z. Nemtiszr6zott azonban ^2,hogymennyire lehetjavitani Ieirds a pontoss6get. Tirbeli felbont6klpessy'g: eredm6nyek az szerint a legalebbegy millim6teres riirgyakfdlismerher6ek, nem elk6pzelhetetlen. de hogyeztm6grov6bb leherjavirani. Ttuolsdgikorldtok,hatdrok:az eddigieredm6nyeke nem volr hatiissal tevols6g. a M6gr6bbezerkiiometeres ravol,,ad6-vev6" sageseten sem. A hatlis drry)AkoLisar Faraday-kalitka a vagy a tengervizsemiirny6kolta 6rz6kelhet6en effektust. az Nem tudjuk azonban, hogy migneses 6my6kol6s hatdssal van-e folyamatra? a Enlkel6si jelleg.etessAqek: vizui'lis^n megfigyelher6 a r€szlereken tdl a kisdrleti alanyok n6hahangokat, szagokat, eiektromdg_ neses mez6ket irtak le, melyeket gyaban azonositani lehetett a c6ltdrgyakndl. Ismeretlen azonban m6g az ilyen tipusri megfi_ gyel6sek ponrossdga megbizhat6siga. 6s Az tittitcli folyamatokatrcnt/j t6nyez6k: a kisdrleri alany rud_ ha hogymilyentrrgyakjiihehek sz6ba. sikeres Ja, a kis6rlet esdlve csdkken. unalmas. A,, sokszor ismerlcidri c6hdrgyak rontjdka rs folyamat sikeGt,megbizhar6sdger. K6rd6ses viszonr, hogy; kijr_

106

A CSODIIG A FUNCSATOL

-

-

-

-

-

-

-

-

(elekromSgneses id6sugerziisok, nyezet milyenfizikai t€nyez6i jdr6sstb.)rontjekaz dtvitelifolyamatot? Az dn eli folyamatotja|it6 EnJezdk: jarult az 6tvitel sikere 6s a ha min6s€ge, a kis6rletialanyt6rdekelte feladat,ha sziiks6g valamik6ppen srilyavolt. A volt az informdci6ra, a feladatnak ha 6tvitelt. segitia pontosabb k6rd6sei, visszajelz6s a kisdrletvezetri befolyasaitt semtisztdzottm€g. A ktilsii kiirnyezeti t6nyez6k szerinta Ks€Pontoss.ig6s fiegbizhat6stig:{ltalinos tapasztalat r6szdben el6g pontos reti alanyokkijri.ilbeliil az esetekk€tharmad vagyhelytelen dl(al6nos viszont tfls6gosan leiriist, maraddkban a vdlasztadtak. rcdundanciahasetdlata a jeUzaj Mnyadosja' Pdrhuaamossdg, veszrdszt egy KsAIe6en €s egym6st'ittisdra: ha tdbb szer16ly t6l fiiggetleniil v6gzik el ugyanazta feladatot,akkor a prirhuzamoss6g segitsdg6vel zavar6ftszek kisziirhet6k6s egy egys6gea pontosabb alahrlhat k6p ki. sebb, Ajelens4g erdssige. a kjs6rletekettiibb helyen,t6bb szem6llyel, tttbb id6pontbanv€geztiik.Ezek alapjdn6llithatjuk, hogy a jelenesetekben nagyon mark{ns. s6gegyes a Az ilyen ilAtuldkApesslgek eloszLisa popuMc iban, a i6 alanyok eltededtek, erb6r ezeka k6pess€gek meglehet6sen kivdlasztdsa: van Olyan dnk6ntjelentkezdkkel rdl nem mindenkinek tudomasa. el6z6leg fel sem t6teleztek taldlkoztunk,akik ilyen k6pess6get voltak. Azt semtudjuk hogy a term6magulo6l,m€gissikercsek ^z szetes tehetsdgek emberekmilyen ktir6benfordulnakel6, s azt lehetlegjobbankivdlasztani tiket. sem,hogy milyen m6dszerekkel Annak sem vagyunkbirtok6ban,hogy milyen orvosi, vagy fizioel6segiteni. l6giai param6terek alapjdnleheta velasztdst javittisdnak lehet6slge: at6bb6vesperi6dusalatt a A kApessAgek pontosmegbizhat6siga, kis6rletir6sztvev6k teljesit6k€pess6ge, sdgandvekszik. K6rd6ses viszont, hogy a ndhaszintetdk6letes eredm6nyek 6lland6sulhatnak-e? A kislrletek sordn iszlelhetdJizikai jelensAgek:a Ks6rletekn€l jeleketlehetett Azt kisebbzavarckat, €szlelnimagnetom6terel. azonban, hogyezekajelensdgek mennyire stabilak, hogymilyen valamilyen m6don tipusd energi6kjellernzik, s er6sithet6ek-e nemtudjuk. Az ebl4leti alapok kArdise: a jelens'g f6bb jellegzetess6gei mai jelens€tudesunkkalm6g nem maglafiizh^t6k. Nem ismerjtk a (vagy mechanizget el6id6z6 informici6iitviteli mechanizmust musokat),nem tudjuk, hogy elel(romagneses, kvantummechani-

t07

flTorzaTostR6[?

hogyajelens6gek okozzdk-e. K6rd6s, kai,vagyt€ridoeffektusok vagy megdrthet6k-e, extrapolaliseval ajelenlegifizikai tud6sunk mdgcjttiik. effekusokrejt6znek pedigrij, mdgismeretlen azt mindesetre mutatt6k,hogy a gonEzek a Ks€rleti eredm6nyek tdrt6nik. elektromdgneses sug6rzrssal nem dolatdtvitel hosszrihulldmi valamint nem tdrgyak felismedse lehets6ges, is mivel igenkismdretri Ez az ,.ad6"szemdlye. m6r arrajs ftlrinyitia a is mindigsziiks6ges egymrist6l viilaszthat6 6lesen el figyelmet, hogynemsztiks6gszertien A a vagya prekognici6. f6mdobozos a Bondolat6lvitel,clairvoyance, jelens€gmagyardzhatja eredaz kis6rletekndl ugyanismindhdrom (tisztrnldtds) a lez6rt dobozban segits€gevel m6nyt, men clairvoyance levii tdrgyr6l is lehetett informii€i6t szerezni.de az sem zrrhai6 ki. tdrtent.azaza Ks6rletialanyel6retudta, hogy egyfajtaprekognicl6 hogymi leszmajda dobozban. kdztiijssz€fiiggdstmrr Ezt a hatdst a telepStia a prekognici6 €s kis6rletekn6l r6gebben megfigyeltdk. Zener-k6rtyds A [56] akadtak a olyan sorozatok, amikor gondolatritvitelk6ntkis6rletercdm€nyteadta. csak a v€ledenszerilen vdrhat6eredm6nyt lennekmutatkozott, prekognici6ra meglep6 eredm6n6zve kisdrletek a_ rendkiviil azonban fornyekkelj6rtak:az es6ly 1:10"'lett volna,hogy v6letlenszeflien duljonel6 ez azeredm6ny. jelenik meg a prekognici6. milyen 6s N6zziikmostmeg,hogyan j elens6ge. nem kis6rleteket v€geztek a k€tsegteleniil h6tk6znapi ene PRgKoGNicIo Hossziid6net szinte senkisemk6telkedett abban. term6szetesnek s6t jdvrir<il jelz6stkaphatunk. ak6ra madatartottik,hogyaz ismeretlen rak repiil6si irSnyib6l,akft a csillagok mozgiisAb6l, 'ldozai ell6.az vagy bel6b<il. tok csontj6b6l esetleg 6lmainkb6l, k6v6zaccb6l. net6n kiirtyavet6sb6l. Amilyen kdnnyii voh a leetap ember6nek elhinni, hogymindezlehetsdges, ugyanolyan nehdz a technikai ez civiliz6ci6ban616 embernek. Az Apoll6nak szentelt Delphoir6l k6s6bbi a korokb6l szermaz6 tuj6sdapapn<ijeszent6ly padl6j6b6l d6sit6sok irtdk,hogy azt a kiszivirg6 (Ezt gdzok m6rges b6dulatiiban megoridkulumait. a feltiiresok adta nem erdsitettdk semmilyen meg, vulkanilusvagyegy6b kipdrolgdsnak nem akadtak nyom6ra.) j6sdaa Pamasszus A oldaldban csaknem 6vig ezer 6llt, 6llam- 6s mag6niigyekben egyar6ntlehetettk6mi a segitsdg€t, de minden h6napban egynapon, pedigz&vavolt aj6sda. csak t6len 108

AruNCSATOL ACSOONO

igyekeztek eldretenni,mert a nap folyaA legfontosabb iigyeket j6sntikrnindjobbanfrdradtak, tudtakkonegyrekev€sb6 m5naz id6s jdv6beldtni a j6sn6. a centrilni.Azt, hogy a kijel6lt naponk6pes-e s igy ditntijtt6kel, hogy egy barinyra vizet ajntdttek, j6 el6jelnek Ez kezdett aj6slatokekkorbeteljesedtek. vett6k, az ellatremegni ha j6snapkimahogyegy-egy nemmindigtdrt6ntmeg,ez6rtel6fordult, j6slat meigfennmaradt, munk6ja nyomen szdmos radt.A tort6n6szek aj6v6beldt6s. arr6l.hogyan zajlottle maga is keveset tudunk azonban jegyzettfel, akinek bardtja,Nikandrosz Plutarkhos. Egy esellt esem6ny tijn6nt.Kiilf6ldi volt a szent6ly fdpapja, amikorez a furcsa A hogy a j6sd5t6l6llamiigyek6l6rdekl6djenek. kdvetek6rkeztek, de a szertartas elejdnvizet cjntdttek bifuinyra, a bardnymozdulatlan a2eldjelmiattaj6slist nemlefi volnaszabad maradt. kedvez6tlen E kedv6benjdrni, volnaa kdvetek napmegtartani, a papokszerettek 6m varva. hogya remea ez6rtijra 6sijra hidegvizet6ntijttek bilrrnyra, jelet.Vdgiil is addigatntdzt6k, val6szig6ssel mig megadja kedvez6 a v6gre remegni kezdett. niilegmera hidegt6l leszdllt fijld alatti a rossz A j6sn6 meglehet6sen ked6lydllapotban 6rtheJ6slathelyettazonban csaknyomaszt6. or6kulumkamr6jiiba. j6sn6rettenetes kiiiltdssal ajt6 az majda tetlenhangok hallatszottak, szellem hogy fel6 veteltemagdt. amib6larrakdvetkeztettek, gonosz nap mflva t€rt. de n6h6ny szSllta meg.Az esetutenmdg mag6hoz hogy 6rzdkeltesse. Plutarkhosz az6rtjegyezte az esetet, fel meghalt. hogy az annakmegvizsgil6sa, mennyire fontosaz 6menbetartdsa, adottnapmegfelel6-ejiivenddlesre. a j6sd6nalcsakegyj6slataismert, amikor A kdztudatbandelphoi a A kapcsolalban velem6nyt. mdigismert k€rt Kr<izus perzsa a h6borrival v5lasztH€rodotosz dritKtette fink: ,,Ha Kr6.us Litkela Halis. .tblytjn, a akl,ar e$ nagybirodalomJo| dsszeomla Mint ismeretes. pezsdk i." Kr6zus biodalma dsszeomKiiroszvezet6sdvel megvendk lydiaiakat, a kitzdtt kidly is meghalt. a lott,6smindm6ig ismeretlen kcjriilmdnyek ezI el6retudA politikaihelyzet alapos ismeretdben taliin lehetett is, biztosan nemlehetett ni, de voltakolyanjdvenddlesek amelyeket kik6vetkeztetni. jegyezte a delphoi j6sda egy mdsikjitvenddlisdt: Plutarkhosz fcjl (a pun heboni amikorr6maiaklegy6zikmajd a fttniciaiakat m6sodik v6g6n),a tengerb6l tiiz, mennyd6rg6s vizar kis6ret6ben egy szikds pun ki. Val6ban. m6sodik a la, egyaddigismeretlen sziget emelkedik Karth6g6t h6bordut6n n€hiiny6vvel, amikor a r6maiaklegydzt6k (Kr. e. 202),Th€m6sTher6zia kdz6tt- iiildreng6s6stiizek kis6ret6ben (Kr. e. 197-ben) egy fj vulkanikusszigetemelkedett a tengerb6l. ki E

109

TITOI(ZATGS [NOX?

term6szeti katasztr6fdnak el6rejelz€s€t nem lehetpuszdn a szeaz mer M igaz,hogy m6sjrivend6l6sekn6l rencsdnek tulajdonilani, azonban lehetettszerepe politikai 6sgazdasdgi a helyzetismeret6nek. j6slatnak. pr6fdcidnak, preMi szdmitvajon ig^zi, beteljesedett vagy szimit6son kogrici6nak, mi bitlcs€lettapasztalaton megfontolt s nyugv6elijreldtdsnak, mi tula.jdonithat6vak szesz6lynek, vagy a szerencs6nek? Pr6fdta volt-e(az i{abb) George Fox, aki 1661-ben megj6solta az pestisjarv6nyt? 1665-6s nagylondonitlizv6szt, az utdnakdvetkez6 s Vagy csakl6ttaa szilksik6torok fah6zait, gondatlanul a szanasz6t lobogdtiizekef a szervezett 6s tiizoltds hi6ny6tt Vagy v6tesz volFeaz az ember, 1817-ben aki megj6solta Alexander Puskinsors6t: hires6s gazdag kiildik szrmemberlesz;k6tszer iizet6sbe; harminch€t koraban magas, 6ves egy sz6ke fdrfi bajt hoz16. Es val6ban, hrisz6v milva, 1837-b€n, harmincb6t kor6ban €ves egdsz gyeszolta Oroszorszig Puskint, amikoregy magas, sz6kelovastiszt p6rbajban. megdlte A kijz6pkor volt egyikhires,,eldrel6t6ja" Nostradamus. 1555aki ben Lyonban vetettepapirraj 6slatait.Fttlddn, vizen 6s levegdben foly6 hdbonjk6lfestett h6tbozongat6 k6pet. repul6g6pekrdl, A melyek lijlijndsenerdekeltdk. in^: ..Gipck.todrijan?B) m?sz?maqasan ezt a lei)ee6benAs t zet okdd az lgbdl a vdrcsokra As a katondkra." Megnevezte Bulgeria kiri yat,a sz6ke hajf Ferdin6ndot. El6reli4tta a tiirijk birodalom 6sszeoml6sdt, Magyarorszig, Morvaorsz6g Len6s gyelorsz6g fiiggetlens6g6t, Romdnia kialakuliis6t megnagyobbodS6s s6t,Jugoszldvia sziilet6s6t. Ugyanakkor hom6lyos beteljesiiletlen €s jijvendijl6sek is maradt sora utena. A jiivendttldseknagyr6szehdbonikhoz, fdldrcngdsekhez, katasztr6f6kltozkapcsol6dik. Vajonj6slatnak tekinthetd-e, hogy a Titanic elsiillyedds6tolyan sokanmegiftek, meg6rezt6k el6re?Morgan Robertson 1898-ban reg€nytirt A Titdn elstillyedAss cirirnel, tizenn€gy egy a 6wel az el6tt, hogy a val6di 6cednj6r6 haj6elk6sziiltvolna.A kiiverkejellernz6itmutatja. 26dbwzat aregenybeli az igazi haj6adatait, 6s Az 6sszehasonlitds pillanatra els6 tal6nmeggy6z6nek ldtszik,de kordntsem j6slat biztos,hogy val6banvalami titokzatos meg6rz6s, vilt be.Hiszen milyennevetis adhattak volnaabban korban tia egy t6ni m6rctiihaj6nak? Termeszetes, mdretei hasonl6ak hogy is voltak az rrd l€p,,eleliben. mint a kon(uukdriik tervezriasztalain. mrir ig1 j jellege. egyalEbnnemolyanmeggy6z6 reg6ny6slids a Vannakazonban olyan esetek,amikor a szerencse szercpe kicsiny, esetleg teljesen elhanyagolhat6. Charles Dickens p€ldiiulegyszer egy 110

,{ AruRcs,il6t csoDiic aki fialal hiilgyrdli4lmodott. vdrbss6latviselt,6sigy muismeretlen 6ra Iatkozott ,,MissNapierva$'ok." N6hdny gyilva k6t fialal n6 be: k6meg.Az egyiknekvbrdssdljavolt 6s Miss Napierkent l6togatta az imt. szdntotte
A Titdn(Robertson regeny€ben) A haj6 [tj,inak h6napja A Titanic

6prilis dprilis 2207 3000 20 24 sz6ma Ment6cs6nakok j6ghegynek tjtkijzijtt ntkdzijtt j6ghegynek Az elsiillyed€s oka 20 csom6 dtk6zben A haj6sebess6ge 882leb 800l{b A haj6hossza 66 000 tonna ?5 000tonna Vizkiszoritds 3 3 Haj6csavarok szama vatekialakult A haj6r6l elsijllyesztheteden elsnllyeszthetetlen m6ny A nagy€mber vesz€s6gek ment6cs6nak kev6s mentiics6nak kev6s

Sir Oliver Lodgejegyezt€fel annakaz angolpapnakaz eset6t.aki bejiittegy az hogy egy nagyvihar alkalmdval ebedldbe azt elmodta, a lev6 tet6nosszetdrte gijmbvillrm,majdmiutdnkiszdllt,a szemben napsi.it6s m6gisSlmahat6siraarrak&te a volt, k6m6nyt.B5r gyajnydrti vihar tijn ki, egy tiiNemsokera eb6deljenek. hogyhamarabb feles6g6t, a a majd ledbntittte k6m6nyt repiilt be az eb6dl6be. zesgcjmbvilldm megrlmodta Minden 6gy tiirtdnt, ahogyan hdz6nak tetej€r61. szomszed esetek, amikoraz el6rejelz6s vannakmeghbkkent6 Kdts6gtelenll jegyezt6k hogy fijl, pontos n6wc6sid6resz6l.Egy oroszszerzetesrdl j6slataimiatthdszdvetkellettbdrtijnben megi6soltdltenie. Pontosan 6s felgyijt6mad6st Moszkva ta II. Katalin6sL Pdl haldet,a francia a beb6rt6noztette Szpaszojefimezkijtdsdt.L Mikl6s mindenesetre ahol monostorba, l84l-ben meghalt. Hanussen aki a n6ci is, Hasonl6so$rajulott Messingkoll6giija, j6slatapontosan beviilt.De elvezet6s bizalmasa lett, miutdntiibb kell6k6ppen munkaad6i kdvetteazt a hibet,hogynem kozmetikezta 6g€s€t aza megi6solta Reichstag kiv6ns6ga szerint jiiv6l Readdsul a vdlt zal egyiitt,hogyki fogjafelgyfjtani,ez6rtk6nyelmetlenn6 a ndci keriilt is lel6tt6k. Wolf Messing az6rt vezet6k sz6mera egyerdtiben 6s Hitler haldl6t, a niici vez6rkeletih6diti4sra ha mert megj6solta bajba, 111

nToxzalos !n6f,? indul.(Egy6ltaldn biztos, nem hogyez prekognici6, sokkalinkdbbj6zan logika 6s a ttirt6nelemn6mi ismerete.) Humoros esetek megt6rt6nnek is n6ha.Z "/.Dass[63] tijbb olyan esetetleir, ami szdzadunkban tiirtent az indiai maharadzs6k udva j6saival.Radzsasztdn maharadzs6ja, SewaiYei Singhpdldeul Shri nagyon kivdncsivolt, hogy bevdlasztj6k-e maharadzsdk a tan6cs6ba, j6vend6mond6jdt ez€t Bombayleghiresebb hivattael, aki nagynehezen ugyan, elvdllalta felk€rdst. hiresjiivendrimond6 is de a A meg jelent a megbesz6lt id6ben, f6nyesfogadds 6m helyetta maharadzsa v6na.N6gyh6nap bdrtijne milva rendelte szineel€ a maharadzsa, 6s jdvend6mond6ban, m6ga saj6t kijelentette, hogynembizik olyan aki sorsiit semkdpes el6rel6tni. jutott. Kapurthala maharadzs6j6nak udva j6sa is hasonl6 sorsra ?r6n6r6ktis fif vildgra jttttdt jijvendijlte a maharadzs6nak, Paramjir Singh-nek hdromldnyamegsziilet6se uthn.A sziildsidejdrefenyes iinnepsegeket szeweztek, szomsz6dos a 6llamokcisszes maharadzsejdt meghivtak. K6tmilli6 nipi6t kiilt6ttek az el6k6sziilereke a 6s nagyszabasf dizij6t6ha,a kdzn6pnek sziintadakoz6sra, elj6tt a mire pillanat. magasztos ?4.mde megintldny sztiletett. udvarij6s kilenc Az 6v biiniinnelfizetett,j 6slariedrt". A prekognici6drdekesvizsgSlat6t v6gezteel \lilliam Cor. ame1ikai matematikus iitvenes az 6vek kitzep6n Arra volt kivencsi, 1641. hogy az emberek val6banmeg6rezhetik-evesz6lyt. a k6rd€sr a Ezt dgy vizsgelta, hogJ tijbb vonatbalesetet elemzett abb6la szempontb6l, hogya szerelv6nyekben utasokszama ^z azonos, tttbbvagykevesebb volt-e a szokdsosnel. vizsg6lat A sor6nkiderijlt,hogy a balesetek napjin mindigkevesebb utazoft, utas mint dltaldban. dszCox szehasonlitotta utasoksziimeta baleset az el6tt kdt hdttel,hdromh6ttel, majd megn€zte balesetel6tti h€t napbanis. Ezt mindig alra az 6la lom6sm vonatkoztatva vizsgelta, melynek kiimy6k6n baleset a tin6nt. A statisztikai eredm6nyek elemz€se mutatta, azt hogy annakval6sziniis6ge, ez v6letlen hogy legyen, kisebb, mint l7o! Hasonl6 vizsgdlatot v6geztek a walesi,aberfani el katasztr6fdval kapcsolatosan. Aberfan biny6szfaiubana r6gi medd6h6ny6 nagy egy es6zds alkalmeval megcsriszott eltemette iskoldta bennelev6 6s az gyermekekkel egyiitt. A ment6simunk6larokban r6sztvev6 orvos k6rdeseire sztil6k a elmondtdk, hogyritbbgyerek napokkal ezel6tt furcsa dolgokat besz6lt. egyiknagyfekete, Az cslisz6s, vizestdmeget ldtott 6jszak6nkdnt.Volt, aki hatdrozottankijelentene sziileinek, hogy 6 nemsokera meghal. Egy harmadik pedigigy fogalmazon, hogymost m6rmegb6k6lt, aztszerctn6, a bar6tn6i6vel, csak ha Annie-val temet-

n2

AGODIIG AP[RCS,(T6L

jelentijs6get tulajdonitotnem semmi n6k egy sirba.A sziil6kpersze fanriziSl6snakgondolt6k.(Az ut6lagosvizsgritak ennek,a szok6sos perszetorzulhatnak^z informrci6k 6s ilyenkor nagyon l6dtsok sondn hogy a 2001.szePtemlevonni.) Erdekes, neh6zhiteleskdvetkeztet6st j6val kevesebb ember ber I l-ei terro(dmaddsidej6n is a szok6sosn6l 6s volt a World Trade Centerben, az akkor elt6ritett ndgy repiil6jrrautaztak. ton is kevesebben

xis6RrEn APREfiocNictO uzscirATA
A telepdtian6l hasmdlt, az eliibb mrr ismertetett m6dszer a pre_ kognici6 vizsgelagrais alkalmas Erre egy6bk6ntteljesenv€letlenul, Kserletez6skitzbenjitttek 16 a hosszanbemutatottstanfordi csoport munkattusai.Ezt t6liik ftggetleniil mds helyen, p€ld6ul a chicagoi is vizsgrlatok meger6sitett6k egyetemen v6gzett [62]. Targ egy kis6rletetbemulatvaleirja [65], hogy a Ks6rlet alanya,a ad,,vev6",Pat Pnce nyugddasdetekiv - aki telepiiria-kisdrletekben dolgozott- elmondta,hogy munk6jasor6n dig is rendKviil hatdsosan az gyaloanhaszndlta intuici6it 6s ezektijbbnyire b€ is vdltak. Ebbena kisdrletbenPuthoff volt az ,,ad6".Elkis6rte 6t a laborat6riumigazgaakartalimi a kisdrletet. t6ja is, BonnarCox, mert a sajdtszem6vel Cox sajet magaakana kiv6lasztania kijelitlt c6lt. m€gpedigrigy' elindult aut6val€s mindig arra ment.ame[e hogy Puthoff Ks€ret6ben ha haladtak, piroslrmpa, Folyamatosan volt a legkisebb a forgalom. 6ket, akkor minkenyszeritette vagy egy kocsisorlassitdsra sorcmp6, forgalmimell6kutc6ba. egy dig bvebbhajtottak kisebb el Cox6k hdrom 6rakor hagytrdk a labont6riumot. H6rom 6ra dt perckor Targ a laborat6riumbanmagnetofonramondta a l6nyeges adatokat6s azr, hogy f6l n6gykor elkezd6dik a Ks6rlet. Ekkor Pat az miir mosttudja,hogyhovdfog meg6rkezni Price,a,,vev6"jelezte, ninelyik a Eszerint: csopon. ,,Kishaj6kvannak cdl ki;rnyikdn, ,,ad6" tle rannak vitorltisok is- E1.e?y kis ijbdlben van, egy kittlli motoros, vag, japdn paSodaszeriiApiilet is ltitszih jelleSzetesa stilusa. A ria " van ak erdsen,sszetdredezett kiimyAkAn Srdnitkdvek Az a Hdrom 6ra tiz perckorbefejezt6k sziivegfelv6tel6t. ,,ad6" kiA (Cox6k) n6gykor ki a szinhelyre vdletlenszeden fdl 6rt csoport a RedwoodCity kikiit6je voh, ahol kis 6s vdlasztotthely tdrtdnetesen ltt horgonyoztak 6llt a stanfor6s motorcs6nakok vitorldsok kdzepes stikeleties dtterme melynek ktubjdnak kdzpontja, evez6s di egyetem is parti grenitkijvek jellegzetesen €piitet.M6g a lusri,pagodaszeril hozz{tarto4ak ^ 16tv6nyhoz.

113

TITOKZATO' EIIof,?

nem volt szokatlan esem6nyek az el6rel6tdsa. Pat Price szemdra politikaiesem6nyek hogy ponlosan megj6solta Titbbsz6r el6fordult, id6pontj6t, mint pdlddulaz l9l3-as arab-izraeli, fgynevezett Jom vagya b6csiOPBc-konferencia te ezett Kippur-hdboaj napjdt, ellen teroristat6maddst. A L:utat6k szemdlyekn6l taldltak m6s is hasonl6 k€pess6geket, s ez arra irNpirdlta6ket. hogy megpr6b6ljanak v6letlenszeriien lezajl6 fojelezni.Igy viilasztottidk lyamatokat el6re is a kis6rlet tiirgyrulpelddul az eziist 6rfolyamdnak mozg5s6t. aranyfufolyamaSltalfbanszoroAz politikaiesem€nyekhezmozg6sa sankdtddikgazdasegi, 6s rdvidt6von j6l meglehet6sen megj6solhat6- eziist6rfolyama Az viszont sokl(al ink6bb fugga pillanamyi kereslelkinelatt5l aziizletispekul6ci6t6l. 6s K€tf6lem6dszert haszn6ltak kis6rletek a sol6n.Az egyik esetben egy felh6karcol6ba vitt6k a kis6rletiszem6lyt mindig az aznapi 6s eziist6rfolyamak megfelel6 szinten sz6lltakki. Ha p6ld6ulaz drfolyamnagyon magas volt, akkoraz dpiilettetejdn, alacsony, ha aklor az als6szintek valamelyikdn, ha nagyj6b6l €s volt, akkorvakdzepes laholkdzepen. kisdrletiszem6lynek A neheny naprakellettel6rejeleznie eziistdr6t. az A miisik m6dszer bonyolultabb. jobb volt, ez az igyrevezett de asszocidci6s m6dszer. vizsgSlatot A n6gytdrgy felismer6sre alapozjelent6st: tdk. Mindegyikt6rgyhoz hozzerendeltek bizonyos egy kdt jelentdrgy az jrfolyam emelked6s6t, t6rgypediga csiikken6s6t k6t tette.Ezeken beliil az egyiktigy a lassf,kis v6ltoz6st, m6sikpedig a jelentette. Ks6rletiszemdlyfeladataaz a nagym6rt6kii mozgdst A volt, hogyel6reirja le reszletesen a n6gytdrgyat mondjameg, ezt 6s hogy6 melyiketkapjamega n€gyk6ziil. Az eredm6ny vi4ralozi4son feliil sikerillt:tiz kis6rletb6l kilencesetben megtudtamondani, hogy milyenirdnyban mennyire 6s viltozik azeziist,rfolyama.

CLAIRvoYANcI A tapasztalat mutatja, azt hogynemlehetmindigtisztlan elkiiliiniteni a gondolat6tviteltprekognici6t6l. gondola!6tvitel a A eset6ben inaz formici6csere 6ltal6ban ember k6t kdziirtrdrt6nik, a prekognici6mig ndlnemfelt6tleniil emberek az kdziitt.s nemazonos id6ben. Az el6z6ekben ismertetett mer filmdobozos kis6rletsorozat is igy drtelmezhetij, hogy prekognici6rijrt6nr, de rigy is, hogy clairvoyance, azaztiszt6nlet6s. kdnnyrii Nem megvonni hatdrokat. legjobban a A taldn dgy lehetne meghatarozni a jelens€gel ezt hogyitt az informdci6r nem egy embert6l,hanemegy tiirg).r61szerezziik. jelens6gfizikai, A
ll4

ACSODIG ATURCS.(Ti,L

hi6nyzik'mint az el6z6 ugyantgy azonban magyardzata pszichol6giai eset€ben. k6t hatas papjaitdrzsek a el6tt A ndprajzkutat6k nemismeretlen sdmdnok, 6letiik mely mindennapi (clairvoyance)' a oak k6piss6ge, tisztSnlaes jelezt6kpdldeula vaddllatok r6szevolt. Egyestdrzsekpapjaiel6re sim6vardzsl6kat' A bfv6helyijket. sikeres megmondt6k mozg6s6t, taflo$ek nokatnagytiszteletben Egy ddl-afiikai feh6r vadlsz,A. l"ane [66] irt le p6ld6ulegy esetet, jelent meg Lang elef6ntra egyszerre amikor mind a h5romESP-hat6s Megalapodtak'hogy meghat6rozott vadeszaival. bennsziil6tt vad6szott de meg6rkezett, vadiiszai 6 pontosan iddbenegy falubantaldlkoznaknagyraEnott benndltal kdziil senkisemjelent meg.A helyi lakoss6S -hoz fordult. A varizsl6 azt mondta'hogy megnyrtlaa sziildn ,.doktoi hogy a vad6ftj6t 6s v6gigutazikrajta Ezutenmegk6rdezte' t6volsSg gytjtott, mind6s szokh;yan vannak mi a neviik.Majd nyolc kis tiizet 6gerendkjviil biidijs gydkereket ezektten vadisznakegyet-egyet, egyik esett ftanszba vett tett el, majdvalamilyengy6gyszen be' 6stazpercre az els6riiz hamvait' elgereblydzte visszat6fi, Amikor a r6viiletb6l kiilsejdt Ez az emberelleirta pontoss6Sgal a vaddsz 6s meglehet6s mondta, vaddsz' a azudnmegajlte 162A m6sodik a vesztette puskdjat, alakjat6s m6ret6tis A harman6gyelefdntotl6tt le, leirta az agyarak Sormajd idehozzrik egy elefdnt'de a pusk6jdt megolte dii vad6szt mit l6truhdzatdt'alakj6t,6s azr is' hogy ban elmondtaa tijbbi vaddsz nemtudnakjonni' h6romh6napig hogym6glegaldbb tek, hozzAt6ve, m6s 6ton 6rkeznekide A ,dokhanemeg6szen 6s nem a megbesz€lt, bizonyultakS mefi a vadiipontosnak rdszletben tor" j6slataiminden voltaka j6sl6shelykdrzetben kllometeres szokmintegyharomszdz szindt6l,bizonyos,hogy semmiinformdci6tnemkaphatotttoliik €lpszichietere hasonl6 is egyetem a B. Iaubscher1671, capetowni becsomaa egyszer p6nztdrcejft be. m6nyr6lsz6mol Kiserletk6ppen golt; vastagbarnapapirba6seltemettea fttldbe' majd egy laposbarna 6s egy nagy sziirkekiivet rakott fdl6 Ezut6nkocsibaiilt 6s egy tembu 6r;beli varrzsl6hozment,sz6zkilom6terreaz dsashely6t6l A titrzs utan transz egy Baba, ttnccalel6id6zett Solomon bizonyos variizsl6ja, alakjdt,hely6t' a paPi.t, amibea tud6s bepontosan leir(a a p6nztdrca BaSolomon 6s a valamint fed6kitvekszindt nagys6g6t ;somagolta, hizidllatolq az elk6borolt hol ba miridigmegtudtamondani, vannak egy aztis, hogyvalakimeg6rkezik-e tdvoliitr6l6s mikor'Az ilyen 6s j egyezt6k n6prajzkutat6k' fet esetekeg6szsorit anekdotikus A m6r emlitett filmdobozos Ks6 eten kiviil m's labomt6riumi Itt l6tez6s6t. mostcsakk6t a is megfigyel6sek ig^zoltek clairvoyance

115

TITOXZ{TOS BR6K?

m6r6st emlitiink, mindegyikben bizonyos egy lngo Swann nevi fest6jdr6 tehetsdges m0v6sz vett r6szt.A harmincas iveiben miiv6sznek rendkiviilnagyfantrziaja, k6pzel6ereje K6peitkiiliinijs,csaponvolt. jellemezt6k. szinek Swannazt a feladaiot kapta, 96 alakok6s gazdag hogyviiltoztassa a stanfordi meg egyetem egyik6piilet6ben fel5llitott magnetom6ter mrikiid€s6t. m6r csaknem pszichokindzis (tirg)Ez mozgat6s), hiszena kisdrletegy rendszer miikitd6sdnek befolyesol6slilairdnyul.

S.6br.. A nngneton4ter elrcndezese. 6tzeki6fejet tijbbszirds Az viddr4te| Swann-nak megmutattdk t6bbszdrcis a v6delemmel ell6tottk6szi.il€ket(5-6bra). Egybetonfal mttgotr kiildnleges, permeabilitdsi magas f€mkiipeny vette k6riil a magnetom6tert, a f6mkcipenyen 6s beliil is rendkiviilalacsony h6m6rs6kleten nagy szupravezer6 anyagb6l k6sziiltdobozban helyezkedett maga miigneses (Az el a 6rz6k6l6fej. eredeti Ks6rletek c6lja egy6bk6nt volt, hogy a term6szetben az esetleg el6fordul6 kvarkokat detektdlj6k.) Az 6piiletben Habbard fogadtaIngo Swannt6s a kis6rlerer dr. vezet6H. Puthoffot[68]. Swannnagyonmeglepiidiin, arnikortej6116

^ A 8I,TGT.(T6LCSOD,{IG

hogy tal6nez a hogy mit vinak t6le. K6s6bbelmondta, koztattdk, teljesitse feladatot Egy a neki abban,hogy sikeresen sokk segitett a mrgneses teretl6tesitettek mag_ el6tt v6ltakoz6 dravala l6togat6s jelet egy k6sziil6ken l6tni lehetettMdr a netomdterben;kalibrdci6s egy 6r5ja ment a m€res,de semmilyenzavar nem mutatkozott. mdlva a m6gneses koncentrdlt alig dt mdsodperc 6s Swanner6sen mintegyfel perciga dupldjftaemelkefrekvencidja t6r rezg6s6nek dett (A pont,lisd 6. 6ha).

me' a 6. 6bra.IngoSttannnentdlishartssaltnepdltoztatta maqnetotn4ter Ez megleptea k6sztil6ketkezel6 dr. Habbardot,aki el6szijr fgy 6s zavar t6(6nt a k6sziil6kben, jagondolta, mliszaki hogytal6nvalami migneses teretstapr6beija mega vdltakoz6 hogy vasolta Swann-nak, a 5 kdrillbeli-il mdsodPercre mlilvaSwann biliz6lni. Ndhrnym6sodperc t€r megneses 6fi6k6tmintegy ,,befagasztotta"(B), de azutdnk€ptelen (C). volt ezt tovdbbtartani,s az oszcilldl6a norm6lis6n6ke t6rt vissza mivel el kutat6kegyszeien nem hittek a szemiiknek, A meglepett v6dddthatolhatadan taftottdk,hogy a tdbbszbrdsen k6pzelhetetlennek vdltoztatniSwannazt mondta,hogy burkon6t bdrmit is meglehessen egydbk6nt nem lethat6r6szeit,€s nagyj6b6l a ,,megn6zte" berendez6s is lapocskdk h€lyzet€t k6szUlt m€g az aranyotvdzetb6l Ie is rajzolta, rigy, hogy semezek6l, sema tdbbi reszletdl nem rij6koztaftdkel6zebesz6lt, D 6s E pontoa a bels6rdszleteirdl tesen. Mikozben k6sziil6k t6r oszcill6ci6jeban. fordultak a miigneses el6 kontovabbi zavarok Ekkor arrak€(6k. hogy mostne gondoljona k6sziil6ke, 6s teljesen mrist6m6r6lkezdtekel besz6lni.Ez alatt az idd alaft ttibb percenkejelet reszttl semmikiilonds nem tijrt6nt. a kjelz6 k6szul6ka szokSsos sz6,akkor az F helyen terel6ddtta adta.Mikor ijra a magnetom6tene jelet kaprik. Ezutdnabbakellett hagyni a Klithat6 nagyftekvencids men Swann kifdradt. A k6sziil6kezt kitvet6en m6g egy s6rletez6st, jel6t nemmutatta. mdr 6r6ig muk6d6tt,detov6bbizavariisnak semmi

l17

nToxzaTos !R6I(? 6s Az el6bbiKs6rletb6l az deriilki, hogya clairvoyance a gonis fizikai, m6rhet6 dolatolvas65, a Fekognici6is cisszekapcsol6dhat 6s perturbici6kkal, zavaroklal. egyszeni Ks6rA k€s6bbiek sofin H. Puthoffmdgtiibb hasonl6, Puthoff meghivottn6h6ny letet v6gzettSwannkijzremfik6dds6vel. v6rta,6s olyan embert.akikt6l a Ksdrletektovdbbifinanszirozds6t apr6bb tArgyakat. Ezeket lemegk6rte 6ket,hogyhozzanak magukkal zdrtdobozba tett6k.Swann kaptafeladatul. azt hogyirja le, mik vanp6lddul irta, hogyvalamif6le naka dobozokban. egyikesetbon Az azt dolgotl6t, ami 616s mozog.A c6lt6rgy kicsi, bama6s falev6lszerti egymolylepke volt. M6g hosszasan lehetne sorolnia p€ldiikat, itt abbahagyjuktode a vdbbi esetekismertet€s6t l, hogy az 6rdekl6d6 azz olvas6kvassy Zoltan kdnyv6ben leirasokat taldlhatnak EsP-kis6rle[69] Gszletes tek6l, ezekki6rt€kel6s6r6l, ESP-jelens€gek az 6rtelmezdsekor felmeriil6 fi zikaiprobl6mdkr6l. A kitikusok egy r6sze veti fiil, hogyjelenlegifizikai viligk6azt ptinkkelszdges ellent6tben nemcsak gondolatdtvitel, dll a hanema prekognici6 is, mert l6te a t6rr6l, de fdleg az id6rdl alkotott fogalpedigaz6rt€nhetetlenek, mainkat tagadja. clairvoyance A kiserletek jelz6stad6,az ismertakkora dvolbanlev6,lezartsdt6t dobozokb6l me informdci6s csatomikon kiviili mechanizmusokat kellene felt6jelenlegifizikai 6s biol6giaiismereteink telezni.Ezeketazonban a szintj6n nemtudjukelk6pzelni. Ez mind igaz, de ndz'pont k6rd6se,hogy hogyan gondolkodunk tov6bb.A kutat6kegy resP 6gy erzi, hoqy azertnem szabad, vagy nem6rdemes foglalkozniezeklel ajelens6gekkel, nem illeszF mert het6kbelejelenlegiismereteinkbe, azokkalellentdtesek. kutat6k A kisebbr6sze viszontfgy gondolkodik, pontohogyezeka Ksdrletek san azt mutatj6k,hogy valami sokkal eltal6nosabb itsszefiiggdsrendszer l6tezhet 6s id6 kdz6tt,mint amit eddig feltfttunk, igy t6r teh6tismereteink csak gazdagodhatnak ezeknek jelens6geknek a a tanulm6nyozds6val.

Az ESP-KEPESSfGEK EsAsz[Mfrfisfc Erdemes n6h6nysz6t sz6lniarr6l, hogy milyen tipusi emberekn6l jelens6gek. fordulnakel6 gyakabbanaz el6bb emlitettparanorm6l A tapasztalat mutatja,hogy a human€rdekl6d6sii, azt nyitotr, oldott, viddm,igynevezett,,mriiv6szlelkeK' taftoznal ebbecsoportba. Ahol ^z illet6 gondolkod6sa analitikus, viselked6se z6rk6zott,visszafogotr, tl8

ACSODJIG AFURCSII6L

fdl nem csakritken,vagyegy6ltaldn ldpnek ezekajetipusri, ,,kutat6" felt6telens6gek. m€gnemtudjuk,hogyez mi6rtvanigy N6hdny Ma viselked6s6ben a magyarejlik kiilijnbijzd az lez6s szerint agyf6ltek6k fizat l'7O1. jelens6geket 6rzelmifelindul6s, hi(elen trag6diek, A paranormel ake.csala hipn6zis Az els6 ene ir6nyul6 f6jdalomis kivdlthatjdk, tanitvitrlya,William FletcherBarret vegezte vizsgdlatokat Faraday otthoneba. Banetetirorszdgi meghivta egy kollegiija 1870nyar6n telepetia-bemutat5t' Az angol fizikus ott ldtott el6szdrmegbizhat6 a ha mutattak P6lddul, Barretvalamitmegizlelt, be. amit gyerekekkel vagys6,vagyha Barretgyertyalenggy€rekek 6rezt6k, hogyaz cukor fdjfdlkidl(ottak akkora gyerekek a ba nyfjtotta 6s meg€gette kez6t, dalmukban. 6s kideriil az is, hogya hipn6zis az ESPA tovdbbikis6rletekb6l jelens6gek kijr6ben van. A brit 6s a sv6dlakossrig kdziitt kapcsolat hisznek paa meglep6en sokan szerint reprezentativ felm6r6s vdgzett jelens6gekben. mnorm6l jele kdrdben aielensis a el'for(luLisa brit lakoselS A paranormdl sdgek gekben hh s.n.aLlkban: vaLi
ndk 16-34€! 35 64 €v 1'1 77 59 65 6! felerr

ESP

13 70 63

61 '70 56

'79 10 69

15 '72 '12

69 80 55

kdftben, a jelens6' A paranonndljelensigek el.jJodul1saa srdd lakosstiS gekbenval6 hit szdzalZlaiban:
n6k 16 34 dv €! 15-64 65 e! lelet!

29

49 28 l8 5 26 z7

l6 3t 25 8 2'7 25 6

Talrn
Nem

28 25 8 33 l0

l19

TITO&IATO$ BROII?

eredm6nye szerinta Az EgyesiiltAllamokbanv6gzettfelm6rds 6s lakossrg537o-a mer 6t effajta6lm€nyt, hisz az ilyen jelens66lt gekben. Ezen a mintdn belnl az egyetemi v6gzettsdgiiekn6l az ez es ar6ny6870, k6z6piskol vegzettekn{ a 52qa, az iltalinos iskolSt legzetteknA 26qo.

A CSODA liit6ki!A csodafogalma alapvet6en Kviil esik a term6szettudom6ny jeismen, vagy megismerhetd r6n, hiszena term6szettudom6nymrdr a lensdgekkel foglalkozik. A csoddk viszont oly dtkdn fordulnak el6, hogy megismeresiikegyakorlatilagnincs rem6ny,ezdn sokanl6tiikben is k6telkednek, ez a ketely nem is alaptalan.A kutatds6rtelme s jelens6gekokit, mechanizmus6t fiiltS4uk. 6ppenaz, hogy ismeretlen jelens6g, mrr dtkeriilta ,,csoda" kaN6h6ny mint peldaul hipn6zis, a teg6ri6b6la ,,paranormel", ,,bizarr", k6s6bbpedig az inlenzivenL:ua tatottjelensegek csoportjdba. Nem lehetetlen, hogy valamikormegjelens6geket is. 6rtjiika macsodenak tartott A legisme(ebb csoddk talen a hirtelengy6gyuldssal kapcsolatos jelens6get esetek. rdvid,tdbb6-kev6sb6 Egy dokumentdlt ismertetiink - mindenkommentiirn€lkiil. kor6banvette6sze. DeanKraft amerikaifiatalember[71] tizen6ves hogyfejfdj6st6s kisebbbetegs6geket gy6gyitani,valamintapr6tirtud gyak mozgatds6n k6pesakaratereje is segits6g6vel. K6s6bba labomt6riumi vizsgalabkhitelt 6rden 6enbizonyitottiika tirgymozgatast. El6szcira kalifomiai LawrenceLivermoreLabomt{iriumban v6geztek vele Biol6giai Ks6rleteket, ahol az volt a feladata, hogy pusztitsael a kuta6sbangyakan hasznelt He-Laneni raksejt-teny6szetet. A Ks6rleteketk6t azonos He-La tenydszettel v6gezt6lq kontrolla teny6szeten ellen6riztdkaz eredm6nyeket. els<ipr6b6lkoz6s Az sikerpr6belkoz6snal kontrollmintan eltelenmaradt. kovetkez6 A a 530 pusztultsejtettaleltak,a befolyesolt mindn pedig 1200-at. Mivel a kis€rletet vezetti biol6gus k6telkedett eredm6ny az hiteless6g6ben, 6jra megism6telt6k, s ism6tazonos eredm6nyt kaptak. jtlius 14.6s 16.k6ziitta texasi Ezt a kisdrletet 1977. SanAntoni6ban is elv6gezt6k.lijra He-La sejtteny6szetet haszneltak. Ks6rlet A hisz percen soren keresztiil kellettvalamilyen mddonmegakadi4lyozni a r6ksejtek nitveked6sdt. elpusztitani vagy azokat. K6d6lekontrollt haszniiltak: m6sikszem6lynek egy kelleita teny6szeteket ugyanolyan m6donkezelni;6s volt egy k6mcsdnyi kezeletlen He-La kultira is. Hat Ks6rletetv6geztek, ebb6l sikeres volt az els6,a negyedik a 6s

t20

anmcs,iTriL AcsoDiIG
hatodik, a tttbbi nem. A mdsik Ksdrleti szem6lyegyik esetb€nsem tudta befolydsolni a rakkulfiifit, a kontrollminta sem v6ltozott egyik Ksdrletbensem. Ezekkel a Ksdrletekkel azonbantitbb gond is volt. P6ld6ul soha s ismeretlen maradt a nemism6telt6k messzem6llyel, mindv6gig meg pontosmechanizmusa Kraftnak a sejtkulti6s daganatos betegs6gek pedig rdra gyakorolt hat6sa.K€t ismercdendolog kitlcsdnhateseb6l nemtudunkkdvetkezteteseket levonni, ez6rt^z ilyen tipusri Ks€rletek nemvezetnek soka.

ArEuT,{cro
N6zziink most egy teljesenmrs tipusrj jelens6get,a levit6ci6t, vagy lebeg6st. Szdmos esetleiras maradtrdnk egykorf kiinyvekb6l, melyek an6l sz6lnak,hogy az emberek- 6ltal6banvallisos r6viiletukben- a leveg6be emelkedtek n6h6nym6sodpercig €s vagy percig szintea jelensdgea fizikdsrilytalansdg dllapotdban lebegtek.Maga a lebegds -, - l6sd a Meisner-effektust ott azonban,ha az ban nem ismerctlen nincstiszt66sszes r€szletet nemis ismerji.ik tdk6letesen, alapvet6en zatlan k6rdes,tudjuk, hogy m6gneses terek okozz{k az apr6 nAg es anyagfiildtt. lebegdsdt szupravezet6 Az emberek azorrbalr az egykord leirdsok szerint - viszonylag nagy magass6gokba, ftjldfelszintdl olykor tiibb m6teres a t6volsidgokvahsztottunk ki. ra is felemelkedtek. sokleirdsb6l A neheny esetet (1515-1582), spanyolft6n6, karmelitaap6cagyerSzentTer6z mekkodban srjlyosbetegs6geken iit. Rendszeresen esett bitjtdlt, rendlfviil aszkerikus 6leret lrrsaiban ih. risrleresen ismefleti raviilereir, es hogyamikorelds/itremelledefl a fcildrol. fel mennyire megrjed.Allit6lag sokan,t6bb almalommal l6tt6k 6t lebegri, de megtiltotta rendtdrsainak, hogy beszdljenek e.r6l a jelens6grdl[72]. Kopertin6iSzent J6zsef (1603-1663) talrn a legismertebb olyan jegyeztek Tijbb mint hetven szem€ly, akir6l lebeg6st ftil. kiilijnbdz6 feljegyz6s maradtr6la csaka kopertin6i iemplomban kdmy6k6n 6s megfigyelt tart6s lebeg6seir61, m6sv6rosokban lattik ,,repiilni", de is p6ldeul gyerNdpolyban, R6meban, Assisiben Osm6ban. 6s J5zsefet mekkori{ban meglehet6sen visszamarudottnak tekintett6k. nyolc, Mdr 6ves koriiban megfigyelt6k,hogy n€ha eksztrizisba esefi. N6melykor az iskoli{ban el6fordult, is hogynyitott szlijal, mozdulatlanul s a iilt, szemei fennakadtak, iskolatrrsai ezert,,t6totr szdji"-naknevezr6k. 1620-ban kapucinusok a befogadtdk mint laikust,de nem sok haszndtvett6k. Gyakan esett eksztiiisba, s ilyenkof eltdfie a keze

t2l

TITOI(ZATOS ER6K?

t6ny6rokat. eksztilzis Az 6ltal6iigy6be t6rgyakat, es6 ev6eszkbziiket, vagy be, ban akkor kdvetkezett ha J6zusszenved€seir6l, a szentek nagycsii fordult el6 mindeza nagyh6t, 6let6r6lhallott.6s slinibben tortijk 6s nagyp6ntek idej6n.Egy-egyilyen dllapothat-h6t 6rdn6t is osztottdk tiizifdt hordott,v6gott, be, ekartott.Konyhai szolgdlatra mindenf6le fizikai munkdt vdgzett, mivelitt semludtdkhaszn6lni, de i elbocsdtottdk. J6zsefk€s6bbist6ll6fif lett a La Grotella ferences kolostorban. papp6 papndvend6k 6s 1628-ban lett szentelt6k. Mindig 1625-ben is aszketikus 6lt. aszketizmusdban mindenkin mrir tril€letet deezutdn tet1. Naponta ostorozta magdt dt 6venat csakszrritottgyijmiilcsdt 6s tartottnegyvennapos bcjjtdt, 6s fiivet evett.Minden6vbenhiiromszor de amikornem biijtdlt, akkoris csakcsijt6rt6kdn vas6map 6s evett. Gyaloanesettelragadtatott, eksztatikus 5llapotba,ami annyirazavarta tftsait, hogynemvehetett r6sztveliik egyiittaz islentiszteleten, vagy a kdzds 6tkez6seken. Az els6fennmaradt feljegyz6s J6zsef lebeg€seir6l 1630-as az €vek elej6r6l val6.Eszerint Kopertin6ban 6jf6li misesorin a p6sztorok egy viddmfuulyajft6keraolyanelragadtatdsba hogyfelemelkedve esett, elrepiilta hivek feje felett, 6t az egdsz templomon oltdr fel€, €s az gyiilekehosszfpercekig lebegett gyerty6k a fiiliitt. A csod6t eg€sz az zetl6tta,a papok, szeretesek, n6v6rek, falusiak, meger6sitettek a s a jelen lev6piispitkdk J6zsef is. tdbbszitr, alkalmakkor, biborom6s igy sok,hercegek, orvosok, magaa piipael6tt is ftilemelkedett mas6t a gasba. Bgyes korabeli feljegyz€sek an6l is hirt adnak, hogynemcsak felemelkedett leveg6be. a hanem t6vols6goloa" ,,nagyma6s ,,nagy gassdgokban" repiilt.A ,,nagy"m6rtek6r6l nem maradtak fennhitelt 6rdeml6 adatok. A feljegyz6sek szerint elegend6 valamilyen volt vid6mvagy kellemesdolog enlit6seahhoz, hogy ebbea kiiliintis6llapotba hozza. Egyszeraz egyik szerzetesdrsa megjegyezte. hogy milyen gyitnydni az id6, mire J6zsef elragadtatott kidltdssal levegdbe a emelkedett, s egy fa tetej6re reptilt,ahonnan csakldftiivaltudottlejdnni. Negyven6veskordra mdr szinteaz eg6szakkori kereszt€ny vildg tudott errtil a kepessdgdriil, sokan voltakre Kvdncsiak. 1645-ben pdpai a udvarba delegalt spanyol kiivet- ritonR6mrba csakazdrtmentel Assisibe, hogyszem6lyesenmegismerkedhessen is vele.A nagykdvet megkdrdezte, talrlkozna-e feles6g6vel. hogy a J6zsef, aki kicsit f6l6nk volt, beleegyezett kdvet k6r6s6be. a ,,Engedelmeskedni befogok - rdlaszoba-, de nemtudom,hogt Wpesleszek-e szllni rele." Amlnt abbaa k6poln6ba ahola kijvet feles€ge 6rt, v6n

122

a AnncsiTdr,csoDilc
a leveg6be oltAr6ra elragadtatasSban 6s ra, ftilpillantottSziizMrdria feje dtreptilve jelenlev<ik fitl6tt. N6hrny m6sodpercig a emelkedett, feloda. ahonnan majd visszaszellt SzrizMrfuiak6peet6tt lebegett, feles6ge eldjulta letvdnyt6t. A emelkedett. nagykdvet volt bels6, t6rben k€pes zii( a templomokban, Szent J6zsefnemcsak err6l a is is. hotest6nsok hirt adtak fbtemelk€dni, hanem szabadban a Tiibb alkalommalis eldfordult, hogy m6s csod6latos tulajdonsdgdr6l. feljelentett6knra a ezert megfogva emelkedettleveg6be, szem6lyeket 86rcimbor6l. polyi inkvizici6ndl, hogy vagycsal,vagyaz drddggel szaba_ csakhrromhetes tiizetesvizsg6latut6n engedt6k tijnbe keriilt, s sem don, miut6n nem tal5ltak semmi kvetnival6t sem gondolataiban viselked6s6ben. Miutdn az inkvizici6 elengedte,mis6t mondott N6az polyban,s vallat6jaszeme latteraemelkedett magasba, oltdr fcil6. a feljegyz6sek szerint(Szepiisszegyrijt6tt Az Acta Sanctorumban Kope(in6bank6lv6riakeresztet tember,V. kdtet) egy alkalommal nem birt6k beledllitani a akartaka hely6retenni, de a neh€zkeresztet a neh€zkeresztet, a gos gijdijrbe.J6zsefektor odarepiilt,megemelte diirbehelyezte. az SzentKl6Ia templomban Egy mrsik alkalommal kopertin6i a veleegyiitt s egyikrendtrrsat etdlelve, 6nekalattehaga&atesba esett, a Hasonl6 tdrtent a 6s emelkedett magasba kdrberepulte templomot. a egyh6z fdn6k6tdlelte6t, Assisiben akkorpdterLustost, ferences is, az hatesira. s velerepiiltk6rbea templomban dallamok is 1638-as vizsg6lata ut6n,R6mdban Az inkvizici6 mar emlitett 6s vizsgdlatot inditonak ellene, J6zsef de olyanegyszerii termdszetes feleleteketadott a hozze intezett k6rd6seke, hogy bir6i elengedt6k. kolostorhogyaz assisikapucinus Az inkvizici6 m6gisrigy int6zkedett, Az ennekellen€re ban szigonj6rizet alatt tartsdkJ6zsefet. eksztdzisok 6s is folytat6dtak. nap-nap ism6tl6dtek a ndpcs6dtiletektov6bb ut6n p6lddul protest6ns herceg 1651-ben a J6nos Frigyes braunschweigi is elliitogatott Assisibe,6s - 6llit6lag J6zsef l|itv|inyenakhatdsiiravisszat€t a katolikDs egyhriba. X. Incepepaa tovdbbicsoportosulisok pietraelkeriil6s6re 1653.jflius22-6n tikokban, szinte lopva, f6lrees6 a rossai,onnanp€diga fossombronei kapucinus kolostorba vitette J6zsefet. Ince pdpaut6da,VIL Sdndorazonban, meggyilziidvearr6l, hogy nem kell botrdnyt6ltartania,1657-ben visszaadatta rendlirsainak,a 6t mhodtdknak,akik az osm6ikolostorukban adtakotthontsz6mdra. J6zsef 6lete hetialev6 rdsz€t ebben a kolostorbanttiltiitte, ahol rendtersain, piispiikiin 6s ennekhelyettesen a Kviil j6formen senkivel sem6rintkezett,6letrajzir6i szerintegyetlenvilagi drdme a madarakkal 6s virdgokkal val6 titr6d6s volt. A feljegyzdsek szerintmajdnem

t23

TITOKZATOo !R6I{?

c6ljamindig mint a fiildiin.De igazivrigya, annyiiddt tdltdttlebegve, Hatvan6ves koriiban. volt az ima 6s elragadtatds 6s nem a lebeg6s. hosszr.i, betegs6g haltmeg1663-ban. lizas utl{n pert. avatdsi azonnal meginditottak szentt6 a Halalautdnrendtirsai 6s miatt a Ez azonban egyhdzszokott6vatoss68a kdriiltekintdse az v6rtn6lsokkal tov6bbhiz6dott. rigyhogyaz iinnep6lyes boldogg, a nyilv6nitdsra avatesm csakkilencven milva 1753-ban. szentt6 6v pedig1767-ben keriiltsor. hanemm6s vallesiak,s6t Term6szetesen nemcsak kercsztdnyek, voltaka leveg6be emelkedni- Dtols6 Az feljegyz6s areistdk k6pesek is maradt rink. A tiit6net egy kinai katonii6l az 1980-as 6vekeiej6r6l Fudzsian tartomdnybandokumentumfilm-stia sz6lt,akirdl 1981-ben filmetforgattak. katona N6piFelszabadit6 A a Hadsedi6 munkatdrsai reg egyik l6gv6delmi alakulatan6l teljesitett szolg6latot. Mutatvdnya n€h6nyiires 8yuf6sskatuly6t abb6l6llt, hogy egy pingpongasztalm uldn helyezett ndmiel6k6szit6s, 6s bemelegit6s igy mentvdgigezeken m6gcsaknem is a gyufiisskatulydkon, hogyazoknemrdrtek6ssze, repedtek meg.Szinte srjlytalanul l6pegetetttor6keny s dobozokon. kezdett nagyapjrt6l harcmiiv6szetet A katonanyolcdves kor6ban (j6gdhoz gyakorlat) 6s chi-gongot hasonl6 16g26 tanulni.A firi gyor' sanhaladtekjrea tudom6nyokban. sajnos de tizenhirom6veskord ban nagyapja meghalt, nem volt senkimiis, aki tanithatta €s volna. Igy nemtudtamesterfokon elsaj6titani nagyapja miivdszet6t, - a aki falu illitdsa szerint lebegni tudott.A katondr6l is cikk 6s f6nyk€p jelentmega hadsereg napilapjdban, ezt nemkiivettdk de tudomdnyos m&6sek, kutatds. dokumentdlt eredm6nyek. Mindegyik eset kiizdsjellernz6jea r6sztvev6k aszketikus €letm6dja volt. Hasoni6aszk6zist figyeltek meg azokndla hindu 6s buddhista papokn6l, akik6l ugyancsak feljegyeztdk, hogylebegnek. jelenseget ismereteink Ezt a mai szintj6n nemtudjuk megmagyar6zni.Nem tudjuk,milyenerd emelifitl ^z emberitestet. nemval6szinli, hogy €lektrosztatikus vagy mdgneses hat6slenne.Stabilan elektrcsztatikus hatiisnememelhet testeta magasba, annakmindenjithet valamilyen k6ppen hamarle kellene esnie. Elvileg sz6mirisba furcsagravit6ci6s hat6s de ez semt6bbpuszta is, taldtgatrsndl. Megfigyel6sek, Ks6rletek hij6n,kiz6r6lag ellen6rizhetetlen leir6sokahagyatkozva jutunk el6bbrc. nem Nemtehetiink m6st, mint hogyezeket ^z esem6nyeket tiibbszdr tdbben b6r 6s l6tt5k m6giscsak a.,csoda' kateg6ridj ebantartjuk szdmon. A csodaa sz6 igazi 6nelm6ben persze nem nagyonism6telhet6. Ilyenklasszikus p6ldeul fatimaicsoda, eset a amit- a leir6sok szerint

r24

ATI]RCSAIOLCSODIIG A

- Ponugelidban, 1917.m6jusl3-6n figyeltekmegel6sz6r. kis faA lucsk6ban helyb6lilakos, egy Lucia Dos Santos k6t unokatestvdre 6s el6ttegyfeh€rruh6s n6jelenlmeg,6s ajelensdg ez minden h6napban megism€tl6diitr ok6beriB egyretijbbember szeme ldtr6ra. Egyttntetiien irtek le, hogyel6szdr igy vakit6villan6s keletkezert, majdcs6kkenni kezdett napf6nye6s melege. a Ekkormegielenr egy vildgit6g6mb,egy fa tetejdhez lebegett, mik6zben halk.aig6 hangot jelent mega f6ny kiiriil. hallatott. N6hafeh€rkddszerii ktjpeny, aura K6t alkalommal ,llit6lag ,,angyalhajszerri" anyagot taleltaka fdlis ddn.Bft nagyon sokan lrttak ezeket ajelens6geket. csakLucia6s de jelent kdt unokatestv6re €szlelte a n6i alakot. a gctmb azt aki k6zep6n meg.Amikor a giimbelrepillt. robbandsszerii hangot hallottak. Okt6ber13-en a leirasok szednt hetvenezres tdmeggyijlt 6szsze,hogyldss{ka csodi4t- jelensdg A felfiin6se utdnaz eg6sz szanap kad6es6hirtelen el6llt.A felh6kszdtvdltak, az emberek vaki 6s egy t6anf6nyl6.gydngyszeru pillantouak korongot meg,amelya tengelye kcjriil forogva szinesf€nysugarakat bocsiitottki magab6lminden ir5nyba. Amikor a forgds megsziint, gdmblassan, a mint egyhull6falev6l,kdzeledni kezdett fdld fel6.Ek:kbr tdmeg megijedve. a a hogy tal6na Nap zuhanle - f€lelm6ben t6r&e esett. Ezutin a korongfjra felemelkedett elrdvozott Nap irdnyeba. is fijljegyeztdk. 6s a Azt hogy azemberek nedves ruhezaa az es66,ztatta hirlelen 6s f6ld f6lsz&adt. jelens6ggel leherett Ismert term6szeti nem azonositani megfigyea l6seket, a leiriistdbbr6szlete blir hasonlit gdmbvillam a tulajdons6gaihoz.Ennekellentmond viszontru, hogy a f6nygdmb mindigugyanazona napon meg, Jetent A csod6t term6szelesen lehetlaborat6riumi nem kiiriilm6nyek ktjjelens6geket. zittt reproduki4lni, mint p6lddula paranormdl Miutiin szisztematikusan kutathatdk, nem ez6rtsokanegy6(elmiien elutasitjek l6riiker. Valamikora villidrn, vulkiinok6s szinteaz dsszes geofizikaijea Iens6g csod6kkdz6tartozoft,mira ezeketmifumind ismerjiik. A bioa jelens6geket l6gia mivel j6val dsszeretrebb vizsgel, nem halad olyangyorsan, mint a fizika vagya geofizika, ez6.tezekajelensdgek lassabban keriilnek a megismert feltdrtjelens6gek be 6s csoportjitba. jelenseg, jeAz, hogyegy-egy effekus mikor keriil a megismerher6 lens6gek kiiz6,atr6lfiigg, hogymilyeninlenzitassal kutatj6k adorr az teriiletet, hogya kutatisieredm€nyeket 6s mennyire rudjukismercteinkbebeilleszteni. ma8y"rdzni dnelmezni. es Az eddigip€ld6kb6l esetekb6l kir€rszik. €s is hogym6ga legegyszeriibb k6rd6sek megvi4laszolatlanok. is 6s sorra bukkannak olyan fel

125

!t6X! TTTOI{ZATOS

Sltalmegmaa jelensdgek, nem itleszthet6k mai tud6sunk amelyek Az gyarAzhat6 modellek rendszer6be. agymodellekkapcsdnl6ttuk' n6lkiil lehetetlentanulni Ugyanakkor bebizohogy strukunilt agy esetekbenm6ga n6h6ny hidrokefSli6s az nyosodott is, hogy- egyes P6ld6k sora teszia gondolkod6st. vastag hdnyais lehet6v€ millim6ter s t6bb szem6lyis6g' agyon beliil is ,,lakozhat" hogyegyetlen igazolja, ',zArjon m6djavan arra,hogyinformdci6kat az egyikszem6lyis6gnek el6elbetegs6gek el" a mesikelijl, mi tdbb,m6sszem6tyis6giegyek, ftasera is kdpes. nem ad maAz agymiikiid6smai tudisunkon alapul6modellez6se a a clairvoyance-m, Preaz Byardzatot informeci6_6s akaratdtvitelre, stressza sem, amelyek haldlkdzeli kognici&a, azoka ajelens6geke s ellnak el6. helyzetekben azt Mindezek a megoldatlanprobl6m6ka kutatrs szdm6ra sugallj6k, hogy tovebb kell keresniazokata ma m6g ismeretlenhatdsokat' kiel6git6 vdlasztad6ftelmez€se megalapozott melyektudomdnyosan hat a fenti k6rd6seke.

126

III. nfsz
A MENDEMONDAKTOT

nrisnru.nuc

TITO|{ZAT0S Bt6rl

hogy egyszerre azt Ha valaki iiszintemeggyiiz6ddssel bizonygatja, ^zt 6s t6pte6t egy h6z kapujetBudapesten Sydneyben, elviszikaz a dpol6k.Ugyanezaz esem€ny mikofizikdban a legh6tkiiznapibb, t€ny. kiserletekkelaldtdmasztott minden tedilet6nhlelkozunk szokatlan A termdszettudom6ny jelensegetrkel. szokatlan, bizarr s egy(ttal ritka jelensdgek elA a folyamata term6szettudomegismer6se leglasstibb a fogadtat6sa, ebbea csoportba mdnyban, a k6nyvbentdrgyaltparajelens6gek s ha l€tezik egy j6l bevdlt,haszn6lEgyszerff dolgunk, a tartoznak. t6bb-kevemellyel b6rmilyenk6rd6sre hat6 tudomdnyos m6dszer, mindeniitt sebbmunkauttn biztosvelasztkapunk.Ilyen egys6ges, fogalmaaz, felhaszndlhat6 elj6r6sma mdr l6tezik.A szimmetria sordt,s igy rendekapcsolja ajelensegek mely felfiizi, egymeshoz segits€g6vel itfog6 k6k6petkapunk.A szimmetria zett,egys€ges pet igyeksziink adni a kiinyv v6g6na lein jelens68ek6l.A tetm€pusza r6g6tamegvannak j6l bevdltm6dszerei, szetvizsgdlatdnak tin ezeketkellene betartani.

A MEGFIGYELES lejdtsz6d6 folyamatok megfigyel6se term6szettua A term6szetben m6dszerei k6z6tartozik- elm6letiritonaltal6domdny legfontosabb fontos k6rd6s ditnthet6 A parajelens6geknel el. kiiliin6son bankev6s pontos elemzdse egyeztetese, ttibbnyire 6s a baj aka megfigyel6sek kor kezd6dik, a megfigyelteredm6ny ha nem illeszkedikel6zetes elk€pzel6seinkbe. kuhtesbanelkitvethet6legnagyobbhiba a A Csak llirszrt, eredm6nyek sztinyegal6 siipr€se. ,,nemkivdnatos" gy6zelmesen vagycsoporthogya tudomdny haladel6re,szem6lyes nembefolyiisoljSk A 6ppen 6rdekek eredm6nyeit. tudomdnyt6rt6net el6gp6ldetismerene. Ostobasdg presztizs 6s okok miattjelens6gek sordtseprikma is a sz6nyeg al6. 128

AMINDIMONDAf,IOLIISEIIXNG A

FANroMpRoBrf f s rErfi TETEZf M,4K sEK Vizsgdl6d6sunk l6p€se els<i annak eld6nt6se, hogyegy adottjelens6g Iche$eges-e. kiil6nbz6 tudom6n)'teriiletek A err6l mdsk6ntgondolp6ld6ulelvileg lehetetlenaz aranycsindkodnak.A k6mikus szdmdra lds, a fikiban ez m6r lehetsdges, m6g ha dr6ga is. Peldiul ,,fantomk6rd€se, vagy az elekFoblemanak" bizonyult az dter szilrrdseganak trom6gneses modellez6se t6r fogaskerekek tengelyeksegits6g6v€1. €s M@c Planck szeint lll fantomprobl€ma agy 6s a tudat kett6ss€ge, az Sir JohnEccles,a neyesagykutat6szimdraviszontegydltal6n nem az lnJl6l. Rupeft Sheldrakebiol6gus szerint [2] minden tftgynak, 616l6nynekvan egy ,,alaklneziije",ami fe16pit6s6t, al^kjat negj^tilrozz , koll6g6i azonban tagadjAk. ezt Ezekben esetekben az mindige$/ jelens€gr6l alkotottel6zetes elklphiPDt' sek Utkttznek. zel4sek, Annqk a lehetdsdge, hogy a Fijld taldn gdmbitlyil,n6hdny vdllalkoz6kedvii haj6starraijsztiik6lt,ho$/ felfede26ftra induljanakkelet6snyugatfe16 s ez megvdltoztatta vil6got. a p€ldiiul, hogy az agy olyan, mint a sz6mit6g6p, Az a feltetelez6s r€8iri a mestersdges intelligenciakutatSsSt, gdtolja peld{rl ^ telede pdtiavizsgeladt. Baj, ha a felt6telez6st 6fi6k6ndl komolyabban veszsztik, val6sdgk6nt fogadjuk el, 6s nem szdmolunka hipoizisnek elIentmond6 gfigyeldse l. me kkz A KiSERIETEX Egy angol kutat6,B. Wilsofl szf'int [3] a tudomdnya ierm6szet egyegy r6szenek megfigyel6s€vel, a Ks6rletekkel s kezd<idik. megfigyeA l6sek alapjrn fel6llitott hipot6zisekkie6rleti vizsgdlara tehdr a term€szettudomany leggyakabbanhaszndlt m6dszere m€g akkor is, ha ez az ft nem bizonyul mindigjdrhat6nak.Persze tudomrny kiiliinbdz6 a tedileteinnem alkalmazhat6k azonos kis6rleti m6dszerek. Mig p6ld6ul a mechanikAban az elektrodinamikdban Ks6rleti €redm6nyek 6s j6 a r6sztazonos kiiriilm6nyekkiiziitt azonos eredm6nyeke vezetnek, 16a szecskefizik6ban, drv€nyes az 6rarnl6sn6l miir csaker6smegszoritiiez sokkaligaz.Min6l bonyoluttabb ugyanisegy rendszer, anndlnehezebb 6jra eljuttatniabbaa kezddAllapotba. ahomana kis6rletindulr.

AzIsMfTrrHET6sf MiI c pRoBrf
Ideidlis esetben hipot6zisegyszeriien, egy mag6t6l6(er6ddenigazolhat6 vagyc6folhat6Ks6rletek*el. P6ld6ulegy elejretrr6rgymindig a Fdld kitz€ppontjafel6 mozog,gyorsuliisa m6rhet6,igy a gravitdci6valkap-

t29

ER6X? ITTOI{2ATOS

viszonylagkdnnyenlehet ellen1i.zfi - Galilei csolatoshipot6ziseket kdifuamvezetd is eszkdziikkel k6pesvolt re K6t pdrhuzamos egyszerii ir6nybanfolyik az dram,ds ha tapasztalunk, azonos zitt mindig vonz6st mindiSazonos eset6n vezet6khosszak t6vols6gok, adott6mmer6ss6gek, ercdm6nytadnak azonos az ercdm6ny.A Ks6rletek megnyugtat6an v6gziel a m€r6st. hogyki, mikor 6shdnyszor fuggetlenul, att61 nem azonban ilyen egy_ eset6ben leif parajelens€gek A kitnyvben bonyolult nagyon mdg6ttugyanis A szeriia helyzet. parajelens6gek r6sziikcsak rejlenek Az els6 gond'hogy egy biol6giaifolydmatok nemlehetkis6rleti fordul el6, s ezgket stresszhelyzetekben szdlsisdges hogy e probl6ma, A kiivetkez6 kd ilm6nyekkiizdtt megism6telni. i s. jelens6gek fii kiatakul6sa Ega kbmtezett6l Haste(I,Bohm 6s trrsai [5] megfiSyelt6k'hogy a parajelens6gek at magatattasa. egdsz nagyon \ irsgafatieeeeeniif fontosa kisirlervezerok 6s a A Ks6rletvezet6inek' megfigyel6knek a csoportatmoszf6r6ja. A f€lelem,a stressz kell is kis6rletalanyainak nyugodtnak lenniiik csiikkentik vagy meghiisitjak a Ks€rleteksiker6t Gondoljunkakitua fontos a kimagasl6sport- vagy mtiv6sziteljesitmdnyeke: alapvet6en val6 ,rd6[6s" Ha ezt valami az figyelemdsszpontositdsa, tigyre me}zav.fja - 6s ezt nagyon kiinnyii megzavami-, akkor a kis6rlet lesz. sikertelen val6sziniileg A is bels6 kimeneteldt A Ks6rletek feharclek befolyesotak. r6sztf6lelem' az izgalom, keativitasa,a vevtik intelligenciahanyadosa, de mdrhetdk, 6s nehezen pontatlanul amelyek mind olyant6nyez6k, a befolydsolj5kKs6rletkimenetel6t. nagyban Csak mostanibankezdjuk dfieni, hogy mi€rt ilyen neh6za Ks€rtraoNemr6gentudunkarr6l,hogyfgynevezett letekreprodukelisa. - ilyen le tikusfobamatokjitsz6dhatnak bonyolultrcndszerekben is az mozg6s, iddjdras -' 6s az p6ld6ul drv6nyl6 az folyamat kaotikus Ma hosszit6vonnemlehetkisz6mitani. kimenetel6t ilyenfolyamatok hatesa. folyamatok is a miir tudjuk,hogyaz agyban jelent6s kaotikus fontos dolog €letiinkben.Az agy ez nem k6ros, hanemalapvet6en s 6s determinisztik_us kaotikus folyamiikiid€s6bena meghatdrozott, r6szt kieg6szitvevesznek matokegyiitt, egymdst AZADAPTACIO a hogytiibbsziir isrGtelveugyanazt Ka Tovdbbiakadalya kutatdsnak, is s€rletet,az ercdm€nyek tdbbnyirev6ltoznak.Egy p6ldrval 6lve: ha hallva nevet,m6sodszor viccetmes6liinkvalakinek,az els6alkalommal hallgatja,de a tikiizitmbdsen mdr csakmosolyog,a hamadik esetben

130

AMENDIMONDAXTOL ATISIRIITIG

zedikism6tl6s utin uglanatt6la vicct6l mrr diihdslesz.Ez j6l p'ldfuzza a Ks€rletekism6telhet6s6g6nek neh6zs6gdt, ezt a panjelens6gek s m6' r6s6n6l 6pp(g/ figyelembe venni,mint m6rteriiletekvizsgdlatakor. kell MIERT TT,DUNI rc\EsET pARAJELENSfc[mdr? A A tftsadaiom nehezenviseli el a kiilijnctiket. Ha valakivel gyakan el6fordulnakmegmagyarezhatatlan, annakv6lt j€lens6gek, vagy olyanok, mint p€ld6ul a telep6tia,a prekognicid,vagy a k6s6bbiekben ispszichokindzis, j6 esetben mertetend6 az kiildncnek sz6mit,rosszabb esetben bolondnakn6zik. A kiiziiss€g- trfusadalmi €rctts6g€t(il fiiggdr kemdnyen, en vagy kev6sb6 kem6nyen, mindenk6ppen de biinteti az elt6r6 viselked6st.A kitz6pkorbanigy tartottak, ilyen tulajdonsdgai az ,drddg cimbordinak"vagy a pr6f6tdknakvannak.Ennek megfelel6en m6glydrakiildt6k vagy szentt6avattdk,szercncs6s esetbenbiirtdnbe zfttdk ezeketa kiil6ncttket. Ma, ha ^z lt6letnek nincsenekis ilyen kiivetkezmdnyei, rdgalmaz6s, de rosszindulat,s6t f6lelem veszi kdriil azokat. akiknekbdfmi kdzlik van a parajelens6geklez. Eppen ez6rt az emberckink6bb hallgatnak,s a nagykitztinsdgnek eltal6ban nincs mddja,hogy tudom6stszerezzen egy-egyparanormdl esem6ny16l,mert akikkel ez megtiirt6ntinkabb hallgatnakr6la.

RITXA ErdroRDur,ls
E jelens6gek dtk6n 6s csakkev6sembemdl fordulnakel6 folyamatosan.Val6szinlileg a tudat - az agy biztons6gosm,iikijd6se 6rdek6- ezeket funkci6kat ben a csakkiv6teles esetben haszn6lni. ,,engedi" Ha ez a BAtlt^ hi{nyzlk, akkor baj van a norm6lis agymiikiiddssel, gondolataibal iraz ityenemberpdlddul sokszor beleldlm6sok Ogy zi, hogy a jiiv6b6l €s a mdltb6l 6lland6an informdci6kat kap. Ez megzavarja gondolkod6set. a N€h6zmeghat6rozni, hogy kin6l, mikor, milyen kiiriilm6nyek kiiziitt old6dik ez a g6tl6s.Annyit tudunk, hogy termEszetes kitriilmdnyek kiiz6tt 6ltal6bancsak kdzishelyzetben.A telepdtiindlazonban is sziiks6ges, az hogy a ,,vev6"igynevezett,,k6szenl6ti 6llapotban" Iegyen,teh6tne koncentr6ljon trilsSgosanvalamirc, mert ebben helyzetben a nemk6pesaz informdci6t pihent,nyugodt, dtvenni. 6ppen alvdshat6r6n, Ha az izgalommentes dllapotbanvagyunk,akkor l6trejijhet az informi4ci6atvitel.Ezt dokumentAlt megfigyeldsek egyertelmfen sora aldtdmasztja. Eletiinknek csak egy ritvid peri6dus6ban, csecsem6korban a van sziiks6gerre a kiiliinds kommunik6ci6ra, amikor a kisgyermekm€g nem tud beszelnikiimyezet6vel. m6r azt is tudjuk, hogy terhess€g Ma

131

lRof,? TrloxzaTos A a utin az any6kis hajlamosabbakhipn6zisra gyeralatt6s sziil6s hiszen ki kell niinie ebb6l a szakaszb6l, term6szetesen meknekk6s6bb tov6bb6l6se e befolyAsoln6 k6pess6g mer khrosan tovdbbifejl6d6s6t FIZIMIPROBI,HVI,AK ,A1 el6zbekb6lnyilviinval6. hogy ii fizikai elvek megismer6se megoldhassuk pmbl6mdjdt hogy a parajelensdSek ahhoz, sziiks6ges Glakorlatilat jelenlegi tudesunkrendszer6be 6s beilleszthessiik ho|! eg biol6Sitiban felismert sziik' kercsztilvihetetlen, azonban \ipsz?risA!?t,ldna\szerisiSet atvigJ nk a fziAaba a Jizikai I'u' ,oiat,o. t)t ugyaniro(rlorviny nemliltJa.vi\zont anndler6qebbek az iratlan tdrv6nyek. a Az ismeretek,informdci6k hagyom6nyosan fizika fel6l i'r^rJl.la^ k a biottjgiafeld es nemforditva. M& tdbb alkalommalkindlkozott ij n6hdny fizikai efalapj6n eredm6nyek ij volnalehetijs6g biol6giai ki' haszndba mdgsosem de fektusmegismer6s6re. ezta fizika edlis de a jelens6repul6s6t' 6jszakai r6;6tafigyeljiik a deneverek P61d6d mas me8,miut5naz ultrahangokat fton meg_ 6rtettiik getcsakazuten volna' jelens6gh6l kiindulvakikiivetkeztethettiik ismertiik.Holott a nem hallhat6hangtartohogy l6tezniekell az €mbed fiil sz6mdra MAs is, mdnynak melyetaz dllatokfelhasznalhatnak p6lda:a polip Ezen^z elvenalapul elv6nalapul. az mozg6sa impulzusmegmaradrs jijttek ra az imis. mrikitd6se De nem a polip mozg6sab6l a rak6t6k fejleszalapjiin sem a tdrv6ny6re,6srak6tAt ennek pulzusmegmaradis tamozgdsenak vagya pisztrdngok iettdkki. A rovarokrepiil6s6nek hogy bal van az volnaa fizikusoknak' megmutathatta nulm6nyoz6sa tal6lbevdltcsod6latebs De az impulzusmegmaradassal. 6ltlvilagban a nem6rdeklik fizikustrrsadalmat mdnyok megnyilvinul5saiaz alapvetd 6let kiildnbitz6 Az elektromosseg Szemos kutat6sa: indultel az elekrodinamika ez nel,m6gsem alapj6n (p6kidl6,kitin' cellul6z), van az €l6vildgban anyag kivrl6 szerkezeti ^zonban csak kutatdsuk is amit j6 lennemesters6gesenel66llitani, el. kezdddotl nernreg elv6t,ezt kivelaszt6dis a Antkot Darwin megalkotta tem6szetes Datwin el' dlesentimadta korrnak kivel6 fizikusa, Inrd Thompson. szerint fejl6d6st kiv6nt' Thompson tdbb milli6 6ves m6leteugyanis a pediglehetetlen volt, hogyilyen hossaiid6n 6t siissdn Nap,hiszen az erre.Csakj6valk6s6bb, atomnem semmilyen energiafords k6pes feloldani; a utan magkutatds eredmdnyei tudtdkezt az ellentmondest Hi,ba ^ darwini gondolatokat. kor fizik6jdnak szintje azonbarkiztirta

t32

AIISdSIBTIC A MENDIMONDII(TOL

fel Kndlt bhet a biol6gia egy 6rdekeslehettjs6get, sem meriilt a kor valami nem lennemegvizsgdlni, rejt6ik-e hogy6rdemes fizikusaiban, miigittt. egdszen elv a Nap miikdd6se fj

IK PR0BLEIt K0MMUNIKicr6s Az nem termdszettudomdnyr6l besz6lhetiink Tudjuk,hogyegys6ges igyszint6n, befogad6k6pess6ge v6ges,agy6nak embermunkabir6sa ez6rtegy kutat6csak kis terilletetk6pesmegismemiigy sziiletett komprcmisszumk6nt a tudomSnyteriileteinek meg - sziiks6gszerLi nincsis baj,amigezekkdzittta Addigpersze felosztdsa. mesters6ges jede zdkken6mentes, a term6szeti te iletekkdzdtta kommunikiici6 tudomiist. nem felosztasr6l vesznek err6la mesters€ges lens6gek fel akkor nagyjdb6l lehet az elemi r6szecsk6kt6l, Ha elindulunk atomokat,molekuldkat €piteni a kiiltinbijz6 r6szeket,atommaSokat, azzal, De a eg6szen biok6midig. m6ritt tal6lkozunk 6sigy eljuthatunk m6sfoly6im_ kutaEdk, miis-m6s m6dszerrel hogyaz egyesszinteket ftnak r6la, de pdldriul egy f6mfizikus nem beszdlgeta moletokban 6s kutat6valA biokdmia a sz6vetfoglalkoz6 kulaspektroszk6pieval mdr van. tankdzdttis szakaddk A fizika m6dszerei nemhaszndlhat6k leirdsdra.Teljesenremdnytelenlenne pdlddul a sejtek miikiid6s€nek leimi, nembel6ny 6let€tpusztinfizikai m6dszerekkel egy egysejtii hidmennyire l6te a sz6lve arr6l,hogy6ppen parajelens6gek mutatja, hasznellipp ez6rta mai tank6nyvfizika nyosmai fizikai tud5sunk. is s emiatta leirasera A szajmeg6rt€s6re, az hatatlan 6letfolyamatok tergyal6 anat6mia€s az idegendvetek. szervekleir6sat,ml.ikitd6sdt kitziitt semfolytonosaz ,tmenet. vizsgdl6pszichol6gia szermrikijd6sdt a a gondolkodds,tudatminem ismeretek el6gs6gesek Az anat6miai leir6s6hoz. kiid6s6nek a beliil Nehamdregy tudomenyteriileten is neh6z kommunik6ci6 kutat6nem foglalkoz6 rendszerez6s6vel P6lddula rovarok6let€vel, genetikdval foglalkoz6kutat6val, tal6l kdziis nyelveta molekulfuis vizsg6ljdk, csakkiildnbiiz6 a pediglehet,hogy mindketten muslicdt szempontok szerint. a nyelvehaszndlhat6,tdvoli szakMindaddig. amiga matematika j6l gondalapvet6 egym6ssal miiv€l6iviszonylag meg6ftetik teriiletek jaikat,azonlil viszont v6sz. keoszba minden rem6nyfelen a kapcsol6dik csillaa szorosan Az elemir6szecskdk fizikija nagyon vizsgdlnak. pszichol6gus A p€digmas-m6s g6szathoz, nagys6grendet €s csakn6h6nyponton6rintkezikegym6ssal, 6s a biokdmikusazonban megkdzelit6s€hez haszndlnak k6rd6sek a mes-m6s fogalorffendszert

r33

nToxz Tos rR6f,? A kommunihici1hidnyaalapretdEonda tudomAnyban. Meg eheziti a feladatot,ha eS/ k6rddstitbb tudomdnyteriilet hatiiiin van. A parajelens€gek tanulmrnyozesa sajnos tipikusan ilyen ,,senki f6ldje" teriilet,holott6ppitt lenneindokolta pszichol6gi6t6lfizikdigsok-sok a reszterilet dsszefogott kutarjmunkdjdru.Amig azonbanaz egys6ges nyelvezet kialakitiisa nehezs6geket addighaladesra nais nem okoz, gyon sz6mithatunk. Mind a pszichol6gusok, a fizikusokszivemind vett sebben maradnek sajat,szorosabban szaktertiletiiktin. a

cnxuszr rizrs
Minden tudomdnya magaidej6bena gyakorlatb6lindult ki tdved6sek6l, babon6kt6l mentesen. Ismeretes, sem hogypdld6ul elektroaz sztatika hosszfideigcsakmutatvienyok szintj6n volt haszn6latos. V6s6rokban,cirkuszokban,vagy 6ppen elegdnsszalonokban mutattek be, hogy a statikusan feltiiltiitt emberhajaaz 6gnekdll, ruhdjamozogni kezd, vagy szik6k ugranakki b€l6le. A milooszk6p kezdetleges form6it is ismen6kmir az 1600-as 6vek elej6n, de akkor m6g felnagyitott bolhrkat mutogattakvele a v6s6rokban, tudom6nycsak k6a s6bbfedeztefel a magaszimrra. Mentdlis jelens6geken alapul6 produkci6k egdszsordvalm6g ma is gyakorlatilagcsal a cirkuszbanvagy a variet6kben tal6lkozhatunk. A gyanitlan vdsiiroz6k hipnotiz6lrsa sz6rakoztat6mutatvdny volt m6g a kiizelmjltban is. Seresevszkij magafurcsa,korl6tlan mem6a ddjdval v6giil is mutatvenyoskdnt fejeztebe pdlyafut6s6t, Messing 6s jesz6mdra a katalepszia, szuggeszti6 a telepatiabemutat6sa is a 6s lentettea megelhetest. (RII-]KJS SZINfix Minden tudorrinyteriiletenmeg kell haladnia kordbbi hitiL:us rud.isszint€t.Izotardo da Virci r.efi volt butrbb, mint a ker6kpdr-gydros Wight tcstvlrek,de 'regiil is 6k alkott6kmegaz e1s6 ropiil6gepet, nem s a reneszinsz miivdsz6stud6s.Erthetdez,hiszenlfonardo kor6ban m6g a repiildsminimdlistechnikaifelt6teleisemvoltak meg.N6hriny6vszdzadnakkellett eltelnie,amig az els<i kezdetleges sikl6 repiil6g6pek egydltalannegepithet6ek voltay\ es Oflo Ulienthal olyal szerkezeti anyagokat,technol6gidt haszn6lhatott ami konardo kordbanm6g nem fel, j6l l6tezett.Vagy: a gyakorlatban haszndlhat6 gdzturbin6hoz szilksdg volt a termodinamikem, 6rarnl6stan az elm6letiismereteile j6 szerke€s zeti anyagokais. M6g sokfig folltathatnink a hasonl6 pelddksordt.

r34

N. nfsz
KRISTATYOK SZfTROBBANT

GtinnnKANAtrAK,

mo[zaTo6 m6f,t

A hetvenes 6vek kijzepenegy fiatal, magyarszitmazisi izraeli l6rfi j6rta be a vilagot - Uri celle€, a ,,kanelhajlito€".Uri vArosr6l neve varosrajfuva. szinpadokon vagy kamerfk el6tt mutattabe kiiliinleges kdpessdg6t; turcsaadottsrgaita nyugari sajr6hosszi cikkekbenm€ltatta. Mlisorai sokkal kdzelebb6llrak a sz6rakozrar6 iparhoz, minr a tudomrnyhoz,a telep6ti6n6s az fgynevezettf6miajlitdson alapultak. El6g voft gyeng6nmegsimogatnia egy kanalat v^gy vi1l6t, h'luiny mdsodperc miba a legkeminyebb acdl is meggdrbiih.Olykot nleg M is el6fordult, hogya kisebbt6rgyakszabdlyosan sz6trobbantakkea z6ben. Ezsk nem f6mb6l k6sztiltek, hanem dltaldban mtianyagb6l vagy miis, nem f6mesanyagb6l.M6g kiilttnttsebbvolt, hogy Uri rntsomi ut6n sz6z6val, ezr6velkaptaktelefonhivasokat televizi6- 6s rea di6tftsas6goka ddbbentn6z6kdl, akik arr6l sz6molrak hogy nebe, kik is sikeriilta,,vardzslatot" megism€telni Uri Geller produkci6iel6tt meglep6dve elltak a kurat6k.Amit ezeken a bemutat6konI6tni lehetett,az val6ban kimeritette a ..hihetetlen", a ,,fantasztikus" fogalmr{t.Erint6sre- vagy ak6xan4lkiit is - z kem6ny (gy anyagok teljesen elvesztett6k szilifuds6gukat, lehetett form6lni a tergyakat, mint a gyurm6t.A hiretlenkeddket, akik Urit azonnal csal6nakbdlyegeztdk, kezdetben megzavarta, hogy tdbb sz6zmes emberis k6pesa f6mek meghajlitas6ra, nem is olyan m6rr6kben, ha mint Uri Geller.K6s6bbaztdnmindenkitcsaLinakkililtottak ki,6s ezzel leziirtnaktekintett6kaz iigyet. Uri iin6lerrajz6ban lefrja,hogymik€ntjelent megez a furcsatuIajdonsdga. N6gy6vesen vdroska egy j6tszott,amikoregyparkjfban szer csak egy kis f6nyl6 gitmb kiizelitett zizegve a homloka fel6. Amikor hozzr6rt,egy erdsiit6stdrzett6s etijult. (A jelens6gval6_ sziniilegegy gi;mbyilwmlehetetr.) 6rdk milva t6rt csakmasiihoz. Nems€rirllmeg.de lesteben olyanv6llozds menrvdgbe. amiro-i kia sebb-nagyobb f€mtfgyak - kanalak,6ramurat6k meshaioltak a kezdben. El6szdr csakbariirair szdrakozratra, kd5bbb tdbb isioldban

136

I{XISIALYOX G6[![ IINAI,Af,,SZE'ITOBBIITT

kiil6nkamatoztatta is fell€pett, majd kiiliinbdz6 sz&akoz6helyeken leges k€pessegeit. F6legNyugaFEur6p6ban v6lt 6vekkijzep6t6t isment6. Az 1970-es 6s az EgyesiiltAllamokbanl6pettfel, hiv6k €s gyrildlkddijk kereszttuviharosindulatokatv6ltott ki az emberekz6ben- kiiliinds k6pess6ge megpr6biltek bebizonyitani,hogy kiilijnleges k6b6l. Nagyon sokan pess6ge pusztdnszemf€nyveszt6s. Uri Celler m6r 169nem 6l rcflekorf6nyben, hosszi 6vek 6ta befoglalkoztatjdk.Tiibbnyire az a dolga, hogy feliiljtin nyatarsasdgok fiiltttt elhaladvamegmonddzsungelek egy repiiltig6pre,6s sivatagok, ja, hogy hol van arany, ol^i, viz vagy valamilyen,a meglendel6t6r€1, emberkent feltehetd,hogy eredm6deklii isviny. S miuten gazdag m6r nemv6llal,de az eltala Nyilvinos fell€peseket nyesen dolgozik. kivtltott vita a mai napigtart. ftigegymdst6l 6s A r6gi korok kov6csaiJapdnban Damaszlarszban a getlenill vett6k€szre,hogy a sokszori6tkovdcsolds gyengemin6s€gii k6szithet6 rendKviil feljavitja, szil6rd,hajl6konyac6lpenge iintdttvasat - a magakor6bana damaszkuszi kdsziiltfegyvereklebel6le Pengevel volt. Perszeaz alab kovacsohak fogalmuk gy6zhetetlens€ge legendiis fontoss,gft6l, az semvolt a kist6lyhibrl eloszlds6r6l, iitvdz6 anyagok a A 6ket a megolddsra. kovecsoktapasztalatat de a gyako at r6vezette k6s6bba fizilosok lds6rletei,elm6letimunrn6mitkdk,technol6gusok, tovrbb, s mdram6r nagyj6b6lisme{iik a kiiliinbbzd kdssdga fejlesztette egy Ezek ismeret6ben szilftd 6s nem szil6d anyagoktulajdonsdgait. 6sopvezet6kdpess6ge de anyagnak nemcsak szil6rds6ga, eleL.tromos a is tikai, mSgneses tulajdonsrgai levezethet6k A technikai fejl6d€s tovebbi 6llom6sainis voltak m6g vtuatlan Kezdetbenp6ld6ul a vasriti kocsik tengelyei bizonyos meglepet6sek. haszndlati utdn hinelen, mindenel6zm6nyndlkiil vtuatlanuleltiirid6 hogy egy-egydarabramilli6szorhasson tek. Ehhezaz sziiks6ges, vezessen. nyom6-6s hiz6el(i, s ez v6giil is az anyag,,kifi4radis6"-hoz ha 6les bemetsz6sek vanCstikkenhetaz anyagszilrrds6gaakkor is, emiatt az els6 brit gydrtmdnyf lttkhajl4sosrepiinal rajta. P61d6ul egyik pilla6vek v6ge fel6) nagy magassigban ItjIg'pek (az 1940-es felrobbantak. Hossaiideigsemmiokotnemtaldltak natr6la mesika ablakoksark6b6l a kataszr6f6ka, mignemkiderult, hogy a szdgletes - a fesziiltsdgtiibblet hatdstra- kis reped6sek indultakel, s ez vezetett Uri ez6rtlekereKtettekaz ablaksz€lek.) a katasztdf6hoz.(A g€peken jdhetazonban ilyen okok nem Geller6s mes,,f6miajlit6k"esetdben tiir€stek sz6ba,hiszenaz altaluk hasznrlt kanalakonsema fdraddsos hatrsdnak nem volt semminyoma.Azt sem nek,sema bemetsz6sek

t37

1!TOI(Z{TOS ER6I(?

mondhatta senki.hogy Uri 6s t6rsaicsaka puhafdmeketr6szesitik hajlitottak 6lomtbrgyakat. merta legritkabb esetben el6nyben, vita alakult ki. A kutat6k kdriil rendKviil €les Uri Geller szem6lye vizsg66 ellenszenv€t magais k6ts6gkiviilkivi\ta ^zzal,hogy a hosszri nem komolyana l6ddsokingeriilttdtett6k, s term6szetesen 6rdekeltdk Nyiltan hangoztatszilSrdtest fizika, vagy a biok6miaelm6letikerdesei. p6nztk6mi az6rt,amit tud, mint ahogyegy operata. hogynemsz6gyell sem 6nekes vagyegy heg€diivirtu6z ingyenl6p fel. A kutat6kellenszenazt €l€t6nek iivid id6szakeban) egy v6t csakndvelte,hogy (legat6bbis sz6kapja.Tril sok,a tudom6ny dllitotta,hoByaz energieit UFO-kb6l az dolgot mijvelt; nemcsaka telepdtiiimdra maig megrnagyar6zhatadan (tiszrdnbtir) volt otthon,hanema pszichokiban,s a clairvoyance-ban t nezisben azazkisebb-naSJobb is, tuirgyakat dott mozgatni,,akaratereje " se gitslglvel, vagyelektronikus meg." berendezeseket,,bolonditoft jelensdgekp€rszem6r kor6bbanis el6fordultal. Egy Mindezek a p6lddulan6l tud6sit,hogy CeorgeWaltonportsmo1662-es feljegyz€s (USA) egy bizonyosemberkdmyezet6ben meghajlottak a uthi h6zSban vastagkulcsok 6s az ajt6zdrat f6ffidjai. N6hdnyesetm6g elsz6rtan felbukkan az ircdalomban,de ink6bb csak kuri6zun*6nt. A hires pszichol6gusr6l, feljegyezt6k.ho$/ fiatal kor6Carl Yungr6l p61d6ul ban egy fdmk6s n6gy darabrarobbant sz6t mellette; ezek az esetek voltak alhoz, hogy brirki is odafiazonban ritkdk, til elszigeteltek tdl gyelt volna.A tudom6ny, fizika kiizbenterm6szetesen haladtaz a megismerds6ben, biztonsdggal de 6llithatjuk, anyagtulajdonsrgainak hoEyaz ismerthatdsokkal lehetetlen olyan m4rtikfr ldgyulist okozniaz anyagon,hogy a szildrdsdga h6mArsikletvdbozds l a tdredekZre nalk esse rksaa. l9az llyan, hogy er6selekromos, vagy m6gn€ses t6rben kiss6megnyLilnak, vagydsszehiz6dnak mdgneses 6s a az anyagok a t6r gyenge kicsiha6s.hogy kristdlyok ir6ny6t6l fijgg6en, ez annyira de 6s Uri Cellerk6pess6geire semmikeppen admagyarrzatot. nem A Geller kiiriili €les vita sok klrtat6figyelmdtfelkeltette. N6hdnyuk,hanemis sz6les kdrii,de legalebb dokumenteh vizsg6latba kezdett [1]. Erdemes n6h6ny vizsg6lati anyagba betekinteni.

AsT,AN[oRDr uzsc,{rAToK
A vizsg6latoksoraa telepetia-Kserletekkel kezdijddtt a StanfordResearchInstitute-ban.Uri Gellert egy kett6s fahl, vifiisr6zb6l k6sziilt Faraday-kalitklbaiiltett€k, 6s egy t6le 54 mdtenelev6 sziimir6g€pterembenaz egyik terminrlra kiil6nbdz6 6h6kat rajzoltak a programoz6k. Az dbrekata kis6rletvezetdk nem ismert6k,a szAmit6g6p€s szak138

XXI'IALYOf, X.{NALII!SZETROBEAM GOREI

nemtudnem kapcsolatban voltakGellerrel, 6rt6kpedigsemmilyen vak t6k, hogy mi6rt 6s mire kell az ihasor. (Ezt kdtszeresen Ks6rlet_ kettdn6lfigyelt6k me8,hogy Gelnek nevezziik.)A h6romkJs6rletb6l inform6ci6t tudottvenni(1. 6bra),1:30milli6hoza iit ler valamilyen val6sziniis6ge annak, hogy az eredm6nyv€letlen, vagy Udnak szeKkapcsolatos clairvoyance-szal teUesiten rcncs6je volt! Sikeresen is. Ac6ldobozbadob6kockdt tettek, a dobozt lezdrtdk, s6rletekben majd megrSztak. Cellemek meg kellett mondania,hogy a kocka meel, lyik lapja van feliil. A Ks6rletettiz alkalommalv6gezt6k ebb6l k€t alkalommal€rezteigy, hogy a feladatot nem tudja tetesiteni, tehet vrlaszolt. A v6viszontpontosan nemmondottsemmit,nyolc esetben l:l ebben esetben milli6hoz.A kock6tgondosan az letlenlehet6s6ge ellen6riztdk azazsok szdzkis6rleti dobdssodn mindegyikoldal azonos val6szimis6ggel keriilt feliilre [2].
b.

'i:iii

,ePl^es

YK
Ez a k4pjelent neg a temindl kdpem)6jtn.

ft
b

<--€

D

a/\
;rf\J

#n
Ez a kepnegjelent ugyan a kipem)6n, de oban kis intenzitdN,al, hog, Athatatlan maradL

Ed a kepetcsaka sdp netuiftja tdrolta, a k6pemy6n nemjelentneg.

L Abr3,A StanlordResearch hstitute-ban Ui Gelleffel vdgzen kkpitit-k 6tletekercdminJei.Uri Ce et esy olyan heuis6sbeniilt nalybe nidilthuMntok nemhatoltakbe.A kitirlet c4ldryyait egyszinidgep seeitseeivel mjzolaik ki.

r39

ITOf,ZATOS IROKI

Az Ui Gellertt6mad6lcitikusok m€lyenhallgatnak er6l a Ks6rletsorozatr6l, mdgsenkisemtudtamegmagyariizni mert azoksikerdt.A sajt6ban a szakemberek 6s kdr6ben legvadabb a elkdpzel€sek sorafogalmaz6dott meg. Volt, aki (gy vdlte,hogy Uri fog6ba miniatiir ad6-vev6t 6pitettek 6s a stanfordi be, kutat6kkdziil valaki rejtett milooionba suttogtabele a j6 v6laszokat. Ugy gondoltdk, hogy a vev6k6sziil6ket kdzvetleniil Gellerfogidegeihez kapcsoltiik 6s igy tudottkommunik6lni. Ennekaz enyh6n sz6lvais fantasztikus feltevdsnek tcjbbhibdja is van. A kertdsfali Faraday-kalitka mer dnmag6ban lehetetlenn6 is teszia rddi6zest, arr6l nem is beszdlve, hogy a kis6rletvezet6k tudtdka megfelel6 sem v6laszt, miutdnnem tart6zkodhattak sz6mit6g6pteremben.az ac6ldobozba ldF a 6s sem hattakbele.Ennekellendre New York-i ColumbiaMedicalcena terben JohnKey Lind fogorvos ellen6rizte Gellerfogait,term6Uri rdntgent ig6nybe v6ve.A vizsg6lat szetesgn is sordn taldltugyann6h6ny apr6bblyukat, de meg6llapitotta. hogy mindaddigfogorvos nem nyflt Uri fogaihoz, kitvetkez6sk6ppen egyedenegy tdm6ssem volt benniik.Ez volt a szercncse. mert ha dr. Lind akArcsal egyetlen t6m6st taleltvolna,sohasenkinemmossa Urir6l ezta.,fogis le ba be6pitett ad6-vev6" elm€letet. Egy mrsik telepdtia-kisdrletsorozatban Ud Geller egyik feladata az volt. hogytelepatikus tal6Ua egyhuszonn6gy iton ki sz6l6szemb6l 6116 szdl6fti( rajzdt.Gellerazt mondta, igy 6rzi, hogy a k€pb6lviz jdn ki, majd biborszinii kitr6k6l, foltok{il besz6lt. Nemsokdra kije lentette. mostmifubiztosbenne, hogy a k6p egy sz6l6fiirtdt 6brdzol. Az iiltalarajzoltk6pen huszonndgy is (2. sz6l6szem ldthat6 dbra)[3]. Egy miisikkis6rletben volt a feladata. pr6b6ljon az hogy hatniegy (magneses magnetom6terre t€rer6ss6gm6r6)-m6r6berendezds A ma, xim6lisdrzekenys6ge Gauss volt. A f61dmiignes 0,3 t6rer6ss6g6nek indukcidja kb.0.1 Causc ra-aar 2xl0"Tesla).A krserlel lb sordn Gellernem6rt hozz6a berendez€shez. A magnetom€ter szond6jdval k6rbej6rt6k kez6t,€s kiz6t6k, hogy tenyer€ben a lennevalamilyen m6gneses t6rgy.A kisdrletek soninGellemek nem okozottktil6n6sebb neh€zs6get, vdltakoz6 hogy m6gneses tereket keltsen k6zfeje a kiiriil- Olyannyira hatotta m6r6re, hogya k6sziil6k mutat6ja majdnem a maximumig, 0,30caussiglendiiltki rijbb alkalommal A m5gneis. sesmezdkiiinya 6s Geller kez6nek esetleges mozgrsakdzott nem volt semmilyen dsszefiigg€s. kutat6kszerint A mozdulatlan k6zzel is tudottv6ltoz6 irenyi €serdss6gij mrgneses tereker el6dllirani. N6hiiny egyszeriif6mhajlit6si kis6rletetis v6gezrek. Egy viiriisrdz 6segy sigar€z gyiinit k6szitettekaz intdzetben, melyekenmamdand6 140

IGISIALYOK xTMI,Af,SZETI0BSATT G.'R[8 ,

Geller csakel6id6zni. mintegy75 kp-oser6vellehetett alakviltozdst gyiiriiket. deform6lnitudta ezeketa enyhesimogatdssal

;.ffi w
cdl vrlasz cdl vehsz 1

$q),, r\6--\ol q
v{lasz2

o\v4t a

i-st*

,1 2".,.
3ll"6"*4 16
cdl

-.-*97 - -'
valasz vdlasz

n

erednAnye. 2. abrz.Eg s*ercskfsArletsorczat Ndzziik mostmeg,hogy mit iillit egy ndvtelenszerzii,aki ttibb6-kecime:A pszichas Pamfletjenek v6sb6 ismerteUri Celler tev6kenys6g€t. ez besz6l6 Sze okenturiahFullerneveszerepel. azonban vallomdsai. - a,,Bolond jelent6se Uri" lehetne fordita-sa. a n6v,a ,,fuller" ,.bolond" 6s sem A kis brosirSt so!.feld tedesztett6k, a sajt6ja volt rossz: ,,A pszichls vallotuisai cimi pamJlet Uri Geller dolgainak r'sz(NewYorkTimes) Ietes leirdsdt tartalmazza." ,,A pamflet gyes szatirrr,ami lelepleai Geller egyszeri triikkjeit, technihiit."(NewTimes Magazin) leirja, hogy [Geller] hogJan bolona ridd kis k6nyvecske ,,Ez dirja neg az embereket, hogJanhiteti el \)eliik,hogykiili;nlegesadottsdgai vannak.Val6jdbanenneka szatlrdnakaz a cilja, hogy leleplez" ae Uri Geller triikkjeit. (JosephHanlon, Nev, Scientist)JosephHanlon egy rigynevezett leleplez6cikket irt Uri Gellen6l 6s an6l a stanfordivizsgalatsorozaF 16l,amit a lapkonkurense,Nature a kdzdlt.

r4r

moxz Tos !R6I(? lzinistit legpontosabb ,,A pamflet mindeddigGeller m'idszereinek " (MIT Technoloqy Review) tarlalmazz.L Ime, n€hrinyr6szlet a pamfletb6lr ,,Csak kevis btvy'szkeres sok panzt igazi tuigidval. Az emberekaaonban- kiiltindsena ndk 6s az hogy egjetemisik annlira beleestek Mnapsdg a parapszichol6gidba, mig egyolyan 6cskab&visa mint te is,j6l tegdlheL ha ,pszichAsnzko nevezziikazokata szettinteti fel lnagdt. (\4agyarulparafenom6nnek fordulnakel6 - a szErz.6.) Ezirt ne m€lyeket,akik kitriil parajelensdgek csiruiukizainiiges triikkaiket! kEyAI patufenohdn!Ez a legjobbit egy de olta csahi s4ihuira, mint te vagy. Tehetslgtelen, fiatal, jtiklp,fr is pipi utdnad szerisvagy- ielhog, Bazdag hires lehetsz, az dsszes 6s s a.ni t{nhet Sehcsiruilj semmit, igazi bi;vlszkedAsnek fut najd. Sohase mi l<drrya, selyemnadug! VAgjdrtatlan kapet! meg Haszruilj egyszerfrnuidszereket! Mon4d heg a hallgat6sdg&k, hogt akkor ragy erds,ha hisznek benned. ha a showmegbukik, Igy akkor az csakis az 6 hibdjuk Vonj be mindenki a dologba!Monddnekik azt,hogycsodtiksohasem tairtlnnek,ha egyediilvagy!Monddax, hogy szi.i!,sAged a tdnoqa itukre! Mindenkiazt Bondoljamajd mag6r6l, van hogJ6 k kApes ibtesnikre,kiiliinijsena nik. Monddazt nekik,hogt a tc energiddtaltik szdrmazik! Nagy el6nyi;dvan a kdzdnseqe: nuigusokkal szemben. 6k belebulcmk triik*jiikbe, akkor 1)agleg Ha egy buktak Ha jobban hisuek bennekednemsikeriil egytriikkd4 akkor a hiv6k mdg ned.Az a hallgat4slie,anvllik azt hiszi, hogy igazi dolgokatcsiwilsz. nemtdrddik vele, hogy milyen egyszeriia tli.ikkiid, vagy hogy meddig tan, atnig csiru1lod. biiv6szeknek A tngy triikkijket keII csiruilniuk is gyorsanfu emberek urutkoztah hafAl percndltovdbbtaft egy elefdnt ebiintetAse. bfrvAv emberek Egt euei el6tt pildliul egy n6t tud a lerekbegtetni, najd ehifietni. A nAzdkefte csaka |dllul.at yonoBdben 'Hog! a fenibe csirulha?'De te csakbeszilj rryuSatlik ls eztMrdik: godtan!Hisl percedis t'an arra, hoSyegykulcsotneghajlits, 6s ugyatazok az emberek nagukonkivtil lesznek! BeszAIj szerlnyen As vkelkedj caendesen!Mindig szerAnynek hatsz,ha azt mondod,hogy a7 er6d valahonnankiviibdl jain. Mint a gltigyitlik, akik azt fltohdjdk, ho$t Isten ereje E!6gyit. CsinAUngy, mintha meqlepnAnek sajdt triikkjeid! Legdl ndhanegijedve! HanSod IcgyenSszinte!NZq2 emberek a7 szemibe,amikor hantdzolnekik! Ha pedig valaki mjtakap, akkor nyugodtannevezal hazugnak!Moh.ld az ijsdginiknak, hop ha a kitelked6k nemhiszik,amit csinilsz, az az 6 bajuh sajndlod6ket!" MAr ennyibdl is ldtszik, hogy a szerziinem egyszeriien ostoba€s elvakult, hanemnagyjtb6l ismeri a kttrUlm6nyeket csak a lenyeget nem.De n6zziik tovAbb.)

r42

sziTRoBBANT |(fl srillol( ciiRBE riANAun, vagy,ahol ip' ,,Haszndljki mindenalkalmat! Ha olyan szobdban pen kile a bi.tositdh vagyvalatni mdszavar keletke.ikaz elektronos berendezlsekben, csiruilj ngy, mintha te oko.tad wlna! Ha aut'ban wg' 6s bediiglik a motor, klrj eln4zA$az okozott llibdlrt! Ha ee! fdnykdpez'glp elromlik, sajndlkozvavdLlald magadra az okdt! Ha bdrmi bdrmirel t'ftmik, monddazt, hog! te tetted!Niha perszerdse' githetsz ha nemfodul el6 senmi. EB! tucat m6djdt ismeredannak, ha hoElan lehet lerohasztania relefont,va|y eg! ktjla-autotnatdt, 6p' Nem csin6l petulehet'sAged nyilik rd. " (Itt ijra csakcdlozgata szerz6. soha nembizonyit!) de m6st, mint gyanisitgat, term6szetesen semmit soha, hoSl a te 'efid< 6be meehal, mondd ne ,Ha eg ellensiged meg!A rend6r6khiilyik, mig akdr eI is hinnlk. Csakippen hintsd et, hogy mindig e. tijrtakik, s ez megijeszttiged! Zavarja a tudatodnt, hogy milyen nag! hatalmad ran. Menj a gazdag n6khtiz akik neg' qriilnek a. ESP-Aft (extraszenzoridlis percepci6)! Szi)esentejelnek ezArt az iigtArt. Kiiliindsen, ha kAp|keldje JiataL j.jkApii As szetis. Egy csom6pAnzt felmarhatszezekt6la libtikt6l, mig a ftgrendeletiik' nekedvalomi Minden hineres j6, amig ben is csurranharcseppenhet anndljob' kinyomtatjdk. MinAl bbben tdmadnak, azt a jdpofa kApedet az a hiibteLeon Jarof majtl hlveid.A Timeszerkesztdje, ban szeretnek szivessAget neked,amikor csal6nak ewzett. Hdt nem hozott ez tex Atlandoan karari na' n"kc.l a.onnal neghivat haron tu-show-ra. kdriil vittit! Ez mindig a fekzinen tart. E t napon ndg wlami Bad producerJilmet csitudlr6lad. Ha abbahaqyod cso&ik ni ,eMsAL a tunyergelhetsz gt6gtitdsra. Ez a,, ahol nagypdnzeket a kerethetsz! A gy6gyitdsnak van igazi jdv6je. De vigydu! Legaldbbegy vagy kit igazi gtrigJitdsru azift sziikslgedvan ahhoz hoe, az iizlet beinduljon! Mo$ mAgne csiruild,mertfotal vagy, jdkipli ls szexis. Super fuller vd8) (€(sd: szuper bolondr.AhogyI )in Coreyis nondja: "Az, aki aldbecsi)liaz amerikaiakAftelmi kZpessdgAL neg) tdnkre.<" sose Az eddigi dltal6nosgyanisitgat6s6s s6rteget6s utdn most n6zziik meg,hogya parnfletszerz6je szerintmikdntid6ziel6Uri ajelensdgeket? ,,Kanahk is villak gnrbitlse: ezaz egyiklegjobbtriikkdd.Eg) tucat m6^zered ran kgambb. El'szdr is e rbgtb 26 6hzeredetmondod el. Ezt akkor haszn6lod, nincsalkaltad el6z6leg ha ebkAsziteni kmalas d4. KAtazo os karuiat kirsz. Egymdsrateszed 6ket,igy nindenki ltuja, hogyegyfotmdk. Mondd azt, hogy kAtkaruil kell az iisszehasonlltds miatt! Add oda wlakinek az ellendrzdsre haszndb kanalat! Mivel nem euel akarsztriikkdzni, se ki semfi$)el oda, hogy kicsit meghajlitod, mikiizbe odaadodwlakinek. Euel nuir kisz is a dolog. Ezutdnadd oda a hajlltandli kanalat egy n6nek,hog! fogja meg! Simoqasd rheg

TTIOIZATOS IR6If

grdngddenujjaidda Klrdezd meg,hogy6rez-eealamit!A legtaibb nd igtorogya azt mondja, hogy igen. Csiruild ezt tnig naluiny perciS! a hogy azonnalMtszikaz Ezutdnhasonlittd ajssze kdt kanalat! Persze, ehAfts!Mintienkiazt hiszj,hog, a hajlftan&i karuilgdrbilt lnz]. Azt hiszik,hogyezzela benutat6nakvdge,igt senkisem fqyel ftged.Anikor hajlitsd neq az e ehkez6 iftinyba Asnjbtil aztdna ru^ik kanalat fogod, aAdoda annaka n6neh aki az el6bb tartotta. Ezekutdn szentiilhiszik, hogya kauil kdtszer olyanj6l hajloft meq." okdn a n6ket veftec6lba.Azt ellitA szerztiitt ^z olcs6 hateskelt€s ja r6luk, hogy ostob6k,6s nem tudnak k6t kanalatmegkiildnbiiztetni nem 6szre, kicser6lik ha azokat. pamflet A szerz6je egymdst6l, veszik ezzelmft el is 6rulla,hogyfogalma sincs, hogyan zajlikegy vizsg6lat labomt6riumi kdriilm6nyek k6zittt. N6zziiktovdbbl azt mondodaz embereknelc hogy a karuil k& vagyhirom ,,Mindig hdtenkeresatiilmagtit6l is tortibb fog gi;rbiilni. Perszeez nem igaz. De az emberekannyira akarjdk hinni, hogy nihdny tap milva, amikor niniznek a kanilra, ftnjleg azt hiszik,hogytovdbbgdrbiib." A val6sdgban sohasenkisemdllitotta, hogy a f6mt6rgyakk6t h6tig giirbiilnek, alakvdltoz6s az idejemaximum15'20perc,6s ezalatt val6ban szembetrin6 v6ltoz6sokat lehet megfiSyelni,amire kdnnyii eml€kezni. Laborat6dumim6r6sek sordnpedig szdzadmillim6teres ponrosseggal m6mia tovibbi alakviiltoz6sokat. lehet ,,Ha tv-miisorbanhajlitod a karwlakat, kidlts fel hangosan,hogy ,Nezz4h mAgmindig hajlik!<. A televizilj el6tt i)Mk eztnemWdk, de ng, gondoljdk,hogt nemmerszibet mondani,ha nem igaz, hkze a helyszinen iil6k mindentLihak. Ezt a triikkdt mindenfZle tdrsasdgban el lehet s tni. Mindeniitt \)an egy ravidldt6 n6, aki a<t visttja, hogy hajlik a katuiL A triikkhdz a kanalat addig kell hajtoqatni,amiS me8rcpedezik,es i8y lrzed, mindjlirt ehiirik. Ezt m.fi szrimtalanszor csintiltad, Aspontosan tudod, hogy mikor kell abbahapnod. A kandl ugyan 6pnekLitszik, de a fdm mdr olyan Blenge, hogy a legkisebb nyorruis hatt^dru is meEgdrbiil." A pamflet ir6ja nagy ivben kerilli a laborat6riumim6rdsieredm6nyeket. Ha az emlitett hajlitgatdssalegy femtidgyat .,megpuhirunk", akkora sok-sok apr6reped€s tiirdsutiinisj6l letszik, ilyen tdl6sa de tipussal Ks6rleteknel tal6lkoztak. a nem KTitdNtEcES TEMOIVOZETIIGN lIzsc,lLAToK v6czETI Titbb kutat6int6zetben vizsgeltakaz Uri Celler 6lral el6id6zenkiiis liinle8es hatiisokar. Eldon Byrd.az Egyesijh Allamolegyikhadirent44

GORAE ruMl.AI( SZETROB&{NT N STII,YON

ger€szeti kutat6int6zet6ben azt vizsgilta,hogyUri Gellermilyen [4] hat6st kifejtenia nitinol nevLi tud kiildnleges fdmdtvdzetre. nitinol A kitriilbelill 407onikkelt es 6oqolj,tint tart^lftraz.Ez a f6mdtvitzetakkor m6gviszonylag djdonsdg volt, ,,eml6kezd fdm"-nekis nevezt6k. Az ebb6la tdmb6lk6sziilt t6rgynak erdekes tulajdons6ga ha erevan: deti alakjukat megvdltoztatjak,ut6naforr6 vizbe helyezik, f6ms a tdrgy visszanyerikorebbi alakj6t. Ezt az otvozetetaz€rt fejlesztettek ki. merta mesters6ges holdakantennei felldveskor ,,osszegy6r6dtek", azonban az antenna ha ebb6la fdmb6lk6sziil,akkora piilydra6llitds uten k6nnyen visszanyeri eredeti alakja!. Ma mar kereskedelmi forgalomban kaphat6, a vizsgdlat is de idej€nm6gcsaklaborat6riumokban haszn6lt6k. Az els6Ksdrletsorin Gellernek nagyobb egy darab nitinolb6lk6sziiitf6mdarabot adtak, ezensemmilyen 5m v6ltoz6st nemtudottel6iddzni.Ut6naegy v6konyabb dr6tot kapott:rdvid simogates ut6n a dr6tonegy szab6lyos f6lkdr alaki pfpocska keletkezett. Ezuten forr6 vizbe tett6k a dr6tot, ^zt vi4rva,hogy ijra kiegyenesedj6k, ehelyetr de 90'-osszdgben meghajlott. tetezte EzL rnegaz is, hogyalakj6rakkor semnyenevissza, amikorfon6 lrng idl6 tartott6k. k6sribbiek A sor5n rdntgennel dtviligitottak, hogy megvizsgdltdk anyaglcistSlyszeraz kezet6t, dej€lent6s elv6ltozdsr taliiltak. nem Mindiissze hajlites a kajrnydk6n lettekkissd nagyobbak nitinol-kisriilyok. a A kisdrletvezet6, Byrd,megpr6bdlta ekjid6zni njrinolon a ugyan^zt gitrbit6st. foB6k6s Bunsen-€96 de n6lkiil,puszra kezzel leheterlen ez volt.Higany-klorid segits6gdvelpr6biilkozot, szimirva, is arra hogyez azer6sen konod6l6 anyag megtudjapuhirani dr6tot. nitinolazona A banelleniill6nak mutatkozott. Nemcsak higany-kloriddal, mesanyade goklGl semsikeriilt megpuhirani minrrkar.Egy dwet k6s6bbm6sfia zikusok tdrsasdgdban Byrd megism6teltea nitinol dr6tos kjs6rletet. Ujra f6l millim6ter dtmdrdri dr6ror haszn6tr. Gellerenyhe simogariissal fjra meghajlitottaaz egy6bk€ntmerevd.6tot. Ezen is - akiircsakaz el6z6kisdrletsor6n kis 6tmdr6j6. f6lk6r alaki dudorok keletkezrek. A k€s6bbi kdsztallogrrfiai vizsgiilatok ezdrBls€mmutatrak semmiki f€lejelent6s elvelbzest, csakigyminregy€vvelazel6rt. A I$N,T ri],tAMI IGYETIMEN WGZETT \,lZsciIAT A kentiAllami Egyetem fizika ransz6k6n wilberr Franklinransz6kvezet6egyetemi tan6rvizsgiilta Uri Gellerfemhajlitisair. Geller n€gy targyat kapott:k6t rozsdamenres ac6lb6l kdsziilr kanalat, plarinaegy gyiiriit6segyrozsdamentes ac€ltiit. kanalakat A puh6v6 annyira tette,

EN6f,? TITOISATOS

is a gyenge hajlitis uteneltajrtek; ptatinagyrirtin eg€szen hogyn6h6ny, a tordskeletkezet! v6konyac€lti pedigfgy t6rt el, hogyGellerm?8 elvitteka esetben azonnal egyes semirintettel5l. A tltgyakatminden lehetds€ge volt arra,hogymegsem tiibb6 kisdrletutiin,6s Gellernek nap6szt5z6 elektronmikoszk6ppal kds6bb {iket.A feliileteket 6rintse tatttr6st olyanjellegii Az gyit6sban megvizsg6ltdk. ac6lfeliiteteken is tiir6sjellemz6je A vagyfdraddsos a ldltak,ami 6ltal6ban korr6zi6s, platinagyiiriit Geller nem fogta nrcg, csak kijzelitette kezlt a Syijri\hajlitdsnyomat semmilyen felv6telein mikoszk6pos hdz.Az aceh:lj egyik A sz6trepedt. platinagyilrii fiillelni,a tti egyszeriien semlehetett nyomokvoltak' tcf6sre eml6keztetd rideg fgynevezett ttirdsifeliiletdn -195 tdr6s nitmg6nh6m6rs€kletdn, 'C-on el6fordul6 azaz foly6kony a od6bb, m6a jellegzetess€gei Ndhdny sziadmillim6lerrel lStszottak. olvad6spontja olyanvolt, mint amit a platina sik tdrdsifeliiletfelszine (kb. 1773"C) kdriil mutat. sem megjegyezte, semhideget, hogy A cikk ir6ja,wilben Franklin kdzel6benA vizsgrilat drezniGeller kez6nek meleget nem lehetett milyenm6dontdmekel. pusztrn hogya trirgyak nemtudtakideriteni. riivid ideigl6thaA eset6ben leiidsrdra szoritkozott. kanalak ajelens6g az 6s megpuhul anyag kcinnyen t6 volt, hogyGellerujjai aiattteljesen kem6nys€gvizsg6lat soriinv6gze$ de elhajlithat6 kan6l, a kds6bbi a k6zvetlen kdmyem6ga t6r6s ennek nemtaldteknyom6t, m6dsekn6l zet6ben sem. WGZ[N\IZSCATATOK L A LAWREI\CE LIIIRMORI \BORATdTUMEN v6gzett n6Livermore Laborat6riumban RonaldHawke,a Lawrence hogy megvizsgalni, Uri hiiny vizsg6latot Gellenel[6]. Azt pr6b6tta k6pes-e Geller arra, hogy mrgneskdrtydkaift jeleket letdrdljiin, megv6ltoztasson, A vizsgdlat idej6n, az l97Ges 6vekbenm6g gyakan haszndltak Ezeket a k6ny6kat 265 magneskirty6katkis zsebszdmol6g6pekhez. tenel szoktdk feliilimi, de mft 150 Oerstedt6rer6ss6giimdgneses jemegnes is megvdltoztathatja kiirtyeka ftt mdgneses t6r a Oerstedes (A tefnek indukci6ja 0,2 Gauss azaza t6rkb. leket. Fiild ndgneses mrgnespatk6k csicsain6l mdgnea er6ss6g Oersted 6sa szok6sos 0,2 kdzdttszokottvdltozni.) sest€r indukci6jakb. 1000 6s20 000 Gauss Az els6 kisdrletben Gellemek egy lez6rt,lepecsdtelt iivegdobozvolnabefolyesolnia, ez a kis6rlet nemsikebanlev6kidrty6t kellett de kis6rletben Gellermegfoghatta ujjaivala riilt. A mesodik harmadik 6s k6rty6kat.A szdmit6gep mindkdt esetben kimutatta,hogy a rajtuk le146

GORBI IqNIIAK, $ZETROEBAI\T [RISTA],YO(

v6 inform6ciriolvashatatlan, azaz Geller megvdltoztatta k6rtydk a mignesesszerkezet6t. negyedikkiirtyiit nem simogatha$a A meg, csaktarthatta kez6bena Ebben esetben jdtt l6tresemmimaraaz sem dand6v6ltozds. Hawke megvizsgdlta k6t, megvdltoztato{ a kertyi4t Ligy, hogyfinom vasreszel6ket r6juk.Ez kimjzoltaa felm6gnesz6n sezett r6szeket. felv6teleken A viliigosan Iiitszott, hogyGellerkitdrdlte az el6zetesen felvittjeleket,6s teljesen szabelytalan alakrjm6gnesesmez6ket hozottl6tre. Mindezekre neh6zmagyardzatot laldlni.Lehet.hogy celler valamilyenm6donmdgneses tud ldtrehozni, teret vagyk6pes megvdltoztatniaz anyag szerkezet€t,kisrdlyokelrendez6set.vizsgdlatok a A az ut6bbira n€mibizonyit6kot szolgiltafiak. is Termikus haI6s, azazh6hatds kizdrhat6, merta kdnyekat "C-osh6m6rs6kletre 450 kellettvolna heviteniaihoz, hogy a benniiklev6 felmegnesezett r6szekelveszits6k miignesess€giiket,a mijanyag amibea m6gneses de lap, r6teg be volt zerva,mrr 100'C-on megpuhul, eltorzul. enneksemvolt De semmilyen l6that6 nyoma. Kisfesziilts6gii elektromos nemtudjaa t6r jeleket megvdltoztatni, aramer6ss6g midgneses kis hatiisiira mria jcjnl6tre.Ha peranyagb6l kdsziiltk6rtydn semmjlyen elvAltoziis nem szenagyelekromosfesziilts6g valahogy, k6pesszikkeletkezik ami rdkatis el6id€zni, akkoraz igy keletkez6 mdgneses esetleg t6r 6tirhatja a kdnyiikonlev6 midgneses informrici6kat. Azonbanfeny- 6s hangjelens6gnekkellene szikdt Ksdmi,ilyesmitazonban is a egydltal6nnem6rz6kelt6k-

L0ND0NI IdSERTETEK JohnTaylor, a King's Collegematematika- fizikaprofesszora 6s is elvdgzett n6henyvizsgdlatot, hogy Uri celler (6s m6sok)kdpess6geiremagyar6zatot tal6ljon[7]. celler egyik feladata voh, hogy az Iezdrtmiianyag dobozba helyezett kist6lyokon idezzen vSltoz6eli: sokat.A ziirt miianyag dobozoklitium-, fluorid- 6s niitrium-klorid kJistiilyokat tartalmaztak. Taylorleir6sa szerint m6sodperc a liz alatt kistdlyok darabokapattantak sz6tigy, hogy Gellernem6rinrhetre meg azokat. Gelleregy kis aluminiumkorongot meghajlitott leis a ziirt miianyagdobozban. Ebb€na kisdrletben Taylor sajdtkez6ta miianyag dobozfiil6 helyezte igy, hogy celler m€gcsakv€lerleniil semf€rhetett dobozhoz. a Taylor vizsgdlatai vezettek a megsem el olddshoz hipotdzisei sorracs6ddtmondtak. sorozatos A kitik6k, tdmadisokana k€nyszeriten6k Taylorr,hogy abbahagyja vizsgSa latokat, visszavonja 6s iisszes addigidllit5s6t.

t47

IITOIZATOS IROI(?

ABIiEszIK GErrERis
Term6szetesen Celiert kdri.ilvev6nagy hirver6snemcsaka kutat6k, a is Tobben6llihanem hivatisosbiivdszek a 6rdekl6d6s6t felkeltette. megcsin6lj6k, soha de egyetlen biiv6sz tott6k, hogyezt6k is bdrmikor kdriilmdnyek kdzdttmegism6telni Geller6llit6lagos semtudtaazonos ,,mutatvinyait". ArthurZorka,atlantai biivdsz okkultjelens6geke €s specializ6l6felv6telalkalmdval tal6lkozott Cellerdott illuzionista televiv6s egy de rel. A felvetelalattugyankiizelrdllrthatoftmindent. a k6riilm6voltakj6l elleniidzhet6k, a briv6sz k6rteUrit, ez€rt arra nyekm6gsem be Anhur Zorkaegyekiz6leg hogykiildn is mutassa neki k6pess€geit. pengdjii, mrianyag nyelrivillrt vitt mag6megvizsgdlt, kovdcsoltac6l hogyhajlitsa meg.A felv6telutdnegy val,€s ezt adtaodaGellernek, kert-ilt a pr6bfta.Gellerba!kekiildn szob6ban biiv€szek kdr6ben sor pillanat z6be vettea miianyag nyehivill6t, ujjai kcjriilfogtak, n6hany s ny6l apr6dambol(Ia robbant sz6t(3. 6bra). Celler milva a miianyag egymAsiktesztsor6n egy kulcsothajlitottmeg.A bfueszLitta, hogy pedigGeiler m6r tiibb percen keresztiil folyamatosan hajlik a L-ulcs, rdsenlevette r6la a kez6t.

a-

--j-'-

A

&

,,'

qF

3.6br^.A |illa nlantae nfeleszAlrobbant et kexAben.rilat Afthul Ce A Zo*a, eqyhi"atdsos biiv6t. ho.ta, aki - ttircaivalegfiitt - tanija wlt az A biivdszek Gellermozdulataiban 6szleltek nem semmit, ami csavolnakdvetkeztetni. l6sraengedett Zorkaezutdn egy ^zonosvill6val otthonellen6rzd kis€rleteket v€gzelt. Megpr6b6lta mindk6tkez6vel meghajlitani villiit, de nemj6 sikerrel.A peng6t a csak igy tudta foglalatdb6l kivenni,hogy a villa nyel6tsatuba a 6s kalapdccsal 26 megiit(itte. Ezekutiin Zorkair6sbaadtav6lem6ny6t, hogy Cellemek nincsenek,,triikkjei". 148

CORAT XA,\LAI.IIX, SZXTROBBANT I$IST&YOK

l€o Leslie den biiv6sz hasonl6mddon vdlekedettCellerr6l, miuten alkalma volt kdpessdgeitkijzelebbr6l megvizsg6lni.Egy olyan nikkelezettbiztonsdgizAr kulcsit adu et neki, amit el6z6leg lakk6teggel vont be. Geller ujjainak hadsdra n6hi4ny mesodpercmilva a lakk6teg felrepedezett, majd a nikkelr6tegfelkunkorodotta kulcson. A d6n biivdsz sem l6tott semmilyengyanlis mozdulatot,6s semmi racion6lisoko! sem tal6it. amivel ajelens6getmegmagyardzhatta volna.

SzxrPTrKUsoxHAJLiTisR6L A A m6r iddzettparn{letn6tel6n szerzojea mindig mindenbenk6telk€d6k v6lem6ny6tfogalmaztameg, amikor magyaiiatot keresettafia, hogy mik6nt lehet kulcsot meghajlitani: ,,A legrdgyobb nyilvdnosstigot euel a triikkel khet kivivni. A kuhsok szenilyes dolgok, az emberek ivekig megtaftjdk, hogy banitaiknak mutogasxik. Az aut6kulcsok.n kdnnyebb neghajlitani, mi t a hkiskulcsokat, gyengdbb anyagb6l kds.iilnek, ezirt egy asztul vagy egt s16kLdbaalatt is meghajllthut6k. EgJ darabig elterelem a nizdk Jib-elmA' n;el6t a val6di hajlitdsra sor ker lne. Minden aft6l JiiBE, hog't mifile kulcsot adtak, tuinyan figyelnek, men4tire lehet dtverni 6ket, milyetu a riusitds is hasonl'k. Ine, egy lehet6:69: kdrek egl kulc:ot As negnl.en, hol hajlithati me1 a legknnnrebben. Megnondo'n a tulajdonasnalr hag) negpibdlon neg hajliuni, de ne legyen csal6dott, ha nem sikernl. Naha me$' a dolog, niha nem. (Ez arra az esetrej6, ha tilsigosan kdzelr4l nlz ds nem si, Leriihrc a triikk.) UB\ kell i l.ni, hog a tulajdonos tartsa a kul.s eglik ri]it, tnig a nuisikatln simagatan tiibb perLi!. Pers.e nen kjr tinik senuni.Ilyenkor ig, csiruilok,t intha ctult;do| "utik, b.)csdnator l:lrek is Jhlrereszema kulcsot, nondvdn. hogt kns6bb jra negptjbtiloul. LIa a e.6k nedeledkezteka. e86s.r6l ls nir ftgen vatttni w^ru fgyelnek akkor kell a kulc.\ot valahog), meghajlitanl E.t rettent6 gyorsan kell csindlni. de ezutdn ndr minden ren.lben |an. Mittdn meghajlitottam a kulcsat, mdg vtirok. Ot vag! tia pek milya egysaer csakfelkapotn, mondvtin, hoBJ 'na, pftibtiljuk neg mAgegJ,s.e'.<. ujA. janat iqr tafton, ho|y lefedje a kulcs Jel6t, de a truisik r4s. egyenes legJen. Ez tdn izgatottan ig! teszek. mintha ne|jd nc az ,er6., ls ine, sikeri.ih a kts4rle.! KArdbb aLnr eg halom biblidr.t is megeski.is.nek, hogy ldttdk, atnikor a keTembenmeghajlott a kutcs. Nlhriny nap nilw pediq tui aat mondjtik, hogr^atnint kezenbe yettem, ndhti4, nisodperc nilya eghajlott. Aa el6zetespnjbAlkoadsokat mdr meg sent enlitik. A. esetekfellben pedig a.t dllitjdk, hogy tegattibb htirotn tnitene voltam a kulcst6l, mikb.ben az deformdl6dott. '

t49

ERot(? TtTot(z{Tos

a ..fizikejtc. Csak igy gondolja pamfletszerz6ie kulcshajlitds a egyetlen er6miiv6sznek egyetlen bri\'6sznek, ezzela m6dszerel hogy pedigazl a nyilv6n kiilcjndsen a semsikeriihutdnozni hajlitiisokat. el6ttmegyv6gbe. a val6viltozilst,amikora hajles szemiink RLADINGBEN KIJZ^TEK ReadingUri l9E? nyarin megldlogattam CellertLondonkdzel6ben. kdnyvemen dolgoztam. Akkoriban gijmbvilliinmalfirglalkozd a ben. megemli fel. sz6l6kijnyvdben s Uril az6rtkerestem mert az €let€rol

Ha 4.6br^. Liri Gellu katk:ilhajlinisdnak J'mo..anata. a jel.ett ttltjdon ihd itd'trbahajlitand. nyonninka kanalat, erda.eLlenke.6 a: tette. hogy n€gy6veskoriban egy f6nylo, zizegcigiimb regiilt a homlokdhoz. Ar:ra gyanakodlam.hogy a jelensdg gitmbvill6m volt. Uri kieg6szitette k6nyvben leirl a meger6silette 6s apr6bbr6szletekkel ezt dlmdnydt. Azten felajenlotta, hogy meghajlit egy kanalat. Tudtam, hogy kdpesilyesmire. ezdrt azt mondtam,hogy nem sziiksdges; nem voltam errc felk6szijlve.nem is vittem sajSt t6rgya(. Uri legyintett, mosolygott 6s felkapott egy kiskanaLat, odahoztaa medencdjesz6ldhez.Fiird6nadrdgban volt. 6ppentszni k6sziilt. A 4. dbriin bemutatott m6don a jobb kez6be fogta a kanalat. 6s a bal keze mutat6ujjdval

150

GOSBE I{ANAI"IIISZETIOEE^NT I$ISTAI,YOK

gy€ng€den elkezdte d6rzsitlni kanelnyak6t. a Tal6nhtiszmdsodperc gitrbiilnikezdett kandlnyeleaz 6br6n m(lva tithat6an a ldthat6 irdnyban.Ekkor ideadtanekema kanalat,beugrotta medenc6be, lethat6an s gyengdden, nem6rdekehe tovrbb az ijgy. (A kanalat mindenfizikai erdfeszit6s n€lkijl simogatta. merta kiirmealatta hfs nemfeh6redett el. K6s6bb vacsoriinal a l6ttam, hogyamikora k6sthasznelta, akkora kdrmeelszinez6dittt, ahogy birki mdsnak is.) Ui kdnyelmesen temp6zott medenc€ben, pedigzsebre a 6n tettem a kanalat. Mintegynegyed 6riin iit zavafialanul besz6lgettiink, senki semvolt a kdzelben. Az6rt motoszkiilt bennem kiv6ncsisdg,a kaa s nalatkdt-hi4lom percenk6nt el6vettem megn6zrem. 6s Folyamatosan bviibb gijrbiilt.Az alakv6ltozes legfeljebb negyed6ra milva meg6llt, 6sa kanelebben alakban az az6ta otlhon,a szekrdnyemben Egy is ell. fizikuskoll6gdmat megk6rtem, hogyvizsgdlja megaz anyagdr. Meg6llapitotta, hogykdzijns6ges eziistdtv6zetb6l k€sziilta szokdsos enyheszennyez6d6sekkel, anyagokkal. ijtvajz6 Tudom,hogyez a bemutat6 nemtudomdnyos kis6rlet, meggy6de z6d6sem, hogy ezt a hat6st trUkkelnemlehetel6id6zni. metallogA r6fi6ban nemismeretes olyanhates, ityenjelenr6s ami m6rt6k0, lassi j 6ma alakvlltoz6ssal - htihates n€lkiil. A ItusrED-uzscAtAToK ANGLT,{BAN JohnHasted, BirkbeckCollege a szil6rdtest fizikaprcfesszora laborat6riumi kdriilmdnyekkdziift vizsgilta Gellen 6s miisokaris. Tdbb tucat jurotr [8]. Hasalannyal kis6rletezeft szrdmos is 6s drdekes eredm6nyre ted kiirultekint6en6s sziv6san fogott a vizsgilatokhoz.Uri csakritk6n 6llt rendelkezds6re6segyrltal6na kutar6kkal ritkin e\t sz6ha , ez6ft Hastedinl(ebbtizen6ves fiatalokatkeresettKs€rleteihez. nem tudOk tak olyan lftvenyos eredm€nyeket produk6lni,mint Urj, de sokkal kitart6bbak,lelkesebbek voltak. Hast€dis kulcsokkal Ks6rletezettel6szitr, de legink6bb csak a26fi, mert Ks€rleti alanyai ezeketszokdk meg. K6s6bbfokozatosan ,t olyan mint6k hasznilatera, t6rt melyeka kutatdsban hasznosabbnak bizonyultak.tdbb inform6ci6tadtak.Miutiin - mestersdgesen a hatdst - ezt laborat6riumban nemlehetett el66llitani, a konzervativkutat6knemfogadtdkel a kutatds eredmEnyeit, igaz mert ugyan, hogyHasted ,,csapata' 6s m6rhet6 l6that6 6s eredm6nyeket produkelt,de ezeka hatasok nema megszokort m6donjdftek l6tre. Hastedmer a munka kezder€t6i fogva a felszin alatt valami m6jelens6get lyebb,6lhlenosabb kereseft. 6sszegyi.ijrdtt Az adarokb6l vildgoss6 v6lt. hogy ez a hat{s nemcsak fimeken jelenik meg,hanema a

151

TITOKZ.{TOS ER6I9

nemfAmes any&gokon pALLi I, a nenrfimesbiskilyokon. (Perszea is, .ideg kistAlyokon a hat6snem folyamatosnyril6s,plasztikusalakv6ljelentmeg,hanem bzas formdjdban ridegtitr6sk6nt. neheny Bdr eset p6ld6ul porcelann6l ben, a tapasztaltak k6pl€keny alakveltoz6st tudis, juk azonban, hogy a f6meken csak aklor okozhatunk maradand6 alakv6ltoz6st,ha mechanikaifesziiltseggelmeghaladunk egy bizonyosdltaliibanigen magas kijszitbszintet. trill6pjuk ezt ^z rigynevezett Ha rugalmass6gi hatijn, akkor a f6miink mdg egy darabigk6pldkenym6don nyilik, de a nernf6mes lcisdlyok, anyagok eltalaban szinte azonnal eltdmek- ezekaz anyagok legritkdbbeserben plasztikusal. a A nyfjthat6sdg m6rt6ke mindenf6mn6lm6s.A tisztaaluminiumnelez pdldiiuf 137o, al6gyftm6l23Vo6s a lSgyac6lndl 17Vo. Ezekaz 6rt6kek m6r ttnmagukban alkalmasak is aira, hogy elddntsiik, vajon az alakviltoztatespusztak6zzel t6rt€nt-e,vagy pedig eddig ismeretlen m6don. Mert haolyanl6gyac€lra akadunk, amelyeredeti m6rct6nel slEa-kallett hosszabb, akkortudnunkkell, hogyerfe a szokesos m6don nemkerUlhetett sor. Hastedaz alals(valtoziis m6r€sdr€ 6rz6keny, igen dgynevezett nlildsmArd bAlyegeket sztott a kis6rleti tdrgyaka, mert val6szinii volt, r^g hogy a mechanikai fesziiltseg nemlri el eztaael6gmagasrugalmass6hatlirt. A nytlAsm&t b6lyegnagyonegyszerri eszkijz.L6nyeg€ben Ei nem m6s,mint egy vdkonyf6mf6lia, vagy dr6t, melyet a Ks6rled tiirgyunkrafagasztunk. a t6rgy megnyjlik, akkor ez a v6konyf6lia is Ha veleegyiittnyilik, s igy elektromos ellenelliisa v6ltozni, nrini fog. Ez pontosan nagyon m6rhetd- esetleges Az h6mdrs€klet-v6ltoz6s is hat6sa ismeretes, a m€r6si igy hibdk el6gj6l kikiiszijbdlhet6ek. Hasted teh6tnemkizft6lagvizualismegfigyel6seke alapozta m6r€seit.hanem felhasznilta nyfldsm€r6 a b6lyegekkel kapotteredm6nyeket Az els6kis€rletek is. ut6nrovAbb finomitotta m6dszer6t azzal, hogyezeket kis nyfldsm6rd a bdlyegeket 6ltaleban fdmtergyak a bel, sej6be helyezte, hogy megv6dje 6ket az elekrosztatikus zavarokt6l. M6sikigenjelent6s 6vinr€zked€se hogyo HsArbi alanyok volt. nem Arhettek tdryJakhoz, a csakkisebb-nagyobb tiivolsdgb6l hathatrak a tifgyakra.Ez a megszoritds jelentettgondot, nem men a tizendvesek kdziil tdbben I m6tertdvols6gr6l rudr6ka rirgyakat,,hajlitani". is (p6ldeul Akadtak kcjztiik AndrewG. 6s Stephen North),akik 1,J r!1ter tdvolsd|rljlis kepesek vollakvdltoz6sr el6id6zni nydldsm6r6 a b6lyegen. Egy Nicholas Williams nevii firi pedigm6g 3 m6rerr6l, s6t egy alkalom'r,alI 0 my'terr6lis! Min€l v6konyabb keskenyebbpr6badarab, ado$er6 anndl 6s a egy nagyobb megnyflist hozhatl€rrerajra,vagyisann6ier6sebbek jea

t52

NT ciiRB[ xnNAL{q sziTn088 rGrsriryoK -. a hibdk6s - k6zbevdtel eset6n a kiils6 lek. Ekkor azonban m6r6si jiirnak.Ez rigycsiikkenthetdlegtobban 6s a a er6kis m6dsi ,,zajja]" -, ha vastag, meghajlithatatlan is k6telked6k szdmdra meggy6z6bb pr6badarabokat is haszn6lunk. Tovdbbi 6vint6zked6sek segitettekabjelek6l megkiiliinb6ztethessek. ban,hogy a m6Esi hibekata val6di is, Fehagasztoftak olyannydl6sm6r6 b6lyegeket amiketnemkdtdttek ajel6t is m6rt€k. ilyenkorpeld6ul Ha f6m pr6badarabhoz,ezeknek 6s jelet a nyfldsm€r6 kiils6 elekromeresi hiba indukdlna b6lyegeken Azok a m6mos,,zaj"miatt.^U*orM minAkAt b'lyegenmegjelenne. r6sek 6rv6nyesek teh6t,ahol a nyril6si jel kizdnilag a pnibalarabra jelenik me raigzitett nyillismArd bibteqen B.

mjd le6 Gellermegsimoqatta. 5. 6b.^.A szee6tuLajdondban exiistkatalat tuue, Athat6 a tunalata rzen6 nadnigjazsebAbe s az on vette a kepen feL eg, lormdjtit.(A knrknt6t gijnbvilLin hajlitoxameg.) A m6r6sekszerint a paranormdl jelek dbaldban rc;vid idejfrek. csak tapasztaltak szinte mindigrdvidebbek miisodpercn6l. elv€tve egy jelet tdbbmasodperces - ritk6nfordultel6, hogyrdvid impulzusokb6l jelsorozat m6sodpercn6l 5116 10 tovebbtariottvolna.Ez viszontelegend6volt ahhoz,hogy 6lland6alakv6ltoz6st hozzonl6tre.A jelek a nagysAgdb6l is kovetkeztethetiink, a feszijlts€g rugalmas ara hogy kell maradand6 tartomenyon beliil marad,vagy pedig sz6molnunk alakvaltozissal. pr6badarab A nyom6-vagy hiz6feszillts6g6nek ir6igy nlaLis ilmerjiil.miveltudjuk. hoeyhov; rdgziljiik.r belyeger. felrajzolhatjuk ^z er6elosz' azt liibb nyilasm€rd b€lyegsegits6gEvel tel6st,ami a Ks6rletsordn pr6badarabra A nyLildsm6r6 a hat. b6lyeg vizsgelatanak. hatmegbizhat6 mdr6eszkttze a..f6rnhajlitds" Titbb pr6badarabon v6gzettKs6rletbebizonyitotta, hogy a jelek szinlconbandrkeznek,azazeglszerre agrobb tlrrls:an beliil l6p fel ez a hates;egyszeffetdbb pr6badarabonis el6 lehet idlzni a para

r53

TIIOIZATOS [R6ru

normdl alakvdLoztist. azt mutatta.hogy valamilyenkUI6 legesteEz ret keLtenek neguk koriil a kislrlet rlsznevdi. A m6r6eszkdzdkkel azt is kideritett€k, hogya hatds melyiktestr6szr6l 6rkezik, ez miis6s de mdslett a kiilijnb6z6alanyokn6l. Volt, akineka keze,volt akineka gener6lta a mez6t. homloka vagya mellkasa ezt Mivel a pr6badarabokat a kisErleti nem6rinthett6k alanyok meg,azt is vizsgdltdk, hogya kiildnbatz6 v6d6erny6kol6sok hogyan hatottak folyamatra- Ks6ra A letek sorin bebizonyoso doll, hogy ha teuesenlezlir dobozokba helJ)ea W'hadarabokat, akkorj6ral Itengibb, j6val kisebba hatds,de zik megkimutathat6. azonban ,,le6my6kol6s" r6szleges, Ha a csak akkor a batesnem gyengiiljelentdsen. Heromf€le rdszleges drny6koldssal kjs6rleteztekr eldbb vdrdsr€z, aztiiniiveged6ny, majd egy ldgy ac6ledenyaljdba. kdriilbeliil25 centim6ter m6lys6gbe teu6ka pr6badarabot.Mindhifuom esetben tapasztaltak, a hatiislegfetebb ^zt hogy csak n6hdny miisodpercet k€sik,de nagys6ga kdriilbelijl^zonosazzal, mint amikornemhaszndltak dmydkoldst. Hasted megpr6bdlta hogy intenzit6sa fligg-e ,,felt6rk6pezni", a hatds (A a t6vols6gt6l. klasszikus fizik6ban eleklromos m6gneses az 6s terek intenzit6s6n6l kimutathat6, hogya pontszerii. p6lelellromos titlt6sn6l diul a t6r er6ss6get6volsdg a n6gyzet6vel forditottan ardnyos.) m6, A r€si eredm6nyek egy€ elmrien^zt mutattak, hogy nem ilyen tipusli l€p fel, hanema k/sirleti alaqt wlamigen ,,t6rer6ss6g-megoszles" m6don klpes ,$5kuszdlni" ezt a hatdst egy neh til tdvoli, sziik tdrrlszre. Ez azt jelenti. hogy ez a t6rer6ss6g kis€rleti alany test6nek a kdzvetlen kdmyezet6ben gyeng6bb lehet,minr az adotrt6rgykitmydk6n.A m6r€si eredm6nyek vizsgdlat6b6l kiderijlr, hogya trrgyakon, a hely ez ,.f6kusz6lt" kiimy6k6n a t6rerdss6g-eloszlds a causs-gdrb€hez (harangg6rb6hez) hasonl6m6don dsszponrosirhat6. hat6smaxiA mumaa haranggiirbe csdcsdn6l 6smindk6t van oldalon egyregyengiil Az alakviltozismindiga kiiz6ppont kiirny6k6n taiiilhar6. az eredEz mdnyaz6rtis figyelernre melt6,merta klasszikus, ismertterekkel ez ahat{s nemval6sithatlimeg. Az dsszegyiilteredmdnyek segitsdg6vel arra az alapvet6kdrddsre is sikeriiltmegbizhat6 vdlaszt kapni,hogyvatamif6le paranorm6l erd hajtitja-e mega t6rgyakat,vagy pedig a t6rgyakfizikai tulajdonsdgaiban iiin rcfie olyan veltoz6s, melyneksegits€g6vel minregymegliigyulnak. (Ezt a hatast igy 6nelmezhern6nk, a rugalmass5gi hogy hatiir csiikken, ekkora testmdr a j6val alacsonyabb 6s mechanikai fesziills6gn6l elveszti is rugalmas tulajdonsrgait, elasztikuss6, 6s k6pl6kenny6 vdlik.) Az eredm6nyek egydrrelmiien mutaftak, azr hogy az ut6bbiv'lasz felel meg a val6sd$ak.Ha ugyanis igazi mechanikai

[f, Gi'R8E I({NAI,II(.SZ'TROBBANI IST.O,YOI(

magyaakkornehezen az er6k lettekvolnafelel6sek alakvdltoz6s6rt. az lehetezeket eftket kiegyensibozni meg.hogyhogyan rtuhatn6nk el. ne m6rt€kben mozduljanak A t6rgyarigy,hogya t6rgyakjelent6s igy a kat ugyanis felfiiggesztett6knytliism6r6b6lyegvezet6keire, a jdft. is tdbbszdr 6szis legkisebb er6hatds elmozduldssal Elmozdulds. sem semmikeppen okoznemvoltakjelent6sek, leltek,ezek^zonban tor6seket. alakvdltoz6sokat. hattiika szembetrln6 El6szdr is ezt is M6s megfigyelesek al6t6masztottik a feltdtelez6st. - igaz,csakr6vid id6re-, de dgy megl6gyultak, hogyp6la t&gyak Ez is m6g d6ula pdnz6rm6n a kdrdmlenyomata megldtszott. a hat6s p6lddulazt is. hogy mi6rt 6ppena kanalaknyaka megmagyardzza femechanikai az belsci gdrbtilrneg.A kandlgyiirtesakor anyagban magas hoEzt szi.iltsdg keletkezik. onnanis tudjDk,hogy ha olyan akkorez a bels6 ahol m€$€kletre hevitjiika kanalakat, meglSgyulnak, Ugyanez tiirt€nika pa fesziilts6g kiegyenlitodik,a f6mdeform6l6dik. s so_ a helyeken, a gy6rt6s ahol soiin is: azokon ranormdl .,f€mhajlit6s" gytilik dssze, testekelmozdulnak, eltora rAn mechanikai fesziiltseg csiikken. ilyen Az hat6r zulnat,men a rugalmassiigi rendKviilim6don kem6nyed6st kismdrt6kii, 6lland6 de veltozisok aztdn anyagszerkezeti vagyldgyulSst okozhatnak anyagban. az is rendelleness4geket 6szlelt a kiserleteksordn. Hastedmdgneses (99,999obJ moUri egy Egyik alkalommal GeLlemek nagytisztas6gd (A molibd6n kist6lynaknagyon kellettbefoly6solnia. libddn-kistalyr 6rz6kenys6ge.) nem6rinUri alacsony m6gneses a szuszceptibilitdsa, az tette a kistelyL a kezemindvdgigfelette volt. Rdaddsul egyik kis6iletvezet6 sajetkez6ta minta 6s Geller kezekiiz6 tette.Azt tapasztaltiik, majd pedig hogy a molibd6nmint6n eldbb egy kis hajlat keletkezett, mignesessivdb. Ar]a azonban nem kaptakvdlaszt,hogy mi okozhatta veltoz6sdt. Hasted is dszrevette. azt a mdgneses tulajdons6gok hirtelen paranormril a m6don meghajlitottfemt6rgyaknak hajlit6s kdrhogy a p6lusoka p6lusaikeletkeznek. Ilyen mdgneses ny6k6nrij mdgneses puszt6n kdzzelval6 hajlitdssor6n nemkehhet6ek. Szokatlanelekto os lla/.irol is fell6ptek. Hastedezeketel6sz6r akkor tapasztalta, amikor Gellemekegy Geiger-Miiller-szdmldl6t kellettmiikdd6sbe hoznia. az ioniz6l6 Ha radioakivsugdrzds mintegy jelez-El6szar Urit elrovldrezetjaaz &zekel6fejet,akkora miiszer vagy a test6nvalamilyen ralen6rizt6k, hogy nincs-e ruh6zadban a dioakiv fon6s,de ilyet nemtaldltak. kdvet6en mllszenhiteleEzt a sitett6k. majd Geller hosszri ideig koncentrilt.Tdbbsziiris sikeriilt nagykisiil6seket l6fehoznia, amit a mr.lszer egydrtelmiien regisztr6lt - ndh,ny esetben milszerkijelzdjea v6gs66rt6khatiron tilszaa is

t55

TITOXZITOc [RdK?

ladt. A Ksdrletek ely r'szenel a Geiger-Miiller-szdmliil6valegyiirr bekapcsoltak egy miigneses t6rer6ss6gm6r6t - ez a miiszer is akkor is jelzett, amikor a sugifuz6sm6r6. Id€zziik fel a Geller leleplez6s6t c6lz6 pamfletneka fenti Ks€rletre vonatkoz6passzusdt: ,,Mdr r4gfua rcneatem.hogy benutatom er6m hatAsrit a Geiser-sugtindsmirire. 1974-ben lLtndonban dssaej'tt a dolog. Ndtuiny nagt irdwl 6sfi.ikussal ktl1tkoztam. E darab ralltoaktiy anyagot erdsitetten a cip6m ondra. Amikor aa asztalruil tiltiink. d mir6csdyet a kezenben tarw.r iql csindham, mintha roppant m6don erdlkitdnlk, hanqosan lAlegeatem,iaaadtam.Abban a pillanatban, amikor azt nondtam, hogy most yalaminek tijnlnnie ketl, cip6n orrAt az asatal alat egAsaen magasra emebem, kdzvetleniil a m4r6csd ald. A mArd neginlLtlt. Arthur Koestler teljesen odavoh. Ha 6t a ma gam oldal1ra tudom dllitani, akkor nyert i.igyem van. Azt hiszik. hog,.l aJizikusoknak van ann,ttiesziik, hoSy dtkutassanak? U$'an! Ez esziikbe semjutatt- Most mdr persze sosem tudjdk meg, hog,\ mi ti)fiAd. Le het, hog leqkd.elebb mdr nem [es. alktlnnm arra, hogy megcsinriljam e.t u rriikkt;t, de nem baj. Mintlig egy l'pAssel q biiyAs.ek el6tt kell jdrni. EgJs.er tal6n nj vatldst akpitok. Ha eg da?adt tizentt 6yes indiai Jin 6s egy gazdag koreai iizletember mescsindlhatja, en miirt ne reherndn? A legnagyobb csoda persxe az" ha eg| hottatfehdtnasatultk. Ea nig kihiyds, .le dolgozom rajta. A pamfler ir6ja nem rudta, vagy iirsiklotrafeleft,hogy Hasteda Ks6rletel6tt alaposan megvizsg6lta Gellerr.ellen6rizte,hogy nem taldl, e a test6n radioaktiv anyagot. A jelzett m6don rem lehetne meg, sz6lal(atniegyiiit a Geiger-szimlil6r is a magnetom6ter!: kicsiny. a elreitett radioaktiv anyagoknem induk6lnakmrgnesesteret. A n6vtelen szerz6ezzel is csak azt bizonyitja, hogy teljesent6j€kozatlan a szakszerij m6r6sek, vizsgelatokvildgrban. A kfs6rletvezel6k arla is Knosan iigyeltek,hogy sztatikuselekrcmosjelens6gek ckozhassanak ne m6r6sihibekat.T6bbsz6ris 6szrevet t€k ugyanis,hogy a vizsgillatokalatr n6hanyelekronikus mdr6eszkdz 6s videokamera egy darabighibiisanmtikddittr,maid minden 6tmenet nelkiil rendbejdtt. Ebb6l azr a kiivetkezter6st vont6k le. hogy dlanibem ruidon - ideiglenesen - a ttillak elektromos vezet1kdpesslge is meg'.dltozhat, aminek oka az antagok szerkezetinek me?vdhoziisdban keresend6. Mindez, valamint a r6gebbi.hasonl6esetleiresok sora arra k6sztetteHastedet,hogy megvizsgiilja ezel<nek eleklromos az rendelleness6geknek keletkezesi kdriilm6nyeir.Egy egyszerlim6rdeszk6zt szerkesztett, amellyel az elektromost61t6smegjelen6s6t. vagy a tdltds csitkken6s6t leheren6rz6kelni.Ezekbena kisdrletekben m6r6a

l$lsrillof, cdruE &NAr,|Iisz[TRoBB,NT nem mert csak fejheztermdszetesen drhetetthozz6a Ksdrleti szem€ly, A szoligy lehetett minimalizdlni mdrdsi a hib6kat. tovibbi biztons6got g6lta,hogyezt az 6rzekel6 fejet el6bbegy vezet6Ekerccsel vettdkkorhalisokt6l. a leveHa be,amitgondosan szigetehek elektrosztatikus az jelen volt valamilyen g6benmdgis elekromos tdlt6s.akkoraz ebb6l Ilyenkor az 6tzdkel6 keletkez6m,gnesesteret ez a tekercs6rz6kehe. fejenmegjelent t6lt6st egyszeriien m6r6si hibanak lehete( betudni. Sziilettek^zonban olyan m6r6si eredmdnyek amikortdlt6smozgdsnak is, m€gis megjelent vagyeltrintaz6rz6kel6 fejen. nyoma semvolt,a tdlt6s hatesra k6s6bb m6gvisszat6rlink. Ene azrijabb Osszefoglalva tehiitazt mondhatjuk, hogy a kis6rletialanyokdlnem kiz6r6laga f6mek szil6rdsegv6ltoziis6ra tal kivdltott hat6sok vezetokdpessdga mdgneses 6s iukorlatoz6dtak, az elekFomos mert hogyHas lajdons6gok megvdltoztak. m€genn6lis fontosabb, is De ted vizsgelarai viligosanrdmutattak ana, hogynem vaiamifdl€ kiil(ahogyeddighittdk),hanem anyag s6 er6 okozzaa v6ltozdsokat az ideiglene' Itig;uld:adll a lurcsohatdsolmogoll.ipy \egiil i. kristdffizikai okokatkell keresnie mdgiift,hogJ, anyagszerke.eti, nilrt is 'aittozhat meq ideiglenesen olyan jelentds mdrtdkben az ani)agokszihirdsdga. vdlemdnye szerint dsszes az vdltozds anyag az szerkezet6Hasted nek veltozrsefa vezethet{i vissza. negwibozikakdr a kristdl'os, H{1 akir az amorf anlag s.erkezete, m;ndenkAppen e. szikirtlsdgi, elekrronos, h.iyezedsi As mdgnesestulajdonitiguinak iltoztisdvaLjdl egyi,iu. dgy keletkezik, hogy- ma m6gisH^stedszerinla ldgyul6s meretlen m6don iiresed€sek. ricshibdkkeletkeznek anyagban. az Ez a ttmek esetdben azzaljir,hogyklptlkenrekkiviilnak. Amint vissza(krlstiilyforma). anyag visszaalakulazeredelj struktdra az nagyiiib6l (Ugyanigy tcjbbitulajdons6g vilbzik. Dyerieredeti szilerdsrgrit. a is tehiit egyszerre m6rhet6a szil6rdsegi, elektromos vezet6k6pess6gi. m6gneses rendelleness6gek is.) stb. sora

A FRANCL{ KUTATASI ER[DME]\\TX Uri Gellerp6lddja nyomdn sokankipr6b6h6k. hogy vajonkepesek e arm. amireGeller.Egy fiatal franciaf€rfi. bizonyos JeanPierreGi rad. gy6gyszertiri elad6 amat6r 6s bijv6sz r6j6ttana,hogyhasonl6 is hatasokat k6pes el6iddzni. El6szdr csakisrner6seit, baretait sz6rakoz latta.k€s6bb mesok felfigyeltek igy keriill kapcsolatbaPechiis 16. a ney Uginef6mfizikailaborat6riummai. Ebben labofat6riumban a fejlesztetdk a Concordc ki reptjl6g6pen haszndlt f6mtttvdzeteket [9]. ts7

BR6K! TITOI{ZATOS

v6gz6C. Crussard J. Bollvaistmi{s 6s vizsgiilatokat Az ellen6m6 Nem nyriliism6rci b6lyegekkel vSlasztott. mint Hasted. megkiizelit6st a hapr6badarabok segits6gEvel regisztrdlt6k veltozrisokat, 6s v6kony pr6badarabokkal. Mivel tudt6k, hogy hajlithat6 nemnagy6s nehezen v6geztekEnnek egy Ks6rletsorozatot Girardamatdr biiv6sz, el6zetes tdbb fiancia6s kiilfitldi m6r6si eredm6nycit bemutattiik filmanyagdt, tovdbbszigoritottdk maesi, megfigyel6si a Segits6giikkel bliv6sznek. gyanis mozzaha Ez6rta kes6bbiek sordn, a legkisebb m6dszereket. tekintett6k. m6r6st 6rv6nytelennek natotis 6szlelt6k, akkor az eg6sz hiszat teGilard-ral,amib6lmindossze Sziizdtven m6ftst v6geztek teljesen hib6tlannak abszolitszigorrinak. 6s kintettek hosszri. 8-17millim6ter 6s 6tm€M6r6seik sordn 25-35centimdter Ezek6ltal6ban kajnnyii aluminium-otvor6iri f6m rudakat haszn6ltak. sz6ntaftalmf acdl-6s zetekvoltak,de felhaszn6ltak 6s alacsony 162(Az els6 mdr6sekn6l mindigkisz6molt6k is. magn6zium-otvdzeteket sziiks6ges er6t.) az meghajlit6s6hoz ds megm6rt6k adottmintadarab k6pes kifejteniilyen mdEgyember6ltal6ban 20-38Nm nyomat6kot volt retii testeken; Girardmaxim6lisan Nm-esforgat6nyomat€kot 28 edfeszit6ssel. kdpes el6mi,de eztis csakl6that6 sorenGirard-nak 25 centim6ter egy hosAz els6publikeltmdr€s diraluminium-iitvijzetb6l k6sziiltrudat saj, 8 millim6teri4tmdr6jii kellettmeghajlitania. Enneka pr6badarabnakkritikushajlitisi fora gat6nyomat6ka Nm volt, amit mer lehetetlen 15 liithat6er6feszites n6lkiilteljesiteni. vdgezt€k a m6r6st, fgy el hogyaz el6zees ellen6rz6sutdn a f6m rudat tdnik el6tt eg, bzdrt iircgcsdbehelyezdk.6.saz (Magam l6ttam a filmet,ami minden eg6sz kis6rletet filmezt6k. is ezt objektivmegfigyel6t meggyiiz arr6l.hogynem csal6ssal k6sziiitek a kis6rletek.)Girard az eredei fefi r\\dat nemArinthette meg, csaka lezirt iivegcsdvet tarthatta kez6ben. a Koncentrdlas uten,amikorigy 6rezte,hogy vafamit sikerilt el6rnie.a mig ,ni dig lcatirt csd)et visz-' szaadta egyikkjs6rletvezet6nek. az A csdvet tanik eldttnyitott6k fel. s azttal6ltrk,hogya nid meghajlott: k6zep6n6l egyenest6l a az mintegy2 millim6terelt6rtel! jert. Egy m6sikm€r6s kiiliintiseredm6nnyel Egy 30 cm hossz6; is 17 mm dtm6r6jii, rezetnfi^ln 26 aluminium-iitvitzetb6l 2Ea k6szllt jelz6sekkel rudathaszn6ltak. melyetmegfelel6 ldttakel, hogyne lehessen kicser6lni. Ezutan odaadtak 140kil6s,rendkiviilerdsemegy bemek,hogy hajlitsameg.A f6fi legnagyobb erdfeszit6se ellen6re kicsielhajl6st, legfeljebb millimeteres semtudottcsakegynagyon 0,6 deformrci6t l6trehozni. Ezut6n megieliilt6k a sikot,ami menr6n azt ez a deform6ci6l6trejiltt. OdaadtAka rudat Girard-nak is, aki feltiirte 158

ctiRB[[,{NAI-{{" TR0E&{NT szf fi&s'rAr,yol(

gyrifli,vagymiisfemtftgynemvolt a kez6n),6s ingujj5t(semmilyen hogyegyikv6is azt egymiis ut6nn6gyszer meggdrbitette olyk6ppen, gdtjobb kezdbe ddrzsdlte. lgy vette6s bal kez6vel enyh6n simogatta. rigy,hogybal kezelegk6tszer hajlottmega njd, majdnjb6l k6tsze. volt feljebbcjtcentim6ter magassdgban a rrd felett.A krs6rletvezet6k 6s filmkamera 1.m6teffe iiltek t6le mindk6toldaldn, az esemdnyeket leMindenegyeselhajl5s utenaz egyik kis6rletvezet<i is riigzitette. mig a m6sikGirard-ra firajzoltaa meghajlott kontrjrjiit, nid alakjdt, gyelt. A legnagyobb szemmel nagyszeflien is lehajl6sokat szabad alatt k6riilbelul10-20m6sodperc hete$l6tni. Egy-egyalakvdltoz6s minden egyesesetben megkbvetkezett A rfd h6m€rs€kletet be. felmelegeddst lehrildst. vagy m6rt6k, esetben taldltakjelent6s egy sem Girarda m€r6s sorin a kezdetben bejelirltdeformici6s sikhozk6pest n6lkiil. 34'-oselt6r6st hozottl6treminden fizikai er<ifeszit6s a vizsgelatok megdllapitott6k. a mintadarab hogy A laborat6riumi - teh6,rjelent6sm€rl6kbenmeghajlisok hely6n mintegy 21qo-kal lett kemdnyebb, a rid k6t v6g6n6l. mint Ellen6rz6sk6ppen azonos egy m6rt6kben. Ehhez75 Nm-es mintadarabot meghajlitottak is hasonl6 kdtszerese annakaz er6nek, forgat6nyomatdk kellett, ami legalebb kis6rleteket vdgezfgy amit a 140kg-osember kifejtett. ellen6rz6 Az t6k, hogy egymdst6l cm-remegt6masztottiikrudat6s a k6t ti20 a maszt6k kiizdtt1500 N-oser6velmegnyomtak. Egy djabbKs6rletsorozatbai Girald-nakacilrudakat kellett meghajlitania. A kutat6int6zetben olyan kiildnleges(savdl6, nem feromdgneses)ausztenites ac6lt ielftottak el6, amely kereskedelmi forgalomban (Az ausztenit ac6legyik allapota" a nemkaphat6. az amiben vasatomok a kist6lyr6csfeliilet6nhelyezkednek C6ljuk az volt, hogyaz ausztenit el.) (A nartenzitt4,/a16 6tdakrl6sdttanulmdnyozzrk. martenzitolyan iitv6zet, amibena vasatomok kistelyok kdzepen elhelyezkedhemek, a is ds peez mA ferromdgneses.) mintadarabok A dtmAEe 7 mm, hossais6ga dig 88 mm volt. A pr6badarabokat 1050'C-on leveg6n kem€nyitett6k 6s egy6r6ras6fiird6be helyezt6k. miir bizonyosan megneses A nem szerkezet{ ac6lrudatat bejelttlt6k6s m6g egyszer ellen6rizt6k magneses tulajdonsdgaikat. Girardaz els6flidon semmilyen veltoz6st nem tudottldtrehozni. A md5odikar megtudla h,jlitani. nohda rudaleldneeB) rjvegmiir cs6be helyezt6k aztleziirtek. kis6rletsorozat 6s A hiiromKs€rletvezejelenl6t6ben t6 €s n6gytanr.i zajlott,6sezt a m6rdst filmre vett6k. is Amikor Girardvisszaadta iivegcsbvet, kivettekbel6leaz ac6lruaz s dat,jelent6selhajl6s letszott nid egyik v6g6n6l, mindk6tv6g6n a s e6se nuignesessA vrilt A harmadik ac'lru.datnem sikeriilt Girardt5q

moxzaTos tR6Ig ,r.iSnesesekki vlihak, mlnt nak meghajlitania, a nid v6geiugyanrigy de az el6z6 kis6rletben. K6s6bbmegpr6bilt6klaborat6riumikdriilmenyek ktizdtt mesters€gesen el6id6zniea a m6gneses is rendelleness6get. de nemtaldbak olyan eljdrasl, amivel a nem m6gneses ac6lt mdgnesessd lehetettvolna ,talakitani. Ezek a megfigyeldsek arra utalnak,hogy is Gimrd valamik6ppen dtalakitotta kistdlyok szerkezetdt. a Egy djabbkis6rletsorozatban v6konydi.aluminiumlemez kenegy m6nys6g6t ndveltemegGirard rigy. hogy csaka E\terAbe helleztdka lemezk6ket, igy is, hogy a lefiezek egy iiregcsdben 6s vohak lezdna. A feladatotmind a n6gy esetben sikeresen v6grchajtotta. lemezkeA m6nysege mindketoldalonlegaldbb 20-307d-kal megnijvekedett. keA m6nys6g-niiveked6s legeriisebben lemezk6k a k6zep6n mutatkozott, gyeng6bben a szdlein hatott. a vizsg6latot labomt6riumokban Ezt m6s - hasonl6 is elv6geztdk ercdm6nnyel. fels6rdtegeltdvolitdsa A utdn elekronmikoszk6p alattj6l te$zoft,hogyjelent6sen megvaltozott a helydn kistdlyhibdkszdma, a eloszldsa m6rete. 6s ,,felkem6nyed6sek" Ez okoztaa kem6nys6g megndveked6sdt,ugyanilyen de hibakm6stipusi eloszlesamintadarabok a is el6id6zheti. Ugyanez ,,megpuhul6s6t" titrt6ntp6ldrul akkor, amikorkristelyok,vagy mtianyagok er6s az bels6 feszults6g hadsirasz6trobbantak. A kontrollm6r6sek soiin azt tapasztaltek, hogy azonosanyag{ le(gy mezk€ket tudnak csak,,felkem6nyiteni". hogyba mindk6toldalra meghajlitjdk 6ket.m6ghozzd nagyon kicsi,legfeljebb rnrn-es 50 sugani - mint ahogyerr6l videofelv6telek taniskodnak kdrben.Ezt viszont is - Gimrd semmiszin alattnemtehettemega Ksdrleteksonin.Mes m6donfgy tudtak el6mihelyi,.felkem6nyeddst", egy300MPanyohogy rneskifejt€s6realkalmas6ri6spr6salatt dsszenyomtek pr6balemezt. a jelentdsen Ekkor vismnt a lemez elv6konyodoB. nyen nagysigLi erd egy nyitott teny6rben fekv<i, vagy iivegcs6ben lev6 lemezre senunik6ppensem hathat,ezzelteh6tnem magyariihat6 a megfigyeltjelens6g-A kutat6kviszontegy6rtelmrien megellapitott6k, hogy a ,,felkem6nyed6s" minden esetben l6trejdtt Girardkijzel6ben, njncsolyanis6s mertfizikaiok amivelez magyardzhat6 lenneGirardnemhozottl6tre olyandtalakuldsokat anyagkistdlyszerkezetdben, a tudomr{ny az amit ne ismeme.Azt azonban ajelenlegi ismeretekkel lehetmegmagtanem rdznLhog) hogyatlAsmib,enmridonhoataldtra ezeket vdhazdsokata Azt semtudjuk.hogyan tudtaaz anyag rugalmass6gi hat6ret ideiglenesencscikkenteni. Ezeke a hat6soloa sema szilirdtestfizikai ismeretek, semaz esetfeges triikkcjkhasznrilata adnakmaqyardzato| nem A cikk v6g6na szerz6k ana kdrik az olvas6kat, hogy sz6ljanak hozz6,pr6beljanak meg valamilyen 6sszerii magyarazatot taldlni a 160

ctif, [INAr"ax. BE sz[TRoBBd\"r l$tsrllYol( egyik A megfigyelt rendelleness6geke.cikket a FranciaAkademia tagjenak, J. TrillaFnaka tanfsitvrnyazerja,aki tijbb Ksdrletben J. hogy ezeketa Ks6rleteket szigoriana vett r6szt.Trillat m€ger6siti, el, tudondny szab6lyai szerintvdgeztek 6s minden6vid6zkeddst a megtettek, nehogyvalaki bdrmilyentdikkel becsapja kutat6kat. jelensdget vilrg sok €lutasit az€rt,mert Trillat szerinta tudom6nyos nem6rti, vagy6ppen inaciondlisnak tartja. Tijbb kutat6, r6sztvett aki a Girard-ral folytatott Ks€rletekben, nem is tudott mit kezdenia ldtott ezekugyanisa fizikusokat €s ellen6rzdtt Ks6rletek eredmdnyeivel; helyzetbe hozt6k. francia A metallo$iifimeglehet6sen k6nyelmetlen ai foly6iratban kiizdlt cikk I9l - teljesen 6nhet6okokb6l visszhang n6lkiil maradt. Csakdszbenaz6rt, mertkevesen olvass6k melalloga inkibb az6rt, melt nemtaldltak kivetnival6t Ka r6Jiai foly6iratokat, sdrleti eredmenyekben, ugyan kkor elfogadniis nehaza leirtakar N€hiiny milva C. Crussard C. Jollanl[10] ijabb cikketkitzijlt 6v 6s a Girard-ralfolytatott kis6rletekdl Ezekben kis6rletekben a ugyanolyan Altrldban \ agyhaket n)dld5miro bdllegelet hasznalal. Hasred. mrnt rcm b€lyeget mgasztottak egy-egymintadarabra. ellen6rz6kis6rleAz tek azt mutattalqhogy az epoxigyantdval falragasztott lakkal bevont 6s j6l nyfl6sm6r6 rendkiviil tapadtak mint6hoz semmif€le a 6s b6lyegek iit6getdsre, riiogalisra nem adtaknyilask6nt vagy deform6ci6k6nt drp6ldriul millim6ter telmezhet6 m6rhet6jeleket. egyikkjs6rletben Az 2.5 falvastagsegd aluminiumcsdvet kellert meghajlitani dgy, hogy egy (termovizi6skamela)m6rt€ka pr6badamb h66rzekel6 videokamer6val faliileti h6rn6rs6kletdt. Girard a kamerael6tt dgy gttrbitettemeg a cs6 kiizep!6 rdsz6t, hogy k6t v€gdtcsakkdnnyed6n tanotta.A kameranem dszlelt sernrnif6lemeleged6sl- h6mers6kletv6ltozrsa nem haladta a mega 0,5'C-ot,a berendezds pillanatbeli adott 6rzdkenys6g6t. elEgy len6rz6kis6rlet sodn az egyik kutat6 ugyanazta pr6batestet megpr6b6ltaGirard-hoz hasonl6an tartva, er6kilEt€ssel de meghajlitani. kaA meraazofilai 2 oc-n6lnagyobb meleged6st mutatott. Tiibb olyan Ks6rletet vdgeztek, ahol 350x15x3 millim6teres aluminiDmlemezeket kellettCirard-nak meghajlitania. Olyanesetis el6fordult,hogy,,S"alakrjra gdrbiilta pr6batest. egyikkis6rlet Az alatta nydldsm6r6 b6lyegek ellen6lldsdt mdr6 elektronikus berendez€s hirtelenblokkolt.rdvid zavarkeletkezett. riividesen de mindenbeavat kozis n€lkiil ij.a tovdbb miik6ddtt. mdskdriilm6nyek Ez kdzcjtt nem fordult el6, val6sziniileg elektromos rendelleness6g tdrt6nt.Ez irz anom6lia mindigakkorjelentmeg,amikora /egerrisebbehajl6sokat mdrt6k.Az eredm6nyekbdl deriilt ki, hogy a Girard test6b6lsz6raz maz6 impulzusok kdriilb€liilI masodperc iddtartamdak voltak, n6ha 6s

161

ER6I(? TITOI{ZdTOS

(Haspercenk6nt. tdbbnyire rapszodikusan. tdbb is kcjvette egymiist, ismertetett kis6rleteindl azonosjellegri min6segri 6s tedaz el6z6ekben eredm6nyeket kapott.) 6rinthette pr6baa Ann6l a m6r6sn6l, ahol Girardegyik kez6vel legfeljebb csakfijlijtte k6rajzhetett. a regiszF m6g testet, mesikkal a rel6 berendezEstegy m6sikhelyis6gben is helyeztek Igy a kutat6k el. v6laszt hogy van-evalamihatdsa Girardkaphattak arra a k6rd6sre, deformdci6j6b6l deriilt az nak a regisz!r616 berendez€sre.pr6batest A kt,hogy a haniscsaka pr6batestrekonce trdl6don. A kutat6kkul6nm6r6seket v'geztekazert,roS) kideriiljdn, is lehet-e bdz6ellen6rz6 valamif6le triikkelbefolydsolni elektronikiit. az Ez6rta m6r6berendegenez6s kdzvetlen kdzel€be 45kw teljesitm6nyri egy szikrapdlyiis r6torthelyeztek, a mEr6berendezEsiiket re tett6ka genenitor 6s 20 cm kapcsol6jrt6l. rendkiviilnagy6rA 8000v-talmiikitd6higanyg6zits z6kenys6gli oszcilloszk6pon rdvid rezgdseket kis. okoztaka kapcsoregisztr6l6 mrilrskor keletkez6 szikr6k, a kisdrletekn6l de haszndlt gyakorlatilag nemvolt megfiSyelhet6. szereken semmi eredm6nyeinek hasonl6s6ga azl Hasted a franciakutat6csoport ds mutatja.hogyaz eredninyekreprodukdlhat6k helyszinen, mds ntis antagokkalis mds alannral. Mindk6t csoportesetdben alakviiltoziist,m6gneses elektromos 6s rcndelleness6geket lehetett megfigyel ni. A v6ltoz6sok nagyrdsze a mintiikrugalmassdgi hat6r6nak cscjk- gyorsan kendse, az anom6lia stb. eltlint. azazpuhul6isa, elektrcmos insrabil volt. Ezekmagyardzz6k, mi6n neh6z hogy elfogadni a jeezt lens6gcsoportot. kevds Csak emberndl. csakrijvid ideigds igenritk6n pedig nemtudjuk. I6p fel er6teljesen a jelensdg. ez meetnag,"ardzni A magyarizaikeres6sdt megneheziti. hogy h6rom kiildndll6tudo m6nyterijlel, szildrdtest a fizika.a biol6gia6s a pszichol6gia hdtiir6n. a tudonriny.,senki fcjldjin"Ial6lhat6 ajelensdgcsopo ez . Az mdrazeddigieredm6nyekbcjl is kiviliglort. hogyvalamil6nye ges.de cdzl,si.tneretlen szerke.eti |dha.As jdn l6ne az anyagban. Az anyagszerkezetdnek megviiltoziisa kdvetkezt€ben elektromos. az - e tulajdoDs:1m:igneses szdrdsigi 6s tulajdons:lgok megviltoznAk is gok megv,iltozesa, valamialapvet6. kitzdsoknakmrircsaka kdvet kezm6nye. kanalakt6l a gdrbiilt kulcsokt6l A 6s mir eltdvolodott a kuIalds. Ajelens6g hiteles megfigyel6se. dokrmentdlt m6r6se megis tort6nt.de a k6rddjelek szSma mint mindenij teriileten tovabb szaporodik. eredm6nyek mutatjdk, Az azt hogya vdltoz6sok valahol v6gbe. a. a\,ag elekttunburkdban mennek lehiitminden m6r6si m6da jelens6gkutat6siiban, egyeltaliln szer hasznos ami alkalmas ezek vizsgdlatdra. gyakorlatban A egy mintdn v6gzet!egyf4ta azonban

162

xRlsr,{,Yox c0R8[ I({NALA( sziTRoE$NT kiz6rja a tdbbit. K€vdsolyan m€r€sieljdr6s vizsgdlat sok esetben Ez m6r6s elvdgezhet6- jelentds sokf6le akad,ahol egy pr6badarabon Lathattuk, hogygyors is gyakorlati de neh€zs6g. miisgondok vannak. a vdltozrsokais sorkeriilt- riivid id6remegpuhult f6m 6s ideiglenes viszont6ltaldban m€r6sim6dszerei ; a f6mfizika6s szillrdsdgtan lassiak6shossajid6t igdnyelnek. tanulm6nyoziiszerkezet6nek Iljabb m6dszer lennea pr6batestek ahol egy v6konyrdntgensukisztallogrefia. sim a rdntgensugams viszonta poliEhheza vizsgiilathoz g6rral6tvilegitj6k pr6batestet. a (a el6bb6ssze kell tdmi. €s ez rendkist6lyos anyagokat f6meket) megsziiletik lassi. Tdbb 6rdig ellarthat,amig ^z ercdmeny kiviil csakolyanvizsgelati neh6zkesek, lassliak, Mivel ezeka m6dszerek elv6gezhet6ek melyekgyorsan alkalmasak m6rdseke, a m6dszerek E azon' Ilyen lenne p€lddul az elektromosvezedkApessAgZrAse. tudn6nkmegcsindlni. ban csak elekromosanvezet6 anyagokndl m6r6se kistdly, vagy iiveg vezet6k6pess€g€nek Nem fdmesanyagri De szinterem6nytelen. f6mesanyakis fesziilts6gek alkalmazrsdval a goknelis rendkivtilnagygondotjelent, hogynemlenneszabad kfgond,hogyaz TovAbbi meg€rinteni pr6badarabokat. a s6rletek sordn kell lenniiik a m6r6si feliileteknek rendkiviil tiszt6knak drintkezdsi miv€gett. Mdsik m6dszer zechanikai a hib6kelkeriil6se fesznhsAg - mint ldttuk,ezt fel is haszrlse, nyrilSsm6r6 b6lyegek alkalmaziisa nelt6ka kutatdsban. inforis Az anyagokn/ignesestulajdonsdgaitukvtzs56lata 6rdekes vannakaz adottanyagaegyedileg maci6tadhat, men mindenanyagnak jellemz6 m6gneses h6tulajdonsdgai, melyek az anyagmin<is€g6nek, szerint- nemveltoztathat6k m6n€k1et6nek fiiggvdnyei, - ismereteink 6s a soiin meg. Mivel ilyen ndgnesesrendelleness6gekparajelems6gek is. t6bbsz6r eliifordultak, is ez6ftc€lszeriinek l6tszott ezekvizsgdlata nzscirAT0( AvAcy F,$ot VASXARIKA* MAcyRoRsz{ct N6heny miigneses rendellenessdg mer6s6t Magyarorszdgonelv6gezis tiik [11].Ezt az tettelehetdvd, hogyRobefiPavlita, csehm6mdk negyven €vesmunkrval olyan elj&6st fejlesztettki, amelyneksegits6gdvel az anyagok magneses tulajdonsegait iton, ment6lis biol6giai aktivitci6val befoly6solnitudja. Az eljdrdseredm6nyek6nt ,,aktivdlt" anyagok az jelent6senmegviiltozik,s ez a veltoziismdr6sekkel mignesezhet6sdge egy6nelm6en kimutathat6.(Az akivdlds sz6t haszniljuk az eljeresra, b6rajelens6gnek a radioaktivitashoz semmi kdze.)
*E fejezet tdrsszendjeVAnes!Gibor.

163

TITO&,fOS [R6K?

a ig)T A m€r6seket revezettvibreci6smagnetom6terekkel' Ks6rleti vem6rd€szkdz6kkel 6s pontos megbizhat6 gyakran hasznelt, fizikaban utan a seztiik. A tdbb mint szdzm6r€s6s tiibbfEleanyagkipr6b6l6sa miirmintazt' hogy dllit6sait. Pavlita igazolt6k egy6rtelmilen kserletek az k6pesmegvdltoztatnj anyagokmagneses segitsdgdvel koncenidkis ris/e ar akivdla<nal fonros dldp\erd A ko;cenrrald' lul.ridonsdsdil hog) ha lsJrdl vnh e" nem tudoll 6s5/_ rbhb.zdri! raoa\zlahuk, bizosorra sikertelennek a]*or az akivalisi kis6rletek pontositani, k6sziildkeket vagyr6zb6lk6sziilt kis. Az nvultak. aktivdl6shoz ac6lb6l kdzben' koncentr6lds a mintdvalmeg€rinteni t iszndlt.ezeketkellett elem' el€kfomos alkatr€sz. nem a Ezekben k€sziil6kekben volt mozg6 tlahi kis rudakvoltak(6 furcsa k6szillt' uagy-ignes: egy darabb6l hogy vettilkazta lehet6s6get' sz5mitdsba a"onnal Tei-6szetesen ,ibia). 6s mintdkfeliilet6t, ez6rtta a szennyezik m6rend6 ezekaz eszkijzcjk Pdlnem a meresel igdTollal pdsrlalhalo a \dhoza'Ezl a feltiteleze\l anya8al diomrgneie. ut.ln'a biTmul aki\dlasd i6ul birru' mrnr.il, a tawnotr't mi'gne' I /ohbc'n la'7itja a mrnldkdl ler mogneses rnhomog;n egy kaptunk szinEn eredm6nyeket elott Hasonl6 ses ;int aktivdles t6r. ! is vizsgilat6ndl Ugyanakkor a kristaly. litium-tantalSt diamdgneses - ugyanabban szond5ban' egya a anyagokat miignes feno*.-fgneses

I
I

(

6. ^bra, Akivnldsho:. hlls.ttih ,J.ottddk . A l\'ukakba heL\e.ex tnintadarabok rc nngneses trlajdoKl.lltigain,hn \ mdsodPe alatt jelentdse negvi[to.tak

164

[f, conal fiNllrtf, . szETRolSlNT IsTAlYo[

m6s utini akivelAsok ut6n is - jobban vonzotla' mint el6tte. Ez az sem magyarihat6 feliileti szennyezo'd6stehet semmikdpp eredm6ny v6gzettkis6rletekezentilmen6en is anyagokkal sel. A feromiigneses tua ezt eloszlatt6k a gyanit, mert az akiv6l6si eredmdnyek, mdgneses a koncentr6ldsm6dszer6t6lfiigg6en. lajdonsdgokerdsen viiltoztak (Ugyananndl anyagndl 6s k6sziildkndl az eredeti6ft6kn6lksebb az lehetett tapasztalni egyarAnt ) 6snagyobbmdgnesezhet6sd8et volt' hogya mint6k6ltavondsa eredm6ny k6z6s m6r6si Mindegyik eredetitulajdons6gaildbanndh6nynap mulva teljesenvisszanyert6k ideiS A bizonyultak. leghosszabb lehdtinstabilnak kar.A vdltoziisok h6ti8 a f6b6l k6sziilt mintrik tartottiik meg m6gnesezettsdgijn6heny olyan ket. Ez a mdgnesezetts6g er6svolt az akiv6lesutdn,hogyegy a a vonzotta mintAkat azaz "f6b6lvaskapatk6mdgnes lrthat6an is.j6l (lgaz,a v6lbzes nema fdt altiibb6. talrnnemis olyanlehetetlen rika' j6tt l6tre.hanem valaholmrshol.) kot6 kBmiaielemekben m6r6seaz6rt 6rdekes6s l6nyeges' v6ltoz6s6nak A mignes€zetts6g (sem sem eddigismerthat6ssal er6sm6gnessel, k6mimertsernmilyen el6id6zni a nemlehetilyennagy6s instabilv6ltozi{sokat ai szerekkel) a minsordnPavlitanem6rinthette A kiilcinbcjz6 anyagokban. m6r6sek kap hogy milyen anyagokat 6s trk akiv6lt r6sz6t, azt semtudhatta. mindenesetben mindigmi adtuk,s ezeket majd.A m6#sekmintrit leggyakrubhasznrkunk is megieldltiik. Egy6bk6nt olyan anyagokat mint p6lddul nem kereskedelmi forgalomban kaphat6k, ban.amelyek stb. praze6dium, aluminium-vas dtv6zet A m€kiilijnleges famiivegek. hogy mi az akivdl6 szerkezetek sordnnyitvamaradla k6rd6s. resek el6iddz6s6ben. ^z eddigiesetleirisok Mrr a szercpe rendeileness6gek vSlnak er6sen meEtresezettd a hogya..fdmhajlitrsndl" sor6n kideriilt, is pedigsenunilyen (mintp6lddul mdr6sein€l), Girard6s Hasted ldrgyak anyagj6s forhogymegfelel5 eszkdzt nemhaszn6ltak. Elk6pzelhet6. tisztezdsfta, megbizezt Sajnos k€rd6s a m6ji t6rgyak er6sitik a hat6st. lehet6s6get. nem hat6eredmdnyt m6resek ad6 elv6gz6s6re kaptunk mindenesere kiderill, hogy az anyagszerkezete Az eddigiekbcil folyamat segits6e€vel de felhaszndlt mdgnem ismert, a term6szetben m6tt6. hogya jelensdg is instabilnak itt megvdltoztathat6. Figyelemre az bizonyult.ak6rcsak eddigi, mashol v6gzettmdrdsekeset6ben. (Ezekn6l m6€sekn6l fel nyril6sm6rd a term6szetesen semmeriilhetett j6val kisebbek voltaka b6lyeb6lyegek alkalmaz6sa, rnivela mintek gyakanhaszndltunk f6mes gekn6l. nem anyagokat, ruahol Ezenkiviil gatmas miutdn ezekaz anyagok ridenyilds 6ltalebar nemlehets6ges, gek.)Erdekes volnam6gmegm6mi, hogyv6ltozik-e f6mes a anyalett gok elektromos ellen6ll6sa akiviil6s soriin,de erre a driga m6r6sre az
to)

TITOXA{TOS ER6K?

nemvolt lehet6s€gfnk. Sajnos, eddigm6gnemv€gezt6k egyhelyen el az dsszes tiirgyalt param6ter itt m6r6s6t, mert ez sok pdnzt,fiirads6got 6sj6l felszerelt laborat6riumot ig6nyelne, olyannyitonsrigot a tus €s domi4nyteriiletek egyiittmiikitd6st, kdzti amireeddignemvolt p€lda. E m6riseknekis ^z a tands'Ea, hogy iBtabil. id4vel ehiind rcndelleness€ggel dllunkszemben, melynek okai valaiol az anyag szerkezetdnek ideiglenes megv6ltoz6s6ban keresend6k. Elk6pzelher6, hogy ilyen veltozias hdtkiiznapi6letiinkben, ktimyezerijnk rirgyaibangyakan v6gbemegy. Ezek azonban annyirakis valtozrisok kiiliindsena para-, hogycsakeldre,.kiszemelt"mintiikon, 6s a diamdgneses anyagokn6l s igenalapos mA6seklel mutathat6k Ez6rtajelens6g ki. alral6nos elismer6se semtdrt6ntmegmind a mai napig.Mig a kulcsok6s a kanalak elhajl6s6t kdnnyii6szrevenni szabad szemmel drz6kszerveink is, egy6ltalan nem 6szlelik az elektromos, mrgneses egy€banyagszerkezeti 6s tulajdonsdgok viiltoz6sdt. nagyban Ez nehezitia lntat6st. Elvileg elkdpzelhet6,hogyezeka kis vdltozasok m6rher6k, legaldbbis elellromos az vezetdk€pess6g megvdltozasa miatt. EIre szdmos kis€.letis tiirt6nt. Val6szinii, hogy az elektromosberendez6sek zaj6nakvidltozdsa ilyen is okokravezethet6 vissza. princetoni A egyetemen v6gzett mdr€sekn6l gond,hogy az eredmenyek prekognici6[12] viszontaz a legnagyobb k6nt is 6nelmezhetijk, v6ltoz4s nem annyira a oka nyilvdnval6, mint pdlddulaz anyagdeform6ci6jdn6l, vagy mrdgneses tulajdonsdgai megviiltozrsinel. knyeges az ilyen anom6liek detekdlrsdndl,ho$/ megfeIel6 l6gkdralal'uton ki a laborat6riumban. helyzetvalamik€ppen A ahhoz hasonlit,mint amikor a sportol6nakcsdcsteljesitm6nyt nydjkell tania. Szimit a hazai pelya, kdzdns6g a baretsrgos vagyellens€ges viselked6se. Mindez teljesen szokatlan idegen fizikaban. 6s a KiNAr MERrsr ERIDMEN\EK Kindbanm6r ftg6ta haszn6ljdk gy6gyit6sban dgynevezett a az csikung m6dszert, ami legink6bba ,,k6zr6t6reles" gy6gyir6snak felel j6gdhozhasonl6 meg. A gy6gyit6nak relax6ci6s gyakorlatokat kell v6geznie, csak ezutankezdhet s gy6gyit6munkiej6hoz. a hat6s Ez azonosparajelens6gek eliiidEz€serc k6pes,minr amir6l eddig irtunk. Vannak. akik akupunkt[r6val kombin6lva haszneljdk; egy-egy pontba beszirva trit, az orvosmegpr6b6lja a energiatdbblet6t adottpontba az vagy6ppen onnan energi6t A Juttatni, ,.elvenni". tudomiinyos az is€s meretterjeszt6 sajt6ban eddigis t6bbezercikkjelentmeger.6l a m6r m6dszerr6l, ezekcsak esetleir6sok statisztikdk de 6s voltak, egyik sem alapult biofilikai elemlesen.

t66

$]STTILYOK CdRBIKANAI]II(. SZITNOEBANT

Akad6mia Egyetem a Kinai Tudominyos 6s A pekingiCsing-Hua kdrulmenyek laborat6riumi 1986december6ben egy kutat6csoponja egyszemutatkozik_e hogy vizag6liitokat, megdllapitsa. kcjzdtt vegzett mdrhet6 hatrsail4l Am6m6dszer eset6n a csi-kung is rii reakci6k min_ a hogy r6sekbebizonyitottak, a csikung nemcsak laborat6riumi hanemsegitsdgdvel k6pes. t6k szerkezet6nek ielent6sStalaki!6sfta a s<jt a az m6dosithat6 embei testnedveinek, seiteknek. a DNS-nek viitartomrinyi Csun-King a A csi-kung hatest Szecsuan szerkezete is! mesteegyikcsi-kung kinai ros6ban ,ev6hagyom6nyos orvosiint6zet rc, Yie Xing kdpesseg€i ,,gener6lt6k". (fiziol6gi6s) vizesoldatspek0.97o s6tartalmri Az els6kjsdrletben vdltozrisEzt a bennevalamilyen trumaitvizsgiltdk,hogy l6trejiin-e ei v6gezt6k A kezelt Raman-spekrometenel vizsgSlatot l6zeres egy megdllapitani, rigy 6talakult. mdrdssel lehetett Ezl minta szerkezete helyetth6rom frekvencia abszorpci6s hogya 246 ll/cml-es normdlis jelentmeg.233Ll/cml-n6l egy tj kis csrics6rfrekvencia ii elnyel€si 227 eth€lyez6dbtt [1/cml a t6kjelentmeg,6s 246 [l/cm]-esmaximum volt is viz re. Term6szetes eset6n megfigyelhet6 ez az 6trendez6ddshanemaz ez hogy nem maradt6lland6 a viiltoz6s. Azt js 6szleltdk, csdkkent. majdvisszaalakull €rt6ke az id6k folyamdn fj maximumok (melynorm6lkcigluk6z-oldat esel6n 5070-os Egy mdsikkis6rletben oszcil ad) Raman spekrumot a m6dosult kijzdit komplex rillm6nyek cstics logramban eltiinta 700 []/cml nek megfelel6 is Zsirsav6s DPPC nevLivegyiiletm6dosul6siit megvizsg6lt6k csi-kunghatiisdraA kisdflet pdsztdz6 diffefenciil kalorim€lerrel hogy a zsirsavi8y nyefi gdrbdjea csi_kuDg ercdmdnye mLrlaua, az! h6m6rsdkleten elkiildnijlt a m6dosult: ,14"C-os hatris utin jelentciscn A megkett6zoddtt. DPPC-mint.r csLiccsal csics egy 52'C-hoztartoz6 kit'iil a a a hatdsdra 41'C hoz tartoz6elocsricson eseleben csi-kLrng jelentekenyen A m6dosult. be a 46-48"Cos intervallumbanspektrum 6s ellen6rizt€k a sordndlland6an rendez6sek stabilitds6! m6r6sek a vol!ak. megfigyeldsek reprodukiilhat6ak (RNS)is dezoxiibonukLe sorin ribonukleinsav Egy djabbm6r6s figyelt6kmeg csrrbszorpcitijrit insav(DNS) ibolyiintili sug:irz6si elleD6rizt6k, hogy keresztiil kunghatrisira. mir6sekel6tt20 percen A ,llannanomdteres sdvban a a mint6kibolyiintfli spektrLrma220-340 hatiis,i_ kercsztiil csi-kung Miut6na mintdt 10-15percen d6 maradt. meg.hogy 6s a naktett6kki. djrafelvettdk spektrumokat aztfigyelt6k inlenzitesa cstics6nak levo abszorpcids a DNS 257 nanom6tern6l ut6lagos Tiz a 0,529re viiltozott. 6rin keresztiil spektrum 0,516-161 viltozdsttais figyelt6kmeg.Az RNS esel6n hasonl6 m6dosul6sdt

TITOISATOS BROK?

pasztaltak, a DNS-ndl. kinai kuatdk v6lem6nye mint A szerint 275 a nanom6temdl megjelen6 elnyel6st olyan szinvonaiveltozdssal lehet kapcsolatba hozni,amelyet hidlog6n-kdrdseknek a a kett6sspirrlban v6gbemen6 v6ltozdsa el6. id6z giiokban is megfigyeltek Nemcsak folyad6kokban, hanem v6ltozrsokat.Egy karff6t hidrog6n-,nitrogdn-6s sz6n-monoxid kever6kkel tiiltiittek meg, mindegyiketazonost6fogatarSnyban, atm nyomes 30 mellett.(A laborat6dumban 13-16'Cktjzti h6m€rs6kleter rartottak.) Yie Xing mester mintAt a n6gykis6rletben 10-15 percen keresztiil csikunghat6snak ki. Az els6sike elenvolt, a kiivetkez6 tette hirom viszont sikeres. mint6kat A elemezve kideriilt,hogya sz6n-monoxidb6l szdn sz6n-dioxid €s keletkezett. abb6lis kivildglott, Ez hogymetanol is megjelent kever6kben. a Normdlisesetben ehheza reakci6hoz legal6bb100"Ckttriili h6m€rsdklet megfelel6 6s katalizdtor sztiks6ges. Egy ellen6rz6 karnrdban igazolti4k, hogya szokisos m6donnem keletkeziksz6n-dioxid. csi-L1rng A hat6s6ra helyettesit6ses k€miaireak(C6IIra) ci6t is sikeriiltkimutatni: hexan a br6mmal rcjrt6n6 reakci6j6r. Olyan hexan-oldatot k6szitettek, m€lybenl0 ml hexaniozegy-k6t cseppfolydkonybr6motadtak.igy kever€s utiin s6t6tpiros oldatot nyenek. a vegyiilet Ez p€lddul ibolyintfli sugrrziis hat6s6ra elszinrelenedhet. Ilyenkora kdvetkez6 realci6.megyv6gbe: + CrHr+ Bru CeHr:Br HBr + A br6mozott hexan-oldatot mindeniboly6ntrili sugrrzest6l 6."tek 6skett6s fali zirt t6rbehelyezt6k. Xing l0 percen aktiviilra Yie et csikungsegits6gdvel a mintrt. Amint felnyitott6k zrrt teret,6szreezt a vettek, hogya folyad6k szinemegvahozott. Egyik kis6rterbenkdma cs6 l6rfogatdnak k6tharmada vesztette csaka szin6t,mikdzben el a marad6k egyharmad meg6rzdtt enyhedmyalator. mSsikkiegy Egy s6rletalkalftival a k6mcs6ben oldat szineteljesen lev6 elhalvdnyodott, majd 30 perc mflva elszintelenedett. kettdsfali zirt tlrben A 6fziitt kontrollmintdk ezzelszemben heig negdiztak a sziniiket egy minden mtidosuldsnilkiil. Ezeket a Ks6rleteket 6jszaka v6gezt6k, hogya zavar6 kiils6sugriz6sok hatesita minimrlisra csdkkenrs6k. A kinai kutat6k 6lralelv€gzett Ksdrletsorczar szemponrb6l r6bb is 6rdekes. Egyr6szt rijra azt mutatja,hogy a kiiltjnbiiz6anyagokban megtirt tirben is rc$ej6het ideiglenes szerkezet-etalakulds. A biol6giailagindukdlt rcndellenessdg hat6sa korl6roz6dik nem kizer6lag szi, lfid testeke, hanemlrdlnazdllapott6lfii4getlen, is szenesawagban is latrejbhet.Erdemeslenne ez6rt megvizsgdlni,hogy a Fiiliip-szigeteken6s Brazilidban praktizdl6 gy6gyit6emberek vajonel6 rudjdk-e 158

SZITROBBANT MISTILYOI GiiRBT XiNAI,AX,

id6zni az eddig leift hatiisokat.Ezek az emberekfilmfelvdtelek 6s a szerintujjukkal dtszakitj6k betegb6rdt,k€zfeszemtanikelbesz6l6se A jiik eltiinik a betegtest6ben, igy emelik ki pdldeuldaganatokat. b6r s mdr az eddigiekb6l felszildrdsegcs6kken€se 6s a szdvetek etmeneti mindig csak orvosokvizsg6lt6k, b6r tdtelezhet6, ezeketiz eseteket n6lkerllt sor.E m6r6sek m6rdseke sohasem ez6rtszilftdtestfizikai az 6ll6sl kiil pedignemlehetmegbizhat6an foglalniebben iigyben. A viz szerkezt,tv lf.zlsat m6r tijbb eur6pai6s amerikailabomt6d_ K_ ig^zendjnak.Sz6rv6nyos ez is umban tapasztalt6k, nemtekinthet6 ndvekedepeld;ulbaherium_tenyealelek eddigis t6rtdntek. serletek aktivitisrnakfokozesara 6s nz s6nek serkent6s6re gdtldsiira; enzimek voltakolyanszempontsikeresek Ezeka kis6rletek 6s meggdtlisrra. tudtakkimutatnibiol6giaiakivSlrs hatisira. b6l, hogy vdltozdsokat k6sziilt (A csod6r6l pedigr6kossejtek elpusztitdsdr6l sz6l6fejezetben m6g egyiiltalin nem eld8, Mindez azonban m6r6sek szerepeltek.) A kdpetkapjunka jelens6gr6l. egyseges hogy ellentmondAsmentes, ezeken ke_ ahhoz, hogy tilsdgosan bonyolultak biol6giairendszerek kulcsgiirbit€s l6nyeg€t. kandlhajlitSs, A resztiil 6rtsiikmega folyamat Igen nem pusztal6tvdnyossiig. rehdrkorantsem iinc6ld sz6rakozis, a fontos fizikai folyamatokrejlenek mdgdtte,s ezekme86rt6s6re biois l6gi6ban sz ks6gvan. gy6gyitdst"nemcsak Biblidb6l isa Az igynevezett,,ke46rev6ses jelent6sebb kulldr6j6ban csaknem minden merjiik,hanem emberis6g az alkalmaz6sa korletokbaiitkdzik. er6s is hasm6lrdk. Modem korunkban Egyrdsztcsak kevdsember kdpesilyen hatdskifejt6sdre,miisr6szta sikeriil. ndha nem. hat6s is bizonytalan n6ha ,,megieler6se"rendkiviil hoz l6tre- BizonytaAz is teljesenismeretlen, hogy milyen reakci6kat javit-e a betegellapotan ilyen az lan, hogy mindenesetben t6nylegesen gy6gyitiisra alkalmaz6sa val6 kezel€s, vagyinkdbbront.Ez6n a hat6s az nem mindig garann6hak6ts6ges orvosi szempontb6l eredm6ny €s 6s tAL A hat6smegismerdse, kutatisaazonban 6rdekes, fontoslehet.

Dor.coK 'Riz6s"
A hdtkitznapi €letben kicsi az es€lye annak, hogyaz emlitett rendellenessdgeket 6szleljiik. F6mtargyainkon nincsenek nyfJ6sm6rci bdlyegek 6s kicsiny,ideiglenes megvdltoz6sukat, rdvidiildsiiker, eserleges puhuldsukat, kism6rt6kii alakveltoz6sukat semvessziik. 6szre Ugyanez a gond a kicsi, csak kiiliinleges m6r6berendez6sek segits6g6vel kimutathat6 magneses rendelleness6gek eset6n Gyakorlatilag is. egy -, teriiletmarad- az elekfomosanom6li6k6 ahol a h6tkciznapi 6le-

169

TITOKZATOS [ROI(?

ftink sor6nis megmutatkozhatnak a jelens6g€k. ezek Mivel itt dltaliiszimolhaiunk, bizonyos, hogy ban el6g(ijvid ideig Iartd hal6sokkal megcsakaz elekronikus. integralt 6ramkdriiket lartalmaz6 eszkdzijk jelen6se van m6dunk k6rd6ssel tudomdnyos ig6nnyel foglalkoz 6ta a vide6kban, s6t ni. A hr4zi sz6mit6B6peken. sztere6 berendez6sekben, jelentekmeg,me h6ztart6si robotokban olyanintegrrlt6ramk6rdk is lyek kis 6ramer6ssdgekkel, fesziilts6gekkel miiki;dnek, j6val 6rz66s jelentkekenyebbek mindenvelbz6sra. ilyen eszkdzbk Ha kijmy6k6n zik valamilyen vezet6si rendelleness6g, elektromos vagy tcilt6s hirtelen 6szleljiik. Iiyenkorfordul megjelen6se eltiin6se, 6s akkorezeket miir pdlddula Hi-Fi-k6szijl€e16. hogy a j6 halldsi emberek 6szreveszik kek hangidnak torzul6s6t. Sz6ls6s6ges eseaekben a k6sziil6kek ezek hosszabb-rijvidebb de legaldbb id6re, n6hdny percre megel is romlanak.Ezekaz esetek tbbbnyire kapcsolatba hozhat6k valamilelk za' vanal,fesziilts6ggel. Az els6 kuIat6,aki az ilyen elektromos rendelleness6geket megprdb6lta cjsszegyrijteni, MichaelShallis.az oxfordi egyetem asztrogyrijtdttcissze. fizikusavolt Jl5l. Shallis mintegyhatvan olyanesetet aholegy-egy szem€ly kdriil elektromos zavarokat dszleliek. tud Aza juk, hogynagyszikiik keletkezhetnek rajtunk.ha a leveg6 rendKvtil szitraz mfanyagruhdt viseliink.Ez az elektrosztatikus 6s fehaih6d6s kiivetkezm€nye. elektromos Az rendelieness6gek azonban nemelekl rosztatikus feltcjlt6dds kdvetkezm6nyei: ilyenkoraz illet6 teslekdriil js nyugodt helyzet€ben iilland6an szikr6kkeletkeznek. ilyen eset Egy hire 1988-ban bejdrtaa magyarsajt6tis. PaulineShaw-r61, egy,{6 gyermek 6vesmanchesteri n6r6l.h6rom 6desanyjir6l sz6.Pauline vas apja halrlnt kdvet6en silyos idegdsszeomliisr kzrpott. Nem sokkal ezutdn mjta irz elektromos kisiil6sek. Ilyenkorrettenetes Jelentkeztek fejfiijdsvett rajia er6t. ntajd kdrnyezetdben sorramentektdnkreaz elektronikus kisziil6kek. elektromos Az hatisokmindigfejgdrcs kis6jelentek ret6ben meg.Eddig l8 keny6rpirit6l. mos6g6per, r6v6 l0 12 k6sziil6ket ridi6t. 3 vide6l6slegrlibb 250 villanykdrr6r rdnkre 6s teff puszliis azzal, hogyhozzijuk€rt. Egy misik no (csak keresztneve ismeft: Norm6nak hivjik) eset6ben a hatds m6grosszabb annyiban, volt hogynemcsak tdnlaetette elektaz romosk6sziil6keket, hanem niijkajdd a k€sziil6kek melleft6r magi4r is er6srosszull6t fogtael. Tdbbesetben elektfoDos gdpek k6myezet6ben annyira rosszul hogy6llvanem.csakt€rden lett, kiszvatudort szob6 a b6l kimenekulni. l6legzett, Alig szive khagyo$.cyakan el6fordulr. ki hogy a villanykdndk nem gyulladtak meg,amikorfelkapcsolra 6ker. Ha viszontm6sokis voltaka szobiiban. akkorsemmibaian€mvolt.

r70

IGISTAI,YOI( XINAI'UqSZBTROB&{NI OORBE

m[ivan, sohasem Hdl6szobdj6ban villanykdrte de azokegyszere negy tdbbszdr ellendrizis nem69. A szerel6k kddnek.legaldbb kdziiliik egy de hib6tnemtalAltak. r6ka villanyvezet6ket,semmilyen nagymennyiangolasszonyon i4lland6an Egy Sheilakeresztnevri nem meri meg tdlt6sjelenik meg.Emiatt pdldSul s6grielektromos iit6s6ri. Sheila a 6rintenia kutyajdt,mert hahozzd6r, lqrty6telektromos szikdk ugrilnak,amikora villanykapcsol6hoz ujjair6l5 centimeteres tiilt6smiatt.Hdnyil,6s a hajais gyakan 6gnek6ll az er6sstatikus Ha egyikitrdkdlteezt a tulajdonsdg6t. kbzelvannak rom fia kttziitaz egymdshoz, akkornagyszik6k u$6lnakat kiztuk. Amikor a salfordi megvizsg6lt6k, laborat6riumeban egyetem villamoskari tanszdk6nek Sheilakdnnyed6n tudoft olyan szikdkat el66llitani,melyektizszer el6dllithattak. nagyobbak voltak,mint amit a kutat6kmeste$6gesen A mdr6k6sziil€kek mutat6jitegy-egyszik6val a v6gs6pontig ,,ugis egyiittaz elektromostdlrasztotta" Sheila ki. esetdben fejfiijdssaljdr testejobb oldal6ban f6jdalmat erds €rez.Sohasem tds-kdpz6d6s, majd amennyire visel mriianyagb6l ruhrkat,6s olyangyakan zuhanyozik, Hosszi ideigdr6tocsaklehet,hogya b6remin6lnedvesebb legyen. kat tekert l6baira- igy fajldeltemagel Centdfug6t,vasal6t6s vide6tett k6sziil6keket tdnke. A helyi boltban mrir csak rigy adnakel neki elekromosg6pet,ha megig6ri,hogy nem 6l ganncirlis jogaival. porolta,az hirtelen blokkolt, Amikor egy izbenpdlddula villany6rdt meg6llt.A helyi elekromostdrsasdg szerel6i semmilyen hib6t nem tal6ltaksem az 6ra szerkezet6ben, a huzaloz6sban. Sheil6nak sem gondot mindeniitt okoznak elektromos az k6sziil6kek. helyi 6lelmiA szer-6ruh6zban szimos boltban megk6rt€k.hogy ne menjen a hii6s tijpultok kdzel6be, mert azok ilyenkor tdbbnyireelromlanak, a s bankban meher sem kdzelc pinzt#os szimrtdgepihez. Egy mdsiknd €szevette,hogy az utcai higrq)gdz.Mmpik gyakran elakaa. afiikor elrr,egy ak, alattuk.Ez tdbbszdr egymds utdnmegtiirt6nt. Azt is tapasztalnia kellett,hogyelektromos ir6g6pe6s a hivatalimiisol& gepelrornlikvagyideiglenesen hamegKs6rli, le6ll, ho$/ hasmdlja 6ket. Taldlkozhatunk ilyen rendellenessegekkel k6rhriakban is. Ez a jelens6gugyanisdltalaban pszich6s probl6m6k kiivetkezm6nye. egyik Az pAciens pEldeul rdntgeng€pet ideiglenesen a tette miikdd6skeprelennd az egyik angolk6rh6zbaqegy mdsikesetben pediga vizsgdl6szobaelektromosberendez€sei rornlottakel. Nagyonsok szem6lyelmondtaShallisnak,hogy6rzi az elehromoss6got. tudjamondani, meg hogymikor 6s hol folyik r4ram falban, a vezet6kekben. k6rhdzatban,mivel az a A EKG 6s EEG-g6pekben viszonylag fesziilts6gvan,ezeka berendekis zesek n€ha,ideiglenesen meghib6sodnak. ajelens6gek Ezek nemfj ke-

171

BR6f,? TITOXI,I|TO$

Anglidbanfodulnak el6, legfeljebbm6lettek 6s biztos,hogynemcsak a A nem az sutt ezeket eseteket vizsg6ltdk. masodikvildgh6bonjban btit a gyakan jelentelt€,hogy a bombdz6kon l6gierd haj6z6 szemdlyzete elekFomos pillanatokban valamifurcsa€s felderitheteden legfbsziiltebb azazmegtal6l_ hibasorozat keletkezik.Ezeket!€f6san,,grernlineknek", hogy a repiil6gepek Val6szimlsithet6, nevezt6k. hatatlankis man6knak jelent6s idegi megterhel6se, hal6l kiizels€genek nem a leg6nys6g6nek hjbasorczatot. vdlthatta ezl azelektromos ki mindennapi fesziilts6ge ok amjkorl6tsz6lag n€lkiil 6ri6si ilyen A legegyszeriibb jelens6get, m6I rdgebben 6szis egy-egyemb€rb6l. ki szikek ugranak sorozatosan kd_ Joumal Science of 1838-ban Amedcan az revett6k lejegyezt6k. €s nri ujiaib6l 4-5 cm-essziiaAkuF6ltak ki melybenegy z6lt egy esetet. pedig a 1952-ben n6ha 15 mdsodpercenk6nt. hat h6ten keresztiil, nagy szikr6k ki cardiffi Brian Williamsujjaib6lpatlantak hasonl6an Ezek villanykitrte felvillanta kez6ben. is m6gegy-egy r'igy, hogyn6ha jelens6gekterm6szetesen az elek zavarjak a. sz{nft6gepeket6s a is. a miikdd6siiket olykor tronikus berendez6seket. megb6nithatjdk ugyancsak tazavarokkal m6sform6ban Ezekkela furcsa, elektromos szinii, Amiko.valakinek test6n, a ujjainvagya fq6n k6kes ldlkozhatunk. Elmotii#nek" is hivnak meg amit,.Szent halv6ny f6ny,,.aura'jelenik -, ez az a nagyfesziilts€gii. 6ramrielektromos kisiil6s,ami n6melykor kis egy-egy er6Ez sugdrzds a szabadban, el6ttis l6that6. a halvdny vihar nem is Bizonyrira sebb6rzelmivihar kdzbenaz embereken megielenhet. emberek k6ztl tdbben a szenved6 v6letlen,hogy az ezekben bajokba.n magyarihat6 m6doninform6ci6tvalamelyismer6_ kaptaktelepStiiival ezeksz6l6 is siik6l, 6sa prekognici6r6l leirdsok gyakanmegtaliilhat6k kiviil A benazesetleir6sokban. furcsatijfl6netekdsszegyiijt6sdn azonban vaalig tdrt6ntvalamiezena t6ren.A gondosKs6detek6l m6gmessze gyunk, lechnikailag, nemlenne A szdlesebb kijni ez megoldhatatlan. bir a hihetedennek megfittin6 vizsgilatokat sokkal inkebb szokatlansdg, a gyeldsek gdtoljdk. semmint technikai akaddlyok. A legnaeyobb k6rd6s tal6naz.hogymi6ncrdkriol6giaiforyamatok a az sorSn fordulnak a t6rgyak el6 alatveltozesai, ,.kandlgdrbul6sek", elekfomostbltdsmegjelen6se. elekronikus az k6szijl6kek mrikdd6si zavarai s mi6nnemtal6lkozhatunk stb., ezekkel fizikaifolyamatok miis halisak6nt? term6szettudom6ny nagy eredm6nye A egyik 6ppenaz. hogykimutatta: nincsolyanfizikaivagyk6miaitblyamat. amelyet csak az€16 k6pesek Mi6rt lenne miisk€pp ezeknek szervezetek el6iillitani. ez a hat6soknak eset6ben? az Mi6rt 6ppen fordulna jlyen l6nyeges itt el6 elt6r6s? Kijnnyebben 6fthet6. egyszeriibben s tanulmdnyozhat6 lehetne az eg6sz k6rd6skiir, talalhatn6nk ha olyan ami riilal jelens6get, ugya-

t72

X,{N[AI( SZBTROBBAI{T I(IIST1LYOf, GOIBE

Van-e produk4lja. vajonvan-eilyenjelens6g? De nezeket hat6sokat a vildgkiiz6tt? az 6s ilyenkapcsolat dlettelen ^z 616 igen. A v6lasz egydnelmri:

A KAPCSOTAT jelens6g, eddigmegnem term6szeti amelyet Tal6naz utols66lettelen el6rllitani:a giimbkjs6rletileg 6s sikeriiltmeg6rteni laborat6riLrmban gytijttltek6ssze. a kevds esetieiriist vill6m.Ejelensegr6l kdzelmriltig A felgyorsult. kutat6kkdzittt A fejl6dds azonban ut6bbi6vekben az jdtt a egyijttmiikitd€s l€tre,s ez el6segitheti g6mbvilldm nemzetkdzi Szezadunk fel6b6lmiir fennmaradlak elsd furcsasdgainak meg6rtes6t. hogy egydrtelmiien tanLisilhatjl{k. nemolyanmegfigyel6sek. amelyek k6pesek fdmtergyakat csakUri GellervagyGirard€s mdgndhdnyan m6g ez is. meghajlitani. hanem ajelensdg R6adesul sokkaldrasztiku(Szemelv6ny Ime: Henri Brandn6metkutat6 sabban, er6leljesebben. (villim' egt' elkalmlival esetleidsaib6l):,,Crenoble-ban kevls es6zas kis nem bh) kaszer is negjelent e$'e$'Jbhdr gnnbvilldn egl tuiz' tet6 lev6ftiggdlegesvasnid tetejdn.A rid nemaz esetnin| alat, ha' ne+hajlott." nemutdnalassan. lAthatd nArftkben eseteket: ben egf MagyarorszAgonmegfigyeltek is hasonl6 ,,1937 nydri ipor aLkalrruivat nyitott ablakondt e8\ labda nagJsdgi tii.a gatnbjott be ,is a n\)itottdjt6n dt egyszempillantds allt ekiint.A s.i.ile J6l a imnel vendAgsdebe |ottunk egycsaLddniL eml4ks.em kiiretke.6 klt, rewlkir,iili jelenslgre: az ajt6 melletiJalotr vob lg\ faLi6ra.tnel!-et tnozeatott. 6tukor intlulrunkhazafell, amiHAt ldnconJiigg6 6lonsil' kar As.revetttik, hogydll-az 6ru. Akkor dllhak t 'neg, amikar a gijnbvithin eLvonub nellette, tnert hdromnegred kettdt mututott.Ha.iga.dlink oddtnenLhoqyfelhkza a.6rdt a sril\- segitsigival. NdsJ megle' peErii kre igy megnyih a snf; a kezdben, mint egy ktgy6uborka. Az acilb6l kds..iih, ap16Idncs.enekhdL Ltil.inc s.intin. A \1ncs.eneks.idl " ne eredetileg bamAsvolt. d ti;trAnkk uninp€dig sziirklsre wihozott. gylij A Szovjetuni6ban t6rt6ntilyen eset. is melyJ. P. Sztahanov gijmbvillemegy kerti csaphoz tem6ny6ben Egy kism6retri szerepel. rcplih.Miu!ir1a gdmbvilldrn sz6tdurran!,csapfiiggoleges a vascsove fokozatosan lehajlott. Tudnunkkell. hogy a vascs6 sajit silya alatt akkorsemhajlik le. ha feh6rizzrisig hevitik.Ezekben eserekben az az anyagideiglenesen elvesztette sziliirdsdgiit hogysaj6tsrjlyaalatt igy, megtudottg6rbiilni. grenoble esetben A i emlirettvasrfdis, akitcsak a kerti csapvagyaz 6rasflyrugalmassdgi halrira annyiralecsdkkent. hogy mindegyikef ak6rk6zzelis lehetett volnaformelni.Magyaror-

ER6f,? TITOMATOS

esetelEkkoregy figyeltekmeghasonl6 utolj6n 1988nyarSn szdgon repiiltbe egy hossz(lev6 lak6szbe csalidih6ztet6te#ben budafoki 'a kdzdtt ,.6tpfogramoztavide6t'a konyk6sgdmbvillim6s- ttjbbek egy elrbppenve s6rgasiit6elektronikdi6t,6s lev6mikrohullami h6ban A deformdlta. r€z karkdt6egy lakkozott 162karkiittt felett. azt teljesen nem nyoma vagyh6hads s6riil6s semmif6le volt, deszkalapon de azon (LAsd Iv/5-ijs f6nykepet.) a lStszott. lakiismellett, haladtel egy-egy ha Tiibbenemlitett6k, g6mbvilldm elromlottak, a vide6k integrAlt akkor a f€lvezetdkettartalmaz66r5k 6s elvesztek' a k6szu_ inform6ci6k tirolt prcgramozrsi erarnkiireiben l6kekideiglenesen,,megb6nultak". jrinius 20-dnegy jegyeztdk az aldbbiesetet:1986. fel Enyingen haszn6lazonnal lakis mellett,s a televizi6 gijmbvilldm repiiltel egy h6rom nap v6lt, hatatlann6 mind a kdp,mind a hangeltiint A szerel6 miikitddtt. mir fjra tttk6letesen mrilvajiitt ki, de akkonaa k6sziil6k kiirnyezetdben mutatja,hogy a g<imbvillam ^z A kapcsolatot a t6ny is is mindigcsak ivid ideigtarfizikai rendellenessdgek tapasztalhat6 Egy gyiijtem6ny6ben egy esetet. orleir szerzii tanak. Leonovszovjet vihart.Szem_ falusihdzban ,t egy rendkiviilheves €lt vostanhallgat6 kiugrotta brjboskemenc6b6l' tandjavolt, amikoregy kis gijmbvill6m kiraktaseaz kdrbelibegett asztalktj il, ahovi az o ostanhallgat6 6s majd kirepiilt az udvarra, egy f6nel felrobbant eszkdzeit, b6szeti uten A me_ hallott a robban6s A kiimydken mindenki er6ssercegdst de hogy femeszkiizeier6senfelmiignesez6dtek, dikus megjegyezte, napr6l napm csdkkent.(Ugyanezzela halissal taez a mdgnesess6g is.) p6ld6ul Pavlita-fdle akivdlasokn6l a l6lkoztunk kesejtjiik, hogy hol lenneerdemes kapcsolatban A gitmbvilldrnmal okiit, resnia biol6giaircndellenessdgek s tudjuk, hogy l6tezikegy tal6n A viselkedik. giimbvillemr6l fizikai folyamat,amelyhasonl6an egyszeii pillanatr6la ftisika jelenik tudunk,ho$/ egyik annyitmir mindenesetre hogy elekfomost6lt6stad le. Gondazonban, meg,6s nagymennyis6gLi je1ens6g, amit nem tudunk ma egyediil a giimbvill6m az a term6szeti Hiebat&t6ntek nagy semkis€rletilegmodellezni. m6gsemelm6letileg, jelens6g 6s tdbb mint szii elm6leti kis€rletiel6illit^&a, er6feszitdsek a modell is sziiletefta jelens6gmegmagyarii6stua tcjbbekkdzdtt a Nojs beldiias Pjof Kapic# is - mind ez ideignem sikeriilt tudomiinyosan kgfeljebb csal rem6nykedhev5laszttahlni a jelens6gre. ellogadhat6 tijabb, pontosabb ds rendszerezve tiink abban,hogy a megfigyeldseket jobb min6s6giimegfigyel6seket gyiijtve eldbb-ut6bb megdrtjiika jelenjuthatn6nk a kijzelebb 6s s€gokit, lefolySs6t elveit.Egyjelent6sl6pessel jelensdgek paranormdl megidi\dher i5. bioltigrai

t14

V.nrsz

A lnHntnnrx

TITOMATOS [R6K?

,,Szerintem lehetetlen kAsziteni istnert an agok, gApek ls er6k fel haszndldsdval eb- olyan, a gyakorlatban ts hasznilhatri glpet, amellyelaz emberhosszi ttivols(igokrarepiilheta levee6lgen dt. (SimonNewconb, 1892) ,,A miititek sordn lehetetlen kikiiszdbi;Ini a fdjdalmat. Nem is ardemes ebben az irlinlban kutatni. A kds ls a fdjdalotu kAt oDan s.6, ameb a sebAszetben fiinddri:;kre osszekapcsol6dik.Mee kell szoknunk

(AVrcdVelpeau, 1839) szdmdranemlesznek nindig njabb Asijabb egh6,,A seb4szkis ditand6 teriiletek, az emberi testuek mindig les.nek ohan ris.ei, amelyek- legaldbbisa sebdsz kise stimdra drijk titkok naradnak. Mh csaknent evrtiik ezeket vAgs6 a hatdrokat.A ne kas,a has tdjAka Asaz agl a bijlcs seblszklse el6l driikre zdna maratl" (SirJohnErichsen, 1873 ) ,,Aa ij eetszeriifegyel. a ti.feg!,,erek riszont ntglon boqlolultak, e.lrt sokfAlemtjdon elromolhatnak.A neh4ztizfegyterek kiflirasztjdka menetel; katondt.Anig ee! ijds. kSaldbb h. c4lzox ldvAst adhat le egy perc alatt. a muskAtdscsak kdtpercenklnt tud l6ni (SirJohnSmuth egyet." ezredes, 1591) rdlemZnlemszerint le,,EgJ haj6 bombhal val'5 elstilLJesztdse (F. D. Roosewb, Flottatil<irhelyettese, hetetlen." a 1922) tanrza,,Prof. Godard,aki a rakdtrlk fejleszt'je a Clarck Eg)ietetn kln is a munkdjdt Smithsonian lntizet egydltaldnnemismefelligyel1 rik a hatds-ellenhatds tdrvlny&. Tudniukkellene,hoql ib)enesetbe a vdkuumranemhathat er6. Mindtissze csaka. elemi kd.Apiskalai Jijanudr) (NewYorkTines,1920. zikatud^t kelknebep6n'Iniuk." (A NewYorkTimes val6sziniileg gondolta, a rak6cikkir6ja azt hogy
tdk, melyeket mdr dvszrizadok haszndltak, 6ta ugyanolyanelven mijkijdnek, mint a cs6nak.)001701 lto

AIIHBfi1'LEN

ir,,Dr. Lee Forest ma aztjelentette ki, hogy az embersohasem eredm6heti el a Holdat,fiiggetleniil att6l, hogy mi\en tudomdnJos nyeksziilemeka jitv6ben." (New York Tines, I957. februdr 25.) (Dr. Foresl 6s hogy raldha azer6sitctcsdvet,megi6solta, ezzela tafel lehet €venbeliil rddi6dsszekijtrct6st majd l€trelalmdnnyal ndhdny 6s kitzitlt.) hozni Eur6pa Anerika gyakan lehethallania sz6t:leA parajelensdgekkel kapcsolatban nemegyarnakeld6nt6se egyrltal6n hetetlen. hogymi lehetetlen, De a k6t szed. Az emberekdltaldban forr6srat6maszkodnak: laborat6riupuszt6n sokszor kijelent6seire, melyeket mi Ksdrleteke6s a tud6sok 6s nem tekint6lyiik miattfogadnak A tekint6ly a tapasztalat mindig el. az vezetazonos Maradjunk mosta nehezebb, elvi megeredm6nyre. fontoldsokon nyugv6dton. p6lddulhat egyenes szakaszb6l n6gy hiromszoget Lehets6ges-e BizegyszarMj, urikornis? az dsszedllitani? L6tezhetett-emondabeli a jelens6geke 6s adottvalatosantudjuk-e, hogya titokzatos rejt6lyes mikori v6laszokmindig igazakmaradnak?

LEHETBTI,EN AMATEMATIK4BAN El6gvolt, A Kr.e.VII szizadban Ptithagoraszt tisztelet €h m6ly 6vezte. ha tanitv6nyaiktiziil valaki azzal6rvelt,hogy ezt a Mestermondta,s a vita mdris v6get 6rt. Piithagorasz nevdh€z filz6dik annalibizonyitdsa, vahogy p6lddul a .,2 nem irhat6 fel k6t egdszszdmh6nyadosak6nt, gyis inaciondlis szdm.Az irraciondlisszrimokl6t6t a giiriig goem6terck a ptithagoreusok titokk€n!6rizt6k,meft att6l taftottak,hogyhaldtejdma. ijsszeornlana z6sukkidertil, ^z tirsadalmi meg6zk6dtatasokkal a Rendbe vetettbizalom. legenda a iskolaegyik A szerint piithagoraszi tanitvrnya, Hippaszosz, elrrultaa titkot,ez6nhaj6tor6st szenvedeft 6s meghalt. KonArsaj szerint volt azistenek ez hosszfja []1. pontosan A matematik6ban kell megfogalmaznunk feladatainkal. N€zziikp6ld6ula k6vetkez6t: van hat azonoshosszrisrigli egyenes (mondjuk gyufaszdl) ebb6lnegyegyenl6 szakaszunk hat 6s oldalf h6romszdget kimknunk. kell Altalibandgyfogunka feladat megolddsiihoz,hogy kirakjukmagunk az asztalra gyufaszdlakat rakosel6 a 6s gatnikezdjiik6ke1. azonban jutunk eredm6nyre. ha nem lgy nem De az asztallapon, teh6t k6t dimenzi6ban, hanemhirom dimenzi6ban pr6b6lkozunk, akkora megoldds m6risk6szen egy gila. Ha a fel,ll: adatmegfogalmazesakor megadjuk is, hogy h6ny dimenzi6ban azt keil gondolkodni, akkorm6rism€git6lhetjiik, hogya megoldds lehe-

t77

TITOMATOS ER6K?

is hdz"probl6ma p6ld6ul a..hiirom Hasonl6 tetlen. vagylehetsdges-e. dgy Ezekhez mellefi hdromlak6h6z. Tegyiikfel. hogy van e8ymiis hogyazokegym6st a kell elvezetni villany-,a gdz-6s a rizvezet6ket. is eLvileg gyakorlatilag is, a K6t ne keresztezzdk. dimenzi6ban feladal gondot azonban nemokozhat ez hiron dimenzi6ban megoldhatatlan. a katr p6ldaa lehetetlenrematematikeban ndgyszdgesi€ a Kdzismeri (Kr.e.400)kinevetie azokat. akik gdr6gdrdmairo se.Arisztophan€sz, sziimos keresztiil €vsz6zadokon Ennekellendre en6l gondolkoztak. kiszePdlddul,r segitsdg6vel kis6rlettjn6nt a felndatmegoldrsiira. elosztjuk mindjdrtmegkapjuk. 6s azt mitjuk a kdr keriilet6t, n€ggyel Ezekaz 6rvekij elemeket oldalahogymilyenhosszisiigia n6gyzet m6rhet6 a kbr hoznak gondolatmenetbe: fizikai tirgykdntkezelheto, a kev6ssd 6rdekelgairdg matematikusokat azonban A alakzat. klasszik'us mddonakanek bizonyitani kdrmegk6zelitds. Egzakt te a gyakorlati Ez zd 6s vonalz6 segits6gdvel hogya kdr n6gysz6gesithet6.^z elvi . A csak 1882ben v6probldma megoldhatatlan. bizonyitest azonban matematikus, amikorkrjelentette. Lindemann n6met el FerdiDand Bezte szim el6 szdm. azaz nemellithat6 k6tterm6szetes hogya 7rirraciondlis ahogy Ez h6nyadosak6ni, a 2 sem. ponlottetta vitavdg€fe. van, mint t6teieitTal6n tobb v61asz Mi6rt igazaka matemarika Philip Davis [2] egy csoezena kdrd6sen. ah6nyan elgondolkoztak a iissze ezekb6l vSiaszokb6l: nondjik, hogy kona valdtgyiljtcjtt ,,Azt Isten adomdnt-a. Iqaa. mert az emberi a matematikaazdrt igaa.nert fids. csaklisztalogika,6sami logi' ddlr sziileilAnye. Igaa,netTsemmi nert gJ Igaz,nert bi.onlithat6.IBaz, kus, anrukigaznak lennie. kell s.dvetles.a fonalb6l. az k4s.nL axi6ntiks.dveftnyeiblLnint ahogt" Igaz, mert sztp Askoherens.Igaz, mert lnsznos. mert igt dllitottuk fttl, ho$, ctzigazi vilde t(inlnleit adja rissza. Igaz, rnert azt akatjuk, lb1t i4az leglen. is ha ellentnonddsttatdlunk, akkor a natematikuhog' ne le$'en tdbbd sok dssz.efognak igl- rcnde.ik dt a. egAszet, is nyugszik.Igda, kivAtel.Igaa. nerr minden tudis k t.iis megeglezAsen niert a. intuitiv, tapasztalhat6 tuddspontoskifejezAse. Iga., ne szti' hogy nos Ji.iggetlen dolog igazoljapontossaLgA, MtezAsA. L6,tharJlk. is magyaa legelvontabb, legegzakabb a tudomdnydgnel mennyif€le rdzatl6tezik arra,hogymj6rtigaz. tobbszor el6 olyankrizis,amit a dllt A maternatika fejl6d6se soren .,2 i6t6vel kapcsolatban ndhinymondatban megernlitettiink. Ezeknek. hoztrk.mea krizisehrek megoldiisai a olyanhasznos eredm6nyeket lyeka tudomdny az6letminden 6s terulet6n alapvet6 fontossdgriv6 vdltak.Piithagorasz felfedez6se idejdn r 2 dilemm6ja a komolygyakorlati gondokat okozott. babiloniak magukm6djenmdrj6val PiithagoA a 178

ALEIIETETLEN

megoldaezt megpr6b6lt6k a feladatot raszel6ttis (kb.IG.e.1700-ban) gyakan vezettek mai tudomiiny probl6mdi a ni. A mfltbeli gondolkod6k 6s Mindenmatematikus fizikusismeri stabilitds6hoz. kitedeszt6s6hez, van rcndszere A legish6rcmalapvet6 p6ldeul, hogya geometridnak bels6 szd' geometria, egyhiromszijg ahol persze euklideszi mertebb az m6gk6t mdsik.nemeukligeinekdsszege 180'. Ezenkiviil azonban ami l6tezik a hiperbolikus, Bolyai 6s Lobacsevszkij deszigeometria kisebb. mint 180'): 6s fiiz6dik (itt a bels6sziigekdsszege nev6hez (i dsszege Riemann elliptikusgeometri6ja a bels6szdgek Bemhard meS6rteni, a xD(. sz.elej6n hogy nagyobb, mint 180'.)Ma mdrneh6z nem euklideszigeoegy a mi6rt viszolyogtak matematikusok m6sfajta, veszelyben 6ppriSy hogya nagyel6dtjktekint6lye metridt6l.K6ts6gtelen, alkalmasm6dmint a vili8 leirasera forgott, ahogya matematikiinak, gehogyaz euklideszi a szemek I6teis. A tud6sokakkorigy gondoltSk, spekuleci6csaklehetetlen ometriiinkiviil mindenmiisfajtageometria k6 6s Ma m6rtudjuk,hogyez a kontlikusaz axi6mdk a gyakorlat gyakorlalon6s geometia a h6tkoznapi fei; a hagyom6nyos zdtt meriih pfihuzamosaxi6mdja, hires a Euklidesz ajtiidik tapasztalatokon alapult. piirhuzamosan csakis egy (adott ponlonet egy egyenessel siegi axi6ma r6gebben sok vitrra adoftokot.Euklidesz is m6sikegyenes hrizhat6) vonnieztaz axi6mdt, genereci6k sonap6b6lt6k k€tsegbe utitna k6s6bbi azonban az euklideEzek 6s bebizonyitani hel),telens6g6t. a kis6rletek S beliil - sikenelenek maradtak- ha valami hosszi id{in szi geometrian is. leheteden nemsikeriil.akkorigy v6ljiik, hogyazegyben keresztiil a 6s A Bolyai-Lobacsevszkij-f6le a Riemann-geomet az olyan a 6s alapvet6 fogalmakat, mint az egyez6s, metszet a p6rhuzamossrig, helyezeft, 6ltaldnosabban definiilt. Bolyai6k6ta a rij megvilegit6sba tal6ltak, aholnemel6githe matematikusok szdmos olyanelvi modellt (6 ki ez az 5. axidma. Bolyai-Lobacsevszkij-f6le geohiperbolikus A lehet prdrhuzamos metriaban egy egyenessel nemcsak egy egyenes elliptikusgeoadottpontondt, hanemttjbb m6sik,a Riemann-fdle piihuzamos egyenes sincs.Most akkor metriiiban viszontegyetlen Senkisemtud velaszolni ere a melyik geometria igaz,a helyes? az geometri6k k6rd6sre. nemeuklideszi ugyanolyan logikusak egy6r6s A hogyaz egyikle|elmriek, minl ^z euklideszi. Nem lehet mondani, azt hets€ges.masikpedignem,nemtudjukeldcinteni, hogymi az igaza sig. Pusztdn hasznossdg, egyszedis6g a hagyom6ny meghaaz 6s a a tdroz6akFiildi m6relekben talSnaz euklideszi legegyszeriibb. a ez6n t6rid6Idvols6gaiez a leggyakrabban hasznalatos. intergalaktikus Az a haszndlhanel azonban igy tiinik - hogy a Riemann-geometda (6bb.arrakellettalaDozni D6ld6ul 6ltal6nos az relativitds elm6let6t.
I7C)

nTo[2,{106[R6x?

LTHETETLEN AFIZIK{BN Viirtts Felh6t,a szi6 indiiinokf6nitk6tb6ketdrgyalesra hivtrikWasjdniusrban. 6ne kiilddtt haj6raazonban fdndk hin$onba,1870 Az a nemvolt hajland6 felszdllni. Vijrijs Felh{ij6l tudta,hogya vasb6l k6joggal tarto$att6l, szijlttirgyak nem maradnak viz felszindn, a ez6rt hogya feh6rembertaidlmdnya elsijllyed. ogalaszii indiinok f6Az ndkeazonban nemvoll tisztdban Arkhim6desz tdrv6ny6vel, tudnem v6lte,hogy ta mi az atlagos s{riis6g, a hidrosztatika. mi Lehetetiennek vashaj6 isszona vizen[3]. Azt is tudjuka gyakorlatb6l, hogya hajunlor6l fogvanem tudjuk magunkat felemelni. Tudjuk,hogy 100'C-os szi^z leveg6ben kibipercet, 100'C-osfor.6 vizben runkn6hdny de n€h6ny mdsodperc alatt is slilyoss6riil6seket szenvedhetiink.tapasztalat mindenre A sok meglanitottminket.Mig a matematika egyes teriiletein szabi4lyokat mi a magunk iillitjukfel - 6snemsziiksdges, a szabiilyoknakgyakorhogy a -, lathoz b6rmilycn k-tlze legyen a fizikdban a technol6gidban a 6s m6s gdpeket, helyzet. K6sz(tijnk berendez6seket, mi illitjuk fel a szadenem bdlyokat. gyakorlatb6t 6snema logik6b6l sokat A tanultunk. reA lativitdselmdletb6l p6lddui megtudjuk, hogya f6nyn€lnagyobb sebess6getnem lehetel6mi.cser6be viszontkiderijl,hogy a f6ldi id6hdz j6rmiiveken id6lelassul. mdnen fdnysebess6g a kijzel6ben mozg6 az Az emberek dvezredekkel m6r ezel6t is kdszitettek egyszerribb eszkdzitket, tisztaban voltakaz er6.a munka, rft fogalmdval, sir16, az a ponoselk6pzel€-<ek d6sr6l meglehet6sen is alakultak dsnagyon ki, sokakban dvszezadokon kereszttjl 6lt a rem6ny, hogyegyszer majd tudunk olyangdpelis szerkeszteni, magit6lmozog. amj energi6l le, ad azaz feltaldljuk drdkmozg6t. persze a term6szetben. ir Ordkmozgd van Ha mikroszk6p alat!n€ziinkegy tintacseppet, piciny koromr6szek el, land6mozgiisdt figyelhetjiik meg.Ha egyre alacsonyabb hom6rs6kletre hiitjiik a rendszen. mozg6s a akkor is megmorad. csakegyrekisebb m6rt6k1i Anyag6smozg,is lesz. egynrdst6l elvdlaszthatatlan. A tudomrnytijrtenet tandsdga szerinta fizikiibanis 6lland6an b6viilnek.mdlyiilnek ismereteink. Eddigm:ir rttbbszcjr el6fordult. hogy olyasmit fedezlek amit koriibban fel. gondoltak. leheletlennek Pdldiul ilyen volt hossziideig e pdrhuzarnosan halad6 f6nysugirelciellitdsa. Akkor azonban nemismert6k l6zert. m€g a Hossziideigrigy letszotl. hogy a fizikai tatrv6nyek nagyrdszdr szimmetriardrv€nykdnr ir.harjuk fel, azezazt 6llitjuk, hogy bizonyos tulajdonsrgokar leheterlen egymdst6l megkiiliinb6zretniahogypdld6ul egyikelekrronr nemtudjuk megkiilonb6zletni mdsik6l. Van m6gegy ldnyeges, kev6s6 a de ismert kutat6si tertlete a fizik6nak:a t€dd6 szerkezete. v6ss6sz6t A 180

AI,EH[T!T[[N

^zt ki, m6gnemmondtdk de a stabilitesvizsgAlatokmutatj6k hogy [4], vagy alacsonyabb maeasabb lehetetlen anyagstabill6te hdromn6l az Kviili vildgban l6rben, anyaga hrrom dimenzidn az dimenzi6szdmri hiiromdimenzi6ba. dsszeomlik. ..visszaomlik" ABIOLOGIAB,AN L[HETETLEN mdretill€laza mikroszkopikus A ny6lkagomba-am6bik fitldben616. oszt6dik, fajtest6n6ll6an t6pl6lkozik, ndvekszik, nyek.Mindegyikiik Azonbanegyv€reir6lkell6 tdvols6got taftva6li sajdtdndll661et6t. az 6s szercsakaz emberszim6ral6thalallan hallhatatlan hafdsiira iel helyek" megindulnak bizonyos,,gyiilekezdsi am6b6k ezrei,sziizezrei gdmbsugarait 6mekel a.,tdkdvetve fel6,s egy csaknem szabdlyos irdatlan tdmege H6rom6ra alat!a pardnyok meggyriles" szinhely6re. csigaszeni alakzatliszerle_ egy magasabb rendriilllattii,valamilyen miir millim6teres teslhosszeval sza z6dik.Ez a kiilijndsl6ny n6h6ny s ldrekszik, nyrl badszemmel l6that6, f6ny6s a melcgirdny6ba is a miiszkil ide-oda. Egyszer kiis nyomothagyvamagaut6n,6rdkon,t s csaka ,.csiga"feldgaskodik, nEhiiny6ra alatt egy kdriilbeliil egy ' A centim6ternyi alakull,t (1. 6bra). ,,ndv6nykarcsi sz6,.ndv6nny€" A mellettelhalardn egy sp&5valt6ltdat gdmblebeg. tomyocska kis magukkal viszik.igy gondoskodd6 f6rgeka testiiketapad6 sp6r6kat fiizisbandl melyekb6la ..diaszp6ra' nak a csirdk szdthordrisrr6l, fejlddnek s tira kezd6dhet ki, minden e16116l. am6baegyedek (melyet1935it lei iurcsaviselked6sdt A ny6ikagomba-am6bak fel) a biol6gusok zdme ele;lte annyifamisztikusnak ben fedeztek vele Ezt hogynemis foglalkoztak r6szletesebben. a k6ts6gkjtartotta, jelensdget .,ludominyon s6t vijl l6tez6 a Kvijli" r€gi6kba sziimiizt6k. valamifdle lulajvok olyankulat6is. aki egyenesen ,,amrjbaistennek" folyamatra nemtaliilt semmidonitottszerepe!, minthogy rejtdlyes a r6szleteke f6n! deriilt. f6le 6sszerii magyardzatot. Kds6bb bizonyos jelensdg lonatkozisban mdgma is homillyos. Megfide az egdsz sok gyelt6kp€lddul.hogy a tcjmeggyLil6sre cjz0nl6rm6bdkmindegyike hol A ,,tudja",ho_ey a helye r kialakul6szervezetben. gombaszerii eg6szen kiilalamrs sziriban elbelyezked6 sejlekp6ld6ul ..ndv6ny" Vajoncsaka v6leden ddntiel. hogya kot vesznek mint a idbbiek. fdl, millidDyiegyforNinak trin6am6bebdl melyikleszszdrsejt. melyik 6s vagy nem keriil a nagyobb szervezet fejreszebe. a talprb^?Egyiiltaldn ez a helyzet. a csigaszerii Ha l6ny fejr6sz6b<il kimetsziink daraegy majd a csigafarkdba iiltetjiik be. a meelbo!, fest6kkel megjeldljiik, magukat csigafd tcja festett am6b6k azonnal elindulnak, iitverekszik 181

TITOI{.L{TOS ER6K?

6s a csrjcsra. elheAz meg6t alkot6am6basejtekenvisszavdndorolnak j6l meghatdrozott lyezked€s mik6ntj6tteh6tnem a v6letlen, hanem tiirvdnyszeriis6gek ddntikel [5]. bels6

1. ahra.A kiilan-kiila,n no.g6 amdbdk eLindulmk egytnds e$ Eonba felZ, akkulki bel1uik hosy ti, nindesyik amdba,,tudja", a helye. hol A rnatematikiban szabelyokat termdszetb6l elleshetjuk. a a is de magunkis alkothatunkijakat, 6ppenez6r{a matematlka sa6szoros a ArElm4ben nemterm4szettudomdny fizikebancsaka term6szet .A megfigyel6sdn alapulnak tdrv6nyek, ezekviligosak,kdzdnhet6ek. a s Az 6ltalunkszivesen tanulmdnyozott fizikai rendszerek6l elmondhatjuk, juthatunk bonyolultabb hogyegyszeriiek,ezekb6l s kiindulva el rendszerek viselked6s6nek meg€ft6s6hez A biol6gi6ban a helyzet. is. mrs Az el6bbbemutatott eByszerii l6nyek viselked6se furcsa, 6rthetetlennek jelens6g. biol6giai jellerM6je, tiin6 A rendszerek alapvet6 hogya fizikai leftdsszdmdra legegyszeriibb a 6l6l6nyek rendKvdldsszetettek, is bonyolultak, ezdrtneh6z alapvet6 tdrv6nyszeriis6gek felismer6se, az s val6szinlileg nemis ismetiik mindet.A kutat6biol6gus szerepe m6g ma inkdbba megfigyel6sre. leir6sra a Ks6rletez6sre a 6s szoritkozik.nagyon ritkdn lehetvalamitcsakelm6leti iton sikeresen megj6solni. kell Fel lennunk k6rd6st: a van-elehetetlen biol6giaban? bioegyeltaldn a A l6gusok ritk6nhasznrljdk ,,lehetetlen" Ha azzal sokfurcsiis6ga sz6t. a gal, 6rdekess6ggel tal6lkozunk, amivelez a tudomiiny nap mint nap szolgdl, akkoraz a benyomiisunk, a biol6gi6ban hogy taliinnincsis Iehetetlen. Fontos megismemi pdldSul MichaelJ. Katz v6lem6nyet [6]. Szerinteaz 6let Mert annyia Eazdag, pontbankiimert egy l€nyeges ldnb6zikaz 6lertelen dolgok6l: az 6letben nemcsak egyed-,hanem tcjrzsfejl6d6svan.Az elland6 is fejl6d6s vdltozris 6s egy-egy 6l6l€nyb6l vAtozatothozhat tcjbbezer l6tre.Ha van valami,ami illand6 a biol6gieban, akkoraza gazdag v6ltozatossiig, azelm6leti ami biol6gust dllard6anarraa megjegyzdsre k€szteti. hogy..erre nemis gondoltam volna". A biol6giairendszerek 6ltaldban soklal bonyolultabbal, mint ami mesfelel6miikdd6siikhitz sziiks6ges lenne.P6ld6ula DNS fd szerepe, hogyfeh6rj6ket 6llitson el6.mdgisaz emb€risejtekben DNS 997.-a a egydltaldn k6dol,nemdllit el6 semmilyen nem feh6rj6t. elv5g,uk Ha ^z

r82

ILEHETETI,IN

ujjunkat. v6riinkmegalvad ezzelmeggatolja rov6bbi 6s a v€rzdst. Eblegalebb tizenhiom kiilitnbdz6 feh6rj6nek l6nc kell bena folyamatban reakci6szeriien venni.Ez azonban r6szt nem mindendl6l6nyre ietaz. p6ld6ul delfinekEgyes feh6rj6k hi6nyozhatnak ebb6la l6ncoiatb6t. a van Pdldiik n6l6sa biilniikniil eggyel kevesebb szeme ennek liincnak. a nem szab6sokasiiga mutarja, hogya biol6giai folyamalokat torv6nyek (az igy. callosum emlyozzik,hanem esetlegere, alakulnak A corpus axon-csoportja, 6sszekdti) beriagylegnagyobb amelyaz agyf6ltek6ket olyanfurcsam6donmrikddik, hogya tudomdny sokrignemis drtette l;t6nekc6lj6t.Hossz[vizsgdlatok sor6n deriiltcsakki. hogymi a felilye rostjai.holottezekaz ddata. Tizezer emberb6l dtneknincsenek gondolkodiisra. a Ksdrletek emberek k€pesek normdlis is a Ezek fedt6k fel, hogyminden k6t van,egyjobb oldali6segy balolembemek agya dali,s ezekolyanszorosan kapcsol6dnak hogy 6legymiishoz, normdlis Iapotban lehet nem €szrevennikdtagyfdlteke a funkci6b€li kiildnbsdgdt. A term6szet hozl6tre,amit akar6sigy, abogyalcrja Feladatunk. azt hogya lehet6 Iegpontosabban a mikddds€t. miiszaki A vagyfizileifjuk gondolkod6sm6dbiol6gi6ban kai Ks6rletekn6l megszokott a nemmindig gyakranvannakels6 lerisra sziikvezeteredm6nyre. szervezetekben A s6gtelennek lalsz6,,alkatr6szek". p€ldduia bajlcsess€gfog. mint a kiirajm p6ldiula C-vitamint legtttbb 6sigy tovdbb. term6szetben A a ntjvdny 6s 6llatel6 tudja61litani, az ember, majom, tengerimalac, csak a a a gyiimdlcsdenev6r, n6hdny hal 6s rovafajtanem-Val6szinii, hogye fajok valamikoregy v6letlen 6seiben folyam6nolyanhibakeletkezett, mi ami att a szervezet volt k€pes nem tdbb6C-vilaminel6illitdsi4ra. Ugyanannak a feladatnak megoldis6ra tem6szetsokfajtalehe!6s6get a a Kndl. A polip 6s az emberszeme pillant6sra eJs6 nagyonhasonl6, ebb6lgondolhaanenkazt is, hogy mtkdd6siik is az.Am ez nemigy van:a polip szem6ben a l€ncsdken 6thalad6 f6ny azonnala fotoreceptoroka esik, mig az emberiszemben fdnynektiibb rdtegsejtenkell kercsztiilhaladnia foa a toreceptorokig, amelyektdrt€netesen rossz dnybamutatnak azaz a szenfen6k,,hdtulj6n"vannak- csonlokszerkezete A m€szkdh6z hasonl6 szerkezet. Elvilegfel6piilherett volnaa csont vagyaluminisziliciumb6l umb6l, esetleg vasb6l hiszen is. mindhdrcm elemb6s6gesen ralalhat6 a Fajldctn. Vajon mi€rt 6ppenkalciumb6l6pijlt fdl? Val6sziniilegmegint csakvala$i v6letlen k6vetkezm6ny€k6ppen, azen.mel1m6smegs nem old.{slehetetlen Amikor az 6let az 6stengerek m6ly€nkifejl6ditn,ak[7]. kor a kalciumbe€pit6se meglehet6sen k6zenfekvd eljrirdslehetett, mi6s uldnaz6l6lenyek kijcitteka sziirazftildre, megtartoniik a,,szokisukat". ezt jdtszik,elMig a termEszetben a v6letlen nagyon fontosszerepet k6pzelhet6. hogyegyszer majdaz ember olyan6l6l6nyeker el6 dllit

183

IITOKZT0S EnOr?

laborat6riumikiiriilm6nyek kiizdtt -. melyeketaddig m6g a temeszet sem ismert. Ez perszercndKviil neh€zfolyamat. Egy fiisziil nagyon Am 6s egyszerii gyakan el6fordul6szervezet. mai tudrsurkkal6s vagyunk mesters6gesen m6gisk6ptelenek technikai felszerel6siinkkel Vajonaz alkot6alkotjSk! amelyek azokb6l elemekb6l, az elo6llitani Az el6dllithatunk-e 6l6l6nyeket? 6let elemekpuszE dsszerakdsdval Ma dsszess6ge? a biol6gusok mds. csakkdmiaifolyamatok nemlenne Uj nem is igen foglalkoznak. 616szervezeteket ezzela probldmdval hoznakl6tre. Pelddula kis szewezetekb6l mindig a nuir meglevd616 helydre embriondlisdllapotbanlev6 tamjos g6t6k fargk kezdem6nye ndveszemetiiltetnek, ami a k6s6bbieksordnb€6piil a szervezetbe, kedni kezd, igy a feln6tt g6t€knekh6rom szemiik lesz. A laborat6rim6r umi akvrdriumokban fszkelnak olyan gdtek, melyeknekelijl ketnem van.llyen a term€szetben fordulel6. t6, hdtulpedigegy szemiik a is mdr szimykezdem6nyeketmeglev6 Csiikeembri6ba beiiltettek csirk6kis ,,e16mell6,6s igy ak5rn6gyszimyd sziimykezdem6nyek dsszeDe mir az is, hogy, laborat6riumban 6llithat6k". megtdrt6nt kevertdkaz ember6s az eg6rsejtjeit, 6s az ij egyedlaborat6riumikijbizonyult.Vagy az emberiinzulin riilm€nyekk6zittt 6letk6pesnek hoztakl6tle,meg€nj6tbakt6riumba abb6lolyanut6dokat helyezve, Ami voltakemberiinzulinel66llit6siira. a term6szetben lyek k6pesek akMi €16 lehetetlen, a laborat6riumokban egyedlehet. lehetetlen az le' szerinta ,iol6gi6banminden a biol6gi6ban? Katz vdlem6nye kor p6ld6ul Ez€rt nem lehet hetsAges, a fizikliban meg ran engedve. ami sem,de madarakat m€g csak elk6pzelni f6nyndlsebesebben szdl16 igen. betiil lehetsiges: minden md\|,amra fi,,ikxn ds menyN6zziinkegy p6ld6tana, hogya lehets6ges a lehetetlen WilliAz 6vekben nyirekdzelvanegymashoz biol6gidban. 1920-as a 6rdekes Ks6rletet a Egyetem egyikfiziol6gusa, amMcDougal, Harvard mennyi patkrnyokkal. Arra volt kiviincsi,hogya patkanyok v6gzett egy ido alatttanulek meg,hogyegy vizi labidntusb6l megvildgitaF ki. lan kij6ratonkeresztijl isszanak A labirin snakvolt ugyanegy A iit6stkaptak. megvil6gitott kijdratais, de ott az dllatokelektromos az volt. hogya patk6nyok kiinem is tilsdgosan meglep6 eredm6ny gyorsabban k6nnyebben vetkez6 gener6ci6ja 6s tanulta megezt a felha a adatot. a hatas Ez akkoris 6rv€nyesiilt. csakazokat patkenyokat a teny€sztett6k tov6bb.melyekegy adottgenerici6ban leglassabban getanultak. 2. 6briinl6that6 A eredm6nyek szerinta huszonkettedik mint a nerdci6 miil tizszer olyangyorsan tanulta megezt a feladatot, fiiggetleniil Sk6cidban legels6. kis€rletet A megism6telt6k egymast6l is, hogyaz ottaniels6gener6ci6 mlir es Ausztriiliiban 6s azttal6ltdk, 184

ALIIIBfiTL8N

sikeres volt, mint McDougalutols6generSmajdaem olyan gyorsan patk4nynak azonnal, els6 pr6b6msikeriilta labici6ja! S6t, n6hdny rintusb6l kijutni a jelzett ponton. Jel€nlegitud6sunkkalez az eredm6ny nem magyar6zhat6, n€hdnykutat6 a tanuldsij tipusak€nt6rtelmezi.Ha ez altalinosan igaz lennep€ld6ulaz embere is, akkor sokkalgyorsabban tanulnink nyelveket,vagymatematike!mint a mingenereci6k. pedignemigy van. Ez ket megel6z6 Hasonl6p6lda az fgygy6- A hibiik nevezett homeopetids sAmanak alanules etaga sodn gyit6s. Ez a m6dszer mdr 200 r€g6tahaszndlatos vil6g a egyes r€szein, p6ldiul In160 di6ban, r6szein mis viszont kifej ezettentilrotr. A m6d120 szer alapelve az, hogy a 80 gy6gyszemenysztiks€ges csakegy kis tiinyis6gnek 40 rcd6k€t, szinte fizikailag €saevehetetlen d6zisiit ad1 5 9 1 3 1 7 2 1 j6k a betegnek. Ennekellen6re a gy6gyul6ssokszor 2. abrc. A patlainyoktanultsi idejtnek teljes€s vegleges. Nenrr6- Cene i.tnki nti viltodsa. nic gibenegy biol6gus kutat6csoport labomt6riumban v6gzelt Ks6rletei sordnafia az eredm6nyre jutott,hogyrendkivul haszndlata eset6n vanm6rheis kicsihat6anyag 1:10r:0-on Vagyisbat6voltl t6 k6miaireakci6. Pediga higitds ardnya (A anyagot m6r egy6ltal6n nemtatalmazott old6szer. tisztaold6az szert6l mindiissze annyikiil6nbiiztette meg,hogya hat6anyagot er6sendsszeraztrk old6szerrel, ezt higitotlik tov6bb.) ^z s Bizonyos biol6giai hat6sokataz6( meglehet6spontoss6ggal tup6ld6ul m6rj6l tudjukvizsgalni. dunkelemezni, ma hogya szdmunloa ismert tipusf 6let milyen fizikai, k€miai param€terck kdztift l6tezhet. viz6ben vannak A Holt-tenger igenmagas s6tartalmLi is bak6riumok, melyekkibirj6kezt az 6letszdmrm rcndkiviilellensiges kdzeget. Kii- 100 'C ftj16ui - fonisok viz€litnlegesbakt6riumokl6teznekfolT6 pediga jegestenben,s6t szaporod6srak6pesek. bak6riumok is M6s j€gbefagyottan Ilyentipusri gerekviz6ben €lnek,ndha is. alkalmazkopersze d6sra csakbaki6riDmok, mikoblik kdpesek, magasabb a sziniti 6l6l6nyek mrrj6val sziikebb tartom6nyokban tudnak csak6lni.A baktdriumokalkalmazkodasi k6pess6ge meglep6en sokszimi- s6svizi A bak€dumok p6ld6ula fehdrj6ketnem a sejt betsejdben, hanema sejt-

185

NTOIIZITOS ER6IC

fiil. hiszen azoka s6svizben nemold6dnak Ha hirtyenKvul rdrolj6k, felol6des akkorszinte azonnal ezeket baktdriumokat vizbetessziik. a Bolyg6nkonM 6ler vizbenoldon vegyijd6dnak,azazmegfulladnak. szabdlylhogyaz letekben zajlik.Kimondhatjuk-e aztaz eltalenos tehdt lehets6ges? elvi alapokon tudjukbiEzt nem 6letcsakvizjelenl6t6ben teljesen ismereden kajriilzonyitani, mertmdsbolyg6kon szi4munkra szerint m6nyek kcjzdtt m6stipLrsf is kialakulhatott. ludiesunk 6let Mai hogy az 6let rcndkivijlsziik h6m6rs6klet-, nyoazt kell mondanunk, miis-dsk6miai anyag-tafiomdnyon lehetetlen kivll [8]. az vagyisaz Ugy tudjuk. hogy a biol6girban id6 megfordit6sa, A egyedek fiataloddsa lehetsdges. erreis van ellenp€lda! brit nem De partok egykis 6llatka. tengeri a kitzeldben milli6szdmra a tengerben 6l 6let6t szikldra tasquirt(magyar neve nincs). a l€nyeg6sz Ez ,,feln(itt" padva hasonl6an motijlti el. Fiatalabb koriiban azonban ebihalhoz az gerinchirja zog,6s kezdetleges van. (A gerinchiretmenet alacsoaz gerinctelenek a gerincesek nyabbrendii 6s kdzdtt.) Ez az illatka eEy kiildnleges fagocit6t termel, melynek a feladata, az hogy6lee egy k6gerinchirtelnyelje, igy gerinctes6bbiszakaszdban az egyszeni ezt s lenn6v6ljon. Amikor ez leje$z6dik,akkor tapada lengerisquirt a szik liihoz,6s tov6bbi 6let6ben tenge izetszihdgetve tov6bb. keda 6l Ha vez6tlen term6szeti k6rUlm6nyek kerul.akkordjraebihalhoz kdz6 lesz hasonl6. mintegyvisszafql6dik,,,megfiatalodik". fjra megfelel6 Ha 6letkdriilmdnyek indul alakulnak ijra ntiveked6snek I9l. Ennekaz ki, van 6llatnak egyediil teljes6llatvil6gban a olyanb6re,ami cellul6zbdl Az l6gz6szee tal6na Fdldtnk6n dsszes kij616 rillat .,k6sziilt". 6tlatka ziil a legfurcs6bb. legdrdekesebb, nemcsak mert vcjr6s, hanemzdld, narancs6s sdrgav6rtestei vannak. az a f6m, amit az oxig6nmegkdt6is €s nem az eltalenosan s6rehasznal, elterj€dtvas vagyrez, hanern az egyik legritk6bb elem,a vanidium.Az €l6vil6gban puhatestriek a 6s -megkiia rovarckeltaleban rezethaszn6lnak l6gz6sn6l a oxigdnfelvev6, t6 molekuldikban. gerincesek A kdziitt viszonta vasaz altaliinos. tenA geri squirtaz egyetlen 6llat, amelyvaniidiumot haszndl (Ami egyebfel. kent olyanritka hogy csak tdmegspektrom6terrel kimutatnia lehet tengervizben.) Vajonmi azokaannakhogyegySllatvanddiummal kitti megaz oxig6nt nemvassal 6s vagyrdzzel? Vajonmi az oka annak, hogyegy dllatb6#bencellul6z van? mi6n lehers6ges, egyillat S hogy visszafeld fejlddni. fel rudjaoldanilajargerrnchrirjiir? mennJ rud es Es i a val6sziniis6ge annak, hogymindez csak ,llatkatulajdonsega? e8y Ezeka furcsa kivdtelek mdgis csakannak bizonyitdkai, hogyaz ismerttdw6nysze.ris6gekb6l tudunklevezetni nem mindent, nemtudjuk, hogyaz 6letaz adottfizikai pamm6ter-taitomenyon milyen beliil 186

AI-[HETETLIN

6s miik6dhet. fizikdban a matematikiiban A td 6nysz€riis6gek szerint j6val kdnnyebb dolgunk a biol6giaazonban miis.A baktdriumok a feh6rjdk m6r l6teztek hogybizonyos molekuliik, vizsg6la.a sejteti, azt feh6rj6ket ..tervezsem a sejtek kialakuldsa is. Ugy tiinik. hogya el6tt ki, tal6n voltaK'az 6stengerben, ott alakultak 6s t6k", pusztin,,k6zn6l A a molekuliikat. term6felhaszndha ezeket l6tez6 az 6letegyszeriien kiv6laszt6dAs dgy miikddik.mint ahogya m6mdktervez. nem szetes alkotmdwai, kAszit' hiresszavaival elve:,,A termlszet Francis Jacob mintsemcil' mZnyeiinlaibb egy barkticsol6munkdira eml4ke.tetnek, tudatosn4rndki tuvAkents4grc." UOI TEHETETTENSECE A BIZOI"YiT,{S lsmekiiziil 1z orvostudomenyt! N6zziik most a temdszettudomdnyok dtlagosan 6vvel 6t hogynapi l0 g C-vitamin rctesp6ld6ul a ndzet, az a 257,-kal csitkkenti daaz hossz6t, legal6bb 6s niivelheti 6letvArhat6 ganatos esdly6t. gondaz,hogym6gha igazis ez az A megbeteged6s szaksze vizsi lehetetlen bebizonyitani. hiszen 6llitds, akkoris szinte f6s gSlatra gyakorlatilag k6t nincsm6d.Ha p6ld6ul 100-100 csoportot melyekhasonl6 konjak.azonos v6lasztan6nk a vizsgelat ki sz6mira, a Sllapotuk, megegyeznek doh6nyzesi nemr.iek, azonos eg6szs6gi az k6zbtr 6lnek, azonos szociSlis k6riilm6nyek szok6saik,foglalkoz6suk, a a rigy. tiz kdvetni csoportot hoByaz egyikakkorlegatdbb 6vigkellene pedigazonos kiilsejiiplacebo tabadunk, mdsiknak a nek C-vitamint gyakorisSgcs6kkenten6 a rdk verhat6 is lefidkat. M6g ha a C-vitamin 6E ezt nehezlenne ebb6l a kis6rletb6lbizonyitani. Ha a C-vitamint fordulna ez el6, h6t, szed6 csopofiban vagynyolcdkos megbeteged6s bekdvetkez6 eseF nem a statisztikailag kiil6nMzne konffollcsoportnal csdkleg tiz rikos megbeteged€st6l. a C-vitamin val6ban257o-kal Ha hogy szem6t, akkoris el6fordulhatna, kentene r6kosmegbeteged6sek a ki szed6 csoponban, t0 12 r6kosmegb€teged6s alakulna a C-vitamint vSltoz6sok miatt el6fordulhat enegyszerrien az6rt,merta v6letlenszerri hogy lennesziiks6g, nyi. kgal6bb 1000fds csopo(okvizsgiilat6ra a ingadoz6sok hat6siit. a Ha megbizhat6an kizrrhassuk v6letlenszerri a C-vitamin. akkorez a ldtszdm sem r6k es6ly6t csak57,-kalcs6kkenti lenne elegendri. nagyobb m6g csopoffalenne sziikseg. A cYocYiT,S ALEHETETIEN 6s gy6gyit6si mint A XX. szdzadi m6dszereket igy is lekinthetjiik, miir A ma a lehetetlen dlland6 rendszeres 6s lesv6z6s6t. Bibliacsoddi miir

187

rRdl(? nTo[zATos gy6gyithat6k, lepa szok6sos tel5pi6k: vakok6s a si.iketek a csaknem vissza lehethozniaz emresokis. 6s olykor m6ga biztoshalelb6lis ezeket q csodikat.N6h6ny az Lehetellen nem dszrevenni bereket. az s fert6z6betegs6gek tizedelte emberisdget, sora 6vtizeddel ezel6tt gy6gyszer gyilkosk6r ellen.Ma m6rantibiotia nemvolt semmilyen gy6gyuldsokat mondhat6 skalSia szintecsoddlatosnak kumok sz6les v6geznek kdzlekeddsi el, balesetek Lewdnyos nriiteteket eredm6nyez. viszvegtagokat oper6lnak levego$ iildozatait mentikmegaz 6letnek, N6mtikiid6k€pesek maradnak. teljesen szadgy,hoSyazokmajdnem halSlos kimenetelii beaegs6g hdny6\'tizeddel ez€l6tt szivritmuszavar a a volt. Ma mi4regy kis nukletuis elemmel mfikdd6k6szul6ket mellhelyezve tcibbE-kev6sb6 megoldbat6 a gondis. Az els6veseez kasba is fogadtdk, 6tiilk€sek hirdtmdgorvosikijrijkben n€mifennta(assal legy6zese tal6n ma pedig m6r rutinmijt€tnek tekintjiik.A lehetetlen A a sziwel kapcsolatban- sziv, voltalegletvdnyosabbmesters6ges dtlagosan hetvenk6tszer hetven k6ppenszivattyf,amelypercenkent megmilliliter v6rt nyom ki magiib6lSok okbdl tiint lehetetlennek, A 6ltaldval6sithatatlannak a mesters6ges el6illit:isa. v6r ugyanis sziv felszineken. ott csom6kat 6s alkot.Azok a m6dbankivdlikaz idegen v6romlenyeket okozhatnak a amelyekkel meggdtolhatniik. ezt szerek. Pusztdn csak a v6rt pump6lniegy ilyen szi m6jban6s az agyban. vattyrivalnem el6gs6ges. sziv szivattyiziisiritmusdtis utinozni a peri6dus ut6negyalacsonyabbdiasztol6s kell.Egy gyorsnyomesi (amikoralacsonyabb nyomiis). peri6dusnak kitvetkezni kiil6nkel! a gyakran bena m6j dsa vese megbetegszik. Idegen felszineken alakulmegnak ki fentjz6sek, ha egyszer 6s kialakultak. akkor lehetetlen sziintetni fert6zittt a felijlelelt6voiitdsa n6lkul.Norm6lis kcjriilm6nyek gyork6zcjtt baktdriumok is milli6i keriilneka vdraramba, ezeket ljm sanelnyelika feh6rvdrsejtek. a feh€rv6rsejtek Ezek azonban tudnem nak mesfelel6en mlikitdni.ha a baktiriumoka miiszivfelszin€n tapadnak kdrtilm6nyek meg.Es terrn6szetesen a miiszivnek semmilyen kdzdtt sem szabadelromlania. mondhatjuk-e meggyoz6d6ssel De ezekutin. hogy a feladatot megoldani lehetetlen.6s senkise fbglalgondolkodras kozzon vele?Ez a idegen legyen tudomrinyt6l. kell a h; szena haladds erk6lcsi szabdlyait s6r1en6. Osszefoglal6sul iesziirhetjiik az iiltaliinostanulsdgot. azt hogy a biol6giaban lehetsdges a lehetetlen a 6s kijzijtaelvr megfontoliisb6l nagyonneh6zkiildnbs6get tenni.A t6nyieges val6siigot nem tdrv6nyekb6l. hanem magdbdl val6sigmegfigyel6s6bctt a ismerhetjiik meg - ez a gondolatot parajelensdgek a megit6ldsdnek szempontj6b6l is €rdemes megfontolni. 188

VI.nfsz

PszrcHorunnzr

BROrs TtTOt(?rtTO$

Marco Polo, a kd#pkor nagy utaz6ja irja emldkirataiban:,,A ffag1 kin hatalmaspalofijdban ,akran lakomd.ik nJob kdntdk nags asztaldndl.Serlegeia csamokkijzepen,egy n!^ik dllvdnyra helJezett ttivolsdgba , tek borraL nagj asztalonvannak,legaldbb tizl4pAsnyi 6sffrszeresitalokkal, melyeketa Kin igen kedvel.Ha a Na$' tejjel Kin inni klwin, a vanizsl6k blhijl4 hatalmukerejivel elmozditjdka As serlegeket asztalftil a alkal, hogy e$) ujjal is hozzijuk AmAnek, az iallal tel|e a csdszlirel6 vanizsoljdlc Err6l ninden jelenlefi taruis' gyakrantizc.er emberis ldtia, hoSy1r kodhatik,is a nipes lakomdkon Nagyfulnnak ez igen kedvArc van. ' Mmco Polo sok mindentillitott a fogadtak. tavoli Kathaj6l 6s a mongolok6l,amit kortirsaik6tkedve tu, a amit Nemcsoda, hiszen olyasmikr6l mint p6ld6ul papirpdnz, a k5ki, m6r nagyt6telekben bocs6tott aztrn milli6s nok jegybankja alCror l€tsz6md sereSelsdl egy feketeszinii kdrdl, amit ha meggyijtanak, 6s Marco Polo, finoman nagyonhosszri ideig €9. Konrirsaiszem6ben a haldlos dgy6n ana pr6bAis sz6lva, nagyotmond6 embervolt, mdg A tdk ribimi, hogyvonjavissza ellitasait. nagyut^26utols6mondat6t el valakifeljegyezte: ,,A/elit semondtam anrnk,amitLittam." Niccolo6sMatteoPolo Nemcsak MarcoPolo,hanem nagybatyjai, var6zslatr6l. Amikor a NagyKSntmegis megeml€keznek a serleges pr6beltdk r6venni,hogy felvegyea kereszt6ny hitet, igy vdlaszolt.' hogykeres.t4nJlegyek? NAzzArck, ennekaz orszdg,,Mi6rt akarjlttok, nak a keresztlnyeioly tudatlanok,semni fiiliitt nincs hatalmuk.De ami akarnak, ldtjdtok, hogy a bdlvdnyimA&jkmindentmeetehetnek, hiszenamikor asztalomndl iildk, a teremkiizepA k6 kupdktele borral kezeimhez szdllnakenilkiil, hogy b6rki hoaijuk 6ne." Ill Ezt a jelens6get. n6h6ny pszichokin6zis amit €vtizede ndvenismernek, m6r gifdg, r6mai.zsid6felMarco Polo el6tt is megemlitett6k szdmos jegyz6sben. NagyK6n udvardban t6{gymozgat6s jelensdge politjA a kai k€rddssd a Ken a$61 vdltr tettefiigg6v€, hogyfelveszi-e keresza papoktudnake ilyet miivelni. t6ny vall6st, hogy vajon a kereszt6ny

r90

psacuo[INEzts
nemtetszett a ,,vardzslat", ez Mindenesetre MarcoPol6nak egyeltahn a eml6kezett a Ken papjair6l, baksikmeg €s kifejezett ellenszenvvel ha ezekr6laz esetekr6l, 16l.Bizonydra nem sz6lt volnaitleir6s6ban annyira 6t a hiv6 kereszmaganem tapasztalja. ha nem zavarja s amit a va t6nyt , hogyaz iiltalalenezett zsl6k valamiolyattudnak, kult[r6papoknem.MarcoPolo dllit6sait csoddlatos egy kereszt6ny feltdrasai is 16l, a miira m6r eltiint vrrosok6l stein Aur6l r6g6szeti mai napiS nincski_ azonban mind a igazoldk.A,,repiil6 serlegeloe" ami A mellettez az ajelens6g, a legnael6git6magyar6zat. telep6tia gyobbvitdkat, sor6n. viharokat kavarta elmilt 6vszizadok az a elporladtak var6zsl6k Rdg Iettnt mar a Nagy K6n bircdalma, vdgdn AmenlaiEg)esiih Alcsonrjai amikor i.. 1848 m6rciusanak az JohnD. Fox csalddj6lamokban, Hyderville-ben, York 6llamban, New n6lkiil Egyik nap mindenel6zmdny ban hiliinOsdolgok t6n6ntek. puffan6 recseg6sek, megmozdult asztal,mozognikezdteka szekek, az ^z h6zban. Mindezrendkiviil kiiliindsnek.kis6rsokhallatszottak eg6sz A tetiesnektiint. Napokon,heteken6t fol)'tat6dtaka jelens€gek. ttrgyakkal eset6n egy,,,nem"eset6n kdt is lehetett: ,,igen" ,,besz6lgetni" koppan6s volt a viilasz.Nem telt bele sok id6, s mriris elterjedta hir, lehettrrsalogni. hogy a Fox csalSdban elhaltszem€lyek szellemeivel vilasz kor6ntsem meglep6. volt 1848Ismerve kor tudom6nye! a a ez j6r1.Az elektromossiigot gyerekcip6ben bana tudomiinym€gigencsak mrir felfedezt€k,de m6g a legjobb esetben csak n6hfuy ezerember is az ismene elekromos az folyamatok tulajdonsiigait; elektronok6l, az pedigm6gfogalma alapelveirdl anyagfel€pit6s6rdl, elektrodinamika az Nem hogyezen szinten asztal a az semlehetett kortud6sainak. csoda, a mozgrisfta,a kopogdsokaazr hitt6k, Ksdrtetekokozzak6s ez lett az sramdra. egyeden hiherd magyarazdt embere a kor A PSZrcHoKNEzrs TdRTfN[TE RduD A pszichokin6zisr6l els6irdsos az nyomokat r6maiid6kb6ltaldljuk. a (kb. 155- kb.222) kereszt6ny pogiinyokhoz int6zeu Tertullianus ir6 besz6d6ben mondta:,,Mdgusahoknem szellemeket elhalt lelkeket At id4znek-e a. dmJlkvilAqb(tl, hosy pokoli bdjaikkal mindenfile fdl cstibltdsnaktegjenek ki titeket? Es a szeltemek miniezt igy Aik eI, hogy asztalokatmoqattak, as ebbdl pr6fA ilnak nektek." Ammianus (kb.325- kb. 391)r6rnait6rt6n6sz megemliti, Marcellius is hogypojijvend6monddsra. inga mozg6s6b6l g6nyoking6t haszn6lnak Az 6s ir6ny6b6lkiivetkeztetnek ana, hogy milyen esem6nyek vdrhat6ka jdv6ben.A kdvetkez6 tud6sit6s pszichokin6zisrfil mer emlitett a a

r9l

TITOI(ZATOS EROII?

Marco Pol6ttjl sz{rfizjjk. Eur6prbancsak az rijkorban sz6lnaka jehogy Delitzsch ftja Bibliai pszichol4gia cimii munkdj6ban, bk,nse,gr6l, a XVII. szizadban: asz' az a zsid6khaszn6lt6k asztait6ncoltadst ,,Az talok felugnilnak akkor is, ha szizsztimra teszneksillokat rdjuk." publikrlt kiinyvbenvardzsldsnak nevezik6s megb6Egy 1614-ben viszont Egy a lyegzikezeket cselekedeteket. Zebineviizsid6bdlcsel6 hogyez nem mondv6n, v€delm6be vesziezt a gyakorlatot, 1615-ben hiszen:,,az asztolmellett fehetmdgia,sokkalinkdbblsten akarata, As szenthimnuszokat dalokat dnekliink,Asnemlehetaz i;rdajgmunki' emlakeznek". sa ott,aholIstenre taldlkozott. A tudom6ny a pszichokn6ziscsaka mdlt sz6zadban 6s tdrt6nt FranciaorszegbanAz els6 foljegyzett eset 1856 februi4ddban 6ves AngeliqueCoxin tiznnhi4rom kor6bai Egy falusi kisldny,bizonyos figyelhi\ta fel magdrasziilei 6s a szomsz6dok furcsaviselked6sdvel m6t. Jelenl6t6ben tirgyak mozognikezdtek.szintetdncoltaka b[toa eS/ rok. Hezimunkat emiattnemtudottv6gezni,s amikor6desanyja t6l k6pes lesz,a babszemek hogytaldnannakmegrucol6sdra babottett e16, 6s a kiilijnbdz6 konyhaieszkijz6k,t6lcdk,kanalakmind elrdpiiltekel6magyariatot a t6rgyakszokatlan le. Nem talAltaksemmielfogadhat6 viselkei6s6re. ez€ftelhi{6k a helyi papot,mivel att6l tartottak,hogy a ideje a kisl6nytaz drdiig szelltameg.Szerencsdreboszorkdnyiildiiz€sek m5r lej6rt, igy a pap fgy gondolta,hogy az esetink6bbaz orvosoka egyik tartozik.lgy k€riilt a kisliny P6izsba, Arag6hoz. elelffomoss6g az (a Aragomeggy6z6ddtt iuitrdjdhez gitmbvillemok vizsg6l6j6hoz). els6 hivott a kisl6ny kiildnijs k€pss6g6rdl. majd egy vizsgdl6bizottsdgot hiz6dnak-e dssze, mely azt kutatta,hogy elektromos lulajdonsegok megaz Angeliquekdriil kialakultjelensdg6k mitgijtt, azonban a m6ezt r6sek nemigazoltdk. Aragotovdbbra azt vallotta, is hogyvalamieg€srenrendkiviili tdflenik ki:,ldny kitrirl.Jeg) igy a zeteiben ir e1;l: ..UsJ litszik, hogy ez nem elektromosstig, kisldny testlhez Ane, mlgis a olyan elektromos iiEst kapunk,mint ami a ltideni palack kisiilAsAndl drezheti.A jelensdg etn is ruignesesslg, fiivel a nuignestiine mo.' dul el, azonbana nuignespatkiiszaki pdlusa rcndklt'iil eds hatlissal vana kisldnyra: renegni kezdtdle, Assokkos dllapotbakeriil. Ez biztosatrnetnpsaichislratds,mert akkor it rosszullesz,ha titokban,hdtulr6l kdaelitiirrk hoa4ia mtignesselValamiij er6 van ifi, ami a: emberitet mdszet a r;laigeddigismeretlen is dolgai el6u nyithatjameg(1kapul,,at, ol.taner6 e;, anir6l eddignemis dlmodtunk ' A jelens6g tdrt6nete mriremlitettFox csal6d a Margareta Kate 6s nevri tizenkdt6s tizenn6gy 6ves gyermekeivei kezd6diitt. Egy c. Hamnond nevi\ pap igy irt en6l 1850.febru6r224r': ,,MintegJ tufZI 192

PSACfiO[INtZl S

hogy vegyekrdszta vizscat iriember kdziil engemis kivdlasztottak, gilntban. Este nyolc 6rakor neggyijtottuhk eg gyertJdtis eg nagy as.tal tekjAre hebeztiiL En az asztal egrk oldaldn bery a hiryok ar' a 6s a legkisebb testvZrt6le jobbra" a kit nt6vAr balro, mig a relem szemben oldal iires nmradt.Hanarosanhangokathallottunk. levd Ezekmind hangosabbak lexek,szintea szobamindenrlszlbdl remegis is dbndiil4shallatszott.Ehhez foghat6 hangokatsoha nem hallattam azel6ft.Kisvdftai)a az asztalhozzlim lizelebb esi; vAge bhol a ldltyok tu iiltck) felcnelkedett. Pr6hiltam naey er6vel visszanyomni, ennek ls ellendremintegyhat ldb nagassdgraemelkedett, a legalacsonyabb helyzedbenis legahfubnA8! Lfu t/ugassdgravob. Biztos vagJokabban, hogy semmilyenkiitlllel sem lehetett volna igt megemelni." Hammondm6gmegemliti,hogy ligy irezte, minthahidegk6z 6rintette volnameg, valami is, 6s meghfzta egyikhajtincs6t denemldtottsenkit. rendszert, A n6v€rekhamarosan kital6ltakegy kommunik6ci6s amelynek volt a l6nyege, az hogy elhiztak uijukat az i4b6c€ betrii el6tt,s amelyik betiin6l koppandst hallottak, lejegyezt€k. v6lazt Ugy t6k,hogyigy 6rtelmes kapnak ,,tilvil6gr6l".(Ezt a m6da iizeneteket szen1851-ben, Philadelphidban 6ltal6nosan mi{r haszn6lt6k.) akAz koli beszdmol6k megemlitik, hogyaz asztalok kisebb 6s drgyakan6lkiil is mozognak, hogy hozzdjuk 6rn6nek, ha egy vagy k6t szes6t mdlyr6il az asztalra, m6gakkoris felemelkedikN6h6ny esetben az pedigrigy megniiaz asztal sflya, hogynernhogy felemelni, megde mozditani Hasemlehet.Minthaoda ienneragasztva pad16hoz... a j6tt marosan azonban is dszrevett€k, a ,,trilvilrgr6l" iizenetek azt hogy nemtflsdgosan megbizhatdak- mifunehdz Ma megit6lni, hogyezekvolt a csal6s. mennyia val6dijebena koraiszeiinszokban mennyi 6s l€ns6g. Mindeneseue ebben korai szakaszban m& a erdsen megoszlottaka vdlem6nyek:legtiibb a ember v6lte,hogyaz asztalokat igy ds (ahogy ajelensdg tirgyakatkis6rtetek mozgatjek ezt el6id6z6i dllitoF tdk), vagy pedigcsaldkmiive az e5esz. a kev6studom6nyosan Az k6pzett ember, valaha rdsztvettilyenbemutat6kon, eredeaki is idegi j elens€gekre tt elektromos fluidumokavagyelekfiomos migneses 6s gyanakodott ^zonban6k voltak kisebbs6gben. egyh,z 6ltal6.ban Az arraaz dlldsponlra helyezkedett, a Siitiinkezevana dologban. hogy Az asztaltdncoltat6s 6rillete hamarcsan dtteiedtEur6p6ra 1853is. banegykorabeli ijsdg igy tud6siton: eg€sz vtuosban, minden hii."42 banezzelfoglalatoskodnak poroszkiriil''t6l kezdve aki dragaszana tdlfa asztal6ttencoltaEa-, az iparosok szer6ny szob6j6ig,ahol az ebddl6asztallal ugyaneztpr6bdlgatj6k."A n6met tanomenyokurin is B€cskitvetkezett. b6csiszalonokban A n6hasokkotkaDtak szeAnszok a

193

ER6f,? TTTOXZ{TOS

asztalokat' h6l a n6ztdk tencol6 a az r€sztvevoi, erdsfdrfiakrcmegve az Pftizsbais meg6rkezett asztahengyek eldjultat.1853dprilisdra f6rfiak 6s a divaia, hogy felgyrijtsa filozofikushajlamri coltat6s ,,a gyeng6dhdlgyek fanttuiijer". Pdrizs utan Belgiumot 6s Hollandidt. Ekez is majdn6h6ny alattaj6zanangolnemzetet eldrte aj6rv6ny. h6t Mrs. a szigetorszdgba Hayden6sMrs. Robensaz Egyesiilt kor 6rkezett I 853 aj is bemutassa elens6get. hogya nagykdzdnsdgnek Allamokb6l. adta hirdet6st fel Mrs eprilisl6-5na TheTimescin apjiina kdvetkezd badtok6l szdrmaz6 6s megnyilvdnut6sokelhDnyt Robens: ,,Spfitiszta a komoly6s felvil6godrvendetesek ftadesa. melyekannyira iizenetek visszautasi szdm6m..." The Timesa k6s6bbiekben A sult szemelyek addigram5t 6ri6_ megielenletds6t, azonban totta az ilyesfajtahirdet€sek iizeajelens6g ir6nt.Nagyiizletlett a ,,ttilvil6gi" si volt az 6dekl6d6s haszniltak, mint a francia Hasonl6 m6dszert 6s netekv6tele 6tadesa. betriire vagyisa m€diumok 6b6c€ az 6vvelazeldtt, kisldnyok n6h6ny ilolvaslik 6ssze.Az asztaltrncoltates adott koppanSsos ,,v6laszokat" v6lt, gyakan hivtSk meg a hdltalinosan elterjedtt6rsasiigiszokissS gyek6surakegym6st te6ra asztalt6ncoltat6sra. 6s d6lut6ni is egy 1853jinius6ban,Manchesterben nyilvdnoskis€rletet tarjelens6gek hogy elektromos volna ellen6rizni, tottak.Azt szerett6k hogy Bizonyos Bmid dr aztjavasolta, miatt mozognak-e asztalok. az iisszetdbb asztakazeft, hogy a fluidum r6zdr6ttalkapcsoljanak majd dtmenjen egyik asztalr6la mesikra.Het asztaltkdtijttek igy m6r sikereA n6gyhijlgy vett r6szt,akik el6z6leg 6ssze. kis6rletben nem asztalokat. a r6zdr6tos Am osszekiittet6s t6ncolsenmozgattak jnnius 13-i sz6mdtattamegmind a h6t asztalt. The Times 1853. A megjegyezve. hogyezekszerintnem ban kozolteis ezt a kisdrletet. jelens6g miigijtt. Ezek hiz6dik meg az asztalt6ncoltatds elektromos elterjedtek, hogytijbb tud6sis fela sze6nszok olyanmdrt6kben mdr l6pettellene.Faradd) is vizsgdlatsorozatba kezdett. Eredm6nyeir6l jinius 30-i sz6ma tdj6koztatott. Faraday viegy a The Times 1853. szonylagegyszer(k6sziil6kel szerkesztett: asztallapjdrael6bb az papirlapokat dorzspapirt, majd err€ t6bb r6tegben helyezett. Ezek kijz6 viasz6s terpentin kever€k€t csiipiiglette. hogyazokegym6son elcsiszhassanak. lapok helyzet€t A me&jelcilte ceruzrval,hogy az esetleges elmozdulisldthat6 legyen. Ezeket kisebblapokatazutdn a egy nagyobb lappalfedtebe-Mindenesetben, egyiiltal6n ha sikeriilt -, a kis lavalamifyen mozgest eldrni- azazaz asztal felemelkedett _ pok elcsrjsztak egym6son. Faraday ha6st iintudatlan a izommozgds' ra vezette vissza, nem sz6moltazonban azokkalaz esetekkel, amikor az asztal dgy emelkedett meg,hogyegy6ltal6n nem6rtekhozzi. t94

PSZt(Hot{tMzts Kis6rletei utdnFaraday v€glegesnek v€heeredm6nyeit, a k6s6b6s v€lem6ny€n vahoztatni. biek sor6nsemvolt hajland6 pap Faraday, hanem szdmos is fell6pett asztaltiincolaz Nemcsak milve a egydrtelmrienS6ten a tatdsszokesa ellen.Szerintuk jelensdg jdnius l6-6n feles6g6vel pdld|iul1853. volt.N. S. Gotfrei tiszteletes asztaltiincoltatdsi Ks6rleft gyiilt dssze. €s n6h6nyiskolamesterrel hogyordiigi edk Miutdnaz aszlalsehogyan akarta sem .,bevallani", Az megir6nyitj6k, Goftfreicselhez folyamodott. egyikiskolamestert k€ne,hogyhozzon egyBibli6t,€samikorjeltad,tegye asztalra. az be gyorsmozgdsba Majd az asztalt hozta,6sjelt adott.Amint a tanit6a meg6llt. fsztvevdk A Biblidtaz asztalra tette,az .,vdletleniil" azonnal Gottfrei tiszteletes pedig dr sz6lni sem tudtak a megddbben6st6l, As azonnalmegirtatapasztalatait asztabdncobatds eeviasgd.ldsa a Az Sdtdnm,ii,tlnekkdvetkezmdnyekint val6 taldhatlsd cimti ktinyv6ben, isjelentekmeg amit m6gabban 6vbenki is adatofi. az Mes pamfletek peldiul Az asztabdncobatds, az drdiig mint hasonl6tartalommal,minl modern )e. Ebbenleirj6keg] szeiinsz mi eredm6ny6t, az asztal ahol hogy f6rfi mozgaLla: ,,beismerte", egy elhaldlozott szelleme ,,EgJbupokolb6l kiildiitt, az wlt a feladata, kott ly'leknek,akit az 6diig a hogyaz. dsszeEyiilt emberek kiirdt megtdvessze majd dolga vAeeztivel visszaftrjen pokolba."Gotdreihez a hasonl6an egyhiii szem6mes papja lyek is vdgeztek kis6rleteket. cibson,Bath vrroskaanglik6n E. pelddul. aszaLtdncohat6nak, Az mint a Sdtdnmivtnek leleplezdse cimt kijnyv6benirja, hogy az as^al bevallottaneki, hogy a Sdt6nkdzpontja R6m6ban van. (Az ,llitds inkibb az anglik6negyhiz 6s R6ma rosszviszonyia utalt, mint a val6sdgra.) Hasonl6pamJletek soratartalmaz szinte sz&61sz6m azonosbesz6mol6kat. Nem vdledenteh6t, hogy a csalrsok, ijzleti vdllalkozdsok, az ilyen pamJletek az 6s felbosszantott6k a kutat6kat, €dekl6d6sijk 6s elfordulta jelens6gl6lFaraday Ks6rletei p€dig val6szin6magyaiiatot l6tszottakadni, igy ^z asztaltdncoltat6s tiimeges sz6rakoz6sa, divatja lassan-lassan,,kimfl t". A kis6rletekazonban folytat6dtak.Tal6n a legfontosabbakat Svdjcban vdgezte CountAgenorde Gaspari lS53-ban, Valleyres v6rosban.Gasparin olyan k6sziil6ket szerkesztett, melyben asztalt az egy k€tkarii emel6(egym6rleg) egyikkaiSra fiiggesztettek igy a felfel, emel6s€hez szuks6ges m6rni lehetelt.Kis6rleteit er6t ismerriseivel. bdriitaival vdgeztej6 megviligites mellet!, titbbesetbenjelent6s s er6ket tudottkimutatni. Fontos, hogya hatAs aktor is me&jelenr, amikor senkisem6n az asztalhoz. rigyellen6rizte. Ezt hogyaz aszralt liszttel sz6rtabe, igy senki sem 6rhetetthozz6nyom n6lklil. Casparina pszichol6giai feltdtelek6lis gyiijtdttinformdci6kat. Szednte aszaz 195

Ttrof,zrosERo(? talt6ncoltatds sikertelen,ha valaki idegesvagy fesziilt, szerintek6nyhagy Azt €s n€lkiil kell viselkedni. is 6szrevette, nyedEn szenved6ly a megsziinik jelenolyanszem6ly, akineka jelenl6t6ben vann6h6ny segt ,,Va nak (a betegekenki|iil) olvanok, akiknek kdmrezeftben megd ajelensAg,a fluidun nemcirkuldl tljbbe,j6 akarutuk,ajelen' rannak, kdnryezeftben |etetthitiikmit sesadmlt. AmiSaz asztal sAgbe gJe ge, lebeqise rajvidideiS tart. Kiildndsenaz a az asztal mozg.isa el. ahol 6k helyezkednek Ha kime nek fele ,bdnul meg" az asztalnak, azonnalfeler6sddik, As rendktunliie' a szobdbdl,az asztal mozgdsa " slilyos tiirgyakkal is Klenslgek kdvetkemekb€. Gasparineg6szen p6lddul neh6zkijs6rletezett: 1853.november 9-6ntartottszeenszi4n (A hozzeve&ilegesen mkott az asztalm. teher veket homokzsdkoka! 6s t,tt'inaz asztal tdbb' 165 fontot nyomott.) ,,Hosszi bizonytalankodds emelkedett hdrom liba wlt a n484sban,csake8! szljris a levegdbe marudta fljlditn. De azutdnob'an erA)el,olJan lendiilettel eftelkedeft meg, ami meglepettbenniinket.Nemsoura azonbana fel- is lefell ftgzett gyors, intenziv mo.gds harfudra kettitiirt az asztal kdzepAn Iev6 rastag tart6 rid, Asa s IJok az asztalr6l a kislrletez.6kkrizdzu' hantak.azoknem kis rAmtiletdre." vagypapok, hanem kor a kutat6k, kirdlyok,kdzmiivesek Nemcsak yicrol j 6t6kokban. is vettek ezekben kis€rletekben, a irodalmirai r6szt idej6n - Angliaban ismerkedettmeg az asztalHugo - sz{mi)zet6se vett 1853 sz6mos alkalommal rdsztilyen sze6nszokon tencoltatdssal, nem mozdult 6s 1855kdzdtt.El6szdrhitetlenvolt, 6s jelenl6t6ben ezt, A rigy magyariiztek hogy a megaz asztal. kor ismenm€diumai nem mint a b6rkocsisok lovai,amiketakkorlehet szellemek oiyanok, - a szellemek akkorjdnnek,amikor6k meginditani, amikorakarjuk s az akaflak. Amikor Hugo felengedett, csatlakozott asztalmellett jelens6g is El6iil6khijz,az eg€sz felgyorsult iizenetek 6rkeztek. 6s pdldeul Platon Mohamed 6s szellemeiszdrhiresemberekkel, Dante, is, vel t6rsalogtak. azutdn de olyankdpzeletb€li l6nyekkel mint B6ldm galambjai, sireml6kek vagyNo6 a 6myair6lnem is besz6lszarnara, Charles ve.Victor Hugomaganem6rintette asztalt, az csaktestv6re, Hugo kitrijl alakultak iiltaldban ki ezeka jelens€gek. Hugo tovibbi rdszv6tel6t sze6nszokon a bar,tja,JulesAllix hirtelen betegs6ge, 6riilete szaKtottam€9. Az 1860-as 6veke a jelensdget mindenki kis6tetek. m6r a szellev6lte. nem mekmegnyilv6nul5s6nak s a helyzet hosszfid6nkeresztiil valtozott Miel6tttovdbb menn6nk, l6nyegesen. Kiaiakult spiritizmus. a n6zziikmeg rdviden, hogy mi is a spiritizmus, hogyan definidljrka (A fogalm6t maguka spiritisztek? meghatftozdst eztdbb, spiritizmus 196

PSACHOIJ EAS

zel a t6makdrrelfoglalkoz6kiinyvb6l dllitottuk ossze.\,,4 spiritizhus a foltamatos alet tudomdnya, frIokiJidja es volldsa, melyetazokra a kapcsolatteremtlsekre alapozuL mebizonyitott kommunikdci6kra, kapIyekbena mddiumoka tilviLigon il6 szellenekkelteremtenek crolatot. - A spiritixmus tudamdny,mivel az AIetsaellehi ouaLihak negnyilvtinuldsait vizsgdlja,elemziis osztdlyozza. A spiritizmus frloz6fia, nivel az Abt Lithanj As hithatatlan odaldtak tiinAnlei tanulruinyozzaAsmegfigyelAseken alapul. A spiritizmusvallds, nivel negpr6bdua negineni a temdszetfrzikai, mentalisAskki finAnJeit, nelyek lsten titnZnyei." A. spiritizmus k6t alapv6t6t6nyt dllit: a szem6lyis6g megmaraddsithal6lutdnis. 6s az elhalrlozott az 616 6s a szem6lyek kdzti kapcsolatteremt6s lehet6s€96t. Tanit6saisze nt a ha16l val6rijj6sziilet6s. spiritizmust A hivei csal a lelki, szellemi testben gyakorolj6k. sze6nszok az igynevezettszeinszokon A c6lja, hogy mentiilis vagyfizikaijelensegek dtj6nojlvil6gi l€nyekkel teremtsenek kapcsolatot. Ahhoz,hogyez a kapcsolatteremt6s sikeres legyen, egy is nem kell kiiltinleges ,,m€diurnnak" jelen kell lennie,a tobbieknek k6pessdgekkel rcndelkezniiik. kialakultszokdsok A szerint r6sztvea jelenseg v6k sz6ma nem haladhatja mega haGnyolc A fdt. erdsebb, ha tiibb m6diumis r6sztveszegy-egy szeenszon;j6, azonos ha szembanvannakjelen f€rfiak6sn6k,s t6bbs6giik trilsdgosan fianem id6s; tal r€sztvev6k eset€n kedvez6bb v6rhar6k. spiritiszt6k eredmdnyek A szerint k6tes erkdlcsii szemdlyeket szabad r6sztvevdk nem a ki;zdengedni. Ajelens€gek sokkal gyeng€bbek, betegek ha vagyolyanemberck vesznek ftszt, akik valamimiattizgulnak. idegesek, tdlzottizgaa j€lens6gek lom 6s fiiradtsiig rontjaa erej6t. m6diumnem vehetbe A semmilyen stimul6l6 szert. szkepticizmus deaz ellensdges a A nem, 6s gyanakv6magatarti4s meggiitolhatja sze6nsz a sike6t. A szednszokon a kezeket tobbnyire dsszekapcsoljdk, jijn l6trea kapcsolat. spiigy A ritisztadsszejiivetelek 6ltal6ban besz6lget6ssel 6n€kl€ssel vagy kezd6dnek, mondv6n, hogyezj obb,,vibreci6C' teremt. jelentekmegaz 1860-as Mddiumok tucatjai 6vekben, 6s ijra rijra r6ir6nyitva figyelmet a ejelensdgre. kor tal6nleghiresebb A m6diuma DanielDunglatHomevolt. 1871-ben v6gezte vele WiIIiamCrookes a mindmiiigral6nlegtiibbvitiit kiv51t6 kisdrletsorozarot.sziadforA dul6 kdmydk6aEusapia PalLadino6s StanyslavaTomc.tk voltak ^z ismertebb (Tomczykp6ld6ulkisebbtiirgyakar ,,fizikai m6diumok". tudottlebegtetni.) Kisebb-nagyobb megszakirdsokkal 6s lijabb fjabb kiserletsorozatokakeriilt sor. llyen volt p6ld6stl Crawford kis6r, dr. letsorozata Coliqhercsaldddal a horsz6gban 19146s 1920kiiziitt. 19236s 1928 kdzdtt Harry Pice v6.gzett kiserletsorozarokar hregy

t97

TITOKZATOS ER6K?

6s tartoz6 Sts/1d C-vel.A spiritizmus a hozzd ziasszonnyal, bizonyos vall6si mozgalommii ekkorra m# elszigetel6dittt asztaltdncoltatis m6gaz 1930-as de vilt, nemsokkdzevolt a tudomlnyhoz, ajelenseg Mann: A Va' volt. (El€gp6ldeulThomas dvekkijzep6n divatban is utalni.) ,'dzrl"g] cimil kitnyv6rc

6s B6/fszET sPrRrrrzMUS
viszonyban dlltak A briv6szek a spiritisztak 6s mindig is ellens6ges hogya jelens6gek triikA titbbs6ge dllitotta, azt egymdssai. briv€szek kedv66rt megemlitiink n€kdkbn alapulnak. Puszdnaz 6rdekessdg jelens6gdt vizsg6lt6k. biiv6szek hdnyesetet, amikora pszichokin6zis vonz5 a 1853-ban New YorkbanJ. H. Anderson. kor ismertbtivdsze ajiinlatot birmelyik,.elszeg€nyedett tett: m6dium" ezerdoll6rtkap,ha tudomrny6t. Fox n6v6rekelfogadtdk A a k6zitns6g el6tt bemutatja kihiv6st6s Edmunds €s dr. Graykis6ret6ben bir6 megjelentek szina meggondolta mahrzban,ahola brlv6sz fell6pett. Anderson azonban gdt 6s a hallgat6sdg v6giil is nemengedte, fijttykoncetjeKs6ret€ben kihihogya Fox n6v6rek szinpadra ldpjenek. M6g tdbbtucathasonl6 v6st6rt6nt 6vtizedek az sor6,n, az jgazs'gaz,hogysema biiv€szek, de sema spiritisztiknem tudt6khitelt 6rdeml6en bizonyitani maguk a igazit, egyik f6l sem volt elfogulatlan, el6itdleteiket nem tudtiiklevelk67ni. lalszik a kdvelkez6 eserben is. Jdl ez 1922+enaThe ScientifcAmericancim;i foly6irat elhatdrozta, hogy jelensdgek vizsgdlatot indit a paranormSl ter6n.K6tezer-6tsz6z dollftos dijat tiiztek ki, amennyiben valaki hitelt 6rdernl6bemutat6t tart. 1924. jelentkezni. december 31-ig lehetett vizsg6latra a Ottagdbizotts6got neveztek melynek ki, tagjaia kiivetkez6k voltak:WilliarnMcDougall, pszichol6giaprofesszora; a HarvardEgyetem dr. Daniel Frost Comstock,a Massachussets Instituteof Technology tan&a; dr. Walter Fraklin Prince, American az Society Psychic for Research kutat6ja; Herejelens6gek wardCarrington.a paranorm6l ismerth)tat6ja 6sHoutlini, a mijvesz", kor legismertebb, a magyar szirmazdsi zsid6bti.,szabadul6 v6sze.A bizoftsegdtkSraMalcolm Brd, ^ Sc[etuirtc American szerkeszt6helyettese A m6diumok lett. tdbbs€ge alkalmatlannak elfo6s gultnaktaldlta bizottsdgot. (Kds6bb a l6tnifogjuk,hogymi6rt.) He.man jelentkeztek. mindegyik6lkidernlqhogyvagycsal,vagy azonban de produkiil. Scientific dntudatlan mozg6sokat A American k6s6bb megemelte ajutalmat. senki de nemjelentkezett. Ekkora bizottsdg tirk6ra, javaso,ta, Bird azt hogya kor legismertebb mddiumiir. bostoni a Margeryt, dr. Crandonfeles6g6tk6rj6k fel egy vizsg6latsorozarra. a Ezr 198

PSACHOIONIZIS

vizsgdlatot Bostonban fotytaudk 1924. le 6prilis12-6t61 kezdve. biA jelensdgek paranorm6l zotts6g el6tt egyreer6sebb mutatkoztak meg, amitm6rdeszkdzcikkel lehetett is ki mutatni. Houdiniazonban. rninaki dig is triikknek csalirnal tartotta parajelens€geket, a a m6r6sek ellen6re min6sitette ldtotmkat. a Att6l f6lt, ha m6gisbebizonyosodik e jelens6gek val6di voln, az dfianaszavahihet6seg6nek, 5t akartavenni a ez6fi bizotts6g vezet6s€t. Tdbb bizotts6gi tagotis azzalvidolt, hogysegiteneka triikkdkl€trehozasiiban. ugyan Ezt nemtudtabizonyitani, vedde jait pamfletekben bemutat6i 6s terjesztette. EkkorOrsoren iilland6an sonD. Munn,a Scientific American kiad6ja kiizbelepett felsz6litofta 6s Houdinit,hogy bizonyitsa 6llit6sait, vegyen s rdszta Ksdrletekben. (Houdiniugyanis csakk6t kisdrletben r6szt,mig a titbbiektdbb vett mint ittvenben.) Eklorra viszonta bizotts6gk6t ta&jam6r kivalt a csoportb6l: Carringtonnak volt a v6lem6nye, ajelens6g az ho8y l6tezik, 6s nincsmit tovidbb bizonyitani, MbDougall egy6b elfoglaltsdgaira hivatkozva t6vozott csoponb6l. csakComstock, a igy Houdini6sPrince maradt a vizsgiil6bizottsiigban. Houdiniekkore8y olyanfaketrecet 6pittetett, szerinte ami lehetetlenn6 teszia csalrst, aztkdvetelte, de hogyteljessijt6ts6gben tiirt6njenek a bemutat6k, nem engedte, 6s hogya ketrecet bizotts6g a tdbbi tagja megvizsgiilja. Ugy tiinik, hogy Houdini kdszakarva teremtett ilyen ellen6rizhetetlen kiirillmdnyeket. teljessbt€ts6gben A ugyanis perccel egycsattandst a szednsz elkezd6se ndhiiny ut6n lehetett hallani 6s a kefiectetejefelnyilt. Houdiniazonna] kijelentette, hogy a ketrecben kiiziil brrki kinyithatta v6llSval. sdt6tben Ul6k a A azonban nemlehetett tudni,hogyvajona bentiil6 Margery, vagyHoudininyitottafdl, mivelsenkinemlathatott semmit. Margery k6rte.hogyvizsgdljdkmega berendez€shez tartoz6 cseng6 dobozdt. villanycseng6 A kapcsol6ikitzt egy ceruzav6g6r6lval6 radirdarabkSt tal6ltak,ami gyakorfatilaglehetedenne tette, hogy l6trejdjjdn az 'rrntkez's. azaz sikeres IeSyen Ksdrlet. kiivetkez6 a A szednszon ajelens6gek megjelendsekcjmy6k6n Houdini benyrilt a ketrecbe.ezzel nggak^d1lyozya a megfigyeldsek tov6bbi folytatesdt. Margeryektor azzal yidolta Houdinit,hogy egy iisszehajthat6 collstokotrejtettel a l6bai alatr. amit val6ban megis talehak. Ekkora bizotts6g felsz6litotta Houdinir, hogyjdruljonhozz6 ketrec6nek megvizsgaliis6hoz. Houdinieztelurasitotta, ijsszecsomagolta ketrec6t elutazott6s A bizottsegritkin vett r6szt a bemutat6kon reljes l6rszdmban a 6s megfigyeldseket, m€r6seket nem tervezr6k meg eldre.A bizottsig tagjainak v6lemdnyeis elesenel6n egymdst6lCarringtonszerint a jelensegek bizonyitottanval6diakvoltak, Houdini szerintaz eg6szcsal6s

199

ER6& TITO|iZ{IOS

tartottaaz volt, s ezt 6 is bizonyitottnakv6lte.Comstock,,6rdekesnek" hince €s McDougall szerint eredm6nyeket, m6gnemelegend6nek, de A lettek volna sziiks€gesek" vizsgalat is ,,m6gtovdbbi megfigyeldsek kis6rletek n€lkiil rchet pusztdnazt mutatta meg, hogy megtervezett ercdmdnysem varhat6.Es ha valaki fanatikuseliiit6lemegalapozott a Houdini), akkornemcsak teklel viseltetik t6mairdnt(mint peld6ul a is. hanem vizsg6l6 a csaldssal, m€diumok vddolhat6k

Az ATr,Dord{,\y AszrArT,{Nc0rTAT,(s 6s
1870.jilius6ban Sir WiUiam Crookes(1832-1919)elhatirozta, kiderimegpr6bi4lja eszkdzeivel m6dszereivel 6s hogy a tudomdny k6 Ctookesnem akftki, hogy mi az igazsdg spiritizmus 11. a teni, kis6rletifiziegyik legjobb,legtehets€gesebb hanema mflt szdzad vdlasztottak j6 6s kusa volt. Mi4r 31 6ves kordbanakaddmikrssd n6h6nytudomdnyos egy6bkitiintet6stkapott,titbbek kiizdtt a 6s a becsijletrendet. Kir6lyi Arany6rmetis. T6bb alkalommalvolt a 6s Akaddmia,a Kdmiai Tdrsas6g a Villamosm6rniik Tudomenyos 6s Egyesiilet elnijke.O fedeztefel a talliumot.egy sug6rzdsm6r6t M6rt6kad6tu' vizsgaltaa g6zok vezet6k6pessdg6t. ercdm6nyesen nemkdtelkedik Crookes szetintr,,Senki dominyoskdrbk v€lem6nye 6s Ha kdpessigeiben pdrtatlansdqdban. olyan ember,mint William Crookes foglalkozika jelensdegel aki semmitsen foead el, mie-, akkor hamarcsan be megtudiuk, hogJmit l6tt nembizonyosodik kell ebbdlelhiryri." crookes igy gondolta.hogy kor6naktudomdnyos eszkdzeivel ezt egyszers mindenkorralez6,rhatja a vll6t. kideritheti az igazsegot, pedig^z eg6sz k5rd6s vizsgdlat6nak tdrt6nete csakektor kezd6dittt el gondolatait fielyeketa Quarigaz6n. 6rdemes felid6zni Crookes [2), terl! Joumal of Science-benteft kiizz6 kis6rleteinek megkezd€se el6tt ,,NAhdny hittel ezel6ttbejelentetten,hogyvizsgdlntotinditok az igynevezettspiitizmus iigyiben. IJgy gondolon, hogy a ru&isokfeIadata meq izsgdlni ezt a jelcnsdqet.Ki kell kider lnie annak, hogy igaz-e, esetlegbecsiiletesemberekftyedAsArdlva -e sz6, ragJ ha csalnak,azt le kell leplezniink.Mig nem tudom, hogy ndhtinyjelensAg,mint pillliul a tdryyak tnozgatd.sa, vaSy a szikrakisiillshezhasont6 hangok keletkezAse, hogyan fordulhatnak el6 olyan kdriilmAnyek ki;zdtt,mehek a jelenlegi i:mereteinkkelnemmagyaniThat6k. Szituirdmeggy6z6disem, hogy kdriilteki tden kell a vizsgrilatot folttatni. Jele leg a leghalvdnyabb hipotizist sem tudom megengedni a jebnsAggel kepcsolatosan, eddig mAgsemmitneh ldttam, ami a de 200

PSZICHOXINEZ' S

spiritizmus ehAledt ieazoha volne. Nem hiszem,hog, mdr mindent ishertink a fizilaiban. Eeykolligdm szawival AIve:nemebg az i8a' tajnAnyeivelis konziszzsrighoz,ha valami cso&ilatos, a termAszet tensnek lennie,ds eztlegjobbana kisarletek&intik el. kell hogymegqy6a6djiink dnyekrdl najd ismer" a Az eIsSkijvetelmdny, jiik mega jelenslg keletkezisdnek fehiteleit, aautdntondnyeit.A pok' alap|etd kbvetelminy.Csaka megfelel' bssdSAs.t riszletek ismerete hasznos k tat6 szda klsirleti kbriilm4nJ'ek kbzbtt ktn4ft megligyel4s a spiritisztabizonyitikaktiibbsdge hibazil( ix nuira. 'gy al6lon hogy IeEg olya tdrgban, ahol talin legtdbba triikk 6sa szemfenJvesztas szeri t elZghedsAge, csahiseLleni a lApAsek eddigi tapasztaLttaim a telennek biaonyuhak, mert abbtil indultak ki, hogy ezeksArtendk szednszokresznev6it.KevdsoLyan irott megfigyel4st obastam eddig,ami ezt a jelensiget klsdrleti kiiriilmlnyek kbzajttvizsgdbavolna 6s kevAs tudotruinyosan kApzett szemily vet rAst a negfigyeltsekben, nen igy is szak:zerli. Egyetbiztos,hoey a tapasztaltak 'rtakeLse megbizhatrj lenj6 klsdrletsorozatot littam, amit Counttu Gaspuin v4gzett, 6 de jutott, hog bdr elismerte jelens4gek a lAtezisAt arra a kdvetkeakftsre kd)etkeun4nye| dltuAz ezeknemtermAszetfdldtti csekkedeteinek linJ doruinyosspiritiszta igy gondolja, hog.t mindenttud, nemfoglalkoz' tatjdk neheze elvAgezhetd kis4rhrck hosszadalnas m4rAseknem tijA rcktzik az dLtab hasztuihfogabak egy4nehiistuAsAre. tudomdny jdv6be rohan6kbefolydn4pszeriisit6i kevesettehernek istneretlen az solisdra; a tudomdny igazi munkisainakezirt nagyonvigylkniuk kell, hogyne engedjeirck houi nemArdket a tudoruin! kdzebbe. A spiriiszta azt dllitja, hogy50 vagy100fontos testekemelkednek a lereg6beanAknL hogy bdrnvly dLtalunk ismert erd tegitette volna. A tu&is k4mikusazonbanhoudszokott olyan pontos A eg hasanalanihoz,ami a bizaszemezredrdszAt kipes pontosanlem4rni.Ezirt is joqa yan azt kAmi, hogy az az er6. amn dLlihllag egy inteIigens liny vezlrel, 6s dhala nehdztestekehelkednek a mennyezetig, frnoa fel man kiegyenslyozott mlrleSet is pr6bdlja heBmozgatni kislrleti kijriilhAnfek kdzajtt. spinisztdk azt dllitjdk, hogy kopogi hangokkeA Ietkeznek szobakiildnbtizd r4szeiben, a amikor lait yagy tatbbszemdlJ csdndesen osztalkiiri.il l. A kutarj azonban az szeretuA ldtni a foezt no-autognlf membrdnjdnis.A spiritiszta azt mondja,ho6!^ez az embefi)Idtti er6 szobdkat hdzakatrdzk6dtatmeq AssAfilAseketokoz. ls A kutanj csak azt kari. hogy egy ingit hozzonmolgdsba,amikor ax egy ivegdoboTban, sTildrd talajon nyugszilaA spiitiszta azt dllitja, hogy nehlz bitorok noaoghatnak- mindenehberi segitslg nllkiil az egyik szobdb6la ru1sikba. tudds embereiazonbanolyan eslkdA 20t

TITOI{ZATOS ENdX?

ami zbketkAs.itettek, a kis ttirolsdgokatis milliti riszre os:.tja,6s n4i9az!tuan, ha ri, igy joguk van kitelkedni az ilyen megfrBJel4sek uqyanaz e/6 kAplelen aa ezenaz esakdzdn egyetlen fokot is eLmoaditaviniqok, Slimdlcsdk, ni. A spiritis.ta aat dllitja, hoSJharmatcseppes az kisebbAl'linyek ,,bejdnnek"a szobdba ablakiitegen,s6t a szildrd er Eglofalon kereszt l is. A kutatujtermiszetesen kAri, hogy egf pijelenjen heg a kiegyensilyozoxmirleg egik serpeny4jlcinJ tdmeg ben, amikor a. leatirt dobozbanvan. A spiritiszta azt dllitja. hogy ez m6don. az er6 ttibbe.erfont (Nm)nu kdtfejt ki tejesenismeretlen nem kaelkedve azt A tudomdnyembereiaz enerqiameemaruAisban kdrik, hogy ez az er6, ez a hatds a laborat6riumbnnis jelenjen meg, kdzott mirh?16. aholmeglelel6 lnenyek kd 6s Az, hogya t4na furcsafrziol6siai kiiriihAarekkel jdr, bizonyos, az is, hogy bizoqtos Zrtetembenspiritudlknak nevezhet6,mert a|yunkkal, i/ziks.enei kkel felfoShat'. Jelenlegazok a jelenslgek, jelensdgeis amiket hittam, rendkiviil meglepdek, a gondolkodtls de az, ami szintin lelki jelensi*, AstuAis .nkmAgnemirtette me8,m4gsemcdfoja senkia gondolkodds l&it." Ezekkela gondolatokkal kezdetthozzdCrookes m&szercsvizsgda vete$ hatdrlatokioz. Korunkbanmegmosolyogtat6 a tudom6nyba az nekil6tott.Mintalan 6s fenitaitis n6lktili bizalom,amivel feladat6nak dmesere Crookes kori{nakkivil6 Ksdrletez6je 6s a feladatota kor volt j6l lelkiismeretesen dsszess6g6ben oldottameg. 6s lehetds6geihez k6pest A UmORIANUS ES SPIRITIZMUS XoR A Nemv6letleniil ilt sor arra,hogya kor egyiklegkivdl6bb ke kutatEa vizsg6lja meg ezeketa jelens6gek€t. Abban az id6benegyre-mesra fittyet hiiny6spiritiszta t6$as6gok, alaloltaknemcsak tudom6nyra a hanem jelensdg a vizsgilat6ra specializdl6dott tdrsasdgok Az egyik is. ilyenti4rsaseglondoniDialektikus Tdrsas6g melyc6lultiizteki volt, a vit6tminden a mciondlis olyank6rd6sben, melyet m6shol megtiltanak, valliisi, kiil6nijsen metafizikai, tiirsadalmi politikait6m6kban. 6s 1869vizsgdlata egy6wel, ez a tSrsas6g 31 f6s ben,teh6tCrookes el6tt egy jelens6gek (f6rfiakb616s n6kb6ldll6)csoponot bizottmega spiritiszta vizsg6latival. A csoporta kor ismeft kutat6ib6l 6s nevesembereib6l dllt, meghivtdkAlfied RusselWallace-t, aki Darwi tal egyitt vett rdsztaz evofici6 elmelet6nek kidolgoz6sdban, fromas Hen4, Hu.xleyt, a biol6gust mdsokat. 6s KdziiliikcsakWallace fogadta a felkA6st. el Huxley ^zt velaszolta, hogy nem 6rdeklijobbana jelens6g, mint .,a legkcizelebbi viiroskaiiregasszonyainak fecseg6se". 202

PSZICTIOKNiZIS

gyiijtdtt A bizottseg sok olyan sz6beli€s ir6sbelimegfigyel6st jelensegeit le. Hat cso irtdk melyeka spi tizmuskiil6nb6z6 6ssze, port vizsgdlta M ajelens6geket, egyikezekk6ziil a D. D. Homekij il mdgb6melyekdl a k6s6bbiek soren kialakult effektusokat dndkelte, iit ven leszsz6.Az els6csoport fdb6l 6llt. Kdziiliik n6gyvdlteigy a vagy 6nk6ntelen k6zmozgas csal6s, vizsg6lat el6tt, hogy a jelens€g 6s Ez6rtelhatdrozt6k, hogy nem hivnak m6diumokat a eredm6nye. nem a szei{nszokhoz elengedheietlen szednszokat, Ks6rletekel azaz j6l val6ban hanem viligosban tartj6kmeg.A szobdt m6don, sdtdtben, ldthat6volt. 18?0. decem^z mozgdsa kitdn6en kivildgitottdk, asztal h6ttal a hogyaz asztalnak ber 28-dnp6ld6ulLigyv6geztdk Ks€rletet, mindv€gig mintegy r6guggoltak, asztalt6l az forditottdk szdkiiket, a maradva. Keziiket tark6jukavagyh6tuk20-25centim6ter tavolsdga ra tett6k, hogy m6g v6letleniil se 6rinthessdkaz as^alt. Az asztal kijz(jttis n6gyszer mozdultmeg.Volt olyanpillailyen kdriilm6nyek m6gt6volabbnhiztSk is Ezutan nat,hogyegym6terre felemelkedett! izz6katgyjjtottakmeg,hogyjobbanl5sa sz6keket, 6s er6sebb tiibb Mindannyian megvizssanak.Az asztalszint6nmeg-megmozdult. g6pezet, mivel de giltdk az asztalt, hogy nincs-ebennevalamilyen jelenseget. je1871-ben isme €kel a semmit nemtaliltak,l6tez6nek jelent€se, v6gs6 melyben nagyon b6r lentmega Dialektikus Tarsaseg elismert6k ajelens6g l6t6t. 6vatosan fogalmaztak, de D,{,v[LDUNcL{s HoM[ 6t ETE A kor nagyonsok mddiDmot ,,termeltki". Legtdbbjiikfinomabb csal6 volt. vagy durv6bb rriikkdker hasznilt, de mindenk6ppen bizonyos Akadtak azonban olyanokis, akik val6banrendelkeztek kdpessdgekkelszem6lyiik kiiriil a mai napigis tan a vita. A ,.m6osztani: egyikr6sziikcsakiizenetediumokat"k€t csoportra szoktdk m6sokat ket, informeci6kat a ,,tilvilrg16l" 6s azokattovdbbitja, kap tekintett€k. Mig az el6bbi csoportigynevezettfizikai m6diumnak -, n5l nincsmit m6rni igy a tudomenynak sincssok szerepe a m6sodikesetben anndltiibb. A kor. s talenmindenid6k leghiresebb fizikai ..m6diumt'D. D. volt. HaHome volt. 1833-ban sziiletett, Sk6ciiiban. Nyolc testvdre fel, marelvesztette sziileit, egyrokonanevelte Mrs. Mc'Neil Cook 6s Allamokban, New York 6llamban. Mdr gyermekkordban az Egyesiilt kitiintj6 mem6ri6jdval, dej6valgyeng6bb fizikumi volt a titbbiekndl, sokatbetegeskedett. Tizendves kor6bankezd6dtek .,bajok":mina denf€le koppanr4sok, reccsen6sek, hal,atszottak kdriildtte. durrandsok 203

TITOI(TTOS EN6{?

Nevel6sziilei kiil6nbiiz6 felekezetii papokat k6rtek fel 6rdtigiiz6sre, volt, hogy ezek€ta jelens6geket csakis az mert szdmuka k6lsdglelen cirdcjg miivelheti. Az drddgiiz6sazonbannem jdrt sikenel, a jelens6g folytat6dott, ez€rt !{ome-ot nevel6sziilei egyszeriien az utc6ra.tett€k. vett r6szt m6diumEzut6n a fiatalemberabb6l 6lt, hogy szeenszokon k6nt 6s meghiv6i tdmogattrkanyagilag.Az USA-ban tdbb ismert ember is r6szt vetl bemutat6in,kdlt6k, egyetemitan6rok, a Legfels6bb Bir6s6g tagiai. akik Home k6pess6geit liitven, s dzr is, hogy a tudomiiny nem tudja ezeket a jelens6geketmegmagyar6zni,spiritisztiik lettek.Titbb egymdst6lfiiggetleDleir6sszerintHome tdbbszdris a levegdbeemelkedett6s lebegett,bdr err6l f6nyk6pfelv6telnem k6sziilt. kdzel6benvolt, azok magukt6l megsz6lalAmjkor Home hangszerek tak, id6nkdnt kiil6nbiiz6 dallamokat,jiitszoual<". Home szeretettvolna orvosi tanulmrnyokat folytatni, de tijd6baja meggiitoltaebben. Azl taniicsohiikneki, hogy utazzon a kedvez6bb klimaji Europaba. drkezett rgy Anglraha1855-ben. Erdemes egy Ucsit elid6zni az egyik angol lord visszaen 6kezdsein6l. tiibb sz6z aki jegyeztele tapasztalatait. ezek puszt6nmegfioldatasnapl6jdban Brr gyeldsekds nem mdrdsekvoltak, m6gis egy 6tlagos .,szednsz" lefoly6srt megismerhetjiik bel6lijk. DunravenIord fi6nak. Iord Adare-rck eml6kez6seib6l: alkalmd,,sl Home 6s a r'sztrev6k ,,Egt-e* szed.nsz egt asztal kairl tilnek ertis finyben, j6 megviLigitdsndl. (Home, kortdrsaiyal ellen6tben, csak ebdNe mutatta be sbtltbetl kApessigei.) A: 1869.ndrtius 4-i s:.ednsz k;nl Dunravenhdrdbanzailott le. A yendigek eg'olyan asztal mellett iiltek, anit teritii borltott ls bizon'ps eszkdzijket - plUA tung6hannonikAt tartottek a kd.elben, hogJha a >sxellenek< megjelennek, legjen min jLitszani. Mdr legaldbb egy ls negfed 6rdja iltink csendben, de nlg semmi sen tor6nt. Home ir tbbbszdris mondta, hogy'nag.nn er6s hatdst iraek magan kdrtil, .furcsa,hogy semtni nem tijfllnik'. Ekkor a,r javasoban, hog'wlanebikiink hag'ja et a szobdt, hAtua kdziiliink valakivel baj van. Blackhurn ls in kirnent nk. Home b megjegJezte: 'nlhdny nrisodperc nniva kide l, hogJ az i;ndkjelenl4teyolt-e azakaddb,',De sem,ni nen tdrtint. Aatdn azt mondta: Charliet ds Lawlesst arra kirem. hoqt nost 6k menjenek As kiildjik lissur a tiibbieket'.lawless saki |aD arcml tdw.ot, de a7 Qai alig csukidoff be utdna, anikor hideBsaeletlehetettlreani. Az asztal remegnikeadeft bhb csatantjs, As dunands hallatszott. Blackbum ir .felesige nemsokAra ri?j irezJe, log valaki meeArintette a ruhdj!tu As yalami yili7osan ldthat'an rd gi&ftttott a. asztaLeritd dlan az asztal szlle menftn ngy, hogJ tdbb inch agassdgra emebe a teit6t, mintha csak egy kla haladt volna 204

PSZICHOI{IN'ZIS

vlgig alatta. Home ir is iszrevette ezt a mozgdst.EuMn a.zasztal luiromszoregynuisuttih felernelkedett leveg'be, kaiiilbel l 18 inch a (minegy 60 centimater). vagt Mt hib h&gassdgba AzutdnHome ir egyik kez'vel az asztal al6 tette a tang6harmoni6s kdt, mdsikkezeaz asztaloh4)ugodott. Nensokiro elASen5sen kiiliinbsen megsz6laha harmonika.Ezutdn aliS hallhat6an isszhangsryri hangokhallatszottak. Ekkor a tang6harmonildtBlackhumfelesige fel6 nynjtottdlgde nemadtdka kezdbe. kdfteh, hogysztilaljon kt mega harmonikaanllkiil, hogy Home ir hozzddme. Erre az asztalra tettea hamonikdt i$r, hoq! yizszintesen fekiidt mjta, kissA hyiba annakszdlln, de nemhajbtt le, hanemminthalebegenvolm. A csbrulbe j6l hallhatdan, de ieen halkan ha Bokot adott ki. Eome kizben tiibbsziirit tapsob, A hogymutasa, nzmir hozzi a harmoniMhoz. hanelhabalgnmjd ismit megsz6labak. Nihdryt hang nagyontorznak Bok tfrnt. Erre azt mondta: 'yagJ a jdtik hamis. vagy a hamonika nincs rendesen fc;lhangolva'. Ezutdn nemsolLiraer6s hangokat hallottunk egy hosszi ir6asztalfel6l, ami tdbb libra wlt tSlii k. Littuk, hogy mozogAselindul aa asztalunk megdlb,najd a mi fe6 De nemsokdra asztalunkkezdetta hdsik irdnyba mozogni.Hallotuk, hogy az egyik, majd a ndsik li6k is kinyilik a t6l nk tdvolabb lev6 oldalon. is hallottuk, hog, a be he lev6 papirok .iirijgnek. Ezuninnemsoura abba" haeytuka szednszot. HomeAngliiiba6rkezese heves utdn sajt6vita bontakozott Kdt ki. ismertnemesember ugyanis, akik r6sztvertek szernszain. elisa igen merden nyilatkozott l6la. Ez m6gnem lett volna baj, de Home ezt megirtaegy amerikaibardtjdnak, a leveletpublikdlta aki egy ottani rijs6gban. Ennekhirdreaz egyikrdsztvev6, DavidBrewster, Sir nyil, v6nosan kijelentette, hogy 6 bizony egyiltaldnnem hisz a spiritizmusban szerinte 6s triikk ^z eg6szIgen6m,csakiogyel6te tdbbember hallofta mag6nbeszdlget6sek Sir Davidotelismer6en soriin nyilatkoznia l6tottalo6l. Nos,ezeka v6leked6sek eljuto$ak sajt6hoz, is a s ez lett a botdny igazi magja, hiszen Brewsrer igy r€ljesen diszkrediteltamag6t. ^z esetcsakaz6rt Ez 6rdemel figyelmet. mefttiinet€ndkri. Home-mal mdsoklalis tiibbsztir €s el6fordult, hogyegyes r6sztvev6k mag6nemberk6nt elismert€k azt. amit ldttal, de na$, nlily.jnosstig el6tt mdr nemmeftAk willalri. Hasonl6 helyzetben lehetett kor isa (nelt ft6ja, Williah Thackra) is, aki l6tta Home szeiinszait, sohade sembesz6lt r6luk a nyilvinossag e16ft. Helyetadortviszonr cikkegy nek az dltala szerkesztett lapban,mely a kitvetkez6szavak]<al kezd6, d6tt: ,,Iaittam, amit 6n nem hinnlk el Ondkneh ha ilyet dllitaninak, ezdrtnemhiszem, hogy Ondkhinnifognak neketn." 205

MOKL{TOSERO(?

az Firenzdbe utazott, angolTrolloppe-hiizaspiir Home 18556sz6n helyb€livdlt.A babonds ismetttd Neveott is hamarosan meghivdsira. kiaki az eg)h6z szents6geh tartottdk, ek azonbanszellemid€z6nek €s a fdld azdfi.hogykiszabaditsahalottakat szolgeltatja alattierdknek f6lelemmel maezzela babonas Val6szinuleg a gonosz sz€llemeket. meg6lni. 5-6n estemegpr6bdltdk gyar6zhat6, hogy 1855.december feldje t6rrel valakr haromszor Hazafel6tartott, amikor egy sdt6tutc6n a Landucci, milt. Nem sokkalk6s6bb szirt. l:lete csaka vdletlenen hogy fi gyelmeztette. az emnagyhercegsdg beliigyminisztere toscanai kivannak r6la.Tal6na gyilkoss6gi rosszv6lem6nnyel bereknagyon furcsak6pess6_ hat6sa miatt,Homeegy€we elvesztette s6rlet sokkol6 hogy szerzetes geit.Ekkor felvettea katolikus valldst6s elhatdrozla, Homeazonfogadta, x. tesz.Elhatiirozesit Piuspdpanagy6rdmmel aholponutazott, sz6nd6kal Pdrizsba 6s megviltoztatta banhamarcsan k6pess€gei. hir eljutott a fiancia A tosanegy 6v mrilva fjra visszatdrtek Homeeletmeghivta Tuileri6kba. a 6s cs6sz6ri udvarhoz lll. Nap6leon szkeptilll. Napdleon meglehet6sen szerint rajza,visszaeml6kez6sei 6s megvizsg6lt mindent, nagyon €szletesseggel kus volt. A legapr6bb a gondosan trtikk ne lehessen jelensdgek ijgyeltarra,hogysemmifdle sordnszinte az e5eszszobarezgett,neh€z mitgdtt. Am a sze6nszok A vagyteljesen padl6hoz a tapadtak. harmaemelkedtek fel asztalok jelensdgek, a feljegyz6sek szerint a s6i is dik szednszon folytat6dtak m€gfelemelkedett leirtaazt a sz6t,hogy,,Nap6leon", 6s egy ceruza (Ez nem maradtfenn, k6zir6sdv^1. az ij6s azonban hozz6L Nap6leon mint pletykSnak.) Term6snak, igyhogy a tijrtenetnem tekinthet6 a ezeket szeiinszokat, m6szetesen voltak,akik nemn6zt6kj6szemmel hogya sajt6ban p6ldeul tandcsolta uralkod6nak, az Momy hercege azt a7t vdlaszollat .Onnel A hardrolja migat a spiritizmustdl. csdsTdr el igaza van. de tegyiik hozzri,hog, nagy kiilbnbsig valamiben hinni vagJbizonl{tani azt. En biztosragyokabban.amit littam." aiol a bajorkir6ly is szeretett Home-ot Fontainebleau-ha hivattek, Home-nak ebben id6ben az rendki volnameggy6z6dni k6pessdgeirdl. jelens€gei voltal, olyannyira. hogy az Unio Klub, ^z vul ldtvdnyos helye dtvenezer ftankotajanlott egyetarisztokdcia kedvelt tal6lkozesi (Homeezt visszautasitotta.) Olaszonz6gban Home-ot len bemutat66rt. cs6szdr a holland 6s kibemutattek nepolyikir6lynak, a majda n6met meglapasztalni a Mesler Kildnleges k6pess6g6t. relyn66hajtotta nagyherceg rokondt vette feHome 1858-ban megn6siilt, orosz egy A tartotteskiiv6a kor nagyt6nadalmiesem6nye Ies6giil. P6tervrrott volt. Homeegyikesktiv6i t^nija, Alcxander Dur?arval6sziniileg tdbb fantasztikus tdrt6net6t melyben szellemek kdltdznek tdrgyakba be 206

PSACHOIIJNXZIS

mindeniitt. nyom6nii1a.A vilitgban tapasztaltak a Home szednszain k6peskeringtek Homefurcsa hajmereszt6 tdrt€netek aholmegfordult, macska szerint mindigrengeteg eredet6r6l. egyikvdltozat Az s€geinek hogy bdrmikor igy vettekcjriil.igy testeelektromosan felt6lt6daitt, P6rizsban egy szik6kattudottel66llitani. reccsen€seket, roppandsokat, titokban kialatt idomitottmajonu6lv6ltektudni,,,akit"a szeenszok ruheit. ereszt, a majomemeiia bitorokat,s fogja megaz ember€k s vagy is, elkiibitja, De l6brakaptak olyantiirt6netek hogykloroformmal hogy r6sztv€v6ket, ar6l m5r nem is besz6lve. a ,,megmagnetiz6lja" r6szlvev6irdl. a titkos iigyniikeivelgyiljt inform6ci6kat szeAnszok val6disagir6l, tiibgy6z6dtek Homek6pess6geinek Egyret6bben meg is. az egyikorvosa Ez6rtAsburnert bekkdziittdr. Asbumer, umlkod6 nyilvdnosan megtdmadta. N6hiny 6wel dr. JohnEliotson akad6mikus vdros6ban Home6sdr. JohnEliotson k6s6bb azonban, amikorDieppe kdkiiriilm€nyek taldlkozott bemutat6n, egy Eliolsona legszigoribb Miutdn gyijz6dhetett arr6l, hogy nincscsalds dologban. a ztitt meg k6rt 6s visszat6n Londonba, nyilv6nosan bocsdnatot Asbumertdl kijel6tez6s6ben 6 semk€telkedik ldbb6. lentette, hogyajelens6g Nem utrin 1862-ben meghalt. Home felesdge n6gy 6vi h6zass6g kdnyve. Ujra a figyelem sokkal k6s6bb megielent Homeels66letrajzi kdz6ppontjdba keriilt, s ijra fellSngoltak vi6k is. Az egyik rijs6g a mindenesetre megjegyezre: ,,Figyele be kell venniinkazr afurcsasdgot, hogyHone urat eddigma| sosem kaptdknjta csallison.'Felolvas6korutattartotraz Ame kai EgyesiiltAllamokban, majd visszamiattegy gazdag t6n Londonba. Id6kdzben tov6bbmml6 eg€szs6ge felajiinlotta, hogy fiakdntadopt6lja. 6zvegy. bizonyos Lyon asszony h.L nevdhez hozztadja dv6tis. Homebeieegyezett, nevdtHome az 6s Lyonra vdltoztatta. 6z\egy ezert hatvanezer Az fontot utalt Home nagyobb 6sszeget hagyott (K6s6bb 16. sz6ml6j&a, v6grendelet€ben €s azonban v6grendelet6t visszavonta, peresdton visszakdvetelte 6s a p6nztis, azt 6llitva,hogy az6rtcselekedett mertezt az iizenetet igy, kapta elhunyt f6rj6t6l.) 18676s 1869-igvolt lord Dunraven fia, lord Adarevend€ge. 6s peri6dusr6l En6l a k€tdves keletkezett napl6szerUen megirt megfigyelds-gyrijtem6nye. 1869-ben kezd6ddu Dialektikus a T6rsas6g mdr emlitettvizsgrilatsorozata. A legk6tked6bb tagokb6l kul6nbizottegy segalakult,hogymegvizsgdlja Homek6pess6geit. N6gyalkalommal hlelkoztak,de Homeegyresrjlyosbod6 betegs6ge miatt a jelens6gek mindcjssze ndhdny reccsen6$e, csattani4$a asztalmozgisra 6s korletoz6dtak.l87l mejus6ban kezd6d6tt meg Sir William Cmokes-szal val6 egyi.ittmrikiid6se.873-banegy Lij kdnyvet adottki A spilitizmus 1 207

TITOIZATOS EROK?

itt fdnyei ds dmtai cimmel. RendKviil elmarasztal6an a csal6 m6digyakorlat6t.Ez azonumok6l 6s biralta a sotdtbentartott sze6nszok nal kivdltotta mds,,m6diumok" tiltaloz6s6t,kordnak minddssze m6diumdval, Kate Fox-szalvolt j6 viszonyban. Reszben egyetlen hat6sfta, roml6 egeszs6gi iillapota,r€szbenm6sodikfeles6g6nek Homelassank6nt dsszes bardtj6t6l eltdvolodott, idej6nek 6s nagy16sz€taz eur6pai kontinensen rdltdtte. fianciasajt6ban A 1876-ban elgyengiilti terjedt haldldnak hire.Egyre eg6szs6gi 6llapotban ugyan, de jdnius21-€n m6gtiz 6vig6lt. 1886. halt meg,a pririzsiSaintGermain temet6ben nyugszik. Lord Adare, akihez tiibb6vesismerets6g (s fiizte aki napl6jdban Homebemutat6ir6l r6szletesen a kdvetkezijk6ppen irt) jellemeilet ,,Erdsen Arzelmi bedllitottsden, s rendkivi hin enber wk. De taLin erre a tiwtdtts4gre lolt sz[ikAge ahhoz,hog) az dllandtjan megijul' kritil<dnak6s giryol6ddsnak elletuilljoh. Glaktun wbak depresszitjs lohamaL Uelanakkor egrszerfr.kedves,humoros, szeretetremlh6 ember voh. Bemutatdiirt nem fogadott el plnzt, de biszke rolt furcsa kdpessAgAre, nembriit neki. Nem mindig tudta szabdlJoznia hatdsL ds ez gtakran kd yelfietle iil 6rintette." Lord Adarc szednt: ,,Ezek a jelensAgekbdrmikol el6fordulhattak ndla, blirmeu 6ys.akban, mindenfdlekiiriilr Antek kitziin, er6s apfArynil mestersAges vi69{tdsndl wgf fAlim)tdkban.A szousos bemutattikon, de mindenflleszednsz nllk l is, szokikban,a wbadban, magdnhdzakban. hotelekben, otthon Askiiriilddn, t szinte mindi? uglanaa. A jeIenslg l6te szdmomra teuesenbizonyitott. Ugyanazok fizikai jelena sAgek ismdtl6dnek meg,melyekmintha a.t akarruik bizonyitanLhogy mds erdk is Mteznek, mint amit mi ismeriink,s ezekaz eleuelentdrg)akn is tudnakhatnL ' CROOKIS KSERTITEID, HOME-MAr D, Crookes Ks6rleteit ig6ret6nek megfeleloen elv6gezte nyilvenoss6g6s ra is hozta[3]. Az els6 megfigyel6s-sorozatban alapvet6en kis6rk6t letetv6gzett- els6ben, inkdbbcsakbemutat6 Az ami volt, aztp.6belta ki, hogyval6ban k6pes-e Homea tang6harmonikrib6l hangokat kipr6selni andlkiil,hogy hozzii6me billentyrikhiiz.Crookesel<izetesen a legalebbf6l tucatalkalommal kiilonbiiziibemutat6kon megn6zte, hogy hogyan id€ziel6 Homeezt ajelens6get. EzekutiinmeBhivra sajethiizdba.aholellendrzbtt kdriilminyekkcjzaifl i5mdlellikmega bemuldt6t. Crookes olyanv€d6hdl6r k6szitett, amelylehetedenn6 hogy tette, Home hozzS6rjen tang6harmonika a (1. billentyriihez dbra).Ez egy kosiirhoz hasonl6 szerkezet ami k6t fakarikdb6l Ezekkiiziil volt, 6llt. 208

PSZICHOKNEAS

a fels6I l5b l0 inch 6tm6r6jri volt, az als62l6b 6tm6rdjii. keskeny l2 ldc ldrcttre 6ketds.ze. mrndegyrl lxb l0 rnchho\szd egy dob I igy alakrivdzatalkottak, amelyalul 6s feltil nyitott voh. A vdz kitr6 kb. 50 m6terhosszri szigetelt rdzdr6tot tekertek menetben. 24 mindegyik vezet6kt61. kb. 2,5 centim€ter dvolsegra volt a szomszedos Ezeket a ,lezhoz, j6 er6sen vizszintes tekercseket ezu6n hozzekiitiiztEk a igy hel6keletkezett, amelymintegy centim6ter 5 sz6les 2,5 centimeter 6s magas lyukakb6l 6llt. Az igy elk6szitett szerkezetet 6ppen eb6dl6 az asztal lehetett ald tolni, de olyankdzel volt az asztal lapjrihoz, hogy egy kezet6ppen csakbe lehetett nyijtani,6s l6bbalsemmikdpp sem lehetett ..ketrecbe" a behatolni. miisik szobiiban akkumuldtor A kdt volt, a dr6tokatezeioekcitbzt6k- kis6rlethezCrookesegy rij harmoA niket vilsdrolt, melyetHome m6g sosemldtott.(Meg kell jegyezni, hogy a kor tang6harmonik6in egyik oldalonvoltak billentyrik, csak idtszani csakazon oldalon az lehetett.)

l.6ht^. D. D. Hone e|'"ik kt.e eW hos\.be.t'efi kostir ahkn fticsha, de a a hamnnika iB\ is megsatill t.

A kjs€rteteket Crookes-on kiviil m6gn6gy emberldtta tanlik6nt: Cox, ismertlondoniiigyv6d. Huggjns dr. akad6mikus, Crookes labo*nsa. valamint Crookes fivdre.A megfigyel6s soren Homeaz asztal 209

[R6I(? T|TOIII|{TOS

iilt. mellett egy alacsonykarossz6kben Az asztalalatt volt a m6r emlitett ketrec.Home l6bai a ketrecmellett voltak. CrookesHome bll ol_ daldntilI. egy miisik megfigyel6a jobb oldal6n,a tijbbiek pedig h6lul' 161 eltilrol figyelt6k. Home a harmoniketa 2- 5brin ldthat6 m6don 6s hiivelyk- 6s k6zeps6ujja kdz6 vette. Hamarosanczt lehetett megfigyelni, hogy a harmonika iurcsdn mozogni kezd. Kisvirtatva hangokat adott ki. majd ezutdn kiildnbdzci dallamokat,iatszott. Ezalatt benezetraz aszt^l al4 ds jelentette.hogy a harCrookes asszisztense valaminl azt is. hogy Home keze monika kinyrjlik 6s ijsszehriz6dik, telj€senmerev.A megfigyel6kfgy 6rt6keh6k,hogy a kjs6rlet sikeres. hangokatel6id€zni an6lmefi semmi m6don nem lehel a hangszeren kiil. hogy billentyiiit ne nyornndkle. A kisdrlet m6g furcsdbbrasikeeseteben, mert Home nemsokdra redett.mint az ..egyszerri" szednszok elve(e a harmonikdnnyugv5 kez6t is. teljesenkivette a kerecbdl 6s megfograa mellette ijl6 szem6lykez€t. A harmonikaennek ellen6re volna. toviibbjdlszott an€lkijl, hogy valaki is meS6rintette

vannak. 2.6bra. A hanno ika6sa rdcs.A bilkn^nka hanlotikh aLnL

Crookesezutiinbekapcsolta lt2.mor^ harmonikit koriilvevo az azonaz oldal6n, ahol nem a ..hdl6n".6sHome megfogta hangszert azonnalhangokat adou ki 6s megvoltak billentyiik.A harmonika mozdult.Azt azonban nemtudt6kelddnteni, hogyez az elektromos 210

PSACHOI{INIZIS

vagy valamimes6. EzutenHomeelengedte harmoa 6ramhat6sa-e. 6s kollEgdi ekkor nikdt,s kez6ta mellettei1l6kez6re tette.Crookes lebega ketrecben. Ezrt6'n mindannyian liift6k, hogy a harmonika a felHomevisszatette kez6ta ketrccbe ijra megfogta harmonika €s sz6p dallamhallatszott s6,billentyiin6lkiilir6sz6t. Ekkoregynagyon a harmonikiib6l. Crookes v6gigtapogatta Homekarj6t,a kiinydk€t.a izma sem mozkezefej6t, s6r a harmonikitis. Home egyetlen€gy gott. Ldbaitis dlland6an figyelt€kCrookes kollegeirazoksem motilzottan hasznos. 6rde de zogtak.Ez a Ksdrlet a fizlka sz5fi6ra netx, targy,igy neh€zmegmonkes.A harmonika meglehet6sen dsszetett dani, hogy milyen hat6sok okozhattSk lebeg6set, a milyen hatisok nyitottrk €s zdrtdka billentyriket. Crookesfigyelm6tk6s6bba t6rgyak,,sflyAnak" megvrltozris6t el6id€26 kis6rleteke forditotta. 6ppenegyszeis6gemiatt volt l6nyeges. Crookes ijabb kis6rleie vastag Egy 90 centim6ter hossaj, centimdter 24 sz6les, centim6ter 3,5 hogya mesikv6g6t egy mahag6ni deszk6t egy asztal tett szdl€re Ligy, dllvdnyon nyugv6rug6ser6m6r6re ftiggesztett€ Az erdm6r6 fel. mina kimozden lefel6ir6nyul66r6t m6rnitudott,is mutatta maximdlis 2,5 vasduldsdrtdket. deszka A mindk6tv6g6re egy-egy cendmdter (Ezt a deszkadarabot tag, 4 centim6ter hosszi deszket er6sitettek. Crookes mdrtbbb mint tiz 6ve hasznAlta 6uv6nyk6nr kiilijnbctz6 eszvolt dtfrfuva voh, hogyaz kdzdkhdz, nem s sehol.) Homefeladata azt asztalmeflettiilve viiltoztassa meg a deszkadarab azazM ,.s][ly6t", erdm6iiin hozzon lathat6 l6trevalamilyen elmozdulest. Homeaz asz(3. lal mell€iilt 6sujjai v6gdt kdnnyed€n deszka a szdl6re helyezte 6bra). Ujj6nakt5vols6gdt deszka a v6g6t6l ceruzivalbejeldlte. Crookes Ez az elrendez6s voltak€ppen 36 inch hossajk6tkanjemel6volt, egy (kb.4 centim6ter) a forgdspontja. a veg€t6l inchre 1,5 volt Home ujjainak hegyet a tart6liib fijlijtt puhdna mahag6nideszka (3. v6gdre helyezte ebra), mig Crookes Huggins er6m€r6t 6s az n€zte, a tiibbi tani pedigHome-ot figyelte. Ks6rletmegkezd6se nem A ut6n sokkal6szrevett6k, a deszka hogy lefel6elmozdult, majdn6h5ny mrisodperc mrilvaijra felemelkedett. a hatistdbbalkalommal Ez megism6tl6dijtt: deszka a vegelassan 6s le mozgott. fel Ezut6n Homeegy kis csengeftyrit egy papirgyuf6sdobozt 6s helyezett deszka a v6gdre, majd kez6tk6nnyed6n ezeke tette.Tovdbbra iil6 helyzetben is maradt.Az el6zetesen megfigyelt lassi oszcilleci6 sokkaler6sebb lett. Huggins olvasta hogyaz er6m6r6 azt le, mintegy6,5 fontotmutatott, ^zazk6riilbelijl3,5fonlnyi (15 N) er6tdbbleret. Crookes szimdra a kis6rlet ez sokkalmegdcjbbent6bb mint az volt, e1626 harmonik6val, v6lem6nye a mert szerintsemmik6ppen ienem
2ll

EN6K? TITOISATOS

hetettezt a viszonylagnagy er6tdbbletetismert m6don el6id6zni.Ezt S6t, egy alkalornmala ki' a kis6rletettdbb alkalommalmegism6telte. hogy Home az 6jelenl€t6beniils6rletekel6t! elmentHome lakiisdra, t6zziin fel. igy gy6z6dijtt meg alr6l, hogy semmifalemechanikuseszkiizt, dr6toa,madzagotnem rejtett dltdz6ke al6. Crookesa tdbb tucat sikeresenelv6gzettkis6rlet ut6n mene csak kijelenteni.hogy l6tezik hogy korai lenne blirmifdle hier6". de hangsdlyozta, egy ..pszichikus jelensdgtermdszet6t k6t illet6en. Szi4m?ira pot6zistmegfogalmazni a s6gtelenvolt, hogy valamilyenpszicholdgiai6s fiziol6giai dllapothoz kapcsol6dikez a jelens6g. De a Ks6rletezodolga mindosszeannyi, hogy megfelel6enmegbizhat6kdriilm6nyek kcjziitt ellen6rizzea jeCikke v68dn (gy ir L2l: ,,|L,-enfur' lens6gl6t6t 6s an6l besz6moljon. csa is ismeretlenjelensAgekkbzeLlbe elisneren, hogy nehi. a ld' tottakat gJ leimi, hog! azne tinjiin s.en dci6snak.A ri.sqAhbkat a kutat' ak el'it'kt As lrzelmek ndlktil kelL vtgeTie. A rcnantikus As lemnentesen babofi.iselklpzebseketet kell wtni, csak i rae foghatunk nunkdho:. Ohannd kell vdl unk. nit eg! na6es.kii.. Ha eg\'s.era kutat6 neg*-6z.it16tt arftjL, hoEJ est ij iga?.sdg fev w:etd riton jdr, akkor vlgig kelt mennie e.en uz iton, fiiggetleniil dtt6l, ho$ a feltd " tiinnek-e. vagy lehetetlennek ru16tiDek lehe*Agesnek,

t

t"

r
L

3.6hr^. D. D. Home eg)'ik ke.e eg\ kis cseng6n, mdsik ke.e la.dn .$ Jdsdobo.on wlt, anrikor a k4tkat eneLt lefel4 mo.dult el.

Byu

2t2

PSZICHOI{INXZIS

ILLENERVEK jd Crookes Mint vdrhat6volt, az Akad€mia tagiai nemn6zt6k szemmel eredm6ny6t 1871.junius l5-6niresban munk6j6t. Crookes. kise eteinek nek nyijtotta be ^z Akad6miak6t titkiranak, prof. Sharpey 6s StokesHome-mal 6s nak.Egyittal meghivta 6ket a hizdba,hogytal6lkozzanak elhdritottaa meghiv6st. nezzekmeg a Ks6rleteket. Sharpey udvariasan hogy val6szi nemkivdnt foglalkoznia dologgal,Stokesazt vdlaszol(a, nLileg hiba van a m6rdberendez6s elrendez6s6ben: cikkiben emlien ,,A ftnyek elsd ldtdsra kdtsAgtelentil nagyonIurcsdk. De e.eketneg khet jdna lesziddm,nugldtogatom onhoruiban, magyani:ni.Ha Lcndonbah csalc, hogynegviude senkivel nemkivdnoktaldlkozni.EgletlencAlom gdljan a nir1kdsz likekat,deaz effektusokat " nem. tj m6Crookes aztvdlaszolta. erre hogyegyteljesen elvenalapul6 r6st dolgozott 6s olyan kdsziil6ket ki, k6szitett, ami rendkiviilkicsi is tartom,hog! €16m6rdsere alkalmas. is ,,Tordbbra kiitelessdgemnek a. elsd irdsos ielentist az AkadAnidnakkiildjem, as fi alom a teljes Stokesfelel6sslget az abban leirtukart." ctookes 6]la megism6tehe nak a meghivdst:,,Homeir saerdaAsplntek estenyolc 6rakor 6rkeHa zik houdm. Oriilnlk, ha e(l,ar megldtogntna. azonbancsaka mlrdberendezisre kivdncsi,rendelkez4s're dllok, amikor 6hajtja."
| ,

I
\

4. ibr8.. Stokes vd.lata a csenedn Asa fihafi ?td irtuviniL Elkdryel4se s.e' rint a csengq po knfiIJoroe, a 'al6sAgb@a.onbana ,,d" pont knriiL. ,,c

[N6X? TITOISATOS

5. ebra. A kitkani enel6rcha t erdkIt ini yuk. v;szont le egy berendez€s€t, soha nemn6ztemegCrookes Stokes velemdnye kapcsolatban. Stokes v6lbenleirtakifog5sait m6r6sekkel a amikorkea deszk6ra, szerint Homeolyaner6velhathatott mahag6ni er6 lefel6ir6nyul6 k6pz6dheze a harangon volt, hogya mdsikv6g6n de nem tett. Egy 6bllit is rajzolt (4. iibra)elk6pzel6sa6l. szSmit6st elfogult volt Cromell€kelthozzd.Itt mtu l6thatjuk,hogy Stokes is, a kis6rlettel szemben 6s nem kivrnt 6rokesszal, term6szetesen s a szak6n6demben foglalkozni iiggyel.Stokes folyad6kmechanika az jelent6s je volt, ez6rta mechanikdhoz 6rtenie pedig is kellett.Stokes bizonyiiiisAra el, szemites elegend6 ennek hibetkdvetett egyegyszefl.i (5. ibia). Stokes gondolta, rigy hogya mahag6ni deszka c pontkda hogycsaka d pontkdriil riil fordulel. Egyszenien belethat6 azonban, kisebb lesz. felirjukaz adotl Ha fordulhat Ezzelazerrjkarjasokkal el. geometri6valD pontra a hat6er6knyomatdk6t, kdvetkezd a egyenlethezjutunk: Frxlr+F,xl2-Frxl\=0 6sszetevdje, F, a sfrl6az Fr a csengettylire er6 fiigg6leges hat6 egyszeriien kiszdmithaddsier6,6s Fr-b6legy sfrl6d6sit6nyez6vel sirl6disi tdnyez6 6s f6m esetdn fa kdriilbeliil 0,6. t6. Ez a statikus A m6rt6rt6keket geometriai 6s adatokat behelyettesitve egyenlet az Home-nak ujjaz Fr etlagos er6remintegy1600N{ ad,ezekszerint hegydvel kttrijlbeliil160kilopondos lefel€hat6er6tkellettvolnakifejtenie.A dinarn6m€teren rcgisztrilt maximiilis,6 fontos er6hoz 260 kilopondos tafiozottvolna.A val6s6gban enn€lis naer6 m6g gyobber6velkellettvolnanyomnia,hiszen csakaz er6 filgg6le ez (A geskomponense. harmonikds kisdrletet Stokes sz6rasemm6ltatta.) L6that6,hogy semmik6ppen sem lehetetta jelens6get embei er6velel6idezni. Crookes kiiliin is hangsilyozta, hogy Home rend-

zr4

PSZICHOI{INEZIS

kiviil gyeng6den. az ujja hegy€t csak helyezte csenei6re. a miis;kkepedig a papirb6lk6sziiltgyufisdobozra. nyilvdnosszerop z6t ami pantvolnailyen er6 alatt. jelentekmegkifog6sok. A korabelisajt6ban sorra is tiltakozisok. 6s indoklSsok n6lktili min6sitdsek. N6h6nyat iddzijnkkcjzijlijk:,,Hone r iigrescsaL6, mintlnydjunkat aki ris:edeu.' ,,Crookes ugyair nen\i energiAral \:i.sqdlhanA indiai bli\)As.ek az tiikkjeit is.' ,,E. a:. egis:. dolog tnkdgosan abszurdahho:, hog'- konolyan wgyi,ik." ' ezlrt Crookes kdvelke a ,,LehetetLen, nen lehexiges. Ez ut6bbihoz 26 megjegyzdst fiizte: ,sohasem mondtam. hogylehetsiges. csakazt dllitotn,hogyigaz." llyen 6s ehhez hasonl6 megjegyz6sek sorajelent mega sajt6ban. Crookes nyilatkozataiban elmondta. hogyegydltal6n nemlepi megez az ellenkez6s. csak^z6rtsem,mertaz ellenz6k Mdr nemlSthatt6k, amit ci.nem6szlelheu6k kisdrletfolyam6n a tijrr6nte, kel.Tudja,hogytz dsszes nagyfelfedez6st ilyentudomdnytaian megjegyz6sek Ks6rik. ,Anikor a.t nondjAk,hogyamit leirok,nen naakkor a kitked6 a. eBAs.ftma$anizhatrj a termlszet tininfeiel, kdrt kdr<l4jelezi meg olyatl m6don,amelt-a tudomdnf bdmel! teriiletdrealkalma:hat6. tehdt ezena. alapon bdrmit dllithatnak. Ha egy ij negftg'ells eLIe afuen wn a3al, ani mi tertnts.eti tiinlnlnek nevezink, nemaztjelenti, hotu" megfigyel4s az a hanis, hanen csak azt, hog'mig nem isner k tneea termisaet t(trftnleit, mgj nem pontosan ismertikmegdler " Crookes ezut6n kor6nak ismerr fizikus6ttdezl ,,Sir Willian Tho pson lillitotta eey beszidlben,hogya tudomdnynak becsiiletbeLikaitelessige,hog, f4klen nllktil ny'zzen szembeni den probldtwfial amit neglblel'en tanulmA !-ozhat." Majd k6scibb: hipotizisekkel, eg'etlencAlom, hogy ,,Nenl/slrletezem bizonyost'nJekr6l meggy6z6djem, eg.retlen cilon a. iqa.sdg KAkL ke.lni szabad,tle elhallgatni nen. Mondjdk ki a legkemAnvbbkritikdval, milyen hibdkat taldlnak a kisirleti elrendezdsemben javads soljanakjobb, biztosabbklsdrLeteket. ne mondjdkelhanarkorlot De tan hazugnakirzdkszeneinket csak aairt, mert eddigi ismereteink vag! eldiftleteink ellen tannskodnak. Kritikusaimnakpedig azt uilaszolon, prdbdljdk ki a kisA etuket5k is. Vizsgdljtikneg a jeLensiget tiirelemnel, ahogyanln csintihan. Es, ha valatnilyen csaList,vagy tivedist taldl ak, hoz4ik nJilvdnossAgftt.6s mondjdk meg, hogtan bftAnL De haa 6n,-eketugyanolyannak taLiljdk, miv An,akkor e.t is valljdk befdlelen nllkiil, amint Thompson mondta, hiszene..a tudondnyba ttriikajsbecsi.iletbeli k6telessi 8."

,IITOf,Z{TOS 8R6K?

ER[DMfN\TK volt Crookes rijabbkisdrletsorozatba kezdett, amelym6gtdk6letesebb mivel az el6z6n6l A harmonikiis kis6rtettel nemfoglalkozott. miir [4]. via Ksdrletdt ott ijabbat nemtudottmeg6llapitani, rug6serdmdr6s m6dositdst hajtott v€gre:az szonttov6bbfejlesztefte. ldnyeges K6t ' lehet6s6get er6t automatikusan m6(e. igy a .,hipnotizdlds elevekik6pestmAsiknagy vdltoztatiis volt. hogy az zina. A kordbbiakhoz hanem egy iiveged6nyben leHomenemdrhet€tt hozze deszkdhoz, a v6 vizen Lisz6 felgdmbdn kereszttil csak rdz ,,6rintkezhetett" a viz(6. deszkdval 6bra). szintes

6. abfa. A kAtkar enel6 €lrcnde.lse.A ti..eL rcli edin,- a fotlt.isNnt felett hel\,e.kedike1,Hone a. edin\he tneriilS ratg. e ft.flryonbd ltntutrc. 216

PSACHOI{INEZIS

re1zettels6Ks6rletndl- miutdna m6l6eszkdabeAz ij eszkijzzf,.l €s 6llitott6k - Home bejdtt a szobeba Crookesarrak6rte,hogy a vizbe meriil6 16zf6lgiimbre helyezzeujjait. Home jobb kez6nekujjhegy6t fogtrik. Amikor tette a f6lgiimbre, miisik kezet€s ldbait a szemtandk Cruokesmeginditotlaazr M 6raszerkemeg6rezte ha6st a kez6ben, a hizta az eromt kijelz6jeel6tt iiveglapot zetet,ami a bekormozott Az emel6 szinte azonnalsiillyedni kezdett lassanaz enim6r6n6l,6s lelm is maradt,majd tovdbb siillyedt, v6giil mintegy 10 m6sodpercig majdhirtijra lesiillyedt, elhpot6ba. Ezutdn visszaemelkedett normdlis maradt eb17 m6sodp€.cig telenmegemelkedett kicsit.Legal,bb egy 6llaPotba. a kiindul6si azut6n ujra visszaemelkedett ben a helyzetben, a Ekkorra Home teljesenkimedilt. Az er6merdregisztr6tuma 7. 6hdn er6 10 hat6maximelis kciriilbelill N. l6tszik. emeldv6s6n az

r'een ln eft a. iddfrigqv'ry'ben,e$,percaldn. 7.6brt A ketkani enEI,5 is hogy a Miut6nbebizonyosodott, a hatds vizenker€sztiil jelenl kiv6ncsi, hogyvajonteveg6n kereszttlis mukezik,Crookes arralett Az tatkozik-e.Home kez€taz ^sztalonn p vel jelzett pontbahelyezte. a egyik tanrifogta Home kez6tis a l6b6tis. Crookes kis6rletideje az alatt auand6an figyelte6ket. Amikor Home sz6lt,meginditottak 6s a szokesos m66raszerkezetet,emel6lesiillyedt megemelkedett az keresztiil don,de itt nem6llt vissza 0 dllidsba legalibbegy percen a hatottrii ez az er6.A 8. ibriib6l ldtszik, hogya hatds ebben kisdrleF a volt, mint az el6zriben. Egy ijabb Ksdrletben Crookes ben erdsebb ana k6rteHome-ot, hogy egy6ltal6n 6rinlseaz asztallsem,ezdrt ne HomeminteBy centim6terre a szerkezett6l 30 6lit Kez6t6s l6b6tez[ttal is fogdk a tanik. Ilyenkdriilm6nyek kdzdttkeletkezert9/a ebrin a l6that6 eredm6ny. rijabbKs6rletsorin, amikorHomekiildndsen Egy j6 form6ban volt, a m€r6k6sziil6k6l hirom leb (t m6te!)tdvolsiigra helyezkedett kez6t, el, l6bdta szok6sos m6donflgyelt6k. 6raszerAz 217

TITOI(Z{TOS [R6K?

jelezveaz er6 jekezetbeinditdsa utiin az emelogyorsan lestillyedt, mozgrist v6gezte, nememelde lenl6t6t, a szok6sos 6s rendszeftelen ked€t vissza 0 helyzetbe a csaknem percig(9/b 6bra).Ilyen Kegy s6rletek bizonyitotta, sora hogynemsziiks6ges kdzvetlen 6rintkezds a m6r6berendez6ssel.
iHA /m;.^.rnqr.\

30

40

50

60

Er6 (NelLton)

8.6bDfa. Brartkon 4,6fiieqvzq,aben er,5t A az mirt dbrdzolja. Hone-nak ekkor najdnem dqand6 sikeriiltproduhilnia. enSt Crookes azonban belitta.hogyegyetlenegy emberre mdgsem alapozhatja egeszUis'rletsorczatot, az hiszensokkalfontosabbannakkideritdse, hogy 6ltaldnos van-esz6. vagy csat Home tulajdons6gr6l kiildnleges egy nd egy6nik6pessdgeirdl. kisirlet6nek Uj els6 alanya volt, aki mtu tiibbsziir tanijel6tadtahasonl6 k6pess6geinek, j6val bfu jelentkezkisebbm6rt6kben, Home.N6lacsakroril impuLLtsok mint tek, mig Home eset6ben szintefolyamatos ez a hatiis. volt Crookes egyijabb Ks6rletsorozatban kipr6bidlta Home-mal ezt a k€sziil€ket is igy, hogyHome25 centim6tere Enottaa kez6ta k6sziil6k €Izdkel6jdt6l. A mutat6azonnal jelzett.Crookes dsszenagykit6r6seket igy geztekis6rleteinek eredmelyet ,,Ezekmi\den kAtsieetkizdnian hegerSsitikaz el6z6kisirletsorozat eredminyeit,azazegJ ismeretlenerd MtA' amelyaz emberiszeneaetbenfejl6dikki, 6s amineksegtts4ga)el a tdrgyaksilya megndvelhetd andlkiil, hogf rtzikai kapcsolatotalakltaruinkki a ntr6berendezissel.Blir Home esetuben enneka hatdsnak az erdssdge rendkirili m6danviltozik nemcsak h4tr6l hitre, hanem 6rdr6l 6rdra is -, nlhdny esetben az erd frlikon dt nemmutathattj ez ki, azuin hinelen nagy intenzittissal ijra megjelenik.Ea a hatds Homelil akdr egynlterre is klpes er6t kifejteni, de a leger1sebb akkor, amikor a mdrdeszkbz kbzel van hozzti.Szildrd megg6z6dAsem, hogy az eneryia nemjelenhet meg mdsfajta eneryia elfogyasztdsa, csijkkenAse ndlk l. Hosszi ideje keresten annak bizonyiftkdt, hogy milyen tipusi energiq vagy erdhatdsez. Most azonbanHome ir ki2t8

ruacHotcNBa$ sdrletei ldna igy gondotom,nijiittem, hogJ nib6l fejL6dik ki ez a pszichAser6. Mivel tijbbs.itr hittarn, hogy Home a kisAtkEk utdn szitue aiuhan fekszik a padl6tt, teljes itugi ls testi.kimernbsAgben, abban,hogy ez a pszichiserd az y'leterejib6l, nem ketelkedhetem .letenergidjribtilfejt6dih alakul dt. A.irt adtamenneka. ii e6nek a psaichikai mert bizonyos ,,ptzich'ser6" nevet, fehaelekesetinjele' misae' nik heg, Asszerettem rolna elkeriilni olynn kdretkeztetiseket, lehet6siSeintil van. rint ez a jelensdga kisdrletekds a egismerAs hog! ez a teiilet a tisanin tudoninyos De miutdn bebizontosodott, nevet,6s nem kwafis lehetds4Sein beliil van, kaphategy tudomdnyos jobb elnewzA$ azerdnek a lehetne taldlni.Ennek hkzem, hogyennil jelenlate. nem sziiksigetaz ismertfrzikai hatdsok me$ielenlshez Pszichis er6vel val6szinileg minden ember rendelkexik,bdr kitsiSteleniil kevls olyan van kljztiink, akinil eakimutathat6.Az elmih Ar' ben olyan csaLidokkaltaldlkoztam, ahol dt ra|, hat csalddtag is re dklriil nagy ,,e6vel" blrt. E.eft igy vilen. hogy mdsokis repro' dukdlhatjdk ezeketaz eredmAnyeket egfelel6 &zAkery tn4rdeszkdmAmL" zdkkel,ami o grammoktdftrdszeitis kApes 't0 20 30 40 id6 (mdsodperc) 50 60

Erd{NeMon)
^) Eone ttt'olsdqa kb. 30 cm.

id6 (m6sodperc) 50 60

Er6 (NeMon) b) Homekb. I n-re dllt a berennezdst'l,is iqenj6 ,,fonruiban" volt. 9.6bra, M64 en' az i&qfugeftnyAben- akkor,anikor Hone kexenen Atin-

2r9

TITO!{ZATOS En6|(?

A MfRisrEREDM6NYEX roc^)TnT,$^ szembeni Egy tal6l6mondis szerintmindenij dolog bevezet6sevel az ar6nyos- a torv6nymar CroEz ellen6ll6s ijdons6gn6gyzet6vel volt. Mdsodikdolgozata mdgnagyobb viokeskordban €rvdnyes is hogycik*6nekelej6n hart kavarl,mjnt az els6.Tal6nnem v6ietlen, az felfedezdj6t id6zir,,Katellenfttes tdbori.t Gdlyrr?t. elektromoss6g Mindrdm tdtnadt,nighozzd eglszerre:a tutl,isokl ls a tudatlanokA. hAUk incohatjjdnak neveznek. Pedigntdon, hogy k t fuibotkinevet, a " a termls.et eg\ik legfontosabb ereja fedeztem fel. el dolgozatdt mindezt The 6s a Az Akaddmia nemfogadta Crookes cikk6b6l tudtameg: Spectator cimrihetilapjilius 22-eiszerkeszt6s6gi (a mindignyitott6s fog6kony terrn6i ..AzAkaddmia RoyaiSociety) szetmegismeretlen er6il,hat6sait bizonyit6 dolgozatok ir6nt.amenynyibenezekmegfelel6 mennyis6gii minrjs6gii 6s tudomanyos bizonyit6kot hoznak de Crookes iillitas6nak fel, [r val6szinijtlensdgdta 6s precizitrsteljeshidnydtn6zve,dolBozata tudom6nyos nem 6rdemli meg az Akad6miafigyelmdt."Crookestiltakozolta cikk ellen €s helyreigazitrist A folydirategy hEttel k€rt. kes6bb, 187l.jnlius 29-dn puszta a kdvetkez5 v6laszt adta:,.Cikkiink nem sz6besz6den alapul. Ugyanazokal szavakat a hasznihuk, melyeket bizoltsrgegyiktitk6a ra, prof. Stokes fogalmazott megnekiink, a dolgozatok aki elfogad6s6r6ldcjnt."Crookes nemdfiette, hogymi6rt egy hetilapot vdlasztott az Akad€mia ddnt6s a kdzl6s6rc mi6rt nem szem6lyesen cids neki mezt6k vdlaszt. a Amikor 6rdekl6ddtt StokesnAl ddnt6se mi€rtj6r6l, a kiivetkez6 vrlasztkapla:,.Dolgozatit 6rakorkaplammeg.6s ne10 gyed1l-kor m6rvelaszolnom kellett.A dolgozat is !4rgyiit- igy it6- tudomdnyos lem szellemen vizsgdltdk meg.Nem letomugyanazokat a gondokat. mint az els6kiserletsorozatban. Ugyanakkor egyediil nem hozhatok diint6st,a bizottseg tdbbi tagjdnak egyetdrt6s6re is sziiks€g van.Nem l6tomsok 6rtelm61, hogy a mi szekci6nkban bocs6ssuk viteraezta tem6t, mertnapirendiink rendKviilzsdfolt.De ha n6hilny szem6ly 6rdekl6dik t6mairdnt6s hajland6 a kivizsgiilni, akkor nem liitom akadiilyiit annak. hogyosszehivjunk bizortsagot. egy Magamazonban kivdnok nem r6sztvenniebben munk6ban, a mivel a spiritisztdk sokrriikkj616l til hallortam mer. G. G. Stokes 1871. auq.7." Crookesvdlaszcikkdben megtegyzi, nagyonsajniilja,hogy egy olyanismefidsneves fizikus,mint Stokes percalarr 15 d6ntiel, hogy egydolgozatban leirrjelens6g fizikaiiaglehets6ges Negyed6ra e. m6g arra sem lehetettelegendci, hogy a hosszi dolgozatot elolvass6kl 220

PSZICHOI{IMZIS

legaldbb magiinv6lemdny6ben Mindenesetre annak, ijriil hogyStokes 6s irja. hogya munkijateljesen n6lkiildzia bizonyit6kot a tunemazt kij€lentette. precizitdst, ahogy a nyilv6noss6g elotl domanyos mint azt vrltozatlanLrl ^z t6bben n6zeteit. Ksdrletjeredmenyeit onban Crookes professzor Akaddmia egyikiildsdn megaz birdltdk. Allen Thompson jegyezte. vizsgilatnemdrkapcsoiatosan semmif6le hogyez iiggyel neve(.A cambridge-i vagy vizsg6lat demli meg a tanulminyozas. v6lekedett: soksor dsolyan Chxllisprofesszor kiss6m6sk6pp ,,Oh'an kapunk ne&ligJel4stebbena timdban. hogJ be kell isnler syakran niink a jelensdg l'4ta, vagt az emberi taniwLlomisok whisatqta al' " mi nem6(ette.hogyThompson mdban kaelkedntina.Crookes kell t€ny6t6s mi61fannyira €rt birdlja olyan hevesen mag6ta vizsgalat nem l6teznek. Crookes szellnt: hogl ezeka jelens6gek biztosabban, ,,Bdmilyen jelenstg megiftleml. hogy ugyanoLyan feltdtelekkel, fenntamisokkal vizsgdljukmeg, ni t a fehArcle.ettatomokaLrag! a v6lem6nye: LAtiL"Huxleyprofesszor ,,Ha valani bizJbrg.jato,nok tu' akkor aa, hoqr oz iissaes tos a moderntudondnl haladdsrlban, problAmtu a,iszta natem tikaiproblZnuikat kivAve a domdnlos molekuldrisfizika m6dszereive I pr6bdljik ne goldani, aza..vonaLisok, taszittisok. o.gdsokis az aq,ag vAgsi;rls.ecskli koortliruih nozgd, sdnak segirciglvel. Es mlgis ezek d vA7sii raszecsk1k, olekullik. puszte vagyatomok kipzelets.iildttei6s u$)anoUan a fehAtule.Asek, mint a spiritis.tdk szellemei." joggaldrczte. Crookes hogymindk€t felt6lelezes s6n6.az atomok 6s molekuldk l6t6nek bizonyit6sa 6ppdgy vizsBalatot €rdemel, mint a pszichds l6r6nek 6s erd bizoryitdsa. EzdrtThompsont Huxleytis kitiz'ltat ,,Nemvetj6 fiqlt a modemtudo dntra. ha a spektrcszk6pia pusztdnazlrt feelmih 4vtizedbelicredninyei utdn a vizsgdlatokat jeznZnk meft nemtudjuk,ho8j,niryenfurcsasdeok be, atjlanakle." Crookes cikkdtaz Akaddmia visszautasftolta k6d6sbizotlsrig egy v6lemenye volt. aki ekkorm:i-f alapjAn. bizottsAg A egyik taglaSrckes (s h(sz dve nem kutatott, csakadminisztri4lt akinekv6lemdny6t m6r ismeriiik). mdsiktagjapedigCharles a Wheatstone, ugyancsak aki r€gen nem v6gzettkutat6munkdt. Crookes-hoz level6ben irt kifeiti. pusztiin hogy a m6n er6hatds annakkbvetkezm€nye, Home a hogy vizbemeritette kez6a: vizszint a megemelkedett, emiattkeletkezett az er6hat6s. Level6ben igy foglalja ezt itsszei irletiben a vi.esedAnJ ,,1( semmikAppen seEitaz On dhal elkipzeh pszichds lae<dslnek sen er6 bizoqitdsdban, is nen bizonyitja,hogy a hatdsnemeqtszeriien ech(tnikus.Bdr egJ ol|an s.en4bL aki nen ismeri a hidrosztatikattirviNei. ki;nnyen aftayezetheti, hogj me(hanikai ,ryomris adottkdaz
221

TITO(ZATOS ER6K?

riilmlnJek kiiztttt nem llphet fel. Nem lrtem, hogt milyen szerepet szdnta viznek,anikor at edi,ryt kd?etleniil a forS^pont flill tette? lgy iinik neken, hogy mindenanal6girital elleftAben eg' emel6kar j mozedsbetin akkor is, ha egyer6 aforgdspontjdra hat. 11. wheatstone 1872. mdrcius ' Charles Tisztelettel: mind csal6k, hogy a spiritisztdk teh6regyr€szt kifejtette, Stokes misr6szt felvaolt egy elk6pzeez6rtnemveszr6szta vizsg6latban, Wheatstone professzor viszont nemv6gzett sz6mit6sokat. l6st,amihez elemitdrpedigeldrulja, hogya jelestud6sa mechanika v6lem6nye mintsem feladni azokat, v6nyeitsem ismeri,vagy inkebbhajland6 A az hogyvalamimdstel kelljenismernie. tdmadAsokb6l ijs;lgok is Reviewcimli foly6irat 1871.ok6beri kivettdk ftsziiket.A Quarterly szavahihet6_ tdmadta Crookes egy hosszrj cikkben6lesen sz6mdban, ine: ,,olyan vi.sltilatba vdgott bele, ls ollan sdg6t6s eredm6nyeit. eredminyeketktj.lilt, t elyekr6l mdr a rizsglilat megkezdiseel6ft el megvoba kialakuh ftlemAnle. Aalrt kdtelezte nagdt a spiritizmus " kdpietulge. A tov6bbitudondnyos nak,men hidn'zika megfeleld nem akbankifog6soltdk m6g,hogynemtud kis€rletezni, ismeria lonem gika td 6nyeit. levontkdvetkeztet6sei ez€rta megfigyel6sekb6l amevisszalapoznunk Crookes mondataihoz, el. Erdemes fogadhat6k irt: az elkezddsekor mindenellit6snak ellenkez6je lyeketa vizsg6lat 6llit6siit. meghamisitotta Crcokesdsszes igaz.Az ljsiLgegyszeriien azt kis szem6lyesked€st6l riadtakvissza, 6llitva,hogya tusem Egy j6ratlan tudatlan eg6sz t6makdrben,hogykorr4bbi s 6s az d6steljesen gyenge is haboldbakon 6llnak,6s az Akad6mia csakhosszrj 6rdemei tagjaikdz6. z6sutenvrlasztotta Hosszanfolytathatnankm6g a soft, hogy ki. mikor 6s rni6tt kitiel6s Cdljukatmindenesetre zilta Crookes eredm6nyeit szem6ly6t. miatt 18?4-ben teljesen bemerta tud6sa sorozatos t6maddsok 6rt6k, a tov6bbiakban a a vizsgdlat6t, er6feszitdseit 6s fejezte parajelens6gek nem v6ltozszentelte. V6lem€ny€t azonban k6mi6nak a fizikAnak €s pritattameg. 1898-ban beszddeben mondta:,,Tudomdnyos egy ezt peritjdusa roh az, a,nelyeta pszichAs tuLtj' lyafittdsomlegismertebb megismerdsdnek szentehem. Harminc Ar milt el atjta, hoq! <lonsdgok is er,i eredmAnJeimet eftettemegyeddigismeretlen lltezdsinSl.Nincs okomarra, hotu-bdrmit is vitszavonjak.Vilemdnyemet fenntartom." utdntaErdekes azoknak kutat6krak v6leked6se. Crookes a a akik pAded igy itt: ,Amig ldlkoztak ajelensdggel. franciaprofesszor Egy EusapiaPalladinot nemLittan Millin6ban, addig harirozottan biztos " 'f6bb dldozata. voltamabban,hogy Crookesvalahi szdrntii tdredAs

PSZICHOXINSZIS

ajelens6ggel, is meskortdrsa igy jen, s amigmaguknemtaldlkoztak addigszentiil megvoltakgy6z6dhozz6 vizsgdlaliihoz. a nemkezdtek vdledenek Vajonszerencs6tlen nemI6tezhet. ve arr6l,hogyajelens6g el miattutasitottik rosszindulata vagystokes6s wheatstone sorozata deriiltki a spiritizmusCrookes munkAjit?AddigramdrannyicsalSs hite megingolt val6dijeiens6a hogy az emberek sal kapcsolatban, jelens6gek bizaffak annyira szokatlanok, gekben M6sr6szt val6di a is. megr6luk t6bbszdr, nem By6z6dtjti voltak,hogy aki saj6tszem6vel j 6s hiheelfogadhatatlannak az annak term6szetesenegdszelens6gkiir l6tszott. tedennek 6s v6g6n, amikoraz atomszerkezetdnek a furcsa A XX. szrizad kutat6saegyardnt metafizikiinak szAmitott,abrendelleness6geknek meg fejletlen korban Crookesnak remeglehet6sen bana technikailag arra,hogy munkijival el6bbrcl6phet.Ha nem mdnyesem lehetett vissza munmdsokutasitjiik akkorbizonyera Stokes wheatstone, 6s Home6s mds,,m6diukdjdt.M6r magaaz a t6ny.hogya jelens6get el6, a tuillapotdban id6zt€k transz, azaz iinhipn6zis mok",iiltaldban kijmin6siilt,hiszena hipn6zis domdnyszimdraelfogadhatatlannak mdgma sem vitdkdiltak. (A hipn6zist riil akkormegrendkiviilheves m6 alkalmaz lehet6s6geihez en6s m6gmasemtudjuk,hogymi is zdk val6jdban.) hogya szemben sz€ls66116 esete tipikusp6ldeja annak, Crookes feler6sithetik egymdst. spiritisztrkszeA s6ges ellent6tek mennyire hanem tilvil6gi l€rint ezeka jelens6gek nemfizikai term6szetiiek, csal6sok valamint nyilv6nval6 a nyekhadsera 6rt6nnek.Ez a n6zet, 6s az elriasztotta spiritiszt6kt6l, azonnal ela sorozata tud6sokal a helyezkedtek. igazsdg Az azonban hogyl6teaz, lenkez6 6116spontra 6s zik ilyen hat6s, csakmegkellenetaldlnia magyardzatat beilleszteni vildgkdpiinkbe. jdtt a tud6sokelutasitiisa, mert igy azt A spiritiszt6knak kap6ra 6s k6pmondhatt6k, hogyl5m itt vannak ezekajelensdgek a tud6sok ene lelenek veltikmegbirk6zni, tehdta tudomrnyalkalmatlan a felapediga csal6spiritisztdknak iltek", datla.A konzervativ tud6sok ,d nemis erdemes az 6s sietvekjelentett6k, hogyl6m, csal6s egesz, az jelent6munkejdnak igazi az uggyelkomolyan foglalkozni. Crookes gyakan hibdsm6r6seib6l tas6geabban var, hogyel6dei6vatos, a pasztalatokat levonvamin6s6gileg el6bbrcl6pett.Figyelerme m6lt6 az M 'sztevAeb, hoqy ^ hat6smindenkin6lkimutathat6lennemegfelelilen finom m6f6eszk6z6k alkalmazrsa esetdn. Nem rajta mrilott, a hogyerrenem nyflt lehet6s6ge. Crookes1874-ben abbaiagyta jede lens6ggel kapcsolatos vizsgelatokat, utoljdram6g 6sszefoglalta 223

BR6rc TITOf,Z{TOS

tapasztalatait Ezek kijznl egy cikkbena n6gy6v sor6nszerzett [5]. jelensdgeket esetben kib6vitsoroljukfel, n€hdny mostcsaka fizikai mes megfiSyeltjeleDsegektel. ve meshelyeken, id6ben ESITEN, MozcATfoA X0NTAKIUS NEHizTESTEK D[ MICHANIXN [R6FESZiT6SEKNELKiJI jelens6g bemumint Crookes ,,asztaltencoltat6ssal" a leggyakoribb az 6ltal6ban id6zikel6, hogya fgy kezdiirisdt.Ezt a mozgiist htdsAval 6s lapjiirahelyerdsztvev6i kdrbeiilnek asztalt, az asztal egy bemutat6 az ut6n zik a kezilket. N6mi koncentrdlds valaholmegmozdul asztal. (Erre mondtaFaraday, izommozg6s kdvetkezm6hogy dntudatlan rezgEssel keza 6ltaldban vibr6ldssal, nye.)Crookes szerint jelensdg a Cikk6felemelkedik levegdbe. dddik,majdegyikoldalonaz asztal igy ben kev6sfigyelmet szenteltenneka mozgdsformdnat, 6rtdkelte, hogy perd6nt6fizikai bizonyit6kkdntcsak az foghat6 ftil, ha 6rint€s is crookesegyl6nyeges kieg6szit6st tesz, n6lkiil mozognat tdrgyak. a egy hidegl€gerammisze nt ezeka mozgidsok eltaleban kiiliinleges, ami lat meg,elen6sdvel kezdddnek, n6haolyaner6s,mint a sz6l,pahogya szobdban tdbbfokpirlapokat felkap.Tdbbszdr is el6fordult, Erre a mer emlitet Lord Adare is utalt, kal cs6kkenta h6mdrs6klet. aki k6t 6venkeresztiiltdbb mint sz6zbemutat6nvett rdsztHome_mal, tapasztalta hideg dramlatmegielen6a €s szintemindenegyes€setben mindnydjanazt ireztiik, hoqt hAeB kvegd se, ,,A szedns.kezdetekor fiij el kezeink felett. Az asztal vibnilni kezdett,majd kiildnbijzd i i" nyokbanmegemelkedetl M6shol igy irt: ,,A jelensigek a padLj 6s a qtdn hideg kgrezgasavel, vibnillisdwl kezd6dtek, sz4kek szokdsos az asztalra tett kezeink Az asztalekkormegmozdramlatfijt el felett. duh. K')etttik a szobasarkdig,ahol megdllt. ugyanigy rijgzitene n6hrny6vvelezel6tt egy Ezeket jelens6geket a fiatal tanit6 bemutat6j6n vett ijsdgir6. aki New York Sllambanegy reszt [6]: ,,Percekighidee szAnljdsho.hawnllSlnistink voh, ami keis zaja k6)ette." Ezeka zeinkfdldtt halarltel. E t koppandsok tadZsek viszonyok kdzdttszulettek, f6nys6t megfigyel€sekj6 megvildgitrisi is is tttbbfjs6gir6sz€me l6tk6pezt6k ajelens6get. m6sodik is A esetben jelentrra ugyanezmegdftefi. ,,Ugyanigy,mint el6bb,Jordan (aki a az sdgetel4iddzte) fel$,iirte ingujjtit, ls kezit kdnqtedAn asztalraheA m6ik kAtriporter szintanrdtettekezAt asztalru,mig alotlis az llezte. Jonian ninden nozdulatit .fdnyklpezte. perc milva reccsenlsek Kit hallatsz.onak. Ob'an hangjukvob, minthafa hasodnaszAt.Hideg szAl pedig iuadt a tenyeninL Aztlin Jordan oldatdn nihdny keletkezett. 224

PSACHONNfAS

az centihAterre felemelkedeft asztal, njd issaa4uhant." Ugyancsak hogy a ,,mddium" megfigyel6sben, asztalt6ncoltalisos kiizds az 6sszes Ha oldaldnemelkedikfel el6sz6raz asztala pad16r6l. az aszlalfiozEt' j6nne l6tre, akkor a ,,m6dium"olda_ nyom6sra sa puszldnmechanikai lenyomjakez6velaz asztalt lin siillyedniekellene,hiszendntudatlanul titrtdnik. Az illet6 a kez6tfinomanaz asztalon De emek az ellenkez6je meg^z asztal. hagyja,s a kezdetivibrelesutdnott emelkedik IIANCJEL[NS[CEI( jelens6g sokkal nevezett szerinta koppaniisnak Crcokesv6lemdnye dsszetettebb, mint ahogy azt ell3lebanv6lik. Olyan hangokatlehet vagy ziirt tii tetej6tmegpdck6lik, hallani,mint amikor egy satuba kisebb detondcitekercs mrikijdik.A levegdbdl amikoregy indukci6s hangok hallatkoppandshoz hasonl6 6s 6k, dunanrisok 6les,fdmszerri hangr6l tud6sitanak, olyansisterg€sszeri szanak. Egyesfeljegyz6sek fejlesztenek. Ezek a hangokmajdmint amikor d6rzselektromossdgot jelentkeztek, Homeeset6ben hangok a csakmddiDmndl nemminden hanga fajdja hallhat6 volt.Ctookes szerint legnagyobb nemminden jelens6get sze6nszokon tudta el6s Kate Fox produkSlta, nemcsak valamire, m6riscsattan6volt, hogy kez6trdtegye iddzni.Elegend6 hogytdbb hallatszottak. n6melykor olyanhangosan, sok,durrandsok Nem is kellett mindig k€zzei szobdval tivolabb is hallani lehetett. 6rinteniea t,rgyakat, a hangok minden ininyb6l jitttek, a szobafaliiis. 16l,a padl6r6lvagya mennyezetr6l sem Crookes v€lem6nye szerintsemmik€pp lehetezt a jelens6get magyarezni,vagy triikknek tekinteni. Minden Ie6rz6ki csal6ddssal hetseges m6don vizsg6lta ezek keletkez€s€t, tudomrnyosanelfode gadhat6 magyar6zatot tal6lt nem MIOV,4TTOZiS{ A TESTEK SIIYNAK t6nyt jelenti ki, Crookesemlitettcikkdbencsak azt a nyilvAnval6 hogy az a sdlyer6,ami azel6tta tergyrahatott,megvaltozotl Ez azon' vrltozottvolnamegvalamibannemjelentiazt,hogya tdrgytdmege lyen m6don. Lord Adaremegfigyel6sei azonban kiiidnds6s nehezen jelens6gr6l tud6sitanak: magyardzhat6 is ,,Aa asXal egtm^ utdn tdbbsziiris megemelkedett, gyakranolyan szdgben, ls hogy a tetejln levd vdzdnaka szolaisos kiiriilmanyekkiizdtt minlenkippen le kellett volna csisznia, de nemcsrkzox Ie, sdtferyeb mozduhel a fedAn, lejt6sendlhi asztalon!"

EROK? TITOf,ZATOS

NEHEZ T,4RcyAfi NflKilr-r rRrNTEs MozcAT.As,\
tArgyak aszmegfigyelte, hogyneh6z szi4mos alkalommal Crookes - akkoris mozogtak, senkisem6rt ha zongoriik, 6gyak talok,sz6kek, amikoraz a sz6k,amin iilt, moleir hozzdjuk. Cikk6ben egy esetel, l6tt6ra Tdbbekszeme s zogni,forognikezdett. l6bamegemelkedett. lassan, odajittlaz aszegy mdsiksz6kegy tdvoli sarok6l ,,maget6l" majd cs(szottoda,aholi.iltek, egy talhoz.Egy alkalommal karosszdk Hdrom masf6l m6temyire cstszottvissza. sz6beli utasit6s6ra Crookes Ezeke ajeegy ment6t a szobiin. kijvet6alkalommal asztal egym6st el6fordul6 6rz6ki nemmondhatjuk, hogypuszt,negyszer lens6geke csal6d6sr6l volnasz6. lett 6s r6gzit€els6rendii feladat6nakmegfigyel6st a t6nyek a Crookes keresni. ajelensdgeke magyariizatot s6ttartotta, nemis pr6b6lt s TARGYAK M0zcATIsA fRIN"rEs Nftxtit KISEBB megfigyeltdk kisebbtiirgyakmozgrsdtis. Crookes N€hiinyesetben j6 t6rt6nt, f6nyhogycisszes megfigyel6se lakdseban saj6t megemliti, k6nnyebben viszonyok kdzt, igy tri.ik]aiktjl.melyekkis t6rgyaknal p6lddul ftdrEgy esetben elk6pzelhet6ek lenn6nek, semlehetett. sz6 monika lebelett dt a saobdn,6s kijzbenhangokatadott. EEy mes al lithatatlaner6. Megkalommala fiiggdnyttket h(zta el valamilyen tdvoli sarkSba, lebegett a szoba el titrtdntaz is, hogyegy zsebkend6 hangot lev{izongora mag6t6l megsz6lalt, n6h6ny s vagyegytAvolabb v6gig a hogy egy kdrtyalebegett hallatott. Olyanesetis el{iforduh. megemelkedett asztalon, az vagyegy korall szob6n, vizeskancs6 egy fel". M6s alkalommal Crookes azt nyakl6nc egyik v€ge,,tgaskodott legyez6 mozdultmeg,vagyegy neh6z, fdldfigyeltemeg,hogyegy hdzrcjgzitett, iiveggel fedett6raingdja. FTNTET[i,{sEcEK gyelni.Crookes F6nyjelens6geket viszonylag ritkdbban lehetett megfi a s mindigmegfelel6 el6vigyiiatosseggal kdsziilt kis6rleteke, mindig ellen6rizte kiiriilm6nyeket, a nehogyberki is csalhasson. Olyan f6- irta -. melyeket Egynyeket letott mesters6gesen lehetkelteni. nem szeregypulykatoj6s naBysdgd f6nyl6testzajtalanul lebegett szob6a hogynem lehetett el6mi,majdlassan leereszkeban olyanmagasan, volt. aztdn dett a padl6ra, aholmintegy percigldthat6 tiz eltiint.Lord Adare is besz6molt hasonl6megfigyel€seir6l. Eglik esetben Home pedigasztalmozruhdjakezdett vilegitani, el egy miisik alkalommal 226

PSZICHONNDZIS

gateskdzben egy papirlap. Az asztzllapm|ir csaknemfiiggdlegesen 6llt, de a papirm6gmindignem mozdult6s vil6gitolt.El6fordultaz volt,mint' el is, hogyHomekezevagyfeje kezdett vil6git^ni.,,Oryan is a leveedbe emelkedett, mind' ha aura lennekijriilajtte.Home ekkor hattisavob." meB. kit kezlnklkesf4nyekjelentek D4bbenetes

L[BEc1.s
emelkedni. egyik alkalommal Az Home-ot t6bbenis ldttiikleveg6be 6s fel, az hdromszemtanri el6tt emelkedett kilebegett ablakon. egy (A a dt ugyanabba helyis€gbe. helyis6g mesikablakon visszalebegett azzal, volt, igy a jelensdgnem magyardzhat6 a mesodikemeleten a lebeg€seket azonkimiszottvolna.)Ezeket hogyHomeegyszerrien nem k6vett€k, csakn6h6ny igy szakszeni vizsgdlatok ban m6r6sek, megfi8yel6sr6l tudunkbesz6molni. egyszeni, ellendrz6tt nem jegyezte Crookesa kdvetkez6k6ppen Home levfteci6jet,lebegds6t k6nyelmesen vizszintes helyzetben, fel l8?2. 6prilis2l-6n: ,,Majdnem hdtrad6lveiilt egy sz6ken.Ektor megk6rtewalter Crookesasszonyt, hogy vegye el al6la a sz6ket,mert az miir nem tafija. Ezut6nl6ttuk, 'iil' D. a testhelyzetben a leveg6ben." D. Homelevihogyugyanabban kordnaksok nevesemberetatfsitotta. Lord Lindsay tdci6it, lebeg€seit el6tt: ,,Egy altanfvallomdsttette a DialektikusTdrsas6g a kdvetkez6 amint a Itjld felkalomrnalldttamHome-ottiik€letesmegvildgi!6sban, Erdemes megjelebegefl levegdben. a szinit6l 17 inch magassiigban gyezni,hogy ugyanez tdn6nt a mrir emlitett Kopeftin6i SzentJ6zseffel is. Az esetetFmncesco Paoli orvosjegyeztefel, aki a betegJ6zsePier iilt, nyugofet kezeltehal6lael6tt: ,J6zsefa sz6k6ben l6baa t6rdemen pr6bdltam forr6 vassal tdrtdn6dgetdssel meggy6gyidott. A betegs€get keriilt. Egytani, de J6zsefelvesztette eszm€let6t, azaztranszellapotba a szer csak drcztem,hogy ugyanabban helyzetbenmaradvaszek6r6l lenyomnia ldbrt, de nem sikeriilt. Talin felemelkedett. Megpr6bdltam negyed6r6ig maradtfgy, mig csak Silvesfio, az osin6i kolostor eldlji^ztdn r6parancsolt J6rEa odanemj6tt.Egydarabig n6zte ajelens6get, figyelmeztette,hogy t6rjen zsefte: az engedelmesseg kitteless€g€re vissza r6viilet6b6l. J6zsef ezulinmagdhoz 6svisszaiilt hely6re." t€ft a EGYEB HAT.AsOfi egy6bhat6stis megfigyeltek D. Home kdmyezet6ben. D. Szdmos Lord Adare: ,,A mdsodik bemutat6ntdrtlnt, hogy szlken vibhilni kezdett,6s a kezeme furcsa, bizsergd,rdti ArzA$areztema kdnyd227

TITOITTOSER6K?

kaimig,Asa ldbamon is, nintha csak elektromosdram rdznd. Mivel pilddul az asztal tudtam, hogy ez az irzls szintetnindig a mozqtist, felemelkedlslt el6zi me\, azt hittem, mosten|em emela lereq'be. ls a rezgiakaratomonkiviil idegeslettem.Amituf4lni kezdtem, szdkem se me4dllt, s aznap este mdr semmi mds nem tdrtant." Ugyancsak jegyezte hogy 1868. ftil, november 3-6n,a 29. sze6nszon Lord Adare mindenl6that6 n€lkiil hirtelen ok Homezseb6ben kis uvegmeddl egy el6fordulni. az apr6 Ez dalabokat6rt,ahogya f6mhajlit6knal szokott jelens6gek dsszeftiggnek egymegfigyel6s mutatja,hogy ezek a is vissza. mdssal, minden 6s bizonnyal k6zds okoka vezethet6k l,lAcYARizaTox Crookes dsszegyiijtdtt n6h6nyolyan6rvet,amivelezek€ta jelens€geket,ftalabann gyatAzni Az n€zet szoktdk. els6 6s leggyakoribb jelensig triikk6k,csalSsok sorozata. iigyesmecaz, hogy az dsszes hasznrlatdnak kdvetkezm6nye. m€diumok A csahanikaieszkozitk lik, azokpedig,akik a jelens6geker ndzik,bolondok. Crookes elismerte, hogy ndheny6gynevezett ,,m6dium"val6bancsal6 6s kihaszn6lja spiritizmus a divatj6t,melyetperszeaz igazi mddiumok teaemtettek meg.Csaklogynagykillijnbs6g van a csal6k6s a hivatdsosbiiv6szektriikkjei 6s az igazi jelens6gek ktjz6tt. A briv6sz eszk6zeivel dolgozik,rejtettsegit6trrsai lehetnek, 6s m;ndiga sajSI mindigmegszokott t6rfel€n, szinpadon a mutatja trukkjeit.Home be azonban mindigCrookes Iak6sdban mutatta tud6siit, be ahola hetyvoltakjelen, haszint nem tudta manipuliilni. Nem az 6 ismer6sei nem Crookesbar6tai6s koll6gdi,6s mindenalkalommal el6tte €s utdnais 6lland6an ellen6rizt€k, leg6rdekesebb leghatesosabb a 6s jelens6gek pillanataiban kezil, l6b6tlogtdk 6s figyelt6k.Sohasem is j avasolta, tiltakozort ellene,ha Crookes kis6rletolyanm6dosit6s6t a triikkttketkizerta, n6haHomehivtafdl ilyen les6t ami az esetleges het6s€gekre figyelmet-A mdsik lehet6s6g: sze6nsz a a r6szt\,ev6i mind 6rz6kicsal6dds 6ldozatai, a jelens6gek val6s6gban 6s a meg jelens6gek sem tdri6nlek.A harmadiklehet6s6g: a tudatos,vagy (Ez nemtudatos izommozgisok kitvetkezm6nyei. a k6t elk6pzel6s is alapvet6en eldgtelen jelensigek a ddnt6tdbbs6g6nek magyar6zatSra, veliik.) ezdrtCrookes nemis foglalkozott Crookes ezutdn rdvid6n megvizsgrlta lehet6s6geket:A megfia 1. jelensdgeketm6diumszelleme a dnmagdban, miisjelenlevagy Byelt gonosz v6 szellem6vel egyiitt id6zi el6. 2. A jelens6gek szellemek, vagyitrddgitkmLivei, c€ljuka kereszt6ny s valliisal6iis6sa" az em6s 228

PSACHOXINIZIS

okozzik a jelens6€l6l6nyek 3. megront6sa. Masfajta bereklelk6nek 6s geket,akik ugyan a Fdldiin 6lnek, de szimunlca l6thatatlanok jolenl6tiiket ki Lyagtalanok, bizonyos kdflilm6nyek kitziitl azonban tudj6k mutatni. Ezeket a l6nyeket neh6ly 6\sz6ztda koboldoknak' jelens6geket elhunytszestb. tiindereknek nevezt6k.4A megfigyelt erd 5. A pszichds te6ria. id6zikel6: ez a spiritiszta m6lyekszellemei ajelensdgeler. okozza egy vagyaz emberek csoportja a va€ry ,,m€dium", szerint Crookes ezeka jelensdgek amellyel binokosa, vagyk6pess6g olyaner6hatds, Hogy emberekmik6nt hozhatj6k 6s ldtrehozhat6k megfigyelhetitk. hogya I6heezt a hatesl azt mostm6gnemtudhatjukAz bizonyos' van' birtokAban amivelaz hatds vagya csopotlolyanerejti m6dium, er6"Crookes,,pszich6s Ezt nem rendelkezik. nevezte iitlagember azt nek.Ez M elnerezes a felismer6stfedi, hogy n6henyembertest€kiizittt olyaner6 l6phetki' ami kiiriilm6nyek b6l ma m6gismeretlen t6vols6gra ak6r n6lkiiltirgyakatmozgathat nagyobb izommiikddtet6s mivel a tuvan szerint az er6 kapcsolatban a tudattal, ez is. Crookes er6Enneka pszich6s az dat,vagyl6lek irSnyitja emberisze ezetet. meg' nem nem hatarozta Crookes azonban nek a fizikai mibenl6t6t megfigyeldseib{il' levonni dsszegyiijtiitt or6bdlt kdvetkezt€tdseket er6 6s hogya spiritizmus a pszich6s kiizti azonban, tanotta Fontosnak ezt vdlem6nye szerint a hatast A me&jeldlje. spiritiszt6k kiilijnbs6get erre szerrnt \emmibizoilja. lell'eirdn) mrgCrookes szemellek elhall crookes elvilegeld6nthet6 nyitdknincs.A vita viszontkis6rletekkel Research Societyfor Psychic hogyaz akkor megalaKtand6 rem€lle, egyik f6 feladatalesz a kdrd€smegvSlaszolasa tev6kenys6g6nek Nemigy t6rt6nt. az6rt A vita els6sorban nemd6h el, merta hivatalos 6s ,.hivatalegyadntmegakaddlyozs b6l" szkeptikus tudomeny, a spiritiszt6k mert v6gezbessenek' ez egyikf6lkis6rleteket t5k, hogy megbizhat6 az6rl'm€rt esetleg kutat6knak A nek semdltt 6rdek€ben. szkeptikus jelen.eget a ldteznek.spimegiscsrk volna. h,rg)ilyen kiderdlheren fonlos a fizikai magyarazal pedigazdrtnem volt ritiszdk szdmdra sziiks6g mertakkora tilvilSgj l6nyekemdl nemlennesemmi ut6nis sokembert mdghaldluk kis6rletei D- D. Home6s Crookes 6rdeme \olt az M eszfetaldnlegnagyobb Crookes foBlalkoztattak. ezzela k€pess6ggel' rendelkezik mindenki hogygyakorlatilag v6tele, mertD. D az Ezt csakelter6m6rt6kben. igazolta id6 €s a gyakorlat, ezeketa hatSsokat' is m6semberen megfigyelt6k Home 6ta sziimos 6vtizedn6h6ny Csehorsziigban kis6rletet emlitsiik, Hogy a legutols6 vegeztek. m6ressorozatot hasonl6 egy delezeldft Crookes6hoz 229

TTTOI(ZTTOS ER6K?

CsEH MERTSEX Az 1980-as 6vekelej6nmegism6relr6k Crookes m6r6ssorozardr a prdgai K€miai Technol6gia Friiskola pszichoenergerikai laborat6rium6, ban [7]. Ivan Dolejsi6s munkat6rsai m6r6sek a soriinugyanazt az alapelvet kiivettik. mint Crookes. feladat A ism€raz volt. hogy e-sy vizszintes rildoner6hariist kellettkelreni. Dolejsi6s t6$ai mdrdse milr fqlettebbvolt, mint Crookes6, mert itt szintemegforditottdk Croa okes-fdle elrendez6st:dinamomdter a mozgorr. vizszintes pedig a nid rdgzitvevolt. Dolejsielrendez6s6ben egy !6glalap a njd keresztmetszetri csatominmentvdgig:egy rendkjviilfinom,6rz6keny kis m6r leg segits6g6vel kellett a t6glalapkeresztmetszetri elemrehat6 er6t m6rni (10. 6bra).A m6r6testet gondosan leszigeteltdk kiimyezeti a hat6sokt6l. kisdrletalanyacsaka vizszinres v6g6hez A rid 6rhetert hozzd. Annyiban folytattdk is gyakorlatft, Crookes hogya m6r6ssorozatotneme8y kiv6teles k6pess6gri egy€nre alapoztdk, hanem drlagos 6rz€kenys6gii (A emberekre. m€r€sben iisszeson ember 124 vettr6szt, ebb6l59 n6, 65 f6rfi. A legfiaralabb rdsztvev6 6vesvolt, a legid6 20 sebb de a r6sztvevdk 65. z6me35 6s45 €v kcjzti feln6nekb6l ,lk.) A kis6rleti szem6lyek feladata volr, hogy6rints6k az mega beren, dez6sb6l kielld ,,energiavezet6' v6gdr.6s pr6bdlj6k rid ,.ment6lis" energi6jukat riivezetni igy, hogya finom m6rlegelmozduljon. az Ez energiavezet6 ki.ildnbijz<5 anyagokb6l kdsziilt, kipr6biltakrijbbekkdztiti r6zb6l.ac6lb6l. feb6l.iivegb6l, sdrgardzbcil textitidb6l 6s kEszntt

eg melisnZtelik !. ^brc. Egycrch egfetenen ige ir.ike,D, nArLe|gel 230

PSZICHOI{INBZIs

az van-evalamijelentdsdge is anyagokat az6rt,hogy megn6zzik. j6l vagy rosszulvezeti-ea anyagelekromosvezet6k6pess6g€nek, szea kis6rleti Enn6l h6t,pala-vagydiamSgn€ses-e. az elrcndez6sndl keresztmeta t6glalap vagyhliztaa vezet6elemet, m6lyhidbanyomta ezzelsemmim6donnemtudotthatni.I8y sz6mos szetlimdr6elemre kiisziibiilni. m6r6si hibdtki lehetett ADAT0K ERIDMfNryIK, A (407o) m6rlegmegsemmozdult: tdbbia rdsztvev6n6l Negyvendt ir6nyba ki 6s mindigkisebb t6rt pediga matat6 mindigazonos ekn6l keresztmetszetii volnaa t6glalap cs6kkent tehetmintha srilytmutatott, 6rt szem6ly el 0 €s 2 mg kijzti er6haNegyvenegy tdmege. m6r6elem kdziitti; tizenketten4 6s 6 mg kiizcjtti; t6st. Tizenkilencen2 €s 4 mg 6rt tudtakel6rni.Egy ember el 8 6s 10 6ten6 6s 3 mg kiiziitti hat6st NemtaliiltakkiilijnbsEget egy mg kijzdttihat6st; pedig12 mg hat6stmindegy, val6szinlileg felhaszndl6s6ban: vezet6 anyagok a kiildnb6z6 k6szUltA Ks6rleteredmilyen anyagb6l rfd hogyaz energiavezet6 megismehogyCrooke!eredm6nyei igazoltSk, egyd etmtlen mdnyei j6val de persze .,6tlagemberckn6l" gyengdbben. m6rhet6 az telhet6k, eredm6nyt? mi6rt kaptakellent6tes csakaz. hogy m6don.A k€rd6s lett ugyanisminthamindig nehezebb volna a Crookesm6r6seiben kdnnyebb. esetben itt mahag6ni deszka, pedigminden tEBEcEsl ArRoTiRcYA( a pszichol6giatan6ra 1907-t6l egyetem alembergi JulianOchorowicz, a egyik igazgat6ja, paranorpdrizsiInstitute General Psychologique ilyenjeel6sz6r taldlkozott ismertkutat6ja1893-ban Indljelens€gek a tapaszaz lens6gekkel olaszElsapia Palladino \izsg'latakor' Ezek k6pesa kezdte hasonl6 s fel talatokkeltett€k kivencsisdg6t,keresni TomczykA lengyelSztanyiszlava embereket. rendelkezo sdgekkel paranormdl k6pess6geket. sziiks6ges ban talaltameg a kis6rletekhez €veibenj616 vizsgdlta harmincas a id{inkeresztiil hosszrl A professzor jelens6geket. igy Sztanyiszlava gonn6 kcjrijtkialaknltpamnotm6l - akit kis Stasidnak nevezett v6gziel dolta,hogyegy kis .,szellem" Nemcsak Ochorowicz, iiltal helyette Ochorowicz adottfeladatokat. az Tomczykot l909-ben.Pdhanem kodnak m6skutat6iis vizsgdltdk meggy6z6diitt ezekneka szimos esetben izsban Flournay prcfesszor jelens6geknek val6diseg6r6l. egy Amikor azonban ijtfds bizottseg a nemsikeriiltekl9l0-ben viszont k6pess€geit, a kis6rletek vizsgiilta.a

moxztTosBR6I(? egy vars6ifizikai laborat6riumban mdsikkutat6csopoft haegy el6tr sonl6kiiriilm6nyek kdziittmegtudtaism€relni tergyak kis lebegtetds6t6sezekidlf€nyk€pfelv6telekk6sziilrek. is Az el<iz6ekben olvashattunk olyanmegfigyeldsek6l, hogyHome kiimyezet€ben tang6harmonika egy lebegv6giga leveg6ben, a hars monikahangokat bocs6t Term6szetesen a megfigyel6s j6zan ki. ez a realitdsokhoz szokott ember sz6mria t6bb mint sokkol6. Tatdndppen jegyeztek a megfigyel6k. ez6nkevds ftszletet le Ochorowricz kisdrletei ilyen szempontb6l r6szlettei rtibb szolg6lnak, az 6 munkdja biir (Ldrszik, nem olyanj6, mint Crookes€. hogy keveser 6rtetta fizikdhoz.)Kisdrletei inkiibbcsakdtletek,nemel6re6rgondolr, celrudatos fizikai kis6rletek. p6ldaerre,hogyegy iivegdobozban Jeilemz6 lev6 leng66ming6takaftSzranyiszlav6val megdllittatni. Ez bdr ndhSny esetben sikeriilt- vajmi keveset mondona jelens6g fizik6jft6l. Nem le, ttimege. volt az mi Jegyezte hogy meklora volt az inga hossza, anyaga, mennyivolt a lengdsideje, milyenti{volsdgban Tomczyk, ,llt tehit ldnyeges adatok hianyoznak. Hasonl6an rcsszuitervezettKs6rleteket v6gzettegyjdt6k6r6val.Itt a m€diumazt a feladatorkapta,hogyforgassa kdrbeegyjdt6k6ranagymutatE6t.Ez a kisdrletsemvitr kiizelebba jelens6gfizikdj6nakmegismer6s6hez. elvi egyszerris6gtisztas6g, Crookes Az ds ami Ks6rleteib€n megfigyelhel6, Ochorowiczndl szirte teljesenhiinyzik. Eppenez6rrin mostcsak a lebegtet6si kis6rleteitvesszijkszemijgyre, m€rI azok egyszeriiek, alkal 6s masak bizonyos kdvetkeaetdsek levondsia. A kisdrletek alat fgysz6lv6n v6letleniil deriiltki, hogySzranyiszlava k6pesapr6drgyak lebegtet6s6re. alkalommal professzor Egy a kez6ben lev6je€k6ra mutat6jdt kellettelforditania. sikeriilr.EkEz kor fogalmaz6dott Ochorowiczban ittlet, hogy ha Tomczyk meg az vizszintessikban el tudta forgatni az 6ramutar6r,vajon fiigg6leges sikbantud-erli hatni,azazfel tudja-e emelnia mutat6t. Ochorowicz tovdbbra a tenyer6ben is tartvaa I0 centimdter hosszli6ramutat6t. Tomczyk arra k6fte, hogy ne 6rjen a mutat6hoz,me.t ekkor megza\ari^ az ,fuam" folydsdt, majd mindk6t tenyer€t az 6ramutat6fiil6 ny.ijtotta. Mintegy 40 centimdtervolt a tlevolsag keze6s az 6ramua tat6kijzittt.Kis id6 mdlvavalamifurcsa6rz6s fogtael Ochorowiczor, majda mutatd sz6plassan felemelkedettrenyedb6l, lebegni a 6s kezdettTomczyk kezealatr. Tomczyk ijedt6ben felkidltott, ekkora mus tat6 leesett. Ezut6nrijra megpr6b6lt6k kis€rleter,s ezittal k6.iilbeliil a egy mdter rnagasba tudta a mutat6t emelni. A harmadik kis6rlem6l m6gaz dlamutat6 rezgdmozgiisa lelhat6volt. A jelens6gre is persze nemtudtal tudom6nyos magyar6zatot adni. Tomczykannyit mondott,

PSZtCHOI0N6ZIS

hogy ,,kis Stasia",az 6 segitfe ,,kis kezekkel ragadja megi: emelifel jellernz6 a kor gondolkodiisiira. az apni tArgyakat". (Ez a magyariat Enn6legyszeriibb, kdzenfekvijbb elkdpzel6st nem lehetett volna kigondolni, ez megis feleltmindk€tt6jnknek.) s Tomczyk keze minden egyes Ks6rlet urin nagyon hideg volt, 6s erdsen izzadta tenyere. kis6rletmegkezd6sekor nemvolt szabad A m6r a fels6 testdt meg6rinteni,mert az megb6nitja,,az &^r\t fuarr,l6s5t". EzAt a lebegtetend6 tArgyat semvolt szabad meg€ nteni kdzvetleniila Iebeg6s el6tt. Tomczyk tapasztalatai szerint,ha ilyenkor valaki megdrintettevagymeglogtaatfugyat,aUkor az ,,6ram"elment,6s hosszi ez ideig kellett vdmi, hogyrijra dsszegyLiljdn benn€ 6s a tdrgyban is is. A lebegtet6st sz6mos apr6 tdiggyal pr6b6lt6kki nagyjdb6lazonos kifiilmdnyek kdz6tt,^zazOchorowiczkez6ben tartottaa tiiryyat, Tomczyk pedigmindk6tkez6tidl6 helyezte6s igy emeltemeg.F6mb6l,feb6l, nvegb6l,b&b61,papirb6lk6szijlt t6rgyakatnagyjdb6lazonosm6don €s azonoskdnnyeds6ggel tudott felemelni.Az anyagimin6s6g6s sfly kiilitndsk6ppen nem befolyisolta a jelensdget,viszont azt vett6k 6szre,hogy a tergyakalakja igen.Feltiint Ochorowicznalq hogy a gdrbiilt t6rgyakategyszeriibben leheiettfelemelni a laposakniil.Ez azonbannemvolt mindigigaz,met p6ld6ul lapos egy nikkel6ritnemsikedilt megemelnie,mig egy hossaik6s, nagy papirdobozfed6t igen (Az igaz,hogycsakaz egyik v6gdndl.) kijnnyen. Egyik alkalommal, amint Tomczykegy kis kdnyvszeriinaptd( emelt fel, Ochorowiczhatdrozottan l6tt4 minthaegy nemtil v6kony,feketefonal nyjlt voltgy na egyik kezdt6la m6sikig, mint egy igazi cdma.Azonnal arra k€ne Tomczykot, hogy ne mozduljon,de ekkona m6r lefelE€reszkedett a naptdr, a,,c6ma" 6s nyomtalanul felsziv6dott leveg6ben. a Ochorowicz m6I hallott an6l, hogy t6rgyakmozgaHsakor fel-feltiint egy-egy,.c6rgyorsan6s nyomtalanul na" a mddiumokkezekdriil, ezekazonban elenydszteka levegdben.Nem minden Ks6rletn6l, csak elvetve jelent 'megkezd6sekor meg, 6s akkor sem kezdett6lfogva, halem a lebeg6s alakultki dsnema t6rgy 6sa k6z,hanema k6t k6zkdzdtt. j6 rninden Ochorowicz egyes kis€rletet megvildgites mellettv6gzett, s a t6rgyakatis 6 magavdlasztotta Egy-egyti4rgymindig a saki. j6t tenyerdben vagy6 tetteaz asztalra. ut6na volt 6s tehette csakTomczyk a kezdta tdrgyfitl6. Sztanyiszlava iiltaldban keze nemmozgott. Ha mozgott,akkor sem lehetettsemmilyen dsszefiiggdst taldlni a tdrgy 6s a k€z mozgdsa kiiz6tt. Ennekellen6rcOchorcwicztermdszetesengyanakv6maradt.Ismdteltkis6rleteksor6t v6gezteel, de a c6rna nem litszott t6bb€.Tomczyk kezeteljesenmozdulatlanmaradtakkor is, amikora tdrgyak emelkedtek, akkoris, amikorlesiillyedtek. s

233

TITOMATOS EROX?

jobbra-balra mozogtak. vagy6ppen foroglakmozis A tfugyakn6ha k6zzel megfogniaz dulatlankeze alalt. ochorowiczmegpr6bdlta kdt vjszontSztanyiszlava kezemind sz6jjelebb ekkor .,6terfonalat", lett. A..c6ma" egyrevdkonyabb lehetett 6rezni. nyilt, s er6staszitest eltftnt6sa tdrgyis ]ezuhant. majdteljesen sztais, kis6rletet melyben v6gzett olyanellen6rz6 A professzor ujfelemelni Ochorowicz hogypt6b6lja feladatul, nyiszlava kapta azt ochoromi hogy megmozgatni, 6rezze. tdrtdnikilyenkor. i5t. esetleg wicz a kdvetkez6szubjektiv6rz6sek6l szefiol be: ,,HatdrozofthideS 6rzise, mintha egj ftkony dr6t, rag)- cAma Ari tenl meg uijainat. egyrejobban tdvolitofta kezit az ujjamt6l, a ,cir' AhogyanTomczyk nn" jelenldte is egyresr-engibblett, maid teliesenehint." A kiser]€t teh6t vezetett. megfigyel6sekb6l A 2vonos eredm6nyre megism€d6se kelerel6tt hogy a mozgiismegkezd€se mindig hideg6rzet az deriilt ki, kezett,majd valamif6le erd hatiisdt6szleltdk.Ochorowicznem tudta hogy ez mi: vajon igazi 6rz6s,vagy ,,6ter"keletkezett. megfogalmazni, atomjaib6lsugetzofiki valami?A m6dium esetlega m6diumtest6nek dsszegy, 6ramkil6pujjaib6l". yent igy magyarita,hogya,.benne 6s 6rez, hideg kor arcamegmelegszik, dramlatot zsibbad6st s bizsergest az ujjaiban.Az 6ram ujjai v€gdb6lfotyik 6s igy irta le, hogy az nem kis sz6mos lyukon kenyil6son,hanem Nem ,,rezg<idram". egyetlenegy valami, mintha g62 lenne' resztiil 6n ik ki ez a megmagyarazhatatlan egym6st6l' 6ppen csaksipol6hangnemkdveti.Ha k6t kezetelhlizza Rendkivijl f6iesz.majd megszakad. ez az 6ramegyregyeng6bb akkor rast6 ezt az itramolsokiig fenntartani.H^ az q:atl kitzeliti egym6sis hoz,alkor tijbb ilyen ,,6td c6ma" keletkezik,igy nagyobbt6rgyakat meg tud tartani. Ha viszont vdratlanul valami idegentirgy keriil az eramritj6ba,akkorez az ftamlest megdllitja,6sf6jdalmatokozneki hogyTomczyk kdzitttis kipr6belta. mis Ochorowicz kdriilm6nyek keAz ^z tud milyenhat6st l6trehozni 6ramutat6n. egyikkis6rletben r'igy, hogya mutat6a k6t kezekdz6ttlekelletttennie z6t a divenyra majd.,ugendozott"Tomczyk gyen.A mutat6 el6bbcsak.,mdszott". ilyen m5 k6t kez€kdzdttjobbr6l balra,rnajdbalr6ljobbramozgatta is m6rt6kben megmozdon a mutat6tan6lkiil,hogykezea legkisebb n6lkiil megjer6szletezds n6hautalrsszertien, dult volna.Ochorowicz gyakan megsz6lalt lakis villanya kozben gyezte, hogyajelens6gek fel ene nem csengdje. azonban keltette 6rdekl6d6s6t, vonatkoz6an Ez jellegzetessegek a Osszegezve kdvetkez6 n€m v6gzettkis6rleteket. 1. kis6rletein6l: Enyheriizk6t6rgylebegtet6si fordultak Tomczyk el6 nevez; amit enyhe borzongesa, az 6ramkialakul6s6nak d6s,a m6dium 3. 6rz6s 2. R6z6sszerri az ujjak hegy6n; Hidegszell6i4 Hidegvercj-

2a4

PSZICHOI0NIZIS

(de t6kmegjelen6se a tenyereken; Fdjdalom csakakkor,haaz ,,6ra5. mot" valakivagyvalamimegszakitja). jegyzetei Ochorowicz kor6bbi alapjen iisszevetette ezeket tapasz a talataitaz 1894-ben Eusapia Palladinoval v6gzett hasonl6 Ks6rletei jellegzetess6geket vel. Eusapia Palladino eset6ben kdvetkez6 a lehea enyhe borzong6st, tettmegfigyelni: Palladino L el6sziir h6tin 6rzeft ami k6sitbb dtterjedt kez6re ujjairais. melyekszinte a 6s megb6nultak; 2. Kellemetlen, r6z6sszeni az ujjaiban; Kezeikdzijtthidegsz€l 6rz€s 3. vrltak;5. A jelens6gek frjviesat 6rezte; Kezeikellemetleniil 4. sziirazzi jelentkezett mindk6t kezdben. kezdetekor f6jdalomdrzet 6les Erdekes, hogymig Tomczykk6ptelen elektroszk6pot volt kisiitni, Eusapia Palladino tdbbszdr, ezt tdbbszemtani el6ttis megtette. TdbErdekbekk6zbtt MadameCulie is r6szt vett ezekena bemutat6kon. l6dds6tkiiltiniisen a hideg szdl mibenl6tekeltette fel. Kis6rleteketis teflezettarra,hogyan lehetne ennek m6rt6k6t ok6rfeldedteni. 6s Crojobban okesis beiftaKs6rletinapl6j6ba, hogy a sz6ltulajdonsagait ismemi,vajonelektromos eredetli-e, v6giil6 semv6gde megkellene zettiiyenkis6rleteket. m6gegy Ks6rletsorozatba kezdett, hogykideritse enOchorowicz nek a bizonyos az s szerepdt az ,,6terzsin6mak" eredet6t, megfejtse jelens6gben. eg6sz Vajon lef6nykdpezhet6k-ebiztonsdggal 6s megiem6dlennek-e lebeg6sek tagymozg6sok ndlkiil is? Hr4romf€le a 6s e gondolt arra,hogyesetleges m6g szert ki zsin6rtrijkknek a lehet6s6g6t hasznilni, is biztosan kiz6rja: 1. Olyan tdrgyakat kell a kis6rlethez lebegtet6se sem vagy amelyek soriinsemmik6ppen lehetzsin6rokat vennit2. Ugy kell mozgatni t6rgyakat, a ahogyan hajszelakat ig6nybe azokat zsin6rok segits6g6vel semmik€ppen lehetne; Fotogri{fia sem 3. segits6g6vel ellen6rizni a ldtottakat. kell val6sitotta meg.Az egyikAz 1 pontota kdvetkez6 Ks6rletekkel Ennek l6ngoi6 v6geszinte ben €96 gyufasziilatemeltetetta leveg6be. oszclll6ci6(rezgbmozg6s) n6lkiil, fiigg6legesen. egyenes vonali mozj6t6k6ramutat6jit gissal emelkedett felfel6;a mdsik Ksdrletben a megvizszintes sikban. hogykezekdzben telTomczyk igy mozgatta jesenmozdulatlan maradt. kdszitette kis6rletek6l:1. Egy a A kijvetkez6 f6nyk6pfelvdtelekel (gy, hogya m6dium tenger6szeti irdnytiitlebegtetett ujjait sz6tnyitotta. ujjai 6skezemozdulatlan Az ir6nytlimaga volt. f6nyes. teljesen sirikotni, mert az lema feliiletii volt, semmilyen c€rniilnem lehetetl csriszott volnar6la.2. Egy hengeres. nagymdretii, feliiletriiivegsima ed6nyt lebegtetett hasonl6 m6don. Ez6ttala kezeaz ed6nyalattvolt. Ebbenaz esetben segithetett sem v6kony c6rna. hiszen t6rgyitt fela

235

ER6(? moKz Tos leegy 3. fel6 emelkedett. Megforgatott uvegbiraalatthe.metikusan sem6rt hozzi. csakaz irrnytiit tafl6 asztalhoz zArtirrnyttit. Keze m6g 4. Egy falra fiiggesztetth6m6rdt,barom6tefi6s egy p*atartalom-memikor azonnal kilendiiltek, meg,hogy a miiszerek r6t igy mozgatott helyezve az iiveghengert asztalm 6rt.5. Az el6bbi kezea kdzeliikbe hogy az kezet6ltAvolodnikezdett.Keze fgy tudta megmozgatni, elinfekv6 gyuf6sdoboz 6. megsemmozdult. K6t asztalon ekdzben mozduladan maradt. kezekdzben fel€.Tomczyk dult egymds dr6t,huzalvagyc&na nemse81tsemmilyen A fenti Ksdrletekben 6szremAsikl€nyeges Ochorowicz el6id6z6s€ben. heteua jelens6gek amikor er6shideg csak akkor keletkezett, v6tele,hogy ,,6terc6ma" 6rz6kelni, akkor a nem lebetett Amikor ezt a hideget volt 6rezhet6. jelens€g k6szultk6pek volt l6thatd. Ks6tletekrdl A sem c6maszed egy r6sz6tkdzdlteis [8]. (Az €redetinegativok6lelvesztek Nem) Naptdrgyakat lebegtetni. Tomczyk tudottkisebb csakSztanyiszlava (pingponglabda' gyujainkbanis 6l n6h6ny aki kisebb ttugyak ember, kepes. fasdoboz) lebegtet6sdre zIS? RTHET6-E APsztcHoKNf MEGE l6tsz6 elv Vajon van-evalamirendezd az ellentmonddsosnak megfijelens6get id6ztek-€ a Nagy el6 Vajon azonos gyel6sek titmeg6ben? sztanyiszlava a fiatal.tanulatlan 6s K6n vardzsl6i D. D. Home.illetve a Vajonel6bbre tudunk-e l6pniezena teriileten termeszetTomczyk? elevenemilleszthevagy tudomdny mddszereivel, ezeka jelens6gek 6s ahogyazt a spiritiszt6k a alkotottk6piinkbe, t6k be a term€szetr6l ellitjik? tud6sok egybehang26an konzervativ igen vdlem€nye szeint - mindkdtk€rddsre: A vrlasz- a szerz6 j el6fordul6elens6gek vannak mdrhet6 ism6telten a 6s Egyszerii elvek is ldttiirafordDltak el6. K6F mijgdtt,b6rhol,b6rmikor,b6rki szeme a nem s6gtelen, hogy mai ismereteinkkel tudjuk megmagyardznije_ felt6telez6ssel ldnyeges trin6. vat6jdban lens6geket, kdt apr6nak de hogy kiilijnbdz6t6rgyak, is m5r igen. El6szcjr azt kell felt6telezni, tulajdons6gaikat. megvdltoztathatjak szerkezeti anyagok ideiglenesen hogya Ismeretes, vezet€si tulajdonsdgaikatl tijbbekktiz6ttelektromos elt6r vezet6k6pess6Se nagym6rtdkben anyagok elekromos kijldnbc;26 vezeti is. Az m6gszobah6m6rsdkleten eziistpdldiul l0'rszorjobban Ha szigetel6. a fuamot,mint a legjobbelektromos az elektromos dmsztikusan vizsgiljuk. az elt6rds m6rt€ke szupravezet6 anyagokat gyakorlatilag nulldval a egyenn6, hiszen ezekelektromos ellendlldsa szerkealatt. vezet6k6pess6g6t 16egyknszitbh6mers6klet Az anyagok 216

PSZTCH0tUNtAS

zetilkbefolydsolja, pediB ami megvdltoztathat6, mikdnta,,kanelhajli tiis" trrgyaldsdnil mdr ldttuk.Nem l6gb6lkapottteh6ta felt6telez6s, minden kisdrleti bizonyit€kok vannak alra,hogya k6tjelensdgcsoport szoros kapcsolatban egymdssal. 6ll bizonnyal Ha a tftgyak elekromosvezet6k6pess€ge csiikken, akkora pszicvisszavezethet6k hokin6zis egyszeriibb, eddigleirt esetei a mArj6l ismertelel(romos hat6soka, melyekaz ill6 vagylassarmozg6elekviselkedds6t le. Kdts6$elen, irjdk hogy ez a jelens6g romostolt€sek tdrgyainaz ,tlagember kdmyezet€ben olyangyenge, hogy szok6sos kon €szresemvessziik. Mindenesetre valamilyen miatt az 6letjeok szinte 6szrelens6gek hasznositjik a hatiist, szabdlyozottan, is ezt de valamilyen okb6l vehetetleniil. ,,rn6diumokn6l" az egyensrily A ez hatdsra, mint felborulegyfajta dnhipn6zis, megviltozott tudatdllapot p6ld6ulHome-n61, vagykiils6 eredetii hipn6zis eset6n, mint p6ld6ul hogy testdben tbl Tomczykn6l. kcjvetkez6 A felt6telez6s, az emberek jdn (elkiilijniilds) l6tre, p6ld6ul testfels6r6sze pozitiv, a tdsszeparidci6 als6r6sze negativ lesz,vagya tdrzs6s a v6gtagok ktizdtttapasztalha6s t6. A jelens€g egy6bk6nt m6rt€kben kis mindenembem6l minden is [9]. Ugyan€l6l6nyn6l megfigyelhet6 teljesen norm6lisellapotban pszich6s p6ldiitarra,hogyez a hatds zavarok eset€n csakldttunkmier beolyannyira felfokoz6dhat, ho8y a kisiildsek hatesara elektromos rendezdsek tonkremehetnek. is
A MODILL

Az Mozc,isA lszrAr
amikora kis6rleti alanynem dr a tdrgyhoz, Kezdjiikazzalaz esettel, p6ldeul asztalhoz, hanem vagyill mellette. iil Ebben esetben vegaz a ragok6l elindul6tdltdsek eloszldsa ll/a 6braszerint a alakul.A tdlt6sek ilyenkor tem6szetesen mozoghatnak egy€bk6nt az elekromosan is. ekkor szigetel6 tergyakon keresztiil Ezekvezetcjkdpess6ge a kis6rletekszerint valahol f6lvezet6k n kdmy€k€n lesz.tehdtnemviselkednekigy, mjnt a f6mes testek. A tdltdsek lassan terjednek. minrha diffdzi6val mozogndnak. tolA az librhoz 6mek.abol t6sek m€dium a l6bdt6l padl6n a keresztiil asztal az 6rammintegy Irsz valahol asztallibon semleges az egy ..ziir6dik". (Az ellent6tes tdltdsiir€z6na,ahola tdltesmintegy rekombindl6dik. egyesiilnek.) asztalliiba minAz szecsk6k semleges k6pz6dm6nny6 daddig nememelkedik meg,amiga padl66s az asztall6b kdztier6 egy 6rr6ket el6 e el6bbkiss€. minimdiis €rtdket nem6r.Ezt a minim6lis el

TITOISATOSEROX?

fel6li majdegyrejobban megemelkedik asztal. az m6ghozzii m6dium a (l l,t dbra). kiil6nbdz6 (A leiri{sokban mindigez a tapasztalat oldalon hogy a szercpel.) a m6dium Ha sz6ken elk6pzelheto. ebben f6zisban ul, a mddiummegemelkedik, a tijtl6seloszl6s de alakj6t6l fijgg6enaz is hogy az vonzes hatdsdfa ..megn6" el6fordulhat, puszti4n elektrosztatikus a silya. Itt mdrlitszik.hogya kis6rletek eredm6nye mindiga t6ll6sek gyorsasSg6t6l mennyis€gdt6l eloszldsdt6l. mozgrisuk 6s fiigg. A gyaesetekn6l, amikorasztalokat, tehat sz6keket hasz korlatban megfigyeh niltak.kiildnbiiz6 tdlt6seloszl{sok. emialtkildnbdzo erdeloszl6sok alavolnaa Ks6rletekhez. hakulhattak Ha nem aszhlokat ki. haszn6ltak

A tijltasekndr mo.o8 nak,de a kiaLakuLi e$k ,niq nen tudj.ik tnesemelniaz dsatalt.

A kisirLetiszenaDfet4li oldalon a ldb is padt6 kitd tti tas.it<tni n iat e g a. as.talme emelke k. di

+ + + +
A hdts6AbndLis Lejtir sxddika jele sls, ls hoss.libbritridebb idcig tattd instabil lehegls alakulki.

l'

f
i -

ll.6bra.

A. as..taL mo.gtisti ak hdrcn s.akas.a.

238

PSZICHOXINEZIS

aka zsin6rokkal felfijggesztett asztallapot. nemp6ldrdul mermyezetr6l 6s mesk6nt mozgott volna, hiszen m6st6lt6seloszlesok kor az asztallap volnaki. Megintmiislennea helyalakultak emia$miiser6eloszldsok haszcsakegyldbi asztalt zet,ha nemhirom- vagyndgyl6bi,hanem jdnne, mert olyan nelninak. Ekkor az asztal szinte azonnalforgesba El ahol k6ztitaszidskisebb. irinyba mozogna, a padl6€s az asztalliib (N6hdny kisebb legyen. esetkellene fordulnia ahhoz, hogya taszit6erij asztalokndl 6rz6kelhet6, az asztal is ha benez a hiirom-vagyn6gyl6bri nagytdvolsdgra egym6st6l. az a tiEz el6gkijnnyri, labainincsenek 6s ilyenkor pikns,,ttncol6"mozg6s, amittiibbenmegfigyeltek. asztal Az hanem forogis.) nemcsak fdl-leuglil, jol jelens6g egy Az eg6sz egydbkdnl modellezhet6 kc;nnytf6mf6g6p ttilt6smegoszt6 li6b6lk6sziilt asztalmodell egyelekrosztatikus 6s pontosan mozgesa ebben modellKs6rletben a segits6g€vel. asztal Az Az megegyezik szeanszokon tapasztalatokkal. elekromostdla leirt 6s kdvetkezmdnyek6ppen olyan tesek felhalmoz6ddsa lassi mozg6sa t6rgyak.Elvileg erdhat6sok keletkeznek, miatt elmozdulhatnak ami pontosan kiszdmolhatndnk erdhabsokat az el6id6z6 mindenesetben Ahhoz p6ldeul, hogy egy asztall6bamegti,lt6sek, dramok6rtek6t. fdlmdteres magassiigba, mer emelkedjen N (kb. 5 kp) er6 hatisdra 50 Pontszer( t6lt6sek esetdn viszonylag mennyis€gii kis tiilt6selegend6. 6mm 40 m6sodper€en keresztiil foly6, egymilliomodamper er6ssdgli ehhez. mdrel6glenne persze helyzet a nemilyen egyszerLi. Egyr6s4a tdlA val6segban fizikai tulajdonsrgait6sekkcjriilkialakul6 er6kfiiggnekaz anyagok t6l is. Ezeketazonban ilyen kiiltinleges esetekenem ismediik,igy pontos ma A mozgesiinak, szimitdsok megnem v6gezhet6k. tdlt€s6k felhalmoz6ddsdnak azonban sz6moskis6r6 jelens6ge van, s ezek Brr rendre megis tal6lhat6k pszichokindzist besz6mol6kban. a a leir6 figyelemkitz6ppontjdban mindigis az 6r6hatesok dlltak,a mareddig visszaveis emlitetthidegsz6l.a hang- f6nyjelens6gek 6s mind-mind vessziik zethet6k tiiltdsek a mozgdsdra. ezeket Mo$ sona.

szE[ rEHriLEs fs
Ha a tdlt€sek leveg6n a keresztiil fesztilts6gkiilijnbs6g hat6s6ra mozognak, akkorkialakulaz rigynevezett elekromos sz6l110-131. a Ez (teh61 hatiisaddig6rz6kelhet6, a leveg6ben amig tdlt6sek mozognak a pszichokindzis elejdnalakulki). Az elektromos jelens6ge sz6l r6g6ta perif6ri6lis teriilete, fizikakdnyvekben csak a is ismert, a fizikdnak de n6hdny olvasbat6 sor r6la.A gyakorlati 6letben fdlega szersz6mgdp-

239

TITOIZATO$ IROI(?

hritdsrc. Amikor a tdltdsek mozg6iparban haszniljiik ajelenseget ezt akkorm6stipusdhilt6sihatdsok sa miattelektromos keletkezik, szel kitzben ilyen hiiis felldpnek(p6lddula Peltier-effekus). Esztergi4l6s "C-nelis forr6bb esztergakdsekn6l "C2-300 t6ssegits6g€vel 1000 az levii kal alacsonyabb h6mdrs6klet €rhetd [12]. Ha a leveg6ben titlel t6sek a feszijlts6gkiilitnbs6gek hatdsdra elmozdulnak, a leveg6 az jrr. Ezt 6ltal6baninegfigyelt6k a m6diumozgis?ival6s iehril6s6vel pdidatidttunkrd mind Homq mind pedigTommokn6l,€s szamos is. hat6s6ra megindul6 szelseczyk eset6ben A fesziilts6gkiiliinbs6g bessd8e mdter/misodpercIehet 4l. rdbb is a azonban az ut6bbin6h6ny csak 6vtizedben haszEzeket hat6sokat ndlj6kfel. Amikor a parajelens6geke el6szdr felfigyeltek, m6gnem voltak 6ltal6nosan r6szletes m6r€sek. el' ismenekaz erre vonatkoz6 r6szt m6leti magyadzatok k6ts6gtelen, €s hogy akik a szednszokon vettek,ezeketa sziimuloanem til fontos elekromos hatiisokategyaltaldn nem ismeft6k,ezdrt misztikus, ok*ult (rejtett) hatasnakv6ltdk. leveg6 Val6szinri, hogy a szeenszokonhlit6ha6smiatt a kcjmyezii a p6ld6ul 'C-os szobai6m6rs6kletrdl a levetitbbfokkalis lehiilt.Ha 20 a]&or mdr megindult p6raa 14-15"C-racsdkkent, 96 h6m&sdklete jevagyfeketesziniip6raformdj6ban lecsap6d6s ez vagyfeh6res, 6s ver6dik lentmeg,att6lfiigg6en, hogya f6nyhonnan esikbe,s hogyan ezt vissza. Lehets6ges, Ochorowicz l6ttaTomczykujjai kdzdtt, hogy ez az a vastagfekete,vagy n6hafehdr szil, ami elindult, mikor Tomcsdkujjait. Iltenkor az &am €n€kenyilvinval6an czyk szetnyitotta a hdt6hates cs6kken, a p6ralecsap6d6s is igy abbamarad. ken,emiatt

REccsENEsIK trrgyakon, p6ldiul a padl5ban, vagy A tdlt6sek mozgdsa kiilijnboz6 a is Ha a bitorckban tcjbbmas hatdssegits6g6vel 6szrevehet6. egy elektromos tijlt6s jelenik meg, akkor a tdlt6sektaszitjdk lifugyban jeregymrst. ez az anyagban s mechanikai fesziilts6ggel (Ajelensdget nemcsak elekromos.hanemmidgneses is el6id€zhetik ez a erdk Felt6telezhet6, hogy a recseg6sek, roppan6sok Maxwell-fesziilts6g.) vissza. anyagban kialakul6 bels6 egyr6sze ilyen okolaavezethet6 Az mecbanikai fesziilts6gek 6rt6ke eg6szen nagylehet, a titltdsstiis6g ha Az esetekben darabokais szakadhat, akdr magas. anyagsz6ls6s6ges Arra ha szakit6szildrds6ga. is letkiiliintisen nemtil nagyaz eredeti hogyktildnleges 6llapotban anyagok az rugalmassegi tunkmdrp6ld6t. megldgyul. k6t hat6s A egyijttarravezethet, halera csdkken, anyag az hogya t6rgyak szinte szab6lyszeriien felrobbannak. 240

PSZICHOXINEAS

Harry Pice 1923-ban vizsgiltaa S/elldCrdnrlialrkdrijl kialakultjeEgyik alkaasztalmozgatest. lens€geket, tdbbekk6zdtt a szokdsos jelens6g utrn lommala mdrismerctes lehiil6si megfigyeldse az asztal (1923. dprilis5-i megfigyel6s), majda StellaCranshaw nozgdsbaj6tt elszakadt fcjldtdl, a fel6li oldaldn megemelkedett, k6stjbb s6r tetjesen az kezdett. Ekkorrccseg6s hallatszott, majdegycsananissal s lebegni vdgiil a teteje asztal tetejek6tfel6hasadt, lebajszinteleszakadtak, s gyufaszilnyi robbant sz6t. teljest6rfogat6ban daraboloa

T.4RcYnx Mozc,lsA
mdr Amikor az asztalmegemelkedik, kialakulrajta a tdlt6seloszliis. l€v6 ttugyakis mozgisbajdnnek att6lfiigg6en, Az asztal kdmydk€n hogy milyen t6lt6suk v an.H^ peld tl az asztalkdzepdn,vagy a m€p6ldiiul egy vdzavan,akkoraz a t6lt6smegdiumt6lt6vollev6 vdgen jelensdge A mindig osztas mialta m6dium mozog. tdlt6smegoszrds fel€ jer leiri4sa kisdrleti a fizikakiinyvekben vonz6ssal egyiitt.(A jelens6g kdnyvben megtal6lbat6.) foglalkoz6dsszes €s az elektrosztatikival t6r viza nemlefel6csiszik- ahogyer6selekromos eset6n Ilyenkora -, hanemelindul a ferde asztalon (Ilyen esetet l6tfelfel6. vindnk Home-mal kaDcsolatban.) hattunk ftir Lord Adareleiresdban LEBEG6s gedeszt, alkor el6bbaz asztal h6tnagyon er6stitltdsiiramot Ha a m6dium dt asztal. els6 Az meg,majdlebegesbe mehet az eg6sz s6liba emelkedhet z6r6dhat ..6ramaz ldbfelemelked6sekor csaka h6ts6lrbon keresztiil m6t kitf', 6s a 11/ctbiin l6that6helyzetalakuiki. Ekkor a hdts6l6bon6t 26felemelkedds6v€l is megszakadna. ez r6dnaez az iramkdr,de az asztal FENYJELE\is[cEK meghalad, akkorf€nyegy Ha az elekfomosl6rer6ss6g kiiszdbdrt6ke! jeleDs6gek Ez keletkeznek: az fgynevcze[koronakisiilis. lehetpoez vagyr6zsaszin, zitiv 6s negativ a polaril6st6l is fiigg6en, emiattk6kes fej6n6l, esetleg lil6s f6nyekgyilnak fdl p6ldtuLa m6diumkez6n€1, pontosan ahogyan ldbain6l, sz6lein6l igy. etvagya lirgyak,asztalok A l6trehoze16l a sze6nszok megJigyel6i tud6sitanak. koronakisiil6s hangtalan 6s iiltatdban siihoz nagyfesziiltsdg kis 6ramkell. A.jelensig (A term6szetben ajelens6g ez 6l6s nemkis6rier6selektromos tites. mega felh6k6s a fdld kdzti taldban zivatar el6ttvagyutenfigyelhet6 nagyfesziiltsdgktlctnbsdg hat6s&a.) 241

ER6I(? TITOI{ZATOI

SERCEGES j6l eset6n meghalad6sa fesziilts€gkiildnbs6g Bizonyoselektromos ki vagyegy egy nagyobb sorozata, hallhat6 apr6szikakjsiilesek az hallhat6 csattanaEz is okozhatja szeinsz-szobdkban a siildshangia. m6rni Elvilegminden tovibbi nElkiillehetne hangielens6geke!. sokat. fesziilts6gkij elektrosztatikus keletkez6 alatl a szobdban a szeinszok forg6 Ks6rletek idej6nm6gnem volt megfe ldnbs6get, a sz6ban de sem Ma mer6mtiszer. semmiakad6lya lenneenneka lel6 hodozhat6 tereketlehetne viszonylag er6selektrosztatikus Nemcsak m6r6snek. -. a 6s a csricsok 6lekkdnnydk6n hanem kimdrni- kiilcjnijsen hegyes mar megneses lereketis. Ehhezazonban miatti gyenge t6ltdsmozg6s sziiks6gesek. nagyon 6rzikeny6sdriga berendezesek tdlt6seloszl6s befolydsol idej6na szobdkban kialakul6 A sze6nsz Az hiress6. ochorowicz ez hat6:tulajdonk6ppen tettea m6diumokat sz€t6rgylebe$et€si megfigyel6sekn6l professzor 6ltal cjsszegyiijtitlt Stabillebeg€s azonpenlitszottazelektrosztatikus megosztes hadsa. mi el. ban igy nem6rhet6 Az erohatismindiginstabillesz,ugyanis leszaz ercjhaa n€l kijzelebb kerijl az ujjakhoz tirgy, ann6lnagyobb

12. Abra. A kitka ie tl6n i' a fddlan kialokuloJelteeLe.e tnlks.lot.las Crcakeskisd etdnit. 242

PSACfioKmZIS

vagyaz ujjhoztapad. Ez6rtfordultel6 rendszeretes,igy vagyleesik, tiirgyak.Egyszeriibb rezegtek lebegtefett a sen, hogy oszcill6ltak, egy-egy apr6 volnaSztanyiszlava kezehez csakfelemelkedett esetben volna..,Ugyesutdn t6rgy.majda t6lt6skiegyenlit6d6s rijb6llehullott veltoztatni tudtaennek rejlett,hogypillanatl6lpillanatra s6ge"abban id6rc a ds a fesziitts6gnek m6rt6kdt, hosszabb-riividebb stabilizdlni Nem tudta az egy-egy t6rgy kijriil kialakul6 fesziilts6gkiiltinbseget. van itt sz6.hanem egy olyanhatdsrdl, elektrosztatik6r6l kdzdns€ges is, mindentdrgy,ha kismdrt6kben de elektamelynek k6vetkeztdben lehet a46.\ iivegtftgyakat, €96 szivart romosanvezet6v6v1lik. EzErL jelens6ge (A egy6bk6nt nem is vagygyufasz6lat lebegtetni. lebegtet6s decsakvesegits6g6vel a Szabdlyoz6kiirdk ismeretlen technikdban. Az zet6 tigyalndl - l6trehozhat6. eg6szk6rd6sa mignesesvasutak Ma homlokerdbe. m6r fejleszt6s kidolgozesa miatt keriilt a mriszaki levagy elektrosztatikus k6rd6s mdgneses a technikailag megoldott a begtet6s, esetleg kett6kombin6ci6ja-) m6rt6k6nek. kiterjedds6tereknagys6g6nak, Az elekromagneses hatdsok 6rhet6k Ennekigazi milel. diibbenetes nek szabelyoz6sSval ezt v6sze volt D. D. Home,aki olyantiikdltre fejlesztette a k€pess6is, g6t,hogyk6pes volt lebegtetni tang6harmonik6t s kdzbenjdtszoft a szab6lyozds6t ig6nyelte, rajta.Ez rendkiviilbonyolultterekegyiittes bizan.Pdldrula harmonemlehetetlen, kets6gkiviil bdr de ajelens€g hogy billentyiikdmy6k€re megsz6laltatni, egy-egy nik6t igy lehetne - Iegaldbbis id<ire egy hat6s kitvetkeztEben tcjlt6stjuttatunk, taszit6 sa - a billentyiimegmozdul. csoda, hamishangok hogyndhiinyszor Nem besz6molt. mint en6l Crookes is hallatszottak, ahogy

Ha 13.6bt^, A felt4tele.et bbeseloszus Dolejsi klsA etsorozattiruil. a ru' riszabehelyezik,akkot negwiboxik a. er,i irdtrya dat a merdkst al&i

243

BROI(? TITOIIZATO$

bemutat6n kis€rletben 6s 6ltaleban bonyolultalakri16rAz dsszes gyakat az Az hasznriltak, nem6rv6nyesiilt elv egyszeriis6ge. aszahol libaival. a semmieseiresemtekinthet6 egyszerij alaki ti{rgynak tal ijsszekot6 ez6rt l6bakat keresztlaceivel, nemkdnnyiia tdlt6smozg6viszontCrookes kis6rsiinakfigyelemmel kisdr6se. J6valegyszeriibb (12deszkdn a padl6nkids let6nek ane)mezdse iibra).A mahag6ni tdlt6seloszlds mindigvonzAsi eredm6nyezett. Emiattgondolta alaku'6 ami Crookes. hogy megn6a deszka silya. A csehkis6rletekn6l, 16m6dosit6sa, vezet6elem tdglaa a nyeg6ben Crookes elrendez6s6rek test haladtrt. igy ismdtvonzis keletlap keresztmetszetri als6r6sz6n (l3. kezett k6ztiika t6lt6smegoszt6s hatiisera 6bra). A KfTIGRI] ET{[L6N AP,\DL6N fs K],'u,{O[d r]\Et rELTIIrLZI fTldLTL5LIoJzt.{s r CRooxfKl5ERl.El s drtelmeztdk hibiisan. ez a vezet6 Ha rid Ezt 6k anti8ravitdci6nak pontosan !6glalap haladtvolnadt. aka kereszlmetszetii k6zep6n elem elkor bizony6ra nemtudlakvolnaerdt kim6rni,men szimmetrikus haladtvolna6t- akkor oszl6s alakuhvolnaki. Ha pediga fels6r6sz6n megegyez6 eredm6nyt kaptakvolna. (EgyszeCrookesm6r6seivel vizszintesen elnibb lett volnaa tdglalap keresztmelszetri m6rdelemet akkoris helyezni. igy kipr6belni az elrendezdsta vonz6er6t €s ezt kim6rhett€k volna.De a rendelkez6siikre m6rleg dll6 errenemvolt aljutottakt6ves kdvetkeztet6sekre.) kalmas, ez6rt l6trehozni. El6szdr A kdt hat6st kor6ntsem egyszerri egyidejrlleg val6szinr.ileg egyfajta mrgneses reretkell megterem azta kiil6nleges, mepiltozik az anyagszerkezet 6s teni,amelynek kovetkezmdnyekdnt pedig vezrt6situlajdonsagok Misodsorban is. emiattaz elektromos elekromos tdlt6stkell fejleszteni, melyekmozg6sa letrehozza mir az eddiglein esetekben el6fordul6 hang-. er6-,fdny-stb.hatiisokat. Ez r modell sokjelens6g magyariat6ra alkalmasnak litszik,denem .iz 6sszesre. parajelens6gek olyanok vannak A kcjzcjtt is sz6psz6mmal, amiker ezzelaz egyszerrj elektrosztatikus modellel nemlehetmagya r6zni. Ilyen p€ld6ula levit6ci6.Az elektrosztatikus modell viszont jelens6g szdmos megfigyelt meg6rt€s6re alkalmas. minden De esetb6l az derUlki, hogya jelensdg van ldtrehoziisilhoz sziiks6g egyfajta kiiIdnleges !6r.e.ahol az anyagok szerkezeti tulajdonsegai megvdltoznak. Ez a felismer€s hosszri ideig nem sziileteitmeg. holott szinle mindenkrtal6 taldlkozott vele.de egyikijk sem tulajdonitott ennek jeientos6get. Crookes felismerhette kijlijncjsebb Mdr is volnaaz elekF romoss6g a pszichokin6zis 6s kdzdttikapcsolatot. hiszen harmonia

PSZICHOI0NfZS

a hogy amikordramotengedett ketkes kis6rletsor6nmegje8yezte, gyorsan Ochorowicz hinelen6s mozogni kezdett. recbe. harmonika a is az utaltri, hogyTomczyktijbb esetben megsz6laltatta ugyancsak gombja lakisonkivijl voh. Az 6 a cseng6!, nohaa cseng6 elekromos j61 is az kis6rlelei mlisszempontb6l nagyon 6rzdkelteljk elektroszlati Ochorowicz ar.onban ismerte nem ka, a tdlt€smegoszl6s tontossdgi{t. a el6ggd ajelenseget, nemvefte€szre kapcsolatot. ezt igy j6l az melyekben 6rz6kelhetoek elekrosztalika ime. n€h[ny kis6rlet, jellegzetessdgei. Tomczyk eloszor hosszti egy Ochorowicz leirja,hogy az Ekkora lolldsmegoszliis ,briin fel6ramutat6t enelt fel ( l4la dbra). l6!re. a kezeken r6ltozika tcjltds mennyis6tijntete(m6donjdhetett Ha ge,akkoraz 6ramutat6 mozg6st v6gezhet. is Ezeka hoszoldalir6nyLl alkalmasak !r'ra, hogy feliileti.ikdnl6trejcjjjdn szrikds ttugyakkijlcin6sen lebegtethet6kKicsi t6rgyakkal a tdlt6smegosztis. ezekkonnyen igy pedig meglenni, ugyanezt jr5val mdr nehezebb, vagyszinteleheteden p€ldaul goly6tlebegtelni. egy kis Az azokkdnnyebbek. Neh€zlenne nemcsak fiiggoleges. hanem 6s tdrgyakat 6ramutat6t mds hosszdk6s p€lddul l4lb ibis a ferdevagyvizszinres helyzerben lehetlebegletni. A liitszik. hogymilyen renbemutatott tdlt6seloszlds szerinr. l4lc 6brdn p6ldlulegyszivarvagyceruza lebegtetds6hez. tblt6seloszliis sziiks6ges (Az dbr6kaz eredeti kdsziiltek.) Hasonl6 elvekalap felv6telek alapjAn jdn lebegtetett (14ldibra) 6smri8nespatk6t. irdnytrit Tomczyk A t6rgyak mindigigy rilltakb€, hogya poldriz6ci6 a tailtdselkii- maximiilislehessen. az er6 is ekkorhathat maximdlil6niil6s nert (14/ei{bra)Tomczyknak sana tdrgyra. dobozfed6l A eseten kezdetjotl pr6b6lkozrisok nehezen benneh6zs6gei voltak.mertaz els6 ulen l6tre rcilt€smegosztds: til kctzeltettea fed6lhezkez6t Rdj6tt.hogy tivol tartottkezekkel kitnnyebben sikerijlnek Ms6rleiek. a egym6st6l a 14lf rbra szerint mrr tdlt6smegoszlisl hozoltl6re. s igy vfzszintes (Dombonitirgyakona dliapotban k6pes is volt felemelni tftgyakat. a j6val egyszerijbb kezdetitdlt6smegoszldsr l6trehozni. ez6rt ezeket kdnnyebb magasba a cmeini-) jelens6g pusztdn Tem6szelesen eB6sz az nem elekrosztatika, a mert kezek kitz-dtttijlt6skiegyenlibdds, tdlt6siiranJiisjdn l€tre. Ez voh az Sajnos Ochorowicz nem vizsgi4lta ennek r€szleteit, vibiil ..6terzsin6r" szonylag egyszerij ,ramm6r5vel kimdrhette volna,hogyfolyik-edram Tomczyk kezeikitzo$.Sajnos jelens6gnek a riszemindmdig a ez telje6s senismeretlen lelderiteilen. Ugyanezzelm6dszerrei a nemcsak feliif r5l lehet lebegtetni tdrgyakat, hanem alulr6l Ekkornemvonz6 hais. er6, nemtaszit6 keletkezik kezek a tfugykdz6[ s eztvalamivel er6 a 6s nehezebb stabilizelni. Tdbbngyess6g hozze, kell merta tiigy kdnnyebben 245

EROI(? TITOX.ZAIOS

(14/giibra). ez Annyiban viszont meggy6z6bb a ki' kicsiszhat oldalra c6maval val6 felfiiggeszt6sre. sirlel, hogyilyenkornemgyanakodhatunk

i',

i' :t;g
l4lal eg, kb. l0 c'n hosszn 6nmulat6lebegkise Jitgg6leges hely.eIben

."'

| i

1-+

-lt

I

\,.
\.'-

.'A
./

l4lb, egt kb. I0 c,x hoss.ti 6rutnutat,j lebe8tet6se vizs.inteshelJ.etban

{4,* \ii' are+
UUc, cetu<n, szivtr lebe8etdse i. s.ittes wg ahhoz kbzeli helyzetben t

!'.

ilr

r -', t,t"* ' ? \'-QJ+
*e
l|ld\ i rdnJtfi IebeI teti se

!.. .

{}. */4
ir\.. 'l

i

,/' t

{*
\"

t",
llr:\ -

+

+ + +

!:,.. ---

l4le) laposttitg!-akat eh4. lehegtetniebbenahelJzetben, ert a toltisnegotzttis, apolariztici6kisninikfr.

l4ln ebbena helyzetben tbttisa negotztdsmAn4ke nagrobb, a lapos tlir$ kbn tebben megenelhet6,legaldbba.eeik'Z8indt.

l4la.-9. 6br5k A feltdtelezexelektrcnos tttlti:,neqoszttisTonc.yk ke.e 6s a lebegtetett tdrglak kbriil. 246

PSZICHOI{INEZIS

!
''r

,a.g

$1

r4/g) a bbegtetis eg\ nehe.ebb. instobil"t6.ljd.ilxnkor( l(begt?teu tdrylon a.o@s el6j?lii tdltus vo|. tnitu a k?.ekben

nagyon hosszLi ideignemvett6kdszre anyagok az A kiserletezdk Nemcsak 6s fizikai tulajdonsiigainak megv6lloziisiit. Crookes ochoro wicz hagyta ezt a lehet6s6get. ki hanem utenuk az k6vetkez6 kutat6k a tanulminyozisitcsakaz hosszd sorais. Ennekaz dsszefiigg6snek szer€ny ke1970-es dvekben kezdt6k. akkoris csakmeglehetosen 6s v6gezrerekkajzcjtt. els6kiserbreket Az Colin Brooker Srdrl m6rndk te.6s 6 is csakaz elektfomos megvdhozisdl m6ite asztalelleniillds tdncoltads k6zben I4, l5]. I EcY R[PULdMER\dK AszTArA BrcokesStnith, repijl6gep-elektronik6k aki tervez6s6vel foglalkozott, olyan asztaltk6szitett, ahol laprug6k segils€g6vel mdrni lehetett az asztal lSbaira tetej6re 6s hat6fiigg6leges ir6nyrier6t,s6t,m6mi lehetett kiildn az asztalkdzdppontjdnak magassdgSt lebeg6sek idej6n,s egyrendkiviilfontosijdons5got bevezetett: is mdrdssel 6szre lehetett venni.ha valakiaz asztal lapjaal6nyik 6s az! megemehe. aszral Az als6 6s oldals6lapj6rav6konyf6mcsikotfeszitefiki. s ezeketegy aran*drbekapcsolta. senkinem6rt az asztalhoz, Ha akkor I milli6 Ohmellendlldsa az ,ramkdrnek. viszontvalakiakir egy ujj volt Ha p€lddulaz asztalals6lapi6t,azzalzefta az heggyelis megdrinlefte jelezte, eramk6rt. ez azonnal s hogyaz asztal lapjenak megemelked6 jelens6g se.az er6hat6s paranormdl nem kdvetkezm6nye. Brookes Smithcsoportja 1970-es az 6vekkdzep6n tiibb szdzkis6rletetvdgzett. Ezeknyomdn vil6goss?i hogyajelens6g v?ilt, el6id6z6s6hez nincs sziiks€g sem m6diunra,sem kisdrteteke. is kideriilt. Az hogy ezeka k6pess6gek bermelyikdtlagemberben megvannak. csak megkell teremteni megfelelci a pszichol6giai kdriilmdnyeket, kell fel g6tl6sokat, oldanibizonyos el6ir6leteker. akkorm6rcsaktijrelem 6s 6s gyakorlds k6rd6se jelenseg a el6id6z6se: asztal az lebegtet6se. cso, A 247

[R6K? TITOXZATOS

emberekalkoftdk.akjknek sohasem ponot mindig teljesenh6tkdznapi volt ktilonrisebb l:fanormil 6im6nyiik 6s gyakorlatukazel6tt.Lltalea ban n6hdnynaposgyakorlis utSnmer sikene vezettek kis6rletek figyelemre m6l16ak, BrookesSmith csoporljinak eredmdnyeidz6t v€gezte.Abban viszont munkdia mert a kis6rleteketiillagemberekkel az volt. hogy megmaradtak asztallincoltatesdnil. T6bb visszal6p6s felemel!e. telaz asztalt30-40 centimdtermagassdgba szdr is sikeriilt jes lebeg6stet6rni. De ez mindig csak gyakorlott c\oporttal sikerijlt Sz6mossikertelenkislrletet is rdgzitettek.N6ha 20 25 kis6rlet sem be. sikernh egym6sutdn. Ez tdbbnyireakkor kdvetkezett amikor egy6s egy ij tagicjtt a csoportba, m6g nem szoktik meg egymiist.Az asz sohasem tervezettm6don. ha tal als6 lapjdrakifeszitettelektr6dah516 kapcsomutattaki az!, hogy az asztalmozg6s nem inindig esetlegesen hirtelen megviihoz6szival. latban van az elektronxx vezet6k6pess6g jeleket kaptak,melyeketnem lehetett olyan tipusLi Sikeresmdrdsekn6l azz l eloidezni;hogy valaki az elektr6dekkdz6 teszi a kez6t-Ezuliin m6r ezt ajelens6getkezdt€km6rni. Viligoss6 viilt a kapcsolat:az asztalmozBrisiiltaliiban azzal j6r egyijtl, hogy ^z asztallap aliSn levo csiikken. 6ramki;r n6ha miDtegyz6r6dik, a k.jr eleklromosellendllesa s az 6ram kezd dtfolyni rajta (15. nbra). A kis6rleteketsejnos nem folytatt6kteljes m6lys6gigebbenaz iriinyban.BrookesSmilh megel6Nem gedett azzal, hogy tdbbszdr,ism6tehenmegmertea jelens6Set.

q"-..,, .".

13.6bru. A ,.tton )itu tiihAs.u.otlos?U;jelii les.,ntintd pddli ls e:.itt ,no.dulaz as.taLLdbak (rag\felurrik a. as:talra). aLt;i 248

PSaCflOf,INIZIS

jitfi ri, hogy a jelens6g kulcsotadhataz asztalmegemelked6s6nek. arra Puszt6n gondolt,hogyvalamikdziis meg6rt€s€hez. mozg6sdnak el_ 6s az vissza asztalmegemelked6se az 6ramkdr6k oka vezethet6 cs6kken6az Nem csiikken6se. is mdrlemdsutt ellenill6s lendllesiinak jutott eredm6nyhe? pedig6t€kelhet6bb als6lapj6n. s6t,csakaz asztal volt, jelens6get padl6nmdri. Mivel a padl6nsz6nyeg a volna,ha a jelens6g a a semjutott, hogyott lenne leg€rdekesebb eszdbe is BrookesSmithtudot arr6l, hogy mesesetekben megfigyeltek melyben aszmlk6zeegy leir egy kis6rletet, Cikk6ben hasonl6t. n5l infiavdrds egy p6r6l kellettelmozditani t6rgyatigy, hogy az asztalt akkor a vett6kk6rtil. Ha valaki benyflt ezekbe sugarakba, sugarak megszakadt, er6sviligilest kapcsolt 6s valamelyik dramkdrazonnal hogyez az 6ramis idej6ntdbbsziir el6fordult, be. A megfigyeldsek pedigsenkisemtartottaa kez€taz aszkdr bekapcsolta vil6git6st, a idramhogy szembestiliink, valamelyik lalon.Itt is azzalajelens6ggel hogyaz fuamkijrtritaz ellen6ll6s annyiralecsdkkent, kdri elemben azzataz \tidre zirta, s ezzel bekapcsoha ,/ll git{st. Ez megegyeztk a csenKsdrletei sodn a lakiiselektromos amikorOchorowicz esettel, amikol De gdjetijbbszitr megsz6lalt. Brownis [6] leir olyanesetet, is rdgzitomagnetofon csfcsdn zajokat a egyasztaltdncohatasi ,,sze6nsz" es a lalrs villanycsengoje. hiftelen leallr megszolall (pszichokin6hatds6s a t6rgymozgatds Hogy az elekfiosztatikus megfiid6zztink ndhdny fel ldthat6 legyen, vil6gosan zis) kapcsolata m€r€st regezte gyrijtem6ny6b6l, tal6na legtdbb aki gyelest Crawford €vekben. ezen t6renaz 1910-es a AszTAlAl Ctu\wrom vizsgiil6ikciziilJulian CfttwfordkisErletialanyai A pszichokindzis zu €s nern €rtek hozzesohasem asztalhoz mindig volt valamilyen kiildnitsenhNznosak6s megvil6gitds, ez€n Crawforderedmdnyei mev€gze$ Goligher a csrlddtagjaival. fontosak. Tijbb sziz kis6rletet hdrom kdnyvben hozta nyil\rdnoss6Fa lyekeredm6ny6t u7-191. szi|irdsegGrawford, 191l-benv6dtemegdoktori6n6kez€sdt aki csalAd1915-ben tal6lkozott Goligher a tanb6la glasgow-i egyetemen, vizsgrkaaz 6lt^1uk kivdltott Ett6l kezdve intenziven dal Belfastban. jelens6gekef. keresztiil Crawford rendelkeGoliBherik hossaj€veken volt.e€yes m6ly6n valldsos feljegyz6sek szerint z6s6re 6lltak. csalfd A is. azonban volt spiritiszta, nem minl hitteka spiritizmusbim Crawford gdp6szm6rndk,6lland6an 6ser66tvitelt mdrt.A m6rdsekben tbleerdket veu.P€lddul rijbb kiils6,fiiggerlen szemranrj r€szr is Sir s6gemellert 249

TITOX?,IIOS EROI{?

william Barett akaddmikus whately Smith orvosjeienl6t6ben zaj6s lott le egy kis6rlet lgls-ben. amit Barrett igy in le: ,,Dr. Crawford a belfasti Queen Uniyersit), BApAsznirniiki kardnak tanira hlnapok 6ta vixsgdLegyfrgltelenre miltd egy belfasti mulkdscsalddban tdiind ps.ichAs jelenslEet. A mddium a cnkLl legidtisebb ldnv. a tizenhit 6vesKathleen.Dr Cnwfoftf Zs a csakid s.iwtsaglb{;l 1915kanicaonydn onos koll4gdmtnaLriszJ vett nk a kisirletek e$, ris.ib.n a nidiwn csalddjdndl. Dr. Cra\rfor.l eglidejiileg mAri a. as.talra hat6 erdl ls a nldiunra hati er6kna$,sdgdt ls irdnydt is. Heten iihek egf kis aszral kdri.iL.A risztvevtjk fogtdk eb-tnds kezit, de az aszta[t nem ArinkxAk. Mi a kdrdn klviil iihiink. Nihdnt dal eldnekllse uttin jt; nesvildg/tdsban keriib sor a kislrlenz. Eg," trombira d t a. as.tal alatt. A tigLnap alaki. ndgyldhn asztalt ftridebb ol(lalain rful Jbgta 6ssze.Hatnarosan kopogdsok, durrenrisok hal[ats.ottak: hd rom koppanLis a. ,,igen", kett6 a ,,kltsiges" 6s egy voh a ,,nent . rob A koppandsok ndha az asztalJel6l ji;ftek, nAha a kijftin kiyiilrdl hallats.ottak. Hirtelen eg) nagyn erds koppatuist hallotumk. Ekkor dr. Stnith azt klrte, hag)' ez Ag hangosabb legyen. Erre egy ljri4si p(trdhtitisre emlakeatetdhatalmas dunan(ir k(iretkezett, ami negrdzta aa eglsz szobdt. (A kisArLetekutdn negndztiik a rAs.tvefik ldbdt. Minde 8lik kajnpapucs voh, egy kiEtelt1l ehekin^,e, aki ktinnyii cipSt viseh, de mdg e?2.e1 tudott yolna ekkora hangot el6idAani.)Az aslal dlatt sem ler6 trombia nozogni kezdex,s dr. Snith As Jbl4n kdaeledex.Dr. Crav,fonl megengedteug)Ja , hogy nte{ogjuk, de akdrhogy is pr6bdltuk el kapni, mindig kicsh.oft keznnk ki;. 1.A trombita ngyt.6lvtitl fog6cskdt jdts.ott veliink. A mldium egylbkint az asztll ,ndsik oldulhj iib, ls o ris.tvevdk mind feltartottdk dss.ekulcsob ke.iiket. E.utdn a. asztal 40-50 centim4tem,\irc felemelkedett a padl6r6l, Asj6 darubig lebegve maradt. Megen4edtAk el6bb neken. aztht dr. Smith-nek, hogy bemenjiink a k(i kd.ipAre 6 pnibdLjuk tenyotnni az as.tah. E. eglik nknek sem sikeiib, btir teljes ei;r'eL pr6bdltuk. A. tdn fti ltem az asztalra, de a. csak himbdl6d.ott vlen, majd ledobott. Anikor kinentiink a kdrb6l, az asztal hirtelen felfordub nb-, hogy mind a ny'gt kiba az 6gnek rnere.t. Ekkor megint benentiink a kdrbe, is meepftbdhuk al asTral lapjdt felenelni a padl6ftiL de minl ha csak odaszdgeatlk volna, klptelenek voLtunk me7mozditani. Amikor risszament nk o helyiinkre, az asatal ism4t lebegni kezdex, tnajd visszafodub. A kisrrletek sordn a rdsztvevdk dlland6an nagasba tartottdk dsszekulcsob kezilket, i$,ho$, egr-ikiik sem yoh k6.Netlen kapcsolatban a. as.tallal. ElLenke.6leg! Olyan messze voltuk t6le, hog,\)sAkihi tudtunk a. as.tal As k6.iitt k. " 250

PSZICHOI{INBZIS

hogy mi is megdrthet6, kdnnyen modellsegits€g6vel A statikDs El6szdra padldnatakultki 6s terjedt sordn. tdrt6nta megfigyet6sek z6na. Amikorel6rtea trombitdl'az is tdltdsli egy mindjobban negativ Ez6n amikorazok fgyszint6n. negativtdlt6siilett, a k6t megfigyel6 az meg akafiakfogni ezt a mozg6,feltitltdttf6mt6rgyat, elekromos el6liik Miutdnaz elektromos elszaladt mindig kcivetkezt6ben iaszitds ez egy el6n ds meghaladt bizonyoskiiszdbszintet' megt6rer6ss6g le kezdettAmikor megpr6biiltdk lebegni ami emelte asztalt, ^ztAn az a tacsokken6s6vel mefi a tevols6g nemjrdrtsike.rel, nyomni.az azdrt ds amiBa padl6n a labakon nii: rendkiviiler6sen mindaddig, szit6er6 Ezutenaz asztal az lenyornni asztalt. szintelehetetlen sok a tajlt6s. tdlt6sti fels6lap az6fitapadla negativ 6s a pozitivt6lt6sri megfordult, hoztakl6tre.Miuerdsvonzer6t tdlt6sek padl6hoz. mertaz ellent6tes 6s kiegyenlitddtek az asztallapja(ami a padl6n tdn ezeka toltdsek az 6s egymdst visszadllt eloz6dlla volt) negativlett, rijra taszitottdk csaa is m6gliibbszdr megl6togattaGoligher pot. Dr. Whatley Smith Crawfordsziegyiitt6s r6sztvett a kisdrletekbeD. lidot Crawforddal hal6idig. vegzett 1920-ban bekijverkezett 6s mosm6r6st megfigyel6st ludjuk Ismerlelni c.al tdreddkel merd.ernek Irl mosr a ar:ra Els6 m6rdsein6l volt kiviincsi,vaion v6ltozik-e r6sztvev6k szem6lym6rlegre A sdlya.mikijzbenaz asztalmozog? resztvev6ket hogyKalhlestily6tis. Azt vette6szre, az ultette, megm6rte asztal €s v6ltozaF sdlyaazonban a sdlyav6ltozik. titbbirdsztvev6 en Goligher slilydtm€rte€s mir lan marad. Ez6rta kds<ibbiekben csakKathleen sdlyandve_ el6tl azt lalalta,hogy az asztalmegmozdulasa Kathteen tdmege (Ez termdszetesen aztjelenti,hogyKathleen nem kednikezd. soer6 csak m€gveltozott, azt,hogyvalamilyen hatott16.)A m€r€sek jobban rdn azt az eredm€nyt kapta,hogy Kathleensilya valamivel nem v6gez|e Crawfordazonban mint a lebegtetett asztalok€. megn6, asztal n6lkiil egyediil, el a kontrollm&dseket, azt,hogyKathleen teh6t nemigasaj6tsilydt, ez6rtezekaz eredmenyei is tudja-evdltoztatni 6rz6kelhet6, hogymi6rt kiive&ezett z6nhaszn6lhat6k. 16.6br6b6l A tolt6smegoszt6s kdvetkezt6ben dip6luskeletbe a sflyntiveked6s. A tesl6t mintegylehizta,ami silykezett Kathleen testdn, a vonz6er6 s m6r6sei szerint a ndvekeez nitveked6sben nyilvdnult meg.Cravr'ford volt, mint az asztald. teh6t nincskiizvetlen osszed6smindignagyobb fiigg€s az asztalra6s a Kathleenrehat6 edk kdzijtt. A tdlt€seloszles erdket. alakja, m6rt6ke hatdrozza a kialakul6 meg rigy, Kathleen vizszintes sikbanis tudtamozgatni lebeg6 a aszlalt vagydvolodottt6le.Ilyenkormindign6tt a silya. hoByaz kdzeledett Az asztal nemmandt mindigvizszintes sikban, teljeslebeg6sek 6s ese251

TITOX?,r\TOS [R6ff

t6n6ltaleban oszcilldlt. Min6l magasabban lebegetl asztal. sz mozg6sa anndlszabilytalanabbd Crawford v6lt. mdriseisoriina legnagyobb lebegdsi magassdg minlegy120centim6ter volr. A lebeg6sek ihaliiban egy-k6t. legfeljebb de ndgypercig ta(ottak.Kdzben Crawford tudta el v6gezni ero-6s siilym6r6seit. N6h?iny alkalommal is megfigyelte. azr hogyaz asztal lapjanemmarad helyben. egy hanem lassan, kdrkcjratsen mozog.Crawfordm6dszeres kurardsba kezdeti. hogy megraldlja az asztal mozgrisiinak Eszrevette, ha a n€dium6saz aszhlkdoklt. hogy 26dll. akkormintegy zdrja^z ..iramkon". jelens6g a megszrinik. ^z s asztal hamarosaD visszaesik fdldre.Crawford a dlland6ar vizs4llIaaz asztal feliilet6t, semmiemlir6sre de m6h6tnemtalilh.B6rki b6rmikor feliilhetett aszralra. az kez6vel biirmikor megfogharta, kttls6. 6rz6kszervi riaon talrk a lebegisre nem semmif6ie 6sszeni magyaniarot. Minden alkalommal ellen6rizte padl6 az asztal a 6s libai kdztirdszt, semort, de sema padl6 az asztallap ds kcjzcttt taliiltsemmil. nem Ezutinegyhoszsal iivegriddalte$e ugyanezr. eajttalis eredm6ny de n6lkiil.

+

+

16. 6brz. Kialak Lharal|an ta)ltiselos.ltis. d tnirtegeuLev; s.e,n6t,ahal liba L.its.dldI ntegni;. A statikusmodellb6l az kcjvetkezik. hogy k6zzel vagy iivegniddal nem is lehet semmitsem ta|ilDi, hiszenviszonylagkis elektromostdr erossdg kiizepesrdlt€ssrirrisdg elegend6ahhoz-hogy el6g nagy 6s mer mechanikai er6k 6bredjenek. az eleknomostirer6ss6gviszonr sem Ez k6zzel,sem iivegriddal nem 6rz6kelhet6. Crarvfordnem vizsgdliavi-

PSzICHOKINEZIS

nagysrginak hatisit-R6szont asztali6bak az talp6t, azokfeliilet6nek. jcjhetett volna, hoSy megnatveli ha a talpfel0let6t. akkorj6val kdnnyebldbakkal sokhal ben6rhet lebegist. el mig a v6kony, tLiszeriien hegyes nebezebb lebeg6st el6mi.Ez azonban elkeriilte figyelm€t. a Hosszas kis6rletez6s Crawfordfgy vdlte.hogya jelensdg6rt u!6n rid valamifdle mechanikai a feleltis.Mintha vahmi liilhatatlan er6 tes!6b6t az mozgatn,'L a tiirgyakat. nyilna ki Kathleen 6s ,.U" csiives (17. v6gigaz asztalals6 lapj6l,hiitha manom6ten€l dbra)lapoga.ta hogy az magasabb l6gnyomrist ral6l, hiszenmindig azt tapasztalta. aszral rugalmasan lenyomhat6. ut6naminthavalarnil6gptmak6p s zodne asztal Iapjaalatr, azonnal visszalrgrik. a ldgryomrismdri De az si kis6rletb6l kideriilt,hogy ilyesmir6lsz6sincsen. Ezut6naz asztalt (18. 6bra),6sarrakdrteKathleent, egy mErlegre helyezle hogyazon lebeglesse aszlah. nemsikeriilt. az Ez Csakannlit tudtakel6rni.hogy az asztalk6t iiba megemelkedett. m6rlegcsakaz xsztalsily,nak A jelezre. pedigazakci6-reakci6 ndveked6s6r kdtelez6 egyensdlya miatt jele/nie nemlefl voln"s/rbld \ulln^\eledesr

t7. 6br^. Crcwfot.l ,,U' csowtnynnsm4ftwLkercste, ep rajoahate ,ryo'n.is as.tallap a. aUAru. Crawfordkis6rletezett serpeny6s rug6s m6rleggel A ntozg6 is. asztal te!! mirleg, ami legfeljebb font (mintegyt4 kg) rndr6seali 28 re volt alkalmas. eredetileg kiiogrammos aszlalkdt az 5 kis birta .,nem jelzetr.A 19.iibrilnl6rhard. e1",a vdgsci 6n6kig hogyaz iiyenkorkor

TITOKZ{TOS EIIOK?

T6bb K miatt le kialaku16 tcjkdsnrcgosztr4s nyomddhatolt a m6rleg. j6l a e16g tudtairanyil,rni ,,kisiir6si s6rletis igazolta. hogy Kathleen is a azazk6pesvolt kis helyekre koncentralni tdltdseket. csatorndt", pdld6ulCrawforda padl(ira helyezett ir6g€pet. egy Egy alkalommal u(6nKalhleen milr tcjbbm€tertr6s bizonyos 6s n6migyakorlai id6 volsiigb6l le tudtanyomnia g6pbillentyiiit. is

+
j
1

.7

{ +

I
$ q

i I

18. 6bra. A. as.ta! ket ltibon lebeq a mirleqen. A tniri l| e i niry- ban befol\'!is o lha tj d k

a iLtisek bdrmi

Egynagyon fontoskisdrletet elv6geztetett is Crawford. Kathleennek egy elekroszk6pon kellett elektromos kisiil6stkeltenie(20. dbra). Crawford szoba a egyiksarkdban felt6lt6tte elektroszk6pot, az melynek oldalaif6mb6l. 6s hiitlapja el<jvolt. hogyaz aranylemezek iivegb6l 6l lisrt ldtnilehessen.tetej6re a elektromos szigetel6t Crarvford ki tett. a s€rletek kezdet6n 6szrevette, nemtudjaa szokrsos hogy m6don teljesen feltdlteni elektroszk6pot. mintegy az csak k6fharmad r6sz6ig, ennek de jelenl6feljegyz6sei tanisigaszerint nem!ulajdonitott kiildndsebb s6get. Elobbaz asztalald helyezte elekroszk6pot. semmilyen ez de v6ltoz6st 6szlek. nem Ezutiin padl6ra a tette, ort semtapasztalt de semmi1. Ekkorkellett Kathleennekfehiihcjtt a elektroszk6pot.,kisiitnie". Ez megtort€nt. ugyanigy, mint amikorMadame Curiekis6rlerezett Eusapia Palladinoval. Craw.ford feljegyz6sei szerint kisiil€s a kdzben olyan hangot lehetett hallani, mintha dcjrzspapirral csiszolndnak valamit. 2i4

PIZIGHOKII{'ZIS

Erct

I

tug'obber6t,tninl nArLee akkor tathat tn 19,abru,. as.tal h.L\'?.?tt A. aU jelentds |itrcsen t(ilfts l6bakdtiiL a felexelevdas.tal:nb?rcje,ha a nftrLes snriisls. hog) az igy ..kisutdtt"elektroszk6pot Crawfordmegrllapitotta. Val6szinrileg az6rt, akdrhogy pr6b6lkozik. is nemtudjaijra feltdlteni, az merr kisiil6skdzbenilthaladhatott elektroszk6pon elekEomos az csak ha csatoma", egy6bkdnt akkorlehets€ges, az anyag ami ..kisijl6si vezetokepessd8e a kornleken megno. -z eCeny i91 elektfomos aron r6sze 6s az iivegis - tcjbbd kev6sb6 elektromosan fal6nak szigetel6 vezet6v6v6lt, s az elektroszk6p aranylemezei mintegy Faradayfeltdlteniaz elektroszkalitkdba keruhek. Ez6rtnemtudtaCrawford percv6rakozdsi utiin azonban k6pot.N6hdny id6 sikenelj5n: a miiEz hogytijbbsz6r megism€telte is szerfeltdlt6dtitt. annyin meglepte, (A mindiga fentiercdm6nyt kapta. tdrgyak elektronos a kis6rletet,6s veue6szre-) vezet6k6pess6g6nek megvdltozesdt Crawford ezittal sem kdriiltekint6en kis6rletek a eredm6 Sajnos Crawfordnem elemezte

TITOIiZATOS ER6IV

nem ana,hogya megoldiist saj6tszakteriilet6n nyeit.s nemis gondolt rudak €s G6p6szm6miik l6v6n me,gpr6b61t belijl kellenekefesnie. gondolkodni. kdpzelte, hogy Ugy segitsdg6vel mechanikusan emel6k 6l16 finom,fonilszeriianyagb6l rid a kjs6rletek sor6n ldthatatlan, egy nvflik ki Kathleen test6b6l. rezkorong

szigeteldlap

aranylemezek

20. tbrz. A. elekhos.ktjpfeliph.se. A ki rletck sonin ideigle,rcse felfth

Elk6pzel6se szerint Kathleen ezt ki fudta nyfjtani tcjbb m€ter tiivolsi$a. nreg ludta hajlitani.€s ez a,.nid" egyariintk6pesvolt hriz6vdlaminr csdvr;sra. UB) velte.hog) ,r rud e. nlnmderokifejre.ere. hangokat,s hogy elektromosan csapkodisa okozza a csattan6sszerLi vezetis ez6rl tudja .,kisijtni" az elekroszk6pot.Egyre furcs6bbtulajdonsAgokkal kelletl,.njdjet" felruhdznia.mert legaliibbheromralenne szrjks€gahhoz. hogy az asztall nagyjiib6l !,izszintesen lehessenlebegtetni.Crawford megpr6biiltaezt a hipotdzis€taldtimasztani.is a Lds6bbieksordn m6r csak olyan kis6rleteke! v6gze{. melyek e ,.nid" ldt6t voltak hivatva igazolni. A hideg fuvallarol Crawlbrd is 6rezteszinteminden alkalommala kis6rletekelej6n.de nem tdrdddttvele, mivel igy gondolta.hogy csak ez a bizonyosrnd k6sziilt valami hideg, kellemetlenanyagb6l.Kath leena kis6rlelekels6 6v6ben. ajelens€gek idej6nmerevgcjrcsben ez ijlt. iuonban kes6bbold<jdon. 6nek16s segirs6g6vel kerillr egyfajraitnhip256

PS CITOI{JN'AS

ki.ils6 zavar ebb6laz dllapotba. havalamilyen am n6zisos, szuggeszti6s jelensdgek abbamamdtak. is Crawford atkor a 6llapotb6lkizdkkentette, mellett. Ez s[_ nilsdgosan hamarelkdteleztemag6ta rid feltdtelezdse elk6pzel€sthitt6rbe a men minden mdsegy6b lyoshibdnak bizonyult, szoritott,6s szintekz6r6lag csai(a mechanikaihifualokakoncentralt. Sokatfoglalkoztattaaz a k6rd6s,hogy vajon hogyanjiin ki Katbleen csakLigy,hogy elkapzelni, test6b6l ,Jid". Ezt nem tudtamdsk€pp a Lethatatlannak ruhiztafel a .,rudat". eg6szen furcsatulajdonsdgokkal ugyanakkor tbbb retegtextiliankellett €s rugalmasnak kellettlennie, Ugy hogyelemi szdlakb6l mindengondn6lkiit ethaladnia- gondolta, Crawford sz6laiiitf6meka ruhaszdv6sdn. 6ll, mint a c6ma,melynek gondolt a ,,rid" tulajdonsegainak megAllapitesaKs6rletet ki egyijabb pr6bdlta F6mb6lk6sztiltdr6thil6t megm6mi. ra - kercszrmetszet6t (A ricsosztSsa centimd2,5 kdze. dr6thiil6 hrjztak Kathleen ^z asztal 6s pedig180centim6ter.) kis€rlet A sovolt, magassdga hossza teres 80, v6gzett, apr6mozg6sokat semlebegett, minddssze rdn az asztal egyszer k€de a drdth6l6 nagyonerdsenmozgott.K6s6bbegy zsiikszitvetb6l sziilt, a dr6thil6val rnajdnemazonos m6retli textilidt fesziteftek ki maradt,de egy Kathleen6s az asztalkdze.Az asztali|rl mozdulatlan kt6pte a keziikb6l zs6ka ami erijslefel6hat6erd keletkezett, szinte 6rezt6k leger6sebb a hizestv6sznat. padl6 A kijmy6k6n ad modellegyszer( magyarizatol a jelens6$e. Az el€ktrosztatikus (21.dbra), emiatt vagya rextiliarbvidreziirjaaz ,ramkcirt A dr6th6l6 igy tdft6smArnemjut ^z asztalhoz, az nemfiozdulhatel. A t6ltdselkeletkezik, ez lefeld hizza a h6l6t 6s oszl5salakiamiau vonz6er6 Kathleent. vagy a v6sznat. zsekviiszonba csavarta Amikor Cnwford mint addig.Ebakkcrijb6l mozgott asztal, nemolyanerdsen, az de vontale, hogya ,.nid" megint csakazta kbvetkeztet6st b6l Crawford rfdd6 6ll. Kathleen testekdzel6ben m6gelemi sz6lakb6l vastagabb hogyezek kdnyv6ben aztvizsgdlta, csakk6s6bb dssze. iill Utols6 [19] Karmazsinvdrds fesa dak honnanindulnakel 6s mete mennek. 6s . t6kporthintett Kathleeniest6re feh6memiijdreAz ^sztal l6b ra zsivolt, A ut6n ros kormotkentek. jelens6gek 6szrevehet6 hogyvalam! - a fest6k ki elrendezese megviiltozott. Ezek16le csatomiik alakuhak mozo$aka tttlt6sek. Cmwfordazonban bena ..kisi.it6si csatom6kban" Az rigy6rtelmezte, innenindulnak a,,rudak" hogy el elemisziilai. asztalldbak als6r6sz6ndl az asztal 6s miispontjainis taldltilyen csatorhetyen. nrikat, nemegyenlet€s de eloszliisban, hanem csakegy-egy kanem tudtafolytami.Viratlanulagyv6rzdst Munkijdt azonban jtlius 30-i4n port,6s 1920. meg6ngyilkos lett.A feljegyz6sek szerint . m6rgezte mag6t. Kisdrleteit FournierD'Albe kiv6ntaellen6rizni. &.

ER6K? TTTOK?,rITO$

cs. alkataldlkozott Goligher iddal. deegyetlenegy Hisz alkalommal minl ez6dCrawlommalsem6rt el olyaneredm6nyeket. Crawford. Mis iudni v€lik. fbrd m6r6sit csal6snak min<isitette. foniisokazonban A,j6" csaledb6l szdrhogyDAlbe len6zte munkds a Goligher6ket. mindigidegenkent vi keriiit kdzelhozzrijuk, maz6D'Albe sohasem fesz6lyezett l6gk6rbiztosan nemhaszselkedett. az emiattkialakult s ndlta kis6rletek siker6nek.

;: i J . r

21.6bft. FeLtitele.erttoLtiselos.Lisa.sdkrtis.on karal. A. eni nnjd'kn ki tlpte Cra\rfotd ke.i blil u Nis.nat. Cfuwlord hrrrelerhalrla,DAlbe srkerrelen ^rrerlerei kririkusnk a szilmira egyszerii helyzetet teremt€ttek. V€lemdnyijk szerint Crawford r6jittt valamif6le csal6sra, ez6rt lett ongyilkos. A dolog 6s azonbanm6gsemilyen egyszeni.Crawfbrd feles6geugyanis m6g sokiig foglalkozotta m6r6sekkel. amikor 6 volt ielen, a kis6rletekto s vibbra is eredm6nyesek voluk. Kathleennela k6s6bbieksoriln v€ge' zek m€g tdbb. de nem rendszeres dtgondoltkis6rletet- s val6szi6s nLileg6ppenez6rl - sz6mottev6 eredm6nyndlkiil. A feljegyz6sekszerint a hires m6dium m6g 6lt az 1960-as6vekben.de tdbb6 mdr nem vett r6szt ilyen kis6rletekben. Crawford kis6rleteikdzvetveugyan,de meger6sitett6k azokat az eredm6nyeket, melyeket mintegy f6l 6vszizaddalei6bb Crookes,vagy k6s6bbOchorowicz6rt el. 258

PSZICHOKINIZIS

MfrriN EMB[Ror.Td EcY
figyelt6k meg az Az utols6,ldtvrnyoshat6sokat t930-as6vekben Mrr volt sz6r6la,6 volt az.aki gyufasz6lStellaCranshaw-n|l [20]. asztaltAkircsakHome-nil,nrla sz6C'egy nyi daraboka,,robbantott jelensdgeket kdk szinii 6s akusztikus csattan6sokat, is megfigyeltek haelektromos bizonnyal a csicsain,6lein minden fdnyeket targyak azonet tart6 kutat6munka Az tis kcivetkezm6nyek6nt. 6vtizedeken dolgoz6klta_ fijggedeniil zftult. Az egym6st6l baneredm6nyteleniil vdltozds be. illt tiint t6knaksohasem fel. hogyaz anyagszerkezetben volna,hiszen 6 zseaz is Pedig m6rHomeeset6ben 6szrevehett6k ezt esemis €s egy b€ben sz6trobbant uvegmeddl, val6sziniil€g hasonl6 a 6vekt6l kezdve sokkuAz a alatt. 1930-as m6nyis tort€nt kis6rletek A kutatesat. paajelens6g kitika miattabbahagytek darc,a folytonos a a telepetieval, prekogni kutat6kinkdbb foglalkoz6 rajelensdgekkel Az foglalkoztak. 1930-as ci5val 6s a haldl utani 6let tehet6s6g6vel hallunk, formeban csak 6vekt6lkezdvea pszichokin6zisrdl egyetlen I kapcsdn- B. mozg6s6nak befoly6soldsa megpedig dob6kockak a v6gzett olyan alapszichol6gus ezerkis6rletet tdbb R/rize,amerikai tudjek a dobdsokat. nyokkal,akik azt 6llitott6k,hogy befolydsolni folytovdbb ut6n hogynemis €rdemes Rhinea kis6rletek kijelentette, val6ezekaz emberek nyilvdnval6, hogy tatnia kutatdsokat, annyira igy, eredm6nyeit befolyesolni a val6 dob6sok ban k6pesek kock6val Azonban a forduljon t6bbszdr. el6 hogyel6remegadjuk, h6nyas szam nem lehet semmif6le m6lyebbfizikai inform6ci6t kockadobdl6sb6l jutott. t6mazsakutcaba Az keresztijl kutatott szerezni. 6vtizedeken spiritiszmar Az 1940-es dvekben pszichokin6zis csakkiziir6lag a szerepelt. 1944-ben Anglieta szednszokon, bir6sdgihirekben vagy p6ld6utkilench6napibiirtdnreit6ltekegy HelenDuncannevii ban, pe#Az hcjlgyet sze6nszokon elk6vete$ csal6s6n. ijsegok a szdzad mert hozottboszork6nynekneveztdk esemdnyt, a n6t az 1735-ben az ijra tifvdnyek alapj5n it€ltekel. Az 1950-as 6vekv6gefel6 kezdett meg6l6nkijlni 6rdekliid6s az ezena teriileten. m6ghozz6 el6gg6 szo6rkeztek. Nt,ina katlanm6don.Az els6 hiradAsok Szovjetuni6b6l a Kulagindnjl(egy leningrddi hdziasszonyr6l) k6sziiltprofi 6s amat6r filmek eljutottak szimosnyugatiolszdgba, JeanPielreGirardigy hoz is. akit Kulagina filmjei inspirdltak ana. hogykipr6bdlja t6rgya mozgat6st. majdk6s6bb Gellernyomrna f6mhajlitist. Uri Az 1927-ben sziiletett Nlina Saerqejeva Kulaginlt LeningrSd ostromakoregy szil6nkmegsebesitette a hal6nt6ken. 1950-as Az 6v6kben vette6szre kiiiiindsk6pessdgeit. El6sziirazt,hogyk6pes sdt€ta benis megkiil6nbdztetni bizonyos majdk6s6bb is, hogy szineket, azt

TITOISATOS ER6K?

nydlna. vele A aF6bbtdrgyakat mozgatni tud anelkiil,hogyhozz6juk kapcsolatos irodalmat,publikeci6katStanley Kjippner. amerikai pszichol6gus 6s foglaltabssze [21]. A szemtanlik a filmek tanrisiga szerintKulaginakisebb-nagyobb, kiil6nbiiz6anyagb6l kdszijlttergyakat tudott vizszintesen mozgatnia leveg6ben. Tdbbek kdzdtt aranyb6i. iluminiumb6l. r6zb6l. ac6lb6l. bronzb6l. eztistb6l, iivegb6l, mrianyagb6l. kedmi6b6l,porcel6nb6l, fiib6l, papirb6l, szerves anyagokb6lk6sziilt tigyakat soktargyakat, m6gvizetis. A hosszdkds s{jt mozgatta meg,minl a rdvideket. P6lddul egy fekv6 kal kdnnyebben (A hengert kdnnyebb csrjsztatnia, guritania. leiriisok volt mint szerint a g6mbszeni tirgyak nem gurukaka k6myezet6ben, hanemcsfszkeltak.)A legnagyobb tdrgy.ami megmozdult kdzel6ben, 38 a egy dkg-osiivegvtuavolt. A puba anyagb6l k€sziilttiigyak nenl viiltoztatt6k meg aiakjukat mozgris kdzben. Sajnos leirdsokb6l a kimaradt,hogymilyenanyagb6l k€sziihek ezeka puhatiirgyak. Egyolyan eseter megemlitenek, is pr6biiltmozgami, az amikortintacseppet 6s er6sen megryflt. mintegyk6t centim6ter hosszri, v6konyalakotvett fel. N6h6ny megfigyel6s szerirlt telsz6ieges irinyba tudtamozgatni a s6svizbenlebegd tojdstis. Amikor Kulagina el6szdr felfedezte a ezt k€pessdg6t, tSrgyak a csak t6volodtak t6le. Mozgdsukat legfeljebb egy mdtertSvols6giB tudtabefolydsolni. k6s6bbiek A sori{nM onban rnrr rnagafei6 is tudot!vonzanikijliinbcjz6 anyagi tdrgyakat. M€B jobbansikernlta t6rgymozgatds, a tdrgyak ha fdl6 helyezhette ujjait vagytenyer6t. T6bb alkalommal fdljegyezt6k, hogy a tergyak forognak.de nemleheitudni,hogymilyentiirgyak, milyenirdnyban. hdny fbrdulatot tettekEzekaz informici6kel6gpontatlanok feliiletesek. 6s Egy ijabb kis6rletsorozatban papirbacsomagolt so!6t filnmegativra aprdtrrgyathelyeztek, azt kellettmegmozgatnia. film el6hiviisas A kor felfedezt6k, hogy n6hdnyhelyenexponiil6dott apr6 ugrisok ds nyom6n vdgigkiivethet6 a vonal,amelyen kis t6rgymozgott. volt a Laborat6riumi m6r6seket leningredi a Finommechanikai Opri6s kai Kutat6intdzetb€n 1970-es az €vekvdg6t6l kezdve egy kilencragi kutat6csoport vdgzettKulagindval. Meger6sitett6k mindazt.amir6i m6r az el6z6ekben szdeseu.A kutat6kme&jegyezr6k, a ki, is hogy fejtetthat6s nemlehetelektfosztatikus, lezdrt, mert fdldeltf6mdobozban lev6 t1rgyakat megmozgatott. er6selektrom6gnesl is Ha tettek Kulagina kitzel6be, sohasem rudtaazta hatdst el6iddzni. mint arnikor tudtan6lkiil - bekapcsol!6kmrgnesr. a Hall cell6st6rerom€r6 segit sdg6vel m6 €k, hogygener6l mrgneses is e impulzusokat? x 10-? 2.? Tesla mdgneses indukci6tmdrtekndla, amit csak nehrny szizad.,, vagytizedm6sodpercig tudottfenntartaniOsszehasonlitdsul: a fitldi 260

PSZICHOI{INiZIS

szervezetmintegy x l0'Tesla, 6s ^z emberi 2 t6r mrigneses er6ssege fllitanak kttrijlbelijl 10'" Teslat6rerdss6get dramok ben keletkez6. t6rer6ss6(!) nagyobb m6gneses enn6ltdbb milli6szor el6. Kulagina a mtikdd6se azonban mifuismert get produk6lt. m6r6berendez€sek A okokmiattmegk6rddjelezhet6. Kuhogykeletkezik-e azt Egy djabbm€rEssorozatban vizsg6lt6k, mikofon el6 A ultrahang? kez6legy drz€keny laginak6myezetdben ezredn6h5ny 6s kelletttartania, sikeriiltigeniivid ideig.Iegfeljebb mdrni.Egy m6sik szovjetcsoport tart6 impulzusokat mdsodpercig 6s jelens6geket mdr figyelt meg,amelyeket Ochorowicz ugyanolyrn Tomczyk kapcsdnl6ttunk. $4 P Zlokarov pszichol69rs es 6rsai a szakfoly6iiatban egy irt6k le tapasztalataikat b6nyaipari 1980-ban aspektusaia k6vetkez6cimen. Az lrzikeb obiektam bioe ergetikai tdrgy is az Arz,kells kiiziitt. Elvira Sercsak a kis6rletGsztvevojetdrgyakat tetteka padl6raEzekegyikvdgiikn6l is eset6ben hossz{kes (ugyanfgy' a foldjiik helyezte kez€t amikorSevcsuk megemelkedtek, mint Tomczyk). A t6rgy oszcill6ciiija 6ppfgy nem fiiSSiitt a kezek f€mes'hanemcsak Sevcsuk mint mozgat5s6t6l, Tomczykeset6ben. drgyakatis tudottlebegtetniA lebeg6 szigetel6 nem elekromosan f6m hosszffavonalz6, kiit6tfi' 40 tirgyakkiizdttel6fordult centim6ter a rendkiviilmegviselt6k kisdrleAz s6tart6. asszonyt kis iiveged6ny, is utdn sikeres lebegtetEs olykoregy h6napot kellettpitek. Egy-egy a 6s miredjrarendbejd$ folytathattik kisdrleteket hennie, voit. Hat vagy akfr Emnlajev, afiisik alanymir sikeresebb Borisa. (Az volt a tdrgylebegtet6s€re er6fesziis harminc masodpercig kepes f6nyk€p N6heny Sevcsukot.) megviselt6k, aliircsak t6sek is nagyon 6t gyufesdobozt leb€gtevagy p6ldSul amikorpingponglabdrt is k€sziili, (Az negatimssz meglehet6sen min6s6gfiek. eredeti tett,ezekazonban A vokat nem lehetettmegszerezni.) h6romalany kitziil csak Kulagina jobbSra rezfdul6tdmadiisok miatt. a neve ismert t6bb€-kev6sb6, Allamokldtlak Eglesijtt az ke\7iillfilmeltcjbben A Kulagin;rdl hogyugyanelhadrozta, nevriepol6n6 banis, aholegyFelicidPdris? egy Csaknem 6vig tarl6 az apr6tdrgyak mozgat6s6t. csakmegkisdrli mint az gyakorliis kemdny utiin6 is ugyanfgymegmozgatta iranyttit, amikoraz hogy az egyik esetben, Kulagina,azzala knliinbsdggel, (Graelteritette. kis6rletvezet6k a 15" irdnytiit legaidbb os szogben 6szrevett6k, az irinytij nemreahogy hamWatkins6sAnitaWalkins) pozici6gdl vastirgyaka6s megtesre sem,megmarad bizonyos egy megszorult hogyaz ir6nytl.i ana ban.A kis€rletvezet6k gyanakodtak, az egy m6terre elt6volodtak de miut6n mar majdnem a tengelyen, mar 6s a az iranytrivel Felici6t6l, tli vissza6llt €szakiirdnyba, ezuti4n 261

TITOI(ZATOS EN6K?

k6spenge a m6gnes 6s hatiisdra megmozdult. is Ezut6nvisszatett6k el6bbi hely6re, ahol ism6telt6fi l51kal az ercdetiirenyt6l6s nem mozdult a vaspenge el hadsiira sem. T6bbszdr megism€telve a ki ezt jutottak. s6rletet. mindigazonos eredm6nyre Az igazi, szerzeci6tperszeaz 1970-es6vek kijzep6n Uri Geller jelentek megjelen6se okozta. Gellerut6nszrzdval megazoka szem6lyek,akik kisebb-nagyobb mdftdkben tudtakt6rgyakat mozgatni, vagy gifbiteni.Tudomdnyos kanalat igdnyri vizsgiilatok k6szi.iltek.bemi is A €s mijncheni egyetemek fizikusaiis r€sztveltekezekben kis6rleteka ben.Megdllapitottak, egy bizonyos hogy SilvioMaleI nevii grafikus k6pes ara. hogya f6nhajlitdson n6h6ny tLil dramkdri elemelekromos ellen6ll6s6t megvdltoztassa.6k semtulajdonitottak is De €nnek kiil6n6jelent6s6get, kapcsolt6k sebb pszichonem dssze a hatista r6gebbi ezt kinezisleir6sokkal, me8fiSyel€sekkel Az1 gondolnink,hogy a [22]. sokegym6st6l fiiggetlen megfigyel6sb6l egys6ges 6llt dssze, a k6p 6s gyakorlatban vizsgdlha6 kutat6k megfelel6, is elm6letet 6llitottak fel. Sajnos nemez tdfi6nt. A jelens6gek okainakmagyar6zatira keletkezett elmdletek dltaliban kddcisek,t€rmeszettudomdnybai haszndlhaa nem t6k.Mindenesetre 6rdemes kitzi.iliik n6h6nyat rdviden felsorolni.

EtMrTET[x
A pszichokindzis ajelensdgek sz6les kdr6tfogjaeL Olyanjelens6gek ezek,melyeknek l6tsz6lag nemsok kijziik van egymrshoz. anyaAz gok szerkezetvdltoz6sa, dltal6ban amit f6miailitdsnak neveznek b6r nemcsak f6mekn6l fordulel6 -, ugyanrigy ebbea kareg6ri6ba rarrozik. mint az asztalok, vagykisebb-nagyobb !fugyakmozgat6sa. elneAz vez€s innenered, is hiszen valamif6le pszich6s hatds sziikseges ahhoz, hogy ezek a tiirgyakmegmozduljanak. ,,f6mhajlitasndl" A azonban nem szijks6gszerii, hogy mozges Ks6dea jelens6get, m6g az is s6t sem,hogypszich6s hatiiskijvetkezm€nyek6nt ldpjenfel, hiszen a ez ha6s a g6mbvilldmndl megfigyelhetri. legalabb 6vsziizada is Mr4r egy megpr6bdlt6k a jelensdget fluidum",vagy,,ektoplazma" ,,pszich6s srb. hat6s6nak tulajdonitani, a homiilyos de elnevez6sen nemjutottak. tljl Crookes p6ld6ul megsempr6bdltkis6rlereihez elm6leteker fabik6lni. Sokiig 6vakodtak kurardk a att6l,hogyvalamelyik elk6pzel6s mellerr elk6telezz6k magukat. Crawfordvolt az els6.aki hatiirozott koncepci6valdllt el6.A ,,pszich6s elk6pzel6se rdd" azonban v6lrbe. nem Csakaz 1970-es 6vekt6lkezdve foglalkoztak komolyabban ef az m€letih6ttdrfelderit6s6vel. Mivel az eg6sz r6mak6n igynevezerr az parapszichol6gia t6rgykdr6be szokr6k sorolni 6s ez f<jlesa pszic262

PSZICHOI{JNfAS

6k hol6gusok kutatiisiteriilete -, ez6n 6rthel6' hogy els6sorban pr6tudomdnyteriileliik biiltdk meg a jelensdget€rtelmezni,term6szetesen m6dszereivel. saj6tos eszkdzeivel,

ErKfpzEsEfi KozulKis
nem sze E ndzetek nt a pszichokin6zis irhat6le fizikaifogalmainkkal' Jo,, elvek alapjenmrikiidnek. ismeretlen alapvet6en A jelensdgek Egyetempszichol6grsaszerint [23] a fizika Beloff, az Edinboro\rgh-i hogya vF az melyeknek a l6nyege, priori fdltevdseke 6pi.il, olyana erdkdnalapulnakBeloff szem6lytelen |igban lezajl6kdlcs6nhatdsok esebizonyos Szerinte helytelen. alapvel66n szerintez a felt6telez€s - melyeketm6g nem ismeriink- a gondolatvagy a tudatunktekben a sz6nd6k megv6ltoztathatja fizikai rendszereket ban megfogalmazott formdja6lt testet. egy a a Ezekben hat6sokbangondolatok bizonyos az mint pdlddul az er6, ^z enerEia, impulzus A fizikai param€terek, kifejeenetgia" 6s helytelen a ,,pszich6s alapvet6en stb.felhasznildsa mivelsze_ kiziirjaa Ks6rletez6st' Ez rossz. azelk6pzel6s zdsis teljesen egyelA m&het6param6ter' n6zet semmilyen rintenem haszndlhat6 felvetette merKr'u a IL szazadban filoz6fia tal6nnemfj, a buddhista indiai filoz6fus ki is dolgozta.A buddezt a gondolatot,s N4Sarjr.rna V6lem6nevezikezt a filoz6fiaielk6pzel6st. hist6kmadhijamik6nak hibdtkiivemekel. amikoregy objekiv alapvetd azemberek nyiik szerint ftiggetlen. teljesen t6telezik ami saj6ttudatuki6l fel, val6s6g l6tezds6t kojelens6ge Llgy, magyar6zhat6 mint term6szetes A pszichokin€zis . Ez a vetkezm6nye tudat 6s a vileg kitlcsonhatiisdnak az elkepzelds tenn6 a fiziket 6s dltal6bana term€szettudomdnyt azonbannemcsak is megfigyel6seit E szeeddigi hanem pszichokin6zis a feleslegessd, a s b6rni el6fordulhat, nem l6tezn6nek b6rhol.b6rkinet. rint ugyanis jellegzetessdgek. jellernzd. Mdr_ 6ltal6nosithat6 termeszeftudom6nyra erdfeszihogya jelensdg is pediga pszichokin6zisn6lmegfigyelhet6. alig. dr5njelenik meg.Misreszta hat6ssok embem6l t6s, faradsdg gondolataik, elpedignekikis vannak nem vagyegyiiltal6n Eszlelherd, tehit nemcsak term6' a elm6letet" Az ilyen,,kozmol6giai k6pzel6seik. al6, ellentnem temasztj6k hanem ismenjelens6gei szettudomanyok is. megfigyel6seivel illnak a pszichokin6zis mond6sban

,,EL[TER6"-MoDEttEK
hogy a pszicho_ megsztiletett a gondolat. az Mir a szdzadforduldn jelensdg6benr6g6ta nyilfelt6telezett igynevezett a kindzis ,.6leterd" 263

ITIOXZATOS BNOI(?

vi4nufmeg. Ez szab{lyozza,miikitdteri sejtj€ink €ler€t. Ndha vir6lis erdnekis nevezik, sohasem de fogalmazt6k megpontosan, hogy mit is takarez a fogalom.A k6znitevdses gy6gyi!6snal gondolt6k, fgy hogyazerdmintegy etmegy beregbe. B. a J. ,,kifolyik'a gy6gyit6b61, Rhine [24] az 1940-es 6vekben djra felvetene a gondolator. ezt Az anyag tudatk6zti kapcsolat, dsszekdtret6s 6s hid, kdzeg6t lrtta ebben a vitiilis er6ben. tudatds test kapcsolat6t k6pzelte hogyaz A fgy el. f gynevezett ment6lis energia szab6lyoznA rdegtevdkenysdg az energi6j5,t,az yiszont az ;zrfuokat szab6lyozza, izmok pedig a tlirgyakat az mozgaidk. Rhineszerint a legfels6bb ez tipusdenergia olykorkilip a testb6l, magais kdzvedeniil 6s kapcsolatba kerijl a rigyakkal, befoly6solvn azokmozgiis6t. pszichokin€zisben A szerinte val6sdgos, kijelenik meg.A ment6lis s6rletileg m6rhet6 vagyenergia is erri, energia ez6ntesztelhet6 hipor6zis, Rhineazonban nem defini6lta term6szet6t, m6rt6kegys6gat, m6r6senek m6djdt. Nagyjdb6lharonl6elvekety^llott John C. Ecclesnevesneurofiziol6Bus, az 1950-es aki dvekben el6bbihez az hasonl6 elk6pzel€seker rerr kitzze[25].Eccles az6ta kitarrv6lem6nye is mellen, 1977-ben s kiadon (The Self and Its Brain)el6szavdban irja, hogyhisz a kitnyvdnek azt tem6szetfdldlliben. Ecclest f6legaz agy€s a tudatkapcsolata 6rdekelte.az hogya gondolatb6l hogyan tett.milyenoksegi lesz kapcsolat van tudatunk agyunk €s kdzdn.Mig Rhinedgy v6lte,hogyrudarunk valamif6le nem fizikai (azaz fizlkai ismererekkel leirharatlan)kajlcs6nhatrsok sor6b6l Eccles 6ll, elvetiez!.Szerinte agyban az lejdrsz6d6 esem€nyekobjekliv fizikai tdrt6n6sek, a gondolkodds, akaratvala6s az mjlyenm6don tetten 6rhetd agyneuronjainak az mrlkddds€ben. A tudat 6s az agykdz6ttikapcsolatotpszichokin6zisben a kimutathat6 hat6sok okozz6k. Ebben az esetbenaz 6l6l6nyeknekaz 6let fenntartdNehoz sziiksdges mindigfellelhet6 energi6j6r6l sz6.Ez a hatds van nemcsak az embem6l, hanem mind€n 6l6l6nyn6l valamil!,en formdban meny6s nyis6gben megtaliilhat6. n6zet E hivei azt valljik, ha ez az energia kikeriil az agyb6i, akkor a tudat m0kitdds6ben zavarokelhak be. Arra mrir l6ttunk p6ld6t, hogy bizonyosrudatzavarck mindig et6fordulnak prekognici6kdzben,6s arra is, hogy prekognici6har6sr legegyszerribbenhipn6zissal lehetel<idllitani, mindez de nemviszkcjzelebb mesa oldd\hoz. merle,/a megfogalmaTd\ mindigrdl.dgosan mdg ;ltaldnos;s ellen6rizhetetlen, defini6lja nem ajelens6g fizik6jdr, dtl€€kersemad s a m6r6seke. Nemvdaszol arra,hogyvajona pszichokin6zis kiziir6lag gondolkodasi jelenik-e meg, vagy mds formdbana biol6folyamarnal giSban fiziol6gi6banis sziiks6gvan 16,esetleg 6s csaka term6szet kdlcsdnhatdsait ir6nyitja,befolyisolja valamilyenm6don. 264

PSZICHOI0NIAS

BlotdotAlFoIYAMAT MiutAnj6 n6hrnyesetben felfigyeltekarra,hogy a pszichokin6zis erdss6ge ftlgg a l6gds erdsseg6t6l, pulzusszemt6l, a tdbbenma is rigy v6lik, hogyajelens6g normAlis biol6giai folyamat, nincskapcsolatatudats a tal. John Eisenbud[26] v6lem6nye szeint ezt a k6ts6gteleniil kiil6ncjs jelensdg€t ugyanolyan tdrv6nyek befoly6soljeL az osszes rnint szok6sos biol6giaifolyamatot, 6letetvagya hal6lt.OMr nem az agy 6s a tudar az (Sajnos. az m(kdd6s6ben keresni, kell hanem €l6l6ny€k az sejtjeib€n. ez elkdpzel6s tdbbegy iidein6l.nehezen sem tesztelhet6 hipot6zis.) mSsik A probl6ma,hogy nemcsal az €l<j,hanemaz 6lettelenfolyamatokndlis megjelennek peld6ula giimbvilldmeseteben. ugyanezek hat6sok. a A PSZICHoKNEZISATTRMfSZETBEN sz[ff5T26 T,'INT tfTEZd ER6 J. Rush[27] velem€nye szerint pszichokin6zis a nagyon hasonl6sok siigotmutat a kvantumfizika folyamataivai. Szerinte prekognici6 a csakbefolyisolbizonyos helyzeteket akkor.ha egy-egy folyamatnak tdbbt€leeredmdnye lehet.Fdlega v6letlenszert is folyamatokn6l pdldiul kockadobSldsnll igaz ez. Az elk6pzel6s szerinttehdt a jellegii kdlcscjnhat6s, pszichokin€zis valamienergetikai oem hanem az ismertfizikai energiakat szabdlyoz6 mentdlis kapcsolat. a v6Ez lem6rytdbbponton vitathat6, is mivel nemmondja meg,mi a term6 szete ennek kdlcsdnhatiasnak, a s milyenm6don befolyisolja fizikai a energi6ka.. Csal a hatiisr6l sz6l,an6lkul azonban. hogydefini6ln6 fizikai term€szet6t, ez6rt kis6rlereketsem lehet v6gezni ilazolls'ra. Hasonl6 elkdpzel6sekel dolgozotr Evan.HarisWalker [28], aki a ki kvantumtechnika fogalmaival 6nelmezte pszichokindzist. 6la Azt lftotta.hogya tudata m6gelddntetlen folyamatok, .,illaporvekor" az iisszeoml6s6t irdnyitja, igy befoly6solja folyamarokat. s a Hasonl6 elkdpzeldsek sziiletrek arr6lis, hogymi6rrh6l le a tevegd nagyerejrlpszichokin6zis megfigyel6sekor. Egyeselk6pzelesek sze, rint a levegri lehril6se szabaditotta az energi6t, mozgatni fel ami tudta a t6,rgyakat. a n6zetazonban Ez megintcsak vitathat6.mert egy tdrgy lebegtet6s6hez kell kiilttnitsebb nem energia, hideg szdljelenl6te a mdgis dlland6anerczhet6Te66t ez az elk6pzel6s sem alkalmasana, hogya jelens6g meg6n6s6hez kdzelebb vigyen.

A?sztcHoKNfzrs szEMfryrEtEN MINT t(ozMrKus [NERcrA
Tal6nez a legr6gebbi elkdpzel6s jelens6gek a malyar1.J' paruttua. celsus, Messmer Reichenbach 6s ilyennekgondoltaaz egeszkoz265

TI1O(ZATOS SR6K?

jelen lev6 energi6t, emberek a melyetegyes mosztithat6.mindeniitt A elk6pzel6st tiibbiekndljobban tudnak hasznositani. hangzatos nem temasztja kisdrletibizonyit6k semmilyen megfigyel6s, azonban arra,hogyvatdrekedtek ar6l, hogy sohasem al6. (Nemis besz6lve igazoljdk 6llitdsaikat.) 6s lamikdppen definidljdk Ksdrlettel TOLYA}I{I MINT MEGISMERHETITLEN A PSZICHOKNEZIS -, - 6ltal6ban vagy filoz6fusok hogyez a jelensdg felvetett6k Tdbben jelens6gcsoportalapvet6enmegismerhetetlen annak ellen6rc, hogy igazoljal€t't. S. E. Braude. amerikaifiloz6fus vd szemos megfigyel6s de szerinta jelens€gek ugyancsoportosithat6k, alapvet6en lem6nye milyenform6ban meg.Nemaz a fbntos. hogyhogyan, nemismerhetdk jelenikmega pszichokindzis, hanem hogymi6rt.Am ez a gondolat az, Braudemagaj6l ismeri a jelensdSeket, sem vezeta megoldeshoz. kiinyv6t a kdvetkez6szavaklGlkezdi: ,,Egtre in6bb evgedetlenva' gJok a k tat6i tdrmdalomtnal Anlikor a parapszichol'gia bi.otltttl' kait kezdtem viztldlni, mdgazt hittem,hogya. intelligenciaerdsfegtver a rosszelleni harcban,6s tud6s ko\Agdin (kiilijndsena flo..jliA' az elkbtelezettek igazsdg ban as a tem4szettudonuinyban) felfedezdsi' ho$' t4.)edre. Azt gondoham, kutat6kdriilni fognak, ha megtudjdk, a ciljaikhox. Most tek,feltlve, hogJ ez a felismerls kihelebb viszi 6ket mir tudom, hogy mennlire ah) voham! Mi6ta a parapszichol6giai adatokat tanulrui8ozom, sokkal t(ibb intellektuilis gldrctsdggal As gondoltam. csaLlssaltaldlkoaarn,mint amit ralaha is lehetsdgesnek jelentZkenJ is ket laittam, hogy ki,AI6 kutatujk k'pessAgeiket iigJessAg " arra hasadljdt" hogyelkeriiu4ka isztessAges vizsgdlatokat. [29) P\RAMETERTK]GL A PsZIcHOKINEZISFcI1ATANOZH,\TO MINT ]4 LEiRHAT6 FIZIKAI F0LYA}',{T E kdnyvszerz6je ^zonban amellelt ldndzs6t. ez ajelensigszat6r hogy bdlyos fizikai folyamat, meg6(het6 modellezhet6, 6s Ks€rletiritonellen6rizhet6. legtdbbparapszichol6gidval A foglalkoz6pszichol6gus m€lyen ellenzieztaz elk6pzel6st, rigy v6lik,hogyminden alapvet66k gonen a pszichol6gi6hoz tartozik, hiszen vilagot6rzdkszeeinken, a dolkodSsunkon keresztiil 6rtji-ik meg,teh6tels6rendii emberi6ne^z lem,gondolkod6s meg6rt6se. fizikusok A ezzelszemben lehet6 a legegyszerijbb elemialapokb6l kiindulvadpitkeznek, egyrcbonyolul 6s tabbfolyamatokat pr6b6lnak Ieimia kis6rletek. kiilijnbitz6 elm€letek 6s a matematika segitsdgdvel. mindk6t megk6zelit6s Bdr egyszerijsitesek266

PSZICItOt0NXZIS

jelens6ge 6s is hezvezet, pszichokin€zis a meg6nhet6, kis6rletileg eleselen6rizhet6- v6zojtuk eddigiekben, Mir az hogya legegyszeriibb (a tekben tdrgymozgatdsokndl) milyeneffekusokl6pnekfel, hogyan leher megmagyardzni a t6€yakmozg6s6t,f€ny-6shangjelens6geket. a

KisiRrETr ErrENriRZis
vAr\ A MICOLD,{S ..K],ZNfr." 6rint6s n6lkiil,j6 megvil6git6sAzt mer lattuk,hogya tirgymozgatds ndl is el6id6zhet6. Ldtrehozhatja egy emberis, azaznincssziikegy kell6keire. s6gcsoportra, az asztaltdncoltates kiils6dleges 6s egy€b gytiznek is meg,hogyez a jeCrookes 6s a csehm6r6sek an'61 is, j6val gyakodbb, gyeng6n. volna,de eltaldban lensdg mint gondoltuk jelenikmeg.A tapasztalatok szerint hatds a el6id6alig dzdkelhetden van, eros koncentrildsra 6s zes'heznemi 6nszuggeszti6ra sziiks6g nyugodt ilm6nyeke.A hatSs kd tiibbnyire impulzusszeril, rdvid csak id6tartamoloa fel, fiatalabb l€p korbannagyobb val6sziniisdggel figyelhet6 meg,mint id6sebb korban.A jelens6g akkor alakul ki, ha jelentkezik. egyik mdgneses jellek6t hates Az egyszene kiildnbitz6 gii, amelyaz anyagszerkezeti vdltoz6sokat id6zi el6 (p6ld6ul erdsen megndveli testek a elektmmos vezet6k6pess6g6t).a hat6s emEz az (Erretcjbbpeld6tis beri testt6ln6hdny centim6terre me&jelenik. mdr vagy Tomczykndl, Home-n6lis.) A hatSst lettunkKulagindnel, de (aiogy a fernemgdtoljateljesen lezant6r, de er6ss6g6t a csdkkenti rom6gneses anyagok 6my6kolj6k m6Bneses a teret). A mdsik hat6selektromos 6ramjellegii. Sz€ls6s6ges esetekben olyan nagy mert€klilehet,hogy erds bels6fesziiltsegeket okoz az (Maxwell-fesziilts6g). anyagban Emiatttdrgyak robbannak sz6t,l6nyjelens6gek alakulnak elektrosztatikus 6selektromos ki, hiites sz€lhads jelenik meg,hangeffektusok keletkeznek, l6gl6nyegesebb de ismertet(iele. hogyaz elekfiosztatikus hatdsok miattvonz6vagytaszit6 enik l6pnek Ezt az iamot viszont fel. Ieziinterekbe nemtudjukbevezetni. A pszichokindzis, a ket hat6s azaz egyiittes fell6pdse mechanikai jdr, ami m6rhet6. er6 me&jelen6s6vel Atlagos esetekben kis er6k csak 6brednek. Ugyanigy,mint a h6l6gballonnel. kicsi az er6 srlriiseahol jelenge.6ppen ez6nnagyt€rfogat kell ahhoz, hogyl6thar6 erdhatas jen meg(azaz ballona levegdbe a emelkedj6k). dz er6hates Ez azonban a h6tkijznapi dletben csakegy kiiszdbszint feleft6szlelhet6. Az asztaltancoltatiiskor p6ld6ul ennekaz er6nek kell gy6znie asztal le az 267

[R6I(? TITOKZAIOS

akkora sik (vagyha kisebb t6rgyak mozognak felijleteken, srilyerej6t ]egyen. Ezdrtolyanm€mozg6s lethal6 hogya sfrl6ddsier6t)ahhoz, kis is aholez a mozgds er6ndl megindul. rdstkell tervezni, a a k6vetkez6k kdveteldemonstrSldsdnal A m6r6sn6l, jelens6g a ism6telhet6 m6donkell sok Az mdny€ink. eredm6nyeknek embem61, mindigritgel, megjelennie, aztnemv6rhatjuk hogymindenkindl, bir 6ll^' az zithet6 legyen, hiszen a megfelel66nszuggeszti6, eqeszsegi pot, a gyakorl6s hiiinya,vagya f6lelemnem mindig€s mindenkin6l egy6rtelmffen Az kialakuldset. eredm6nynek ajelens6g teszilehet6v6 t6nyez6k zavar6 Ismemiink kell a m6r6st kell kimutathat6nak lennie. jelleg6t,mdrt6k6t, 6s dokumentiilhat6nak szemi6rt6k€t. hatesnak A a kell tdssal nyomonkitvethet6nek lennie.(E7-€(nem haszndlhat6k pedig6ltaA ,.t6ncol6" asztalnak v6gzett kis€detek.) dob6kock6kkal tijbb ldbantilsigosanbonyolulta geometriaja,6s embervcszrdszta igy kis6rletben, neh6zkimutatniaz egy-egyember6ltal gedesztett kell 6s olcs6nal,egyszeriinek megbizhat6nak er6ket.A m6r6snek (j, eddignemismerthatiist demonstrdlhogyolyan iennie. Blv6rhat6, junk. melyeteddigmdgnempr6beltak de a mdr megfigyelt eredki. felleihet6 elveke 6pit. van m6nyekkel6sszhangban 6saz azokban

AMfRls KuTErEzfsE
a srirl6ha hasznelt drgy folyaddk, kis bels<i C6lszeru, a m6#s sordn is 6szrev€het6 elnagy d6smiatt. mert igy kis erdk eset6n k6nnyen mozdul6skeletkezik.C€lszeriitovdbb6forg6 mozgastvdlasztani. ur6ni gyenge erdimpulzusok hatesai dsszegz6dhet men az egymds nek.s a tfgy nemtiivolodikel a kis6rleti alanyujjaitdl.mint p€iddul Miutdn alapvet6en egy elektromos egy 6s Kulaginakis6rleteinel. jellegLi van ha val6 m6gneses hatds.6l sz6,hasznos, ezekegym6ssal haszn6ljuk a m6r6s ki sor6n. kis6rleti A fizikdbanismerkapcsolar6t jik az fgynevezeit Lorentz-er6t. amikor^z egymdsra merdleges elektromos6s m:igneses t6rbenegy elektromosan tdltijtt r6szecske k6t a r6rremer6legesen mozdulel, a re6 hatder6 pedigaz elektrcmos 6s villanym5gneses ir6ryiiramerdleges (L6nyeg6ben dsszes t€r Iesz. az motorban az elvethaszneljik. legels6,,motort" Faraday ezt A m6r is ismerte mill sz6zad a harmincas 6veiben.) felt6telezziik, Ha hogy a keziinkkatrijlegyelekromos egy mdgneses is kialakul. 6s t6r aktor jiin ha ezekegymSsra merdlegesekolyanmechanikai er6hatds l6tre. amelya folyad6kot mozgdsba hozhatja. a folyad6kot hengerbe Ha egy tesszijk, Lorentz-er6 a kdrbe-ktjrbe hajtjaa folyad6kot, viszonylag igy egyszerii m6don mutathaduk ajelens6g be l€tezds6t. 268

PSZICHOI{IN'ZIS

p6ldiul a Petri-cs6sz6be viz Ezekszerint helyezett fiil€ t6vekezijnket, jiin, a viz koncentrdl6s utdn forgdsba ha iobb6s bal keztinkujjai egymSsra mer6l6gesek. 2Aa, b, c 6b:|6n A ldthat6 m6donez kdnnyen el6rhet6. nemkezdel forognia viz, ha a 22ldibra szerinti De alakban tartjukaz ujjainkat. jelensdg A sikeres bemutat6s6nak feltdlele egyik az, hogy ujjainkatmereven tartvadsszeszoritsuk, kdzbener6sen 6s koncentrdliunk. m€r€ssor6na keziinknem ddnthelisem a PetriA sem 1ev6 csesz6t, a benne folyad€kot. csdsze A felett n6hdny centim6terre tanania keziinket. Petri-csesz€t ahhoz kell Egy vagy hasonl6 alakdtilat csaknem sziniiltigkell megtdlteni vizzel,majdennekfelszin6re kis darabaluminiumf6li6t helyezni. egyiittmozog k6t kell Ez a vizzel6s mutatja, hogya viz milyenidnyban halad, mekkora fela szinen sebess€ge. a Hosszabb-rdvidebb koncenr6ci6 utdna 22la,b. c iibriinbemutatott kdztartdsok segits6g6vel. valakinemfdradt, em ha ideges, jelens6g a l6trejiin. ERIDM6NTK 304 kbz6piskol6i vtgezte eztaz egyszeni el vizforgat6si kis6rletet, elIen6rziitt kdriilm6nyek kitzattt Petri[30]. Keziik6s a vizettartalmaz6 cs6sze iivegdoboz volt. igy kiils6l6g6ramlat befblyesolegy alatt nem haltaa folyad€k mozgdsit. ercdm6nyt Az filmen 6s f6nyk6peken drajkitettiik meEi. m6r6scken A mindigjelen egykis6rletvezet6 vok is. Olyateset egyszer fordultel6.hogyazonnal sem volna megmozdult a folyad6k. Egy-k6t percet mindigv6mikellettana,hogyazdsszponlosildssikeriiljdn.6sa mozgiis elinduljon. a kis6rletnem sikenilt, Ha ijabb r€sztvev6vel folyral6dott munka. a Sikeres Ksdrlet eset6n legfeljebbegy k6t percigtMott a mozgds, ul6namegdllt. kifAradtak r6szr, a vev6k. 304esetb6l A mindcjssze egyszer fbrdult hogyegyr6sztvev6 el<i. percig hdrom tudta forgatni vizet. roviibb sembirla:elfrradt. a a de 6 Az m6r6s szimitotteredm6nyesnek. melyben fblyad6k a maxirnrlis szdg(Ez sebess6ge vagymeghaladta15foupercet. az6rtdkugydnis el€fte a mintegy kdtszer akkora, mintamitm6rcsi hibaokozhat.) A m6r6sekben heromkijlitnb6z6 kdz6piskola di6klai veuekr6szr Az elsocsoponba humdntagozatos 93 gimnazisra kerilh,tdbbs6giik ldny volt. A diiikoknak legaldbb egyharmada sikefesen vetteaz aka ddlyt 6s kcjziilijktdbbnek sikerijh360"-os fordularor el€rnie, is azaz Eljesenkdrbeforditottdk cs6sz6ben vizer.A kijz6piskoliisok a a mdsodikcsoportjrba maremarika-fizika 97 ragozalos ranozott, diiik rijbbs6giikfi6. Mind6ssze h6rm6juknak sikeriilra vizermegforgarni. Kdziiliik is kett6liiny volt.6s readisulcsepper szereftEk matema sem a

269

ERot(? TnoKa{Tos

takdz€piskolai 114 csoportba 6tlagos tikit 6s a fizikdt.A harmadik a sikeresenfeladatot. nul6keriilt.K6ziiluk23 anteUesitett6k

+viF'
" ) \

b) E.ekber a. esetekbentiltaldban az 6ranutat6 jdttud'al ne?epe.(; Dlozgtisifttry alakuL ki. Ha o kezek eheidez4sAl tnesliotduta rizforyasi iftinya k. neEtforditjuk,

ke?tartds. c) A leqeqJszetiibb

d) lben k..tatuissal csakaLis, w{

eg\dLtuLAt1 Lehet rinert a

22- ^hr^. Ki.taftisok

d t i.faryx

sntil.

270

FSZICHOI{IN6ZIS

tanulsdg levonhat6 304 esetb6l. a Befolyrsolja N6h6nyl6nyeges vagyes6sid6bena m€r€sek az eredm6nyeker td6jfues. az hidegben volt, rendrcsikert€lenek lettek,de megfigyelhet6 hogyaminteldlltaz A es66s kisiitott nap,az eredm6nyek naljavulni kezdtek. csdnd a azo el6fordultugyanis. hogy a kdris l€nyegesnek bizonyult.Tdbbszdr vagy kattany6ken elhalad6 aut6zaja,ajt6csap6d6s, a f6nyk6pez6g€p nasamegzavarta Ks6rletialanyt.Fontosaz is, hogy a r6sztvev6k a Ez bizzanak abban, hogy k6pesek jelens6get a el6iddzni. kiiliinijsen j6l 6rzdkelhetd humiin6s a re6l tagozatos didkok eredm6nyein. huA a tdr6dtek ajelens6g matematikai fizikai 6s m6ntagozatosak sokat nem 6ket a feladat6s biztak abban,hogy meg tudFobl€m6ival, 6rdekelte j6k csin6lni. matematikai-fizika r€sztvev6k viszontarr6l A tagozatos faggattaka Ks6rletvezetdt,hogy mi a jelens6gmagyariizata, tiibben nem is hittek benne, mondtdk, azt hogy l€hetetten jelens6get a el6voltak. idezni. nemtagozatos kdz6piskoldsok eredmdnyei dtlagosak A Figyelerffe m6lt6esem6ny volt, amikoregy bar6titdrsas6g egyikdi6kj6nak 6s dtmgadt bar6taim, tobben s sikertilta Ks6rlet, lelkesed6se (360'-os 6rtekel. nagyonj6 fordulat) eredm6nyt tanul6k rijraelv€gezt6k m6a Az els6csoportban eredm6nyes miir r6stegyrendkiviilhidegfebruiirinapon, amikora kiils6h6m6rs6klet 'C alatt volt. Ekkor senkinek 20 nemsikeriilt a m€r6s, nohaa szobdban kellemes melegvolt. Mindenkia hidegre, firadtsegra, kimeriilts6gre panaszkodott. Nem lehetett6les kijl6nbsdget tenni a nemekkdzdtt hogy ki mennyireatart, menysem.Csakazjavitott az eredm6nyeken, nyiretudottdsszpontosilani. A folyad6kforg6sdnak ir6nya dltaldban megegyezett 6ramuaz tat6 jirasaval, de senki sem akadta r6sztvev6k k6ziitt, aki tetsz€s szerintiir6nyba tudtavolnaforgatnia vizet.(A tanul6kdbnt6tijbbs6geEleteben el6szdrpr6bdltaki ezt a kis6rtetet, egyikiik sem 6s hallottr6gebben en6l-)A felk6szit6s egyszerii volt. Minddssze arr6l 6rtesiiltek, hogyegy biofizikaikisdrletet elv6gezniiik, er6sen kell 6s dsszpontositaniuk Senkinek kell. nem mondtdk megel6re,hogy ki, mire ijsszpontositson. annyi segits6get Csak kaptak, hogy pr6bdljdk elk6pzelni. hogyegy magas falat kell dtugranjuk. is el6sziirdsszItt pontositani kell. majd nekiszaladni, a dijnt6 pillanatban 6s elrugasz kodni.Ez az a pillanat, ahola forgdsnak kell indulnia. tanul6k meg A tdbbs6ge arra gondolt,amireakart.Voh olyan is kdztiik, aki sikeresenteljesitette feladatot, a nohaeg6szid6 alatt ana iisszpontositott, hogy ne induljonmega mozges. Akik csakimmel-immalvettek r€szta kis6rletben, nem is koncentrdltak s rendesen feladatra. a azokn6l nemsikeriilta m6r6s.

z7l

ITTOTZATOS EROK?

rendkiviil olcs66segyszer( szimos m6dszer Bfu az aluminiurnf6lies nem kaptunk vilaszt. Nem alkalmasa folyad€ka hat6 er6k kerd6sre meghaterozdeioszldsiinak azaz ,,feltdrk6pez6s6re", a folyad6ksebess€g kmutatis6rasem ellen6ll6si rendellenessdgek siira,s az elektromos vfczEfi MERESEX MdDvER[tffEL ILIKTROK'MIAI hogy megoldhatatlan, a folyad€kmindenegyes technikailag Sajnos meg tudjuk kiilijnbdztetni, pedig igy a folyad6k mozg6sdt cseppj6t a mechanikai 6s lel t€rk6pezni, megismerhetn€nk nagyszeriien leheme hogy a folyadekbizonyos is. erdkeloszldsdt Az viszontmegoldhat6. figyelemmelKs€rjiik Ha vas r€szeitmegfessiik, igy azok mozgds6t folyad6kk6nt' aklor haszn6ljuk vizesoldatdi k6miaiindikdtor lamilyen j6 kdzelit6ssel Egy meghatiozhat6 a folyad6kban a sebess€geloszlds t6szletei [30]-as a kidolgoztak, 6vekben mar ilyenm6dszen ^z 1950-es jegyzetben Alapelveaz, hogy ha nagyonv6konyplatina' talelhat6k. aklor a dr6tbav€zetettiram a dr6tot meritiink az indik6torfolyaddkba, savassd k6miaidsszet6tel6t, megvdltoztatjafolyad6k a dr6t kdmy€k€n vdltoztatja az szin€t viszont indikdtor Ez vagyligossdteszi. a vdltozes s k6srrgas szinii,ha sernleges, indik6tor a meg.Esetiinkbentimolk6k Ha platinadr6t kdzel6ben- csak kdzvetlen csapad6kol a ad kes-sziirk6s ede a mdsodpercig adjukezt az iramimpulzust rdvid id€ig,ndhany fogja kifiilvenni a dr6tot.Ha a folyadr6tra,akkor vikony fest6kburok egyiittelmozdul, a akkoreza fest6kszdlfolyaddkkal d€kmozgesbajon, mozg6set. k6t.egymSsra Ha a leszakad dr6tr6l6s kirajzolja folyad6k a kijlijnbijz6 magassdgahelyezziikei a platinamer6leges 5tm6r6ben, A megfigyelhet6. folyafolyad6k mozgesaj6l d6tokat.akkoraz eg6sz elekromos dramimpulzus 6rtek6tm6rve a folyad6k d6kon6tbocsdtott veibzdsa megm6rhet6. is ellenrllrsdnak is Ezzel a m6dszerrel t6bb mint hiromsziz m6r6stvdgeztunk, mint nagyj6b6lugyanolyan tapasztalatokkal, az el6z6. egyszeriibb ki. r6szletesebben rajzol6dott Az m6r6sn6l, itt a s€bessdgeloszlds csak fekete-fehdr filmen rdgzitettiik, kisebbr6sz€t eredmdnyek r6sz6t egy (23. informaci6kat a sebess6geloszl6s. ad fdnyk6peken iibra).Fontos alakulki akkor,ha a folyad6kbelmen egdszen sebess6gmez6 mds felszindn. foA sejdben hater6,6s megintmds,ha csaka folyad6k is vagyennek rdsz6n egy lyadikrahat6er6 dltal6ban teljest6rfogaton, a nemkizr4r6lagfolyad6k a feliilet6re hat. oszlikmeg,6s vezet6k6pess6g6nek ncisikeri.ilt megm€mi folyaddk a elekromos testeken eddigis mdr veked6s6t azta rendelleness€ger, szili6rd is. amit A 6rt6kea legiobb eselben kijriiltdbbszdr tapasztahunk. ndveked6s

PSZICHOIONEZIS

beliil 10-157o volt. Ez aztjelenti, hogy a fest66ramimpulzus 6rt6ke 10-157o-kal megaz6rt,mertcsdkkent folyaddk n6tt a elleniillesa. Ez az ellendlles-csdkkenes azonban azokona helyeken sokkalerdsebb volt, ahola mozgds megindult, azokon helyeken. mig a ahol a folyaj6val alacsonyabb dek nemjcjtt mozgdsba, €rt6ke maradt. a hatiis Ez sokkalpontosabban m6rhet6 is lehetne, kiildn dranri(itrijke ha lenne kapcsolva tisszes az festdelekr6da. a kis6rletek De betiltisamiatterre a k6s6bbiek sorin m6rnemad6dott tehet6s€q.

23. ibr^- E$ kist ctsoro.ate?rikkepe, ikora vi.enlebeedi'liAkmo.a s.isdr6t 90 ndso.lpercen dt folratnatosan k,s.nLrckfeh,iteLek.A Niat'org.is niax a ftlitik kApe hoss.n,eb os6da c:tik.

ELTENdRZd rds[RrET[( Term6szetesen felmeriilhetk6rd6s, nemmdresi okozta-e a hogy hiba a
folyad6k forg6s6t, vagynemvalamilyen rermikus, elekromos. esetleg m6s hat6sm jelens€g? legval6szivezethet6-e vissza megfigyelt a A niibb mdr€si hiba a termikus hiba,azaza k6z meleg€b6l ad6d6l€giiramlat hatdsa. a feltev6st Ezr rcjbb miatris elverheljiik. iradofi ok Az h6 mennyis6ge, emiatt s az keletkez6..sz6lmozgiis" elscisorban ds a k6z ieveg6 kdzti h6m6rs6kler,kiiibnbs6gb6lk6?ieliiler6nek 6s a na$-sii86t6l fiigg.(R6szleteket a [30]-ban.) m6r6sek l6sd A sordn nemral6ltunk

EN6K? TITOISATOS

kdzdttla 6s a k6z a kdz dsszefiigg6sl h6m6rs6klete, merete azeredmeny lenyok teny6rh6m€rs6kletti mintegy330-os kisebb kezii,alacsonyabb, tenye6s mint a nagyobb melegebb produkdltak, isjobb eredm6nyeket nem kapcsolatot hogysemmilyen az fl.ifi6k. Ebben a figyelemem6lt6, kdzdtt men6ke 6s a homdrs6kletea forgds tal6ltunk teny6r megfigyelhet6 majd k6s6bbtdrfogat6ban feiszindn, A folyaddk mert m6dszerrel' el6 termikus nem forgisok6sdrv6nytdsek idezhet6k A h6m6rs6klet alatt. ki dramlisnemalakulhat az iivegdoboz d €nyes 6s Aluminium- 162 vizsgdltuk kis6rletek sor6val ellen6rz6 befoly6siit fon6 vizzeltdltdttiik s k6sziiltek ezeket k6z lemezb6l alakridobozok lebegd a eset6n folyad6kfelszin6n fel. 45 'C-os feliileti h6m6rsdklet max szdgsebessege 4 fok/percvolt.40'C-os markerck sebess6gielz6 v6_ Ha pedigcsak2 fok/perc. a dobozokon eset6n feliiletih6m6rs6klet ugyan[gy, a keresztijl viz pSrolgott volt, melyen k6sziilt r6teg szonb6l 4 fok/perc, sebess6ge a akkorsememelkedett folyad6k mint a k6zn61. helyetm6rtiink'ha a kezeket €n6ket magasabb fiit€. Enn6lvalamivel nemvolt azonosHa 15 'C-ot-isel6n a h6m€rseklete tesit6dohozok meg a 6 akkor sem haladta a szdgsebess6g h6m6rsdklet-kiiliinbs6g, nem6lland6 6s mozges, (6s fok/perc 6n6ket ekkoris csakperiodikus meste$dgesen kis6rleteknel Ez forg6skeletkezet0. volt az ellendrz6 vettiik,mint mik6tszeres6t 6rt6k.Ez6rtennek el6dllithat6 maximdlis szogsebesa 6rtdket; feldtlitottuk l5 foUperces teliesitend6 nimelisan felt6tei6t vizforgatds min6sitett s6get mint a sikeresnek rezg€se okozhogya k6zmozgdsa, megn6ztiik, A kisdrletek sordn segits6gdvel puszt6n k6z rczg€se a hat-eforg6st.Azt taleluk, hogy ha el6, csak abbanaz esetben, a kdz l6that6' forg6snem idezhet6 olyan ellen6rz6 tesz.V6geztiink mozdulatokat kaszdl6 nagym€fi6kil amibefon6 helyettesitettilk, ahol a kezetgumikesztyiivel m6#st is, (A 24la6h6n lrthat6ez az elrendez6s elektrok€miai vizettiiltdttiink. m6dszenel dsszekapcsolva. fest6si geomagleses ter€az Elvilegelk6pzelhetd is, hogya fdld gyenge jon a hat6sdra forg6sba effektus magnetohidrodinamikai benl6trejdv6 v6geztiink, ahol felt6s szdmitesokat Ennekellen6rz6s6re folyad6k. 6rhet,olyaner6segyenituamot teleztiik, hogya k6t k€z a folyad6kba okozhatott 6s 5t, bocsdtottunk ami mrir silyos sdriil6seket b6nul6st mind6szmaxim6lis sebess6ge is volna.Ebbenaz esetben a folyad6k percenk6nt, ez a megfontolSs nyuis ez6rt szen6h6ny tizedmillim6ter godtankizdrhat6. m€r€sek az A sorin azonban ujjak nem 6rhettek igy nem sema folyaddkba, a Petri-cs6szdt 6rinthett6k, ez tovdbbi sem olyanhibaforr6st, A nem kizdr6indokotjelent. gyakorlatban taleltunk a mrr 6s megfigyelt nagysrigtl j elleg( eredm€nyeket ami a m6r6sekn6l 274

PSZICHOKINTZIS

volna. Igy azt a felt6telez6st ismert hatdsokkalmagyardzhatta fogad pszichokin€zis tuk el, hogy a folyad6kmozgAst okozta.

z) A I i. tdtfogat.inak nagfobb r[s.!b?fi no.gon.

b) A t iz csaka. ujjak ktiri)l bnen ett. 24.6br^, KAteLektroklmiai elwn alapul6sik?rcs kisirlet ercdntn\e: a i. tnLi -n.i s nd dan no zgo s u.

tRO& TTTOXZATOS

tr4,1s ErJ,lRAso( MERr4sr
is hanemsziltud testeksegits6g6vei Nemcsakfolyad6kmozgAssal, h^tesa. RobertPavlita (aki a fefi\a kimutathar6 pszichokinezis mtu k6t foglalkoz6 fejezetben sz6ltunk) ilyen k6sziil6ket hajlitdssal nevezte Itt egy kfppalist el. Az is kifejlesztett. els6t biomotomak te_ forog, amikorkez€ta motork6peny6hez alaki aluminiumlemez A szi. A k6z ilyenkor mozdulatlan. hlppaldstmaximalisfordulategy percenkdnt mintegy15 fordulai.Egy m6sikk€sziil6kn€1, sz6ma jitn forgdsba. a tdmbberakott csaha helyezett nytff i acdltdmbre m6don,koncentdlismellettforgatjuk.Ha a tdmb varokat megfelel6 bioene.gidval. akkorhiiibais forgatjuka nincsfeltdltveigynevezett nem mozdulel. Ugyanezt6rt6nik,ha a m6r csavarokat, irinytii az a felt6ltdttgener6tort l8oLkal elforditjuk.Ebkor ugyanazokat csaaz varokatugyanrjgy elforgatva ifinytii alig t6r ki. Altalrbanegy k; j6 egy pihent, kondici6ban embem6l ir,inytt kileng6se oldalra lev6 az az faradtSllapotel6rhetia 30-35'-otis, mig ugyanenn6l embern6l fiigg6leges tenge5-10' lesz.A k6sziil6ket ban a kitdr6slegfeljebb 1-2'-ra csdkken. lye kdriil 180'-kal megforgatva is minddssze ez r6szletesebb lefuas m€r6ssorozat 6s Mivel ezeh6l a berendez6sekr6l nem megnemk6sziilt,tovdbbir6szleteket tudunkki;zijlni,de mind6s k6t kesziil€kmeglehet<isen egyszerri nem tafialmazsem miigneseket. semelektromos alkatr6szeket.

216

YII.nfsz

A xrvfrm cYENGiTT A szA&irYT

XX=?
t))
a a a

il XY=Q

)

o o

o

XX=Q XY=?

EROI{? TITOXZZITOS

elk6pzel6s ar6l. hogy mi hatiirozza Minden korbanvolt valamif6le targyermek Indidban csillagok a befolydsdt nem6t. mega sziiletend6 volt bevess6ge a a szerint f6rfiakszexu6lis a roltdkddnt6nek. gcjrdgok i6tla ebben k€rd6sben. a dont6s6t l€nyeges, kinaiakhite az istenek a 6s vdlem6nye 19596taaz volt, hogyaz embern€l a geA genetikusok jelenl€te ddnt6. gerincteleneka mig a rincesekn6l Y-komosz6ma az az n6l az X-komosz6m66. emberiembri6nel X- 6s Y-kromosz6 Az mig firik mdji petesejtekb6l fejl6dnek, az Xx-komosz6miljI petesejgondollek, hogyvalaholaz Y-kromoEmiatt tekb6ll6nyoklesznek. g€ f€rfi sz6mdban.kell a miisodlagos nemijellegetmeghataroz6 lenni olyan 6s neknek. Am 1981-6en Dafid PaSegenetikus munkatiirsai f6fiakra tal6ltak, akiknekXX- (eh6t n6i), 6s olyan n6ket.akiknek v6lt voltak.igy az eddigbiztosnak el XY (azaz f6rfi) komosz6m6i viszont ter_ Ezek k6pzel6s osszeomlott. a f6rfiak€s n6k eg6szs€gesek. fordul el6 voltak. Talzinmindenhriszezredik emberndl mdketlenek a sz;imi kiv6telr6vezetheti kutat6ilyen rendellenessdg, a kev6s s ez gyermek nem€nek kialakukat arra.hogymi az igaziok a szijletend6 mint amit edKdnnyen lehet,hogy valamim6sa megoldds, ldsakor. dis hirtiink. melyeknem illenek Erdemes-e odafigyelni azokma jelens6gekre, Erdemes- a kiv6telekkel e bej6l bevdlt.haszn5lhat6 fogalmainkba? foglalkoznia tudom6nyban. kijldnosen akkor, ha ritken fordulnak gyakorlatSban kirekesztjiik kiv6teleke!. a el6?A kutatiis sajnos sokszor A s igy pr6b6lunk iiltal6nos 6rv6nyri szabiilyokat megfogalrnazni.termiszettutlomdq,ban minAl 6bb a kiyitel, anndl g:-engibba szabdly. Iij A tudominytiirt6net tapasztalatai szerintsok l6nyeges, dolog sziiletetta kiv6teles, a,,rendellenes" vizsg6lat6nel. kiv6telek A meg6rt6se lehet6v€ tesziaziiltal6nosabb osszefiigg6sek felismer6s6t [2]. A parajelens6gek tipikusan magukon viselika ,,kiv6telek" dsszes saj6tossdgdt. kiv6rclek A tanulm6nyozdsdnak eddigis sokatkajmdr sz6nhetetttudomeny, igy a gyakorlat J6l ismertp€ldaerrea g6a s is. 218

Axlvtfil GYENGiTI ASZAB,IJ,YI

vagya radioaktivitiis. mflt sziizad v6gefel6 zok vonalas szinkepe, A j6l haszndlhat6 mdrnagyj6b6l kialakultegy el6g fizikai vildgkdp, de kapottkis6rleti abbanem illettek belep6ldeula giizoksugiirzi4sier6l Azt eredm6nyek. Platuck 1900-ban taliilt rii a megoldiisra. javasolta, csak apr6 adagokban, kvantuhogy tekints6k igy, hogy az energia V6lem6ny6t dltal6mokbansugdrz6dhat nem pedig folytonosan. ki, nos megnem6rt6s6s 6vekigtart6hosszli csdndfogadta. Nem illeft belea kor termdszetrdl alkotott felfogd.iba. hogyaz ur6n-szurok€rc megfeketiti Becquerel hi6bavelle6szre, is a fot6lemezt. Mdg hossziid6nekkelletteltelnie. afiig ^ Curiehdzasp.ir"sok munkiival, rengeteg neh6zs6ggel megtaliltaa radioaktivitds is felfedezhett6k volna a rdntgensugirLenad es Crookes JelensegeL ziist,men mindketten 6szrevett6k, hogy a fot6lemez megfeketedik a vrkuumcscjvek kdrny€k6n. Azonbanmindketten lemez hibdjrira a (a gyanakodtak, nemij fizikai jelens6ge.A lemezmegfeketed6se s - a felfedez6s kivdtel)nem keltettefel kell6k6ppen 6rdeld6d6siiket Rdntgenre maradt. jelens6g6nek A mdioaktivitds feltfudsa ezutiin'ijabb6s ijabb felfedez€seke vezeretr. Rutherfoftl radioaktivitiis a segits6g6vel ll9l benfedezte az atommag fel Ezt l6tez6s6i. az eredmenyt I mejus6I9l ban tette kcjzz6. Aki arra gondol,hogy ez a bej€lent6s bombak€nt robbant fizika vildg6ban. t6ved!Rutherford a ^z kortdrsai sok6ig nem vettektudomdst atommag az l6tez6s€nek vildgoskjs6rletibizonyit6k6r6l.Hozzeszoktak ahhoz. hogy az atomokbelsej6re vonatkoz6 elgondoliisokat fizikdnak,haneminkiibb metafizik6nak ne tekints6k. Magiit6l 6rtet6dd€n elzirk6ztak mindene reriiletrevonarkozdkijelent6s elfogaddsa el6l, mely 6vsztiadokon keresztiil filoz6fusok a a 6s sarlat6nok teriilete volt. (M6gmeglep6bb, hogymaganak Rutherfordnak is j6 n€hdny6v kellett, amig r66bredtfelfedez6se tudom6nytiirr6netifontossiig6ra. ) Ha ij dologsziiletik, dltaleban az nemegykiinnyen 6rthet6. FreemanD)tson[3] ily ir en6l: ,,Amikor fiziktibafu a ralami szokatlan ldt napyibgot, az bizonyosan bekje.etbn As.ayarba ejt6 alakban ielenik, neg. A felfedez6maga is csakfdlig itti. mindenkimds szdmdra pedig rcjllry lesz.EgJetlenebniletneksincsreminye a sikerre,amely nemldtszik6riibnek az els6pillantdsra." Ismeretesp61ddu1, hogy az elektrodinamikamegteremt6je, James Maxwell hosszf ideig iiladozott azo\, hogy az elektrodinamikdt visszavezesse mechanikdra,koriinak alapvet6 tua domrnydra. Mindenf6le fogaskerekek,szijritt6telek,tengelyek segitsdg6vel pr6bAlta modellezni az elekrrodinamiker. Legahbb

279

TTTOXZATOS !ROI(?

a amig a fizikusokmeS6rtett6k harminc6vnekkelletteltelnie, (Ezuti4n inkdbb azt \rolt nehdz l6nyegdt. Maxwell-egyenletek volt a eddi8,s 1ni6rt sziiksdS mecmi6fi nem6rtett6k megdrteni, modellre.) hanikai
a tlin6 L6nyeges t6nyez6, hogyaz ij. az 6rthetetlen, ki\,6telesnek Val6szinrileg a nem dolgokmeg6rtes6hez mindigadottak felt6telek. Ma is a parajelens6gekkelez a helyzet. mig aflzikdban 6s val6szi' sen niilega fizikai matematikdban Aniinkel arra a pontra,ahonna,r a kdrdiskarrel kapcsolatosijssaesgond eSoldhat6. A kvantumde term6szetesen Nei'ro, el6tt is l6teztek. mer mechani jelens6gei ka felt6telei,hanema probldmamegl6t6nek nemcsakmeg6rI6s6nek vriratott magrira. Ujra csakaztkell felismer6se m€gdvszdzadokai is annil nehezebb egy rendszer, mondani,hogy min6l bonyolultabb az ^"emv6letlen. meg6rteni mrik6d€s6t, meglaldlni ir6nyit6elveket. fejl6ddttki. is csakhosszi a mechanik6ja hogyeloszdr merevfestek Csak sikeid6velezutSn dnetdikmega folyad6kmechanik6L k6sobb alapegyenlet6t. megoldani rijlt felirni az drvdnyl6lblyad6kmozgds pedig m6g ma sem tudjuk 6ltaliinos esetben. az ut6bbi6vtizebrr dekbennagy ldp€sektijrt6ntek-Nem v6ieden.hogy eddig szinte j6val bonyolultabb jelenr6gei csakfizikdr6l volt sz6. A rerm6szet nem sz6lrunk ebbena r6szben. Kijldn fer<il,s a biol6giacsoddir6l jezeter 6demelnea tudomdnyban felismertkiv6telek furcsasigok 6s felfedez6s6nek megvizsgilisa. biol6gi6ban A mindm6iginki{bbaz dltaliinos szabdlyok meg6rtds€6rt folyik a kiizdelem.

KrdTELEn, RENDEr.LrNrsstclx
Rendellenessigeken, anomdli6kon 6ltal6ban negszokott6l a elt6riije'ens€geket 6ftjnk.Ez a neghalirrozAs azonban meglehet6sen f6lrevezet6, mertmageban tbglaljaaz abnormSlis fogalmdt Az anomdliinak, is. a kiv€telnek iegal6bb hdrom 6nelmez6se [4]. El6szcjr azokat van is a kivdteleket soroljuk ide, melyek el6forduldsa biztos.mindig m6rhet6ek6s bizonyitottak. biol6gidban A ilyen p6ldduiaz az rllatka, melynek v6r6ben vasvagyr€z van,hanem vanddium. geofizinem A k6banilyen anomdlia, hogyegyes helyeken mdgneses a tdrer6ss6g a helyi vasfelhalmoz6des sokszorosaszokasosnak.kivdtelaz. mialt a A amita tudomriny nemmagyardzotr Persze is kiildnbs6gem6g meg. itt ket kell tenniaz anom6lia az ismercden 6s p6ld6kdziitt. biol6gusok A ul r6szletesen tudjdkimi egyeg6r..miik6d6s€t": le hoglanmozog, 16legzik,hogyan em€szt- azonban Azr m6gsem tudjdk,hogyanalakitja ki magdtegyetlen petesejtb6l. cyalsan mondjuk, hogy a meeJermi280

ASZ,IBiLYI AXIvfTU, GYSNCiTI

petesejt k6-dolva kenyitett komosz6mdi DNS lineiiris a sonendjdben jbvendd elfelnorr egled relje.lerrd.dt t"flalmazz.rk. Altalano.ar a peteterjedt n6zet, hogyhamegvizsgilhatn6nk megtermdkenyitett egy felndti sejtmolekuljrisstrukirdj6t,akkorabbdlleirhatnSnk ]eend6 a ', egyedet. genetikai A iizenet, ..6pit6kdvek a nagyfeh6rjemoieku az t6rben egydimenl6k k6zti rel5ci6k, cjrcikl6d6s az logikeja mind-mind volt. Az embri6fejl6d6se sor6n zi6snak bizonyult. Mindenegyszerli nem tdbb6pusztdn lineftis.egydimenzi6s. biizisokA azonb2n marad valalogymeghat6rozza nak a gdnekben egydimenzi6s lev6 sonendje az amelyek nagyon azoknak k6tdimenzi6s a sejtr6tegeknekel66llitrsdt. ponlosan szdveteknek 6s illnak 6ssze azoknak miir hiiromdimenzi6s a amelyek megadjikegy-egy szervalakji{t. szerveknek l6trehoz6sira, a tdrt6nik.m6g tulajdons6git viselked6s6t. hogy ez mik6ppen 6s De az mindigrejt6ly.A biol6gusok hi6baismerikr6szletesen emberikdz molekul6ris anat6midjdt, halvdnyfogalmuk-sincs anril. hogy az organizmus milyen ,,nyelhogyanutasitja onmag6t k6z fel6pitds6re, a ven" sz6l,amikormegtervez ujjat.milyenelj6riist egy alkalmaz, amikor megninltuegy k6rmdt. Nemtudj6k, hogyhiny g6nvesz rdszteb mukddnek tekinljiikanomd ben6s hogyan ezeka g6nek M6gsem 15l. lienak a r6szteriiletet ezt az6(. mertitt semmit semismeriinkp6lddula hipn6zist, Joggaltekinthetjiikviszontanom6lii4nak a tobbszem€lyris€get, a haliilkdzeli vagy Anomdlidnak te 6lmdnyeket. kinthet6k azoka jelens6gek melyekellentmondanak is, eddigitapasztalatainkrak. Leggyakabban migis azt nevezzilk anomdlidnak. amikor nem ismerjiika jelens6g magyariizat6t. Paranonneluak nevezziik jeiens6geket, azokat termdszetes a eredetii melyekm€gmagyarezaffa v6mak.A kifejez6s megalkot6i hangsilyozzik. hogyezeka jelens6gek a maguklertilet6n abeniici6nak, kiv6telnek szrmitanak, nema de term6szettudom6nyon kivtiliek. A paranormiljelens6gek kritikusai azonban ,llanddan bsszekeverik tal6nszdnd6kosan - a paranoris (Holott az elt6r6s milt a rerm6szetfcildttivel. nagyonfontos,merra paranormdl kifejez6s kizida a term6szetfdldttit. jelens6g egy nemtartozhat mindk€t kateg6ri6ba.) A paranormdl kifejez6sr tijbb r6szteriiletre bonthatiuk. Beszdlhejelens€gek tiink a paranormdl fizikljrir6l, k6mirijdr6l, vagyparanormdl biol6giaijelensegekr6l. gyakorlatban A azonban, valamilyen ha anom6li6val taldlkozunk, ritkiin tudjuk eldre,hogy mely rerijlerhez tanozikmajd. A paranormdl ^zaza nolmdlison tili kfejez6stnem szabad 6sszekeverni azokkal anomAli6klal, az amelyek pusztdn rirka esemdnyek, nelyeknekismerjiika magyarrza!6t. ilyen hat5so, s Az ' kal.esemenleker dlraliban abnorm;lisnak ne!e7rii".ig) peldaul eg)

281

TITO(ZATOS ERdK?

k€t 6s fdl m6teres emberabnormiilis, nem paranormiil, olyan de az embertviszont, kopoltyivallelegezne megfulladna leveg6n. aki 6s a paranorm6lnak k6ls6gteleniil nevezndnk.) L6nyegesmegjegyezni, hogy egy esem6ny, hatds6nmagrban egy nem tekinthet6 anom6li6nak,minddssze mondhatjuk hogyeddigm€gnemsikeriiltmegazt el, gyakan tcjbbf6le felel6 magyartuatot tallilni rd. A tudomdnyban elm6letpr6b6lja leimi ugyanazt folyamatot.6s a ezekigengyakan ellentmondanak l6te komoly egym6snak, pdlddula prekognici6 igy probl6ma fizikusszdmfta, 6rdektelen geol6gusnak. min' a a Nem de den kutat66n6kelegyesem6nyt. hatdst egy azonos m6donrendkiviip6lddul tdrzsfejl6d6s linek.A biol6gusok a tanulmdnyoz6sa arra soriin jutottak.hogyFdldunkdn €let igenhosszd, a kdvetkeztet6sre az t6bb millirrd 6ves. fizikusokekkorezt m6gk€tsegbe A vont6k.mertnem tudtdkmegmagyariizni a Nap ilyenhosszi€letkoriit.

A KUTAT6T t\o}r.{r ( Es Az
A legtdbb ember szem6ra anomrilidk az csakSondot oko-aak. melyeket le&iobb megciifolni vagyelfelejteni. Vannak. a rejtdlytlfi6k aki benne, 6rijlnekannak, egyjelenseg s ha megmagyar6zhatatlan; nem akaddk semmegmagyariizni, cdfolniaz anom6lidk sem l6t6tis6t mindl tttbbet akamak fel fedni ezekb6l. C6ljuk inkebba miszrikusr keresni a megmagyariizhatatlanban, tudomrnyosan mint €fielmezhetij vdlaszokatadni. A legeg6szs6gesebb nezet az, afiely az anomSlidt nemcsak kihivdsnak. hanem lehet6s6gnek fogia fel. Az anomdliek, a rcndelleness€gek a tudomdnyban mindigfontosforrdsai voltakaz elm6led veltozi4soknak, s ugyan6vatosan kell 6ket elfogadnunk, de megismer6siikt6l szabad nem elz6'rk6zni. tudomdnyos A kuta!6s szemeran6lkiilttzhetetlennek tartanunk anom6li6kat. kell az _ A MTTI0RIT EcY MAR IVTA ELIOGADOTT fu\ollfuL{ A parajelens6gekliel kapcsolaros megfigyel6sek ddnt6 riibbs€g6r6l nem kutat6ktud6sitanak, hanem,ltalaban az olykor tdlz6,olykor pontatlan laikusok. Ezert aztdn5lland6gyanf fogadjaezeketaz esetleir6sokat. Nagyon a pirhuzam egykorimeteorvita a pasok az 6s rajelens€gek kdrijli eszmecsere kdziitt.Az6n 6rdemes meteoritok a 16t€nekelfogadds6t r6szletesebben megvizsgdlni, ma mrirsemm! mert lyen vit6t nem kavar,szem6lyes drzelmeket nem s6rt.Tanulsdgai a mai napig 6rv6nyesek. nevezetes (A tijn6netmivitdt Ron Westrum dolgozta [6, 7].) fel

282

A ANVTTIL CTTNG'TI SL{AiIIT

a hogy pontosan meghat6rozni, mikorrateheto meteorit-iigy Nehdz ellagja,k6s6bb Pr.rr8la. brit RoyalSociety a virej^akkezdei€. James nem mrr hogy:,,A. agbil kdrekmdrPedis ncjke. 1759-ben kiielentette, '. volt, a meteori ez csakegy6niv6lemdny eshetnek y al6J,,ban ink6bb amikora Francia Tu1772-re !ehet6. int6zm6nyes tagadiisa tok l6t6nek eso l6l€t is az Akad6mia hivatalosanelutasitofta 6gb6l kcjvek domiinyos fizikus. ndmet amikoregyf€lig amatcir 1974-ben, A vitaijrakezd6ddtt jeientetett a meleoritok l6t€nek bizonyi meg Crlddni,egy kis kajnyvet is Sieniiban lehullort t6kaival. Mdg abbanaz 6vbenOlaszorszrgtlan, reagdlds melynekhirre bejiira a viligot. A hivatalos egy meteorit, is. volt.Chladnit mdsokat 6s elutasit6 mindk6( esemdnyre egy6neimrien az tudominyazon alal6tez6s6ben. a hivatalos akikhitteka meteoritok vagy teol6griival. a felponbirdlta, vagy hogyelk6pzel6seik a hivatalos l77l benI B. a€ Ro\.egymevil6gosodes rillnak szembeneszm6ivel Akad6mi6nak. melyben Tudomilnyos morandumot kijldo$ a Francia hogy: in egy rendkiviilimeteor-megfigyeldstle. Le Roy fgy 6rezte. a sokdologban,atnna.fi..ikafeldlel. e$' semoban tontos,egy ,,Abban Az sen lrdenLi ne] annlirc a Ji|jeLmiinket.ifi a meteorok." elso nem gondazonban volt.hogya kdrddses idoben egydltalen voh tiszaz rtuk lii7olrr meteorok u .rereor I'"pcsolala. di ii vildgitvaszilguldanak a melyeknagyf6nyer6vel A meteorokat. ismerval6sdgosnak levegcln, sokan Littdk.l6tukben nemk6telkedtek. csal6dismi4r t6k el. de a meleorilokat nem.Egyszeien drzdkszervi aa hiszen: k6nrvagycsal6snak 6rtelmezt6k, ,,kd|eknemeshetnek AB gond.hogya meteoritok l6t€nek ,d1". Alapvet6maradt viszontaz a magyardzatdt sem elismer6se n6lkiil a mr{relismenmeteo{elens6g A k6rd6se akkormiir foglalkoztatta kua lehetett megadni. meteorok hogy ezek tar6kat. EdmundHaller pene\rlegy cikk6benkifejtette, visszavonla az 6llit6s6t, ezt mert szildrdtestek. 6t dvvel k6s6bb de gdzokgyulladnak ngy v6lte,hogy6ghet6 megvalahogy leveg6ben. a Le Roy t6bbf6le hipot6zisl emlitett, egyiketsemfogadta vdgis de el legesnek. trinik.hogynemismene leeso Ugy a kijvekr6lsz6l6esetleir6sokat,6 magapedig ilyen feltev6stnem mert megkockeztatni. Egyel6re tehdta tudomdny ldt6k6r6ben nem jelent meg semmifdle olyann6zet, ami kijzelebb vihetett volnaa re.jt6ly megoldisdhoz. Pedig ez a hipot€zis ekkormdrl6tezeu. 1772-ben Francia a Tudomdnyos Akad€mia herommeelv6gezte teoritk6miaivizsg6latAt, melyeket miir 1769-ben bekiildtek kiildnbiiz6 helyek6l. A vizsgdl6bizotts6g - koztiika hireskmlsier is tagjai - azt dilitottdk, hogy,,n. iga.i Ji?.ikusok ilten kijrek llte.lslt min az gel dig is kA$tg fogadjlik", s nemldtnaksemmiokot ana,hogya k€-

283

lxdf,? nToxzAlos n6zetiiket. Miis indokkai megv6ltoztassa miai analiziseredm6nye A v6lem6ny csak al6 azonban nemtdmasztottek illit6sukat. hivatalos akkor kezdettmegv6ltozni,amikot Howard, angol k6mikus6s Bo rmegfranciakutat6t6bb meteoritot ndr,,a forradalom menekiill el6l k6miai6sszet€teliikben. vizsgelva meglep6 hasonl6s6got 6szre vett pdld6ul f€mes nikkeltta(almaztak, amelya fitldi 6rA vasmeteoritok el6fordulni. i803-ban Drie mdr a kitvet_ De cekben nemszokott igy tag,aiel6tt: ,,NemrA8 lekimAg mondta Francia a Akad6mia kez6ket jdtl volna a.Aft az /illittisAft, hogytisuinyi kcivek esnek csiq,Iti mosoly az dgb6l a fdldre. De tdbb kutat6 munlkiidnakeredminyekippen,a nyomdnarra a katt)etkeztedsre ki;vekkAmiai iiss.etiteldnek|iz.sgdlata jutunk, hogy rendkiviili hasonl6sdg ki;.tiik " Azon a napon,am! van hulloti a P6felolvasta, nagymennyis6gii meteorit kor ezt a sz0veg6t lev6 kisvdrosra, L'Aigle-re.Az akad€rizst6lalig 70 kilom6temyire Biot 6s miaJeanBaptiste Biot-t kiildteaz esetkivizsgdl6sdra. alapos j6 munketv6gzett. ut6nl€nyeg6ben megszilnt meteoritok a Jelentise l6t6t6l val6idegenked6s. MECH,{,\rZMUSA A tulccYdz6s Az ideg6lettanb6l hasonlattal mondhatjuk, vett azt hogyegyimpulzus jut tovebbegy idegsejtb6i, ugyanahhoz idegsejthez csakakkor ha az mdshonnan, riivid idtjn beliil, egy mesikimpulzus 6rkezik. sziis A (idegsejtek napszis csatlakoz6si helye)aztin iisszegzi jeleket6s ena jdtsz6dik a tudonek megfelel6en tovdbbitja le 6ket.Valamihasonl6 mdnyban. a bir6sdgokn6l. a hi$zerz6sben hiszmindenhol de vagy is. felhaszniiljdk fontosnak 6s tartjdk,hogymin61 fonestdbb fuggetlen b6l 6rkezzen azonosan 6rtdkelhet6 inform6ci6.Ha egy anomSlia megp6ldavan, akkor azt k6tked6ssel figyel€s6re mindcissze egyetlen fogadj6k6s elutasitjrk. ^zonban megfigyeldsek Ha a sokszoroz6dnak, akkor felkelthetika figyelmet.A meteorit-vit6t a jelens6gnagy is sz6miel6forduldsa le. zrrta 1790-ben tz abb6,a b6csiszdsziiri St palotaterm€szettudominyi mdzeumiinak kurdtora dsszegyiijtdtt ndh6nymeteodrot meteorit6s megfigyel6st. Egyikbariitj5t6l kapott darabot egy abb6la mereorirb6l, amely Eichstadtra esett.Hasonl6 dsvdnyleires6ttartalmazta von Bom. ismertdsvdnytud6s kdnyveis. Ez a k6resetStiitzdt egy harmadika eml6keztette, amely a mai Jugoszldvia terijlet6n forduh el6 1751-ben: tandeskiialatt6llirotta, taibb hogyegy neh6z esenle az kd 6gb6legy lrizgitmb kis€ret6ben. esetet Az A$am puspdke kivizsg6ltatta,6s elkiildtea k6veta cs6sziriterm€szettudom6nyi mljzeumnak

284

AXIViTXI, GYBNGiN ASZAB,{LYI

Az az eskii alatti esetleir^sal egyiitt, i8y ezt Stiitz is li4thatta. agrami teljesen vasb6l volt. Ez pedigStijtzeml6kezet6ben meteorit majdnem aki oroszkutat6felfedez6s6i, egy hegy feliddzte PeterSimonPailas, az elgondotkodtatta estekhasonl6setaldltmeteoritot. Stiitzdt tetejen ga6s ez6rtirta megr6vid fetjegyz6s6t. l€t6nek vezettek Chiadnit a meteoritok is Hasonl6 meggondolisok C. Gtjttingenben meglatoBatta C Chladni 1792-ben elfogaddsdra. kdzbensz6bakeriilteka meteoLichtenbery fizikust 6s besz6lget6s hogy mondjon mindent, el rok. Chladniarrak€rtefizikuskoll6gdj6t, mi nemtudtamegmondani, az oka a jelenseg_ amit tud. Lichtenberg esets nek,denemz6rta hogyFitldijnKviili testek, szarmazhatnak ki, adatokegyez6s6nek chladni az dssz€gytijtijtt leg rnescsillagokb6l. kozdtti 6s arr6l,hogya meteoritok a meteorok hatdsara meggy6z6dtitt miive. kapcsolat lehetvdleden nem persze Sir Banks mdshol el6fordulr. Joseph is Ez az 6sszegz6 hatds vdietleniil megliielnitkeegy londonikidllit6son a brit RoyalSociety le mela esett Yorkshire tott egyolyankdvet,ami allit6lag felh6kb6l mennyire hasonlit a k6 ahez Banks6szrevette. hogy lett 1795-ben. Enkapott. amelyet 1794-es az sienaimeteoritb6l hoz a darabkdhoz, gydjteni kezdte esetleirAsokat. az nekhatdsdra talajra k6s6bb termekeny Chladni kdnyve. dllitisaiaz6rthullhattak a a sok-sok elutasit6s menmisholis gytilnikezdtek pozitivbizout5n, p6lddul szemos zuhant a d6l-franciaorsziigi k6 le nyit6kok.1790-ben lAtek ezt az esem6nyl; kdzs6gre. Legal6bb hdromszdzan Lagrange professzorhoz aki eleintena:is, amelynekhire eljntotl Saint A,rund gyonj6l sz6rakozottbeszdmol6n, a#rt megk6ne tanLikat, hogy de a a l€gnagyobb meglepet6s€re irSsban foglalj6k is tissze tapasztalataikat. a polgftmester irdsosbesadmol6jdt egyik varosieldljdr6a kcjvek az barit Ks6ret6ben hoztael. SaintAmandelkiildtea dokumentumokat jinak, a fizikus Bertholonnak. Bertholon addigsemmitnemtudona v6loBatot! meteorirok6l, ismene hivatalos de a 6lldspontot,azonnal s s6fi6sekkel vontak6ts6gbe esemdny az 6ltala az l6t6t szerkesztett tudomdnyos foly6iratban. Ezut6n hossajcscjnd kdvetkezett. Tizenegy 6vvel k6s6bb keriiftSaintAmandkezebe k6Howardcikkea meteoritok miai analizis6r6l. azokkala kiivekkel,amit neki Osszehasonlitotta kiildtek.Az azonoss6g meglep6 volt. A kiivetkez6ket ,,Btir ez aa itat eglsz dolog nen gy6znteg,mindenesetrc ligtelemre mllt6, hob- a ktitinbbzd orsz,iSokblil szdrmaz6 ktivek- nelJekr6l azt dllitjdk, az 6gb6l estek mennyirehasonl6ak. a1a vilemlnyemalakuh ki, hogynem igy szabatl lehetetlennek nyilvdnitani ezeketaz esteket,annak ellenlre, hogyafizika s.empontjdbdl kA$Agklvl abszurdnak mondhar6k.

28i

TITOXZATOS ER6K?

T,fu.sADArOM Es ADATcniJTf s TlDor4iM
jeiensdget, meteorithull6si csaknais a Mint mindenritka term6szeti voltak.Az adalokmeg gyonkevis ember'iittads azoksemtud6sok hogya kivtil a elfogadiisiit, bizhatatlansdgiin az is hdtr6ltatta jelens6g hogy honnemtudtaktudomdnyos magyardzatot ana, adni tud6sok sz6ba keriilnanj.jnnekezeka kdvek.Vulk6nok viharokegyardnt ds tek.s6tn6h6nyan gondoltdk, azt hogya k6veka leveg6b6l ..keletkez nek".Chladni n6zet6t kozmikus a eredetr6l amintezt mdrldttuk a tud6sok nem lartott6k elkdpzelhet6nek. eml6kirataib6l Biot kideriilt. hogya kor fizikusaiannyira nemhittekaz eg6szben. hogyegyijkkjjelentette, hx akkorse vdltoztatnri a v61em6ny6t, egy k6 a sajit meg A kijzv6lem6ny v6giilis akior fogadta a el ldbiihoz esne- ludomiinyos t6nyeket, amikorLaplace Biot kijelenlette6s hogyezeka meleoritok val6sziniileg holdb€livulkdnitevekenysdg a eredmdnyei ez mdr a tud6sok sziimdra elfogadhat6nak l6tszott. Az adatoktisztasiga, megbizhat6s6ga, 6rt6kemindig kdnyes 6s fontostima a termdszettudomiinyban. N6hiny6vep'ldiul M. PoLiqi ^ztjavasolta, hogy:,,AaolyatlnArAsierednlq'eker, mehekanotnili dkat. rendellenessAeeket mutatnak, ki a vi.sgdl6dLis kdfth6L ritjuk litel ol\an tdvedlsek keriilhetnek tudomdnws6s d k6.tudatba, a nelJeket nehl. ellen6rizni. Ezirt egyszenibb tudamdst |enni 16sem lrl. " Ha a hivatdsos kutat6k kijr6ben ilyenszigori a m€rce. akkormit sz6ljunk tudom{nyoo a kivijli, nemellen6rzdtt forr6sokb6l szdrmaz6 adatok megbizhat6segiir6l? mi6ft fektessijnk Vajon energiiir ilyen az megfigyel6sek ellen6rz6sdbe, amikoroly sok megoldatlan probl6ma vanm6ga tudomdny teriilet6n? Kdvetkezzen r6viden olyanrendkiviilbizarr€sfitka anomost egy melia,amit ugyanigyr6g6taismernek, mint a meteoritokat, szede rencsdre ritk6bban fordulel6, 6m sajnos tiibb mint hdrborzongat6: a 6g€s".Az6rt v6lasztjuk a p6ldit, men mint cseppben ezt ,,spontiin a tenger.ebbenfellelhet6a meteoritoklGl vagy a parajelens6gekkel gondok kapcsolatos szrmos von5sa.

PoRB6r. Hff0Nr!poRR i rmzilNro
A Neue Scientist cimri foly6irat 1986.miijus 15-i sziniban John lleimcr rend6rfeliigyel6 rdszleresen beszdmolr 1980-ban egy rajrr6nt kiilitncis haldlesetrdl- 6ldozat Az egy fdrfi volt, akinekhamuvi 6gett holttest6t szobdj6ban talaltiikmeg,de turcsam6donliibai t6rdr6ltefel6 €penmaradtak hamukupac a mellerr, m6ga zokni6s a nads6t ragszirals6r6sze sempdrkijl6dittt meg,s neml6tszottak 6g6snyomok 286

A AIgviT[L 6$NGiTI SZA8TT'T

hamuviiaz velhatott levo t6rgyakon sem.Vajon hogyan a kdzelben mintegy1600'C ferendkiviilmagas, Ehhez lestnagyrdsze? emberi sziiks6ges, ha ekkoravolt a meleg,mi6rt nem s letti h6m6rs6klet a A gyulladtmeg a kitzeli dgyonlev6 dgynemii? rend6rfeliigyel6 hogy megemlitette. orvosszak6rt6nek igazsegiigyi helyszinre 6rkezett de iillnakszemben. egyspondn6g6ssel az igynevezett val6sziniileg hiszen mendemonda' Pediga dolog korSntsem kinevett6k. szeruen maradt fenn 6vb6lldbb szdzirott megfigyel6s csakaz ut6bbiketszSz is. m6ga szdpirodalomban a 32. cimii rcgdny€nek fejezet€ben aBleakHouse Cha es Dickens gonosz megmagyaKrook l6tjdk,hogya dbbbenten t6rtdnet szerepl6i s m6don hamuvd€get[ saj6t szobejiban, csak n€hAny rdzhatatlan peber€ndez6s6n maradl beldle.A szoba csontdarab megpitrkdl6dijtt folyad6kcsorgottalii. A sztirnyiil6tundorit6,siirgris dig tapad6s, az vrnyt igy kommentdlja egyikszerepl6: ,,Ifivd e.t a haAh bdrhob". keletkezik, \em mds,mint s test ahogt akarod,eaa Eonosz belseidben gls. IIy m6doncsakezokozhaldlt... " spo dn A volt. nem a fantrziasziilem€nye ez Dickenstdrt6net6nek a r6sze Corminden bizonnyal megirtBleakHouseugyanis Az 1852-53-ban dprilis4-6n,Verona gr6fndesetdt fel, aki 1731. dolgozta neliaBandy kdziitthaltmeg.Mint az esetkivizskiiliinitsk6rulm6nyek kiizel6ben vonult, ut6n h6l6szobdj6ba gdl6i lei{dk, a 62 6vesg6fn6 vacsora majd aludni k6besz6lgetett, hosszasabban ahol a szolgSl6ldnnyal visszadn,hogyim6j6t felkeltse, szllt. Reggel, amikora szobaliiny A riaszt6k6p foSadta. korabelifjsdgok igy irtrik le ahelyszint '4 hd vob L,fiilke padl6ja vastag,ragaddsnedressaggel borit a. Azablakon hanu sxdllt npadt meg.A let)e86ben undorit6 szaqi, sdrgds folladAk berendezisdn. dgy slnetlen wlL a takaftjtfelAz Asmegiilta szoba haiottdk. Ez arra matatott,hogy a 8r6In6 mZgle semfekiidt. Az ligJ t6l taLin mdsfAlmAtemyireegy kupac hamu volt, mellb6l kAt irintet' Ien l,ib nlilt ki. Epenmaradt afej is hdrom ujj is. A test tdbbi rAsze ugyanolyan sirgiis tud6sitds nemvohmdl mint hamu--." A korabeli vagyamita m6riddzett megirt, folyad6k6ladhift, mint amitDickens pontosan megfois JohnHelmerrend6rfeliigyel6 123 6wel k6s<ibb galmazott. Vajon vdletlen lennea k6t esetegyezdse? Aligha, hiszen tdbbhasonl6 esem6nyt figyeltek megs gyiijtitttek 6ssze. me&jelendse el6tt. l'725Csaknem 130 €vvel Dickensmtiv6nek JeanMillet Reimsben fordult el6 hasonl6 eset. ben a franciaorszSgi hamuv, 6gett n6henyl6p6snyire kandall6t6l a kocsmirosfeles6ge A de igy, hogy annaktilze nem6rhette. n6 feje 6penmaradt. tdbbi a egy f6b6l restr6sze hamuv6 v6lt. S6rtetlenijl hevert mellette pad!6n

287

6ROI(? TITOI{Z{TOS

pillanatdban ki a keesett feltehet6en trag6dia a k6szijltp[derdoboz, lart6zkodott fiaegy idej6n6ppen vend6gkiben a z6b6l. Az esemeny (Az az megvizsgiilta mamdvdnyoka| esetet a tal orvos,aki gondosan persze letart6ztattdkkocsa A hat6segok orvosleir6sdb6l ismerjiik.) A mondvdn. hogy6 6lte megaz asszonyt. fiatalorvosazonmiirost, ttizhalal arr6l, hagyez nem kdzitns€ges ban meggy(izte bir6sdgot a '. A kocsmdrost fel volt, hanem btrredse a rAszeges ."Ir/e,l feleslgcn is mentett6k. jinius 3-6nhasonl6 1722. Mintegy50 6v milva CaenvdrosSban, jrtsz6dottle egy id6sebb (dllitdiagisz6kos) hcjlggyel, Mademoieset csakhamar magukavontdka tud6selleThaursszal. a tdri6netek Ezek kijriili visok figyelmdt kitikdjit, szinteegy id6bena meteoritok 6s timad6sokal tival. A hfes n6met k6fi\ik\rs, Justus Liebigkem6ny rotr int6zett spontin6g6sldt6tvall6kellen.Vdlemdnye a szerint^z eg6sz fakad6 vakhil,hiszen bizonyit6k sincs csaktflbuzg6siigb6l semmilyen jelens6g jdrat, mellett. hiszen tanrika tudomiinyos a megfigyel6sben teljesen megbizhatatlanok. lan. ostobaszemdlyek. kajvetkez6skdppen megjegyzi, hogya sz6k Az egyikesetkapcs6n Liebigszarkasztikusan persze az€rtnem6gettmeg,mertaz nemivott 6s igy nernkdvetett el bijnl.Titbbig,rzsAgijgyi orvosszak€rtd n6hdny ls dgynyilatko m6g 6ve zott- mintp6ldrulJ. L Cdrper., orvosszak6rt6i egy k6zik6nyv szerzdje -. hagy ,,spontln lgts ndrg:dig nincs,ls sohasen el6" . fordult A tiibb szA dsszegyijjidtt rerdkiviil sokhasonl6esetben azonban srigtaldlha!6. Mindenval6szindsig szerint jelens6g a g6mbvila oka l6m. amit t6bb k6rijlm6nyis meger6sit. Egyr6szt esetekddnt6 az tdbbs€ge ny6rih6napokban a fbrduheltj, amikor6kalibangyakoribb a gijmbvill6m megjelen6seM6sr6szra gdmbvillemk€p€s nagy mennyis6gii energi6t gyorsan rendkiviil leadni. tal6nez a legfontos jelenik meg.Tdbb esetis sabb minden ekjzm€ny ndlkiil.,,spontdn" ismereles. p6ldiul a ftild alau.egy fa gy6kerei amikora gdmbvillam (Hakozdttjelent meg.6s a fa megiivegesedett tdmbbd olvadtdssze. sonl6magyarorsz6gi kett6is van.) l98l ben Habarovszkban eset figyelt6k mega fizikusok. hogyaz 6gbrilleereszked6 gdrnbvilldm egytizedmiisodperc elpirologtatort nagyobb alatt egy t6csdt. alattaleaz v6 ralajtpedigmintegymrisf6l m6remyi r6szen. cenrim6ter 30 melysdgben iivegsalakke vdltoztatta. Hasonl6 eserek sorabizonyirja, hogy a gijmbvilldrn nagymennyisdgri energittadhatle igenrdvid id6 alarr, dlesen elhatrjrolt, t6rfogaton kis belijl. Ez a jellegzetess6gsponriin a 6g6sekn6l megfigyethet6. is Sziimos esetrril tudunk,amikora g6mbvjlldm viztrrol6kba sz6lltbe.6s nagymennyis6gri vizetpiirologtarorr el. Ez is mutatja. hogyhatalmas energia leaddsdra k6pes. 288

A I{IITTIL CIBNGITI SZABIIYI A

persze ritkajelens€g nagyon 6s kevesen tudnak 16A gttmbvilldm 6s la. igy egydltal6n nemcsoda, hogya spont6n 6g€st a gdmbvilldm jelens6g€t hosszd ideignemkapcsoltdk dssze. El6szdr csak1969-ben Cadees DelphineDavis fogalmaztameg k6t angol tud6s,Max:,eell -, persze 6g6s tal6n a giimbviloka nagyon 6vatosan bogya spontdn lim lehet. A Ihe Tamingof the Thu aerboL cimij kdnyviikben tdbb olyan esetetis leirtak, ami ezt t{masztja alaL. Ismenetik p6ldeul egy aki Massachusetts dllamban 1890. orvosmegfigyel€s6t, az USA-ban, m6jus12-6n 6ppen egy erd6nhaladtkeresztiil lovaskocsij6val, amiegy kor szajmyii l6tv6ny tftult szeme Egy n6 haldoklott tiszt6son. el6. vdllaindl6s ttirzsemindketoldaldnl6ngolva6gett.A szerencs6tlen pillanatok alattmeghalt. Semaz orvos,s€ma tdbbi tani nem tudta, tipikusjemi lehetett trizoka.Az eseta g6mbvillim-megfigyel6sek a gyertmutatja. A gajmbvilldm a spondn6gds 6s elijfoduit p6ld6ul aut6ban Egy is. jinius 17-6n, 40 6vesftanciaf6rfi 1971. Aubevdrosban szdnnd 6gett h6m6rs6klet hogyaz volt, lezanaut6jiiban. kocsiban A otyanmagas aut6ablakiivege megolvadt, amihez tdbb mint 1000C"-ravolt sziik- motor,csomagtart6 nems6riiltek s6g.A kocsimdsr6szeiviszont megjelent6sebben. Gijmbvilldmra az is, hogyaz dg6s utal nem lassd jelenik meg,s 6s fokozatos, hanem mindendtmenet n6lkiil. hirtelen az szinteazonnali hal6ltokoz.A spontdn 6g6sek drt€keldsekor igaabban, zsi{giigyi orvosszak6n6k a szemtanik 6s mindigmegegyeznek semlehetett hogymenekiil€sre utal6nyomokat egyetlen alkalommal felfedezni. N6h6ny esetben €saevett€k kiizelben a lev6g6mbvill6mot. SaV. vageanglikiin feles6g6t egy gdmbvilldm pap is 6gette Amikor Sael. vage odaszaladt hozzid, keringett m6g kiiriilijtleegytiizlabda. tanik A feljegyz6se szerint fel€s6g a ruh6imeg€gtek, a sz6nyeg, amindszde szeesett, sdrtetlen mamdt. tiizgoly6semmim6stnem6getett A mega szobiiban, az asszonyt. csak tatrtdnt 27-6n Szintdn spont6n 6gds 1938. augusztus djjel az angliai Chelmsfordban. b6lteremb6l Egy l6pettki fiatalok egycsoportja. amikor egyikuk, Phillis Newcombe kezdett. Ruhaj6bizonyos sikoltozni b6l ldngoktdnek el6, s a gyorstijzoltdsellen€re n€hiiny6ra milva gdmbvillim okozra, meghalt. haldlta n6 testdben A keletkezett mint a tdbbiesetben is. Term6szetesen ellatoka€pprigy veszdlyes ajelens6g. Egy magyar gdmbvill6nndhdny megfigyel6s szerint deriilt6gb6lleereszked6 a tized miisodperc alatt n€gyiikijt dgetettsz6nn6. iikriik egy sz6ndsAz szekerct hiztak. de sema szdnanak. a szekdmek esettsemsem nem

289

TITOIIZATOS EN6K?

6ltal okomeg. mi baja,csaka szek6fiidszenesedett A gdmbvill6m s6riil6s. a zottspontdn 6g6sjellernz6jekorlrtozott testdben a Az esetek nagyr6sz6ben giimbvillamnemaz emberek ilyenkora testkijls6 ftaz emberek csaktitjukbaesnek, keletkezik, csoportjutott ilyen sorsra. sze s6 il meg. Egy orosz hegymdsz6 tSboroztak amikor 6ppen mintegy n6gyezerm€ter magass6gban (Fdklya,1987).Reggel,amikor m6g mindenkialudt, egy narancs K6t embert 6s nagysdgri szinii gitmbvill6mlibegettbe a s6torba. caokozott,szinte csontighatol6s6 il€seket megdlt,a harmadiknak fatokbant6pte ki az alpinistahisdt. Gyakranfigyelik meg, hogy embercket falhoz nyom, vagy fejuket lenyomja.Mindez annaka elektromos hogy a jelen!6gb6lnagy mennyis6gii kiivetkezm6nye, k6peskit6pni hilsdarabokat. tdltds6ramlikki. Ennektaszit6hatiisa kdveketmesszircdobni, vagy akdr falakat ledijnteni.A sPontin tdrtdnt.Pedigj6val hogy emberekkel 6g6st az tette misztikussS, csak annaknem tulajgyakabbanfordul el6 6lettelen tdrgyakban, jelent6s6get. donitanak akkora kapcsolata ahol a k6t jelenseg V6giil n6zzijnk egy olyan esetet, j6l l6tszik. 1951.jflius 1-j6nFlo d6ban,altol gyakoti a gitmbvilholtantal6ltek. Mary Reeser 6vesnyugdijast 60 ldmokmegjelen€se, Egyik reggela post6s arrafigyelt fel, hogy az ajt6 nyitva 6ll. de az govastagon a A id6s h6lgy nemjelentkezik csenget€sre. szobiban kupachamuvolt a nyitott vitrin el6tt.A hemolygotta fiist, €s egy t6nkrement, miianyag a lyis6gben 6sszes az elektromos berendezds Az 6ra kapcsol6k a vezet6kek 6s megolvadtak. elektmmos megSlh, val6sziniileg akkor,amikor a biztosit6kis ki6gett.rcggel4 6ra 20 ledgds6perckor. hiilgy haldldnak az elekhomos A 6s berendezdsek elektromos nek oka a giimbvilldmb6lki6raml6nagy mennyis€gii volt. tdl16s biintet6s6t keresNincsokunktehdtarra,hogytilvilrgi hatalmak t6bbs6ge erre a siik a jelens6gben. Nagy val6sziniis6ggel esetek az jelens6gre vezethet6 viszfurcsa,mdig is kev6ss€ ismenterm€szeti felszabadu16 mennyis6gri nagy sza.A gdmbvill6mmegjelendsekor energian6h6nymdsodperc alatt hamuvaviltoztathatjaaz emberi feltestet, mindenfdle €s tdrgyat, ami Litjiban van.Az emberitestb6l szabadul6, elpiirolg6 restnedvek csap6dnak a hidegebb le ablakon. a bdtorokon. Mivel a gijmbvilli4m €sigy a spont6n is €g6s - rendkivillritka, nincs ktilitnitsebboL'unka f€lelernre, hiszenegy lehull6 t€gla sokkal gyakmbbarl okozhats6rijl6seket. gdmbvillem 6s a spont6n6g6segyiitt A olyanritka, hogynemegyszenl €szrevenni kett6kdzti 6sszefligg6st. a

290

AKIV'TEL GITN0iTI szA!,iL\'T A

T.ANLISAGOK kdvetkeztetdst. Az eddigiekb6l levonhatunk n6h6ny iiltal6nosithat6 - Erdemes fiigtiizetesen megvizsg6lni leirilsokat,ha az egym6st6l a vondsok getlen mozzanatok, fordulnak el6. beszamol6kban azonos - Ha nemtudjuk megmagyanizni,tudominyaddigik6p6be beila indokarra,hogyelutasitleszteni megfigyel6seket, mdgnem a az suk.mint neml€tez6t. megismeftsdben a kutat6k T6ved6s hinniink, azt hogya term6szet 6s hogymilyenirdnyba 6rdemes haladni, t6ved6s mindigtudjrdk, a Sziiks6g€s hasznos 6s az,hogy,.kiviilr6l"nemjithet itmutat6s. 6s Littuk, ,,kiviil6ll6k"6s a tudomrnykdzitttikapcsolat bizalom. de tudtaka meteoritok l6tez6s6r6l, megkellett hogyaz emberek gy6znia tud6sokat esnek le, arr6l,hogyazokval6ban ,,6gb61" az tudominyos 6rtelmertcsaka kutat6knak m6djukajelens6g van jelensdgek A eg6sz soranemoldhat6meg mezes€re. paranorm6l megfigyelEsei n6lktil. a,.Kviilall6k"segitsege, - A kutatdsitabu, a nevets6gess6 hosszritrivon kiros a tudot6tel publikrilisinak nem halad6sra. anom6lirik Az megtilt6sa m6nyos ajelens€gek 6srijrafelbukkannak. fjra oldjamega gondokat; - Berki. b6rmikortapasztalhat olyanjelenseget, a tudomeny ami adottszintjdn nemmagyardzhat6, veletlennek vagy trinik.Lehet6s6get adniarra,hogyezekaz inform6ci6k kell osszegyliljenek, 6s vizsgdl6dhassanak. a kutat6k Nobel-dijas kDtat6 hasonl6an Wigner Jen6,a magyar szermazdsi v6lekedett, a amikorazt ina: lehets€ges, hogy a tudatm6dositja fizika ismerttdrv6nyeit. r6gi megfigyel6sek ifta , melyeketa A modernkis6rleti m6dszereket megel6z6id6kben gyiijtdttek,nem vittek kiizelebba megold6shoz, szerintea sikertelenseg nem de jelens6g v6gleges. Hiszenminden val6sziniitlen mindaddig, amig16 nemjdvunkaz okdra.

29r

VIII.nfsz

IBTT? HovA Vorr,xnvcs!
- A rnltponrAcl6

TITOI{ZATOS EN6|(?

Kin6ban, 1980-as az 6vekelej6nfiatal kutat6k egy csoponja 6rdekes kis€rletsorozatba kezdett pekingi a tan6rkdpz6 f6iskoliin. f6legfizi, A kusokb6ldll6 csoportolyan gyerekeketgyrijriin dssze,akiknek paranorm6lk6pess6geik voltak: kisebbtirgyakarrudrakegyik helyr6la m6sika etvinnifgy, hogykdzben rergyelriint.Ajelens€ger a v€lerleniil fedeztek a firik zseb6b6l fel: egyszeriien elriinrek tdrgyak, a amiket pdr perccel azel6tt raktak oda. A kutat6csoporr a k6pess6get ezt pr6bdlta megismemi dokumentrlni A kinai kutat6krapaszta6s I1l. Iatai szerint a vizsgiilt t6rgyak ndha perceke elaiintek,azt6n megjelentek djra, de hogy kdzbenmi tdrt6nt, azt senki sem tudta. V6lem6nyiik szerintaz anyagilyenkor valamif6lekiiliinleges dllapotbakeriil. de hogy mi ez az 6llapor, nemtudtdkmegellapitani. azt M6r6seiket, megfigyeldseiket viszontel6gr6szleresen leirtek. Nincs kdts6giink afel6l, hogy ez a jelens6gis a pszichokin€zis egyik v6ltozata. hat6s A akkoris ldtrejijher, egy lezidrr ha szobdban, z6rt dobozbanvan a t6rgy, mert a t6rgyal a ,,falon keresztiil" is iit tudnak hatolni. ajelens6g teleport6ci6. Ez a Hdrom kiilijnbdz6 tipusri kis6rletethajtortakv6gre.Az els6 ki!6rletsorozatban miniattr ridi6ad6t kellett egyik helyrdl a masika eljuttatni, ktizbenaz ad6 mozgdsdt pr6b61t5k figyelemmel kis6mi. Ezuriin filnmegativot mozgattak,majd 6rdk 6s kisebb tdrgyak,6l6l6nyekkdvetkeztek.

ELEKIRoMIGNDSES HULL{MonfivAr,6 r i\yoMKdwTEs Az els6 kisedetsorozatban, 1980decemberet6l md.rcius6is amit 1981 vd8eztek. mdresl 15 hajtonak vdgre. Ezekben kisdrleri a alanynak egj kis r6di6ad6r kelleft,,eltiinternie"zseb6b6t, egy lez6( fadoboza vagy b6l. A r5di6ad6dltal kibocsdrotr hulldmokarkiizbenfolyamatosan hidrom vevdvel vettdk, elvilegmindiglehetdsdg arra,hogyaz is igy nyilt ad6 hely6t meghat6rozzdk, figyetemmelkis6i6k. A 15 kis6rletbdt13

294

NINCS! HOViI,[TT?_ ATELIPORTACIO VOLT,

tett vagya dobozba zseb6be alanyok A sikeresnek- kis6rleti bizonyult szinte jelent meg,n6haa m6sikszobdban' 6s mds helyen ad5 eltrint hasztipusi kis r6di6ad6t Hat a egyikpillanatr6l mdsiloa. killdnbdz6 a modulSdolgoztak, melyek 6s 155MHz vev6frekvenci6n 4,6 n6ltak, Hz 500-1000 kdzii$ veltozottMind amplitid6-' ci6s frekvenciejuk foly6 az felhasznaltak ad6knrl A benniik mind frekvenciamoduleci6t fefelhasznelt I volt, alacsony 6ltal6ban mA. a maxim5lis iiramnagyon srjlya18,5g volt, a radi6ad6 sztlts6g kb.4,5 V-ot 6n el. A legkisebb moznemvolt egyetlenegy pedig39,5g. A kis ad6kban legnehezebb6 ellenrillds'kondenp6ld6ulv6ltoztathat6 elektromos g6 alkatrdsz sem, volt. Az dramellet6 igy zdtorvagy kapcsol6, a k6sziit6kmegbizhat6bb ' er<is al is kis elemekel hozz;forrasztolrilk adohoz. eg1 rugalmas. (Terjedelmiokokb6l itt alkatrdsz. voh az 6sszes nyomtatottdramkdr6n erleir6stismertetni; mjzot 6sr6szletes kapcsoldsi nemtudjuk az dsszes megjeliilt cikkbenvannakadatok.) ie az I I j-es irodalomban Ksdrl€tet'ami 1981 hrtat6k icy irldk le pelddula 12 sz6rnri A Knai jinius 12-6n pekingitanfuk6pzd f6iskola,Nagy Ug6s El6estetjn6nt a firj' Az szobdban. alanyegy tizen6ves bizonyos a re" 6piilet6ben, 120-as m6gk6t kutat6vett rdszt A Ks6rletelej6naz Wu volt, 6s a Ksdrletben jelet sugarzott- a Ezt ezutan folyamatos az ad6n forrasztottikaz elemet, el ho$ lijnresse ig). hog)egy rwiwu lelleLaz7al. Les/iildket /tebdbe a sik helyenjelenjenmeg.Este8 6ra 3l perckorkezd6ddtt kis6rlet Ekjelet vettekaz volt Wu jobb oldali zsebeben az ad6.6s 35 decibeles kor Az k6sziil6keken. ad6stabil155MHz-esjeletsugdrzott. ellen6rz6 hogy a utdn a Nyolc perccel Ks6rlelmegkezdese Wu igy €rezte, mega zsebdben. val6ban nemtaldltdk mir radi6ad6 eltfnt. A kutat6k amplitrid6ja, hogy^z ad6jeldnek 6z6keltek, Az etlendrz6 rddi6vev6k velt. 8 6ra 39 perc is 6s er6ss6ge vdltozni kezd, a frekvencia instabill6 6s 8 6ra 45 perc k6zdtt Wu azt mondta.iigy 6rzi, hogy a ridi6ad6 a van, elindultfelfeldaz agyairiny6ba.Amikor ngy resrdben a tork6b6l €rezte f6jt az agydban akkorer6sen a feje 6srosszul van, 6rezte, hogy jel ercje nem veltozik, magdt.Ekkor a vev6k azt ij}zitett'k, hogy a ehliis vagy de n6hatiibb milsodpercre, rdbbtiz mdsodpercreteljesen a vdltozott, nagyjdb6l 155MHz de Az ad6ielekb. I MHz erteket nik. kdriil maradt. 6ra 45, perc6s 9 6ra 9 perckdz6ttWu arr6l sz6molt 8 az sz€rint ad6m6r ,,elhagyta agydt",s bdrjobban az be, hogy6rz6se a 6reztemag6t,torka mdg mindig frijt. A veviik elvesztett6k jelet, semmilnemlehetettfogni 90 6s 200 MHz kdzijtt. A 9 6ra 11perc6s9 6ra 12perckijzdtt elmilt Wu fAjdalom6rzete. 16bdr de di6ad6bvibbra semvolt a zseb€ben, a jele rijra megjelent, regisztrdltak, a jel tjra el6s m6gmindiger6samplitdd6-fluktu6ci6t

295

TITOIA{IO$!ROI(?

egy tiint n6hrnyalkalommal. ad6fiekvencidja kicsitelcsdszott, Az de nagyj6b6l m6gmindig 155MHz kitrill sugrirzott.9 12perckora 6ra jel srabilizdl6dott. gyeng6bb 16 decibelen vettdk,stabilizdl6de lett, is. 9 6ra 13 perckorWu azt mondta, hogy 6rz6se dott a liekvencia van. szerint ad6egym6sikszobdban Az egyikkutat6megis taliilta az a szomsz6d helyis6gben felmos6rcngy egy alatt.A kis6rletek sordna jel elt6n6s6nek peri6dusa m6sodperc, leghosszabb legriividebb 1-2 a 24 percvolt. A kinai kutat6k igy 6rtekelt6k ajelek hianyet, hogyekkor a ddi6ad6,,nem l6tezett", kiil6nleges dllapotban volt. A f6miajlitdssal a pszichokin6zissel 6s foglalkoz6 fejezetben l6tvezet6k€pess€ge tuk, hogy az anyagok elekromos nagymdrt6kben m€gntjvekedhet, a szigetel6anyagoknaltehdta kis redi6ad6 m6g is, r6vidrez6r6dhatott p6lddul 6s ez6rtnemadottjelet. Azt semlehetkizdrni.hogya vev6k6sztil6kekben ugyancsak ideiglenes vezet6si rendelleness6gek ldptekfel, instabille veltak,k6ptelenek voltaka megfelel6 jel v6tel6re. kontrollad6val Ezt nem ellen6riztek, nem tudigy hatjukbiztosan. hogyez a lelldteleTis helytillo-e. Eppen erdn azl semtudni,hogyval6j6ban mikortiint el az ad6a fiLizseb6bdl, mi6s jelent pillanatban korjelentmegrijra,men nembiztos, hogyabban a mega szomszdd szob6ban, amikorajel ijra foghat6vivAlt. A kis rddi6ad6t kis6rletel6tt 6s ut6n is taibbszdr a ellen6rizt€k, semmi bajanemvolt. Mivel mechanikai kapcsol6k, ntkezdsek 6 nem vohak benne,ezdrt megbizhat6an miikijd6tt. Titbb kis6rlet urin s€m viltoztattaamplitfd6jrt,sem a jel er6ss6g6r. kinai kurar6knem A littak okot arr4 hogy6ppenabbanaz adottperi6dusban rcmlott volna el a k6szijl€krik. ^zonban minr mrr Uttuk - helytelen Ez feltev6s. (Nem ismertdk el6z6fejezetekben az felsorollerre vonatkozd m6r6seket, mert azoknemjutottakel Kineba.) a gondotleszemitva Ezt a precizen m€dseket tervezt6k v68ezt6k. 6s Szamos ellen6rz6 kisdrletet hajtottakv6ge a"6rt, hogy a rendszermegbizhar6 mrikdd6s6rtil meggy6z6djenek. Kipr6bdhik.hogy egy-egyelem rtibb mint negyven perces iizemid6n keresztijl mindenfdle vdltozisndlkiil tudtamrlk6djel amplitfd6j6ban, tetni a k6sziil6ket, sem a sem frekvencidj6ban nemjiitt l6re veltoz6s. i5 Ks6rletben vett rdszrWu 6s egy Quijangnevii fiaralember. Minddsszek6t esetbenvolr sikertelena kis€rlet. Az egyik esetben nem sikeriilt elriinrernie zseb6b6l iddi6ad6t,a mdsik a Qijangnak pedigWunak.Ezekndl sikertelen esetben a kis6rleteknel hatdrozotr is flukudci6t mutattak jelek, de nemtiintekel teljesen. a Hirom esetben,amikora redi6ad6 eltiintugyan, ajel nemsziintmeg,az ad6t de nagyon gyorsan megtal6lt6k mdsikhelyen. egy Ebb6larrakdvetkez-

296

VOLI.NINCS! flOY,( I,XTI?-ATELBPOTTiCIO

6s kdzcjtt rovid id6 telhetett Egy el. tettek, hogyaz elt6n6s megielenes pedig61 percmtlva p6lddul1 percmrilva,egy m6sikban kis6rletben azonban nemIehettudni, hogy taldltdkmegiv ad6trijra.Val6j6ban 6llapotban". kis6rletekn€l A az ad6mennyiid6t tiiltdtt a ,,kijliinieges jel, vagyjeienttism6rt6kben tdbbszif is teljesen eltrint a eltalaban csdkkentaz er6ss6ge. egyes esetben elemek az sokkalgyorMegfigyelt6k, hogyminden kimeriiltek,mint az ellen6rz6 m€r6sek alatt.Ez mindenbisabban vezethet6 vissza. zonnyala vezet6si anomdlia miatti rijvidziirlatra 4 Volt, amikor13percalattcsokkent fesziilts6g V-r61 V-ra,bfu az a 6 sor6n40 perc alaft sem esettjelent6sen fea ellen6rz6m6r6sek pedig88 percalattcsiikkent fesziilts6g V-r6l a 4,5 sziilts6g, egyszer tanis6gaszerintnorm6liskciriilm60,2 V-ra. Az ellen6rz6 mdGsek csdkken feszlltsdg V-rol2.1 V-ra.Ala 4.5 nyekkozdrr draalarr dr ad6 tal6nos volt az a tapaszt^l^t,hogy az rij helyre ,,megdrkezett" h6m6rs6klete megemelkedett. liekvencidja ez6rt megv6ltozott, magasabb lett. Az utols6Ks6rletben miir nem egyszeriien zsebb6l, hanemegy iivegfal mdg6 tett zArt fadobozb6l tiinteftek el egy ad6t. A filmfelv6telen l6tni lehet,hogyaz ad6megemelkedik, majdathatol doboz a (egym6sikkis6rletfal6n,6seltrinik. doboziiresen A maradt. K6s6bb sorozatban) hasonl6 m6donment dt egy td.gy a szobafal6n.Titbb olyankis6rlet€t v6grehajtottak, a Ks6rletialanyoknak 6F is ahol egy latszatlan anyagba csomagolt filmnegativot kellett egyik helyrdl a m6sikaeljuttatniuk. a kis6rletek Btu voltak- teheta negasikeresek -, tivok eltrintek egyikhelyr6l6smegielentek mdsikon az etires az a sordnnem exponrl6dtak.Ez utiin arra voltak Kviincsiak, hogy az alanyokK tudnak-e apr6bb t6rgyakat peld6ul egy tdrb6t, ,,emelni" lezart a filmnegativkis doboz6b{il. Minden esetben dobozonkis lyukat a fri(ak, de a lyuknAl nagyobb tdrgyakat helyeztek benniik. els6 el Az kis€rletnel p6ldeul egy 1,5millim6terdtm6rdjri lyuk volt a filmdoboz tetej6n, egyoiyananyacsavan s kellelta dobozb6l eluvolitani,melynekbels65tm€r6je hdrommillim6tervolt. A Ks6rletet sikeresen v6g(A rehajtottdk. kis lyuka az6ftvolt sziikseg, men igy kdnnyebb a volt feladatot vdgrehajtani, kisebberiifeszit6sr ig6nyelr. R6szleges 6rny6kol6sesetenjobb eredm6nyek 6rhetdk el.) EzutAn nehezebb feladatkdvetkezett: ugyanilyendobozba gyuegy fasz.llat,egy trit 6s egy hirom millim6terescsavarthelyezrek, mindejelz6sselellirva, majd leragasztottiik dobozt,6s iut gyiket kiil6nleges a is jelzdssel littiik el, nehogy b6rki csalhasson. Ks6rlereredm6nyeA k6nt a csavareltr[nta dobozb6l,tdbb6nemis ral6lt6kmeg,a gyufaszil

IROIC TITOXZATOS

m6r 6s (t6rajtten) visz-ont bennemaradt a tii is. (Bzzelaz effektussal a nagy MrgyakNdmelykoreg€szen pszichokin6zisn6l taldlkoztunk. miatt ) A csap6ldrul asztal- tiirtek apr6 daraboka a bels6fesztilts€g nyomdna kutat6km& sejtett6k, kisdrletek 6s varokeltiin6se a redi6ad6s t€r mozgistnem a h6romdimenzi6s okiit, a rejtdlyes hogy a jelens6g ebbeaz de beliil kell keresni, nem kutattak nyfjtotta lehet6sEgeken kvarc- mecha6s Ezutdn kiserleteikel. hanem lovdbb folytattdk irdnyba, A nikus 6iikat kellett ,,itvinniiik" a kisirleti alanyoknak. sikereskis6ra k6s6st, kvarc6rik viszont 6r6k leteksor6na mechanikus nemmutattak bizonyit6 erejiiKs6rlet, Ez perces k6s6stjeleztek. nemteljesen n€hdny vett 6riik szerkezete volna ftszt a kis6rletmeft ha csak a mechaniLus hogy anyapk ben (azaznem lettek volna tokba zdrva),elkdpzelhet6. volna.6sakkor azokis k6snek. felmdsnesez6dott N6gy muslicatz6rtakegy iivegEt6tanyettet is Ks6rleteztek. Az edenybe. 6tvitelekkor is sikedilt,a muslicdkmindenbaj n6lktil a megisztdk Ks6rletet. be, bizonyosodott utin, mikormdrsomzatban A t6bbtucatkiserlet a kinai mdsutt, 6s hogy kisebbt6rgyakeltiinhetnek megjelenhetnek jutottak,hogyl6tezhet valamilyen kiil_ kutat6kana a kovetkeztet6sre s6 vil6& amir6lnincstudomdsunk. nem A jelens€g mint sejthet6 eBy6ltal6n ij. M6r ftgebbenis, hogy leirtak olyan megfigyel6seket. egyik helyen tijbb alkalommal Az eltrintegy tiirgy,majdegy mrsik helyenmegjelent. els6viszonymegfigyel6s ameriegy ktjriilmdnyek kitzdtt sztiletett lag elleniirz6tt aki Ildre professzort6l szdrmazik. leirta,ho9y leztut kai k6mikust6l, tiint k6t iivegcs6b6l m6donk€t kis plarinagoly6 el. Crookes alkaily jelens6grdl. els6 nevezhet6 Az lommal tud6sitotttelepofteci6nak megiefigyeltemeg,hogya kis6rletiszobeban esetben, Mrs. Foxnel Mrs. Fox mindk6tkez€t lent egy kis k€zicseng6, mikdzben Crookes azt fdl, fogta.A kisdrletet ekkorsiit6tben rartouik.Crookes jegyezte cjt percenkehogy hallotta. amint a cseng6 megjelenika szobiiban 6s resztijlmozog6ssze-vissza. Miutdnvildgossdg a cseng6t lett, meglaT6ved6sr6l s€mlehetett. sz6 mertCrookes eni6kezett liilta ir6asztal6n. hagyta 16,hogy a cseng6t kitnyvterszobeban a egy kdnyvitnndhiiny perccela kis6rletmegkezd6se el6tt. Miutdn megtaldlta cseng6t, a a kdnyvtirszobiba sietett l6tta, 6s hogyonnan val6ban eltiint. A miisik megfigyeles D. Home-mal D. kapcsolatos. Crookes A csal6d kir6ndulni ment,6segycsokorvadvidgothozotthaza, amit az - amitj6 vildgitds inasegy vAzAba A Ks6rletalkalmdval tett. mellett v6geztek aztvett6k €szre, hogya 30-40centimdter hosszi6gynevezettKnai fii hirtelen vildgitani kezdett, majdkiemelkedett tdbbivia 298

YOLT. NINCIIHOYILETT? ATELIPORIiCIO

rigkdzijl, azt6naz ^sztal lapjafel6 kdzeledettHome6s a vdzakozdtti 6tha6rt, felszin6hez nem6llt meg,hanem rdszen amikoraz asztal 6s rajta. keresztiilment Mindnydjan lat6k, hogyteljesen ladtaz asztalonis Egy6bkent az fekildtaz asztalon. k6zben Homekezemozdulatlanul Az mintegyf6l m6tenevolt a kez6t6l. a hely, ahola ndv6nyeltiint, v6konyr6s,de val6sziasztal fele kdzijttvolt ugyanegy nagyon k6t nttlen, hogy a virag ezena legfeljebb kdt millim6ter etmdr6jii rdsen voltak,ha itt mert bimb6ij6val vastagabbak haladtvolnakeresztiil. a de volna.Megvizsg6lt6k vir6got. semmihaladtvolnadt, megsdriilt s6 f6lenyomdst, il6stnemtaliltakrajta. ha_ nemCrookes, munklt ezen tercnazonban a A legielent6sebb Joiann Carl Friedrich killner venem kortiirsa, a ndmetcsillagesz, felgezte.Nev6hezfilzridik az 1. ebrenlethat6triikkiis optikai hatSs fedez€se is.

A ngj L Abra, llnerJedezte e.t a. optikaicsahjd'ist. kApen Atjuk, Jel a ryiAu.amos votutlak iveltek lennaEk mintha kutatesival. keriiltkapcsolatbaparajelens6gek a Ztllner vdletlenijl Kdt bar6tja meghivtaLipcsebeHenry Sladeismert amerikai,,m6diumot". Zillner ismerteCrookes Wallacemunkdit,megfigyel6seit, 6s hogy nem kivdnt de annyiralefoglalt6k sajdtcsillag6szati kutatilsai, meghivt6k els6beaz ezzela t€mdval foglalkozni. amikorbaratai De A hatdsdra meghivta Slademutat6ra, Zillner m6giselment. ldtottak A kifiilm6nyekkiizijtt v6gzett kis6rletekn6l et lakdsfta. j6 vil6gitSsi jelens6geit tapasztalel6szdr pszichokin6zis a r6szben ismertetett mer tdk, diirren€seket, reccsendseket, britorokmozg6s6t. egyik ilyen Az. alkalommal egy Sladeh6tamijgijtt lev6 dgy, melyetf6b6l k6sziilt spanyolfaltakart el, hirtelen megindult a fal mitgtl ds titbb mint f6l m6tert6vols6ga csrjszott Slade el. taldnm6sf€l m6tenedllt az 6gyt6l. Nemsokira,egy djabbkiserletsordnhatalmas csattaniist hallottak6s a massziv spanyolfal rdszre k6t eseftsz6tigy, hogydarabjai szerteis repiiltek. Zjllner ajelens6gekdl tuottkdnyv6ben kd ilbeliil5000 [2] kilopondra becsi.ili az er6t,ami szdtt6pte spanyolfalat. azt a

299

lf,lif,? T|TOI(ZATOS

es 6s Ennek^z esetnek mdgsok m6siknalis tanija volt Fechner a Wilhelmweber professzot, gdttingaiegyetemrdl(az ut6bbinakelektartjiik).Ujabbtanu voh a rromoskutaldsait mar napigis szdmon a Scheibner is, aki irSsban lipcsei egyetem matematika-professzora, a tdbbsziiris megerdsitette megfigyel6sekel kdmyezeis Slade Titbb nagyerejiipszichokin6zist megfigyeltek mozgaseL legalrbbhrami t€ben,mint p6lddulegy kis k6zicsengd egy kis n6vjegyel" t6vols6gra romm6teres ,,szaiadt tdltik a padl6n, kirtyatart6 asztalis mozognikezdetligy, hogy a mellette lev6 sz6ket hdtamdgdttvoltak.Ugyanekkor Slade nagyzajjalfellijke. Mindezek ami lev6 tevolsdgra kiinyvespolc, televolt neh6z a kitriilbeliilazonos cs6 megmozdult. Eltiintegyh6mdr6 alaki papirkdnyvekkel, h;nelen volt. Mindeniittkeami kez6ben is doboza arr6la palat6bler6t, Slade rest6k, seholnem tal6ltdk.Ndhiinyperc mflva egy koppan6ssal de Z;llner el6a Ekko! tal6lkozott azonban fjra megjelent pa!at6bl6n. jelens€g6vel. Weberprofesszor is megel6tt Slade sz& a telepoftdci6 volt, majd40mozdulatlan ^z az ism6ielte irdnyttielt6rit6s6t: eliiszdr mozgott. t6rt ujjaindl,s hossajideiger6sen 60'-os szdgben ki Slade azt amit Ezutdnmegismdtelte a harmonikaKs6rletet, D. D. Home a igy, 6 rendszeresen bemutatott; is megtudtaszdlaltatni harmonikdt mrsik oldaldnvoltak,aholsenkisem hogya billentyrika harmonika fel weber 6s Zillner Kviincsivolt, hogySlade tud-emdg6rt hozzd. megneki,amir6lel6zetesen nesezni vastifugyakat. kdtdtritadtak Egy hogy nem volt felmdgnesezve. Sladea kdt6ttit palat6bl6ellapitottdk, jrAra igy, tette 6s n6h6nyperc milva felmiignesezte hogy csak az hogykisebb vasdaraboegyikv6gelett mdgneses, az olyaner6sen, de elt6ritette-Iinyekat magdhozdntott 6s az ir6nytiit nagymdn6kben g€ben annak, semmiszokatlan nincsbenne, tal6nez az els6leir6sa de m6don anyagszerkezeti vdltozes hozhat6 l6tre. hagyparanormdl hogy Slade1877-ben 1879-ben €s tdbbszdr visszatdrt Lipcsdbe, Zdllner6s tdrsaikis6rleteiben r6sztvegyen. egyik ilyen alkalomAz j6 mellettl6nyeges 6s mal, 1879.mejus8-6n,nagyon megvil6gitds fontoskis6rletet v6geztek K6t darab44 cdntimdter el. hosszi,5-10 millim6tersz6les b6rb6lk6sziilthurkotkellettiisszekapcsolnia. Zilljelensdgeknekfiiikai hitnertmindigis 6rdekelte ezeknek furcsa a a pr6bdlt terc,ez6rtolyanKs6rleteket tervezni, melyekvalamilyen kulcsotadnak ajelens6g fizikejiinak megismer6s€hez. k€tziin b6rMivel hurokdsszekapcsol6sa t6rdimenzi6ban hdrom leheteden, a feladatot 6s Sladem6gissikeresen megoldotta, Zjllner igy it6ltemeg,hogy sejjelens6t6seigaz:t6bbmint hdromt6rdimenzi6 l6tezik6s a vizsgdlt gek ezzel az egy vagy tttbb plusz tdrdimenzi6val kapcsolatosak.

300

. VOLT, NINCSI flOVi LSTT? ATELIPORTiCI6

arr6l,hogy a Ks6rletfolyamdn mindighidegszdl Zillner besziimolt fiij uijai kijzittt, ugyanis v€gig kez€bentartotta Slademindk6t kez6t, &z6kelt. minden mozgdst azonnal A m6jus 5-ei kis6rletn6l,melyen Otto ron Hofrnan is r6szt vett, egy kisebb kiinyv tiint el 6szrevetbniita palatrbl66l, majd ndh6ny pefcmilva a mennyezet zuhant feliil vissza. mdjus6-6n 11 &a 15 A pedigZillner a kdvetkez6kdppen perckortdrt6ntkiildndsesemdnyeket irta le. ,,Mint mindig, ezittal is eg! nagt kdftyaasztalmelll hem Mellettiink egy mdsik kis, kiir alaki, birsalnnfdbtil kasziib Slade-del. kdrtyaasztalvolt, 77 cenimAternagas, 46 centinitur AtuArdj[ 6s 4,5 kiloSrammsily . Miuflin negfogtan Sladekezit Aselkezdtiika kisirkezdett,amit leteket,a kis kbr alaki asztallassi rezSisbe,remeSisbe efisddiitt. Aa asztalelmindketten hauirozottaniszleltiink. A remegds d6b, 6s becsiszotta nagyobbMrtyaasztal aLi ngy, hogl tuirom ldba kifel6,feldm fordult. Sem6 , semSladenem tudta" hogy mi leszezutdn. Eg, pelc is elmilt an6lkil, hogy bdrmi tarfint volna. ShAe tuita rufor&)lt, hog, egJ ceruzdt vegyenel6, s mire visszaforduh, nagy asztalalatt nuir semmisemvob.A kis asztaleltiint. A szobdban nuisutt sem taldltuk, holott egt fdl perccel azel6tt mie mind a kettenldxuk. tjru leiilttink a hirtyaasztal neII6. Sladekbzvetlennlme in iilt. Ol vagyhat percet vdnunk lgy cserulben, felfokozotthangulatban.Slade egyszercsak azt mondta,hogyfinyt ldt a leveg6ben. Bdr in ezittal sefi ldttam semmiL magis uglanoda n4zten, ahova Slade a fejA1.,el mutetotLEgaszidd aldtt keziinkaz asztalonnlugodot' ujjmk hegJe egyrulshoz Az asztalalatt miurin egyruismellettiiLiink ldbdm in. jobb ldbdt. Sladetijbbszdris megklrdezte, ArihtetteSlade hogyltitome a fdnyeket,de mindig nemmelvdlaszoltam. A.tdn, atnikor Sladea plafonfel6 nazett,hirtelen 4szrevettem, hogy a. eddig llithatatlan asztal tallin ndsf4l miter magossdeba egyik pilltnntnil a nulsikra , ftegjelent a szobdban - Idbaivalfelfeld zuhana kdrtJaasztalird6s nydba.Onklntelen l is tuitrakaptuk fejiinket, ho$, elkeiiljiik az iitkijjobbn5l, engernpedig balnll in egy olyan iitds, zlst, migis Slade-et hogt a fejen m4geEy6rAvalaz esetunin is erSsenflijt." Zillner igy 6rt6kelte Ks6rleteket, a hogyazokigazolj6k mdgegy t6rdimenzi6 l6tdt,s hogyhipot6zis6t €llen6rizze. ri.jabb kis€rlerek tervezds6be fogott.Egy keresked6t6l tengerikagyl6r k6t vds6rolr. naA gyobb43 millim6ter 6tm6(ijii volt, mig a kisebb32 millim6rer, a igy nagyobbal lehetett le takamia kisebber. kagyl6kat A Zillner nyitort fel6vellefeldforditvaaz asztal kdzepdre helyezte, 6lland6an s figyelte 6ket.A Ks6rletmegkezddse kb. egyperccel kisebbik utdn a kagyl6az asztal alii, Sladepalatdblajiira esett. Amikor Zijllner felvettea kagl-

101

TtTot(z{Tos [Rol(?

egyikbarilti6l6t, majdnem eldobta, olyanfon6 volt. Azonnal6tadta hogy meleg. Eml€kezziink a nak.aki meger6sitette, a kagyl6nagyon emelkedett kinai kutat6krildi6skis6rleteire! is rnnak a t6rgynak Ot! amelyik teleport6ci6ban r6szt. vett mega homerseklete,

2. ibr^- Zt nel szobtijAtnk kipe, ebirben a nagys.ogletes leirryaasztaL nellettea kis,k alaki asztalka. Egy fjabb kis6rletben, m6jLrs esteh6t6rakor, lemen6 f6nap 9-6n a ny6ben Slade friziittfel k6t kiilijnbitz6, tdbbminl l0 cenb6lhurokax tim6ter 5tm6r6j[fakarikrt, majda b6l k6tv6g6t cjsszecsom6zta, 6sszopecs6tviasszal kdsa szerint ledntve saj6tpecs6tj6vel leziirta. Hamarosan 6gdk6n szagrtlehetett drezni asztal az al6l.Nemsokira koppan6 hangokathallottak kis kdr alaki asztal a fel6l.Olyanhangok voltakezek, amikor fa iit6dik finak. Ezuti{nnemsokifua veu6k6szre,hogy a n6^zt gyririiteljesen hiny perccel azel<itt a hurkon m6g 16g6 f6b6lk6sztilt k6t drintetlen 6llapotban kis asztal a ldbdra kerijlt.A b6lrek6t lazacsom6 (A fon6dott a huroks6rteden 6s maradt. kis asztal r6hurkol6dott a faka rikrkkala 3. ,br6n1dthat6. rajzegyf6nyk6pr6l A k6szijlt.) b6l ugyan A mdgnemszaladt deegykis feh€res el, foltottaldltak ra.ita. Ugyanilyen fehef folrnr tehererr eloidelnr. erosen hd felmelegrieuek. Zollnera hasonl6 esetek sor6tlitva ana a kiivetkeztet6sre iutott, jelens6g, hogyvalamilyen mdgneses indukci6s vagyiirv6nyiramhevithette a tdrgyakat. fdl Val6szinri, hogynemjert messze igazsSg az t6l. melt mdrl6thattuk, hogya tiirgyak tulajdons6gai. struktfr:ija megveltozik, szigetel6k elektromos vezet6v6 v6lhatnak, m6gneses er6s re+Zijlltrct d.A hds.ndlta a. dllati beL?t, nert .t nem kbn]/o,ii eh,dgnL sent .s.reretktliil (iss.eragasatani, tni]nteE\ k itildarabot.

302

NINCSI IIOYA LETT? ATILEPORTACIO VOLT.

akfu igy rek is kelerkezhetnek. azdrv6nydram-veszlesdg f6b6lk6sziilt m6gne I ha is tdrgyak felmeleged6s6tel6id6zheti. ebben kiilbnleges mozograk, ses tdrben TiRDtMENZ|0 Z0TLNER NEGITDrK risA talen elvi vagymagasabb terdimenzi6k lehet6s6g6t el6sziir A negyedik, vetette A matematiL.usok fdl. angolfiloz6fus HenryMore (1614-1687) bebizonyitotvolt Aug st M(tbius182?-ben is sz6mrra 6rdekes a t6ft\a. trrgyat 6t lehetforditanitiikitrkdp6v6, ta, hogymindenhrromdimenzi6s (Egy6rap6ldiiul visszafel6j6rnegforditjuk. t6rben han6gydimenzi6s

neg. 3. 6bra. A faktnkik elrinneka bexitl hutokhjL6sa kisasral I'ibdnjelentek

303

TITOIZATOS IR6r?

irt nz e )tin.) Gusta,Fechr?er l84&ban 6ftekez6st a lipcseiegyetemen is a Miifi nigJdimenai4s tlrz cimmel.De a filoz6fia szdmera hasznosnak tr.int a k6rd6s,vajon mi6ft csak h6rom drz6kelhet6t6rdirnenzi6 van? Slade-delkapcsolatban Ztllner el6tt m5r von Hellenbachfelvemivel tette a legal6bbmdg egy t6rdimenzi6l6t6nek sziiks6gess6g6t, amikor egy kdnyv nyomtdbb alfalommalis l6tott olyan kis6rletek€t, csillir 6g6ikdztilesett Ez minden le. talanul ehiint,majda mennyezeti esetben ism6tl6diitt,hogy Sladekezeaz asztalalatt volt, mikdzben dgy a a ktinyvmindigfeliilrdl esettle. Slade mozdulatlanul nemcsak iilt, kezdt,hanema l6b6t is figyeltek, de az semmozgott.Von Hellenbach ezertjutott arra a kdvetkeztetdsre, hogy hdrom terdimenzi6ban az ez kell esemdny j6tsz6dhat legaldbb nem le: megegy {jabb l6rdimenzi6 6s 6jra aihoz,hogyegyt6rgyeltiinj6n, mdshol megielenhessen. voltaka kisdrletitapasztaZ6llner sz6m6ra rendkivtilmeglep6ek latok,6s nekilStott, hogy mindentiisszegyiijtscin, a t6r struktiamit addig mdr megisr6jdval,fel€pit6s6vel kapcsolatosan tudomany a Riemannra, nevesmatematikusra a hivatkozott. aki mert. Zdllner a irta: ,,Ha eB! egy geometrit6l sz6l6 munkdjdban kdvetkez6ket olyan jelensas fordul et6, ani fogalmainkba belefir 6s vdrhat6an megtdfiAnik,akkor a gyakorlat meger6siti bi.almunkat az elmdletben. Ha azonban yalami ydratlan, val6szinitlcn vagy ehnileteink szerintlehetetlen tiirtdnik,akkoraz afeladatunk. hog eztazelmdlejavitdsa a vairutlan tet megvdltoztassuk. elmAbtek rentlszerdnek Az megftgyelAseket magdba is fogadja. A termaszetr6lkialakitott fogal' maink ezzela m6dszerreleEyretatk4letesebbek Iesznek,isnereteink egyremilyebbre hatolnak." Ilyengondolatok adtak Zillnemek bdtorit6st negyedik a tdrdimenyizsgtrlta zi6 l6t6nek elfogad6sehoz. El6szcjr azt meg, hogy lehet-e csom6t kaitnilez6rthuroka hrirom t€rdimenzi6ban MiutSnezt a k6rddstk6t, h6rom6s n6S/ t6rdimenzidban megvizsg6lta, a kdvetara jutott, hogyezt a feladatot keztetdsrc csakn6gyt6rdim€nzi6ban lehet megoldani. amikorSlade Igy ilyen huroka csomdtk6t, val6sziniileg n6gyt€rdimenzi6s hatiist alkalmaz. az elk6pzelesr Ezt Gauss, kibni.. Euler6.sVandennotude munkdssdgira alapozta. heromt6rdimenzi6 A l6teaz ember 6rz6kszerveivel €z6ke1t t6ny,de ha olyanjelens6get ra, pasztalunk, amely csak n6gy dimenzi6ban magyar6zhat6, akkor a rnegfigyelds puszta t6nyeelegend6 ahhoz, hogy ezt a feltev6st elfogadjuk. Kijnyv6ben l2l Tiillner Kantot ldezi, aki igy ir: ,,Ha lehe$A ges njabb drditnen ili a t4rben,okkor nagyon yal6s.inli, hogy Isten ralahol mdr egalkotta,mivel az 6 mwkdja mindensxlpsdgetds vdl, " to.atosstigottartaltnaa,ani egydltalin elklpzelhet6.

304

YOLT. NINCS! HOVA LETI?- ATELIPORTACIO

Zillner kiiliinbiiz6 Ks6rleteivel dllard6an ana tdrekedett, hogy k6r egy ijabb t6rdimenzi6 l6tezes€t igazolja. Egy alkalommal alakl papirdobozba egy f6mp6nztrakott, majd a dobozt leragasztotta. Egy helyem6sik,n6gyzetes alaprajzfpapirdobozba kisebbf6mp6nzt ket zen,s ezt a dobozt lez6,rt^$gszt6sz is lagg l.1878. m6jus5-6nd6jelenlet€benkeriilt sor arra a Ksdrletludn n6gy 6.a.korvon Hoffman re, ahol Slade-nekaz asztalk'zgp€re helyezettlez6,rtpapirdobozokaz tette, b6l kelletteltevolitania 6rm6ker. az Slade egyikkez6t asztalra mesikat a palatrblrval az ^sztal ale. Slade meredtenn€zett a szoba egyiksa*6ba.Aztdnhalkan mondta, azt hogyegydtdst6saz 1876-os 6vszemot htja. Senkinem6rtette,hogy ez mi lehet. Ezudn nemsok4ra halloftdk, hogyegy kem6ny tirgy a palatdbldra - a trbla vdltoesik jobb kez6ben az asztal zatlanul volt Slade alatt.Amikor a palatdbldt kihizta az asztal p6nz6rme rajta,melyet1876volt al6l,egydtmerkes ban vertek.A szbgletes dobozbanlev6 k6t p6nzdrm€t nem tudta elt6volitani,de azt megmondta, hogy az egyik tizpfenniges 1876-ban 6s k€sziilt,a mdsik k6tpfenniges 1875-ben 6s vert6k.Slade'nek teh6t clairvoyance k6pessdgei voltak.(Zjllner v6lemdnye szerint is csak ez a negyedik t6rdimenzi6segits6gdvel lerczheL)Tjillr.er idezi Andrew Jackson Davis, amerikai,,clairvoyant" szavait, hipnotikus aki Sllapotban a kdvetkez6ketmondta: ,,,4 ldttjteren mind jobban b6v h. PontosanLittum eg, hdzfalait. El4szbrnagyonsdit yob, de hamarosan kivihigosodottds mindendtllitsz6 leu. Iittan, hogy mi van a faIAkonbeliil, ldttam a szobdban embereket. a bitorokat. A szomaz s " szidos fuizakbais behittam. Zillner kis6 eti 6s elrn€letilehetds6gei term6szetesen l6phett6k nem tril koratudomenyos kereieit. Hi6bais folytatouvolnaszil6rdtesr-fizikai megfigyel6seket, a fizika m6gnem tartottott, hogyezekercdm6ny6b6l brrmilyenhaszn6lhat6 kcjvetkeztet6st vonjonle. Zillner tapasztalatai, Ks6rletei utanelkdtelezte magdt tijabbt6rdimenzi6 az lehet6s6ge mellett, ezzelviszont koll€gdi haragj6t vontamag6ra. Ztllner meskis6rleti szem6lyeklel v€gzen is Ksdrleteket. Ezek6l 6jabbkiinyvetatart imi, de 1882-ben,48 6veskoi4ban hirrelen roszszullett 6smeghalt. Zjllner elm€let€r6l irt egyikkollegeja. igy Scria, parclli, Camtlle Flammarionnak:,,Ez a leg4rdekesebb, leSzseni6lisabbdolog, amit elkdpzelhetiink. Te1ridja s.eint a midiumi jelensAgek elvesztenAk mitztik s titokzatossdgkat, ds a kbzijnsdges fizika 6s teri)letdheztartoznd ak. SzerzdjijkG%IiIeils Newton melJiaioli|ia Ezeka mondatok kulcsoradhatnak ahhoz, hogy megdftiik a k6s6bbtijrt6nteket. kijelenr6sek E miaft a spiritiszdk6s a rud6sokis

305

DR6{? TITO('ZATOS

Ehhez m6gaz is hozzdjdrult. zijllner feltev6s6t. elutasitottek mereven jelensdgeit vizsgil6bizottsig csal6snak egy munkdssdgdt, hogySlade (melyet Henry Scheybert-bizottsrig nyilvdnitotta.Az dgynevezert alapitott) megvizsgdlta philadelphiai spiritiszta Scheybert. gazdag egy sohasem min6sitette. Slade csalisnak tev6kenys6gdt Slade{.6s eg6sz mindenkitol adtafej6t6s szegenyen, Iv6snak heverte ezta csapdst. ki utin, 1886-ban Fullerton,abielhagyatottan meg.Ziillnerhaldla halt 6s N6metorszegba,egyut6lagos egyiktagtaelutazott ,,vizsgr4zottsdg hogy6riilt 6s vak volt. A bizoftag velat'-tal Zdllnerdl aztallitotta, volt elhinni valakir6l,hogy maradtfdnn, hiszenkijnnyebb lem6nye elfogadni. 6riilt,mint az el6bbleirt eredm6nyeket azonban n6havanlehet6s6g A term6szettudomiinyban ,,perLljrafelgyakran vEgzett ki. emliti. hogya Tomczykkal v6telre". Ochorowicz A megielentek tdrgyak. kdvetkesordntbbbsz6. eltiintek. is s6rletek z6ket itja: ,,Vdratlanul tijbb tdr$' jelent neq a fdldszinti s.obdba a fdlon keresztiil: eg! maroknyi htj esett az asztalra; egyfdm pecsdt egy nyorui keriilt a zsebembe; darub kokszugrott fel4nk a l<il1'htit6l 'nint hdrotn miter tdvolsdgnil; a nagJflli6ra a falon kinyib 6s tiibb meg.ilh; eg, elektrcmoscseng' dr6tjai nlzkjdni kezdtukAsa csen86 megszjlah stb. Az okok Asa febitelek lrdckeltek. Ke|esebbielensa get, de riszletesebben megfigJelnL Arra kdrtemezlrt TomszerctuAk " cztkot, hog),folytassaaz dltalamjavasoh ktslrleteket. Ochorowicznak, Tomczykegy izben megpdb6ltaelmagyar6zni tigyak. Szerinte ezek az hogymi6rtmelegek ily m6donmeg€rkezett et hatolnak vagy v6konyr€seken 6t, csLisznak igy, hogy egymiison majd mint a giizok. Zjllner Ks6rle ijsszehiiz6dnak. ijra kit6gulnak, egy az WiLIiam Buttonts,6saz 1930-as evekben teit ismerte amerikai megpr6b6lta megism€telbostonim€diummal. bizonyos Margeryvel is el, tetni.MargeryolyanKsdrleteket sikenelv6gzett ami Slade-nek nem sikeriilt,p6lddula k6t f6b6l kdsziiltgyiirii 6sszekapcsolesat. A gyiiri\ket Sir Oliver ltdgc k6szitetteAngliSban,az egyiket feny6f6tikfeb6l. Miutdna gyiiriikelkdszijltek, lef6nyk6peztette b6l, a mdsikat gyridket sikeriiltiisz€s elktildte Bostonba. egyikkis&letsor6n Az a (iivegdobozban szekapcsolni mutogattdk ldtogat6knak). a Titbb hasonl6gyiiriit is dsszekapcsoltak, s ekcjzben kiiliinf6lefurcsasdgokat figyeltekmeg.El6fordult, hogya gyririiket minthamegriigtrk volna, pedig szinte nagyobb darabok hidnyoztak bel6liik;m6s alkalommal fridszporr6omlottak.vagy reped6sek keletkeztek rajtDk.€s el6bbut6bbszdtestek. (akinekkutat6sair6l beszSmolAz ijabb kisdrletekn6l Hasted mdr tunk a ,,f6mlajlitdssal" kapcsolatos fejezetben) azokkal fiatalokkal a

306

VOLT. NINCS! HOI'A LETT? ATII,XPORTACIO

v6gzett voltak a fdmhajlimegfigyel€seket, ugyancsak akik kdpesek t6sra.Az egyik 13 6vesfiival tttbbszdr el6fordult. hogy kdzvetlen kijmyezel6ben apr6bbldrgyaktiintek el 6s jelentek meg hirtelen. Ez6rt Hasledegy ragaszt6szalaggal dsszeer6sirctt miianyag tojiisba haromdarab f6rnloistelyt helyezett, arrak6flea firit. hogypr6brilja €s meg onnankijuttatnia kristiilyokat. N6h6nyperc mrilva rniir hiiiba riiztiika tojdst, hangsemhaliatszot!. Amikor felnyiabb6lsemmilyen tottik, azrvett6k6szre. hogya k6t kistily eltLint. harmadik maa ott radt egy eddigseholnem volt egyfontos t6rsas6giiban. bankjegy Ez meg,hogyriiogatitskdzben csdrdgjdn kristnlya ut6bbiakadiilyozta Hasted dszrevette, is hogyaz djra megielend tiirgyakkiss6melegek, ktiriilbeliil45 "C-osak. tapasztalla, mint az el6z6 Ks6rleUgyanazt tekben m6rm6sok is. Mig a pszichokin6zisre sokan, telepo(eci6ra a csaknagyon kevesenk6pesek. Ilyenkormindigfelmerijlaz a gyanli. hogyazeg6sz nem miis,mint iigyestriikk,csaliis. minden Biir egyes eddigismertetett teleport6ci6s Ks6rletsorozat ajelensdg mellettsz6l.m6gisfelmeriil l6te a k6rd6s, hogyvajoncsak6l6l6nyek tudjdk-e a jelens6get ezt el6elli jelens6g k6pes tani?6gy trinik,hogy6lettelen term6szeli is teleportrci6t el6id6zni, ez ism6ta gajmbvill6m. s A c6MB\,rLL,{r.{MAr roPcsol{T vAr6 Egy teleportdci6val foglalkoz6magyarmegfigyel6s-gyijjtem6nyben titbb eset is szerepel,amikor giimbvill6m vdgez teleportdci6t: Budapesten, As.6diit 10. szdmi dp letben,egy keraa ,,1953-ban tes,fdldszinti lakdsbanlaktunk. En nJdri afiatar utrjn, anikor na$,mamAmrnal hieomtnala szobdban As ohJastw*, nyitottablaa kon dt si )it6 hangSal bevig6dott helyirAgbe gdmbyilldm a a eC!" ts nentAn taldn ndsfdl mlter nagassdgbankdfie foryott. NAhd.nj Jbl pillanat nilya kiesettbel4leegy taldn 10-15cetuim4tur (tmAfijii, gbmbalakd,szurokfekete A kd a konnektor sina, de nemteljesen k6. mellettesettle. A |illanyyezetak el6gett, nem\)obdram a lakdsbatu. A kdvethossziideigt;riztiik." Egy mdsik,hasonl6 eset ,Taldnfll 6ft,1ja mib el a nydri zrlpor, ragyogriansiitiitt a nap. Ti.Aws lehettem,az iskoldb6l mentemhaza. Hirtelen velem szetnbenaz &rcom magassdgdban megpillantotanl eg feliilr6l jd.)6, tenkzlabda nagysdgi, vildgospiros gaitnbttt.EIAB lassaneresakedett a derekamig- hdtamniigdtt megkeriih,majd a le A tdlen jobbra lev6 drokba guruh. Az drok aljdn egyssriien eb nt, nem is sistergett.Abban a pillanatban legaldbb hiironvdddtnyi vi7

307

lR6I(? nTo[zr1os az zidub nim. Szerintem Agb6I,de nagyidb6lazona kbrdn beliil, ahol kdfuejirt ez a gljmb. Nem es'1esex,mert hfuhol sehol se wlt riz. akik ldtttik az esetet KArdez' Ezutdnodajijttek houdm az asszottyok, meqtiirdbek." bajom,6s tAk,hogynemtdrt4nt-e vdlyogfaldt 1955-ben, munkisszdll6 egy alkalommal, Egy-masik fijrta ki a gatmbvifl6m,fiajd az ablakl,trhoz leb€gett, 6s eltiintette nyomotnemtaldltak 6g6si, vagys6rul6si fgy, hogysemmilyen giimbvill6mkifijrta a falat' a Egy i987-esp6ldaregy lakdsban n6Abbana szobaban a elolvasztotta vezetdkeket. majdfelrobbanva 6s foly6iratok papirokpillahagyott hdnyperccel ezel6ttaz asztalon nyom vagys6riil6si semmif6le 6g6si Az natokalatteltrlntek. asztalon hamut semtaleltak. nemmaradt. hasonl6 eset egy salg6taidnilatdsbanis val6sziniileg 1988-bar jdtsz6dottle. Zivatar idejdn a lefijggiinyiizdtt konyhib6l hinelen Noha A tele hallatszott. helyisdg lett apr6iivegszilankokkal. csattan6s iivegtirgynem tdrt el, a konyhdban sem az ablak,sem mdsmilyen mdgis legal4bbf6l kilogramm apr6 iiveF6rmeldk boitotta a mosoel6tt volt, a konyhaablak ill6 gar6t6sa padl6tis. A lakSs emeleten az els6rgultak. dg6n levelek a teljesen fa ndhSny gyiijteesetaz€rtkeriilt be a magyarmegfigyeldsek Ez a n6hdny nemh6rom,hanem hogy m6ny€be, mertval6szinLisithetd, ajelens6g eselkiin6gyt€rdimenzi6n alapszik legalebb [3,4]. A fenti ndhdny biSokkalmeggy6z6bb l6nleges, nem gyakori,de elgondolkodtat6. figyelt6k zonyit6k a teleportdci6 mellett, hogy tiibb ezer esetben idiiben,vagyIez6rt t€rbenkeletmeg,hogya gitmbviu6m napf6nyes l6that6 n6lkiil. A rombol6ok el6zm6ny, kezik hinelen.mindenf6le hogy jelent6s.akdr tiibb milli6 joule sokb6l az is kiszAmolhat6, dr6tok 6s energi6tadhat le. A falakb6l kirobbantott elolvasztott pedig az, hogy tobb coulombnagys6grendt tdlt€smennyis€g6b6l kinek kell a giimbvillemb6l kijitnnie.Ezekb6la megfigyet6sekb6l nem irhat6 le, mert derul, hogy a jelens€ghd.omtdrdimenzi6ban tdrv6nyeknem teljesiiln€nek. Legalibb egy akkor a megmaraddsi viszontezek a litsz6lagosellenF djabbt6rdimenzi6 bevezetds6vel jelens6g egyszerrien meg6rthet6 monddsok feloldhat6ak, az eg€sz 6s ideig az iisszegyfijt6tt megfigyel6Nem v6letlen,hogy hosszri {41. nemis l€sekellen6re olyankutat6akadt,aki szerintajelens6g sok vannak tezik, hiszenidls6gosan bizarr 6s szokaflan tulajdons6gai ugyanigy, mint az eddig tdrgyalt parajelens6geknek. Ldthatjuk, hogynemv6letleni.il iitktjziittakad6lyokba 26llner 6s Crcokes munkreja. Abban az id6benszintesemmitnem tudott mondania tudomdnya tdr 6sid6 k6rd6seir6l. mit tudunkma? De

308

VOLT, NINCSI IIOYA LBTTI. ATELEPO(IACIO

ATfR, DTMENZTO A fs KdwrrffzM6N\TI t€rdimenzi6 6smi6rt van csak hii.mat tapaszAz a kdrd6s, hdny hogy
de foglalkoztat6 k6rddse tudoa talunk,ha nemis kdzponti, sokakat A m'nynak. Henri Poincarl. a hires matematikus tudomd y irtike es VdBt6gondolatokcimij kdnyveibenbehat6an foglalkozik e trrggyal. A fiil ivjfataival kapcsolatban, melyekh6romegymesra mer6leges p6ldai igy ir ,,DeCyonszerint htuon ffAlkdr a siloaemldkeztetnek, janrydr egJetlen benniinketa alakn) egyensntyoz' felndata a., hogJr tir hdromdimenzi4s vohdrafgtelmeatessen.A japdn egereknek csupdn kit ilyenfiiljdtutuk van; vahjszinii,hogy ezekaz dllatkdk csak a ftr kAtdimenzi6jdtirzAkelik. Ezt iqenf rcsa ruidon adjdk tudtunkra: kijrbedllmk, s mindegyikik az el6tte dll6 egir farka al6 nyomja az gyorsanforogni kezdenek. orhit, 6s ie! elheb,ezketlve Megfigyeltik a.t is, hog! ezekaz dLl.ttoknemkdpe:ekkiverg&lni eg felhajtott peremfitdlcdb'l." A probl6mafizikai oldafival P. EhrenJbst n6'I,etsziimazasrikutatd mafoglalkozott el6szdr 1910-es az 6vekvdgdn[5, 6]. (A k6rd6srdl gyar nyelven [7] ad bdvebbtdjdkoztat6st.) Erdekl6d€se kiiz6ppontj6ban az a k6rd6s hogymi6n hiromdimenzi6s lethat6 6llt. a vilegegyevagytiibbtem,6s milyentulajdonsegai lenn€nek enn6lkevesebb, az vildgnak, milyen lenneott a fizika?O vette6szreel6dimenzi6jd s terekhez meghat6rozott fizikai szdr,hogy bizonyos dimenzj6sz6mrj tulajdonsrgok tartoznak, tehdtugyanazon elemi reszecsk€k mrskdnt viselkednek k6F, herom-,vagy a ndgydimenzi6s a t€rben.Az els6 k6rdds, amit r6szletesen megvizsgdlt, gravitdci6s 6s a bolyg6a er6 mozgds volt. Stabilit6si vizsgelataival hogy bebizonyitotta, glavitdci6s t6rbenstabilmozges csakh6romt€rdimenzi6ban l€tezhet. Enn6l p6lydk kevesebb vagytitbbt€rdimenzi6 esetdn mindenk€ppen instabil jijnnek l6tle. Bz az6rt6rdekes szdmunka, mert a telepon6ci6 azt is bizonyitotta. hogya tdrgyak hosszabb-$videbb utdnvisszaternek id6 a hdromdimenzi6s t6rbe. Val6szinilleg a stabili6siok is magyar6zez za,hogya targyak nemmaradhatnak ,,kinn"a pluszdimenzi6ban. A mesikI6nyeges kdrd6s, amit megvizsgiilt, hogy l6tezheFe stabil m6don anyag(atomok6s moiekulik) a hiiromdimenzi6s t6ren kiviil? V6lasza eziittalis egy6rtelmiien elutasit6: atomok, molekul6k neml€tezhetnek semegy-. k6t-,sem n6gy-, stb.dimenzi6s dF r6rben. ilyen Az anyagugyanisminden€setben ;ffraril lenne.Ha egy anyagvalamilyen m6donttjbb, mint hfuomt6rdimenzi6s fomdjiv6 alakrl at, akkor ezt a tulajdonsSg6t 6rizhetimeg sokiig, viszonylag nem riivid,idon beliil yisszake ftmie eredetiiillapotaba. gyakorlatban pontosan A ezzela. tulajdonseggal taliilkoztunk tdbbsz6r Az ily m6donmegviiltozott is.

309

TITOXZ{TOS ER6(?

vagyahhoz kdzeliszil6rds6gi. visszaszerzi eredeti. az hamarcsan anyag migneses tulajdons6gait. stb. vezet6k6pess6gi, elekromos vdlaszt, hogy milyen is lenne persze nemarraketesell Ehrenfest hiszenene m6g n6gy t6rdimenzi6ban, n6melyanyagtulajdonsaga Rdszben az6rt.men a feladatelm6ma semtudnasenkivelaszolni. (kvantumtechnika legalSbbn6gy t6rdimenzi6ban) leri megoldasa j eseteke, tdkdletes nagygondokatelentene mdgegyszerii rendkiviil 6sr6cshibdkis, a szennyez6d6sekkel krist6lyokra hiszen val6sdgos. n6gy-,de az ismerth6elm6letitudesunk nemhogy kal teli anyagndl esetekeis el€gtelen m6g, s az eddig ijsszegyiilt ma romdimenzi6s gyakorlatitapasztalatok ahhoz,hogy az elm6leti nem elegend6ek munkija viszontaz6rtjekutat6sthatdkorryan segitsdk. Ehrenfest m6r lent5s,mert megmutatra, hogy az agyagtulajdons6gai akkor is let6meka h6romdimenzi6s megvdltoznak, az atomokelektronjai ha pdlyaral6pnekit. Kdvetkep5Jydk6l,6s n6gy-,att-stb. dimenzi6s z6sk6ppen nincssziiks6g ana, hogy p6ld5ula kist6lyrecsD6gyt6rm5r dimenzi6s legyen,a furcsa,ij tulajdonsdgok az elekronpiily6k megviltozds6val megtelennek. L6tjuk tehdt,hogy anyagivil6gunk nemvelettenijl h6romt6rdimenzi6s. haez valamilyen 6s okb6l megelvi gondot vrlrozik, csakr6vid ideig tarthat. jelentj az alapvet6 Ez p6ld6ul hiszen egy ,,megpuhitott" f6mlargyat a kisdrletez6s sz6mera, ideigvizsgalni. nemlehettetsz6leges azt hogy vajon milyen lenneharomndl tdbb Ehrenfest is kutatta, hogy az a dimenzioban elekoomos hdgn.s.. Ier. EsTrevetre. az .r rcndkiviil egyszei €set,ami h6romt6rdimenzi6ban el651l(vagyis mind a m6gneses, mind az elektromos t€rnekhiirom komponense furcsa(6s van),nem igaza tdbbi tdrdimenzi6ra. Sziimunkaegdszen hogy p6lddul ndgy t6rdimenzi6 eset6n elekftoaz nem szeml6letes), van, mosternekugyann6gykomponense de a mAgneses t6mekm6r jelent6s6get enhat,€snemtudjuk,hogymilyenfizikai 6rtelmet, kell nek tulajdonitani. Ez6rtm5r a legegyszerribb esetben jelent6s is akad6lyokba iitkdziinka hdromdimenzi6s elhagy6sakor, a tiibb dit6r ha menzi6ban 6rvenyes fizik6tkeressiik. Ehrenfest vizsg6lta hullamterjed6st tetsz6leges a is tdrdimenzi6sz,m eset6n. Felhivtaa figyelmetarra,hogy csakegy 6s hdromdimenzi6ban terjednek hullamoktorzitasmentesen, tdrdimenzia miis 6kbanmindenkeppen torzulnak. Negyt6rdimenzi6banhullemterjea p6lddullez6rtf6mdobozzal ddstpersze h6romdimenzi6s akad6llyal, nemlehetmegakadilyozni, az ily m6donterjed6hulldmmindende k6ppen torzultlesz-(Nem lehetetlen, hogy ezzela p6ldivai talelkozunka telep6tirinSl, az dtadott ahol vagy,tvett informdci6 valamilyen 310

NINCST I,TTTI- ATEI,IPORTIKI6 HOV,{ VOLT,

m6donszintemindigeltorzul,de ldthartuk is, hogy leziirtterek azt jelentenek nem akaddlyt teied6sitj6ban.)Egy ijabb erdekes a lehet6s6get felvet a hAromndl is tdbb t6rdimenzi6 l6te:6s ez az id6vel kapcsolatos. ijabb t6rdimenzi6k id6revonatkoz6 Az az fogalmainkat is kildgitj6k.Ez arrafigyelmeztet, hogyaz inform6ci6k. elekrom6gneses rezg6sek mds,szdmunkla m6gismeretlen ma m6donis terjedhetnek, teh6ta prekognici6s kis6rletek mdgiilt val6sfizikai tartalom jelenhetmqg. (Sajnos ezeka k6rd6sek matematika n6lkiil nem t6rgyalhat6k szakszeriien. Ennek a k€rd6skdmek tdbb vonatkoz6sa is szerepel [7]-ben.) a Ehresfest felvet6sei annyira ijszeriiekvoltak,hogy kortiirsai nem vettekr6la tudomAst. is nagyon Ehrenfest; ahogya Nobel-dijas orcsz trd6s,Pjotr Kapia ilja, kivdl6kutat6volt, pontos rcndKvijl loiti 6s kus 6szj6r6sf. Mindig 6szrevette legkisebb a hib6t vagy ellentmond6s..Kritik6jaolyantendkeny volt, hogyEinstein6s Bohr is ellrrazott hozz6.Bizony6ra kdtikus szeml6lete vezette hogy rqegk6rlli, (csak)a t6r?Sajnos, dezze, mi6ft hdromdimenzi6s mindezek ellen6re a maga teljess€g6ben 6 semismerte a probl6ma fel rendkiviilifontosjelent6s6g6t mostan6ban sdgdt. Munk6j dnak csak kezdikfelismemi. Az 1920-as dvekben Ehrenfest munkdidt6l ftiggetleniiligen 16nyeges fizikai felfedez6sre keriilt sor ugyancsak N6metorszdgban, amelyekkora fizika legfontosabb miihely6nek sz6mitott. Egy fiatal kDtar6, Theodor Kaluz46szrevette, hogy ha njabbtdrdimenzi6t vezetiinkbe, akkor a gravit6ci6 az elektmm6gnesess6g tenzor6s egy egyenletrendszerbe s m6donkezelh€t6 El.,gyffhat6", egys6ges {81. kdpzel6seit, cikk6i elkiildteAlbert Einsteinnek aki eleintenem is, lelkesedett dtlet6rt, az n6hdny milva azonban 6v m6r magais 6rdekesnek figyelemre 6s m6lt6nak tafiotta.Az ijabb tdrdimenzi6k bevezet6s6t kes6bb egy m6sikn6metfizikus, OscdrK/eia rovdbbfejlesztetterigy. hogy a kvantummechanika a relativitiiselmdlet 6s egyesit6s6t lehet6v6 is tegye.Sz6muloa azonban volt a legnaaz gyobbgond,hogyha van rijabbt€rdimenzi6, akkoraz rni6ftnemlatszik?Ugy trinik, hogy nem ismert6kvagynem isme 6k fel Ehrenfest munk6jat6s a stabilit6s l6nyegdt. Ehrenfest sze nt ugyanisaz anyagcsakh6romtdrdimenzi6ban stabil.Ebbenaz esetben sem fel meriilhet, hogy ldtnunkkellenea tdbbi t6rdimenzi6r! Mivel semmilyen anyagsincsbenne, nincsmit l6tni. Ez a tdkdletesnek igy tiin6 stabilit6s megmagyar6zzar is, hogy midrr l6rjukh6romt€rdimenaz zi6snaka vil6got.A Kaluza-6s Klein,modellek azonban rcndkivill kis gdrbiilts€gii, ijabb tdrdimenzi6 fogalmdrvezerikbe annakmagyardzatSra, mi6rtnem€rz6kelher6rdbbit6rdimenzi6. hogy a

3ll

IITOf,ZrTO! ER6r?

probl6miikkal kellettrneg6s Mivel jelent6sgyakorlati szdmitSsi elfelejtette fia is kiizdeni, Kaluza6s Klein elkdpzel6seit 6vtizedeke zika. Az 1960-as6vekt6l kezdveazonbanez a t6ma is reneszinszdt 6li, 6jabb 6s rijabb modellek sziiletnek,melyek lehettiv6tenn6k mir hanemaz az6tafelfedenemcsak gravitdci66s elektromSgnesess6g, a olyanmoegyesit6s6t Ma mdr sz6mos is. zett fjabb kdlcsijnhat6sok l6tdvel dell van, ami dt, hat vagy ak& tdbb minl hfsz t6rdimenzi6 p6ldriul n6gy tdrdimenzi6elegend6az szimol Browne modellj6ben egyesit6shez HaSston6s Cox modellj6benviszont mer 6t terdi[9]; tijbbs6ge 6llitja, azt a kutat6k menzi6sziiks6ges mig termeszetesen Azok a dszecskefizikul€teziku 1l. hogy csakhdrom.t6rdimenzi6 fejlesztik, t6bb mint szuperhdr elmdleteket sok, akik az dgynevezett mind nagygdrfel hat r6rdimenzi6 r6telezik [12], ezekazonban 1616r €169g6 melyek szeml6letesen bulettl,kicsiny sugarf t6rdimenzi6k, meg. Mindenesetre mir kideriilt. hogy a az nehezenmagyariizhat6k l6t6nek elismeaz t6rdimenzi6k nem fizikdt6legy6ltalan idegen rijabb r6se,mint ahogyTangrerlini irja 1131, ,,semmisem tibja a fzibiban " ijabb ftrdimenzi6kUtAt. akkor val6ban Ha pedig t6nyleg ldteznekrijabb t6rdimenzi6k, azaz t66s kiilcsdnhads, ,,egJ egyesithet6 elektromos a gravit6ci6s az is 16l fakad ugyanigy.mint pilddul az elekromoss6g a mdgnesespellehetne megdneni m,ir kiinnyebben sdg.Ebben eserben sok-kal az jelens6g6t, eddigkizir6lag a ,,csoda" ami ddul a levitdci6(lebeg6s) t6rtartozott. olyanvitigban,ami titbbmint h6rom Egy kareg6riejdba ez is szelidiil. dimenzi6s, ajelens6g norm6lissd sztiletett, eddigielk6pzel6s elm6letifizikusokasztal6n Az dsszes k€rd6s van nehezen ellen6rizhetd, szamos igy megoldatlan kiserlettel ^zonban ndhdny m6rvan, 6ve m6g.Egy kdzvetett Ks6rletibizonyitdk fontoss6gira hivja fel a figyelmet. kiizelmiltA s ez a dimenzi6szdm mozg6set t6rdimenzi6ban k€t megfiban ugyanis sike ilt elektronok gyelni. Meghiikkent6tulajdonsegokabukkantak(kvant6lt Hallakad6mikus k6rd6s. hogy az effekus),ezdrtma mdr nem kizar6lag (N6gy tdrdianyagmik6ntviselkedik m6s t6rdimenzi6-sz6m eset6n. val6menzi6s Ksdrletifton ma mdgnemtudunkel6Sllitani, anyagot szinlileghozz6segithetne ehheza gdmbvili6malaposmegismer6se is.) Ma csakarra van lehet6s6g, hogy k6t t6rdimenzi6ban tanulmiinyozzuk elektrcnok vagyisazt,hogymikdntmozognak az mozgesat, sikbanvagygiirbiih feliilet menten. Haug igy ir eII6l I14l ,Mi tijrJ. jdtszik? Ez nencsaknatdnik, ha valaki egy tdrgy dimen.i6sztiruival probtenntikusokatirdekl' ezoterikus kirdes, hanen nagyon.fontos llma, amit aaelmih nAhd ! lrben a szildrdtestJizikusok tiasgdlt, sora

3r2

HOYILBTT? ATBLEPORTICII' VOI,T, MNCSI

elsdsorbanazArLmen whiszinileg teljeten ij fizikai folyanatokhoz er6sm6gm6r6se vezethet."A,ketdimenzi6s elektrongiz mozgds6nak ami6n von a nesesmez6beneredm€nyezte kvantum Hall-effekttust, Nobeliijat kapott. Most Zeng 6s tdrsai ij, de €hKlitzing 1985-ben fdl, hat6st fedeztek a magnetotranszport-egyutthat6k hez kapcsol6d6 l6nyeges, meghatrroz6 v6ltoz6s6nak anom6liijdt.A tdrdimenzi6k jelentkezik, hanem a nemcsak eg6sz az szemi dimenzi6kndl szerepe tiirt sz6mf dimenzi6knakis van dftelmiik. Ezt Ntunann JAbs isfiet a te fel eliiszdr.Egyik tanitv5'nya, k^nci^ B. Mandelbrot- sokktJdarc - tudtacsakbebizonyitani, hogya tdrt dimenzi utdn 6s visszautasit6s jelent6s6giiek geomet.i6ban, fizikeban, a a a 6k, a frakrlok altaldnos kapcsol6dnak kaotikus a is, k6mieban a biol6girban 6s szorosan 6s jelens6gekhez. a parajelens6gek6l hogy bebizonyosodn6k, titbb Ha jdtsz6dnakle, egyszeriiendefini61hat6k mint hirom t6rdimenzi6ban legalabb ndgyt6rdimenzi6s elektronh6jlenn6nek. mestersdgesen Ha jdl rendelkez6 anyagot tudndnk el66llitani. - ett6l m6g rendkiviil -, felgyorsulhatna, lehet6sdgiink 6s messze vagyunk akkora fejldd6s jelens6gcsoportok tanulmanyozesdianyilnaijabb, m6ggazdagabb elk6pzelhet6 v6ltozesok6l, tdrdimenzi6ban A hr.omnil magasabb p6ldiul hiszen tenn€lehet6v6 ez miir az ij tulajdons5gok6l sz6ltunk, jdr, akkora pszichokiHa tijltesv6ndorlessal a f6mhajlitest. a jelensdg ndzist,ha pedig az elektrom6gneses hatds&aegy tdrgy elmozdula t6r mespluszt6rdimenzi6 is iiiny6b4 alkor teleportdci6t el6dllithatn6nk ters6gesen, hat6soknemcsak az A t6rid6 struktriraanom6li6i,a tiibbdimenzi6s Ha az term6szetben el6fordulnak. ilyenjelenis €16, hanem dlettelen s€geket 616szervezet tud id6zni,akkoraz €16sze ezeteknek az e16 miikiid6silkhiiz Ebbenaz ezeketaz elveketis fel kell hasznelniuk p€lddula telepdtia, vagy a prekognici6 egydltaliin mtu nem esetben, jdr6, rermdszetes lehets6ges kdrendkiviilidolog,hanem €lettel az 6s j6vetkezm6ny. viszontaztis jelenti,hogyaz 6let,a gondolkodds Ez val iltalSnosabb t6rv6nyeken alapul.mint amit ma isme ink. Hosszli n6h5ny t6vontal6naz is lehetsdges, az agy6s a tudatkett6ssdge, hogy l6tsz6lagos ellentmondisa (j effekusokme8ismerdse fdloldaz ut6n gramnmyi hat6lesz.Knlitnits, hogyndhdny agyvei6vel valakinek nagyonj6 matematikai k6pessdge lehet,mig m6sok-nak tiik6lelesen {ejfeladat megolddlett aggyal probl6met is okozegyegyszerti sz:4mtani sa.Elk6pzelhetd, hogy a tudatifolyamatok nemcsak agyvel6ben, az hanemaz agy kdrtili tobbdimenzj6s t€rbenelekromagneses vagy ahm6gegyelEl6n nem6rtettfolyamatok eredm6hoz hasonl6, dttalunk (p€ld6ulakaratatvitel, nyek6nr zajlanakle. Jelenlegi tapasztalaiaink

313

TIIOI(ZATOS BR6K!

telep6tia. clairvoyance) nagyonsok helyenmegk6rd<ijelezik, hogy gondolkodiis csakkoponyaiiregen zajlanak a beliil le magasabb rendli ezeketa folyamatokat, nyofolyamatai. Lehet,hogyha megismerji.ik mira jutunk a megold6snak. m6gnem tudjuk.hogy mi t6rt6nik Ma testiinkkel halalunk utiin a tudatunkkal. Eleny6szik-e egyiitt,vagypedig levdlikvalamir6la,amit..l6lek'hek neveznek, ez megmarad s a testhaldlautenis? Magaa k€rd6s koraia term6szettudomdnyban, is sziimos akadiely tornyosul megvalaszolasuk el6. NEa{\"r AX,$,{rY Elv6rhat6-e a pszichol6gusokt6l a biol6gusokt6l, ma vagy hogy isjaprn szerpdld6ulaz elektmsztatikus meddk hiltdst,amir6l csak sz6mg6pipari foly6iratokban, vagy ndmetdisszetdci6kban tal6lhat6 publikdci6, vagypelddul ismerik-e ausztenites martenzites az 6s ac6l cjtvijzetek tulajdonsdgait, a f6mhajlitds ami mdgdttrejl6 anyagszerkezeti v6ltoz6soka mutat16?Ezekn6lkiil sajnos nemsok rem6nyvan ana. hogy a parajelens6gek fizikai oldaliitmeg6rts6k. Elvdrhat6-e a jelensdgdt, fizikusok6l. hogy ismerj6kp6lddula t6bbszem6lyrisdg vagyaz iinszugeszti6t, esetleg hipn6zist? a Sajnos tudomdny a mostani, mesters6ges felosztdsa miatt nem.Pusztan lenneelv6rhat6, az hogymiel6ttvalakia parajelens6gek tgy€benit6letet hoz,tdj6koz6djon, ismerje mega megfigyel6seket, hasonlitsa ijssze, elemezze 6ker, s ..n€zzen mdstudom6nyteriileteke A parajelensdgek be" is. megismer6se nemcsak miattnehdz, a merta hozzejuk tartoz6 fizikai isme jelent, hogy reteinkm6gnem elegend6ek, hammaz is nagygondot tudnak-e kutat6k a egymes nyelv6n beszilni? parajelens€geket A szokatlansdguk miattm6gakkoris rendkiviilnehezen fogadn6 a tudobe minyoskiiz6let, minden (condoljukcsakmeg, ha k6rd6s tisztdz6dna. ugyan melyik foly6irat kdzijlne p6ld6ul egy olyan megfigyel6sr, amelyan6l sz6l,hogykdvek,,esnek egy hiizba, be" amelyiknek ajtaja, ablaka zdrva van?) psztcHotffEzts AP0LTIRGHST spoNTAN Fdlegfiatal korban6s fesziilthelyzetben el6fordul, hogyaz eddigismertetett parajelensdgek szokatlan h€vess6ggel. szinteegyszerre l6pnek fel. Kiildnbdz6 drgyak repednek sz€t,f6mekhajtanak meg,kisebb-nagyobb t6rgyakmozognikezdenek, mrdsok elttinnek, megielennekanelkiil,hogy a? a szem6ly akam6,aki kitrul el6fordulnak. Ezeket ajelens6geket nevezziik n6metsz6valpoltergeistnek. sz6(A

3r4

flOV,{ LETI?- ATELTPORTICIO VOLT, MNCST

nincs.A n6meteredetitsz6 szerint,,zajos nak magyarmegfelel6je szlidval tal6lunkilyen Az nek szellem" fordithatndnk.) irodalomban hogynem nagyon dokument6ltak, eseteket. ezekannyirakevess€ de veliik komolyansenki.N6zziinkmost n6hdnynem ttil foglalkozott p6ld6t. 169i egy 1965 december6ben. kis braziliai faluban,Jabuticabelben, a tdrt€nt:egyh6zban leveg6b6l let220 m6rfdidnyire SaoPaul6tdl A el6szdr sz6lag semmib6l t6gl6khullottaka szob6kban. hriziak a hogy valaki tr€f6t iiz veltik. de sohasenkitnem kaptak azt hittdk, dt napokon tartott,zdrt ajt6k, ablakokelle rajta.A jelens6gsorozat ezut6na helyi pap6rtkiildcjtt,aki csal6d n6reis. A m6lyenvall6sos lak6 Ekkora szomsz6dban fogorvos, de imedkozott, ez semsegitett. jdratos volt a parapszichol6girban, felajdnlotta, J. Volpe rir, aki a befogadja h6zahogya csaldd1i 6vesl6nyet,Maria JoseFerreir6t ezekajelenhogyjelenl6temiattkeletkeznek ba,mivel felt6telezte, nappalVolpe fogorvoslaut6n s6gek. leny meg6rkezese n6heny A jelenetek, jdtsz6dtak hasonld amikor a kis Maria a korle kis6ban nydkenvolt. Rendkiviilivolt a,,kdes6",volpe-6k312 k6darab,,be3,7 meg, melyekkiizijtt a legnagyobb kilogrames6s6t" szamoltdk kezdtek, a kdvek,hanem tojesokis repkedni mos volt. De nemcsak az a a egyetlen semmaradt lakisban.Egy vas6maP Volpe csaldd 6p Az alattegyk6 ereszkedett ment egyikszomszedhoz eb6dre. 6tkez6s esettszdt A venk6t 6s le a mennyezetr6l. m6g a leveg6ben rdszre s tiikdletesen osszeillik, m/ighogya kdt k6damb d6gek6szrevett6k, A nesesen vonazdk egytrulst. kdvel kdzdl kdzre adtiik, mindenki hat6st,ami azonbanSyor_ lii!l^, tapasztelta az 6rdekesm6gneses ezt megszrint. teljesen sangydngiilt6s hamarosan hogy Megtdrt6nt, a Maria k6riil tovdbbfolytat6dtak jelensdgek. iiveglapjat a estek kiivek.Volpeir6asztali4nak a eb6dkijzben t6ny6rba pottyantak ^z,,69b61", el6de egy is 6sszetdrte k6. N6hagyiim6lcsijk egy volnaleszaKtani Maria szerelett fordult olyanis, hogyelt0ntek. k€rte mag,hogy gyiimdtcsijt, nem 6rte el, ez6n Volpe feles6g€t de a kinytjtottaa kezet, gyiiaz vegyele neki.Amint azonban asszony napon azt6n vdlt.Egy miilcsegyszeriien eltiint,semmiv€ ,,elszabadult iivegek ne6s teny6rok, haromh6tenkeresztiil a pokol",6s majdnem 6s a hdzvidgvdziikrepkedtek leveg6ben, nemKmdlt6ka csaledtagokat sem.Maria test6nis tdbb iit6snyomkeletkezetta repulii t6rgyakegy rcpiiltek,6s elmozdult Sz6kek t6l. A bitorok is megmozdultak. Sllt elindulta falt6l, 6s a ldny kdzel6ben nagyigy is, egy grizpaiack egy iivegmeg.M6skor k6t tanf szemel'tteft rcpilt 6t ^z el6szoben Ndhatilk 6s mdshe6s ed6nya konyhdb6l egy tiikdr a hdl6szobdb6l.

3r5

TITOXZATOS 8R6&

gyes trrgyak szfr6dtak a kislany ka{dba vagy l6b6ba.Ez akkor is megtdrt6nt, aludt, vagyzokni 6s cip6 volt rajta. Amikor a sairasok ha miatt bekdtdzt6k lrbdt, a k6t€segyszerten a lehullottr6la an6lkiil, hogya csom6t kikiitcjtt6k volna1966mircius 14-6n Mariaruh6ja minden ndlkiilkigyulladt. ok Az iskol6ban eb6delt, amikora ruhaekjbb fiistitlni,azt6n6gni kezdett. Meg aznap d6lut6n kigyulladta Volpe csaliidh6l6szob6ja (Val6is. sziniilegmegiavult tergyakvezet6k€pess6ge, v6ltoz6elektroa 6s a mdgneses terekifv6nydramokat keltettek, amelyek felmelegith€ttek gyalorlatilag bermit.El6fordul, hogyezeket eseteket a spontiin az is pedigitt szem6lyi €g6sek kdz6soroljdk, s6riil€sek. 6g€sisebek nem jawlt 6s mindenbikeletkeznek.) helyzet k6s6bbiek A a sor6nsem zonnyalemiatta kisldny6letetragikusan v6gz6dittt. 1970-ben, 13 6ves kor6ban, amikorvisszament csaltdj6hoz, napholtantaldltik. egy Mindenjel szerintmegsld-rgezte magd| EGY LENGYEL Es[T 1985.okt6ber24-6negy lengyelorsziigi kisvaosban, Miszkowban a kdvetkez6esem6nyek tdrt6nrek: Kudrijsz csalddotthondban A a festm€nyek egym6s ut6n leestek falr6l, a fiildre zuhant a egy vizzel teli kancs6 asztalr6l; egyik szob6ban az az valamikir6pre hely6r6l a a mennyezeti liirnpetcsavaroklal egyiitt.A kiivetkez6 napona becsukott hritiiszekr6nyb6l egyszeriien a ,,kiugrottak" rejesiivegek a 6s konzervek, nagydurrandssal el6szoba s az faldloz csap6dtak. Kudrijsz6k6s a szomsz6dok hrit6szek6nyeib6l ezutdn tiibbszbris roiisok rdpilhek ki,6s a padl6hoz, (A falhoz csap6dtak. csal6degy ndgyemeletes lak6telepi €piilerharmadik emelet6n lakotr.). Mindenhov6elmentek. akikt6lcsaksegits€get lehetett rem€lni:a tandcst5l a papon a rend6rs€gig. kezdeti iit A hitetlensdg hamar eloszlott, men a jelens6gsor olyan gyakranmegism6tl6ddrt, hogy mindenkii6thana. Szimosldtogatds jegyz6kiinyvel utin a rend6rdk verrek fdl, melyet ..a tettesism€retlen" formul6valz6rtak.A helyi f6mipari vdllalat 1985.december 24-6na csal6dor egy horelbekitltozrert€, hogy Uvoll6tijkbena szakemberek jelensdgek megfejrhessdk rirokzatos a ok6t.A lakdsban tovdbbfolytar6dlak kiilijndsjelens6gek. a Lekv6rosivegek tojdsok 6s meg"a szomsz6d ,jelenrek lakdsokban, fdtega Kuddjsz6kalatt vagy fdlitrt 1ak6kn6l, Ku&ijsz6k otrhon6ban de is feltiinteka szomsz€dok ijvegei.Ez akkor is megtdrt€nt, a szomha sz6dok nem voltakotthon.Amat6r6s hivatesos kutat6k,a v6rositandcsember€i 6jsdgir6k 6s rolongtak, hogy magukis szemtandi le, 316

VOLT, NIIICSI HOYILETI?- ATELEPORIACIO

jelensigekneL. glenekezeknek meSmd8yardzhararlan a Altaldban senkinemtevozott csal6dottan, n6hdny alattmindigtdrt6ntvala' 6ra nevez6szem6ly Aligis. mi. Megielentegy dnmagdt ijrddgtiz6nek valahonnan hagyma egy rcpiih fel6, hogy elkezdte cerem6niiijet, a majdegy tiveg.Egy kutat6csopon videokamedval h6romesetben is rdgzitette, kiilitnbiiz6 t6rgyak atrepiiltek kamara a let6ter6ben. amint A besz6mol6 szerz6je, A. Szr anslq,1986februdrjrit6l Jah augusztiibb 6r6t tusigt6bbszdr megliitogalla csaledot, mindenesetben is a s alkalommal ttilt6tt a lak6sb6n. Sz6mos saj6tmagais l6ttaa t6rgyak telepo rici6jit - ezek6l f6nykdpeket is mozg6si!6s megielen€s6t, k6szitett. is Ingek,pul6verek, Ajelens6gek azonban hotelben folytat6dtak. a zak6kszakadtak viratlanulismeretlen szdt, szemilvegek, cip6k ,,bukhelyein, akir a kantak fel" a szomszddban, lakdsl6glehetetlenebb sa Wc-kagyi{iban Itt is repkedtek tojdsok. egy alkalommai is. a s m6ga is eltal6ltiik. laldsbakitltdztett€k csalrdot. a kury6t Ezutdn mdsik egy A kitlt6z6s utin n6hrnynapignemt6rtdnt semmi. N6h6ny milva nap hallatazonban rijra kezd6dtek jelensdgek. a Hatalmas ddriendsek szottak, padl6megemelkedett,britorok a a csfszk6lni kezdtek. a Ezt laki4st le kellelt zimi. Visszat€ftek is r6gi lakisukba. Egy fjabb kutapszichokin€t6csopon aztjavasolta, hogyp6b6ljanakmegeitiid€zni zist,teleport6ci6t f6rnhajlitSst. 6s Kideriilt,hogya heromgyerekkdznl az egyiknek a mam6nak ilyen k6pess6ge. van Sz6mos €s k6st 6s jiigitrbitettek Az ellen6rizhetetlen mis f6mtArgyat rombol6soklal el. 16jelens6gek zzonnal megszrintek. h6tmrllvaa csalSd K6t egyszeriien megunaa abbahagytaKs6rleteket. 6s a N6heny nappal ezutiin rijra ugrdlni kezdtek iivegek. vett6ka u Nem volt mit tenni,ism6tkeziikbe jelens6geket f6mdarabkdkat, a rcmbol6 hogy le6llitsiik. KIFORDULT TINISZLABD,I( Dr. Llall Watson, angol anfiopol6gus meghdkkent6 leveletkapott 1975-ben velencei egy f6rfit61, aztdllitotta, aki hogyiit6ves kislanya, Claudiaid6nk6nt teniszlabddkat fordit ki 6gy, hogy a levegdnem megyki a labddb6l,..puszt6n" tdrtdnik, annyi hogya szrjrds r6sze kepedigkiviilre.Watson riil beliilre,a csupasz Velenc6be utazott. hogy gyiiz6dj6k sajdtszem6vel mega leirtak6l. Claudia teljesmegvilAgitSsban, mindenf6le h6kuszp6kusz n6lkiil forditotra a labd6t ki Watson e16t!. Gyijng6den megsimogatta, minthacsakegy kis elhtka lenne, azt6negy pukkan6s hallatszott, minthadug6t hfzn6nakkj egy palackb6l. s a labdaott ,llt a kisliinv bal tenver6n- kiforditva. Watson

3t1

TITOI(ZATOS 8R6K?

tddult A felv6gta labdetegy k6ssel. leveg6sziszegve a hitetlenkedve textilki a lyukon,6s beiiil ott volt az el6bbmdgKviil l6tottbolyhos a estemdgegyszer megism6lelte ,,labdafordiborit6s. Claudia aznap pattog leveg6vel kiforditott a telt ijra l5thatta, hogyan t6st",s Watson Hrrom 6v mflva watson lyuk nincsa felii,etdn. labda, semmilyen 6s Ekkonaa kisldnymdr ,.beilleszkedeta' a fjra megletogauacsal6dol. vagyb6rmilyen hd26ft A 6s t6bb6nemcsin6lt,,butasdgokat".labda, elvilegis kivihetetlen feliiletkiforditdsa term6szetesen romdimenzi6s eset6ben vim6g egy t6rdimenzi6 hirom tErdimenzi6ban. Legaldbb mint p6lfeliiletdpptgy kifordithat6, szontegy z6rt h6rorndimenzi6s ujja. deula kabet titrt6ntek1988 augusztusdban Ugyanilyenpoltergeist-jelens6gek nevelt6k egyer_ is ahol Magyarorsz6gonegy csaledban. a nagysziil6k (A apja len, 14 6vesunok6jukat. firi sztileikor6nmeghaltak, szivina is a 6desanyjSt iitiitteel.) Ebben csalidban repiiltek aut6 farktusban, szenagymdretr.i t6rgyak, bdtorckmozogtak tanfk €s a rend6$6g s a fel, felkeriilta konyme lrtt6n. Lisztes zacsk6k emelkedtek a vasal6 ha6ptilettetE6restb. fdlegfiatalok.12-1? kitziittiek 6v A statisztika szerint ajelens6gek a kdr6ben fordulnakel6 talenaz6rt,mert ekkor vannaka gyerekek Ieggyorsabb niivdsben. Fiatal6s egyittaltestivagylelki prcbl6mdval kilzd6 ember kijzel6benez6rt el6fordulhatnakilyen esetek,de nem biztos, hogyfelfigyeliink Ha leesikegy k€p a fal6l, vagyeltiinik re. j elensdgeke. egyspulnic6ma, senkisemgondoltitokzatos Ut6lagvi vagy szont6ltal6ban nemleheteld6nteni, hogylazavolFeaz a sz6g, feled6kenysdgiink-e azoka.hogynemtaldljuka c6mdt. jelent6s6ge (azazparajelens6gek A poltergeist ismeretdnek akaratt6l fiiggetlen 616id6z6se) az elektromos talen hati{sok eset6ben a legfontosabb. tdbb olyanesetet Mir l6ttunk,ahol p6nzt6rg6pek, hiivideo-6s mdselektro ikus kdsziil6kek t6g6pek, romlottakel. Tijbb olyan eset ismeretes, amikor minden bizonnyalilyen okok miatt mentektdnke adatbankok vagy 6ppen m6gneses tiirol6 lemezeken, programok futtatdsalatt lev6 Az ,dlltak fejre" a szamit6gdpekben. gyakorisdga vesz€lyess€ge ilyen esetek 6s n6het, amignem ismers jiik ezeket jelens6geket, a v6dekezni semtudunkellenijk.A parajelens6gek m6g nem kutathat6k, ma ,,tiltott tertlef' ez a tudom6ny szdmdra. K6vetkez6sk6ppen nincsenek, mert nem lehetnek ijabb 6s rijabb tudom6nyosan megalapozott, ellen6rziittvizsgdlatieredm6nyek.Amig okkult,titokzatos, megfejthetetlen er6ketvagynyilv6njelens6gekben, val6 csalesokat liitnak a addigaz igazi megismerds toviibbra vdratmagdra. is

318

. VOLT, NINCS! HOV.i LETT? ATELIPORTiCIO

Parajelens6gekvagyfejletlentudominy? Vtu\-E MEGotD,ls?
felmerijla gyanf: ha amit olVdgigolvasva kdnyvetmindenkiben a ezekkel k6rd6a vastunk. mind igaz,akkormi6rt nem foglalkoznak 6rdekel, de hogymindez nemmindenkit sekkei kutat6k? a Mert lehet, pszichol6gusok legal6bb tizeddterha m6r a fizikusok,biol6gusok, j6rhattak volna,nemkel ezeka kdrd6sek, r€g a v6g6re miir dekelndk De l€nebizonytalankodnunk, tiin6dniinka leirtak igazsdgtartalmin. nemilyenegyszerLi. ez jelens6gmeg6n6s6hez r6szj€lensdgek a sordnak Egy dsszetett tengeren me8hogya hdborg6 meg6n6se szijks6ges. Ahhozp6ld6ul, meg€rtsiik, nagyon mir kavarg6 hull6mok mozgiisi{t figyelt6rv6nyl6, kiiliindsen folyad6kmechanik6r6l. a sokatkell tudni a mechanik6r6l, tanulmiinyo_ meg6rt6s6t a heboig6tenger nem De az alapjelensdgek a hanem egyszerri modellKs6rletekkel. Sajnos ziisdval kell kezdeni, csak a term6szettudom6nyban az e|yszeri.ibbt6l bonyolultig lehet ha bonyolult Ez ladni, fotditvarcm€nytelen. a helyzeta rem6nyreleniil parajelens6gekket Nem a biol6gidb6l is. kiindulvafogiuk 6s tudjuk hanema legegyszeriibb mozmajd meg6rteni ezeket jelensdgeket, a gesokat, vdltozdsokat kell t6keletesen ismerni a fizikdbanahhoz. meg6nds6re, feltdrk6pez6s6re. hogyeslb'iinkleqyen parajelens6gek a jelens6gen r6szletet 6regyszerri tdljutottunk, minden s Ha az dsszes jelens6gek akkor lehetmajd kezdeniaz dsszetett tiink kiildn-kUldn, vizsgalatdt, m6gekkor is sziimos Knos meglepetds 6rhetminket, de jelensdgek,,iisszehriasitds5n6l". p€ldrula nemlineAris jelens6gek tehat elengedheteden a A paranorm6l megert6s6hez jelens6gek megismer6se, alapos meg6rt6se. k6rddst A teh6tij normdl m6donkell fitltenni:Mindentismertink fizikdban? a Maradtakm€g adanfeh6rfoltok?Ha igenhol 6s melyek ezek? Ezeke a k€rddseke parajelens6gek6l d6 vdlasz ami miattegy5ltaldn az, besz6lhetiink. A (szervezett, kanonizdit,ortodox)tudom6nyk6pvisel6i ,,hivatalos" ugyanis feh6rfoltok kapcsdn v5laszoljdk, a azt hogybtu vannak m6g nyitott k6rd6sek fizikeban, azokcsaka rdszecskefizikdbana a de 6s kozmol6gi6ban, a nagyon azaz kicsi 6s nagyonnagym6retek tartomdnyiiban keresend6k. Kiizte mdr legal6bb nyolcvan6ve minden rcndbenvan, mi6ta a kvantumfizika kialakult.Ami tehiit a norm6l m6retek id6tartamok 6s tartomdnydba ott m6r mindenismert.s esik, ami megsem magyarezhat6, nincsis. Ha pedig6gy l6tszik,hogy az valamivan,akkoraz csakcsal6s, ugsrig h^z vagyt6ved6s lehet. szeE rint a politikaban r6g6ta haszn6lt m6dszer szerint, valakirossz ha hirt

319

TITOIZ\TOS tR6f,?

hoz, akkor ez6rt a himttk a felel6s, teh6t azt kell eln€mitani- s erre jrrhat6 is tdbbfdlegyakorlati lehet6s6g ad6dik.Ezenaz egyszenibben ezen6t keriiliinkki az iskoldb6l, szdles kapunigensokanetmennek, az egyetemr6l,s ezena kdnnyenjarhat6 sz6leskapun 5t jutunk be a tagsdghoz is. kutat6intezetekbe akad6miai ds az j6rhat6, keskenyebbit, egy De l€tezik egy mesik. nehezebben sziikebbkapu, s erre a kapuraaz van irva, hogy itt lehet bejutni a hi6nyz6 szimmet dk, a hi6nyz6 effekusok teriilet6re.S ez a te ilet 6s mint a meg6rthetd j6val gazdagabb hatalmasabb, b6r nehezebben vil6g. csakezena sziikkapun6t tdg kapun6t megkaizelithet6 Sajnos juthatunk olyan teruletelce,amelyeketfeltdrva megismerhetjuk tua alapvetdfolyamatait,de egy sor teljesenfj elven miikdd6 dat, az 6let g€pet k6szithetunk. n6zve parajelens6gek meg6rt6se csak m& is Igy a juthatunkbe e sziik haba toltin, kis jutaloma f6mdozes€rt. Hogyan ehhezkulcsot?A sziik bekapu lezart ajtaj6n?Honnanszerezhetiink j6rat bezrirtkapuj6nakkulcs6raegyetlensz6van irva: szimmetria.Az 6tlagember gondolja,hogy mitr j6l ismeri enneka sz6naka jelenazt Ennek a sz6nak t6s6t,gazdags6g6t, sok6tris€g6t. Pedigkordntsem. a irodalom6s az nagyonsokat6rtott a koptat6s, feliiletesn6pszeriisit6 iskolaifelfogds, miszerint szimmetria a azonos tiik6rszimmetridval. a fontos, dej6valtdbbet ez a rejt Persze is beletaiozik, is nagyon ez ez A mindenarc6nak meg€n6se, megismer6se sok fogalom. szimmetria vezetel. Mori riszletesen nem memegoldarlan kirdds fekdr^dhoz hetiink bele a fogalomtftgyal{saba, de a Tiboft taldlmdnyokes a Borotvailen cim$ kdnyveimben r6szletesenirtam a szimmetri6khoz kapcsol6d6 fizik6r61. Most csak a parajelens6gekhez szorosan kapk6rd6sekkel foglalkozhatunk, el6tte v6laszolni dm kell egy csol6d6 egyszeriik6rd6sre:Ha csafra szimmetri6kfelter6saa kdrdds,akkor mi6n nemtett€k ezt megeddig? Az 6let teriilet6nmindeniitt, igy a politikiban, a haJcteren, Eaza dasdgban vannak is iitkdzetek, megnyert elvesztett 6s csatdk, n6z6s pont kerd6se, vagynyertcsat6nak. tuhogymit lekintiinkvesztett A domdnytd(6net b6ven szolgelmegnyert6s vesztettcsat6kkal. is Ut6bbialo6l alig-alighallani,a nyilvi4noss6g sziim6ra csakgy6zelmi jelent€sek k6sziilnek, mer azokis egyreritkdbbal.Pediga tudode mdnyint6zm€nyein beliili igener6shatalmi csoportosul6sok kitnnyen kiirtanak tuca!e.etneknek gondolatot, ezeknek egy nyilv6nitott s tiibb6alig vanes6lyiik visszat6r6sre,,,peflijrafelv6telre". Most csaka letagadott elhallgatott szimmetriekkal fogunkteh6t taldlkozni, mindegyiknek megvan magaszomori,emberi a t6ft6nete, kisebb-nagyobb ut6naj6r6ssal lehettudni,kik 6s midrtinottekki meg

320

YOLT, NII{CSI HOVA L[TT?- ATILIPORIACIO

Ez 6ket a tudomrny int6zm6ny6b6l de nem a te.m6szetb6l. a mi megnagy szerencsdnk. 6rak az miki;dhetne,amit a tankdnyvben lla az taldlunk, azonnal megsz;iinne 6let, de ebfrnnea fur, az aq)ag ls taldn az id6 is.

AZIIFEKflJSO( Az elekrodinamik6b6l tudjuk,hogynemcsak all6 6lt6snekvanteaz (elekEomos tdr), hanema mozg6t6lt6snek (megneses A is tdr). re viszont^zt tanuljuk, hogyaz 6116 tiimegkdriil l6tezik mecharikdban gyengegravit6ci6s de a mozg6testekkdriil nincs kimutathat6 t6r, gravitdci6seffektus. Ez a v€lem6nyval6sziniilega 20-as€veke datahlhat6, amikor az llyen ir{nyi Ksdrletek sikerteleniil v6gzildtek. vizsgeltak efNyilv6naz6rt, men Slland6 sz6gsebess€gii forgesn6l az fektust nemgyorsul6 6s mozgdsn6l. Ingdkmozgdsend. gyorsul6 azaz jelenseg, mozgdsn6l el6g j6l kimutathat6 mint ahogyezt nernrdg SarkadiDezsdrrfldrdselb6l l6thattuk.(R6szletek Berezet4s tdrtecha a nol'gidba 3. kittet6ben tal6lhat6k.) Ezekb6l a m€r6sekb<il l6tszik, gyorsul6lassul6 gravitdci6hoz hogy6lland6an tijmegkdriil a statikus jelent6sgraviteci6s jellegii erdterek kdpestnagyon alakulnak 6s ki, vonz6.hanem nemcsak taJzlrd is kialakul.Ez a dinamikus erd hat6s gravit6ci6s n€haa statikus vonz6er6nek ijtvenszeresdt eldrheti. az is Nemkizftt tehdt, hogyKopertinoi Szent J6zsef vagyD. D. Homelea ilyen dinamikus beg6seit, levit6ci6t antigravidci6s effekus okozta. Ehhez,,pusztdn" annyi sziiks6ges, hogy az eg€sz testben 6sszes az (koherens elekhonvagyion egyszerre mozogjon m6don), p6lddul forogjon.Ezt a koherenciat neh6z el6mi,de nemlehetetlen. Mivel ene kev6s ember k6pes, ezert m6gcsakhomalyos elk6pzeliseink vannak. A dinamikus hatrsoklehetnek felei6sek orvostua az $avit6ci6s domany dltalsokaig letagadon, majdlekicsinyellt, k6s6bb nagynehezen elfogadott id6j6rrisi fronthat6soknak A frontok eg6szsdgugyi is. hatiisai nem kitthet6ek egyszeiien nyomes- vagy peratartalomvdltozdshoz. tdbb.semmik6ziik ezekhez. mi R6addsul kellemetlen a jelertkeznek, amikor az id6jdres-vdltozes hatdsok mer akkor meg egy-k6tnapi ,jdr6fdldre"van, 6s semmilyen ismerthat6smechaniz, musrl,mdrhet6,ma ismeft pamm6terhez nem kdthet6.A nedvesfelh6kkel megterhelt, a sz6raz, s 6rv6nyesen kavarg6frontoknakvis?ont mds-m6s dinamikus gavit6ci6s a hatfuuk. Enneka ma orvosmeteorojelent<is6ge roszl6giainak nevezett hatisnak komolygyakorlati van: szabbulgl6gyulnak a sebek,titbb az infarkus, idegesebbek, firadtabbak az emberek, titbb a baleset.

32r

BR6X! TITOISATI}S

Az merhet6. omsz eszk6z6kkel A dinamikus $avitdci6 szer€ny csillemlemez-kofelfiiggesztett fiintegy szdz€ve p6kh6l6ra Miskin a 6s 6s m6rteki pl. a napkelte napnyugta, telehold a kitzelrongokkal meriiltez az feled6sbe g6 id6jft6sifrontokhatiis6t. Aztin 6vtizedekre s fel majdBolonyi Ldszl6fedezte tjra ajelens€get,a kutaeredm6ny, vittetovebb. Dezs6 tdsokat Sarkadi a Nem kizirt, hogyegyszer t6voli jdv6ben leszegy ,.gravobio16gia" jelensdgeket tapasztalt ahol az asztrol6gidban nevi tudomanyterijlet, mai szil6rdfizikai 6sbiol6giai alapoka iiltetik. Ehhezazonban tudasunk gyengegravit4ci6shatdsok nem beszelvea a gravitdci66l 6deskev6s, olyan Am biol6giai, fiziol6giai kijvetkezmdnyeirdl. az dletbensz6mos vanhatdsmutatkozik,aminekerds biol6giai kitvetkezmdnyei Sienge (P6lddulaz elektromSgneses sugdrkev6sb6. nak, mig erdshatAsoknak is A a z6s hatdsa sejtosa6d6sra.) gavit6ci6 jelens6gdvel v6gig kellene j6mi ezt az utat.FontoslenneSarkadiDezs6dinamikusgavit6ci6s Kho$/ megkutatni, 6s s6rleteitm6gpontosabban tiibbszttrmegismdtelni, hatdstel6mi. tasztt6 lehetezt a di\nannkts lrssuk,hogyan Sravittici4s hatdsinak alkalmazdsavizerek a m6siklehets€ges A gravobiol6gia vezet6kkdriil drvenyes tanulm6nyozdsa. Tudjuk, hogy dramjSfta 6raml6 folyad6k hasonl6an, csoben egy m6gneses alakulki. Ehhez t€r gravitdci6steret. Vizdrv€nyes vagy vizer kijriil is felt6telezheti.ink pedig mez6kalakulerckkeresztez6d6s6n6l igentorz g&vom6gneses Mabefolydsoljak dletfolyamatokat. az hatnak melyekjelent6sen ki, jelent6sek (gradienseik) guk a mez6kgyengdk, vAltozasaik lehetde elmondOsszess6gdben nek, €lettanihat6suksem elhanyagolhat6. j6val vez6rl6s6ben, befolyesoldsdban hatuk, hogy az 6letfolyamatok vesz tdbb mez66s er6t6r(energiatipus) r6szt,mint amit a tankdnyvekben megtalSlunk.

tr{.{cNES.{RAM Az elektrodinamikiban r6g6ta keresik mdgneses a tiiltest€s a nyomdn kialakul6 mSgnes6ramot. Maxwellelektrodinamikai egyenleteiben ott van a helye,6sr6g6ta tudjik az elmdleti Ksdrletifizikusok,hogy €s illenelennieaz elekromost6lt6shez hasonl6 truigneses tdhlsneki,s, de ezt mindeddig nemtal6ltdk. Pusztinaz6rtnem,meft rosszhelyen val6szimileg is kerest6k, term6szet a ugyanis k6tfdlem6dszert taldlt mdgnesiram el66llit6stua. Mindkettda szimmetriakkal kapcsolatos. Vegyilka prajelens6gekn6l val6sziniileg legdomin6nsabbat. Az elekrodinamika kdnyveket lapozgatva l6tjuk,hogya titlt6azt sek6lland6&amlrs6t,valamintharmonikus mozg6sdt, oszcillici6jiit

322

HOYA L[TT?- ATEI,IPO(IACIO YOI,T, NINCS!

szokdk vizs86lni, fdleglineftis tulajdons6grj dielektrikumokban, kdzegekben. term6szet A azonban legaldbb az 6liivil6gban egy6lis viz-es, €mellett er6tal6nnemilyen.Sejtjeink kijzege ugyaner6sen de is. sennem linedristulajdons6gokat mutat€s vesztesdges A sejtis mindennek nevez hirty6banlezaj16 elektromos folyamatok azonban v6hoz6szinuszos, harmonikus folyamatnak nem. het6k,csaksz6pen Ink6bb gyors kisiil6sek sorozatdttalaljuk, s ezt b6rki ldtja, aki m6r Ezek az 6ltaldnos esetek EEG- vagy EKc-diagamot megn6zett. azonban analitikus 6s sz6mitesokkal, igy az elm6letielektrodinamik6val foglalkoz6k sz6mfiamegoldhatatlanok. esetekben Ilyen nem jutni, lehetsz6panalitikus eredm6nyekhez 6s val6sziniileg szdmitdsi 6ppenez€rt a kutat6k a feladatotegyszeriien neh€znek trjl tal6lt6k, 6s nem foglalkoztak vele. Ez azonbannem jelenti azt, hogy ezek a folyamatok a tem€szetbenne lenn6nekfontosak. A sz6mit6gepek elterjed6s6vel numerikusmddszerek me&jelentek, ezzel lehet6v6 a is s vdlt az ilyenneh6z feladatok megolddsa is. Ezt a feladatot elvegezte tijbbek kdztitt a washingtoni katolikus egyetem elektrodinamika professzora, Henning F. Harmuth is. (Kijnyv6nek cime: Oscillatiotrs in Insst Medium. Academic Press 1985.) Meglepet6s6re tal6lta, azt hogyilyen Sitaldnos esetekben teljesen megoldhatatlanok elektrodinamika az egyenletei, megolddsok a divergencidkat adnak,azaznulla vagy v6gtelenlesz a szdmit6sercdhogyha bevezetm€nye, fizikai k€ptelens€g. ami Eszrevette azonban, jiik ebbena kiizegbena genereltmagnesrramot, akkor 6rtelmesmegolddshozjutunk. Ebbiil ^zt a logikus kdvetkeztet6st vonhatjukle, hogy a nem lineriris kitzegeknek a gerjeszt6se, amivelaz 6letfolyamatokban tal6lkoaz zunk, mdgnesaramot Sajnosnem irta le, hogy kis6rletileghogyan ad. puszt6n lehetezt megval6sitani, nem tiinik nagyonbonyolultnak, de - pdlddul citoplazazt kell tenni,amit az 6ledolyamatokban l6tunk a mdra elekfomosjelsorozatot kell adnDnk, akkor megjelenhet a s mdgnes6ram. Mivel ez a folyamat minden 6l6l6nybenlezaJlrk,ez'rt viirhat6, hogy mindenemberben l6trejdna m6gnes6ram. miignesA dramegyikerdekes tulajdonsdga, amikorfolyik, akkorkdriildtte hogy elektromosdrv6nyt6rk6pztldik,6s azt vdrndnk,hogy ebbeaz elektroj6jjdn. Pontosan mosdrv6nyterbe helyezett dielekrikumforg6sba ez az a jelens6g, amivela vitalitiismdr6 vagy a vizforgat6s sor6ntal6lkozhatunk, Kulagina 6s targymozgatAsa is ilyen. Hogyanjelenik megaz 616 szervezetben a miignes|imm? Van-evalamilyenl6that6, m6rhet6, tapasztalhat6 formrja?Igen,val6sziniisiF het6,hogy ez a magnes Aram i.tjirja az 6l6l6nyeket, az 6tlagosn6l de is

323

IITOXZATOS EROr(?

ment€n. meridi6A merididnok nagyobb intenzids[az akupunLtfrds j6l elektrofeliiletdn alattahfz6dnak, k&iilhatrrolhat6k 6s nok a bdr alapjin. A merididnokment6nhalad6,s dinamikaisajdtossegaik miatt joggal virhata egyespontokban testbiilkil6p6 magresdram a elelda mark6nsan elt6rjenek szdvetek nenk,hogyezeken helyeken ellenp6ld6ul €s nagyfiekvenci6s tulajdonsdgai, ohmikus rodinamikai az val6banezt mutatjdk, akuA iillesuk(impedanci6juk). mdr€sek n6ha lecsokken punkfrds pontokban a meridi6noknal drasztikusan 6s vannakilyenkor.mert Az a b6rellen6llds. orvosokmindig gondban j6l reprodukiilhat6, jelen tud6sunk minden alapjdn nem 6rthetiiez a jelens6g.(Allatokn6l,s6t nitv6kimutathar6 embem6lm6r6sekkel gondoit6k Helyesen teh6ta kinaiak,hogy a nyekn6lis j6l m6rhet6.) kering,de enneka fizikejit meridianok ment6n valamilyen energia Azt nem tudt6k- nem is nagyonakafiek- megfejteni. viszontsok kering6en€rgia.dra_ igazolja. hogyezt a testben sziiz6v tapaszlalata gy6gyithat6. Nem vdletlen. hogyp6ldimot befolydsolva szervezet a vagymiit6tihegek akad6lyozhatjdk az ul rossz helyre rakott6kszerek, - mdgnes6ramUtj6t. ez hosszabb tdvonbetegs€gek€t energiadram s (k6zid6zhet Ideiglenesen el6. is m6gnes6ramot ,,kdlcsijn" kaphatunk gy6gyit6s), ez csakakkorhatiisos, ^z ,tad6 ha rit6teles, energetikai de potencival6ban magasabb energiaszinEemdgneses az szem6lynek - p6ldeul vitalit6sm6r6vel - j6l iilja , mint a p6ciensnek. viszont Ez a persze lenne. a t6m6tdvez6sokszoros m&het6.Az ide6lis ^z ha tiltes megbizhat6an, mestermegszrinne, nanotechnol6gia 6s segits6g6vel tudndnk Balesetek, miit6tek, hoszs6gesen el6ellitani az energidt. ezt pdldiiuiv€rt kaphatna beteg, szi betegs6gek sor6nnemcsak, a hanem mignesdram formej6ban 6ltet6 energiiit is. Igaz.ennekkezdetleges formri m5r ma is l6teznek, p6ld6ulpulj6 2616 mdgreses van,s sziimos testeknek kirnutathat6an hatasuk fiijpanasz dalmas izomgdrcs, ideges csdkkenthet6 ilyen m6don.A tranjavirja a betegszervezet ziensmrgneses viszontcsakstimul6lja, t6r sajdtrendszer6t, nemhelyettesitheti Az energetikai gy6gyi6s de azt. irodalmdban sz6mos esetmutatja, hogy ilyen kezel6s hatdsftagyorpl. gy6gyul6sa, p€ld5ul n6v6nyek sabb, a v6g6si 6g6si 6s sebek de a is gyonabban (Az ndvekednek. 6dekl6d6kszemdra Tarackdzi dr. Isrjavaslom t6miiban.) v6n6sdr. Domj6n L6szl6kiinyveit e A miigneseram kutatdsa amihez Harmouth segits6get elvi adott jelent6sm6donsegithetn6 eg6szs6giigyet,igy az dlerkiiriilm6az s nyekjavitds6t. tudomdny A mai v6gzeres szdttagoltsdga azonmiatt banegy villamosm6mijk, elm6leti egy fizikus6segy orvosalighatud egyiittdolgozni, mertnembesz6lnek azonos nyelvet. 6l6vil6gban Az

324

LBTT? ATELIPORIICI6 MNCS! HOV.( VOI,T.

mint is folyamatok gazdagabbak, a mai technikdban. az 6ramvezet6si f6lvezetiik domindl,persze a Mai technik6nkban f€mesdramvezet6s Az vezet6s me&jelenik. 616viis vagyelekrolitokbmmdsf6le eset6n lfgban p6ld6ul tdlt6smozg6sn.lknli polarizdci4s dramok is nteqJegyorsan veltoz6 folyamatokn6l. lenhetnek, csakid6ben de

FoRc6 TOTTTSE( lethat6forgat6 is Egy m6siklehetijsdg van ana. hogy a tergyakn6l forg6sa egy hogy Tudjuka mechanikab6l, a testek mez6tmeg6rtsiik. transzliici testek nemcsak tomegpontok, a 6s alapvet6 mozgisforma, is forg6 mozg6sa fontos,Adekes6s a gyakorlathanem 6s mozg6sa, a nem Term6szetesen volt olyankdnnyiimeg6rteni forban hasznos. forgds6t 6rp6lddul Ne)t,rr? csaka tijmegpont sajets6gait, 96 mozgas csak mozgisit tette meg, a sikbantbndn6 kiterjedt test forgds6t, Eulel irta le. Az elekrodimintegyszdz6v mrjlvaa s!6JciLeonhart elektromert mdglassfbbez ^ v1ltoz6:s, a mai tankdnyvi namikdbrn forgestjelz6 tagokataz egyenletekben. nem taldl nk dinamikdban az vagy keresn6nk szogsebess6get a sz6ggyo$ul6st a Magyardn hi6ba Csak az ezekkelnem talalkozunk. egyenleteiben, eleldrodinamika a szerepel. vonalment6n mozg6 t6lt6sdrama 6116 tijlt6s6s az egyenes a Enneka hidnyz6szimmetri6nak forg6 t6lt6s elysze(ienkimaradt. talilhatjukmeg, bevezet6se esetdn hatesdt csakegyfjabb egyenletsor cimii k6nyv 2. ktia a enneklevezet6sdtBevezetls tirtechnoLjgidra olvashatjSk. tet6ben lenn6mindenki fijlkapjaa fej6t,hogymiir hogyne Term6szetesen ahol egyes tekercsben, dramfolyik, hiszen minden nekforg6titlt6sek, rendkia forograk.Igen6m,csakiogya fdltdsek dr6tokban a tdltds€k seegy-k6t tizedmillim6teres mdsodpercenkdnt viil lassan mozognak, l6nyeg6ad, Ez bess6ggel diffund6lnak. olyankis szdgsebess6getami eset€n. Egyediila vris legaliibb f6mesvezet6k benelhanyagolhat6. 6rhet6el jet6rbentdrt6n6tdlt6smozgesniil kuumban mdgneses 6s itt tehet,hogya forg6 t6ltdshatdsai lenr6sszdgsebess6g.vSrhatnank spin megjelenjenek. Ekkor egy ij mez<j amit ideiglenesen t6mek vdrhat6. Mig az elekromos mdgne6s neveziink most- megjelen6se hat6 a kdztiegyenesen taszit6 ses mez6centr6li jellegii,azaz t6lt6sek s forgat6 vagy vonz6erd, a forg6 titlt6smez6je, spin t6r verhat6an a 6s er6t,nyomat6kot l6tre.Azt pedigrudjuka biol6gidb6l a k6mhoz idb6l,hogy a szerves anyagok 6dekesm6donszinternindigcsavart 6pillnekftjl. Ttibb szerz6is (pl.: molekulSkb6l, spirelisformAban jelenlegiklasszikus fizikdbannincsel€g fiilveti, hogy a Lakhtakia)

325

TITOXZITOS DR6I(?

elekrom6gneses elland6 Nemcsak^z elektromos relativpermeat6r bilitdsa, valamint magneses ennek a t6r anal6giijSn nyugv6 milgneses permeabililisa fontos,hanem forgar6k6pessdg, kiralit6sis. Tuda a juk, hogyp6td6ul term€szetes a cukoroldata elforgarja f6ny polaria z6ci6s sikj6t.6ppen kiralit6sa miatt.De azr is rudjuk,hogyaz 6tdt6nyekben 6rdekes m6doncsal egy fdle kirulirisri(forgar6k6pess6grl) szerves anyagl6tezik, mig ha lombikban, meste$6gesen dllitunkel6, p6ldrul cukot, aklor a molekuliikegyik fele jobb sodr6sf,m6sr€sziikpedigbal sodresd lesz. termdszet A azonban valamilyen miatt ok arr6lgondoskodott, a spiralis hogy molekulek csak,jobbosak" legyenek. A term6szetbenmolekDiek mint k6ztudott rendKvi.il a kis m€retriek, ha ezeken 6s mozoguk tdltdsek, legyenek ^zokelektronok vagyionok,azokigennagysziigsebess6ggel fognak mozogni. Ez6rta jel6s forgdsillleg domindlaz 6l6vil6gban, nem a halad6mozgrisi leg.Es ez6rtkis 6ramokat, igennagyszdgsebess6geket de taldlunk az 6l6vil6gban,ami azt jelenti, hogy inkribb a spin tir ls mdgnesdram jellemzi az dlet elektrodinamiktijdt,ellent6rbenaz elettelenvil6ggal, aholaz 6ltalunkmegszokott elektromos g6pekelekrodinamikdjrt az 6ram6s magneses terejellemzi. Van-ebizonyit6k arra,hogy kis sugani, nagyszdgsebess6gti t6lt€smozgrs val6ban ilyen megnes6ramot, magneses hatasokat gener6l? Termdszetesen ez is a tudomeny van, egyikelfelejtett, elnyomott teilete. M€g az 1920-as 6vekben Felit Ehrenhaf oszrr6k kutar6fedezte hogyigenpicinyvascseppeke fitl, tapad6 r6lt6sek eser6n elektromos miigneses 6s furcsas6gok figyelhet6k meg.A legerdekesebb az volt, hogy homogdnm6gneses t€rbe helyezveezeketa kis forgd vascseppeket, 6szaki6s d6li p6lusokk6pz6dtek. L€nyeg6ben m6gneses monop6lusokat lehetett k6pezni, k6ts6grelen, a vascseppeigy s hogy kenforg6elektromos (f6nybesugirzds mdgneses riilt6sek uten) monop6luskdnt viselkedrek. Tdbbmint sziizcikketpublikilr Ekenhafta t6m6ban,6s utdnaaz l980,as 6vekbenaz orcszMihajlov m6r korszeibb kijriilm6nyek kiiziitr megismdrelre ijra bebizonyitofta ef6s az fekus l6tez6s6t. is tudjuk,hogy szem€lyes Azt presztizs okokonbu, kott meg ez a Ks6rletsorozat: elm6letifizikusokfgy gondolt5k, az hogya Nobel-d4as Dirac altalviirl m6gneses monop6lus 6rr6ket kel, lett volnakis€rletileg taldlni,de enn6lj6valkisebb €rr6keker mutaton a kisdrlet. Mivel a term6szet mdstmutatott, mint amit vdrtak, egysze_ rriennegligeltdk ajelens6gsorozatot. ezt Mind a magnesdram, a spint6r sz6mos mind parajelens6g meg€rtesdhez els6rendii segits6get de els6sorban f6miailit6s 6s a ad, a tlilglmozgarisegye.effekru\ai\dlnak dnher6ve. elmileti fdmfinz

326

L[TT?- AIELBPORTACIO VOLT. NINCSI BOVA

azaz zikai kutatisok mutatjiik,hogy ha ndgnesesmonop6lusok' instabilitds_ keriilneegy f€m ricsaiba,akkoraz azonnal mdgnesdram az els6 hatdsa lenne,hogy monop6lus A ok soretokoznd. magneses klip furcsak6nuszos. alakj pdlyfuakiildeneaz elektromos egdszen Azt p6ldrul meggyengiten6. l6ttiilt6seket, emiatta ferffdcsokat 6s pdlyiijadrasztielektronok hogya keringdkiils6 valencia n6nktehit, is, emiatta i6meskdtesstabilitasa 6s emiatta kusanmegvdltozna, 6s a ezt Pontosan tapasztaljuk fdmhajlitesndl. f6mekmegpuhuln6nak. a ez mig a femricsn6lj6lbel6that6 ^z effektus, nemf6mesanyagoknincsmege/ J eleklron. koszdld szabadon ez nel.alol nincs a kijlsb, 6szre ezl is vessziik nem anyagokn6l ez6na nemf6mes hatds. Eppen m6g senki ez6rtp6ld6ulporceldnt f6n ajlitdsieffektust, a bizonyos tdrnek,szintesz€tEzekdltalibanridegen megpuhitva. nemldthatott hatiisera a fesziiltsdg robbannak bels6 bekapcsan az eml6kszik asztaltencoltat6s Az Olvas6bizony6ra ,,fluidumodellre.Itt ezt a bizonyoselektromos mutatottegyszerii 6s behelyettesiteni, m6ris 6rthet6,hogy mot" kell m6gnesdrammal emberekb6l e r€sztvev6 mi. mikor.mi€n tdrt6nik.A szeenszokon m6s l6p modellszerint tehatmrgneseram ki, ami viszontmdsk6nt' elektromos6ram. A dramlik, mint a szokasos szab6lyokszerint nincs olyan nagy elt€r6svezet66s szigetel6 sz6mdra m6gnesdram vdlnem nagymdrt€kben kiizdtt. rigy tiinik, hogy mindenanyagon kifejlett,,migneses szemben A tozva,de 6thalad. mdgn€srrammal kaparinyos,azzalhozhat6 inkdbbaz anyagsiirtisegdvel ellen6tlds" lu6s migneses kistelyszerkezete csolatba. lgaz, hogy az anyagok mert kdzrcjdtszanak. a fdmhajis m6rt€kben lajdonsdgai valamilyen hajlanakmeg a vasb6l6s ac6lb6lk6' litdsndlp6ldrul kiinnyebben sziilt tdrgyak,mint a 162vagyaluminiumtdrgyak.Az anyagszerkej6l elekt mert az anyagok zeti viiltozdsok ldthat6kf6mhajlit6sn6l, j6l littuk ezt ilyenkor, is romosvezetdsi tulajdons6gai megveltoznak mikor ezekela nagyszakis6rletekn6l Sajnos, is. az elektroszk6pos kis6rleteketv€geztek, asztaltdncoltatSsos brsf tiirgymozgat5sos, jdrt az elektromos 6ram m6r6se6s a mdr6si m6g gyerekcip6ben ilyen tipusi effek_ rijgzit6se, a gyanriegy6rtelmtien de eredm6nyek terel6dik. tusokra j-glensdgek mega A parajelens6gek, kiizelebbr6l rirgymozgatdsos 6s tehdt a drtds€hez els6sorbanforg6t6ltdsek a nemlineiis kdzegben gerjeszt6sek ezek meg€rtdse lennesziiks6ges, tdrt6n6anharmonikus fi a tankajnyvekb6lklasszikuszikdb6l. a azonban hienyoznakjelenlegi De tovabbi komolvhiinvok is vannak.

TI1O(ZATOS ER6f,'

ACYHULLAMOK A klasszikus mechanikeb6l tudjuk,hogyegy szildrdtestben hdromf€te hulldmotis lehet kelteni.Ha egy rudat vesziink,pdlddulegy sint, akkor kelthetiinkbennetranszverz,lis, azaz har6nthulldmot: hosszanti vagy longitudindlis: valamintcsavanisi, azaztorzi6shulldmokatis. Ezeketlehet kildn-kiiltin vagy egyszereis kelteni.A szimmetria szeml€let mondja,hogy nemcsak mechanikdban, azt a de az elektrodinamik6ban sziiksdges is hdromf6le hulldm megielen€se,6m az elektrodinamikai tankiinyvek(6s mai technol6gidnk) minddssze egyfajtaelektrcmAgneses hull6mr6l,a hanszverzdlisr6l tud. Igaz,ennekvan polarizdlt csavaflan, 6s polaazazcirkuldrisan riz{lt verzi6jais, de ez att6l m6g transzverziilis hulldm marad.A gyakorlatban azonban kitnnyiielk6pzelni, hogyanlehetne hosszanti. azazlongitudindlis elektrom6gneses hullrmokatkelteni,vagycsavardsi, azaztorzi6shulliimokat pusztdn mechanikdban a ismertanal6gidk,szimmetridk alapjdn. Longitudin6lis hullimot rigy kelthetiinka mechanikeban, hogy egyszeriien hirtelen megvalbztatjuk adottszil6rd az testnyom6s6llapot6t,pdlddulreutiink.Az elekhodinamik6ban ennekmegfelel6en igy kell longitudindlis elektromos hull6mor kelreni, hogyhirtelen nagyon nagy elekromostererdss€g-v6ltozast hozunkl6tre.Ez milli6szor megtiirt6nik 6l6l6nyekben, jelent6st6rer6ss6g-viltoz6s az merr dll be a sejtmembr6nokbanelekfiomos az tev6kenys6g sor6n. techA nik6ban ugyannem ismertez a hullemkelt6si elji4ras, ez nemjede lenti azt, hogy ne lehetne i€trehozni. Az 1890-es'vekben Nikokj fesla megval6sitottaezt a m6dszert6s igen nagy t6volsdgmtudott jelekettov6bbitani. Szabadalmai is megvannak, ma nyilvdnosak, a de technika a lehet6s6get (ezta szimmetrii{t kihagyta. ezt is is) A forogvagyorsul6 test€k nemcsak tnnszverz6lis, hanem csaval6si, torzids elektromdgneses hulhmokat is kisugd.ozhatnak, perszea technikrb6l is hienyzik ez ma.A forg6tdlt6ssel kapcsolatos rudatlans6gunk is megbosszulja itt magdt, a leher6sdget mindeddig ezt is ki_ hagytuk. oroszkatonai Blir jelent€sek kutatdsi szerintsziilettek ilyen k6sziil6kekf6leg bioldgiaialkalmaz6sra,,pszicho fegyverk6nt", 6s kiiliinleges radark6nr most 6llirottdk rendszerbeezeket a g6peket. (Terwajzok nem illnak rendelkez6semre.) 6t6l6nyekben6s az Az emberekben azonban fanziens m6donforognaka ttilt6sek. Ezek a tranziens, forg6 tcjltesek kibocsdthatnak csavar6si vasv tor/ids elektromdgneses hulldmokar melyeknek is. termirzeresen tiites.n mdslipusrlhulldmdthalol;si rulajdonsdgaik lesznek. minr a szoirisos tanszveEieliselekromdgneses hull6moknak.igy azr6nelk€pzelhetd.

328

YOI,T. MNCSI IIOVA LTTI?- ATELEPORTICIO

iil6 hogy egy tengeralattjdr6ban emberkibocsdtolyan tozi6s jeleket, j6val messzebb tud fogmelyeketegy m6sikembera sz6razftilditn, {ijl ni. Ekkor a szokesos redi6hull6mok nem vihet6k6t, de a torzi6shulldmok igen, ez6rt nem szabad telep6tial6t6t visszautasitani. term6a A szet,az evolfci6 sokkaljobb innovdtor,mint az ember,6s fantasztikus lehet6s6geket Kndl a kimaradt, kifelejtett szimmetriakmegismer€se. Az emberitudatmeg6fi6s6vel nemigenfogunkel6r6bbjutni, amig ezeket az effektusokatalaposan meg nem ismerjiik,6s bele nem epitjiik gondolkod6sunkba, tudomrnyos modelljeinkbe.Naivids leme ma a biol6girt rigy mrivelni,mint t6bb sziz 6vvelezel6tt,amikornemismerA tdk rn6ga kdmidtvagyaz elektromossagot. kemia,a szerves k€mia,a biok€mia,a molekuldrisk6mian6lkiil nem6thet6 a genetika, p6ld66s ul az 6riikl6d€s,a sejtoszt6d6s mechanizmusa sem.A naivitdsndlnagyobbostobasdg lennep€lddulkdmian6lkiil pr6b6lkoznia biol6gia,az €let folyamatainak megertds6vel, ugyanigyrcm6nytelen €s lennepeld6ul a szerves temia n€lkijlszdmos elenani lollamalmegenese. r€./Es legesfizikai ismeretek birtokdbanugyanilyenrcmen''telenaz 6let n6h6ny folyamatdnak felt5rdsa.Naivit6s ^zt gondolni, hogy kezdetleges 6s erdsenbehatrrolt tudrsanyaggal rcm€nyiinkvan a fdldi 6let legbonyolultabbfolyamataitmeg6rteni. Abban tal6na parajelens6gek eskiidt ellens€gei egyet6rtenek, is hogy az emberitudat m€g6n€s6hezterm6a szet ,.bevetett"minden lehets6ges effektust, ezert fttltedeniil sziiksdg van az drszerr6sztudomdny segitsdgdre. azonban Ha ezekf6l l6bonellnak atl@r nincsrem6nytink ajelensdgek meg€rt6s6re. Miir latszott az eddigiekb6lis, hogy p6lddul a vizfejiis6g vagy a titbbszemdlyiisdg el6ggd 6ppen ellentmond ajelenlegi tudati6s agymodelleknek,s ez r6mutat rma, hogy jelenlegi kemiai 6s elektrok€miai modelljeinknevetsdgesen egyszeriiek ez€rtrem6nytelen 6s pr6b6lkozni jelens'g, a tudat leiJesav^1, a legbonyolultabb 'rtelmezes€vel. L6tszik hogy tuddsunk6deskev6s, nemhogyaz emberi tudaq de a legegyszeriibb 6l6l6nyek,p6lddula rcvarok pdmitiv idegrendszeftnek leir6sara is. M6g ett6l is rendKviil messze vagyunk.Az 6le!,a ludomdnyminden te ilet6nfolyamatosan fizetjiik a tudom6nyos elnyomds 6rdt. MITHozHATTICHNTKA A FEJLdDESE? Ma m6gcsaka mikom6retek vilegeban mutarj6k Ehrenhaft Mihaj6s lov Ksirletsorozatai ezeketa habsokat.Azt azonban,amit a sejtek belsej6bena biol6gusok litnak, a m6miik<ik,a technol6gusokm6g nem tudjdk ut6nozni.De van rii rem6ny,hogy a ma m6g gyerekcipijbenjft6 nanotechnol6gia segits6gdvel kiildn-kiiliin megvizsgiilharjuk

329

ER6K? TITOISATOS

(30 azaznem az majdezeket effeklusokat 6v mtlva) in vitro m6don. isit€tt leegysze hanemlecsupaszitott, a bonyolult 6letfolyamatok, majd olyan mignesestekercset Lehetne r6szek6nt. 6letfolyamatok l0-20 162(szolenoidot) amiben dr6tminddssze a 6piteni, atomonk6nt nagyszdgsetehiitbelsej6ben 6s atomvastagsagi igen kis etm6rojii, ugyanfgy,mjnt a spifilis alaki fomgnakaz elektronok bess6ggel (A DNS-r6l,llitjdk n6h6nyan, hogy616alakmolek-ulekban. szerves Ha szupmvezet6.) pedigmajd (jabb 30 6vban szobah6m6rs6kleten spir6ltis fel tudjukcsavami, ut6n nyi technikaifejltid6s ezt a v6kony (a torzi6s)Ks6rletimegismer6sdre 1ehet6s6g. lesz akkorrijabbmez6 teljesfegyvert6riibele De m6gekkor sempillanthatunk a term€szet (nemoszt6dds kdzben) fea ba. mert a DNs-bennorm6ldllapotban mefi a van h6rjeldnc n6gyes spirdlban felcs€v6lve komosz6mitkban, De ez kis helyenis tiirolhat6 a bonyolultmolekula. ezzelm6g igy feltiirSset. mindignemfejeztiikbe a lehet6s6gek

A TEI,JES SZIMMETRIA\TSZTIiS ^z elvanegy hat6ra, amikor dsszes A szimetriacsdkkenteseknek v6gs6 Ebben esetben az eltijntetjiik, megsemmisitjiik. k6pzelhet6 szimmetridt drasztikus 6rdekes effekusok jelennekmeg.Nem marad 6s ij egeszen ijnmagukmelyektechnikailag megsemaz impulzus, ^z energia, sem is de hogyt6rid6torzulSsok ldtrejdbannagyon fontosalq azttalSljuk, azt hetnekilyenkor.A kijzvetetttapasztalat mutatja.hogy ilyen mozgeazazmozgunkaz id6ben sokndljelent6seneltorzul a t€ridd szerkezet, p6ld6ul prekognici6val, azaz talelkozhatunk a is. Ejelens6gek kapcsien Ma azonalapeldretudSs6val, megsejt€s6vel. jelentud6sunk a dolgok tehtt A szik,hogya r6rid6l6nyegdben szerkezetii. euklideszi. mr,,sik" pont vakuumban azonos 6l6s sik sarkalatos az,hogya fenysebess6ge pontban. nemcsak Ha transzverzSlis hulliimokat land6mindenegyes is, sebess6ge is ketijbb kelt az agy,hanem torzi6s hull6mokat melyek f6nysebess6g, egyszeriben akkor vesebb lehet, is mint a transzverzdlis vi4lik Rdaddsul. a t6rid6is torzulhat, ha bizonytalannii eza vildgkdpiink. lehet6s€9, hogy az iddbenel6reakkormegnyiljkaz az eddiE bezArt probl6m6k h6traIehetugrani. teleportaci6 mutatja, A is hogyaiapvet6 vannaka tdrid6vel,azazak6regy lezeft l6r.6szb6lel lehetjuttatni egy tdryyategy m6siklezdrtt6rr6szbe. tem6szetesen Ez kizdrt, ha csakhigondolkodunk. romt6rdimenzi6ban jelens6ge R6szben gijmbvill6m, a ftszbena teleportdci6 mutatja, hogya mi h6romdimenzi6s teriinkbdl lehet.dobni",fel lehetemelki ni t6rgyakata negyedikt6dimenzi6 fel6, azaz^ hipert'r fel6. M^ ^z

330

IOLT.NINCSI HOVA LETT? ATBLIPORTACIO

toviibbi elmdleti fizika iilliispontja szerint l6teznek ugyan t6rdimenzi6k, gijrbiilteknek lenniiik6s a gdrbiilet de azoknak kell olyankis 6tmerojti, ami kizerjaa teieportdci6t. I;teznek tiz- 6s huszonegy dimenzi6s modellek ezekazonban is. inkdbb csakmatematikai bravrirnak tekinthet<ik, semmif6le kisdrletet nem lehettervezniezenelmdlelek bizonyitasiravagycefolatiira. gdrnbvillam A 6ltalprodukdlt telepoft6ci6s jelens6gek, valamint parajelens€gek, a poltergeistn6l megfigyelt tea gonleportdci6k mutatj6k 6rdekl6d6k az sz6m6ra, hogy t6ved6s azt hiirom malcoszkopikus t6rdimenzi6nk van. dolni, hogy mindiissze t6rdimenzi6nak lennie, kell amely Legalabb egy makoszkopikus m6g mer6leges mi hdromdimenzi6s a vildgunka,6s csakazdrtnemletjuk, mert anyagi vil6gunk csak herom dimeui6ban stabil, ugyanrigy, fiil ahogy kertyaviris csakkit dimenzi6ban a stabil,btu ideiglenesen lehet is. epitenihftom dimenzi6ban Ahhoz tehdt,hogy sikenel irjuk le a tudat,az idegrendszer mLijelenttisen kell l6pniinkmai, igencsaksziike szabott kiid6s6t, tlil figravitdci6, forg6 zikai vildgk6punkdn. Sziiksdg lennea dinamikDs a tijlt6sek,a titbbf6le elektromagneses hullem, valamint a teljesen v6tel6re. ^ totztJlt szimmetriavesztett, toEult t6rid6 figyelembe Ez 1€tid6,azaz a teljes szimmetriaveszt6s esete(amikor nem marad meg az energia az impulzus) €s ijabb furcsasiig meg6rt6s€re lead fdljegyeztek eseteket, amikor het6s6get. t6bb €vsz6zada Mier olyan meditativdllapotban emberek hosszi id6n keresztillnem vesznek magukloz6lelmet. a ldlegzetiiket visszafojtj6k, €letfunkciS6t is az ilyen pdlddulaz €lve eltemettet6s 6llapota. 6k nagyonlelassulnak: Tudunkolyanestekr6l (mostandban ezeris el6fordul), is t6bb hogy p6r Ez egyesemberek 6veken nemesznek. a mozgalom 6vvelez 6t is el6tt indult el Ausztr6li6b6l, ma m6rMagyarorszagon tdbb szdz s pr6naevo ember61,akik egy intenzivmeditativ6t6llisi igynevezett peri6dus ut6nnem vesznek magukhoz tiibb66telt, 6s m6gis6lnek, dolgoznak. Ilyenkora legels6 ellen6rviink hogy a munkav6gz€st az, valahol,valamibiilellensiilyozni kell, tehdtaz energiamegmarades elveelevekiz6rjaa ,.nem ev€s"lehet<is6g6t. L6ttukazonban, hogya tudat6s egy6ltaldn 6let annyirabonyolult,tijbb r6tegrifolyamaaz tokb6l ell, 6s egy6ltal6n nem szilks6ges, hogymindenszinten megp6lmaradjon energia. az Erdemes tanulsegos 6s lenneezeket 616 az dSkattanulm6nyozni, megfigyelni ezeknek nem ev6 embereknek a az 6let€t.N6h6nyan kaizuluk mdr eljutottakarra a szintre, hogy folvad6kot semvesznek maeukhoz.

331

ffO(zATOS ER6K?

Ar.Kivr,4JA AzELET
zavarba ejt6a hogy az 6let6s kiil6n0sen tudatifolyamatok Ldthat6, haszndljrk Ponfdl. sokasdgdt en gazdag 6rdekes 6s ftszfolyamatok sora tosan a parajelens6gek mutatja,hogy jelen gondolkod6sunk me86rt6s6a az nemalkalmas 6let6s kiildndsen tudatfolyamatainak tapogat6zesnak min6siilheF csaks6t6tben hez,es ez€n a kutatdsok azaz kapcs6n makroszkopikus, klasza nek.Eddig a parajelens6gek van legalSbb furcsaparajelen egy Am szikusfizikft6l besz6ltiink. vonaF kis igencsak m6rctiitartomdnyira s6g,amelyaz atommagok vette€szre, hogyegyes616kozik.Luis Kerran.ftanciabiok6mikus elemeket szintetizilj'k. ha ebb6lhildnyekaz 6letiikhiizsztiks6ges p6ld6ula nyilvenval6ez az embern6l, eny mu(atkozik. Kiilitndsen kis6rlede nrtrium 6s k6lium kijzti elemek6talaKtds6n6l, egyszerii p€lddul m€gadnak tekbenmegfigyelt€k, hogyha mjndenldpanyagot csak a kalciumhi6nyzik,akkor ezt az elemeta tyrjkok tyrikoknak, maguknak. az6rtrendkiviil Ez valahogyan eliidllitjdk,szintetiz6ljlik mesterszokatlan, mert mai tudrsunksze nt ugyanlehetelemeket sdgesen etalakitani, a folyamat energiaszijks6glete nagy de csak gyo$it6kban6s reakorokban 6llithat5el6, sokmilli6elektronvoltos n6h6ny elekt.onvoltos szinF energiaszinteken.k6miaifolyamatok A jap6n j6n mai tud6sunk szerintez rem6nytelen. Kewan 6s n6hdny mdr a bakt6riumok ds kutat6kis6rletitapasztalatai nt azonban sze teh6tnemkell tudatos am6bik szintj6n megrdrt6nik a folyamat, is ez folyamatnak lennie. Ndh6ny6ve ijra failbukkant hailgyMagyarorsziigon, egy akinek jittt el6, hogy^z amalhaj6b6l nagymennyis6gii higany b6rdb6l, oly gr4rnk6pz6d6s a kezdben miatt tartottaranytargyak elszinez6dtek, ef tjnek. A tiirt6nelem nem is tudtak sor6ntiibb ilyen eselfdlbukkant, veliik mit kezdeni, annyira bizan volt ajelensdg. Ezeknek embe2a rekneka sze ezete nagymennyis6gben higanyt, termelte m6rgez6 a 6s m6gsem haltakmegneh€zf€m-mdrgezesben, az owostudoahogy mrny mai iellSsa viirhat6 szerint lenne.Olyanesetekdlis lehetett olvasni. hogy valakiben 162termel6dtitt, tiiszeni,v6konykristdlyok formdj6ban bukkant a b6rea161. el6 Ezekkel anom6li6kkal hivaaz a j6l talostudomidny foglalkozik, n€m ez6rtneh6z dokumentdlhat6 leiri4sokabukkanni.A k6t ut6bbi megfigyel6s sejteti.hogy az azt atommag fizik6jdvalis gond van: irz atommag nem fgy 6piil fitl, ahogyazt a tankdnyvekben modellekb6l leift megtudhatjuk. Ldtezik azonban olyanatommag-modella magyar egy Sindely Liszl6 €s fia -, Sindely Denielmunk6ja ami egyszerij logikus, szimmetri6kon 6s a alapul,s ez mer lehet6v6 teszi,hogy az atommagban l6trejdv6kis

332

voLT.NINCS! flOV[ L!]t? - ATETEPO(IiC|6

meg a energiaszintekel ig6nyl6viiltoz6sok alapjiinmagyariihassuk biol6gi6ban im6ntfelsorolt az megfigyel6seket. hogy az agy mrjkaid6s6t Mindezekb6l arra kell kbvetkeztetntnk, puszt6n vagyelektrok6miai modellekkel. hanem irhatjukIe fizikai nemegy tdbb t6rdimenzi6s, tiibbf6lemez6fizikiin nyugvds:oldlldt kdlctdnhanisait modellre sziiks€giink. van Ebb6laz kdvetfebitelezd kiterjeszkezik,bogylehets6ges tcjbbt6rdimenzi6s, egy dntenntart6, tett elektromdgneses mezd.ami a tudatfolyamatai€rt felel6s.Innen (n6h6m6r csakegy kis l€pds, hogyelfogadjuk stabiltudatimezrtt e nym pszimez6nek nevezik) dn6ll6,a testh€z nem.,ragaszkodd" 6lep6lddka testelhagyiisos melyeket modem a tet 6l6nek. Ene 6lm6nyek, pszichol6gia leghatfuozottabban A mai l€lekanalapl6zise az. a cdfol. klasszikus fizihogynincsa testt6lelszakithat6 l6lek.A kiterjesztett kdb6lkiindulva a t6teler6sen megk€rd6jelezhet6ez Amit eddigleinunk,^zoka Iegegyszeriibb k€rd6sek. Tal6negyszer, egyjobb ko$an, amikor mifunem leszdlos a term6szet mindenriszlerlt alaposarl megvizsgdlni, egyszerii evidencia az ezekrc lesz adottv6lasz.Addig aZonban nagyutat kell meglenni. tdrtenelemben, m6g A a politik6ban ldttunk vez6reket, tajnkrelettdk ernber akik sok 6letdt, h6boniba,gazdas6gi katasztr6fiiba A rodortak orszegokat, birodalmakat. tudomanybitn fbrditvaszokottlenni: sok-sok ez vagy kajzepes Byenge k6pess6gii, tehets6gtelen kutat6kijnnyed6n tdnkre tehetiegyolyankutat6munkdjdt, a t6bbiekn6l aki messzebbre Siirgeto littrirsadalmi k€rd6s.hogyaz ritlagember belrsson tudomiiny is a kutissziimcig€, ne 6s hagljd. hngy azelnyoma: leljes pusaitasig ez a lollrarodjek. eldg Epp jel mutatjaa kdmyezetiinkben, jelen gondolkod6smddunk. int6 hogy jelen6letm6dunk folytathat6 tovdbb. nem m6r Biztos, hogynema parajelensegek fogj6ka v6ltoz6st meghozni. kikdnyszeriteni. nemkide zdn,hogya panjelensdgek nyitott,gondolkod6 ir6nt embereknek fon tosszereDiik a vdltozdsok lesz mesindul6sakor.

333

Fticcnlfr

[R6Kt TITOf,Z{IOS

Ho6yN KfpzEtHET6 ANEGYEDIK EL TERntMENzt6? A negyedik, dtcjdik 6s magasabbtdrdimenzi6k szerDl6ltet6s6t legc6lszenibb a ftir ismet fogalmakb6l kiindulva kezdeni. N6zziik meg. hogy egy kocka, vagy egy t6glatest fogalma hogyan 6ltal6nosithat6 a maga-

sabbdimenzi6kban. Induljunk ki egy pontb6l, melynekdimenzi6szema, azazkiteded6senulla. Bi{Imely 6nyban tdvolsagraelindulva A egy szakaszt kapunk.Ha erre a szakasaa merdleges l6vols6gra B eltoljuk ezt a szakaszt, alkor egy t€glalapotkapunk.Ha erre a t6glalapn merdlegesen hosszon C indulunktovdbb,akkor a t6glalapb6l t6glaegy testlesz.El6rkeztiink negyedik a t6rdimenzi6hoz. Most az a teend6, hogy az eddigi ir6nyoka mer<ilegesen tdvolsaga eltoljuk a (rajzon D vastagon kihrizott) t6glatestet, mA egy ndgydimenzi6s igy t6glatestet (1. 6bra). Shin lev6alakzatot kapunk Az sokaig n6zni, kell hogymeg-

t2)

B

(3t

L ebr^a. Neb- firdinenzi4s ftglatest k.pe. Minden sarokpontbannZgr e?yntitra mer6leges fut atssze. 61

336

rilccntx
drczziik a form6j6t, men a val6s6gban, tdrgyk6ntnem tal6lkozhatunk vele, pedig minden tulajdonsdgit ismerjtik. (Tetsz6leges dimenzi6k - hossz,feliilet 6s tdrfogat- az egy-, eset6n Pe$ze az elnevez6sek is.) k6t- 6s a h6rcmdimenzi6s alakzatoka alkotott ismert fogalmak. A negydimenzi6s ,,t6rfogatra"mifunincs szavunk,a gyalodat nem tette megalkotdsSt. sziiksegessd Ma mA kiszdmithat6, hogy tetsz<ileges dimenzi6banheny sarokpontjaleszegy t6glatestnek, h6ay6le, s hr{nyfelszin,vagyt6.fogathatdrolja. A sarokpontok szim{t a P^=2' cisszefiigg6s meg. Egyadja dimenzi6sobjekum (szakasz) esetdnP,= 2' = 2 , azv az dsszefii9ges ad, k6t sarokpontot ami nyilvrnval6 is. T6glalap esel'n p, =22=4, ez az dsszefiigg€s n6gy pontot eredm6nyez, tdglateshel az eredm6ny nyolc, a ndgydimenzi6s kockenalpedig 2", azaz tizenhat sarokpont lesz. aleksz^m^L E,=2 E^r+ P,-\ dsszefiigg6s Az az hat6rozza meg. Szakasz eset6n nyilv6n csakegy 6l van. azazmagaa szakasz. egy Ha teglalapotn6znnkk€t dimenzidban, akkor az ijsszeftgg6s ndgy6let ad, h6romdimenzi6s teglatestet figyelembev€veaz 6lek sz6matizenkett6, n6gydinenzi6s pedigharminckett6. teglatestndl Az ilyen testeket hatiirold felszinekszSm'tM F,=2 F, |+E. 1 iisszefiigg6s meg.Egydimenzi6s adja szakaszra nulla"hiszen felez ezt sziA egyallalennem hat6rolja. K€tdimenzi6ssiklapn6l az eredm6ny egy.Kocka eset6n dssz€fugges a kock6tval6banhat lap boritja. az hat; pedig 24 teglalaphat6rolja.Kisz6mithat6 a n6gydimenzi6s tdglatestet az objekumokat hat6rol6 altereksz6fi ls: K,=ztt. Egydimenzi6s szakaszra ijsszefigg€sszerintk€t darab0 dimenzi6s az objekum, azaz pont hat6roljaa szakaszt. dimenzi6ban K6t n6gy egydimenzi6s objektum, azazszakasz hat6roljaa tdglalapot. Hdromdimenzi6ban darab hat kdtdime i6s sik hatiirolja a teglatestet. N6gy dimenzi6ban nyolc h6romdimenzi6s t6glatesthatiirolja a n6gydimenzi6s t6glatesret. Tersz6legesdimenzi6kigfolytathatnank peldSl(ar. a Az olvas6magais elkdpzelheti. hogy hogyan6lral6nosirhar6 hason16m6dona kdr 6s a giimb. Ezt az€rtnem mutarjDk merr a gdmb6r be, m5r hi{romt6rdimenzi6ban sem tudjuk lerajzolni, b6r ez lenn€ a legkctnnyebben iiltal6nosithat6 fogalom.Ugyanilyenegyszeriiformulekkal tetsz6leges terdimenzi6ra 6ltal6nosithat6 h6romsziig, a vagya gila is. Nezzik .,l:'ost forqaiis dltal6nosit6s6r. dimenzi6ban szaa Egy egy kaszegy pontjakijriil nem&telmezhet6 forgatSs a fogalma,paranormdl lenne.Ki kell l€pniinka szakaszb6l. dimenzi6ban, K6r azazsikbanm6r felfoghat6a forgatis, de mindig csakegy pont k6rtil. A tengelykitdili foryes a k6t dimenzi6ban megfigyel6 sz5rniranem 6(elmezhet6, €16 paranormril esemdnynek sz6mitana. HAromt6rdimenzi6 eset6n azonban

331

T|TOI2ATOS tf,Of,?

a testekcsak tengely kiiriil forgathat6k,pont kdriil nem. A h6rcmdiparanormiil menzi6s testeksik kifiili forgadsaviszontelk6pzelhetetlen megfigyel6sz6m6ra. effekus a hdromt€dimenzi6ban616 a a m6r Ndgyt6rdimenzi6ban 6rtelmezhetd sik kiiriili forgatds, n€gy Altaldnosithatcsak sik kijriil forgathat6k. t6rdimenzi6s tesrekugyanis juk tehdtazt az dsszeftigg6st, egy ,, dimenzi6s mindign-2 test hogy dimenzi6sobjekum ktjriil forgathat6el. Igy tehet€gy 6t t6rdimenzi6s t6r t6glatestpelddul csak v6gtelenkiterjed6siih6rcmdimenzi6s kitriil nehezen tudjuk elk6pzelni,6rz6kszerveinktaforyathat6el. Ez mft pasztalataink nem segitenek.Matematikailag^zonbanez nem jelent probl6mSt, 6ltaldnosithat6 forgatis probl6m6ja. a mertegyszeriien mi N6zztik most, hogy geometriai6rtelemben is a teleportlici'', es t€rdimenmegfigyel6senegyedik a vezerte Zillnert ejelens€g hogyan hogy egy egyenes A zi6 l6t6nek felt6telez6sehez. Ua 6bren16that6, szakaszba lezirt pont nem keriilhet ki onnan,ha csak egy t€rdimen(Ez a ez K6t azonban nem akad6ly. zi6banmozoghat. dimenzi6n6l k6tdimenzi6steleportici6 csak az egy dimenzi6ban616megfigyel6 esem6ny.) szdmfu paranormdl a

c)
2. 6bra. A telepoftlici6 elvekeLhdrcn 6s nAgj td inenzi' esettn: a) leirl szakAszb6l pont a ndsadik dinenzi6 segitsZ+lvel eey kivihet'; b) le. ir1 hutokiil egykedimenzrjsobj?ktun a harmadikdinen.i6n .it kienelhet'; c) leaift herynAqb6l egy luirondinen js t6tgr a negedik dine't rjn dt kienelhet6'agr oda betehet'.

338

IUGOILIK

p6ldiul tdglalapban lev6 lez6rt objektumban, K6t dimenzi6ban dimenzi6 pont nemkeriilhetki onnan, csakakkor,ha egy harmadik telje616 sz6miira el. fel6 indulunk A hirom dimenzi6ban megfigyel6 leztt, k6tdimenzi6s obj€ktumb6l hogy senterm6szetes, kiemelhetiink (Ez pontotvagyszakaszt, vagyodabe is helyezhetiink. a k6t dimenparanormel esem6ny.) zi6ban rnegfigyel6 €16 szdmfta 616 egy A hirom dimenzi6ban megfigyel6nek lez6rth6romdimenvagyoda p€ld6ul lehetetlen kiemelni, zi6sobjektumb6l, teglatestb6l, ez Negyedik t6rdimenzi6 esetdn azonban sembehelyezni t6rgyakat. jelent (ldsd 2lc 6bra).Az ilyen jelens6gek nem milyen probf6m6t Z6llnet 6s el6deitarraa gondolatmegfigyel6se elemzdse 6s vezette kell legal6bb egytdrdimenzi6nak. m6g ra, hogyl6teznie ffiLETrlzEsE csoMOK vizsgdljuk.A 3/a dbrdnkdt A 3. 6bndn csom6k€s hurkokkapcsolatat a egy dimenzi6ban zit hurok6s egy simazsin6rldtszik.A csom6fogalK6t legfeljebbS alakma alapvet6en heromdimenzi6s. dimenzi6eset6n zatot lehet l6trehozni, csom6tnem. Fontosviszont,hogy a k6t dimenha 6s v6g zi6banlez6rthurokmegszakad, k6t ,,szabad" keletkezik, a zsi' (l6sd3/b dha). A 3/c 6br6n n6rt a hamadik dimenzi6fel€ rnegemeljiik a l6tszik,hogy h6romdimenzi6ban l6trehozhatjuk csom6t,hiszena mar v€get- is l6tAz zsin6ralatt6sfcjlijtt is 6t tudjuk br.ijtatni egyik szabad az sem lehet l6trehoznicsoszih hogy lezaft hukon heromdimenzi6ban v6ge.A 3/d db'rib6lviszontkim6t, hiszennincsena zsin6makszabad a deriil, hogy ha megemelndnk lez6( hurkot a negyedikdimenzi6fel6, jeliilve) a lez6rt(az veg akkor k6t szabad keletkezne 6brdnszaggatottal vagy nak tiin6 hurkon,6s ilyenkor m6r k6t zdrt hurok is egyesithet6, csom6kdthetd16.Ugyanigyel is tiintethetda zdn hurolcakdtdttcsom6. gdrbiilt siloa lehet N6gy terdimenzi6 egy k6tdimenzi6s eset6n vegtelen pediga hiiromdimenzi6s t6ne. csom6tk6tni, 6t t€rdimenzi6 eset6n ( Ec\ESiTf MfRtrvMRrKfu sE K6t t6dimenzi6 esetdna ka k6kat nem lehet egymdson 6tfiizni (16sd ebra). csakakkoroldhat6meg,ha az egyiketkiemetuk a 4. Ez (4/a k€t t6rdimenzi6b6l, majdijra visszahelyezziik ebra). k6t h6Ha romdimenzi6s kiirgyliriinkvan,akkor az egyesites egyik lehets6ges n6dja, ha p6ld6ul a feketekarikdt kiforditjuk a h6romdimenzi6s sikb6l- ekkorcsakk6t metszete l6tszik(4/b 6bra). karik6ttetsz6A legesen mozgathatjuk dgy, hogy az egyik szabad v6geta htuomdi-

339

TITOf,ZATO6 ER6f,?

Aslkban mozogva azen huokba lehet nern bejutli.

A hlrkot, meleha giljilk hamadik a dimenzid akkor 1e16, a belsejdbe iuiri. lehel

6) Zin 6snyitott zsin6rk6t dime z iban. Egtikrc sen lehet csomtitkdtni.

b) A zin hurokb4lny on lesz haa hu*at negeneljiik a hamadik diIit fig ne z i fe16, s?nbad keletkezik. megemelve a negyedik tel6 dirnenzid

vdgre szabad lell|jzdtl kaika

l rszabad t veg
d) A ztit, hdrondinenzrjs hutkota negtedikdinenzitj negenrcbe feli katnJton v4gkeletkezih hurkol igl lehet katui,6s nilfrd gyfrri b ni ea 3-5,br^-Csomd knftsezin hurokra egyenes Zs zsint m. menzi6ban lev6 karikabelsejdbe tegyiik.Majd ijra visszaforgatjuk (4/d 6bra),s ezzell6trej<1nkapcsol6dds. a hftom dimenzi6ba a M6sik, ,,egyszeriibb" lehet6s6g, p6ldrul a feketekarikdtteljesen ha kiemeljiika ndgydimenzi6s t6rbe6s fgy helyezziik vissza, hogyutdna 6sszekapcsol6djanak. A CLAIRVOYANCE ERTELMEZESE Az 5/a 6braAz'kelteti, hogyZ6llnermilyen anal6gia alapjdn 6rteljelens6g6t. ketdimenzi6s meztea claiwoyance A t6rben,lezaft,,dobozban"levd objektumnem ldthat6a kiils6 szem16l6 sz6mdra. Ha viszontaz 5/b 6h6n l6that6m6donegy ,,h&omdimenzi6s megfinez nincsenek lez6rtterek.Meg Eye16" fi a sikra, al4ior sz6m6ra jegyezni,hogy a clairvoyance kell azonban val6szinlileg nem igy c) Hdrcmdi enzi6s zsirui.atruir lehet cson6t kdlni.Zitt hurckra ne,n kljthet,S csorui, nert nincs szabad fis.

34)

TUCGSLEK

aJ Kat dinenz iban csakngy egJe' sithetbka kariktk, ha az egyiketki' emeljiik,esa hann lik dinenzi6n keres.tiil a nuisik knzaheDezziik.

b) Hdrcndinenzitjs gyfrr;ika. el4bbi n.ibzefiez hasonlian a ne' jn Bydik dimenz kercsztiilenel|e is dsszekapcsolhnttjk.

.) wey nqy hogva. eSrik kariktl ,,kifotditjuk", s ekkot csakket kdl 'rap ellipszis naftd a htircmdimozgatjuk menzjs ftfien, s ezeket 4. 6bre.

dl s viss.aJo.gaflaa 8liiriik i)ss.ekapcsoL6dnak.

kis miikddik, hiszena kis6rleteksorfn eg6szen t6rgyakatis meg Ezek a tetgyakpedig t6vols6gb61. kilom6teres tudtaktaletni 30-40 olyan kicsik, hogy erre az el6bbi magyarazat ekkora t6vots6gb6l logikusnak tiiBdr nyilvdnnem alkalmazhat6. Z6llner elk6pzel6se magyardzata val6szinti, hogymesajelens6g nik, m6gis abban, hogy a n6gyt6rdimenzi6s A fenti riivid p€lddksegitenek Meg kell geometri6r6l valamilyen fogalmunk. kialakuljon euklideszi jegyeznilnk, kell ndgyt6rdimenzi6ban kiterhogy legalebb azonban jeszteni, 6s kvantummechanik6ta2 az iiltalSnositani elektrodinamikdt, a hogy megdrthessiik teleportici6t ahhoz, ismert kiilcsiinhatdsokat geometa euklideszi vagy a f6mhajlitist. Ehheza tiibb t&dimenzi6s l6p6s. val6sig enn6lboA csakaz els6 6s legkiinnyebb meg6n6se tere:gdrbiiltt6r. hiszen 61et az nyolultabb,

34r

TITOISAIOIER6f,?

a) K6t dimewi6ban le')6negfrseld nemlit be a ,,daboz" belsejAbe.

b) A htircn dinenzi6banlefi negfrByel6belA a ,,dobozba"

342

Hryerrozisoli
IRODATOM ESAIANIOTT

I.
lll [2] [3] [4/a] [4/b] [4/c] [4/d] l5l 16l [7] l8l [9] ll0l tl ll ll2l ll3l tl4l t15l ll6l Curious Hotfootintoa New Fad Los Krier,B. A. Fire walkrng;The Angeles Times,11.Apr. 1984. Franklin Thomas, Los Kenn,C. W.: Fire walkingftom theInside. Angetes, 1949. 1894. Edinburgh London, et South Yeams. Sea B. Thompson: pp Vol. 136, 468,1935Nature, pp Vol. 136. 521.1935. Nature, pp Vol. 139, 660,1937. Nature. pp Nature. Vol. 142, 67, 1938. td. i N'8, 1969. a IgorCuberman:0I horizonton Nauka Religija. Los Times.May 19. 1983. Richard Guniher, DanielCunther: Angeles Psi Vol. Fire-walking Sri Lanka. Research. 2, N"1. in J. Mccl€non: 1983. Berkeis Asia Heinze, L : Trance Healing Southeasi Today. R. and ley:Independent Scholars ofAsia Today,1984. 1971,L Tyechnika Malagyozsi, S. Slavcsevr The and Behaviours. Psychological Coe.M. R.: Fire-walking Related Record. Vol. 7, N"2, pp l0l-l10, Apr 1957. Kid. Life, Vol. 8, N'3, pp 4l-48, March. Griftin.N.: TheCharisnatic 1985. Bu.nsoales. Thurston: ThePhysical H.: Phenomena ofMysticism. 1952London, Xenakis. Larbig.W., Tsarouchas, Zur Psyhophysiologie C., E.: des Feuerlaufers. Arch.Psychiatr. Nervenk.Vol.223: 1977. A. Beaumanoir. xenakjs:Heilenic C. ArmedForces MedicalReview, Vo]. 13.N'2, 1979. pp B. J. Leikind.w. J. Mccarlhy:Firewalking, Expe.ienta44. 3101 315. 988. Manganas, Zachariades, Corona V., N.: Discharge Phorography a as Means EarlyAssessmentPsychiaty. of is Proceedings World of Con$ess M€dical on Physics, Hamburg. 1982. Vol. 194. 26,1-170. pp O. Penek, Kyler.D. Faust: H. Science, 19i6.

llTl

jrl

IITOf,ZIIO$ [R6K?

[8]

ll9l

[20] [21] [22]

[23] t24l

[25] [26]

l27l

Blake:Attribution ofPowerandtheTransformation ofFearl Julianne An Empiricai StudyofFire-walkng.Ph.D. Dissenacion Clinical in Psychology, 1985. H. Levenson: Distinctions WithintheConcept ofLocusoflntemal Extemal Conirol: Development a New Scale,Pcoceedings the of of 80' Annaual Convention theAmerican of Psychological Association, pp 26t-262, t912. pp Fa;rlie, TheConquest P.: ofPain.Collins, London, 232,19?8. Doherty. Hot Feat: J.: Fire-walkers tuoundtheworld. Science Vol. 66,pp 67,Aug. 1982. Digest, J. Walker:Drops WaterDance aHot Skilletandthe of on pp Experimental walks on Hor Coals. Scientific Amerjcan. 126, Aug. t97'7. gyakorlatisz6mitdsdnak alapja.Tankitnyvki A. Mihejevr A h6eladAs ad6,Budapest, 1966. dated Report. Irwin w. Gazdar Temperature The Distribution a Horizontal in Layer ofLiquid Heated ftom Below,Ph.D. dissertation. Renssealer Politechnic Inst..Troy,NewYork,N'70. 2618,Apr. 1969. YehudaShoenfeld al.: Age and sexdifferencesin response to et. to shortexposure exEeme heat.Joumatof Applied Physiology, dry pp Vol.44, 1-4,1987. B. Leikind,Vr'.Mccarthy:An Investisation ofFiie-walking. The Sceptical Inquirer, Vol. 10.pp 23-34,1985. Science, 237..pp Vol 1987. 598,601, M. DennettFire-walking: Reality Illusion? coollook at the or A pp Burkan Method. Vo!. 100, 36-40,1985. The Sceptical lnquirer,

II.
A megneses kiszorul f€mb6l, t6r a amikoraz szupJll Meissner-effektus: ravezet6v6 valik (az effektusfellep6seLijfajtaszimmetri5t eredm6' nyez). mdgneses A indukci6 eltiin6se fontos rdsze effektusnak. az Tovdbbi rdszletek: KunMendelssohn: abszolitz6rusfok. Az Condolat,Budapest, 1982. Nature, Vol. 326.pp 370,1987. t2l A. A. Ovcsinnyikov: Terrn€szet vil6ga,118. [3] L6nyiGyijrgy:Az evolici6ki!6:6vdganyain. El.f.,457.old..1987. Nov. Kircher: Physjologia" 1674. [4] Athanasius Ferenc: orvosihipn6zis. Az Medicina, Budapesr, 1963. [5] Dr. Vijlgy€si WSoiarPeriod thePriceofCom" invesrigarions and 16l Jevons S.:,,The in Cunency Finance. and MacMillanandCo.London,I 884. C. SolarandEconomic [7] Garcia-Mata. andF.I. Schaffner: Relationships, PrelirninaryRepon.QuanerlyJoumalof Economics, a Vol.49, Nov. 1934.

344

iS OM flMTI{OZ"i5Of, .{iNLOTr IRODA|

an I and Reiationships, Undated [8] B. J. FrenermanSolar Economic Zetetjc scholar, vol. l. N"i, pp 23-26,1978. Report. (india,230-old.)-Gondolat, Budapest. Mandrag6ra [9] Benedekktv6n: 1979. Nauka Religija, i N"7. pp MessingrO Szib6. t10l wolfsangCrisorjevics N"8, pp 34-39,1965. 67-74, Math andSex:Are GirisBom $ith LessAbiliry? u tl C. B. Kolata: D€c. Science, Vol.2l0,pp 1234-1235, 1980. Science. 237.pp 598Vol. The ofPersonality. ll2l C. Holden: Cenetics 601.r987. (Kis tanulm6nyok kiinyva nagyenl6kezetll3l Lunja,A. R-:Vdlogarott 16lclmiifejezet)Gondolar Budapest, 1975. why andwhenof artificalintelligence. Sir CliveSinciair:The ll4l pp of Edited Du Roulay by Advances ArtificialIntelligence, 676-679, Elsevier Science Publishen, Nonh Holland,1987. et a1., Budapest, 1983Rose: udatosagy.Condolat. A ll5l Sreven et J. The t16l K. R. Popper. C. Eccles: selfandits Brain.Roudedge Kegan New York, l9?7. Paul, London, et A Study ofchronic, 7l P-I. Kaushall a1.: Psychological Circumscribed Amnesia.The Journalof NdrvousandMent. Disease, 1981. Vol. 169;N"5,pp 383-389, Thanks rheMemory. for Science. 238,pp 1651-1652, Vol. 1987. tl8l Necessary? Science, 210,pp Vol. R. tlwin: Is Your BrainRealty ll9l t232-t234.t980. K- M. Laurence: Neuroiogical Inlelleclual and Sequelae of [20] Archives Vol. 20.pp 7l-81. 1969. Hydrocephalus. ofNeurology. Th€Natural HistoryofHydrocephalus. Lance!. The [21] K. M. Lauence: pp I152-1154. 1959. oflntelligence Cerebral and [22] H- F. Younget. al.:TheRelationship (I. Mantle in TreatedInfandle Hydrocephalus Q. Potentialin Vol.52, pp 38-44,1973. Hydrocephalic Chiidren). Pediarics, After Binh of J. JansenA Retrosp€ctive : Analysis to 35 Years 21 [23] Hydrocephalic Patients Bom from 1946 1955. overall ro An ActaNeurolog. description the material thecritenaused. of and Scand., Vol. 71,pp 436447, 1985. and er shun$for fetalhydronephrosis [24] F. A. Manning aL: Cateter Vol. 3i5. N'5, pp hydrocephalus. EnglandJoum. Medicire, New or 1986. 336-340, Budapest, [25] Dr. EkeK6roly:Utazisaz agyki,rtil(439.old.),Medicina. r981. MultiplePersonality 165years aiterMary Reynolds. t26l G. B. Creaves: TheJournal Nervous MentalDisease, 168, of and Vol. N'10, pp 577695.1980. G. Dissociated - Status a case State of [27] M. Rosenbaum, M. Veaver: Vol. after38 years. Joumal The ofNervousandMertal Disease, 168, N"10,pp 597-603, 1980.

345

ER6(? NTOI{ZITO$

Studyofa MultiplePersonalitv. t28l A. Ludwiget al.;Tbeobjective 1972. Vol. Psychiatry, 26,Pp298-310, Archives Genetal Vol. Psychiatry. tuchivesGeneral E. L. Bliss:MultiplePersonalities. l29l 1980. 3?.pp 1388-139?. des rjberdenTod durchAbsturzJahbuch [30] A. Helm:Notizen Alpclub.\'lol. 2'7 pp 32'7337 1982. , Schweizerischen . bei und Schockdenken Schockphantasion hiichster t31l O. Pfister: 1930 Vol Z. Todesgefahr. Internat. Psychoanal., 16.pp430-455, arrest: ofcardiatic D. R, G. Drusch, R. Komfeld;Thesurvivors [32] Vol- 20i; ofAmeican MedicalAssoc-, study. Joumal A psychiairic pp 291-296,1967 . survi adjustment ofpadents and et. l33l M. Dobson al.:Attitudes long-term Vol. 3, pp 2O7-212, l. l9'l Joumal. BridshMedical vingcardiac arrestwho studyofpersons A Suicide survivors: fbllow-uP t34l D. Rosen: Oakland CarcandSanFrancisco {iom rheGoldeD survivedjumping weslJoum.Med.,vol.122,pp 289 294,1975 BayBridges. Books. TorontoNewYork' [35] R. A- Moody:Life Afi€r Life. Bantam London, Nov. 1976. mds?I lT old ' MediciA Lrszl6.ZeleyLdszl6: hal6leg6szen t36l Juszt na,1981. J is l37l G. E. Burchet. al.:WhatDeath Like.Amdican Hea.r. , Voi. 76, pp 438-440. 1968. Medicine' Internal on t38l S. vaisrub:Afterthoughts Afterlife.Archives pp 150., 19?7. Vol- 137. Febin the R. [39] R. Noyes. Kletti: Depersonalization faceoflife threatening 1976 Vol. Psychiatry, 39,PP19-27, A Descriplion. danger: New A! E. K. Osis, Haraldssoni theHourof DeathAvon Books, [40] York, 1977. A Experiences:Personal TheReality Death of t4ll E. A. Rodin: Vol ofNervous MentalDisease. 168, and Perspec.ive. Joumal The 1980. N'sr pp 259-263, Reality ofDeathExperiencesr on l42l R. A. MoodyrCommentary ,,The A personal Perspeciive"by Emst Rodin-Id6zettmii 264'265. old Experiences" of on,,TheReality Death Commentary i43l M. B. Saborn: . old. by ErnstRodin. Id6zettmn 266-26'7 Investigation Recollections ofDeath.A Medical I44l M. B. Sahom: garperer Row,New York, 1982. Realiry to entitled: Germane thepaper Comments ,.Tbe [45] N. Schnaper mii Experiences" EmstRodin.ld€zen 268-270old by ol Death Reality Death of Experiences: on Comments ,,The [46] l. Stevenson: mij ald. Persp€ctive." Idezerr 271-272. A personal on Reality ofDeathExperi€nc€si [47] K. RingiCornrnentary ,,The ' by old. mii Perspective EmstRodin.Id6zetl 2'732'74. A personal Scale. Construction, The Experi€nce t48l B. Greyson: NearDeath and ofNervous MentalDisease. Reliability Validity.TheJournal and 1983. Vol. l7l. N'6. pp 369-375,

346

.II,INLOTI IRODTTOM HryATIOA$OIES

The Experience. Jo[rPsychodynamics ofNearDeatb [49] B- Creyson:The 1983. Vol. N'6. pp 376'381. nalofNervous Mental and Disease, 171. OccurOnly Death Experiences' et. [50] G. O. Gabbard al.:Do,,Near Vol. 169 The ofNervousandMentalDisease, NearDeath? Joumal 1981. N"6, pp 3?4-377, Press, University Mechanics theMind.Cambridge of I 15 I C. Blakemore: Cambridge, London,1977. 6nelem. Medicjna. 1982. Liszl6rA nyugtalan l52l JusztL{szl6,TEley m6rc. u i Telepatiajapro za?Nauka Religija.1966. [53] s9 Nauka Religija, 61. i Neobijcsajnije Szo!"adenyija. [s4] L. Vasili€v: old.,i965.jnl. Routledge Kegan et ofParapsychology. Foundations [55] H. L. Edge: 1986. Paul, Boston, London Henley, and and Research: TutorialReview a A [56] R. HymaniParapsychological of CriticalAppraisal. Proceedings IEEE,Vol. 74,N"6, pp 823-850. 1986. science,Vol. 123,pp9-II, Science tbeSupematural. and [57] G. R. Price: 1956. of Transf€r underConditions Infornation [58] R. Targ,H. E. Puthoff: pp 1974. Sensory Shjeldjng. Natue, vol- 252:N"5476, 602'607, Channelfor Information [59] H. E. Puthofl R. Targ: A Perceptual Historical Perspective and Transfer OverKilorneter Distancesi Research. Proce€dings IEEE,Vol. 64, N'3, pp 329-354, of Recent t9'76. ViewingExpenment Remote D. [60] A. Hastings, HurtrA Confirmatory in a Gro'.rp Sifting. Proceedings ofIEEE, Vol: 64,pp 1544-1545, 1976. Oct. Psi ImpliR. H. E. Puthoff, Targ,E. C. May:Experinental R€search: [61] Meeting theAmerican of cations Physics. for l45th Nations Housron, Texas, Jan.3for ofScience, Association theAdvancement 8, t979. Ph€nomenarAn ThePersistenl Paradox ofPsychic [62] R. C. Janh: Proceedings IEEE,Vol. 70,N'2, pp 136of Engineering Perspective. r?0,1982. Bonbay,1969. Maharaja. Allied Publishers, [63] D. J. Dass: Research, of Soci€ty Psychical for E. W. Cox,Joumal theAmerican [64] Vol.50.N'1.2, 1956. Books, New York. TheMind Race. Ballantine [65] R. Targ,K. Harary: 1984. kiad.Longmans Green, Lont66l A. Lang:TheMakjngofa Religion,2. don,1900. Sex and Study ofSourh [67] B. Laubscher: Customs PsychopathologyrA Nadves. McBride, NewYork, 1938. AfricanPagan Mind Reach. Jonathan Cape, London, 1977. [68] R. Targ,H. Puthoffr parapszicholdgia tudomdnyos irAnyzata. Akaddmiai Zoh.6n: A [69] Vassy Kiad6,Budapest. 1989.

3+/

TITOISATO6 ER6IV

Nemtudjaajobb k6z.rnitcsin6l bal...,Kozmosz a [70] H6monJdzsef: 1985. Kijnyvek, Budapest, New of Healer, P. Putnam's C. Sons, I 17 I D. Kraft:Portrait a Psychhic York.1981. London,1957. The Pengujn Books, I72l J. M. Cohen: life ofst. Theresa. TheDelphic Oracle. Vol. I Basil H. W. Parke, E. W. Wormell: D. I73l Blackwell, Oxford.1956.

III.
lll l2l l3l l4l l5l Max Planck: PhantomProblemsin Science.in ScientificAuto Phylosophical Library, 1949. biographyandOther Papers. ofLife. Paladin. London.1983. Rupert Sheldrake: New Science A to Mccraw-Hill, J B. Wilson: An introducdon scienlificr€search, t95'7. F. Capra: TaoofPhysics. The Sharnbhala, Berkeley, I9?5. Vol. 274,pp 470-473, 1975. J. B. Hasted al..Nalure, et.

IV.
Houghton Mimin Company, Boston, CellerPapers. [1] C. Panati:Th€ t9'76. Transfer UnderConditions of [2] H. Puthofi R. Targ:Infornation 4. Sensory Shielding. Naturev ol. 252,pp 602'607l9'7 . , EightDayswith Uri Geller. Cikk az R. t3l H. Puthoffi Targ:TheRecord: ll l-ben. Infiu€nce theMetalAlloy Nitinol.Naval on [4] E. B]rd: Uri G€ller's Laboratory Cikk az (1]-ben. Surface Center. Fracture Surface Physics Indicating Teleneural [5] W. M. Franklin: lnteraction. Cikk az [1]-ben. ErasureCikk az l-ben. Pat@.n 16l R. S. Hawke:Magnetic the [7] J. C. Taylor:Analysing CellerEffect.Cikk az [l]'ben. Tbe Routledge Kegan €t Paul. London, [8] J. Hasted: MeralBenders. 1981. J. Elude quelques de ddformations et [9] C. Crussard, Bouvaist: trarlsformations Mdtaux. de Memoires Etudes et Scientifiques Revue Melallurgi€. Vol. 75.pp I 17-130. Feb.1978. G. Recherches lesddformations sur anormales uol C. Crussard, Jollantr de Mdtaux. Memojres Eludes et R€vue Nietallorgie. Scientifiques de pp 8l-91,Feb.1984. Experimental Investigation ofBiologically llll G. Egely,G. V6rtesy: jelent€s, Induced Magnetic Anomalies. KFKI kutatdsi 198?-18/X.

348

iS {i\ao}T rnODrmM HIYATIOa4SOK Mechanics ol B. On ll2l R. C. Jahn, J. Dunnei theQuantum to Ph€nomena. Consciousness, Application Anomalous with 1916. Foundation ofPhysics. 16. Vol. N'8, pp 721-7.11. Vol. 254,pp 470'.1?1. l9?5. 6s [13] J. Hasted tsai: Nature, et de chimiques u4l Lo Zou Yin 6slsai:Observations modificalions i srructurales certains de Liquides soumis leilecl Qi Gong.Acta Vol. 3, N"l, pp 93-91,1987. Biophysica Sinica, P.ess. London. 1988. Th€ Shock Book.Souvenir lI5l M. Shallis: Electric

v.
Budatdrfbgalom fejltid6seGondolal. nl LinczosKom6l:A geometriai pest,1976. w ofthe Impossible H. Freeman, [2] P. J. DavisrNoway.TheNature New York, 1987. Wars. Life Between TheCourse ofAmerican [3] B. Maddow:ASunday liom 1865 191?. NorlonerCompany, to W. NewYork. 1979. a t€r? l,endvai End Mi6n hdromdimenzi6s Forditotta: [4] G. J. Gorelik: re. Gondolat, Budapest, i987. Vj]dga.144.6vt 5. Mint cseppbentenger. a Term6szet [5] GnrdigP6ter: sznrn. 207-211. i983. old.. Tanulm6ny I2la Impossibilitiesl [6] M. J. Katz:Are ThereBiological Vantage New York. The Journey. Books, t7l L. Eisel€y: Immense Tanulmtny [2l-ben. a On in [8] M. Yarmolinsky: Imposs'ble Biology. Li : ofMan. MartinSecker Warburg and [9] J. L. Davies On theNature mited,London.1960. 1986. A 6s vai6sdg. Eur6p4Budapest, Il0l F. Jacob: lehelsEgesa r6nyleges

vI.
Gondolat, Budapest, 1963. l1l MarcoPoloutazesai. spiritualism Viewedby theLight ofModernSciencc. [2] w. Crookes: VoI. Jul. i 870. Joumrlof Science, 7, pp 816. Quarterly W. Crookes:Experimenral Invesligarion ofaNew Force: Quarterl] [3] l. Journal Science, JULl87l. of Force. Some Furlher Experiments Psychic on t4l W. Crookes: Quarrerly Joumal Science, Oct.1871. of l. Call€dSpirilual Nolesof anInquiryinto tbePhenomena l5l w. Crookes: (during years187073).Quarterly Jan.1874. the Joumal ofscience, [6] M. H. Brown:P. K. A Reponon thePowerofPsychokinesis. Steinbrooks. York, 1976. New

349

EROf,? TITOISATOS

je Vlosnostem Mentalni. Energie. Kutatasj [7] L Doiejsi:K Nekterym Hradec Kralovei Egyetem, 1982. szept. lent6s. Phenomenon. Annals The of : [8] J. OchorowiczA New Mediumistic Jul.-Sept. 1909. Psychical Science, 8, N"51,pp 333-399, Voljelz6setvitel 6lltvildgban. Foraz Elektromtgneses [9] A. Sz.Preszman: MiiszakKiad6,Budapest. l9??. ditotta:N6dor Csaba. in Processes Development theMachining ll0l K. Kishi.H. Eda:Practical of Cooling. International Joumal by theUseof theElectrosmtic Machine Tool Design Research, 16,N'1, pp 23-32,1976. and Vol. Electrostatic Cooling Phenomena. ll ll K. Kishi,H. Eda,Y. wakushima: (iapAnul), 42, Vol. Precision Engineering Jonmal Japanese of Society 1976. N'4, pp 286-291. News. Electrostatics CuttingTool Cool.Design Keep I I 2] L- Soderholn: pp Vol.28.N"12, 57-58, 1973. Cooling. American Society of t13l H. Velkoff,F. Kulacki:Electrostatic Mechanical Engineers Paper 77-DE36, 1?pages, n. 9-12.May. 1917. Dokund des Wjndes. lt4l J. Hilpe(: Messung Berechnung Elektrischen tori disszerteci6. Univ.Karlsruhe. 1974. PKPhenomena. JoRecorded Experimental t15l C. B. Smith:Data-Tape Vol.47, pp 69-90,1973. umalof theSociety Psychical for Research, Phenomena. Joumal Elecaical Conduciance l16l C. B. Smitb:Paranormal Vol.48, pp ?3-87,1975. of theSociety Psychical for Research, Reality ofPsychic Phenomena.M. watkings, J. [17] w. J- Crawford:The London, 1917. Experiments Psychical in Science. M. watkings, J. llSl W. J. Crawford: London, 1919. J. London,1920. Psychic Structur€s. M. watkings, [19] w. J: Crawford: R. J-Tylliard-Nature. Jul. 1926. 31. [20] Human Possibilities. AnchorPress, NewYork, 1980. t21l S. Krippner: R. Psychokinetische Experimente dem mit l22l H. Bender. Vandrey: und der Bemer GraphikerSilvio. Zeits.fiir Parapsychol. Grenzgebiet€ vol. 1976. Psychol. 18,pp 217-241, Proceedings of [23] J. Beloft On Tryingto MakeSense theParanormal. of theSociety Psychic for Research, Vol.56, pp 173-197, 1976. williamMorrow, The NewYork,1947. t24l J. B. Rhine: ReachoftheMind. The Basjs t25l J. C. Eccles: Neurophysiological ofMind. Clarendon Press. Oxford.1953. The Joumal ofAmerican 126l J. Eisenbud: Mind MatterInterference. Society Psychic for Research, 69,pp I l5-126,1975. Vol. Physical Aspects ofPSI Phenomena. Tanulmdny a [27] J. Rush: Parapsychology:Its Relations Physics. to BiologyandPsychiatry c. kiitetben. Szerkesztette:Schmeidler. G. Scarccrow Press. 1976. Foundations ofPanphysical Parapsychological and t28l E. H. Walker: Phenomena. Tanulmdny Quantum a Physics Parapsychology and c. kcjnyvben. sz€rk€sztelte: L. OEri.Parapsyc. New York, 1975. Society,

350

ES.UAI{LOTT IRODALOM HryATI(OZ{SOI(

rnd Psychokinesis thePhilo' Limitsoflnfluence. l29l S-E. Braude:The et Paul, New York.London. ofScience. Routledge Kegan sophy 1986. olBiologicallyInduced' Investigation G. Egely:Experimental t30l jelent6s 19869.1/K. Anomalies. KFKI kutalrsi Energy Transport

VII.
Region ofHumrn Y et t l l DavidPage al: TheSexDetermining a Cell Chromosome Encodes FingerProtein. 24.Dec. I 987 €s 239,pp 21-23,1988. Science. Vol. m€gismer€s szerepe tudom6nyos a T.: t2) Gell6riP.,D6nes A kiv6telek XVL kdTanulmrnyok Pszichol6giai ben€sa krealivitdskutalasban. Kiad6.Budapes!1985. tet.Akad€miai Fi' t 1 l F. Dyson: ij sziilet6sefizikdban. CybrgyiG6za. a Forditona: Az old: zikai Szemle,209-214. 1959. and in on Ruminations Skepticism Anomalies t4l M. Truzzi:Zetetic N" science. Z.ef€lic Scholar, 12, 13.pp'7 21. 198'7. val6sig. Eur6pa Kiad6, 6s Jacob: lehets6ges a t6nyleges A I5l Francois 1986. Budapest, The aboulAnomalies: and t6l R- WestrumiScience SocialIntelligence pp 461-493. Vol. 8, Social Studies ofScience, Case ofMeteorites. 19'18. Evenis- Siglts AboutHidden Inlelligence 0 l R. westrum:Soc;al and Policy Knowledge: for Research Social nificance Scientific Vol. 3, N'3, pp 381400, 1982. Diff sion.Utilization. Creation, Fordilotla: CybrgyiC6za6s Szimmeriek reflexi6k. t8l wignerJen6: 1972. Budapest, tanulmdnyok, Gondolat, Vdlogalott

VUI.
of on el. t l l Lin Shunuang al.: Sone Experiments lhe Transt-er Objects by Peribrmed UnusualAbilities of the HumanBod\ Zirirn Zazhi (Nature Vol.4,N"9.pp 652661.l9E1 Jou.nal). London. l88l W. Transcendenml Physics. H. Harflson. I2l F. Zirllner: Esely Gy.: A titokzatosgdmblillrm. Mriszlli Kiadi Budapejl. 1988. Hdn;r k]]d6. Budapesr. dimenzi6banl EgelyCy.: Kulcs a negyedik vl 1988. _ Vol :0. pF l( xI. M Academ). Prac. Amsterdam P. Ehrenfesri J3i Welche RoUe spieltdie Dreidimen\ronrII.iI Rrune\ t6l P. Ehrenfest: Phlslk. \ rl 6i Pp-!lder Annalen in den Grundgesetzen Physik? 446, t920.

lt1

TITO|(ZAT0S [R6f,?

a l7l G. J. Gorelik : Mi6rt hdromdimenzi6s t6r? Fordito(a: l-endvai End1987. re, Gondolat, Budapest, AK. Preuss. D. wiss-pp 966,Beriin,1921. [8] T. Kaluza. Unified Field Theory:The Source I9l P. F. Bfowne:Five-dimensional ' Function. VoL5. N"3;pp 387'398,1915 Foundations ofPhysics. in Theoryof Relativity a SixI. 0l W. E. Hagston, D. Cox:An Extended Vol. 15,N'7, pp 7?3 ofPhysics, Manifold.Foundations dimensionai 805.1985. Relativity is ll W. Z. Chao:Space-Time Foui DimensionalGeneral tl Vol. 17,N"l2tpp l2l7-1222. andGravitation, Nature,Vol 332. pP where Now with Superstings? tl2l R. Walgate: 592-593.1986. and Field in ,,n" Dimensions the Schwarzschild t13l F. R. Tangherlini: Vol 27. N'3. Problem. NouvoCjmento, Il Dinensionality Space of pp 636-650, 1963. Vol. 318,p 409' leaves mark.Nature, its R. J. Haug:Dimensionality l14l

r985.

352

Egyh6naTiiztinc egy giirijghegyifaluban.vallasiiinnepr6szekdnt. pos biijt el6ztemegaz iinnepet.

Itt Kalifomiai tiiztenc, lelkigyakorlat r6szek6nt. m6g nem sziikseges az el6zetes b6jt.

Tuziinc Kaliforni6ban. Jdl ldrszika vil6git6pariizs. ami kb. 500 600 'C jelenr. homEIs€kletet

il! is mdg lilrgil a par:izs, de a sz€l6nmilr ercisen hiil. A t.rlp izzadi{sa ideiglene senelegend6h[jt6st tud biztositani.

nl6gd,llhmokalis mikozben lebegte(e. l). D. Homeezta harmonikdt jelszott. volna. andlkiilhogyvalakiis hozziicrt

A harmonika a szerz6 kezeben.

D. D. Home,a XD<.szdzad angolsz6rmazisri leghiresebb, parafenom6nja. sokan ldtt6k Nagyon kis6rletett, fenomen6lis t6rgymozgatdsi megbizhat6an dokumentdlt6k. s ezeket

Egy.a val6sig alapj6n rajzoltk6p egyszdklebegds616l.A XIX. sziizad elej6n Francia a Akad6mia egyik kis6rleti laborat6rium6ban 1846 februiirjdban Arago 6smunkatiirsai el6ttAnqelique Cotlintitbbszcir is bemutatta kiil(inleges k6pess6g6t

i

i

NyinaKulagina 6sf6rje-Kulagrna volt a Szovjetuni6 le$dbbetvizsg6lt e, parafenom€nj kutat6inszdmos t€zet vizsgalta Szinte k6pess6geit. miiszert minden zavami. megludott

kor6id6sebb NyinaKulagina ut6n ban,az elsoinfarktus n6ha1-2 Ks6rletn6l Egy-egy 200 kil6t is fogyoti.Pulzusa Rendkiviil fbl€ emelkedett. egy-egy kimerit6vok sz6mara Egy bemutat6. Kserletkdzben halt kapottszivinfarktusba bele

lr
Kathlen Goliqher kise.leteit ,,Asztaltrncoltatesi' sokan megfigyelt6k, igen latvi1nyosak voltak.

6ppen egy oli6t iebegtet. Mellette S. Tomczykegy kis6rletk6zben, aki Ochorowitz, figyeli a t6rgylebegtetdst.

kis6rA vizforgat6sos szaletekkezdeti amikorcsak kasza, egysztanioldarabka mutatta viz a forg6sdt. iiveg' Az dobozmellettldtszik l6ba. a filmkamera melyrajgzitette id6belilea jelensdg folydsdt.

Egy sikeresvizfotgat6siKsdrlel a folyad6kbankifesziiett v6konyplatinadr6tokment6na viz bamaszinii lesz. Az ujjak kiimy€k6nj6l latszikegyhelyiitrv6ny6rarnle5.

Egy ellen6rz6 m6r6s a vizforgat6sosmdr6sekn6l. Oldait l6tszanaka meleg vizzel tijltijtt gumikesztyiik-A lapos csdsz6ben lev6 folyad6k h6 hatiisiia. A fest6k,mely jelezn6 a folyanem mozog, nem forog a d6k mozgas6t, lassan egyenletesen diffunddl minden oldalm.

vizforgatdsi Ks6rlet. viz tetej€n A lev6 sztaniol darabEgy sikertelen k6kmozdulatlanok. expozici6s egyperc. Az id6

I

Az darabkiik forg6sa. expoKs6rlet. latszika sztaniol J6l Egy sikeres egy zici6sid<5 perc.

-t

"tFt

l

Egy sikeres vizforgatasi Ks6rlet. ldtszik k6p als6fel6negy helyi J6l a orveny,

Uri Geller kan6lhailitds kdzben. Ezerszdrnra ismdtelte ezeketa demonstrdci6kat. a szerz5 tucatalkalommal f€l ldtta.

A t6rcitt kandl2000szeresen nagyirorr rdr6si feliilereOlyan, mintha anyagfdrad6s okozta volnaa tdr6st,

*

Egykan6l, melyetRony Marcuse t6rt el hogy tgy nem6rt hozzd nyakdhoz, a csakaz aljiitfogta.A kandl fejefokozatosan hajlottle. majda nyakdn6leltdrt, annyira ligy volt.A kan6l a szerz6t6l sz6mazott.

jelenl6tdben A szerz6 meghajlitott 6s eziistkanalak. alakvdlacil Az toz6slassantiiftdnt, kb. 10-20 percenkeresztiil.az asztalon, 6rink'z t6se n6lkiil.

foglalt,mikEgymtigyant6ba vizsg6latr€s26rc roszk6pos felcsiszolt minta.A k6tkb. mm-es mintaa Paksi 50x10x2 anyaAtomer6miitartelyainak gdb6lk6sztilt. eredetileg Az jelenlaposmintdkata szerzo 16t6ben RonyMarcushajlitoita meg,enyhe simogat6ssal, kb. fdl percalatt.

A minta kinagyitva, egy €rintetlenr6szen.

l6t nagyitisban, Nagyobb szik egy b6neddlenyomata az ^c6lban.

Egy mdsikb6ned<i lenyomat^z el6z6mellett. Szabad szemmel l6tszik nem a mint6n, egytizedmillikb. m€termdlyensiillyedt a b6rredd a megpuhultminf6ba.

$,r
,
l

t \
l

h1
\

mdgreRobertPavlitaaz iiltalakidolgozot! eljeressal fadarabot egy sessd tesz.

k6szittetett,miikds f6legenerdtor, melyeket szerz6 a N6heny Pavlita f6lgitmbijkkel. k6sziiltek. ac6l6ssrigar6z dik-Tdm6rac6lb6l

k6sziil6k A Pavlita f€le egyik mdgnesez6

CleveBackster. vete 6szre, O hogya ndv6nyek elektrcmos ingereket adnak egyes emberek komyezetdben. pl. akkor.amikor696lengvagy galkiizelitiink fel6.jijk.

Egyfalev6lrcil k6sTiih Kirliin k€p.Az rura-mezo lirlr.u6. hasonl6 de idl pl. nldFresek k6palakul ki k6riilis.

Kirlinn fttogrifi d\ k6szrjl6k.A gip nagyfesziiltsdgli. na$liekvenciis elektromos lerel haszniiiaz aurakimurerftira. Ez az eljir:is alkalmasa 'spin mez6 kimLrlatat;isaira.technikallag dc m6g mindig nenl ttjk;leles.

k€sziilt szeAnszon" ..spiritiszta melyek turcsa agyaglenyomarok, lezdrt kdsziiltek. dobozban

Az asztaltSncoltat6si hull6mot elindit6 amerikai n6v6rek Fox egyt6rsukkal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful