. ..

...
• ......
.. ...
...
. '
.. .
·.•
• ..
..
· ...


.
- .. ..,. ·.<: . . :.
ι . ι
.. . ·.t ...
. . .
, .
..
"
'
..
...
• ' ' 7 ,
' •'
, ·:
···'I'''
. .
. •'
••
.· •, .
. . ; .
'.
. : ; :
. . ·•
..
·-
'
.. :
; . •' ..
' ' " ..
,,
'
"
..
., '
••
.
.

...
-,
. .... ··
...
..
' ..
• ι • • ι •· \ ·• ο •.-''' ·.: .• -• .- .' ι • Ό • Ά Ι
• • ,· .·.· ·. : · . ... . . , •• ,.. .... - .. J
• :· :· • .;, • •• : .; ..... ο ι ι ....... .. • .. • .. •-;.,
'' ο a o , • :-i ' ' !\ '• •
0
'• J_.. t. ' :;. '1 • 1,. • '• ""'
• :. f • •• -· •• : . ... :· ::.. !-:-;: ·: . .... -. • ... "!'{-': ; .. •• .• σ . .
ι . .', : ..... : _ Ό ·:· : .; ·,' ;' : _, ·, :·: . ·_: .. · .·· . . .
. . . . . . . .
.· . . .. . . . . . ....... . .. . . .
... :.. . """ .. ·.. ··: . .
- _.
. . .. .,
.. .
. .. :.. " •. . . . . '·
. - '
• • .... . J • ·, •
,' · .
..
' .
' .
... : .
. , • ' f ... . . : . : ..... · •• • ο
·- -
' • ..
_,
. . . \
. .. . . .
. . . . : .
..
. .
• ' ',


. -
. -- .
. . '
. . ....
. · · -· ί -r ο ι · .. : .· .
'
..
·: : .... ;: · Α ι ω ε ς ύ π Ε α ι α ς ι Υ α ι ω ί Κ π α ..
- ...
. -
. • ' *
.
.
.
• •

. . . . . "' . .
,.: · · · · μ χ τ τ ι ί Ρ φ χ χ ϊ ο ώ μ α τ ·. _
. -
'
.
• • • ' " • ι • '
ί Υ ά ς ώ χ Χ 1\) ι •
ι . :
. . -.. -.
•• • Ό
'
τ ι ϊ Π Υ ι τ ι λ Υ
. ..
ι ..
' .
. . '
I
.
:-
>
: . .
.. '
I ( : ...
. ..
'
f ; -
r .
. .
<
•.
. .
. •' ; ..
. .
.
I .
):-
' .
i· :
ι
,. \ -

'
'
' .
's >·. . .
- ·- .
. -.
·.: •:'. ' +
• • • tf
..
- - .
..
. .
< ••
,_ .
. .
. .
. - -.
. .
. .
.' .. :
. .
'
' . . .
- .
- .

- .
. '
·-
. .
·.
.
'
. .
. .
.

γ ι κ
α σ Ί κ Ί κ ο μ ό ρ μ χ
ψ λ Ο , Τ ς · μ ω μ Τ ι ω ς . d..1r'Q•
λ α ι κ ό ό π ί ς ς ,;.
μ ω τ ω μ Γ ι χ ω ι ν μ ω
.
:·.. .
τ Ί ρ Ev, Υ ι ε ί λ ι ς λ ο γ ι ..
u.._ r r · \ •"' ' t · Ι . )
φ Κ J τ ο ε ν μ Ι ,
. . )
λ

Κ ί Ν Σ Ο Τ Ί ο τ Ί
.
κ δ ο ί ι ι ι α Ο ι χ
,( ι ι c
I . . , . \
υ ι ς ; ι
I
• .
ι • :.
. ..
• •
. .
· :· ι ι ι ·. ι ι
.
==: I!'
.. a)j ι •. _·· -. Ί Ν
: .
Υ τ Η
. .
'
. -
. .

·' I • •, • J •• •
-.
..
.. . .
. .
·.--' . . .
.
· .. -..
. .
.
.. .
. .
. . . . .
. .


..
. . .
.
' . .
.
'
...
..
..
. . .
,

'

.. .

. '
ι


.. ν


. ·

..
.
. · ....; '
..
'
.·'
"
••
..

\
• I
; .
. . .
•.
. :
: .
, I
..

I
'

"'
. .
'J'
ι t ,
. '
..
..
Ί
..
. :
. . '
. .
...
...
..
' . . .
. .
..
..

....
..
...
ι
'

••
( .......
. \
• ..
..
'
. ·.
·.
. '
..
'
..
.
. .
' .

....
, .
: .
..
• : ..
..

..
. '

: ...
. . .

·'
.. .

...
'.
. ·
"

..
,.
'
"
. ·
..

' : . ..

. - .
'··

ι
'
.. ,
..
.· .
..
,' .·
..
. •
"
, .
...

.. ...

Ρ
..


r•
' .
. ·. . '
..
ι
..
. · .
,., ..
'
..
·:
..
..
. •

._ .
..
...
.
.. .
..
.. ,
.
ι .
. "
.. . ,'
..
••
. .
• .
:
'
..
.. •

. .

•,
.
.
.
: ..
.. '
••
..


..
..
..
..
'
'
. ..
..
..
..
..
.
·'
. .
... . ' ..
. .
•.


. .
. '

. !

...
. . ·
..
. ......
. ' . :
. .
...
. .
..
. i

. .. ·: . ;_ ' .. •' :
. . :
'
: .
'
. ,.

: . .
Ό •
·'

' .
· .. :
: . .. ..
..
..
\
,. : .
. . . . ' .
. : . •
.. λ
' •' I
..
.. . . .
·. ·· ....... ·
. .
. .

• .
..
..
..

• .•>
! • .
' .
.
.
' .
. . . ' . . . ' . . . .
..
. . . . . ·.
. . . ..
' ..
' .

' .
' .
: . .
'
'

. . . .. ': ι . ' . , . : \ . . ·:·, . , · .·
• • • • • , • • • • - • • • 1 • • • •• ι
ο • • • • • • • • • • • • ' · t
. . . . . . . . . . ..
• • • ' • ' ·, I
. . . . . .. ' . . . . . . . .. .{ . . .
• ·. · .. · ·· . • · .t> . '
..
"
. ' . . ..
' . . . . . . .
, • ι
.·. . .· .·r
, • ' : . Ί
' . . . .
: , I ' ' '
. . . . . . . . .,. ..
. • · • :' • 'f.• ,
• ο ' ' I
. . . .-: ... . .
• • "t' • • • • : . • • • • •
, . ι . , • , ·
' .... .
. . . ' . . . . . . .....
. : • • • ', . . ( . :. . .• 'I
. . . . '., ·. •'.. . . ί
. . . . ::: .. .
. . . . . . . . . . ..
• • ι ο ο • • • • ο •
. . . \ . . . . ...
. . .... .. ·,!; .. :' Ί
. . . . •·. , ' . ' . r
. ....... •'
. . . ...
. •' ..
·. -. .· ': ... ·_;- ) ·:·: .
. ... . .. . / . .
. .• ι . . .. •
. . ' Ι "' •,
. :. : _ .. ;.; - . ξ
.. :. .. ·· ,· .
. . . . . .. ) '
' . . . \ ' .
• \ ..... t • • ' :i'i .
ο ' , I ' • • '
.. . : ' . .
... : ι ι ..
... .. .. : ι
ι
.. .. ι .
".·, : •":.:,, I
Ί
-
, ι ,... · 11 fY · j ι · ι ·
. ε ω ω Ο ι ε ω , J{J τ τ ο ς μ ε ν ·
'
σ α ι , · ?f'O'fS osv . έ κ φ ω μ ε .. ·
: • • ι
ε ε . Κ τ α ι σ χ -. ;, Ι Π Ο Ι Ι Ι
Σ Α Μ Ε Ν ., ο τ Δ Ε Ν ξ ε Φ ώ ε J.d(- .
• • • • : • : • .. • J , , ι . . . "
. ,o,(J.ei/ ι ι Φ ύ ι . ε ι δ ό
ο ν ι Γ α ς έ λ ο .. &r
ό μ ι έ Ύ ε μ μ μ έ ι ε ς ι γ : .
. . : .. . ' . . . . .
λ ι .. ι κ ε ι κ ι τ ι τ ο Χ ρ ς ο μ χ
ι • •• • • . . . .. ·, • • ι • •
I . ! • . . . . . • . . \ • ' • ' · ' : :. I . · · · : · Ι · · . Ό • •• • · , '-
ι μ ι ι , 1/J. rrov. Τ ς χ λ Γ , ,· ι ·
. . . ' . ' .. \ . .
' • ; \ ' / , \ . , • ι / , • Ή • f • ' • , . ' . . ' ,
μ τ ι Κ τ Π ι Tfl , CJ.,'ir.O . ·= .
• • • • . • • • t • • • • •
:· ρ ω · Χ ο ρ ό τ τ κ
, . I , . . ' . \ ·;, '. . . ) \ , . . . , '
ft.ova , . · ο ε ο ς ι , μ μ rrou σ ι
•• • ••• • •• • f •
·' :,.... : .. . , .. , .. , Ν
ψ κ α ι . ε Ι . ι , · ι α τ ο ε υ ε . .:.
. ..,...;, . . .. . : : ν . ' · . . -. . . . . . I · : .. . .
· · ο υ ν τ ο ς , Ί ι λ α λ ο τ ο ε μ ι
'
. έ Κ ν τ ι ς Ο ί ς Ό Τ Ο ι έ τ ε
I
• . κ ι υ
'
'
. '

ι
'
••
... :
..
. ' .
. :.
. . . : . '
....
. .
• '
. '
' .
' .
. .
.
' ' .
,, '
. '
'
' '
-
'
.' J

.,
. .
.... .. Ί
.
I
..
I
. •
'
"
..
.
. ι

I
I
.... t'
'
..
'
. .
' I
'

" ...
. ', . . : . . . . . ' ' . . ..
·, . . . '.' .;· ·,.'\ ;.': . ::- . .'· :· -...... · ·: . .. . ,. :·i: . . ··.. . ·.
. · .. - . . ., ·.. . ;• . . . . ' . . •, . . '
····.·· .; .... · .. ·· ··. ·. ,, __....... :·· : · .· ...... . ,'" , · •.:
.I • • : ,• ' ' • ' ' ' ' • I •
.. •, , . .. :, .. ·· , .. _ . ..... · . .
'), •• ' ' •• •' ' ' · •· , , .. • •• ·· ., Ι • : ,,' ' '•, •• ,
• . • ' ' ι •' • ' . • .. • '
. . . .. . . ' . ' .. . ' ' '·
. . . . •' ..
" ' . ' . ', . . . ::·. .. , .:.. .
. ·. . : . . .· . . . ·. . ·, .· . .. ... .
. : . . . . . ' . . .
,.- . i ' •, ' . . . . . ' . . . .
•• . . .. . .
ο •• •
' ' ' I
. ' . . ' .. ·. · ..
, ! . , • • •
·' .
.

• ' ο • • •
. . .
• ί • • . • •
•. .
•, . •' . . .
. ..
' . . . .
·· .. :· ·- · .. -· . . \ . ... : . . . ..
• ο •
. . . :
·-
.
. . . . ._
. .
-· . . .
. . : ..... .
. .
. .
.
.. ,
.
. . . . . . . I
· .
...
. . . .
• •
. . '
.
. . :
.
. . .
...
. . . .
-. . :• . .
. ..
.. . . . . . .
:. . . . . . .
. . . . . .
: • ο '
. . . .. ..
. .... . .
' ' ' ι . . . . . . . . ..
. .. •· .
...
.
. .
. . . . . :
' ι . '·. .• •
. .•. . . '. ' • . '
. . . . . . . ·• :. ..
. ' ' . . . . . . . .
. .
. ·. . . :··; . . .
' . ' . .
. . . . . . . '
: . . . ·: :. . : ..
. .
. • ι :
Ι • • • I

,_., .·
' . .
.
.
'
\
ι
• •
, ..
,.
' ..
ι . ι . . tt " λ _"f. • , , . ,
. Η α μ χ μ ι ό χ ι ό μ ς ά ω ς , !. α Α α · · Κ ι
'
. . :. . . ' •. '. ' '· . .. . . ' .
_ · ο Χ . δ ι α π ς .. · ι ω η ι
. . . ' . . . . ..
. ε μ λ ο γ ο ς , · :. ε ί ς · τ σ , ι -: φ υ λ ·:; λ ό ι ι
. • · - · . ι , · .. . . · .. · . . • . \ • . ; .. •. • · • · , , ; • , ..
1
·1 •.
ο ι α ι ω σ . μ τ ς ό φ μ ς έ ...
', . , ) .. . I • · · • I' ο • ; ( r • ι • ... t ! :.; • \
. ς Ό ι ς Ι χ ς φ ο .. Κ ό .... ι ι κ Ί
1 • ' ;· ο ''• ο ' • ' ' \ • • •, : • ' ', : I • : : '••"' J • J •. ' .. \ ' • •
.. Ί ξ ω Ό ά ρ Ύ ε Φ ι τ ι ι ··, aj
• ' 1 ' Ί ' Ι \ ; • Ι • ' • ' ' ' • r • ο ο ) .-. i \ ' • '
ο · · ( · .• · • . • ι ι
ι / • • • ' • • ι • • , , · ' . ...... ; ' ι '
'·. ι γ ν λ ο ε , ... '/,·· · · ι ε ι . · .. ε
. i .
· Ο ς τ Χ ρ ο ι ct φ ι σ .. ; J.fJ ο ϊ
• • • .. :. • • ι •• ι . . . . : ι Ι i. .. . : : . . • • .. . '
. ο ι Ι ι ι ρ ε ς ι ο υ ο μ ζ ο τ ι ; · τ λ ε ύ

Ι

Ι I \, • • • t • • ' ι • .,
· ·· ;.., . · .. · · · ·· ·t ' e , · · ·
· ·. : ι ο ί .. τ ζ ι μ α ς ι ε ζ μ α ς

·. . ; Qe_ ι θ ε Φ ρ χ ε ο ο ν ε ι
·: μ Χ ς δ ι ι κ ρ ο σ τ ο · κ ι · τ ο
έ λ . λ ε μ ν ο μ έ ε έ ο Ρ ι χ ε ν έ
. 1-JJ \ . ι . I ' ·t ' . •! ' . Ό • " ·
. ς ε ρ ι α ε ς Tf1V· ε Γ ι ι μ ... · ι κ .. : .. · ,
.

'
σ ι ι ί ό τ ό ζ
. . . . . . ' . . .
· = . · : · · · · · · · · · · · · • • λ ι ι · ·
..

. . . Ί .
. .
.. . . .
. ...
,: : : · · · ·:: · · . ·:' ·.. ·, . · -• ··. ., · · ·· ·.. -. .. · . ' . · · . ·. · . .. • Π
'• ' . . . • ·. . . . '.' ι : • . • ' • : .. • '·. ' • ' ' ' • ' '\ : ' ,:·' ·.:-
:··· • • • • • • • • •• • • • • :. • • • • • • • • • ο • •••• • • • •• ,· ••• «:.,·;, .
. :. ; '·< : < ; ':'<. -::. 0:· .. ; •.·· . . ·' ' .. ; .... :.·;, ;' ..

• .·: ο .. :._. _
0
:.: _.... ο .... _ ...• ο .. .... Ά ......... _ ... : ,·
0
·.·.·'·_.: ,_·:
0
°_'.:: -.._.·.,. • · . . ; .·· · .. ._. ,·. . ·. ·· ... ο ·. • ·.c::,'·' ..• Ί ι .. .
·:···. . . . ·. :-··· . . . . . . · ... · ... ... ..

• • • - • • • • • • • • • •: •• : • • • : • • J'• '1 •
. ο ' ' ·;• . .. . • . . I .• . • ι '
. . . : · ..... : . . : . . ::.. . . . . . ' . . : . . . . . ,. . : ·. . .

••
..
ο •
. • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ...... · . : . : . ·.. . .... ; .'··. .
. . ·. . . . . . . . . '
. :: . . . .· . . . . . . . . . . . . . . · .. ..
ο ο . ' . . . . . . '• . .·. . . . . . ·,:, ' ο
' ' • Ι .
. · .. · .. ··, .--·:..:·.·. '··
.. . . . . ' .
. • • . • . . .' 1 •
. . . ; j

.
ί ψ ι ύ Φ λ Ύ μ ε ο δ έ λ χ ι ι έ ι ω

• •

. ι τ Ο 1DUTOtJ ν ω ) · ό α :
0

ο ' ι ι ο .. , ,
.

σ μ μ ε ι ζ ι π ο μ μ ι ι ο , ό χ ι (3c: ... ·
ο ι ι ι ω ε ί Α κ ω ς έ γ ω έ
. I Q, . , 'l': \ ο .,, λ .
. ι ι • σ τ α ς ι ς ·· qlf τ ο υ τ ο , . ε υ ο γ ο ι ι .
Κ έ Τ Ο ς Ί ρ ι α ι τ ω ο
. a.. , .... ' ι \ ., ι 1 ι 'JI
. ί κ ι ι ε ι ι τ α ι Β ς Τ Ο 81!00!
0
! ·
ε ο Ί Ψ Ο Σ τ Μ Ε Ί Ε Ρ Α Σ ο κ υ τ
ι ι ι β η ι ι ω τ Ι ς μ ο ι Π Ί Σ ·
ο • • • •
, 6 . ' )\ ι Ι I ι ,f"o' . . I Q,. .
ttKe Τ Τ Ο ς ι Ι α ι
0
9 . Ci/1f!Or1[;·:: σ ι Ef) !
. '
, , , \ ' ι . t ο ' ' λ Α
ε γ ω ί ι ε IJT'Oo ι ι 0:
1. · ς . .... '- ,· I · ο ο •
ι 9 ι ι ω ο '· · κ ι ο JJct. : α Γ Ρ ι ς ι
. ,
τ ι .. υ τ Ό ι , τ ι ς ι . ι ϋ
· ι γ ν Ρ Ι Ι η ς μ :.;- ι ε ς . κ α ι α τ α
. . . .
· '.,u. '\ ο • Ι 1 \ . ι \ η . . ι
χ ι ι · .; ς ι κ ι ι ο , '· ω :. τ σ . ι τ ι ρ ι ο
. . . .
""'
ε
... ·:. . . :.: ..
· ·· .. • ι
• ... • : • •• t }..1
' . , . .. ι J
..... .. • ·: κ .. ..
'. : ' ... ..
.· . Ό
- ............. .-:
• • • • '• 1
. . _ ... .. ι
' . '. : . . .
.··; .... ο
• •• 4 •• Ι •• '?... .
• . : ··i .• ·;y .... ι ο Ί
... , ..... ,\.,·
.... ·.•.1' ...... •
• :. •::·: .. Ο ι Ι
··: :"• .. ι >.-'·"• •
'. ,t •· ..
. . : .. . . • ι
:· '=.1 i
. ..
. . ., ..
.. .•.
. .. I,
1 ι
ί ;:
. ··+
. . '·'· }' ο • '
..
ο • •
..
' J
Ό ο
,• ..
ο ο
. . .
' .
.. . ϊ ' ο •
.. ,
" ,
: I
. I
! : I
' ο ο
. (' i
, ;· ι •
. '
ο
. ι
' ..
:, I
: .•.
. .
. . . .
. .. . .
ο •
. . . :-.
. ι
.· .
. . .. .:
'
.
. ;: ί
', .., I
: ·=· ' ..
• •
: ο
. :
ο •
. ο
ο Ο

. . . . . .
• ο
"
..
..
.
. .
..
.
...
'
. '
• ο
:\t
,!
• ; 1
..
, .
. ·
' .
I j
L
. !
.. ι j
,
. I
. '
..
'

ο
ο
·I
·.ii
. ·:· - .· ·=. ··:· .·· ... -........ ' ... -.... · .·::·. .. . , ·. > _. .. ::: •• ·:>::;_:·\·:·;·!··, .• t:--.. .. ... ί ·: .. .. :·· .. ; ;·:·\.;:;.-. .. ·
. , ... : . ·.• ' •. •• .;, • . , ··;. •. . •, • • ·,,• ··:.· • ... ' . ι .'.t· •·' ·.:·,,: :' :'.'• ::·; '• '• . ' • ι • :,\:r,;..•.•r .' .: ·.' '
· · · ·• .: •. · .... ··.·: • • · ·' · .. · • · ··• • •• : .. : •.
1
• · ................ ι ..... ;-:-• .... ,.·.:. ·•· ·. r: · ..... : .: ... • •. •-:·.:f:· .·• ....
" . . .
. . . ·. . . . .
- - -
• , : ' • '' , ' ' I • ' ο • : • '- • •' '., ι / ι ., '• ., , , , , ', '• • • ' ' ,, ' , I ' ,
. .
··, .. ι
<-: : . : ".:'. ·-: .. ::'< -.· , ,: \: .. Ή . . . . , .···:·< .... :>:·.-: Ή . Ή , : .=.·: .· '.':-'
_:·.. . : . ' . . . . .· : ··, . . :: : .·
·:: . ···· .... ·,: .... :.·? ·.
·: ... : .· .
· .....
, .
. . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . '
' .
, • ι • (•, ·:
. '
.
. .
. ' .
. .
.
.
. . . '•,
'. . .
. . . .. '-.. : . :
. . . . ··.. . .
. . ..
. : ...
. . . ..
. . . . . . .
. . . . '
. . .. : .
. ··: ....... :
: :.
. ,· .. : . .
. . .,
. .
. . . .
: ..
... . ..... . .
. . ·. : .
. .
. .
.
. . . . : .
. . . ' . .; .
.
: .· : . .
I ,
' ..
. . .
. ',
. . . . . ., . .. . . '

..... ,.·· .. ·
. . . . ......
. . .
. .
. . . .
ι . . . .
' . .
.
'

ι .
.. . ..
. . . .
. . '
t .
' ' 't.
,
r
ι
(

..


...
J•
'.t
ι
·'.
"
I ..
J .•.
••
••
'"
€ • ι
. -

i'l'
'.·,
' - ' i. .. '
< •'
. :· .-..
.• . ·r'
. . . .
Ι ... Ί
. .
··.j,'f....W

' .....
' .
,.1::,

., .....
. ,
.,
1.·.

'
,.
ι •
. )
·' ; ι
..

•·
'I
! .•
...
.
'

,
. ..
.
. .
.'
. .
- '·
..


ι ι έ ι τ μ Φ υ τ ο ς ε ι Κ ί ι ι κ ι ο
κ Ύ α Ο ι κ α Υ ο α ρ έ τ ι α ν κ • μ έ ν ι ω ο ε Τ ·: ..
. . .
Κ ι ρ έ μ ι τ ψ α Φ .
. . ...... ,. ' -
χ τ ω ς μ έ γ ω ς ε ι Γ ο ί μ α ..
.
κ α Γ α ε ο α μ ι ο ι τ ι τ μ ι α Λ ό
ι Σ μ ύ υ ι ;· ο τ α μ κ ε ι τ ε Ί έ .: ·
τ ι ψ ι ι .. έ ζ α ι τ ς .=1-0'- χ Ο λ Ε ο ϊ τ ε χ ο ..
λ Ύ ι ς κ ό ι .. ω φ ε λ ο ύ ε ύ ο ς ά ο δ ·1&}.
. ' .
Φ ι λ Φ κ ν ί γ ι Η έ λ
. ..
• ·.w.-1-
.· '
..
..
·.·.
..... Φ ο ι ι ι υ λ έ ι · ε ό έ ,. ·
' _. . . ο ι 'it . ς ι ι . .
. . . . . . . "
ι ο ν · ς δ λ ο ι ι ι ά λ ω ς λ Ύ ω · .
λ Ό ς έ κ ! μ ό ι ς κ ε ι ι ί ς Π α Λ ι Φ θ · ·
γ ω η ς · σ ώ ξ ε ο ι μ τ Λ .
μ € ε σ ο ι ι ι ι ε μ ε ι .; τ
. . . . . .
ι γ ο λ α λ ό Φ ι ί ς μ ί ρ ε ί ι π ε έ .... -


- '
. .
- ..
· .. ·· ......... ·,· .... •· .. • •: :::··.: :' : . •'• ... ,. ·. ..
. . ... . . . . . . . . .... . .·. . . . . . ' . . . . . ; . . . . . . '· '• . . ..
.. ,. . . . .... '· , .. ·.. . ·. . . .. ·. . ....
... :. · .. · . . . . : ' . .. . . •' ......... , . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .· . . ' ..
. . . .. · .. · .. : . .. . . . ·. . . . '• ... . . . . . . . . . . . .· . . . . ···: ... · .
. . _.,' ... ': . .. · . '• - .· .': ·. ·: ':·;. :_ ·:. ..' . . . . . . . ·:· .. :.:· ' . . ' . . '·
. ·. '\. .. · .. · ..... ··.··. . ...... . . .. ,_,· .. .., ,... '• ... .
. . . . ··._:·· .· . · .... '. . .· .. ·.· . . . : .. :_· : ·.· .· _ ... ' . ·.: ., . · ... _.·, .. ::· ... -...... '.' ':.: __ .. ·.·.: .:· . ; .... :-
)
. • .· . 't', ... :: ..... . ·'.: .• .:· . • . . • . ·. ··::_.
. . . . . : . . ..
' : . . . . ., .·. . ·. . . -.. . . ·. . . . . .
. . ' ' . ··: '.': ': . '.. . : .. :. . . : . .·.• . . ' .
.. .. ·. .·. .. . -· : ...
. . . . ·, .
. . . . .
. .
\
• • • • ο ; • •
. ' '• .
. .
. . . . .·
. . . .. . .
. . .
·' . . .
: . . .
-. .
. . . ' . :
. . . .
. .
.
. . .
'
. ,
..
...
'
• • I ' '
. . . . .
.· .
. . .·
. . . . .
. ·' .
: . ,. . . .
. . .
. .. .
. . : . .
;
. . . .
:;.. •'
: .
. . ' . . . .
.....
.
.. . ..
. . .
. . . . .
....
. . ..
. . . .
..
. . .
. ··:·:.·: ....
. .
: . ·. • Ι . •
..
' '
. .
. . .. ·.
. '
.
.
. •.
'
; . .
... \ \! t-.J &., I . t . Φ . λ I . 'I
ι υ o1rou ω ε ι ι ψ τ α η ε ρ ι μ ι ω
' . .
χ ι ι ι ·, ς τ ο ν Γ ι η ϊ έ τ τ κ μ
Ι ' I Q. .., ' I) ι λ f
ε μ ν Ο τ ι ς ε μ Υ ς ι ι τ ι ς . ε Γ
c.,. . ' ,, \. λ ' ι \. φ λ "';:-' .
Ν τ ι ι ι ι ι μ τ ο ι ι α ν · υ ε τ ο ν ι ο υ ι ο ν ..
. ) .
ζ λ Τ ι ι λ ο ς έ τ ε υ σ ε α ο κ ω
τ κ λ ο ύ τ ι τ χ τ τ ο ς ο ι • ι
ς έ μ ά ι ω σ ι ν τ δ τ ο α ι ι
. . .
μ ε ί ο ά ϊ δ έ υ γ ω μ φ σ έ ώ ρ α ν τ ι τ ώ
μ ε τ α rro ι λ ς ό ό ν τ ο ς β ι β λ ι ι θ ). δ ό
. . . . ' . . . .
λ ι τ Ο &,t;ro ι ί σ ς ι γ ω κ ι υ έ ό ·
Π Α Ν Ι Ω Τ Λ Ε Δ Ε ε Ι ο Α Π ρ ο Φ έ ω
. ' . .
χ ε ι χ η ι ε ε β ο ι ς κ ι κ ι τ ι Φ
, ' . ' Λ
ι ο ι τ α σ ι ι Ι τ ι _ q-QV & u.t1{0V μ τ ο τ ο · ι
. .
τ ι ρ α ι ι ι λ ι ί ς ι κ ε ω · va. δ
Φ λ ι τ ε Γ ι λ ε υ α Γ ι ς Γ ε ι '""


.. .
- .
\
, , , , • , , • •' •
1
• , • , , , , • , , , • , • , • ' , • ν • ' : ι , _, , , • ' •
ό • ' " ο ' • ο ''• ' I .. ' .. ' ' • ο ο •: ο ο ,' ' ' ' • ''•, '•• ' , ' ο I ,: ::: • ,I•,• • •, ο ,, .: • ' • • \ ο ' : :;, • ο • ' ' • ',. • '')''
·:i·. ·.· ., •, ':. ' . ::· ··;·'·· , •,. · ·,·,: . : .. · : Ό ι .. .. :·:·:.·" .. '• ·.·· .. :• . . ' •'•
.. .. ' . ' . . ' .. . . . . .. . .. "
.. · •. ' .. , •' ' . ' . • . ' ': . . . • ' \ ·:-.·.·,- ·!· •·•·· · •· .. ·· .. • 'c.t. ι Ό •• • ι • ,). ; ' : , • : .
·. : • ••• • •••• •• • : . • • •• • • • • • • • •• .'.·'·: · ; ·. ;.! , ·: · .:,·. '• • • : .• • :, . ' '.. ••
• • ' · ' • : ι ·; · · · • '• • . ' · · · · · • . • \ · ·; . ·· · C • • .... t1' j '• •t , . ··• ' ·. · •• Ί · : · •, · · , ι · • • · • ·
f ι ' ' ' • • · • ' ' ' ' • • • · • 1 ' ' '\.t ' • '" ' • I · • J • • • • • • ••
: ) :. · : .. · ·: :'. ' ' ,, ·: ".· ' .':: ... · : . Ό : . . =. · ::::: .' : ·..:.···. . __ ;·_ · ·. · - ··
"> • • • · · ·- • • • • • • • ·• •• • • • • '' • 'l . • ....
" s • • ... •.:. ·• • • • .• · . ·; • • • • . . ... ", J, ..... ••• : :· • • • • • · - .. • . · '·· . . . . ... . .. . • • : .,. . . . : . • • • : ·; • •••• ,. . • • : • • ί
... ) •'·.· . ·' .. .... . ..... .. ,. '{,:._·· · · : ·. ·· .· -· .: . · ..
ι ι • ' Ό • :. I , • ,.. . .. . :, ' • ' ! . . • •,.,· ..
.. . . . . . ··,··· ··' · ..... '· · .. · . . · · .·: .. ·: .. ..
• • ' • . r
. . . ·' . . ' .... . . . . . . . ·. . . . .
. i·' . • •.· ; . -: • . . . • . • • . • \ .. . .. . ·'
•i' ' , . Ό • . •,'.· ι :" •.• -.
'i ,; . . . ' . '. . . . f . ,. • • t • • •
. . . ' . . . : - . . . ..
t . ' . . . . .
. . . . .
: . . \ . .. . . ..
• •' • .,. t •
.... ... - · .. . · . . .
. -. .. ' • .. ' .
. : . . . . . . . . . . . . . . . ' .· · ..
; :·; • ' • • I
. . . . . . :· . . .
. . . . . ;... .
; ι • • · . . ..
-.... . ·;.:.... . .· · . . ·· . : .
) • ο ι -• •
:._.·. _.- .:·. ·.-·;. ·
' k .... ι . .
:. ' . . : . . ·. -· _....
·& • . • . • . • .. • . •
.. . . . .
• ,: . ' ,·1:-' . •.
·fiJ• ... Ό •.. ·. ·· ..
( • ' ·. . .
'3 · :.·.··:. :.: . . .
ι _ .. . ·.: .. ;_
' :. . . . . .
. . : . .
... . :. . ..
•• 1 • • • • • • •
. . ..
λ ';, ..
., ' .... .
.. . .
• • ι Ι • •
'., . ·.. . .·.. .
' •.. . ..
. . . . . .
.
-. ;

.
.
'
'
..
' '
' . .


.
I
. ..

..
.
.
'
" '
..
. , ι '

. :.
'
'. .
.
, .
..
;
, .

'

.
'
.
I

;
κ ω ι ω ς ι λ ·
. (
'
(
••
.
<
.
' . ,

••
'
.
'

.
'
.
.
' {
••
'
.
' '
'
'
'
\
!
••
ι
;:
\
.
ι
.
; .
..
• . .
.
.
, .
.
..

.

.
γ ω ί τ Ε κ Κ λ σ ι ο ϋ ι ε Φ λ ί ,:- μ ε σ έ Ί
' .
ι τ α ό ι ε ι ύ Π ύ έ ο ς τ γ ό τ ό ε ...
ώ α ι ο μ ς γ Φ •: χ γ α ρ χ ρ α κ Ι
δ ϊ • ξ '&.1rd τ τ ς ς ο
ι Κ Ι ι ο ρ ς χ ι α γ Ί ε ε υ
τ ο λ ζ ι 81\ou $vu ί ι ι ι τ ι
ν μ ι ξ μ ό ς J η ς ε υ μ ι τ ί κ ς ι ι υ
Σ λ ι ι τ μ έ λ ο ς ι .: ι έ κ Ί
' . .. . . . . ' '
ς ι φ α μ ε .: β Ρ ω .-.. ά , · κ ·_

'
J,.
. '


.
. . . . . . . . - . . .. . .
ω ς · ο μ ι ω :· ι .. ε έ ι α ι :,. ι ι ι .
.
.
'
'
ο
.
..
;
. :. .
.
' •
·I
\
.
) .
ί :·
' .
!
. '

...
'
.
i
..
σ ς α σ ι α α -. · .. ι ·, Ε κ λ

ι μ ω υ :
Η ι υ ς ί τ ο ς : .. ·ktt)":: μ Ί ο ι α '-1 ϋ . '
! ο 1:Q_. ·, σ ι χ ι .. ό ς ε λ ι ξ .. :··. e ι ό '
. . . • . • • . ι .. • '
. . . . .. .. . .. -\ . . . . . . . .. .
.. ι Υ ι • •• · ••• , • • •• •• • • • ι . . \ ·
• • • • • - • • • • •• • • • • • • ·, • ' • • • • ' ο Ι ι ρ
· · · - · · · .. - · ' υ Ί c
' . .
"
" ' I ...

·. '
.


·.,
.. ι
. . . .
: .
. . ..
. .
••
ι
. '
,.
..
'
·. \ . .. :-;.· . .. , '· ..... .
... . '. ·.. : . .. ' .... :.·>··. '·.·_:,· .. · ..... -..... -·:.
..... ·.·: .. -· ... · .... ...... ,
. . .
: :·· '• . . • . ·.: ;• ........ i,> .
' - . . =·. . . . · •. ... · .· .· .· . • . .. . . • .
. . .. . .. . : . . .
. . . . . :, . . . . . . . . . . :. . . .
·· .. ·:· ·. .. : ... · ........... .. .. · ... ·.·:····· ..
. . . . ' . . . . . . : . . . . . ...
.. ··· .....
•..
. . ·· ... .. :..·· .. ·.·,_.·
. . . : ·•. :'.. . . . ...
..
.
. ..
. '.:.
I
. : . .
. . . . . . . .
. ! .. - ..•
. :: .
' ·. ·.
"' ..
. "
. . .
. . . ,.
: .· :.
-
. ο

. . .
...
•'

..• .

.. ,
.
.
. ..• . .
. ·• . . . . . . . . ..
,.. " .. ,.. ... ,·. : ............ ·. · ..
. ·', . ,, '· ....
:. .. . ., . ·.-·, :·. . ' ' .... . . ' .
.. ·.·.-· . . '· ..

. '. . .....
. ι • ;: '.
. .
, •' I
, ..
/
. . .
.
• .. · .•• ': • ; :. • • . t. • . . . ·.• . . • .
. . . . : . - .
. . . ;- ..
: ..
. . . ,. . :. . .• : . . ...
. . . . : : . . . . . . . . . . . . . . .
.. ·. '•
,. • •• • :; .. : • ο ' • • • ••• • •• ••
•.· ... · .. . .
·, ·,:.; · .... ······ .... ' . Ί
. ·.·• . ·. f.. .;; . . . . : :· - . . ' • . '·
. . . . .. . . . . . : .
. .• . . . . . ;
; .
:·. : . · .. · .. · .... , .
. . . ·. . . . . . .. ·:
. .
. ·.
. '·
. .
. .•
' ... . :
t ..
.
..
. ..
. . . . . . . . :. :.: .
.
I '.
•'
. ..
,. '
.. .
. '
. . .. ··. . • ..
....
• •4 •
. .
.. . .. .. ,. : . . .... :
': -
.. : .· . ... .....
:',. .
• •' I
"
' .
. '
.
. •. .
. ·'
.. .
. •. ; ··.i •
• • • • • • ι .
. .·: ·'· .· . . ,• . . . . ' .
. : , ...
. . . . 1
. .. . . . . ' . . . : ..
. . . . . , ι
. ' .. '
. . . ..
. ·: Ί ..
. . . .
, . ι
. . ·, ', . .
. . ' . . : '
. . '.. ( ::
..
' I 'f· •
.. '• . : . ·" ..
• ••
:. , .'\ _rf.• •
. · .. :· .. .'· ι ..
.•• . . . . .· . 1'
. . . ' . . , .
. . : .'•. ··: : ...
- . ··.: .. :"':: .
. .
.. . .
• : • I • •
. . .. ·\
. . . . . . .
... . . . . .· .
. . . .
:.
. . . "
.,
. . . . ·, ...
:
. . '
'•
. ' . ,.
τ έ μ 1 ς
·,' '
Ι α α α ς κ α ι ι ε ο ε ι ε

' .

'
' ' ' ..
uu, ς ε χ ι ς · κ ι ι λ γ ι ύ π ο ι ο ι
μ ε ο ς
.
..
.... . .
..
ι

. .
. .,
τ Η Ι ι Ν Ι Ε Τ Ε Ρ Α Σ Θ Ε Ο Δ Ο Ε Α Σ Γ Ο
. • . · Έ Β Α Σ Μ Ι ... Τ Α Τ Μ Ο Ι •. ·· .. •< .

Π Α Ν Α Ι Ο Τ Ι Ι Ί Ό ·
'.

..
. . .
..
+
. ·,
r
• • •
1.(.8). f
. . . . . . . •' . •:

.
. . ' . · ..
• , . \1 .. .

. "
. •- ,.
.
.. ...
' ... f
'

' .
. ..
.
.. .
.
.. .
' .
••
..
.
' f .• ' •

• •• < ,, • ; • • • t
. . .. . ' .
·'.
• >
'
.
.·.
λ ο π ι t .. ι ι υ Γ ε ι δ έ · _
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .
, . .
λ Ι lf ε ρ ο μ ό Π ι δ ς
\
τ ι .

..

..
;'
I


!
I
ι
. .
. .
..
..
Ό
: .
• .
. .
..
. . . .
. '
-.
. I .
.
. .
;, )
,.
...
. .
; .
r
'
,;3
.
' {

!
..
. . ·
•. ·. .
...
. . . . . . .
. . . . . . ..
.
. . . ..
.• .
..
- .. ·.
. .
. .
. .
·. ' . . . '. . . ..
. . . .
. . :
' .
...
. ·. .
..
. .
. ..
: .....
• •
. .
'
. .
ι
,;
'.
. .
• ι .
. \ :
. ..
Ί I •
()
. . '
,.
• •
..
'
. . . .
.. .
..
.. ., .
' .
..
. )
... ,. ..
.. I .
..... ι
. .
.
..
...
. .
ι ' . • .
• •
..
. . . . '
. . ' ...
..
. :. '•
•.
..
. .
• •
.
...

. . . .
. .
••
.
.,
ι Χ ς · : ·.
. • . ι . , . . .. . . . . .. • , .... ·. . . •
• Ό ••• .., • :• \. • ., • :>. . · .. ·. · ..... ·r' .. · ,· • .} ... ·: ; ..... ,.: .
. ·. '_ ψ Ο iJ Ά Τ , λ ι β κ ν τ
· . : · :. · έ ι μ . · .
•·
'
' .
..
. .
....

' .
. . ..
,, .
. '
:., ·· .... ' ·. ·,·, .. , ..· .. :· .. · ....... .
.. · .. · () φ Ι ι μ ο ι :9 Ι τ ι ι χ Ι ε γ τ α ι ι
·. .. · χ ο Ε φ · δ έ υ γ ε ν ι χ ο ι ρ ρ ι ι
τ ό .. μ Ο μ ε ο ι ι ,:. ε · Ό φ Ν τ .. .'
Π ι ί ο ν μ χ ο ι Χ ψ . '&. ο ο ξ ο Ψ ι λ ' .
γ ν .... έ λ λ π ο μ ν ν ι ώ
τ λ Ρ .. έ Υ ι λ . .· ό Λ ι
•• . .
. -
,.
. . . . .

...
. .
.,
. .. .
. . . .. :
..
..
.
.
, ..
• .
• . .
.
. . ..
. .. . .
.
.
.,
.
.

. .
.

ι I

.
..
.
ι ..
;
, ..


.
.
.
..
' . ; ..
..
'
Ι

-
. ..
. .
. . . . . . . ...
•.: .
. . . ,.. . .
- : ..
. ., .,
. i
. : .
. }·

. . ...
. . . - :: . "f
. : . . . : ..
. ''
. . '
. . . . . . . .
. . . .
ι ....
• ι • •
. : . ·..
.
. . .
: . .
...
. . .
••••
.

• ..
.
'
'
• .
'
.!
..
' .
'· . . .
. . '
. . l
.
'
. ' t
:-
• • J
. 'I
. .
. ' .
.. .
·;
• ι •
,
..
'l': ,· I
.
.
..
-.
. . .
.
' .

• ι
{

1
• •
..
. ·
\
Ό

.
. • • • ι
. ·. . . .
. .
. :, .. .'·. :' '-:.. ·: ... .. ... :.
. . .. . . ... ,•
. . ' . . . . ...· ..
. "
. . . . ' . . . . . . . - . . .
·-- · ..... .. .. • : . . . .. .
' • ι , .•
' • ' • ' ι ' •
.. . . . . .
" '. . .,· , . . . .
.. .. . .. β
,. . . ( . ...... . . .
' • :• ι ' Ί
•.
. ·· .. ::-·· .. · ... . ... ·: ,·.· .. : .
' ο .' I : ο ' ' ο ' • ' ' '
' ο ' :, : \ I ' " ' ' ' ,'' : ' ,'• ' ', ' ' ' ο ο ' •
• ... .•. ··: · ... Ί ·· ... • : ._: .. . . · · :: . •. ··· •. :. ·:·:-r
·. .: . . . . . . . . . . . . . . •: . . . . . .
'• ο ' ο I I ο ' '• ο ' ο ο '
. . . .. .. . ... : . . •.· . . .. ..
: -·· · - ., . ... .. . . .. '1• •• • •• •• ·:·.
• • I' • • • • • • • • • • • •
. . • . . - . ·. .. . ·. • . . . . . . . . . . . . . • ι
·· -· =-- ·.· _ . . :····._ :· . . :··.· ··· ....
• • f • • •
. . . . . . .
ο • • : • t • • • • • • • • • • • • • : •• • ..
..
..' · .. . . .. . . . . .':· .: ....
ι μ ό φ ι ω ς Χ Ι λ Ύ χ · ... · ·: : ·.·:·;::. Ό
υ .. μ τ μ · ό ν ρ μ ι τ ο ε ι ... •
. ι ·'• " ι ... -. .. -.; ·: .... · · .
ί Τ ν ι ι ι -rwy 1 ω δ ω · έ κ ·> Ό .. <··;· :·. , .. '. :
- . . . . . . . . . ·. . . ..
π ρ α ι ζ .fd ι ι .(!f π λ ο Δ ·: .·. ·:· :. :: .. · ·
''1'01 ε ς ι δ ι τ ϊ ι κ η ι . Ό . ·. .. . .
Β ω ζ δ λ μ ... . 1\ta_:tfc τ ο :. . :_:·::/ ::
. . . .. . . . . . .
· μ ς έ '· ι ς
• - • •• • • • •• ·: t • ι
ψ ε ω J χ λ ί ε μ ε τ . τ ι έ μ μ λ ύ ό . . . '.
Ί :; ' • ' ' '
ώ ι ώ φ ν ι ι ι μ ν ι ι .. τ ο τ ρ
ι ί ν .. ν t ό ω 19 · ο τ φ ω ς ε
t 1r;;, σ δ 7r() Α ω ώ ν Ι . δ ο ψ τ ό
• . . • • ι • . . . . .
ε Ί ι 1' ι v,v : ό μ . · ·
.. . . . . . . . . . .. . . "'-- . . .
• . r . "
Ό
• •
:
' \ .. : .
. . . -
. • \ "
. . .. . . .
. .. '" . . .
. ' .
. •, .
. .
.
. Ί . . •,
..
. .
. .
'I'tJ'r.·D Ύ ϊ ι χ ύ ζ μ ι ν μ τ
' -. Ι I Γ ' . \ I ' ...$
Α ι Γ > ι ι μ ο ι ι ο μ χ ο ι ι , Τ ι 1'tt_ μ -rw
: • • • • ,. ' • ' 't I
ι · τ Γ τ λ ο τ ς τ ο π ο ι ε ι τ
\• . . ". , , ι • . • ,
1- α ι δ ι ο · γ ϊ ν τ . ι ι μ
. . . . . . . . . .
' ' ' ' ' ' I '
t t\ ·'> · τ ε τ τ Γ ο ς ι Υ ι β ω ι
τ :THV . τ ι ..

ς Ό μ .. , τ ό .· ν ύ .
. • · . · . . \ !.. .. . • . ·
11ttiov, ·-rJ Υ χ ά ι J9. μ ε ς --rov
• ι • • ' ι ' • ' •
λ ό ι ι ο ν λ μ κ Ο ι ι ό δ μ λ ο ώ .1'i ο ·· .. ι ο
' ' • • ' ι ' • ' ' ' •
,. .., . : · . .
ι ό } ι ι ν κ τ Τ ά η ι ι .. ·
ι · · . . . . . · . , .,. . . . . • , . ι ·
ι κ • ν κ Λ .. κ
:

ι • ' • • • ' ι .: · • ,, : .• '-· • : I
' . · ' i '· , .
'· . ,Uir ι ι ι ;,
,; ι Ι

·' ι
'.
.,
• •
..
. Ί
• •
.
.
• • •

.
•••
'
ι .

ι
ι
• ' ' ' • ' • ' • ' • I ;, \, .' ' '' ' '
. . ... . ;. . . . .· : . ·.; . ... ·,· . ·. ·:: , .. . . .. · . .....
' • • . • : - . ' • •. · • . ... .. •• • • • • • t • • • ,. • • • • •• • • •
. '
. . .
ι ι •
. · . . ..... : .-.:· .·.:.:-· . . • . . . . . . ::.· .: .. ...... ·: .. ·.. . .. . . .··
.. · .. ·.·. : : . . ; ,.·.r : , : ·: ·· ·:· .. .. · .. ·· .. . ·· · ···· . . ..... . . . . . · . . ·
: ' • I , ;• • ' •• ' ,' .:: : '• • .: ' ' , ' , ,; ' ' '' ' ι ' ' ' ',: ' ,' ' , , , ' ,."' , • ' ' : ,: ' .. : • ,'•
. . . .. ·· ·: .: : ·.· . :·· : , . . .. · ' ' . .. -_.:- •"
'• ' ' ο • • • • •• : '• ο ο : ο ',, • ' • ο ο ο •' ο ι
. . · .. ·. . ·· .. ··.;:: ... ..... . . · .. , ,.
• •• • • • • ..... c • • :- :··· •• .... ••• •. · :· ... Ό .;. . • •• ·
.. •' · .. ·, ... , .. :- :-·.. .... . · · ... ·'
·: . . . ... : : :··: .. ;. . ... . ' \ . : '•.
. . . ·. :: . ·: . .. . :·:::: .. ... Ό ····· :·.': . . : .
, ,•
4
• . .. .. . , Ό ,· • • , • ' • "•, , •
. ·· ... ·. ,: .. . · .. . , ...
. .. . •' ·: ' . ' •, ' \ . . . . .
. .
.
. ..
!
. .
. . .
..
..
.. . . . . .
.
.
. f ι Λ Ι I

, . , ' I • ' " ' ' , '
., , .. ·;·' ·i: ... '::. _':: ε τ α ζ λ ο ,.\· St '· .. d' ·Pc( ι ω ... τ ν τ .
.. ..... :-_ : .. • . ό ι ι τ ι ς γ έ τ ο
" . ' . . . .
·. . . . . . . . .. . . : · . :.:. . . . .· .
· · . . ' · .. : . . : . .- .. ' \ Ι tf \ . ' / 1
\ · · .. ::: μ ., ι α ν ω ι ι τ ι α • s-;u μ ε ω ψ ε ι χ τ ο ··
. ' . . . . ,. ' . . . .
• •, • • , • • ι •• .•. • ,, ' , .
f'. ·. · .. -_:-: .... : .... Ό Ί λ Α ο ι ι ι ί τ ν
1
.. . .. Ή -: .·::: Τ Η τ ω ν ι ι ν .. ι ψ έ λ ι
[· : :· Ό ·· , : . .. μ δ ι ο ι Ο ς λ ι δ .. ε Ί ι ε ν Ό ε ξ ϊ τ . .·
.
. '
r • .. ... . ' .
' • . ' · "" \ · fJ . Cf . . • \. , . • r\f : . . . .
r: . ι ι ι ν ι ι ι τ ω · τ Ψ • ε ω ς ι · ι .
-
.
' .
'
I
'

'
'
.


. . . :,. . .
ω ι ι ο ξ ά ζ , ώ λ ν • ε ς ε π ό ·
. . . . '·' '' , · '
τ ν α τ μ μ τ ·, τ δ κ • .. Ί ό τ ν
. . . .• . . . .
. τ χ λ ό τ ε ς έ ώ ς ι ι λ τ ι ;
.. ι ι ε λ β ε ς έ ω τ ι
ο ψ ο ς ι β ο ς ι κ
1 .

. xei{u{ τ α .. ζ ω .. ' . . .. ' .
. .
..
. .
..
.
.
' . .
r •
. . .
. .
. .
'
I ' ' :
. .
., . . . . . . . '
' '
.
.
I
. . .. . . . . ..
· : ... : Ά τ ι ι χ ε ω μ ι ω τ ι Υ • Γ ι ς ώ · ·
. . . . . . . . .
.· BvrCJi μ έ λ ε π ε τ ο ς ί ι , . τ ο ι 'of .. :. '
. . .
:
. . . . . t.
·. ϊ :fJ._ vct τ ι ξ κ σ ι :3-s;;,
..
. . .
. α ς ί τ ω :fi: π ο ί ό Π ό ι ο ι :
. . r . . .. .
.. 1{ ί • ς ·
Ό χ ο Q· .. π ά ς γ ι ο ς ό έ τ μ ε ..
ι ι ';·:&(:.ffd ;'- π ό .. λ τ λ ο
• ι • . '•
1
_ · ,. • , ι . ,
φ ε · τ Υ ·J ·" ι Π ι ι π ς · · ι ί ο ς . . χ ,
I ' • • . • ' I ' '
· ν Τ .. μ ψ Ί Ξ ι λ τ ι ε ο ξ ε Τ ι Δ . \
. .
. ,,
' .
' . . .
. .
•..
.
. I . . • .
lf'l. . . . . ' .
.
,.
. '
..
. ·'
'
, ,. ".
. . . . . . .. ' .
"

.
• • I
. . .
. .
. . - . . . .

'
• \ ·.
• •
..
' .

'•• ' I • ' • ,., • •' ' .-, J ' •
. .. ·. : - ,. . . · . ... ,.·: . ... . .. .· .. . .:. • .. •. · : .
. . • ' ! ' :, ·. . • . · . . ··. .. • . • , : •
. . .. ... ·: :··.- .· .. ·· · .·. . .·
. . . , ...... . . . .. . . . .. . . · ... -.
. ...... -.•.. • : · ·.· .. Ά Ό Ά Ό Ό
Ι ι ο I ' + '' ' , ,• ' ' ο ': ' ι ο
" . .. . ... " ·- · · ' ,,
... :.: ·: ·:". ·. : .. . i. ; ' . . :·.. .• . . . · •. . . . : . ο • • • • • • ••• •• • • • • '
• •••• : . ο • • • • : • : .... • • •
ι Π Π ι . PitiP< ς Ί .. Α τ ι Ό Ό ·· .. · .. !
' , •• •• . · • • ·• i •• • ·, .. •• · • •• . • ... ' ' ' .·· . .... ) .... .. · -.'· · •• .... . . : .... . .
'' ; . • • • , '" ' ''·· · • • ' ' • ι •', , '• , . ' ' • •
t . . , Ί . . . Μ ' . .. Α . . ' •. '·'· .. ' < . • • . •
, ο Α :. ·. ··: .. .. ι <·.: \·: .. :.:-.=:-:><'-
I
.

.
. . .. .
.
• •
••
. "
.
• . ' •, . . . ' . . ;•' i . • . • :
' ' • I • ' • ' ' ' ο ο
.
. .
.
. .
. . . . ... • • • : •' :·· ... Ό , Ό
. . . . . . . . .. . .
'• • · ·- •, ι •
• " : • • r • • • • •
• ... •• ,. . • • . . . .. . . + • ••
·. · . ζ
·.· ·· .. · · .: . ... ,.,,
... • '. · ·· ;, ... ·. -. :··· .
. ; . ' ' ' . ' . ; . •-'
. ;, ', I .. ' • ' • • • • • ' I ' • 1\
• • • ' • • • • " Ό • ' • •. ... • •
ο Ύ μ ι Ί ε τ Λ μ υ τ ι ι .. :· .. ;:·/_.;
• 1 •• , ''."' ' ' • • ,· ·. ι ·. ι •
t ί ό :· γ ν ι · .. Κ ... λ ο TQY ·. ' .. ·.
• • . • • • • • • • • • ι
ι ι α . Ί . ie_a(· ... ί ι λ ι ι .. tJii . λ
ι Ό ό γ ι ώ τ ι ο ς .. · Ύ Ι μ α ν κ
. ι ο ς υ έ φ Λ ο .. δ ε ρ λ Τ Ο λ ο γ μ ι ...
' '!' dro; · ι ι ο ς Σ ε β ω κ Υ ς if; . .. έ κ ε ί ο
I ' , . , , ' •
:9· δ ι ι ς ό ς ι κ ί ο τ Γ ι .«'v-
·· ·or τ Έ Ί ν ο Ό .. ι Η ώ
ε ι Η ι ξ ο ί ι ... ω τ . τ ο ι
ό ,g· ς Κ σ ί φ ι .. :9. 9i:- τ ς ι μ
ο ύ μ .. τ ι ο ί ν κ τ τ ω ε β ι α ι ρ
. . . . . . . .
· σ ι χ α τ ο χ ο ι ο λ ο γ ω }fJ . τ ς δ μ ο Υ μ ί ·

ν ς μ ε 1'0 . τ ω ν τ ύ π ν ν .. ζ ώ ι .
. . . . . . . . ' -
κ ά ζ λ $ .. π μ Η .
. τ ι ξ ο Ό . Ι ι ε ϊ ό _: · ι ...
, , λ ε ε κ ε ε ο μ ω el( J . .
. μ · ro( ·. λ ι · γ .. · ζ λ ω ι · : Δ υ ..
• • . • • • • . • . ι ' ι
· ι Γ & ι ι ι .· ι ώ τ .
Η τ ι ώ ι χ ο · έ ν ι ρ ο ι ι ν ω ά !
ι t Ρ ι ι ι κ ι ι ι Ν 4 Χ ι ι α v.- .. ·
. . . .
.. • Ι •' • • ι • • ._ • ' • '
ι ι I• . • \ • • , , , •
\: · ι ' ' ' ' . , . · • · r .
' I ι t ' , Ι ' I((J .. '
ι
• : 1,,

t
'', .

..
. . . . . . .·
' ' ( .. ' . . ·. ;, ,·.·-· ·
• ' • J ' • . -. • • • • ο
' . .. .. .. . . .. . . . _. : . ;• . ... , •' . .
. , . . ..... . ... · . . ·· .. · :, , . .. ' .. . . .
··, · ·.· ·• '· ··· . • ·: . . . . . . ' . • :1 . .
• _ .......... • • • • •• ο • • ••• ( ;.: • • • ο · "' , .:; . •• • • •

. . . . . . . I
. . . .
'
ι ι ... · .· •' :.: ·,. · · .· .:.. '' , ... - : . . ...... . ·
• • . • • • ., • • • ' ο ' ο •• - · : • • • ' • •• ' • ••
. i. '
'· . . ι ο :, : ,• ο ,': ο ' ο I _; ' ο • ο ο • \ • • I
.. ....... .. ·· · . . . · ..... , :: ,•• ,-...
· . . ·.· .-·· ... ··.···"· .. · .. .. . .. . . . , .. .. . ·· : ..... ... ι
. .. :·" .. ·; ·. ·: ! ' Ά ··
. - . ·, . . . . . . . . .·. . ' .
. . •. '·' . . .. . . • , ! : "' ..
-:..".. . . ·. .. : . ·: . : . . . ...
• ; • ο ο ·: · -" • • • • ... • • • •
:: ·:: :-. .· .... :·: ... Ί ν β ι ρ ι ω φ λ
• '.. : • .:·.:···.:.: •• • : , ό , : ' , • 4 ·· , ', • : • ._ .._ I • • , ,* ' , : , • ' , · , : ' •• ' , ,
0

. Ή ι Π Α ν .;': . ά π ο Ί π ι ο κ φ ι λ μ τ ,g·. Τ ς ώ
'
•.. . ι ... ·'!'; Γ ι λ μ τ ό τ ι δ δ π ι ο ν . ε ι ι π λ
... Ά Ό .. Έ μ τ μ Η ί τ ι ι .J§ .. ι ι ο ι τ τ · , ·
Ό .. : . · · ' . Ύ ω ι . ό ό ί μ χ δ . ·.
'
I
.
.
.
t
t.
ι
' ..
ι
' .
.
• ..


, ··: ί Ι Χ ς ·· π · ψ έ ·
' • • . • ι . • . • .
.,
λ ε ι ι · ι τ ι · χ ι ξ ι
ε ι λ ς ά .. ν ,: μ ε λ ν Γ ν ·
ι ς ι ι ς ι ..
ο ζ ω λ ί ι μ ώ φ Ί Ό γ .
ν ω Ί τ β ι β λ Ί ι ί τ ρ ά ·
. . . . .
μ μ ξ ά s1( ι ο ι ι '9: ο τ ί
τ ς · Ι ι λ . ν τ ci(.· δ μ ο γ υ γ γ ω μ ν ι
ι τ ς . sJ, · .fov ι ά Π ...
ό φ λ Ι ·• τ ο ι ι ; ό ι
.. . . . . . . ..
ι π μ ω ω ι ω .. , ι μ ω μ ι
. . ., . . ' . ..
ά ω Π ν ω ς Ό ι ι Ι μ έ ·. ί ι Λ ώ μ έ Α ..
ο : • • • • • : J
ω τ ί .· τ ο ι . .- λ ί π ε ω .. · . . ·· ·
· τ ι .. · ι Ό ο Ί ι Ι Α · τ φ .. λ ό ι ο ι ι γ
. . ... . · ...... . ''
ν ο μ : Jf;' κ ι λ α .'· ω .· ')lde ε μ . .
• • • • , • ι .. I ο ο '
ο Α · χ ι . ... ε ι ν λ ..
ρ ε κ ι μ ε ς έ Ύ ι τ ι ω τ
. . .·· . . . .
ι ο ν μ τ λ μ α Ό δ ξ .. γ ν .. : ..
' • •t • • • . • ! , · . ι .
· β ω •-ro:. · · Ί μ ·· : .. :+ Ί ι ί ι ι .... :
,. . ' . . ' . . :• .
.
. .
' . •'
)( )(
'

. . .
' . . .
.
I
.
ι .
·' . .
•,
..

.
. .
'
. .
. .
...
. .
.
... , .
...
. .
.

. . . .. ..
. . •. . :· .. .
. . . . .. . . ' .
...
. ..
. . . . - ...
..
· ..
..
. .
·,
•• • • ο
. . .
. ;... . ,. . ..
. . . ' . . ' . I .
• ο ...
. - ..
. . . .
. -;
. - . .
ι ' Α ι ώ Κ ω 'f.O ι β μ _J,. . . ·. \ Ό .
. · ο μ σ ν ω ς τ έ Λ Η ι ·s9 λ . ε β α ι ω ς ύ ρ ι :.
' ' .
.
ε τ ·. ι ι ύ ω '· ζ μ ι υ γ γ ι μ μ
. . I
,. ύ Ύ ω μ ω ,. ε τ · έ ι ι ι ι ι ... 1'ctt
.. , κ ι ά Π ε Ό λ μ ε Ι Ο μ έ
Ο ' • 11 .. •• ·., • •••• • • • • ' f) • • •' ι I' • ! ' • • ' ' •
ν ι ς τ . β · . κ ι λ τ ω ς . ·
. . ····'··• ..... ,.... ,.· ..
• ') ... • • ... • ... ·: • ο • • • : •
. . . ι 1'8 C . λ ς ί ε δ Ι ι ό τ η
ν ·. Ρ α ι ι ε ε Ι ν λ atc .. λ .
.. ι ι r:l' · Ι ι τ
..

· τ ο λ ι ω ν φ ί Ι Υ ω .
ζ ώ ζ ι ί ι . . τ ι ι ι ,
. . ,;
μ Ή ι ι ω ό π ο
. . . .. . . . .
ι . ι ι ν ο ο -'(Q Α ί κ ό ν . ι
· ι ό ι ι Ή ι · ϊ ι .
J • . •
. .
. .
. .
. . .
' .

'
. ...
. ... .
.
. . . . . . : .
• . . ι . 1' ό J . t ... 31 ''\. t
, . · . · . • ι ν .· . Κ utt •. ο π . Λ μ ψ 'f.r&
. . . . .
. π ύ ι ι . ύ ς μ λ
τ ι ·. ς ι τ Α Ι μ ο ο μ ο ι ι
.!{i ν α γ ι ί ι ώ ι ο &([.fQV λ φ . δ λ ν
. .
' • I -·- . ·. ,
' . • t· : •
• ,.. • ,. "'- •• • • •• , • • J ..
• \} ( \i. · ι ι ί
' .. .
. . .
.. ·'· . . : . .
. , . . .

. . .. ,
' '
...
. .
..
. ι
ι
ι
t
••
·I
"
.r-

'
r

I
f.
ί
,.
{
I
'
'
'
'
i .
I
ι


; .

: .
·• ..
• •
'. .
.. .
..
'
'

I ·.
\
'
..
. . : ·.
....

..
. . .
. . .

..


..
. .
,• .

· •..
· ..
..
,·,
Ί ' ' .
..
•.
: . ;
..
' ' . . ..
. .
. '
..
. .
'
...
• • ο - ••• • : .
.
• . . ' .

'.
••
. .
• . .
) .
. .
. ' .
"
-; • ι • ι
·• . ·.,
..
'
\ , ·•
.. '··

.. '

..
. .
. .


...
' .

... .-

'i
. . '
. •.. '•
..
• Ό

ι ι • • •
ι ί • ,'
:
•. /· ·, ι ο f.. •' , . ,
..
,.,., .. .

, ..
I ι • '
< "
'
. ..
' ι
·.·'
.
. •'
(' . . .
. . .
.
.. . . . .
. : ..
.
. .
' •

..
'
.... .
••
..
.
••• t
' .. ,i
.,
ι
. •.
. .
,,\J' .,
. .• .• ...
·. .
..... , ..
..
• ι • ι .
.\ ι ι ..
- . • . • ι • .. •,
. '
i ..
• .
:
. .
. .. .
Ι ..
...

.. , -..
. .. ' .
r ._ ••
-· ,.

..
..
·.
. '
. ι ...
" . .. . . ;
..
ι
• .
.. . .
. . '
..
' '
. ' .
·. .•
....
.,
, .
. '
...
I
' . . ,
'
...
' ' I :
. ' . '.
..
'
'
.
'
..
' .
...
• •
.
.
. "

•'
... ·'
• • •
' , . ..

I
. .
.
' .

• •
, .
ι . ·.,
. .
'
,, Ί •
''
"
'
...

..
.
. '
'
• •
·'
·,
... -.
.... . . .
...
.
.
...
. ... . ! ' \ .
,,

.. •
.. .
. :-· .. •
' ...
..
..•.
: . )
ι • •
.. ··;
'. . I '-
. .
Ό

'
'. ,
ι r ι
' • ί
. .
..
• . ..
. . .
•. ;
. .
. . ,
. -1 ' · '( ' . . ... . .. . . . '.
_, f .. : ' '
..
..
. '
·' ..
• •
'
..
•• . .
:.
''
'' .
• •
..
.
'I
.,
'
Ι

••
.. : .... .
' .
.
ι . "
; • ' :>._
' . ' ... '
. . ' \ ........ .
Ι • Ι ι • ι ..
. .. ' ... -· .. . l;. . '
I
';
.. • ι Ι Ι • •
ι
(.- ..
Ό • I
..
ot' •"' · '
ι '- •. ι . . :·
. .
'
,J - (
..
..... \
.. ..
·-- · ...
... -
... . ,:
..,
ι ι .. \
' •
. '
' Ό •
ι ι t
. '·
'
..

.'
'
.•
ι ; .
• J

"\ ·t.1
ι
. ·.,
• ..
..
..
. ·.
•.
f,
. ·.·.\ '
ι Ι • • ι Ι
.. . ··.·.':: ... .. .. . ;: · .
·: ... ·':
,,
t •

.
. '
. · ...

ι ;

'- t • Ί
. ; ....
.. .. ; ..

'
. ,.: ... , .
... . • <
'
. .

·' ,,
'
'· . ,
. '
'
..
. :. .
..
,.
\
• • J
...
'. '
•' • I '
·,
·' . , .....
..
"
..
. '
,.
.
t ••
..


..
...
,.
;4
\ .. . , .
'
. . ..
.. .
.. ' ' . . .
). t · ·: ••
' . , . \
..
. '·' . ,
. '
... . . ' '
. .

...
. ' ...
. .
• 1
..
.. .
,, ..
• •
...
,
'
.,. '
:. '
ι ι ι • . .
.• .... 1·.·
.. .

ι • • ' •

'.: , ..
. . ,_:
'
...
,·" . . I
#

{ .. .
., .
:
; '
/)
':' !', ,.. ·
•• • ' • • , J
. .'.
.
,.
. ι •
·'
. . '
• ...
. ' ; Ο Μ
..
'
' ., ι

'
'
. .
. ι '
• •
......
.
"

• .
.
..
•• •' .

••
: ' !
• •• t •
·' .
. :>· .
. .
; · .

. . )
· .
\<
·'
:
. ι ... '" ... . .. .. .
. . ·,.... . .:--.. ,..
'
. ..
Λ
.. ·'
'4r .. ·
r . . ι
.. 1
.... ι
, .. , ., . . .
ι
.... . ,., ...
t ι ·· · · · ·
• • .-. • ι - • .. ,. • • • .
' ..
'
..... ·. :-
. ... .

..
'
} ... ·
. ..
, ..
._ ο • ι
. .. . .. ·. ·.'.
... •\
. .
..

••

I

\ "' 1·
... . \
·: ' ..
!
..
..
,. '
..,
·• ι 'f ., .. !
,, ·· ··.'··') .
.J • • , ..
.,

..
.
...
.
'•
{
; .. .
. .
• •
'
. .
'
,.
, .
ί


'
!
• •
..
l

, • ί • ι • ·, ·
.. ··.· · .. . :. _ ... .... .. ·
• I , , '
. ,•
. ι
'.
. \ . . . .. :·. :,. .. •.:.· .· . . ··
. . •, .... } .. . ·· . . · , • . -
, . ' I . . .... J . , •
. .. .. . · · .·1.,:·. · .··
. . . .. . . . . .
• • ι • •
• • ο • '• ο I . .
' '
I


. ·
. •
• /' . . . .
:. . .
. .
.
..
" .
\ . . , .. '
..
..

, I
.. .
' .
ι
. .
. .
. ..
. . : •,: '. -:'
. ·. . . . . . . .
' • • : ο •
:· : . . . ' .
ο • ' ' ' •
.
. . . . . ' . . . . .
. .
. . ...
. '


' . .
. .
.. .
. '
ι • , .
. . .
.
.
. .
. ι ,
. .
. •
. . .
I , , . .
· Τ ov Ν ι ο Ρ χ · Γ Φ F: χ Ύ ε γ ι ω ·
' '
Δ ν ι τ ω .. π ι Ύ φ ο κ ε ι :t
ο τ χ μ ε ι λ φ μ ... ι
·E;c. ι φ τ Π τ ι ο
Ε Ί ι ι γ . ν Ή ι φ ι ι ε ι ,g· ό ι μ ο .
'
; · '- · · Μ ο λ π μ έ λ ω ι ι Υ ι ι μ σ · '!i" γ ω


. .
. . .
.: .
(
: .,
' .
. ' .
' .
: . .
.:. . . - . .
..
. . .. . .
,
. ' .
. .. .. . .
.L : • •
' • • • • . ' : ι
1 • • ' •
.. ,, .
. .... .
..
. . .. . ..
, . . .
\ ,' • •• ; .• ι
. . . . . .
. -
. ..
'
I
_,
'
... . . . . ι . . . .. ' . .


. '
'
'.
. . :
. .

. '
'
.
. ..
. .
'
• • t •
r \ r • Ό •
' ..
- ·"'
-. .
4 .
. . . .
..
' ' .
' .
.
"
. '
• •

' ..
)
'
'
. . .
. .
. '
. . ' . . . . .
.. : . :
. . ..
· .. :;, ... : .
. ..
..
. ' . ' .
. .
. . ' ' ....
. .
. . . . . . ·. . . ' ..
I . .. . .. .
ι ;- ··.... .. . . . .. •.• . . .
··: ·· · · ..... :· · _ · · ;: .:_ .. · ,
. .. . . .;\.. ... • . . • .. . .
. . . . .. . .
' . .
. . . . ., . . .
..
ι . . .
. I .
.
I ._ .
:- . '
:
. '
' 1' .·
. .
. !
I
. )
\
. .
. ' .
. •.: .

' • Ό
l
. ;
.•
..
.
I
' .
.

.,
.
'
. ,
.
..
.

'

.
ϊ •
.

ι
••

'

.
'
'•
. i
,
,.
I
I
\
.
I
..

..
ο '
..
Ό
.
....
Ό
. .
Δ Ν Τ Ι

Π Π Μ Ο Ν Ο Α Χ Ο Σ .
. . . . . . . . . .
.· h '
. ό .
1
. . . . ' .
Η Φ ι ε ς Γ Β ν ι τ μ ω ο μ ί ·
χ ι ι ύ λ χ ο τ ι ρ ί Π ε ς ή ν ώ Χ • ι ρ ι ι ι ώ ι ι
Α ι χ ι ι ι α χ ο π ι τ Ε '/H'd'& , τ φ ί ι λ φ ι
Η υ · · .• :: . . ·
.
. λ υ Ό ν Ή ι τ δ μ Ί ·})3
. .· • . . 1
. . '
· : ... · · ·. · · · Ύ Θ ε ω ι ι ί ··
. . .
. . . . . : . . .
. . . . ..
. . . . .
. . ....................... · ... · .
Θ Π ς ε ω μ ί λ ο γ FJ..t:Yav' τ F/ χ
ι λ ι ι τ ν . o·i· Θ ε κ · Υ ε φ μ ε t
π e ρ μ ι χ Η α · ι ι τ ρ ι ι ς ι
. ς ς ψ μ τ .· ό ε ·
ρ ι ς ο ι Θ ο l κ ε ω ί ι · ι ι ο ί .. ·
:. . . . . . ' . ; . . . . . . ' . . . : . . . . ... . . . . :• . . '
tre ε · ·, .' .... " Ά Ό . • .· .. " • : , • ·,
. .
.
. · IC Ο , Ν Τ Ν !{-.. Ο Ν · . , -_. ..
. . .
' .
· Ώ ν ο π λ Υ · ί ό ε ι ι ς · φ Ί ι α • ·;.
1
τ ι ι ι ι τ ς ι ν
1
.
λ Ύ Υ ε ι ι ν ο ί ι ι · Ε λ · · / ·
Γ ο λ ι ι μ ο δ ι ι ι ι ο β ο ι μ ι · ι ς ...
Κ Τ Ο ι λ έ ς "''C!Y ό ό ό ξ ω ,g μ . /
. .
,
. .

. . •
. .

. ·
. .
. .
,
!
' .
.
. . '
•. I •
.


. .

. '
.
. .

. .
' .
··.'
. . '
. .

. .
. .,
. . .
. ·'·. .
ο
...
-
. . ..
. . : . . .
. .
......
' .
· ..
. ' :
.
. '
ά ε ί ς ε χ ω ο ι ι τ ο ι ι λ ι Θ ε !J . ι Υ Ο
ζ ι τ Ι ω · Κ ώ s1c ς ι έ α ς τ ί
ε ί ω Ά π ο λ ω τ ι ί Ύ ω Μ ι τ ύ ω τ ..
\ ' , \ ,, c... (..,.. ' • ., . '
.. Ι ε ε ε φ ο · ε ι μ ι tt'lio τ Π
γ ι ι ι ' . ω , κ ί Ύ
Τ . λ ο β ε τ ι ς ·, ι ι Κ τ ν . ϊ α ι ι ό λ κ ν τ ω
. ι μ ε ω τ ι τ ι · τ ι ι ι vr-'. ό Ύ
.f · ο ξ ο ν · ί ι ι γ ι ι ι -rH.: ι ι ς ,
• of7or · κ α ι ι ώ ς · φ ν ω ι ι • ι ς ι ε ι κ ι τ ω π λ
ν ς ε μ α κ ρ Η ί ν ά ο τ μ ι ά λ ι ι ν μ ί
. κ ο ν Ί μ ξ ι έ ύ θ β ι
. . .
' . :; ' . '
· ·, Efjva δ ά φ υ ς γ ·
. ε λ ς ·vu φ ω . Η ι τ . τ ο π ο ι λ τ
. λ . ε Τ α Ή ε μ ι ό ο ξ ο ι Χ ι ι Α ι ο Ί
.. ι ί ό τ τ ν ω ϊ ω λ ε ψ ί α π λ ε ..
... Λ .3 "'- ' '1"'..... . fl " .... - .;... t
. ι Υ τ ω . . ι ι ω • · κ τ ο ι ι τ . ο ι .. ι , 't1 ο μ ο ..
. .. λ ο ό ι _.. ι δ ι ί Η . . ι ι ω ι ο ι · χ έ ι σ ε
· Ι Γ ω 1'," Λ ε ψ ι Γ ι ε ω ι
- · Ύ κ ι τ ο • ω ς ι μ ι τ ν γ π ι
'J . . , .... λ t t "" , ff u_ ....
ε ι • ι ι ι τ Τ γ _, ι ι ι ν τ μ
. μ ω ν • ι ι τ ω , τ ο δ ξ ν J;J,..
ι ι ι ι 'fo ι ι ι Ί ..
. ώ μ ύ Ι ν ς ;· τ ό ξ τ
ε κ τ ε κ ε ι ς
λ ε ι ω ε Υ ι ι ο π μ ι χ λ α μ ι ν ι ι ..
. .. . ς Γ ε ι ξ ς α α λ ό ι Υ ι λ ο
φ ω ν ο ε ι ι a?ro κ ε Σ λ ι γ γ α ι χ ι τ Ι ε ι
. : ό λ ... · ι τ ι π π λ ν ι ι Ύ γ · x:a) ς ι ι τ ί ω
ι ; ω :· μ έ ι . ι :& d-y{a ,..t!'
. ι
1
· ε · · ε έ ν Ί ε ο ι υ τ λ
Α ι τ ο λ ι κ Ά τ χ κ λ ο ζ •. π ε ·, ω '
τ τ γ Υ φ : π ι ι ι Α χ τ ω λ ώ
ε χ ε ι ο Θ ε ω ι ν α ί ν Κ τ ο !Jo Ε . Ttt eVGtVT}d
ν ι ί ο ε λ Ν · ι ι λ ι · ι ώ π Ι α
..
. '
....
.
. .
. .
. '•. . . . ' , .
. . . . '
. '
. . .
: ...
..
. . ' .. :.: .· - .. :·· ;· :·: ... :. .
. . ·• . . '
... . ' '
.. ' . ; ·:- . . ..
.. . . ·. . . .
.. ' . '. . . . . . .
' . :t'' .. . ..•. . '
........ : . . .·: .
·. . .

,. . ., :· .

. ..
-·- . . .
.. : .
. . .
. ..
. ,.
. :. .. .

\

••
I • ! ,
': .
' I '
I
f
'
'
1 ..
Ό
1'
: .
.. . ,
I . . . .,
' '
..
.
..
I .
;, ...
' ..
. ...
' . '
. .
'
••

a ; ..
.
. .
..
..
..

..
;.
'
.
. '
..
\
.
1
' ;
.
' '
'i
..
. ,.
•·
. .
. · ..
' '
'
'
.
.
,
'
. '
'
' .

I
'
1
.
I
ι
...
' .
'
'
'
'
'
.
• •
..

.
.
'
;
"
I
'

J
I
'
,
.... ':· .. . • φ • ••
.. ., '

.
. . .. .. . . .
' ι , . , \ ,. ') .·
. Κ ι λ φ μ ς .. υ ε Β Ι ι ι ν α ο ξ
• ω ι ι γ ι ο Ε ι μ α ν Ε κ λ ι υ Ο J ί μ ·
ι τ ο γ ι ο ι ξ . ί ι ς Γ ε · π ί π υ ε τ α
. ε Ι ι Π ε μ .. τ ν 1'Q-. ύ
.. (}Bt ; ι τ . υ Γ τ ι π ι ε Τ ι . · fi.,{tt. -· μ
Ε

λ ι ε ι ε τ Ι Ι δ Π ό δ ω ς · . ·
Ι ι δ ϊ Ο χ έ JJa ι ε λ ι ό Π ε ϋ μ τ .
1

I '- \ . ., \ ,,...
ε ν μ ι ι ι ε ι '1'011 . ι ω ν
·: . .
.
. .
. . . . ..
· · . ' ; Α έ κ ο λ ι ι ι κ κ ι ι ω τ ,
ψ , . eJ, · -to δ ς . τ ς . •
'!} ά ι λ π τ . ε τ Θ ς ,. α λ τ · ε ς
ι τ ρ μ γ ε β λ
• Κ Ι Α ώ Ο ι ι .:) ; ύ λ ι 9. μ ι ·•
'
t.. · Q \ - t r t r t . Ω λ
.c\ ζ .; ω . ι · ω ι ι ι ο ε , ο φ 1.J μ ω ν • !=-» ι . .
φ μ ι ς Δ ε ο π ό ς χ Ή τ ε Ο Ι Μ τ ε ; . : .
μ έ μ ι ι ν 'f λ ί :J λ σ . ·
' ν ψ κ α λ κ λ χ κ κ ώ .
ν ζ ε Ι Q . μ φ 'r.Sj( :, μ χ ι λ ι ω ι ε ·
ό π Ό π ε τ ε ι τ π ν ε ί μ ά 'tB. 1"d L u-.
tyfOV •. ς Τ Ι δ ι χ ε ι Γ ι υ ι ι
ς . τ ω τ Χ ι σ μ Δ Τ ι Υ • . Π .. .
τ τ Ι ί ι ι ι μ ί ί Ί ι τ ι ι ι '· -ri1i ε
τ λ ·• · π ό ε Υ λ ;· ά ό · ·. ι γ ό τ
ω ν ι κ ι • Α 'f{tr, ζ ι ο ι *.J θ . κ Η .. ·
'
..
' . '
. .
..
· r'JrO{ " ε ι f{.(.l . έ ν .. ό Π Η Ρ Υ · .
c · κ ω λ ς • ν Ί ε τ ι ; ι .· μ ο ι ι ι · .. · ' . --
· 4 ,_: : .-a: v ι ι ι ι μ ο λ ι j · · . . · . ·
. . . . ' . . . '. . . .
, ' Κ λ γ oJ Ή Χ Ρ Ι ι Ι ο ό ο ο ξ ο ι ω ι
ς _: π λ ν ω ι · λ μ ε ι . ι ι
ώ ν ι · ι Υ ε λ ι ι ω τ .. τ ..
ο ι ι μ ς · χ ι _· ..
κ ι Τ Ο ε γ ι ι , .. τ -φ ω Τ ...
ι ς Ι φ ω Ό λ ο γ Υ . .. ,·' Ά · ·.,
· Α · · . · · ι · ... ·' ·
...
. '• .
..
. .
I ο • • '
. . :
. .
. . '
. ..
' . ' '
. . ) ..

I
. .
' '
. . .. : .
. ·.·':·
) 1 I \ f · , 1"1 Η λ t1 . .
ν ι ι ω ε t
1
(); κ ι ι ι ι μ ε ν «-'f\'-QV γ ι ο ι ι
τ Ε κ χ λ ο ί α ς μ ς ε Ι ί κ ε ι ξ Ι rii' γ ς μ
ε ώ ζ ι ι ώ 9 ι φ ω α Β ε ω ν
· , ι · • ι · ' . • ι . \
o· cv ε ν ι Κ ω μ ε ι ι ε ι ι ε Ο Τ Η
έ ς γ ο .{lttc, έ τ · ω · σ ε ω τ Τ ά t ό
ι π .J9 μ ς π λ ι Ι ι ζ ι · μ π ο λ ι μ ι ι κ
ς ω τ σ ι λ ι ο ι λ ε α ι ι λ ι oi
ε β ά Ι λ Γ ί ο ι o't _ Γ ο ί τ ό Ι ό μ ο τ ι • ·,g
τ ό λ Ι ϊ ι κ μ ω ι ι , ώ ε ό . vu
λ ι τ λ ω ς ω λ ε ά χ ά
Η ι · J9 τ oi ι ι τ ι , π ς · ι Χ π
TOV Κ ι Γ ε ω ι ι ι υ Π μ t
Ε κ λ ι ί μ ς ε φ ι π λ ο ' ι ι ν
"')ilO!I' ι ν 9 ψ ε μ ι ψ α ε Ο t .. :
τ , _J_b'E τ ι .··;taru- λ ί ι ι τ ς Ytt .i-
ι ι ι ι :.\('
ι ι η γ ι Ο ι Ο ν · OIJ'I!:J( '> '& α ι
· 8&-ov. μ υ ς · oi δ π ο ο ι μ ε .. ο · ι ι ι ι ·• :9
ι . . ι ώ τ ί ο χ μ α τ ο λ ι η ι ψ ι ε τ
Ι κ Χ λ σ ί μ ς Δ .. ο ι ο ι ι . μ ψ τ ω τ ι τ
Ί λ ω τ τ μ ν ώ ι τ
, ' • . . ,.., . ,.. . } , rJ .
α π λ ε TOitHJf(:(, . Ο ι ο φ ν ι ρ ε ε ι -. ο ϊ ο Ι
l
. \': ' • • '\ Ι Ι f t f
8 ι ι Η Γ Τ Ο .. Χ μ ι « ς
μ ς , ν Π ο β ι λ μ ε . . vu π ι ι ο τ ο υ μ ε ν π
ι ό ε , ε ό ξ . ι τ ι μ τ · γ Ε
λ ο ι μ α ς · ... . . .
. ..
' '
• .. .
. . .
' .
. Α λ λ ·. ό ε ι ι τ ε λ α · φ Ύ
κ ι λ φ μ .. ό μ -;r6o;Qt; ε
, ε · λ ν Τ ί ι ι χ μ oi π ά τ ο λ μ ι ι ...
: χ ο ι ό ι τ ο ι . oi ι κ ο μ ι ς · ό γ ι ό ι ε ά
ό ε ς · ό ι ς γ μ τ έ μ ι μ
π ο 'ftt( π ό λ ε ι ς :9 ς ρ ώ ς ι χ . v.X ζ ι
' ,... ' ' ' ι .) ... ι ... •
Κ Ε Ι μ ε TIJV Π ψ :9 ι ρ ξ ς ι υ ...
χ ί α ς ') μ ι ό ε ψ σ λ α λ Μ Υ τ ·
υ . τ ν ω
. }
' .
'1, . . φ ..
. .
. . . -
· • • · • ι : .. •·• :,,
. ... . .... ι
• ' ' • •,: . • !;. ί ...
. . . .. .. "
. .. . . ' . :' ι •
' .. .·. ι ..
, , : • ι !
. . i \). . . . . . '• ..
, · · • • . · ι
• . • . • :}1.,.
ι • :• ' . ::•
. . . ; •'
. ... . .
. . . .
'.:.. . ..... •
. " ;
. . ... :. :. . ι
. .
. . . : . ..
. . . .
'
. . . .
., .
. .. . . .
• ' ' • Η
. . . .
. . . . .
. . '.
' , ' Ι
. ί 't'-
\ . . ..
. .
' . .
. ' . ) '
'. ι
; ·J
: .. I
. '
;' '

. .
. ' ': i
..
. '
. ι
. : ;
.
• • f ".
..
'
. .
. . .
'
...
. . . .
.
. . ι
' I
. '
. I
. .
'
'
' . '

' .
'
.
. . . ;
I . '
..
'1
..
. .
' .
..·
. {
. '
. ' ..
: j
.· . .
• ' • :.1
l o
.. . . .,. . , ι -. . . ..;;.: ...... . .
. . . .
'
.
. .
. . ... . . . .' . . . . .
. .
...
. '
. . . . . . . . ' .
.. . . ' . •' . . . . . . . ..
. . .
. , ·. .. ..
. . . . . \" . .
.. ,
. . .
ι
. .
r
i . . .
.
. .
' .
. .
I '.
.
. .
·'
' . .
I
. . .
!
I
' J
I
I
.\
.
. I
.
.
. . .

. . . .
...
ι • :
...
, ..
..

,
. .
. .
•. .
. :- .
ω ι '9 ψ ε ω ε ... ι ι ι ·· Ι ι ί ..
έ μ , ω ς .01'd · fJ. Td τ λ Ί Ε ω sqj•
ι ι τ λ γ ω τ ο ί .. ι γ ι ι ι ς
.. ι · έ ι ι ι ι β •, u/Aa ι ι Λ ι ι
. ι oi nrar Γ μ ι . . λ Ύ Α ς μ ι ς ε ι
. μ ε ο γ Ι ρ η ι μ α ,g. μ φ ο ς ι κ γ ω ι .
τ · τ έ έ ι ι ι Π ι χ ς
ι τ ι μ ι τ α λ τ Ι Ι χ ι · έ τ ω ν
ξ : ε ω ι τ ι ς ι ι έ ι ς · Π ό τ ο ι λ έ γ ω
ι ό ε ι λ ι ι τ ι υ ι ι Ό ε
. Κ ς t: ι Χ ν ω ι ι Χ γ ο , ο ι ς
. ι ω Ή ρ , Q' · Θ ι ς € ξ ι ε Ό ι δ μ ε ϊ ..
· .o;-()v _ .. . ώ ε

• ό ί ·1f, · ί γ ς . ε 1·ov · Κ ό ο ι μ ο ι Χ
ε ι ξ ε ,· ψ ε ω ι ί ι jJ.e Τ Ο ·, . ί ε χ ώ
ό ι μ ν υ ώ α , λ Ή κ ε ι ί τ ο · Ύ ω -, · · .. d ι
.; (J' J'Y κ ctV ι ν ο ν UtJ τ ι ι τ ω ι 'b'ulf β ω :: .
. .
.

.. . . :
'
. . . . .
. ω · λ Ό ι π ο ι ι γ ι ·,. ·XQr';;-JuV9f .... δ ό ο ξ
ι ί ε · ε ς ο λ λ ς . va·: sl . κ α λ λ ..
ε ρ ' . ί ι ό λ λ λ λ ο ς τ ο ι τ ς ά γ ί ς ',) . ε ι ς
λ ' ' \'. ' " "' J ,.., • , t r
Q . lt .· ι ι Ι ι ί ω Π Ί ω O"Ut;;'\1fMt1'1.t .
γ ι ώ τ ο .. ν τ ς Ε φ έ ι ι ζ ω
μ ο Υ • · Ί κ ι ι ι Ή ε ί Ι Ι Θ Υ λ έ γ ω ,. τ ο ό ι ο ρ ν · 4-
· λ \ ' ι λ · ' "'1"\. > t Δ ι . ι t"' Ί • ι
vctro ι ν ι .sv ,. . ι 11 ι ς ε φ ι ε .. 4 Ό Ι
X.f.JV .. ε ι τ ο χ ε υ χ ι ι ί τ ς Α Ι ς Ψ ι . .
..
ι υ ώ π ι ι ι . .. Μ ρ ι ι ο ι ι έ . ο ρ φ ω τ ς '
.. . λ Ε ι λ ψ ί χ κ ε δ . τ ι κ
ι γ ω l\1dqx.ov κ ν τ ο ω ν .·5:i.Q.· · .
. .
Ό λ ό γ ω ι ι ,.: τ ζ ν __ ι ώ ό ο Ω ξ ω ., τ .. π · .
μ α μ λ ν 1"0V
1
· μ Ι ι ι ί _. ·_
τ ι ο ν ω • · ι Ι ι ι ο ι κ ι ο ν λ γ ω ι ο · ι υ ,
,.) I ι \ t ι "'!.'\ :-, . · . 1 · . .. . ·
μ Χ Τ ω ω ω .' TOV ι ι Ι λ ι ι ά Κ : •.
τ η ο λ ·, μ =· λ ι ·. κ · Π Ι . Ό
τ ό ξ ι ύ Ι ι λ γ ω γ ώ Γ ρ
ι ζ ω ε 1'G έ ο ν λ · ο χ μ ι ι -::·' ·, :·
ι Α , 3 Ό ι . . . : . . λ :-: > ' ·.
. . ' I : ·. ..
,.. I • ο • • •
. . . . .
· ι ;
. ·. .
. .

ι

••
. . .
. . ; .
• • • •• '<· ; •• ~ ••
'
• •
. '
,. .
. .·
. . ..
. :
. : .. ·.)·
. ' . . . .
. . : . •.
. .·. '
• J • • •
. . .
. . .
..
. .
..
.
. .
•. f
·. . '
..
"
• •
.
. .


'
I .
. '
'
'•
..
. '

. · - . ~ :; .

. . ,, i . ..
'
..
.
..
. . . .
. . .
. . .
'
. . . . '.
..


1 •

.
. .
' .
· ..
. .
'


.1·

. ..
ι κ φ ς sl, ι κ .. ό ω κ τ ό ι ι
· . . ε ι •. ,_ μ ·1' ο tirl. Ο ι έ ό μ ω ς · ι ο ι ν τ ψ .
ς λ ι ι ε ω : ε τ Β ε σ λ ε ύ ,. μ ε τ .
· λ ί γ Η χ ό ν α υ ι ε ο ι ι Κ φ ε ε λ ο 1&·· ε ί ς ό ν
χ ι ω λ Λ · ι Π . κ λ
π λ ς ι ε ε ι .• τ ε Κ λ ·va. μ .
ε Τ ι ι ς ι τ Μ π ι ί τ ι ς ι ι ι ω ι ο ά ί ι τ · ι ι .
ι δ φ ι σ α ι π ο . ω λ ε ι ς · ά χ μ 1
'. λ ω ς ό ι ς ·-e τ α γ κ ώ μ ι ί . :9 .
λ ε ς 'foy μ μ ι ι ς , : .:18 uii ... ι α ο ,
ο ϋ · ς .. τ ι ϊ ξ μ έ · τ Π ό λ ω ς · : · , . Ή .
. . : .
. . . . .. . . . . . . . . . .
I ' ' ' • ' ' •
·.·· . Α ί Α χ ε ί ο ; π . ν α τ ι . vd σ υ ι ω κ Υ ε
..

. .

.
·;.
.
. .
.
Ή
. I
:. i
. ·. : .. 1
)
i
:. ,.
.
.
. ' ...
'
. • .
.
. . .
. ,_
.,
...
. . ;
'
. '
'. .•
..
. '
' .
ι φ ι β ι ν , · .i& μ ά ε . κ
ι ς tt Γ ι ν τ ι 'fJoiV τ λ ε ι ο τ τ ι Α ι Ο φ ο ρ , ε ι
χ ι ι ί Ί Α ο · ά ν ι · ν ν ο η ι Κ ι φ . .. _
ο ω ς ,,_, · ο ι κ τ ο Ψ λ Ί δ ο ε ι .. _ ι j
' Η ' ο χ ι ι χ . VU. . τ ο ν · ι 1"0TS ρ ω . - , · . ·
' . θ .• . { ... .. ) "
ι φ ρ γ ο ν · s ό ο ί .-. φ ι · ε ω · ι ι ο ε _ : ..
.. ·; λ · ι ι ·· tJ,' · έ ι μ ω ι . · ...
λ λ · Ί ό ι ί τ · ό ο α ι ι ι μ . . .
3-rt ε ώ α ύ ι φ α ε ώ ω μ ε τ Η ·. π λ ··
'. κ ω ς . έ ί .. O/kSV ε τ μ ι τ ..
. ..
• κ ε Ι J τ ω ς ·. :... . . . . .
. .
• •

I • • •
:
..
I .
. ·:· :· .·· I · :·
. . : . " . :.
. . .. .
8· .
• •
r· ; .
..., fl : . • , .... fl ,. , ' '
ι λ ω ι Jf av ε Ι Ι ο μ ω ι ι tt1ro) τ ι ι
λ Ι ν χ ν ο ι ο • χ α τ ι ι ο ι
ξ ε ο Ψ ε , · λ ε Υ Ο ό ω ! ·, τ ε ι λ
· oi ι ι Ν τ ο λ ι ι ς E:r ι Υ λ α ς · ι Ι
• 1 1 ' ,.,) \ Q I ' f
τ ο τ ε σ ι ε θ r Γ δ "tOIC<.UTt(, 'f)1V τ
φ ι Ε λ ς ω • . δ ν .. '9 έ κ έ ο ι · ξ ύ ..
Υ ί ι ι λ Τ ε ι μ Υ Α ι λ ι κ κ
λ ο α ξ γ χ ω ν ι ί · έ ο τ κ
ι ε κ α ό ι ς ο · ,g λ ι Π ο ν φ ι λ ε ι κ έ ...
ε ι ι μ ι γ χ λ , ε τ · τ Ε φ έ
. ς ' . . γ ·. Ε λ ι μ . 'I'Ct.UTX .,
κ χ Π σ ν χ μ έ ε ί γ μ ς δ μ
· ι Ε ι χ κ λ ι ς φ ω :g • κ λ , ί ι
. ω χ χ ρ λ α ι ι ό φ ι ι λ μ β
1
.
ι τ ο ν ς ε Τ ι γ ·· 'lfttQtl . κ ε δ ο μ
ό 8 τ ο . Μ ά ι ι ο , δ ς Ε φ ο ί .. ξ ι ά ι ... .
·· ι ο ς ι μ μ δ β λ ό μ ε ο J ς ό ι έ ο τ ζ ι ί κ ω .. .
λ ω ς ό ι ι ε γ χ λ . έ γ χ ώ μ . sl?r'g' a'Jt π ε ι .
Ι · τ λ ο Ι ϊ φ ι Π ι Τ •
ι ι ι Σ έ μ . tVtt 'i T{Q1J ι Η ι μ ν ς
λ ι ι ν ε τ ο φ ε ι λ ι ι ι ι ξ
._1' ι
, ( ·
: . .·
• • • • ' • ο
ι ς . ι τ υ ο ι μ μ , ι ό δ
Π ο μ 'tb ι .. · έ ι ι
.. . ι ς ύ ο ι χ μ ε ·.,g .. ύ τ ο λ ε ξ ν τ ό κ ς ...
· ι ω μ έ τ ι ι .. χ ι · ε λ ε ·. ω · . ·
. . . . . .
. . . . . . . . . . ' . . . '
. . '
. .
. .. . . . .
. ·. Λ , φ J. έ κ ι ι κ έ ι
ν β β ι ω π τ ς •. ψ ι ό τ τ ο μ ι τ ώ ...
. · ε έ μ ... ς • ί . ι Γ ι μ ι . ι
' ' \ } . λ ι I
.< ς · '1'« · μ , · "rtJ. : τ 11 ι ς α ν ο ι ι ο
ζ Η ς Τ Η Ι Ι ω ε ε ι . Ι ψ ε ω , ς
_... ., Ι Q_ { )/ . ν . ] J \'- λ
Ο ι τ '.1' ε Π ο ω Χ δ ο ς
, α ν λ β κ α ρ . ι ύ ό λ ί ι JS)
, υ

••
' \ . .
"

. . '
· .. :·.:. :.:::
• • • • ο
. . . '
.
. . :
Ό
. .
Ι
;
'
. '
)
. :
.
'
'
'
'
I
I
'

..
_;
i
. '
'
;
'
.
Ι
' .
" .
.
.


• Ό
.
.
'
. ,
.
.. ;
ι ·'·
r • ,.
>·I'
:; I
'
\
.
')
. ι
-.
'
. .
:. . I
. .· . :
: ... . . :
.
' ' .
..
..... . .
'
' .
.
' .·
I
• ,.
'
. . ..
. -
. '
. . .
: . '
. : .

••
ι


- . . .
. .,
. i.. ' .•
ι 9
• 4 ••
. . . . . . .
Γ μ κ ι λ ω · τ d ι , . χ ... . , .
1
1
' \\ λ ' · , 11 1 Α . \
ε ε μ ε ψ Κ μ ι ι ν uv ί Ι Ό .
ς δ ι ι τ ω Γ φ ω μ ι . • :. έ · .·
· ω ς Π Ω λ β ώ v· .. -sT7(a ;: ·. χ ο ν · ι ι ί Η .. μ ε ..
· τ γ , . μ .. . έ ι έ ι ι ι ε . .. τ ι ι .. ι β δ ..
. ,... ... . _, ' . . ,... .· ) . .... .
ι TJ15· ι .·'9 Γ Ο ω ε ω
ι ϊ κ ω ι ι κ ω μ ω τ α .. ο ο ι ι :: ;g τ α ι
κ λ ι ι ·· 't'H τ ω Π δ ρ ι Ί χ ε Υ ί ν ι Χ μ ψ ι β λ ω . ι ι λ ς ·
· τ δ τ γ ί φ ε ς β .. Υ Υ Υ Ι ώ Ί ι Χ ο ι · ·
1rov ε λ ψ ο ι λ λ ε ψ ι ., .- .. ό σ α μ .
α ι λ ' "' υ . ' ·\)' ο ι ' '"' •
ι ι ο Ά σ μ ε ι π ι o_rJ'tt Π ε ω ,-.. . κ ε ι ο v:.o ..
· μ .. ε .. ν έ ώ ι ε ; · .i9 ν ε 1'tt γ ω
l
(J 11 ι ";/ ' λ ,_, . Ca.. ι '\. . . ι .
ι f: C ε μ • ω ν .'((;G Γ Λ Ί ί • XQ·
· ρ ι Σ λ ε ς ς δ μ ι ι ι λ ς '· & ·
λ ι μ Σ Π ό ς .. τ ί ό ς έ ·
τ ψ ε ι ι ρ ε σ ω · · ·
• J .. • . . . . ..
. . . .
' . . . : . .. -. . . .
. . .
...
.
· .
' .
..
. .
λ λ ε λ λ ψ έ ω . ι .. · ......
γ έ ι ϋ · γ έ ι μ • . ε γ .· .:
. δ ι ν κ ι ω ώ ς Ι Η .. ε Γ . '. · . ·
ψ χ Τ ε τ τ α τ ρ ό .· ι ό ν ο δ . .. ; . Ή
κ ι τ ς κ α ζ μ ό υ . ζ λ ο ::- δ ε Ι · ι ι ε Π μ
μ ε · .. ο ρ τ τ AfJ μ α μ ι · . Ό .· ... ,_·
ι λ ·. Ι ι TQ;. ι μ Η ε ί ... .... :.
ι ι γ ι Υ ε ι ι τ Η τ ο ι ι . ε ε ε τ ι ι Μ ς , _ · . -·
τ Χ ώ Ί . . ... κ ρ τ τ ε τ ι ν τ Μ ξ .
Θ ε
1
1
ο τ ι : μ κ μ ι χ ς γ Ε κ λ ι ι Ό · ... ·
ι ι ο λ μ β ε ι έ υ χ ι ε ."-rJ_,. Κ ί τ Υ ·· · :.
ε ύ μ ι ι ρ • τ ο ό π ί ν oq-cr.: . Π ε χ ε ι ·· .. τ .
' . . . .
. '. : ,·
ι
. . Γ Β . . '.
..
'
' ..
I ' ..
.
.
. ' . .
..
. ; :• .
. .
....

10· . ψ
·.-..: 1'1{!;:;.
....
. .
1- . .· ·/_t-
. . . .
.
. . .. ·
.
... ' . . .
. .
. • · ·-. \ 1 ,. f D · 'I . 1
. Ι · .v«. ω ο ε ι ι α χ ε ι υ ...
. .. . , Π ς μ v τ ύ ς . ς S1
ά λ ι . ·. ν τ Π Λ ω ι λ Ή ι έ Τ Ο t.
. ω ι ί τ ο λ ι ι λ έ γ ω 1t'OT ε μ ι ι ι ς μ .
Σ . ι ι ·:s · φ ι λ τ Τ Ι . ι ι ϋ ι ι · ώ ε Ι
· μ έ τ φ · · · β ά β ρ ο · μ ι Ο · ..
έ α χ ι ι ι ί ... ά τ ι
1 I .) Ι . "' 1 , \ ι
.. ι Vf' ι Ε Ι
1
Ι ς ... ·
p{ttt, ι ι ι ω . έ ι μ ε ι τ ι ε τ τ ο ε ε ί ...
·• t: · ι ι > ι ,.
· tJ«t . ο μ ο λ ο γ μ ε ν ο ο τ ι Ι ο δ Ί ο ξ ο ..
t7ttV τ τ ό β ς , λ α μ ι ί τ ι κ ά τ ο ι ι
β ο .,. '1'0 . ό Π ο χ ι · μ ι a?r'c · π ω ο μ χ μ
it5Sv ε ι σ ι ι ε ι ι τ α ι ( έ υ γ ε Ι ι ι ο · γ ι Κ χ Τ

ε ξ ο E1r' σ μ ζ ι ο oJ Ι Τ Η ι ι χ
ο Υ ο Ι ι ι · π ο ι ι ι τ υ ε ι μ ε ι ν
ο ο Ο ω μ ρ ι ι . «·7rO T11V ε υ ε ε α γ ω ....
ι ρ ο φ ν τ ι τ χ ι ύ ι ί • ε ι uv π ..
έ κ τ ο έ Γ ν τ ο ψ ν : '9 κ ω μ τ ο
κ μ ρ ι ν ο ψ ; · χ ε ι ξ s-rttr. π ι ι
: Ι μ ι κ ι !I ; : .. ι ω . π τ ω χ κ α τ ι α ' έ ι
έ · ρ ι Κ 8!, Γ μ Ύ ι ί λ ι ι
ο χ ι ι ι ι ι ι ι τ llv ω λ γ ω ,7'0
μ ι . κ ω · ι , . ι ι ε ο ι ι ι λ α ι Π ο ,_
ι · · ι ι ό ε ί τ δ Β ν ι ω π ο ι ι μ ο ι
11). · fU λ ς . ϊ ι ι λ ι λ α μ ,
Π ο κ τ ο • έ σ τ ό ο · ό · ς ...
Κ > ό Ο ο fJ ν ς λ ς ι f.tt ω


' : .,. Ι ί
. ·... . . , ..,1
. . ' . . . :t
.. . . .. . . · .•. ! .:.,•
. . . -.J:.!).
: . . . \ ..
• • ! : •
. : . . . . "
. . . ..
. . . . ; . ..
. . . . .. ί ο
.
• . ' ··J 4
.
. ·: ...
·' . ..
. ..
• . . . ! .
.. . · ..
. . ·:
. . .
. ι ' ..
. .. . '
. . . '
. . ( .
' • J
.
. . :
• : ..... _J.•
.... \.
. ,:· ..
. . '·. . . '
.
: . .
..
. !
.... •
: 1
. ; ·.
'
.
. ..

. .
'
. .. -.
. . .
...

r
I
, .-. . .
. ·.:. . . . -
.
. .
. . . '
. . . . .
. . '
. . . .
J • • •
I : . · ..•.
j . .
. .
..
.
'
.,
..
,.
·-

ι

ι
.
.
.
. .

.
'
'
.
' .
..
\
•.
, .
...
..
'

..
)".
'
.
• •
" >
.
• •
'
.
...
.
..
..
.
.
.. :
'
'
:.
;:_,
Ι
'
Τ
••
'
!
!
.
. .
..
.
-· .

.
:
:: .
..
,.
. . .

'\
' . ,,

' , .
••
>
ι
'
'
.
'
'
'
'
ι
' .
·:
,•
.
. .
'
.

.
"
. .
· .. · ...


. .
..
t ... ., _, ' \ '· "' ,
. '
' .
11
ν

τ ι ι ό μ t;iv Ί μ ?f« ι ε ε ω ς ilv.
ω Ι ι • : ι ι λ ι · ι μ ά ι ϊ Δ Ι Χ μ ι ο ;
ω ι ε ο π μ υ ε ι ι ω ς τ ο τ ε χ ι
. eu' ·liurol. ε χ ο τ ά ... ε τ ε ϊ α : ε δ ο ' .
μ τ · · ·
. . .
. . .
. .
. ..
. .
. .
. . . . . . ..
. . χ α Λ · ε ε ι Λ ι ι ι ι B(t· '_ .
ι λ ε ι α τ ω ω μ ι ι ω κ ι τ · ε κ ι ι ι .· Κ Χ ζ JG. . ·
ι τ ι ί ι μ . τ ι η τ μ
τ α ι ι Ι , . ι . ai .. φ Γ Ο Ι τ ω Π φ ω · . χ ι ι ι · · •.
ι ν ύ Λ ω . ό Ι ω .19 ι λ ι .. ·
ro . ι λ μ ς τ . ι έ ς ,:· · , :
τ έ ί φ ε ι ε ξ .. sl{. ι μ ι τ
τ ε τ Υ . ς ι · Ί έ Ι ο ζ ..
. μ ·. ι ξ ι .. ι ό τ ε . . λ ,: .' ο ...
ι μ ι η , · · (jl. fl'..'X/1 ά φ ι · ο Β ν ι ι , Ή ·()i · ε ο ω α ι -· :
ζ ε κ ι λ ι ι ι . .g.· Α ο ι τ μ ο λ ω f- .
τ ό τ Β · έ γ ι Η ξ υ ω 6 ι λ ·
ι ω 1.' ω ς ti.e ς μ ε ν ι ι ι τ Ό Ό ω ·
'tEill'· .'_Ev . . τ ς ι ε Γ Α Υ Ό . π ρ λ ·
λ <.'-1-fJ.. ι έ ω ε ι ι ι ,· ι φ λ ό ι ψ Ο ·. ...
ί · έ γ ω ρ ζ Ι ο .·J&· ι ι ί τ ο ό . δ έ . .
ί ω λ γ ω . τ .. μ ι ι · ο φ Γ ε Μ ι ι ο υ Ό .
· τ ο ό s' ι ι Υ ο ι · oJ: ά γ α ι ε • μ ι · .. :
. : ρ υ Ύ .. π ε μ ζ ι •.· δ ·,·
. '> . .-,.}, ω t• τ ο ι ι ι ο μ λ ο ι ε ι ι μ ι ι ο ι ε
· τ ο κ ω ε π ω ι ι η ι λ β ε τ φ λ ο ο δ Υ > ..
· : κ τ έ ξ ο χ ω · κ λ μ ε μ ο · sg ί ι ω ζ ό μ κ · ·. ·
. __ μ ι ... Γ ό .·.. ·,
τ .. 1't1Y τ . Τ Η φ ι λ ο ο ο ψ •· υ ι ι μ ι ρ · ·.
ι γ ρ . ρ ι : λ ο ϊ Τ ι · ι · . . . .. ::
ι φ · έ ς ο χ τ τ ι ξ ι ρ ··.· . ·
ε ς TOV'. ε ι ι ι ι υ μ ο ν Jqov τ ψ ι Ι '> ... '·:
ι τ ο ν μ έ Ί σ κ ο μ ι τ ς τ -:: ..... ·· Ή Ό
. . . . . . . . . . ,•. . . .
.. . . ·. (
. . . . ..
; . : . . . . . ' . Λ ι _: ·. · . ·:
. .
ο ,; ,
;


;
• •


Ι
. Α ο ι π ό oi. τ ό λ μ . ,g ι φ έ ι
φ ι , ι ε τ · η ι ε τ ό ω ι ν λ μ ϊ ω
π ι ψ ώ ν μ ε ι . έ ξ -rz.,
ι ο ν ί Ο γ κ ι O(J'_ov ε ι ι ....
ς ο κ ο μ γ ι Γ ύ τ έ ο ι ι λ
τ ς μ α ι ε ω . Λ α τ Ί μ β ε : vu
. ε ύ ω μ ε Ι . Κ ί ν ο ι ι ' χ ι μ έ ϊ ;!-y ..
. --;;;;;(, . ύ Ψ λ ο ι λ fJ"!Ot ;· Μ λ ι 9 · Ο η ι
Λ έ γ ω ε γ ω τ . μ έ γ ι I & ..
Ζ ε ε ι ν α σ ε ν χ ε ι κ ι ι μ ε ς
ε ς >n1\l σ ι λ ρ Υ ω ώ τ γ ε
ν Ί ι ι ε τ φ Jf:, ϊ υ ε ι ζ • ε ι τ χ θ ε '
. λ ή μ ι χ ω τ Π ι , :_ :9 α Γ Ο ψ σ τ α
. ι π ι ς ς ι ό ν ζ ω ς ι ι ι ώ ι ο
· χ Χ ι τ ο ι λ ο ι ο ο Ό Κ ι λ Ι ι ;_:<.. ι ω ι · ό μ ώ μ ε ι ι ο ι
ι ω ς κ τ π ι ι Ψ ί ι ρ ω , J9. γ έ ι ο
. λ . .i . ' :\ ι ' . \ ' Q λ ι
· ?r ι τ ο τ ρ φ ι ς 49._ ς κ ι ι ε
ω η ι ζ ς ς τ ς ό π ο ί ι τ ι κ ί λ ε ι '9 .
ι τ ς έ ν ς λ ι π τ ς τ μ ι λ τ ω ·
Κ ο π Ί ξ • ό τ · ι η ί τ ω ν s ύ vr.t · ε ι
ώ ο ό Ψ λ ό ο ς Ψ χ τ ω ν ο γ ι Ο μ ο ι
β ε ι λ σ ι ι τ ο τ κ ί τ ο ϊ ι π Α ...
λ , . μ ό ρ ο μ τ ο • Χ ι ο ι ι ι ω έ .. ι
ο τ ξ ά μ ε ι Κ μ ε ι ι , _ έ ί
α 1r μ 7' x-r«-.. ο ι ω ι ι v τ ο ν . λ φ Ι ν ξ γ Ι
1'fJ )(,U:j/8 v.i ι ι · λ Γ Π ..
μ ι ι τ ς π ι υ μ α μ ι Γ ς ώ ς :r ii ·
' ι ' · .., ... ' ι . · \ c . · ι
')/f8 fl · α γ ε λ Ι Χ Η ι 'f.O Π Ψ sfJ τ ι
ι ι ω ι ι ι ι τ .. \- Α λ τ μ π ε Ι
τ Η φ ι λ ο ό φ Ό ώ ν · τ ι δ . ι κ η κ
: Ν ο μ ο φ τ λ α ι μ λ ι Ε λ ψ έ υ ι ο μ ε ι
ι φ μ έ , '· χ έ ω . λ ο ς . evr · "l'tt
' · "- .... ( ,... · ι · Μ ι ,, ι ι
, 1' 8 Π ε 't'H ι ι ς φ ε ω μ ε ς μ ε
ι ' 1 . . - t . λ Ι t ι . Α λ λ
!OV, κ τ ω ε Ρ Χ Ι ι Ι ο γ . . .
ι Q ' ι ._, ,
· __ φ τ φ ο ν ε ψ ν μ τ , ύ
(1J '. , · λ
.

:. ··. . : ·' . .. : .
.. . . ···.: . ·: .. ::·,
. •.· .... ·. :·: .. ,
• • I ••
. . . ..
. : .... • -:.'-1
. .

.
. .. ..
·:.. : . .
. '
..
. . '
"
. '
.. '
. . ...
. . :
. :.... .
. .. ' .
. •'• • . .:
• • ' • » ' •
. \, :·:
. . .
..
. .
'
'
.·;.
·, ..
• i
'
'.

• ..
. ..

. ;
.
.
'

. .
.
.
·.
.
.
. .
. .
'
. '

.
'
.
. '
' ..
.
"

I
'
·1

'
.
·. (

: .:· . . . . . ··. :
• ," .'; " ' ., ι
. ' •' .
... .. · ... ; · =:: ·
. . . .
..
. . . •. . . . .
... .
.. : \ . . .
• ο • • • • •
. . .
. . .
. :
. .
.
. .
' . . '
" . .
'
.
...
. .
. , .
. . . .

. \
' ••
" 1 • ο
.. '
. \ · .
.
' • .
..
.
• •
ι
ι
..
. '
'
• • , ο
'··

. -.
.
• •
.
..
. .
..
. .
. . '
ο • •• J
. . .
. . .

..
13
' . . '
λ ι ί ω φ Ί ί κ • .. Ί ε ά ε ί φ ο ι •
φ ω ε π μ ε ν ε Τ Υ ς α ω ν .. ι
Κ κ ω ι ώ ω .. ,"' μ τ ε . ά ο τ Ύ ι .
χ υ μ ί ς μ ι ό ς · τ ο ς δ φ ω ρ ω
ι ι ι Η μ ι ι α ι ι ι λ τ · .
ε ξ Ε η ι ε ι ω ··, ς Γ ρ γ ω , .
&-11· ς έ ω ι ν ω ι ω π έ ί ι ι ..
ε ξ . ε .. τ ί ε ς •. π ι τ ε ς ί ι
ο λ α Υ ι Κ ι ς γ π ς ι τ ξ ι .. ι α Ό ι ..
ς ε ι β ε ς τ ψ υ χ fH-, ι ί λ λ ·.- · ......
. ω ι κ λ .-'fJ. έ .. χ ί ξ ε ί ..
va · . ε ; ε τ ε : Ψ χ ι ς · i?5v ω ι · ι έ ω
1·6Jv δ ι ί ω ο λ ί ι ι ω ι ι ι sTvut λ ο ι ι ι κ · ·
I • •
ί ω ί ω σ ι ς ι .. xu:.3-cJ, μ ς .. 'r# ·. έ ξ .... . ':
κ ϊ ο .. μ έ τ ο γ . tf'et . μ . .. ι ί λ λ ι ._ ..
μ λ ο Υ .. ό · τ α μ έ Ω ;· ι ί γ
ν ω α ε ς . μ ς κ ί ι Τ Κ Β .. · ι Γ ι
μ κ ε ι ι ι ι ... ι ά ι .· ι ξ ω
ι ι ι ι ω ν . ε τ ι κ ψ ι : τ τ ρ Ο ί ι Α γ ε ο ν ,-.· . . .. ; ·!· ._
τ Ί ν τ vct,· ύ .. #; . . ά · . ..:-.. · .. :
O"tJV. ·fl(XV ί γ .· ξ ί λ ι . έ ί ψ ι JY ι ε λ ε ι
ι τ . τ χ ι ε ω ό ύ ν τ ι ι ε κ ι ω σ •· .. :
ω Γ ί ι ο ε · ι ι -,··: κ π ο ι ε η ι ι ω
ι ι ω π ο ς Υ ε ο β ς ι σ ε β ε Η ζ ι ι λ ω τ )ft'-
κ λ ς f'11 υ ί ν φ Ί ι · ι Ι Ι .. ο ω ς 9
ε ς τ ξ α ι μ ί ς Π λ ι ω ς ν ς i8.
• I . , j ) f 't · Ι !,\ \. /'\. · \
.
ο γ ι 'rM·t'H Ι ο ς κ α μ ν ι Ό ε α ο Ι Λ υ ι μ ε
t.J ' \ . f ) ·. \ . ,_ , ) . Ι • • . :1 . I . ' .
. .
. .
. ι ι ν χ l;6VQV ι ι υ χ χ ι ι :> . κ ψ ε ς
'n1v ι ο μ έ Υ έ · τ Φ λ ω ε ψ Ε ό ί ί ο .. ·:.
· π ε .. ι · δ μ ο ι ι ι χ ο ς · ώ ς ξ ι ο ς ώ ·
.. .
ν μ € "fct ι ε ό μ ε ι ό λ ο ς ψ ε ς ι Ά
rJ r:•> I \ ,, r • ι ' ,_ . ο
· τ Θ Γ Η φ ε τ ο μ '9· ο μ ι ω ι τ .. .
l
t I ' ' \ ' λ Ι σ ) Ι . . I ' . .
ε .. έ ι τ τ ι · ο γ ι ο τ ι Α κ ω .. . : _: .
τ τ 1·ki' δ δ Ε Ί ρ ξ σ λ γ ώ .. φ Υ ι μ ι ι ι γ ·: .:_· .. .
λ .. ι ι ν ε ν δ Ί ι ε ο μ ν ι ι ι ι μ :
..

- . " : ..
ι τ ς
' .
' .
,,
. . 14
..

. .
1'rX< λ έ ξ ε υ τ ι μ ι δ ι (
. , ,. ο ι · ό · Ε φ ι ο ω ι ε μ ι ι ι κ ί . Χ ι ι ι ι ι
· !)) ε ο μ μ έ ο , ... :9 · ς : ε ι ι φ tlvrt ..
- ;, Π λ ω ι , - π ο Γ Δ χ ι ά Ό ύ β ι ά κ
.,· ό ι α ι Υ ό Ν τ ι ς ι έ ύ Ι
J τ ο δ χ λ ό ι λ 1req) · τ λ
. ι ι ι Ι θ J. Γ ; .• ι • τ Ο λ ι μ μ
_"'f(l, ι φ ο ρ τ Ι Β
·. ώ ς ξ ι ι · ό μ ; [1.6.; ό ν
κ ε ,· ι ω stf-· ι υ χ ι , · ·, ι ε .. ·
.. δ ι ω ι Tii1'0 ·19 y τ ι τ ο ι ι
. έ ι ι Λ ·,g ξ ε ω λ γ
ζ έ ν ο ς ε ν ι . Ό . .. , ι
Α ο μ Ε ς ', Q ς J. ε μ ω ν . α φ tt s11rsv, ,t ort .
. ι ι ε ς ω Κ ι :_ ν ι ν λ τ ς Ύ β
Ε .. φ έ !ta vti· μ ο ι ι ι ι β 1"ov ε ι
ω · ι ε ι !«.;· Λ γ φ μ ζ μ ε ·,
_· κ τ ι ι ι τ ο , ο τ ι ο τ ι .. β α •
φ λ γ ω κ κ ό ϊ τ ο · · . · '- ·:
.
'1.. • ι ι • • •
. : . .
. . .
. · -_: -Έ ι ι τ ε ό μ ε Γ ό ε μ μ :, Γ ι ..
Ύ ι ι δ · ι )
μ τ τ χ μ ι λ ω α ε μ Τ ι ι 1I"-
ι Ι ώ ι ς ι Η Π λ ω ς ε Ί μ ω ι ι · ..
ε ι ι Β ι λ ε ς τ τ ο
ς _ τ Ξ ι ε ω ,_ δ Π Υ _!if{- Σ υ
. · τ ι ι ι ς γ μ c ι Ι ω ι · -r ε ι δ κ ι ι ι τ e κ κ ω
τ ι ν ς ε ς τ ι μ έ Ί ς ··1·g . Β λ ω ς Mt ..
χ λ π λ α ι ο λ ό _ τ φ ε · τ ό
μ ο ω μ α γ λ έ γ ω Ά φ ι τ ο ς γ ί ;9 ό ε
ι λ ρ μ ό π ί ·. Ω
φ ι ι ι ι Ή έ κ · τ ι · ι α ο · ε λ ε ι .
· Ι ε τ ε Η τ Τ Β π α τ ο ς .. λ έ γ ε ι · δ ο τ ο ς δ
·. :_: Ό ε ώ Et φ έ · Μ κ τ ο ϊ μ ι ι ς Κ <
. ι τ ι , ll iv · τ λ ι ν ι ι ί .. ·
· λ ε ι

,. .
. . . . .
. . ...
••
'·.!
. . .
..
. .
..
. . . . :. Ί
' .. . .
. .
I
. . . . ·. .
. . '
. .
. ' ..
• r ..
.. ::
. .. . (;
. ; . ' .
·• .. ··.
• ' J:,. \ •.
.. , •..
• . . . . !
..
tl.;
..
.
·. . ·-:
.. ·. .
. ·• . .
fo
,, .
. ; .
: ...
; '

. · .
' .
··. ·.
·: .
.
..
..
. . •. .
ι
Ί
• •
' .
..
.
. . .
..
.
ι .
. . . .
. ..
.

. ' .
. . . :.
'
' . .
!
'
.
.

. . . .
. i .
>
.
. . . . . . . . .
. . . . . . ' • .
... ::·· •
... . .
ι • • •
' ·! . • . .

....
<· : :
·=•' ' .·.

• • ί

. '
.
' ..
. .
it\•. .


,•.
•..
:
'
. !

'
'
' •
. '
'
..
' .
ι
-t; l
. '
Ι .
. '
• • • •
. λ ε μ ε ο ς τ Υ ι λ ο ό τ ι ;. ο Ί ·; λ ό γ ι .
ι ι μ ε ι • ί ς δ μ γ λ τ _{. ·
μ τ ύ ν τ ι ε τ ο · λ ε ι α ώ τ ο ς _, . π
. έ χ ό ϋ ε ι ι , Χ έ
ο δ ψ ι • λ

. . ε ι δ : γ ψ ε ό Ό ι Υ ι
ι ι ι ς ε ό Ν ε ι τ ι ο δ λ μ ώ ι s'(v«;i .
ι τ χ π β λ γ λ ε · v.&C: μ τ ς 4-
Ύ ύ ι Ύ χ ο ο χ β β ι α ο α τ ω ι τ ς ι "1)·
'.l'f(J(· ς μ ώ ·: Τ τ χ ς .. λ λ
ά τ ο ς .. λ ι ν ε χ ε ά ι γ · Ί Ι . γ ε · ·
φ ψ ι τ ς · ύ Ά ι δ μ Ο vti .$ ..
Λ ε χ · ψ ε ς • . ν ι υ ε τ ο λ ε γ ε ι .. λ ο ι ..
τ Ρ Τ ί ζ τ ω .Mdex:ov μ ί ι α
. μ τ ο ς ί γ ο μ ε .. λ μ • ψ τ ·.-9
. ι Ύ ω Ι ς ι Ι Ι κ ϊ .. έ ν ι ς
ο ι ρ ς χ ο ο μ δ ν τ μ ;& έ ε .. γ ι ε ι
α γ ο τ ώ λ ε ι ε . . . · . . .
. - . . .
. ' . ·' _..: .
... . . . . . . . . . . . .

. , .. . ν ι Ά λ ι ε ·?f'd? .. τ · tl.-· ·
μ β λ ω :• κ τ ω ξ Ί α π ς ω Ό η ω ν ι ί ρ υ ι ί j ·
. Β ι ω ι μ Ι , : 'lj : v" ε Π ω ι α λ τ ε
κ τ ώ ι .. φ ι Υ φ ν ._ ό π Η μ ε τ . ά ε ο ·
· έ χ τ τ ς ζ . Π Ι ς ε ω τ ι · δ π ε έ β :-_ ..
. ι μ τ ι χ ι Γ Ή δ ι τ . ι ζ φ ς τ ω ν . -
ω μ ε τ ι ι μ ν ι ο κ σ ι ι ι μ ς χ ς
ι ε ν ό μ -rW'LJ λ ι · ό ω ν ν ω δ -
, ε ι μ α ι ο ι ς ι ·l()"O':"
ι . χ ε Υ ς 'f., γ ι ί ε τ ο κ χ Γ τ ι • ..
έ ε έ λ ω ' . γ ε 1'i-]( ε ι ϊ έ μ λ
ω σ κ Υ ο ε ι 'i'tlC . . ι Ί χ
ε , , ι ς · γ γ υ ε λ τ ς Π ο ς Ό
μ ε τ τ ω τ ε Ί ι • . ε Β ι Ι Κ Α
·. ttl:U3-11 τ ύ μ τ ς μ Ί τ .. ι ζ ά ι · ν
τ ε ε ν . Χ ί ι ι Κ ε ύ ι ί λ Γ ι ι :. ς χ ι
ι ι ς :b ι ρ τ τ ι ι φ ν τ μ -·· ..
_. • I • ..,. • Ό
" . . ς •
.
' \ I :
'
'

' '
. .
ι
16
.
..
: .. ·. 1\ ψ ·;r λ Π μ ε τ θ ·. ό α χ έ ε Ι ς ω τ ς .
ψ ε ς τ ι .. ι ι τ υ μ ι τ ι χ τ λ ε ι τ
ο ς ' . έ χ ε ι .. J9 . τ .. ω ν ς τ ο μ X:"J
ι ι ε ο ύ ε ο · λ λ δ ι Ι τ ε t
f \ ( ) \-> \ Ν · ) β ,.... l . .... -'1
'. 1J.1rO . 1' ο ς ., τ τ ο ι κ ι ω ς ο Π ε ι Υ ε .•
· λ ό τ ι ι ό tf()v ε ι φ ς ι ν μ π ρ
ι τ τ ι ς sg ι τ ο a-()pra( ι .. ·
ε ς Τ Η Γ λ . ,g . β λ Π Τ ς ν .IJ • .
'r t. . . ε ς ί ι ί ς . ό τ ι ε μ ν
χ ο ι ι ι }: /; . Α λ ξ ι ι ε ς τ ι . τ
ρ λ • ς ι ι ς .. ι ,.fv .
. ε ι ι ω τ α μ ω .. π ι ς τ ο · ι ι λ ε ξ ε
. ' .· ε . μ ε λ ε ι έ ν ο χ ι η ι η ι Υ
· · ί ν ό τ 'f, · λ ψ ω ς . '$) . · φ ..
Ί ι ,. ... ε τ ι .. τ ς ι ε ω ι κ
·q(v δ Μ κ ό ς ε ί ε κ ω ς · ε ε ι ξ ι μ
τ ι γ μ χ τ α · μ ό ο ς μ ε λ .. Ytt ..
. . ·. τ ο ν . π Γ ξ έ ι ς κ ό λ Η tt')/t1.v"·, : ·xu.) ..
. ' · · β ό ι τ ω ν .. : ι ι λ Ύ ω ν , ·. ;9'.. ί .. ψ λ ο
Κ λ ό τ ο τ ί ς .... Ε χ ι λ Ό φ μ · χ α λ ό ί
; ι ω τ τ ω Π δ ι α .. . π Ψ · π τ β λ
. . . ς τ ω . μ ι ω π τ ω ι '9 τ ι ι ε ..
· · έ β ξ έ ι · έ ι ·.·'.>9 · .. . τ Ι ε μ γ ι ι "f'MC .
. ι ε ω β θ μ τ Ρ ι ι ι ό ε Ε φ ι ο
· · Ι τ :: τ Ι η '>··· '9 π ι ο τ ι ό ο έ τ ο ι μ ζ ό
) \ t ..... f · . '· · ""
ν ι ι ε ι Τ ς κ ι . μ ε μ ο ν ι τ τ ο ,·
. . . τ

π χ Έ ζ τ ·•:g τ ψ τ ο μ έ γ ι .
. : : φ τ τ ι ι λ γ ω ε ι ι ψ
. , . . . . ι ς
'
.
. .
. .
..
. .
. ..
..
. .
• •
- f ••
'
. '


. . ..
.
••
. . !
- . :
. . .
I ..
. . . : .
'. .
. \
.
.
. .
.
. .
. .
..
. .
·:
. . .
. .
'
. .

. , .

.
..
. .

. . .
. .

. ,•
..
'
..
5'.
Ί
. . .
' . : .
! .
, ι •
.
' .
' .
. . I
j •
, Ι
I

ι
;

I
. .
. . .
· ι · '. · • <, -.: • •
. ι . • • • • . . . .. . • . . .
, . ..• . . . .
, . . . \ , . ι . . .
. .
. . '
. :. . . . .
: .. ·
•• ••• : 1'.,...
. . .
.
. i
'

. . .
'
• •
. .
. . :, -
... .. . )
•. . . '
. . .

\ . ' ...
• • • . . .
... : . . , .
•.'. .··.
. . . . . . ... .
• • • • r ι : • • • • • • • , ι
. . . .
: 17

. ι •
• ' • .. ' , , ' · 't , '•• , ' ι
. ι . , '. , . . , ' .
\:. .
.. :·. :· .. δ λ Ι χ υ χ ν ί ε · τ ... φ ω τ ρ Π
:.·•
..
•..
. : .
.
..
. .
..
..... .
.
. .
'
.
' ι
< •
..
.
.
.
. .
. ;


. :- .
. ..
-
.J
' •
..

:
.. ε ω .. λ λ ό ε ε ί . . δ λ ς ί μ
ς ύ λ λ φ ι τ .. θ ς λ .
ί ε ν '. · έ ... ι ν .. τ ι Κ . . ..
. ., . · Ι Γ ο ό ω Ι ι κ ε λ ο Ύ • λ .. τ
/ · . _: .. σ φ ι ί ι β ι λ ς . . . . .
..
.
ρ ι Ά .. Ό ... · ·
: ι ε ι ϊ έ ω . τ Ί ρ .. , .. τ ,}_v:. ι ι ά Υ ... · ?' φ Έ έ ,
tt.u · ς · .. λ ν Ό ;·. μ έ ι v-.
Ή ω Γ φ ψ μ .. ι έ ζ ξ ε μ ν ···
· ι τ ι it .. ω .. ώ ν ι Κ Ρ Ρ σ μ ν .
Ό ν ί .. ψ μ τ _:_;,!filra · ό γ ο ς .. · :
.. * .. τ ό ο ξ ς ..
·:. . .. ,. . . .. ... .· .. . . . . . .... . . . .. ,
. ι . . . . . . .
' •• • ο • • • : • ί • • • • , ' • •
. . . . . ' . .... ' '
. .
. . . . . . . . .
. . . ..
Ό 1·.( μ ι φ Ά ε ς μ
Ί Η ,. ·. φ ι λ ι ι γ ι ... ψ ο .. β λ π ... ι .. ο λ Ύ ο ν . · .
. · ι ξ έ λ γ ο ς · Ι · α ς ν
.. Κ · ι λ ε ι .. Ο ε ι λ ι ι ι
. . μ . ε λ Ά ι μ ι ... μ ε · ε κ ε ι ι Η δ π Ί · .
ί ι • ρ π λ ί Ι μ ι ι έ ι γ ο ς ι ω ·. ·
. ι ι λ ο ι ι ο ν ... τ ι ... 19· :; ι μ μ :.lfJ. ε ι σ ι ς .. ._ .
. ί ο α ε β β ι .. Φ :: .. ο τ τ ι Ύ ω ί ι .. ···· ·
. ·;g τ . . ι ι ι .. Ύ τ • ι τ λ μ ι : .. ·· · .
. : . , ν χ Ό ω · · .·; ψ ο β μ ι ι μ γ ι ι ·; μ ·
: ω ι ε ε λ . ω ω Υ .' TV ι ε ς .... e ι •
.. ι ς ι ν ό Ί · έ ε ί ν '. ii-J1v ·, ξ ι ι ψ ν > · . ι ι
. .

ι .. ·, ό ·. ι ι χ ι .. ί .. δ ό ς ο .. ·
ι ι ς ε ς .. ι τ τ ο .. τ λ α ο • ω • ε ι
ο ... ο λ ό γ ο : ... ε φ λ υ τ ο Κ ά ·
ι i)..- .. ς · μ τ .. Ό · ι μ κ ..
· · · · · · · · "\ ., ι ι ι ' · · · · \ • ·
κ ι τ έ J9 .... Γ ε ·· ε ξ ε .... τ κ · · .
v&v, Ί έ 1·u ro f,: ,, ο λ μ ώ . ι ο ν γ ω ... · .. · .
ί • μ ι ψ λ μ χ τ π ε π ο ι ω . ι .. ς ·· =<
'. Ί Β . . .· Υ
r
'
.

..


.
• •
.

.
.
.

' .
'
. ' • .
• s
. j
.
. ..
..,,
,
• • • • • • Ι


,' • • ' ' •. • • .. , Ι Ι ι
• • • • • • ; • # ι • •
' .
- . . ..
' . .
" . . . ·. . .
. . . '• :
. \ ...
.
' ..
. '
. ·: ·. :.
. ··, . .
:, . \ ...;, . (\. "' . . . λ . π . ' . . :.:
γ S UX!( : :!·U _. . Ν ε (f .. ,: ι τ !>' . τ ·. : _··.
Ο ο .. ζ . Π ε τ d ... ν

• • t l
... ν ... ι .. s!H«l ... Ο Ι Υ Ό va .. ε Η μ .. . .
. ο ι ι ·, . .. Σ Ο ι Γ : q?r,ofap_ ο .. · Θ :
· τ ό ν ε ο Ό χ ε ο ι ν Ό έ ε ι '9 ό ... '· Ό .
. ο λ τ Ό · ό ο ρ ι ι .,.·. : ι λ ώ · έ ϊ ... λ · ... · ..
·. τ ι Λ ς .. ξ χ ο ι ί • κ λ ι -· ·):
. τ λ κ ε ι . ς ι ι τ Ό Ό
ί γ .f/ , 7/.·· .. ό Υ ι ο
·, ς ι τ · .. ι Γ .- λ ο ν ε _. :<
ι · μ ο ι ε ϊ δ ι ν τ ω .. ϊ λ ε ν ν β ·· . .
.. · μ ι ι κ Ρ Υ . ω τ έ ω ·. Η ι · Ύ ο ·· ι : ι -_· '9·:·:·: · ."0
. σ κ φ ς ο .· i9 .. : Λ .· τ κ α λ ω ;··. lJ.c. μ ό . .. · :.
· . . ι Ύ χ ω Υ τ ι ν .. Q.r;: α ι ι ε ι λ ι · ι . ι ο ι .. ::
. .. · ι τ κ τ β ι ι φ ·· .. :·;
· · ·x..o .;;4•J· ώ ι λ ι ·· · ζ . .:..-.· · .. · ··· .... : .... : .... · .·· . . : · ·
. : . •. · · . . · .. ·:· · ... ·.::' .... · .. •. .. : . :_ :· .;·: .._:::_ .. _ ... ·,.: .. : •! ... . .. ..... ... ·:·.: ·> .. : ,. ."::: '. . . •. .: ... ;. . .
.. ·.· · . . . .. .. . . . . .. · .· ··. . . ο .. · ... '·.
· · .· . . · ·' μ .. . Ό ω . &·r,diov . . ·
· . κ __ Ι ξ Ρ ρ μ ζ Ψ Υ ό φ Ύ Ύ ς · :·
Λ .. . σ .. λ η Υ ν ξ τ ι . . <
·: ι τ ι ί Ί Ο τ ι ο ι : 4'e%.ti(. :: Λ ό Ύ ί μ .· :ili 8 Ό ·· .
-. Ή ι Γ Ι ξ ρ ω 11· . . ...
· . ν ο ι · .. . , .. :. ι ε Υ ι · . .. ·
· . . · . .. 9,. · Ο ν ::)1·
1
• Α ν τ ο λ ι .:
·· · . τ Ί ώ μ φ λ τ ν Ό
. .. .. . ·; ct .. κ λ δ Ή χ ί ti ι ί ό ν .. · '9. Ό κ ψ ..
·. ·· · τ ι ... ρ S χ ι Ί μ φ ν .. {, : ..
. . ·. . . . ε ο v. ι Ρ μ ε v. ·.: ι . μ .. τ ο .. ι
· .. :t.tf..· .. υ , . ·. ο ϊ .... λ : i·.fH',·.' .. ν ς ... φ p&J ο .. .. · .
έ τ ε ν λ φ ό .
';J ω ι α ε λ Ρ ν ο ..
. • ι ι . .. ι τ Σ ι ν Υ Γ ρ ε τ ι τ Μ Ι
. · . Ί Ύ Ύ ε λ ό ι ι ο ν ο .... Ρ τ ί χ ς .. · . κ ά ι ι ..
τ Ό Ι λ ι Α .. ν ... .. Κ χ λ ι ν .. δ ε λ .. :;
. •: :. . . ... . ,. . . ..•. Ό .. .. ... . . · .. ·· .. · .. - ·: .. .. ,. . . .. φ .. .
, • •• • • • ο • • • - ·. •• •.... : : λ . . "'
.
.
. .
. .
I • ••
..
.
' .
.... . ·
..
. .
: . ..... ... i, • . •
. "' ~ .
. . ; " . .
.
. . : . .
.
. ·•
t: •
I . ' ,
. .. .
• • •
. .
. ..

. . ·: ·. . . .
. :
:
• •
••
. .
.
. . I .. 'JY"
... '
._ ι
.
. . I·
.
' • :
'
. .
'
. .
• •
'
'
.

: .
' .
.
.
. . . , ... Jml . .:
. ' .. ' .
•, ,. ..
. , ,\ ' .... )
• . •·• .• · •· t.' '!'b:!.··
., .
" ....... ...
• •• :
• ' •1'1 • ι
'
' I
· ..
.. . . ' ...
I · · : ·
·•.,':!( r.
. ····'f. ·' ">.
'. n. • · ·'
\ ' • ι I Ι
.
ς Ι α ι ό ς ά λ ι ι ό ν ι ι ..
· Ψ ι ν ο λ ι ι ι · Γ ι . δ λ ι · Ε γ ε λ ι ι Ί μ ε .....
• , ε μ έ β ι λ ε δ ο
o- av· ι τ ο : φ ι ν ι λ έ Ό .. Ύ ι Ό ό π •
ϊ ζ τ ε ι ··. ρ χ ό μ ν ο ι ... ε χ ι .. τ ε λ ε .
• ί ι κ ι .. ε ς ε .. β ι ι λ .. ζ ι ι
Π τ ι χ · Γ Η ο ι ς μ ς . ε ι Χ ε ί κ ι τ Χ .
μ .. · ... ι .... ι μ τ Ί ........ α
. ι π ί ο ν ι . ι χ ρ Ί ι ό έ ι ι ι ί ... κ ί ι du··
Η ς ε ς . . '1'4V d7r<Jft:tV· ε ε τ Γ π
ε ω ι ρ ,: ι ι . τ ν .. κ ε
τ ι Η ε λ .. J· ε ό ι .. τ έ ο ι ς Ό Ι η Υ ς :, . τ ο ι
ώ ό μ ι λ α ο ί χ ω Ί · χ ι μ ε ι . : · έ ζ τ ι Β
vd Ύ έ ν . .. . ε ι ... Λ ί .. ι ε ί ·
λ ο ι ι τ ' ο ο χ ό μ ε ο Ό ι ε κ τ ρ π Λ
λ ι α φ Α Ί Κ ξ η ι τ .· Π ό λ ω .. ό ι ·s·ifr- .
έ ψ κ ε ε ·. Cl'JA·u: · ·::fJll ψ ν ν ς
ι ω ι ι φ ν .. τ ο Γ ο ο ο ι ε λ ι · ι ι .. ι τ Ι
ι · · · . ::·· . ι . -.· .·.. ; .. · : · ·' ·
' . . . ·.: .. ' ·.... . .
. . '· . . . . .
'

. . ' . . . . : .. . . .
. Ι ι ι ξ Ύ ω δ ι ι ..
· ω ί Χ τ Ρ .... ι ι κ μ .. . λ ό Ι ο τ ·
. ι ς ·. ί γ ε ά ο τ ο λ α ι ι τ α ε ο ·.
ί ω ς 'vu· ι έ ψ ι σ ι ι ι ι λ Ί γ
• • • ,. Υ
i . Ι ...
. . -;. ·.:.r,
. . .
' .
• •
.
. .
.
ι

.

! . ο
..

. . .
. ..
. .
.

'
:
.,

.
.... ':
• • • t'
..


..
.
• ο
. '
· . τ ι ε ι γ ε ι Ι ._.: ω ί ο λ ς φ
, , 1"0 έ ο μ € λ · ι ι ι ι δ ... ό ι ί ... Ί
. . · γ ρ ο τ ε ν Ί ν
τ χ λ ι ι ο μ Ξ ι ι ι χ ω ν ι ι · τ μ ..

ρ ό ι λ Ό ν ι .. .. ·. τ λ ι κ ς .. :f) ι ι ι ι
μ λ ι Ό -rbv τ . Λ ί Ι α τ ί χ ι τ . ..
··. ω

ν τ ι φ ς y -. έ π Π Χ ·
υ ν μ ε ψ ι ι ι Υ ε ε τ ό ..
. . ν ... έ Ί ι Σ δ ·. ι τ ς ο .. Λ
ι ω ε π ι μ λ , ··: .. · . . · vU. .. έ τ j _-r.J1
• t Ί + ..,, ,. ν Ί • ' ' ' · , i , v
.. . . .
. : ,.

.

. .
' . .
..
;
. .
' .
.
. .
. .
'
1
,··
' , ·.·
. • . ι ι . :
... . . . . . . .
... . ·.
: ;,;•:.,_:_. .. . . . . :·· ..
..
.
ο I •
.
. •. .. .
:· ..
Ό •
. .
.
. . . . - ..
.. .
. . ·. . . .·.. . .. .
. . ·. ;
• • . . ..... ' . · .. .
. . . . . ί Ι . . Γ 'Qiillf . .
. : ...... .. . · · .. ·... .
1
•·· .. ·· · ·. Fv, ι ι δ ί ι .. ·. ·
:. ι ω υ τ ο :tB. Ι ι ·
ι μ Β τ τ ν ο ο ϋ ξ ε . ε ·
κ έ .. :;, ... Δ μ · έ
. : κ ι ε ι ι Κ κ ·1-&'v . •'. :.
χ ε ;.j · ρ β Ό Ό ί .. . ί ... · .
, Π α Π ι ν ι ζ ί ι Φ ι γ ί >rQ. _!J-:rri[fjv. ;&··
· :. ς τ ο ε π ό φ .. η ι ι δ ι ι Ό φ λ ά . ··: .;·
· .. . . Υ ώ τ J. Ό ψ ο ί u ό : Κ Ί ,: κ δ Π ... s;:_. .. -: ·,.:
.· . · · .. ς π ι ι ο τ ι β Ό Τ Ύ ι ι · Ή
.. . . Ό χ ε Π Ό ό ί .if; :· ... ι : .. Ι π ι .. . :
• · : τ ο ι κ ι ϊ ς ο ι ι Ό τ ι ι ε λ ν Ό ·: .
· \-. . . t : · , I . · · . . ' . " . . . .. ; . . .
Ό ο ι ι ι τ ί . υ ι ψ : .. .. :·.: ":: \ : ...... ·_. ... :<. Ή • · • ... .
. , . . . . . . . ' . . . . . :• . .. .
Υ • ι • , .• , , : ... • , , , : , , • , , , • · , , ', .• . , .' ,
1
, • •
"' ·· .. ... : ... ···· .. .. . ..... . • ..... . .. ·· .. ,·· . · . . ·· .. · . . · .. ···
l't•' :• , • •, "_ :: : '_. • :"' .· .... ';"';' •.: ".• .. ι '• J ·> • , • J • ·. ' ; : , : :•• ·: · • • Ι : :-.
;..i:·:: , :. · .... . , . . Α Ι γ α ι ε χ ι 11 τ ο ι ο ι β ι Π ό ..
. . ... Ί ό ς κ φ :9 λ ι φ ι · Ι .
. '· ' · . . τ ι λ ώ ί γ Ρ Η ... .. ;. Ό ...
:·· ··;: . -. .... Ύ μ ε λ Ί ω ε ω ε ι ... _ ··_
::: .. _ _. , , ·- ί τ α β Κ '. +U: : ι ;9.: ι μ .. , .. -· .. ._
.. :: - ._ · · ·-··.i9:: .. ι ς ο μ Ό ω φ Ι λ ν ρ · ι · ο ι π ν ·:- --.. •·
κ .. . . . . Π ι Ψ ι Υ .. :-:., 9.:: μ ι Ί ί · .. :.·
ι . ·.· =:. . •: . . ' . ε μ γ .. ι .. .. ·s1c τ ο ν ν λ . ·.
= . · . · . : Ό Ί ζ ι .. τ ι I π ο ν τ .. ; .
. · . · ... : :, .: .. • ί .. · .. ν .. .. · ι α Λ ε ttv · φ Ψ .. =- ·;: .. :
.. ·, - . . . . -. ' ... ·.· .-; .. Ό c· . ν ν .. ·.·:
' '• • • •• • • • , • • ' . ; , • • •,' ; , I • • • • • ••• • . ., •• ... I -. .. ι ... ι ι ι • • • • •
.. ·: ." · ·: ν ε .. κ η ω ι ι .. vu.·. ι ο ι τ ο π ρ .·. · .:
· · ' · ' \ .. ι · .... ... '· ι ·: · ' ,.,J, • . . Ι . ' ' · · ·· '. ' \ ··· · ο • • \ • '. I · , . . .
· Ό • : : :'.: ·:.·. , .'· • . τ v ι ι ι τ , . · Ί tt.: μ · σ ν Ύ · ... : :
.. ··,.!_. .- <. : ο π χ τ Ί Π Ύ ι Ι .. .-... .. ..
::._; . · _ · -' : · ι ί Ί θ __ v . .. .. ·
:·. ; .. '-9':·.·9, ί η · ψ ο Υ ι ί β ά ; .. Ή
χ ο <fr/· · κ Ύ ·_V·?ta .. :r.ii' Δ έ ξ ν • κ _:·:
. ·. . . _. _ .· .. τ α τ ε ο Π ο · t8 ο ό λ μ ι μ ι ·.:; J9 ι ό ί Ί ε \ ... -.
._ . . . · :· r ς σ

Ύ ί θ ζ έ γ .. i. ·.:: .... : :
·.: . χ ς • ι ο ι .. ν Ά ο Υ Ο μ ο ι Ά ι ι Ψ ι ι ':'· .. . ·,· :.:"··
_,. .. κ ι φ π ;: ... .. :·
,. ,. . ., c . . . . : . ' . . . .... . . ... ,·
· · • ,. , • • ι • ,. • · 4 .
,) ; • ' ι •' ' . ' : . • .. '
·. ,., . . ' . . .. .
, ... .. . . . ... . ι . . '. . . , . • , .
'
. . . . . . .


' ..
..
.
'
. .
.
.
. .
. .
. . .
.
• t • • -
. .
. . . .
.
. .... . .
I
. . .
'.
. : '
. . . . '
Δ
' Q λ · ..... 7' · ε ι · ... ;.. · α , · '
.. ε ι ι ι ε φ 47'(JJ' . ι ι ι ο ω
[LCH , 81701/. Τ ς Π Ο (, Κ τ ξ β Ι μ ε
ι , .. . vtt . μ ι Ί ί Ο ι μ 'J • ω ς
. τ ο ε • Χ ν μ ί ί .. · β ο ς ι ς ' ·: ε υ
. Ό ν Γ χ Χ γ ι υ ο Η ζ . .,1111, χ ν τ ς
. β · ι ς '> ... ι ι ,19 . .. ι ξ '9 ο α ο
.. τ ι Χ Ι • · fJ , ς υ χ Η Τ μ ο ς ε ν α .. τ α ς ·,.
. . . . .
. . . . . ' .
. . . . . ) . . . .
. ' ' . . .
· Ι f/ 1 \ 1 · , . · ι r ;.# , •
.. , .. Α ο τ ι t τ ο ι μ Η κ ι ι ι · κ τ
γ ι τ ο ι τ ·,.<;Jv·. τ ι χ ι ω ι ι · Ί . ό ..
ο ξ f)( ι 7'0 λ • ο ς τ ι ι έ γ ,; =9 χ ω ς .. . ε
ι ο λ ο . of:pl · Σ ι ι ι ό λ ί γ ο ι J9 Ρ ο ς
γ τ ε τ ς ... τ ό ώ Ί ι ο ι ό ξ ω ν ·· · ·. .: · ..
. . . . . . . ) . .
. ..
.
. "
• •' - - • • t • • • • .... • • ••
.. . . Β χ ο ι ι ο ό ό λ ι ο κ , .· ί
, , . , · .. , .. ι 1 .. · . -> ' Γ .. •
11· ro π ο λ .. π ο λ χ ν ο ο ι ι α κ ο τ μ φ ο ι τ ι
. λ ψ · χ υ Π τ κ μ μ χ ι ι . .. · ·
. . . . ..... . . . .
. . . . . .
.. . ;·: ··· :· . Γ ο ι λ μ ... μ ι ι έ ω
.. ω ·' .. φ ι Ό Τ ι ρ ε τ ι κ :U ί ι ά ζ Η

tvtt
. . τ Θ ε ς ς ψ ε ·. Γ ώ ε ι ό ω
· .· . .. τ έ φ ρ γ ν ς ς Υ Η .•
· . . τ υ Ψ .. ε π ι ε α μ ι χ λ ι ς ι η ι ξ
·: · σ ί α τ ς Ό Τ ι έ ζ ::_.·.·. : .· ..;:· · · . ._ .. :
. . • ... • .. ι . ' .· .. ι
• • • • • • ' • , , • • • t
. . · .. ·· .. · Δ • Ί ι υ ν Ύ μ ε · Ψ Ό ό ό
.
,
.: .. ..
. .
. .
..
. •.
..
', . '·
.. ' . ·.

. "·
.. ' , li ,;,
' .
.. .
. . • ·, . 'fi.1
. •'
. ,, .. · ..
. . ..
. , : ..
Η
,• .: ' .
.. . .
. '; :: .
. . .
... ' · . .
' . . ' .
...
.. .
. . . .
. . , ....
. . .
. :-
.. . .
. ,· :
. ' . . ' ..
. .
. ;.• :;
'• ..
. . '• . t, .
..

..
. . . '
.. :
. .
.. . ,.
. .
. ": :t
. \ ...
. . .
. . ·. . .
. ". I •;, ι ; •
.. .....
'· ' }' .
. .. .
. .
. . ..
. ..
\ · . .
. . . .
. . : ..
.. "
.
. .:: :
.
. . . . .
. '
.
.

: . \ .
.. .
. ' ... ,
. · .
. :. '(, .
.
. '.
, . .
. .
ι
:f ..
. . .
(, .·
. . .
. -.
..
...
. ..
' ' ι ι :
.. ' '
....
..
: .
..
. \ ·;
. . .· .. : .
. . . . . . :' . '
... ·• . . . •' . . : .. .
'
. . . ...
. .
. . . •.
. .
.. -
. . .
..
. .
· ...... ι λ ί χ ο ·. τ (((iE:JQV. :,- - . s ι ,. .. $.dl κ ι ε v
τ ι ι ρ Ι .- ι · .. τ · ε · ·
. τ ο ι λ τ ν ο ό ξ ω ν .· · ι τ ο λ ι γ ο τ ...
. . J<,ct ι τ Ι ι Χ λ ι ν μ blet ν
. · .. . λ υ ... ϊ λ έ Ό ί έ ν ξ ι λ έ ξ ϊ ι ν ε
• ι : •. ,
. ..
. . . . ·'
' ι • •
. .
. ,.
Ί .. .. .... .
. .
Ί .
. ..
. . .
. . ,' .
. .
. - ., .
• r
• I . • •
. . .
. .... • I • ' • "&"'
• ι ••
• • • •
. . .

•'
-

;
. .
..
··. ·.
,. ..
• •
• •
. '
. ι • • .
. . . ..,.
. . . .
. . .
' ...
. ..
.. .
. . ...
. ' • . ( . :
. . .
.. . ...
. . ' . .
; . . . . .
·. . . .
. ...
. . .
. . .. . . . .
,' I '
. . . . .
' ' • ι ' .,' '
' .
. .. i ,' . ' ·. . . .
. . . . . . . . . ·,
. : . : . : ~ . . . . . .
.. ....... ' ~ -
: ι ' • ' 'I • • •
. ' . . ...
~ .. . ...
. . . . . . . . . .
. . . . :
..
) " .
. :· :
. .
;:: . .
~ / ·
•" ....
' .
..
'
. .
., .
.. .
.
. ;
.. .
..
..
~ · ... •
· .. .
. .

. .
. - .
.
. .
.
..
..
i . • .
.
.
...
.
. . .
.
.
-

.
..

. . '
.
; .
' :

. .
. .
..
• •

. '
• ' • Ι ι
. . . .
. . . . ..
.. ·
.. ... ..: .
' .
. .
.
...
. .
. . '
. . . . .
. .
'
..
. .
.
.,
...
. .
. . '
..
• I
..
. . .
' .
.
...
I
. .
' ι : .
. .
.
. \ .
. .

.. .
.
. . .

. .
• . ,

! .
.· κ ί μ ο ό -rt/ χ ι Ό τ ν Ί Π · . .
Υ ι ν .. ο θ ·: -_:'! . . :_.- :: <. _· ... · . .. . · ; · · .. ·
• • ' • ' ·; ' , • ·., Ι • ;. ', ' ' . . .. • . : • , • '•'•'\ ' ". . • : . . .• · ' ' r
. . .. . . ' . . . . . . . . . . ..
. ·: · ·Ji κ .:)f; τ ί · λ ε γ ι ι δ Ι Ν
· δ π ... έ Λ τ τ ο Ό τ Ή .. Ό •. λ . 1>·.
Ι ί ι γ ι ι τ ύ ν τ λ ί ε Ή
· · 3- ε ί ν (. ς .J x.ila-_ e ,-. sg.·: Κ ρ Ο Ί ε v· u:.. . . .. ι
ό :;· ε χ ε ι ι • έ ξ τ ς δ { ': sfj' ω ι έ
· 1rttp Ε ε ω .• · ν ι ι π ε λ τ ω 'f, e γ · ·.' 1·: ·;·
· . έ ι α ι ί ;:· μ ί ι έ ξ ύ · ·· · <:(;--
Ύ ο ι ι ω .. ι ι }'s ) ύ , ι .. ,_.-.··:./)_,·:
ε π ι λ ς __ τ ο ε λ ι μ τ ι υ ο φ λ Ι ο
· ι ι ι Μ ω τ ο ς ι έ ά ι ί ι ν ς . >: \;. '.
· ι ο ι ι έ ί ζ ι ·; · ι ε .. ό μ ι ω τ ι α τ ι Xtt"' .- · .. · i:-:::' -'
· ·. ι ν :· -rd vc ._ ε ι ν δ ι ε ς i; λ ϊ π v· · . ,, _ _.,_::.: '
... ο π ε ο ι ι ι ι τ Γ ξ ε ι ·• ε · ε π ι .. . .· ... _:_.·,_:, .':-:
·: .. ι χ ι _ttu-r4J τ μ ό ι .. e:l έ κ ϊ ν Ί ί .:_· ··:· .. : ._;:
·, . τ ο ψ ι f( ί Ρ σ ϊ oi· μ τ έ ό ι ; ··_sl lf. · :-.:' '·
· Λ ι π ο ι Ψ .. t8 ς ε Ι ω ι ·,. έ Ί ξ ό ώ .. · ·: _· > '·
. · 1'6 π λ ι ω τ ξ η τ ό ί Ά α ·· ..
:. ί σ μ φ τ fH( ς : .. ό λ ; ·:}r8 ς ξ ί ί ι ς ·; .. :·'. '::; .:.
< π ς ε Γ -·-s-1\ ·.1"'J c·. π ι θ Η ς π λ · ..
(j'(H ς · . .f;'lf ς .... ν .... :: Π ς . .._, >'9'. '-.. έ ι ς U ί Τ ς .
. λ ω ε ω ς .. ε Ί Ή ι ... · .. · ·· :,:.
• I • '( ' . I . !i' . -:1 .. . Μ . . '
. ζ ν Ι ε Ί .. τ · κ ι κ λ . .· ι
Υ ί μ ι Ί ο έ ι ω μ ψ ι τ α ;·, ... . _,. .. ·
. . .. · .. : . , . .··.::' . :· ... ·:. . . ·•.·.. . .. . ·. ·=·:·· \.· .·.:.! ..... . . · .. .• ·: • , . . . . . ·. . Ί . ·.·.·· >.·:
. . .. . · .. · :-· · σ ν ·J ι Ό ί ι ε ι · ..
' -.:-- · έ τ ό ω τ τ

ξ μ μ ι ι · ... . ι
.:·. _.-... ι • ό ι Έ . :.
· ·· μ ς ε θ ε ε ι ι Ο ο ψ μ ς ω Ο ε ·. .:• : :;·:-,
λ ο μ τ ο ν jl,ti-r:u ... τ τ X. -:sJ( . τ ν ι γ ώ μ Τ Η ζ .. : . . ·:
. . ι λ έ ω ζ σ Ά λ ρ ι π ά ς ω π φ ε ό μ ι :.E7rS1'" ··::: . . ι
:: κ ι .. φ ι ί τ ι φ ι ω s.:;a;J-J1 · :'· ...
· .. μ ι Θ ε ς έ γ Η τ λ ι ψ ι ,Jt;· λ χ α τ -rd γ ε Ό ... ·. ·. ·· Ό Ά •
•• . .. t • • • • ·· · · " •
.. ; . .. .. : Ύ :
. . . . ' \ . ...-,·.
. '
. . . .
' -.
. . ..
• • t
.. . '
. . . .. .
. . . . . . .... ..
. . .· .... _ ·.
ι ' . . . . ..
• '• ' . ι • •
f •• • • •• • : .. ... •••• •
,, ι • , •
· . . . . . .. . .·
. .
. . . . ' .
.. .
--n •
Ί . . . . •
. : . ..
-,. ..
:;-. . . : ...
. . .
·· -
,_
.. • .

.
. .
-.
..
. \
.
. '
. . .
.
. .
. .
. .

. •
. .
.
. .

. .
. .
.
. -. . .
. .
- . . .
.. - .
- .
. .
' '
. . .
. ' .
.
• .. . . . .

, \ .
.
. . . .
. -
• •
. '
• - • f

. .
' .
·' . . ..
. .
.. .
. . .
..
' ..
f.
-. .,
..
• •
..
.
' ·
' •
• • t •
' ι .
'
. ' .
ω ω · μ φ ι ό ψ .
. μ μ ε ω , ι λ ι ,-.·:

ο ι π r ε ι
' 1Vct' ε ω ι ι ι . ς ό τ ι .$' Γ ο ι ν .
ι ε ρ ι ς θ τ ι ι ί έ ii, .. ·: <· ; . :.
. . . ' . .. . . . .
' •: . . .
.


.
. .
. ..
' • · ' ' ' •' '• ι • • Ι 1· • ' ... ,>.•'. ,,. ' . " , •, ',! >, : •• ',' ο •·,
...
I .
..
. ' . . . ·, . . . . . ., . . . . . .
·: .. Ν κ ε τ ι έ π ι ί α ώ ν ς . :: .
τ ι ε λ ι σ φ Ί .. Κ ε τ . : ;"::<
ι Ι ι ι ό γ ρ τ Ε ε α Γ Ο .:._::' ..
· . .. ··/·. λ Ύ ω ί ι ... ό ί ρ ς ό ι λ ε δ . /:
.: · 1"8 J) ι Ι Χ .'· ε ε ζ J1iff Κ ω ς [lBT . ·
σ τ ω μ λ ι ι ι , . ι έ ρ α λ .. , . δ ι λ ..
β τ ι ι · λ κ ι )· π . δ ι χ έ χ α ι ο ο μ · - · : ·
. · μ .. . φ ό ό ξ ψ ·, .. . ξ α φ ς μ τ ι β α λ ι μ Ι ο ς + .. . :: ··:. :
. · · ι ο ς δ ι ς · χ ι ι Ε va . ι μ ζ !> .: Η μ . .. .:
έ λ ό λ σ ψ ο ι Ό ι κ ι ·' · . ..... :
J9 ι τ ό ι ς γ κ ε , ... ι .. ι ώ ι · · · ·'
τ ο τ έ ω ν .. λ i · ε ο λ έ γ ε ς έ κ έ .. ·· j
. π · β Ή λ λ ε ι Υ ί ι μ . _' : :
:. χ ι Χ ο τ ο τ · μ ε τ τ .. λ τ ί ω έ λ ε ύ ι ν · σ · ;
ζ τ ι ν •. · . · : ... : ·· .. .. · , .-··>: .:··.,-:'-. ·.· .. · i:. .. , ·:. · :::
• • • • ,· • • \ : • • • • • • • • • • • ' •• ···' >,
, .... . ' . . . . . . . . . . ' ., . .. '
. . . : . . . ·. . . . . • ' . ' . . . ' . . ' . \ '• . . : .
· ·. ·.·· .... : .... ,':.. λ ο λ Ί .. ά :. ·
λ ο φ ο α J9: ·· ρ Ύ ι ι ι ω ι μ Ι . ώ = · . ·; <:
. ω έ α ι .. :-. κ έ λ ω Α ω Κ ι ... _. ::
... , ·· ε Θ ε ψ ό ξ τ ι ν ζ μ λ λ · : :·
.... · · μ .. ά ά Η ι λ ι β μ ς . ·:. · . . : ..
σ .... · · ,, f · ' · ) . · · .. · t • "\. ι ι ι · · ·
. ·'9 μ ι α α ο ε ι Ό .. ε ι ε ν ε γ ε tt· . · : . . • '(, ·
·· · ·: . ι λ ό μ ε "tJ·· .. ξ ό ί ρ .. τ ι δ ό ··' :: .· · Ή
'_ .·. : . ξ ;. ,.,._. .'f:H .. .. κ ί ... .g λ μ ·. :. . .. · · . .::. ,;,
·. : π ψ .:.Zrr.o.4j ··:el( {.1"a .· .. ι .. ζ ι ι ... _:-. · .. ·:_... . ϊ
.· .' ... :· κ λ ο ι ε ί ω .. Φ ι Ό ο .· έ ψ έ ι ι ο ν . :: :
. · · 'k" ι ι έ Ι ι τ ξ Ι τ ω ·· :. :.; :
.. ··:: .... : ψ ο ε · :9: Π μ μ ν ν ι χ ι · :9 ϊ ι .. · .:- Ή Ί
:- · • . • ,: • ' • ', ' '• .. • '
0
•·:r • '. • Δ ,·,, t • ·'
·.;' :, .:··. ,' -· : •' Ι : ' : •• :. ,;·:;· •• • . : ' ' ' ,; .. • , ;• , ·:. ••••• ... :··': j ': '•' '·. ,·•:.: '.,
.. . . . ' . . . .. : . . . '· : ... ,
.. . ' . . . ·. ,,.
• •,, ' • ' •. ι •' '
·. ..\ ... , ", •, , .· · .. .. , · .. · · .... ._, .. : · · .. ι · .
.. ; . · · ···. • ι ι ι τ τ ώ λ ι ω ·. . . , · :;(. ::
. . . . .. .. ' . . . . . .. .,.
. . '
,"• ' I • • • •
. .. . . . . .
: : • • J • • ..
. . . -: . . .
.. .
. . . .
,. ι .
. . ..
' t • • • • •• •

'
"': . : . . .
.. .
: ..
.
.
..
'
: .. ·-:-.\:· ...... ·. . . . . . .
. .· .. . ·. . . . . , ' :. .
.. ~ .. ~ ...... ·: •' .
·:· . · -:
': '... . : : .:.,·.
.:: .
:. ο ;
. . . .
~ ;
~ ..
.... . · .
=-: f •
. . .
..
' .
f.
..
.
..
. .
..... . '
. .
. .
. . .
..
,,
. .
. .
..
. .
. .
. . . .
...
. . . .
t .
.
. .
....

. .
. ·
. .. -. .
. .
.

:. . . •.·
. " . .
. ..
....
. . .

. .
.
\
. . ._ . . . :. . . ..
. ..
'· . . - . . .
.. . .· . .
••
.. .. .
• •
. . . .
; .·
I
..
' .
. .
. .
.
. . .
.
. .
.
. .
.

·:
· ~ . . ..
. • • . . ' ' . • I '
· ~ ~ ~ . ~ · ·
. ~ ~ · Ι λ 8 Ι
. . .
. . . . . .
• .
••
. •.
. .
'
-
...
.
. .. - . .

. .
.
" ,
. -
)
.

·. · f.i :-:r
' ' .
..... ::
, r , ·:
/
" : '.: :.:
. . . .:
. . '
. .
. .. · ·-. :
.· . ( . . ...
. .
. · ω ti : q1ov:: ·,. τ Ο ν . -ir):. ι . · ·
1
· ·· ν ε χ ε ι .. ·e1{ τ ν • ι ω ε Β έ
1 .
i

.. ι ι ε ε λ ί ψ έ φ ι κ ι ο κ έ ι κ ο ν τ ί Ι
• π ό τ ι Ύ ω ι μ i'Gv ι ι ό τ ι /
· ι ό π ε Τ ι Ι Γ ό ς μ Η τ τ :·: vc' /
. .\
. · \ • " , , . • : · • • . <! .. · • : ι . , ι . .. ' . ' ' ·
ι τ ο ε ω . .c μ · ε ι ι ι ι ι ς μ μ ι
. ι '1:8c ι ν :.rov: χ ω ώ ς λ φ μ .• ε
8tvil'i ··· ώ τ Ι Λ ώ 1"0 v χ ' ·. ώ '. ut6v μ '· . κ '.
ί ω ό μ β ·· τ π μ έ λ ε ι τ
ί ε μ γ ω φ έ λ ι υ ·• ε ι ξ ώ
π ω ι ε γ χ Β ι ο ν τ ι μ β λ τ ό κ λ .; : _. ·
: .. . . ·• . . ; . . . . . . . . . . . . .
' • ' ' ;.. I • ," • • •. ' • ' • • • ' • I
._ .. .. :.; Τ ο ί τ ε τ ·: tV . ι έ ι ι έ φ
ό __ μ τ ς γ έ ω Ό ι π μ ε γ ...
ι ζ ε ι ι • . α Α · ο τ ν ι τ ο ι τ ι ι
1
. ξ ι λ λ ι ό έ τ ά ι
· ι ό Ό ι Χ ο ι ι τ ι ί ι ι ι Η ε μ ε ι ω χ ό ς ε δ ·.
.·. μ α ν ο ι ι ο ·;·: κ τ ι η ι ... · · . . · .. · ... ·>' ·.-· .. : ·· . ·
, ·.i·- ·· . . .. . . . : . .... • . . . · - · .
Ι • ... t . ...... ,' ' •. , , I • : ' • ' ,
0
Ο
.. . .
.... ·-.: ·· ώ trro.f) (/iee τ i8 μ ά ι ι .
... .. Ί λ μ ι ι • <·el<- ι τ δ λ lvt{.·
:. δ λ Λ ι Κ •:.: π :,_··; \. · λ · oi .
. · ι θ .· τ ι λ ε τ Ά ί γ ω ι ζ ό _·
· ··: ... : : μ ε ο ι τ τ f;· · τ _ ι ι ξ
'
: ··.::.: .. · .·· Δ τ ν .. π
: .,. _. . · ι Λ Ε Π α φ μ η ι μ 'slc τ ο
. ., . :. τ "•' Ί Ε ς τ μ δ ο χ μ ε • κ
· .. · π ό ί λ · τ ι κ Ε ι χ ι ι α
ό ...

ν π υ .. τ ν τ Ό ..
.. · .. ι .. χ ι ς .. ι Π Ο 6lC THra.J :· t· :
-,:. · ι ε ό .. ι ό Ι τ ψ .. · ..
. .. λ ο ι ι lLJ<I· ς φ ι η ι τ ω Κ φ . tfTDV
· .· · .. ·. : ς ι , .. 3r Ι ε 4 U10V , ft .: ε ί ς γ ν
τ ι χ ς τ λ ι ς Ό ι ο .. · ί γ ; ·_
io-/;1rcfoy, Γ ι ι λ Γ ε ifi λ
. . ·. ·:: .. :. ·.,. . ·, ., . . ' .. ' '. . . χ VN ' .. ;

. . . .

' : ο ol• ....,..
-. . , .
. . . - . .
' '
..
' ,. .
. '
. . '
. . . .

.
' '
..
.
' ',
. ' '
' .
'
.. ·
.. , .
. '
. . .
• .
.
. .
. ..
. .
. ' . .
. •:
. .
. ' '
. : :
., '
:. : .
.
, . ..• .
. . . .
.
. .
-- .
. . .
I • .
.. . .
. . .
.
..
• • •

' '
..
. .. .
. : .. ·'..: ......
. .
. ..
· ..
. . ...
. . .
. ' .
.
. . .
. ' '
. . . .
. . . . .
. \ . . . . . .
: . . .
. .
. ·: . :
,'
.

. . . .
. .
. . .
' .
: ..
•'
. ': :
.
. . .
. . . .
. : .
: .
. . . ' .
. . '
. . . . .
'I " Ι . • • ' '' ·. :
••
. ; .,
" .. ... ' . . .
..
• • • • !
. .
. . .. ·:.
' . ... . .
. . . .
' . . .


.
.
,.
.
' .
. . .
.
ι
..
'
: .. ' . . .
t ι ' , ,
· :'-. ' .
..... . ' ...
't ;
: . . .
·. '. . •. . .
: .
. .
.. ;,
,.,, ..
' .
.
. .
.. .
' ,, ι .
-
'
. . : .
..

' . .
. . '

.•
. .
.
.. .
'
.
.
i
. .
• • r
Ω . ι
• ... •• • . . . ... ι •
" .
.•
.. .
' '
'
..
•.
..
,· . .
;
..
·-
.
' . .
Ί . .
. .
• !
. . ' .
. '
. . . . . •·.
• .. ·::: .. . · .. · .. ·
- . ' ... . .
·. ·. .• : ... . :·
'
. : J '
. .
. ...
.·.
. .
'

. ·· ι ι ι :· Ο Ι Ι ς λ ί Ύ ο ι τ ς ... ψ ...

1
t ,. , , •
1
.' ·. ) " \ • \ • < r .J y f '
. Π ι .. s ξ Υ ι τ ι .. ·: Γ ι t) ω • . ο .
· ν δ ι δ ε ί ο τ β ω ι ··.
ν δ έ ι ί .' ώ ν ω λ Α τ
ο ς γ ·. λ έ γ :' ι -'[ue .. κ ι ι ρ Ί ρ ν ό
ί t!?V.. · .. ι Ι ι : Ε κ κ λ α Α ν τ ο λ κ ο τ δ ..
ρ έ λ ε Ό 1'0 ι Π ι τ λ ς ο γ μ τ ς .. ·
. ι Ι τ ω ., ό ι μ τ Ί τ ι Η ι ν u;,·
\ . · . .. I ι ' : ' . . . ..,
.... μ ι ι ι Κ Ι ι Λ ς λ ε
:· .. γ τ ώ ί ω :fJ . ι ί ω ν Ι ς . . π ι ι
: · ς '1" ό λ υ ι ν -rg:. · Ι Τ ι ύ .. , sfJ χ λ μ ί
.. ς Π ι ί ζ υ τ φ va-c • ·ttt. ψ υ xx"i;
., · Ά λ ε ω Υ μ ε .. ι η ι μ • ·, μ τ
. ι ι ι )·:· Χ ι χ ω ς ο ί Κ δ ι Γ Χ Ο Τ Ι . , .
, ε ι τ Χ ι ι ώ ί ι ω ι λ ι ι ι .. :.·· ·. · ,·.· · ·: :_ · · ·. -.. . ..
. . .

.
..
. .... ;
. , ........ , ..
' 1 • •• . ' ;(.
. ' .... ..
. · .. ,,,,
. .. Ι
' : ,." ' ι :::1i:'\
' . .
. • • : ι ι •
• ο •
I ' I .....;-
. .
• .
..
. . . . .. ··-
. ·-:;-···.
. . . .
...
.. ., .
.. · .
I
. .
. ..
. . . .
. . .
. .
. ' . :
••
' ' . . . ..
: :
. . .
. . :
'
. . .. .
. . ·. :
.
• >
. .
. . .
i . ':
. . ' . '
. . : . . . .
I : ο • • • • • >
. . . - .
. .
• • . . ! : .
. \. .. ; • , •. '. .. . . • : . • \ , , , . . . . • ' ,•: ι :, • . •. ,· : . . . , • , • 0 , : ',
·. , ·-_ ·::.:. Ί .. ψ ο χ . .ro·,. Κ ι ι Ρ μ Ή Ή ι ι · . .-. >>: .
. . ,· ' ·,, · . Ό μ ψ ά μ ι Τ ε ξ ο μ α λ γ γ μ ά γ ι . ; ·:' • :<
:. ,:· ε :. ά τ λ Υ ι ώ .. t ·o!l χ κ , . · .. ::·· ..
· · I Ό ω κ ε ν ο ι μ α τ ι χ ς ι ω μ ,. ι χ μ ω ι .· .;:.'-
. · . ι π ί ι τ Ί ι ι έ ι ό ε ξ ι λ ω ι ι ν τ α ι · u- . :::· ·.
· . ... ι ι ι Ί ι ι ί ψ β :· κ λ έ ι ι ι έ μ .. ·. ·.:.,-.. Λ
: ·: 'StfY't ttf ι ό ι ... ι ι Γ .. ρ ξ ω .:. tt.?ro.·. · ._:-: .. :, ;:·:::
··:·: .. , :ro ... ι :- λ ί ι ω ς ι κ ι ι . 1f.{J .. : . -,· .. ;:.j:J
. :'· .. Ι ς τ α ϊ .' : ι s 11 .. Ο γ Χ γ ρ ι τ ο ι ι . . ::: ': ·,
::,: Ύ έ ν .. ι τ τ ... · .. :: Η Ά
Ό ·_./ ·:. Π .. .{ .. χ τ ά τ ε λ .. ,g . λ ε ι τ ι .. · · . Λ ..:!
• •' ο ι ι ο -,.tJ •'' )• ; • ' , " •: ') ,: ι , I • ' , ,'' ', • ') : '
: .::· ι Ό ι ι ι υ τ ς .. .. ... ··::·:. ::. , . . · .. : ·· .. <. .· ... : -. · ... .' ' · :- ·:.:···
• • • 1 • { , , , t • • , , , , • • • • ι · •
. . . . . . . . . . . . . . :
• • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • ,. ),· • • • • . . . .. t). .. .
. ; · ·. ··- ·· ... · · ·. ·. ...... .. . . . . . ·· .·.: · ... ( .
: , . .. . · • • .. •, • :· . . ·J ·; :• • .. , . • ,. ·. . • •• • . ... . • , · . . • • • • •
'· :_ . •. · .... .. =' . τ .. ι γ Π ι ώ . . ·:·.. .
:.:. ··. : Ό ι λ ε λ ς Ό τ ι · .. · :
· · : Ό .... μ λ ι Ή τ δ Ό ζ τ ι Κ μ Χ ί ο .U ι ι Α ·: ... . : . .-;;:·;:,:
·. :. : · ε π ι Δ ι ε λ ο ι ι ο .. ί ι 1FO .. ι ο ό ι Η . . .: ., . : . ο
. i._. ·. ·: ε ρ ι ι ι ι · :9 ψ ί ι ι : .. 'f ε ε ι · .. , ... -,t,:.
: i:' ' · . / . .• τ .. .. ' f1 : τ ω ι Ό τ . IId ,· :.· 1' « rc λ έ γ . ::·· ··;;::' Ί
. '· . .... .. . . t;, .. . ... .
ο ο Ο I ο 0 ο ο Ο •.,, :.. ' Ο r- ω ο ο • ο • :
. .. ,... . · . . · ι .. !#',; · t
• •. ι • • ., • , • •
', • •,• : ο I ' • '
0
I
0
.. ι •
0
' •• , , • , • '. ""'·'1
.. . ···:•: . . ... . . · : : .. ;· . \.:-:·: -.;1
• . • • ι • • • . . • • Ί . .t
. . . . . . . . . . . .
. ·. ·.. . .
'

.
. . . .
.. . . .
. ' .
ς .. •
. :
: f
• ι • ι
. '
. .' .
.
ι
,··;· ·: .
. . ..
• μ .
• <
. "
. v .
. . .. ;
.. oi. : ' •
• . . , t •
. } . ·. . ..
. .. ..
..
... .·
• ί .
• ο •
:
.. .
..
Ό ι ι .
·:;1: ·. .

ι
/h'.' .
. .
'tf
·;il· .
! ..

'.,
.
. :··
. :
:y;
.
J'i
. :: ; .
·;;, ' I
.. •.
' . .
ί
.

.. . . . . .
ι .
• •
I .
" i • •
. .
..
. ..
. ' . . ..
.

.
- .
:
.
.
.
. . .
..

..
.
..
••
ι
. . ' • t
. .
. .
.
. . .
• • • z., • • •
. . .
.. ,
.. . .
. .
. .
. . :
. . . . . "'· .
. ....
..
. .
..
. . . '

'·· '
ο • Ι ' .,, , • • • • • •
. ,. .
,.
. .
' ..
.
. . ·it
.
.
..
. . .
. .
' .

.
4
.. , . ;'_: .
. . .
. - .
. "
. .. . ... ;·
. . .
J
. ..
. ·.
;) • • f

. .
• : - + 0 ..
. . .. .
.

...
. . .
• •
: .. : :.
. . ';·:;;
. .: Ό
..

. . ...
. ..
'\ ';
'

,.
. .
. .
• •
. . ι
.. . !
. '
.. j
.... ί
.. ι
. . ..
' .
. .
-: :f·
. .
\ . k
: :· ..
: _:}
. . . ι .

. . "
...
..
.. ._:_
. '
..
. . ·.{
..
I
.
.
.. . . t.
' . .
j.
• . ι
• ' ι •
;;
• • •
. -
. -
:
. . -
. .

. .
' '

. '

,. ι
. -
• • I
,· . . . ' }
:. ι
• ι
. . .
• •
• Ξ .;
, ..
. . _,.
,.
. .
. i
ι ι : •
. •, . :. ί
·•.. t
·. . . : .. )
. ι
. . (
i
ι
. . :_ ' f
. '.·
' ·. t
. . -
. .
• :. ί
..

Ί ·. .. ι
...... ,. ( , .
. . . . .
:i.'.
. ..
ί
... λ
'
:· · .. .
,. ' ·
..•
.
. .
..
. . }
. . -.
. . .-:
. . . "
. · .. '
. "
. . t.
. .
. •·.
. : . ·:
• •
.. .
. . .
1" ._ ί
• • '!"
. . .
.
. . . '
..
. . .
• . . .
. . . . ..
. . .
\ ·.:·:
. . .
. ..
Ό • • '
. . .
: :
. . .
. . .
' . .
'
: ..
. .
: (_
. .
. . : . '
:.. • . ι
,. '
.\ . (.· .
.... i
. .
; .. . .
...

:· :- \
. .
. ..
.
• . .
.
.., .
. .
'
. . -
. .
ι .
•.' :
;. ; '
.. .

. • ..
..
... ::

< •
. . . ..
...
:. . . . .
...
.
... . . '
. :
, ....
'
. .
: t
.
. ' .
i . t ..
.. • : • t
\ .·
' ..
..
.-
: :,
.. .
... '
. .
. ·.
ι Ό '
. '
I '
. '


• '

t-., .. : .
.. . .. "
..
• •
ι . .
t ·. .
. .:; . ; .
. .

'
'

:
. .


••
'
• •
.
. .
. . - ..
. ..
...
• • •
. . .. . ! . ' !' ' •
' ... .
. . .. .
. ·. :··
' .
- . . . .
. .. .
. . •
. . .
. · .
. . . . . .·
. . . .
·:. :
. :··· . . . -.. -
.. ι ι ι - ..
. . . . . . . . . . .
. .• .. ·• • · . · • • Ί .
' ' . . . . .. · .. , :
, : . .. .
.. .
.. . .. .
'
'
. .
'
. .
4)
• •
. .
. .
. .
• •
.
. .
.
.
..

I

. .
. ..
I '
. . . :
. ;
. ..
. . . .
. ι ο ί 8ctf/V ε ι η α τ ο ν .. α φ έ ι ,. τ π ι · =·
' · ε δ ι · κ ι Χ Λ ε ι ε ι ι ξ ι ο

.. · .
ό ,:Jc-: ω φ ν κ ff' λ ξ ι ς ::.: ::
.. ι ω ... λ τ ω τ ό ν ι ς α λ Ί Ω ·1'Qu··- .. · (:
· · .· λ ί ρ ς ό ο ι α ζ η Ύ τ ο Τ χ ε .:· τ ι ι ι α ι ι · 6it: < ..
Η λ t μ ε τ μ ι έ λ ι ' Ό .
. ; ι ι of . ξ ς ·,. ς · 1'0V .
' . ν ς ό .... ι μ ό ο ς ε φ .19 Π ο ξ ο ι • ..
· .• .. λ ε ι .. · ν · ό λ ό λ ο λ ό ι ο .. '·: · :;.
. β ό Ό &.,ro· ι έ ο ο κ ι ό ι ε ι ι ο Ί λ :, λ Μ . -.,-.. . :.:{
Ή Ί λ ι · irN λ ο Ι trH τ Ό έ κ ι .. τ ε · .. ·::: :· '}.
·.; · ε ι .. ... ,() τ ό ι τ ο τ ό δ μ Χ ;: ο : ύ .·· Γ
· · ι Ω τ δ Ή ι τ ., '9 Κ ι ε ξ · i]( τ ..: · ·/ .'
λ
· Ι . " · 'J . · . ':. \ ' \ · · :' Ν · Ι ι ι Ι ' · .. ί
:·· ::: . .. ο ς ι ε π τ Ί ω τ Λ ε ι ω ί ·>>=
. ...... ·. Ί ι ς ;· Έ ι ω . κ ε φ λ ι ,' ς ':'r,§ct:, . :· .... :. ι
; Ά ί Η ι ψ ί τ τ Ό • tf( ι ο .. ε ε ς . ::.'.(.
· ., .. τ Π Κ η ά ι τ ι • · :'9 ... ι ε ω ε ς Ή Ό λ
= · ' . τ .. Q .. . λ ό ε ς . κ ε ψ Λ ι ·. ·.·. :. . . . . .. ..
: ·.'; ,· ...... : .... ' . . . . . ' . , : . . . : . ,. . .. · . : . .. . . .. .
' ,1, • . • • • • • . • ι
Ό : .. ... ι

Ε .. ν . Ό ο ε γ . . .;
>:.: .. :: Ί Ό Ό Ί Ο Ι ί ς ;·: ·;y(. ό μ ξ έ τ ε λ ι δ ,.··.: .1" ( ι . · : .. ··, :. : ι
. . . . . 1 . , . . . , . , .. ι :. "'' . · · , ι . · _, . . -. f . ι ' · .• . • •
< .· · .: μ ι ε Ί α ι ε ε ) · .. κ ό . .ttt.; : ω ς ·Ttt%tt τ : ' . ::( ;·:
. δ ί ι λ ό ς ι ρ τ ω ν λ ω Γ ό Λ ι , · μ Ό ':, Ό .. =
\. ό ι Ά Έ t· έ ι ν μ ι ;, . ί χ ι ι ι ε Ί Ύ ι . : : ... . Ί ι .
.: Γ .... .. ·.· i-f f/( ·: δ Ά . Τ ό τ ό . τ '.: ο ί ϊ .,: .. δ 6 v . :. ι
· ι Σ Ό v δ Υ τ τ τ ω · .:· ·· : · i'·::Jf:.
:; . . Ή ό .. η · .. μ π :: :;;if!.:
:. :: .. ω λ ι ι β ι ο ι ό υ τ 'f'O. ·. Γ .. ι , · ..
Ή Ό λ · :.··:q,j.fQ': .. :.: ν χ Ύ ι ν λ Υ . · . ·: .. )";:-::·:
· ;,J ι ι ί ι ι .; :.· ·: .>'." ·,· · · ? ., · .,.,. :· · . · , · · ; · · ::' : · · .. ,. },.
ι ri c "" .. · .. . ' .. ' •'-'. .· . . . ' . . •, · ·.· .... . . . . . . . '
ί : ·,:. , 4 •: •'., . . ,.,:},-,,;, .. ,,• • • . ·. ,•' .\,,, , , , ' . ' ι , , , • ι ; ί •
. :·:... .....i ·.; . . ..,.. . .''.; . :: ;, ·: ·;·· .:: : .. :· . : .. .... :· '. ·. :·. : J i ; : <: . . . : . . . . . . .. . - ' . . . . . • . .: ... :. ; :.
.. . . . . . . . . . . . . . . .
... ,', ,: ' , ; ·,. • '. ', ' , • • •
1
• • •• : • :·2 , .. ·:
1
;;.;., '' · : ' ', • . • ,' ' • • ••• · ' ' ι ' , • . ι .,
, , .. 1111,.. , , '• • • Γ • • ' • ' • •
· ' • • ' . .,.·· ·•, ·. , ι ·• , • • · , ,• ' • '' . • • • · ι ·
. '': . .. ,• ·. ' . .. ·· \ " . . ,· .. , . . . . ·, ..... .
. ,· . . . . . . . . .
, • , , , "· • , • ι , ,, , , ' , •
' ' ' ι • • • • • • ' ' ' • •
·; . . . . . ... . . . . . -. . . ... . .
. · .. · ·. · · . \ . .. . " .. •·· . ..... · , . . ... .· .. '·. ..
.
- - . ' . . . . ...
. . . ' . . ..
' I • •
. .
.. , .. ·.· . . ,.\,, '• , . .. ·. . :· ... ' .. · :
• • ο , ' ' • • I • ' • ' • "
. . . . . . . . . .
. ' . . ",
. : · ····· ·. · . .
. . · : , , :. . • • '• ι ..
ι .. •
....... :.... • • J • •
. . . . .
. . ; . .: .· .··- .: :;
. \ . . . . ..
. .
. .
. .
. .

. ;'·· •. :·. :'. ..... . . ·, r\·J} .. .

. .
' .

'
.. .
.
.

' . . ..
. . ! •.
• • .J , •
. . . ' .
..
. . .. . ι
. . . .
. .
. \ :
. . . '
• •
. . . . .-.
• • 1'
. . . : :. \ '
. . . : .. .
. . . ... : . "t''
• •• • ι ' . . .
. .
1
1;. '_ .··. • .. . ' ~ . . . . 1
. ' . . . . . . .
' . . . .
~ . . .
' ..
j • :
I • . ι
( . . .
'
'
• . . .
~ . ..
..
.
. .
.
,
ι
'

...

'
.

. .
: • ι .
. .
.
.
.
.
'
• •
'"" .

.

.
. .

' • •
'
: · .
. . . . .
+ • :· ";
-.. . ·. :
~ . . .
.

.
. . .
. .
.
. .
. .
' '
.
.
.
.
. .
. . . .. .
.

. .
: ..

. ·
' .. Ξ
. ' .
. .. . .
• - •. ι . .
~
.
. .
ι
. .
..


. •' . .
. . . '
. .
. .,
. .
' .
. . .
. . .
.. . , ·.' .. . .
• • •
. . . . . . . . . . '
. . . '
.
. . . .
..
. . ' .
'
' .
: . . . .
• • •
.
. . ·.
. .

. . .
. .... .
.
. .
. . .
• • • • I ο
. .
... . .
.
. . .
'•
'
.
43
..
ν τ φ ι ν μ .• t1·o, .
, Ttt λ Ύ χ τ ψ λ Ι ξ Ο Κ ς
1
• '' • , ' 'I
0
' I •
' ' ' ' I • ' ' , •, ; ', ;
. . .. ' , · .. ·. . ... .
_ ο ι .1' ς .: r ω φ Χ ό ο ι ό τ ό ι ε .•
: χ ε γ τ ο φ ε tl ... μ έ .. ι λ ν ι
. Ί λ γ ι ι ·. ·( J'?fn ι Ί λ χ δ τ ο ι ι Ύ ό ι ο ι ι )
._ Ι δ β μ ω τ ι λ τ ι ώ ι ι
_ χ υ μ Ι ς ,r;_l.vtf_ ι ι ι τ ε
τ ε .J .. ο λ ω ε ψ ι · • • :.
-. ι ε ύ ξ ι Π ω ς ι Ι .. ψ έ ι , -su.3-u;:
Τ λ ι JL'fi-.Ta

ω φ κ ώ μ ί ψ ε ι
,._ d. ε τ ε ι ν ε ι ο Ι ω ι · . :· ·. ... ·
• • • + • • •
. . .
' . ' . . . . . . . . . .
, . ·· ·· Ω

ι κ ι ό ι .. ·<J · ξ ο Υ ε ν Η ζ ...
ω μ α ί ι ι ι . . , iu . ,.u.:v ο . ι ρ ι ι έ ε ς ώ ο μ ε .. ·
.. Έ τ ς λ ξ Ι τ ύ sx- 1" ν :; φ ι ι ε
Α β α ι λ ς ·(Ji ύ ω μ ο ι χ ι · vd. ι ω τ α ι ι .. ;froi
:G .. Ε ψ & · ι Κ α ..fu·xJ:t· κ η ι ρ
·· . τ έ vu· β ϊ λ ε ύ ω τ ι ι · vct· ζ τ ·:9 . t.L6
· ά Ή ι τ κ τ ι μ +J:<· χ ω ,· ι έ ι ϊ τ
ι Ό ό ι η ι ε κ ς χ ο ι ι χ ϊ ε ω ς · · .. -

· . ···· . . . · . . . . · .. : . . .
-·· ' , .. ·:··, ...... . ·. ·· .• '· ' . ·· ...
. :.: .· . . . '·. . · ...... .. ' . . ' . . ·. .. . . . ·. . ' :. . ..
... ... ... •' . . · ' .. . . . . .
·:. ·· · .. :-..-.. ο Β Έ Ί ι ί ι ψ ι ι κ μ d ..
. :.- π έ ;· λ Ι τ τ ε Ί δ έ ι μ ι κ ρ ί δ
; Ή φ ρ τ _ ύ ν ω ι τ Ό :: λ ζ χ ·
··. -: φ ε .. · κ Ι π ο χ ψ χ ε
. -· · λ · δ ι ι ό Ι .. Ή Γ ι Η Ύ ο · . τ ο
_:: ·: Ι ί λ τ β ί ω ζ ι
_· . . ν ο ν • . ·<Jf λ ο ι Π ι ω ς ε ο ι Ι Τ
Λ π γ : ι ι τ ζ ι υ
· .. ; Ί ο ς )?/ Λ Ι ο χ ι μ ν Ό ε ν Ό ·u :f, ·
"\. ' 1 · · · ·· ·· · ·
..
· ι μ δ γ ε ι .-: . ·' ..... .. ... : · : · · : . · .
• '' • ' • • • : • t • • ' · • • • , • • • •
. . . . .. ' .
' · : ·.·•
. .
. .
ο ι • • •
..
'
.. .
. ·, . . . . .
. . . .
.. • ' • • ο ,.
..
.
. '
ι : ;' ' ' '
' .
• • • I.
.
. . .
·'
.. ·
.
..
. .
'•
I . • ι
..
.. . . . .
• • •
. .. .
. .

'
...
. .
I
..
Δ ι .. ·
, •
..
"
.
.
.
.
.
, , • Ι
• 0 Ο I ' 'f?, if,.:o·
' ' •' I ν
. ;'; ι ι
. .. ' ..
. ,. .
..... .
. '=''
. !ff:t.: .
. ' .
• ι ··
"' . ,-
. ι •
•.:
'1f: ..
' .
..
. ,
J· .
. '.'
. •·: .
. .. . . i
f
-.
..
'•
. t ..
I
. ; .
...
< .,
' .
....
Ι .
.. . ι .
. ,,
;· :. . .
. ι . .

. ,' .
. . .
. ..
. . . .
'· ..
. ..... ..

. . ..
. '
. : .
• I ,
' J, •
., .
. . . f ''
. .
.
. '
. '
'
. · .
.
.

.
.
..
• '
_... ' . f . .
. . .
.
.
. .
• • • •••
'
.

f
\ '
:
[
.
'. I
.
.
ι . • •
. ,.
' ·
. j
.
t .
.
" :
.
\

' .. .
.
., .
•' ; :
. .
.
.
. .
.
.
. .
. •
.
.
.
I
.
.,
'
'
.
·,
....
.
.
• •
.
\ . .
.
t·;
..
.
'
,,
·'' .
'
.
.,
·.
.
'
.
.
.
.
i ι • •
I
.
.
ι
..
'
.
. . . :
, • • ι :
' . ..
' .
ι •• ι
. . -
\ .. ' . '
ο ι
, . .
.
. · ..
' • ο • •
. ·:
. . '
..
. . . . . .
• •
\ I
, .
.. ,
: . . ;
• ο '
': , .'• :
. . ' . .
'
.. , .. ·:·


......
: ' • tC •
• • · ' ο : '
. . "'}.. .
: . . . . ,:
. ',• ., : . '
: • Μ
. . . ... . .
. . .• ,1, ....

. '
' '
..
' . . . ' ·.
'. • : • • + '
• ; ' • • • ο •
. : •'
. ..
..
..
'
.
. ..
. ..
' .
'


49. . ' '• .
. ... ,•' \'
, ', .. ι ,
' • 't • I " .
• ' • . ' ' ι
• • • • i • •
'
:. : Δ τ ι ι μ .. ι .: δ ·,.,r).:
ι ε η ι Τ Ο · ε κ ε ι ο ς ν τ π λ ο ... κ ω ς ι
.
'
'

ό έ μ ε χ ε ς ι α λ έ ξ ι Τ μ (}X,.ov
· o?rt5 ν ε ε Υ ε φ ς ε τ τ ω ν λ ω ι ο Ί
ι ί ε ε λ Η C ι Ι ι ρ λ •
ψ ς ;9 ε ο ό ς . μ λ ο 47rtr ι Φ β α ν
ς ά ψ ι ι Π ι Δ φ ι ς ι ι μ __ Γ λ μ
τ ? ι ι ti Π ε χ ε ε ό ο ι ώ τ . .·
λ ι ο ι τ τ ο χ ε ι .·_ . .- ·_: )I!ce· τ ·
μ · · ι ι Ί ο ί ε Γ ι ··;·-':.3- ·· .. Ό ·
μ ω ;:fJ μ λ . }, . ό φ ι ·
__ ο γ ι · τ ς .. λ Π ι Ό __
ι , __ ι Ι .. ε λ ε ε ι · ε ο η ι Ί ι ο -1reo . :·:. . . ._
, 6 a' ω v ': .. Ό .. _. . ' Ό : . . '. .'' ' .-: ::. • . . •. : : ' ' : ·' ': " Ό . .
. ' ι ι ι 5 • ·. . . . . . . . 'I • •• • : ! • • •• • • • • • ... ' , • ' • • •• : . • • • • • •
• • • : • • • • ' • , • • ! :-. • • • • • •
•• ο .. Ι • • .. : ,·:·, :' .· .. ·:/ · .••. , .:·· .. • ..
.. Α ε :. 1!"6.9-sv ·. Γ ω Υ Ι ε ι Λ ε Ί μ .. · -_·. ·
. τ ε ω . γ έ Ύ ι η · .: ·
.. J'8 Α ο ί ς Ί ω ρ Χ .. ι Π r11Y . . .·
· . ,_- Ι τ · : .. j .. .'· ε κ .. ι ι _·_ ._ .·
.. ε ι τ ς .. τ ω ν γ ω φ •. .. :t'<fV .. Υ ω ν ι -: .·.·.; ':: .
. ' " :. φ φ λ ό ε δ Η ι ε ,. τ ι u λ Ό • .• ' ·:
:if:f; : .. κ ω Ρ τ ι ι ι τ ι ν τ Ο φ ς κ ι μ · ··.:.·. :·:
Χ ι ί ο ι λ ί ι 1' :· π Ι ε μ τ · ··: χ ε κ .. ; .. -'. --: .. · Ό
λ γ ς ρ ι .. Ψ .. μ έ γ ι . ν .. ι • > ... _ .. _· :_:.__. ..
ι .- ι ν ε . ·.r ό λ ι ό : 1t _. . io·(J'] ι : .. ·.:· n ·:.: .: _ .. : . .:-"··_:
-.. Ν .. . . ' ' i ' ' . σ . ' '. " ['!'!" : . ι Υ . ' · • ,., • ι
ψ • κ ε · rt/3.lJ ·v έ τ ψ ι .. · ; ... ·\;. _;: . -·
ι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •· . .
β ε δ έ σ ζ Δ ι β ο μ ε ι ς Π ί ι Ρ ι τ .. ..:·:. _
τ ο Ύ 'c;u-r ;x.bv έ ι ε ί ν ο λ ζ vu ; ο λ ι π ε ι ό .: :_:';. :: . · .
V" μ ε ι β ά τ ι ·. δ Ό ι λ ι ·sf<- .. Ό : ·. ·:_. ..:·
· τ Ι ι π ο τ ε ι ζ τ μ τ «: .. ; .. __ ι .. · ω ι ρ ι · ··: ·
μ σ κ .. ί τ ο τ ι λ ο ι .. fg :: . Ό _:. Ό ·
ω τ Π ι ς Ό ε τ Η Ί ά γ γ ε λ ο ι ·,. .· _
λ ι . χ ε ι va : ι -rq ·ir'vQ· κ ε ί ο λ α ι .. ': ·;" '. :•· .'
ό ι ι έ ε Ύ Ό ο χ Γ τ ι ω λ ς τ .. ... ·.'.
. ·- · · · · · _.. · : · · · · Δ ι .J. · · · :
·D
' . '
• • • • . • ι
.-'
"
' '
• '
' "
..
,
. ..
.. .
. .-
I . '·
...
.· .
. . . .
. . . ..
" .
. .
. . . .
. ..
.. ' . . .
ω .:
•••
Δ ι τ θ ρ ν Τ ι ·. ε ... ω τ μ ι τ ι
. '9 ς Ι Ι ι ό η ι ζ ό μ ς τ ω Γ -
. κ μ έ ν ω Υ ο ι κ λ ω ι ι ··l ε Π ' μ κ ι ι
ο λ Ι Υ ω ε ι ι ι τ τ σ ο ε ω τ ω ο τ ι ι ι χ ι ι ε 'fr(Jt- •
. ι ι λ ε ι χ ι τ λ β ι ι ι ι π ό λ ...
. ι ε ι ο _ υ ρ ι ι έ ά υ τ ο ," κ δ
· · ε ί ν ε .... ι τ · μ τ π ι ι ι ι ι
ι Κ ε ν ο κ Ο ι • τ α λ γ ω
Δ φ λ ο ε ς ι ι ι λ ε ι _,
ξ Π τ ά ι ν d?rd 'J'O. ό ι ε μ ν ο Π Ο d-
ι ς ι ι μ ί ι κ ). ε Τ ν φ τ ι ι Ι Κ μ ...
ο Κ ι ο ω μ ι ι τ ε ι λ ι
ι ir8 ι ι λ ο ι ω λ ι ι ι ϋ τ ι Jtr.ov μ
ι ι μ φ ι ι . 1r&Jc ι ι ι , Π ε Ο Ε ε ..
. δ μ Γ ε ι τ ω ι ς ι ;: τ ω έ χ ε ι _
Λ ε ι Λ Π ι u1rte ι Η Α ι ν · · - =: .. , . ·
. . . . . . . . . .
..
. . Ή NAti: ·;,{ ;· Ψ ι Υ ώ ι Ί ι vu. · ·d-
. . t Ι . ( - . Ι · . ·. · · ι t · \ : ,.... :·
. κ ο β ο λ ι ι ι ο ι ο ο λ ε μ ς r; · μ ε γ ς α κ μ α ε ι ι ε
ι γ χ ο τ . λ ι κ ι τ ρ δ ο κ ό ι α έ ν sTxiv - .
ι ι ι ζ • ι ι τ λ ς τ t.tsrti Η τ μ . ι χ ε .. ·-
\ • -t · ,... ? '\.. · · ..., , \'> ,., 1 ' t Ι
. ο ι ι ο τ Ι Π ω ι ι ν ω ι φ ε ρ ι • ·
. λ · ς λ ς υ 6 κ ι ι Ί π έ ι · ι ω .
· ι μ μ Α ι v". ')'tV11( ι έ λ ι
. ,. Χ ι ς t. ι ι τ τ ο • ς . Τ
. ··'· Ή μ Ί . '· Ί . Bl(; .. τ ο λ ζ ί .1'tf.
.· .. ;:?[.ci- ι λ Ύ ε ι ι ι ό ι ε ·
· . · :_ · Ό Π ι ν ... ά ε ς π λ ι
· .. · · ο ε υ ό μ ι ι ο ε κ ί Λ Ο ά · ί τ ο
· · μ κ ι .. α λ .. ι γ
ι μ ν τ ι ι ι . υ ε λ Ε ω δ ι · Ι Ι · ·' ·
έ ι ί ι ι λ ξ ε ω el< .. τ ν ι π ώ
, '1}1V 1"!! · λ Ε ξ ι ψ ω ϊ ι ι t λ ό ο τ Η ...
.. Α Ε Ι ι ε . τ ο .. ξ ς ''lf(et τ ς .. τ
, ζ τ Ί ν π ώ ο ν ο ι τ ο κ ί ν ι κ ω
. ι ι ...
-
. .
1,.
- r,
. .
.•
. ,· ..
. .
. .
•.
..
••
. ..
..
' .
. ..
·. . : .
..
. · .
. ·
.. !
, . .
. '
.. . .
. '
.
. .
..
. .
.
..
.
• •
I
,.

. ..
• . !· .
. . :
. ": :
' . .
' .
·. . .
'
:-.
' :.
. . . ι
. .
.
,, ';,
. . '
> •
' .
. '
'
...
...
'
.
) . . .
.
.
.
.
. '
' .
J . • •
..
'
··-
' .
' . . .
; . ,
.•
; .
. .
' .
.
' . . . .
'.
. .
.
. . .
·,
' . '
!' ... :

:.•
.
. .
-. .·
' .
. . ..
. . . ,.

. . .
' .
. . .
;
. : :- . .
..
.
. ' ..
. .
' . : . .
.
Ό •
"
.
I: ..
I
' .
. • ...
' .
t· : ' .
. ο
'
ι
j;,: :
·,;", I
I • Ι
I ' '
. . .
ι .
:•
>
.... .
..
ι ..
l
:.. ,·
. : ..
. ' .
. . .
•'
. <:> .. ·: ζ
. . :· · ·.·.: .. .. ·. ,: . .· __._ ..... ··. . . . ϊ . . :. •,: . . . :
. . . . . . . . . : ·. . .' .: . . . . . :
. . . .. . . . .. . . - . ·. . ·.
. .
. . .
. . . . . . .
.. .


. '

. : .
ι ι ι κ ι ω ι ε κ ι ι ι _·d'!l'Q κ ι
ν φ ω ι λ ι ε ι , μ ε Ι ύ μ φ ω ο τ ο έ ρ Α ε
. Ω ι ι ι ι .:& π β ι .. κ ε ι ί ί κ ό ..
λ · ·_ ... ·. . .. . · .. . . .
ο • • :.
. . : . . . . . .
.. . . .
Τ ό ξ τ ι τ τ ο _ ,: · ν τ λ ω ε ·llqsO"sv .. ς .
. ς Λ α τ ί ν ς . μ λ ι jJ.s π ξ

vu ι λ , J9 · ι ι ί π ο ε ξ ί !i δ Ζ ι ι .
:9 ώ χ ι ι ο ύ λ τ ς Ή Γ ε ω
κ ι λ δ Ά Μ κ ο μ ι μ _iJ1_
γ τ ς ι ι Έ ι . ι μ ι ι ώ τ ο ," .
ι .• ι .. ρ μ ε τ ο ν Ύ λ ν Vtt: ε '9, ι ... .
. ι ε μ .. έ ι ι ε ι ς φ ι ε έ ί τ ο μ μ <r.ct' ι
λ ο γ ι ς • . '9 ο ι π ν ι Ι λ μ ε γ ·
λ ,. 'Y:rl, ι ε MitqJta, ξ ί \ ν ε π λ
ι ο κ ι ι τ T)f( · Γ ο ι ς ,- t, Β ς ι τ ο ς ω
., μ ι κ ι Ο ό ω ν ·, ι ω ρ λ τ ν ω λ ι ί μ
.. . ι Ρ γ Φ ι ι ν τ ω Ί ω ι ν ω .
ο ω Υ μ κ ς Ο π Ι μ ω -.· ....
. .: :···;. . . ·.: . ·. . . . · ..
. .. . . .. . . . . ' . .
. ' . ' . ·. . ' . ,. . . .
. . . . . . . . . . . ·. . . . . . . ·. . .. . . , ·. . .
· · : __ . β Γ ό έ φ α ε τ ο - ά ι ω ι
ο ι ι ι ω ε ς τ λ α τ ι ι ι ς ,- ς ε δ ο . ' ·
ι φ · 8 Ί λ ι έ ί μ έ · υ λ ν τ ς !) .
. -μ ο υ ς oi κ ι ι ο .. ο λ α τ ι έ Ι Ι Π ·. ·
ι τ ο ν ι λ τ ό τ ι ς . Χ ο :
. ι .. ι ν ω Ή τ ω ι χ ι τ ο λ ι κ ω Ι ε .- .· .
. · ι : . · . :-., ι . .,._ ι C.. "" . u'\. ' . ι "- \ Ν
. ω ' κ ι ι Ο ι ι ι oVVttT(t ο Ι ι μ .
:. Ά ο ι υ τ ι ω ι )& ._:,.{ ρ _ ./
· ε ι , γ 1. ·" ν ι τ ω ι ι ι ι υ τ .. ε α τ ο ι ....
, 1.cJv · ο μ ι κ ώ ι ι ό δ 'fo, .e( ε μ α ι : .
·_. σ Π ε ι δ . . Κ . ς : ι -. ι ι ι : ·
• ε ω , .. • ν ι μ ν κ ι π λ ω ·'9, λ α ·
. ά μ τ ς Π Λ ω τ ε ·;9_ ι ά τ ώ .. ι ι
. · Π λ ι π ω ·- · · ...... '·.·· · · .- .-'.; _ -· :
. . . .
. . . . :
'
. .
. '
. . ..
D z ·-: __
.· . . . .
. '
... :• . · .
. ' . ' .. . .. :
• . . . ·=· .. · ..
. ·.. ' ,· . .. ·,. ·. . .
. . . . . :
,,
. . ·. ;
-..
. . "
'

- '
.. ---i.··· ..
. . .
. .·.
. ·. . . . ' . '
- .
'

. . . Α ι ί '18'to J9 λ ε ι ο ι ς . γ ω ι έ χ ε ·
' "11' τ ο ο χ ι μ ό vov ι ε ρ ι 1b ω φ ε λ ι
ι λ ω ό ξ σ ι Ν .. μ τ λ ό ς ι ι ω ν ε ά ι λ
ι ε ε Ϊ Π ο ν ι ώ τ τ ς μ ι ύ ε τ ·
ι du,· ι λ ι ν ·
. . .
.
. Oi ο μ α ς ·· λ ο ι ό ν λ έ ο υ τ ε ς , · 3-r ι τ ο ξ ...
α ι ρ ο ν 4 .. γ κ μ ι ι ι ϊ μ ο ς
λ α τ ι η χ ι Η ε π ε ι ε ω ς :9 ε ι ι ·J9 · ttu·
υ ι μ φ ι ι ω ι μ Κ τ ό τ ι ι ε Ύ κ ο
.. · VU_ ς ζ ι ι VU
1
ω ε ·· Ο Ι ι ι


τ ο λ η τ '-'· ω ι ε 01f"f4 α π ε φ ι σ ι
Τ Ι ι γ ω Π ρ ω τ ο Ί of 8poi:,· δ ε
Vtti . ν γ λ ύ ι ς •.
' .
. -.
. _ Of · έ ι ν τ ι λ ο ι Π λ ν ό ι ά τ ..
ι ι J9 . έ π ι ι ι ;g · · ι ω ( -rH( -_ έ υ ι ι ,
ι λ ά τ ω Y;'t _ ν ι ν ω ι ε ,
ο ι ν ν ύ ov. . .... ·· · · . .. - . . ' ·
. '
. . . .
· . ,-.,1\_A'J 1'ta'_ov ι ί κ κ έ
. ς ι ω ε ω ι ι ω ι ψ τ ώ
· qlt ο κ ι ς θ . ν φ μ , φ ε Ι ι ι {.LGt , ω ς eJ ..
- ν ι '. · χ α , · ι rt · μ ι ι -elir;; {.t sv ώ
ι . l . ... ,., - . ' ' ' (! . . . ... . . ο ·' •
Ε Π ο __ ι Ι ι ι α υ Ο Ι

ot ι τ ω α μ ι χ ω Ί a-u." .
ω , . ι ι va. κ τ λ β . '9 ο ι l't1r λ ε ρ ρ ι ,. 7t'otFcv .
: .. ί Υ Χ κ δ τ λ ι .. -ο ι ϊ τ ο λ Ί λ τ ,
. . . . . . . . " ...
- . ι ... - .. .- .. - ...
··'· ο I ·'·· ,,._··· ••. ··:··.·.·· • . '
•• , : • -- : : :·. • ... > •• •• • : •• • • : • • • • • • •• :. • • • '
' ._. Ή 11q_J'1r.8, λ ο ι ο Ο JIU .-. ί ύ Υ 3v(((' τ ι . ε
_ . ttQ-;Get(. Ι ν ω τ ο ν κ μ ι Υ ,
... _. Π ι ilc τ _· Ι μ μ • ·. Υ ω >;1. Ί -
ι ι ι ς ς χ ο ν ε Π Ε ι ·
. . · ... -. · · _ · ·· .. · . : ·. . . _.,. _. _ -.
. . ·. . . ', . (,.
. . . '
• • I •
. '
.
.. -,.
..
. . .
.
.
. . . . . .. .. .
. -.
'. . . .
. .. . . .
.· ; Λ J,
. 'I )'
. . 1 (
. ;.
. ...
..
I
..
' . • f
' ,.
. .
- .
. . :
'
. ..
. .
- I
..
. .
Ό
. . .
, ι .
.
' . .
...
. ·. i .
. '
' .
' . .
. '
. .
. .
.
. ;
'
. .
. '
. ,. .
. : ι .
' ·.
, : \
' -
. I · .
I
J
- '
t
. .
. '
. '
'
._ . . ·. .
.. · ...
.. '
ί
. . .. .
.. .
.
. .
..
.
..
.
.. .
....
. .
- . .
. : : . : ...
. . . ..

,• .
.
. .
'
•. · .• t.,
.
. .
.
.
.
',• .
. . . , .
. . . : . . . . . . .
. -., . ':"'. . . . . . . . . . .
. . . " """
. .
'• ·.
. . . . . ·'
• ο • .:. • t ·:
. . .
)3
. Ε ο ι ' . . . • • . ' ' .. ' . ' ο ι , . r .
:. : -•· . ε ι ς ε Π ι υ ι τ ι ς κ .... JfJ ω
ι λ Ύ ε ι τ ν . Ί Ι ς ι μ : Ι ί ι ο ι ι · ά ο
. λ

α .. έ ω Κ ί ι . ό ί μ ε Υ ε ς ε ο ι
λ ι β '· J9 _ Τ ε ι τ ζ τ . ,_ . ·. :· :-· ... :: : _·. :
. . . . . .
. ' . . . . . . . . . . : . . .. . . .
·· · ί γ ι ;?; ο ι ί ί ν · .. · .
iifta δ π ο ι ι γ ί λ ω ι ν ί ι ι Β , · · ί τ α ι τ ς
te ε ω ς ε ω . ..,;;. Κ ·. ί ι ώ τ Ί ύ
ε έ γ φ ω ς ι ν π ϊ Ό ι ... ι ώ ,- Jt· ..
έ κ ό λ ο ν '!:OV. Ι ό μ ό ι ι ·
ό ό • ϊ ι ε χ ι ώ χ ι ι ε ί , Ή ό λ ο ι ό ι ε ς .
λ ο ι ά ι ι ι ο ι λ ο ι ι λ ι ς α σ α φ ς χ ρ ι τ ο •
. Λ ι τ ψ s.9 . ι γ ι · .. · ·... Ό .. :. ': ... ·. Ή : :
. . . . . . . . . ' . . . . . .
. , ·... ..: ... :·. · ... ·
:: Η Ε έ ί ο ί .. ο Σ ό ι ρ ι μ .. ι τ ο ι
••
τ ι γ ό . $. ι φ ι ε ι ν ι τ έ . ·.
λ ι ν Π OXI11l υ Γ ι ι ι ι λ τ ε ς ε γ ..
. ψ α Υ . ι _. ·: γ Η • έ ε ό ς ρ ς έ
ε κ λ ε ι · Β ο φ . ο λ . ε ε ι Ι . Τ · Ύ μ . · ·
ι ι ι έ τ f1to7tt Κ ι .
Ύ ,:. Γ ε ν ο ι ι ι ο λ ο γ ε Κ Ε Ο (J'If'011. ε
. χ ε τ κ ί ι Υ ι ι Η ι ι ω ν β α π ι ζ • ..
Ι • ••• , • • • '. • , 'i ·.: · ... ο •••
0
•• ' • .' • • : I t
··. :· ·.·. ... ,. . .· . .. : ....... · ..
.. TJ τ ο Έ Ί ι ' ό ό ί ι ο μ ί ζ μ . ;j"Y.JtJV δ ι Ά .. . · ..
β λ ο ν Π ί ς ι ι . λ ι :. τ ς ε φ ς ι ψ ο .
τ ε ξ ω ς ε τ ο τ έ λ ο ς μ τ Χ ί Υ υ .. ..
·;.· έ ς ι ί uA,;1. φ β ϊ ε ι τ ν μ ... .
. ι Λ Μ ι ι ο ν ι • . b . έ β λ φ μ ί Ί ς 'if'IS:Uit«<
· ε ι ι ο .. λ έ γ ω ν ι τ λ ι ι ... κ τ μ ι ι ι ι .
. . Q. ' Ή λ . . • , . ( ' . J . : f'l Ή Θ ...
· κ ω ο J.'f'A ι Λ γ ε τ ο ι ι · uJov ; ; ι μ .. ι τ ε
.. : ι γ ι ι τ ι ι .
· el( _: τ .. ω ν τ Λ ι ο ί μ Λ Θ α _-·
:- Α ά ο μ ε ν ι κ Ι τ ι α ο ς ό Λ ι ι · ..
. \ , ι (L , ) · , · ι . t " ι Υ
· ι ε ο ι τ ο ι μ • et?rQ ε ε ι ι ν
. . . . . ' . . (
· · . . .. ., · . ε κ
..
..
...
: ι
• •
..
-
..
• •
.
1'4
.
.
. .

·. .
ι τ Ο Χ Ι ό μ ό λ Ι ώ ε ο ι fJ
ψ Υ ι τ ι ;,.·JG: χ τ λ ο Γ xuef?" ..
μ α τ Β ι γ Γ ε μ ς ι Λ Ι ι μ ι .. ι χ α φ ρ ω
ς t φ ά ι Vct έ π ω ο μ sl( . κ ε ι . . τ
σ ·· t ό λ μ ι ι λ ι Γ ι
' .
ι ο ι ο •. ·- ..
. .
.
.. .
• •
. . .
. , .. τ α ι .ot, ε ϊ ι τ έ ι ι
τ ξ ο ι ι ι ο , ι ι ε ξ ι Ο Ι ι φ ι ν
ε Τ ι ι ι γ ϊ Π Ί μ ι χ ι ο ι β λ ι τ
β .. τ ώ ί ι τ -ro . ti; tt(;,'r6
τ .. . ι ί ι θ · Γ Ι ό μ α ο ς φ ι ι τ ς έ ξ Χ ω ..
(1-S 'J λ Ι . .. ε λ ι ό Τ . . ι
ι φ ι · ο λ λ ι ι ε μ ι τ ι
ο ε ν ε Ί μ β Τ ', . _8 .•
λ Β γ ι ε ω ε ε ν π ε μ .. ·! . i& ·1"o·tFoil
ι . .. · f . \ ' · I . . ;
μ ο ο χ ι π ε ι ε ρ ζ τ ο . Ύ ε ν .
ο μ ο τ ε ι ι ι τ ν ε ν . χ ν ι
ε ι ι π ε ι Λ Ι ω ι μ s λ ε γ ε τ ο · τ
ο μ β λ ο ι ς io Ε τ έ ι Κ ε ο φ ω
. · ι Υ Ί Η Ό .. π ό J9 · τ ά γ μ τ κ ι ο
. ο .. ζ ώ ι ο ν τ ό ι σ ·. τ ό Π έ ι Ι -1'0
ύ , .. π τ p1' '9 .: ό ι σ μ ε ι ό ξ ζ ...
μ 1-f .. λ τ ώ τ ο φ ω •: ι
... ι ς ς ι λ .. _ τ ι . λ
. : ι Ι τ .. π ρ ι ε χ ο τ ι · μ ε τ ο δ γ μ β ο λ ς .· Π ω
... ύ ό . Ι λ ω ι .. Υ έ Ό π ο Λ ο · .
: λ ι ι .. :9 .. Ο Ο μ ο v •.. · ·:·. · .. ·. · ·' .. . : .. , .'
.. . . . • . .. . ' . . ., . - .
; .t ...... ..... > .. · .. :· ·:!:· : . . ·: .. >.· : .. · .. : ' . . . -. ·.: :
: _.-. : .:' · ι .. ν ό Ί Α ο ι ι ι ι μ λ έ
. .. ι τ Ι Ό Ύ Ύ φ ρ ω ...
: Τ ι Γ Γ ι Υ .. Ύ ι ι ε ι
-: · ε χ ι ι ο ι ο τ ς ι λ · ..
.
. . . .
- .
'

. " •' : . ·.
.
. .
. . . .

.
. .
.
..
. .
.
Α '
. . φ .
.
.
. .
..
..

• . .
..
. ..
' . .
) · ..
. .
.
..
. .
.
'
. .
..
' .
. . . .
'
- . .
.
i . . .
. . '
. ·- .
.
'
...
. .
. . '
.
..
.· .
.. . . .

..

. . .
. . . .
...
:: - .
"
. .
..
'
: ..
.
' .
. .

.
.
·•
. .
( .
•.
-.
. .
. . ..
. . - . ·. . . . .. . .
. :· .
. .
··-·
..
. .
: . . :
. . . .
.. : ... •·' .
. .
.. ., .
.. . . . .
) S' ..
Ό _._ Ά λ ό ι ο ί ι _ ά ι . Γ · ο ό ο ο τ δ
φ ί ·,. J9.·· τ ο ι ί ε π ω ο t9 ;rp κ ι σ ε ι
, ι κ ι ς τ ι ί Υ • Ι τ λ έ ι ο μ ν γ ο ύ
ο ν λ κ ς __ ε ς fo ξ ς λ Η Ι
ι Κ ε ν ι χ ε α ε α ι μ ε α . ε ι υ τ ο ι ι . ρ έ ι
"" _ ι ά ,. τ ε τ .• · · · ·
. . . . . . .
ι · Δ ι τ ί χ Ά ·rlyf«- κ ψ η ι
ι μ ε ... τ ι ι τ ε ι χ slc 1'"' v Ε ... -
φ ό Ό ι . τ ι μ . ς ι ί Λ ι ω _·
. . π ν ό τ I· € ι ·. G Γ ο ι . tJ(t, μ ε
.

-\ ι π ι Ό τ ι ν ο λ μ ό 1" ι ι ς , ι ι
. ι ,. va έ ά Π ω ώ τ Ι .
π ι '9,· ά έ ί τ ι ι φ -4· . · ..
λ TI1V • φ ι ι τ ) '9 J1· ι ε ι ι ι ι ι
ι λ ι ι δ μ ο ω ·. •,
ε χ _.s& Ό ε β ο μ τ λ τ ι Κ . Jf, ο γ ο 51,
ι ι ι tJ π ο π ο μ ε _ • · · · · . · : · · : . · · . · . .· · · .
. ·. . ' ·. : . : . . . . ..
• • • • f • • •
. · · : .. : ·; Ο λ ι κ ι λ α μ ι Π ι ε .
.. β ι ώ ε ώ ι ι ι μ ι ο ε ι ι Μ ι μ ι . ·
ι .. τ • ε ι ι φ ι ν : . · ·· . ·· _
. . . ' . . . . ' . . .
. . . ·. . . . : ·. . . . . ·. . . . . . . :
...... ····. .. . .· .. •: .. ··· .:.
;· . ·. λ ε ε ί ε ι . · Δ ε μ ι ξ _ ·
τ ι λ ι ι :._sf, _, ι --rov • μ · . .
: -t!t. ί ι ά ώ ι ς ,- ι ι τ ό π ι .
. 11!' .. I .. · :J . . . Ι . ·J .
_$1 ο ς γ Υ ε τ ο τ ε μ oi τ τ ε
.· φ ε ύ ι ι ι ν υ ι τ ο τ ο τ .
Ή .. ι ε ι υ _:g ό .. Ύ · μ λ φ υ Ο Υ Π . ·
•. ε υ ι τ δ τ ό ο ς ε ξ .
.. ·. ί ω . . Π ν :i: ί ::- ..
ι ι τ τ ν ι ι «.itf"1! ... ι δ υ ι .• ; ·
Ώ τ Vd' ί Π φ ι ι ο τ ι ά φ λ ό .
. . . ι ο τ ί γ ι μ β ο λ ο ν -•. · . : . .. .... .-_ . ·:.· .
. . .
. .. . . .
. . . .
.
. .
E
JJ .
. Π .
. .
.. . .
. .,

,.
\ '


. ' ' • • ' I
·_ ε ε τ ( . 2g8(: . ι ο χ μ ι ι ι ω ·
. μ ω ε ί έ ο ν ί Χ φ ι ι τ ν έ κ ι ι .
. κ ε !I π ο λ μ Ί ι va λ μ -r.iJ [Ltcte6v·
ι μ ι ς ο γ φ ύ μ β ο λ ο ς ι • . sjj.
.. α ι λ υ μ Π χ ι ω ς Ο ι ε ώ ι
· μ .- μ ω ώ ρ ι β β ι δ τ τ ι ι . Ή ι λ μ Ά .. _i,(lf, .. Ό •
· Α ω · ί ί ι ν ι fsqo,. Μ ε ί χ ο ς ξ ς ι τ ι ι
ω ς τ ν γ ι ω ι ι ι . τ ω ν ι ι ,. ο Σ
λ α τ ο ι δ λ ι ι μ Ι τ ά ι έ ρ γ ό • .
. . . . . .
. . :
. . .
. . . .
. . . . . . . . .
·- '·' fl'!! . . •...... .
. . ε ι Γ ί ί ?JoVttTC" ι κ (.ts
ς φ ί ι ι -rci· ν ι ι ι _ ι ).· τ Π ·
μ ι ι ς ;G_. ω Ί ξ γ ι ·' · ι ω
6fc ι υ τ ς ο Π Η τ λ μ ι ι ι ι Ι oi π ι ι τ ο λ μ σ ι ., . ι .. ··.8'1rf.t.i.·.:
Λ υ \;.,;,, · Ύ ί ώ ι ι ι λ ο ι μ ι
... ι ι ; : . . .. . . . ..... . . . . .
. . .. . '. '... : . ·.. . . . . ·:. . . . : . . .: .. : . . ' . . . . . ' .
. . ·. ·: π ι ν ω ι ι ό ω τ ω ef?rt>V,
λ ι π ι ί η μ ν ω κ ω .. :
'; ε ς . ;9· μ .. Ι έ
1
·61_\: •
· ω ο λ Τ Β λ Υ TCJ'rl2il. α ν ν ι ι ι ϊ ι ς • α ...
μ ω :,. ε ζ Η ,- π ο Ί ι · • λ ι κ
ι υ τ ι ο τ Ι ν ί Π ε ν ι ι :·. · . Ή ..
. . . . .. · ..
'
. . . . . ' .
' .
. .
. . .
. . .
• • •
. !
...


I .
'
.
.
. :: .
'
Ι '
' . '
. .
. . .
. .
\ .. ξ
• •

..
. . .
. . .
..
• ο

•' :: .
.
• •
. .
... , : }
-; ι
. ι \:
. ?:
, .. ·: Ι
. . .
: ' t
. .;.
: ι •
..
·<J
!•
' ι ι
. ,.
f. .•
. ϊ
t'-
. f!
..
.... ,.
' ..
. '1 ι
ί
I .,
·, ι :.;.
·l ι
•• •
•. 1·
. "'
••
• I
. ,.
. . .
Ή
. r ,,
•. vo
-. :
'. . '\"'
, .. . ι 1
•. ).
ι ι
. ' i
. ' ;
. . r
• :r
. . .,
. J. ι
' I .
. . . .
. . ·.
. .. .
• ι
...
..
'
.. .,
. .
.
. .
'
' .
. ..
. . ..
. . .
. . .
..
. . '
..
. . .
. ..
. .
.
. .
. •' .
. ..
...
.
..
I
• •
. . .
. ..
:: .... :. ·.!
.
. ' .. ,
. . .
. .
. .
...
.
.
. . .
Ό
. . .
f .
ί

..
..
·'
. . .
..
;

..


. .
. .
' .
·'
I
. .
. . . :
·.
:: . . . .: . . .
. . . . . . ' .
. . .
. .
. . .
. .
. .
' ' .· . . . . .. .
•• .' ·: :- • ο
. . . .. .
. ": .
- .
. <-· -μ ο μ . μ
λ ξ τ ο λ ς
. Ί . . ,. ' . "r . '
ι τ ρ ο π .·. va μ ι ι : .. ι κ ε
ζ έ τ σ · · · ·
t· ... ' · ι > ·
D κ ι ρ ε ε
• •
• . .
.
. . . . .. . .
.
. . . . .
. .
. . . . .
.
..
'
I( • • ' • I ' ' ' '• ' ',: •
· ·: · Δ ε ι ο ν • ... ί λ ι ό
, . Ν ι Υ ε λ ε ό ι ε ι ε ε ι ο ε τ ο ι ι έ ο ι ν ,
i τ ε ε κ va ε κ λ ε Ι μ ο - : . . .
: ......
',
. ' ..
. . : .. .-. ai· λ ι ι π ε - α ι ι ι ι ι χ ι
· ι μ μ ι ,.•. κ ι ι ς ο ε ο μ . · ... - · Ό · :. · _: · Ό ... : ·. · ·
. . . ,
· i ; " Ά . ω Ή ω Κ π σ
λ έ Π Χ θ μ τ ο ι .• Δ μ .alc ·
· 'f'o: λ ι ί ι , ι ι ς τ ·. ι ι μ ι ·
..ft!t'. ι σ ι ι ο τ ω ι !J JfJ .. ι τ ι λ ι ..
(
') \ '\ Ι ) t: . '' Q. \ 'I . . . ' \.
· γ ω ·· I\.E.Y,4). · Η τ ω . κ μ ,,_ κ ω ε ε ε _ ν ε
I
''· . .. . .. ···:··
: . . . . . . . .
ι μ · ·. · · · ... · - .
. .
. ..
..
. . . .
• • . • t . . .
. . . . . ί .... •- . \ . ' ' . 7 . Ή ' .. :· . ι . • . ' . ' .
, .. ι τ ο ._: ι ι γ ε ι ο Ί ι ρ Τ
_· υ ι ι vet: ι ι ι μ ι ι ι _, . ω ς ε ί ν α ι τ ο ι ι ι ο ς ο Ι J-1:
_ ς μ ς Ύ χ λ ί ι ι ο κ τ ς ι έ κ ε ν ς 'J δ ·
· έ .. τ ι ι Ά ε Ι τ __ λ γ ι .. ι ι ά ε ί t- · ·
· ι π τ .. ι ς ψ Η ί , .. ι ί κ μ ι κ (r&vo-. .
δ ο ι τ ε α ζ .. , .. s9 ,re·9 τ ω ό μ γ ς Α ά Μ •• •
ο λ ο ς λ λ γ ω :-· ,, ς . μ ς ί υ ι γ λ ί Μ
.. •1 "'1,, liJ. .· !) IQ... . '!:- ( Ι ·
ι Ι Ό Π ο ι Λ τ ι α ε μ .. ι ω ο ι Τ
έ β τ ε λ ι ο μ ς ι τ ο · .
. ε ε TJ1V μ β ε κ ε ι ι τ Ε γ λ ό ύ .. :ro. .. .
. Κ ι λ ε ί ι ο ν γ ι λ ·1& μ 1"0. π ε τ υ έ χ έ .. ... .
. . - ι ο ί β t ό ι ό ό . .- . . . ·: _ -.;,: · · . -: .- : . : Ά ο . · · · ··
.. • . . r ... ; '.: .. ι . . . . . . . . · .... ·. . . : . . . . . : . · .. : .· :· ... . . . . ; .

.I .
..... : ... ι :.'·,.· .. · . •:··· ··/ '· . ;· ' ..... • . . ·: ' . . . . ' : .•• ·. ·•.
. . . .. . . ' . . . .
.. . ' . .,.. . . . . .. ·. : i . . . . • . • ' .· . . . • • . ...
Ό · •. ι ι ... ο Υ ω έ μ ι ι _ λ δ _,;. t!fP :,_- ..
;{: oi λ τ {letrr.(, ε ο ι Η μ ε ι ι ί Ι Ι ι Ή τ • ...
. ε ί π ε ϊ ε ς η ι ο λ ι ι χ ρ ι ι ο ε ξ Χ .
ι ι ε ς ί ς κ φ λ τ ω .. δ ω .. ι ω ι μ ε ι χ ι ι ι
- Υ
. .
. .
. . .
. ..
..
.
..

'
..
' .
• •
.. ό ω Υ ι α μ ι τ ι ι ι ς , _ · st·· ι φ ι ι ο τ ι d. :'=
ς π ο ω μ • ό ι ι ι τ Α σ Λ ·
ε μ ϊ μ ε Λ έ γ ω , ώ ς ί ί c '·
ς Vtt ι ι τ ο ε σ ί ο ο ε Γ β α ι ι ι λ ε ί ά ι ·
ι ω ώ Ι I ι λ . ι •

λ λ ε : ε ς . ς ο ο ο ξ ρ ς .. Ι ς Ι 1"0_ ε
. Ε Λ ε λ ο . · · · · ' · :
.
·· .E'io(-..ov ε Τ ι κ τ ν ι λ β ω μ · ι
β ε η ι ι ω ν λ η ι π :ro τ ι ι ι ι ί ό μ ο , ω
λ τ ε ς ψ ο ι ο μ ο ι '9 ε μ ι ι Π 8-
Τ ι μ μ ς τ υ ό J9 Γ ό Π ω ν ι
-toi Α ό λ Ν ε τ ε ι ι vu ν ι ,g · κ τ ε ι ο χ ι 8--
ε μ έ ο ι ti?ro. 3-8(«11 μ ψ ε ι :td φ ω ω υ
λ μ ω ς τ Ε χ κ λ ί Ι , .· χ ώ ς Ί ε :· n
ε ο ε μ ό δ ό μ ο λ ο Ύ Ι τ ς . ι ό · φ ι ο ϊ
ί ς . ._ . :. ·: Ό · .· . . .
• • • j
. • ι ,
' ' · I • Τ ο ε ι μ ω ι ν τ τ ο ι ω ε
.. . ω ι ι Ι Ι ι ύ λ ο , rf λ λ ό α ε λ · ι ι μ ... ·
. . ψ ·. · ω ε ο ι γ ς Τ σ κ λ ό ζ ε
ν ι ψ ι τ __ ι ί Ο ο λ ι ι ι Ο ε ο λ ι ι ι 11 _, '9 Κ
: . . Χ ύ τ ο λ ό ς Ύ ι ε λ μ ι έ ι
ά ξ ι ι ι Ι ι ν τ a, ώ ο χ ο
χ έ ω Ι τ ό π .· φ ι ν τ ι ε ν ο ι ο
· ι η ί ρ ι ; ·p;_ Α (. ε μ ε λ ι τ ο ,' )f(: κ τ
ω δ Τ ε Μ ι ι ι ό • μ τ ω ι ώ Ή
ι , . '• . ' '. .. ' ' . . ' . .
· ι ώ Ι , ___ : . · .. .' . ;._-: ·. -__-, · :_'. _. , . :·· '· · . ·. ·· .. ·
, • • • • • ί : • ·, .: , 0 • • • • • ... = • \ • • • :· ' • • • • ο
. Η β β ι χ τ γ ι υ μ · ι ώ ω μ
γ ι ι ς v" έ ψ έ τ ι ω · λ τ ν ε
. λ ε · κ Ύ ω A'/Ad . έ ς ι ε ς Ι Ι
μ ό ο ό ι η τ ι χ ϊ ς ω Τ ς τ ι
κ χ λ ς ε ύ

γ ι ι ε ,._;; μ ι ο π Έ υ
μ ι ι χ ι ι ι ι , · 8a:u τ ο ν γ ϊ t'lr"
._
ο ο ι
1
. .

.
'
'•
'
/

. .
.. ι
ι
'
. !
. '.
. . ι
.
,.
' .

. J:
. . .
. . .. :: .. ι
. . 4:
• • • 40
. ' l
. . ..
. .•
• . t .
ι
'- ti
•·
..
. '.
j'
. ι . ' . Ί
"
. . ι
': . . . . i;
' . j
. . . I :'
.,
.. · .. ) .
. i
. . . . ι
. .
. : . i'
: . . f.
. ·. .' . ι
. . b
. ι
:. f.
. \
. ..
• •
, I
• •
. .
.
' f .
.
. . (
.
. . ' :
. . . : . ·; i
.: \
,...
• • ' '. !
. , .
. . . . ' .
. . ' :
: .,. ...
' ' . .
. . . . . !
. . . .
.
• • ,1.
. .
• ι • '
.. . ..
. . ..
. .
. . . . '
. . I
. .
. ..
. . . ί
. :'
. . ..
. .
. I
' -: ' :'
. , . ι
. ι
. . . . .
. .
: .. ;:s··
.. . . . r
. . .
.. . ι
' .
I
. . ; \
"
. ..
: . ....
• •
. . . . . I :-
·' . ι
' ·
:\,
\
. . .
. '
. '

. ' j
. ' ..... ....
. .- ι
.
'
.
·' . . . .
. .
. ' ..
. ..
. .
• •
. ·
...
..
\
..
. \,

. . .
·:
. ,.

.
. . . . . . . . . . . . .
ι > }
.
μ ζ ε . Ί ι ι ι λ ..
ι ε α ε ν ε ς .. τ ε "''!8 ρ ·
ε ι ι ω φ λ ψ ω τ τ ι ε ξ ε ι γ ι ς :9 ι ο χ ι ο •
.. μ ι Ή ς ;9 λ , . . έ γ ώ γ τ dc. ι φ ι Ι ν ζ ω ι ι
ι ς τ ι ι ά γ ι '. :;1!; λ β ε κ ι ι ί ι ι ε
··.. . , . ' . ' " . ' t} . . , . . •• .
τ Ρ ν ο ι ο ι β ε Ι ι τ ο Α γ Ι ι ο λ ο .·
. .. . δ μ ω ς ι ι έ .. τ ό λ μ ε Κ • ·· ·
μ ι κ ι ε ι χ λ ι α ι ο ε ι ε τ ι χ ι Υ .. τ ο ε ι ι
ψ ι ξ δ ι ι Ό ι ι ο τ ώ ς ,· μ .. τ ο ι μ χ τ ς κ
ι μ •. υ ε ι g tM /1"{ Ι Κ
. ε _;:::. υ ο λ ξ λ ω . Τ Ο .. ε π
-rov. φ ι λ έ ι τ ο .. ι τ .&io('l.'J'tt. Λ .: · . · : ..
Τ ι . τ ι ·• ; ·, .. ι . Π τ Λ κ ι ω Ύ Ω · . . ·
ω λ ι ω ω τ ω Ι · μ ν ω ν π ο ι ι γ
:1r1 ι ( ό τ exl λ ν
Η ω μ ι μ τ ι ι ι ι ι γ ω ς
t τ ε π ι ι τ Ε φ ε Λ ε ι ο ..
ι λ ι ε ϊ ε ο ι ε ν ε ύ ..
μ έ ρ Ι ι ε .. α Ο λ μ ω ι ξ ν ..
μ . τ ω • Ά Ρ · . ω μ Ό ι ·9f Ύ ι . ·. · . •
α ι ό μ ..ς ... it; _of λ ι ι • Ά · . • ·
ί ι '): ε τ ι oi γ ι λ έ ρ · ......
ι υ ο τ ρ ο , μ ι ι ., .. π ι ι ς τ Ε φ ε ι ι 'Ot.tu.; . .
μ ξ .. ε δ υ Χ ς : .. ....... /: _:.> .. :·•·> · .. ·>:,.
. . . : : .·, ' : . .. ... : :· ·.· .· ,···· · ....... , . . .;··· .-·: . .. :: .. · ... · : : ι : ·. : . .
. . .· Α Χ 1"( τ ν . λ ι σ .· κ ί λ . ;', ...
· · - · · · s; · ι , ·
, · 1'0V Ε ι ξ τ ς .. τ ι . γ Ψ Ή ο γ ι .· · )
λ φ ο Q ι l' ω ι ι ο μ ο ψ ύ λ ξ , .. ·.; ·; :.:·:.
ι λ ι ι ί ω ttJ·:· τ ι Ι Ή · Ό · · : .
. · ω ι ι έ ς τ ι ψ ώ υ τ ι Χ ύ ι τ έ ώ . ; .·.· . ·
.. ·. ι ω ν · Ί ι μ ι :· ι ι ε Ε φ έ . 'i& π λ ι ·.. . ·
"''7 . ''· 'V· . . . ' . . .. ,.... .-.J•' Ι ·. .· ; I •• ' . • .
. ύ Μ ε Θ Η α ω · ....•.
ι υ μ ι ι · τ ι μ ς ... .. ϊ . . φ ι γ γ τ ι ·: ··
) . . . .. ·: t . . . '. ' : . ,.. . . f/ . . rJ : "
τ :& η ι ι υ ψ ε γ ε ι .. · .
, . : . ι . . , . . . . . • .. : : . • ' . :. . . , . ,. .,., :. , • . ."
• . . . . . . ••. ' .,. ... . . . . ·.• .. ,ll'f.4,tfr4'· - ...
, 1 , • ... • r.. . , 1'11 ,
. . . . . . •' . . . . . . .
. . . . '
. . . . .. ·. { . .
... . . .
- ' ..
..
' . . I ,• ·•• • ,_. •
. . ..
".. . . . .
'
. , .
..
'
: . ' .
. .
. . ' . . .

..
...

. ο
• :
.
. . . . . .
. . . .. . . .
·. τ λ ι ι ι ι • liv ω ί φ ο ι κ ύ ψ λ ο Ψ ο :
d·&v$1 , .. τ ο τ ι κ ο ι ι π ι Π ι J ς κ ο ι ι
έ ι Γ ί Τ ς δ λ ι ι ε , ι γ .. ν
ι ο ε ο φ ι λ ω ς :f, λ κ ω · J1 ι τ μ υ
ι ι τ · ι ι ώ ι ς ι ζ έ ξ ο φ ο ς ι
λ ο χ ν ω τ ι μ τ ο μ ε ι τ ο τ ω υ ο ι κ ω Ι ο ω ι ι ,
ε ι ι ό ψ λ ψ , ι -Vtt' ..
Χ ώ ω ς έ π χ ε ι ρ μ . ό ι κ ε λ ο γ Ί
έ --rc ι ι δ μ β λ ι ε ι λ ι ι
Ί ί ο ι σ ι έ ε Τ ι ι δ τ ν ν τ τ ω tru ...
ό ω ν '9 δ ω ε Ι Ι Κ ι ο λ
. ).cif μ Α ο τ α ν ο κ ι ε ι ψ ε ς ι β λ
. . . . . . . .
φ μ ο ... . . .. . :· ;.· ; ; , .. . . . ..
. . .
. . . . .
. . ' ·.. . .
. " . .. . . . .
. . Δ ι ι Ό Γ Ν τ ε ς δ Ε φ έ ύ μ ζ ο
Ά ι Χ έ ί η ι ι ζ ο ν τ ν Π Ι ι Κ ο ι Ν ς
ν ι ι .. s1< τ κ ι ν ι τ ι ί ς
. "•ic· Χ Ε Τ ό ι ς α τ ι μ ε Γ τ Ι ι ό ..
. . :}tH: α ι δ ο ψ ο τ ι έ λ ε τ
.. Ί ξ ε ·Jf, ξ β ι ι σ ε χ .. τ ώ λ α ι
.· λ ω ν τ ω ν μ ί ό ν ι ς . α ε μ τ μ ..
. ι τ έ ε ι ξ ε ψ έ ι ρ ο ι ι
ι φ μ ώ ν "_ μ ... Λ έ έ ο ι τ ε
.. . . .... , . . > I I ' ' . ...._ _.. . ' \ ς '\\ ι
.. ε ι ι μ μ ι ι τ ε ... μ π μ ι ε Ό .oto«-rJ"-.
· λ , μ ω ·. : ξ μ ς +'J ω π τ
τ ο ν έ υ ξ λ γ σ ε ς δ λ κ
. έ ω ώ ε ι ε .... >_' .... ·._· ,: -. ':' .· ... -. ι . . . _. : :.
. . . . . ·. . ; . . . . . . . . . . ;,_ :: . : .. . ' ' .... . "' .
' .· ..... . . · · ·'
: ·. ι •.. •'·\ ' ·• • , · • . ι • •
• • ι • • • • • •' •
" . . . . . . '• '
. .
. . ' .
. . •, .. . .
ι
. . .
. .
.... . · .. .
. . .
. . .
. .
.
. ·": . · ...
. . ω . . . . •. ..
. - r;- .. ·. . ...
. .
. ' . . . .
. .
. " ' .
. .

. ι
' ι :; ;
• • <
..
' . . ' ' '
' . " ..
..
'
' , ; .
...
. . : .
.: . . . . -
0 ι .,
. .
. .
.. ..,
••
• • •: I
• • • • ν •, • "
• .. "!' I ' Q •
., . .
. . . .
. . .
• ' • ο
.
-· .
. .
• ' ' I •, • .
..
. .
. . :
. . . .. . . . . '
. .
..

.
..
' .
. . . . . .
.
I ' ' •
. . '
'(' "
-. '()

' ',
. . :
. .
. .
.
....
. .
..
.
..
.
. .
. . .
••

..

. '
..
Ί ." ' '
• ' ' • • ο
, , ο ι
f· '
' •• ο
. .
ο ο • •
' . .
. . .
.. .
.. .
. '
..
. ' ;
'
' . .
••
••
. '.
{
t:
},' .
(
Ί . .
ι .
. :

{ ; .
ι .
ι
.
. .
. f: .
'
' )

Ο
I .
. ;
. .
ι
<
' l .,:
ι
f
. ι . .
i' '· .
. ,. . .
..
τ
.
. .
• •

.-
' . :
r ι ι
('
, .
. .
.. .
' : :
'

' '

ι .
. .
f
.

.. .
I
f\ ..
..
. ·.
. . .
' .
' } .
..
.
' .
'

'\ .
. .
..
: .
. . . . .
. .
..
'
...
. '
..
.
: . ι
I '
i:
.
. .
. . .
• ••
',, .
. .
' .
' .
! . ..
. ·-·:. '
• # • •
• • ; 1
ι •.
'· .
'; ..
• .
: . .
- . .
. '
. .
. -
' .
. .
.. .
..
• •
' .
Ι
. . .
:. • ' J •
·. : .. . λ ε ι ι · 'r'HT(J Κ λ ς ι
ι ι τ Η λ γ δ ι ι τ τ ο '9 μ λ ι ς τ Ρ ι ι
ί ι ι ο ι ι ι ν ά τ ο μ .. π ο • ;_ ί Α ά :rG
ψ ό μ ε ψ ό τ ε ι μ ο '9.
χ Β ρ υ Π ώ ς έ ν λ ζ τ π Ι , · β λ ρ τ ε ι .. __ ..
φ ι ι ε ω ε ι ι λ α ν ε μ ο ι .. η μ .. ι ι
ζ ι "i"o ο γ Ύ Ο ώ τ τ χ α va. ι π ρ λ ι έ Ό · ,
. • κ έ τ α τ τ · ι κ ι ι α · .. : . . . ' ·
• ' ο •
..
· : Α ο λ ο γ α ι ς μ μ
. ' ' ' ' . . . . ' . \. . ' J .
ι -; .. ρ ι ι ·. ί ι τ β χ ρ ι ι Β ... -vSc:· . κ τ ψ ω Ι
τ ω ν ο ω ς ό μ ς λ ε ,.·
τ λ ο γ ι τ Ί ι λ ο τ ρ τ ϊ ς μ ς ς τ ό
r;<i)v ω ς Ύ ψ Γ ί δ ι α Τ Χ τ Η ς ψ ε I
ο ο ι ι έ ς .oi . ι ω ι ι ε ι ι μ Ί .. .
κ ο ι · α ψ ι τ ς · λ γ ι ς τ ω ι λ ι Ί ι έ ν ω
β λ ο τ ε ; · 7tiJ·,. τ · λ γ μ Υ ν · ρ μ :
. λ ,... 1 . ' < ' Q • ι . \ ' ι & t . . \' ' .
ε ω ς ε ζ Ί t11'8 ν ο ι ι ψ ,
ε ν :;.u λ ο γ ο ι ... .· - ,;, .. .. : . .· . ' ; .<·. .··. . .. . <
. ::·.: ·· . . : .:· ·.: • '·: . ' ... .·.·· .• . .. . ' . : :-. .: . · :' .= : . ' ... . ,·· .
. · :- ε α Ό ι κ ς _ · ψ λ υ ς ,--. , <_ _
. ε ό .. ι τ Η ς ι α λ έ ξ ε ω · ό ε · · .. ·
F.iilvoc- Ό Γ .. ό .. ι ς "fov · ι ε ι γ ψ ι ε · · . ·
. Τ · .. Ι μ κ ώ Ό ι .. Ί ι ι κ ι τ Τ ό ς λ λ :, •.:. '·· -
· ι ό Ί ί κ α τ ι τ ί ς ά λ ε ς ·
r/ . , \ I ' ' -.. : . ' : . -t t . · ', · I . · ' ·.. ' \ . ' ··
μ ο ο ι tc\ Ht ι ι α ι ι Α ι ι ν ε χ ε ι ι υ τ .', Ή
ο ι Η τ ο μ ρ φ ο ι ε '--: :. · · ·. ·
• . .! ; , : •, \ , . \ •,. ι ο ' • ο • t • ' '
. • ι • •• . . • < . .. ••• • . : ·.. • • •
• \ ο • • • • • ο • •
. . . . . . . . . .,.. . . . . . . . . . . . .
. :, . tt · α ) <"I δ · ,, · · t:l ' ' ·
. .-. · · • Ε ε τ ι ι ε χ ε η ι ο ?rt$ =· · λ ω .. · :
.--& ι ψ ί ς _1' ω · Ί Ι π ς ,. γ ν μ ν .. . χ ω Ό .
·;-rf : .. ί Ό Ω ε . ς έ ο ι ί ς ... ::- :· .
τ γ ι Γ τ ο ι ό ν ;, ξ ω .. ··
ι α .. ' · -c . - .... -. . .
1'"11( Ί ε ω π ε κ ν ·. _ ... ........ :: Ό -. ·.;:': .- :;., ,_. :.:.' · .
. .. . :: . ' . . ', ... . ·. . ' .. ' .... . .
. . .
. .
... .

. .
..

'/'
. ' .'· · · ' ' • ι . , . .. J
' ' ' . .. \ : '• . '
' ' t '. ' .. '.: ι ' ,, . , , • ' • ' •'
. .
# • • ' • •,
. . .
• •• • • • ο • • .. , • • • •
•• • r , • • • ι
... . . . . . . : . . . . ..
... . . ·· ·. ·. .·.
• • •
• ο • • .. ι .... • •
,1 , , , • • • C'
.'
.. .. ,:
. . . ' . ... ..
ι '
. . \ .
'
+ • ,) • ': . . . ..
. ' '•·
..
, • • ο •
,I •
.
.
. -
. .
'
' . .
..
. . ..
. Α έ κ ε ϊ ν Ι φ ι ι ξ έ φ ε υ ι Κ Υ τ
λ ω ε ι ε . λ ι ι ε ς μ χ ο ς μ ε τ ί ε
ξ ε μ ά χ υ 1&t, ι ς ι -_ , Υ μ Ι Υ ω ζ ε
ι J ω ε ε ε ι τ π τ ι . . · . . ... :.
· ·: A:J"Att, Π ά λ ι sw.. ω ι ι λ λ ι ·
γ ε ι ι ρ τ ε ς UX-QOltTU1' Ι Κ Ρ ό τ ε ς . ω ι λ Ο Ι Κ ο
λ ε ι ν , , λ ι ot έ ι τ ι '9 ι Κ λ ί ι
. μ δ ι ό τ ψ ο ν τ ε ς τ Ό σ 1"
. · έ ν ι χ ώ ν Γ Έ . τ π ε ω ς · ι
ι ι λ ξ ε ω ι Ι τ ο ι .- . λ Π ν φ ι ν ε '9 1r«p·
pwtJ"(t(, λ Ύ ο ·,) ό τ ι η ι ο λ ο ι γ θ μ έ ω ς oi · Υ κ ο ι · c
ι ι ι τ ε ω Β τ ι γ Τ Β ι
ι . . . . : . . '·.
. .
.
. .
. ' . .
...
• • • ' • ι •
. .
. . .
.. .
. · ·· ··

έ ν Π ε ι 'rHTO ψ ν ι α φ μ ζ ε τ ο of &u ·
. λ ι κ ο .. τ Π .. ι ι ε γ λ ω ι τ ε ό τ ι Ί ι ι ·
ν Ί .. α λ μ ι ο ι λ ι ε ι ν
ό τ . . VU κ ϊ ι ί ν μ .. Χ
. ι ς · ί α χ λ ο γ ι κ ς ι ' .. Φ λ α τ ω ι .. , · χ ρ Ή ζ μ ο
: .. ,g ι μ π ε ω ξ ν έ Τ
. irtt-; Β Π έ λ ι J9- γ .. ά Κ ν
· ι ω π λ Υ ό τ τ ς ω ς Τ ν ι τ ι Dc·o ..
· γ ι ι έ τ ο χ θ ι ό ς ι ξ ς v:t ι .. ω .
-. . ν Ί ν ό μ ί λ ,. τ λ ά ό : . .
. .... . . .
. . .
. . . . . . . '
· .. .. .... ': ' ·. ; :: ·. ·. ·.: . : \ ': . .·: .. ··. ···i:· · ·:. . . .
. Ί τ ε ό ω π
Ό ι λ ξ έ ι ,.. ό .. μ τ έ Ε κ λ ς -_ ό ι ό φ Ό .-
. τ ω ι Ψ ε .. μ λ ι ι Η μ ι ι ι ς π ε ι ξ
Π ώ ι ι δ ο ω ν .. ί ί ι υ ω τ ε έ τ ι ε .
-ru π :fJ έ λ ι ί Ι Ε Β Ι ε ω τ ο Ύ .. ά Γ ν τ α . ι
. . . A)h: ι

. '· .
. . ., '.. .
. •
.
.
'
..
, .
'.. .
.
. .
:· '
. . .
.. ' -"
. ..
. .
. . .

..
. '. ........ . j.
. . • .,.,. ).<.' '
; ' ' , .
. · ,,
•• • .•• • • , ι
' .. . .
.
.
. .
. .
·.
. . .

.


: . ι
. '
. .

. -
. . .
. · .
.
.
• ' . • ο '
. .
. .
.
. . :
'
. .. ι
'
• . .
. . t :'
. . ..
. :·
• • ο • •
. .
< •
.
.. .
' • ' 1 :

. . .
: . , r .
. .
. .
. .
• • ί .
.
1
. . \ "
' .
. · .
.
' • • j •
. '
- . . t .
Ί
. .
.
..
, ..
· ..
..

. ..
. .
I

' I
I .
.. -
'
. . .
. .
. . .
. . ' . '
. .
. : ...
. .
. '
.
. .. '
'· . ..
. . .
.
•• ' t •• i; ...
- ' ";
Ί \ . ·
. ' i' ;
ι
-; .
. . , .
ο ο ο
: : .. '
. .. . .
' ' I .·
. .
. . .
.
. .
: . . .
. · ..
. ..
..
. i: • .
. . .
' ' .
. .
. . : ...
. .. ..
. '
, :. ι

. .
. ... '
..
..
. '
•• • •
. . . : :
,.
IJ ' •
.. '
• I .\ .
. )
. .. ι
. . :. ·: . . . : ...
'• : .. ;, .. .
. .
. . ..
ί :' • •
. ..
. .
·'
'
..
.. .
. . .
' .
, Α Α ... ι μ ι .9 ψ ι ς
μ Ψ Υ Χ Υ μ ι .'f'«. ξ ς τ ί Ύ ε ω ε ω ς
Q(J] Ά κ μ τ ο ί ε ν !f, ot . λ ο η ο ο λ ο ι
ε δ ν τ ς λ κ ς κ λ ς :?) Ύ .!
τ τ ο ο ξ γ ω ι ς .. Jf, ω ν ω ν
' μ ι δ λ τ ε λ ο λ ι Υ ί τ ο Υ β ο ε ι Α ι Χ τ ο ύ
λ ι ο ο Ό ι ε ι λ μ ε τ (/ ι
τ ς ε ι κ ς τ .
. .
. .
. . .
. . '.;, f;. Α ς :_'t'.p e ' ψ ε χ ι μ ό ί ι ν ε β ο
ι .. ι ο λ έ μ ι ό ι τ μ λ .
.. τ ι ·.:. '9 :· ι ε ι ι κ ν ·et
Ι ι ζ ω τ ι • ,, .. γ ι 1"QI(·· Ο ψ λ ι Η Ι ι ι τ φ ι · ..
· ι ι χ ϊ ι ι trvJ'1 τ ο ι τ ω ν .. Ψ ε !)..., λ ε μ ο ι ς · έ '?··· . · .
Ό ι ι λ ο ι ι ο φ ω τ α τ Σ χ ο λ Η ;:: .. .- .. . · .·
. .
• • • f •
'
..
.. .
.
.. · . . ς ψ Τ π ε ι λ Ύ ο ν μ
ι . μ λ Ί , ζ ς ό ι μ ι .. ε ϊ . .
π , ί τ ξ , ι ό σ ν ί ε ν •
ψ ς ε ι α ι · ι λ ι Π φ ύ δ d?rot:;i( ... · .·
τ ς · ι ι ι .. ,. ι :f'HY. δ ι ό :, · ώ -r ι ς ::.··: -· ·
ε χ ο ι

έ μ λ ι . φ λ ο δ ξ ι ..
. . ··:. . . ι • . • .> .
• • : ' • • • : " - • • • • • • ; • • '' • • I • • , ' • •'
. · . · : Ή ό .. ε μ ..

Γ · },_ τ ι ι ό μ . : ..
. .. , . . Ό .. μ ι ο ,tya9 ρ Η τ ζ λ ... . ·:·.
.. λ ς ψ ο ι τ ι ι ι μ ο ς τ ο ν α ι ι η 1"t1 'f\!... ·. ::
.. ..
.. .. : Π ο ι ς .. μ ι υ λ , . . ό ο φ ι ι ν .· ·
' ·. : ί λ · ι λ π ι Υ · tLs ι ι ,
. ι '· ι ι χ Ο .. μ ι ι ι λ ό Υ ω τ ,: ..'. μ .. · _.,..-:.:
μ τ ν λ ί ι μ β ε ε Ό τ ι ι Λ ς .:· : ·: .. .
_. ρ ς ... π τ ί γ λ ω μ ν .. ·, ·
. ·
.
. .
..
. τ ν π ε ϊ Π ω ν τ ·, τ ρ Ή . '.'
ι ν ε μ ι ό ψ ό ο ς · έ γ ν φ ζ ε τ Ό · J9 τ ι τ ό !) . τ ο .
.. τ ε 'f...J')I(JJ τ ό oi· γ ι έ ·rJ ι
. :. · μ τ ι δ , δ Α ι ς Ό . .- ο ς κ Ί τ ε
. . . "
• Ί . ··. . • . . .:.'· . . ·. ··. . .
.
. ..
.
. . ,. . . .
..
. .
. .·
. !

,
' .
'•
.
.
.
f I . " ι ,. , I Ι .
Ρ ,()c υ ω ') γ ι ι • μ ε τ τ . μ ι κ , «.·
τ ι ε ι r; .j . ε ϊ Λ έ γ ω ...
μ ω ,: ε ω ν ε ο ο . ε μ Π ό ν ς ε ι γ ε λ ω τ ε ς
' I '\ . ,, ) ,... . t •' . .. . .
Π Ό ψ Τ Π α ρ λ ε γ ο δ .; .< · .
: . . . ' .
. .
' . '• . .
·. · .. , ... ω . ρ s& ν ι ξ τ α ... b1 μ
ι ε ι τ ι τ . μ ώ κ κ λ ι ι ι ι ι ο ό ι ι :s:v >r6.{
φ .. π ε € ε β ε ί γ ω ι ζ ο μ ι φ ·: ··: · ., . ·
. . . .
. . . , A .. υ λ γ ε . υ '·: ό ·, φ ί τ . ._
ι λ • υ Τ Ι ε κ ε Γ ω ι ς ω r ov
"" Ε λ I ) \ :\ \ 11
... -. Κ Κ ζ Ύ ω . Κ Ο ε ,
ι ω ν π ι Υ ε ω ς ε ω ν ε α ,g Tct. έ μ α
ι λ ε π ε . : ο ε ϊ J9 .. & δ ι Χ
φ δ ι λ ι Η μ ε ς Ό ό ω .. τ ί λ μ . .
: ξ ε γ μ ί ς φ ε ι η ι ι τ
.·. τ ο Β Γ Ι ω μ ι 'f8 Ή Ύ ι υ Ύ ύ ζ

·'J'G .. oi ι μ ι ε ρ ι Τ Τ Ι Η ι μ ω ν ι ι λ Ι ς ο ϊ π ι
. ;·.} V. τ ψ ί ι δ π ε β έ ί ς ι γ ω ι ζ μ έ ι ;·} .
τ ο 6l?ru ι τ ε ι ι χ τ ι κ :9 ε ι λ ...
eov ο ι · ι β λ ν έ χ ί ω ν .· Jf> ω μ ο ι ν ν Ο μ ω ι
:. . ,. . . , . . . ' . :· ' . . ι "
ε τ α τ ι ι ι α ι ·.;9 Χ ι π ι ο ν ω ε ι ι
Π Ί ο τ Η ν μ · π ο χ ε ι μ έ ε ε π ά ι ο Ό :& φ ο ν ο ς
ι τ ώ τ Η _lllA.o .. Ξ κ τ ρ Ά ω ό ε ,< .. 7i" .. . . υ α
ί ε ξ έ τ ι μ λ μ π τ ε ϊ Υ ί € ξ ό Ι Ι .
ύ Π ύ ω Ί μ ε ν . . · , ... -, .. · .. ·. · . :- . .. -.. · = ·
. ' . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
.. . . . . . . . . . '
• ·: : • ' ' ' •' • : ' .'' • ' ' Ι : • ' t .1' '._ :. : ' , : ' . , ' , ,
.·· . . · .fJ . ' •'' : · . ι ...•. :· ·:· ;':. ' J . • . • .
· · · ·· Q ε χ ί ω .. κ ο ϊ , μ έ ι ι ο ν ο Ι ι α ζ ο τ ι ι
. φ ο ε ο : .. έ π β λ ο ι '9 .. . ρ τ ι ς ι κ τ ω μ ..
- . . . , ' . . . . I
Ε ι ι λ ψ τ μ ι ί π ά ε χ τ ι τ ι ·
. f.!-1_!«- ,: ε ι ι λ ε ί Ί ν :J τ ο ι ε ι ί ι .. Υ ε
.. ν γ ω ι ς Η · ;f; ρ ό μ χ ο ς κ τ λ ι κ ο ς · ι
·: ι Γ Ο τ .· ι υ ι ω .. κ ά ω Κ Α ό
.. μ τ >9 Ί ·"9 ι Ί .. Α α τ ο λ ι χ Ί β ι
λ . . . . ,•
..
, ..
. '
Λ .
'
'

' : >:
•. • ι
...
..
.
..
. .
• !
' .
.
. '
. .,
.
. .

. .
: • r

..
. ' .

. .
,,

.. .
. . . . I

.

.
.
.
.
.
. .
'
'
..
'
.
:
j


ι
'
.
"
.

.
\.'
'. .. χ
' . .

' .
.. ,t ; :, .
. '
: • ..
·"
.
..
' .
' .
ι .

"
'
'
• t· .
.
\
'"
...
.
'

'1
. . '

:.
. .
. . . .
. ,
.
.

!
.
\

• . .
1
. I
.
: -
.
.
.
.

. '
· i
• • I
. .
··;
' .
·: ) '
ι ·· . .:-. . . . . .
t·.: .. ·.· '
. '
: .· .
i.
'

!
.
Ί •
1
'
ι .
ο
!
ο
ι
.
.
'
'
.


.
. .
. .
.
. . .
...
ι
..
. .
'
;.
.

' ••

. . . . . . . .. ' . ..
. . .
· Ν ό ι :-μ ώ ς ε ο ν { uirJ τ ο Λ ι κ Μ .
φ κ μ ε ι ι ο ι ·, ώ ς έ φ ο ν ι Ό Ό Ι ό τ ο γ
μ ο ι ι ε κ τ ε τ έ ε Γ ς ω ς · ε ρ δ
. π ο ς τ ω μ ς ε Υ ω ζ ε ό τ ξ
.. μ ι Π ά μ π ρ λ ο ι ,_. ro κ ι ι ι ε ω ν ε Ί
Ί ι ω ) τ ά Κ ί ά Π ς ,g· Ί τ ο ι ι • ω · ti4
ύ ι μ έ ι ο ι ι ά ξ ί ο ι τ α ε ύ μ ε τ 'r·r
ι λ ω ς · ρ τ ε Ί ι ι ι ·, ι Κ ι Χ τ λ Ύ ο .
· π ι ώ έ ι ι .; ·vt.t · l;oi< λ
κ τ ε ς έ ι ί .-· . .:-::: :.· · ._,: ·:· .. ··_ . ...-· ·>· :. ·· .
- .. ' . . ' : . . .· . . ' ' . ' . . ' '· ..
. . · ····· ., . . . · ... · ··, ····
. . . ....... . , . .... ._ . . . '; . . · '
: ·' · 6· π ι ω );q$-iJv.· ι ω έ •· ::·
έ λ ό .:?t4 α ι -μ ό ο ., ο δ ά τ ώ ε γ .... · · ';
κ κ λ ε λ ι μ μ ξ ο ς ; ·85-ev έ ξ ι ι ι ς ί κ ι ι ι .·. ·
λ ε μ χ μ ό ν τ ς ξ χ ς γ ν · _
π ' τ ε ι χ μ π ; . .. δ ό
έ δ μ ο τ α γ ε ί ι ό χ ε . . ,, ι ι · ··
ό ψ ε λ ο ι ο μ μ ι χ ϊ ν ι ι τ ι τ ο ι ι ω ν φ λ ε μ
κ ι · .. _· · - , -=· . .-- ... . ,_ . : . -. · :·· -. · · .. . : .· .
. ' . . .... . . . . . . . . . . .·
' , , , ' ' , I : '
, ι . . . .' ' , , , • • , . . • , , , ,
. Χ ά Ί ι Χ ε ,-. ;9 δ κ ι δ ς ω 'ta λ ε ·
έ ι κ ι ι ς χ Η ν ς ε φ μ ν
ς ι Ί Λ ώ ι ό μ β λ .
· - ε ς ι ι ν ε λ .. _vti ψ Κ Ά Η .
· ό λ Ύ ι π ο ς s;;; • .
ι έ δ τ ς μ ι ο • ι ι ι λ ό
. · , π τ ι • _ Κ χ ς ψ χ Ψ ό ρ Ό ς κ ε ν ω Ό ς · ·
. . . .
' . . ' . ' . . ' . . . . .. . . ' . . . ,. ' . " . . .
· •· · .·.·· Ή : ξ ί ι ι λ α λ έ ι , ν μ ι ι τ . .··
ρ ω ο ν ι ό τ ο ό τ ι ·, ·
μ ί ρ ς λ ς ι Ζ ε γ ι μ .-·
ό α ι ι ώ Α ε · .. : ι τ ε ι Ό μ • · ; .
ί κ ς ύ π ο μ ο ί κ τ ό ς τ ό ι :e, ·
μ π ά ι τ ι α :, : , ·. ·• --: Ό . · · · --.
' . .
ε ·. . . .. .
.
. . . .
• . , . I
., tJ' ..
. . Q ι
..
.
'

..
. ·
' . .
.- .
. . '
.
'
. . .
.
.
. .
!
. ' .
. .
. .
.
. .
..
'
..
..
..

. ,
'

.
'
.
ι Ι Ι
. . .. . . . . ... .
. .
• ο •
.
. . . .. .
. -: ε ... ( ε π δ - ι ι ο ί Χ ε ι ..
ι τ ί ς ι ι ο μ ι ι Ύ ι ι χ ω ι ι τ μ κ ι χ •
-. ι τ ._ vre ώ Ο ω ο λ • ω ν μ ε · ξ ο ι
· δ ξ Β Ι Λ α · Vct- ω :. :- .
.
' ' ' I t ._ • ο ο ο ' • ' '
ι , ι ,
0
, ι •
0
, ο t '. • • , ' . , ' '·' •
0
,, '
0
0
' •
1
·· .. , . · or λ ς π ι ε Τ ν ι λ
ι ς μ δ ς ε τ κ ό ι ο Ε ί ί ι ε
κ _, ο t:t_ ι π τ ά ι ό ι _; Ύ : ω μ Ί
ι . ώ Π ι · .'9 ε Τ ί ρ
χ ό δ Ά λ ί ι ι ε , _ ι ι ι ό έ γ ι
Ή ω ι • ρ μ .
ο 41/ ' . ' . . ' ' . .
if φ τ Q Υ JU ••. .': · .. ;; . '·: -. : : '. . .·. -'·.. . . : .·' . . . .. . ' ·.. .. . . . . . . . . '
• • ,• : , , , ' ' • ι • : , • ' ' I ' • • • , •
• • • • • ' • • ' • ο
. . . . . . . . . . '
.
'
. Μ τ ό λ ς ι ς χ ί .. δ ι . Ό
ν , ρ ω .1.9 _!i1t .. ω ι ε γ ε ω τ
ι ι · vtt ι τ λ γ ώ ε ί λ ι φ ω
· π ο ι · vd_ ζ ν ε ς 1·av-Β ο ι
λ έ . ο ο τ ό ί ε τ ι Ι Ό ο • ;: 1fJ ι φ
ι χ ω ι ς Ό ε ς ·-rov · Π τ ι ι ι κ ε α ..
. ο ς 19·. Λ ι ι ι ι ν : . γ ψ ι ι ι ο τ ο ν ι π ο ..
.r ω Ί 1"tJ-;' .: -. ... · ι . · . . . :.
. . . .
..
. '
.
'
+ · :.. : . : • • • • • •. '. • • • • . . .
. '
. . '
··. ·: ε μ ι Ί η ς ι ι μ ε ι
Λ ω Γ π ι ξ ί ς τ Γ Ψ π ί ι ι ο ι Π
ό ε ς Ά ν τ α μ ό ξ «v,. μ . τ ό Ο · γ ι Ό
ψ τ ο Φ ε χ α ν · ε χ ο Γ λ έ
· ι ι · ·
. ·.
,. ..
. .
. .
·'
,,
. :--
68
,
έ ό ι
0.: ' ' ,.. '' ι "' \ ι
ί ι • ω ι ί ι ι ο ι Λ ν u_oB 1'0 ι ι .
. . . .
. .
.
{ . λ ι ε μ . ν . ς σ τ ο
ω ι ψ ι χ ό ν -rti . ω β λ τ Ι Η τ ο
· ifov ι ο ν ς ξ ε -rJ ς . 1rort μ ε ν ω
. μ _.' ο τ .. ι ι ς τ · ε ε · π
τ ,: YiJ ι ι ι ι α τ λ ω b'$v δ γ τ ο
. . . .. . . . . . : .. . . . . .
. :-· . : Ν Α ι · ε Ι ί μ ι ι ι ·; ί ι ξ τ ί ο ε ζ έ ι ό
· · έ ι Γ ω ·, '9 μ ό τ α Ά .. ι λ ι Ζ Γ ε Υ ο ε ω μ , ε μ ι ί
δ Υ ε τ ο κ ε ι π έ ε vx γ κ ι ν υ
ι τ ό ε .
Ι Κ α ,- θ ι τ ο τ Α ι Π ς χ ι λ ε ι ο μ •.
δ γ ζ τ δ ς ί ο ι Vd ω λ ν
. α ε Τ χ ο ι π ί τ ς ξ λ γ ο ϊ ι ο ι ω Ό ι · ; ..
• ν .·rtt ι τ ί τ ω '. ;g· υ τ ι ω
. φ ο μ α Va · κ μ μ ε ρ ι κ ξ ι ι
· .:,g: ι ι μ ν ά ο ι ι ι ά ο ό ί μ ν φ ν ω Λ έ ι ω .
. Ι '$, : Κ ς ,;:tZv έ ω
ο π ι ε !> θ ι τ κ ρ ε β β ι τ ι Ι τ ε ω μ ι . ν
α ι μ ί ι ο · τ ο ν ι ό .. Ό γ ώ ν .•. · ·
Η χ ι μ Χ U: .. ς έ ο μ ι :. έ ξ ά μ ο
. ο λ π · λ Ά χ ό ν Ή ϊ
.. χ ν ο τ λ π ω Θ .. ι τ Γ ο ς τ ι ι ς
. ν κ ό τ ά ε π ι Υ ι μ κ .. · ·. · :: .
. . . . . . . ' . . . ' . . . . . . . . . . . .
. :>. t ,,· •• ·.·.'··:,:···"·"·. ·'
· ·-: ·•· · ι Π ψ β β α ι ι Υ ρ τ ι ν
· ... v/i γ ώ ύ ν τ ό Ύ Ε
Ο Μ α ζ λ ι ο ε ς ω · λ ε ω ι
· "ov π .. ·· ε · χ ι β Α ν τ ο ι ι α τ
· , ... Β Ο ι λ Α . ι ι • ι φ Ι Ι Ο ι -v.cl. ι ι ι ω
.\ \ ϊ ι Ι . · · .
.
. .
Π 1'J1V . τ ν ·. Ή ·: . . . . . . •· ·· · Ή .
. . . . .. . . ' . . ' :
' . .
ί • :

• •
. '
" - .
, . r .
' .. . '·
. .. .. . . . .
'
'
••
. '
'
. . .... ., ..
. . . . . ·,:JJ .. ·.
.. . .
. . . '
. . . .
. ..
. .
. ·.. ' .
. .
' . \ '
' . '
.
·' ;

: • • f •
' . .
.
;
. '
.
': .
. . . '. .... . : .
. .
•.
. ι ..
. .

'
' .
!
. . '; '. .
. . .
• 4 ..
•'
. .· '
. ' ·.
.
. . , .
. · '
.
r . • _. •• , .;
..
. : . ;
"
' .
. ' .
'
'.! . ; •
'
. . .
.· ..
t
. .
,
• •
,.
. '
...
. . J .. ' '

..•• t
•'
. '
..

. . .
Ό •
. .
.
.
. .
. . ' .
' ' .
'
; i· ..
. . .
. . :
'.
. . I .
·' . ι
. . '
. - ,.
..
: • j• I ' .. •
. . .
: :
..
. .
. .
.
. .

. . .
. . ..
.
' .
.,
. .
..
..
. .
. •'
.
.- :. :· , Ί ι δ π ο τ γ κ β ζ μ ε
φ ν τ ό π Ί ί ώ · ς τ ω ς ι ι ι
λ
( π ' . ., .. 1-. ' a.. \ . , . \· ι
ι ι J9 c ι ι ψ ι ι τ ι ς .1-ov . ..


τ σ Γ δ τ ν χ ι ι Ά ς ν κ ψ Ο ν . .
q.·8v. τ ί γ ζ · ι η ι Γ ι :ro•J'( ·
Π ν ε ι τ υ λ Η ι ι ε 1" ψ Τ Ι Ι ε · .
Υ ο ν ν τ Μ λ Η · . · · ι γ
. . . .
. . . •. .
..
. .
... . μ ε ό Η ς ό υ .' . έ __ή μ ι .· · -
ε ύ μ ι ο έ :i _q .. έ ο ς .. f!1 .:: ύ s·}( · · τ ω . .._
· .. τ ς ό ς ·;g .. sft·.· μ χ σ ν u( υ ζ ψ α ,' ω &· .. · ·
fjfe . ς Τ Τ . ί ι , ι λ ς :· Τ Κ .. · .
..... , . . . ·. .,, ... . ..
·: ι ν .. . . :,: . . ,. ..· ..
,-•. ' J •• - , . .. ' •
. . . '
. . ',
. ..
'
'

..
. .
. ι • . . . . ·. . . ·. .
. . · · Ε μ ό ι λ π ό υ φ Ί · ψ . . . ·
γ κ ε ί ω 1'6J'v κ λ ι ω ι ι ε ζ ν ί ··
λ Ι τ γ μ ε ι ε ί ω :f> Γ λ α ι ι ι ο λ λ ό ·.
. . .
..
'
. . .
. .


'

.
.
••
..
.
. . .
• ..
.
. .
. . . .

•. .
.. : .
.
.
' .

. . .

. .
. .
μ ε λ ω ς . ι χ ω ό μ ι ί . Ι
... ό ε ψ ι τ ( ν Ί ι μ έ ε ι τ ς ι κ σ ς ·
β έ ι μ ε τ Μ π ψ ς ν ι
ν ε ς τ ο β ύ μ ο ς τ ς λ ι τ
ν κ ε τ vtt λ χ ο χ ι π λ ο η _: .
τ τ ι ι -,: ι Λ ώ ς γ ι ι ε κ χ ω ε .:r6 ..
ι ύ μ ο λ ο Α π ε ι τ ς Μ ς ·. ω -.
...
. . ..
. .
. ς μ ι ς ο τ ρ τ ο ζ τ Ο Ί ι ι ι .- 11teutJ .· ...
·· π ν of • liv λ ώ έ ι ε ι · .· :: . .
. . ·. ϊ ι Ι .. Γ ο Ύ ο ι ι Ί ι ά λ ω ς _. ·. =; ._ :.
. . Γ Η ι ι μ ε ν μ ·:> σ χ ε ι Γ ε ι ... --. ·
• \ ••' ι .:J •: • ,· · \ . • 'f1 , ' , • · . , • • , •. • ·
•. ν ι '9' τ ε ν ο ι ν : . ... I . ,' • . . • . ', ': . ' , : • . . :.· , · •. : . . , -: · ·,
. · .. ••... . · . . Ή h μ -.ro ά ι ν ι v. ψ ν ι τ •. ;. , '
· · Ή .. +:Jf' ς ι .. τ φ ι ι ψ ι Ό ::. : -_
α 1(s'q} ι έ ξ ε ι Η . · τ . ·• _; ·; .. '..
.· Ψ

ί μ ι λ ο γ Β Β .... ...
π λ ι ε ι ι vet· ι ··
. . μ
.. . .. . . . -
. .
. . . . ' ., ' .
.. . .
..
.
..
. . . .
'• ..
. .

·-
'
,
. ( . ... .
τ ν ι τ t ι ρ ς ω · \ ι ι ,· ;.· π ώ ς έ ε ϊ
. ε ο α ε ι ι · κ ι ν 3-·
. . " . ..
ν ω ι ν · ' .... : . .
... . . ./. :··.;:· : ..
. ' . . .
. . . . . . .
Α λ λ τ λ ν τ .. β ι λ ω · ι
ι ύ π ε 7t6qtt'Y«J.J ε ς ι λ τ
ι ι ν Ή π · ν v,. λ ω ε ι ι ι · Ο ο ο ς · ώ ο ο ο
ι ι ς ι ι ι ι τ ν ο ι ι ·
ι ι ό τ μ ό ο ε σ υ γ κ χ τ έ ν ι :,r.. έ ι τ α •
ν
1
, :.. , • · .. " . • • • , . 1' . .. υ ι · ι .
ι .'9 ·'f'(). ι χ ι Ό ι ω ς · OO'OfJ·
τ λ ε ι Ύ ω μ ώ π Α ι ι λ λ ε ό ρ ω
.. ι ι τ ό λ γ Λ ο ι π ο ν μ ς ί ι ο ν Ί ι α · α
ε ι ώ ς oi. λ τ ν ο ι τ .. φ ό
s ς I11'J1ff. ι ν · · ·· · .
: . . . . . ..
. : . . . .. . .
.·• = . Α λ λ ω ι ι ι έ ς ι ο ι ι ω τ ω
μ τ ω ν ε λ ι π . .. ι ρ τ > · ·Ot
μ .... λ ι τ ί ω έ π ι δ ω ε ς ψ oJ 'iis\ μ τ ο ι
·· μ ι η ι ν λ ε τ τ ι ι
· ι λ ς :9 ό κ ι ι ι ι ι ι ο τ ι · ε ς ι
σ Ι Υ ι Γ Κ Κ Ή
" · ι ι Υ · π ο ι ω ο κ μ ε ι κ ω ω ό Ά
υ μ ω ε μ φ ι ·
ι ι α α ι Υ ε Υ ι ε !> ε Ό .. ι ι ι ε
ε τ ι ε τ θ ι ι ί ι ό ο Ή • ·.··
. . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . :' : . . . ·: . . . : . } .
· _' Ό :, > .. Ύ λ ι · Ψ λ ι ο α
.·· · :. ί ι ψ γ Λ τ vct ι τ .. ε π
·· · ι 11'3( ;. μ ω ... έ κ ι λ Ί μ Ψ ν ifj φ
.. · ξ .. ς . Ή ν γ ε 6Tf?, ι
. · . ') ι π ω ς ·)f ν κ ς λ ε ί α έ ι .
. . . ω ώ , ί .: ι ό ι p.'s' λ Η ,
.··. · ς ,· v". ε Ι ς ά · ε Ι τ ς ξ ι ι λ
. ι τ Ι τ Ο μ ρ ο ι ι Τ Υ ι ι μ λ ι ι ι ί υ
'
.
. .. . . . •
...
. l '
\
ι
. '
':
·· .. )
.
. .
. '
..
. .
. .
,,
. .
. '
. . .
. '
.
. . '
"
...
. . ·.
.· .
. '
..
. .
..
.
'
. . .
. .
:. "
..
"
.
..•. .;
. .
. .
. .
.· .
. .
. '
'•
.
' .
.
.. ·i
·'
!
... ' .. ·
:.
..
..
. . . .
..
"
. '
..
.
" .
. . . .
. '. . .
.
..
. .
π ..
'.'

.
. .
.
.
. . . .
. . .
τ ι . ι μ ι τ ι ό λ λ ι τ
· · μ .. ι τ τ ο λ ι ς δ σ σ ι ς κ Ή '.

.
. .
.
. ·
...
• •
.....
. : .
..
. ... : . .
.

; .
. .
. .
.
.
. . . . .
, ·, . . . . ... ,. ·, ι , . "
. ' . . . . . . .
. -:. μ λ ' s1, δ ό ύ Ό
ε ι β ί Ο Η ·vtl τ έ ξ :f,. ι τ ς ά ς γ ..
. ς τ ι φ Η ι τ 'i.11"0 υ
Π ()t rsguc Π ι λ ι < '. λ λ .· μ ·rl ι ί ψ β ο λ ι τ τ
ν ο ι λ λ ι v6.3-u ε ι Ύ Ύ ε ι τ ό
π λ έ ο ν .. ι 19 ό τ τ ι μ Κ
ι λ γ ο ν τ ω ι χ ι ι ι Ί ω ν Ί · .
λ ι ι ι κ ·. • , . ρ τ . φ ν ε · λ ι ι *. ι ω · .. ·.·
ό κ τ ο Π ϊ μ Ί τ ο γ BJt. ι δ ... .
. . ,: .:··. ::
. . . . .
·. · .:, .... Od τ λ ι ό «u-rol λ τ τ ό ι ·
ι ψ · ( Κ ω ς μ ε τ ο . sg)IOY. γ ι ε ν ε Ί ·
(/ "' ι λ <:\."" . \ \ :>
J9 · ο ω ε ε α ι ι ε τ ε ι ι κ α τ ι THV ε
,, 'IJ 4: .I \ α , ... Q '
η .. η ς ν ε ι "''J1Y η ι ι ι τ ι ς
φ ς ·, _. δ ι ι J9 vu ί ξ π ω Ί ι
Exv ι κ Η ξ λ μ Ι u1ro ttu;.
τ Ο λ ό .• Ά ί κ ο λ ω τ ο ν ν ί γ χ · ι Χ
. ε ·t>f η ι Ι ι ι ς ς ι κ ι τ α ι ι ι .. λ γ ς xu)
ι δ ξ Κ ι ί ι ο ξ ι τ ς
έ ν Ο Κ ι τ ε va . ε χ τ ν Π λ
Τ Η ε ι Ύ Χ Ι ς τ ς ι ρ ξ Η ι ι ώ
τ ι ψ ς ι :f/ ι ι ε ι ι ά ι ς vJ·
, ς κ λ ι β ι ι = sg. Υ ώ .. ω :9 vu τ φ ο ν ύ ό ..... ·
:_ ώ .' ( . Τ ?r{c; ι ς , '9 · ε ι ι ι Τ .. .. ' : :.
α ι τ ς Π ι κ Ι ι τ .. μ ρ γ ι λ ί ο Τ Τ Ο ο λ ι τ .oi .. · :
. ς · ι λ ι · τ ... ζ ι ι ι σ .
π ι ι λ ι · λ λ ο λ λ ι μ λ λ ο , .- .. ·
. .·1-it·: έ · τ λ . φ · -' .. ·· .
ω ς ς κ μ ;t Ό Ι Τ ι ι Π ι Ο : .. Ό .•
. μ η κ ο φ ι λ ό ε ι ι ρ ι .· · ·· ·.·. • : . :_=·· ·-. .. · .' ''.
. .
• • ' •· • ' . , .r . ·. • . .
. . .
. . ' ' . . . .
••
' .
. .
./
Ό
.
. .
. '
: . .
... ;
.
. . ' . . ... ..
.. .
..
. . . .
.
ι • • •,
.r • .
.. .

.
' . .
..
..
. . .
'
. ο ι ·· ·
.
-...
. .
.
'
..
'
.
7?r
ι
. .
ο
ι • Ι . ' λ ι Ν :!1 • λ
. . f Ο Ο Ι μ ε Ο OV Π Ί ι ι ο γ Μ •
έ ι ι ς κ Χ ύ . av , γ ι yttv va ;ro λ Δ ι τ ό ι
Ί γ ν ω ι ι ι ι ο ι κ ω ω ;g· τ
ε ο φ ς λ ό Ύ τ γ ι ω τ ω Ι φ κ ω ot
ι ω ό μ ε ι τ ώ . τ ι μ ό λ ό γ ι ί ι κ ι
μ Λ Λ Υ δ ι ο ι ι τ τ ί ς π ι ο μ ι ψ ι ι ·· . ·
. :f,_ ί ι τ ν μ ω ς .. τ ν τ ν
χ ω v-r ο λ ο 1' ε τ ι ov :t γ v . 1f" ω ς . tJ Ί ι .·
κ ε τ π λ ι η t. λ έ κ .. ό τ
. ε 4 φ ε τ π Χ ε ι μ .
ε λ ι ι φ ω π ε ι ξ ν ο ι κ α λ ε λ ...
. ω έ π κ .. elc τ ο μ ο λ ο ι ι .
• • • • I ' • • • • •
. . . . '
- .... ,· . \ , . t
. . r 7rbtU 11 ι ι Γ Ο ι
1
' 1 ( ' { . ' "- . λ , . ,,
.fJ μ ε ο ι ε ψ ε γ ο Ί ι ς τ α ς ι ι ι , ο χ ι .
λ ι ι ι π λ λ ι λ θ ε μ ι . ι ι (
. · ώ Ε ι ι ε Ι χ ι ι u?ro τ ο ν λ ι Ι ι ι vu ε ψ ι
ι τ ό φ ω ι ι Γ ι ι ι τ ο Ι «..,ro τ ν Ε ι ι ι λ ι
ι ν Τ Η Xqr;'ir, v&t λ ε ψ · μ λ ι '· λ λ . 8 ..
Β i μ τ ω έ ι τ λ ω Olf χ ι μ ό 9 ο 11 . s Tvttt. ·
Vct μ ε τ α β λ ι ι Ύ Κ ε ϊ ο τ ο ,. '.};._
' r · , \ Ι · · ' .!'
ο μ λ ο γ ι 1"111J ι ι λ ε ι α ι ι .s9- va:. • φ ν Π ω
. ·.• τ ς tfM'ivttc. π λ ε ι ι ι . λ λ λ ί έ ·
λ ; · ι έ δ π sJc. κ ε ι ι ά · ι
.
.
ι λ έ ξ ε ι , Κ χ ε ι ι · ά ο λ τ ο Ι Ή ι ώ ς
· Ή ο ι ι Ο 6V. . .. _ _ ·:·:_ _ :.. · . _. . ·
•• I • •
. . . ·.. . . . .
. : . . . . . . . . .
· ·:·. · ' __· . .· N.tt) 1'4 ι υ λ λ ο ι ι Ό ώ λ Ό 9
· .. · έ ό ε ο λ β Ι ι ι ι Λ Ύ α
• ε . -t'1V φ λ τ ω ε λ ... ·
... . μ β ·' ifJ γ ώ ο ι ι τ ώ ι λ ..
· ε ε ι .. :·. : . · . •.: .. ; · ...
.
. .
. - •. .
. . . ·.
. . . : . . . .

. .
'
I
. .Ί
....
I
.!--
..
.

.-., ;
. .}
. '
: \
. .
..
, . '1
. '
. . '
.
Ό '
. ,
...

: ι
• . t·
...

, . . ι
:.: · .
.
. .
. :.
. . .
. .
. . .
. '
.
. . .
..
• . .
. . . ί . ..
..
,.
. .
..

Ι . . ' :
. .'·. '
. . .
. .
..
·' .
.
, ..
. . .
..
. .
.
. . . .
. . .•
. . . .
. ..
. . . . .
. . . . . . .
. .
. . .
. . . . .
. .. ;
. .
..
. .
•.
. '
. . .
..
. :
. .,
..
•'
. .. '.
. ')
' . . . ,
' • •
. • :,
. .
·. . .
. . . . :· : .
.
.
. .
Ό
ι
. .
: .
t ..
....
t'
' • ο
.
. . . . .
. . . ..
' .
.
• • •
' .
. .
'
. '.73 ·,
ο
• • • • "' • ο
, . '::· Α Ι ι χ Τ π ·
,g·. τ τ ι ι ι ό ο δ ο ς ι γ · Μ κ ό ς κ α λ Ω ··
λ ι ι Π ο μ ι · ξ ι ο ι ί t τ ί λ ε · ά γ ω ... · ·
ν ι ς τ ι ι τ · μ ό τ γ ot
λ Η τ ζ ω Ι τ ν ι ι τ ώ ι ι λ ώ · ·
..
-
. Τ Β χ α τ ρ ω ,::_ ς ε χ α ς λ έ γ ω ς ο .... · .
λ ω γ ι ω · ι 1:\.' τ λ ί ό ω ι
":• ξ τ ω ς ί ν κ τ ι Ή τ μ μ φ χ ύ
. ι ν λ ί ι ξ χ ο ς , Π Ο ι μ ώ ι ι X()eu
φ ς ι ω ι τ λ ι ω ι ω δ ά ·
ι • ••
• •
'
·'
..
.
I
.
'
I
. :
!
.
. .
'
'
. .· ι -:
• •
··-· .· ·-:
·' .... . . .· ···'" . . ,:
. . .. . . '
: , .
.
.
·.
. . . . . . . . . . .,
ι ·. . . ·... . . .
. . :. . - .·.
. . . ' . .
ο
. . . . . ... _,
. . . .
. .
. . .
' ' . . .
. . .
ο •
:: . .
:. . . ,: .
. ι .
. ..
'
·'
·. . :.
. , .
Ί
. . ..
. '
ι ι ω Ι ζ τ ο -. · · . :. Ή .' . · • : , · · • . · ·-.. :. ·
,:: . •· .. · , .•... •. • ••'1
. ' . . . : .: . · ... ::· ..... _·::- ... \. : •' . . . . . . .: . :. . ·. . . : .. . . ·. . :. : .; ... :, :. . . ·. . .
ο ••. Ε Τ ί τ ω γ 3d' ο ν ε ς ;
ι ι ό ε ι ν ," ν π έ ι ρ Κ ψ ω μ ε J9 vd ξ ω ί
,
1
\ ..
1
ι , ,.., . \ . • ι .. .
τ μ ο ς τ ε ι • τ τ ο ι μ ε ""euv
. · μ ι ι φ ε ω ω τ ο μ γ ι μ Τ Μ ι ι ε γ ς ο
fl ' λ ' • ι λ ' 1 '
· ω • ε π τ ι ο υ ν ε ε υ Ο s t ε γ ι vu 11 x.tt τ ο ι Κ ι ι ε ς τ ο
λ
, . ,... 11 ' 1 σ ι • • ι 1 ' ' .
· ι ι rH •. ε c ο α ς τ ι ε φ έ
. TD γ ω ι ζ ό Ο :· tXfJTtJC μ ό ξ tt Π ε κ ν ε ο , ς
. · λ ι χ α μ ς ι γ ε ί
ό τ ο ι μ ν .. ό μ τ ω ν ε ο λ ό γ ω ':9 π έ
Ή μ Χ ο ι ά ό ί ω . ι ε ι · vi ο λ
.. ω ι ε ι · μ γ ω τ τ Σ χ ο λ ο υ
...

έ ί ε λ ,, Π ε ι λ έ ι ι ς ..
. ς • · ev ι ο ι λ α ν ι ο · ι ι ι γ α ρ . ,_· ..
. . ι ι / φ ε λ ι ι μ μ ε μ
1
ι τ J τ ο η τ ω φ ε υ 7ro- .. ·· ·
· Λ ε μ ι κ χ Ο •· . . , ··. -..
. ...•.. ; ; ε Τ ν ι ι ' . ι ν ι ε ι ν ο ζ Ή
· · 6.,;;;. λ ε ς , ο τ ι · μ ο χ τ ω · τ ο ο ς -.-... :. :.
μ ι ι τ ς ν κ ι ό 11( λ α ς ο Υ μ ζ ό . · .< .
μ Ό δ θ β ζ ε ι - ω Ό τ ο υ λ ο Ι Ό Τ Ο Υ .· .: :.,.
TlQ' ι .- -.. · · · , .._. : · . · · . ._-. . ·' ... ,· . . Ό < :
Α v γ •. ···• .. -· . · · .
τ .. '··.··... • ... , .. , ·.·' .. _·
t ' . . •. • •
. . . .
. .
. .
. . . . . ;·
. . '
. ' . . . . . . .
: :
.. .

. . .
. .
.
. .
. . .
ο •
• ο . .
.
. . ' J
... Δ
. '
. .
ο •
. .
-
7.4
λ ' ..., '\" . ,...a... ς ο Μ ι ,...
• ι ς e ι ε κ ι ι ι ο ι ι ο ν μ ο , ο Κ ο ς ι
. Ε φ Η β β ι ι Κ τ ζ ι .. ·.
λ ι ώ ι τ ο ι Δ τ λ ς π ε ι Ά τ ο ς ς · μ ό ο
β ά ς ι ι ω ε α ν τ ή μ .. τ ο σ
μ ι ς .. Δ ο λ ι χ ς .. va ε ώ ό ό τ ε ο ι Ό τ κ α
ο λ ι χ ς Ε ι λ τ ί · π ι oi ό ι ι π
Γ ξ έ ι ι λ ι α ι ι ώ γ ·, Α ο ι φ ό
ι ό φ ό β ο ι ι ,. .. ι π ο κ ω λ α ε ι ς '9 μ τ Ό
π ο Ί Ι Jf, l)i Π ε Ι ό ε ρ ι π ν ι
Ό . "ri1( μ ς τ α λ ι ω ·' :9 τ Ή tl π Ί ι τ λ ι μ •.
Π Ο . τ '• δ ι Ε Υ Β υ ι κ . Γ
μ ι κ ι . έ έ γ ε ι ι κ κ · ε ι τ ν ... ά α μ α τ ι ι Ι ι ι ·. ·
ψ · ·
. '
. Α ;} . ' ' . Ν Ν ') \ ') ...s
ν ο () - ι μ φ α ω ω . ε γ ω ι χ ε ι ω
vtl δ ι χ ω μ ι ω τ ο μ Γ ι ί μ α ς ο ί κ μ
ζ Π ά γ ι Χ ύ TOV ε τ ό ς ε ι ι V ε Κ Ι Ι λ ι ί
Π σ ρ ό ι ο ι ι ϋ ι ι Ε Γ γ λ ω τ τ ι · χ ο λ ω
μ ό ι ο μ τ λ ι τ 11 μ ί γ λ ω ι τ ι ι ί π λ ι τ λ ό
ι λ Ι ' (, , "\ Ι \
Ό
yg · ο γ Ί ι ι ε γ ω ι τ α :> Ο τ ι Λ ω ε
ι ι α ό λ ό ί λ Ι ι α λ γ ο ι τ ό ν ε ε Τ ι ι .
ι ο φ ι ι ι ί τ ι !I 'f"QV. ό ε ε ε
χ χ τ ο ι ς Ν μ Η υ έ λ σ μ
. . τ ι ι ά ο ι ι τ λ έ λ μ ι τ ι
έ τ ι ω Ύ φ ί ;S ix.. τ ώ ι ι ο ι ρ ε ι χ Α
.. ι ω μ ν ω ν sg δ χ τ ω κ χ τ ί ι τ μ ,g. έ ι ...
. . . :. : τ ω · ι λ ω ο ι .,. ι χ ....
· · · ε χ ε s& ι λ τ τ ε ι ε τ ν ι ι ι Π ι τ ι ν ο ο ι ι
... ... . ε τ ε ι έ :!:ov ι ό ό π ό λ ...
··. . τ ι ι ε λ ι κ ι λ Μ Ι ι ι . ό ο ξ ο ι ι • .: J9.
. . 1"H'f"OV. ε Γ ώ ι ι TOIJ': λ ό ο ε τ ο ·fJ.i;.dQ".J: ς ό -·
... ι ω π ς -td ς ε ε έ τ λ Π λ
φ ι ο τ ι ot · .fU"et ι χ ε δ ο ι τ ο ν
λ Ι ι ι ν μ ώ ι ε ς κ φ ·
· ν τ μ ό ν ο ι vu. μ φ ν ι π ω ι φ λ ά ... ·.
. . . . Ι . ,
.
. . . .
. . ;. ""'
...· .,
. . .
. . . . . .
. "
" .
.
...
'
.
...
. . . '
·.:-;;
··. ·' ..
.
. . . ...
. :\
...
.
. ;.
. '
.
" .
!
. •·.
.
. . . '·
I '.'
.
.
..
. .
. .
. . .
. . ' . : . ·.
'. .
. . " . ' .
. . .
. : .
·.. . .. . .
.. .
.
.
: . . ; .

"
' '
. ''·
.
. . '
'
. ..
. ' .
.
,. . .
. . .
, Ό
. . .
.

\.
'

ι

'
.
,.
•'
••
'
.. ·
: ...
•·
•'
'


.
.

. .
'

ι

ι
.
. . .
. '
'
ι
• •

<
. '
Ρ
r-: ·
. J; .
!.

r:
ι
. .

. )
t
.. , . .
. .
I
.
..
J
.
· .
..
'
.
.
'

!;
.

'

'.
.
i.

·:
'
'
.
'.
'
:

·. · .
'

.
'
..
'
• •
ι
...

.
''
I.'
!
' ••
ι
i ..

ι
'
' .
'.
..
·:. . '
"
' .,
'
J'
'
. .

..


'
' •
'

.
.
. ' .
'
'
. .
.
'
•• J
'
. . . . .. . ..
' .. , .; ... .. .. . ·. .

75
· . . · μ ι τ ι λ ι π λ ί ς τ
Β ω ι λ τ Ί ύ σ ι ό ξ
μ τ · ι ξ ι ο π ι ό τ α τ ο ς ο μ Β γ ι Χ τ ό ι ς
ι λ δ α φ χ τ ω ρ · Β α ί λ ε ι ο · π μ ξ ε · ··
· τ ι τ ο ι ι ι ώ ν κ · λ Υ ω ι ι · ε ι ύ ν δ ε
ξ ε ρ ο ι λ έ Ί ι ;·: ί τ ε vx τ μ ω ο ι · Κ
Ί έ ι ω ι · ·· · ·: · ·
'
. . . .
. '
. Σ ι ω τ λ ο ι π :.,.; κ .. ε ί ...
Μ ς . . ... . δ ι λ ξ ε ι ς ε τ ι ι Ι ί • · π ε ι _·et ά Ι ω ι ό ι ε ο ..
' , - ·. . . :) . · · I t ι ' . · ' • ·• Ί ·.
ο ι δ ε ς τ ο .. ε ξ τ σ α τ ι γ ε ο .• μ ·
λ ι χ ε · ε π γ ε . Γ λ ε ο Ι Ι ε ι τ ι ν λ ε •
ε . ., ό α χ μ γ ι χ ν ι ι ύ ω d'JA.a τ ο
λ γ ι vu τ ό Ξ γ ε ν κ ό ς γ α
τ ο ς ι λ η ι Η . · ···· · .. ,
. '

.
' ' .
.. '
' .
. .
.. '
.
. .
' ..
•'

..
'
. . •.
, , ι ι
.
.

76. · ι · .
..
_ ο ι έ χ ω μ τ ω ι ι . . ι Λ
. τ τ γ μ α τ ι ι μ λ ι γ ο υ
ι μ έ ν ω τ ω ι λ ω ρ ι ι σ ι ό λ ι
ι η ι τ λ ς Π ί τ ω ·"'":a τ ϊ ί ι :, ό ι ε φ
, . _,.. . " . ·. ' ι ,..., . ' . ' · · υ · . · ·. , · . ,.j
ι ι ζ ο ι ι ω ν ο Ι γ Υ τ ο ε
μ α ι τ γ ι ε κ π ο ε ε τ ι κ .1"8 ι . ·' 1'te δ ε
Exilvti ε λ ι γ ο Ι τ ο Υ ι ε · π • α λ ι ..
ι ω ι Ό ι ω ι ι μ Γ ς ι ε κ τ ι
δ ω [:.' λ ψ .. λ J9 .. ς ι τ · ι κ , ε
ι τ α λ ι ι ι ν .... ε μ ο λ .. ρ ο ς
μ ι ι , λ ε γ ο · ψ ε ρ · λ έ ι σ σ ι ai. υ ...
ι Ι ο ό τ ι . 9 κ UlOU Κ ί ε τ Ί ι τ ο π ε υ ..
μ α ό Ύ ι ο ι . τ π κ ε Α ι Π Ο Υ ; b'61'6 ι ι Π ο λ
γ α ε ς υ ω σ ς ι ι ι α
ο λ Ό γ α π ο σ μ ο τ ε '::. :, . ·
.
. ·
. . . . . . . .
.. . . . .
( , ' ...; . ., . .· . ' · . . .
Ο λ ς ι Γ ω ο ε ι ·, ς ι ι ς ι .. · ·
ε ι v&G κ ά μ Η μ έ ο ι ζ ι μ ο λ ο γ ι ι
1"d. β ς τ Γ λ ε TOV J.iSJIUY τ ο ί ..
. κ ι λ ι ι ά ι ι μ ε . ε ϊ Π ε ς 'f'OV ι λ .
· μ ι -r" λ ό γ ι χ , δ λ γ ι ώ ς ε τ ι ι
,., . ι ρ λ ξ ι Χ ζ 1f"l)TS, τ ι
ί ο ς ε ι ι ι • · ι π ι ι λ έ ο ε ι 61-,
ifi, .'9 μ δ ι ε μ χ ε ι • · έ ι sl -r.I τ ι λ
, . β . ρ ·1q, : ε ί ν ι ι ... ε
.. : . ·. ,r. ό ;: &a'u έ . τ ε ϊ υ ί ό ι λ ε ί ι . ι
.. . : μ ι .• ε Ι δ ζ Ί ς .. ε ι τ ω ό · f;. τ ό
..
. .
· · .,:; __ ... λ ο γ Η · · .. _. ·. · · ... : ·. · ·.-: · · · · · ·. · · ._ · .
,, ,, . . ' . . r'. . . . .
. . . . . . . . . . ' : ' .. : . ' . ' . . .
. . .
.. ' '• . ' ., . . ··.. . . '
.· ·-. ι υ ω π ι μ Ύ • . ί Ί ϊ lJiA.o.( · lu:..
κ · Κ ;··; J9 , ο ί ο ε Τ χ ε τ ό μ , ·
. ι ί ι ξ γ κ Η j /!{ e1·
'1t/l: κ τ 7r«:ett μ ι χ ο ν ε
ν ι ι ι {Jc;s(!tt . ϊ ο · τ ό · . . ·· · ·. '. ·•
. .
.
. . .
• ί .
.
. ' ' Ι •
.. '
..
'
I
'
I. .
.
.
. ..
. ' • ; ··- ..
. .. · ".\
. ': ( ;·
. .
' .
. ..
. . .
. :.

.,
. , I .
. .
.. . . . ( .
. .
. ·.
• , I
• I ', •
,.
. ί •
. ;,
•••• • <
,. '
. .,
,
'
. .
. '
. ι
. .
. . . .
ι

. ' . ..
. . ι. .
. \
. .
.. ' '.
.
.
. .
..
' .
. ,' ·. i
. . . .

.
. ι -.· .
. ·. ί
.
. . . : . .
.. ..
. ·•. . ,.
. ·.

. :"
. . ..}·.:,
. . '
" .
. .
. .· ,.
. ' . ' .... '
- . ;
. j:
• . 11
. . . . . . I'
. . !I

. .
..
. . '
...
·'
!
. .
. . . .
. '
·'
. '
1 • •• • •• - • 77 .
. . . :· λ ί ς · ι ... ό Ί λ έ ς ·, δ λ ω λ J.;,..
β λ γ ω σ ι ι ι ,,. χ ι · ι ι Υ · χ ω
έ Π ε ω ς ω
ι 11tt ά μ α ό Ι λ ε ι . Υ Ο ψ Κ .. ·
ω ς ε ε vu γ ψ Ύ μ vd π χ ρ ι ·
Γ ω τ τ κ ε ώ ν τ ω Δ γ ί
. λ κ Ι κ ι λ ο ο fJ τ α τ ι , : ω ύ μ , ι .
ι τ ε ι ; .. μ ί ί .· ό Ύ ν δ .
Ύ Ρ α . ε φ Ύ ε .. ·· .: . .: : , .. , .. .,. . .. . _
, • , • . ι • : • •
. ε Ό / .. : λ τ ... λ ι
έ ε ι ί τ τ ι μ π ώ ο μ 'td
· ο ι ι δ μ τ Χ ρ ι ς , ό Π χ έ ι ι α ς δ ι ό ς λ έ ι η . ·:
·· ω ι ς Χ τ έ Π ι ο φ () Γ irJ ρ δ · .· ·
κ π υ ε ι α ι · ε ύ τ ο ν ι ο λ Η ε ί Γ υ ε τ ν τ ω
Ε ?rTct· ω ο κ Η μ ε ι κ ω ο υ ω ν ό π Θ λ · «.:.. . ·
γ ώ ι τ ο ι γ ι ο μ β ο λ ο χ ω ν ς '1f9q'J':. ·
<:lc I . .
'· κ . ·,' . :· : . .
" ' . ' : . ' ' . .
. . . ' • ' . . . . . .. . ' .
. .· Ή ... ;»v ι φ ω λ ω ι . έ γ κ ω ι
.. ι α ι χ λ ώ τ ς Ε Ί ι κ ί ς τ ω ν Υ α τ ό λ ω ι ι
' .

..
••
·'
ο ..
. . .
· ο ω Υ t γ ω τ τ ς ι έ έ κ ε ν Η ζ 'rt(J'
ι Ό τ ι Χ ι α δ π ο μ Β Ο ι ω ι Ί .' .··
:.Ciu'rr'«. ε ι ι .. μ γ ε Ψ · >
ρ ι .. έ ι .. ι τ ω έ ο λ δ Ύ ;. τ ς ·· .-.·.:-.. ·
·. μ ι ι ν ·: π δ Π Ι ϊ ό τ ο ο μ α \ < ··.-. . ·· .
. ε ι ,- δ δ π Ο ς ί Μ · ι π . . ·>: :,· ._
: ν α ο λ Ο ω ς Χ · 0,1· : .. · ., · ..
· ι ζ ω ι .. ?tQAac . ι τ ο ι ι ι ι ., . ·.· · ... :
"t'Q .. λ β : .. ι · μ ct_: ;p μ λ θ ·' 1 η . λ ς i,-;' ... :.· · .. , · ..
λ
η ! ·, :\ · I ο • Ι S, f ) '' λ Ι J . I . · . ·• . •
ο ·&t:7J1'· ι · ς · f1'1Ttt t$j Ι Ι Τ .. α Κ
μ ε ι μ ι ε ι α Ι τ fit., . ά ν ω Π ά Φ ι · ...... .-:·-_· .. · ·,_
·n:,rg' __ ν τ ι ν ι ε ϊ ι ι Ί .. ι ς ι ρ ω π δ ι .. '. ._ ::.;.; .
. . ... :9 χ d?J"o ι ό γ ώ ί τ , ξ ι ς Ή ι .· · .. · .;· :_.:
· . ·. tJ: Β ι ι λ Ε τ ο t.•H Λ ο γ μ λ λ ό μ έ ι ι Η . · .. ·· ο .. .
. . . ... . . . ..': . . . . : . a.. ε
: .· .,
.
. . ..
,.
.
. '
.

. . , .. Ν "'
.. · .
•. . ' . . .· ' . :
...
' .
..
. . .
. . .
• ο • - • ••
'
.
.
'
. .
' . .
.
'
'
(\. λ .... .9-... .9-' \ ";' \ t
.. ε ο . ο ι ι ς ν ι · α Γ ο κ 1;1 t - Κ ω ς 19 ο ε s , τ ο . _
. .. ' .
. ... .
. .
.·· .
. ?J"OJOV β ι ί α τ α · ό -"ri:J' ι ι τ ο ,
τ -ro Ε ω κ ε ι ι ν ι λ ο ι π λ α ε
ι λ ξ ι ς ·_ Χ ,.J vd. · ζ ϊ , · av. eTva' .
ι ι ι ω ε υ ε ς κ ι ι
μ έ ο ν ; ι ε ω Η v·, ω Ύ έ _. 2·va ι
ι ω γ ι ι ι Τ vrl. γ λ Τ
....
__ , ι τ oi · ν ι τ λ χ ο ι ·_ τ Ι · .. , :
. . . . . .
. '
. . F:-1,<- ι τ ι μ κ Ί ι λ ί .' ι ·
· έ ρ μ Κ λ ε ι jlft μ β λ ε τ α ι π ό τ ε ι τ ό
τ ς I '4 1 \
J.]. ω l ω -rov ς ε ε ς τ ο 'S't! · ι ι ..
.... I ι (l_f. ' \i. ' \ \ Ν , .
Λ ·. ψ ι τ Ε ι · • 1r01'S μ ε "'rOV ι , ..
. •. '9 λ ε μ ε τ ο ι ι Π Ι Ε μ α τ ι κ Γ Ι ό . .
ι ο τ ό δ ι Ι J9 μ έ α Π ω τ ο Ύ ο ε λ ο ι ε ι .· ·
ξ ι ά • ι έ τ ε Ί ε ν . J9· π λ ε ο ι δ Ο λ ό · ·
ς ά ι ν or π λ ι ά ζ ο τ ε υ τ ό oJ ι Χ .
ι μ ε ρ ι ι ι ό ι 1"8 ί λ τ ς ι ι ι Α ο ε ε ο >Js ... . : ··
· ξ ι α υ τ π ε Υ ε λ ι ί . μ λ ο ι ο ύ μ · ·
"\. t "' ' ' tr ' t ' . ι . ·")
... · Λ :J Q/U Vtt ε υ 1"1:1& ω Κ Χ Ι ·
.. · ι τ C ό ς , ί υ τ ,, γ π t ύ Τ ς ι ι
ι ι ς ι ψ ε α J9 ε ι ε 0.f: έ λ
Υ ο τ ε ι Ο ι ι ι ι _ τ ν ύ α ι ο . . μ ε
;, . ι ε ι τ ο ω ω μ , ι ι .. ι Υ Ά . .
· · χ δ τ ό ο μ β ο λ ο ν τ ώ ι ι ζ ό ν τ ο _
· .: · φ τ ι · υ μ β έ έ χ Ω τ μ Ό ·
. :; ··.5:ev. ι Ί μ ς ι ω τ ι κ τ ς •·
. · ό Π _, ι ι τ ι ί ι ι Ί ε -raxtt ·
, μ ε α u γ ε Π Ή π ί
· -_.,_ · ω ι .:,:· -.. '_;,, • . .-_ .·. __
:, .. ··. ·.····: ι •••• · •. ····'· ... ·•• • .·, ,·.
• ·, •• •• • • •• • • • : 'I ••
. . . .
. '
...
. . . ; . . . ... . ·. . . . . . .
. . . . . . .• . . . . ' . : . . . . . . . .
. . . . : . . . . . . . .
. . . ..
' ..
.. : . . . ' . . . . . ... . . . .
• • • • • :: • • • ". • • • • ο • '· : • •• :, • •: ••
.. :
.. .
.. .
.
. . . -·.... . .
. .
. . ...
. -
..
. ..
,.
.. . . .
..
. . .
I .
I .
• •
• · ...
. . ': .. . .
.
. ,.. . . . . . : :. '. .
: . . .
. '
.. .
.. .
..
• .. . ·, -.J . . . -.
.. . .. . .. :(; , .. ι ι :·· .
• • ' Ι • ,. , • • Ό • ο •
Ί
.
. ' . '··
. . . .
..
..
' .
.
• •
. , ..
• •
..
. .
.
: . . .
.
. ;
' .
·. . . . : . . .
..
. ..
. .
.
. . .
. .
' .
.
. .. '
.,
. .
..
. . . '
...
..
"
; \.
. .
. . ' .
..
. , ..
. . .
: : . .
. ,
.
..I
. . ..
'
.. r· .
. ..
: . .
: . ':.
•· ..
' .
. . . .

. . '
': Ό I
. .
. .. ·.
. . i
.
' .
·1'
. '

'
I
'
!I .. -
·- -
-
-
- -
- -
•. . "

' -
'
• f • •

...
. -

-
. .
.
. .
-.

'
'
• • ' ι
' . . -
t • • •
. - -
,.-.... -- -
- '
.
..

'I!'>;, • •
-
- .
. . .
- ..
-
. .

. . -
. . -
:. ' . ' -·
.
. .
. . .• .
• ο • • : • • • • • •
. . . ..
J
.
.
. .
. . ς ι ε s9 ϊ τ ω γ ω .. - ι ι ω .. ·
μ ε Ί ε ε Π Ι ς ι μ λ ι
.. μ Ύ ψ λ ε γ ε τ ο ξ ι ι ι Ι Γ Ι ,\v&t_:·· i1 :. ,
I ξ ε α ε ο ι ς _. . · ω ι ω ς . τ ι ω ι ν ι χ ε ··
... ό ς ι d7f'ri ζ τ

ν .. ε Η Υ I · \ ι ι ·
dv. ε -r11Y ι ο τ ν ι λ β 7" π ε ι
λ ε ι ι Ό ι ε ι ι α . . ι γ ω ζ
. λ γ έ ι τ μ έ ι ι ά Χ ο ε τ ι γ ώ μ τ ω
λ ε ι ω ί ι ν μ va_· μ ν κ π λ ,
ν ι γ γ ε ι • τ .. :: :'- ··:
· κ ι ε υ Ε ε κ ε η ω , _ μ τ ι ι ι ι ς ρ ι ι (' _:9
φ ε ε ψ ψ ο ί ι ι υ . μ ν ς · .
• . ι ί τ ο ς · ε τ ι · έ χ ι ι τ β Β λ ά ;_· ώ τ τ .. π
..... τ δ ι λ ς λ έ ω , . liv ί λ · ω τ · ..
. · · τ ό ι τ Ι γ Μ χ ξ μ Η κ τ ς ι ρ
· έ ι λ ς ι ν ε Τ ι κ λ ό Ί ι τ έ ω ω μ ε ν . ..
. μ ε Ί ώ ;: '9 ε Ί ς τ χ Γ ς Σ τ α :
ρ Ρ ά ς .. ό Ν ι κ χ ι _,g. ό έ γ ι ς π ω τ ο ο γ ι
λ ·va) τ π ο .· β λ ε .. ι · γ ω ζ ο τ ο
·. px τ ς ό ι ι α λ π ν , Vtt. ι _
'• \ ' ' • ' Λ , .' • • I ' '
· Τ : - · . . · . - · . : ..
• • • ' ο
. . . . . . . ' . : .
. . . .
- .
· ._. : · · Α Α .. .; . μ ν ο , .. δ Μ ά κ ο • ν τ . Ό ... ,. :.
·. τ ο ι λ .. . δ τ ι λ ι ί ι ι ο ι ι ι ό Ύ .. )1_
.. · ι τ ό δ π λ γ ι γ ι ό ι Μ ς μ σ . ,g π ω . Χ ο :: ,;:
· μ • ν ώ μ Ό ά ι τ ώ ι φ ρ ε π ι ό ... μ .. · :.
.. ι ί ι ε Υ π ι at1 Ύ ι τ ι ι τ Ά · . ·:.

ξ μ Ό τ ι τ σ Ι JJa . ο ξ ζ υ ε rfovj μ λ Ό .·: . ·
· · AQV .::t;e.' ε Ε κ κ ι χ Ι ί φ ν μ α Υ .. ·-
..
. κ τ ω Ο ι β χ ί λ Ί ε ι τ δ γ · ί λ λ --.: .
• έ Ι ω τ Υ δ μ ο λ ο Ύ ο Η τ Υ μ ι :;:. -. ·-:' .::
• -.- . . - ... ·.· . ') ·, - . t - . . ι ι ,. ( . . ..;. .. . S' : . \' .
ο ξ ω ι ψ έ ι ο ι Ί ω θ τ ω vtt- ι ι ω -;> .. : ' ·
, ' ...... . . . . . , , . . . 1 . ' - > .. ; .. . .. . . .
,; • ε έ ς ι ι ι ί Κ ·; ε φ β . . · ·
. ε Γ γ ν ς · ψ ι .. h" κ κ λ ι .. :·: '
.. . . . . . .. . . . .. ·, '
' .. .... . ι v ι ι .
. . ; . . . ; ·"""" r" . : .. .
. . '· . . . ' •. .: . ; . . ' "'
. .
' .
.'

.
...
' ..
. ..
..
• •


\ ,.J . ' r.o λ · , λ
1
. c;'OC.OV '., ·>&· ι ι ε κ η ι ο ι ε γ ι Vtt ο μ ο γ ι
τ μ έ ρ ι ξ • ω ς ο ι φ ω ς ε ι ω ς
ί χ ι λ ά ι μ ε , ο χ μ ε ψ μ τ ι
χ ι μ ε τ χ ς Ό λ . λ ι α φ ώ =& ι ε
. ω ... ω τ ν vit, ω Κ ν ι ι ι μ ι
ι μ ε Ε ε Η ε χ ε ι ν ο ι μ ε μ ς Ο τ ί ...
μ · χ ι τ ι χ ι ς ι μ ν χ ι λ ω ς ξ ε Ι ς
y μ λ μ ι τ ε ά ς • . μ · έ
κ λ μ μ ε , τ ο τ ν τ α ι τ ε ε ι • ο
· χ Β ϊ ο ι ο Ι ξ ε κ λ α τ ,< ot Ί ι ό τ ς ·, oi
λ τ ι έ τ ε ς μ ρ ο ι ι λ ε ι ,. ; ο ί ο ι ι
έ ι ι Κ ε ί ο Ί ι ι ω ι ι ι μ μ .. 6J τ ς . ·.
· μ λ ε ς ψ χ ς 6J ς ύ ψ λ ς .:9 Ή ν ό ..
ρ ι ι , · · · · · -· ·

.

. Α Α μ ω μ ε Λ δ π τ ό σ κ ι ς α
γ ι ώ ι λ λ ι ι ι ε ε ο ι ι Κ ι ό ·oi
ρ ι Γ .. β ό ι λ έ α ι λ έ Ύ ο τ , ·· τ ι ε ·
. ε χ Κ ι ι δ ι ι ο λ τ ς Α Μ ί Η ; _ ι Τ Θ λ
. λ ε ι ς t ε ι ι μ .. ε ί au_lf"J.f(: ι .«u'fd(, ι μ .
· .: .. · φ λ τ χ ε μ ω ν ι ι χ μ ·
-· · ν λ ό ζ ω ν ι ι · .. λ .. ς ι ι ν ς _· μ ό τ α .. 1& .ie.6.-.
· · ι π ω τ ι κ ζ λ δ ς χ ι ς ξ ν
; - ς μ ?fqo( ι μ ι ί
va λ ω ι Ό . . 'fq;_ β λ
· τ έ λ ε γ ε φ ε :9. ι ω ς ς Ά δ ι ι
. π κ ο ι ί φ ε ί ι Ι ο ι ι π ϊ ω μ ε ι λ ό Ι ·
· . . _1" ;r tC; ι φ ι λ ο ν ε Κ η β ί • V.iv .·: i··:· &5-tv' oi Ό V1'1 λ
α τ ε Ό ι υ ο ώ >& ·: ... ι ι ι τ ο ε
VttV τ ο Π ς •. Γ ι έ κ π ι au:.
ό ί ί ι ι ι μ • η φ ·
κ τ ι χ τ ι ι -. ... -.· - . . · . _. _
\
0
• •
0
0
' 0 .._ • ,
0
• ι , , • ο
' . . . .. . . ...
. . . . ·, . .
• . . . . . ' . '
' •
. '

' '.
. .
..
• • • ο •
. , · .
. '
. .
'
'
: . ..
'
.
.. '
.
•' '
. : - .
. ' '

,." . .
ι Q(t)
• •
\ · ..
. .
"
' .
..
. . :· '
'
: . . ..
. . . .
.

, Ί
. .
. . ...
' ' . '
'
• . . ι
. .
.
. ι
. . .

. • • I
' . .
.. '

• .
..
' .
•'
'
' ..
' .
' . ' .
'
I .
.
:
:
. ·,•
. ( . .
.
. .
. '
. ' .
, ..
' .
..
'
ι .
'•': .-
.' ..
..
i:. . ..
..
r-, .
ι
..
' •

.
.
·-
'
.
.

.


. .
' .
. . .
. . .
. . .. . . . . .
• • • • ' • • • • • • • • • ο • • • • ..
ι .· . .
ι ι . . .
• • • . I ,· .
. . •
S·t
• # .. • •
. . . . :. . •' . . . .. :. .· . .· . ..
' . . ·' .· ' ','• .' , . . ' . · .. .
. · . Ε .. &··, ι ι χ Έ χ λ ε ι α ι λ ώ ς τ ο μ .. ·

· .
.
ς ·@·:'_ .. φ ι λ ο έ ι χ ο ν τ Ί ι λ γ τ ω ε Τ π π
. τ (·{ :: ό τ ί μ ε τ λ ι ί ς Π ς .. λ
ν ε ς · μ .. r6:rrov ε φ α v_t:t _ ε Π .. __ π ύ
' · .. · ... ύ ι ς ι f;. · δ _pr φ ε ι ·
. · Ο ό π ε ι ς β ζ ε ι ς ν • · :9 τ Ι ι ι λ γ η ι ;9 ·
.
. ,
ι
ι
ι
ι
••
ί
..
t
'
'
'
..
·)
'
;
.
.
' .

.
-: .
.
-

-
.
.
. . .
.
·,
..
: . . .
.· .
. , ' .
.
'
. .

ι ; .

'
t
' • ( .
' .
...
..
f:. . : .
. . . . .

.
. '
'

'i1 .
. . '
..
' - . . .
:· .
.
'
.
; ....
: . . .
"
. .
.. .
) "
.
.
. . .
. .
i . .. ..
I'
..
I β Ί ζ η ι Χ : Ι ί . ·11f' ε ι ι . ό ω Ί ϊ
ο χ λ ώ ς φ ι α κ Μ τ ι Η λ ε ι ς 19 ό ι
· λ ς ω π Ί ξ ω ι Ν ο φ .
.. ι :. -18 ::: κ ε ς . μ ι ι ι α μ
λ ω λ ζ ε ι .. ι ό .. τ ί Β ι ω ς ·
· ώ .. ε ι ν τ ο μ ί α τ ι :.'(.is'. τ ο γ ι ι .)3 κ κ ι .
. : · ι ι ς ι λ α Ι τ Ή ·. ι μ α ·
. ι ά ψ ι ε . TQ,.;' ϊ τ λ ξ ν ε
ι ι Jf> .... ρ ο ε ο ω τ μ ω ο ν μ ι χ ω τ "rov··
Ί ί ω ς ο ο , ί π ό ;·, ω , _ τ
. ι ώ τ β ') Ό · .. ί ί ά μ
ό Α !e :, ι μ ε ... ι ι ν μ ν γ Υ ω
.. . . :· · .. . ς · Ώ .. Χ έ ι ι ω Ί ς Ό ώ δ
μ σ ι α .. ι χ ω μ .. τ μ ε :
· _; Π ο ς κ Υ ι ι ρ β Ι ι μ ς δ χ ε ι ι ς ..
η ... ,-'_ ϊ ς liv. τ :
· σ Ι ε Ί έ ι ρ · .. .·· ω ι ζ ε ν ·. Ί
vliJ{ , δ Ό ρ Γ ο ι ν :::_·. · ..... ..!.:_: · .. .. ··_:: ... · \ ·· -·.· '. , .. . ;:-·:: : __ ·
• ' • " ο • , '· • • · • ." • .: , • ', .·, , ' • ' • ' ' ' , • ' ,• ." • • • • I ·
. .
, . . . . . .· ι . . . . .
• ο • • • • • • .. • • • • • • .. • • '. •• • • • • • • • •
: • • : • ' • : • ,· ι • • • •• , • : , . • • Ό • • • ; • : Ι • • .
.. . :·· , ._ ι ε ω ε ·

ι α ι τ μ :: .....
, .. .. ) ι · . \ . .. ' .. ,.... ) · . ... ,.. . " ... . . ' ·
. χ ε ι ό Ι Κ Χ , .. .. ι ·.
. π λ ε ι λ .
· · d Λ ό ο Ό .. ν λ Ύ Ι .• : ι λ ξ ε ... !-.::·
!f,. τ μ λ ι ι π μ Ρ μ .. τ .. ':-_··: Ό
Ί Ί ν .. χ ι ι τ γ Ρ ...
λ ι ί τ ν ώ .. κ « ύ ο ς Ί . λ . ·: .. ::
• • • '), .. .. , .. . .. • ,.. . .. • ' · · ... . t •• ι ι
. .. τ ι I ς '; !&:· )"i Α ι ξ ε τ ι ψ ι ι ρ μ :·
. ε Υ .. ι ι ό Α ψ
. -. ο ι V. ! q_v ψ ω ψ Ξ Ί · .:. :: .;
. . .. . . .··- . . - . . F . . .. ._ . . -.. . . . ... ; :... ,. μ
' • . . ·· · : . :.- .:; . . ,· ... ·: : . .... ·. . .
. . ·. . . . . . . . . . . . . •, , . ' . : ,• . . .· . . ,_
. .
' . . . . .
.. . ' ,. .. ..
:, ..
. .
. . '
.
.. . .
.
.
. .
.
. .
. . . ' .
. .
.. '
..
. ; '
. ' . .
. . .
. . .
. . ..
..
'
'
--
• • • •
ι - ' I . ' - ' - Ι • "''
μ ε ω ε τ ι μ α Ι ε ι ς τ ο ο κ ο π ο ν ·nt, · τ τ τ ω ...
χ ς ι ι λ ί έ ζ ω ι ε λ τ α τ Υ ό γ ν ; /?Je-
) , " \ , 11"'r'. • .. υ ,. < ,.... , • ι
ι τ ι ε ι ι τ ο · .. τ ο ι ι τ ι ο ο π Ή τ ι η ε ·
φ ε ε .. lAu ι ε .. v 'rfv :· ϊ ο χ ζ ε τ Ό ν ά τ
λ ο ι ί ω ι ε . α λ ι Η . ε Χ μ ι Ι χ ω ι
ν π ό λ ι λ ο μ λ β τ ι τ μ
. -
ώ ς ο σ Ρ ώ τ α ώ ς γ ι τ ·, κ ι ς .. μ \
ι ι τ ω ε TQ· τ έ λ ο τ ο . ε ι ξ
ε δ . Μ ο ι ε μ π ό ι ζ ε σ χ ε Υ μ Υ Ο τ ω ..
dtv ι ο τ Ά χ ό λ ο κ ί ν ι Η ί τ ό μ ...
ν ο μ ί · · . ·
. ·.·· .
ν Λ ε ι τ ε '9 λ ι ω •
μ ε ι ι ο t J9 Π ο λ ψ Κ α Τ Ί χ μ ά ι έ ι δ
λ δ ,J euvo' Η Ί π ι ρ ι ι μ έ ο ο ς λ
ω ι ι Ύ ω έ κ λ Π λ ·; . . ε ν
. β ι Χ δ ι σ ι λ ι μ ε ί λ ώ ς Έ
. tVOV·.,- έ τ Ζ ν ι ι ι Tf1 β ι λ έ ω ς Γ ι ..
Λ · ς ·• • ι · ι ' Ι ' '
: ι , : ω ς ε ι ι δ ε ε ε :9 ε ς ς ς σ ϊ Ί
ί ί Α ι Λ ε τ τ ω ι ι φ
λ ς π ω λ ι ι Ι ε τ μ τ ι , . α Α ο ς ο τ ι ι
. μ ι Κ Κ Ο ε ι ι Ί ν Π ώ ι
ι ο -rcv λ ι ι ό , .'ill».:ce τ έ λ ο π ά ω , .. ε ι τ ό
· Ι κ Ό ν μ τ ι ο π ο Ό ς ι Χ ς γ χ
-. β ζ μ ε ι ε ς ί v-μ έ γ ύ ...
. . ί Ι ο · ·. \ f , · ,... \ 11 λ """' • r
, κ Λ .. ι Ο Γ ι ep ε ι ο ;_: ώ χ ε μ
11" Ι ί .. ς · J'Qi( Β ι λ έ μ ι τ ε σ ς ·
· .. ι ο λ ε ι .fH , ν Ί ς έ ε μ τ Ύ
x.iliti ξ ο ι < ε - π ρ α ό ς τ ι ι
ι ώ Ι ω ό 6 τ ο .. ti έ Ύ ·: _ . .. ...... . , : · · . . . · .. ,.
• •
. . . . . . .
,, ' · : . . ' . '•
-
-. .
.
--
. -
. .
. . . . .
. -
.. -

.

--
. .
; . .
.. .
. .
. -
'• .
'
. -
.. . . .

: . : ο · :
,' ·: · .
. -
• i •
ι . .
' : '
..
. . ·. . .
..
_,

. . ..
...
: . ,: .
• .
. . . ·.
' .
. . . .
..
. "" .· .
>.
'.

.
.
,_
..
.
.

..

. .
..
. .
. .

. . .
.. .
..
. ..

. .
.
. . . . . ; .
. . .
. .

' .
.
, .


·. · ·. ί έ ι ο ;.· Χ μ ε ε μ ε ι ι ε ι ς ι
ι ε . __ τ χ ε ο ι ε μ π ο ζ Ι ί ι τ ω σ ι Jfj τ ο ι ς
: ά έ ε . . :9 .. έ ' μ ε ί ς ι λ ο .• ·.f; :8 ε ι έ λ ο μ έ
· υ ι ν ο ς ε ψ ω μ ι ι . τ ν Π τ μ ς .- · Tt
. ·.. .. α μ π ι τ ό Γ ξ ι >9 . d'f.i Θ ε Η ό ι ι . .
. . d'sv e1tsfuxov. ε ί λ ι ι τ .:rov γ ι έ ν · .

. · τ ό ε ' , · τ τ ο τ ι τ έ · . · ;··:··
. π έ ι π ι ώ . ι ς ο ι ο τ ο φ ι ι ν ε ο ό
ε ι ν η ό Ι Γ Ι ι ς Β Υ ω ε ω · ... : .. · . . .. ·' ..
' . . ' . .
ο • • : ο • • •
. . ,: :. , δ π β ι χ ι χ ν ε ε ο ν ·· ....
· · μ μ .. α ι τ ο Υ .' Ψ ε -rqv γ ε '. - .
ω ζ ι κ μ ι leA11v ν .1r'eo(J τ ό Υ .• έ ϊ Ί :·. ·
ι τ ς έ κ ί ν ι ω ι ι δ α λ έ ξ ω .
.. λ ω ε ψ α ε ι q χ ο η ό τ ς τ ) ε ι · ·
ottov ί Τ Η τ ο κ ω δ ι κ ο ς · ϋ
έ δ ί ε ν ι τ τ ι μ ν ό ί ω τ ι ε ς ο ι
ι .H.q ι ώ ι 1ra(]'lc ω ς
· ι τ ι ι ι ; _: δ ι ε ι λ έ ι · ι ι
λ I . I •.. A;:J"'i\.) ·' ., . ' .. , .
· ζ .' ω Ί ί .. ο ί ε ε δ :.: .. :·· ε .. 1rpox.·6 ι . 8=-·.
Γ ε λ ω μ ε .. · . .. ··: · · : · -: ·. · .
··. · ' . .
• , r • ; • • • • ,
I . , .. . ·. . . , •' .. , , , .. .
·. . . . . ' . . . . ..
. - : ι ι .. Ύ · · Υ Γ ε π ι ι ·
Ε 1"Jt λ τ ι ι .. ι ί ε Τ , .. ς ς ;g- . · .
μ .. ω ... Ό •. ε α 8. .. · ·: · · · ..
ς ο χ β Ο ν ι μ ε ξ τ ω · ι ι ν μ τ ι λ ι κ ο ι • μ ε . .
· . · ttV . . ι ζ ι β μ ε ι τ λ τ .: · .
ι κ α φ ς 'ro ζ ε ν ό Η ι η λ υ υ . . ·. ·, ·.
..

· . .. •, . "'!\ .rJ I · · Ι 7 · t ι Ι :\ f
i(o .. ev Π ι ε ο Β Κ ε κ τ ε Υ μ ς :- 19 -os." :. '. .:
κ :8'i'.· τ ς λ β ε :"r .. t:;iv' · .. ·.· .· · . .' .. ;
. ι ε ν λ Ι έ ι ι ό χ ε τ j μ ι ρ ο Ά >. ·: ..
τ ι ι η ι .. ι ν ω ζ ε ο λ 1"UUT" λ έ ι ι . ..... : ._.: ·
μ ό ε μ ι ω ε ϊ ... : .. . ·
r ,.. )' ' · c ' · · 'tt • · λ " · · · ' ' ι · · · • ··
. π λ γ ο μ ε Ύ . ς . ι γ ί τ ν «.:· • .: . . · .
.. .. . ( F .. . . . ..
. . . ι . . . f) . . . .
. . .· . . . : . . · ' . . • . """ ... · .. . .;. . .
: • . • . • • ι •. ι .
• •• ••• ο • • , • -' --··. ,. • • • •

. . . .
. .
I • ο ' ο
' . .. .
.
. .
. .
. .
'
. . . . . -. . . - . .
J • • • •. · ; - , '!'.·. •
• I 1 .: ο ο ο : •, ' , '' , )
I . •
. .
. . . . . - . . ...
'. ;\ ·. . . . '
. .
·· ' .. , . ..
. :' . . . . ..
. .
- ..
·.
• • • • • • • : ο
.
..
..

. ' .
...
' . ..

I
.. .
, '
.

'
..
.
.
.
. .
.. . . .
'710 ι 11 .s-v.·
f'!'l. I . ι
· κ d1ro τ ί ι μ β ο λ ο ν τ ... ·tl( .. ·. · ·
• • ι ' • .. . . .
ω ς .
. .
. . . .

ι
••
. .
. . .
·: ο Ό _.· Α Α έ π ε ι Υ ι τ τ χ Ί ι έ ω Λ τ ω ι τ ι
.. :;_ Γ λ α ... τ ο ( t ι ι π φ ό λ ε γ .
Ί ψ ε τ .u1ro. '1'8T'f? τ ο ι ). GTt ι χ ξ π . .5-gv._ , .·
... ν χ ε ι Χ έ ). • ι θ · χ ι ι ι ι ν ·
· &1 . Η ι τ ο λ ι ι ο ι ι π ό ν ω ι ζ τ '9 μ ε τ ί ι ι ν
.. .. · ε ι · ω τ ο ν ι λ έ t.1r ι ρ ψ .
. .. ·. ;i(·T ά ί ;.\ ε τ ψ τ τ ο f· ι ς ·.
1
.
· · λ ε α ε υ ς ι λ ς y π ι χ π ς τ τ .
Ι ι λ Η ,g Ψ ε κ ι Ι ε Π ι ν ω ι .. -
-roc ι λ κ , ε ι ι Ι Α ε ο ν ά ο ω ώ ζ ·.
Υ ρ ω ς ι ι ι ψ ς ί ι ς ζ μ τ ι ι • ν
. μ λ ι ά τ λ έ ν ε ι τ ..
u.11·· α χ ι ι ε ω ς Γ Η ε κ α μ d ι π α Ύ
ι τ ι ς τ ς φ ι ε μ ε γ ο Ε δ ι
κ τ δ μ ε κ ι τ χ ψ τ ι ί ι
· ό ι τ λ ά . ς · έ Ί χ ι ... 't/ ς έ π υ f1.8\
α ί ι ι ι Ε ι τ η ι ι 1r<u( .. ι τ ό ε {L.s· κ ι Χ . .. .
ι ρ ι ι Ι έ χ Δ -r'et , ε . ύ
ρ ό Η ι ε ν λ ι ψ ε .. ε έ κ ε ι ς . Χ Γ Ο ··orx.
q rov γ ι ;9. μ ε ί τ ό ν · γ
έ ι .. τ έ σ ς ϊ ε ψ Ι ά i'w( · • ..
γ ι ... ς · μ ρ ς ί ω
-.:· ρ β α λ ν τ ω ν έ ω ν • ά ω
·:· ... μ ψ ν ... ε ι ύ ά ; == : γ ... wqe π ε ι ν ..
· δ ι λ ω τ Ί ω ς v.t? .. λ ε ι ς ω }·. ·vd .:
· ι · "' · · · · S: ι ι ι ·
. ψ ι ε -i11v λ ι λ ι ·
·.' ·. λ ι _:'vd ω γ .. Γ ι λ α ε ς ι ·. -rouc
'_ . -: τ Ί ι τ λ β .. η ι , : τ ϊ κ λ ; χ ω ..
· . ·: Ύ έ ι ι ω Ι Ι , .. ε ς μ Υ ψ ι χ ν τ ζ ο Ψ Γ ζ
. . . if<JV τ ν s1( τ Ί α ν Ό ε ε β ε : ... ;f1 ε :
. · ψ ι ι -rH' ο ό ι λ :, ;& . ό τ ι ρ μ
· Q, · ό ο ί ι ς 7rUV{ δ ι η χ ε ,- Π ώ ν σ κ ε τ ς ·'· :
. . . . .·.... . ..... : • . ... . . ... : τ ·; · ,
. ' .• ·. . ,· ο
. . ' . ' . . . . . . . .
' '. I ' . ' ; ;
' . . . . • '
• • t • • • ι
. . .
. .
. . . .
. ..
. . .
.,
. .
. . ..
••
'.
..
.
.
'
. .
.

• J • : ·
..
.
. .
' ...
..
. :
..
. . '
. ,.
. ' : .
ι ' •f
. :
..
'
. .
. .
.
' . ::
. ,.
( ; .

• I • I

. ,,
+ Ί
.... ,
'•:
.· . • Ό

• ..
• ι •
' '' '• I
. ·.
' ; : ,,
• >--
... ·
.. .
ι
....
. i
.
. .
.,
.
.
. ..
. .
..
.. .
...
• · · ι ι
..
. .
. . . '
. . '
•••
. .
.. ·
. '
. . .

. .
. .
. . ..
'. . ..
. • ..
.. . . . .
...

·I
.. ,
.• • J
.. '·

• .J
. . . .
. .
. . . . . .
. . :,
. ' .
.. ...
'.
.. .
. . ι ··. .
. .
. .
. '
• • • ι
• • ι
. .
.. : \ (
. . .
! • : · \
·. ' ι .
. . . . ; . .
. .
..
.


. . .
. . •· ..
. . . '
. .
.. .
..,
' : .
• • • '\ ι
• Ί • • •• ,
t • • • • ..
, ,.., . : . • ι "
.. . • ι
. ·-· •'.\
·• - • • • ' •• ι
.

. . .
. . .. ':.
.. :""' .
..
' .. {J.=. -:
• ι j
. ' I . . '
. ..
. . .. . '
, • • t ' •
. .• ι ι
.......
: .. .-;
. . ; ' . .-;.:
. .. ι
. .
• •.,. ι
.. • ' !
.
. : . ,
: ι

.
,...... .
. .
...
. .
'
.. ;'
• • ι
.
...
'
..
.
••
' ·'-.· .
. - ...... '!
' .

· .
. •·. . .
. .
. .
' .
. :
' .
. . .
: . . :
. . ·.. .
·'
; . -:
. '
. t .. . • . • • . • • : •• · .
. .. . ι λ ω χ ί μ χ τ '· ν τ .· ο λ ε ι ς δ ί ·
ϊ • ο ι τ ς λ t liArH 1'qiic :' τ έ ι ί ·.
. .
· ι :;:f; ι ι ι ρ ι of υ ί ί π ό λ γ Η ς Κ ··
... ; ρ ·. Ktti.QH Ε ί ε υ ο ε ί λ ι ι ι ν . ο ν t • : •
. . ·- ' ι λ ,· .. ι 4vr q), :rov· Γ ; α . . Ό
. ρ λ ο ί '9 ί ζ vi-' .. ι ι ε
: .. ν ,g.: έ ξ έ Ί ω ί τ τ ν !ii' -. /':::.·
ι
·}V%11V, Π θ ί Ο Ο σ ι ο μ ι λ ι χ :f, eil λ ό .. ε
. f. . :J I. ') \ .. \ i' .
μ ω Ι Ο Τ . ι ι ι τ ι κ ο • ι ς Π ο β ο λ μ ε χ ψ
· ι τ ι ;, . . ·: :·: ·. ·. ·. : ·· .. :.. . · -.· · · .
... ι ..•... ··•·· .... · .. :. '' •.
\ Ζ , , , \ ' •• Ι ' ' , , ' • '
•• ' • • ... • • • • •• • t
. ··':.::·, . '·. . . . . . ,•' ·· ... ·· . '.
·. ... : Ή ε • τ τ ί μ · .
. Ί μ β λ ά ι ι ε ι ξ Η ε ι ι λ έ ς : τ ο Ά ι ι _ ·
. . , . . . . . .... . .) ,;,. .. . ]f . . . ' .. c:
;·: ι τ ι ·'9 τ ω Π ω α ω •· ε χ ι ε ο ..
'·· ·· · . Ι Ι ε ι ι χ .vu δ ι ι λ Π ο ς ι λ ς ε ι ·.
ϊ ε ώ J9 μ Γ ω :9 ρ ν τ ω
. Ε χ χ Λ ω ώ ς ι γ ι ώ ρ λ μ ι ι ς δ "ft.-.·
. . vt?c·• c . · έ Π ρ ι ι Ι ε π ί ς μ ε ι .
. . ι ι :Ei; ι ψ γ ι Π Ο Υ ο ο ο μ ''f

. .
... · ι ι α τ ι ί ι α ι ι α ι ι ν έ ι ι ς e-i'N .. ·. . .
. ω ς ι ι Υ λ β ε ι τ J9 Ό τ • ·.· • .
. ι ι .. Π ι θ ι ι ω . ι ι ω ι ι ο ι τ .. ι ι β ι .' ·
Ό έ ε ... ε τ ο ι Ί _:
· -P'1,.Hf ά ε ι ο ζ Ι Ο Κ ι τ ω Υ ·, . . τ ι χ ω ς .
. . τ Τ ί ω ς .. τ ς ·, Ά ά Ό Λ ι ι tt π ε \ . . .
. ρ τ ι Γ ν Jf;· ι ι λ έ _..; . .
.: ψ ψ ι ι ε ς τ ο μ Ξ γ κ ό Ρ Γ έ Α ό μ ε ν π ο κ Ή
: · · · ·. ι ι J. α Ύ ε ω ·.. ·' ·· · · · ·;, · '· · · · · . :: · ::
. . .u-· . . fJ ι . I r1 ntW •. ρ .,. ·· ., ·. . · . • ·
• • • • :. •,. • • • •• • • • • • •• ·• •• • •. '' ···: • • • IIC • • • • • , ,
.. •••' I • ,·' • ι '
• • ο • • • • • • • • • • • ,> ' • ο ο • ''· Ό • • ο • • ' • ο •
'. •• ·.: •• ):·. '. : •• • ,..···.: ••• ••• •• •• ·.. • • •• ·: t ••• • ·, •• ······.·:.· .. : •
. · · _ . ;: Π Ι μ ν ·, λ ε ω ι ϊ ω ,- :·· λ .· ·: ::.. ·:
. .. · λ Η ι μ ι Μ ι .. ρ to ν τ ι λ et· ι ω · ,.- ·
· λ ω ι • ω τ ε κ .· ·· -·- .: ..
. ς λ γ ε ε ύ ψ ι ι ι κ τ ι ω ι ε χ Α μ .. · .
-__ ι μ λ "":·{v υ ν ι ό . ·
.. . . μ . .$'a· . .. . . . . . .. . . . .. . . .·.. . . .. . . . . . .• . .
.. . ' . . . . . . •. .
. ·-r' • . \• •••.• . . ••...•. •. ,. : •••. •• ·. ' .•••
. ; : ' ; . . . . . . :. . : . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . :. : . .
•. -...... :.-. _. ... -. . . . · ... ,_ ....... · . . . ·oc
. . ι ., .. ,,.··· ... •· .. .
•.. . ... : . .·· . . . . .·.: · .. 1::._' •.. .:···:.. ί ι ... .
. . . . : . . . . . . . . ' ...
. . . .. -· . . . . ' . . . .
. . : . . .. · : '•. .. . . . ...
. '• . . . . \·.· . .
. . .. ·. •: . . . . .. . .
: ' .
'
••
. ...
.,
. . ...
. ..
. •
' '.
.

. .
. . . . .

. . .
.
. .
. ' .
. .
.· ' Ot ι λ ς υ χ ε μ ρ ω , '!}·· μ ε ώ _'irtf... ·.·. ·. :· ....
ε Ή ω τ ι ω μ ι Η ο ι ι ι έ ι Jf; . ν
..
μ ι ρ έ ξ ε π λ ο ο 'fl · έ τ ί ο τ ο Ά κ τ έ ζ ω ι
έ λ ε ι τ Η ς ξ ε ι .. · ό .. Β ι λ ε ς λ γ ω
\ ' . . .. .. .
ί ι :.' . . · : · ·. · •. · .. ... ... _..
. . . . . .
. . .
ι • • ,•'
• • • • .•'• z.
• • • • • + • • .. • \ • • • • • •
. . . .. ·J<ttl ι υ χ ι τ ... τ · .. ·
ι μ φ λ ι κ ε ι β .. λ ι ι ι ς ί Π ε ν · ε δ ι Υ Ο
·-
ό Η τ λ ι ς ι !N&t ω ί α τ ·
. ι τ ς κ ρ ξ ν ε ύ sfru έ κ ί ι ί γ μ ι ο ι ε γ ε ι
. . ir,O λ τ ι ι ι ι κ δ χ ε ί ο γ ι .;g, . ί ι ς π Ή •
· λ ν ε ω ε κ ε ω τ Ρ ω ι ς λ γ ω .. ·:.
,-;; ι κ ·,g τ ι λ ς τ μ ε ι λ ω ..
υ γ Ι , ι π α τ ε Λ γ .. · Ί μ ε τ · π ο
.
.. ,
λ ο ό β :f, Ί ι ε .· .·."fif< ι . . ς .-
ν χ ω μ ν Ο ι υ τ ι ε ι ,., f1':· ι ι α λ μ .... ·; :
β ε ι ν τ .. Ι vrxvifov; . δ ο ξ ό ζ Ί μ ε ·:
κ λ ι ι τ ό τ π ε Δ ι τ υ ;g ο Ι έ ι ρ ς έ κ ε ό
. , ι . Υ , . ,. .. ι ' .. ' ' ' ' ) "'
Ί .. κ ο Λ ν ξ ω μ ε ι ι χ Ι Ό Ο rct ε ttUT!IJ, ·
έ ·. έ λ ο μ ε ι · ; ·· τ ό · ε ι .;
ι ι .. · ι μ έ τ ρ ί ύ ι ι ι Χ ώ ο ι ι ά ..
ι ι ά ι ό ο ς ο Τ Ί ι ·.u1ro t.<.tfZ,. : . . · ·:· . . · .. ...
. •' .
' ' . '
, .. Ρ φ ρ ζ & α α χ ο ·
. . vtt υ π ύ ι ι ν ι π φ ι
. . ι ε ι t π ε ι ε ζ ί .. ο .. .
.. ::··· .. ί υ ι ι μ ε τ κ ... Ά Ό .. ι .. ivct-· .. ·
-. . · . .,. ό λ ί ... ο ο ι ι ι .. ; ·.·. Q'fl ... ί ι .... · τ Υ • _ .
'•• . D\1 κ έ ϊ κ 1-ri . ρ ό .. ... .. c,r :. ο ι . : J'
:·.:. · ι λ γ ι ι .. .. ι Γ ο ς .. li. ϊ ύ ι ο ι έ
. . · τ μ ύ ι λ ι , •· o.i . Ό ι τ ι , . ι ψ α ι ο :- ;: ,
.. ί ι ς Ί ι τ ν .... . ί Ί ;., έ ι ι ε ί ι .. υ .. . " . .- . .
.
. . ..
,
/
;AJA ι ρ ό ι ·:9,. ·. Ε Κ •· . . ·:, · . ·. ·
. .
ι • • •
. .
.
. .
' .
; . . .
• ο • - •
• ο • • • • •
. : '• ;..
. :
..
. ·.
•.
..
. . .
. ; i . . • • •
'··. ', ... · ·.· ... .
·.;_ . \ ,,
. . .
• •
. '
'
. . . ·.

.
. .
. .
..
. . . ' .· .
. ' . . . . . . .
. . . . . .. . . ' . . .
. . . . ,;- . . :
. . . . . . . . . .
. . . . . . .
..
.. : . . Ε .:: : .. . ..
. . . . v . .. . . ..
· ·' -··•: .
. . .
• . .
. .

:
!

ι . .
••
ι .
. .
..
. ·.:
. ...
. . .
. . .
.
. .
' . . .
. .
...
. .
. '.
· .
. .
"
... -J•' ..
t-.... • .
: .
' .
'.
..
'
• •

'
..
'
••
•'
..
'
;
: . .
• •
I .·
....
'

'
.
'
. .
I
. .
- , :..':!J ο
.....
.

'. .


.
.

.
.
.
ι . .
'
'
. .
. .
.

. .
. .
. . . . . . . . . . . . . .. .
• •
. '
. .

:
ι , . . . . .
· ι ·.;::_ Ε τ έ ι ι · ρ ρ Υ δ π λ ε μ ο δ ι ι λ .
· : ε τ έ ξ ψ ε ϋ ψ ο .. , φ Λ ό τ ι Ζ ν
. · λ ξ ε ω χ ι τ ο τ ι λ ί τ ν Ί ·
λ τ ί φ ς • ·« ί ο ι ο d 1r0 · μ ξ κ ε .
... · τ ά ι ; ο ϊ ι ι ε έ Χ λ ι ι τ .fov.·. τ φ Ό
. α Ύ ν α Ι ϊ Ό ό μ π ς . ε ε χ ο ι τ ο . τ
τ ρ μ ο λ ι .- : π ό λ μ ι Ι ώ ε Τ ι ι -.
ρ ω τ ί χ ί τ ί π ο ί ς ι ξ τ ό Η '}li:v.; ·
Ι ώ ό ς ν μ ς . .
λ ι ν τ ε ς β Η λ ,g· 1'ifv ι μ τ
λ ε ·, ό ε β λ έ ρ ν ό ε ..
ω , · I μ ν ι τ ε Ι Κ
Ί t Q._ ·, :J ι ',-.J , . ' ' "1:.\ Ι 1:: · f ) Q \ I
τ ι ά ;. tt/R..ct_ υ ρ a,r·'-fi_( έ ι , ο Κ Ι ι · ι ω ..
.. μ ω τ . ε ο λ ο Ύ ί ι ι ι σ ι φ τ ρ ς ι τ ι γ ι ... · _
.. τ ω ξ Ύ τ ,_ Χ Ί ε & : μ γ ς ι Ό
ς ό λ ω ι έ ί Π ι ο Ι τ Η φ λ ω ς , ν λ έ Ι ι τ ο · π ··
. τ ς ς ι u')taii".. ν λ ό ϊ . Ό
Ε . ·. Π ι ι ε τ . : ..
τ ψ ό ψ .:.,.,_(ve-rttj λ ό ι ι ι ς π ο λ :.:9.. Α · ·
ω μ Ε ι ι χ .. χ ί ι ι ω .· &l<. ί τ ν τ ς μ Μ ε ε
, ι ω ι ϊ ω ί , δ μ ι ο γ κ .. -.....
λ ο ς λ ε ψ ι χ ζ ο ν ο Τ ι ι ι ι ι ξ
ι ι ι ; .. Ί ι ο ς ε ο ε ϊ ο ς · Μ Η ς ε έ ε
8. ι ό ι ν ι ι ν ..• ·& ι Υ Χ
ι ε t ό · ι λ ς ι μ ό ς δ μ
ώ ; μ ι ι ι ι ί β ι α Ό ·. .. · .·
.. β λ ι ι Ί ς λ ι ·:r·a·t, ·. ί ι ε ι ς ι τ ω ν ·
ν : .. ·, . δ iJ . ε ι τ .. ·_. ·
· φ ς ι φ μ γ Ό ο ·: ... ·
ι .. ' ι ι ο ι ·; μ ο 31 ..
.. ι ε ύ ι χ ... κ Ί κ ο . .. . μ ο .
. . ε .. μ Τ ε ι ι τ
. ·'f'S Ί μ ύ ι Ι λ ()1. τ ι .. · Ή .
. Η ι μ μ ι ι ο · ν ε ι .•. · λ μ ό ι τ ι · ·.
υ φ έ ο ;.· μ Ι ι ο π t Π .. ·:.<
·.: .···. ' . ···. ..' .: ( . . .. . ..
:." • • .
1
'\ ' • • • • • ι · ' • , '
1
, ' • , • •• : ' ' ' tl ' 4 ., .·
ι . . . .
'
'
..
.

.. .
. " . ,,
"
'
'
88.

I
, .. , ί
έ ι λ ω τ ι ι .. λ γ η
β ο Β ι ι τ τ ς ω ο ί ς 1"ov Ν ι κ ι α τ JLf· .
Ύ ν π ω ί ο χ ε ο sg. ί Α ι π ό Ι λ ο ϊ ξ ι ...
ι τ ω μ ά λ ι δ π ε ι μ ο ς Δ μ τ ζ ι ί ϊ λ
Ι 'I ' f .; , '
ψ ί Ο Ο Ό ψ ο , . . oxr Γ σ ς . · .· · f
,
'
. ι .
. . : ι
· Ν I . · -,
,:- · ι γ ε ύ τ ι μ Ύ ξ ·
.YO(tf110l : :tJ λ Π ζ ε ς τ ς Τ ι μ
· ρ ι ο · ι ι ι ι ο έ φ ο ν ο ' · ό έ ι ό ο ς ι σ ς
ι ρ σ ε ι Χ .. τ ι τ ν
ι ι , ι ω ι /•"t- d Π ε ι τ ε λ ω
λ ω μ ι λ Δ ε Π Χ ω "r1111 ι ε λ ι Ι
· τ ι π φ α ι μ ο ς τ ... Ι Ι ι ύ ι ι ι tJ σ
ϋ μ Τ Π ζ λ ι γ γ ι ά ο ς ύ π ρ ι χ υ ε .. ω ;
J$ .. ε ς χ ς Μ ι τ ί ω έ ς . .. τ
. ε α υ ϊ λ ο ω ε ς μ ε ο ψ , .. ·sg . τ ω ν ε ι ν ω ι ι
. . ι λ ω τ ε € .. μ έ δ ι
Ι ι Β .)tQVTU ι ι ;9 Tb' -rti ί Ύ Μ ξ ί μ ι Ρ .. .
ι . ι τ ο ό Τ Γ ί ο ί ν ω ώ ε μ ν ' ύ Ν ι
C} ' Ι J ι \ ' ' ( c._ ) (
ο λ ο ς · ι λ ε ω , · τ ο ι ι π ε κ • ,
ε ι ύ τ χ ε α ι ε λ ί Β Π ς Ο λ • Τ ύ
ι β ι λ t7r8tTtX' p',1rov Ί ε ω μ ι ι υ ... . Δ ... : ..
μ ι κ 1'8 μ Λ ς λ έ γ ω χ ε ί :,; 1-ov . ό ρ .
α ο λ α χ ι $ ι Φ ι ο ι ι ε φ ι ι ·
λ γ ϊ , ;f, « yfx . β · .. .
τ δ ύ έ Ί ι ο ι ο ι ά κ λ ο .. τ ι ι
Θ β .. ι ν ι ι ξ ϊ ω vt( ί vi. . ψ υ λ rM ·
:· τ ε Ί η φ ρ ο μ Ό ί ί ς α Ό .. ·
. ι ο λ ε γ ο ν ,:) Ι Χ ω ξ ι υ τ κ ?· α ω }Jl ..
I . · · '- I · · . · , . ; )I · · ·. f · . · • Ι ' · ν • ' . ' · \
-:- gsuo μ ε ι ι ο , μ ο ο γ ε ι α ι ι ... ο .. Γ ι .• Η ro ε ω υ ..
· ι ι έ ξ ί γ ι ι ό μ ι ι η ι ί λ Ί
\
. Ι ε ί ε ι ρ ό ν ς E1C τ Δ Ι Α .. : .· . : .. . ··.:
. . . . ' . ' . . . . .
..
'
' . .
ι .. ι .; .. .
• • • • • ' •• ο ο
. . .. , ... Δ . ,
. . . ' :
. '
'
'-
'
..
. . ..
. '
'
{
• •

. '
. ϊ
..
' .
. .. . .
. . . .
•'

: . -
}
. . .\ I
. \
ψ
,.
. . ... :: · ..
' ο I & ο
·"' ; . j
•. >
. . . ...,
• •
. .
. . . :y' ο
. .· . ·, .!: t:
. .,, ι 'I
. ι , ,
• •
• • ; f •
. ... ι
(.· •.
• l '
. I{ ο '
,. . . : ι
. . .
• • IJ
' .
. ' '. ... :.
I ο ;)
• • >
• • • t
. 1· ' '
, . • r
. ' . ., .
' . . . . . .
. . . f . .• ,,
' ',<. 11
. Η
.
'
. . ·. .
' . . .
. , .
' ι .
. . . . ,: .
: ,' '
ι •.
. . ·I
. .
' I
. t .
. . . ( .
. i;
. Ί
. .j,'\ •'
' . (:}
ί '
. . '
ι '
.: .: '"
'. . r '.'
.\
. • i j •.
. . Ί ι
,, '
( •.
• .f : ·f :
,. '
):
.. · ' \ ....
•'::" ι u
.. ...
ι .} ι
. . . ,•
.
, , , ι t.•
'. :\
, , I
• • • $
. ..
. . . "'
' I
'
. ' .
. '
' .
I
. .
. . ' 1
. :
. .
' .. .
. !
.,
. ..
. ι .
'
.
..
••
. ' .
. .
' .
:.. .
.• .
' .

J
.. .
'/. ! I!· .
,;/
'
' . , . .
'
'•
. . .. . .
'
. .
' .
.
. '
. .
- '
"
\
Α
"tt _ \ λ ' λ ,..; ' . ι ··· · r · ; · , ι _
_ . . .._.· ,m;u ο , π α ι ι ι χ υ τ
Ν ς · . ε ι τ ι ι ι Γ τ μ -r Sf1l
ι ί μ ε λ έ γ ω .. ς ε ν δ π τ ο λ Ύ
. . ) I ( \ , "'\ • ) I ' 1 \ . .
· π ε ο ς μ υ ι Ι ο β α τ ο ε μ ω μ ε ε
· ω Ό μ .. τ ρ ι · rJy Χ ς .. ό τ ε π λ ι ι ο λ ,
· λ ε ξ λ φ Κ ε ς λ γ ε Ί ς τ ο Β χ λ · ··
Ci l μ ε ί ι Ί χ ο ε Ι -rtt· λ ε Υ ό ι ι Κ λ μ β ·
· μ ε '9 ι ε ς ι λ ε γ μ ω γ ν ω μ ό ο τ ... · ..
. ο μ ε ,: Ό ά γ ω ν λ ς ι ι
Ύ ς μ χ ι .. τ ς έ ρ -.- τ Ύ ί ό λ ι ε Λ ι


(.) .. 1r α ψ Κ Π Ο ο ν ε λ ι ε
• -. τ ι ί Ω Qf·: υ roi'·:;G · π ά λ ι ν ε λ .
· Ι ο Ί .. ·f,: ι ά ώ · ε · σ τ ι λ ι ι τ ς ι υ ·
ό .... ά ι ω τ ο ν .. χ κ τ α π ε ί ω ι ν ,:-' ν χ
ι γ ι ι τ ο ι Ε ψ έ • ό Ί ι ε τ Ι .
ί ε ι ο χ ο ί ζ ώ ι γ ι ι ί ς Ε ι ι λ ί ι Χ ι
χ λ ω ύ ω ι ς ·:.,.c} .'·.1fap J·c'iu τ λ ε . .
ι γ κ Ι Χ λ ί ι ·' '9:. Vtt·- ι ε ί Ο ί λ έ
.. · Κ Κ ε τ τ ό , ό . .
λ Έ ε ς ύ τ Φ τ λ ι vct ε ·
. ι • ο -. __ ι Ί μ λ ι Ό μ ε τ ι χ ε ι ο τ ά ι ι Ό ν
..
. . Δ Α Ί Μ Ε Γ · μ ί ι ν •. sj{)·i α Ί τ · _·
ρ λ τ ι ι Ρ Ι Ό τ δ Η ε Η Γ γ ο ί iir .
!!' ο Λ Ι ι ι ω _,. ν
. ,;· ε ι ·:9. ·us1- μ · π τ -. ε ξ ε
.. \ · ' · ·.
1
· · . \ · · ' - ι ·. t . :: -. · .. ' · .
. ,!t τ Ι Χ · . τ ο -rrqo ε ς · · .. ι ύ ς . .- ο .. · μ ο ι ι ι γ ε
( • ·· · .,.. . .. · ;:. · Δ Ι Α τ τ ο Υ ι ..
),-. υ ο ζ τ ω π α τ ι υ ε π ι ο Ί τ ι · . . ·. ι •. · ·
Ε Γ Α Τ Γ Ο Τ ,; ι χ ε ι ι ο ι . ύ
· ι π ι · μ ·· ι ι ι ε ι ε ν r μ . υ ύ . -,_
· :., μ τ ο . γ ι ο ν · ϊ Ι ι μ μ έ ί ι . τ λ Ό η · .. ·· ·
. ·: . β ε ι γ ύ ζ :. κ τ . ν ξ Ό μ · · .=.· :· .
. , '' . . ' ι \ . . ι . . . .. ς . , . . . . ..,6 . . •
· ,, τ ο ν ... ι ·· έ ε . -rov . μ ι ν ι _ ι . .
·· ν ι ί μ τ ο . Α Ό Ί λ . ·• · Ά Ή .. ·.

·- ... ·•.· :. · .: - -·.-.:- · ... · ·· · .. · .-.·: .- .. · ·: ,-, τ ω ι ι · . -·
• · • • •, , ; • • , ι ;. • ' ,. •. ; •
8
., • ' • • f • • • ι • • , , . ,
,
.. ' ,•
. •
.
ο ' I '
' .
' .
• • • t
. . :
. .. '.
ο , , ι I
. '
' .
- ..

.
. .
. .
. .
, , , , . . . • • · · . • ι
. . . . .
' ' . . . .. . .
' . , . '
.,.
. '
. .. - .
. . .
·-

. .
..

ω ι ι λ ω · υ τ τ ι ι ι Fxov 1"8 ε ί
,, . έ Ι τ δ ο ι ε ν ε ι φ ω 'tie' τ λ
;, . ς φ ω τ ό · λ μ ψ ι τ ι μ τ , τ
Ι t J · "-' . I · Ν
, φ ι ω ε τ ρ τ ι τ ι · τ κ π Ί ι τ μ ο γ ..
,, ς ς α π ο τ έ μ ι Γ τ Ε ι Φ τ Φ ς . ..,;, . .
Ι κ ι , ο ι ι π λ ι ι ι ti Ν κ ι ,. κ ό λ
ι ι ' έ etAtt PI1TU. μ φ ω ι ε -«u-r&' .
-'9 τ ό τ μ ε . τ ο ι δ π τ ώ ρ ι s ό β λ ε ._
6} '. ι ι Vd ρ ι ω ι π ι ε ι σ Ο Τ J9. ι ι .
ί € ι τ χ α ;9 ό ι ί τ ρ ι ι λ ω Ί ι .
. !!I , • • ... .,1 \ •J \ • ' .
8 ω u ο τ ι ι ; 11 τ ι μ ε ρ μ ι . . ι σ ·
ι έ ω λ τ ο τ ι ε λ ι κ ν Π ς ε ο λ ο γ α τ φ ...
λ ι ο τ ι ό π β β ι ι τ ο ύ ω ε Τ
ι ύ γ κ τ .J9 . ε ω ι ι τ ϊ κ ς ρ β ο λ .
τ Π ι ί η Υ λ ο γ . . · ; _
.. . . . .
• • •
. -·: !\ 1r1 ι τ ι ς ώ Υ δ Β α ι λ φ τ
φ ι λ ο ι ι α ε .. ι μ ϊ ς ο έ ξ ά Π ε Τ Π ε ι ι μ ς έ χ ο
ι Ι ε ί γ ι ί ο ρ ι ω μ ε ι έ Π ε ί ν « Γ ο
· ι ώ μ ι ι ·11·qde c λ τ ι ι ι τ ί δ φ ι λ ε χ ς β λ ι ο _
1f'«J:.·, ι ι ι έ ι • λ ο ό δ ι ο ρ ί ι
. ι ι ι λ λ ι ζ τ ν
π ι τ ω , κ ( ο ι θ τ λ ό Ύ · e ς · τ ο ·.
ι α μ ι ε ι χ τ •· Π ε κ ι ς δ ι

ω σ ,· ε μ
ε δ ω τ ω Ί λ ι κ ω γ ι ι δ ι λ
ι ω ι 1f'i1Ql· τ τ Ι · Ή ύ α τ ι Χ ι μ ς ι ι β ι
μ έ ξ ι τ -;& , ί ε ι Btt..,
ι λ ε ς ·erPu μ . ι ζ ι ι ς τ ό 'fo μ έ κ α λ ν .
· π -.. ι ξ ψ υ τ ί · · γ ι τ
. ι .. λ ό · ψ ί τ ο ε Τ χ ε ι ό ι ι έ .
ο ι ο ς Ι ω ι ί ν ι ς κ ς ε · ρ •.
ν ς μ ε ι ς τ λ ι Μ ι χ ι λ .!/; β ι ι ι ι
Λ ε ω λ ι ψ ν ι ι .. ε π ο λ ι π ρ υ τ .. τ ι
Κ ω Ι τ ι ν Η δ λ ε , τ ο ό ν έ κ ι ι ·
τ ι ν ι τ τ Μ ι χ λ ι ι ι ι γ .
. ι γ . ..
. .

..
. .
.
. . I

.
,

'
. .
f • • '
. I : ..
. . .
':· .
. .. .
:
. . .
• •
. . :
.
. ..
..
. .·
. .
. . ..
. . . .
...
..
..
. '
..
~ . . .
I . '
ι
ι
ι
ι ..
r
ι .
ι
. .
'
'
'
'
' . 1 • • •
.

. ..
'

.
.
'
' '
-·-
~ . . .
. . .
' '
. , . · .. » - ~ ~ ~ ~ - .
. ' . . . . ' . . .
' , . . . .
'
' ' .
J
' \ 1J" , . \- \ f Ν • ., ' (,
· Ρ ι Υ '9 G, έ ι ..i μ ο ι ω •. ε ι ι ς
1"i1V δ Ί α ο μ ν , ο · 1"8 Χ ο φ ο ο ς
μ ί ω τ 1"a · φ λ ω α ο π ε ι ε
'\. ι ι t- α ,.. · ' • J _ ι ι
1f' Ο Λ ι • θ Π Ο VQIJ • ι Q 0;Jrt 1' Η Τ Q , Ο ψ Χ Ι Χ Ο 1" ι ι
Π π ω Ι π τ ε τ ο ε ι τ ν λ ί
1'ri -ro ε π ώ ν Γ ξ vd.; μ δ ο μ τ ψ ι
ώ έ ι Β ο ί Τ ' λ έ γ ε ι Κ τ ο Γ J ι . TOif τ ο ν τ
π α μ τ ι μ Ξ J9. έ χ ι ι ι ο ν υ τ . σ Ν λ
λ ι Ί α ι ( ι ά κ έ μ ) ε Π
1r 7r pe Π ε ι . δ Ό .S·@' • τ • ω ς t λ W a-ε κ tt 1' d. 7' bu
· ι ι α ο · ό φ λ ο κ • r« Ή λ γ ι α τ
ι ο ι κ ..
. .
.,
. ' . .
.
τ . \ λ . \ ? '- \ λ I . . ι f1 ' \
ι ι ε ι Ι Γ Ό ε
1
... ε ε ι ι ι ς μ ttt.J1'tt
λ γ ό ύ ο λ ε ω ς Π Ο ς Τ Ο Ι /J ..
ι • . χ γ κ λ ι χ ι ε χ ι ι ;9 ι ..
μ ι «urce· τ ι μ λ ι ι ι τ δ χ ι γ Κ ά ·
τ ί λ ε ι α · μ · π ε ι ν ,, ·t ι ί · .
κ ό τ ι τ α λ ς γ ω Ρ ι • κ ε ι ι · Τ
ε λ γ ς 1"8 τ ό ι ε μ ε τ τ ω Υ ρ τ
· .. γ , δ π 'fOV ε φ ι ε ό φ ό Ι Χ ι Ο λ ι •
. τ ο μ ε ι μ ε .. τ ς ι ό λ τ :p.
ι τ ς . · stJ. 11 π ς τ ο ν ι ι ν s ι η .. ·
Ι Η ," τ ο ύ ψ ω τ ι ς μ ο ι ι ό τ ι Χ 19 φ λ μ Ι
χ π ο μ ν ο ς Χ ι ι ε ι ε ο ε ι ό τ ι ε :fe:Qdexu·; .....
ε ' Ρ Ί λ ο τ tt ' φ λ ε Ί l,S τ 'J( () 1 μ ε ά e ...
Χ Η • ι ι ά λ τ ι Λ π ω α Ί ,
· : λ ί γ ω Χ ε τ λ ς κ ε ο ς
. π ί τ ε ο θ Σ τ ι ι · . . · ·'" . _. _
. .
• , ; ·t ι . J , . · 1
ν Ί Ι λ ω ι ε · ε ο ν κ λ
. Ύ Ι ι κ • λ · Α λ ω ι ι ι vit κ τ χ κ ε υ · ι -.
· ι ν ω ι ι ι ι ε Π ά λ ι τ ς 1rdvruc, τ έ λ ο ν
ι ω Ι Ι τ έ φ ι ν έ ω ε ι oi λ ι Ί ω · ξ
: . . .
, .
.
·•


• .
. ,
..
• . .
. I
' .

. -
. .
.
. .

' . . . ..
. , Ι
. . '
. '
" ι
.
. ι
" . , ..
. . .
. . .
ι
;

. [
'
' •: 1
J t·
.
. f
. .
,,
r
...

'

•• •
.
'
I'
I,
Ό ι

Ι ι
,.

ι
·'
. i;
'' . . .
. ί (
.
' . ' .
''·
••
):
\

' . '
..
:
, .
. . .
.. ,

• •

. . '
. '
' '
..
...
. ...
. Ι
' ....
. .
. . I
' ;-:
. i
ί
••
. .
•'
. '
' .
'
'
. .

γ
. . .,
"
. . ,\
. . . . . ι .
. J.

. . '

• •
. ;·

"
I .
::.
I•
ι
..
. . . ι
. . . {.
.:.r
ο
.
: ..
ι · .


...
. . .
'
ι
r
;,:
.. ·.·
• •
•••

. .

'
·.
. .
..'
..
;


..
. .
ε ε ι ,-6 γ τ ι . δ ς ς λ μ ε ι
ο Ι Α Eetv· ώ μ ε ι . Ύ ε ς . λ μ ε ε ϋ ι ..
ψ ι ι ε • λ α γ ο ς ι τ ω Ι λ ό ω ε ν λ γ ε ι έ
(Jt.l)l ο κ έ ί \ltt ι λ ψ ω μ ν ε ς κ ά π ο ι δ Ι Ι ω τ η ι ο _
λ π ό χ ε

ω ς έ χ τ ι vJ ω
Ι ε μ ;9 μ ε ς 1'D ε κ τ Μ υ ι i·_-·JG rr( Α ο μ λ
έ 7f'T o'f ο ε 1( ι ι μ ,_ μ ε ι τ Η (._ Ι Ή έ χ ε
. , . . \ . . , ""
ν ς μ β λ ς _, .. «ett · ι β ο τ τ α τ τ ο
'
τ ό ν δ έ ξ Τ ϊ χ ο ς λ ο ι π •. ttQX11if«t' ύ ·
s-J( α ε ι ε ι τ γ π ί Ζ ς κ
μ ν . χ ς ν ... ζ ι ι ι ι
Ι Υ : λ ι ι ν ι χ ν κ τ -r6 φ ι Ι ι ι μ τ λ ι 4
ψ ι ι ς Έ Ι I Δ Ι Α ·:· ι
ι ι μ ε τ έ ι φ ι λ ι Γ μ ε τ α ξ ύ π ά λ ί ν τ ω ι · .
· ω έ Β Ε φ ο .. _ ω ς ι of Ί ι λ Ι .. :
κ ο ν ι Τ ν t Ι Ο μ ο ι Π Τ Ο έ μ β .. _
VHV ε ι τ ς τ ο ι α ύ τ α ς ε λ ε ύ ο ε ι ; ϊ μ ό ν υ fl4
· έ ι ε τ έ λ .. ι ·' · ό ε δ : Β ι ι ι · ε
ε λ έ γ ω ν ι ν λ ω ν · .
ν ω ι ι τ ε ' ι v:t· λ ι ω ι έ κ ε ..
ν ο ι · π ί ζ Μ Ο ί : u 1t" ρ -i;; · Ί Ί ι έ ν τ ο τ '.; .
'
·'
. Π ι τ ι ί ο r π ο ι 'fO έ ι ι ι τ ι ί ι ' .. ω ς ι ___ v« π · ·
ς ω ς _ .. τ ο ί Υ τ ι ι τ ι λ ι ε ο .. ·· ·
ω Π ._ ο Π ε ς l α γ ι ς ... ι ζ ι ι ι ε λ -:·
ν ι ω έ ι ι _ ς ι ι λ ο ν ...
. ι ι ψ φ ε ι , ε ε ι ν ο ε μ ι π ο λ Ο γ μ ε ο : ·
ύ τ ι χ ο Υ τ ι τ ε ψ Β χ ο ς μ ω ς · . _.
· · . ι ί ι ι γ ώ ι ι ς φ ι τ ο ς τ ς π λ ι _: ._:
7 . .. . 1 ... t1 . • ι u I . ) . I . ,. . ' . . . '
... .
"

ο ς • ο ν λ ε γ ο ο ι ε γ ε τ ο φ ω ;--. ε Υ φ :---.·. .·
λ έ γ ε ι π ώ ε π ε .· ν ν χ τ ο : ί Ο λ γ ε ι ι ... ·: :
τ ο ι υ ό λ ο γ ϊ τ Ί ι δ τ :_· <-. ._· .
. . . : . . . ·. ·: : .· ; . . . . . ' . . : .. ·. ; .. . . .··
• • ο • • • •• • • • • ' ' .. • •
. . . . . . . . .. · . . . . . ; .. ' . .. . ',. . . . . . .. : · ... ·. ·.,:.;·,: . :: ·. . . .
. · - Ό Δ ι φ μ ι Ρ γ τ ε ώ ς ι ψ : ·
έ κ ε ι ι ι j ·3 τ ι ό . Ε φ έ . : · :
• • . • •. ' \ . f
. . ' - . • ' . ' . -· . . . Ι Ι ι . . ' . =&.·.
• . . . . ·i
. ..
. .
,. .
..
. .
..
. '
. . ' .
' . . . .

. 94 .
. .
.

,g κ Τ θ λ Υ ε ι Έ γ ω β β ο ι ι Ί λ . vce
γ κ ι μ ι ω ι μ τ rov π π κ ··
ε π ω > κ ι ς '9. Τ Ο sJ?J"ce, _ Τ ι ... λ ε ί '1'0 λ ω
'""' \'. Ι ) / I "' I \ ' , λ I t: .) {
π ω ο ν ε χ ω τ ο ι ο υ ι α ι . ο Ι ι vce Π ε ς ε κ ε V-H(
τ Η ς ι ε φ ς ω π ί ν ν Κ ι ξ π έ π
Ο ι μ ν ι τ Η ω ι χ 9 υ ι έ ι ι ...
ψ Ό έ ε ι τ γ κ ί χ ω ς λ έ ο Ι .
Ι ι λ Ι Γ ς Τ χ ν ς ι ε ι ο , '7f"ctQ.«- .
τ κ ε τ λ μ ο τ Ί μ τ ;f:; Κ μ ι κ .
·:Ttt ς . ε γ ω μ ι α ζ ο ι ι .. έ σ ρ ω τ ι λ α ι ι ο 11 . Ε ι ω ί ι
ε ι β ι -:·( φ ν ε τ ι ό π ο ϋ α κ ε τ ε · ο ι
ι Ι φ ν ,.;:;_ ί ε Η ru ι
'} . , • ' t ""' · . ι . ι ·
π ο ι ι ο ι τ ε κ ε ι ο χ ο τ ι π Ο ι τ ι ρ ψ ι ν
ό ι ι ι ύ φ ό ... ο ξ ε ε ϊ • έ τ ν ξ ι ω ,
λ ω . α τ ι λ ι ο α ν α μ ς ·
τ ι ι .. θ

μ ε ό υ δ ι ι
'if1TU., .7reo ς . τ ο ι ς λ ι ε ς ι γ ω ι ν · τ ι β α ο
τ α ·ifJ π ο τ ό «.'JAo έ ι ί τ δ μ ο ς τ ..
τ ς τ ι Π λ ί ι ο τ α δ ε ι ; π κ ο ε ν
) \ η .)t._ Q ' ι λ
. κ τ Ι ς μ ι ν ε ο ε υ ο ι ς ε ι ι ε ι ο ς o-uryx ι
, κ ο ς ι ι ξ λ ,- !f, τ ν ξ
ί έ ν J9 ε π λ έ ά π ό ι ι ι ·
Ί ι ν μ ι · ε ι ε ί · Γ ω ο λ η ι ω τ ο
ε υ ά ν ο ς μ ε : ι τ · λ τ
ι ό π Y .. lirti ά λ ε Η ι ι ι ψ ς .
ι ε · ψ π ι ό δ ι ι ι Π
. ι τ Χ ι ς ε ι Β ο Ψ ό ν ω α ι τ ς ε Π
... ι ό ί τ π φ Ό ζ ε μ ε
·: · ι κ μ χ ι τ μ γ Ε κ κ λ ι σ Η
. μ χ ί ι ό ς τ ψ ό ν Ι ι ι ς δ χ τ φ ω Κ .
. ω ά ώ ς : ό · μ έ ε ϊ χ τ ι ό ι μ ω ν .. τ ι ί
.. Χ ι ς Γ ό ς _ λ ε ι μ .. φ ι χ λ ε ι ε ο τ ι χ ω ._
Υ ι ν ε ι ι ι η ω ο ς τ ω ν χ ε ι ι π Ξ ι τ ι τ ω ς ι
ε τ ί ι ε τ ι ό ξ ί ι τ ο ι ς ι ρ ε ι ·_ .. • ·.
" I •. : • : . 1 Ό . •
.,: .
,.
. .
. . .
, . ι ..
.
..
I .


. '
..
. .
:
. .

. :
. .

.. .
. .
.
. .
. . .
I '
. . . .
. ,.
. .
• •
'

.
,.
. -

..
<)
.
..
. .
I , .
ι
.
.
. .
• ..
ι
.
' •
J

ι
.
.
'
.
.
'
.
.
. . .
" .
'
.. .
·'
I .
.. .
.

. .
. \
. ,.
. ·'

. ' .
- ..
·' .
.
. .
...
...
. -
. . :
••
. !
. .
' .
..
' .
.
'
' .
. .
',
ι ι .
'
·. : . :
' .
. .
. .,
. . :
.. .
'.
' .
. . .
. . . . . .
. '·

ι
.
.
.

...

. .

. .
..
..
..
. ,.
.
. . .
. .. .
..
• •
'
. Ι .
. .
. .
·. :
. . . • •
.. ·.-.
' . .

.
9)
.,.
\
Ι σ μ ν ι ι · κ ο ι Ι ι ;·· . μ ·
ω ;9 η ι ν ι υ τ ν x.u) . ι
\1 ν Tl$ τ ο ε ς τ teeav ϊ κ ε φ Χ ι ι φ ς
. , ....... . . . ..
ι ι τ ι μ . • . ... _. __ , . . . • . . ..
. . . .
. . .
• •
• ι • •
. . . . . . .
. . . . . . . . ' .. . . . .. . . \ . .
. Ό · Δ ά ι λ ο ι π ϊ · τ ·-rq( ο ι ι ο ε ε .
ω ς ε ς δ π ο ι Ί χ Α ο γ ι ι ι ε , ψ , ?r.?Zr;.
: δ ω κ Ι Ι oi ι π ο λ ε ό ε ι ι ι ά ι ι
Ο Τ Ε ε ι τ ο )(.&tKQV Ό oi .. π ό ε ς κ ω ε ζ ε
β Ί ι λ ε φ ι γ Γ · pi-Jfu ε τ ω λ ν ώ ·
, ε Τ α ί γ Ί ω κ ι γ ύ χ ω 'tJct ε · .
Υ ' . tiv ε ι φ ε ι ι . Ή , · μ έ τ Ο Ύ ι ..
δ ύ ι ι τ ο · ώ ς Ά ο γ λ ω ό ι ι . vcl. · ι α γ ι ώ -r.i β ι
β ί .. έ κ ν Ό ι π ο δ π ο ί λ έ ν ω ε Ι ...
ε λ μ έ κ Ι ι ι τ ι τ ', · λ τ ς Ύ :/:.:·
ε η • ς Τ ι Ο ν ε ν ε ω Γ λ μ ε τ τ ε ι ς ι ς
ό ο χ λ τ ι elf:. ·;,u. β Ο λ ε τ .. • ,'9 π ά λ ι ν /- ·-_
κ τ ι ε α ο ο Β ι ι λ ς Η Η ι μ ε ν
λ ω ο τ ξ ι
. ι ί ν λ Ύ ι ;· ·.'9· τ ι ς ό ι φ
ι ς ί ό ·· έ ό Ή τ θ . ε ε
μ ι ί Ε Κ λ Ι Ο ( ς , . ι Η Ι Ι '1'Q'I .
ι έ v ο ι λ ί J&· τ ς ω ',',..ar .. ·.a-.. .
Ι ο ι υ ι ι η τ ε ς ε ι ε χ λ ι ε ς τ γ ω μ Ι Ό υ . .
ό μ ι ι ω έ ο μ χ ς Ε ,. ·
χ λ τ ς κ ω ς :fJ' ω τ ω . ι μ ε ,, .. ε . τ ι . .
ν ί μ έ ι έ μ ι ι ά φ : J'. λ γ Ί .. ι έ φ
ό Ό ι :. μ λ Ύ Η ι Έ ζ η ι ε ν ο ; .. :·
· ά λ ι ν ύ Ί τ τ Ί ε ς ι ί Ό τ δ τ Β ύ ι ι .. ; ·i:C:.·- :.
Ό ζ Γ .. λ τ ι ό φ ο ε μ ε δ λ τ ι τ ι ς · ι ι ·
. J . ' \ . \ . .. ' - . t ..... . ) ' . . "" . •', , . : . .
μ ε ι ς ν • ε ι τ ο ε κ ι ι ,. υ τ ι ι τ φ ι τ .

ί Ξ .}9 · ; ι ι μ τ Δ Ι Α .. .... τ .
. . . :3-sfqJ- r;:' φ ι ι ι Ό μ ε ι Ό .. .. Ύ ι · ι κ ι •
:·:;.:.:_.· . .. . . .. ι ι .• ... τ ο · ::&., ... ·· ς υ χ ι ι ς λ κ ε ·
..
• I ' ' '
..
?; ... :. :. · .. . · . . δ ι ι Υ vd ξ . ι . 'f'I)V · Ι λ χ α π ο ι ο β μ
.. · ... ·> _. · · ;._ .. ·. · · ·.- Ό · : . λ
. . .
. .. · .
. . .
• I ',•
.. '
. " . .
. , ι • ' •
.. •. .
. , •.
• ο
. '
·. : '
: ;.. · · :.
: .. . :
' . ..
. .
. .
. '
;
. .
..

• • t • • •
• •
..
..
. . . :
"
Ί
• • •
I •
. . ' ί .. • ..
. . . , ι

..
.,
'
β λ ο α γ ω ώ Χ ι μ ο ύ ς ι σ
. κ ε ι γ έ ζ ι ι t:•j,$-v, Π τ ι τ ό μ έ γ ζ ω ... .
τ ι ε λ ο μ ε λ ί η ι Λ έ γ ω ν ν ώ Γ ί Ο
'!!" Β '\. ι . ... • ι . 1 ' :'I· .U. ....
Ί ι ε ω ς · · · . ι 11 . φ ε ς τ • γ ω ω ν ι
·; 1r) υ ι δ ό d μ ι ά τ ι τ β ι λ .. ι
· ι ι 1 · ι . · · 'S' 1 ι · ., ?' · ι υ "'( .
. .. ω

γ ι ω ι ttU1'6J.· ι ε τ ι ο τ
ν ω ς λ ε 'M1iEi7'8 . Κ ι •. υ J/:
Ι ·

ϊ Τ . 1{: ψ ε γ ω
r = 8v . ι ι -s1 :(34 λ ε ε μ ov · . ο ν
.]{ β ι λ τ ω ζ ι ι ί γ Μ ι · ό ι ν
δ 1-lc λ ε τ Ό τ ι ι t9 · α ό τ ι ι ι ι ί
.) ο Cl. ' . ..;, ... ' . ' \• ..., ι •.
.
, ...
.
.
' . .
.
α Ι ε ι ι ι ···rwv .. Ξ ι α υ ν ι ι ω ι · κ ι ι κ φ ·
ε μ φ έ

·, . ε · τ τ Η Β ι ι . .,
λ έ ω ς ψ ι ς ο β ι β λ ι π ε :
. .
( • \ . . .: . ' ·' :· . · .. . ·. . f ., . . . .... '-·
ι ι τ λ τ ι ϊ μ λ ψ ,• μ ε φ Η ...
ς ι ) ., , .. ι . '. . . . . . . J ', .. . .·. .
μ ε ε λ .. ;-.J9 ψ ε π λ ε · · «.q:.. · . . .. ':
av π ι τ δ ι ξ ι ώ Ά λ ce-r ω ν ..• o5-sv ·. ·' · :.-:)
ε μ ι ν λ ε υ • ν ώ Π μ τ · ·: ::='!
· ' ε Τ Υ ι Ι ι ς Τ ί ο ι ο λ γ · ν Ί u · Jb · · .· · .-
· τ ώ Λ τ ί ω ι ι ι φ ο · ι · λ ό Ι oi μ έ τ ε · :j
ί Ι κ λ · · λ ε ι ο ω ( Ύ Ή ε κ ο λ ά λ ι ψ Ε . .- · .·.: .: -·i:
t α .... ) .. J. ι λ ό ' . . fl. . ·. . t \• ι . .... . ' . _.
ε ω Ν ι ·1-.J .'f!tt ι ε ε τ ο ι μ ο ι ς .. τ ι ς Ef.!"" · Ή
β ι ζ ι ι λ ω ά χ λ ο ς ο χ ι s.i'lls ; : ·-<{
Ι Ί ό λ γ χ α ς ι λ τ ε · μ λ ι μ μ • · · .. · .
. yd λ • · έ v ··· ε Τ ι ι ι έ ι .. ,: ί κ Ί Ή . :'(
. ι .. ι ό α ι ·, t'f.t . · }_:,
·->\-- \ Jl"'f\ · 3·. \ · · , · ω ι '\·. ('", . r { · ::{-
. Η ο ε _,",.,.. ... ο ι et7t() τ ς 1rqo· Ο Η Λ Ι Ύ μ ς α γ ι ι υ -..'.·.
·'I ." ι έ ί Λ Ψ ι ί · ι ξ .. :. .-·:f.·:·
. ρ ο μ ι χ Α ς τ ζ ί έ ι ς ί α ι .. ,- τ ω :r11v ·· · :· .1!.
ς ο ξ ο ό .. μ .. ι λ .• τ .. · '_ :. Υ
ο λ ι ι ι μ ι 1·A.r.: Ι ·cv·{ ι Τ Ι Κ Ο ι .·
. ι ι ι π φ . υ ώ χ ό ι ο ο ,-· ν φ ι Γ ..
. Η π ά γ ι :· ι λ ι ι .·· ·:(;
.. · α ό ε ξ ω π έ ί oi . ?J'!{· ... ; ς μ ι ι ε . . ::,'.::
τ 1 κ τ {; τ 6-1" v φ :ez ε vcJ · ί 7. ϊ ς .. ί ζ ζ ς · · · · =
... ' ( . r . ... :
. . .. • . . Ν (J . . ..
·:. . .·· ;"/·.:·.
' .


. . .
. .
. .
·:· .. :·; ..
:_,·. :· .. : ..
. . . . ..
' .
. . . .
·< .. ::
. .. ":; ·.
•· .• Ό I.
' .
. . .
••
: '. .
..
.
• ~ c • •
...
. . .
..
. . .
. . . . . . .
.
<
.
. \ ...
' '· '
. .
.. .
...
. . .
. .
. - . ., .
. . . . .. . .
. . . . -
. .
. .
. . . . . -
- ·-_ ·• ·:. "
- ~ . .
. . ' . ; . . . . . . .
.. ~ f . :' . <.. : ~ . . :. ; ί ', \
. ..
. .
. . .
.
. . -. . .
.
.. .
: : ... ;.

.
. .
' . . ' . .
~ . ; . · : .. ... . .
"'-' '. . . ~ ',
1 • • •', • • •• • • •
• • • • ~ . .., . ι · . . , . . •
. . . -
. .
. . ' . .
.. ... · .. · '
' ' ..
. . .
'
. . .

. . .
. .
. .
. .

.. .. 97·
. .
.

. ' .
. .
. .
. . .
·. '
..
•• ,.
- : .. - .. :::}:·:".:.
. . .:· ... :· < . ~ '·.
. .· .. · ::.f.,.·:·: ... :.
. . ' I . ' •
·. . '• . : .\ . '
. . · ~ ...... :
' . . ~ ~ '
' .. . .
. . ' ·.
. . . . . . .. . . .
••• . . .. .
·.· ·:
-
-.


,.
.
..
..
. .
..
,•
' .
. .
....
" .

- . .
'
-.
' . . . .
. . .
. . . . - ... -::· ·: < .-: - ~ , t ~ Ι f » ~ ~ - ~ -
. . . •' ..•. , ~ . , . . , .
• • • • • • ο
• .. t • • • •
. .. . .
. . ... ~ · ... · ~ .... - ·: . :
. . .
. . ·.
-
.. . . -·

.
. ..
..
.
. . .
\
. ..
. •. . ..
. . : : :. .
..

. . . .
'
..
. .
.
Ι · Ο Ο ·

..
' .
- . . .
' -
... ·. '
~ ~ ~ ~ ~ · .
'
'
.. · .
. .
. . : .
. '
. . . Ι ·
. . . ~ · .
. . . ~
. ι
• •
..
. ..
'
..
. ,•
' '.
' . '
. ' .
'
. .
( .:
.
. .
. .
.
.
' .
. .
. . .

I •
'
. . .
. ..
• • I
.
. . ' .
• ' ' I
' .
. .
' ..
.
. .,
..
. .
. . .
.. '
. . . . . . ~ ·. '

. · ~
. '
..
. '
.. .
..
· ι ο r
I .
'
. .
. . .
.
. ..
. .
. .
..
.
•. Ί •
. .
. .

..
\
. .
. .
..
' '•
..
..
··. .
Ό
. . .
• • 1, ••
.. '. ·. •'

"
. .
. .,
. .
. .
. . .
.. .
. '
.

. .
. . .
. .
. . .
• ι
. . .
..
..
. . .
. . •' . . . . . . ,. . . .
. . . •
.
•• •
' : .
• • • •
.. ..... ,,:
. . . . '•
. .
. .
I • ' • '
• • • • ,1
. . ..
. .., ..
. . . ,.,
. . • ι
. .... ·;
.·! Ι ο
..
. :-·. < '.,.
• • • • ! .. .
. ' .. .
. . ··, ....
ι • '> : ;.:
ο • ο • ;.
• . • I
. . .. · ...
. . . . . .. ;
. ; . I ' • . . . , , "' ., ' , , ,
.. ·.; . . . : .. '• . . . . .
. ; . ' . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
.
. .. ..
. . .
.
ι •
• ..
·•
· .
.
.
.
·:. ' .· •'
•'. . · .. · . ..
' . . ,

·-
. .

..
..
. .
••
.. . .
..

. . .
..
...
, .
...
.
.
...
.
-: -
.
.
..

.
. .
.
. .
. '
. . .
. . .
..
. ·.
.
.
. ,
. . .
.
..
' .
. .
.
. . . .

ι
. .

. . ..
. -
..
ο • : • •
.. . ..
.
· ..
..
• ο • •• :: •• • • • • - •
. . .. .. -· . . ..
,· . . . :· ·.· -:· . ··_. .: ..
. . .. . ' . . .
..
..
. .
' .
: . . ..
ο , ο ο • Ι
ι .. . • • •
.
.
I
. .
'
. . .
.. .
' : ... :
. ; .
..
.
,,

. . . . ' . . . . . ',•
. . .
. "\'
..
t ••
. ; .
. .
••
•' I
. . .
. ..
' ' .
..
. .
,
'
. . .
;
. .
ι ο
. .. .
. . .
. .. . . . . .
. : . . .
; ..
. .
.. . ...
ι .
. . ι ν .
. ••• ? •

... .
• ί • •
• •
I ' • • •'4;• • • •
. . '. . . . . .
:
'
. ;
'
'
'
Ι • • .
' :. . .
.
. .
. . . . .
..... - -. -
..
. . . - .
.
. '
• •
.. . .
. .. '. . . .
. .. , . . .
.
~ . . .
\ ' . ..
. . . . .
..
. . .....
·.- .. -
. . . . .
.. ..... ~ · : ...
. .: '

..
. ..
. .
. . . . . . '
'•
. '
..,
.. . ~ · .... •:
: . : ·. '· '.
• • • ο ••• :.·'!'.:.
. . .
:\
•.
!r
••
' . .
..
....
'
\• ,
. '
. .·
..
. . .
. . . ·. . . . ' . . . .
. . ;, . .
. .
:
. . . .
..
..
. . .
. .
......
.· ...
...
. .
.
. . . •'. .. ...
. .. . .
. - ~
'. ..
,; .
. . '·
. '
'. ' ..
' .
. .
..
. '.
. . ·: .

. .
. ' . . ..
' . . . . . . . . . : ..
• ι ' '
ο
ο


.
' ι
! ο
,,
' "
••

ο

ο •
'
ο

χ ο
ι
\

• j • • '
..
ο

. . .
' .
' .. .
• !
ο •
'
. . ...
• ο
• ο ο
ο -
. . . . .
' ' Ο • ο ., ο ο ' ..... ο ••(' t/ ο ' \-,\ ,; a:. '""'' ' ό Ν ο , ., ••
Π κ ι fJ μ φ ο ο ο ς Υ ε ί ε Μ Ό Ι Ι ., ··. . · ::
· v δ ώ Ι -, . _:_ ,. ι ι ι ... μ ι ι ι ι .. · · · · ._ ·:.;
ι α Ξ ι ι μ .. 'Cf: ο λ ο ι Χ λ ς ... ; Ό . . :\
. ό ι ο ϊ ι ·, ώ μ ζ ό τ ό ψ ι ε ... .
κ .• · Ύ ι ϊ .. vtl . χ Η ι ι ο . ι ι ο μ . ·. :: :·
;} ζ μ α v .. Λ ε ι ρ γ ι ϊ τ ... . ο ο ο .... - : ;;;
'J" τ ι λ ι :· . . · . ;. : . (:
. . : '
. ; .
# ..
· .. ι π ο β ω ι ι ί fl7ro· ι λ έ ι μ

tGll.·:'ixtj: έ π ι ζ λ · · .. ·<.- .:
: : . . · .. ι τ ε φ ι . Η Τ Ρ ω ι Ό .· .. .. χ Ό >
! Ό · τ -.. τ ρ .:; . __ ώ :_;..,... Ε ϊ ι τ ι ί ι gv;·; '·, · .; . :: ·.:
-4.1L \ :J .... . IJ ., 'b λ \> \ '1. \ · • • γ 1 . . , .':
· ·. τ φ ε κ Ο Ε Τ χ Ύ .... : .. . ·
. . -. _:- >. ι Ή ι .. ia · ι • ι ί ρ ς :. , : .' ·:
> Ό λ ι φ ·.19 μ λ >rcv. Ι ι λ έ .. τ ν Ί ·
ο • ο ι ό ο ι ι :-.. ε ο
; λ Ό ;: Ό λ V_"':::. μ λ 'i. .. :. . .. ;:
:· ·.: . .- : τ ς ι λ _; · ί Κ : .·· · Ό .. . >·,
ο ο ι ι ι . .,. Ό λ ε ί ι rii' .. ':.: Χ ψ τ Ί ι ν ο ο • •• •... •• • :_
· ε γ Η ι λ ο χ ι φ ι ο φ ν ε . , ..
· n-i .• .. X.t .. ο ι ι ν μ α ι β \ . τ ι · ε ς Ό . . 8,.,(;, ι λ τ ε f ( ._..::r}i · ... μ ε Τ ._; · ... ··
Ι Η ε ς ...... Π Ο ρ ό Π Η Ά ε ι Λ ι ι Ό ; ο • : • • Λ
. λ ·. 8 ·, · ό Ί H.AtiJ" \u::-,; ' Ή · : . : · ·.
. , ... . , ,
1
. .. . . . . . .. Ί . , .. ,
1
. . ..
.. Υ μ Υ • ·. α ρ μ _ ·, ::-.': _;::_\
Λ .. ; ι τ τ ι Γ β Ό . .. .. :··_-_ :·
'• Ψ . ς ς Ό ι .;: . Ό '.;:
ο
'
.
ο •
·. · ... ο ε .. Ι . . ·, ;_. ·:
· · . ι ι ι Ρ .• ι ι Ε κ ς ι Ό · _.· : .' . '_._:: ·:
.·. ε λ ι ν τ Tt( ·_ . ε ι ω _ _. , _._ γ ι ι η ·.. . . . . "'· ,.
ο • •• ό ο ι ί Τ Ο λ ς Ε ii λ ά ε έ ϊ ο ε .. χ ;' ο -.:. ·: . : :.; ... . Ή
. Π έ ι ζ δ ό φ ι α μ .· · .. :
vu' ο r. ι ι -ra:: .. ι t ω γ .;· itl ·. . .'·',':':·::
γ ι .. π ι ι ι τ ι ά ε ς · .
. . . κ μ ε τ ο ... β ί λ «. _,· .. :·J:;rt: · ... λ τ : ο
. . Q ι . . . ,.,.. ι ' . . ·' . . . ' t I . λ Ι . ' , ..
i . . ψ ω Ή ι ο ξ ι ί μ ι '· . · · ..
·: ·· λ ε γ ι , . ι ι ι ρ ω ο Γ ε ι ι _,g ,. ι ι λ ι Κ ι Ι Γ · . . .
, . ι .. σ ν τ ό λ ι ο ί ό Ί ο ί ό π Ί · · ·. ···' :,:
... • :• • "• • ,• ι • " · . : •• ' • ο Η ·:.: • • • • '• ::• :
ο •
ο ο
'' ,' I ' , t
• . ..
ο • ο
ο ο
ο • ' I '
ο ο
ο
'
)

. . . . . • ι . . .
. . . . . . : ·: :· ;,·_:· ·
• ο
ο ο
,.
. .
ο •
'
,
. '
ο
. .
• • • . • ·• 1
. '
•, . . '
. . ' . .
'
• ο
• ο

" ο
'
'. . .
'
ο
. . . .
• ο ο
. . . .. . . .
' ' ' ' • ' I'
.. · . . . . : . '
.. .
: .. '·:
' .. :
.. ο
' ..
. . .. . .
• ο
ι • .. •
. . . . .
ι • ' .· : !' . ,,·
ο ο •
. .
. ' . .
'
. . . . .
ο
' . .: . '· .
• • I ' ' ο ο • • ο •
...
.• ..
..
' . ...

.
. .
. i .,
ί
. ' .
i • ..
.
·t .
:.. ..
, ,
. '
Ι Υ
t;

.
.
. .
.
. ..
.,,: .
; . .
. . .
' •:
·."f: • •
,.
. .
. . .
. . .
' . .
.
. ·.·
. '
, . .
..
.'• .
...
.
. ·
.
ι . ••
. ·:
..
. : .
', I
. ·. .
. ·.
'. '
..
,
'
. .
. '
' .

'
. . . . . . . . .
. . . . . . ' . .. '
; ... '. ·. . .
. . .. . .
. .
. .. . .
. . .
' .
'
. ..
. . .
. . -. . . . •' . . . . .
• . . I
. . '
• • I
.. .. : . ·.... :': . . .
. .
. •
. : .
'
.
. ,
. ,
. .

..
. .
. ' . . . . .
. .
. . .
..
. . . . . .
. ' · ..
.
. . ;
.. ,
. '
. -· .: ..
. . . .
. :
. . . .
.
. :
• I • '
' . . .
. .
. . . .
..
' ··
'
..
. . .
. . .
..

. '• .
. . .
. .
~
. '
. . .

. . . .
. . .
. • •• ι • • • ··' " ' :
! - ~ ••• , . ..
. . ... : . : ~ . · .· ·
. . ... . ..
. . . . ' . . . . .
.. • • ' ι
. . .
' .
..
. . . . .
.. . . . . . .
.. . .
.
. .
.· . . .
. .
. . . .

. .
. ..
. . ·,
... .
..
. . ..

:'··
.. • •• • t ':. -• • • •
... . . ·> · ί •• : · ·
. · : ? · : ~ .. -':. ·,
,, .. .: . .. ·;
. ~ . . .
..
,


..
.
. .
.
. .
Ό
ι
·w· _, ... . . .... .. ·. . -- · .
"'·" ..
• •
.
. . . . ' . : .· .·

. .
..
....
. .
.
. . ..
..
.
\· ·.· .. .. Ε υ !. . ι :, Ί ο ι ο Ί .- τ μ Υ ι . . . .
α τ ε τ μ Ύ χ ι τ ι δ λ έ . .
ι τ ο Irr Λ .. φ ι ο ·) ·= . . ι ν ι ψ γ κ ν · ·
Φ ι ψ ί Γ ψ . ..., . · Ί
. λ ψ Jf; Ρ γ ί β ν •.:. έ ί .. . ... ·: .-:::
· ι ω χ ι ι ι δ β α ι .. α ι ι .. Ι ό :· : ·'. · .. _ ... ')._ :-· · : >:
• : ' . ·· ·,:·' . . !··: .. :: .· •· . .. .. , .•. . ·: ... .. , .. : .. : : ""' ''f.v.: .••. - ι Ό
ι · · .. ·· · ;• ·, , . ι ·
• ' , • • • , . 1 • Ι • • , • • ν • · -. • · • • • •· ' • ... ι · 1
,; . . , .,, . ' . . . ' . . . , • .
. \ · . . = Θ ι ι ι ω τ ·.·7. τ ο ί Μ τ : :· .: · .. Γ
·:···{;.· μ δ λ ο δ ι .. έ τ τ .. _, . ..... ::-:-.· .·
· · λ " 1 φ ι · ι ' · ·. , ' · . . ι · ..
. μ ψ ι ι .. . ·ov. ,- · ·: qS?< τ ι Ά ' .. μ ς · ... ·'7!0.: φ ι ·· .. ·= ..
ν χ ω Ί · ί λ μ · .; Κ ό λ . χ Ί τ :: >
ι . . . · · . . • . . .. · . . . ι . . , . . . · · · .
.. · . . ', , , . . ' · . . • • ι . • ' •· • . ' ' . . ·' .. , " . . , • .. . . . . , .
• \ ; ' • ' . . . • • • . • ', • . ' ' i . • . '· .• . • . • .· .
• , . • ι · · , • • ·.• ι • ι
. ( . . . \' . . . . .. ... "' , . . · . . . .
. ' Ό .. . . Ο . β α ι λ ε ς ι μ τ Β τ
1
n;._f1 . f '. ;: ·.
'J"ct c ψ ε ι ι .. έ ς τ Γ ί μ ε ι .
I ' • '•
· · . ι τ λ · Ύ ε ι ς Ί ι Λ ί

·. . · .
· · ·.: · · > ί ι λ ν ω ι ρ Ά ;·· δ ι ε μ έ ι . . . ,._
. , ι ri. ilJ': : ο v:·.: μ .. · ... i Έ ι ε · : . .-;
.. · . . β Ί ι .:. Ή Γ τ ο λ υ ...... .
· · Ή ί ί ρ ι δ τ Ό ι ρ ε · . . ' ... :
·. ι ι ι ... .. ·· ι ι ό ο · ι ώ ω .. ι γ ·
.. .· λ Ψ τ ό π μ ε τ τ ν =
· .. . . . ί ρ ά α ι Ό ι γ ω Ή λ ν . · ... -. ·.
: +&t:· ρ .. Jf)· . Π ι Ρ ψ :: ε ι χ ε .. :: .. φ

· ·
. ι ·· .·vx έ .. μ Ό ι ι .. Χ ρ ο μ ί .. ν . ... ·::
· .. \ ι ε γ υ ε ι ό ψ ο ν τ Ρ ψ ε .: •.
. .· . . · . α Ό ι ι .. ψ Γ τ ι η · ·. ··: · ..
- . τ ο ι ι ι ι .. .. π ω ν ... :. ,,. :
, .. ς ω ν ε ι ι · Ό :
· .. ·;9-oy ό ο ι π λ ι ί .' 1-·i / Ε φ .. 8-trfJ' :.,·;·:t ε ι ρ :· ..
• . ' • . ' "' • . . \. • • • .w:J • • .. , . ο . .. .
. . ·. λ α Λ ς • ό ;;;::*&a.oi · ι ο ι ι -.;J ψ · ._ .- :. · ·
. · λ Μ '4'!')/. ι ι τ ω · ς ζ μ ι ι · ...: :
. ·.· . . ε l ε ι ς .. ε ς μ τ ε π . ·.
·.·. ·. · .. ·.· · • . . li: Η μ Υ ε χ έ ς . τ ι ι Β ε .,. .
.
. .
· ν ε τ f&Ji. Χ Φ :'i ό ν ·.ft:( · ς ύ ω Ί • ,.· ,.,.· ..
, ,:. '-· . τ Κ ι Κ ά λ ο ν Γ ε μ ι Ο ν J!j χ ι ι ν Ά . ,.;;
. , •
' .
. .
. :. . ..
. . .
. .
. . ..
. . . . . . '
Ι • ' ι '
', ' I ο ' •
. . .
. . . . .
..
'
. :

..
r
. . . .
. ..
. . ' .
• • • < • •
. . . .
, ..
. . ..
ο ο • • ' ;·.
. ..

. .
. ..
.
t .
' .
ι ' ' • • • . ·"
I
'

"": ' . 4 •.• '
.. .
. . . . . . ..
. . . '. .
•• •
. . . .
.
. .
' '
. .
.
. .

. . . ..
. . . . .
... . . . :
...
•: : . ·, . . . . . .
. ' · . . . .
•, ι ' '
. . . . ι .
.. . . . . ..
~ - '.. .
...
• .. ' ι ' •
.
. . .
• 1 ,.

• j .
• •
. ' .
'
. . ..
. . .
· . . 1 .i z .
' .
. '
. . . . ' . . . .
. .
.
. - · ; · ~ - ~ ~ - - - .
... . . . • • - • • : : <. ; : Ο . •
. .
. .
..
• •
. . .
. . .
. .. . .
..

. . . . . . .
- . . .

. ..
' . ' · ..
. . . ' , .
..
' '
,,,
"

'

.. :
'
' '
-
·: "
' ..
..
.... .
'
-.
. . . .
.
. .
......
• ..

; .
. .
. .
:;c'.
. ..
·, ..
.
Ό
11... •
.. • I
fj ..
'.
:-. .
. .
..
' ·
",

. . .
.. .
.
.
. ..

' .
.
.
' .
•• •
• •
. . . •. .
•• •
.' ' .

? •.
.. ..
' ·
.... . .
..,
(, . .

... ' .
'. . . .
'/ .
..
ι \ •
' .
>.
I
I ',
...
. .
.
.
. .

. .

ι χ η ι ο ι ι · μ ε Ι ά λ Ό γ ι ι v?t'o·
. .
. . I ] "'r\ J 't! Ί ι t . . \ . ' ' \
. . ι Ψ _ • . Κ χ ι Γ ε κ τ ο Β ι λ ε Ύ ω Η · ·
ι λ Υ ε , :9 lf'tt ω ··;g ι π γ Υ τ ε ;. α Ί
ν ι ο μ ψ ο έ ι τ ε Γ α ι τ ω ς - i( λ ο Γ ι λ ι ι ι
λ ο ι . ι Ί ι π ώ τ · λ γ Ί Ί ε τ ι λ ,J.it'c .
,.. . t '1 · ι . · , . · \ . , · · ·
ο ι ω ς ε , ... . λ ι Ύ ε ι γ β α ν ι τ ο τ α
ρ '9· ο τ ι ε ν ε λ ε ψ ν μ ο ο ς ι · ό τ ι .. .
ι ς ο ε ω ς τ fEY: κ λ ε μ β ο ε ί
ι .. ,_ μ ο ι . ι ω ω ..
ι · ε ε ι ο ι ζ ε ι ο
.. μ Ά δ ι ί ό ζ ε ι ο μ ζ ι ε ·
Ρ ;'_ .. Γ τ έ ι ι μ ψ έ ο ι ς Ι Δ ε ι ι ί ς
ί τ ω ι χ ι ι ν ώ Ά μ ό ξ ω ", ό τ ι ι ω
. J.:li$' ψ ε (ttt! .... ς ι ι ω ι . ξ ί έ ι ι τ
π ό ς . ι ι μ ι · τ ο λ κ λ ι ι
β ε λ ι ω ι τ ι υ τ sf> τ ι ι ώ φ λ ι ν · τ ω Χ ί ν ω
'l"'f\ 'I ., Q .. . I ,.... λ . -;,
J9 ·'fU_ ι ά ι · '1f() ε ω
· Υ ι ι π ο ι τ ο ι ς ό ό ί λ ώ ω ν
Ι Ι μ ρ λ ι ι μ μ ε .. ·
. ν ο ς ν . ο τ 1' ε μ ; . tt τ ε . . τ "'"e ρ ι ι Ε ι
μ ζ · Ά δ ς ι ι ό Α ς Ε
χ λ ι τ ι α · μ ω : ο .. Ύ · ο Θ ε ο TJ1V . ι ι .. ..
ψ ς μ Η J: έ ω Ό Μ ε χ ι ι ς π ο
ι α φ • ι Δ Ί ς λ γ .. ε κ ε
ο ι τ τ ό t Jf, . . Γ λ ι ξ ε μ ο ι ..
σ ι μ ; . a λ Ί ς ·' λ ό v:. · ··;, ω γ
ψ μ ε γ ε ι -, μ ε ί ot δ ε ι ι ε λ ι κ ο

• •
t:f ω μ ί η ι ο Τ χ ι έ β ι Χ ε : τ ό Υ «;
ι έ φ ε έ ν δ χ ι ε ς ε ν ς τ ς ·
& ί ς ε { a. ι ό τ ί ι ... ε ι · v(i , ·
ω μ ο ο τ ν ι . Τ ν ι ό ι ι ό :· : . . · ...
ζ ε π ι ε ν π Ψ ό μ Ύ Η μ η ν .· · .:
μ ι ψ ι ι ς )' ω τ ε ; c Π ...
· χ ι ι ι ς "f .. ι _ .. . υ ο Ί .. Ύ .
λ ι ϊ ε κ ι τ ο ο χ ι ,'. ι ι ,- λ ε ε ι
· Β
"·· .
I
• •
. . .
.
.
• •
,

. '

. .
. .

. . . . . .
ι ι ι τ έ μ ε ο ι ε ι Γ ε ι
, .., t γ r 1 't ' !'\. · ι · · ·· ι ·. t • . ,.. · t1 . ι r;r
ι ι η ι ι ω τ ι ω .JSJ · ι τ Β ι ω ο π ω ι ι
ι π ο ε λ μ ε ο ι π ι τ ι ι ώ μ Ο α ς ώ
ν ι ί · τ ό ε · ό ξ ι ί t('Td' ρ ι ...
ι ι ν ,- ι . έ γ ψ ι ·. • 0 ' ; ·; ." <., I !:.' . '
. . .
• ·. • • I • . • ,,.; ' .- i " "" '
• • .. (• '' . ' .. • • • • .. .. • .' • • • j • • ••
· · Ό · .. Α ι Η δ λ γ ω ;· 8tuv δ β ι λ ε τ σ Ί ο λ ..
λ ν μ γ ι λ [l,{av. Έ τ ε λ λ
π Γ ι τ α τ έ ι ι Β Χ Ι ς ι τ τ ν
Κ ι ι .. Π ά π ι ' :f) vl't· τ ο ν Π λ ά φ ο ρ [J.S'
ι ι Η ω υ · vit κ τ π ε λ ς τ Ι
. α ό λ ι Η ς κ λ ι ι '1·ov υ έ ε Ι τ ι ι έ ι ι ι ν σ υ
λ ε ·, . SS . ω ό λ ο ί έ ξ μ τ Η χ ο Υ ι ι ι
·,g γ ι δ λ ο ψ ύ χ φ ς _-r-i1·(. Κ ς ·1;:, Κ ι ι λ ι ς τ ν
ξ ι ι f#BTd τ λ τ ι ν ω
ω ε τ ο .. ι ο β λ π ω d · Ύ ά ε ν
ι τ ι ι χ ε ι ρ ο τ ο τ Η ς vu .· ύ Ο Ύ τ ω ό ι Ή
. ό ι τ τ ο ς ξ ν τ ο ί φ ξ ω δ .
ι Ι ι Κ ,- ό π ο Ά α ς ψ Ι ·- fl- .
μ ί ω Γ Ο ι ω ώ τ ε
ί τ λ ε τ ε ι ς μ λ ι δ λ έ tirf-
μ · ν ι ι ς τ ο έ ν ι Γ , ώ · ε Ί ·
li/A(i( • . =9 . va έ π ω '1'0 ν Η κ
• r-J ι · . · '! ·r ,...,. · IY ·
ι Π Ο σ ω π ι 1·8··; Ο σ · ϊ ο λ ψ ι ν ε χ ε ν ε ι
δ Π ς τ ν ι ι έ ο ζ ο ι
. έ ι χ ν /1XqY ,·ol. I • .
τ ο λ ι χ ο · ·' μ Ι ι ι α .. ο λ ο ι ι • . χ ε
λ Η .. δ ι Ή λ ι • υ τ ι ς μ ε
ν τ μ · ο ι μ έ Ι ν Π ι ε φ λ .. . Ί
ν μ μ Ί ι ς ί ω ς fH-ro . ε μ α ε μ
δ π ε β ο λ τ ο ο ι ι Π ά ι ι λ ω φ
ρ ε ι ς δ μ έ Ρ ο Vlt μ φ ι τ ν • · \t,· μ ε ·
Π ο γ ψ ι γ ; ι τ · ί Ι Ι ο λ ι ι
· α ο λ ε ι τ ι ι lf"ov ν ' ι Ί ι
' . . . . . . '
' .. . . . . .,. .. . . . . ι ι ι
., . . . ' ' . \ . . -
' . . . . .

' ' \ . . . .... .
I

..

'
. . ..
. .
'
.
..
....
..
. .
!
i
• I
I
' '
. . .,
t

..
.
:
.
• • ,

. '
.
'

.
. ;
. I
• . .
, .
..
'

ι
' . ..


; .
• •


' I
t.
..
'• j !•
ι

. ..
. ι
•· . ..
r·:
.
. ! :
τ

• • •

. Ι
..

.· r
. '
" . . b:
'.
· hfi
.. • • • j .

.
. .
...
. ..
.. .
. .
. .

. '
.
' ...
. ι
. '
I '
'
ι
...
t
..
· "
. .
• Ό
. . .. \
.
'
..
' .
. .
. .

.
. .
' ..
.
. .
'
.
:

..
' . :; .
' ;
. '
' . .
. :
.
'· .. .
. . . . .
..
, ..
.
. .
'
. '
.
.
ο
.. .
'. .
...
'•
. '

·.: ..
.... .
. . ,
. .. .
• !
.....
. •;.
Ό
- . .
.

• •
' .
•. . .
. ·.

.
:::_ .•
'
ι If ·
,
. . .
:.
. ;
. . . . . . . ...
ί ι ψ _ ά ς ι χ τ ς
ε λ ό Έ ι λ ε ,g. · ·. Α ι χ ι ε ρ ε ϊ ·. ι
κ λ ι ι ι ι τ Ί λ ...
.. .,. Cl.? f . ' , \ ο • " ' ι . . t . . λ
.. _ Π ι ,; · μ τ ·: ω Γ '9 · ι χ υ τ ο ο ι υ .ov . •
. - • λ β ε ι τ ο Ο ('OV ,_.. λ ι sN ?-.«,
Χ ι ε ρ ι Tt3 , ς τ ψ Ο σ . μ ω ν γ ψ ς
. ι Ο ί Χ Γ Ι ι Κ ψ ;fj ε τ ό ς .:· ε τ σ ξ ) eJ ύ τ έ
α ψ δ Ι φ έ ο -'. ,g. κ σ ς ς Η Χ δ γ ο ψ ν
-' φ λ ο ί Γ ο Ε Ι Ι Ο Η Μ Ε Ν Τ Δ Ε Ν •
. Α ι ·, τ ε ψ Χ ι ι ι ε ;·: λ ι ό ν .. λ ι έ ι
μ ε λ ε ι Π π χ μ τ ε
ς φ έ ι ι • μ ι μ τ Η τ ο ο Ι λ ι τ ρ υ τ ί ι
ό ε Π ό Γ έ ι κ ό ι Γ ι τ ι τ i6 ..
·rrt ι λ ι π _ ξ Ί ω μ α τ ι κ ώ τ π ζ
it'o' τ δ .orbv. Θ ε ο ό · ί c ι κ ι ε Η ι _. ;
' J ι "1\ ":'i''. · _, . ,..... .!1 ι . , 1 • t' ·
. μ ε ι · «V ε ς ο ι α τ τ ι :ro μ ο ·
· · Δ ι λ ς ο ς Ά ψ ύ ι ς

μ ω ε ς ι τ ο . _
_ ._ · β ε β ι τ α ώ · ο Ά φ ς Ή ο φ ι λ ε ν Ό ι .
ι . . . · μ λ ε

δ σ α ι ί ι ι ξ . Υ ρ φ ε τ ι ι
ι ι ι ί ι _, ; λ μ Ύ ι ι η ι τ •. έ
. ε π ι ς Ί τ .. έ ς τ τ
. ι ι ι τ ζ ν )f.ui· ι ι ί λ ι tJ?rO_U
Ε μ ί ζ - ι ι ε ύ η ς μ ε ν ι κ ς κ ε • ι · .
. · θ ε φ α λ ί · μ τ ο ι ι τ ν φ · tlc _ ·
Π κ ο ο λ ς κ Ε ι ί ϊ Η τ '1r«e·6fi... . .
. έ τ ο λ α τ ι ι ι Η λ · κ Ί ι ε λ ι ω μ ν τ ο ί υ .. ·
_ π ψ Ο ι ι μ · τ ν ό ρ . -,g λ Ί ..
· · · ι ι ι ρ λ ι ε · τ ό v . ς φ Ά 1J11·Jeis- __
_ fOV.; ξ ί ω μ ι τ ι κ ώ ε ό '9 ξ ό τ ρ ι μ
ό ά Π δ .·. δ Λ ι ν ο λ ι ω ς Γ .. -- ..
_ ε ,- Α π . κ ό μ ο ι ι μ έ γ ι ι :. · .
_ .· -t-i1( Ρ ώ ι ι δ ό φ ο λ ι ι ι eTva'i· ...
- . Χ θ τ D ι ο ι ό v • ,", e ο ι μ V.• . '
Ό τ _- κ τ « · λ έ ·- J _ ·: ι ζ ό μ
ο Π τ ε ν · '": ξ μ 'rJtV υ ψ λ ι ι μ
. . : ·, . . . . . . . . . . . . . . . . . ''i . . .
.

•• . .

. .
. . . . .
. .
. '
. ' . . .
. .

Ί

'
. '.
ι ι
" f . ι . . ι ' ( ,.1 ; J ;a ' ,. .r
ι ι Λ ψ ε χ ο e ς ι ν Ό Ι Hlr.l'{
ί χ Ι Ο '· ι ω ι μ ο ι •
μ ω , . τ .. λ ο ι α τ τ τ Ι π ι ι ι ι
μ ν χ ν ό ι κ '·· Ά δ
Μ λ ο γ ι Γ
ι τ τ ε ξ Ύ ι ν δ π ι ι ω τ ι κ :
. . . :
. ' .
. . . . .. , .. ' . . . . · . ..
. . . . . .
. ' . . .
. . ·.·· :: Λ Π ά ι I Γ Ψ τ π
μ .-·:1'cv Β σ ι λ ε ι .. ε ν ε ν ι ί ο λ α
ε β ε ι α ι i-r/rrov' ε μ ε .. λ Ι ..
' ' ' Λ > • \> \ ' •' ' ο ί λ rJ 11
ς ; : μ .. ψ φ ω ν . ofo: Μ Q8V , (j ω ν .. · ω · ό
: ύ ι ς , Ά ο ι μ ε ... ν · tl rs .
χ ό μ '19 , ε ι ι ι τ ν ς ο λ α ν έ Π ·
' " ' · ) · fl c Μ ι · ' . ' c: . . , .
μ η ζ ο . .. Ό :· .·: , ς tJ..S : γ ψ TOV
Ι ) Ι ·'9. · ι ' ·. \ ' I · .. 1
ε ε ε φ Ύ ι :s9 έ ω ν Β ε μ λ ο ι
ς dur1.1 · ξ ·;f; ι ο ξ ο ς ξ ι · τ ό ι ι
μ Ό 1'0V:· ω Π ι , . μ ό τ ι ί ι
. β _;: ό ς τ ο ε ι κ λ ι ν τ ο ί ι χ ε ς -ra
ι λ ι '9 π ε ύ μ ι :J' Τ Ο , · έ
ι ς τ ι ι ι Π ι Ί ε ... τ ο ι ι ..
ψ κ ι π ς ω ψ ..
ω ν f, ι ι ι ι μ ι ν τ ε χ .· .... . .
• • • • : • • • ! • • •
. . .... . .. .. ·· ..... " . . . · .. ·.· .
, , . . ' .. . , .·· , ... . · : ... ' · ;· .• . ·: . : . • . • . '. . ·I .. . :• . : .
·:. Ο ν τ λ ο ι π ο ., ω ι ι λ ψ
Τ Υ ',: ε Η Γ λ .
ε ι Ι .. Γ ω ν ι ω .. ι τ ι α .. .
ι ι ο Γ μ ς ε ο ο χ ζ μ • Ό ι ι τ λ .. . .
•. ω τ σ δ ι μ .. ι ε ·: .. ι λ ς 1' ο ι π γ ..
μ ι ; ·- ε ν .. ί ι ι ... . χ ι ι ι ο ι ... ο τ λ Ο τ ο υ
·· Η Υ Υ Κ ... μ Ι VU, Υ ι .·
φ ι έ ε ξ ς Ι λ Ό τ ·
ι ι ι π ε ·. uu-r . ι Ψ ι · .. · :
ι τ ε ο ι π ο .. ο .. ι μ ξ ε ν ε ο ι ι ι ε : ·
Λ vtl ν α γ Μ ο ν , .· δ Ε .. λ ε · τ ... · ·
.. ι ι τ .. τ Η ι ο ι ι ι ι ι ώ ι ι μ ι
..
·- - .
. . . . . . . . ..' . . "f Q
-
, .
. .
. .
.. .
. :·
..
.

.
.
. .
. .
' ..
'
.. .
.

'
..
.
.. ,
'
'
• •

. ' .
..
..
. .
.
. .
.
. .

.
.
.
. . .
• r •
. . .
' . .
. ,, .
. .
.
. . . .
. .
• •
, ., .
. .
. . . .
. • ..
....
. .· ' .
. .
.: :
. : . . .
.
.•:
.
•'
1-'
,). .
. ι
t
. , .
τ .
1:
: .
. , .
•· ,.
I ..
j .
. [: :
·"
..
' .
' r·· ·
. '• ;
....
! .

1: .
ι
Ι
..
t ..
I· '
.. .
i .
• • •
Ί
.. .

: ι

Ί .
I: . .
•••••
).;·
. .
.
,
'. .
. .
.
. ,
ι
. ί .
·r .
••
ι
1 .. .
: ' .
τ

•••
. .
.
.
..
Γ

..
. ..
..
.
..
. ' . ,. .
. ..
... '
. ι
Γ ο
ι
: .
. ..
. .
. ' ...
• ••
"

..
... . .
'

..
••
' . .. . . '
' . '

. . . .
••
. .
.
.· . . .
τ ·; τ μ ν ο ·;-e ·. τ ο Γ λ ο ..-u·· .
_\· · ό ' CJ. · , " 1 "fi \ · '\. ι " . - . 7
. ι ι ι ς • ε ι Ι Κ Λ ς ε ε ο ι ρ ς
Q Ε Ι φ ί I\{d' τ ι . ε v • τ ο λ ur.q
μ ι λ .. ό μ ε :vx μ ε τ χ ι β ι ι ; , έ π ε .
. . ε vu μ ι ι .r.t?t· · φ μ :d π ·: Ί μ ι ·..;;; :. μ ί ·
· λ ι ά π τ ω ν ς ι ι λ τ ι τ ρ
ι ι ι ι ε τ Π ι ι τ ο έ λ ι λ
\ _... , f · ι ι ι ·, . . ·\ . ι .. .\ . -;
··?f'ov ω Ο ε ς Ή ω ς η ν ι ε .. ι ε ι
ι ... ο ω ι Ό ι Ό ε ψ ε . . :
ο Ο ο μ ε μ ε ε VC:t υ χ τ α τ ι 1ov·. ο φ ω .
Ί ώ Ί ·., :· τ .. ξ ..τ .
. λ α τ ο λ Ί χ ς Σ ι δ κ τ ο ό π ο τ Τ Υ .-riiiv· Λ ι τ ό
λ ι κ ω ι Ί ω • ί ι τ ι ε Μ ο ε γ τ ..
Ο ι ε τ ι .. ρ ψ ι ο ό ό ζ Β ς .. · . ·: _
ε ι ..C Β ι λ ε ς ά λ ο τ ι ε ι ό τ ο ν ι I -·
· ε τ -t.ro ε · έ τ ε ρ ο ;: ω · κ ό ι ι , t9
' ι ω ε λ ι τ ί β μ ι . μ q:-
. τ ν ϊ ι Ί ε γ ν μ γ
ι ω :
1
ι ς Ά Π ί μ ί W-
ε λ α ν μ τ ι ·. Ο Α ό ι .. κ ό ι τ .• Τ ό ν '.
γ ι ό ω Γ σ χ λ ε α ι .. , · :-r.o}l ύ λ β ι
ι Ο ν β ζ • :; : δ .. ι · ύ ς .: ι ι ν ο Η ο λ
λ ί ς J9 ω ψ ε φ ό ω τ μ έ μ ε γ λ ω ς .;
ψ έ ι .. .. { α ω .J"-(ryov · .. τ
ι χ λ ε α ς ι ο τ ι ·• Tt:I:TOI} . ι ' · :· lkB: . ο ν Ο
ι κ ι έ ·fd . υ λ μ μ ε ι ο Ύ γ λ ο
· · ό μ ι -ri · γ τ ο μ ό Ό τ s' ι ι έ
ι τ .. τ λ έ ο ς ι μ ν :9 τ ψ ι . · ·•·
. ι τ ς ο λ ϊ ο τ ι ι ι ε ς 'rd'. ζ γ Π ρ γ μ ...
. .. Χ Κ Λ ι ί .·. Ι ς ·, · ρ ν · ·
· . Ό ι ι ι :· .· π λ η ι ο ω . .
ε ; ... ο ω ς · Υ Ι ζ ε ο · vtt. η μ , .: .. . ..
. . β β ω ν ς τ Ψ ι ι μ ι ν :
. . τ ο ν ά ι .. ν . ε .. τ ω ς ι Π έ υ
' • • • • • + ,, • ' •
... • . . :·· • ... . , • • .• ; · :· :.:·· ··· ϊ ..•• μ Ν ι ..
·'•'· ' . . .. ·' """ ··
. , . ·' . . .
. .
.. .
• . .
. . ..
\


• .,
μ ι ι τ ι κ ό . d3-$:J . έ ν ι ε
t;s Vtt τ μ }., (Jx,J τ Ο ί τ : ω μ τ ϊ χ .,
ι ω τ ό Η · ι τ έ δ Ό υ . . τ μ ξ · ·
ύ λ ψ ι δ Π · .. Τ χ ε ε ς υ ι λ
Λ γ ω ,. ε Τ ν ι Ψ ε tlifo ··: τ ξ -. έ ε ψ ε ..
μ ρ .. μ τ β ω ς κ ς λ ύ ς
ς Α ·'9· ς τ ο ·. ε Χ ι ο λ γ
tf{
1
: τ ό ι ι ζ , ι
, .. ι ν ·lt Ά ο ι .. λ · ο ε . ξ ι ώ θ
ψ ι ι Χ ε λ ω ς Ο ι ι Ό σ μ ό ο λ δ
· β ι λ χ ι ι τ έ
ι ι μ ι τ ι μ τ ο ό ο ί Ό έ έ __ τ χ .. '.
ι ι τ ,J'I:t. · .. "t'T λ ο γ ·: ι ε .:$)_ υ ...
. . ό ι δ Ι · ρ ι · 'r,o ι έ ί ί ι ι ό •:: -., $-
.. χ τ ι Ν ι ')lttQ , .. λ ε γ ε ι ο μ .. ι ι ,- ε ..•
· ν ς .. τ Β ν ε τ ι Ό ι ε •. :"( trt
ό τ ε :P:-J..: ό ·: Ί έ μ Ί ... .
ε ρ .. φ έ , · ύ ;·;
· Ό ε γ ι τ ι μ ν ι ζ Ό ό ω Π · π
. ο ξ ό e τ η έ ξ ι έ ο ί τ 61( γ ν ό μ
'• .. ώ ι δ Π y!Vo !Jio ·: 1ro 3 ν ·· β ά σ ι λ ά ι ,· .. ov
. . έ ι ι ε Ί ι λ ε τ κ Ό λ ..
ι ι ο ·.yg: ό ω ;: Ό έ π ε ι
γ ι ο . ς Ή τ ω : ι
ε ί .•. ς Ό τ ό ι Ό Λ ι :- τ ι ι τ .. β Λ Ί
. μ Λ ω ι ι ·.:. elc :. τ ι ι Κ τ α λ ό ι δ ι ι ο λ Π
.. ί γ Λ Ό ί ι Ή έ ε ω ς
· · · Α .. λ έ τ χ ... ( . μ ι : .. :· Ι ό τ ρ ι ξ •
ι '· ώ ς ι α σ ι μ ε μ ε ν .. ·· . .- · ..... · .. . : :-: -· :·. ·
•, • • • ί • • , . · .. •• ., • • • •
· .· .. · ... : .... _· .•.. ·: ·_1, .. ........... : ... :: .: . .. · ',
.... · ι ι · ι .... & Β ι λ Ί υ λ ·-tJ ς ·' ; _.
Ό Π τ ι ι χ Ό ς ο ν Β ι .. ;·vx.
· ι ψ γ ι έ ν .. ς -:rH_ ο Ί μ ω .. τ λ μ ι έ
· ν ε • Ή κ ι ι μ τ β σ ι Χ ι
ι α ε Ι ς ι Θ ο χ ι μ ι ι ο ν β χ ι ι δ ρ Ά Η Β
. . . . . . μ α ν

. .
" .
t
..
. .
. .
. .
•.·
.. . . .
ο -· • ••
• ' ο I
..
. . ..
. .
• ' . ι •
. • Ι .•
. ·, . . .
. .
. . ... .
..
ι • • •
. .
. . .
. . .
... . . . ..
. . .
' .
. . .• '
. . . . .
. . . .
. . - .
. .
' .
. . .
. : .. :';':;t ..·: .. .
. . ι
. . . . . ..
..
·.· . .
. . ..
. . . . .
..
. .
·. . .
. ..
. ·'
...
' Ι •' I
: .
. . . ι • ;
.. • ' I
. . . '
:' : .
' . . ..
.
. .
• • • ο
.. ι ...
. . .
. .
. . :
. .
. .
...
. .
..
. .
,,
" .
. .
..
.
.
f
. "
• •
'•
. .
Ν
.

. ' ...
. . .
. .
. .
. .
.. ;
. ·:.
. .,
. .
.
• .;., ι
.
'
..
' ..
·' I
. ·' .
. .' ..
..
. .
',
.
. . .
' ,'
.
.
.
" .
: . .
.. ...


• •

...
' . ·.
'
' .
. . .
. t:(lf'Y, · λ · ο ν ι ε '::· • Ά ι ι ε ι : .
.. ι λ , ι τ ι ι ι s9. τ v υ ε , τ ο ε
κ ... I{u :r ε ι , ω .. ι τ ρ ι : Ι Γ ε ι ε ε ς .
.. , .. · s- ' \ tt · ' · ι · .. . •· r· · 'J ·
. -7.111 τ ι ι μ ι • . τ ι ι : ι ε ι ._BV(t. · .
.. · .. ε QV , J(.L ι ι ο 11 , .. 11: ./f/ f1./.>. Γ ι ι ι τ Κ ψ ., .
ϊ η ο λ γ ω , .. ι ι . ε ι

ι ε ι β ι ξ Β
ω .. s.tJ μ α ι ε η . ι ... μ
ι τ ι τ $. -;ro/Aa '· ι ··
. κ ο ι ε Ά ς .. Ι ι
· Ι Ο Τ Τ θ :· ι ε ι ;: . ι ..
. ς :· ε ς τ τ ε ι .. Κ ι ο ς ·' .
. . n ύ ι ο ,· Ζ Ι λ ς τ · ω ι ι ι ι , ν .. ·. __ dv. · · .
._ _; · .5' , 1,. ,,.,. .:-. ·• ... ,. ·r· ·· .'. :. ι s- ,· · fJ' . · · :
. Ί ί α Η . ι .'9
1
ι ι .. ι ε ι
ι . Η Ρ ι . .' ... ε ι ζ ι ι ι φ / λ .
ι

0%1. ι ι .-:'9
τ τ ι ν '·'· . ε ρ ο φ ρ ε
α .. λ ε τ ο .. ξ ι ι ι
.. β ι ι ι μ ν η
.. ξ ε ·.rq( χ ζ
τ ι π ω ... Ο Τ Ο Ι Ι )1 .. · .Jo ι ...
. Λ ι ο :'tWC ε ι η ι Ι .. ι ι ι ς τ .. '9 ο λ ω ν ω ν ..
Χ ι ι ί ν . . τ τ :.'- rx:r r φ Υ ..... Q μ . Χ Ψ
. π ρ ν ο ν •. δ Ι ι .. Π Ο Ρ κ ο ν ο μ . T11-V μ τ α μ ι τ α
. ' ...., . ,. ' . · .. '. . : . · > . Ι ' .• ' ι ,. · J'• • • Ι · · . • ' . Ν • . .
. ι ι Ύ . ι ι ss) •. κ ... .
· ς λ ι · Ύ ε Ό Ψ .. .
.. ' . ι . λ ε φ , .. .. oH . τ ν 1"t1, ...
. .
Α Β Α ι . ι Π Ο Τ Ά δ λ ι
μ Ρ ψ ε Ι ά μ Ι Ί Δ ά
ν ε ·:· ο ι ω ε ι .. τ .··• ι ι τ ι ι .. _._.
· .,u .. · ρ ι ι ε ί ι ι ι ι ε · ι ι ν ξ ι . , ..
. . ., η ι ς _· ι ν Δ .. κ .
τ ι ι ι γ ο τ α ς ,,_ . .: .. λ . . κ · Ί φ ς ;. .
. . ι ο .. Κ Ά Ό Χ ω ,·. ι ... Ύ ι ι ι · έ ς .. ·
ε λ λ ·. JG. ι Ό ι λ ς .. λ ι ν • · .-
.. •,·. . .. , .... ,. ········ .. ··' ....
. Ό Ό .··.·• ,...u.· .. · .:-,.:
.. .. ·• ......... --··••'r·
... . .. ., .. •' .. , .· .- .
J • •• • •
. .
' I
·' .

ί
. ... ' .
. .

· ..
. . .
' '
' 120
.. χ .t9 ι ί Χ κ ι ί ε ι γ .· ,. • .. π ρ γ ι ;

7
. ύ ν μ .. ο • . • ι ι ώ π ε ι λ ί ··. ..
ι tf11·Vo '?rpOVOlttlt;> ο θ ι ρ Μ Β ι λ ω '
ε ι .. υ τ ε μ έ ν φ ί ι λ α Ι .. ε π ε τ ν ο μ ζ ι τ ε '
ε λ ·. ι ρ ά δ : ..
ν ο ς τ ε ι ο ι μ ο λ ο ι .. ύ ί ι ι ι ι μ · Ι ς τ ·.· ·
ό ι χ ν .. ε τ Υ Ι τ μ ι ς . ι ί ι '··
. . ο oi λ ι λ ε ·.alt· t-fiv ι λ Ί !7t κ ο ρ
·,.f: γ Β ι Ί τ ι λ , ι ω

ς ι ι :·'.-
. ς .. α λ ξ ι ς !" · ι ω λ ι ι ό Γ λ ι ϊ ό ι κ ι ξ ω ..
ο • tJ:,v·,,.: ι ς :fJ· :. Ν χ μ π ί ς Ή u ε ι ξ v-· τ ί · ξ ··
ο π ς ί ί ρ κ λ .l9 ς ε σ
· λ ο τ ξ .. vu . μ λ Υ Γ έ ψ χ μ ,· ζ ί ·,. ι ί
σ ω μ ι ι , Ύ ι μ ς ς · vtt: μ ψ ω ω ι μ έ ς :9
ί μ ς ε . ς ξ ω μ ε ... τ τ ι φ ι ο ι τ τ •
< n f .. Q... λ 1 · · \ ,.; ι Ι t: . t f .. .
· ν ο ;N.S. J1'!W· ι ι ς ι '· .
κ ·>9.- .. ό ... ε ι α ν .. τ ς .. . ς ί
ι λ ξ ν -· >9. · vtt ·. μ . ι κ 1rcr; v ,: ώ μ ι ?f' ι ι μ ... · '·
' . '7 l • Ι I . ι . \1 ... · { u_ ι
ε ι ς av1''11 ,- ί ε t; · Κ Ι ra. ι υ ο ι ο Ι Ι · 1' <
λ ι ν ό μ .. , ν .. έ ι ι ψ ·. ε ς τ
ω ι ς ί λ π τ ρ ο € ν .; ε Ί Π Ν ι .
ε ω μ .. 6.V ·: ι Π λ Ο ι JQ τ ί ω .;: .. ι ί Ό . . ι
. γ ώ v .. β λ έ ι λ "f μ ς t\: α ··.
λ ι κ . ο ύ ο ς ... :; χ ο έ Υ ν ί ι ο τ μ ψ ο Ύ Β ζ ς :,.: ..
· δ ι φ ε α .. '. ε γ ι ε λ ο ί .... λ έ γ ω Ά ε · ·
. ε ύ κ ι .. Κ ι ν :,' τ έ ... ώ
: ξ ο Ι ι μ ψ ο ι :· μ ι · δ π ο ψ ι :·
· ψ λ Ό ι .. τ ό ι ϋ τ μ έ ξ ά ι τ ν ι
· λ τ ο ι φ · .. τ ε ι ι Ι π · ι μ ο ..
. ι · vd ,: ι ς χ λ β ι ι _, ι ί ;: · -f.J φ vs.u ι '• .;'
τ ε μ π Φ έ Ί δ κ ι ι ·; μ χ β έ ι ,
ο
. Vft Γ τ ο . τ λ Υ Ι • ?r ε ρ υ τ ς ό φ Ί λ ·.
· λ τ ι ._:,j ι ρ ί ώ ι ι έ τ Υ
... J, ·: τ π έ τ ι ·.'- J. '. φ .. :·.
>"· . .- .
1
• ο · · ·· . . . λ ω ς .
.
• ο

'
.
.. ο
ι
.,
..
' . . . .•
.. .
:' '1
Ό !: .
' ... ί
. : . . ι
. .
.. · ...
.. .
. . . . f'.
•' <
• : f. •
..
. . .
·.. . . \ . •,
. . . . r ..
•'
.
. . .
. . . : ..
. '· ..
. .
. ..
. . . .
. ' .

. .
. .
.. .
. .
..
• '. I
.. . . :
.
' .

• •' •I
...
. . .
. ,·· ...
ο •• • • • τ
. I • •

. ..
, ....
· 1
. . Ι
• ' r .
:. . ι
: . . .(;


..
.. .
,.
. ..
. .•· .
. :•·,
;: . i
. . .
. . ......
. . . -·
. .. Ξ
. . . .
. . . . . .
'
• •
.

..
:
••

. Ι 1 τ · :·
. . . .
. .
• •
λ ω έ ψ λ χ .: . π ·\ Δ iJ{f Υ . ·
ω ι τ ( ω v;· , . ι ·; J έ ρ ι ω ι ν ' .
ε ι ι ι ι • έ μ λ . I'U · ·
φ ν ε τ ο .. : φ ε ύ χ ι Ί Π ό φ ι ...
λ ω ,7t( «-1 ·, Ά ι ο v ψ ύ λ ξ . δ . Δ ε σ i :: . .
Π ς δ ό Ί τ .... ώ ι .: τ j·.· χ Ί ... - ·. · ....
έ ι · λ έ τ Π λ -, · ··
υ ε έ ε ι .. ί ά ί ι ι ι ό a. ο Σ τ υ ο
ι π Λ ε ω τ ό λ ι ψ ι ι ·: ν ι ι ε \ Ί c ··'
ι ν ι Ό Λ μ ο λ ώ e .... Υ tiiptii ··. .
μ ν λ , .. . τ · α ι χ .. ·.· -._
λ μ t9. μ .. λ ο λ ι η Μ Ι Τ Η ψ ε υ
ι ι μ Η ω ω Ό .--rf. χ ε ι ς ι ι ό .. ;-.: <·:· ..
ι 'td δ Π s ; .. ό .. .-r.i Π ι ι ς ).-.. .: .. ·.
·· a:v"' τ ρ ω ε π Ι Ί ε β Ί ι ω λ · Ί ..·· . ...- ·.
ς .· ... ρ .. ε ε χ .. :
ι ·?f. ο η ι ι ν ι ς ι τ Ι ι ι χ ι ι ι ι ω τ ι τ fio v ·:· ·
' . . t · . . ' ,, . I Λ <.::\.. • . \ ' ' . , • '
ψ ι ι Τ Ο V"· .. ι ι Ι ι έ μ χ ν ·
. Λ Ι Ό · i.q ι ό τ π ν ι ι έ τ ι Ί .
'11r." ι Ν ι . .. S' .. .. :. ι
ν Ά ι μ ι ι μ .. ι ι ι τ Ή · Χ ι · +09' ι τ ι
. ·li7t;o ι ω τ ι ζ \ · 7 ,' .. ς ·. τ ο ..
γ ι γ ι ε ς ς λ · ο ι ψ τ ι ... "
; :l 'fj :: έ ε π λ ω .·-,.
. ι ι ι ε ί ν ι μ ψ ι Ί λ ω ς .. J· ό ί χ Ο ι ς Ν .
. λ Ε ι κ λ ς δ e.izJ α ο ς ·. ά ι . . . ..

. .
ι ι ι τ ύ ι Ο έ Ί ς τ ι ι έ ι ,, . σ . . ·. :
. · ο ι ι μ λ ι μ ε ω ς η ο τ ε ι τ χ ν υ ο ι ι ε ε · . . ..
. ό π Γ ε ι ?; .. μ ι ζ ό μ ο · , · ·. ·
. ε λ ς τ φ ι · Ι ν .. τ .
.. ι μ τ α · τ λ ι ι ς :;_ π π ρ ρ ν μ · ....
'

· ι φ ω ... :';:· 7f ε Jf( Λ ι υ .; .. -·. · .. ·. -·
ι ι ο κ Ψ ω .. δ Ό Ύ ω ο ς π ...
έ μ ψ ι ι ι ι μ .. λ · .- · ·
. ε ν ο λ ό ε ν μ κ τ Κ .. λ κ ρ ι ι Ό ,
φ ο η α . .; 'rH τ ο ι ε β ι ι τ α · ν · γ ν ω ζ ε ι ι τ ..
.. μ . . .

. .
.
Ι ,
. . . ,
' .
J
'
μ :lsfuv Γ ι ,-.. κ ι ς ε μ ' ·. κ χ
) ,... .. ' , . ι λ .
. . ι χ τ ω ι ε ι κ ο μ α γ τ ι Κ ι ο ν .. . .
'.
. . ', . . '· .
• • • • • • < • , • •
' : ...., . . . ' .. : . . : .. •' : .. ·. ; . ·.. . . ' . :': . -' . . . . . . . . . .
: Δ ψ α κ ψ τ κ ε λ ν · ω ι ι Υ έ . .
φ ι . μ ς .. 3vx_. ν ι ο ι ι λ ί Ι ι .
ε μ λ ε ι τ ί ι ι .f ψ ε μ τ ω
φ ς ::9 .. ·-rtt μ ι μ ρ ν ι : λ .•
_,.t1J/7!t' .. ώ ι ϊ ι σ ι ό Ψ ..
. ι μ ε ξ υ ω ν κ α μ ε ν χ ο ι ι ω ι . Ι σ ι λ ο ο ι ε
Ό Ί ί ι ί Υ ι λ χ Ι ι .. ό λ τ ό φ ... ύ ς ι
ro λ γ έ ρ ό ι ι ι ε ν ύ ς Ό
;g ν α τ τ ό ι ξ ι ·
Ό τ δ ξ γ ο μ ι ω r ι 1'f?t; ? υ π ι .. ι φ 'J.
... ι ο κ μ ι κ ι ι Ι ω ε μ η ι έ ο ς ί ..
ι .. ς ι ι Ό ι ι λ μ ν ι λ ω ι
. ό τ ι έ Ί δ .. φ .. s .. ε ί ψ χ ..
. ,... , . ;, ., , :. . (/ · '' ' · :. ; .· . · -· · .
. ι ι ι ό ε ι -t.ov O.QPV • γ • .. ε ι
. ν Ό ι Ο ν ι ω Ί .. Ά Ό Ί ι ι ι ${C. . '
: :. . . Ό V, ; . κ ο ω .. Τ Υ έ .... 7r έ ?'C(.)<.tt.";.: . .
: λ ι ν λ έ γ ε ι . λ ν · .. ο ι μ ..
Ά ν ο ι ι :;. ω μ ε •.. iv.r ε μ ι ε .. . ,&·, α Ι υ δ ... : ·
π Ό ι Ό v8 μ ... Τ ι ψ έ ί ... A>.Q::·
. ( · ... ι J9. .< ι ι ι ξ ο μ ς -
. '· Κ τ . Ί Τ Ο γ et V.l-f d' tV:; "r'1V ι '!i V • ι ς ι
· Ό δ ;9 · ε ς ο Ά ί τ ε V.Cc: .. Ρ Τ κ
· .. · ' ·· ... ι · · ι .. " ., · _. ι · .. · · ι · ' ' "?. ) · · f .. · "" · ' · ..
.. ν Υ Ε ψ ε θ . έ . . r-.1-H ι ι α • ι Μ μ ε ι Θ ....
. Λ μ Ψ . . d ι ι ό Ό .. μ λ .. .. Π Ψ ω Υ .,
. ·. ε δ : .. ς .. β ·.·. υ 8. ζ ι ..
ι Κ ι .: ς ω τ :: γ μ Χ τ ο ς , . ι ς ·
ι ν Ό λ -iQ, β ψ ς τ ς ς · ·
Ι θ vd· . τ ο .. elc· ι
ε ι :· τ ω .... λ ο ί ι .. . ri τ ο μ ν . ς :- Ι
Β σ ι λ ·: ι έ ε ς · .. : σ χ ν
ι τ ι Κ .. ω ι ε ι ς .'!«-C .. ..
· · · : · · . · · . ι ·
. . . . . . . . ... . . . . ι . .. ·
. . .. . . ι . ,
. . ' ' .. . . . . .
, . . . . .
·.
,<
:
.. , ι
. ... ' I
•'
. I ·
..
.. ι
. ' . . ..
. . ..
. :
••
.
·' ! .
...
: .
. . ι .
I
..
Ί
••

. .. I
• • .. t
. ι
' . .
I .. . ι
• . . • ι
.
. . . .
- . . .
. .
.
. .
. . .
Ό ' ι •
'
. 1 '.

. .
..
. '
. • ι •
. .,
( ι •
. ·.
. ' .
,.
'
•'
. . . .
. . .
.
' , ι ,
. . .
. . ..
..
...
. .
.
. . .
' . . . .
. ': ..
..
. . .
.
.
..
. .
.
"
.
. ..... .

• λ •
:· .
. . .
. . .
. .
••
. .
.
. .. 1 •
• <
; :•
• '
'i
. '. ' : '
.
.
. ..

'
\
Ό
..
. '
. .

. .
' .
. .
' .
'
. .
. :
• • •
'.
.
'
'

..
' ..
. ι • •

.
"
..

• . ο ι
., ι ς ρ ί r_oV,
1
. '/Jo/.J't)V· τ ι .• ι ε ι ·
τ ω ς i ό Π π έ ι ι υ ε .. Ί .· Tfl' 7rt;- ' · .
.... ' \ ' . ι ' ·.·-- · '. '
ι Ο qttt ν ()"s . ε λ ω ς τ ;&. ε Ν ι ε ι '
·v.X ύ ς • ι ω έ π ε τ ρ ι ι ά .. ' vtt.
ι γ Υ π .. ω τ ι ό · .. · · .
. ι ι ς τ κ ω τ ο ο τ π δ π Ι Χ ε κ ··
· τ ο ί ;'. ε ι ι ::·.ig ι ·. .
λ ώ ε ς λ γ Η .... φ ι μ Λ ι · .
. . ' . ' • . ' . ' . . .. .. ι . : ι .· . '
τ ι . ω ρ ζ ε ι Ι Χ ε Ι λ έ χ .·
fl. Ι ο μ Α ό ζ μ ο .,: ω ς ·. ε ι tia-;
ι ρ Ό ι .· ι ύ ,. σ ό
μ λ .·:·; ό './\. ε γ : λ . ·tt ':: ί ι ι λ κ
. τ . . - . Ώ . . . ... . . . ; . .-; . . • .
· δ ύ τ ι π ω ς . ε Τ ι ι χ ... &· μ ο ς α ι λ ε ι
· . . τ . τ ω ν ι γ γ Π ώ ν · μ λ ϊ ι J9·',_ μ ό ί ..
χ ω λ ς ς ι μ έ Η ί χ ύ α β ι ·
ilJ. ψ ς ι ό .-r ... τ δ .. δ ;r ϊ Ό γ ε ί Ι Ι ι ι ό ι ο ν :,·:: · J
δ . ψ λ ι Ύ έ Ί ι ί τ ι ι ·:
.. r)t()v:t.«t· μ Ά ό ι τ ω ··. e κ μ .. 1(oli<Jy:,
·:·· ω . .-: ρ ε ι ι β ς ι δ ψ ι λ ι λ .
. ς Κ ;'· ύ ι τ .. : τ ο
ί ι :r6.v>rtt-·. λ ν ι μ ω τ ς λ έ ι
ο ο Μ ο ψ ι ν ι ό _ ί ι
β φ • μ ι ς .=:
ι α τ ο ε ι ι μ λ μ ε ι ο γ ν μ Κ έ ..
φ έ ω Λ γ τ ι φ ό ν .. π Ψ Ή ·. ..
τ φ ι .·::r8:. Ι Ι ύ λ λ , Υ ώ έ ι ·' . ::-.
· τ λ ε ι · λ δ μ ί ό έ έ ο ι ι · . ; .
. ρ φ τ τ ύ ι ι ι ι _: ·.
ι φ .. --• κ 6 ·. .. ε μ ι ι ι .... ·
·· ·: Ψ λ ν · .!fJ· έ τ ό :&. : ύ ι ύ ς · •
· ι .. τ ι · .. ι ι γ ο ό τ ι ι . .'rc . . ..
•-roc.· +.8. φ ω τ ρ ς ύ γ ς \ ω Ψ ρ ι Ό .. . ·· .. . ·;. ·:
υ ω ν -4 ε ί ... ι ό λ έ γ ι t ι μ ι ·.· ·_. _· ·. Ό
> t . λ Ύ ί ι ..τ ο δ ε ι ύ .. ... :: -_ ·
- . .
. ' ' . . ' •. . . . \
· , . . . ::: . ·. ::: . . .' .·.. .. · . .' . .' · .· ··... ·. · ,_:·· .. ·· TOV . . .
..
. .
'
. ' .
.. ,
. .
• ι • • •
• •
. . .
.
.
••
' .' . t "' } Τ " I λ :\ ,.. .. Ε . , . .
ι ο ε ο ι τ ι . ., ;,jVft ο ι '9 ω . . • Τ Ί Ο Χ ι Ι ω ν
·•i ί ι τ ι •. δ Π ι π α έ γ ι : τ ο φ ο ·
· r ν ς ι r "' ' " Q_ . Q_ · \ · \ Ι ι
ς χ ο τ ι ς ,. ω Ό .... υ ε , . Jttt;ru Γ ι τ
ι ω χ ι ο μ ω ι ι • i'JA' δ . μ ι ι .. ι ε ϊ Υ '·vfi ( ·, · · ε π ο ι .;,
. ώ = Τ Υ λ ι ·1'Cf( .. ε ώ · -<fxr .
ι ί ι ι Τ Η n ώ .. Γ ι ν τ Π ι ι ι
:J • • ( r"'t\, I CL \ <j " λ 't- \ t
α ι ι τ ι ο χ μ ν ο ς ι κ α τ ω ο Ι Ι ω ι ε ...
ι ι \ λ <L , . :\ Ν Θ ,... λ , . . "'
χ τ ρ ι Η et·., ν τ ε ι α ". ·"r'Q ε μ ι ο .. τ ι ι τ ν
.. λ π ω ν γ ώ s ί π μ τ ω τ ι ς .. φ ο ύ
.. ·. μ τ < ό μ ι ύ μ ι 1c{"._& xr · π
Ί κ ι ι δ · Ι ι ι ι ϊ ς ·, λ ι ς · ν μ ω
π ε ι ·. ι χ τ ί ν ώ μ ί ι Ι τ τ =-TOV λ γ ο
ο ϊ ά ι π ε φ Ι σ ε vc4 έ χ λ έ ξ .. ι
· ι Π · ε τ φ τ ς ν J9 .. έ
τ ο μ ι ι ι Ν ν ω ι ... .ctv τ τ ο Ί ι χ μ ζ ε ι
, \ 'i' ι .· \ (L· . α ι \ . .,. '
.vt.e · ε ι ι ... ε ο ι μ ο ι , κ ε τ ι ε 'l:l' ... · .«. •
Λ ώ ε τ .. , κ ι έ ί ο , : *i : ο ι
ι
1
. !i .1'\.J 71, . s-
1
. . . ν . ,
· ς Ι ι ο α ι ι ε ε Τ λ α ι ι ψ ι ϊ
α .. !' . ."(( μ ξ Π ε δ Υ ι ο ς ε ι ο ·. ί ω τ ο ν t
. ι μ μ έ ι ψ έ .. ο ·· δ κ ο ι ι ν λ · . .: .,.g τ ο μ ο ο ι ·
. ε μ '· τ ι ε χ ν π ο κ ρ ι κ ς τ ι ,.·.
λ γ ι ς τ · .. ι . :fJ:: β ι ι · ι ς α μ φ η Ζ ι Α ι ο
4: ι ε ψ Ί ι ι ί ο ς γ ε φ χ ι ό t . ·
11')1HV Υ ο ι ς ... τ sl( μ .. ς υ ... Ι Ι •
· · ι ι ι έ ε τ Ι τ ε ν κ χ ω :9 · ί λ Ύ ω γ ι ·
. . ο ν έ ι ι η Α σ ι ι δ . .-
'r<>V. ε ψ ο β ι ϊ t · .'?J"O ι ι ι ·-rov : ο ι ι ι 4 ..
ι ς ;· ψ ι ε Ύ τ ν Ο ι ϊ r'11!1 ·
ω ε μ ό ί λ ι .· ϊ ό Κ ι

... .. , . · t . ι . ·· ' · · .. , . J . , .. ' .
, Ι Ί Υ • · ί Ύ ί ω μ ε ι λ Ρ ζ ι · Ή
τ Ί : ε λ ι ι τ ς ι λ ε τ ε ι Γ
γ ς Α μ ο ·'9 ι ι .
ι γ λ ς ι γ Η έ κ ι Ι Ψ ·. · · ::
..


. .
. . .
.
. . . .
• ι •
. . ..
. '
.
. .
. .
..
.
.
. . .
.
.. ..
...
. .
. . .
- .
.
• •
..

. . '
. . .
• I
. .
.
i
. . .
ι
. '
.
. .
. '
..
. . . .
. '
.
. . .
. . .

<
. .
. .
• •
..
. .
.
.
. . .
.
..
' ..
·.
. . .
'• .
.
. .
. ..
..
. .
. .
. . .
...
Ό
. .
..
. .
'
. .
. ..
. .
·'
ι
. .
.
...
• >

\
Ι
' , . "\ Q ι . \- . λ , μ . . l. > '
. Ό ι ι ς g/«, Ί ε Β ξ ε ...
·.-ratrr.v ζ ι τ Ι ό ξ τ ν λ τ · ι · ι
ω ε Υ ε ό Β α Ο ι λ έ ι · τ ο ν ε ς χ έ λ ε υ
··efu, λ Ύ ι ψ τ ι δ Ί ν τ Ύ ώ
ι ·. 7 ί ') - .· 1 ?' ,.., λ . ( λ ' ι :1 Cl, \ . )- •
μ · (;(./R.., ι ι ψ κ ο Ί Ι ω Ί ο ο ι ω κ α ·!1·11 ρ ε ....
· ι τ Λ ι ι τ ι ν ι κ ό ξ δ ο ς γ ι ι · tf.u• ..
ν ο Ι Κ u\1-ro ύ ο δ π φ ί τ
έ ν ι ς ι
1
ν ί λ τ Η Ύ ς · ι η
. ω ι ι ·· J9 . ς ·. ς υ ω λ ω ο χ σ '9 α vs:-·
ς ι π ω ω γ ί ι Ζ λ α τ
ω ξ 9 ω ι Κ ι ω ν ί ώ φ ι τ ω
Υ ι ν ε f{;Jy Ε κ λ Υ ι ι ι λ ω ι ς · p.i'
ς μ ι ς . ψ λ μ φ J ; λ ε γ ω .,.. fttu1"a:
Π ι ί λ ί σ -r·o· κ τ
Λ ι β έ .. ο θ μ ι κ Ί ε ί ά ν iroiof; ·e1c
... ό ς έ Τ χ ε ι ό μ ι ύ ξ ?r&tQtt. μ χ ό · λ ι ο ·
.'! fJ . b \ Ι . "' α ι '\ ·9 2 Ι · . . ' .
-., .. ο τ ι π ε ψ ί Ί ι ε Υ ω Jf. ο Ι Ί ι τ ς ε φ ο ν ε ι
ο ι τ ε Ό · χ τ ε ι .. · λ ι κ Ξ ο ι π Γ ν
έ ι J9 κ ι ί φ · κ φ ω ι γ ό γ Ι ύ ζ ό ν α .. .
έ μ μ ψ ι ο ·:9•· (;$v ς ε ι ο ν · ir'·u· μ ε λ τ μ ε Ι Ί λ ο
λ ι ι γ ω μ τ τ α τ ι κ ε τ ε ς έ ό ι π ·9 δ
ί τ ό λ μ Τ ί έ έ ξ v« ε .. tl ψ λ λ ό · :
. • • ·\ ι . f ' . . . . . . ' .
ι ο .x.«Tte ω σ ε ω ς :: .... · · .. ···. .. : . . ··· · ·· . . ···:. ·. •. · .. .
. . · · Μ ν τ ς Ι ί ι ι ς ι ό
. Ή Ε ε Ί μ ε λ ώ μ έ ο ς ε ς κ ι φ ν ι ξ Ό .
. · ώ ω Η '1rqi}:-r.()V ·ti.SV: ι ς .. τ ρ 'f'f1 γ ε
· .· ο μ Ά ψ ω ν μ κ ;: ά ς ι έ τ ε ι ω ..
. . · . O'd ν λ δ ψ χ ό ό ξ ι ..
μ ο λ ό ν ·((q<·:,. Ι ι ε ώ ·.· δ Π Η λ β .: κ ω ν

. .
• I
. :
. . . .
. .. . '
.. ...
. - .·
. . ι
. . I
'
. Ή ι
·: ·.. . t
' ο I • ο
.
t • :
.
.
.. • • . t
'•
. .
. .
;
.
. . . ; (
..
.
.

. : .
.
, ..
·;
. .
. . ·
. . '
. . . I
. , I
. ;
. . r
. i·
Ί
: r
.. ι
.,
ί

' I
. \ ·
. . ;.

'
..
' , I
'
. ..
. .
. . .
1
ρ ό ω τ ,. .. Ί ω μ τ τ ρ . . τ λ ο ι .1-''i{ π ά ο τ ο .. ·:
·: ·· μ ι ι τ ς ;·; · Χ ο ι ι ε ν π ί ψ ε ι έ χ ι ι · · · ·'·:.;
ώ φ λ ν '-r4J μ π ι ω t Γ ι τ u, </J( ; ;;Jf.,: λ α μ . . ·. i
?r(jrX ι φ ω

' : ι Ψ λ φ μ ι Χ τ τ Ι Ι ) 1
' .. ' ' . . . . \ . . ...

• •
.

.
. . . . . . . .. . Γ
.
..
' .
.
. . .
.
..
.
. .. '
. .
.. .
. . . ..
. . .
.. J • • • ••
• • . ι
. . .
. .
' I
..
..
..
.
..
, .

"
. '
.
' .
. .
.
• •
..
i"' ..
f :
..
,· ·'
.· ..
' .
.
.
..
. .
:,
:
Ι '
'
: .
.
. .
' .
i · : ..
. .
' ,.
•... ; .
,. : .
..
;: .. :;
; ': .
·.'·
... : .
. .
. .
'; ...

{· .
ι •
...
:- :·
! ..
...

.
.
. ι
== ,
..
..... .
•• •
t · .


'J.: . . ..
: .
• • ο
ο •
..
·, .
. . .
. . .
ι ,. · : . : ...
.
. .
. . . . .. \
'
.
.
: .
..
i ·'1:7 .
••
..
. .
ν λ ι ν .. ,. .... μ ο λ η Ι Π ω μ ν

ξ Κ Ι ς ,' .. ό :fJ λ ·,
ι Υ ό σ ,. · λ Ί Π έ λ κ ί έ χ ε ι ..
Ε λ σ α .? : &·,.=' τ Ά τ ς μ ' · .·
τ ο Ύ ι π ι -:1tud'J_ ο ϊ ς · ....
. ι ε Γ Ί Κ χ Ύ ο η ο ς Χ έ Ύ Ό . , . .
λ Γ ω τ χ J9· τ ο σ ν ε μ ι ο
ε μ έ τ ι λ τ ο ά .
. ν ώ ι ο Υ έ ι ε ί .. 1-t1. ϊ ο έ Π π ρ ο ν μ έ ι ί ι ω μ
Ι ο ά ι ·· μ ό Γ ε ι ν ν .. Κ ι ι λ ί ω ·. J9. ·
ω τ Η λ υ ω ν Ά ·:::.; .. .. · · , ... :_ .. : · · · ·• , .·. ·,
·· .: .. ,'' ·· · . .. . ,•' .·· . . . •' .. ·
· .• ·. • ... . . . . · . • '• 1 • • •
....... . ,. .. .. . ..... . . .. . ., .. ..
. . .. . . . :·. . . . . ·. .· . .. . .
.. .. : ο ν ι μ λ ι τ ι ι ι .. ;· .:··
· ι χ ν ο τ κ ρ ε ι · · ά τ ι ι κ α ι ι Ό ··
σ ι τ .. ν ... ι Κ ,.- ν υ ε β λ ι ·
Ι ο Υ λ ό -. ζ . Π ά Γ ι ; > .. ω ξ λ ε ι λ ....
• •
J'J.1. ν ί μ ε · Ά μ τ δ · λ ά ι ι ό ι τ ο ι ·.
ς μ ο λ ο ι ς μ ς φ ν η •.. τ ώ ι rtv · ·
. , .... μ ε ι ι τ ι τ ς .. · .; Ό
Ι κ κ λ :· έ φ λ τ τ ι ζ ω
ά .. τ ο ι ύ τ Π ά ο ι . . · ·: ·.
Ί ι ό ·vu β ά ψ ν ά χ ι .. .. _. :
ι κ ν τ ς ο λ v , : ·, : .- .. ν χ ι ι v·. ·;.,;; Ι ·,:. -
ι Υ μ Ο β ε ά ί ι ς λ Έ ά μ φ ι β Λ έ ._, -.·
ι έ τ • δ ι ι ι :_': ι λ ς · Π ο τ η ο Of! : : '.· . .' ':
ψ ι ι Π ε ε ν λ ι τ ι ς :. ·.!
ι μ ι ·. ι τ ... κ ο α Ό . . Ό ρ γ Ε τ Υ .. :_. . : ·.·
ι ω ο ι ι ι ι ι τ ο ν τ ν ι Ή λ <:.:: '.':. _
_· μ ε ν ι τ Ψ α μ ό

ο ν ε ι χ v . ε χ ο ν δ u ι ι . ·. ; , '' · . .
. . . · λ κ π κ ι χ ο ς κ Ό
ς λ ι ι _; _· τ ι ξ ι rflc γ . i · ;, ·· . ·. :
· λ ι ά τ μ ;:, τ ?rii ι Α Π ι Ό >:
τ ο λ ε ξ λ τ ε ν ι φ ι τ ώ Θ ε Φ , ... · : •
..
. . . . . . . . . . . ' . . ' . . .
. . ' . ' . . . ' . . . . ·. . . :. . . ' . . . . ... ·. . . . . . . . . . ;: . . . . . ' . . . . . . :. . ('
.. -
'•
. .
·. .· .. . . . . ., ,; .. . ·: . . ....
. . . . . : . ' . ' ::.. . . : . . . . . . . . .. ', . · .
i • •
. . . . . . . . . . . . '· . : . . . . ..
. . . . . . . .

. .
. . ..
. •··
•' ' . . . . . . . . . . .
ι . •
. .
Π ο ί .·
. . ." I . . ...
. ..
• •
. . .
..
. .
. .
. .
.
. . . . .
. .
Ό
.. .

. .. .
:

:1·'18
. ' .
·-
. . . . . -
. . . .
. . '
• • .,. . ι •
· ~ ·
• • •
.,
. . .

' •
.
. .
.
. .
. ι ι
. '
. ' '
. . . \. .
. .
••
\ .
" .
• •
.. .
,,
.
-·.
: . \ .·:
. ... ...
. .
. · ~: > ' · . '
• . . .
. : . ';,
. .
.

ο • • •
.
..
. .
'
:
..
' .
'

.
. . .
'
. . .. '
.
.
. ,•
. .
. '

. .
. :.
I • .
*'' . . . •
' '
. .' .... . .. .. .. . ... ,.•
. ' .
. . . . '
.
. . •' .
'
. . '
. .
. '
' ' . . . . . . . . ' '
• J •• • • • ·, •
. .
·- ...
.
·. . . .
·.. . .
. : . . .:.. . .
'
'•
. . .
: '
..
I .
' .
.
' .
., ...
.
' . .. . . .
.. . .
. .
. .. ~ ~ 9 .
' .
. .
' ' .
• .
. .
,• .

: . . .
•'
• •
Θ . .
Ι
Ό
...
.,
,\:.
JJ•
' .
. . ' ..
, , · ' Ι '"'l't.: ff"\. • • ' I . ., ·f). J ... · • ._ "' "f;,.
ί ν · θ μ .. , (
β Λ .• :' ... Α τ Ί μ ι ι ϊ uS ρ ι ν ύ ζ 117 Q(-: · ·. ·' [-::;
_?r,$ t ·. Ι ο μ ζ ι .: &·i· ς τ ο Ή -& ρ τ ,:·· ό ί ... . · ... r·· ·
Α ο ι ι ι ν ο μ ε ι ν ν γ - . · ::_ · ι
' ί λ ι Ύ ώ .. ψ λ ο ο γ ι τ ι . . ·.· .. ι
ί .. ξ ι .:. ε χ · ς τ ι ... ξ ι .,-_ .,g ι .. ·: .. . ..
\ 1•. \ " ) • λ I"
1
• ι 1 , . f • L. •, ι • , , •
κ ί _, ... Ί .. ψ Λ ι ι ι ς . .-.-: ·: :.
· .. ξ ι η φ τ ·;; v_; ό .. 1%$ v · ε l( ι ε ρ ·_ \ t:;
Ή α :· ::<:rv,·; ν χ τ ς ι π ι τ ώ -· ι
(.tJ \ · S" .,r Λ ι · · · · · · · ,... ... · · · '1. . γ ν •
.- Ό ψ ι ;· ... =9· π ό χ ι .... τ Ι ,
· τ ι μ έ Υ ς .:; ε ς ς ι φ ς χ μ ς ;. Γ ι τ μ Ί ι · ;;
. . ε ε κ δ τ Γ Ύ ρ , · ό τ · ·· ε κ ε ν ι .. · .. · :' 1
·· -..Tf λ τ ι ε ϊ ν ο ι Γ Π λ ._
. ·. Ν '>- 't:· . . .· .-.. , : . \ .)._.. ι '"'1'1. ι λ . . ·. .·, ...
ί .. ·, Ί .. : .. Π Ο · t.( . . ς ι : . . ·:
· · ' ·., '"'(l.: ' · , .. · ' · ' · r ... .. "\. (9 · .... ._ ,
.. ., ··6. V1' $V;y ξ ,: . Τ ψ τ α φ ν · . . , · :.;
. μ d 1'/? ν .. ·: μ ε τ ρ .. .r ; .. ,. . .
. · Ά ί ί χ τ γ ω ,< ι μ ψ ζ ω ·. ε ι ν ι μ τ ε ..
. λ Κ ε τ π ε τ έ ω ς : .. ι τ α . ·
Χ Η ς ς Ψ ε ρ ι ..
. .. π ο ι σ μ · •·. -:·.Ot ,. .. φ . τ ι ι ·- .. ·. ζ
· · ι ι μ μ ω α ς ,_ .. ξ ε Λ ώ Ι δ τ ξ μ δ π · : · .... (-
...: .. .-.· μ ν ... , ,-: . . ν Ύ ι ι Χ τ ι
:.- φ ι _· v,;.{qf. ό ι ο ν .. ψ ι · · _ . ; .... :._ift
· ·:6 ό μ ι ο τ ί v. .:'f.tt . ..... ε τ . _ -·
ι · μ ρ ρ γ Ύ rJ eu .. ξ q% ο μ έ ν .. π () ν · _- ... ·
·· τ ί , ... ·._ Ό _' ·s:l,_ ι Π ό ε ·. . . :. :; [
.. · . . τ Ό . ν Έ .. μ έ · Π ι ε ι ·: _. ι .. ν · · .. :' ·;
. .. δ ο χ γ .. χ ο i · Ό ·· . :.- :_
· · ι ψ ι ε ι τ · ,_ · · ;
. ρ ς ... υ .. : ν .-. · :. ;
· -. · . Χ ι τ Υ ε __ α ι Ό · ··
· .. χ τ β ι ι ψ φ μ ι '-
ν ι ... ι Π γ ω .. ί ,.· δ α _ _.
· ι « ' J τ ι π «.<f:r ι ι ο ς _$_y κ '._
· . .. :1;:· :".::; : -'•; : , '\\ 1 '·:=- , , t ;: ·.; ·:. · .. ... · ι Κ .. ··:
..
. .
. . t .. - r . '·,' '\ ' ! • ·".J • '• ι '• . . . . . . r . '' : : r . . . . .. ' .
-· .. { , .. . ' • .. .
. ' . .. ..
. . ... . ;. '
. . . . ' . ' .
. .
ι
. .
,
I

'
. ... .

.
. .
..
.
• • •
. .
..
. .

. '
.
. . '
,; ·.
. .
. • ....
. :
.
. . .
• , ; ι
. .
. .
;
.
. ·'
.
. .
. .
. . . .
•: . .
.
·. : . '
. . .


. •
. .
.
. .
..

. . ... '
- . . . . .
. . . . .
. . .
. .
••
. .
.
. . . ..
. : ·.
.
. . : . . .
. . . . · . ~ . . .: : ·. ·.. . .
. .
. . .

. .
.
. .
-
'
.. . . ' .
• :.. . • ι ~
.
. .
. .
ο • • • •
.
..
• ; ι 3 1·

. ..
. .
·. ·. .
. . .. . .
. . . • ' .
. J
. .
..
.

·: ' .
. . fi .
. . . . .. : . .
+. ' ·
. .. : .
""
"· . .
.
. -: ..
'
. .
.
. . .
. -.
. .
Ε
.
I : ••
. Γ ι
·. ... ι ..
. ' '-.'
. .. ι .
. '
. ..
. . ' .
. ,. : '
. ' .
. . ι .. : .
. . . .

'·.
. . .
f
.. .
.
. .
. ' ,.
t • • ' :
. .
..
. ·. ;
. : ' ::
.
. .
.
. , ..
. . . :. . . :.
..
. . .
' ' ' :, . ι •.
' .
. , . . ι
, .
. ' . [''
. . .; .
..
. ·
. '
. .
. ' . :
. '(,
• J ,
"'
..
. .
'
.
• • •
. '
.
. .
' . ·.
... ..
·. :{
:. t:,' .
. " . ; ·. [!·· .
. . . .

.
. .
. .
.. ,· .
. .
. '·''!
. :: ·:t
:;
. .
•. i
ι ..

'
'}
• • ._j.
. ι
. ., (' ..
' .
..
• . .. ι
ι
. ί ..
. . ι .

• . • τ .
. . ;
. . '
•·
' : ' ..
. . ' .
.
. . .
• •
... ,•
•' ι
. .
. .
.
.
. .
. .
, ...
'
• •
ο ' I ,•
..
. .
., . .
. . •· ..
' ..
. . -·
. .
. '
...
. . ... .
"'
' .. .
·; :
. '
. ·. .
. i:-; .
. .. . .
·- ' :
.. ι
. J:'•
. .
I .
'
.
. .
. '
• I

..
'
••
I • • •: '_

'
..
..
1 -
- . . .
. . . . . . .
. . .
. .
- .
. ..
. '
"•
.
.. --
>
. .. . . . '
-
: :. . . .
,.. . : :
. . . . . . .
~ - , . . : ..
I . . . .. . . ..
. . .
-
. .
' -
1 •
.
..
Ί
. ~ ·
. . . '
~ • • • I •
. . - . ...
. .
- - -
. . . , . . .. ~
' .. ' .
. . . - . . . . -· . ,.
-
' .
..
.
. . -
' -
. .
..
..
'
.. ·. . . :.

..
r. Ig4
. '
Ι I .
.
: • + : • • ':'"
. . .. '
• •
\ . .
• •
..
I •
...
. ' ..
,.
. .

ι • ; .
.<j .
• ι . . • i
• ο } • Ό ':
. .
'
.
.
.
. . '

. . . .. ,
. _.:" ::
. .
. . .
. . . ; ..._
. ..
. • .. ·: ··:
: . .
.
..
.
..
. . .
. .. .
• I

. .
...
. .
. . .
. ...
.
• •
. ,.
. . .
. .
. '
.. .
. . ;.
.. · •. . . ;.;
. . .
. ; . ','(·
. . . ...
' . ' ,
....
..
. . . . . '
.... · . . .,
...
. .
. . .
. . .
.
··. . ·{
.
ι •
.. .
. . . . .
. : : . . ..
•. :· Ί

. ι
. '
: . . '
. . .. . . ί
. . I
. . . . : .
••
..
. .
..
. . .
. . . .
. .
'
••
. . .
. . .
. . '·
: .
.
·. :
. ' ).-
. ·'
:. \:
. . \
. .
. .
. . .
•• 1

. .: ι
. . . . ti

· Ό
. :·
. . •.
. .

. . ..
. .
. . . .
,: .
.
.
. .
. : , •,
' ' . . .
. . ..
. .
• • • • . .
..
. .
•. . ·. . .
. . . . .
i,
. ..
. . .
.
. .
. . . .
.· .
: ...
"' .
• ••
I ο ο Ι
• • :.. ο
. .
. .
. . .
. ι ._ .
• • ι
. , ι
. : . ..
~ - :
·-
-.
.
.
•, .
.
" .
_,
..
.
. .
, •,
.
'
. . .
'
-
ι


-
-
-
1·.
-..


" '
. ·: .
. .
.
•'
•.
. . .. . ' ..
·, .
,· ..
,' .... ....
• .. • ' •. ' ι . . • • • .
. .. .. .
. .
,.
' ' ;• ' . .

. . '

' .
. . . . . ',
. ..
.
·"' . '
,
. .. ..
. . ...
. . . . .
. .
. ' .
·' .
.
.

ι . . ; ' '
.

..
. . ~ .
. .
. ' .
. . ..
· · · ·- 13(: Ί .
. , ..·· '· ' • ·
I '
' . .
. . . . . . .
t .. • •

' ' . . '
. .

. .
(
. .
' :
..
.

..
••
ι
. !
;
.

•.

. . .

ι ι ε α
ι
._ I
. . '
..
.. .. e
. .
. .. .
..
.•
. '
.
. '
. •·

'
. . ;
-. .
·. . .
. ..
..
.. . .
. . . . ··:.
. . . .
.,
..
. .
.
. . .
. .
'·'· ..
• • •
:
. ,. ,,
.
. ..
••
..
.
. .
. .
. .
•••
..
...
.
. .

. . ... I
..•
. . .
.
.


. .
.
. '
. . • ο
.
. . :'_· j
: j
. '
. . ' .
' . . . ι
.
. . . ;;
Jo • '
. . .
: <
.
. '
. .
;
. . • I
. 1
. "
.· .. . ...
' \ ,.
. .
.
.. . : Ι
. .
.
·. ·.
. . . .
• • : j
• • ' • 1
\ .
• I
. . '
• !
. ' ..
. . '
,.. . '
•"
I ' •' •
. . :·
.. ' . . .
..
. . . ..
. . '
. '
• : • t :. • •
. . . .
. • ι •
. . ' ....
. . . . .
...
. : ... :
. "
ι
. '
·'


. .
. ..

. '
. .
l
i ;_ · .
. .. ' . .
..
.,
'I : .
.. . .
. . . .
' ' ..
. '
. '
.
.
ι '
.
.. .

. .
: . ·. .
• •
. .
:;
·"
.
Γ

.. .
,
ι ι ..
. ..
r.. . .
ι '. .
- ...
.
. .
.
.
..

ι . . .
; \
...
. . . .
. . .
' . .
ι ..
ι ·. .. ' . . . . .
. .
·:... .
. .
! ; . ' •
'{ ' .
;·' . . . .
.·. -: ...
r• 0::. ·. • •• • • • • • •

ί .· .: ι : .
I
Ί •
. . .
t . ; .. : .. ' . :
. . . . . .
. . . . . .
ί . : . \.
.
' .
r. •
' .
' .
. ·.
. . . .
. . . . .. .
...
' .
..
. .
• • •
. .
. . .
· . . ··
. 11111. ... 'lillll .
. - . . ,
. . . . . .
.
.
I • • • • ι ; :
. , . . .
.
. .
" '• ;
' .
. ..
.
. . .
: •; '
..
•. ' ι '
·:..


.. • . .
. ..
. . . . .
. . . •
. ..
.. .
..
,
·,
' .
'
t •. •
... .
. ..
. .
: .. '
..
'
; '
I
..
,.
•' ...
. . ' .
•'
..
. .
' .
. •.
. '
. '
\ . .
. .
. . .
.
' .
'
• •• 1 • ' • • •
'
"
' .
;.
..
. . '
~ · ', . , , ι • I
.. ' ' .::}
. .
. '
. . .
' . . . . . . . ~ ~
••
•.
·'
- . ·: . .. .-: :·
ο ..
.
..
• • ο
..
. .
.. . ' -: .
...
'... '•
.·.
' . .
'
.. .
..
..
• '
. . .
. ~
..
. : .
' .
...
'.
. . ·.· :·. (
. . . : . :
. . . ' . .'.
.. ;-
' . . .
. . ~ . ._
. .
. ·; . :.
: : .
. . . . . . .
. . . .. ..
. . . . . ~ ....
. ,.
. '
' .
. '
' '
. , . . . :
.
. ., ;
. . , ' .
. ' .
. .
' .
. '

. . ' .
.
. .
..
'
-
.
. .
. '
. .
.
'
..
. . :
..
'
+ .. •
,

. ;· ι •
. . .
. . .
'.•
,.
. .
. .

. ; .
. .
..
.
..
• • • • ί
. . .
. . . .
. .. .. '
. , .
.
.
. . .
'
.

. .
.
.
. .
.
. .
. . :
.,
. .
. .· :-.
. .
: . . . . . .
..
.
. . .
.
. . . . '
. . .
. -. . .
. '
. . ' ' • .
. .
'• .
' ·
.. .
. . : .
.
..
. . . '•
. : ..
.
. .
. .
. . ' . . ..
• •
: . .. .
. . . . .
. .
- . -
. - .

. .
:
..
'

'
. . . '· . .
.
. .
- .
.
. . . .
.
, I '. .• . ; , . • '

' ..
.
-.
. .
. - -
. -
.
- . ..
.. .
'
. .
' .
. . . ..
...
. .
. .. .. : . . : . .
- ,
..
. .
. -
. .. .. . ·,. · ..
. . . .
.
, . .
. Ι β .. ; : .
:. . . . . . . . . ... .
. . ' ..
. '
.
• •
. . . .
. . .
-
.
..
.. .
. . .
. ; . . . . .
. -.
' .
.· .
. . . .. .. . .
. . . . . .
. . .
. ..

••
.
'
••
'
'
'
I
. .
'
..
\ , -
.
. . ... :
. . ...
'
' . .
..
.
' .
. ι Q" λ , . . :. . . ': . . ,, . . . "\ . . .. •, '
;} c ... ς ε ψ ε η ...... ;
Κ Ο ο ι α ξ ξ .. QJ fJ1(: ς gf τ ·
.; . Λ ι κ κ λ .,·j :et .. τ ρ > -_-
· ι 11·rov .1'0 · ς ι · ο ο ξ λ , ω 6.. , ·: ' · ·,
.. · ς ι Μ tv«( ! ι .. I γ ε ... Ι Μ μ ν ι .. Π ό · · ..
. Γ λ ι τ δ π Ρ λ . ... -_-:·.· j
ι ν ψ ά · '. <Jf . ι ρ ι τ Γ Υ Έ . : -·
, . Κ λ ι ι .. t: .. ε · .. τ ο C lf ε >ro ι Π ί .
ε Φ κ ε ι ( ':_A'J Υ λ Η Ψ · τ . · .... -_ <,
ι Π ο λ ι ι .. ι χ μ .. >fl ε ι ; .· .· ... ::.,
. . μ ν ι ι ό β ω .... , μ ό Ω ς λ ι ο .. ό .. · .. ::!
, · Ά έ ·, ν ε ς ... r .i ζ φ :_ ι Ή · .::._ :
Π ι χ ν τ : Γ ζ ο φ ω Υ ν μ ι qJ.( τ γ ι ι .. ' -.(·
τ . ·,g: : __ τ ς ι Α ό ι ψ α ν τ ό Θ τ ε ι · · .· ·. ·/
λ ο Ό ι ς ε ι <. Ή δ μ λ .: •.
... Ά λ ω .. :-:: .. _;_ ... _. . .-.. .. · .-: ;··.·,, . ... . · .. :· ... -: . . · ' .. ·::i
l ; • • • • • .. • • • • . •
. ξ .. .. .. _ .. :_ . ..... · .. : .. .. >.<·:·: . .. . : .
. · . ·· .. · · t ' > ' . ' ι · · · \ · · , ·. ·,._. · · , .. ·
. . . .
: ...
-. ,
. . .

' '
..
' . '
· :· ::. · < ; / :. ε ι ω ι φ λ .- ε ο ·
· · . ρ ι Χ ε ξ .. α ι χ ι π ψ ι ι ι ο
· λ γ ι ς ι ι τ ι · Ι Η Ψ , ·
• ι ·'
. :.
·' . . ..
' ' . '
-'. \
r
. ύ ν ο Ο Τ , .: q},t,V·: Ί χ ν
'-' ι · . :1" \ ;,. Ι . \ φ fl \ . . ι λ -. . 'd.
Η ι ε ο ω ι ι Ι ι ε ι ω ω ο : ε i τ ο τ ο ι ι
ξ Ι i4. λ ι γ ι · ώ τ μ ν χ ο ϋ ν ·
. JY;_ ι .. ;_:- ι μ τ λ ν ψ
. · ω τ ε ί .. , μ σ 6'lttt: έ μ ω ι
· .· : Ό .. ο ί χ κ ό ο π κ Κ ι μ -ro .,.·. ι : ι ι
. Ι ·. /.1 ,, ·. , . •' ' . :-, ... " . ; :\ )} ' ' , '. : 'J : ·. f'# , ,... . )I ' . !
' r :_ I .. Jg·,: φ ι . τ . ε
.• . ό χ λ ο μ ς ξ Ψ Υ Χ _. τ :
.. .. Ή π τ τ ξ δ υ
Ή ι ν ι ε ε κ ο ε λ ώ ε γ :. λ ο τ ε ·
.··_ .. ·:: .. τ Ύ ι ε ι ι ι ζ ί .. μ
.. .-.:. Ύ Ι Ι μ β γ γ μ μ • ς .. ι ι
. , .: .. ')1/(:t -', λ

λ γ χ ι ώ τ
.
. .
· έ • ι .. ς .. Ι ψ α τ ι ι .. ι ·:
μ φ ι β Μ ι τ . ε ι ι π τ
. ... . : ·, · •. · . ; • • • . • .• ι
.. ,: . . ί : . • · I ' ο Ι ι I" ,
.... . , . ,.,.
..
.. , ι . • .
..
. '
' .
. ' .
. '
'
••

" .,.
" . '
. ..
..
. ..
. . . .
..
'
' ' . . .
:'. I
' '
.
'
' .

'
. . .
. . . . '
' '-;
. .
. . I
' '
. '
' . '
. . :
. . I
, . . I
..
. . . .
'
' •'
. I
;
. . ' i
.. .
' . •.
..
' . . i
. ..
. :
..

. . ..
'
'
. .
. ' .

. '
J ' •
' . .
. .
• . . .
.
. .
' ..
J •
'• : .
.
.
.
! . . . .
'
. . .
.
·.:
..
.
. '

~ . . ' . . . .
~
I
..
.•
I
'
i .
ι

I
\ ..
'
..


'
;

.
;

~ ..
..
'
..
'.
' ,
.
.. .
. .

.
. ·
' .
·"
. .

' ' •


.
..
..
..
J
' '
.

. '
.
. .
. .
..
..
. . . '
.
. .
". .
.
. . .
. ' .
. .
.. : ;
.
. .
. .
~ ..
. .
. .
. . .
.
.
. . .
• • ι •
,
I
•• •

..
,\.
'

.
Ό Ι J .... !"\ . .J}J • \.. . lo. c, fl,/111;) .., .....
'4 ,:; . .. ·., Ι ι -1/ · .. ι ψ __ .'r...,f}l1f',0 ν ./"j • • ι α }' ll)(]
ω ι ι τ λ ο μ ί τ JfQ: χ ι Ο ς ,.;;. τ ι
. ι ο ι μ έ ν ο ,. κ ι λ ϊ τ ί τ ω ι ι λ η '
δ ι ν Ω ί ώ ι Κ Κ Α ω ι v ί ο ;; ..
Τ Ι ι Ό λ α Ι ι ω μ ι ς δ Β ι Χ ί λ ς ρ
· ι ε ς τ ι .· Φ ι ω τ ψ ν .. λ Ο
•c ι . . ' ' •c._J•. ·".· .. f- .. Η ...
. ο ν '> : · δ ι · Tli·V, · .. ι e τ 1i .. π ο ι ι τ 8 : ·1ra,o..
. Φ ό ι τ ό ς ·_ έ κ Υ ι έ τ ο ..
· ι ε φ ι τ ί ;. δ :g· κ ι τ .
· τ ι ι λ ε ε ι χ ε ι ο ·. ο Ί ζ μ Ι ι ι ο ε ·
ε ;. π ι ι ::· .. τ ;_ ς ω ξ τ ψ
. · 8lv"·; .. ώ ι ι ι χ ε ι Ρ λ ι ι λ ι Π · ο ι · ·:of.;;
ι μ ς ; ·:S ί Χ ι ι λ ω Χ Μ , ξ ι ς ·
1--u ι ω χ α λ ς χ τ • Ά ί Π Λ ι ί ω ι φ ·.
ι ι Β ia ϊ ξ ω ω χ ι ϊ ,:: μ λ ι ψ ρ μ ε
· τ ό ',. ό Ύ δ ώ ε • ;;,_ t· .· λ ι ι ε τ ς iYo-. . μ
. , .. -if ι ε ι ι ι τ λ · τ ς ι μ κ ε ι Υ ι ..
. . ς ι ι χ μ ί .. τ · · ι ί Υ ο
ι ν ι ε ν ω ι ι τ ο λ ι ω . μ ρ ν ο τ ο τ λ ς ι .
ι λ ι : · -r:.ltv · · ύ ι Ψ ό 7r;i· λ . .
• . :'&"" . '=- .,, ' . ' . . . . s . .
β π τ Ε ι :-re δ '- Ί &_
τ ο : ι Ί ώ ό
. τ ι ι δ θ φ · ώ Π ο · ι ι
ω τ κ •·. ι τ ό ς ι ι ϊ ό ι Κ ο κ ι ι
_ qo ι γ ι ι -• . ν έ {lJtt,fi, λ Α Ί ς ε Ύ μ ,· , ·
.. Ε Ί χ Χ λ ς ό ι ι ι ι ο μ ι ...
, ν ι ι ι τ ό
τ ο ν Ί ι ι ·of τ ί ς ι ε Ρ λ έ ι ο ι ε ι ι ι ι ι
ι μ φ ι β ό λ τ ι _QJ· λ Ί τ ό si: ι
λ ο ϊ ι . ί ς π ε μ ι ς ._ Ε ·
. λ Ι ι ς ι ι ... ί Ύ θ τ ο ο ό ε δ κ λ ο ς
. Β λ ο ; ι δ λ c ε Ό 1' ι κ Λ ·,- κ ι Ή ·
' ' κ ξ τ μ δ φ ι λ χ ί ς ο λ ί :. μ ό ν ο
ί χ τ ζ ς λ Ύ ν τ τ ς
' . . . . . . . . . . . \ .
, .·. '... . .. ι • ·,,\1 • • •• • • •• : 1 •. 1 : ,· : •• '· .. Ό .• 1 , •• • ..... •• ·
• ' • . • • . . . . . . ι •
.. . . . ' . . .
. . .

! ·t . τ • •
Υ ο ' '
. . . .•
' ' .
' .
.
..
. . .
.. .
. . ' .
.
. .
. .
. ι
I
' .
• •
. ';
. . : : .
! .
. . .
. . . . . .
. .

. . .
. . . :.
..
· ...
. : ·,
.• ι
..
. '
. ":
. . . . ' .
'
. ' . . . :
..
. . .
.. . .
. .
... ' ..
.
• Ι • ' ' "
. . ,.
. . . .
.

. .
. . . '
. . . ·,. . :· .•
': •:
. r
.
.. . . ·'.
. . . . :,
. - ;. : ., :
. - . . . '
...
. : . ,'.:
. .• "{1
...
: . ; .
. : . .,
. . .·. :.•:
. .
. . '· · .
. ,
..
• .' ..• ι
.
, .. :
. . . .•·
. . . :,-
. . .
• • i
. • ·. ··.i
- . . ..
. . ... . ..
. . . . ; .
·'
. . . .:,.
. . '·
. . . ·,
I • • ·.

.
..

..
. . ..
. .
. .
.. . :
.
. .
. .
. . . . .
.. '
..
. . .. :
: .. :
. ·. ...
. . .. ,
..
..
'
. .
. .
. .
. ..
. . . .
.
.
••
'•
.
.
..
.. ·
'
- ~
...
'
..
.. ~ .

ι
,
'
..
• . . .
. .
.
.
. , .
•• •
'
'
.,
.. , .
' .
. .
••
.
"
.
~ ~
.
. . '

...
. . . . .
. .
. . .}
' .
' ...
. .
:· .
· ..
.
' .
... ..
. .

. .
. .

. /
' . . . '
.
. .
. . ] ) ~ - 3 . . .

'

. . \ .. . . . . .
t : .. ,. . . , l: ' . , ' lf:' ' , } \ I(
ω Χ γ Ι τ ς #(/?
1
:.
:. ο _ _ ε ,
.. τ ι ν ε ω . κ τ ι ω ι ι

... ο Ι λ ι ι • τ υ π ο
Υ .... τ Η λ χ ι ς · ε
;,.'·.F ί , .. . .. . . Ι t. ·. ·:. . ( : ·,• ..... 14 "''5. ς .. (. •. .... \
μ ε ·Qtf.,-R/ Ή ι θ Λ σ
.. Υ ε μ Ρ ι χ ζ ο ν ν τ β
. . Λ ι QV. •-: ·, : .. 'f(J. ._ Α λ Ο € •
. . ... Τ ... -..; .r-:;.r ''i'' -':! . ' Μ ... t . : .... r. τ . '"'( . :.
. · ( ;f.; 11 ::_! ?rQ λ ι .J;. Ο !7(} l < &(IJ
. . • , ........ , ,, ... : . . • \. . I . . , . , . . \ 'JJ ., \, . I . . . . . .· \ ' , . . . · .. .
. λ ς ι τ ι ψ ί ο ν ν α φ φ ι ι ι ι ε ί ι λ
· Ή κ ι φ ι ς ς ,,.: __
π ρ ο ο φ ι γ ο ν τ α ς • τ ο λ ο ς ς κ κ λ ι α ε λ
., . Ι · • . . · .. tl .) ·, '· . ,... . · : Ι · . · ;,. ' . . . Ι .. ·
· Ό Τ ω γ .. π Ί ς
ω ρ ι ι Γ Ο ω ι ς •. . ω • ω
_ ι ί τ χ ι μ ε τ ξ ω ν μ ό φ ω s, ..
Ό ρ δ Ύ ε Υ Ί δ ι ι ο Ί ι τ β ι ι λ
. Ι ν κ -:· λ ζ Ά ι ω , . .rJ?t.if ι μ ι
- € .. ,;_ r ν Ψ • ο ι

, -
• Κ ι α κ κ ι ο υ ω ι ι Υ _
.. ι •. ρ !?.i ϊ ε ι ι !O(tJ;V11.! i. Ή .
. μ ,,;. υ ψ ._ 6 YJ J:,: fl.ttf · Κ ψ λ ι '· )j χ ι ι ι
. φ φ ι ω
ω ι τ ι ι Ι ι ι ι
Ι .. !'r'· ε Ζ γ ο
1
/t? ·
· ι σ λ ε ι α τ ι .. ι τ ξ ι
• ι τ μ Ό . ο ο φ ω Ο f' ε ι Ψ ι :_
. ο ι /r.if.' ι ϊ Ο ι :. ·_ "t'OV ι ς _·: 1D y .· .. ι ι . ..v.tX,y, τ ί
._ tr " ·' ._ , ... ' ' ._• Ί ν • • J • . . . - • :· . • f (""' . , ' ' • • . ,. • ο • • , \
ω μ Ι Ψ ι ··
. ω ι ι Ρ :. ο κ ι μ ε .... ι . τ Η _
γ μ ς μ ς ,' .:rrf-... ι ψ ·.
ι ρ Χ ι € Ρ Υ ω · Ύ ι μ Ά ι π ι :_ Ή ι · .
Π ο ι ι ι π Ρ ι ι ._ti. ι ο κ λ :·
_ · Υ ι -. ε ι ι > ε ς τ τ μ ω μ _.
· ξ -.. Q ι ι _, λ ι ε
τ ι « ι ι τ λ ξ ι _. λ ε ι ι ,_ τ ι τ . , , _ 61 π ,g δ ε ω ..
: ι ϊ Ε ψ ι 1\f dqx.4' ι ·t-'! ν κ ι ω ... · ι · ·. · _
. ' . ', . ,.., -
, .... - •. :.. φ ω
• ι
'.

. . .
.
..
ί


'
. '
• •
;, .
...
.
. .
'
. . .
. . '
..
. .
. .
...
. ' .
..
. . ••
.
.
: •';
. .
. . .
..
'
._,
•' .....
. .
. . . . :
. .
. . : ..
.
"· .
.. , .
'.
t • . . • ••
. ..
. '

. ..
' .
. •'
- ~
,• . . .
.
.. '
. · .
.
. ..
.
. . .
' . .
' ' '
i
. .
. . . .
' .
.,
\, ..
..
• •
: · ..
. ' .
. .
• f •• • •
. .
. '
. :"
. .. . ' ··.
..
'
... ;t: t·4s- Ή
.
.
.
..

..
. .
.
.
.
I
. . .
· Λ , · · -r \-. ' . \ ' :J ' ι ·

. .
..
.. .
. .
. .
.
. . ..
. . .·
. -;;,": .. ν ι Υ ι .. υ ι τ γ μ
Γ ο ώ ι ν ι μ Ύ φ Δ

. _:. • :
..... ,. ·.. . 't. '\••' ..... '1 . ... , · .
.. Λ τ ι .; . ·. μ ι ι ι rrr;,···:J ι ι χ ''(fi- ι ό λ . : Ό .'', : f
... ·) ,.> ... r_ • ..,.. ,. ι ...... ,..... • .·.··.,
. · ... ε ι ι Ί μ ι ι . ,_ Ή i
, · μ • Ρ ς ν .... • ι τ ι .. .. , ·. : ·: : .. :
λ ψ ε _. .. : Ρ Ύ · • : . ·: :
ι μ τ .. ·;. ;·' =:. ·
1
ι ο .. μ φ ι ι ι rfH. ι Ύ _ _.: ·· .. · .. :-.
1
.. μ κ ..(t ω ι ι . . :-· : .; j
.
: . . . I
. .
: it.
. . . .
....... : ,·
· .. · π ε ι Υ ... _ χ π ω λ '1.}111 . -• :_ •• :.
μ ό ι ν Υ ι υ ψ ψ ο : .. , .... : .. ff. · ·· ·. ·:
. . ..
;· ..
. . ..
'
. . .
. .
: . '
". ':'
..
...
. ..
_, . : .
. .
• ,: f • '
.
'.·
..
. '
: .
.
'

• •
' .
.
.
.
... .
. . - . .
. . .
'
...
. . .
.. .
. .
..
.. . .
, .• , I
.,
. ..
.
. . ·.. ,. :
. : .
' . . . . . '
. . ...
' .
. .
·. ..
• • : • • • • • • • • •• ο :
••
. Λ
. , ..
.
. .
• Ι
•. ι ι
• • • ·.>
..
. . .
. .
.
. . .· .
. ..
\
'
·. .
. '
·'
. μ Ή δ τ ι α ν .
λ ς έ Μ ι ι ι μ τ . .
Ε κ λ Φ ε ι ν ω τ · · ·
τ Ί ι ν Ί ό ι \ μ ι _,,·:@.; ι · .
ϊ Π υ ι ω ό ρ ο φ ι ι ι ι τ ·
ι π π ε λ λ α ι ν ε τ ό Κ τ ..
κ ι ι θ ς ι ι γ Χ τ κ ς δ π Γ '·s"?,- !
φ δ λ ί Ί Ι ... ι :8/& •. ρ λ ω ί ·. · ..
. · ϋ ί ρ ο :· λ .. λ Φ _ τ ό ··: λ γ ω ω β ε · ·
β ι ό ε ι ε γ ό ό __ -19 ς τ τ ο ν τ ο ·· μ έ γ ν · · ··=
..
. . . ·"
. . . '
..
.. . : ...
, .
. . ' .
.. . _.:,.
.. '
... ,
.. • ..
..
'

..
. .
...
..
. . .. :
.;·i
. •. . ,J
:. : ... ί
.. · :.
. . ..
' . . '·
. . . . •:
. : •: ι
. . ι
. . ' I
:: . ·:.:•
. -. '•1
• •
. :r;
. . ..
. .
. . '
. . Ι
.. ,
' . ' r. .
. .
. . • I
. ,; : .
,. .
.... '
·. ·; '· ' .
ι
. 1
. .
' • I
• .. ' ... •. I
. :; .. :
' , .• · I
' ... • ,,
. ; . . ..
. Ί δ · ·_ . ·
μ ι Χ ς τ r λ ι ά Μ ί Δ λ ω ·4· Ε κ λ . . : . Ή Ή .
Ό ι χ υ ς .. φ . ·.
. '
ι μ δ Vtf! ι δ Ο λ ι ·o . ω ι · slc τ ο ν ·
"''... . . . . . ' ' . ' . \ • . . \ •' ·' . . . . ., . . . ' . ι . ,. . '
ί ·;. τ ι ι ι Υ ?,:·\ :. ε · ·
. ϊ κ χ κ ι Ι ε ε ι ι ω σ • ·, τ ι λ ι μ : v.·i·.-.. ·
..
..
κ ·:,.; · ·il· iia'ro λ ρ 1·; ά ι χ ε ς ·
ε ι ι < υ -. · · _ .
· ι ν ι ι .. _. ο λ Ψ Η λ ι ω ι ι · · · · ·;
ε ι · λ ο Ί έ τ ι τ Ά ό ν .. ς · .· .· · . . .
π Ά ό ψ f.'T-ra · _1"r,. ι ε ν δ .. χ ί ω ι . • .
. • γ τ κ λ ο μ α υ ζ ω ·. . , , ,
. · · · ί ι Λ ί ϊ ω ι · ι ϊ ξ :·: .. · · · · · .. · . :.
· · · ι φ τ φ Γ δ ι ι ι ι δ ε ϊ ο · · · · · :.
. ι ό φ ι ι λ χ ά β λ ά -)lJ01J: ε τ κ μ ι . .· . ·.· .. · ..
,. . Ι ε τ λ μ ι ε • ι Ά tTQ xrr .. ' .• ) . : .... · ... Ή .
.. · ... . : ό Ι ι τ Ύ Μ ι λ β ι ·. . - .. ·,. : ..
· · ι ω μ ν .. ω Α ψ ζ .. : ω μ ι ι λ ί • ν μ ·. . . .=:
. · -rff; ι λ ω · · ·'6'1!:1
λ τ ω Υ Γ Ύ ω μ ι Ό ω μ · ς τ α : s ι μ :. . · · . . ...
ι κ Φ ι ς μ ι μ .. Ί ι ε ν φ ω Υ · ά ν .. ; . · . · · · ·
. μ ω ι ε ς ί • ·... . .··.
ς ι ι χ Λ ι ς • ι ό ι ι ι sl, τ ώ • · ' Ό
.. . · · . . . . Ί ϊ ν · - . . .. •
. ,
'
. . .
. .
... :, .. : .. '• ·.
' .

. \,
.. •.; . . ''
. . .
'
. . .
. . . . . ' ..
:
. . ·. ·.. . . .. ;
..
. '. ' .,
. . ' ; . . . . ,·

·. ' .. . .
. . ·. :, . . .. - .
• •
' . - ..
. .
. . . ' .
' '
. .
. . .
. '
. .
..
. . .
'
. '. . . '.
'
.. ' .
. . . . : . . . .. : .
.
. . . . . . .
. . . . . . . .
·. _::;···:
. :. . . . ' . '. ' .. ; . . .
..
• • . . .
- . . :
. . ..
' . .·
. . .
.
.. . . '. . . . . .
. .
. . ' I '
. . . . ..
. '
. . - .
:. i49 .. . . .
. . ' .
. .. . . . : ·. .
. . . . . ·• ί ό Λ 1 ι τ Α ι ί • > . ι ι .
.. ·: . . . Ό · τ .. Ψ
: · . · . Ι β ... .!tJf" λ ω ς • ξ Κ λ .)1:V.!AJr! Β Ο
;. · · _-.: . .- ... · .:· · ξ γ Λ λ Ι λ ... ·.
. : . · · ,..- · · · · ' tO. v ι ά ν ι .. ι ι ι .... · ·
· · ; .. · . Ή . α ρ δ ι ι Ρ ν .. ι ι Α Ά ι ι ι ό ι μ ·. · .
. ·. \ ·, \ ς ....... : .................... , ... ,.,. ... ,, ....... ι .. , .
. .. Ή ... Π σ ς ι π Φ ι ν . . :
. .
. :. · · · . · τ Λ ι γ ι ι ι ν .. :.
. . ·. Ί Ψ ρ γ :,; Ψ ε . · .
· · · · •. -'1"' . .. ι ... •, . · .. ·. ......... ·;:.. .. , ... · ι · ? ..... \ . . •. . · ι , -.. · .. , . .
ό ·: •· :· .. ν Ο Ι :.·· .;<'1_ · ·: · ... · .
. · ·· ·, ι ι ε r ε (: ι γ ζ λ • . . I
. .. . . .
. . .
· .. ·, Ό τ ά φ ς .. ί Χ ς ι ι · ·· · · ·
. Ε .: · · · · · · ν ο ω λ ά ι ι ν • Ά
Ή . . . ί Ι λ . . . ε λ ι δ Λ ό ί ι ι · ..
· ... 1. .:1 . ., ' ' ) ,.. . ... Η .) .. t. ·: . ' . I : ' , ' •'. . · . \ '
. · . . · /JiA · .. μ α ., . , ι ι ι ν ο ... ;:. π ω :;;p τ ι
. . . Ό ; .: Ή τ ς .... t} .. φ μ ύ ό ε Ύ ' : ,• ..
ο . · · Ό · . λ ι ι .. Π έ ... ω ι τ δ ι .:.r,;; :•1-ov ... · .
• • •• • • ••···•• • '• •' ν .. ,a,, ο • Ι • • • .•, • ο • /
· .. . .. · · · .. μ ν ω • ,;.-:· ω ο Μ β ψ ε ι ψ ι ι ε ν ... ι ·.
:.
..
. . ..
.
. .
.
. Ό ς μ Ά ε ι τ ι ι τ • ι a.h".. . .
·· · ι ι ι ... r.&v ... Ύ λ Ψ τ ί β τ .. .. ·, ...
. ι · τ ω .. • ι ι ο ι ϊ Φ ι β ι .. Ό ι .. ··' ·:
. . . .
. ι
. ι
• • •
. . : . .
• • ••
. . .. .
.
.. .
. .. . . ·.
. .
I ;
.
• . '·' J· • •. ,... . :) . 't> . ' ' ... . ι .. . :.· )'. . : \ ·. _, '.J.··'· .... • .... ·: . .. '1.. ·. '. ·'· ..
Ό ψ ξ

·'{i( τ ... ι ι : , · .
Π Ο Ε ψ ω Ι Ι !t -.:'f'13:"D·.· τ φ •: :· .. ,. . · . : ·
............. '.: .·. · ... •· .• : .:, ···:;··:.:: .. · ..... · · ....... .i .. • : ;· .:.:·· .......... ... : :: .. ;·:' ' ... :. :··. -: .•
• ' ' ' ' ' • I Ο ' • •' • • ι •'f ' • • • • • ' Ο ' • "• • •: • • • '• • • • • •
• • •• • •• • •• ... • •• • • ' • ' >. • • •. •• • • •• !• Ι • • • '• •• • I , • • • • • ' - • •
. :.:·,. .. . . · .. · . · Ώ Ά Ύ ο ς μ ί ι • .. ', .. : ...
:;;··.;·._ ... : , ι ι ι λ Ί ψ ι ι ρ ρ ι .,, ... •
.,, . : . . Ό ; . · .. · .. λ .. ·-,Xei.<;[ .. θ ι Ο . . : · · :
:··: .· . · · ·: i>4·?tt.viov··· ι .pv.o .. α ψ ι . .·.
· ·· ... :·, : . Ό Λ Ύ ώ Ά .. Μ .. € Ά ι .. •. ·;
· ,. · · ... · .. ι ι ι .. ι ς _ .. . ·
. ι έ ν · .. Ψ • ι ό ι ι .. · ·
. .
.
. . . . . .
. .
.
. .. : . . . .
I ..
I I
ι
. ..
I . • .
• • • • • • '. • •• • • • • • i • • •
.. . .. . .. . : .. . . . . . . . . . •' ·. . . . ; .. ·. . . .. : ... ' . . . :. . . .... ,: . ·•'·
• ' ' . . . • • . . . . ! • ' . . .. • . . . . . :. . ·.:.. .• . . ' ' . . .:, .· • '. • . '· . • . . .. . .. - • . .
.. :·, · ... ' ·· ... :. : .... ,·.··.··;·- ί .. :·, .. :'.:···· ... -· ·.·.·.· ........ ι ...... _·· •• ·.·• ...... .
• , • ι
'· . . '
. . ....... : .. .. . . •. . . . . ··· .
' • • ' • • • Ο • Ο • ; • I ; ' (. ,• • ,.
.. ·. . . . ·: ,. ···.'.
. : ..
• • <>. • • •• • • • • • • .. '
·: (''J ς Δ ο σ θ ... ·: ί η -r.·r.:-j ί λ ε ι Γ ς ί τ μ
. • • ' . ι .
. .
.. -·:: ·,
·-

..
' .

.. .
I .

..
'
.,
..... ·. '

.
• •
I
'
\
'
. .
..
. .
I
..
. .
..
. .
.
I
..
. .
. . ..
'
. .
. .
. . ..
..
..
-· t.
L
!
. '
...
' ·
.t •
.
..
. . . . . .
. ;
. ' .
'

••
..

.. · ι ·
,.
. . .. (
. . ι
•• -t ~
. .
. . . . ,•
', . ~ . :
-.;:ti
. 'ri
' .. ]
··,;·
,t
. ; · ' ~
' :.,;
·r
• . Ί
.,
,'
' ~
..
. \ ~
'
.
..
. . . ~
..
• •
J
'
I
ι .

..


t.
Ί ι
ν
. .
. ,. .
.
' .
.
. . '
' •, + : ' :
:- : . ..
:. :·· . . .
' '
. .
' .
· ' . ..
ι : . .
t .
';' . . .
ι , .. I
' , , I
ι , >
!' . • : •
. .
,, . . .. '
) , . .
I
I . ..
. '
. .
r .. ..
Ι •
. ;
.
. . . . .
.
.
.
.
'
.
' .
.
:1
ί
'
I
1
. . . .
.
. .
.
.. .
• •
I
..
. . . ..
. .
I ι .
···l l!· •
.
.
••
Ι
. ,

- . .'.. . . . .
. .
'
.
W ,. ι $"' ''\ Ν . · t-' ι ·
Λ ι μ '9. Π μ :, . τ Ί .. ·' Ί ω .
ο ι μ γ λ ι ι υ μ ε φ ι ε

λ ά γ ·:
χ ν ι ·, · φ μ ι ., π ι ο λ :1r'QO(·: Ι ω γ ι ο τ ρ ?
Χ ι ο λ ρ ι ο ν •. τ ι ς ι ε ς λ ι ι ς eJc:·,
ι t . ' . . "- \ \ Ε λ ' . .
"f'H' ι Π ο Χ Γ .. Κ ... :
μ ω ,· _:f,· ά ο ι ξ ω τ ο λ ι τ ι κ ό ι Π ο λ ί ;_.
π έ ε ι λ Τ λ . ε δ :· '
Υ ι ι ι Γ Γ λ κ ι ·.:
μ ε τ ι ι .· τ Λ γ ω κ μ ι ς τ μ ο · ·
ι μ ι VU. ε ξ Υ . tA4 Τ μ ύ ·.
ι ί γ λ Υ ι • η ι ε ι ι ι ι ι ι .
γ τ ύ ί '1!!-riv φ ο ς · ά λ ν ο ί ς κ ί ·.
ό ξ ω •. · ς .1"J; V λ κ τ ί .
λ ι ό ,· τ ρ α τ .
ω Π ε 'f.GU .. , λ ι ι 118·t\ ;HrH·.: α μ ι ς ι ω ν
λ Ύ ω τ .. · ι Α λ ι ύ ο ι ς τ .
I! I 'J , ; .· ' I ·:.: • ' I \ Ο Ο \ • • •
0
... • • • ' • • • • • : • • • , • ' ••
$. υ ι

τ ι χ «. . π ο Ι Χ .1'(3_ Ι ':". ·'
1'".·' .·1"i-J λ ι ε ι ι ό rov .. κ γ τ ., .. .g ο χ ι χ ζ
· . · ' . r , "' λ ι · Η -- \- \ .,
ι α ι ω Ι τ τ ε ;YF-l .. ε π Ι π ω ι -rre
, ι ι . . _, ε τ α ι . ώ \
Χ η ί ϊ ·, ': ό .
κ λ ο ί ι «_117c1 τ ι ι ε π ι · τ λ μ • . !I} ·.
ω .. ι ε .1"6 ε ι ι ; . τ χ μ 1-fi. . Ε ξ ... '
ι ε ι ς τ ί τ ι μ ... ώ λ Ύ ι .
. ι Π .. ω λ ώ Ι Ι π ι Ι ζ ι ι ν μ ι φ ι .
ι ω .. ω . χ ω Ί Ί .. λ ί ι ... α ξ ζ ς ι ι ·.
ι ξ 1i-lc: φ .. ,·:-,': ι .. β τ Ρ
ψ ψ ι ύ :.
Ψ τ Α ι .. ω
. Ο ι α ι ε ε μ ε Α ε ι ζ ι μ ; .. ι χ ι ο
ι χ ο ό χ ς φ Ε λ ν (}"<J ;• τ ,.;.:-
Ύ ό γ ό & __ τ ι τ ι ί ·
. ε Δ Ί Κ Ό φ ι ι λ ψ λ β ς $1r!t,Vf.f:) .
, .. τ ό ύ Π ι Η ω ν ς ι ν
·-:·. . .. ·· .. ·: .. ..
. ι
ι
. '

••
. .
• . .
..
. .
..
..
..
-'.
·-
···
. .: .
. ' .
.. ··.
• ο .......
'
.·- .
. .
' '
. . . ...
. ' ..
·. :
..
.· :, .
-.· ..
. .
!
' '.
'

' ·. . .
'.
• .
'·t
ι -
..
' •
:-
,.
.. --
f. -
1
... •· .
. ·:·. .
. ._
' ; . ·.; . : . .
. '.:
.. ·'
..
. . ..
.
..
..
..
. '
'
. .. '

: ' .
·.: ..
. .
'
\
....
. . .
Ι
1.(
• • .
....
..
••
. ·.(
j
••
. .
. .,
. .
:·:· .. ·: .
"' . : .
. . .
..
: J . .
••
.,
. .
.-
...
' .
,.
.
. .
. .
ι ;· ι μ ς .· ί ς ι γ .... .. γ ι
... "\. , r . , ·\ .... )• α '•"-'' .. ί ..... Ι {·,·
ι ι ς υ ψ Υ ι • ι τ α ι ι μ ω .. .
. λ ι π έ Ί τ .. :·;f; ... Ι
ι ώ , τ ι έ λ Ι ω Ψ ό .: ·
. . ... , ϊ .... .. r . ...... , ....
. μ φ ι ω ε ς ν _ ig· ς υ ζ ι
;;.;: . έ μ ι ί ε .. υ τ χ ρ ι ι ό τ ψ ...
α λ ε . ν ι κ Ί ι έ ψ ι
χ τ ι ό • \· •. ι μ λ ι ι
λ έ ι ι ·, · :. ι Ή · ι •· iJ(; ε ι τ κ Ί ς
ι ι ό ψ ι •. Ψ ι ι ι Υ Ά Ψ
. μ ι ι λ ω τ λ ι ι Λ ι ό φ λ
ζ ω ς ξ ε χ μ ο ι :9·: μ ω ·. ό ι ί ω '· .. ε :: .
Ο Ι ω χ ι ι ς ι Τ λ ι λ ι ό ι .. : ·:f
,fl τ - - - ... , ι ι ι . .. . 5' . .
π λ -; J· ψ χ τ ω c': Ό λ ι
μ ι μ Ι ,. τ . : ι λ , ·,rua-/Jv . ι Ε κ λ ι ι :.·
ι ι τ λ ε ε .. Ί ί ..
φ ,g_. · 8 έ λ ι ν ς Φ ι Ό
ι ι κ Ι .: .. ι .. · α ....
λ ι .. κ .. κ ι · ς τ δ ρ Ο . .
ι ι μ . ι ι μ ο Π Ί Κ ι Λ ι ι ς :f'H ... ·. :- ..
. r:;:fi-,. ι ·. τ ε τ ϊ ό π ό Τ Η Ί .:
J9, .. ι ϊ ι ι ;; • μ ϊ ς ο Ι ώ Π
ί ε Ύ ι ι ω κ ω τ ι τ κ κ λ Ο ν ς Ό · ·
ι ι τ tJ& λ ι ι Ί , Λ ν .. α ι ·;:: .. ι _
. . τ .. , . ' t . . . '!I . σ .. . , -.. . . . . ,-..... ' , ., ...
ό Ί (.(.Q' ί ι ι V.f!{ , Ί Ί ι α ς .• , υ ι f:11V .· .
δ ύ ς ό :: έ κ μ Ί ι ι ι ι κ .•. ··.. _ .·
ί ο ι ι κ ι κ ν : .. · J9 μ χ ι λ Η .·. · :
Ί έ ι ι Ί Ό τ δ ι ό λ γ ν Ή • π ο ι ϊ ι ι ; · . -
.. μ α ρ · λ .. · . ·
ι ο ι ί έ ρ μ μ ν ε · ο ι

· ό ρ _
; Κ __ ο .. τ .•.
. α φ λ τ ω · ψ Tct· .... ·
1· ω ι Ή τ ω , - α ο ι ε Λ δ Υ α ι ο ι : .. · , ·.
ι ι · κ ό

ω έ φ ι ι δ ρ μ τ ω ω μ
ω T4i:; π έ κ ε τ ι · τ ω ι 1•q(E; Κ Χ ι λ σ α
.
•. .
\
S$-), τ ι Λ ο ι έ ε • ϊ γ ι ί ι ι λ ι ν ι κ λ
. _ ι ί ι ι έ ζ έ ε μ ψ ι ι ε τ ι
\ t7 λ ι · · ' λ .-• ι tt·.
,- ε ε ι ω · ο u .· ι ι ι τ :QJrl:j ,·@ ·· evtt
μ va'J Ό ι τ τ ω ε ς τ ο ν ι ;: ό
ψ . ι υ τ ο ό ι ί γ ' . τ ί ς
ι κ λ ο λ ι η ι ο λ ο ς ι τ .. ι
έ ί έ ε ι ο ώ ι v&. ι ί Ι Ι .. ί ω
. ι ·. τ τ τ ω ε ι ό τ ι 'JfJ λ Ό ι
π τ χ · Ε κ ι ι λ ι , · μ ι ι ι χ ι κ ι .__
Q.."" • \ \ . λ ' ,.. λ .
ο ι Π ο τ ι σ . τ ο ν _. ι μ μ ο . . τ ο ο · . τ ι
,.., .
ι ι μ •
..
..
• •
. ' .
. . .
•·
. .. ·
. : .. . . . . . .
. . .
lJtt ό ώ ϋ ι ε ϋ vr.4 ι ι ε Ι τ ι
ι ν ι έ β ϊ λ ϋ .. ι ό · -rH ό ν
trdY. δ ι :9 ι λ ε ε Υ &-tf
ι ι , ς τ ο υ ι τ ι ι ι . τ ο μ .. Ε λ ι ι
. ι ι ι φ Α ι ί ix.sfu11.·· υ χ
ι ι χ ι ν ι ι π τ ω ς ' χ φ λ ι ί ό π
ρ μ ι ι ι ς ι ό . .yg ι Π ο λ Ι ο ·
ι κ λ ό Ι 1!} κ χ λ ι ι ο ς τ ι ι η ι λ
· ί ι ι • · ό ι · τ ι Υ ψ ε ν έ Ι ι ε ο , · 9 ό ι ο ·
ι .. κ α ' . Ό φ ι ι ·· .. φ έ . .... ο .. ό ζ
Ι ι t:J. · f2 t Η · .\ 11 IJ ..,_ f ι .. ., ,
ι ω ·: ι τ , -r ε ι Ι . ο ι
· Ι τ λ ε ι ι ε Ι Ι Α . ι ί κ τ · ι ι Ι έ ν .. · λ
λ .· ι ι τ ι χ , ι ι ι ι ύ ς ε ο • ό ι :: π ι (j."f Ή ·
. ι · μ ε ·r 1111 .. μ ι ο φ ο ύ υ 11-ut ι
· Λ ι ι . .-. ά λ λ ι ι Χ Ύ ί φ ω ι ι τ λ ε ς
·' ,.. 4}"\. . ''. ,, ) ,... \ '.f.'·
ι Γ Ή ·emt.;o"''1V .. ,. ι κ ι · vx . γ Ί ι ψ ω
σ ... __ : ό ι ι .. .. δ δ . .S . λ ξ ω
ε · μ •. :, . ·- _,. ·.;, -::'.: '-. ·. · '·' · · '. · · · ·:
.. . . ...
. .
·• . . • • • . : • . • J • • • •. ί
. · .. ·. . .. '• ;•::·. .. . ·_.· ; .. :' ....... - '
.
' " I '• ,'
. . .
. . .
' . .
, ,. . . ·, .. . . , . I .>
•• • • • • • • • • • • ι • • • •
ι • .,·•: • ι ·· ..
. . . .
. . . . ' .... .
' . .
·'. . . .
- . . . :
. . . . . -
.
. .
ι , • , J , •• • • '.. • • • ι 'f
.... . ...... ...... ,,·:, .. .
... · .. :·.· .. '· ,.
• '• '· .r
. .. . . . . '·
·. .... .....
. : .
. . . . .
.
' '
. .
;
. · · · . · ·,. • · ·. \., i · ·· ι
.. . t . ·' •• ., ., . •• ·•• ... ., ... ,)
. '.. . . . . . .. ,.· . .. .
I ) ' ' : :. \
. ·' . . .. . . .
•( ......... · •.. ,,
; . . .
.
• . • f . .
" \ ...
. •
. .
...
. , ι
. ;j
1
. . . .
'.
. ',:
' • J
. . '. '
. . . · ....
. : ...
.
. . · ..
... .
. . . . ' .
.. · .. :·
. ... . .
:. ' ... · ..
'. . .
. . . .
. . ' · ..
. . ·,:
' ...
. . ,_;
..
. ..
...
..
• • J •
. ' ....
'
. . '
. '
'
. . . . '1
..
. . \
'
. . . ....
.. . .'::.,,
. . . .
.
•• . • !
. .
. ·, .
. ..
..
. .
' ..
'
'··


'.
'
.
. .
.,
.
'
'• .
.
. ' .
I .'· .
.
. '
(. . .
...
..
. . .
· ...
, .....
. .' . .
. . . . . .
. . . . .
. . .. .
...
J ':' • • •
" : ...
' '
' . .
. .
' . . . .
: ·.:
:. ; .
.. ,
: ·.
...
• .
..
• •.; .
' .
'
jj.
.... :
•..:.
•'
..
. .
..
.
.
i:
,: .
••
,.
ι
. . .
. . ' .
ι
; ';
.,
I . .

.
. ,
.
'
....
-
..
t:
..
• .


. .

ι

..
• ..
f
'
I
'
!
'

'

'..
.
•• • • •
: _,., ·, ·

.... σ .. φ :, κ μ ί ν σ Τ
έ ι ι ί π ι ι ι ε ι ς :;· ... : δ τ ο μ ι .. ε χ υ λ . : ·
τ ό ν ι ύ ε ω ς ι ί ο τ ι ι .. ί ω
.t::: ι , " ο : --
1
. )·· · ·\ · ··''t:: . ' ι a:: · ·· . ··
':SV.rJU: i '. ι Ι ς : ε τ ς ..
φ ο φ ο -.. λ Ύ ι ω ο <,. ώ ; τ ι Θ ,- ι τ ω ά .. v ·'.
J λ ω τ μ ί ι ί ι ω .· ι ι Ί ι · .. ί ': ι
ω π ι ν τ ϊ :·'f,·.- ς ι λ ι
. :t "" q . • ι . . .-; ... . ., ... ' . ') .. . ·1 .. , . . . . . ι . :0 •
α ν ω ν ο • ι Ι ι η ι α ι Ι υ Τ $V. Τ Ο Ι · τ ο Τ Ο Ι ν _·
ι ι μ α τ ο ς ι ι -
. ..
α ι ι .. α , ; ω -.:9 υ τ δ ς φ ε ε ι ω ·,
. ι ό ό ι Ά ( τ ο ι ι κ ώ Ί ι .. ε ι ι ω .-
τ ω ι ι ο ι ω ι υ ψ ε ς ( τ ο ι β ω }· ι τ ο ·'11''-'·
ω τ κ ι ύ ω ί ό . . . .
ε θ τ .. 1l1rsq; ω γ ω ι ζ μ ε .. ·
ι π ι ι ι μ ι τ -rt1qtt.-: ύ ·
·. μ ι : · μ ι · μ ε γ ά λ ί Η γ ι ω
tf;vvw Π Ί -r!t} ι τ ί ι ί ι ω
ι τ Ψ ε ι α ι
Ά α >_ ι .. π α ρ

ι ι :.. : ι ξ ι ·: _,. ·.· .:;: .. : -:· ,_.:,.·: ·:··· --=··:= · ':·· .,_ .. ·. ·:. ··' :_ .••• Ό
Κ ') ... ..,_ # ν υ ,,.. •. ,... >· •.•. \ ..... ". ,.... . .. • .. .
. ·:. ·: .. , .. . .... . . ·. ... · ...... : : ·;·•.. '· . ' . .
•,. . .•. , .. ···•j'· •·· .. , ·.:. , .. -....
• ...... : ........ ,·. • •• 'J ·':'.• .. ί • .•.• ·.· :;·,, ; ..•.. , •.
• . .. } <. •· ........ \' ·. :.·;.: . :· "'.-· ·:·, •. : •. .. • ι • ι . .•, ·. ··. ·. . ·. ι . •; -. .. .
)·.>·\ Λ τ ι τ π ( φ Ί τ ι J9 μ ε ι ι · .
ς .. ι ι .. δ ι ι Ε κ λ ο ι τ ω __ ..
ε ω ο γ μ ω ··'·11" ο .. λ ο Γ .. ψ ό · Ά ι
ν 'J. μ ε ξ ι τ ω τ ώ ί ρ χ ι ω ν ...
. ι ι λ ... ι Ε ι ι Ψ α ι λ ε ο
ρ Ό Α ι σ ί ,.· ... ι τ ό ω ν ό .,
. , . ό Ο ρ ο τ ι ι Ί ό _; ι ι · ι ζ λ ο •. . .
ι ..... "r. t ' ι Cl. ' I • . . .. · \ \ • .1 •
. Π Ό e χ .. tJ?rs.q·. ς ε Γ ε ώ · τ ω ι ν ι ε
ε ε ς τ έ ι ά SfJ: sl, λ ό Ύ Η ω ·
β ε β ι γ ω Λ Ύ ω _-, τ ι ι ί
.. ν ε φ ν ,3, Κ ξ ω μ ν ά ι Γ τ ό Υ δ τ ι Κ
ι ι ο ι π λ ι ο ι ·;g τ ό ι σ φ · ω ι
:1r λ ο μ ε κ λ ν Β ω μ ι ε ι > λ .
. ι

,. •;

t
'
.
- . : . ι
.. ·_;..
.
... . . "'
: . .
• ..... .
; •. ~ ...
. . . . '
' ...
. . . ..
. r.:. . .
.. .. . ' . .-: .
. . .. ι
~ ...
.... , , . ι
.. ~ - .... :':"
. . ....
. . .
..
. . ' ...
. . . .
. .
. . .

·'
' ..
. -... : : : ~ < ~
. '
< : !·
• J ••
. . . ·.
' . ...
. .
.. .
.. .
. .
.
f
ι .
I •
..
..


Ρ
ί
' !
.


·?


t
'
>
...
ι '

ΊI


I ..
•..
• • Ί ι • '
:
. " .
a ·. . .
!i '
·,:· .. • . .-
.. ' ..
. · . · ..
' : ·. :
.. '· . '
' . .
·( . . .
·•:.
. .·: .· ..
. ); ..
.. . . . ·.
:• I ,' , ',
. . . : . . . .
. . : .. : .
: Ί ·-:·:.·.
. . ;. - ; . , :· ·.
. :·, .. -·: .
. • Λ :. ·:· .• ·
. ,·::::'··· .: -.·.
:::.:• .. ·:
: ..
. . .... ·. · ..
. : .. . . ·.
. . •· .

...
I : • ,

\ ....
'1. ..
t.·' · ..
'lti :;.,.
ι ί J'
1i . ·:
> .•
. .
"' ':'·
. .
.; ; .


'

..
. .

'' . .
. '
: •.
; ·.: ·.

·, .
.. . . .
. . . :.
. . . ·:
' ..
a: •• • • ••
;!'.. >
:r ••.
.
..

.
1• ..
. : .
·,f
'\ I .
...• .
. ·.
' '

·:· ..
. .
'
Ι
i
'
ff..

; •..
·.
η ..
Ι '
. ,

• . . .

' . .., :
• I
• '> I
••

I •
'
.
•.


'
.
\ .
Ύ ι ι · ι ξ
μ μ ω ί ε ι ·. λ . ό θ λ ο γ ι ι ι ι ν π τ ώ
τ ς va μ Ι τ ι ι τ ι π Υ ι Χ ς ρ λ Ί ι ν
J9' Ι λ ύ Η ο λ ο γ ω Π έ ι η ι ι ί Ό π
ώ 8v . ε Ύ τ ο μ ά Τ Β ε ς ό ν ό ν
σ δ ι χ ρ μ · ι ι τ .. ι ψ ι σ ς
Ύ ν ί ι τ . . δ Ι Ι λ 1-i1' έ ι ς :·. :·. :f
μ ι έ ο λ ο γ ω ό χ μ ω Ι ο ι .. :.
ί ό π ι α ι · τ ς Γ ε ι τ ς τ
C; ό ι ι ω μ ν δ ψ λ ι Τ ό • .1r'rJ.•·:.
ι ' .. Π v«. ι ε ψ μ ό ι ι ι ν :rfl
λ
Ι \ ) ' 1: f Ι · ,..., . Γ Ι :0. . :tJ ) .
1r ε ω τ ο ν ϊ α τ ι ι ε α ι ν ο , ο π ο ι ·t- .
ι β τ ω τ ι ι ι ι ι ι ό 1-'tt φ 3-d ο • ω ε
1
' ι , ,, .. \ . ) . f ' λ . I <C._ " λ ' ( I
Τ Υ α ι ι ι tt o 6 ε Υ ς ·: cT8 ι ω ι ο μ ε
γ α Ι ψ ι ο κ ώ ι Ί γ ε ι ί τ ο
ο μ ι ψ Ι ω Ο ε ο ι ·. Κ Η Ο ζ
Χ λ ο ς . β λ ι ς ο μ έ ς · ;§. μ ω ς .. $.;;; · ·
ε λ ε ώ ; · χ ώ ι ι Π ι κ Ί ι ν τ
ι ο φ ω τ ί Σ χ Χ ι ι ί ό π ο ί κ ι
ψ ν · • ι ι φ ω '·sf, ό ρ δ μ ι ο τ έ ι μ
I . . . 1 , ' ι . , '. ! . ι , , • • • • I · t • •• .• • I .
"rH' γ ε ν ι ε ν ι ι ι ι ι Υ τ ο ι κ T()v· π ο
μ χ ι ι ι τ ν · ε Γ τ ι φ ν μ ε •
λ ι τ ω ν · ρ ω "i- τ ό κ ί έ
τ ε ·• ι ε ω ι xo·Qoc ς • τ ω ί ι ο ζ ω ...
.· ν ς δ μ .::t • '_ ε ν Κ ι · .. ρ
έ ρ ι μ τ β ι ε έ ω τ ω ο • :. ι ..
ν έ ; ί _ Τ ό ο Ί ί γ ι Ό κ Η Ι
ε ς Τ Υ ς Ι μ ι δ ι ο va . ά ξ ι ώ ο ί
ς ε λ Ό τ ς ς .. · χ i ·; ϊ έ ρ ό υ ·
ε ι Κ Ί ι ς ,. Ί ε '1'GV
μ τ μ μ ι · χ
. . . . . . . , ι
. , . . · · . . · .... -. .. μ ·.•
. . .. ' . . . .
'
. . .
. . .
έ . . ;; κ ί ς ι τ ό ς
1 Ί ψ Π ά ζ Χ ε ι γ τ ο ς ι .....
• ,.. f
. ι ι τ u. σ ι ψ ι ι ι

Ε φ σ Η τ ι τ ·
• ... ι
ry" (! , 11 λ •
\
'
; I
.
..
·: .
' . ..
•.
ι !,.:

ο ι
. ·' . .
. .
' . •' ...
·. . : ,.).:
. . : . '.'
.. ...
... .. i
.
. . .... .
: :'\\ 5'
. ' . .
: I ' • ' <
. . .. ::· ; ,/'

' \ 1,
. .... }', ...
. . . . . ....
' ,. -"<
. . . . " ., ι
ι . · ... ι ... . .-· ...
. • . .. . • ι
. · . .. ..
... .. . \· ···
. ., :• . ι
• • • ' ' ' ι
• • • •• • .! •• • , •
. . :
·: ·,.·. ·.· .. :.'il.
• i .
··:·:J.··:
• I ' • ι
'• ; · .. ·.\·: ..
. . . : . : .
... .... ·
. : ,·
':·
.-·: .,
·-..
. .
..
• .
. '
.
. . .
..
. '
. ..
\ :
'
. .
''
•" ...
• •
: ' • • • I
.. .
. . :·
. . -
......
.
> •
. . .
.. .
..
. . .
..
.
..
.
. . .

.. • ,
. . .
' .

.....
·: ..... '':' .
1 . . ,., ..
. . . .
• • ·> • • . • •
' . . '
.. ·' '• :. ::.; . .:. '
; . ·-· ·· ·.: , .•
• • • • •• ,· # ο
;--•:;-'•, _.
"•' : '"·I '
,r • • : • •
' . .. . ....
.. ,.; ,_: ::
.. ,· . : .......... ·
• . . ι .
. . .. . . .

Ή
... .
\: .. •, .
. . . .
' I • • •
' .
•.
,· . { .
.. ' . . ..
. ..
.
. '
. ·. .
...
i . :
•. . . .
: ...
. . . ..
'
: .. : . . ·_
- .
' .
. .... . ,
: . : .
. . . _, ....
t . :· : • •
. .
. . . . .
. . .
. .-: :. . :
' . . ' .
·.: . .
l

'1'
. . .
., .
'
'•
. . .
. . .
.
. .
. '
.. "' .- r. .. .
• ' : . \ , :.: .. :;_.

ι Ό -::
0

' ..
. . '
·_ :' :. ·:_·-# . ·· ::
.. ··•
• : r ... •
. .
-,, . ' .... .
. .
..
.
.
...
' ..
. . .
.
..
. . ' . . .. . . . . . .
... ' . , . ' ( . ..
• • : ' •• ' . .... \ t ·' \ • •• • • • .-- " •
- . . . . .
. . . . ..
• • •
ι . . : _!'.• , ; . ;· ι
. . . . '
.- ·. . . .
. .
· ..... ... ι :; (• ·.·; :· :· .. ... Κ λ
. . .
..
.
. . .
. .

,•
'
'
.
)60

. . . .
:_._ λ ί ε ι J9 δ ι ύ r) ς κ
oi . · ά ρ χ Ι Ξ ι ς Ι ω σ τ ε δ λ ι . .. ν .
, \· ι ι ' :\ • ι · λ ' ' ., · · ..
i\.ar ι ν κ ι ι ν .,. · .. ·. V!' · ι · Ό ι V· . 1".11v · ε ι ω t-$1:,
ι ) · , f . t I · :> ( .. ) ι · , r
··'& .ltt):r.o.:; ι Ι Υ Ο ι ε κ ε Ά .. 0.( . .. Ί Ρ ς ι ι π
ς ώ ί π λ ς ε ε λ Ι ς e}(·,· ρ ι β
λ Ι ρ ι ά ε ι :J •• ί ε χ ι ... ι
γ t ;.a.v_ π .. ι ω Λ γ ω
· η ι ς ... δ λ ι . 1't6( Α τ ι ι κ ς .19;· · ο λ ν
'frJ . λ Τ ί ι ό Υ Β . Ο rr·u· ο λ ό ι Π Ί Ι Ο τ .' Τ Ο Τ
λ ο '• φ ο β ε ζ ε ο ' . ·. Α ε ν σ • ι έ Ρ c. κ ο λ
ε α • α ι :·· π α ε ο π ι ι ψ α λ ε τ ο λ α
ι έ χ ι μ π τ τ • λ ε Τ Η Β Ι Η ς • τ "« ..
λ ι ί τ ε α ι μ ο ν λ , . ό ι
Β π ό Α ο ' ·. δ Ί vu:· τ ά έ λ Ο Η ί ι ο ι ι ο π ο λ μ
τ ,g λ ς .. ι ζ .. ό ς :. τ ε ..
ς υ χ τ ν ε Ί μ ο ι ί Υ τ .. _ ι ν
π ι Ι έ κ ε ο ς μ έ τ τ ϊ λ ι ι ι ι
ι ν ψ ζ Ί τ • .. . Ί ι κ ι τ α κ ν μ ι β ι
<l. ι • λ ' -> λ ι \ Ι
q.«...rqov , ι tt 11. TJ.fV Π Γ τ ) tl t.Hi ε S ψ
. '). ι ι ' λ ' t .., r ') ' ' λ "'
. φ τ ε ι ς ._ 1'GV '·· ι μ ο Ο Γ Η ι Β Γ τ ο π Ε Ι
φ ψ γ κ ε τ ι ό .. Ε χ ν Τ Ο ί
ι τ δ ς χ .. ε τ ο τ ι ε χ ε . ·,_ -. · ·
. . . .
.
ι • • ι •
· . .- ·

λ α χ ι .. . ε μ , · ξ ε φ ο :t. ι ώ ς
γ ε ϊ -rd· ν μ ι ς Π Α λ ο ι ν .. ό τ ο ι τ ο ς
δ ι ς ι _ τ ϊ τ ;. ά · τ ., μ ό ι ο ς . ε ς
ς ν τ ι ι μ ο Α ν ο ς · Κ τ λ
. τ ι μ ι ί ς Π -fjt&'Y) ·
·· · ι · .· ' ·) · ·· ., · ι · .. · · ·. · '
μ ε ι τ ι ι μ ν τ ψ ό ι τ ε ι .. · '9· μ λ .. ·
ά ν ι ' .. ε ν ι ο ι .. . τ π ε ψ ν κ
ι Ι ο ι ι τ ψ ι ς vf:'l λ γ χ τ ί λ .. ε ι
γ s JCr τ ω Ί γ μ ω μ ε τ ν Μ Τ ι ι ρ ι ν ι
ε ι ό μ sv ς ι ι τ ι ι χ ω
Υ ώ μ ε ι τ μ ε έ λ ι ι ι α ε ξ ο
.:· .. ι ω ο
• •
'
;
ι
• •

' . .1
' .
..
. ·
- .
.. I
'
. " . .
. .
.
.
'
'
:I
Ί

·[
..
.
' ••
...
...
..
: !"
.. .
. '
. . · •.. :6
.. '.r.'
. ' .
• : τ r
. . . . .:. .......
' . . . . ·,
• ' • J
. λ
' ,
i • • • ι
.. ......
. . . ·.· .
. . . . . . . .. ._·
. . . . . . . :.,.,
I ; .. • •'·· ':·
' . :-:.:.: . .:}
! '.' . '.
. ,. . . ··'
•. . . . .' . . " ;
ι . , . . ·, . .
- . ... . .
. . .. ' . . . . . . . '
. ·. ·< ;. :.
. - .
. . . . .. \.
·:. : . . .
. . ; . ' ;
. ' . . . .• ..
. . .
' . .. . ! :
. . ..
• • .••. : !
. · •,: . . :'
. .· ..
.. . .
. . }
..
·. :;
...
. .
..
.
•'
. • ..... .
. ·. .
. . . ..
...
I
'
i
' I
I
I, • \
I •
' .
ι \
' .
.
'
' .
I
. .
)'
• •
..
• • <> : • • •
. .
. . . · ...
;' . .
.. . . .
.. . . . ,: ·· ·"
..
. . •. . .•.. .
,·:· .. :-.;.:; -.. ·,
• • • •, ' •_.. •• ι • • • ..
- - .. 't
• • • J • • • • •
_: .. ·.
. .
· ι N'JA.;,· · μ ω ς ι ω · φ ι Ί ώ ι ς Κ ι
ρ Ι Α .. ί ο ψ ώ τ τ ο ι λ ι ψ Ι
ε ι α ι Φ λ ω ν ι ω υ ό ψ •. · .. ι β
· · ε ι γ ι ι Χ Κ ρ τ χ ·· μ π τ ί .. τ ο ϋ :).
λ έ c. ·-.. λ γ ι .. ·.: yae ί τ ω ϊ Ή τ · · ··
ν t :.$ ... μ ο ο ι .. i ο Ό Ε φ ι τ ό ν ς έ •
- ο ι · π ώ ς ό ο Ύ ί . ι φ α ν ι ι έ τ Ί ς τ π ο ι ι
μ ε · ι ι ..... λ ώ ί ί ρ .. λ π ο δ
i9·. ι ω ς .:· χ ι ι ό μ ι . μ , τ &t-. · τ Λ λ
• ι ψ λ ε ι Ε φ έ ο • • ο χ ι τ ύ
Λ ι ι χ τ λ Χ , · λ Ύ ο τ ί . λ ψ ω .. ,
· φ ω λ ό ό τ Ό · λ .. α μ ·;t, . μ ι ι
. υ μ ι τ

ι λ . ; .. .
ο Ί ι ι .. ώ . λ ι ι α ·:.iJc;s··;. Ί
;r.QV .. λ ι ι ι ο μ ε ν ι ς · έ ς ί .. μ ν
• ··: ·:?.- ·:,: '•, ι
. . · .. · -··· ... : .. : .. : ' '• ....
-·: .·;. · ι Ί :· .
. έ τ ί Γ ι ό μ α ;·'· τ ι ι τ ο μ ό μ ..
.. Φ • β λ τ ... ι έ μ .. ι τ ε ι ι ..
ο
1
' ,: :l .. ' ,o Ι
0 0
· .. :··· ..... ,·.. .... ... .
·:':·: . . '. . .
. '
. . . . . . . .
. ·, .... · . ;. . .· .
. .. ', ,· . :- . .•
. ... .
. , . . .. \ ..
J I • ., , ,
. :. ·-·. Ί :_. : .. : :
····, · . :•.: '":, .
. . .
. ...
·.- . . .
. . ' . ' ..
. . .
" . ' ... .
. . . .
: . . . . .
. : .. ;
. . :: ..
.
: ) . .
. . . .
·. ' ..
•.
' .
• •
:
1 :•
.
. .
..
. .
. .
..
. . .
• t -
'
..
. .
τ ε . Ψ .. v -ft)v I !7.!1 ί τ ο .... τ ν • ι ..
·r>v Ι ϊ ο ι ·.'1Jt ι ι λ ς ό ι .
ι ι λ .
τ ν ι ι ι ύ Ί ι ι ώ τ ς Ε
. . ι τ Ί ι · ό ά · .. έ ι ι ,, ώ ι ϊ
ι τ ί ι .. ί ε δ .. ι τ β ι ι .. ω ν
· Ι ι α ι ζ ω Ψ ι ·v«· ξ έ ι ί ι ϊ Ι ί Ή ο .. ι ι ό
τ ι ε ι ,.. ι μ μ ώ μ Γ ν λ .. χ ί τ ι ν
ό Ι Π λ ψ ι ι Ί ... έ λ
Ι ς ε Τ Ο τ ό .· v« ε ε J ε
ε ί ι τ ί . .' τ ς ') :. ι Yt.t ε τ ι

ι Ε Κ .. ψ ώ τ Η -. γ ω ι ψ έ
Ε Ί Ό Δ ψ ι τ ι · ί
ς ν ι c .rf/i.(it ι ω ρ ί Ί • .. . .
. '• - . . . . ·: . . ' .
' .
• ',' , •, ' • \ ' I
.
I
.
.
' .
• • • J
. . .
. .
'
. . •, .
. . . · :
. .
.
Ι ι
,, .. _., ι w · ι ω λ φ o.J ι
r ο τ λ ο . τ ε Ο Ο φ li v κ ς ,. , :9: χ ί τ ί ι
' ι · , , · ' ... > r ( · · ._,. . ξ · ι · Μ ι ,..
.t Ί ϊ Ο Ύ .. ς · oto() μ ε ι ί
ι • ω Ε υ ε ι κ λ μ π ο ι ί ο .. τ Ε φ
ι ι ν ε ι ι έ ω ς λ Η Τ Η ο ξ υ
λ ω μ ό 9,. d ε -'G' μ ς ν ι ψ μ α
ν ύ κ μ ε ι ε · ς · ο Ί β Η λ ς
ρ ι ι ε φ ε γ μ ε ν · ό Υ μ .. &u . .:.
μ λ ι α τ ο ν ό λ ι ο κ ο ι ν ω ...
ν τ ι ε λ ι ω ι ω Ψ γ γ ω ε τ ί
.r:q··c φ ς /tv : χ τ ώ ν ι ι ι ώ γ μ
. -. .. .... -
..
. .

ω Ό μ ς γ ζ ε υ ι η ι μ du ...
τ ι τ ό λ ι •. .. ε ι · '9 μ έ Γ ς λ λ
Ξ Γ Ι · β έ ς ·1-· X.«:Ja' Κ κ ω . , .
ν .. ν ι έ ·._ ι ,, ε ό ι ι Ό ί ν τ ... «'Y9-9.v .. , Λ
. ; . ..

-· ·-r.f!.- Ι μ Ή χ ε --· ·Ttt ζ ι ί ι ι ι τ ι · ο τ .. <.:_.-:·,.;·:·::_;;·;: ...
η ι μ ε ο ν . ν ύ τ . ϊ • Ό
ι ι μ ε ι ο π λ λ ε ι π δ τ ο ·
"'' ι ....... · r') ι ... . _\ . , . . . . 1 \ ' ' -- ·,:, --.:
Τ Η Π ο μ ε ι ' 9u Γ ό ε ι Υ Ι < Υ α ι ω ι ο ν ς
π ι ',: ζ ι ζ ι ι ι έ λ ι ι Π ι ο ι >
φ λ : ς Ι σ Ο χ ω μ ε ι ι κ ι λ ώ ι ι .. · .::
· ι ι ι ψ ί τ ο ι ι ν χ ί ώ ι ι ω ι . .
ι ί ω ι τ ι μ τ Ι ό 9, τ Υ ι ι χ μ ·
ν · γ ό , ώ . ν τ Ο τ ζ ι ζ ι .•.
. . . ' . . . . . .
. . ' . : . . : ' ... ... . -.... , •. .·
. • • "". •. = . . .. . > ...... •• :.: ·· . ..
·'., · · · · μ ; λ ο ι Γ ό .. ;:1' · ·1r" υ av ι
έ ι ς Ύ ω μ τ ι ι μ ι 9.· τ τ
λ ι Ύ ς χ ι λ ς μ ς ε τ ό
· t. ε ι ι ι ν Ψ ε ε μ
τ ο ι σ Υ 1'11( ο γ ο , μ ε τ .. ι χ ι ι ι ς ι ι υ
, '\ . . ' ' . . } . \ f J .
ς ϊ ί ι ·tt, · ε ω ι . α ι ε α ζ ω ι ι μ __ rtt $
·. Π λ ι έ ϊ ι ο ν τ ω ι ... ς !ttt \lct ξ ι ι ..
C."" :-.. f ... f1 '., • Q_ ( ..,
ο ω μ
1
ι ε ι ς ι ο ν α π ο ι κ ι τ τ Η ι
· Έ ώ ζ Υ ι ... χ ω μ ε ι έ ο ς μ ε .1"' ο ν .. 5-i'tdv _. .-_.,-A'-rov· >; t ..
d-0""« λ ο Υ Ι τ έ e"l'·ct.' τ frvv ά u·trCj
' . μ
' •
' ... '
.
......
. .
. ' ·:
. . ' .
;• . .
. . ' ''
. .
·. . . . ι
. . · ..
. . .. .
. . ..
. .
.. .
•• I •
.· .. :
• • •
. . '
. . . ..
. '
.. '.
.. :.
...
ι
..
.
. ;
' · .
. '
. ' . I
.
. .
. ' :
'
.


'
..

'

;
..
.-:r
_,r-< •
I
.
. '
'
'
' . .
. ..
. . .
.. .
·; . .
J •• " . • •
• •
.....
·: . .
.
.. . .
.
~ . . .
'.
' . .
( Ή •
.. . ..
ι . . .
. . •.· .
. . . . .
.:--: .
\ . .
.
i ~ . ~ · : ..
. . ...
. ..
• •
. . ..
~ .; j
·... '<· .. :
.. . .;
' >
.
\ ..
.. ~ ': .
' .
'
J '
#-
.
..
. . .
. .
..

j_6,j

,
' . .
. .

'
... .
'\•. • . ,., ·. , . .
ι \ . . . ... . . .
• .
' .. I ι •• • •, Ι 1 \ ' • ( ," ' ' ; ' t Ι
ra. 3-&t:,c·,J.f:t ι t. ω έ γ τ ζ UV-:-
λ χ β ο > ·: ι Θ . ,g ς γ λ ι λ
t') ' r Cl. . 'I l ' .. ι . • ' ι ··•
ι Π ε χ ω }3 C 1Q .. φ ι ι μ 'f/}'1 ε ι
α ι ί .;· , ·.
1
; τ ό ι τ ω δ Ί β ι Ζ i ka μ v· ι !
Ι Ν ), '- ι , ·' ' "·\ \.' .'\ ;'"'Jt "': ', ') · ;· ·j.
.. ε ι r.o ί γ γ , .· .. ε Ύ ttVft ..
Ι ί ω τ ό ς ζ Ό ν τ
ι ι ε ς Τ Ι ε ς ς ι . . J
(IRY σ Π Γ . ς μ ν ι Τ Η , ti8,1
:31 Ί μ ι τ ι 9-' ., 1.
1
,··· ο ζ ε ι υ •
ι κ ψ κ .. l'rt .. ε λ dE{3!t'1"f.L(X 1'1-f f.oe'·
τ ... . Τ Π λ ο ι π ο ·, ι ι λ r1< ι Ι ο ς
q ί Κ ι ί ι ς Ε φ έ Γ ό ο Υ ω ν ι
η σ έ , . π ω χ ο μ ε ι ι λ ι ι χ ς Ι μ ε
Υ λ ο ν ... • μ 9_ .J ν ... μ .. ι
,4iu .. ε Ό ... , ·: ι ι μ ο ε ψ ι λ ζ ε τ 11 ι ... ς ι
' ( '' "\. f' \ . • 't- Ό
ϊ π Ι P.f/)! ι ο ι τ ν s.JrQ() {1 . .. : . () r .
τ Ι Ι .. ι .• rH, . α λ μ ι ι ο i:u·
ι ι .. .. ι ι .. . έ ο ζ ι ι ι ί κ ι ς yfu.
μ ο ρ Ι Ι ο ... λ ι ω έ ς ν
· \ ' · ) ι ' . '' ·· ' . . · 1 · . ' · \ ' ι
1
• • • ,
ε , ο Υ ι Ι ε ι v:: λ
χ ω ς ς ι ι ι € ..• ς α ι ι φ ο μ ω .Y.u ε
:,-e .. Ί ε ι Υ ο ε ς , ξ . .. γ

Ό τ ο
χ ε μ ι ι ι ·'f.9 ν .. ε α r ς 1'tt ( ω σ ι
β Ι Ι Τ γ ε . ε
· ε :_. .. ι λ ·, .. ·: s ..
μ ω Λ ι ... . ε Χ .. " ι
. ·: · λ ι . ό ε ί ί Ι ι t .
·:! .. d β ί ν , !; cc.' .. r ι ί χ φ Τ ω
ι ώ ι τ θ · .. ί ς Χ _: . ·.: . :.;: · ·_. · :· ·
.... . <. .' • : "' · .. .. .. • ι • .
. .. . . " . .
' ι • • •
. . , . ·,. . . . ·: .. . .. ι ' •. ·. ;·, . ; . . . . . '
·. : :g τ ί τ :" r3 Ι ι ι λ ε ω ι 'f"{) υ ε ••
έ ι ι ί , ί ι .. , ·::. κ ί 'NaQv
'1fQ(Jc ο λ ί γ ο ν ι

. ϊ .• Ό ί έ ι κ
Ύ ω ν ν ., ν η ι ο γ ο ς μ ι
. .,
ι


'
'
.. .
.. .

'

..

' .
.
' .
. .
. .
. '
'
'•
..
. · ..
..
' ' '• I
,•
.. .
....
...
,
,.
: •"
.
'

...
..
' '
-· ....
. ι
....
.. . ...
. . . ' . (
' ' . .·
' ' .. ..
,' '·
. ' .. ' .
I
. . .
. -
. ..... ·: .
..
. .
"
. . •' .. : .. : .
' . ..
. . .
:. · .. : .·. :
.. . . '• .
. '. . . :.
•it.. · ...
. . . . . . . :
, ... -· , ..
,. ο .. • • ........ • • • •
• ο • • • j • . •
' • .. i.. • . ·•.
ι .. ··:t . .
r. •::: .. y ..
,, . . . . :
., ·- . ....
.,, J• .. .. •. .
\ :·: .. ..... ·
::i .:'·.>_.... · ')\ .
. . ι •: .. , ..... , .
' . ' . . .. . . .
. ι • . • • ' '
' \ • •• • • • • • ο
', I Ό ι
,, : .. · .
Ί ο ι • •
• :'•! ,.. ο •
.... . •. . . . . · ..
\ ... , .. .. :·
., .: ...... :: .
.. ι . . · ... -: .
'
• .:. '!· · ' •••
. . . .
Λ •.: •• ;-;·:
ι .;: .... ·.
.; :. .
.. ' ..... ·:· .
ι ·•· .• .
. ' •.
. "
t.. . .
. . .
; ... ·
p ' ., • •.
Ρ ·:· ·.
ι ...
J.· :' :.
'j: ..
..
' . .
:1,.
. :.·\
. '
' . ' ' .
. .

' .
.
• : • • ο •
Ι .. : .
. . . . .
; ...... ' . :
. . . .
. ... . : -
l ο I ,
' , >' . •• .
' ι • '
'.
...... .
" . .
•• •
• f
• •'
: I ο
. ' .
·.;, y • : ••
... 1:. .
.. '
. Ό •
..
' •
. .
' ί .
"


'
. .
'
'
. I
\'
'
..
. .
. . .
'
. :
ι
.... .
..
Ί
c

. ί
. . . .. •. .. .. . . . . r. • •
• • • • • ..... . .. ... ... J. 'J ι Ι • ι
··- . .. ..... ... ''" "'" ..
. .
, \. ..
·f - . . .
μ ζ Ι ι π ϊ σ τ ... έ J( ι ι ό ι
Υ ς μ ς χ ε ο έ ς γ ό .>rd' λ Ί Ύ
μ ι β ς δ .. Υ μ ε τ · τ ο ι ε
, μ έ χ ι .. ψ .. ι τ φ
ι ο , ·.: Λ ε , · ·: Λ ε Ύ ε

1·cr · ό Π Β Α Υ ι τ Μ σ ν τ Ε φ έ
-ia ι ι π ε ί γ ι ι ι ε ω ;: ω ; !' π
ι έ γ ω .. · υ ω bl τ ι γ γ ω
ε έ ι ι Ό λ ψ ι Ό ζ ε ι ρ ·
ι ι α ι ι :; _. ξ τ Ή c χ ι Η ι • Ό ι Κ .- ;- ;·cl
;-:?J#- ι ι ι ι :g· ι Γ ω ζ β ι ν ι χ μ
Ι λ τ μ α ς π Β ι τ ι ζ ι Ι


μ μ ς vu τ ί ι τ ν • ε λ ι ν ..
ς ε ο ·. μ ι π ί ε ι τ ψ μ Ί ί γ ί
ώ ι χ ω Ι ο ί Γ κ Ι λ ι ,.· Χ Ί ι
ι μ Ξ μ ν ε λ λ ι β ς '· ..
τ ε λ Α χ ο ). -.. μ λ τ
ι ί ". ;' ·ti χ Ι μ ε ι ψ ζ μ ψ ri tlt1.
ξ η μ ε Ί ε λ ι η έ ι α
μ _.s·v:·:.f4J.' ι ξ δ Ί -. .(i
ι τ έ ν ι · ι ι Ό ι φ ι ψ ι ι μ ε ι ι ι
ό ε ι ι λ ί ί ι ι ' ' Ό
ά ά s Λ ϊ ν ι ip' ω ν ·-: ε ι τ ο Π ι ν Ι ι 'J
'-) · • ,. ι • • ' Α , f ., • · · S · i ...
ύ ί λ Ύ Ό .. 6};G_: :fj· .. έ ν β ζ έ Ή •
γ ν ι μ ν .1-&r:t; μ Α
Λ ε ι · υ ι ς μ μ π ι λ Ι ζ .,. .- μ έ λ ..
·. · · · , . ··· · ·., · · ' ..., .... , .. . ι . :: .· . ι c. · · . ι · ·. ι
Ι Υ ι ι ι ι τ ς .. ψ ι Η ι μ μ ι λ , τ
ώ ι ί α Ί ι τ ο Υ γ
;· if, : ί ϊ ί π λ ι
τ ι ρ χ λ ε α ω ε Ό μ ε
μ . μ .. α λ μ Ι ί ·:
ε Γ • φ μ ε λ
ν Ε ε ι Ί ν .. Χ Ό ο .. α ·.·
Τ ι ι μ ι β λ ι μ γ ι .. ι β ν Ο μ ι ε μ .
. . .. . ' . . ""· · .. . ._,..... ',, . ... ,... . .·.
- . . . . . . •' . ·: .... . . . . ': : .. . 1C. Ν . . : .
.

.
t66
. .
•'
. . . . ..
.
.

; ' ι
,.
• . '
. .
:
.. .
. ..
. .
'· .
'
.. ....
.
. :,
......
·_. f ••·
. . .
. : 'j
:.
• ι
' .......
,., ··;,
. .. /.](•
.. ι
•• Ί
λ
. . I
Ί
.. ι
. . -
ι • :' ):

••• ο • •-.: •
. ; •· . ..-.. '
. ·,
. . " - '\
. ··
'
..
·.
. . .. ' '
. ..

.
. '

'
.
.
...
; ι
ί
' .
. I
··,
: I
'·t
• •
I

'
• .
.
.
' .
. . .
. .
.. . .
'
'
: . .-: .
. . .
,• \.-. . ' "'
• . >. •' •.
; ... . :·:
. . . . .
. . .... . .
. . .
·: ...... . ' ·,.
• • r ' ,, '
• , 't': •\"',
: · · ι .
. .. .. ·
:'(' . ;.:· ·:
. '
·::;; .. ...
' .
. . .. .. .
'
.
. ..
. '•
.
..
'
. .
' .
. .
'
••


,'
•.
. '
.


' ..
. ... . . . . . . .
· • ·._ r ο ·• Α , ••• i
. t • ·.• . .• . f :;
'
. . . · .. ;

••
•,.
. . ..
. '.
...
..
,·· . '
. . . ..
.:,. . . .. .
I
.. .
..

..
..
.
•.
..
I Ο • ' ' •' ''\, ' '
• .., '.# ( • ;,. ,. • .• • • • ·•
. :
. . ' .
. • ι ' ·
•• ). J
·- • ' ι • .., ..... :., ....
:· ;. •· ,.,_ .:, .... . . . · .. '
...
. I
ι ι ' ..
• • J , •
.. .
. ..
. : .
. ·'
. '
.
• • •
. . .
. .
r
. ; . '·
I ' '(
. .
••
I • •'

j
· ι Ί •
: .. . ..

'.
'
'· .. :, ..: .· ! f '·
ο •
I
; 'f . ..
. .
. •. . \
. ·'
. ·.
. .
..
• : .... I ο • •
I ., • ,·, ,;
Ι
. . .
..
<

. '
. . . .
..
1 I
r •.. :
.
.· . I. :
(


..
·-
• •
I .
' .
-. . .. . .
. . ' . '. .
••
Ι
. '
·. ·.
. ;
• •
..
ο
..
.
.
. .
'

.. '
. ;
. : . · ... ·
: , .
••
'
..

• •
.. . \
..
.
. ; . \.
•' ι • .

; ; . '
·: ...
• I
.... ·. ·.. ' . : . ,. "·
.. : . ..· I" ·'
:··':' .


..
. . . . .. ) .
Ί
I •.
Ι
. .
.,
. ..
'• I
·, ..
' . . .

.•
. · ..
. .
. . .
.
:. , ι
• . ' I
... . . . •
ο
I
ι
' . · ..

,.;
..
ο
••
. .
. :. . ...

....

ο
.. .
,.
'. • • ο ••
ι • ι I I
• .. ' ) t
.
..
. ..
;, I '
....
. .

Ί
• ο '
... . .
. ..
·. .. .

••
ο •
• •
• •
. ..
.. 1
'• ;'
. ... .
'
. .
• •
.
I
•• ' .

..
. . . ...
. '
...
' .
ι
I • •
..
. .
•i. ,;
' .
ο
, ,) I
..
. . . .
I • ..
. ·J
. . '
•;
00
'

.. -
. .
...
.
.
..
.

ι
...
'
...
' ..•
:.
'
'· .

. .
• ο
t , , • I
. . . .
'•
. .
...
i ..
Υ
• ο
τ
... ,


.,
'
I ο •
.
. .
. .
: .
·• .


.. .
'
...
. \.:
• • ο
. , ·. . • r •
"' ....
. .
. : '·\' ..
.
':] ...
.:......... .
. . . .
·: . · .
•:'
. I . .._
. ., '

.
..
. .

; .. r
.I .
,v
r
'
::
.
·•
'
'
ι
ι
...
>
. . ,,
..
,.
..
. .
. .
...
.
; ο '
·.
..
. . .
.. .
.. .
..
' '. .
. · : ..
....
..
..
' '
'.
. .
' .
.
. .
I
:·. •· .· ·. · • ι . .. ι .. ι .•
...... , . ' ., . . ·- , .... ,.
I ," ' • • ι • • Ω
' '. • •• • • ., ••• •• ••• ("• ·illo •.: '
· • , ' ·• · · ..... . ι ..... :, · - · ·· · ·,. .... · ο .• . ι •.· . ·.
ι .. ... , ... . .. • . . . . .. ·
· · ί ,..:, . . ( -: . I · · · . . r 1 . Ί .. ' · ... .. .
. f.[ .. Α γ ι ω ι τ ι ο τ Μ ο ι ι τ · Ε Φ ε ι Κ ρ ·
.. τ ε ι ε ι μ ο λ ω
. έ κ τ ι • iv. τ :. Φ λ ω ρ ν τ / κ .. η .
-·· • ·_ •.
1
. υ μ ν ν ....
. ι Ι Ι '• •• • ' • ' • , I :\ . "•: •, •. • .. , , , I • • ,, , •
' '• ' I ' • ' ' • • ...
. . .
·-:, ..... .. ,, ·•
. : .. . . ,: ., . .· ) . . .. .. .. ..
. .' ' . . . . . ""· .
. . . '·.:·:. . .· . :· . . . .
Ε ') Ύ τ ί . ό γ ι α ι φ
. σ ε ε ι Α ς Ύ :9 ·. κ α ί ο λ ι κ χ κ λ ..
. . .
.
. ε ι τ ω ι π μ ς ι ς έ ω 9 δ μ ο λ ο γ
ό α τ '. (LQI}OV. ι ι ι ι '' ·_, .
'6i τ ι ·-ra' . ι μ α . δ . γ δ ι ό
ξ υ τ ε ι ί ι · τ ό ε Ι ξ ί κ • .
ύ ι τ χ ι ; ι ι riAifi.. υ ι μ έ ρ ο ρ κ
ι ε γ γ
11.!1 11 • τ (Jf, ./r μ . ς . :. ?r ρ ο . Ο υ v"
λ ι ι ι ι Λ ι ι ι ... ρ € ... ι .. ι ι
'
ι ο Ύ 1/!(; ε ι μ ι τ δ Ί ι υ :YJ Η ι Ι .
λ ι ε τ α ι · ι μ -tU':._ ι ι δ δ ύ ι ς Ό ·
μ ι ε ι τ ω Β ν ό •· .. δ _1;.s': β ι ο ς .. λ ι ι
ε α · Γ ε ύ τ τ ι ι χ ι ι ι σ ι ι ·. · ·
ε rQ·'1'U. ψ Ι . ο ξ δ ι ό RT\It.tl. 1·i
ι π ι ι ε ύ μ χ τ ο ε Ή μ ι μ · λ ε τ ι
•.,
τ ο χ χ τ ι φ ύ .. ε . τ ο · τ Π ψ
α ι δ ο ς ώ π ω J · έ ύ ι τ ϊ Π
ι ο ε ι ε τ . τ ε π μ ι τ ο ? . ι ι Ύ · .. Ό ..
τ ι ι ν ς ν -ra V&l:$. . ..
. . .
ι ... τ ι λ ') κ ι _. ot ι •. .
λ ο γ ο ι φ · ι ι τ ο ι χ λ ι μ ι ι ε ι s&· ,-e.
ν έ · ό λ ω τ ο ι μ ι ο ϊ έ · ύ μ μ Ι · ·
ι tl'v κ τ · · ι ό ε γ ό ρ Δ α μ χ Ο ό Ί ι ι . ι ο
λ ν ξ Ί ι τ ώ Ψ rrl ι ι τ Υ α

.
. .
. .
'
,
. ι • . •
·.
.
'
.
ο
'
.
· .
1 . . . .
• •
ο
. .
· ..
.
. . i ..
' ..
. ., .,
' ) I •
'· '
..
. ,,_.,
:: .. ··.
. . . .·.:.:· ..
. . · \ . .
• # ·7
. . .
. . .
••
'( : .
• , 1 ι , ' .
. ....
. .. ·.···· ·
.. ι
. . .....
. ·. : .:; .
. .. . . .
. . . ...
. ..: )' ' '
· ,\ ',t,' •
' ...... .
. '' .. :(
". •,• ι
. . . •'('.
' .
. . ·'
'
...
' ι
" .
. .. ·.
. . .
. . ..
. . ' .
'
..
....
ι
' :
.
. ..
·' ..

. ' . , •
. ι .. ..
.. . .
I
.
.
.
' .
. .
'
. .
.. .
·. . '
' .. ,t, .
. . . .. . ' :
.. · ..
. ... . . .
. · , .....
' ,' .·
: . ..
. .... ..
•:
. . • .. . '• ι ".. •
. ..... . . .
·1·· :
. .. . . .:
. . . ·...... . · .
. : ' ..
: . . .
,• ι . . ..
·. :.: '. .
' !' , • I
: Γ .. .
. •' ' . .. .
: \·; .-; '.
:; :
: . -. . . . .
. . . . . ' .
. . '
. . . ' ..

,; . " . . .
:. _.: • .. .. . : ι
. . ;. ,
( . . .. .
{:;-:_·. .
- . < .. · ..
. .. . ""
.· ·. ·.: .
.
.
.
. . .
. . .
.
.
. . . .
. • .. ; . ·: .
.•. . ..
.. · ·. '
• ο •
. . .
' • ·1 •
..
.. .
' .• •. .
! ·:
,.
. .
...
. .
'··
..
r'. ;
\;--
1:
. ι
':
..
'' .
.
.
ι
,;

ι
.,
ι
.

.
' .

:
. . .
. .
...
. ..
. .
..
..
.. . ..
. . .
.

..
. .
. . . - . .
. .. . . . . .
' . .
. ·. . . , .. . .. t ' . ' rt\.·' 1 J - ""' .,
. . ι • τ ο · ι ι Ι ς μ Ι ... ι ι
κ Η μ Υ ι ι δ ί ς ... ι ι ς ι Ι ι
· ν λ ι · μ ψ i ι ί ν ι ι χ
λ ό ι ψ α ψ Ι ι κ ι Π α ι ι ι ι ύ Ί ί
Κ τ Ό ω . Ό ν .. P.·H .. μ
ί ι ί ι τ ι frl fQ. Τ c· ·.'f ι ύ 4;_
ω ι ι τ γ : __ ι Ί Μ ω ς ...
ε μ φ ι ν Δ ι μ ι Tt(.
t . · 1 · ..... • • :> λ ι · · · . {1 ι ι <J. • , •
Ο έ ι i:f _.!. Κ ι ς ι H_V. ,._ ί
ι . . • ;... . " . ' • . . . ' ι \ : 'J . • \ . .
. Λ έ ε ι ο χ .. Ή τ ε λ Υ ι ο ι ι Γ : .. θ Ι ·1I'e()'7.;
β ο λ ι fvu μ δ ε Ε ι Ό i_v. · τ Ό ι .. ..
ε ε ω Ί χ .. ι ο ι ,. ύ ι ι ι ο ι χ Ύ ι .• ... . ..

• γ ε τ ·. ι ι ι ι ι ι ι τ
τ ο ω π ο ι ι .. Η τ ι
ι ι ι ι ω _ai- ε τ ι ι ό ι φ ί ύ ξ ο ·: μ av..
τ ό ν ψ ί η λ ω ι ι ε μ ς ... -'f
ώ ι Ι .:: Ί . . , ifi ·1 Ί ί ι ω .. 1r
τ ι ι d • .. 8 ό ι ν · ·:-r ctt< γ κ
μ ι ι ι χ ι ι ι δ ρ ι ς .. ζ Ό ί dv.: Ι λ ·.>
ί ι ι ψ ο ι ι Α έ ω Ά ε ·
ι Λ ι ι ι ι ζ ι τ δ ώ Υ ::rei ·
ί ; ι ά _. :g.· ς ι ψ κ Α τ ο φ ·'I
Ρ λ γ • itl · λ τ :r ο .. . τ α ο έ τ ί ί ε
μ μ ,g Η μ ό λ ν .. i ό ά μ έ ί Γ ί ι .
ύ 1" ε Β

l \11 ·: ι ε V '"i-(}/ .,. · .
. .
.
.
• •
ι '

'•
'
.
.
. β ε λ Χ Ρ ε χ ό μ ε ν ... ·
λ τ ω ·• ο ι Ί ί .. ά ζ ο μ ι ς τ
' ..
..
...
. μ έ ι ι · ν , .. ·: )f;·:; μ τ ψ ς ο ι
ε ι ι τ · β λ Ί η ί Λ )?_c (.) .....
μ ί ω γ τ ρ ω ·.:.:i.i.
μ ε ι ι ι ι V γ ό Ί ι ί ο μ ι α τ ν · . . ι τ ω v·, ο κ
Γ ι ι ι ω ώ ι ι ι ί τ Κ Π Π α Ό ς ί ι ·
τ p< ώ μ ι λ κ ... ε Ύ έ ϊ η ω .. ..
:& τ Ρ β υ τ φ λ ι . . μ ε ψ ·
. . ι
• • . • • '" ι

. .
'

.
.
. .
. .
. .
, . . .
. .. ' .
' .
.. .
. : !
. .

. ; .
( ...
. ::• ..
# ' • •;
,• ' .
. . . .
. ..
. ..
.
. .·

..
'
' •••
..
. . .
. . :t
. . t
. . . "f . . ..
. :
·.
.. ·.
'
' .
·'
·.
.
. .. " .
. .
.,
. .
. . . :

..
:, ε ϊ υ ζ τ ι ί ι μ δ , ί
1i;'po,. : υ ι τ έ ι ι ω Γ τ α ο ., el ?r ε ι α τ t<;'fl (/' e
τ ι ε ί .J· . ω τ Ύ . .. ι τ τ ο ν Φ ώ τ ι ο x::u ..
ε ... ν ι ι ε · π ε Ό ι ά . .
ς μ ·. ι τ ι λ μ
τ ι ι λ ι ί • . λ ω λ ι μ ·
Π ι τ ι ι ι ψ λ ι ς Ύ Ό ψ ι ι ·: . ι
α τ ο . .-ro .. : ψ τ ι ι λ ο μ ή ε ι ο
ι Κ ψ η ε ι .. U ψ έ λ ι ι ι .. , ·*: J ν ο
ι · χ τ ά ο i.)g π σ χ ι
. ι ι ά κ ς · λ ί ι · ι λ ι ; !;& t#T" i
:. :: ;: ω ,-rrQO( ο ν γ ι ό ς
.;: : : ·... · ... φ ι λ ν τ ι χ ι Χ ω ε ο ;··. π ε ι ι ς ε ι ι
Γ η ί λ α Ι ι ς · • . Ί ·q ι ό ο
Ξ Υ ι Ό ε έ τ ο τ Η _ μ π rt Ί ς Ι ι ς β ι ί ο
Η '•) !tJ Ί Κ Ι ε 1/(j' ... τ 1' J_, ο ί ι α τ ι ι ttv τ Η '. )t . Τ ω γ
ι .. · δ d σ · ι ι ν ω 'J ι ο ξ ι ς · ω ι η ι λ α
.... · · γ Φ ε ι

ι ι ω ι .
Ό · ., .. .. · ι β ι Α ο τ α ι ϊ υ v.t>: Π Ο α μ ε ι ο ς , . ο τ κ ι ι
> Ή ... · · ι ω ι ι · π ρ έ ξ ο μ ι ., τ τ ο λ μ ι έ ν ... τ ι ι ε
:·::}>::.' : ... <·, .. .-· ,; β λ Τ ν Ό Ο Τ ό μ ι ι .. 'r·g ι ϊ
:

· .. ... , .. - , ' : . I ; v • • Ι f t3 • ,) . ""' '/ I
.. ·:··: Ό . π η ι ι ο ε ψ ε ω · etl) ω ι σ ι Ψ .. ..
ι .<>.:. :·;:>:- . .. .. ι ο τ ι μ rf '; .:J Ύ ί ώ ι ν ω ι ψ
·. / · τ .... ά τ ι ι ο ς · ι ώ ·. Ί
. : .. :· Ό . μ ς ξ ι ο τ ο ϊ λ ξ ψ ι
: γ : .. :?:··.· . .. ·:.. .8 ι ε λ ά ε ι J.x:. :,. rT?r•l ψ ί .. .. ν ν
· ·.< , .. :: .. ·, ·. τ u· : ς ά έ ί ί Ι ι Ά 7t&.v:. ι π α ι ο • ·
:.·' - ... ·-x«v· ι κ τ ι .. Ύ ζ ·.: i"p ο ε λ
·'rs Ι ν ... ί χ ν .. π ι ι ι ώ ι έ μ α ς
ί '- .tG &·· υ ς ι ά ν ι ... ι
. α ί η τ ·,· ό μ .. λ ε ς χ Γ

. .
;
.
.
ς φ Υ ε ι ω ι ς π ξ ω ύ Ε ρ ρ ν ς .:.. ..
" · (
1
\ ί > (,\, '"" · . "" ' ι , 11 ι
· γ ο ff • "·>1·
1
• ι ε τ ε ι τ ι τ ω ν ... ε ι μ ν ω
1
. ·)1 E:?f:.(:-
..
. ;, ε ι Υ μ ψ ε γ μ ν ω ι λ
. ·. / · . ' .'· ό Ι Ι ·- ·
. .
. ι
.. . . .
• , Ί
...•...
...
... . ..
. ..
.
. ..
.. .
. .. .
'
• • ι •,
. .

• • ' •: • I
,.
·-
. . .
..

"
..

7 '•
I •• .
.
.... . .
.. -.. .
: .
.
'
. .
. . . . .
. ' .
' • Ι
.. ...
: .... :.. .
.. . . . .
..
• •
.
'
'
•'
. I
••
:

*
.
.

. ι . ~
..
. : .
1
•.
ί
'.
-
ι

r

.
.
ι !
,.
I .
',


• •
'
. ::
.
. "
. ' . .
.
. .

'
• •
. -

'
.
.
.... '
. .
. .

'""- 'i!' . . ',
~ - " J ' '· . .
.


. .
..
..
" ..
'
. .
. .
••
.

• , • ο ι ' , , . , f
ε .. 'r9. Τ .. ι π Ι τ ε γ η ε ι
Υ 1111 6'V . ι ι ε γ μ ω μ .. λ
λ φ ι κ ι ε ω μ ς κ ό ι ς μ ω
τ ω ι ι τ oeH( • . . φ μ ζ Π ε ι
. λ φ ι λ ά γ ώ μ rdc. ε ι ς • . ϊ ό ί ο ι υ μ ι

έ ν τ '· ι ι ι ρ δ ξ ε :rd
• ό ·: μ λ ο Π Ε Π Ι
ι ς ι ι ι ε ύ μ ι ο σ ' . :
. . ..
..
. .
. .
..
:,'.
... . . :-·
. . . .
. '·
: ' . ' ' . '
: ' .
..
,.
. . ..
• • •
. ' ..

. .

••
' .
'
... .·
'
. . . .
,.
.
.
. . .
..
. . ., ..
. -
. ' .
..
.
. ' \l- • • . . Γ
t!
I' ·y·.
. .
• •
'
. .
'
.. , .. .
.
. . .
. .. . . "
...
' . .
.. . . . .
• φ • •
. ..
. ' . .
' .
, •
' . .
.. ........ _ ....
; . ·:. . .
. .· . \ . ·.
.· . . . . \ , .
. .
..
. . .
(
' ' . . . .. . . . .
, . , . .... .
..
..
.. ·.
. . .
..
. ..
ο • •

••
•.
•• • ' • Ό '·
. .
' . . .
. .
,
.. .
•• < ... , , '
. . ι
' . . . .
. '. ; '
.
..
I
.. .

• .


..
.'·
. .
:
.
.
.. • • 1 ..

'
...
. .
.. .
.
. .
.
..
. '
• • •
. .
. . '.
.. . .
. .
. .
. . . ' .
., .
: .. ..
..
. : .
, . .. ; , . ........ )
... . ... ' .... .
.. , ..... .
: . .' : ... .. ..,, ·.
ι ..
... . . . ...... .• .· ;,

., : .• Ί ,. • .: • i
ι . • ,• ; .. ι •
,• .,: .... , ;:.:·i.''! . . '
.. .. . · •·'.' ' \ .:· ,.
_,. · :J ,' \ ' '
" '. • ι ..
. .. .: . .
. •· ' .
. . ,. ' .
' ...
, . ' ' ' . , • ··I ·'
•.' . . .· ;, · :
: ,. . . . .
0 Ο : 0 ι ο Ο Μ ι 0 ο 0 Ο ...
.. • .. . : .
I' .• •'j •'.•' • • ' ''• · • .,•
I,' ' • ' /•.: .. . . • '. : ' , , •
.. . . . . . .... . .. . ι •
.. ' . . . ,. ...... ,. , . ···•··· .
,• • • Ι ' ' ί
.. , .... :.··. ·
.·. : . ";. ; . . :· ,: : : ..
' :'\ .; . .. -. .;: _,
. . . . ... · .. . ,._ ...... ·.
' . ·' ' ' :; '·
. .. ·. •:·· · .. . ,:,•.": ...... .. .. .
,; :
, ! • ... : .. . .. . .. : •' • • • •.:.
,. . . . ;. .. . .. ' . . . . . .
.. · .. . ,: ··.: ..
• •

... . .. '
...
.
. ·.::·.-::' ';
.. . . .... .
. : .. ·::·. :-:::,·
• : • • .,.. I
, , f ' Ι , ι
. .. . ........ :
" I ι
. . . '
. . : . . ' , . ;.
. .. . ..
..
. • • ι •
:-:;:·
: .. '.
:. . ..
. . .
,,.
• f • •
_,
" . . . . . .
. . ...
-
: . ... . . · .
' ' . ..
.
'· ; . .

' ....


• •
. .
. .

.. .
.
. . ..
'
. '

• • •
. . .
...
·.·.
.
'; ..
.
·. . .
: . . .
..
. .
.. .
.. ·
•••
,.
. . .
. ·. -
.
'
..

.. .
.
. : . . . .

• • •••
:• ' " ' • I •'
• •

. ..
. .
'
. ..
. '
. .
.
.
.
.
.

.
. . .. \
. .
'
••
. .
...

'
..
• • • •
: .
.. ..
•. ) ' .
. .
'
.
. .
.
. .
.
•.
.
..
.
.
.

ι
.
I

'

I
..
'

'
)
..
..
. .. :
' • Ό ..
. .. ' .. .
.. .. . . . .
.
. . . .
J
• •
..
. . . . ...
:•
. .
• • "'' ι • •
ο • •, • • • • ••
. . . . "
. .
...
. .
ο • • •
' .
,.
. ..
. .
. . . .
"' . . .
. . .
.
. . .
Ξ · · .. .
..... .. ..... ,. ι ι Λ ι ι .... • Ο .. , ..... • ι ...
• • • • • • • • • • • • • • • • : • ο •


. . . . . . . . . . .
' ' ' •• .' ' ο ' ' ο • • ο ο • ο ο ' ' • ' • ' ο
. .
v •
.
..
. .
.
. .
• Ι , . '. • ···, '• '
..
·. ' . .
...
. .
..
. . ' , I ο ο ο
I Ο ο '
. . .
. ..
. . . . .
. .
' •
.
..
• ' ' , • ' •• • • ι •
' ' :' .: · :: . . . ' , . . •' . . . ; .
Ί •. . λ Π .: ψ λ ς t"1
, . · · · i:Y ·J_tf<:J: ε τ .. ι .. ε λ
... _. υ λ λ έ ι \.: a: ί ι · Π ω Ό ι ι ..
• . , J .) • ._. • ; • S' ... I • " • "' • ι • • • ' • • tt
. .. .. ; . . ... •. . . ' . . . . •( . . .. 1 .. :· ., . . . . . . ' . ,.., . \ . . _J' • ' • •
ψ .... , . . }:·;·t'1 Ν > τ :: :.. ι φ γ ... : ε tl . .. ϋ .•
· γ α π • ς μ ι .. τ ι ο .. , ·.JtJ .. ε τ ι μ ό τ ό ι
. ... . .... '. λ ' ' . . ' .. , . . . . ' r' ., . . v ' . ( .. .
γ ι Ά ι κ ό , · .. λ β ι ι -=- •.• υ γ ϊ ι
τ ε ς )9. ι ι μ ι ι ι iJ:.{(, r$ u ...
:· ι ψ π .. , τ ι ώ · · τ ω λ ο ί ό ι
.. ;>:· Ξ .. Ό ξ d_?r τ Ζ γ μ έ Ό ι ι ι ί . Ρ έ . ό :;:
.. : ',:.:;:_:. ξ . γ ι ς ι ω 1f ρ Ι ψ μ ω ω ; Τ έ 'I,;J..
·. _._';:·:.·;.·.··.-.,::•, ι Ε J ι ι ς Ή ι ώ ί Τ Ι Ο Γ ό .,. Υ ι ··
:· :_:_:··.· ι ς ε Υ ι ι ι ι ν · t : Λ έ ο ς π ρ Θ έ
.. .. ; ί ι τ Τ κ τ ο ό ," Ό κ μ ω Ι ο ρ ι ,.
· ι ο μ ι Ό λ ο γ .,:: ι ώ · · ·
..
• •
.. .. . . . .
..
. .
.. '
-_ · ._ · τ ι μ Ό ε ·. τ ι ι μ
η ε ρ ι λ ι ς τ ι μ ;._v ι ν τ ι
· Ί ;·' J μ ο .. δ ι ο :;& ω · λ ι τ ε λ ε
.. · τ λ ό ι μ ε γ · ε ω μ
·:r\:1 ' v \1 .
·'
. . .

:
J

I

, . .
!.
ι .
'
..
Ά Ι
. . . ' . .
..
• • .• I .'
. ' .
'
=:· : . ψ χ ς · έ ε ι α ι .. : ι Ι κ α ε τ
σ ι ν ·rli λ ι ς ς ε ι μ έ ν τ Υ ψ φ ο Ό χ ν
τ ι :'JB' .t1.,. Γ Ο Ό ι ι ν μ ι ι Ο Ι ε τ ε ti.u-
.. .. μ ι .. ι ο ι κ ι τ τ ο λ ό ι φ ώ ...
Ι 6J1>1: .'f.U C ε ( :·. ()_j : ·.1" Η ω α ψ ω ς .sfJ . TU( / • .
. . . . J .. ' ;, . ., . Ι . . / '· . . . . .. , Η
π l α μ ε ·: ε ι ς φ ο ι ϊ ε ο ς ,, φ ι ι ,. . Xe't.t
ι γ ο .. ;. π τ π ϊ λ ε ,. σ κ ..
· , ... · ς ν η π ν τ ω ι έ Ι π ι μ ι ς .. ι
. τ ι τ ω τ ι ι Υ ι ε π ι · :f, ψ ζ ω τ ι · ι ...
. . \. c.. ,{ . . ,.., . ' ) " .... ,
έ τ Α '; : Τ τ ι ι Ί Κ ο ι .. ε ι ... ε Γ ε ι . .:.··, .
φ μ ί ι Ί '9 · ι κ ί /&v • Ά ι ι ι ν ο μ έ π ε ι . · :··· '{.·::,;
τ μ ι α π κ ς ω φ ε λ ε • ·: . .. · .. ·. ·. : . · . . .... :·::-:
. .. . .. . . .: . ... :
. . . . . . . . ·... . . . . . . . .
• • , _ . , • '• • ' ( _' ' • • • • : ' I • • : ' • • • ,·· ·. ' ' • , ·. : "•
· ·: Π ι τ χ μ ι ι .cJ. έ ς μ ι ι ε ι .f.
ι ι ·J ... .. ,.... ι λ ·· f '' "'1:\ ι ... · ;.: .. .
α ρ τ v ':: Π i ::·o. s· . . ι ι ε ι ι •.•.r χ κ ι ζ υ /F.\. Ύ

.. ;,·,
τ τ κ ώ ι f λ μ ψ ·:·',·;;; · .. n;;,
... . . ' ' : , ' ) ;"' . ,.. . ...
β β ( ((, :?J · .. ε φ ο ω . . or.,-. ω .. ν .r.-, ..• ,
Γ β λ &tT.DV : ι .d τ D1r ώ τ ι τ ο ι ι ..·
ι . Ι .. , ι . ·. .. ..
. κ ··J9 λ Ι ,. l9 Κ ω ..
(f.; i τ ω .. λ α μ τ η (,. ζ 11 λ φ τ ε .. J 7r ?r ε 1 τ q:· ς .......
: β .. μ ι β ε π ε ι φ ο ι έ ϊ ι ·;,(, :. J π ι μ α ί
γ ε γ ο ό τ : ·;v ά ι φ ω μ κ ι τ ε ι κ ω ς λ .
ι τ , .. ,:1J' ϊ ι μ έ ν · .v .. ϊ λ ν γ α ί ύ π ο ς · :; ι
· τ π ω Δ τ τ ο ς η ι .• v '.., :-.·
. . . rr..f . . τ . ... . .. .... . \
1
., ι
. ί ν ; .... μ ... Jtft ·r. έ φ ε ι · . τ ο ι ί λ μ τ ι ·• Ό ι ς
. π ι γ . Ψ ν ι ω .. ε γ ω μ ,·:. ·&. τ > · .. .. :<:<;
. γ ε τ τ ψ τ .. λ = ω ι ς .. τ ς

·. ..· ... ·
.. ι ι ....... . ι ω μ ε μ γ τ Ί Ζ ι Ι τ ι τ ο ν .· .. .
. Ό :· τ λ γ ι ι . ._ .. δ tJ_'·: r ι i
' : . ι .. ; τ ·.1f.{<;rv·1" ε • . . λ ι . ι ι ι Ι & . τ ι Ί r. .
'. Ί κ ι ι φ α ο ς ;· ι aqu μ ζ
;9 . π ο ι λ μ ε Ί :; κ ο Α ι ί τ Χ ... ·.
c;ti:' EJ Κ λ ί χ ν ω ε ι ι ι λ · χ ι ο τ .. .
. · ι · ι .• -. ι · · r · . . , 1 : ·: Ί · ·
ω ι ν · e Υ s. τ Ι Ι ,; Ι ι ι ν ξ ι ν ι ι . .r<· γ ·
· . , r •
·. • U7rttV-: . ·
F

'
"
' '
f
• -.
I
' '

'
'
ι

;
I
..
!
'

'
Δ ί . μ μ ι τ λ ε ι ξ · ν . ε
ό γ ι . Ε λ ι ϊ ς β ν · ύ Υ ξ λ ε
ti'!, γ ι ν ώ Ι .:J τ · tJ:BJ. · ζ Ψ Τ χ ά
τ ω ν a λ .. ξ ι ,., ι τ ι (J .dl) μ ι τ • μ ...
ι · t ι \-. \
1
· "'- -'· • • · ι ι :':'J.X · Ί ··
ε τ ε ρ ω ο ε σ Κ ω ς ο μ w Ψ 611"·. α
λ ι ς ρ ε φ ί Ι Ι ι τ ω · γ ω ν ι ·
ν ω ι rt: έ ύ ι ε κ τ :9 ι υ τ ι ο υ ε β ·
τ ε ι Τ Ο ι ό .•: .· ώ . τ ς β Ttl( ξ έ
Π ο τ μ έ ν ι ς π ι '· Ε ε ι η ι μ ν TD Χ χ ο
·;. ι φ ο ι ι .. ( .. ι ι ρ ι ι , μ ε Ά Ύ
·· . . μ ω ·; ... ς · φ λ ε τ ο ι · ψ ι Η ρ ο ι μ μ
•: .
. . μ ι : μ ό ε · Π ε υ μ τ ι t ( έ Ι χ ω μ ι ξ μ έ
·.· · · φ ι ι Ί ί .,11u φ ν ι τ ι λ Ί Ί )', ά μ ι Ί ε ι
•· . .. ::·· ':>·.· ;9· ι μ ν λ ε έ . Ί τ ι ε δ ε α ·
.· .... , ........ '\ ., ' ι . 2, • ι ο .• ,.,. ·. • ., · •
. ;>-,:..:.: ,·:·:·.: ι ω τ α Ι τ ω ν υ · .. τ ι ε ί Γ ο ,·,g .
. :: .. : .. , ω ι ώ ώ Ά · ς . έ ς κ ι ε · υ ι
.:/:: ... λ τ ω λ ν Ό ι (Ji;t.·
.. • · : · Ό Ύ ί ι ό ώ Ύ ξ μ ε .. ,, τ
.. · ,.: . ς . .. Κ ι ι ί τ Ί τ ι Ί .l7P«qld, .
.. :::'_' μ ε ,1' .. ft4: τ O,l ( .. ·. &t ·
;<:··. · fr·e<• φ ι λ ς ν ρ ν : ν ξ ν
. · .. t{ Ι τ Γ ) Υ ς ., .. Ί ι Ί ι ·
·. . ' . . :J}..' .... . , tl ι . . ι . . 11 - ο 1f r .
:·. -;:,: ·;:-..... Γ ο ι ε υ ε ι η ι .· ι ϊ Ι μ ο ι ς Ι Ι .. ο ι υ ι . . ·
.(_::':' :,:-:.: . μ ι υ τ .. Ε τ ε ί · ι τ ι Ζ ν ι ο ξ ω ψ . :
/_ /: · μ έ ι ς Λ ί .. : Π ο .. ς ρ ι ν '· .. ι • λ ο ο ί · ·
.. ι μ μ ι ς ι ι ν ι ν Ά ·-'S •
·· ,·· · Β ι ε ό ξ ω μ ω τ ί . ι μ . ι έ μ τ ύ ϊ
μ ρ ω . γ ω . Ύ ν ,. : · : Ά Λ ω ι .. .
. , .
. '
...
. ,
'.
....
..
..
....
.. '
, .. :.:',.:
._ . . '
ι .; •
. .. . '
.. .. . .
.. \ . . . '

Υ
! ·. :· .
•• J •
. '
. . . . . . .
. . . . . '
. '• .. ·. .
' ..
. Ν \' . . ., , , . ,..,;; . •· ' f, ... •. ' '1# . .
ι Ο ι • τ . Ή τ ο ι 'rtJV α u Τ ω ν Ι Α μ ι Η μ ·,. ε ι τ . . 8 κ ι .. ·
.;.;;, κ α ι υ ί ι ι Ι Γ ε Ί τ ι μ ς . tifi /» · · · .
.. ι ι ψ ο ς ι ω ·« ω .t9 ώ ι ι ·
' ς μ ό ί ς λ γ λ ό JJ·; μ ι τ τ
. Γ ι ς ι ν au.:roJ( τ Ί ώ Ί .S Ί .
ι ι ς μ ι ν ν ι ι ι ·
. - Μ i: . · • ν
. . --
.
. .
.
. .
.

\
v ί ο ε ω ε ι -;g,.. ε π ε J·x.:
μ ε :· fJ ι ο : ι Ι Ι ψ Ο . Vjro . ά Γ ε τ
ί ι ε Κ ό μ ε ν ο Υ · Ά Λ Φ λ έ γ .
· · τ Ά : .. Ι λ φ τ ι ν ι ..
/'1) α 1!"_ o'!J ε ξ ε I '?.J" 11 ·) κ TU. Τ Γ ε Κ Τ Τ C't/
f':
r;_: .
< •
.
.
..
'•
t-
0 •
.
' ' .
'

• .
. •.
(
. '
'
(
1:
:··
.
. '
1. ο μ ι δ κ χ ι μ χ ο κ ι ι μ ε ν κ ο ς ό .. Γ σ ·.yxq
ι ' ..
. _' ω Υ λ ν ι .. τ Ε υ ε ί ,
.. . ι Ι Ι ε σ Ρ β α ι ν τ ι ι .. Ι ψ χ ι ω τ ... .

. :,
.. ρ Ε ς Ά ς τ ο Ό δ λ ι φ ο ό
. . ι ι λ μ ι ε ι τ Η ε Ρ ι έ ι λ . ι ς ι ε
. .
'•
.. ο ι μ ε ι ι μ μ σ ... .
. λ ό γ ι Ύ ι κ μ α τ Ν ς ν .... :.. .· ..
λ χ ι Ε λ ι ι ι ι π ν τ ο τ μ ρ ... · ·: .
. • . · γ ι ε ί β ϊ ς j μ ό ι ι ε ζ t2 Ρ a::. . :/:
· ι ο ι ι ω , Ά ι έ ό ν π ι μ ι ·
' · ,... · \> \ • ! · { ι '!\ ('L · ,.., •) ·· · ". ,
. ·. p8, .; . ·1a· Q(J' ω '9 Ξ Ο ψ Ι Λ τ φ ρ ι .. γ ·
:. '. .
· · .: ε : τ · τ ι έ .. ε π η κ μ Υ .. "··
· ·' ι ... ό ι ώ ό γ ι ι ί έ β ε τ ε λ ,,,.",
.. . ω ν ω τ ω γ __ · ί κ τ ·JfJ ..
. Π ι Ί β λ β μ · ·.1"fi(,' λ ι ι ι ε ι ς .. .
. ·. _. ω ϊ · ϋ τ ω :· τ ω ν τ ·; ··
. Ή ω ι π ι ν ι ω ··; . ι ψ ο '. Χ α
. · : Ι γ Ί · π ι ι · .· ι τ tl?rd •
. · · .. i" : κ ά ι ο τ μ ε κ η ψ υ δ ό τ ω ν ·' · · μ δ ο ι τ δ .. ,
.. _ _.. ζ λ ύ έ φ ί έ ϊ • λ β ώ •
. ·· :! . , ί ί ;, ; ι ι ε τ •: τ .1t'«V ..
· . :: Έ ί τ ο ς · Ί ι ί μ έ ς ·, · ώ ι λ λ ο
· · .... Δ β Ό δ Ά Ό ο Γ ό λ ε ί τ Γ ε μ ό ς ε ί ν
· ... ί έ ξ τ ί ι Τ λ ό ,_ .. τ ι ι · έ π ι •
. ι χ ε ι • ά ω ε ι ν τ ι τ ω ι ι λ μ «-
ξ ω ά ι γ :; ό ε ι φ ε ό μ μ svuyr ( ..
· ω ν ά φ ι · ι ε ς ς λ ω · λ ι
π τ Ψ ι ο ν ι λ
• .. ··.:··· .... ?·.
• \ ·• "' ' ., . . · " :. . . I ' (}
...
.
. .
ι
. .

. . : !·, •
. ' : .
. : ... : -
...
. .
. . . . .
f' ..
. . .
.
· ......
. .
..
. .

.. .
'· . •'
••
.. : · ....
. . . .. .. . . .
', •. r' • . '.
·· . . : ~ .... ~ · .. ;· .
. : .· : ~ ..
; .. : ~
· _ ι . .8 t : Ή < . ' ..
. . . •. . . . . ·.:·.
.. . -=
.
..
'
Μ ...

. ' :
•'
'
·· ι ύ Β υ ζ ι ι • Ι ί υ ..
α Υ ί έ ι τ γ τ ί ι .. of= ε ε ά ύ
ς ι ς .. ι -;?j . ό υ ι ω ν .... Ν ε ρ ι ό .,fv
φ μ ι ι μ μ Η .; θ ε .. τ μ γ
. ror{- ν μ :._: _ ε ύ q
.. .. ς .-. 'f) α · ο λ ν .. λ Ύ ι χ
. μ ι ι ι ι Ά Υ .. τ Ι Ί μ τ ε .. ·· Ι ν ι
ι • . , . 5" ( τ . .r .1: r , . { ,
. .tJ. ι ι ι λ ·. τ Κ ί ε ι ε
. . · Ύ ν ]f.r1v.ov d 1r0 τ ι Ύ Ι Ί
·. · ω , Ί ι ι Ρ .. ι κ ω Τ Ι λ μ
: · :·_.,;r-f. : .. ν ο : ... τ ε .. τ Τ ι
λ ι ι μ η ν ., υ τ : .. φ Ο ι ··'9· ι γ ·
η ι .. ξ ο γ ι ς ο ξ Β ν
. ι ·; .. Φ τ ι .. : ·:!\ Υ η ι ω
Vt#' . τ ;'. γ φ ι Ύ ψ λ β
ό • . τ μ ί τ ώ ν · τ ι μ
· ω τ ί ς έ
ο ι φ . . τ . ι ;·. ι α
. .. ι λ . . ... :.·· . . · .. . . ' . .' ·.· .· .
. ••..•. . Λ τ γ ι ι ι
λ ε ω tV τ ς ω ι Ε ί · ι ι ι ι
φ ι ι ι τ μ μ ξ • .- ι μ χ ι χ τ ί · λ ι
ξ · ι ό μ ώ ·.
·· . · \ . ι · ι
9
1
· t ' · • .. .., r ι . · ( · 7 ·
Γ ι ι . . ο ι ι : Ή e ν τ .- · ι ι ι φ · ι
·· : .. ο ς ι τ ι Ί δ ι α
,-- .. ί τ ;. π φ ί .. γ μ ί τ
·::_" ς ι ;·' .. :" · τ ί · Κ ι · ό
ψ :;. ; ρ Ό ο λ
ι ο η ι ι
· υ ι ι τ η ι ι · τ ε ε • ε ν .. τ
· '-. τ Υ ω ... φ α ι · &'. ·
· μ μ Έ ε ι ι (' λ ω . J9 . "r"
·1f"P · ε ν ν t τ ι , -t-4iil' λ Ι τ α Ψ ι ι ώ ς
ε
111 .
'' .
. ' ..
{
"
ι
'. .
ι
. ι
i . .
1 .
f ,.
i . .
, ..
.
. \ ·:

..
' . . .
\.'·
of'·
. ι
ι ,

I .
(.
. . , ..
t •.
... '.' .
'• .
. '·.
. .
..
. ·.
..
. "
. . ·•·. : ..
. .
ι
. .

. , .. :. .
.. ·.:.
. f. ..
. .
. .
...
. : ... ·.
J ' '•
,./ ..... ,. .. . .
... Ό ο •
. .
. . . . .
. •;. . .
' . \ '
.
.
. .
.
. .
; . .

. .
. . .
. .

. . . .
..


- .
-
. -
,.
.
. _ φ . _ ~ ~ ~ ~ ~ - ~
. .
••

.
-
. . -

• •
'
. ,• .
. . . .
. · .. :·' " : •'
- -
• • . • ι
I ο ' • •
- - .
. . ; . .
. . .
: " ι . ·.:··:
• • ' J )
....
. . .
. . ·. . .
. . . . .
' .. .
. ·. . . ..: ,. .. .
--

--
' .

••

. . .
• >
ι
ω .
Ί δ • .
. .. ..
. . . :
.. : .
.
. · · '1:4 τ · τ ι ι ν ό (··' :c( ξ ί iJ1" i!J tJ , . .s&· ε 8 ί τ ω v . ., · ·
. · ν ο ι Ύ ω ε ι ι ε ι Ι ι η .. ι φ τ ο Υ ..
•••
· ζ τ τ ο .. τ ι Γ ι υ ·; · ω ε
ι γ ι ' · .. ,.. ι λ ν ι
'·· ι ι ι μ φ τ Λ ο τ $1"'; : .. . ..
Ή λ έ γ '· ε έ β ε J9, .· λ Χ .. .
. : ν ι ε .. μ τ /),(:·· π ..
. ι ν .?-. .. Ύ ι • τ ·f ι ;.r τ v. ·
. ·. · φ β Ί τ ov •.. Α ι τ μ ο ι ι ι τ v.
ξ ω ι ι .. ω , ώ ς λ ο ι ο Ό ς ί ι ι 2: ..
•• . • • • .. • . .. ... • • • : • • • • .. 11., , • ' • • • • • • .. ,.... ) • ..
_ ...... · ·'6 .. τ μ v: 'G.: .. ω ψ ε λ ε ι ν ι ι τ ttQ- ·
:·, · χ Π ω ύ μ ;G· ό ρ ι λ ώ μ Τ Ο .«
1
ι ι ω ζ ύ Π ' ?r'OtH μ τ :,
· . • . , I '/ . : . . \ . t I' ' )f . • ' ; f-', :1 . "" (' λ
ι ι ·r.Jfv ε ι Κ ε ι ι ι ρ Έ Ι ν λ ι μ
Ε κ λ ι Ί ι ω Υ .. ι ν δ ο ο μ χ ω ι ι
ς .. υ μ χ τ ι μ ν •. ω λ ι .... , Ύ
φ . .- α τ · .. ι κ έ τ ι ι ω π ι
Η ς ω τ . 4' .. ; . τ ώ ν
ι _· τ ι .. ί μ β λ ι λ
λ ε ι .. γ ι ι ι ι ι ο φ ι ν ε . . ν ι ..
ι ... Ύ ω ρ ι ι ι ε τ .
. τ · ι ι Λ ο ι ι ι ι α ι ς l.f.6TA3 ·
ι ι ι ·. λ ς , i{· ί γ Χ e·,.-.
ς λ ί Κ λ ι ι ί χ τ ό ι ί ε ρ τ ν
ι Ό ό Ε ύ γ ι ι Φ . "fVJ..i .• ο
. τ ο ι .. ε ο ψ ό ι ,-: χ ;.J$.' / ξ ι
ι ι ι ι · .. ω μ
.. Θ Ύ τ ι -.. · Λ ... r ς .. ι ε .
.. .... .. ι . . ·.':'··.-::,:.·;. . :\. . :• Ι ••• , • •• •• •••• • • .. ι .
-·-·, ... ι ': 1f. ι ι ι ... ι ω τ χ ,. . J& , -r ω
. γ μ Ό τ ι ι ό ε ώ ρ Μ
Λ .. γ ω Φ ς ...

λ ί . ι ν τ μ · :9 .
. i φ ι ζ ρ μ .J · τ ι Η .
ο ι α ι ψ ι ι ι λ ι λ ι · I!ct ι ·
• ε ) tug ο ι ρ ώ n:J λ .
· ' ' '-' t ., , a.:· ι ., ι
Ε κ ι ω Α τ τ ι SfJ ι .. !! '-'
" ν
'
. ..
.
'

. .. .

. ..
' .
. I
• • , • • •!
•· ί : . •.
. . : ' . . . .
. . . .
' . . ' . . .
. . . ' ..
, , • I • • • I
f .: • •. :
ι Ό - I • ', , , .
• • Ν

.
'.
.

.
I
'
.
'
. ·
. .
. , .
.
..
\ . . ..
..
.

. . . .
..
. . . . .
.;: .. .... .
. :•
. '
' .
. i: .
.
.. .. . . . . .
.
. . . ..
. . . ..
·.: . ; '
... . .
:-· .. ; .. :-
·.. . . .•
. . . .
. ' .. ... .
.. .. • • ο •
• <t • • • •
. . .
. ... . .
.. ..
. . . ·'
< ... ':: .
. . . .. , . . . . . .
. . . . . .
·, :.' .1 ''
;1 '• • • •
. . .: . .
s' ι •• •' • • • • •• ι
. " . .• ..
.. . ·. .. .
...... ·''·. ..·
:·::·: ::
. ·. .. . ..
· .. .. :: .
. . . .. : .
. . .. •
. •"' .. . . .
. •• I • , . • •
. . . .
' ι •
. . . . ....
.. • ' , . • ο ι
. . : .. :
. .
• • • t
. . . .. ... ·.
. .
. . .· ·: ....
• • • • ! • •
. . . .
ο : · ··=-:·. . •

... . . ·- .
; . . : ....
. . . . . ..
. . .
ί . . . ........_., , •
. " .• , . ·,
. . . . .
.,
.
. .
' . .
:. . . . .· .
.. ' .
1
.. ... ·: ..
ι . =;-.·
fpp . iJ tq 11 ., i" '·· .;:'9: ir.a ο μ ε ι ι ι
ι α β β α ι μ ε ,jv ί γ ω ϊ Ί ψ ι φ ς ε .. -rir . .
λ ι : έ · v μ ώ .. Π τ ...+ ώ ι ι .. : ε .. α d ό :,· . · ..
. . '=' ι :t . I 1 , .. , . . . . 'f)'
π .. Υ

ί ι φ ι Ι ι ο ;( .'$ ζ α
ε λ ι ω · ... Ί τ ri Ί ί · .. · ,,
ι J .. ψ ι J · ι τ ί κ ψ .' . : ,
vlu''\ ι ς ύ ο ρ γ · ·
iJ ε μ ψ ι Ν ο ι κ ,, ς ψ ν ε Ί β λ Μ .. ··
τ ρ ά Η ι ι 19::· ι τ ϊ τ ...
· ς .. ... ξ .. ψ μ ι ς ,·· .. .
· ι · ε π ι ι Ι τ λ :: ..
ω ι ι ό ξ Γ ε λ ζ ε ι γ .. Π ι ε ι ..
ε ο ί Ε · π Ί ί ι . ς ε ώ μ .. . .'.= .
.. . .. ϊ ς ρ τ ο ι ω κ .
ι ; -, .. τ π ρ π α τ κ υ ν ο ..
. ι ι ώ ε ς ,, τ ι ι φ (. α ... .
,.,. ι ι Κ έ χ ε ·. · φ ς : t)·n<' ·: : έ ε λ ό ό · .
. Ό τ ζ ι Ό τ .. ι ώ ς ·
· γ υ ζ ε ι Ο γ ί :. μ ι ι ν Ό i ω ·.
ί ο ι ς α ι τ κ ι μ ι Χ ι Η χ κ λ Υ ι ·:.
ι ι ω ι ι ω λ τ ·; π ο τ π ι τ ι ώ .. ό .
ι ς δ ι ι Ί ι ο μ ι μ Ό ... · · ·
ε ε ε ς ω . ι τ ρ ι Η τ ω ν ν λ ο γ .. ι ε ι ,::.'f'o · · ..
Ξ ν Ύ ο ν ,' · ι α ψ Χ rq< J9 : ι ν .. ... . θ .
μ ί Υ ι ω ri;1 . λ ι ι μ ί ν .
· έ π ε τ Ί :; Jf): d ε π ρ γ · ·:.
.-, ι μ ι

· φ ι μ Ύ ι τ .. :
· _: ι ι ·. μ , : .. τ ctc· .. :· ι ι ... · ι · ..
μ ε λ ς ι τ ε υ ι ε
. . .
. •
. .
.
.... · ς .... .. ·
. τ τ ν ς , . ,,g ...... ι π τ · . . ·;
.
'
. .
' .
. .
..
. , .
.. φ ό ω .. Ί • tl; .· ύ ι ι ν ..
• , · . . ι 1 • ' ι ·. : · ι •, . . , , .'. ": ,...,, , . , • , \ ι 1: / .:. . .• · : ·· ! ) , , ,.. ,
· · Τ Ι ι φ Υ Π ι Ι
' ..
i
· ν τ ι :. Q.'i;v'r:>4' ι .,. · ι ε ι
· ο ί ο Α ρ Ο ι τ ο ν Λ Yi, ι
. .. / . . . . . . : • . τ ι
. .
.
'
1
Ε ι ε ε ι ϋ ω τ ν Ψ .Jr v.
Γ ι ι τ ι ό ς · β
' . . .
p· Ι ι ρ ί φ ς C>t Λ ν ω Ί
O
t Jr Α (. . . . Ο J, . , Ι . '
. ι ι ι tt(. '- . . f\1( · χ ι μ Ο ζ
Ό Ν ι ό μ ί χ Θ ε ό Ί ι •. Ο Γ Ί ι λ •. ι ε ϊ
ο Ν ι κ ι ι ω · CJ' Σ μ ύ ς Ν Β ο ψ ι ·.
λ ι ι ς ι ι ο ς oc Ί Α ι • ι ο .
ο φ λ ο ι ι ι • ω ι ι μ ν ξ -4 λ
0' Ι κ Γ ω α ί ι ι · · Υ Μ ε ι μ β rl( ρ ι ι ί ι ο
(/ Σ ι ι ι β Μ χ ο ()t Χ Ι ι Δ ι λ .
.
. Ί ε σ σ Ν Ο ω τ Τ μ ω τ ζ ε ε Ι
χ ι ι ι rY.' Ε φ έ α ϊ φ μ .
·
•• .


'
. ..
-. :
..
..
.
• •
. .
"
"

. ..
. '
" .

.. ..
. .
: :
. "
.
..
. '";· .
. : · .
. .
. .
..
. !.
. -. - .
.
. .
. .. '. .
•.: .
. . . -
. . . .
'
.
' .
. '
.
. . .. . .
Ό

.f" ,;t I ' ο
. .
• .. ....... . Λ
PW" -;::;r.'"';:::;r?>
' .
' i>·· , .. ... , , · ...
π . Α ω Τ ς
. .
..
.
.. ·
. .
.
. .
..
·If ι tt · κ δ τ ..
χ ε α ϊ ς τ λ ι ς ε Ύ ι •
μ ι Ί ε ε λ φ ε 1 , τ ι
ι ι λ ψ ο τ Α έ ϊ ς ι μ ο ι γ
ο ε ζ \ '9 ω ε ς ς t''!t1J'r1·H

{i
1
f1 ι ν έ Η .· Χ τ Γ Ο Χ
ε · ι λ δ ο λ ψ ι λ γ ι ..
ϊ ν ι μ τ ω Jf:J .. ζ ψ .. τ ι ς
ε γ λ ο ι ,· Κ τ .. χ ί ν ς ι γ έ
ρ • ι Ί ό Χ Η τ ά τ ω
ά λ τ ώ .· tc: ε Π Α μ σ ζ π α λ ι ι ι λ ε κ
,.qc π ι ι ι τ ω έ χ τ τ ο υ μ ι ι Ύ ε
ά ι ι τ ω τ ε .. ι ω ι ξ ε ε ω τ ι ί
ε ι ι ι ι ι π ί Ί μ ι έ ω · ά λ ώ
ι τ ω γ ο τ ι ι κ ω ο J Τ ώ
ι v ι έ ι ι ς ο Ί · · .. κ π λ ι ι τ ε ς · t ·i:
• ι λ ι ί τ ώ ζ .. ι ι ι 1 ..
Ε χ κ λ ί ι γ ι ϊ ε ύ Ό α χ ά η ε

π
ο ι γ ι . Q κ ι ι ι ς «vlfQ ι ν
ύ ι τ ο φ ε ε χ ώ ς ι ρ ..
ε · τ · X.tt3-"· ι , · ς η ι μ έ ι ι τ
ε , π ι ί ι τ ι ... τ ι :ti ί χ ε Κ ο ..
μ έ ο ε φ ε .. V. , . Γ Υ ι β Ό
yett' t . κ ι ι ι κ χ υ ϊ β λ , .. τ ι
φ · ι τ ε Ύ Ό • φ
τ ό μ γ Μ ι γ τ ό
λ ο ς · ι ι ι μ ε Ύ ψ ε :Jz · fi.
ζ ρ ς · ι λ α . ι λ γ μ ·
.. ω ι ί ε ι μ ι
υ ώ ι Α φ ο τ ι '1'tJt . χ τ .. τ ι Λ λ .
· '& ί φ ι τ ι Γ ψ ψ ι τ ι ..
1rqexvv, λ ε ovct'{' ·
. .
•>

f
..
·fa.
t • • • •
ι ω - λ ι ::\ '>
xoc π σ ι κ ε ι ω τ Π ι σ η ι ο , s·
κ λ ι Γ α ι ε ι ψ ί ε ω ζ • Η r<J ί μ ε
· · ι .. r r ' ' " ,, tJ '
1-' ! ., 11 π ε ι μ ι ε ρ χ μ ι ς ο ι ι τ μ ψ ι
' .. ... 1 . ί ' , ... . ' '
τ ε ς ε ϊ ι ι ι φ ι τ φ Λ μ . α ... Η ι α ς μ
. ε μ ι ά ι ι ι ε α ι ί ι ι τ ε ι ι ε ν ω ρ ρ χ π ε
I .· I ) ' ' Ι ; Ι
ξ μ ε ι ι ο ι , Υ φ ο υ τ ε sv γ ι π ν ε ι Κ :( Ο φ ι ν ο ...
μ ε Ο υ κ ω μ τ τ ω π μ ς ε ω ·d :"' .
χ ι ω .. μ ω Ό τ ω ν ε ι τ Υ ι
τ ω ι ι μ ω ε λ φ ω .:9 · τ Α ι τ ρ ι , .. ϊ ι η
ό ι ώ λ μ τ ς ί Ί ο ι ι ι ι χ ι ι
ό ς π ρ Χ ί
· υ ε χ .. Ε κ κ λ ι ς ι χ Ί π ι ι ι
Ι ι τ ο ;.eP&e-)'H'J τ Υ ζ ε ρ ύ ν ς τ ..
ά ω λ ι ι ώ ς '$). π ρ ι • ε ρ , ε ι ν ν μ ψ ι
μ ε α ς ι ν α ε • ε ε ι ..
π ι ι ό λ .. U,'-7-: μ μ Χ ο ς , ς
ι τ τ ι μ ι ώ ς Η ...
ι ι , . · .. Ε ι ι ι κ ·, sl ..
ι μ τ 9 ι μ ω μ α π α μ ε ι ι τ ι ι κ ϊ ι η ι ε ...
Ι ζ J9 ... ν ε μ μ Ο ί ι έ τ Τ Ο ι
ς ι ι ι ω μ τ ι λ έ Ί ο Ι ο Ή τ ω ι έ
. ' . ) ι . I ι ι
ι έ ω ι ξ ψ ω .. . ψ · · .. '
' * • • • •
.·Jit ί ω ι ω ϊ ι τ 9- ι τ ε
ι 1i1' ί Η .· ρ ι ι ν π ς :r HV τ τ
ν γ ο τ τ Π d• . χ ι τ τ ι ι
ε υ ι χ ι V .. ν Κ ί ι t Ξ Π
ο Ι ι ι μ Ί ι ι τ ο Υ μ ...
. ι .. τ .. λ β τ κ τ ί μ ε
ί ς Π ι γ τ ω ,.. λ ι ι Η μ ε ι ι ν , .
τ ι έ δ ψ ί έ ύ ν φ δ μ μ λ φ ι ν
Ί ι .. ··· \ '·. f . · .... ; r'-' . . '\
Ν γ Ε Ι Τ ω ' ·. Ο Τ Ι ε χ € 9 μ ε f.:Y E'l/·
ι ,g ι ι ι ε ρ α μ ν μ ι ι
ι μ ι έ ι τ ς Ί υ ς ,1ro7" raU:rtt; τ
Ε ν μ ε • r.:i έ ε ι μ ι ι ω ι έ ι • ι
. λ
· α π ω

Ι
' . :
. .

;
..
!
• . ..
'
.. .
•••
. . .
.. .
.. . .
. . .
. . .
. ' .
. . ι
. .
•••
. .
'
. " ;
.. .
. .
.. . ι
ο • • •
Ι • •
. . .
. ..
• •
.
. . ..
.
..
.

. ' .·
. .
.
,.·
..
. . . .
. '
.
.
..

.
• •
. .
'
...
...
....
.
r
'<
. • .
. ! ;
J • :·:
. '
' ..
.
. . , .....
: ·:--::
.. :
. ... •. ·-·
. ι . .:.·
, . ' . \ I
;:
. ' .
. . ; ....
' .
. : . . ..

0
f ο 0 r
. r · •
. ς
. . .
. .. .. ,;
. ,. . ι
. . . .
. . ' .
. . ....
. ·.. . ·.
" t ·_; ...
. . .
. .
. . . .
.
, . . ι
.'. . . . • .. !
ο •• ,
,'<? '
,. . • •
. ' tt
-· . .


. ..
ο • • '
. . .
..
·, ' ' • Ι
. . . .
. • , :
' ..
. . .
. . .
• • .: J . _
ο • ••• •
.. ..
r- -
t'· -
,-
(
{;
.
\
· ..
'
..
,.
. .
••
'
.
..
. .
.
.. .
. -· .

' .


ο

-
. ... b ..
δ
ι ί λ -ru 8Q-a. τ tv ι φ ρ ό ι ι ξ ι ς Ι
f < \ ( ' ,.. I .. ' ... .... • I
ο ρ ε ι τ ω κ ε κ ο ι μ μ ω τ Υ ι μ ο 9
., 'J (.:.! , , !> , tJ f Μ
Ι ι Ξ

ι ι Ί 'f}j(. ψ ί ε ι Ι φ ο ν O'ft ο ι
ι δ γ ε Ι τ α έ τ ι ι ο ; . κ Ι
μ Ξ ι κ ο λ ι Τ φ τ α τ :: -· .. ι

γ ο μ ε ι ι ι ά λ ο ι ·. γ ω . Ύ ι ν ψ
ά ε Ι η ι ct τ ν ε ι γ ι ό τ τ ι ι , ι · τ ι ι _ ε ω td τ
ν ο ο ι ι • _ ί μ η ό λ ο ψ χ ι Ή ς τ ί τ τ τ
ι ε ω ε ο μ ι ι τ · ό τ ς λ γ τ ς ,} ε ,;
I "" 1\ ·[ .... t:... 'r tl ., Ι ' 'Jf
Π 'fli' Ί Λ ι Π Τ Ι 1·c· μ Η ό 'rii
μ τ ε π η ι ξ Ύ Ί
μ λ ι ζ ι Ω τ Τ π ι κ τ τ ί ι ι () ..
· · Χ Λ η ι !I_H ι τ τ ·, τ ό ν ω ν μ μ ω τ ν
_ Ε λ ι α Ί ι ο Ί ύ δ ό ί Χ Ξ Ι ω Χ Ρ
- ε έ ·, TJ Ύ δ λ ψ ο μ ι π
F.·1 τ ς γ ι ύ α ι ς μ έ α ι ς τ μ γ Χ
Λ ς ε Ξ ι Ι ς ς λ ο ό τ ι α · μ έ ι ς β ο
, ..._ .. " { "" , ι : f ,... ι ι
ι ι χ ο ι Χ Η Η Ί τ ω ν • ω υ , ε Η
ι Κ ς έ ς • .' Τ Ο Τ ε ι λ
ι ν J ι ϋ τ ψ . ι β τ ι λ ε Ή γ ι χ 'f'<J
π ό ι ι ι β β γ ν τ ι Χ α τ κ
ι ε Λ χ γ χ ι 1'i;_ μ τ ά ε κ
aur:i ψ 'J Β τ ι ι ό Ί χ ι μ ό ω μ ώ Υ . d.1Jt?;
τ λ ω . 1.:d-7.o δ : ._, · λ Ύ χ V(;J.J7" l'J !v-
·r ε · ά ·:f,· • μ ε γ λ ξ Ό ί ,- J9 ·-rj ι ι
ι ω · ι ι ί τ ϊ . Υ Κ Ά λ γ χ ω Υ έ ϊ ε λ Ύ χ ι
ε μ ε τ ι τ ό Γ ε λ έ ί • τ ι . ς ω μ Κ ')':11) Ι Λ Κ Ν
δ π ε Π ί ϊ τ α γ ί ι μ ι μ Ο ε ι θ
r ./ . ' .,., . . ' 'lo ι " • '\.
τ . Ε ς Ε Ί ι ι μ V'r.tt( α φ ι Λ
Ν "i ) ' ·'' .. λ ι .... , . ' . ι
ω a1r; ι ί ί ι ς Ο ί (}'J(J'fl Γ ι ι ω Τ ζ Ξ Κ
λ ε μ έ χ ι ,g τ ι ε ι ϊ Ο ο ς ι ...
1· ι ι λ ε ι r ο u γ ί ct ι ά u τ ω ν Ci ψ χ ο ν -r t .-,- · r( 1t 1- u r 8 •
ρ τ Η ω μ μ χ λ Π ι ι ώ σ ε ω ς τ ε ς
ξ μ ι ο · : ι ι τ α Τ ξ λ Ί π α ι
. Ό
. .
.
.
..
. .
..
-. .
'
' .
(
;J
..

• •

1 CJ
,
• •

"'
.,.

, (' I 'JI Ν . . , · f'(-... ,..._
α ς μ Ε α ι ς Ύ Τ ι ί ι ς
ι ·""' t .... •. ? . ,
ε σ ε τ ς , . ι τ ε Ι Γ ο η ς α ν ...
I I ,..._, , ·'J w 4!: t ι
λ ε ω ς 1J ι ε υ τ Γ Η Ul)-,...tB μ
\ · .. I •
rra; Ύ ο μ ι ι .
. . ι ρ ί η ό . . . .
. . "' τ τ ι ί __ μ ι λ
, Ί μ ί ς κ τ · ι π ό φ ς
'. ο χ μ ε ι ι · έ ό μ ς Ο υ ν ό Ι ε ϊ τ ι Γ χ χ λ ί
ι ι χ ι κ ν ά γ γ ψ ο γ ψ ε
λ τ ι ι ι Ψ ι ω ι ί ι ί υ ;: έ ί λ έ ξ ω ς ,
Β τ ω ..·. ' · ··
.
.
• •
β λ λ ε Κ ε π ο ό Γ ο ω ί ι Ό
τ ο λ ε ω .. Ν ι ς Ρ ω μ ι ς ο κ ι ι ε Υ η ι ο · .. ··

•.
Γ τ ι ά χ · ·
'
ι ι ι λ • ,;
' '
.. ',.. .
.....
. .

'
• •
• ι •
..
. ..
. . ..
" • ϊ
... ι
...

'
..
•.
..
",
• •
j
• ''·
. '
ι
•'

. ·.

. "
•'
' '.
·'
,•
'· .
, ..
' · .. ,.
. .
. . . ' ..
..
. . . '

. . .
. . .
. .
'
. .
..

.. • ι .
, ..
; ' •,.
..
..
,. -
> ·
'
•,
' .
.,
,.
...
. .
"
. '


..

"


. '
...
".
" .
..
.. '.
"
. . . .

..
"
••
..
"
..
• •
.,
. .
'
...
..
'.
. .
. ' . '
"
'

·'

..
. .
"
;
••
. .
. ..
. .
"
ι • •
. . . , .
••
"
. .

. •' ..
' "
; • ι .
• • '
. .
' .
' .
. ... .. .
' '
· .'
·' ...
ι

'


..
•.
..
ι • • •
. ' ...
·'
. ..
" .
. .
..
'
•' '

' . ' •
'
...
. .

"
• • • •
... .
'
..
.. . . . ..
• •

. .
.. ".
'
...
..
. . . .
...
.. ... .
. .
"
. . .
: .·
..
. : ,',
. .
, •
..
·-
" : I :'
' . . ' , . '
...
...
. .
. '
...
·' ..
" . .. . . ..
. . .. . .
... ι
...
' . ' ..
. • . • ι
.. -....
'· ..
..
. .
..
...
, . . ......
....
.. ...
:: . . . ...
••
. '
... -·

,
ι ..
••
...
. .
" .
. r
. ,, .
...
. . .
• • ο ι • ,/' "' ·
• . . : ., .. .
.. ··· ....•.
! ' • • ....
. ' ...

ι Ι ..
.. . ; ..
" ,
.- .
, ....
. . ...
. . ' .. .
.. '. .
: .- . .
Ί ι
....
.. .. ... • ..
• ' ι •
..
. .
••••
.... ' . ..
. ι -., ••
' : \ ....
:- ι
. : '
.
..
..
.. '. . .
..
. . .
Ό "':
·. :; · ... :_· .
. .
' . "
..
...
..

..


"
',.
. .,,
.. .
"
.. .
. '
. '.
"
"

...
..
. ' ....
, .
:
. . .
. '
·'
..
'
. "
... ,.

" .
' .,
,.
. "
......
"
..
. .
. ' ..
' , ..
. "
. .
.. .

.,
. .....
"
. I
..
• •
. "
..
... '
..
'.
" ..
. . . ..
•'
.. .
'.
"
•' ι ' • .
'
'
"
•'
ι ' •
..
. .
..-. • , ι IC': .. ' ....
.. .. "... .
• • !" ..
',
. .
.. ..
.. .
.,
' ' • \' Η •
..
.. .. , ..
' .... .
,.
...
. . . . .
! : '
..
, .
. "
'\ •·
... ..
. ·
ι
. "
.. ..
.
,,
... , .. · .
,.
. . .
...

....
• •
: .. . .
: . ''
. ' ::
•' ι " •
. : ' .
. . - . . • .,.-- .. r,. , .. .. " • ι J.
. I. , ... . ·,. • •
. . . .
• • . Ό ι ι ,\ • '
· .. .. .. ,
..., ., • I ι i • •
• , : ι • ι .
...
... .·,
• .. t •
.,.
..
. .
. .
' . . . . ..
"
. '
ι • •
•>•r-,
. ' .
.. ... ..... :· .. .
: '· ••• Α
••
. ...,
" •
. .
:
. . . . . ...
ι .
.. .
Ό ,"• • • '
Ι • , ι
ι ..
<· •• ι .. . .
' . . .... . . "

...
. .
. •. . .... . •,
. .. ·, . .. . ; ... _
..
·. '. .• ι ' •
... . '
·. ' . '
. . ·.: ..
-: . . .
'
. . . . '
. .
• • ., ι ι
' .
" '
" .
.. .....
.. ,.
'.
• ι • • • • ι
:··· .. : • ... ·· .

...
....
. ..
. . . ..
. .
' "
. . . .
, ... ..

. ' .
.-


'
" •
;
. -
, •
....
. .'
. ·"".·
.. ......
...
...... -... . .
'.
• •
...
/ Ι , ι
..... ι
-
... . ' ..
..
" .
••
. '
., ..
...
. . ...
··- .· .
'' ' .. ' ... :,.. ..
...
.... ...
.. .. .... . .
...
.. .... .. i _ : ,
• • • ι • ... .
..
.. ..... •'
..- .. ' ·"' ., .. .. ' ..
·•·
.....
· "' ι '' • ' .. .
. .......
....•
. : ..
·· ·; .... : .. .. : ·."'
..
· ..
-
..
. ,
... ·
' .
. . . ...
ι •' ... J.
. ..
' . . ,.. . .. : . ...
' .. .. .
.. ....
. ..
. .
·--· ...

..
• •
. " . ι
, "
' .
"
.. , .. · . . ..
. .. . · ..
'
. .. .
' .
....
..
.. .
. · .

• • • • ν • ' • • ι •
• • • ι . ..... . ..
" .. ..... ..
. . . ..
.. ...
• • • • • , • -1' ι . • t ••
" ( ' ' ' ' ''-•'''' ' ' •
"
• • • • I •. ' , •
. "
. '·
. ' , ..
.. ·.·
.. .
...\.( • •,(.
. ' .... • •• • • ι • • ., ....
' . t .. ): .....
• ) f •
.. ..... . . .. . . . ,•' • '
.. .. . ..
'' "' ι • • • Ι • • • • '
'.t .. .. .... .,:-..
.. . ... Ι •

. . .
.. . • •· . • ι • . , , '•' • or ... ., ....
ι •
. : .
. . '
' ' ..
.., .. ·
.. . ..•
"
... ' . ·- .. ....
• ι • • • ' • • • •
ι . ' • ' • ' . • ι "
... ·.
-. ....... .. "'
. ..
. , ι '·. .
' • . ·:· • .... ... .. .. ...
' • • • ' ( ι •. . .;
. ...
. ' ...
"
.. . . . ,.
.. .......... .
" • '
ο
.. , ... , -: .. :.
. , .
. .. ' . '
. .
·' .
•:..
" •

"
·' ..
.....
.. .....
..
..
.. "'
.. ,
••
...... . ...
ο Ο ' '
..... ;.. .. ,,
...
" ' ·' ..
. . • . .... . . • ι Ί • • • •• : ι .
. • .
.
.. .. ,. , ... . . .. ..
'
.... ... "" ..
;, .•.• ,4,, ..
. ' .. : .
. . . .; ... . . . . . .
..
,.
Ό
.' ..
...
. ... .., ...
. . .

..
. :-·
..
. ,
•• ' ..
"' .. , .
.. ..
. . . . .
' · ι '
.. • '1,
...
"
, ·: r •. ••
. . . -.
... .. · .
" .
' • '• • I '
.. . . .. .. -.
• " ι '
.. ... ... , ·. -·
... , -
• ..
.. .. . . Ι
... . , ..
..
ι
. '
. ..
. '
Ί •
•• f . .. . ... . .
.
. ... . , --:·- ··
.. . ' \ " ., .. . t
. .
'•

• •• ' Ί
.. .. , . , . \''1 ' ,
-<• ... :
.. . ι .
: . ,
• ' • Ό f ι .... ....
ι : • .- ι
t. • • ι .
. , ..... -
ι • •' ' • ι • • • ,; ..
• : .· .....
• • . , ._ _. ' • t ->: -: Ι • •
. '·":'· .. .
..,,.. . -.

.,,• Ί :
• .
. . ·.: -
c •• : . • ·' • ... .. .. ι .. ,. .
ι ·· ··· : ..
"
,. ,
.........
ι
' .
ν
,. • ; .,· ., • ι • ι "'•' .. .. ,
••
' .. "· ... . ·
•. ' ι ' ... . .,. ,. ..
. . : . ..
... •,
. .
,,
ι ...

. .
. . . . ... ,f',, ·
· .. ..... : ......
''" ' ι '
' " ...
· ......
.;,
ι ·• .
. : \ .: . .... .... ..
•; ... .. ....
I " • • ι • •
' ... ............ .
.
..
. ' •

.. '· .. . •' ..
.
" '
._ . , • . ι , .•
.. .. , .....

..
..
. . .
. .
' '
. '
..
. ..
..

·•. ••

'

...
.
....
• •
. .
.. . .
,.
. '
• . ι

,. .. . .
.. ... . ..
'
' .
'· ..
. .
. '
. . .. .
...
. ' .
... . .. . .
.. '.
.. ..
• •
. . . . ' . ·.
. , .
. . . . .. '. : .
"
,., - · • ..

... , .....
,• ... ..
.. '
· ...

ι '• :•
. . . :- ... .. ...
..
.. . .
. . ..
• • ' .. . .
..
. . . · .. ..... •:.'. '
' 'I
.. • f • • • ι
'
•.
..
. ... , ... .
,. :
"
\ ..... ' :
. .
. .
. . .
...
.. ....... .
......
. . .. .
... " "
.. .
. .. ... •:
. . . I · . . •
. .
. .... .. .... ..... ..... . .. .... I'
. .. "( .. ι , ,. , .
. .. ' . .. ... ...... "' ...
.• ... ' ,-J 'I •
: .. ... ' ....
, ...... ··:.:t •:' ';J ...... · . .. .. -....
. .. , . ' .. .... ,. ...
• ,. ' • • • Ι • . .. ι ..
. .
• • • • • ν • • φ
. ' .... .. . .. ,, _ .. ..... • :.
. .
.. . . ;
.· ... .. • , . . '
• • • • 'lo ι
.. .
'
ι ,
. . • .. ... . . -.... ,, ' ''\•" '•.
'4''\ • "' .. . ! ' . . . ...
<,
"
. . . . . ... ..
' .
...
... " .
, .
.. .. . . . .. ..
..
.. . ,,
. .
.. . . ....
"
\ :-.. . ; ..
" ι ."!'
.
.........
.· . .. ' . ,
\ . . , .. .
. .. -: ·. ' .
. . ........
0;0 ..
'
• " .
. "
...
,
'•
..,
..... ;"'. 1 • • : I " ' •
..
.. ':
..
. ......

• • • • Ί • • I ..
. ,..,. ..
. .... .. . • • t ι .... · •• · ·-- · .. ..... , .. . ,•- \·
, ι • ο ι • γ • . .... • • ο · ... · ' , ,., .. ,...... ..
' .
.. , . ... .. . ι • • ι ι
'._. ; I ι
. ... ι
"

' "
:.• . ...... .......... .. . "
., . . ' .. ..... ...
, ..
. . " .
• • ι • -.....
.
ι • • ..., ι ι -. . . ..
.. _ '. .
' .
- · r '·
. .. , .. ..
.. ·,
..
..
... ' ' • I
. Ί Ι
•I' · '·
;.. , .·. ...
I ' • ,.
,,
..
. : , .
..
ι
..
..... . ...
..,
. ....
. '.
.. .. . .
. ... ,
· .
,; • ι ' ·'
' .
. ........ ... '
., .. .... ,
"
... .. :_. . ....
. ' .. . .. . . ' .
"· ...... .. . . ι
.,
'·.
t •• ,. • • •
. . .. . ...
. ,· -

.. -....
. . .
. ι .• •
·• ·
. '• ... . .. .... . ...
... ' .
. . . . . \ . . .... "
.. .,
' '• ο Ό ι
• • • • ' ι •
•. • • • ι
.. . .. :
. . . .. . . . .
. -' • " • ..
.•.. ,.
.. . . .. . .
••
.. .. ...
, . . ..
... " . ... . ;,, :., ..
. ... , ......
ι ι • •
" .... . ... , ., ..
• ι • • •
-
•• • •• , . •. . • ι • • J , Ι ..... ............ . ....
,.
• • ι • •
. . ...
".
. . . ... .
,. ' . ' :
.... ι • . • ....
' ·. "'( . ,
'. .
ι . .. .. . ·:·-··· · ··
,., •.· . . . .. . .•. :t "
. . :. .... ... ........ .... ... ,.
. . ' . ... ,. ,. . ..
.. . :.t··· -· _ ....
.. ,, .
.. .
. :_,., ... .. . ι ι ...... • .
.. ,· ...... . ι . . ..... , ... ., , , ..
. ... ... ... :· .·.·. ,, .... , ...
....... ;. ν • ....... J• ... , •••
. .
.. · ...... ..... .
. .
. . ..
·-
. ..
. ...... :.,,. . . .. ....
. .
.. .. -.. , , . "" , ..... •.• ....... .
;.,., ... '\., ..,
.... .., .. '