SEPT.

2Alt
3 JAM

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK STPM 2OII ANJURAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)

PENGAJIAN AM
KERTAS
2

(TrGA JAM)

Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGAANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN Jawab enam soalan. Pilih satu soalan daripada tiaptiap Bahagian A, B, D dan E dan dua soalan dalam bahagian C. Gunakan lembaran kertas yang berlainan bagitiap-tiap bahagian. Markah untuk tiaptiap soalan diberikan dalam tanda kurung

[ ].

NOTA

Bersama dengan kertas soalan ini anda harus menerima kertas graf. Jika tidak, sila minta daripada pengawas peperiksaan.

Kertas soalan ini terdiri daripada 8 halaman bercetak

[Lihat sebelah
90012

SULIT

stntcz

&uc-

BAHAGIAN A Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini, dan tulis karangan.yang panjangnya antara 250
hingga 300 patah perkataan. [25 markah]

Pulau Pinang semakin popular selepas Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (LINESCO) mengiktiraf Georgetown sebagai Tapak Warisan Dunia padaT Julai 2008.

Jelaskankepentinganpengiktirafaninidu@ntukmempopularkanTapak
Warisan Dunia yang terdapat di Malaysia.

D iti

? r\r

felr)

Kegiatan merempit hangat diperkatakan melalui media massa sama ada media cetak ataupun media elektronik. Walaupun kadang kala kegiatan ini berakhir dengan tragedi, namun masih ramai lagi yaqg tidak serik-serik untuk melakukan aktiviti tersebut.
Bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan gejala ini berleluasa dan langkah-langkah
menanganinya.

BAHAGIAN B

Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara 250
hingga 300 patah

perkataan.

[25 markah]

Bunyi yang tidak disukai akan memberi ketidakselesaan kepada manusia. Bunyi tersebut tidak memberikan apa-apa informasi dan kekuatannya sering berubah secara mendadak
dari semasa ke semasa. Bincangkan faktor-faktor pencemaran bunyi dan kesannya kepada manusia.

Teknologi Hijau ialah pengaplikasian penggunaan sains alam sekitar untuk memelihara sumber dan alam sekitar semula jadi serta mengawal kesan negatif aktiviti manusia.
Bincangkan kepentingan teknologi hijau kepada manusia.

90012

SULIT

Jawab dua soalan sahaja dalam bahagian inl.' satu daripada soalan 5(a) ataa 5(b) dan satu lagi daripada soolan 6(a) atau 6(b)

"Bagi merealisasikan matlamat pembangunan modal insan, negara sentiasa berusaha menyediakan tenaga kerja berwibawa yang berbekalkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang, termasuk sains dan teknologi. Modal insan merupakan individu -yang berilmu,
5

(a)

berkeyakinan, mempunyai nilai murni dan moral yang tinggi, beretika, berbudi pekerti, bersopan santun, berdisiplin, dinamik, inovatif, kreatii sihat. bersemangat patriotik, adil, progresif, cekal
dan berdaya saing."

(Dipetik daripada Arbain Muhayat, www.ipislam.edu.my, 2 1 Disember 2008)

(i)

Apakah yang dimaksudkan dengan modal insan?

{ rwr)

(ii)

Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan kepentingan pembangunan modal insan? C tr rn)

ATAU
5

(b)

"Ciri penting yang menunjukkan

seseorang pelajar

itu menghadapi kecelaruan tingkah

laku ialah berkelakuan ganas. Mereka juga merasa tidak berguna, anti sosial dan rasa rendah diri. Hal ini akan menyebabkan mereka sering terlibat dengan tingkah laku buruk seperti merosakkan harta benda, mencuri dan membuli semata-mata untuk menimbulkan perasaan yang menyeronokkan dalam diri mereka."

(Dipetik dan diubah suai daripada Konflik Pelajar Agresif, Ganas dan Memberontak, Dewan Masyarakal, Julai 2009)

(i)

Apakah ciri yang menunjukkan seseorang pelajar berhadapan dengan masalah kecelaruan

tingkah

laku? C I*l

(ii)

Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan langkah yang boleh diambil oleh ibu bapa bagi mengatasi masalah kecelaruan tingkah laku anak-ahak? C

Srt)

90012

SULIT

6

sumber. Sumber sisa pepejal perbandaran jika diuruskan secara mampan boleh digunakan untuk pelbagai tujuan. Salah satunya sebagai sumber gas untuk bekalan elektrik yang merupakan sebahagian daripada pengurusan pembangunan mampan dan teras kepada pembangunan

teknologi

hijau'"
(Dipetik dan diubah suai daripada Tenaga Boleh Diperbaharui daripada Sisa Pepejal,
Dewan Kosmik, Ogos 2010)

(i) (ii)

Apakah yang dimaksudkan dengan sampah? C

)tO

Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan manfaat daripada pengurusan sisa pepejal yang dilakukan secara sistematik' ef"n /

ATAA
,,Batu karang termasuk terumbu karang, bunga karang dan juga batu karang jenis hidupan di merupakan struktur arogonit yang dihasilkan oleh organisme hidup yang boleh didapati perairan laut yang mengandungi nutrien. Karang tersebut akan terbentuk melalui pro$es biologi dan fizikal termasuk proses pemejalwapan dari persekitaran laut masin dan air tawar"
6

(b)

(Dipetik dan diubah suai dariPada Batu Karang Hidupan Marin yang Unik,
Dewan Kosmik, Fabruari 2011)

(i) (ii)

Apakah yang dimaksudkan dengan batu karangZ

C+ rO

Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan punca berlakunya ancaman terhadap terumbu karang hingga membawa kepada kepupusan hidupan tersebut? Cf^()

90012

SULIT

Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. Jawapan hendaklah dibuat pada kertas graf.

[15 markah]

Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan panjang jalan raya mengikut jenis dan bidang kuasa mengurus dalam jangka
masa yang

7

diliputi.

Jalan raya digunakan sebagai alat perhubungan utama di Malaysia ini dibahagi kepada pelbagai jenis dan diuruskan oleh Ker4jaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.

Jalan raya berturap paling panjang terdapat di Malaysia berbanding dengan jalan raya jenis lain. Pada tahun 2000, daripada jumlah besar 66445km jalan raya di seluruh Malaysia 5062lkm merupakan jalan raya berturap. Daripada jumlah ini, Kerajaan Persekutuan mengunrskan jalan

berturap sepanjang 14776km. Pada tahun yang sama, jalan kerikil yang diuruskan oleh Kerajaan Negeri adalah sebanyak ll64lkm manakala Kerajaan Persekutuan cuma mengurus 352km sahaja. Bagi jalan tanah pula, Kerajaan Persekutuan menguruskan sepanjang 503km manakala bakinya diuruskan oleh Kerajaan Negeri.

Pada tahun 2002 pula, tiada banyak perubahan yang dicatat dalam pengurusan jalan berturap

oleh Kerajaan Persekutuan yang mencatatkan l489lkm kalau dibandingkan dengan nilai 2 tahun dahulu. Tetapi, jalan berturap yang diurus oleh Kerajaan Negeri telah meningkat sebanyak 5612km berbanding dengan tahun 2000. Jalan kerikil yang diurus oleh Kerajaan Persekutuan

pada tahun 2002 kekal panjangnya seperti tahun 2000. Cuma jalan kerikil yang diurus oleh Kerajaan Negeri mencatatkan peningkatan kecil menjadi I l659km. Daripada jumlah besar

72l65km jalan raya tahun 2002, Kerajaan Persekutuan cuma mengurus 503km jalan
manakala bakinya diurus oleh Kerajaan Negeri.

tanah

Pada tahun 2004 pula, jumlah panjang jalan raya di Malaysia telah meningkat sebanyak 5530km berbanding dengan tahun 2002. Jalan berturap pada tahun tersebut adalah sepanjang 59254krn, yang pengurusannya oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri adalah

l59l7km dan 43337km masing-masing. Jalan kerikil yang diurus Kerajaan Persekutuan telah berkurangan sedikit kepanjangannya dan cuma mencatatkan I l4km sahaja. Sebaliknya, jalan kerikil yang diurus oleh Kerajaan Negeri telah meningkat sebanyak 3365km jika dibandingkan
dengan tahun 2002. Manakala, jalan tanah yang diurus kedua-dua Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri menurun kepanjangannya kepada 243km untuk Kerajaan Persekutuan dan 3060km untuk Kerajaan Negeri.

Sebenarnya, pembinaan dan pengurusan jalan merupakan projek yang banyak menelan belanja. Namun demikian, kerajaan mengarahkan agar peruntukan wang untuk projek ini diteruskan demi kebajikan sosial rakyatnya. (Sumber: Dipetik dan disesuaikan daripada Jabatan Kerja Raya Malaysia, 2005)

90012

SULIT

yang sesuai untuk menunjukkan peratus perubahan eksport barangan pembuatan Malaysia antara tahun 2006 dengan2007.

Eksport barangan pembuatan Malaysia pada tahun 2007 telah menunjukkan sedikit
peningkatan berbanding pada tahun 2006. Setelah mencatatkan kejatuhan yang ketara sebanyak 5.3 peratus pada tahun 2006, eksport barangan elektronik, jentera dan perkakasan elektrik terus merosot daripada RM300,787 juta pada tahun 2006 kepada RM288 ,326 juta pada tahun 2007. Kemerosotan ini disebabkan oleh peningkatan nilai ringgit yang menyebabkan harga barangan keluaran Malaysia menjadi agak

tinggi di pasaran dunia.
Selaras dengan usaha kerajaan untuk terus memelihara sumber perhutanan, pengeksportan produk kayu tidak banyak berubah, iaitu daripada RM14,791 iuta pada tahun 2006 kepada RMl4,39l juta pada tahun 2007. Pada tahun 2007, pengeksportan produk getah pula mengalami perubahan yang agak sedikit, iaitu daripada RM9,332iuta pada tahun 2006 kepada RM10,588 juta pada tahun 2007. Namun begitu, Malaysia masih mengekalkan kedudukannya sebagai pengeluar utama produk getah dengan menyumbang sebanyak 47 peratus daripada keperluan
dunia. Usaha untuk mempelbagaikan produk petroleum telah berjaya meningkatkan nilai eksportnya. Pada tahun 2006 eksport produk petroleum bernilai RM23,930 juta dan telah menokok sebanyak RM2,l59 juta pada tahun 2007. Selain itu, hasil petroleum juga turut membantu perkembangan

dalam pengeksportan kimia, produk kimia dan plastik. Pada tahun 2006 nilai eksport kimia, produk kimia dan plastik adalah sebanyak RM37,716 juta dan telah melonjak kepada RM41,572 juta pada tahun 2007.

Eksport kelengkapan pengangkutan seperti alat ganti dan aksesori kenderaaan telah mengalami penyusutan. Keadaan ini berlaku mungkin disebabkan oleh persaingan daripada negara pengeluar lain yang dapat menawarkan harga yang lebih murah. Pada tahun 2006 nilai eksport sebanyak RM8,559 juta menyusut kepada RM8,384 juta. Eksport besi, keluli dan produk logam telah mengalami peningkatan yang agak ketara. Negara pengimport utama produk ini ialah China, yang sedang dalam persiapan akhir untuk menjadi tuan rumah kepada Sukan Olimpik Beijing 2008. Eksport pada tahun 2007 adalah sebanyak RM26,695 juta setelah mengalami peningkatan sebanyak RM3,774 juta daripada tahun sebelumnya. Tekstil, pakaian dan kasut antara barangan eksport Malaysia yang mendapat saingan hebat daripada n-egara pengeluar lain, terutamanya negara China. Keadaan ini telah menyebabkan juta. nilai eksportnya mengalami sedikit kemerosotan, iaitu RM 10,925 juta dan RM 10,63 I
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Laporan Tahunan Jabatan Perangkaan Malaysia 2408)

90012

SULIT

BAHAGIAN E
Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian rnr.

[15 markah]

dan jadual 2 di bawah, tafsirkan hubune kait yang wujud antara keluasan kawasan penternakan akuakultur air tawar dengan pengeluaran hasil bagi jenis ternakan yang dinyatakan dari tahun 2005 hingga2A07.

9

Berdasarkan jadual

I

I fr-W*

Jadual

1

Malaysia: Keluasan Kawasan Penternakan Akuakultur Air Tawar dari Tahun 2005 hingga2007
Jenis Ternakan 2005 44925.3 1688.8

Keluasan Kawasan Penternakan (hektar)

2006
4981.7
1537.1

Kolam Bekas lombong
Sangkar

2007 5164.7 1414.0

Taneki simen Kandang JUMLAH

254077.0 107984.8 92.5 408768.4

271996.s 106183.8 92.9 384792.0

285600.0 r03600.0 97.5 395876.2

Jadual 2

Malaysia: Pengeluaran Hasil Penternakan Akuakultur Air Tawar dari Tahun 2005 hingga2007
Jenis Temakan Pengeluaran Hasil Penternakan (tan metrik) 2005 41963.3 11534.3

2006
42411.7
I 01

2007

Kolam
Bekas lombong Sangkar

82.1

Tanski simen Kandans JUMLAH

62s4.2 1802.8 402.0 619s6.6

7817.7 3048.8

264.7 6372s.1

43010.9 10563.6 8l 80.6 3151.9 274.8 64187.8

(Dipetik dan diubah suai daripada Buku Tahunan Perangkaan Malaysia 2007)

90012

SULIT

l0

Berdasarkan rajah di bawah, terangkan arah aliran pendidikan untuk meningkatkan

peluang mendapat pekerj aan.

MENGARUSPERDANA PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN LATIHAN VOKASIONAL (TEVT): DWI-LALUAN KE ARAH MENDAPAT PEKERJAAN

Petunjuk: Peralihan Laluan

LALUAI\ TEKNIKAL

LALUAN AKADEMIK

Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah

Sekolah Menengah Teknik Sekolah Menengah

Politeknik

Kolej Komuniti

dan lnstitut Kemahiran Belia Negara Institusi TEVT termasuk Institut Kemahiran MARA, Institut Latihan Perindustrian Jepun-Malaysia dan Kolej Kemahiran Tinggi Institusi TEVT peringkd Tinggi termasuk lnstiut Jerman-Malaysia, Instiut Teknikal

MARA

Sumber: Unit Perancang Ekonomi Kementerian Pelaj aran dan Kem enterian Pen gaj ian Tir-rggi

900/2

SULIT

j*k

2011 PSTPM KEDAH SKEMA PENGAJIAN AM KERTAS 2

KERTAS 2 1. Pulau Pinang semakin popular selepas Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (UNESCO) mengiktiraf Georgetown sebagai Tapak Warisan Dunia pada 7 Julai 2008. Jelaskan kepentingan pengiktirafan ini dan langkah-langkah untuk Tapak Warisan Dunia yang terdapat di Malaysia. Idea A. Kepentingan pengiktirafan ‐ ‐ Huraian mempopularkan

1. Menjaga warisan bangsa daripada pupus

Generasi muda akan datang dapat melihat sendiri warisan masa lampau yang terdapat di negara ini. Generasi muda tentunya berasa bangga mempunyai warisan yang tersendiri dan tidak ketinggalan daripada negara-negara lain di dunia. Tapak-tapak warisan merupakan sumber material yang berharga dan menyumbang ke arah perkembangan ekonomi. Kedatangan pelancong asing memberikan sumbangan pendapatan kepada negara. Pulangan ekonomi yang tinggi kepada pelbagai sektor termasuk agen pelancongan, operator pelancongan dan pemilik premis. Menjana industri pelancongan Menjanjikan pengalaman bukan sahaja dari segi akitektur dan sejarah, malah kebudayaan tempatan yang tidak mungkin diperoleh di tempat lain. Membuka mata masyarakat dunia melancong dan melawat bandar warisan di Malaysia Memulihara dan mengekalkan bangunan bersejarah, monumen, kawasan bandar, aspek sosio ekonomi, budaya dan tapak sejarah.

2. Menambah negara

pendapatan

‐ ‐ ‐

3. Memperkenalkan Malaysia di mata dunia

‐ ‐

‐ 4. Menaiktarafkan warisan dunia tapak ‐

 
2011 PSTPM Kedah

j*k

‐ ‐

Memulihara bandar warisan dan dibangunkan bagi menjaga warisan sedia ada. Contoh: Perbadanan Muzium Melaka(PERZIM) menjalankan kerja-kerja pengekalan, pemuliharaan dan menguruskan bangunan dan monumen warisan. Universiti dan Institut Pengajian Tinggi Tempatan menyediakan pengetahuan dan kaedah latihan yang terbaik dalam bidang pemuliharaan bandar warisan.

5. Imej di antarabangsa

peringkat

‐ ‐ ‐

Negara Malaysia akan tersenarai sebagai salah sebuah negara di dunia yang mempunyai tapak warisan dunia. Minat pelancong hari ini adalah melancong ke bandar yang tersenarai sebagai warisan dunia. Pelancong yang cintakan sejarah dapat merasai sendiri pengalaman, mendalami sejarah dan budaya masyarakat tempatan.

B. Langkah-langkah 6. Mewujudkan masyarakat kesedaran ‐ ‐ ‐ Menyedarkan masyarakat tempatan tentang kepentingan tapak-tapak warisan dunia. Masyarakat sepatutnya menghargai dan memulihara tapak-tapak warisan dunia. Mengubah sikap dalam menilai dan menghargai tapak warisan sebagai aset dalam industri pelancongan negara. Kerajaan kenal pasti tapak atau bandar warisan yang berpotensi digazetkan sebagai tapak warisan dunia . Contoh: Melaka, Pulau Pinang, Taiping, Kota Bharu dan Taiping Menjadikan tapak atau bandar warisan sebagai aset utama industri pelancongan negara. Pelancong akan datang ke negara ini kerana berminat dengan tarikan tersendiri yang ada di sini. Mendapatkan pengiktirafan UNESCO dan menyenaraikan tapak atau bandar warisan di Malaysia sebagai Tapak Warisan Dunia.
2   
2011 PSTPM Kedah

7. Kerajaan kenal pasti tapak atau bandar warisan negara

‐ ‐

8. Warta sebagai pelancongan

aset

‐ ‐

9. Promosi

j*k

Elemen warisan dipromosikan sebagai salah satu produk utama pelancongan negara yang tidak terdapat di tempat lain.

10. Meningkatkan pengurusan oleh pelbagai pihak

‐ ‐ ‐ ‐

Pengurusan industri pelancongan dijalankan dengan efektif oleh pihak kerajaan mahupun pihak swasta. Menambah pakar teknikal dan pekerja mahir dalam menjalankan kerja-kerja pemuliharaan tapak atau bandar warisan. Menambah tenaga professional dalam pengurusan tapak atau bandar warisan. Kenal pasti kaedah pemuliharaan yang perlu dijalankan dan menentukan dana peruntukan untuk kerja-kerja pemulihan.

Jawapan : 2 + 2

3   
2011 PSTPM Kedah

j*k

2. Kegiatan merempit hangat diperkatakan melalui media massa sama ada media cetak ataupun media elektronik. Walaupun kadang kala kegiatan ini berakhir dengan tragedi, namun masih ramai lagi yang tidak serik-serik untuk melakukan aktiviti tersebut. Bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan gejala ini berleluasa dan langkah-langkah menanganinya. BIL IDEA UTAMA A : PUNCA Terpengaruh rakan HURAIAN

1.

2.

3. 4.

5

6.

dengan - rakan sebaya memainkan peranan dalam menentukan pemilihan aktiviti yang gemar dilakukan oleh sekelompok remaja - remaja mudah terikut-ikut dengan apa-apa yang dilakukan oleh rakan sebaya tanpa memikirkan resiko yang bakal ditempuhi Perasaan ingin - desakan naluri remaja suka mencuba dan tidak takut mencuba kepada resiko yang bakal ditempuhi - mereka berani melakukan apa sahaja - mereka mudah berasa seronok dan ingin mencuba apaapa sahaja yang dipaparkan oleh media Tuntutan ego remaja - hendak menunjukkan kehebatan, keberanian, kemahiran dan sebagainya Kurang kasih sayang - kurangnya kasih sayang dan perhatian turut dan perhatian ibu bapa mempengaruhi tindakan dan sikap remaja - apabila mereka bosan, mereka mengambil jalan mudah dengan mencari hiburan di luar bersama rakan-rakan - sikap ibu bapa yang suka berleter juga menyebabkan remaja bosan duduk di rumah B:LANGKAH MENGATASI - berikan didikan agama,kasih sayang dan perhatian Peranan dan secukupnya kepada anak-anak agar anak-anak tanggungjawab ibu merasakan diri mereka dikasihi dan dihargai bapa - jangan biarkan anak-anak menjadi liar gara-gara kegagalan ibu bapa memberi perhatian secukupnya - Luang sedikit masa untuk bersama dengan anak-anak - bertanyalah masalah, mendengar luahan dan rintihan hati mereka - Pastikan rakan sebaya anak-anak mereka Tindakan undang- - Pasukan polis hendaklah menangkap mereka yang terlibat undang dalam kegiatan ini

 
2011 PSTPM Kedah

j*k

7.

Peranan masyarakat

8.

Peranan NGO

9.

Kempen-kempen kesedaran

- Tangkapan yang dibuat mesti diiringi dengan tindakan yang lebig tegas daripada undang-undang yang sedia ada - Pihak berkuasa juga harus membuat pemantauan yang Berterusan - amalkan budaya “jaga tepi kain orang” secara positif - amalan tegur-menegur anak-anak jiran tetangga yang kita dapati melakukan perkara-perkara yang negatif - Membantu pihak polis dalam melaporkan kejadian lumba haram yang berlaku di kawasan masing-masing - dekati “Mat-mat Rempit” dengan berhemah dan hikmah serta berinteraksi secara matang dengan golongan ini dan jangan memperlakukan mereka seperti budak kecil - Misalnya Pertubuhan Belia 4B, Rakan Cop, Rukun Tetangga dan sebagainya mengadakan aktiviti yang menarik minat remaja yang bermasalah - mengadakan perlumbaan di trek yang sebenar kepada remaja yang berminat dengan perlumbaan - adakan kempen kesedaran melalui media massa tentang keburukan aktiviti lumba haram - membuat iklan tentang keburukan lumba haram dan implikasinya terhadap remaja, keluarga, dan negara.

Jawapan : 2 + 2

5   
2011 PSTPM Kedah

j*k

3. “Bunyi yang tidak disukai akan memberi ketidakselesaan kepada manusia. Bunyi yang tidak memberikan apa-apa informasi dan kekuatannya sering berubah secara mendadak dari semasa ke semasa”. Bincangkan faktor-faktor pencemaran bunyi dan kesannya kepada manusia. Pencemaran bunyi merupakan bunyi hasilan mesin, haiwan atau manusia yang mengganggu aktiviti atau keseimbangan kehidupan manusia. Bunyi yang tidak dikehendaki dikenali pencemaran bunyi. Bil Idea A.faktor-faktor Pencemaran Bunyi Ulangan (Hz) Huraian Lebih tinggi ulangan maka lebih tinggi ketidakselesaan Kepelbagaian bunyi bising akan membentuk kepelbagaian frekuansi bunyi bising. Sebagai contoh hentakan impuls dan kebisingan selang seli Sebagai contoh bunyi dari kegiatan perindustrian, pembinaan dan sebagainya

1.

2.

Kekuatan bunyi (dB)

-

Lebih tinggi/ kekuatan sesuatu bunyi, lebih tinggi pula kadar kacauganggu ke atas individu

3

Kekerapan dan tempoh

-

Bunyi bising berterusan akan memberikan kacauganggu dari bunyi yang tidak kerap kedengaran

4.

Keperluan/ kepekaan

-

-

Jika sesuatu bunyi dihasilkan difikirkan tidak perlu, ketidakselesaan akan bertambah Kepekaan seseorang terhadap bunyi bising akibat pertambahan bilangan kenderaan dan kebisingan sepanjang masa akan menyebabkan kerisauan. Perkembangan dunia hiburan dan teknologinya yang menyebabkan kadar bunyi yang tinggi melebihi had pendengaran manusia

Kesan . 5. Kesan Semerta Disebabkan bunyi yang kuat (> 120 dB) Menyebabkan pecah selaput tympanum, kerosakan tulang kecil pendengaran. Hilang pendengaran kekal Sekiranya bekerja di tempat yang bising pendengaran akan pulih semula setelah 12 jam keluar dari suasana 6   
2011 PSTPM Kedah

j*k

6 Kesan Kronik -

Pendedahan berpanjangan kepada bunyi kuat (>85 dB – 5 tahun, > 8 jam sehari) Lebih tinggi frekuensi, kerosakan koklia lebih tinggi. Pendedahan berulang akan menyebabkan pendengaran tidak akan kembali kepada keadaan normal Meningkatkan tekanan darah dan hipertensi Meningkatkan pergerakan otot Meningkatkan pergerakan gastrik pembesaran pupil Sakit kepala, pening, loya, muntah. Pergerakan mata tak dapat dikawal Hilang imbangan diri Kesan kepada ibu mengandung Berlakunya gangguan percakapan Ulangan tinggi dan intensiti yang menyebabkan ketidakselesaan Keletihan Gangguan saraf dan ketegangan Sering cemas dan mudah marah

7.

Kesan Fisiologi

-

8.

Kesan Psikosomatik

9

Kesan psikologi

kuat

akan

Jawapan 2+2

7   
2011 PSTPM Kedah

j*k

4. Teknologi Hijau ialah pengaplikasian penggunaan sains alam sekitar untuk memelihara sumber dan alam sekitar semula jadi serta mengawal kesan negatif aktiviti manusia. Bincangkan kepentingan teknologi Hijau kepada manusia.. BIL 1. IDEA Sumber tenaga yang bersih HURAIAN Penjanaan kuasa hidro Teknologi persekitaran dan teknologi bersih Menjamin pengekalan alam semulajadi Menjamin persekitaran hidup bersih dan sihat Meningkatkan penggunaan tenaga daripada senber angin dan ombak Meningkatkan penggunaan tenaga solar menggunakan enjin hybrid Mengurangkan pencemaran asap kenderaan Kenderaan berkuasa elektrik dan bahan api bio Menjimatkan minyak Kurangkan pelepasan karbon dioksida Program kitar semula bahan buangan,dan rawatan sisa buangan

2.

Pengekalan Sumber –mesra alam

3

Mengekalkan keseimbangan iklim dan cuaca

Mengurangkan kesan perubahan cuaca Mengelakkan bencana alam seperti ribut,taufan banjir,tsunami Mengelakkan hujan asid Mengurangkan kesan rumah hijau-elakkan pemanasan global Air yang banyak dari sumber semulajadi seperti sungai,tasik dan empangan Mengelakkan pencemaran air dan degradasi kualiti air sungai Menyalurkan air yang bersih seperti air bawah tanah Dilakukan oleh penyelidikan untuk mencari maklumat baru Universiti juga membuat P & P untuk teknologi hijau dan bersih Semua pihak digalakkan membuat P & P untuk membantu Penjimatan tenaga air dan bahan pembuatan Mesra alam,berdasarkan piawaian setempat Tidak menjejaskan kesihatan penghuni Kurang impak terhadap alam sekitar Lebihan bahan tidak memberi kesan kepada alam 8 

4

Mengekal dan memulihara sumber air bersih

5

Penyelidikan dan Pembangunan (P&P)

6

Pembangunan Lestari

 
2011 PSTPM Kedah

j*k

sekitar Bumbung bangunan direka supaya air hujan dapat dikumpulkan dan digunakan semula Penggunaan peralatan paip air dapat meminimumkan penggunaan air seperti Low flash toilet,low flow shower Pastikan ventilasi pengudaraan dan penapisan bangunan baik 7 Sumber tenaga baru Tenaga daripada sumber angin dan ombak Tenaga daripada hasil pertanian dan bahan buangan pertanian

Jawapan : 4 + 0

9   
2011 PSTPM Kedah

j*k

5a. “Bagi merealisasikan matlamat pembangunan modal insan, negara sentiasa berusaha

menyediakan tenaga kerja berwibawa yang berbekalkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang, termasuk sains dan teknologi. Modal insan merupakan individu yang berilmu, berkeyakinan, mempunyai nilai murni dan moral yang tinggi, beretika, berbudi pekerti, bersopan-santun, berdisiplin, dinamik, inovatif, kreatif, sihat, bersemangat patriotik, adil, progresif, cekal dan berdaya saing.” (Dipetik daripada Arbain Muhayat, www.ipislam.edu.my, 21 Disember 2008) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan modal insan? (ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan kepentingan
               pembangunan modal insan.

Jawapan 5(a).i. Insan yang memiliki personaliti unggul/ individu yang cemerlang dalam kerjaya dan sahsiah terpuji .(2M) individu yang berilmu, berkeyakinan, mempunyai nilai murni dan moral yang tinggi, beretika, berbudi pekerti, bersopan-santun, berdisiplin, dinamik, inovatif, kreatif, sihat bersemangat patriotik, adil, progresif, cekal dan berdaya saing. (1M)

(ii)1. Menyediakan sumber tenaga yang berkualiti. -Kemudahan pendidikan dari peringkat rendah hingga ke peringkat tinggi akan menghasilkan sumber tenaga yang berkualiti. 2.- Menyediakan masyarakat yang berdaya saing dalam ekonomi. - koridor pembangunan ekonomi - membuka peluang pekerjaan - Para pelabur membuka kilang di Malaysia- meningkatkan budaya kerja yang tinggi. - Penekanan kerajaan di dalam sains, teknologi, penguasaan bahasa asing menghasilkan masyarakat berdaya saing. 3. - Melahirkan barisan pemimpin yang berkaliber dan berketrampilan. - Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara 4. - Melahirkan masyarakat yang tinggi nilai rohaninya. - Dasar pendidikan yang menekankan insan seimbang - Penekanan kepada m/p P. Islam, P.Moral dan Sivik dan Kewarganegaraan - Program Islam Hadhari 5.- Melahirkan masyarakat yang berdisiplin. - Pelaksanaan PLKN melahirkan belia berdisiplin. - Penekanan kegiatan Kokurikulum dalam pendidikan

10   
2011 PSTPM Kedah

j*k

5 (b) “Ciri penting yang menunjukkan seseorang pelajar itu menghadapi kecelaruan tingkah laku ialah berkelakuan ganas. Mereka juga merasa tidak berguna, anti sosial dan rasa rendah diri. Hal ini akan menyebabkan mereka sering terlibat dengan tingkah laku buruk seperti merosakkan harta benda, mencuri dan membuli semata-mata untuk menimbulkan perasaan yang menyeronokkan dalam diri mereka.” (Dipetik dan diubahsuai dari Konflik pelajar Agreasif,Ganas Dan memberontak, Dewan Masyarakat, Julai 2009) i. Apakah ciri yang menunjukkan seseorang pelajar berhadapan dengan masalah kecelaruan tingkah laku? Menunjukkan tingkah laku ganas dan menghadapi konflik dalaman (2M)

ii. Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan langkah yang boleh diambil oleh ibu bapa bagi mengatasi masalah kecelaruan tingkah laku anak-anak. Peranan ibu bapa: 1. 2. 3. 4. 5. 6. menjadi model kepada anak-anak mengamal cara hidup positif – tunjukkan sikap penyayang dan prihatin menyemai dan mengamal ajaran agama dan moral wujudkan interaksi mesra dengan anak-anak beri peluang kepada anak-anak meluahkan perasaan bincang masalah dengan anak secara terbuka

11   
2011 PSTPM Kedah

j*k

6(a) ” Batu karang termasuk terumbu karang, bunga karang dan juga batu karang jenis hidupan merupakan struktur arogonit yang dihasilkan oleh organisme hidup yang boleh didapati di perairan laut yang mengandungi nitrien. Karang tersebut akan terbentuk melalui proses biologi dan fizikal termasuk proses pemejalwapan dari persekitaran laut masin dan air tawar” (Dipetik dan diubahsuai dari Batu Karang Hidupan Marin yang Unik, Dewan Kosmik, Februari 2011) i. Apakah yang dimaksudkan dengan batu karang? Struktur aroganik hasil daripada organisma hidup (2M) ii. Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan punca berlakunya ancaman terhadap terumbu karang hingga membawa kepada kepupusan hidupan tersebut? Punca kepupusan: - hasil daripada perubahan cuaca - peningkatan tahap keasidan laut - aktiviti penangkapan ikan-bom ikan - penggunaan tanah pantai untuk pembangunan - sisa baja daripada aktiviti pertanian-galak pertumbuhan alga - aktiviti carigali minyak dan tumpahan mimyak

6 (b) “Sampah atau lebih dikenali sebagai sisa pepejal dari segi teknikal dikelaskan sebagai sumber. Sumber sisa pepejal perbandaran jika diuruskan secara mampan boleh digunakan untuk pelbagai tujuan. Salah satunya adalah sebagai sumber gas untuk bekalan elektrik yang merupakan sebahagian daripada pengurusan pembangunan mampan dan teras kepada penggunaan teknologi hijau. (Dipetik dan diubah suai daripada Tenaga Boleh Diperbaharui daripada Sisa Pepejal, Dewan Kosmik, Ogos 2010) i. Apakah yang dimaksudkan dengan sampah? ii. Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan manfaat daripada pengurusan sisa pepejal yang dilakukan secara sistematik. JAWAPAN i. Sampah merujuk kepada bahan buangan yang boleh dikitar semula. (2M) ii. Manfaat pengurusan sisa pepejal secara sistematik 1) Sebagai sumber gas untuk bekalan elektrik 2) Mengurangkan penubuhan tapak pelupusan sampah yang mengandungi metana 3) Mengurangkan pencemaran 4) Bahan atau produk baru 5) Kurangkan penggunaan sumber
12   
2011 PSTPM Kedah

j*k

7. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan panjang jalan raya mengikut jenis dan bidang kuasa mengurus dalam jangka masa yang diliputi. Setiap tahun, Kerajaan Persekutuan memperuntukkan sejumlah wang kepada kerajaankerajaan negeri. Peruntukkan ini berdasarkan kepada 2 perkara utama iaitu bilangan penduduk dan panjangnya jalanraya. Jalan raya yang digunakan sebagai alat perhubungan utama di Malaysia ini dibahagi kepada pelbagai jenis dan diuruskan oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Jalan raya berturap paling panjang terdapat di Malaysia berbanding dengan jalan raya jenis lain. Pada tahun 2000, daripada jumlah besar 66445km jalan raya di seluruh Malaysia 50621km merupakan jalan raya berturap. Daripada jumlah ini, Kerajaan Persekutuan menguruskan jalan berturap sepanjang 14776km. Pada tahun yang sama, jalan kerikil yang diuruskan oleh Kerajaan Negeri adalah sebanyak 11641km manakala Kerajaan Persekutuan cuma mengurus 352km sahaja. Bagi jalan tanah pula, Kerajaan Persekutuan menguruskan sepanjang 503km manakala bakinya diuruskan oleh Kerajaan Negeri. Pada tahun 2002 pula, tiada banyak perubahan yang dicatat dalam pengurusan jalan berturap oleh Kerajaan Persekutuan yang mencatatkan 14891km kalau dibandingkan dengan nilai 2 tahun dahulu. Tetapi, jalan berturap yang diurus oleh Kerajaan Negeri telah meningkat sebanyak 5612km berbanding dengan tahun 2000. Jalan kerikil yang diurus oleh Kerajaan Persekutuan pada tahun 2002 kekal panjangnya seperti tahun 2000. Cuma jalan kerikil yang diurus oleh Kerajaan Negeri mencatatkan peningkatan kecil menjadi 11659km. Daripada jumlah besar 72165km jalan raya tahun 2002, Kerajaan Persekutuan cuma mengurus 503km jalan tanah manakala bakinya diurus oleh Kerajaan Negeri. Pada tahun 2004 pula, jumlah panjang jalan raya di Malaysia telah meningkat sebanyak 5530km berbanding dengan tahun 2002. Jalan berturap pada tahun tersebut adalah sepanjang 59254km, yang pengurusannya oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri adalah 15917km dan 43337km masing-masing. Jalan kerikil yang diurus oleh Kerajaan Persekutuan telah berkurangan sedikit kepanjangannya dan cuma mencatatkan 114km sahaja. Sebaliknya, jalan kerikil yang diurus oleh Kerajaan Negeri telah meningkat sebanyak 3365km jika dibandingkan dengan tahun 2002. Manakala jalan tanah yang diurus kedua-dua Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri menurun kepanjangannya kepada 243km untuk Kerajaan Persekutuan dan 3060km untuk Kerajaan Negeri. Sebenarnya, pembinaan dan pengurusan jalan merupakan projek yang banyak menelan belanja. Namun demikian, kerajaan mengarahkan agar peruntukan wang untuk projek ini diteruskan demi kebajikan sosial rakyatnya. (Sumber:Dipetik dan disesuaikan daripada Jabatan Kerja Raya Malaysia, 2005)
13   
2011 PSTPM Kedah

j*k

Malaysia : Panjang Jalan raya Mengikut Jenis dan Bidang Kuasa Mengurus bagi Tahun 2000, 2002 dan 2004 Kerajaan Persekutuan (km) 2000 Jalan berturap Jalan Krikil Jalan tanah JUMLAH 14 776 352 503 15 631 2002 14 891 352 503 15 746 2004 15 917 114 243 16 274 Kerajaan Negeri (km) 2000 35 845 11 641 3 328 50 814 2002 41 457 11 659 3 303 56 419 2004 43 337 15 024 3 060 61 421

Jenis Jalan/Tahun

(Sumber:Dipetik dan disesuaikan dari Jabatan Kerja Raya Malaysia, 2005) JAWAPAN : GRAF BAR PIRAMID KOMPAUN

14   
2011 PSTPM Kedah

j*k

MALAYSIA: PANJANG JALAN RAYA MENGIKUT JENIS DAN BIDANG KUASA MENGURUS BAGI TAHUN 2000, 2002 DAN 2004

Kerajaan Persekutuan 

Kerajaan Negeri 

Tahun
2004 

2002 

2000 

Panjang jalan raya  (km) 

Panjang jalan raya  (km) 

Skala: 1cm = 5000km Petunjuk:
  Jalan berturap  Jalan kerikil  Jalan tanah 

Sumber: Dipetik dan diubahsuaikan   daripada  Jabatan Kerja Raya Malaysia, 2005 

15   
2011 PSTPM Kedah

j*k

8. Dengan menggunakan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan peratus perubahan eksport barangan pembuatan Malaysia antara tahun 2006 dengan 2007. Eksport barangan pembuatan Malaysia pada tahun 2007 telah menunjukkan sedikit peningkatan berbanding pada tahun 2006. Usaha yang lebih gigih diperlukan bagi meningkatkan lagi jumlah eksport barangan pembuatan Malaysia. Setelah mencatatkan kejatuhan yang ketara sebanyak 5.3 peratus pada tahun 2006, eksport barangan elektronik, jentera dan perkakasan elektrik terus merosot daripada RM 300,787 juta pada tahun 2006 kepada RM 288,326 juta pada tahun 2007. Kemerosotan ini disebabkan oleh peningkatan nilai ringgit yang menyebabkan harga barangan keluaran Malaysia menjadi agak tinggi di pasaran dunia. Selaras dengan usaha kerajaan untuk terus memelihara sumber perhutanan, pengeksportan produk kayu tidak banyak berubah, iaitu daripada RM 14,791 juta pada tahun 2006 kepada RM 14,391 juta pada tahun 2007. Pada tahun 2007, pengeksportan produk getah pula mengalami perubahan yang agak sedikit, iaitu daripada RM 9,332 juta pada tahun 2006 kepada RM 10,588 juta pada tahun 2007. Namun begitu, Malaysia masih mengekalkan kedudukannya sebagai pengeluar utama produk getah dengan menyumbang sebanyak 47 peratus daripada keperluan dunia. Usaha untuk mempelbagaikan produk petroleum telah berjaya meningkatkan nilai eksportnya. Pada tahun 2006 eksport produk petroleum bernilai RM 23,930 juta dan telah menokok sebanyak RM 2,159 juta pada tahun 2007. Selain itu, hasil petroleum juga turut membantu perkembangan dalam pengeksportan kimia, produk kimia dan plastik. Pada tahun 2006 nilai eksport kimia, produk kimia dan plastik adalah sebanyak RM 37,716 juta dan telah melonjak kepada RM 41,572 juta pada tahun 2007. Eksport kelengkapan pengangkutan seperti alat ganti dan aksesori kenderaaan telah mengalami penyusutan. Keadaan ini berlaku mungkin disebabkan oleh persaingan daripada negara pengeluar lain yang dapat menawarkan harga yang lebih murah. Pada tahun 2006 nilai eksport sebanyak RM 8,559 juta menyusut kepada RM 8,384 juta. Eksport besi, keluli dan produk logam telah mengalami peningkatan yang agak ketara. Negara pengimport utama produk ini ialah China, yang sedang dalam persiapan akhir untuk menjadi tuan rumah kepada Sukan Olimpik Beijing 2008. Eksport pada tahun 2007 adalah sebanyak RM 26,695 juta setelah mengalami peningkatan sebanyak RM 3,774 juta daripada tahun sebelumnya. Tekstil, pakaian dan kasut antara barangan eksport Malaysia yang mendapat saingan hebat daripada negara pengeluar lain, terutamanya negara China. Keadaan ini telah menyebabkan nilai eksportnya mengalami sedikit kemerosotan, iaitu RM 10,925 juta dan RM 10,631 juta. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Laporan Tahunan Jabatan Perangkaan Malaysia 2008)

16   
2011 PSTPM Kedah

j*k

Malaysia : Kadar Perubahan Eksport Barangan Pembuatan antara Tahun 2006 dengan 2007.

Eksport Barangan Elektronik, jentera dan perkakasan elektrik Produk kayu Produk getah Produk petroleum Kimia, produk kimia dan plastik Kelengkapan pengangkutan Besi, keluli dan produk logam Tekstil, pakaian dan kasut JAWAPAN : GRAF BAR MEMESONG

2006 (RM juta) 300,787 14,791 9,332 23,930 37,716 8,559 22,921 10,925

2007 (RM juta) 288,326 14,391 10,588 26,089 41,572 8,348 26,695 10,631

% perubahan -4.14 -2.70 13,46 9.02 10.22 -2.04 16.47 -2.69

17   
2011 PSTPM Kedah

j*k

MALAYSIA: KADAR PERUBAHAN EKSPORT BARANGAN PEMBUATAN ANTARA TAHUN 2006 DAN 2007

Perubahan Eksport Barangan (%)

Jenis barangan  eksport 

Skala: 1cm = 2.50% Petunjuk:
Elektronik, jentera dan perkakasan elektrik  Produk kayu  Produk getah  Produk petroleum  Kimia, produk kimia dan plastik  Kelengkapan pengangkutan  Besi, keluli dan produk logam    Tekstil, pakaian dan kasut 

Sumber: Dipetik dan diubahsuaikan  daripada Laporan Tahunan Jabatan  Perangkaan Malaysia 2008 

18   
2011 PSTPM Kedah

j*k

SOALAN 9
Bahagian E Berdasarkan Jadual 1 dan Jadual 2 di bawah, tafsirkan hubung kait yang wujud antara keluasan kawasan penternakan akuakultur air tawar dengan pengeluaran hasil bagi jenis ternakan yang dinyatakan dari tahun 2005 hingga 2007. Jadual 1: Malaysia: Keluasan Kawasan Penternakan Akuakultur Air Tawar dari Tahun 2005 hingga 2007 Jenis Ternakan Kolam Bekas lombong Sangkar Tangki Simen Kandang Jumlah keseluruhan 2005 44925.3 1688.8 254077.0 107984.8 92.5 408768.4 Keluasan Kawasan Penternakan(hektar) 2006 2007 4981.7 5164.7 1537.1 1414.0 271996.5 285600.0 106183.8 103600.0 92.9 97.5 384792.0 395876.2

Jadual 2: Malaysia: Pengeluaran Hasil Penternakan Akuakultur Air Tawar dari Tahun 2005 hingga 2007 Jenis Ternakan Kolam Bekas lombong Sangkar Tangki Simen Kandang Jumlah keseluruhan Pengeluaran Hasil Penternakan(tan matrik) 2005 2006 2007 41963.3 42411.7 43010.9 11534.3 10182.1 10563.6 6254.2 7817.7 8180.6 1802.8 3048.8 3157.9 402.0 264.7 274.8 61956.6 63725.1 64187.8

(Dipetik dan diubahsuai daripada Buku Tahunan Perangkaan Malaysia 2007.)

19   
2011 PSTPM Kedah

j*k

Skema jawapan Isi Huraian Perbezaaan (hektar) &% Alasan /Sebab

1.Keluasan meningkat Pengeluaran meningkat

a) Kolam Keluasan (hektar) 4925.3(2005) 5164.7(2007) Pengeluaran(tan matrik) 41963.3(2005) 43010.9(2007) b) Sangkar Keluasan(hektar) 254077.0(2005) 285600.0(2007) Pengeluaran(tan matrik) 6254.2(2005) 8180.6(2007 a) Bekas lombong Keluasan(hektar) 1688.3(2005) 1414.0(2007) Pengeluaran(tan matrik) 11534.3(2005) 10182.1(2006) 10563(2007)

239.4 (4.86%)

- mudah selanggara - boleh dibina dimanamana kawasan

1047.6 (2.49%)

31523.0 (12.41%)

-Terdapat banyak kawasan kolam /sungai yang boleh dibina sangkar -mudah diusahakan

1926.4 (30.80) -kawasan lombong yang semakin berkurang -tiada kawasan lombong baru

2. Keluaran menurun Pengeluaran tidak konsisten

274.8 (16.28%)

1352.2 (11.72%) 381.5 (3.75%)

3.Keluasan menurun Pengeluaran meningkat

a) Tangki simen Keluasan(hektar) 107984.8(2005) 103600.0(2007) Pengeluaran(tan matrik) 1802.8(2005) 3157.9(2007) -kurang risikobanjir/penyakit -mudah diselenggara

4384.8 (4.06%)

1355.1 (75.17%)

4. Keluasan meningkat Pengeluaran tidak konsisten

a) Kandang Keluasan (hektar) 92.5(2005) 97.5(2007)

5.0 (5.41%)

- risiko penyakit - memerlukan kaedah 20 

 
2011 PSTPM Kedah

j*k

Pengeluaran(tan matrik) 402.0(2005) 264.7(2006) 274.8(2007) 5. Jumlah keseluruhan Keluasan tidak konsisten Pengeluaran meningkat Keluasan(hektar) 408768.4(2005) 384792.0(2007) 395876.2(2007) Pengeluaran(tan matrik) 61956.6(2005) 64187.8(2007)

137.2 (34.13%) 10.1 (3.82%)

penyelanggaraan yang sistematik

23976.4 (5.87%) 11084.2 (2.88%) 768.8 (1.24%)

-penggunaan baka yang berkualiti -kaedah kawalan penyakit yang semakin baik -bantuan teknologi dan kepakaran daripada agensi kerajaan.

Pemarkahan: Idea 4 x 1 markah Huraian 4 x 2 markah
 Bagi huraian calon perlu menyatakan: Data mentah, beza dan peratus = 1 markah Alasan/ sebab = 1 markah

Bahasa 1 markah Rumusan 2 markah

21   
2011 PSTPM Kedah

j*k

10 Berdasarkan rajah di bawah, terangkan arah aliran pendidikan untuk meningkatkan peluang mendapat pekerjaan.

MENGARUSPERDANA PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN LATIHAN VOKASIONAL (TEVT): DWI-LALUAN KE ARAH MENDAPAT PEKERJAAN

Petunjuk: Peralihan Laluan

LALUAN AKADEMIK

Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah

LALUAN TEKNIKAL

  Sekolah Menengah

Sekolah Menengah Teknik Aliran Teknikal Aliran Vokasional Aliran Kemahiran

Tingkatan Enam

Matrikulasi

  Politeknik

  Kolej Komuniti

Institusi TEVT1

Universiti

Institusi TEVT Peringkat Tinggi
2

PEKERJAAN

1 Institusi TEVT termasuk Institut Kemahiran MARA, Institut Latihan Perindustrian dan Institut Kemahiran Belia Negara 2 Institusi TEVT Peringkat Tinggi termasuk Institut Jerman-Malaysia, Institut Teknikal Jepun-Malaysia dan Kolej Kemahiran Tinggi MARA

Sumber: Unit Perancang Ekonomi Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi

22   
2011 PSTPM Kedah

j*k

SKEMA SOALAN 10 Bil Idea / Isi /Huraian

A

LALUAN AKADEMIK – terdapat 2 arah aliran iaitu: i. Melanjutkan pelajaran ke tingkatan enam - Bermula dengan sekolah rendah dan menengah rendah, terus ke menengah atas untuk menduduki SPM. - Selepas SPM terus ke tingkatan enam dan menduduki STPM sebelum melanjutkan pelajaran ke mana-mana universiti - akhirnya setelah tamat pengajian di universiti terus masuk ke lapangan pekerjaan sebagai seorang pekerja siswazah. ii. Melanjutkan pelajaran ke matrikulasi - Bermula dengan sekolah rendah dan menengah rendah, terus ke menengah atas untuk menduduki SPM. - Selepas SPM terus ke matrikulasi, seterusnya melanjutkan pelajaran ke manamana universiti - akhirnya setelah tamat pengajian di universiti terus masuk ke lapangan pekerjaan sebagai seorang pekerja siswazah.

B

LALUAN TEKNIKAL – terdapat 4 arah aliran iaitu: i. aliran teknikal - Bermula dengan sekolah rendah dan menengah rendahP, terus ke menengah atas untuk menduduki SPM - Selepas SPM terus ke Politeknik atau Kolej Komuniti - Pelajar boleh terus melanjutkan pelajaran ke mana-mana universiti sebelum bekerja atau terus mencari pekerjaan sebagai pekerja separa mahir. ii. aliran vokasional - Bermula dengan sekolah rendah dan menengah rendah, terus ke menengah atas untuk menduduki SPM - Selepas SPM terus ke Politeknik atau Kolej Komuniti - Pelajar boleh terus melanjutkan pelajaran ke mana-mana universiti sebelum bekerja atau terus mencari pekerjaan sebagai pekerja separa mahir. iii. aliran kemahiran - Bermula dengan sekolah rendah dan menengah rendah, terus ke menengah atas
23 

 
2011 PSTPM Kedah

j*k

-

untuk menduduki SPM Selepas SPM boleh melanjutkan pelajaran ke Kolej Komuniti pada tahap sijil dan keluar mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja separa mahir atau terus ke universiti dan keluar sebagai pekerja mahir siswazah

iv. aliran kemahiran-institusi TEVT Bermula dengan sekolah rendah dan menengah rendah, terus ke menengah atas untuk menduduki SPM - Kemudian melanjutkan pelajaran ke Institusi TEVT seperti IKM, ILP dan IKBN dengan memperoleh sijil kemahiran tahap 1, 2 dan 3. - Seterusnya boleh melanjutkan pelajaran ke Institusi TEVT peringkat tinggi seperti IJM, ITJM dan KKTM yang menawarkan diploma dan ijazah dalam kemahiran teknikal. - Pelajar boleh juga terus melanjutkan pelajaran ke mana-mana universiti setelah mendapat diploma dari Intitusi TEVT peringkat tinggi kemudiannya keluar bekerja atau terus mencari pekerjaan sebagai pekerja mahir.

Jawapan: pilih 2 bahagian A + mana-mana 2 bahagian B Pemarkahan: Idea 4 x 1 markah Huraian 4 x 2 markah Bahasa 1 markah Rumusan 2 markah Calon mesti menyatakan 2 laluan pendidikan iaitu laluan akademik dan laluan teknikal. Jika tidak menyebutnya, markah penuh 1/15 sahaja.

24   
2011 PSTPM Kedah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful