PENCAJIAN PERNIAGAAN SEPT.

20I I 3 JAM

j*k

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK STPM 2OII ANJURAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH.SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)

PENGAJIAN PERNIAGAAN
KERTAS 2
(T|GA JAM)

Arahan kepada calon:

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGAANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN

Jawab empat soalan sahaja: Semua soalan dalam Bahagian

A

dan dua soalan dalam

Bahagian B

Kertas soalan ini terdiri daripada 4 halaman bercetak

94612

* Kertas ini SULIT

sehingga peperiksaan kertas ini tamat'

SULIT*

2011 PSTPM Kedah

Bahagian A [50 markah]
j*k

Jawab semua soalan

1

a. b.
c. d.
e.

Nyatakan tiga elemen pencemaran alam sekitar mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. t3l Nyatakan dua jenis tindakan dalam penyelesaian pertikaian perdagangan yang dibenarkan oleh undang-undang. I2l Nyatakan tiga sumber idea baru untuk merebut peluang

perniagaan.

13]

Nyatakan syarat-syarat keahlian Koperasi Guru Padang Terap

Bhd.

t2l

Terangkan tiga matlamat kerajaan memperkenalkan dasar penswastaan. t3] Berikan empat kaedah perlindungan perdagangan bukan tarif.
Jelaskan tiga faktor mengapa organisasi perniagaan patut menyokong pelaksanaan tanggungj awab sosial.
12)

f.

g. h.
j
l.

t3l

Perihalkan dua peranan Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA).

t2l
Jelaskan maksud komunikasi sehala. t2l Berikan tiga contoh halangan psikologi yang mungkin berlaku dalam organisasi
anda.

t3l

2.

(a) (b)

Nyatakan lima tahap yang perlu usahawan ambil bagi memastikan sesuatu idea dapat direalisasikan. t5l

Nasi Ayam Penyek (NAP) adalah antara rangkaian makanan segera yang terkena dan berkembang pesat di Malaysia di bawah konsep perniagaan francais. Selain itu, terdapa pelbagai produk dan perkhidmatan berbentuk francais dalam pelbagai sektor seperti sektor hotel kedai runcit/pasar rcya, pakaian, salon, kolej, farmasi, stesyen minyak dan lain-lain. Sokongan padu dan penglibatan aktif kerajaan dalam pembangunan francais adalah satu kelebihan yang
harus dimanfaatkan.

(i) (ii)

Jelaskan

lima kelebihan dan lirna kekurangan perniagaan francais.

tl0]

Huraikan bagaimana Rancangan Perniagaan yang lengkap perlu disediakan oleh usahawan mengenai aspek Strategi Pemasaran. ll0l

94612

*Kertas soalan ini SULII'sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

2011 PSTPM Kedah

Bahagian B[50 markah]
j*k

Jawab dua soalan sahaja.

3.

(a) (b)

Jelaskan lima kuasa kesatuan Sekerja mengikut Akta Kesatuan Sekerja 1959.

l5j
Kumpulan
Pekerja

1952.

Wang

Nyatakan syarat-syarat pengeluaran wang simpanan oleh pencarum daripada Simpanan Pekerja (KWSP) mengikut Akta Kumpulan Wang Simpanan

tl0l

Huraikan lima prinsip audit yang perlu dipatuhi oleh juruaudit apabila melakukan proses audit di sesebuah organisasi perniagaan. Il0]

(c)

4.

Huraikan tiga keadaan bagaimana seseorang usahawan boleh mengenalpasti dan merebut peluang perniagaan yang wujud dipersekitarawryabeserta dengan contoh. tel

(a)

(b) Terangkan empat perbezaan antara pembiayaan modal ekuiti dalam memulakan sesebuah perniagaan.

modal hutang

dengan

t8l

(c) Terangkan faktor yang mempengaruhi keputusan pihak bank untuk meluluskan pinjaman perniagaan. t8l 5. (a) (b)
Bagaimanakah koperasi sekolah memainkan peranan dalam membantu sekolah
dan ahli-ahlinya.

ll0l

Berikan peranan yang dilakukan oleh Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia (ANGKASA) meningkatkan tadbir urus koperasi. tsl

(c) Berikan lima jenis organisasi bukan bermotifkan untung dan aktiviti yang dijalankan. [10] 6.
Seorang usahawan negara kita akan membuka kilang samng tangan di negara X.

(a) (i) Jelaskan tiga cabaran yang akan dihadapi oleh usahawan dari aspek politik,
ekonomi dan sosiobudaya.

tel

(ii) Terangkan lima risiko yang akan dihadapi oleh usahawan tersebut.

[0]
t6l

(b)

Huraikan tiga objektif perlindung'an perdagangan dalam pasaran domestik

yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan Malaysia.

94612

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

2011 PSTPM Kedah

Kejadian tanah runtuh, banjir kilat dan pemanasan global merupakan masalah j*k yang berkaitan dengan alam sekitar kesan daripada tindakan manusia. Jelaskan tindakan yang perlu dilakukan bagi mengelakkan masalah ini daripada terus berlaku. t8l
Encik Amboo telah mendaftarkan anaknya di Kolej Berjaya dalam jurusan bioteknologi. Jelaskan tiga hak pengguna sebagai penuntut di kolej tersebut. t9l

7.

(a)

(b) (c)

Huraikan empat faktor persekitaran yang mendorong berlakunya jenayah rasuah.

t8l

8.

(a) (b) (c)

Jelaskan kebaikan komunikasi bertulis dalam meningkatkan disiplin pekerja.

t4l
Huraikan lima bentuk media yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah t10l dokumentasi dengan pengimport.

i) Jelaskan maksud perundingan berkesan' ii) Jelaskan lima kelebihan perjanjian kolektif yang dicapai hasil perundingan ll ll antara kesatuan sekerja dan majikan.

946n

*Kertas sCIalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

..>

SULIT*

2011 PSTPM Kedah

j*k

SULIT* 946/2

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM 2011 ANJURAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA(KEDAH)

CADANGAN SKEMA PEMARKAHAN

PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 2

Skema ini terdiri daripada halaman bercetak

SULIT*

0
2011 PSTPM Kedah

j*k

CADANGAN SKIMA PERMARKAHAN
1 a. Tiga elemen pencemaran alam sekitar mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974: 1. Sumber pencemaran 2. Ejen pencemaran 3. Perantara pencemar 4. Kesan pencemaran (Pilih mana-mana 3 sahaja, Semak 3 yang pertama, 3 x 1m = 3m) Dua jenis tindakan dalam penyelesaian pertikaian perdagangan yang dibenarkan oleh undang-undang ialah: 1. Piket 2. Mogok 3. Sekat masuk (Pilih mana-mana 2 sahaja, Semak 2 yang pertama 2 x 1m = 2m) Tiga sumber asas idea baru merebut peluang perniagaan 1. Pengguna/pembeli/pelanggan 2. Saluran pengedaran 3. Perunding professional/pakar runding 4. Media dan bahan cetak 5. Paten 6. Produk sedia ada 7. Syarikat sedia ada/syarikat pesaing 8. Pengalaman dan kemahiran 9. Penyelidikan dan pembangunan 10. Dasar kerajaan (Pilih mana-mana 3 sahaja, Semak 3 yang pertama, 3 x 1m = 2m) Syarat-syarat keahlian Koperasi Guru Padang Terap Bhd. i. Kakitangan pendidikan di daerah Padang Terap. ii. Berumur 18 tahun ke atas. iii. Warganegara Malaysia. iv. Bermastautin di Malaysia. v. Belum terlepas dari tindakan undang-undang/tidak bankrap/tidak hilang keupayaan/siuman. (Pilih mana-mana 4, 4 x ½ = 2m) Tiga matlamat kerajaan memperkenalkan dasar penswastaan : i. ii. iii. iv. iv. Mengurangkan/meringankan beban kewangan kerajaan Meningkatkan kecekapan, daya dan mutu pengeluaran Mengagihkan sumber ekonomi secara cekap Menggalakkan pertumbuhan ekonomi Mempercepatkan pencapaian objektif mewujudkan golongan usahawan dan peniaga bumiputera [ Pilih mana-mana 3 sahaja, Semak 3 yang pertama, 3 x 1m =3m]

b.

c.

d.

e.

1
2011 PSTPM Kedah

j*k

f. Empat kaedah perlindungan perdagangan bukan tariff : i. Kuota ii. Embargo iii. Subsidi dan elaun pelaburan iv. Kawalan pertukaran asing v Piawai vi Polisi bekalan kerajaan vii. Kempen membeli barangan tempatan [ Pilih mana-mana 4 sahaja , Semak 4 yang pertama , 4x½m =2m] g. Tiga faktor menyokong pelaksanaan tanggungjawab sosial oleh perniagaan : i. ii. Membantu meningkatkan imej organisasi perniagaan dalam jangka masa panjang Penglibatan dalam aktiviti amal akan meningkatkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap niat baik perniagaan untuk menyumbang kepada masyarakat. Penghasilan ‘keluaran hijau’ dalam jangka masa panjang akan memberi kelebihan daya saing kepada perniagaan berbanding dengan perniagaan lain. Pelaksanaan tanggungjawab sosial dapat insentif rebet cukai daripada pihak kerajaan. Perniagaan yang melaksanakan tanggungjawab sosial akan mendapat pujian daripada masyarakat. Masyarakat awam sepatutnya memberi peluang kepada sektor perniagaan (sektor swasta) untuk menyelesaikan masalah sosial yang gagal diselesaikan oleh pihak kerajaan (sektor awam). Menguntungkan pemegang saham dalam jangka masa panjang. [ Pilih mana-mana 3 sahaja, Semak 3 yang pertama, 3x1m =3m] h. Dua peranan FOMCA : i. Menguatkan pembangunan pergerakan pengguna di Malaysia ii. Menyelesaikan isu-isu pengguna dan mempromosikan hak-hak pengguna iv. Menjadi badan penasihat kepada semua persatuan pengguna Malaysia iv. Bekerjasama dengan kerajaan dalam menganjurkan aktiviti-aktiviti kepenggunaan v. Menjamin keadilan sosio-ekonomi dan kebersihan alam sekitar vi. Memberi nasihat dan bimbingan kepada pengguna vii. Berjuang untuk pengguna menuntut hak, gantirugi dan perlindungan [Pilih mana-mana 2 sahaja, Semaka 2 yang pertama ,2x1m=2m]

iii.

iv. iv. v.

vi.

2
2011 PSTPM Kedah

j*k

i.

Maksud komunikasi sehala. -berlaku dari atas ke bawah ,contoh -berlaku dari bawah ke atas ,contoh -tidak berlaku maklumbalas, tetapi pengakuran terhadap tugas dan tindakan boleh dinyatakan sebagai maklumbalas. [Setiap satu, 1 markah ;lengkap 2 m]

j.

Berikan tiga contoh halangan psikologi yang mungkin berlaku dalam organisasi anda. i. emosi yang terganggu. ii. pengalaman lampau iii. tanggapan yang salah. iv. penapisan maklumat. [Ayat yang lengkap setiap satu, 1 markah, Pilih mana-mana 3,Semak 3 yang pertama 3x1=3m]

2(a)

Lima tahap yang perlu usahawan ambil bagi memastikan sesuatu idea dapat direalisasikan 1. Tahap idea 2. Tahap konsep 3. Tahap pembangunan produk 4. Tahap ujian pemasaran 5. Tahap pengkomersialan 5 x 1 = 5m

3
2011 PSTPM Kedah

j*k

(b) (i) Kelebihan perniagaan francais: 1. Sistem perniagaan francais adalah berisiko rendah berbanding dengan perniagaan lain. Ini kerana kebanyakan produk yang tersenarai dalam Sistem Francais telah lama bertapak dalam bidang perniagaan dan telah mendapat tempat di hati pengguna. 2. Bakal usahawan berpeluang memperdagangkan atau memasarkan produk atau perkhidmatan yang sudah terkenal jenamanya/imej. Hasilnya, pulangan yang diperoleh adalah baik. 3. Dapat membantu francaisor mengembangkan lagi francaisnya dan sekali gus menambahkan lagi bilangan usahawan yang menceburi perniagaan secara francais. 4. Francaisor dapat menikmati faedah ekonomi bidangan daripada produk serta pembelian secara pukal. Selain daripada itu, bekalan bahan mentah dan juga lain-lain keperluan francais disediakan oleh francaisor untuk memastikan keseragaman produk yang dihasilkan bagi mengekalkan kualiti. 5. Terdapat panduan perniagaan yang lengkap untuk memulakan perniagaan bagi usahawan yang tidak mempunyai pengalaman. Francaisor juga turut memberi bantuan dari segi pengurusan, nasihat dan modal. [ SEMAK FIRST 5 x 1m = 5 markah] Kelemahan perniagaan francais: 1. Bayaran/kos/harga yang tinggi bagi mendapatkan hak ke atas jenama produk dan juga pakej yang disediakan oleh francaisor. 2. Walaupun francais merupakan sebuah ekuiti yang bebas, tetapi ia masih tertakluk kepada peraturan dan kaedah pengoperasian perniagaan yang ditetapkan oleh francaisor. 3. Francaisi perlu berhati-hati dalam memilih francaisor, untuk mengelakkan daripada tertipu. Ini kerana masih terdapat sebilangan francaisor yang cuba mengaut keuntungan dengan menipu francaisi 4. Terlalu terikat dengan syarat dan perjanjian, tidak boleh menerapkan idea sendiri bagi memajukan perniagaan. 5. Imej buruk seorang francaisi, akan mendatangkan kesan kepada semua francaisi. 6. Promosi yang dibuat oleh francaisor terlalu umum, tiada yang spesifik untuk sesuatu francaisi. 7. Francaisi akan menjadi pesaing kepada francaisor di masa hadapan. [Pilih mana-mana 5 ´ 1m = 5m, SEMAK FIRST 5 )

4
2011 PSTPM Kedah

j*k

(c) Stategi pemasaran bagi Perniagaan NAP i. Sasaran pasaran – siapakah pelanggan utama – pengguna a. tahap pendapatan pelanggan b. tahap pendidikan pelanggan ii. Persaingan a. senarai pesaing b. syarikat yang sedia ada c. peratusan sumbangan dalam pasaran di kawasan setempat iii. Produk a. barangan atau perkhidmatan yang diberikan b. ciri-ciri produk yang unik berbanding pesaing iv. Harga a. perlu realistik/berpatutan b. mengambil kira – harga pesaing, permintaan pengguna, kos , sensitivity pengguna kepada isu kesihatan v. Promosi a. pilihan media/ publisiti yang ingin digunakan b. Belanjawan/Kos c. keupayaan untuk promosi melalui ICT/Teknologi vi. Tempat/Lokasi a. sesuai atau tidak dengan sasaran pasaran b. kelebihan lokasi c. kawasan perniagaan – kemudahan asas d. pengguna yang ramai Pilih mana-mana 5, Fakta=1m, Huraian=1m, 5 X 2 =10m

5
2011 PSTPM Kedah

j*k

3

(a) Kuasa Kesatuan Sekerja mengikutAkta Kesatuan Sekerja 1959: 1. membuat sebarang transaksi. 2. boleh menggunakan wang untuk tujuan kesatuan. 3. tidak boleh menggunakan wang untuk tujuan politik. 4. mengambil pekerja/menggaji pekerja. 5. menukar nama dengan persetujuan 6. penyatuan dengan kesatuan sekerja lain. (Pilih mana-mana 5, 5 x 1m = 5m: Perlu huraian ayat lengkap) (b) Syarat-syarat pengeluaran wang simpanan oleh pencarum daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) mengikut Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1952: 1. ahli meninggal dunia 2. ahli mencapai umur 55 tahun 3. ahli hilang keupayaan fizikal atau mental untuk terus bekerja. 4. ahli berhasrat untuk meninggalkan Malaysia tanpa niat untuk kembali atau ingin bermastautin di Singapura. 5. ahli mencapai umur 50 tahun dan boleh mengeluarkan 1/3 daripada jumlah simpanan dalam akaun KWSP. 6. ahli membuat perjanjian untuk membeli atau membina rumah, tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan. 7. ahli ingin membeli atau membina rumah melalui pinjaman yang melibatkan cagaran atau gadaian terhadap rumah. (Pilih mana-mana 5, 5 x 2m = 10m) (c) Lima prinsip audit yang perlu dipatuhi oleh juruaudit apabila melakukan proses audit di sesebuah organisasi perniagaan: 1. ketelusan, objektiviti dan kebebasan. · Jujur, telus, adil dan objektif dalam menjalankan kerja audit · Memberi gambaran sebenar, betul dan tidak mengelirukan · Gambaran yang tidak berat sebelah. 2. kerahsiaan · Merahsiakan semua maklumat syarikat yang diaudit, kecuali diminta oleh undang-undang 3. kemahiran dan kemampuan · Lapuran audit yang dibuat dan disediakan mestilah dengan cermat dan berhatihati · Memerlukan pekerja yang mempunyai pengalaman dalam latihan teknikal 4. dokumentasi · Semua aktiviti pengauditan perlu di dokumentasikan · Bukti bahawa semua aktiviti dilakukan berasaskan kerja audit mengikut prinsip audit. 5. Sistem perakaunan dan kawalan dalaman. · Memahami system perakaunan dan kawalan dalaman · Menilai operasi syarikat sebagai asas untuk menentukan bentuk,tempoh dan liputan tatacara audit yang dijalankan. ( Fakta 1m , huraian 1m , 2m x 5 = 10m, )

6
2011 PSTPM Kedah

j*k

4.

(a)

Usahawan mengenalpasti dan merebut peluang perniagaan melalui (i) Perubahan dalam persekitaran ekonomi · Contoh perubahan struktur ekonomi daripada perindustrian kepada pertanian/contoh sesuai · Usahawan akan mewujudkan perniagaan berasaskan pertanian bagi merebut peluang Perubahan dalam persekitaran teknologi · Contoh kemajuan dalam bidang telekomunikasi/ contoh sesuai · Usahawan akan mencipta telefon bimbit yang canggih/Ipad/PDA Masalah/Keperluan yang dihadapi oleh masyarakat · Contoh : tiada kemudahan kenderaan pengangkutan · Usahawan yang peka kepada masalah ini akan merebut peluang untuk mewujudkan sistem pengangkutan yang bersesuaian. Dasar-dasar kerajaan · Dasar Pertanian Kebangsaan · Usahawan yang peka kepada peluang akan mencipta dan memperkenalkan jenis yang sesuai untuk digunakan oleh petani dalam pelbagai bentuk pertanian. Penguatkuasaan undang-undang - contoh undang-undang lalulintas; pemakaian tali pinggang keledar penumpang kereta di belakang.

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

**** lain-lain keadaan dan contoh yang sesuai diterima Pilih mana-mana 3, Fakta=1m, Contoh=1m, Huraian =1m (3 x 3=maks 9m) (b) Modal Ekuiti sumbangan pelabur yang membeli saham sesebuah perniagaan disebut sebagai modal berisiko kerana ada kemungkinan kehilangan pelaburan jika perniagaan tidak berjaya tidak perlu bayar balik mempunyai hak mengundi/bersuara dalam operasi tidak memerlukan sandaran milikan menjadi cair/diserahkan kepada pelabur hak kawalan jatuh/bertukar tangan Modal hutang diperolehi dari pihak-pihak luar-individu/institusi perlu bayar balik dikenakan faedah mempunyai jangkamasa matang- jangkamasa pendek & panjang memerlukan sandaran - aset tidak menjejaskan pemilikan sekiranya faedah dikenakan ia adalah rendah, boleh membawa pulangan atas ekuiti (ROE) yang lebih besar perlu mengawal jumlahnya – ancaman muflis Pilih mana-mana 4 perbezaan, 4 x 2 = 8m

7
2011 PSTPM Kedah

j*k

(c)

Lima faktor yang mempengaruhi keputusan pihak bank untuk meluluskan pinjaman ialah: i) Karakter peminjam yang meyakinkan pihak bank · rekod kredit yang baik @ tidak baik / gelagat tidak beretika peminjam sebelum ini. Kapasiti peminjam · keupayaan peminjam untuk menghasilkan aliran tunai bagi membayar balik pinjaman. · perniagaan baru akan dinilai berdasarkan rancangan perniagaan/perniagaan sedia ada akan dinilai berdasarkan akaun perniagaan tahun sebelumnya. Modal · jumlah modal yang dilaburkan oleh usahawan kepada usaha terokanya. Kedudukan / keadaan ekonomi / industri · pada masa kemelesetan ekonomi, sukar untuk mendapat pinjaman. Sandaran / cagaran · Jumlah cagaran yang dikemukakan oleh peminjam hendaklah berpadanan dengan jumlah pinjaman yang dibuat. · contoh cagaran seperti bangunan/tanah/polisi insurans dll Sokongan · Rancangan perniagaan perlu disertakan · Penjamin disediakan sebagai penyokong Pilih mana-mana 4, Fakta=1m, Huraian=1m, 4 X 2 = 8m

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

5. a) Koperasi sekolah memainkan peranan dalam membantu sekolah dan ahli-ahlinya. i. Menyediakan barangan dan perkhidmatan dengan harga yang berpatutan. ii. Mengagihkan keuntungan dalam bentuk pembayaran dividen. iii. Mendidik pelajar berkaitan gerakan/pengurusan koperasi. iv. Memberikan bantuan kepada pelajar yang memerlukan bantuan. v. Menyokong kegiatan yang dilakukan oleh sekolah dalam bentuk sumbangan. vi. Meningkatkan keceriaan sekolah vii. Menanam minat dalam aktiviti keusahawanan. vii. Penubuhan kelab koperasi [Pilih mana-mana lima, 5 x 2=10: Ayat mesti lengkap]

8
2011 PSTPM Kedah

j*k

b) Peranan yang dilakukan oleh Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia (ANGKASA) untuk meningkatkan tadbir urus koperasi. i. Menjadi wakil bagi koperasi yang bernaung di bawah ANGKASA. - dasar-dasar kerajaan - undang-undang/akta-akta ii. Penekanan terhadap pendidikan. -kecekapan pengurusan -meningkatkan pengalaman dan kemahiran. iii. Menjaga kepentingan dan menyelesaikan masalah ahli -khidmat nasihat -tunjuk ajar dan memberi taklimat -sumber rujukan iv. Memikirkan dan menyumbangkan idea yang berkaitan aktiviti dan gerakan koperasi. -inovasi -kreatif v. Menerbit dan mengedarkan bahan-bahan bercetak. - maklumat terkini [ Ambil semua, 1 fakta, =5 m]

9
2011 PSTPM Kedah

j*k

c) lima jenis organisasi bukan bermotifkan untung dan aktiviti yang dijalankan. Kategori Belia Aktiviti Menumpukan kegiatan-kegiatan yang memberi manfaat kepada belia dengan penglibatan aktif golongan tersebut seperti ternakan, pertanian, sukan dll. Keahlian terdiri daripada sukarelawan yang bergiat cergas membuat amal dan memberi sumbangan kepada golongan tertentu yang perlukan bantuan. Keahlian tertumpu kepada golongan yang berminat dalam kebudayaan dan dengan itu kegiatan utamanya adalah mempromosikan aktiviti kebudayaan seperti tarian, teater, silat dll. Pertubuhan diwujudkan berasaskan pekerjaan. Keahlian terdiri daripada individu yang mempunyai kerjaya yang sama atau mempunyai kaitan rapat. Seperti kursus profesional, dialog, bengkel, seminar dll. Aktiviti utama pertubuhan ini adalah yang berkaitan dengan pendidikan. Selain ceramah motivasi dan mengadakan kelas-kelas bimbingan, pertubuhan ini juga memberi khidmat nasihat kepada ahli berkaitan pendidikan. Aktiviti yang berkaitan dengan perdagangan seperti pertukaran maklumat dll. Kegiatan utamanya adalah menganjur aktiviti rekreasi seperti memanjat gunung, berkayak, mengembara dan sebagainya. Menggalakkan jenis sukan tertentu di kalangan ahli. Aktiviti sukan menjadi agenda utama sama ada dari segi latihan, penganjuran pertandingan dan sebagainya. Kegiatan pertubuhan dalam kategori ini tertumpu kepada kegiatan keagamaan yang ditujukan khas untuk ahli dan amnya kepada masyarakat yang menganuti agama berkenaan seperti ceramah agama, kursus haji, kursus pengurusan jenazah dll. Ahli pertubuhan kategori ini hanya tertumpu kepada wanita sahaja. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan adalah berkaitan dan untuk kepentingan wanita sahaja. Seperti menjahit, memasak, pendidikan, kesihatan dll.

Kebajikan

Kebudayaan

Pekerjaan

Pendidikan

Perdagangan Sosial dan Rekreasi Sukan

Agama

Wanita

Nota; huraian perlulah berkaitan dengan kategori [Bentuk/kategori 1m dan huraian aktiviti mesti dalam ayat lengkap = 1m. Manamana 5x2 =10m.]

10
2011 PSTPM Kedah

j*k

6. (a)

(i) Cabaran-cabaran yang akan dihadapi oleh usahawan tersebut : 1. Politik – cabaran dalam bidang politik : a. perbezaan ideologi dan fahaman b. sikap kerajaan dan parti pemerintah c. undang-undang dan peraturan d. masalah kepenggunaan, kuota, tarif dll [Pilih mana-mana 3 isi x 1m =3m] Ekonomi – kitaran ekonomi dunia : a. Sistem kapitalis, sistem sosiolis, sistem campuran. b. Cabaran lain – pertukaran matawang asing, - kadar inflasi , kemelesetan - perubahan kadar cukai - KDNK dll.. [Pilih mana-mana 3 isi x 1m =3m] Sosiobudaya - kombinasi ciri-ciri kelakuan, tabiat, kemahiran, dan institusi yang telah dibentuk dan diramal oleh sekumpulan masyarakat yang berbeza-beza budaya antara satu sama lain. Aspek perbezaan budaya dari segi : bahasa nilai sosial agama pendidikan & latarbelakang struktur masyarakat [Pilih mana-mana 3 isi x 1m =3m]

2.

3.

-

(ii) Lima jenis risiko : 1. Risiko Kadar Faedah - disebabkan turun naik kadar faedah - memberi kesan atas nilai aset kewangan –modal, keuntungan, kos - mempengaruhi nilai pinjaman kewangan 2. Risiko Kredit - ketidakmampuan syarikat membayar hutang atau pinjaman berserta dengan kadar faedah.- muflis, kemelesetan, bencana dll - Lambat dalam menjelaskan hutang 3. Risiko Kadar Pertukaran Asing - perubahan dalam kadar pertukaran asing yang mengalami turun naik nilai matawang berbanding negara lain . - Kawalan Pertukaran Asing yang ketat 4. Risiko Politik - risiko terhadap kerugian yang disebabkan oleh sesuatu yang berlaku yang memberi kesan ke atas firma yang melabur di negara tersebut.Contohnya peperangan, rusuhan kaum, pemberontakan dll

11
2011 PSTPM Kedah

j*k

5. Pemiliknegaraan - perubahan dalam pemerintahan atau sistem politik di mana pihak kerajaan akan mengambil-alih firma asing samada dengan membayar pampasaan atau sebaliknya. Kerajaan memiliknegarakan firma asing untuk faedah kepada negara. 6. Penghantaran Balik Tunai/dividen – wujud apabila kerajaan menghadkan / mengadakan sekatan kepada firma asing yang ingin membawa keluar hasil keuntungan ke negara asal. [Pilih mana-mana 5, Fakta 1 + Huraian 1m = 2 X 5 maksimum 10m] (b) Tiga objektif perlindungan perdagangan dalam pasaran domestik yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan : 1. Melindungi industri penting tempatan : - Industri tempatan yang baru dan sukar bersaing di peringkat antarangsa - Persaingan dgn perniagaan asing yang telah lama beroperasi dan mempunyai daya saing tinggi membolehkan penyingkiran perniagaan baru. 2. Mempelbagaikan ekonomi : - Menumpu pada sektor perkilangan merupakan satu usaha untuk mempelbagaikan sektor ekonomi sesebuah negara membangun. - Sektor perkilangan yang dijalankan oleh negara sedang membangun menghadapi persaingan daripada negara maju di mana dasar perlindungan membantu negara sedang membangun mencapai matlamat mempelbagaikan ekonomi negara. 3. Menggalakkan perkembangan industri baru: - Industri baru perlu mendapatkan perlindungan kerana menghadapi kos pengeluaran yang tinggi berbanding dengan perniagaan luar negara. - Perlindungan perdagangan antarabangsa seperti tarif import yang tinggi membolehkan firma baru bersaing di pasaran dalam negeri. 4. Melindungi peluang pekerjaaan: - Peluang-peluang pekerjaan perlu dikekalkan bagi mengimbangi inflasi melalui dasar perlindungan ini. - Ia secara tidak langsung akan melindungi firma tempatan untuk bersaing dari sumber manusia. 5.Mengatasi imbangan perdagangan negatif: - Imbangan perdagangan negatif berlaku apabila negara lebih banyak mengimport barangan daripada mengeksport barangan. - Melalui perlindungan perdagangan antarabangsa ke atas barangan bukan modal boleh membantu negara untuk mengimbangi imbangan perdagangan yang negatif. [ pilih mana-mana 3, Fakta 1m, huraian 1m, 2m x 3 = 6m]

12
2011 PSTPM Kedah

j*k

7

(a) Tindakan yang perlu dilakukan adalah: 1) Mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan - mematuhi peraturan menebang pokok/membersihkan kawasan. - mematuhi peraturan meratakan tanah tinggi/gunung ganang bagi tujuan pembinaan bangunan. - mematuhi peraturan pembinaan sistem perparitan/saliran di kawasan perumahan - mendapatkan lesen yang sah untuk menjalankan aktiviti perumahan yang lain. 2) Tidak melakukan pencemaran alam tidak membuang sisa/bahan buangan ke dalam sungai/laut tidak melakukan pencemaran tanah/darat seperti membuang sisa bahan binaan. tidak melakukan pembakaran terbuka mematuhi Akta Alam Sekeliling 1974

3) Menyokong usaha kerajaan - menyediakan tong kitar semula untuk tujuan pembuangan sampah di kawasan perumahan yang dibina. - menggunakan bahan mesra alam - menyokong usaha kerajaan untuk menjaga alam sekitar seperti kempen, ceramah dll 4) Menjaga alam sekitar - memulihara alam sekitar iaitu menamam semula pokok dikawasan yang telah ditebang - menanam dan memelihara pokok bunga/pokok-pokok hijau di kawasan perumahan yang dibina. - memelihara pokok-pokok yang sedia ada dikawasan sekitar perumahan yang dibina [Pilih mana-mana empat. Fakta 1m, Huraian 1m : 4 x 2 m= 8m] (b) Tiga hak anak Encik Amboo sebagai penuntut di Kolej Berjaya. 1. 2. Hak mendapatkan maklumat jenis kursus yang ditawarkan. yuran pengajian yang dikenakan. tempat tinggal/asrama kemudahan yang disediakan keputusan peperiksaan Hak membuat pilihan tempat tinggal/asrama kursus/program yang diminati tempoh pengajian/tempoh belajar waktu kuliah/kelas, jadual waktu kuliah/kelas

3. Hak mendapatkan keperluan asas - mendapat tempat tinggal yang selesa dan selamat mendapat pendidikan asas berkaitan kolej

13
2011 PSTPM Kedah

j*k

4. -

Hak mendapatkan keselamatan dari ancaman dan bahaya seperti kes jenayah semasa berada di kolej spt keselamatan bangunan dari pencemaran udara/bunyi/air dll

5. Hak mendapat ganti rugi - jika berlaku apa-apa/kemalangan di kolej. - jika berlaku pelanggaran kontrak oleh pihak kolej. 6. Hak mendapat pendidikan kepenggunan - Pihak kolej perlu menganjurkan program-program kepenggunaan kepada pelajar. - Contoh : program bijak pengguna dll 7. 8. Hak hidup dalam alam sekitar yang bersih Hidup dalam alam sekitar yang bersih seperti bebas daripada pencemaran. Contoh pencemaran : pencemaran air/udara/bunyi dll Hak untuk menyuarakan pendapat/membuat aduan menyuarakan pendapat/aduan jika terdapat rasa tidak puas hati/masalah. Contoh rasa tidak puas hati/masalah : pengajian/makanan/layanan/tempat tinggal dll [Pilih mana-mana tiga yang pertama. Fakta = 1m, 2 Huraian = 2m : 3 x 3 m = 9m, Atau 1 huraian+ 1 contoh]

(c) Empat faktor persekitaran boleh mendorong berlakunya jenayah rasuah. 1) Amalan/budaya memberi token/hadiah - Pemberian hadiah apabila melaksanakan tugas/kerja 2) Persaingan daripada kawan-kawan - Ingin setaraf dengan rakan-rakan yang hidup mewah 3) Amalan nepotisme - Pilih kasih semasa menjalankan tugas. - Menguatamakan keluarga sendiri/orang yang berkepentingan dalam urusan rasmi 4) 5) Dorongan mengejar kemewahan hidup Mengejar kemewahan hidup dengan mengenepikan nilai-nilai murni/keagamaan. Kawalan dalaman yang lemah Pihak pengurusan tidak mengambil atau lambat bertindak apabila didapati ada unsur yang terarah kepada perlakuan rasuah

6) Peraturan dan undang-undang-penguatkuasaan yang tidak cekap 7) Tidak telus 8) Penurunan kuasa tak jelas 9) Kod etika yang lemah 10) Tidak pengiktirafan 11) Perkhidmatan tidak cekap 12) Masyarakat yang tidak perihatin 13) Hilang kepercayaan kepada sistem [Pilih mana-mana empat yang pertama, fakta 1m, huraian 1m = 2 m, 4 x 2 m = 8m]

14
2011 PSTPM Kedah

j*k

8.

a) Kebaikan komunikasi bertulis dalam meningkatkan disiplin pekerja. i. ii. ii. iv. v. vi. Boleh didokumentasikan. Maklumat kekal Menjadi bukti Penerima boleh membaca dan memahami sepenuhnya. Tiada had penerima maklumat. Mesej boleh dipindah sehingga mencapai persetujuan antara penghantar dan penerima. [Ayat lengkap setiap satu, 1 m, Pilih mana-mana 4.]

b) Lima bentuk media yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah dokumentasi dengan pengimport. i. Mesin faks - cepat - menjimatkan kos - menghantar bahan-bahan bercetak. ii. Teleks - Menghantar bahan dalam bentuk cetakan - Mudah - Menjimatkan kos iii. E.mail - menggunakan rangkaian komputer (internet) - cepat - menjimatkan kos - bahan-bahan bercetak iv. Surat - kos jimat - menghantar dokumen-dokumen sulit dan salinan asal v. Telefon - cepat - murah [ Fakta 1 m dan kebaikan/kegunaan 1 m.= 5 x 2m] c) i) Maksud perundingan berkesan. Satu proses dimana dua pihak ataupun lebih bertukar-tukar maklumat untuk mencapai kata sepakat terhadap konflik yang timbul. [Ayat lengkap 2 m] Nota : ayat tak lengkap seperti di atas 0m

15
2011 PSTPM Kedah

j*k

ii) lima kelebihan perjanjian kolektif yang dicapai hasil perundingan antara kesatuan sekerja dan majikan. 1. Merapatkan hubungan 2. Mewujudkan kesetiaan 3. Mewujudkan iklim/budaya kerja yang sihat 4. Meningkatkan imej perniagaan 5. Meningkatkan motivasi 6. Meningkatkan produktiviti 7. Meyakinkan pihak pelabur/pembiaya. [Pilih mana-mana 5, Semak 5 teratas jawapan calon, fakta 1m huraian 1m maksima 9m]

16
2011 PSTPM Kedah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful