You are on page 1of 2

esta pitanja na usmenom: -Uinak realne deprecijacije na tr i tu dobara i u AS-AD modelu. -Promjena autonomnih poreza u AE i IS-LM modelu.

-Klasini model otvorene i zatvorene privrede. Elementi modela. -Knjigovodstveni identitet za sektor proizvodnje u zatvorenoj i otvorenoj privre di. -Ravnote a iznad pune zaposlenosti. Da li je odr iva? Ciljevi makroekonomske politik e. -Nagib AE krivulje. Posljedice promjene nagiba AE u IS-LM modelu. -Stabilizacijska politika. Problemi i dilema stabilizacijske politike. -Veza nezaposlenosti i inflacije tijekom kratkoroja i dugoroja. -Ekonomija. Pozitivna vs normativna. Makroekonomija vs mikroekonomija. -Keynesov uinak. Uinci promjena razine cijena na tr i tu novca te na tr i tu dobara i nov a. -Kratkoroni uinci porasta plaa (iznad rasta produktivnosti rada) u AS-AD i IS-LM mo delu. -Uinci smanjenja transfera na tr i tu dobara i novca. -Tro kovi reduciranja inflacije. Koeficijent rtve. Dileme stabilizacijske inflacijs ke politike. -Svojstva proizvodne funkcije iz Solowljevog modela rasta. -Nezaposlenost. Mjerenje. Tro kovi. Prirodna nezaposlenost. -Grafiko izvoenje privatne tednje iz osobne potro nje. Uinci porasta porezne stope na obje krivulje -Dugoroni uinci investicijske politike u zatvorenoj i otvorenoj privredi (tr i te zajm odavnih sredstava). -AS krivulja. Odrednice. Utjecaj tehnolo kog progresa perspektiva Solowa. -Kratkoroni i dugoroni uinci poveanja transfera na tr i tu dobara te na tr i tu dobara ca -Kvantitativna teorija novca. Pretpostavke na kojima poivaju ranije teorije. Posl jedice pretpostavki. -Restriktivna fiskalna politika u fleksibilnom deviznom teaju. -IS-LM model. Specijalni sluajevi. -Swanov dijagram. -Nagib LM krivulje. Uinkovitost fiskalne politike u podruju zamke likvidnosti. -Tro kovi anticipirane inflacije. Nastanak tro kovne inflacije. -Ekspanzivna monetarna politika u AS-AD modelu. Dinamika procesa. -Posljedice pogre nih prognoza o oekivanoj razini cijena na tr i tu rada i AS krivulji. -Kratkoroni i dugoroni uinci smanjenja autonomnih poreza u otvorenoj privredi na tr i t u dobara i usluga. -Dugoroni uinci RFP na tr i tu zajmodavnih sredstava. -Uinci vanjskotrgovinske politike na realni devizni teaj. -Propozicija financijske ekvivalencije (Ricardijanska ekvivalencija). -Multiplikator uravnote enog prorauna na tr i tu dobara vs na tr i tu dobara i novca. -Paritet kupovne moi. -Tr i ni neuspjesi. -Uinci smanjenja autonomnih poreza na realni devizni teaj. -Kratkotoni i dugoroni uinci poveanja novane ponude novca na tr i tu novca. -Ponuda novca. Multiplikator ponude novca (jednostavni i na tr i tu dobara i novca). Tr i te novca. -Sredi nja banka. Zadaci. Svrha. Uinci RMP (dinamika procesa). -Ekonomski model. Elementi. Reducirani oblik modela. -Phillipsova krivulja originalna i suvremena. Promjene. -IS-LM model. Formulacija modela. Odrednice krivulja (koje uzrokuju paralelno po micanje). -Stagflacija. Nastanak. Makroekonomski stabilizacijski program. -Uinci realne aprecijacije u AE i AS-AD modelu. -Knjigovodstveni identitet sektora dr ave u zatvorenoj i otvorenoj privredi. -Kratkoroni i dugoroni uinci ekspanzivnih operacija na otvorenom tr i tu. -Neto inozemne investicija. emu su jednake? Uinci RFP ne neto inozemne investicije

i realni devizni teaj. -Kratkoroni i dugoroni uinci porasta dr avne potro nje na tr i tu dobara i usluga. -Kamatna stopa. Nominalna vs realna. Uinci pada kamatne stope u AE modelu. -Osobna potro nja. Podjela. Odrednice. Teorije. -Izvori poveanja outputa po zaposlenom u Solowljevom modelu rasta. -BDP kao mjera dru tvenog blagostanja. Nominalni vs realni BDP. Prirodna razina ou tputa. -Uinci porasta dohotka na tr i tu novca. (kratkoroje) -Potra nja za novcem. Odrednice. Ekstremni sluajevi. -Veza IS-LM modela i AD (izvoenje). -Jednad ba platne bilance. J-krivulja. -Porast porezne stope u AE i IS-LM modelu. -Knjigovodstveni identitet sektora domainstva u zatvorenoj privredi. -Nepovoljni uinci oka ponude. Stabilizacijski program. -Tr i te deviza. Model. Odrednice. Uinci potra nje za domaim dobrima. -Uinci promjene ponude realnog novca u IS-LM modelu. (Prikazati ^M/P) -Definirajte makroekonomski program kojemu je cilj ostvariti unutarnju i vanjsku ravnote u ako je gospodarstvo ostvarilo unutarnju, ali ne i vanjsku ravnote u (bilj e i deficit). (toka C u Swanovom dijagramu) -Uinci makroekonomskih interakcija. Uinak istiskivanja da li je mogu u dostatno kra tk. vremenskom razdoblju grafiki. -Kvantitativna teorija novca kao teorija razine cijena. Dugoroni uinci EMP iz pers pektive kvantitativnih ekonomista. -Porast stope obvezne rezerve na tr i tu novca. -Dr avni proraun. Funkcije. Neugodna monetarna raunica. - Tr i te rada. -Gospodarski ciklusi. Faze. Ciklus. Indikatori gospodarskih ciklusa. -Vanjska ravnote a. Nagib krivulje vanjske ravnote e. -Uvjeti razmjene. Odrednice. Uinci promjena deviznog teaja u AS-AD modelu. -Hipoteza o konvergenciji. Gospodarski rast. Odr ivi razvitak. Endogena teorija ra sta. -Sustav deviznog teaja Hrvatske. Uinci ekspanzivne politike u sustavu fleksibilnog deviznog teaja. -Kamatni paritet. Pokriveni. Nepokriveni. -AD. Odrednice. -EFP u fleksibilnom deviznom teaju. -Investicije. Odrednice. Grafiki prikaz investicija u Y-I prostoru. -BDP. Metode obrauna. BDP vs BNP. Nominalni i realni. -Inflacija. Mjerenje. Tro kovi. -Proraunski deficit. Dr avni dug. Uinci deficita i duga na makroekonomsku performanc u i gospodarski rast. -Uravnote enje platne bilance, tj. VT bilance politikom deviznog teaja. -EMP u sustavu fleksibilnog deviznog teaja. -Keynesijanski unakrsni model. Matematika formulacija. Graf. -Restriktivne operacije na otvorenom tr i tu dugoroni i kratkoroni uinci. -Model fleksibilnih nadnica. Izvoenje AS. -Makroekonomske politike opcije u sluaju naru avanja dugorone ravnote e -Mala otvorena privreda. Modeli. -Fiskalna politika i AS. -Proces rasprostiranja multiplikativnih uinaka (dimnamika procesa).