You are on page 1of 21

Druk nr 4687

Warszawa, 30 czerwca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Grzegorz Schetyna Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niej podpisani posowie wnosz projekt ustawy:

- o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami.


Do reprezentowania wnioskodawcw w pracach nad projektem ustawy upowaniamy pana posa Janusza Cichonia.

(-) Klaudiusz Balcerzak; (-) Bogdan Bojko; (-) ukasz Borowiak; (-) Janusz Cicho; (-) Magdalena Gsior-Marek; (-) Mariusz Grad; (-) Andrzej Halicki; (-) Grzegorz Karpiski; (-) Jan Kamierczak; (-) Roman Kosecki; (-) Adam Krupa; (-) Jan Kulas; (-) Beata Maecka-Libera; (-) Marzena OkaDrewnowicz; (-) Janina Okrgy; (-) Zbigniew Pacelt; (-) Tadeusz Patalita; (-) Damian Raczkowski; (-) Marek Rzsa; (-) Henryk Siedlaczek; (-) Boena Sawiak; (-) Lidia Staro; (-) Pawe Suski; (-) Jarosaw Wojciechowski; (-) Wojciech Ziemniak.

Projekt

USTAWA z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami

Art. 1. W ustawie z dnia 18 lipca 2009 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z pn. zm.) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 14 uchyla si ust. 4; 2) po art. 14a dodaje si art. 14b w brzmieniu: Art.14b. 1. Gospodarowanie nieruchomociami pod urzdzeniami wodnymi, urzdzeniami wodnymi lub ich czciami, stanowicymi wasno Skarbu Pastwa, bdcymi mieniem zwizanym z gospodark wodn, i niebdcymi gruntami pokrytymi wodami powierzchniowymi pyncymi, o ktrych mowa w art. 14a ust. 1, wykonuj: waciwy miejscowo starosta, realizujcy zadanie z zakresu administracji rzdowej, lub odpowiednio podmioty, o ktrych mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2-4, lub jednostki, ktrym to mienie zostao powierzone. 2. Nieruchomoci, urzdzenia wodne lub ich czci, o ktrych mowa w ust. 1, wobec ktrych uprawnienia wacicielskie wykonuj starostowie oraz podmioty wymienione w art. 11 ust. 1 pkt 2-4, s zasobem nieruchomoci Skarbu Pastwa, do ktrego nie stosuje si przepisw ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z pn. zm.) z wyjtkiem ich przekazywania w trway zarzd. 3. Przejcie nieruchomoci, urzdze wodnych lub ich czci, o ktrych mowa w ust. 1, do zasobu, o ktrym mowa w ust. 2, oraz ich wykrelenie z tego zasobu stwierdza, w drodze decyzji, na wniosek waciwego organu lub podmiotw, o ktrych mowa w art. 11 ust. 1, pkt 2-4, waciwy starosta realizujcy zadanie z zakresu administracji rzdowej.;

3) w art. 20 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) dla potrzeb uprawiania rekreacji, turystyki, sportw wodnych oraz amatorskiego poowu ryb;;

4) po art. 20 dodaje si art. 20a w brzmieniu: Art. 20a. 1. Nieruchomoci, urzdzenia wodne lub ich czci, o ktrych mowa w art. 14b ust. 1, oddaje si w uytkowanie za opat roczn. 2. Z opaty rocznej, o ktrej mowa w ust. 1, zwalnia si te nieruchomoci, urzdzenia wodne lub ich czci, o ktrych mowa w art. 14b ust. 1, ktre s oddawane w uytkowanie: 1) podmiotom, o ktrych mowa w art. 11 ust. 1, jako niezbdne do realizacji zada tych podmiotw wynikajcych z ustawy 2) dla potrzeb uprawiania rekreacji, turystki, sportw wodnych oraz amatorskiego poowu ryb. 3. Wysoko opaty rocznej, o ktrej mowa w ust. 1, ustala si proporcjonalnie do czasu trwania uytkowania, jeeli jest on krtszy ni jeden rok. 4. Maksymalna opata roczna, o ktrej mowa w ust. 1, nie moe by wysza ni: 1) 10% najniszego wynagrodzenia za prac pracownikw, okrelonego na podstawie przepisw odrbnych dla roku poprzedniego za 1 m2 nieruchomoci, o ktrej mowa w art. 14b ust. 1, lub jej czci; 2) 10% wartoci urzdzenia w art. 14b ust. 1, lub jego czci. wodnego, o ktrym mowa

5. Oddanie w uytkowanie nieruchomoci, urzdze wodnych lub ich czci, o ktrych mowa w art. 14b ust. 1, nastpuje w drodze konkursu ofert, przeprowadzanego odpowiednio przez: 1) waciwego miejscowo starost; 2) dyrektora regionalnego zarzdu gospodarki wodnej; 3) dyrektora parku narodowego; 4) marszaka wojewdztwa. 6. Konkursu ofert, o ktrym mowa w ust. 5, nie stosuje si jeeli oddanie w uytkowanie nieruchomoci, urzdze wodnych lub ich czci, o ktrych mowa w art. 14b ust. 1, nastpuje na rzecz organw administracji rzdowej, jednostek samorzdu terytorialnego realizujcych zadania wynikajce z odrbnych przepisw albo nastpuje na cele zwizane z obronnoci i bezpieczestwem pastwa. 7. W uzasadnionych przypadkach minister waciwy do spraw gospodarki wodnej moe zawiesi konkurs ofert lub zawarcie umowy o oddanie w uytkowanie w uytkowanie nieruchomoci, urzdze wodnych lub ich czci, o ktrych mowa w art. 14b ust. 1, na czas niezbdny do dokonania kontroli oraz

zobowiza podmioty, o ktrych mowa w ust. 5, do zarzdzenia ponownego rozpatrzenia ofert, wskazujc okolicznoci, ktre naley wzi pod uwag przy ponownym rozpatrywaniu ofert. 8. Wpywy z tytuu opaty rocznej, o ktrej mowa w ust. 1, stanowi przychd Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. 9. Umow uytkowania sporzdza si w formie pisemnej, a do jej zawarcia uprawnione s podmioty, o ktrych mowa w ust. 5. Jeeli warto opaty rocznej, o ktrej mowa w ust. 1, bdzie wysza ni 10.000 z, umow sporzdza si w formie aktu notarialnego. 10. W sprawach nieuregulowanych dotyczcych uytkowania stosuje odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. si

11. Minister waciwy do spraw gospodarki wodnej okreli, w drodze rozporzdzenia, tryb i warunki przeprowadzania konkursu ofert, o ktrym mowa w ust. 5, reguy oceny ofert i elementy oferty podlegajce ocenie. 12. Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 11, minister bdzie si kierowa potrzeb wyonienia oferenta, ktry zapewni racjonalne uytkowanie nieruchomoci, urzdze wodnych lub ich czci, o ktrych mowa w art. 14b ust. 1, a take koniecznoci sprawnego, rzetelnego i bezstronnego przeprowadzenia konkursu ofert.;

5) w art. 142 po pkt 3 dodaje si pkt 3a w brzmieniu: 3a) opaty, o ktrych mowa w art. 20a ust. 1;.

Art. 2. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z pn. zm.) art. 21a otrzymuje brzmienie: Art. 21a. W skad zasobu nieruchomoci Skarbu Pastwa, o ktrym mowa w art. 21, nie wchodz: 1) grunty pokryte wodami powierzchniowymi pyncymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne; 2) nieruchomoci, urzdzenia wodne lub ich czci stanowice wasno Skarbu Pastwa, bdce mieniem zwizanym z gospodark wodn, wobec ktrych uprawnienia wacicielskie wykonuj starostowie oraz organy wymienione w art. 11 ust. 1 pkt 2-4 ustawy, o ktrej mowa w pkt 1..

Art. 3. Do spraw dotyczcych gospodarowania mieniem stanowicym wasno Skarbu Pastwa zwizanym z gospodark wodn innym ni grunty pokryte wodami powierzchniowymi pyncymi, o ktrych mowa w art. 14a ust. 1, ustawy zmienianej w art. 1, wszcztych i niezakoczonych przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, stosuje si przepisy tej ustawy.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie proponowanych zmian w ustawie - Prawo wodne ma przede wszystkim na celu ujednolicenie zasad gospodarowania mieniem bdcym wasnoci Skarbu Pastwa, zwizanym z gospodark wodn i poddanie ich jednemu reimowi prawnemu. Istotne jest, e urzdzenia wodne s specyficznym skadnikiem majtku, ktry suy szerokiej gamie uytkownikw wd zapewniajc odpowiednie warunki korzystania z zasobw wodnych, penic jednoczenie kluczow rol w ksztatowaniu zasobw wodnych, w tym ochrony przed powodzi oraz susz. Okrelenie w jednej normie prawnej wsplnych zasad dysponowania t czci mienia Skarbu Pastwa przyczyni si do efektywniejszego zarzdzania zasobami wodnymi i planowania w gospodarowaniu zasobami wodnymi. Aktualnie gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa, na ktre skadaj si nieruchomoci pod urzdzeniami wodnymi oraz urzdzenia wodne odbywa si na zasadach okrelonych w ustawie o gospodarce nieruchomociami. Rozwizania przyjte w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomociami nie s w stanie sprosta wymogom wynikajcym z ustawy - Prawo wodne w szczeglnoci co do gospodarowania mieniem Skarbu Pastwa jak i przekazywania podmiotom korzystajcym z wd nieruchomoci lub ich czci w celu realizacji planowanych przedsiwzi. W praktyce wystpoway wtpliwoci co do stosowania zasad wynikajcych z ustawy o gospodarce nieruchomociami przy jednoczesnym obowizku stosowania procedur administracyjnych przy wydawaniu pozwole wodnoprawnych. Naley take doda, e ju w 2005 r. stosowanie ustawy o gospodarce nieruchomociami zostao wyczone w stosunku do gruntw pokrytych wodami powierzchniowymi pyncymi, stanowicymi wasno Skarbu Pastwa. Dlatego te, odrbne stosowanie dwch rnych ustaw w odniesieniu do gruntw pokrytych wodami powierzchniowymi pyncymi oraz do nieruchomoci tak silnie zwizanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi rodzi konflikty tak spoeczne jak i instytucjonalne. Istotn zmian jest zatem okrelenie zasad gospodarowania dotyczcych nieruchomoci, urzdze wodnych zwizanych z gospodark wodn w ustawie Prawo wodne, co powinno zapewni stosowanie jednolitych zasad gospodarowania tym mieniem. Zakada si, e wejcie w ycie proponowanych regulacji bdzie wywiera pozytywne skutki spoeczne. Szczeglnie godne uwagi jest w tym zakresie wprowadzenie konkursu ofert prowadzonego przez podmioty wymienione w projekcie ustawy. Celem konkursu ofert bdzie wyonienia oferenta, ktry zapewni racjonalne uytkowanie nieruchomoci, urzdze wodnych lub ich czci oraz ustalenie wysokoci opaty rocznej. Pozwoli to na racjonalne gospodarowanie tym zasobem nieruchomoci oraz zapewnienie rwnego dostpu zainteresowanych podmiotw do zawarcia umowy uytkowania Zakada si take, e okrelenie jasnych regu dostpu do uytkowania tych specyficznych nieruchomoci Skarbu Pastwa, niejednokrotnie pooonych na obszarach szczeglnie atrakcyjnych turystycznie, bdzie wywierao pozytywne skutki gospodarcze. Skutkiem w wymiarze finansowym bdzie z pewnoci zwikszenie przychodw Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska, ktry bdzie zasilany z tytuu opaty rocznej za oddanie w uytkowanie nieruchomoci pod urzdzeniami wodnymi, urzdze wodnych lub ich czci, stanowicych wasno Skarbu Pastwa, bdcych mieniem zwizanym z gospodark wodn. Skutkiem prawnym bdzie za ujcie w jednym akcie

normatywnym zasad gospodarowania bdcymi wasnoci Skarbu Pastwa gruntami pokrytymi wodami powierzchniowymi pyncymi oraz bdcymi wasnoci Skarbu Pastwa nieruchomociami pod urzdzeniami wodnymi, urzdzeniami wodnych lub ich czciami. Zakada si, e proponowana regulacji nie bdzie skutkowa zwikszeniem wydatkw z budetu pastwa ani z budetw jednostek samorzdu terytorialnego. Proponowana regulacja przewiduje wydanie jednego nowego aktu wykonawczego. Upowanienie zawarte w proponowanym art. 20a ust. 11 ustawy Prawo wodne nakada na ministra waciwego do spraw gospodarki wodnej obowizek okrelenia, w drodze rozporzdzenia, trybu i warunkw przeprowadzania konkursu ofert, regu oceny ofert i elementw oferty podlegajce ocenie. Wydajc to rozporzdzenie minister bdzie si kierowa potrzeb wyonienia oferenta, ktry zapewni racjonalne uytkowanie nieruchomoci, urzdze wodnych i ich czci, a take koniecznoci sprawnego, rzetelnego i bezstronnego przeprowadzenia konkursu ofert. Projekt ustaw jest zgodny z prawem UE.

Warszawa, 5 wrzenia 2011 r. BAS-WAPEiM-2050/11

Pan Grzegorz Schetyna Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia prawna w sprawie zgodnoci z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami (przedstawiciel wnioskodawcw: pose Janusz Cicho)
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchway Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2009 r. Nr 5, poz. 47, ze zmianami) sporzdza si nastpujc opini:

1. Przedmiot projektu ustawy Projekt przewiduje nowelizacj dwch ustaw: 1) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, ze zmianami), 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami). Gwnym celem nowelizacji obu ustaw jest poddanie jednolitemu reimowi prawnemu zasad gospodarowania mieniem, stanowicym wasno Skarbu Pastwa, zwizanym z gospodark wodn: nieruchomociami pod urzdzeniami wodnymi oraz urzdzeniami wodnymi. W obecnym stanie prawnym kwestie gospodarowania tymi nieruchomociami i urzdzeniami podlegay regulacjom wynikajcym z ustawy o gospodarce nieruchomociami, podczas gdy rwnolegle stosowane s przepisy ustawy Prawo wodne w zwizku z wydawaniem pozwole wodnoprawnych. Projekt okrela organy waciwe w zwizku z wykonywaniem zada okrelonych w ustawie (skrelany ust. 4 w art. 14, dodawany art. 14b ustawy Prawo wodne), a take zasady oddawania w uytkowanie tych nieruchomoci, urzdze wodnych lub ich czci (dodawany art. 20a ustawy Prawo wodne).

Ustawa wycza rwnie wskazane skadniki mienia z zasobu nieruchomoci Skarbu Pastwa (nowelizowany art. 21a ustawy o gospodarce nieruchomociami). Projekt zawiera przepis przejciowy. Proponowana ustawa ma wej w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. 2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objtej projektem ustawy Ze wzgldu na przedmiot projektu naley wskaza: art. 345 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE), ktry stanowi, e Traktaty nie przesdzaj w niczym zasad prawa wasnoci w pastwach czonkowskich, art. 107 TfUE, ktry okrela zasady dopuszczalnej pomocy przyznawanej przedsibiorcom przez pastwa. 3. Analiza przepisw projektu pod ktem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej W przedoonym projekcie ustawy przewidziano, e nieruchomoci, urzdzenia wodne lub ich czci, stanowice wasno Skarbu Pastwa, bdce mieniem zwizanym z gospodark wodn i niebdce gruntami pokrytymi wodami powierzchniowymi pyncymi, o ktrych mowa w art. 14a ust. 1 ustawy Prawo wodne, bd oddawane w uytkowanie za opat roczn. Projekt okrela maksymaln wysoko tej opaty oraz stanowi, e oddanie w uytkowanie bdzie nastpowao w drodze konkursu ofert. Jednoczenie w projektowanym art. 20a ust. 11 ustawy zawarto upowanienie dla ministra waciwego do spraw gospodarki wodnej do okrelenia, w drodze rozporzdzenia, trybu i warunkw przeprowadzania konkursu ofert, regu oceny i elementw oferty podlegajcych ocenie. Naley podkreli, e w myl art. 107 ust. 1 TfUE, wszelka pomoc przyznawana przez pastwo czonkowskie lub przy uyciu zasobw pastwowych w jakiejkolwiek formie, ktra zakca lub grozi zakceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektrym przedsibiorstwom lub produkcji niektrych towarw, jest niezgodna z rynkiem wewntrznym w zakresie, w jakim wpywa na wymian handlow midzy pastwami czonkowskimi. W omawianym przypadku moe doj do zakwalifikowania omawianego rozwizania jako niedozwolonej pomocy publicznej wycznie wwczas, gdyby okazao si, e przewidywane rozporzdzenie okrelaoby takie przesanki przeprowadzenia konkursu, ktre naruszayby zasady rwnego traktowania, przejrzystoci czy proporcjonalnoci. Projektodawca co prawda nie przedstawi projektu rozporzdzenia, lecz wycznie jego zaoenia, tym niemniej wprowadzi wymg, by konkurs ofert przeprowadzany by z zachowaniem zasad

rwnego traktowania oraz uczciwej konkurencji. Projektowana ustawa rwnie zawiera mechanizmy gwarancyjne, poniewa projektowany art. 20a ust. 12 ustawy Prawo wodne stanowi, e minister wydajc rozporzdzenie bdzie kierowa si m.in. koniecznoci sprawnego, rzetelnego i bezstronnego przeprowadzenia konkursu. Analizujc przedstawione razem z projektem ustawy zaoenia do projektu rozporzdzenia Ministra rodowiska nie mona uzna, by oddawanie nieruchomoci i urzdze wodnych, o ktrych mowa w projekcie, w trybie art. 20a ustawy, stanowio niedozwolon pomoc publiczn. 4. Konkluzja Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Micha Krlikowski

Warszawa, 5 wrzenia 2011 r. BAS-WAPEiM-2051/11 Pan Grzegorz Schetyna Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia prawna w sprawie stwierdzenia w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami (przedstawiciel wnioskodawcw: pose Janusz Cicho) jest projektem ustawy wykonujcej prawo Unii Europejskiej

Projekt przewiduje nowelizacj dwch ustaw: 1) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, ze zmianami), 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami). Gwnym celem nowelizacji obu ustaw jest poddanie jednolitemu reimowi prawnemu zasad gospodarowania mieniem, stanowicym wasno Skarbu Pastwa, zwizanym z gospodark wodn: nieruchomociami pod urzdzeniami wodnymi oraz urzdzeniami wodnymi. W obecnym stanie prawnym kwestie gospodarowania tymi nieruchomociami i urzdzeniami podlegay regulacjom wynikajcym z ustawy o gospodarce nieruchomociami, podczas gdy rwnolegle stosowane s przepisy ustawy Prawo wodne w zwizku z wydawaniem pozwole wodnoprawnych. Projekt okrela organy waciwe w zwizku z wykonywaniem zada okrelonych w ustawie (skrelany ust. 4 w art. 14, dodawany art. 14b ustawy Prawo wodne), a take zasady oddawania w uytkowanie tych nieruchomoci, urzdze wodnych lub ich czci (dodawany art. 20a ustawy Prawo wodne). Ustawa wycza rwnie wskazane skadniki mienia z zasobu nieruchomoci Skarbu Pastwa (nowelizowany art. 21a ustawy o gospodarce nieruchomociami). Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami nie ma na celu wykonania prawa UE, a zatem nie jest projektem ustawy wykonujcej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a Regulaminu Sejmu. Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Micha Krlikowski

Polskiei R Rzec Woi Woiewd'ry lzwiazek \z,ni,Zekewdztw zypospolitei ffi

W
,

IL) ' ..f

2011r' a,f6 sierPnia Warszaw

lrl zw lo7r4lt77
Pan Jan Wgrryn ZastpcaSzef a Kancelarii Sejmu

1r.,doryczce na * odpowiedzipismo'1-t]19:.:*T'T* o zmia ie i n nt oPinii pou.r'r.i.jo.T:,:T liTH;. enia plzedo : t"


o gospodtl:-t, ;;-l^irr*o wodneoraz ustawy uwag] mie up.rzej przesyamy oj.iami, w zaczeru1, chom nlieru dzkr e , 0Bo, e 4ski ool *wodztw.iol"" slski go, 1 B-o, ;d|frJ, zbchodniopomorskiego'pomorskiegoimazowieckiego.

SzanownyP anie Minstrze

Z wYrazamiszacunku l -I BogdanCiePielewski

,ll*,,lawru

DYrektor Birna ZWRP

00.238 Ulertzawa 6P ul. witojgreka' +48B,lPB,|1441 te. fax +aB22i B$l 14 4?


WYY$J;Ar.rP.Pl

ernajl:Huro@arp.B

Wroctaw, dnia 24 sierpniaf01,1r, opinia do P|.oiektu ustarnr zmiade ustavw praJrro o wodne. Usunicie ust.4 {u.,t. 14 powoduJe, brakokre|enia e organuodpowiedzia|negogospodarowanie za innym mieniern zpviqzanym gospodarkq z wodrr, bdcymunqdzeniami wodnymi,na prrykad, nie dzewern pozyskanym trakcieinwescji, W ; 7 przedoonegoIprojektu ustawy wynika, e zmiana dotyczy gospodarowania nieruchomociami (gruntami) u|zadzeniami pod wodnymi, take a samyrni wodnymi' urzdzeniami To gospodarowari|e majwykonyastarosta, bqd odpowiedniopodmioty, ktrych mowa w art. o 11 ust.1 pkt. 2-+LstawyPrawowodne. Okre|enie krgu uprawnionych wykonywania do dokonanopoprzez Ipodmiotw ,,5ospodarowania,, odwoanie art.i11 do ust.1 pkt,2-4Prawawodnego. prob|emW tYtTt, art. 11 prawa wodnegookrela podmioty, opiniujqcyupatruije wykonujce Prawa e wacicie|skie w stosunkudo wd publlcznych stanowlcych wasno SkarbuPa stwa' Wykaz przedmiotbwych wd pu'bl|cznych zostetokre|ony Rozporzadzeniu w RadyMinistrowz dnia 1'7.grudnia 7oa2!r'w spraw|erdldowych wd powiench.niowych ich czci lub stanowiqcych pub|iczn (Dz.U.03.16.149), wasno std mo|iwe byto precyzyjne okreleniepodmiotow odpowiedzialnych danyciekwodny, za W odniesieniu do|urzqdzen wodnych braktakiego wykazu. W art' 9 ust. 1 qkt. 19 lit a ustawaPrawowodne definiuje wodne rozumiane urzqdzenia szeroko, natomiast w a'tl. 7t ust. 1 Prawa wodnego zawiera definicj urzdze melioracji wodnych podstawowych, ktoryrni s: 1) 2) 3) 4) 5) 6} pibtrzce, budow|e do budowleupustowe wd, orazobie stuqce ujmowania stopnie wodne,zbiorniki wodne, kanatY, wralz budow|ami z zwizanymi nirnifunkcjonalnie, z rurociqgi rednicy najmniej m, o co 0,6 budowleregulacyjne orez,przeciwpowodziowe, stacjepornr,z wyjqtkiern do cinieniowych stacjiwykorzysb^ilanych nawodnier1
I

jeeli suz produkcyjnej gleby.ulatwienia regu|aiji stosunkw wodnych ceIupolepszenla w zdolnoci jej uprawyoraznd ochronieuytkw ped powodziami. rolnych praw wacicie|skich Marszatkowi powierzono nie w stosunku urzdzen wykonywania do rnelioracji wodnychpodstawowych,jedynieich utrzymanie art,75 ust.1. a w gospodarowaniektrymi urzqdzeniawodnymi powierza si Std nie jest doprecyzoWtsh8; Marszakowi' I jednake Reasumujqc przyjta kieruinek zmianjest prawidowy, ustawowaWYmaga nomenklatura doprecyzowania. I W ewidencjiurzqdzerl wodnychujtesq np. Wszystkie wafy przeclwpowodziowe wzg|du to na , bet, jakpetniqfunkcj W praktyce niPotyka si wtpliwociaY dane urzdzenie wodne (szczegolniewat przeciwpowodziov) petni funkcj przeciwpowodziow ochrony gruntow rolnych i obszarow dla zabudowanych (niiasta), moeto rodzinleJasnocl, do zakresuurzdze wodnych, co ktrymima
I I

gospoda Mdrszafek' rowa i I

' Zmianaart.20ust!3 pkt.3 ma charaKerredakcYjnyporzdkujcy (niejasne sformuowania) i

pokrytych jak gruntow pod Przepisy analogiczne w pnypadku wodnyrni. nieruchomoci urzqdzeniami wodne Prawo podmio W ptynqcymi; powierzhniowymi wymlenlone art.11 ust.1 ustawy wodami konkursu. po inne bezoptat, podmioty przeprowadzeniu
I r W ro c aw,o n i a 2 4 | 0 8 .2 0 1 1 .

wieczyste oplata roczn za Dodajesi art' 2Q . * zrniandotycrysposobuoddawaniaw uytkowanie

' Katolr,icet1nia sjcr.rni J.i ](t! l r .

O P . K h j - f ) ( r li LI ' l I j.5 oP.{ )$l t.(l(.l{ -)l{ i r I

:\l.\R SZ.l,K 0 u.s- t K w0.| E\tODZ.]..W;\ Sl.(\SKI[]:(io


()llsulrPraullci i

Ll.RfI)

Zcs;xl

j u l . S v l i c t t r i c r s k a' 7 {}il .',' ilr' l,itrszurl,ll


l ,

Fan Bogdan C'icpiclcrr.ski trJyrcktor .'r. l I}i ura Z r.r. u \\'..i$r'\ i .z-k ilc::1 RP

W,tldpowiecizi pismoz dnia l6 si'urpnia na ](|11 (.pr.usi:nr; r. dr,l{:l clektroni0'tll,) poscIskiegtl doty'czcc'aopinitrr'"an.ia prtljuktuusar'1
(] zmi.anie Sr.lsl],r.lrjrilt.g r:icruchomtl-sciarrri. upree'inrie infornrii. -eprr konsultau.ii z ri..dziacll mcr\'t()r!;czn\,m - nic R,uosz nega.wn}'h ul\,trg dcl trcci tt'/rt' U.t[i}\''V Prawo \\'0dn orfrZ [,Slu\V \' 0

prnjcktu. Wcd}ugl r.lz-rrsadnienia projekrow,aneaniirn1. sP()\.o(jlu.ii u.jct|nlilicenie zasud gospndarrlu.anja rvlasnclc:ia Skor.hrll)anslrtrl' nticnienr bclc,,'rrr zvrii1zilr.lr.nr gospodark wodn i poddanie ich 'iecnt'tr"ll.l f, telzinrt.lrv'i prawttrtT]u'\t' zu.ii*'u z t.Vm nirlcfaloby' takzc ptrdziclic r^,'niosck uzusudn.icnia. zgr:clnieZ ktory'rn ilkrtlcni!.'.,ir-clnc.i lltri.lllic prarrnc,i t't.spilln.r.ch zasnd c11'sponclr.ania czcimicniu Sklrrbrr Ptrlsti''a t prz! cr.\'t'ri sic dct ctukty'rr:liejszcgcr'/,ff/-ad?.ania i.asoh.irni rr orJni'rti g''crdll\.rni. i planow"ania gospoduro\Ianiu w ?.[srlbami W za.kresic occny fclrrnal.no-prarrncj prc1ickl spnii) \\.\ rn.rlaniil starrianc akt<lm lcgisJacr.jny.rn prncl przcpis1' ].i)zPf'rzcr-[z-cll)l Prczcsa Racll Ministrtiw z dnia J0 cz.cru'ca 1002 r. rv sprau'ic ...1-usad techniki (Dz-.[-t,Nr i0(]"noz. 9081. t-')r:a\\,oda\\rc7:a1"
u]. |'ittlnja fl Iil-r,l j 7 1*3111rr,.1 r..{j t s l . * . [ ( - : j ) : ( i , i N( l 1 ] l : r x . + . l b ( - 1 : ) : ( t 7 s r rj , i l i y 1 1 r . p r u i i . n c ts I l : s l c , I l k \:rr,' _ l ir-rkiu.I)I rr' s

(l't*f ;-,cri.
I
projektem W nruizkrLpaesanyrn z ustawy"o zmianieustawy- Prawowodne oraz ustawy o gospdoarceniaruchomociaml" WojewodzkiZarzd Melioracjii Urzdzen

I
I

po proponuje: Wodnych odzi, zapoznaniu z treci projektu, ww' w si I


1)zmianart.20a us 5 w bzmieniu: |yfytkowanie o unqdzen wodnych|ub ich czci, ktrych w nieruchomoci, ,,Oddanie mowa W 'l. 14 h usf. 7, nastpuje drpdze konkursuofert preprowadzanego W tprzez: odpowiednio starost; : 1) wac.Weg? rki 2) dyrektora regionalnego zanqdu gospoda wodnej; 3) dyrektora arxunarodowego; I 4) m arszaka wojewdztwa,,, na zaprs:
w undzeI odnych lub ich czcl,o ktorych mowa w art, 14 b ,oddanie w uytkowanie I ofart w tlst,1, nastpuje drodzekonkursu pneprowadzanago odpowiedniapftez. 1) waciwego sfarosf;
I

gospoda wodnej; rki rbgionalnego aarzdu 2) dyrektora i p,arku narodowago; 3) dyreldora


I

wojewdztwa." 4) m arszaka
I

I
2) zmianart 20a ust.6 w brzmieniu: w oddanie uytkowanie si o ofdrt, Horymmowaw ust.5' nie stosuje jee|i ,,Konkursu mowaw ar1.14b ust. 1, |ub o uzdze wodnych ich ceci, ktorych nieruchomoii, I jednostek samozduterytorialnego tzdowej, administracji nastpuje hzeczorganw na na pzepisw albo nastpuje ce|e z realizujcych Izadaniawynikajce odrbnych panstwa." i bezpieczenstwern z zwizane oronnoci
I

na zapis:

w oddanie uzytkowanie si of{rt'o ktrymmowaw ust.5, nie stosuje jeeli 'Konkursu na mowaw art.14b ust.1, nastpuje rzel:z lub uzdzenwoolnycn ich czci,o ktrych realizujcych terytorialnego zdowej, jednosteksarnorzdu organoWadn1inistracji
zadania wynikajce z odrbnych pzepisw a|bo nastpuje na cele zwizane z
I

panstwa.'' obronnosci i bezpieczerlstwem

3) rozwaenie zmiany po Wprowadzenia art.20aust'4, ust.4a w bzmieniu:

wysokociopat rocanych, pod 'Do ustatani| doczcych nieruchornoci uadzeniami Iwodnymi, iktorych o mowa w art. 14b ust. 1, odpowiednie zastosowanie miec b'J przepisy rozozadzenfe, o ktrym mowa art.20 ust.8 ustawy.'' w
i
I

Uzasadnienie , i I Ad 1)i2) I o ilezasadnyrn abykonkursy byty ofert przeprowadzane do Wodniesieniu niebdcych |jest nieruchomociami urzdzen (iazy,zbiorniki wodnych wodne,itd.),tona|efy Uznac, iz
konkursy ofertlniepowinnydotyczy nieruchomoci, jakich na|e gruntypod tymi do urzdzeniarni (wyrok wodnymi NsA Sygn.Il osK 1B74|o7) l' lnwestorzy rfnych przedsiwzic potzeb realizacji inwestycji dla winniposiadacprawo dysponowania nieruchomociami. Sytuacje, ktrych w inwestozy winni potzebrea|izacji dla inwestycji legityrinowa prawem dysponowania niruchomoci pod si do zajt urzdzenie
wodne,jakim je!;tnp. row Wymagayby przeprowadzEnia przez Starostgospodarujcego gruntamizajtymi pod uzdzeniem wodnyrn (rowem) konkursu ofe , Taka procedura wyduzyaby .== oczekiwania na uzyskanie stosownego dokumentuniezbdnegodo zoenia oswiadbzeniao pcsiadanym prawie do dysponowanianieruchomoci cele na
I

budowlane czasniezbdny przeprowadzenie o na konkursu ofert.

Wyczeniez konkursu ofert oddawania W uytkowanienieruchomoci zajtych pod jest zasadne,gdyz: uzdzeniawodrie

w ]RrzvRadku pitrzcych z|okalizowanych pyncych budow|i na wodach gruntw ww. uzdzeniami pod w Piwierzchniowychoddanie ufytkowanie nastpine podstawie art' 20 ustawy Prawo Wodne,gdyz grunty pod 1 VyW. wodnymi bd stanowi grunty pokryte wodami urzdzeniarni
I

pyncymi, FQwierzchniowymi I jest gruntpod zbiornikiern nierozerwa|nie W|przypadku zbiornikw wodnych,


j

zvriizanyz Wyej wymienionym urzdzeniem.Trudno wyobrazic sobie

procedur, ktrej przeprowadzgne postpowanie jest w na konkursowe odidanie uytkowanie po zbiornika w wodnego, ktrym konkurs ofe nastpuje gruntowej tymuzdzeniem. poo naloddanie uytkowgnie niaruchomoci w

Ad. 3) wodami powierzchniowymi Uwzgldniajc; W przypadku $runtw pokrytychpyncyrni

na ww.gruntow podstawie ilsprawdzony za \/yPracowany sposb naliczania opat oddanie opat naay Ministrwz dnia 18 stycznia 2006 r' ,,Wsprawiewysokoci rozporzdzeniai gruntow pokrytych i, uznac za w wodam - za celowena|efy rocznych odJanie ufytkowarrie opaty rocznej wp1owadzenia usta|ania dokonywanie razwaienia zapisu'ktoryurno|iwiaby
pod wyszczegInione wodnymiW oParciuo powyej za zajCienieruphomoci urudzeniami
I
I

rozporzdzenie

'.:,-. :I '

'.:

-&tarsrBlei( prjmc r Skieo s/ojpn5d zt*,n Z gchod ni rJ

.' l'. .1 201 G t u ! - I l' t ? 2 . 1 . 7 6 : 1 . 1 . J .: ;:.


,i:'l

Szczecin, sierpnra roku 24 2C1''1 : '.,, ,, , , ...'.. . ! Pan Bogdan Cieplelewski Dyr.ektor Blura zriarku WoJewfffi,tJ RP

,ffi

tti

|
.:r':,

't:

nieruchoocigmi

gospocarowania:.rnieniem 1. Proiekt usiwyregulr.lje kwest.le Skalu Pansi,vazwizanyn .I probiorny, ktr:e Z go6oooa1twodn' dotychcfas rodzib p.owaare Dotyczyto W szczegonoci: pizciwpowodziowych,' wa.tw gruntw. pepompowniami, pod ii.p., uzdzer1wodnych. do ktrych prawno' a rnusiaje ritrzymywa. nie ani.77Mit-l\,V mia nie Prc.jekt cdn.ogt ani |'vlarceaek, tytuu przewiduje (art.14 b ust2), pod si do gruntw wodamlpyncyrni. projekcie W i ila wodnychwykonu1a fe uprawnll wacicielskie tych nieruchomosciun"ozen starcstowie co i jedn'ak jaki soosbwW o|gany ' wymien.one lub podrnioty w]rt 11 us 1 pkt24,. nie okre|a w '' (a nie podrnioty) majwyftpnyl,vac.te fe Pekt paewidujejedyni, neruchon.loci uprawnienia, i urzczdnia Panstwa, ktregonie. wodnezwizahez gospodarkwg{rzasobern Slarbu do .: SroSU]e ustawyo gospodarceneruchornociami; sl Pzejcie h'ieruchornoci wodny'ch i urzdze '? W proiekcieiurax Wyraznego jest prawny'Marszatt<a wiw zapisu okrelajco tytu do t: po*nien .by pae.|tazyr,vanez zasobu' nieruchomosc', ZFislfe w ,vnieruchomoscl s
ll

'.rl'. !r

t:l

do zaso.bu z w oraz wyvelente zasobu dokonu1e droilze decyzji Starosta.

.'r..::;

o ktry.rn tak mowaw art.14b &st'z projeKu lv tnvdy zaza! Marszakowi. sarno1akprzexazywene SErtjntypodwocamipiriapvrni.'''....-'. 3, Zapis irt. zoa ust.2 pkt 1 pr:ojktu sie ze.z stanowicy, opbt rocznej:zwania nieruchorncci ,| podmiotom. ktorym oddawaneI ua7trowanie z mowaiwart.1.1us 1, jest sprzeczn,Vzaciser:Ii o : art,14 b ust'2oraz'20aust.5 projekfu. rvascicielskie Skoroart.14b ust.2 tnowi, e'uprawnienia do tychnieruchonnoci w wykonujpodmiory okielone a'rr 11 ust, 1 prawawodnego iustawa .o prawowodriernowi o,gah'ch) i podrnroty oddainien.lchomociw t'lfytkowanie ZOaust. te iart. 5). to nie ncna wpro,vad:a :'nowa zapsu a . Di;aust.pH 1ww ,r, o 2 wyfej brcmieniu, kton/rn 4. Dyskusvjne;jest stanowa. wprowadzenie 20a ust.E stanowicegor, Wp|ywy opat art, z ze cochod
i:,1

NFoiGW.pno',vlzujcy:anusL g prawa mwi, opaty E 20 dochod wodrrego s.ranowi pa pobierane stanowi budeetu s|wa. opa.ry irzFrgfesa lcGW' Te opaty Wte|t stanowi dochdNFoiGw.. i. powyxzychspaecan nii do 5 Uzasadnienip projektu iozsitzyga
i watoliwoci.

.l

. ;0.5 Slt::::n'. '.i. |i:.nrry 3i . irrl,' ..l(r 31 ..a! r1i 13 i1.;''+B iil'.ij']J ts|' :!.]' JiTl:j'''\ r(;r *tl: '.:;i\'9! !i ;.l.

. l i;it.:l'ir:1 1 l ir'l
; 'iJ , ..1, , ,l ,l,t.; 1'l
. j t

i, '.,.;-i:'''i . ,'.'i,-

r dnia Gdansk, 23.08.?011

Pen Kqrlmiere Sumislawski rcktor Departamentu Srodowiske i Rolnicfwa Urzdu Marsza |kowskicgo Wojn rdztwaPomorskiego w Gdars|.rru

oraztlot.:opinii na tematposelskiegoprojektuusta\ry o zrrrianie usLawyPrarvowodrre


uSLa\T gospodarce nierucbomociami' o
I J I

Ustosunkowujcsi :do pIoponowanychw przedstawionyrnprojekcie ustaw1'o 7-^-,d z"rniani znriano Lstawy Prawo wodne oraz ustawy o gospodarcenieruchomociami Melioracji i Urz.4dzenWodnych Wojewodztlla Pomonkiego w Gdansku, poz)'tywnje projektwtaury, e opiniu.i przedstarviony w uregulowac zwizku z proponowanymi zmianami, uwaamy i naleaoby
l. . r t 1
I '

ustalvor.ozagMnienia *v.zane z p|anow.aniem, ndzorowaniem wy.konnvania oraz jeeiorach utrzyrnanienl rzdecn wodnych znajdujpych si na cikach naturaln3'ch. przcp"rwowychl gruntach organow. krot-vch o bdcycbwe wadaniu gospodarowaniu lub lub pitrzce w mo1'3 art. lil ust. 1 pkt i.3. Prryliademtakiego pnoblgmus np. urzdzenia (znajdujcesii prucdc wszystkirn na rodldo}\ych wodach powierrchniovry'ch ich lub czciachrtIa istot ych dla ksztatowania zasobowwodnychi ochronyprzeciwpowodziow,ej wykonqje Prezes Krajowego Z,lndu Gtlspodarki ktorych ,uprawhieniawacicielskie Wodncj i. a ktrych utrzym{rriespoczywa na marszakuwr:jwrdi:twa.cho nie strf ' do rolnictwu i nie Iznajdujq na ciekach naturalnych. ktorych rykonuj uprawnienia on si I |l -|zgodnief art.11 ust.l pkt.4)ustavqy wtacicielskie Prawowodn.
l

I i