You are on page 1of 3

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ DE L’ALUMNE/A: TATRAU ESCOLA DE TEATRE curs 2023/24

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A

Nom i cognoms ________________________________________________________

Data de naixement ______________________________________ Edat ___________

Escola _________________________________________________Curs ___________

Població ______________________________________________________________

Nom de la mare, del pare, del tutor/a 1 _______________________telèfon________

Nom de la mare, del pare, del tutor/a 2 _______________________telèfon________

Compte corrent ________________________________________________________

Titular C/C ____________________________________________________________

Adreça electrònica ______________________________________________________

Grup _________________________________________________________________

DURADA DEL CURS: Del 6 de setembre al 21 de juny, seguint el calendari de festius


escolar 2023/2024
TATRAU ESCOLA DE TEATRE

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE

El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat
per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a
la pròpia imatge, per la qual cosa la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares,
mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on surtin els seus fills que hi siguin clarament
identificables.

Dades de l’alumne/a i del pare, mare o tutor/a


Nom i cognoms de l’alumne/a _______________________________________________________
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a _______________________________
DNI/NIE/Passaport ________________________________________________________________

Autoritzo
Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats organitzades
pel Tatrau Escola de Teatre, publicades al blog del centre, filmacions destinades a difusió pública
no comercial o publicacions a les xarxes socials.


No

Lloc i data _______________________________________________________________________


Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres
dades seran incorporades al fitxer “Alumnat de centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament”, amb la finalitat de
gestionar l’acció educativa, l’orientació acadèmica i professional, l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies, l’avaluació
objectiva del rendiment escolar, el compromís dels alumnes i les famílies en el procés educatiu i l’accés als serveis digitals i
telemàtics facilitats pel Departament. L’òrgan responsable del fitxer és la direcció del centre educatiu. Podeu exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la direcció del centre educatiu corresponent.
AUTORITZACIÓ SORTIDA - ESPAIS PROPERS

Dins la programació d’activitats del Tatrau Escola de Teatre es té previst realitzar diferents sortides
als espais propers, així com alguna sortida a llocs culturals i de lleure de la ciutat. Per una millor
organització us demanem que si esteu interessats en que el vostre fill/a participi a les sortides, cal
que signeu l’autorització.

En/Na___________________________________________________________________________
amb DNI_____________________________ pare/mare/tutor/a
de_______________________________________________________ l’autoritzo a participar a la
sortida abans esmentada.

Lloc i data _______________________________________________________________________


Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a

You might also like