You are on page 1of 7

C/ Santa Llúcia , núm.

23
25280 Solsona
WEB: www.tatrauescoladeteatre.blogspot.com
Correu: tatrauescoladeteatre@gmail.com

11 anys d'escola
FORMACIÓ REGULAR DE TEATRE
(infants i joves)
CURS 2023-2024
Els grups de teatre al Tatrau es divideixen a partir de les edats i les necessitats dels
alumnes.

Els objectius varien segons els grups, però tots es basen en la PEDAGOGIA TEATRAL.

A final de curs hi ha una MOSTRA, TALLER o OBRA DE TEATRE, que es fa al Tatrau


Teatre.
Classes d'expressió dramàtica

Grups

PETITS PRÍNCEPS (infantil 3, 4 i 5)


dimecres de 17:35h a 19:05h
A través dels contes, titelles i jocs d’expressió corporal i verbal, treballem la socialització dels
infants. Aquest món de fantasia ens ensenya a compartir, escoltar i respectar. Donem un primer
pas al món del teatre! Representen el seu treball, a partir d'un conte.

PUCKS (1r, 2n i 3r de primària)


dijous de 17:30h a 19h
El joc dramàtic és una eina per al desenvolupament cognitiu i social. Treballarem la presa de
consciència sensorial i l’ús de la imaginació, la sincronització del moviment, la veu, l’exteriorització
de les emocions, la desinhibició… Crearem personatges i manipularem titelles. Representen el seu
treball, a partir d'un conte.

PIGMALIONS (4t, 5è i 6è de primària)


dimarts de 17:30h a 19:00h
Treballarem la sincronització del moviment, la veu, la lectura expressiva, l’exteriorització de les
emocions, la desinhibició… Crearem personatges a partir d’improvisacions i textos. Coneixerem
més a fons un text teatral (argument, estructura, l’espai, el so). Activarem el treball en equip i els
rols d’espectador i actor. Representen la seva obra de teatre, creada a partir d'un conte o d'un text.

HAMLETS (6è, 1r i 2n d'ESO)


dilluns de 17:35h a 19:05h
Treballarem a partir d’exercicis d’improvisació i d’interpretació, la creació d’espais, la connexió amb
les emocions, l’exploració de personatges, exercicis de consciència corporal i tècnica de moviment i
de veu, fomentant la confiança i la llibertat dels joves intèrprets. Treballarem també els gèneres
dramàtics, analitzarem textos, i desenvoluparem tots els rols (autor/a, director/a, escenògraf/a,
actor/actriu…). Es fa la creació col·lectiva d’una obra.

FEDRES (3r i 4t d'ESO)


dimecres de 16h a 17:30h
Treballarem a partir d’exercicis d’improvisació i d’interpretació, la creació d’espais, la connexió amb
les emocions, l’exploració de personatges, exercicis de consciència corporal i tècnica de moviment i
de veu, fomentant la confiança i la llibertat dels joves intèrprets. Treballarem també els gèneres
dramàtics, analitzarem textos, i desenvoluparem tots els rols (autor/a, director/a, escenògraf/a,
actor/actriu…). Es fa la creació col·lectiva d’una obra.

ARLECHINOS (Batxillerat)
dilluns de 16h a 17:30h
Treballem a través d’exercicis d’improvisació, desinhibició, concentració i consciència corporal,
observació, confiança i creació. Desenvolupem processos d’aprenentatge que capacitin al jove per
expressar emocions a través del text i reconèixer la veu com a eina bàsica d’expressió. Domini
corporal i de l’espai. Es fa la creació col·lectiva d’una obra.
DURADA DEL CURS: Les classes comencen el 6 de setembre fins al 21 de juny de l’any següent,
coincidint els dies festius amb el calendari del curs escolar.

o INSCRIPCIONS a partir de l’1 de juny.

o Els grups són de places limitades.

o Si ja formeu part de l’escola, heu de confirmar la vostra plaça el mes de juny.

HORARIS
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

PETITS De 17:35 a 19:05h


PRÍNCEPS
infantil 3, 4 i 5
PUCKS de 17:30h a
(1r, 2n i 3r) 19h
PIGMALIONS de 17:30h a
(4t, 5è i 6è) 19:00h
HAMLETS de 17:35h a
(6è, 1r i 2n 19:05h
d'ESO)
FEDRES de 16h a 17:30h
(3r i 4t d'ESO)
ARLECHINOS de 16h a 17:30h
(Batxillerat)

Professora: Maria Ariza

PREUS 2023-24

PETITS PRÍNCEPS (infantil 3, 4 i 5) dimecres de 17:35h a 19:05h (1h 30 min/setmana) 40€/mes

PUCKS (1r, 2n i 3r) dijous de 17:30h a 19h (1h 30 min/setmana) 40€/mes

PIGMALIONS (4t, 5è i 6è de primària) dimarts de 17:30h a 19:00h (1h 30 min/setmana) 40€/mes

HAMLETS (6è, 1r i 2n d'ESO) dilluns de 17:35h a 19:05h (1h 30 min/setmana) 40€/mes

FEDRES (3r i 4t d'ESO) dimecres de 16h a 17:30h (1h 30 min/setmana) 40€/mes

ARLECHINOS (Batxillerat) dilluns de 16h a 17:30h (1h 30 min/setmana) 40€/mes


INSCRIPCIONS
Per inscriure’s al CURS 2023-2024 cal:

1. Demanar informació sobre el grup que ens interessa, per correu electrònic a
tatrauescoladeteatre@gmail.com o trucant al 629.576.478 (Maria) de dilluns a divendres de 10h. a
20h.

2. Les inscripcions s'han de fer per correu electrònic, emplenar la butlleta que trobareu a la WEB:
www.tatrauescoladeteatre@blogspot.com i enviar-la a tatrauescoladeteatre@gmail.com

3. Un cop feta la inscripció es cobrarà la matrícula de 30€ per als nous alumnes. Si tenen germans
a l’escola, la matrícula és de 25€.

4. Els alumnes que ja pertanyen a l'escola, per la reserva de la seva plaça, han de pagar la quota
de manteniment de 15€.

Nota important:
La matrícula dels nous alumnes i la quota de manteniment dels que continuen, s’ha de fer en
efectiu o es cobrarà pel banc, el mes de juliol.

*L'organització pot anul·lar un grup si no arriba al mínim d'alumnes, tot i que es procurarà adaptar
l'activitat el màxim possible i avisar amb antelació en cas de no ser possible fer-la.
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ DE L’ALUMNE/A: TATRAU ESCOLA DE TEATRE curs 2023/24

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A

Nom i cognoms ________________________________________________________

Data de naixement ______________________________________ Edat ___________

Escola _________________________________________________Curs ___________

Població ______________________________________________________________

Nom de la mare, del pare, del tutor/a 1 _______________________telèfon________

Nom de la mare, del pare, del tutor/a 2 _______________________telèfon________

Compte corrent ________________________________________________________

Titular C/C ____________________________________________________________

Adreça electrònica ______________________________________________________

Grup _________________________________________________________________

DURADA DEL CURS: Del 6 de setembre al 21 de juny, seguint el calendari de festius


escolar 2023/2024
TATRAU ESCOLA DE TEATRE

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE

El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat
per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a
la pròpia imatge, per la qual cosa la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares,
mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on surtin els seus fills que hi siguin clarament
identificables.

Dades de l’alumne/a i del pare, mare o tutor/a


Nom i cognoms de l’alumne/a _______________________________________________________
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a _______________________________
DNI/NIE/Passaport ________________________________________________________________

Autoritzo
Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats organitzades
pel Tatrau Escola de Teatre, publicades al blog del centre, filmacions destinades a difusió pública
no comercial o publicacions a les xarxes socials.


No

Lloc i data _______________________________________________________________________


Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres
dades seran incorporades al fitxer “Alumnat de centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament”, amb la finalitat de
gestionar l’acció educativa, l’orientació acadèmica i professional, l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies, l’avaluació
objectiva del rendiment escolar, el compromís dels alumnes i les famílies en el procés educatiu i l’accés als serveis digitals i
telemàtics facilitats pel Departament. L’òrgan responsable del fitxer és la direcció del centre educatiu. Podeu exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la direcció del centre educatiu corresponent.
AUTORITZACIÓ SORTIDA - ESPAIS PROPERS

Dins la programació d’activitats del Tatrau Escola de Teatre es té previst realitzar diferents sortides
als espais propers, així com alguna sortida a llocs culturals i de lleure de la ciutat. Per una millor
organització us demanem que si esteu interessats en que el vostre fill/a participi a les sortides, cal
que signeu l’autorització.

En/Na___________________________________________________________________________
amb DNI_____________________________ pare/mare/tutor/a
de_______________________________________________________ l’autoritzo a participar a la
sortida abans esmentada.

Lloc i data _______________________________________________________________________


Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a

You might also like