'111111

UUUllllllllllllllllllllllllllllllmlllllllllllllllllllllllllllllllll1

Sadrza]

DED 1- 2D projektovanje

.................•...........

1 .. " .. 3 3 3 6 7 8 9 11 12 14 16 17 17 18 20 " •• ,.22 22 22 22 28 30 31 32 36 37 .40 40 40 40 42 44 .44 .45 .48

ke

1. Uvod u AutoCAD 2008 '" , , , "'" Svrha ovog poglavlja Otvaranje programa AutoCAD 2008. . Mis kao digitizator. Palete Paleta DASHBOARD. . Okviri za dijalog Dugmad na statusnoj liniji. Koordinatni sistemAutoCAD Sabloni crteza. .. . Nacini da se prikazu stavke na komandnoj liniji Alatke i ikone alatki. los jedan radni prostor u AutoCAD-u Paleta DASHBOARD Podsetnik, 2. Uvod U crtanje, , , .. , Svrha ovog poglavlja Radni prostor 2D Drafting & Annotation. Crtanje alatkom Line Crtanje alatkom Circle. . Alatka Erase. . Alatke Undo i Redo Crtanje alatkom Polyline Podsetnik. Zadaci

.

3.

AJatke za crtanje i rezimi rada Osnap i AutoSnap Svrha ovog poglavlja Uvod Alatka Arc. . Alatka Ellipse. . Cuvanj e crteza. Osnap, AutoSnap i Dynamic Input. Object Snap (Osnap). . Rezim radaAutoSnap Funkcija Dynamic Input.

50
iii

IIIII ill

IDUIUUlIIUIIIIIIIIIII!I!'

iv

Sadriaj Primeri koriscenja drugih alatki za crtanje Alatka Polyline Edit. . Privremeno prekidanje izvodenja komande Podesavanje promenljive PELLIPSE Podsetnik. Zadaci 4. Alatke za kontrolisanje radne povrSine (Zoom i Pan) i sabloni crteza ...............•....... Svrha ovog pog1avlja. . Uvod Prozor Aerial View. . Alatka Pan , Sabloni za crtanje Podsetnik. . Alatke za uredivanje objekata (Modify) Svrha ovog pog1avlja Uvod Alatka Copy. Alatka Mirror. . Alatka Offset. . Alatka Array. . Alatka Move. . Alatka Rotate. . A1atka Scale. . Alatka Trim. . Alatka Stretch. . Alatka Break. . , A1atka Join. . Alatka Extend. . Alatke Chamfer i Fillet. . Podsetnik. Zadaci. Kotiranje i tekst Svrha ovog poglavlja. . Uvod " Alatke za kotiranje. . " . . . . . .. . Dodavanje kota Dodavanje kota iz komandne linije Alatka Arc Length - duma lnka (slika 6.18). . Alatka Jogged (slika 6.10) Tolerancije. Tekst, . . . . .. . __ Simboli u tekstn, Provers pravopisa _ 52 56 58 59 59 60

65 65 65 67 68 69 79 81 81 81 81 83 84 85 89 90 91 91 ,93 95 96 97 98 99 101 106 J 06 106 106 107 109 113 ' . 114 .114 118 120 121

5.

6.

____________

-

......

__

""""

I

1111111111

I

I

II

11111111111

11111I11

I

111n111

• Svrha ovog poglavlja Povezivanje i ugradivanje objekata DXF (Data Exchange Format) fajlovi Rasterske slike .. .... . ..•••.. . . .. Eksteme reference (Xref). Izometrijsko crtauje Primeri izometrijskog crtauja Podsetnik. . . . .. . . . . . . Umetanje blokova u crtez. Uvod Blokovi.. Blokovi i njihovo umetanje u ertef Svrha ovog poglavlja. . . Zadaci 8. .. . ... ..•..... . . . .. .Sadrfaj v Podsetnik. . . .. . Sraflranje Svrha ovog poglavlja Uvod Podsetnik. . . Zadaci . . . Upotreba palete DesignCenter (shka 9. .... . .. . .... Preseci. . . Alatka Explode Alatka Purge.. . . . Cuvanje blokova (W-blokovi) Podsetnik. . Dgnimporti Dgnexport Okruzenje sa vise dokumenata (MDE. . ... . ' Zadaci ' ' . Zadaci . Multiple Document Environment) Podsetnik.. 11. . Crteii na vise listova. . . . Ostali tipovi formata fajlova .. .. . Zadaci 7. . .19).. . .. . . 123 124 126 126 126 128 129 131 132 134 135 138 138 138 145 146 150 150 150 150 152 155 156 157 158 160 160 162 162 162 166 167 169 172 173 174 175 178 178 178 Ortogonalne i izometrijske projekcije Svrha ovog poglavlja Ortogonalna projekcija Evropska (First angle) i americka (third angle) projekcija... 9... ... . . ' . .. . . ..: III' 10. Svrha ovog poglavlja Skup Iistova...

.. . . . Uredivanje 3D molleJ:a. .. Biblioteke 3D modela.. DEO II ~ 3D modeliranje 13.... .. Alatka Mirror 3D Alatka Rotate 3D Alatka Slice. . . . Alatka Helix . . . Svrha ovog poglavlja. . Podsetnik. .. . . Zadaci. .•. Druge alatke iz kontrolnog panela 3D Make .. " Svrha ovog poglavlja. . . . Konstruisanje 3D models (slika 15. Alatka Section Pogledi 3D modela . . Konstruisanje 3D povrsi alatkom Extrude Alatka Sweep. ..247 .... Alatka Loft Podsetnik.. Zadaci 14. Crtanje gradevina. .. 178 182 183 183 186 186 186 190 190 190 193 195 195 195 195 196 198 199 201 203 204 207 210 210 212 213 214 220 220 220 227 227 231 231 231 234 236 238 240 240 242 243 .6).. Crtezi zgrada.. DWF 62 Pheasant Drive. Osnove Podsetnik. ..vi Sadriaj Listovi za Pheasant Drive broj 62.. ... . .. . Zadaci 12... . . Zadaci 15. . . 2D kontnre pogodne za 3D modele Alatka Extrude. ... Prikaz 3D models kroz vise pogleda Svrha ovog poglavlja Podesavanje okruzenja sa vise pogleda Podsetoik. . Uvod u 3D modeliranje. Alatka Revolve... Alatke Chamfer i Fillet. . ... . . . . . Uvad Radni prostor za 3D modeliranje Metodi za pozivanje alatki za 3D modeliranje Alatka PolysoJid (slika 13. Svrha ovog poglavlja. ...9) Alatka 3D Array.

. . . 290 Zadaci 290 18. . Izrada fotorealistlcnih prikaza Svrha ovog poglavlja Podesavanje novog 3D sablona Alatke i okviri za dijalog za vizuelizaciju Alatke za osvetljavanje Podesavanje boje pozadine za vizuelizaciju. Zadaci 248 248 250 250 254 254 254 257 257 260 263 265 268 271 273 273 274 17. . . . . Svrha ovog poglavlja. . . Ostala svojstva 3D modeJiranja.vizuelizacija 3D modela (slika 16. . . . . . 284 Konstruisanje 2D objekata u 3D prostoru. . . . . . . 301 Zadaci.33) 289 Podsetnik. . . . . . . . . .. . . 279 Cuvanje DCS ravni. . . 3D prostor 277 Svrha ovog poglavlja 277 3D prostor. 288 Alatka Rulesurf (slika 17. Zadaci 16. Napredne opcije uredivanja 3D modela 296 Svrha ovog poglavlja 296 Alatke za uredivanje solida 296 J08 neki primeri 3D modela. . .. . . . . . . . .32) 289 Alatka Tabsurf (slika 17. . Rasterske slike u A utoCAD crtezima Stampanje na stampacu i ploteru 311 311 311 313 . .30). . . Prvi primer . .21) Dodavanje materijala u modeL Alatka 3D Orbit Kopija na papiru Druge vrste stampanja Cuvanje i otvaranje crteza 3D modela. . 278 Ikona DCS 279 Primeri menjanja ravni koristeci UCS. . .DCS) 278 Promenljiva UCSFOLLOW. . .. . __ 284 Povrsi 287 Mreze povrsi 287 AlatkaEdgesurf(slika 17. . . .Sadriaj vii Primena kornande DYN 3D povrsi Podsetnik. 306 19. 277 Korisnicki koordinatni sistern (User Coordinate System . . . . .

.. .•. Dijagram projektovanja (slika 21. .. . A1atke za Internet. Alatka e'Iransmit Modul za pomoc. Dodatak C Neke sistemske promenljive Uvod Neke promenljive Indeks .. ... .. Dodatak A Stampanje na stampacima i ploterima. Dodatak B Lista alatki. . 340 340 341 343 343 343 348 350 351 351 351 353 . InfoCenter 317 319 324 324 324 326 327 328 329 332 332 332 333 334 335 335 338 ... ' 21. Internet alatke. .1) Poboljsanja u AutoCAD-u 2008 . .viii Sadrfaj Pogledi u prozorima proizvoljnog oblika (slika 19.. . .i modul za pomoc Svrha ovog poglavlja. ... ' .. Mesto AutoCAD-a 2008 u projektovanju. . Projektovanje i AutoCAD 2008 Deset razloga za koriscenje AutoCAD-a. 3D a1atke.•. .. ...... .. . .5).. . Panel Annotation scaling Pane] Multileaders . .. Sistemski zahtevi za program AutoCAD 2008.. Slanje crteza elektronskom postom Izrada veb stranice (slika 20. . . . Uvod Primer stampanja . Uvod 2D alatke.11) Zadaci . 20. . .

DEOI 20 projektovanje .

Scan with Norton AntiVIrus ~WinZip E-maU with Yahoo! Pin to Start menu Send To Cut Copy Create Shortcut Delete Rename Properties Slika 1.111111111111111111111111I1I111I11 POGLAVLJE I Uvod u AutoCAD 2008 Svrha ovog poglavlja Sadrzaj ovog poglavlja projektovan je tako da predstavi svojstva prozora AutoCAD 2008 i nacine rada programa AutoCAD 2008.1 Ikona sa precicorn za AutoCAD 2008 na radnoj povrsinl Windowsa launch ecad. da bi se otvorio AutoCAD 2008. 1. cim ukljucite racunar. a zatim levim tasterom misa izabrati Open na meniju koji se pojavio (slika.2 Meni koji se pojavljuje kada se ikona sa preCicom pritisne desnim tasterom misa U skolama ili preduzecirna. rnozete dva puta pritisnuti precicu AutoCAD 2008 na radnoj povrsini Windowsa (slika. 1. na primer. racunari mogu da se konfigurisu i za drugacije otvaranje AutoCAD-a. 3 .1) ili pritisnuti ikonu desnim tasterom misa.2). Slika 1.exe Otvaranje program a AutoCAD 2008 AutoCAD 2008 projektovan je za rad u operativnom sistemu Windows. Uglavnom. na njernu se ponudi lista iz koje korisnik bira program koji ce koristiti.

re Statusnoj Slika 1. .. x y. Classic AutoCAD ili 2D Drafting & Annotation. . Z kooidinate . .5) leva od palete Standard Annotation.4) usidrenu na vrh prozora AutoCAD Slika 1. . birani~ objo!:!l\ata Peleta DASHBOARD . . 1i:l.. paletu alatki (slika 1. paletu alatki (slika 1. . .otJ kursora . llf1iji .4 Poglavlje 1 Uvod u AutoCAO 2008 Kada se otvori AutoCAD 2008. ispod linije menija. koor(jinatnD!Jsistema) . lIIIIlJIIllllllmnIllUnmllmlmlmllllllllllllll I III IIII I111111111111111111111111111 1111 .Padajuci menl Unije gmm::k. iz kojeg moze da se bira i neki drugi radni prostor za AutoCAD (slika 1. . Kursorza ./ y . usldrena ra oesrol sne-u?"?" - AuloCAD-ov prostor za crtanje 11cer~ lkona za brlsanle etrena (Dear SQ'een) \j \1. .4 Alatke na paleti Standard Annotation Workspaces.. U ovom primeru prikazan je radni prostor 2D Drafting & Annotation sa padajucim menijem. lkona ucs (kartni?:kDO . X.3 Radni prostor AutoCAD 2008 20 Drafting i njegovi razliciti delovi & Annotation Standard Annotation.. Ougmad NI slatlJsnoj PalelakQmandi . lifliji . pojavljuje se jedan prozor. koji zavisi od toga da li je prethodno koriscen radni prostor 3D Modeling.3).. Ovaj radni prostor 2D Drafting & Annotation prikazuje: Duqme za min:mizacijlJPwlQJJJ:' DUyme za makslmiilcijU prOrofa : D~g~e2~2~lvafan~pmzora_l .

1. Liniju menija i menije: linija menija nalazi se ispod naslovne linije i sadrzi imena menija iz kojih se biraju komande. .5 Okvir za dijalog Worskpace Settings pojavljuje se kada sepritisne ikona Workspace Settings .. utoCAD Slika 1. koji se pojavljuje na pritisak levim tasterom na njegovo ime. 1. Pritisnite levim tasterom 3D Views u padajucem meniju i pojavice se podmeni..paces 000 e Aulomatically save work.>ee changes OK nol sa ve changes 10 workspace II Cancel II Help sanle etrara Screen) Komandnu paletu. Na slici. . gde moze da izgleda kao paleta (slika 1. kada se odvuce sa svoga mesta na dnu prozora AutoCAD ~l ~ DASHBOARD. Kao i svaka paleta..6 Paleta komandi.-~ ~ Slika 1. na paleti alatkr Workspace When Swilching\l!Drk. Na slici.l'o'hn L- __. koja moze da se odvuce sa svog mesta na dnu prozora AutoCAD na podrucje crtanja AutoCAD.ksp.ee = 120 Drafting & Annot"t.1 Uvod u AutoCAD 2008 5 iga da li )rafting rotation LltoCAD ~. iz kojeg se po potrebi mogu birati drugi podmeniji.6).i [ AOdSeparalor ~OAAD J stran~ -..p.11111111111111111111 111 IIIIII1 ImllllllllllllllllllillillllllllllllllllllllllllilllillW~Wljll.8 vidi se padajuci rneni View. paletu koja sadrzi niz Kontrolnih panela. I Menu DIsplay and Orde.':S=A~. II f?i. My W".'. ona ima ikonu AutoHide i pomocni meni koji se dobija pritiskom na desni taster: .7 prikazana su i imena alatki kontrolnog panela 2D Draw. Move Up Mo".

Na sliei. . Podesavanje desnog tastera je objasnjeno na strani 73 (shortcutmenu).: Kada se pritisne tockic.6 Poglavlje I Uvod u AutoCAO 2008 Slika 1. Pritiskom na Taster Return. ekranski prikaz crteza na ekranu AutoCAD moze da se pomera. Kada se tockic pomera unapred.9 prikazan j e mis sa dva tastera i tockicem.7 Alatke na kontrolnom panelu 20 Draw Mis kao digitizator Mnogi korisnici AutoCAD-a ce za digitizaciju koristiti misa sa dva tastera. Duzina kursorskih linija moze da se podesava na podmeniju Display okvira za dijalog Options (strana 10). U prozoru AutoCAD na slici 1.tablet sa elektronskim perom. to je pritisak na desni taster. mis sa tri tastera itd. Postoje i drugi digitizatori .3. to je pritisak na levi taster. Neki korisniei vise vole da kursorske linije budu krace. Kada pritisnete Taster Return. 1. kursorske linije pruzaju se preko eelog crteza u horizontalnom i u vertikalnom praveu. Kada na ovom misu pritisnete Taster Pick. crtez na ekranu se povecava (zumira). Kursor za biranje na preseku linija kursora pomera se sa linijama kursora u skladu sa kretanjem misa. Pomeranjem tockica unazad velicina slike se smanjuje. obicno se postize isti rezultat kao i pritiskom na taster Enter na tastaturi.

.12 prikazana je paleta Properties (koja moze da se pozove i sa palete alatki Standard Annotation) na kojoj se prikazuju opsta i geometrijska svojstva izabrane polilinije.tric Postoje i i.o.paletu Command.) Cre. skladu sa se preko e da kur- @J Slika 1.11 prikazana je paleta na kojoj se vide Block crtezi za simbole stampanihkola iz jednog AutoCAD direktorijuma.te Camera !:jjde '![iewpmt_5 ========. Pre-~ ~ YJewpolnt 15 j\ ~U(f. Crtezi elektronskih simbola mogu da se prevuku iz palete DesignCenter i ubace na crtez koji se izraduje. Taster Pick· Taster Return cdmeniju Slika 1.ityles: Render lop ~otJ. ·7I ~_ S_"'_k _ ~ 'S_Wlsometric: - _ PadajuCi men ~ sg_ I'iometric !:. Display .med UC5 Visual .obicno ie desnog )ze da se (zumira).8 Meniji i podmeniji ~ Palete Jednu paletu smo vee prikazali .9 priada pritin. ~ .9 Mis Sa dva tastera i tockicem . Paleta OesignCenter: na slid 1.nt ucs WrldUCS !i. Paleta Properties: na slid 1. One mogu da se POZOVli na ekran pomocu ikona na paleti alatki Standard Annotation.!EIsometric N~l_. Ikona za DesignCenter prikazana je na slici 1.. ~ 61 ~eft Bight ErQnt --. _96M • @:J • ~ • -._Uln!ll illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill ':11111111 1IIH~1II1II111111II1II111111111111111111111111111111 Uvod u AutoCAD 2008 7 ~oom ~CJn Linija menija OrQ_it ~"mera Wal~and FI~ ..10..cTQ=-DI_ba_rs'_"--r-/_. iz kojeg je izabrana fajl crteza Basic Electronics. Dve palete koje ce se cesto koristiti su paleta DesignCenter i paleta Properties.er1al\lie~ PDdmeniji Lffi ~amed "iews. Polilinija maze da se menja unosenjem drugih vrednosti na raznim delovima palete..om ~ _ Motion Path Animations. DesignCenter. §J . 1.

~ Layel'S . Induclor II Diode. LayeJS Lepcnts Linetypes 'r .13). TableslyJes il 'I T ResislorVariable =OJ Speaker ~ ~ Switch· SPDT '" ~ . I 0 Kada ikonu DesignCenter pritisnete levim tasterom.::J layouts ::J Linotypes Tablestyles . t>Operational Amplifier Junclion . Slika 1.FET N Type PType .. na ekranu se pojavljuje paleta DesignCenter DesignCenter CTRl+2 -JtBattery Cepecitor Clrcu~ Breaker Diode I ! Database Conneclivrq.11 Paleta DesignCenter Palata DASHBOARD meniju koji se tada pojavi pritisnite se paleta DASHBOARD (slika 1. FE T Junction.. [i CMOS Integ. Pritisnite naControl panels.Zener If I! -vc- N {} -J'Fuse Generator.D Te"relyi es end U ~ Basic Elect'onlcs. AC -e- -{: -].:::. Line<ype.eted C"cuils.dwg ~ Blocks ~ Dimstyles . I_..~ .'styles DXrefs Electrical Poweu::iw.!l' E '" T extsfples DXrel. "~~ Analog lnbeqialed Circuits. a maze i cela da se sakrije pritiskom na ikonu Auto-hide.~"" J-eFull Wave Bridge SIT'c.1IIIIIIIllllllllillilllllllllllJJIIIlIIllIIIIIIl II I 8 Poglavlje I Uvod u AutoCAD 2008 Slika I. Delovi palete DASHBOARD nestaju. Pritisnite desnim tasterom na naslovnu liniju palete i pojavice se jedan pomocni meni._::J ~ :::J ~ . taka da ostaju sarno ani kontrolni paneli koji su na pomocnoj listi izabrani. Pritisnite Tools na liniji alatki. pa pritisnite pored naziva kaje vidite u podmeniju. Blocks II ~ II Switch· SPST Open Irans/ormer m '. AuloQl.y T e.g ..( ~. Blocks Dimstyles I..\li:. pa na padajucem Dashboard. Paleti mogu da se menjaju dimenzije povlacenjem za uglove ili stranice. Pojavljuje .Ii! II II Lamp· II Incandescent Resistor ¢J 0 MolDr Lamp· Neon layers Layout. iIi da se premesti povlacenjem za ikonu Move.I .l Dirnsfylea ::J ::J ::. DesignCente. L'_.

Prvi primer je okvir za ijalog Select File (slika 1...... a /lacenjem .13 Paleta ASHBOARD Napomene U celoj ovoj knjizi alatke ce se birati sa kontrolnih panela palete DASHBOARD. U poglavlju 3 ce se videti da alatke mogu da se 'pozovu' na mnogo nacina.. u padajucern meniju File slik:a 1.15 prikazani su primeri okvira za dijalog..1 2 Paleta operties . mozete naci na strani 18. Text ~ Dimensions . 0 A ___ ~~f~t~~~'~~~°.IYeJ' ~81"_ I I~· ~ Move Size Close Plot style Unewelo1l1.Visual Styles Lights Materials ""'" 1)leJ:)fJ)Ie gen. Okviri za dijalog tOkviri za dijalog predstavljaju znacajno svojstvo AutoCAD-a 2008. Vise detalja 0 paleti DASHBOARD.14).- !2D \/Ii'ireframe ~ ·.!'1bkd "" 'H ! ~IH'\..f1:ill~ MvtJAe fJi"'lr" Render . Mu~ileaclers Scaling ka 1. 1 "3~ v1 ~ ~ Anchor left Anchor Right Auto-hide Transparency . da se otvaraju i zatvaraju fajlovi ili da se menjaju vrednosti prornenljivih.II~~~A~llo~w~DD~c~~·g~ __ <: > .U6. 2DDraw vertex start ~~ Y segmen . Open . Layers '" Annotation . Byeolar -_ H':"'rhidne-s!- By.1111111111111111I 1111 mlllllll: II11 .. 2DNavigate Standald Object Properties Block Attributes lea 1. pritisnite tnim tast- Control vi palete 1 pomocnoj stranice. u pomocnom meniju koji se dobija pritiskom na desni taster u naslovnoj liniji komandnog prozora.:111 1IIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIImllllllllllllllllllllllllllllllllllili1111111 III Uvod u AutoCAD 2008 9 color tever urretyp~ Linetvpe _-=---~'* 0 l • [lylo..--=============~~... Drugi primer je deo okvira za dijalog Options (slika LIS) u koji mogu da unesu razlicita podesavanja koja omogucuju korisniku da bira nacin izgradnje crteza.16)....14 i 1. otvoren pritiskom 11a..• 145 0 0 Endsegrnent .... ali cemo alatke birati najcesce na kontrolnim panelima palete DASHBOARD. Na slikama 1.Jliiijiiii~ji~ I Arial 3DMaI<e 3D Navigate .. . kvir za dijalog Options moze da se otvori pritiskom na Options . U rnnogim okvi6:na za dijalog mogu da se menjaju podesavanja.Tables .

J ..15 Deo okvira za dijalog Options .a ~o~~e curve E21 Show ~ I.1' ~:oIrrl fill Ea 0Show text ooundal}! o :Cre~e vfewpol( in new tayout~ 1100 Page Se'c1JP Mo!lnage.rlor new 1a1'««S o Draw sue silhouettes for so'irds arld scsfeces Edit J -. I I L I1 I :Illllllllllllllillllllllllllllllllliitl 2008 Polje I~':.ading Ii"!l." shol'tcut-kI!!_IIS .rr18(Lidlawiog: SYslemrUOO[ p~encesro:~~Hi~r...~' !O_. __ L.::J Show Tcolfios '...J. OLE" [~lHi~h~ght raster ~ frame only frame on!}' ~'Di~~)' paper back9fcund Display paper shadow DShow ~ 0 AfJP1..y 150 i J---~~ App~ Clljh" Copy HstOlY Slika 1. _...5 .er'l~il... " -~ irl._.able eree ~ DPan and zoom with raster I!. • 10 Poglavlje I Uvod u AutoCAD Naslovna lioija Ime foldera Ougme za zalverarie okviraza dijalog Prostor za prefhodri pregled Pomocni padalud meni Slika 1_14 Okvir za dijalog Select File ClJmm't p1ofil~: D~tiopena~erPiOtindPUbtish { ! ElemBOO SCioli _!! D:.i..-s-.'~'lu._ •• _._ Hendered object emcotbness in ToolTips La)liJUt eeeeme o Disp~. P~of~~ I' Arc end circle srnoolhl'1~:S:s II Segments WindlJw o o Display Drawing staru.nd 0{J~p!a)l print.oo_~ ~ LJ L.---~-~----- ] Helerence f.-3DMo~~ ..ll Display DI~d<l_\!resolctcn ~ bars in dio3Jrling window i.. o [)im~ peformence Model tebs ~._ .s bar o screen menu o Use large bztcns for Tooibers Disple.

ona se ponovo ukljucuje. naizmenicno se menja stanje . . Ako tacke nema. na desnom kraju polja. . mocna lista: pritiskom levim tasterom na strelicu.daje rninijatumi prikaz izabranog crteza ili druga svojstva. ad za izbor opcije: crna tacka u ovakvom dugmetu znaci da je opisano svojstvo uldjuceno. Slicni rezultati mogu se postici 'u funkcijskih tastera na tastaturi racunara (tasteri od FI do FlO).. Uvod u AutoCAD 2008 II CTRL+N za In! pregled 5 ika 1. dovodi se na ekran taj deo okvira za dijalog. okvir za dijalog se zatvara."I· II. Obratiti paznju takode na stranicu 14.14. Ako nema znaka za potvrdu.et. ira za dijalog Select H Import a OGN file •..funkcija se ukljucuje i iskljucuje. kursor pod misa moze da se pomera samo skokovito sa jedne tacke vezivanja na drugu.16 Orvaran]e -. tite paznju na sledece u okviru za dijalog Options: . File Qose padajuceg menija File Pogledajrno delove okvira za dijalog od kojih mnogi postoje i u drugim okvirima za __ialog r AutoCAD-u: "\\ slovna linija: u kojoj je prikazano ime okvira za dijalog. "a za potvrdu: znak za potvrdu u takvom polju znaci da je funkcija navedena pored lja ukljucena." Ne~ Sheet 5. .ce: pritiskom na jezicak bilo koje kartice u okviru za dijalog. a AP: stanje moze da se menja i pritiskom na taster F9. Kada je ukljuceno. svojstvo nije aktivno. otvara se pornocna listau kojoj su ponudene dozvoljene vrednosti. gmad: pritiskom na dugme Open. Igmad Dugmad na statusnoj Iiniji I en broj dugmadi na statusnoj liniji moze da se koristi za menjanje stanja (ukljuciiskljucivanje) raznih funkcija dok radite u AutoCAD-u 2008 (slika 1.. Pritiskom na dugme Cancel. izabrani crtez se dovodi na ekran. c: pokazivac na klizacu moze da se povlaci da bi se menjala velicina svojstvanakoju se kliZiIC odnosi. Pritiskom na lje za potvrdu.IIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ~ alog II O!l[ew. ugme za zatvaranje: isto je u svim okvirima za dijalog. je funkcija iskljucena.. pritiskom na dugme.kom na dugme funkcija se ukljucuje.17). ako je bila iskljucena. or za prethodni pregled: postoji u nekim okvirima za dijalog . samo delimicno prikazana na slici 1. funkcija je iskljucena. .

I" ,1'111'1111'11'

, IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~'

III I

12

Poglavlje

1

Uvod u AutoCAD

2008

~Ca.ncel1l'

<O~tbo on>

Slika 1.17 Dugmad na
statusno] liniji

GRID: stanje moze da se menja i pritiskorn na taster F7. Kada je ukljuceno, na podrucju za crtanje pojavljuje se niz tacaka mreze. Obratiti paznju na stranicu 14. ORTHO: stanje moze da se menja i pritiskom na taster F8. Kada je ukljuceno, linije, i ostalo, mogu se crtati sarno vertikalno ili horizontalno. POLAR: stanje moze da se menja i pritiskom na taster FlO. Kada je ukljuceno, pojavljuje se kratko objasnjenje sa podatkom 0 smeru i duzini linija itd. u stepenima i jedinicama. OSNAP: stanje moze da se menja i pritiskom na taster F3. Kada je ukljuceno, uz kursorski okvir za izbor pojavljuje se njegova ikona. Obratiti paznju na stranicu 45. OTRACK: kada je ukljuceno, Iinije i ostalo mogu se crtati na tacnim koordinatnim tackama i pod preciznim uglovima. DUCS: dinamicki DCS. Stanje moze da se menja i pritiskom na taster F6. Koristi se pri izgradnji 3D modela predmeta. DYN: dinamicki ulaz. Kada je ukljuceno, pokazuju se x, y koordinate i zahtevi za unos kada se pomere linije kursora. LWT: kada je ukljuceno, sirine linija prikazuju se na ekranu. Kada je iskljuceno, sirine linija se vide sarno kod starnpanja na stampacirna i ploterima. Maksiruiziranje prozora prikaza: kada je u stanju Paper Space, dugme moze naizmenicno cia se prebacuje u stanja Model Space i Paper Space, a pojavlj1ue se novo dugme za promenu stanja izmedu Maksiruizacije i .Minimizacije radnog prostora. Obratite paznju na kvadratno svetloplavo dugme na des nom kraju statusne linijedugme Clean Screen. Ako ovo dugme pritisnete levim tasterom, pojavice se ekran na kojem postoji sarno linija menija i komandna paleta. Ako u tom stanju jos jednom pritisnete isto dugme, ekran se vraca u prvobitno stanje.
Napomena

Kada se kreira crtez u AutoCAD-u 2008, preporucuje se menjanje Snap, Ortho, Osnap i ostalih funkcija da bi se olaksao rad.

stanja dugmadi

Koordinatni sistem AutoCAD
D 2D koordinatnom sistemu AutoCAD-a, jedinice se racunaju horizontalno po X, a vertikalno po Y. Jedna 2D tacka moze da se odredi pomocu X, Y (koje u ovoj knjizi pisemo kao x, y). x,y = 0,0 je koordinatni poeetak ovog sistema. Tacka sa koordinatama x,y = 100,50 je za 100 jedinica udesno od koordinatnog pocetka i 50 jedinica iznad njega. Tacka x,y = -100,-50 je 100 jedinica ulevo od koordinatnog pocetka i 50 jedinica ispod njega. Na slici 1.18 prikazane su neke 2D tacke u koordinatnom sistemu prozora AutoCAD.

_

...

... ~..... m'"ullllllllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11111111111111111

I

II

I

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-li
Uvod u AutoCAD 2008 13

"

;:5!FI>

wi: ....... ~

_

-,,,,,,,

0. _

_.....,

_,.

wro;".

'ioil

,>;l"1Cll'

2(lllr~""""i~~

"",tij.:~r.ar<rn -a:ll~~
__i"0280 I

....rf_.("-

~

ii[lIl~lii£:MI1iiI

~

~10.1~S

~6Q.HlD

y

1220.45

T
00

'(

~.

._

~.~~",;;;~~

.... -~-O ~

Slika 1.18 2D koordinatne

tacks u koordinatnom

sistemu AutoCAD

3D koordinate sadrze i trecu koordinatu (Z), gde su pozitivne jedinice na osi Z usmerene prema korisniku kao da izlaze iz ekrana, a negativne se udaljavaju od korisnika kao da ulaze u unutrasnjost ekrana, 3D koordinate se daju u obliku X,Y,Z. x,Y,z = 100,50,50 je 100 jedinica desn#o od koordinatnog pocetka, 50 jedinica iznad njega i 50 jedinica prema korisniku. Na sliei 1.19 prikazan je crtez 3D modela kao da lezi na povrsini monitora.

Slika 1.19 Crtez 3D modela, gde se vide srnerovi
koordinata X. Y. Z

14 Poglavlje I

Uvod u AutoCAD 2008

Sabloni ceteza
Sabloni crteza su fajlovi sa ekstenzijom .dwt. Sabloni su fajlovi sacuvane sa unapred podesenim parametrima - kao sto su Grid razmaci, Snap razmaci itd. Sabloni mogu da se otvaraju iz okvira za dijalog Select template (pogledajte sliku 1.20) koji se poziva pritiskom na New •.. u padajucem meniju File .. Primer otvaranja fajla sa sablonom prikazan je na slici 1.20. U ovom primeru sablon ce se otvoriti u prostoru papira, a imace i zaglavlje i okvir.

5'!~-'

U~~

4n
1131::
61K 131K

4n
119K

S3~

an

Slika 1.20 Izbor sablona u
okviru za dijalog Select

~NS_I~~~!yles

template

'D'.~;.,g Temp~.Ldo.v'L

_

__ . ~._:~1

.3J~B
C.nceI

I

Kada se AutoCAD 2008 koristi u evropskim zemljama, sablon acadiso.dwt se automatski pojavljuje na ekranu. U celoj ovoj knjizi crtezi ce se obicno graditi u nekoj adaptaciji sablona acadiso.dwt. Da bi se sablon prilagodio, uradite sledece:

1. U komandnoj

liniji upisite grid, zatirn pritisnite desni taster (iii taster Enter na tastaturi), Zatim upisite 10 kada se pojavi zahtev, i nakon toga opet pritisnite desni taster (slika 1.21).

Slika 1.21 Podesavanje parametra Grid na 10

;1

onmencr: qr-t ll"",cif_V grid

d

spaciag(X)

~r: rONiOFFf5nap/1JajQr/s;Da~(.ive/Li"t'lli1:S/F01l0V/A$pl2ctl ...

---_

_-_.

-------.

_.---

<O::..~ 10

2. U komandnoj liniji upisite snap, zatim pritisnite ponovo pritisnite desni taster (slika 1.22).

desni taster. Tada upisite

5

__________________________

onn .. "''''

... ""

.. ''' .... "" .. "",,'''.

'IE

r II

IIHI

I

l'l lTTII11111

t

24 Zumiranje na AI'I I ll. 'I· ~peCif:Y ' 0.22 Podesavanie parametra Snap na 5 COmn:lsnd: snap Specify sn~ "pacing or: [ON/OF!I JeSt"":::" SIOyle!Typ.mmand: <real t. granice crteza (Limits) su podesene na 420. 6. izaberite 0.23)."""".dwt. Specify lower left corner 11 Specify upper right corner Command: or [ON/OFF] <420. . Nopomene 1. pa pritisnite Save As . Slika 1.o.<:1' zcom corner of TJi. U komandnoj liniji upisite limits.dwt automatski ucitati kad god se otvori AutoCAD. U padajucoj bstj Precision podrucja Length u ovom okviru za dijalog. U komandnoj liniji upisite zoom.24).25). . Slika 1.le/Vindov/Objec:t] Re:generat ing mode 1.0>: " 4. dok ce decimalna preciznost jedinica (Units) biti jednaka O._:5_~:_ . podrucje za crtanje bice zumirano na te granice. Pritisnite File u liniji menija. u padajucem meniju koji ce se tada otvoriti..1111111111111111111111111111111111 Uvod u AutoCAD 2008 IS Slika 1. zatim pritisnite desni taster Jos jednom desni taster. i jos jednom pritisnite dugrne Save.svi) i pritisnite desni taster (slika 1. Zatim upisite 420.ndot.dwt).ime:>: ~ 5. pa pritisnite desni taster.er/DynruDic!Excents/Pt:eviou5/Sca. u milimetrima. Pojavljuje se okvir za dijalog Save Drawing As.~ __ 3.297 II .297 (velicina lista fonnata A3 izraiena u milimetrirna). Iz padajuce liste Files of type izaberite AutoCAD Drawing Template (* . Zatim. Otvara se okvir za dijalog Drawing Units (slika 1. razmak izrnedu tacaka po kojima se kursor skokovito krece (Snap).23 Podesavan]e parametra Limits na 420.u Ccrmme ' limits nci Bset Model space limits: .. pa pritisnite desni taster. U komandnoj liniji upisite units. U okviru za dijalog pojavice se sabloni koje AutoCAD vee ima. kao odgovor na redove pitanja koji ce se pojaviti. Nakon ovoga ce se sablon sacuvan pod imenorn acadiso. jednak je 5..=l. i to sa parametrima: razmak izmedu tacaka mreze u mili- metrima (Grid) jednak je 10. Pritisnite na acadiso.1~ encez a scale reccor (oX or nXP) f Ot [All/Cent. upisite a (sto znaci All . a zatim pritisnite dugme OK Primeticete da su se promenile jedinice koordinata koje se vide u statusnoj liniji.297>: < 0.297 i pritisnite desni taster (slika 1.

detalji koje treba upisati na komandnoj kazace se na sledeci nacin: U komandnoj liniji: liniji pri- Command: upisite zoom desni taster Specify corner of window. 3. gde god bude potrebno. P~g1avlie 1 Uvod u AutoCAD 2008 Length J:ype: [ Decimal frecislon: Angle t D~~malDegrees 1-1 T~pe: ~l ~! a 0.0000000 0.ample Uu\pu • Slika 1. ako na istom racunaru radi vise ljudi.00000000 .00 _ 0. 2. U sledecim poglavljima dodacemo jos neka svojstva u ovaj sablon. Medutim.dwt.! Ng"tirlg~ 2. v.2. or [AlI/Center/ Dynamic/Extents/Previous/ScalelWindow/Obj ect] <real time>: upisite a (All .sve) desni taster Regenerating model.ja sam izabrao my_ template.J 6. svoj Nacini da se prikaiu stavke na komandnoj liniji U ovoj knjizi. enter a scale factor (nX or nXP).25 Podesavao]s parametra decimalne predznosti U okviru komande Units na 0 IGeneric Un~S for specif_ying the inlensityof . preporucujemo da sacuvate sablon pod nekim drugim imenom fajla .0 • 3<45J} Lighting ~ o J:lockwise O_~~__ ::.00000 0. Command: Napomena Kasnije ce u primerima to biti skraceno na sledeci nacin: Command: upiiite z desni taster [prompts]: upisiu: a desni taster Command: .000 0.0 0.0000 0.000000 0.

pojavice se kratko objasnjenje na ekranu koji sadrzi ime alatke. <!. Kada se kursor postavi iznad ikone alatke.~jr.26).27 Izbor oCAD Classic iz IP'Eajuce liste Works paces Save CurrenIAs . Drugi radni prostori mogu se podesiti kako korisnik zeli .26 Ikone alatki i grupa alatki na paleti DASHBOARD Ako se u donjem desnom uglu ikone za alatku nalazi mala strelica. . To daje vise radnog prostora. ili reci.Jedan radni prostor koji ce se mozda dopasti nekim korisnicima jeste da pritisnu ikonu Clean Screen u donjem desnom uglu AutoCAD-ovog prozora (slika 1'. a paleta alatki "Iodify usidrena je uz desnu stranu prozora. Desni taster znaci da se pritisne taster Return (desno) na rnisu ili da se pritisne taster Enter na tastaturi.27)..11111111111111 III IIUIl III 1111 11111111111 Illi~1II111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Uvod u AutoCAD 2008 17 . Maze [£ se doda paleta DASHBOARD.. sto je ilustrovano na primerima paleta alatki Draw i Modify (slika 1._ Workspace . alatke se prikaznju kao ikone na paletama alatki iIi na paleti DASHBOARD.!egg+ CJ ------ 1. J05 jedan radni prostor u AutoCAD-u Pritisnite strelicu na desnom kraju palete alatki Workspaces.29).. Na njemu je pal eta alatki Draw usidrena uz levu stranu prozora. Customize_ ... 2. rec.settings . pojavljuje se grupa alatki sa jos nekim ikonama za alatke (slika 1. Pojavice se prozor AutoCAD Classic (slika L18). Primer na ovoj slici prikazuje grupu alatki iz kontrolnog panela 2D Draw. U AutoCAD-u 2008. U gorenavedenom primem. kada se kursor postavi na ikonu. pa se pritisne i zadrzi taster za izbor na misu. 1:. Na meniju koji se pojavi lJTitisnite AutoCAD Classic (slika 1. //~OP{ Napomene r-1 ~d'S. Alatke i ikone alatki Vazna svojstva Windowsovih aplikacija su ikone i kratka objasnjenja na ekranu.. a alatke se mogu pozivati i upisivanjem njihovih ~a ili skracenica u komandnu liniju. upisite znaci da pored zahteva za unos Command: treba upisati dato slovo. S~ika 1. dok su ostale palete alatki usidrene na vtbu prozora.7).

.~d>::-C . _. + o ~I ..IIIIIII 18 Pogl. Dbonii. r-' o <>.""'". .._. / c ' "'.1ll ..29 Prozor AutoCAD nakon pritiska na ikonu Clean Screen Paleta DASHBOARD BBOARD ukljucuje niz novih kontrolnih pane1a pored onih koji su posto.!l>.. '"' '" b::..~.. 0' . ... .'':. ...- _ r_!w .""" ·ID-u _00. ~ o r. ~..o ~F" ". ..30 dat je kompletan spisak kontrolnih panela koji se -~ • ~:]sti kada se na naslovnoj liniji pritisne desni taster.._ Slika 1.~~ dc ..28 Prozor AutoCAD Classic " . -f5iWirOOt'JITHD·1'\". .J ~ ~I~--------------------------+------------------------r r "' '" 'j Slika 1...t... .n 14>:110 __ .~:l.0> 6J Ii 'f. aJ!ri. . a slici 1. .t. 1.. ..avlje I Uvod u AutoCAD 2008 • " e ..lM6$OFIJJF!OJXDIdO'o1JlwT'M'locl ~ _".~~ I.

.. 3D Make ..31). Object Properties ...lASparency OK Cancel Transparency L:evel ..e sva irnena kontrolnih c~ . 5rum 1. pa se alatke mogu birati iz bilo kojeg od kontrolnih panela... Text Scaling Anchor Left Anchor Right < > .... gde se . Allow -------.. Materials . poziva se okvir za dijalog u kojem je moguce podesiti providnost palete DASHBOARD i tako omoguciti da se na ekranu vide detalji crteza koji se nalaze iza palete DASHBOARD (slika 1. ..1ultileaders Tables ... Auto-hide Transparency ________ Control panels Help . Annotation .... 2DDrew ..31 Okvir za dijalog Tr. 2D Navigate ..30 Padajuca lista rl!obijena pritiskom na desni l:mter u paleti ASH BOARD... Visual Styles . pritiskom na naslovnu Iiniju (koja menja boju kada je usidrena) paleta DASHBOARD se dovodi na sredinu ekrana. Block Attributes :p:nela Obratite paznju na ostala svojstva iz liste koja se dobija pritiskom na desni taster: Allow Docking: Kada je ova opcija ukljucena (znak za potvrdu stoji ispred odgovarajucih reei).. o T urn off window transparency Slika 1. Kada je usidrena uz neku od strana... Dimensions 01 fo. Render .3. Lights f'llove Size Close .•..Uvod u AutoCAD 2008 19 ... Layers DockIng .. Transparency: Pritiskom na ovu komandu. 3D Navigate .. Na slici 1.... DASHBOARD rnoze da se usidri uz levu iii desnu ivicu AutoCAD-ovog prozora pritiskom na Anchor Left< ili Anchor Right>... na strani 4 prikazanje prozor AutoCAD-a 2008 u kojemje paleta DASHBOARD usidrena uz desnu ivicu prozora..

Pritiskom desnim tasterom na njenu naslovnu liniju dobija se jedan meni (slika 1.111I1I1~IIIlIIWllllllllllllllllllllllill.9..r . Slika 1.34 Zatvaranje palete Command <: > .29. Select All Layouts P·. pa zatim levim tasterom na Open u meniju koji se pojavio. Crtezi mogu da se kreiraju u tri glavna radna prostora Classic AutoCAD. podrucje za crtanje u AutoCAD-ovom prozoru mozete dodatno da uvecate U odnosu na ono 8tO se vidi na slici 1. 2.JJI.. radni prostor 3D Modeling i 20 Drafting & Annotation. Slika 1. Od sada ce u ovom delu knjige (Deo I).. Delete V I Rename Move or Copy . Jezicci nestaju sa ekrana. Model i Layouts mogu nakon toga da se biraju pomocu dugmadi na statusnoj liniji (slika 1. Izaberite Close iz tog menija i komandna linija nestaje sa ekrana.•... ito na sledece nacine: 1. Ili se pritisne na precicu desnim tasterom... Komandni prozor je. Pritisnite desnim tasterom na jezicak Model ili Layout.33 Dugmad Model i Layout na statusnoj liniji orrnnand: ommand: Move Size Podsetnik 1. nakon cega ce se pojaviti prozor sa upozorenjem da se paleta moze vratiti kombinacijom tastera Ctrl:. ~ Anchor Left Anchor Right Auto-hide Transparency . 3. pa iz menija koji se pojavi izaberite Hide Model and Layout tabs (slika 1.32).33) koja ce se pojaviti kada su jezicci sakriveni.. Medutim. Dvostrukim pritiskom na precicu AutoCAD 2008 na radnoj povrsini Windowsa otvara se AutoCAD prozor. Slika 1. u stvari. u kojem je rec 0 izradi 2D crteza. Na ova dva nacina dobilo se vise prostora za izradu crteza.. 2..34).'ig(. P':. pal eta koja moze da se odvuce sa svog uobicajenog mesta u dnu AutoCAD-ovog prozora.32 Meni dobijen desnim taste rom sa [ezicka kartice Ako zelite. 20 Poglavlje I Uvod u AutoCAD 2008 Velika radna povrsina New layout From template .ge Setw r'lan. primeri uglavnom biti prikazani u radnom prostoru 2D Drafting & Annotation. .

Palete su posebno svojstvo AutoCAD-a 2008. Cesto ce se koristiti paleta Command. Element se pomera u skladu sa pomeran- jem misa. Niz dugmadi na statusnoj liniji moze se koristiti za promenu stanja svojstava. Koordinatni sistem AutoCAD-a odreduje poziciju u jedinicama za bilo koju tacku u podrucju crtanja (Classic AutoCAD i 2D Drafting & Annotation) i za bilo koju tacku u 3D prostoru (3D Modeling). aju ce se rog mu mn leta a. kao Sto su precizno vezivanje i mreza.. ru na (e) Izabrati ima slicno znacenje kao pritisak levim tasterom. .svim uputstvima u ovoj knjizi kao digitizator se koristi mis. (b) Tri tackice (.Uvod u AutoCAD 2008 21 - Pritisak levim tasterom na ime menija u liniji menija otvara padajuci meni na ekranu. (b) Pritisak desnim tasterom znaci da treba pritisnuti taster sa desne strane misa na slici 1.Crtezi se obicno izraduju u sablonima sa unapred podesenim parametrima. Kada je mis digitizator: a) Pritisak levim tasterom znaci da se pritisne taster sa leve strane misa na slici 1. rna r. Okviri za dijalog omogucavaju euvanje fajlova i podesavanje parametara. Alatke se prikazuju kao ikone u kontrolnim panelima. rtim . ut..9 (taster Pick). nd na..9 (taster Return)..) iza nekog imena znace da ce se pritiskom na to ime otvoriti okvir za dijalog na ekranu. pojavljuje se kratko objasnjenje na ekranu koji opisuje tu alatku. Neki sabloni imaju zaglavJja i okvire. . d) Prevuci znaci da se mis pomera dok kursor ne dade iznad elementa na ekranu. paleta DesignCenter i paleta Properties. Funkcijski tasteri na tastaturi takode se mogu koristiti za promenu stanja vecine ovih funkcija. c) Dvostruki pritisak znaci da se levi taster pritisne brzo uzastopno dva puta. zatim se pritisne levi taster i povuce mis. U padajucirn menijima: a) Mala strelica pored nekog naziva znaci da ce se pritiskom na to ime otvoriti podmeni. Kada se alatka izabere. . U AutoCAD-u 2008 koristi se niz menija koji se otvaraju pritiskom na desni taster.

Crtanje koriscenjem tacaka vezivanja. Pritisnite levim tasterom na alatku Line u kontrolnom panelu 2D Draw (slika 2. U ovom poglavlju. Radni prostor 2D Drafting & Annotation Sve ilustracije u ovom poglavlju bice prikazane u radnom prostoru 2D Drafting & Annotation.dwt . ana nekim ilustracijama ce se alatke birati iz palete alatki Draw. Undo i Redo. 5. vecina ilustracija ce prikazivati alatke koje se biraju iz kontrolnog panela 2D Draw. 4. 2.Limits podesen na 420. Upotrebu alatki Erase. tekst i ponudene opcije koje se pojavljuju u komandnoj liniji bice iste. Grid podesen na 10. Crtanje metodom 'usmeravanja'. Otvorite AutoCAD. Crtanje koriscenjern apsolutnih koordinata tacaka. 6. Medutim. 2.alatka Line (stika 2.297. 7. Snap podesen na 5. Bez obzira na to da li radite pomocu kontrolnog panela 2D Draw iii iz palete alatki Draw. 22 . Izradu jednostavnih skica pornocu alatki Line. nacin izrade je isti ako citalac zeli da radi u drugim radnim prostorima. 3. alatke mogu da se biraju iz njega.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111 POGLAVLJE 2 Uvod u crtanje Svrha ovog poglavlja Sadrzaj ovog poglavlja projektovan je da predstavi: 1.3) 1. Izradu 2D crteza u radnom prostoru 2D Drafting & Annotation. Crtanje alatkom Line Prvi primer . Crtanje koriscenjem relativnih koordinata tacaka. a Units podesen na 0. Prostor za crtanje ce pokazati parametre sablona acadiso. Circle i Polyline iz palete alatki Draw iIi iz kontrolnog panela 2D Draw. Ako se kontrolni panel 2D Draw nalazi na ekranu.1).

1r2metrakoji se pojavljuje Ii000andnoj liniji kada se '.Uvod u crtanje 23 Slika 2.:unmfl&om potrebnog pm.5).240.alatka Line (slika 2. Pomerajte misa do koordinata 60. Koordinate kursora za biranje videce se u ~tusnoj liniji (na levom kraju).0 i pritisnite levi taster. Zatim pritisnite taster Jileturn na misu (desni taster). Drug.4). primer . Kursor za biranje objekta ce skakati od tacke do tacke u intervalima od po 5 jedinica. Pomerajte misa po prostoru za crtanje. .2).il.0 i pritisnite levi taster. U komandnoj paleti ce se pojaviti <Snap on>.240.0 ~J: Ic:ontrolnog iii iz palete alatki Obratite painju na (a) Kratko objasnjenje koje se pojavljuje kada se ikona alatke izabere.. II Pomerajte misa do koordinata 60.1 Dnw raw Alatka Line panela 2. JI sredini ekrana pojavice se prozor sa upozorenjem (slika 2. . Pazite da ne pritisnete dugme Close za prozor AutoCAD-a 2008. Pritisnite njegovo LgmeNo.6) rn2hrisite crtez sa ekrana pritiskom na dugme Close za crtez (slika 2. !~".2 Zahtev za .3. 2. Pomerajte misa do koordinata 260. . i pritisnite levi taster. I). ..240.110.pmnove" Line li lCommand: Command: Command: line Specify first point: - FJU ~tki Proverite da li je funkcija Snap ukljucena pritiskom na taster F9 ili na dugme SNAP u statusnoj liniji. rrostoru za crtanje pojavljuje se slika 2.110.Pomerajte misa do koordinata 60. (b) Ponudenu opciju Command:_Une Specify first point: koja se pojavljuje u komandnoj liniji na dnu komandnog prozora (slika 2.0 i pritisnite levi taster.0. I Pomerajte misa do koordinata 260.0 i pritisnite levi taster.

240. 120.210 55.0 260.110.em.235 desni taster Specify next point or [Undo]: upisite 295. u padajucem meniju File. J [ Cancel) 3. Pritisnite levim tasterom stavku New.3 Prvi primer _ alatka Line 60 110.100 230.240.100 295.tJ {: Save changes to Drawingl. 4. Pritisnite levim tasterom ikonu alatke Line.100 SJika 2. AutoCAD . pa u okviru za dijalog Select template koji ce se tada pojaviti dva puta pritisnite na acadiso.235 desni taster Specify next point or [Undo]: upisite 275.210 desni taster 80.24 PogfavfJe 2 Uvod u AutoCAD 2008 60.70 .6 Drugi primer _ alatka Line 120.235 55.4 Dugme Close za crtez Slika 2.70 230.235 275..210 295.0 260. pa sledecim redom upisujte brojeve na svaki zahtev za unos u komandnoj liniji: Command:_Iine Specify first point: upisite 80.5 Prozor sa upozoren.0 Slika 2.100 '----_--.dwt..dwg? Va( .0 Sfika 2..

0 @0." taster-om ikonu alatke Line.O desni taster @0.-2 °1 @50.20 desni taster @-50.70 desm taster 120.0 @o.20 upisite upisite upisite upisite upisite upisite upisite upisite upisite upisite 60.70 desni taster 120.0 desni taster @0. upisite @50.2o -&-130.100 desni taster 230.100 desni taster 230. Tree.210 desni taster desni taster desni taster @130.dwt.O c (Close) @O.Q @o.100 desni tarter 55.zatvori) desni taster Rezultati se vide na sliei 2.180 desni taster 55.alatka Line l@o.-20 desni taster @50.-2ol .aJatka Line (stika 2.210 desni taster 80. upiltite 295.1111111111111111111111 Uvod u crtanje 25 Specify next point Specify next point Specify next point Specify next point Specify next point Specify next point Specify nezt pmt S~ aeD peiJIt Spemy next poilri Specify next point Command: or or or or upisite upisite upisite upisite: upiiite M' I:CI_Und.~: lJl'iiite OF iClNefU1liI:kt]: upi.O Slika 2. primer .7 prikazani su rezultati. Zatvorite crtef i otvorite novi prozor acadiso.2":J :1'50 C @130.7 Treci primer .O @-50. 2. pa sledecim redom upisujte brojeve na svaki zaatev za unos u komandnoj hniji: Commaud:_line Specify first point: Specify next point or fUn do ]: upisite Specify next point or [Undo]: upisite Specify next point or [Close/Undo]: Specify next point or [Close/Undo}: Specify next point or [Close/Undo}: Specify next point or [Close/Undo]: Specify next point or [Close/Undo]: Specify next point or [Close/Undo]: Specify next point or [ClosefUndo]: Specify next point or [Close/Undo]: Specify next point or [Close/Undo]: Specify next point or [Close/Undo]: Command: Na slici 2.20 60.0 desni taster c (za Close) desni taster 1(£'0.-105 desni taster @-50.ii1e OX [CLose!Ull~: upuiIE or (OoselUOOaJ: upiiite [Close/Undo]: [Close/Undo]: [Close/Undo]: [Close/Undo]: or [Close/Undo}: 6r [elo~. Pritisnite levi.O desni taster @0.-20 desni taster @-130.235 desni taster 275~5 desni taster e (za Close .6.7) 1.-105 @-5C.0 desni taster @O.

9) 1. simbol @ se upisuje ispred svakog skupa koordinata. Pritisnite levim tasterom ikonu alatke Line.koordinate se upisuju u odnosu na prethodnu tacku. Ispred ugla stavlja se simbol <. koordinate su lzrazene kao dva broja izmedu kojih se nalazi zarez.dwt.8 Uglovi se u AutoCAD. 2. pa sledecim redom upiiite brojeve na svaki zahtev za unos u komandnoj liniji: Commaod:~line Specify first point: 70. Brojevi koje upisujete na tastaturi su dvodimenzionalne 5.-70 . 4. y koordinate svakog ugla na skici. Sledeci primer (cetvrti) pokazuje kako se linija pod uglom rnoze nacrtati metodom unosenja relativnih koordinara.230 Specify next point: @220.8). Kada se radi u 2D. Uglovi se uAutoCAD-u mere sa 360 stepeni u smeru suprotnom od kazaljke na satu (slika 2. imajuCi na umu sledece: pozitivna negativna pozitivna negativna vrednost vrednost vrednost vrednosr x znaci nadesno x znaCi nalevo y znac! nagore y znaci nadole.O Specify next point: @0. y koordinate tacke i one odreduju uglove skica u gorenavedenim primerima. 135 Slika 2.26 Poglavlje 2 Uvod u AutoCAD 2008 Napomene (2D) x. Koordinatne tacke mogu se prikazati kao pozitivni ili kao negativni brojevi. Metod kojim je skica kreirana u prva dva prirnera poznat je kao metod unosenja apsolutnih koordinata. Kada se unose relativne koordinate. 2. 1. Zatvorite crtez i otvorite novi prozor acadiso.·u suprotnom mere u smeru od kazaljke na 270 saw Cetvrti primer- a/atka Line (stika 2. 3. Metod kojimje skica kreirana u trecem prirneru naziva se metod unosen]a relativnlh koordinata . gde se u komandnoj Iiniji prema potrebi upisuju x.

220 desni taster Specify next point: povucite nadesno upisite 240 desni taster Specify next point: povucite nadole upisite 145 desni taster Specify next point or [Undo]: povucite nalevo upisite 65 desni taster Speeify next point or [Undo]: povucite nagore upisite 25 desni taster Specify next point or [Close/Undo]: povucite nalevo upisite 120 desni taster .-70 @220.9 Cetvrti primer . Pritisnite levim tasterom ikonu alatke Line. Zatvorite crtez i otvorite novi prozor acadiso. kako se na komandnoj liniji pojavi zahtev Specify next point:.9 vide se rezultati.230 (Close) @O. 2.Uvod u crtanje 21 Specify next Specify next Specify next Specify next Specify next Command: point point point point point or or or or or [Undo]: @1l5 < 225 [Undo]: @-60./0) Drugi nacin za izradu preciznih crteza je metod koji se naziva usmeravanje. 70.O [Close/Undo]: @115 < 135 [Close/Undo]: @O. kod poslednje unete tacke pojavljuje se jedna elasticna linija. Linija ce se nacrtati u smeru povlacenja u duzini jednakoj upisanom broju jedinica.0 S'llika2. U ovom primeru.dwt. pritisnite taster F8 ili pritisnite dugme ORTHO na statusnoj liniji. 1.a/atka Line (slika 2.0 @-60. Povucite elasticnu liniju u bilo kom smeru i upisite broj na tastaturi. paste se sve linije crtaju vertikalno iIi horizontalno.70 @O. Kada se koristi alatka Line.alatka Line Peti primer .70 [Close/Undo]: c (za Close) a slici 2. pa nakon toga pritisnite desni taster. pa sledecim redom upisujte brojeve na svaki zahtev za unos u komandnoj liniji: Command:_line Specify first point: upisite 65.

Na ekranu se pojavljuje kruznica (slika 2.- _ Sllka 2....alatka Circle (slifca 2..10 Peti primer . 24fi _____ C (Close) .. Zatvorite crtez koji ste upravo zavrsili i otvorite ekran acadiso.. Pritisnite levim tasterom ikonu alatke Circle u kontrolnom panelu 2D Draw (slika 2. Ponudene opcije na komandnoj liniji kada se pozove Circle. . . 55 '--------1--'. _ Slika 2... 65 Slika 2.alatka Circle.12.----- to !m .1IIIIIIIIIIIIIIIlllllllllillillillilllllilL 28 Poglavlje 2 Uvod u AutoCAO 2008 Specify next point or [Close/Undo}: povucite nagore upisite 25 desni taster Specify next point or [Close/Undo]: povucite nalevo upisite 55 desni taster Specify next point or [Close/Undo]: c (za Close) desni taster Command: N a slici 2._5 _ b.·==~======~_- _.10 prikazani su rezultati.=_ . pritisnite desni taster.. Uz ponudene opcije u komandnoj liniji upisite brojeve kako je prikazano na slici 2.11 Alatka Circle iz kontrolnog panela 20 Draw iii iz palete alatki Draw 3.Co=mm==an:::d:.13) 1.'0---------.:.~ ~-. Nakon svakog broja..11).dwt.160 : Specify radius of circle or [Diam_e_t_er_l_:_5. 2. L. . Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)l: 180.--------.13). 65.lJ~.alatka Line Crtanje alatkom Circle Prvi primer .220 r-------=====~""::::..12 Prvi primer .

tangenta. Specify radius of circle (SO): upisite 40 desni taster Command: "-2. ko]a tangira kruznlce sa recnikom 50 . Specify point on object for second tangent of circle: izaberite misem tacku na prvoj kruznici. (tangents.13 Prvi primeraJatka Circle rica 2. koja tangira dye prethodno nacrtane kruz- (slika 2. pa pritisnite Command_circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: upisite t desni taster Specify point on object for first tangent of circle: izaberite misem tacku na prvoj kruznici.14 Drugi primer . pa uz ponudene opcije upisite t (skracenica za ponudenu opciju tan tan radius). poluprecnik). tame gde bi otprilike trebalo da bude i tacka dodira.alatka Circle (stika 2.15).14 na sa slike 2.11]11111111111111111111111111111111 Uvod u crtanje RSS 29 Drugi primer . alatke Circle i napravite na crtezu sa slike 2. 180.dve kruznlce uprecnika 50 5 3.00 se pojavljuje kruznica poluprecnika 00 40.15.alatka Circle .15 Drugi primer .tka Circle .krufnica poluprecnika 40.160 2.dwt.160 Slika 2. desni taster. tame gde bi otprilike trebalo da bude i tacka dodira. R40 R50 240. Pritisnite levim 1.14) 2. Ponovo izaberite alatku Circle. Zatvorite crtez i otvorite ekran t(J$teniJm ikenu dve kruznice kako je prikazano pesicijama i sa poluprecnicirna acadiso.

Ovo kratko objasnjenje pojavljuje se jedino kada je dugme OSNAP ukljuceno (pomocupritiska na sarno dugme u statusnoj liniji ili pritiskom na taster F3 na tastaturi).30 Poglavlje 2 Uvod u A. 2. Slika 2. Kruznice mogu da se nacrtaju kroz 3 iii kroz 2 tacke koje se upisu kao odgovor na ponudene opcije koje se javljaju u komandnoj liniji. 2.18) 1.17 Prvi primer Erase. pritisnite levim tasterom ikonu alatke Erase. pogresno nacrtani objekt iii objekti mogu da se izbrisu alatkom Erase. Pomocu alatke Line kreirajte skicu sa slike 2. Kada se misem izabere tacka na nekoj kruznici. Ikona alatke Erase moze se izabrati iz kontrolnog panela 2D Draw (slika 2.utoCAO 2008 Nopomene 1. Neispravna skica -. ~j . U komandnoj liniji imamo: Command: erase Select objects: izaberite misem jednu liniju Select objects: izaberite misem drugu liniju Select objects: desni taster Command: ~~ _""m"nll nmnllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill II I I I .16) ili tako §to se u komandnoj liniji upise e.16 Ikona alatke Erase iz kontrolnog panela 20 Draw iii iz palete alatki Modify Prvi primer .alatka Erase (slika 2. u zavisnosti od toga da li smo na ponudene opcije komande za kruznicu odgovorili 3P ili 2P. pojavljuje se kratko objasnjenje Deferred Tangent. 130 a -0 en Slika 2. Pod pretpostavkom da su na skid pogresno nacrtane dve linije. Alatka Erase Ako prilikom upotrebe bilo koje alatke AutoCAD-a 2008 dode do neke greske.17.

Bez obzira na izabrani metod. Pritisnite levim tasterom ikonu alatke Erase." ' I' I' a 2.19 Erase Drugi primer - I I I I -----~ Alatke Undo i Redo ndo i Redo su jos dye alatke koje su korisne kada dode do greske. mozete pritisanti levim tasterom alatku Undo u paleti alatki Standard Annotation (slika 2. U komandnoj liniji imamo: Command: erase Select objects: upisite c (Crossing) Specify first corner: izaberite prvi ugao Specify opposite corner: izaberite suprotan ugao 2 found Select objects: desni taster Command: Dve linije su izbrisane .kao na desnom crtezu sa slike 2.18. Da biste ponistili poslednju akciju koju je prilikom izrade crteza izvrsila bilo koja alatka. greska se brise iz crteza.alatka Erase (slika 2. Suprotan ugao " I r--: I I I ------- Prvi uqao .20) ili apisati u u komandnu liniju. Rezultat nakon brisanja Slika 2.18).19) Iste dye linije mogle su da se izbrisu i na sledeci nacin: I. .111111111111111111111 Uvod u crtanje 31 I dye linije su izbrisane (desni crtez na slici 2.18 Prvi primer - Erase Drugi primer .

kao sto cemo videti u primerima gde se opisuje upotreba alatke Polyline.32 Poglavlje 2 Uvod u AutoCAD 2008 Sta god seuradi tokom izrade.~.t>: ~. lukovi. U komandnoj liniji imamo: Command:_pline Specify start point: 30. j~: ~ ""..21 Alatka Redo na paleti alatkl Standard Annotation Slika 2.22) iIi iz palete alatki Draw. Izaberite levim tasterom alatku Polyline (slika 2. Length da bi se upisala potrebna duzina polilinije. Pravougaonik koji smo nacrtali alatkom Line sastoji se ad cetiri objekta. primer .250 Current line width is 0 Specify next point or [Arc/HalfwidthlLength/UndolWidth]: 230.:.22 lkona alatke Polyline u kontrolnom panelu2D Draw Pry. Alatka Polyline moze da se pozove iz kontrolnog panela 2D Draw (slika 2.21) ili upisite redo u komandnu liniju. Da biste vratili objekte koji su upravo uklonjeni alatkom Undo.120 Specify next point or [Arc/CloselHalfwidthlLengthlUndo/width]: 30. svaka nacrtana linija je objekt za sebe.23) Napomena U ovom primeru su izostavljena uputstva: upisite i desni taster. Close za zatvaranje skice. ~~:==. strelice i krugovi. ' ~~ ~_ I __ Express Slika 2. Obratite paznju na ponudene opcije ~ Arc za izradu lucnih segrnenata polilinije.crteza. pritisnite levim tasterom ikonu alatke Redo na paleti alatki Standard Annotation (slika 2.. moze se ponistiti aka vise puta pritiskcue ikonu alatke TJndo ili aka vise puta upiiiete slovo u u komandnu liniju. Width da se definise sirina polilinije. Ovom alatkom mogu da se crtaju linije razlicitih debljina.250 Specify next point or IArc/Close/Halfwidth/LengthlUndo/width J: 230. Pravaugaanik kaji smo nacrtali alatkom Polyline predstavlja sarno jedan objekt.22).120 Specify next point or [Arc/ClosefHa]fwidthlLength/Undo/Width]: c (za Close) Command: Napomene 1. Undo da se ponisti poslednja izradena polilinija. Crtezi dobijeni pornocu ave alatke nazivaju se polilirnje. Halfwidth da se definise polovina sirine polilinije.alatka Polyline (slika 2. Slika 2.20 Alatka Undo na paleti alatki Standard Annotation Crtanje alatkom Polyline Kada crtate linije alatkom Line. .

250 26Q.alatka Polyline (slika 2.5>: 1 40. sadrzaj uglaste zagrade ([]) bice zamenjen reeima [prompts].120 230..120 '2. kada se koristi alatka Polyline. malim ili velikim slovima. U komandnoj Iiniji imamo: Command: _pline Specify start point: 40.180 '2 .120 160.25D 260.250 230. ako se ponudene opcije ponavljaju. dovoljno je upisati veliko slovo (iii slova) iz naziva izabrane opcije. 3. 2. Kod biranja ponudenih opcija. pojavice se i druge ponudene opcije.. U sledecern nizu poslova.250 160. Pritisnite levim tasterom ikonu alatke Polyline.24) Ovo ce biti duzi posao..23 Prvi primer 30.250 33 Sfika.120 .250 CUrrent line width is 0 Specify next point or (ArclHalfwidthlLengthJUndolWidth]: w (za Width) Specify starting width <0>: 5 Specify ending width <5>: desni taster Specify next point or IArc/Close/HalfwidthlLengthfUndolWidth]: 160.120 250. ali je tipican za relativno slozeno crtanje pomocu alatke Polyline. Polyline 2.Iatka. Drugi primer . Kao sto cemo videti u kasnijim primerima.250 Specify next point or [prompts]: h (za Halfwidth) Specify starting half-width <2.Uvod u crtanje 30. 4 Drugi primer 2 oimka Polyline 40.

220 11:30.120 Specify starting width <20>: 5 Specify ending width <5>: desni taster Specify next point or [prompts]: c (Close) Command: TreCi primer .5 Splilcifyending width <0.120 .220 Current line width is 0 [prompts]: w (za Width) Specify starting width <6>: 0.190 Specify next point or [prompts]: a (za Arc) 50.150 150.120 180.180 Specify next point or [prompts]: w (za Width) Specify starting width <1>: 10 Specify ending width <10>: desni taster Specify next point or [prompts]: 260.34 Poglavlje 2 Uvod u AutoCAD 2008 Specify ending half-width <1>: desni taster Specify next point or [prompts]: 260.220 50.220 250.2S Treci primeralatka Polyline 50120 120.170 50.120 Specify next point or [prompts]: w (Width) Specify starting width <4>: 20 Specify ending width <20>: desni taster Specify next point or [prompts]: 40.25) Pritisnite levim tasterom ikonu alatke Polyline.220 Specify next point or [prompts): 250.120 250.200 240.220 Specify end point of arc or [prompts]: I (za Line) Specify next point or [prompts]: 250.200 Specify end point of arc: 180.140 250.120 Specify next point or [prompts]: h (HalfiNidth) Specify starting half-width <5>: 2 Specify ending half-width <2>: desni taster Specify next point or [prompts]: 160.150 Slika 2.220 120. U komandnoj liniji imamo: Command:__Jlline Specify start point: 50.druga tacka) Specify second point on arc: 150.190 250.190 60.220 Specify next point or [prompts]: a (za Arc) Specify endpoint of arc or [prompts): s (secend pt .250 Specify next point or [prompts]: 260.alatka Polyline (slika 2.5>: desni taster Specify next point or [prompts]: 120.170 150.

170 240.150 Specify next point or [prompts]: 250.26 je zavrsen.170 Current line width is 0 Specify next point or [prompts]: w (Width) Specify starting width <0>: 1 Specify ending width <1>: desni taster Specify next point or [prompts]: a (Arc) Specify endpoint of arc or [prompts]: s (second pt) Specify second point on arc: 160.Pol'Yline primer - Pet. U komandnoj liniji imamo: Command:_pline Specify start point: 60.25. Cetvrti primer .180 Current line width is 0 Specify next point or [prompts}: w (Width) Specify starting width <0>: 1 .170 Specify end point of arc or [prompts]: cl (za CLose) Command: liniji imamo: I hug sa slike 2.alatka Polyline (slika 2.170 Specify end point of arc: 250. U komandnoj Command:_pline Specify start point: 80.26) Pritisnite levim tasterom ikonu alatke Polyline. sve dok se ne dovrsi skica sa slike 2.150 Specify end point of arc or [prompts]: I (Line) Specify next point or [prompts]: 250.26Cetvrti ~.l.250 Specify end point of arc: 240.alatka Polyline (s. 160250· 80. primer .170 SiiiiIca.120 35 I tako da1je.lika 2.Uvod u crtanje Specify endpoint of arc or [prompts]: s (second pt) Specify second point on arc: 240.27) fritisnite levim tasterom ikonu alatke Polyline.

a omogucava korisniku da opciju koja mu je potrebna izabere ukucavanjem velikog sJova iz naziva te opcije. Upisite .meni koji se pojavi kada se pritisne neko od imena u liniji menija.pritisnite Enter na tastaturi.pomerite kursor na element na ekranu i pritisnite levi taster misa. 0 Slika 2. Enter .prozor koji se pojavljuje unutar AutoCAD-ovog prozora.tekst koji se pojavljuje u uglastim zagradama u komandnom prozoru kada je izabrana neka alatka.zahtev za unosom potrebnog parametra koji se pojavljuje u komandnoj liniji i vodi korisnika kroz redosJed potrebnih operacija.pritisnite desni taster misa kratko. pa nalevo. Pritisnite .u ovom poglavlju smo koristili tri nacina za unosenje koordinata: 1. Command: I strelica sa slike 2. Desni taster .36 Poglavlje 2 Uvod u AutoCAD 2008 Specify ending width <1>: desni Specify next point or [prompts): Specify next point or [prompts]: Specify starting width <1>: 20 Specify ending width <20>: 0 Specify next point or [prompts]: Specify next point or [prompts]. Metodi unosenja koordinata .koordinate neke tacke ria slici upisuju se u komandnoj liniji kao odgovor na ponudene opcije. Povucite . to ima isti rezultat kao i kratki pritisak na desni taster. .pritisnite levi taster misa.isto znacenje kao i levi taster. Zahtev za unosenjem parametra .180 ~Width=20 •• ~~265. Dvostruki pritisak . U vecini slucajeva (ali ne uvek).27 Peti primer alatka Polyline Width -1 Podsetnik U ovom poglavlju korisceni su sledeci izrazi: Levi taster . Biranje .dva puta pritisnite levi taster misa.1_8_0 190. Okvir za dijalog . Ponudene opcije .180 w (Width) Ui5~lS0 desni taster 60.180 Width". au kojem se mogu podesavati parametri.upisite na tastaturi sledeca slova iii brojeve. rezultat je isti kao kada se pritisne taster Enter na tastaturi. Kratko objasnjenje .pomerajte misa dok kursor ne dode iznad objekta.27 je zavrsena. Apsolutni metod . taster 1'90. Ovaj taster moze takode biti obelezen strelicom nadole. zatim pritisnite levi taster i povucite objekt na novo mesto. Padajuci meni .naziv alatke koje se pojavljuje kada se kursor postavi iznad ikone neke alatke na paleti alatki.

3. Koordinate uglova ovog pravougaonika treba izracunati na osnovu duzine linija menu temenima pravougaonika. ispred breja se upisuje·@. Pornocu alatke Line izradite pravougaonik 40. Tzradite skicu sa slike 2. pomocu ponudene opcije Ttr. Relativni metod .28 Zadatak I 40.29 pomocu alatke Line. Pomocu alatke Circle izradite dye kruznice poluprecnika 50 i 30. . stavlja se znak <.100 2. dodajte kruznicu poluprecnika 25 (slika 2. Zatim.skica nacrtana alatkom Line sastoji se od enoliko objekata koliko je linija npotrebljenih za skieu.upi8Uj1t wTHcialjme 'it l«'lordinatnim jedinieama ed poslednje tacke koje je utvrdena na slid.29 Zadatak 2 ~ ~___l 3.31).100 270. Alatke Line i Polyline . Ispred uglova koji se mere u smeru suprotnom od kazaljke na sam. Usmeravanje .28. Pomocu alatke Line izradite skicu sa slike 2.elasticna linija alatke povuce se u smeru u kojem treba nacrtati liniju. 4.30. 195 -1 !l Slika 2.250 S:Jlika 2. 270. a njena duzine u vazeeim jedinicama upisuje se u kernandnu liniju nakon cega se pritisne desni taster.250 sa slike 2.Uvod u crtanje 37 2. Skica naertana alatkorn Polyline predstavlja sarno jedan objekat. Zadaci 1.

~ R40 Slika 2. . dodajte kruZnicu poluprecnika 25.33. Pornocu alatke Polyline. Zatim pomocu ponudene opcije Ttr alatke Circle. 7. lzradite skicu sa slike 2.35 pomocu alatke Polyline.32. Na ekranu acadiso.38 Poglavlje 2 Uvod u AutoCAD 2008 Slika 2.36. pomocu ponuaene opcije Ttr.30 Zadatak 3 R50 Slika 2. Pomocu alatke Polyline izradite strelice sa slike 2. izradite Iiniju i kruznicu poluprecnika 40. 9. Pomocu alatke Line izradite dve Iinije cije su duzine i uglovi prikazani na slici 2.34. kako je prikazano na slici 2. 8. Zatim.3 I Zadatak 4 5. dodajte kruinicu kako je prikazano. 185 I' I 6.dwt i pomocu alatki Circle i Line.32 Zadatak 5 --------~=-------~. izradite skicu sa slike 2.

33 Zadatak 6 130 120 gj +---1 o co Siflna pollllnlje = 1.210 180.35 Zadatak 8 50.105 60200 .lika 2.200 W~:)th 20 and 0 60..5 gLI gL~ S.210 ~ 260 110.200 255.36 Zadatak 9 295.105 180.34 Zadatak 7 50..Uvod u crtanje R40 39 ~ Slika 2..70 .20 Width=2 Width =30 Width=10 Widlh=10 Width = 10 25().85 Slika 2.105 Slika 2.105 110._---- 200.2"0 250210 Width =2 ~W-::'id-t-h-=-2-Width ".

:0 lloundarv". To mogu biti: njegova pocetna tach . Upisivanjem skracenice za naziv alatke u komandnu liniju.Second.Direction i ugao izmedu linija koje salukom formiraju kruzni isecak .._t . 2008.Length. a za alatku Circle skracenica je c. kruzni lukovi (delovi kruzne linije . CJPo~ C1 Redenqle . Opis upotrebe alatki Polyline Edit (Pedit).POGLAVLJE 3 Alatke za crtanje i rezimi rada Osnap i AutoSnap Svrha ovog poglavlja rD~t / / 1. videcete razlicite nacine da se nacrtaju lukovi. PQ. arc Qrde @ ~nut g_lIipse Bloet rJ· 2Pline iii Table ~ • .Angle. Uvod u rezim rada AutoSnap i njegovo koriscenje. Pritiskomna ikonu te alatke na paleti alatki. njegov poluprecnik .. U praksi ce korisnici..' Slika 3. AlatkaArc U AutoCAD-u 2008. Upisivanjem punog naziva alatke u komandnu liniju. Uvod u reZim rada Dynamic Input (DYN) injegovo korisCelilje. Ellipse. . za alatku Polyline je pI. pravac tangente u pocetnoj tacki luka .ine Bay / Construction Une M. Polygon ~ 2.Center. njegova krajnja tackaEnd. 5. Nazivi alatki u padajucem meniju Draw 40 . 2.. . U sledecim primerima.u1t~ine 5. pri izradi crteza u AutoCAD-u verovatno koristiti neku kombinaciju tih pet nacina. 4. 3. njegov centar . Opis upotrebe alatki Are. .int !::latch".Radius.. W_ipeout Cfo!dd I t3 Revision Te<:. Modeling !.1.. skracenica za alatku Line je I. Biranjem naziva alatke na odgovarajucem padajucem meniju. !:olylina ~ . Uvod u rezim rada Object Snap (Osnap) i njegovo koriscenie.Start. Na slici 3.u daljem tekstu zvacemo ih jednostavno: lukovi) mogu da se praVe upotrebom bilo koje tri karakteristike luka. a pocetna slova ovih karakteristika upisivacemo u odgovor na opcije koje se nude u komandnoj liniji kada se pOZOVealatka Arc.. Na primer.. 3.#" Heli?. Gradient". i Rectangle sa palete alatki Draw . druga tach na luku .1 vide se nazivi alatki prikazanih na padajucem rneniju Draw.W Polyline Uvod Vecina alatki u AutoCAD-u 2008 moze cia se pozove na bilo koji od sledecih pet nacina: 1. 4. duzina luka . @ Regioo. Pritiskom na ikonu te alatke u paleti DASHBOARD.

start. Skracenica kojom se poziva alatka Arc je a.190 Specify start point of arc: 260. !. Center/Angle f': Stg:rt. /". Radius start. End fti.aiatka Arc (slika 3. f1 Start.2) iIi izaberite ime Arc na padajucem meniju Draw. ~enter/ I• tu: iiiiiiii~~~ t7...Alatke za crtanje i rezimi rada Osnap i Auto5nap 4I 51ika 3. o Rectangle ~.3). Slika 3. End. U komandnoj liniji imamo: Command:_arc Specify start point of arc or [Center]: 100.:> folyline g_DPolyline Pol~gon {tj Start.ength Cgltinue (BJ Donut r: Da bi se pozvala alatka Arc.2 Ikona alatke Arc u kontrolnom panelu 2D Draw Draw Modeling / / / !. ~irection End.220 Command: Drug.. primer . Angle Start.!' Heli~ o ~ Y" End. Center Length J .215 Specify end point of arc or [Ang1e/chord Length]: 140.(": 3foints atart. Otvorice se podmeni na kojem su prikazani moguci nacini crtanja lukova (slika 3.215 Command: 111111111111111111111111111111111I111 . Start.220 Specify second point of arc or [Center/End]: 55.. Angle Center.250 Specify end point of arc: 10.. Center.a/atka Arc [slika 3. pritisnite na njenu ikonu u kontrolnom panelu 2D Draw (slika 3.. Start. Prv! primer .4) Pritisnite levim tasterom ikonu alatke Arc.3 Podmeni Arc padajuceg menija Draw grcle End C~nter.4) Command: desni taster vraca sve ponudene opcije za Arc ARC Specify start point of arc or [Center]: c (za Center) Specify center point of arc: 200.ine Bay Construction Multiline Line {' .

42 Poglavlje 3 Uvod u AutoCAD 2008 TreCi primer .6) ili izaberite njeno ime na padajucem meniju Draw.kraj) Specify end point of arc: 320. a manja poluosa je visina elipse nakon rotiranja kruznice za neki ugao (slika 3.a/atka Arc (slika3. gde je veca osa precnik kruznice.poluprecnik) Specify radius of arc: 75 Command: 55.21 Centar je na 200. a ona je rotirana za neki ugao oko svog horizontalnog precnika._ Slika 3.250 ~ 10'~220 Slika 3.4 Primeri Arc .5).215 320.210 Specify center point of arc or [Angle/DirectionlRadius}: r (za Radius . ARC Specify start point of arc or [Center]: 420.190 Drugi primer Poluprecnik ~ 75 Irsci primer Alatka Ellipse Elipsa moze da se opise kao onosto se vidi kada se kruznica posmatra kao da se nalazite direktno ispred nje. Slika 3. Za elipsu se kao mere daju sledece duzine: njena veca osa i njena manja poluosa.4) Command: desni taster vraca sve ponudene opcije za Arc.210 Specify second point of arc or [Center/End]: e (za End . ---. Skracenica kojom se poziva alatka Ellipse je el.alatka Prvi primer 140.6 Ikona alatke Ellipse u kontrolnom panelu 2D Draw . ova druga velicina naziva se "distance to other axis" (udaljenost do kraja manje ose).210 ~ 420. U komandnom prozoru AutoCAD-a.5 Elipsa se moze smatrati pogledom na rotiran i krug rotrana za Kruznica videna sa jedne strane Kruznica videna iz pravca strelice 60° Elipsa videra it pravca strelice Da bi se pozvala alatka Ellipse..215 260. pritisnite na njenu ikonu u kontrolnorn panelu 2D Draw (slika 3.

i na kraju se upisuje udaljenost do kraja manje ose.100 Specify distance to other axis or [Rotation]: r (Rotation) Specify rotation around major axis: 45 Command: .llipse (slika 3.llipse (s/ika 3.100 Specify other endpoint of axis: 120. nakon cega se upisuju koordinate krajnje tacke vece ose.7) Pritisnite levim tasterom ikonu alatke Ellipse.7) U trecem prirneru. Command: desni taster ELLIPSE Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]: 30.7 Primeri _ elipsa Ired primer Drug. "0(3150190 Prvi primer 205" 90 \ Drugi prim€r Slika 3.E.190 Specify distance to other axis or [Rotation]: 30 Command: Tred primer . nakon sto se odrede krajevi vece ose.190 Specify endpoint of axis: 205.190 Specify other endpoint of axis: 150.Alatke za crtanje i reiimi rada Osnap i AutoSnap 43 Prv! primer . upisuje se ugao rotacije za kruznicu od koje se elipsa dobija. primer .7) U drugom primeru upisuju se koordinate centra elipse (tacke na kojoj se dye ose seku). U komandnoj liniji imamo: Command:_ellipse Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]: 30.E.E.190 Specify distance to other axis or [Rotation]: 25 Command: so.llipse (stika 3. Command: desni taster ELLIPSE Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]: c Specify center of ellipse: 260.

Osnap.. 9J teed Ope_"She<t Set .dwg ne mora da se upisuje..tl File Edt I 0 r!ew.. CTR. AutoSnap i Dynamic Input U prethodnim poglavlj ima opisano je nekoliko nacina izrade preciznih crteza .. unosenje apsolutnih koordinata.... 3.. dobra je znati kako se cuvaju crtezi izradeni prilikom resavanja primera i zadataka u ovoj knjizi. 2..•• Q 2ave p. 4. pa iz padajuce Iiste izaberite 3~ Floppy [A:].. MjJ!Sl ~e!r~ 'i. M".tl'\Jblish ~!l:IJDI'"t.dwg .pNi!i4i4i . U okviru za dijalog. najbolje je da sacuvate rezultat svoga rada na disketi. Prosirenje imena fajla (ekstenzija) . . pritisnite levi taster na File u liniji menija.9 Okvir za dijalog Save Drawing As Ako niste jedini korisnik racunara na kojem je crtez izraden.. u polje File name: upisite odgovarajuce ime.9).8 Biranje stavke Save As .. Pre nego sto nastavimo. Pritisnite levim tasterom dugme Save u okviru za dijalog... u padajucem meniju (slika 3..upotreba rezima rada Snap. . CTRl +N Set .pritisnite strelicu na desnom kraju polja Save in:.. Posto se crtez izradi. pa na Save As. Set.. unosenje relativnih koordinata i usmeravanje. Da biste crtez sacuvali na disketi u uredaju A: 1.. CTRLW 9!oet Qpen. Ne~ Cuvanje crteza View Jnsert ForJ'Mt Tools Or. iz padajuceg menija File Slika 3.. Crtez ce se sacuvati na disketi sa ekstenzijom .44 Poglavlje 3 Uvod u AutoCAD 2008 .l+S to ~eb .8). U okviru za dijalog. jer ce se automatski dodati na line fajla. Pojavljuje se okvir za dijalog Save Drawing As (slika 3.AutoCAD-ova ekstenzija za crteze... Stavite disketu u uredaj A:. koja se obicno stavlja u uredaj A:. Slika 3.

Kada je rezim rada Osnap aktivan. Grid. AutoSnap i Dynamic Input (DYN). ! I~Giid PoIorT.. Vidite sliku 3. Ponekad nije preporucivo aktiviranje Osnap opcija U okviru za dijalog Drafting Settings. J' ..-l::. . A tracking vector appears when jIOU move the cursor. preciznost se moze obezbediti i drugim metodima: Object Snap (Osnap).~. __..10..~l: ! I Select All Clea.AJI 0X o Apparent _. pa unesite potvrdu u svako od polja (kvadratiei pored osnap naziva). Da biste ukljucili Osnap putem komandne linije: Command: upisite os Pojavljuje se okvir za dijalog Drafting Settings.J ..10 Okvir za dijalog 'Drafting Settings sa L. Osnap i DYN mogu se ukljucivati vlastitim dugmadima na statusnoj liniji iii pritiskom na funkeijske tastere F3 (Os nap). Object Snap (Osnap) Rezirn rada Osnap omcgucava da se objekti dodaju na crtez na preciznu poziciju u odnosu na druge objekte koji se vee nalaze na ekranu.11. prilikom izrade skiea prikazuju se osnap markeri i njihova kratka objasnjenja.. U Dlnserijcn o Node DQ.l\ --..aont Z rgJ o o o Perpendculer Tangent Nearest intersection . kao sto je prikazano na slici 3... o (i) o Intersection El<tension 1. cak i kada su one aktivirane. U sledecim primerirna prikazana je upotreba nekoliko ovih skracenica. Snap. na centre i kvadrante kruznica i taka dalje. vee treba kod koriscenja alatki iskljuciti Osnap i koristiti osnap skracenice u komandnoj liniji.acl<ingl Object Snap L:ID~ynam=ic.Alatke za crtanje i reiimi rada Osnap i AutoSnap 45 Medu delovima crteza koji se izraduje. sredisnje tacke ili na preseke objekata. ~ I Cancel 11~~H_el. F9 (Snap) i F12 (DYN).. o Midpoint 0 0eerneJ 0 ~ b. objekti mogu da se dodaju na krajnje tacke.. ..:np:.-p .Dpa<"ffel \if To neck hom an Osnap point pause over the point while in e ca:rnmand.____~_ potvrdenim nekim od opcija Osnap rezirna Options . Slika 3. F7 (Grid). pause over the point i!!Ig!lin.. Izaberite jezicak kartiee Object Snap u gornjem delu okvira za dijalog. To stop hacking. Rezim rada Osnap takode omogucava ponistavanje pojedinih tacaka vezivanja.:ut. Kada je rezim rada Osnap ukljucen (ON). Tracking On (Fl11 [!1] Object Snap On (F3) Object Snap modes 0 Obiect Snap t t o o Endpoint 6.

12.120 Specify next point: desni taster Command: desni taster PLINE Specify start point: mid of izaberite priblizno sredini prve polilinije Specify next point: 155.46 Pogla. kraj. prikazana onako kako se javljaju prilikom dodavanja pojedinacnih objekata na skicu. presek) Prvi primer .Osnap skracenice (stika 3.230 Specify next point: desni taster Command: desni taster PLINE Specify start point: end of izaberite desni kraj polilinije Specify next point: 50.11 Tri Osnap rnarkera i njihova kratka objasnjenja (sredina. Na ovoj ilustraciji nalaze se kratka osnap objasnjenja.vlje 3 Uvod u AutoCAD 2008 I Slika 3.' 2) Pozovite alatku Polyline: Command:_pline Specify start point: 50. .120s Specify next point: desni taster Command: desni taster PLINE Specify start point: int of izaberite gde se polilinije seku Specify start point: desni taster Command: Rezultat se vidi na slici 3.230 [prompts]: w (Width) Specify starting width: 1 Specify ending width <I>: desni taster Specify next point: 260.

point: desni taster Command: Slilj:a 3..Osnap skracenice (slika 3. nnnnn-n'""'nTm-nn""n""'nnITIIIIIIIIIIIIIII It .. primer ......12 Prvi primerOsnap Drug.13 Osnap Drugi primer - Napomena Ako je rezim osnap iskljucen....'3) Pozovite alatku Circle: Command: circle Specify center point for circle: 180...170 Specify radius of circle: 60 Command: upisite 1 (Line) desni taster Specify first point: upisite qua desni taster of izaberite priblizno gornji kvadrant kruznice Specify next point: upisite cen desni taster of izaberite priblizno centar kruznice Specify next point: upisite qua desni taster of izaberite mesto u blizini kruznice.Alatke za crtanje i refimi rada Osnap i AutoSnap 47 Slika 3....... .. mogu se koristiti sledece skracenice: end krajnja tacka int presek _ ... sa desne strane Specify next....

zim rada AutoSnap Rezim rada AutoSnap slican je rezirnu Osnap.J:eh(!'JldLiio3r ij~B2~!_~'-~ 1i1coa~a~d A!i1nffiW'l! Point @AIJJomatic A. pa iz menija koji se pojavi izaberite Options . Slwh Setl~·.14 Pcdesavanjo parametara AutoSnap u okviru za dijalog Options "1 SMps-fQrDJlnal"llrc Raplac:a2 01WlO1!! ~tiveZ ~1~=='=~~G~~. Na sliei 3. . pojavljuju se AutoSnap svojstva. Sr-.~I~~ -====5_j ILi1JhI. pa unesite potvrdu u polja uz parametre AutoSnap Settings (pritisnite misern polje za potvrdu).1 D::~ Mi.~. Kada je AutoSnap ukljucen. 'ff I r t Gjlgoote o Slika 3. {..15.~~....16.~~S=. kad god se na crtez dodaje neki objekt. Da biste ukljucili AutoSnap._.mnt __ 1-----1 I I s_~~·~~1 ! ~':H"."weS.. ~ eJevatiotl UCS . Pojavljuje se okvir za dijalog Options.. s. sIue with cwecl ..17 datje deo crteza gde se vide svojstva za niz AutoSnap tacaka.•..:'qwisairm o~c{ :'+~---'J-~ OShrttoo<!~rRe Ap. Ovi parametri prikazani su na slikama 3. kao sto se vidi na slici 3.. Pritisnite jezicak kartice Drafting u gornjem delu okvira za dijalog.14 i 3.ep Opl~oos hatch objects . - . pritisnite desnim tasterom u komandni prozor.48 Poglavlje 3 Uvod u AutoCAD 2008 qua kvadrant ext prosirenje mid sredina cen centar nea najblizi Re.."'Y ?~'-" f'a-.

centar. norrnalno na.R're~ l l context Preview: I Slika 3.Alatke za crtanje i rezimi rada Osnap i AutoSnap 49 Re$!:Ore ox.17 Neke opcije AutoSnap rczima (sredina. kraj) .16 Obelezja rezirna rada AutoSnap tool tip Sfika 3.' Kratko objasnjenje }AdpQint I Slika 3.reb. kra]. kvadrant.15 Podesavan]e boja za deJove svojstava AutoSnap TiamollG_41 Marker Graruce prostora dejstva ________ M_a_rk_e_r~y.rent dem~ RMtore cl.

.50 Poglavlje 3 Uvod u AutoCAD 2008 Napomena OSNAP mora biti UKLnJCEN izraduje uz njihovu pomoc. ali i drugi detalji. koordinate i komande pojavljuju se kao kratka objasnjenja kada nijedna alatka nije aktivna (slika 3. da bi se AutoSnap opeije prikazivale kada se crtez Funkcija Dynamic Input Kada je DYN ukljuceno. .18 DYN objasnjenja pojavljuju se kad se kursor pomeri. prikazivace se DYN opisi sa koordinatama kursorskih linija kada se one porneraju u skladu sa pomeranjem misa (slika 3. Slika 3..19). .1 . kote. Padajuci meni sa opcijama dostupnirn uz DYN. otvoricete pritiskom na taster sa strelicom nadole (na tastaturi) i tada mozete misem izabrati opciju koju zelite. ..19 Objasnjenja koordinata kada [e aktivirana funkcj]a DYN ("Zadajte koordinate naredne tacke. 15391' . ~ . Slika 3.- - . Na slici 3.18). iii") .19 prikazanje izbor opcije Arc kao sledece koja ce se upotrebiti pri crtanju polilinije. a. bilo pritiskom na funkcijski taster F12 iii pritiskom na dugme DYN na statusnoj liniji. nijedna alatka nije aktivna ("Unesite koordinate suprotnog temena") Ako je neka alatka aktivna.

21).20 Primer koriscenja DYN i Polyline Primer upotrebe Ovo je jednostavan Clean Screen.20). pa pritisnite Enter 6. Neb korisnici ce rado upotrebljavati ovakav radni prostor koji je veci od uobicajenog. Pritiskom na ikonu Clean Screen u donjern desnom uglu prozora AutoCAD 2008.100 Enter. Iskljucite OSNAP pritiskom na njegovo dugme u statusnoj liniji. 2. Sva imena alatki ili skracenice mogu da se upisuju na tastaturi. Da biste ga vratili. 3. 2. Upisite commandlinehide da biste sakriIi komandni prozor. Komandni prozor takode moze da se ukloni sa ekrana tako sto se u komandnu liniju upise commandlinehide. Upisite pl (za Polyline) na tastaturi. dobija se Cist radni prostor koji ima samo liniju menija (slika 3. Upisite 100. 5. Slika 3. Rad sa ukljucenom funkcijom DYN koristice onima kojima odgovara ovaj nacin. funkcije DYN (sliko 3. 4. .Alatke za crtanje i rezimi rada Osnap i AutoSnap 51 Napomene 0 koriscenju funkclje DYN 1. Podesavanje parametara za DYN maze se obaviti u okviru za dijalog Drafting Settings (slika 3. koji se dovodi na ekran taka sto se u komandnu Iiniju upise ds. 1. Pritisnite dugme Clean Screen u donjem desnom uglu ekrana AutoCAD 2008. istovrerneno pritisnite tastere CtrI+9.22) funkcije DYN za izradu crteza u radnom prostoru primer koriseenja Ukljucite DYN pritiskom na njegovo dugme u statusnoj liniji.

0 Enter 8.43 ~::.-35 Enter 13... ili sa padajuceg menija Draw (slika 3.21 Parametri za DYN mogu se podesiti u okviru za dijalog Drafting Settings. -1I I Settings ..: "" . Upisite 2 Enter Rezultat se vidi na slici 3. U meniju koji se pojavi izaberite Width Enter 18.23). na tastaturi taster sa strelicom Primeri korlscenja drugih alatki za crtanje Prvi primer . Upisite -250.. Upisite 0.0 Enter 14... ~ Show command prompting and command input near the croeshars '_'e.. Upisite -80. Upisite 0. m VI In a dynamic prompt. 1 OK )[ Cancel I( Help Slika 3. upisivanjem pol ili polygon u komandnu liniju. Dynamic Prompts' ~ Settings . Upisite cEnter 15.135 Enter 9.0 Enter 12. 7.25) L Pozovite alatku Polygon . press the Down Arrow key to eccees options.52 Poglavlje 1 Uvod u AutoCAD 2008 ~ Enable Pointer Input -Pointerlnput--- ~ Enable Dimension Input where possible Dimension In~ut -T_II ~ J • 1S :E.fII--J-~:4 ~ .''-' h. Upisite pe (za Polyline Edit) Enter 16.-50 Enter 11. Upisite 80. Izaberite upravo nacrtanu poliliniju pritisnite nadole. 17.a'atka Polygon (slika 3. Upisite 0.22. U komandnoj liniji imamo: .bilo pritiskom na njenu ikonu u kontrolnom panelu 2]) Draw (slika 3. Upisite 250.24).0 Enter 10.. [ Drafting T ooltipAppearance .

edfy . ~ ~""t ""t p .tB" F~ Item 15 Kalak 17 Detas-ve Korall18 Slika 3.Alatke za crtanje i rezimi rada Osnap i AutoSnap 53 ISpedf5' ~tai.-~~ Edlt\'iB.t pofnt: l' 100 ~ I~ Korak 6 KOlak 7 I -ilso-I··· I I SR. or.r:t polyllh~ or an 'OptrOh"I ~_I ~!..22 Primer koriscenja DYN - faza u izradi polilinije 11111111 11 1111111 .1: Korak 11 Korak 14 1 I speCify: next point or 00 I GJ IEntEr 15el~. w.

3.ay Construction Line Command. Izradite jos jedan pravilni rnnogougao sa 10 strana upisan u krug poluprecnika 60 i sa centrom u 200. .:_po]ygon Enter number of sides <4>: 6 Specify center of polygon 01" lEdge}.80.. sa centrom u 330. Opisan aka krLlznice Osmostrani pravilni mnogougao oktagon Mult~ine . .:>~o[yline ~..80. -.. Na isti nacin izradite 5-strani pravilni mnogougao opisan oko kruznice sa centrom u 200. Ponovite da biste izradili 9-strani pravilni rnnogougao upisan u krug poluprecniks 60 sa centrom u 60. Na kraju.. / / B. 6. izradite 8-strani pravilni mnogougao opisan oko kruznice sa centrom u 330. Rezultat se vidi na slici 3.210 i sa poluprecnikom 60. 6O. . . jos jedan pravilni mnogougao upisan u krug poluprecnika 60.. Devetostrani pravilnl mnogougao .210 i sa poluprecnikom 60. Upisan u kruznicLi \ Desetoslranl pravilni mnogougao dekagon Dvanaestostrani pravilni mnogougao duocJekagon - .54 Poglavlje 3 Uvod u AutoCAD 2008 Slika 3.nanagon .21() Enter an option {Inscribed lin eiFcIelCucumscribed about circle] <C>: desm taster (prihvata se opcija Circumscribed _ opisan oko kruzniee).. 4..r .24 Pazivanje alatke Polygon iz padajuceg menija Draw \..25 Prvi primer . "" ~---::c~/ Slika 3.25.80 i sa 12 strana.23 lkona alatke Polygon na kontrolnom panelu 2D Draw c--- : Draw Modeling / ~ine .alatka Polygon . ~DPolyline Slika 3.. . Specify radius of circle: 60 Command: 2. . Sestoslran i pravilni mnogougao heksagon Petostrani pravilni mnogougao pentagon " ""(. 5. Zatim.

... primer .Alatke za crtanje I rezlmi rada Osnap i AutoSnap SS Drug..alatka Rectangle (slika 3.26).a/atka Rectangle (sliko 3.26 Ikona alatke Rectangle u kontrolnom panelu 2D Draw // . primer .240 Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotafion]: 160..27) Pozovite alatku Rectangle _ bilo pritiskom na njenu ikonu u kontrolnom panelu 2D Draw (slika 3...27) Command:_rectang Specify first corner point or [Cbamfer/Elevation/Fillet/ThicknesslWidth]: w (Width) Specify line width for rectangles <0>: 4 Specify first corner point or [ChamferlElevation/Fillet/Thicknessl Width]: c (Chamfer) Specify first chamfer distance for rectangles <0>: 10 Specify second chamfer distance for rectangles <10>: 15 Specify first corner point or [ChamferlElevationlFillet/Thickness/ Width]: 200.=> 0 ...160 Command: Cetvrti primer .U komandnoj liniji imamo: ria Slika 3...160 Command: Tree. ~ ~.z. ili sa padajuceg menija Draw .240 Specify other corner point: 300.alatko Rectangle (slika 3.. iii upisivanjem rec iii rectangle u komandnu liniju.120 Specify other corner point or [ArealDimensions/Rotation]: 315..25 Command: .27) Command:_rectang [prompts]: c (za Zarubljenje _ oborenu ivicu) Specify first chamfer distance for rectangles <0>: 15 Specify first chamfer distance for rectangles <15>: desni taster Specify first corner point: 200.Altl.:=':"'i Command:_rectang Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Tbicknessl Width]: 25..d ~ .

Pravougaonik nacrtan kao polilinlja 120 x 80 Slika 3. .0 --.Polyline Edit (slike 3..240 Oborelle Mce 15 i 15 160.56 Poglavlje 3 Uvod u AutoCAD 25. 300..iz padajuceg menija Modify (slika 3. Slfina ~ 2 Zaobljenje ~ R15 200.. U komaudnoj liniji imamo: Command: upisite pe PEDIT Select polyline or [Multiple]: izaberite poliliniju 2 Upisite an option [Open/JoinlWidthlEdit vertexfFitfSpline/Decurve/ Ltype gen Undo]: w (Width) Specify new width for all segments: 2 Uplsite an option [Open/JoinlWidth/Edit vertex/Fit/Splinel Decurve/ Ltype genlUndo]: desni taster Command: .160 20....2. --. iii upisivanjem pe ili pedit u komandnu liniju.. . Sirina = 4 Oborene ivice 10 i 15 160..25 Alatka Polyline Edit Polyline Edit ili Peditje znacajna alatka za uredivanje polilinija..it Polilyne .alatka Ed.160 . Pornocu alatke Polyline izradite skice od 1 do 6 sa slike 3....1.27 Primeri .2.29)..polilinije koje treba urediti 2..12.240 2008 200.30) 1.. 0-.30 Slika 3.8 Primeri . Pozovite alatku Edit Polyline .28.alatka Rectangle 315. Prvi primer .28 i 3...

. Ponovite isti postupak sa polilinijom 4.:y~1 type g~1 ~ Undo]: Trazeni rezultat je jednak polihniji 6."nllllU 11 ---.29 Pozivan]e alatke Edit Po1ilyne iz padajuceg menija Modify +Mo~e {) Rotate ro §Io~kDescription Iext 8... Ponovite isti postupak sa polilinijom 5 i upisite j (za Join) kada se ponude opcije: Enter an option [On en! J ointWidtlt~Jlit y. 4 i upisite s (za Spline) kada se ponude opcijs: Enter an option [Open/Jo.l:'~lIlJ.yLayer Q. 1 PoljJjpjja 1.. Slika 3.30..Alatke za crtanje i rezimi rada Osnap i AutoSnap 57 I Modify ~ . Ponovite isti postupak sa polilinijom 3 i promenite joj sirinu na 10. Rezultat primera vidi se na slici 3. 3. DO array ..ttribute ... Menjanje sirine polilinije na vrednost 2 3 4 Menjanje pOllllnlJe ponudenom opcijom Spline 5 PoliliniJ3 sa otvorenom stranom ~.. M[rror ~ [JO Cop): Off~et M!J!tileader f:::lultiline.d g_rase ~ Jh.. _..20 x 80 vfednost sirina iznosi 2 a r--------.alatka Edit Polilyne ______________________________ r 111111111 1 uuuu ..30 Primeri .:erte-ltEit{§plin.. Slika 3.eLJ).. eroperties Match Properties Change to e..---Menjanje sirine polilinije na vrednost 10 Zatvaranje polilinije sa crteta 5 opcijom Close .b}ett ~Iip ' I> g_xternal Reference Image ~ .in/Width/Edit vertex/Flt/Spllne/Decurve/ Ltype ~n/ Undo]: S.

U komandnoj Iiniji imamo: Command: upisite pe PEDIT Select polyline or [Multiple]: m (zaMultiple) Select objects: izaberite bilo koji pravolinijski iIi lucni segment skice na levoj strani stike 1.3/) 1. iii Iucni segment 1 found 24 total Nakon primene Multiple Polyline Edit na sirinu 2 Slika 3.58 Poglavlje 3 Uvod u AutoCAD 2008 Primer . Ovo je naroCito korisno kada yam je potrebno zumiranje dok izraaujete crtei (vidite stranicu 65).Multiple Polilyne Edit Privremeno prekidanje izvodenja komande Bilo koju aktivnu alatku rnozete privremeno prekinuti ako u komaudnu Iiniju ispred privremene komande stavite apostrof (').31 1 found Select objects: izaberite JOB jedan pravolinijski ili lucni segment 1 found 2 total Nastavite sa biranjem pravolinjskih i lucnih segrnenata na nacin koji pokazuju ucrrani kursori za biranje na crteiu sa leve strane slike 3. Na primer. Pomocu alatke Polyline izradite skice na levoj strani slike 3.31 sve dok se u komandnoj liniji ne pojavi: Select objects: izaberite joil jedan pravolinijski Select objects: desni taster [prompts}: W (Width) Specify new width for all segments: 2 {prompts]: desni taster Command: Rezultat se vidi na crtezu sa desne strane slike 3.31. Pozovite alatku Edit Polyline.0pcija Multiple alatke Polyline Edit (slika 3. kada koristimo alatku Line: .3 L 2.3 I Primeri .

mogu podesavati. Metod privremenog bilo kojom a1atkom. Komandna Iinija .kolekcija ikona a1atki sa slicnim funkcijama. linija izradena alatkom Line je jedan objekt.Alatke za crtanje i reiimi rada Osnap i AutoSnap S9 Command: tine Specify first point: 100.deo crteza koji rnoze da se koristi kao pojedinacan predmet. ona ce moci da se ureduje pomocu alatke Polyline Edit. lucni segment izraden alatkom Arc je jedan objekt. Promen1jiva PELLIPSE odreduje da Ii se e1ipse crtaju kao sp1ajn ili kao polilinije. paleta alatki Draw sadrzi ikone onih alatki koje se koriste za crtanje.120 Specify next point: upisite 'z (za Zoom) . III 111111111 111111II1 . DASHBOARD.. Pal eta alatki . Ako je elipsa polilinija.red u komandnom prozoru koji pocinje recju 'Command:'. ikone alatki nalaze se na paleti DASHBOARD. prekidanja izvodenja komande maze se koristiti sa Podesavanje promenljive PELLIPSE Mnoge operacije se u AutoCAD-u izvrsavaju prema promenljivama ciji se parametri.deo prozora iii okvira za dijalog u koji mogu da se upisuju slova iii brojevi ili da se iz njega procitaju. upisite pellipse desni taster Upisite new value for PELLIPSE <0>: upisite 1 desni taster Podsetnik U ovom pog1avlju korisceni su sledeci izrazi: Polje . Kasnije cemo opisati neke od brojnih prornenljivih koje postoje u AutoCAD-u 2008. pravougaonik izraden alatkom Polyline je jedan objekt. (povratak na komandu Line) Specify next point: I tako da1je.. 3D Modeling iii My Workspace.kada radite u radnirn prostorima Classic 1\utoCAD. Ova promenljiva se podesava na sledeci nacin: Command: Command: Nakon ovoga ce nacrtane elipse biti polilinije. elipse ce biti splajn-krive.. N a primer. paIeta .120 Specify next point: 190. Specify corner of window or [prompts]: izaberite jedno teme prozora . Na primer.. Objekt . Padajuca lista -11sta koja se otvara na ekranu kada se pritisne strelica koja se cesto nalazi na desnom kraju nekog polja. a paleta alatki Modify sadrzi ikone alatki koje se koriste za menjanje delova crteza. Kada ova promen1jiva ima vrednost 0. odnosno njihove vrednosti. U poglavlju 9 cemo videti da se vise objekata moze grupisati u jedan objekt. u radnom prostoru Classic AutoCAD. Specify opposite corner: izaberite suprotno teme prozora Resuming line command.

Mnogouglovi izradeni alatkom Polygon su polilinije.160 Slika. bez obaveze da se Napomene 1.J 260. 80.32. Privremeno prekidanje rada aktivne komande postize se tako sto se ispred naziva privremene kornande napise apostrof (').sa slike 3.90 260. Ovi rezimi rada mogu takode da se ukljucuju fimkc:ijskim tasterima: Snap . Elipse koje su polilinije mogu da se rnenjaju alatkom pedit. Omogucava koristi komandni prozor. Osnap mora biti UKLJUCEN da bi se mogla koristiti funkcija AutoSnap.250 260.F3. 6. 5. Kada pramenljiva PELLIPSE ima vrednost 1. Opcija Multiple alatke pedit stedi dosta vremena kada treba nrediti veci broj objekata na crtezu. Osnap .33. elipse su polilinije. 2. PQWoeu alatki Line i Arc. 0 aiatkatna 4. 1.F9.dinamicki ulaz.32 Zadatak I L- --. izradite skiGJJ. izradeni alatkom Polygon su pravilni mnogouglovi .70 . rad u vecem radnom prostoru. Mnogouglovi 2.60 Poglavlje 3 Uvod u AutoCAD 2008 Snap. Elipse koje su nacrtane dok je promenljiva PELLIPSE imala vrednost 0 su splajnkrive. Grid i Osnap mogu da se ukljucuju i iskljucuju pritiskom na vlasriru dugmad u statusnoj liniji. DYN . izradite skieu sa slike 3.F7. 3. Os nap skracenice mogu da se koriste i na komandnoj liniji umesto da se UKLJUCUJU U okviru za dijalog Drafting Settings. Pomocu alatlei Line i Arc. AutoSnap se takode moze koristiti za precizno pozicioniranje objekaja U odnosu na druge objekte koji vee postoje na crtezu. Najlaksi nacin da se pozove alatka Edit Polyline jeste da se upise pe u komandnu liniju. pa se sa njima moze raditi pomocu alatke Edit Polyline.250 260.strane mnogouglova su sve iste duzine i uglovi su svi jednaki. Grid .3. Osnap opcije obezbeduju precizno pozicioniranje objekata na crtezu.230 230.

90 90.75 4. Pomocu alatki Line.35 Zadatak 4 020 .90 260.210 260. Circle 3. izradite sliku o Slika 3.35.70 3.70 Slika 3. izradite crtez sa slike 3. 80230 Slika 3.75 290.Alatke za crtanje i rezimi rada Osnap i AutoSnap 61 90.34 Zadatak 3 80.190 90.34. Pomocu alatki Ellipse i Arc.210 260.33 Zadatak 2 260.190 Ala 90. 240 Ellipse.

37 Zadatak 6 7. pomocu opcije Edge alatke Polygon. dodajte ostulili. a uz svaku njegovu stranicu stoji sestougao. Pornocu alatke Ellipse.62Poglavlje 3 Uvod u AutoCAD 2008 5. Na sliei 3. Izradite ullutrasnji sestougao pomocu alatke a zatim uz pomoc opcije . dodajte eetiri sestougla.37 prikazanje pravougaoniku oblikukvadrata. Pomocu opcije Dimensions alatke Rectangle.Edge te iste alatke. izradite kvadrat.36. Slika 3. Na slici 3. . Zatim. Upotrebite Os nap opciju endpoint da biste obezbedili precizno pozicioniranje sestouglova.sest sestouglova. izradite crtez sa slike 3. Slika 3.38 imamo sedam sestouglova cije se stranice dodiruju.36 Zadatak 5 Manja osa SMilii elipsi lednaka ie 30 6. Polygon.

Slika 3.39 Zadatak 8 9. Zatim. promenite skice u polilinije sirine 1.40 pomocu alatki Line i Arc.-r------.Alatke :za crtanje i reiimi rada Osnap i AutoSnap 63 8. uz pomoc opcije Multiple alatke Edit Polyline.39 izradena je sarno pornocu alatke Rectangle. Izradite crtez sa slike 3. kopiju crteza koristeci sarno alatku 70 01 LD . 160 120 Slilta 3AD Zadatak 9 . Napravite tacnu Rectangle. Slika 3.

42..42 pomocu alatki Rectangle i Line.41 Zadatak r 0 11. 60 I I I . 230 60 ~ ! I j II \.: I I 60 Il II 60 gj K Oixlrene Mce 20 x 20 Unutrasnja polilinija slrlno 10 Spoljna polilinija sirine 5 Slika 3. srika 3. a zatim pornocu alatke Edit Polyline izmenite delove crteza u polilinije sirina prikazanih na slici 3. . Zatim prornenite sirinu svih pra:H)linijskih i lucnih segmenata na sirinu 2 pornocu alatke PoJy.42 Zadatak I [ . Izradite sliku 3.64 Poglavlje 3 Uvod u AutoCAD .tme Edit.41 pomoeu a1atki Une i Arc. Izradite dve skice sa sIike 3.2008 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful