த ெஹ – 01/09

/
09/2011

www.tamiltorrents.net

`ˆÌi`Ê܈̅Ê̅iÊ`i“œÊÛiÀȜ˜Êœv 
˜vˆÝÊ*ÀœÊ* Ê `ˆÌœÀÊ
/œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ
\ÊÜÜÜ°pdfediting.com

மாதங்கள�ல் நல்ெல நற்சிந்தைனகைள மட்�ம் மனத்தில் ெ �ழந்ைத உட,
மன ஆேராக்கியமான �ழந்ைதைய ஈன்� �றந்த�தல். �க்கியமாக கவை, அச்ச,
சினம ஆகிய உணர்�கைள
�யற்சி ெசய்தல் ேவ.
டாக்ட. ெசந்தில்

வஸ

அடக்கி தன்னம்ப, ைத�யம, மனமகிழ்ச்சி�டன் இ�

01.09.11 கவர் ஸ்ேட
மனம் திறக்கிற...
தி�மதி. பாரதி ெரட்,
ேமலாண்ைம இயக்�..
வ�ஜயா ெஹல்த் ெசண.
ெசன்ைனய�ேலேய மிகப்ப�ரபலமான
வைர நம்ப� வ�ம்
என்றால்

ம�த்�வ. பரம ஏைழகள் �தல் பணக்கார

வ�ம் ஒேர ம�த்�வ மைன வ. இன்� �றப்ேபானா வடபழன�

��கன் ேகாய��க்� எவ�க்�ம்

பள�ச்ெ நிைன�க்� வ�வ� வ�ஜயா

ெஹல்த் ெசன்டர. இவ்வள� ெப�, அைனத் வசதிக�ம் நிைறந, அழகிய ஒ�
ஆலயமாகத் திக�ம்

ம�த்�வமைனய�ன் இயக் இ�க்கிற�ர். அ�மட்�மன்

ம�த்�வ �ட்டாண ெபா�ப்ப�ல(Medical corporate) �கழ் ெபற்�த் திக�ம் ெப
மிகச்சில. அதில் தாங் �க்கியமானவராகத் திகழ்கின்ற.
இந்த இலக்ைக ந�ங்கள் எப்ப� எட்?
“தாங்க ��வ� உண்ைமதா. ெசன்ைனய�ல் �தன்ைமயான ெஹல்த் ெசன்டர
திகழ்கிற என்பதில் நான்
நாகிெரட்�

அவர்களா1972ல்

ெப�ைம ெகாள்கி. இந்த ம�த்�வம என் தாத்தா த ப�.
வ�ஜயா ம�த்�வமைனயாக ெதாடங்கப்ெ. 1987ல்

வ�ஜயா

ெஹல்த் ெசன்டராக வ��வைட. 1996ல வ�ஜயா ஹார் ஃெபௗண்ேடஷனாக ெபாலி�
ெபற்ற. 1999ல்

வ�ஜயா இன்ஸ்���ட் ஆஃப் ட்ர ஆர்த்ேதாெப�க்ஸாக மலர.

இன்� �மார்

இ� �ற்�க்�ம் ே ம�த்�வர், இரண்டாய�ரம் பண�யாளர்

பண���கின்றன. ஆண்�க்� �ம ஒ� இலட்சத்திற்�ம் ேமற்பட்ட �ற

ேநாயாள�க

பதாய�ரம் உ ேநாயாள�க�ம் சிகிச்ைச ெப�ம் அளவ�ற்� உயர்.
தன� ஒ�வரால் எந்த நி�வன�ம் சிறப்பைடந்� . இந்த
ம�த்�வமைனக்

அள� வ�ஜய

��மம் சிறப்பைடய காரணம் இங்� பண�யாற்�ம் மற்�ம

ஊழியரக்்ஆகிய்ரக்லய�.்இ்ரக்

் தவயயறய ்ரக்்வ�ய �ன்்்க ய

இஅ�்றச்்்்� ்ரக்்வ�யலய�்�னற்டக்.்இஅ� ச்

கி�றனய்்வ�ன்வடதத்ட�்வ்

கலயடறட்மறகச�்கலயடக” வ� ்ல்
மபக்்றச்்்ஆறயகி�னமர.்

்ம்

்்்

நலய்.்

தலிற�்ற்்லப�்

்லில்ல. யா அக்்�னிய்்ற யல்“மபக்்

னிந் �

ஆலயதலிற�்்

்் பலிறயயக்்ந்்

் டதன் வ

www.techsatish.net
`ˆÌi`ÊÕȘ}Ê̅iÊvÀiiÊÛiÀȜ˜ÊœvʘvˆÝÊ* Ê `ˆÌœÀʇÊÜÜÜ°pdfediting°Vœ“

த்்ரக்் வலலய்்்க்்தர

றயயயய

க்்்யி்னநல்மமபலரக்்வ�ய்வடஎற்�.்

பக் ய்்.்னமபக ்னயயல்ற்ல்ம்யை்்வபகசசபக்ய் வப்க்யை்்னமந்

கி�னயரக்்வ�ய்வடதவ

யர ற �.்ஊழியரக்்இ்ம

வ�ய வடஎற்�.்“ய் வப்கயவ�் ல�்
்மலி” வ�ய்
னதல

தலில்

்அக்்ம
றயயயய
“றயயயய

�்ம்கலஎசய்�ய்யர.்
்மை்்யிர்யக்்

த்்ம்மயவ�்ம

பக்்்்ற

யக்இ

�், றச்் வ�்் இஎடன�்

ழகயகற்்இ

ப�் வ� ்்வ�்ய் வப்க.’’
லல்ம

த்்ரக்்

கறனி்ஆயல�்்றலயல�்்ம்க்

த்்்மப்�
நலய�்்ம

சசத்ட� ்

ம்்வ�னயறல்A word of comfort வ� ்ல்வநல்்வல்
லி்மய்ன ்்

்்

ப�்்

பட்்ம

றல்ற யல்

த்்ர்்லல்க்டயி்ல்ஊழியர ்்எ்கய்க்்

றயசி ்,

தவ்வ்ட்ஆகிய்றனி�்்ழி்இல்ம ்தஎசகசய்்.’’

மறகனய

்்பகியமயம்்வமய.்்அக்்ம

ம்கமலலயமல் தவயய
்ழஅக
“இ்

்க்

்்�

ரக

்ரக்்்தஎ்

லல.்“ ஜ்ம்கசயகின்்ய்ய்

்வட் தவ்வ்ட கசயகின்்க்்யரநல்” வ� யர்சயஎலய்றல்வ.்
பக

்யரக்.்

்ரக் ்தஎ்ற்டக்.்

த்் ம்மயவ� வலலய்இடஅக

ற்டக்.்இ்்ேறலய் ல்கயவல்வ
றயயயய

ல்்

்்்்்வ�ம?

்ள்ழை்்ற ய்்வ�ம்ஆ�றமய்வ�்்்

லய்்்்வஜயய்ம
பக

த்்்ம்மயவ� ்யவரயயனக்்

� வ�் ல� றச்்; றச்்யவ�் ல�்

நல்

த்்ரக்ப�்

பக்ப�்யா அக்்�ன்்வ

்நல வ�்்ல்்றயய்ய்
றயயயய

�்;

த்்ம்ம் தவயய

யறலறய் யஎய்க க ய்்

�்,

எ்்த ்,

ரக்ப�ச ச�்கக்்

ப� ்�்மக்

ம.்இ்்�னித்..

்வ

பய்லத்்றம.்்�்மக்்லயஎய

்மம்ட�்யி்னற்றன

மயக்்ழஅக

க்்ற ய்்ய் கட்மக்்

க்.்கட்ம்யச்கசய் ல்ம வலிர யரபகயறல.்வ� ்லச்

சினி்்மயறனி் ல்ம்்லலிறல்ககயகத்்்வ்டயல கட்ம்லயமயக்யி்னற்ய்்வ� ்்
வ�்லத்்்.’’
இ�்்்யா அக்்
“கச�்ம ்
லி்டமி்க்ற

்டய்ற்டனய்இல்சிய்்

்லி�் ்வஜயய்ம
�.்

்்

பலி

ந்்றயயயய

பயய்க்்யர ம

த்்்ரக்்

பக்்்இஅ�்்ந் ைச ெப�வதற்கா

ந்்்ந்்சிகிச்ச்க றய லி

்்ற்ய��

லிக்.்இலற�்ேலய்்்சின ்ப்கயஎத்்்டடய?
ந்்்ந்்சிகிச்ச்க ய ்ரக் இஅ�்

“்ட்மலய�.்ஆநலிஎ்மயயிலதலில்இ
ஆநலிஎ்மயயிலதலில்்்
கலயடர்்்இல்ல.்

க்்கலயடஅக

கதல்லி்ட்.’’

த்்ம்மப�்ஆநலிஎய்வல்இ

வடதவப்க்

மதலி�்கி்

்யபகற்டக்்வ� றல்வஅக்்றயயபக். �கள் ந

ற்டக்்வ� ்்
்அக்்ம

த்்்மப்�

கில்்லக்கமனகல் �ச்்யடதலி்க்

ம்கமலலயமல்்லக்யயகக
்ழிக்

லல்்வலிரகயலத்லி்ட்்வ�ம?

்�

்சிற

ர்வஅக்்ஊர.்ஆமயல

லிகமயம்றயயயய

பக்்

அகி

லிக்.்

லற�் இலற�்்�

ந் ்ந்்வஅக்்ம

த்்ம்ம்ய ்

்ம ் கத்்லயகற்்யய�்்தரகிறன�.’’

www.techsatish.net
`ˆÌi`ÊÕȘ}Ê̅iÊvÀiiÊÛiÀȜ˜ÊœvʘvˆÝÊ* Ê `ˆÌœÀʇÊÜÜÜ°pdfediting°Vœ“

யி்ன்யக..்�
லி்எ

்்ன்்ச

க்றச்்.்மய்ன் ம

ட்்வ�ய்வலலயத்்்னக

த்்த்கலயடக, இ�கமய

ப�் யா அக்்்அக்்கயலலடஅக்

்்ன்்

் லித்்்

்்

�னித்....
“வ�்லந்லயயர்லி
லமிழக்்
லி்எ

னிநல்.்

்யயகிகஎ்ன்லி்எத்்னயவல்

தலமயகப்கயலலட் லிதல்ர்வ� ்்

்ர்்ழியவல்யய்்...்ல்ஷ கலயயயயகமயக்யனதல ‘ற்அ்க’ வ�்்்

டத்லத்லயய�தறல�.்

் க்றனி

ய்லயவறலறய்வ�் யமத்லச்

கச�தலிய்.்க்லத்்னயவ�்்ேறல்் சயல்ம்கசயய்ஆ்ச. வலலய்்�
ய் வப்கயவல்வகத்்்்தல்

னலய�. ய�்மயயகற்்்னநல்.’’

.் ய்மலி
டஅக்:்கக�மன

www.techsatish.net
www.techsatish.net
www.techsatish.net
`ˆÌi`ÊÕȘ}Ê̅iÊvÀiiÊÛiÀȜ˜ÊœvʘvˆÝÊ* Ê `ˆÌœÀʇÊÜÜÜ°pdfediting°Vœ“

01.09.11 கவர் ஸ்ேட
நமக் ஏற்ப�கிற ெநஞ்� எ�ச்ச�க்� பல்ேவ� வ�தமான காரணங்கள் இ. அதில்
�க்கியமான�ம் நிைறய நபர்களால் உணரப்ப�வ�மான ப�ரச்ச இ�க்கிற. அதன்
ெபயர்GERD இத�ைடய வ��வாக்கம் காஸ்ேடா ஈேசாேபாஜ �ப்லக்ஸ் �. இ� பற்றிய
வ�வரங்கைள ெத�ந்� ெகாள்ே.
நம்�ைட உண�க்�ழாய் என்ப� வாய�லி�ந்� வய�ற்�க்� உணைவ எ�த்�
ஒ� ��ப. இைரப்ைபக்� ெசன்ற
ஒ� வால்வ்

உண�

தி�ம்ப ேமேல வராமல் இ த�ப்பதற்

இ�க்க. இந்த வால்வ��ைடய ெபயLES என்ப. இந்த வால்வ�ற்� ஏேத

ப�ரச்சைன இ�க்�ம்ேபா� ேதைவ இல்லாமல் ெகாள்கிற. இதனால்
வய�ற்றிலி�க்�ம்

உண� அைத ெச�ப்பதற்காக அமிலத்�டன் ேசர்ந்� ேமல்ேந

உண�க்�ழாய்ப் ப�திக்� வ��கிற�. இதனால ேதைவயற்ற ெநஞ்� எ�ச்சைல உ
��கிற�. இந் நிைலக்�த் தாGERD என்� ெபய.
1. இந்த ேநாய் ஏற்ப�வைத எப்ப� ெத�ந்�ெ?
அ�க்க ெநஞ்� எ�ச்சல் ந�மார்ப�ல் ஏற்ப�வ� அல்ல� மார்� எ�ம ஏற்ப�வ�
அல்ல� ந�வய�ற்றில் உணரப். சில�க்� வரட்�

இ� அல்ல ஆஸ்�மா ேபான்

ப�ரச்சைனகள் ஏற்ப.
2. இந்த ேநாய் எல்லா�க்�ம்? என்ெனன்ன காரணங்களால் வ?
யா�க் ேவண்�மானா�ம் வரல. சில�க்� வ�வதற்� அதிக வாய்ப்� இ�க.
�றிப்பாக சில�க்� அயாட்டஸ் ெஹர்ன�யா என்ற ப�ரச்சைன . �ண் டா
இ�ப்பவர்க�க்� இந்த ப�ரச்சைன எள�தில் . தவ�ர �ைக ப��ப்பவர்க�க்� இ
ப�ரச்சைன வரலா. ேப� காலங்கள�ல் இந்த ப�ரச ஏற்ப�கிற. இ�மட்�மல்லாமல்
சாப்ப��கிற சில உண�கள் �ட இ ப�ரச்சைனகைள ஏற்ப�த்�க. �றிப்பாக சிட்ர
பழங்க, சாக்ெல, காப�, ெகா�ப்�ச் சத்�ள்ள

உண, �ண், ெவங்காய, மசாலா

்த

க்்ஆகியம ்பகிய்கயஎதஅக்.்�ன

ழபக்்்்

்ரக்ப�்இநல் வஎசச்ம்

லிக் ேற ககின்.
3. இலறகயம்சிகிச்சக்்வ�ம?
்லலில யா அக்்இ்எ ் �டல்ம

த்்்எ்

எக்ற்டக்.்றயயயவ்்டய

ல�்மபறகறன ன்சிகிச்ச்்்னக்்மயய க்.்வ

பய் வஎசச்ம்இ

்ரக்ப�்

்யாப்க்்்னயவல்மயறனஅக்்கசயலயறல்ற ய்மயம்.்வ்ட �்ன
யியத்்், �ன
னபகன்்த

க்

�அகயமல்இ
இ்்்
�்ன

்ல்யியத்்், மசயலய ற ய�ன றமறகசய�ம்்த
் வ�தகலகத்ப ககய்்், சய

லற� ம

ந்்்

க்.்

லிக் வஎசச்ம்இ

்ரக்ப�்

ககின்.்இல�் வன�்் வஎசச்மக்்கலயடரந்்ககயடன

வன�்றல்்

்டயல்�

ட லிறகட�்வ�ன்

வ் �றசயல்மக்்றல்்
்யி்யஎத்்கி்டபக்

வ்்்னயவல கசயய

்யலிம

யம். ம

ப�்் ய்கய

�ய ்யஎஅக

டயபடர்எயலயகி

க்.்இநல

்,

மில்னஎ ் ்
ந்்

நலயல ற்யய�்
�றசயல்மக்ப�்

ய்்்சிகிச்ச கசயய

ய்்ச்சிகிச்ச்இலறகயக்க ய்்யக கசயய

சிகிச்ச்றல எயமறகய
ப�்.்2

்ல்வர

�ய்மதவ்றயஎதலிற�்

நல ்யல்வ்்டய்்லி்யப்�்க்லறகயம்ம

ம்யறலய, வ்டறடயமறகய

ட�்

க்

்ல்

், �அ�்ற ய் ல்லப�்இஎடக்ல்லய்த்்்த்்�அ�்்.்

்மத்் றல்்

ககயகபக

வ்ட

், ்்க் வன

க்.்ஃ �்

ககின்.்அ�ைவ

ககின்.்இ்்�ழந்லக் ்் ட்வநல்

த்்ம்மயவல்இஎடக்யய்க்்லஅக்ற்டனய்்

பல்்

்யி்யஎத்்கி்டப�்.

ஷத�

www.techsatish.net
www.techsatish.net
`ˆÌi`ÊÕȘ}Ê̅iÊvÀiiÊÛiÀȜ˜ÊœvʘvˆÝÊ* Ê `ˆÌœÀʇÊÜÜÜ°pdfediting°Vœ“

01.09.11 ெதாடர்க
ப�ற ம�ந்�க
வலி நிவாரண�கள ந�ங்கலாக ந�ங்கள் எ�த்�க் ெகாள்�ம் வழக்கமான ப�ற ம
ெதாடர்ந சாப்ப�ட ேவண். ந��ழி� ேநாய, ரத்தக் ெகாதி, ைதரா� ெசயல �ைறபா�
ேபான்றவற்�க்காக ந�ங்கள் ஏேத�ம் ம�ந்�கள் சாப்ப ம�த்�வைரக
கலந்தாேலாசித்�வ�ட்� அைதத் ெதாடர்ந்� சாப்ப�ட்�.
எப்ேபா� ேவைலக்�த்

தி�ம்?

அ�ைவ சிகிச்ைச ��ந்� வ�ட்�க்�த் தி�ம்ப�, �� வ�ச்சி ேவைலக்�த் தி�ம
�ைறந்தபட்ச34 வாரங்கள் ஆ. ம�த்�வமைனய� இ�ந்� வ�ட்� வந்த�ம் வ�ட
ேவைலகள, சில உடற்பய�ற்சி ேபான்றவற்ைறச் ெசய்� வ�வ� . உங்கள் உடம
எப்ப� ஒத்�ைழக்கிற அதற்ேகற்பேவ எந்தவ�த பய�ற் ேமற்ெகாள்ள ேவண. உடல
ஒத்�ைழக்�ம்ேபா� ேவைலகைளச் ெசய. ேசார்வாக இ�ந்தால் ஓய்ெவ நல்ல.
மா�ப்ப�கள் ஏறி இறங்�வ� ேபான்றவற்றில் எல்லாம் கட்�ப்பா�ம் கிைட.
எந்த

அள�க்� ந�ங்கள் ���� இ�க்கிற�ர்கேளா அந்த

ம�த்�வமைனய�ல்

அள�க்� ந.

இ�ந் � வ�ட அ�ப்பப்�ம்ேபா� ந�ர்ேசக�ப்�ப்ைப தி

ேசக�க்க ப�ளாஸ் ெகாள்கலைன உங்கள் உடம்ேபா� இைணத்�க் ெக
அ�ப்ப�ய��ந்தால் ந� அைத ேபா�ம் இடெமல்லாம் �மந்� ெசல்வேத.
திரவத்ைதச் ேசக�க கலைன ஒ� ைபய�ல் ேபாட்�க் ெகாண்ேடா ைபைய
��கில் மாட்�க் ெகாண ெசல்லலா.
திரவ ேசமிப்
ெப�ம்பா� நிணந�ர் திரவங்கைளச் ேசக�க்கத் ேதைவயான ��ப் மற்�ம
ஆகியைவ ேநாயாள�கள் வ�� தி�ம்�ைகய�ல் அவர்கள�டம் ெகா�க.

ேம�ம ம�த்�வ�ம் நர்ஸும் அவற்ைற எவ்வா� ைகயாள்வ� என்பைத�ம
ெகா�ப்பார். அந்தக் ெகாள்கலன் �ற்றி�மாக நிரம்�வதற்�
ெசய்�வ�ட ேவண். ஒ� நாள�ல்30 மில்லிய�ல்

தின காலி

இ�ந40 மிலி திரவம மட்�ேம கசி�ம

அள�க்� ஆன�ம் ெபா�வாக அந்த ��ைப�ம் கல அகற்றிடலா. உங்களால
இைதச் ச�யாகக் ைகயாள ���ம் என்ற நம் ம�த்�வர்க�க்� இ�ந்தால் ம
உங்கைள வ�ட்�க்� அந்த க அவர்க அ�ப்ப� ைவப்பார. அதில் இ�ந்
யா�க்காவ� எந்த ேநாயா ெதாற்றிக் ெகாண்�வ��... அைதத் ெதாட்� �த்
ெசய்தால் அ� நமக ெதாற்றிவ��ேம என்ெறல்லாம் சிலர் பயப்ப�.
அ� ேதைவேய இல்ை. �ற்�ேநாய்ச் ெசல்கள் ஒ�வ�ட
இன்ெனா�வ�க்�த் ெதாற்றா� என்ப� ம�த்�வ�
நி�ப�க்க பட்டெதான்றா. வ�ட்�ல்

இ� ேநாயாள�ைய

கவன�த்�க் ெகாள்வ உங்க�க்� அந்த ேநாய் ப. �தலில்
அந்த திரவம் இரத்த நிறத இ�க்�. அதன் ப�ற� ேலசாக
ெவள�ர் நிறத்தி மா�ம. ப�ற� மஞ்ச (ைவக்ேகா)
நிறமைட�ம. சில�க்� இந்த திரவக் கசி� ந�ண்ட நாட
இ�க்�.
மாஸ்ெடக்டமி அ�ைவ சிகிச்ைசக்�ப் ப�ற�, மார்� �� ேபான்ற இடங்கள�
ேநாயாள�கள்

வ�சித்திரமாக உணரக். இளகிய தன்ை, மரத்�ப் ேபான நி,

����ெவன்� இ�த்தல் ேபால் பல

உண ெதன்படலா. அ�ைவ சிகிச்ைசய�ன் ேபா

ெவட்டப்பட்ட நரம்�ப் பாைதகள நிைலக்�த் தி�ம்ப சிறி� க எ�த்�க் ெகாள.
சில ெபண்க�க்� அக்�ள் ப�திய�ல் இ�கிய� ேபால் ஒ�வ�த உணர். நிணந�ர்க
�ழாய�ல் இரத்த உைற� ஏற்ப�வதால் இப்ப�யான உணர்� ே டன் வலிக்க�
ெசய்�. �றிப்பாக ைகைய ந�ட்�ம்ேபா� வலி இ�. சில நாட்கள�ல் இந்த வ
�ைறந்�வ��. இதற்� சாதாரண வலி நிவாரண� ம�ந்�கைள �த்�க் ெகாண்டா
ேபா�மான�.
ேதாள்பட்ைட இ�க
ேதாள்பட்ைட ேநாக்கிச் ெசல்�ம் சைதப் ப�திைய அ�ைவ சிகிச்ைசய�ன்
ப��ப்ப�ண. இதனால்

ேபா

அ�ைவ சிகிச்ைச ெசய்� ��த்த ேதாள்பட்ை ப�திய�ல்

வலி இ�ப்ப� சகஜம்த.
அ�ைவ சிகிச்ைசகள் ��ந்த ப�ற� பல உடற்பய�ற்சிகள் ெசய்யச் ெ. அைத
ந�ங்கள் கட்டாயம் ெசய்ய .
ம� �தல
மார்பக �ற்� ேநாய் அ�ைவ சிகிச்ைச ெசய்� ெகாண்டவர்கள் சில நாட்க�
ேசார்�டன்

இ�ப்பா. எந்தெவா� �க்கியமான அ�ைவ சிகிச்ைச இ�ந் ம� ண்�

வ�வதற்�ம் சிறி� காலம் எ�க்கத்தான்.
உங்க�ைட அன்றாடப் பண�கைள மாற்றி அைமத்�க் ெகாள்வ. நிைறய ஓய்�
எ�த்� ெகாள்�ங். ����ப்பாக உணர ஆரம்ப�த்த�ம் வழக ேவைலகைளச் ெசய

ஆஎ் வத்்வடலய்.்ஆமயல, வலற�்்ம

த்்�ட்்இ்்கலயடர யக்ஆறலயச்ம ெப�வ�

யலல்.்்

ந்்4 ்யஎஅக்்வகபகலய்.

்்மயகப்�தம்டய்3லி

கசயற்க்மயர க்
மயமகடபடமிப�

வன�்மயர க்மய்்

்யபக்

இல்லகய�னயல்கசயற்க்மயர்்க ய

ய்்்சிகிச்சப�்யா அக்்லயயர

த்்்் றனி்ம

த்்ர்்அக

இநல்கசயற்க்மயர க்்்அக்்டய்இயற்கயயம்மயர கதலி�
இ்ல்்அக

ப�்்்்ஆ்டயயம் வஎய்வ்்ற

கம�்மயயம்சிலிபகய�,
சிலிபகய�்மயர்்மிக

தலி்

லல்்எ

்ன

்்்வ்ல்�னய்.்ககயநச்்கமமயக

கி்டதல்ட்்ட்மயயம்மயர்்ற யலற்்றலயறனம

ப�்.்

லய்.

ப�்.்ஆமயல,

பப�்.
ப�்.்ககயநச்்்வ்ன

லமயல, மயர கத்ப�்இயல யக்இ

றலசயம்கலயய்யம்யி்ல்இ
மயர் ்வட்மிக

யக்சினிய்மயர் ்்

ழ�்்கி்டபக்இ்்்ல

யக்

ப�்்

பகய். சிலிபகய�

்்்வ்ல்�்ன

(ஃற யர் ற கக்)்இலற�்மிக
�னி

ப�்.்

ப�்.

்்இ

தலி்மயர்்றலசயக்இ

்வறலறய்இ

றய்்்த்்ப ககய்

எயல்கசயய

பட் கசயல்யர.்

.் நன ்க யலிக்்

்்்ல்வயயக்இ

ப�்.்

்ரக்ப�்யலல ்ன்்்்
்.்எ

ர மயர்க்்்்்

யய்னறலறய்லயயஎயகி�னம.்இ்

்்மயர கத்ப�்

யலல ்ன்த்லப்ககயகப�்.
இலறககமற்்சின
லயஅகிப்ககய்
ககயபகிக்

யக்்ன்்மபக

்ட

லில ககயபகிக்்இ

த்்லத்ப ககய்

ப�்.்்அக்்டய் வஎயபக

ப�் இநல்

்்னை்.்்அக்்டய்்சலி்யை்்ச

க யயத்்றமறகசய�ம ்வடயஅக்
க ய்்யக்இநல்

வஎயபக்்கி்டபகி�னம.்கசயற்க்மயர கத்ல்

்சத்ப�்யய

்யா அக்்்கயய

் ்பகியத்்்்ககயக

்்கி்டயய்.்

சிகிச்ச்கசய்்்யவர் வ்ழபக ற்டக்்வ� ்்ம்கறம்�னிபறகய
ல�் வன�்்டல றலயறன்்்வ�ம்யக்இ

் ய�் யில

றலயறன ்க யலி

கின்.்ஆமயல,
்மிக

்்

ய்்்சிகிச்சப�்ஆ�் கசல

்்

்யா்லறறக்�

பகின்.்

நலயல்வ�ம்வ�ன்மமயி்லலய�்

, ற்்லயவல்இ

லல.்்ட�்்்்

ரதல்்இ

லி�்்

ய்்்சிகிச்ச்யடந்்்னநல்

்சியமயக்இ

்சஅக் கசயற்க்மயர க்்க ய

யய்சிய்கசல

ய்்்

்சிய்லய�.

கயலக்டதலில்இநல ்றசயக்்மிக

இ்

யக்இ்

ய்்்சிகிச்ச்்னநல் வனகயம ்யாப்கப�்்டல

ற ய்லய�்ல�ம் வப்க கி்டப�்.்

ற ய�ன்

க�யத்லை்்

லய்.

ப�்.

நல்ரக்்வ�னயல்ச்

த்்்லத்ல்

ப ்ற யட ்்பகலய்.்ஆமயல,

்்்யலல்யி்லயவல்இ

ப�்.்வமற்்இ்ல �

்இழ ்்

நலயலலய�்்யவர

்கசல்யக்யி்மபகயமல இ

றல்

யலல்.

www.techsatish.net
`ˆÌi`ÊÕȘ}Ê̅iÊvÀiiÊÛiÀȜ˜ÊœvʘvˆÝÊ* Ê `ˆÌœÀʇÊÜÜÜ°pdfediting°Vœ“

01.09.11 ெதாடர்க
அன்� வயதானவர்க�க்� மட்�ம் என்� இ�ந்� .... ஆனால் இன?
இள�கைளெயல்லாம் �ட அல்லவா பாடாய்ப் ப�த?
இந்த சி�ந�ரகப் ப�ரச்சைனகைளத்தான் ெசால்.
ஒன்� .சி. அைற வாசம... இல்ைலெயன்றால் மண்ைடையப் ப�ளக்�ம் ெவய�லில்
ஊர் �ற்...
தண்ண�ைரே ��ப்ப�

அவமானம் என்ற மன நிைலய�ல் பாட்�லில் அைடத்

பானங்கை மிக�ம் �ைறவான

அளவ�ேல ��ப்... அல்ல� திரவங்கைள

உட்ெகாள்�வ தவ�ர்ப்.. சிப், �ள�ர் பானங், ஐஸ்க், ேபக்க� ஐட்டங, ெகா�ப்�ச
சத்�ம் மா�ச்சத்�ம் நிைறந்த ப, மற்�ம் பர்க.. இைதத தவ�ர ேவ� எ��ம்
சாப்ப�ட மாட்ேடன் என்� அடம் ப��க் தைல�ைற.
பாக்ெகட் பாக்ெகட்டாக

உள்ேள தள்� பாக்ெகட்�கள�ல்

உள்ள உப்�

என்னெவன்� ெத��? ஜ�ரணமாகாமல ப�த்�ம் ��த ெகா�ப்ப�ன் அள� என்ன
ெத��மா?
இன்� எல்ேலா�ம் ெமத்த ப�த். ஆய��ம் ெத�ந்�ம் உடைலக் ெக�த்�க் ெ
வ�ந்ைதைய என்னெவன்� ெசால?
அதிகமான உப்� ப�மானங்கள் சி�ந�ரகங்கைள பாதித்� ெவ� வ�ைரவ�ல் எனக்� யார
தானம் த�வார்? என்�

அைலவ� என்ன ெகா�!

இ�தான் இன்ைறய வாழ்க்ைக!
உடம்ப� இ�ந்� வ�யர்ைவ ெவள�ேயற ேவண. ேதால் வழியாகக் கழி�கள்
ேபா� அ� சி�ந�ரகத்தின் ேவைலப் ப�ைவக் �ைறக். ேபா�மான ந�ைர
உட்ெகாண்டால்தான் அதன் ேவைல�ம் �ைறயாக ந.

ெவள�ே

்யாப்க்்்ன்மயனியலயல்மிக

்்சயலயஎத்்டலி�்கசயல யகக்்�ட்

லகமயயகி�னம.்்் ்்்்வயயலிக்்்ட�ப�்்றகயடமிககி�னம.
கட வ�சசல, ்டல்
கத்கி�னம.்வ

க, மிக்்டல்

பய்இயற்க்்த

கி்டப�றம.்க்ய்்கயலகறக
்்்�த்றம..்

சலி்ற யமசயகப்கி்டத்்்ட்்

்்யி்ம

க்

்்்ககயடடயறலறய்யமப� ்வறமயசம்

யக்றலய்டதலில்யடநலயல்‘ன

ப�்்

் யடயய

பகக�ய்�

�டடயம்

கினலய?

ஆ்.
்லய�்கய

நசி்்்.்இலில்சிய்கய

நசில்மறன்்க

்கய

நசில்வம்இ

்்்க்

்டக.
(Botanical name: Tribulus terrestris, Family: Zygophyllaceae)இ்ல்Punture vine வ�ய்ஆஅகிலதலில்
�னி

வக்யரக்.

நல்கய

நசில்கசனக்

்ற்

ட�் னித்்ய��்

க்்ல்லை் கஎற்யக் னித்்ற்ர்யா பகி்

ல் ்ற்டக்.

ல் ்ற்டக், (Botanical name: Cynodon

dactylon, Family: Graminaceae / Poaceae)இ்ல்்்த்லய�்இநல் யமத்ல லயய�பக ்ற யகிறனய்.
்கய�நசில்சயய
றல்்
னதல்்கசய் யயபகிய்கய�நசில...1/4 க
னதல்்கசய்்யயபகிய்

க்்்ல..1/4 க

மஅகறகடக ்க யன...்1 றம்ஜபகஎடன
கசய்்ன
இஎடக்க ்யா ்எ்ககயலிபக்்வட
கய�நசில்மறய்

்.்

லில்யயபகிய்

க்்்ல்ல ்ற ய்க்சி்மில்

க ் ்்்த்்இஎடக்க ்யா ர யலியய�்்்்எ
கயயசச

்.்இனபகி்்னக்ன்கறகடக ்க யன்யச றசரத்்

க்ய்்்யவறனில்

்.

வ�ம் ய�?
கய�நசில்மிக

்்ம்த்்்�த்்்யயநல்.

சிய்யார ் வஎசச்மக்ப�்

ந்.

் ம்கம�ய, இலய ் வஎசச்மக், ்யர்எதல்
�்ன யக்இதல்மப�்்�

தல், கசபம்கசயல யக, சரபக்எப்

ற்ல்சியயா ர்கழிபக்ற்டக் வ�ன யி்ல்்்ற

்ட ்்ஆகிய்றயப�்இ்்�

ர்லார

க்்்ல் றனி்வபகசசபகமயகப்�னி்்்ற

யர,

.
ய்.

www.techsatish.net
`ˆÌi`ÊÕȘ}Ê̅iÊvÀiiÊÛiÀȜ˜ÊœvʘvˆÝÊ* Ê `ˆÌœÀʇÊÜÜÜ°pdfediting°Vœ“

அ�கன்

அற்�தம் நிகழ்த்�ம் ஒ�

அற்�.

�லம, எ�ச்ச�டன் சி�ந, உடலில் உள்ள ந�ங்காத கழி�கள் ஆகியைவக�க்�
அள�ப்ப� இந்த சாதாரண
அ� மட்�மன... ேதால்

அ�கம்.

வ�யாதியால் த�ராத ேவதைனப் ப�ேவா�க்�ம் அ�கம்

சமய சஞ்சீவ.
***
சந்தனம் ெவ�ம் வாசைனக்காக மட்�ம் பயன்

.

அதன் ம�ந்�வ �ணம் மகத்.
ெமாட்ைட

அ�த்த�ம் சந்தனம் தட�கிற... அ� ஏன் ெத��ம?

சந்தனம்

ஒ� நல்ல

கி�மி நாச... பாக்��யா மற்�ம் �ஞ்ைசக்காளான்கைள அ

தன்ைம வாய்ந...
எனேவதான்

அந்த நாள�ேலேய பழக்கத்தில் இ�ந

கி�மிநாசின�யாக ெமாட்ைட

அ�க்�ம் ேபா� பரவக் ��ய ே

வ�யாதிகள�ல் இ�ந்� கா, இயற்ைக கி

�மிநாசின�யாக சந்தனத்

தடவ�னார்க.
தி�மண இல்லங்கள�ல் பலர் ��ம் இடமானதால் ெதாற்�
மிக�ம் வாய்ப். எனேவதான் �ைழ�ம் ேபாேத சந்தனத
ைககள�ல் தடவ�‘ஆன்� ெசப்ப ேலாஷ’னாகக் ெகா�த்� உள்ேள அ�ப்�கிற.
மணமக்க�க்�க் ந�ங்� ைவக்க சந்தனத், மஞ்சைள�ம் மாறி மாறி ��வ�
அவர்கை கி�மித் ெதாற்� ஏற்படாமல் பா�காக்.
இப்ப�ப்பட்ட சந்தனத்ைத உள்�க்�ம் சாப்ப��ம் ேபா� கிைடக்�ம் பல.
(Botanical name: Santalum album, Family: Santalaceae)
சந்தனப் ப
ேதைவ
அைரத்த சந்த... 1 ேமைஜக்கரண
சர்க்கை.... 1 கப
பால... 1 ேதக்கரண
ெசய்�ை
சர்க்க �ழ்�ம்

அள� த ண்ண�ர் வ�ட்� அ� கனமான பாத்திரத்ைத அ�ப்ப�.

இளம் தணலில் காய்ச்�ம் ேபா� கச�கள் ேமேல .

இைத கரண்�யால் ெவள�ேய எ�த்� வ�.
பா� நிைலக்�ம் ேபா�ம் �ன்(சிரப் பதத்த) இறக்கி ஒ� �த்தமான ெவள ப�த்தி
�ண�ய�ல்

�ட்ைடயாகக் கட்�ய சந்தனத்ைத இந்த சிரப இட் பாத்திரத்ைத �

ைவக்க�.
ஆறிய ப�ற� �ட்ைடைய எ�த்� வ�ட்� பாட்�லில் பத்திரப்ப�த்த.
என்ன பய?
காைல ேவைள அல்ல� மாைல ேவைளய�ல்
கலக்கிப்

ஒ� கப் பாலில் ஒ� ேதக்கரண்�

ப�க. உடல் �ள�ர்ந்� சி�ந�ர் தாராளமாகப் .

சி�ந�ர்ப்பாைத ெதாற்ைறச் சீர் ெசய்�ம் .
�றிப்பாக ெபண்க�க்� அ�க்க� உ�வா�ம் ெதாற்�க�க்� நல்ல பலன் .
அ�க்க� உண்டா�ம் தைலவலி மற்�ம் காய்ச்சைல த�.
சி�ந�ரகப் ப�ரச்சைனக�க்� ஒ� எள�ய வழி வாைழத்தண்ைட வாரம் ஒ� �ை
பயன்ப�த்�வ�த.
கல்ைலக் கைரக்�ம் தன்ைம வாய்ந்த தண்ைட வழக்கமான �ைறய�ல்,
சாம்பார் என்� ெகா�த்தால் இள�கள் ைகயால் ெதா?
இேதா, அவர்க�க்� ப��த்தமான நவ�ன சை.
வாைழத்தண்�
ேதைவ
வாைழத் தண்�ச் ..1 கப
கார்ன் ப்ேள/ேசாள மா� /1 ேமைஜக்கரண
ெவண்ை...2 ேதக்கரண
ெபா�யாக ந�க்கிய ெவங்கா...1 ேமைஜக்கரண
ெபா�யாக ந�க்கிய ெவங்காயத் ...1 ேதக்கரண
தக்காள�ச் ச...1 ேமைஜக்கரண
மிள�த் �ள் மற்�ம்... �சிக்ேகற.
ெசய்�ை
ந�க்கி வாைழத்தண்ைட சிறி� ந�ர் �ட்�

மிக்ஸிய�ல் இட்,

ப�ழிந்� நா ந�க்கி சா� எ�க்க�ம் வாணலிய�ல் ெவண்ைணைய ,
ேசாள மாைவ ேசர்த �ரட்� வ��தாக்க.
ெவங்காயத்ைத ேசர்த்� வத.
தக்காள� சாைற ேசர்த்� நன்� வத, வாைழத் தண்� சா� ேசர்த்� ெகாதிக்க . ஒ�

ேசர ெகாதித்� வ�ம் ேபா� உ, மிள�த் �ள் ேசர்த்� கலக்கி ெவங்காயத் தாளா
அலங்க�த்� ப�மாற.
மாைல ேநரங்கள�ல் மிக�ம் அற்�தமான �ைவ பானமாக அள�க.
என்ன பய?
சி�ந�ரகக் கல்ைலக் கைர.
உடல் இைளக்க நிைனப்ேபார் அ�க்க� ேசர்த்�க்ெகாள்ள ேவண்�ய ஒ� ெப
தண்.
உடல �� ேமலிட சி�ந�ர் ெவள�ேயற சண்�த்தனம் ெசய்� மிக�ம் �ைறவாக ��க்�
உ�வா�ம. உடைலக் �ள�ர்வ�, சி�ந�ரகங்கள் சீராக ேவைல ெச ஒ� �ைவயான
பானம.
காய, கன� மற்�ம் ��ைம

த�ம் ஜவ்வ�சி ேசர்த்� ஒ� அற்�த கலைவ இந்!

ஃப்�ட்� ெவஜ் மிராக
ேதைவ
ஜவ்வ�ச... 1/2 கப
பால... 1 கப
ேசாற்�க் கற்றாைழ சைதப் ... 1 ேமைஜக்கரண
ேகரட் ��வ... 1/4 கப
ப�ட்�ட்

��வ... 1/4 கப

பச்ைச திராட்ை... 10
கிஸ்மிஸ் பழ... 10
ெவல்லக் கைரச...2 ேமைஜக்கரண
ேதங்காய்த் �.. 1 ேதக்கரண
பாதம் ��வ...1 ேமைஜக்கரண
ஆப்ப�ள் ேதால் ��...1 ேதக்கரண
ெசய்�ை
ஜவ்வ�சிைய ேவக ைகக்க
ப�ட்�, மற்�ம் ேகரட் ��வைல ஆவ�ய�ல் தன�த்தன�ேய ேவக

ை.

பாைல �ண்டக் காய்ச.
பாதம் ப�ப்ைப ஊற ைவத்� ��.
ஜவ்வ�சி�டன் பாைல�ம் ெவல்லக் கைரசைல�ம் ேசர்த்� நன,
கற்றாை, ேகரட, ப�ட்�, ேதங்காய்த் ��வல் ஆகியவற்ைற ேசர்த்�, ஆப்ப�ள் ேதா
��வல் மற்�ம் பாதம் ேதால் ��வல் ஆகியவற்றால் �ள�ர �ைவக்க�.

தர்� பழ�ம் உடைலக்

�ள�ர்வ�. சி�ந�ைரப் ெப�க். தா� உப்�க�,

வ�ட்டமின்க�ம் நிைறந்த இந்தப் பழம் உட�க்� உடன� ச ேசார்ைவ ேபாக்�.
தர்�ஸ. ப�ர்ன
ேதைவ
தர்�ஸ் பழத் �ண்ட... 1/2 கப
கட்�த் தய�... 1/2 கப
ஃப்�ட் ஜ... 1 ேமைஜக்கரண
பனங்கற்கண்�ப் ...1 ேமைஜக்கரண
ெசய்�ை
பழத �ண்டங்கைள மசித்� கட்�த் தய��டன, அங்கங்ேக ஜாம்

வ��ைத

கல்கண்�ப் ெபா�ைய�ம் கைடசியாக �வ� ஃப��ட்ஜில் ைவத்� �ள�ர .
இைளஞர்க�க்� மிக�ம் ப��க்�ம் இந்த கவர்ச, மற்�ம் இயற்ைக ம�த
�ணங்கள் உள்ள இந்த ெரசி!
‘பல் �ைவ

�லிைகச் சித’

Dr.S.R. கிேஷார் �மா

01.09.11 மற்றை
ந��ழி� ேநாய் என்றால் ?
ந�ங்க உண்�ம் உணைவ உடல் க்�ேகா(சர்க்க) மாற்�கிற. ப�ற� அந்த
சர்க்க இரத்த ஓட்டத்தில் ேசர்க்கப. கைணயத்தினால் உண்டாக்க ஹார்ேமான
இன்�லி�ம் இரத்தக் �ழாய்க�க்� அ�ப்ப. இன்�லி உங்கள் உய�ர�க்கள
கதைவத் திறக்�ம் சாவ� ேபான்� ேவைல ெசய. இதனால சர்க்கைர உள்ேள ெச
���ம. ப�ற� உய�ர�க்கள் சர்க்க எ�த்� உங்கள் உட�க்� எ�ெபா
வழங்�கிற. அதனால் உடல் ேவ ெசய்கிற. சர்க்கைர உய�ர�க்க�க்�ள
��யாதேபா�, அ� உங்க இரத்தக் �ழாய்கள�ேலேய தங்கிவ��. இ�ேவ
ைஹபர்க்ைளசீமியா அல்ல� அ இரத்த சர்க் (ந��ழி� ேநாய) எனப்ப�கிற.
ைடப்1 சர்க்கைர ேந
ைடப 1 சர்க்கைர ேநாய�ல் உடல் இன்�லிைன மிகக் �ைறவாக உற்பத்தி அல்ல�
உற்பத்தி ெசய்வேதய�. இ� இன்�லின் பற்றாக்�ைற எனப்ப. இந்த வைக
சர்க்கைர ேநாயால் பாதிக்கப்பட்�ள்ளவர்கள் உய�ர் வாழ ேபாட்�க் ெகாள்
மிக�ம்

அவசியமா�. இல்ைலெயன்ற, அவர்கள் ஞ�� (மயங்கிய நிை) எ�ம்

உய��க்ேக ஆபத்� வ�ைளவ�க்�ம் நிைலக்�ப வ��வார்க. அதனால்தான் இ
“இன்�லின் சார்ந்�ள்ள சர்க்க” என் � றிப்ப�டப்ப�கி. பத்தில் ஒன்�க
�ைறவான நபர்க�க்� இந்த ை1 சர்க்கைர ேநாய் இ�க். இந்த ேநாய் ெப�ம்பா
இளம் வயதி இ�க்�ம்ேபா ஆரம்ப�க்கிற� என்றா�ம் எந்த வய� ப��வ�ன�க்
வைக சர்க்கைர ேநாய் ஏற்படக் ��ம் என்பேத உ.

01.09.11 மற்றை
ெபண்ைம

அழ. அதி�ம, தாய்ைம

அழ�க்� அ. அப்பறம் ஏன் இந்த அழ� சா

ெபா�ள்கள் ே உங்க�க்� இவ்வள� ? ெபண்கேள ெகாஞ் கவனத்தில
வச்�க்ேகா. ‘ஈன் �றந்த�த’ மட்�மா உங்கள் க. அக்�ழந்ைதைய
சான்ேறானாக�, ேநாய்க அற்றவனாக�ம் ஆக்�வ�ம் உங்கள் கடைம இ?
அ��ம் ேபாட்�கள் நிை இந்தக் காலத்!!
உங்கள் அழ� சாதனப் ெபா�ள் ஆை எதிர்காலத்தில் வா�� இல்ைலேய என்�
மக�ம, ேபரப்ப�ள்ைளகள் இ என்� ந�ங்க ேசர்ந்�

வ�ந்த ேவண்�ய

உ�வாகிறதாம. உங்க�க் ெத��ம் இப்ேபா� பரவலாகப் �ழந்ைதப்ேப� இல்லா
காரணம் ஆண்க என்கிற� ம�த் ஆய். ஆண்க�க்� �க்கியமான �ைற ஆண்
�ைற� �ைறபா�.
’ஓராம் மாசம் உடல�

தள, ஈராமாசம் இைடய� ெமலி�, �ணாமாசம �கம�

ெவ�க்�, நாலாமாசம் நடந்தால் இைர, மாங்கா இன�க்�, சாம்பல் �சிக,
மசக்ைகய�னாேல

அ�க்க� மயக்கம் �மந்தவள் மாசங்கள் ப, சிப்ப�ய�ன்

இ�ப்ப� �த’ எவ்வள�

வய�ற்ற

அழகா பாடல.

அ� வ�ைல ெகா�த்� வாங்�ம் �த்� இ. என்ன வ�ை ெகா�த்தா�ம் கிைடக்க
உங்க வ�ட்�ச் ெச. �ன்றாம் மாதம் �கம ெவ�க்�’ என்ப� உண்ைமதா.. ப�ன்
ஏன் இந்த �கப்�ச? ெபா�வாகக க��ற்ற ெபண்க�க்� அழ� ��க் ெகாண்ே.
கண்பட்� வ�டக்�டா ன்பதற்காகேவ

க�ப்�ப் �டைவ வாங்கிக் ெகா�ப்ப. அ�

இன்� அழைகக் �ட்�ம் அ� ேவ� வ�. ஆனால் க�ப்�க்� கண் தி�ஷ
கழிக்� சக்தி உள்ளத.
இப்ப ெதாடங்கிய வ�ஷயத்�க்� வ�க. இயற்ைகயாகக்
ேபா�வ�ம, மண�ள்ள மலர்கைளச் ��வ�ம்
ஏன் இந்த வாசைனத் திரவ�யங்கள் ேமல்?

�ள�த் சாம்பராண� �ைக

ந�மணத்�ட ைவக்கிற. ேம�ம்

ந�ங்கள் எல்ேலாைர�ம் ேபாலத்தான்
இல்ை. ஆனால்
என்பைத

அ� க�வ�ல்

அறியாமல்

இைவகைள எல்லாம் நிைனக்கிற�ர். தவ�

இ�க்�ம் உங ழந்ைதக்�க் ேக� வ�ைளவ�க்க

இ�க்கல? ந�ங்க அந்தக் காலம் ேபால ேபர் ெசால்ல ம

ப�ள்ைளையப் ெபற்ெற� ேபாகிற�ர்க. உலைகேய வலம் வர ஒ� ைவரத்ைத அல்ல
ெபற்ெற�க் ேபாகிற�ர்க.
ஸ்காட்லாந்தி�ள்ள எ�ன்பரா பல்கைலக்கழக ஆராய்ச்சியாளர் ேபராசி�யர்
ெசால்றைதக் ேகட்�க்ே...
�ற்ற�சல் ேபாலக்

கிளம்�ம் அழ�சாதனப் ெப

க�வ�லி�க்�ம் �ழந்ைதையேய பாதிப்பைடய ைவக.
எல்ேலாைர� ேபாலேவ தாய்ைம நிைலய�லி�க் ெபண்க�ம
கி�ம்க�, ஃெபர்ப��ம்க பயன்ப�த்�வ� நாம் அறிந.
ஊடகங்க�ம் ேதைவயற்ற பல ெபா�ட்“தாய�ன
அத்தியாவசியத் ேதை“ எனக �வ�க் �வ� வ�ற்�
ெகாண்��க்கின. ஆனால அ� தாய் தன்ைன அறியாமேலே
தன் �ழந்ைதக்� வழங்�ம்.
அதி�ம் �றிப்பாக

க�வ�ல் இ�க்�ம் �ழந்ைத ஆணாய்

அந்தக் �ழந்ைதக்�ப் ப�ற்காலத்தில் ஆண, �ைறந்த உய�ர�க்கள் எண்ண�
ேபான்ற சிக்கல்கள் வ�வதற்� வாய்ப்� .
எட்� வாரம் �தல் பன்ன�ரண்� வாரம் வைரய�லான தாய்ைமக் க�வ�லி�க்�ம
�ழந்ைதகள�ன் இனப்ெப�க்க உ�ப்�கள் உ�வ. சில ஹார்ேமான்கள் இந்த
கட்டத்தில் �ண்டப்பட்� ஆண்

�ழ இனப்ெப�க்க உ�ப்�க�க்கான அ�த்த

அைமக்கின். இந்த காலகட்டத்த தாய் பயன்ப�த்�ம் அழ�ப் ெபா�ட்கள் �ழ
ஹார்ேமா �ண்�தைலத் தைட ெசய்கி.
ெடஸ்ேடாஸ்ேரான் எ�ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட ஹார்ேமான் ஆண்கள�ன
வளர்ச்சிக்�ப் ெப��ம் ேதை. அதன் ம�� இந்த அ சாதனப் ெபா�ட் பாதிப்ைப
ஏற்ப�த்�கின. இப்ப�ெயல்லாம் பட்�யலிட்� தாய்ைம ந இ�க்�ம் ெபண்க�
அதிர்ச்சி ஏற்ப�த்�கின்றார் ேபர �ச்சர்ட் ஷ.
இந்த

அமிலங்களால் �ற்� ேநாய் வ�ம் வாய்ப்� �ட இ�ப்பதாக

ெத�வ�க்கின்ற. எனேவ தாய்ைம நிைலய�ல்
ெபா�ட்கைள

அறேவ தவ�ர்ப்பேத நல்ல�

இ�க்�ம் ெபண்கள் அழ�
என அவர் வலி��த்�.

இந்தக் ெகா�ைமைய எங்ேக ேபாய் ெசா. நா�ம் ெராம்பேவ சிந்த பார்த்�ட்.
இ� மாதி� ெபாம்பளங்க எல்லாம் என் கண்ண�ல் படறாங்கள£? இல்ல
எல்லா�ம் கண்�ம் காணாம ேபாய�டறாங்களான்�.
அழ� சாதனப் ெபா�ட்கேள ேவண்டா�� தைலய�ல அ�ச்�கிட்� ெசால் இ�க்ேகா.
இ�ங்க�க்� இப்ப�ெயல்லாம் ஆைச எங்ேக இ�ந்� ெத�யைல.
தைலவ��ச்�ட்� ஆ�ற இந்தக் ெகா�ைமைய எங்ேக ேபாய்ச!! க�மண்டா சாம...

இ�ங்களெயல்லாம்

தி�த்தேவ �. இன்�ம் வ�ப ஆைச�ள்ள ெபண்க�

இ�க்கிறார். அந்தப் படத்ைதெயல்லாம் பகிர மன�. அதனால் சாம்ப��க
ஒன்ேனாட நி�த்திட்.
தாய்ைம ஒ� வர. ெபண்க�க்� மட்�ேம கிைடத்த. இந்த தாய்ைமக்காக ஏங்
எத்தைனேயா ேபர்
மறந்� க�வ�ல்

இ�க்கிறா. எ��ம் எள�தில் கி த்�வ�ட்டால் இப்ப�. தன்ைன

இ�க்�ம �ழந்ைதய�ன் நலம் ஒன்ைறேய பத்�த்திங்க�

வந்ததாேலே,
” ஐய�ரண்� திங்கள் அங்கெமலாம் ெநாந்�
ைபய ெலன்றேபாேத ப�ந்ெத�த்�ச் ெசய்ய வ��ைகப்�றத்தி ேலந்திக் கனக
‘ �ந்தித் தவங்கிடந்� �ந்��நாட்
யந்திபகலாச் சிவைன யாத�த்�த் ெத
ச�யச் �மந்�ெபற்ற தா’
என்�

அன்� ெதாடங

’காைலய�ல் தின�ம் கண்வ�ழித்தால் நான்

ைகெதா�ம்

ெதய’

என்� இன்� வைர தாய்ைமையப் ேபாற்�ம் �ண்ண�.
இப்ப� தாய்ைமைய இைறைமயாகப் ேபாற்ற காரணேம ெபண்ைமய�ன் திய. ெபண
�தந்திரம் �க்க. அ� ேவண்டாம் என்� �றவ�. ெபண்ண�ய ேப�ேவாம. �தந்திரம
ேப�ேவாம. ஆனால் நம் கடைமையத் தவறா� ெசய். நல் ஆண்ைம�ள்
ச�தாயத்ைத உ�வாக்�வ� நம் ைகய�ல் என்பைத ேவண்டா. ெசயற்ைக
ெபா�ட்க�க்� பத்�த் திங்களாவ� வ�ைட ெகா�. இயற்ைகயான
ரசிப்ேபாம் ெபண்...
ப. பா�மதி

அழ�ப

அழகில் தாய்ைம

01.09.11 மற்றை
ப்ெரஞ்ச் ஆன�யன
ேதைவயான ெபா�ள்க
ெவங்காயம 2
�ண்� 4 5 �மிழ்கள(Cloves)
ேசாளமா�
(கார்ன் ப�ள) 1 ேத.கரண்
மிள�

� ேதக்கரண

உப்� �சிக்� த�ந்த
மிள�த்� � ேதக்கரண
ெசய்�ை
ந�க்கி ெவங்காயத்ைத வதக். �ண்�க் �மிழ்கைள அைரக, மசாலா ெபா�ள்கை
தாள�க்க�. தண்ண�ர் ேசர்த்� ெகாதிக்க . ெகாதிநிைல வந்த� த�ையக �ைறக்க�.
இளங்ெகாதியாய15 , 20 நிமிடங்கள்

இ�க்க. ப்ெளண்ட

(blender) கலக்க�.
வ�கட் �லம் வ�கட்�க் ெகாள. கலைவைய ம� ண்�ம் ெகாதிக்கவ�. பைசயாக்கி
ேசாளமாைவ அத்�டன் ேசர்க. �ப்ப�ற்கான கிண்ணத்தில், �டாகப ப�மாற�ம.
சத்� மதிப்ப�(1 கிண்ணம் �ப்ப)
சக்தி(energy) 67 கேலா�
மா�ப் ெபா�ள(Carbohydrate)
14.7 கிராம
�ரதம்(Protein) 1.75 கிராம
ெகா�ப்�(Fat) 0.14 கிராம

01.09.11 மற்றை
‘தின�ம் ஒ ஆப்ப�ள் சாப்ப�ட்டால் டாக்ட�டம் ேபாக

ேவண்�ய அவசிய’ என

��வ�ண். அதாவ�, ஆப்ப�ள�ல் ேநாய் எதிர்ப்� அதிகம. ஆனால் இந வ�ஷயத்தில
ஸ்ட்ராெப� பழம் ஆப்ப�ைளேய வ�ஞ்�ம் என்ப� �தி ெத�யவந்�ள்.
அெம�க்காவ�ல் சால்க் இன்ஸ் ெசல்�லர் நி�ராலஜி ஆய்வ(சி.எப.எல.)
எலிகைள ைவத்� ஒ� ஆய் ேமற்ெகாண். ஒ� ப��� எலிக�க்� ஸ்ட்ராெப� ப
வழங்கப்பட. மற்ெறா� ப���க்� வழங்கப்படவ.
ஒ� �றிப்ப�ட்ட நாட கழித்�

அைவக�க்� உள்ள ேநாய் எதிர்ப்� சக்தி ப

ப�ேசாதிக்கப்பட. இதில, ஸ்ட்ராெப� பழம் சாப்ப�ட்ட எலிக�க் எதிர்ப்� சக,
சாப்ப�டாத எலிகைளவ�ட

அதிகமாக இ�ந்த� ெத�யவந.

ஸ்ட்ராெ பழத்தில் உள்ள �ேலவனாய்� என்ற , ேநாய் எதிர்ப்� சக்தி ம�
இைணயாக ெசயல்ப�வ� ஆய்வ�ல் உ�தி ெசய்யப்பட.
எனேவ, உடலில் ேநாய் எதிர்ப்� சக்திைய அதிக�க்க இந்தப் . இந்த ெபா�ள்
ேவ� சில பழங்க, காய்கறிக, � மற்�ம் ெரட் ஒ ஆகியவற்றி உள்ள.
இ� சர்க்கைர ேந, �ற்�ேநாையத் த�க்�ம் வாய்ந். இ�தவ�ர எல்லாவ�தமான
ேநாய்கைள�ம் த�க. தாவரங்கள�ல் இைல மற்� பழங்கைள �ச்சிகள் தாக்�வ
த�க்க�ம் �ேளவனா உத�கிற�.
ஸ்ட்ராெப� வ�ைல அதிகம் . அைத சாப்ப��ம் ெபா இன�ப்�க் �ைறவா
இ�ப்ப�ேபால் ெத�. �ழந்ைதகள் இைத வ��ம் சாப்ப� மாட்டார். ஆனால் இதன
பலைனத் ெத�ந்� நாம்தான் சாப்ப�ட ேவண்�.
என்�ைடய தம்ப� சரண்�. 5 வய� தான் இ�க். சாப்ப�ட ஆரம்ப�த்த� �தல்
பழம் ேவண்�ெமன்றால் ஸ்ட்ராெ ேவண்� என்பா. அவ�க்�த் ெத�ந
இ�க்கிற�ற� ேபா, அத�ைடய பயன. நமக்�த் ெத�யவ�ல.

01.09.11 மற்றை
இரத்தேசாைக என்றால் ?
இரத்தத்த சிவப்ப�க்க�க்�ள் ஹ�ேமா�ேளாப�ன். இதன்

அள� �ைற�ம் ேப

இரத்தேசாைக உண்டாகி. உடலில் உள்ள எல்லா தி�க்க ேபாதிய ப�ராணவா�
எ�த்�ச் ெசல்ல

உத�வ� இரத்தத்தில் உள்ள சி. அதி�ம சிவப்ப�க்கள�

அடங்கி�ள்ள ஹ�ேமா�ேளாப�ன் என்ப� இ�ம்�, �ரதச்சத்�ம் கலந்த ஒ�

ெப

ஆ�ம. அ� �ைற�ம் ேபா� தி�க்க� கிைடக்�ம் ப�ராண வா(Oxygen) �ைறந்�
அதனால் இரத்தேசா (Anaemia) உண்டாகி பல ெதால்ைலகள் ஏற்ப�க. ெப�ம்பாலான
இரத்தேசாைக வைகக, நிவர்த்தி ெசய்யக்��ய! பல உய��ழப்�க�, ப�ன்வ�ைள�
க�ம த�க்கக் ��யைவ!
மன�தன் �வாசிக்ைகய, �ச்ைச உள் இ�க்�ம்ேபா� காற்றில் உள்ள ப�ரா
�ைரய�ர�க்�ச் ெசன்� அங்க இரத்தத்தில்

உள்ள ஹ�ேமா�ேளாப ஈர்க்கப்ப�க.

இைவ தி�க்க�க் ெசல்�ம் ேபா� தம்மிடம் உள்ள ப�ராணவா�ைவக் ெகா�,
கழி�ப ெபா�ளாக உள்ள க�யமில வா�(சிள�2)ைவ எ�த்� ெகாண்� ம�ண்�ம் �ைரய�
வந்தைடகிற. ெவள��ச்� வ��ம்ேபா� இந்த க�யமில வா�

ெவள��ச

ெவள�ேயற்றப்ப�கி. ம� ண்�ம் உள் �ச்சின் ேபா� வா� உள்ே இ�க்கப்பட
தி�க்க�க்� ெகாண்� ெசல்லப்ப.
எப்ேபா� இரத்தேசாைக உள்ளதாக எண்ணப்ப?
சாதாரணமாக ஆண்க�க்14.5% 15.5%, ெபண்க�க்13.5%, 14.5% இ�க்க ேவண். ‘இரத்த
ேசாைகய�ன்

அறி�றிக’ எப்ேபா� ெத�யவ�ம் என்ற வைர இல்ை.

வயதானவர்க�க, சமயங்கள�ல10%க்� �ைறந்தாேல இரத்தேசாைகய�ன் அறி�
ெதன்படலா. இளம் வயதின�க்� சமயங்கள7% �ைறவாக இ�ந் தால் �ட எந
ெதாந்தர�ம் ெத�ய. சாதாரணமாக 50% கீேழ ப�த� இ�ந்�

அதன் வ�ைளவ

ெதாந்தர�க�ம்

இ�ந்தால் இரத்தேசாைக இ�ப்பதாகக் ெ.

இரத்தத்திHb ஹ�ேமா�ேளாப�ன்

அள� என?

கீ.ப�.ள�. (உலக �காதார அைமப்ப�) அறி�ைரய�ன்ப� கீழ்க்கண்ட அட்டவ �றிப்ப�ட்
அளவ�ற்�க் கீேழ ஹ�ேமா�ேளாப�ன் இ�ந்தால் இரத்தேசாைக இ� க�தப்பட
ேவண்�.
ஆண்க 13%
ெபண்க 12%
கர்ப்ப�ண� 11%
�ழந்ைதகள6 மாதம் �தல6 வ�டம் வை 11%
�ழந்ைதகள6 வ�டம் �தல11 வ�டம் வை 12%
சிலவைக இரத்த ேசாைககள் தன�ப்பட்ட வ�யாதியாக உ�வாவத. பல சமயங்கள�ல
ேவ� வ�யாதிகள�ன் ப�ன் வ�ைளவாக ஹ�ேமா�ேளாப�ன் �ை,இரத்தேசாைக உண்டாகி.
ஹ�ேமா�ேளாப�ன் உ�வாக இ�ம்�ச்சத்� மற்12, திஷ�ற�வ�ந� ண�ந�வ�ப� ேபான்ற
ைவட்டமின்கள் ே. உணவ�ல் இந்த சத் �க்கள் �ைறவத(அ)இந் சத்�க்கை
�டல் மற்�ம் இைரப்ைபய�லி�ந்� கிரகித்�க ேதைவப்ப�கின்ற சக்திகள் உட
�ரக்காததாேல, இந் அ�ப்பைட சத்�கள பற்றாக்�ைற

உ�வாகி வ��கி. அதன்

வ�ைளவாக ஹ�ேமா�ேளாப�ன் உற்பத பாதிக்கப்பட்� இரத்தேசாைக உண்ட. (உம)
�டல, ெப� ங்�ட சம்பந்தப்பட்ட வ�யா, சி�ந�ரகம் ப�தைடத, �டல் �ச்சி,
�டற்�ண் �தலி.
இரத்தேசாைக எவ்வா� அறியப்ப�க?
இரத்தேசாை,ேநாயாள�க் ஏற்ப�ம் ெதாந்தர�கள�லி�ந(Symptoms) (அ) ம�த்�வர
ெபா�வாக ப�ேசாதிக்�ம்ேபா�(அ) ெபா� இரத்தப் ப�ேசாதைன ேபா�ம் ெத�ய
வ�கிற�.
இரத்தேசாைகயால் ேநாயாள�க�க்� ஏற்ப�ம் ெதாந:
1. ப�ப்ப�யாக

அதிக�த்�

வ�ம்

கை, எைடக்�ைற, பசிய�ன்ை.

2. கண்க, உத�கள, நகங்க, நாக்� ெவ�த்�ப் ேப.
3. வாய்ப், ப�றப்� உ�ப்�கள�ல் �.
4. மாதவ�டாய் காரணமின்றித்

தள்ள�ப்.

5. ேசார், அ�க்க� ேகாபப்ப�த(மிக்ஷ�க்tண�த�வ�ற�வ�tஹ)
6. �ைறப்ப�ரசவ, எைட �ைறந்த �ழந்ைதப்ப�ர.
7. ேமல்�ச்� வாங்
8. மயக்க, தைல�ற்ற,
10. மஞ்சள் காமா
11. வய�ற்�வல
12. வ�யர்த்�க் ெகாட
13. மயக்க�டன் வாந,
14. �ண்கள் ஆறாமல் இ�
15. அ�க்க� உடல் நலம் �ை
16. வ��ங்�வதில் சிர
17. காரணமற்ற தைலவல

18. படபடப்
19. ைக கால் �ைடச்
20. �ழப்பமான மனநிை
ம�த்�வரால் அறியப்ப�ப:
1. அதிக நா�த்��ப,
2. இைமகள, நகங்க, உத�கள் நாக்� ெவ�த்�ப் ேப(Pallor)
3. இ�தய ெசயல்திறன் �ைறவ�ற்� உண்டான அறி�ற(Cardiac Failure)
4. சிறி� �ரம் நடந்தாேல ேமல் ப�ற� உட்கார்ந்தி�க்�ம் ே, ப�த்தாேலா
ேமல்�ச
5. இ�தயத் ��ப்� அதி.
6. இரத்த

அ�த்தம் �ை

7. வய�� வ�க்க, கால் வ�க்
8. மண்ண�ரல் வ�க்(Splenomegaly)
இரத்தப் ப�ேசாதைனகள் �லம் அறியப்ப:
1. இரத்தத்தில் சிவப்ப�க்கள�ன் எண(RBC Count)
2. இரத்த சிவப்ப�க்கள�ன் ப�த�ய�ன
3. இரத்தத்தில் இ�ம்�ச்சத்தி(Total Serum Iron, Serum Ferritin, Serum Transferrin)
4. Hb Electro Phoresis : வ�த்தியாசமா, தரம் �ைறந்த ப�த(Abnormal Haemoglobin) கண்�ப��ப்.
5. Bone Marrow Biopsy : எ�ம்�க்

��த்� ப�ேசா

இைவ �லம் இரத்தசிகப்ப�க்கள் ச�யான �ைறய�ல் உற்பத்திய, �� வளர்ச்ச
உள்ளதா என்பைத�ம் கண்காண�க. இரத்தப் �ற்� ேநாய்க அறியலாம.
6. ஸ்ேகன் �லம் கல்ல�ரல் வ�க்கம்(Splenomegaly)
எப்ப� எல்லாம் இரத்தேசாைக ஏற்?
1. இரத்த சிவப்ப�க்கள் உற்பத்தித் திறன�ல் �ைறபா�
(Defect in Manufacture of RBCs).
2. இரத்தத்தில் உள்ள இ�ம்�ச் சத்� �ைறவ�னால
(Iron Deficiency)
3. உணவ�ல்Vitamin B12, Folic Acid பற்றாக்�ைறவ�னால் மற்�ம் சத்�க் �ைறவ�னால்
இரத்தேசாை.
4. இரத்த ேசதாரத்தினா(Blood Loss) உண்டா�ம் இரத்தேசாைக எனப் ப��த்� அற.
இரத்தேசாைக வராமல் த�க்க ��?
இயற்ைகயா ப�றவ�ய�ல் உற்பத்தித் திறன் பாதிக்கப்ப�வதால் உண்ட
ேசாைகையத த�ப்ப� சிரம. ஆனால் �ழந்ைதப் ப�ராயத், இளம் வயதி�ம்
�ம்பா�ம் இரத்த ேசாைக உண்டாக வாய்ப்�ள்ள த, �ன்ேனற்பாட கவனம்
ெச�த்தினால் இரத்த ேசாைகையத் த�க்க. உதாரணமாக, �ழந்ைத ப�வத்தில
�தல் வய� �ர்த்தியைட�ம் �ன்� நிைறய ப�(மட்�) ��க்கின்ற �ழந்ைதக�
இரத்த ேசாைக ஏற்ப�வதாக அறிகிேற. ெபா�வாக, ப�ம்பா நிைறய சத்�ள்ள ஆகாரமா
எல்ேலாரா�ம்

க�தப்ப�வ� உண்ை. ஆனால் ெவ�ம் ப�ம்பால் மட்�ம்

�ழந்ைதக�க, இ�ம்� சத்� உள்ள உண ெபா�ள்கள் கிைடப்பதில் தைட ஏற
வ��கிற�. எனேவ இரத்தேசாைக ஏற்ப�கி.
இளம் ெபண்க�க13 வயதில் �ப்பைட�ம்ே (அ�வைரய�ல்லா) மாதவ�டாய்

ஏற்ப�ம்ேப, இரத்த ேசதாரம் அதிகப்ப� ேந��கிற�. இந்த வயதி அவர்க�ைடய
உண� வைககள�ல் கவனம் ெச�த்தி அ இ�ம்�ச் சத்�
�லம்

உள்ள உண�கைள அள�ப

அவர்கள�ல் இரத்தே ஏற்ப�வைதத் த� ���ம.

�லவ�யாதி (Piles), இைரப்ைபப்

(Gastric ulcer), �ற்�ேநாய் உள்ளவ, கர்ப்ப�ண�ப் ெபண

ஆகிேயார, அதிகப்ப�யான ேசதத்ைத ச�க் �ன்ேனற்பாட, �ைறயான ைவத்தியம
ெசய் ெகாண்டால் இரத்தேசாைக வராமல் த�க்க.
�ழந்ைதக, பா�ணவ�ல இ�ந்� திட உணவ�ற்� மா�ம்ே, இ�ம்�ச் சத்� கலந்த ப
வைககள, கீைரகள் ெகா�க்க ேவண. 12 வயைதத் தாண்�ம் ே �ழந்ைதக�க,
இ�ம்�ச் ச, �ரதச் சத்� நிைறந்த

உண� வைககள் அள�ப்பதில் கவனம ேவண்�.

பழங்க, காய்கறிக, கீைரகள, ம� ன, �ட்ை, ேகாழிக்கற �தலியவற்றில்

இ�ம்�ச்

அதிகம. ைசவ உண�கள�ல, ெபா�வாக இ�ம்� சத்� �ைற� என��ம் காய்கற, கீைரகள,
பழவைககள் உண்�வ� ந ல.
சில ம�ந்�க, பக்க வ�ைளவாக இரத்தேசாைகைய ஏற்ப�த்த. உங்க
ம�த்�வ,�ழந்ைதகள�ன் ேநாையப் ெபா�த்� பக்க

வ�ைள�கள் �ைறக்

என்பைத மனதில் ெகாண்� ம�ந்�கள் அள.
வய�ற்றில் �ச்ச வராமல் இ�க, நகம் ெவட்� �த்தமாக ைவ. நவ�ன �காதார
கழிப்பைறைய பயன்ப�த்�, காலண�கள்

அண�வ� ேபான்ற பழ வழக்கங்கை

ேமற்ெகாள்� ேவண்�. வள�ம் ப�வ வய�க் �ழந்ைதகள�ன் உண�ப் பழக்
கண்காண�த் ேவண்�. இ�ம்�ப் பாத்திரங்கள�ல் சைம, இ�ம்�ச் சத்� �
உண்.
இரத்தேசாைக ச�ெசய்ய ைவத்தியம் எத்தைன நாள் ெசய்யப்?
1. இரத்த ேசாைக ச�ெசய்யப்பட்ட ப�ன்�ம் �3 மாத காலத்திற்�
மாத்திைரகள்

இ�ம்�ச்

அள�க்கப்பட ே.

2. இரத்தத்த அள�ம, இரத்த சிவப்ப�க்கள�ன் அள�க�ம் ச�யாக்கப்பட,
மாதத்திற்�

ஒ� �ைற , ஒ� வ�டம் வைரய��, அதன ப�ன்� வ�டம்

ப�ேசாதைன ெசய்� ெகாள்வ� நல. ெப�ம்பா�ம்

�ைற�ம்

ஒ� �ைற ெசய்� வ�ட்டா

ம� ண்�ம் இந்தக் �ைற வ�வதில்ைல சந்ேதாஷமா வ�ஷயம.
இ�ம்�ச் சத்� எந்த உண�ப் ெபா�ட்கள�ல?
ஈரல, இைறச்ச, ேகாழிக்கற, ம� ன, காய்கற, ெகாட்ைடக, எண்ெணய் வ�த்�, ெவல்ல,
உலர்ந்த பழ வைக.
தான�ய வைககள்:
ப�ப்� வைகக, ேகா�ைம, ேகழ்வர, கம், ெபாட்�க்கட,
ேசாயா ப�ன், பட்டாண
பழ வைககள்:
தர்�சண, வாைழப்பழ, ஸ்ட்ராெ, மா�ைள, சீதாப்பழ,
சப்ேபாட், அன்னாச.

உலர்ந்த பழ வைகக:
உலர்ந்த திராட, ேப�ச்சம்ப, அத்திப்ப, அக்�.
பழ ரசங்கள:
ஆப்ப�ள் ஜ, தக்காள� ஜூ, ஆரஞ்� ஜூ, அன்னாசி ஜூ.
காய்கறிகள:
��ங்ைக கீைர, �ைளக்கீை, காலி ஃப�ளவர, சி�கீைர, அைரக்கீை, மணத்தக்கா, பாகற்கா,
ப�ன், �ண்டக்க, ெகாத்தவை, வாைழக்கா.
இைறச்சி வைககள:
ஈரல, ம� ன, ேகாழி இைறச்ச, ஆட்� இைறச், இறால
தின்பண்டங்:
கடைல மிட்டா, கடைல உ�ண்ை, பனங்கற்க, அதிரசம, ேகழ்வர�+ க�ப்பட,
ெபாட்�க்கட, பாயசம, ெபா� உ�ண்ைட(ெபா� + ெவல்ல), ெவல்ல.
இ�ம்�ச்சத்ைத கிரகிக்க உதவ� ���ம் உண� வ:
1. இைறச்ச, ம� ன, ேகாழி
2. ஆரஞ், திராட்ை, ஸ்ட்ராெ, வாைழப்பழ
3. தக்காள, உ�ைளக்கிழங
4. ைவட்டமின் சி உள்ள பழவை
இ�ம்�ச்சத்ைத கிரகிக்கத் தைடயாய��க்�ம் உண
ம�, காப�, �
இரத்தம் ெகா�த
வ�ைரவாக இரத்தம் இழக்�ம் சந்தர்ப, வ�ைரவாக இரத்த

அ�க்க�க்� ப% சக்தி

ேதைவ, எனேவ இ� ேபான்ற(வ�பத்�க, அ�ைவ சிகிச்ை, �ழந்ைத ப�றப்ப�ன்ேபா� இழ)
ேபான்ற சந்தர்ப்பங, ‘இரத்தத்திற்� இர’ என்ற ெகாள்ைக கைடப்ப��க்க
ேவண்�. உடன�யாக இரத்தம(அ) இரத்தத்த ப� திப்ெபா�ட்கள் ேதைவக்ே
ெகா�ப்பதன்�லம் உய��ழப்ைபத் தவ�ர.
இரத்த ேசாைகக, எப்ப� ைவத்தியம் ெசய்�ெகாள்ள ?
இரத் ேசாைகக்� ைவத்தி, ெப�ம்பா�ம் அ� உண்டாகிய காரணத்ைதச் ச� ெச
ெபா�த்ேத

அைம�. ெவ�ம் இரத்த ேசாைகக்� ைவத்தியம் ெச மட்� இரத்த

ேசாைக ந�ங்கா.
உதாரணத்திற, இரத்தப்ேபாக்� அதிகம் ே இரத்த ேசாைக உண்டாகக் காரணம
இ�ந்தா, அந்த இரத்தப்ேபாக்� எ உண்டாகிற� என்பைத அறி அதற்�ம் ேசர்
ைவத்தியம் ெசய்ய ேவ.

01.09.11 மற்றை
ெஹல்த் ஃப�ட
Dr. R. ராமகி�ஷ்ணன(அரவ�ந்த் கண் ம�த்�)
பார்ைவக்�ைறபா�கள் என்றால?
ெதள�வான பார்ைவக, ஒ� ெபா�ள�லி�ந்� வ�ம்

ஒள�க்கதி, ேநராக கண்ண�

வ�ழித்திைரையச் ெசன்றைடய ேவ. அவ்வாறில்லாமல் ஒள�க்கதிர்கள் திைரக்�
�ன்ேப, ப�ன்ேபா

அல்ல�

இ� ெவவ்ேவ�

�ள்ள�கள, �வ�வதால பார்ைவக

�ைறபா�கள் ஏற்ப�கின.
சாதாரணமாக கண் வளர்ச்சி ேபா� கண்ண�ன் ந�ளத்திற்ேகற்ப க�வ�ழிய�ன்,
ெலன்ஸின் திற அைம�ம. இவற்றின் ச�யான

ஒ�ங்கிைண(Co ordination of the curvature of

cornea and Power of the lens) ப�ம்பத்ைத வ�ழித்திைரய�ல் வ�ழச்.
இவ்வாறில்லாமல் ஏதாவ� ஒன்� மட்�ம் �ைறயான ப�மான வளர்ச்சி
இ�ந்தால் பார்ைவக் �ைறபா�கள் ஏற்ப�கின.
1. கண்ண�ன(வ�ழிக்ேகாள) ந�ளம் ��தலாகேவ, �ைறவாகேவா இ�த்த.
2. கண்ண�ன்

க�வ�ழி அதிக தட்ைடயாக, ஆழமாகேவா, (Flat or Steep

) இ�த்த
3. ெலன்ஸின(Power) திறன்

அதிகமாகேவ, �ைறவாகேவா இ�த்த, இவ்வைகயான

�ைறபா�கைள கிட்டப்பார, �ரப்பார்ைவ என வைகப்ப�த்.
�ரப்பார்ைவ என்றால்?
�ரப்பார் என்ப� ஒ� ெபா�ள�லி�ந்�

வ�ம் ஒள�க்கதிர்கள் கண்ண�ன் வ�ழி

�வ�யாமல, வ�ழித்திைரக்�ப் ப�ன்னால் �வ�வதால் ஏற்ப�ம ஆ�ம.
இக்�ைறபா�ள்ள �ழந்ைதக�க்� அ�கில் உள்ள ெபா�ட்கைளப் ப, எ�த்�க
கைளப் ப�ப்பதற்�ம் சிரமமாக இ.

பார்ைவ மிக மங்கலாக

இ�ப்பதால் ெதாடர்ந்� பார்க்க ��யாமல் கண்க

ேசார்வைடந்� வ�. மா�கண் ஏற்படல.
கிட்டப்பார்ைவ என்றால?
கிட்டப்பார என்ப� ஒ� ெபா�ள�லி�ந்�

வ�ம் ஒள�க்கதிர்கள் வ�ழித்திைரய�ல்

வ�ழித்திைரக்� �ன்னால் �வ�வதால் ஏ.
மங்கலான �ரப்பார்ைவ�ம் ெதள�வான கிட்டப்பார்ைவ�.
�ரத்தி�ள்ள ெபா�ட்கைளப் பார்க்�ம் ேபா� கண்கைளச் ��க்கிப.
�த்தகங்க கண்�க்� மிக

அ�கில் ைவத்�ப் ப�ப. ேமற்�றிய

அறி�றிகள் உ

�ழந்ைதகள் கண்கைள வ�த்திப் பார்ப்பதால் க, எ�ச்ச மற்� கண்ைணக
கசக்�த, அ�க்க� கண் சிமிட், கண்ண�ல் ந�ர்வ�தல் ேபா ஏற்படலா.
ெநற்றிய�ன் �ன்�றத்தில் தைலவலி . �றிப்பாக மாைலய�ல் சற்� அதிகம
இ�க்�.
ெதாடர்ந்� கண் இைமய�ல் வ�க்கம் ஏ.
சிகிச்ைச �ைறகள:
�ழந்ைதக�க கிட்டப்பார்ைவ மற்�ம் �ரப்பார்ைவக் �ைறபா�கைள ச�ெச
கண்ணா அண�வ� சிறந்த �ைறயா�. �ழந்ைதகள் �தலில் இதற்�
ெத�வ�த்தா�, கண்ணா�

அண�வதால் கண்பார்ைவ ெதள�வாக இ�ப்பைதத்

ெகாண்ட�ட, தாேன வ��ம்ப�

அண�ந்� ெகாள.

�ழந்ைதய�ன் வளர்ச்சிைய ெபா�த்� பவர் மா�வதற்� வாய்ப்� இ5
வய�க்�ட்ப �ழந்ைதக�க்� ஆ� மாதத்திற்� ஒ� �, அதற்� ேம உள்
�ழந்ைதக�க்�

வ�டத்திற்� ஒ� �ைற�ம் கண் ப�ேசாதைன ெசய்� மாற்ற

ேவண்�. �ழந்ைதகைளத் ெதாடர்ந்� கண்ணா� ைவப்ப ெபற்ேறார்கள�ன் ைகய
தான் உள்.
கண்ணா�

அண�யாமேலேய வ�ட வ�ட்டால் கண்பார்ைவ வளர்ச்சிய�ல் தை,

எதிர்காலத்தில் கண்பார அதிக�க்க எந்தெவா� பவர் கண்ணா�ய� ��யா�.
15 வயதிற் ேமல் உள்ள �ழந்ைதகள�ல் கண்ணா� அண�ய வ��ப்பம் இல்லாதவர்
ஒட்�க்கண்ண(Contact Lens) உபேயாகிக்கலா. 1820 வயதிற்� ேமல் ப �டாமல் ஒேர
சீராக இ�ந்தா, வ��ப்பம் உள்ளவர்கள் நவ�னமாக �ரட ேலசிக் ேலசர் அ�ை
சிகிச்ைச ெசய்� ெகாள்ள.
இக்�ைறபா�க�க உ�ய சிகிச்ைச ேமற்ெகாள்ளாவ�ட்டால் நாளைடவ�ல்
பார்ைவய�ழப்ப�ன �ழந்ைதய�ன் ெசயல்திறன் �ைறந்� அதன் இயல்பான
பாதிக்கப்ப. அதனால் �ழந்ைதக்� பார்ைவக் �ைறபா� அறி�றிகள் இ�ந்தா
கண ம�த்�வைர

அ�கி த�ந்த சிகிச்ைச ேமற்ெகாள்ள .

�ழந்ைதகள� கண் வளர்ச்சிையப் ெபா�த்�தான் பார்ைவக் �ைறபா�கள் .

பார்ைவக் �ைறபா�கள் சத்�க் �ைறவால் ஏற்ப. எனேவ, ைவட் டமி நிைறந்த
மாத்திை, ம�ந்�கள் ெகா�ப்பதால் இக்�ைறபா�கைள ச� இயலா�.

01.09.11 மற்றை
தைல�� சீரைமத்தல(Hair Transplant)
ம�த்�வ. S. ஆ��கம, M.D.,
ம�த்�வ. ேஜம்ஸ் ர, M.Ch., F.R.C.S.,Chicago Cosmetic Surgery Center, Chennai.
�� ெகாட்�த
ெபா�வாக �� ெகாட்�த தற்காலத்தில் மிக பரவலாக

உ. ஆண்க�க்�

ெபண்க�க்�ம் ஒேர அள காணப்ப�கிற. �� ெகாட்�வதற்� மிக�ம் பரவ
காரணம பாரம்ப�ய ஆ�ம்(Pattern Hair Loss).
மன�தர்கள�ன் �ன் மண்ைடய�ல ��க்கால்க(Hair Follicles) D.T.H. Hormones கட்�ப்பாட
ெசயல்ப�கின். ப�ன் மண் ��க்கால்கள் இக்கட்�ப் அப்பாற்பட்.
மன�தன�ன் கைடசி காலம் வைர ெகாட்டாமல் .
பாரம்ப�ய தவ�ர,ைதராய்� �ரப்� �ைறத(Hypothyroidism) அதிகமான காய்ச், ப�ரசவம,
எைட �ைறதல, (Sudden loss of weight) மற்�ம் சில வ��யம ம�ந்�கள் காரணமாக�ம்
ெகாட்டலா.
�� ெகாட்�தைல �ைறக்க என்ன ெசய்?
1. Finasteride என்றHormone ஆண்க�க்� �� ெகாட்�வ கட்�ப்ப�த்�க. 6 மாத
காலத்திற்�

ம�த்�வர் ேமற்பார சிகிச்ைச ெப ேவண்�.

2. Minoxidil ம�ந்� இ� பால�க் ெகா�க்கலா. �� ெகாட்�வ� �ைறந, தைல வ�க்ைக
அள� ெதள�வாக ெத��ம ேபா�, Hair Transplant மட்�ேம ஒேர த�ர.
�� ந�தல்(Hair Transplant)
ஹார்ேமா �ரப்ப�கள�ன் கட்�ப்பா�க�க்� அப்பாற்பட்ட ப�ன் மண்ைடய�ல
எ�த்� �ன் மண்ைடய�ல் நாற்�கள் ந�வைதப் ேபால் ந வ�வைமப்ைப(Hair

Line) சீர்ப்ப�த்�Hair Transplant என் அைழக்கப்ப�கி.
இந்த

அ�ைவ சிகிச்ைச மரத்�ப்ேபா�ம் ம�ந (Local anaesthesia), வலி ெத�யாமல்

ெசய்யப்ப�கி.ஒ� தடைவய�ல்1000 �தல்1500 ��கள் நடப்ப�கின. �தல்3
மாதத்திற்� ெம�வாக�6 �தல்8 மாதங்கள�ல் நன்� ப�மனாக�ம் . அடர்த்தியா
�� வளர்ச்சிக்� இரண்� �ன்� �ைற

அ�ைவ சிகிச்ைச ேதைவப்பட.

பாரம்ப� வ�க்ைக தவ�, தைலய�ல் த�ம்�களால் �� வளராத ப, கண் இை, ம� ைச,
தா� மற்�ம் கி�தா ேபான்ற பாகங்கள�ல் �� ெகாட்�ப் ேபான அ�ைவ சிகிச்ைச
ெசய்� ச� ெசய்யல.
தைலக்காயத்தா�ம் த�க்காயத்தா�ம ச�மம் இழந்தவர்“Flap Transfer” என்ற
�ைறய�ல் ���ள்ள

ச�மத்ை மாற்றி ைவக்க ேவண்�.

ெதாப்ப��ம் ேடாபா�(wig) தற்காலிகத்த�
Hair Weaving என்ப��ம் ெகாஞ்ச காலத்

.

ம�ந்�, �றப்�ச்�ம் சிலகால த!
அ�ைவ சிகிச்ைச மட்�ேம நிரந்தரத்

!

01.09.11 மற்றை
�ச்�க் காற ைவத்�தான் நம�

இ�ப்ப�டத்ைத ெகா� கண்�ப��க்கிற� எ

வ�ஞ்ஞான�க, ெகா�ைவக் �ழப்�வதற்காக சில ரசாயனப்

ெபா�ட்க �ப��த்�ள்ள.

அெம�க்காவ�ன் �வர்ைச� நக�ல் உள்ள� கலிேபார்ன�யா பல்க. அனந்தசங்கர்
என்ற இந்தியர் இங்� ேபராசி�யராக உ. ெகா� ஒழிப்� ெதாடர்பா இவர் தைலைமய�ல
சம� பத்தில் ஆய்� நட. இ� பற்றி

அனந்தசங �றியதாவ�:

ெகா�க்கள் பரப்�ம் ேநாய்களால் உலகம ஆண்�ேதா�ம50 ேகா� மக்கள
பாதிக்கப்ப�கிறார. ெதாடர்ந ெகா�க்க�யால் அவதிப்ப�பவர்கைள அ ேநாய்கள
தாக்�கின். இதன காரணமாக லட்சக்கணக்காேனார் பலியாகி. இைதத் த�க்�
ேநாக்கி சம� பத்தில் ஆய்� நடத்தப. அதில் மன�தன� வ�யர்ைவ நாற், ேதால மணம்
ஆகியவற்ைற �கர்வதன் �லமாகேவ நம� இ�ப்ப�டத்ைத ெக கண்�ப��க்கின.
இ�தவ�ர, ெகா�க்கள் ப�ரதானம கைடப்ப��ப்ப� கார ைட ஆக்ைச� ெடக்ன. மன�தன்
�வாசிக்�ம்ேபா� ெவள�ய��ம் . ஒ� இடத்தில் இந்த வா� அதிகம் இ�, அங்�
கண்�ப்ப மன�தன இ�க்கிறான் என்பைத ெகா� ெத�ந்� ெகாள.
ெகா� ப��க்�ம்

க�வ�கள�ல் கார்பன் ைட ஆக்ைச� வா� பல ஆண

பயன்ப�த்தப்பட்� வ�.
இந்நிைலய�, ெகா�ைவ �ழப்�ம் வைகய�3 வ�தமான ரசாயனப் ெபா�ட்க
கண்�ப��த்�ள்ே. ஒன், கார்பன் ைட ஆக்ைச� ேபாலேவ வாசைன அ�.
ஈர்க்கப்பட்� அ�ேக வ�ம் ெகா�ைவ �ண்�லில் சிக்க .
2வ�, கார்பன் ைட ஆக்ைச� வா�ைவ ெகா� கண்�ப��க்க ��யாதப� ேவ
வா�ைவ பரவச் ெசய்� �ழப்பமான �ழ்நிைலைய ஏற்.
3வ�, ஏராளமாக கார்பன் ைட ஆக்ைச� இ�ப்பதான மாய ேதாற்றம் ெகா�வ�ன்

ஏற்பட்� அதன் �லமாக ெகா�ைவ �ழப்பச் ெசய்�ம் ரசாயன .
மேல�யா பரப்�ம் அனாப�லஸ்ேகம், ைபேல�யா, ைவரஸ் காய்ச்சல் ப �லக்ஸ
கிங்க் ேபசிேய. ெடங்� பரப்�ம் ஏ, ஏஜிப்� ஆகிய3 வைக ெகா�க்கள�டம் இந3
வ�தமான ரசாயனங்கைளப் பயன்ப�த்தி ேமற்ெகாள்ளப்ப.இந்த ரசாயனங்க
பயன்ப�த்�ம் இடங்கள�ல் கா ஆக்ைச வா�ைவக் கண்�ப��க்க ��யாதத
மன�தர்கைள ெகா�க் கண்�ப��க்க ��யவ�ல.
இைவ அதிக ெந� ெகாண்ட ரசாயனங்கள் என் தற்ேபாைதய

�ழலில் மன�தர்கைள

பாதிக்�ம் என்� க�தப்ப�. இதன வ��யத்ைத �ைறப்ப� ெதாடர் ஆய்� நடந்
வ�கிற�.
ம.�வ�த்ய

01.09.11 மற்றை
உலகில் தைலவலியா �ன்��பவர்கள் மிக அத. தம் வாழ்நாள�ல் ஒ� தடைவயா
தைலவலியால �ன்�றாதவர்கள்

யா�ம் இ�க்க ��யா� என �றலாம. தைலவலி

அவ்வள� சாதாரணமான ேநாயாக இ�ந்தா�ம் தைலவலி ஏற்ப�வதற்� பல கா
உண். அவற்றில் �க்கியமான காரணம் கண் ேநா வ�வ� ஆ�ம.
காரணங்கள:
1. கண்ண�ல் ஏற்ப�ம் ேந.
கண் ந�ர்

அ�த்தே, க� வ�ழிப்�, பார்ைவக் �ைறப, �ைர �ற்றி ெவ�த்த நி.

2. �ைளக்�ள் ஏற்ப�ம் ேந. �ைளய�ல் கட, ைமக்ைர, �ைளய�ல் ஏற்ப�ம் ந
அ�த்த
3. காற்�க் �ழிகள�ல் ஏற்ப�ம் (sinusitis)
4. பல் ெசாத்ைத ேபான்ற பல்லில் ஏற்படக்��ய.
5. ந�ண்ட ேநரப் பய, மி�ந்த ேவைலப் , பசி�டன் இ�த்தல் ேபான்றைவகள
ஏற்ப�த.
6. உடலில் ஏற்ப�ம் மற்ற ேநாய்கள�ன் ப�ன் வ�ைள� ேபான்றைவகள�னால
ஏற்ப�.
கண்ண�ல் ஏற்ப�ம் ேந
பார்ைவக் �ைறபா�க(Refractive Errors) :
தைலவலிக்கான �க்கிய கார
1. a) பார்ைவக் �ைறபா:
�ரப்பார் மற்�ம் சமச்சீரற்ற பார்ைவ உைடயவர்கேள தைலவலிய�னால
பாதிக்கப்ப�கின். அதி�ம்

அதிக பார்ைவக் ேகாளா�

ஏற்ப�வதில். ஏெனன�ல் சிறிதள� பார்ைவக் ேகாளா�

உள்ளவர தைலவலி
உள்ளவர் சைதக�க்�

அதிகப் ப�ைவ ஏற்ப�த்தி பார்ைவக் ேகாளாைற ச� ெசய்ய �ய தைலவலி

ஏற்ப�கிற. கண்ணா�

அண�வதால் தைலவலிைய தவ�ர்க்க .

த�) ெவள்ெள�த்:
அ�கி�ள் ெபா�ள்கைள உற்�ப் பார்ப்பதன், சிறி� ேநரம் ப�த்த ப�றே, ைதயல
ேவைல ேபான்றவற்ைற ெசய்வதானாேலா தைலவலி ஏற்பட்� எ�ச்சல் ஏற்,
கண்ண�ல் எ�ச்சேலா�

ந��ம் வந(Presbyopia) அைத கண்ணா�

அண�வதால்

ெசய்யலா. இ� நாற்ப� வய�க்� ேமற்பட் டவர்க�க்� கண்ண�ல் �வ�ந்�
வ���ம் தன்ைமைய இழந்� வ��வதால் ஏற்ப.
ந�) கண் தைச தளர்ச்(Asthenopia) :
அதிக ேநரம் ப�ப்பதா, பக்க ேவைல ெசய்வதா�ம் கண்தைச தளர்ச்சி தைலவலி
ஏற்ப�. இ� ெபா�வாக பள்ள�ச் சி�வர்க�க்� அதிகமாக வ� வாய்ப்� உள.
த�ந்த கண் பய�ற்சிய�னால் இதைன ச� ெசய.
2. ண�) கண்ண�ல் உள்ள கண்மன்(கிஹ� uஷ�us ல� uன�ஷ�uக்) ெவள�ேய�ம் பாை
அைடப�வதால் ஏற்படக்��ய கண்ண�ர் அ�த்த(Acute Angle Closure Glaucoma)
தைலவலிக்கான

அ�த்த �க்கியமான கா. ஒற்ைறத்தைல வலி� கண்வலி�,

வாந்தி�, கண் சிவந்�ம்

இ �. பார்ைவ �ைறந்�வ��. ம�ந்�

�லம் ந�

அ�த்தத்ைதக் �ை, ேலசர் சிகிச் �லம் ந�ர்ப்பாைதைய ச� ெசய்வதன்
இதைனக் �ணப்ப�த்த. இந் ேநாய் ெபா�வாக கண்கைளப் பாதி.
ஒற்ைறத்தைலவ, வ�ளக்ைகச்�ற்றி வைளயங்க, பார்ைவக் �ைற� ஆரம்பத்
உண்டா�.
த�) கண்�ைர �ற்றி ெவ�த்� வ��வதால் ஏற்ப�ம் கண்ண�ர் அ�த்த ே(Lens induced
Glaucoma) தைலவலி உண்டா�.
3. க�வ�ழிப்�ண(Corneal Ulcer) சர்க்கைர ேநாயாள�கள் மற்�ம் எதிர்ப்� சக்தி �ைறந
அதிகம் ஏற்ப�கி.
கண்ண� �� வ��வதினா�ம, கண் காயங்களா�ம் க�வ�ழிப்�ண் ஏற்பட்�
தைலவலிைய உண்டாக். க�த்� மற்�ம் ேதாள் ப�திக�க்� வலி ப. ம�ந்�
வ�ட்�ம் அதிகப்�ண் இ�ந்தால் க�வ�ழி மாற்றி அைமத் �ணப்ப�த்தல.
4. கி�ஷ்ணப்படலம் மற்�ம் ப� க�ம்படலத்தில் ஏற்ப�ம(Uveitis). இ� தைலவலி,
கண்வல, �ச்ச மற்�ம் ந�ர்வ�தைல உண்ட, கண்ண� Steroid ம�ந்� ேபா�வதா�,
உட்ெகாள்�வதா�ம் இதைன சீர் ெசய.
5. கண்ண�ன் உட்ப�தி உள்ள பாகங்கள் பாதிக்கப்பட்� �ண்ண�ய

கி�மிகள

ேசர்வதா� (Endopthalmitis / Panophthalmitis) தைலவலி உண்டாகலா. நரம்ப�ன் வழிய,
�ண்�ய�ர்க் ெகால்லிைய ெச�த்�வதன, கண்ண�ல் ேபா ம�ந்�களா�ம
ஓரள� �ணப்ப�த்தல. ம�ந் �லம் சீழ
�ைறயாவ�ட்டா கண்ைண எ�த்� வ��வ� கைடசி நிை
ைவத்திய.
1. ஒ� பக்கத் தைலவல: (Migraine)
சில�க்� சில ேநரங்கள�ல் ஒற்ைறத் தைலவலி .
�றிப்பாக இ�ப� இ�பத்ைதந்� வய� வந்த ெபண்
வ�ம. இதைன ஆங்கிலத்தி‘மிக்ைர’ (Migraine) என்�

��வார்க. இவர்க�க ஒற்ைறத் தைலவலி

வ�வதற்� �ன் பார்ைவ சிறி� �

மின்னல் ேபால் �ன்னால் ேதான்றி �ற்றி சிறி� மயக்கம் ஏற்பட்� ப�ற� ச
ேநரம கழித்�ப் ெபா�க்க ��யாத தைலவலியால் �ன்பப்ப�(Visual Hallucinations).
தைலவலி ஏற்பட்ட�ம் ஓர் இ�ட்டைறய�ல ப�த்�க் ெகாள்வா. வாந்தி�ம
வய�ற்�ப்ேபாக்�ம் வ. �ங்க எ�ந்த�ம் தைலவலி மைறந்� ேப. இம்மாதி�
தைலவலி வாரத்திற்�
காரணம் இன்�ம்

�ைறேயா, மாதத்திற்�

ஒ� �ைறேயா வரல. இதற்�க

ெதள�வ ெத�யவ�ல்ை.

�ைளக்�ள்ள��க்�ம் இரத்தக்�ழாய்க வ��ந்� ப�ன்

��ங்�வதால்

உண்டாகிற� என்� ெசால்�கிறா. ஆனால இங்ஙனம் இந்த இரத்தக்�
வ��வதற்�ம்

��ங்�வதற்�ம் காரண என்� இ�வைர ம�த்�வ உலகினா

அறியப்படவ�ல். இதற்�ப் பல காரணங �றப்ப�கின்.
மி�தியாக உண�ண், அ� ெச�மானம் ஆகாைம�, பசி மி�தி�ம, காணாதைதக் கண்
அதனால் ஏற்ப�ம் அச்ச

உணர்�ம் இந்த தைலவலி உண்டாக காரணங்களாம் என

ம�த்�வர்கள் ��கிறா. மிக்ைரை ��ைமயாகக் �ணப்ப�த்த ம�த்�
கிைடயா�. வய� ஆக ஆக இ� �ைறந் ெகாண்ேட வந தானாகேவ மைறந்� வ��ம
என்� ெசால்கிறார. அப்ெபா��

அந இரத்தக் �ழாய்கைள ஒேர நிைலய�ல் ைவக்க

சில ம�ந்�க (Vasodialators) ெகா�க்கப்ப�கின. அப்ப� இ�ந்�ம் இந்த மிக்ைரன
��வ�ம் �ணப்ப�த்த ��யாத நிைலய�ல் தான் இ�.
2. �ைளய�ன் உள்ப�திய�ல் க:
�ைளய�ன உள்ப�திய�ல் கட்� இ�ப், ஏற்ப�ம்

அ�த்தத்தினா�ம் த

ஏற்படலா. தைலவலி�டன, வாந்தி�ம் ஏற். பார்ைவ மங்கலாகத் ெத. இதற்
நரம்ப�யல்

ம�த்�வைர ஆேலாசைன ெசய்த ப�ன்.�. ஸ்ேகன(C.T. Scan) �லம் எத்தைக

சிகிச்ைச என்பைத ��� ெசய்ய �.
சில கட்�கள் அ�ைவ சிகிச்ைச �லேம

ெப�ம்பா�ம் ச� ெசய்யப. �ைளய�ல

ஏற்ப�ம் ந�ர் அ�த்தத, தைலவலி ஏற்ப�கிற. இதற்�ம் நரம்ப ம�த் �வைர
ஆேலாசைன ெசய்ய ேவண்.
3. காற்�க் �ழிகள�ல் ஏற்ப�ம் த? (Sinusitis)
காற்� �ழிகள�ல்(Sinusitis) ஏற்ப�ம் ேந. இதில் �றிப்பாக ஒற்ைறத் தை ஏற்ப�.
வலப்பக்கத்திேல

உள்ள காற்�க் �ழிகள�ல் ஏற்ப� தைலவலி ஏற்ப�. காைலய�ல்

எ�ந்த�ம் இந்தத் தைலவலி வந். ெவய�ல் ஏற ஏற தைலவலி�ம் மி�தியா�.
நண்பகலில் உச்சநிைலைய அை, மாைல ேநரம வரவரத் தைலவலி�ம் சிறி� �ைற�
அல்ல� ��வ�ம் ந�ங்கி வ�ட.
இந்த தைலவலி ஏற்ப�ம் ேபா� தைலையக் கீேழ �ன�ந, தைலவலி மி�தியா�ம.
ெபா�வாக, இந்த தைலவலி காைலய�ேலேய ெதாடங்கினா, சில�க்� எந ேவைளய��ம்
ஏற்படலா. ஓய்� எ�த்த ப�ன, �ங்கி எ�ந்த ப�ன தைலவலி வரலாம. கிட்டப
பார்ைவக்�ம் இதற்�ம் ெதாடர்� க. இந் தைலவலிக் கா�, �க், ெதாண்ைட
ம�த்�வ�டம(E.N.T. Surgeon) காண்ப�த்� உ�ய

ம�த்�வம் ெசய்�

ெகாள்.

4. பல்லினால் ஏற்ப�ம் தை?
பல்லி ெசாத்ை, ஓட்ை, ஈ�கள�ல் �ண் ேபான்றவற்றினா�ம் ஏற்ப�ம் வ�க
தைலவலி வரலாம. இதற்� பல்

ம�த்�வ�ன் ஆேலாசைனப்ப� சிகிச்ைச ப�ன்னேர

தைலவலி ச�ெசய்யப்ப�கி.
5. மன அ�த்த�ள்ள வாழ்க்ைக : (Tension Headache)
ந�ண் ேநரப் பயண, மி�ந்த ேவைலப், பசிேயா� இ�த்தல் ேபான்ற காரணங்க
தைலவலி வரலாம. இைவ அைனத்ைத�ம் ஓய்� எ�ப்பதன் � ெசய்யலா.
6. உடல் ேநாய்கள�ன் வ�ைள� உடலில் கா, காசேநாய, அன�மியா என் இரத்தேசாை,
சத்�க்�ை, இரத்த

அ�த்தம் ேபான்ற ேநாய்கள் இ�ப் வ�ைளவாக தைலவலி

ஏற்ப�. ேநாய்கைளக் �ணப்ப�த்�வதன் �லம் தைலவல ெசய்யலா.

01.09.11 மற்றை
சர்க்கைர ேந, உயர் இரத அ�த்தம் இவ்வ�ரண்ைட�ம் உடன்ப�றவா சே,
இரட்ைடப்ப�றவ�கள் �றிப்ப��வ� உண. சர்க்கைர ேநா�ள்ளவர்
ெபா�த்தமட்�ல் இ� சதவ�கிதம் உண். சர்க்கைர ேநா�டன் ேசர்ந்தி�க்�ம
�ன்காரண�கள� �க்கியமான� உயர் இரத்த அ�த்தம் 50, 60 சதவ�கிதத்தின�க்
இைவ இரண்�ம் ேசர்ந்ேத உள்ளன என்ற�

.

ெந�நாள சர்க்கைர ேநா�ள்ளவர்க�க்� உயர்

இரத்த அ�த்தம் இ�ப்ப� தவ

ஒன்றாக உள். அதிக உடற் ப�ம, �ைகப��த்த, ம� அ�ந்�த, உணவ�ல அதிக
அளவ�ல் உப்ைப ேசர்த்�க் ெகாள்�தல் ேபான்றைவ உயர் இரத வ�ைரவ�ல்
வரேவற்�ம் �ன் காரண.
உயர் இரத்த

அ�த்தத்தின் �க்கி:

சர்க்கைர ேநா�டன் இரத்த

அ�த்தம் ேசர்ந்தி�க்�, இரத்த நாள பாதிப்�கள்

வாய்ப்�கள் அத. மாரைடப், பக்கவாத, கண்

வ�ழித்தி பாதிப்�க, சி�ந�ரக ெசயலிழப்,

நரம்� பாதிப்�, கால்கள�ல் ஏற்ப�ம் ஓட்டத் தைட, கால்
இயல்� இரத்த

அ��தல் இவற்�ள்.

அ�த்:

வழக்கமாக ஒ�வ�க்� இரத்த அ� 120/80 மி.ம� . பாதரச அள�
என்ப� ��ங்க�த்(Systolic Blood Pressure). 80 என்ப� வ��வ�த் த
(Diastolic Blood Pressure). இவ்வ�ரண்�

அ�த்தங்க�ம் இதயம்

வ��வதால் ேதான்�ப. இவ்வ�ரண்�ம் ஒவ்ெவா� நம்
உடலில் மாறி மாறி நில�வதால் இரத்த ஓட்டம் தைடய
நைடெப�கிற�. சில�க்� வ��வ�த்தம் அதிக�க், ��ங்க�த்த
மட்�ம் மிக அதிகம இ�க்�. இதைன தன�ப்பட்ட

��ங்க�த

(Isolated Systolic Hypertension) என்ப. இ��ம் ஆபத்தான ஒன.

�றிப்பா, சர்க்கைர ேநா� வர்கள�ன் இரத்த அ�த்த130 / 80 மி.ம� . பாதரச அள�க்�
மிகாமல பார்த்�க் ெகாள்ள ே. இவ்வள�

அதிக�க்�ம் ேபா� உடலின் �

உ�ப்�கள� ஏற்ப�ம் பாதிப்�கள் அதிக.
இரத்த

அ�த்தத்ைத அளக்�ம் ேபா� கவன�க்க ே:

ஒ�வ�க்� உய இரத்த
ஒ� �ைற மட்�ம்

அ�த்தம்

உள? என்பைத நிர்ணய�க்க அவர� இரத்த அ�த்

அளவ�ட்டால் ேப. ஒ�வ�ைடய இரத் அ�த்தம் ெவவ்

ேநரங்கள�ல் ேவ�ப. நிற்�ம் ேப, ப�த்தி�க்�ம்ே, ேவ�ப�ம. உணர்ச்சி வயப்ப
ேபா�, உடற்பய�ற்சிய�ன் ேபா� உறக்கத்தின ெவவ்ேவறாக இ�க்.
எனேவ, உண்ைமயான இரத்த

அ�த்தத்ைத அறியத் ெதாடர்ந்� சி �ைறந்த� ஐந்

�ைறயாவ� அளந்� பார்க்க ேவ. அைமதியான �ழலில நல் மன �ழலில்
நலம. பாதரச இரத்த

அ�த்த மான�யா(Mercury Sphygmanoanometer) உயர் இரத்த

அளப்ப

அ�த்தத

அளப்ப தவ�க�க் இடமள�க்கா. உட்கார்ந்த ந, ப�த்தநிை, நின்றநிைல என்
�ன் நிைலகள��ம் இரத்த
�ைறய�ல்

அ�த்தத்ைத ப�ேசாதிக்க . வைரய�க்கப்ப

அளக்க ேவண. மா�ப�ன்

அள�கள�ல் மாற்றங்கள் ேதா.

சிகிச்ைச �ைறகள:
உயர் இரத்த

அ�த்தத்தின் நிைலக்ேகற்ப �ைறகள் ப�ந்�ைரக்கப்ப�க. உச்ச

இயல்� நிைல(140 / 90) உள்ளவர்க�க்� ம�ந்தில்லா சிகிச்ைச (வாழ்க்ைக �ை
மாற்றங்) ேபா�மான�. இளநிைல, மிதநிைல (160/100) உள்ளவர்க�க்� வாழ்க்ை
மாற்றங்க�டன் ெதாடர்ந்� ம�த்�வ�ன் கண் இ�ப்ப�

அவசிய.

ம�ந்தில்லா சிகிச்ைச �ை:
உண� �ைற :
ச�யாக உடல் எைடைய பராம�க்க ேதைவயான கேலா�கள்

இ�க்�மா�

உண� �ைற

அ�ச�க்க ேவண். சமச்சீரான உண� நலம் பயக. உப்ைபக் � ைறக்க ேவ.
(நாெளான்�க ேசா�யம்3, 4 கிராம் ேபா�மான.) உப்� கலந்த ேசா�யம்

உண

ெபா�ட்க ஊ�காய, வடாம, அப்பள, மசாலாப் ெபா�ட், க�வா� ேபான்றவற்ை
தவ�ர்க்க ேவண. தய�ர, ேமார் ஆகியவற்றில் உப்� ேசர்ப்பைத வ ேவண்�.
ெகா�ப்�ச் சத்� அதிக�ள்ள இைறச்சி , �ட்ை, தய�ர, ெநய, ெவண்ெணய
�தலியவற்ைற ஒ�க்க ேவண. ப�ந்�ைரக்கப் எண்ெணய�ன
அள� அதிக�க்காமல்

இ�க்�மா� பார்த்�க் ெகாள்.

எண்ெணய� ெபா�த்தைவகைளத் தவ�ர்க்க ே. காய்கறிக,
பழங்க, சர்க்கைரை �ட்டா பழங்கைள ேவண்�ய

அளவ�ல் ேசர்

ெகாள்ள ேவண். இைவகள��ள் ெபாட்டாசிய, கால்சிய,
ெமக்ன�சிய, ஜின்க் ேபான்ற சத்�க்கள் உய அ�த்த த்ை
�ைறக்கவல்.
உடல் எைட பராம�ப்:
அவரவ�ன இயல்� எஎடையப் பராம�க்க ேவ. எைட அதிகமி�ப்ப�ன் �ைறப்ப� மி
அவசியம. இதற்� ச�யான உண� �ைற�, �ைறயான உடற்பய�ற்சிக�ம் மி

பலனள�ப்பைவயா�. வாரத்தில் ஐந்� நாட்கள் நாெளா30, 45 நிமிட நைடபய�ற்சி நலம
பயக்�.
வாழ்க்ைக �ைற மாற்றங:
�ைகப��த்தை நி�த்�த, ம� உட்ெகாள்�வைதத் தவ�ர, ேயாகாசனம, தியானம்
ேபான்ற ம அைமதி பய�ற்சிகைள கைடப்ப��த்தல் உயர் இரத்த ெவ�வாக �ைறய
நல் வழி �ைறகளா�ம.
ம�ந்� சிகிச்ை:
உயர் இரத்த

அ�த்தத்ைதக் கட்�ப்ப�த ம�ந்�கள் வழக்கத்தில்.

ஒவ்ெவான்�க்�ம் �றிப்ப�ட்ட �ணாத உள்ள. ேதைவக்ேகற்ப ேதர்ந்ெத�
பயன்ப�த்�ம் வைக ப�ந்�ைரக்கப்ப�கி. அவசியமி�ப்ப�ன் ஒேர சமயங்கள�ல்
ம�ந்�க பயன்ப�த்�வ�ம் சாத்த. ேநாய�ன்தன், ம�ந்� கள� ெசயல்பாட்�ற்ேக
ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் ேதைவயான ம�ந ப�ந்�ைரக்கப்ப�கி.
ஆன்சிேயாெடன்சின் கன்வர்ட்�ங இன்ஹிப�ட்ட, (Angiotensin Converting Enzyme
Inhibitors) �சப்டார ப்ள£க்கர்ஸ் �தலியன சர்க்கைர ேநா�ள்ளவர்க�க்� �
ம�ந்�க. இைவ இரத்த நாள பாதிப்�கைள ெவ�வாகக் �ைறப. பக்க வ�ைள�கள
மிக�ம்

ைற�. சி�ந�ர் ப��ப்�க(Diuretics), ப�ட்டா த�ப்பான, கால்சிய எதிர்ப்ப�க

(Calcium Antogonists), ஆல்பா த�ப்பான, (Alfa Blockers) ேபான்றைவகள் இரண்டாம் ந
ம�ந்�க. �தல்நிைல ம�ந்�க�டன் ேச இவற்ைற�ம் பயன்ப�த்�ம் ேபா�
இரத்த

அ�த்தம் ெவ� கட்�ப்ப�த்தப்ப�க. �தன்நிைல ம�ந்�கள�ன் ேத

அதிக�க்� ேபா�ம, அவற்றால் ேவண்டாத வ�ைள�கள் ேதான்�ம் ேபா�ம் இைவ
பயன் �கின்ற.
சர்க்கைர உயர் இரத்த அ�த்தம் சில உ:
சர்க்கைர ேநா�ள்ளவர்க�க்� சர்க்கைரக் கட்�ப்பா� எவ்வள� அவசியேமா அ
இரத்த

அ�த்தக் கட்�ப்பா�ம் மிக�ம்.

இரத்த

அ�த்த130 / 80 மிம� . பாதரச அள�க்� மிகாமல் காப்ப� அவச.

சர்க்கைர ேநா�ள்ளவர்க�க்� உயர்

இரத்த அ�

�ைறக்க ஒன்�க்� ேமற்பட்ட ம�ந்�கள் ேதை
சகஜம. �மார்75 சதவ�கிதத்தினர் இரத்த அ�த்த த்ைத
அள�க்� ெகாண்� வராமல் அவதிப்ப�கி.
உயர இரத்த

அ�த்தத்திற்� நிரந்தரத் த�ர.

கட்�ப்பாட்�ற்�ள ைவத்தி�க்க ��. எனேவ,
வாழ்நாள்

��வ�ம் சர்க்கைர ம�ந்ைதப் இைத�ம்

எ�த்�க்ெகாள்ள ேவ.
உயர் இரத்த

அ�த்தம் இ ேபா�ம் சர்க்கைர ேநா�ள்ளவர்க�ம் �தல

ந்க்

் ய� கதலிமயல இஎதல்யய

்யலயம்ரக்்்யர்இஎதல
றமறககயடன

்ரக் �னி

் வ�்்வ்

க்

்க்�்யக்ல்கபகலய்.்

தலத்ல்க்�்யகப்�்னபக்ற்டக்.சிகிச்ச்ய்
வ்ட்கயல்

்கயசதலில்சியயா எக கசயல ய்க ்

�றசயல்மக், இலய �றசயல்மக், கட் �றசயல்மக், இஎதலதலில்றசயனய்,
க ய்டயசிய், �றசயல்மக்்ஆகிய்ற்னத்ல்னய்்கசய் ககயடக, இயல்்யி்லப�்
மயனய் இ

ப�மயய் யரத்ப்ககய்

்ற்டக்.

சரபக்எ்யப்�்னபக ் ய� கத்்்ம
ஆமயல்இஎதல்

தலதலிறகயகப்ககயகபக

ந்க்்இஎதல்

தலத்ல யலி

லில்ல.்

க்்சில மயதலி்எக் சரபக்எ்ய்

்யரதலலய், லயாதலலய், றலரநகலகத் ய� கத்லல்ற்டக்.்சரபக்எ்றயயை், ்யர்
இஎதல்

தல்், ��யட�்��ய்�்ன்்ன்யனப ககயடன

ஆ த்பக் ேஎய

நலயல்்

்.்இநலப்�டய்ய்் ்லகபக்ற்டனய்்மிக்

`ˆÌi`ÊÕȘ}Ê̅iÊvÀiiÊÛiÀȜ˜ÊœvʘvˆÝÊ* Ê `ˆÌœÀʇÊÜÜÜ°pdfediting°Vœ“

்சிய்.

கி�ன்

01.09.11 மற்றை
�தினா �லாவ
ேதைவயான ெபா�ள்க
பா�மதி அ�சி அைர கப
�தினா இைல அைர கப
ெகாத்�மல்லித் 1 ேடப�ள் ஸ்
பச்ைச மிளகா 3
இஞ்ச கால் �ஸ்
�ண் கால் �ஸ்
ந�க்கிய ெவங்கா 1 ேடப�ள் ஸ்
உப் �சிக்ேகற
�� மசாலா 1 ேடப�ள் ஸ்
எண்ெண 1 ேடப�ள் ஸ்
ந�க்கிய �
ப ன கால் க
ெசய்�ைற:
அ�சிைய க�வ� தன�ேய ைவக்க�. �தினா இைல, ெகாத்�மல்லித் , பச்ைச மிளகா,
இஞ்ச, �ண் எல்லாவற்ைற�ம் ேசர்த்� நன்றாக அைர த்�க். ெவங்காயத்
ந�ளவாக்கில் ந�க்கிக் ெகா. ேதைவெயன�ல் �
ப ன்ைஸ�ம் சி� �ண்� ந�க்கிக
ெகாள்ள�.
ப�ரஷர் �க்க�ல் எண்ெணய் ஊற் ைவக்க�. �� மசாலா, ந�க்கிய ெவங்கா,
ப�ன்ஸ் ேசர, ெவங்காய ெபான் நிறமா�ம் வைர வதக்க. க�வ� ைவத்�ள்ள அ�சிை
ேசர்த, சில நிமிடம் வதக்க. ேதைவயான அள� தண்ண�ர் வ�ட3 நிமிடம்
வ�சில வைர வ�ட�ம. பச்ச��ட �டாக ப�மாற�ம.
இதி�ள்ள கேலா 190.

அல்ல2

01.09.11 மற்றை
உடலிைன உ�தி ெசய் வ�ைளயாட்� ைமதானங்க�க்�ம் உடற்பய
ைமயங்க�க்�ம்தான் ேபாகே என்பதில், வ�ட்ைடெயாட்�

இ�க்கிற ேதாட்டத

அ� சாத்தியே. உணேவ ம�ந்� என்பைத அறிேவ. அந்த உணைவப் பய���த�ம்
சிகிச்ைச�ை என்கிறார்கள் அெம�க்க ந.
கடந்த ஆண்� அெம�க்கா கார்டன் ைரட்டர்ஸ் அேசாசிேயஷன் ஃப�ண்ேட
அைமப்பால் ேமற்ெகாள்ள ஆய்� இ. உண�க்�த் ேதைவய காய்கறிகைள தங்கள
ெசாந்தத் ேதாட்டத்தி பய���பவர்கள�ன் எண்ண�க41 மில்லிய�க்�ம் அதி
என்பேதா� ெமாத எண்ண�க்ைகய�ல் �ப்பத்ெத சதவ�கிதம் என்�ம் �ந்
ஆண்�கைளவ� ஏ� சதவ�கிதம்

அதிக�த்தி�க்கிற� என்�ம் கணக்கிட்��க. ேம�ம்

�லிைகத் ேதாட்டம் ைவத்தி�ப்பவ எண்ண�க்ை19.5 மில்லிய (18 சதவ�கிதம);
காய்கறிகேளா� பழவைககைள�ம் பய���பவர்கள�ன் எண் 16.5 மில்லியன(12
சதவ�கிதம).
�ன்றில் இரண்� ேபர் வ�வசாய இ�க்�ம் இந்தியாவ�ல் இந்தக் கணக
வ�யப்ைபத் தர. ஆனால அெம�க்காவ�ல‘ஹார்ட்�கல்ச்சர் ’ என் ெபய�ல்
ேதாட்டப்பராம�ப ஒ� சிகிச்ைச �ைறயாக�ம்

க�த ஆரம்ப�த்தி�க்கி.

�க்கா மண�ேநரம் ேதாட்ட ேவைல ெசய்வ� அைரமண� ேநரம் ஏேராப�க்ஸ் உடற
ெசய்வதற்� இைணயா. �டேவ தம� உட�ைழப்ப�னால்

ஒ�

உ� ப்ப�

கா�யத்ைதச் ெசய்கிேறாம் என்ற மகிழ்ச்சியால் மன அ�த்தம் நிம்மதி�ம
ஆ�த�ம் கிைடக்கிற� என்கிறார்கள் ேதாட்டக்கைல சிக ஆதரவாளர்க.
இைதத்தவ�ர காய்கறிக�ம் பழவைகக�ம் கண்�ன்னாேலேய வ சந்ேதகத்திற
இடம் ெகா�க்காத தர உத்தரவாதம்.
அெம�க்காவ� மக்கள்ெதாைகையக் காட்��ம் நிலப்பரப். எனேவ
ேதாட்டக்கைல சிகிச்ைசயாக�ம் ப�ந்�ைரக். இந்தியாவ�ல் இய�? நகரத்தி

லி�் மயயகஎதலில்்யா ்ரக்்றலய்ட்ற ய்க் எயம�
ஆமய�்்்னயகர

்்கம்வல்ம்கறம இய�்.்

�லியவல்்யா ்ரக்்்யறசிபகலய். கிஎயம ்னதலில ்யா ்ரகற

லய்்்ழபகமயக்கசய்்்

்் தவப�்�

ய்

�கலல் ய்்்்டக்வ�கனடதவ்மகிாசசி்

்டயலய்.
்்வ

www.techsatish.net
www.techsatish.net
www.techsatish.net
www.techsatish.net
www.techsatish.net
`ˆÌi`ÊÕȘ}Ê̅iÊvÀiiÊÛiÀȜ˜ÊœvʘvˆÝÊ* Ê `ˆÌœÀʇÊÜÜÜ°pdfediting°Vœ“

01.09.11 மற்றை
நாட்�க்ேகா, �ட்ைடக்ேகா, கறிக்ேகாழ, ெவடக்ேகாழ, உஜாவால் ேகாழ, ஸ்ேவதா ேகாழ,
ப�யர் ேகாழி, கின� ேகாழி(திைரப்படப் பாடலாசி�யர. வ�ஜய�ன ஃேபவைரட) கி�நிர்ப�,
ஹிட்க, வனராஜா, கி�ஷிப்ேர, அங்கேளஷ், அசீல, பர்ச, டங்க, சிட்டாகா, தேவாதிகிர,
காகஸ, ஹர்�ங்கா, க�ப்� கதக்ந, காலஸ்த, காஷ்ம�ர் பவ�ேரா, மி� நிக்ேகாபா, பஞ்சாப
ப�ெரௗன, ெதள்ள�ச்ே, வான்ேகாழ, ப்ராக்ேகா.....
என்னங்க இ� ஒ ேகாழியா இ�க்�ன்� ேகட்கிற�ர? இதில் ஒன்� மட்
வ�த்தியாசமான. �த்தமான ைசவ உண. கண்�ப��ங்க பார்க். ம்ம்ம்ம
மிகச்ச�யா பதில. ச�யா கண்�ப��ச்சிட்�ங. அ� ேகாழி இனம்

அல. காய்கறி இன.

ஆமாம, ப்ராக்ேகால(Broccoli) என்ப� �ட்ைடக்ேகாஸ் ��ம்ப த்தில் அ�த்த வா�.
அந்தக் ��ம்பத்� காலிஃப�ளவ�ம் இ��ம் கல ெகாஞ்சம
மா�பட்ட �வ�ன்ஸ்ன்� ெசால. இந்த இரட்ைடக் �
ைதக�க் ெகாஞ்சம்தான் ேவ�பா� இ�. ப்ராக்ேகாலி,
காலிஃப்ளவர் � ேபாலேவ

இ�க. ப்ராக்ேகாலிய�ல் அடர்,

ப�ெரௗன் ஆகிய இரண்� நிறத்த இ�க்�..
இதன ப�றப்ப�டம் இத்தாலி என்பதால் இதைன இட்டாலிக
என்�ம் ��. ப்ராக்ேகாலி என்ற ெபயBroccolo என்ற
இத்தாலிச் ெசால்லில் ப�றந்தே. இலத்தின் ெமாழிய�
கிைள அல்ல� ைக என்ற ெபா�ள் த�ம் ப்ரா (brachium) என்ற
ெசால் ம�வ� ப்ராக்ேகாலியாக உ�மாறிய�

இதற்� ெபயர் ைவத்த கைதைய

ெசால்�வார் �ழந்ைதக�க.
�மார இரண்டாய�ரம் ஆண்�க�க்� �ன்னேர இத்தாலிய�ல் பய�ரான ஒ� த. 1920
வைர அதிகம் மக்களால் பயன்ப�த்தப் படாத இத்தாவர ேபால இங்கிலாந்�க்
ேபாய்

அங்கி�ந்� ம�ள் அறி�கம் ெசய். ெஜ.�.ஸ்மித் என்பவேர இதைன எ�த

ெசன்� உலகத்திற்�க் காட. இ� � ள�ர்காலப்பய. �ள�ர்ச்சியான தட்பெவப்பநிைல

பய��டப்ப�ம் இ ப்ராக்ேகாலிய�ல் எண்ணற்ற சத்�ப்ெபா�ள்கள் . 100 கிராம
ப்ராக்ேகாலிய�ல்

சத்�ப் ெபா�ட்கைளப் ப,கார்ேபாைஹட்ேரட6.64 கிராம,

சர்க்கை1.7 கிராம, நார்ச்சத2.6 கிராம, ந�ர்ச்சத89.30 கிராம, ெகா�ப்�ச்சத0.37 கிராம, �ரதம்
2.82 கிராம, �ண்ணாம்�ச் 5%, ைவட்டமின் 3%, ைவட்டமின் ச149%, ைவட்டமின‘ண�’ 5%,
இ�ம்�ச்சத6%, மக்ன�சியம6%, பாஸ்பரஸ6%, ெபாட்டாசியம7%, சிங்க4%.ப�ட்டா கேராட்�
3%, தயாமின்5%, �ேபாஃப்ேளாவ�ன8%, நியாசின 4%, ேபண்ெடாேதன�க11% அடங்கி�ள்.
இத்தைன சத்�க்கைள சாப்ப�டாமல் வ�ட்� ைவ? அ� என்ெனன்ன ேவைலகைள ந
உடலில் ெசய்கிற� என்�

பா�.

�ற்�ேநா என்ற ெகா�ங்ேகால் எமதர்மன் இன்ஃ, ஆக்ஸிேட�வ் ஸ்ட,
ெடடாக் என்ற மன�த உடலில் நல்லாட்சி ���ம் �ேவந அ�ைமயாக்�வத
�லமாகத் தன் ெகா�ங்ேகால் ஆட்சிையப் ��யத் ெத. இவர்கைளத்
பைடபலத்தால் காத, �ற்� ேநாய்க் கிராதகைன இவர்க அண்ட வ�டாம�
உடல்நாட்ைடக் காக்�ம் அ�ைமயான பண�ையச் ெசய்கிற� இந்த ப. ஒவ்ெவா�
�ைற�ம் இரண்� �தல் �ன்� கப் ப்ராக் ேகா வாரத்திற �ன்� �ைற உணவ�ல
ேசர்த்� வந்தால் உடலின் எதிர்ப்� அதிக�ப்பதன் �லம் �ற்�ேநாய்க் கி�
வ(ள)ரவ�டாமல் த�க்கல என்கிற தற்ேபாைதய ஆய்� ���.
ஆம, இ�வைர பல ேகாணங்கள� நைடெபற்ற ஏறத்தாழ �ந்��

ஆய்�கள�ன் ,

ப்ராக்ேகாலி �ற்�ேந வராமல் த�க்�ம் மாெப�ம் பண�ையச் ெச என்கின்றன
ெஜட் பாே உள்ள�ட்ட ஜான் காப்கின்ஸ் ம�த்�வப் பல்கைலக் கழக
ஆராய்ச்சியாளர்கள்.
�ற்� ேநாய்க்�ச் சமமாக இன்ைறயச் மக்கைள
மாரைடப். ப்ராக்ேகாலிய�ல்

அதிகமாக

அச்��த்தி வ�ம் ே

ப�காம்ப்ளக்ஸும் ைவட்ட,சி,ஈ, ஆகிய

உய�ர்ச்சத்�க்க�ம ேநாய�லி�ந்�ம் இதயத்ைதக் காக்க. உடன� மாரைடப்�
வராம�ம த�க்கிறதா.
ைதராய்� எனப்ப�ம் �ன்க�த்�க் ப்ராக்ேகாலி மிகச்சிறந்த ம�ந. இதைன
பச்ைசயாகத் தின்� வந ைதராய்� �ரப்ப�ய�ன் ெசயற்பா� கட இ�க்�மா.
வ�ழி பா�காப்�க்�த் ேதைவயான ைவட்டமின்கள் அைனத்�
உள்ளதா வ�ழிையப் பா�காப்பதி�ம் சிறந்த ேசை
ஆற்�கிறதா. �க்கியமாக காட்ரா வராமல் த�க்கிறத.
��ய ஒள�யால் ச�மத்தில் ஏற்ப�ம் அலர்ஜிைய�ம் த�.
உடலில்

அலர்ஜி ஏற்ப�த்�ம் ேநாய்க்கி�மிகைள

�ைறப்பதால் ேதால்வ�யாதி

வர்க�க்� மிகச்சிறந்த ம�

ெபா�ளாகிற� என்கிற� தற்ேபாை ஆராய்ச்.
இ�ம்�ச் சத்� அதிகம் உள்ள இந்த ப்ராக்ேகாலிக்� அல்சர் ேநாய்
வல்லைம�ம் உ.
பத் கேலா� ப்ராக்ேகாலிய�ல் �ம1 கிராம் நார்ச்சத்� இ�ப்பத ஜ�ரணசக்திைய
அதிக�க்�ம் நற்பண�ையச் ெசய்�ம் நல்ல த. அ�மட்�மல, ப்ராக்ேகாலிைய

ச்சயயக ் ய� கத்்லயல்்யவறனில றல்்யறய்்

்்சில்ல்சக

ப�்

ரசசி்யப்�்னபகினலய்.

சிஅப�் ்்்டமி�்யை்்றயயய்வலிர
கய

யறன, இநல்இ

யறன்லத்ல

்லயல் ல்றயயயக

்மத்்் எயபறகயலிப�்்க ய

�ஒக்ய

்இலழயக ் வ�த்்ககய்

நலயல்

ந்்.்கய

பஃ

பஃ வ

லய்.்

யக்(ககயட்டக

்வட்ஆ்வயவல்ற்க்்

பக்்இலி�்்இ

யக)

பக ்யய ்்

பஃ

்�ல்

லயல.்யா�ல்ற்க்்

்ல்

்்ச�யயம்ச்மயல ்்ன.

ச�..்இதல்ம் ய� யகக்்்்
கி்டபகின்.் யபகக்கக

ந்

ல்ம ் ் ற ய்கப்கயயசசிய்

்வச்னதல்்கசயல் வ�்்ச்மபக ற்டக்.்கய

க்்்ற யல்சிய்்

்்எ்ச்மப�்்

்்எ ்ற யலற் �்வலி

ற்டக்.்க �ய்இலாக

்ற்னச்சினி்்சினிலயக்க்்னபககய்

க்நயா�ல்ற ய்க்க
கயத

ந்

்சத்்்யி்னநல் எயபறகயலி் ய� ககின்.

எயபறகயலி்யச ச்மப�்்்்ன:்��ய்்க �லயக்இல்ல.்கய
்்ன

பல்இ

பல்

்இநல்றகயலி்இஅ�்கி்டப�மய வ�னயல.....்கடன
்டபக

்ட இநலபறகய

ப்்வமயமதலில

யக்

யதவத்்

கச�்ம்யா லகி�ம, �்லய�ம்ற ய�ன்க்ட ்்எப�்்்ந்்
்வ்ட். வன்இடஅக
வ க ய

றலய சய

வட

பல்கல�ய்வல்ல.்கச�்ம்்யசிகக

லலய்

்்ஆஎ் வத்்்வ்டயரக்.

்பகியமயம்கசயலிஅக..்இ்ல்மனநலிடயலா அக..்இல்ம்

பரசயலம ்க ்னயவல ்்த்் த்்யய்க்்்்எ்

ய� கதலலய்.்ஆமயல்்்ப�்்ற ய்்யா �ல க

்வ்வ்க்

்்பகப்�டய்.்ேகமமபல்யா ர்இல்மப்கக்க ற யக்்்ப�்.
றல்ற யல் வ�த்்்்தல் றஎயபறகயலி்ய்இஎடக்யய்க்ப�்றமல் ய� கத லயமல்

்்்யலல்.

கனிபறகயழி, ்்்டபறகயழி, க்டபறகயழி கிமபபறகயழிகயலலய்்சய
றஎயபறகயலி்ம்க்்வ�ம் ய்் டதவசன..்வதல்மறயய்சய
சய

வ்க ்்பகலயறம....்யயஅக்கலயடஅகி்றடய். ....்யா அக??....

வக்்ற ய்்இநல ்
வ்க்்றடய்....இ்லை்்

01.09.11 மற்றை
மன�தன�ன் ஆ�ள் மற ஆேராக்கியம் அவன் ப�றக்�ம் மாதத்ைதப் ெபா�த்
என �திய ஆய் ��� ஒன்� ெத�வ�க்கி. க�வ�ல இ�க்�ம் �ழந்ைதக்�க் கி
��ய ஒள�ய�ன்

அளேவ இதற்�க் கா.

�ழந்ைத ப�றக் காலநிைலக்�, அந்தக் �ழந்ைதய�ன் வாழ்நா�க்�ம் உள்ள
�றித் நி�ணர் �� ஆராய்ச்சி ேமற்ெக. இதில, ஒ� மன�தன�ன்

அறிவாற் �தல்

வாழ்நாள் வைர பல்ேவ� வ�ஷயங்க, அவன் ப�றக்�ம் மாதத் ெதாடர்� இ�ப்ப
ெத�யவந்�ள்.
வசந்த காலத்தில் ப�ற �ழந்ைதகள் ஆஸ், ஆட்�ஸ, மனவளர்ச்சிக் �, �ைள
ேநாய் உள்ள� ேநாயால் பாதிக்க வாய்ப்� . அக்ேடாப, நவம்ப, �சம்பர் மாதங்க
ப�றப்பவர்கைளவ�ட ஏப, ேம, ஜூன் மாதங்கள�ல் ப�றப்பவர்கள�ன் �ைறவாக
இ�க்�ம் என ஆய்வாள �றி�ள்ளன.
அெம�க்காவ� நடத்தப்பட்ட இ�ேபான்ற ஆ, வசந்த காலத்தில் ப�றப்பவர்க
இைல�திர்க் காலத்தில் ப�றப்பவர்கள�ன் 160நாட் கள் அதிகம இ�க்�ம் எ
ெத�யவந்�ள். ��ய ஒள�ய�ல் கர்ப்ப�ண�கள் நடமா ெபா�த்� இ�
கணக்கிடப்பட்�.
��ய ஒள�ய�ல் உள்ள ைவட்ட �1 க� வளர்ச்சிக்� மிக�ம் அவ. க��க்�
ைவட்டமின் � �ைறவ கிைடக்�ம்ேப, அந்தக் �ழந்ைத வாழ்நாள் �ைறவ�,
மனநிைல மற்� உடல்நிைலய��ம் பல்ேவ� பாதிப்�கைள ஏற்ப�த்�ம் எ
ெத�வ�க்கின்ற.
ஐய்ேய! நான் வசந்த காலத்தில் ப�ற. என் வாழ்நாள் �ைறைவ நிைனத்� வ�த
இ�க்.
�வ�த்ய

www.techsatish.net

எள�ய எ ண்ேடாஸ்ேகா

`ˆÌi`ÊÕȘ}Ê̅iÊvÀiiÊÛiÀȜ˜ÊœvʘvˆÝÊ* Ê `ˆÌœÀʇÊÜÜÜ°pdfediting°Vœ“

இ்்் யலிபக

க்லயல்ேற க்்்்ச்்ச்கம்றயயய.்இமப

வஎச்ம ்நலயல்

‘்சமம’ வமச்கசயலலயலாரக்.
்சமமக

ப�்்பகிய ் தவ்வ�ம?

்சமமக

ப� ்்்ன்்எச்னறனி்ச

டல்்்்

்.்யய்்ன்யசிப�்

கயறய,ள்எயற எ�ப�்்கசல்லற�்்�்்்சமமக்ப�்்ள்ழந் கசலகின்.்
கயற்னச்ச�யயம்க்

தலில்ள்எயற எ�ப�்

சனப

் ்் ்பகிய் தவ்ய்்சமமக்்

கசயகி�னம.
்சமமக்் யலிபக

க்்யி்லயவல்கயறனி�்ல�்ம்மயனி,

பக்ட ்்ேற ்க்�எலி�்

ல�்மை்்மயயகின்.
்ச்்ச்கம்றயயயவ�்்பகிய்
பக்ட ், ல்ல்லி,
க்

னி�னிக்்வ�ம?

னபகன்்்மல, கலயட்டயவல்கலயடரந்்ச

பறயயலல்ஆகிய்்்்ச்்ச்கம்றயயயவ�்்பகிய்

றயயய்லா ்வஎமய�்்யி்லயவல, யர்்் யலிபக
்வ்

கலல,

க்்்ேற ட்்யய ்்்டக.்கலயடரந்்ச

ந்்்வடப�டய்.்ேகமமபல்்சமமக

கட்்்

ப்ட்்பகிய்்ய ்க்

யலிபக

ப�ப�்்இ்டயவல்்்

ந் எதல்்

பகிலி

ப கயயசசல்ஆகிய்

வஎச்ம இ

நலயல்

ல்சியமயக்

பல ‘ஃ அகம’ றயயயத்கலயறய்ேற ்க்
க்

இறலற ய�ய்கலயடர்ல்ல்லி யி்லயவ�்்
கடஎப�்

ப,

னி�னிக். ்ச்்ச்கம்

ப�்யி்ல்ம்றமயசமய�்.்

ல்சியமயக்இ

ந்்வடப்�டய்.

்‘வதமயயடல்்சமம

ேற ்க்இஒ்யய் வஎச்ம்்எப�க்.்இலமயல்ளகர

ில’ ச்ல்்

த்ல�்ம

யலிபக

ரசசி்(polyps)

்க,

சனத்

லிதன�்்ேற டலய்.
்ச்்ச்கம்றயயய்ேற டப்கயஎதஅக்்வ�ம?
�ஒ்ய்ம, ்்எம, கி

மித்கலயறய, கலயட்டச்ச்லயவல்றயயயதகலயறய,

்்யஎத்ல்இஎடடயக ் வ�ப�்்வ�்்்்்
ச்ல

�லி்்

நலி

கிஎயமஅக
யலிபக

பல னறயச

ழல்மயன்

க்்கிஎயம்மபக

மபக்்க

லிக்

ழல்மயன்

்ச்்ச்கம்றயயயயல் யலிபக

்கலயடர்்வ�ம?

்்�்ன

லிகமயக ்்

கற்யர

.்மயனயக, யகர ்னஅக

லயல்�ஒ்ய்மப�்்்

பல்
யகி்

லிக்.்்ச்்ச்்கம்றயய்ய ்

ப�்்ழி்�ஒ்ய்ம்(ழித ாsத ா னகினா

னா ம� க
ா மஹ)்்பகிய் அ்க்

்கிபகின்.்�ஒ்ய்ம்கயஎதமயக்்சம
ேற க்.்இலமயலலய�்சில

ப�்்

ப�்இலலயலலயல்்ச்்ச்கம்றயயயயல

ப�்வடதவப்க்மிக

பகதலயல்னறயச

க யயதல்்எ்

தலல, வ�்் ்�்னயவ

ப�த

ரலல்ஆகிய்்்்ச்்ச்கம்றயயயப�்்பகியப கயஎதஅக்.

்ச்்ச்கம்றயயயப�்்�ஒ்ய்மப�்்்்

ி�்்் சஒ

்் ாஅ�் யி்லயவல, ல்ல்லி்

ப�்கச�் �ஒ்ய்ம்கயஎதமயக்்டமனயயகத்ல்ல்லி்

கின்.

ல்்்கத்�னக் கயஎதமயக �ஒ்ய்ம்ேற டலய்.்சிகமட், கசஅகல்�ன, �பக
மகஎநலத �், �னி

,

யக் யரதலா மபய்்கசனயவ�்மகஎநல், �்மயவ� ்ன, க யவட்,

ப�்

மடகதடகதய்்யச்ம, சிககஎ்்்்க்ஆகிய்்்கயஎதமயக்�ஒ்ய்ம ேற க்.
�ஒ்ய்ம்யப்கடக வன

ப� வநல ்க ய

ஊசி்�தல
கசயய

்க

்.்லபகய

பலி

ழ், கத்லி�பகயய, �ன்்் ட �ஒ்ய்ம்ய்

க்.வநல ்க ய

நலநல �ஒ்ய்ம க ய
பமயல றயயயய

பப�்

லிஎ்்்றயயயய

ப�்

்டயய

லிக்்வ்

�ஒ்ய்ம வஎச்ம்்்

்ேற ககினறலய,

்ம்கறம்டயபட��

் க்

�ந்்எைட�்சய

ேற க்்யி்லயவல்கலயடரந் ம வறஎயரக்
சத்்

்்த்்ச சய

யிசசயமயக யலல்.்

பக்ட

வலி

ககின்.்�ஒ்ய்ம்

வட்ற்டக்.்

பக்ட ்்

் ய� கதலலய்.்�ஒ்ய்ம்ய்வலிரபக்

ந்்யி்யஎத்்க ன்மகஎயயக்ம

ம.்‘மகஎயயக்ம

க்்்ேற டய்்வ� ்்

ந்க்்ககயடட

ந்க்’ வ�ன்்யரத்ல்யப்றக்ட ்டறமறய்
ந்க்்கலநல்ம வறஎயரக

னி்வயல்�ர்மயக்யி� வபக

க்றல �ஒ்ய்மப�்

் ய� கத்்்்யலலலய?

யந்்்வட்ற்டடய்.்மகஎயயக்ம
்வ்

ந் லஎ

ந்க்

வ்கஅக்.

பக்ட ்்ம வறஎயரக்

ம வறஎயரக்்்்

லறறகற ்

்ரக்்வபகயஎதத்லப்ககயடக்்ஆ�ன யய்னப்ம

்பகியப்கயஎத்.்இ்ல்வலிரபகற்்ஆ�னஹிமடமி�்ம
ந்க்

த்ட�்�னியறக்

்ச்்வ�ம?

வட்�டய்.எதல்்்டதலில்ஹிமட்ம�்வ�ன்க ய

வலிர ்்ம

பயவ�்்கயவல்

க்.

�ஒ்ய்ம்சிகிச்சயவ�்்பகிய்

சய

ப, ்ய்ழ

ந்்லமபதலமபயயக்மிகசசினில

்ட்இடதலில்

சிகிச்ச லாரமயமபபக

ன?

யல்�ஒ்ய்ம்ேற ககின்்வ� ்லப்கடடனிய்�ஒ்ய்மச்

றசயல்ம (Allergy Test) ்்
ேற கத்்்க ய

்்வ

யல வஒ்வல் பக்

் க்

்.

www.techsatish.net

01.09.11 மறன்்

ற ்�ன

்ரக்்மறன்ரக்

ற்டனயவ
வஎய�

்வட்15 சல்வகில்்

ப�்்வ�ய் வஎய�ம்ஆய

�பகலயக்இ

லிக்் ற ர்�ன

்டயய

லிகமயக்இ

ப�். மமபலரக்

ரக்

்ரக

பட்இ

ந் க்

நல்ய ரக்

ப�ட்்டல்

்்கடக வனத் ்ந்்கனபகி�னம.்ஆலகஹயல்

ை்்மயஅகச்கசய்் கல�ய்ந்்

மயபக்்ேற க் வ� லயல,

்.�

்ஆஃ ்

லல்்

பறயய்்ஆலகஹயல்கயஎதமயக்ககயன
்றலன ் வனத்்

்ல்வட்
ப�்ம்்

லிக்்்றய்கயவ்க்

லயக ஆய்வல்கல�ய ்நல்.
வ�பகய்வ�் ரகிறமய்ஃ யறசய்யக�ல்2,500

்்த்்யடதல

றமய வலிம்றக் வ்்்க்ககயனபக்

்ட்ஆஎயயசசியவல்இ்் யி� தமயம்.்இநல ஆஎயயசசிபகயக்20 ்லல்43

்ய்ப�்்் ்ட்25 ற ர றலர
�ன

்்மய்ஆஎயயசசியய

தலில்்வ�்யக்ஆஎயயசசி்யடதலிமர.்யயறனறமய, ்யச்மறயய்

மதத்ல்்்தறல்ககயனபக்்

்ஐ.ஆர.ன.்ஆய

பகின்இடதலில்ககயனபக்்்

்யச்ம்ககயனபக்

கன

்கல�்வபகின்.

ி� மயட்க லியர்யக�ல்்்

ககயனபகன் றனி்சம�

லிகமயக ககயனபகன்ய்சநலிபக்

லற� ்�்்

்ரக்

்கசயய

்க்

்ரக்

்்்த்்ஆய

்யடநல்.் ற ர்

்35% ககயனபக்லய�்கமயயதலம.் ர
ற ்�னதல் வன�, 47%

ககயனபக்்கமயயதலம.
இமபறமலய்்்�ன

்ல்்வ்க்்வகஅக். ம்ம்வயவ�்கனயவல்இ

ஆமயல்ககயன்வ�்கனயவல்இ

ந் ல

ந்்ல

வபக்்னயய்.் ல்றயயயக்்்்

வபகலய்.்

்.

- ம.்�்வதயய

www.techsatish.net
`ˆÌi`ÊÕȘ}Ê̅iÊvÀiiÊÛiÀȜ˜ÊœvʘvˆÝÊ* Ê `ˆÌœÀʇÊÜÜÜ°pdfediting°Vœ“

01.09.11 மற்றை
(Tummy Tuck Operation)
அழகாக, இளைமயாக, ெகா� இைட�டன் ேதான்ற வ��ம்�கிற�ர?
ம�த்�வ. ஷி. ஆ��கம, M.D.,
ம�த்�வ, ேஜம்ஸ் ர, M.Ch., F.R.C.S.,Chicago Cosmetic Surgery Center, Chennai.இளைமய�ன்
கட்��தி�ம் வ�வைமப்�ம் தள�ம், வய�ற்றி சைதப்ப��ப்� ��தலாகி அழைக
�ைறத்� வ��கிற. ெபண்க�க, �றிப்பாக ப�ரசவத்திற்� ப வய�ற்றில் சைத ��வ�
ம�ப்� வ��வ� இயல். இப்ப�த்

தளர்ச்சி அைட�ம் வய�ற்�ப், அழ� ெப�ம்ப

மாற்றி வ�வைமப்ப(� கான்��) அ�ைவ சிகிச்ைசய�ன் � சாத்தியமா�.
சிகிச்ைச �ைற:
இந்த வய�ற்�ப் ப�தி அழ� சிகி, மயக்க ம�ந ெகா�த்� ெசய்யப்ப�க. அ�ைவ
சிகிச்ைசச் �மார் �ன்� அல்ல� மண� ேநரம் ப��க். சிகிச்ை ெசய்�
ெகாண்டவ�ன் உடல் நிைல ேத�வ ெபா�த்� நான்� நாட்கள்
ம�த்�வமைனய�ல் ஓய்வ�ல் இ�க்க அவசியம் ஏற்படல. ஏ� �தல பதினான்�
நாட்கள் ஆன ப�ன்� ை ப��க்கப்ப.
இவ்வா� வய�ற்�ப் ப�திையக் கீறி அ�ைவ சிக ெசய்வதில் பலவைகயா
ெசய்�ைறகள் உ. இைடய�ன் ஒ� �றத்திலி� மற்ெறா� �றம் வ கீறிப்ப��ப்ப
ஒ�வைக. சில�க், வய�ற்ைறத் தாங சைதப்ப�தி ஏற்ெகனேவ வ��பட்��, அப்ேபா�
ேமலி�ந்� கீழா, ெசங்�த்தாகக் கீறி அ�ைவ சிகி ெசய்ய ேவண்�ய��க.
அ�ைவச சிகிச்ைசய�ன் கீறைலப் ெபா�த்� வ� ஏற்ப�வ�ம். சாதாரணமாக, இந்
வ�, �ள�யல் உைடயாக இ�ப்ப�ல் கச்ைச அண��ம், பார்ைவய� படாமல
மைறந்�வ��. ெசங்�த்தான வ� பார்ைவய�ல் பட.
கிசிச¬க்� ப�ற� �ன்� வாரங்க�க்� வ�வான பண�கைளச் ெசய்யாமல் கவனமா
ேவண்�. சில மாதங்க�க, நல்ல மாதி�யான வய�ற்�ப்
(Abdominal Corset) உபேயாகிக்க ேவண்.

01.09.11 மற்றை
சாைலய�ல்

வ�பத்� ஏற் அல்ல� ெபா� இடங்கள�ல் ஆபத்தான நிைலய�ல் தவ�க்

உய�ைரக் காப்பா �யற்சி எ�க்காமல் கண்�ம் காணாமல் ெ ஏராளம. காரணம:
வ�ண வம்ப�ல் மாட்�க் ெகாள்ேவாேமா என்ற ேதைவய, ெசல்�ம் ேவை
ெகட்�வ�ட �டா� என்ற �யநலம் மற்�ம் நமக் ெத��ம் நம்மால் என்ன
என்ற

அறியாை.

நம� மக்கள்

ம�த்�வர் , TACT அகாடமி, ஷிகிநிகி �ரஸ்ட் மற்�ம் இந்திய ம�

கழகம் தமிழ்நா� கிைள� கரம் ேகார்தBASIC LIFE SUPPORT (BLS) என்ற

அ�ப்பைட உய�

காக்� உன்னத பய�ற்சிைய மாணவர்க�, ெபா� மக்க�க்�ம் ெபா�நல ேநாக்க
இலவசமாக அள�க் உள்ேளா. அதன்

�ன்ேனாட்டமாக இவ்வ�தழில் ெசன்ைன அ

ம�த்�வமைன த�வ�ர சிகிச்ைச ப��வ�ன் இயக்�நர் SAGA (Save a life, Give a life) �ரஸ்ட
நிர்வாக இயக்�ந�மான டாக்டர. ராமகி�ஷ்ண அவர்கள் வ�ளக்கப்படங்க�டன
ம�த்�வக் கட்�ைரைய வழங்கி�.
1. பாதிக்கப்பட்டவர் உடன் இ�ப்பவர்கள் அைனவ�ம் பா�காப்பாக
உ�திப்ப�த்திக்ெகாள். உங்கள் பா�காப்� �க்கிய.
ேபச்�

�ச்� இல்ை?

● கத்தி உதவ� ேகட்க
● காற்ேறாட்டம் ஏற்ப�
● �வாசம் சீராக இ�க்கிற?
● அ�கி�ள்ள

அவசர சிகிச்

● எண்ைணத் ெதாடர்� ெகாள
● 30 �ைற ெநஞ்ைச

அ�த்�ம்

● �வாச ம� ட்�(2 �ைற)
● ம� ண்�ம30 தடைவ ெநஞ்ைச

அ�த்�ம் .

2. ஏதாவ� அைச� இ�க்கிறதா என்� பார்க.
எப்ப� இ�க்கிற�ர? என்� ேதாைள
3. அ) அவ�டமி�ந்� பதில் வந்

அைசத்�க் ேகட்.

இ என்பைத

ேவ� ஆபத்� இல்ைல என்�ம் பட், அவர்

�ன்னர் இ�ந்த நிைலய�ேலேய இ

வ�டலாம.
அவ�க்� என்ன ப�ரச்ைன என்� கண்டறிய �யற்சி ெ. உதவ� கிைடக்�மா என்
பா�ங்க.
அவ்வப்ேபா� அவைரப் ப�ேசாதித்�க் ெகாண்ேட.
ஆ) அவ�டமி�ந்� பதில் இல்ைல என
உதவ� ேகட்� கத்�ங்(படம்3)
சம்பந்தப்பட்டவைர ப�ன்பக்கமாகத் . அவர்

�ச்� வ��வதற்� ஏற்ப தைலை

ேமாவாய்க் கட்ைடைய�ம் உயர்த்தி
(படம்4, 5)
1) அவர� ெநற்றிய�ல் ைக ைவத்� தைலைய ப�ன்�க்� சா.
2) உங்கள் வ�ரல் �ன�ைய ேமாவாய்க்கட்ைடய�ன் �ைனய�ல் ைவத்�(படம்5).
4. சீரான �வாசம் இ�க்கிறதா என்� ச�பார்(படம்6).
மார்ப�ல் ஏற்ற இறக்கம் இ�க்கிறதா என்� .
�வாசிக்�ம் சத்தம் ேகட்கிறதா என்� வாைய க.
�கத்�க்�

அ�ேக �ன�ந்� �வாசத்ைத கவன.

நிைனவ�ழப் ஏற்பட்ட

ஒ� சில நிமிடங்க�க்� �வாசம் த. �வாசிக்�ம் இைடெவ

அதிகம் இ�க். இைறச்சல்

இ�க. இதைனக் �ர்ந்� கவன ேவண்�ய அவசியம.

சந்ேதகம் ஏற்பட, சம்பந்தப்பட்ட நப�ன் �வாசத் வ�நா�கள் ெதாடர்ந
கண்காண�க்க. சிறிய தடங்கல் ஏற்பட் �ன்ெனச்ச�க்ைக உணர நடந்�ெகாள்
ேவண்�ய�

அவசிய.

5. அ) �வாசம் சீராக இ�ந்தால் அவர� நிைலைய மாற
உதவ� ெபற�ம. ஆம்�லன்ஸ் வரவைழக.
ெதாடர்ந்� சீராக �வாசிக்கிறாரா என்� கண்காண.
ஆ) �வாசம் சீராக இல்ைல என்
அ�கிலி�ப்பவ�டம் ெசால்லி உடன�யாக ஆம்�ல
வரவைழக்க�. ந�ங்கள் தன�யாக

இ�க்�ம்பட், கீழ்க்கண

வ�ஷயங்கைளச் ெசய்ய.
1. அவ�க்�

அ�ேக �ழங்காலிட்� அமர்ந்�ெக.

2. ஒ� ைகையப் ப��த்� அவர� ெநஞ்சின் ைமயத்தில் .
3. �தல் ைகய�ன் ம�� மற்ெறா� ைகைய ைவக.
4. ைக வ�ரல்கைள ஒன்றாகச் ேசர்த்�க்ெ. கவனம, அவர�
ெநஞ்ைசேயா மார்�க்�ட்ைடேயா அ�த்த ே.
5. ெசங்�த்த, சம்பந்தப்பட்டவ�ன் ெநஞ்�க்� ேமலா,
மார்� எ�ம்ை(sternum) 4 5 ெச.ம� ட்டர்
6. ஒவ்ெவா� �ைற

அ�த்

அ�த்திய ப�ன, ெநஞ்சில் உள

அ�த்தத்ைத ெவள�ேயற். அவ்வா� ெசய்�ம்ே, உங்கள
ைகக�ம் மார் எ�ம்� இைடய�ல் ெத இ�க்க ேவண்.
7. ஒ� நிமிடத்�க்� �� �ைற

அ�த்தல(ஒ� வ�நா�க்�

இரண்� �ைற என்�ம் வ�கிதத்ைதவ�ட ெகாஞ்சம் .)
8. அ�த்�ம்ேபா, ெவள�ேயற்�ம்ேபா�ம் ஒேர மாதி�ய
அவகாசம்தான்
6. அ) ெநஞ்ைச

இ�க்க ேவ.

அ�த்�வைத�ம் �வாசத்ைத ம�ட்ப

ஒன்றிைணத்
30 அ�த்தங்க�க்�ப் , ம� ண்�ம் தைலையச் சாய்த்� ேமாவாைய உய.
உங்கள் ஆள்காட்� வ�ரைல�ம் கட்ைட வ�ரைல�ம்

ெகாண்� அவர� �க்ை

அ�த்த�.
ேமாவாய்க் கட்ைடைய உயர்த்தியப� அவர� வாைய ெம�வாகத்

த.

ஒ� �ைற �ச்ைச இ�த்� வ�ட்�வ, அவர� வாேயா� உங்கள் வாைய
ெபா�த்�ங்.
அவர� வாய்க்�ள் ஊத ஆரம்ப�. அப்ேபா�

அவர� ெநஞ்� உயர்கிறதா

கவன��ங்க. இயல்பாக �வாசிக்�ம்ேபா� ெநஞ்� எப்ப� உயர்கிறேத உயர்ந்த ப,
ம� ண்�ம் ஊ�ங. இ� �வாசத்ைத ம�ட்�ம் .
தைல சாய்ந்த நிைலய�, ேமாவாய் உயர்ந்த நிைலய��ம் இ�க்�, உங்கள் வா
அவ�டமி�ந்� வ�லக்கிக் ெகாள். காற்� ெவள�ேய�ம்ேப, அவர� ெநஞ்� கீேழ
இறங்�கிறதா என்� கவன��ங.
நன்றாக ஒ� �ை �வாசித்�வ�ட, ம� ண்�ம் �ன�ந்� அவர் வாய�ல் . ெமாத்தம
இரண் �ைற. �ன் இ�ந்த நிைலய�ல் அவைரக் ெகாண்� ெசன்� ம30 �ைற
ெநஞ்ைச

அ�த்�ங.

30 �ைற ெநஞ்ைச

அ�த்திய ப�, இரண்� �ைற �வாச ம�ட்�ச் ெசய்.

அவர் இயல்பாக �வாசிக்க ஆரம்ப�த்தால் ஒழிய இந்த �ைறகைளக் ைகவ�.
ேமற்கண்ட வழிகள�ல் �யன்�ம் சீரான �வாசம் வரவ�ல்ை, ம� ண்�ம
�யற்சிையத் ெதாட�ம் �ன் கீழ்க்கண்டவற்ைற.
தைட ெசய்�ம்ப� அவர் வாய�ல் ஏதாவ� உள்ளதா என்�

ப.

ேபா�மான அள�க்�த் தைல சாய்க்கப்பட்ட நிைலய��ம் �கவாய்க்கட்ைட
நிைலய��ம் உள்ளதா என்� ச�பார்.
மார்ைப

அ�த்�வதற்� �ன்னால் இரண்� �ைறக்� ேமல் ஊ.

ஒன்�க் ேமற்பட்டவர்கள் இ�க்�ம் ப, இரண்� நிமிட இைடெவள�க்�ப் ப,
மற்ெறா�வர் மார்ைப அ�த்�ம் பண�ையச் ெ.
6. ஆ) மார்ைப

அ�த்�தல் மட(Chest Compression only CPCR)

�வாச ம� ட்� ெசய்வதில் உங்க�க்� வ��ப்பமில்லாத , மார்ைப மட்�ம் அ�த.
இைடய�ல் நி�த்தாமல் நிமிடத்100 �ைற அ�த்தம் ெகா�க்க ேவ.
அவ�க்� �வாசம் தி�ம்ப� வ�ட்டதா என்� பா. தி�ம்பவ�ல்ைல என்றால் ம�
சிகிச்ைசையத் ெதாடர.
7. இதய இயக்க ம�ட்�ப் பண�(Cardio Pulmonary Cerebral Resusoitation CPCR) எ�வைர ெதாடரலாம?
த�ந்த பய�ற்சி ெபற்ற ஒ�வர் வ�ம
பாதிக்கப்பட்டவர் சீராக �ச்� வ��
ந�ங்கள் ேசார்வைட�ம்
ம� ட்� நிை
பாதிக்கப்பட்ட இப்ப�த்தான் கிடத்தி ைவக்க ேவண்�
திட்டவட்டமாகச் ெச ��யா�. ஆனால, அவர் நிைலயாக இ�க்�ம்
பார்த்�க் ெகாள்ள ேவ. �வாசம் தைடபடாதப� இ�க்க ேவண.
கீழ்க்கண்டவற்ைறச் ெச
அவர� �க்�க் கண்ணா�ைய அகற
அவர� கால்கள் ேநராக ந�ட்�க் ெகாண்��க்கின்றதா என்� .
அவ�க்�ப் பக்கவாட்�ல் மண்�ய�ட், கீழ்க்கண்ட படத்

உள்ளவா உங்கள் ைககளால் அவர� மண�க்கட்ைட�ம் �ழங்
பற்றிக்ெகாள்.
மார்�க்�க் ��க்காக அவர� ைகைய எ�த்�ச் . அவர�
கன்னத்ைத ஒட்�யப� உங்கள் ைகைய .
மற்ெறா� ைகயால் அவர� காைல ேமல் ேநாக்கி உயர. கால் பாதம
தைரய�ல் ப�ம்ப�
உங்கள� ஒ� ைக
ைகயால்

இ�க்க ேவ.
அவர� கன்னத்தில் இ�க. அப்ப�ே, மற்ெறா�

அவைர பக்கவாட்�ல் ஒ�க்கள�த்தவா� தி�ம்ப�.

படத்தில் உள்ளவா� அவர� கால்கைள மாற்றி

ை.

காற்� வழி தைடபடாதப� தைலையச் ச�ெசய்.
ேதைவப்பட்ட, கன்னத்தில் கீேழ

உள்ள அவர� ைகைய ச� ெச.

�வாசத்தின் ெதாடர்ச்சிையப் ப�ேசாத.
ஒ�க்கள�த்த நிைலய�ேலேய அைர மண� ேநரத்�க்� ேமலாக அவர் இ�க்க
என்�ம் நிைலய, எதிர்ப்�றமாக அவைரத்

தி�ப்ப� வ�.

ம� ன, மாமிசம் ேபான்றவற்ைறச் சாப்ப��ம், சாக்ெலட் பதார்த்தங
சாப்ப��ம்ெபா��ம் �ச்�த்

தைட அதிகம் ஏற்பட

வ. �றிப்பா, �ழந் ைதக�க.

தவ�ர�ம, நாணயங்க, சி� சி� ெபாம்ைமகள் ேபான்றவ வ��ங்க �ய�ம் ேபா�
�ச்�த் தைட ஏற்பட வாய்ப். இ� ேபான் சமயங்கள�, பாதிக்கப்பட்டவ
உடன�யாக ம� ட்ப� சாத்திய. ஏெனன�ல, அவர� �ச்�த் தைடக்கான காரணம்
என்ப� ெத�ந்� வ��கி.

கண்�ப��த்தல்சாப்ப��ம் எ�ம்

�ச்�த் திணறைலக் கண்

மாரைடப்ேப,மயக்கேமா என்� எண �ழம்ப�வ�டக் �ட. ெவள�ப்�றப் ெபா�ள்
உள்ேள ��ம்ேப சிறிய அளவ�ேலா அல்ல� ெப�ய

அளவ�ேலா

�ச்�த் திணறல் ஏற்

இயற்ை. சிறிய, அளவ�லான �ச்�த் திணறல், ெப�ய அளவ�லான �ச்�த் திண எ�
என்பை கீழ்க்கண்ட அட்டவைணய�ல் க. அதற்��ன்

ஒ� வ�ஷ.

சம்பந்தப்பட்ட, “உங்க�க்� �ச்�த் திண�க?” என் ேகட்�வ��வ� உ த்த.
�ச்�த் திண சில அறி�றிகள சாப்ப��ம்ெபா�� பாதிப்� ஏற்
க�த்ைத ப��த்�க்ெகாள்�தல் சிறிய அளவ�லான �ச்�த் திணற�க்�ம் ெப�ய
�ச்�த் திணற�க்�ம் உள்ள ேவ�பா�கள் எப்ப�ச் ?
ெப�யவர்க�க் �ழந்ைதக�க்�(1 வய�க்� ேமற்பட்டவ) ெபா�ந்தக்��ய ச
வழி�ைறகள் சிறிய

அளவ�லான �வாசத் தைட ஏற்ப�ம் பட் இ��வதற்

அ�மதி�ங்க.
ெப�ய அளவ�லான �வாசத் தைட ஏற்ப�ம் பட்ச ஐந்� �ைற ���ப்�றத்தில் த
ெகா�க்கலா.
அவ�க்�ப் பக்கவாட்�ல் அல்ல� ப�ன்�றமாக .
அவர� மார்ைபத் தாங்கிப் ப��த்தப� அவைர �ன்பக்கமாக ந. அப்ேபா�தா
உள்ேள சிக்கிக் ெகாண்ட
�தி ைகயால்

ெபா�ள் வாய் வழியாக ெவள�ேய �லபமாக இ�க்�.

அவர� ேதாள்பட்ைடய�ன் மத்திய�ல் ஐந்� �ைற அ�த்தமாக.

ஒவ்ெவா �ைற அ�க்�ம்ேபா, அவர� �வாசம் சீராகிவ�ட்டதா என்� பார். ஐந்�
�ைற அவசியம்

அ�த்தாக ேவண்�ம் என்� அவசிய. ெதாண் ைடய� சிக்கிக

ெகாண்ட ெபா�ள் ெவள�ேய வரேவண. அ�தான் �க்கி.
ஐந்� �ைற

அ�த்�ம் பயன�ல்ைல எ, அ� வய�ற்ைற

அவர� ப�ன்பக்கம் நின்�ெகாண்� இ� ைககளா�ம்
ேபால் ப��த, அ� வய�ற்ைற

அ�த்தல.
அவைர அைணத்�க் ெ

அ�த்தல.

அவைர �ன்பக்கமாகச் சா�.
ைகைய மடக்கி

அவர� மார்�க் �ட்�க்�ம் ெதாப்��க்�ம் இைடப்பட

ைவக்க�.
மற்ெறா� ைகயால் உங்கள் ைகையப் பற்றி உள்�றமாக�ம் ெவள�ப்�றமாக
ெகா�க்க�.
ஐந்� �ைற இப்ப�ச் ெசய.
அப்ப��ம் �வாசத் தைட ந�ங்கவ�ல்ைல , ப�ன்�றமாக ஐந்� �ைற தட்�வைத
ஐந்� �ைற

அ� வய�ற்ைற

அ�த்�வைத�ம் ெதா.

மயக்கமைடந்� வ�ட் அவைரக் கவனமாகக் கீேழ ப�க்க ைவக.
உடன�யாக ஆம்�லன்ஸ் வரவைழக.
சிறிசிஸிஐ உடன�யாகத் ெதாடங்�ங. ேதர்ந்த பய�ற்சி ெபற்றவர்கள் �லம
ெசய்வ� நல்.
ெவள�ப்�றப் ெபா�ள்களால் ஏற்ப�ம் சிறிய அளவ�லான �வா
சிக்கிய��க் ெவள�ப்�ற ெபா�ள்கைள ெவள�ய�ல் ெகாண்� வர இ�மல் உதவ� .
அ� வய�ற்ைற
அள�க்�

அ�த்�, மார்ைப

அ�த்�, ப�ன்பக்கம் தட்�க் ெகா ேபான்றவற்ை

அதிகமாகச் ெசய்வ�ம் ஆபத. மிதமாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ெதா

கண்காண�க்கப ேவண்�ய�

அவசிய. கவன�க்க தவறினால, நிைலைம சிக்கலாகி வ��.

ெவள�ப்�றப் ெபா�ள்களால் ஏற்ப�ம்

ெப�ய அளவ�லான �வா

�வாசத தைட பற்றி இ�வைர கிைடத்�ள்ள

�ள்ள� வ�வரங்கள் ��ைமயான. ஒ�

வய�க்� ேமற்பட்ட �ழந்ைதக�க்�ப் ப�ன்பக்க, அ�வய�ற்ை அ�த்�வ�,

மார்ைப

அ�த்�வ�ம் நல்ல பயைன அள. இதில் ஏேத�ம்

வழி�ைறைய மட்�ம

பயன்ப�த்தி பயனைடந்தவர்கள் சதவ�தத்தின�க் �ைறவானவர்கள்த.
ஒன்�க்�ம் ேமற்பட்ட வழி�ைறகைள இ ெசய்�ம்ேபா� பலன் கிைடப்பதற
சாத்தியங்கள் அதிக�க்க.
சிறிசிஸி �ைறைய உபேயாகிக்�ம் ேபா� பாதிக்கப்பட்டவ�ன் வாய�ல்
ெதன்ப�கிறத என்� கவன�க்க ேவண. இ�மல் காரணமாக
இதயத் ��ப்� நிற �ழல ஏற்ப�வதற்கான வாய்ப்
�ைறச்ச. அதனால, சிறிசிஸி ெசய்�ம் ேப, ஒவ்ெவா�
�ைற�ம் வாையப் ப�ேசாதிக்க ேவண்�ம்
அவசியமில்ை.
வ�ரல்க
காற்� �ழாய�ல் சிக்கிக் ெகாண்ட

ெபா�ைள அகற்ற வ�ரல் �லமாகத் �ழ

ஏேத�ம பயன் உள்ளதா என்� இ�வைர

யா�ம் ஆராயவ. ஆனால,

பாதிக்கப்பட்ட ம� ட்க �யன்றவ�ம் பாதிக்கப்பட்டதாக நான்� சம்பவ.
அதனால, வ�ரல்கள் �லம் �ழா�ம் வழக்கம் .
ம�த்�வ சிகிச்
ந��த் இ�மல, வ��ங்�வதற்�ச் சி, ெதாண்ைடய�ல் ஏேதா சிக்கிக் ெகாண ேபான்ற
உணர்� ேபான்றைவ

ஒ�வ�க்� இ�க்�மானால் ம�த்� வமைனக அைழத்�ச

ெசல்ல ேவண்.
அ� வய�ற்ைற

அ�த்�ம் �ைற பற பார்த்ேதாம் அல? இப்ப�ச் ெசய்வதன்

வய�ற்�ப் ப�திய�ல் ஏே பாதிப்�கள் ஏற்பட வாய்ப். எனேவ, த�ந்த ம�த்�
ஆேலாசைன ெபற ேவண்�ய�

அவசிய.

�ழந்ைதகைள�ம் ந��ல் �ழ்கிய வர்கைள�ம் காப்பா
இ�தயத ��ப்� நி�த்தம் ஏற்பட்டால் உடன�யாக காற்ேறாட்டம் ஏற்.
காரணம, அ� ேபான்ற சந்தர்ப்பங்கள�ல் �வாசம். �ச்�த் த (Asphyxia) ஏற்பட்டா
என்ன ெசய்ய ேவண்�ம் என்� இதற்� பார்த்ேத.
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் �ழந்ைதகளாக இ�க்�ம, கீழ்க்கண்ட சில மாற்றங்
ெசய்வ� நல்.
மார்�

அ�த்தப் பய�ற்சி ெசய்வதற்� �ன்னால் ஐந்� �ைற �வாச ம�ட.

ந�ங்கள் தன�யாக

இ�க்�ம் பட், மாற்� உதவ� கிைடப்பதற்� �ன்1 நிமிடம்CPCR

ெசய்யலா.
மார்ப� அ�த்தம் ெகா�க். �ன்றில்

ஒ� பங்�

அள�க்� அ ெகா�க்கலா.ஒ�

வய�க்�க் �ைறந்த �ழந்ைதயாக இ�ந்தால் இரண்�

மட் �ம் பயன்ப�த்தி

ேபா�மான�. ஒ� வயைதத் தாண்�ய �ழந்ைத இ�ந்தால் இரண்� வ�ரல்கைள ம
பயன்ப�த்தினால் ேபா�ம. ஒ� வயைதத தாண்�ய �ழந்ைதயாக

இ�ந், ஒன்�

அல்ல� இ� ைககைள� பயன்ப�த்தல.
ந��ல்

�ழ்கியவர்க�க்�ச் �வாச ம�ட்� ச ஐந்� �ைற�ம் சிறிசிஸி

ஒ� �ைற�

ெசய்யலா. ஆனால் இைத எல்ேலாரா ெசய்ய ��யா. அதற்ெகன் ப�ரத்திேயகப
பய�ற்சி ெபற்றவர இ�க்கிறார்.

01.09.11 மற்றை
ெபண்கள் தினச� உணவ�10 ஸ்�ன் வைர ஆலிவ் எண்ெணய் ேசர்த்�க் ெகாண்ட
�ற்�ேநாைய த�க்கலாம் என்� பார்சிேலானா ஆராய்ச் ெத�வ�க்கிற.
�ற்�ேநாை உண்டாக்�ம் ஜ�ன்கைளத் த�ப்பதில் ஆலிவ் எண்ெணய�ன
பார்சிேலானாவ�ன் ஆடேனாமா பல்கைலக் கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆய்�. மன�த
உட�க்�ப் ெபா�த்தமான உய��னமான எலிய�டம் ஆராய்ச்சி நடத.
தினச� ஆலிவ் எண்ெணய் ேசர்த்த உணைவ எலிக�க்� அள�த். அதில
ெபண்க�க்� மார்பகப் �ற்�ேநாைய ஏற்ப�த்�ம் ஜ�ன்கைள ஆ
அழித்ெதாழிப்ப� ெத�ய வந. ேம�ம் மரப��க்� ேசதம் ஏற்படாம� பா�காப்ப�
கண்�ப��க்கப்ப. இதன்�லம் மரப� பாதிப்பால் ஏ ��ய மற் �ற்�
ேநாய்கைள�ம் ஆலிவ் எண்ெணய் த�க்�ம் என்� ெத�வ�த்தன.
இ�பற்றி ஆராய்ச்சியாளர்கள் எஜிர் ��ைகய�ல் ெபண்கள் தினச� உணவ50 மிலி
அல்ல�10 ஸ்�ன் ஆலிவ் எண பயன்ப�த்தினால் மார �ற்�ேநாையத் த�க்கல
என்றா. உலக அளவ�ல ெபண்கள�ன் உய�ர் பறிக்�ம் ேநாயாக �தலிடத்தில்
மார்பக �ற்�ேநா. அைதக் கட்�ப்ப�த்த எண்ெணய் உத�ம் என்றார.
ஸ்ெபய� நாட்�ல் நடந்த மற்ெறா� ஆராய்ச்சிய�ல் ஆலிவ் எண்ெணய் ப
�ற்�ேநாய் மட்�மின்றி இதய

, இரத்த தமன� பாதிப்� ஆகியவற்ை தவ�ர்க்கலா

என்றா.
எனேவ சைமயலில் ஆலிவ் எண்ெணய்ைய பயன்ப�த்�ங்கள் உட.
ம. �வ�த்ய

01.09.11 மற்றை
தைலப்ைபப் பார்த் பல�ம்

அதிர்ச்சிய�ல் ஆழ்ந்தி�. ஆனால் ஆராய்ச்ச

ேமற்ெகாண்டவர்கள் இ� ச�தான் என்� நி�ப�. �ழந்ைதகள� ��ந்� ெகாள்�
திறன, அறிவாற்ற, �த்திசாலித்தனம் ெதாடர அெம�க்காவ�ன் நி�யார்க் பல்கைலக
சார்ப�ல் சம�பத்தில் நடந்த. �ைறந்த வ�மான ெப�ம் ��ம்பங்கைளச் ேச
�மார்1,850 �ழந்ைதகைள ைவத்� சர்ேவ நடத்தப. அதில,�ழந்ைதகள�ன் கல்வ� ேம
அவர்க�க்� ��ம்பச் �ழல் �றித்த வ�ழிப்�ணர்� சி� ஏற்ப�த்தப்
ேவண்�. இதற்� �தல் அ�யாக மற்றவர் சார்ந்தி�க்காமல் தன் ேவை
தாேன ெசய்�ெகாள்ள அவர்கைள பழக்க ே. வ�ட்� நிர்வாகம் �றித்த வ�ஷயங
அவர்கள் அறிந்� ெகா அவர்கள� எதிர்காலம் மற்�ம் கல்வ� ேமம்பாட்�க்
உத�ம. �றிப்பா, ந�த்தர மற்�ம் ஏைழக் ��ம்பங்கள�ல் இ� மிக.
பணக்கா வ��கைள வ�ட ந�த்த, ஏைழக் ��ம்பங்கள�ல் �ழந்ைதகள் அதிகம் ேவ
பழக்கப்பட்��ப்ப. இ� கல்வ�ய�ல் அவர்கள� ��ந்� ெக திறைன அதிக�க்கிற.
�ழ்நிைலைய சமாள�க்�ம் த, �திதாக ெத�ந் ெகாள்�ம் ஆர்வம் ஆகியை
அதிகமாகிற�. தா�டன்

அதிக ேநரம் ெசலவ��வ காரணமாக கைதகைள ேகட்கின்ற.

சி�சி� வ�ஷயங்கைள�ம் ெத� ெகாள்கின்ற. ப�ப்ப�ல் சாதைன பைடக்க
அவர்க�க்� உந்�ேகா அைமகிற�.
இைத நாம் ேந�ேல பார்த்� இ�க்கின. அர� ெபா�த ேதர்� ���கள�, ஏைழ
மாணவன் �தலிட, அவைனப் பார்த்தால்
பார்ப்பவனாக

ேநரங்கள�ல் பேராட கைடய�ல் ேவைல

இ�ப். ெபண்கை எ�த்�க் ெகாண்டால் அம்மா அ�த்த வ�ட்

ெசய்வதா, இவள்

அவ�ைட வ�ட்� ேவைலைய ெசய்�வ�ட்� இரவ�ல் ப�ப.

அவ�ைடய மார்க்ை பார்த்தால் அைனவைர�ம் வ�யக்க ைவக்�ம் அளவா.
- ம. �வ�த்ய

01.09.11 மற்றை
பார்ைவய�ழப்ைபத் த�க்க ஒேர ஒ� ஊசி ே
பார்ைவ இழப்ைபத் த�க்க இன� ஒேர ஒ� ஊசி ேபா�ம் என்� இங்கிலாந்� வ�
கண்�ப��த்�ள்.
இ�பற்றி லண்டன�ல் கண்சிகிச்ைச

ந, வ�ஞ்ஞான�கள்

��வ�ல் இடம் ெபற்றவ

ஆலிவர் ேபக்ஹ�ஸ் �றியத:
ஒேர ஒ� ஊசி �லம் பார்ைவய�ழப்ைபத் த�க்க ��� கண்�ப��த்�ள்ே. அந்த
ஊசி �லம் ஸ்�ராய்ைட கண்க�க்�ப் இடம் ெபற ெசய்யலா. பார்ைவய�ழப்ை
ஏற்ப�த்தக்��ய கண் நர அைடப்ைப

அ� த�க், அதனால, தி�ர் பார்ைவய�ழப

ஏற்பட வாய்ப்ப�.
ேம�ம, வ�ழித்திைர

அ�ேக எ�ச்ச�க்� எதிரான ம�ந்ைத அந்த ஊசி ெவள. எனேவ,

கண் எ�ச்சலால் ஏற்ப�ம்

பார்ைவக் �ைற� த. இந்த ஊசிை எதிர்கால

பார்ைவய�ழப்ைபத் த�க்க�ம் பயன்ப. ஏற்ெகனேவ பார்ை �ைறபா�
ஏற்பட்டவர்க�ம் பார்ைவைய ம�ட்க பயன்ப�.
இ� தவ�ர பலவ�தமான கண் ேநாய்கைள �ணப்ப�த்த�ம் இந்த ஊச. டயாப�ஸ
மற்�ம் வய� காரணமாக ஏற்ப�ம் பார்ைவக்

�ைறகைள�ம் தவ�ர. இந்த

சிகிச்ைசக்�.1.44 லட்சம் ெசலவா.
தைலப்ைப பார்த்த பல�ம்

அ�ைவ சிகிச்ைச வலிய�ல் இ�ந்� தப்ப�த்ேத

நிைனத்தி�ப்பார. ஆனால் ெசலைவப் பார்த்த�டன் அ�ைவ சிகி ேமல என்�
ேதான்�கிற.
ம. �வ�த்ய.

01.09.11 மறன்்
்்னயயதய
● கயலக்

்்என்

கலத்ப�்

கறனி்்்த்ப்ககயடக்யிறக்ற்டக்.

● ்்்கச்சறய்்�மயல்்்
ககய்

த்ப்ககயடக்்கக்

த்கலய்ட்ம� ்்்்த்ப்

்ற்டக்.

● ்யவற்ன்இயபகமிலலயமல்ல
● வ�மர்

ரதலி்்வட

ச்சச்சியகச்சியக்க்

ற்டக்.

ப்வட்ற்டக்.்

றல்சமய்்்யவற்ன்்்்னமயக்

‘வபக’ ற்டக்.
● இநல்யி்லயவல்ஐந்்
● வ�மர்

ச்சத்ல

லல்்ஆய்்வமயனக்்இ

ரதலி்

ச்ச்ய�னயக்இ

பக்ற்டக்.

த், யிமிரந்்யி�ய்இ்

யன்ற்டக்.

● இநல்ஆசமத்ப�்‘்்னயயதய’ வ�ய்க யர.
● இநல ் யவறசி்யத்கலயடரந்்கசயற்ய

ப�்கஹரமபயய,

ல்,

தலிஎ்்ற ய�ன்

�்ன யகக்்ேற டற்்கசயயய்.
● �டல்்யல்

ழறசியவ

வ�்�தமய�்.

● �டல் �லி்ய��் யவறசிப�்இலபகய்லயல்மல்்லயஎய

பகய்.

மயக்க்

பறயய், மலசசிபகல்

01.09.11 மற்றை
வாய் வழியாக உறிஞ் எக்�ெபரா

அ�ப்பைடய�ல் இன்�லின் ஒ�. எனேவ

வாய்வழியாக சாப்ப ��யா�. ஊசி �லம் சைதய�ல் ெச�த்�வ�தான் ஒேர. அேத
இன்�லிைன இன சில மாற்றங்கள் ெசய்� வாய�ல் ைவத்� உறிஞ்�
மாற்றியைமத்�ள். இ� �வாச மண்டலம் வழியாக �ைரய�ரைலச் ெசன்ற அங்�
உறிஞ்சப்ப�கி.
Glass Stabilisation என்ற நவ�ன ெதாழில்�ட்பத்தின் உதவ��டன மண்டலம் �லமா
இன்�லிைன உட�க்�ள் ெச�த்�வைத இ� தியப்ப�த்தி�ள. Glass Stabilisation என்றால
கண்ணா� என அர்த்தம. இன்�லிைனச் �ற்றி சர்க்கைரையப் ��வத
�ற்�ப்� ஒ� கண்ணா�ையப் ேபால

பளபளக்க. இதனால் தான் இந்தப் இைத

Vitrification என்பார்.
நாம் ஊசி

�லம் உபேயாகிக்�ம் அேத இன்�லின்தான பயன்ப�த்தப்ப�க. ஊசி

�லம் ெச�த்�ம்ேபா� இன்�லிைன திரவ கலந்� வ��கின்ற. ஆனால் இந்த �தி
இன்ேஹலர் இன்�ன‘கி�ஸ்ட’ என்ற திரவவ�வத்திேலேய �ைரய�ரைல
ெசன்றைடகிற. இ� மிக ேவகமாக ேவைல ெசய்கிற. உறிஞ்சப்ப இன்�ன�ல் �ன்ற
ஒ� ப�தி மட்�ேம இரத ஓட்டத்தில் கலக்.
ஊசி வழியாக ெச�த்�ம் இன்�லிைன வ�ட ேவகமாக ரத்தத்தில் கலப்பதால் 50
நிமிடத்தில் உச்சகட்டப்ப �வங்�கிற. இதனால் சாப்ப�ட்ட�டன் சட்
அதிகமா�ம் சர்க் கட்�ப்ப�த்தப்ப�.ஊசி வழியாக ெச�த்�ம் இன்�லின்
பண�ைய 105 நிமிடத்தில் தான்

�வங்�கிற� என்ப� �றிப்ப�. இன்�லி ஊசிையவ�ட

உறிஞ்�ம் இன்�லின் ப�1சிஐ ெவ�வாகக் �ைறப்பதாக ஆய் ��கின்ற.
�தல்வைக சர்க்கைர ேநாய் உள்ளவர்கள�ல் சாப்ப��ம் �ன சர்க்கைரைய
�ைறப்பதற்� இந்த உறிஞ்�ம் இன்�லின் உதவ�னா�ம் �ன அதிகமாக இ�க்�ம
சர்க்கைரையக் �ைறக்க ஒ� இன்�லி ேபாடேவண்��ள்ள� அவசி. அ�ப்பைட
இன்�லின் �ரப்� �ைறபாட ச�ெசய்ய இந்த ஊ அவசியமாகிற�. இரண்டாம் வை

சரபக்எ்றயயய ்்
் றயயகமயக்இ

்ரக்ப�்மயதலி்எைட�்றசரத்்்னிநன்்இ�னலி்மப்ககயக

ப�்.

01.09.11 மறன்்
● மமபலரக
்்

ப�் றக்்

்ம ்்்மயமிச் ்சிதவக்்டய்ற யல்�ர்மயயய

ந்்இல்ல.

● மயமிச் ்டதயல்்வலஅ�க்
பக்ய்ன�்்

்சை், ஆமயல, மயமிச ் ்சிதவக

● ்ச்்்த்வல்
மமபலரக
்த

லிகமயகப்கயத

்்டஎ்்்வலஅ�க
்ட்

ர் யலில்்்

லிகமயம்லிஎ்்்�
● றல� ்ட்்ப�்மிக
�்ன

ப�்்யய

ந்்கச ழயக

பக்ய்னல

க்்கயரற ய்ஹ்றஎ்்சத்ல ஜா எதவ

ப�்்மிாயா ர்(னடதய்்)்ஆலகலி்ல�்ம ்்டயலயகப்கயத

லிக்்ககயடடலயக்இ
●�

்ற யல, மமபலமப�்்யை்்றமலி

ப�்்மிாயா றஎய்

ல்மஜா எதவபக்ே்்யக,

்சயய்.
லற�்ே்்யக,

ககின்.்

்ச்்

மிலதல�்ம

பகின்.
்லப்கய்ன�்

்லபகய

பயவல்்்

்.

்்யலல்்வ�ய்கசயல்யரக், ்ட்மயவல, றலமபல்சத் க்�்

.்லடத ா ர்ல்வஎ்யற கா த tடா
ா யா sம� ்( ழச்சரபக்எ) மறய் �்றகயம்ம்கறம்இலில

வஎலயமமயக்்்

ம.

www.techsatish.net
`ˆÌi`ÊÕȘ}Ê̅iÊvÀiiÊÛiÀȜ˜ÊœvʘvˆÝÊ* Ê `ˆÌœÀʇÊÜÜÜ°pdfediting°Vœ“

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful