Szövegszemantika — a szöveg jelentéstana

 A szövegszemantika a szöveg jelentéstana, a nyelvi jelek és jelentések szövegszintű viszonyát, a szöveg jelentésszerkezetét tárgyalja.  A szövegjelentés a legfőbb szövegszervező elem.

A szövegkohézió
 Az azonos téma alapvetően meghatározza a szöveg jelentésbeli összetartó erejét: a szövegkohéziót.

A kohézió fajtái hatókörük szerint
 Globális: a nagyobb szövegegységek vagy a szövegegész szemantikai kapcsoltsága; a makroszerkezetben érvényesül

 Lineáris: a kisebb szövegegységek: a szövegmondatok, illetve mondattömbök összefüggése; a mikroszerkezetben érvényesül.

A szöveg globális kohéziója
alapfeltétele a szöveg tematikai egysége; eszközei:  az izotópia (tematikus szövegháló),  a cím, alcím, fejezetcím és alfejezetcím,  a fókuszmondat,  a tételmondat,  az integráló erejű indító és záró mondat,  a kulcsszavak,  helyet és időt jelölő elemek: kronotopológia

Tematikus szövegháló
 A szöveg nominatív elemek láncolata  Tematikus névszók, témaszók → szövegháló  Izotópia (Gremais):homogén jelentéssík; a szöveg egyneműségét biztosító jelentéselemek ismétlődése  A szövegben legalább egy izotóp sík szükséges

A cím
a cím a szöveg tartalmi és hangulati jelképe: előinformáció, kataforikus szerep  témamegjelölő  címkeszerepű  reklámszerepű  Műfajjelölő A cím és fejezet-, illetve alfejezetcímek között is szemantikai kapcsolat van.

A fókuszmondat
 A fókuszmondat a szöveg lényegét magában foglaló, integráló erejű mondat

A tételmondat

A szöveg indító és záró mondata

Lineáris kohézió: az egymást követő jelentéselemek teljes vagy részleges ismétlődése teremti meg
1. a referenciális azonosságot több különböző szemantikai viszony is megteremtheti: - ismétlés - szinonima - tágabb körű fogalom: hiperonima - szűkebb körű fogalom: hiponima - ellentétes jelentésű szó: antonima

2. Mezőösszefüggés: a szavak érintkező jelentésmezeje, az azonos, illetve alá- vagy fölérendelt jelentésosztályba tartozó szavak egymás után való kapcsolódása

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful