BMM 3117

1.0 PENGENALAN Pada hari ini banyak ilmuan berminat untuk mengkaji punca lahirnya sesuatu bahasa. Dalam kalangan ahli linguistik, anatomi dan antropologi masih tiada kesepakatan dicapai tentang masa sebenar bahasa itu lahir. Sehingga abad ke-19, masih belurn dapat dibuktikan tentang penemuan sebarang bahasa primitif. Justeru, mereka berpendapat lakaran, ukiran dan simbol pada dinding-dinding gua sebagai satu bentuk bahasa yang paling awal digunakan. Namun demikian, ilustrasi tersebut masih tidak dapat memperlihatkan keadaan sebenar penggunaan bahasa pada zaman dahulu. Teori tentang bagaimana bahasa bertindak dalam otak manusia cuba menjelaskan antara lain,bagaimana manusia mengaitkan isyarat atau bunyi bahasa, bagaimana manusia menggunakan sintaksis dan bagaimana manusia dapat menyusun perkataan untuk menghasilkan dan memahami kata-kata berurutan yang disebut ayat dan seterusnya melahirkan sesuatu bahasa. Bahasa merupakan alat berkomunikasi yang wujud seiring dengan kewujudan manusia itu sendiri. Melalui bahasa manusia dapat melahirkan idea, perasaan, dan berhubung di antara sesama mereka. Bahasa dikuasai secara semula jadi atau dipelajari secara formal atau tidak formal. Keupayaan berbahasa dengan baik membolehkan seseorang itu berkomunikasi dengan lebih berkesan lagi. Pemerolehan bahasa sering dikaitkan dengan cara-cara bahasa dikuasai oleh seseorang kanak-kanak. Asas kenyataan ini adalah berteraskan hipotesis yang ditemukan oleh ahli psikologi dan ahli bahasa yang tersohor dalam abad yang lalu. Sama ada bahasa pertama ataupun bahasa kedua, pemerolehan bahasa terjadi setelah melalui beberapa proses yang sistematik. Pemerolehan bahasa pertama terjadi ketika kanak-kanak yang belum pernah mempelajari sebarang bahasa mula mempelajarinya buat kali pertama. Jika kanak-kanak itu menguasai satu bahasa, kanak-kanak itu disebut sebagai ekabahasawan. Tetapi, jika kanak-kanak itu memperoleh dua bahasa serentak dan menguasainya, kanak-kanak itu disebut sebagai dwibbahasawan. Jikalau bahasa yang diperolehnnya melebihi

dua bahasa dalam masa yang sama, maka kanak-kanak itu disebut sebagai gandabahasawan.

1

BMM 3117

2.0 TEORI PEMEROLEHAN BAHASA

2.1 Teori Behaviourisme Teori pemerolehan bahasa amat berkait rapat dengan bidang kajian psikologi, dalam erti kata hasil kajian psikologi telah menemukan beberapa teori dalam pemerolrhan bahasa. Psikologi merupakan disiplin yang melibatkan kajian saintifik tentang proses mental dan tingkah laku. Teori awal pemerolehan bahasa bertitik tolak daripada fahaman behavioris. Terdapat beberapa nama yang terlibat dalam mengetengahkan teori ini seperti Ivan Pavlov (1849-1936), edward Thorndike (18741949), B.F Skinner (1904-1990) dan John Broadus Watson (1878-1958). Teori ini berjaya diperkenalkan hasil daripada kejayaan kajian makmal yang melibatkan uju kaji terhadap haiwan yang kemudiannya digeneralisasikan kepada manusia. „Tingkah laku‟ atau behaviour merujuk kepada „aksi‟ atau „reaksi‟ manusia atau haiwan dalam bentuk „gerak balas‟ hasil daripada „rangsangan‟ dalaman atau luaran. Dalam bidang biologi, istilah ini digunkan bagi merujuk kepada penyelidikan terhadap organisma hidup yang bertindak balas terhadap persekitarannya. Sekali pandang istilah ini solah-olah hanya sesuai digunakan terhadap manusia dan haiwan sahaja. Sebenarnya, istilah ini juga digunakan dalam bidang biologi bagi mengkaji pola tingkah laku tumbuhan. Sebagai contoh, salah satu prinsip yang berkaitan dengan tingkah laku tumbuhan dinamalkan tropism. Istilah ini bermaksud pergerakan tumbuhan, sam ada menghala atau bertentangan dengan arah rangsangan luaran seperti cahaya. Gerak balas terhadap rangsangan seperti cahaya itu tadi akan menunjukkan arah tertentu yang mendorong tumbuhan itu membesar mengikut arah rangsangan atau bertentangan arah tersebut. Bertindak balas terhadap rangsangan berlaku secara alamiah dan dalam kebanyakan kes ia dilakukan oleh organisma seperti manusia dan haiwan untuk kelangsungan hidup mereka. Rangsanagn merupakan sebarang fenomena yang secara langsung dapat mempengaruhi aksi dan reaksi organisma, misalnya cahaya ,graviti, hadiah , makanan , haruman dan sebaginya.

2

BMM 3117

Behaviorisme merupakan paradigma yang dominan dalam psikologi Amerika pad awal abad ke-20 , yang kemudiannya didominasi oleh „psikologi kognitif‟.Teori pemerolehan bahasa behavioris pada zaman sebelum itu lebih menekankan tingkah laku yang dapat dilihat sahaja. Ahli behavioris telah membawa teori dan pendekatan yang berhubung dengan tingkah laku dan pembelajaran bahasa. Bagi mereka perkara yang berlaku dalam otak manusia tidak dapat diamati. Mereka membuat anologi otak manusia seperti sebuah kotak hitam yang gelap. Oleh itu, mereka tidak mementingkan peranan otak dalam pemerolehan bahasa. Mereka menumpukan perhatian kepada objektif tingkah laku nyata dan tidak mementingkan sesuatu yang subjektif seperti fungsi fikiran. Golongan ini menolak pendapat yang menghubungkan operasi kognitif dengan pemerolehan bahasa. Mereka menganalisis mengikut rangsangan dan gerak balas, iaitu apabila berlaku rangsangan dan gerak balas berlakulah pembelajaran. Beberapa orang ahli behavioris yang dominan seperti Skinner turut berpendapat pembelajaran berlaku jika ada rangsangan dan gerak balas. Sebaliknya dalam bidang bahasa, ahli linguistik Noam Chomsky yang memperkenalkan konsep „arbitrari‟ telah meghujahkan rangsangan, gerak balas dan peneguhan yang diperkenalkan oleh Skinner itu juga dapat diaplikasikan kepada tingkah laku manusia yang kompleks seperti pemerolehan bahasa hanyalah dalam bentuk yang tidak jelas dan dangkal. Beliau turut menegaskan kajian dan analisis yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa tidak wajar mengabaikan penglibatan kanak-kanak itu sendiri dalam pemerolehan bahasa. Beliau berpendapat manusia dilahirkan dengan kemampuan untuk memperoleh bahasa. Beliau mendakwa behavioris tidak mengendahkan kemampuan otak manusia terhadap pembelajaran bahasa, sedangkan otak merupakan organ sofistikated yang ada pada manusia dan dapat dieksploitasi sepenuhnya. Behaviorisme berbeza daripada perspektif dan fahaman yang lain dalam beberapa perkara, antaranya seperti ahli behavioris yang berfokus kepada hubungan persekitaran dengan tingkah laku dan menganalisisnya sebagai objek yang nyata. Ahli behavioris tidak menolak kajian tentang tingkah laku yang tersembunyi dan peribadi, misalnya mimpi. Tetapi ahli behavioris menolak kajian tentang entiti hubungan sebab akibat bebas dalam diri organism yang menghasilkan tingkah laku sedar seperti berjalan atau bertutur. Konsep seperti minda dan kesedaran tidak digunakan oleh ahli behavioris kerana istilah tersebut
3

BMM 3117

tidak dapat mendeskripsikan secara nyata peristiwa psikologikal, tetapi digunakan sebagai penjelasan kepada entity yang tersembunyi dalam organisma. Bagi sesetengah pendapat yang lain, tingkah laku merujuk kepada peristiwa yang konkrit pada organisma, sama ada yang nyata atau peribadi. Ahli Behavioris menganggap peristiwa peribadi juga sebagai tingkah laku dan menganalisinya sama seperti tingkah laku yang nyata. Akan tetapi, ianya lebih memfokuskan kepada hubungan persekitaran dengan tingkah laku serta tidak mengabaikan perkara penting yang berkaitan dengan baka atau biologi dalam hubungannya dengan tingkah laku. Teori behavioris pada abad ini telah pun dikemas kini dan diberikan perspektif baharu. Moden behaviorisme kini dikenali sebagai „analisis behavior‟ dan menjadi bidang yang semakin berkembang maju meliputi negara Amerika, Eropah, Asia, Amerika Selatan dan Australia. Sebagai contoh, di Amerika Syarikat terdapat The Association for Behavior Analysis (ABAI) yang telah menganjurkan persidangan tahunan di Amerika Syarikat sendiri dan Kanada. Persidangan antarabangsa ABAI yang kelima diadakan di Norway pada tahun 2009. Tumpuan kajian dalam kalangan behavioris pada hari ini lebuh luas dan rencam, termasuklah perkembangan psikologi, psikologi klinikal, kecerdasan mental, autisme, kecatatan dan sebagainya. Analisis behaviour moden juga mengkaji fenomena berkaitan dengan bahasa dan kognitif yang diabaikan dalam penyelidikan Skinner sebelum ini.

2.2 Teori Kognitif Pada masa dahulu, apabila memperkatakan tentang sikap, manusia tidak dikaitkan dengan bidang psikologi walaupun kajian terhadapnya telah dilakukan sekian lama. Pada awalnya, idea-idea ahli psikologi memikirkan tingkah laku manusia dipengaruhi oleh naluri, diikuti pula dengan teori tingkah laku yang mengatakan manusia menghasilkan tingkah laku adalah kesan daripada pembelajaran kerana manusia dianggap seperti mesin dan minda manusia adalah kosong. Setelah timbul kesedaran bahawa otak manusia adalah berfungsi untuk melahirkan tingkah laku, maka lahirlah teori-teori yang mengkaji bagaimana minda manusia memainkan peranannya. Berdasarkan perkara tersebut, kajian mengenai sikap dan tingkah laku manusia dijalankan. Pendekatan kognitif menekankan pada proses mental dalaman.

4

BMM 3117

Maklumat yang diterima diproses melalui pemilihan, perbandingan dan penyatuan dengan maklumat lain yang sedia ada dalam ingatan. Penyatuan maklumat ini kemudian akan diubah dan disusun semula. Hasil pemikiran bergantung kepada proses mental dalaman tersebut. Ahli-ahli psikologi kognitif menekankan bahawa kita bukanlah penerima rangsangan-rangsangan yang pasif. Sebaliknya otak kita akan memproses secara aktif maklumat yang diterima dan menukarkan maklumat kepada bentuk atau kategori baru. Seseorang individu itu seharusnya memaksimumkan penggunaan minda mereka supaya mereka dapat menjadi pemikir yang aktif. Sebagai manusia yang telah dikurniakan otak untuk berfikir, kita seharusnya dapat bertindak balas dengan sewajarnya apabila menerima sesuatu maklumat dan bersedia pula untuk berubah sikap jika kita dapati bahawa idea kita sebelum ini adalah salah atau negatif. Secara sangat umumnya, teori dalam pembelajaran kognitif merupakan pengajaran dan satu teori yang murid-

penting

proses

pembelajaran

murid. Teori pembelajaran kognitif menekankan proses kognitif bagi menghasilkan perubahan tingkah laku dalam pembelajaran. Selain itu, ia juga merupakan satu cara pembelajaran yang menggunakan pengalaman sedia ada untuk memikirkan cara penyelesaian masalah yang dihadapi. Teori pembelajaran kognitif ini sangat

menitikberatkan kepada pengetahuan dan untuk proses pembelajaran. Dengan pengalaman yang sedia ada pada murid-murid, maka terciptalah

teori pembelajaran kognitif ini yang secara langsung memberikan implikasi-implikasi kepada proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak ataupun murid-murid. Implikasi teori pembelajaran kognitif yang pertama kepada proses

pembelajaran murid-murid ialah merangsang ingatan kanak-kanak semula. Dalam pembelajaran kognitif ia lebih kepada menggunakan pengalaman yang sedia bagi membantu dalam proses pembelajaran. Oleh yang demikian,

pembelajaran kognitif dapat merangsang ingatan kanak-kanak semula. Contohnya, ketika kanak-kanak tersebut berada di alam persekolahan mereka akan melalui pembelajaran yang memerlukan pengalaman atau pun pengetahuan yang sedia ada. Seperti kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Dengan pengetahuan ada ketika di prasekolah dahulu, tentu situasi ini tidak akan menyukarkan bagi kanak-kanak tersebut. Selain itu, implikasi teori pembelajaran kognitif yang

seterusnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid iaiah membantu

5

Jean Piaget memandang kanak-kanak sebagai pelajar yang aktif yang berkelakuan seperti saintis muda dan akan memperkembangkan teori mereka masing-masing. Dalam peringkat sensorimotor ini. kita perlu mengetahui kemampuan dan pemahaman spatial yang penting. Oleh yang demikian. Oleh kerana pembelajaran kognitif ini menekankan kepada perubahan-perubahan yang berlaku dalam cara manusia berfikir dari peringkat bayi sehingga ia dewasa. kanak-kanak tadika memperolehi pengetahuan melalui persepsi mereka sendiri berkaitan dengan dunia. Hal ini demikian kerana. Dengan itu. pengetahuan dan kebolehan kanak-kanak berbeza mengikut umur atau pun tahap masing-masing. Selain itu. beliau telah mengelaskan kepada empat tahap perkembangan kognitif Piaget iaitu sensorimotor ( sejak lahir hingga 2 tahun). Kanak-kanak kelihatan mula boleh belajar bahasa dan lambang yang mudah. ia juga bergantung kepada bagaimana kanak-kanak tersebut memperolehi pengetahuan mereka.murid-murid akan belajar sesuatu mengikut tahap atau pun tingkat umur mereka. Teori sensorimotor adalah teori pertama dari empat teori. kanak-kanak mula menggunakan deria motornya untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitarannya. Contohnya. Selepas dilahirkan selama dua bulan. Kemampuan dan pemahaman tersebut terdapat dalam lima peringkat iaitu skema refleks. Mengikut pendapat Jean Piaget dalam teori pembelajaran kognitif. Dalam bilik darjah . pra operasi ( 2 hingga 7 tahun). operasi konkrit ( 7 hingga 11 tahun) dan operasi formal ( 11 tahun hingga remaja). 6 . Piaget berpendapat bahawa pada tahap perkembangan ini. Kanak-kanak cuba belajar koordinasi di antara deria motor dengan gerakannya serta cuba mengaitkan perkataan-perkataan dengan objek-objek yang dapat dilihat dalam persekitarannya. apabila kanakkanak tersebut melalui zaman persekolahan ia akan membantu murid-murid semula tentang apa yang mereka telah pelajari selama ini terutama sekali pengetahuan yang mereka miliki ketika di prasekolah. isi pelajaran yang di sampaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran mestilah mengikut peringkat perkembangan kanak-kanak. koordinasi reaksi sirkular sekunder dan fasa reaksi sirkular tertier . pembelajaran kognitif yang lain iaiah isi-isi pelajaran hendaklah disusun mengikut peringkat perkembangan kanak-kanak. fasa reaksi sirkular sekunder.BMM 3117 murid-murid mengingat semula. fasa reaksi sirkular primer. seorang bayi sudah boleh membezakan objek-objek di dalam persekitarannya. Di samping itu.

klasifikasi. Jika dilihat dari faktor biologi. iaitu tidak dapat memahami tempatnya di dunia dan bagaimana hal tersebut berhubungan satu sama lain. Di antara proses-proses yang penting dalam teori ini seperti pengurutan. Karakteristik kanak-kanak pada tahap ini ialah seperti memperoleh kemampuan untuk berfikir secara abstrak. pada peringkat ini kanak-kanak sudah mula mengalami akil baligh. 7 . dan ketiadaan sifat egosentrik. mereka masih menggunakan prinsip intuitif dan bukan logik. Kanak-kanak mempunyai masalah untuk memahami bagaimana perasaan dari orang di sekitarnya. dan nilai. menandakan penghijrahan dari alam kanakkanak ke alam dewasa secara fisiologi. Mereka mula merepresentasikan benda- benda dengan kata-kata dan gambar. sehingga mereka tidak mempunyai keterampilan berfikir sebagai seorang dewasa dan tetap menggunakan penalaran dari tahap operasi konkrit. pembalikan.BMM 3117 Dalam peringkat pra operasi pula. penalaran moral. konservasi. Dalam peringkat ini. Tetapi seiring pendewasaannya. Kanak-kanak pada peringkat ini juga sudah tidak melihat sesuatu hanya dalam bentuk hitam dan putih. kognitif. Tetapi sesetengah kanak-kanak masih belum mencapai tahap ini sepenuhnya. Manakala. dan membuat kesimpulan dari informasi yang sedia ada. Peringkat ini mula dialami kanak-kanak dalam usia sebelas tahun iaitu waktu akil baligh dan terus berlanjutan sehingga dewasa. Bagaimanapun. kanak-kanak dikaji antara usia enam sampai dua belas tahun dan mempunyai ciri seperti penggunaan prinsip logik yang memadai. kanak-kanak lebih cenderung bersifat egosentrik. melakar secara logik. bukti logik. Pada permulaan teori ini. peringkat yang terakhir pula ialah peringkat operasi formal. kanak-kanak sudah berupaya mengembangkan aktiviti berbahasanya. perkembangan psikoseksual. Pada peringkat ini. Pemikiran mereka tidak lagi terikat kepada bahanbahan konkrit. kemampuan untuk memahami perspektif orang lain semakin baik. dan perkembangan sosial mereka. Kanak-kanak sudah mula memiliki pemikiran yang sangat imaginatif dan menganggap setiap benda yang tidak hidup juga memiliki perasaan. Peringkat seterusnya yang terkandung di dalam teori kognitif ini ialah peringkat operasi konkrit. seseorang kanak-kanak itu sudah dapat memahami beberapa perkara seperti cinta. sebaliknya mempunyai kombinasi warna yang lain di sebaliknya.

4 Teori Interaksionalis.3 Teori Mentalis Teori Mentalis dipelopori oleh ahli Mentalis terkenal iaitu N. Terdapat beberapa ahli bahasa mempelopori teori ini. N. bahasa ialah aktiviti mental yang merupakan kebolehan semula jadi manusia. Beliau menyebut hal ini sebagai hipotesis nurani. Alat ini menyebabkan manusia mempunyai kebolehan semula jadi untuk menguasai bahasa. Manakala prestasi ialah aspek penggunaan bahasa oleh penutur berdasarkan kecekapan bahasa manusia. Sebenarnya. Teori Interaksionalis (Bloom) Teori interaksionalis berkembang pada tahuntahun 60-an dan 70-an. teori ini mengutamakan proses berfikir berbanding dengan perlakuan manusia. Teori mentalis berpendapat bahawa pemerolehan bahasa sebagai proses pemikiran yang melibatkan aktiviti mental. antaranya ialah Bloom.Chomsky. Teori ini yang juga dikenali sebagai teori kognitif menjelaskan bahawa bahasa sebagai pengetahuan yang dihasilkan melalui proses dalam otak. juga berpendapat bahawa manusia memang dilahirkan bersama sesuatu yang membolehkannya berbahasa dengan mudah dan cepat. Mangantar (1987). Mereka berpendapat bahawa persekitaran luaran dan faktor bawaan semula jadi memainkan peranan yang sama 8 . Cromer dan Halliday. salah seorang pelopor teori ini berpendapat bahawa manusia dilahirkan bersama Peranti Pemerolehan Bahasa (Language Acquisition Device) atau LAD. Oleh itu. menurut teori ini. Kompetens di sini dapat diertikan sebagai rumus-rumus yang ada dalam mental manusia. 2. golongan interaksionalis kelihatan telah berkompromi dengan mengambil jalan tengah antara teori behavourisme dan mentalis. Bowennan. Golongan mentalis berpendapat bahawa seseorang kanak-kanak menggunakan keupayaan yang sedia ada pada mereka untuk merumus dan membentuk ayat mengikut sistem bahasa yang mereka peroleh.BMM 3117 2. Oleh hal demikian. Chomsky. iaitu sesuatu yang dibawa lahir atau yang berada di dalam manusia. hipotesis ini pernah dikemukakan oleh Chomsky. Menurut Noor Aina Dani (2007). Golongan ini juga berpendapat bahawa manusia mempunyai kompetens (competence) dan prestasi (performance) bahasa.

5 Teori Konstruktivisme Konstruktivisime bagaimana merupakan disusun proses dalam pembelajaran minda yang menerangkan Unsur-unsur pengetahuan manusia. Faktor-faktor ini saling berinteraksi lalu melakukan penyesuaian antara satu sama lain. Terdapat dua pendekatan utama bagi golongan interaksionalis iaitu pendekatan kognitif dan pendekatan sosial. Halliday juga berpendapat bahawa proses kognitif penting dalam perkembangan bahasa. Halliday (1975). salah seorang tokoh interaksionalis. khususnya dalam usaha kanak-kanak mentafsirkan makna yang terdapat dalam situasi sosial mereka dan kemudian menggambarkan makna tersebut dalam bentuk bahasa. Mengikut teori ini. Interaksi sosial antara kanak-kanak dan ibu bapa amat penting kerana memberikan pengalaman bahasa bagi kanak. 2. pembelajaran merupakan unsur penting semasa interaksi dalam kelas antara guru dan pelajar.kanak. maktab dan universiti tetapi tidak begitu ketara dan tidak ditekankan. Hal ini demikian dengan pembinaan semula ayat tersebut dapat membangunkan semua minda bagi mencipta sesuatu atau idea yang baru. guru memberikan contoh ayat manakala murid pula membina ayat setelah memahami konsep tersebut. Kanak-kanak selain menerima latihan bahasa yang pasif daripada ibu bapa mereka. Mengikut kefahaman konstruktivisme. Faktor-faktor seperti persekitaran sosial. konstruktivisme telah lama dipraktikkan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah. Misalnya. ilmu pengetahuan sekolah tidak 9 . beranggapan bahawa perkembangan bahasa kanak-kanak melibatkan proses kognitif dan proses interaksi bahasa. pematangan.BMM 3117 penting dalam pemerolehan bahasa oleh kanak-kanak. Pemahaman kanak-kanak tentang bahasa berakar umbi daripada perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa juga terlahir sebagai akibat persekitaran sosial yang disediakan oleh ibu bapa mereka. Beliau berpendapat bahawa kanak-kanak memperoleh bahasa kerana mereka mempunyai keperluan untuk berinteraksi dengan ahli masyarakat dalam persekitaran mereka. biologi dan kognitif memainkan peranan penting dalam perkembangan bahasa kanakkanak. juga dapat memproses bahasa secara aktif kerana memiliki struktur dalaman dalam pemerolehan bahasa.

Kesimpulannya. Oleh itu. Sebagai contoh. Beliau juga menekankan kepentingan penyertaan murid di dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. dari persepektif epistemologi yang disarankan dalam konstruktivisme pula. perspektif ini akan mengubah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menumpu kepada kejayaan murid meniru dengan tepat apa saja yang disampaikan oleh guru kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menumpu kepada kejayaan murid membina 10 . Realiti yang diketahui murid adalah realiti yang dia bina sendiri. kefahaman atau kepercayaan asal mereka itu akan tetap kekal walaupun dalam peperiksaan mereka mungkin memberi jawapan seperti yang dikehendaki oleh guru. Beberapa ahli konstruktivisme yang terkemuka berpendapat bahawa pembelajaran yang bermakna itu bermula dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada murid. proses ini dinamakan sebagai konstruktivisme. sebenarnya fungsi guru akan berubah. Apabila maklumat baru telah disesuaikan dan diserap untik dijadikan sebahagian daripada pegangan kuat mereka. Perubahan akan berlaku dalam teknik pengajaran dan pembelajaran. barulah kerangka baru tentang sesuatu bentuk ilmu pengetahuan dapat dibina. iaitu ada yang betul dan ada yang salah. guru harus mengambil kira struktur kognitif yang sedia ada pada mereka. penyelidikan dan cara melaksanakan kurikulum. Untuk membantu murid membina konsep atau pengetahuan baru. murid mempunyai idea mereka sendiri tentang hampir semua perkara. Jika kefahaman dan miskonsepsi ini diabaikan atau tidak ditangani dengan baik. Fikiran murid tidak akan menghadapi realiti yang wujud secara terasing dalam persekitaran. penilaian. Pembelajaran adalah hasil daripada usaha murid itu sendiri dan guru tidak boleh belajar untuk murid. Murid sebenarnya telah mempunyai satu set idea dan pengalaman yang membentuk struktur kognitif terhadap persekitaran mereka. John Dewey menguatkan lagi teori konstruktivisme ini dengan mengatakan bahawa pendidik yang cekap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai proses menyusun atau membina pengalaman secara berterusan. Seterusnya.BMM 3117 boeh dipindahkan daripada guru kepada guru dalam bentuk yang serba sempurna. Blok binaan asas bagi ilmu pengetahuan sekolah ialah satu skema iaitu aktiviti mental yang digunakan oleh murid sebagai bahan mentah bagi proses renungan dan pengabstrakan. murid perlu membina sesuatu pengetahuan itu mengikut pengalaman masing-masing. Manakala. Mengikut Rutherford dan Ahlgren.

pembelajaran merupakan unsur penting semasa interaksi dalam kelas antara guru dan pelajar. murid perlu membina sesuatu pengetahuan itu mengikut pengalaman masing-masing. maktab dan universiti tetapi tidak begitu ketara dan tidak ditekankan. Mengikut Rutherford dan Ahlgren. Realiti yang diketahui murid adalah realiti yang dia bina sendiri. Untuk membantu murid membina konsep atau pengetahuan baru.BMM 3117 skema pengkonsepan berdasarkan kepada pengalaman yang aktif. Kesimpulannya. ilmu pengetahuan sekolah tidak boeh dipindahkan daripada guru kepada guru dalam bentuk yang serba sempurna. Jika kefahaman dan miskonsepsi ini diabaikan atau tidak ditangani dengan baik. Mengikut teori ini. Pembelajaran adalah hasil daripada usaha murid itu sendiri dan guru tidak boleh belajar untuk murid. barulah kerangka baru tentang sesuatu bentuk ilmu pengetahuan dapat dibina. ia juga akan mengubah tumpuan penyelidikan daripada pembinaan model daripada kaca mata guru kepada pembelajaran sesuatu konsep daripada kaca mata murid. Blok binaan asas bagi ilmu pengetahuan sekolah ialah satu skema iaitu aktiviti mental yang digunakan oleh murid sebagai bahan mentah bagi proses renungan dan pengabstrakan. Hal ini demikian dengan pembinaan semula ayat tersebut dapat membangunkan semua minda bagi mencipta sesuatu atau idea yang baru. konstruktivisme telah lama dipraktikkan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah. guru memberikan contoh ayat manakala murid pula membina ayat setelah memahami konsep tersebut. 11 . Apabila maklumat baru telah disesuaikan dan diserap untik dijadikan sebahagian daripada pegangan kuat mereka. proses ini dinamakan sebagai konstruktivisme. murid mempunyai idea mereka sendiri tentang hampir semua perkara. guru harus mengambil kira struktur kognitif yang sedia ada pada mereka. Selain itu. Misalnya. Mengikut kefahaman konstruktivisme. Fikiran murid tidak akan menghadapi realiti yang wujud secara terasing dalam persekitaran. Oleh itu. Konstruktivisime bagaimana merupakan proses pembelajaran minda yang menerangkan Unsur-unsur pengetahuan disusun dalam manusia. Beberapa ahli konstruktivisme yang terkemuka berpendapat bahawa pembelajaran yang bermakna itu bermula dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada murid. iaitu ada yang betul dan ada yang salah. Murid sebenarnya telah mempunyai satu set idea dan pengalaman yang membentuk struktur kognitif terhadap persekitaran mereka.

dari persepektif epistemologi yang disarankan dalam konstruktivisme pula. John Dewey menguatkan lagi teori konstruktivisme ini dengan mengatakan bahawa pendidik yang cekap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai proses menyusun atau membina pengalaman secara berterusan. Perubahan akan berlaku dalam teknik pengajaran dan pembelajaran. perspektif ini akan mengubah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menumpu kepada kejayaan murid meniru dengan tepat apa saja yang disampaikan oleh guru kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menumpu kepada kejayaan murid membina skema pengkonsepan berdasarkan kepada pengalaman yang aktif. penilaian. sebenarnya fungsi guru akan berubah. Selain itu. Seterusnya. penyelidikan dan cara melaksanakan kurikulum. Beliau juga menekankan kepentingan penyertaan murid di dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran.BMM 3117 kefahaman atau kepercayaan asal mereka itu akan tetap kekal walaupun dalam peperiksaan mereka mungkin memberi jawapan seperti yang dikehendaki oleh guru. ia juga akan mengubah tumpuan penyelidikan daripada pembinaan model daripada kaca mata guru kepada pembelajaran sesuatu konsep daripada kaca mata murid. Sebagai contoh. 12 . Manakala.

Fungsi sains dan faham hanyalah persepsi ialah untuk memastikan kit. paling sesuai untuk Setiap orang murid mempunyai dalam menentukan menghuraikan fenomena yang peranan diperhatikan. apa yang akan mereka pelajari. Pengetahuan wujud bebas dari Pengetahuan persekitaran dalaman dan apa yang kita benar-benar tahu luaran pelajar. tanya soalan untuk membantu membentuk murid dan kaedah mengingat murid sendiri. dan guru menolong murid membentuk soalan yang perlu ditanya bagi membimbing mereka ke arah kefahaman yang lebih tinggi.BMM 3117 Perbandingan Objektivisme Dengan Konstruktivisme Dalam Pendidikan Objektivisme Tanggapan Utama Konstruktivisme bukan objektif. contoh dan pelbagai ada. penekanan diberi kepada proses berfikir dan kemahiran berkomunikasi. Mereka mengguna dalam struktur kognitif sedia Mereka melakukannya murid contoh analogi. Pengetahuan secara objektif dan penjelasan mempunyai struktur mutlak. Kesan Guru membina menolong pengetahuan murid Guru menolong murid membina dan kefahaman baru dan menolong merakamkannya ke rangka konteks di mana ia murid wujud. Ia ditentukan oleh kita tidak pengetahuan disampaikan semua. Mereka dengan menolong analogi. kaedah mengingat. Respons Guru "ada perkara yang anda "Ada perkara yang anda 13 .

BMM 3117 hendak tahu dan saya akan hendak tahu dan saya akan ajar kepada anda apa yang tolong saya anda mengetahui tahu" bagaimana anda boleh belajar "Saya ajari ini. mereka belajar mengenainya" ini" "Pelajar ini sungguh "Saya ajar ini. mereka belajar bijak. mereka belajar apa saja yang "Pelajar saya ajarkan" mereka belajar perkara yang saya tidak pernah rancang untuk ajar mereka" 14 . itu" ini sungguh bijak.

5.BMM 3117 2. Fasa renungan kembali merupakan fasa terakhir dalam teori tersebut dan dalam fasa ini murid membandingkan idea asal renungan kembali. guru digalakkan merancang aktiviti yang sesuai untuk membantu murid mengubah idea asal mereka. Selain itu. murid boleh menggunakan idea baru bagi menyelesaikan masalah dan menerangkan fenomena yang berkaitan dengan idea-idea itu.1 Model Teori Konstruktivisme Model pengajaran dan pembelajaran tersebut telah dicadangkan dalam `Children's Learning in Science Project' (Needham. murid digalakkan bertukar-tukar fikiran melalui fasa pencetusan idea. 1987). murid diberi peluang untuk mencabar idea asal sendiri dan juga idea rakan-rakan mereka. Hal ini demikian. Dalam fasa ini murid membandingkan idea asal mereka dengan idea baru dan merenung kembali proses pembelajaran yang telah mengakibatkan perubahan ke atas idea mereka. Manakala. Dalam fasa penstrukturan semula idea. dalam fasa penggunaan idea. fasa ini juga dapat merangsang murid meninjau semula idea asal mereka. 15 . Mengikut model ini. Fasa ini juga dapat memperkembangkan kemahiran meta kognitif.

pembacaan. i. Menguji kesahan idea-idea sedia ada.BMM 3117 Terdapat 5 fasa dalam pengajaran berasaskan model konstruktivisme. tentang pemetaan dan laporan. ideaperlu Perbincangan. input guru. Mengenalpasti idea-idea memeriksa eksperimen. I tayangan filem. tunjukcara Pendedahan Menyedari situasi idea sedia bahawa ada kepada konflik diubahsuai. diperkembangkan iii. kesedaran Perbincangan dalam tentang idea alternatif yang kumpulan kecil dan buat berbentuk saintifik. Penilaian alternatif dan secara kritis idea-idea sedia ada sendiri. iaitu. video dan keratan akhbar. Pernjelasan dan Mewujudkan pertukaran III ii. guru. II Penstrukturan semula idea murid dan guru Amali idea dalam perbincangan kumpulan kecil. oleh guru. Bil Fasa Orientasi Tujuan/Kegunaan Menimbulkan minat Kaedah dan Amali masalah tunjukcara penyelesaikan sebenar. atau Amali kerja projek. Pembinaan diganti dengan idea yang lebih saintifik. menyediakan suasana. 16 . Pencetusan Idea Supaya sedar terdahulu. laporan. idea baru iv.

IV Penggunaan idea Pengukuhan kepada idea Penulisan yang telah dibina dalam projek. Menguji kesahihan untuk atau idea-idea baru yang dibina. sendiri kerja perubahan idea murid. telah asal mereka berubah. Renungan kembali V Menyedari tentang Penulisankendiri. situasi baru dan biasa.BMM 3117 Pengubahsuaian. perbincangan kumpulan. pengembangan penukaran idea. 17 . Murid refleksi idea dapat sejauh membuat catatan peribadi dan lainmanakah lain.

Pengajaran yang terlalu mengutamakan pembelajaran hafalan tidak memajukan pembelajaran ruang dan pembelajaran berasaskan pengalaman boleh menghalang pemahaman murid. Ia memproses banyak jenis maklumat termasuk fikiran. Manakala. otak itu prosesor yang selari. Tambahan pula. Selain itu. Pelajar memahami dan mengingati dengan baik jika fakta dan kemahiran diselitkan dalam ingatan natural dan ruang. Usaha untuk mencari makna berlaku melalui pencorakan. kebudayaan dan iklim. Orang menghadapi masalah membelajari sesuatu jika bahagian kecil atau keseluruhan diabaikan. iaitu sistem ingatan ruang (spartial) dan sistem ingatan untuk pembelajaran hafalan. usaha untuk mencari makna bersifat semula jadi. Pelajar memerlukan masa untuk memproses 'apa' dan 'bagaimana' isi pelajarannya. pembelajaran melibatkan perhatian berfokus dan persepsi keliling (peripheral). emosi dan pengetahuan budaya. pemahaman seseorang pelajar bergantung kepada pengalaman uniknya. pelajar mempelajari dengan mencantumkan maklumat baru dengan pengetahuan sedia adanya. Pembelajaran dipengaruhi oleh emosi.2 Prinsip-prinsip Konstruktivisme Konstruktivisme merupakan suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran P&P yang berdasarkan premis bahawa kognisi (pembelajaran) diakibatkan oleh "pembinaan mental". Dengan kata-kata lain. Pembelajaran eksperimen adalah paling efektif dan 18 .5. Caine dan Caine (1991) menyenaraikan 12 prinsip pembelajaran teori konstruktivisme. Pengajaran yang efektif menggunakan pelbagai strategi pengajaran. pelajaran melibatkan proses sedar dan tak sedar. Pengajaran efektif menghubungkaitkan idea dan maklumat dengan konsep dan tema global di samping emosi adalah kritikal kepada pencorakan. Pembelajaran dipengaruhi oleh persekitaran. Dengan itu. Selain terdapat sekurang-kurangnya dua jenis ingatan. Pembelajaran melibatkan keseluruhan fisiologi dan guru tidak seharusnya menumpukan kepada intelek sahaja. Pengajaran efektif menyedari bahasa pengertian bagi seseorang adalah personal dan unik. perasaan dan sikap. Pertamanya. otak memproses bahagian kecil dan keseluruhannya secara serentak. Ahli konstruktivis menegaskan bahawa pembelajaran dipengaruhi oleh konteks sesuatu idea diajar serta kepercayaan dan sikap pelajar.BMM 3117 2.

dan Vygotsky (1978) untuk menghasilkan senarai berikut. pengajaran mestilah dipelbagaikan agar murid-murid dapat menyatakan kecenderungan masingmasing. 2. Guru memainkan peranan sebagai pembimbing. analisis. kawalan. kepercayaan dan pembinaan pengetahuan yang lalu diambilkira dalam proses pembinaan pengetahuan semasa. iaitu pelbagai perspektif dan representasi konsep dan isi kandungan didedah dan digalakkan. refleksi dan penyedaran kendiri. Sikap. isi kandungan dan tugasan adalah relevan. Paul Ernest (1995). kemahiran. jurulatih. pemantau. Pembinaan pengetahuan dan bukan reproduksi fakta diutamakan dan proses pengetahuan ini berlaku dalam konteks individu dan melalui rundingan. persekitaran. aktiviti. Manakala. kolaborasi dan pengalaman sosial. Di samping itu. kesempatan. tutor dan pemudahcara. Iklim bilik darjah harus mencabar tetapi tidak mengugut pelajar. Wilson & Cole (1991).5.BMM 3117 Pembelajaran diperkuatkan oleh cabaran dan dibantutkan oleh ancaman. autentik dan mewakilkan kompleksiti semula jadi dunia sebenar. Situasi pembelajaran.3 Ciri-ciri P&P Konstruktivisme Elizabeth Murphy (197) merumus dan mencantumkan ciri-ciri p&p konstruktivisme berasaskan pendapat Jonassen (1991 & 1994). Pelajar memainkan peranan utama dalam mengantara dan mengawalkan pembelajaran. Sumber-sumber data primer digunakan untuk memastikan ketulenan dan kompleksiti dunia sebenar. Matlamat dan objektif diperoleh oleh pelajar atau dalam perundinan dengan guru atau sistem. realistik. Honebein (1996). alat dan persekitaran dibekalkan untuk menggalakkan metakognisi. 19 .

Keupayaan untuk menggunakan sintaksis tidak wujud tanpa mengetahui peraturan tatabahasa bagi bahasa tersebut. Demikian juga linguistik yang baik dapat menghasilkan kepaduan. Teori seperti ini tidak dapat disahkan kebenarannya kerana tiada bukti yang menunjukkan bentuk bahasa tidak boleh dipelajari. bagaimana manusia menggunakan sintaksis dan bagaimana manusia dapat menyusun perkataan untuk menghasilkan dan memahami kata-kata ber-urutan yang disebut ayat. Hal ini kerana keupayaan manusia untuk memperoleh sintaksis terbina di dalam otak dan ciri-ciri sintaksis yang rumit tidak dapat difahami oleh makhluk yang bukan manusia. malah sintaksis itu sendiri merupakan hasil tinggalan kebudayaan zaman lampau. kerjasama dan berpotensi untuk digunakan semasa berinteraksi. kanak-kanak yang mempelajari sesuatu bahasa akan memilih dengan teliti kemungkinan tatabahasa manusia dan secara logik memilih bahasa yang dituturkan oleh komuniti bahasanya. Sesetengah ahli bahasa menganggap bahasa ialah hasil daripada perkembangan kecerdasan manusia yang memakan masa selama beratus-ratus tahun serta interaksi antara manusia sejak berpuluh-puluh ribu tahun. Oleh itu. 20 . Keupayaan itu ialah hasil daripada penyesuaian kemahiran yang dikembangkan untuk tujuan tertentu. ahli bahasa bersetuju keupayaan manusia untuk menggunakan sintaksis nyata berbeza daripada sebarang komunikasi haiwan.BMM 3117 3. bagaimana manusia mengaitkan isyarat atau bunyi bahasa. Pendapat sedemikian menyebut sintaksis dalam bahasa meningkat secara beransur-ansur. Namun demi-kian. misalnya sintaksis dan ujaran yang tepat dapat memenuhi keperluan kelompok.0 TEORI HURAIAN BAHASA Teori huraian bahasa merupakan teori tentang bagaimana bahasa bertindak dalam otak manusia cuba menjelaskan antara lain. Kajian bahasa manusia cuba mengaitkan bunyi dengan makna yang dianggap sebagai amat berbeza dengan komunikasi haiwan.

Sitat dan struktur umum sedemikian akan membekalkan pengkaji beberapa generalisasi terhadap bentuk dan kandungan bahasa yang boleh diasaskan kesimpulan untuk melahirkan kenaran tentang bentuk dan kandungan pengetahuan konsepsi manusia. pengkaji meneliti butiran terperinci dalam setiap bahasa untuk mengetahui had perbezaan antara bahasa itu. mereka telah berusaha untuk membuat penyelidikan bagi mengajarkan bahasa manusia kepada beruk. Dalam bidang bahasa itu sendiri sejak berpuluh-puluh tahun dahulu telah wujud teori bagi mendeskripsikan bahasa rnanusia. iaitu yang menunjukkan sifat tersendiri bagi sesuatu bahasa. Haiwan menggunakan bunyi dan isyarat tertentu untuk berkomunikasi. teori bahasa sebaliknya cuba menghuraikan sifat umum ang terkandung dalam semua bahasa asli manusia dengan melihat sifat dan teori yang merentasi semua bahasa.BMM 3117 Teori evolusi Charles Darwin turut menarik perhatian ahli bahasa untuk menyelidiki.Teori bahasa atau disebut theory of language ialah teori dalam linguistik deskriptif yang memperkatakan ciri dan fakta tentang struktur bahasa sejagat yang ada dalam semua bahasa manusia di dunia ini. 21 . Teori itu tidak dapat menerangkan kepada pengkaji generalisasi yang hanya boleh digunakan. sama ada terdapat lanjutan evolusi antara sistem isyarat haiwan dengan bahasa manusia. burung boleh menge-luarkan bunyi dalam bentuk nyanyian. Justeru. Menurut Hashim Hj.bahasa Inggeris tentunya berbeza dengan huraian bentuk bahasa Melayu huraian sedemikian merupakan linguistik deskriptif bagi sesuatu bahasa. dalam kajian tentang sesuatu bahasa. Sebagai contoh. tetapi ada antara bunyi itu tidak berfungsi untuk berkomunikasi. Menurut beliau lagi. bagaimanakah hendak menggunakannya atau masalah falsafah yang manakah akan diselesaikan jika menggunakan generalisasi sedemikian. Lanjutan daripada itu. misalnya huraian tentang bentuk . Mereka mendapati haiwan primal tidak mempunyai anatomi yang diperlukan seperti alat penghasilan ujaran manusia. Hal ini kerana antara seekor burung dengan burung yang lain mempunyai bunyi yang berbeza-beza walaupun bagi spesies burung yang sama. Teori bahasa yang mengkaji bentuk dan sifat umum dalam bahasa natif manusia berbeza dengan huraian tentang sesuatu bahasa. falsafah bahasa berminat tentang teori bahasa untuk mendapatkan sifat dan struktur umum semua bahasa natif manusia. Musa (2006).

Sebaliknya. huraian Terperinci setiap bahasa dapat memberikan sekumpulan sifat umum bagi semua bahasa dan sifat umum semua bahasa dapat menjadi alat pengukur tentang kejituan huraian terperinci bagi setiap bahasa. kajian tentang bahasa umumnya berbentuk satu model yang dapat menerangkan bagaimana hendak rnensistemkan fakta tentang tiap-tiap satu bahasa asli manusia. sekumpulan fakta linguistik yang sama yang memberikan bukti empiris untuk huraian linguistik juga mem-berikan bukti empiris bagi pengitlakan antara bahasa untuk membentuk teori bahasa sejagat. Justeru. kognitif bahasa dan hubungan bahasa dengan realiti.BMM 3117 sedangkan dalam kajian ciri umum pengkaji ngin mengetahui had perbezaan itu. mereka 22 . Satu teori bahasa sejagat adalah sah selagi aturan bagi setiap huraian bahasa asli yang jitu mempunyai bentuk yang dikehen-dakinya dan menggunakan rumus yang diberikan status 'bahasa universal' atau kesejagatan dalam bahasa. Kedua-dua pendekatan ini saling ber-rantung antara satu sama lain. Justeru.Tegasnya. Oleh itu. Huraian terperinci sesuatu bahasa akan membekalkan pengkaji butir yang boleh diabstrakkan untuk memperoleh pengitlakan tentang bahasa tersebut. Masalah makna menibabitkan penjelasan tentang apakah yang dimaksudkan dengan konsep pemaknaan. iaitu jika bukti empiris menyokong dakwaan bahawa setiap huraian menunjukkan keadaan yang lengkap dan mustahak bagi bahasa yang berlainan. penggunaan bahasa. Lanjutan daripada itu beliau berpendapat kajian sifat umum tentang bahasa ikan menunjukkan sifat yang serupa dalam semua bahasa yang boleh diasaskan sebagai sifat mutlak yang harus ada dalam setiap huraian bagi mana-mana bahasa asli manusia sekalipun. sifat umum itu akan menjadi alat pengukur kejituan huraian tentang mana-mana bahasa juga. Pendapat beliau selanjutnya menjelaskan huraian tentang sesuatu bahasa adalah benar secara empiris jika butir linguistik menunjukkan huraian demikian dapat membezakan satu bahasa dengan bahasa yang lain. Dalam bidang tatabahasa. Ahli falsafah yang berminat dalam teori bahasa berusaha untuk menyelidiki permasalahan makna. teori bahasa menerima sokongan empiris daripada huraian yang disahkan terhadap sesuatu bahasa. punca asal makna itu sendiri dan bagaimana sesuatu makna itu dapat diketahui. Sifat umum bahasa narus hadir dalam semua bahasa asli manusia.

kata hubung dan kata penentu. Beliau mengkritik mazhab konvensionalisme kerana berpendapat semua benda secara konvensionalnya dapat dinamakan dengan sebarang nama. Hal ini bermakna pendapat ini tidak dapat menerangkan pemakaian nama yang betul atau yang salah. Beliau mengasingkan genre.Teori bahasa juga menghuraikan apakah yang dilakukan oleh penutur dan pen-dengar apabila berkomunikasi menggunakan bahasa dan bagaimanakah bahasa berhubungan dengan minda. Namun demikian. Beliau juga mendakwa morfem juga tertakluk kepada pembetulan semula jadi kerana setiap fonem mewakili idea asas. Beliau memperkenalkan kata majmuk dan frasa yang mempunyai julat pembetulan. Pada zaman awal. Plato mengemukakan persoalan. Lekton sesuatu ayat kini dikenali sebagai 'preposisi'. semua benda kepada makna kategori predikat berdasarkan spesies dan Beliau mengatakan diwujudkan melalui abstraksi persamaan antara benda. Teori ini kemudiannya dikenali sebagai nominalisme. fonem itu sendiri tidak mempunyai makna tersendiri. iaitu kata nama. Ahli falsafah Stoik pula memberikan sumbangan yang penting dalam analisis tatabahasa.BMM 3117 berminat untuk menyelidiki bagaimana ayat dikarang kepada bentuk yang bermakna hingga melampaui makna perkataan yang membinanya. terutama dari segi mengenal pasti lima golongan kata. 23 . Plato mengatakan terdapat pembetulan semula jadi kepada nama. sama ada nama sesuatu benda ditentukan oleh persetujuan ataupun secara semula jadi. kata adjektif. tetapi berbeza daripada tanda itu dan rujukannya. Mereka juga menghasilkan doktrin tentang 'lekton' yang dikaitkan dengan sesuatu tanda dalam bahasa. kata kerja. sudah menampakkan aliran yang berbeza-beza dalam menggambarkan bahasa. Aristotle mengemukakan persoalan dari segi logik. Ahli falsafah bahasa telah mengemukakan pendapat dan hujahan berkaitan dengan bahasa. antaranya ialah ahli falsafah yang sangat terkenal iaitu Plato. Lekton ini merupakan makna kepada setiap istilah. kategori dan pen ciptaan makna.

Aliran ini digunakan bagi menyatakan konsep atau idea tentang struktur bahasa yang dikemukakan oleh masyarakat Barat. iaitu kira-kira pada abad ke-5 sebelum Masihi. menganalisis dan menjelaskan konstituen ayat yang dibentuk dengan baik. manakala perbuatan pula membayangkan tindakan. predikat. Ayat telah didefinisikan sebagai ucapan yang mengandungi fikiran yang lengkap. Faedah tatabahasa ini ialah tatabahasa ini memberikan pernaharnan asas kepada mereka yang belajar bahasa 24 . Aspek kajian tertumpu pada struktur permukaan dan bukan makna ayat. Dalam aspek huraian bahasa. deskripsi bahasa tradisional berkembang ke Eropah pada zaman pertengahan dan akhirnya meresap ke dalarri beberapa bahasa penduduk asal di situ. Seterusnya. Deskripsi bahasa yang dibuat oleh ahli-ahli falsafahYunani berasaskan logik. misalnya ia tidak mempunyai kerangka teoritikal yang konkrit. Dari Yunani. Nama ditakrifkan sebagai kata yang dapat berfungsi sebagai subjek dalam ayat. Plato umpamanya. objek dan keterangan. dari segi analisis makna. telah membahagikan golongan kata kepada dua. Aliran tradisional berpendapat tatabahasa ialah satu cara yang dilakukan bagi men-deskripsikan bahasa dan tertakluk kepada hukum dan peraturan tertentu. analisis tradisional menampakkan beberapa kelemahan. iaitu ayat penyata.BMM 3117 3. Ayat dibahagikan kepada empat jenis. kajian bahasa merupakan cabang falsafah yang dapat membantu ahli-ahli falsafah Yunani menyelidiki tabii alam. bahagian-bahagian ayat disebut sebagai subjek. Selain itu. Pada zaman itu.1 Aliran Tradisional Aliran tradisional dalam kajian bahasa telah bermula sejak zaman silam Yunani. Aliran tradisional telah melahirkan tatabahasa tradisional atau traditional grammar yang telah diterima daripada sumber Greek dan Rome kuno. Kerangka teoritikal penting kerana ia boleh dijadikan dasar analisis dan digunakan untuk menghasilkan kebulatan kepada dapatan kajian. ayat tanya. Istilah ini digunakan bagi membezakan idea tersebut daripada linguistik yang sezaman dengannya. iaitu nama dan perbuatan. ayat seru dan ayat perintah berdasarkan logika juga. Tatabahasa tradisional berusaha untuk menghuraikan sesuatu bahasa. ia tidak melibatkan aspek konteks.

Beliau telah memperkenalkan sebuah seko-lah pemikiran yang kemudian dikenali sebagai linguistik struktural Amerika. misalnya ia menekankan ayat terdiri daripada kata nama dan kata kerja. Dengan kata lain. 3. 1933) menjadi buku rujukan yang standard bagi mereka yang mendalami bidang linguistik berdasarkan pendekatan tatabahasa struktural. la dinamakan tatabahasa struktural yang berusaha untuk menjelaskan tatabahasa sesuatu bahasa dengan berdasarkan analisis deskripsi Struktur ayat. Tatabahasa tradisional bukan merupakan gabungan teori yang berusaha untuk menjelaskan struktur kesemua bahasa yang ada di dunia ini mengguna-kan satu set konsep yang unik. Tatabahasa struktural menganalisis bagaimana kata dibentuk dan bagaimana ia digunakan secara bersama-sama bagi membentuk ayat.Tatabahasa ini ber-fokus kepada bentuk bahasa. Tatabahasa ini berpecah kepada tradisi yang berbeza-beza bagi bahasa yang berbeza. Aliran struktural berpendapat bahasa sebenar ialah bahasa lisan dan harus dikaji sebagai sistem lambang-lambang pertuturan.Tatabahasa ini mula diperkenalkan oleh Leonard Bloomfield (1887-1949) dan hasil kerja oleh Edward Sapir (1884-1939).BMM 3117 tentang binaan bahasa serta dapat membantu mereka meningkatkan kemahiran menulis. Sebagai contoh. setiap bahasa mempunyai perbendaharaan kata tradisional mereka dan cara analisis yang tersendiri. setiap bahasa Eropah mewakili dan menyesuaikan tatabahasa Latin ke dalani bahasa yang tertentu.2 Teori Struktural Sejarah kemunculan aliran struktural pernah dikaitkan dengan tumbuhnya linguistik empiris yang dianggap sebagai linguistik ilniiah di Amerika. Buku beliau berjudul Language (Bloomfield. Linguistik aliran struktural pertama kali diperkenalkan pada pertengahan abad ke-20 ketika kajian bahasa Indo-Eropah sedang berkembang.Aliran ini niuncul sebagai tentangan terhadap dasar nasional dan kaedah huraian bahasa yang dilakukan oleh aliran tradisional. Bahasa dihuraikan secara deskriptif dan kajiannya bersifat saintifik dan 25 .Tatabahasa struktural juga menganalisis secara struktural tentang kata dan pembentukan kata bagi mengenal pasti frasa kerja.

tetapi mengikut distribusi masing-masing. Struktur setiap unit bahasa dihuraikan tanpa kaitan dengan aspek universal bahasa. subjek. dan predikat. Tumpuan analisis bahasa struktural semata-mata pada Struktur permukaan.BMM 3117 empirikal. umpamanya kelas satu. frasa. Konstituen yang paling kecil ialah kata. logik dan metafizika. termasuk juga unsur-unsur suprasegmental. Dengan ini. membolehkan individu berkomunikasi tanpa menghadapi sebarang kesukaran kerana tatabahasa struktural sangat menekankan struktur ayat yang betul. diikuti oleh morfem. kemudian frasa dan diikuti oleh klausa.Tatabahasa struktural kurang memberikan perhatian pada implikasi perkataan yang digunakan bagi menghasilkan ayat. Analisis bahasa struktural bersifat structure-centred. Namun demikian. Sebagai contoh.engambil kira makna. Golongan kata dibuat berasaskan distribusi dan fungsi setiap unit linguistik. sebaliknya kata dibahagikan mengikut kelas. Istilah nama.ialam ayat. sebaliknya pada binaan ayat itu sendiri. Huraiannya bersifat formal dan tidak menipertimbangkan ciri psikologi. 26 . Huraian bahasa yang dilakukan adalah dengan memenggal bahagian-bahagian dalam ayat kepada konstituennya. klausa dan ayat. perbuatan dan sebagainya yang digunakan sebelum itu disingkir-kan. Kategori tatabahasa tidak didefinisikan mengikut makna. Analisis bahasa pada zaman ini bersifat formal dan tidak r. ahli tatabahasa bersetuju tatabahasa struktural menyediakan rangka yang perlu bagi menyampaikan idea dan pemikiran daripada seorang kepada seorang yang lain. Bahasa yang dianalisis oleh aliran ini bermula daripada bunyi. orang akan meng-gunakan struktur tatabahasa yang betul bagi menyampaikan idea dan membuat pernyataan tertentu berdasarkan subjek yang pelbagai. Analisis ini hanya mengkaji fakta-fakta bahasa yang dapat dilihat dan dirujuk sahaja dan tidak melibatkan faktor-faktor bukan linguistic serta perkara-perkara yang tidak dapat diamati. Tatabahasa struktural merupakan pendekatan kajian bahasa yang berfokus kepada binaan ayat. kelas dua dan sebagainya.Tatabahasa struktural menyelidiki struktur ayat dalam dokuman bertulis dan membuat andaian bahawa apa yang dilihat pada struktur permukaan juga merupakan makna yang menjurus kepada kata-kata .

Huraian bahasa bersifat rasional dan urutan yang teratur daripada rumus-rumus. Dalam menghuraikan bahasa pada peringkat pertama. Pada peringkat kedua. Deskripsi bahasa tatabahasa generatif dipelopori oleh Noam Chomsky yang merupakan ahli falsafah linguistik Amerika. Dalam menghuraikan bahasa. Aliran ini bermula pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Syntactic Structures. Teori ini mengandaikan keduadua jenis rumus ini menjadi sebahagian daripada unsur kecekapan berbahasa seseorang individu.Kedua-dua peringkat ini diterbitkan oleh duajenis hukum atau rumus tatabahasa. Selain itu. iaitu peraturan frasa yang menghasilkan struktur dalaman dan peraturan transformasi yang berperanan untuk menukarkan struktur dalaman kepada struktur permukaan. Kecekapan ini pula dikatakan mengan-dungi satu set rumus yang bersifat eksplisit.Tahun 1957 dikatakan sebagai asas peringkat pertama dan tahun 1965 pula dianggap sebagai peringkat kedua dalam perkembangan tatabahasa generatif. terdapat juga cara lain dalam menghuraikan bahasa.Teori tatabahasa generatif mengandaikan terdapat dua peringkat struktur ayat. manakala rumus struktur transformasi berfungsi untuk menukarkan pola atau struktur ayat tersebut hingga membawa kepada peringkat struktur permukaan. transformasi dan fonologi.BMM 3117 3. Rumus struktur frasa menerbitkan ayat pada peringkat struktur dalaman. semantik dan fonologi. iaitu analisis transformasi generatif ataulebih dikenali sebagai tatabahasa generatif. penutur jati berkemampuan untuk membentuk serta memahami pelbagai ayat dalam bahasanya. iaitu peringkat struktur permukaan dan peringkat struktur dalaman. ia mengambil kira aspek semantik dalam mendeskripsikan bahasa. kajian terhadap ayat yang 27 . transformasi generatif menggunakan dua set peraturan sintaksis. aliran ini menggunakan Model Teori Struktur Sintaksis yang melibatkan rumus struktur frasa. Teori tatabahasa generatif menyatakan seseorang penutur jati sesuatu bahasa mempunyai kecekapan berbahasa. Melalui aspek makna. Dengan adanya set rumus ini. timbul pula Extended Standard Theory yang menekankan komponen sintaksis.3 Aliran Transformasi Generatif Selain aliran tradisional dan struktural.

Tatabahasa yang mempunyai pemerian mencukupi bagi sesuatu bahasa merujuk kepada set ayat gramatikal yang alamiah dalam bahasa itu. seseorang bayi boleh mempunyai sejumlah pengetahuan tentang struktur bahasa secara umum dan kemudian hanya memerlukan pembelajaran yang berlaku secara sendiri tentang ciri bahasa yang didedahkan kepadanya.BMM 3117 berparafrasa dan ayat taksa dapat dipermudah.Begitu juga dalam menentukan kegramatisan ayat. yang berfungsi untuk menjelaskan bahasa itu secara keseluruhannya. Ahli tatabahasa generatif percaya manusia tidak terlepas daripada melaku-kan kesalahan linguistik apabila bertutur dalam dunia sebenar. 28 . model tatabahasa generatif lebih merupakan suatu pengetahuan yang menjelaskan keupayaan manusia bertutur dan memahami. Struktur dalaman ini lebih bersifat teknikal dan berkaitan dengan teori semantik. malah membuat andaian tentang bagaimana pengetahuan linguistik itu digambarkan secara mental. aspek makna turut dilibatkan. Mereka men-dakwa kesalahan dalam keupayaan linguistik tidak berkaitan dengan kajian kecekapan linguistik. Ahli tatabahasa generatif percaya terdapat persamaan antara struktur dalaman bahasa dan struktur ini merupakan ciri yang ada pada semua bahasa. Struktur dalaman menghasilkan hubungan semantik ayat dan dirajahkan pada struktur permukaan melalui kaedah transformasi. Pendapat ahli tatabahasa generatif tersebut memang tidak terlepas daripada kritikan dan kontroversi. Pengetahuan tersebut bersifat alamiah misalnya.Walau bagaimanapun. Istilah transformasi pula seolah-olah memberikan gambaran teori tatabahasa generatif merupakan satu model bagi menggambarkan proses bagaimana minda manusia membina dan memahami ayat. Mereka membuat pemisahan antara tatabahasa yang mempunyai 'pemerian rnencukupi' dengan yang mempunyai 'penjelasan mencukupi'. la bukan hanya menghuraikan tatabahasa bagi bahasa itu. Tatabahasa yang mempunyai penjelasan mencukupi pula merupakan ciri tam-bahan yang memberikan suatu tanggapan kepada struktur linguistik yang tersembunyi dalam minda manusia.

Aspek yang ditekankan ialah perubahan yang berlaku pada bentuk bahasa ketika seseorang itu berkomunikasi. Ahli fungsionalis menganggap bahasa sebagai mementingkan secara verbal aspek dan semantik. alat perhubungan. Teori ini juga turut memberi perhatian kepada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. 29 . Teori ini wujud dalam pelbagai variasi bahasa dalam penggunaan bahasa.4 Teori Fungsional Teori ini berkembang pada tahun 1960-an dan 1970-an.4. Terdapat beberapa variasi dalam penggunaan bahasa yang timbul akibat tekanan sosial. sistem bahasa digunakan oleh masyarakat untuk berhubung atau berkomunikasi. Ahli-ahli bahasa fungsional iaitu Halliday dan Wilkins berpendapat bahawa teori ini bukan sahaja mengkaji bahasa dari segi struktur malahan mereka juga memberikan perhatian terhadap fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. asas elemen yang terdapat dalam struktur bahasa ialah semantik dan bukannya sintaksis. ciri-ciri bahasa yang lain ialah sebagai alat perhubungan dan melalui bahasa penutur boleh menggambarkan fikiran dan diri atau identiti penutur yang berkenaan. fungsi bahasa tetap merupakan alat komunikasi yang luas dan tidak statik. Sama ada seseorang itu menggunakan bahasa secara rasmi mahupun tidak rasmi. Semantik pula. dan sebagainya. secara ringkas. Teori ini mengkaji tentang perubahan yang berlaku pada struktur bahasa ketika seseorang berkomunikasi. Fungsi bahasa tidak bersifat seperti satu sistem yang tertutup dan statik. laras bahasa. Fungsionalisme berlaku Pengukuhan bahasa boleh Penggunaan bahasa dapat menggambarkan fikiran dan emosi penutur. dapat dijelaskan sebagai suatu bidang ilmu yang mengkaji makna perkataan dan ayat dalam bahasa.BMM 3117 3. Bahasa yang digunakan juga tidak terhad malah bersifat universal. Kajian bahasa bukan semata-mata tertumpu kepada bentuk-bentuk bahasa bahkan juga terhadap perubahanperubahan yang berlaku pada bentuk-bentuk bahasa ketika seseorang itu berkomunikasi. Hal ini kerana.1 Ciri-Ciri Bahasa Fungsional Secara keseluruhannya. Antaranya ialah dialek. 3. non-verbal. Selain itu. slanga.

Aliran Generatif Transformasi  Dipengaruhi oleh  Bersifat rasionalistik. tetapi bersifat bertenaga teori kod kognitif. Aliran Fungsional  Dipengaruhi oleh  Bukan satu sistem yang statik. Aliran Struktural  Dipengaruhi teori oleh  Bersifat objektif empirikal.BMM 3117 Banding Beza Teori Huraian Bahasa Aspek Pengaruh Sifat Aliran Tradisional  Dipengaruhi ilmu falsafah. dan terbuka. deskriptif. 30 . dan psikologi behaviurisme. aliran kod kognitif. oleh  Bersifat preskriptifdan subjektif.

BMM 3117 Kajian Bahasa Konsep Kesejagatan Aliran Tradisional  Mementingkan makna. dan bahasa alat  Menerima kesejagatan. konsep Aliran Struktural  Mementingkan bentuk-bentuk formal. konsep 31 . daripada Aliran Fungsional  Mengkaji dari segi struktural fungsi sebagai komunikasi.  Menerima kesejagatan.  Tidak konsep menerima kesejagatan.  Menerima kesejagatan. konsep Aliran Generatif Transformasi  Mementingkan makna struktur.

guru seharusnya bercerita mengenai kepentingan menjaga kebersihan diri kepada muridnya. kata strategi menurut Kamus Dewan 1998 pula dapat didefinisikan sebagai rancangan yang teratur untuk mencapai matlamat atau kejayaan. ini berlakunya komunikasi sehala. penyampaian fakta adalah secara menghafal. berpusatkan bahan pelajaran. penggunan tatabahasa tetap. Perkataan strategi juga dapat diertikan sebagai langkah-langkah atau taktik yang perlu diambil oleh seseorang untuk menjayakan sesuatu perancangan.BMM 3117 4. penyerapan. P&P bertema. iaitu guru sebagai pembimbing dan pendidik di hadapan. kepelbagaian teknik. Ini juga melibatkan murid-murid kurang kreatif tidak berinitiatif dalam menjalankan sesuatu perkara kerana mereka tidak dirangsangkan dengan persoalan-persoalan oleh guru. Hal ini demikian. penialian. kepimpinan guru adalah secara autokratik dan pencapaian objektif guru perlu diutamakan. Dalam konteks tersebut. masa serta kemudahan secara optimum (Mok Soon Sang 1992. kepelbagaian sumber lain. bercerita dan juga sebagainya. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). penggabungjalinan. Oleh itu. Oleh itu. Konsep strategi ialah satau cara. penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni atau perkembangan emosi. Selain itu. para pelajar tidak dibenarkan untuk menjalankan atau melakukan sesuatu. demonstrasi. Ini menyebabkan interaksi di antara murid dengan guru adalah pasif. pemulihan. berpusatkan guru. guru memainkan peranan yang amat penting dalam proses pengajaran tersebut. langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran (P&P).0 DEFINISI DAN KONSEP STRATEGI Strategi merupakan suatu susunan pendekatan-pendekatan dan kaedahkaedah untuk mencapai sesuatu matlamat dengan menggunakan tenaga. bacaan luas. Pedagogi 2 m/s 8). bagi kefahaman para pelajar tersebut. 32 . Manakala. Antara strategi dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah strategi berpusatkan murid. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. guru menggunakan kaedah dan teknik penerangan. Misalnya. syarahan. pengayaan dan juga sebagainya. Dalam strategi berpusatkan guru.

penekanan diberikan kepada aspek jasmani. Oleh itu. kumpulan kecil dan sebagainya. dalam proses P&P guru boleh menggunakan penyoalan. Penggabungjalinan amat memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. simulasi. Melalui strategi tersebut pula. Selain 33 . iaitu antara guru dan pelajar-pelajarnya. objektif pencapaian murid-muris tersebut adalah diutamakan. murid dilatih dalam kemahiran. Dalam strategi tersebut. main peranan. beberapa kemahiran dapat dikuasai secara serentak. Oleh itu. tolong-menolong). projek. Hal ini demikian menjadikan pengajaran lebih bermakna. penyelesaian sumbangsaran. rohani. intelek dan sosial (JERIS). kefahaman dan sikap untuk berdikari. menarik dan berkesan. Dalam strategi penggabungjalinan. Bagi strategi pemusatan bahan pelajaran pula. Hal ini demikian bagi menggalakkan murid memberi pendapat masing-masing tentang sesuatu perkara kerana penglibatan murid perlu banyak bercakap daripada gurunya. bertutur dan menulis. rohani. bertolak ansur. kaedah dan teknik masalah. Peluang untuk berinteraksi antara murid juga banyak dan secara tidak langsung sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan kecil. Murid-murid akan lebih bersifat kreatif dan berinitiatif untuk maju kehadapan. dan kognitif. ciri-ciri strategi pemusatan murid pula melibatkan murid yang memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. kebergantungan kepada bahan adalah perlu untuk mencapai objektif pengajaran. Oleh itu. emosi. perbincangan. Proses tersebut merupakan komunikasi dua hala. Misalnya. Dalam strategi tersebut. Perkembangan murid secara menyeluruh dan seimbang daripada segi jasmani. proses P&P melibatkan aktiviti atau kemahiran membaca. perbincangan dan sebagainya selain pengetahuan abstrak dapat dijadikan konkrit dengan adanya bahan-bahan pembelajaran. inkuiri-penemuan. projek. ujikaji. ujian formatif digunakan bagi membaiki kelemahan murid dan peluang interaksi di antara murid adalah positif (bekerjasama. Melalui proses ini. Ini melibatkan komunikasi atau interaksi berlaku antara guru dan bahan atau murid dengan bahan pembelajaran. guru membimbing murid dalam perbincangan mengenai kesedaran dan tanggungjawab menjaga kebersihan diri. kaedah kumpulan atau perbezaan dan minat dalam kalangan murid dapat dipupuk.BMM 3117 Manakala.

bilangan mata pelajaran dalam penyerapan adalah fleksibel dan organisasi isi kandungan pula mengandungi unsur utama dan unsur sampingan. Hal ini demikian. Oleh itu. sama ada kemahiran yang terdapat dalam hasil pembelajaran atau kemahiran daripada mata pelajaran lain ataupun sebagai integrasi beberapa kemahiran. strategi yang baik akan menggunakan masa. Strategi penyerapan mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan dalam sesuatu pembelajaran. permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. Selain itu. keupayaan. berbagai unsur telah diserapkan dalam satu mata pelajaran tersebut. Contohnya. tenaga serta kos yang paling sedikit tetapi menghasilkan kesan pengajaran dan pembelajaran yang paling maksimum. bakat. kemahiran utama menjadi fokus dan organisasi kemahiran fleksibel di samping kemahiran diintegrasikan saling kukuh mengukuh antara satu sama lain. Tambahan lagi. Proses penyerapan boleh berlaku serentak dengan proses penggabungjalinan yang melibatkan bebrapa kemahirankemahiran lain. kad.BMM 3117 itu. kemahiran belajar cara belajar. bagi murid-murid cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. 34 . nilai dan kemahiran bernilai tambah seperti kemahiran berfikir. Seterusnya. carta. Prosesnya bersepadu dan menyeluruh selain aktiviti dapat dipelbagaikan dengan menarik. program pemulihan pula disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. bahan maujud. dan minat. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad. Oleh itu. program pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Kurikulum Sekolah Rendah kerana keadaan murid yang berbeza dari segi kebolehan. unsur ilmu. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin dalam pelbagai mata pelajaran. Bahan seperti bahan bacaan tambahan. Kemahiran dapat digabungjalinkan. kajian masa depan boleh diserapkan. dalam pengajaran Bahasa Melayu. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Strategi pengajaran menggabungkan pelbagai kaedah dan pendekatan pengajaran untuk mencapai kesan pengajaran yang optimum sekali.

Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. pendekatan dapat dikonsepkan dengan satu set andaian yang saling berkait dengan proses P&P serta mempunyai unsur aksiomatik . 35 .0 DEFINISI DAN KONSEP PENDEKATAN Definisi perkataan pendekatan itu dapat dihuraikan sebagai cara atau langkah-langkah bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas seperti menyelesaikan masalah (Kamus Dewan. penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. 5. perkataan pendekatan itu sendiri juga dapat diertikan sebagai jalan yang diambil dalam melakukan sesuatu perkara. iaitu apakah sebenarnya bahasa itu. setiap pendekatan harus mencerminkan satu pandangan. dilahirkan dan difahami. Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. maka kita boleh jadikannya sebagai satu pendekatan. Oleh itu. eklektif dan komunikatif. bagaimana dikuasai dan diperolehi. Pendekatan dapat dihuraiakan sebagai satu kumpulan andaian yang saling berkaitan tentang hakikat bahasa dan hakikat pengajaran bahasa. Anthony 1963 pula. 1998). sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. Gestalt menerangkan bahawa kita mempelajari situasi secara keseluruhan dan kemudian mempelajari elemanelemen situasi ini. dan setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid. Jika kita menerima ini sebagai satu teori pembelajaran. Manakala. deduktif. mengikut Edward M. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid. dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkatperingkat daripada yang mudah kepada yang sukar. iaitu falsafah tentang hakikat bahasa. Oleh itu. Oleh itu. antara pendekatan yang sering digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) ialah pendekatan induktif.BMM 3117 alat permainan.

BMM 3117 Pendekatan induktif merupakan proses penaklukan yang tinggi. iaitu pengetahuan tentang peraturan penggunaan bahasa. Antara cirinya yang lain ialah menganalisa fakta atau isi yang membentuk generalisasi dan membuat satu pencerakinan daripada yang umum kepada yang spesifik. Pendekatan deduktif juga merupakan satu proses penaakulan yang tinggi seperti dalam pendekatan induktif. guru dapat menggunakan usaha dan daya kreativitinya sendiri. sesuatu teori atau peraturan tertentu. pembelajaran diteruskan dengan menganalisis hukum-hukum tersebut melalui contoh-contoh yang berbentuk konkrit. sifat pendekatan ini adalah bersifat luwes. makna sangat dipentingkan dan 36 . Dalam pendekatan tersebut. pendekatan ini diambil daripada pelbagai ciri yang baik dan ini akan menyakinkan murid-murid. Pendekatan ini menyarankan supaya murid-murid diberi peluang untuk menggunakan bahasa itu dalam konteks sosial tertentu. guru boleh menggunakan pelbagai kaedah kerana tidak terikat pada satu kaedah sahaja. Kemudian. guru mengumpulkan contoh-contoh daripada teks dan menerangkan bagaimana ia berfungsi serta membantu pelajar merumuskan satu kumpulan yang sesuai. Pada kebiasaannya. Manakala. Semasa proses penakulan. Pendekatan eklektik merupakan gabungan antara beberapa pendekatan yang terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu. Selepas itu. mereka akan mengemukakan satu rumusan hasil daripada kajian yang telah dilakukan oleh mereka. Pendekatan tersebut adalah bersesuaian bagi murid-murid yang mempunyai pelbagai kebolehan dan juga pencapaian. Berdasarkan pendekatan tersebut. Pendekatan tersebut dimulakan dengan sesuatu bab atau contoh dan bergerak ke hadapan kepada satu generalisasi. Dalam pendekatan tersebut juga. Selain dapat dinyatakan sebagai satu produksi fakta untuk membuktikan satu pernyataan yang umum. pendekatan komunikatif dalam proses P&P lebih berfokuskan kepada para pelajar. pelajar diajar sesuatu pengajaran secara langsung tetapi digalakkan mencari. meneliti dan mempelajari dengan sendirinya. seseorang dapat pelajari sesuatu berdasarkan sesuatu hukum. pendekatan deduktif pula memperlihatkan hukum-hukum. Seterusnya. Manakala. Murid didedahkan kepada kecekapan sosiolinguistik. Tambahan pula. iaitu bebas atau pun tidak terikat dan mudah untuk diubah-ubah.

kaedah-kaedah pengajaran adalah seperti cercerita. Antony (1963) ). ( Edward M. Manakala. projek. 1963 ). sesuatu kaedah terdiri daripada sesuatu siri tindakan yang sistematik dan tersusun untuk mencapai sesuatu matlamat. Perkataan kaedah juga dapat dinyatakan sebagai cara atau peraturan membuat sesuatu. Ditambah pula dengan satu siri tindakan guru yang sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran spesifik dalam jangka masa pendek serta satu ikhtiar keseluruhan dikehendaki dalam satu prosedur yang tersusun berlandaskan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih. bermain. Justeru itu. 37 . kemas dan sistematik. kaedah pengajaran melibatkan beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. Pengajaran yang dimaksudkan ialah segala aktiviti seseorang untuk menghasilkan perubahan tindkah laku yang agak kekal dalam diri seseorang yang lain. (Edward M. perbincangan. Satu muslihat atau strategi atau kemahiran digunakan guru dengan tujuan mencapai objektif pelajaran secara optimum. Teknik-teknik pengajaran pula menghuraikan tentang kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. latih tubi. Pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana dan mengikut proses komunikasi yang sebenarnya. Lantaran itu. soalan atau Socratik dan lain-lain lagi. kuiz. Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. hukum atau prinsip. Keupayaan berkomunikasi adalah matlamat pembelajaran. kaedah juga dapat diertikan sebagai kemahiran guru yang digunakan untuk pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti P&P. lakonan. Selain itu. menyelesaikan masalah. 5.BMM 3117 murid akan mengetahui tujuan sebarang aktiviti tersebut dijalankan.0 Definisi dan Konsep Kaedah Sebelum kita membincangkan konsep kaedah pengajaran adalah eloknya kita memikirkan secara umum pengertian kaedah. brain storming. Kaedah mengikut Kamus Dewan bermaksud cara atau aturan (membuat sesuatu). Anthony. main peranan. Kaedah merupakan cara teratur. perbahasan.

Antara jenis teknik termasuklah teknik drama. teknik soal jawab dan lain-lain lagi. Api juga harus dikawal supaya tidak terlalu panas. seseorang itu perlu memanaskan kuali terlebih dahulu sebelum mencurahkan minyak ke dalamnya. Dalam P&P. bolehlah dinyatakan di sini bahawa semua kaedah mempunyai teknik-teknik tertentu yang disusun dengan sistematik. iaitu digunakan untuk mencapai sesuatu obektif (Kamarudin Hj. kaedah oral-aural. Oleh itu.0 DEFINISI DAN KONSEP TEKNIK Teknik pengajaran dan pembelajaran merupakan penggendalian tentang sesuatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah. Oleh kerana itu. kaedah bahasa komuniti. Andaikan seseorang itu ingin memasak ikan dengan kaedah menggoreng. Kaedah juga merupakan langkah-langkah atau lebih dikenali lagi sebagai peringkat-peringkat pengajaran yang tersusun rapi dan berkesinambunganb yang harus dituruti dengan saksama bagi menepati satu objektif pengajaran. teknik kuiz. teknik inkuari. teknik dialog. suatu lagi teknik ialah memasukkan sedikit garam ke dalam minyak yang telah panas di kuali. kaedah ajuk hafaz. teknik forum. kaedah tatabahasa terjemahan. Kesemua tindakan yang spesifik ini adalah disebut sebagai teknik menggoreng. 7. kaedah kod kognitif. kaedah situasional. kaedah terus. teknik perbahasan.BMM 3117 Konsep kaedah pula ialah satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur. kaedah penglibatan balas fizikal. teknik menyanyi. Maka sudah tentu seseorang itu perlu memiliki kemahiran-kemahiran yang khusus dalam menjayakan kaedah tersebut. teknik penyamapaian laporan. kaedah askar. misalnya kaedah natural. teknik berpuisi. Teknik juga lebih dikenali sebagai alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahasa pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar. teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah dan seirama dengan pendekatan yang digunakan. kaedah linguistik. teknik perbincangan. teknik bersyarah. teknik permainan bahasa. terdapatnya pelbagai kaedah. 38 . 1997). Kemahiran khusus tersebut adalah dimaksudkan sebagai teknik. teknik bercerita. Husin. teknik latih tubi. kaedah suggestopea dan sebagainya. Untuk mengelakkan ikan melekat pada kuali. Umpamanya untuk menggoreng ikan. kemas dan sistematik.

Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah.BMM 3117 Teknik-teknik untuk kaedah memasak ikan secara memanggang pula adalah amat berbeza. mimik muka serta kedudukan murid-murid semasa aktiviti bercerita itu berlangsung. penggunaan alatan yang berkenaan. Teknik-teknik bercerita yang dimaksudkan ialah kawalan nada suara. gerakan tangan. Misalnya katakanlah seorang ingin menggunakan kaedah bercerita untuk mengajar sesuatu tajuk pelajaran. kemahiran mengekalkan minat murid. Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai teknik-teknik yang ada apda sesuatu kaedah maka kemungkinan besar matlamat kaedah itu akan tidak berhasil. 39 .

 Brainstor ming.  Pengaja ran Strategi  Berpusa tkan guru. Pendekatan.  Banyak menggu nakan contoh.  Main peranan.  Oralaural. 40 .  Kemuka kan generali sasi.  Soal jawab.  Lakonan/ drama.  Terus.  Pengaja ran berdasar kan hukum.  Oral-  Penyeles aian masalah. Kaedah dan Teknik dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P). Pendekatan Deduktif  Umum kepada khusus. Jenis-Jenis Pendekatan Huraian  Khusus kepada umum.  Linguisti k.  Berpusa tkan guru. Teknik  Berbinca ng. Pendekatan Induktif mendap atkan hukum.  Bercerit.  Linguisti k. Kaedah  Terus atau semulaj adi. Pendekatan Eklektik  Gabung an induktif  Linguisti k.  Fonetik.  Tunjuk cara.BMM 3117 Banding Beza Strategi.  Semulaj adi.

BMM 3117 dan deduktif.  Soal jawab. Sumber : Kamaruddin Haji Husin (1988) 41 .  Semulaj adi.  Terus. Pendekatan Komunikatif  Linguisti k.  Pengaja ran lebih kepada dialog.  Berbinca ng.  Pengaja ran mengiku t keboleh an dan kemamp uan kanakkanak.  Terus.  Soal jawab.  Tunjuk cara. aural.  Situasi yang menyeru pai keadaan sebenar.  Oralaural.  Bercerit.  Brainstor ming.  Permaina n bahasa.  Bahasa sebagai satu komunik asi.  Latih tubi.

0 Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) untuk Pengajaran dan Pembelajaran (P&P).2. Butiran Am Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid Umur Mata pelajaran Tema Tajuk : 24.40 – 9.40 pagi (60 minit) : 5 Yakin : 40 orang (21 lelaki. Hasil pembelajaran  Fokus utama : 9. PERSEDIAAN RANCANGAN MENGAJAR TAHUN 5 YAKIN 1. Mengenal pasti isi-isi penting daripada bahan yang dibaca.BMM 3117 9. Memilih dan menulis maklumat-maklumat penting yang terdapat dalam petikan yang dibaca. 42 .2010 (Rabu) : 8. 19 perempuan) : 11 tahun : Bahasa Melayu : Sukan dan Rekreasi : Dadah 2.3. Aras 1 i.

kancah. Persembahan multimedia Poster-poster penagihan dadah Video dadah 43 . Menyatakan gambaran umum tentang sesuatu teks yang dibaca. Objektif pelajaran i. Memilih dan menulis maklumat-maklumat penting yang terdapat dalam petikan penagihan dadah tersebut. ii. Membolehkan murid menganalisis isi-isi penting berdasarkan petikan yang diberi. najis. Bahan bantu mengajar : i. Aras 1 i. 3. Pengisian kurikulum : i. Nilai murni : Kasih sayang.memudaratkan. menular.BMM 3117  Fokus sampingan : 6. iii. Sistem bahasa:   Tatabahasa Kosa kata . ii.4. Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan ii. membanteras 5. menangani. rasional. iii.kata hubung . dokumentari. kebersihan fizikal dan mental. kesedaran 6. Ilmu : Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. 4. Murid membaca pantas secara luncuran untuk menyatakan gambaran umum tentang penagihan dadah. generasi.

vii. Murid pernah membaca tentang penagihan-penagihan dadah Murid juga pernah melihat tentang gambar-gambar dan video penagihan dadah Langkah/ Masa Set Induksi ( 5 minit ) i.BMM 3117 iv. Nilai murni :  Rasional. Contoh soalan a. Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Gambar alatalat tentang aktiviti penagihan dadah. Apakah yang kamu faham tentang gambargambar yang ditunjukkan ? 44 . Persembahan multimedia tentang kesankesan penyalahgunaa n dadah? BBM:   Persembaha n multimedia. viii. i. vi. ii. Poster-poster tentang penagihan dadah. ix. Pengetahuan Sedia Ada    Murid pernah didedahkan dengan kata hubung pada pelajaran yang lalu. v. Senikata lagu „Dadah Durjana‟ Komputer riba Kad manila LCD Teks “Dadah” Lampiran kerja 7.

Adakah kamu pernah melihat peristiwaperistiwa tersebut? iii. Guru mempamerkan poster-poster tentang aktiviti penagihan dadah. v.BMM 3117 b. iv. Guru meminta murid-murid berdiri bagi menyanyikan lagu tema dadah. Guru mengaitkan set induksi dengan tajuk pelajaran pada hari ini. vi. iaitu 45 . Murid meneliti sambil memahami gambar yang terdapat pada poster dan guru bersoal jawab dengan murid.

Contoh soalan : a. Murid diminta untuk membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan ii. Tanggung jawab i. (Lampiran 1) i. Murid-murid memberikan respon berdasarkan soalan yang diberikan oleh guru. 46 . Nilai murni : i. Guru mengedar teks “Dadah” kepada murid. ii. Teks bertajuk “Dadah”. Adakah kamu pernah membaca tentang aktivti penagihan dadah? b. Langkah 1 (5 minit) i.BMM 3117 „Dadah Durjana‟. Adakah kamu pernah menghadiri ceramah tentang najis dadah yang dianjurkan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan ? Langkah 2 (25 minit) i. Kesedara n mengenai bahaya dadah.

iii. Guru berbincang dengan murid tentang kata hubung. ii. Murid diminta ke hadapan untuk menulis jawapan yang betul di papan tulis. vi. Guru memberikan jawapan yang tepat kepada murid-murid. 47 . BBM) ii. Latihan (papan tulis. Guru meminta murid secara rawak untuk membaca teks. a. iv. Murid diminta menyenaraikan punca dan langkahlangkah berdasarkan arahan yang diberikan oleh guru. i. v.BMM 3117 gambaran umum tentang dadah. Langkah 3 (20 minit) i. Tatabahasa. Murid diminta BBM : Teks Dadah dan kad manila. Kata hubung.

Berdasarkan isi pelajaran. iaitu „Dadah‟. Nyanyian lagu „Dadah Durjana‟ (Lampiran ) ii. Guru mengimbas kembali pelajaran yang telah dijalankan sepanjang waktu P&P tersebut. Isi pelajaran ii. Penutupan ( 5 minit ) Rumusan c. Permainan kuiz a.BMM 3117 membuat latihan tatabahasa dengan bimbingan guru. guru bertanyakan soalan secara rawak dan memberikan hadiah kepada beberapa murid yang berjaya menjawab Nilai murni:   Kesedaran Rasional 48 . Nilai murni i. guru bertanya tentang nilainilai murni dan pengajaran. Isi pelajaran d. i. Secara sumbang saran. iii.

iv. guru meminta murid menyanyikan semula lagu „Dadah Durjana‟ 49 . Sebelum mengakhiri P&P.BMM 3117 soalan tersebut.

Akan tetapi.BMM 3117 10.0 REFLEKSI KENDIRI Tugasan Kerja Kursus BMM 3117 ini merupakan tugasan yang ke empat yang perlu dihantar selepas tiga tugasan lain. tetapi menyatakan bahawa tugasan ini tidak boleh terlalu nipis atau dengan kata lain tidak boleh kurang daripada 25 muka surat. Hal ini kerana saya sama sekali tidak memahami kehendak soalan begitu juga dengan rakan-rakan yang lain.2. Sewaktu diberi tugasan ini. Perkara pertama yang membuatkan hati saya teruja ialah kerana pandangan negatif saya terhadap kehendak soalan seperti di perenggan satu sebenarnya hanya rekaan dan dongeng semata-mata. Malahan kehendak soalan ini membuatnkan hati saya teruja sekali. Pensyarah tidak mengehadkan jumlah ketebalan dan kualiti tugasan ini. saya berasa sangat teruja untuk mengetahui apa yang terkandung di dalamnya. Saya telah terbiasa melakukan tugasan yang melebihi 25 muka surat. Kesemua tugasan yang saya dan rakan-rakan terima ialah sebanyak enam tugasan. tugasan BMM 3117 ini diyakini mampu disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Sebelum tugasan ini dibaca. setelah diberikan penerangan yang sempurna oleh pensyarah yang berkenaan. ternyata kehendak soalan yang diminta tidaklah sesusah yang disangka. Saya mula menerima tugasan kerja kursus BMM 3117 ini pada 8. keberatan ataupun kualiti tugasan yang diberikan. Antara kehendak soalan yang diajukan di dalam soalan ini ialah mengumpul dan mengenalpasti bahan-bahan berkaitan teori-teori pemerolehan bahasa dan teori-teori huraian bahasa. setelah tugasan ini dibaca dengan teliti berserta taklimat yang disampaikan oleh pensyarah iaitu Puan Norainah Bt Mohd salleh. Jadi.2010. Saya juga khuatir akan cara penilaian tugasan ini sama ada menilai ketebalan. membuat grafik 50 . Soalan yang diberikan di dalam tugasan ini pada mulanya agak rumit bagi saya. Tetapi. saya yakin bahawa tugasan yang diberikan kepada saya dan rakan-rakan kali ini sememangnya tidak membebankan. Tetapi tugasan ini saya terima dengan senang hati kerana tugasan BMM 3117 inilah merupakan satu-satunya tugasan yang dijalankan di dalam kumpulan sebanyak 3 orang ahli. sudah terbayang di benak fikiran akan kerja kursus yang diminta seberat 10 kilogram atau seberat seekor gajah.

Maka. 51 . Oleh kerana tugasan memperuntukkan masa mengajar selama 60 minit. Malah. Oleh kerana tugasan ini dijalankan secara berkumpulan seramai 3 orang. saya dan rakan-rakan yang lain perlu pergi ke sekolah bagi melengkapkan RPH kami. Jadi. Antara soalan yang paling membuatkan hati saya berasa amat teruja ialah apabila diminta oleh pensyarah yang berkenaan bagi menyediakan RPH selama 60 minit. mencari dan mengenal pasti strategi. Pensyarah kami. Ternyata banyak pengalaman yang manis dapat dinikmati walaupun hanya seminggu tugasan mengajar ini diberikan. tugasan yang kami bertiga perlu siapkan ini juga perlu diisi dengan maklumat yang sama bagi menunjukkan kerja berkumpulan. maka segala maklumat yang perlu dicari dapat dibahagikan secara sama rata. Cuma. Hal ini kerana.BMM 3117 banding beza. kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran. Saya mula risau menjelang seminggu sesi pengajaran saya dan rakan-rakan di sekolah. Saya dan ahli kumpulan saya banyak berkolaborasi dengan pensyarah BMM 3117 kami kerana kami inginkan yang terbaik untuk tugasan serta markah tugasan kami nanti. Hal ini kerana kami tidak mempunyai banyak waktu terluang untuk menyiapkan tugasan ini. Puan Norainah Bt Mohd Salleh seorang pensyarah yang tegas serta berdedikasi dalam menjalankan tugasannya sebagai pensyarah. Soalan demi soalan saya selesaikan dalam pelbagai keadaan daripada susah kepada terlalu senang. pendekatan. hanya guru sebenar sahaja yang perlu menyediakan RPH yang sebenar. namun beliau masih senyum dan tabah menghadapi dugaan itu. jadi saya dan 2 orang ahli kumpulan saya membahagikan masa mengajar kami kepada 20 minit setiap seorang sebanyak 3 orang ahli kumpulan. kadang-kadang terdapat kelebihan dan kekurangannya yang tidak dapat dielakkan. menyediakan RPH selama 60 minit termasuklah membuar refleksi kendiri dan laporan refleksi. Walaupun terdapat beberapa masalah yang timbul mengenai tugasan ini. kami pulang ke institut dengan harapan dapat menyiapkan tugasan ini sesempurna mungkin.

Perasaan itu merupakan perasaan ikhlas yang lahir dari benak hati saya dek kerana tugasan ini dibuat dengan sepenuh hati dan dengan usaha yang bersungguh-sungguh.BMM 3117 Di kolej kediaman. 52 . saya begitu berharap tugasan saya serta rakan-rakan saya ini dapat diterima tanpa sebarang kecacatan pada luar dan dalamannya. berkat kesabaran rakan-rakan saya yang terlalu baik dan banyak menyumbangkan idea. Jadi. Rakan-rakan yang lain seperti teman sebilik saya juga turut membantu saya bagi menyiapkan tugasan ini. Sekian. tugasan ini berjaya disiapkan dan saya berasa sangat gembira. Saya merupakan orang terakhir yang menyiapkan tugasan ini di dalam kumpulan saya. saya dibantu oleh 2 orang ahli kumpulan saya iaitu Zaleha Bt Ahmad dan Solehah bt Zakaria. Tetapi. terima kasih. Jadi perasaan takut serta tidak yakin dapat menyiapkan tugasan ini tepat pada waktunya bermain di benak hati. maklumat serta tenaga telah berjaya membantu menyiapkan tugasan ini. Hanya Yang Maha Esa dan rakan-rakan sahaja yang tahu kesungguhan dan komitmen yang diberikan bagi menyiapkan tugasan ini. Akhirnya.

BMM 3117 11. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 3 orang dan diketuai oleh kawan saya iaitu Zaleha Bt Ahmad. SK Penaga terletak di kawasan sawah padi yang begitu nyaman. Kelas yang akan kami ajar bagi sesi 60 minit ini ialah kelas tahun 5 yang dipanggil 5 Yakin. kami berjumpa dengan guru kelas yang bakal kami ambil kelasnya untuk satu jam sesi pengajaran. Seperti yang telah sedia maklum.40 pagi hingga 9. tugasan BMM 3117 ini mengkehendakkan saya serta keseluruhan pelajar kelas saya bagi mengikuti satu tugasan yang memerlukan pengalaman mengajar sebagai seorang guru sebenar selama 60 minit setiap kumpulan. Setelah siap menyediakan satu Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang lengkap. Sekolah yang kami tuju bagi melengkapkan tugasan kami ialah Sekolah Kebangsaan Penaga yang terletak kira-kira 200 kilometer dari Institut Pendidikan Guru (IPG) Kampus Ipoh ini. soalan tugasan meminta kami menyediakan RPH yang perlu diagihkan mengikut kumpulan masing-masing. 24.3. maka sesi pengajaran kami pun bermula. kami disambut baik oleh semua ahli dan kakitangan sekolah tersebut. Tajuk pengajaran 53 . Solehah Bt Zakaria serta saya sendiri.2010. Hal ini kerana.40 pagi. Jadi. Nor Suhaida Bt Anior Zamani. Oleh kerana ahli kumpulan kami seramai 3 orang. kami boleh memulakan tugasan kami sebagai guru sementara secara selesa dan tenang. Di sekolah. Kami memilih hari Rabu. Pelajaran yang kami ajar pada hari tersebut merupakan subjek bahasa Melayu yang bertemakan Sukan dan Rekreasi. Kelas 5 Yakin merupakan kelas pertama daripada 4 kelas dalam tahun 5. jadi kami mengagihkan tugasan mengajar ini selama 20 minit setiap seorang. jam 8. Kami menunjukkan RPH yang lengkap mengikut silibus yang ditetapkan serta meminta pendapat dan komen yang membina daripada guru kelas tersebut. segar dan tenang. Setelah RPH kami diluluskan oleh guru kelas tersebut.0 LAPORAN REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Oleh kerana tugasan BMM 3117 ini diberikan sama tarikhnya dengan tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). maka pensyarah yangg berkenaan mengarahkan kami melakukan tugasan sebagai seorang guru yang sebenar walaupun hanya seminggu. Puan Najibatuch Syarbani.

Setiap perkara yang dilakukan memerlukan objektif yang perlu dicapai. Fokus utama pengajaran kami ialah supaya murid-murid dapat mengenalpasti isi penting daripada bahan yang dibaca di mana murid perlu memilih dan menulis maklumat-maklumat penting yang terdapat dalam petikan yang dibaca. tema PNP kami pada hari tersebut yang bertajuk Sukan dan Rekreasi daripada Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 5 mempunyai pengisian yang juga terdapat di dalam Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta nilai-nilai murni yang terdapat di dalam Buku Teks Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Kami juga bermatlamat supaya murid membaca pantas secara luncuran untuk menyatakan gambaran umum tentang penagihan dadah seterusnya dapat memilih dan menulis maklumat-maklumat penting yang terdapat dalam petikan penagihan dadah tersebut. fokus sampingan pengajaran kami mengkehendaki murid-murid membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh dengan menyediakan aras satu di mana murid perlu menyatakan gambaran umum tentang sesuatu teks yang dibaca. Dari sudut ilmu pengetahuan. rasional. generasi dan membanteras.BMM 3117 kami bertiga pada hari itu ialah Dadah yang pada pendapat saya merupakan satu tajuk pengajaran yang selesa. Universal di sini bermaksud tidak membataskan PNP hanya kepada satu subjek semata-mata. kancah. Selain mengajar tentang Dadah. Jadi objektif kumpulan kami ialah membolehkan murid menganalisis isi-isi penting berdasarkan petikan yang diberi. menular. pengisian kurikulum kami juga bersifat universal. menangani. Antara nilai-nilai murni yang ingin diterapkan kepada murid-murid seperti kasih sayang. Manakala. kumpulan kami juga menyelitkan pengayaan daripada sistem bahasa yang menggunakan Kata Hubung sebagai latihan. kebersihan fizikal dan mental. Selain itu. kosa kata yang terdapat di dalam PNP ini juga dapat diperkayakan dengan kata yang terdapat di dalam latihan ini seperti memudaratkan. Selain itu. najis. dan kesedaran. dokumentari. 54 .

Cikgu Zaleha meminta muridnya menyenaraikan punca dan langkah-langkah berdasarkan arahan yang diberikan oleh guru. picagari. Selesai bahagian itu. Cikgu Solehah menggunakan pendekatan sumbang saran kerana beliau meminta murid memberi pendapat tentang persembahan multimedia yang ditunjukkan dan membandingbezakan gambar tersebut dengan diri mereka sendiri. Langkah pertama yang beliau lakukan di dalam proses 60 minit pengajaran ini ialah beliau mulakan dengan bacaan doa penerang hati dan seterusnya kepada langkah 1 beliau iaitu set induksi. Antara alatanalatan tersebut termasuklah persembahan multimedia. Cikgu Zaleha mengedarkan teks bertajuk „Dadah‟ kepada semua murid. teks “Dadah”. poster-poster penagihan dadah. komputer riba. guru meminta murid secara rawak untuk membaca teks seorang demi seorang sehingga tamat teks. ubat batuk serta jarum picagari. Isi pelajaran yang beliau mulakan di sini ialah menunjukkan barrang-barang alat-alat penagihan dadah seperti serbuk. Beliau menyambung sesi pengajaran yang pada awalnya menjadi teka – teki bagi murid-murid 5 Yakin. Melalui strategi pemusatan guru. Sesi pengajaran pada minit yang ke 20 hingga ke 40 diambil alih oleh Cikgu Zaleha. LCD. murid diminta untuk membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan gambaran umum tentang dadah. kad manila.BMM 3117 Seperti yang terdapat di dalam strategi pengajaran. serbuk bedak serta lampiran kerja. Cikgu Solehah mengedarkan lirik lagu „Dadah Durjana‟ serta memainkan lagu tersebut sambil dinyanyikan oleh murid-murid tahun 5 Yakin. Cikgu Solehah menunjukkan beberapa gambar daripada persembahan multimedia tentang dadah. Manakala strategi pemusatan bahan pula ialah kerana terdapat banyak alatan yang kami gunakan sepanjang tempoh 60 minit PNP pada hari itu. botol ubat batuk. Kemudian. murid 55 . Sesi pengajaran pertama selama 20 minit diambil oleh rakan kumpulan saya iaitu Cikgu Solehah. Seterusnya. Sebelum menyanyikan lagu. senikata lagu „Dadah Durjana‟. Di sini. video dadah. Selepas itu. Cikgu Solehah melekatkan beberapa poster Dadah bagi merangsang minat dan perhatian murid terhadap PNP yang dijalankan. Di permulaan pengajaran. Strategi pemusatan guru dipilih kerana kebanyakannya maklumat yang disampaikan kepada murid-murid merupakan maklumat yang hanya sisampaikan melalui guru. Seterusnya. strategi yang kami gunakan di dalam PNP ialah pemusatan guru dan pemusatan bahan.

Selesai aktiviti langkah 2. Di antara kata hubung yang digunakan ialah „tetapi‟. saya bertanya tentang nilai-nilai murni dan pengajaran yang mereka perolehi daripada pengetahuan mereka tentang kebrukan dadah tersebut. saya membuat rumusan tentang isi pelajaran yang disampaikan oleh 2 orang rakan saya. Hadiah turut diberikan kepada murid yang berjaya menjawab soalan tersebut. saya mengambil pendekatan di mana saya ingin membuat penilaian terhadap kefahaman yang diperoleh oleh setiap murid. Minit terakhir menyaksikan pengajaran penutup yang dijalankan oleh saya sendiri yang digelar Cikgu Suhaida. „sambil‟. aktiviti pengayaan dijalankan. murid dapat memperkayakan serta memperkasakan ilmu yang sedia ada disebalik menambahkan pengetahuan tentang ilmu baru. guru berbincang dengan murid tentang kata hubung serta murid diminta membuat latihan tatabahasa dengan bimbingan guru. saya meminta murid menyanyikan semula lagu „Dadah Durjana‟. „dan‟. saya juga memberikan sedikit nasihat serta menyelitkan nilai-nilai murni di dalam nasihat saya serta menyeru semua murid supaya tidak terjebak dengan kancah dadah ini. Selain itu. Di dalam sesi penutup pengajaran ini. Melalui aktiviti ini. mencabut sampul beracun dengan memilih warna sampul serta menjawab soalan yang terdapat di dalamnya. diselitkan pengajaran tatabahasa yang menggunakan kata hubung sebagai pengayaannya. Sebelum mengakhiri PNP. Guru memberikan jawapan yang tepat kepada murid-murid sama ada salah mahupun betul. saya meminta murid mengangkat tangan serta tampil ke hadapan. Saya mengimbas kembali pelajaran yang telah dijalankan sepanjang waktu PNP tersebut serta secara sumbang saran. Sebagai penambahan kepada aktiviti penutup. „lalu‟. 56 . „yang‟ dan „untuk‟. saya mengadakan kuiz yang menggunakan permainan cabutan sampul beracun yang mengandungi soalan-soalan berkaitan dadah.BMM 3117 diminta ke hadapan untuk menulis jawapan yang betul di papan tulis. Melalui aktiviti pengayaan ini. Berdasarkan isi pelajaran iaitu „Dadah‟. Di dalam aktiviti ini. Pertama sekali.

Tetapi. Pemerolehan bahasa pertama terjadi ketika kanak-kanak yang belum pernah mempelajari sebarang bahasa mula mempelajarinya buat kali pertama.BMM 3117 RUMUSAN. teori Mentalis. Terdapat empat teori pemerolehan bahasa yang terkandung dalam Bahasa Melayu ini iaitu teori Behaviurisme. Kemudian. teori huraian bahasa merupakan teori tentang bagaimana bahasa bertindak dalam otak manusia cuba menjelaskan antara lain. kanak-kanak yang mempelajari sesuatu bahasa akan memilih dengan teliti kemungkinan tatabahasa manusia dan secara logik memilih bahasa yang dituturkan oleh komuniti bahasanya. 57 . Asas kenyataan ini adalah berteraskan hipotesis yang ditemukan oleh ahli psikologi dan ahli bahasa yang tersohor dalam abad yang lalu. kanak-kanak itu disebut sebagai dwibbahasawan. Hal ini kerana keupayaan manusia untuk memperoleh sintaksis terbina di dalam otak dan ciri-ciri sintaksis yang rumit tidak dapat difahami oleh makhluk yang bukan manusia. transformasi generatif serta teori fungsional. Pemerolehan bahasa sering dikaitkan dengan cara-cara bahasa dikuasai oleh seseorang kanak-kanak. Kajian bahasa manusia cuba mengaitkan bunyi dengan makna yang dianggap sebagai amat berbeza dengan komunikasi haiwan. kanak-kanak itu disebut sebagai ekabahasawan. Oleh itu. bagaimana manusia mengaitkan isyarat atau bunyi bahasa. membanding dan membezakan keempat-empat teori tersebut di dalam bentuk grafik. jika kanak-kanak itu memperoleh dua bahasa serentak dan menguasainya. maka kanak-kanak itu disebut sebagai gandabahasawan. Terdapat empat teori huraian bahasa iaitu aliran tradisional. Sama ada bahasa pertama ataupun bahasa kedua. pemerolehan bahasa terjadi setelah melalui beberapa proses yang sistematik. Seterusnya. tugasan BMM 3117 ini juga mengkehendakkan Huraian Bahasa. Jika kanak-kanak itu menguasai satu bahasa. teori Konstruktivisme serta teori Interaksionalisme. teori Kognitif. Jikalau bahasa yang diperolehnnya melebihi dua bahasa dalam masa yang sama. Keupayaan untuk menggunakan sintaksis tidak wujud tanpa mengetahui peraturan tatabahasa bagi bahasa tersebut. aliran struktural. bagaimana manusia menggunakan sintaksis dan bagaimana manusia dapat menyusun perkataan untuk menghasilkan dan memahami kata-kata ber-urutan yang disebut ayat. Jadi.

Secara konklusinya. Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dibuat bagi memastikan seseorang guru itu bersedia dengan pengajarannya setiap hari. seorang guru yang baik perlu mengetahui semua perkara yang terkandung di dalam tugasan ini. Serta. Kaedah merupakan cara teratur. strategi. seorang guru yang cemerlang merupakan guru yang sentiasa membuat persediaan awal sebelum memasuki kelas pengajarannya. seseorang guru itu perlu mengetahui kaedah. iaitu digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Perkataan kaedah juga dapat dinyatakan sebagai cara atau peraturan membuat sesuatu. pendekatan serta teknik yang digunakan untuk PNP. Pendekatan itu dapat dihuraikan sebagai cara atau langkah-langkah bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas seperti menyelesaikan masalah. kaedah serta teknik membantu dalam mengenalpasti perbezaan keempat-empat elemen itu.guru cemerlang. Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan mengikut aktiviti tertentu supaya objektif pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai. kemas dan sistematik. Manakala teknik pengajaran dan pembelajaran pula merupakan penggendalian tentang sesuatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah.BMM 3117 Seterusnya. masa serta kemudahan secara optimum. Hal ini kerana. untuk membuat sesuatu RPH. 58 . grafik banding dan beza yang mengandungi pendekatan. Strategi merupakan suatu susunan pendekatan-pendekatan dan kaedahkaedah untuk mencapai sesuatu matlamat dengan menggunakan tenaga. strategi. rakyat gemilang.

.3.2 574808  239503.2-. 425:907 7-.7.3-0-07.3503/0..9./. -0. 203:3:. .3 . 2:7/ 80.3 .3507802-.3 90780-:9 9072.3 80907:83.0.9 -./.3 2:7/ 907.9.2-:3808503. :7..3..: 897...0.. 07.9 .3 9: : $40.3.9 . 203.35079. 2.7 -494:-.3/4.: .90 .3.9.2:7/ 2:7/207:5./.7 90780-:9 /03.38. -. 507802-.3.200.38..2.3. -0.3 $08 503.9 908 0.39..3 -0.8079.3.9./.340:7: 02:/. 2:7/ 2:7/ ..3 : . 9.: .3 :7: : .33.3.9 / /.90 503. 9039.390254 239!!5..3. 805079 807-: :-..8 9: :7: 20239. :39: 202-./ 2..2 :3..7.7. 908 8047.3.3 2:920/.8:.3..80. 803. .3 $0-0:2203.3 /. $005.3.3805.::7: .9.3:25:.320.38:2-.9..2:7/202-07503/.5 !! .3.307.77. . .3 /9:3:.2-.3 $97./04 /./ 90.3 05.3 /.7..9 503.50307. 20303.99039.3 -0.9.3 2:7/  ..25.3. .3 ..3 / 83 .7.2-.:3.9 -.3 503.7...3 /..:2:...: .. 2:7/ $0907:83. 907/./..... 203:3:.3 5:. 7.3 /7 2070.: .:2..7.3 908 -079.90 502:8.. 05..3 5.3 :7: /. 20239.9.2- .7.3 ..:.3 -.3-. /.3.3 -./.3... 2:7/3.75..7.:20239.35./.5. $05079 .9.3 23.-07/. :3. ./. :39: 202-.3 5:3. 2030/.-0.9: : $40.3/3-0.. : $40...: 90780-:9 8.38.3 907/..307. .  $08503.3 /.2.79: 39.8.3 897.9./.9.8 80. 2030/. 90 -..: 2:..9 /.3. 803/7 $008. 0-.3 507.3  5072:..: 203.3/03.3 0  3..3.. 83 :$40.9: 8079.32.3 /8.3 :2:2 9039. 8079.9: 807-:-0/.. 40 :.3/-07.7..7.2.2- /3..7.3.9.: .5...9. 548907 .90 502:8.3. 507802-..3 / /.3 . 802:.. 502:8.3 -. 207..3 /02 8047..3 -0-07.  908 .3. .5..5.9-. 5.3.3 803.2-407. 239/./. 5. 202..25.2:3.3 :7: /5 07.3 /./.:7. 548907 548907 503.32:920/.7.3 -../.3. 05.:2.0.. -.257.3.3 7 .7.3 :39: 203/.3 /./.3 .3 ../.7 /. .3 502:8. .3 2:920/. 0  /. .3 / /./..9: 809 3/:8 8 50./. 897.2 !! ..5..5.3./.... :7.3.3. 0./.3 .33.7 $0907:83.7. 239 . 2:7/ /239.88.9. .203:3..3 40 2:7/ 2:7/ 9.9/..3 .. 5079.90 502:8.2 897.7.7.2. .3 202-.: :$40.7:2 5.7.

3 : ./.3 503.7.5.7.3 3 8.3 8.3-2-3.5. 202-07.: . 9039.3 .3/:3 84.9 503:9:5 8. 2.3 80/..3 3.3 .3 :39: 203:8 . 50309.  /.20239.7./..7 : $:.5. 803/7 . $0..39.73.9./. .-..-84. 9/.9. /..3 203.3. 202-:.9 503. 2:7/ 8:5.. 2:73 / /../. /80-.5.203.3 907.9 7:2:8.. 20307: 802:.5.3..3 /.3 /03.2 808 503:9:5 503.7.9.3.3 84.... 20309.:7...-:9. 203.3 -09: / 5.9//.3 .3 05. 3. 33 202-:.2-.3 2: .7..3 202 . 202507.3802:.:3 .3 . 0 . 3.3 203:3.3 3. 909.9 3 /809.3././.8.2- /.3 2070.3 9039. 8:2-. .-84.7203.9.5 8.3907/. 8079.3.8 02-.3 /....3 2:7/ 9039.3 .2..3/...9.. 2032-... 8./.9: .3 8079. .. 3 $.7.33.9 8. 50740 /.3503.3 203:3.9 .3 .3-07. .. /03.3 805.8..3 9.25 0 .9 05.37.7. -079. 2:7/ 2:7/ 8..2 .3 9: 8.9 503.7. 50.2.3.3850.2:7/203.3.2:7/. :.8.3 05.3 :39: 0. 9...25.3 /.3 ..3 2: -. .2:7/203.9:7:9/-07..: ...9 503./03...3 ..2-.3 9:8 :7: 202-07.: . :-:3 .3 .3 -07.3. 07/. .9: !! 90780-:9 8079../.:..3..3 / 2.390780-:9 $0-0:2203.3.: .9.... 203.3 2070.3.3 0-7:..9 3 :7: -07-3. 8.3.7.8./. 8. 90780-:9 $0-.3 . /.3 905./.:3 /03.2.5.. .3 /:3.3 203.7: 0.. 8. 203.3:7: 39907./.    ./..2- 503/0../.3.3850.  . 503..5 01.3408.38.3 8. :-:3 80-.5.7!! 8.3 80/9 3.3 /.-:9 8. 9039.3. 80.3 503.203.. .9..3 8.3 /50740 40 809.34047..39.3.3/0.8.23.3/8...3 .9..3 5072...3503:9:5. 8...99./.3 90. 2:7/ /239.9 ..3 .9...7././..  .2 3..9. 202-:.:..25:8079.3 50309..3  /... 2:73 /.8.7.9./. :-:3 8079.25: -07.39039.8.9.25: -07. /239.3 8079.9.5 2:7/ !079.9 8079.:5:3 -09: $008..20239.9 202507.3.-.75.3 3 2:7/ /. 80.9.3. 503. 9070-..

3..3-.3 40 .3 8.3 3 .3 9047 9039.3 549088 ..2.8..9 -07-0..5079.-.2 40 2.90471:3843.3 . 20250.3 . ::/ 9.3 -.2-039:7.9 9047 :7.2. #&&$  !020740.. .9 203:8:3 507.3 -:3 /03.2. 2.807039..843.8.8.8.9.8..8.9. . 2.8.3 907. .8.2..2..8. .8.9.9: .3 . 9:.7 808:.8.: -0-07.2. 9: /80-:9 80-.8.3 909 02:33. 8.3 -. 5844 /./ 8090.-.. 02:/.3/80-:9../ .3. . 5020740.8. 207:5.7 80-.:7820 90474391 9047039.-07 :7:9.3-.3 9078447 /. ..3 7:29 9/. 0:5..3. 2.3:8.3.2 2..9:7.2.. 200- /:.3.3/03.3 2.3.. 203:3.8 ..8.3-. 97.3 ... 9: 20250740 /:. 203. -..9 025.8..3-.8. ..3 :39: 203.3 ... . -.7..3 88902.3 -... 2. 20.3 -0:2 5073.8.2. :39: 20250740 839.7..9.3 2../...3 /...9. 2.2 49. .: 507. .3/:3 /.9904790780-:9//.88 9/.80307.7 839..5.3 -:. 0:5.7 .3 :39: 203:3..2.3.3.3 /./.. .3.3.3 202-..3:8. /.. 5079.9 . 907. .2.9 025./.33:.8.88 907-3.5.8.203003/.8.7..90473907.:-.: -./ 9047 :7.8.3 202 /03.3.3:8..73..8.9 !020740.2 .3 /5074033.88 . -.3:8.8.3-. .9:90470.-.40 808047..: $...3 20250.3.35.: -:3 -.3 -.88 /. 4 202 -.30025..3. 2.5.7...3... .3 %09.9.3 /902:.5. /.7.3 ..3/3 /.9 025.3:7.7.3:8.. .3. -0793/.. ..3 839.9.8.9: -. .5 80-.8. .2 .. 574808 ..39. /. / /...-.. 0.3.3.-. 20250.2. 9: 203:./843.3/.. 2030. . -..-.3 9./ 09.3.3 2.381472...8. 9: /80-:9 80-. .3 202.9.  %07/.3 839.8. 8..3 -. /03. ..3:8.3.3 8...3. . 9: /80-:9 80-. -:.7.3202-0. /--.3 80.8 904743897:9. 90780-:9 0 9: ...8. 3 07. .8.3:8. ..9 9047 5020740. -. ...0/:.2. 0.3  %07/. .8..3.8..3 9. /.3. ..9.:3. 907.9 /1. .8. 203. . .8.3 42:3.. . .3.5.918079. .8.3 897:9:7. -07907.9 . /..3.3 97. ..3. 2:.5 .-. /.8.8073/.9.34042:39-.. 5079.1   .3.9. .3.820 8079.: .3:8.9 .8.3 .3/9:9:7.2 49.7.:-.820  $0907:83.3.8 03.-.9:-.8. 20309.-..3 -.3 203:.:5:3-./:.

3 5:.8..9:4-091  #.3 .8.9.3 /.3.3.9 !07.3 80-..0/.3:7:.9:7 02.3 207:5. :39:202-:. .9 /3..3 /..8 /. 8079..9 9079039: 8:5.7. .9808:. 202:.0/. 8079. 903 503. 809.3 .7..3..3 503. 8047.9: 47.. .3-.8: 0.. 207:5..8 .89 507-0.7.9/.8.:802:. 2.. 907.89.3 203:3..9..... 207:5. 202.9 -. :...7 -03.3 20.3 88902.38.:.5.307. 4592:2 !03/0. :7: .3.3503/0.9.90 . .  $0. /.7. .3 7. 903 202-.3 808:..8 503.3 8039.3..9.7..7.507.507:20309. 4-091 503..3-0.5.3:7:9:507:20309.0/.9 /03..9.3907.9: 2.7.9 002039: $97.3 /:3.3 503/0.3 :7: 9: -0780/.0207..7.33.: / /.3/:3//.. 897.3 ...3 502-0..3 2.3.3 80-.3 80. .9. -.3/3/.3 ..9:8:8:3.808:.3 :39: !! $079.5.38:.43:83.: ..7 -07..9 50780/.9: 9:.. .3 #! /-:.9..903.3 :7: .3 -03.29:.9 -0-07.9. 80-0:2 202.3 502-0.3/.38079.0/.8..... 202-:.39: /.7. ..90207:5.9 808:.: 507..3 203:9 ..3 :7: .3 .3 50303/.3 903.0/. 8047.90 503/0.9.7.3 /.3 !03. :39: 203.3.8.5.1-.7.3 897. $0907:83.7..5.5..9: .0207.3 9039.9:/:3.2 - /.2. . 7.3:39:203.:.5..3 808047..3 808:. 02:/..33 ..5 .3203.3 202-:.33. .7 %07/.9 /:7.7. .2 20303.3/:3503/0.5.3 0025.3 507: /. .3    .9.9 025.3. /03.3.3/.9.7. 808:.9:#! 808047.7..0/.5.8 805079 203008.9:7.902.3 9: /.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful