You are on page 1of 4526

društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije

-----------------------------------------------------------------------------------------posebna izdanja

knjiga x
rječnici

svezak 1

-------------------------------------------------------------------------------------------

Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
priredila
Lejla Nakaš

sarajevo
2011

society for the study of medieval bosnian history

-----------------------------------------------------------------------------------------special editions

volume x
dictionaries

issue 1
Concordance of Cyrillic Charters of Medieval Bosnia
Edited by
Lejla Nakaš

-----------------------------------------------------------------------------------------Urednik:
Emir O. Filipović

Izdavač:
Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije
Filozofski fakultet u Sarajevu
Franje Račkog 1, 71 000 Sarajevo
www.stanak.org

Predgovor

Konkordancija

je abecedni popis svih riječi koje se pojavljuju u određenom djelu. Pritom su riječi popraćene kontekstima
u kojima su se javile, sa oznakom njihove lokacije. Uvidom u kontekst moguće je pratiti karakteristično značenje svake pojedine
riječi, a usporedbom sa istim oblicima upotrijebljenim u svim ostalim kontekstima u djelu moguće je odrediti semantičke varijacije
jedne lekseme i granice njenog mogućeg smisla. Zapravo, riječ znači ono što znači u kontekstu, a uspoređivanjem njenih okurencija
u različitim kontekstima, može se utvrditi spektar njenih leksičkih značenja. Vremenom se jezik mijenja, značenja fluktuiraju, a nema
boljeg načina da se stekne uvid u leksički sadržaj pripisan jednoj riječi u okviru jedne epohe nego što je ispitivanje njenih ostvarenih
konteksta.

Kao instrument analize teksta konkordancija se pojavljuje već u 13. stoljeću i dugo ostaje vezana posebno za religijska djela.
Takve liste okurencija često su praćene komentarima o posebnim značenjima u određenoj upotrebi (glose concordantia). Osim toga,
višejezične konkordancije biblijskog teksta često su služile i kao korektiv vjerodostojnosti prijevoda.

Danas konkordancijske liste najčešće imaju ulogu indeksa koji neposredno otvara uvid u traženu temu, a kako indeksi mogu
biti predmetni i imenski, tako su i ove liste posebno pogodne za potrebe istraživanja obimne građe jer pružaju brz i izravan uvid i u
okurencije imena osoba ili lokaliteta u okviru određene grupe tekstova.

Konkordancije se najčešće koriste za lingvistička istraživanja jer omogućavaju uspoređivanje različite upotrebe jedne riječi, korespondencije među riječima, analizu ključnih riječi, frekventnost upotrebe određene riječi ili oblika, uvid u složene odnose leksičke
derivacije, pronalaženje fraza, a pogodan su instrument i za svaku vrstu stilističke analize. U filologiji one olakšavaju rekonstrukciju
djelomično oštećenih starih tekstova, pri čemu konkordancijske liste tekstova iz odgovarajuće epohe najčešće služe kao korektiv za
pretpostavljene mogućnosti rekonstruiranja teksta.
i

Rječnik koji predstavljamo javnosti nastao je u sklopu zamišljenog projekta izrade Rječnika bosanske redakcije staroslavenskog
jezika. U tom smislu konkordancijski rječnik povelja predstavlja jednu od tri velike istraživačke cjeline, jer zajedno sa konkordancijskim
rječnikom epigrafskih natpisa i rječnikom religijskih tekstova čini temelj za opis srednjovjekovnog leksikona. Konkordancijski rječnik
bosanskih povelja sa 38000 pojavnica nezamjenjiv je izvor za stvaranje takvog leksikona. Korpus se sastoji od 133 povelje iz razdoblja
od 1189. do 1493. godine. Riječi su poredane abecednim redom sa pratećim kontekstom u kojem su se pojavile i u tačno onolikoj
frekventnosti u kojoj su se javile. Na ovaj način omogućeno je da se uoči svaka okurencija neke riječi u pisanom korpusu, te da se prema
njenim mogućim kontekstima odredi njeno onodobno značenje. Ova konkordancija u izvjesnoj je mjeri selektivna jer su izuzete neke
od gramatičkih riječi čiji sadržaj nije od pretjeranog značaja, a njihovo prisustvo bi u velikoj mjeri opteretilo konačni ispis teksta. Stoga
u ovaj rječnik nisu ušli prijedlozi za, u, od, veznici i, ili, a, ni, da, kopulativni oblici glagola je, su i povratna zamjenica se.

Osim što omogućava istraživanje leksičkog značenja, ovaj rječnik daje uvid u srednjovjekovnu onomastiku, antroponimiju i
toponimiju. Stvaranje konkordancijskog rječnika trebalo bi prethoditi svakoj vrsti leksičkog opisa, a takav postupak postaje posebno
važan kada je riječ o izradi leksikona starijih razdoblja jezika, jer današnji značenjski odnosi mogu ometati ispravno razumijevanje
teksta koji prema modernom jeziku stoji na distanci od nekoliko stoljeća. Značaj ovakvog rječnika kao instrumenta za filološka
istraživanja temelji se na mogućnosti uvida u sinonimske odnose, a samim tim i u stilsku vrijednost upotrijebljenih riječi. Konkordancija omogućava uočavanje svečanijih oblika onodobnog književnog jezika, analizu uzajamnih odnosa pojedinih fonetskih likova riječi
(roždastvo : porojenije), ali i druge korisne mogućnosti različitih pregleda tekstualnih podataka s minimalnim utroškom vremena,
a sa sigurnošću da nam ništa nije promaklo. Ovakav način prezentacije teksta filologu može dati i dragocjene podatke o pisarskom
autorstvu nepotpisanih povelja, jer se putem spektralne analize mogu utvrditi lingvistički registri karakteristični za jednog pisara, a na
sličan način ovakvi rječnici mogu poslužiti i za utvrđivanje razlika između plagijata i originala.
U uvjerenju da ovakav način prezentacije podataka može biti izuzetno koristan za historičara, jednako kao za filologa,
izražavam osjećaj počastvovanosti zbog toga što je ovaj rječnik predstavljen u okviru Društva za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije, naslućujući u tom gestu otvaranje puta ka bogatstvu saznanja koja mogu pružiti interdisciplinarna istraživanja.

U Sarajevu, 27. aprila 2011.
Lejla Nakaš

ii

Literatura i izvori

Čremošnik, Gregor (1948)
Bosanske i humske povelje srednjega vijeka, Glasnik Zemaljskog muzeja, nova serija, sv. III, 1948, Sarajevo, 103-143.
Čremošnik, Gregor (1950)
Bosanske i humske povelje srednjega vijeka, Glasnik Zemaljskog muzeja, nova serija, sv. IV-V, 1950, Sarajevo, 105-199.
Draganović, Krunoslav i dr. (1942)
Poviest hrvatskih zemalja Bosne i Hercegovine: od najstarijih vremena do godine 1463, Napredak, Sarajevo
Đorđić, Petar (1971) Istorija srpske ćirilice – paleografsko-filološki prilozi, Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, Beograd
Gošić, Nevenka i dr. (1989)
Osamsto godina Povelje bosanskog bana Kulina, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Posebna izdanja, knj. 90, Sarajevo
Kuna, Herta (1982)
Srednjovjekovna bosanskohercegovačka književnost, Pisana riječ u Bosni i Hercegovini, Veselin Masleša, Sarajevo
Miklosich, Franz (1858)
Monumenta serbica spectantia Serbiae, Bosnae, Ragusii, Viennae
Pucić, Medo (1858-1862)
Spomenici srbski, I-II, Beograd
Solovjev, Aleksandar (1949)
Vlasteoske povelje bosanskih vladara, Istorijsko-pravni zbornik, 1, Pravni fakultet u Sarajevu
iii

Stojanović, Ljubomir (1929)
Stare srpske povelje i pisma I, Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskog naroda, Prvo odelenje, Knjiga 19, Beograd – Sremski Karlovci
Stojanović, Ljubomir (1934)
Stare srpske povelje i pisma II, Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskog naroda, Prvo odelenje, Knjiga 24, Beograd – Sremski Karlovci
Thallóczy, Ljudevit (1906)
Istraživanja o postanku bosanske banovine sa naročitim obzirom na povelje körmendskog arkiva, Glasnik Zemaljskog muzeja, XVIII
Turbić-Hadžagić, Amira (2006)
Deklinabilne riječi bosaničnih pravnih tekstova od 12. do 15. stoljeća, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, doktorska
disertacija u rukopisu
Brković, Milko (2002)
Srednjovjekovna Bosna i Hum: identitet i kontinuitet, Mostar [Iz ove knjige korišten je indeks povelja, kao nadopuna ranijim
popisima Čremošnika i Solovjeva. L.N.]
Softver: Almir Kazazić, Wien, Austria

iv

INDEKS prati Čremošnika, Miklosicha, Solovjeva i Brkovića
1

ban Kulin
29. august 1189.
Čremošnik br. 1
Rasdoje dijak
sl. Osamsto godina Povolje bosanskog bana Kulina

dijak Radoje

2

stariji prijepis Kulinove povelje (1189-1205)
Mikosich IV; Turbić-Hadžagić 2006:11-12
HR-DAD sign. bec_189
sl. Osamsto godina Povelje bosanskog bana Kulina

~

3

povelja bana Kulina
prema dubrovačkom prijepisu oko 1205.
sl. Osamsto godina Povelje bosanskog bana Kulina

~

4

Ninoslav, Bosnae magnus banus
prije 1232.
Miklosich XXX; Stojanović br.9; Čremošnik br. 2; Turbić-Hadžagić 2006:14;
HR-DAD; sign. bec_992
sl. Đorđić, 1971:276

gramatig Desoje

5

Humski knez Andrej Dubrovniku
prije 1235.
Miklosich XXIX; Stojanović br. 7; Čremošnik 1948:132; Turbić-Hadžagić 2006:13;
HR-DAD; sign. bec_987
sl. Đorđić, 1971:274

6

Ninoslav, veliki ban bosanski
1240.
Miklosich XXXVI; Stojanović br.10; Čremošnik br. 3
sl. Đorđić, 1971:277

anonim

1

7

Matthaeus Ninoslav, Bosnae magnus banus
22. mart 1240.
Miklosich XXXV; Stojanović br.11; Čremošnik 1948:118; Turbić-Hadžagić 2006:15;
HR-DAD; sign. 7.3. (Diplomata et acta) 13. st. br. 256/2
sl. Đorđić 1971:278

8

Povelja humskog kneza Andreja Dubrovniku
1247-1249.
Miklosich XL; Stojanović br.8; Čremošnik 1948:134; Turbić-Hadžagić 2006:18-19;
HR-DAD; sign. bec_988
sl. Đorđić, 1971:275

9

Matheus Stephanus, Bosnae magnus banus
1249.
Miklosich XXXIX; Stojanović br. 12; Čremošnik 1948:124;

10

Pismo kneza Črnomira Dubrovniku
1252-1254.
Miklosich XLIII; Stojanović br.25; Čremošnik 1948:139; Turbić-Hadžagić 2006:20;
HR-DAD; sign. 7.3. (Diplomata et acta) 13. st. br. 216
sl. Đorđić, 1971:280

11

Povelja humskog župana Radoslava Dubrovniku
22. maj 1254. bosanska zakletva pisana u dubrovačkoj kancelariji (drugi primjerak originala, prvi je nestao 1832.)
Stojanović br.27; Turbić-Hadžagić, 21-23
HR-DAD; sign. 7.3. (Diplomata et acta) 13. st. br. 213

notar Paskal

12

22. maj 1254.
humski župan Radoslav
Miklosich XLV; Stojanović br. 27

humska
kancelarija
izgubljeni
primjerak

notar Paskal

iz dubrovačke
kancelarije

2

13

Stjepan Kotromanić
oko 1322. godine
Arh. Kermenda; Šišić, br. 6; Thalloczy, Studien br. I, GZM XVIII/1906;
sl. Povijest Bosne – Napredak; usp. Dizdar, 56

dijak Priboje na
Milima

14

Stjepan Kotromanić
oko 1323. godine
orig. u Kermendu; Šišić, br. 4, Thall. br. V; GZM, XVIII, 1906, 405
sl. Đorđić, 1971:390

(dijak Priboje) u
hiži velikoga gosta
Radoslava

15

Jelisaveta, supruga bana Stjepana Kotromanić, kćerka srpskog kralja Dragutina
oko 1323. godine
prema slici iz Povijesti Bosne – Napredak
orig. u Kermendu; Š. br. 5, Thall. br. V, GZM, XVIII, 1906, 407
sl. Đorđić, 1971:391

dijak Radjen u
Ribičima

16

Stjepan Kotromanić
oko 1326. godine
Priboje dijak
daje velikom knezu Grguru Stjepaniću u nasljedstvo 5 sela za uslugu što mu je predvodio poslanstvo u vrijeme ženidbe.
Thalloczy IV, GZM, XVIII/1906, 406-407.

17

Stjepan Kotromanić
oko 1331. godine
Thalloczy IV, GZM, XVIII/1906, 408.

18

Ugovor bosanskog bana Stjepana Kotromanića s Dubrovčanima
23. oktobar 1332.
dubrovačka
prepisao gramatig općine dubrovačke originalni primjerak dijaka Priboja
kancelarija
Miklosich LXXXV; Tekst koji donosi Miklosich je prijepis dubrovačkog primjerka iz Codex ragusinus fol. 52b - dokument
koji je sastavljao (1430-1455) dubrovački pisar Nikša Zvijezdić

19

ban Stjepan Kotromanić
15. mart 1333. Srebrnik
Miklosich LXXXIX; Stojanović br.45;
HR-DAD; prijepis, Codex ragusinus fol. 25a

Kupusac dijak

stoljeće mlađi
dubrovački
prijepis
3

20

Knez Vladislav, kneginja Jelena, ban Tvrtko Kotromanić i brat njegov Vuk
knezu Vlatku Vukoslaviću 1353.
sl. Thalloczy, GZM, XVIII, 1906, 409-410
sl. Đorđić, 1971:392

dijak Dražeslav

21

Tvrtko Kotromanić
godine 1357.
sl. Povjest Bosne - Napredak (orig. u Kermendskom arhivu)

dijak Dražeslav

22

ban Tvrtko Kotromanić
11. august 1366. pod Prozorom u Rami
Rački, Starine XXI, 1889, str.81; Čremošnik br.8; Turbić-Hadžagić 2006:23;
pismo:poluustav
HAZUćir.I/2
sl. V. Mošin Ćirilski rukopisi Jugoslavenske akademije II, Reprodukcije, br. 132

dijak Dražeslav

23

Tvrtko Kotromanić
1. juni 1367.
Miklosich, CLIX; Stojanović, br. 80; Čremošnik br. 9; Turbić-Hadžagić 2006:26;
Stojanović: Ustavom, na pergamentu, s obešenim velikim pečatom: sigillum minus turhi dei gratia toti bosne bani;
unutra /gn bn tvertko/
pismo: majuskula
sl. Đorđić, 1971:393

dijak Dražeslav
Bojić

24

Tvrtko Kotromanić
9. februar 1375. pod Bobovcem
Miklosich, CLXXV; Stojanović br. 81: Pečat otkinut; Turbić-Hadžagić, 27-28;
HR-DAD; sign. becki_1041
sl. Đorđić, 1971:394

dijak Brajan

4

25

Tvrtko Kotromanić
7. februar 1376.
Miklosich, CLXXVI
Stojanović, br. 82: Kursivom na papiru bez pečata, CC (Spomenici srpski), 59, MS, CLXXVI
sl. Đorđić, 1971:394

26

Tvrtko I Kotromanić
1377-1385.
Stojanović, br. 84: Pečat /S. T... Bosne/. Original bio u Nar. biblioteci pa je za vreme okupacije ukraden. - Gl. Dr. Srp. Sl. VI sa
snimkom; MS CCCLXXXVII; Handelstr. 36 i 111; Arch. f. Sl. Phil XXX, 287; God. III, 442; Kralj Tvrtko 63.
Miklosich ovo vjerovno pismo pripisuje kralju Tomi; Origin. chartac. in bibliotheca societatis litterarum serbicarum Belgradi.
Glasnik. VI/1854. 184. (Glasnik društva srpske slovesnosti)
Čupić, III, 442. smatra da ga je pisao kralj Tvrtko godine 1385. (valjda zato što se spominje „naš vlasteličić Bogić“)

27

Tvrtko I Kotromanić
10. april 1378. Žrnovnica; 17. juni 1378. Trstivnica
Miklosich CLXXXI; Stojanović br. 83; Turbić-Hadžagić 2006:28
sl. u: Jezik u Bosni i Hercegovini

logofet Vlade

28

Tvrtko Kotromanić
12. mart 1380. na Moštru
Darovnica Hrvoju Vukčiću Hrvatiniću
Original u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, Turbić-Hadžagić:32-33
sl. Ljudevit Thalloczy, Kako i kada je Hrvoje postao veliki vojvoda bosanski, GZM, 1897.

anonim
Čremošnik:Vlade)

Tvrtko Kotromanić
2. decembar 1382.
Miklosich, CXC: Sigilum pendens. Origin. membran. in c. r. archivio Viennae. Spomen. 68; sl. Đorđić, 1971:395
Primjerak na pergameni

na Bišči u
Podgradi (pod
Blagajem
u Humu,
Dizdar:102);
Čremošnik:Vlade

29

5

30

Tvrtko Kotromanić
2. decembar 1382.
Turbić-Hadžagić:34-35: HR-DAD; sign. 7.3. (Diplomata et acta) 14. st. br. 122; sl. koncepta u: Jezik u BiH, 103.VII.
Primjerak na papiru, koncept.
Stojanović, br. 85 „Imaju dve kopije, jedna u Codex ragusinus, l. 316, i druga na hartiji bez pečata s ovim
odstupanjima“:u Codexu: 1.r. zielo, pr’jetno i dostolietno (!), 2.r. vieroju, 3.r. pr’nesti

31

kralj Tvrtko I
4. mart 1387.
Stojanović, br. 86, Na hartiji u knj. Div. canc. 1386. Pucić, II, 36

32

kralj Tvrtko I
28. septembar 1388.
Stojanović, br. 88. Na hartiji u knj. Div. canc. 1388., Pucić, II, 40

33

kralj Tvrtko I
25. novembar 1388.
Stojanović, br. 89, Na hartiji u knjizi Div. canc. 1388. Pucić, II, 42.

34

kralj Tvrtko I
maj 1389.
Stojanović, br. 90, Na hartiji u knj. Liber reform. 1388-90. pečat od prstena s grbom nejasan, Sp. XI, 25.

35

kralj Tvrtko I
19. maj 1389.
Stojanović, br. 91, Na hartiji s pečatom s grbom i natpisom Regis Rasie Stepani Tvetchonis, u knjizi Div. canc. 1388.
Pucić, II, 43; Turbić-Hadžagić:36; HR-DAD; sign. 1389_IVa 19.

36

kralj Tvrtko
12. juni 1389.
Stojanović, br. 92. Na hartiji u knj. Div. canc. 1388. Pucić, II, 44.

37

Župan Milten i Ružir
prije oktobra 1335.
Stojanović. br. 72. Original na hartiji u knj. Div. canc. 1334-39. oktobra 1335. - Pucić, II, 16; Spom. XI, 100.
6

LN: anonim na
Bišči u Podgradi

38

Župan Sanko
prije 1391. (Đorđić: prije 1369.)
Stojanović br. 103, „Kurzivom na hartiji, bez pečata SS, 79, Monumenta serbica CCXXXVI“
Miklosich str.247: „Sine sigillo. Origin. chartac. in c. r. archivio Viennae. Spomen.79.“
sl. Đorđić, 1971:408

39

Radič Sanković
15. april 1391.
Stojanović br. 129: Na pergamentu, kurzivom, dva viseća pečata (pečat’ Běliěkov’ i pečat kneza Radiča) Spomenici srpski
78, Monumenta serbica CCIV; Turbić-Hadžagić:37-40;
HR-DAD; sign. 1391_becki 1033.
Miklosich, CCIV: „Duo sigilla pendentia: пєүɑть κɴєʒɑ ρɑдʜүɑ.пєүɑть Бѣʌʜѣκовь. Origin. membran. in c. r. archivio
Viennae. Spomen. 78.“

dijak Grubanac
Hlapčić,
Imoćanin

40

Radič Sanković
15. maj 1391.
Miklosich, CCV: Sigillum pendens: пєүɑт κɴєʒɑ ρɑдʜүɑ. Origin. membran. in c. r. archivio Viennae. Spomen. 80“;
Stojanović, br. 130: Na pergamentu, kursivom, pečat mali visi s natpisom пєүɑт κɴєʒɑ ρɑдʜүɑ. Sredina desne polovine
sasvim oštećena.

Raško dijak u
Zaborama

41

kralj Dabiša
6. mart 1392. na Ceceni u domu protovistijara Žoreta
Stojanović br. 177

42

kralj Dabiša
17. juli 1392.
Miklosich CCVI, Stojanović, br.178: kurzivom na pergameni, viseći pečat: stepan dabissa b.e. Rasiae, Spomenici srpski
81, Monumenta serbica CCVI; Čremošnik br.24; original u: HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) Turbić-Hadžagić
2006:40
sl. Đorđić 1971:396

7

logotet Tomaš
Lužac, u Donjim
Krajima, u
Lušcima

43

kralj Dabiša
17. juli 1392. na Čihovićima
Stojanović br. 179, original u knj. Diversa cancelariae 1392. Čremošnik br.25
sign. IV br.23

Tomaš Lužac na
Čihovićima

44

kralj Dabiša
21. august 1392.
Stojanović br. 180, original u knj. Diversa cancelariae 1392. Čremošnik br. 26
sign. IV br. 24

pisar anonim

45

kralj Dabiša
18. februar 1393.
Stojanović br. 181, original u knj. Diversa cancelariae 1392. Čremošnik br.28
sign. IVa br. 25

Tomaš Lužac, u
Sutisci

46

kralj Dabiša
oktobar 1393.
Stojanović br. 182, original u knj. Diversa cancelariae 1342. Čremošnik br.29
sign. IVa br. 28

47

kralj Dabiša
prije 15. oktobra 1393.
Stojanović br. 184: original u knj. Diversa cancelariae 1391.
Čremošnik br. 30

logofet Tomaš

48

kralj Dabiša
26. april 1395.
Miklosich, CCX
nalazi se u Arhivu Bosne i Hercegovine u Sarajevu (Turbić-Hadžagić 2006:42)

Tomaš Lužac u
Sutisci

49

kralj Dabiša
17. maj 1395.
Miklosich, CCXI
sl. Đorđić 1971:397

logofet Tomaš

8

50

Elena, udova kralja Dabiše
13. maj 1397. u Sutisci
Miklosich, CCXX, prijepis u Cod. ragus. f.55, b.:MCCCXXXXVII

51

Elena
22. maj 1397.
Stojanović br.252; Čremošnik br. 31: nepoznati pisar
orig. u DAD: IVa br. 65

anon. pisar isti
kao i 9. marta
1398. i aprila
1398. i 5. marta
1399.

52

Elena
15. novembar 1397. na Moštru
Stojanović br. 253; Čremošnik1950:146, br.32.
orig. u DAD:IVa br. 30

Tomaš Lužac
(Čremošnik
1950:146)

53

Elena
9. mart 1398.
Stojanović br. 255: original u Diversa cancelariae 1396.
Čremošnik br. 33.
orig. u DAD: IVa br. 31

anon. pisar isti
kao 22. maja
1397, aprila
1398. i 5. marta
1399.

54

Elena
april 1398.
Stojanović br. 256
Čremošnik br. 34.
orig. u DAD: IVa br. 32

anon. pisar isti
kao 22. maja
1397, 9. marta
1398. i 5. marta
1399.

55

knez Pavao Radinović
25. mart 1397.
dijak Radosav
Miklosich br. CCXIX; Stojanović, br. 259; Čremošnik 1950:90 iskošena aljkava minuskula; Turbić-Hadžagić 2006:44 Milosalić u
HR-DAD, sign. 7.3. (Diplomata et acta) 14. st. br. 129,
Konavlu na Ljutoj
sl. Đorđić 1971:409

9

56

kralj Stefan Ostoja
20. novembar 1398.
Stojanović br. 428; Miklosich CCXXIV; Čremošnik br.35
sl. Đorđić 1971:398

dijak Stipan
Dobrinović na
Dumnu

57

kralj Stefan Ostoja
15. januar 1399.
Miklosich CCXXV; Čremošnik br.36; Turbić-Hadžgić 2006:48;
HR-DAD; sign. becki_1037

dijak Stipan
Dobrinović na
Usori u Lišnici

58

kralj Ostoja
15. januar 1399. na Usori u Lišnici
Turbić-Hadžagić 2006:50 HR_DAD; sign. 1399_IVa 38; Čremošnik br.37; Stojanović br.430

dijak Hrvatin na
Usori u Lišnici

59

kralj Stefan Ostoja
5. februar 1399. u Sutisci
Miklosich CCXXVI; Stojanović br.431; Čremošnik br.38; Turbić:Hadžagić 2006:51; HR-DAD; sign. 1399_becki 1038
sl. Đorđić 1971:399

dijak Hrvatin u
Sutisci

60

bosanska kraljica Jelena Gruba
5. mart 1399.
Stojanovć br.491; Čremošnik br.39; Kuna 1982. (opaska u: Pisana riječ u Bosni i Hercegovini); Turbić-Hadžagić 2006:54;
HR-DAD: IVa 34

anonim, isti koji
je pisao pisma
kraljice Jelene od
22. maja 1397,
9. marta i aprila
1398.

61

Vojvoda Radič Sanković i župan Bjelijak
25. august 1399.
Miklosich CCXXIX; Stojanović br. 135; Čremošnik 1951:87; Turbić-Hadžagić 2006:55-57
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 14. st. br. 133
sl. Đorđić, 1971:410

logothet Mileta
Popović

10

62

kralj Ostoja
8. decembar 1400.
Miklosich CCXXXVII; na pergameni; viseći pečat s nečitkim natpisom
orig. u HAZU

Vukorija dijak u
Sutisci

63

Hrvoje Vukčić Hrvatinić, veliki vojvoda bosanski i herceg splitski
15. januar 1404.
Miklosich CCXLI; na pergameni, pečat otkinut
sl. Đorđić 1971:411

dijak Milivoj u
Zvečaju

64

Stefan Tvrtko Tvrtković
24. juni 1405.
Turbić-Hadžagić: 20. 6. 1405.
Miklosich CCXLIII; Stojanović br. 513; Čremošnik br.40; Turbić-Hadžagić 2006:58-61
pismo: bosanska majuskula sa malo minuskulnih elemenata (Čremošnik)
HR-DAD; sign. becki_1045

Novak Gojčinić
na Bijelim
Selištima u
Trstivnici

65

kralj Ostoja
4. decembar 1409.
Miklosich CCLIV; Stojanović br.445; Čremošnik br.42; Turbić-Hadžagić 2006:62;
HR-DAD; sign. 1409_becki 1048
pismo: minuskula s kurzivnim elementima
sl. Đorđić 1971:400

Pod Visokim
logotet Tomaš
Bućanin

66

vojvoda Sandalj banici Anki
4. mart 1410.
Miklosich br.CCLV:Pucić:98; Karano-Tvrtk. 93; Stojanović br.298
original u Srpskoj ak. (Solovjev)

u Dračevici u
Novom

67

vojvoda Sandalj Dubrovniku
19. oktobar 1413.
Turbić-Hadžagić 2006:64;
HR-DAD; sign. 1413_IVa 35

na Ljubomiru

11

68

kralj Ostoja
20. novembar 1414.
Stojanović br.451; Čremošnik br.42; Turbić-Hadžagić 2006:65;
HR-DAD; sign. 1414_IVa 47

69

kralj Ostoja
28. oktobar 1416.a
Stojanović br.452; Čremošnik br.44; Turbić-Hadžagić 2006:66;
HR-DAD; sign. 1416_IVa 36

70

kralj Ostoja
28. oktobar 1416.b
Stojanović br.453; Čremošnik br.43; Turbić-Hadžagić 2006:66;
HR-DAD; sign. 1416_IVa 33

71

kralj Ostoja
decembar 1416.
Stojanović br.454; Čremošnik br.45; Turbić-Hadžagić 2006:67;
HR-DAD; sign. 1416_IVa 37

72

kralj Ostoja
1418.
Stojanović br.456; Čremošnik br.47; Turbić-Hadžagić 2006:68;
HR-DAD; sign. 1416_IVa 40

73

knez Grgur Vukosalić
6. juli 1418.

Dobrilo Rašković;
sl. Đorđić
1971:412;
Stojanović br.564

74

kralj Stjepan Ostojić
5. mart 1419.
Miklosich CCLXVI; Stojanović br.579; Čremošnik br.48; Turbić-Hadžagić 2006:68-70;
HR-DAD; sign. 1419_becki 1050

dijak Vladić u
Zvečaju

12

75

Sandalj Hranić, veliki vojvoda bosanski
14. juni 1419.
Miklosich CCLXVIII; Stojanović br.314; Čremošnik br.89; Turbić-Hadžagić 2006:71-74;
sl. Đorđić 1971:414
HR-DAD; sign. 1419_becki 1051

Pribisav Pohvalić
na Stipanju polju
pod Sokolom

76

kralj Stjepan Ostojić
4. decembar 1419.
Miklosich CCLXIX; Stojanović br.580; Čremošnik br.49; Turbić-Hadžagić 2006:75-78;
HR-DAD; sign. 1419_becki 1052
sl. Đorđić 1971:401

logofet Novak
Gojčinić u Sutisci

77

Sandalj Hranić
30. maj 1420.
Miklosich CCLXXII; Stojanović br.322; Čremošnik br.90; Turbić-Hadžagić 2006:78-82
na pergameni, tri viseća pečata
HR-DAD; sign. 1420_becki 1053;
sl. Đorđić 1971:413 (od r.26 do kraja)

dijak Grubač u
Sokolu

78

kralj Stefan Tvrtko Tvrtković
16. august 1420.
Miklosich CCLXXIII; Stojanović br.522;Čremošnik br.50; Turbić:Hadžagić 2006:83-84;
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 227
pismo: polukurzivna minuskula
Đorđić 1971:402

logofet Dušan,
Pod Visokim

79

vojvoda Radosav Pavlović
24. april 1421.
Vlatko Maroš u
Stojanović br.591; Čremošnik 1951:91; Turbić-Hadžagić 2006:85-86; HR-DAD; sign. 7.3. (Diplomata et acta) 15. st. br.
Borču
229,
sl. Đorđić 1971:415

13

80

Stefan Tvrtko Tvrtković
18. august 1421.
Miklosich CCLXXX; Stojanović br.523; Čremošnik br.51; Turbić-Hadžagić 2006:87-89
HR-DAD; sign. 1421_becki 1058

dijak Vladić u
Milodraži

81

Radosav Pavlović
7. april 1423.
Miklosich, CCLXXXIII, Stojanović, str. 585; Turbić-Hadžagić 2006:90-92
HR-DAD; sign. 1423_becki 1060

Ostoja dijak u
Borču

82

Sandalj, veliki vojvoda bosanski
1. novembar 1423.
u Blagaju
Miklosich CCLXXXIV; original na pergameni, viseći voštani pečat (privilegium est in lingua seruiana scriptum, traductum
in linguam nostram uernaculam)

83

Sandalj bosanski vojvoda
27. decembar 1423.
Miklosich, CCLXXXV;

Kukanj

84

Radosav Pavlović
31. decembar 1427.
Miklosich CCXCVII; Stojanović 1929:592; Čremošnik 1951:97; Turbić-Hadžagić 2006:92;
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 237
sl. Đorđić 1971:416

logofet Ostoja

knez Tvrtko Borovinić
14. mart 1430.
85

86

pismo Dubrovačkoj općini;
Stojanović br. 631
sl. Đorđić 1971:417
Radosav Pavlović 25. oktobra 1432.
Miklosich CCCXIV

dijak Ostoja
14

87

kralj Tvrtko II Tvrtković
2. mart 1433.
Miklosich CCCXVI; Stojanović br. 592; Čremošnik br.54; Turbić-Hadžagić 2006:94-96
sl. Đorđić 1971:403
HR-DAD sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 245

dijak Pavle u
Sutisci

88

vojvoda Radosav Pavlović
25. mart 1433.
Turbić-Hadžagić 2006:96-97
HR-DAD; sign. becki_1074

Ostoja dijak,
Borač

89

Juraj Vojsalić, sinovac Hrvoja Vukčića,
12. august 1434.
Miklosich CCCXX;
sl. Đorđić 1971:417

Pod Kreševom

90

veliki vojvoda Stjepan Kosača, sin Vukca Hranića
10. oktobar 1435.
Miklosich CCCXXII; Stojanović, br. 647; Čremošnik, br. 93; Turbić-Hadžagić 2006:97-98;
HR-DAD; sign. 1435_becki 1077
pismo: diplomatska minuskula

dijak Vlatko na
Nevesinju

veliki vojvoda Radosav Pavlović,
31. januar 1437.
100

Stojanović br.613; Čremošnik 1951:105; Turbić-Hadžagić 2006:101
HR-DAD; sign. 1437_becki 1080
sl. Đorđić 1971:418

kralj Tvrtko II
26. mart 1438.
101 Stojanović br. 531; Čremošnik br. 55; Turbić-Hadžagić 2006:102.
HR-DAD; sign. 1438_IVa 56
pismo: bosanska minuskula

dijak Ivan

Radivoj Hrstić

15

Radosav Pavlović
januar 1439.
102
Stojanović 1929:635; Turbić-Hadžagić 2006:103-105
HR-DAD; sign. 1439_becki 1086

dijak Ivan

Radosav Pavlović, supruga Todora i sin Ivaniš
19. august 1439. u Borču
103

dijak Ivan u
Borču

Stojanović br.615; Turbić-Hadžagić 2006:105-109
HR-DAD; sign. 1439_becki 1087
sl. Đorđić 1971:419

herceg Stjepan Kosača
7. maj 1440.
104
Miklosich CCCXXXVI; Stojanović br. 654; Čremošnik br. 98; Turbić-Hadžagić str.110-112
HR-DAD; sign. 1440_becki 1088

knez Vukman
Jugović u
Dračevici (Novi)

Radosav Pavlović
10. april 1441.
105
Stojanović 1929:642; Turbić-Hadžagić 2006:112-113
HR-DAD; sign. 1441_becki 1089

dijak Ivan u
Borču

vojvoda Ivaniš, sin Radosava Pavlovića
29. septembar 1442.
106
Miklosich CCCXL; Stojanović 1934:100; Čremošnik 1951:113; Turbić-Hadžagić 2006:114-117
HR-DAD; sign. 1442_becki 1091

dijak Ivan na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

veliki vojvoda Stjepan Kosača, sin Vukca Hranića
1. april 1443.
107
Miklosich CCCXLIV; Stojanović br. 656; Čremošnik br. 99; Turbić-Hadžagić 2006:117-118
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 266

Vukša dijak u
Ključu

16

Stefan Tvrtko Tvrtković
22. juni 1443.
108 Miklosich CCCXLV; Čremošnik br. 56; Stojanović br. 536; Turbić-Hadžagić 2006:119
HR-DAD; sign. 1443_becki 1093
sl. Đorđić 1971:404

Radivoj Hrstić u
Sutisci

Tomaš Ostojić
3. septembar 1444.
109 Miklosich, CCCXLVI; Stojanović br.696; Turbić-Hadžagić 2006:120-122
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 268
sl. Đorđić 1971:405

protobistar knez
Restoje u Kreševu

Tomaš Ostojić
22. august 1446.
110
Miklosich CCCLIII; Čremošnik br. 59;
HAZUćir.I/4

dijak Tvrtko
Sekulović u
Vranduku

kralj Tomaš
3. februar 1449.
Stojanović 1934: 481-482; Čremošnik br. 60; Turbić-Hadžagić 2006:126-127
111 pismo: brzopis
na papiru, s voštanim pečatom
HAZUćir.I/5
sl. V. Mošin Ćirilski rukopisi Jugoslavenske akademije II, Reprodukcije, br. 133

anonim u
Vranduku

herceg Stjepan Kosača
5. juli 1450.
112 Miklosich CCCLIX; Stojanović br. 664; Čremošnik br. 101; Turbić:Hadžagić 2006:128
HR-DAD; sign. 1450_becki 1098
sl. Đorđić 1971:420

Radič Grupković
u Novom

17

herceg Stjepan Kosača
5. juli 1450.2
113
Stojanović br. 665; Čremošnik br. 102; Turbić-Hadžagić 2006:130
HR-DAD; sign. 1450_becki 1099

Radič Grupković
u Novom

Vladisav Hercegović
oko 1450.
114
Stojanović 1934:124; Turbić-Hadžagić 2006:128
HR-DAD; sign. 1450_becki 1117

vlastoručno

Vladisav Hercegović
115 15. august 1451. u Drinaljevu
Miklosich CCCLXI

vlastoručno

kralj Tomaš Ostojić
18. decembar 1451.
116 Miklosich CCCLXIII; Stojanović br.697; Čremošnik br. 62; Turbić-Hadžagić 2006:131-134
HR-DAD; sign. 1451_becki 1101
sl. Đorđić 1971:406

protobistar
Restoje u
Bobovcu

herceg Stjepan Kosača
19. 7. 1453.1 (oproštaj sinu)
117
Miklosich CCCLXIX; Stojanović br. 668; Čremošnik br. 106; Turbić-Hadžagić 2006:135-137
HR-DAD; sign. 1453_becki 1104

Božidar dijak u
Pivi na planini
Pišči

herceg Stjepan Kosača
19. juli 1453.2 (oproštaj supruzi Jeleni i vlastelinima)
118
Miklosich CCCLXVIII; Stojanović br. 667; Čremošnik br. 105; Turbić-Hadžagić 2006:138-141
HR-DAD; sign. 1453_becki 1105

Božidar dijak u
Pivi

herceg Stjepan Kosača
10. april 1454.
119
Miklosich CCCLXXI; Stojanović br. 669; Čremošnik br. 107; Turbić-Hadžagić 142-145
HR-DAD; sign. 1454_becki 1106

Radivoj
Dobrišević

18

kralj Tomaš
19. februar 1459.
120 Čr. nema; Turbić-Hadžagić 2006:146
GZM XVII, 1905, 235 (Solovjev piše da je original u Šibeniku)
sign. Zemaljski muzej u Sarajevu

na Jezeru

herceg Stjepan Kosača
13. oktobar 1461.
121
Miklosich CCCXC; Stojanović br. 670; Čremošnik br. 108. Turbić-Hadžagić 2006:147-148
HR-DAD; SIGN. 1461_becki 1118

u Međuričju pod
Samoborom

kralj Stjepan Tomašević
23. novembar 1461.
122
Miklosich, CCCXCI; Stojanović br. 737; Čremošnik 64; Turbić-Hadžagić 2006:149-151
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 289

dijak Branoš u
Jajcu

Stjepan Tomašević
25. novembar 1461.1
123
Miklosich CCCXCIII; Stojanović br. 739; Čremošnik br. 67; Turbić-Hadžagić 2006:152
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 290

dijak Branoš u
Jajcu

Stjepan Tomašević
25. novembar 1461.2
124
Miklosich CCCXCIV, Turbić-Hadžagić 2006:153
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 291

dijak Branoš u
Jajcu

Stjepan Tomašević
25. novembar 1461.3
125
Miklosich CCCXCII; Turbić-Hadžagić 2006:154
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 292

dijak Branoš u
Jajcu

19

Stjepan Tomašević
25. novembar 1461.4
126 Miklosich CCCXCV; Stojanović br. 741; Čremošnik str. 188, 192; Turbić-Hadžagić 2006:155-156
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 293
sl. Đorđić 1971:407

dijak Branoš u
Jajcu

herceg Stjepan Kosača
3. februar 1464.
127
Miklosich CCCLXIX; Stojanović br. 671; Čremošnik br. 109; Turbić-Hadžagić 2006:157
HR-DAD; sign. 1464_becki 1124

dijak Sanko

herceg Stjepan Kosača
17. septembar 1465.
128
Miklosich CCCXCVII; Stojanović br. 672 (skraćeno); Čremošnik br. 110; Turbić-Hadžagić 2006:158
HR-DAD; sign. 1465_becki 1127

dijak Sanko

vojvoda Vladisav Hercegović
13. oktobar 1465.
129
Miklosich CD; Stojanović br. 703; Čremošnik br. 114; Turbić-Hadžagić 2006:159
HR-DAD; sign. 1465_becki 1112

dijak Vladisav

herceg Stjepan Kosača
5. decembar 1465.
130
Miklosich CCCXCVIII; Stojanović br. 673; Čremošnik br. 111; Turbić-Hadžagić 2006:160
HR-DAD; sign. 1465_becki 1129

dijak Radoje
Dobrišević

knez Vlatko Popović
1. januar 1466.
131
Miklosich CDIV
sl. Đorđić 1971:421

vlastoručno

herceg Stjepan Kosača
iza 3. februara 1466.
132
Miklosich CCCXCIX; Stojanović br. 674; Čremošnik br. 112: Turbić-Hadžagić 2006:162
HR-DAD; sign. 1466_becki 1140

dijak Sanko

20

knez Žarko humski (Žarko chlmensis)
133 26. maj 1466.
Miklosich CDV; Pucić 170;

vlastoručno

herceg Vlatko
134 iza 1466.
Miklosich CDVIII; sine sigillo, origin. chartac.
hercežica Cecilija
28. maj 1467.
135
Miklosich CDIX; Stojanović br. 777;
sl. Đorđić 1971:422

Ivko dijak

Herceg Balša
1467-1470.
136
vlastoručni potpis hercegovog unuka
Miklosich CDX

vlastoručni potpis
hercegovog unuka

veliki vojvoda Vladisav Hercegović
137 17. juni 1469.
Miklosich CDXXXI

Vukman dijak

herceg Vlatko
26 januar 1470.
138
Miklosich CDXXX (isječak); Stojanović br. 772
sl. Đorđić 1971:424

mitropolit David

herceg Vlatko
139 26 juli 1470.
Miklosich CDXXXIII

Ivko dijak;
vlastoručni
potpisi Vlatka i
Stjepana

21

herceg Vlatko
140 26 juli 1470.
Miklosich CDXXXII

prijepis: dijak
Radonja za
Hamza-bega
prepisao iz hužeta
hercega Vlatka i
kneza Stjepana

herceg Vladislav
27. oktobar 1487.
141
Stojanović br. 712
sl. Đorđić 1971:425b

Vukašin Gizdavić

Žarko, Tadija i Juraj humski (braća Vlatkovići)
prije 25. marta 1493.
142
Stojanović br. 721
sl. Đorđić 1971:425a

22

ban Kulin
29. august 1189.
Čremošnik br. 1
sl. Osamsto godina Povelje bosanskog bana Kulina
Ɣ ʜмє ω̅ц̅ɑ ʜ сɴ̅ɑ̅ ʜ ст̅ɑ̅го д̅χ̅ɑ
ѣ Бɑɴь Босьɴьсκʜ κƔʌʜɴь пρʜсєʒɑю тєБѣ κɴєжє κρьвɑшƔ ʜ вьсѣмь гρɑħɑмь дƔБρовьүɑмь пρɑвы пρʜѣтєʌь Бытʜ вɑмь ωдь сєʌѣ ʜ
довѣκɑ ʜ пρɑвь гоʜ дρьжɑтʜ сь вɑмʜ ʜ пρɑвƔ вѣρƔ доκоʌѣ сьмь жʜвь
вьсʜ дƔБρовьүɑɴє κʜρє χодє по моємƔ вʌɑдɑɴʜю тρьгƔюκє годѣ сʜ κто χоκє κρѣвɑтʜ годѣ сʜ κто мʜɴє пρɑвовь вѣρовь ʜ пρɑвымь
с̅ρ̅ь̅дьцємь дρьжɑтʜ є Бєʒь вьсɑκоє ʒʌєдʜ ρɑʒвѣ що мʜ κто дɑ своєвь воʌовь поκʌоɴь
ʜ дɑ ʜмь ɴє БƔдє ωдь моʜχь үьстьɴʜκовь сʜʌє
ʜ доκоʌѣ Ɣ мɴє БƔдƔ дɑтʜ ʜмь сьвѣть ʜ помоκь κɑκоρє ʜ сєБѣ κоʌʜκоρє могє Бєʒь вьсєгɑ ʒьʌогɑ пρʜмысʌɑ тɑκо мʜ Бж̅є помɑгɑʜ
ʜ сʜє ст̅ο̅ євɑɴьгєʌʜє
ѣ ρɑдоє дʜѣκь Бɑɴь пʜсɑχь сʜю κɴʜгƔ повєʌовь Бɑɴовь ωдь ρожьствɑ χ̅в̅ɑ тʜсƔκɑ ʜ сьто ʜ ωсмьдєсєть ʜ дєвєть ʌѣть мѣ̅с̅єцɑ
ɑвьгƔстɑ Ɣ дьвɑдєсєтʜ ʜ дєвєты дɴ̅ь Ɣсѣүєɴʜє гʌɑвє ʜωвɑɴɑ κρьстʜтєʌɑ

stariji prijepis Kulinove povelje (1189-1205)
Mikosich IV; Turbić-Hadžagić 2006:11-12
HR-DAD sign. bec_189
sl. Osamsto godina Povelje bosanskog bana Kulina
Ɣ ʜмє ωцɑ• ʜ сɴ̅ɑ̅ ʜ ст̅o̅гɑ д̅χ̅ɑ
ѣ Бɑɴь Босьɴьсκʜ κƔʌʜɴь пρʜсєʒɑю тєБѣ κɴєжє κ̅ρ̅ьвɑшƔ ʜ вьсѣмь гρɑħɑмь дƔБρовьүɑмь пρɑвы пρʜѣтєʌь Бытʜ вɑмь ωдсєʌѣ ʜ
довѣκɑ ʜ пρɑвь гоʜ дρ̅ь̅жɑтʜ сь вɑмы ʜ пρɑвƔ вѣρƔ доκоʌѣ сьмь жʜвь
вьсʜ дƔБρовьүɑɴє κʜρє χодє: по моємƔ вʌɑдɑɴʜю тρ̅ь̅гƔюκє гьдѣ сʜ κьто χоκє κρѣвɑтʜ годѣ сʜ κто мʜɴє пρɑвовь вѣρовь ʜ
пρɑвымь сρ̅ь̅цємь дρ̅ь̅жɑтʜ є Бєʒь вьсɑκоє ʒьʌєдʜ ρɑʒвѣ що мʜ κьто дɑ своʜовь воʌовь поκʌоɴь
ʜ дɑ ʜмь ɴє БƔдє ωдь моʜχь үєстьɴʜκовь сʜʌє
ʜ доκоʌѣ Ɣ мєɴє БƔдƔ дɑтʜ ʜмь сьвѣть ʜ помоκь κɑκоρє ʜ сєБѣ κоʌʜκоρє могє Бєʒь вьсєгɑ ʒьʌогɑ пρʜмысьʌɑ тɑκо мʜ Ƃ̅ь̅ помɑгɑʜ
ʜ сʜє ст̅ο̅ євɑɴьћєʌʜє
ѣ ρɑдоє дʜѣκь Бɑɴь пʜсɑχь сʜю κɴʜгƔ повєʌовь Бɑɴовь ω дь ρождствɑ χ̅в̅ тʜсƔκɑ ʜ сьто ʜ ωсьмьдєсєть ʜ дєвєть ʌѣть мѣсєцɑ
ɑвьгƔстɑ Ɣ дьвɑдєсєтʜ ʜ дєвєты д̅ɴ̅ь Ɣсѣүєɴʜє гʌɑвє ʜωвɑɴɑ κρ̅ь̅стʜтєʌɑ

23

povelja bana Kulina
prema dubrovačkom prijepisu oko 1205.
sl. Osamsto godina Povelje bosanskog bana Kulina
Ɣ ʜмє ω̅ц̅ɑ ʜ сɴ̅ɑ̅ ʜ ст̅ɑ̅го д̅χ̅ɑ
ѣ Бɑɴь Босєɴьсκʜ κƔʌʜɴь пρʜсєʒɑю тєБѣ κɴєжє κρьвɑшƔ ʜ вьсѣмь гρɑгɑмь дƔБρовьүɑмь пρɑвʜ пρʜѣтєʌь Бытʜ вɑмь ωть сєʌѣ ʜ
довѣκь ʜ пρɑвь гоʜ дρьжɑтʜ сь вɑмʜ ʜ пρɑвƔ вѣρƔ доκоʌɑ с̅ʍ̅ь жʜвь
сє вьсѣмʜ дƔБρовьүɑмʜ κʜρє χодє по момƔ вʌɑдɑɴʜю тρьгƔюκє годѣ сʜ κьто χоκє κρѣвɑтʜ годѣ сʜ κьто мʜɴє пρɑвовь вѣρовь ʜ
пρɑвʜмь сρьцємь дρьжɑтʜ є Бєʒє вьсɑκоє ʒьʌєдʜ ρɑʒьвѣ ʏьто мʜ κьто дɑ своʜовь воʌовь поκʌоɴь
ʜ дɑ ʜмь ɴє БƔдє ωдь моʜχь үєстьɴʜκовь сʜʌє
ʜ доκоʌѣ Ɣ моєʜ ʒємʌʜ БƔдƔ дɑтʜ ʜмь сьвѣть ʜ помоκь κɑκоρє ʜ сєБѣ κоʌʜκоρє могє Бєʒь вьсєгɑ ʒьʌогɑ пρʜмысьʌʜѣ тɑκо мʜ Бг̅ь̅
помɑгɑʜ ʜ сʜє ст̅ο̅ євɑɴьгєʌʜє
ѣ ρɑдоє дʜѣκь Бɑɴь пʜсɑχь сʜю κɴʜгƔ повєʌовь Бɑɴовь ωдь ρошьствɑ χь̅ρ̅єстовɑ тʜсƔщɑ ʜ сьто ʜ осмьдєсєть ʜ дєвєть ʌѣть
мѣсєцɑ ɑвьгƔстɑ Ɣ дьвɑдєсєтʜ ʜ дєвєтʜ дɴ̅ь Ɣсѣүєɴʜє гʌɑвє ʜовɑɴɑ κρьстʜтєʌɑ

Ninoslav, Bosnae magnus banus
prije 1232.
Miklosich XXX; Stojanović br.9; Čremošnik 1948:114; Turbić-Hadžagić 2006:14;
HR-DAD; sign. bec_992
sl. Đorđić, 1971:276
оy ʜмє оцɑ ʜ с̅ɴ̅ɑ: ʜ с̅т̅ɑго д̅χ̅ɑ ɑʍ̅ɴ̅ь
ɑʒь ρɑБь Ƃ̅ж̅ʜ мɑтѣʜ ɑ одмѣʌомь ɴʜɴосʌɑвь Бɑɴь Босɴьсκʜ вєʌʜκʜ κʌє сє κɴєʒоy доyБρовʏκомоy жɑɴь дɑɴьдƔʌоy ʜ всєʜ опκʜɴѣ
доyБρовʏьκоʜ
тɑκомь смь сє κʌєтвью κʌєʌь κɑκомь сє є Бɑɴь κоyʌʜɴь κʌєʌь дɑ χодє вʌɑсʜ своБодɴо ʜχь доБʜтκь тɑκо κɑκо соy Ɣ Бɑɴɑ κоyʌʜɴɑ
χодʜʌʜ Бєʒь всє χɑБє ʜ ʒʌєдʜ
ɑ ѣ κоyдѣ оБʌɑдɑ тоyдѣ сʜ χодʜтє пρостρɑɴо ʜ ʒдρɑво
ɑ ѣ пρʜѣтʜ κɑκоρє сɑмь сєБѣ ʜ ɴɑƔκь дɑвɑтʜ од всє ʒʌєдʜ
ɑ сє пʜсɑχь ʜмєɴємь дєсоє гρɑмɑтʜгь Бɑɴɑ ɴʜɴосʌɑвɑ вєʌʜєгɑ Босɴьсκогɑ тɑκо вѣρɴо κɑκоρє Ɣ пρьвьıχь
ɑ сє єщє ɑκо вѣρоyє сρьБʌʜɴь вʌɑχɑ дɑ сє пρʜ пρѣдь κɴєʒємь ɑκо вѣρƔє вʌɑχь сρьБʌʜɴɑ дɑ сє пρʜ пρѣдь Бɑɴомь ɑ ʜɴомƔ вʌɑχƔ
дɑ ɴє БƔдє ʜʒмɑ
Ƃ̅є̅ ρє тʜ дɑʜ ʒдρɑвʜє
24

Humski knez Andrej Dubrovniku
prije 1235.
Miklosich XXIX; Stojanović br. 7; Čremošnik 1948:132; Turbić-Hadžagić 2006:13;
HR-DAD; sign. bec_987
sl. Đorđić, 1971:274
✝ вь ʜмє ωц̅ɑ ʜ сɴ̅ɑ• ʜ ст̅ɑго дχ̅ɑ
⊦ɑ κєʒь вєʌʜ χʌьмьсκӹ̵ ɑɴьдρѣʜ сь всѣмʜ вʌɑстєʌӹ̵ своʜмʜ κʌьɴƔ сє κɴєʒƔ дƔБρовьүьκомƔ жɑɴь дɑɴьдоʌƔ ʜ вʌɑстєʌомь
дƔБρовьүьκʜмь ʜ всѣʜ ωБκʜɴѣ гρɑдьсκоʜ Ɣ гɑ̅ Бɑ̅ ʜ Ɣ ст̅о ıє̵вɑɴгʌ̅ʜє ʜ Ɣ үт̅ьɴы жʜвотвоρєщʜ κρт̅ь гдɴ̅ь ʜ Ɣ •т̅• ʜ̅• ı•ст̅ыχь ω̅ц̅ь
ʜжє Ɣ ɴʜκєʜ дɑ ʜмɑю мʜρь с вɑмʜ Ɣ вѣκʜ κɑκо сƔ ʜ моʜ стɑρѣ ʜмɑʌʜ с вɑшʜмʜ стɑρѣʜшʜмʜ Ɣ стɑρы ʒɑκоɴь
дɑ вы ıє̵ ωтвоρєɴɑ ʒємʌɑ моѣ Ɣ всѣχь вɑшıχь пєүɑʌєχь ɑ пρɑвʜɴɑ дɑ єсть
ɑ вɑшь үʌовѣκь κʜ пρʜдє Ɣ ʒємʌю мою ɴєвоʌовь κомƔ є ʜсκɑɴɑ пρɑвʜɴɑ ʜ ɴє ʜспʌьɴєɴɑ мƔ БƔдє дɑ стɑɴє ʜ дɑ Ɣүʜɴʜ пρɑвʜɴƔ
ɑκє ʌʜ пρʜдє тɑκь үʌовκь κомƔ ɴѣ ʜсκɑɴɑ пρɑвʜɴɑ дɑ мƔ сє ɴє Ɣʒьмє ɴʜ тьɴьκь κоɴьць доκƔ поʜдє Ɣ своє мѣсто ʜ тɑмо дɑ Ɣүʜɴʜ
пρɑвʜɴƔ по томь
ʜ дɑ ɴє пρʜдƔ вρьχь вɑсь с вɑшʜмь вρɑгомь
ɑκо ʌʜ сʜıє̵ пρѣстƔпʌю дɑ мє сьпɴє Бь̅ ст̅ɑ Бц̅ɑ ʜ всʜ стӹ

Ninoslav, veliki ban bosanski
1240.
Miklosich XXXVI; Stojanović br.10; Čremošnik br. 3
sl. Đorđić, 1971:277
Ɣ ʜмє отьцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ
ɑʒь ρɑБь Божʜ ʜмєɴємь Бɑɴь Босɴьсκʜ ɴʜɴосʌɑвь κʌьɴƔ сє оБьκʜɴѣ дƔБρовьʏьκоʜ
дɑ стою с вɑмʜ Ɣ мʜρь ʜ Ɣ свɑκƔ пρɑвьдƔ κɑκо сƔ стɑʌʜ моʜ стɑρѣ
ʜ дɑ своБодɴо χодʜтє Ɣ моєʜ ʒємʌʜ дɑ вʜ ɴѣ дєсєтκɑ ɴʜκогɑρє
ɑκо вʜ тьκо Ɣʏʜɴʜ κρʜвʜɴƔ моʜχь κмєтʜ дɑ сє пρʜ пρѣдь мɴомь
ɑκо вʜ ѣɑ [ƔʏʜɴƔ κρʜвʜɴƔ дɑ смь ѣɑ κρʜвь] пρɑво ɴє ƔʏʜɴƔ то то ѣɑ κρʜвь
ʜ ɑκо сє ρɑʒρɑтʜтє сь κρɑʌєм сь ρɑшκʜмь дɑ вɑсь ɴє дɑмь сь всѣмь вɑшʜмь доБʜтκомь ʜ дɑ вʜ ƔχρɑɴƔ
ʜ ʏто сє Ɣʏʜɴʜʌо пρѣє ʜʌʜ сʌѣ дɑ сє пρʜ ɑ дɑ ɴѣ ʜʒмɑ ɴь дɑ є пρɑвьдɑ
ʜ ɴє Бѣшє моє пєʏɑтʜ вєʌʜє одɴєсєɴɑ (мʜ) Бѣшє дɑ (ов)оʒʜ є моѣ пєʏɑть κɑ є пρʜ κɴʜʒʜ
ɑ сє ɴє Ɣʒємʌє дєсєтьκɑ доκоʌѣ смь жʜвь ʜ моє дѣтє ʜ моє ƔɴƔʏє
κто сʜє пρѣсκоʏʜ дɑ є κʌєть.....
дɑ пρʜдƔ Ɣ дƔБρовьɴʜκь дɑ ɴɑ мє ɴє Ɣстɑɴє ɴʜκьтоρє дѣ ѣ сьмь ρɑдь пρɑвьдƔ Ɣʏʜɴє
ʜ ɑκо пρɑ ɴє ƔʏʜɴƔ дɑ сьмь κρʜвь
25

Matthaeus Ninoslav, Bosnae magnus banus
22. mart 1240.
Miklosich XXXV; Stojanović br.11; Čremošnik 1948:118; Turbić-Hadžagić 2006:15;
HR-DAD; sign. 7.3. (Diplomata et acta) 13. st. br. 256/2
sl. Đorđić 1971:278
вь ʜмє ω̅ц̅ɑ ʜ с̅ɴ̅ɑ ʜ с̅т̅огɑ дƔχɑ ɑмʜɴь
ʌѣто Ɣпʌьщєɴʜѣ г̅д̅ɑ ɴɑшєго ʜ̅с̅ь χ̅ɑ̅ тʜсоyщɑ •с̅ʍ̅• ʍ̅ц̅ɑ мɑρьтɑ •κ̅в̅• д̅ɴ̅ь ʜɴьдʜκьтɑ •г̅ ı̅• Бʜ χьтѣɴʜє вʜшьɴєгɑ ɴɑшєгɑ г̅д̅ɑ̅ Ƃ̅ɑ̅
ʜ̅с̅ χ̅ɑ̅
ʜ ⊦ɑʒь вєʌʜκʜ Бɑɴь Бос̅ɴ̅ьсκʜ мɑтєʜ ɴʜɴосʌɑвь по мʜʌостʜ Ƃ̅ж̅ıє̵ своʜовь сʜ доБρоχьтєɴʜє пρʜдоχь сʜ Ɣ дƔБρовьɴʜκь κь стɑρʜмь
мʜ пρʜ⊦ɑтєʌомь вʌɑстєʌомь ʜ ωпьκʜɴѣ гρɑдьсκѣ
ɑ пρʜдоχь сʜ сь моʜмʜ Боʌɑρʜмʜ сь воʜводомь юρʜшємь тєпʏʜ⊦ɑ ρɑдоɴɑ ʜ Бρɑть ıє̵говь сʜмєоɴь пєχɑρьɴʜκь мʜρоχьɴɑ ʒɑБɑвь
пρодɑсɑ пρʜıє̵сьдɑ сьфʜɴɑρь сʌɑвьκо поʌʜʏʜκь гρɑдʜсʌɑвь тƔρьБʜκь
ʜ ωБρєтосьмо Боʌɑρʜɴɑ κɴєʒɑ дƔБρовьʏьκогɑ ɴʜκоʌɑвɑ тоɴьсьтɑ ʜ сь пρєпʜсɑɴʜмь моʜмʜ Боʌɑρʜмʜ
κʌєχь сѣ κɴєʒƔ ʜ вьсє ωпьκʜɴѣ гρɑдьсκѣ Ɣ вєʏьɴʜ мʜρь ʜ Ɣ ʌюБьвѣ κɑκо сє ʒдє подьпʜшѣ
ɑʒь мɑтєʜ ɴʜɴосʌɑвь по мʜʌостʜ Ƃ̅ж̅є вѣʌʜκʜ Бɑɴь Босєɴсκʜ сь моʜмʜ Боʌɑρʜмʜ κєʌьɴємо сѣ тєБє ɴʜκоʌɑвƔ тоɴʜсьтƔ κɴєʒƔ
дƔБρовьʏьκомƔ ʜ вьсмь вʌɑстєʌомь ʜ вьсѣ ωпьκʜɴѣ гρɑдьсκѣ Ɣ г̅ɑ̅ Ƃ̅ɑ̅ ɴɑшєгɑ ʜ̅с̅ χ̅ɑ̅ ʜ Ɣ пρєс̅т̅Ɣ Ƃ̅ц̅Ɣ дєвʜю вʌɑдʜκƔ мɑρʜю ʜ Ɣ
ʏьстьɴʜ жʜвотвоρєщʜ κρ̅с̅ть ʜ Ɣ с̅т̅ɑ Ƃ̅ж̅⊦ɑ євɑɴьгєʌʜ⊦ɑ ʜ Ɣ с̅т̅огɑ Бʌɑсʜ Бʌɑжєɴогɑ мƔʏѣɴʜκɑ ʜ Ɣ вьсʜ с̅т̅є Ɣгодʜвьшє Ƃ̅г̅Ɣ ωдь
вєκɑ сь своʜовь воʌовь ʏʜстємь сρ̅ц̅ємь сь пρɑвовь вєρовь Бєʒь вьсɑκогɑ пρопɑдьствɑ ʜ Бє(-ʒь) ʒьʌѣ мʜсʌʜ дɑ вʜ стою Ɣ вєʏьɴʜ
ʜ твєρьдʜ мʜρь ʜ Ɣ сρ̅ʏ̅єɴѣ ʌюБьвѣ ʜ Ɣ вьсɑκƔ пρɑвьдƔ
ʜ по ʒмʌє ʜ вʌɑдɑɴʜє моє ʜ моʜχь с̅ɴ̅ь дɑ сʜ χодʜтє своБодьɴо ʜ пρостρɑɴо Бєсь вьсɑκѣ дєсѣщʜɴє ʜ Бєсь ɴʜκєρѣ ʜɴьɴє дɑɴʜє
ʜ пɑʏє дɑ моʜ κьмєтʜ ʜ моʜ ʌюдʜє ʜ моʜ вʌɑдɑʌьцʜ дɑ вʜ ʌюБє ʜ дɑ вʜ χρɑɴє ωдь ʒʌɑ сь пρɑвовь вєρомь
ʜ ɑκо ɴєκьто ωдь моʜχь κьмєтʜ ʜʌʜ ωдь моʜχь ʌюдʜє ʏʜɴє вʜ κρʜвʜɴƔ дɑ сє пρʜ пρєдь мɴовь ʜ ⊦ɑ дɑ ʜмь сƔдƔ пρɑвʜ сƔдь ʜ
⊦ɑκо вʜ ⊦ɑ пρɑвʜɴѣ ɴє ʏʜɴƔ то то ⊦ɑ κρʜвь
ʜ ɑκо сѣ ρɑʒьρɑтʜтѣ сь κρɑʌѣмь ρɑшьκʜ дɑ вɑсь ɴє дɑмь ɴʜ вɑшь доБʜтєκь пɑʏє дɑ вʜ ƔχρɑɴƔ сь вьсмь вɑшʜмь доБʜтьκомь
ʜ що сє ʏʜɴʜʌо пρє ʜ посʌѣ дɑ сѣ пρʜ ʜ дɑ ɴє ʜʒьмɑ
ʜ дɑ пρʜдƔ Ɣ дƔБρовьɴʜκь дɑ ɴɑ мє ɴє Ɣстɑɴє ɴʜκьтоρѣ
дє ⊦ɑ смь Ɣ свою ʒмʌƔ сєдɑ κьто χощє ʜсьκɑтʜ ʜщʜ дє ⊦ɑ смь ρɑдь пρɑвьдƔ Ɣʏʜɴє ɑκо пρɑ ɴє ƔʏʜɴƔ то ⊦ɑ κρʜвь
ʜ сѣ ωщє ɑκо вѣρƔıє̵ сєρБʌʜɴь вʌɑχɑ дɑ сѣ пρʜ пρєдь κɴєʒємь дƔБρовьʏьκʜмь ʜ ⊦ɑκо вєρƔıє̵ вʌɑχь сєρБʌʜɴɑ дɑ сє пρʜ пρєдь
Бɑɴомь ʜ ʜɴомƔ вʌɑχƔ ʜ ʜɴомƔ сєρБʌʜɴƔ дɑ ɴє ʜсьмɑ
ɑ дɑ сѣ ɴєκо⊦ɑ κρʜвʜɴɑ мєћƔ ɴʜ ʏʜɴʜ дɑ тɑ κρʜвʜɴɑ сѣ сь пρɑвʜɴовь ʜсьпρɑвʜ ɑ сʜʒʜ мʜρь ʜ сʜʒʜ ωБєть дɑ сѣ ɴʜκɑκоρѣ
ɴʜκʜмьρє дєʌомь ʜ ɴʜκʜмьρє κоɴьцємь дɑ сѣ ɴє ρєшʜ ɴʜ дɑ сѣ подьпєρѣ ɴѣ пɑʏє дɑ БƔдє твєρьдь Ɣ вєκʜ
ʜ χощƔ дɑ вьсѣ сє що ʒдє пʜсɑɴо Ɣ вєκʜ дɑ БƔдє твєρьдо ωдь ʍ̅ɴ̅є сɑмогɑ ʜ ωдь моʜχь дєть ʜ ωдь моʜχь ƔɴƔʏıє̵ ʜ ωдь моʜχь
κьмєтʜ ʜ ωдь моʜχь ʌюдʜ
ʜ κьто сʜє пρʜʌомʜ ʜʌʜ ⊦ɑ сɑмь ʜʌʜ моʜ с̅ɴ̅ь ʜʌʜ моʜ ƔɴƔκь ʜʌʜ моʜ κьмєтʜ ʜʌʜ ʜɴʜ κьто годѣ моʜ дɑ Ƃ̅ь̅ гɑ сєпьɴѣ ʜ с̅т̅ɑ Ƃ̅ц̅ɑ
ʜ вьсʜ с̅т̅ʜ ʜ κʜ сƔ ʒдє пʜсɑɴʜ
26

мʜρь Ƃ̅ж̅ʜ сь ɴɑмь: ɑмʜɴь
ωдь сʜʒʜ мʜρь ʜ ωдь сʜє ωБєтовɑɴʜє сƔ •в• κɴʜгѣ ıє̵дьɴƔ κɴʜгƔ Ɣʒєʌь Бɑɴь вєʌʜκʜ ɴʜɴосʌɑвь сь своʜмʜ Боʌɑρʜмʜ ɑ дρƔгƔ
κɴʜгƔ Ɣʒєʌь ɴʜκоʌɑвь тоɴʜсьто κɴєʒь ʜ ωпьκʜɴɑ гρɑдьсκɑ ʜ дɑ ɴѣ ɴʜκѣρѣ ʜʒьмɑ ɴɑ ʜɴɑго сєρБʌʜɴɑ ɴʜ ɴɑ ʜɴɑго вʌɑχɑ ʌʜшє ɴɑ
сɑмогɑ ʜсьцɑ
ɑʒь Боρʜсʌɑвь воʜсʜʌʜκь κєʌьɴƔ сѣ вєʏьɴʜ мʜρь ʜ ʌюБѣ ʜмєтʜ сь дƔБρовьʏɑɴомь κɑκо ѣ сдє пρєпʜсɑɴо

Povelja humskog kneza Andreja Dubrovniku
1247-1249.
Miklosich XL; Stojanović br.8; Čremošnik 1948:134; Turbić-Hadžagić 2006:18-19;
HR-DAD; sign. bec_988
sl. Đorđić, 1971:275
вь ʜмє ωц̅ɑ ʜ сɴ̅ɑ ʜ стɑго дχɑ
ѣ κɴєʒь вєʌʜ χʌьмьсκʜ ɑɴьдρѣʜ с моʜмʜ сыɴьмʜ жƔпɑɴомь Богдɑɴомь ʜ сь жƔпɑɴомь ρɑдосʌɑвомь ʜ сь моʜмʜ вʌɑстєʌы κʜ соy
ʒдѣ подьпʜсɑɴʜ κʌьɴємо сє κɴєʒоy доyБρовьүκомоy ѣκовоy дʌьфʜɴоy ʜ вʌɑстєʌємь доyБρовьүκʜмь ʜ всѣʜ ωБκʜɴѣ гρɑдьсκоʜ Ɣ
гдɴɑ Бɑ ʜ Ɣ сто євɴгєʌʜє ʜ Ɣ үьстɴы ʜ жʜвотвоρєщʜ κρсть гдɴь ʜ Ɣ •т•ʜ•ı• стыχь ωц̅ь ʜжє Ɣ ɴʜκєʜ
дɑ ʜмɑмо мʜρь с вɑмʜ Ɣ вѣκʜ κɑκо соy ʜмɑʌʜ ʜ ɴɑшʜ стɑρѣшʜ с вɑшʜмʜ стɑρѣшʜмʜ Ɣ стɑρы ʒɑκоɴь
дɑ вы є ωтвоρєɴɑ ɴɑшɑ ʒємʌɑ ω всѣχь вɑшʜχь пєүɑʌєχь ʜ дɑ сʜ ʜдоy доyБρовүɑɴє по ɴɑшѣʜ ʒємʌʜ сь своʜмь доБытκомь ʜ сь
своʜмʜ ρѣүмʜ спсєɴʜ Боyдоy стоєκє пρʜдоyκє поʜдоyκє ɑ пρɑвʜɴɑ дɑ єсть
ɑ вɑшь үʌвκь κʜ пρʜдє Ɣ ɴɑшƔ ʒємʌю ɴєвоʌовь κомоy є ʜсκɑɴɑ пρɑвʜɴɑ ʜ ɴєʜспʌьɴєɴɑ Боyдє дɑ стɑɴє ʜ дɑ Ɣүʜɴʜ пρɑвʜɴоy
ɑκо ʌʜ пρʜдє тɑκь үʌвκь κомоy ɴє ʜсκɑɴɑ пρɑвʜɴɑ дɑ моy сє ɴє Ɣʒмє ɴʜ тьɴьκь κоɴьць доκоy поʜдє Ɣ своє мѣсто ʜ тɑмо дɑ
Ɣүʜɴʜ пρɑвʜɴоy по томь
ʜ дɑ ɴє пρʜдємо ɴɑ вɑсь с вɑшʜмь вρɑгомь
ɑ дɑ сє ɴѣκоѣ κρʜвʜɴɑ мєћю ɴɑмʜ Ɣүʜɴʜ дɑ сє пρɑвʜɴовь ʜспρɑвʜ Ɣ стɑρы ʒɑκоɴь ɑ мʜρь дɑ сє ɴє ρоyшʜ
сʜ соy χʌьмʌɑɴє κоʜ сє κʌєшє χρєʌκо ρɑстʜмʜρʜκь доБρовʜть ρɑдовүʜκь χρєʌɑ стѣпκовʜκь ωдоyмысʌь ʜ стρѣʒʜмʜρь ɑдɑмовʜκɑ
үєпρьɴɑ ωсʜʌʜκь χρɑɴʜсʌɑвь пρьвосʌɑвʜκь Бʜгρѣɴь мρьћʜκь доБρомысʌь поБρɑтовʜκь дєсѣɴь Бєρʜвоєвʜκь ρɑдовɑɴь
пρʜвыдρоyжʜκь χρєʌɑ дєсɑвүʜκь пρʜБѣɴь ʒʌошєвʜκь ϑомɑ үоyпєтʜκь гɑʌьць вʌьκсɑɴʜκь χρєʌɑ χρɑɴʜдρоyжʜκь пρѣдʜсʌɑвь
вʌьκмʜρʜκь воʜмʜρь вʌьκтʜκь Бгдɑɴь доБρомʜρʜκь χρьвɑтʜɴь тоyρБʜκь пρьвосʌɑвь пρодɑɴьүʜκь Бρɑтосʌɑвь вʌьκовʜκь Бєρκо
ρɑдовɑɴʜκь
ɑκо ʌʜ сʜє пρѣстоyпʜмо дɑ ɴы Бь сьпɴє ʜ стɑ Бцɑ ʜ всʜ стʜ
✢ κρьсть κɴєʒɑ ɑɴдρѣ⊦ɑ

27

Matheus Stephanus, Bosnae magnus banus
1249.
Miklosich XXXIX; Stojanović br. 12; Čremošnik 1948:124;
вь ʜмє ωтьцɑ ʜ сьıɴɑ ʜ свєтогɑ дƔχɑ ɑмʜɴь
ʌѣто Ɣпєʌьщєɴʜѣ господɑ ɴɑшєго ʜсƔ χρʜстɑ тʜсƔщɑ •с̅ʍ̅θ̅•мѣсєцɑ мɑρтɑ ʜɴьдʜκьтɑ •ʒ̅•
ɑʒь мɑθєʜ стѣпɑɴь по мʜʌостʜ Божʜıє̵ вѣʌʜκʜ Бɑɴь Босєɴьсκʜ сь моʜовь Бρɑтʜовь ʜ сь моʜмʜ Боʌɑρʜмʜ κʜ сƔ ʒдє подьпʜсɑɴʜ
κєʌьɴємо сє тєБє ⊦ɑκовƔ дɑʌьфʜɴƔ κɴєʒƔ дƔБρовʏьκомƔ ʜ вьс(ѣ)мь вʌɑстєʌомь ʜ вьсє ωпьκʜɴє гρɑдьсκѣ Ɣ господʜɴɑ Богɑ ɴɑшєгɑ
ʜсƔ χρʜстɑ ʜ Ɣ пρєсвєтƔ БогоρодʜцƔ дєвʜю вʌɑдʜκƔ мɑρʜю ʜ Ɣ ʏьстьɴʜ жʜвотвоρєщʜ κєρсть ʜ Ɣ свєтɑ Божʜ⊦ɑ євɑɴгєʌʜ⊦ɑ ʜ
Ɣ свєтогɑ вʌɑсʜ Бʌɑжєɴогɑ мƔʏьɴʜκɑ ʜ Ɣ вьсʜ свєтє Ɣгодʜвшє БогƔ ωть вєκɑ сь своʜовь воʌовь ʏʜстємь сєρцємь сь пρɑвовь
вєρовь Бєсь вьсɑκогɑ пρопɑдьствɑ ʜ Бєсь ʒʌє мʜсʌʜ
дɑ вʜ стоʜмо Ɣ вєʏьɴʜ ʜ твєρдь мʜρь ʜ Ɣ сρьдьʏєɴѣ ʌюБьвѣ ʜ Ɣ вьсɑκƔ пρɑвьдƔ ʜ по ʒємʌє ʜ по вʌɑдɑɴʜє ɴɑшє дɑ сʜ χодʜтє
своБодьɴо ʜ пρостρɑɴо Бєсь вьсɑκѣ дєсєщʜɴє ʜ Бєсь ɴʜκєρѣ ʜɴьɴє дɑɴʜє
ʜ пɑʏє дɑ ɴɑшʜ κьмєтʜ ʜ ɴɑшʜ ʌюдʜıє̵ ʜ ɴɑшʜ вʌɑдɑʌьцʜ дɑ вɑсь ʌюБє ʜ дɑ вʜ χρɑɴє ωдь ʒʌɑ сь пρɑвовь вєρомь
ʜ ɑκо ɴєκьто ωдь ɴɑшʜχь κьмєтʜ ʜʌʜ ωдь ɴɑшʜχь ʌюдʜ ʏʜɴє вʜ κρʜвʜɴƔ дɑ сє пρʜ пρєдь мɴовь ʜ ⊦ɑ дɑ ʜмь сƔћƔ пρɑвʜ сƔдь ʜ
⊦ɑκо вʜ ⊦ɑ пρɑвʜɴƔ ɴє ʏʜɴƔ то то ⊦ɑ κρʜвь
ʜ ɑκо сє ρɑʒьρɑтʜтє сь κρɑʌємь ρɑшьκʜ дɑ вɑсь ɴє дɑмь ɴʜ вɑшь доБʜтєκь пɑʏє дɑ вʜ Ɣχρɑɴʜмо сь вьсмь вɑшʜмь доБʜтьκомь
ʜ що сє ʏʜɴʜʌо пρє ʜ посʌє дɑ сє пρʜ ʜ дɑ ɴє ʜʒьмɑ
ʜ дɑ пρʜдѣмо Ɣ дƔБρовьɴʜκь дɑ ɴɑ ɴɑсь ɴє Ɣстɑɴє ɴʜκьтоρє
дє мʜ сьмо Ɣ ɴɑшƔ ʒємʌю сєдɑ κто χощє ʜсьκɑтʜ ʜщʜ дє ⊦ɑ смь ρɑдь пρɑвьдƔ Ɣʏʜɴє ɑκо пρɑ ɴє ƔʏʜɴƔ то ⊦ɑ κρʜвь
ʜ сѣ ωщє ɑκо вєρƔıє̵ сєρБʌʜɴь вʌɑχɑ дɑ сє пρʜ пρєдь κɴєʒємь дƔБρовьʏьκʜмь ʜ ⊦ɑκо вѣρƔıє̵ вʌɑχь сєρБʌʜɴɑ дɑ сє пρʜ пρєдь
Бɑɴомь ʜ ʜɴомƔ вʌɑχƔ ʜ ʜɴомƔ сєρБʌʜɴƔ дɑ ɴє ʜсьмɑ
ʜ дɑ ɴѣ ɴʜκѣρє ʜʒьмɑ ɴɑ ʜɴɑго сєρБʌʜɴɑ ɴʜ ɴɑ ʜɴɑго вʌɑχɑ ʌʜшє ɴɑ сɑмогɑ ʜсьцɑ
ʜ дɑ сѣ ɴєκо⊦ɑ κρʜвʜɴɑ мєћƔ ɴʜ ʏʜɴʜ дɑ тɑ κρʜвʜɴɑ сѣ сьс пρɑвʜɴовь ʜсьпρɑвʜ
ʜ сʜ мʜρь ʜ сʜ ωБєть дɑ сє ɴʜκɑκоρє ɴʜκʜмρє дєʌомь ʜ ɴʜκʜмρє κоɴьцємь дɑ сє ɴє ρєшʜ ɴʜ дɑ сє подьпєρѣ ɴє пɑʏє дɑ БƔдє
твєρдь Ɣ вєκʜ
ʜ χощємо дɑ вьсє що ʒдє пʜсɑɴо БƔдє твєρьдо Ɣ вєκʜ ωдь ɴɑсь сɑмʜχь ωдь ɴɑшʜχь дєть ʜ ωдь ɴɑшʜχь ƔɴƔʏʜє ʜ ωдь ɴɑшʜχь
κьмѣтʜ ʜ ωдь ɴɑшʜχь ʌюдʜ
ʜ κьто сʜє пρʜʌомʜ ʜʌʜ мʜ сɑмʜ ʜʌʜ ɴɑшʜ сʜɴь ʜʌʜ ɴɑшʜ ƔɴƔʏʜє ʜʌʜ ɴɑшʜ κьмєтʜ ʜʌʜ κьто годє ɴɑшь дɑ гɑ Богь сєпьɴѣ ʜ с̅т̅ɑ
Ƃ̅ц̅ɑ ʜ вьсʜ с̅т̅ʜ κʜ сƔ ʒдє пʜсɑɴʜ
мʜρь Божʜ сь ɴɑмь ɑмʜɴь
сʜ сє сƔ κʌєʌʜ κьɴєʒь Ɣгρʜɴь κьɴєʒь ρɑдоɴɑ κɑʒɴьць гρьдомʜʌь κɑʒɴьць сємʜюɴь воєводɑ пƔρьʏɑ гρƔБѣшɑ пєχɑρьɴʜκь κɑʒɴьць
Бѣʌьχɑɴь єжь оБьʏєɴовʜʏєɴовʜʏь домɑсʌɑвь гƔɴєтʜʏь χρɑɴʜсʌɑвь свρɑʏʜʏь ρɑдоє дρƔговʜʏь Бєρʜсʌɑвь Бɑɴʜʏь κɑκьмƔжь
одρɑмьʏʜʏь вʌьκьʏɑ вʌьκɑсовʜʏь
пєʏɑть вєʌ(ʜ)κ(огɑ) Бɑɴɑ ɴʜɴосʌɑвɑ
28

Pismo kneza Črnomira Dubrovniku
1252-1254.
Miklosich XLIII; Stojanović br.25; Čremošnik 1948:139; Turbić-Hadžagić 2006:20;
HR-DAD; sign. 7.3. (Diplomata et acta) 13. st. br. 216
sl. Đorđić, 1971:280
ωдь κɴєʒɑ үρɴомʜρɑ дρɑгомƔ мʜ пρʜѣтєʌƔ κɴєʒƔ дƔБρовьүκомƔ гєоρьгʜ мєρьсʜʌʜ ʜ вьсѣмь вʌɑстєʌом дƔБρовьүьκʜм сє що мʜ
стє пʜсɑʌʜ ʜ поρƔүɑʌʜ вьсє ρɑʒƔмѣχь дɑ єρє стє ρєκьʌʜ мʜ дρжʜмо вѣρƔ ʜ пρʜѣтєʌьство тєБѣ ʜ твоʜмь ʌƔдємь то вʌɑстєʌє ɴє
могƔ ѣɑ поκρʜтʜ вʜдʜ сє тɑ вѣρɑ ʜ пρʜѣтєʌьство
пρʜдошє вɑш ʌƔдʜє ʜ єшє моєгɑ үʌвѣκɑ ʌƔκɑɴɑ ʜ доБʜтьκь Ɣʒєшє ʜ посʌɑχь κь вɑмь ʜ вρɑтʜтє мʜ ʜ ɴє дɑстє ɴʜщɑρє ɴь пɑүє
гɑ пρодɑстє
ʜ пɑκь єстє дρƔгє ʌƔдʜ тρʜ үвѣκє тєρє жєɴƔ ʜ пɑκь посʌɑχь κь вɑ ɴ ɴє дɑстє м(-) ʜχь ɴь є пρодɑстє єдьɴє ʒɑɑ моρє ɑ дρƔгє κɑмо
вʜ χтѣɴʜʜ
пɑκь мʜ єстє моєгɑ үʌвѣκɑ ρƔχотƔ ʜ пρодɑстє гɑ ʜ пɑκь мʜ єстє моєгɑ үʌвѣκɑ дƔБʌɑɴʜɴɑ ʜ сьдɑ гɑ дρьжʜтє
дɑ єρє мʜ стє пʜсɑʌʜ дɑ вʜ пƔщƔ вɑшєгɑ үʌвѣκɑ ɑκо χоκєтє вʜ мьɴѣ моє ʌƔдʜ вρɑтı̵тı̵ ʜ що мʜ стє Ɣʒєʌʜ ѣɑ вɑшєгɑ үʌвѣκɑ дɑ
пƔщƔ ɑ єρє говоρʜтє вʌɑостєʌє ɑ дɑ ɴѣ ʒʌєдʜ үʌовѣκомь одь цпьтɑтɑ до гρɑдɑ то Ɣ томь по воʌʜ вʜ є єρє χоκєтє дɑ ʜмɑмо
пρʜѣтєʌьство одь цпьтɑтɑ до гρɑдɑ тκо є пρʜѣтєʌь вѣρьɴь вьʒьдѣ є пρʜѣтєʌь ɑ моʜ ɴʜєдьɴь үʌвѣκь ɴʜєдьɴь ɴє сѣдʜ оɴƔгє
цпьтɑтɑ до моʌƔɴьтɑ дɑ ɴѣ ʒʌєдʜ
ʜ що Бʜχь χотѣʌь κь вɑмь говоρʜтı̵ ɴє могƔ тогɑ вьсєгɑ ʜспʜсɑтı̵ ɴь ʜ томɑ поүто κє моʜ үʌовѣκь говоρʜтʜ вѣρƔʜ гɑ
Бь вʜ дɑʜ ʒдρɑвʜє

Povelja humskog župana Radoslava Dubrovniku
22. maj 1254.
notar Paskal
bosanska zakletva pisana u dubrovačkoj kancelariji (drugi primjerak originala, prvi je nestao 1832.)
Stojanović br.27; Turbić-Hadžagić, 21-23
HR-DAD; sign. 7.3. (Diplomata et acta) 13. st. br. 213
† вь ʜмє ωц̅ɑ• ʜ сɴ̅ɑ• ʜ ст̅ɑго дχ̅ɑ• ɑмʜɴь: •
ʌѣто• Ɣпєʌьщєɴʜє• гд̅ɑ ɴɑшєго ʜс̅ь χɑ̅• тʜсощƔ •сɴд• мц̅ɑ• мɑѣ• дɴ̅ʜ •κв• ʜсьχодєщє• ѣ жƔпɑɴь• ρɑдосʌɑвь• сʜ̅ɴь• κɴєʒɑ
ɑɴьдρє⊦ɑ χʌмьсκɑго• сь моʜмʜ вʌɑстєʌʜ• κʜ сƔ ʒдѣ подьпʜсɑɴʜ• κʌьɴємо сє• сƔдьцємь• ʜ вьсє ωпьκʜɴє дƔБρовьκѣ• сь моʜовь
доБρовь χьтєɴʜє• Ɣ гдɴɑ Бɑ̅ ʜ Ɣ үєстьɴʜ жʜвотвоρєщʜ χь̅ гь̅• ʜ Ɣ БƔ̅цƔ• дєвʜю• мɑρʜю ʜ Ɣ ст̅о євɑɴгʌ̅ʜє Бж̅ʜє• ʜ Ɣ •т•ʜ•ı• ст̅ʜχь
ωт̅ць ʜжє Ɣ ɴʜκєʜ• ʜ Ɣ ст̅ʜχь мƔүьɴʜκь Бʌɑсʜ• дʜмʜтρʜ• в вьсʜ ст̅ʜ Ɣгодʜвьшє БƔ̅ ωдь вѣκɑ• Ɣ вѣүьɴʜ мʜρь• по стɑρƔ ʒɑκоɴƔ•
ɑ ⊦ɑ жƔпɑɴь ρɑдосʌɑвь сємь вєρьɴʜ κʌєтьвєɴʜκь гдɴƔ κρɑʌю ƔгєρьсκомƔ• ɑ ωдь дєɴєшьɴʜ дɴ̅ь ɴɑпρєдь• пρоκƔ мою сʜʌƔ• сь
29

моʜмь ʌƔдʜ дɑ БƔ(--) дєρьжɑɴь үʜɴʜтʜ ρɑть κρɑʌю ƔρошƔ ʜ ıє̵говʜ ʌюдʜмь• доκоʌє• вɑшь гρɑдь дƔБρовьɴʜκь• стоʜ Ɣ ρɑть•
сь κρɑʌємь Ɣρошємь• ʜ сь ıє̵говʜ ʌюдʜ•
ɑ ⊦ɑ жƔпɑɴь ρɑдосʌɑвь• ʜ моʜ ʌюдʜ• κоʜ ʜмɑмь ʜ κоʜ ƔүɴƔ ʜмєтʜ• дɑ спɑсємо ʜ стρєʒѣмо• по моρє• ʜ по ʒємʌє вьсє ʌюдʜ
дƔБρовьүьκѣ• Ɣ тєʌє ʜχь• ʜ Ɣ доБʜтєκь ʜχь• гдє ʜмɑмь сʜʌƔ ʜмєтı̵• ɑκо ʌʜ ⊦ɑ сɑмь• ʜʌʜ моʜ ʌюдʜ Бʜсьмо ɴєщо пɑκостʜʌʜ•
ɴєκомƔ дƔБρовьүɑɴʜɴƔ ʜʌʜ тєʌомь ʜʌʜ доБʜтєκь ʜχь• ⊦ɑ жƔпɑɴь ρɑдосʌɑвь• дɑ мƔ вьсє вρɑκƔ• ʜʌʜ дɑ мƔ үʜɴƔ вьсє вρɑтı̵тı̵•
ɴɑ пєʌьɴо•
ɑκо ʌʜ ɴє Бʜχь могʌь үʜɴʜтʜ .... вρɑтʜтʜ• то ωдь ωɴѣχь κоʜ БʜχƔ ʜмь пɑκостʜʌʜ• ⊦ɑ дɑ ʜмь то• ωдь мɴ̅є [пʌɑκ]Ɣ• ɑ ⊦ɑ сь моʜмь
ʌюдʜ• κоʜ ʜмɑмь• ʜ сь κоʜ ʜмɑмь ʜмєтı̵• БƔдƔ дєρьжɑɴь Ɣ κʌєтьвƔ ʜ Ɣ мʜρь сь вєʌʜκомь гдɴомь мʜχоʜʌомь цρ̅ь• БƔʌьгɑρьсκʜмь•
ʜ сь своʜмь ʌюдʜмь• κɑκо стоʜ шь ɴʜмь• гρɑдь дƔБρовьүьκʜ• доκоʌє ʜ цρ̅ь стоʜ Ɣ κʌєтьвƔ• ʜ Ɣ мʜρь• сь гρɑдь дƔБρовьүьκʜ•
ʜ ɑκо ⊦ɑ үƔю ɴєκоє ʒʌо ɴɑ вɑшʜ κƔпьцʜ• ʜʌʜ ɴɑ вɑшь гρɑ дь• дɑ вʜ ωдь томь Ɣсκоρѣ дɑмь вєдєɴıє̵• ɑ ɴʜ ⊦ɑ• сɑмь• жƔпɑɴь
ρɑдосʌɑвь ɴʜ моʜ ʌюдʜ• дɑ ɴє пρʜдємо ɴɑ вɑшь гρɑдь дƔБρовьɴʜκь• ɴʜ ɴɑ вɑшє пρєдєʌєχь• сь вɑшє вρɑгє• Ɣ ɴʜκєρє вρємєɴє•
ʜ пɑүє моʜмь ʌюдʜ χощƔ повєʌєвɑтı̵ дɑ ɴє пρʜдƔ• ɴɑ вɑсь• ɑ дɑ ɴєκоʜ• дєʌьκь• БƔдє мєгƔ моʜ ʌюдʜ κоʜ сƔ• ʜʌʜ κоʜ БƔдƔ
моʜ ʌюдʜ• ʜ мєгƔ дƔБρовьүɑɴє• ʜʌʜ дɑ ɴєκоʜ пʌєɴь сѣ үʜɴʜ Ɣ мʜρь• мєгƔ ɴɑсь ʜ мєгƔ дƔБρовьүɑɴє• дɑ сє то сь пρɑвʜɴомь
ʜсьпρɑвʜ• по стɑρʜ ʒɑκоɴь• κоʜ ıє̵сть мєгƔ дƔБρовьүьκʜ гρɑдь• ʜ мѣгƔ κɴєжьство χʌмьсκо•
ʜ вьсʜ дƔБρовьүɑɴє• по вьсє моıє̵ ʒмʌє κоıє̵ сʜ ʜмɑмь• ʜ κоıє̵ мʜ дɑ Бь̅ пρʜıє̵тʜ• дɑ сʜ своБодьɴо• пρʜдƔ• стою• ʜ поʜ[дƔ• сп]
ɑсєɴо• ʜ Бєсь пɑκостʜ• Ɣ тєʌєχь• ʜ Ɣ доБʜтєκь ʜχь• κɑκо сʜ сƔ Бʜʌʜ• Ɣ стɑρʜχь дɴ̅ʜχь•
ʜ ɑκо Бʜ Бʜʌɑ ɴєκо⊦ɑ с[ρ]ɑмотɑ мєгƔ мɴ̅є жƔпɑɴь ρɑдосʌɑвь ʜ мєгƔ моʜ ʌюдʜє• ʜ мєгƔ гρɑд дƔБρовьүьκʜ• дɑ сє сь пρɑвʜɴомь•
ʜсьпρɑвʜ• по стɑρʜ ʒɑκоɴь• κоʜ ıє̵сть мєгƔ гρɑ̅дь дƔБρовьүьκʜ• ʜ мєгƔ κɴєжьство χєʌьмсκо• ɑ мʜρь• дɑ сє ɴѣ ρƔшʜ: •
сʜ сƔ вʌɑстєʌѣ χємьсκʜ• κʜ сє• κʌєшє• гдɴь жƔпɑɴь ρɑдосʌɑвь• пρʜБѣɴь ʒʌошєвʜκь• воʜсʌɑвь мєρьκотʜκь ωБρɑдь ʜвɑɴовʜκь•
сємьюɴь БƔгɑρʜɴь пρѣдʜсʌɑвь вʌьκьмʜρʜκь• Бєρьκо ρɑдвɑɴʜκь• мʜʌтѣɴь χρєʌʜκь• Бь̅дɑɴь пρьвосʌɑвʜκь• Бь̅дɑɴь ρɑдоєвʜκь•
дѣсʜмʜρь үѣρьɴєɴовʜκь• гвоʒдєɴь κρɑʜмʜρʜκь• пρодɑɴь поБρѣɴовʜκь• χρѣʌɑ ρɑдѣɴʜκь• воʜсʌɑвь ρɑдошєвʜκь: • † сьтьɴʜκь
ʜмотьсκʜ κʌєʌь сє ʒɑ вьсє ʌƔдʜє ρɑдосʌɑвʌє •:•
ɑκо ʌʜ сь пρʜстƔпʜмь• дɑ ɴʜ Бь̅ сьпьɴє• ʜ ст̅ɑ Бц̅ɑ• ʜ вьсʜ ст̅ʜ• ɑмʜɴь: •

humski župan Radoslav
22. maj 1254.
Stojanović br. 27; Miklosich XLV: Origin. dictur esse Ragusii; at etiam exemplar c. r. archivii Viennensis sigillo olim erat munitum. Spomen. 20. P. J.
Šafar. Pamatky. Listiny. 18. Nos textum exemplaris Ragusii conservati recepimus.
izgubljeni primjerak iz humske kancelarije
✝ вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ ст̅огɑ дχɑ ɑмʜɴь ʌѣто Ɣпʌьщєɴʜѣ гɑ̅ ɴɑшє ʜсχ̅ɑ тʜсƔщɑ •с̅ɴ̅д̅• мс̅цɑ мɑѣ дɴʜ •в• дєсєтʜ ʜ дьвɑ ʜсχодєщє ѣ
жƔпɑɴь ρɑдосʌɑвь сʜɴь κɴєʒɑ ɑɴд̅ѣ χʌьмьсκогɑ сь моʜмʜ вʌɑстєʌʜ κʜ сƔ ʒдѣ подьпʜсɑɴʜ κʌьɴємо сє сƔдʜѣмь ʜ вьсєʜ ωпьκʜɴѣ
дƔБρовьүьκоʜ с моʜмь доБρʜмь χтѣɴʜємь Ɣ гдɴɑ Бɑ ʜ Ɣ үьстьɴʜ жʜвотвоρєщʜ κρьсть гɴ̅ь ʜ Ɣ ст̅Ɣ Бц̅Ɣ дѣвою мɑρʜю ʜ Ɣ сто
євɑɴьгєʌʜє Бжʜє ʜ Ɣ •т•ʜ•ı• ст̅ʜχь ωтьц̅ь ʜжє вь ɴʜκєʜ ʜ Ɣ ст̅ыχь мƔүєɴʜκь вʌɑсʜ дмʜтρьє• ʜ вьсє ст̅є Ɣгодʜвьшє БƔ̅ ωдь вѣκɑ Ɣ
вѣүɴʜ мʜρь по стɑρомƔ ʒɑκоɴƔ
ɑ ѣ жƔпɑɴь ρɑдосʌɑвь єсмь вѣρьɴь κʌєтьвєɴʜκь гдɴƔ κρɑʌƔ ƔгьρьсκомƔ
ɑ ωт дɴьшɴʜ дɴь ɴɑпρѣдь пρотʜвɑ моєʜ сʜʌѣ ʜ с моʜмʜ ʌƔдьмʜ дɑ БƔдƔ дρьжɑɴь үʜɴʜтʜ ρɑть κρɑʌƔ ƔρошƔ ʜ єговѣмь ʌƔдємь
30

доκоʌѣ вɑшь гρɑдь дƔБρовьɴʜκь Ɣ ρɑть стоʜ κρɑʌємь Ɣρошємь ʜ сь єговѣмы ʌƔдьмы
ɑ ѣ жƔпɑɴь ρдсʌɑвь ʜ моʜ ʌƔдьє κоє ʜмɑмь ʜ κоє ƔүьɴƔ ʜмɑтʜ дɑ сп̅сємо ʜ сρѣжємо по моρƔ ʜ по сƔχƔ вьсє ʌƔдʜ дƔБρовьүьκє Ɣ
тѣʌɑ ʜχь ʜ Ɣ доБытьκь ʜχь гдѣ ʜмɑю сʜʌƔ ʜмɑтʜ ɑκо ʌʜ ѣ сɑмь ʜʌʜ моʜ ʌƔды Бʜсьмо ɴѣүьто пɑκостʜʌʜ ɴѣκоємƔ дƔБρовьүɑɴʜɴƔ
ʜʌʜ тѣʌƔ ʜʌʜ доБытκƔ ʜχь ѣ жƔпɑɴь ρдсʌɑвь дɑ мƔ вьсє вρɑκƔ ʜʌʜ дɑ мƔ үʜɴƔ вρɑтʜтʜ вьсє ɴɑ пʌьɴо
ɑκо ʌʜ ɴє Бʜχь могʌь үʜɴʜтʜ вρɑтʜтʜ то ωд ωɴѣχь κоʜ мʜ БʜχƔ пɑκостʜʌʜ ѣ дɑ ʜмь то ωдь мєɴє пʌɑκƔ ɑ ѣ с моʜмʜ ʌƔдмʜ κоє
ʜмɑмь ʜʌʜ ƔүɴƔ ʜмѣтʜ БƔдƔ дρьжɑɴь Ɣ κʌєтьвƔ ʜ Ɣ мʜρь сь вєʌʜκʜмь гдɴомь мʜχɑʜʌомь цɑρомь БƔгɑρьсκомь ʜ сь єговѣмʜ
ʌƔдмʜ доκоʌѣ Ɣүьɴє стоѣтʜ сь ɴʜмь гρɑдь дƔБρовьɴʜκь доκоʌѣ цɑρь стоʜ Ɣ κʌєтвѣ ʜ Ɣ мʜρѣ ʒ гρɑдмь дƔБρовьɴʜκомь
ʜ ѣκо ѣ үƔю ɴѣκоє ʒʌо ɴɑ вɑшє κƔпьцє ʜʌʜ ɴɑ вɑшь гρɑдь дɑ вы ω томь Ɣ сκоρѣ дɑмь вѣдѣɴьє ɑ ɴʜ ѣ сɑмь жƔпɑɴь ρɑдсʌɑвь ɴʜ
моʜ ʌƔдє дɑ ɴє пρʜдємо ɴɑ вɑшь гρɑдь дƔБρовьɴʜκь ɴʜ ɴɑ вɑшє пρѣдѣʌѣχь сь вɑшʜмʜ вρɑгʜ Ɣ ɴʜκоєρє вρѣмє
ʜ пɑүє моʜмь ʌƔдмь χоκƔ ʒɑповѣдѣтʜ дɑ ɴє пρʜдƔ ɴɑ вɑсь дɑ κоʜ дʌьгь БƔдє мєћƔ моʜмʜ ʌƔдмʜ κоʜ сƔ ʜʌʜ κоʜ БƔдƔ моʜ ʌƔдьє
ʜ мєћƔ дƔБρовьүɑɴʜ ʜʌʜ дɑ κоʜ пʌѣɴь сє Ɣүʜɴʜ Ɣ мʜρѣ мєћƔ ɴɑмʜ ʜ мєћƔ дƔБρовьүɑɴʜ дɑ сє то ʜсьпρɑвʜ сь пρɑвʜɴомь по
стɑρомƔ ʒɑκоɴƔ κоʜ єсть мєћƔ дƔБρовьɴʜκомь гρɑдмь ʜ мєћƔ κɴєжьство χʌьмьсκо ʜ вьсʜ дƔБρовьүɑɴє по вьсѣʜ моєʜ ʒємʌʜ κоє
сʜ ʜмɑмь ʜ κоє мʜ дɑ Бгь пρʜєтʜ дɑ сʜ своБодɴо пρʜдƔ дɑ сʜ стоє ʜ поʜдƔ сп̅сєɴо ʜ Бєсь пɑκостʜ тѣʌɑ ʜχь ʜ доБытьκь ʜχь κɑκо
сʜ сƔ Бʜʌʜ Ɣ стɑρє дɴ̅ʜ
ʜ ѣκо Бʜ Быʌɑ ɴѣκоѣ ρɑʒмєтɑ мєћƔ мɴомь жƔпɑɴɑ ρдсʌɑвɑ ʜ мєћƔ моє ʌƔдʜ ʜ мєћƔ гρɑд дƔБρовьɴʜκь дɑ сє пρɑвʜɴомь ʜсьпρɑвʜ
по стɑρомƔ ʒɑκоɴƔ κоʜ єсть мєћƔ гρɑдь дƔБρовьɴʜκь ʜ мєћƔ κɴєжство χʌьмьсκо ɑ мʜ[ρь] дɑ сє ɴє ρƔшʜ
сʜ сƔ вʌɑстєʌє χʌьмьцʜ κоʜ сє κʌєшє гдɴь жƔпɑɴь ρɑдсʌɑвь пρʜБѣɴь ʒʌошєвʜκь• воʜсʌɑвь мρьκотʜκь ωБρɑдь ʜвɑɴовʜκь сємьюɴь
БƔʌгɑρʜɴь пρѣдʜсʌɑвь вʌьκмʜρʜκь Бєρьκо ρɑдвɑɴʜκь мʜʌьтѣɴь χρєʌʜκь Богьдɑɴь пρьвосʌɑвʜκь• Богьдɑɴь ρɑдоєвʜκь дєсʜмʜρь
үρьɴѣɴовʜκь годѣɴь κρɑʜмʜρʜκь пρодɑɴь поБρєɴовʜκь χρєʌɑ ρɑдѣɴʜκь воʜсʌɑвь ρɑдошєвʜκь сьтьɴʜκь ʜмотьсκʜ κʌєʌь сє ʒɑ всє
ʌƔдʜє ρɑдосʌɑвʌє
ɑκо ʌʜ сьє пρѣстƔпʜмо дɑ ɴʜ Бь сьпьɴє ʜ стɑ Богоρоцɑ ʜ вьсʜ ст̅ʜ ɑмʜɴь
tumečenje: сп̅сємо ʜ сρѣжємо - спɑсємо ʜ стρѣжємо

ban Stjepan Kotromanić
oko 1322. godine, na Milima
Arh. Kermenda; Šišić, br. 6; Thalloczy, Studien br. I, GZM XVIII/1906;
sl. Povijesti Bosne – Napredak; usp. Dizdar, 56
вь ʜмє ωтцɑ͠ ʜ сɴɑ͠ ʜ свє͠тогɑ дχ͠ɑ
ɑʒь свє͠тʜ гρьгƔρь ɑ ʒовомь Бɑɴь стѣпɑɴь сʜɴ͠ь гдɴɑ Бɑɴɑ стѣ͠пɑɴɑ по мʌостʜ Бж͠ʜєʜ гдɴь всѣмь ʒємʌɑмь Босɴьсκʜмь ʜ соʌʜ ʜ
Ɣсоρѣ ʜ доʌьɴʜмь κρɑємь ʜ χʌьмьсκє ʒємʌє гдɴь ʜ Бρɑть моʜ κɴєʒь вʌɑдʜсʌɑвь гɴ мʌ͠ость ɴɑю κɴєʒƔ вʌьκосʌɑвƔ сʜɴ͠Ɣ κɴєʒɑ
χρьвɑтʜɴɑ κʌƔүьκогɑ
єρє ωстɑвʜ χρьвɑтьсκогɑ гдɴɑ ʜ Бɑпьшʜћє ɴɑю мʌ͠остʜ дѣʌɑ
ʜ дɑсвɑ κɴєʒƔ вʌьκосʌɑвƔ ʒɑ єговƔ вѣρɴƔ сʌƔжьБƔ дьвѣ жƔпѣ Бɑɴʜцє ʜ вρьБɑɴƔ ωт мєє до мєє
ʜ Ɣ ɴʜю двɑ гρɑдɑ κʌƔүь ʜ κотоρь дɑсвɑ мƔ Ɣ дѣдʜɴƔ ʜ Ɣ ʜсκʌɑдь Ɣ вѣκʜ ємƔ ʜ єговƔ посʌѣдьɴємƔ доκоʌѣ є ɴɑшє сѣмє Ɣ Босɴѣ
ʜ доκоʌѣ є вѣρьɴь ɴɑмь вʌьκосʌɑвь
ɑ ɴʜєдьɴомƔ єговƔ БρɑтƔ ɴє дɑсмо ɴʜ сʜɴ͠овьцƔ єговƔ ρɑʒьвѣ κɴєʒƔ вʌьκосʌɑвƔ
ʜ ѣκо Бʜ Бж͠ʜ ωсƔєɴʜκь Ɣ дѣтьцʜ вʌьκосʌɑвь κомƔ χощє дɑты воʌьɴь є
31

дɑ ωть ωɴогɑ сʌƔжʜ гдɴƔ БɑɴƔ ʜ дɑ ωɴьдѣ ɴѣ ɴʜєдьɴогɑ доχотьκɑ κь ɴɑмь ɴʜ сɑдє ρɑʒьвѣ κьдɑ χощє вʌьκосʌɑвь
ʜ дɑ ɴѣ ʜɴогɑ вьʌдцɑ ωɴьдѣ ρɑʒьвѣ дɑ сƔ вʌɑдɑвьцʜ κɴєʒɑ вʌьκосʌɑвɑ ɑ дɑ ωд оɴогɑ сʌƔжʜ гдɴƔ ωρƔжʜємь κɑκо можє ɴɑʜБоʌє
ʜ ʒɑто дɑсвɑ κɴєʒƔ вʌьκосʌɑвƔ ωɴѣ жƔпѣ ʒɑ єговƔ вѣρƔ ɑ ωɴѣ жƔпѣ Бʜстɑ ɴєвѣρьɴѣ стɑстɑ ɴɑпρотʜвƔ ɴɑмь поʌогь χρьвɑть
ɑ томƔ дɑρƔ Бʜшє свѣдоцʜ доБρʜ Бошьɴɑɴє тєпьүʜѣ ρɑдосʌɑвь ʜ сь Бρɑтʜомь κɴєʒь дɑБʜшɑ ʜ сь Бρɑтʜωмь κɴєʒь дρɑгошь ʜ
сь Бρɑтʜωмь жƔпɑɴь κρьκьшɑ ʜ сь Бρɑтʜωмь ω т ʒɑгоρʜѣ жƔпɑɴь поʒɴɑɴь ʜ ʒь Бρɑтʜωмь ωт ρɑмє κɴєʒь ωстоѣ ʜ ʒь Бρɑтʜмь ωт
Ɣсκопьʌɑ χρьтʜɴь вʌьүьκовʜћь ʜ сь Бρɑтʜмь ωт Ɣсоρє воєводɑ воʜκо ʜ ʒь Бρɑтʜω мь Бρɑɴошь үєпρьɴʜћь ʜ сь Бρɑтʜωмь ω т соʌʜ
жƔпɑɴь БƔдошь ʜ ʒь Бρɑтʜωмь үєʌьɴʜκь χʌɑпь ʜ ʒь Бρɑтʜωмь ω т тρѣБотʜћь жƔпɑɴь ʜвɑχɴь ʜ ʒ Бρɑтʜωмь ɑ томƔ є пρʜстɑвь ωт
двоρɑ вʌьκь щʜтьκовʜћь воєводɑ Босɴьсκʜ ɑ дρƔгʜ вʜтɑɴь тѣχоρɑдʜћь
ɑ κто χощє сʜє потвоρʜтʜ ʜ поρєћʜ Бєʒь ɴєвѣρє дɑ є пρоκʌєть ωтцє͠мь ʜ сɴ͠омь ʜ свєт͠ʜмь дχ͠омь ʜ •д• євɑʌ͠ʜстʜ ʜ •вı• ɑпсʌ͠омɑ
ʜ всѣмʜ Бг͠Ɣ Ɣгодʜвьшʜмʜ Ɣ сʜ вѣκь ʜ Ɣ пρʜдƔщʜ
ɑ сʜю κɴʜгƔ пʜсɑ пρʜБоє дʜѣκь вєʌʜκосʌɑвьɴогɑ гдɴɑ Бɑɴɑ стѣпɑɴɑ ɴɑ мʜʌѣχь

ban Stjepan Kotromanić
oko 1323. godine
orig. u Kermendu; Šišić, br. 4, Thall. br. V; GZM, XVIII, 1906, 405
sl. Đorđić, 1971:390
вь ʜмє ωтцɑ ʜ сɴ̅ɑ ʜ свєтогɑ дχ̅ɑ
ɑʒь ст̅ʜ гρьгƔρь ɑ ʒовомь Бɑɴь стѣпɑɴь гɴ̅ь Босɴьсκʜ ʜ Бρɑть моʜ κɴєʒь вʌɑдʜсʌɑвь дɑ є вѣдомо всѣмь ʒємʌɑмь Босɴьсκʜмь
дɑсвɑ вѣρƔ ʜ дш̅Ɣ ωтц̅ɑ ɴɑю гɴ̅ɑ Бɑɴɑ ʜ всѣχь ρодʜтєʌь ɴɑшʜχь ʜ свою κɴєʒƔ вʌьκосʌɑвƔ сʜɴƔ κɴєʒɑ χρьвɑтʜɴɑ κʌƔүьκогɑ пρѣдь
дѣмь вєʌʜκʜмь ρɑдосʌɑвомь ʜ пρѣдь гостємь вєʌʜκʜмь ρɑдосʌɑвомь ʜ пρѣдь стɑρьцємь ρɑдомʜρомь ʜ жƔɴьБоρомь ʜ вʌьүьκомь
ʜ пρѣдь вьсомь цρьκьвомь ʜ пρѣдь Босɴомь дɑ ɴѣ Ɣ ɴɑю вʌьκосʌɑвь сƔʒьɴь ɴʜ погƔБʌєɴʜκь
ʜ κто ɴɑмɑ ɴє Ɣүʜɴʜ ʒʌɑ дɑ гɑ ʜ ємƔ ɴє Ɣүʜɴʜ гьдѣ вѣ можєвɑ доχʜтʜтʜ ʜ дɑ ɴɑ ɴь ɴє посʌƔшɑвɑ κʌєвєтє
ʜ ѣκо Бʜ Ɣ үємь сьгρѣшʜʌь вʌьκосʌɑвь дɑ стɑɴє пρѣдь доБρʜмʜ мƔжьмʜ дɑ сє опρɑвʜ ɑ дɑ ʒɑ єгово ɴє поχʜтʜвɑ ɴʜʒɑщоρє
ʜ ѣκо Бʜсвɑ сʜє пρѣтвоρʜʌɑ Бєʒь єговє ɴєвѣρє дɑ свɑ ωтстƔпʌɑ ωт Бг̅ɑ ʜ ωт вѣρє ʜ дɑ ɴɑ ɴѣ ωтьүʜɴє моʌʜтвє ʜ мɑтєρʜɴє
ʜ дɑ свɑ дρƔгɑ ʜюдѣ ʜ сʜє сє үʜɴʜ ɴɑ моʜщρʜ ʜ ɴɑ сʜєʜ вѣρѣ дɑсвɑ κɴєʒƔ вʌьκосʌɑвƔ двѣ жƔпѣ Ɣ дѣдʜɴƔ ʜ Ɣ ʜсκʌɑдь Бɑɴʜцє
ʜ вρьБɑɴƔ ʜ двɑ гρɑдɑ κʌƔүь ʜ κотоρь
ʜ оɴьдѣ дɑ ɴѣ ɴɑшʜχь вʌɑдɑвьць ɴʜ сɑдє ρɑʒьвѣ κьдɑ χощє вʌьκосʌɑвь дɑсвɑ оɴѣ жƔпѣ ωт мєє до мєє ɑ ɴє ʜɴомƔ БρɑтƔ єговƔ
ɴʜ сʜɴовьцƔ ρɑʒьвѣ κɴєʒƔ вʌьκосʌɑвƔ ʜ єгɑ ωстɑʌьшємƔ ɑ ωд ɴʜю дɑ сʌƔжʜ гɴ̅Ɣ ωρƔжʜємь κоʌʜκо можє ɴɑʜБоʌє ɑ ωд ʌƔжьць
отκоʌѣ є вʌьκосʌɑвь пρʜстƔпʜʌь κь ɴьмь ʒɑ дєсєть ʌ̅т̅ь̅
κто тє ʌƔБʜ Бєʒь ɴɑю сρьдьцɑ ʒовʜ гɑ ɑ ɴє χощєвɑ пρʜєтʜ ωд тєБє κɑʌошєвʜћь ʜ Бєɴьκовʜћь ʜ дʜвьѣɴовʜћь ʜ сʜє пʜсɑɴʜє
сьвρьшʜ сє Ɣ гостʜ вєʌʜκогɑ χʜжʜ Ɣ ρɑдосʌɑʌʜ

32

Jelisaveta, supruga bana Stjepana Kotromanića
oko 1323. godine
orig. u Kermendu; Š. br. 5, Thall. br. V, GZM, XVIII, 1906, 407
sl. Đorđić, 1971:391
вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєтогɑ дƔχɑ
Бɑɴɑ госпо⊦ɑ єʌʜсɑв(є)тɑ ʜ моʜ сɴ̅ь Бɑɴь стʜпɑɴь мʜʌость ɴɑю κɴєʒƔ вʌьκцƔ дɑє вѣρƔ ɴɑю ɴɑю κɴєʒƔ вʌьκцƔ дɑ ɴє Ɣ ɴɑю
сƔжьɴь ɴʜ тɑʌєɴʜκь ɴʜ поρƔүєɴʜκь
ɴʜ дɑ мƔ сє ɴє сьвρьжє вѣρɑ ʒɑ ɴɑю жʜвотɑ ʜ κь ɴєгɑ ɴєговƔ дѣтєвʜ доκоʌѣ гɑ ɴє сƔдє үєтʜρє ɴɑ дєсєтє κоʜ сƔ пρʜсєгʌʜ с Бɑɴом
стєпɑɴомь κɴєʒƔ вʌьκосʌɑвƔ ʜ сь єговомь госпоωмь ʜ сь єговомь мɑтєρʜю Бɑɴомь єʌʜсɑв(є)томь
Бєʒ єговє ɴєвѣρє ʜ Бєʒ єговє вьщʜɴє ɴɑмь поɴєсєɴʜ⊦ɑ дɑ мƔ сє вѣρɑ ɴє сьвρьжє ɴʜ єговƔ дѣтєвʜ
ɑ тьκо сє поρєүє дɑ є пρоκʌєть Бг̅мь ʜ сɴ̅омь єго ʜ пρʜүʜстомь мɑтєρʜю єго ʜ үьстьɴʜмь жʜвотвоρєщʜмь κρьстомь ʜ үєтʜρьмʜ
євɑгєʌʜємʜ ʜ (двɑ)мɑ ɴɑ дєсєтє ɑпƔстомɑ ʜ үєтʜρьмʜ дєсєтʜ Ɣүєɴʜκовь
ɑ сью κɴʜгƔ п(ʜ)сɑ ρɑдѣɴь дʜ⊦ɑκь Ɣ ρʜБʜүʜχь ɴɑ κɑтɑʌʜɴʜɴь дɴь ɴɑ свєтʜцƔ госпоє Бɑɴ(є)

Stjepan Kotromanić
oko 1326. godine
daje velikom knezu Grguru Stjepaniću u nasljedstvo 5 sela za uslugu što mu je predvodio poslanstvo u vrijeme ženidbe. Thalloczy IV, GZM, XVIII/1906,
406-407.
Priboje dijak
вɑ ʜмє ωтць ʜ сʜɴь ʜ свєтʜ дχ̅ɑ̅ ɑʒɑ свєтʜ гρьгƔρь ɑ ʒовомь Бɑɴь стʜпɑɴь по мʜʌостʜ Божʜωʜ гɴ̅ь̅ всʜмь ʒємʌьмь Босьɴьсκʜмь
ʜ соʌьсκʜмь ʜ Ɣсρьсκʜмь ʜ доɴʜмь κρьємь ʜ χмьсκʜє ʒємʌʜ гд̅ɴ̅ь ʜ Бρьть моʜ κɴєʒɑ вʌьдʜсɑвь ʜ д(ɑ)свь ʜ д(ɑ)свь κɴєʒƔ гρьгƔρƔ
вєʌʜκомƔ стʜпɑɴʜћƔ мʜʌость свою вʜ ɴɑю (в)ʜρƔ ʜ дƔшƔ ʜ дɑсвь мƔ пρьво чєчьвƔ дρого χρьстƔшь тρєтʜє Ɣɴєɴɑвʜшћʜѣκшь •д•
воʌовʜћь •є• модρʜчь
тоʜ мƔ дɑмо ʒɑ ɴєговƔ вρьɴƔ сʌƔжɑБƔ тɑдь κɑдɑ гь посʌɑсьмо пρʜдɑ ɴɑшʜмʜ вʌьстєʌʜ по госпою по мою цьρƔ БƔρьсκомƔ ʜ Ɣ
том ɴɑмь посʌ(Ɣ)жʜ пρьво ʜ вʜρɴо
ʜ ѣɑ Бɑɴь стʜпɑɴь с Бρьтомь моʜмь с κɴєʒємь с вьдѣсɑвомь тɑʜ сєʌь ɴɑю дɑсвь κɴєʒƔ гρьгƔρƔ стʜпɑɴʜћƔ Ɣ вʜκє вʜκомь ɴємƔ ʜ
ɴєговƔ ωстьʌомƔ дɑ мо сє то ɴє поρєчє ɴʜκɑдɑρє ɴʜ ɴємƔ ɴʜ ɴєговƔ ωстɑʌомо що Бʜ гь ɴє ωпʜтьʌь цρьκвь Босɑɴьсκь сɑ всʜмʜ
доχоцʜ ʜ сɑ вьсʜмʜ κƔпɴо
ɑ томо сƔ свʜдоцʜ доБρʜ Бошɴьɴє тєпчʜѣ ρɑтосɑвь ʜ с Бρьтʜωмь χʌɑпь ʜ с Бρьтʜωмь вƔκь щʜтκовʜћь воєводь Босɑɴьсκʜ с
Бρьтʜωмь κɴєʒɑ дɑБʜшь Бєρоєвʜћь с Бρьтʜωмь κɴєʒɑ дρьгошь ʒоρʜɴовʜћ сɑ Бρьтʜωмь ωт ʒɑгоρʜѣ жƔпɑɴь поʒɴьɴɑ пƔρћʜћь с
Бρɑтʜωмь ωт ɴєρєтвє вƔκь вƔчκовʜћь ʜ Бρьтʜωмь ωт ρьмє κɴєʒɑ ωстоѣ пρʜБоєвʜчь ʜ ʒ Бρьтʜωмь ωт домɴь воєводɑ Богдɑɴь ʜ
с Бρьтʜωɴ ωт доɴʜχь κρьʜ жƔпɑɴь поρодɑшь с Бρьтʜωмь ωт Ɣсоρє свʜдоκь воʜκо воєводɑ Ɣсρьсκʜ ʜ с Бρɑтʜωмь κɴєʒɑ вʜтьɴь
тʜχоρьтʜћь ʜ с Бρьтʜмь ʜ соʌʜ жƔпɑɴь БƔдошь ʜ с Бρьтʜωмь ɑ ωт тρєБотʜћ жƔпɑɴь ʜвɑχɴь ʜ с Бρьтомо гоʜсɑвь ωБρьдовʜћь ʜ
с Бρьтʜωмь ɑ томо є пρʜстɑвь ωт твоρь вƔκосɑвь сʜɴь тєпчє ρɑдосɑвь
ɑ тκо ћє сєʜ ɴɑшє ʒɑпʜсɑɴʜє пρʜтвоρʜтʜ ʜʌʜ Бʜ ɴɑшь посʌʜдɴʜ ʜʌʜ Бʜ ʜɴопʌємєɴʜκь дɑ є пρоκʌєт ʜ ωцємь ʜ сʜɴо ʜ свтʜмь
33

дƔχь ʜ дƔмьɴɑдєсєт ɑпосʌо ʜ •д• ʜʒɑБρьɴʜмʜ ʜ дɑ є юдʜ сκɑρʜωсомо тρƔгь ʜ д пρʜчєстьɴь κρьвʜ Божоʜ ʜ дɑ є пρо(κʌє)ть
всʜмь твоρомь ɴєБєсκʜмь
ɑ сє пʜсɑ пρʜБʜсɑвь дѣɑκь Бɑɴь стʜпɑɴ(ɑ) κоʜ дρьжɑшє ωт с(ɑ)вє до моρь ωт цєтʜɴє до дρʜɴє

Stjepan Kotromanić
oko 1331. godine
Thalloczy IV, GZM, XVIII/1906, 408.
pisar: Kupusac dijak
вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ стгɑ дχɑ ɑʒь Бɑɴь стʜпɑɴь ɑ ʒовомь стгɑ гρьгоyρɑ ρɑБь
ѣ Бɑɴь стʜпɑɴь мʜʌостʜю Бжʜюм ʜ моʜ Бρɑть κɴєʒь вʌɑдʜсʌɑв всʜχь ʒмʌь Босɑɴсκʜχь гдɴь ʜ оyсоρє ʜ χʌьмсκє ʒємʌє ʜ доʌьɴʜχь
κρɑʜ ʜ пʜтɑχ всʜχь пʌємєɴʜтʜχь ʌоyдʜ κʜ соy оy тʜχь оy тʜχь ʒмʌɑχь ʜ всʜ єдʜɴʜм гʌɑсом ρєκошє дɑ соy Бɑɴʜцє пʌємєɴʜто
κɴєʒɑ вʌκɑ вʌьκосʌɑвћɑ ʜ ɴєговɑ Бρɑтɑ κɴєʒɑ пɑвʌɑ
ʜ ѣ Бɑɴь стʜпɑɴь ʜ моʜ Бρɑть κɴєʒь вʌɑдʜсʌɑвь дɑсвɑ мʜʌость κɴєʒоy вʌьκоy вʌκосʌɑвʜћоy ʜ ɴєговоy Бρɑтоy κɴєʒоy пɑ(в)ʌоy оy
вʜдʜɴʜє всɑκомоy пʌємєɴʜтоy чʌовʜκоy κʜ є оy Босɴʜ дɑ потвρдʜχь тоy ʒмʌоy ʜмєɴʜємь Бɑɴʜцє с пєћʜю поцтʜɴʜє сь вρьБɴɑмʜ
тоyκʌєκє всє κоyпɴо
сʌʜвɑɴцє ωт мєє до мєє поyстɑρʜє всє κоyпɴо тρʜсκоy ωт мєє до мєє пʜшћєɴʜцоy всоy κоyпɴо κρɑсоyʌʜɴо ω(т) мєє до мєє
помɴʜчʜɴо гоρьɴє ʜ доʌьɴє ωт мєє до мєє чρɴʜʌʜɴо ωт мєє до мєє ωБʜ жєпʜɴʜ ωт мєє до мєє оy вρБɑɴʜ дБρɑɴє ωт мєє до мєє
твρьдʜ всє ωдρʜɴʜцє ωт мєє до мєє κоʒɑʌь до сƔχодоʌɑ ʜ ρɑптɑ ω(т) мєє до мєє
ʜ (ɑ)ʒь Бɑɴь стʜпɑɴ ʜ моʜ Бρɑть κɴєʒь вʌɑсʜсʌɑвь тоy ʒмʌоy потвρьдʜсвɑ κɴєʒоy вʌьκоy вʌκосʌɑвʜћоy ʜ ɴєгɑ Бρɑтоy κɴєʒоy
пɑвʌоy вʜκƔ вʜκомɑ ʜ ɴʜю ωстɑʌ(о)моy
то ствоρʜχь ʒɑ вʌκовоy вʜρьɴоy сʌоyжБоy ʒɑ тоy сʌоyжБоy κɑдɑ Бʜχь оy ρɑсʜ ʜ Бʜ мʜ ρьвɑɴɑ ʜ тоy вʌьκь подɑ мє κоɴɑ сво(гɑ)
подмɑчє подɑ мє ʜ тоy ɴєгɑ ʜсʜκошє ɴɑ смρьть
дρоyгоy сʌоyжБоy yчʜɴʜ κɑдɑ Бʜшє цρь ρɑшκʜ оyʒєʌь ɴовʜ моʜ гρɑдь тоy сκρоʒʜ вʌьκɑ вɑʒєχ моʜ гρɑдь ʜ тоy пρоʌʜ вʌκь κρьвь
ʒɑ мє
тρєтоy сʌоyжБоy оyчʜɴʜ вʌκь κɑдɑ мʜ Бʜшє κρɑʌєвь ɴєвʜρьɴʜκь оyʒєʌь гρɑдь моʜ вʜсоћʜ тɑдɑ мʜ вʌьκь вʌκосʌɑвʜћь оyʒє
тρʌьсκʜ Бρодь сκρоʒʜ то оyʒєχь моʜ гρɑдь
то посʌоyжʜ вʌκь вʌκосʌɑвʜћь ʒɑ тє сʌоyжБє дɑ потвρдʜχь Бɑɴʜцє ʜ пєћь моʜмь ʌʜстомь ʜ ʒɑκоɴомь дɑ ɴє сʌоyжʜ ʜɴʜмь тɑκмоy
щʜтомь тєρє соyʌʜцомь
дɑ є пʌємєɴʜтɑ тɑɑ ʒмʌɑ κɑ сє ʜмєɴоy(є) оy томь ʌʜстоy вʌκоy вʌκосʌɑвʜћоy ʜ ɴєгɑгɑ Бρɑтоy пɑвʌƔ вʜκоy вʜκомɑ ʜ ɴʜχь
ωстɑʌомоy
ʜ пρʜдє гρгоyρь пɑвʌовʜћь ʜ ʒь Бρɑтʜωмь ʜ вʌɑтκо вʌьʌκосʌɑвʜћ ʜ ʒ Бρɑт(ʜ)омь ʜ постɑвʜшє κотɑρь ʒємɑʌьɴʜκь пɑвʌовʜћємь
ɑ Бɑɴʜцє вʌκосʌɑвʜћємь κоyпɴо с κ(о)тɑρомь
ʜ ɴɑ то соy пρʜстɑвʜ ʜ свʜдоцʜ доБρʜ Бошɴɑɴє ʜ оyсоρɑɴє: оy почєʌо пρʜстɑвь ʜ свʜдоκ вʌɑдʜсʌɑвь дɑɑБʜћь ʜ ʒ Бρɑтʜωмь
дρоyго ρɑтκо шɑɴтɑ свʜдоκь ʜ пρʜстɑвь ʜ ʒ Бρɑтʜомь мρьκоє шћʜтовʌɑɴʜɴь пρʜстɑвь ʜ свʜдоκь ʜ ʒ Бρɑтʜом од оyсоρє
пρʜБʜсʌɑвь χʌɑпотʜћь пρʜстɑвь ʜ свʜдоκь ʜ ʒ Бρɑтʜомь стʜпоє чєʌьɴʜчʜћ свʜдоκь ʜ ʒ Бρɑтʜωм поρоyчєɴь пρʜБʜсʌɑвʜћь
свʜдоκь томоy ʜ ʒ Бρɑтʜомь ωт доʌьɴʜχь κρɑʜ ρɑтκо ʌоyжɑць свʜдоκь ʜ пρʜстɑвь ʜ ɴєговь остɑʌʜ
34

то с(т)воρʜχь дɑ тɑ ʌʜсть оyБʜѣ всɑκогɑ ʌʜстɑ ʜ ɴє моρє ɴʜєдɑɴь пρотʜвоy ɴємоy говоρʜтʜ κʜ Бʜ пρʜ пʜсɑɴь ɴɑ тоy ʒмʌоy оy
(ʜ)мє ɴɑ Бɑɴʜцє ɑʌʜ посʌʜ всɑκогɑ поБʜѣ
(ɑ) тκо Бʜ то поρєκɑʌь моʜχь ωстɑʌʜχь дɑ є пρоκʌєть ωцємь ʜ сʜɴомь ʜ стʜмь дχмь ʜ •д• єɴћʌстʜ ʜ стмь мɑρʜ(о)мı ʜ всʜмʜ
Бгоy оyгодшʜмʜ оy сʜ вʜκь ʜ оy пρʜдоyћʜ ʜ дɑ є пρʜчєстɴʜκь ʜюдʜ сκɑρʜωтсκомоy тκо Бʜ то пρʜтвоρʜʌь
пʜсɑ κоyпоyсɑць Бɑɴɑ стʜпɑɴɑ дʜѣκ ωт сɴɑ Бжʜѣ ρоʜствɑ •ч̅• ʌʜть ʜ •т̅• ʜ •ʌ̅• ʜ •ɑ̅ о• ʌʜто

Ugovor bosanskog bana Stjepana Kotromanića s Dubrovčanima
23. oktobar 1332.
prepisao gramatig općine dubrovačke originalni primjerak dijaka Priboja
Miklosich LXXXV; Tekst koji donosi Miklosich prijepis je dubrovačkog primjerka iz Codex ragusinus fol. 52b - dokumenta koji je sastavljao (14301455) dubrovački pisar Nikša Zvijezdić.
вɑ ʜмє ωтьцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтɑго дƔχɑ
сʜє пʜсɑɴıє̵ одь поρогєɴ⊦ɑ сʜɴɑ Бож⊦ɑ ʌʜєть •ɑтʌв• ʌѣто ʜɴдʜκьтʜоɴь •єї•
ɑвгƔстɑ мʜсєцɑ •єї• дɑɴь ɴɑ свєтє мɑρьıє̵ господʜɴь Бɑɴь стєпɑɴь Ɣтвρьдʜ ʒɑκоɴь κʜ ıє̵ пρьво Бʜо мєгю Босɴωмь ʜ дƔБρовɴʜκомь
дɑ ʒɴɑ всɑκʜ ʏʌовєκь κоʜ є ʒɑκоɴь пρьво Бʜʌь
ɑκо ʜмɑ дƔБρовʏɑɴʜɴь κою пρɑвдƔ ɴɑ БошɴɑɴʜɴƔ дɑ гɑ поʒовє пρѣдь господʜɴɑ Бɑɴɑ ʜʌʌʜ пρѣдь ɴєговɑ вʌɑдɑоцɑ ρоκɑ дɑ
мƔ ɴє БƔдє одговоρѣтʜ
ɑκо Бошɴɑɴʜɴь ʒɑпшʜ дɑ ɴʜє дƔожɑɴь дɑ мƔ ɴɑρєʏє пρѣсєκʜ сɑмошєстƔ κоıє̵ ʌюБо постɑвʜ Бɑɴь ρодь ɑκо БƔдє подоБɑɴь ωдь
Бɑɴовɑ ρодɑ тκо дɑ мƔ сƔ поρотɴʜцʜ ωдь ɴєговɑ пʌємєɴɑ κогɑ мƔ χотєɴıє̵ ɑ тоʜ дɑ сє ʒɴɑ дɑ ɴє можє тєχєʜ поБєгɴƔтʜ ɑ вєκє
ɴє можє пρѣдь ɴʜκогɑ мƔ ɴɑρєκʜ
ɑκо ʌʜ говоρʜ Бошɴɑɴʜɴь ɴɑ дƔБρовʏɑɴʜɴɑ дɑ гɑ поʒовє пρѣдь дƔБρовʏɑɴʜ ɴɑ поρєдƔ
ɑκо ʒɑпшʜ дɑ мƔ ɴɑρєʏє пρѣсєκʜ сɑмошєстƔ κоʜ сƔ Ɣ Босɴʜ ɴɑ свою воʌю ɑ дƔБρовʏɑɴʜɴь дɑ ɴє можє поБєгɴƔтʜ тρєχь
ɑκо ʌʜ пρѣıє̵мє κоıє̵мƔ ɴɑρєʏє Бошɴɑɴь ɑ ρоκɑ тɑκогє дɑ ɴє БƔдє дƔБρовʏɑɴʜɴƔ κоʜ сƔ Ɣ БосɴƔ дɑ томƔ поρотɴʜцʜ Ɣ Босɴʜ ɑ
κоʜ Ɣ ʒɑвρьшю тɑκоıє̵ Ɣ ʒɑвρьшю ɑ ʜɴємь Ɣ ʒɑвρьшʜ тʜмʜ Ɣ ʒɑвρьшʜ тɑκоє поρотɴʜцʜ дɑ сƔ ʜ БошɴɑɴʜɴƔ ʒ дƔБρовʏɑɴʜ ɑ κто
дƔБρовʏɑɴʜɴь ƔБʜıє̵ ɑʌʌʜ посєʏє Ɣ Босɴʜ ʜʌʌʜ Бошɴɑɴʜɴь дƔБρовʏɑɴʜɴɑ тɑʜ пρɑвдɑ дɑ ıє̵ пρѣдь господʜɴомь Бɑɴωмь ɑ ωсƔдь
дɑ гρєдє БɑɴƔ ɴɑ ɴʜχь
ɑκо БƔдє свɑдɑ Бошɴɑɴʜɴɑ ʒ дƔБρовʏɑɴʜɴомь Ɣ дƔБρовɴʜцʜ дɑ сƔдʜ κɴєʒь дƔБρовɑʏκʜ ʜ сƔдıє̵ ɑ гʌоБɑ опκʜɴʜ
ɑκо ʜмɑ свɑдƔ дƔБρовʏɑɴʜɴь ʒ дρƔгомь своıє̵мь Ɣ Босɴє господʜɴь Бɑɴь дɑ ɴє ʜмɑ пєʏɑʌʜ
ɑκо ʌʜ сє поʒовƔ пρѣдь Бɑɴɑ дɑ дɑдє ωсƔдь господʜɴƔ БɑɴƔ Ɣ що сє ωсƔдє
ɑκо Бошɴɑɴʜɴь Ɣχʜтʜ Ɣ дƔБρовʏɑɴʜɴɑ ʒɑ κоɴ⊦ɑ ɑ оɴь БƔдє Ɣκρɑдєɴь ʜʌʌʜ ƔχƔшєɴь ɑ пρɑвʜ дƔБρовʏɑɴʜɴь: мо-ıє̵ κоɴь вʌɑщʜ
- воʌ⊦ɑ: гɑ сɑмь κƔпʜо ɴє ʒɴɑмь ωдь κогɑ - воʌʌ⊦ɑ повıє̵ ωдь κогɑ ıє̵ κƔпʌєɴь - воʌ⊦ɑ пρѣсєжє сɑмошєсть ʏʜсть дƔогɑ дɑ БƔдє
ʜ ɑκо Бошɴɑɴʜɴь БƔдє дƔожɑɴь ɑ поБєгɴє ʜʒь Босɴє ʒ дƔогом дɑ мƔ ɴʜıє̵ вʜєρє ɴʜ ρƔκє ωдь господʜɴɑ Бɑɴɑ
ʜ ɑκо Бошɴɑɴʜɴь ʜʒьмє доБʜтɑκь дƔБρовɑʏκʜ ɴɑ вєρƔ ʜ κɴʜгɑ БƔдє Ɣ дƔБρовɴʜцʜ ɑκо κɴєʒь ʜ сƔдıє̵ пошʌю дɑ ıє̵ κɴʜгɑ пρɑвɑ
дɑ ıє̵ вєρовɑɴɑ дɑ пʌɑтʜ дƔБρовʏɑɴʜɴƔ ʜ Бєʒь пρʜстɑвщʜɴє ɑ господʜɴƔ БɑɴƔ всɑκʜ шєсть воʌовɑ ɴɑ свою гʌɑвƔ
ʜ дɑ сє ɴє вρɑтє ɑκо ρɑть БƔдє ʏєсɑ Богь Ɣʌʜшʜ мєгю Босɴωмь ʒ дƔБρовɴʜκωмь дɑ дɑ господʜɴь Бɑɴь стєпɑɴь ρоκь дƔБρовʏɑɴωмь
•ʂ• мʜсєцɑ дɑ сʜ погю Ɣ дƔБρовɴʜκь сʌоБодɴо: ɴɑ то ʜм є вєρɑ господʜɴɑ Бɑɴɑ стєпɑɴɑ
35

ɑ дƔБρовʏɑɴє дɑ жʜвƔ χƔмсκомь ʒємʌωмь Ɣ ɴʜχь ʒɑκоɴƔ Ɣ пρьвωмь
ɑ ωвомƔʜ пʜсɑɴю свєдоκь жƔпɑɴь κρѣκшɑ ʜ вєʌʜκʜ воıє̵водɑ вʌɑдʜсʌɑвь гɑʌєшʜκь ʜ воκосɑвь тєпʏьʜκь ρɑдосɑвь χʌɑпєɴовʜκь
стєпκо ρɑдосɑʌʜκь мʜʌошь вƔоκɑсʜκь мʜотєɴь дρɑжʜвоıє̵вʜκь ʏєоɴʜκ χʌɑпь ʜвɑɴь БƔдʜсɑʌʜκь дʜвошь тʜєχоρɑдовʜκь гоʜсɑвь
воʜсʜʌовʜκь ʜ Бρɑɴошь ʏєпρьɴʜκь κɴєʒь пɑвɑо χρьвɑтʜɴʜκь стɑɴɑць воʜсʌɑвʜκь
ɑ сʜюʜ κɴʜгƔ пʜсɑ пρѣБоıє̵ дʜ⊦ɑκь вєʌʜκʜ сʌɑвɴогɑ господʜɴɑ Бɑɴɑ стєпɑɴɑ господʜɴɑ свємь ʒємʌʌ⊦ɑмь Босɑɴсцємь ʜ χƔмьсцємь
ʜ доɴємь κρɑıє̵мь господʜɴь
ɑ сɑʜ пρѣɴʜсɑɴь χρѣсовоʜ κоʜ пρѣɴєшє поκʌʜсɑρьıє̵ дƔБρовɑʏцʜ ωдь господʜɴɑ Бɑɴɑ ʌƔʏє мɑρκɑ ʌƔκɑρєвʜκɑ ʜ фєʌʜʏь мɑтʜɴь
пєʌʜʏєвʜκɑ κɑκо ıє̵ ʒɑκоɴь Бʜо мєгю господωмь Босɑɴсκωмь стɑρωмь ʜ ωдь поʏєʌɑ свєтопоʏʜвшɑ дɑ сє ɴє помєтє пɑʏє дɑ сє
ʒɴɑ ωвоʜ дɑ χρɑɴʜ господʜɴь Бɑɴь Ɣ свою κƔκю ɑ дρƔгʜ χρƔсовоʜ дɑ χρɑɴʜ господʜɴɑ Бɑɴɑ стєпɑɴɑ стєпɑɴ БєɴʏƔʌʜκь
пρѣпʜсɑχь ωдь ʒɑповєдʜ κɴєʒɑ дƔБρовɑʏκогɑ ʜ свєгɑ вʜκ⊦ɑ що ʜм сє вʜдєʌо тоʜ пʜсɑχь ɴʜ пρѣмоκоχь ɴʜ Ɣмоκоχь ʜ ʒɑпєʏɑтʜχь
пєʏɑтю ωпκʜɴє дƔБρовɑʏκє ʜ потвρьдʜχь ⊦ɑκо дɑ ıє̵ всɑκомƔ вєρовɑɴо ⊦ɑκо гρɑмɑтʜκь ωпκʜɴє дƔБρовɑʏκє Ɣ вρѣмє κɴєʒɑ
мɑвρожтʜκɑ ƔпʌƔκєɴıє̵ ʜ̅с χ̅ɑ •ʏтʌв• ʌѣто ʜɴдʜκтʜоɴɑ •єı• мʜсєцɑ ωκтоБρ⊦ɑ •κг•

ban Stjepan Kotromanić
15. mart 1333. Srebrnik
Miklosich LXXXIX; Stojanović br.45;
HR-DAD; prijepis, Codex ragusinus fol. 25a
вь ɴɑүєтɑκь ωтьцɑ вь ʜспʌьɴıє̵ɴıє̵ сʜɴɑ ʜ свєтɑго дƔχɑ вɑ ʌʜєтɑ ρожɑствɑ χρʜстовɑ •үтʌг• ʌʜєто ʜɴдʜцʜɑ пρьвɑ •єı• дɑɴь ʜ Ɣ-фρєвɑρɑ мʜсєцɑ мʜ господʜɴь стєфɑɴь по мʜʌостʜ Божʜоʜ Бɑɴь Босɴʜ ʜ Ɣсоρʜ ʜ соʌʜ ʜ господʜɴь χомсκоʜ ʒємʌʜ ⊦ɑκʜ пρь-- ʜ сʌогɑ ɴɑшɑ ʌюБʜмо ʜ ɴʜмь мʜʌость ɴɑшɑ дɑıє̵мо сɑ κоρʜстю ʜ сɑ ʌюБовю κɑκо сє достоʜ Ɣʒдρьжɑтʜ κɑ свɑ(κомƔ) κɑʒɑıє̵
⊦ɑκо дɑ ʒɴɑıє̵ всɑκʜ сєʜ дɴʜ ʜ вɑ БƔдƔщє κоʜ тє посʌʜє Бʜтʜ ɑмʜɴь
⊦ɑ пρѣρʜʒʜρɑɴıє̵ Бʌɑговоʌєɴıє̵ свʜєдʜтєʌь ʜ мɴого поρɑБотɑɴıє̵ ω Бɑщʜɴє ʜ вʌɑстєʌь ʜ ʌюдıє̵ дƔБρовɑʏцʜ ʜ ɴɑшʜємь пρɑρодʜтєʌємь
ʜ ɴɑмь вєʌє мɴого ʜ χотє ωдь сєʌє поρɑБотɑтʜ сɑ Божıє̵мь χотʜєɴıє̵мь
ʒɑто мʜ господʜɴь Бɑɴь стєфɑɴь ʜ моʜ сʜɴовє ʜ ƔɴƔʏıє̵ ʜ доκоʌʜıє̵ сʜмє моıє̵ БƔдє до вʜєκɑ вєκомɑ дɑсмо ʜ дɑρовɑсмо до
вʜєκɑ вʜєκомɑ Ɣ БɑщʜɴƔ ʜ Ɣ пʌємєɴʜто ʌюдємь дƔБρовɑʏκʜємь ɑ ɴɑшʜємь дρɑʒʜємь пρʜѣтєʌємь вɑсь ρɑть ʜ стоɴь ʜ пρѣвʌɑκƔ
ʜ ωтоκє κоʜ сƔ оκоʌо ρɑтɑ ʜ сɑ свʜємь що сє ɴɑχодʜ ƔɴƔтρɑ ρɑтɑ ʜ пρѣвʌɑκє ʜ гоρє ʜ поʌʌ⊦ɑ дƔБρɑвє ʌʜєсь тρɑвє водє сєʌʌɑ ʜ
всє що ıє̵ ωдь пρѣвʌɑκє до ʌоʜщɑ ʜ сƔдьцво ʜ гʌоБє ʜ κρьвʜ Ɣ мʜρƔ дɑ БƔдƔ ɴɑ ɴʜχь воʌʌю дɑ ʜмɑю ʜ дρьжє ʜ дɑ ʏʜɴє всƔ свою
воʌʌю ʜ χотʜєɴıє̵ κɑκо ωдь своıє̵ Бɑщʜɴє до вʜєκɑ вʜєκомɑ ʜ дɑ сƔ воʌɴʜ ʒʜдɑтʜ ʒɑдʜ ʜ тоρɴє гд-ʜ-ємь χотʜєɴıє̵ ʜ пρѣκопɑтʜ
пρєвʌɑκƔ ωдь моρɑ до моρɑ ʜ ɴɑпρɑвʌ⊦ɑтʜ ɴɑ свою воʌю ʜ χотʜєɴıє̵
ʜ ωщє сє оБєтƔıє̵ господʜɴь Бɑɴь стєфɑɴь сєБє ʜ своıє̵ сʜємє ɑκо сє сʌƔʏʜ ɴʜєκоıє̵ вρѣʜємє ʜʌʜ господʜɴь ʜʌʜ вʌɑстєʌʜɴь ʜʌʜ
гρɑждɑɴʜɴь ʜʌʜ ʌюдıє̵ κоʜ Бʜ пɑκостʜʌʜ ρьтƔ ʜʌʜ пρѣвʌɑцʜ – дɑ поможє κоʌʜκо можє ɴɑшɑ ⊦ɑκость
ɑ ʒɑто мʜ ωпκʜɴɑ ʜ ʌюдıє̵ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ всє доБρо ωпκєɴо господʜɴƔ БɑɴƔ стєфɑɴƔ ʜ ɴєговємь сʜɴовомь ʜ сʜмєɴƔ ɴєговƔ
до вʜєκɑ одь мƔшκє гʌɑвє ʜ до ʒгоρєɴ⊦ɑ свʜєтɑ дɑıє̵мо ʒɑ пρѣвʌɑκƔ ʜ ʒɑ стоɴь •є• цɑть пєρьпєρɑ до ʒгоρєɴ⊦ɑ свʜєтɑ ωдь тогɑʒʜ
доБʜтκɑ κо ʜмє χодʜтʜ мєждƔ ɴɑмʜ Ɣ дƔБρовɴʜцʜ Ɣ оɴоʜ вρѣʜмє ɑκо Бɑɴь ʜ ɴєговʜ сʜɴовє ʜ ɴєговє сʜємє мƔшκоʜ гʌɑвє ʜ ɴє
БƔдƔ господɑ χомсκоʜ ʒємʌʜ мʜ ωпκʜɴɑ дƔБρовɑүκɑ дɑıє̵мо ωɴʒʜ доБʜтɑκь ɴɑ ωɴʒʜ дɑɴь свєтɑго вʌɑсʜ⊦ɑ •є• цɑть пєρьпєρɑ
κɑκо ıє̵ ʒгоρɑ пʜсɑɴо
ʜ ωщє сє ωБєтƔıє̵ ωпκʜɴɑ дƔБρовɑʏκɑ ɑκо Ɣ ɴʜєκоıє̵ вρʜємє пρѣдє господʜɴь Бɑɴь стєфɑɴь Ɣ дƔБρовɴʜκь ʜʌʜ ɴєговʜ сʜɴовє
36

ʜʌʜ ɴєгово сʜємє до ʒгоρєɴ⊦ɑ свʜєтɑ мƔшκє гʌɑвє дɑ мƔ дɑмо поʌɑʏє ʒʜдɑɴє пρѣБʜвɑтʜ доκоʌ-ʜ-ємь ıє̵ стɑтʜ Бєʒ ɴʜєдɴогɑ
ɴɑʜмɑ
ʜ ωщє сє оБєтƔıє̵ ωпκʜɴɑ дƔБρовɑʏκɑ
дɑ ɴє пρѣмємо Ɣ пρѣʜєвʌɑκƔ ʜ Ɣ стоɴь ʜ Ɣ ρɑть ʜ Ɣ оɴєʒʜ ωтоκє κє смо Ɣʒєʌʜ ωдь господʜɴɑ Бɑɴɑ стєфɑɴɑ ɴєговɑ вʌɑстєʌʜɴɑ
κʜ БƔдє ɴємƔ ɴєвєρɑɴь ʜ ɴєговєм сʜɴовомь ʜ ɴєговƔ сʜмєɴєвʜ – до ʒгоρєɴ⊦ɑ свʜєтɑ
ɑ ⊦ɑ господʜɴь Бɑɴь стєфɑɴь ʒɑκʌʜɴƔ сє Ɣ свєтоıє̵ Божıє̵ євɑɴгєʌʜıє̵ ʜ Ɣ •д• євɑɴгєʌʜстɑ ʜ Ɣ •вı• ɑпостоʌɑ ʜ Ɣ всє мощʜ свєтıє̵
κоıє̵ сƔ Ɣ дƔБρовɴʜцʜ ʒɑ мєɴє ʜ ʒɑ моıє̵χ сʜɴовɑ ʜ ʒɑ моıє̵ сʜємє по мƔшκомь κоʌʜєɴƔ до ʒгоρєɴ⊦ɑ свʜєтɑ – свє тоʜ твρьдо
ʜмɑтʜ ʜ дρьжɑтʜ ʜ ɴє потвоρʜтʜ – до ʒгоρєɴ⊦ɑ свʜєтɑ ʜ всє вʜшє пʜсɑɴо
ɑ мʜ оБщʜɴɑ ʜ всʜ ʌюдıє̵ дƔБρовɑʏцʜ κʌьɴємо сє Ɣ свєто Божıє̵ ıє̵вɑɴгєʌʜıє̵ ʜ Ɣ •д• євɑɴгєʌʜстʜ ʜ Ɣ •вı• ɑпостоʌɑ ʜ Ɣ всє свєтє
мощʜ κоıє̵ сƔ Ɣ дƔБρовɴʜцʜ ʒɑ ɴɑсь ʜ ʒɑ ɴɑшє сʜɴовє ʜ ʒɑ ɴɑшє (ɴ)ɑтρɑжıє̵ до ʒгоρєɴ⊦ɑ свʜєтɑ всє твρьдо дɑ ʜмɑмо ʜ дρьжʜмо
– до κоɴцɑ свʜєтɑ ɴєпомɑүɴо
ʜ ʒɑто стɑвʌю ⊦ɑ господʜɴь Бɑɴь стєфɑɴь свою ʒʌɑтƔ пєʏɑть дɑ ıє̵ вєρовɑɴо – свɑκʜ дɑ ʒɴɑıє̵ть ʜ вʜдʜ ʜстʜɴƔ
ɑ томƔʜ сƔ •д• повєʌʌє --ɑ--: двʜє ʌɑтʜɴсцʜ ɑ двʜ сρьпсцʜє – ɑ свє сƔ пєʏɑκєɴє ʒʌɑтʜємʜ пєʏɑтʜ
двʜє стɑ повєʌʌє Ɣ господʜɴɑ Бɑɴɑ стєфɑɴɑ ɑ двʜє повєʌʌє Ɣ дƔБρовɴʜцʜ
ɑ то ıє̵ пʜсɑɴо подь гρɑдомь подь сρьБρьɴʜκомь ɑ томƔ свєдоцʜ ʒвɑɴʜ моʌєɴʜ вʜтɑɴь тʜχоρɑдʜκь ρɑдосɑвь χʌɑповʜκь мʜʌошь
вʌƔκɑсʜκь χρьвɑтʜɴь стєфɑɴʜκь стєфɑɴь дρƔшүʜκь твρьтκо ʜвɑχɴʜκь
ʜ ʒɑто дɑ •г• пρѣстɑвє дʜвошь тʜχоρɑɴʜκь щʜтκо χʌɑповʜκь мʜχɑʜʌо мєɴүєтʜκь дƔБρовүɑɴʜɴь

Knez Vladislav, kneginja Jelena, ban Tvrtko Kotromanić i brat njegov Vuk
knezu Vlatku Vukoslaviću 1353.
Thalloczy, GZM, XVIII, 1906, 409-410
sl. Đorđić, 1971:392
вь ʜмє ωц̅ɑ ʜ сʜɴɑ ʜ сто̅гɑ дχ̅ɑ ɑʍ̅ɴь
ɑʒь ρɑБь Бж̅ʜ ʜ ст̅огɑ гρьгƔρɑ ɑ ʒовомь гдɴь κɴєʒь вʌɑдʜсʌɑвь ʜ гос̅поѣ κɴєгʜɴɑ єʌѣɴɑ ʜ ɴʜю сɴ̅ь гдɴь Бɑɴь твρьтκо ʜ ɴєговь
Бρɑть κɴєʒь вʌьκь дɑʌʜ сƔ вѣρƔ свою гос̅подьсκƔ ʜ пρʜсєгʌʜ сƔ дƔ̅мɑ ɴɑ дєсєтє доБρѣχь Бошɴɑɴь κɴєʒƔ вʌɑтκƔ вʌьκосʌɑвʜћƔ ʜ
ɴѣговƔ дѣтєтєвѣ дɑ ɴѣ Ɣ ɴʜχь свєʒɑɴʜκь ɴʜ тɑʌєɴʜκь ɴʜ поρƔүєɴʜκь ɴʜ ɴѣгово дѣтє
ʜ дɑ мƔ сє ɴє можє вѣρɑ свρѣћʜ үєсɑ ɴє ωгʌєдɑтɑ оɴɑ дв̅ɑ ɴɑ дєсєтє κоѣ стɑ ш ɴʜмʜ пρʜсєгʌɑ ʜ вʜшє тогɑ мƔ сƔ дɑʌʜ вѣρƔ ʜ
пρʜсєгʌʜ мƔ сƔ
Ɣ κоємь гɑ є дρьжɑɴʜʜ ωдƔмρьʌь Бɑɴь стѣпɑɴь дɑ мƔ ʒɑ ωɴоʒʜ ɴѣмɑ пєүɑʌʜ ɴʜтκоρє ʜ дɑ мƔ ɴɑ то ɴѣ ɴʜωт̅κогɑρє ɴʜ пρɑвьдє
ɴʜєдɴє ρѣүʜ ɴʜ ɴєговь Бρɑть ɴʜ ɴєговь БρɑтƔүєдь ɴʜ ɴєгов сʜɴов̅ць ɴʜтκоρє ɴɑʜпρѣ ʒɑ κʌƔүь ɴɑ κогɑ є Бɑɴь стѣпɑɴь Ɣ ɴємь
ωдƔмρьʌь сɑмогɑ тɑκо дɑ є ɴєговь ʜ ɴѣговɑ дѣтєтє ʜ ʒɑ ωɴɑ сєʌɑ κоѣ сƔ дɑɴɑ подь κʌƔүь Ɣ ʜмє ʜгь Бєʒь ʜʒмɑ ʌʜповʜцʜ Бєʒь
ʜʒмɑ ρƔдʜɴʜцє Бєʒь ʜʒмɑ ---- Бєʒь ʜʒмɑ ʌƔгʜɴє Бєʒь ʜʒмɑ ст̅ɑ гоρɑ Бєʒь ʜʒмɑ ----------- κƔ ω̅ мєє до мєє подь κʌƔүь
ʜ Ɣ ʜɴомь Ɣ вьсємь дρьжɑɴʜʜ Ɣ κоємь гɑ є Бɑɴь стѣпɑɴь ωдƔмρьʌь ɴɑ вьсє вѣρɑ то що дρьжʜ Ɣ ʒємʌьɴʜцѣ двѣ сєʌѣ ʌʜпьɴʜцƔ
ʜ стѣɴʜцє ʜ Ɣ вρьБɑɴʜ дв̅ɑ ʌɑтʜүʜћɑ с тρ̅мʜ сєʌʜ Ɣ ʜмє κьБʌє ʜ ѣκотʜɴо ωт̅ мєє до мєє ʜ поʌь Бʌʜʒьɴь
ʜ Ɣ ʜɴомь ʜ Ɣ вьсємь Ɣ үємь годѣ гɑ є Бɑɴь стѣпɑɴь ωдƔмρьʌь Ɣ κомь годѣ дρьжɑɴʜ дɑ мƔ є ɴɑ вьсє вѣρɑ ʜ дɑ ɴє можє пρʜєтʜ
ɴʜтκоρє Ɣ ɴɑшємь гос̅подьствѣ вʌɑтьκовɑ үʌовѣκɑ ɴʜ сɑмь Бɑɴь твρьтκо ɴʜ ɴєговь Бρɑть κɴєʒь вʌьκь Бρєʒь воʌє κɴєʒɑ вʌɑтκɑ
37

ɴɑ томƔ сƔ вѣρƔ дɑʌʜ ʜ пρʜсєгʌʜ ɑ тоʜʒʜ вѣρѣ ʜ пρʜсєжʜ свѣдоцʜ доБρʜ Бошɴɑɴє ɴɑʜпρѣ воєводɑ пƔρьћɑ ʜ сь Бρɑтʜωмь ʜвɑχɴь
ʜвɑɴовʜћь ʜ сь Бρɑтʜωмь вʌɑдʜсʌɑвь ωБρɑдовʜћь ʜ сь Бρɑтʜωмь вʌьүʜχɴɑ тєпүʜћь ʜ сь Бρɑтʜωмь Боʌєсʌɑвь дƔκоєвʜћь ʜ сь
Бρɑтʜωмь вʌьκць χρьвɑтʜɴʜћь ʜ сь Бρɑтʜωмь БƔдʜсʌɑвь үɑвʌовʜћь ʜ сь Бρɑтʜωмь вʌɑʜ доБρовоєвʜћь ʜ сь Бρɑтʜωмь Бρɑʜκо
пρʜБʜɴʜћь ʜ сь Бρɑтʜωмь оρьшɑ ρɑдоєвʜћь ʜ сь Бρɑтʜωмь ɑ ωт̅ доʌьɴʜχь κρɑʜ ɴʜɴосʌɑвь ɴовɑκовʜћь ʜ сь Бρɑтʜωмь стɑɴць
гɑпʜʌовʜћь ʜ сь Бρɑтʜωмь ɑ томƔ пρʜстɑвь ωт̅ двоρɑ Богдɑɴь Бѣєʌɑɴʜћь ʜ сь Бρɑтʜωмь ɑ ωт̅ вʌɑдɑɴʜѣ сѣпоє χρьвɑтʜɴʜћь ʜ
сь Бρɑтʜωмь
ɑ тκо ћє то поρєћʜ ɑ ʜʌʜ пρѣтвоρʜтʜ дɑ є пρоκʌєть ωт̅цємь ʜ сɴ̅омь ʜ дχ̅омь ст̅ʜмь ʜ мɑтєρʜю Бж̅ʜωмь ------ ʜ дв̅ɑмɑ ɴɑ дєсєтє
ɑпсʌ̅омɑ ʜ сєд̅мь дєсєть ʜ сєд̅мь ʜʒьБρɑɴʜмʜ ʜ вьсѣмʜ Бг̅Ɣ Ɣгодʜвшʜмʜ Ɣ сʜ вѣκь ʜ Ɣ пρʜдƔщʜ
ʜ дɑ є пρʜүєстɴʜκь ʜюдѣ сκɑρʜωт̅сκомƔ κоʜ пρѣдɑ сɴ̅ɑ Бж̅ʜѣ ɴɑ ρɑспєтʜє ʒɑ •ʌ• сρєБρьɴʜχь пѣɴєʒʜ ʜ κоʜ ʜʒʌʜχɑ Ɣпʜѣшє
пρопьɴʜ пρопɴʜ пρопɴʜ κρьвь ɴɑ ɴємь ʜ ɴɑ үєдѣχь єгɑ
ɑ сʜє сє свρьшʜ ɴɑ сƔχоʜ ɴɑ пρоʒρɑүцѣ κьдɑ гдɴь Бɑɴь твρьтκо гρєдѣшє ɴɑʜпρьво Ɣ χʌьмьсκƔ ʒємʌƔ
ɑ сє пʜсɑ дρɑжєсʌɑвь дʜѣκь гдɴɑ Бɑɴɑ твρьтκɑ ɴɑдвоρьɴʜ пʜсць ɑ пρьво дʜѣκь вєʌʜκосʌɑвɴогɑ гдɴɑ Бɑɴɑ стѣпɑɴɑ
ʜ κьдɑ сʜє пʜсɑχь тьдɑ мʜ дɑ гдɴь Бɑɴь твρьтκо ʜспρѣдь сєБє вєʌʜκь пєχɑρь вʜɴɑ попʜтʜ Ɣ доБρƔ воʌƔ

Tvrtko Kotromanić
godine 1357.
sl. Povjest Bosne - Napredak (orig. u Kermendskom arhivu)
вь ʜмє Бг̅ɑ̅ вьсємогƔћєгɑ
вѣρɑ гдɴɑ твρьтκɑ мʜʌостʜю Бж̅ʜ̅ωмь Бɑɴɑ Босɴьсκогɑ ʜ ɴєговɑ сρдʏɑɴогɑ Бρɑтɑ гдɴɑ κɴєʒɑ вʌьκɑ ʜ ɴʜю мɑтєρє поʏтєɴє
гос̅поє єʌѣɴє ʜ ɴʜχь вʌɑстєʌь Ɣ ʜмє κɑʒьɴьцɑ Боʌєсʌɑвɑ ʜ тєпʏʜє ʜвɑχɴɑ ʜ κɴєʒɑ вʌɑдʜсʌɑвɑ дɑБʜшʜћɑ ʒ Бρɑтʜωмь ʜ κɴєʒɑ
вʌɑѣ доБρовоєвʜћɑ ʜ воєводє твρьтκɑ ʜ ɴєговɑ Бρɑтɑ жƔпɑɴɑ ɴовɑκɑ ʜ κɴєʒɑ мρьκоѣ ʜ κɴєʒɑ вʌьκцɑ χρьвɑтʜɴʜћɑ ʜ κɴєʒɑ
вʌɑдʜсʌɑвɑ ωБρɑдовʜћɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бρɑѣɴɑ пρʜБʜɴʜћɑ ʜ κɴєʒɑ мʜʌошɑ дʜвошєвʜћɑ ʜ ɴєговɑ Бρɑтɑ κɴєʒɑ сʌɑдоѣ ʜ κɴєʒɑ вʌɑтκɑ
ωБρʜɴовʜћɑ ʜ госпоє єʌѣɴє ωстоʜɴʜцє κɴєʒƔ вʌɑтκƔ вʌьκосʌɑвʜћƔ ʜ ɴєговƔ сʜɴƔ вʌьκосʌɑвƔ ʜ ɴєговƔ ωстɑʌомƔ дɑ мƔ ɴѣ
Ɣʒρоκɑ Ɣ ɴєговѣ БρɑтƔʏєдѣ Ɣ гρьгƔρʜ Ɣ пɑвʌовʜћʜ
ʜ дɑ мƔ ɴѣ ɴʜєдɴогɑ χƔдогɑ сκρоʒѣ гρьгƔρєвƔ ɴєвѣρƔ ɴʜ ʒɑ κоє гρьгƔρєво χƔдо ʏʜɴєɴє ɴʜ ʒɑ єдɴɑ ʒʌ̅ɑ дѣʌɑ гρьгƔρєвɑ ɴʜ ʒɑ
єдɴо ʒʌ̅о ʏʜɴєɴʜє ʒɑ гρьгƔρєво дɑ ɴє БƔдє κɴєʒƔ вʌɑтκƔ ʜ ɴєговƔ дѣтєтєвѣ ωт ɴɑшєгɑ гос̅подьствɑ ɴʜєдɴогɑ χƔдогɑ ɴʜκоєгɑ
пρʜρоκɑ ʜ дɑ мƔ сє Ɣ томь Ɣʒρоκь ɴє Ɣʏʜɴʜ ɴʜκьдɑρє
дɑ мƔ є ɴɑ то вѣρɑ ɴɑшɑ господьсκɑ ʜ ɴɑшʜχь вʌɑстєʌь тѣχь κоʜ сƔ тƔʒʜ Ɣпʜсɑɴʜ ʜмєɴовɑɴʜ ɴєгоʌʜ жʜвʜ Ɣ тоʜ вѣρѣ Ɣ ɴɑшоʜ
κою сʜ пρѣє ɴɑшьʌь Ɣ ɴɑшєгɑ господьствɑ
сьдɑ тʜ твρьдʜмо оɴƔʒʜ вѣρƔ ɴɑшомь вѣρомь господьсκомь ʜ ɴɑшʜχь вʌɑстєʌь тѣχь κоʜ сƔ тƔʒʜ Ɣпʜсɑɴʜ ɑ сʌƔжʜ вѣρьɴо
ɴɑшємƔ господьствƔ
ɑ томƔ є ρƔʏьɴʜ пρʜстɑвь воєводɑ пƔρьћɑ ʜ сь Бρɑтʜωмь κɴєʒь вʌьκьць χρьвɑтʜɴʜћь
ɑ сє пʜсɑ дρɑжєсʌɑвь дʜѣɑκь ωт поρоєɴʜѣ Бж̅ʜ̅ѣ ʌѣть :ʏ:т:ɴ:ʒ: ʌѣто

38

ban Tvrtko Kotromanić
11. august 1366. pod Prozorom u Rami
Rački, Starine XXI, 1889, str.81; Čremošnik br.8; Turbić-Hadžagić 2006:23;
pisar: dijak Dražeslav
pismo:poluustav
HAZUćir.I/2
sl. V. Mošin Ćirilski rukopisi Jugoslavenske akademije II, Reprodukcije, br. 132
вь ʜмє ωт̅цɑ ʜ сʜɴɑ ʜ ст̅огɑ дχ̅ɑ ɑмʜɴь
ɑʒь ρɑБь Бж̅ʜ ʜ св̅тогɑ гρьгƔρɑ ɑ ʒовомь гдʜɴь Бɑɴь твρьтκо сʜɴь гдɴɑ κɴєʒɑ вʌɑдʜсʌɑвɑ ɑ сʜɴовьць вєʌʜκогɑ ʜ сʌɑвɴогɑ гдɴɑ
Бɑɴɑ стѣпɑɴɑ мʜʌостʜю Божʜωмь гдɴь мɴогʜмь ʒємʌɑмь Босɴѣ ʜ соʌʜ ʜ Ɣсоρѣ ʜ доʌьɴʜмь κρɑємь ʜ подρʜɴʜю ʜ χʌьмьсκʜ гдɴь
ствоρʜχь мʜʌость свою господьсκƔ своємƔ вѣρьɴƔ сʌƔʒѣ Ɣ ʜмє воєводѣ вʌьκцƔ χρьвɑтʜɴʜћƔ ʒɑ ɴєговƔ вѣρьɴƔ сʌƔжБƔ Ɣ ωɴо
вρѣмє κьдɑ сє подвʜжє ɴɑ мє Ɣгρьсκʜ κρɑʌь Ɣ ʜмє ʌƔдовʜκь ʜ пρʜχодʜ Ɣ пʌѣвƔ подь соκоʌь
ʜ ωɴьдɑʒʜ воєводɑ вʌьκьць вѣρьɴо посʌƔжʜ ʜ ʒɑ ɴєговƔ вѣρьɴƔ сʌƔжБƔ дɑχь мƔ гρɑдь Ɣ пʌѣвѣ Ɣ ʜмє соκоʌь сь вьсомь пʌѣвомь
ωт мєє до мєє ωт Ɣсκопʌɑ по κρьтовƔ єʌƔ ɑ ωт дʌɑмоүɑ по вʜтоρɑю ɑ ωт ʌƔжьць до ρьүєвє ɑ ωт ʌƔκє по ʒʌɑмєɴʜє
тоʒʜ дɑсмо гρɑдь соκоʌь с вьсомь пʌѣвомь воєводѣ вʌьκцƔ ʒɑ пʌємєɴʜто ɴємƔ ʜ ɴєговƔ посʌѣдɴємƔ Ɣ вѣκє ɑмʜɴь Бєʒь всɑκогɑ
господьсκогɑ доχотκɑ
ɑ томƔ свѣдоцʜ доБρʜ Бошɴɑɴє κɴєʒь вʌɑʜ доБρовоєвʜћь ʜ сь Бρɑтʜωмь κɑʒɴць сьɴьκо ʜ сь Бρɑтʜωмь жƔпɑɴь цρьɴƔгь ʜ сь
Бρɑтʜωмь жƔпɑɴь Бρɑɴκо пρʜБʜɴʜћь ʜ сь Бρɑтʜωмь тєпьүʜѣ вʌьүʜχɴɑ ʜ с Бρɑтʜωмь κɴєʒь вʌɑтκо ωБρʜɴовʜћь ʜ сь Бρɑтʜωмь
тєпьүʜѣ мʜʌɑть ʜ сь Бρɑтʜωмь ɑ ωт Ɣсоρє свѣдоцʜ воєводɑ твρьтκо ʜ сь Бρɑтʜωмь κɑʒɴьць стѣпоє үєʌьɴʜүʜћь ʜ сь Бρɑтʜωмь
тєпьүʜѣ сʌɑдоє дʜвошєвʜћ ʜ сь Бρɑтʜωмь ɑ ωт ʌƔжьць свѣдоцʜ жƔпɑɴь стѣпκо вʌьκовʜћь ʜ сь Бρɑтʜωмь жƔпɑɴь мʜʌтѣɴь
χρьвɑтʜɴʜћь ʜ сь Бρɑтʜωмь
ɑ томƔ пρʜстɑвь κɴєʒь Богдɑɴь Бѣʌьχɑɴʜћь ωт двоρɑ ɑ ωт вʌɑдɑɴʜѣ пρʜстɑвь дρɑгошь шɑɴьтʜћь
ɑ тκо ћє сʜє поρєћʜ ʜʌʜ пρѣтвоρʜтʜ ωт ɴɑсь ʜʌʜ ωт ɴɑшʜχь посʌѣдɴʜχь сƔρодɴʜκовь ... ʜʌʜ ʜɴопʌємєɴьɴʜκь дɑ є пρоκʌєть
ωтцємь ʜ сʜɴомь ʜ свєтѣмь дχ̅омь ʜ мɑтєρʜю Бж̅ʜωмь ʜ •д•мʜ євɑɴћєʌ̅стʜ ʜ •в ı•мɑ ɑпстʌ̅омɑ ʜ •о•мʜ ʜ •ʒ•мʜ ʜʒьБρɑɴʜмʜ
Бж̅ʜмʜ ʜ вьсѣмʜ БгƔ Ɣгодʜвьшʜмʜ Ɣ сʜ вѣκь ʜ Ɣ пρʜдƔщʜ ɑмʜɴь
ʜ дɑ є пρʜүєстɴʜκь ʜюдѣ сκɑρʜωтсκомƔ κоʜ пρѣдɑ сʜɴɑ Бж̅ʜѣ ɴɑ ρɑспєтʜє ʒɑ •ʌ• сρєБρьɴѣχь пѣɴєʒʜ ʜ κоʜ ʜʒʌʜχɑ Ɣпʜѣшє
пρопɴʜ κρьвь ɴɑ ɴємь ʜ ɴɑ үєдѣχь єго
ɑ сє пʜсɑ дρɑжєсʌɑвь дʜѣκь ωт поρоєɴʜѣ Бж̅ʜѣ ʌѣть •ү•т•ξ•ѕ• ʌѣто ʜ ɴɑшємƔ господьствƔ •г•ı• ʌѣто мѣсєцɑ ɑвьгƔстɑ по κɴʜʒѣ
•ɑ ı• дɴь подь пρоʒоρомь Ɣ ρɑмѣ

39

Tvrtko Kotromanić
1. juni 1367.
Miklosich, CLIX; Stojanović, br. 80; Čremošnik br. 9; Turbić-Hadžagić 2006:26;
Stojanović: Ustavom, na pergamentu, s obešenim velikim pečatom: sigillum minus turhi dei gratia toti bosne bani; unutra /gn bn tvertko/
pisar: dijak Dražeslav Bojić
pismo: majuskula
sl. Đorđić, 1971:393
вь ʜмє ωт̅цɑ ʜ сʜɴ̅ɑ ʜ св̅тогɑ дχ̅ɑ ɑʍ̅ʜɴь
ωт поρоєɴʜѣ Бж̅ʜѣ ʌѣть •ʏ•т•ξ•ʒ• ʌѣто ʜ ɴɑшємƔ го с̅подьствƔ •дı• ʌѣто мс̅цɑ ʜюɴɑ по κɴʜʒѣ •ɑ• дɴ̅ь
мʜ твρьтκо мʜʌ̅остʜю Бж̅ʜωмь Бɑɴь Босɴьсκʜ пρʜдосмо Ɣ ɴɑшƔ κƔћƔ Ɣ гρɑдь Ɣ дƔБρовɴʜκь ʜ пρтвρьдʜсмо вѣρє с ɴɑшомь
Бρɑтʜωмь ʜ с ɴɑшʜмʜ пρʜѣтєʌьмʜ с вʌɑстєʌʜ сь дƔБρовьʏκʜмʜ Ɣ κоʜωʜ є вѣρѣ Бʜʌь с ɴʜмʜ ɴɑшь стρʜць гдɴь Бɑɴь стѣпɑɴь
ωɴєʜʒʜ вѣρє потвρьдʜсмо
мʜ Бɑɴь твρьтκо ʜ ɴɑшʜ вʌɑстєʌє Ɣ ʜмє κɴєʒь вʌɑʜ доБρовоєвʜћь ʜ тєпʏʜѣ сʌɑдоє ʜ κɴєʒь вʌьκотɑ пρʜБʜɴʜћь пρʜсєгосмо ɴɑ
моћєχь ʜ ɴɑ св̅томь євɑɴ̅ћєʌʜʜ κʌьɴƔћє сє κɑκо дɑ є ɴɑшɑ κƔћɑ сь дƔБρовьɴʜκомь єдɴɑ κƔћɑ до вѣκɑ κɑκо є єдьɴɑ κƔћɑ Бʜʌɑ
с ɴɑшʜмь стρʜцємь ʒ гдɴомь ʒ Бɑɴомь стѣпɑɴомь тɑκоʒʜ дɑ єсть с ɴɑмʜ дƔБρовьɴʜκь єдɴɑ κƔћɑ до вѣκɑ вѣκомь доκоʌѣ є ɴɑсь
сѣмє ʜ ɴʜχь дɑ сє тѣʒʜ двѣ κƔћʜ ɴє ρɑʒдвоʜтɑ ɴʜκьдɑρє до вѣκɑ вѣʏɴєгɑ ɴєгоʌʜ дɑ єстɑ ωБоє єдɴɑ κƔћɑ
ʜ κоʜ сƔ ʒɑκоɴь ʜмɑʌʜ с ɴɑшʜмь стρн̅цємь сь гдɴомь ʒ Бɑɴомь стѣпɑɴомь ʜ κоє пʜсɑɴʜє ωɴѣχʒʜ ʒɑκоɴовь ʜ ωɴѣχь κɴʜгь
потвρьдʜсмо ɴɑшомь пρʜсєжомь ʜ ɴɑшʜмь пʜсɑɴʜємь ʜ ɴɑшʜмь пєʏɑтомь κɑκо дɑ є мєю ɴɑмʜ єдʜɴьство Ɣ вѣκє вѣκомь
ʜ дɑ ɴє χощємо дƔБρовьɴʜκɑ ωстɑвʜтʜ ʜ ɴʜχь Бρɑтьствɑ до вѣκɑ ɴʜκьдɑρє доκоʌѣ є ɴɑсь сѣмє ʜ ɴʜχь Бєʒ ɴʜχь ʒʌогɑ поʏєтʜѣ
ωтʌожʜвьшє що Бʜ ɴє Бʜʌо ɴɑ ɴєвѣρƔ гдɴƔ κρɑʌƔ ƔгρьсκомƔ
ɑ сє пʜсɑ дρɑжєсʌɑвь дʜѣκь своʜωмь ρƔκомь мɑʌоκоρʜстɴомь ρодомь Боʜћь ʒємʌɑ мʜ є мɑтʜ ɑ ωтʏ̅ство мʜ є гρоБь ωт ʒємʌє
єсмо ʜ Ɣ ʒємʌƔ Ɣɴʜдємо
ʜ вьсє ʒɑκоɴє ʜ повєʌє ʜ пʜсɑɴʜѣ κоє є ʜмɑʌь дƔБρовɴʜκь сь стɑρѣмь гдɴомь с ɴɑшʜмь стρʜцємь ʒ Бɑɴомь стѣпɑɴомь ʜ с
ɴєговѣмʜ ρодʜтєʌʜ ʜ с пρɑρодʜтєʌʜ вьсєгɑ тогɑʒʜ потвρьдʜсмо мʜ гдɴь Бɑɴь твρьтκо

40

Tvrtko Kotromanić
9. februar 1375. pod Bobovcem
Miklosich, CLXXV; Stojanović br. 81: Pečat otkinut; Turbić-Hadžagić, 27-28;
HR-DAD; sign. becki_1041
sl. Đorđić, 1971:394
вɑ ʜмє ωц͠ɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свт͠ɑго дх͠ɑ
дɑ ıє̵ст вѣдомо всɑκомƔ ʏʌовѣκƔ κɑκо ствоρʜ мʜʌс͠ть гдɴь твρтκо мʜʌс͠тʜю Бж͠ʜомь Бɑɴь Босɑɴсκʜ дƔБρовɴʜκƔ κɑдɑ доχодʜшє
поκʌʜсɑρʜ дƔБρовɑʏцʜ Ɣ ʜмє κɴєʒь вʜтκо гƔʏєтʜћь ʜ κɴєʒь дʜмκо Бєɴєшʜћь ʜ тɑκоʜ ствоρʜ мʜʌс͠ть гдɴь Бɑɴь твρьтκо дƔБρовɴʜκƔ
гдѣ сє годѣ Ɣʒʜмɑ цρ͠ʜɴɑ Ɣ вʌɑдɑɴʜ гдɴɑ Бɑɴɑ твρьтκɑ дɑ сє ɴʜгдѣρь ɴє Ɣʒмє ɴʜıє̵дɴɑ цρ͠ʜɴɑ ɴɑ дƔБρовɑʏκомь ɴʜ ɴɑ ʏємьρє дɑ
ıє̵ всє своБодɴо ωдɑ всɑκє цρ͠ʜɴє ʜ ωд ʒɑБɑвє κоʌʜκо κоʜ годѣ дƔБρовʏɑɴʜɴь тоʌʜκо дƔБρовɑʏκʜ κоɴь тоʌʜκо тρьгь
що ıє̵ годѣ дƔБρовɑʏκо дɑ ıє̵ своБдɴо Ɣ вʌɑдɑɴʜ гдɴɑ Бɑɴɑ твρьтκɑ
ɑκо що годѣ гρєдє ʜʒь вʌдɑɴʜѣ Ɣ дƔБρовɴʜκь ɑκо ʌʜ ʜʒь дƔБρовɴʜκɑ Ɣ вʌɑдɑɴʜıє̵ ɑκо ʌʜ Бʜ тκо поɴєсɑʌь поɴось ʏʌовѣκь гдɴɑ
Бɑɴɑ дɑ ıє̵ пʌɑтʜʌь •в̅• дʜɴɑρɑ ɑ ʜɴѣмь дɑ ıє̵ всѣмь своБодɑɴь
пʜсɑɴо под БоБовцємь ωд ρощдвɑ сʜɴ͠ɑ Бж͠ʜ ʌѣть •ʏ̅т̅o̅є̅• ʌѣто мс͠цɑ пєρвɑρɑ •θ• дьɴь пʜсɑ Бρɑѣɴь дʜѣκь

Tvrtko Kotromanić
7. februar 1376.
Miklosich, CLXXVI
Stojanović, br. 82: Kursivom na papiru bez pečata, CC (Spomenici srpski), 59, MS CLXXVI
sl. Đorđić, 1971:394
‡ ωт гдɴɑ твρьтκɑ мʜʌостʜю Бж̅мь Бɑɴɑ Босɑɴьсκогɑ своʜмь сʜ пρʜѣтєʌємь сρьʏɑɴʜмь ʜ Бρɑтьʜ дρɑгоʜ вʌɑдƔщємƔ гρɑдɑ
дƔБρовɑʏκогɑ вʌɑстєʌємь ʜ ωпћʜɴʜ
моѣ дρɑгɑ Бρɑтʜє вʜ вʜстє κоʜ є моʜ доχодɑκь Ɣ вɑсь пєть сɑть пєρпєρь ωд стоɴɑ
сɑдɑ моʌƔ вɑсь κɑκо мою Бρɑтʜю дρɑгƔ сκƔпʜтє мʜ тɑʒʜ моʜ доχодɑκь пєть сɑть пєρьпєρь тєρє мʜ дɑʜтє мɑρʜɴƔ мєɴьʏєтʜћƔ
ɑ дɑ ʜχь дɑ мɑρʜɴь мєɴьʏєтʜћь κомƔ пʜшє пɑсκє мєɴьʏєтʜћь ʜ ωБρьκо пɑɴƔρовʜћь єρє сɑмь ѣ Ɣʒєʌь свʜтƔ ω д ɴʜχь
ʜ моʌƔ вɑсь дρɑгɑ Бρɑтʜє ɴємоʜтє ʜɴогɑ Ɣʏʜɴʜтʜ
пʜсɑɴо Ɣ ɴɑшємь гρɑдƔ Ɣ БоБовьцʜ сєдьмʜ дɴ̅ь мʜсєцɑ фєρьвɑρɑ

41

Tvrtko I Kotromanić
1377-1385.
Stojanović, br. 84: Pečat /S. T... Bosne/. Original bio u Nar. biblioteci pa je za vreme okupacije ukraden. - Gl. Dr. Srp. Sl. VI sa snimkom; MS
CCCLXXXVII; Handelstr. 36 i 111; Arch. f. Sl. Phil XXX, 287; God. III, 442; Kralj Tvrtko 63.
Miklosich ovo vjerovno pismo pripisuje kralju Tomi; Origin. chartac. in bibliotheca societatis litterarum serbicarum Belgradi. Glasnik. VI/1854. 184.
Glasnik društva srpske slovesnosti
Čupić, III, 442. smatra da ga je pisao kralj Tvrtko godine 1385. (valjda zato što se spominje „naš vlasteličić Bogić“)
✝ дρɑгʜмь ʜ ʌюБовɴʜмь ʜ всєпоүтєɴʜмь κρɑʌıє̵вьствɑ мʜ пρʜ⊦ɑтєʌıє̵ʍ̅ κɴєʒƔ ʜ сƔдʜ⊦ɑмь ʜ вʌɑстєʌωʍ̅ ʜ ωпћʜɴѣ гρдɑ дƔБρовɴʜκɑ
ʌюБовɴо поʒдρɑвʌıє̵ɴʜıє̵
ʜ доχодьκь ɴɑшь κоʜ ɴʜ стоʜ ωд вɑшєгɑ гρдɑ κɑκо мʜ гɑ стє Ɣдɑʌʜ попƔ ρɑтκƔ тɑκо ɴʜ гɑ ıє̵ поүтєɴо пρʜɴєсʌ̅ь κɑκо ɴʜ гɑ стє
вʜ Ɣдɑʌʜ
ɑ сьдʜ що вɑм говоρʜ попь ρɑтκо ʜ ɴɑшь вʌɑстєʌʜүʜκь Богʜћь моʌʜмь вɑсь ʜмɑтє (-є)χь вѣρовɑтʜ ɴɑшє сƔ ρѣүıʜ ʜ вєсєʌʜ вɑсь
Богь
κρɑʌ̅
✝ пʜсɑ κρɑʌıє̵вьство мʜ мс̅цɑ сєκтєБ̅ вь •ʒı̅• под спʌьжєʍ̅ Ɣ ʒєт̅
spolja: ✝ κɴєʒƔ ʜ сƔдʜ⊦ɑмь ʜ вʌɑстєʌωʍ̅ ʜ ωпћʜɴѣ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ

Tvrtko I Kotromanić
10. april 1378. Žrnovnica; 17. juni 1378. Trstivnica
Miklosich CLXXXI; Stojanović br. 83; Turbić-Hadžagić 2006:28
sl. u: Jezik u Bosni i Hercegovini
† Бʌ͠гоʏьстʜвɴо ʜ достоʌѣпɴо поχвɑʌʜтʜ ʜстʜɴ’ɴою вѣρою ʜ жєʌɑɴоıє̵ сʌво пρʜɴєстʜ κь своıє̵̵мƔ Бʌ͠годѣтєʌю вʌдцѣ χс͠Ɣ
ʜмжє всɑʏьсκɑ⊦ɑ сьтвоρєɴ’ɴɑ ʜ ⊦ɑвʌıє̵̵ɴ’ɴɑ Бьıшє ɴɑ χвɑʌосʌовʜє Божьствьɴɑго смотρєɴʜ⊦ɑ
єжє мʌс͠ρьдовɑ ω ρодѣ ʏʌовʏьсцѣмь ıє̵гожє сьтвоρʜ вь пρʏс͠тьı ωБρɑʒь своıє̵го Божс͠твɑ
ʜ дɑсть ıє̵мƔ ωБʌɑсть ʜ ρɑʒƔмь ⊦ɑκо Бьıтʜ ıє̵мƔ всѣмʜ ʒємʌьɴʜмʜ ıє̵стьствʜ ʜ ρɑʒƔмѣтʜ ʜ твоρʜтʜ сƔдь ʜ пρɑвдƔ по сρѣдє ʒємʌıє̵
тɑκождє жє ʜ мєɴє своıє̵мƔ ρɑБƔ ʒɑ мʌс͠ть своıє̵го Бжс͠твɑ дɑρовɑ пρоцʜстʜ мʜ ωтρɑсʌʜ Бʌ͠госɑдɴѣʜ вь ρодѣ моıє̵мь ʜ спдоБʜ мє
сƔгƔБʜмь вѣɴцєм ⊦ɑκо ωБо⊦ɑ вʌɑдʜʏьствʜ⊦ɑ ʜспρɑвʌɑтʜ мʜ пρьвѣıє̵ ωт ʜспρьвɑ вь Бг͠одɑρовɑɴ’ɴѣʜ ɴɑмь ʒємʌʜ Босɴѣ потом жє
господƔ моıє̵мƔ БогƔ спдоБʌьшƔ мє ɴɑсʌѣдовɑтʜ пρѣстоʌь моʜχ пρѣρодʜтєʌь госпдє сρьБьсκє ʒɑɴıє̵ Бо тʜ БѣχƔ моʜ пρѣρодʜтєʌʜıє̵
вь ʒємʌьɴѣмь цρс͠твѣ цρс͠твовɑвшє ʜ ɴɑ ɴБс͠ɴоє цρьство пρѣсєʌʜʌʜ сє мєɴє жє вʜдєщƔ ʒємʌю пρѣρодʜтєʌь моʜχ по ɴʜχь ωстɑвʌьшƔ
ʜ ɴє ʜмƔщƔ своıє̵гω пɑстʜρɑ
ʜ ʜдоχь вь сρьБьсκƔю ʒємʌю жєʌɑıє̵ ʜ χотє Ɣκρѣпʜтʜ пρѣстоʌь ρодʜтєʌь моʜχь ʜ тɑмо шдьшƔ мʜ вѣɴьʏɑɴь Бьıχь Бг͠омьдɑρовɑɴʜмь
мʜ вѣɴцємь ɴɑ κρɑʌıє̵вс͠тво пρѣρодʜтєʌь моʜχь ⊦ɑκо Бьıтʜ мʜ ω χс͠ѣ ʜсƔсє Бʌ͠говѣρɴомƔ ʜ Богомь постɑвʌıє̵ɴ’ɴомƔ стєфɑɴƔ κρɑʌю
42

сρьБʌıє̵мь ʜ Босɴѣ ʜ помоρʜю ʜ ʒɑпɑдɴʜмь стρɑɴɑмь
ʜ потомь ɴɑʏєχь сь Богомь κρɑʌıє̵вɑтʜ ʜ пρɑвтʜ пρѣстоʌь сρьБьсκʜıє̵ ʒємʌıє̵ жєʌɑıє̵ пɑдшɑ⊦ɑ сє вьʒдвʜгɴƔтʜ ʜ ρɑʒоρшɑ⊦ɑ сє
Ɣκρѣпʜтʜ
ʜ дошдьшƔ мʜ ʒємʌıє̵ помоρьсκʜıє̵ ʜ тƔ пρʜшдьшƔ мʜ пρѣдь сʌɑвɴʜ ʜ доБρоɴɑρоʏʜтʜ гρɑдь дƔБρовɴʜκь
ʜ тƔ ʜʒʜдошє пρѣдь κρɑʌıє̵вс͠тво мʜ всєпоʏтєɴʜ вʌɑстєʌє дƔБρовьсцʜ сь всɑκою сʌɑвою ʜ ʏс͠тʜю
ʜ ƔпомєɴƔшє κρɑʌıє̵вьствƔ мʜ ω своʜχь ʒɑκоɴѣχь ʜ Ɣвѣтєχь ʜ повєʌ⊦ɑχь κоıє̵ сƔ ʜмɑʌʜ с пρɑρодʜтєʌʜ κρɑʌıє̵вс͠твɑ мʜ ʒ господомь
Босьɴьсκωмь
ʜ ʒɑто Ɣʒговоρʜшє с κρɑʌıє̵вьствомь мʜ сʜʒʜ ʜ сʜʒʜ вʌɑстєʌє мɑρʜɴь мєɴьʏєтʜћь мʜχɑʜʌь БоБɑʌıє̵вʜκ доБρє κɑʌʜћıє̵вʜκ мɑθєω
жƔρьговʜκ жƔɴь гρɑдʜκь ɴʜκоʌɑ гƔɴьдƔʌʜκь
ʜ сʜʒʜ вʌɑстєʌє Ɣсχотѣшє потвρьдʜтʜ Ɣ κρɑʌıє̵вьствɑ мʜ своıє̵ ʒɑκоɴє ʜ Ɣвѣтє κоıє̵ сƔ ʜмɑʌʜ сь пρɑρодʜтєʌʜ ʜ ρодʜтєʌʜ κρɑʌıє̵вс͠твɑ
мʜ ʒ госпдомь Босьɴьсκомь ʜ сь гсɴωмь Бɑɴωмь стєфɑɴомь
ʜ ʒɑ ʌюБовь ʜ ʒɑ ɴɑшƔ ωпћʜɴƔ ʜ ɴɑшʜχь пρьвʜχь κою смо ʜмɑʌʜ ω т пρьвɑ ʒ гρɑдωмь дƔБρовɴʜκωм ʜ с вʌɑстєʌʜ дƔБρовьсцʜмʜ
ʒɑто κρɑʌıє̵вьство мʜ ʒɑпʜсɑ ʜ потвρьдʜ ʜ Боʌшє ʜспρɑвʜ всɑκє ʒɑκоɴє ʜ Ɣвѣтє ʜ повєʌıє̵ ʜ тρьговьʏьκє своБодє κоıє̵ сƔ ʜмɑʌʜ
ʒ господомь Босьɴьсκωм
ʜ потомь ƔспомєɴƔшє мʜ κρɑʌıє̵вс͠твƔ вʜшєρєʏєɴʜ вʌɑстєʌє дƔБρовьсцʜ ω Ɣвѣтєχь ʜ ʒɑκоɴѣχь ʜ повєʌ⊦ɑχь κоıє̵ ıє̵сть ʜмɑʌь гρɑдь
дƔБρовɴʜκ сь госпдомь сρьБьсκомь ʜ ρɑшκωм
ʜ ʜспʌьɴɑющƔ κρɑʌıє̵вьствƔ мʜ пρѣдьɴюю ʌюБωв ʜ ωБьћʜɴƔ ʒ гρɑдωмь дƔБρовɴʜκωмь ʜ с тго поʏтєɴʜмʜ вʌɑстєʌʜ сьтвоρʜχь
мʌс͠ть κρɑʌıє̵вс͠твɑ мʜ ʜ ʒɑпʜсɑχь ʜ ωБɴовʜχь ʜ Боʌ’шє ʜспʌьɴʜχь вь всɑκƔ своБодƔ ʜ ʏʜстотƔ дɑ сʜ ʜмɑю тєʒʜ Ɣвѣтє ʜ ʒɑκоɴє ʜ
повєʌıє̵ ʜ тρьговьʏьκє своБодє твρьдє ʜ ɴєпотвоρєɴє ʜ ɴʜκʜ ωтıє̵мʌıє̵мє
по сєм жє сʌовƔ потвρьждєɴʜю κρɑʌıє̵вьствɑ мʜ ωБєщɑ сє ʜ ʒɑпʜсɑ гρɑдь дƔБρовɴʜκ ʜ вʌɑстєʌє дƔБρовьсцʜ дɑ дɑю κρɑʌıє̵вьствɑ
мʜ доχодьκь сρьБьсκʜ по ʒɑκоɴƔ κоʜ сƔ дɑвɑʌʜ г’осподє сρьБьсκоʜ тɑκождє дɑ дɑю κρɑʌıє̵вьствƔ мʜ ω всɑκωмь пρʜχодєщєм
дмʜтρовє дɴєвє •в• тʜсƔщʜ пєρпєρ ωвѣмʒʜ Ɣвѣтωм ʜ ʒɑκоɴомь ʜ ɴɑʏʜɴомь доκоʌє дρьжʜ ʜ господƔıє̵ κρɑʌıє̵вьство мʜ ωвом’ʒʜ
ʒємʌωм пρʜмоρьсκωмь тρѣБʜɴıє̵мь ʜ κоɴɑвʌɑмʜ ʜ дρɑʏєвʜцомь
ʜ Ɣ сʜıє̵ʒʜ сє ωБєщɑɴʜıє̵ ωБєщɑ сє κρɑʌıє̵вьство мʜ вʌɑстєʌємь дƔБρовьүьκʜмь дɑ ʜмɑ χодʜтʜ дƔБρовьүьκʜ тρьгь ʜ тρьж’цʜ
своБодɴо ʜ ɴʜκʜмь ɴє вьʒБρɑɴɴо по всоʜ ʒємʌʜ ʜ дρьжɑвѣ κρɑʌıє̵вьствɑ мʜ дɑ ɴє ʜмɑ ɴʜκто ʒɑ ɴыχ ɴʜ ʒɑ ɴыχ тρьгь поχвɑтʜтʜ
ʜʌʜ үʜмь ʒɑБɑвʜтʜ ɴʜ вʌɑстєʌʜɴь ɴʜ вʌɑстєʌүʜћь ɴʜ κто ʌюБо ɴʜ мɑʌь ɴʜ вєʌʜκь
ɑκо ʌʜ κто дρьʒɴє ʜ потвоρʜ сʌово κρɑʌıє̵вьствɑ мʜ ʜ Ɣʒмє ʜмь що вь ωБʌɑстʜ κρɑʌıє̵вьствɑ мʜ дɑ ʜмɑ ɴʜмь пʌɑтʜтʜ κρɑʌıє̵вьство
мʜ ʜ(с-) своє κомоρɑ κρʜвцɑ того дɑ ʜщє κρɑʌıє̵вьство мʜ
ʜ ωБєщɑвɑ сє κρɑʌıє̵вьство мʜ дɑ ʜмɑмь ɴʜχь вʌдɑɴʜıє̵ Бʌюстʜ ʜ ωБьвɑρовɑтʜ ωд гƔсє ʜ ωт тɑдьБє ωдь всɑκє ʒʌоБє ʜ сʜʌє
ʜ ıє̵щє сє ωБѣтƔıє̵ κρɑʌıє̵вьство мʜ ɑκо κто ʜмє що говоρʜтʜ ʜʌʜ ɴɑсʜʌовɑтʜ гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ ʒɑ сʜʒʜ доχодьκь κоʜ ʜмɑю
дɑвɑтʜ κρɑʌıє̵вьствƔ мʜ дɑ ʜмɑ κρɑʌıє̵вьство мʜ ωт тогɑ ɴʜχь Бρɑɴʜтʜ ʜ помɑгɑтʜ дɑ ʜм сє ɴѣκоѣ үтєтɑ Ɣ вʌɑдɑɴʜю ʜʌʜ оy
тρьговцƔ ɴє Ɣүʜɴʜ ʒɑ то
ʜ щɑ Богь ɴє дɑʜ ʜ сʌƔүʜ сє ɴѣκоıє̵ вρѣмє ʜ ɴє БƔдє сʜ⊦ɑʒʜ ʒємʌ⊦ɑ Ɣ ωБʌɑст κρɑʌıє̵вс͠твɑ мʜ тρѣБʜɴıє̵ ʜ κоɴɑвʌʜ ʜ дρɑүєвʜцє воʌ⊦ɑ
κρɑʌıє̵вс͠тво мʜ ɴє сьвρьшʜ ʜ ɴє ωпρɑвʜ вʜшєρєүєɴогɑ ʜ ɴє пʌɑтʜ тρьжьць годѣ ɴє ωБьвɑρовɑтʜ вʌдɑɴʜ⊦ɑ ʜʌʜ ɴɑгıє̵ ɴʜχь ɴѣκо⊦ɑ
үтєтɑ ʒɑ ωɴь доχодьκь дɑ κρɑʌıє̵вьство мʜ ɴє ʜмɑ пʜтɑтʜ ωд ɴʜχь ωɴогɑ доχотκɑ ɴʜ κто ʜɴʜ по κρɑʌıє̵вьствƔ мʜ ɴʜ ωɴʜ дɑ сƔ
дρьжɑɴʜ дɑвɑтʜ гɑ
ʜ по сʜχ всѣχь ωБєщɑ сє κρɑʌıє̵вьство мʜ сь Богодɑρовɑɴɴою мʜ κρɑʌıє̵вс͠твɑ мɑтєρʜю госпоωм κÿρɑ єʌєɴωмь ʜ с госпоωм
κρɑʌʜцωм κÿρɑ доρоϑı̈ωмь ʜ сь ʜʒБρɑɴ’ɴʜмʜ вʌɑстєʌʜ κρɑʌıє̵вс͠твɑ мʜ
ɑ тƔ БѣχƔ пρʜ κρɑʌıє̵вьствѣ мʜ вʌɑстєʌє жƔпɑɴь Бρɑɴκо пρʜБʜɴʜκ двоρьсκʜ вʌьκосɑвь стєфκовʜκ доБρɑшʜɴь стєфɑɴовʜκь
43

воıє̵водɑ вʌɑтκо вʌьκовʜκ κɴєʒь вʌьκɑшʜɴ мʜʌɑтовʜκь κɴєʒь пρʜБоıє̵ мьстɴовʜκ жƔпɑɴь Бѣʌʜ⊦ɑκь сьɴьκовʜћь стɑвʜʌць твρьтκо
вʌɑгıє̵вʜκ вʌьκць вʌɑдʜсʌɑʌʜκ
ʜ тɑκоʒʜ сє ωБєщɑвɑмо дɑ БƔдєть мєгю κρɑʌıє̵вьсвомь мʜ ʜ мєгю гρɑдωм дƔБρовɴʜκωм ʜ того вʌɑстєʌмʜ вѣρɴɑ ʜ всєсρдьүɴɑ
ʌюБовь κɑκо ю сʜ ʜмɑʌʜ сь ɴʜмь пρѣρодʜтєʌʜıє̵ ʜ ρодʜтєʌʜıє̵ κρɑʌıє̵вьствɑ мʜ господɑ сρьБьсκɑ ʜ Босьɴьсκɑ
ʜ ʒɑ сʜıє̵ сʌово ʜ сʜю пρɑвдƔ вʜшєƔпʜсɑɴьɴƔ ωБєщɑ сє κρɑʌıє̵вьство мʜ ɴɑ ст͠омь євɑɴьгєʌʜ ʜ пρѣдь үьстɴʜмь κρьстомь χс͠вѣмь
ʜ сь мɑтєρʜю κρɑʌıє̵вс͠твɑ мʜ ʜ сь κρɑʌʜцωм ʜ сь вышє ρєүєɴ’ɴʜмʜ вʌɑстєʌʜ дɑ БƔдєть сʜıє̵ сʌово ʜ сʜıє̵ ωБєщɑɴоıє̵ ʒɑпʜсɑɴʜє
твρьдо ʜ ɴєпоκоʌѣБʜмо до дɴʜ ʜ довѣκɑ
κто ʌʜ дρьʒɴє ʜ потвоρʜ сʜıє̵ сʌво ʜ ωБєщɑɴı̈є ɴɑшє Ɣ κоıє̵ сє смо оБєщɑʌʜ ʜ ʒɑпʜсɑʌʜ тɑκовʜ дɑ пρʜмє ɴɑ сє ʜ ɴɑ свою дш͠Ɣ
ωɴє κʌєтвʜ κоıє̵ смо ωБоʜ мы ʜʒρєκʌʜ пρѣдь ст͠ымь єгʌ͠ʜıє̵мь ɑ κρɑʌıє̵вьство мʜ дɑ сʜıє̵гɑ ɴʜκоʌʜжє ɴє потвоρʜ доκʌє гρɑдь
дƔБρовɴʜκь ʜ вʌɑстєʌє дƔБρовүс͠цʜ сʜıє̵гɑ ɴє потвоρє ʜ ɴѣκωʜомь ɴєвѣρωмь ɴє ʜʒгƔБє ωɴʜ ʜ ɴы χ дѣт’цɑ ʜ ɴыχ посʌѣдɴʜ
ʜ моʌю ʜ ʒɑпρѣщɑмь ıє̵гожє Бг̅ь ʜʒвоʌʜ по мɴѣ ɴɑ пρѣстоʌѣ κρɑʌıє̵вьствɑ мʜ дɑ сʜıє̵гɑ ɴє потвоρʜ ɴь пɑүє Боʌшє дɑ ʜспʌьɴʜть
ʜ потвρьдʜть ʜ Боʌшє дɑ Ɣκρѣпʌɑıє̵ть
ʜ сʜıє̵ оБєщɑɴı̈є ʜ ʒɑпʜсɑɴʜıє̵ ʒɑпʜсɑ ʜ потвρьдʜ κρɑʌıє̵вство мʜ пρѣдь гρɑдωм дƔБρовɴʜκωмь Ɣ жρьɴовɴʜцɑχ вь ʌѣтєχь по
ρождьствѣ χв͠ѣ •ү•т•о•ʜ ʌѣто мс͠цɑ жє ɑпρʌ⊦ɑ вь •ı̈• дɴ͠ь .•.
ʜ по сʜχь всєχь вʜшє сьвρьшєɴыχ пρїʜдошє всєпоүтєɴʜ вʌɑстєʌє дƔБρовүс͠цʜ доБρє κɑʌʜћıє̵вʜκ ʜ мɑϑєω жƔρговʜκ вь сʌɑвɴʜ
двоρь κρɑʌıє̵вс͠твɑ ɴʜ тρьстʜвɴʜцƔ
ʜ ⊦ɑ гс͠пг⊦ɑ κÿρ єʌєɴɑ ʜ госпо⊦ɑ κρɑʌʜцɑ κÿρɑ доρоϑє⊦ɑ вʜдѣвшє ωБєщɑɴʜ⊦ɑ ʜ Ɣвѣтє гдɴɑ κρʌ͠ɑ сь гρɑдωм дƔБρовьɴʜκωм вʜшє
пʜсɴɑ ʜ сʜ⊦ɑ Боʌшє потвρьждɑющє пρʜсєгωсмо пρѣдь ст͠ымь єг͠ʌʜıє̵мь ʜ пρѣдь үс͠тɴʜмь κρс͠томь χс͠вѣмь вь цρ͠κвʜ ст͠го гρьгƔρɑ
ʜ с ɴɑшʜм вʌɑстєʌʜ сʜмʜʒʜ ʜ сь сʜмʜʒʜ воıє̵водɑ вʌьκьць χρьвɑтʜɴʜκ κɴєʒь вʌьκотɑ пρʜБʜɴʜκ κɴєʒь χгєɴь дρɑгосʌɑʌʜκ вʌɑтκо
воıє̵одʜκь жƔпɑɴь вʌьκьць үρьɴƔговʜκь ρɑдосʌɑвь пρʜБʜɴʜκь вʌьκмʜρь сємьκовʜκ χρɑɴ⊦ɑ вʌьκовʜκ пƔρьћ⊦ɑ χρьвɑтʜɴʜκ Бѣʌʜцɑ
ʜжєсɑʌʜκ жƔпɑɴь дʜɴʜцɑ
ʜ тɑκоʒʜ сє ωБєщɑсмо ʜ пρʜсєгосмо вь всɑ вʜшєƔпʜсɑɴɑ дɑ сƔ твρьдɑ ʜ ɴєпоκоʌѣБʜмɑ до дɴʜ ʜ до вѣκɑ
ʜ сʜıє̵ сьвρьшʜ сє мс͠цɑ ʜюɴ⊦ɑ •ʒ ї• дɴь ɑ пʜс͠ɑ ʌогофєт вʌɑдє
стєфɑɴь твρьтκω вь χɑ͠ Бг͠ɑ κρɑʌь сρьБʌıє̵мь ʜ Босɴѣ ʜ пρʜмоρʜю

Tvrtko Kotromanić
12. mart 1380.
Darovnica Hrvoju Vukčiću Hrvatiniću
Original u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, Turbić-Hadžagić:32-33
sl. Ljudevit Thalloczy, Kako i kada je Hrvoje postao veliki vojvoda bosanski, GZM, 1897.
вɑ ɴɑүєтɑκь ωт̅цɑ вь ʜʒьпʌьɴıє̵ɴьє сɴ̅ɑ ʜ сɑɴьтʜıє̵ м свт̅ɑго дχ̅ɑ ɑмʜɴь
о пρѣдʜвɴɑѣ вʜсото мƔдρостʜ ʜ Ɣмʜɴʜѣ Божɑствєɴьɴʜє сʜʌѣ κоʌь ɴєωБьχʜтʜмʜ сƔть сƔдʜ єго ʜ ɴєʜʒьсʌʜмʜє стɑʒʜ єго ʜʒьпʌьɴʜ
мʜʌосρьдʜѣ ʜ щєдρоть ʜмьжє пρʜɴʜүє сь вʜшɴʜχ вʜсоть своєго Божьствɑ ɴɑ всƔ вьсєʌєɴьɴƔю
ʜ пɑдьшєє үʌовʜүє сƔщьво пρѣстƔпʌєɴьємь соБою ωБожʜвь ɴɑ ɴєБєсɑ вьʒвєдє ωт̅цƔ сʜ всєдρьжʜтєʌю посʌƔщво вɑ дѣʌо сьвρьшʜ
ѣκожє ʜʒьвоʌѣ
ϑʜмьжє ʜ κÿфьтρʜ цρ̅ьсцʜ по всєʜ всєʌєɴɴоʜ Ɣтвρьждɑють сє ʜ κρɑсєщє сє сʌɑвєть Богɑ всєдρьжʜтєʌɑ
44

тɑκожє жє ʜ ɑʒь стєфɑɴь твρьтκо по мʜʌ̅стʜ господɑ Бг̅ɑ κρɑʌь сρьБʌıє̵мь Босɴʜ пρʜмоρʜю χʌьмьсцʜ ʒємʌʜ доʌьɴʜмь κρɑємь
ʒɑпɑдɴʜмь стρɑɴɑмь Ɣсоρʜ соʌʜ подρѣɴʜю ʜ κ томƔ сподоБʌєɴ Бʜıχ цρ̅ьствовɑтʜ вɑ ʒємʌɑχ ρодʜтєʌь ʜ пρɑρодʜтєʌь ɴɑшʜχ твоρє
ʜмь мʜʌостʜ ʜ ʒɑпʜсɑɴʜѣ всɑκомƔ жє по вѣρʜ ʜ по достоѣɴʜю єго
ϑɑκождє сьтвоρʜ мʜʌость κρɑʌвьство мʜ κɴєʒƔ χρьвою сɴ̅Ɣ воєводє вʌьκьцɑ κɑдɑ гд̅ь Бь̅ потρʜБовɑ сєгɑ свѣтɑ воєводƔ вʌьκьцɑ
ɴєговɑ ωт̅цɑ тɑдɑ мʜı вʜдʜвьшє дɑ сє ɴʜ ɴıє̵гово сʜмє ʜʒρодʜʌо ʜ свʜтовɑвьшє с κρɑʌıє̵вьствɑ мʜ вʌɑстєʌʜ ʜ вʜдʜвьшє ρєүєɴогɑ
κɴєʒɑ χρьвоѣ достоʜɴɑ үɑстʜ своєго ωт̅цɑ дɑсмо мƔ вєʌʜκо воєводьство вьмʜсто ρєүєɴогɑ воєводє вʌьκьцɑ
ʜ вʜшє тогɑ сьтвоρʜсмо мƔ мʜʌость ɴɑвʌɑстʜтƔ по сѣχь ɴɑшʜ χ ʌѣстʜχ по ɴɑшє вʜсƔћє дƔпʌєɴє пєүɑтʜ Ɣүʜɴıє̵ɴє дɑсмо мƔ ʜ
ʒɑпʜсɑсмо Ɣ ʌɑшьвʜ ɴɑшɑ тρʜ сєʌɑ Ɣ ʜмє сєʌо тρʜБƔшƔ сь всʜмʜ пρɑвʜмʜ мєѣмʜ дρƔго сєʌо ʌƔпьɴʜцƔ сь всʜмʜ пρɑвʜмʜ мєѣмʜ
тρєтʜє сєʌо БѣʌƔ сь всʜмʜ пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ρєүєɴомƔ воєводʜ χρьвою ʜ ɴєговʜ дѣтьцʜ ʜ ɴʜχь посʌʜдɴємƔ дɑ сƔ ʒɑ пʌємєɴʜто
Ɣ вʜκʜ вʜκомɑ
ɑκо ʌʜ Бʜ тκо ωд ɴʜχ κою ɴєвʜρƔ ɴɑмь Ɣүʜɴʜʌь ɑʌʜ ɴɑшємƔ посʌʜдɴємƔ ɴєговь посʌʜдɴʜ ʒɑщо Бʜ ʜмь могʌо ωдɴєтʜ ρєүєɴɑ тρʜ
сєʌɑ дɑ ʜмь сє ʒɑ то ɴє ωдɴʜмƔ ɴєго дɑ пʌɑћɑ ωɴь κоʜ сьгρʜшʜ гʌɑвомь своʜωм ɑʌʜ Бʌɑгомь Ɣ що гɑ Босɴɑ сƔдʜı ɑ ωстɑʌʜ дɑ
ωстɑю Ɣ вʜρʜ ʜ Ɣ Ɣдρьжɑɴьı̈ ρүєɴʜχь сєʌь ʜ вь ωстɑʌоʜ своєʜ пʌємььщʜɴʜ
ɑ томоyʜ свѣдоцʜ ʜ ρƔүɴʜцʜ κρɑʌвьствɑ мʜ вʌɑстєʌє воєводɑ вʌɑтκо вʌьκовʜћь ʒ Бρɑтʜωм κɴєʒь пɑвɑʌь ρɑдʜɴовʜћь ʒ Бρɑтʜωм
жƔпɑɴь Бρɑʜκо пρѣБʜɴʜћь ʒ Бρɑтʜωм κɴєʒь мʜρьκо ρɑдоєвʜћь ʒ Бρɑтʜωм κɴєʒь стʜпоє χρьвɑтʜɴʜћь ʒ Бρɑтʜωм κɴєʒь пρʜБоє
мɑсɴовʜћь ʒ Бρɑтʜωм ωт̅ χʌьмьсκє ʒємʌıє̵ жƔпɑɴь Бʜʌь⊦ɑκь сɑɴьκовʜћь ʒ Бρɑтʜω м κɴєʒь вʌьκɑшʜɴь мʜʌɑтовʜћь ʒ Бρɑтʜωм ωт̅
доʌьɴѣχь κρɑʜ κɴєʒь мʌɑдʜɴь стɑɴьүʜћь ʒ Бρɑтʜωм ωт̅ Бʜʌошєвʜћь κɴєʒь гоѣκь воʜκовʜћь ʒ Бρɑтʜωм ωт̅ Ɣсоρє κɴєʒь доБρосɑвь
дʜвошєвʜћь ʒ Бρɑтʜωм ωт̅ тρʜБотʜћь воєводɑ вʌɑтκо твρьтκовʜћь ʒ Бρɑтʜωм • ωт̅ двоρɑ пρʜстɑвь κɴєʒь гоѣκь [д]ρɑгосɑʌʜћь
двоρьсκʜ ʒ Бρɑтʜωм ɑ ωт̅ своʜтʜ ɴɑʌѣшκо вѣтɴʜ⊦ɑ ɴɑшь вєʌʜκʜ вρɑтɑρь ʒ Бρɑтʜω м
ɑ тκо ћє сıє̵ пρєтвоρʜтʜ ɑʌʜ поρєћʜ ɑ ʜʌʜ ɴɑшь посʌʜдɴ̅ʜ ɑʌʜ тκо ʜɴопʌємєɴɴʜκь дɑ є пρоκʌєть Бг̅омь ωт̅цємь ʜ сɴ̅омь ʜ свт̅ʜмь
дχ̅омь ʜ •вı• вρьχовɴʜ ɑпʌ̅вь ʜ •д• ıє̵вɑɴьћєʌʜстʜ ʜ •о• ʜʒɑБρɑɴʜχ ʜ всʜмʜ св̅тʜмʜ
пʜсɑɴо вь двоρѣ κρɑʌвьствɑ мʜ ɴɑ моʜщρʜ мц̅ɑ мɑρүɑ •вı̅• дɴь• ϑωгɑ ʌѣто ρожьтвɑ χρѣстовɑ :ү:т:п:
✝ стєфɑɴь твρьтκω по мʜʌостʜ гɑ̅ Бωгɑ κρɑʌ сρьБʌєм Бωсɴʜ ʜ пρʜмоρʜю

Tvrtko Kotromanić
2. decembar 1382.
Miklosich, CXC: Sigilum pendens. Origin. membran. in c. r. archivio Viennae. Spomen. 68; sl. Đorđić, 1971:395 Primjerak na pergameni
сïє ƔБо Бʌг̅оʏс̅тɴω ʜ ʒѣʌω пρʜıє̵тɴо ʜ достоʌѣпɴо поχвɑʌʜт ʜ ʜстʜɴɴою вѣρою ʜ жєʌɑɴоıє̵ сʌово пρʜɴєстʜ κ тєБѣ ὠ̅ пρьвомƔʏєɴʜʏє
χв̅ь стєфɑɴє тьı Бо ω поБʜвɑющʜχ тє мʌ̅ɑшє сє гʌ̅ıє̵ гд̅ʜ ɴє постɑвʜ̏мо гρѣχɑ сє̏го ɴє вѣдєт Бо ʏтω̏ твоρєть
того ρɑдʜ мɴого стρд̅ɑʌьʏє• ⊦ɑκожє Бо ʒɑ оɴѣχь мʌ̅⊦ɑшє сє поБʜ̏вɑющʜχ тє Боʌьшє жє мʌ̅ʜ сє вʌд̅цѣ моıє̵мƔ χ̅с̅оy Ƃ̅г̅оy ʒɑ всєгд̅ɑ
мʌ̅ıє̵щɑ тє ʜ пρʜʒʜвɑющɑ ʜ ʜсповѣдɑющɑ тє ʒɑ χ̅ɑ̅ Ƃ̅г̅ɑ постρд̅ɑвшɑ
ʜ всɑ Бʌɑгɑ твоρєщɑ ω гд̅ʜ моıє̵мь Бʒ̅є ʜ тєБє ɴɑ помощь пρʜʒʜвɑющɑ поɴєжє мʌ̅ʜɴʜıє̵мь твоʜмь пρʜıє̵χь Бʌг̅о дѣть ωт̅ гɑ̅ Бг̅ɑ ʜ
спод̅Бʌıє̵ɴь Бьı̏χь вѣɴьцɑ ʜ ʏьстʜ ʜ κсy̏фєтρɑ цρ̅ьсκɑ пρьвьıχь моʜχь ρодʜтєʌь стьıχ господє сρьБьсκє κρɑʌıє̵вь ʜ цρ̅ь
ʜ посʌѣдƔıє̵ жʜтʜю ʜχь ʜ вѣρѣ ʜ пρɑвʜʌомь цρ̅ьсκʜмь ʜ всɑ ɴєдостɑтьʏɴɑ⊦ɑ ʜспρɑвʌ⊦ɑıє̵ ʜ ʜспʌьɴ⊦ɑıє̵ вь ʒємʌ⊦ɑχ Бг̅одɑρовɑɴɴɑго
мʜ κρɑʌıє̵вьствɑ ʜ вь сʜχь пρѣБьı̏вɑющƔ мʜ ωБρѣтє κρɑʌıє̵вьство мʜ вь пρʜмоρʜ вь жƔпѣ дρɑʏєвʜʏκоʜ мѣсто пд̅оБɴо ɴɑ сьʒʜдɑɴʜıє̵
гρд̅ɑ
45

ʜ тогдɑ пρʜʒвɑχь ɴɑ помощь гд̅ɑ Бг̅ɑ ʜ ст̅го ʜ вєʌʜκɑго мʏɴ̅κɑ ɑρχïдʜ⊦ɑκоɴɑ стєфɑɴɑ ⊦ɑκожє Бω ʜ вы̏шє ρєκωχь ʜ вь ʜмє ıє̵го
сьʒдɑχь гρɑдь ɴɑ ρєʏ̅ɴɴєм мѣстѣ ʜ ɴɑρєκωχь ʜмє ıє̵мƔ ст̅ьı стєфɑɴь
ʜ тƔʒʜ Бѣшє ρєκʌо κρɑʌıє̵вьство мʜ постɑвʜт сʌɑɴʜцƔ ʜ дɑ БƔдєть тρьгь соʌʜ пρодɑвɑɴʜ⊦ɑ
ʜ тоω вʜдѣɴʜʜмь доʜдє дƔБρовɴʜκƔ ʒɑ тω посʌɑшє κρɑʌıє̵вьствƔ мʜ вʌɑстєʌʜɴɑ свогɑ κɴєʒɑ дρɑго⊦ɑ гƔʏєтʜћ⊦ɑ ɑ моʌє κρɑʌıє̵вьство
мʜ ʜ пρосє дɑ тƔʒʜ Ɣ томь мѣстѣ Ɣ гρɑдƔ подь ωɴѣмь гρɑд̅мь ɴє постɑвʜ κρɑʌıє̵вьство мʜ сʌɑɴʜцє ɴʜ дɑ сє соʌь пρодɑıє̵
ɑ говоρє дρɑгоıє̵ κρɑʌıє̵вьствƔ мʜ κɑκо дƔБρовɴʜκ ʜмɑ ʒɑκоɴє стɑρє сь всѣмʜ ρɑшκʜмʜ господɑмʜ дɑ Ɣ пρʜмоρʜю ɴє БƔдє
ɴʜгдѣρє постɑвʌıє̵ɴь ɴовʜ тρьгь ρɑʒвѣ ɴɑ мѣсто гдѣ ıє̵сть Бы̏ʌь постɑвʌıє̵ɴь Ɣ пρьвьıχ ωБʜʏɴʜ тρьгь ʜ мѣстɑ
дɑ κρɑʌıє̵вьство мʜ ρɑʒƔмѣвьшʜ ʒɑκоɴє пρьвє що сƔ ʜмѣʌʜ дƔБρовʏɑɴє ʒ господомь ρɑшьκωм дɑ сє ɴє моρє постɑвʜтʜ ɴʜгдѣ Ɣ
пρʜмоρʜє тρьгь соʌʜ ρɑʒвѣ ɴɑ ωБʜʏɴɑ мѣстɑ ɴє χотѣ κρɑʌıє̵вьство мʜ потвоρʜт ʒɑκоɴє стɑρє гρд̅ɑ дƔБρовɴʜκɑ що сƔ ʜмɑʌʜ ʒ
господомь ρɑшьκωмь ɴь Боʌıє̵ потвρьдьıχ κɑκо сƔ ʜмɑʌʜ ωт̅ пρьвɑ ʒɑκоɴє ʒ господомь пρьвωм
Ɣмʌ̅ʜ сє κρɑʌıє̵вьство мʜ по дρɑгою дƔБρовɴʜκƔ• дɑ ɴє БƔдєть Ɣ ωɴωм гρɑд ʌюБо подь гρɑдωмь тρьгь соʌʜ пρодɑɴʜ⊦ɑ до вѣκɑ
ʜ сʜ⊦ɑ всɑ вьı̏шє пʜсɑɴɴɑ дɑ ɴє потвоρʜ κρɑʌıє̵вьство мʜ ɴʜ сʜɴь κρɑʌıє̵вьствɑ мʜ ɴʜ κто ʌюБо ωть сƔρодɴʜκь κρɑʌıє̵вьствɑ мʜ
дɑ сʜıє̵гɑ ɴʜκоʌʜжє ɴє потвоρʜ доκоʌє гρɑд дƔБρовɴʜκь ʜ вʌɑстʌ̅є дƔБρовьʏсцʜ сʜıє̵гɑ ɴє потвоρє ʜ ɴѣκωмь ɴєвѣρомь ɴє ʜʒгƔБє
ωɴʜ ʜ ɴʜχ дѣтцɑ ʜ ɴʜχ посʌѣдɴʜ
ʜ сємƔ ρƔʏɴʜцʜ двоρьсκʜ мʜρьκоω ρɑдоıє̵вʜκ ʜ воıє̵водɑ вʌɑтκо вʌьκовʜћь ʜ κɴєʒь пɑвьʌь ⊦ɑБʌɑɴʜκь
ʒɑпʜсɑ жє сє сʜıє̵ вь ʌѣтɑ ɴɑ •ʏ̅ т̅ п̅ в̅• ʌѣто мцɑ дєκємБρɑ вь •в• дɴ̅ь пʜсɑɴь ɴɑ Бʜсʏʜ Ɣ подгρɑдьı̏
стєфɑɴь твρьтκω мʌ̅остʜю Божʜωм κρɑʌ сρБʌıє̵м ʜ Босɴѣ ʜ пρʜмоρʜю

Tvrtko Kotromanić
2. decembar 1382.
Turbić-Hadžagić:34-35: HR-DAD; sign. 7.3. (Diplomata et acta) 14. st. br. 122; sl. koncepta u: Jezik u BiH, 103.VII. Primjerak na papiru, koncept.
Stojanović, br. 85 „Imaju dve kopije, jedna u Cod. ragus. l. 316, i druga na hartiji bez pečata sa ovim odstupanjima:“ u Codexu: 1.r. zielo, pr’jetno i
dostolietno(!), 2.r. vieroju, 3.r. pr’nesti
сïє ƔБо Бʌг̅оʏс̅тɴω ʜ ʒѣʌω пρʜıє̵тɴо ʜ достоʌѣпɴо поχвɑʌʜт̅ ʜстʜɴɴою вѣρою• ʜ жєʌɑɴоıє̵ сʌово пρʜɴєстʜ• κ тєБѣ ὠ̅ пρьвомʏ̅ɴʜʏє
χс̅вь стєфɑɴє тьı̏ Бо ω поБʜвɑющʜχ тє мʌ̅ɑшє сє гʌ̅ıє̵ гд̅ʜ ɴє постɑвʜ [ʜ]мь гρѣχɑ сє̏го ɴє вѣдєт Бо ʏтω̏ твоρєть
того ρɑдʜ мɴого стρд̅ɑʌьʏє ⊦ɑκожє Бо ʒɑ оɴѣχь мʌ̅⊦ɑшє сє поБьı̏вɑющʜχ тє Боʌьшє жє мʌ̅ʜ сє вʌд̅ьцѣ моıє̵мƔ χ̅с̅оy Бг̅оy ʒɑ всєгдɑ
мʌıє̵щɑ тє ʜ пρʜʒʜвɑющɑ ʜ ʜсповѣдɑющɑ тє ʒɑ χ̅ɑ̅ Ƃ̅г̅ɑ постρɑд̅вшɑ
ʜ всɑ Бʌ̅гɑ твоρєщɑ ω гдʜ моıє̵мь Бʒ̅є ʜ тєБє ɴɑ помощь пρʜʒʜвɑющɑ поɴєжє мʌ̅ıє̵ɴʜıє̵мь твоʜмь пρʜıє̵χь Бʌ̅годѣть ωть г̅ɑ Бг̅ɑ ʜ
спд̅оБʌıє̵ɴь Бьı̏χь вѣɴьцɑ ʜ ʏьстʜ ʜ сκyфєтρɑ цρ̅ьсκɑ пρьвʜ̏χь моʜχь ρодʜтєʌь ст̅ьı̏χ господє сρьпсκє κρɑʌıє̵вь ʜ цρ̅ь
ʜ посʌѣдƔıє̵ жʜтʜю ʜχь ʜ вѣρѣ ʜ пρɑвʜʌомь цρ̅ьсκʜмь ʜ всɑ ɴєдостɑтьʏɴɑ⊦ɑ ʜспρɑвʌ⊦ɑıє̵ ʜ ʜспʌьɴ⊦ɑıє̵ вь ʒємʌ⊦ɑχ Бг̅одɑρовɑɴɴɑго
мʜ κρɑʌıє̵вьствɑ ʜ вь сʜχь пρѣБьı̏вɑющƔ мʜ ωБρѣтє κρɑʌıє̵вьство мʜ вь пρʜмоρʜ вь жƔпʜ дρɑʏєвʜʏκоы̏ мѣсто пд̅оБɴо [ɴ]ɑ
сьʒʜдɑɴʜıє̵ гρд̅ɑ
ʜ тогдɑ пρʜʒвɑχь ɴɑ помощь гд̅ɑ Бг̅ɑ ʜ ст̅ого ʜ вєʌʜκɑго мʏ̅ɴʜκɑ ɑρχʜдʜ⊦ɑκоɴɑ стєфɑɴɑ ⊦ɑκожє Бȍ ʜ вы̏шє ρєκωχь ʜ вь ʜмє ıє̵го
сьʒдɑχь гρɑдь ɴɑ ρєʏєɴɴωʍ̅ мѣстʜ ʜ ɴɑρєκоχь ʜмє ıє̵мƔ стьı̏ стєфɑɴь
ʜ тƔʒʜ Бѣшє ρєκʌо κρɑʌıє̵вьство мʜ постɑвʜт̅ сʌɑɴʜцƔ ʜ дɑ БƔдєть тρьгь соʌʜ пρодɑвɑɴʜ⊦ɑ
ʜ тоω вʜдѣɴʜıє̵мь доʜдє дƔБρовɴʜκƔ ʒɑ то посʌɑшє κρɑʌıє̵вьствƔ мʜ вʌɑстєʌʜɴɑ свогɑ κɴєʒɑ дρɑгω⊦ɑ гƔћєтʜκ⊦ɑ ɑ моʌє κρɑʌєвьство
46

мʜ ʜ пρосє дɑ тƔʒʜ Ɣ тωмь мѣстʜ Ɣ гρɑдƔ ʜ подь ωɴѣмь гρд̅омь [ɴє] постɑвʜ κρɑʌıє̵вьство мʜ сʌɑɴʜцє ɴʜ дɑ сє соʌь пρодɑıє̵
ɑ говоρє дρɑгоıє̵ κρɑʌıє̵вьствƔ мʜ κɑκо дƔБρовɴѣκь ʜмɑ ʒɑκоɴє стɑρє сь свʜмʜ ρɑшκʜмʜ господɑмʜ дɑ Ɣ пρѣмоρʜю ɴє БƔдє
ɴʜгдѣρє постɑвʌєɴь ɴовʜ тρьгь ρɑʒвѣ ɴɑ мѣсто гдѣ ıє̵сть Бы̏ʌь постɑвʌıє̵ɴь Ɣ пρьвʜχь ωБʜʏɴʜ тρьгь ʜ мѣстɑ
дɑ κρɑʌıє̵вьство мʜ ρɑʒƔмʜвьшʜ ʒɑκоɴє пρьвє що сƔ ʜмѣʌʜ дƔБρовʏɑɴє сь госпд̅омь ρɑшьκωмь дɑ сє ɴє моρє постɑвʜтʜ ɴѣгдʜ
Ɣ пρѣмоρʜю тρьгь соʌʜ ρɑʒвѣ ɴɑ ωБʜʏɴɑ мѣстɑ ɴє χотʜ κρɑʌıє̵вьство мʜ потвоρʜтʜ ʒɑκоɴє стɑρє гρд̅ɑ дƔБρовɴʜκɑ що сƔ ʜмɑʌʜ
сь господомь ρɑшκωмь ɴь Боʌшє потвρьдʜχь κɑκо сƔ ʜмɑʌʜ ωть пρьвɑ ʒɑκоɴє ʒ господωʍ̅ пρьвωʍ̅
Ɣмоʌʜ сє κρɑʌıє̵вьство мʜ по дρɑгою дƔБρовɴʜκƔ дɑ ɴє БƔдєть• Ɣ ωɴωʍ̅ гρд̅ɑ ʌюБо подь гρɑдωмь тρьгь соʌʜ пρодɑɴʜ⊦ɑ до вѣκɑ
ʜ сʜ⊦ɑ всɑ вьıшєпʜсʜ⊦ɑ дɑ ɴє потвоρʜ κρɑʌıє̵вьство мʜ ɴʜ сʜɴь κρɑʌıє̵вьствɑ мʜ ɴʜ κто ʌюБо ωть сƔρодɴʜκь κρɑʌıє̵вьствɑ мʜ•
[дɑ] сʜıє̵гɑ ɴʜκоʌʜжє ɴє потвоρʜ доκоʌʜ гρɑдь дƔБρовɴʜκь ʜ вʌɑстєʌє дƔБρовсцʜ сʜıє̵гɑ ɴє потвоρє ʜ ɴѣκω[мь] ɴєвѣρωмь ɴє
ʜʒгƔБє ωɴʜ ʜ ɴʜχь дѣтцɑ ʜ ɴʜχь посʌєгɴʜ
ʜ сємƔʜ ρƔʏɴʜцʜ двоρсκʜ мʜρκоω ρɑдоıє̵вʜκь ʜ воʜвдɑ вʌɑтκω вʌьκовʜκь ʜ κɴєʒь пɑв̅ʌь ⊦ɑБʌɑɴʜκь
ʒɑпʜсɑ жє с[є] сʜıє̵ вь ʌѣтɑ по ρождьствʜ Божʜıє̵ʍ̅ ɴɑ ʏ̽ т̽ п̽ в̽ ʌѣто мц̅ɑ дєκємρвɑ вь •в̅• дɴ̅ʜ пʜсɑɴь ɴɑ Бʜшʏʜ Ɣ подьгρɑдьı̏
стєфɑɴ̅ твт̅κω мʌ̅стʜю Божʜωʍ̅ κρɑʌ̅ сρБʌıє̵ʍ̅ ʜ Босɴѣ ʜ помоρʜю

kralj Tvrtko I
4. mart 1387.
Stojanović, br. 86, Na hartiji u knj. Div. canc. 1386. Pucić, II, 36
✝ κρɑʌ̅вс̅твɑ мʜ дρɑгʜмь ʜ ʌюБовьɴʜмь пρʜ⊦ɑтєʌıє̵ʍ̅ κɴєʒƔ ʜ сƔдʜ⊦ɑмь ʜ вʌɑстєʌωмь вѣћю гρдɑ доyБρовɴʜκɑ
ωто посʌɑχ κь вɑмь ɴɑшєгɑ вʌɑстєʌʜүʜћɑ го⊦ɑκɑ ʒɑ ωɴь доχодɑκь ɴɑшь κоʜ мʜ ʜмɑтє дɑтʜ
ʒɑтω мʌ̅ю вɑсь ʜ пρошƔ дɑ мƔ дɑстє ωɴь ɴɑшь доχодьκь κоʜ ɴʜ дɑıє̵тє ω всɑκомь дмʜтρовƔ дɴ̅євѣ ʜ Бг̅ь БƔдʜ сь вɑмʜ
spolja: ✝ κρɑʌвствɑ мʜ дρɑгʜмь пρʜ⊦ɑтєʌıє̵мь κɴєʒƔ ʜ сƔдʜ⊦ɑм ʜ вʌɑстєʌомь гρдɑ дƔБρовɴʜκɑ

kralj Tvrtko I
28. septembar 1388.
Stojanović, br. 88. Na hartiji u knj. Div. canc. 1388., Pucić, II, 40
✝ κρɑʌıє̵вс̅твɑ мʜ дρɑгʜмь ʜ ʌюБовɴʜмь пρʜ⊦ɑтєʌıє̵мь κɴєʒƔ ʜ сƔдʜ⊦ɑмь ʜ вʌɑстєʌωмь гρдɑ дƔБρовɴʜκɑ• дɑ ʒɴɑтє мʜʌостʜю
Божʜωмь ʒдρɑво смо ʜ вєсєʌо ʜ ρɑдʜ смо сʌʜшɑтʜ ω вɑшємь ʒдρɑвʜю ʜ ωто посʌɑсмо κ вɑмь ɴɑшєгɑ κɑпєʌɑɴɑ дƔмь мɑρκɑ по
ɴıє̵мь вʜ поρƔүɑχь ɴɑшє ρѣүʜ дɑ що вɑм говоρʜ ʜмɑʜтє гɑ вѣρовɑтʜ ɴɑшє сƔ ρѣүıʜ ʜ дɑʜ вɑмь Бг̅ь ʒдρɑвʜıє̵
spolja: ✝ κρɑʌвствɑ мʜ дρɑгʜмь ʜ ʌюБовɴʜмь пρʜ⊦ɑтєʌıє̵мь κɴєʒƔ ʜ сƔдʜ⊦ɑмь ʜ вʌɑстєʌєʍ̅ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ

47

kralj Tvrtko I
25. novembar 1388.
Stojanović, br. 89, Na hartiji u knjizi Div. canc. 1388. Pucić, II, 42.
✝ κρɑʌıє̵вствɑ мʜ дρɑгʜмь ʜ ʌюБовɴʜмь пρʜ⊦ɑтєʌıє̵мь κɴєʒƔ ʜ сƔдʜ⊦ɑʍ̅ ʜ вʌɑстєʌʜмь гρдɑ дƔБρовɴʜκɑ дɑ ʒɴɑтє мʜ смо χотѣɴʜıє̵мь
Божʜмь ʒдρɑво ʜ вєсєʌω ʜ ρɑдʜ смо ω вɑшємь ʒдρɑвʜю ʜ Бʌ̅гωмь пρѣБʜвɑɴʜю
ʜ посʌɑχомо κь вɑмь мƔжɑ поүтєɴогɑ ʜ мƔдρогɑ гдɴɑ үƔБρʜ⊦ɑɴɑ жɑɴʜɴʜћ⊦ɑ ɴɑшєго двоρɑ сʌƔгƔ ʜ вʌɑстєʌʜɴɑ
ʜ моʌʜмо вɑсь ʜ пρосʜмо κɑκо Бρɑтʜю ʜ пρʜ⊦ɑтєʌıє̵ дɑ мƔ дɑстє доχодьκь ɴɑшь ʒɑκоɴ’ɴʜ ωɴƔ •ʜ̅• сьть дƔκɑт̅
тогɑ ρɑдʜ пρосʜмо вɑсь κɑκо пρʜ⊦ɑтєʌıє̵ дɑ ɴɑмь дɑстє всє Ɣ дƔκɑтѣχь готовѣχь ωɴƔ ρєүɴƔ •ʜ̅• сьть дƔκɑть ʜ по гдɴƔ үƔБρʜ⊦ɑɴѣ
Ɣдɑстє
тɑκогıє̵ρє ʜ ωд могоρʜшɑ що ɴɑсь стоʜ дɑ ɴɑмь Ɣдɑстє ʜ с тѣмь доχодκωмь
ʜ Бг̅ь вɑс̅ вєсєʌʜ
spolja: ✝ κρɑʌıє̵вс̅твɑ мʜ дρɑгʜмь ʜ ʌюБовɴʜмь пρʜ⊦ɑтєʌıє̵мь κɴєʒƔ ʜ сƔдʜ⊦ɑмь ʜ вʌɑстєʌоʍ̅ гρдɑ дƔБρовɴʜκɑ

kralj Tvrtko I
maj 1389.
Stojanović, br. 90, Na hartiji u knj. Liber Reform. 1388-90. pečat od prstena s grbom nejasan, Sp. XI, 25.
✝ κρɑʌıє̵вс̅твɑ мʜ дρɑгʜмь пρʜ⊦ɑтєʌıє̵мь κɴєʒƔ ʜ сƔдʜ⊦ɑмь ʜ вʌɑстєʌомь дƔБρовьүκʜмь
ωɴєʜ ʌʜтρє үʜмь мʜ ıє̵ дʌьжьɴь дρɑгоıє̵ Бєвєɴютʜћь подɑʜтє мʜ (-ʜ)χь пρотовʜстʜ⊦ɑρƔ ɴɑшємƔ ωɴƔʜ •ρ• ʌʜтьρ κɑκоɴо ıє̵
говоρєɴо ω томь мєю ɴɑмʜ тɑκоʜ подɑʜтє ɑ ωдсєʌє своБодьɴь дρɑгоıє̵ Бєвєɴютʜћь ωт тогɑʜ дʌьгɑ ʜ ωд оɴє ɴɑшє цρ̅ʜɴє κою ıє̵
дρьжɑʌь поɴы пʌɑтʜвь тƔʜ •ρ̅• ʌʜтьρ своБодьɴь ωдь тогɑʜ
spolja: ✝ κρɑʌıє̵вс̅твɑ мʜ дρɑгʜмь пρʜ⊦ɑтєʌıє̵м κɴєʒƔ ʜ сƔдʜ⊦ɑмь ʜ вʌɑстєʌомь дƔБρовьүκʜмь

kralj Tvrtko I
19. maj 1389.
Stojanović, br. 91, Na hartiji s pečatom s grbom i natpisom Regis Rasie Stepani Tvertchonis, u knjizi Div. canc. 1388. Pucić, II, 43; Turbić-Hadžagić:36;
HR-DAD; sign. 1389_IVa 19.
✝ κρɑʌıє̵вствɑ мʜ дρɑгʜмь ʜ ʌюБовɴʜмь пρʜ⊦ɑтєʌıє̵мь κɴєʒƔ ʜ сƔдʜ⊦ɑмь ʜ вʌɑстєʌωмь дƔБρовүκ̅ʜмь поʒдρɑвʌıє̵ɴʜıє̵
мы ıє̵смо ʒ Богом ʒдρɑво ʜ ρɑдʜ смо сʌʜшɑтʜ ω вɑшємь ʒдρɑвʜю ʜ тɑмо посʌɑсмо пρотовʜстʜ⊦ɑρɑ ɴɑшєгɑ гдɴɑ тρʜфє ʜ що вɑмь
Ɣʒговоρʜ ωд ɴɑшє стρɑɴє дɑ гɑ вѣρƔıє̵тє
ʜ дɑʜтє мƔ ωɴƔʜ •є̅• сьть пєρпєρ щоɴо ıє̵ доχотκɑ стоɴьсκогɑ ɴɑмь тоʜ ɴɑмь ωпρɑвʜтє ʜ дɑʜтє мƔ тєʜ пѣɴєʒє
ʜ Бг̅ь БƔдʜ с вɑмʜ
spolja: ✝ κρɑʌ̅вс̅твɑ мʜ дρɑгʜмь пρʜ⊦ɑтєʌıє̵м κɴєʒƔ ʜ сƔдʜ⊦ɑмь ʜ вʌɑстєʌомь дƔБρовɑүκʜм ʒɑ вѣρв ʜ ʒɑ пѣɴєʒє
48

kralj Tvrtko
12. juni 1389.
Stojanović, br. 92. Na hartiji u knj. Div. canc. 1388. Pucić, II, 44.
✝ κρɑʌıє̵вс̅твɑ мʜ дρɑгʜмь ʜ ʌюБовɴʜмь пρʜ⊦ɑтєʌıє̵мь κɴєʒƔ ʜ сƔдʜ⊦ɑмь ʜ вʌɑстєʌωмь дƔБρовүʜʍ̅ дɑ ʒɴɑтє Ɣүʜɴʜʌʜ смо ʜ Бѣʌѣжʜʌ̅
смо ʜ дɑʌʜ смо тƔʜ κƔћю κо⊦ɑ ıє̵ ɴɑшɑ Ɣ вɑшємь гρɑдƔ
ʜ ʒɑто пʜшємо κ вɑмь ʜ дɑıє̵мо вɑмь вѣдєтʜ дɑ мƔ ıє̵ дɑстє ʜ що ıє̵ ʜ үʜмь κомƔ дʌьжɴɑ дɑ гɑ пошʌıє̵тє κ ɴɑмь с пʜсɑɴʜıє̵мь
вɑшʜмь дɑ ıє̵ Ɣ ɴɑс ʜ дɑ гɑ пʌɑтʜмо ɑ вʜ Ɣүʜɴʜтє ʜ тƔʜ κƔћю ʜʒдɑʜтє гдɴƔ пρотовєстʜɑρƔ (κɑκо пρʜдє) Ɣ вɑш гρɑдь
ʜ Бг̅ь вɑсь вєсєʌʜ
spolja: ✝ κρɑʌвствɑ мʜ дρɑгʜм пρʜ⊦ɑтєʌıє̵м κɴєʒƔ ʜ сƔдʜ⊦ɑмь ʜ вʌɑстєʌωм дƔ(Бρовьүκʜм) ʒɑ κƔћю

Župan Milten i Ružir
prije oktobra 1335.
Stojanović. br. 72. Original na hartiji u knj. Div. canc. 1334-39 (oktobra 1335) – Pucić, II, 16; Spom. XI, 100.
✝ κɴєʒƔ дƔБρовьүьκомƔ ʜ вєκьɴʜκомь ʜ всоʜ ωпьκʜɴʜ дƔБρовьүьκоʜ ωд жƔпɑɴɑ мʜʌʜтєɴɑ ʜ ρƔжʜρɑ ʌƔБɑвɴо поʒдρɑвʌєɴʜє
вʜ ʒɴɑтє вʌɑстєʌє κɑκо смо говоρʜʌʜ дɑ сє стɑɴємо дɑ ɑκо стє ɴɑшʜ пρʜѣтєʌʜє ʜ ɑκо χоκєтє дɑ єстє мєгƔ ɴɑмʜ жʜтьκь пρɑвʜ
дɑ БƔдʜтє Ɣ поɴєдєʌьɴʜκь Ɣ БоБодʜ
тʜ вʌɑстєʌє κʜ χотє с ɴɑмʜ говоρʜтʜ ω пρɑвьдʜ κою χоκємо ɴɑʜтʜ мєю соБомь
ʜ БƔдʜ вɑшɑ мʜʌость ωтьпʜшʜтє ɴʜ сκоρо ʜ ɴɑгʜтє тʜ вʌɑстєʌє κʜ χотє с ɴɑмʜ спρɑвʜтʜ ʜ ɴє посʜʌɑвьшє ωпєть Ɣ гρɑдь
spolja: ✝ κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь

Župan Sanko
prije 1391. (Đorđić: prije 1369.)
Stojanović br. 103, „Kurzivom na hartiji, bez pečata SS, 79, Monumenta serbica CCXXXVI“
Miklosich str.247: „Sine sigillo. Origin. chartac. in c. r. archivio Viennae. Spomen.79.“
sl. Đorđić, 1971:408
ωдь жƔпɑɴɑ сɑɴκɑ вʌɑдƔщємƔ дƔБρовьүьсκомƔ ʜ сƔдʜѣ ʜ вʌɑстєʌємь ʜ ωпьκʜɴѣ дƔБρовьүьсκо κɑκо ɴɑшʜмь дρɑгоʜ Бρɑтʜ
ρɑʒƔмѣχь що мʜ стє пʜсɑʌʜ Ɣ ʌʜстƔ мɑ дρɑгɑ Бρɑтʜıє̵ тоʜ доБρѣ вѣʜтє дɑ сьмь ѣ ʜмɑʌь κ вɑмь вєћє •г̅• пƔтʜ вɑмь говоρє
мɑ дρɑ Бρɑтʜıє̵ ɴє κɑшʜтє мɴѣ цѣɴє үʜɴʜтʜ κɑκо вʌɑχƔ воʌɑ пρʜмоρɑɴʜɴƔ воʌɑ χʌьмʌɑɴʜɴƔ ıє̵ρє сьмь ѣ ıє̵ дьɴь ωдь вɑсь ɑ вьı
стє Ɣ момь вʌɑдɑɴʜ κоʌʜκо ⊦ɑ тогɑ мʜ ɴѣстє Ɣүʜɴʜʌь
ɴєκɑ ıє̵ мɴѣ цѣɴɑ Боʌɑ ɴєρє ʜɴомƔ ıє̵ρє сьмь вɑшь ɑ ɴєκɑ ıє̵ моıє̵мƔ үʌовѣκƔ Боʌɑ цѣɴɑ ɴєρє ʜɴогɑ үʌовѣκɑ ıє̵ρє сƔ вɑшʜ тогɑ
мʜ ɴѣстє Ɣүʜɴʜʌʜ
49

дɑ мɑ дρɑгɑ Бρɑтʜıє̵ ɑκо ћє тоʜ Бʜтʜ дɑ вʜ ɴєћєтє ʜɴьдѣ тρьжʜтʜ ɴєρє ʌʜ Ɣ момь вʌɑдɑɴʜ дɑ ʜ ⊦ɑ тоʜ ƔүʜɴƔ
ɑ що мʜ стє пʜсɑʌʜ ʒɑ жʜто κотоρьсκо моʜ тʜ ʌƔдʜıє̵ ɴєтє поɴєстʜ жʜтɑ дɑ ⊦ɑ ћƔ Ɣдɑтʜ могɑ жʜтɑ дɑ ʜ то товɑρь ıє̵ρє мʜ тє
товɑρь пρодɑвɑтʜ по :ı: пєρьпєρь үєсɑ мʜ вʜ ɴє Бʜ дɑʌʜ
ʜ Ɣдɑʌь сьмь двʜстѣ ωвьɴь ʜ пρʜɴєстʜ мʜ тє :с̅: дƔκɑть үєсɑ мʜ вʜ ɴє Бʜ дɑʌʜ
ıє̵ρє мɑ дρɑгɑ Бρɑтʜıє̵ ʜ то доБρѣ вѣʜтє дɑ сьмь пρʜχодʜʌь пρѣдь вɑшь гρɑдь вєћ двɑщь ɴѣстє мʜ до ıє̵дɴє сƔκɴє поүтєɴʜѣ
Ɣүʜɴʜʌʜ
ıє̵ρє то вѣʜтє вʌɑстєʌє що ʜмɑтє доБʜтʜѣ ωдь мєɴє ʜ ωдь моʜχь ʌƔдʜ ɴɑ мою вѣρƔ дɑ Бʜ мʜ дɑвɑʌʜ :є̅: пєρьпєρь ɴɑ годʜщє ıє̵двɑ
Бʜ мʜ пʌɑћɑʌʜ
ɑ що мʜ стє пʜсɑʌʜ ʒɑ мою ρɑБотƔ κою үʜɴʜтє пρɑво вʜ ıє̵ ıє̵ρє ѣ ɴє щєдƔ моıє̵ гʌɑвє ɴʜ могɑ сʜɴɑ ʒɑ вɑшƔ потρѣБƔ ʜ ʒɑ вɑшє
поүтєɴʜıє̵
spolja: вʌɑдƔщємƔ дƔБρовьүьсκомƔ ʜ сƔдʜѣмь вʌɑстєʌємь ʜ ωпьћʜɴѣ

Radič Sanković
15. april 1391.
Stojanović br. 129: Na pergamentu, kurzivom, dva viseća pečata (pečat’ Běliěkov’ i pečat kneza Radiča) Spomenici srpski 78, Monumenta serbica CCIV;
Turbić-Hadžagić:37-40;
HR-DAD; sign. 1391_becki 1033.
Miklosich, CCIV: „Duo sigilla pendentia: пєүɑть κɴєʒɑ ρɑдʜүɑ. пєүɑть Бѣʌʜѣκовь. Origin. membran. in c. r. archivio Viennae. Spomen. 78.“
pisar: dijak Grubanac Hlapčić, Imoćanin
вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχ̅ɑ ɑмʜɴь
вɑ ʌѣто ρожьствɑ χρʜстовɑ •ʏ• ʜ •т• ʜ •θ• ʜ дєсть ʜ •ɑ• мѣсєцɑ ɑпρʜʌɑ дɑɴь •єı•
ɑ сє всɑκомƔ ʏʌовѣκƔ сɑдʜшɴємƔ ʜ посʌѣ БƔдƔщємƔ до вѣκь вѣκомɑ ɴɑвѣщƔємо ʒɴɑɴьє ʜ вʜдѣɴьє пɑмєтью сʜомь повєʌомь
ʜ ʒɑпʜсɑɴьємь κɑκо ѣ жƔпɑɴь Бѣʌьѣκь ʜ воєводɑ ρɑдʜʏь Бρɑть мʜ сɑɴьκовʜћʜ поʒɴɑсмо вɑ ʜстʜɴƔ по стɑρѣχь пʜсмѣχь ʜ по
стɑρѣχь пɑмєтɑρѣχь доБρѣχь ʌƔдєχь κоʜ сƔ ʏƔʌʜ ωдь єдɴогɑ κоʌѣɴɑ до дρƔгогɑ ʜ по вѣдƔщѣχь Бѣʌѣʒѣχь ʜ ʒʌɑмєɴьɴєχь
ɴɑ цɑптɑтѣ пρʜ моρʜ єсть Бʜʌь гρɑдь стɑρʜ дƔБρовɴʜκь поʌɑгь жƔпє κоɴɑвɑʌьсκє κоємƔ гρɑдƔ пρʜстоѣшє жƔпɑ κоɴɑвɑосκɑ ʜ
Бѣшє мƔ [Ɣ] пʌємєɴʜто тɑ жƔпɑ ʜ дρƔгє ʒємьʌє ʜ мѣстɑ
ʜ κɑдɑ сє оɴь стɑρʜ гρɑдь ρɑсƔ ʜ опƔстѣ тьдɑ господɑ ρɑшьκɑ ʜ χƔмьсκɑ Ɣ тєʜ дɴʜ κρʜвʜɴомь посѣдошє ʜ по сʜʌʜ Ɣʒєшє
κоɴɑвɑʌьсκƔ жƔпƔ ʜ дρƔгɑ мѣстɑ тогɑʜ гρɑдɑ
ʜ тɑдɑ гρɑѣɴє поʜдошє Ɣ твρдо мѣсто ʜ ʒʜдɑшє гρɑдь дƔБρовɴʜκь κоʜ єсть ʜ дɑɴɑсь Божьомь мʜʌостʜю поʏтєɴь ʜ сʌоБодɑɴь
ωдь κоʜχь ʌƔдʜ стɑρогɑ гρɑдɑ єсƔ сє ρодʜʌʜ ʜ ɴɑсʌѣдʜʌʜ вʌɑстєʌє гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ
ɑ сɑдɑ ѣ жƔпɑɴь Бѣʌьѣκь ʜ воєводɑ ρɑдʜʏь пρомʜсʌʜвшє єρє пρɑво ʜ достоʜɴо єсть Ɣ всɑκомƔ вρɑтʜтʜ ʜ дɑтʜ свою пρɑвь
ʜ свою БɑщʜɴƔ пʌємєɴʜтƔ стɑρƔ ʜ поʒɴɑвшє ʏтʜ ʜ сʌƔжьБє κоє гρɑдь дƔБρовɴʜκь вɑʒьдɑ єсть Ɣʏʜɴʜʌь господѣ ρɑшьκоʜ ʜ
Босɑɴьсκоʜ ʜ χʌьмьсκоʜ ɑ ɴɑвʌɑщь ɴɑшємƔ ωцƔ сɑɴьκƔ ʜ всѣмь ɴɑшѣмь ρодʜтєʌємь
ʜ ʒɴɑюћє ʌюБьвƔ ʜ пρʜѣʒɑɴь κою ɴɑшь ωтɑць сɑɴьκо ʜ ɴɑшʜ стɑρʜ ʜ мʜ ʜмɑмо ʜ ʜмɑʌʜ смо ʒ гρɑдомь дƔБρовɑʏьцѣмь χотѣсмо
ɴʜмь вρɑтʜтʜ ʜ дɑтʜ ɴʜχь Бɑщʜɴьɴо ʜ пʌємєɴʜто κɑκоɴо єсть вρѣдьɴо ʜ пρɑво
50

ʜ сɑдɑ ωдь дɑɴɑсь ɴɑпρѣдɑ дɑсьмо ʜ потвρьюємо ʜ сʜωмь повєʌомь ʒɑпʜсƔємо Ɣ вѣκь вѣκомɑ ωпћʜɴʜ ʜ вʌɑстєʌємь гρɑдɑ
дƔБρовɴʜκɑ жƔпƔ κоɴɑвɑʌьсκƔ ʜ ʒь доʌьɴомь гоρомь ʜ гρɑдь соκоʌь κоʜ є Ɣ ɴоʜ ʜ всɑ сєʌɑ ʜ ʌƔдʜ ʜ ʒємьʌє ʜ гоρє ʜ пɑшє
ʜ водє ʜ мьʌʜɴє ʜ доχотьκє ʜ всє що пρʜстоʜ жƔпѣ κоɴɑвɑʌьсκоʜ ʜ сɑ вьсємʜ мєѣмʜ ʜ гρɑɴʜцɑмʜ κоє сƔ с тρѣБʜɴємь ʜ с
вρьсʜɴємь ʜ до мєє ʜ гρɑɴʜцє дρɑүєвʜүьκє ʜ до пρѣдьгρɑдьѣ дƔБρовɑүьκогɑ ʜ до моρɑ ɴɑ цɑптɑть ʜ оκоʌо κɑκо є ωпьтєκʌо
моρє до моʌƔɴьтɑ
ʜ ощє ωɴɑκоє дɑємо ʜ потвρьюємо сєʌɑ ʜ ʒємьʌє вʜтɑʌʜɴє до своʜχь мєѣ ʜ гρɑɴʜць ʜ до моρɑ до пρʜстɑɴʜщɑ моʌƔɴьтɑ ʜ с
отоκомь κоʜ пρʜстоʜ вʜтɑʌʜɴʜ ɴɑ ʜмє моʌƔɴɑть
Ɣ κоєʜ жƔпѣ κоɴɑвɑʌьсκоʜ ʜ Ɣ гρɑдƔ ʜ Ɣ мѣстɑ вʜшєпʜсɑɴɑ сɑдɑ жƔɴƔ соρьκоүєвʜћƔ ʜ пɑʌьκƔ гƔɴьдƔʌʜћƔ поκʌʜсɑρомь
дƔБρовɑүьцѣмь мʜ жƔпɑɴь Бѣʌьѣκь ʜ воєводɑ ρɑдʜүь ωБєћɑсмо сє ɴɑшомь вѣρомь ʜ κʌєтвомь ɴʜжє пʜсɑɴомь постɑвʜтʜ є Ɣ
дρжɑвƔ ʜ Ɣ ωБʌɑсть ʜ Ɣ госпоцтво κɑκоɴо Ɣ ɴʜχь БɑщʜɴьɴƔ пʌємєɴʜтƔ ωпћʜɴƔ ʜ вʌɑстєʌʜ гρɑдɑ дƔБρовьɴʜκɑ
ʜ ɴʜмь ʜʒьдɑтʜ Ɣ ɴʜχь ρƔκє ʜ Ɣ оБʌɑсть ʜ стρɑжƔ гρɑдɑ соκоʌɑ ʜ вьсƔ вʜшєƔпʜсɑɴƔ жƔпƔ κоɴɑвɑʌьсκƔ ʜ вʜтɑʌʜɴьсκƔ дɑ сƔ
воʌьɴʜ вʌɑстєʌє ʜ опћʜɴɑ дƔБρовɑүьκɑ Ɣүʜɴʜтʜ ʜ ствоρʜтʜ ʜ господовɑтʜ гρɑдь ʜ жƔпƔ ʜ мѣстɑ вʜшєпʜсɑɴɑ κɑκо своє пρɑвє
ʜ вʌɑщє Бɑщʜɴє κɑκоɴо могƔ Ɣүʜɴʜтʜ ωдь свогɑ стɑρогɑ вʌɑдɑɴьѣ ʜ дρжɑвє
ʜ ощє сє ωБєћɑвɑмо ωпћʜɴʜ ʜ вʌɑстєʌємь дƔБρовɑүьκѣмь ствоρʜтʜ дɑ ɴɑгʌɑвʜтʜ ʌƔдʜє ʜ Боʌʜ ωдь жƔпɑ пρʜсєгƔ ɴʜχь вѣρомь
ʜ дƔшомь ʜ κʌєтвомь дɑ БƔдƔ вѣρьɴʜ опћʜɴʜ ʜ вʌɑстєʌємь дƔБρовɑүьцѣмь
ʜ ɑκо Бʜ ɴє тѣʌʜ κоɴɑвʌɑɴє ʜ вʜтɑʌʜɴɑɴє пρʜмʜтʜ ʒɑ госпоцтво дƔБρовɑүьκо воʌɑ ɴє Бʜтʜ посʌƔшɴʜ ɑʌʜ Ɣ κоє ʌƔБо вρѣмє
ɑκо Бʜ сє ωдьвρгʌʜ ʜ ɴє Бʜʌʜ вѣρьɴʜ дɑ ʜχь мʜ тѣρɑмо ʜ ʜмɑмо κɑκо ɴɑшє ɴєпρʜѣтєʌʜ ʜ κɑκо ɴɑшє вʌɑщє ɴєвѣρьɴʜκє ʜ всомь
ɴɑшомь сʜʌомь ωБρɑтʜтʜ ʜχь ʜ подьБʜтʜ подь госпоцтво ʜ ωБʌɑсть дƔБρовɑүьκƔ
ʜ ωщє ωБєћвɑмо сє опћʜɴʜ ʜ вʌɑстєʌємь гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ үƔвɑтʜ воʌɑ ωБɑρовɑтʜ ʜ Бρɑɴʜтʜ жƔпƔ ʜ гρɑдь соκоʌь ʜ мѣстɑ
вʜшєпʜсɑɴɑ ωдɑ всɑκогɑ ʒʌɑ ωдь сʜʌє тɑдьБє ʜ ωдь всɑκогɑ гдɴɑ ʜ вʌɑстєʌʜɴɑ воʌɑ тκо ʌƔБо ʜɴогɑ κоʜ Бʜ χотѣʌʜ помєстʜ воʌɑ
Ɣʒєтʜ жƔпƔ воʌɑ гρɑдь ʜʌʜ мѣстɑ вʜшєпʜсɑɴɑ воʌɑ ɴʜмь κоє ʌƔБо ʒʌо воʌɑ щєтƔ Ɣүʜɴʜтʜ
ʜ ощє сє оБєћɑвɑмо ɑћє Бʜ κоʜ ɴɑшь үʌовѣκь воʌɑ ωдь ɴɑшє ʒємьʌє ωдɑшɑʌь тєρє пошɑʌь воʌɑ пρʜсєʌʜв сє стɑт Ɣ κоɴɑвɑʌьсκƔ
жƔпƔ ɑʌʜ Ɣ вʜтɑʌʜɴƔ дɑ є воʌɑɴ поʜтʜ ɑ мʜ ɴʜ ɴɑшь үʌовѣκь дɑ ɴє Бρɑɴʜмо ɴʜ ʒʌо Ɣүʜɴʜмо томƔʜ үʌовѣκƔ
тɑκоє ɑκо Бʜ κоʜ үʌовѣκь ωдь κоɴɑвʌʜ воʌɑ ωдь вʜтɑʌʜɴє ωдɑшɑʌь тєρє сє пρʜсєʌʜʌь ʜ пошɑʌь Ɣ ɴɑшƔ ʒємьʌƔ ωБєћɑвɑю сє
дƔБρовьүɑɴє дɑ ɴє Бρɑɴє ɴʜ ʒʌо Ɣүʜɴє томƔʜ үʌовѣκƔ
ʜ всємƔ вʜшєпʜсɑɴомƔ пρʜстɑшє ʜ потвρьдʜшє ɴɑшє госпоє ʜ дρɑг[ɑ] ɴɑ[сь] сєстρɑ ʜ ɴɑшь стρʜць жƔпɑɴь гρɑдоє ʜ БƔдєʌɑ ʜ
сɑɴьүʜɴь ɴɑшɑ Бρɑтьѣ ʒɑ сєБє ʜ свою дѣцƔ ʜ ʒɑ посʌѣдьɴє всѣχь ɴɑсь ʜ всʜ ɴɑшʜ вʌɑстєʌє ɑ ɴɑвʌɑщʜто мʜʌє тƔκʌєκовʜћь ʜ [с]
своʜмʜ сʜɴʜ вρɑтоє ρɑдоɴʜћь [с] своʜмʜ сʜɴʜ ʜ стѣпκо ωʒρоєвʜћь [с] своʜмʜ сʜɴʜ
[ʜ] ωщь ʒɑ постρьɴєɴьє Ɣсєгɑ вʜшєпʜсɑɴогɑ Ɣ ρƔκє жƔɴɑ соρьκоүєвʜћɑ ʜ пɑʌьκɑ гƔɴьдƔʌʜћɑ поκʌʜсɑρʜ опћʜɴʜ дƔБρовɑүьκоʜ
мʜ Бѣʌьѣκь ʜ ρɑдʜүь сɑ всѣмʜ вʜшєʜмєɴовɑɴѣмʜ ɴɑ свєто пʜсмо χρʜстовɑ є[вɑɴћєʌʜѣ ʒ доБρ]є воʌє ʜ с пρɑвɑ сρцɑ єсмо
пρʜсєгʌʜ ɴɑшомь вѣρомь ʜ дƔшомь ʜ ɴɑшєгɑ ωт̅цɑ ʜ ρодʜтєʌь ɴɑшʜχь [ʜ ст̅]ѣмь юρьємь ʜ ɑρχɑɴьдєʌомь мʜχɑʜʌомь ɴɑшʜмʜ
κρьстɴѣмʜ ʜмєɴʜ дɑ ствоρʜмо ʜ свρшʜмо ʜ твρьдʜмо Ɣ всє пʜсɑɴо Ɣ сʜоʜ повєʌʜ
ʜ дɑ ɴɑшɑ дʜцɑ ʜ ɴɑшʜ посʌѣдьɴʜ ʜ ɴɑшʜ вʌɑстєʌє ʜ всɑκʜ ɴɑшь үʌовѣκь свρшʜ ʜ ɴє смєтє сʜє пʜсɑɴьє ɴʜ т κ̅о ʌƔБо ʜɴʜ гдɴь
ɴʜ үʌовѣκь гдѣ моρємо мʜ сєћʜ
ɑ мʜ вʜшєпʜсɑɴʜ дɑ сє ɴє поρєүємо ɴʜ потвоρʜмо сємƔʜ ʒɑпʜсɑɴью ɑκо Бʜ сє тκо ʌƔБо ɴɑсь воʌɑ ʜɴʜ потвоρʜʌь воʌɑ поρєκɑʌь
ɑʌʜ ɴѣκоє ʒʌо Ɣүʜɴʜʌьь сƔпρотʜвь ɴɑшѣмь сѣмь оБѣтомь дɑ є ɑɴɑтємɑ ʜ дɑ є пρоκʌєть ωдь Бг̅ɑ ʜ ωдь пρѣүʜстє БогƔρодʜцє ʜ ωдь
үɑстɴɑго κρстɑ ʜ ωдь •вı• ɑп̅ʌƔ ʜ ωдь •д• євɑɴьдєʌʜсть ʜ ωдь свєтѣχь юρьѣ ʜ ɑρьχɑɴьдєʌɑ мʜχɑʜʌɑ ʜ ωдь •тʜı• свєтѣχь ωтɑць
ʜжє ɴʜκєʜсκѣχь ʜ ωдь всѣχь свєтѣχь ʜ свєтʜць Божʜχь
ʜ дɑ є пρʜүєстɴʜκь ʜюдѣ ʜ дьѣвʌƔ ʜ пρоκʌєцтво оүʜɴо ʜ мɑтєρʜɴо дɑ доʜдє ɴɑ оɴєʜ κоʜ сє тє поρєћʜ ʜ потвоρʜтʜ сємƔ
51

ʒɑпʜсɑɴью... повєʌѣ κою смо потρдʜʌʜ ʜ ɴɑшѣмʜ пєүɑтʜ пєүɑтʜʌʜ
ɑ сє пʜсɑ гρƔБɑɴɑць χʌɑпьүʜћь [ʜ]моћɑɴʜɴь ρɑБь жƔпɑɴɑ Бѣʌьѣκɑ ʜ воєводє ρɑдʜүɑ ʜ ɴʜю дʜѣ[κь]

Radič Sanković
15. maj 1391. u Zaborama
Miklosich, CCV: Sigillum pendens: пєүɑт κɴєʒɑ ρɑдʜүɑ. Origin. membran. in c. r. archivio Viennae. Spomen. 80; Stojanović, br. 130: Na
pergamentu, kursivom, pečat mali visi s natpisom пєүɑт κɴєʒɑ ρɑдʜүɑ. Sredina desne polovine sasvim oštećena.
вɑ ʜмє ωц̅ɑ ʜ сɴ̅ɑ ʜ ст̅гɑ дχ̅ɑ
дɑ ıє̵сть вѣдомо Бг̅омь ʜ свєтʜмь мʜχɑʜʌомь ɑρχɑɴгєʌомь ʜ всʜмʜ κоʜ сƔ гдɴƔ Бг̅Ɣ Ɣгодʜʌʜ κɑκо дɑ вѣρƔ воıє̵водɑ ρɑдʜʏь
свогɑ ωцɑ κьʒɴьцɑ сɑɴьκɑ ʜ госпоıє̵ ρɑдосɑвє ʜ свою ρɑдʜʏєвƔ ʜ своıє̵ госпоıє̵ гоʜсɑвє свωʜ Бρɑтʜ ʜ пρѣ⊦ɑтєʌıє̵мь вʌɑстʌємь
дƔБρовɑʏцʜмь
дɑ свɑκʜ дƔБρовʏɑɴʜɴь χодʜ с тρьгомь ʜ Бєс тρьгɑ своБодɴо по всємь моıє̵мь вʌɑдɑɴʜю ʜ гдʜ годʜ ѣ ƔʒмогƔ доχʜтʜтʜ . . . . . .
....
ɴʜ цɑρʜɴє ɴѣ сʜʌє ɴʜ ɴʜ н̅ıє̵дɴє ɴєпρɑвдє ɴєго ʌʜ дɑ ʜмь сƔ всʜ доБ . . . . . . .
стʜпɑɴɑ ʜ Ɣ Бɑɴɑ стʜпɑɴɑ ʜ Ɣ твρьтκɑ . . . . .
ωпћʜɴʜ дƔБρовɑʏκоʜ Ɣ всє повєʌє ʜ своБ . . . . . . .
господє сρьпьсκє ʜ Босɑɴьсκє ʜ χƔмьсκє ʜ дɑ ɴє поρєκƔ ɴʜ пρѣд . . . . . .
[опћ]ʜɴʜ дƔБρовɑʏκоʜ ѣ воıє̵водɑ ρɑдʜʏь ʜ с моʜмʜ вʌɑстєʌʜ ʒɑκʌєс̅мо сє . . . . .
ʜ ст̅ʜмь дχомь ʜ ʏєтʜρьмʜ ıє̵вɑɴьгєʌʜстʜ ʜ •вı• ɑпостоʌʜ ʜ •о• ʜʒɑБρɑɴʜ χ
ʜ тоʜ пρѣсєгосмо κɴєʒƔ жƔɴƔ соρьκоʏєвѣћƔ ʜ пɑвκƔ гƔɴьдƔʌʜћƔ дƔБρовɑʏκʜмь поκʌʜсɑρомь ʜ сʜωмь повєʌомь ʒɑпʜсɑχь ʜ
потвρьдʜχь пєʏɑтʜю моωмь пєʏɑтʜвь
ʌʜто ρожɑствɑ χρʜстовɑ тʜсƔћƔ ʜ •т• ʜ дєвєт дєсєть ʜ •ɑ• ʌʜто мс̅цɑ мɑ⊦ɑ •єï• дɴ̅ь Ɣ моʜχ двоρʜχ Ɣ ʒɑБоρɑχ ɑ пʜсɑ ρɑшκо
дʜ⊦ɑκь

kralj Dabiša
6. mart 1392.
Stojanović br. 177, na Ceceni u domu protovistijara Žoreta (ligaturno je, ja); Čremošnik nema
† вɑ ʜмє χρʜс̅тɑ ɑмʜɴь κρɑʌвьство мʜ дɑıє̵ всɑκомƔ вʜдʜɴʜıє̵ дɑ дρɑгоє гƔүєтʜћь ʒь Бρɑтʜωмь ʜ ɴовɑκь мɑћєдоʌь ʒ Бρɑтʜωмь
κƔпʜшє ωд гдɴɑ κρɑʌɑ твɑρьтκɑ вɑ ʌѣтɑ ρождствɑ χρʜстɑ •ү̅•т̅•п̅• ʜ •θ̅• мс̅цɑ мɑρүɑ цɑρʜɴƔ сρєБρьɴʜүκƔ ʜ поɴоρɑ ʒɑ •в̅•
годʜщɑ ʒɑ всɑκо годʜщє по үєтʜρʜ стɑ ʜ •κ̅є̅• ʌʜтɑρь фʜɴɑ сρєБρɑ ʜʒь поʌʜцє
поʌовʜцɑ ρєүєɴʜχь цɑρʜɴь дρɑгою ʒ Бρɑтʜωмь ɑ поʌовʜɴƔ дɑ ʜмɑ дρьжɑтʜ ɴовɑκь мɑћєдоʌь ʒ Бρɑтʜωмь ʜ дρɑгоıє̵ своʜωмь
Бρɑтʜωмь пʌɑтʜтʜ ʜ ωдБʜвьшє двɑ ɴɑ дєсєтє дɴ̅ʜ дʜχь що ɴɑ ɴʜχь стɑшє пʌɑтʜтʜ ʜ ωдБʜвьшє двɑ ɴɑ дєсєтє дɴ̅ʜ що ɴє додρьжɑшє
ρүєɴє цρ̅ьɴє сκρоʒʜ смρ̅ть твɑρьтκɑ κρɑʌɑ ʜ ωдБʜвьшʜ що сƔ дɑʌʜ Ɣ сρєБρʜ Ɣ свʜтʜ ʜ Ɣ постɑвьцʜχь ʜ Ɣ пƔтьцɑ Бʜсєρьɴɑ ʜ
ωдБʜвьшʜ ʒɑ пƔстƔ сρєБρьɴʜцƔ
52

ωдБʜвьшʜ вɑсє вʜшє пʜсɑɴо ʜ Ɣүʜɴʜвь вɑсь үʜсть ρɑʒʌогь ωстɑ дʌьжɑɴь κρɑʌвствƔ мʜ ɴовɑκь мɑћєдоʌь ʒ Бρɑтʜωмь дєвєть
дєсєть ʜ пєть ʌʜтɑρь пʜɴɑ сρєБρɑ
ʜ ʒɑ тɑʜ дʌьгь ɴовɑκовь ʜ Бρɑтьıє̵ ɴєговє ɴє χтѣсмо пʌɑтʜтʜ дρɑгою ʜ ɴєговʜ Бρɑтʜʜ що ʜмь ωстɑ дʌьжɑɴь гдɴь κρɑʌ твρьтκо
ʒɑ мɴогє потρѣБє ʜ ρɑБотє ʜ ɴє χтѣсмо ʜмь пʌɑтʜтʜ що Ɣʒє κρɑʌ твɑρьтκо ɑʌƔвʜʒƔ БρɑтƔ дρɑгоıє̵вƔ гρєдƔћє ɑʌƔвʜʒь ɴɑ Ɣгρє
Бʜсєρɑ ʜ пɑпьρɑ
ʜ ʒɑ то ⊦ɑ κρɑʌ дɑБʜшɑ дɑсмо дρɑгою гƔүєтʜћƔ ʜ ɴєговʜ Бρɑтʜʜ ʜ вɑсɑκомƔ ωд ɴʜχь вɑсƔ ɴɑшƔ моћь ʜ κρʜпост пρɑвьдƔ ʜ
вѣρовɑɴʜıє̵ дɑ ωд дɑɴɑсь ɴɑпρʜєдь мѣсто ɴɑсь Ɣ дƔБρовьɴʜκь ʜ Ɣ Бɴєтьκє ʜ по вɑсʜχь стρɑɴɑχь дρɑгоıє̵ ʜ ɴєговɑ Бρɑт⊦ɑ ʜ
вɑсɑκʜ ɴʜю можє пʜтɑтʜ ʜ Ɣʒєтʜ ɴɑ пρɑвьдƔ ʜ ʜʒвɑɴь пρɑвьдє ɴɑ ɴовɑκƔ мɑћєдоʌƔ ʜ ɴєговє Бρɑтʜє ʜ вɑсɑκогɑ ɴʜю ɴɑшє
цρ̅ьɴʜκє ʜ κɑκо ωɴєʒь κоʜ сƔ дρьжɑʌʜ цρ̅ьɴє ɴɑшє ɑ ɴє допʌɑтʜʌʜ до дєвєть дєсєть ʜ пєть ʌʜтɑρь фʜɴɑ сρєБρɑ
тоʌʜκƔ моћь κρʜпость ωБʌɑсть пρɑвьдƔ ʜ вѣρовɑɴʜıє̵ дɑ ʜмɑ дρɑгоıє̵ ʜ ɴєговɑ Бρɑть⊦ɑ ʜ вɑсɑκʜ ɴʜю сƔпρотѣвƔ ɴовɑκƔ ρ үєɴомƔ
ʜ ɴєговʜ Бρɑтʜʜ вɑсɑκогɑ ɴʜю κɑκо ɴɑ цɑρʜɴʜκє дʌьжɴʜκє ɴɑшє κоʌʜκƔ ıє̵ ʜмʜʌь κρɑʌ твρьтκо Ɣ жʜвотʜ БƔдє ʜ κоʌʜκƔ ⊦ɑ κρɑʌ
дɑБʜшɑ ʜмɑмь гдɴь ʜ ɴɑмѣстɴʜκь Ɣ гос̅подствƔ ʜ вɑсємь ʜɴомь гдɴɑ твρьтκɑ κρɑʌ
ɑ томƔ ρƔүɴʜцʜ ʜ свѣдоцʜ двоρьсκʜ κρɑʌвствɑ мʜ го⊦ɑɑɴь дρɑгосʌɑвʜћь ʜ κɴєʒь дρɑгʜћь χρвɑтʜɴʜћь ʜ ɴɑшь вѣρɴʜ ʜ вьʒʌюБʌıє̵ɴʜ
пρотовʜстʜ⊦ɑρ жоρє ʜ ɴɑшь поүтєɴʜ κɑпєʌɑɴь попь мʜʌɑць ʜ юρɑʜ воʌєтʜћь
пʜсɑɴо ɴɑ цєцєɴʜ Ɣ двоρʜχь ρүєɴогɑ ɴɑшєгɑ пρотовʜстʜ⊦ɑρɑ жоρєтє вь ʌѣтɑ ρождствɑ χρʜстовɑ ɴɑ •ү̅•т̅•ξ̅• ʜ •в̅• ʌʜтω шєстʜ
дɴ̅ь мс̅цɑ мɑρьүɑ

kralj Dabiša
17. juli 1392.
Miklosich CCVI, Stojanović, br.178: kurzivom na pergameni, viseći pečat: Stepan Dabissa b.e. Rasiae; Spomenici srpski 81; Monumenta serbica CCVI;
Čremošnik br.24; original u: HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) Turbić-Hadžagić 2006:40
pisar: logotet Tomaš Lužac
sl. Đorđić 1971:396
вɑ ɴɑʏєтɑκь ωтцɑ• вɑ ʜʒьпʌьɴıє̵ɴьє сɴ̅ɑ• ʜ сɑɴьтʜıє̵м св̅тɑго дχ̅ɑ• ʜжє вɑ ɴɑʏєтɑκь ɴєБєсɑ дʜвɴʜм Ɣтвρьждєɴьıє̵мь Ɣтвρьдʜ ʜ
вɑсєʌєɴɴƔю своєю воʌıє̵ю ωсɴовɑ ʒɑ мʜʌосρдьє жє мʜʌостʜ сɴʜдє с ɴєБєсє ɴɑ ʒємʌю ʏʌов̅κоʌюБɴо ʜ пɑдьшєє ʏʌовʜʏє сƔщьтво
пρѣстƔпʌєɴıє̵м соБою ωБожʜвь ɴɑ ɴєБєсɑ вɑʒьвєдє θʜмь жє всɑ ωд ɴєБʜтʜ⊦ɑ вɑ Бʜтʜıє̵ сɑстɑʌıє̵ɴɑ Бʜшє
θʜмь жє ʜ погʜБьшʜє ωвьцє домƔ ʜʒρɑвʜʌєвɑ κɑ ʜстʜɴɴомƔ пɑстʜρƔ ʜ Бг̅Ɣ всєдρьжʜтєʌю вɑʒьвρɑщєɴє Бʜшє θʜмь жє ʜ κyфтρѣ
цρ̅ьсцʜ по всєʜ вɑсєʌєɴɴоʜ Ɣтвρьждɑют сє ʜ κρɑсєщє сє сʌɑвєть Бг̅ɑ всєдρьжʜтєʌɑ
θɑκождє жє ʜ ɑʒь стєфɑɴь дɑБʜшɑ по мʜʌостʜ єго Божс̅твɑ κρɑʌь сρьБʌıє̵м Босɴʜ ʜ пρѣмоρѣю спдоБʌıє̵ɴь Бʜєχ цρ̅ьст̅вовɑтʜ вɑ
ʒємʌɑχь ρодʜтєʌь ʜ пρɑρодʜтєʌь ɴɑшʜχ твоρє пρɑвьдƔ ʜ ʜʒьпρɑʌ⊦ɑє пρɑвʜʌɑ ʏʜɴє мʜʌост̅ʜ ʜ ʒɑпʜсɑɴʜѣ вʜρƔ жє дɑє гρɑдовомь
ʜ вʌɑдɑɴьѣмь мɑʌʜмь жє ʜ вєʌʜцʜмь всɑκомƔ жє по достоѣɴʜю єго ʜ тɑκо сɑстоѣтʜ мʜ сє κρɑʌ̅вьствƔ вɑ мʜρʜ ʜ вɑ сʌɑвʜ
ʜ тɑгдɑ пρѣдошє вɑ сʌɑвɴʜ двоρь κρɑʌ̅вьст̅вɑ мʜ Ɣ тρьст̅ʜвьɴʜцƔ пʌємєɴʜтʜ ʜ мƔдρѣ мƔжʜє сʌɑвɴɑго гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ вʌɑстєʌє
ʜ поκʌʜсɑρʜє стʜфɑɴь ʌƔκɑρєвʜћь ʜ ρɑфɑʜʌь гƔʏєтʜћь сь поʏтєɴɴʜмʜ ʜ мɴогоцʜɴɴʜмʜ дɑρʜ ʜ ʏɑстьмʜ ωд ρєʏєɴогɑ гρɑдɑ
дƔБρовɴʜκɑ вʌɑстєʌь ʜ ωпьћʜɴє
ʜ тʜï ρєʏєɴʜ поκʌʜсɑρʜє сɑ всɑκою ʌюБовью ɴɑсь ʜсκɑшє ʜ ωпρɑʌ⊦ɑшє ʒɑ Ɣвʜтє ʜ ʒɑ ʒɑκоɴє ʜ ʒɑ своБодьщʜɴє ρєʏєɴɑго гρɑдɑ
κоє сƔ ʜмɑʌʜ Ɣ повєʌ⊦ɑχь с ρодʜтєʌѣ ʜ пρɑρодʜтєʌѣ ɴɑшʜмʜ ʒ господомь сρьБьсκомь ρɑшκомь ʜ Босɑɴьсκомь
53

κɑκо дɑ Бʜсмо ʜ(мь) мʜï по ωБʜүɑю ρєʏєɴє господє ɴѣχь потвρьдʜʌʜ ʜ Ɣстɑɴовʜтʜʌʜ пρьвʜχь ɴɑшʜχ своБодьщʜɴє ʒɑκоɴє ʜ
Ɣвѣтє ʜ повєʌıє̵ господє сρьБьсκє ρɑшκє ʜ Босɴ̅ьсκє
ʜ мʜï сʌʜшɑвьшє ʜ ρɑʒƔмʜвьшє ɴѣχь подоБɴє ρɑʒƔмɴє ʜ пρѣʌʜʏɴє пρошɴє ʜ ʜмɑвьшє сьвѣть с пρѣвʜсоκомь госпоʜω ʍ̅
Бгодɑρовɑɴɴомь мʜ κρɑʌѣцωмь κyρ̅ єʌєɴωм ʜ с вʌɑстєʌʜ ʜ вєʌьможɑмʜ κρɑʌ̅вьст̅вɑ мʜ сɑтвоρѣ мʜʌость κρɑʌ̅вьство мʜ ρʏєɴомƔ
гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ ʜ вʌɑстєʌємь ʜ ωпьћʜɴʜ дƔБρовɑʏκоʜ
по сѣχь ɴɑшʜχ ʌʜстʜχь ʜ повєʌ⊦ɑχь ʒɑ ɴѣχь сρдьʏɑɴьст̅во потвρьдʜсмо ʜмь всє повєʌıє̵ ρʏєɴє господє сρьБьсκє ρɑшьκє ʜ Босɑɴьсκє
ʜ повєʌю гдɴɑ κρɑʌ⊦ɑ стєфɑɴɑ твρьтκɑ κою є Ɣʏʜɴʜʌь ρєʏєɴомƔ гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ под ʌѣтʜ ρожьствɑ χρѣстовɑ ʏ̅ т̅ o̅ н̅ мц̅ɑ
ɑпρѣʌɑ ı̅ дьɴь
ʜ ʜɴє всє повєʌıє̵ ʜ своБодьщʜɴє ʒɑκоɴє ʜ Ɣвѣтє пρѣдьɴıє̵ ʜ посʌʜдɴє κоє є ɴѣмь Ɣʏʜɴʜʌь ʜ ʒɑпʜсɑʌь ρʏєɴʜ гдɴь κρɑʌ̅ стєфɑɴь
твρьтκо дɑ є до вʜκɑ ρєʏєɴомƔ гρɑдƔ ʜ єгω ωпьћʜɴʜ твρьдо ʜ ɴєпоρоʏɴо ɴɑмʜ ʜ ɴɑшʜмʜ посʌʜдɴʜмʜ пɑʏє дɑ сƔ всєгдɑ
стɑɴовʜтʜ Ɣ всʜχь ρєʏєɴʜχь повєʌ⊦ɑχь ʜ Ɣ ʒɑκоɴʜχь Ɣвѣтʜχь ʜ своБодьщʜɴɑχь ρєʏєɴє господє сρьБьсκє ρɑшьκє ʜ Босɴ̅ьсκє
ʜ ρєʏєɴʜ вʌɑстєʌє ʜ поκʌʜсɑρѣє гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ пρѣмʜшє ʜ ʒɑвєʒɑшє сє κρɑʌ̅вьст̅вƔ мʜ дɑвɑтʜ ωд ρєʏєɴɑго гρдɑ ʜ ωпьћʜɴє
сρьБьсκʜ доχодɑκь двʜ тʜсƔћʜ пєρ̅пєρ̅ дʜɴɑρʜ дƔБρовɑʏκʜχь всɑκо годʜщє ɴɑ дмʜтρовь дɴ̅ь по ʒɑκоɴƔ ʜ ƔвʜтƔ κɑκо сƔ дɑвɑʌʜ
ɴɑшємƔ БρɑтƔ свт̅опоʏʜвьшємƔ гдƔ κρɑʌю стєфɑɴƔ твρьтκƔ
ʜ ɴɑ то вʜшє пʜсɑɴɴо пρѣсєгоχь ɑʒь ρʏєɴʜ κρɑʌ̅ стєфɑɴь дɑБʜшɑ ʜ сь Богодɑρовɑɴɴомь мʜ госпоʜωʍ̅ κρɑʌʜцωʍ̅ κyρ̅ єʌєɴомь•
ɴɑ свт̅омь євɑɴьћєʌьʜ ʜ ɴɑ ʏɑсɴомь κρьст̅ʜ господɴʜ ʜ с вʌɑстєʌʜ κρɑʌ̅вь(с)твɑ мʜ
с воєводомь χρьвоємь с воєводомь вʌɑтκомь Ɣсоρьсκʜмь с κɴєʒємь стʜпоємь χρьвɑтʜɴʜћємь с κɴєʒємь ρɑдосɑвом пρѣБʜɴʜћємь
с κɴєʒємь доБρосɑвомь дʜвошєвʜћємь с тєфɑʏʜωмь Бɑтɑʌωм с κɴєʒєм гоѣκомь дρɑгосɑʌʜћємь жƔпɑɴомь твρьдʜсɑвомь тƔʜцомь
с κɴєʒємь вʌьʏʜχɴомь вʌɑтκовʜћємь с κɴєʒємь воʜсɑвомь воєводʜћємь с κɴєʒємь вʌьκьцємь ɴɑρьтʜʏʜћєʍ̅ жƔпɑɴомь ρɑдоємь
ρɑдосɑʌʜћємь жƔпɑɴомь юρѣємь тʜχьʏʜɴовʜћємь ʒ двоρьсцʜмь стɑɴьцємь пρѣκƔшʜћємь
ʜ сємƔ ƔтвρьждєɴƔ ʜ ɴєпоρоʏɴƔ Бѣтʜ до вʜκɑ ɴɑшєгɑ ʜ ɴѣχь
тκо ʌʜ Бʜ сʜє потвоρѣʌь ɑʌʜ поρєκɑʌь дɑ сƔ всє κʌєтвʜ ɴɑ ɴємь пɑʌє ʜ дɑ є κʌєть Бг̅омь ωдцємь ʜ сɴo̅мь ʜ свтʜмь дχомь ʜ всʜмʜ
БогƔ Ɣгодʜвьшʜмʜ
пʜсɑɴо вɑ ʏєстʜтоʜ воʜс̅цʜ κρɑʌ̅вьствɑ мʜ Ɣ доʌьɴѣχь κρɑʜχь Ɣ ʌƔшьцʜχь ρƔκою сρдʏɑɴогɑ мʜ сʌƔгє θωмɑшɑ ʌогофєтɑ под ʌѣтʜ
тогдɑ господɑ χρѣстɑ ρождєɴʜ⊦ɑ ʏ̅ т̅ ξ̅ ʜ дρƔго ʌѣтω мц̅ɑ юʌ⊦ɑ •ʒı• дɴ̅ь
стєфɑɴь дɑБʜшɑ мʜʌостʜю гдɑ Бɑ κρɑʌ сρьБьʌєм Босɴʜ ʜ пρѣмоρʜю ʜ госпоѣ κρɑʌѣцɑ κyρь ıє̶ʌѣɴɑ

kralj Dabiša
17. juli 1392. na Čihovićima
Stojanović br. 179, original u knj. Diversa cancelariae 1392. Čremošnik br.25: pisar Tomaš Lužac,
sign. IV br.23
† κρɑʌ̅вьс̅твɑ мʜ всєпоүтєɴʜмь ʜ сρьдүɑɴʜмь пρѣ⊦ɑтєʌємь κɴєʒƔ вʌɑстєʌємь ʜ ωпьћʜɴʜ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ
ωто посʌɑсмо κ вɑмь ɴɑшєгɑ сρьдүɑɴогɑ сʌƔгƔ κɴєʒɑ стɑɴоѣ єʌɑшьүʜћɑ ʒɑ ɴɑшє ρɑБотє ʜ ɴɑʌʜшє ʒɑ доχодьκє ɴɑшє сρьБьсκє
ʜ стоɴьсκє що ɴɑмь пρѣстоʜ
тʜмɑ що вʜ ρєүє вʜρƔʜтє мƔ ɴɑшє тʜ сƔ ρѣүʜ
пʜсɑɴо ɴɑ үʜχовʜћʜχь •ʒ̅ı̅• дɴ̅ь мс̅цɑ юʌʜ⊦ɑ
spolja: † κρɑʌ̅вьс̅твɑ мʜ поүтєɴʜмь пρѣ⊦ɑтєʌємь κɴєʒƔ вʌɑстєʌємь ʜ ωпьћʜɴʜ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ
54

kralj Dabiša
21. august 1392.
Stojanović br. 180, original u knj. Diversa cancelariae 1392. Čremošnik br. 26: pisar anonim
sign. IV br. 24
κρɑʌвьствɑ мʜ вьсєпоүтєɴʜмь ʜ сρьүɑɴʜмь пρѣ⊦ɑтєʌємь κɴєʒƔ вʌɑстєʌємь ʜ ωпьћʜɴʜ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ
ωто тɑмо посʌɑсмо κ вɑмь ɴɑшєгɑ сρьдүɑɴогɑ сʌƔгƔ κɴєʒɑ стɑɴо⊦ɑ єʌɑшьүʜћɑ ʒɑ ɴɑшо ρɑБотє ɑ ɴɑʜʌʜшє ʒɑ доχотьκє ɴɑшє
сρьБсκє κʜ сє ʜмɑ дɑтʜ ɴɑ дмʜтρовь дьɴь двʜ тʜсƔћʜ пєρьпєρь ɑ стоɴьсκʜ ʜмɑ сє дɑтʜ ɴɑ дɑɴь стогɑ вʌɑсʜ пєт̅ сɑть пєρьпєρь
spolja: † κρɑʌвьсвɑ мʜ всєпоүтєɴʜмь ʜ сρьдүɑɴʜмь пρѣ⊦ɑтєʌємь κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌємь ʜ ωпьћʜɴʜ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ

kralj Dabiša
18. februar 1393. u Sutisci
Stojanović br. 181, original u knj. Diversa cancelariae 1392. Čremošnik br.28: pisar Tomaš Lužac,
sign. IVa br. 25
† κρɑʌвьствɑ мʜ ʌюБовɴʜмь пρѣ⊦ɑтєʌємь вʌɑдƔщємƔ ʜ вʌɑстєʌємь дƔБρовɑүцʜмь дɑ ʜмɑтє ʒɴɑтʜ κρɑʌ̅вьс̅тво мʜ ʒдρɑво ʜ вєсєʌω ʜ
тождє смо ρɑдʜ сʌʜшɑтʜ ωд вɑшє ʌюБовɴє пρѣ⊦ɑʒɴʜ
ʜ ωто посʌɑсмо ɴɑшєгɑ всєсρьүɑɴогɑ сʌƔгƔ гдɴɑ пρтовʜстʜ⊦ɑρɑ жоρєтɑ БƔдʜ вɑмь Ɣгодɴо Ɣдɑʜтє мʜ по ɴıє̵мь стоɴьсκʜ доχодɑκь
пєть сɑть пєρ̅пєρ̅ κоʜ дɑвɑтє ɴɑмь ɴɑ вʌɑсʜɴ̅ дɴ̅ь
ʜ що вʜ ρүє ρүєɴʜ гдɴь пρотовєстʜ⊦ɑρь ωд ɴɑшє стρɑɴє вʜρƔʜтє мƔ ɴɑшє тʜ сƔ ρѣүʜ
пʜсɑɴо Ɣ сƔтʜсцʜ мц̅ɑ фєρьвρɑ ı̅ʜ̅ дɴ̅ь ʌʜто тогдɑ ρожьс̅твɑ χρѣстовɑ •ч̅ т̅ ξ̅• тρєтʜє
spolja: † κρɑʌ̅вьс̅твɑ мʜ ʌюБовɴʜм̅ь пρѣ⊦ɑтєʌємь вʌɑдƔщємƔ гρдɑ дƔБρовɴʜκɑ сƔдʜ⊦ɑмь вʌɑстєʌıє̵мь ʜ ωпьћɴʜ

kralj Dabiša
oktobar 1393.
Stojanović br. 182, original u knj. Diversa cancelariae 1342. Čremošnik br.29
sign. IVa br. 28
† κρɑʌєвствɑ мʜ κɴєʒƔ ʜ ωпћʜɴʜ гρдɑ дƔБρовɴʜκɑ
ʜʌʜ вɑм ћємо всɑκо ʌѣто пʜсɑтʜ ω доχотκƔ ω мʜʌʜшʜɴƔ κогɑ мƔ стє дɑвɑʌʜ вɑʒдɑ ʜ ωцƔ мƔ ʜ стρѣцƔ дɑʜтє мƔ могоρʜшь що
є ɴєговь доχодɑκь ʜ всɑκо ʌѣто
spolja: κɴєʒƔ ʜ ωпћʜɴʜ гρдɑ дƔБρовɴʜκɑ
55

kralj Dabiša
prije 15. oktobra 1393.
Stojanović br. 184: original u knj. Diversa cancelariae 1391.
Čremošnik br. 30: pisar logofet Tomaš
† κρɑʌ̅вьствɑ мʜ поүтєɴʜмь ʜ ʌюБовɴʜмь пρѣ⊦ɑтєʌıє̵м κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌєм ʜ ωпьћʜɴʜ гρдɑ дƔБρовɴʜκɑ
дɑсмо вɑмь вʜдʜтʜ по сʜχь ɴɑшʜχ̅ ʌʜстʜχ̅ ѣ κρɑʌ̅ стєфɑɴь дɑБʜшɑ с моʜмʜ вʌɑстєʌʜ пρѣмʜсмо ρɑʒьʌогь ωд ɴɑшєгɑ сʌƔгє ɑ вɑшєгɑ
гρɑждɑɴʜɴɑ гдɴɑ пρотовʜстʜ⊦ɑρ̅ жоρєтє ωдь всʜχ̅ь цɑρʜɴь κомоρ κƔпɑʌь що є Ɣ ɴɑсь дρьжɑʌь κƔћю ɴɑшƔ ʜ цɑρʜɴє ʜ κомоρє ʜ
ʜɴєκƔпьɴє ωдɑ вьсєгɑ пρѣмʜсмо пρɑвʜ пʌьɴʜ ωБʜʌɑтʜ ρɑʒьʌогь ωБоєκƔпɑ ɴ
ʜ вʜдʜвьшє тƔ ɴєговƔ сʌƔжБƔ ʜ вʜρƔ Ɣүʜɴʜсмо мƔ повєʌю своБодьɴƔ ʜ под Ɣвʜть мʜʌос̅ть под ɴɑшƔ вʜсƔћю пєүɑть•
ʜ ʒɑто моʌʜмо вɑсь κɑκо пρʜ⊦ɑтєʌıє̵ ωто посʌɑсмо ρ үєɴƔ повєʌю по nɑшємь үʌов̅κƔ по ρɑдосɑвƔ шємьκовʜћю
пρѣмʜвшє ю ʜʒьпʜшєтє ю Ɣ вɑшʜχ стɑтƔтʜχь ʒɑκоɴомь вɑшʜмь ɑ ʜсьпʜсɑвьшє пρѣдɑдʜтє ю вь домь ρүєɴогɑ пρтовʜстʜ⊦ɑρɑ
† пʜсɑɴо вь двоρѣ κρɑʌьс̅твɑ мʜ мцɑ оκьтƔБρɑ •є̅ı̅• дɴ̅ь
spolja: † κρɑʌ̅вьтвɑ мʜ поүтєɴʜм ʜ ʌюБовɴʜм пρѣ⊦ɑтєʌıє̵м κɴєʒƔ вʌɑстєʌєм ʜ ωпьћʜɴʜ гρдɑ дƔБρовɴ̅κɑ
ispod (rukopisom dubrovačkog logoteta Ruska :Črem.): пρʜмʜχ ɴɑ •ʌ̅ɑ̅• дɴ̅ь мс̅цɑ ωκьтƔвρʜ⊦ɑ по ρɑдос̅ʌɑвƔ шємьκовʜκю

kralj Dabiša
26. april 1395. u Sutisci
Miklosich, CCX
nalazi se u Arhivu Bosne i Hercegovine u Sarajevu (Turbić-Hadžagić 2006:42)
вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сɴ̅ɑ ʜ ст̅ɑго дχ̅ɑ ɑмʜɴь
мʜ стѣфɑɴь дɑБʜшɑ по мʜʌостʜ гдɑ Бɑ̅ κρɑʌ сρьБʌємь Босɴѣ пρʜмоρʜю χʌьмьсцѣ ʒємʌʜ доʌьɴʜмь κρɑємь ʒɑпɑдɴѣмь стρɑɴɑмь
Ɣсоρѣ соʌʜ ʜ подρʜɴʜю дɑ є вʜдʜмо всɑκомƔ ʏʌв̅κƔ κомƔ сє подоБɑ дɑ ʜʒвоʌѣ κρɑʌвьсто мʜ по ωБʜʏɑю гсптствɑ всɑκʜ Бʌɑгʜ ʜ
доБρʜ ωБρɑʒь сκɑʒовɑтʜ ʜ твоρʜтʜ вѣρɴѣмь сʌƔгɑмь ɑ ɴɑʜʌʜшє сƔκρьвɴʜκомь ʜ ʏєдомь своʜмь твоρє жє мʜʌостʜ ʜ сɑпʜсɑɴʜ⊦ɑ
всɑκомƔ жє по вѣρѣ ʜ по досто⊦ɑɴʜю єго тɑκождє сьтвоρʜ мʜʌость κρɑʌ̅вство мʜ ʜ сь БогоʌюБʜмомь госпоωм Бг̅одɑρовɑɴом мʜ
κρɑʌʜцомь κyρ єʌѣɴомь κρɑʌвстɑ мʜ всєпоʏтєɴомƔ дѣтєтєвѣ моєʜ κћєρѣ стɑɴѣ
дɑсмо ʜωʜ ɴɑшє сєʌо господсκо Ɣ χʌьмсцѣ ʒємʌʜ Ɣ ʜмє вєʌʜ⊦ɑκє сь всѣмʜ пρɑвѣмʜ κотɑρʜ ʜ мє⊦ɑмʜ ʜ дɑ сє то сєʌо ɴє ωдɴʜмє
госпоʜ стɑɴѣ ʒɑ ɴє жʜвотɑ ɴʜκɑдɑρє ɑ κоɴь ɴє жʜвотɑ то сєʌо дɑємо κɴєʒƔ юρʜю ρɑдʜвоєвʜћƔ ʜ ɴєговѣ κƔћɴʜцѣ ɑ ɴє κћєρʜ
госпоʜ вʌɑдѣцѣ ʜ ɴѣю дѣтьцʜ ʜ ɴʜχь посʌѣдɴємƔ вѣκƔ вѣκомɑ дɑ єсть ʒɑ пʌємєɴʜто
ɑ томƔ свѣдоцʜ ʜ ρƔʏɴʜцʜ ɴɑшʜ вʌɑстєʌє
ωть Босɴє κɴєʒь мʜρκо ρɑдоıє̵вʜћь сь Бρɑтʜωм κɴєʒь пɑвɑʌь ρɑдѣɴовʜћь сь Бρɑтʜωм κɴєʒь пρʜБоє мɑстɴовʜћь сь Бρɑтʜωм
тєпɑʏʜ⊦ɑ Бɑтɑʌо сь Бρɑтʜωм воєводɑ сɑɴдɑʌь сь Бρɑтʜωм κɴєʒь дρɑгʜћь χρьвɑтʜɴʜћь сь Бρɑтʜωм ωт χʌьмсκє ʒємʌє κɴєʒь
вʌьκɑшʜɴь мʜʌɑтовʜћь сь Бρɑтʜωм κɴєʒь вʌьκосɑвь ɴʜκоʌʜћь сь Бρɑтʜωм ωт доʌьɴʜχь κρɑʜ воєводɑ χρвоıє̵ сь Бρɑтʜωм κɴєʒь
мʌɑдѣɴь стɑɴʏʜћь сь Бρɑтʜωм ωт Ɣсоρє воєводɑ вʌьʏʜχɴɑ сь Бρɑтʜωм κɴєʒь стѣпɑць ωстоʜћь сь Бρɑтʜωм ωт двоρɑ пρʜстɑвь
вʌьκɑць вʌɑдʜсɑʌʜћь сь Бρɑтʜωм ɑ ωд своʜтʜ вʌьκь ɴѣмʜʏʜћь сь Бρɑтʜωм
ɑ тκо ћє сʜє поρєћʜ ɑʌʜ ɴɑшь посʌѣдɴʜ ɑʌʜ тκо ʜɴопʌємєɴʜκь дɑ є пρоκʌєть Богомь ωтцємь ʜ сɴ̅омь ʜ ст̅ʜмь дƔχомь ʜ •вı•
56

ɑпс̅тоʌмɑ ʜ •д• євɑɴьћєʌʜстʜ ʜ •о• ʜʒɑБρɑɴʜχь ʜ всѣмʜ БƔ̅ Ɣгодʜвшʜмʜ
пʜсɑɴо вь двоρѣ κρɑʌ̅втɑ мʜ Ɣ сƔтѣсцѣ ρƔκою κρɑʌєвьствɑ мʜ ʌогофєтɑ томɑшɑ ʌƔшьцɑ м с̅цɑ ɑпρʜʌ⊦ɑ •κʒ• дьɴь под ʌѣтʜ
ρожствɑ χв̅ɑ •ʏтѕє• ʌѣто
⊦ɑ господʜɴь κρɑʌь стѣфɑɴь дɑБʜшɑ

kralj Dabiša
17. maj 1395.
Miklosich, CCXI
sl. Đorđić 1971:397
вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сɴ̅ɑ ʜ ст̅ɑго дχ̅ɑ ɑмʜɴь
мʜı̈ стєфɑɴь дɑБʜшɑ по мʜʌостʜ гдɑ Богɑ κρɑʌь сρьБʌєм Босɴʜ пρѣмоρѣю χʌьмьсцʜ ʒємʌʜ доʌьɴʜмь κρɑємь ʒɑпɑдьɴʜмь стρɑɴɑмь
Ɣсоρѣ соʌʜ ʜ подρѣɴʜю
дɑ є вʜдʜмо всɑκомƔ ʏʌов̅κƔ κомƔ сє подоБɑ дɑ пρѣʒρʜɴьємь мʜʌос̅тʜ господɑ моєго χρѣстɑ пρѣмʜвьшƔ мʜ господство ʜ
пρѣстоʌь вь ʒємʌɑχ̅ ρєүєɴʜχ̅ ρодʜтєʌь ʜ пρɑρодʜтєʌь моʜχ̅ по пρѣстɑвʌєɴʜю Бρɑтɑ мʜ κρɑʌ⊦ɑ твρьтκɑ
ʜ тɑгдɑ пρѣдє пρѣдь κρʌ̅вьство вʜρьɴʜ ɴɑшь жƔпɑɴь вʌьκьмʜρь сємьκовʜћь сκɑʒƔє ɴɑмь κɑκо ʒɑ ρєʏɴогɑ κρɑʌ⊦ɑ твρьтκɑ ʜʒьБʜшє
сє κоʌ⊦ɑɴє ɴɑ дʌьмɴʜ ʜ Ɣʏʜɴʜшє мєю соБомь •ʒ̅: мρьтвʜχ̅ κρьвʜï ɴɑ вʜρʜ господ̅ьсκоʜ
ʜ дɑ ʒɑто ıє̵ ρʏ̅єɴʜ κρɑʌ̅ твρьтκо всє ρɑʒɑгɴɑ ʜ ʒємʌю ʒɑρɑБн̅ ɑ ρєʏєɴо сєʌо κоʌо Ɣ ʜмє дɑ ρєʏєɴомƔ жƔпɑɴƔ вʌьκьмʜρƔ ʜ ɴєговʜмɑ
Бρɑтомɑ твρьдьκƔ ʜ стʜпɑɴƔ ʒɑ сєʌо ʒɑ єʌьшєɴʜцƔ κоє ω д ɴʜχь Ɣʒє
ʜ ρʏ̅єɴʜ жƔпɑɴь вʌьκьмʜρь ɴɑсь Ɣмʜʌıє̵ɴо моʌʜ κɑκо дɑ Бʜсмо ʜмь ʜ мʜï потвρьдʜʌʜ ʜ ʒɑпʜсɑʌʜ ρʏ̅єɴо сєʌо Ɣ ʜмє κоʌо ʒɑ ɴʜχь
сʌƔжьБƔ ʜ вʜρƔ
ʜ мʜı сʌʜшɑвьшє мʜʌостʜво ɴєговє пρошɴє ʜ моʌьБє ʜ пɑκʜ смʜсʌʜвьшє ɴʜχь вʜρьɴє сʌƔжьБє що ɴɑмь посʌƔжʜшє всєгдɑ
вʜρьɴо ʜ сρдьʏɑɴо ɴɑʜʌʜшє Ɣ тƔρɑʏьκʜχ̅ Боʜχь ɴє щєдєћє своʜχ̅ гʌɑвь ʒɑ ɴɑсь потвρьдʜсмо ʜʍ̅ ʜ дɑсмо ɴɑшʜмь ɴовʜмь дɑɴьıє̵мь
ρʏ̅єɴомƔ жƔпɑɴƔ вʌκьмʜρƔ ʜ БρɑтƔ мƔ твρьтκƔ ʜ стʜпɑɴƔ сєʌо ρʏєɴо κоʌо ɴɑ дʌьмɴʜ сь вс̅ʜмʜ пρɑвʜмʜ κотɑρʜ ʜ мєѣмʜ ɴѣмь ʜ
ɴѣχь посʌʜдɴємƔ дɑ ıє̵сть ʒɑ пʌємєɴʜто вʜκƔ вʜκомɑ
ɑ томƔ свʜдоцʜ ʜ ρƔʏьɴʜцʜ ɴɑшʜ вʌɑстєʌє
ωт Босɴє κɴєʒь пɑвɑʌь ρɑдʜɴовʜћь ʒ Бρɑтʜωʍ̅ κɴєʒь пρѣБоє мɑсɴовʜћь ʒ Бρɑтʜωʍ̅ тєпɑʏʜѣ Бɑтɑʌо ʒ Бρɑтʜωʍ̅ вʌьκотɑ пρѣБʜɴʜћь
ʒ Бρɑтʜωʍ̅ сɑɴьдɑʌь воєводɑ ʒ Бρɑтʜωʍ̅ гρьгƔρь Бʜʌьχɑɴʜћь ʒ Бρɑтʜωʍ̅
ωт χʌьмьсκє ʒємʌє κɴєʒь вʌьκɑшʜɴь мʜʌɑтовʜћь ʒ Бρɑтʜωʍ̅ κɴєʒь юρɑʜ ρɑдʜвоєвʜћь ʒ Бρɑтʜωʍ̅ ʒ Бρɑтʜωʍ̅
ωт доʌьɴʜχ̅ κρɑʜ воєводɑ χρьвоє ʒ Бρɑтʜωʍ̅ κɴєʒь мʌɑдʜɴь стɑɴьʏʜћь ʒ Бρɑтʜωʍ̅
ωт Ɣсоρє воєводɑ вʌьʏʜχɴɑ ʒ Бρɑтʜωʍ̅ κɴєʒь стʜпɑць Бʜʌошєвʜћь ʒ Бρɑтʜωʍ̅
ωт двоρɑ пρѣстɑвь жƔпɑɴь ρɑдоє ρɑдосɑʌʜћь ʒ Бρɑтʜωʍ̅ ɑ ωт своʜтʜ Бρɑʜκо сʜмьʏʜћь ʒ Бρɑтʜωʍ̅
ʜ тκо ћє сʜє поρєћʜ ɑʌʜ ɴɑш̅ посʌʜдɴʜ ɑʌʜ тκо ʜɴопʌємєɴɴ̅ʜκь дɑ є пρоκʌєть Бг̅омь ωт цєм ʜ сɴ̅омь ʜ свт̅ʜмь дχ̅омь ʜ в̅ı̅ ɑпʌ̅омɑ
ʜ :д̅: євɑɴьгєʌʜстʜ ʜ •o̅• ʜʒɑБρɑɴʜχ̅
пʜсɑɴо вь двоρѣ κρɑʌ̅вьс̅твɑ мѣ ρоκою θωмɑшɑ ʌогофєтɑ под ʌѣтʜ ρожьс̅твɑ χρѣстовɑ :ʏ̅:т̅:ξ̅:є̅: мц̅ɑ мɑʜ⊦ɑ :ʒ̅ı̅: дɴ̅ь
⊦ɑ госпоωдʜɴь κρɑʌ̅ стєфɑɴь дɑБʜшɑ
57

Elena, udova kralja Dabiše
13. maj 1397. u Sutisci
Miklosich, CCXX, prijepis u Cod. raus. f.55, b.:MCCCXXXXVII
вɑ ʜмє ωтьцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтɑго дƔχɑ
дɑ ıє̵ вʜдомо всɑκомƔ ʏʌовєκƔ мɑʌωмƔ ʜ вʌʜκωмƔ κɑκо κρɑʌєвьствƔ мʜ κɴєʒь ʜ вʌɑстєʌє дƔБρовɑʏцʜ досʌɑшє посɑоБʜɴωмь
поʏтєɴогɑ мƔжɑ пρотоБʜсть⊦ɑρɑ жоρєтƔ ɴɑшєгɑ вʜρьɴогɑ сʌƔгƔ ʜ пρотоБʜсть⊦ɑρɑ κоʜ κρɑʌєвьствƔ мʜ говоρʜ вєʌмʜ мƔдρо ʜ
поʏтєɴо ʜ ɴɑсь вєомʜ Ɣмʜʌєɴо ʜ вєʌмʜ вь всємь поʏтєɴо моʌʜ ωдь стρɑɴє ρєʏєɴʜχь вʌɑстєʌь гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ дɑ Бʜсмо ρєκʌʜ
дɑ ɴє БƔдє цɑρѣɴɑ ɴʜєдɴɑ пρѣıє̵дь стоɴωмь ɴɑ мɑсʌʜɴʜ ʜ ɴɑ сʌɑɴωмь єρь пρьво ɴʜєсƔ тƔʒʜ Бʜʌє
ʜ мʜ ʏƔвшє подоБɴє ʜ Ɣ свємь поʏтєɴє пρошɴє ʜ моБє ρєʏєɴʜχь вʌɑстєо гρɑдɑ дƔБρьвɴʜκɑ ʒɑповʜдєсмо ʜ ωвɑκоʒʜ Ɣʏʜɴʜсмω
сɑвєтомь сɑ Богодɑρьвɑɴємʜ вєʌможɑмʜ вʌɑстєω κρɑʌєвьствɑ мʜ ρƔсɑгɑ Босɑɴсκогɑ с воıє̵водωмь χρьвоємь ʜ сɑ κɴєʒωмь
пɑвʌωмь ʜ с тєпɑʏʜωмь Бɑтɑʌωмь ʜ с ʜɴʜємʜ мɴоʒʜмʜ вʌɑстєʌʜ ʜ вʌɑстєʌʜʏʜκʜ ɴɑшєгɑ κρɑʌєвьствɑ дɑ ıє̵ вʜєκʜ вʜκомɑ
ɴєпоρєʏєɴо с ωвωмь ɴɑшємь ʒɑпʜсωмь ʜ повєʌωмь
єρь мʜ госпог⊦ɑ κyρɑ єʌʌєɴɑ по ʜʒьвоʌєɴю Божью κρɑʌʜцɑ сρьБʌємь Босɴє ʜ пρѣмоρью ʜ ʒɑпɑдɴємь стρɑɴɑмь ʜ κ томƔ κɑκо
ʜʒƔвєдєсмо ʜ ωБɴɑгосмо єρь пρьво ɴʜєсƔ Бʜʌє цɑρѣɴɴɑ мʜстɑ вʜшє пʜсɑɴɑ χотєсмо ʜ ʒɑповєдєсмω дɑ ɴє БƔдє цɑρѣɴє ʜıє̵дɴє
пρѣıє̵ стоɴомь ɴɑ мɑсʌʜɴʜ ʜ ɴɑ сʌɑɴωмь ωдь сєʌє ʜ до вʜєκɑ єρь ʜ пρьво ɴʜєсƔ Бʜʌє
ʜ сɑʜ свɑ вʜшє пʜсɑɴɑ тκо годє потвоρʜ дɑ ıє̵ пρоκʌєть ωтьцємь ʜ сʜɴωмь ʜ свєтємь дƔχωмь Богоρодʜцωмь ɑɴгєʌʜ ʜ ɑρьχɑɴгєʌʜ
ʜ свємʜ свєтʜмʜ ʜ дɑ Бʜ сє ωдρєκɑо вʜєρє ɑɴгєʌɑ ɴɑ Ɣмρьʌʜ ʏɑсь ʜ дɑ ıє̵ пρѣдɑɴь ɴɑ вєʌʜκωмь сƔдʜщƔ Ɣ дь⊦ɑвоʌє ρƔκє Ɣ вєʏɴʜ
пɑκɑо κɑκо ʜюдɑ сκɑρʜотцκʜ
ʜ ʒɑ Боʌю свєдоʏБƔ ʜ твρьгɑвƔ сєʜ повєʌıє̵ постɑвʜсмо пєʏɑть ɴɑшєгɑ господʜɴɑ κρɑʌ⊦ɑ стєфɑɴɑ дɑБʜшє тогдɑ . . . . . ʌѣтɑ
господʜɴɑ ɴɑшєгɑ ʜсƔ χρѣстɑ ɴɑ •ʏƔςʒ• ʌѣть мѣсєцɑ мɑ⊦ɑ ɴɑ •гı• дɑɴь вь двоρє κρɑʌєвствɑ мʜ Ɣ сƔтʜсцʜ

Elena
22. maj 1397.
Stojanović br.252; Čremošnik br. 31: nepoznati pisar
orig. u DAD: IVa br. 65
† κρɑʌєвствɑ мʜ всєсρьдүєɴѣмʜ пρѣтєʌємь κɴєʒƔ вʌɑстєʌємь ʜ ωпћʜɴʜ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ
дɑ ʒɴɑтє по мʜʌостʜ гдɑ Богɑ всєдρьжʜтєʌɑ ɴɑшє κρɑʌєвьст̅о єсть доБρѣ ʜ ʒдρɑво ʜ Ɣ доБρѣ стɑɴʜ Богɑ моʌєћє
тɑκожє смо ρɑдʜ Ɣвʜдɑтʜ ʜ ʒɑ вɑшє доБρо ʒдρɑвʜє ʜ доБρо стɑɴʜє
ʜ ρɑʒƔмʜсмо κɑκω ɴɑмь Бʜχотє поρƔүʜʌʜ посɑωБʜɴє по ɴɑшємь вʜρьɴʜ сʌƔʒʜ гдɴƔ пρотовʜстɑρƔ жоρєтʜ ω вɑшʜχь потρѣБɑχь
ʜ ωд ɴɑшʜχь
ʜ мʜı̈ сʌʜшɑвьшє подоБɴє моʌБє κоє вʜ поρƔүɑстє по ρєүєɴомь пρотовʜстɑρѣʜ жоρєтʜ ʜ вɑмь сє Ɣмоʌʜсмо ɴɑ то ʜ пʜсɑсмо по
ɴɑшоʜ повєʌʜ κƔ вɑмь посʌɑсмо по ɴɑшємь вʜρьɴомь сʌƔʒʜ κɴєʒƔ гρьгƔρƔ мʜʌɑтотовʜћю с оωвʜмʜ мʜ ʌʜстомь
ʜ ωто посʌɑсмо тɑκоє κь вɑмь ρєүєɴогɑ κɴєʒɑ гρьгƔρɑ по ɴɑшє доχотκє κоє стє дɑвɑʌʜ сρьБьсκоʜ гдʜ ʜ по томь гдɴƔ κρɑʌю
твρьтκƔ ʜ гдɴƔ κρɑʌƔ щʜпɑɴƔ дɑБʜшʜ
ʜ Ɣ тоʜ стє Ɣвʜтɴʜ ɴɑшємƔ κρɑʌєвьствƔ дɑ дɑєтє ɴɑм •в̅• тʜсƔћʜ пєρпєρ ɴɑ дмʜтρовь дɴ̅ь ʜ пєть сɑть пєρпєρ κоє κоє сє дɑю ɴɑ
58

вʌɑсʜɴь дɴ̅ь ʒɑ стоɴьсκʜ доχодɑκь дɑ БƔдʜ вɑмь Ɣгодɴо посʌɑтʜ κ вɑмь ρєүєɴє доχотκє по κɴєʒƔ гρьгƔρƔ мʜʌɑтовʜћƔ ɴɑ ρѣүь
єρє ɴɑмь є потρѣБɑɴь κɴєʒь гρьгƔρь ʜ ɴɑ ʜɴє ρɑБотє ɴємоʜтє гɑ Ɣдρьжɑтʜ
ʜ що вɑм говоρѣʜ κɴєʒь гρьгƔρь ωдь ɴɑшє стρɑɴє вʜρƔʜтє мƔ ɴɑшє сƔ ρѣүʜ
пʜсɑɴо ɴɑ ʌʜтʜ ρожɑствɑ χρстовɑ •ү̅•т̅•ξ̅•ʒ̅•ʌʜтоω мʜсєцɑ мɑжɑ ɴɑ •κ̅•в̅• дɴ̅ь
spolja: † κρɑʌєвьствɑ мʜ всєсρдүєɴʜмь пρѣтєʌємь κɴєʒƔ вʌɑстєʌємь ωпћʜɴʜ гρдɑ дƔБρовьɴʜκɑ

Elena
15. novembar 1397.
Stojanović br. 253; Čremošnik1950:146, br.32. pisar Tomaš Lužac
orig. u DAD:IVa br. 30
† ωд госпоє κρɑʌ̅ʜцє своʜмь сʜ поүтєɴʜмь ʜ сρьдүɑɴʜм пρѣ⊦ɑтєʌıє̵м κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌємь гρдɑ дƔБρовɑүκогɑ дɑ ʒɴɑтє Бж̅ʜωм
мʜʌос̅тю ʒдρɑво смо ʜ тождє смо ρɑдʜ үƔтʜ ωд вɑсь
ʜ дɑ ʒɴɑтє єρє посʌɑсмо κ вɑмь сʌƔгƔ ɴɑшєгɑ ƔκƔћɴогɑ томɑшɑ стɑɴоєвʜћɑ
моʌʜмо вɑсь κɑκо сρьдүɑɴє пρѣ⊦ɑтєʌıє̵ Ɣдɑʜтє ɴɑмь доχодɑκь сρьБьсκʜ κоʜ стє дɑвɑʌʜ господʜ сρьБсьκоʜ ω дмʜтρовʜ дɴєвʜ двʜ
тʜсƔћʜ пєρпєρь ʜ по томь κρɑʌю твρьтκƔ ʜ κρɑʌю дɑБʜшʜ ʜ стоɴьсκʜχь пєть сɑть пєρпєρ κоʜ сє дɑю ɴɑ вʌɑсʜɴь дɴ̅ь єρє ʜмɑмо
ʜχь потρѣБƔ ʒɑ сɑдɑ
моʌʜмо вɑс̅ тоʜ ɴɑмь Ɣдɑʜтє по ρєүєɴомь томɑшƔ стɑɴоєвʜћю
пʜсɑɴо ɴɑ моʜщρѣ •є̅ı̅• дɴ̅ь мц̅ɑ ɴовємБρɑ под ʌʜтʜ ρожьтвɑ χρѣстовɑ •ү̅•т̅•ξ̅•ʒ̅• ʌʜтω
spolja:† κρɑʌ̅вьствɑ мʜ сρдьүɑɴʜмь ʜ поүтєɴʜм пρѣ⊦ɑтєʌıє̵мь κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌєм ʜ ωпьћʜɴʜ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ

Elena
9. mart 1398.
Stojanović br. 255: original u Diversa cancelariae 1396.
Čremošnik br. 33. anon. pisar isti kao 22. maja 1397.
orig. u DAD: IVa br. 31
ʌʜтω ρожɑствɑ χρѣстовɑ •ч̅•т̅•ξ̅•ʜ̅• ʌʜтоω
† κρɑʌєвьствɑ мʜ поүтєɴʜмь ʜ всєсρдьүєɴʜмь пρѣѣтєʌємь κɴєʒƔ дɑ вʌɑдƔщємƔ гρɑдɑ дƔБρовьɴʜκɑ вʌɑстєʌємь ʜ ωпћʜɴʜ
ωто посʌɑсмо κ вɑмь ɴɑшєгɑ сʌƔгƔ твρьдκɑ вʌьүєтʜћɑ дɑ ɴɑм Ɣдɑстє доχодɑκь пєть сɑть пєρпєρь κоє дɑвɑтє ʒɑ стоɴь ɴɑ свтогɑ
вʌɑсɑ дɴ̅ь
тʜмɑʜ БƔдʜ вʜ Ɣгодɴо по ρєүєɴомь ɴɑшємƔ сʌƔʒʜ Ɣдɑтʜ тɑʜ доχодɑκь
пʜсɑɴо мʜсєцɑ мɑρьүɑ •θ̅• дɴ̅ь
spolja: † κρɑʌєвьствɑ мʜ поүтєɴʜмь ɴɑшʜмь ʜ всєсρдьүєɴʜмь пρѣ⊦ɑтєʌѣємь κɴєʒƔ вʌɑдƔщємƔ гρɑдɑ дƔБρовьɴʜκɑ ʜ вʌɑстєʌємь ʜ
ωпћʜɴʜ
59

Elena
april 1398.
Stojanović br. 256
Čremošnik br. 34. anon. pisar isti kao 22. maja 1397. i 9. marta 1398.
orig. u DAD: IVa br. 32
† κρɑʌєвьствɑ мʜ мɴогопоүтєɴоʜ ʜ всєсρдьүєɴоʜ Бρɑтʜı̈ κɴєʒƔ вʌɑстєʌємь ʜ ωпћʜɴʜ гρ дɑ дƔБρовьɴʜκɑ
Ɣʒɴɑсмо κɑκо стє дɑʌʜ ɴɑшємƔ сʌƔʒʜ твρьдκƔ вʌьүєтʜћƔ доχодɑκь ɴɑшь •є̅• сьть пєρпєρ κоʜ стє ɴɑмь ʜмɑʌʜ дɑтʜ ɴɑ вʌɑсʜɴь
дɴ̅ь κоʜ є мʜɴƔʌь ɑ тɑʜ доχодɑκь ʜмɑтє дɑвɑтʜ κρɑʌєвьствƔ мʜ ʒɑ стоɴь ʜ ʒɑтоʜ доБρʜ стє Ɣүʜɴʜʌʜ
ʒɑχвɑʌɑмо вɑмь κɑκо Бρɑтʜ ʜ сρдьүєɴʜмь пρʜѣтєʌємь єρє стє вьсєгдɑ Ɣ всємь үʜɴʜʌʜ вʜρьɴо ʜ сρдьүєɴо κ ɴɑшємƔ κρɑʌєвьствƔ
тɑκождє жє ʜ ɴɑпρѣдɑ Ɣпвɑмо вɑшƔ пρѣʒɑɴь Ɣ всємь вɑшомь воʌомь
ʌѣтɑ жє ρожɑствɑ χρѣстовɑ тʜсƔщɴо ʜ тρʜстɑ ʜ дєвєть дєсєть ʜ ωсмω ʌѣто
spolja: † κρɑʌєвьствɑ мʜ мɴогопоүтєɴоʜ ʜ всєсρдьүєɴоʜ Бρɑтʜ ʜ пρʜѣтєʌємь κɴєʒƔ вʌɑстєʌємь ʜ ωпћʜɴʜ гρдɑ дƔБρовьɴʜκɑ

knez Pavao Radinović
25. mart 1397. u Konavlu na Ljutoj
pisar: dijak Radosav Milosalić
Miklosich br. CCXIX; Stojanović, br. 259; Čremošnik 1950:90 iskošena aljkava minuskula; Turbić-Hadžagić 2006:44 HR-DAD, sign. 7.3. (Diplomata
et acta) 14. st. br. 129
sl. Đorđić 1971:409
† ʜʒвоʌєɴʜємь Богɑ ωцɑ всєдρьжʜтєʌɑ ʜ поспѣєшєɴʜємь сʜɴɑ єдʜɴоρодɴɑго ʜ сɑвρьшєɴʜємь всєпρѣсвєтɑго дƔχɑ
дɑ є вѣдомо всɑκомƔ үовѣκƔ сɑдʜшɴємƔ ʜ посʌʜдƔщомƔ ʜ дɑ єсть вѣүɴо ʜ пɑмєтɴо сʜωмь повєʌомь ʜ ʒɑпʜсɑɴʜємь κɑκо доʜћє
κ ɴɑмь ρɑпɑʜω гƔүєтʜћь досʌɑɴь ωд κɴєʒɑ вʌɑстєω ʜ всє ωпћʜɴє гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ʜ ɴɑмь доɴєсє ʒɑпʜсь κɑκо κɴєʒь вʌɑстєʌє
ʜ всɑ ωпћʜɴɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ пρʜмʜшє ʜ ʒɑпʜсɑшє мєɴє κɴєʒɑ пɑвʌɑ ρɑдʜɴовʜћɑ ʒɑ своєгɑ Бρɑтɑ ʜ гρɑћɑɴʜɴɑ
ɑ тоʒʜ Бʜєсмо ʜсκɑʌʜ ωд ɴʜχь дɑ ɴɑмь Ɣүʜɴє
ʜ ʒɑто мʜ κɴєʒ пɑвɑω сʜɴь свєтопоүʜвшɑго гдɴɑ ʜ ρодʜтєʌɑ мʜ гдɴɑ κɴєʒɑ ρɑдʜɴɑ ѣБʌɑɴʜћɑ ωБєщɑвовɑмь сє ʜ ʒɑпʜсƔю
κɴєʒƔ вʌɑстєʌємь ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ дɑ сɑмь дƔБρовɴʜκƔ пρʜѣтєʌь вʜρɑɴь ʜ дɑ пρʜѣмь гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ ʜ дɑ
сɑБʌƔдɑмь ɴʜχь тρьговцє ʜ ɴʜχь тρьгь ωд всɑκогɑ ʒʌɑ всƔдѣ κƔдʜ БƔдƔ моћʜ досєћʜ
ʜ дɑ могƔ ɴʜχь тρьговцʜ сʌоБодɴо доχодʜтʜ с тρьʒмʜ ʜ с потρѣБɑмʜ по всоʜ моωʜ дρьжɑвѣ ʜ по всʜχь κоʜ ɴɑсь сʌƔшɑю стоѣтʜ
κоʌʜκо ʜмь БƔдє ʌƔпκо
ʜ пɑκь сʌоБодɴо поћʜ сɑ всʜємь Бєʒɑ всɑκє ʒɑБɑвє сɑБʌƔдєɴʜ ʜ ωБɑρовɑɴʜ
ɑ томƔʜ свѣдоцʜ ɴɑшʜ вʌɑстєʌє гоʜћь гɑωүʜћь үєпρьɴɑ гρɑдʜсɑʌʜћь вƔκшɑ гɑωүʜћь ɑ ωд пρʜмоρʜѣɑ вƔκосɑвь κоБʜʌɑүʜћь
ʌƔБʜшɑ Богдɑɴьүʜћь вƔκосɑвь поʒɴɑɴовʜћь
ʌʜтɑ ρощвɑ господɑ ʜсƔсɑ χρʜстɑ тʜсƔщɴо тρʜ стɑ ʜ дєвєть дєсєть ʜ сєдмо ʌʜто мʜсєцɑ мɑρтɑ двɑ дєсєтʜ пєть дɑɴь ɴɑ
60

Бʌɑговʜєсть
ʒɑ вєʌʜκо вʜρовɑɴʜє постɑвʜсмо ɴɑшƔ пєүɑть ɑ Ɣпʜсɑ дʜ⊦ɑκь ρɑдосɑвь мʜʌосɑʌʜћь κɑдʜ Бʜєсмо Ɣ κоɴɑвʌɑχь ɴɑ ʌƔтоʜ

kralj Stefan Ostoja
20. novembar 1398. na Dumnu
Stojanović br. 428; Miklosich CCXXIV; Čremošnik br. 35
pisar: dijak Stipan Dobrinović
sl. Đorđić 1971:398
ϐɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свтогɑ дχɑ ɑмɴь
ɑʒь стʜпɑɴь ωстоѣ по мʜʌостʜ гдɑ Бгɑ Бʌɑговѣρьɴʜ κρɑʌь сρьБʌємь Босɴѣ пρѣмоρʜю χƔмьсцʜ ʒємʌʜ ʒɑпɑдьɴѣмь стρɑɴɑмь
доɴʜмь κρɑємь Ɣсоρʜ соʌʜ подρʜɴʜю ʜ κ томƔ
дɑ є вʜдʜмо всɑκомƔ ʏʌовѣκƔ κомƔ сє подоБɑ κɑκо доʜдошє вєʌʜʏьствƔ κρɑʌєствɑ мʜ ωд сʌɑвɴогɑ гρɑдɑ дƔБρовɴѣκɑ пʌємєɴʜтʜ
вʌɑстєʌє ʜ поκʌʜсɑρʜє ɑ ɴɑ ʜмє жƔɴь жƔρьκовʜћь ʜ мʜχоʏь ρɑстʜћь говоρєћє ρɑʒƔмɴо ʜ ʏьсɴо Ɣ всʜχь дʜʌʜχь κρɑʌєствƔ мʜ
ʜ мєю ʜɴʜмʜ ρɑБотɑмʜ сʌɑтκо пρосʜшє ʜ моʌʜшє говоρєћє дɑ Бʜ ʜмь пʌɑтʜʌо κρɑʌєство мʜ що ʜмь ωстɑ дƔжɑɴь Бρɑть
κρɑʌєствɑ мʜ Бʜвшʜ сʌɑвɴогɑ спомєɴƔтʜѣ гдɴь κρɑʌ̅ твρьтκо
ʜ мʜ вѣєдʜвьшє пρошєɴʜє пρɑво ʜ достоʜɴо говоρєɴʜє ʜ тɑκоє ρɑʒгʌєдɑвшє повєʌѣʜ ʜ ʌѣстовє ʜ κʌєтвʜ гдɴɑ κρɑʌɑ твρьтьκɑ
κɑκо дɑ Бʜ сє ɴє Ɣκρɑтʜʌɑ κρɑсɴɑ ʌƔБɑвь ʜ доБρʜ ʒɑκоɴѣʜ κоı сƔ вɑʒдɑ постɑʌʜ мєю κρɑʌєствомь мʜ ʜ мєю дƔБρовɴѣκомь
всє тоʜ ρɑʒгʌєдɑвшє ʜ вʜдʜвьшє ствоρʜсмо свʜть с κρɑʌєствɑ мʜ с погʌɑвтʜмʜ вʌɑстєʌʜ κоʜ Ɣ то вρѣмє БѣχƔ пρѣ ɴɑсь всʜ
с ɴɑмʜ єдʜɴосρьдɴо ɴɑсʌʜдƔюћє цρ̅ɑ ɴєБс̅κɑго κоʜ κρѣпʜ κρɑʌ̅єство мʜ Ɣ доБρѣχь дѣʌʜχь Ɣсʌʜшɑсмо пρѣшɴƔ поκʌʜсɑρєвь
дƔБρоʏсцʜχь ʜ ствоρʜсмо ʜмь мʜʌость
ʜ ʒɑпʜсɑсмо по сʜχь ɴɑшʜχь повєʌɑχь дɑ ʜмь пʌɑтʜмо ʜ пʌɑћɑмо двѣ тʜсƔћʜ ʜ пєть сɑть ʜ пєть дєсєть дƔκɑть що ʜмь є ωстɑʌь
дƔжɑɴь κρɑʌ̅ь твρьтκо
ɑ дɑ ʜмь сє пʌɑћɑ ωвѣмь ɴɑʏѣɴомь дɑ сє пʌɑћɑю всɑκо годʜщє по пєть сɑть пєρ̅пєρь ωдоχодьκɑ κомʜ сƔ дƔжɴѣ дɑвɑтʜ κρɑʌєствƔ
мʜ по вʌɑсʜɴ̅χь свєтьцʜχь ɴɑ тρѣʜ дɴѣ мсєцɑ фρєвɑρɑ ɑ то ωдоχодьκɑ κоʜмь сƔ дƔжɴѣʜ ɴɑшʜмь пρьвʜмь ʜ ɴɑмь ʒɑ стоɴь дɑ
ωдьБʜѣю до тоʌє до κоʌʜ сє ʜспʌɑтʜ вс̅ь дƔгь ʒгоρɑ ρʏєɴѣʜ Ɣ сємь ʌʜстƔ двѣ тʜсƔћʜ ʜ пєтьсɑть ʜ пєтьдєсєть дƔκɑть
ɑ доκʌє сє ʜспʌɑтѣ тɑʜ дƔгь дɑ ωд тогɑʜ доχотκɑ ρʏєɴогɑ ɴɑмь ɴѣщɑρє ɴє дɑдƔ ρɑʒʜ дɑ сʜ сє пʌɑћɑю ʒɑ дƔгє ɑ ʜспʌɑтʜвшє сє
ρʏєɴогɑ дƔгɑ дɑ дɑю κρɑʌєвьствƔ мʜ тɑʜ доχодɑκь κκ̅о сƔ гɑ дɑвɑʌʜ ɴɑшʜмь пρьвʜмь
ɑ томƔ ʜмь свѣдоцı ʜ ρƔʏɴѣцʜ κρɑʌєствɑ мʜ ϐʌɑстєʌє воєводɑ χρьвоє тєпɑʏʜѣ Бɑтɑʌо ϐоєводɑ вƔκɑшʜɴь ʜ воєводɑ пɑвʌ̅ь
κʌєшʜћь ʜ κɴєʒь стʜпɑɴь χʌɑпʏʜћь ɴɑшьгɑ κρɑʌєствɑ двоρьсκʜ
пʜсɑɴь ɴɑ дƔмɴѣ ɴɑ двɑдєсєтѣʜ дɴ̅ь мсцɑ ɴовєБρɑ ʌѣтɑ ρожɑствɑ χρьстовɑ •ʏ̅• ʜ •т̅• ʜ •ξ̅•о •ʜ̅• пʜсɑ стʜпɑɴь доБρѣɴовʜћь
κρɑʌєствɑ мʜ дѣѣκь ɑ дɑ сє поʏɴƔ пʌɑћɑтʜ ω пρьвʜχь вʌɑсɴʜʜχь свтьсцʜχь ɴɑ •г̅• дɴʜ пєρвɑρɑ •ʏ̅•т̅•ξ̅•θ̅•
ʜ κρɑʌєвство мʜ пρѣсєжє ʜ κʌє сє ʒгоρɑ ρʏєɴʜмʜ вʌɑстєʌʜ дɑ сʜє пʜсмо БƔдє κρʜпκо ʜ ɴєпоρоʏɴо доκʌє ʜмь сє дƔгь ʜспʌɑтʜ
† гдɴь κyρ стєфɑɴь ωсто⊦ɑ κρɑʌ сρьБʌєм Босɴʜ ʜ пρʜмоρʜю
61

kralj Stefan Ostoja
15. januar 1399. na Usori u Lišnici
Miklosich CCXXV; Čremošnik br.36; Turbić-Hadžgić 2006:48;
HR-DAD; sign. becki_1037;
pisar: dijak Stipan Dobrinović
ω вєʌємощɴɑ сʜʌо пρѣсвєтɑго дχɑ Бжє сʌɑвʜмʜ вɑ тρоʜцʜ вɑ ωдцʜ жє ρєκƔ ʜ сʜɴѣ ʜ вɑ свєтомь дƔсʜ ω тρоʜцє пρѣсвєтɑ сʌɑвɑ
тєБѣ вɑ тє Бо κρьстʜχь сє ʜ тоБою пρѣχь БожɑствєɴƔю Бʌɑгодʜть сподоБɑʌьшƔ мє ɴɑсʌʜдовɑтʜ пρѣсто моʜχь пρɑρодʜтєʌь
господє сρьБсκє ʜ Босɑɴьсκє ʒɑɴє Бо тʜ моʜ пρɑρодʜтєʌʜє вь ʒмʌьɴѣмє цɑρьсвѣ цɑρьствɑшє ʜ ɴɑ ɴєБєсɴоє цɑρьство пρѣсєʌʜʌѣ
сє
мєɴє жє вʜдєщƔ ʒємʌю пρɑρодʜтєʌь моʜχь по ɴʜχь ωстɑвɑʌьшƔю ɑ ɴє ʜмƔщƔ своєго пɑстʜρɑ ωдь ɴʜχь жє пʌємєɴє ʜ ɑʒь
ʜʒɑБρɑɴь Бѣχь помощю Божʜєю ʜ пρѣʏʜстʜє єго мɑтєρє вѣɴьʏɑɴь Бѣχь Богодɑρовɑɴʜмь вѣɴьцємь ɴɑ κρɑʌєство ѣκо Бʜтʜ мʜ
вɑ χρʜстɑ Бгɑ БʌɑговʜρьɴомƔ ʜ Богомь постɑвʌєɴомƔ гдɴƔ κʜρь стʜпɑɴƔ ωстоʜ κρɑʌƔ сρьБʌємь Босɴʜ ʜ пρʜмоρʜю ʜ всʜмь
ʒɑпɑдьɴʜмь стρɑɴɑмь
ʜ по томь жє ɴɑʏєχь сɑ Богомь κρɑʌєвɑтʜ ʜ пρɑвʜтʜ пρѣсто κρɑʌєствɑ дʜʌє жє мʜʌостʜ ʏʜɴє ʒɑпʜсɑɴʜѣ гρɑдовомь ʜ мѣстомь
всɑκомƔ жє по достоѣɴʜю єго вɑ сʜχь жє вɑ сʜχь вѣдѣχь сρьʏɑɴƔю ʌюБɑвь ʜ вʜρьɴо поρɑБотɑɴʜє ρодʜтєʌємь ʜ пρɑρодʜтєʌємь
κρɑʌєвствɑ мʜ ʜ сɑмомƔ κρɑʌєвьствƔ мʜ вʌɑстєʌє сʌɑвɴогɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ʜ вɑ пρьвоє моє пρѣшɑстʜє ɴɑ κρɑʌєвство дɑρʜ
єжє мʜ дɑρовɑшє мɴого поʏтєɴʜє с вєʌʜκою сρьʏɑɴою ʌюБовою ɴʜχь ɴєʌʜцємʜρьɴою
ʜ тƔʜ ʜʒʜдошє пρѣдь κρɑʌєвство мʜ всєпоʏтєɴʜ мƔжʜє вʌɑстєʌє дƔБρовɑʏьсцʜ ʜ поκʌʜсɑρʜє κоʜ БʜχƔ досʌɑɴʜ κρɑʌєвствƔ мʜ
ωдь вʌɑстєʌь ʜ ωд оωпћʜɴє гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ɴɑ ʜмє жƔɴь жƔρьговʜћь ʜ мʜχоʏь ρɑстʜћь ʜ ш ɴʜмʜ ɴʜκоʌɑ гƔʏєтʜћь
ʜ ƔспомєɴƔшє κρɑʌєвствƔ мʜ ωдь ρʏєɴʜχь вʌɑстєʌь ʜ ωд оωпћʜɴє говоρє ʒɑ ʒємʌє що сƔ ʜ κоє сƔ ωд κƔρʜʌɑ дєρʜ до стоɴɑ до
ɴʜχь мѣстɑ єρє ʒɑ тєʜ ʒємʌє моʜ пρɑρодʜтєʌʜє господɑ ρɑшκɑ ʜ Босɑɴсκɑ доБρʜмь ωБʜтовɑʌʜ ʜмь сє сƔ
ʜ ʒɑто ʒɑ ɴʜχь вѣρьɴо посʌƔжєɴʜє κɑκо є ρʏєɴо мʜʜ по мʜʌостʜ Бжʜєʜ κρɑʌь стєпɑɴь ωстоѣ с воʌомь пɑʏє ʜ с χотʜɴʜємь
вʌɑстєʌь ʜ вєʌєможь κρɑʌєствɑ мʜ дɑχь Ɣ БɑщʜɴƔ ʜ Ɣ пʌємєɴʜто вʌɑстєʌємь ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ с мʜʌостʜю ʜ сɑ
Ɣтвρьждєɴʜємь ʒємʌє ωд κƔρʜʌɑ дєρʜ до стоɴɑ сɑ всʜмʜ сєʌʜ ʜ ʒɑсєωцʜ ʜ с ʌƔдьмʜ ʜ с всʜмʜ мєѣмʜ ʜ пρɑвʜɴɑмʜ ʜ с водɑмʜ
ʜ с пɑшɑмʜ ʜ ʒ дρьвʜмʜ ʜ ʒ дƔБρɑвɑмʜ ʜ ʒ гρьмѣємь ʜ сɑ всɑκʜмь ʜɴʜмь достоѣɴʜємь ʜ сɑ всʜмʜ пρɑвʜмʜ κотɑρʜ тʜχʜ ʒємɑʌь
ʜ сєωʌ ρʏєɴʜχь
ɑ ɴɑ ʜмє сʜѣ ʜ сʜѣ сєʌɑ ɴɑпρьво κƔρʜʌо ωсɑʌьɴʜκь ʌƔБɑɑʏь гρомɑʏɑ ωρɑшɑɑць тρьстєɴо мρьʏєво Бρьсєʏєво мρɑвʜɴɑць дƔʌьго
мɑʌьκовє ʜ дρƔгє мɑʌьκовє сʌɑɑɴо тρьɴовɑ подьгоρɑ ʏєпʜκƔћє подʜʜмоʏь κотєʒʜ ʒɑтоɴь вʜсоʏɑɴʜ тоʏʜʌьɴʜκь смоκовʌɑɴʜ
ωшʌє ʜ топоʌɑ ʜ тɑ сєʌɑ ʒгоρɑ пʜсɑɴɑ сɑ всʜмь достоѣɴʜємь ɴʜχь дɑсмо ɴʜмь Ɣ вѣκʜ вѣκомь Ɣ пʌємєɴʜто до сκоɴьʏɑɴʜѣ
свѣтɑ дɑ сƔ воʌьɴʜ ʜ ωБʌɑсɴʜ ɴʜмʜ Ɣ вѣκʜ ωɴʜ ʜ дʜтьцɑ ʜ ƔɴƔʏʜє ʜ пρɑƔɴƔʏʜє ɴʜχь доκʌє свѣть стоʜ κɑκо пρɑвɑ ʜ пʌємєɴʜтɑ
господɑ вρьχƔ пʜсɑɴʜмь сєʌмʜ ʜ вʌɑдɑɴʜю
ʜ κьдɑ ствоρʜ сʜю мʜʌость κρɑʌєвство мʜ тƔʒʜ БʜχƔ κρɑʌєствɑ мʜ вʌɑстєʌє ɑ ɴɑ ʜмє воєводɑ χρьвоє κɴєʒь пɑвɑʌь ρɑдʜɴовʜћ
воєводɑ сɑɴьдɑʌь тєпɑʏʜѣ Бɑтɑʌо ʜ воєводɑ вʌɑтκо твρьтκовʜћь воєводɑ вƔκɑшʜɴь мʜʌɑтовʜћ воєводɑ пɑвɑʌь κʌєшʜћь κɴєʒь
пρѣБоє мɑсɴовʜћь κɴєʒь ρɑдоє ρɑдосɑʌʜћь κɴєʒь ρɑдоє дρɑгосɑʌʜћь κɴєʒь воʜсɑвь воєводʜћь κɴєʒь вƔκɑшʜɴь ʒʌɑтоɴосовʜћь
κɴєʒь κовɑʏь дʜɴʜʏʜћь
ʜ κρɑʌєство мʜ пρѣсєжє ʜ ρотʜ сє с вρьχƔпʜсɑɴʜмʜ ɴɑшʜмʜ вʌɑстєʌʜ дɑ сʜє пʜсмо ʜ ʒɑпʜсɑɴʜѣ κоє ствоρʜ κρɑʌєство мʜ
ɴɑшʜмь сρьʏɑɴʜмь пρѣѣтєʌємь дɑ є κρѣпκо ʜ ɴєпоρоʏɴо Ɣ вѣκʜ ɑ пɑʏє дɑ ʜχь ʒБʌƔдɑ κρɑʌєство мʜ ωдɑ всɑκє сκρьБʜ ʜ пєʏɑʌʜ
62

κɑκо ɴɑшƔ сρьʏɑɴƔ Бρɑтʜю пρѣѣтєʌʜ
ʜ κогɑ жє Бгь ʜʒвоʌʜ господовɑтʜ по ɴɑсь моʌƔ κɑκо господʜɴɑ ʜ Бρɑтɑ сєгɑ пʜсɑɴʜѣ ɴє потвоρʜтє ʜжє дɑρовɑχь ʒɑ пρɑвƔ
ʌюБɑвь вʌɑстєʌємь дƔБρовɑʏьсцʜмь ʒɑ поρɑБотɑɴʜє ʜ ʒɑ ʏьсть ɴʜχь
тκо ʌʜ Бʜ сє потвоρʜʌь дɑ є пρоκʌєть ωд господɑ Бгɑ всємƔдρьжʜтєʌɑ ʜ ωд пρѣʏʜстє єго мɑтєρє ʜ ωдɑ •вı• свєтʜχь вρьχовɴʜχь
ɑпстоʌь ʜ ωд •д• євɑɴьћєʌʜсть ʜ ωд •о• ʜʒɑБρɑɴʜχь ʜ ωдɑ всʜχь БгƔ Ɣгодʜвьшʜχь ωд вѣκɑ дɑ є пρѣʏєстɑɴь ʜюдʜ пρѣдɑдʜтєʌƔ
χρьстовƔ ʜ ωд κρɑʌєвьствɑ мʜ дɑ є пρоκʌєть вɑ вѣκʜ
пʜ(сɑ)ɴо ɴɑ Ɣсоρʜ вɑ сʌɑвɴоʜ ɴɑшоʜ воʜсцʜ Ɣ ʌʜшɴʜцʜ вɑ ʌʜтɑ ρожɑствɑ χρʜстовɑ •ʏтξθ• ʌѣто мсцɑ гєɴьвɑρɑ ɴɑ •єı• дɴь
дɑɴь єсть ωд ρƔκє стʜпɑɴɑ доБρʜɴовʜћɑ κρɑʌєствɑ мʜ дѣѣκɑ ɑмɴь
гдɴь κyρ стєфɑɴь ωстω⊦ɑ κρɑʌ сρьБʌєм Босɴʜ ʜ пρʜмоρʜю

kralj Ostoja
15. januar 1399.
Turbić-Hadžagić 2006:50 HR_DAD; sign. 1399_IVa 38; Čremošnik br.37; Stojanović br.430
pisar: dijak Hrvatin
стєпɑɴь ωстоѣ мʜʌостʜю Бжʜωмь κρɑʌь сρьБʌємь Босɴʜ ʜ κ томƔ
ɴɑшоʜ дρɑгоʜ Бρɑтʜ ʜ пρѣѣтєʌємь κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь ʜ ωпћʜɴʜ дƔБρовɑүκоʜ
ωто посʌɑсмо κ вɑмь ɴɑшєгɑ сρьүɑɴогɑ сʌƔгƔ мєщρɑ стєпɑɴɑ ʜ воєводє χρьвоѣ сʌƔгƔ κɴєʒɑ ρɑɑƔпɑ
моʌƔ вɑс κɑκоє Бρɑтʜю дρɑгƔ дɑ ʜмь дɑстє доχодɑκь сρьБсκʜ двʜ тʜсƔћʜ пєρпєρь κоʜ сє пʌɑћɑю ω дмʜтρовʜ дɴєвʜ по ωБʜүɑю
κɑκо ʜχь стє дɑвɑʌʜ ɴɑшʜмь ρодʜтєʌємь ɑ ωɴʜ дɑ вɑмь ƔпʜшƔ ʜ ρєκƔ свѣдоүɴо κɑκо ʜχь сƔ пρѣѣʌʜ дɑ κоʜρє по вɑшємь ωБʜүɑю
ʜ сʜ ʌʜсть ωтвоρєɴь дɑ вɑмь є ʒɑ ʜспєдʜтоρʜю
пʜсɑɴо подь ʌѣтʜ ρожɑствɑ χρь(с)товɑ •үтξθ• мсцɑ гєɴьвɑρɑ ɴɑ •єı• дɴь пʜсɑ χρьвɑтʜɴь дʜѣκь по ʒɑповѣдʜ гдɴɑ κρɑʌɑ ɴɑ
Ɣсоρʜ Ɣ ʌʜшɴʜцʜ

kralj Stefan Ostoja
5. februar 1399. u Sutisci
Miklosich CCXXVI; Stojanović br.431; Čremošnik br.38; Turbić:Hadžagić 2006:51; HR-DAD; sign. 1399_becki 1038
pisar: dijak Hrvatin
sl. Đorđić 1971:399
ϐɑ ɴɑʏєтɑκь ωцɑ вɑ ʜспƔɴєɴʜє сʜɴɑ ʜ стɑго дχɑ ʜжє вɑ ɴɑʏєтɑκь ɴєБєсɑ дʜвɴʜмь Ɣтвρьждєɴʜємь Ɣтвρьдʜ ʜ вьсєʌєɴʜю своєю
ωсɴовɑ ʒɑ мʜʌосρьдьє жє мʜʌостʜ сɴʜдє с ɴєБєсь ɴɑ ʒємʌю ʏʌκоʌюБɴо ʜ пɑдьшєє ʏʌвѣʏє сƔщєство пρѣстƔпʌєɴʜємь соБою
ωБожʜвь ɴɑ ɴєБєсɑ вɑʒвєдє
тʜм жє всɑ ωд ɴєБʜтʜѣ вɑ Бʜтʜє сɑстɑʌєɴɑ Бѣшє
тʜм жє ʜ погʜБьшє ωвцє домƔ ʜʒдρɑʜʌєвɑ κь ʜстʜɴомƔ пɑстʜρƔ ʜ БогƔ всєдρьжʜтєʌƔ вɑʒвρɑщєɴʜ Бʜшє
тѣм жє ʜ κƔпɑтρʜ цɑρьсцʜ по всоʜ вьсєʌєɴоʜ Ɣтвρьждɑють сє ʜ κρɑсєщє сє сʌɑвєть Бгɑ всєдρьжʜтєʌɑ
63

тɑκождє ʜ ɑʒь стєфɑɴь ωстоѣ по мʜʌостʜ єго Божɑствɑ κρɑʌь сρьБʌємь Босɴʜ ʜ пρѣмоρʜю сподоБʌєɴь Бѣχь κρɑʌєвсвовɑтʜ вɑ
ʒємʌɑχь ρодʜтєʌь ʜ пρɑρодʜтєʌь ɴɑшʜχь твоρє пρɑвдƔ ʜспρɑʌɑє пρɑвʜʌɑ ʏʜɴє мʜʌостʜ ʜ ʒɑпʜсɑɴʜѣ вѣρƔ жє дɑє гρɑдовомь ʜ
вʌɑдɑɴʜѣмь мɑʌʜмь жє ʜ вєʌʜцʜмь всɑκомƔ жє по достоѣɴʜю єго ʜ тɑκо сɑстоѣтʜ мʜ сє κρɑʌєвствƔ вɑ мʜρѣ ʜ сʌɑвʜ
ʜ тогдɑ пρѣдошє вɑ сʌɑвɴʜ двоρь κρɑʌєвствɑ мʜ Ɣ подьвʜсоκʜ пʌємєɴʜтʜ ʜ мƔдρʜ мƔжʜє сʌɑвɴогɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ вʌɑстєʌє
ʜ поκʌʜсɑρʜє жƔɴь жƔρьговʜћь ʜ мʜχоʏь ρɑстʜћь с поʏтєɴʜмʜ ʜ мɴогоцʜɴʜмʜ дɑρʜ ʜ с ʏɑстмʜ ωд ρʏєɴогɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ
вʌɑстєʌь ʜ ωпћʜɴє
ʜ тʜʜ ρʏєɴʜ поκʌʜсɑρʜє сɑ всɑκою ʌюБовю ɴɑсь ʜсκɑшє ʜ κρɑсɴо ωпρɑʌɑшє
ʜ ʒɑ всɑκє Ɣвѣтє ʜ ʒɑκоɴє ʜ ʒɑ своБодьщʜɴє ρʏєɴогɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ κоє сƔ ʜмɑʌʜ Ɣ повєʌɑχь с ρодʜтєʌʜ ʜ пρɑρодʜтєʌʜ
ɴɑшʜмʜ ʒ господомь сρьБьсκомь ρɑшκом ʜ Босɑɴьсκомь κɑκо дɑ Бʜсмо ʜ мєʜ по ωБʜʏɑю ρʏєɴє господє ɴʜмь потвρьдʜʌʜ
ʜ Ɣстɑɴовʜтʜʌʜ ɴѣмь κρѣпκо пρьвʜχь ɴɑшʜχь своБодьщʜɴє ʜ ʒɑκоɴє ʜ Ɣвѣтє ʜ повєʌє ʜ пʜсɑɴʜѣ господє сρьБсκє ρɑшκє ʜ
Босɑɴьсκє
ʜ κρɑʌєвство мʜ сʌʜшɑвьшє ʜ ρɑʒƔмʜвьшє ɴʜχь подоБɴє ρɑʒƔмɴє ʜ пρѣʌʜʏɴє ʜ пρɑвє пρошɴє ʜмɑвьшє свѣть ʜ ʒговоρь с
пρѣвʜсоκомь госпоʜомь Богомь дɑρовɑɴомь мʜ κρɑʌʜцомь κʜρь κƔѣвомь ʜ с вʌɑстєʌʜ ʜ вєʌможɑмʜ κρɑʌєвьствɑ мʜ ствоρʜ
мʜʌость κρɑʌєвьство мʜ ρʏєɴомƔ гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ ʜ вʌɑстєʌомь ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ дƔБρовɑʏκоʜ
по сʜχь ɴɑшʜχь ʌѣстʜχь ʜ повєʌɑχь ʒɑ ɴʜχь сρьʏɑɴьство потвρьдʜсмо ʜмь всє ʜ всɑκє повєʌє ʜ ʒɑпʜсɑɴʜѣ ρʏєɴє господє сρьБсκє
ρɑшκє ʜ Босɑɴьсκє ʜ повєʌю господʜɴɑ κρɑʌɑ твρьтκɑ κою є Ɣʏʜɴʜʌь сʌɑвɴомƔ гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ подь ʌѣтʜ ρожɑствɑ χρʜстовɑ
•үтоʜ• мсцɑ ɑпρʜʌɑ •ı• дьɴь ʜ всє ʜɴє повєʌє ʜ ʒɑпʜсɑɴʜѣ ʜ своБодьщʜɴє ʒɑκоɴє ʜ Ɣвѣтє пρѣдьɴє ʜ посʌʜгɴєє κоє ʜмь єсть
Ɣʏʜɴʜʌь ʜ ʒɑпʜсɑʌь ρʏєɴʜ κρɑʌь стєпɑɴь твρьтκо ʜ всɑ ʜɴɑ господɑ κоѣ сƔ господовɑʌɑ до мєɴє
дɑ є довѣκɑ ρʏєɴомƔ гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ твρьдо ʜ ɴєпоρоʏɴо ɴɑмʜ ʜ ɴɑшʜмʜ посʌʜгɴʜмʜ пɑʏє дɑ сƔ Ɣ в’сɑκо
вρѣмє стɑɴовʜтʜ ʜ κρѣпцʜ Ɣ всʜχь ρʏєɴʜχь повєʌɑχь ʜ Ɣ ʒɑκоɴʜχь ʜ Ɣвʜтʜχь ʜ Ɣ свɑцʜχь своБодьщʜɴɑχь ρʏєɴє господє сρьБсκє
ρɑшκє ʜ Босɑɴьсκє
ʜ ρєʏєɴʜ вʌɑстєʌє ʜ поκʌʜсɑρʜє гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ пρѣмʜшє ʜ ʒɑвєʒɑшє сє κρɑʌєвствƔ мʜ дɑвɑтʜ ωд ρʏєɴогɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ
ʜ ωд оωпћʜɴє сρьБсκʜ доχодɑκь двʜ тʜсƔћʜ пєρпєρь дʜɴɑρʜ дƔБρовɑʏсцʜχь всɑκо годʜщє ɴɑ дмʜтρовь дɴь по ʒɑκоɴƔ ʜ ƔвѣтƔ
κɑκо сƔ дɑвɑʌʜ ɴɑшємƔ БρɑтƔ свт̅опоʏʜвьшємƔ господʜɴƔ κρɑʌю стєпɑɴƔ твρьтκƔ
ʜ ɴɑ то вʜшє Ɣпʜсɑɴо κɑκо дɑ є Ɣ вѣκʜ κρѣпκо пρѣсєгоχь ʜ κʌєχ сє ɑʒь ρʏєɴʜ κρɑʌь стєпɑɴь ωстоѣ ʜ ʒ Богодɑρовɑɴо-м-ʜ
госпоʜомь κρɑʌʜцомь κʜρь κƔѣвомь постɑвʜвьшє ρƔцʜ ɴɑ свєтомь євɑɴьћєʌʜ ʜ ɴɑ ʏьсɴомь κρьстʜ господьɴѣ ʜ с вʌɑстєʌʜ
κρɑʌєвьствɑ мʜ с воєводомь χρьвоємь с κɴєʒомь пɑвʌомь ρɑдʜɴовʜћємь с тєпɑʏʜомь Бɑтɑʌомь с воєводомь сɑɴьдɑʌємь с
воєводомь пɑвʌомь κʌєшʜћємь с воєводомь вʌɑтκомь твρьтκовʜћємь с воєводомь вƔκɑшʜɴомь мʜʌɑтовʜћємь с κɴєʒомь ρɑдоємь
ρɑдосɑʌʜћємь с κɴєʒомь воʜсɑвомь с κɴєʒомь вƔκɑшʜɴомь ʒʌɑтоɴосовʜћємь с κɴєʒомь ρɑдоємь дρɑгосɑʌʜћємь с κɴєʒомь
пρѣБоємь мɑсɴовʜћємь с κɴєʒомь вƔκомь тєпʏʜћємь с κɴєʒомь κовɑʏємь дʜɴʜʏʜћємь
ʜ сємƔʜ Ɣтвρьждєɴʜю Бʜтʜ ɴєпоρоʏɴƔ до вѣκɑ ɴɑшєгɑ ʜ ɴʜχь тɑκо ɴɑсь Бгь κρѣпʜ Ɣ госпотьство
тκо ʌʜ Бʜ сє потвоρʜʌь ʜʌʜ поρєκɑʌь дɑ сƔ сє всє κʌєтвʜ ɴɑ ɴємь ʜʒвρьшʜʌє дɑ є κʌєть Богомь ωцємь ʜ сʜɴомь ʜ свт̅ʜмь дχомь
ʜ всʜмʜ БогƔ Ɣгодʜвьшʜмʜ ʜ дɑ є Ɣ гɴѣвʜ κρɑʌєвствɑ ɴʜ
пʜсɑɴо Ɣ сƔтʜсцʜ вɑ сʌɑвɴомь двоρѣ κρɑʌєвствɑ мʜ подь ʌѣтʜ ρожɑствɑ χρʜстовɑ •ʏтξθ• ʌѣто •є• дɴь мсцɑ фєρвɑρɑ ɑ пʜсɑ
по ʒɑповѣдʜ κρɑʌєвьствɑ мʜ χρьвɑтʜɴь дʜѣκь
† господʜɴь κyρь стєфɑɴь ωсто⊦ɑ мʜʌостʜю Божʜωмь κρɑʌь сρьБʌıє̵мь Босɴѣ ʜ пρʜмоρʜю

64

bosanska kraljica Jelena Gruba
5. mart 1399.
Stojanovć br. 491; Čremošnik br. 39; Kuna 1982. (opaska u: Pisana riječ u Bosni i Hercegovini); Turbić-Hadžagić 2006:54; HR-DAD: IVa 34
pisar: anonim, isti koji je pisao pisma kraljice Jelene od 9. marta i 9. aprila 1398.
κρɑʌєвьствɑ мʜ мɴогопоүтєɴѣмь пρѣтєʌєм κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌємь ʜ ωпћʜɴʜ гρ дɑ дƔБρовɴʜκɑ смʜρєɴо поʒдρɑвʌєɴʜє
вʌɑстєʌє ɴɑʜпρѣ Бʜсмо ρɑдʜ Ɣвʜдʜтʜ ʒɑ вɑшє доБρо ʒдρɑвʜє ʜ доБρо стɑɴʜє
ɑ мʜ χотʜɴʜємь Божʜʜмь ʒдρɑво смо доκоʌʜ ɴɑмь є ʒдρɑво гдɴь κρɑʌь
ʜ вʌɑстєʌє тɑκо мʜ є повдʜʌь пρотовʜстɑρь жоρє дɑ є вɑшɑ пρѣѣʒɑɴь κɑ мɴʜ тоʜ Ɣүʜɴʜʌɑ κɑκо дɑ стє Ɣʒєʌʜ моє ʒɑκʌɑдє Ɣ своє
ρƔκє ωд ɴɑʌʜшκɑ
ɴɑ томь ʒɑχвɑʌɑмо κɑκо вʌɑстєʌємь ʜ всєсρьдүєɴʜмь пρѣтєʌмь єρє стє Ɣүʜɴʜʌʜ доБρѣ κɑκо вɑмь тρѣБʜ БʌƔстʜ своє пʌємьщʜɴє
ʜ ωБʜтɑ κоʜмь стє сє ωБʜтомь ωБʜтовɑʌʜ момƔ гдɴƔ κρɑʌƔ ʜ мєɴʜ
ʜ ωщє сє Ɣʒдɑмь Ɣ вɑшƔ пρѣʒɑɴь дɑ ћєтє үʜɴʜтʜ доБρѣ ʜ Ɣ всємь κ ɴɑмь κɑκо ʜ үʜɴʜтє
вʌɑстєʌє гд Бь вʜ үʜмь сɑмь годʜ Бʜʌɑ дƔжɴɑ ɴɑʌʜшκƔ всє мƔ сɑмь пʌɑтʜʌɑ жƔтʜмʜ дƔκɑтʜ ɑ ωɴо κɴєʒь юρɑʜ ρɑдʜвоєвʜћь κоʜ
мƔ є дƔκɑтє дɑʌь ʜ Бρоʜʌь ʜ(с-) своє ρƔκє
ɑ оɴь вɑмь ɴєћє ʜɴɑκо ρєћʜ
тʜмɑ вʌɑстєʌє ωто посʌɑχь могɑ сʌƔгƔ пєтρѣɴɑ κ вɑшоʜ пρѣʒɴʜ моʌƔ вɑсь κɑκо всєсρьдүєɴє пρѣтєʌє Ɣдɑʜтє мʜ тєʜ моє ʒɑκʌɑдє
по пєтρʜɴʜ κɑ мɴʜ
пʜсɑɴо мʜсєцɑ мɑρьтɑ ɴɑ •є̅• дɴ̅ь по ʌʜтʜ гдɴʜ •ү: т: ξ: θ• ʌʜтоω
κρɑʌʜцɑ гρƔБɑ

Vojvoda Radič Sanković i župan Bjelijak
25. august 1399.
Miklosich CCXXIX; Stojanović br. 135; Čremošnik 1951:87; Turbić-Hadžagić 2006:55-57
pisar: logothet Mileta Popović
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 14. st. br. 133
sl. Đorđić, 1971:410
† сʌɑвɴʜ Бж̅є ст̅ɑ тρоʜцє ɴєρɑʒдѣʌʜмɑ κоѣ всєгдɑ сʌɑвє ɴБє̅сκє үʌв̅κмь κρѣпʜшь сρьцɑ доБρɑ⊦ɑ твоρʜтʜ ʜ мьʒдƔ пʌɑћɑтʜ доБρѣχь
дѣʌь всɑκомƔ вʜдʜмʜχ
сєго ρɑдʜ мʜ воєводɑ ρɑдʜүь сьɴ’κовʜћь смʜшʌ⊦ɑıє̵ вєʌʜκƔ ʌюБьвь• ʜ сρүɑɴƔ пρʜ⊦ɑʒьɴь ɴєρɑʒдѣʌʜмƔ κоѣ Бʜс̅ мєгƔ гρɑдомь
дƔБρовɴʜκом ʜ с̅ пρɑρодʜтєʌʜм ɴɑшʜм ʜ пɑκь с ρодʜтєʌєм ɴɑшʜмь κɑʒьɴцємь сьɴκом ʜ сь БгопотρѣБɴʜм гдɴмь жƔпɑɴомь Бѣʌʜ⊦ɑκомь
ʜ пɑκь вʜдє що є свѣтƔ ɴєсκρовɴо• пρѣсρдьүɴƔ ʜ κρɑсɴƔ ʌюБʜмƔ пρʜ⊦ɑʒьɴь κою поκɑʒɑшє ʜ в̅сєгдɑ ƔκɑʒƔю пɑүє дѣʌомь твоρє
гс̅подɑ дƔБρовьүκɑ• κь мɴѣ
ɑ мʜ χотє χɑρɴʜ Бʜтʜ ɑ пɑүє ʜ дѣʌом ʌюБьвь поκɑʒɑтʜ дƔБρов’ɴʜκƔ ʜ в’соʜ ωп’κʜɴʜ смʜсʌʜвь ʜ смотρʜвь вь моємь сρдьцʜ κɑκо
65

Бʜχ дƔБρов’ɴʜκƔ вєʌʜκƔ ʌюБьвь ʜ сρдьүɑɴƔ пρʜ⊦ɑʒьɴь доБρѣмʜ дѣʌʜ ʜ твоρомь поκɑʒɑʌь• ɴɑБѣдʜ мє пρѣс̅үтɑ ʜ погоχ Ɣ Бос’ɴƔ
пρѣсвѣтʌомƔ гдɴƔ κρɑʌƔ ωстоʜ
ʜ помєɴƔχ мƔ вь сʌɑвɴω Ɣʒьвʜшєɴʜє κρɑвс̅твɑ пρѣүьсɴƔ сʌƔжБƔ ʜ ρɑʒʌʜκє пρѣцѣɴє дɑρє κоє сƔ пρʜмɑʌʜ гс̅подɑ Босьɴьсκɑ
ωдƔБρов’ɴʜκɑ моʌє сʌɑвƔ κρʌвс̅твɑ дɑ БƔдє мʜʌосρдьɴь дƔБρовɴʜκƔ үьстьɴʜм дɑρ̅мʜ
ʜ тƔʜ мʜ сє ωБѣтовɑ κρʌвс̅тво ɑ говоρє κьдɑ доʜдƔ κь мɴѣ посʌʜ вʌɑстєʌє дƔБρовьү’сцʜ χоκє Бʜт вдʜмо вьсɑκомƔ κɑκо κƔ
дƔБρовɴʜκь дɑρовɑтʜ жƔпомь вʌдɑɴʜємь κɑκо сρьүɑɴє пρʜ⊦ɑтєʌʜ
ʜ ɑʒь ρɑдʜүь тоʜ сʌʜшɑвь ωт κρʌвс̅твɑ вєс̅ʌо ʜ мɴого в’сєсρдьɴо Ɣпʜсɑχ гс̅подѣ дƔБρовьүκоʜ моʌє ʜ пρосє дɑ пошʌю поκʌʜсɑρє
гдɴƔ κρɑʌƔ ʜ ɴɑвѣщƔє дɑρє κоє ʜмь κє гдɴь κρɑʌь гс̅подɑ дƔБρовьү’κɑ пρʜмʜшє ʒɑ свѣть Бρɑт̅ своєго ρɑдʜүɑ
ʜ посʌɑшє гдɴƔ κρɑʌƔ вʌɑстєʌʜ своє поκʌʜсɑρє (с) сʌɑцѣмʜ ʜ мɴогопоү’тєɴʜ м ρѣүмʜ ʜ сь үьсɴʜм дɑρмʜ
ʜ тƔʜ гдɴь κρɑʌь вʜдє κρɑсɴƔ ʌƔБьвь ʜ үьс̅ɴƔ ʌюБьвь κою поκɑʒƔє дƔБρовɴʜκь вь Ɣʒвʜшєɴʜє κρʌвс̅твɑ свєκɑвь сє ʒ госпдомь ʜ сь
вʌɑстєʌʜ ʜ сь вєʌьможɑмʜ κρʌвьс̅твɑ ʜ сь всомь Босɴомь κɑκо тє пʌɑтʜ т κρɑсɴƔ сʌƔжБƔ ʜ үьсɴƔ ʌюБьвь доБρʜм дѣʌʜ дƔБρов’ɴʜκƔ
ʜ тƔʜ пρʜʒвɑвь ʜмє χс̅ɑ Бɑ̅ гдɴь κρɑʌь ʜ всɑ Босɴɑ дɑρовɑ ʜ ʒɑпʜсɑ Ɣ пʌємєɴʜтω вь вѣκʜ гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ всє пρʜмоρʜıє̵ гдɴɑ
κρɑʌɑ ʜ Босɴє ωт κƔρʜʌɑ дєρʜ пρѣκо ʜмотʜцє до сєʌɑ κоє сє ʜмєɴƔє дʌьжʜ
ʜ пɑκь κɑκо гдɴь κρɑʌь сьвρьшƔє дѣʌом дƔБρов’ɴʜκƔ що ıє̵с̅ ɴɑмь ρѣүʜю ρєκьʌь ʜ ωБѣтовɑʌь Бʌ̅ɑгодɑρʜсмо Бɑ̅ дɑ БƔдє мʌсρдьɴь
дƔБρовɴʜκƔ гρɑдƔ
дɑ сє ʜмɑ ʒɑпс̅ɑɴʜє ʜ вʌɑдɑɴʜє Ɣ вѣκє
κто ʌʜ Бʜ поρєκьʌь дɑ є κʌєть цɑρємь ɴ̅Бєсɴʜмь ʜ дɑ є ωтпɑдɴʜκь ωд Бρɑтʜє
ɑ пɑүє дɑ є вѣдомо всɑκомƔ мɑʌомƔ ʜ гоʌѣмомƔ κɑκо ʜ мʜ воєводɑ ρɑдʜүь свѣтовɑвь сє с вʌɑстєʌʜ ɴɑшʜм ʒ Бρɑтʜωм ʜ ʒь
Бʌʜжʜκɑмʜ ʜ мʜсʌє ʜ χотѣє дɑ свѣт ɴє ρүє дɑ смо ɴєχɑρɴʜ дƔБρовɴʜκƔ Ɣʒ гоʌѣмƔ ʌюБьвь пɑүє χотѣє дɑ всɑκь вдʜ ʜ свѣдтєʌьствƔє
дɑ смо χɑρ’ɴʜ вєʌʜκоʜ κρɑсотѣ дƔБρовьүκоʜ ʜ Бʌɑготвоρєɴʜє
ɑ то дѣʌом поκɑʒƔємо по всѣχ ɴɑшʜχ ʌʜстʜχ дɑ є вʜдом̅ всɑκомƔ κомƔ сє достоʜ κɑκо ѣ воєводɑ ρɑдʜүь сьɴ’κовʜћь дɑχ дƔБρовɴʜκƔ
гρɑдƔ ʜ ωп’κʜɴʜ вь вѣκє Ɣ пʌємɴʜто сєʌо моє Ɣ пρʜмоρʜю ɴɑ ʜмє ʌʜсьць сь всѣмʜ сєʌʜ ʜ ʒɑсєʌьцʜ ʜ сь всѣмʜ мєгɑмʜ ʜ водɑмʜ
ʜ дρьвьмʜ пɑшɑмʜ ʒ дƔБρɑвɑмʜ ʜ сь всѣмʜ κотɑρʜ
ʜ достоѣɴʜємь сєʌɑ ρүєɴɑго ʒɑпʜсƔю ʜ ƔκρѣпʌƔю κɑκот є ʒɑпʜсɑʌь гдɴь κρɑʌь ωстоѣ Ɣ повєʌʜ всє пρʜмоρʜє дƔБρовɴʜκƔ ʜ
ωпκʜɴѣ
тɑκогєρє ʜ ɴɑшє ρүєɴо сєʌо ʌʜсьць дɑсмо вʌɑстєʌом ʜ ωпκʜɴʜ гρдɑ дƔБρовɴʜκɑ Ɣ вѣκє Ɣ пʌємɴʜто ɴʜмь ʜ ɴʜχ пʌємєɴƔ ʜ κ томƔ
всє гρɑɴʜцє κоє сƔ стɑʌєɴє ɴɑρєдьБєɴʜцʜ гρдɑ дƔБρовɴʜκɑ ωд вʌɑстєʌь ʜ ωд оп’κʜɴє вь всѣχ вʜшєρүєɴʜχ ʒємʌɑχ
мʜ воєводɑ ρɑдʜүь всє тоʜ ωБʌюБʜсмо ʜ пρɑвʜмо дɑ сƔ доБρє ʜ пρɑвє гρɑɴʜцє
ʜ ɴɑ сʜє вʜшєпʜсɑɴо ѣ воıє̵водɑ ρɑдʜүь• с моωм Бρɑтʜωм с вʌɑстєʌʜ ʜ сʌƔгɑмʜ ρотʜχь сє ɴɑ ст̅мь ıє̵в̅ɴгʌʜю ʜ ɴɑ үс̅тмь κρс̅тѣ χс̅вѣ
⊦ɑκо сємƔ вʜшєпс̅ɑɴомƔ ɴɑмʜ ʜ ɴɑшʜм посʌѣдɴʜмʜ ɴє Бʜтʜ потвоρєɴо ʜ поκоʌѣБʜмƔ до дɴʜ ʜ до вѣκɑ
ɑ ɴɑ ʜмє сѣмʜ ʜ сѣмʜ вʌɑстєʌмʜ жƔпɑɴь дɑБʜжʜвь үʜχоρʜκь стѣпκо ωʒρоєвʜκь χρєБєʌɑɴь Богосɑʌʜκь жƔпɑɴ Божʜүκо Бρьʌʜκь
κɴєʒь БƔдʜсɑвь Ɣпоρ’ɴʜүʜκь ʒɑ вєʌʜκо вѣρовɑɴʜє вь всɑκо вρѣмє
мʜ воєводɑ ρɑдʜүь ʒɑκоɴом пєүɑтʜю ɴɑшом подвʜсєκомь пєүɑтʜю ʒɑпєүɑтʜсмо
ɑ Ɣпʜсɑ сє сʜѣ мʌс̅ть κьдɑ Бʜсмо Ɣ дƔБρовɴʜцʜ с вʜшєρүєɴʜмʜ ɴɑшʜм вʌɑстєʌ’мʜ вь ʌѣт̅ ρождьствɑ гдɑ ıс̅χс̅ɑ тʜсƔщɴоω тρʜ стɑ ʜ
дєвєт дєс̅ть ʜ дєвєто ʌѣт̅ мс̅цɑ ɑвгƔс̅ κ̅є̅ дɴ̅ь
ɑ Ɣпʜсɑ гспс̅цвɑ мʜ ʌогоθєть мʜʌєтɑ поповʜκь ~ ~ ~

66

kralj Ostoja
8. decembar 1400. u Sutisci
Miklosich CCXXXVII; na pergameni; viseći pečat s nečitkim natpisom
orig. u HAZU
вɑ ʜмє оцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дƔχɑ ɑмʜɴь
мʜ стʜпɑɴь осто⊦ɑ по мʜʌостʜ господʜɴɑ Богɑ κρɑʌь сρьБʌємь Босɴʜ ʜ пρѣмоρю χƔмсцʜ ʒємʌʜ доʌɴʜмь κρɑıє̵мь ʒɑпɑдɴʜмь
стρɑɴɑмь Ɣсоρѣ ʜ соʌʜ ʜ подρѣɴю ʜ κь томƔ ɴɑ вєћє ʜ ɴɑ вʜшє спомʜɴɑмо ʜ дɑıє̵мо вʜдʜтʜ всɑκомƔ үʌовʜκƔ κомƔ сє достоʜ
дɑ ıє̵гдɑ господь Богь пρѣєɴʜүє сɑ вʜшɴɑго господствɑ своıє̵го ɴɑ мєɴє ρɑБɑ своıє̵го ʜ ɴɑүʜɴʜ мє ɴɑсʌʜдɴʜκɑ ʜ господʜɴɑ вɑ
ʒємʌɑχь ρодʜтєʌь ʜ пρɑρодʜтєʌь моʜχь
твоρєћь мʜʌостʜ ʜ ɴɑпʜсɑɴʜ⊦ɑ вʜρɴʜмь сʌƔгɑмь ʒɑ вʜρɴɑ посʌƔжєɴ⊦ɑ
ɴɑвʌɑстʜто κρɑʌєвство мʜ ωдь сρьдцɑ χотєћє доБρовоʌɴо пʌɑтʜтʜ воıє̵водʜ χρьвою ʜ ɴєговƔ сʜɴƔ κɴєʒƔ Бɑошʜ ʜ ɴʜю остɑʌомƔ
тκо Бʜ Бʜʌь
ʜ мʜ χотєћє доБρовоʌɴо дɑ ʜмь БƔдє твρьдо ɴʜмɑ ʜ ɴʜю остɑʌомƔ Ɣпʜсɑχь подь мою сρѣдɴƔ пєүɑть отвоρєɴɑ двɑ ʌʜстɑ ıє̵дɑɴь
вƔκмʜρƔ сємκовʜћƔ ʜ вƔκƔ ɴʜмʜүʜћƔ ʜ жƔпɑɴƔ ρɑдою
дɑ пою Ɣ χʌʜвɴо ʜ дɑ ʒБєρƔ вʌɑдɑɴıє̵ κь сєБʜ осʜдɴʜκє пʌємєɴʜтє ʌƔдє (ʜ) ʜɴє вρьстє доБρє ʌƔдʜ κоʜ Бʜ сє оɴдє пρѣмʜɴѣʌʜ
дɑ ʜχь пʜтɑю до ɴʜχь ρотє тκо Бʜ κоıє̵ пʌємєɴшћʜɴє одь κоρєɴɑ Ɣ χʌʜвɑɴсκоʜ вρьχовʜɴʜ ʜ Ɣ жƔпʜ поүɑɴшʜ одь ʒɑводɑ до
вρьχовʜɴє що пρʜстоʜ гρɑдƔ БʜстρʜүκомƔ
ɴɑвʌɑстʜто κɑдɑ посʌɑ ʌɑƔшь κρɑʌь двɑдєсєть ʜ •д• ρотƔ ɴɑ моћєχь постɑвʜтʜ всɑκогɑ Ɣ ɴʜχь пρɑвʜмʜ
ʜ ɴɑдь үʜмь тκо стɑ оɴдʜ Ɣ оɴо вρѣмє ıє̵ρє ʌɑƔшь κρɑʌь вɑʒдɑ ʌюБʌɑшє пρɑвдƔ сь ɴɑшʜмь пρьвʜмʜ
ɑ Ɣпʜсɑсмо Ɣ дρƔгʜ ʌʜсть κɑ всʜмь осʜдɴʜκомь пʌємєɴʜтʜмь ʌƔдємь ʜ κɑпʜтƔʌƔ Ɣ κогɑ ʌєжє ʌєʜштρомʜ ʜʒпʜсɑɴʜ о ɴʜχь
ρотɴʜκовь дɑ повʜдƔ пρɑво що ıє̵сть тκо Ɣ χʌʜвɴʜ
ʜ осʜдɴʜцʜ ʒговоρѣвшє сє ʜ стρьɴєћє сє ıє̵дɴʜмь гʌɑсомь сь κɑпʜтƔʌомь посʌɑшє κρɑʌєвство мʜ Ɣпʜсɑвшємь Ɣ отвоρєɴомь
ʌʜстƔ подь пєть ɴɑ дєсєтє пєүɑтʜ ʒɑ ıє̵дɴƔ
сь ɴɑшʜмʜ ʌƔдмʜ κоıє̵ Бʜχосмо посʌɑʌʜ мєю ɴє говоρєћє ıє̵дɴʜмь гʌɑсомь
пρѣсєгʌʜ сƔ ɴɑшʜ пρѣдь оɴʜмʜ двɑдєсєтʜ ʜ үєтʜρʜмʜ
κоɴь тогɑ по смρьтʜ ɴʜχь ʜ дʜцɑ ɴʜχь двɑ κρɑть ɴɑсь двɑдєсєтɑ о-д-Ɣ ɴɑ дєсєтє пʌємєɴƔ осʜдɴʜцʜ χʌʜвɑɴсκʜ ʜмєɴƔıє̵ сє всɑκʜ
своʜмь ʜмєɴомь ʜ свʜдоүʜшє пρѣдь ɴɑмʜ ıє̵дɴо вʌɑтκо гɑʜүʜћь одь Бʜстρѣцє дρƔго гɑʌопь одь вρьдовь тρєтʜє вʌɑдκо κʌɑщʜћь
ʒ доБρогɑ үєтвρьто вƔүʜχɴɑ мρɑтʜɴовʜћь ʜʒь мʜшь
ʜ пρѣдʜсɑвь ʜʒь вɑжєρɑць ʜ Ɣгρѣɴь ʜʒь ʒɑБρьдʜ⊦ɑ дρɑгошь ʜ стоıє̵мɑρь ʜ юρɑʜ сƔүєүʜћь ʜʒь оρьρƔсь Ɣтʜχѣρүʜћь ʒ гρєБɑць
цвʜтʜмʜρь ʜʒь κɑБʌʜћь воʜɴь ʒ Бʜстρʜцє сκоρовоʜ ʒ вρьБовʜκɑ пρʜсєгошє свʜдоκƔюћє үʜсто ʜ пρɑво
стρьɴєћє сє с пρɑвʜмʜ ʌєʜштρомʜ говоρєћє господʜɴє одь κоρєɴɑ ɴʜүʜєρє ʜɴо ɴʜıє̵ χʌʜвɴо ʜ гρɑдь Бʜстρѣүκʜ одь ʒɑводɑ
поүɑɴшє до вρьχовʜɴє ɴєго твоєгɑ пρьвогɑ Бʜʌо ʜ сɑдє твоıє̵
воʌɑɴь ıє̵ дρьжɑтʜ воʌɑɴь ıє̵ оддɑтʜ ʜʒɴмшʜ Ɣ осмʜχь сєʌʜχь вь ʜмє воʜχɴʜћɑ тρєтʜєɴʜκɑ
ʜ оддоɴє ɴє тρєтʜɴє ıє̵стьтɑ двɑ дʜʌɑ одь одƔмρьтʜɑ гɑʌєшʜɴь ʜ БƔБʌʜʜɴь κомƔ ıє̵ тʜ дɑшь
ʜ то сƔ оɴɑ сєʌɑ Ɣ κʜмь всʜмь воʜχɴʜћємь дʜʌь одь тρєтʜɴє тρєтʜɴɑ ʜ с тʜмʜ сƔ Бʜʌʜ гρɑдƔ κмєтʜıє̵
ʜ то сƔ оɴɑʜ сєʌɑ пρьво Ɣ Бʜстρѣцʜ одь тρєтʜɴє тρєтʜɴɑ Ɣ ʒɑгоρѣүɑχь тоʌʜκоıє̵ одь тρєтʜɴє тρєтʜɴɑ Ɣ тƔρɑχь тоʌʜκоıє̵ Ɣ
смρьүɑχь тоʌʜκоıє̵ Ɣ тρƔБʜћʜχь тоʌʜκоıє̵ Ɣ вρьтцʜχь тоʌʜκоıє̵ Ɣ κоκошıє̵ гʌɑвцʜχь тоʌʜκоıє̵ Ɣ оκƔʒʌʜћʜχь тоʌʜκоıє̵
67

ɑ ʜс тогɑ ʜс тρєтʜɴє оддоɴюдƔ дʜʌƔ оддƔмρьтɴʜю гρєдє ρƔпɑρɑ юρ⊦ɑ дʜтцʜ пєтє Ɣжє ɑ ʜɴо ʜʒɴɑʜдє үʜсто κρɑʌєвство ɴɑшє
дɑ ıє̵ ɴɑшє госпоцκо одь κоρєɴɑ ʜ гρɑдь ʜ жƔпɑ ʜ оддɑтʜ ʜ дρьжɑтʜ
дɑ воʌʜсмо гʌɑсƔ ɴɑшємƔ дɑ цвɑтє одь посʌѣдɴʜχь κоʜ БƔдƔ ʜ дɑ дƔшʜ ɴє БƔдє пρотʜвɴо тоʜ ɴɑʜдосмо үʜсто
ʜ ɴє попƔщɑюћє одь сρьцɑ ɴɑшєгɑ вʜρɴʜχь сʌƔжБь ʜ сʌƔжєɴ⊦ɑ воıє̵водє χρьвоıє̵ ʜ κɴєʒɑ Бɑошє дɑχь мƔ ʜ ʒɑпʜсɑχь вʜκƔ вʜκомɑ
ʒɑ пʌємєɴʜто гρɑдь χʌʜвɑɴсκʜ ʜ сɑ всомь жƔпомь ʜ сь доχодцʜ ʜ сь тρьговʜɴɑмʜ поүɑɴшє ʒ доʌє одь ʒɑводɑ Ɣ ʜмє вρьдɑБь
ʌʜшћɑɴє ʒɑБƔκовɴє сɑɴκовʜћє мʌьɴѣɴє ρƔʜБɴє ʌƔүɴʜћє үʜχовʜћє ʜ всƔ вρьχовʜɴƔ χʌʜвɑɴсκƔ
дɑ ıє̵ ρєүєɴомƔ воıє̵водʜ χρьвою κɴєʒƔ Бɑошʜ ʜ ɴʜю посʌʜдьɴємƔ Ɣ вʜκє вʜκомɑ ʒɑ пʌємєɴʜто
ʜ оɴє одƔмρьтʜ ʜʒɴɑмшє одь тρєтʜɴє тρєтʜɴƔ що ıє̵ воʜχɴʜћь Ɣ оɴʜχь сєʌʜχь ʜ ʜʒɴɑмшє пєто Ɣжє ρƔпɑρʜћɑ κɑκо смо пρьво
ʜмѣɴовɑʌʜ
(ʜ) ʜʒɴɑмшє що ıє̵ годʜρє стʜпɑɴɑ доБρѣɴовʜћɑ сь Бρɑтомь сɑ ɑɴдρѣ⊦ɑшємь ʜ стρѣцомь с юρємь ʜ ɴʜχь посʌʜдɴьʜ що Бʜ
дρьжɑʌь
ɑ ʜɴо всє ʒгоρє ρєүєɴо воıє̵водʜ χρьвою ʜ κɴєʒƔ Бɑошʜ ʜ ɴʜю посʌʜдɴıє̵мƔ Ɣ вʜκє ʒɑ пʌємєɴʜто
ɑ томƔ свʜдоцʜ ʜ ρƔүɴʜ(цʜ) вʌɑстєʌє ɴɑшє одь Босɴє κɴєʒь пɑвɑʌь ρɑдʜɴовʜћь сь Бρɑтʜомь κɴєʒь мʜρκо ρɑдоıє̵вʜћь сь Бρɑтʜомь
воıє̵водɑ сɑɴдɑʌь сь Бρɑтʜомь тєпɑүʜ⊦ɑ Бɑтɑʌо сь Бρɑтʜомь
одь χƔмсκє ʒємʌє воıє̵водɑ ρɑдʜүь сɑɴκовʜћь сь Бρɑтʜомь воıє̵водɑ вƔκɑшʜɴь мʜʌɑтовʜћь сь Бρɑтʜомь κɴєʒь юρɑʜ ρɑдʜвоєвʜћь
сь Бρɑтʜоωмь
одь доɴʜχь κρɑʜ вʌɑдʜсɑвь дƔБρɑвүʜћь сь Бρɑтʜоωмь
одь Ɣсоρє воıє̵водɑ вƔκмʜρь сь Бρɑтʜомь
ɑ томƔʜ пρѣстɑвь одь двоρɑ юρɑʜ дρɑгʜүєвʜћь сь Бρɑтʜомь ɑ одь своʜтʜ χρьвɑтʜɴь смоκвʜћь сь Бρɑтʜоωмь
ɑ тκо ћє сʜє поρєћʜ ɴɑсь ɑʌʜ ɴɑшʜχь посʌʜдьɴʜχь дɑ ıє̵ пρоκʌєть оцємь ʜ сʜɴомь ʜ свєтʜмь дƔχомь ʜ д̅.мʜ євɑɴгıє̵ʌʜстє ʜ •вı•
ɑпостоʌомɑ ʜ •о• ʜʒɑБρɑɴʜмʜ ʜ всʜмь БогƔ Ɣгодʜвшʜмʜ ʜ дɑ ıє̵ пρѣүєстɴʜκь ʜƔдʜ
пʜсɑɴо ɴɑ стоʌɴомь мʜстƔ Ɣ сƔтʜсцʜ мсцɑ дєκєБρɑ •ʜ• дьɴь ρощвɑ •үƔ• ʌʜть вƔκоρʜ⊦ɑ дʜ⊦ɑκь

Hrvoje Vukčić Hrvatinić, veliki vojvoda bosanski i herceg splitski
15. januar 1404. u Zvečaju
Miklosich CCXLI; na pergameni, pečat otkinut
pisar: dijak Milivoj
sl. Đorđić 1971:411
✢ вɑ ʜмє ωць ʜ сʜɴь свєтогь дƔχь
мʜ гдɴь χρɑвоє по мʜʌостʜ Божʜєʜ сʌɑвɴʜ дƔκь спʌʜцκʜ ʜ вєωможɑɴʜ вєʌʜκʜ воєводɑ κρɑʌєвɑстɑвь Босɴɑсκогь ʜ κɑ томƔ ʜ мʜ
κɴєʒь вʌɑстєʌє ʜ вɑсɑ ωпћʜɴь БогƔʌƔБʜмɑго гρɑдɑ дƔБρовɑɴʜκь ωБʜтƔємо єдɑɴɑ стρɑɴɑ дρƔгоʜ
ʜ тɑκоʜ стɑвʜсмо ʜ сʌожʜсмо вɑсʜ ʒɑєдɑɴо Бʜтʜ сƔпρотʜвɑ κρɑʌƔ ωстоʜ ɴɑ ɴєговƔ погʜБʜω ʜ ρɑсƔтʜє ʜ пρогɑɴɑɴʜє вɑɴɑ
κρɑʌєвɑстɑвɑ вɑ вɑсʜχɑ пρɑво пρʜʒвɑвь ʜмє гдɴɑ ʜсƔсɑ χρʜстɑ
ʜ ʒɑто мʜ гдɴь χρɑвоє ωцєʌʜ (od sele) ωБʜтƔю двʜгɴƔтʜ воʜсκє ɴɑшє ʜ посʌɑтʜ є пρʜʒь ɴєρєтɑвƔ Ɣ χƔмɑсκƔ ʒємɑʌƔ ʜ тƔʜ
вɑ ʜмє χρʜстово пρоѣвʜтʜ ʜ пρогʌɑсʜтʜ гдɴɑ пɑвɑʌɑ ρɑдʜшʜћѣ κρɑʌɑ Босɴɑсκогɑ ʜ ɴɑщомь моћю Ɣ вɑсємь Ɣʒдρьжɑтʜ гɑ ʜ
68

помɑгтʜ гɑ ɴɑ вɑсƔ ɴɑшƔ сʜʌƔ
ʜ мʜ гρɑдь дƔБρовɑɴʜκь тɑκоє ωБʜтƔємо ʒɑєдɑɴо с господʜɴомь χρɑвоємь вɑ вɑсє Ɣүʜɴʜтʜ що моρємо сƔпρотʜвь κρɑʌƔ ωстоʜ
ɑ Ɣ помоћь ρєүєɴомƔ гдɴƔ пɑвʌƔ ρɑдʜшʜћƔ по моρƔ ʜ по сƔχƔ по в[с]ʜχь мʜстʜχь ωκоʌо ɴɑсь с ɴɑшʜмʜ ʌƔдɑмʜ ʜ с ʜɴʜмʜ κоє
БƔдємо моћʜ ɴɑгɴƔтʜ ɴɑ то
ɑ ɴɑ вɑсє вʜшє пʜсɑɴо ωБʜтƔє гдɴь χρɑвоє гρɑдƔ дƔБρовɑɴʜκƔ ʜ тɑκоє гρɑдь дƔБρовɑɴʜκь гдɴƔ χρɑвою пωсɑтɑвʜвь ρƔцʜ ɴɑ
свєтомь євɑɴɑгєʌʜю ʜ ɴɑ үɑсɴомь κρьстʜ χρʜстєвʜ вɑсє вʜшє пʜсɴо що смо ωБʜтовɑʌʜ мєю соБомь дɑ вρьшʜмо ʜ дɑ Ɣүʜɴʜмо
ʜ ɴʜκɑκоρь ɴʜтɑκо ɴɑсь сємƔʜ ωБʜтƔ ɴє поʌʜпɑстʜ
ɑ тɑκо сє потвоρʜ ʜʌʜ поρєүє дɑ є пρоκʌєть ωд гɴь Богь ʜ ωд пρʜүʜстє мɑтєρє Божʜє ʜ ωд вɑсʜχь свєтʜχь ωд вʜκь БогƔƔгодʜвɑшʜχь
ʜ ωшɑћє ωБʜтƔє дƔБρовɑɴʜκь гдɴƔ χρɑвою ɴɑшʜмʜ посɑʌɑБʜɴɑмʜ ʜ ɴɑ ɴɑшє тρɑжєɴʜє ʜсκɑтʜ ʜ моʌʜтʜ ɴɑшєгь гдɴɑ пρʜвʜсоκогь
κρɑʌ⊦ɑ жʜгмƔɴɑть κɑκо дɑ гь стɑвʜмо ɴɑ вɑсƔ ɴɑшƔ моћь Ɣ мʜʌость Ɣ ρєүєɴогь гдɴɑ κρɑʌ⊦ɑ єρє вєћє ɴєρє κρɑʌь ωстоѣ моћʜ ћє
Бʜтʜ вρʜдɑɴь ʜ κоρʜстɑɴь ρєүєɴомƔ ɴɑшємƔ гдɴƔ
пʜсɑɴо Ɣ ʒвєүɑʜ ʌʜть ρошствɑ χρʜстовɑ тʜсƔћɴо ʜ үєтʜρʜстɑ ʜ үєтвɑρто ʌʜто мʜсєцɑ гєɴɑвɑρɑ пєтʜ ɴɑ дєсєтє дɴь ɑ Ɣпʜсɑ
мʜʌʜвоʜ дʜѣκь

Stefan Tvrtko Tvrtković
24. juni 1405.
Turbić-Hadžagić: 20. 6. 1405. na Bijelim Selištima u Trstivnici
Miklosich CCXLIII; Stojanović br.513; Čremošnik br.40; Turbić-Hadžagić 2006:58-61
pisar: Novak Gojčinić
pismo: bosanska majuskula sa malo minuskulnih elemenata (Čremošnik)
HR-DAD; sign. becki_1045
вɑ ɴɑʏєтκь ωцɑ вь ʜспʌьɴ(єɴ)ʜє сʜɴɑ ʜ свєт̅гɑ дχ̅ɑ ʜжє вɑ ɴɑʏєтκь ɴєБєсь дʜв’ɴѣмь Ɣтвρьждє(ɴʜє)мь Ɣтвρьдʜ ʜ вɑс’єʌєɴƔю
ωсɴовɑ ʒємʌƔ мʜʌосρьдʜє жє мʜʌостʜ сɴʜдє с ɴєБєсє ɴɑ ʒємʌƔ ʏʌовκ̅оʌƔБɴо
ʜ пɑдшєє ʏʌовʏ̅є сƔщьво пρѣстƔпʌєɴьємь соБою ωБж̅ʜвь ɴɑ ɴєБєсɑ вɑʒвєдє
тʜмжє всɑ ωт ɴєБʜтьѣ вɑ Бʜтьє сɑстɑʌєɴɑ Бʜшє
тʜмжє ʜ погʜБьшє ωвьцє домƔ ʜʒдρɑвʌєвɑ κɑ ʜстʜɴомю пɑстʜρю ʜ гдƔ Бг̅Ɣ своєм’ю всєдρьжʜтєʌƔ вьсвρɑщєɴє Бʜшє
тʜмьжє ʜ сκʜпєтρѣѣ цρ̅ьсκɑѣ по всоʜ вɑсєʌєɴоʜ Ɣтвρьждɑють сє ʜ κρɑсєщє сє сʌɑвєть Бг̅ɑ
тɑκоʜждє ʜ ɑʒь стʜпɑɴь твρьт’κоω твρьтκовћь по мʜʌостʜ гдɑ Бг̅ɑ моєгɑ κρɑʌь сρьБʌємь Босɴʜ пρʜмоρью χƔмцʜ ʒємʌʜ доɴʜмь
κρɑємь Ɣсоρѣʜ соʌʜ подρѣɴью ʒɑпɑдɴʜмь стρɑɴɑмь ʜ κ томю
сподоБʌєɴь Бѣχь κρɑʌєвɑтʜ вɑ ʒємʌєχь ρодʜтєʌь ʜ пρɑρодʜтєʌь ɴɑшʜχь Бʜвь ɴɑ κƔпʜ ʒ гдɴомь χєρьцєгомь χρьвоємь спʌʜтцʜмь
ʜ κɴєʒомь доɴʜχь κρɑʜ ʜ с κɴєʒомь пɑвʌомь ρɑдʜɴовћємь ʜ с воєводомь сɑɴьдɑʌємь ʜ сɑ всʜмʜ вʌɑстєʌʜ ʜ вєʌможɑмʜ ρƔсɑгɑ
Босɑɴьсκогɑ ʒБоρѣвь ʜ Бєсѣдʜвь Бєʒь ɴѣєдɴогɑ пρопɑʜствɑ цʜʌо свρьшєɴо ɴɑʜдосмо ʜ ωБьɴɑʜдосмо κɑκо гρɑдь дƔБρовɴʜκь ʜ
вʌɑстєʌє дƔБρовʏьцʜ ωт постɑɴьѣ Босɴє ʜ дƔБρовɴʜκɑ Бʜʌʜ сю вɑʒдɑ вʜρьɴʜ ʜ пρѣсρьдьʏɴʜ пρʜѣтєʌьє ɴɑшʜмь пρьвʜмь ʜ ɴɑмь
ʜ κ томƔ що ʜмь ρɑть ʒɑдɑ ʜ мʜρь пρʜвρьжє ʜ пρɑвʜмьı ɴʜмь вєʌʜκƔ ʒʌоБƔ ʜ щєтƔ Ɣʏʜɴʜтʜ повєʌʜ ωстоѣ Бʜвьшʜ κρɑʌь Босɴʜ
69

ωБьɴɑʜдосмо дɑ ʜмь є всє сƔпρотʜвь Бг̅Ɣ ʜ пρɑвьдʜ ʒʌʜ Ɣʏʜɴʜʌь ʜ вєʌʜκє κʌєтвʜ поБʜʌь ʜ ʒɑпʜсє κоє сƔ Ɣʏʜɴʜʌʜ ʜ ʒɑпʜсɑʌʜ
господɑ пρьвɑ Босɑɴьсκɑ ρɑшьκɑ ʜ сρьпьсκɑ гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ ɴɑшʜ ρодʜтєʌьє ʜ пρɑρодʜтєʌьє ʜ всє вєʌьможьє Босɑɴьсκє
потвρьдʜʌʜ
ʜ χотʜшє Бєʒпρɑвьдєɴо дɑ ɴʜмь помєтє ʜ потвоρѣʜ ɑ Бєʒь ɴʜєдɴогɑ ɴʜχь ʒʌогɑ Ɣʒρоκɑ
ʜ всє тоʒʜ ʏʜсто ʜ ωтвоρєɴо ωБьɴɑʜдосмо
ʜ тƔʜ доʜдє κρɑʌьствƔ мʜ вʌɑстєʌʜɴь ʜ поκʌʜсɑρь сʌɑвɴогɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ κɴєʒь ɴʜκоʌɑ гƔʏєтʜћь сɑ всɑκою ʌюБьвью ʜ
мʜʌосρьдьємь
ʜ ʒɑто дɑ є вʜдомо всɑκомƔ κомƔ сє подоБɑ κɑκо єд’ɴосρьдо ʜ ʌƔБʜмо ʜ мʜʌосρьдɴо пρʜмɑмо ʜ пρʜмʜсмо ωд дɑɴɑсь ɴɑпρʜдɑ
доκоʌʜ свʜть стоʜ вʌɑстєʌє ʜ всою ωпьћʜɴƔ гρɑдɑ дƔБρов’ɴʜκɑ ʒɑ ɴɑшє сρьд’ʏьɴє Бρɑтью ʜ пρѣѣтєʌʜ κɑκо ʜχь сю ʜмɑʌʜ пρьвʜ
ɴɑшʜ до (о)ɴогɑʜʒʜ дɴ̅є до κогɑ ʜмь мʜρь пρʜвρьжє ωстоѣ Бʜвьшʜ κρɑʌь
ʜ єщє дɑ є вɑ свʜдʜɴьє всɑκомƔ κомƔ сє подоБɑ κɑκо госпоство мʜ сɑ всʜмʜ єдʜɴосρьдо поɴовʜсмо потвρьдʜсмо ʜ Боʌє
Ɣтвρьдʜсмо ʜ Ɣ вʜκє Ɣстɑɴовʜтʜсмо гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ ʜ ɴєговʜмь вʌɑстєʌємь κɑκо є Ɣ повєʌɑχь господʜɴɑ κρɑʌɑ твρьтκɑ ʜ
ю повєʌɑχь гдɴɑ κρɑʌɑ дɑБʜшє ʜ Ɣ повєʌɑχь Бʜвьшɑго κρɑʌɑ ωстоє
тɑκо жє ʜ мʜ гдɴь κρɑʌь твρьтκо твρьтκовʜћь потвρьюю ʜ твρью всє ʒɑκоɴє ʜ Ɣвʜтє ʜ повєʌє ʜ ʒɑпʜсє ʜ с моʜмʜ вʌɑстєʌʜ
κρɑʌьствɑ Босɑɴьсκогɑ κɑκо сю ʜмɑʌʜ сь господомь Босɑɴьсκомь ρɑшьκомь сρьпьсκомь
ωɴɑκоʒʜ κɑκо ʜмь сє Ɣдρьжʜ Ɣ повєʌɑχь гдɴɑ κρɑʌɑ твρьтκɑ ʜ гдɴɑ κρɑʌɑ дɑБʜшє ʜ Бʜвьшɑго κρɑʌɑ ωстоє
ʜ єщє ʜмь потвρью ωɴɑʜ сєʌɑ Ɣ пρʜмоρьʜ ʜ ʒємʌƔ що ʜмь сє Ɣдρьжʜ Ɣ повєʌʜʜ Бʜвьшɑго κρɑʌɑ ωстоє
ʜ єщє дɑ є вɑ свʜдʜɴьє всɑκомю єρє Бʜ ρѣʏь ʜ дєгьБɑ мєю κρɑʌьство мʜ ʜ вʌɑстєʌʜ дƔБρовьʏьцʜмʜ ʒɑ сєʌо ʌʜсɑць ʜ ʒɑсєωκє
ʜмотʜцɑ ʜ тρьɴовʜцƔ єρє ɴє БʜχƔ пʜсɑɴє ʜмєɴємь Ɣ повєʌʜ κою ʜмɑю ʒɑ пρʜмоρьє
говоρє ɴʜмь κρɑʌьство мʜ .вɑшє тоʒʜ ɴʜ.
ɑ говоρє κρɑʌьствƔ мʜ вʌɑстєʌє дƔБρовʏьцʜ .гдɴє κρɑʌƔ пɑʏє є ɴɑшє єρє по ɴʜχь мʜʌостʜ гдɴь κρɑʌь ʜ всɑ Босɑɴɑ ɴɑмь дɑ всє
пρʜмоρьє ωт κƔρʜʌɑ дєρʜ до стоɴɑ сɑ всɑмʜ сєʌʜ ʜ ʒɑ[сє]ωцʜ ʜ сɑ всʜмʜ мєѣмʜ ʜ пρɑвʜɴɑмʜ ʜ сɑ всɑмʜ κотɑρѣʜ дɑ є ɴɑшє Ɣ
вʜκє ʜ ɴɑшʜχь посʌʜдɴʜχь
ɑ тʜ ρєʏєɴʜ ʌʜсɑць ʜмотʜцɑ ʜ тρьɴовʜцɑ єсть ωд достоѣɴʜѣ ʜ ωд κотɑρɑ ρєʏєɴогɑ пρʜмоρьѣ сєʌь ʜ ʒємʌь.
ʜ тоʒʜ ʏƔвьшє κρɑʌство мʜ (ʜ) ʜмɑвьшє свʜть ʜ цʜʌь ʒговоρь ʒ господɴомь χєρьцєгомь χρьвоємь ʜ воєводомь сɑɴдɑʌємь ʜ с
ʜɴʜмʜ вєʌможɑмʜ κρɑʌствɑ мʜ сɑ всʜмь ɑκо ɴє БʜχƔ Ɣ повєʌʜ ʜмєɴомь пʜсɑɴє дɑ дƔБρовьɴʜκƔ ʒɑ то ɴє Ɣдʜ єρь сƔ Ɣ κотɑρʜχь
ρєʏєɴогɑ пρʜмоρьѣ
ɴɑʜдосмо ʜ ωБьɴɑʜдосмо єρє ρєʏєɴо сєʌо ʌʜсɑць тρьɴовʜцɑ ʜмотʜцɑ єсƔ дƔБρовɴʜκƔ с пρʜмоρьємь дɑɴʜ ʜ ʒɑто ʜмɑ Бʜтʜ
вʌɑстєʌь ʜ ωпьћʜɴє дƔБρовьʏκє
ʜ ʒɑто сɑ всʜмʜ єдʜɴосρьдо потвρьюємо ʜ твρьдʜмо сєʌо ʌʜсɑць тρьɴовʜцƔ ʜмотʜцƔ дɑ єсть ʜ дɑ ʜмɑ Бʜтʜ вʌɑстєʌь ʜ всє
ωпьћʜɴє дƔБρовʏьκє сɑ всʜмь достоѣɴьємь ʜ κотɑρѣʜ що ɴʜмь ρєʏєɴʜмь пρʜстоʜ Ɣ вʜκʜ вʜκомɑ твρьдо ʜ κρʜпьκо ɴʜмь ʜ ɴʜχь
посʌєдɴємю
κɑκо сє всє ωстɑʌо пρʜмоρьє Ɣдρьжʜ Ɣ повєʌʜ Бʜвьшɑго κρɑʌɑ ωстоє Ɣ κоюʜ ємь є ʒɑпʜсɑɴо всє пρʜмоρьє тɑκоʒʜ ʜ ωвɑʒʜ тρѣ
сєʌɑ ρʏєɴɑ дɑ сƔ ɴʜмь ʜ ɴʜχь посʌʜдɴʜмь вɑ вʜκʜ
ʜ тɑκоʒʜ повєʌʜсмо дɑ ʜмь сє Ɣ ωвоʜʒʜ повєʌʜ ƔпʜшƔ потвρьдє ʜ Ɣстɑɴовʜтє ɴɑ вʜʏьɴƔ пɑмєть
ɑ ѣ гдɴь κρɑʌь Ɣʏʜɴʜχь ʒ гдɴомь χєρьцєгомь ʜ по свʜтƔ с вʌɑстєʌʜ Босɑɴьцʜмʜ ʜ вʜшє тогɑʜ дɑ є вʜдʜмо всɑκомю
тκо годʜ є Бошьɴɑɴʜɴь ɑʌʜ κρɑʌьствɑ Босɑɴьсκогɑ пρѣʜ ρɑтʜ Бʜʌь дʌьжɑɴь κомƔ годʜ дƔБρовьʏɑɴʜɴƔ воʌɑ поκʌɑдь ʜмɑʌь ωд
дƔБρовьʏɑɴʜɴɑ воʌɑ ɴɑ вʜρʜ мю Ɣʒєто ɴɑ госпосκоʜ могє дƔБρовʏɑɴʜɴь тоʒʜ ʜстʜɴомь поκɑʒɑтʜ дɑ сє ʜмɑ дƔБρовьʏɑɴʜɴƔ
вρɑтʜтʜ ʜ пʌɑтʜтʜ
70

ʜ всɑκоє ƔБʜство ʏʌовʜʏє κρьвʜ пρоʌʜтьѣ κоє сƔ Ɣ ωвƔʜ ɴєпρɑвєдɴƔ ρɑть Ɣʏʜɴєɴɑ ʜ всɑκоє ρɑɴє ʜ ƔБьєɴьѣ ʜ ʒʌє ρѣʏʜ ʜ χотʜɴьѣ
ʒʌɑ κоѣ сю Бʜʌɑ мєю Босɑɴьцʜмʜ ʌƔдьмʜ ʜ дƔБρовьʏцʜмʜ
ωБоʜ ωБьʌƔБʜсмо єρє гдɴь χєρьцєгь тоʒʜ мєю ɴɑмʜ ɴɑпρɑвʜ
ʜ єдʜɴосρьдо пρостʜсмо ʜ Бʌɑгосʌовʜсмо ʜ тɑκоʒʜ пρɑвʜмо ʜ повєʌʜвɑмо дɑ ɴʜтκо ɴє Ɣсможє ɴʜ смʜтʜ БƔдє ƔспомєɴƔтʜ ɴʜ
ʜсκɑтʜ κρьвʜ ɴʜ [ʜ]ɴє ωсвєтє ɴʜ вρɑждє ɴʜ Ɣ єдɴо вρʜмє доκоʌʜ стоʜ свʜть
тκо ʌʜ сє ωБρʜтє сє потвоρ’ʜвь дɑ є госпоствƔ мʜ ɴєвʜρɑɴь ʜ дɑ сє ρɑспє
ɑ що є Ɣʒєʌь воєводɑ сɑɴьдɑʌь ʜ κɴєʒь пɑвɑʌь ρɑдʜɴовʜћь воʌɑ ʜɴʜ Бошьɴɑɴʜɴь ʌƔБо κρɑʌьствɑ Босɑɴьсκогɑ κомю годʜ
дƔБρовʏɑɴʜɴƔ доБʜтκь воʌɑ ʜɴє ρѣʏʜ Ɣ сью ρɑть томƔʜ Ɣʒєтью дɑ є сƔдьѣ κɴєʒь вʌьκɑць χρɑɴʜћь ʜ ш ɴʜмь вʌɑстєʌʜɴь дρƔгʜ
Босɑɴьсκʜ κогɑ ш ɴʜмь κρɑʌьство мʜ пошʌє ʜ κ ɴʜмь
ʜ ш ɴʜмʜ ʒɑєдɴо дɑ БƔдƔ сƔдьє :в: вʌɑстєʌʜɴɑ дƔБρовʏьκɑ κоѣ ωпьћʜɴɑ дƔБρовʏьκɑ пошʌє
ɑ томƔʜ БƔдʜ ωвʜмь сƔдьѣмь стɑɴɑκь Ɣ κоɴɑвʌɑχь ɑʌʜ Ɣ тρѣБʜɴƔ ɑʌʜ Ɣ поповʜ ωд овʜχь тρєχь мѣсть єдɴо гдʜ БƔдє χотʜɴьє
κɴєʒɑ вʌьκьць χρɑɴћɑ
ɑ що БƔдє ωтʌƔʏєɴо ʜ поʒɴɑɴо по ωвʜχь ʏєтʜρѣχь сƔдьѣχь ʜʌʜ по вєћємь дѣʌƔ ωт ʏєтʜρєχь сƔдьѣ ρєʏєɴʜχь дɑ є κρʜво Ɣʒєто ʜ
ɴє по пρɑвьдʜ ʌƔдємь дƔБρовʏьцʜмь дɑ сє ʜмɑ пʌɑтʜтʜ ʜ вρɑтʜтʜ
ʜ що годʜ БƔдƔ ωтʌƔʏʜтʜ ρєʏєɴʜ сƔдьє свρьχƔ тогɑʜ Ɣʒєтьѣ дɑ є твρьдо ʜ стɑɴовʜто ʜ дɑ ɴʜтκоρь тогɑʜ ɴє моρє потвоρʜтʜ
ɑ томƔʜ стɑɴьκƔ Ɣ ρєʏєɴьɴомь мѣстƔ БƔдʜ ρоκь шєсть мѣсєць ωт дɑɴɑсь ɴɑпρʜдɑ
ɑκо ʌʜ κɴєʒь вƔκць ʜ дρƔгʜ вʌɑстєʌʜɴ Босɑɴьсκʜ ρєʏєɴʜ сƔдьє ɴє дошʌʜ ɴɑ ωвомьʒʜ ρоκƔ ʒɑ κою годʜ потρѣБƔ κρɑʌствɑ
Босɑɴьсκогɑ ɑʌʜ ωɴɑ •в• вʌɑстєʌʜɴɑ дƔБρовьʏκɑ ɴє дошʌɑ ʒɑ ɴʜκƔ потρѣБƔ дƔБρовʏьκƔ дɑ ʜмɑю доʜтʜ ωвʜ ρєʏєɴʜ сƔдьє
ɴɑʜБρьжє що могƔ ɴɑ ρєʏєɴомь мѣстƔ тƔʜ пρɑвьдƔ поʒɴɑтʜ
ɑ ѣ гдɴь κρɑʌь твρьтκо твρьтκовћь ɴɑ свєтомь євɑд̅ьʌью ʜ ɴɑ ʏɑсɴомь κρьстʜ χρ̅стовʜ ʜ вɑ •д• євɑʌ̅ʜстıє̵ ʜ вɑ •вı• вρьχовьɴʜχь
ɑпʌ̅ьс’тʌь ʜ вɑ •тʜı• свєтʜχь ωтɑць ʜжє сƔть вɑ ɴʜκʜю ʜ вɑ всє свт̅є ωт вʜκɑ Бг̅Ɣ Ɣгодʜвшє ʜ вɑ дш̅є ɴɑшє сɑ ʜʒɑБρɑɴʜмʜ вʌɑстєʌʜ
ʜ вєʌьможɑмʜ ρƔсɑгɑ Босɑɴсκогɑ ρотʜсмо сє ʜ пρʜсєгосмо
ɴɑʜпρѣʜ ѣ гдɴь κρɑʌь твρьтκо твρьтκовћь ʜ гдɴь χєρьцєгь χρьвоє спʌʜцκʜ ʜ κɴєʒь пɑвʌь ρɑдʜɴовћь ʜ κɴєʒь вƔκць χρɑɴʜћь ʜ
воєводɑ сɑɴьдɑʌь χρɑɴʜћь ʜ κɴєʒь Бɑωшɑ χєρьцєговʜћь ʜ κɴєʒь ρɑдоє ρɑдосɑʌʜћь ʜ κɴєʒь ρɑдоє дρɑгосɑʌʜћь ʜ κɴєʒь Бɑтʜћь
мѣρьκовћь ʜ κɴєʒь ρɑдосɑвь пρʜБоєвʜћь ʜ κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь дѣɴʜʏʜћь ʜ κɴєʒь вƔκь ρогɑтʜћь ʜ κɴєʒь Бѣʌʜцɑ Бѣʌьχɑɴʜћь
ʜɑκо сємю вʜшє пʜсɑɴомƔ ɴє Бʜтʜ потвоρєɴƔ ɴʜ поκоʌєБʜмƔ до дɴ̅ʜ ʜ до вʜκɑ
тκо ʌʜ дρьʒьɴє ʜ потвоρѣʜ сʌово госпоствɑ мʜ дɑ сю всє κʌєтвʜ пɑʌє ɴɑ ɴємь ʜ дɑ є κʌєть цɑρємь ɴєБєсɴʜмь ʜ дɑ є пρʜʏєстɑɴь
ʜюдʜ пρʜдɑтєʌƔ χρс̅вƔ ʜ госпоствƔ мʜ дɑ є ɴєвʜρɑɴь
пʜсɑɴо ɴɑ Бѣʌʜχь сєʌʜщʜχь Ɣ тρьстʜвɴʜцʜ
вɑ ʌѣтɑ ρожьствɑ χρ̅ствɑ •ʏ• ʜ •Ɣє• ʌѣто мѣсцɑ ʜюɴɑ •κд• дɴ̅ь
пʜсɑ ɴовκь гоʜʏʜɴћь дʜѣκь гдɴɑ κρɑʌɑ твρьтκɑ твρьтκовʜћɑ

71

kralj Ostoja
4. decembar 1409. Pod Visokim
Miklosich CCLIV; Stojanović br.445; Čremošnik br.42; Turbić-Hadžagić 2006:62;
HR-DAD; sign. 1409_becki 1048
pisar: logotet Tomaš Bućanin
pismo: minuskula s kurzivnim elementima
sl. Đorđić 1971:400
вɑ ʜмє ωдцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дƔχɑ ɑмʜɴь
мʜ пρʜсвʜтьʌʜ ʜ пρʜвʜсоκʜ гдɴь стʜпɑɴь остоѣ мʜʌостʜю Божʜомь κρɑʌь Босьɴʜ ʜ κ томƔ пʜшƔ ʜ дɑю вɑ свʜдʜɴʜє всɑκомƔ
κомƔ сє подоБɑ κɑκо κɴєʒь ʜ всɑ опьћʜɴɑ гρɑдɑ дƔБρовьɴʜκɑ досʌɑшє κρɑʌєвьствƔ мʜ ρƔсьκɑ ɴʜχь сʌƔгƔ ʜ ʌогофєтɑ
моʌє ʜ пρосє дɑ ʜмь κρɑʌєвьство мʜ с госпоʜомь κρɑʌʜцомь ћєρь κƔѣвомь ʜ сɑ вɑʒʌюБʌєɴʜмь сʜɴомь κρɑʌєвьствɑ мʜ г дɴомь
стʜпɑɴомь ʜ сь вєʌьможɑмʜ ρƔсɑгɑ ɴɑшєгɑ Босɑɴьсκогɑ потвρьдʜмо Ɣстɑɴовʜтʜмо всє повєʌє ʜ ʒɑпʜсɑɴʜѣ доБρє ʒɑκоɴє ʜ
своБодьштʜɴє κоє сƔ ʜмɑʌʜ с пρьво Бʜвьшомь господомь сρБьсκомь ρɑшьκомь ʜ Босɑɴьсκомь
ʜ мʜ вʜдʜвьшє ɴʜχь пρʜʌʜʏьɴє пρɑвє подоБьɴє ʜ всєпоʏьтєɴє пρошьɴє ʜмɑвьшє свʜт ʜ цʜʌь ʒговоρь с ρєʏєɴʜмʜ пρʜсвʜтʌомь
госпоʜомь κρɑʌʜцомь ћєρь κƔѣвомь ʜ ʒ гдɴомь стʜпɑɴомь ʜ с вєʌьможɑмʜ ρƔсɑгɑ ɴɑшєгɑ Босɑɴьсκогɑ ствоρʜ мʜʌость κρɑʌєвьство
мʜ κɴєʒƔ вʌɑстєʌомь ʜ всоʜ опьћʜɴʜ гρɑдɑ дƔБρовьɴʜκɑ ʒɑ ɴʜχь сρтьʏɑɴьство ʜ ʌюБɑвь пρʜдьɴюю поʏьтєɴƔ ʌюБɑвь
поɴɑвьʌɑюћє потвρьдʜсьмо Ɣκρʜпʜсьмо ʜ Ɣстɑɴовʜтʜсьмо пɑʏє ʜ ошть Боʌє ʜʒьпρɑвʜсьмо по сємь ɴɑшємь ʌʜстƔ подь ɴɑшомь
вʜсƔћомь пєʏɑтью всє ʜ всɑκоє повєʌє ʌʜстє ʜ ʒɑпʜсє доБρє ʒɑκоɴє ʜ своБодьщʜɴє
κоє сƔ ʜмɑʌʜ ʜ κоє ʜмɑю ωд постɑɴʜѣ ʒ господомь сρБьсκомь ρɑшьκомь ʜ Босɑɴьсκомь κоʜ сƔ господовɑʌʜ до дɑɴɑшьɴɑго дɴє
ʜ ρƔсɑгомь κρɑʌєвьствɑ Босɑɴьсκогɑ ɴʜмь потвρьєɴʜмʜ дɑ ʜмь сƔ твρьдє κρʜпьκє ʜ ɴʜʏʜмь ɴєпоρоʏьɴє до дɴʜ ʜ довʜκɑ ɴʜ
ɴɑмʜ ɴʜ ɴɑшʜмʜ посʌʜдьɴʜмʜ пɑʏє дɑ ʜмь сƔ Ɣ всємь твρьдє ʜ стɑɴовʜтє
ʜ по ρʏєɴомь ρƔсьκƔ κɴєʒь вʌɑстєʌє ʜ всɑ опьћʜɴɑ гρдɑ дƔБρовьɴʜκɑ потвρьдюю κρɑʌєвьствƔ мʜ всє ʜ всɑκоє повєʌє κоє є
Ɣʏʜɴʜʌь ʜ ʒɑпʜсɑʌь гρɑдь дƔБρовьɴʜκь κρɑʌєвьствƔ мʜ
дɑ сƔ κρɑʌєвьствƔ мʜ твρьдє ʜ ɴєпоρоʏьɴє до дɴʜ ʜ довʜκɑ
ρотʜв сє ɴɑ свєтомь євɑɴьєʌʜʜ дɑ ɴʜ поκоʌʜБʜмо
ʜ κɑдʜ κρɑʌєвьство мʜ вʜшє пʜсɑɴьɴо потвρьдʜ тƔʜ БʜχƔ вʌɑстєʌє ʜ вєʌьможɑɴє κρɑʌєвьствɑ мʜ κоʜ сє ρотʜсьмо ɴɑ свєтомь
євɑɴьєʌʜю ʜ ɴɑ ʏɑсьɴʜмь жʜвотвоρєщʜмь κρьстʜ χρʜстєвʜ• ʜ вɑ ʏєтʜρѣ євɑɴьєʌʜстʜ ʜ вɑ двɑ ɴɑ дєстє вρьχовьɴʜχь ɑпƔстоʌь ʜ
вɑ тρʜ стɑ ʜ осɑмь ɴɑ дєстє свєтʜχь отɑць ʜжє сƔть вɑ ɴʜκєю ʜ вɑ всє свєтє ωд вʜκɑ БогƔ Ɣгодʜвьшє ʜ вɑ дƔшє ɴɑшє
ѣɑκо всє вʜшє пʜсɑɴьɴо χоћємо сɑχρɑɴʜтʜ ʜ дɑ ɴʜ потвоρєɴо ɴɑмʜ ʜ ɴɑшʜмʜ посʌʜдьɴʜмʜ довʜκɑ•
ɑ (є)во тκо сє ρотʜшє ʜ ɴɑʜпρьво ɑʒь пρʜсвʜтьʌʜ гдɴь κρɑʌь стєфɑɴь остоѣ пρʜсвʜтьʌɑ госпоѣ κρɑʌʜцɑ ћєρь κƔѣвɑ вɑʒʌюБʌıє̵ɴʜ
сʜɴь κρɑʌєвьствɑ мʜ гдɴь стʜпɑɴь ʜ κɴєʒь стʜпɑɴь остоʜћь ɴɑш двоρьсκʜ κɴєʒь твρьтκо сʜɴь вʌɑдʜсɑвɑ ʏρɴьʏʜћɑ κɴєʒь стʜпɑɴь
ʜ κɴєʒь ωстоѣ тєпьʏʜћʜ κɴєʒь вƔκɑшʜɴь мʌɑтьκовʜћь ɴєтʜ (netjak) κρɑʌєвьствɑ мʜ κɴєʒь гρьгƔρь гɑʌєшʜћь ʜ κɴєʒь дρɑгʜћь
гоʌоʒовʜћь ʜ κɴєʒь вʌɑтьκо оцьтовʜћь
пʜсɑɴь подь вʜсоκʜмь Ɣ ʌʜто ρожьствɑ χρʜстовɑ тʜсƔћьɴо ʏєтʜρʜ стɑ ʜ дєвєто ʌʜто мʜсєцɑ дєκємьБρɑ ʏєтвρьтʜ дɑɴь
ɑ Ɣпʜсɑ вɑʒʌюБʌєɴʜ ʌогофєть κρɑʌєвьствɑ мʜ томɑшь БƔћɑɴʜɴʜɴь
† пρѣсвѣтʌʜ господʜɴь стєфɑɴь ωстωɑ κρɑʌь Босɴѣ ʜ κ тωмƔ
72

vojvoda Sandalj banici Anki
4. mart 1410. u Dračevici u Novom
Miklosich br.CCLV:Pucić:98; Karano-Tvrtk. 93; Stojanović br.298
original u Srpskoj ak. (Solovjev)
† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свтогɑ дχɑ ɑмɴь
мʜ воєводɑ сɑɴдɑʌь дɑємо ʒɴɑтʜ всɑκомƔ κомƔ сє подоБɑ по сємь ɴɑшємь ʌʜстƔ ʜ пρʜд κогɑ ωвь ʌʜсть пρʜдє дɑ пρʜмɑмь ʜ
пρʜмʜχь κƔɴƔ сє ʜ ʒɑκʌєχь сє Богомь жʜвʜмь ʜ всʜмʜ ɴєгɑ Ɣгодɴʜцʜ ʜ вʜρомь κою вʜρƔю ʜ дƔшомь моωмь мɑтєρʜ мʜ Богомь
дɑɴɴоʜ госпоʜ Бɑɴʜцʜ ɑɴʜцʜ ɴɑ то дɑ ю пρʜмɑмь ʒɑ мɑтєρь κɑ мє єсть ρодʜʌɑ ɑ κɑκо дɑ ωʜ єсɑмь Бєʒьгρʜшɴʜ пρɑвʜ ʜ поүтєɴʜ
сʜɴь сɑ всɑκомь поүтєɴомь ʌюБɑвью ʜ пρʜѣʒɑɴʜю доБρʜмь χотʜɴʜємь κɑκо тρʜБƔє сʜɴƔ мɑтєρʜ κɑ гɑ є ρодʜʌɑ ωдь сρцɑ свогɑ
ʜ дɑ ю χоћƔ χρɑɴʜтʜ ʜ поүтовɑтʜ κɑκо мɑтєρь κɑ Бʜ мє ρодʜʌɑ ʜ дɑ є ɴєћƔ ωстɑвʜтʜ ʒɑ жʜвотɑ могɑ ʜ ɴє ɴʜ ʒɑ үʜю ρє воʌƔ
ɴʜ ʒɑ κою ρє ρʜүь сєгɑʜ свʜтɑ воʌɴƔ ɑʌʜ ɴєвоʌɴƔ ɴʜ ʒɑ Бʌɑго ɴʜ ʒɑ гρɑдє ɴʜ ʒɑ єдɴƔ ствɑρь ρєүєɴьɴє мɑтєρє моє госпоє
Бɑɴʜцє ɑɴκє ɴʜ ɴє κƔћє ɴʜ ɴє ωпћʜɴє ɴʜ ɴє Ɣдρьжɑɴʜѣ домɑ ɴє ʜ ɴɑшєгɑ κɑκо пρʜстоʜ сʜɴƔ Ɣ мɑтєρє своє до ʌɑχκɑ ʜ до
тєшκɑ вρʜмєɴɑ ʜ до всєгɑ що пρʜχодʜ доκоʌʜ Бʜ ɴє Бʜʌо мɑтєρє мʜ ρєүєɴє Бɑɴʜцє ɑɴκє сƔпρоћƔ мɑɴʜ тɑκово Ɣүʜɴєɴʜє κɑκо
Бʜ могʌʜ ρєћʜ доБρʜ ʌƔдʜє κʜ сє ʜмєɴƔю ωдь Босɴє ʜ ωдь χρвɑть ʜ ωдь Бɴєтκɑ ʜ ωпћʜɴє дƔБρовɑүκє дɑ є ʒɑ то подоБɴо
ωстɑвʜтʜ сʜɴƔ мɑтєρь свою
ʜ үєсɑ Богь ɴє допƔстʜ ɑκо Бʜ сє ʒгодʜʌɑ смρть κɑтɑρʜɴʜ дɑ ɴє ʜмɑмь довєстʜ Ɣ κƔћƔ Ɣ свою ʜƔɴє жєɴє ɴɑ мʜсто госпоє
κɑтɑρʜɴє ʒɑ жʜвотɑ госпоє Бɑɴʜцє ɑɴκє
ʜ дɑ ɴєћƔ ɴʜщоρє Ɣүʜɴʜтʜ сƔпρоћь поүтєɴʜю ρєүєɴє мʜ мɑтєρє госпоє Бɑɴʜцє ɑɴκє χотʜɴʜємь ʜʌʜ ʒɴɑɴʜємь моʜмь
ʜ ɴɑ всє тоʜ тɑκо вʜ пρʜмɑмо дɑ Ɣʒρоκɑ ɴє моρємо ɴʜ ћємо Ɣүʜɴʜтʜ ɴʜ ћємо томƔ погρʜшʜтʜ ωдʌƔүєɴʜємь ʜ ɴєпρʜѣтєʌсκʜ
Ɣүʜɴєɴʜємь ɴɑ ωдʌƔүєɴʜє ωдь мɑтєρє моє ρєүєɴє госпоє Бɑɴʜцє ɑɴκє
доκоʌʜ Бʜ тʜмʜ стρɑɴɑмʜ ʜмєɴовɑɴɴʜмʜ ʒгоρɑ ɴє ωсвʜдоүєɴɑ тɑκовɑ κρʜвʜɴɑ ʒɑ κƔ Бʜ тρʜБʜ Ɣүʜɴʜтʜ сʜɴƔ κ мɑтєρʜ ʒʌƔ воʌƔ
ɑʌʜ ωдʌƔүєɴʜє ωдь ɴє
ʜ то всє ʒгоρɑ пʜсɑɴо твρћƔ ʜ потвρдʜχь вʜρомь моωмь κомь дƔшʜ спɑсєɴʜѣ ʜщƔ
ʜ ʒɑκʌʜɴɑмь сє вɑ господɑ Богɑ ʜ вь пρʜүʜстƔ єго Богомɑтєρь ʜ вь үєтʜρʜ євɑɴћєʌʜстє ʜ вь двɑ ɴɑ дєстє ɑпƔстоʌɑ ʜ вь сєдɑмь
дєсєть ʜʒɑБρɑɴʜχь ʜ вь всє БогƔ Ɣгодʜвшє ωдь вʜκɑ
ʜ ɑκо ћƔ ѣ воєводɑ сɑɴдɑʌь ωвоʜ ʒгоρɑ пʜсɑɴо потвоρʜтʜ ɑʌʜ ɴє тρпʜтʜ дɑ ʜмɑмь пρоκʌєцтво ωдь Богɑ жʜвɑ ʜ всʜχь ʒгоρɑ
ʜмєɴовɑɴʜχь ʜ дɑ сє ωдρєκƔ Богɑ ʜ вʜρє κƔ вʜρƔю ʜ ɑɴћєʌɑ пρɑвогɑ ɴɑ дɑɴь сƔдɴʜ
пʜсɑɴо вɑ ʌʜто ρожɑствɑ χρʜстовɑ тʜсƔщɴо ʜ үєтʜρʜ стɑ ʜ дєсєто ʌʜто Ɣ дρɑүєвʜцʜ Ɣ ɴовомь Ɣ пρвʜ Ɣтоρɴʜκь по сρʜдопостʜю

73

vojvoda Sandalj Dubrovniku
19. oktobar 1413. na Ljubomiru
Turbić-Hadžagić 2006:64
HR-DAD; sign. 1413_IVa 35
мɴогопоүтєɴомƔ κɴєʒƔ ϐʌɑстєʌємь ωпћʜɴʜ дƔБρовьүκоʜ ωд ϐоєводє сɑɴдɑʌ⊦ɑ
ϐʌɑстєʌє дɑ вʜ Ɣʒɴɑ поүтєɴɑ ʌюБовь
єρє ωто посʌɑсмо сʌƔгƔ ɴɑшєгɑ ɴɑмь вѣρɴогɑ пρʜБʜсɑвɑ поχвɑʌʜћ⊦ɑ ɴɑпƔɴʜ ɴɑƔүєɴɑ ω д ɴɑшє стρɑɴє що вʜ Ɣʒговоρʜ БƔдʜ
вʜ ϐоʌ⊦ɑ ϐѣρовɑтʜ κɑκо ɴɑмь
ʜ Бг̅ь вʜ вєсʌʜ
пʜсɑɴь мсцɑ ωκ̅ •θı• дɴ̅ʜ ɴɑ ʌюБомʜρƔ

kralj Ostoja
20. novembar 1414.
Stojanović br. 451; Čremošnik br. 42; Turbić-Hadžagić 2006:65
HR-DAD; sign. 1414_IVa 47
κρɑʌєвьствɑ (мʜ) моʜмь дρɑʒʜмь ʜ мɴогопоүтєɴʜмь пρʜѣтєʌємь κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌємь ʜ ωпћʜɴʜ дƔБρовɑүκоʜ
дɑ ʒɴɑтє вʌɑстєʌє єρь κ вɑмь посʌɑχь могɑ сʌƔгƔ мʜʌʜвоѣ дʜвʜүʜћɑ (ʜ) ʜвɑɴɑ Бʜʌоєвʜћɑ дɑ мʜ Ɣдɑстє по ɴʜχь доχодɑκь двʜ
тʜсƔћʜ пʜρпєρь κоє по ωБʜүɑю дɑєтє κρɑʌєвьствƔ мʜ ω всɑκомь пρʜχодєщємь дмʜтρовʜ дɴєвʜ
ʜ вɑмь ωвь ʌʜсть БƔдʜ ʒɑ єспєдʜтоρʜю
пρʜʒовʜтє гωстʜ ʌƔдʜ дɑ БƔдƔ вɑмь свʜдоцʜ єρь мʜ стє дɑʌʜ ρүєɴʜ доχодɑκь ωдь ʌʜть тʜсƔћɑ ʜ үєтʜρʜ стɑ ʜ үєтвρьто ɴɑ дєсєтє
ʌʜто мцɑ ɴоємьвєБρɑ двɑдєсєтʜ дɑɴь
ʜ ʒɑ вєћє вʜρовɑɴʜє ʜ потвρьдєɴʜє κρɑʌєвьствɑ мʜ ωБʜүɴомь пєүɑтʜю повєʌʜχь ʒɑпєүɑтʜтʜ

kralj Ostoja
28. oktobar 1416.
Stojanović br. 452; Čremošnik br. 44; Turbić-Hadžagić 2006:66
HR-DAD; sign. 1416_IVa 36
ωд гдɴɑ κρɑʌɑ ωстоє моʜмь дρɑʒʜмь ʜ мɴогопоүтєɴʜмь пρʜѣтєʌємь κɴєʒƔ ʜ вɑстєʌємь ʜ ωпћʜɴʜ дƔБρовɑүκоʜ
вɑстєʌє ωто посʌɑχь до вɑсь сʌƔгƔ могɑ мʜʌʜвоѣ що вɑмь говоρʜ вʜρƔʜтє мƔ моє сƔ ρʜүʜ

74

kralj Ostoja
28. oktobar 1416.
Stojanović br. 453; Čremošnik br. 43; Turbić-Hadžagić 2006:66
HR-DAD; sign. 1416_IVa 33
κρɑʌєвьствɑ мʜ моʜмь дρɑʒʜмь ʜ мɴогопоүтєɴʜмь пρʜѣтєʌємь κɴєʒƔ ʜ вɑстєʌємь ʜ ωпћʜɴʜ дƔБρовɑүκоʜ
дɑ ʒɴɑтє вɑстєʌє єρь κ вɑмь посʌɑχь могɑ сʌƔгƔ мʜʌʜвоѣ дʜвʜүʜћɑ дɑ мʜ Ɣдɑстє по ɴємь доχодɑκь двʜ тʜсƔћʜ пєρпєρь κоє
дɑєтє κρɑʌєвьствƔ мʜ по ωБʜүɑю ω всɑκомь пρʜχодєщємь дмʜтρовʜ дɴєвʜ
ʜ вɑмь ωв̇ь ʌʜсть БƔдʜ тɑ [с]пєдʜтоρʜю
пρʜʒовʜтє гωстʜ ʌƔдʜ дɑ БƔдƔ вɑмь свʜдоцʜ єρь мʜ стє дɑʌʜ ρєүєɴʜ доχодɑκь ωд ʌʜтɑ тʜсƔћɑ ʜ үєтʜρʜстɑ ʜ шєсто ɴɑ дєсєтє
ʌʜтʜ мʜсєцɑ ωκтєБρɑ •κʜ• дɑɴь
ʜ ʒɑ вєћє вʜρовɑɴʜє ʜ потвρьћєɴʜє κρɑʌєвьствɑ мʜ ωБʜүɴомь пєүɑтʜю повєʌʜχь пєүɑтʜтʜ

kralj Ostoja
decembar 1416.
Stojanović br. 454; Čremošnik br. 45; Turbić-Hadžagić 2006:67
HR-DAD; sign. 1416_IVa 37
κρɑʌєвьствɑ мʜ поүтєɴʜмь ʜ всєсρьүɑɴʜмь пρʜѣтєʌємь κɴєʒƔ ʜ вɑстєʌємь сʌɑвɴогɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ
пo сємь ɴɑшємь ʌʜстƔ дɑʜтє ɴɑшƔ сʌƔʒʜ вʜρɴомƔ κɴєʒƔ гρьгƔρƔ вƔκосɑʌʜћƔ могоρʜшь сєгɑʜ ʌʜтɑ ω д ʌʜть тʜсƔћƔ ʜ үєтʜρʜстɑ
ʜ шєсто ɴɑ дєсєтє ʌʜто по ʒɑκоɴƔ κɑκо стє вɑʒдɑ дɑвɑʌʜ
ʜ ʒɑ вєћє вʜρовɑɴʜє κρɑʌєвствɑ мʜ пєүɑтʜю повєʌʜχь пєүɑтʜтʜ

kralj Ostoja
1418.
Stojanović br.456; Čremošnik br.47; Turbić-Hadžagić 2006:68
HR-DAD; sign. 1416_IVa 40
κρɑʌєвьствɑ мʜ моʜмь дρɑʒʜмь ʜ сρьүɑɴʜмь пρʜѣтєʌємь вʌɑдƔщɑго гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌємь ʜ всоʜ ωпћɴʜ
дƔБρовɑүκоʜ
вʌɑстєʌє тɑʜ доχодɑκь κоʜ ʜмɑтє дɑтʜ по оБʜүɑю κρɑʌєвьствƔ мʜ ω всɑκомь пρʜχодєщємь вʌɑсʜɴƔ дɴєвʜ пєт̇ь сɑть пєρпєρь
дɑʜтє ʜχь сʌƔʒʜ момƔ χρьвɑтʜɴƔ мρьєɴовʜћƔ (Mrđenoviću)
ɑ ωвь ʌʜсть БƔдʜ вɑмь ʒɑ спєдʜтоρʜю
пρʜʒовʜтє гостʜ ʌƔдʜ дɑ вɑмь сƔ свʜдоцʜ κɑκо є по ʒɑκоɴƔ єρь мʜ стє дɑʌʜ ρєүєɴʜ доχодɑκь ωд ʌʜть тʜсƔћƔ ʜ үєтʜρʜстɑ ωсмо
ɴɑ дєсєтє ʌʜто
ʜ ʒɑ вєћє вʜρовɑɴьє ʒɑκоɴомь пєүɑтʜю повєʌʜχь пєүɑтʜтʜ κρɑʌєвьствɑ мʜ [пєүɑтʜю]
75

knez Grgur Vukosalić Dubrovačkoj općini
6. juli 1418.
pisar: dobrilo Rašković
sl. Đorđić 1971:412
† вɑ ʜмє Богɑ ωцɑ всєдρьжʜтєʌɑ дɑ єсть пɑмєтɴо вʜүɴо сʜмь ʒɑпʜсɑɴʜємь ѣ κɴєʒь гρьгƔь вƔκосɑʌʜћь дɑю вɑсє вʜдʜɴʜє всɑκомƔ
κɑκо по ɴɑводƔ ʒʌɑ үʌовʜκɑ постɑвʜχь пρʜ(д) цтоɴомь ɴɑ ʒɑБʌɑтκƔ цɑρʜɴƔ
тκо годʜ гρєдє Ɣ стоɴь ʜʌʜ дƔБовүɑɴʜɴь ʜʌʜ вʌɑχь ʜʌʜ сρьБʌʜɴь ʜʌʜ тκо ʜɴʜ ʜ тɑκоћє ʜ(ʒ) стоɴɑ дɑ пʌɑћɑ цɑρʜɴƔ
ʜ тоʜ вʜдʜɴʜємь доʜдє вʌɑстєʌємь ʜ господʜ дƔБρовɑүκоʜ ʜ ωɴʜ мʜʌостʜво посʜʌɑшє ʜ мɴогʜщʜ κɑ мɴʜ по своʜχь ʌʜстʜχь
дɑ тƔʜ цɑρʜɴƔ свρьгƔ ʒɑто єρь пρьво ɴʜє Бʜʌɑ ωɴдʜ пρʜ(д) цтоɴомь
ѣ вʜдʜвь ʜ сьмʜсʌʜвь ɴʜχь поүтєɴо пʜсɑɴʜє ʜ ɴʜχь сʌɑтκо ʜ мɴого мʜʌостʜво мєɴє пρʜмʌєɴʜє ʜ ʒɑпʜсɑɴʜє ʒɑ своєгɑ сʌɑтκогɑ
Бρɑтɑ ʜ сρьүɑɴогɑ дƔБρовүɑɴʜɴɑ ʜ гρɑћɑɴʜɴɑ χотʜχь ʜ ωдьʌƔүʜχь вь сρьдɑүɴʜχь сκρовʜщєχь сρьцɑ моєго
ʜ κɑκо говоρʜ свєтʜ псɑωмʜ стɑ дɑвʜдь доБρʜ подвʜгь подвʜгоχ сє ʜ поʜдоχь вɑ сʌɑвɴʜ гρɑдь дƔБρовɴʜκь ʜ κ моωʜ Бρɑтʜ ʜ
κ моʜмь пρʜѣтєʌємɑ
ʜ Ɣ моємь сρьцƔ вʜдʜвшє єρє ɴʜмь ɴʜє Ɣгодɴɑ ωɴɑʜ цɑρʜɴɑ дɑ єсть пρʜ(д) цтоɴомь ɴɑ моωʜ ʒємʌʜ ʜ поʒɴɑвшє до ʜстʜɴє дɑ
тɑʜ цɑρʜɴɑ ɴʜмɑ Бʜтʜ пρʜ(д) цтоɴомь
ʜ ωщь ωдвʜшє вʜдʜвь ʒɑпʜсɑɴʜє госпоћє κρɑʌʜцє єʌʜɴє Бʜвшє господʜɴɑ пρʜсвʜтʌогɑ ʜ поүтєɴогɑ помєɴƔтʜѣ господʜɴɑ
κρɑʌɑ дɑБʜшє Ɣ κоωʜ сє Ɣдρьжʜ дɑ пρʜ(д) цтоɴомь ɴɑ ɴʜ(є)дɴомь мʜстƔ ɴє ʜмɑ Бʜтʜ ɴʜ дɑ БƔдє ɴʜєдɴɑ цɑρʜɴɑ що Ɣ стоɴь
ɑʌʜ ʜ(ʒ) стоɴɑ гρєдє ʒɑто єρь ɴʜκɑдɑρь ɴʜє пρьво Бʜʌо
ʜ всє тоʜ вʜдʜвь ʜ ρɑʒмʜсʌʜвь вɑ сρьцʜ моємь ɴɑʜдоχь ʜ ωБɴɑʜдоχь дɑ ωɴдʜ ɴʜгдʜρь пρʜ(д) цтоɴомь цɑρʜɴɑ ɴє ʜмɑ Бʜтʜ
тоʌʜκо ɴɑ ωɴʜχь κоʜ гρєдƔ пρʜκо моє ʒємʌє Ɣ стоɴь κоʌʜκо κоʜ гρєдƔ ʜ(ʒ) стоɴɑ пρʜκо моє ʒємʌє ʜ ʒɑто свρьгоχ ю дɑ є вєћє
Ɣ вʜκє ɴє БƔдє єρь ωБɴɑʜдоχь ʒɑ ʜстʜɴƔ дɑ ɴʜмɑ Бʜтʜ ɴʜ(є)дɴɑ цɑρʜɴɑ пρʜ(д) цтоɴомь
ɑ тоʜ дошɑь Ɣ дƔБρовɴʜκь ʒɑпʜсɑχь ʜ потвρьдʜχь ɑ тɑдɑʜ тƔʜ БʜχƔ сɑ мɴомь ωстоѣ пʜћєвɴʜћь χρьɴɑκь κостɑдʜɴʜћь ʜ κρɑсоє
ʜвɑɴовʜћь ʌʜтɑ господʜɴɑ . ү. .Ɣ. .ʜ. .ı. ʌʜто мʜсєцɑ ʌƔʌɑ .ѕ. дɑɴь ɑ Ɣпʜсɑ доБρʜʌо ρɑшκовʜћь

kralj Stjepan Ostojić
5. mart 1419. u Zvečaju
Miklosich CCLXVI; Stojanović br.579; Čremošnik br.48; Turbić-Hadžagić 2006:68-70
HR-DAD; sign. 1419_becki 1050
pisar: dijak Vladić
вɑ ɴɑʏєтɑκь ωцɑ вь ʜсьпƔɴєɴьє сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дƔχɑ ʜжє вɑ ɴɑʏєтɑκь ɴєБєсɑ дʜвɴʜмь Ɣтвρьждєɴʜємь Ɣтвρьдʜ ʜ вɑсєʌєɴƔю
своєю ωсɴовɑ ʒɑ мʌс̅ρдьє жє мʌ̅стʜ сɴʜдє с ɴєБєсє ɴɑ ʒємʌƔ үʌовκ̅оʌƔБɴо ʜ пɑдшєє үʌов̅үє сƔщво пρʜстƔпʌєɴьє соБою ωБожʜвь
ɴɑ ɴєБєсɑ вьʒвєдє
тʜмьжє вɑсɑ ωдь ɴєБʜтʜѣ вь Бʜтьє сɑстɑʌєɴɑ Бʜшє
тʜмьжє ʜ погʜБьшʜє ωвьцє домƔ ʜʒдρɑʜʌєвɑ κɑ ʜстʜɴомьƔ пɑстʜρƔ ʜ Бг̅Ɣ всєдρьжʜтєʌƔ вɑʒвρɑщєɴє Бʜшє
76

тʜмьжє ʜ сκƔфєтρɑ цɑρьсκɑ по всоʜ вьсєʌєɴоʜ Ɣтвρьждɑю сє ʜ κρɑсєщє сє сʌɑвєть Бг̅ɑ всєдρьжʜтєʌɑ
тɑκожє жє ʜ ɑʒь стѣпɑɴь по мʜʌостʜ Божɑствɑ κρɑʌь сρьБʌємь Босɴʜʜ ʜ пρʜмоρʜю сподоБʌєɴь Бʜχь κρɑʌєвьствƔє вɑ ʒємʌɑχь
ρодʜтıє̵ʌɑ мʜ пρʜсвʜтʌогɑ ʜ свт̅опоүʜвьшɑгɑ гдɴɑ мʜ κρɑʌɑ стʜфɑɴɑ ωстоє ʜ ɴɑшʜχь пρʜвʜχь пρɑρодʜтєʌь твоρє пρɑвдƔ
ʜспρɑʌɑє пρɑвʜʌɑ үʜɴє мʜʌостʜ ʜ ʒɑфʜсɑɴʜѣ ʜ вʜρƔ жє дɑє гρɑдовомь ʜ вʌɑдɑɴʜѣмь мɑʌʜмь жє ʜ вєʌʜцʜмь всɑκомƔ жє по
достоѣɴʜю ıє̵го
ʜ тɑκо сɑстоѣтʜ мʜ сє κρɑʌєвьствƔ вɑ мʜρʜ ʜ сʌɑвʜ
ʜ тогдɑ пρʜдошє вɑ сʌɑвɴʜ двоρь κρɑʌєвьствɑ мʜ Ɣ гρɑдь БоБовɑць пʌємєɴʜтʜ мƔжьє сʌɑвɴогɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ вʌɑстєʌє
ʜ поκʌʜсɑρьє ɴʜκωʌɑ жƔρговʜκь ʜ мɑρʜɴь ⊦ɑκєтє гƔɴдƔʌʜκɑ сʜɴь с поүтєɴʜмʜ ʜ мɴогоцʜɴʜмʜ дɑρʜ ʜ үɑстьмʜ ωд ρєүєɴогɑ
гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ вʌɑстєʌь ʜ ωпћʜɴє
ʜ тʜ ρєүєɴʜ поκʌʜсɑρьє сɑ вьсɑκою ʌюБɑвʜю ɴɑсь ʜсκɑшє ʜ κρɑсɴо ωпρɑʌɑшє ʜ ʒɑ всɑκоє Ɣвʜтє ʜ ʒɑκоɴє ʒɑ сʌоБодьщʜɴє
ρєүєɴогɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ κоє сƔ ʜмɑʌʜ Ɣ повєʌɑχь сь ρүєɴʜмь ʜ пρɑρодʜтєʌьмьı ɴɑшѣмʜ ʒ госпдомь ρɑшκомь ʜ сρьпьсκомь
ʜ Босɑɴьсκомь
κɑκо дɑ Бʜсмо ʜмь ʜ мʜ по ωБʜүɑю ρєүєɴє господє ɴʜмь потвρ̇ьдʜʌʜ ʜ Ɣстɑɴовʜтʜʌʜ κρʜпκо пρʜвʜχь ɴɑшʜχь сʌоБодьщʜɴє ʜ
ʒɑκоɴє ʜ Ɣвʜтє ʜ повєʌє пʜсɑɴʜѣ господє сρьпьсκє ρɑшκє Босɑɴьсκє
ʜ κρɑʌєвьство мʜ сʌʜшɑвьшє ʜ ρɑʒƔмʜвьшє ɴʜχь подоБɴє ʜ ρɑʒƔмɴє ʜ пρʜʌʜүɴє ʜ пρɑвє пρошɴє ʜмɑвшє свʜть ʜ ʒговоρь с
пρʜвʜсоκомь госпоωмь κƔѣвомь κρɑʌʜцомь κρɑʌєвьстɑ мʜ мɑтєρью ʜ с вʌɑстєʌʜ ʜ с вєʌʜκоможɑмʜ κρɑʌєвьствɑ мʜ
ствоρʜ мʜʌость κρɑʌєвьсто мʜ ρєүєɴомƔ гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ ʜ вʌɑстєʌємь ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ дƔБρовɑүκоʜ по сʜχь ɴɑшʜχь ʌʜстʜχь
ʜ повєʌɑχь ʒɑ ɴʜχь сρдьүɑɴьство потвρьдʜсмо ʜχь всє ʜ вьсɑκоє повєʌʜɴьє ʜ ʒɑпʜсɑɴьѣ ρєүєɴє господє сρьпьсκє ρɑшьκє ʜ
Босɑɴьсκє ʜ повєʌю гдɴɑ κρɑʌɑ твρьтκɑ κою є Ɣүʜɴʜω сʌɑвɴомƔ гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ под ʌʜтѣ ρощвɑ χρ̅ствɑ •үтоʜ• мʜсєцɑ
ɑпρʜʌɑ •ı• дɑɴь
ʜ повєʌє вьсє гдɴɑ мʜ ʜ ρодʜтєʌɑ ρєүєɴогɑ пρʜсвʜтʌогɑ гдɴɑ κρɑʌɑ ωстоє ʜ вьсє ʜɴє повєʌє ʜ ʒɑпʜсɑɴʜѣ ʜ сʌоБодьщʜɴє ʜ ʒɑκоɴє
Ɣвʜтє пρʜдɴє ʜ посʌʜдɴє κоє ʜмь є Ɣүʜɴʜω гдɴь κρɑʌь ρєүєɴʜ гдɴь κρɑʌь твρьтκо ʜ ρодʜтєʌь мʜ κρɑʌєвьствɑ гдɴь стʜпɑɴь ωстоѣ
ʜ всɑ ʜɴɑ господɑ κɑ сƔ господовɑʌɑ до мєɴє
дɑ є довʜκɑ ρєүєɴомƔ дƔБρовɴʜκƔ ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ твρдо ʜ ɴєпоρоүɴо ɴɑмʜ ʜ ɴɑшʜмʜ посʌʜдɴʜмʜ пɑүє дɑ сƔ Ɣ всɑκо вρʜмє
стɑɴовʜтɴʜ ʜ κρʜпцʜ Ɣ всʜχ ρєүєɴʜχь повєʌɑχь ʜ Ɣ ʒɑκоɴʜχь ʜ Ɣвʜтʜχь Ɣ всɑцʜχь сʌоБодьщʜɴɑχь ρєүєɴє господє сρьБьсκє
ρɑшκє Босɑɴьсκє
ʜ ρєүєɴʜ вʌɑстєʌє ʜ поκʌʜсɑρьє гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ пρʜмʜшє ʜ ʒɑвєʒɑшє сє κρɑʌєвьствƔ мʜ дɑвɑтʜ ωд ρєүєɴогɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ
ʜ ωд опћʜɴє сρьпьсκʜ доχодɑκь двʜ тʜсƔћʜ пєρпєρь дʜɴɑρʜ дƔБρовɑүцʜχь всɑκо годʜщє ɴɑ дмʜтρовь дɑɴь ʜ тɑκоє всɑκо
годʜщє ɴɑ вʌɑсʜɴь дɑɴь пєть сɑть пєρпєρь по ʒɑκоɴƔ ʜ ƔвʜтƔ κɑκо сƔ дɑвɑʌʜ ρєүєɴомƔ гдɴƔ ρодʜтєʌƔ мʜ гдɴƔ κρɑʌƔ стʜпɑɴƔ
ωстоʜ (ʜ) ʜɴоʜ пρьво Бʜвьшоʜ господʜ κоʜ сƔ до мєɴє господовɑʌʜ
ɑ томƔʜ свʜдоцʜ ɴɑшʜ доБρʜ Бошɴɑɴє ωд Босɴє воєводɑ пєтɑρь пɑвʌовʜћь ʒ Бρɑтʜωмь ʜ воєводɑ κовɑүь дʜɴʜүʜћь ʒ Бρɑтʜωмь
ʜ κɴєʒь Бɑтʜћь мʜρκовʜћь ʒ Бρɑтʜωмь ωд χƔмьсκıє̵ ʒємʌє воєводɑ ʜвκо сємκовʜћь ʜ ʒ Бρɑтʜωмь ʜ воєводɑ пɑвɑω юρьєвʜћь ʒ
Бρɑтʜωмь ωд доɴʜχь κρɑʜ κɴєʒь юρɑʜ воʜсɑʌʜћь ʒ Бρɑтʜωмь ɑ ωдвоρɑ пρʜстɑвь κρɑʌєвьстɑ мʜ двоρьсκʜ κɴєʒь вƔκɑць вƔκотʜћь
ʒ Бρɑтʜωмь ʜ κɴєʒь вƔκь ρогɑтʜћь ʒ Бρɑтʜωмь
ɑ пʜсɑɴь Ɣ ɴɑшємь гρɑдƔ Ɣ ʒвєүɑю ɴɑ ʌʜтɑ ρощвɑ χρс̅товɑ •үƔθı• ʌʜть мʜсєцɑ мɑρтɑ •є• дɑɴь
ʜ ɴɑ то вʜшє пʜсɑɴо κɑκо дɑ є твρьдо ʜ κρʜпκо Ɣ вʜκʜ пρʜсєгоχь ʜ ʒɑκʌχ сє ɑʒь ρєүєɴʜ гдɴь κρɑʌь стʜпɑɴь ʜ ʒ Богомь дɑρовɑɴомʜ
госпоωмь κρɑʌєвьстɑ мʜ мɑтєρʜю κρɑʌʜцомь κƔѣвомь ʜ с вʌɑстєʌʜ κρɑʌєвьствɑ мʜ постɑвʜвшє ρƔцʜ ɴɑ свєтомь євɑɴћєʌʜю
ɴɑ үɑсɴомь κρстʜ
ɑ пʜсɑ κρɑʌєвствɑ мʜ дʜѣκь вʌɑдʜћь по ʒɑповʜдʜ κρɑʌєвьствɑ мʜ
77

Sandalj Hranić, veliki vojvoda bosanski
14. juni 1419. na Stipanju polju pod Sokolom
Miklosich CCLXVIII; Stojanović br.314; Čremošnik br.89; Turbić-Hadžagić 2006:71-74
sl. Đorđić 1971:414
pisar: Pribisav Pohvalić
HR-DAD; sign. 1419_becki 1051
вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дƔχɑ ɑмʜɴь
мʜ гдɴь воєводɑ сɑɴдɑʌь χρɑɴʜћь мʜʌостʜю Божʜємь вєʌʜκʜ воєводɑ Босɑɴ’с’κʜ БƔдƔћʜ вɑ вєʌʜκоʜ сʌɑвʜ ʜ госпоцтвʜ ʜ дρжɑвʜ
моʜχь пρʜρодʜтєʌь пʌємєɴʜто ɴɑшє
ʜ потомь ʒɑ ɴɑшƔ сʌƔжБƔ мʜʌостʜ ʜ гρɑдовє ʜ жƔпє ʜ ʒєм’ʌє κоє пρʜмʜсмо ωд κρɑʌєвствɑ Босɑɴ’с’κогɑ ɴɑɑмь дɑɴьɴо ʜ
ʒɑпʜсɑɴɴо Ɣ ɴɑшє пʌємєɴʜто Ɣ ρƔсɑʒʜ ʜ дρжɑвʜ Босɴ’с’κоʜ ʜ κρɑʌєвствомь ʜ всʜмь ρƔсɑгомь Босɑɴ’с’цʜмь ɴɑɑмь потвρћєɴо
ʜ Ɣстɑɴовʜћєɴо ʜ тоʌʜκоћє ωд κρɑʌєвь Ɣгρсцʜχь ʜ цɑρь тƔρ’с’цʜχь потвρьєвɑɴо по ɴʜχь κρɑсɴʜχь ʌʜстʜχь
ʜ БƔдє по мʜʌостʜ Божʜωʜ вь пʌ’ɴʜ дρжɑвʜ ʜ с моʜωмь Бρɑтʜωмь с’ κɴєʒомь вʌκьцємь с κɴєʒомь вʌκ̅омь господƔє ʜ Ɣжʜвɑє
ʜ ωд тогɑ дɑюћʜ ʜ ƔдʜʌƔюћʜ своʜмь сʌƔгɑмь пʌємєɴʜтʜмь ʌƔдємь ɴɑ мою воʌƔ дɑє ʜ ʒɑпʜсƔє Ɣ БɑщʜɴƔ ʜ Ɣ пʌємєɴʜто вь
с
ʜχь всʜχь вʜдʜвь ʜ ρɑʒмʜсʌʜвь вɑ сρдɑүɴʜχь сκρовʜщʜχь сρтцɑ моєго вєʌʜκƔ ʌƔБɑвь ʜ сρүɑɴство κɴєʒɑ вʌɑстєʌь ʜ всє ωпћʜɴє
гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ κою вɑʒдɑ мɴого мʜʌосρдɴо ʜ Бєʒь мʜρє Ɣ всɑκоємь поүтєɴью пρостρʜшє ʜ поκɑʒɑшє κ ɴɑшʜмь п’ρ’вʜмь ʜ
κ ɴɑшємƔ госпоцтвƔ
ʜ поκɑʒƔю ʜ үʜɴє κɑκо ʜ по пʜсɑɴьѣχь κоє ωд ɴʜχь пρʜмʜсмо вʜдʜтʜ єсть ʜ сɑдɑ вєћє поүтєɴƔ ʌƔБɑвь ʜ пρʜѣʒɑɴь κою Ɣүʜɴʜшє
ʜ поκɑʒɑшє Ɣ тɑκово вρʜмє ɴɑшє
ʜ пɑκʜ єρь ωБɴɑχодʜмо ʒɑ доʌʜ ρүєɴ’ɴƔ жƔпƔ єсть пρво ɴʜχь БɑщʜɴƔ ʜ пʌємєɴʜто Бʜʌо всємƔ томƔ χотє χɑρɴʜ Бʜтʜ ʜ поүтєɴьємь
Ɣ вʜκє ɴʜмь пʌɑтʜтʜ χотʜсмо мʜ воєводɑ сɑɴдɑʌь с моωмь Бρɑтʜωмь с κɴєʒємь вʌ’κцємь с κɴєʒємь вʌ’κомь ʜ стʜпɑɴомь сʜɴомь
κɴєʒɑ вʌκ̅цɑ вьсєсρдɴо ʜ єдɴовоʌɴо ʒɑ ɴʜχь ʌƔБɑвь дɑсмо ʜ дɑρовɑсмо Ɣ вʜκʜ вʜκомɑ Бєʒь поρєүєɴьѣ κɴєʒƔ вʌɑстєʌємь ʜ всоʜ
ωпћʜɴʜ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ сь мʜʌостʜю ʜ сь Ɣтвρждєɴьємь поʌь жƔпє κоɴɑвʌʜ ʜ вьʜтɑʌʜɴƔ ʜ доʌɴƔ гоρƔ вьсє сɑ всʜмь що смо
ʜ дɑɴь дρжɑʌʜ ʜ господовɑʌʜ вь тоʜʒʜ жƔпʜ κотɑρƔ κоɴɑвɑʌ’с’κомь то що є ɴɑшє Бʜʌо ʜ єсть всє сɑ всʜмь дɑсмо ʜ дɑρовɑсмо
сɑ всʜмʜ сєʌʜ ʜ ʒɑсєʌцʜ ʜ с ʌƔдмʜ ʜ с пɑшɑмʜ ʒ дρвмʜ ʒ дƔБρɑвɑмʜ (с) сʜɴоκосʜ ʒ гρмьємь ʜ с водɑмʜ ʜ сɑ всʜмʜ мєћɑмʜ ʜ
пρɑвʜмʜ κотɑρʜ ʜ сɑ всɑκоʜмʜ пρɑвʜɴɑмʜ ʜ достоѣɴьємь жƔпє ρүєɴɴє дɑсмо ʜмь Ɣ БɑщʜɴƔ ʜ Ɣ пʌємєɴʜто гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ ʜ
ɴєго вʌɑстєʌємь ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ вɑ вʜκʜ вʜκɑ дɑ сƔ воʌɴʜ ʜ сʌоБодɴʜ ʜ ωБʌɑстɴʜ ɴʜмʜ ωɴʜ (ʜ) дʜцɑ ƔɴƔүьє ʜ пρɑƔɴƔүьє κɑκо
пρɑвɑ ʜ пʌємєɴʜтɑ господɑ Ɣ вʜκʜ вʜκомɑ
ʜ мʜ ρүєɴ’ɴʜ гдɴь воєводɑ сɑɴдɑʌь ʜ вʜшє ρүєɴʜ ɴɑтρɑжьє ɴɑшє що є по мƔшκомь κоʌʜɴƔ ωд ɴɑшєгɑ сρ̅цɑ що Бʜ поүтєɴо ʜ
пρɑво ɴɑтρɑжьє ɴɑшє ʜ ɴɑшє пʌємє що є по мƔшκомь κоʌʜɴƔ κɑκо κρвь подɑє ωБʜтƔємо ʜ ʒɑвєʒƔємо сє гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ
ʜ ɴєго вʌɑстєʌємь ɴɑ всƔ ɴɑшƔ моћь вʜшє ρүєɴ’ɴƔ жƔпƔ ωд всɑκоєгɑ ɴɑсʜʌʜѣ ʜ ʒʌʜχь ʌƔдʜ Бρɑɴʜтʜ κɑκо дɑ сʜ господƔю ʜ
Ɣжʜвɑю мʜρɴо
ʜ ωщь ωБʜтƔємо ρүєɴ’ɴомƔ κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌємь ʜ ωпћʜɴʜ ʒɑ ɴʜєдɴогɑ үʌовʜκɑ воʌƔ κоʜ Бʜ ɴɑ сємь свʜтʜ ɴʜ ʒɑ стρɑχь ɴʜ ʒɑ
κоє Бʌɑго ɴʜ ʒɑ ɴʜєдɑɴь ʜɴʜ Ɣʒρоκь κоʜ Бʜ ɴɑ свʜтʜ могɑʌь Бʜтʜ ɴʜмь ʜ всємƔ ɴʜχь ɴє Ɣдʜтʜ ɴʜ ɴʜχь ωдтʜсɴƔтʜ пɑүє ʜмь
пρʜѣʒɴовɑтʜ сρ̈дүєɴо ʜ пρɑво κɑκо ʜ ωɴʜ ɴɑмь єсƔ сє ʒɑпʜсɑʌʜ до дɴʜ ʜ довʜκɑ
ɑ ωɴʜ κ’ɴєʒь вʌɑстєʌє ʜ всɑ ωпћʜɴɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ вʜдʜвшє вєʌʜκƔ ʌƔБɑвь ɴɑшƔ ʜ сρ̈үɑɴст’во χотʜшє дɑ тоʌʜκɑ ʌƔБɑвь
χɑρɴɑ БƔдє ʒɑ сʌɑтκƔ ʌƔБɑвь ʜ сρүɑɴство κоє єсть мєћƔ ɴɑмʜ ɴɑ поүтєɴьє ʜ Ɣʒвʜшєɴьє ɴɑɑсь ρүєɴɴʜχь пρʜмʜвь дƔБρовɴʜκь
78

вʜшє ρүєɴɴє поʌь жƔпє κоɴɑвɑʌ’с’κє κɑκо є ρүєɴɴо пρʜмʜшє с мʜʌосρдьємь ʜ дɑшє мʜ ʜ дɑρовɑшє ʜ дρƔгє поʌɑүє Ɣ дƔБρовɴʜκƔ
с мʜстомь
κоє поʌɑүє Бʜʌє сƔ пρво ɴʜχь вʌɑстєʌʜɴɑ сʜмєтɑ гρɑдʜћɑ ɑ єсƔ тєʜ поʌɑүє БʌʜʒƔ ωɴєʜ дρƔгє моє поʌɑүє сьдρ̈жє сє ʒɑєдьɴо ʜ
ωБʜтовɑшє мʜ стρɑтʜтʜ ωд своʜχь пʜɴєʒʜ ɴɑпρɑвʜтʜ ʜ ɴɑρєдʜтʜ ɴɑпρɑвʜтʜ ʜ ɴɑρєдʜтʜ тєʜ поʌɑүє ωБʜ мɴого κρɑсɴо ʜ ʌʜпо
ʜ сʌɑвɴо ʜ үьстɴо
ʜ ωщь дɑшє мʜ ʜ дɑρовɑшє ɴɑɑмь вʜшє ρүєɴʜмь гдɴƔ воєводʜ сɑɴдɑʌƔ ʜ Бρɑтʜ ʜ сʜɴовцƔ ʜ ɴɑтρɑшκƔ ɴɑшємƔ ʜ пʌємєɴƔ
ɴɑшємƔ що є по мƔшκомь κоʌʜɴƔ Бɑщʜɴє вь жƔпʜ дƔБρовɑүκоʜ κоє сє κƔпє ʒɑ тρʜ тʜсƔћє пєρпєρь
ɑ дɑ тєʜ κƔћє ʜ Бɑщʜɴє ɴɑмь ʜ ɴɑшємƔ пʌємєɴƔ ɴʜκɑдɑρє ɴє могƔ ɴɑ мɑɴє пρʜтʜ ɴʜ сє κоʜмь Ɣʒρоκомь ʜʒ ɴɑшʜχь ρƔκь ʜʒєтʜ
вʜκƔ вʜκомɑ ɴʜ ʒɑ єдɴƔ ρɑть ɴʜ ʒɑ єдɴо пρʜдƔжьє ɴʜ ʒɑ єдɴƔ ствɑρь сєгɑ свʜтɑ вьсє тоʜ ɴɑɑмь дɑшє ʜ дɑρовɑшє κɑκо є ρүєɴо
ʒгоρɑ ʜ ωдвʜшє ʒɑвєʒɑ сє гρɑдь дƔБρовɴʜκь вʌɑстєʌє ʜ всɑ ωпћʜɴɑ мєɴʜ гдɴƔ воєводʜ сɑɴдɑʌƔ
ʜ ɑκо Бʜ сє Ɣ мєɴє ɴɑтρɑжɑκь ɴɑшɑʌь ω д моєгɑ сρ’цɑ що Бʜ поүтєɴо ʜ пρɑво ɴɑтρɑжьє ʜ ωстɑɴκƔ ɴєговƔ κɑκо κρвь подɑє по
мƔшκомь κоʌʜɴƔ поүтєɴо ʜ пρɑво ɴɑтρɑжьє
ʜ потомь κɴєʒƔ вʌ̅κцƔ ʜ κɴєʒƔ вʌκ̅Ɣ ʜ стʜпɑɴƔ сʜɴƔ κɴєʒɑ вʌκ̅цɑ ʜ ɴʜχь ɴɑтρɑш’κƔ що є по мƔшκомь κоʌʜɴƔ пρɑво ʜ поүтєɴо
ɴɑтρɑжьє
ʜ ɴɑшємƔ пʌємєɴƔ κɑκо Бʌʜжɴɑ κρвь подɑє вʜκƔ вʜκомɑ дɑвɑтʜ ωд дƔБρовɴʜκɑ до тоʌʜ
ʜ κɑдɑ годʜ БƔдƔ господовɑтʜ ʜ ωБʌɑдɑтʜ вʜшє ρүєɴɴомь поʌь жƔпє κоɴɑвɑʌ’с’κє ʜ Ɣ κо годʜ Бʜ вρʜмє тогɑ ρүєɴогɑ дʜʌɑ κоɴɑв’ʌʜ
ɴʜмь ρɑть ɴє Бρɑɴʜʌɑ κρɑʌɑ Босɑɴ’с’κогɑ ʜ Ɣгɑρ’с’κогɑ ʜ цɑρɑ тƔρсκогɑ ʜ ɴɑсь ρєүєɴɴʜχь господовɑтʜ ʜ Ɣжʜвɑтʜ вɑʒдɑ дɑ сє
ʜмɑ тɑκо κɑκо є ρүєɴо дɑвɑтʜ ɴɑ всɑκо годʜщє пєть сɑть пєρпєρь дʜɴɑρʜ дƔБρовɑүцʜχь ɴɑмь ʒгоρɑ ρүєɴʜмь вʜκƔ вʜκомɑ
ʜ ɴɑ всє вʜшє пʜсɑɴɴо що годʜ смо мʜ воєводɑ сɑɴдɑʌь κɴєʒь вʌκ̅ɑць κɴєʒь вʌκ̅ь ʜ стʜпɑɴь сʜɴь κɴєʒɑ вʌ’κцɑ ʒɑ ɴɑсь ʜ ʒɑ
ɴɑшє посʌʜдɴє ʜ ʒɑ ɴɑшє пʌємє що БƔдє по мƔшκомь κоʌʜɴƔ κɑκо κρвь подɑє пρɑво ʜ поүтєɴо ɴɑтρɑжьє ɴɑшє що годʜ смо
Ɣ сьємь ʌʜстƔ дɑʌʜ ʜ ʒɑпʜсɑʌʜ ʜ ωБʜтов’ɑʌʜ ɴɑ вьсє мʜ ρүєɴ’ɴʜ ʒɑ сє ʜ ʒɑ в’сє ɴɑшє пʌємє тκо ɴɑсь үƔю ʜ ɴɑтρɑжɑκь κɑκо
є ρүєɴ’ɴо ρотʜсмо сє ʜ ʒɑκʌєсмо ɴɑ үɑстɴомь ʜ жʜвотвоρєщємь κρстʜ господɴʜ ʜ вь үєтʜρʜ євɑɴћєʌʜстє ʜ вь •вı• вρχовɴʜχь
ст̅ʜχь ɑпƔстоʌь ʜ вь •тʜı• ст̅ʜχь ωтɑць ʜжє сƔть вɑ ɴʜκєю ʜ вɑ в’сʜχь ωд вʜκɑ ст̅ʜχь Бг̅Ɣ Ɣгодʜвшʜχь ʜ вь дƔшє ɴɑшє ѣκо всє
вʜшєпʜсɑɴɴо ʜ ɴɑмʜ ωБʜтовɑɴо κɴєʒƔ вʌɑстєʌомь ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ʜ ɴʜχь посʌʜдɴʜмь χоћємо твρдо ʜ
ɴєпоκоʌʜБʜмо ʜ ɴєпоρоүɴо вɑ вʜκʜ вʜκомɑ Ɣʒдρжɑтʜ ʜ ɴɑмʜ ʜ ɴɑшʜмʜ посʌʜдɴʜмʜ ɴє Ɣκρ̈ɴʜтʜ
тκо ʌʜ Бʜ ɴɑсь ʜɴɑκо Ɣүʜɴʜʌ ʜʌʜ ʒɑ ʌɑκомость ʜʌʜ ʒɑ стρɑχь ʜʌʜ ʒɑ үʜю воʌƔ тєρє тєʜ вʜшє пʜсɑɴɴє ρотє κоʜомь годʜ χʜтρостʜю
ρɑʒБʜʌь ʜʌʜ пρʜтвоρʜʌь χоћємо ʜ ʌƔБʜмо дɑ сƔ всє κʌєтвʜ ʜ ρотє ʜ пρоκʌєцтвɑ пɑʌɑ свρχƔ ɴɑсь ʜ ɴɑшєгɑ ɴɑтρɑшκɑ ʜ ɴɑшєгɑ
пʌємєɴɑ ʜ всʜχь ɴɑшʜχь посʌʜдɴʜχь
ʜ дɑ смо пρоκʌєтʜ ʜ ʒɑвєʒɑɴʜ жʜвʜмь Богомь ʜ пρʜүʜстомь ʜ всʜмʜ вʜшє пʜсɑɴ’ɴʜмʜ ст̅ʜмʜ
ʜ дɑ смо пρʜүтєɴʜ юдʜ κоʜ ʜʒдɑ сʜɴɑ Божʜѣ ɴɑ ρɑспєтʜє
ʜ дɑ сє ɴєвʜρɴʜцʜ ɴɑʒовємо пρʜдь всɑκогɑ гдɴɑ ʒємɑʌɴогɑ
ʜ вь дɑɴь смρтʜ пρʜмʜɴƔтʜѣ ɴɑшєгɑ ʜ вь сƔдɴʜ дɑɴь дɑ ɴє ʜмɑмо помʜʌовɑɴʜѣ пρʜд ʌʜцємь Бож̅ʜʜмь
ʜ κ томƔ ʒɑκʌєшє сє вʌɑстєʌє ɴɑшєгɑ пʌємєɴɑ κɴєʒь ρɑдʜвоʜ стʜпκовʜћь ʜ κɴєʒь ρɑдосɑвь стʜпκовʜћь ʜ κɴєʒь ρɑдʜүь стʜпκовʜћь
ʜ κɴєʒь ωБρɑдь χʌɑпомʜρʜћь ʜ κɴєʒь вʌɑтκо ωБρɑдовʜћь ʜ κɴєʒь ʜвɑɴʜшь ωстоʜћь ʜ κɴєʒь ʜвɑɴь вƔκовʜћь
ʜ ʒɑκʌєсмо сє пρʜдь поүтєɴʜмь мƔжємь вɑшємь поκʌʜсɑρƔ пρʜдь пρʜд’ κɴєʒомь тƔдρоємь Бɑвжєʌʜћємь ɴɑ стʜпɑɴƔ поʌƔ под’
соκоʌомь ʜ ʒɑ вєћє вʜρовɑɴьє мʜ гдɴь воєводɑ сɑɴдɑʌь ʜ κɴєʒь вʌ̅κɑць ʜ κɴєʒь вʌ̅κь ωвь ɴɑшь ʒɑпʜсь пєүɑтʜсмо ɴɑшʜмʜ пєүɑтмʜ
вʜсƔћʜмʜ ʜ потвρдʜсмо
пʜсɑɴо вɑ ʌʜто ρожɑствɑ χρʜствɑ тʜсƔщɴо ʜ үєтʜρʜстɑ дєвєто ɴɑ дєстє ʌʜто мʜсєцɑ юɴɑ двɑдєстʜ ʜ үєтвρтʜ дɑɴь ɑ Ɣпʜсɑ
пρʜБʜсɑвь поχвɑʌʜћь
79

kralj Stjepan Ostojić
4. decembar 1419. u Sutisci
Miklosich CCLXIX; Stojanović br.580; Čremošnik br.49; Turbić-Hadžagić 2006:75-78
HR-DAD; sign. 1419_becki 1052
pisar: logofet Novak Gojčinić
sl. Đorđić 1971:401
ω вєʌємощɴ̅ɑ сʜʌо пρѣсвєтого дχ̅ɑ Бж̅є сʌɑвʜмʜ вь тρоʜцѣ вь ωтцʜ жє ρєκƔ ʜ сʜɴѣ ʜ вь свт̅ʜмь дƔсѣ ω тρоʜцє пρѣсвєтɑ сʌɑвɑ
тєБʜ
тоБою пρʜмʜχь БожɑствєɴƔю Бʌɑгодʜть сподоБʌьшƔ мє ɴɑсʌʜдовɑтʜ пρѣстоʌь моєгɑ ρодʜтєʌɑ ʜ пρɑρодʜтєʌь κρɑʌєвь господє
сρьБьсκє Бос̅ɑɴсκє
ʒɑɴє Бо тʜ моʜ ρодʜтєʌь ʜ пρɑρодʜтєʌьє вь ʒє̅мʌьɴѣмь цρь̅ствѣ цρ̅ьствовɑвьшє ʜ ɴɑ ɴєБєсɴʜє цρ̅ьство пρѣсєʌʜ сє
мєɴє жє вʜдєщƔ ʒємʌƔ ρодʜтєʌɑ ʜ пρɑρодʜтєʌь моʜχь ωстɑвʌьшƔю ɑ ɴє ʜмƔщƔ своєго пɑстʜρɑ ωт ɴʜχь жє пʌємєɴє
ʜ ɑʒь ʜʒьБρɑɴь Бʜχь помощʜю Бж̅ьєю ʜ пρѣүʜстє єго мɑтєρє вѣɴ̅үɑɴь Бʜχь Бг̅одɑρов̅ɑɴɴѣмʜ вѣɴ̅цємь ɴɑ κρɑʌєвьство ѣɑκо Бʜтʜ
мʜ вɑ χρ̅стɑ Бг̅ɑ Бʌɑгов̅ʜρьɴ̅омƔ ʜ Бг̅омь ʜʒьБρɑɴомƔ гдɴƔ стʜпɑɴƔ κρɑʌю сρьБʌ̅ємь Босɴѣ ʜ пρʜмо[ρ]сκʜмь стρɑɴɑмь
ʜ потомь жє поүєχь сь Бг̅омь κρɑʌєвɑтʜ ʜ пρɑвʜχь пρѣстоʌь κρɑʌ̅ствɑ дѣʌє мʜʌостʜ үʜɴє ʒɑпʜсɑɴʜѣ гρɑдовомь ʜ мѣстомь
всɑκ̅омƔ жє по достоѣɴʜю єго вɑ сѣχь жє тѣмь вʜдʜχь сρь̅үɑɴого ʌюБɑвь ʜ вʜρ̅ьɴо поρɑБотɑɴьє ρодʜтєʌıє̵ ʜ пρɑρодʜтєʌıє̵
κρɑʌвс̅твɑ мʜ ʜ сɑмомƔ κρɑʌв̅ствƔ мʜ поүтєɴѣχь вʌɑстєʌь сʌɑвɴ̅огɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ κɑκо є ɴʜχь поүт̅єɴʜ ʜ κρɑсɴ̅ʜ ωБʜүɑʜ
пρʜɴостʜ κρɑʌвьст̅вƔ мʜ поүт̅єɴıє̵ ʜ мɴогоцѣɴѣɴʜє дɑρѣʜ южє мʜ ʜ сɑдɑ пρʜɴʜшє сь вєʌʜκою ʌƔБовʜю ɴʜχь ɴєʌʜцємѣρɴою
ʜ тƔʜ ʜʒʜдошє пρѣд сʌɑвɴо κρɑʌв̅ьствɑ мʜ всє поүт̅єɴʜ вʌɑстєʌє ʜ поκʌʜсɑρьє сʌɑвɴогɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ κоʜ БʜχƔ досʌɑɴʜ
κρɑʌв̅ствƔ мʜ ωд вʌɑстєʌь ʜ ωтд опьћʜɴє гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ɴɑ ʜмє мɴого ɴɑρоүʜть ʜ мɴогопоүт̅єɴʜ вʌɑстєʌʜɴь дƔБρов̅үьκʜ
κɴєʒь пɑсκоє ρɑстʜћь сʌɑвɴʜ вʜтєʒь пρѣсвʜт̅ʌогɑ гдɴɑ κρɑʌɑ жʜгьм̅Ɣɴьтє ʜ ɴʜκоʌɑ пƔцʜћь сь мɴого сʌɑтц̅ѣмʜ ʜ мɴого Ɣмʜʌьɴʜмʜ
ρѣүьмʜ пρошɴɑмʜ ʜ моʌьБɑмʜ
ƔспомєɴƔшє κρɑʌєвс̅твƔ мʜ ωт ρєүєɴʜχь вʌɑстєʌь гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ɑ говоρє ʒɑ κоɴɑвʌʜ ʜ ʒɑ гρɑдь соκоʌь
ʜ ѣ гдɴь κρɑʌь стʜпɑɴь дɑсмо ʜ дɑρовɑсмо моєго ʜ могɑ пρьвогɑ жƔпƔ κоɴɑвʌʜ ʜ гρɑдь соκоʌь ʒɑ пʌємєɴʜто вʜκƔ вʜκомɑ
дƔБρовɴ̅ʜκƔ ʒɑ ɴʜχь Бρɑтц̅тво ʜ ʒɑ пρѣѣтєство госпоствƔ ɴɑшємƔ
ʜ κɑκо ωɴʜ своʜмʜ доБρʜмʜ пρʜѣтєʌьмʜ сь вєʌьможɑмʜ κρɑʌвс̅твɑ мʜ поүт̅єɴомь двоρьщʜɴомь ɴɑʜдошє ωт воєводє сɑɴдɑʌɑ
ʜ ωд воєводє пєт̇ρɑ пɑвʌ̅овʜћɑ κʜ ɴɑпоʌʜцє дρьжɑχƔ тƔʜ жƔпƔ κоɴɑвьʌсκƔ ʜ гρɑдь соκоʌь тєρє ʜмь по ɴʜχь доБρоʜ ʌƔБьвʜ
ʜ мʜʌостʜ дɑшє ʜ попƔстʜшє жƔпƔ κоɴɑвь̇ʌьс̅κƔ ʜ гρɑдь соκоʌь воєводɑ сɑɴɑдɑʌь своʜ поʌь дѣʌɑ κоɴɑвʌʜ ɑ воєводɑ пєтɑρь
дρƔгƔ поʌовʜцƔ κоɴɑвʌʜ ʜ гρɑдь соκоʌь κʜ є Ɣ κоɴɑвʌɑмь ʜ с ʌƔдьмʜ сь всѣмʜ пρɑвʜмʜ κотɑρʜ ʜ мєѣмʜ κоɴɑвʌɑʌсκогɑ κоє є
ɴʜгдɑ Бʜʌь Ɣ подρьжɑɴьє дƔБρов̅үьκо
ɑ ωт вєʌʜκостʜ κρɑʌв̅ствɑ мʜ Ɣмʜʌєɴо пρосʜшє двоρʜшє ʜ моʌʜшє дɑ Бʜ ʜмь κρɑʌвство мʜ по ɴɑшємь сʌɑвɴомь ʜ доБρомь
ωБʜүɑю мʜʌостʜво Бʜʌо ωɴƔʜ вʜшє ρєүєɴƔ жƔпƔ κоɴɑвʌьсκƔ ʜ гρɑдь соκоʌь Ɣ ɴоʜ потвρьдʜχь κɑκо ʜ ʜɴо що ʜмɑю ωт κρɑʌв̅ствɑ
Босɑɴьсκогɑ
ʜ ʒɑто мʜ по мʜʌостʜ Бж̅ʜωʜ κρʌь ʒɑ ɴʜχь вѣρьɴо посʌƔжєɴьє ʜ сʌɑтκо ʜ достоʜɴо ɴʜχь моʌєɴʜє ʒгоρɑ ρєүєɴо ʜмɑвьшє свʜть сь
пρѣсвʜтʌ̅омь госпо̅ωмь κρɑʌʜцомь κƔѣвомь κρɑʌв̅ствɑ мʜ ʜ сь ʒБρɑмʜмʜ вʌɑстєʌʜ ʜ вєʌможɑмʜ κρɑʌв̅ствɑ мʜ смотρʜвь вʜдʜвь
80

ʜ доБρѣ ωБьɴɑшɑдь дɑшє ρєүєɴɑ жƔпɑ κоɴɑвьʌьсκɑ ʜ гρɑдь соκоʌь ʜ дɑ ɴɑшʜ пρьвʜ сƔ ɴʜмь ʒɑ тоʜ доБρомь ωБʜтɴʜ Бʜʌʜ
ʜ ωщє вʜдʜвь дɑшє ʜмь є ʜ дɑρовɑшє всє тоʜ үʜсто ʜ ωтвоρєɴо вʜдʜвь ʜ ρɑʒƔмʜвь поʒɴɑвь пρʜʒвɑвь ʜмє ωцɑ ʜ сɴ̅ɑ ʜ свєт̅гɑ
дχɑ сь вєʌʜцʜмь доБρʜмь Бʌɑгосʌовомь ɑ с вѣћомь вʜшє ρєүєɴʜχь κρɑʌьвс̅тво мʜ дɑдє Бʌɑгосовʜ ʜ потвρьдʜ Ɣ вʜκʜ вѣκомɑ
гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌємь ʜ вс̅ьоʜ ωпь̅ћʜɴʜ гρɑдɑ дƔБρов̅ɴʜκɑ ʜ ɴʜχь ɴɑтρɑж̅κɑ доκоʌʜ свѣть стоʜ всƔ вʜшє ρєүєɴƔ
жƔпƔ κоɴɑвьʌьсκƔ ʜ гρɑдь соκоʌь сь всѣмʜ сєʌʜ ʜ ʒɑсєʌ̅цʜ с ʌюд̅мʜ ʜ своБодɑмʜ с пɑшɑмʜ ʜ ʒ дƔБρɑвʜмʜ ʜ сь всѣмʜ пρɑвʜɴɑмʜ
ʜ κотɑρѣ ʜ достоѣɴьємь жƔпє ʜ гρɑдɑ ρєүєɴогɑ вɑ вʜκʜ вѣκɑ
дɑ сʜ ρєүєɴʜ вʌɑстєʌє ʜ ωпьћʜɴɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ʜмɑю ʜ дρьжє ʜ Ɣжʜвɑю вʜшє ρєүєɴƔ жƔпƔ κоɴɑвɑʌьсκƔ ʜ гρɑдь соκоʌь вь
вѣκʜ вѣκɑ κɑκо пρɑвɑ ʜ пʌємєɴʜтɑ господɑ ωɴʜ ʜ дѣцɑ ʜ ƔɴƔүьє ʜ пρɑƔɴƔүьє ɴʜχь довѣκɑ
ʜ ɴɑ сʜє вʜшє пʜсɑɴо ɑʒь гдɴь κρɑʌь стѣпɑɴь ʜ сь пρʜвʜсоκомь госпоωмь κρɑʌьвствɑ мʜ мɑтєρью сь госпьоωмь κρɑʌʜцоωмь
κƔѣвомь ʜ сь ʒɑБρɑɴѣмʜ вʌɑстєʌʜ ʜ вєʌьможɑмʜ κρɑʌьвствɑ мʜ сѣмʜ ʜ сѣмʜ ρотʜсмо сє ɴɑ свт̅омь євɑɴгєʌью χρʜствƔ ʜ ɴɑ
үьс̇тɴомь κρьстʜ господ̅ɴʜ ʜ вь вс̅є свєтє Бг̅Ɣ ωд вѣκɑ Ɣгодʜвьшє дɑ вʜшє пʜсɑɴ̅ɴо дɑɴьɴо ʜ ɴɑмʜ потвρьгєɴо ɴɑмʜ ʜ ɴɑшʜмʜ
посʌѣɴ̅ʜмʜ ɴє Бʜтʜ потвоρєɴƔ ɴʜ поκоʌѣБʜмƔ вь вѣκʜ пɑүє Ɣ вс̅ємь κρѣп̅κƔ ʜ стɑɴовʜтƔ
тκо ʌʜ дρьʒɴє ʜ потвоρʜ сʌово ʜ мʜʌость κρɑʌвствɑ мʜ дɑ сƔ вс̅є κʌєт̅вѣ ɴɑ ɴь пɑʌє ʜ κρɑʌв̅ствƔ мʜ дɑ є ɴєвѣρɑɴь
ʌѣто жє гдɴє ү̅ ʜ Ɣ̅ ʜ θ̅ı̅ ʌѣто χρʜстово мѣсєцɑ дєκєБρɑ д̅ дɴ̅ь пʜсɑ ɴовɑκь гоʜүʜɴʜћь ʌогп̅єть κρɑʌ̅ствɑ мʜ ɴɑ ɴɑшємь стоʌьɴомь
мѣстʜ Ɣ сƔтʜсцѣ
κɴєʒь Бɑтʜћь мʜρьκовћь κɴєʒь твρьтκо стʜпɑɴо̅вћь κɴєʒь стʜпɑɴь ωстоʜћь κɴєʒь пєтɑρь κʌєшʜћь κɴєʒь вƔκь ρогɑтʜћь κɴєʒь
вƔκɑць вƔκотʜћь κɴєʒь вʌɑтκо доБρʜћєвʜћь κɴєʒь твρьтκо үρьɴьүʜћь κɴєʒь ρɑдосɑвь вʌɑдʜмʜρʜћь κɴєʒь юρɑʜ дρɑгʜћєвʜћь
κɴєʒь твρьтκо Боρовʜɴʜћь κɴєʒь стʜпɑɴь мʜωтʜɴʜћь тʜ всʜ вʌɑстєʌє вʜшє пʜсɑɴʜ ρотʜшє сє ʒ господʜɴомь κρɑʌємь ɴɑ свєтомь
євɴ̅єʌью ʜ ʒ госпоωмь κρɑʌʜцомь κƔѣвомь

Sandalj Hranić
30. maj 1420. u Sokolu
Miklosich CCLXXII; Stojanović br.322; Čremošnik br.90; Turbić-Hadžagić 2006:78-82
na pergameni, tri viseća pečata
HR-DAD; sign. 1420_becki 1053
pisar: dijak Grubač
sl. Đorđić 1971:413 (od r.26 do kraja)
вь ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ дχɑ свєтɑ ɑмɴь
гдɴь воıє̵вдɑ сɑɴдɑʌь χρɑɴʜћь мʌ̅стʜю Бж̅ʜωм вєʌʜκʜ воıє̵вдɑ Босɴ̅ьсκʜ БƔдƔћʜ вь вєʌʜκоʜ сʌɑвʜ ʜ госпоцтвʜ моʜχь пρѣρодʜтєʌь
пʌємɴʜто ɴɑшє
ʜ потомь ʒɑ ɴɑшƔ сʌƔжБƔ мʌ̅стʜ гρɑдовє ʜ жƔпє ʜ ʒємʌє κоıє̵ пρʜмʜсмо ωт κρɑʌıє̵вьствɑ Босɴьсκогɑ ɴɑмь дɑɴ̅о ʜ ʒɑпʜсɑɴо Ɣ
ɴɑшє пʌємєɴʜто вь ρƔсɑʒʜ ʜ дρьжɑвʜ Босɴьсκоʜ ʜ κρɑʌıє̵вьстомь ʜ всѣмь ρƔсɑгом Босьɴьсцѣмь ɴɑмь потвьдєɴо ʜ Ɣстɑɴовʜћєɴо
ʜ тоʌʜκодє ωдь κρɑʌıє̵вь Ɣгρьсцѣχь ʜ Босьɴьсцѣχь ʜ цɑρь тƔρьсцѣχь потвρьдıє̵вɑɴо по ɴʜχь κρɑсɴѣχь ʌʜстѣχь ʜ ʒɑпʜсѣχь
ʜ БƔдє по мʌ̅стʜ Бж̅ʜωʜ вь пƔɴʜ дρьжɑвʜ с моωмь Бρɑтʜωм с κɴєʒємь вƔκсомь господƔє ʜ Ɣжʜвɑıє̵ ʜ ωт (т)огɑ дɑюћʜ ʜ Ɣдѣʌююћʜ
своʜм сʌƔгɑмь ʜ пʌємɴ̅ʜтѣмь ʌюдємь ɴɑ мою воʌю дɑıє̵ ʜ ʒɑпʜсƔıє̵ Ɣ БɑщʜɴƔ ʜ Ɣ пʌємєɴʜто вь сѣχь вьсѣχь вʜдѣвь ʜ ρɑʒмʜс’ʌʜвь
вь сρьдɑүɴѣχь сκρовʜщѣχь сρьцɑ моıє̵го вєʌʜκƔ ʌюБɑв’ь ʜ сρьүɑɴьство κɴєʒɑ вʌɑстєω ʜ всє ωпћʜɴє гρ дɑ дƔБρоɞɴʜκɑ κою вьʒдɑ
81

мɴогомʜʌосρьдɴо ʜ Бєʒ мѣρє Ɣ всɑκоıє̵м’ поүтєɴʜю пρостρѣшє ʜ поκɑʒɑшє κ ɴɑшʜмь пρьвѣмь ʜ κ ɴɑшємƔ госпоцтвƔ
ʜ поκɑʒƔю ʜ үʜɴє κɑκо ʜ попʜсɑɴʜ⊦ɑχь κоıє̵ ω дь ɴʜχь пρʜмʜсмо вʜдѣтʜ ıє̵сть ʜ сɑд’ вєћє поүтєɴƔ ʌюБьвь ʜ пρʜ⊦ɑʒьɴь κою
Ɣүʜɴʜшє ʜ поκɑʒɑшє Ɣ тɑκово вρѣмє ɴɑшє
ʜ пɑκʜ ıє̵ρь ωБɴɑχодʜмо ʒɑ доʌѣ ρєүєɴ̅Ɣ жƔпƔ ıє̵сть пρьво ɴʜχь БɑщʜɴƔ ʜ пʌємɴ̅ʜто Бʜʌо
всємƔ томƔʜ χотє χɑρɴʜ Бʜтʜ ʜ поүтєɴʜıє̵мь Ɣ вѣκє ɴʜмь пʌɑтʜтʜ χотѣсмо мʜ воıє̵водɑ сɑɴдɑʌь ʜ с моωм Бρɑтωмь сь κɴєʒомь
вƔκцємь ʜ κɴєʒомь вƔκомь ʜ стѣпɑɴомь сʜɴомь κɴєʒɑ вƔκцɑ всєсρьдɴо ʜ ıє̵дʜɴовоʌɴо ʒɑ ɴʜχь ʌюБьвь дɑсмо ʜ дɑρовɑсмо вь вѣκʜ
вѣκомɑ Бєс поρүєɴʜ⊦ɑ κɴєʒƔ вʌɑстєʌємь ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ гρдɑ дƔБρовɴʜκɑ с мʜʌостʜю Ɣтвρьдıє̵ɴʜıє̵мь гρɑдь соκоω Ɣ κоɴɑвʌɑχ
κоʜ ıє̵ гρɑдь Бʜω Ɣ дρьжɑɴʜıє̵ ɴɑмɑ с пɑвʌом ɴɑ поʌʜ ʜ по жƔпє κоɴɑвʌʜ с оБодом ʜ цɑптɑтомь ʜ с оɴѣмь що ıє̵ пɑвʌово Бʜʌо Ɣ
доɴоʜ гоρʜ ʜ Ɣ вʜтɑʌʜɴʜ κɑ ıє̵ по ρєүєɴє жƔпє Бʜʌɑ пɑвʌовɑ ʜ потомь сʜɴɑ мƔ пєтρɑ ʜ сь всѣмь що ıє̵ ρүєɴʜ пɑвьω ʜ дɴь дρьжɑω
ʜ потомь мƔ сʜɴ пєтьρь ʜ господовɑʌʜ вь тоʒʜ жƔпʜ κотɑρƔ κоɴɑвьωсκомь тоω що ıє̵ ɴʜχь Бʜʌо
ɑ сь мʜʌос’тю ʜ дɑρомь Бжʜмь ʜ вєʌʜκогɑ цρ̅ɑ сƔтɑɴɑ мєχомєть Бєгɑ пρʜдє Ɣ ɴɑшє ρƔκє ʒɑпʜсɑɴо ʜ Ɣтвρьдєɴо ʜ воıє̵вдомь
ʜсɑκомь ʜʒдɑɴо ɴɑмь ρєүєɴѣмь дρьжɑтʜ ʜ ωБʌдɑтʜ Ɣ то вρѣмє κɑдɑ сє пєтρь пɑвʌовʜћь ʜʒɴєвѣρʜ цρƔ сƔтɑɴƔ ʜ ƔБʜ гɑ ʜсɑκь
цρєвь воıє̵водɑ сь цɑρєвомь воʜсκомь ɑ мɴѣ вʜшєρєүєɴомƔ воıє̵водʜ сɑɴдɑʌю ʜ моωʜ Бρɑтʜ ʜʒдɑ гρɑдь соκоω Ɣ κоɴɑвʌɑχь ʜ
по жƔпє κоɴɑвьωсκє що ıє̵ Бʜʌо пɑвʌово ʜ потомь мƔ сʜɴɑ пєтρɑ
мʜ ρєүєɴʜ воıє̵водɑ сɑɴдɑʌь ʜ с моωмь Бρɑтʜωмь ʜмɑıє̵ мʌ̅сть ʜ моћь цρ̅ɑ сƔтɑɴɑ ɴɑ вʜшєρєүєɴʜ гρɑдь соκоω ʜ поω κоɴɑв’ʌʜ
що ıє̵ Бʜʌо пɑвʌово ʜ сʜɴɑ мƔ пєтρɑ то що ıє̵ ɴʜχь Бʜʌо дɑсмо ʜ дɑρовɑсмо сь всѣмʜ сєʌʜ ʜ ʒɑсєωцʜ ʜ с ʌюдмʜ ʜ с пшɑмʜ ʜ
ʒ дρв’мʜ ʜ сь дƔБρɑвɑмʜ сѣɴоκосʜ сь гρьмʜıє̵мь ʜ с водɑмʜ ʜ сь всѣмʜ мєд⊦ɑмʜ ʜ пρɑвѣмʜ κотɑρʜ ʜ сь всɑκоʜмʜ пρɑвʜɴɑмʜ
досто⊦ɑɴʜıє̵мь ρєүєɴогɑ гρдɑ со’κоʌɑ
ʜ поω жƔпє κоɴɑɞьωсκє κɑκо ıє̵ ʒгоρɑ ρєүєɴо дɑсмо ʜмь Ɣ БɑщʜɴƔ ʜ Ɣ пʌємєɴʜто гρɑдƔ дƔБρоɞɴʜκƔ ʜ ɴєгɑ вʌɑстєʌєм ʜ всоʜ
ωпћʜɴʜ ɞь вѣκʜ вѣκомɑ дɑ сƔ воʌɴʜ ʜ сʌоБодɴʜ ʜ ωБʌɑстɴʜ вʜшєρєүєɴѣмь гρɑдомь соκоʌомь ʜ с вʜшєпʜсɑɴє поω жƔпє
κоɴɑв’ʌʜ ʜ ɴʜχь дѣцɑ ʜ ƔɴƔүьıє̵ ʜ пρɑƔɴƔүьıє̵ ɴʜχь κɑκо пρɑвɑ ʜ пʌємɴ̅ʜ’тɑ господɑ вѣκʜ вѣκомɑ
ʜ мʜ ρєүєɴʜ гдɴь воıє̵водɑ сɑɴдɑʌь ʜ с вʜшєρєүєɴомь Бρɑтʜωмь ʜ ɴɑтρɑжʜıє̵мь ɴɑшʜмь що ıє̵̇ п̇о м̇Ɣшκомь κоʌѣɴƔ ω дь ɴɑшєгɑ
сρьцɑ що Бʜ поүтєɴо ʜ пρɑво̇ ɴɑтρɑжʜıє̵ ɴɑшє ʜ ɴɑшє пʌєм[є] що ıє̵ по мƔшκом κоʌѣɴƔ κɑκо κρьвь подɑıє̵ ωБѣтƔıє̵мо ʜ ʒɑвєʒƔıє̵мо
сє гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ ʜ ɴєгɑ вʌɑстєʌємь ɴɑ всƔ ɴɑшƔ моћь вʜшєρєүєɴʜ гρɑдь соκо ʜ жƔпƔ κоɴɑвьωсκƔ Бρɑɴʜт ωдь всɑκогɑ
ɴɑсʜʌь⊦ɑ ʜ ʒʌѣχь ʌюдʜ κɑκо дɑ сʜ господƔю ʜ Ɣжʜвɑю мʜρɴо
ʜ ωщє ωБѣƔıє̵мо ρєүєɴомƔ κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь ʜ ωпћʜɴʜ ʒɑ ɴʜıє̵дɴогɑ үовѣκɑ воʌю κоʜ Бʜ ɴɑ сємь свѣтʜ ɴʜ ʒɑ стρɑχь ɴʜ
ʒɑ κоıє̵ Бʌɑго ɴʜ ʒɑ ıє̵дɴь ʜɴʜ Ɣʒρоκь κоʜ Бʜ ɴɑ свѣтʜ могьω Бʜт[ʜ] ɴʜмь ʜ всємƔ ɴʜχь ɴє Ɣдʜтʜ ɴʜ ɴʜχь ωтʜсɴƔтʜ пɑүє ʜмь
пρʜ⊦ɑʒɴовɑтʜ сρьүɑɴо ʜ пρɑво κɑκо сє ʜ ωɴ’ʜ ɴɑмь ʒɑпʜсɑʌʜ ʜ ωБѣтовɑʌʜ до дɴ̅ʜ ʜ довѣκɑ
ɑ ωɴʜ κɴєʒь ʜ вʌɑстєʌє ʜ всɑ ωпћʜɴɑ гρдɑ дƔБρовɴʜκɑ свʜдѣвшє вєʌʜκƔ ʌюБьвь ɴɑшƔ ʜ сρьү’ɑɴ’ьство χотѣшє дɑ тоʌʜκɑ ʌюБьвь
χɑρɴɑ БƔдє ʒɑ сʌɑтκƔ ʌюБьвь ʜ сρьүɑɴьство κоıє̵ (ıє̵)сть мєдю ɴɑмʜ ɴɑ поүтєɴʜıє̵ ʜ Ɣʒвʜшєɴʜıє̵ ɴɑсь ρєүєɴѣχь
пρʜмʜвь дƔБρовɴʜκь ɞʜшєρєүєɴʜ гρɑдь соκоω с вʜшєρєүєɴє по жƔпє κоɴɑɞьωсκє κɑκо ıє̵ ρєүєɴо пρʜмʜшє с мʜʌосρьдʜıє̵м ʜ
дɑшє мʜ ʜ дɑρовɑшє пɑʌɑүƔ Ɣ гρɑдƔ дƔБρоɞɴʜκƔ с мѣстомь κо⊦ɑ ıє̵ поʌɑүɑ пρьво Бʜʌɑ ɴɑшѣχь вʌɑстєω ɞƔκɑсовʜћь ɑ потомь
κɑʌƔдıє̵ρʜць свтє мɑρʜıє̵ ωдь ɑɴдєʌовь Ɣ ρєүєɴом ɴɑшєм гρɑдƔ Ɣ дƔБρоɞɴʜκƔ
ʜ тɑʜ поʌɑүɑ сьдρьжɑ сє с мɑɴɑстʜρомь ρєүєɴѣχь κɑʌƔдıє̵ρʜць
ɑ дɑ тɑʜ поʌɑүɑ ɑ дɑ тɑʜ поʌɑүɑ (sic!) БƔдє ɴɑмʜ ρєүєɴѣмʜ ʌѣпо ɴɑпρɑʌıє̵ɴɑ ʜ Ɣκρɑшєɴɑ сʌɑвɴо ʜ поүтєɴо κɑκо дɑ ıє̵ ɴɑ вʜдѣɴьıє̵
дɑ ıє̵ госпоцκɑ поʌɑүɑ ωɴɑκодıє̵ по ωɴь пƔть κɑκо ωɴɑʜ κою мʜ сƔ пρьɞо дɑʌʜ ʜ ωБѣтоɞɑʌʜ ɴɑпρɑвтʜ ʒɑ дρƔгƔ поω κоɴɑɞʌʜ
ʜ ωщє дɑшє ʜ дɑρовɑшє ɴɑмь ɞʜшєρєүєɴѣмь гдɴƔ воıє̵водʜ сɑɴдɑʌю ʜ Бρɑтʜм (мʜ) ʜ сʜɴоɞцƔ ʜ ɴɑтρɑшκƔ ʜ пʌємɴƔ ɴɑшємƔ що
ıє̵ по мƔшκом κоʌѣɴƔ Бɑщʜɴє ɞь жƔпʜ дƔБρоɞьүκоʜ κоıє̵ сє κƔɴє ʒɑ тρʜ тʜсƔћıє̵ пєρпєρ ʜ дɑ тɑʜ κƔћ⊦ɑ ʜ Бɑщʜɴє ɴɑмь ʜ ɴɑшємƔ
пʌємєɴƔ ɴʜκдɑρь ɴє могƔ ɴɑ мьɴıє̵ пρʜтʜ ɴʜ сє κоʜмь Ɣʒρоκомь ʜʒ ɴɑшʜχь ρƔκь ʜʒєтʜ ɞь вѣκʜ вѣκомɑ ɴʜ ʒɑ ıє̵ дɴƔ ρɑть ɴʜ ʒɑ
82

ıє̵дɴо пρѣдƔжʜıє̵ ɴʜ ʒɑ ıє̵дɴƔ ствɑρь сєгɑʜ свѣтɑ всє тоʜ ɴɑмь дɑшє ʜ дɑρовɑшє κɑκо ıє̵ ρєүєɴо ʒгоρɑ
ʜ ωдь вʜшє ʒɑвєʒɑ сє ɴɑмь гρɑдь дƔБρоɞɴʜκь ɞʌɑстєʌє ʜ всɑ ωпћʜɴɑ мєɴѣ гдɴƔ воıє̵водʜ сɑɴдɑʌю
ʜ ɑκо Бʜ сє ωдь мєɴє ɴɑтρɑжьκь ɴɑшьω ωдь моıє̵гɑ сρьцɑ що Бʜ поүтєɴо ʜ пρɑво ɴɑтρɑжʜıє̵ ʜ ωстɑɴκƔ ɴєговƔ κɑκо κρьвь подɑıє̵
по мƔшκом κоʌѣɴƔ поүтєɴо ʜ пρɑво ɴɑтρɑжʜıє̵
ʜ потомь κɴєʒƔ вƔκцƔ ʜ κɴєʒƔ вƔκƔ ʜ стѣпɑɴƔ сʜɴƔ κɴєʒɑ вƔκцɑ ʜ ɴʜχь ɴɑтρɑшκƔ що ıє̵ по мƔшκо мь κоʌѣɴƔ пρɑво ʜ поүтєɴо
ɴɑтρɑжʜıє̵ ɑ ɴɑшємƔ пʌємєɴƔ κɑκо Бʌʜжɴ⊦ɑ κρьвь подɑıє̵ по мƔшκомь κоʌѣɴƔ ɞѣκƔ вѣκомɑ дɑвɑтʜ ωдь дƔБρоɞɴʜκɑ пєть сть
пєρпєρ дʜɴɑρʜ дƔБρоɞьүьцѣχь мɴѣ ρєүєɴомƔ воıє̵водʜ сɑɴдɑʌю ʜ вʜшєρєүєɴоʜ моωʜ Бρɑтʜ ɴɑ всɑκо годʜщє ʜ ωстɑɴκƔ κɑκо
сє вʜшє пʜшє дотоʌє ʜ κдɑ годѣ БƔдƔ господовɑтʜ ʜ ωБʌдɑтʜ вʜшєρєүєɴѣмь гρɑдомь соκоʌомь ʜ ρєүєɴомь дρƔгомь поω жƔпє
κоɴɑɞʌʜ с оБдомь ʜ сь цɑптɑтомь ʜ сь всѣмь ʜɴѣмь κɑκо ıє̵ вʜшє пʜсɑɴо
ʜ Ɣ κоıє̵ годѣ Бʜʌо вρѣмє ɞʜшєρєүєɴогɑ гρдɑ соκоʌɑ с поω κоɴɑвʌʜ що ıє̵ пɑвʌово Бʜʌо ρɑть ɴʜмь ɴє Бρɑɴʜʌɑ κρɑʌ⊦ɑ Босьɴьсκогɑ
ʜ Ɣгьρьсκогɑ ʜ цρɑ тƔρьсκогɑ ʜ ɴɑсь ρєүєɴѣχь господовɑтʜ ʜ Ɣжʜвɑтʜ мʜρɴо вьʒдɑ дɑ сє ʜмɑ тɑκоʜ κɑκо ıє̵ ρєүєɴо дɑвɑтʜ ɴɑ
всɑκо годʜщє вʜшєρєүєɴѣχь пєть сьть пєρпєρ дʜɴɑρʜ дƔБρовьүьцѣχь ɴɑмь ʒгоρɑ ρєүєɴѣмь ɞѣκƔ вѣκомɑ
ρɑʒвѣ ɑ κдɑ Бʜ (ʜ)мь годѣ ɞʜшєρєүєɴѣχь ρɑть Бρɑɴʜʌɑ ɴє вʌдɑтʜ ɞʜшєρєүєɴѣмь гρдɑомь соκоʌомь ʜ поω κоɴɑвʌʜ що ıє̵ пɑвʌово
Бʜʌо ʜ посʌѣ мƔ сʜɴɑ пєтρɑ дɑ ʒɑ ωɴоʌʜκо вρѣмєɴɑ κоʌʜκо Бʜ ρɑть тρьпѣʌɑ ρєүєɴогɑ κρɑʌ⊦ɑ Босьɴьсκогɑ ʜ Ɣгρьсκогɑ ʜ цρɑ
тƔρьсκогɑ ʜ ɴɑшɑ ʜ ɴɑшєгɑ ɴɑтρɑшκɑ дɑ ʒɑ тоʌʜκо вρѣмєɴɑ ɴѣсƔ дƔжɴʜ дɑвɑтʜ вʜшєρєүєɴѣχь пєть сть пєρпєρ доκʌє Бʜ ωɴɑ
ρɑть тρьпѣʌɑ
ʜ ɴɑ сє вʜшє пʜсɑɴо що годѣ смо мʜ воıє̵водɑ сɑɴдɑʌь ʜ κɴєʒь вƔκьць ʜ κɴєʒь вƔκь ʜ стѣпɑɴь сʜɴь κɴєʒɑ вƔκцɑ ʒɑ ɴɑсь ʜ ʒɑ
ɴɑшє посʌѣдɴıє̵ ʜ ʒɑ ɴɑшє пʌємє що БƔдє по мƔшκомь κоʌѣɴƔ κɑκо κρьвь подɑıє̵ пρɑво ʜ поүтєɴо ɴɑтρɑжʜıє̵ що годѣ смо Ɣ сємь
ʌʜстƔ дɑʌʜ ʜ ʒɑпʜсɑʌʜ ʜ ωБѣтовɑʌʜ ɴɑ всє мʜ ρєүєɴʜ ʒɑ сє ʜ ʒɑ всє ɴɑшє пʌмє тκо ɴɑсь үƔю ʜ ɴɑтρɑжьκь κɑκо ıє̵ ρєүєɴо ρотʜсмо
сє ʜ ʒɑκʌєсмо ɴɑ үьсɴомь ʜ жʜвотвоρєщємь κρьстƔ гдɴƔƔ ʜ вь .д. ıє̵вɑɴдєʌʜстє ʜ .вı. вρьχоɞɴʜχь свєтѣχь ɑпƔстƔʌовь ʜ .т. ʜ .ʜı̅.
стʜχь ωтьць ʜжє сƔть ɞь ɴʜκʜ ʜ ɞь всє свєтє ωт вѣκɑ БгƔ Ɣгодʜвшє ʜ вь дшє ɴɑшє
⊦ɑκо всє вʜшє пʜсɑɴо ʜ ɴɑмʜ ωБѣтоɞɑɴо κɴєʒƔ вʌɑстєʌємь ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ гρ дɑ дƔБρоɞɴʜκɑ ʜ ɴʜχь посʌѣдɴѣмь χоћємо твρьдо
ʜ ɴєпоκоʌѣБʜмо ʜ ɴєпоρоүɴо ɞь вѣκʜ вѣκомɑ Ɣʒ дρьжɑтʜ ʜ ɴʜмʜ ʜ ɴɑшʜмʜ посʌѣдɴʜмʜ ɴє Ɣκρьɴтʜ
тκо ʌʜ Бʜ ɴɑсь ʜɴɑκо Ɣүʜɴʜω ʜʌʜ ʒɑ ʌɑκомость ʜʌʜ ʒɑ стρɑχь ʜʌʜ ʒɑ үʜю воʌю тєρє тєʜ вʜшє пʜсɑɴє ρотє κоωмь годѣ χʜтρостʜю
ρɑʒБʜω ʜʌʜ пρѣтвоρʜω χоћємо ʜ ʌюБʜмо дɑ сƔ всє κʌєтвʜ ʜ ρотє ʜ пρоκʌєтьствɑ пɑʌɑ свρьχƔ ɴɑсь ʜ ɴɑшєгɑ ɴɑтρɑшκɑ ʜ ɴɑшєгɑ
пʌємєɴɑ ʜ всѣχь ɴɑшʜχь посʌѣдɴѣχь
ʜ дɑ смо пρоκʌєтʜ ʜ ʒɑвєʒɑɴʜ жʜвѣмь Богомь ʜ пρѣүʜстомь ʜ всѣмʜ вʜшє пʜсɑɴʜмʜ свєтѣмʜ
ʜ дɑ смо ωтпɑдɴʜцʜ пρɑвє вѣρє ʜ дɑ смо пρʜүтєɴʜ κ ʜюдʜ κоʜ пρодɑ сʜɴɑ Бжʜ⊦ɑ ɴɑ ρɑспєтьıє̵
ʜ дɑ сє ɴєвѣρɴ̅ʜцʜ ɴɑʒовємо пρѣдь всɑκогɑ гдɴɑ ʒємьʌьɴогɑ
ʜ ɞь дɴ̅ь смρьтʜ ʜ пρѣмʜɴƔтʜ⊦ɑ ɴɑшєгɑ ʜ ɞь сƔдɴʜ дɴ̅ь дɑ ɴє ʜмɑмо помʜʌоɞɑɴʜ⊦ɑ пρѣдь ʌʜцємь Бжʜмь
ʜ κ томƔ ʒɑκʌшє сє вʌɑстєʌє ɴɑшєгɑ пʌємєɴɑ κɴєʒь ρɑдʜвоʜ стѣпκоɞʜћь ʜ κɴєʒь ρɑдосɑвь стѣпκовʜћь ʜ κɴєʒь ρɑдʜүь стѣпκовʜћь
ʜ κɴєʒь ωБρɑдь χʌ̈ɑпомʜρʜћь ʜ κɴєʒь вʌɑтκо ωБρɑдовʜћь ʜ κɴєʒь ʜвɑɴʜшь ωстоʜћь ʜ κɴєʒь ʜвɑɴь вƔκовʜћь
ʜ ʒɑκʌєсмо сє пρѣдь поүтєɴѣмʜ вʌɑстєʌʜ поκʌʜсɑρʜ вɑшʜмʜ пρѣдь доБρєтомь БєɴьүƔʌʜћємь ʜ пρѣдь пѣρомь ʌƔκɑρєвʜћємь ɴɑ
соκоʌƔ
ʜ ʒɑ вєћє вѣρоɞɑɴьıє̵ мʜ гдɴь воıє̵водɑ сɑɴдɑʌь ʜ κɴєʒь вƔκьць ʜ κɴєʒь вƔκь ωвь ɴɑшь ʒɑпʜсь пєүɑтʜсмо ɴɑш мʜ пєүɑтмʜ вʜсƔћʜмʜ
ʜ потвρьдʜсмо пʜсɑɴо ɞь ʌѣто ρощвɑ χρʜстоɞɑ ч̅ Ɣ̅ ʜ κ̅ ʌѣто мсцɑ мɑ⊦ɑ ʌ̅ дɴь ɑ Ɣпʜсɑ гρƔБɑүь дʜ⊦ɑκь

83

Stefan Tvrtko Tvrtković
16. august 1420.
Miklosich CCLXXIII; Stojanović br.522;Čremošnik br.50; Turbić:Hadžagić 2006:83-84;
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 227
pisar: logofet Dušan, Pod Visokim
pismo: polukurzivna minuskula
sl. Đorđić 1971:402
† по ɴєʜʒρєүєɴомƔ мʜʌосρдʜю ʜ үʌовʜκоʌƔБʜю вʌɑдʜκʜ моєго сʌɑтκɑго мʜ χρс̅тɑ ʜ по ɴєʜʒρєүєɴомƔ ʜ всємʜʌостʜвɴомƔ єго
пρѣʒρʜɴʜю ʜжє ɴɑ κρɑʌєство мʜ ɑ ⊦ɑκожє ʜ ɴɑ пρвʜχь моʜχь пρʜρодʜтєʌь господє κρɑʌєвь Босɑɴьсцʜχь тɑκождє Бʌɑгодʜть
пρʜсвєтɑго своєгɑ дƔχɑ ɴɑ κρɑʌьство мʜ ʜʒʌʜѣɑ
ɑ постɑвʜ мє гдɴɑ всємƔ стєжɑɴʜю моʜχь пρʜρодʜтєʌь господь κρɑʌєвь Босɑɴьсцʜχь ѣɑκо Бʜтʜ мʜ вь χρьстɑ Бг̅ɑ БʌɑговʜρɴомƔ
ʜ Богомь постɑʌєɴомƔ κρɑʌƔ твρтκƔ твρтκовʜћƔ мʜʌостʜю Божʜомь κρɑʌь Босɴʜ ʜ κ томƔ
ʜ ɴɑүєχь ʒ Богомь κρɑʌєвɑтʜ ʜ пρɑвʜтʜ пρʜстоʌь моʜχь пρʜρодʜтєʌь дʜʌє мʌс̅тʜ үʜɴє ʒɑпʜсɑɴʜѣɑ гρɑдовомь ʜ мʜстомь всɑκомƔ
жє по достоѣɑɴʜю єго
ʜ тƔʜ ʜʒʜдошє пρʜдь κρɑʌєвство мʜ всєпоүтєɴʜ вʌɑстєʌє ʜ поκʌʜсɑρʜє сʌɑвɴогɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ Ɣ ʜмє κɴєʒь доБρє БєɴүƔʌʜћь
ʜ κɴєʒь пʜρо ʌƔκɑρєвʜћь
ʜ ωд κρɑʌєвствɑ мʜ мɴогоƔмʜʌєɴо пρосʜшє ʜсκɑшє дɑ Бʜсмо ʜ(м) мʜ по оБʜүɑю ɴʜмь потвρьдʜʌʜ ʜ Ɣстɑɴовʜтʜʌʜ що сʜ сƔ оɴʜ
поүтєɴомь двоρщʜɴомь ʜʒдвоρʜʌʜ що є ɴʜмь дɑɴɴо воєводомь сɑɴдɑʌємь ɴєговь поʌь дʜʌɑ жƔпє κоɴɑвɑʌьсκє
ʜ тɑκоћє що ʜмь є ρєүєɴʜ воєводɑ сɑɴдɑʌь дɑʌь ʜ дρƔгƔ поʌь жƔпє κоɴɑвʌʜ ʜ гρɑдь соκоʌь Ɣ ɴоʜ що є Бʜʌо пρво пєтρɑ
пɑвʌовʜћɑ
ʜ κρɑʌєвство мʜ вʜдʜвь подоБɴо Ɣмʜʌєɴо ʜ всєпоүтєɴо пρошєɴʜє ʜмɑвьшє цʜʌь свʜть ʜ ʒгвоρь с вʌɑстєʌʜ ʜ вєʌьможɑмʜ
κρɑʌєвствɑ мʜ κоʜ κρɑʌєвствƔ мʜ оБρʜтошє оБɴɑʜдосмо дɑ є ɴʜχь пρво Бɑщʜɴɴо Бʜʌо
пρʜʒвɑвь ʜмє χρс̅тво Бʜсмо мʜʌостʜвʜ гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ ʜ ɴєго вʌɑстєʌємь по сємь ɴɑшємь ʌʜстƔ потвρдʜсмо ʜ Ɣстɑɴовʜтʜсмо
вɑ вʜκь ʜ вʜκомь доκоʌʜ свʜть стоʜ гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ всƔ вʜшєρєүєɴƔ жƔпƔ κоɴɑвɑʌьсκƔ ʜ Ɣ ɴоʜ гρɑдь соκоʌь сɑ всʜмʜ сєʌʜ
ʜ ʒɑсєоцʜ с ʌƔдмʜ с водɑмʜ с пɑшɑмʜ ʒ дρвмʜ ʒ гρьмʜємь ʜ сɑ всɑцʜмь достоѣɑɴʜємь ʜ пρɑвʜмʜ κотɑρʜ вʜшєρєүєɴє жƔпє
κоɴɑвɑʌьсκє ʜ гρɑдɑ соκоʌɑ сɑ всʜмь κɑκо ʜмь сє ʒɑ то Ɣдρжʜ Ɣ ʌʜстʜχь воєводє сɑɴдɑʌɑ
дɑ сʜ сƔ воʌɴʜ господовɑтʜ є дρжɑтʜ ʜ Ɣжʜвɑтʜ вɑ вʜκʜ вʜκомɑ оɴʜ ʜ дʜтцɑ ʜ ƔɴƔүʜє ʜ пρɑƔɴƔүʜє ɴʜχь κɑκо пρɑвɑ ʜ
пʌємєɴʜтɑ господɑ
ʜ ɴɑ всє вʜшє пʜсɑɴɴо ɑʒь гɴ̅ь κρɑʌь твρт̅κо твρтκовʜћь ʜ с вʌɑстєʌʜ ʜ с вєʌьможɑмʜ κρɑʌєвствɑ мʜ с воєводомь вƔκмʜρомь
ʒ жƔпɑɴомь дρɑгʜшомь с κɴєʒємь юρʜємь воʜсɑʌʜћємь с κɴєʒомь пρѣБʜћємь с κɴєʒомь ρɑдʜүємь ρɑдоєвʜћємь с κɴєʒомь
Бɑтʜћємь мʜρьκовʜћємь с κɴєʒомь юρʜємь дρɑгʜћєвћємь с κɴєʒомь пєтρомь κʌєшʜћємь с воєводомь ʜвьκомь с воєводомь
пɑвʌомь юρʜєвʜћємь ρотʜсмо сє ɴɑ свєтомь євɑɴћєʌʜю господʜɴʜ ʜ ɴɑ үɑсɴомь κρстʜ χρс̅твʜ
ѣɑκо сʜє вʜшє пʜсɑɴɴо ʜ ɴɑмʜ потвρћєɴо до дɴʜ ʜ до вʜκɑ ɴє БƔдє ɴɑмʜ потвоρєɴо ɴʜ поκоʌʜБʜмо ʜ ɴɑшʜмʜ посʌʜдɴʜмʜ
пɑүє Ɣ всємь κρʜпκо ʜ стɑɴовʜто вɑ вʜκʜ вʜκомɑ
пʜсɑ сє Ɣ подвʜсоκомь мʜсєцɑ ɑвгƔстɑ шєстʜ ɴɑ дєстє дɑɴь Ɣ пєтɑκь вɑ ʌʜто ρожɑствɑ χρс̅товɑ тʜсƔщɴо ʜ үєтʜρʜстɑ ʜ двɑдєсєто
ʌʜто ɑ Ɣпʜсɑ κρɑʌєвствɑ мʜ ʌогофєть дƔшɑɴь ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~
84

vojvoda Radosav Pavlović
24. april 1421. u Borču
pisar: Vlatko Maroš
Stojanović br.591; Čremošnik 1951:91; Turbić-Hadžagić 2006:85-86; HR-DAD; sign. 7.3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 229,
sl. Đorđić 1971:415
† сʌɑвɴʜ Бж̅є цρ̅Ɣ ɴєБєс̅ɴʜ κоʜ ωтκρьмʌƔєшь ʜ пρɑвʜшь своʜмь Бж̅ьствомь всƔ вɑсєʌєɴƔю ɑ ɑʒь см̅ʜρ̅ɴʜ пρѣдь Божьствомь тʜ
ρɑБь ρɑдосɑвь сʜɴь ʜ ɴɑсʌʜдɴʜκь сʌɑвɴогɑ помєɴƔть⊦ɑ гдɴɑ κɴ̅єʒɑ пɑвʌɑ ρɑдʜɴовʜћɑ Бж̅ьствƔ тʜ сʌɑвƔ ɴєпρʜстɑɴ̅о κоʜ мє по
твоєʜ сʌɑтκоʜ мʜʌостʜ сподоБʜ ʜ постɑвʜ гдɴɑ вьсємƔ стєжɑɴью моʜχь пρʜρодʜтєʌь
ʜ БƔдє ʒ Богωмь вɑ пƔɴʜ госпоцс̅твʜ смʜсʌʜχь ʜ смотρѣχь вь сρьдүɑɴʜχь ωтɑʜɴʜχь сρьдцɑ моєгω вєʌʜκƔ ɴєсκρовɴƔ пɑүє всємƔ
свʜєтƔ ωБь⊦ɑвʌєɴƔ сʌɑтκƔ ʜ вєʌʜκосρьдүɑɴƔ поүтєɴƔ пρʜ⊦ɑʒɑɴь κою є вɑʒдɑ ʜ Ɣ всɑκо вρѣмє ʜмɑʌь гдɴь κɴ̅єʒь пɑвɑʌь ρодʜтєʌ мʜ
ʜ потомь гдɴь мʜ ʜ Бρɑть стɑρʜʜ воєводɑ пєтɑρь (с) сʌɑвɴ̅ʜмь гρɑдомь дƔБρовɴʜκомь ʜ с тогω поүтєɴʜмʜ вɑстєʌʜ ʜ ʜ ωɴʜ ш ɴʜмʜ
(ʜ) χωтʜс̅мо ʜ мʜ гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь по ωБʜүɑю ɴʜχь ωɴƔћє ʜ ωɴɑκƔгє поүтєɴƔ ʌƔБɑвь ʜ пρʜ⊦ɑтєʌьство ш ɴʜмʜ ʜωщє Боʌє
поɴовʜтʜ ʜ Ɣκρѣпʜтʜ ʜ Ɣстɑɴовʜтʜть
ʜ ʒɑто дɑ є вɑ свʜдʜɴьє вьсɑκомƔ мɑʌомƔ ʜ гωʌʜмомƔ єρє по (о)вємь ɴɑшємь ʌʜстƔ ωдɑɴɑс ɴɑпρѣдɑ доκоʌʜ свʜєть стоʜ
поɴовʜχь Ɣκρʜпʜχь ʜ Боʌьшє Ɣстɑɴовʜтʜχь (с) сʌɑвɴʜмь гρɑдомь дƔБρовɴʜκомь ʜ с тогω поүтєɴʜмʜ вɑстєʌʜ всɑκƔ поүтєɴƔ
ʌƔБɑвь ʜ пρʜ⊦ɑʒɑɴь
ʜ ωБʜтƔє госпоцс̅тво мʜ Бʜтʜ ʜмь сρьдүɑɴʜ ʜ вʜρɴʜ пρʜ⊦ɑтєʌь до вʜκɑ ɴʜχь ʜ ɴʜχь тρьговцє ʜ ʌƔдʜ ʜ ʜмɑɴьє сɑБʌƔдɑтʜ по
своʜ моωʜ дρьжɑвʜ ʜ всƔдʜ κƔдʜ ɴɑшɑ мощь моρє досєћʜ
ʜ всɑκь тκо ɴɑсь сʌƔшɑ дɑ ʜχь сɑБʌƔдɑ ʜ ωБɑρƔє ωдɑ всɑκоє ʒʌоБє ʜ щєтє
ʜ ωщє ɴɑ ωɴƔʜ поʌь жƔпє κоɴɑвʌʜ що то є Бʜʌо воєводє сɑɴдɑʌɑ ʜ тоʜ всє дɑʌь ʜ ʒɑпʜсɑʌь гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ ʜ ɴєго вɑстєʌємь
Ɣ БɑщʜɴƔ ʜ Ɣ пʌємєщʜɴƔ сɑ всʜмь κотɑρомь ʜ ш ʌƔдмʜ ʜ то ʜмь всє потвρьдʜχь ʜ Ɣстɑɴовʜтʜχь до дɴʜ ʜ до вʜκɑ κɑκо ʜмь є
κρɑʌєвьство Босɑɴсκо ʜ вєʌьможьє потвρьдʜʌʜ тɑκоћє ʜ ⊦ɑɑ воєводɑ ρɑдосɑвь потвρьгƔю ɴєκɑ сє ʜ ⊦ɑɑ ɴɑχоћƔ Ɣ ʒɑпʜсєχь ω
потвρьћєвɑɴь⊦ɑɑ κɑκо ʜ дρƔгɑ ρƔсɑжκɑ гдɑ
ʜ всɑκоє вρьстє үʌовʜκь дƔБρовɑүκʜ ʜ с ʜмɑɴьємь дɑ є воʌɑɴь χодʜтʜ по ɴɑшоʜ дρьжɑвʜ сʌоБодɴо ʜ ωпєть поχодʜть сɑ всʜмь
Бє(ʒ) ʒɑБɑвє κɑκо ʜ вɑʒдɑ
ʜ ɑκо Бʜ Бʜʌɑ κо⊦ɑɑ ρѣүь ʜʌʜ ствоρь ɴєпρʜʌʜүɑɴь ʜʌʜ ɴєдвоρɑɴь κɑ мɴʜ воєводʜ ρɑдосɑвƔ ʜʌʜ κ моʜмь ʌƔдємь ωд (д)ƔБρовɴʜκɑ ʜʌʜ
ωд ʌƔдʜ ɴєгωвʜχь ωд оɴогɑʜ дɴє ωтκоʌє потρѣБовɑ гдɴь Бг̅ь гдɴɑ воєводƔ пєтρɑ ɑ ⊦ɑɑ гдɴь ρɑдосɑвь постɑχь Ɣ госпоцс̅твƔ до пρьвогɑ
Божʜћɑ ρожьствɑ χρʜст̅овɑ всє ωстɑвʜсмо ʜ пƔстʜсмо дɑ сє ɴє ʜщє ʜ ɴє пʜтɑ до дɴʜ ʜ до вʜκɑ
ʜ ɴɑ всє вʜшє пʜсɑɴь ɑɑʒь гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь с моʜмʜ вɑстєʌʜ ʜ сɑ Бʌʜжʜκɑмʜ сʜмʜ Ɣпʜсɑть ʜχь ʜмєɴємь тκо БƔдƔ ρотʜχь сє ɴɑ
свєтʜмь євɑɴьћєʌʜю χρʜстовƔ ʜ ɴɑ үɑсɴомь κρʜжʜ гдɴʜ ʜ вь •д• євɑɴћєʌʜстʜ ʜ вь •вı• свєтʜχь вρьχовɴʜχь ɑпƔстоʌɑ Бж̅ʜχь ʜ вь •тʜı•
свєтʜχь ωтɑць ʜжє сƔть вɑ ɴʜκʜʜ ⊦ɑκо всє вʜшє пʜсɑɴо пρɑво ʜ вʜρɴ̅о χоћємо сɑχρɑɴʜтʜ ɑ ɴʜ Ɣ үємь ɴє Ɣκρьɴʜтʜ до дɴʜ ʜ до вʜκɑ
тκо ʌʜ Бʜ Ɣκρьɴʜʌь ʜʌʜ потвоρѣʌь дɑ сƔ всє κʌєтвʜ ɴɑ ɴємь пɑʌє ʜ дɑ є пρʜүєсɴʜκь ʜƔдʜ κоʜ пρодɑ сʜɴɑ Бж̅ь⊦ɑ ɴɑ ρɑспєтьє ʜ
дɑ є κʌєть гдɴомь Бг̅омь ʜ всʜмʜ свєтʜмʜ вɑ вʜκʜ вʜκɑ
ʜ ʒɑ вєћє вʜρовɑɴьє ʒɑκоɴ̅омь подвʜсƔћомь пєүɑтью госпоцс̅твɑ мʜ повєʌʜχь ʒɑпєүɑтʜтʜ
пʜсɑ сє ʌʜєто ρожьствɑ χρʜст̅овɑ •ү• ʜ •Ɣ• ʜ •κ• ʜ пρьво ʌʜєто пʜсɑɴо мсцɑ ɑпρѣʌɑ •κ• ʜ •д• дɑɴь Ɣ БоρүƔ Ɣ үєтвρьтɑκь по
юρьєвʜ дɴєвʜ
ɑ пʜсɑ вʌɑтκо мɑρошь дʜ⊦ɑκь ɴɑдвоρɴʜ гдɴɑ воєводє ρɑдосɑвɑ
85

Stefan Tvrtko Tvrtković
18. august 1421. u Milodraži
Miklosich CCLXXX; Stojanović br.523; Čremošnik br.51; Turbić-Hadžagić 2006:87-89
HR-DAD; sign. 1421_becki 1058
pisar:dijak Vladić
sl. Jezik u Bosni i Hercegovini tbl.IX-X
гдь с ɴєБєсє пρѣʒρʜ вʜдʜтѣ сʜɴʜ ʏʌовʜʏɑсκʜє ʜ Ɣсʌʜшɑтʜ гʌɑсɑ всѣχь Ɣповɑюштʜχь ɴɑ ɴь дρьжєʜ ωБʌɑстью всƔ твɑρь ʜмьжє
цρ̅ʜє цɑρствƔють ʜ мƔʏʜтєʌʜє дρьжєть ʒємʌƔ Богь єдɑɴь ʜсƔсь χρʜстось вɑʏєρɑ ʜ дɑɴɑсь ʜ вɑ вʜκʜ ʜʒɑБρɑвʜ ст̅ʜє ρодʜтєʌʜє ʜ
пρɑρодʜтєʌʜє κρɑʌєвьствɑ мʜ ʜ пρосʌɑвʜ ʜχь пɑʏє всʜχь цρ̅ь ɴɑ ʒємʌʜ ʒємɑʌɴ̅ʜχь ʜ пɑκʜ ɴɑ ɴєБєсʜχь вѣɴцʜ свѣтʌѣмʜ Ɣκρɑсʜвѣ
ʜ
χь сɑ всѣмʜ ст̅ʜмʜ ѣκожє ɴє Ɣтɑʜʌɑ сє єсть вьсєʜ вєсєʌєɴоʜ Бʌɑжєɴɑɑ ɴʜχь пɑмєть ωд ɴʜχьжє пʌємєɴє
ʜ ɑɑʒь ʜʒɑБρɑɴь Бʜχь ʜʒвоʌєɴʜємь Божʜмь ʜ пρʜʏʜстєю єго мɑтєρıє̵ ʜ моʌʜтвɑмʜ ɴʜχь Бʜтʜ мʜ стʜфɑɴь твρьтκо твρьтκовʜћь
мʜʌостʜю Бжʜωмь κρɑʌь Босɴʜ ʜ κ томƔ ʜжє ɴє дɑʌєʏь ωд ɴʜχь пƔтʜю ɴɑ пρɑƔɴƔκь ʜ вɑƔɴƔκь сʜɴ̅ жє ʜ ɴɑсʌʜдɴʜκь ʜстʜɴʜ ωд
свєтого ɴʜχь κоρѣɴє повєʌєɴʜємь ʜ сƔдомь Божʜмь пρʜємь дρьжɑвƔ κρɑʌєвьствɑ ʜ сʜдє ɴɑ пρʜсто κρɑʌєвьствɑ κɑκо цɑρь ʜ
вʌɑдʜκɑ всємƔ стєжɑɴʜю свєтѣχь моʜχь пρʜρодʜтєʌь ωдɑ всѣχь пρʜємє ʏɑсть ʜ сʌɑвƔ ʜ дɑρʜ мɴогʜє
ʜ тогдɑ пρʜдошє вɑ сʌɑвɴʜ двоρь κρɑʌєвьствɑ мʜ подвʜсоκʜ пʌємєɴʜтʜ ʌƔдʜє сʌɑвɴогɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ вʌɑстєʌє поκʌʜсɑρʜє
κɴєʒь ɴʜκƔʌʜɴь гƔɴдƔʌʜћь ʜ κɴєʒь мʜχо соρκоʏєвʜћь с поʏтєɴʜмʜ дɑρмʜ ʜ с ʏɑстʜмʜ ωд ρєʏєɴогɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ вʌɑстєω
ʜ ωд опћʜɴє
тʜ ρєʏєɴʜ поκʌʜсɑρʜє ɴɑсь ʜсκɑшє мɴого Ɣмʜʌєɴо пρосʜшє ʒɑ всɑκоє Ɣвʜтє ʜ ʒɑκоɴє ʜ сʌоБодьщʜɴє ρєʏєɴогɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ
κоє сƔ ʜмɑʌʜ Ɣ повєʌɑχь сɑ ρєʏєɴʜмʜ ρодʜтєʌʜ ʜ пρɑρодʜтєʌʜ ɴɑшʜмʜ сɑ госпоцтвомь ρɑшκʜмь ʜ сρьпьсκʜмь ʜ Босɑɴьсκʜмь
κɑκо дɑ Бʜсмо ʜмь мʜ по ωБʜʏɑю ρєʏєɴє господє ɴʜмь потвρьдʜʌʜ ʜ Ɣстɑɴовʜтʜʌʜ κρʜпκо пρьвʜχь ɴɑшʜχь сʌоБодьщʜɴє ʜ
ʒɑκоɴє ʜ Ɣвʜтє ʜ повєʌʜɴʜє ʜ пʜсɑɴʜѣ господє сρьпьсκє ρɑшκє ʜ Босɑɴьсκє
ʜ κρɑʌєвьство мʜ сʌʜшɑвьшє ρɑʒƔмʜвьшє ɴʜχь подоБɴє ʜ ρɑʒƔмɴє ʜ пρʜʌʜʏɴє ʜ пρɑвє пρошɴє ʜмɑвшє свʜть цѣʌь ʜ ʒговоρь
сɑ вʌɑстєʌʜ ʜ сɑ вєωможɑмʜ κρɑʌєвьство мı ствоρʜ мʜʌость κρɑʌєвьствɑ мʜ ρєʏєɴомƔ гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ вʌɑстєʌємь ʜ всоʜ
ωпћʜɴʜ дƔБρовɑʏκоʜ по сʜχь ɴɑшʜχь ʌʜстʜχь ʜ повєʌɑχь ʒɑ ɴʜχь сρьʏɑɴьство потвρьдʜсмо ʜмь ʜ Ɣстɑɴовʜтʜсмо всє ʜ всɑκоє
повєʌє ʜ ʒɑпʜсɑɴʜѣ ρєʏєɴє господє сρьБьсκє ρɑшκє ʜ Босɑɴьсκє
ʜ повєʌƔ гдɴɑ κρɑʌɑ твρьтκɑ ρодʜтєʌɑ мʜ κою є Ɣʏʜɴʜʌь ʜ ʒɑпʜсɑʌь гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ по ʌʜтʜχь ρощвɑ χρстовɑ •ʏ•т•о•ʜ•
мʜсєцɑ ɑпρʜʌɑ ı̅ дɑɴь
ʜ повєʌƔ пρʜсвʜтʌогɑ гдɴɑ κρɑʌɑ ωстоє κою є Ɣʏʜɴʜʌь ʜ ʒɑпʜсɑʌь дƔБρовɴʜκƔ ʒɑ пρʜмоρʜє пʜсɑɴƔ под ʌʜтʜ •ʏ•т•ξ•θ• ʌʜто
мʜсєцɑ єɴвɑρɑ є̅ı̅ дɑɴь
ʜ всє ʜɴє повєʌє гдɴɑ мʜ ʜ ρодʜтєʌɑ κρɑʌɑ твρьтκɑ ʜ всє ʜɴє повєʌє ʜ ʒɑпʜсɑɴʜѣ ʜ сʌоБодьщʜɴє ʜ ʒɑκоɴє ʜ пρʜћɴє ʜ посʌʜћɴє
κоє ʜмь є Ɣʏʜɴʜω гдɴь κρɑʌь пρʜсвʜтʌʜ твρьтκо твρьтκовʜћь ρодʜтєʌь κρɑʌєвьствɑ мʜ
ɑ ʜ ɑɑʒь гдɴь κρɑʌь твρьтκо ʜ всɑ ʜɴɑ господɑ κоʜ сƔ господовɑʌʜ до мєɴє дɑ є довʜκɑ ρєʏєɴомƔ гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ ʜ всоʜ
ωпћʜɴʜ твρьдь ʜ ɴєпоρоʏɴо ɴɑɑмʜ ʜ ɴɑшʜмʜ посʌʜдɴʜмʜ пɑɑʏє дɑ сƔ Ɣ всɑκо вρʜмє стɑɴовʜтɴʜ ʜ κρʜпцʜ Ɣ всʜχь ρєʏєɴʜχь
повєʌɑχь ʜ Ɣ ʒɑκоɴʜχь ʜ Ɣ Ɣвʜтʜχь ʜ Ɣ всɑκоʜχь сʌоБодьщʜɴɑχь ρєʏєɴє господє сρьБьсκє ρɑшκє ʜ Босɑɴьсκє
ʜ ρєʏєɴʜ вʌɑстєʌє ʜ поκʌʜсɑρʜє гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ʜ ωдɑ всє ωпћʜɴє пρʜмʜшє ʜ ʒɑвєʒɑшє сє κρɑʌєвьствƔ мʜ дɑвɑтʜ ωд ρєʏєɴогɑ
86

гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ʜ ωд опћʜɴє сρьБьсκʜ доχодɑκь двʜ тʜсƔћʜ пєρпєρь дʜɴɑρʜ дƔБρовɑʏьцʜχь всɑκо годʜщє ɴɑ дмʜтρовь дɑɴь
ʜ тɑκоћє всɑκо годʜщє ɴɑ вʌɑсʜɴь дɑɴь пєть сɑть пєρпєρь по ʒɑκоɴƔ ʜ ƔвʜтƔ κɑκо сƔ дɑвɑʌʜ ρєʏєɴомƔ гдɴƔ ʜ ρодʜтєʌƔ мʜ гдɴƔ
κρɑʌƔ твρьтκƔ (ʜ) ʜɴоʜ потомь Бʜвьшоʜ гдʜ κоʜ сƔ господовɑʌʜ до мєɴє
ɑ всємƔ томƔʜ свʜдоцʜ ɴɑшʜ доБρʜ Бошɴɑɴє вʌɑстєʌє ʜ вєωможɑɴє ρƔсɑгɑ воєводɑ вєʌʜκʜ κρɑʌєвьствɑ Босɑɴьсκогɑ воєводɑ
сɑɴдɑʌь ʒ Бρɑтʜωмь ʜ воєводɑ вƔκмʜρь ʒ Бρɑтʜωмь ʜ жƔпɑɴь дρɑгʜшɑ дʜɴʜʏʜћь ʒ Бρɑтʜωмь ʜ κɴєʒь пρʜБʜћь ʒ Бρɑтʜωмь ʜ
воєводɑ юρɑʜь воʜсɑʌʜћь ʒ Бρɑтʜωмь ɑ пρʜстɑвь двоρьсκʜ κρɑʌєвьствɑ мʜ κɴєʒь пєтɑρь κʌєшʜћь ʜ κɴєʒь юρɑʜь дρɑгʜћєвʜћь
ʜ ɴɑ то ɴɑ всє вʜшє пʜсɑɴо κɑκо дɑ є твρьдо ʜ κρʜпκо вɑ вʜκʜ вʜκƔмь ρотʜχь сє ʜ ʒɑκʌєχь ʜ ɑʒь ρєʏєɴʜ гдɴь κρɑʌь твρьтκо ʜ сɑ
вєωможɑмʜ κρɑʌєвьствɑ мʜ вʜшє пʜсɑɴʜмʜ ʜ постɑвʜвь ρƔцʜ ɴɑ свєтомь євɑɴћєʌʜю ʜ ɴɑ ʏɑсɴомь κρʜжʜ г дɴʜ
ɑ пʜсɑɴо ɴɑ мʜʌодρɑжʜ ɴɑ ʌʜтɑ ρожствɑ χρьстовɑ •ʏ•Ɣ•κ•ɑ• ʌʜто мʜсєцɑ ɑвгƔстɑ н̅ı̅ дɑɴь ʜ ʒɑ вєћє вʜρовɑɴʜє κρɑʌєвьствɑ
мʜ пєʏɑтʜю подвʜсƔћомь повєʌʜχсє ʒɑпєʏɑтʜтʜ
ɑ Ɣпʜсɑ дʜѣκь вʌɑдʜћь повєʌʜɴʜємь κρɑʌєвьствɑɑ мʜ
пρʜсвʜтʌʜ ʜ вɑʒможɴʜ г̅д̅ɴ̅ κρɑʌь твρьтκо твρьтκовʜћ κρɑʌь Босɴʜ ʜ κ томƔ

Radosav Pavlović
7. april 1423. u Borču
Miklosich, CCLXXXIII, Stojanović, str. 585; Turbić-Hadžagić 2006:90-92
HR-DAD; sign. 1423_becki 1060
pisar: Ostoja
сʌɑвɴʜ Бж̅ıє̵ цɑρƔ ɴєБєсɴʜ κоʜ ωκρьмʌюєшь ʜ пρɑвʜшь своʜмь Бож̅ствомь всƔ вɑсєʌєɴƔю ɑʒь смѣρɴʜ пρѣ д Бож̅ством тʜ ρɑɑБь
ρɑдосɑвь сʜɴь ʜ ɴɑсʌѣдɴʜκь сʌɑвɴогɑ помєɴƔть⊦ɑ гдɴɑ κɴєʒɑ пɑвʌɑ ρɑдʜɴовʜћɑ Бощвю тʜ сʌɑвю ɴєпρѣстɑɴω вɑʒдɑю κоʜ мıє̵
по твоıє̵ сʌɑтκоʜ мʌстʜ сподоБʜ ʜ постɑвʜ гдɴɑ всємƔ стєжɑɴью моʜχь пρʜρодʜтєʌь
ʜ БƔдıє̵ ʒ Богомь вɑ пƔɴʜ гс̅поцтвѣ доћошє гс̅поцтвю мʜ ωд сʌɑвɴогɑ гρдɑ дƔБρовɴʜκɑ поүт̅єɴʜ вʌɑстєʌıє̵ ʜ поκʌʜсɑρьıє̵ κɴєʒь
ɴʜκωʌɑ гюүєтʜћь ʜ κɴєʒь вʌɑχω жƔρговʜћь
ʜ мʜ смʜсʌʜвь вєʌʜκƔ ʌюБɑвь ʜ пρʜ⊦ɑтєʌствω поүт̅єɴω κоє сƔ ɴɑшʜ пρьвʜ ʜмɑʌʜ ʒ гρɑдомь дƔБρовɴʜκомь ʜ с тогω поүт̅єɴʜємʜ
вʌɑстєʌʜ ʜ ωɴʜ ш ɴʜм
ʜ ωщь вʜдʜвшıє̵ ɴʜχь ʌюБɑвь вєʌʜκƔ κρɑсɴƔ κою гс̅поцтвƔ мʜ Ɣκɑʒɑшıє̵ ɑ по ɴɑшʜχь посʌʜєχь по гдɴƔ вʌɑтκƔ тƔρьʌʜћƔ
κρьсть⊦ɑɴʜɴƔ ʜ ρɑдʜɴƔ κρьстьѣɴʜɴƔ ʜ κɴєʒƔ БƔдʜсɑвƔ ʜ κɴєʒƔ вƔκɑшʜɴƔ κоє κ ɴʜмь Ɣ дƔБρовɴʜκь посʌɑсмω
κɑκω ɴɑсь поʌюБʜшє ʜ поүт̅овɑшıє̵ ʜ с вєʌʜκʜмь ʌюБвомь ʒɑпʜсɑшıє̵ мєɴє г дɴɑ воєводƔ ρɑдосɑвɑ пɑвʌовʜћɑ ʜ моє ɴɑтρɑжьıє̵
що є по мƔшκомь κоʌʜɴƔ дɑ смω вʌɑстєʌє ʜ вѣћɴʜцʜ гρдɑ дƔБρовɴʜκɑ κоʌʜκω κоʜ годʜ ɴʜχь вʌɑстєʌь дƔБρовɑүцʜχь
ʜ дɑ ɴɑсь ʒɑ всɑκω подоБɴω дѣʌо ʒɑ ɴʜүьюρıє̵ воʌю ɴє тıє̵ ωстɑвʜть ʜ ʒɑ то смω вєʌʜκє ρотıє̵ ʜ ʒɑпʜсє мʜʜ ωдь ɴʜχь пρʜ⊦ɑʌʜ
ɑ ɴɑвʌɑстʜтω сɑдɑ по ɴʜχь ρүєɴʜχь поκʌʜсɑρʜєχь
ʜ ωщь Боʌıє̵ ʜ вєћıє̵ ɴɑмь всɑκƔ ʌюБɑвь ʜ пρʜѣтєʌствω поɴɑвʌɑю ʜ потвρьћюю
ʜ ʒɑтω дɑ є вʜдʜмω всɑκомƔ пρʜт κωгɑ ωвь ɴɑшь ʒɑпʜсь ρотıє̵ ʜ ωБѣтовɑɴьѣ пρʜдьıє̵ κɑκω ⊦ɑ гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь пɑвʌовʜћь
ʜ с вʌɑстєʌʜ гс̅поцтвɑ мʜ єдɴωдƔшɴω i всєсρьдω пρʜмʜсмω ʜ ʒɑκʌєсмо сıє̵ ρүєɴьɴʜємь поκʌʜсɑρємь дƔБρовɑүцʜмь до вʜєκь
вʜєκɑ дɑ смω дƔБρовɴʜκƔ доБρʜ ʜ вѣρɴʜ ʜ сρьдүɑɴʜ пρʜ⊦ɑтєʌьıє̵
ʜ дɑ ɴʜχь тρьгωвцıє̵ ʜ ɴʜχь Бʌɑгω сɑБʌюдɑмω ʜ дɑ ɴʜχь вʌɑстєʌє дƔБρовɑүκє ʜ ɴʜχь сʌюгıє̵ ʒɑ ɴʜєдɴогɑ үʌовʜκɑ воʌю ɴʜ ʒɑ
87

стρɑχь ɴʜ ʒɑ пѣɴєʒıє̵ ʒɑ ɴʜєдɴω пρодɑɴствω ʒʌω до дɴıє̵ ʜ довʜєκɑ дɑ ɴє ωстɑвʜмω ʒɑ всɑκω подоБɴω дѣʌω
пɑүє ʜ ωщь ωБѣтƔємω κɑκω вѣρɴʜ ʜ сρьдүɑɴʜ вʌɑстєʌıє̵ ʜ вѣћɴʜцʜ гρдɑ дƔБρовɴʜκɑ ʜ ʒɑпʜсƔємо сıє̵ ⊦ɑɑ гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь
ʜ моʜ ɴɑтρɑжɑκь ɴɑшомь мощью ʜ с ɴɑшʜмʜ ʌюдмʜ Ɣ всɑκω вρѣмє Бʜть ɴɑ помоћь дƔБρовɴʜκƔ ʜ Бρɑɴʜтʜ ɴʜχь ʜ ɴʜχь вʌɑдɑɴьѣ
ωдɑ всɑκıє̵ сʜʌıє̵ ʜ ʒʌоБıє̵ ʜ помɑгɑтʜ (ʜ)χь Ɣ всємь
ʜ ωБѣтƔємω гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ ш ɴʜχь поʌь жƔпıє̵ κоɴɑвʌʜ ɴє пρʜмʜтʜ ɴʜєдɴогɑ ɴʜχь үʌовʜκɑ κоɴɑвʌɑɴʜɴɑ ɴɑ тρѣБʜɴıє̵ ɴʜ ɴɑ
ɴɑшь дʜω жƔпє κоɴɑвɑʌсκє
ʜ ωщь дɑ є Ɣ ʒɴɑɴьıє̵ всɑκωмƔ єρ мʜ κɑʒɑшє ρүєɴʜ поκʌʜсɑρьє дƔБρовɑүцʜ κɑκо пρʜ⊦ɑтєʌю сρьдүɑɴƔ ʜ вɑстєʌʜɴƔ ʜ вѣћɴʜκƔ
гρдɑ дƔБρовɴʜκɑ
єρє гдɴь воєводɑ сɑɴдɑʌь ɴʜχь доБρʜ ʜ κρɑсɴʜ пρʜ⊦ɑтєʌь ʜ ωБѣтɴʜκь гρдɑ дƔБρовɴʜκɑ вєʌʜκю ʌюБɑвь ʜ сρьдүɑɴствω ɴєʌʜцıє̵мѣρɴω
κоє є постɑвʜω ʒ дƔБρовɴʜκомь ʜ всємƔ свʜєтƔ Ɣ всʜχь доБρʜєχь дѣʌʜєχь поκɑʒƔıє̵ ʜ κɑκω стρьмʜ ʜ ɴɑ вєћє ʜ Боʌıє̵ ʜсχωдʜ
ʜ потвρьћює поүт̅єɴю пρʜ⊦ɑʒɑɴь ʜ пρʜ⊦ɑтєʌствω ʒɑ вєʌʜκƔ ʌюБɑвь дɑρовɑ гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ κɴєʒƔ ʜ ɴєгω вʌɑстєʌємь гρɑдь
сωκω Ɣ κоɴɑвʌɑχь вɑ вѣκʜ вʜєκƔ Ɣ Бɑщʜɴю ʜ Ɣ пʌємєɴʜтω
ʜ мʜʜ тоʜ үƔвь мɴог всєʌʜ Бʜсмω
ʜ тʜʜ ρүєɴʜ поκʌʜсɑρьıє̵ гρдɑ дƔБρовɴʜκɑ гс̅поцтвю ʜ мʜʌосρьдємь ωд стρɑɴıє̵ κɴєʒɑ ʜ вɑстєʌь гρдɑ дƔБρовɴʜκɑ смѣρɴω ʜ
мɴогсʌɑтκω моʌʜшıє̵ ʜ пρосʜшıє̵ дɑ Бʜсмо ʜмь доБρʜ Бʌɑгωсовь ʒɑ тɑʜ гρɑдь Ɣүʜɴʜʌʜ
ʜ мʜ κɑκω вѣρɴʜ ʜ сρьдүɑɴʜ ωБѣтɴʜκь вʌɑстєʌʜɴь ʜ вѣћɴʜκь гρдɑ дƔБρовɴʜκɑ ʜ κɑκω ωɴʜ κʜʜ ʜмɑ Бʜть вєсω ʜ доБρʜ пρʜ⊦ɑтєʌь
κюћʜ ʜ мѣстю κоєгɑ ıє̵ Ɣ всɑκомь поүт̅єɴью дʜωɴʜκь вєсєʌо сє ωБєсєʌʜсмω
ʜ мɴого ʜмь Бʌɑгωдѣтɴω Бʌɑгωсʌовʜсмω тɑʜ гρɑдь соκоʌь Ɣ κоɴɑвʌɑχь ʜ що ʜмь ıє̵ воєводɑ сɑɴдɑʌь ɴєговь дѣʌь поʌь жƔпıє̵
κоɴɑвʌʜ дɑρовɑʌь ɴıє̵мь ʜ ɴʜχь посʌʜћɴємƔ вɑ вʜєκʜ вѣκɑ ɴɑ поүт̅єɴьıє̵ гρ дɑ дƔБρовɴʜκɑ ɴɑшє κюћıє̵
ʜ ɴɑ всıє̵ вʜшє пʜсɑɴω що годʜ смω мʜʜ гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь пɑвʌовʜћь ʒɑ ɴɑсь ʜ ʒɑ ɴɑшє посʌʜћɴıє̵ ʜ ʒɑ ɴɑшıє̵ пʌ мє що БƔдє
по мƔшκом κоʌѣɴю κɑκо κρьвь подɑıє̵ пρɑвω ʜ поүт̅єɴω ɴɑтρɑжьıє̵ ɴɑшє що годʜ смω Ɣ сємь ʌʜстƔ ʒɑпʜсɑʌʜ ʜ ωБѣтовɑʌʜ ɴɑ
всıє̵ мʜʜ ρүєɴʜ ʒɑ сє ʜ ʒɑ всıє̵ ɴɑшє пʌмє ʜ тκω ɴɑсь үюıє̵ ɴɑтρɑжɑκь κɑκо ıє̵ ρ үєɴω ρотʜсмо сє
ʜ ʒɑκʌєсмω ɴɑ үɑст̅ɴωмь ʜ жʜвωтвоρєщємь κρʜжʜ гс̅подɴʜ ʜ вɑ •д• євɑɴћєʌʜстʜ ʜ вɑ •вı• вρьχωвɴʜχь стʜχь ɑпюстоʌь ʜ вɑ
•т• ʜ •ʜı• стʜχь ωтɑць ɴʜκʜсцʜχь ʜ вɑ всʜχь ω т вѣκɑ Бг̅Ɣ Ɣгодʜвшʜχь ʜ вɑ дƔшıє̵ ɴɑшıє̵
⊦ɑκо всıє̵ вʜшıє̵ пʜсɑɴω ʜ ɴɑмʜ ωБѣтовɑɴω по вʜшıє̵ ρүєɴʜχь ɴʜχь поκʌʜсɑρєχь κɴєʒƔ вʌɑстєʌємь ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ гρдɑ дƔБρовɴʜκɑ
ʜ ɴʜχь посʌʜдɴʜмь χωћємω твρьдω ʜ ɴєпоκωʌʜБʜмω ʜ ɴєпоρоүɴω вɑ вʜєκʜ вʜєκɑ Ɣʒдρьжɑть ʜ ɴɑмʜ ʜ ɴɑшʜмʜ посʌʜћɴʜмʜ
ɴє Ɣκρьмютʜ
тκо ʌʜ Бʜ ɴɑсь ʜɴɑκω Ɣүʜɴʜʌь ʜʌʜ ʒɑ ʌɑκωмωсть ʜʌʜ ʒɑ стρɑχь ʜʌʜ ʒɑ үью воʌю тє ρ тєє вʜшıє̵ пʜсɑɴıє̵ ρотıє̵ κоωмь гωдʜ
χʜтρостью ρɑʒБʜʌь ʜʌʜ потвоρʜʌь χωћємω ʜ ʌюБʜмω дɑ сƔ всє κʌєтвʜ ʜ ρотıє̵ ʜ пρоκʌєцтвɑ пɑʌɑ свρьχю ɴɑсь ʜ ɴɑшєгɑ
ɴɑтρɑщκɑ ʜ ɴɑшєгɑ пʌємєɴɑ ʜ всʜχь ɴɑшʜχь посʌʜћɴʜχь
ʜ дɑ смω пρоκʌєтʜ ʜ ʒɑвєʒɑɴʜ жʜвʜємь Бг̅ωмь ʜ пρѣүʜстомь ʜ всʜмʜ вʜшıє̵ пʜсɑɴʜємʜ ст̅ʜмʜ
ʜ дɑ смω ωтпɑдɴʜцʜ пρɑвıє̵ вѣρıє̵ ʜ дɑ смω пρʜүт̅єɴʜ κ ʜʜюдʜ κоʜ пρодɑ сɴ̅ɑ Бж̅ь⊦ɑ ɴɑ ρɑспєтьıє̵
ʜ дɑ сє ɴєвѣρɴʜцʜ ɴɑʒовємω пρѣдɑ всɑκоєгɑ гдɴɑ ʒємɑʌɴогɑ
ʜ вɑ дɑɴь смρьтɴʜ ʜ пρʜмʜɴƔть⊦ɑ ɴɑшєгɑ ʜ вɑ сƔћɴʜ дɴ̅ь дɑ ɴє ʜмɑмω помʜʌовɑɴь⊦ɑ пρѣд ʌʜцємь Бж̅ʜмь
ʜ κ томƔ ʒɑκʌєшє сє ʜ ρотʜшє вʌɑстєʌє ɴɑшєгɑ пʌмєɴɑ ɴɑʜпρьвω κɴєʒь ρɑдосɑвь ωБρɑдовʜћь Бρɑть моʜ
ʜ κɴєʒь ρɑдосɑвь вʌɑдʜмʜρʜћь Бρɑть моʜ
ʜ κɴєʒь твρьтκω мʜχɑʜʌовʜћь Бρɑть моʜ
ʜ κɴєʒь вƔκɑшʜɴь моʒоʌʜћь Бρɑть моʜ
ʜ κɴєʒь ωсто⊦ɑ Боρовʜɴʜћь Бρɑть моʜ
88

ʜ воєводɑ вʌьκɑсь ʜ κɴєʒь БƔдʜсɑвь ʜ κɴєʒь стѣпɑɴь ʜ κɴєʒь вƔκɑшʜɴь вʌɑдʜмʜρʜћь ʜ κɴєʒь твρьдʜсɑвь Боρовʜɴʜћь ʜ κɴєʒь
сɑɴκω гɑωүʜћь
пρѣдь вʜшє ρүєɴʜємʜ поκʌʜсɑρмʜ κɴєʒɑ ɴʜκωʌıє̵ гωүєтʜћ⊦ɑ ʜ κɴєʒɑ вʌɑχƔшє жƔρговʜћ⊦ɑ
пʜсɑ сє вɑ ʌѣтω ρожɑствɑ χρ̅стовɑ тʜсƔщɴω ʜ үєтʜρʜстɑ ʜ двɑдєсєтʜ ʜ тρєтьє ʌѣтω мсц̅ɑ ɑпρʜʌɑ •ʒ• дɴ̅ь ɑ пʜсɑ ωсто⊦ɑ дь⊦ɑκь
Ɣ гρɑдƔ Ɣ Боρүю

Sandalj, veliki vojvoda bosanski
1. novembar 1423. u Blagaju, viseća pečat
Miklosich CCLXXXIV: original na pergameni, viseći voštani pečat (privilegium est in lingua seruiana scriptum, traductum in linguam nostram uernaculam)
мʜ гдɴь сɑɴдɑʌь вєʌʜκʜ воєводɑ Босɑɴьсκʜ жєʌѣюћʜ κɑκо є вɑʒдɑ Бʜʌо ωд ɴɑшє воʌє ʜ пɑмєтʜ ʜ ɴɑпρѣдє вєʌє вєћє ωдьʌƔүʜсмо
поκɑʒɑтʜ дɑ ʌƔБɑвь ʜ єдʜɴьство пρʜ⊦ɑʒɑɴь ʜ доБρʜ мʜєρь БƔдє мєћƔ ɴɑмʜ
ʜ Ɣʒможɴʜ ɴɑшɑ Бρɑтʜ⊦ɑ ʜ κƔћɑ ɴɑшɑ ʜ с пρѣсвѣтʌʜмь ʜ Ɣʒможɴʜмь гдɴомь гдɴомь пρɑɴүєсκомь фосκɑρʜ по Божʜωʜ мʜʌостʜ
достоʜɴʜ дƔжь Бɴєтɑүκʜ ʜ ωпћʜɴє Бɴєтɑүκє ʒɑ κою ствɑρь доχодєћʜ ɴɑмь ɴɑ пɑмєтʜ дɑ пʌємєɴʜтʜ мƔжь гдɴь ʜвɑɴь үоρьжʜ
поүтєɴʜ поκʌʜсɑρь ρєүєɴогɑ пρѣсвѣтʌогɑ гдɴɑ дƔжɑ ʜ ωпћʜɴє Бɴєтɑүκє ʌɑɴʜ тρʜ κρɑть Бʜʌь є пρѣдь ɴɑмʜ
ʜ под ʌʜстомь ωдь вѣρовɑɴь⊦ɑ господʜє по поʒдρɑвʌєɴью ʜ ωБєћɑɴью ɴɑмь ρєүєɴє ʒɑ ʜʒгƔБʌєɴьє κоє смо мʜ ʜмɑʌʜ ωдь гρɑдɑ
κотоρɑ κоʜ є дошɑω Ɣ ρƔκє ρєүєɴогɑ гдɴɑ дƔжɑ ʜ ωпћʜɴє Бɴєтɑүκє ɴɑмь ρєүє дɑ ρєүєɴʜ гдɴь дƔжь ʜ ωпћʜɴɑ Бɴєтɑүκɑ ρєүєɴʜ
гρɑдь κотоρь ɴʜє вɑʒєʌь ʒɑ ʜмʜтʜ вєћє госпоцтво
дɑ ʜмʜюћʜ мʜʌосρьдʜє ʒɑ ρɑть ʜ ɴовщʜɴє κоє ωɴомƔ гρɑдƔ үʜɴɑшє Бɑωшɑ сρɑцʜмѣρовʜћь κоʜ Бʜєшє ɴєпρʜ⊦ɑтєʌь ρєүєɴогɑ
гдɴɑ дƔжɑ ʜ ωпћʜɴє Бɴєтɑүκє ʜ ʒɑ мɴогє ʜɴє ρɑʒʌогє по ρєүєɴомь посʌƔ ɴɑмь ρɑʒƔмɴо ρєүєɴє вɑʒєшє гρɑдь κотоρь
моʌєћʜ ɴɑсь дɑ Бʜ ɴɑмь БƔгодɴо ʒɑ ʌƔБɑвь ρєүєɴогɑ гдɴɑ дƔжɑ ʜ ωпћʜɴє Бɴєтɑүκє Ɣүʜɴʜтʜ сƔсѣцтво ρєүєɴомƔ гρɑдƔ κотоρƔ ʜ
подʌожɴʜмь вʜєρɴʜмь ɴєгɑ ʜ ɴєговƔ κотɑρƔ ʜ дρьжɑтʜ пƔтє дɑ тƔρмє поʜдƔ пρɑвʜмь пƔтємь гρɑдƔ κотоρƔ ɑ ɴє Ɣ дƔБρовɴʜκь
ʜ дɑ ωɴє •д• κотоρɑɴє κоє ʜмɑмо ʒɑ тɑʌʜћє ωдь ωпћʜɴє κотоρьсκє ɴʜχь сʌоБодɴо ʒɑ ʌƔБɑвь гдɴɑ дƔжɑ ʜ ωпћʜɴє Бɴєтɑүκє
дɑ Бʜсмо пƔстʜʌʜ
ωБєћʜвɑюћʜ ɴɑмь ρєүєɴʜ посɑω дɑ ρєүєɴʜ гдɴь дƔжь ʜ ωпћʜɴɑ Бɴєтɑүκɑ дɑвɑʌɑ Бʜ ʜ үʜɴʜʌɑ Бʜ дɑвɑтʜ ɴɑмь всɑκо годʜщє
ω(д) доχотκɑ ωдь κомоρє ωдь соʌʜ κотоρьсκє дƔκɑть •ѕ• сɑть ʒʌɑтʜχь ʒɑ κоє ствɑρʜ ʒɑ ωБʜ стρɑɴʜ мɴогє ρѣүʜ ρєүєɴє Ɣ ωɴо
вρѣмє сʌожєɴьє ɴʜ свρьшєɴьє ʒɑєдɴо ɴє Ɣүʜɴʜсмо
дɑ ʒɑщо сɑдɑ ρєүєɴʜ гдɴь ʜвɑɴь үоρьжʜ поκʌʜсɑρь ρєүєɴогɑ гдɴɑ дƔжɑ ʜ ωпћʜɴє Бɴєтɑүκє пρʜшɑω є пρѣдь госпоцтвомь
ɴɑшʜмь с ʌʜстомь ωдь вѣρовɑɴɴь⊦ɑ ρєүєɴогɑ гдɴɑ дƔжɑ ʜ ωпћʜɴє Бɴєтɑүκє пρʜшɑω є пρѣдь госпоцтвомь ɴɑшʜмь с ʌʜстомь
ωдь вѣρовɑɴь⊦ɑ ρєүєɴогɑ гдɴɑ дƔжɑ ʜ ωпћʜɴє Бɴєтɑүκє κоʜ по поʒдρɑвʌєɴью ʜ ωБєћɑɴь⊦ɑ ɴɑм̇ь Ɣүʜɴєɴɑ всє ʒгɑρɑ ρєүєɴє
ствɑρʜ ʜ мɴогє ʜɴє ствɑρʜ ɴɑмь ρɑʒƔмɴо ρєүє моʌєћʜ ɴɑсь дɑ Бʜ ɴɑмь Бʜʌо дρɑго Ɣүʜɴʜтʜ воʌƔ ρєүєɴогɑ гдɴɑ дƔжɑ ʜ ωпћʜɴє
Бɴєтɑүκє по пƔть ʜ ωБєћɑɴьє ʒгɑρɑ ρєүєɴє
ωБєћʜвɑюћʜ ɴɑмь момо •ѕ• сɑть дƔκɑть ωɴєʜ κƔћє κоє мʜ єсмо ʜмɑʌʜ Ɣ κотоρƔ ɴɑмь сʌоБодɴо үʜɴʜтʜ ћє дɑтʜ по пƔть дɑ ɴƔ
ʜ ωдь ɴє моρємо Ɣүʜɴʜтʜ воʌƔ ɴɑшƔ
ʜ доБρо дɑ вʜдʜмо ʜ ʒɴɑмо тоʜ дɑ єсть с мɑɴє поүтєɴь⊦ɑ ɴɑшє вєʌʜκостʜ дɑ ωБρɑћɑюћʜ пɑмєть ɴɑшƔ κоʌʜκо смо пρʜпρɑвɴʜ
ʜ ɴɑпρѣдє вєʌє вєћє пρʜпρɑвɴʜ Ɣүʜɴʜтʜ ствɑρʜ κє сƔ Ɣгодɴє ρєүєɴомƔ гдɴƔ дƔжƔ ʜ ωпћʜɴʜ Бɴєтɑүκоʜ ʜ помʜшʌɑюћє вєʌʜκє
тρƔдє κоє є ʜмɑω ʜ тρьпʜω ʒɑ тєʜ ствɑρʜ ρєүєɴʜ гдɴь ʜвɑɴь үоρьжʜ поκʌʜсɑρь κоʜ Ɣ ρɑʒʌʜүɴɑ вρємєɴɑ вєʌє κρɑть є Бʜω пρѣдь
89

ɴɑшʜм госпоцтвомь мɴого ɴɑсь є пρʜпρɑвʜω Ɣүʜɴʜтʜ ωɴєʜ ствɑρʜ κоє ɴɑмь є ρєκɑω ʜ ωдɴєтʜ ωдь пɑмєтʜ ɴɑшє ʜʒгƔБʌєɴьє
гρɑдɑ κотоρɑ
ʒɑ κою ствɑρь по ωвє ɴɑшє ωтвоρєɴє ʌʜстє ωБєћʜвɑмо Ɣ ʜмє Божʜє ρєүєɴомƔ гдɴƔ ʜвɑɴƔ үоρьжʜ поκʌʜсɑρƔ ρєүєɴогɑ гдɴɑ
дƔжɑ ʜ ωпћʜɴє Бɴєтɑүκє дɑ мʜʜ ʜ Ɣʒможɴɑ Бρɑтʜ⊦ɑ ɴɑшɑ ʜ κƔћɑ ɴɑшɑ сɑ всѣмь ɴɑшʜмь госпоцтвомь χоћємо ʜмʜтʜ ʌƔБɑвь
ʜ єдʜɴство пρʜ⊦ɑʒɑɴь ʜ доБρʜ мʜєρь с ρєүєɴʜмь пρѣсвѣтʌʜмь ʜ Ɣʒможɴʜмь гдɴомь гдɴомь фρɑɴьүєсκомь фосκɑρʜ по Божʜω
мʜʌостʜ ʒ достоʜɴʜмь дƔжємь Бɴєтɑүκʜмь ʜ ωпћʜɴомь Бɴєтɑүκомь
ωБєћʜвɑмо ʜ χоћємо дɑ тƔρмє ʜ κɑρɑвɑɴʜ Босɑɴсκє ʜ всɑκє ʜɴє κɑρɑвɑɴє дɑ ʜмь є сʌоБотьщʜɴɑ дɑ могƔ поʜтʜ Ɣ κотоρь ʜ
ʜɴдʜє κƔдѣ ʜмь є Ɣгодɴо ʒɑ ɴʜχь κоρʜсть κɑκо сƔ ʜ пρʜє χодʜʌʜ ʜ дɑ по ɴʜєдɑɴь пƔть ʜ ʒɑκоɴь по ɴɑсь ɴʜ по єдɴомь ɴɑшємь
ɴє БƔдƔ Ɣсʜʌовɑɴʜ Ɣ ɴɑшємь госпоцтвʜ ɴєго ωɴє Ɣ ɴʜχь сʌоБотьщʜɴƔ сɑ всɑκʜмь ɴʜχь Бʌɑгомь χодєћʜ стєћʜ ʜ вρɑћɑюћʜ с
гρɑдƔ κотоρƔ ʜ ʜɴдʜє гдѣ БƔдƔ χотѣтʜ пƔстʜтʜ ћємо ʜ үʜɴʜтʜ ћємо пƔстʜтʜ пʌɑћɑюћє ωɴє тƔρмє пρɑвє цɑρʜɴє ʜ тρьговʜɴє
κє сє пʌɑћɑю по ʜɴʜχь по ɴɑшємь госпоцтвƔ
ɑ тоʜ дɑ всɑκʜ ʒɴɑ χоћємо дɑтʜ вʜдѣтʜ по ɴɑшємь госпоцтвƔ дɑ ωɴє тƔρмє ʜ κɑρьвɑɴʜ могƔ поʜтʜ Ɣ κотоρь ʜ ʜɴдʜє гдѣ χотє
своʜмь Бʌɑгомь ʜ тρьгомь κɑκо смо ʒгɑρɑ ρєκʌʜ ʜ дɑ χоћємо Ɣүʜɴʜтʜ доБρо сƔсѣцтво гρɑдƔ κотоρƔ ʜ всѣмь мѣстомь ʜ гρɑдомь
ρєүєɴогɑ гдɴɑ дƔжɑ ʜ ωпћʜɴє Бɴєтɑүκє ʜ всѣмь ɴʜχь подʌожɴʜмь гρɑћɑɴомь ʜ вʜєρьɴʜмь ɴʜχь доχодєүʜмь Ɣ ɴɑшє госпоцтво
ʜ ɴʜмь ћємо Ɣүʜɴʜтʜ пρɑвдƔ ʜ үʜɴʜтʜ Ɣүʜɴʜтʜ ɴʜмь потρѣБƔюћʜ
ʒɑ κоє ствɑρʜ ρєүєɴʜ пʌємєɴʜтʜ мƔжь ʜвɑɴь үоρьжʜ поκʌʜсɑρь ρєүєɴогɑ гдɴɑ дƔжɑ ʜ ωпћʜɴє Бɴєтɑүьκє помоћь ɴємƔ дɑɴɑ
ωдь ρєүєɴогɑ гдɴɑ дƔжɑ ʜ ωпћʜɴє Бɴєтɑүκє ωБєћʜвɑ ɴɑмь ƔʒможɴомƔ ʜ сʌɑвɴомƔ гдɴƔ гдɴƔ сɑɴдɑʌƔ вєʌʜκомƔ воєводʜ
БосɑɴьсκомƔ дɑ ωɴʜ пρѣсвѣтʌʜ гдɴь дƔжь ʜ ωпћʜɴɑ Бɴєтɑүκɑ дɑтʜ ћє ʜ үʜɴʜћє дɑвɑтʜ всɑκо годʜщє ɴɑмь Ɣ κотоρƔ ω(д)
доχотκɑ ωдь κомоρє ωдь соʌʜ κотоρьсκє дƔκɑть •ѕ• сɑть ʒʌɑтѣχь
воʌɑ Ɣ ʜɴʜχь гρɑдʜχь ωдь дɑωмɑцʜє ωɴогɑ гдɴɑ дƔжɑ ʜ ωпћʜɴє Бɴєтɑүκє гдѣ моємо посʌɑтʜ ɴɑшєгɑ сʌƔгƔ вɑʒєтʜ ρєүєɴє
пѣɴєʒє ʜʒ оɴогɑ гρɑдɑ ʜʒєтʜ сʌоБодɴо ʜ ωдьɴєстʜ сʌоБодɴо ɑκо ωɴомƔʜ гдɴƔ дƔжƔ ʜ єωпћʜɴʜ Бɴєтɑүьκоʜ БƔдє дρɑго ɑκо
ɴʜмь ɴє БƔдє дρɑго κɑκо є ρєүєɴо ωɴь гдɴь дƔжь ʜ ωпћʜɴɑ Бɴєтɑүьκɑ ɴɑмь ћє дɑтʜ ʜ үʜɴʜтʜ ћє дɑтʜ Ɣ гρɑд κотоρь ρєүєɴє •ѕ•
сɑть дƔκɑть κɑκо є ρєүєɴо
ʜ κƔћƔ κою смо пρʜє ʜмɑʌʜ Ɣ κотоρƔ дɑɴƔ ʜ ωдь ɴє дɑ моρємо Ɣүʜɴʜтʜ ʜ ωдьʌƔүʜтʜ всɑκƔ ɴɑшƔ воʌƔ κɑκω ωдь ɴɑшє ρѣүʜ
ʜ ωБєћʜвɑ ɴɑмь ρєүєɴʜ гдɴь ʜвɑɴь үоρьжʜ поκʌʜсɑρь гдɴƔ воєводʜ сɑɴдɑʌƔ ʜ Бρɑтʜʜ ɴɑшоʜ ʜ ωстɑɴκƔ Ɣ всɑκє гρɑдє ʜ мʜєстɑ
ωɴогɑ гдɴɑ дƔжɑ ʜ ωпћʜɴє Бɴєтɑүκє пρотʜвɑ ɴɑшʜмь сʌƔгɑмь χоћє ɴɑмь Бʜтʜ Ɣүʜɴєɴɑ пρɑвдɑ ʜ досто⊦ɑɴьство
ʜ ωɴʜє •д• κотоρɑɴє κє ʜмɑмо Ɣ тɑʌʜћє доБρо дɑ сƔ Ɣүʜɴʜʌʜ ɴєвѣρƔ ʒɑ κою Бʜ ɴєвѣρƔ ʜмɑʌʜ поɴєстʜ всɑκƔ мƔκƔ дɑ ρєүєɴʜ
гдɴь дƔжь ʜ ωпћʜɴɑ Бɴєтɑүκɑ вʜдʜ ʜ поʒɴɑ ɴɑшƔ доБρƔ воʌƔ κ сєБѣ χоћємо ʜ єсмо κƔɴьтєɴьтʜ пρьво ʒɑ үɑсть гдɴɑ Богɑ ʜ пɑκє
ʜ ʒɑ ʌƔБɑвь гдɴɑ дƔжɑ ʜ ωпћʜɴє Бɴєтɑүьκє ʜ ʒɑ моБє мɴогє ɴɑмь Ɣүʜɴєɴє по ρєүєɴомь поκʌʜсɑρƔ сʌоБодɴо пƔстʜтʜ дɑтʜ є
ρєүєɴомƔ поκʌʜсɑρƔ дɑ ɴє пρѣдɑ ωдь ɴɑшє стρɑɴє ρєүєɴомƔ гдɴƔ дƔжƔ ʜ ωпћʜɴʜ Бɴєтɑүκоʜ
ʜ ωɴомƔ госпоцтвƔ мʜ Ɣʒможɴʜ гдɴь воєводɑ сɑɴдɑʌь ʜ Бρɑтʜ⊦ɑ ʜ χʜжɑ ɴɑшɑ ʜ ɴɑшь ωстɑɴɑκь пρѣпоρƔүєɴь БƔдʜ гдɴƔ дƔжƔ
ʜ ωпћʜɴʜ Бɴєтɑүκоʜ
ʜ дɑ ρєүєɴє ствɑρʜ Боʌє ʜ твρьћє сє могƔ Ɣʒдρьжɑтʜ пρʜсєгосмо ωБʜє стρɑɴѣ ɴɑ үєтвєρо свєто євɑɴьћєʌьє всє ρєүєɴє ρѣүʜ
дɑ сє Ɣдρьжє пρɑво ʜ үʜɴє Ɣдρьжɑтʜ ʜ ʒɑ вѣρовɑɴьє ρєүєɴѣχь ствɑρʜ єсмо ʒɑповʜдѣʌʜ ωвєʜ ʌʜстє пєүɑтью ɴɑшомь вʜсƔћомь
свρьшʜтʜ ʜ пєүɑтʜтʜ
дɑɴь Ɣ ɴɑшємь гρɑдƔ Бʌɑгɑю пρьвʜ дɑɴь мѣсєцɑ ɴовєБρɑ Ɣ тʜсƔћƔ ʜ •Ɣ• ʜ •κ• ʜ •г• ʌѣтɑ

90

Sandalj bosanski vojvoda
27. decembar 1423.
Miklosich, CCLXXXV
мʜʜ воıє̵водɑ сɑɴдɑʌь дɑмь ʒɴɑтʜ всɑκомƔ κомƔ сє подоБɑ ʜ пρѣдь κогɑ ωвь ɴɑшь ʌʜсть пρʜдє κɑκо ʜмɑюћıє̵ вєʌʜκƔ потρѣБƔ
посʌɑχь κ мɴогопоʏтєɴоʜ ωпћʜɴʜ вʌɑстєʌомь дƔБρовɑʏцѣємь сʌƔгƔ ɴɑшєгɑ дʜıє̵тє ƔκƔћɴıє̵ гρƔпκɑ потρѣБƔюћʜ ɑспρʜ ɴɑшє κє
сƔ постɑʌєɴє Ɣ ρєʏєɴʜχь вʌɑстєω подь ʒɑпʜсʜ ʜ ʌʜстовʜ ʜ ωБʜıє̵тʜ κʜ сƔ мєћю ɴɑмʜ ʜ ωдь мɴого поʏтєɴʜχь вʌɑстєʌь ʜ ωпћʜɴє
дƔБρовɑʏκє пρʜмʜχь по ρєʏєɴомь гρƔпκƔ ɑспρʜʜ всє κє сƔ Бʜʌє Ɣ ʒɑпʜсѣχь ɴʜχь ʜ ɴɑшʜχь постɑʌєɴє Ɣ вʌɑстєʌь ρєʏєɴʜχь
ʜ ʒɑ вєћıє̵ вʜıє̵ρовɑɴʜıє̵ ʜ потвρьћıє̵ɴʜıє̵ ɴɑ то Ɣʏʜɴʜχь ʜ Ɣпʜсɑχь ωвь ʌʜсть ωтвоρєɴь κɑκо ıє̵ тоʜ ʜстɑ мо⊦ɑ ρʜıє̵ʏь ʜ посʌɑɴʜıє̵
ʜ моıє̵ пρʜмʌєɴʜıє̵ ρєʏєɴє ɑспρʜ ɑ тоʜ ıє̵сть Ɣ свѣдоʏБƔ поʏтєɴʜχь ʜ ρɑʒƔмɴʜχь поκʌʜсɑρєвь ωпћʜɴє дƔБρовɑʏκє κɴєʒɑ ɴʜκоʌɑ
гƔʏєтʜћ⊦ɑ ʜ κɴєʒɑ вʌɑχƔшє тɑмɑρʜћ⊦ɑ κʜ сƔ Ɣ тоʜ доБɑ пρʜ ɴɑсь Бʜʌʜ мʜʌостʜю Божʜωмь ʜ ʌюБвомь ʜ пρʜ⊦ɑʒɑɴʜю поʏтєɴє
ωпћʜɴє вʌɑстєω дƔБρовɑʏцѣχь
пʜсɑɴь вь ʌѣтɑ χρьстовɑ ρожтвɑ тʜсƔћ⊦ɑ ʜ ʏєтʜρʜ стɑ ʜ •κ• ʜ тρєтʜıє̵ ʌѣто мѣсєцɑ дєκємБρɑ •κ• ʜ •ʒ• дɑɴь Ɣ κƔκɑɴƔ

Radosav Pavlović
31. decembar 1427.
Miklosich CCXCVII; Stojanović 1929:592; Čremošnik 1951:97; Turbić-Hadžagić 2006:92
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 237
pisar: logofet Ostoja
sl. Đorđić 1971:416
† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сɴ̅ɑ ʜ ст̅огɑ дχ̅ɑ ɑмʜɴь
мʜ гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь пɑвʌовʜκь мʌст̅ью Бж̅ьωмь вєʌʜκʜ воєводɑ Босɑɴсκʜ ʜ (с-) сʜɴомь мʜ κɴєʒомь ʜвɑɴʜшємь дɑɑмо
ʒɴɑтʜ всɑκомƔ κомƔ сє подоБɑ дɑ пρʜмʜсмω ωдь гсп̅оцтвɑ дƔБρовɑүκоωгɑ κɴєʒɑ вʌɑстєʌь ʜ ωдь всє ωпκʜɴє сʌɑвɴоωгɑ гρдɑ
дƔБρовɴʜκɑ двʜє ɴɑ дєсєтє тʜсƔћʜ дƔκɑɑть ʒʌɑтѣχь ʜ тρєтью ɴɑ дєсєтє тʜсƔћƔ дƔκɑɑть ʒʌɑтʜχь κою ɴɑмь БʜєχƔ дɑɑʌʜ дɑ ʒɑɑ
ɴƔ κƔƔпʜмо єдɴƔ БɑщʜɴƔ Ɣ ɴʜχь κотɑρƔ
ɑ тєʜ ɴɑм дƔκɑтє дɑшє ʒɑ ɴɑшь дʜєʌь κоɴɑвʌʜ ωБоωдɑ ʜ цɑптɑтɑ що ʜмь дɑсмо ʜ дɑρовɑсмω κɑκω ωтвоρєɴʜє ʜ үʜстʜє Ɣ
дρƔƔгωмь ʒɑпʜсƔ пʜʜшє κоʜ є пʜсɑɑɴь Ɣ дɑɴɑшɴʜ дɑɑɴь вь ʌѣтɑ ρожст̅вɑ χρʜс̅товɑ тʜсƔκɴо ʜ үєтʜρʜстɑ ʜ двɑдєсєтʜ ʜ сєдмω
ʌѣтω мсц̅ɑ дєκєм̅вρʜ⊦ɑ •ʌ• ʜ •ɑ• дɑɑɴь ωд ρƔƔκє мєɴє ωстоє ʌогофєтɑ пʜсɑɑɴω
ɑ тєʜ дƔκɑтє пρʜмʜсмω по ρƔƔκƔ ɴɑшʜχь вʌɑстєʌь ʜ поκʌʜсɑρєвь по κɴєʒƔ ρɑдосɑвƔ ωБρɑдовʜκю ʜ по воєводʜ вƔκɑсƔ
пρʜБʜʌωвʜκю ʜ по воєводʜ ρɑдою ʌюБʜшʜћю ʜ по κɴєʒƔ БρɑʜʌƔ тєʒɑʌωвʜκю ʜ по ωстоʜ дь⊦ɑκƔ үєʌ⊦ɑɑдʜɴκƔ
ʜ ωдь тʜχь тρʜ ɴɑ дєсєтє тʜсƔκɑ дƔκɑɑть доɴєсошє κɑ мɴѣ сєдɑмь тʜсƔƔκь дƔκɑɑть ɑ шєсть тʜсƔκь дƔκɑɑть постɑвʜшє Ɣ
κомƔƔɴь дƔБρовɑүκ̅ʜ ɴɑ доБʜʜть ɴɑ всɑɑκω годʜщє дɑ мʜ дɑю пєєть по κɑɴтєɴɑρь мєɴѣ воєводʜ ρɑдосɑвƔ ʜ сɴ̅Ɣ мʜ κɴєʒƔ
ʜвɑɴʜшƔ ʜ ɴɑшємƔ ɴɑтρɑшκƔ що є ɴɑшєгɑ сρьдцɑ по мƔшκωмь κоʌѣɴƔ ɑκо ʜ тогɑ по жєɴсκоωмь κоʌѣɴƔ що є ɴɑшєгɑ сρьдцɑ
ʜ дɑ тʜʜ вʜшєρүєɴьɴʜ дƔκɑтʜ ɴʜκɑдɑρь ɴє моωгƔ ɴɑ мʜɴıє̵ пρʜтʜ мєɴʜ воєводʜ ρɑдосɑвƔ ʜ κоɴ мєɴє сʜɴƔ мʜ κɴєʒƔ ʜвɑɴʜшƔ
ʜ ɴɑшємƔ ɴɑтρɑжκƔ ɴʜ ʒɑ єдɴωгɑ үʌовѣκɑ воʌю ɴʜ ʒɑ єдɴω Бʌɑɑго ɴʜ ʒɑ єдɑɴь Ɣʒρоκь сьєгɑ свѣтɑ ɴʜ ʒɑ єдɴо ρɑʒмʜρьє
ʜωщ ɴɑмь ωБѣтовɑшıє̵ κɴєʒь вʌɑстєʌє ʜ всɑ ωпκʜɴɑ дƔБρовɑүκɑ ρєκошє ʜ ʒɑпʜсɑшє мєɴѣ гдɴƔ воєводʜ ρɑдосɑвƔ ʜ сɴ̅Ɣ мʜ
91

κɴєʒƔ ʜвɑɴʜшƔ ʜ ɴɑшємƔ ɴɑтρɑжκƔ дɑ ωдь Бʜʌєћє ωдь вρьмɑ ʜ ωт (-т)ρѣБʜɴ⊦ɑ тκо Бʜ ɴɑшь ɴєвѣρɴʜκь дошɑω Ɣ дƔБρовɴʜκь
мɑɑʌʜ ʜʌʜ Бʜ вєʌʜκʜ дɑ гɑ ɴє ʜмɑю пρʜмɑтʜ κ сєБѣ Ɣ дƔБρовɴʜκь ɴʜ Ɣ своʜ κотɑρь ɴʜ Ɣ сєБє дρьжɑтʜ ʜ дɑ гɑ ʜмɑю тѣρɑтʜ
κɑκω ʜ мʜ воєводɑ ρɑдосɑвь ʜ сɴ̅ь мʜ κɴєʒь ʜвɑɴʜшь ʜ ɴɑшє ɴɑтρɑжьıє̵ ωБѣтовɑсмω гсп̅оцтвƔ дƔБρовɑүκоωмƔ κɴєʒƔ вʌɑстєʌємь
ʜ всоʜ ωпκʜɴʜ дƔБρовɑүκоʜ дɑ ʜмɑɑмо тѣρɑтʜ ʜ ɴє дρьжɑтʜ ɴʜχь ɴєвѣρɴʜκɑ ωдь вʜшєρүєɴʜєχь мѣсть ʜ ωдь жƔпє κоɴɑвɑωсκє ʜ
ωдь ʜɴʜєχь мʜєсть κо⊦ɑ ɴʜмь сʌƔжıє̵ ʜ дɑ ʜχь ɴє ʜмɑɑмω пρʜмɑтʜ Ɣ ɴɑшƔ ωБʌɑсть пɑүє дɑ ʜχь ʜмɑɑмω тѣρɑтʜ κɑκω ʜ гспоцтвω
дƔБρовɑүκω
пʜсɑɑɴо вɑ ʌѣтɑ ρожствɑ χρстовɑ тʜсƔκɑ ʜ үєтʜρʜ стɑ ʜ двɑдєсєтʜ ʜ сєдмо ʌѣто мсц̅ɑ дєκємБρʜ⊦ɑ •ʌ̅•ɑ̅• дɴ̅ь ɑ пʜсɑ ωсто⊦ɑ
ʌогωфєть

knez Tvrtko Borovinić
14. mart 1430.
pismo Dubrovačkoj općini
Stojanović br. 631
sl. Đorđić 1971:417
сʌɑвɴоʜ ʜ вɑʒможɴоʜ ʜ мɴого поүтєɴоʜ ʜ всɑκє үɑстʜ достоʜɴоʜ господʜ κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌємь ʜ своʜ ωпћʜɴʜ вʌɑдƔщɑго гρɑдɑ
дƔБρовɴʜκɑ ωд κɴєʒɑ Босɑɴьсκогɑ твρьтκɑ Боρовʜɴʜћɑ
вʌɑстєʌє ωто посʌɑχь вɑшоʜ мʜʌостʜ сʌƔгƔ ɴɑшєгɑ моʒɑɴɑ що вɑмь говоρʜ ωд ɴɑшє стρɑɴє вѣρƔʜтє мƔ вɑшɑ мʜʌость ɴɑшє
сƔ ρʜүʜ ʜ ɴɑшє посʌɑɴьє
ʜ Богь вɑмь Ɣмɴожʜ госпоцтво

Radosav Pavlović
25. oktobra 1432.
Miklosich CCCXIV: pouveglia de la paxe fatta con voiuoda Radosau Paulouich; na pergameni, пєүɑть воıє̵водє ρɑдосɑвɑ пɑвьʌовʜћɑ
ω вєʌємошɴɑɑ сʜʌо пρѣсвєтɑго дƔχɑ Божє сʌɑвɴʜ вɑ тρоʜцѣ вɑ ωтьцʜ жє ρєκƔ ʜ сʜɴƔ ʜ свєтωмƔ дƔχƔ, пρѣсвєтɑɑ тρоʜцє
ɴɑρɑʒдѣʌʜмɑɑ, сʌɑвɑ тєБѣ ʜжє вɑ ʜмє твоє всє вρьшʜмо, ʜ тоБою Ɣʒдρьжʜмо ʒємʌю ʜ вʌɑдɑɴьє κо-ıє̶ Богь ɴɑмь дɑω
смʜсʌʜсмо Ɣ ɴɑшоʜ пɑмєтʜ κоʌʜцʜєм мʜʌосρьдьєм Бог ʌюБʜ ɴєρɑɑвь үʌовѣүƔƔ посʌɑ свωгɑ сʜɴɑ сʌɑтκоωгɑ Ɣ вєʌʜцʜєχь
мƔκɑχь дɑ ʜχь ʜʒБɑвʜ ʜʒ гρѣχɑ ʜ по Ɣсκρьсєɴью κɑдɑ χтѣ Ɣʒʜтʜ ɴɑ ɴєБєсɑ дɑ сѣдє ʒ дєсɴƔю ωтьцɑ Богɑ Божствɑɴьɴωмь ρѣүью
ρєүє ɑпƔстоʌωмь: мʜρь дɑю вɑмь мʜρь ωстɑʌ⊦ɑмь вɑмь
ʜ мʜ господʜɴь воєводɑ ρɑдосɑвь пɑвʌовʜћь ʜ сʜɴь мʜ κɴєʒь ʜвɑɴʜшь Ɣүʜɴʜχь ρɑʒмʜρьє ʜ ρɑть ʒ госпоцтвомь дƔБρовɑүцѣємь
с κɴєʒомь вʌɑстєʌʜ ʜ сɑ всоωмь ωпћʜ­ɴωмь по ɴɑговоρƔ ʒʌѣχь ʌюƔдʜ с κоωгɑ ρɑʒмʜρь⊦ɑ ɴʜєдɴɑ κоρʜсть ɴє Бʜвɑ єдɴоʜ стρɑɑɴѣ
ʜ дρƔгωʜ пɑүє үтєтɑ ʜ ρɑсɑпь ʜ мɑɴшʜɴɑ
ʜ смʜсʌʜвь сκρовɴɑɑ сκρовʜщɑ сρьдьцɑ моєгɑ ɴєповʜɴƔƔ ʌю­Бɑвь ʜ пρʜ⊦ɑʒɑɴь ρотє ʜ ʒɑпʜсє κоє сƔ Бʜʌє ωдь ρодʜтєʌ⊦ɑ мʜ
κɴєʒɑ пɑвʌɑ ʜ Бρɑтɑ мʜ воєводє пєтρɑ ʜ моє господʜɴɑ воєводє ρɑдосɑвɑ ʜ сʜɴɑ мʜ κɴєʒɑ ʜвɑɴʜшɑ, с κɴєʒємь, вʌɑстєʌʜ ʜ сɑ
всоωмь ωпћʜɴоωмь гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ
92

спɑмтʜχь сє ʜ смʜсʌʜχь Ɣ ɴɑшоʜ пɑмєтʜ дɑ ɴʜщωρь ɴʜє Ɣгодɴʜє господƔ БогƔ ʜ ʌюдємь свєтовɴʜємь ɴєго ʌʜ мʜρ ʜ ʌюБɑвь сɑ
всɑцʜємь үʌовѣκомь ʜмɑтʜ
ɑ ɴɑвʌɑстʜто своʜмʜ доБρʜмʜ ʜ ʌюБʜмʜмʜ ʜ стɑɑρѣмʜ ʜ сρьдьүɑɴʜємʜ ɴɑшʜмʜ пρʜ⊦ɑтєʌʜ κɑκо сƔ вɑʒдɑ Бʜʌʜ ɴɑшоʜ κƔћʜ
κɴєʒь вʌɑстєʌє ʜ всɑ ωпћʜɴɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ доБρʜʜ ʜ поүтєɴʜ ʜ сρьдьүɑɴʜ пρʜ⊦ɑтєʌьє
тƔʜ смʜсʌʜχь Ɣ пɑмєтʜ Ɣ моωʜ дɑ ɴʜтκоωρь ɴє можє Бʜтʜ Боʌʜ стєжɴʜκь сьємƔʜ мʜρƔ мєћю мɴоωмь ʜ вʌɑстєʌʜ дƔБρовɑүцѣмʜ
κоʌʜκо господʜɴь ɴɑшь пʌємєɴʜтʜ господʜɴь мʜ κρɑɑʌь Босɑɴсκʜ твρьтκо твρьтκовʜћь
ʜ БƔдƔƔћє пρʜ господʜɴƔ κρɑɑʌю твρьтκƔ помоʌʜχ гь κɑκото господʜɴɑ мʜ ʜ пρʜ⊦ɑтєʌ⊦ɑ оБѣю стρɑɴƔƔ дɑ Бʜ посʌɑω своωгɑ
вʌɑстєʌʜɴɑ Ɣ дƔБρовɴʜκь ʜ тєгɴƔω ʜχь Бєсѣдоωмь ω мʜρƔ мєћю мɴоωмь ʜ вʌɑстєʌʜ дƔБρовɑүцѣємʜ
ʜ по мʜʌостʜ господʜɴɑ ɴɑшєгɑ κρɑʌ⊦ɑ твρьтκɑ посʌɑ κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь дƔБρовɑүцѣємь вʌɑстєʌʜɴɑ ʜ поκʌʜсɑɑρɑ своωгɑ
κɴєʒɑ ʜвɑɴʜшɑ гоʜшʜћ⊦ɑ пρосє ωдь вʌɑстєω дƔБρовɑүцѣєχь дɑ Бʜ досʌɑʌʜ своє вʌɑстєʌʜ ʜ поκʌʜсɑɑρıє̶ господʜɴƔ κρɑɑʌю
твρьтκƔ ʒɑ мʜρь мєћю ɴɑмʜ с вʌɑстєʌʜ дƔБρовɑүцѣємʜ
ʜ ωɴʜ доБρовоʌɴо ʜ ʌюБовɴо посʌɑшє своє вʌɑстєʌʜ господʜɴƔ κρɑʌю κɴєʒɑ жʜвκɑ гƔɴдƔʌʜћ⊦ɑ ʜ κɴєʒɑ ɴʜκшƔ жƔρговʜћ⊦ɑ
ʜ тƔʜ сє ɴɑɑћоχь ⊦ɑ господʜɴь воєводɑ ρɑдосɑвь с ρєүєɴʜмʜ поκʌʜсɑɑρʜ дƔБρовɑүцѣємʜ пρʜ господʜɴƔ κρɑɑʌю твρьтκƔ ʜ вєʌє
ɴɑсь, ωБѣ стρɑɴƔƔ, господʜɴь κρɑɑʌь свѣтовɑ дɑ Бʜсмо пρʜмʜʌʜ ʒɑ мʜρь
ʜ ⊦ɑ сє ʒговоρʜχь вєʌє доБρовоʌɴо ʜ мʜʌостʜво с поκʌʜсɑɑρʜ дƔБρовɑүцѣмʜ дɑ Бʜχь χотɑɴь мʜρƔ ʜ пρʜмɑɑмь ʒɑ мʜρь ɑ ωɴʜ
ρєκошє: томƔʜ мʜ ɴʜєсмо воʌɴʜ — дɑ доБρо Бʜ — дɑ Бʜстє досʌɑʌʜ своє доБρє ʌюдʜ Ɣ дƔБρовɴʜκь
ʜ мʜ господʜɴь воєводɑ ρɑдосɑвь пɑвʌовʜκь посʌɑχь моє доБρє ʌюдʜ Ɣ дƔБρовɴʜκь, поүтєɴоωгɑ мƔжɑ ρɑдѣɴɑ κρьсть⊦ɑɴʜɴɑ ʜ
κɴєʒɑ сɑɴκɑ Богɑвүʜћ⊦ɑ ʜ κɴєʒɑ ʜвɑɴʜшɑ χρєБєʌ⊦ɑɴовʜћ⊦ɑ ʜ моωгɑ κƔћ⊦ɑɴʜɴɑ ωстою дь⊦ɑκɑ
ʜ ωɴʜ ʜχь доБρовоʌɴо ʜ мʜʌостʜво пρʜмʜшє Ɣ Бєсѣдɑχь ʜ Бєсѣдʜвшє с κɴєʒомь ʜ с вʌɑстєʌʜ дƔБρовɑүцѣємʜ ʜ моʜ доБρʜ
ʌюдьє досʌɑшє κɑ мɴѣ БєсѣдƔ що БѣχƔ Бєсѣдʜʌʜ с κɴєʒомь ʜ с вʌɑстєʌʜ дƔБρовɑүцѣємʜ ʜ ɴɑ κою поүтєɴƔƔ БєсѣдƔ ʜ доБρƔƔ ʜ
пρʜ⊦ɑтєʌсκƔƔ ʌюБɑвь всєсρьдьɴо ʜ доБρовоʌɴо ʜ мʜʌостʜво пρʜмʜχь
ʜ ʒɑɑ то мʜ господʜɴь воєводɑ ρɑдосɑвь пɑвʌовʜκь ʜ сʜɴь мʜ κɴєʒь ʜвɑɴʜшь дɑємо ɴɑ вʜдѣɴьє всɑκоωмƔ үʌовѣκƔ κомƔ сє
подоБɑɑ ʜ пρѣт κогɑ ʌʜцє ωвь ɴɑшь ʌʜсть ωтвоρєɴь доʜдє ɑʌʜ Бʜ пρѣд господʜɴɑ цɑρɑ тƔρсκоωгɑ ɑ ʜʌʜ пρѣд господʜɴɑ
κρɑʌ⊦ɑ Ɣгρьсκоωгɑ ɑ ʜʌʜ пρѣд господʜɴɑ κρɑʌ⊦ɑ твρьтκɑ Босɑɴсκоωгɑ ʜʌʜ ʜɴоωгɑ Бошɴ⊦ɑɴʜɴɑ ɑ ʜʌʜ господʜɴɑ сρьпсκоωгɑ
ɑ ʜʌʜ ʌɑтʜɴʜɴɑ ɑ ʜʌʜ ʜɴє вρьстє үʌовѣκɑ
Ɣүʜɴʜχь доБρʜʜ ʜ поүтєɴʜ мʜρь ʜ пρɑɑвоω мʜʌостʜвω ʜ ʌюБовɴоω Бρɑцтво ʜ сρьдьүɑɴоω пρʜ⊦ɑтєʌство с κɴєʒомь ʜ вʌɑстєʌʜ
ʜ сɑ всоωмь ωпκʜɴоωмь гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ, ωɴɑκоʜ ɴɑ всєє — κɑκото є Бʜʌо мєћю ɴɑмʜ ʜ пρьвоω ρɑтʜ тɑκоʜ дɑ є ʜ сɑдɑ ʜ
Боʌıє̶ Ɣ вѣκʜ вѣκомɑ ɑмʜɴь κɑκо сє ʜʒдоωʌɑ БƔдє Ɣдρьжɑть Ɣ ωвомь ʌʜстƔ
ɴɑʜпρьвоω мʜ гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь ʜ сʜɴь мʜ κɴєʒь ʜвɑɴʜшь пρʜмɑɑмь ʜ пρʜмʜχь ʜ Ɣтвρьдʜχь ʜ Ɣстɑɴовʜтʜχь по сємь по
ɴɑшємь ʒɑɑпʜсƔ κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌємь ʜ всоʜ ωпκʜɴѣ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ всɑ пʜсмɑ ʜ ʒɑɑпʜсє ʜ повєʌє κоє годѣ єсть Ɣүʜɴʜω
ш ɴʜмь ρодʜтєʌ мʜ гдɴь κɴєʒь пɑвɑω ɑʌʜ Бρɑть мʜ гдɴь воєводɑ пєтɑρь ʜʌʜ ѣ гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь (с-) сʜɴом мʜ с κɴєʒомь
ʜвɑɴʜшємь ʜ с ɴɑшʜмʜ ʜʒɑБρɑɴѣмʜ вʌɑстєʌʜ
ʜ ʒɑ моʜ дʜω κоɴɑвʌʜ ʜ ωБодɑ ʜ цɑптɑтɑ ʜ ʒɑ всє ʜɴоω що годѣρь сє Ɣ стɑρѣχь повєʌ⊦ɑχь мєћю ɴɑмʜ Ɣдρьжʜ ρɑɑʒѣ ʜʒʜмʌюћє
ʜʒь ʒɑпʜсь ʜ повєʌь пρѣћɴʜχь κɑκо могɑɑχь пѣɴєʒь моʜ ʜʒвɑдʜть κоʜ сƔ Ɣ ɴʜχь κомƔɴƔ ɴɑ пєть по κєɴтєɴɑɑρь пρʜповʜдѣвшє
ɴɑ •в• мѣсєцɑ по сємь ɴɑшємь пʜсɑɴью
твρьћю ʜ χоћю дɑ ωд оɴогɑʜ дɴє Ɣүʜɴʜвь ш ɴʜмь мʜρь пρьвоω доκоʌɑ ɴє ʜʒʜдєтɑ двʜє годʜщʜ дɑ ʜχь ɴє могƔ пʜтɑтʜ ɴʜ Ɣʒєтʜ
ʜж ɴʜχь κомƔɴɑ ɑ дɑ мʜ дɑю ʒɑ ωвʜє двʜє годʜщʜ ωдь ɴʜχь доБʜтɑκь ɑ мʜɴƔвшє двʜє годʜщʜ дɑ сɑмь воʌ⊦ɑɴь ʜʒєтʜ пѣɴєʒь
κɑκо сє Ɣдρьжʜ Ɣ стɑρѣχь повєʌ⊦ɑχь ɴɑ мою воʌю
ʜ ωщь дɑ могƔ постɑвʜтʜ пѣɴєʒь Ɣ ɴʜχь κомƔɴь κɑκо сє пʜшє Ɣ стɑρѣχь повєʌ⊦ɑχь ɴɑ доБʜть ʜ ɴɑ ʜʒєтьє ωпєть
93

ʜ дɑ ɴє могƔ ωдь κɴєʒɑ ʜ ωдь вʌɑстєω ʜ ωдь всє ωпћʜɴє дƔБρовɑүκє пʜтɑтʜ ωдь доχотκɑ κоɴɑвɑωсκоωгɑ ɴʜ одь доБʜть⊦ɑ
пѣɴєʒɑ κоʜ сƔ Ɣ ɴʜχь κомƔɴƔ ɴʜ ωдь пρʜχодʜщɑ ʒємɑʌ⊦ɑ κоʜєχ сƔ мɴѣ вʌɑстєʌє дɑɑʌʜ ωдь поүєтκɑ ρɑтʜ до свρьшєɴь⊦ɑ мʜρɑ
ʜ ωщь ʜʒʜмʌю дɑ ɴє могƔ ɴʜєдɴогɑ үʌовѣκɑ ʜсκɑтʜ ɴʜєдɴѣмь ɴɑɑүʜɴомь κоıє̵ годѣ вρьстє үʌовѣκь госпоцтвɑ мʜ тκо БƔдƔ
пошʌʜ Ɣ ωвƔʜ ρɑть Ɣ дƔБρовɴʜκь ʜ Ɣ ɴʜχь вʌɑдɑɴьє ʜʌʜ Ɣ ɴʜχь κотɑρь пɑүє ʜχь сʌоБодʜχь ʜ сʌоБоћ⊦ɑвɑмь дɑ можє сто⊦ɑтʜ ʜ
χодʜтʜ сʌоБодɴо по ʒємʌʜ госпоцтвɑ мʜ κɑκото всɑκʜ дƔБρовүɑɴʜɴь
ʜ ωщє сʌоБоћ⊦ɑвɑɑ госпоцтво мʜ всɑκоωгɑ сƔжɴ⊦ɑ ɑʌʜ тɑмɴʜүɑρɑ κоє годѣ вρьстє үʌовѣκь тκо сƔ Ɣ ɴɑшʜχь ρƔκɑχь ʜ сʜɴɑ мʜ
κɴєʒɑ ʜвɑɴʜшɑ ɑ ʜʌʜ Бʜ Ɣ κогɑ годѣ үʌовѣκɑ ɴɑшєгɑ дƔБρовүɑɴʜɴь κоʜ є Ɣχʜћєɴь Ɣ ωвƔʜ ρɑть сʌоБоћ⊦ɑвɑмь ʜ сʌоБодʜχь Бєʒ
ɴʜєдɴогɑ пρѣƔʒмɑ ʜʌʜ ωтκƔпɑ ɑʌʜ κоє годѣ ʒɑɑБɑвє єρє ʜ κɴєʒь ʜ вʌɑстєʌє ʜ ωпћʜɴɑ дƔБρовɑүκɑ по ɴʜχь ʌʜстƔ тɑκоωћєρє
мєɴѣ сƔ ωБѣтовɑʌʜ пƔстʜть ʌюдʜ госпоцтвɑ мʜ κоє ʜмɑю Ɣ сƔжɑɴствƔ
ʜ ωщь мʜ вʜшєρєүєɴьɴʜ гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь ʜ сʜɴь мʜ κɴєʒь ʜвɑɴʜшь ωБѣтовɑсмо κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌємь ʜ всоʜ ωпκʜɴѣ гρɑдɑ
дƔБρовɴʜκɑ ʒɑ поүтєɴьє гдɴɑ ɴɑшєгɑ пʌємєɴʜтогɑ гдɴɑ κρɑʌɑ твρьтκɑ ʜ ʒɑ твρьћ⊦ɑвıє̵ κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєω дƔБρовɑүцѣχь дɑ по
ʒɑɑпʜсƔ гдɴɑ κρɑʌɑ твρьтκɑ ωвоʜ всє потвρьдʜ своʜмь ʌʜстомь подвʜсƔћоωмь пєүɑтью що годѣ сє Ɣ ωвомєʜ ʌʜстƔ Ɣдρьжʜ
ʜ ωщь мʜ гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь ωБѣтовɑχь κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь дƔБρовɑүцѣмь посʌɑтʜ ɴɑ спѣχь үʌовѣκɑ моωгɑ гдɴƔ цɑρƔ
мƔρɑтБєгƔ ʜ ɴєговѣмь вєʒʜρємь ɴɑ поρтƔ дɑюћє ʜмь ʒɴɑтʜ єρь сɑмь мʜρь Ɣүʜɴʜω с вʌɑстєʌʜ дƔБρовɑүцѣмʜ дɑ є ш ɴʜχь
Бʌɑгосʌовомь ɑ тоʜ дɑ є свѣдоүɴо с поκʌʜсɑρʜ дƔБρовɑүцѣмʜ κоʜ сƔ Ɣ цɑρɑ ɴɑ поρтѣ
ɑ Божʜмь χтѣɴьємь κɴєʒь ʜ вʌɑстєʌıє̵ ʜ всɑ ωпκʜɴɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ поʌюБʜшє мєɴıє̵ гдɴɑ воєводƔ ρɑдосɑвɑ ʜ сʜɴɑ мʜ κɴєʒɑ
ʜвɑɴʜшɑ ʒɑ своωгɑ Бρɑтɑ ʜ сρьдьүɑɴогɑ пρʜ⊦ɑтєʌ⊦ɑ вʜєћɴʜκɑ ʜ вʌɑстєʌʜɴɑ κɑκото єдɴогɑ ɴʜχь κɑκо Ɣ стɑρоʜ повєʌʜ пʜшє
ʜ ωщє мє ωпєть вρɑɑтʜшє Ɣ доχодɑκь κоɴɑвɑωсκʜ ʜ Ɣ доБʜтɑκь пѣɴєʒʜ κоʜ сƔ Ɣ ɴʜχь κомƔɴƔ ʜ Ɣжʜвɑɴьє ʒємɑʌ⊦ɑ Ɣ κоɴɑвʌ⊦ɑχь
κоє мʜ сƔ вʌɑстєʌє дƔБρовɑүцʜ дɑɑʌʜ ʜ поʌɑүƔ Ɣ дƔБρовɴʜκƔ Ɣ ωɴомє стɑɴью κɑκо сє ɴɑχодʜ сɑдɑ κɑκо вєћє ɴɑпƔɴƔ пρʜстоʜ
сє Ɣ ʌʜстƔ κоʜ мєɴѣ вʌɑстєʌє Ɣпʜсɑшє ʜ дɑшє Ɣ дɑɴɑшɴʜ дɑɑɴь
ɑ свє тоʜ сє ρɑʒƔмʜє κɑдɑ БƔдє свρьχɑ мʜρƔ
ʜ ʒɑ вєћє κρѣпостʜ мʜρɑ ʜ ʌюБвє ʜ доБρє ʜ поүтєɴє пρʜ⊦ɑʒɴʜ дɑ БƔдє Ɣ вʜєκє Бєʒь гɑтκє ʜ ʒʌє воʌıє̵ ωдь ʌюдʜ вʌɑстєω дƔБρовɑүцѣχь
с ʌюдмʜ госпоцтвɑ мʜ ʒговоρʜсмо сє ʜ ωдʌƔүʜсмо с вʌɑстєʌʜ дƔБρовɑүцѣмʜ доБρовоʌɴо ʜ мʜʌостʜво ʜ єдʜɴосρьдьɴо дɑ
всɑκоω ƔБʜʜство үʌовѣүıє̵ ʜʌʜ κρьвʜ пρоʌʜть⊦ɑ κоє сƔ Ɣ ωвƔ ρɑть Ɣүʜɴєɴɑ ʜ всɑκє ρɑɴє ʜ ƔБьєɴь⊦ɑ ʜ ʒʌıє̵ ρѣүʜ ʜ χотѣɴь⊦ɑ
ʒʌɑɑ κо⊦ɑ сƔ Бʜʌɑ мєћю мɴоωмь ʜ вʌɑстєʌʜ дƔБρовɑүцѣмʜ ʜ мєћю ʌюдмʜ госпоцтвɑ мʜ с ʌƔдмʜ вʌɑстєω дƔБρовɑүцѣχь ωБоʜ
ωБʌюБʜсмо тоʒʜ мєћю ɴɑмʜ єдɴосρьдьɴо пρостʜсмо ʜ Бʌɑгосʌовʜсмо
ʜ тɑκоʒʜ пρɑвʜмо ʜ повєʌѣвɑɑмо дɑ ɴʜтκо ɴє Ɣʒможє ɴʜ смѣтБƔдє ƔспомєɴƔтʜ ɴʜ ʜсκɑтʜ κρьвʜ ɴʜ ʜɴє ωсвєтє ɴʜ вρɑждє ɴʜ Ɣ
єдɴо вρѣмıє̵ доκʌɑ стоʜ свѣєть
тκо ʌʜ сє ωБρѣтє сьєʜ потвоρʜть дɑ є госпоцтвƔ мʜ ɴєвѣρɑɴь ʜ дɑ сє ρɑʒɑспє до κоρѣɴɑ
ʜ мʜ гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь ʜ сʜɴ мʜ κɴєʒь ʜвɑɴʜшь ʜ сьɑ ʜʒɑБρɑɴѣмʜ вʌɑстєʌʜ госпоцтвɑ мʜ ʜ Бρɑцтвɑ ɴɑшєгɑ ʜ сʌюгь ɴɑшʜχь
κоʜχь ʜмємо ɴɑ всє вʜшєρєүєɴьɴω ρотʜсмо сє ʜ ʒɑκʌєсмо сє
с κɴєʒомь юρκомь вʌɑдʜмʜρʜћємь с κɴєʒомь ɑʌєκсомь пɑщρовʜћємь с κɴєʒомь ʜвɑɴʜшємь дƔκоєвʜκємь с κɴєʒомь ωстоωмь
Боρовʜɴʜћємь с κɴєʒомь ρɑдосɑвомь вʌɑдʜмʜρʜћємь с κɴєʒомь БƔдʜсɑвомь Богɑвүʜћємь с κɴєʒомь твρьдʜсɑвомь Боρовʜɴʜћємь
с κɴєʒомь твρьтκомь мʜχɑʜʌовʜћємь с κɴєʒомь стѣпɑɑɴомь үʜпүʜћємь с воєводомь вƔκɑшʜɴомь ʒБʜсɑʌʜћємь с κɴєʒомь сɑɴκомь
Богɑвүʜκємь с κɴєʒомь вƔүʜχɴоωмь Бρɑтєʌєвʜκємь с κɴєʒомь вшʜɴомь вʌɑдʜмʜρʜћємь с κɴєʒомь Бρɑʜʌомь тєʒɑʌовʜћємь с
κɴєʒомь ʜвɑɴʜшємь χρєБєʌ⊦ɑɴовʜћємь
ρотʜсмо сє ʜ ʒɑκʌєсмо сє ɴɑ свєтомь євɑɴгєʌью Божьємь ʜ ɴɑ үɑсɴомь ʜ жʜвотвоρєщємь κρʜжƔ господɴю ρєүєɴьɴʜємь κɴєʒƔ
вʌɑстєʌємь ʜ всоʜ ωпκʜɴѣ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ʜ ɴʜχь ωстɑɴκƔ вь гдɑ Бɑ всєдρьжʜтєʌ⊦ɑ ʜ вь пρѣүʜстƔ БгρодʜцƔ ʜ вь •д•
євɑɴгєʌʜстє ʜ вь •вı• свєтʜχь ɑпƔстоʌь вρьχовɴʜєχь ʜ вь •о• ʜʒɑБρɑɴʜєχь Божʜχь ʜ •т• ʜ •ʜı• свєтʜχь ωтɑɑць ʜжє сƔƔть вь
94

ɴʜκʜʜ ʜ вь всє свєтє ʜжє ωдь вʜєκɑ БогƔ Ɣгодʜвшє дɑ ωвоʜ ʒгоωρɑ ɴɑшє пʜсɑɴьє ʜ ωБѣтовɑɴьє ρєүєɴωє ʜ Ɣүʜɴєɴωıє̵ κɴєʒƔ
вʌɑстєʌомь ʜ всоʜ ωпћʜɴѣ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ʜ ɴʜχь ωстɑɴκƔ ʜ ɴʜχь посʌѣћɴʜмь κɑκо ʒгоωρɑ пʜшıє̵ вʜєκƔ вѣκомɑ ɴє ʜмɑɑ ɴɑ
мɑɴıє̵ пρʜтʜ ɴʜмь ɴʜ сє ћє потвоρʜтʜ ʒɑ ɴʜєдɴƔ ствɑɑρь ɴɑ ʒємʌʜ ɴʜ ʒɑ єдɴогɑ үʌовѣκɑ воʌю ɴʜ ʒɑ стρɑχь ɴʜ ʒɑ Бʌɑɑго ɴʜ сє
ω тоʜ κо⊦ɑ пɑρɴ⊦ɑ Ɣүʜɴʜтʜ
єдɑ ʌʜ Бʜсмо мʜ гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь ʜ сʜɴ мʜ κɴєʒ ʜвɑɴʜшь ʜ ɴɑшє ɴɑтρɑжьє ʜ ɴɑшʜ посʌѣћɴʜʜ ωвоʜ ʒгоωρь ρєүєɴьɴω
ʜ пʜсɑɴьɴω ʜ ωБѣтовɑɴω потвоρʜʌʜ ρєүєɴьɴѣмь κɴєʒƔ вʌɑстєʌємь ʜ всоʜ ωпћʜɴѣ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ɑʌʜ ɴɑ мɑɴıє̵ пρʜɴєсʌʜ
κоωмь χʜтρостью ʜʌʜ ʌɑκомостью ʒɑ үью воʌю ɑʌʜ ʒɑ стρɑχь ɑʌʜ ʒɑ χотѣɴьıє̵ ʜєдɴогɑ үʌовѣκɑ ɴɑ ʒємʌʜ тɑдɑʜ дɑ смо мʜ гдɴь
воєводɑ ρɑдосɑвь ʜ сʜɴь мʜ κɴєʒь ʜвɑɴʜшь ʜ ɴɑшє ɴɑтρɑжьє ʜ ɴɑшʜ посʌѣћɴʜ пρоκʌєтʜ Богомь жʜвѣмь ωтьцємь ʜ сʜɴомь ʜ
свєтʜмь дƔχомь ʜ всʜмʜ свєтʜмʜ ωдь вʜєκɑ БогƔ Ɣгодʜвшємʜ вʜшєʜмєɴовɑɴьɴʜ
ʜ дɑ смо пρʜүтєɴʜ κ ʜʜюдѣ сκɑρʜωтцκомƔ κоʜ пρодɑɑ сʜɴɑ Божь⊦ɑ ʜсƔсɑ ɴɑ ρɑспєтьє ʜ κь ωɴѣмєʜ κоʜ Ɣпʜ⊦ɑχƔ пρопɴʜ пρопɴʜ
ʜ κ оωɴѣмь κоʜ мƔ κʌɑɑдѣχƔ тρьɴовь вѣɴɑць ɴɑ гʌɑвƔ
ʜ дɑ пɑɑдє κρьвь ɴɑ ɴʜχь ʜ ɴɑ үєдʜєχь ɴʜχь
ʜ дɑ смо сє ωдρєκʌʜ Богɑ ʜ ⊦ɑɴћєʌɑ мʜʌостʜвоωгɑ ɴɑ дɑɴь сƔƔћɴʜ ʜ вѣρє κою вѣρƔємо ʜ дɑ смо поρєүєɴʜ Ɣ гʌɑɑсƔ ʜ Ɣ поүтєɴью
ʜ Ɣ пρɑвдɑχь ʜ мєћю поүтєɴʜємʜ ωпћєɴʜцʜ ʜ дɑ сє ɴɑʒовємо ɴєвѣρɴʜцʜ ʜ вɑʒдѣ дɑ смо поρєүєɴʜ ʜ потʜсɴƔтʜ ʜ пρогɴɑɑɴʜ
ɑ сьєʜ пʜсɑ сє ʜ свρьшʜ вь ʌѣто ρожствɑ χρʜстовɑ•үƔʌвь ʌѣто мѣсєцɑ ωκтƔмБρʜ⊦ɑ •κє• дɑɴь
ɑ Ɣпʜсɑ дь⊦ɑκь ωсто⊦ɑ ʒɑповѣдью ʜ повєʌѣɴьємь гдɴɑ мʜ воєводє ρɑдосɑвɑ ʜ ʒɑпєүɑтʜχь ʒɑκоɴωмь вʜсƔκωмь пєүɑтью гдɴɑ мʜ
воєводıє̵ ρɑдосɑвɑ Божє помʜʌƔʜ ɴɑсь

kralj Tvrtko II Tvrtković
2. mart 1433. u Sutisci
Miklosich CCCXVI; Stojanović br. 592; Čremošnik br.54; Turbić-Hadžagić 2006:94-96
sl. Đorđić 1971:403
pisar: dijak Pavle
HR-DAD sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 245
вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь
мʜʌостью Божʜомь мʜ гдɴь щєфɑɴь твρьтκо твρьтκовʜћ κρɑʌь сєρБʌємь Босɴʜ пρʜмоρью χомсцʜ ʒємьʌʜ ʜ κ томƔ дɑмо вʜдʜтʜ
по сʜємь ɴɑшємь ωтвоρєɴƔ ʌʜстƔ всɑκомƔ үʌовʜκƔ κомƔ сє подоБɑ κɑκо сє ʒгодʜ ʜ Ɣүʜɴʜ ρɑʒмʜρьє ʜ ρɑть ʜ ʒʌɑ воʌɑ мєћƔ
поүтєɴʜмь ʜ вɑʒможɴʜмь мƔжємь κρɑʌєвьствɑ ɴɑшєгɑ воєводомь ρɑдосɑвомь пɑвʌовʜћємь
ʜ тоʜ ɴɑмь мɴого мєρьсκо ʜ ɴєдρɑго Бʜ
ʜ ʒɑтоʜ посʌɑсмо поүтєɴʜмь ʜ ʒможɴʜмь κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌємь дƔБρовɑүκʜмь χотєћє дɑ Бʜ Ɣүʜɴʜʌʜ мʜρь ʜ доБρƔ воʌƔ с воєводомь
ρɑдосɑвомь ɑ ɴɑшємƔ вʜρьɴомƔ ʜ поүтєɴомƔ воєводʜ ρɑдосɑвƔ тɑκоє ʒɑповʜдʜсмо дɑ Ɣүʜɴʜ мʜρь ʜ доБρƔ воʌƔ с поүтєɴʜмʜ
ʜ мƔдρʜмʜ вʌɑстєʌʜ дƔБρовүɑмʜ
поүтєɴʜ ʜ ʒможɴʜ мƔжьє κɴєʒь ʜ вʌɑстєʌє ʜ ωпћʜɴɑ дƔБρовɑүκɑ ɴɑшƔ моБƔ пρʜмʜшє
ʜ ɴɑшь вʜρɴʜ ʜ поүтєɴʜ ʒьможɴʜ воєводɑ ρɑдосɑвь ɴɑшƔ ʒɑповʜдь посʌƔшɑ ʜ мєћƔ соБомь мʜρь ʜ доБρƔ воʌƔ ʜ ʌƔБɑвь
Ɣүʜɴʜшє
ʜ досʌɑстɑ ɴɑшємƔ гпоцтвƔ ωБʜ стρɑɴʜ поүтєɴʜ ʜ мƔдρʜ Ɣʒможɴʜ вʌɑстєʌє дƔБρовɑүκʜ поүтєɴє ʜ мƔдρє вʌɑстєʌє κɴєʒɑ жʜвьκɑ
95

ѣɑκєтʜћɑ ʜ κɴєʒɑ ɴʜκшƔ тɑмɑρʜћɑ ɑ поүтєɴʜ ʜ ʒможɴʜ мƔжь κρɑʌєвьствɑ ɴɑшєгɑ воєводɑ ρɑдосɑвь своє вʌɑстєʌє мƔдρє ʜ
поүтєɴє κɴєʒɑ ɑʌєκсƔ пɑщρовʜћɑ ʜ κɴєʒɑ БƔдʜсɑвɑ Богɑвьүʜћɑ
ʜ ɴɑмь сповʜдʜшє дɑ сƔ ʒɑ моБє ɴɑшє пρʜмʜʌʜ ʜ ʒɑповʜдʜ ɴɑшє сʌƔшɑʌʜ ʜ Ɣүʜɴʜʌʜ мєћƔ соБомь поүтєɴʜ мʜρь ʜ доБρƔ ʌƔБɑвь
вɑ ʌʜто ρождɑствɑ χρʜстовɑ •үƔʌв• мʜсєцɑ ωκтєБρɑ ɴɑ •κє• дɑɴь
ʜ тоʜ ɴɑшємƔ госпоцтвƔ мɴого дρɑго Бʜ
ʜ тʜ вʜшєρєүєɴʜ вʌɑстєʌє ɴɑшє госпоцтво мɴого моʌʜшє дɑ ʜмь Бʌɑгосʌовʜмо мʜρь
ʜ мʜ ɴʜχь мʜʌостʜвє ʜ поүтєɴє моБє үƔвьшє ʜ ɴʜχь тɑʜ мʜρь ʜ ʌƔБɑвь доБρовʌɴо ʜ мʜʌостʜво Бʌɑгосʌовʜсмо по сʜємь ɴɑшємь
ʌʜстƔ ωтвоρєɴомь
ʜ тɑκо ʜмь Ɣүʜɴʜсмо твєρьћвє ωБʜмɑ стρɑɴɑмɑ тκо годʜρь Бʜ поговоρʜо ʜʌʜ потвоρʜо сєʜ ɴɑшє пʜсɑɴьє тоʜ ћє Бʜтʜ Ɣ вєʌʜκƔ
ɴєдρɑгость ʜ ɴєƔгоћɑʜ κρɑʌєвьствƔ мʜ
ʜ ʒɑ вєћє вʜρовɑɴьє ʒɑповʜдʜχь κρɑʌєвьствɑ мʜ ʒɑповʜдью ɴɑшємƔ дʜѣκƔ пɑвʌƔ Ɣпʜсɑтʜ тɑʜ ɴɑшь ωтвоρєɴь ʌʜсть ʜ ʒɑпєүɑтʜтʜ
ɴɑшомь ʒɑκоɴʜтомь сρʜдɴомь вʜсƔћомь пєүɑтью
ɑ сємƔʜ ɴɑшємƔ ʒɑпʜсƔ свʜдоцʜ вʌɑстєʌє κρɑʌєвьствɑ мʜ воєводɑ пєтɑρь κʌєшʜћь двоρьсκʜ ɴɑшь ʜвɑɴʜшь Бʜоχɑɴʜћь ʜ κɴєʒь
Босɑɴьсκʜ твρьтκо Боρовʜɴʜћь
пʜсɑɴь Ɣ ɴɑшємь стоɴомь мʜстƔ Ɣ сƔтʜсцʜ вɑ ʌʜтɑ ρожɑствɑ χρʜстовɑ •үƔʌг• мʜсєцɑ мɑρьтɑ •в• дɑɴь
гдʜɴь щєфɑɴь твρьтκо твρьтκовʜћ κρɑʌь сєρБʌємь Босɴʜ пρʜмоρью ʜ κ томƔ

vojvoda Radosav Pavlović
25. mart 1433. Borač
Turbić-Hadžagić 2006:96-97
HR-DAD; sign. becki_1074
вь ʜмє ωтцɑ ʜ сɴ̅ɑ ʜ стогɑ дχ̅ɑ ɑмєɴь
мʌс̅тю Бжьωмь мʜ воєводɑ ρɑдосɑвь пɑвʌовʜћь ʜ сʜɴ мʜ κɴєʒь ʜвьɴʜшь дɑɑмь ʒɴɑтʜ всɑκоωмƔ үʌовѣκƔ κомƔ сє подоБɑɑ ʜ
пρѣть κогɑ ʌʜцє ωвь ɴɑшь ʌʜсть ωтвоρєɴь доʜдıє̵ κɑκо Ɣүʜɴʜсмо мєћю соБоωмь ʒ гспоцтвомь дƔБρовɑүκʜмь с κɴєʒомь ʜ с
вʌɑстєʌʜ поүтєɴʜ ʜ доБρʜʜ мʜρь ʜ ʌюБɑвь ʜ єдʜɴство κɑκо сє достоʜ ʜ пʜшє Ɣ повєʌ⊦ɑχь κоє сƔ мєћю ɴɑмʜ пʜсɑɑɴıє̵ ρожствɑ
χρствɑ •үƔ• ʜ •ʌв• ʌѣто мѣсц̅ɑ ωκтємБρɑ •κ• ʜ •є• дɴ̅ь
Ɣ κоʜχ сє повєʌ⊦ɑχь пʜшє κɑκо мʜʜ воєводɑ ρɑдосɑвь ʜ сʜɴь мʜ κɴєʒь ʜвьɴʜшь с ɴɑшʜмʜ вʌɑстєʌʜ ρотʜсмо сıє̵ κɴєʒƔ ʜ
вʌɑстєʌомь
ʜ ʒɑɑто доʜдошє κ ɴɑмь ωдь κɴєʒɑ ʜ ωдь вʌɑстєʌь дƔБρовɑүκʜχь поκʌʜсɑɑρьıє̵ поүтєɴʜ вʌɑстєʌıє̵ κɴєʒь жʜвκо ѣκєтʜκь ʜ κɴєʒь
ɴʜκшɑ тɑмɑρʜκь ʜ ρотʜшє ɴɑсь мєɴ(ь)ıє̵ воєводƔ ρɑдосɑвɑ ʜ ɴɑшє вʌɑстєʌʜ ɑ сɑдɑ κɴєʒɑ ʜвьɴʜшɑ ɴє ρотʜшє ʒɑ мʌɑдоωсть
ɑ мʜ воєводɑ ρɑдосɑв ωБѣтовɑχь ʜ ʒɑκʌєχ сє κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь дƔБρовɑүцѣмь κдɑ БƔдє сʜɴ мʜ κɴєʒь ʜвьɴʜшь Ɣ вρѣмєɴƔ
достоʜɴоωмь дɑ ʜм сıє̵ ʒɑκƔɴє κɑдɑ ωɴʜ Ɣсχотıє̵ ɴɑ ɴʜχь воʌю дɑ ɴɑɑстоʜ ʜ вρьшʜʜ ωɴо що сє пʜшє Ɣ ʒɑпʜсʜєχь мєћю ɴɑмʜ
ɑ томƔʜ свѣдоцʜ κɴєʒь юρκо вʌɑдʜмʜρʜκь ʜ κɴєʒь ɑʌєκсɑ пɑщρовʜκь ʜ воєводɑ вʌьκɑшʜɴь ʒБʜсɑʌʜћь ʜ κɴєʒь Бρɑʜʌо тєʒɑʌовʜκь
ɑ пʜсɑ ωсто⊦ɑ дь⊦ɑκь ʒɑповʜєдью гдɴɑ воєводє ρɑдосɑвɑ •үƔʌ• ʜ •г• ʌѣто мѣсєцɑ мɑρтɑ •κє• дɑɑɴь Ɣ БоρүƔ ɴɑ Бʌɑговʜєсть
ʜ ʒɑ вєћıє̵ вѣρовɑɴьɴω ʒɑпєүɑтʜсмо ɴɑшоωмь пєүɑтью вʜсƔћоωмь ʒɑκоɴьɴωмь
ʜ ʒɑ моωБƔ ʜ ʒɑ ʌюБɑвь вʜшєρүєɴьɴʜєχь κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєʌь дƔБρовɑүцʜєχь Ɣүʜɴʜχ ʜмь ɴɑ воʌю κдɑ годѣ доωћє сʜɴ мʜ κɴєʒь
ʜвɑɴʜшь ɴɑ вρѣємє •дı• ʌѣть дɑ ʜм сє ʜмɑɑ ʒɑκʌєтʜ κɑκо ʜм сɑмь сє ѣɑ ʒɑκʌєω
96

Juraj Vojsalić, sinovac Hrvoja Vukčića
12. august 1434. Pod Kreševom
Miklosich CCCXX;
sl. Đorđić 1971:417
вь ʜмє ωдц̅ɑ ʜ сʜɴɑ ʜ дƔχɑ свєтɑ ɑмєɴь
мʜ воєводɑ юρɑʜ мʜʌостью Божʜωмь воєводɑ доʌɴʜχь κρɑʜ ʜ вєћє почтєɴогɑ спомєɴƔтьѣɑ сʜɴовɑць мɴогосʌɑвьɴогɑ г дɴɑ χρьвоѣɑ
χєρьцєгɑ ɑ сʜɴь κɴєʒɑ воʜсɑвɑ ʜ с моʜмʜ сʜɴовʜ с κɴєʒємь пєтρомь ʜ κɴєʒєм юρьємь дɑмо вʜдʜтʜ всʜмь ʜ всɑκомƔ чʌовʜκƔ
κомƔ сє достоʜ ʜ пρєдь κогɑ ʌʜцє пρʜдє ωвь ɴɑшь ωтвоρєɴь ʌʜсть дɑ Ɣчʜɴʜсмо мʜʌость ɴɑшƔ Бρɑтьʜ ɴɑшоʜ мɴогоʌƔБʜмоʜ
воєводʜ пɑвʌƔ ʜ κɴєʒƔ ɴʜκоʌʜ ʜ κɴєʒƔ вʌɑтκƔ юρьєвʜћємь ʜ κɴєʒƔ вƔκƔ вƔκʜћєвʜћƔ ɴʜмь ρєчєɴʜм ʜ ɴʜχь ωстɑʌʜмь
ʜ потвρьдʜсмо ʜχь Ɣ всʜχь ɴʜχь пʌємєɴьщʜɴɑχь ʜ Ɣ дρьжɑɴью Ɣ чємь ʜχь ʒɑстɑсмо Ɣ гρɑдовʜχь ʜ Ɣ вʌɑдɑɴьѣχь пρьво гρɑдь
вρɑтɑρь с вʌɑдɑɴʜємь ʜ ʒ дρьжɑɴʜємь с пρɑвʜмʜ мєѣɑмʜ ʜ κотɑρʜ ʜ гρɑдь ɴовʜ с вʌɑдɑɴʜємь ʜ дρьжɑɴʜємь с пρɑвʜмʜ мєѣɑмʜ
ʜ κотɑρʜ ʜ гρɑдь κρƔшєвɑць с вʌɑдɑɴʜємь ʜ дρьжɑɴʜємь с пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ κотɑρʜ ʜ Ɣ всємь Ɣ чємь ʜχь ʒɑстɑсмо Ɣ дρ̇жɑɴью
ʜʌʜ сρьБʌʜɴƔ ʜʌʜ вʌɑχƔ
ʜ κ томƔ ʜмь пρʜдɑсмо ɴʜχь пʌємєɴʜто що ʜмь Бʜшє Ɣʒєω воєводɑ сɑɴдɑʌь пρьво Бɑρɑɴь вƔκчʜћь ʒ Бρɑтьωмь ʜ ʒ дρьжɑɴʜємь
χʌɑпɑць ρƔжʜћь ʜ ʒь дρьжɑɴʜємь Ɣ гоρьсκоʜ жƔпʜ сєʌо дρɑгʌɑɴь с пρɑвʜмʜ мєѣɑмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ сєʌо κоʒʜцƔ с пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ сєʌо χρɑщɑɴє с пρɑвʜмʜ мєѣɑмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ сєʌо вρьχь доω с пρɑвʜмʜ мєѣɑмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ сєʌо ʒɑχоѣɴʜ с пρɑвʜмʜ мєѣɑмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ сєʌо ʒɑχодʜ с пρɑвʜмʜ мєѣɑмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ сєʌо жʜвогощƔ Ɣ пρʜмоρью с пρɑвʜмʜ мєѣɑмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ сєʌо тƔчєпʜ с пρɑвʜмʜ мєѣɑмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ сєʌо κотʜшʜɴƔ с пρɑвʜмʜ мєѣɑмʜ
ʜ κотɑρʜ ʜ сєʌо мɑκɑρь с пρɑвʜмʜ мєѣɑмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ сєʌо Бɑсть с пρɑвʜмʜ мєѣɑмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ сєʌо вʜɴʜцƔ с пρɑвʜмʜ мєѣɑмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ дρʜвьсκє гɑБєʌє дʜω κʜ сƔ дρьжɑʌʜ ʜ мʜρє ʒɑκоɴьɴє дρʜвьсκє ʜ вʌɑχє воʜχɴʜћє ʜ пρʜБʜɴовʜћє ʜ χɑρьдомʜʌʜћє
ʜ потвρьдʜсмо ʜмь всє ʌʜстє ʜ твρьѣвє κоє ʜмɑю ωд господє Босɑɴьсκє ʜ ɴɑшʜχь пρьвʜχь
тоʜ всє ʒгоρɑ пʜсɑɴо гρɑдє сєʌɑ ʒємʌƔ ʜ вʜɴогρɑдє ʜ дρʜвомь ʜ с κɑмєɴомь ʜ с водɑмʜ дɑсмо ʜ ʒɑпʜсɑсмо ɴɑшʜмь ɴовʜмь
вʜκƔвʜчɴʜмь дɑɴʜємь ʜ ʒɑпʜсɑɴьɴʜємь вʜшє ʜмєɴовɑɴьɴоʜ Бρɑтьʜ ɴɑшоʜ вєʌєʌƔБʜмоʜ воєводʜ пɑвʌƔ ʜ κɴєʒƔ ɴʜκоʌʜ ʜ κɴєʒƔ
вʌɑтκƔ юρьєвʜћємь ʜ κɴєʒƔ вƔκƔ вƔκʜћєвʜћƔ ɴʜмь ρєчєɴʜмь ʜ ɴʜχь ωстɑʌомƔ ʜ κоɴь ωстɑʌʜχь ωстɑвьшʜмь Ɣ вʜκє вʜκомь ʒɑ
пʌємєɴʜто
ʜ ɴɑ то ʜмь дɑсмо вʜρƔ ɴɑшƔ ʜ тɑʜ ɴɑшь ωтвоρєɴь ʌʜсть подь ɴɑшʜмь вʜсƔћʜмь ʒʌɑмєɴʜтʜмь пєчɑтомь дɑ ʜмь сє то ʒгоρɑ
пʜсɑɴо ɴє моρє поρєћʜ ɴʜ пρєтвоρʜтʜ ɴʜ Ɣʒєтʜ ɴʜκɑдɑρє ɴʜ ʒɑ єдɴƔ ɴʜχь ʒгρʜχƔ ɴʜ κρʜвʜɴƔ що ʜχь ɴє Бʜ ωпʜтɑω гдɴь вʜκɑρь
с фρɑтρʜ ʜ с ɴɑмʜ ɴɑшʜ доБρʜ ʌƔдьє ʒɑщо Бʜ достоʜɴо пʌємєɴʜтʜмь ʌƔдємь гʌɑвє ωдсʜћʜ ʜ ɴʜχь пʌємєɴщʜɴє Ɣʒєтʜ
97

ɴƔ ʌʜ Бʜ сє ʒгодʜʌо тєρє Бʜ κоʜ ωд ɴʜχь тоʌʜκо сɑгρʜшʜω дɑ мƔ сє ʜмɑ гʌɑвɑ ωдсʜћʜ ωɴомƔ κоʜ є сɑгρʜшʜω ɑ ωстɑʌʜ дɑ
жʜвƔ ʜ пρєБʜвɑю Ɣ всʜχь тʜχь ʒгоρɑ ʜмєɴовɑɴʜχь пʌємєɴьщʜɴɑχь
ʜ сɑ всʜмь тʜмь вʜшєпʜсɑɴʜмь пρєдɑсмо ʜχь Ɣ ρƔκє гдɴɑ вʜκɑρɑ жƔвɑɴɑ ʜ всɑκомƔ вʜκɑρƔ κоɴь вʜκɑρɑ ʜ всоʜ Бρɑтьʜ
фρɑтρомь свєтє цρьκвє κɑтоʌʜчɑсκє вʜρє ρʜмьсκє ρєдɑ свєтогɑ фρɑɴьцʜшκɑ дɑ ʜχь ωɴʜ чƔвɑю ʜ ωБɑρƔю Ɣ всємь томь
ʒɑκоɴомь цρьκовɴʜмь
ʜ тκо Бʜ годʜ ʜмɑω ʌʜстє пρотʜвɑ ωвомƔ пʜсɑɴью мʜ є Ɣмɑρɑмо ωвʜмь ɴɑшʜмь ʌʜстомь ʜ ʒɑпʜсомь ʜ дɑ смо мʜ ʒɑ то пɑρьцʜ
ʜ ωдговоρьɴʜцʜ
ɑ томƔ ʜмь свʜдоцʜ ɴɑшʜ доБρʜ ʌюдьє ωд χƔмьсκє ʒємʌє κɴєʒь вƔκь ρƔпчʜћь ʒ Бρɑтьωмь κɴєʒь пɑвκо κомʌʜɴовʜћь ʒ Бρɑтьωмь
ωд ʒємɑʌɴʜκɑ воєводɑ мɑρьκо ʒ Бρɑтьωмь κɴєʒь пєтɑρь Бρьсɑчʜћь ʒ Бρɑтьωмь ω д сɑɴє κɴєʒь юρɑʜ мʜшʌєɴовʜћь ʒ Бρɑтьωмь
κɴєʒь мɑρьтʜɴь дѣɑɴʜшєвʜћь ʒ Бρɑтьωмь ɑ ωд пʌʜвє κɴєʒь твρьтκо мʜʌɑтовʜћь ʒ Бρɑтьωмь κɴєʒь ρɑдоє чƔκʌʜћь ʒ Бρɑтьωмь ɑ
ωд двоρɑ пρʜстɑвь κɴєʒь томɑшь цɑпʜћь ʒ Бρɑтьωмь κɴєʒь юρɑʜ пєтоκовʜћь Бρɑтьωмь
ɑ тκо ћє то ʒгоρɑ пʜсɑɴо поρєћʜ ʜʌʜ пρєтвоρʜтʜ ωд ɴɑсь ʜʌʜ ωд ɴɑшʜχь посʌʜдɴʜχь воʌɑ ʜɴопʌємєɴьɴʜκовь дɑ є κʌєть
ʜ пρоκʌєть гдɴомь Богомь жʜвʜмь ωдцємь ʜ сʜɴомь ʜ дƔχомь свєтʜмь тρоʜцомь єдʜɴосƔщомь ɴєρɑʒдʜʌʜмомь ʜ свєтомь
пρєчʜстомь дʜвомь мɑρʜωомь мɑтєρью єго ʜ •д• євɑɴьћєʌʜстʜ ʜ •вı• ɑпƔстоʌомɑ ʜ •о• ʜʒɑБρɑɴʜмʜ ʜ всʜмʜ свєтʜмʜ ωд
вʜκɑ БогƔ Ɣгодʜвьшʜмʜ ʜ дɑ є пρʜчєсɴʜκь κ ʜюдʜ сκɑρʜωцκомƔ κоʜ пρодɑ сʜɴɑ Божʜѣɑ ʒɑ •ʌ• сρєБρьɴʜκовь ʜ пρʜдρƔжєɴь
κ оωɴʜмь κоʜ вɑпʜѣɑχƔ пρопɴʜ пρопɴʜ κρьвь єго ɴɑ ɴʜχь ʜ ɴɑ чєдʜχь ʜχь
пʜсɑɴь подь κρєшєвомь ɑвьгƔстɑ мʜсєцɑ •вı• дɑɴь ʌʜтɑ гдɴɑ •чƔʌд• ʌʜто

veliki vojvoda Stjepan Kosača, sin Vukca Hranića
10. oktobar 1435. na Nevesinju
Miklosich CCCXXII; Stojanović, br. 647; Čremošnik, br. 93; Turbić-Hadžagić 2006:97-98;
HR-DAD; sign. 1435_becki 1077
pismo: diplomatska minuskula
pisar: dijak Vlatko
вь ʜмє ω̅цɑ ʜ сɴ̅ɑ ʜ ст̅ɑго дχ̅ɑ ɑм̅ɴь
мʜ гдɴ̅ вєʌʜκʜ воєводɑ ρƔсɑгɑ Босɑɴсκогɑ ʜ κ томƔ стѣпɑɴь сɴ̅ь ʜ ɴɑсʌѣдɴʜκ мɴогпоүтєɴогɑ помєɴƔтьѣ мʜ сʌɑвɴогɑ гдɴɑ κɴєʒɑ
вƔκцɑ χρɑɴʜћɑ мʌстью Бжьωм вєʌʜκʜ воєводɑ ρƔсɑгɑ Босɑɴсκогɑ ʜ κ томƔ
ʜ ʒɑто ѣɑ вєʌʜκʜ воєводɑ гдɴ стѣпɑɴь дɑю ɴɑ вʜдѣɴьє всɑκомƔ үʌвκƔ мɑʌомƔ ʜ вєʌʜκомƔ пρѣдь κогɑ сє ʜʒɴєсє сєʜ ʒɑпʜсɑɴьıє̵
ɴɑшє ωтвоρєɴо ɑʌʜ пρѣдь пρѣсвѣтʌѣмь гдɴомь цєсɑρомь ρʜмьсцѣмь ʜ κρɑʌємь Ɣгɑρсцѣмь ɑʌʜ пρѣдь цρємь тƔρсцѣмь ɑ ʜʌʜ
пρѣдь κρɑʌ⊦ɑ Босɑɴьсκогɑ ɑ ʜʌʜ ʜɴωгɑ Бошɴɑɴʜɴɑ ɑ ʜʌʜ пρѣдь гдɴɑ сρпсκогɑ ɑ ʜʌʜ ʌɑтʜɴʜɴɑ ɑ ʜʌʜ ʜɴє вρьстє үʌ̅вκɑ
ѣκо БƔдƔћє вɑ вєʌʜκоʜ сʌɑвѣ Ɣ гспоцтвƔ ʜ Ɣ пʌьɴʜ дρьжɑвʜ моʜχ ρодʜтєʌь мʌ̅стью Бжьωм ɴɑсʌѣдɴʜκь ʜ сɴ̅ь поүтєɴогɑ помєɴƔтьѣ
ρодʜтєʌ⊦ɑ мʜ сʌɑвɴогɑ гдɴɑ κɴєʒɑ вʌьκцɑ ʜ стρʜцɑ мʜ сʌɑвɴогɑ вєʌʜκогɑ воєводє сʌɑвɴогɑ вєʌʜκогɑ воєводє ρƔсɑгɑ Босɑɴсκогɑ
гдɴɑ сɑɴдɑʌɑ ʜ поүтєɴогɑ помєɴƔтьѣ гдɴɑ гдɴɑ κɴєʒɑ вƔωκɑ
ʜ ɴє дɑʌєүє ωд ɴʜχ пʌьтью сɴ̅ь ʜ сʜɴов̅ць ʜ ɴɑсʌѣдɴʜκь пρɑвʜ ʜстʜɴɴʜ ωдь ɴʜχ κρьвʜ повєʌѣɴʜєм ʜ сƔдомь Бж̅ʜмь пρʜѣмшє
дρьжɑвƔ ʜ ρƔсɑгь Ɣ ρƔκє гспоцтвɑ мʜ ʜ сѣдє Ɣ гспцтвƔ ρодʜтєʌь моʜχ сʌɑвɴогɑ гдɴɑ κɴєʒɑ вƔκцɑ ʜ сʌɑвɴогɑ вєʌʜκогɑ воєводıє̵
гдɴɑ сɑɴдɑʌɑ ʜ гдɴɑ κɴєʒɑ вƔωκɑ Ɣʒʜмɑюћє ʜ дѣʌєћє ʜ дɑє ʜ ʒɑпʜсƔє вʌɑстєʌомь ʜ сʌƔгɑмь ɴɑшʜмь κɑκо гдɴь ρƔсɑшκʜ ʜ вєʌʜκʜ
98

воєводɑ ρƔсɑгƔ стєжɴʜκь моʜχ пρѣρодʜтєʌь вʜшє ρүєɴʜєχь ωдь тʜєχ пρʜмɑє үɑсть ʜ сʌɑвƔ ʜ дɑρʜ ʜ үстʜ вєʌʜκє
тогдɑ пρʜдошє вь сʌɑвɴʜ двωρь гспоцтвɑ мʜ Ɣ соκоʌƔ пʌємɴʜтʜ мƔжьє сʌɑвɴогɑ ʜ Бг̅ʌюБʜмɑгω гρдɑ дƔБρовɴʜκɑ поүтєɴʜ
вʌɑстєʌє ʜ поκʌʜсɑρьє κɴєʒь пɑωκо соρκоүєвʜћь ʜ κɴєʒь пɑʌɑдʜɴь гƔɴдƔʌʜћь с поүтєɴʜмʜ дɑρьмʜ ʜ үɑстмʜ ωдь ρүєɴогɑ
вʌɑдƔщɑго гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ κɴєʒɑ вʌɑстєω ʜ всє ωпћʜɴє дƔБρовɑүκє
ʜ тʜ ρүєɴʜ поκʌʜсɑρʜ ɴɑсь ʜсκɑшє ʜ мɴогоƔмʜʌєɴо пρосʜшє ʒɑ всɑκє ʒɑκоɴє ʜ сʌоБоүтʜɴє ρ үєɴогɑ гρдɑ дƔБρовɴʜκɑ κоє сƔ
ʜмɑʌʜ Ɣ повєʌ⊦ɑχь ʜ Ɣ ʒɑпʜсʜєχ с ρүєɴʜємʜ ɴɑшʜмʜ ρодʜтєʌʜ ʜ пρɑρодʜтєʌʜ сʌɑвɴʜємь гдɴомь κɴєʒом вƔκцєм ʜ сʌɑвɴогɑ
вєʌʜκогɑ воєводє сɑɴдɑʌɑ ʜ гдɴɑ κɴєʒɑ вƔωκɑ ʜ с ɴɑмʜ κɑκо дɑ Бʜсмо ʜм ʜ мʜ по ωБʜүɑю ρүєɴє гдıє̵ ɴɑшʜχ ρодʜтєʌь ʜ ɴʜмь
потвρьдʜʌʜ ʜ Ɣстɑɴовʜтʜʌʜ κρѣпκо пρьвѣχь ɴɑшʜχ сʌоБоүтʜɴє ʜ ʒɑκоɴє ʜ повєʌѣєɴʜѣ ʜ ʒɑпʜсɑɴьѣ сʌɑвɴогɑ г дɴɑ κɴєʒɑ вƔκцɑ
ʜ сʌɑвɴогɑ вєʌʜκогɑ воєводє гдɴɑ сɑɴдɑʌɑ ʜ гдɴɑ κɴєʒɑ вƔωκɑ ʜ ɴɑшє
гспоцтво мʜ сʌʜшɑвшє ʜ ρɑʒƔмѣвшє ɴʜχ подБɴє ʜ ρɑʒƔмɴє ʜ пρʜʌʜүɴє ʜ пρɑвıє̵ пρошɴє ʜ ʜмɑвшє свѣть цʜєʌь ʜ ʒгωвоρь сɑ
Бʌʜжʜκɑмʜ ʜ сɑ ʜʒɑБρɑɴѣмʜ вʌɑстєʌʜ гспоцтвɑ мʜ ствоρʜ мʌ̅ость гспоцтво мʜ
дɑ є вʜдмо всємƔ свѣтƔ κɑκо ʒгωρɑ вʜшєρүєɴомƔ гρдƔ дƔБρовɴʜκƔ κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь ʜ всоʜ ωпћʜɴѣ дƔБρовɑүκоʜ по сʜєχ
ɴɑшʜχ ʌʜстѣχ ʜ повєʌ⊦ɑχь ʒɑ ɴʜχь сρьүɑɴство потвρьдʜсмо ʜмь ʜ Ɣстɑɴовʜтʜсмо всıє̵ ʜ всɑκоє повєʌє ʜ ʒɑпʜсɑɴьѣ вʜшєρ үєɴє
гсподıє̵ моʜχ ρодʜтєʌь сʌɑвɴогɑ гдɴɑ κɴєʒɑ вƔκцɑ ʜ сʌɑвɴогɑ вєʌʜκогɑ воєводє сɑɴдɑʌ⊦ɑ ʜ поүтєɴогɑ помєɴƔтьѣ гдɴɑ κɴєʒɑ
вƔωκɑ ʜ ɴɑшє
ʜ потвρьдʜχ ʜ Ɣстɑɴовʜтʜχь жƔпƔ κоɴɑвʌʜ ʜ гρдь соκоʌь ʜ вʜтɑʌʜɴƔ ʜ цɑптɑть ʜ ωБωдь ʜ всє що κоɴɑвʌɑмь пρʜстоʜ ʜ всє сɑ
всѣмь Ɣ вѣκє вѣκомɑ ɴʜмь ʜ ɴʜχ ωстɑɴκƔ ʒɑ БɑщʜɴƔ ʜ ʒɑ пʌємɴʜтω κɑκо що є ɴʜχ ʜ пρьвоω Бʜʌо κɑκо сє ʜмєɴƔє Ɣ ʒɑпʜсƔ κоє
κɴєʒь ʜ вʌɑстєʌє ʜ всɑ ωпћʜɴɑ дƔБρовɑүκɑ ʜмɑю ωт сʌɑвɴогɑ вєʌʜκогɑ воєводє гдɴɑ сɑɴдɑʌɑ ʜ ωт сʌɑвɴогɑ гдɴɑ κɴєʒɑ вƔκцɑ
ʜ ωд гдɴɑ κɴєʒɑ вƔωκɑ ʜ ωд мєɴє вєʌʜκогɑ воєводє ρƔсɑгɑ Босɑɴсκогɑ гдɴɑ стѣпɑɴɑ
ʜ ɴɑ всє вʜшєρүєɴɴо ʜ ʒɑпʜсɑɴɴо ʜ ωБѣтовɑɴɴо ѣɑ воєводɑ гдɴь стѣпɑɴ мʌ̅стью Бж̅ьωм вєʌʜκʜ воєводɑ ρƔсɑгɑ Босɑɴсκогɑ
ʜ κ томƔ ʜ ʒɑ ʜʒɑБρɑɴʜємʜ вʌɑстєʌʜ гспоцтвɑ мʜ ʜ Бρɑцтвɑ ɴɑшєгɑ ʜ сʌƔгь κоє ʜмєɴƔємо ʜʒдоωʌɑ ρотʜсмо сє ʜ ʒɑκʌєсмо
ɴɑʜпρьвоω κɴєʒь гρьгƔρь вƔκосɑʌʜћь ʜ κɴєʒь вƔκɑшʜɴь дƔκоєвʜћь κɴєʒь вʌɑтκо ωБρɑдовʜћь κɴєʒь стѣпκо дƔκоєвʜћь κɴєʒь
ρɑдосɑвь стѣпκовʜћь κɴєʒь ωБρɑдь χʌɑпомʜρʜћь κɴєʒь ʜвɑɴь вƔκовʜћь κɴєʒь сʌɑдоє вƔκовʜћь κɴєʒь вƔκь дєсʜсɑʌʜћь κɴєʒь
дρɑгʜћь гρьдɑɴɑць κɴєʒь мρьκшɑ дƔκоєвʜћь κɴєʒь юρɑʜ ρɑдʜвоєвʜћь
ρотʜсмо сє ʜ ʒɑκʌєсмо ɴɑ стомь євɑɴћєʌʜю Бж̅ьєм ʜ ɴɑ үɑсɴомь ʜ жʜвотвоρєщємь κρьстƔ гсподɴю ρүєɴʜєм κɴєʒƔ вʌɑстєʌωмь
ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ вʌɑдƔщɑгω гρдɑ дƔБρовɴʜκɑ ʜ ɴʜχ ωстɑɴκƔ вь гсподɑ Бг̅ɑ всєдρьжʜтєʌ⊦ɑ ʜ вɑ пρѣүстƔ Бг̅оρодʜцƔ ʜ вɑ •д•
євɑɴћєʌʜстє ʜ вɑ •вı• св̅тʜєχ ɑпостоʌь вρьχовɴʜєχ ʜ вɑ •тʜı• св̅тʜєχ ωтɑць ʜжє сƔть ɴɑ ɴʜκʜю ʜ вɑ •о• ʜʒɑБρɑɴʜєχ Бж̅ʜχь ʜ вɑ
всıє̵ св̅тє ʜжє ωд вκ̅ɑ Бг̅Ɣ Ɣгодʜвшє дɑ ωвоʜ ɴɑшє ʒгоρɑ пʜсɑɴьє ʜ ωБѣтовɑɴьє ρүєɴɴо є ʜ ωБѣтовɑɴо є κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌом ʜ всоʜ
ωпћʜɴʜ вʌɑдƔщɑго гρдɑ дƔБρовɴʜκɑ ʜ ɴʜχ ωстɑɴьκƔ ʜ ɴʜχ посʌѣдɴʜємь κɑκо ʒгωρɑ пʜшє
вѣκƔ вѣκомɑ ɴє ʜмɑ ɴɑ мɑɴє пρʜтʜ ɴʜмь ɴʜ сє ћє потвоρʜть ʒɑ ɴʜєдɴƔ ствɑρ ɴɑ ʒємʌʜ ɴʜ ʒɑ єдɴогɑ үʌ̅вκɑ воʌю ɴʜ ʒɑ стρɑχь
ɴʜ ʒɑ Бʌ̅ɑгωс ɴʜ сє ωт (-т)омь κоѣ пɑρьɴɑ Ɣүʜɴʜть
єдɑ ʌʜ Бʜсмо мʜ вєʌʜκʜ воєводɑ гдɴь стѣпɑɴ ʜ ɴɑшє ɴɑтρɑжьє ʜ ɴɑшʜ посʌѣдɴʜ ωво ʒгωρɑ ρүєɴɴо ʜ пʜсɑɴɴо ωБѣтовɑɴɴо
потвоρʜʌʜ ρүєɴомƔ κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ вʌɑстєʌомь дƔБρовɑүцѣмь ɑʌʜ ɴɑ мɑɴє пρʜɴєсʌʜ κоωмь χʜтρостью ɑʌʜ
ʌɑκомостью ʒɑ үʜю воʌю ɑʌʜ ʒɑ стρɑχь ɑʌʜ ʒɑ χотѣɴьє ʜєдɴогɑ үʌ̅вκɑ ɴɑ ʒємʌʜ κоʜ Бʜ могɑω Бʜтʜ тдɑ дɑ смо мʜ вєʌʜκʜ воєводɑ
гдɴь стѣпɑɴь ʜ ɴɑшє ɴɑтρɑжьє ʜ ɴɑшʜ посʌѣдɴʜ пρоκʌєтʜ Бг̅омь жʜвѣмь ωтцємь ʜ сʜɴомь ʜ св̅тʜємь дχ̅омь ʜ всѣмʜ св̅тʜємʜ
вʜшєʜмєɴовɑɴʜємʜ
ʜ дɑ смо пρʌʜүɴʜ κɑ ʜюдʜ сκɑρʜωтцκомƔ κоʜ пρодɑ сʜɴɑ Бж̅ьѣ ʜсχ̅ρстɑ ɴɑ ρɑспєтью ʜ κь ωɴѣмь κоʜ ƔпʜѣχƔ пρопɴʜ пρопɴʜ
пρопɴʜ ʜ κ оωɴʜємь κоʜ мƔ κʌɑдѣχƔ тρьɴовь вѣɴɑць ɴɑ гʌɑвƔ
ʜ дɑ смо сє ωдьρєκʌʜ Бг̅ɑ ʜ ɑɴћєʌɑ мʌ̅стʜвогɑ ɴɑ смρьть ʜ ɴɑ дɑɴь сƔдɴʜ ʜ вѣρє κою вѣρƔємо
99

ʜ пʜсɑ сє ʜ свρьшʜвь ʌѣтɑ ρождьствɑ χρ̅стовɑ •ү• ʜ •Ɣ• ʜ •ʌ• ʜ •є• ʌѣто мсцɑ ωκтєБρɑ •ı• дɑɴь ɴɑ ɴєвєсʜɴю подь гρдомь
вѣɴɑүцєм ɴɑ ɴєвєсʜɴю ɑ Ɣпʜсɑ дʜѣκь вʌɑтκо ʒɑповѣдʜю ʜ повєʌʜɴʜємь вєʌʜκогɑ воєводє гдɴɑ мʜ стʜєпɑɴɑ ʜ ʒɑпєүɑтʜχ вʜсƔћомь
ʒɑκоɴомь пєүɑтью вєʌʜκогɑ воєводє гдɴɑ мʜ стʜєпɑɴɑ

veliki vojvoda Radosav Pavlović
31. januar 1437.
dijak Ivan
Stojanović br.613; Čremošnik 1951:105; Turbić-Hadžagić 2006:101
HR-DAD; sign. 1437_becki 1080
sl. Đorđić 1971:418
вь ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтɑго дχ̅ɑ ɑмʜɴь
мʜ гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь мʌ̅стью Божʜωмь воєводɑ вєʌʜκʜ ρƔсɑгɑ Босɑɴсκоωгɑ ʜ κ томƔ ɑ сʜɴ мɴогопо үтєɴоωгɑ спомєɴƔть⊦ɑ
сʌɑвɴоωгɑ гдɴɑ κɴєʒɑ пɑвʌɑ дɑємо ɴɑ вʜдʜɴьє по сємь ɴɑшємь Ɣпʜсɑɴью всɑκомƔ κомƔ сє доωстоʜ ʜʌʜ пρѣдь κогɑ сє догоωдɑ
сɑʜ ɴɑшь ωтвоρєɴь ʒɑɑпʜсь подь вʜсƔћƔ пєүɑть ωгʌєдɑтʜ
єρь поʌɑүƔ мою κою мʜ дɑшıє̵ ʜ дɑρовɑшє вʌɑстєʌє Ɣ дƔБρовɴʜκƔ пρʜмʜχь всє сɑ всʜємь ɴɑɑпρɑвɴƔ ρүєɴƔ поʌɑүƔ Ɣ ρƔκє
гспоцтвɑ мʜ ωдь мɴогопоүтєɴогɑ κɴєʒɑ вʌɑстєω ʜ всє ωпћʜɴє вʌɑстєω дƔБρовɑүцʜєχь κɑκо дɑ ω томь вєћє ɴє БƔдıє̵ ɴʜєκɑ
ρѣүь ɴʜ κоʜ потвоρь
ʜωщь мʜ дɑдє поүтєɴʜ κɴєʒь ʜ вʌɑстєʌє ʜ всɑ ωпћʜɴɑ дƔБρовɑүκɑ ʒɑ ʌюБɑвь ʜ ʒɑ поүтєɴƔ пρʜ⊦ɑʒєɴь κою ʜмɑю сɑ гспоцвомь
мʜ •с• пєρпєρɑ що ωстɑ ωд ɴɑпρɑвє ρүєɴıє̵ поʌɑүє моıє̵
ʜ сєʜ сє пʜсɑ ʜ ʒɑпʜсɑ ʒɑ вєћƔ үʜстоћƔ вɑ ʌʜєтɑ ρожɑствɑ χρстовɑ •үƔʌʒ• ʌѣто м с̅цɑ гєɴвρ̅ɑ ɴɑ •ʌɑ• дɑɴь
ʜ ɴɑшʜмь ʒɑκоɴʜмь пєүɑтомь пєүɑтʜсмо
ɑ Ɣпʜсɑ дь⊦ɑκь ʜвɑɴь по ʒɑповʜєдʜ гдɴɑ мʜ воєводıє̵ ρɑдосɑвɑ

kralj Tvrtko II
26. mart 1438.
pisar Radivoj Hrstić
Stojanović br. 531; Čremošnik br. 55; Turbić-Hadžagić 2006:102.
HR-DAD; sign. 1438_IVa 56
pismo: bosanska minuskula
мʜ гдɴь κρɑʌь щєфɑɴь твρьтκо твρьтκовʜћь мʜʌωстю Бж̅ʜωмь κρɑʌь всоʜ Босɴʜ сρьБʌємь ʜ доɴʜмь κρɑємь ʜ κ тωмƔ дɑємω ɴɑ
вʜдʜɴʜє пω сʜємь ɴɑшємь Ɣпʜсɑɴʜю всɑκωмƔ κомƔ сє достоʜ ʜʌʜ пρѣдь κωгɑ сє догωдɑ сɑʜ ɴɑшь ʌʜсть ωтвоρєɴь ωгʌєдɑтʜ
єρь пρʜмʜсмω ωдь поүтєɴогɑ κɴєʒɑ вʌɑстєω ʜ всє ωпћʜɴє вʌɑстєω дƔБρовɑүκʜχь κωє ɴɑмь посʌɑшє по ρɑдωсɑвƔ д(ь)ѣκƔ двʜє
тʜсƔћʜ пєρпρь дʜɴɑρʜ дƔБρовɑүцʜχь ʒɑ доχωдɑκь сρьБьсκʜ κоʜ сє дɑє пω ωБʜүɑю κρɑʌєвьствƔ мʜ ωд дмʜтρовʜ дɴєвʜ
ωдь κωʜχь дωχωдɑκь ʜ ωд овогɑʜ годʜщɑ єсɑмь ωдɑ всєгɑ пʌɑћєɴь до ʌʜть ρожьствɑ χρʜстωвɑ •үƔʌ• ʜ •ʒ• ʌʜєтω до дмʜтρовɑ
100

дɴє дω •κѕ• дɑɴь мʜсєцɑ ωтƔБρɑ
ʜωщє пρʜмʜχь ωдь ρєүєɴωгɑ κɴєʒɑ вʌɑстєω ʜ всє ωпћʜɴє вʌɑстєω дƔБρовɑүцʜχь κωє ɴɑмь пωсʌɑшє по ρєүєɴωмь сʌƔʒʜ
ɴɑшємƔ по ρɑдωсɑвƔ дѣɑκƔ •є• сɑть пєρпєρ дʜɴɑρѣ дƔБρовɑүцʜχь ʒɑ дωχωдɑκь κωʜ сє дɑє κρɑʌєвьствƔ мʜ пω [ω]Бʜүɑю
всɑκω гωдʜщє
ω̅ свєтогɑ вʌɑсʜѣ дɴєвʜ тρєтʜ дɑɴь мсцɑ фρвρɑ ωд κоʜχь доχодɑκь єсɑмь пʌɑћєɴь ʒɑ всɑ вρʜмєɴɑ мʜɴƔтɑ ʜ ʒɑ ωвωʜ гωдʜщє
до ʌʜєть ρожьствɑ χρьстωвɑ •үƔʌʜ• ʌʜєто ω̅ свєтогɑ вʌɑсʜѣ дɴєвʜ тρєтʜ дɑɴь мсцɑ фρьвɑρɑ
ʜ ʒɑ вєћє вʜρωвɑɴʜє ѣɑ ρɑдʜвоʜ χρьстʜћь дѣɑκь гωдɴɑ мʜ κρɑʌɑ твρьтκɑ Ɣпʜсɑχь по ʒɑпωвʜдʜ гдɴɑ мʜ κρɑʌɑ твρьтκɑ всє вʜшє
ρєүєɴо ʜ пʜсɑɴɴω ʜ пєүɑтʜχь ʒɑκωɴомь пєүɑтʜю ρєүєɴωгɑ гдɴɑ мʜ κρɑʌɑ твρьтκɑ вɑ ʌʜтɑ ρожьствɑ χρʜстωвɑ •үƔʌʜ• ʌʜтω
мʜсєцɑ мɑρтɑ •κѕ• дɑɴь

vojvoda Radosav Pavlović
januar 1439.
Stojanović 1929:635; Turbić-Hadžagić 2006:103-105
pisar: dijak Ivan
HR-DAD; sign. 1439_becki 1086
мʜʜ гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь пɑвʌовʜκь мʌ̅стʜю Бж̅ʜωмь вєʌʜκʜ воєводɑ ρƔсɑгɑ Босɑɴсκоωгɑ ʜ κ томƔ дɑємо ɴɑ вʜдѣɴьє по сємь
ɴɑшємь Ɣпʜсɑɴью всɑκомƔ κомƔ сє доωстоʜ ʜʌʜ пρѣдь κогɑ сє догоωдɑ ωвь ɴɑшь ʌʜсть ωтвоρєɴь ωгʌєдɑть
єρь пρʜмʜсмо по ɴɑшʜχь сʌƔгɑχь ʜ поκʌʜсɑρʜχь по κɴєʒƔ БƔдʜсɑвƔ БогɑвүʜκƔ ʜ по ρɑдɑшʜɴƔ κρсть⊦ɑɴʜɴʜɴƔ вƔκшʜκƔ ʜ по
κɴєʒƔ вƔүʜχɴѣ ρɑдосɑʌʜκƔ ʜ по κɴєʒƔ ʜвɑɴʜшƔ χρєБʌ⊦ɑɴовʜκƔ ωд мɴогпоүтєɴоωгɑ κɴєʒɑ вʌɑстєω ʜ всє ωпκʜɴє дƔБρовɑүκє
•сʜ• дƔκɑть ʒʌɑтѣχь ʒɑ доБʜтɑκь ωдь двѣ тʜсƔκʜ ʜ •є• цɑть дƔκɑть κоє смо постɑвʜʌʜ Ɣ κомƔɴь дƔБρовɑүκʜ ɴɑ доБʜтьє ɴɑ
•є• по κєɴтʜɴɑρь
ʒɑ κоʜ доБʜтɑκь єсмь пʌɑɑκєɴь ʒɑ всɑ вρємєɴɑ мʜɴƔтɑɑ ʜ ʒɑ •в• годʜщʜ κо⊦ɑ сƔ свρьшʜʌɑ до вρємєɴь ρожствɑ χρстовɑ ɴɑ
•үƔʌθ• ʌѣто ɴɑ •є• мсцɑ гєɴρɑ
ʜωщь пρʜмʜχ по ρєүєɴѣχь поκʌʜсɑρʜχь ωть поүтєɴоωгɑ κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєω ʜ всє ωпκʜɴє дƔБρовɑүκıє̵ •үс• пєρпєρɑ ʒɑ доχодɑκь
κоɴɑвɑωсκʜ ʜ цɑптɑтɑ ʜ ωБодɑ ʒɑ двѣ годʜщʜ що ʜмь дɑсмо ʜ ʒɑпʜсɑсмо Ɣ вѣκıє̵ ʒɑ κоʜ доχодɑκь єсɑмь пʌɑκєɴь ʒɑ вρємєɴь
мʜɴƔтєχь ʜ ʒɑ ωвɑ двѣ годʜщʜ κо⊦ɑ сƔ свρьшʜʌɑ Ɣ вρѣмıє̵ ρожɑствɑ χρстовɑ ɴɑ •үƔʌʜ• пρьвʜ ɴовєБρʜ⊦ɑ ω свєχь свєтѣχь
ʜωщь пρʜмʜχь по ρүєɴѣχь поκʌʜсɑρʜχь ωт поүтєɴоωгɑ κɴєʒɑ вʌɑстєω ʜ всє ωпκʜɴє дƔБρовɑүκє •ʌ• дƔκɑть ʒʌɑтѣχь ωдь •т•
дƔκɑть ʒɑ доБʜтɑκь κоє смо постɑвʜʌʜ Ɣ κомƔɴь дƔБρовɑүκʜ ɴɑ •є• по κєɴтʜɴɑɑρь
ʒɑ κоʜ доБʜтɑκь єсɑмь пʌɑκєɴь ʒɑ всɑ вρємєɴɑ мʜɴƔтɑɑ ʜ ʒɑ двє годʜщʜ до вρємєɴь ρожствɑ χρʜстовɑ ɴɑ •үƔʌθ• пρьвʜ пρьвɑρɑ
ʜωщь пρʜмʜχ по ρүєɴѣχь поκʌʜсɑρʜχь ωдь мɴоп̅оүтєɴоωгɑ κɴєʒɑ вʌɑстєω ʜ всє ωпκʜɴє дƔБρовɑүκє •θ• цɑть пєρпєρь ʒɑ
доБʜтɑκь ωдь •θ• тʜсƔκь пєρпєρь κоє смо постɑвʜʌʜ Ɣ κомƔɴь дƔБρовɑүκʜ ɴɑ доБʜтьє ɴɑ •є• по κєɴтʜɴɑρь
ʒɑ κоʜ доБʜтɑκь єсɑмь пʌɑɑκєɴь ʒɑ всɑ вρѣмєɴɑ мʜɴƔтɑɑ ʜ ʒɑ двѣ годʜщʜ до вρѣмєɴь ρожствɑ χρстовɑ •үƔʌθ• ɴɑ •ı• дɴʜ гєɴвρɑ
ʒɑɑто ωвь ʌʜсть БƔдʜ вɑмь ʒɑ спєдʜтоρʜю єρь пρʜʒвɑшє ɴɑ ωво ɴɑшʜ поκʌʜсɑρʜє κɴєʒь БƔдʜсɑвь Богɑвүʜκь ρɑдɑшʜɴь
κρст⊦ɑɴʜɴь вƔκшʜκь κɴєʒь вƔүʜχɴɑ ρɑдосɑʌʜκь κɴєʒь ʜвɑɴʜшь χρєБєʌɑɴовʜκь гостʜ ʌюƔдʜ ʜ Бʜшє ıє̵мь сємƔʜ ʒɑɑпʜсƔ свєдоцʜ
по ωБʜүɑю єρь пρʜмʜχ вʜшє ρүєɴє дƔκɑтє ʜ дʜɴɑρıє̵ ωд мɴоп̅оүтєɴоωгɑ κɴєʒɑ вʌɑстєω ʜ всє ωпκʜɴє дƔБρовɑүκє
ʜ ʒɑ вєκє вєρовɑɴʜє ωвь ʌʜсть ʒɑκоɴɴомь пєүɑтью г споцтвɑ мʜ повєʌєсмо пєүɑтʜтʜ ɑ Ɣпʜсɑ дь⊦ɑκь ʜвɑɴь по ʒɑповєдʜ гдɴɑ мʜ
воєводє ρɑдосɑвɑ
101

Radosav Pavlović, supruga Todora i sin Ivaniš
19. august 1439.
dijak Ivan
Stojanović br.615; Turbić-Hadžagić 2006:105-109
HR-DAD; sign. 1439_becki 1087
sl. Đorđić 1971:419
вь ʜмє ωтцɑ ʜ сɴ̅ɑ ʜ дχ̅ɑ св̅тɑго ɑмʜɴь
мʜʜ гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь мʜʌ̅стью Бж̅ʜωм вєʌʜκʜ воєводɑ ρƔсɑгɑ Босɑɴсκогɑ ɑ сʜɴь мɴогопоүтєɴогɑ спомєɴƔть⊦ɑ сʌɑвɴогɑ
гдɴɑ κɴєʒɑ пɑвʌɑ ρɑдѣɴовʜκɑ ʜ мʜ гспоѣ тодоρɑ ρүєɴогɑ гдɴɑ воєводє ρɑдосɑвɑ ʜ ѣ κɴєʒь ʜвɑɴʜшь сʜɴь ʒгоρь ρүєɴɴѣχ гдɴɑ
воєводє ρɑдосɑвɑ ʜ гспоє тодоρє ρодʜтєʌɑ мʜ досʌɑɴьємь κ мєɴѣ κɴєʒɑ ρɑдоѣ жʜвʜɴʜүʜκɑ
БƔдƔκє ѣɑ Ɣ БоБовцƔ дɑємо ɴɑ вʜдѣɴьє всɑκомƔ мɑʌоωмƔ ʜ вєʌʜκомƔ κомƔ сє БƔдє достоѣтʜ ʜʌʜ пρѣдь κогɑ сє ʜʒɴєсє сɑʜ ɴɑшь
ʒɑɑпʜсь ωтвоρєɴь ωгʌєдɑть ɑ подь ɴɑшомь вʜсƔκоωмь ωБʜүɴоωмь пєүɑтью κɑκо мʜ гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь ʜ мʜ гспоѣ тодоρɑ
ʜ ѣɑ κɴєʒь ʜвɑɴʜшь посʌɑсмо Ɣ сʌɑвɴʜ гρɑдь дƔБρовɴʜκь κɑ мɴогопоүтєɴомƔ κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь ʜ всоʜ ωпκʜɴѣ вʌɑстєʌωмь
дƔБρовɑүцѣмь ɴɑшє поκʌʜсɑρє κɴєʒɑ БƔдʜсɑвɑ Богɑвүʜκɑ ʜ ρɑдɑшʜɴɑ κρстьѣɴʜɴɑ вƔκшʜκɑ ʜ κɴєʒɑ вƔүʜχɴƔ ρɑдосɑʌʜκɑ ʜ
κɴєʒɑ ʜвɑɴʜшɑ χρєБєʌɑɴовʜκɑ с ɴɑшʜємь ʌʜстомь вѣρовɑɴʜємь ʜ с пєүɑтью ʒɑ ɴɑшƔ потρѣБƔ ʜ ρƔсɑгɑ ɴɑшєгɑ
ɑ κɴєʒь ʜ вʌɑстєʌє ɴɑшє моωБє цʜєκь дɑшє ɴɑмь ɴɑшє постɑвє пєɴєʒʜ ʜ дƔκɑть κє Бѣχомо поʌожʜʌʜ Ɣ дƔБρовɑүκʜ κомƔɴь ɴɑ
доБʜтьє ɴɑ •є• по κєɴтʜɴɑρь Ɣ вρѣмє ρожствɑ χρстовɑ ɴɑ •үƔʌʒ• ʌѣто пρьвʜ дɴ̅ь мсцɑ пρьвρɑ •т• дƔκɑть ʒʌɑтѣχ ʜ •ʒ• сɑɑть пєρпєρь
дʜɴρɑ κє Бѣχомо поʌожʜʌʜ по ρƔκє ɴɑшєгɑ поκʌʜсɑρɑ по κɴєʒƔ ʜвɑɴʜшƔ χρєБєʌɑɴовʜκƔ с ь ɴɑшʜємь ʌʜстомь вєρовɑɴʜємь
ʜ ωщє ɴɑмь дɑшє ρүєɴʜ κɴєʒь ʜ вʌɑстєʌє дƔБρовɑүцʜ дƔκɑтє ʜ дʜɴɑρє κє Бѣχомо поʌожʜʌʜ Ɣ κомƔɴь дƔБρовɑүκʜ ɴɑ доБʜтьє
ɴɑ •є• по κєɴтʜɴɑρь Ɣ вρѣмє ρожствɑ χρстовɑ ɴɑ •үƔʌʒ• ʌѣто дɴ̅ь •ɑı• мц̅ɑ гєɴρɑ •в• тʜсƔκє ʜ •є• цɑɑть дƔκɑть ʒʌɑтѣχь ʜ
•θ• тʜсƔκь пєρпєρь дʜɴɑρɑ κє Бѣχомо поʌожʜʌʜ по ɴɑшʜχь поκʌʜсɑρʜχь ɑ с ɴɑшʜмь ʌʜстомь ʜ пєүɑтью вєρовɑɴомь по κɴєʒƔ
БρɑʜʌƔ тєʒɑʌовʜκƔ ʜ по ρɑдɑшʜɴƔ κρстьѣɴʜɴƔ ʜ по дɑБʜжʜвƔ κɴєʒƔ Боρɑүκоωмь
ʜ всє вʜшє ρүєɴє дƔκɑтє ʜ дʜɴɑρє пρʜмʜсмо мʜ ρүєɴʜ гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь ʜ мʜ гспоѣ тодоρɑ ʜ ѣ κɴєʒь ʜвɑɴʜшь ωд ρүєɴогɑ
κɴєʒɑ вʌɑстєω ʜ всє ωпκʜɴє дƔБρовɑүκє по κɴєʒƔ БƔдʜсɑвƔ БогɑвүʜκƔ ʜ по ρɑдɑшʜɴƔ κρстьѣɴʜɴƔ вƔκшʜκƔ ʜ по κɴєʒƔ вƔүʜχɴє
ρɑдосɑʌʜκƔ ʜ по κɴєʒƔ ʜвɑɴʜшƔ χρєБєʌɑɴовʜκƔ
ʜωщь пρʜмʜсмо ωд ɴʜχь κомƔɴɑ ωд вʜшєρүєɴʜχь постɑвɴѣχь пѣɴєʒʜ ʜ дƔκɑть ɑ по ρүєɴʜχь поκʌʜсɑρʜχь по κɴєʒƔ БƔдʜсɑвƔ
БогɑвүʜκƔ ʜ по ρɑдɑшʜɴƔ κρстьѣɴʜɴƔ вƔκшʜκƔ ʜ по κɴєʒƔ вƔүʜχɴѣ ρɑдосɑʌʜκƔ ʜ по κɴєʒƔ ʜвɑɴʜшƔ χρєБєʌɑɴовʜκƔ
ʜ ɴɑ свє тоʜ ρүєɴо ʒгоρɑ пρʜмʌєɴʜє пρʜʒвɑшє ɴɑшʜ поκʌʜсɑρʜє пρѣд вʌɑстєʌє дƔБρовɑүκє гостʜ ʌюдʜ ʜ Бʜшє ɴʜмь свѣдоцʜ по ωБʜүɑю
ʜ ɴʜщо вєκє пѣɴєʒʜ ɴɑшʜχь ɴє ωстɑ Ɣ κомƔɴь дƔБρовɑүκʜ до дɑɴɑшɴєгɑ дɴ̅є тоʌʜκо ωт постɑвɴѣχ κоʌʜκо ωд доБʜтьѣ
ɑ ωвь ɴɑшь ʒɑпʜсь повєʌю повєʌєсмо Ɣпʜсɑтʜ ɴовƔƔ ʒɑщо ʜмɑ сє ρɑʒмʜρьє сɑ г дɴомь воєводомь стєпɑɴомь сʜɴɑ гдɴɑ κɴєʒɑ
вƔκцɑ χρɑɴʜκɑ ɑ сʜɴовɑць мɴогопоүтєɴогɑ спомєɴƔтьѣ гдɴɑ сɑɴдɑʌɑ Бʜвшɑго вєʌʜκогɑ воєводє Босɑɴсκогɑ
κдɑ пρѣмʜ ɴɑшь гρɑдь Ɣ тρѣБʜɴю тƔʜ мʜ Ɣʒє ʒɑпʜсє ʜ повєʌє ωд вʜшєρүєɴѣχь постɑвɑɑ що ʜмɑχомо ωт κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєω
дƔБρовɑүцѣχ Ɣ κомƔɴь дƔБρовɑүκʜ
ʒɑɑто Ɣүʜɴʜсмо ωвь ρүєɴʜ ʒɑɑпʜсь ɴɑпоκоɴʜ дɑ ρɑʒɑБʜє всє ʒɑɑпʜсє ωт постɑвɑ ωт пѣɴєʒʜ ʜ дƔκɑт ʜс κомƔɴɑ дƔБρовɑүκогɑ
вʌɑстєʌомь ʜ всоʜ ωпκʜɴѣ дƔБρовɑүκоʜ ωт κоʌє ʜмь ɴє могосмо вρɑɑтʜтʜ ʒɑɑпʜсє ωт постɑвɑ κоє смо ωд ɴʜχь ʜмɑʌʜ
дɑ ʜмь є ωвɑʜ ʒɑɑпʜсь ʒɑ ɴʜχь твρьгɑвƔ ʜ үʜстоκƔ ɑ под ωвɑʜ Ɣвєть ʒɑпʜсɑсмо сє ʜ ρотʜсмо сє дɑ ʜщємо всє ʒɑɑпʜсє ωт
постɑвɑ вʜшєρүєɴѣχ сɑ всоωм моκью ʜ Ɣмѣɴьємь ɴɑшʜмь
102

ʜ ɑκо Бʜсмо ʜχь κдɑ ʜмɑʌʜ дɑ ʜχ дɑɑмо вʌɑстєʌомь дƔБρовɑүцѣмь ʜ дɑ вєκє ɴʜκдɑ мʜ гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь ʜ мʜ гспоѣ тодоρɑ
ɴʜ ѣ κɴєʒь ʜвɑɴʜшь ʜ ɴʜєдɴь посʌєдɴʜ ɴɑшь ɴʜ ɴɑтρɑжьє ɴɑшє дɑ ɴє можє ɴʜщоω вєκє пʜтɑтʜ ɴɑ вʌɑстєʌʜ ɴʜ ɴɑ ωпκʜɴƔ
дƔБρовɑүκƔ ωд вʜшєρүєɴѣχ постɑвɑ вʜєκʜ вѣκомь ɑмɴ̅ь ɴʜ тκо ʜɴʜ ʒɑ ɴɑ с κоє годѣ Бʜ вρьстє үʌ̅вκь Бʜω
ʜωщь ωБѣтƔємо мʜ гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь ʜ мʜ гспоѣ тодоρɑ ʜ ѣ κɴєʒь ʜвɑɴʜшь ʜ всʜ ɴɑшʜ посʌѣгɴʜ дɑ тκо годѣ Бʜ поʜсκɑω
ɴɑ вʌɑстєʌє дƔБρовɑүκʜχ вʜшєρүєɴʜ поκʌɑдь пρьвʜмʜ ʒɑɑпʜсʜ κоʜ годѣ ρƔсɑшκʜ гсподɑρь ɑʌʜ κρɑʌь Ɣгɑρсκʜ ɑʌʜ гсподɑ тƔρсκɑ
ɑʌʜ κρɑʌь Босɑɴсκʜ ɑʌʜ ʜɴɑɑ κоѣ годѣ гсподɑ ʜʌʜ κоє годѣ вρстє үʌ̅вκь дɑ мʜ гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь ʜ мʜ гспо⊦ɑ тодоρɑ ʜ ѣ
κɴєʒь ʜвɑɴʜшь ʜ ɴɑшє ɴɑтρɑжьє ʜ всʜ ɴɑшʜ посʌєгɴʜ БƔдємо ʒɑ вʌɑстєʌє дƔБρовɑүκє ωдговоρɑүьѣ ʜ пʌɑтцɑ ɴɑшʜємь пѣɴєʒомь
ʜ гρɑдовʜ ʜ ρƔсɑгомь ɴɑшʜмь ʜ Бɑщʜɴɑмʜ ʜ поʌɑүомь ɴɑшомь κоѣ є Ɣ дƔБρовɴʜκƔ ʜ доχотцʜ ʜ Бɑщʜɴɑмʜ κоє ʜмɑмо Ɣ
дƔБρовɴʜκь ʜ Ɣ κотɑρь дƔБρовɑүκʜ
ʜωщь ʒɑ вєκє вѣρовɑɴʜє ʜ үʜстоκє ʜ свѣдоүствɑ сєгɑʜ ʌʜстɑ пρʜʒвɑсмо поүтєɴє вʌɑстєʌʜ Бρɑцтвɑ ɴɑшєгɑ ʜ ʜɴє поүтєɴє вʌɑстєʌʜ
ɴɑшє ɑ ɴɑ ʜмє κɴєʒɑ ωстою Боρовʜɴʜκɑ κɴєʒɑ ρɑдосɑвɑ вƔκомʜρʜκɑ κɴєʒɑ БƔдʜсɑвɑ Богɑвүʜκɑ воєводƔ вƔκɑшʜɴɑ ʒБʜсɑʌʜκɑ
κɴєʒɑ стѣпɑɴɑ үʜпүʜκɑ κɴєʒɑ твρьдʜсɑвɑ Боρовʜɴʜκɑ воєводƔ ρɑдоѣ ʌюБʜшʜκɑ κɴєʒɑ вƔүʜχɴƔ Бρɑтєʌєвʜκɑ κɴєʒɑ пɑωκƔɴɑ
ʒємʌʜκɑ двоρсκогɑ пɑвʌɑ ʌɑтʜүʜκɑ κɴєʒɑ ρƔжʜєρɑ дʜвүʜκɑ κɴєʒɑ ρɑдоѣ ρɑдосɑʌʜκɑ вʌɑдʜмʜρκɑ κɴєʒɑ ʜвɑɴʜшɑ χρєБєʌɑɴовʜκɑ
дɑ сємƔʜ всємƔ пʜсɑɴью БƔдƔ свєдоцʜ
ʜ мʜ гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь ʜ мʜ гспоѣ тодоρɑ ʜ ѣ κɴєʒь ʜвɑɴʜшь сɑ ʜʒɑБρɑɴѣмʜ вʌɑстєʌʜ гспоцтвɑ мʜ ʜ Бρɑцтвɑ ɴɑшєгɑ κоʜχь
ʜмєɴƔємо ʒгоρɑ ρотʜсмо сє ʜ ʒɑκʌєсмо ɴɑ свтомь євɴгʌ̅ью Божь̅ємь ʜ ɴɑ үсɴомь ʜ жʜвотвоρєщємь κρʜжƔ гспогɴƔ ρүєɴоωмƔ
κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь ʜ всоʜ ωпκʜɴѣ гρдɑ дƔБρовɴʜκɑ ʜ ɴʜχь ωстɑɴκƔ вь гсподɑ Бг̅ɑ всєдρьжʜтєʌɑ ʜ вь пρѣүʜстƔ Бг̅ρодʜцƔ ʜ вь
•д• євɴ̅гʌʜстє ʜ вь •вı• св̅тѣχь ɑпƔстоωʌь вρьχовɴѣχь ʜ вь •тʜı• св̅тʜχь ωтɑць ʜжє сƔть ɴɑ ɴʜκʜю ʜ вь •о• ʜʒɑБρɑɴʜєχь Божʜ χ
ʜ вь всє свєтє ʜжє ωд вѣκɑ Бг̅Ɣ Ɣгодʜвшє
дɑ ωвоʜ ʒгоρɑ ɴɑшє пʜсɑɴʜє ʜ ωБѣтовɑɴʜє κɴєʒƔ вʌɑстєʌомь ʜ всоʜ ωпκʜɴѣ гρ дɑ дƔБρовɴʜκɑ ʜ ɴʜχь ωстɑɴκƔ ʜ ɴʜχь посʌѣгɴʜмь
κɑκо ʒгоρɑ пʜшє вʜєκʜ вʜєκомɑ ɴє ʜмɑ ɴє пρʜтʜ ɴʜмь ɴʜ сє κє потвоρʜтʜ ʒɑ ɴʜєдɴƔ ствɑɑρь ɴɑ ʒємʌʜ ɴʜ ʒɑ єдɴогɑ үʌ̅вκɑ воʌю
ɴʜ сє ω ωто κо⊦ɑ пɑρɴɑ Ɣүʜɴʜтʜ
єдɑ ʌʜ Бʜсмо мʜ гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь ʜ мʜ гспоѣ тодоρɑ ʜ ѣ κɴєʒь ʜвɑɴʜшь ʜ ɴɑшє ɴɑтρɑжьє ʜ ɴɑшʜ посʌєгɴʜ ωвоʜ ʒгоρɑ
ρүєɴо пʜсɑɴо ʜ ωБѣтовɑɴо потвоρʜʌʜ ρүєɴоωмƔ κɴєʒƔ вʌɑстєʌомь ʜ всоʜ ωпκʜɴѣ дƔБρовɑүκоʜ ɑʌʜ ɴɑ мɑɴє пρʜɴєсʌʜ κоωмь
χʜтρостью ʜʌʜ ʌɑκомостью ʒɑ үью воʌю ʜʌʜ ʒɑ стρɑχь ɑʌʜ ʒɑ χотѣɴьє ʜєдɴогɑ үʌ̅вκɑ ɴɑ ʒємʌʜ
тдɑ дɑ смо мʜ гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь ʜ мʜ гспоѣ тодоρɑ ʜ ѣ κɴєʒь ʜвɑɴʜшь ʜ ɴɑшє ɴɑтρɑжьє ʜ ɴɑшʜ посʌє гɴʜ пρоκʌєтʜ Бг̅омь
жʜвʜмь ωтцємь ʜ сʜɴомь ʜ дχ̅омь свєтѣмь ʜ всѣмʜ свєтѣмʜ ωд вѣκɑ Бг̅Ɣ Ɣгодʜвшʜмʜ вʜшє ʜмєɴовɑɴѣмʜ ʜ дɑ смо пρʜүтєɴʜ
κ ʜюдѣ сκɑρʜωцκомƔ κоʜ пρодɑ сʜɴɑ Божʜѣ ʜсƔсɑ ɴɑ ρɑспєтʜє ʜ κ оωɴѣмь κоʜ ƔпьѣχƔ пρопɴı пρопɴʜ ʜ κ оωɴѣмь κоʜ мƔ
κʌɑдѣχƔ тρьɴовь вѣɴɑць ɴɑ гʌɑвƔ
ʜ дɑ пɑдє κρьвь ɴɑ ɴɑсь ʜ ɴɑ үєдѣχь ɴɑшʜχь ʜ дɑ смо сє ωдρєκʌʜ Бг̅ɑ ʜ ɑɴгʌɑ ɴɑ дɴ̅ь сƔдɴʜ ʜ вѣρє κою вєρƔємо ʜ дɑ смо
поρүєɴʜ Ɣ гʌɑсƔ ʜ поүтєɴью ʜ Ɣ пρɑвдɑχь ʜ Ɣ ʒɑκоɴѣχь мєгƔ ɴɑшʜмʜ доБρѣмʜ ʜ поүтєɴѣмʜ ʜ поүтєɴʜмʜ ωпκєɴʜцʜ ʜ потʜсɴƔтʜ
ʜ пρогɴɑɴʜ ʜ дɑ сє ɴɑʒовємо ɴєвєρɴʜцʜ вьʒдѣ
ɑ мʜ вʜшєρүєɴʜ вʌɑстєʌє єсмо всємƔ вʜшєρүєɴомƔ пʜсɑɴью свєдоцʜ пρʜʒвɑɴьємь ɴɑшєгɑ гдɴɑ воєводє ρɑдосɑвɑ ʜ гспоє тодоρє
ʜ ρотʜсмо сє ɴɑшомь моκью дɑ БƔдє κρѣпʜтʜ ʜ твρьдʜтʜ вʜшєρүєɴʜ ʒɑɑпʜсь вʌɑстєʌомь дƔБρовɑүцʜмь вѣκʜ вѣκомɑ
ʒɑκʌєсмо сє всѣмʜ ρотɑмʜ ʒгоρɑ ρүєɴѣмʜ дɑ χоκємо Бʜтʜ свƔдɑ свєдоцʜ ʜ пρɑвʜ стєжɴʜцʜ всємƔ ʒгоρɑ пʜсɑɑɴомƔ дɑ є твρьдо
ʜ ɴєпоκоʌѣБʜмо κɑκо смо ʒгоρɑ ρєκʌʜ вʌɑстєʌомь ʜ ωпκʜɴѣ дƔБρовɑүκоʜ до вѣκʜ вѣκомɑ
ɑ сєʜ сє Ɣпʜсɑ вь ʌѣто ρожствɑ χρстовɑ ɴɑ •үƔʌθ• ʌѣто мсцɑ ɑвгƔстɑ ɴɑ •θ• дɴ̅ь ɑ повєʌєсмо гɑ пєүɑтʜтʜ ɴɑшомь ωБʜүɴомь под
вʜсƔκƔ пєүɑть вєρовɑɴƔ
ɑ Ɣпʜсɑ дьѣκь ʜвɑɴь по ʒɑповѣдʜ гдɴɑ мʜ воєводє ρɑдосɑвɑ ʜ госпоє тодоρє ʜ κɴєʒɑ ʜвɑɴʜшɑ ɑ пʜсɑ сє Ɣ сʌɑвɴʜ гρɑдь Боρɑүь
103

veliki vojvoda Stjepan Kosača
7. maj 1440. u Dračevici (Novi)
Miklosich CCCXXXVI; Stojanović br. 654; Čremošnik br. 98; Turbić-Hadžagić str.110-112
pisar: knez Vukman Jugović
HR-DAD; sign. 1440_becki 1088
вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтɑгоω дƔχɑ ɑмʜɴь
мʜ гдɴь воєводɑ стѣпɑɴь мʜʌостʜю Бж̅ʜωмь вєʌκʜ воєводɑ ρƔсɑгɑ Босɑɴьсκогɑ ʜ κ томƔ ɑ сʜɴь мɴогопоүтєɴогɑ спомєɴƔтьѣ
сʌɑвɴогɑ гдɴɑ κɴєʒɑ вƔκцɑ ʜ сɑ сʜɴовмʜ ɴɑшʜємʜıє̵ сɑ κɴєʒомь вʌɑдʜсʌɑвомь ʜ сɑ κɴєʒомь вʌɑтκомь дɑємоω ɴɑ вʜдѣɴьıє̵
свɑκомƔ мɑʌомƔ ʜ вєʌʜκомƔ κомƔ сє БƔдє достоѣтʜ ʜʌʜ пρѣ κогɑ сє ʜʒɴєсє сɑʜ ɴɑшь ʒɑпʜсь ωтвоρєɴь ωгʌєдɑтʜ ɑ подь ɴɑшомь
вʜсƔћомь ωБʜүєɴомь пєүɑтʜю
κɑκоω мʜʜ вʜшєρєүєɴʜ гдɴь воєводɑ стѣпɑɴь ʜ ѣɑ κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь ʜ ѣɑ κɴєʒь вʌɑтκоω посʌɑсмоω Ɣ сʌɑвɴʜ гρɑдь дƔБρовɴʜκь
κɑ мɴогоωпоүтєɴомƔ κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь ʜ своʜ ωпћʜɴѣ дƔБρовɑүκоʜ поүтєɴогɑ мƔжɑ гдɴɑ ρɑдʜɴɑ стɑρцɑ ʜ κɴєʒɑ вƔκмɑɴɑ
юговʜћɑ ɴɑшє поκʌʜсɑρє с ɴɑшʜємʜ ʌʜстовʜ вѣρовɑɴʜємʜ ʜ с ɴɑшѣмʜ пєүɑ тмʜ ωБʜүɑɴʜємʜ
ʜ дɑшє ɴɑмь гдɴƔ воєводѣ сѣпɑɴƔ ʜ мєɴѣ κɴєʒƔ вʌɑдʜсɑвƔ ʜ мєɴѣ κɴєʒƔ вʌɑтκƔ сʜɴовомь гдɴɑ воєводє стѣпɑɴɑ свє постɑвє ωдь
свѣχь поκʌɑдɑ ωстɑтɑκь що ıє̵ Бʜω постɑвʜоω мɴогоωпоүтєɴоω спомєɴƔтьıє̵ ρодʜтєʌь ɴʜ сʌɑвɴʜ вєʌʜκʜ воєводɑ гдɴь сɑɴдɑʌь
ʜ ɴɑмь по сєБʜıє̵ ωстɑвʜω
ʜ мʜʜ вʜшє пʜсɑɴʜ гдɴь воєводɑ стѣпɑɴь ʜ ѣɑ κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь ʜ ѣɑ κɴєʒь вʌɑтκоω сʜɴовє гдɴɑ воєводє стѣпɑɴɑ по ρєүєɴʜєχь
поκʌʜсɑρʜєχь ωдь κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєω дƔБρовɑүьцʜєχь пρʜмʜсмоω свє постɑвє що ıє̵ Бʜʌоω Ɣ κомƔɴь дƔБρовɑүκʜ Ɣ дƔκɑтʜєχь
ʒʌɑтʜєχь ʜ Ɣ дʜɴɑρʜєχь дƔБρовɑүьцʜєχь ʜ Ɣ сρєБρƔ ʜ Ɣ сƔдовʜєχь ʒʌɑтʜєχь ʜ Ɣ сƔдовʜєχь сρєБρьɴʜєχь
свє ɴʜ дɑшє доБρовоʌɴоω ʜ мʜʌостʜвоω ʜ єсть ɴɑмь вρɑћєɴоω свє κɑκо ıє̵ ʒгоρь ρєүєɴоω ɴɑ пƔɴо ωдɑ свєгɑ що смоω ʜмɑʌʜ
Ɣ κомƔɴь дƔБρовɑүκʜ до дɑɴɑшɴєгɑ дɴє Ɣ постɑвɑχь ɑʌʜ Ɣ поκʌɑдєχь
ʜ ɴʜщо ɴɑмь вєћє ɴє ωстɑ Ɣ κомƔɴь дƔБρовɑүκʜ Ɣ постɑвɑχь ɴʜ Ɣ поκʌɑдѣєχь ωдɑ свєгɑ є ɴɑмь ʒɑ пρɑвоω ʜ ʒɑдовоʌɴоω
Ɣүʜɴıє̵ɴоω ωдь κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєω дƔБρовɑүьцʜєχь κɑκоω свє ωдь ɴɑшʜєχь сρьүɑɴʜєχь пρʜѣтєʌь
ʒɑтоω ɴʜ мʜ гдɴь воєводɑ стѣпɑɴь ɴʜ ѣɑ κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь ɴʜ ѣ κɴєʒь вʌɑтκоω сʜɴовє гдɴɑ воєводє стѣпɑɴɑ ɴʜ ɴʜєдɑɴь посʌѣћɴʜ
ɴɑшь ɴʜ ɴɑшє ɴɑтρɑжьıє̵ дɑ ɴє можє ɴʜщɑ вєћє пʜтɑтʜ ɴɑ вʌɑстєʌʜ ɴʜ ɴɑ ωпћʜɴƔ дƔБρовɑүκƔ ωдь постɑвɑ κоıє̵ ıє̵ Бʜω поʌожʜω
ρодʜтєʌь ɴʜ мɴогоωпоүтєɴоω спомєɴƔтьıє̵ сʌɑвɴʜ вєʌʜκʜ воєводɑ гдɴь сɑɴдɑʌь ʜ ѣɑ гдɴь воєводɑ стѣпɑɴь ʜ ѣɑ κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь
ʜ ѣɑ κɴєʒь вʌɑтκоω Ɣ κомƔɴь дƔБρовɑүκʜ вѣκь вѣκомɑ ɑмʜɴь
дɑ ω томь ɴє БƔдє вєћє ɴѣκɑ ρʜєүь ʜ ʒɑ вєћƔ твρьћɑвƔ ʜ үʜстоћƔ вʌɑстєω дƔБρовɑүцʜєχь Ɣүʜɴʜсмо ʜмь ωвь ʒɑпʜсь подь
ɴɑшʜємʜ вʜсƔћʜємʜ пєүɑтмʜ
ʜωщє дɑ сє ρɑʒƔмʜıє̵ єρє ωстɑ Ɣ κомƔɴь дƔБρовɑүκʜ двɑ ɴɑ дєсєтє тʜсƔћь дƔκɑть ʒʌɑтʜєχь κоıє̵ ωстɑвʜ ρодʜтєʌь ɴʜ гдɴь
воєводɑ сɑɴдɑʌь по сєБʜıє̵ своωʜ госпоћьʜ єʌєɴѣ ʒɑ ɴıє̵ жʜвотɑ Ɣʒʜмɑтʜ доБʜтɑκь ɴɑ свɑκоω годʜщє •є• по κɑɴтʜɴɑρь
ωдь κоʜєχь дƔκɑть поʌожєɴо ıє̵ •ѕ• тʜсƔћь дƔκɑть Ɣ вρѣмє ρожɑствɑ χρʜстовɑ •үƔκѕ• ʌѣтоω ɴɑ•ʒı• дɴʜ мѣсєцɑ фєвρɑρɑ ωдь
κоʜєχь дƔκɑть вʜшєρєүєɴʜєχь мʜʜ гдɴь воєводɑ стѣпɑɴь ʜмɑмоω ʒɑпʜсє ωдь κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєω дƔБρовɑүьцʜєχь
ɑ дρƔгє •ѕ• тʜсƔћь дƔκɑть поʌожєɴʜ сƔ Ɣ вρѣмє ρожɑствɑ χρʜстовɑ ɴɑ •үƔʌɑ• ʌѣто ɴɑ •ѕ• дɴʜ мѣсєцɑ фєБρɑρɑ ωдь κоʜєχь
дƔκɑть вʜшєρєүєɴʜєχь мʜʜ гдɴь воєводɑ стѣпɑɴь ʜмɑмоω ʒɑпʜсє ωдь κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєω дƔБρовɑүьцʜєχь
ɑ ωвь ʒɑпʜсь ɴɑпоκоɴʜ Ɣпʜсɑ своωмь ρƔκомь κɴєʒь вƔκмɑɴь юговʜћь по ʒɑповʜєдѣ гдɴɑ воєводє стѣпɑɴɑ ʜ ʒɑпєүɑтʜсмо гɑ
подьвʜсƔћʜємʜ пєүɑтмʜ вɑ ʌѣтɑ ρожьствɑ χρʜстовɑ •үƔ• ʜ •м• ʌѣть ɴɑ •ʒ• дɴʜ мѣсєцɑ мɑѣɑ Ɣ ɴовомь Ɣ дρɑүєвʜцѣ
104

Radosav Pavlović
10. april 1441. u Borču
Stojanović 1929:642; Turbić-Hadžagić 2006:112-113
HR-DAD; sign. 1441_becki 1089
pisar: dijak Ivan
вь ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтоωгɑ дχ̅ɑ ɑмʜɴ
мʜʌостью Божь̅ωм мʜʜ гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь пɑвʌовʜћь дɑɑмь ʒɴɑтʜ всɑκоωмƔ κомƔ сє доωстоʜ ʜʌʜ пρѣт κог⊦ɑ сє пдоБɑɑ пρʜтʜ
ωвь ɴɑшь ωтвоρєɴь ʒɑɑпʜсь с ɴɑшоωмь вѣρовɑɴоωмь ʒɑκоɴʜтоωмь пєүɑтью κɑκо мɴогωпоүтєɴʜ κɴєʒь ʜ вʌɑстєʌє дƔБρовɑүцʜ
посʌɑшє κ ɴɑмь поκʌʜсɑρɑ пʌємєɴʜтоωгɑ ʜ поүтєɴоωгɑ вʌɑстєʌʜɴɑ κɴєʒɑ мɑρо⊦ɑ жƔɴєвʜκɑ
ʜ мʜʜ ρүєɴʜ гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь үƔвь ʜ мɴогмʌ̅стʜво ʜ доБρовоʌɴо пρʜмʜвь мɴогпоүтєɴƔ Ɣ ɴʜχь посɑωБʜɴƔ по вʜшєρүєɴоωмь
поκʌʜсɑρƔ ʜ вʌɑстєʌʜɴƔ по κɴєʒƔ мɑρою
ʜ тɑκоʜ ш ɴʜмь ɴɑпρɑвʜχь сɑ мɴогωпоүтєɴʜємь κɴєʒомь ʜ вʌɑстєʌʜ дƔБρовɑүцʜємʜ по ωБʜүɑю ɴɑшʜχь пρьвʜєχь ʜ сɑдɑɴʜχь
повєєʌь дɑ тρьговцʜ гспоцтвɑ дƔБρовɑүκоωгɑ ʜмɑю χодʜтʜ сʌоБодɴо по ɴɑшємь ρƔсɑɑгƔ ʜ по ɴɑшʜχь мѣстсχь Бєʒɑ всɑɑκє
χƔƔдʜıє̵ ʒɑɑБɑвє сɑБʌюдєɴʜ ʜ ωБɑρовɑɑɴʜ ɴɑмʜ ʜ ɴɑшʜмʜ сʌƔгɑмʜ пʌɑκɑюκє пρɑɑвє ʒɑκоɴʜтє цɑρʜɴıє̵
ɑ мʜʜ дɑ ʜχь ʜмɑɑмо пρʜ⊦ɑтєʌєвɑтʜ ʜ помɑгɑтʜ ʜ ωт κогɑ моρємо ɴɑсь ʜ ɴɑшєгɑ ρƔсɑгɑ үƔвɑтʜ ʜ ωБρɑɴʜвɑтʜ тɑκоʜ дɑ ʜ ɴʜχь
ш ɴʜχь Бʌɑɑгомь ʜмɑɑмо үƔвɑтʜ ʜ ωБρɑɴʜвɑтʜ Ɣ ɴɑшємь ρƔсɑɑгƔ
пʜсɑɑɴь вɑ ʌѣто ρожствɑ χρстовɑ •үƔмɑ• ɑпρʜʌ⊦ɑ •ı• дɴ̅ь Ɣ БоρүƔ ɑ Ɣпʜсɑ дь⊦ɑκь ʜвɑɴь по ʒɑповʜєдʜ гдɴɑ мʜ воєводıє̵ ρɑдосɑвɑ

vojvoda Ivaniš, sin Radosava Pavlovića
29. septembar 1442. na planini Bujak, prema gradu Brodaru
Miklosich CCCXL; Stojanović 1934:100; Čremošnik 1951:113; Turbić-Hadžagić 2006:114-117
HR-DAD; sign. 1442_becki 1091
pisar: dijak Ivan
вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтоωгɑ дχ̅ɑ ɑмʜɴь
мʜʌостью Божьωмь мʜʜ гдɴь воєводɑ ʜвɑɴʜшь мɴогωпоүтєɴωгɑ спомєɴƔть⊦ɑ сʜɴь сʌɑвɴоωгɑ вєʌʜκоωгɑ воєводє гдɴɑ ρɑдосɑвɑ
ɑ ƔɴƔκь ʜ ɴɑсʌєдɴʜκь поүтєɴоωгɑ спомєɴƔть⊦ɑ сʌɑвɴоωгɑ гдɴɑ κɴєʒɑ пɑвʌɑ ρɑдєɴовʜκɑ ɑ сʜɴовɑць поүтєɴоωгɑ спомєɴƔть⊦ɑ
сʌɑвɴоωгɑ гдɴɑ воєводıє̵ пєтρɑ
ʜ ʒɑɑто ⊦ɑɑ гдɴь воєводɑ ʜвɑɴʜшь дɑю ɴɑ вʜдʜɴьıє̵ всɑκоωмƔ үʌ̅вκƔ вєʌʜκоωмƔ ʜ мɑʌоωмƔ пρѣт κогɑ сє ʜʒɴєсє сєʜ ʒɑпʜсɑɴʜє
ɴɑшє ωтвоρєɴо ɑʌʜ пρѣд свєтʌʜєм гсподʜɴомь κρɑʌємь Ɣгρьсцʜємь ɑʌʜ пρѣдь цɑρєм тƔρсцʜємь ɑʌʜ пρѣдь κρɑʌɑ Босɑɴсκоωгɑ
ɑʌʜ ʜɴоωгɑ Бошɴ⊦ɑɴʜɴɑ ɑʌʜ пρѣд гдɴɑ сρьпсκоωгɑ ɑʌʜ ʌɑтʜɴсκоωгɑ ɑ ʜʌʜ ʜɴє вρстє үʌ̅вκɑ
ʜ ɴɑс БƔдƔκє вɑ вєʌʜκоʜ сʌɑвє Ɣ гспоцтвƔ ʜ Ɣ пƔɴє дρьжɑвє моʜχь ρодʜтєʌь мʜʌостью Божьωмь ɴɑсʌєдɴʜκь κɴєʒɑ пɑвʌɑ ʜ
воєводє пєтρɑ ʜ гдɴɑ ρодʜтєʌ⊦ɑ мʜ воєводє ρɑдосɑвɑ ʜ ɴє дɑʌєүє ωд ɴʜχь пƔωтью пɑүє сʜɴь ʜ сʜɴовɑць ʜ ƔɴƔκь вʜшєρүєɴʜєχь
ʜ ɴɑсʌєдɴʜκь пρɑɑвʜ ʜстʜɴɴʜ ωд ɴʜχь κρьвʜ
повєʌѣɴьємь ʜ сƔдомь Божʜмь пρʜ⊦ɑмшє дρжɑвƔ ʜ ρƔсɑɑгь Ɣ ρƔκє гспоцтвɑ мʜ ʜ сʜєдє Ɣ гспоцтвƔ ρодʜтєʌь моʜχь вʜшєρүєɴʜєχь
105

ωт тєχь пρʜмɑє үɑсть ʜ сʌɑвƔ ʜ дɑρʜ ʜ үɑстʜ вєʌʜκє
тогдɑ пρʜдє вɑ сʌɑвɴʜ двоωρь гспоцтвɑ мʜ Ɣ БоρүƔ пʌємєɴʜтʜ мƔжь сʌɑвɴоωгɑ ʜ Бг̅оʌюБʜмоωгɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ поүтєɴʜ
вʌɑстєʌʜɴь ʜ поκʌʜсɑɑρь мɑρоє жʜвɑɴɑ гоүєтʜκɑ с поүтєɴʜмʜ дɑρмʜ ʜ үɑстмʜ ωд ρєүєɴоωгɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєω
ʜ всє ωпκʜɴє дƔБρовɑүκє
ʜ тʜ ρүєɴʜ поκʌʜсɑɑρь ωд ɴɑсь поʜсκɑ ʜ мɴогωƔмʜʌєɴо пρосʜ ʒɑ всɑκє ʒɑκоɴє ʜ сʌоБодщʜɴє ρєүєɴоωгɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ κоє
сƔ ʜмɑʌʜ Ɣ повєʌ⊦ɑχь ʜ Ɣ ʒɑпʜсʜєχь с ɴɑшʜємʜ ρодʜтєʌʜ ʜ пρɑρодʜтєʌʜ сʌɑвɴʜємь гсподʜɴомь сɑ κɴєʒомь пɑвʌомь ɴɑшʜємь
дѣдомь ʜ сɑ гсподɴомь воєводомь пєтρомь стρʜцємь мʜ ʜ с оωтцємь ρодʜтєʌємь ɴɑшʜмь гсподʜɴомь воєводомь ρɑдосɑвомь ʜ
с ɴɑмʜ
κɑκо дɑ Бʜсмо ʜмь мʜ по ωБʜүɑю ρүєɴє гсподє ɴɑшʜєχь ρодʜтєʌь ʜ ɴʜмь потвρьдʜʌʜ ʜ Ɣстɑɴовʜтʜʌʜ κρѣпκо пρьвʜєχь ɴɑшʜχь
сʌоБодщʜɴє ʜ ʒɑκоɴıє̵ ʜ повєʌєɴʜ⊦ɑ ʜ ʒɑпʜсɑɴʜ⊦ɑ сʌɑвɴоωгɑ κɴєʒɑ пɑвʌɑ ʜ г дɴɑ воєводє пєтρɑ ʜ ρодʜтєʌ⊦ɑ мʜ гдɴɑ воєводє
ρɑдосɑвɑ ʜ ɴɑшє
ʜ гспоцтво мʜ сʌʜшɑвшє ʜ ρɑʒƔмʜвшє ɴʜχь подоБɴє ʜ ρɑʒƔмɴє ʜ пρʜʌʜүɴє ʜ пρɑвє пρошɴıє̵ ʜмɑвшє сɑвєть ʜ цʜω ʒговоωρь сɑ
Бʌʜжʜκɑмʜ ʜ сɑ ʜʒБρɑɴʜємʜ вʌɑстєʌʜ гспоцтвɑ мʜ ствоρʜ мʌ̅сть гспоцтво мʜ
дɑ ıє̵ вʜдʜмо свємƔ свʜєтƔ κɑκо ʒгоρɑ ρүєɴоωмƔ гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь ʜ всоʜ ωпκʜɴѣ дƔБρовɑүκоʜ по сʜєχь
ɴɑшʜχь ʌʜстʜєχь ʜ повєʌ⊦ɑχь ʒɑ ɴʜχь сρьдүɑɴство потвρьдʜсмо ʜмь ʜ Ɣстɑɴовʜтʜсмо всє ʜ всɑκо⊦ɑκє повєʌє ʜ ʒɑпʜсɑɴʜ⊦ɑ
вʜшєρүєɴıє̵ гсподє моʜχь ρодʜтєʌь сʌɑвɴоωгɑ гдɴɑ κɴєʒɑ пɑвʌɑ ʜ сʌɑвɴоωгɑ гдɴɑ воєводıє̵ пєтρɑ ʜ сʌɑвɴоωгɑ гдɴɑ воєводıє̵
ρɑдосɑвɑ ʜ ɴɑшıє̵ потвρьдʜχь ʜ Ɣстɑɴовʜтʜχь жƔпƔ κоɴɑвʌʜ ʜ гρɑɑдь соκоʌь ʜ вʜтɑʌʜɴƔ ʜ цɑптɑть ʜ ωБодь ʜ свє що κоɴɑвʌɑмь
пρʜстоʜ всє сɑ всʜємь Ɣ вʜєκє вѣκомɑ ɴʜмь ʜ ɴʜχь ωстɑɴκƔ ʒɑ БɑщʜɴƔ ʜ ʒɑ пʌємєɴʜтоω κɑκо що є ɴʜχь ʜ пρьвоω Бʜʌо
κɑκо сє ʜмєɴƔє Ɣ ʒɑпʜсƔ κоє κɴєʒь ʜ вʌɑстєʌє ʜ всɑ ωпκʜɴɑ дƔБρовɑүκɑ ʜмɑю ωд ɴɑшʜєχь ρодʜтєʌь ʜ ωд мєɴє гдɴɑ воєводє
ʜвɑɴʜшɑ ʜ моє Бρɑтʜє κɴєʒɑ пєтρɑ ʜ κɴєʒɑ ɴʜκоʌє
ʜ ɴɑ всє вʜшєρүєɴо ʜ ʒɑпʜсɑɴоω ωБѣтовɑɴо ⊦ɑ гдɴь воєводɑ ʜвɑɴʜшь мʌ̅стью Божьωмь ʜ сɑ ʜʒɑБρɑɴємʜ вʌɑстєʌʜ гспоцтвɑ мʜ
ʜ Бρɑцтвɑ ɴɑшєгɑ ʜ сʌƔгь κоє ʜмєɴƔємо ʜʒдоʌɑ ρотʜсмо сє ʜ ʒɑκʌєсмо сє ɴɑʜпρьво κɴєʒь ωстою Боρовʜɴʜκь κɴєʒь ρɑдосɑвь
вƔωκмʜρʜκь κɴєʒь твρьдʜсɑвь Боρовʜɴʜκь κɴєʒь жɑρκо дʜɴʜүʜκь κɴєʒь ρɑдоє ρɑдосɑвɑ вʌɑдʜмʜρʜκɑ воєводɑ вƔκɑшʜɴь
ʒвʜсɑʌʜκь κɴєʒь сɑɴκо гɑωүʜκь κɴєʒь пɑвκƔɴь ʒємʌʜκь κɴєʒь вƔүʜχɴɑ ρɑдосɑвɑ вƔκмʜρʜκɑ κɴєʒь пɑвɑω ʌɑтʜүʜκь κɴєʒь ρƔжʜєρь
дʜвүʜκь κɴєʒь ρɑдʜүь стѣпɑɴɑ үʜпүʜκɑ
ρотʜсмо сє ʜ ʒɑκʌєсмо ɴɑ свєтоωмь євɑɴгєʌью ʜ ɴɑ үɑсɴоωмь ʜ жʜвотвоρєщємь κρьстƔ г сподɴю ρүєɴɴємь κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь
ʜ всоʜ ωпκʜɴѣ вʌɑдƔщɑго гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ʜ ɴʜχь ωстɑɴκƔ вɑ гсподɑ Бг̅ɑ всєдρьжʜтєʌ⊦ɑ ʜ вɑ пρѣүʜстƔ єго Бг̅оρωдʜцƔ ʜ вɑ
•д• євɑɴгʌ̅ʜстє ʜ вɑ •вı• свєтєχь ɑпƔстоωʌь вρьχовɴєχь ʜ вɑ •тʜı• свєтѣχь ωтɑць ʜжє сƔƔть ɴɑ ɴʜκʜю ʜ вɑ •о• ʜʒɑБρɑɴєχь
Божʜχь ʜ вɑ всє свєтє ʜжє ωд вєκɑ Бг̅Ɣ Ɣгодʜвшє дɑ ωвоʜ ɴɑшє ʒгоωρɑ пʜсɑɴʜє ʜ ωБєтовɑɴʜıє̵ ρүєɴо є ʜ ωБєтовɑɴо є κɴєʒƔ ʜ
вʌɑстєʌомь ʜ всоʜ ωпκʜɴѣ вʌɑдƔщɑɑго гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ʜ ɴʜχь посʌѣгɴємƔ κɑκо ʒгоρɑ пʜшє
вʜєκʜ вʜєκомɑ ɴє ʜмɑɑ ɴɑ мɑɴє пρʜтʜ ɴʜмь ɴʜ сє κє потвоρʜтʜ ʒɑ ɴʜєдɴƔ ствɑɑρь ɴɑ ʒємʌʜ ɴʜ ʒɑ єдɴогɑ үʌ̅вκɑ воʌю ɴʜ ʒɑ
стρɑχь ɴʜ ʒɑ Бʌɑго ɴʜ сє ω томь κо⊦ɑ пρɑ Ɣүʜɴʜтʜ
є дɑ ʌʜ Бʜсмо мʜʜ воєводɑ ʜвɑɴʜшь ʜ мо⊦ɑ Бρɑтʜ⊦ɑ κɴєʒь пєтɑρь ʜ κɴєʒь ɴʜκоʌɑ ʜ ɴɑшє ɴɑтρɑжʜє ʜ ɴɑшʜ посʌєдɴʜ ωво ʒгоρɑ
ρүєɴɴо ʜ пʜсɑɴɴоω ʜ ωБєтовɑɴɴоω потвоρʜʌʜ ρүєɴомƔ κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌоωм ʜ всоʜ ωпκʜɴѣ вʌɑстєʌомь дƔБρовɑүцʜємь ɑʌʜ ɴɑ
мɑɴє пρʜɴєсʌʜ κоωмь χʜтρостью ɑʌʜ ʌɑκомостью ʒɑ үью воʌю ɑʌʜ ʒɑ стρɑχь ɑʌʜ ʒɑ χотєɴʜє ʜєдɴогɑ үʌ̅вκɑ ɴɑ ʒємʌʜ κоʜ Бʜ
могɑω Бʜтʜ тɑдɑ дɑ смо мʜ ʜ воєводɑ ʜвɑɴʜшь ʜ мо⊦ɑ Бρɑтʜ⊦ɑ κɴєʒь пєтɑρь ʜ κɴєʒь ɴʜκоʌɑ ʜ ɴɑшє ɴɑтρɑжьє ʜ ɴɑшʜ посʌєдɴʜ
пρоκʌєтʜ Бг̅омь жʜвємь ωтцємь ʜ сʜɴомь ʜ свєтʜємь дƔχомь ʜ всємʜ свєтʜємʜ ωд вєκɑ Бг̅Ɣ Ɣгодʜвшʜ свʜ вʜшє ʜмєɴовɑɴємʜ
ʜ дɑ смо пρʜүєсɴʜ κ ʜʜюдє сκɑρʜωцκомƔ κоʜ пρодɑɑ сʜɴɑ Божʜ⊦ɑ ʜсƔсɑ ɴɑ ρɑспєтʜıє̵ ʜ κ оωɴємь κоʜ Ɣпь⊦ɑχƔ пρопɴʜ пρопɴʜ
ʜ κ оωɴємь κоʜ мƔ κʌɑдєχƔ тρьɴовь вѣɴɑць ɴɑ гʌɑвƔ
106

ʜ дɑ смо сє ωдρєκʌʜ Бг̅ɑ ʜ ɑɴгєʌɑ ɴɑ Ɣмρьʌʜ үɑсь ɴɑ смρьтʜ ʜ ɴɑ дɑɴь сƔдɴʜ ʜ вєρє κою вєρƔємо
ʜ дɑ смо поρєүєɴʜ Ɣ гʌɑсƔ ʜ Ɣ поүтєɴью ʜ Ɣ пρɑвдɑχь ʜ Ɣ ʒɑκоɴєχь ɴɑшʜχь БƔдƔκʜєχь до вρємєɴь сʜєχь мєгƔ ɴɑшʜємʜ доБρємʜ
ʜ поүтєɴʜємʜ ωпκєɴʜцʜ
ʜ вɑʒдɑ дɑ смо поρєүєɴʜ ʜ потʜсɴƔтʜ ʜ пρогɴɑɴʜ
ʜωщє ⊦ɑɑ воєводɑ ʜвɑɴʜшь ωБєтовɑχь сє ωБєтƔю κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь дƔБρовɑүцємь ʒɑ мою Бρɑтью ʒɑ κɴєʒɑ пєтρɑ ʜ ʒɑ κɴєʒɑ
ɴʜκоʌƔ дɑ κɑдɑ БƔдƔƔ доωκʜ ɴɑ вρємє ωдь •дı• годʜщɑ дɑ БƔдƔ пρʜсєгʌʜ κɑκото ʜ мʜʜ κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь дƔБρовɑүцємь дɑ
БƔдƔ Ɣдρьжɑтʜ всє що сє Ɣдρьжʜ Ɣ сємь ʒɑɑпʜсƔ
ʜ сєʜ сє пʜсɑ ʜ свρьшʜ вɑ ʌєтɑ ρожɑствɑ χρстовɑ ɴɑ •үƔмв• ʌѣто мсцɑ сєκтємвρʜ⊦ɑ •κθ• дɴ̅ь Ɣ сƔБотƔ ɴɑ дɑɴь свєтого мʜχоʜʌɑ
ɴɑ пʌɑɴʜɴʜ БƔ⊦ɑκƔ пρѣмɑ ɴɑшємь гρɑɑдƔ БρодɑρƔ
ɑ ʒɑпєүɑтʜсмоω гɑ под вʜсоκƔ ɴɑшƔ ʒɑκоɴʜтƔ пєүɑть
ɑ Ɣпʜсɑ дь⊦ɑκь ʜвɑɴь по ʒɑповʜєдʜ гдɴɑ мʜ воєводє ʜвɑɴʜшɑ ʜ ɴєговє Бρɑтʜє κɴєʒɑ пєтρɑ ʜ κɴєʒɑ ɴʜκоʌıє̵
ʜ ωд овʜχʜ вʜшє ʜмєɴовɑɴʜєχь вʌɑстєω κоʜ сƔ Ɣпʜсɑɴʜ ʒɑκʌєтʜ сıє̵ ɴє ɴɑмʜρʜ сıє̵ тƔʜ κɴєʒь вƔүʜχɴɑ ρɑдосɑвɑ вƔκмʜρʜћɑ ɴɑ
ɴєгово сıє̵ мʜсто ʒɑκʌıє̵ κɴєʒь ρɑдоıє̵ цɑпʜћь ʜ ɴє ɴɑмʜρʜ сıє̵ тƔʜ κɴєʒь ρɑдоıє̵ ρɑдосɑвɑ вʌɑдʜмʜρʜћɑ ɴɑ ɴєгово сıє̵ мʜсто ʒɑκʌє
Бρɑть ɴєговь κɴєʒь юρɑʜ

veliki vojvoda Stjepan Kosača, sin Vukca Hranića
1. april 1443. u Ključu
Miklosich CCCXLIV; Stojanović br. 656; Čremošnik br. 99; Turbić-Hadžagić 2006:117-118
pisar: Vukša dijak
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 266
† мʜ гдɴь стѣпɑɴь мʜʌостью Божьʜωмь вєʌʜκʜ воєводɑ ρƔсɑгɑ Босɑɴьсκогɑ ʜ κ томƔ ʜ мʜ госпо⊦ɑ є ʌ̅ɴɑ вʜшє ρєʏєɴогɑ гдɴɑ
воєводє стѣпɑɴɑ ɑ κћʜ поʏтєɴогɑ спомєɴƔть⊦ɑ гдɴɑ Бɑωшє ʜ ⊦ɑ κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь сʜɴь вʜшє ρєʏєɴогɑ гдɴɑ воєводє стѣпɑɴɑ
дɑємо ɴɑ вʜдѣɴьє всɑκомƔ κомƔ сє достоʜ ʜʌʜ пρѣт κогɑ сє ʜʒьɴєсє сʜʜ ɴɑшь ʒɑпʜсь ωтвоρєɴь ωгʌєдɑтʜ ɑ подь ɴɑшƔ ʒɑκоɴƔ
вʜсƔћƔ пєʏɑть
κɑκо пρʜмʜсмо ωдь мɴого поʏтєɴогɑ κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєω дƔБρовьʏьцѣχь по ɴɑшємь сʌƔʒѣ ʜ дʜ⊦ɑκƔ по ρɑдʜвою шʜгʌʜцʜ с
ɴɑшʜємь ʌʜстомь вѣρовɑɴʜємь що ɴɑмь ωпоρƔʏʜ ʜ ωстɑвʜ по сєБʜє ɴɑ смρьтʜ госпоћɑ є ʌ̅ɴɑ ʜ Ɣпʜсɑ ʒ доБρомь свѣстью свою
ɴɑпоκоɴƔ ρѣʏь Ɣ тєстɑмєɴьтƔ κɑκоɴо є по ʒɑκоɴƔ свѣтовɴо ʜ ш ɴ̑є пєʏɑтью пʜсɑɴɑ ωдь ρƔκє ɴ̑єє дƔχовɴʜκɑ ɴʜκɑɴьдρɑ стɑρьцɑ
єρƔсɑʌʜмьсκогɑ
κɑκо смо ρєκʌʜ ʒгоρɑ єρє пρʜмʜсмо мʜ гдɴь воєводɑ стѣпɑɴь ʜ ⊦ɑ госпо⊦ɑ єʌ̅ɴɑ ʜ ⊦ɑ κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь вɑсь поκʌɑдь що є
Бʜʌɑ поʌожʜʌɑ ρєʏєɴɑ госпо⊦ɑ єʌ̅ɴɑ Ɣ κомƔɴь дƔБρовɑʏьκʜ Ɣ сƔдовʜєχь сρєБρьɴʜєχь ʜ ωБотцѣχь ʒʌɑтʜєχь ʜ Ɣ по⊦ɑсʜєχь ʜ Ɣ
пρьстєɴʜєχь ʜ Ɣ вєʌʜцʜєχь ʜ ωгʌɑвью ʜʌʜ Ɣ ʏємь Ɣ ʜɴомь свє ɴɑпƔɴо пρʜмʜсмо ʜ тʜсƔћƔ дƔκɑть ʒʌɑтѣχь
ʜ ɴʜщо вєћє ɴє ωстɑ Ɣ κомƔɴь дƔБρовɑʏьκʜ ωдь постɑвɑ госпоћє єʌ̅є єρє ɴʜ свє дɑшє цʜєʌоκƔпɴо κɑκоɴо є ʜ постɑвʌєɴо ʜ
ʒɑто ʜмь Ɣʏʜɴʜсмо ωвʜ ʒɑпʜсь ʒɑ вєћє вѣρовɑɴо подь ɴɑшƔ вʜсƔћƔ пєʏɑть
ρощвɑ χρʜстовɑ •ʏ• ʜ •Ɣ• ʜ •м• ʜ •г• ʌѣто мѣсєцɑ ɑпρʜʌɑ пρьвʜ дɑɴь Ɣ κʌƔʏƔ
пʜсɑɴо по ʒɑповʜєдʜ гдɴɑ воєводє стѣпɑɴɑ ʜ госпоє єʌ̅ɴє ʜ κɴєʒɑ вʌɑдʜсɑвɑ воєводʜћɑ κɑκо сє ʜ вʜшє пʜшє
пʜсɑ вƔκшɑ дʜ⊦ɑκь
107

Stefan Tvrtko Tvrtković
22. juni 1443. u Sutisci
Miklosich CCCXLV; Čremošnik br. 56; Stojanović br. 536; Turbić-Hadžagić 2006:119
HR-DAD; sign. 1443_becki 1093
pisar: Radivoj Hrstić
sl. Đorđić 1971:404
† мʜʌостʜю Божʜωмь мʜ гдɴь щєфɑɴь твρьтκо твρьтκовʜћь κρɑʌ̇ь Босɑɴьсκʜ ʜ κ томƔ ɴɑшʜм̇ь дρɑʒʜм̇ь ʜ сρьүɑɴʜм̇ь пρʜѣтєʌєм̇ь
κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌом̇ь ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ поүтєɴогɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκ̇ɑ
ɴɑшʜ дρɑгʜ пρʜѣтєʌьє вʜ доБρо ʒɴɑтє ʒɑ тɑʜ посɑω̇ ʜ ʒɑ тоʜ сρєБρо̇ κоє сɑм̇ь Ɣ вɑс̇ь постɑвʜω̇ Ɣ постɑвʜ по сʌƔʒʜ ɴɑшємь̇ по
κɴєʒƔ юρью ρɑтκовʜћƔ
пɑκʜ ʒɴɑтє потом̇ь тогɑʜ с κоʜм̇ь посʌом̇ь досʜʌɑχ̇ь до вɑсь сʌƔгƔ ʜ κомоρ̇ьɴʜκɑ ɴɑшєгɑ κɴєʒɑ ρєстоѣ ʜ κɑκо є ɴɑρєдʜω̇ с вɑмʜ
ʒɑ Бʜʌʜг̇ь ʜ κою пєүɑт̇ь ʜмɑтє ɴɑ томєʜ ʒɑпʜсƔ ʜ κоʜ вɑмь є моʜ пρьстєɴɑκ̇ь κɑʒɑω̇
дɑ ωто сɑмь ɴɑ ωɴɑʜ Ɣвʜт̇ь κоʜ стє ωɴдɑʜ с ρєстоємь ɴɑρєдʜʌʜ посʌɑωь κ вɑм̇ь ɴɑшєгɑ пρоκоρɑтƔρɑ κɴєʒɑ мɑρоѣ ρɑстʜћɑ ʜ
ɴєговɑ сʜɴɑ мʜχоүɑ с тʜмʜıє̵ ɴɑшʜм̇ь ωтвоρєɴʜмь ʌʜстомь подь ɴɑшом̇ь вʜρовɑɴомь пєүɑтью ʜ с тʜмʜıє̵ Бʜʌʜгом̇ь тƔʜ постɑвƔ
тоʜ сρєБρо всє ʌʜпо κƔпɴ̇о ʜʌʜ БƔдє ɴɑ дƔκɑтʜχь пρомʜɴєɴо̇ тƔʜ постɑвƔ ɴɑшƔ всƔ κƔпɴо пρʜдɑʜтє κɴєʒƔ мɑρою ρɑстʜћƔ ʜ
ɴєговƔ сʜɴƔ мʜχоүƔ
ɑ κɑдɑ ʜмɑ тоʜ пρʜдɑстє свρьχь тогɑʜ дɑ тɑʜ ʒɑпʜс̇ь κоʜ ʜмɑтє ρɑʒɑдρєтє ʒɑщо вєћє ω(т) потρʜБє ɴʜє
ʜ ʒɑ вєћє вʜρовɑɴьє ѣɑ дʜѣκь гɴ̅ɑ κρɑʌɑ твρьтκɑ ρɑдʜвоʜ χρьстʜћь ɴɑпʜсɑχ̇ь тɑʜ ʌʜсть своʜωм̇ь ρƔκом̇ь по ʒɑповʜдʜ гɴ̅ɑ мʜ
κρɑʌɑ Ɣ сƔтʜсцʜ мʜсєцɑ ʜюɴɑ κ̅в̅ дɑɴ̇ь ʌʜть ρожɑствɑ •ү̅Ɣ̅м̅г̅• ʌʜто̇

kralj Tomaš Ostojić
3. septembar 1444. u Kreševu
Miklosich, CCCXLVI; Stojanović br.696; Turbić-Hadžagić 2006:120-122
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 268
pisar: protobistar Restoje
sl. Đorđić 1971:405
† вɑ ıмє ωтць ʜ сɴɑ ʜ свтгɑ доyχɑ ɑмʜɴь гдь с ɴєБєсь пρʜʒρʜ вʜдıтı сʜɴı ʏʌовʜʏсκʜє
ʜ Ɣсʌʜшɑ гʌɑсь Ɣфɑющʜχь всʜχь ɴɑ ɴь дρьжєʜ ωБʌɑстью всƔ твɑρь ʜмьжє цρьєʜ цρьствƔють ʜ мƔʏʜтєʌьє дρьжєть ʒємʌƔ
Бг̅ь єдɑɴь ʜс̅ь χρс̅ ʜƔʏєρɑ ʜ дɑɴɑсь тɑжє ʜ вɑ вʜκʜ ʜʒɑБρɑ ɴʜ свєтє ρодʜтєʌє ʜ пρɑρодʜтєʌє κρɑʌєвьствɑ мʜ ʜ пρосʌɑвʜ (ʜ)χь
пɑʏє тʜχь цρ̅ь ɴɑ ʒємʌʜ ʜ пɑκє ɴɑ ɴєБєсʜχь вʜɴьцʜ свʜтʌʜмʜ Ɣκρɑсʜвь єχь сɑ всʜмʜ свєтʜмʜ ⊦ɑκожє ɴє Ɣтɑʜɴɑ єсть вьсєʌєɴоʜ
Бʌɑжєɴɑ ɴʜχь пɑмєть
ωт ɴʜχьжє пʌємєɴɑ ⊦ɑɑʒь Бʜχь ʜʒɑБρɑɴь ʜʒвоʌʜɴьємь Бж̅ʜємь ʜ пρʜʏʜстє Бг̅ωρодʜцє ʜ моʌʜтвɑмʜ ɴʜχь гдɴь κρɑʌь стєфɑɴь
томɑшь мɴогωпоʏтєɴогɑ спомєɴƔть⊦ɑ сʌɑвɴωгɑ κρɑʌɑ ωстоє сʜɴь ʜ ɴɑсʌʜдɴʜκь мʜʌостʜю Бж̅ʜωмь κρɑʌь всоʜ Босɴʜ ʜ доɴʜмь
108

κρɑємь ʜ κь тωмƔ
ʜ ɴєдɑʌєʏє ωт ɴʜχь пƔтью ɴо пρɑƔɴƔκь ʜ ƔɴƔκь сʜɴь жє ʜ ɴɑсʌʜдɴʜκь ʜстʜɴʜ ωт свєтɑго ɴʜχь κоρʜɴɑ повєʌʜɴьємь ʜ сƔдомь
Бж̅ʜємь пρʜ⊦ɑмь дρьжɑвƔ κρɑʌєвьствɑ
ʜ сʜдє ɴɑ пρʜстоʌʜ κρɑʌєвьствɑ κɑκо цρ̅ь ʜ вʌɑдʜκɑ всємƔ стєжɑɴью моʜχь пρɑρодʜтєʌь ωдɑ всʜχь пρʜмɑє ʏɑсть ʜ сʌɑвƔ ʜ
дɑρʜ мɴогʜє
ʜ тогдɑ пρʜдошє вь сʌɑвɴʜ двωρь κρɑʌєвьствɑ мʜ Ɣ κρєшєво пʌємєɴʜтʜ мƔжʜє сʌɑвɴωгɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ вʌɑстєʌє ʜ поκʌʜсɑρʜє
ɴʜκоʌɑ жƔρьгωвʜћь ʜ мɑρʜɴь ρɑстʜћь с поʏтєɴʜмʜ дɑρьмʜ ʜ ʏɑстьмʜ ωт ρєʏєɴогɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ вʌɑстєω ʜ ωпћʜɴє
ʜ тʜ ρєʏєɴʜ поκʌʜсɑρʜє ɴɑсь ʜсκɑшє мɴогωƔмʜʌєɴо пρосʜшє ʒɑ всɑκоʜє Ɣвʜтє ʜ ʒɑκоɴє ʜ своБодьштʜɴє ρєʏєɴогɑ гρɑдɑ
дƔБρовɴʜκɑ κоє сƔ ʜмɑʌʜ Ɣ ʒɑпʜсʜχь ʜ пωвєʌɑχь сρтьʏєɴʜмʜ ɴɑшʜмʜ ρодʜтєʌʜ ʜ пρɑρодʜтєʌʜ сɑ гωспωдωмь сρьБьсκомь
ʜ Босɑɴьсκомь κɑκо дɑ Бʜсмо ʜ мʜ пω оБʜʏɑю ρєʏєɴє гωсподє ɴʜмь потвρ̅ьдʜʌʜ ʜ Ɣстɑɴωвʜтʜʌʜ κρʜпьκо пρьвʜχь ɴɑшʜχь
сʌоБодьщʜɴє ʜ ʒɑκоɴє ʜ Ɣвʜтє ʜ повєʌʜɴ⊦ɑ ʜ ʒɑпʜсє госпωдє сρьБьсκє ʜ Босɑɴьсκє
ʜ κρɑʌєвьствω мʜ сʌʜшɑвьшє ʜ ρɑʒƔмʜвьшє ɴʜχь пωдωБɴє ʜ ρɑʒƔмɴє ʜ пρʜʌʜʏɴє пρошɴє ɑ пρɑвє ɑ мʜ ʜмɑвьшє свʜть ʜ
цʜω ʒгωвоρь с вʌɑстєʌʜ ʜ вєʌьможɑмʜ κρɑʌєвьствɑ мʜ ствоρʜχь ємь мʜʌость ρєʏєɴомƔ гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ вʌɑстєʌωмь ʜ всоʜ
ωпьћʜɴʜ дƔБρовɑʏκоʜ по сʜχь ɴɑшʜχь ʌʜстʜχь ʜ повєʌɑχь ʒɑ ɴʜχь сρьтьʏɑɴьство потвρьдʜсмо ʜмь ʜ Ɣстɑɴωвʜтʜсмо всє ʜ
всɑκоʜє повєʌє ʜ ʒɑпʜсɑɴʜ⊦ɑ ρєʏєɴє гωсподє сρьБьсκє ʜ Босɑɴьсκє
ʜ потвρьдʜχь ємь пρʜмоρʜє ʜ κоɴɑвʌє сɑ всʜмʜ своʜмʜ κотɑρьмʜ
ʜ ɑʒь гдɴь κρɑʌь томɑшь ʜ всɑ ʜɴɑ гωсподɑ κо⊦ɑ сƔ гωсподовɑʌɑ до мєɴє дɑ є довʜκɑ ρєʏєɴомƔ гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ ʜ всоʜ
ωпћʜɴʜ твρьдо ʜ ɴєпоρоʏɴо ɴɑмʜ ʜ ɴɑшʜмʜ посʌʜдɴʜмʜ пɑʏє дɑ сƔ Ɣ всɑκо вρʜмє стɑɴовʜтɴʜ ʜ κρʜпьцʜ ʜ Ɣ ωвоʒʜ ɴɑшоʜ (ʜ)
Ɣ всʜχь ρєʏєɴʜχь повєʌɑχь ʜ Ɣ ʒɑκоɴʜχь ʜ Ɣвєтʜχь ʜ всɑκоʜχь сʌоБодьщʜɴɑχь ρєʏєɴє гωсподє сρьБьсκє ʜ Босɑɴьсκє
ʜ ρєʏєɴʜ вʌɑстєʌє ʜ поκʌʜсɑρʜє гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ʜ ωтдɑ всє ωпьћʜɴє пρʜмʜшє ʜ ʒɑвєʒɑшє сє κρɑʌєвьствƔ мʜ дɑвɑтʜ ωт
ρєʏєɴогɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ʜ ωт ωпьћʜɴє всє дƔБρовɑʏκє пρʜмʜшє ʜ ʒɑвєʒɑшє сє κρɑʌєвьствƔ мʜ дɑвɑтʜ сρьБьсκʜ дωχωдɑκь
двʜє тʜсƔћʜ пєρьпєρь дʜɴɑρʜ дƔБρовɑʏьцʜχь всɑκо гωдʜщє ɴɑ дмʜтρωвь дɑɴь ʜ тɑκогє всɑκо гωдʜщє ɴɑ вʌɑсʜɴь дɑɴь •є• сɑть
пєρьпєρь по ʒɑκоɴƔ ʜ ƔвʜтƔ κɑκо сƔ дɑвɑʌʜ ρєʏєɴоʜ гωспωдʜ κρɑʌємь Босɑɴьсцʜмь ɴɑшʜмь ρодʜтєʌємь Бʜвьшоʜ гωспωдʜ
κоʜ сƔ гωсподовɑʌʜ до мєɴє
ɑ всємƔ ωвωмƔʜ ρотьɴʜцʜ ʜ свʜдоцʜ ɴɑшʜ доБρʜ вєʌьможє вωєвωдɑ ʜвɑɴʜшь пɑвʌωвʜћь ʒ Бρɑтьʜωмь вωєвωдɑ твρьтκо
стɑɴьʏʜћь ʒ Бρɑтьʜωмь вωєвωдɑ вʌɑдʜсɑвь κʌєшʜћь ʒ Бρɑтьʜωмь вωєвωдɑ сʌɑдоє сємьκовʜћь ʒ Бρɑтьʜωмь вωєвωдɑ пєтɑρь
пɑвʌɑ юƔρьєвʜћɑ сʜɴь ʒ Бρɑтьʜωмь κɴєʒь юρɑʜ дρɑгʜћєвʜћь ʒ Бρɑтьʜωмь κɴєʒь вƔκʜћь вʌɑтκовʜћь ʒ Бρɑтьʜωмь κɴєʒь ωстоѣ
стʜпоєвʜћь ʒ Бρɑтьʜωмь
ɑ пρʜстɑвь ωт двоρɑ ɴɑшь двωρьсκʜ κɴєʒь стʜпɑɴь вʌɑтκовʜћь ʒ Бρɑтьʜωмь
ɴɑшєгɑ κρɑʌєвьствɑ пρотоБʜстɑρ κɴєʒь ρєстоє ʒ Бρɑтьєωмь
ɴɑʜпρьвω ρотʜχь сє ɑʒь ρєʏєɴʜ гдɴь κρɑʌь томɑшь ʜ с вєʌьможɑмʜ κρɑʌєвьствɑ мʜ вʜшєпʜсɑɴʜмʜ постɑвʜвь ρƔцʜ ɴɑ свєтомь
євɑɴьєʌʜю ʜ ɴɑ ʏɑсɴωмь κρʜжƔ χρ̅ь̅вƔ дɑ є твρьдо ʜ ɴєпоκоʌʜБʜмо щω сє пʜшє Ɣ сємь ʒɑпʜсƔ гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ до вʜκɑ
вʜκомɑ
ɑ сєʜ сє пʜсɑ ρожьтвɑ χв̅ɑ ɴɑ •ʏƔмд• ʌѣто мс̅цɑ сєκьтєБρɑ тρєтʜ дɑɴь ɴɑ κρєшєвƔ ʜ повєʌʜсмо гɑ пєʏɑтʜтʜ ɴɑшωмь ʒɑκоɴωмь
подьвʜсƔћƔ пєʏɑть
⊦ɑ ρєстоє пρотоБʜстɑρь Ɣпʜсɑχь по ʒɑповʜдʜ гдɴɑ мʜ κρɑʌɑ томɑшɑ
ɑ пʜсɑ сє Ɣ сʌɑвɴωмь гρɑдƔ Ɣ κρєшєвƔ ~ ~ ~ ~
щєфɑɴь томɑшь κρɑʌь Божʜωмь мıʌостью сρьБʌємь Босɴı пρıмоρıю χомьсцı ʒємʌı дɑʌьмьцʜ χєρьвɑтомь доɴıмь κρɑємь ʒɑпɑдɴмь
стρɑɴмь ʜ κ томƔ
109

kralj Tomaš Ostojić
22. august 1446. u Vranduku
Miklosich CCCLIII; Čremošnik br. 59
HAZUćir.I/4
pisar: dijak Tvrtko Sekulović
вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмʜɴь мʜʌостʜю Божʜωмь мʜ гдɴь щєфɑɴь томɑшь ωстоʜћь κρɑʌь сρьБʌємь Босɴʜ
пρʜмоρʜю χƔмьсцʜ ʒємʌʜ дɑʌьмɑцʜʜ χρьвɑтомь доɴʜмь κρɑıє̵мь ʒɑпɑдɴʜмь стρɑɴɑмь ƔсƔρʜ соʌʜ подρʜɴʜю ʜ κь томƔ
вɑ ɴɑʏєтɑκь ɑʒь ρєʏєɴʜ щєфɑɴь κρɑʌь томɑшь ωстоʜћь сʌɑвƔ вɑʒдɑємь ɴєпρʜстɑɴɴо гдɴƔ моємƔ вʌɑдʜцʜ χρʜстƔ ʜжє вɑ
ɴɑʏєтɑκь ɴєБєсь дʜвɴʜмь Ɣтьвρьєɴьємь Ɣтвρдʜ ʜ вɑсєʌєɴƔю своєю воʌєю ωсɴовɑ
ʒɑ мʜʌосρьдʜє жє мʜʌостʜ пρʜдє с ɴєБєсє ʏʌвκоʌƔБьɴо ɴɑ ʒємʌƔ ʜ пɑдьшє ʏʌвʏє сƔщво пρʜстƔпʌєɴьє соБою ωБожʜвь ɴɑ ɴєБєсɑ
Ɣʒʜдє
тʜмьжє ʜ погʜБьшє ωвцє домƔ ʜждρɑвʜʌєвɑ κɑ ʜстʜɴомƔ пɑстʜρƔ ʜ БогƔ вɑʒвρɑћєɴє Бʜшє
тʜмьжє ʜ сκƔпєтρʜ цɑρьсκʜ по всоʜ вɑсєʌєɴоʜ Ɣтвρьѣюћє сє ʜ κρɑсєћє сє сʌɑвє Богɑ вьсєдρьжʜтєʌɑ
тɑκоє ʜ ɑʒь щєфɑɴь томɑшь ωстоʜћь ρɑБь Божʜ κρɑʌь ʒгоρɑ ρєʏєɴʜ сподоБʌєɴь Бʜχь κρɑʌєвɑтʜ вɑ ρєʏєɴʜχь ʒємʌɑχь ρодʜтєʌь
ʜ пρɑρодʜтєʌь ɴɑшʜχь твоρʜтʜ мʜ пρɑвдє ʜ мʜʌостʜ ʜ дɑρє ʜ ʒɑпʜсɑɴʜѣɑ ɴɑшʜмь вʜρьɴʜмь сʌƔгɑмь всɑκомƔ жє по вʜρʜ ʜ
по достоѣɴʜю єго
ʜ ʜʒвоʌʜ κρɑʌєвьство мʜ по ωБʜʏɑю госпоцтвɑ мʜ всɑκʜ Бʌɑгʜ ʜ доБρʜ ωБρɑʒь сκɑʒʜвɑтʜ ʜ твоρʜтʜ ɴɑшʜмь вʜρьɴʜмь сʌƔгɑмь
ʒɑ ɴʜχь вʜρьɴɑ посʌƔжєɴʜѣɑ
тогдɑ ствоρʜсмо мʜʌость ɴɑшƔ госпоцκƔ ɴɑшʜмь вʜρьɴʜмь ʜ дρɑʒʜмь сʌƔгɑмь κɴєʒƔ пɑвʌƔ ʜ κɴєʒƔ мɑρьκƔ ʜ κɴєʒƔ юρʜю
сʜɴовомь поʏтєɴогɑ спомєɴƔтʜѣɑ воєводє ʜвɑɴʜшɑ дρɑгʜшʜћɑ
ɴɑ то ʜмь Ɣʏʜɴʜχь мʜʌость ɴɑшƔ госпоцκƔ
дɑсмо ʜмь ʜ дɑρовɑсмо сɑдʜɴʜмь ɴɑшʜмь ɴовʜмь доБρовоʌьɴʜмь дɑρомь ʜ ʒɑпʜсɑсмо тʜмʜʜ ɴɑшʜмь ωтвоρєɴʜмь ʌʜстомь
подь ɴɑшє вєʌʜκє вʜсƔћє ωБʜстρɑɴє пєʏɑтʜ гρɑдь κʌƔʏь ʜ що ʜмь є Бʜʌо Ɣ дρьжɑɴʜю ʜ вɑρошь подьκʌƔʏь с пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ
κотɑρʜ
ʜ сєʌо ρʜБʜћє с пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ сєʌо ρƔдɴʜцє с пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ сєʌо сʌʜпɑɴʜцє с пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ пєћʜ Бɑɴʜʏκє (с-) сєʌомь Бɑɴʜцɑмʜ с пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ сєʌо κʌɑдïє с пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ сєʌо ʒɑгƔʌɑɴʜ ʜ сєʌо ρʜпʜщɑ с пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ сєʌо пρʜсʜκɑ ʜ сєʌо Бʜʌɑɴʜ ʜ сєʌо κоρʜцɑ с пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ сєʌо сɑɴʜцɑ с пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ κотɑρʜ ʜ ɴɑ Бρɑвсʜχь що ʜм є Бʜʌо Ɣ дρьжɑɴʜю
ʜ сєʌо пʜшћєɴʜцɑ ʜ сєʌо κρɑсƔʌʜɴо с пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ сєʌо тρʜсκɑ с пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ сєʌо χρʜпɑвцʜ ʜ сєʌо ʌʜповцʜ ʜ сєʌо ʜгь с пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ Ɣ сɑɴʜ мρʜɴь ʜ подɑ ɴь вɑρошь
110

ʜ сєʌо κʌєвьцʜ ʜ сєʌо ɴовɑ сєʌɑ ʜ сєʌо ʏɑпʌʜ ʜ κʜєвɑць ʜ подɑ ɴь сєʌо κʜ с пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ κотɑρʜ ʜ своʜмʜ ʒɑсєʌьʜ
ʜ сєʌо сρʜдʜцɑ ʜ сєʌо ʏɑρɑκь ʜ сєʌо χρьБоʏɑɴʜ ʜ сєʌо сʜɴʜʏʜћʜ с пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ Ɣ гʌɑжƔ гρɑдь гʌɑшκʜ ʜ подɑ ɴь сρʜдɑ вɑρошь сь пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ сєʌо подьгρɑдʜє с пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ сєʌо БɑтƔɴь ʜ сєʌо пʌʜтɴɑɴє ʜ сєʌо Бɑтɑρь ʜ сєʌо вρɑɴƔ ʜ сєʌо шћɑБьɴʜцƔ ʜ сєʌо гвоʒɴʜцƔ ʜ дρƔгƔ гвоʒɴʜцƔ ʜ сєʌо цρʜповь
потоκь ʜ сєʌо топоɴʜцє с пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ сєʌо пρʜБʜɴовцє ʜ сєʌо доБρо поʌє ʜ сєʌо пρʜʏʜшɴʜцɑ ʜ сєʌо Боʌєсɑвɑць ʜ сєʌо твρьдʜ с пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ сєʌо ʌɑʒɑρʜћє ʜ сєʌо поцтʜɴьє (pоdstinje) с пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ сєʌо дƔБɴʜцє с пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ сєʌо κожƔχє с пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ сєʌо гρɑдʜшћɑ ʜ сєʌо поповɑць ʜ сєʌо мɑʏɑκь ʜ сєʌо ρɑдоʏɑʜɴʜκь ʜ сєʌо тρьстєɴо с пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ сєʌо ʏρʜшɴєвɑць ʜ сєʌо дρɑгʜ дρƔжɑць ʜ сєʌо ρʜʌєвɑць ʜ тєтƔмʜω ʜ подɑ ɴь вɑρошь
ʜ сєʌо ʌʜповɑць ʜ сєʌо дρƔгʜ ʌʜповɑць с пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ сєʌо ρɑκовɑць с пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ сєʌо стƔБɑω с пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ сєʌо Ɣ гρɑдʜщʜχь що мƔ є Бʜʌо Ɣ дρьжɑɴʜю
ʜ сєʌо гмʜћʜ Ɣ ƔсκопʌƔ с пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ κотɑρʜ
тоʜ всє вʜшє пʜсɑɴо гρɑдовє жƔпє сєʌɑ ʜ всɑκɑ пρʜχодʜщɑ κɑ ω-тогɑ пρʜстоє дƔκɑтє ʜ ʜɴє доχотκє дɑсмо ʜ дɑρовɑсмо
ɴɑшʜмь вʜρьɴʜмь ʜ дρɑʒʜмь сʌƔгɑмь κɴєʒƔ пɑвʌƔ ʜ κɴєʒƔ мɑρьκƔ ʜ κɴєʒƔ юρʜю ʜ ɴʜχь ωстɑʌомƔ Ɣ вʜκь вʜκомь ʒɑ пʌємєɴʜто
κɑдɑ ɴɑсь Богь тʜмʜʜ воʌьɴʜχь Ɣʏʜɴʜ тєρє мʜ БƔдємо тʜмʜʜ воʌьɴʜ дɑ ʜмь сє тоʜ ɴє ʜмɑ поρєћʜ ɴʜ потвоρʜтʜ ɴʜ ɴɑ мɑɴє
доɴєстʜ ɴʜ ʒɑ єдɴƔ ɴєвʜρƔ ɴʜ ʒгρʜχƔ κρɑʌєвьствƔ ɴɑшємƔ що ɴє Бʜ ωгʌєдɑɴо гдɴомь дʜдомь ʜ цρьκвомь Босɑɴьсκомь ʜ
доБρʜмʜ Бошɴɑ(ɴь)мʜ
ʜ с тʜмʜʜ сɑ всʜмь вʜшєпʜсɑɴʜмь пρʜдɑсмо ʜχь гдɴƔ дʜдƔ мʜʌою ʜ дʜдƔ κоɴь дʜдɑ Ɣ ρƔκє цρьκовɴє
ɑ томƔʜ свʜдоцʜ вʌɑстєʌє κρɑʌєвьствɑ мʜ
воєводɑ вєʌʜκʜ κρɑʌєвьствɑ Босɑɴьсκогɑ воєводɑ стʜпɑɴь вƔκʏʜћь ʒ Бρɑтʜωмь
воєводɑ ʜвɑɴʜшь сʜɴь воєводє ρɑдосɑвɑ ʒ Бρɑтʜωмь
воєводɑ пєтɑρь κовɑʏєвʜћь ʒ Бρɑтʜωмь
воєводɑ твρьтκо стʜпɑɴовʜћь ʒ Бρɑтʜωмь
воєводɑ вʌɑдʜсɑвь κʌєшʜћь ʒ Бρɑтʜωмь
κɴєʒь стʜпɑɴь вʌɑдʜсɑʌʜћь ʒ Бρɑтʜωмь
κɴєʒь вƔκʜћь вʌɑтκовʜћь ʒ Бρɑтʜωмь
κɴєʒь ʜвɑɴʜшь дƔκоєвʜћь ʒ Бρɑтʜωмь
κɴєʒь твρьтκо вʌɑдʜсɑʌʜћь ʒ Бρɑтʜωмь
κɴєʒь ωстоѣ стʜпоєвʜћь ʒ Бρɑтʜωмь
κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ρɑдʜʏь моʒоʌʜћь ʒ Бρɑтʜωмь
κɴєʒь ρɑдосɑвь пƔтɴʜʏʜћь ʒ Бρɑтʜωмь
ɑ томƔʜ пρʜстɑвь ωт двоρɑ ɴɑшь двоρьсκʜ κɴєʒь стʜпɑɴь вʌɑтκовʜћь ʒ Бρɑтʜωмь
ɑ ωть своʜтʜ κɴєʒь ʜвɑɴь шɑɴьтʜћь ʒ Бρɑтʜωмь
ɑ тκо ћє поρєћʜ сє вʜшє пʜсɑɴо ɴɑсь ʜʌʜ ɴɑшь посʌʜдɴʜ ʜʌʜ ʜɴопʌємєɴʜκь дɑ є пρоκʌєть Богомь ωтцємь сʜɴомь ʜ свєтʜмь
111

дƔχомь ʜ свєтомь Богомɑтєρʜю Бʌɑжєɴомь дʜвомь мɑρʜωмь ʜ •д•мʜ євɑɴьћєʌʜстʜ ʜ •вı• ɑпƔстоʌʜ ʜ •о• ʜʒɑБρɑɴʜχь ʜ свʜмʜ
свєтʜмʜ ωт вʜκɑ БогƔ Ɣгодʜвшʜмʜ
пʜсɑɴь Ɣ вρɑɴдƔκƔ мсцɑ ɑωгƔстɑ •κв• дɑɴь ʌʜть ρожɑствɑ χρʜстовɑ •ʏƔмƨ•ʌʜто
ɑ пʜсɑ пρʜсвʜтʌогɑ ʜ мɴогосʌɑвɴогɑ гɴɑ κρɑʌɑ томɑшɑ дʜѣκь твρьтκо сєκƔʌовʜћь
мʜ гɴь щєпɑɴь томɑшь κρɑʌь сρьБʌємь ı Босɴı пρʜмоρʜю ʜ κ томƔ

kralj Tomaš
3. februar 1449. u Vranduku
Stojanović 1934: 481-482; Čremošnik br. 60; Turbić-Hadžagić 2006:126-127
pismo: brzopis
na papiru, s voštanim pečatom
HAZUćir.I/5
sl. V. Mošin Ćirilski rukopisi Jugoslavenske akademije II, Reprodukcije, br. 133
мʌ̅остʜю Божʜωмь мʜ гдɴь щєфɑɴь томɑшь κρɑʌь сρьБʌємь Босɴʜ пρʜмоρʜю ʜ κ томƔ дɑємо вʜдʜтʜ всɑκомƔ үовѣκƔ κомƔ сє
подоБɑ ʜ пρѣт κогɑ ʌʜцє пρʜдє ωвь ɴɑшь ωтвоρєɴь ʌʜсть с ɴɑшомь пєүɑтʜю вѣρовɑɴомь
κɑκо пρʜдє пρѣдь ωБρɑʒь κρɑʌєвствɑ мʜ мƔжь вɑʒможɴʜ κɴєʒь ɴʜκоʌɑ тρогʜρɑɴʜɴь дʜκɑρʜ сєɴьɴьсκʜ ʜ ɴɑүʜɴʜ с ɴɑмʜ дɑ ʜмɑ
пρʜБʜвɑтʜ Ɣ ɴɑшємь κρɑʌєвствƔ ʒɑ ɴɑшєгɑ сʌƔгƔ ʜ Ɣүʜɴʜтʜ с ɴɑмʜ ωпћєɴо тρьговɑɴʜє
дɑ мʜ ʜмɑмо дɑтʜ ʜʒ ɴɑшє κомоρє •ı• тʜсƔћь дƔκɑть Ɣ дƔκɑтʜχь ɑʌʜ Ɣ сρєБρƔ ɑ вʜшєρєүєɴʜ κɴєʒь ɴʜκоʌɑ дɑ ʜмɑ дɑтʜ дρƔгƔ
•ı• тʜсƔћь дƔκɑть ʜ дɑ сє тʜ дƔκɑтʜ ʜмɑю постɑвʜтʜ ʒɑєдɴо Ɣ ωпћʜɴƔ ʜ дρьжɑтʜ •є• годʜщь ωд оɴогɑ вρѣмєɴɑ κɑдɑ сє стɑвʜ
ʒɑєдɴо
ʜ дɑ тʜмʜ пʜɴєʒʜ ʜмɑ тρьжʜтʜ ɴɑ всє •д• стρɑɴє κƔдɑ мƔ БƔдє Боʌє вʜдʜтʜ ʜ дɑ ʜмɑ стɑвʜтʜ єдɑɴь стɑүƔɴь Ɣ спʌʜтƔ дρƔгʜ Ɣ
χвоʜɴʜцʜ тρєтʜʜ Ɣ ⊦ɑʜцƔ
ɑ дɑ мƔ ʜмɑмо мʜ дɑтʜ κƔћє Ɣ ɴɑшʜχь мʜстʜχь гдʜ мƔ БƔдє потρѣБовɑтʜ
ʜ дɑ мʜ ρєүєɴʜ гдɴь κρɑʌь томɑшь ʜмɑмо Ɣʒʜмɑтʜ Ɣ тʜχʜ стɑүƔɴʜχь тоʜ що ɴɑмь БƔдє потρѣБɴо Ɣ ɴɑшƔ κƔћƔ ʜ ʒɑ ɴɑшь двоρь
ɑ дɑ ʜмɑмо пʌɑћɑтʜ κɑκо ʜ ʜɴʜмь тρьговцємь пощо БƔдє пρɑво
ʜωщь χоћємо дɑ всɑ сρєБρɑ κо⊦ɑ доχодє Ɣ nɑшƔ κомоρƔ ʜ κо⊦ɑ сє ɴɑχодє Ɣ ɴɑшʜχь мʜстʜχь ɴɑ пρодɑю дɑ сє ʜмɑю дɑтʜ ɴємƔ
ʒɑ готовє дƔκɑтє по що ʜχь могɑω БƔдє κƔповɑтʜ
ɑ дɑ тʜ тρьʒʜ ʜ тɑʜ сρєБρɑ ʜмɑю Бʜтʜ доБʜтʜ⊦ɑ ɴɑ поʌʜ ʜ щєтє үєсɑ Бг̅ь ωБɑρɑʜ ɑ що Бʜ гɑ κо⊦ɑ шκодɑ ɴɑшʌɑ Ɣ ɴɑшємь ρƔсɑгƔ
дɑ є ɴɑ ɴɑшь ρɑʒʌогь ʜʒɑмь тƔρсκє сʜʌє
пʜсɑɴь вɑ ʌѣтɑ гдɴɑ •үƔмθ• ʌѣто мѣсєцɑ пρьвɑρɑ •г• дɑɴь ɴɑ вρɑɴдƔκƔ

112

herceg Stjepan Kosača
5. juli 1450. na Novom
Miklosich CCCLIX; Stojanović br. 664; Čremošnik br. 101; Turbić:Hadžagić 2006:128
pisar: Radič Grupković
HR-DAD; sign. 1450_becki 1098
sl. Đorđić 1971:420
вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дƔχɑ ɑмʜɴь
мʜ гдɴь стѣпɑɴь Бωжʜωмь мʌ̅ωстƔю χєρцєгь ωдь свєтогɑ сɑвє господɑρь χƔмьсκʜ ʜ пρʜмоρьсκʜ вєʌʜκʜ воєводɑ ρƔсɑгɑ
Босɑɴьсκогɑ κɴєʒь дρʜɴьсκʜ ʜ κ томƔ дɑємо ɴɑ вʜдʜɴʜє свɑκомƔ үʌ̅вκƔ κомƔ сє подоБɑ ʜ пρѣдь κогɑ доћє ωвь ɴɑшь ʌʜсть
ωтвоρєɴʜ ωгʌєдɑтʜ ɑ с ɴɑшомь пєүɑтʜю вѣρовɑɴомь
κɑκо пρʜмʜсмо ωдь мɴогопоүтєɴогɑ κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєω дƔБρовɑүцʜχь ɑ с ɴɑшʜмь ʌʜстомь вѣρовɑɴʜмь ʜ с ɴɑшомь пєүɑтʜю
ʒɑκоɴомь по ɴɑшємь вʌɑстєʌʜɴƔ ʜ поκʌʜсɑρʜχь по κɴєʒƔ ρɑдʜвою щʜцʜɴɑʜћƔ ʜ по ρɑдʜүƔ гρƔБκовʜћƔ •є• цɑть пєρпєρь
дʜɴɑρʜ дƔБρовɑүцʜχь ωдь доχотκɑ κоɴɑвɑωсκогɑ
κомƔ доχотκƔ єсть ρоκь мѣсєцɑ ɑгƔвьстɑ •г• дɑɴь ω стѣпɑɴƔ дɴєвʜ
ʜ єсɑмь пʌɑћєɴь ʒɑ свɑ вρѣмєɴɑ мʜɴƔћɑ ʜ ʒɑ ωвоʜ годʜщє κоє свρѣшƔє ρощвɑ χρʜстовɑ ɴɑ •ү• ʜ •Ɣ• ʜ •ɴ• ʌѣтɑ ɴɑ •г• дɴʜ
мѣсєцɑ ɑвьгƔстɑ
ʜ ωвь ʌʜсть БƔдʜ вʌɑстєʌомь дƔБρовɑүцʜмь ʒɑ єстьспєдʜтоρʜю
єρє ɴɑшє сʌƔгє вʜшєρєүєɴє κɴєʒь ρɑдʜвоʜ ʜ ρɑдʜүь пρʜʒвɑшє гостʜ ʌƔдʜ по ωБʜүɑю ʜ Бʜшє вʌɑстєʌомь дƔБρовɑүцʜмь свѣдоцʜ
κɑκо пρʜмʜχь ωдь κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєω дƔБρовɑүцʜχь вʜшєρєүєɴʜχь •є• цɑть пєρпєρь дʜɴɑρʜ дƔБρовɑүцʜχь ʒɑ доχодɑκь κоɴɑвɑωсκʜ
ɑ сє сє пʜсɑ вѣ ʌѣтɑ ρощвɑ χρʜстовɑ ɴɑ •ү• ʜ •Ɣ• ʜ •ɴ• ʌѣтɑ мсцɑ ʜƔʌɑı •є• дɑɴь ɴɑ ɴовомь ɑ Ɣпʜсɑ по ʒɑповʜдʜ гдɴɑ мʜ
χєρцєгɑ стѣпɑɴɑ
ρɑдʜүь гρƔБκовʜћь

herceg Stjepan Kosača
5. juli 1450.2 na Novom
Stojanović br. 665; Čremošnik br. 102; Turbić-Hadžagić 2006:130
HR-DAD; sign. 1450_becki 1099
pisar: Radič Grupković
вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дƔχɑ ɑмʜɴь
мʜ гдɴь стѣпɑɴь Бж̅ʜωмь мʜʌостƔ χєρцєг ωдь свєтогɑ сɑвє господɑρь χƔмсκʜ ʜ пρʜмоρьсκʜ ʜ вєʌʜκɑ воєводɑ ρƔсɑгɑ Босɑɴьсκогɑ
κɴєʒь дρʜɴьсκʜ ʜ κ томƔ дɑємо ɴɑ вʜдʜɴʜє свɑκомƔ үʌ̅вκƔ κомƔ сє подоБɑ ʜ пρѣдь κогɑ доћє ωвь ɴɑшь ʌʜсть ωтвоρєɴь ωгʌєдɑтʜ
ɑ с ɴɑшомь пєүɑтʜю вѣρовɑɴом
κɑκо пρʜмʜсмо ωдь мɴогопоүтєɴогɑ κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєω дƔБρовɑүцʜχь ɑ с ɴɑшʜмь ʌʜстомь вѣρовɑɴʜмь ʜ с ɴɑшомь пєүɑтʜю
ʒɑκоɴомь по ɴɑшʜχь вʌɑстєʌʜχь ʜ поκʌʜсɑρʜχь по κɴєʒƔ ρɑдʜвою цʜцʜɴʜћƔ ʜ по ρɑдʜүƔ гρƔБκовʜћƔ •т• дƔκɑть ʒʌɑтʜχь κоʜ
113

дƔκɑтʜ єсƔ ωдь доБʜтʜѣ ωдь шєсть тʜсƔћь
κоє дƔκɑтє єсть постɑвʜω гдɴь воєводɑ сɑɴдɑʌь Ɣ κомƔɴь дƔБρовɑүκʜ ɴɑ доБʜтʜє ɴɑ пєть по κєɴтɑρь
ʜ мєɴʜ є по сєБʜ ωстɑвʜω ωвь ρєүєɴʜ доБʜтɑκь
ʜ єсɑмь пʌɑћєɴь ʒɑ свɑ вρѣмєɴɑ мʜɴƔћɑ ʜ ʒɑ ωво годʜщє κоє сє свρьшƔє ρощвɑ χρʜстовɑ ɴɑ •ү• ʜ •Ɣ• ʜ •ɴ• ʌѣтɑ мѣсєцɑ
ɑвьгƔстɑ •г• дɑɴь ω стѣпɑɴƔ дɴєвʜ
ɑ ωвь ʌʜсть БƔдʜ вʌɑстєомь дƔБρовɑүцʜмь ʒɑ єстьспєдʜтоρʜю κɑκо пρʜмʜсмо тє вʜшєρєүєɴє •т• дƔκɑть ωдь мɴогопоүтєɴогɑ
κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєω по ρєүєɴомь κɴєʒƔ ρɑдʜвою ʜ ρɑдʜүƔ
ʜ пρʜʒвɑшє по ωБʜүɑ гостʜ ʌƔдʜ ʜ Бʜшє вʌɑстєʌомь дƔБρовɑүцʜмь свѣдоцʜ єρє смо пʌɑћєɴʜ ʒɑ свɑ вρѣмєɴɑ мʜɴƔћɑ ʜ ʒɑ ωво
годʜщє κоє свρьшƔє ɴɑ •г• дɴʜ мѣсєцɑ ɑвьгƔстɑ ɴɑ •ү• ʜ •Ɣ• ʜ •ɴ• ʌѣтɑ
ʜ ʒɑ вєћє вѣρовɑɴʜє повєʌѣсмо ωвь ʌʜсть пєүɑтʜтʜ ɴɑшомь пєүɑтʜю вѣρовɑɴомь мѣсєцɑ ʜƔʌʜѣ •є• дɑɴь ɴɑ ɴовомь
ɑ Ɣпʜсɑ по ʒɑповʜдʜ гдɴɑ мʜ χєρцєгɑ стѣпɑɴɑ ρɑдʜүь гρƔБκовʜћь

Vladisav Hercegović
oko 1450.
Stojanović 1934:124; Turbić-Hadžagić 2006:128
vlastoručno
HR-DAD; sign. 1450_becki 1117
вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтɑго дχ̅ɑ ɑмʜɴь
дɑ є ɴɑ вʜдѣɴʜ всɑκомƔ үʌ̅вѣκƔ мɑʌомƔ ʜ вєʌʜκомƔ пρѣд κогɑ годѣ доћє ʜ пρʜд κогɑ сє годʜ поκɑжє ωвʜ ɴɑшь ʌʜсть ωтвоρєɴʜ
κɑκо ⊦ɑɑ гдɴь κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь сʜɴь гдɴɑ χєρцєгɑ стѣпɑɴɑ пρʜмʜχь Ɣ ρƔκє моє ωдь κɴєʒɑ вʌɑстєω ʜ всє ωпћʜɴє гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ
ɑ ʜʒ ρƔκє ɴʜχь вʌɑстєʌʜɴɑ κɴєʒɑ мɑρо⊦ɑ жƔɴєвʜћɑ κоє мєɴʜ дɑшє Ɣ ʒɑ⊦ɑмь пєть сɑть дƔκɑтɑ ʒʌɑтʜχь
κоє дƔκɑтє дɑ ʜмɑмь вρɑтʜтʜ ρєүєɴʜмь κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ɴɑ всɑκƔ ɴʜχь воʌю
ʜʌʜ дɑ ʜмь ʜмɑмь ωдьБʜтʜ ωдь могɑ дѣʌɑ ωд ωɴѣχʜ двɑ ɴɑ дєсєтє тʜсƔћь дƔκɑть κоє сƔ постɑвєɴє Ɣ κомƔɴь дƔБρовɑүκʜ Ɣ
вρʜмє гдɴɑ воєводє сɑɴдɑʌ⊦ɑ
ʜ ωвʜ с вρьχƔ Ɣүʜɴєɴʜ ʒɑпʜсь пʜсɑχ моωм ρƔκомь

knez Vladisav Hercegović
povelja pisana vlastoručno
Miklosich CCCLXI;
15. august 1451. u Drinaljevu
вɑ ʜмє отьцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтɑго дƔχɑ ɑмʜɴь• мʜʌостʜю Божʜомь мʜ господʜɴь κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь сʜɴь поʏтєɴогɑ ʜ Ɣʒможɴогɑ
господʜɴɑ χєρцєгɑ стєпɑɴɑ сʜɴɑ господʜɴɑ κɴєʒɑ вƔκцɑ χρɑɴʜћɑ смʜшʌɑıє̵ ʜ ρɑʒмʜшʌɑıє̵ Ɣ пɑмєтʜ моωʜ сρьʏɑɴє ʜ поʏтєɴє
ʌюБвʜ ʜ вєʌʜκє пρʜ⊦ɑʒɴʜ κоє ʜмɑшє моʜ пρьвʜʜ ʜ ρодʜтєʌьє моʜ с поʏтєɴѣмь κɴєʒомь ʜ вʌɑстєʌωмʜ поʏтєɴогɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ
ωБʌюБʌюћє κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєʌє дƔБρовɑʏκє ʒɑ свою Бρɑтʜю ʜ ʒɑ сρьʏɑɴє Ɣпвɑɴє пρʜ⊦ɑтєʌє своє ɑ гρɑдь дƔБρовɴʜκь ʒɑ поʏтєɴƔ ʜ
114

ƔʒдɑɴƔ κƔћю свою ɑ тоʜ сєБʜ ʜ своʜмь посʌѣдɴʜмь Ɣ вʜєκє дɑ ʜмь є тємєʌʜто κɑκо свє тоʜ поʒɴɑχь ʜ вʜдʜєχь по ʌюБвєɴʜєχь
ʜ κρѣпцʜєχь ʒɑпʜсʜχь ʜ по вєʌʜцѣχь ρотɑχь κоє мєю соБомь БѣχƔ по пʜсмѣχь Ɣʏʜɴʜʌʜ ʜ Ɣтвρьдʜʌʜ
ʜ вʜдєћʜ дɑ тоʌʜκє ʌюБɑвʜ ʜ пρʜ⊦ɑʒɴʜ сκʌɑдь ʜ ρотє ɴɑшь ρодʜтєʌь ɴє гʌєдɑє г БогƔ ɴʜ κ пρɑвдʜ погρьдʜвь вєʌʜκє ρотє ʜ
ʒɑпʜсє κоє ɴɑшʜ стɑρʜ ʜ ρодʜтєʌьє ʜ ωɴь сɑмь с вєʌʜκомь ʌюБвомь ʜ твρьдʜɴомь БѣχƔ Ɣʏʜɴʜʌʜ ωдь свєгɑ тогɑʜ ɴɑ мɑɴ̑є доʜдє
ʜ всє потвоρʜ κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєωмь дƔБρовɑʏцʜмь ʜ сɑвʜшє Бρєʒь ɴʜєдɴє пρɑвдє пɑʏє ɴʜ ʒɑ ɴʜєдɑɴь Ɣʒρоκь κɴєʒɑ вʌɑстєω гρɑдɑ
дƔБρовɴʜκɑ Ɣʏʜɴʜ ɴʜмь ρɑть ʜ ρɑʒмʜρє ʜ ствоρʜ вєʌʜκє штєтє Ɣ κотɑρƔ ɴʜχь жєгƔћє κƔћє ʜ тρƔћє вʜɴогρɑдє ʜ пʌʜɴƔюћє ɴʜχь
ʜмɑɴь⊦ɑ ʜ всɑκɑ ʜɴɑ ʒʌɑ ʏʜɴєћє ɴʜмь κɑκо годʜ могɑшє ɑ ɴɑстоєћє ʒɑ ɴɑпρʜдɑ всɑκʜмь ʒʌʜмь пρотʜвɑ ɴʜмь κоʜмь могɑшє ʜ
посʜдє Ɣʒє ɴʜмь жƔпƔ ɴʜχь κоɴɑвʌʜ пρотʜвɑ БогƔ ʜ пρɑвдʜ ʜ пρотʜвɑ ʒɑпʜсомь поʏтєɴʜχь ɴєговѣχь стɑρѣχь ʜ ɴєгɑ сɑмогɑ
ɑ ʒɑ то мʜ ρєʏєɴʜ господʜɴь κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь смʜшʌɑє г БогƔ ʜ κ пρɑвдʜ ʜ дɑ Ɣ БогƔ єсть всɑκо Ɣповɑɴʜє ɑ ɴє Ɣ κρʜвʜɴʜ ɴʜ
Ɣ єдɴомь свѣтовɴомь госпоцтвƔ вʜдєћє вєʌʜκє твρьдʜɴє ʜ ρотє по пʜсмѣχь κоє БѣχƔ Ɣʏʜɴʜʌʜ ɴɑшʜ поʏтєɴʜ пρьвʜ ʜ ɴɑшʜ
ρодʜтєʌьє κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ Боєћє сє дɑ тɑκовє κʌєтвʜ ʜ ρотє ɴє пɑдƔ вρьχƔ ɴɑсь ʜ ɴɑшʜχь посʌѣдɴʜχь
ʜ ɴє χотєћє дɑ тоʌʜκɑʜ ʌюБɑвь мʜʌоштɑ ʜ сκʌɑдь ɴɑ мɑɴ̑є доʜдє сʌожʜχь ʜ Ɣтвρьдʜχь ʜ Ɣ всємь Ɣстɑɴовʜтʜχь мєю ɴɑмɑ ʜ
поʏтєɴʜмь κɴєʒомь ʜ вʌɑстєʌʜ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ Бρɑцтво ʜ єдʜɴство сκʌɑдь ʜ пρʜ⊦ɑʒɑɴь κρʜпκоω Ɣ всємь κɑκо сє Ɣ ʒɑпʜсʜχь
мєю ɴɑшʜмʜ стɑρʜмʜ ʜ ɴ̑ʜмɑ Ɣʒдρьжʜ ʜ тоʌʜκо Боʌє Ɣ ɴɑпρʜдɑκь жʜвʜтʜ мєю ɴɑмɑ κоʌʜκо Богь ʜ пρʜʏʜстɑ допƔстʜ
ʜ ωштє ⊦ɑɑ ρєʏєɴʜ господʜɴь κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь дɑ κоʌʜκо мɑɴʜ допƔстʜ господь Богь моћʜ дɑ ɴɑ всƔ мою сʜʌƔ БƔдƔ ʜ дɑ
сɑмь дρьжɑɴь ɴɑсто⊦ɑтʜ повρɑтʜтʜ ʜ ωсʌоБодʜтʜ κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ жƔпƔ κоɴɑвɑωсκƔ сɑ всѣмʜ своʜмʜ
пρɑвʜɴɑмʜ ʜ ρɑʒʌоʒʜ пρɑвʜмʜ ωɴɑκоʜ κɑκо ʜмь сє Ɣ пʜсмѣχь Ɣʒдρьжʜ κою жƔпƔ ρодʜтєʌь ɴɑшь Бρєʒь ρɑʒʌогɑ ʜ пρɑвдє Ɣʒє
ʜ посѣдє ɴʜмь пɑʏє ʜ сɑвʜшє ωБѣтƔю ʜ χоћƔ дɑ ʜмь сɑмь дρьжɑɴь ρєʏєɴƔ жƔпƔ κоɴɑвɑωсκƔ ωдɑ всɑκогɑ ʜɴогɑ тκо Бʜ ʜмь
χотʜω дɑтʜ κою годʜ ʒɑБɑвƔ дɑ сɑмь дρьжɑɴь ⊦ɑɑ Бρɑɴʜтʜ κρʜпʜтʜ помɑгɑтʜ κɑκо пρɑвʜ ʜ сρьʏɑɴʜ пρʜ⊦ɑтєʌь ɴʜχь
ʜ ωштє ⊦ɑɑ ρєʏєɴʜ господʜɴь κɴєʒ вʌɑдʜсɑвь допƔстʜвшє мɑɴʜ господь Богь стƔпʜтʜ Ɣ госпоцтво χоћƔ ʜ ωБѣтƔю ʌюБєжʌʜвʜє ʜ
сρьʏɑɴʜє Ɣʒдρьжɑтʜ ʜ κρʜпʜтʜ пρɑвƔ ʌюБɑвь ʜ пρʜ⊦ɑʒɑɴь ʒ Бρɑтʜωмь моωмь ʜ κɴєʒомь ʜ вʌɑстєʌʜ поʏтєɴогɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ
вʜдєћє дɑ ɴɑшь ρодʜтєʌь Бєʒ Ɣʒρоκɑ ʜ κρʜвʜɴє ρєʏєɴогɑ κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєʌɑ Ɣʏʜɴʜ ɴʜмь вєʌʜκє ʏтєтє тогɑʜ ρɑдʜ χотєћє ɴʜмь
ɴɑмѣρʜтʜ тɑκовє ʏтєтє ʜ ɴʜχь ωдоБρовоʌʜтʜ пρотʜвь ɴɑмь ωБѣтƔю ʜ χоћƔ ɴʜχь поʏтʜтʜ ʜ дɑρовɑтʜ ʒємʌє κотɑρɑ ɴɑшєгɑ ɴɑ
κρɑʜштє ɴʜχь κотɑρɑ κɑκо дɑ ɴɑшʜ ʜ ɴʜχь пρʜ⊦ɑтєʌʜє ɴɑмь поχвɑʌє
ʜ ωштє мʜʜ ρєʏєɴʜ господʜɴь κɴєʒь вʌɑдʜсɑвьь ʒɑпʜсƔю χоћƔ твρьћƔ дɑ допƔстʜвь мɑɴʜ господь Богь госпоцтвɑ дɑ ɴѣсɑмь
воʌ⊦ɑɴь ɴʜ дɑ могƔ ɴʜκɑдɑρє ʒɑБρɑɴʜтʜ ɴʜ Ɣстɑвʜтʜ ɴʜєдɴє моє ʌюдʜ ɴʜ вʌɑχє ɴʜ сρьБʌє сʌоБодɴо χодʜтʜ Ɣ дƔБρовɴʜκь
тρьговɑтʜ тɑκо соʌʜ κɑκо ʜɴє тьρьгє ʜ всє ʜɴє своє посʌє сʌоБодɴо ωпρɑʌ⊦ɑтʜ пɑʏє ɴʜ ʜɴє господє ʌюдʜ дɑ ɴѣсɑмь воʌɑɴь
пρʜκо ɴɑшєгɑ κотɑρɑ Ɣстɑвʜтʜ ɴʜ Бρɑɴʜтʜ χодʜтʜ сʌоБодɴо своʜмʜ тρьʒʜ ʜ с ʜɴѣмʜ своʜмʜ ωпρɑвɑмʜ Ɣ дƔБρовɴʜκь
ʜ ωштє мʜʜ господʜɴь κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь ωБѣтƔю κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ дɑ мʜρь ɴʜ тρоʜБƔ ɴє могƔ Ɣʏʜɴʜтʜ с
χєρцєгомь стѣпɑɴомь ρодʜтєʌємь ɴɑшʜмь Бρєʒь воʌє ʜ χотѣɴʜ⊦ɑ κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєω гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ
ʜ ωштє мʜʜ господʜɴь κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь ωБѣтƔю ʜ ʒɑпʜсƔю ʜ Ɣ всємь твρьдʜмь дɑ ɴѣсɑмь воʌɑɴь ʜ дɑ могƔ Ɣʏʜɴʜтʜ гɑБєʌƔ
ωть пρодɑє соʌʜ ɴʜгдʜρь Ɣ всємь ɴɑшємƔ κотɑρƔ ρɑʒмɑ ωдь ωɴʜχь гдʜ сƔ ɴɑρєдʜʌɑ господɑ стɑρɑ пρьвɑ Босɑɴсκɑ ʜ сρьпсκɑ
ɑ тоʜ єсть єдɴо ɴɑ дρʜвʜχь ɑ дρƔго ɴɑ дƔБρовɴʜκƔ тρєтʜє Ɣ κотоρƔ ʏєтьвρто Ɣ ʒєтʜ Ɣ свєтогɑ сρьћɑ ɴɑ Бо⊦ɑɴʜ
ʜ ωштє мʜʜ господʜɴь κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь ωБѣтƔю κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ вʜдєћє вєʌʜκє твρьдʜɴє ʜ ρотє κоє по
пʜсмѣχь БѣχƔ Ɣʏʜɴʜʌʜ ɴɑшʜ поʏтєɴʜ пρьвʜ ʜ ɴɑшʜ ρодʜтєʌʜє κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ Боєћє сє дɑ тɑκовє κʌєтвʜ
ʜ ρотє ɴє пɑдƔ вρьχƔ ɴɑсь ʜ ɴɑшʜχь посʌѣдɴʜχь ʜ ɴє χтєћє дɑ тоʌʜκɑʜ ʌюБɑвь ʜ мʜʌоштɑ ɴɑ мɑɴє доʜдє сʌожʜχ ʜ Ɣтвρьдʜχь
ʜ Ɣ всємь Ɣстɑɴовʜтʜχь мєћю ɴɑмɑ с поʏтєɴʜмь κɴєʒомь ʜ вʌɑстєʌʜ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ Бρɑцтво ʜ єдʜɴство сκʌɑдь ʜ пρʜ⊦ɑʒɑɴь
κρʜпκƔ Ɣ всємь κɑκо сє Ɣ ʒɑпʜсʜχь мєћƔ ɴɑшʜмʜ стɑρʜмʜ ʜ ɴɑмɑ Ɣʒдρьжʜ ʜ тоʌʜκо Боʌє Ɣ ɴɑпρʜдɑκь жʜвʜтʜ мєћю ɴɑмɑ
κоʌʜκо Богь ʜ пρʜʏʜстɑ допƔстʜ
115

ʜ ωштє χоћƔ ⊦ɑɑ ρєʏєɴʜ господʜɴь κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь дɑ κоʌʜκо мɑɴʜ допƔстʜ господь Богь моћʜ дɑ ɴɑ всƔ мою моћь ʜ сʜʌƔ
БƔдƔ ʜ дɑ сɑмь дρьжɑɴь ɴɑсто⊦ɑтʜ ʒɑ κоɴɑвɑωсκƔ жƔпƔ ωсʌоБодʜтʜ ю κɑκо є ρєʏєɴо ʒгоρɑ
ʜ ωштє мʜʜ господʜɴь κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь ωБʜтƔю κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ дɑ ɴʜ ʒɑ воʌю ɴʜ ʒɑ стρɑχь цɑρɑ
тƔρсκогɑ ɴʜ κρɑʌ⊦ɑ Ɣгɑρсκогɑ ɴʜ κρɑʌ⊦ɑ ɑρɑгоɴьсκогɑ ɴʜ ʒɑ єдɴогɑ ʜɴогɑ господɑρɑ ɴʜ господє ʜ ʏʌовѣκɑ κоʜ Бʜ ɴɑ свѣтƔ
Бʜω воʌю ɴʜєдɴо ρɑʒмʜρьє Ɣʏʜɴʜтʜ κɴєʒƔ ɴʜ вʌɑстєʌомь гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ɴʜ Ɣ ɴʜχь κотɑρƔ ɴʜ Ɣ ʜɴомь ʜмɑɴʜю ɴєго с ɴʜмʜ
пρʜ⊦ɑʒɴовɑтʜ Ɣ всємь κɑκо сє Ɣ вʜшє ρєʏєɴʜχь ʒɑпʜсʜχь Ɣʒдρьжʜ
ɑ ɴɑ всє вʜшє ρєʏєɴо што сє Ɣдρжʜ Ɣ ωвомь ʒɑпʜсƔ мʜ ρєʏєɴʜ господʜɴь κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь ρотʜχь сє ʜ ʒɑκʌєχь сє κɴєʒƔ ʜ
вʌɑстєʌомь гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ Богомь жʜвʜмь ωцємь ʜ сʜɴомь ʜ дƔχомь свєтʜмь ʜ пρʜʏʜстомь Богоρодʜцомь мɑʜκомь ɴєговомь
ʜ ʏєтʜρƔ євɑɴћєʌʜстʜ ʜ двɑ ɴɑ дєсєтє ɑпостоʌɑ вρьχовɴɑ ʜ сєдɑмь дєсєть ʜʒɑБρɑɴʜχь Божʜχь ʜ всѣмʜ свєтʜмʜ ʜ свєтʜцɑмʜ
Божʜмʜ дɑ сɑмь по сєБʜ ɴʜ по моʜχь вʌɑстєʌʜχь ɴʜ по моʜχь ʌюдєχь ɴʜ по єдɴомь дρƔгомь ʏʌовѣκƔ κоʜ годʜ сє ɴɑ свѣтƔ можє
ρєћʜ ɴʜєдɴомь χʜтρостʜƔ дɑ БƔдƔ ʜʒʌѣстʜ κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь дƔБρовɑʏцѣмь ʜʒɑ всєгɑ што годʜρ сє Ɣ ωвомь ʒɑпʜсƔ ʒгоρь
Ɣдρьжʜ ɑκо ʌʜ Бʜχь ⊦ɑɑ господʜɴь κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь по сєБʜ ɑʌʜ по моʜχь вʌɑстєʌʜχь ɑʌʜ по моʜχь ʌюдєχь ɑʌʜ по дρƔʒʜχь
ʜʒʌѣʒɑω ʜс-пʜсмɑ ɑʌʜ ʜʒ ρотɑ вʜшє ρєʏєɴʜχь ɑʌʜ κоʜ(о)мь годʜ χʜтρостʜю дɑ вʜшє ρєʏєɴє ρотє ʜ κʌєтвʜ пɑдƔ вρьχƔ ʜ могɑ
ωстɑɴκɑ ʜ дɑ сɑмь пρʜʏєстɑɴь юдʜ κоʜ Богɑ ʜʒдɑ ɴɑ κρьсть жƔдʜємь κоʜ Ɣпʜ⊦ɑχƔ пρопɴʜ пρопɴʜ ʜ ωɴʜмь κоʜ мƔ тρьɴовь
вʜɴɑць ɴɑ гʌɑвƔ стɑвʌ⊦ɑχƔ
ɑ п-о-вʜ пƔть Ɣʏʜɴʜχь ⊦ɑɑ ρєʏєɴʜ κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь ωвƔʜ κʌєтвƔ доκʌє мʜ годʜ ρєʏєɴʜ κɴєʒь ʜ вʌɑстєʌє дƔБρовɑʏцʜ ʏʜɴє пρɑвƔ
пρʜ⊦ɑʒɑɴь ʜ пρɑвƔ помоћь Ɣ всємь κɑκо мʜ сƔ ωБѣтɴʜ дɑ ʜм ћƔ ɴɑ всємь ɴɑ ωвомь стɑтʜ пρɑвоω
пʜсɑɴь вɑ ʌѣтɑ ρожɑствɑ χρʜстовɑ ɴɑ •ʏ• ʜ Ɣ-стɑ ʜ •ɴ• пρьво ʌѣто мѣсєцɑ ɑвгƔстɑ •єı• дɑɴь Ɣ дρʜɴɑʌєвƔ ɑ ωвʜ ʌʜсть пʜсɑχь
моωмь ρƔκωмь
сʜ пєʏɑть κɴєʒɑ

Tomaš Ostojić
18. decembar 1451. u Bobovcu
Miklosich CCCLXIII; Stojanović br.697; Čremošnik br. 62; Turbić-Hadžagić 2006:131-134
pisar: protobistar Restoje
HR-DAD; sign. 1451_becki 1101
sl. Đorđić 1971:406
вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ дƔχɑ свєтогɑ ɑмєɴь мʜʌостью Божʜʜомь мʜ гɴь щєфɑɴь томɑшь κρɑʌь сρьБʌємь Босɴʜ пρʜмоρʜю χƔмьсцʜ
ʒємʌʜ доɴʜмь κρɑємь Ɣсωρʜ соʌʜ подρʜɴью ʒɑпɑдɴʜмь стρɑɴɑмь ʜ вєћє
дɑ є вʜдʜмо ʜ ɴɑ сʌɑвƔ ʜсƔκρьстɑ сʜɴɑ Бж̅ʜѣ ʜ пρʜʏʜстє мɑтєρє ɴєговє дʜвє мɑρʜє ʜ всєгɑ двоρɑ ɴєБєсκогɑ ωвоʜ БƔдʜ ɴɑшє
пʜсɑɴьє
дɑмо вʜдʜтʜ всɑκомƔ гдɴƔ ʜ господɑмь ʜ пʌємєɴʜтʜмь ʌƔдємь ʜɴє вρстє пρʜд κогɑ сє достоʜ вʜдʜтʜ ɑʌʜ ʜʒьɴєстʜ сɑʜ ɴɑшь
ʌʜсть ωтвоρєɴь с вʜсƔћомь ɴɑшωмь вєʌʜκомь пєʏɑтью ωБʜстρɑɴомь пєʏɑћєɴь
κɴєʒь ʜ вʌɑстєʌє вʌɑдƔщɑго гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ досʌɑшє до ɴɑсь мƔжɑ ʜʒɑБρɑɴогɑ ʜ вʜтєʒɑ κɴєʒɑ ɑʌьвʜʒɑ гоʏєтʜћɑ с потƔжєɴʜємь
вєʌʜцʜмь ɴєпρɑвɑдь ʜ с посєжєɴьємь посʜωɴωмь ρƔκомь воʜщɑɴωмь ʜ огɴємь Ɣ ɴʜχь дρьжɑɴʜѣ ʜ κотɑρє χєρьцєгь стʜпɑɴь
вƔκьʏʜћь
116

ʜ κɑжƔћє ɴɑмь κɴєʒь ʜ вʌɑстєʌє повєʌє ʜ ʒɑпʜсє Ɣ κоʜχь сє твρьдє ωт ɴɑшʜχь пρьвʜχь ρодʜтєʌь господє κρɑʌєвь Босɑɴьсκʜχь
ʜ моʜχь ʜ моʌєћє мє κɑκо гдɴɑ ʜ κρɑʌɑ Босɴʜ дɑ Бʜχь Ɣ томь ɴʜмь пρɑво ʜ ʒɑдостʜ Ɣʏʜɴʜо ʜ пʜсмɑ тємєʌʜо
вʜдʜвьшє мʜ κρɑʌєвьство поʏтєɴƔ пρʜѣʒɑɴь ʜ ʌƔБɑвь вʜшєρєʏєɴогɑ κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєω вʌɑдƔщɑго гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ʜ подоБɴо
пʜтɑɴьє
χотʜюћє сє мʜ ʒɑповʜдʜю Бж̅ʜωмь κρʜпʜтʜ пρʜпоρƔʏƔюћє ɴɑмь ʌƔБʜтʜ пρɑвдƔ ɑ ʒʌоБʜтʜ ɴєпρɑвьдƔ Ɣʏʜɴʜ мʜ κρɑʌєвьство
пρɑвдƔ ʜ мʜʌощƔ
κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌємь вʌɑдƔщɑго гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ по сємь ɴɑшємь ʌʜстƔ потвρьдʜχь ʜ Ɣκρʜпʜχь ʜ Ɣстɑɴовʜтʜχь свє повєʌє
ʒɑпʜсє до дɑɴɑшɴєгɑ дɴє κоє годʜ сƔ ʜмɑʌʜ ɑʌʜ ʜмɑю ωт пρьвє господє κρɑʌєвь ρодʜтєʌь моʜχь ʜ моє
ʜ ωБʜтовɑχь сє стɑтʜ ʒɑ свє що сє Ɣ ɴʜχь Ɣдρьжʜ
ʜощє мʜ κρɑʌєвьство Ɣκρʜпʜ ʜ Ɣтємєʌʜ ʌƔБɑвь ʜ сρьүɑɴо пρʜѣтєʌьство ʜ єдʜɴьство Ɣ воʌƔ ʜ Ɣ ɴєвоʌƔ сƔпρотʜвь χєρьцєгƔ
стʜпɑɴƔ вƔκүʜћƔ
ʜ ωБʜтовɑ мʜ ʜ ωБʜтƔє κρɑʌєвьство ʜ сʜɴь мʜ κɴєʒь стʜпɑɴь κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌємь ʜ своʜ ωпьћʜɴʜ вʌɑдƔщɑго гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ
ʜ ʒɑвєʒƔємо сє вʜшє ρєүєɴомƔ κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь поүєтʜ ρɑть Бєʒɑ всɑκє ωтвʌɑκє ɑ ɴɑпρʜдовɑтʜ Бєʒь пρʜстɑɴьκɑ сƔпρотʜвь
χєρьцєгƔ стʜпɑɴƔ вƔκүʜћƔ ʜ ɴєговƔ вʌɑдɑɴью ʜ ɴєговʜмь гρɑдовомь ʜ ɴєговʜмь сʌƔгɑмь сɑ вьсωмь ɴɑшωмь госпоцκомь
κρɑʌєвьствɑ моћью ʜ ɴɑшѣмѣ ʜ ɴɑшʜмʜ пρʜѣтєʌʜ воʜщɑɴʜмь ɴɑүʜɴомь ɴɑ поʌʜ мʜ сє госпоцьтвƔ ʜ κρɑʌєвьствƔ достоʜ ɴє
ʜмʜюћє тєшκоћє ɑʌʜ воʜсκє тƔρьсκє ɴɑ сєБʜ
ʜωщє мʜ κρɑʌєвьство ωБʜтовɑ ʜ пρʜмʜ ʜ сʜɴь мʜ κɴєʒь стʜпɑɴь κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌємь вʜшєρєүєɴʜмь ɴє Ɣүʜɴʜтʜ мʜρɑ ɴʜ сκʌɑдɑ
ɴʜєдɴогɑ с χєρьцєгомь стʜпɑɴомь Бєʒь воʌє ʜ χотʜɴьѣ вʜшєρєүєɴʜχь κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєʌь вʌɑдƔщɑго гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ
ʜωщє мʜ κρɑʌєвьство ʜ сʜɴь мʜ κɴєʒь стʜпɑɴь пρʜмʜ ʜ ωБʜтовɑ κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌωмь вʜшєρєүєɴʜмь ɴɑ κою годʜρє стρɑɴƔ
єсɑмь пρʜѣтєʌє сєБʜ ɴɑшɑо ɑʌʜ ʜχь ɴɑʜдƔ ɴɑпρʜдɑ дɑ ʜмɑмь тєʜρє пρʜѣтєʌє ɴɑʜтʜ ʜ ɴʜм
ʜωщє мʜ κρɑʌєвьство ʜ сʜɴь мʜ κɴєʒь стʜпɑɴь по сємь ɴɑшємь ʌʜстƔ ωтвоρєɴомƔ вʜдƔћє вєʌʜκƔ ʌƔБɑвь ʜ мʜʌощƔ κɴєʒɑ ʜ
вʌɑстєʌь мєɴʜ ʜ Ɣ ɴɑпρʜдɑκь ɴєκɑ сє Боʌє ʜ тємєʌʜтʜє ƔтєгɴƔ ʜ Ɣдρьжє χωтʜχь поүтʜтʜ ʜ поүтєɴʜємь Ɣʒьвʜсʜтʜ ʜ Ɣκρʜпʜтʜ
ʌƔБɑвь ɴɑшƔ ɴɑ вʜдʜɴьє всɑκо господʜɴɑ ʜ господє ʜ ʜɴʜχь
дɑχь ʜ дɑю поүтʜχь ʜ поүтовɑχь дɑρовɑχь ʜ дɑρʜвɑмь κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌємь ʜ вьсоʜ ωпћʜɴʜ вʌɑсƔщɑго гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ Ɣ
БɑщʜɴƔ ʜ ʒɑ БɑщʜɴƔ ʜ ʒɑ пʌємєɴʜто вʜκƔ вʜκомɑ ɴʜмь ʜ ɴʜχь посʌʜдɴʜмь вρьсʜɴє свє по κотɑρƔ сɑ вьсʜмʜ сєʌʜ ʜ ʒɑсєωцʜ с
поʌʜ ʜ ʒь гоρɑмʜ стρɑɴɑмʜ пɑшɑмʜ ʜ водɑмʜ ʜ с пʌɑɴʜɴɑмʜ ʌƔговʜ ʜ сɑ вьсʜмʜ ʒємʌɑмьʜ пρɑвʜɴɑмʜ ʜ мєѣмʜ ɴʜχь
ʜωщє мʜ госпоцьтво ʜ сʜɴь мʜ κɴєʒь стʜпɑɴь дɑχь ʜ дɑю дɑρовɑχь ʜ дɑρʜвɑмь поүтʜχь ʜ поүтƔю Ɣ БɑщʜɴƔ ʜ ʒɑ БɑщʜɴƔ ʜ ʒɑ
пʌємєɴʜто ʜ Ɣ вʜκє вʜκомɑ вʜшєρєүєɴωмƔ κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌємь ʜ вьсоʜ ωпћʜɴʜ вʌɑдƔщɑго гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ʜ ɴʜχь ωстɑɴьκƔ
Ɣ вʜκє вʜκомɑ свƔ жƔпƔ дρɑүєвʜцƔ по κотɑρь (с) сƔтоρʜɴомь ʜ с моρʜɴємь ʜ гρɑдомь ɴовʜмь ʜ с ρʜсɴʜмь сɑ вьсʜмь κотɑρомь
до мєʜє κотоρьсκє сɑ всʜмʜ сєʌʜ ʜ ʒɑсєωцʜ поʌʜ гоρɑмʜ стρɑɴɑмʜ водɑмʜ ʌƔʒьмʜ пɑшɑмʜ пʌɑɴʜɴɑмʜ ʜ ʒємʌɑмʜ ʜ пρɑвʜɴɑмʜ
ʜ мєѣмʜ вʜшєρєүєɴʜχь жƔпɑ дɑсмо Ɣ вʜκє вʜκомɑ вʜшєρєүєɴʜмь κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌємь вʌɑдƔщɑго гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ɴʜмь ʜ ɴʜχь
ωстɑтκƔ
дɑ сƔ κɴєʒь ʜ вʌɑстєʌє ρєүєɴʜ ωт дɑɴɑсь ɴɑпρʜдɑ ʒ Божьємь Бʌɑгосʌовомь ʜ κρɑʌєвьствɑ мʜ ʜ сʜɴɑ мʜ κɴєʒɑ стʜпɑɴɑ Бʌɑгосовомь
ʜсκɑтʜ ʜ пρʜмʜтʜ Ɣ своє ρƔκє ɑʌʜ сь поρьтомь тƔρьсκомь ɑʌʜ с пʜɴєʒомь ɑʌʜ с моћью своʜωмь ɑʌʜ ʜɴʜχь ɑʌʜ по κоʜ годʜρє
ɴʜмь дρɑго ɴɑүʜɴь Ɣʒєтʜ ʜ пρʜмʜтʜ Ɣ своє ρƔκє ʜ Ɣ свою ωБʌɑсть ʜ ʒɑ своє Бɑщʜɴьсκо вʜшєρєүєɴє Бɑщʜɴє ʜ Ɣ ɴʜχь ʒʜдɑтʜ
κɑщєʌє ɑʌʜ сɑдɑ ɑʌʜ ʒɑ вρʜмє κоє ʜмє доʜтʜ Бєʒɑ всɑκогɑ ωпоρєүєɴʜѣ ɴɑшєгɑ ɑʌʜ ʜɴогɑ κɑκо свє Ɣ Бɑщʜɴѣ своʜоʜ ʜ Ɣ
пʌємєɴщʜɴʜ
ʜωщє мʜ ωБʜтовɑ ʜ пρʜмʜ ʜ ʒɑвєʒɑ сє κρɑʌєвьство ʜ сʜɴь мʜ κɴєʒь стʜпɑɴь ɑκо Бʜ по κоʜ годʜ ɴɑүʜɴь ɑʌʜ мєɴʜ гдɴƔ κρɑʌƔ
БосɑɴьсκомƔ ʜ κɴєʒƔ стʜпɑɴƔ ρєүєɴомƔ ɑʌʜ ɴɑшємƔ сʌƔʒʜ по κоʜ годʜ ɴɑүʜɴь пρʜшʌо Ɣ ρƔκє вʜшєρєүєɴє Бɑщʜɴє ɑʌʜ дʜо
117

ωт ɴʜχь дɑ смо дƔжɴʜ ʜ оБʜтƔємо ʜ ʒɑвєʒƔємо сє дɑтʜ ʜʒдɑтʜ Ɣ ρƔκє κɴєʒƔ вʌɑстєʌомь ʜ вьсоʜ ωпћʜɴʜ вʌɑдƔщɑго гρɑдɑ
дƔБρовɴʜκɑ ωдɑ дɴє κоʜ Бʜ пρʜшʌо ρєүєɴє жƔпє ʜ Бɑщʜɴє ɑʌʜ дʜо ωт ɴʜχь Ɣ ρƔκє ɴɑшє ɑʌʜ сʌƔгɑмь ɴɑшʜмь κоɴɑүьɴє до тρʜ
мʜсєцє κоʜ ʒɑпʜсь мʜ гдɴь щʜфɑɴь томɑшь κρɑʌь вʜшєρєүєɴʜ ʜ сʜɴь мʜ κɴєʒь стʜпɑɴь ʒɑвєʒɑсмо сє ʜ ρотʜсмо пρʜдь ωтцємь
ʌʜгɑтомь БʜшκƔпомь χвɑρьсκʜмь ʜ пρʜдь ωтцємь κƔщодомь ʜ κɑпєʌɑɴомь мɑρʜɴомь ʜ свʜдоцʜ вʌɑстєʌє κρɑʌєвьствɑ мʜ
воєводɑ пєтɑρь воʜсɑʌʜћь ʒ Бρɑтʜомь
воєводɑ вʌɑдʜсɑвь κʌєшʜћь ʒ Бρɑтʜомь
κɴєʒь стʜпɑɴь вʜоɴʜүʜћь ʒ Бρɑтьʜомь
κɴєʒь ρɑдʜүь моʒоʌʜћь ʒ Бρɑтʜомь
κɴєʒь ʜвɑɴь шɑɴьтʜћ ʒ Бρɑтьʜомь
κɴєʒь твρьтκо κовɑүєвʜћь ʒ Бρɑтьʜомь
κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь вƔκьүʜћь ʒ Бρɑтьʜомь
⊦ɑ пρʜстɑвь є κɴєʒь вʌɑдʜсɑв вƔκовʜћь двоρьсκʜ ʒ Бρɑтʜомь
пρотоБʜстɑρь κɴєʒь ρєстоє ʒ Бρɑтьʜомь
ɑ тκо ћє ово поρєћʜ вʜшєпʜсɑɴо мʜ ʜʌʜ ɴɑшь посʌʜдɴʜ дɑ є пρоκʌєть Бг̅омь ωтцємь ʜ сʜɴомь ʜ дƔχомь ст̅ʜмь ʜ свєтомь дʜвомь
мɑρʜомь •д•мʜ євɑɴьєʌʜ •вı• ɑпостоʌьмɑ •о• ʜʒьБρɑɴʜχь Бж̅ʜχь ʜ вьсʜмь двωρомь ɴБ̅єсκʜмь
ʜ дɑ є пρʜүєсɴʜκь κь ʜюдʜ сκɑρʜоцκомƔ κоʜ пρодɑ сʜɴɑ Бж̅ʜѣ
пʜсɑ пρотоБʜстɑρь ρєстоє ɴɑ ʌʜтɑ ρожьствɑ χс̅вɑ •үƔɴɑ• ʌʜто мсцɑ дєүємьБρɑ •ʜı• дɑɴь Ɣ ɴɑшємь стωɴомь мстƔ Ɣ БоБовцƔ
мʜʌостью Божʜомь гдɴь щєфɑɴь томɑшь κρɑʌь сρьБʌємь Босɴʜ пρʜмоρʜю χƔмьсцʜ ʒємʌʜ χρьвɑтомь доɴʜмь κρɑємь

herceg Stjepan Kosača
19. juli 1453. u Pivi na planini Pišči
Miklosich CCCLXIX; Stojanović br. 668; Čremošnik br. 106; Turbić-Hadžagić 2006:135-137
pisar: Božidar dijak
HR-DAD; sign. 1453_becki 1104
вь ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ дƔχɑ свєтɑ ɑмʜɴь
мʌ̅стʜю Божʜωмь ʜ гсподɑρɑ вєʌʜκогɑ гдɴɑ мʜ цɑρɑ ɑмʜρь сƔʌтɑɴь мєχмєдь Бєгɑ мʜ гдɴь стѣпɑɴь χєρцєгь ωдь свєтогɑ сɑвє
гсподɑρь χƔмсκʜ ʜ пρʜмоρьсκʜ вєʌʜκʜ воєводɑ ρƔсɑгɑ Босьɴсκогɑ κɴєʒь дρʜɴсκʜ ʜ вєћє ʜ сʜɴь мʜ κɴєʒь вʌɑтκо дɑємоω ɴɑ
ʒɴɑɴьıє̵ гсподɑρƔ вєʌʜκомƔ ʜ гсподѣ вєʒʜρєм ʜ κρɑʜшɴʜκƔ гсподɑρєвƔ κоʜ гωдѣ БƔдє ɴɑ Босьɴсκо κρɑʜщє
тɑκоћє дɑ ıє̵ вѣдомоω ʜ ʜɴє всɑκє вρьстє ʌюдємь κомƔ Бʜ сє досто⊦ɑʌоω єρє Ɣүʜɴʜχ ωвь ɴɑшь ʌʜсть ωтвоρєɴь ɑ с ɴɑшωмь
пєүɑтью вѣρовɑɴɴωм сь всɑцʜıє̵м мʌ̅стʜвʜıє̵м сρүɑɴʜıє̵м χотѣɴьıє̵мь ʜ пρɑвомь ρодʜтєʌсκωм ʜстʜɴɴωм ʌюБвомь мʌ̅сть ʜ үсть ʜ
доБρƔ воʌю сʜɴƔ мʜ κɴєʒƔ вʌɑдʜсɑвƔ
κɑдɑ доʜдє κɑ мɴѣ ʜ смѣρʜ сє пρѣдɑ мɴωмь ʜ доʒвɑ до сєБє що ıє̵ Ɣүʜɴʜω κою сьгρѣχƔ гсподɑρƔ вєʌʜκомƔ ʜ що ıє̵ Ɣүʜɴʜω
Бєʒьпρɑвɑдɴω ʜ сƔпρотʜвɴоω мɑɴѣ ρодʜтєʌю своωмƔ
ʒɑтоʜ κɑдɑ доωћє κɑ мɴʜıє̵ с вєʌʜцʜємь смѣρствωмь ʜ доʒвɑ по дωстоʜɴоʜ пρɑвдѣ до сєБє ʜ ρүє мʜ постɑвʜтʜ ωпєть Ɣ моє
ρƔκє вʌɑстєʌʜ ʜ ʜɴє сʌƔгє ʜ гρɑдовє ʜ пρʜχодκє ʜ всє с үʜмь ıє̵ ωдɑшɑω Бʜω ωдь мєɴє
ʜ ρүє мʜ дɑ ћє ωдь сємь сєгɑ Бʜтʜ вѣρɑɴ поωʌɑгь мєɴє гсподɑρƔ вєʌʜκомƔ ʜ мєɴʜıє̵ χєρцєгƔ стѣпɑɴƔ ρодʜтєʌю своωмƔ посʌƔшɑɴ
ʜ Ɣгωдɑɴь
118

ʜ ρүє мʜ дɑ ћє Бʜтʜ сκʌɑдɑɴь ʜ єдʜɴɴɑɴ с моʜıє̵м сʜɴомь ɑ ʒ Бρɑтωмь своʜıє̵м с κɴєʒомь вʌɑтκωмь ωБɑ подь моʜ посʌƔχь ɴɑ
сʌƔжБƔ ʜ ɴɑ вѣρɴωсть гсподɑρɑ вєʌʜκогɑ
ʜ ρүє мʜ дɑ ɴєћє ɴʜєдɴогɑ сƔпρотʜвствɑ по своωʜ воʌѣ Ɣүʜɴʜтʜ ɴєгω дɑ мʜ ћє Ɣгɑћɑтʜ ʜ сʌƔжʜтʜ ʌʜєпоω ʜ доБρѣ ʜ пρɑвω ʜ
поүтєɴоω κɑκоɴоω Ɣгωдɴʜ сʜɴь своωмƔ ρодʜтєʌю
ʜ ʒɑ тоʜ тɑκоʜ вʜшєρүєɴɴω Ɣүʜɴєɴьıє̵ ʜ ωБѣтовɑɴьıє̵ сʜɴɑ мʜ κɴєʒɑ вʌɑдʜсɑвɑ ⊦ɑɑ χєρцєгь стѣпɑɴ ʜ (с-) сʜɴωмь мʜ κɴєʒомь
вʌɑтκомь пρʜмɑм ʜ пρʜмʜχ мʌ̅остʜво ʜ пρɑвоω ʜ доБρовоʌɴω κ сєБѣ ωпєть κɴєʒɑ вʌɑдʜсɑвɑ ʒɑ пρɑвогɑ ʜ ʒɑ ʌюБʜмогɑ сʜɴɑ ʜ
ʒɑ пρɑвогɑ Бρɑтɑ сʜɴɑ мʜ κɴєʒɑ вʌɑтκɑ
ʜ ɴɑ тоʜ постɑвʜсмо свѣдоκє ʜ сρєдʜтєʌє вѣρє ɴɑшє дѣдɑ Босьɴсκогɑ ʜ ш ɴʜмь •вı• погʌɑвʜтʜıє̵χь κρьстʜ⊦ɑɴь ʜ •вı• ɴɑшʜıє̵ χ
пʌємɴ̅ʜтѣχ вʌɑстєʌɑ
ɑκо мʜ свρьшʜ κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь вʜшєρүєɴє ωБѣтє ʒɑ моωгɑ жʜвотɑ Ɣгωдцтвωмь ʜ пρɑвʜıє̵м посʌƔχωмь κɑκо сє вʜшє ʜмєɴƔıє̵
κɑκоɴоω сʜɴь свомƔ ρодʜтєʌю ʜ дɑ БƔдє мʜρɑɴь ʜ єдʜɴɑɴь ʒɑ мєɴє (с-) сʜɴωмь с моʜıє̵м ɑ своʜıє̵м Бρɑтомь κɴєʒомь вʌɑтκωмь
тɑκоћє дɑ БƔдє ʜ κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь ʒɑєдɴω ʜ єдʜɴɴω БƔдƔћє с κɴєʒомь вʌɑдʜсɑвомь мєћƔ соБωм мʌ̅стʜвω ʜ пρɑвоω κɑκо то двɑ
Бρɑтɑ ɑ подь мою воʌю ʜ подь моʜ посʌƔχь подь тєʜ ʜ тɑκовє вʜшєρүєɴɴє сρєдБє ʜ ɴɑүʜɴє κɑκо сє ʜ щоω вʜшє Ɣ сʜıє̵м ʌʜстƔ
ʜмєɴƔıє̵ ⊦ɑɑ χєρцєгь стѣпɑɴ ωБѣтовɑχ сє ʜ ρєκωχ вѣρωм ʜ ρѣүью моωмь гспоцκωмь сʜɴовомь мʜ κɴєʒƔ вʌɑдʜсɑвƔ ʜ κɴєʒƔ вʌɑтκƔ
дɑ ʜмь χоћƔ ʒɑ моωгɑ жʜвотɑ ρɑспρɑвʜтʜ ʜ ρɑʒρєдʜтʜ пρɑвоω ɴɑ поʌʜ гспоцтвω моıє̵ вʌɑстєʌʜ сʌƔгє κомоρƔ гρɑдовє всɑκє
вρьстє ʌюдʜ цɑρʜɴє пρʜχодʜщɑ дɑ дρьжʜтɑ ʜ ʜмɑтɑ свɑκʜ свою пρɑвƔ поʌовʜɴƔ ʒ доБρʜıє̵м ɴɑүʜɴом ʒɴɑюћє всɑκʜ свою пρɑвƔ
поʌовʜɴƔ
ɑκо ʜмɑ БƔдє Ɣгωдɴω Бʜтʜ ʒɑєдɴоω дɑ сʌƔжʜтɑ ωБɑ єдʜɴоω ʜ мʜρɴоω гсподɑρƔ вєʌʜκомƔ
ɑκо ʌʜ ʜмɑ сє ɴєщо ɴє Бʜ шʌюБʜʌоω Бʜтʜ ʒɑєдɴо тɑдɑ дɑ потєгɴє всɑκʜ ɴʜю ʒɑ свою пρɑвƔ поʌовʜɴƔ тєρь дɑ сʌƔжʜтɑ ωБɑ
гсподɑρƔ вєʌʜκомƔ всɑκʜ ɴʜю ωдь своıє̵ поʌовʜɴє κɑκо ıє̵ достоʜɴоω пρɑвоω ʜ вѣρɴоω κɑκо ʜмɑ ⊦ɑɑ ρɑʒρєћƔ
ɑκо ʌʜ Бʜ щɑ Бг̅ ɴє дɑʜ κоʜ ɴʜю ʜʒɑшɑω мɑɴѣ ρодʜтєʌю свомƔ χєρцєгƔ стѣпɑɴƔ ʜʒ воʌıє̵ ʜ ʜʒь посʌƔχɑ ʜ ɴє свρьшʜω мʜ сѣгɑ
ʜ ʒɑ моωгɑ жʜвотɑ κɑκо сє Ɣ ωвомь ʌʜстƔ ʜмєɴƔıє̵ тɑдɑ дɑ ɴє ʜмɑ дʜєʌɑ ɴʜ ʒɑ мєɴє ɴʜ κоɴь мєɴє ωдь гспоцтвɑ моωгɑ
ɑκо ʌʜ Бʜстɑ щɑ Бг̅ь ɴє дɑʜ χотѣʌɑ ωБɑ Ɣүʜɴʜтʜ сƔпρотʜвɴо ʜ ɴєпосʌƔшɴоω мɑɴѣ ʒɑ моωгɑ жʜвотɑ тɑдɑ дɑ ɴє ʜмɑю дʜєʌɑ ɴʜ
үєстʜ ωдь гспоцтвɑ моωгɑ ɴʜ ʒɑ мєɴє ɴʜ κωʜ мєɴє ωпʜтɑвшє ʜ ωБɴɑшɑдшє ʜстʜɴɴоω ʜ пρɑвоω ɴʜχь κρʜвʜɴƔ вʜшєρүєɴɴωмь
свѣдоүБомь ɴєгω дɑ сɑм воʌ⊦ɑɴь ʜɴомƔ ωдьдɑтʜ моıє̵ гспоцтвоω κомƔ мʜ гωдѣ ɑ ɴɑ сʌƔжБƔ ʜ ɴɑ вѣρɴость гсподɑρɑ вєʌʜκогɑ
ɑκо ʌʜ мʜ Ɣгωдʜстɑ ʜ свρьшʜстɑ ωБɑ що мʜ стɑ ρєκʌɑ ʒɑ моωгɑ жʜвотɑ дɑ ıє̵ ɴʜмɑ гспоцтвω тɑκоʜ ʜ по тɑʜ ɴɑүʜɴ κɑκо сє вʜшє
ʜмєɴƔю ρɑʒѣ ɑκо Бʜ мʜ сє щоω вʜдѣʌω ωдьʌƔүʜтʜ ʜʒмєћƔ ɴʜю Ɣ κρƔχь κƔћɑмь ɴɑшʜıє̵м
ɑ мɑтєρѣ ɴʜχ ɑκо ωстɑɴє ɴɑκоɴь мєɴє дɑ ıє̵ Ɣ томь ɴє ƔсʜʌƔю ʒɑ ɴıє̵ жʜвотɑ ɑ κоɴь ɴıє̵ жʜвотɑ дɑ ʜ ωɴоʜ ρɑʒдʜєʌє ɴɑ поʌʜ
пρɑвω мєћƔ соБωмь
єдɑ ʌʜ Бʜ κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь посєгɴƔω ɴɑκоɴь мєɴє Ɣ дʜω Бρɑтɑ своωгɑ κɴєʒɑ вʌɑтκɑ ⊦ɑɑ моʌю смѣρєɴω гсподɑρɑ вєʌʜκогɑ дɑ
Ɣʒɑм дʜω κɴєʒƔ вʌɑтκƔ ʜ подɑ κɴєʒƔ вʌɑдʜсɑвƔ
ɴєгω дɑ сє тρьпʜтɑ ʌʜєпоω ʜ пρɑво всɑκʜ ɴʜю Ɣ своωʜ поʌовʜцѣ κɑκо ʜмɑ ⊦ɑɑ ρɑʒρєћƔ ɑ сʌƔжєћɑ пρɑвоω ʜ вѣρɴоω вєʌʜκомƔ
гсподɑρƔ ʜʌʜ ʜмɑ дρɑжє ʒɑєдɴω ʜʌʜ всɑκʜ ɴʜю Ɣ свом дʜєʌƔ БƔдƔћє κɑκо ʜмɑ дρɑжє тɑκоʜ
ʜ ɴɑ тоʜ вʜшєпʜсɑɴɴоω ʜ ʜмєɴовɑɴɴоω ⊦ɑɑ χєρцєгь стѣпɑɴь ʒɑκʌʜɴɑм сє вь гдɑ Бг̅ɑ всєдρьжʜтєʌ⊦ɑ ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ
дƔχɑ ʜ вь пρѣүʜстƔ єго Бг̅мɑтєρ ʜ вь сʜʌƔ үстɴɑгω жʜвотвоρєщɑгω κρьстɑ гсподɴ⊦ɑ ʜ вь •д• євьɴћєʌʜстє ʜ вь •вı• ɑпƔстоʌɑ
вρьχовɴɑ ʜ вь •о• ʜʒɑБρɑɴʜıє̵χ Божʜıє̵χ ʜ вь всє свєтє ωдь вʜєκɑ Бг̅Ɣ Ɣгодʜвшє
κɑκоω ⊦ɑɑ χєρцєгь стѣпɑɴь ɴʜмь вʜшєρүєɴɴʜıє̵м χоћƔ ɴɑ всємь ɴɑ томь вʜшєпʜсɑɴɴомь ʜ ʜмєɴовɑɴɴωмь стɑɑтı ʜ тρѣпѣтʜ сє
пρɑвоω ʜ твρьдоω ʜ цʜєʌо ʜ ɴєпоρүєɴω доκʌɑ годѣ ωɴʜ вʜшєρүєɴɴʜ мɑɴѣ стоıє̵ Ɣ посʌƔχƔ ɑ ɴɑ вѣρɴость ʜ ɴɑ сʌƔжБƔ г сподɑρɑ
вєʌʜκогɑ
119

ʜ доκʌɑ мʜ сє тρьпє ɴɑ своʜıє̵χь доБρʜıє̵χ ʜ поүтєɴʜєχь ωБѣтʜıє̵χ ʜ ʒɑпʜсʜıє̵χь κɑκо мʜ сє сƔ ωБѣтовɑʌʜ ʜ ʒɑκʌєʌʜ ʜ ʒɑпʜсɑʌʜ
пʜсɑɴ вь ʌѣтɑ ρождствɑ χρʜстовɑ ɴɑ •үƔɴг• ʌѣтоω мсцɑ ʜƔʌʜ⊦ɑ •θı• дɑɴь Ɣ пʜвѣ ɴɑ пʌɑɴʜɴѣ ɴɑ пʜшүƔ
по ʒɑповѣдѣ пρѣсвѣтʌогɑ ʜ Ɣʒможɴогɑ гдɴɑ гдɴɑ мʜ χєρцєгɑ стѣпɑɴɑ
Ɣпʜсɑ Божʜдɑρь дʜ⊦ɑκь

herceg Stjepan Kosača
19. juli 1453.2 u Pivi
pisar: Božidar dijak
Miklosich CCCLXVIII; Stojanović br. 667; Čremošnik br. 105; Turbić-Hadžagić 2006:138-141
HR-DAD; sign. 1453_becki 1105
вь ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ дƔχɑ свєтɑ ɑмʜɴ
мʌ̅стʜю Божʜωмь мʜ гдɴь стѣпɑɴь χєρцєгь ωдь свєтогɑ сɑвє гсподɑρь χƔмсκʜ ʜ пρʜмоρьсκʜ вєʌʜκʜ воєводɑ ρƔсɑгɑ Босɑɴсκогɑ
κɴєʒь дρʜɴьсκʜ ʜ вєћє сʜɴь ʜ ƔɴƔκь мɴогωпоүтєɴогɑ ʜ гʌɑсʜтогɑ спомєɴƔть⊦ɑ г дɴɑ κɴєʒɑ вƔκцɑ ʜ гдɴɑ сɑɴдɑʌ⊦ɑ Бʜвшєгɑ
вєʌʜκогɑ воєводє ρƔсɑгɑ Босьɴсκогɑ ʜ вєћє
дɑю ʒɴɑтʜ всʜıє̵єм ʜ всɑκомƔ κомƔ сє подωБɑ сɑдɑɴʜıє̵мь ʜ ɴɑпρʜıє̵дь κоʜ ʜмɑю Бʜтʜ пρѣдь κогɑ Бʜ сє гωдѣ үʌ̅вκɑ ʜʒɴєсɑω
ωвьʒʜ ɴɑшь ωтвоρєɴʜ ʌʜсть ɑ с ɴɑшωм пєүɑтью вѣρовɑɴɴωмь
єρє ωүʜстʜвь ʜ сʜєдʜɴʜвь сρдцє моıє̵ сɑ всɑцʜıє̵м пρɑвʜıє̵м мʜʌостʜвʜıє̵мь ʜ доБρовоʌɴʜıє̵м χотѣɴьємь ʜ ʜстʜɴɴωмь всєсρдүɑɴωмь
поүтєɴωм ʌюБвωмь ωдɴʜмʜвь ʜ ωдьвρьгь всɑκƔ ʒʌоБƔ ʜ ɴєɴɑвʜсть ɴєпρʜ⊦ɑʒɴєɴɴƔ до сɑдɑ БʜвшƔ ɴɑρєдʜχь ʜ Ɣтвρьдʜχь ʜ
пρɑвоω ɴɑмѣстʜχ ωдь свρьшєɴɑ ʜ доБρовоʌɴɑ сρьдцɑ моωгɑ пρѣдь гсподωмь Бг̅ωмь жʜвʜıє̵м ʜ пρѣдь всѣмʜ свєтʜємʜ ωдь вʜєκɑ
Бг̅Ɣ Ɣгωдʜвшʜємʜ
цʜєʌоω ʜ пρɑвоω ʜ доБρовоʌɴоω пρостʜχ ʜ ωпρостʜχь всƔ сьгρѣχƔ ʜ сƔпρотʜвщʜɴƔ вєʌʜκƔ ʜ мɑʌƔ κƔћɑмь ɴɑшʜıє̵м поүтєɴоʜ
гспоʜıє̵ єʌ̅ɴѣ ʜ сʜɴƔ мʜ κɴєʒƔ вʌɑдʜсɑвƔ ʜ всѣмь вʌɑстєʌωмь ʜ вʌɑстєʌʜүʜћєм (м)Ɣ ʜ всɑκє вρьстє ʌюдємь χƔмсκє ʒємʌıє̵ тκо сƔ
гωдѣ ʜ по κоʜ гωдѣ ɴɑүʜɴь ωдьстƔпʜʌʜ ωдь мєɴє ʒ гспоωм єʌѣɴомь ʜ с κɴєʒомь вʌɑдʜсɑвωмь пρɑвоω ʜ ʜстʜɴɴω ʜ ɴєʌʜцємѣρɴω
пρостʜχь ʜ Бʌɑгосʌовʜχь
воєводѣ сʌɑдою сємκовʜћƔ ʒ Бρɑтʜωмь ʜ сʌƔгɑмʜ
ʜ κɴєʒƔ юρью ρɑтκовʜћƔ ʒ Бρɑтʜωм ʜ сʌƔгɑмʜ
ʜ воєводѣ ʜвɑɴʜшƔ юρьєвʜћƔ ʒ Бρɑтʜωмь ʜ сʌƔгɑмʜ
ʜ κɴєʒƔ вƔκɑшʜɴƔ сɑɴκовʜћƔ ʒ Бρɑтʜωмь ʜ сʌƔгɑмʜ
ʜ ʜɴʜıє̵мь всѣмь пʌємɴʜтѣмь ʌюдємь χƔмсκє ʒємʌıє̵ ʜ всɑκоıє̵ вρьстє ʌюдємь тκо сє ıє̵ гωдѣ Бʜω ωдьʌƔүʜω ʜ пошɑω ш ɴʜмʜ
по κоʜ гωдѣ пƔть ʜ ɴɑүʜɴь ʜ с оωвєʜ ʜ с оωɴєʜ стρɑɴє ɴєρєтвє всєгɑ гспоцтвɑ моωгɑ ʜʌʜ ıє̵ тκо вʌɑстєʌʜɴь ʜʌʜ вʌɑстєʌʜүʜћь
воʌ⊦ɑ κмєтʜћь всʜıє̵м пρɑвоω ʜ мʜʌостʜвоω ʜ доБρовоʌɴоω ʜ ɴєпоκоʌѣБʜмоω пρостʜχ ʜ Бʌ̅госʌовʜχ сьгρѣχє ʜ сƔпρотʜвщʜɴє
κоє сƔ гωдѣ ʜ по κоʜ гωдѣ ɴɑүʜɴь до сɑдɑ Бʜʌє ʜʌʜ χотєћє ʜʌʜ ɴє χотєћє ʜʌʜ ʒɑ воʌю ʜʌʜ ʒɑ ɴєвоʌю
дɑ ʒɑ тоω ɴє Ɣүʜɴю ⊦ɑɑ гдɴь χєρцєгь стѣпɑɴь ɴʜıє̵дɴω χƔдоω ρүєɴɴоʜ поүтєɴоʜ гспоʜıє̵ єʌ̅ɴѣ κƔћɑмь ɴɑшʜıє̵м ʜ сʜɴƔ мʜ κɴєʒƔ
вʌɑдʜсɑвƔ ɴʜ ɴʜκомƔρь ωдɑ всʜıє̵χ вʜшєпʜсɑɴɴʜıє̵χ дɑ ʜмь ɴʜıє̵дɴоω χƔдоω ɴє Ɣүʜɴю ɴʜ сɑм соБωмь ɴʜ сʜɴомь мʜ κɴєʒом
вʌɑтκомь ɴʜ ʜɴʜємʜ ɴʜєдɴʜємʜ вʌɑстєʌʜ ɴʜ сʌƔгɑмʜ ɴɑшѣмʜ тκо сƔ гωдѣ подь посʌƔχь ʜ подь ωБʌɑсть ɴɑшƔ
ɴʜ Бʌɑгωмь ɴɑшʜıє̵мь ɴʜ пρʜ⊦ɑтєʌмʜ ɴɑшѣмʜ ɴʜ ɴʜєдɴωмь сʜʌωм ɴʜ χʜтρостью тɑʜɴωмь ɑ ʜʌʜ ⊦ɑвʌєɴɴωм сѣгɑсвѣтɴωмь κо⊦ɑ
120

Бʜ сє могʌɑ смʜсʌʜтʜ ɑ ʜʌʜ Ɣүʜɴʜтʜ κɑκоω цɑρʜ тɑκо κρɑʌʜ тɑκо ʜɴє вρьстє ʌюдмʜ дɑ ʜм сє ʒɑ тоʜ до сɑдɑ Ɣүʜɴєɴɴω ɴє можє
ɴʜ χоћє ɴʜıє̵дɴɑ ɴєпρɑвдɑ ɴʜ ʒʌоω Ɣүʜɴʜтʜ
пɑүє дɑ сє ω тоʜʒѣ пρѣћє ρүєɴоʜ сьгρѣсѣ ʜ пρотʜвщʜɴѣ с ɴєпρɑвдωмь Ɣ ʒʌƔ воʌю ʜ ɴє говоρʜ доκʌɑ мʜ стоıє̵ всɑκʜ ɴʜχь
вʜшєρүєɴʜıє̵χ Ɣ посʌƔχƔ ʜ Ɣ вѣρɴостѣ үєсɑ ıє̵ ɴʜχь тκω досто⊦ɑɴь ~ ~ ~
κ томƔ тκо Бʜ сє гωдѣ ɴɑшɑω мєћƔ ρүєɴωмь гсподωмь пɑɴκɑвɑць ɑ ʜʌʜ κʌєвєтɴʜκ дɑ мƔ ɴє можє ɴʜ χоћє пɑɴκɑ ɴʜ κʌєвєтɑ
пρʜ⊦ɑтɑ Бʜтʜ
пɑүє тκо Бʜ сє гωдѣ ɴɑшɑω тɑκовʜ үʌ̅вκь пɑɴκɑвɑць ɑ ʜʌʜ κʌєвєтɴʜκь үʜм Бʜ гωдѣ Ɣʌɑʒʜʌɑ κо⊦ɑ ʒʌɑ воʌ⊦ɑ ɑ ʜʌʜ ɴєпρɑвдɑ мєћƔ
ρүєɴɴƔ гсподƔ дɑ ɴєћє ɴʜ можє тɑκовогɑʜ пɑɴκɑвцɑ ʒɑтɑ⊦ɑтʜ г дɴь χєρцєгь ωдь гспоıє̵ єʌ̅ɴє ɴʜ ωдь κɴєʒɑ вʌɑдʜсɑвɑ ɴʜ ωдь
κɴєʒɑ вʌɑтκɑ
тɑκоћє ɴʜ гспо⊦ɑ єʌ̅ɴɑ ɴʜ κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь ɴʜ κɴєʒь вʌɑтκоω ωдь гдɴɑ χєρцєгɑ ʜ тɑκоћє κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь ʜ κɴєʒь вʌɑтκоω ωдь
гдɴɑ χєρцєгɑ ʜ ωдь гспоıє̵ єʌ̅ɴє ωɴɑ двɑ Бρɑтɑ мєћƔ соБωмь дɑ ɴє можє ɴʜ χоћє тɑ⊦ɑтʜ єдɑɴь ɴʜю ωдь дρƔгогɑ пɑɴκɑвцɑ ɑ ʜʌʜ
κʌєвєтɴʜκɑ
ʜ ɑκо Бʜ сє ɴɑшɑω пɑɴκɑвɑць ɑ ʜʌʜ κʌєвєтɴʜκь мєћƔ вʜшєρүєɴɴωмь гсподωмь дɑ гɑ ɴє ʜмɑ ɴʜ можє мʜмо ωɴɑʜ дɑɴ потɑ⊦ɑтʜ
κоʜ Бʜ дɑɴь ωɴь ʒɑω үʌ̅вκь тƔʜ ρʜєүь κомƔ ɴʜχь ρєκɑω
ʜ κоʜ Бʜ сє гωдѣ ɴɑшɑω мєћƔ ɴʜмʜ тɑκовʜ ʒɑω ʜ ɴєʜстʜɴɑɴь үʌ̅вκь κоʜ Бʜ ствɑρь ʜ ɴєпρɑвдƔ сɴосʜω κɑκо сє ʜ вʜшє пʜшє
ʜʌʜ Бʜ пʌємɴ̅ʜть ɑ ʜʌʜ Бʜ κоıє̵ гωдѣ вρьстє үʌ̅вκь дɑ ıє̵ вʜшєρүєɴɴоʜ гсподѣ до своıє̵ смρьтʜ ʒɑ ɴєвѣρɴɑ ɑ дɑ мƔ ıє̵ Бɑщʜɴɑ вʜєκƔ
вѣκомɑ Ɣ поρɑБƔ ɑ дɑ мƔ гʌɑвƔ гсподɑ пєдєпсɑю що ıє̵ достоʜɴоω Ɣүʜɴʜтʜ ɴєвѣρɴƔ үʌ̅вκƔ
ɴєгω ɑκо Бʜ сє тκоω щоω вʜдʜω дɑ ıє̵ щоω κомƔ ɴʜχь ρүєɴɴє гсподє ωдь єдɴогɑ до дρƔгогɑ ɴʜмь мєћƔ соБωмь κо⊦ɑ κρʜвʜɴɑ
ɑ ʜʌʜ ɴєпρɑвдɑ дɑ ʜмɑ ρєћʜ пρѣдь гсɴомь χєρцєгωмь ш ɴʜмь ɴɑ сƔωүʜцє до κогɑ Бʜ мƔ сє ωдь ɴʜχь щоω вʜдѣʌω тκо ʌʜ Бʜ
потɑ⊦ɑω вʜшєρүєɴʜıє̵ гсподє пɑɴκɑвцɑ ɑ ʜʌʜ κʌєвєтɴʜκɑ мєћƔ соБωм тоʜ тɑʜ ωБɑρɑ всє ρотє ʜ κʌєтвʜ ɴɑɑ сє κоє сє Ɣ сʜıє̵м ʌʜстƔ
ʜмєɴƔю
κ томƔ дɑ ɴє можє ɴʜ χоћє Ɣʌѣстʜ ɴʜ Бʜтʜ мєћƔ ρүєɴɴƔ гсподƔ ɴʜıє̵дɴɑ сƔмɴ⊦ɑ ɴʜ ɴєпρɑвдɑ ɴʜ по єдɴωмь үʌ̅вκƔ сєгɑсвѣтʜıє̵м
ɑκо ʌʜ Бʜ сє κо⊦ɑ гωдѣ сƔмɴ⊦ɑ ɴɑшʌɑ по κоωʜ гωдѣ ρѣүѣ мєћƔ ρүєɴɴƔ гсподƔ дɑ ɴє могƔ ɴʜ χоћƔ ⊦ɑɑ гдɴь χєρцєгь стѣпɑɴ
Ɣүʜɴʜтʜ ɴʜıє̵дɴω ʒʌоω ɴʜ ɴєпρɑвдƔ ɴʜ ɴємʜʌощƔ κƔћɑм ɴɑшʜıє̵м гспоʜє єʌ̅ɴѣ ʜ сʜɴовомь мʜ κɴєʒƔ вʌɑдʜсɑвƔ ʜ κɴєʒƔ вʌɑтκƔ
доκʌɑ гωдѣ ɴє Бʜχь ωБʜсκɑω ʜ ωБɴɑшɑω пρɑвоω ʜ цʜєʌω ʜ ʜстʜɴɴоω г дɴωмь дѣдωм цρьκвє Босьɴсκє ʜ •вı• стρоʜɴʜκомɑ
мєћƔ κоʜємʜ БƔдє гдɴь гость ρɑдʜɴь ʒɑ свогɑ жʜвотɑ ʜ κ томƔ •вı• вʌɑстєʌɑ ɴɑшʜıє̵χ погʌɑвʜтѣχь κоʜ χотє пρɑвоω що ʌʜ Бʜ
ɴɑшʌɑ вʜшєρүєɴɴɑ пρɑвдɑ до κогɑ ωдь тѣχʜ κƔћє ɴɑшє дɑ гɑ ıє̵ воʌ⊦ɑɴь гдɴь χєρцєгь цѣκɑтʜ ʜ κɑρɑтʜ ɴɑ свою воʌю що мƔ сƔдь
поκɑжє
тɑκоћє χƔмсцʜ вʌɑстєʌє ʜ всɑκє вρьстє ʌюдьıє̵ дɑ стоıє̵ Ɣ своʜıє̵χ пρɑвʜıє̵χь ʜ подоБɴʜıє̵χ ʒɑκоɴʜıє̵χ ʜ твρьћɑвɑχ вʜшєρүєɴɴʜıє̵χ дɑ
ɴє можє ɴʜ χоћє ɴʜмь ρүєɴɴʜıє̵м Бʜтʜ ɴʜıє̵дɴо Бєʒɑκоɴьıє̵ ɴʜ сƔжɑɴствωмь ɴʜ κоωмь ʜɴомь ɴєпρɑвдомь доκʌɑ гωдѣ ɴє Бʜ щоω
сƔдь ʜ пʜтɑɴьıє̵ χƔмсκо κогɑ ωсƔдʜω по ʒɑκоɴƔ ʜ ɴɑүʜɴƔ κɑκо ʜмь ıє̵ Бʜʌо ʒɑ г дɴɑ воєводє сɑɴдɑʌ⊦ɑ
тоʜ дɑ ʜмь ıє̵ твρьдоω ʜ пρɑвоω ʜ цʜєʌо ʜ ɴєпоρүєɴоω ʒɑ мєɴє ʜ ʒɑ моʜıє̵χь сʜɴовь κɴєʒɑ вʌɑдʜсɑвɑ ʜ κɴєʒɑ вʌɑтκɑ ɴʜмь
ρүєɴʜıє̵м вʌɑстєʌωмь χƔмсцʜıє̵м ɴʜχь ωстɑɴκƔ доκʌɑ гωдѣ ωɴʜ ρүєɴɴʜ вʌɑстєʌє ʜ всɑκє вρьстє ʌюдьıє̵ ωдь χƔмсκє ʒємʌıє̵ ɴɑмь
сʌƔжє вѣρɴоω ʜ пρɑвоω ʜ стоıє̵ ɴɑм ɴɑ своʜıє̵χ доБρѣχь ωБѣтʜıє̵χ ʜ ʒɑпʜсʜıє̵χ пρɑво ʜ твρьдω ʜ цʜєʌо κɑκо ɴɑм сƔ ρєκʌʜ ʜ
ωБѣтовɑʌʜ сє ʜ ʒɑпʜсɑʌʜ
κ томƔ що мʜ κогɑ ɴʜχ сƔдь ωсƔдʜ χƔмʌ⊦ɑɴɑ ʜʌʜ Ɣ вєʌʜκƔ ʜʌʜ Ɣ мɑʌƔ дɑ сƔ мɑɴѣ ωдь ɴʜχь ɴɑ пƔɴƔ ωсƔдБʜɴє по ʒɑκоɴƔ κɑκо
сƔ Бʜʌє ωдь ɴʜχ стρʜцƔ мʜ гдɴƔ воєводѣ сɑɴдɑʌю
ʜ ɴɑ тоʜ ɴɑ всє вʜшєпʜсɑɴɴоω ʜ ʜмєɴовɑɴɴоω ⊦ɑɑ гдɴь χєρцєгь стѣпɑɴ ʒɑκʌʜɴɑм сє вь гдɑ Бɑ̅ всєдρьжʜтєʌ⊦ɑ ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ
свєтɑгω дƔχɑ ʜ вь пρѣүʜстƔ єгω Бг̅ωмɑтєρь свєтƔ дʜєвƔ мɑρʜю ʜ вь сʜʌƔ үстɴɑгω ʜ жʜвотвоρєщɑгω κρьстɑ гсподɴ⊦ɑ ʜ вь •д•
121

євьɴћєʌʜстє ʜ вь •вı• ɑпƔстоʌɑ вρьχовɴɑ ʜ вь •о• ʜʒɑБρɑɴʜıє̵ χ Божʜıє̵χь ʜ вь всє свєтє ωд вѣκɑ Бг̅Ɣ Ɣгωдʜвшє
κɑκо ⊦ɑɑ гдɴь χєρцєь стѣпɑɴь ɴʜмь вʜшєρүєɴʜıє̵м χоћƔ ɴɑ всємь ɴɑ том вʜшєпʜсɑɴɴωм ʜ ʜмєɴовɑɴɴωм стɑɑтʜ ʜ тρьпѣтʜ сє
пρɑвоω ʜ твρьдоω ʜ цʜєʌоω ʜ ɴєпоρүєɴω доκʌɑ гωдѣ ωɴʜ вʜшєρүєɴɴʜ мɑɴѣ стоıє̵ Ɣ посʌƔχƔ ʜ сʌƔжє мʜ пρɑвоω ʜ вѣρɴоω ʜ
тρьпє мʜ сє ɴɑ своʜıє̵χь доБρʜıє̵χ ʜ поүтєɴʜıє̵χ ωБѣтʜıє̵χ ʜ ʒɑпʜсʜıє̵χ κɑκо мʜ сƔ ρєκʌʜ ʜ ωБѣтовɑʌʜ сє ʜ ʒɑκʌєʌʜ ʜ ʒɑпʜсɑʌʜ
пʜсɑɴ вь ʌѣтɑ ρождствɑ χρʜстовɑ ɴɑ •үƔɴг• ʌѣтоω мсцɑ ʜƔʌʜ⊦ɑ •θı• дɑɴь Ɣ пʜвѣ ɴɑ пʌɑɴʜɴѣ ɴɑ пʜшүƔ по ʒɑповѣдѣ пρѣсвѣтʌогɑ
ʜ Ɣʒможɴогɑ гдɴɑ мʜ χєρцєгɑ стѣпɑɴɑ Ɣпʜсɑ Божʜдɑρ дʜ⊦ɑκь

herceg Stjepan Kosača
10. april 1454.
Miklosich CCCLXXI; Stojanović br. 669; Čremošnik br. 107; Turbić-Hadžagić 142-145
HR-DAD; sign. 1454_becki 1106
pisar: Radivoj Dobrišević
ω вєʌєможɴɑ сʜʌоω пρєсвєтɑгоω дƔχɑ Божє сʌɑвɴʜ вɑ тρоʜцѣ вɑ ωтцʜ жє ρєκƔ ʜ сʜɴƔ ʜ свєтʜмь дƔχωмь пρѣсвєтɑ тρоʜцє
ɴєρɑʒдѣʌʜмɑ
сʌɑвɑ тєБѣ ʜжє вɑ ʜмє твоє всє вρьшʜмоω ʜ тоБою Ɣʒдρьжʜмоω ʒємʌю ʜ вʌɑдɑɴьє κоє є ɴɑмь Бгь дɑω
смʜсʌʜсмоω Ɣ ɴɑшоʜ пɑмєтѣ κоʌʜцѣм мʜʌосρьдьємь Бгь ʌюБʜ ɴєρɑвь үʌовѣүƔ посʌɑ свогɑ єдʜɴɑгоω сʜɴɑ Ɣ вєʌʜцʜєχь мƔκɑχь
дɑ своє ʜʒБɑвʜ ʜʒ гρʜєχɑ ʜ по Ɣсκρьсєɴью κɑдɑ χотѣ Ɣʒʜтʜ ɴɑ ɴєБєсɑ дɑ сѣдєть ω дєсɴƔю ωтцɑ Бжɑстɑвɴомь ρʜєүью ρүє ɑпс̅ʌомь
своʜмь мʜρь дɑю вɑмь мʜρь ωстɑʌ⊦ɑмь вɑмь
мʜʜ гдɴь стѣпɑɴь Бжʜωмь мʌстʜю χєρцєгь свєтогɑ сɑвє гсподɑρь χƔʍ̅сκʜ ʜ пρʜмоρсκʜ κɴєʒь дρʜɴ̅сκʜ вєʌʜκʜ воєводɑ Босɑɴсκʜ
ʜ вєћє дɑємо ɴɑ вʜдѣɴьє :всʜємь ʜ всɑκомƔ κомƔ сє достоʜ ʜ пρѣд κогɑ Бʜ сє годѣ ʜʒɴєсɑω ωвʜ ɴɑшь ʌʜсть ωтвоρєɴь ωгʌєдɑтʜ
ɑ с ɴɑшомь пєүɑтью ʒɑκоɴʜтωмь
κɑκо догошє гспоцтвƔ мʜ ωд мɴогопоүтєɴогɑ κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєω ʜ всє ωпћʜɴє вʌɑстєω дƔБρовɑүцʜєχь поүтєɴʜ ʜ вʌɑстєʌє ʜ
поκʌʜсɑρьє κɴєʒь мɑρоє ρɑстʜћь ʜ κɴєʒь жƔпɑɴь БƔɴʜћь ʜ κɴєʒь ɑɴдρƔшκо БоБɑʌєвʜћь договɑρɑє сє ω доБρомь мʜρƔ ʜ поүтєɴоʜ
пρʜ⊦ɑʒɴѣ ʜ потвρьћєɴь⊦ɑ всʜєχ ʒɑпʜсɑ ʜ повєʌ⊦ɑ κоє сƔ ʜмɑʌʜ с ɴɑшʜмʜ ρодʜтєʌʜ ʜ ʒ госпоцтвомь мʜ до ωвогɑʜ ρɑʒмʜρь⊦ɑ
κоє ρɑʒмʜρьє мєћƔ ɴɑмʜ Ɣсʜ⊦ɑω ɴєпρʜ⊦ɑтєʌь Бж̅ʜ ʜ үʌовѣүɑсκʜ с κогɑ ρɑʒмʜρь⊦ɑ ɴʜєдɴɑ κоρʜсть ɴʜє ɴʜєдɴоʜ стρɑɴѣ ɴʜ
дρƔгоʜ пɑүє щєтɑ ʜ мɑɴшʜɴɑ
ɑ мʜ гдɴь χєρцєгь стѣпɑɴь ʜ сʜɴовє мʜ κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь ʜ κɴєʒ вʌɑтκоω смʜшʌ⊦ɑє доБρƔ ʜ поүтєɴƔ пρʜ⊦ɑʒɑɴь κою сƔ ʜмɑʌʜ
ɴɑшʜ ρодʜтєʌьє с мɴогопоүтєɴʜємь сɑ сʌɑвɴʜємь гдɴомь κɴєʒомь вƔκцємь ʜ сɑ сʌɑвɴʜєм гдɴомь сɑɴдɑʌємь Бʜвшʜмь вєʌʜκʜмь
воєводомь Босɑɴьсκʜмь ʜ вєћє ʜ с κɴєʒомь вƔκомь ʜ ʒ госпоцтвом мʜ с κɴєʒомь ʜ вʌɑстєʌʜ дƔБρовɑүцʜємʜ дɑ тоʌʜκɑʜ ʌюБɑвь
ɴє БƔдє потɑптɑɴɑ пɑүє Ɣʒвʜшєɴɑ Ɣ ɴɑпρєдɑκь ʜ Боʌıє̵
ʜ вʜшєρєүєɴʜ поκʌʜсɑρʜ доБρовоʌɴоω пρʜмʜшє ʜ мʜʌостʜво сє договоρʜсмоω ʜ потвρьдʜсмо ʜ потвρьћƔємоω всɑκоє ʒɑпʜсє
ʜ повєʌıє̵ κоє сƔ ʜмɑʌʜ ʜ κоє ʜмɑю κɴєʒь ʜ вʌɑстєʌє дƔБρовɑүцʜ до дɑɴɑшɴєгɑ дɴє ωд ɴɑшʜєχь ρодʜтєʌь мɴогоωпоүтєɴогɑ ʜ
гʌɑсʜтогɑ спомєɴƔть⊦ɑ гдɴɑ κɴєʒɑ вƔκцɑ ʜ сʌɑвɴогɑ гдɴɑ сɑɴдɑʌ⊦ɑ Бʜвшєгɑ вєʌʜκогɑ воєводє Босɑɴ̅сκогɑ ʜ вєћє ʜ κɴєʒɑ вƔκɑ
ʜ гспоцтвɑ мʜ дɑ БƔдƔ твρьдɑ ʜ κρѣпκɑ тємєʌɴɑ ʜ ɴєпоκоʌѣБʜмɑ вѣκƔ вѣκомɑ ɑмʜɴь
ɑ ʒɑ κρѣпостʜ мʜρɑ сєгɑʜ ʜ ʌюБвє ʜ доБρє пρʜ⊦ɑʒɴʜ дɑ БƔдє Ɣ вʜєκє Бєʒь ωпоговоρɑ ʜ ʒʌє воʌıє̵ ωд ʌюдʜ вʌɑстєω дƔБρовɑүцʜєχь
ɑʌʜ ωд ɴɑшʜєχ с ʌƔдмʜ вʌɑстєω дƔБρовɑүцʜєχ договоρʜсмо сє ʜ ωдьʌƔүʜсмоω с вʌɑстєʌʜ дƔБρовɑүцʜємʜ доБρовоʌɴоω ʜ
122

єдʜɴосρьдɴоω дɑ всɑκо ƔБʜʜствоω үʌовѣүє ʜʌʜ пρоʌʜть⊦ɑ κρьвʜ κо⊦ɑ сƔ Ɣ ωвƔʜ ρɑть Ɣүʜɴєɴɑ ʜ всɑκє ρɑɴє ʜ ƔБʜєɴь⊦ɑ ʜ
ʒʌє ρʜєүʜ ʜ χотѣɴь⊦ɑ ʒʌɑɑ κо⊦ɑ сƔ Бʜʌɑ мєћƔ ɴɑмʜ с вʌɑстєʌʜ дƔБρовɑүцʜємʜ ʜ мєћƔ ʌюдмʜ гспоцтвɑ мʜ с ʌюдмʜ вʌɑстєω
дƔБρовɑүцʜєχь ʜ всє пʌʜєɴє ʜ щєтє що є Ɣүʜɴʜʌɑ єдɴɑ стρɑɴɑ дρƔгоʜ ωд поүєʌɑ ρɑтʜ до тρоʜБє κою є гспоцтво мʜ Ɣүʜɴʜʌо
с κɴєʒомь ʜ вʌɑстєʌʜ дƔБρоүцʜємʜ κɑκо сє Ɣдρьжʜ Ɣ ʒɑпʜсʜχь єдɴє стρɑɴє ʜ дρƔгє ωБоʜ ωБʌюБʜсмоω тоʜ мєћƔ соБомь
єдɴосρьдɴоω ʜ доБρовоʌɴоω пρʜмʜсмоω ʜ Бʌɑгосʌовʜсмоω
ʜ тɑκоʜ вєʌʜмоω ʜ ʒɑповʜєдɑмоω дɑ ɴʜтκоρь ɴє можє ɴʜ смʜє ƔспомєɴƔтʜ ɴʜ ʜсκɑтʜ κρьвʜ ɴʜ ʜɴє ωсвєтє ɴʜ вρɑждє ɴʜ Ɣ
єдɴо вρʜємє доκʌɑ свʜєть стоʜ
тκо ʌʜ сє ωБρѣтє сʜєʜ потвоρʜтʜ дɑ є гспоцтвƔ мʜ ɴєвѣρɑɴь ʜ дɑ сє ρɑʒɑспє до κоρʜєɴɑɑ
тɑκоћє дɑ ɴє БƔдє пρʜƔʒмɑ ωд гспоцтвɑ мʜ ɴʜ ωд ɴɑшʜχь ʌюдʜ ɴʜєдɴомƔ дƔБρовүɑɴʜɴƔ ɴєго κоʜ є үʜмь дƔжɑɴь дɑ тɑʜ пʌɑћɑ
ʜ тɑκо ʜмь потвρьдʜχь ʜ потвρьћƔю дɑ ɴʜχь тρьговцʜ ʜ ʜɴʜ ɴʜχь ʌюдѣ χодє сʌоБодɴоω пρʜєκо ρƔсɑгɑ ʜ по ρƔсɑгƔ гспоцтвɑ
мʜ сɑ всɑцʜєм тρьгомь пʌɑћɑє пρɑвє цɑρʜɴє κоє сƔ пρьво пʌɑћɑʌʜ ʒɑ вρѣмєɴь ɴɑшʜєχь ρодʜтєʌь ʜ ʒɑ мєɴє до ρɑтʜ ɴє Боє сє
ɴʜєдɴогɑ χƔдɑ ɴʜ ωд κогɑρь тκо ɴє Бʜ ʜʒвɑɴь воʌıє̵ ʜ посʌƔχɑ ɴɑшєгɑ
ɑκо ʌʜ Бʜ сє κɑдɑ ʒгодʜʌоω гспоцтвƔ мʜ ρɑʒмʜρʜтʜ сє с κɴєʒомь ʜ вʌɑстєʌʜ дƔБρовɑүцʜмʜ үєсɑ Бг̅ь ɴє дɑʜ тƔʜ ρɑть ɴʜєдɴƔ дɑ
ɴє χоћємоω ɴʜ можємо Ɣүʜɴʜтʜ ɴє пρʜповʜдѣвшє ʜ ɴє ωповʜдѣвшє по ɴɑшʜєχь поκʌʜсɑρʜχь κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь Ɣ дƔБρовɴʜκƔ
ωд тогɑʜ дɴє поκʌє БƔдємо ωповʜдѣтʜ до тρʜ мѣсєцє ɴʜ Ɣүʜɴʜтʜ ʜмь κвɑρʜ ɴʜχь гρɑдƔ ɴʜ ɴʜχь ρƔсɑгƔ ɴʜ ɴʜχь ʌюдєм ɴʜ ɴʜχь
ʜмɑɴью
κ томƔ дɑ ɴє ʜмɑмоω ɴʜ χоћємоω посєгɴƔтʜ ɴʜєдɴʜємь χƔдʜємь ɴɑ ɴʜχь тρьговцє ɴi ɴɑ ɴʜχь ʜмɑɴь⊦ɑ ɴʜ ɴɑ ʜɴє ɴʜχь ʌюдʜ
κоʜ Бʜ сє ɴɑшʌʜ Ɣ ρƔсɑгƔ ʜ ωБʌɑстʜ ɴɑшоʜ ʜʌʜ κоʜєм Бʜ сє ʒгодʜʌоω пρѣκо ɴɑшєгɑ rusaga мʜɴƔтʜ ʒɑ вρʜємє вʜшєρүєɴоω ωд
тρʜ мѣсєцє доκʌɑ годѣ Бʜ сє ʜспρɑтʜʌʜ ʜ сρєдʜʌʜ сɑ всʜємь Бʌɑгωм ɴʜχ ʜʒ ʒємʌє гспоцтвɑ мʜ Ɣ дƔБρовɴʜκь ʜ ʜɴƔдʜє κƔдѣ Бʜ
κомƔ воʌ⊦ɑ поћʜ дɑ ʜмь ɴє БƔдє ɴʜєдɴɑɑ ʒɑвρьтʜцɑ ɴʜ ʒɑБɑвɑ ɴʜ ωдɴєть⊦ɑ Бʌɑгɑ ɴʜχь до ρүєɴɴогɑ ρоκɑ
тɑκоћє тκо сє годѣ Ɣговоρʜ дƔБρовүɑɴʜɴь ɑʌʜ тρьговɑць дƔБρовɑүκʜ ʒɑ поɴєсєɴьє κɑρвɑɴɑ ɑʌʜ κогɑ годѣ поɴосɑ дɑ гɑ ɴʜє
воʌ⊦ɑɴь свρьћʜ дρƔгʜ ɴʜ вʌɑχь ɴʜ сρьБʌʜɴь до мѣстɑ доκʌɑ сє ωɴʜ БƔдє ɴɑʜмʜω тκо є ʜʒ ɴɑшєгɑ ρƔсɑгɑ поɴосɴʜκь ɑ сʌƔгɑ є
ɴɑшь
тκо ʌʜ Бʜ сє ɴɑшɑω Ɣρвɑтʜ товɑρє κоʜмь посʜʌьємь ɑʌʜ ʒɑρƔүʜтʜ до мѣстɑ Ɣговоρɴогɑ доκʌɑ є Ɣговоρєɴоω дɑ пʌɑтʜ гспоцтвƔ
мʜ •ɴ• дƔκɑть
ɑ ɴɑ сє вʜшєпʜсɑɴɴоω ρүєɴɴоω ʜ оБѣтовɑɴɴоω мʜ гдɴь χєρцєгь стѣпɑɴь ʜ сʜɴовє мʜ κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь ʜ κɴєʒь вʌɑтκоω ʜ вʌɑстєʌє
ɴɑшʜ воєводɑ сʌɑдоє сємκовʜћь κɴєʒь ρɑдʜүь стѣпκовʜћь воєводɑ ʜвɑɴʜшь вʌɑтκоωвʜћь воєводɑ мɑρκоω гρьгƔρєвʜћь κɴєʒь
ρɑдовɑɴь вɑρдʜћь κɴєʒь ρƔжʜρь дʜвүʜћь κɴєʒь пɑвɑω дρɑжоєвʜћь κɴєʒь ρɑʜκо пρʜБүʜћь κɴєʒь юρɑʜ үємєρовʜћь κɴєʒь ʜвɑɴь
вɑρдʜћь воєводɑ ρɑдʜүь пρʜБʜсɑʌʜћь κɴєʒь вƔκмɑɴь юговʜћь
ρотʜсмо сє ʜ ʒɑκʌєсмоω ɴɑ свєтом євɑɴћєʌью Бж̅ʜєм ʜ ɴɑ үсɴ̅омь ʜ жʜвотвоρєщємь κρстƔ госпоћɴƔ ʜ ρүєɴɴʜємь κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌωм
ʜ всоʜ ωпћʜɴѣ дƔБρовɑүκоʜ ʜ ɴʜχь ωстɑɴκƔ вɑ гсподɑɑ Бг̅ɑ всєдρьжʜтєʌ⊦ɑ ʜ вɑ пρүстƔ Бц̅Ɣ ʜ вɑ үєтʜρʜ євɑɴћєʌʜстє ʜ вɑ двɑ
ɴɑ дєстє ɑпƔстоʌɑ вρьχовɴʜєχ ʜ вɑ •о• ʜʒɑБρɑɴɴʜєχ Бж̅ʜχь ʜ вɑ •т• ʜ •ʜı• ωтɑць свєтʜχь ʜжє вɑ ɴʜκєʜ ʜ вɑ всє свєтє ω д вʜєκɑ
Бг̅Ɣ Ɣгодʜвшє дɑ ωвоʜ ɴɑшє ʒгоρɑ пʜсɑɴɴо ʜ ωБѣтовɑɴɴоω ρ үєɴɴʜєм κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь ʜ всоʜ ωпћʜɴѣ вʌɑдƔщɑго гρɑдɑ
дƔБρовɴʜκɑ ʜ ɴʜχь ωстɑɴκƔ ʜ ɴʜχ посʌѣдɴʜємь κɑκо сє ʒгоρɑ пʜшє вʜєκƔ вѣκомɑ ɴɑ мɑɴє ɴє ʜмɑ пρʜтʜ ɴʜ сє потвоρʜтʜ ɴʜ
ʒɑ єдɴƔ ствɑρь ɴɑ ʒємʌѣ ɴʜ ʒɑ стρɑχь ɴʜ ʒɑ Бʌɑгоω ɴʜ ʒɑ ɴʜєдɴогɑ гдɴɑ ɴʜ ʒɑ ɴʜєдɴогɑɑ ʜɴогɑ үʌвκɑ воʌю ʜʒʌожʜвь вєʌʜκогɑ
гспдρɑ гдɴɑ тƔρсκогɑ мєχмєт Бєгɑ
ʜ ɑκо Бʜ мʜ Бʜʌɑ ʒɑповʜєдь вʜшєρүєɴɴогɑ цɑρɑ тƔρсκогɑ ρɑть ʜмь Ɣүʜɴʜтʜ κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌωмь дƔБρовɑүцʜємь дɑ ɴʜєсɑмь
воʌ⊦ɑɴь ɴʜ могƔ ɴє пρʜповʜдѣвшɑ ʜмь κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь дƔБρовɑүцʜєм пρьво тогɑʜ по моʜχь поκʌʜсɑρʜχь ɑ пρʜповʜдѣвшє
ʜмь ωд тоʌє до тρʜ мѣсєцє дɑ ʜмь ɴʜєсɑмь воʌ⊦ɑɴь ɴʜєдɴогɑ Ɣүʜɴʜтʜ ʒʌɑɑ ɴʜ ɴʜєдɴє щєтє ɴʜχь ρƔсɑгƔ ɴʜ ɴʜχь тρьговцємь ɴʜ
123

ɴʜχь ʌюдєм κɑκо є вʜшє ρүєɴоω
ʜ доκʌɑ ɴɑмь годѣ κɴєʒь ʜ вʌɑстʌє ʜ всɑ ωпћʜɴɑɑ дƔБρовɑүκɑ стоʜ ɴɑ своʜχь доБρʜєχ ʜ поүтєɴʜєχ ωБѣтʜєχ ʜ ʒɑпʜсʜєχ κɑκо ɴɑмь
сє сƔ ωБѣтовɑʌʜ ʜ Ɣ своʜ ʌʜсть ʒɑпʜсɑʌʜ дɑ сє ɴє можє ɴʜ χоћє потвоρʜтʜ вʜшєρүєɴɴоω ʒɑпʜсɑɴьє вɑʒдɑ потвρьћƔюћє свɑ
пʜсмɑ ʜ повєʌıє̵ κоє сƔ ʜмɑʌʜ ʜ ʜмɑю с ɴɑшʜмʜ ρодʜтєʌʜ ʜ ʒ госпоцтвомь мʜ κɴєʒь ʜ вʌɑстєʌє дƔБρовɑүцʜ до дɑɴɑшɴєгɑ Ɣ
своωʜ твρьћɑвѣ дɴє
пʜсɑɴь вɑ ʌѣтɑ ρождɑствɑ χρʜстовɑ •үƔɴд• ʌѣто мсцɑ ɑпρʜʌ⊦ɑ •ı• дɑɴь Ɣ ɴɑшємь гρɑдƔ ɴовомь по ʒɑповʜєдʜ пρѣсвѣтʌогɑ гдɴɑ
гдɴɑ χєρцєгɑ стѣпɑɴɑ Ɣпʜсɑ дʜ⊦ɑκь ρɑдʜвоʜ доБρʜшєвʜћь

kralj Tomaš
19. februar 1459.
na Jezeru
Čr. nema; Turbić-Hadžagić 2006:146
GZM XVII, 1905, 235 (Solovjev piše da je original u Šibeniku)
sign. Zemaljski muzej u Sarajevu
вɑ ʜмє Божє ɑмь
мʜ щєфɑɴь томɑшь мʜʌостю Божʜомь κρɑʌь сρБʌємь Босɴʜ Ɣсоρʜ соʌʜ пρʜмоρю доɴʜмь κρɑємь ʜ κ томƔ дɑмо вʜдʜтʜ всɑκомƔ
κомƔ сє подоБɑ ʜ пρʜд κогɑ пρʜдє овʜ ɴɑшь отвоρєɴь ʌʜсть
κɑκо мʜ смʜсʌʜвшє сʌƔжБƔ Бʜвшєгɑ ʜвɑɴцɑ юρʜɴʜћɑ κою ɴɑмь посʌƔжʜ Ɣ вρʜмє пρʜсвʜтʌогɑ гɴɑ κρɑʌɑ твρтκɑ ɴɑ Ɣсоρʜ κɑдɑ
ɴɑсь ʜʒБɑвʜ ρєүєɴʜ ʜвɑɴɑць од вєʌʜκє тєшκоћє κɑдɑ ɴɑсь БʜχƔ Ɣстρʜʌʜʌʜ подь пєћмʜ
Ɣүʜɴʜсмо ρєүєɴогɑ ʜвɑɴцɑ сʜɴовомь
пɑвʌƔ мɑтʜю ʜ юρю ɴʜмь ʜ ɴʜχь остɑтκƔ мʜʌость ɴɑшƔ госпоцκƔ дɑсмо ʜмь ʜ дɑρовɑсмо ɴɑшʜмь ɴовʜмь доБρовоʌɴʜмь дɑρомь
сєʌо вʌɑсʜɴє доɴє ʜ гоρɴє тоʜ ıє̵ст вʌɑсʜɴє ʜ ɴоʒдρвцє Ɣ κотɑρƔ ѣɑѣɑүκомь сɑ всʜмь пρʜстоѣɴʜємь ʜ доχодцʜ ʜ ʒ гоρомь ʜ с
поʌєм с водɑмʜ ʜ с водєɴʜцɑмʜ сɑ всʜмʜ стɑρʜмʜ ʜ ɴовʜмʜ κотɑρʜ ʜ мєѣɑшʜ дɑсмо ʜ дɑρовɑсмо ʒɑ БɑщʜɴƔ вʜκƔ вʜүʜтƔ ɴʜмь
ʜ ɴʜχь посʌıє̵дɴʜмь
ʜ дɑ ʜм сє тоʜ ɴє моʒʜ поρєћʜ ɴʜ потвоρʜтʜ ʒɑ ɴɑсь ʜ ʒɑ ɴɑшʜχь посʌʜдɴʜχь ʒɑ ɴʜєдɴƔ ʒгρʜχƔ одʌожʜвь ɴєвʜρє
ɑ оɴʜ дɑ ɴɑмь пρɑво ʜ вʜρɴо сʌƔжє κɑκо ʜ ʜɴʜ пʌємєɴʜтʜ ʌƔдʜ ρƔсɑгɑ ɴɑшєгɑ Босɑɴсκогɑ од своʜχь Бɑщʜɴь ʜ томƔ дɑ ƔʌʜʒƔ
Ɣ дρжɑɴє κɑдɑ моћʜ БƔдƔ Бʜтʜ с ɴɑшƔ сʌƔжБƔ
ʜ ʜош Ɣүʜɴʜсмо ʒ гоρƔ ρєүєɴʜмь сʌƔгɑмь ɴɑшʜмь пɑвʌƔ ʜ мɑтʜю ʜ юρю оБʜтовɑсмо ʜм сє дɑ ʜмь χоћємо тɑʜ ʌʜсть пρʜпʜсɑть
ʜ вєʌʜκомь пєүɑтʜю вʜсƔћомь оБʜстρɑɴомь ʒɑпєүɑтʜтʜ
ɑ томƔʜ свʜдоцʜ двоρсκʜ двоρɑ ɴɑшєгɑ κɴєʒь мɑρκо дρɑгʜшʜћь ɑ од вʌɑстєо κоʜ сє тɑдɑʜ пρʜ ɴɑсь ɴɑʜдошє воʜводɑ пɑвɑо
κʌєшʜћь ʒ Бρɑтʜомь ʜ воʜводɑ ρɑдʜүь моʒоʌʜћь
пʜсɑɴо ɴɑ єʒєρʜ мʜсєцɑ фρєвɑρɑ ɴɑ дєвєтʜ ɴɑ дєстє дɑɴь ʌʜть господɴʜχь •үƔɴ• ʜ дєвєто тєцʜшє

124

herceg Stjepan Kosača
13. oktobar 1461.
u Međuričju pod Samoborom
Miklosich CCCXC; Stojanović br. 670; Čremošnik br. 108. Turbić-Hadžagić 2006:147-148
HR-DAD; sign. 1461_becki 1118
мʜ гдɴь стѣпɑɴь Божʜωм мʌ̅стью χєρцєгь свєтɑгω сɑвє гсп̅дρь χƔʍ̅сκʜ ʜ пρʜмоρ̅сκʜ ʜ вєћє дɑɑємоω ʒɴɑтʜ свѣмь ʜ свɑκомƔ
чʌ̅вκƔ κомƔ сє подωБɑ ʜ пρѣдь κогɑ доʜдє ωвь ɴɑшь ʌс̅ть ωтвоρєɴʜ ɑ с ɴɑшωм пєчɑтью вѣρовɑɴωм єρь Ɣчʜɴʜсмо мʌ̅сть ʜ
сʌоБодƔ ʜ дɑсмо вѣρƔ ʜ ρѣчь ɴɑшƔ гспоцκƔ ʒɑ воʌю ʜ пρʜѣʒɑɴь мɴогωпо чтєɴогɑ κɴєʒɑ ωБρɑɴɴогɑ ʜ вʌɑстєω дƔБρовɑчцʜєχ
свѣмь сʌƔгɑмь ʜ тρговцєм дƔБρовɑчцʜєм
дɑ χодє ʜ пρѣχодє сʌоБодɴо ʜ БєʒьсƔмɴєɴо пρѣκо ɴɑшєгɑ ρƔсɑгɑ своʜємʜ κɑρвɑɴʜ ʜ с ʜɴʜє м тρьгωм Бєʒɑ всɑκє сƔмɴʜє ʜ
Бєʒɑκоɴ’ɴє ʒɑвρьтʜцє ωдь ɴɑс ʜ ωдь сʌƔгь ɴɑшʜєχ пʌɑћɑє ɴɑмь ɴɑшє пρɑɑвє ʒɑκоɴ’ɴє цɑρʜɴ’є ʜ Бρодωвє гдѣє щоω пρʜстоʜ
пɑчє ʒɑповѣдɑмь воєводɑмь κɴєʒовωм жƔпɑɴом цɑρʜɴʜκωмь гʌоБɑρωмь κɑтƔɴɑρωм ʜ всɑκогɑ стɑѣɴьѣ ʌюдємь сʌƔгɑмь ɴɑшʜєм
тκо сƔ подь моʜ посʌƔχь ɑ ɴѣсƔ сƔпρоћь ɴɑмь дɑ сє ɴʜтκоρь моʜ сʌƔгɑ ɴє ʒɑдʜє ɴʜ ʒɑ κогɑ ωдь сʌƔгь ʜ тρьговɑць дƔБρовɑчцʜєχ
ɴʜєдɴωм Бєʒɑκоɴωм ʒɑвρтʜцωм ɴʜ χƔдʜєм Ɣчʜɴєɴʜєм ɴʜ ʒɑ єдɴƔ ствɑρь ɴʜ ʒɑ κоє пρѣдƔжьє
ɴєκɑ χодє ʜ пρѣχодє сʌоБодɴо ʜ БʒьсƔмɴєɴо
ɑ що сƔ κомƔ ωдь моʜєχ сʌƔгɑ дƔжɴʜ κоʜ дƔБρовчɑɴє ɑ вʜ поћѣтє пρѣдь κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєʌʜ дƔБρовɑчκє дɑ вɑм Ɣчʜɴє пρɑвдƔ ʜ
ωпρɑвƔ єρь мʜ сƔ ɴɑ тоʜ ωБѣтɴʜ
пʜсɑɴь вɑ ʌѣтɑ ρощвɑ χствɑ •чƔξɑ•мс̅цɑ ωκтовρʜѣ дɴь •гı• ɴɑ мєћƔρѣчью подь сɑмоБоρωм

kralj Stjepan Tomašević
23. novembar 1461. u Jajcu
Miklosich, CCCXCI; Stojanović br. 737; Čremošnik 64; Turbić-Hadžagić 2006:149-151
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 289
pisar: dijak Branoš
вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дƔχɑ ɑмєɴь
мʜʌостю Божʜωмь мʜ гдɴь щєфɑɴь стєпɑɴь томɑшєвʜћь κρɑʌь сρьБʌємь Босɴʜ пρʜмоρью χƔмьсцʜ ʒємʌʜ дɑʌмɑцʜıє̵ χρьвɑтомь
доɴʜмь κρɑємь ʒɑпɑдɴʜм стρɑɴɑмь Ɣсоρѣ соʌʜ подρʜɴью ʜ κ томƔ
вɑ ɴɑүєтɑκь всємƔ ɑʒь ρєүєɴʜ щєфɑɴь стєпɑɴь κρɑʌь сʌɑвƔ вɑʒдɑємь ɴєпρѣстɑɴɴо господƔ моємƔ вʌɑдʜцʜ χρ̅стƔ ʜжє вɑ
ɴɑүєтɑκь ɴєБєсь дʜвɴʜмь Ɣтвρьћєɴʜємь Ɣтвρьдʜ ʜ вɑсєʌєɴƔ своєю воʌєю ωсɴовɑ
ʒɑ мʜʌосρьдьє жє мʜʌостʜ пρʜдє с ɴєБєсь үʌвκ̅оʌƔБɴо ɴɑ ʒємʌƔ ʜ пɑдүє үʌв̅үє сƔщво пρѣстƔпʌєɴʜє соБою оБожʜвь ɴɑ ɴєБєсɑ
Ɣʒʜдє
тʜм жє ʜ погʜБшє ωвцє домƔ ʜʒдρɑвʜєʌєвɑ κɑ ʜстʜɴомƔ пɑстʜρƔ ʜ БогƔ вɑʒвρɑћєɴє Бʜшє
тʜм жє ʜ сκƔпєтρʜ цɑρьсκʜ по всоʜ вɑсєʌєɴоʜ Ɣтвρьћɑюћє сє ʜ κρɑсєћє сє сʌɑвєть Богɑ всєдρьжʜтєʌɑ
тɑκоʜ ʜ ɑʒь щєфɑɴь стєпɑɴь ρɑБь Божʜ κρɑʌь ʒгоρɑ ρєүєɴʜ сподоБʌєɴь Бʜχь κρɑʌєвɑтʜ вɑ ρєүєɴʜχ ʒємʌɑχ ρодʜтєʌь ʜ пρɑρодʜтєʌь
моʜχ твоρʜтʜ мʜ пρɑвдє ʜ мʜʌостʜ ʜ дɑρє ʜ ʒɑпʜсɑɴʜ⊦ɑ ɴɑшʜмь дρɑʒʜмь ʜ сρьүɑɴʜмь пρʜ⊦ɑтєʌєм
125

тогдɑ пρʜдошє вɑ сʌɑвɴʜ двоρь κρɑʌєвьствɑ мʜ Ɣ ѣʜцє пʌєɴ̅ʜтʜ мƔжʜє сʌɑвɴогɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ вʌɑстєʌє ʜ поκʌʜсɑρʜє
поүтовɑɴʜ вʜтєʒь κɴєʒь ѣκєтɑ гƔɴдƔʌʜћь ʜ κɴєʒь пɑʌɑдʜɴь ʌƔκɑρєвʜћь с поүтєɴʜм дɑρмʜ ʜ үɑстмʜ ωт ρєүєɴогɑ сʌɑвɴогɑ гρɑдɑ
дƔБρовɴʜκɑ вʌɑстєω ʜ ωддɑ всє ωпћʜɴє вʌɑстєω дƔБρовɑүцʜχ
ʜ ρєүєɴʜ мɴогопоүтовɑɴʜ поκʌʜсɑρʜє ɴɑсь ʜсκɑшє мɴогоƔмʜʌєɴо ʜ пρосʜшє ʒɑ всɑκоє Ɣвʜтє ʜ ʒɑκоɴє ʜ сʌоБощʜɴє ρєүєɴогɑ ʜ
мɴогопоүтвɑɴогɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ κоє сƔ ʜмɑʌʜ Ɣ ʒɑпʜсʜχ ʜ Ɣ повєʌɑχ с ρєүєɴʜм ɴɑшʜм ρодʜтєʌʜ ʜ пρɑρодʜтєʌʜм ʒ господомь
сρьБьсκом ʜ Босɑɴсκомь κɑκо дɑ Бʜсмо ʜ(м-) мʜ по ωБʜүɑю ρєүєɴє господє ɴʜмь потвρьдʜʌʜ ʜ Ɣстɑɴовʜтʜʌʜ κρѣпκо пρьвʜχ
ɴɑшʜχ сʌоБодщʜɴє ʜ ʒɑκоɴє ʜ Ɣвʜтє ʜ повєʌʜɴʜ⊦ɑ ʜ ʒɑпʜсɑɴʜѣ господє сρьБьсκє ʜ Босɑɴьсκє
ʜ κρɑʌєвьство мʜ сʌʜшɑвшє ʜ ρɑʒƔмʜвшє ɴʜχь поүтєɴє ρɑʒƔмɴє ʜ пρʜʌʜүɴє пρошɴє ɑ пρɑвє ɑ мʜ ʜмɑвшє свʜть ʜ цʜω ʒговоρь
с вʌɑстєʌʜ ʜ с вєʌможɑмʜ κρɑʌєвьствɑ мʜ ствоρʜχ мʜʌость ɴɑшƔ госпоцκƔ ρєүєɴомƔ ʜ мɴогопоүтовɑɴомƔ гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ
вʌɑстєʌом ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ вʌɑстєω дƔБρовɑүцʜχ по сʜχ ɴɑшʜχ ʌʜстʜχ ʜ повєʌɑχь
ʒɑ ɴʜχь сρьүɑɴьство потвρьдʜсмо ʜмь ʜ Ɣстɑɴовʜтʜсмо всє ʜ всɑκоє повєʌє ʜ ʒɑпʜсɑɴʜѣ ρєүєɴє господє сρьБьсκє ʜ Босɑɴьсκє
ʜ потвρьдʜχь ʜмь пρʜмоρьє ʜ κоɴɑвʌє сɑ всʜм своʜмʜ мєтєχʜ ʜ κотɑρʜ
ʜ ⊦ɑɑ гдɴь κρɑʌь стєпɑɴь ʜ всɑ ʜɴɑ господɑ κоѣ сƔ господовɑʌɑ до мєɴє дɑ є до вʜκɑ ρєүєɴомƔ ʜ мɴогопоүтовɑɴомƔ гρɑдƔ
дƔБρовɴʜκƔ ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ вʌɑстєω дƔБρовɑүцʜχь твρьдо ʜ ɴєпоρєүєɴо ɴɑмʜ ʜ ɴɑшʜм посʌʜдɴʜм
пɑүє дɑ сƔ Ɣ всɑκоє вρѣмє стɑɴовʜтʜ ʜ κρѣпцʜ Ɣ ωвоʜʒʜ ɴɑшоʜ ʜ Ɣ всʜχь ʜɴʜχь повєʌɑχь ʜ Ɣ ʒɑκоɴʜ χ ʜ Ɣ всʜχь ʜ Ɣ всɑκоʜχ
сʌоБодщʜɴɑχ ρєүєɴє господє сρьБьсκє ʜ Босɑɴьсκє
ʜ ρєүєɴʜ вʌɑстєʌє поκʌʜсɑρʜє поүтєɴогɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ʜ ωддɑ всє ωпћʜɴє вʌɑстєω дƔБρовɑүцʜχ пρʜмʜшє ʜ ʒɑвєʒɑшє сє
κρɑʌєвьствƔ мʜ дɑвɑтʜ ωт ρєүєɴогɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ʜ ωддɑ всє ωпћʜɴє вʌɑстєω дƔБρɑвүʜцʜχь
пρʜмʜшє ʜ ʒɑвєʒɑшє сє κρɑʌєвьствƔ мʜ дɑвɑтʜ сρьБьсκʜ доχодɑκь двʜ тʜсƔћʜ пєρпєρь дƔБρовɑүцʜχ дʜɴɑρɑ всɑκо годʜщє ɴɑ
дмʜтρовь дɑɴь ʜ тɑκоє всɑκо годʜщє ɴɑ вʌɑсʜɴь дɑɴь пєть сɑть пєρпєρь по ʒɑκоɴƔ ʜ ƔвʜтƔ κɑκо сƔ дɑвɑʌʜ ρєүєɴоʜ господʜ
κρɑʌєвомь Босɑɴьсцʜмь ɴɑшʜмь ρодʜтєʌємь Бʜвшʜмь господʜ κоʜ сƔ господовɑʌʜ до мєɴє
ʜωщє ствоρʜ госпоцтво мʜ мʜʌость ɴɑшƔ госпоцκƔ ρєүєɴомƔ ʜ мɴогопоүтовɑɴомƔ гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ вʌɑстєω
дƔБρовɑүцʜχь по вʜшєρєүєɴʜχь вʌɑстєʌєχ ʜ поκʌʜсɑρʜχ дɑ ωд сɑдɑ ɴɑпρѣдɑ що Бʜ годʜ ɴʜχь тρьговцʜ ʜʌʜ ɴʜχь сʌƔгє сρєБρɑ
ɴосʜʌʜ ʜʒ ɴɑшєгɑ ρƔсɑгɑ Ɣ дƔБρовɴʜκь ʜʌʜ ʜɴƔдє κƔдє ʜмь дρɑго що Бʜ сє годʜ ɴɑшʌо Ɣ κогɑ ɴʜχь тρьговɑць ʜʌʜ сʌƔгɑ
сρєБρɑ ɴєБоʌɑɴɑ дɑ мƔ сє ɴє моρє ʜɴо Ɣʒєтʜ сρєБρо ɴєго ωɴоʌʜκо сɑмо κоʌʜκо сє ɴɑʜдє сρєБρɑ ɴєБоʌɑɴɑ ɑ оɴоʜ що є Боʌɑɴо
дɑ поɴєсє ɴɑ сʌоБодɴƔ ʜʌʜ мƔ Ɣ дƔБρовɴʜκь ʜʌʜ ʜɴƔдɑ κƔдɑ мƔ дρɑго Бєʒ ɴʜєдɴє ʒɑБɑвє κρɑʌєвьствɑ мʜ ɴʜ вʌɑстєω моʜχь ʜ
ɴʜ вʌɑсɴʜκɑ ɴʜ цɑρʜɴʜκɑ ɴɑшʜχь
ʜ тɑκоћє ствоρʜ госпоцтво мʜ мʜʌость ɴɑшƔ госпоцκƔ ρєүєɴомƔ ʜ мɴогопоүтовɑɴомƔ гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ
вʌɑстєω дƔБρовɑүцʜχ по вʜшєρєүєɴʜχ вʌɑстєʌєχ ʜ поκʌʜсɑρʜχь дɑ ωд сɑдɑ ɴɑпρѣдɑ ɴє БƔдє ɴʜκɑдɑρь вєћє Ɣ ɴɑшєм ρƔсɑгƔ
ɴʜєдɴомƔ дƔБρовүɑɴʜɴƔ ɴʜ сʌƔгɑмь ɴʜχь ɴʜєдɴогɑ пρѣƔʒмɑ ɴʜ ʒɑ єдɴо тƔћє пρѣдƔжʜє ɴєго дɑ сє ɴɑʜдє по ʒɑκоɴƔ
тκо БƔдє дƔжɑɴь ωɴɑʜ ʜстɑць дɑ ʜмɑ пʌɑтʜтʜ сɑ дɑ сє пρвомƔ ɴє можє Ɣʒєтʜ ʒɑ κρʜвогɑ ɴʜєдɴо ʜмɑɴʜє пρɑвогɑ
ɑ всємƔ томƔʜ вʜшєпʜсɑɴомƔ ρотɴʜцʜ ʜ свʜдоцʜ ɴɑшє доБρє вєʌможє воєводɑ пєтɑρь пɑвʌовʜћь ʒ Бρɑтʜωм воєводɑ твρьтκо
κовɑүєвʜћь ʒ Бρɑтʜωм воєводɑ твρьтκо κовɑүєвʜћь ʒ Бρɑтʜωм воєводɑ пɑвɑω κʌєшʜћь ʒ Бρɑтʜом воєводɑ ʜвɑɴʜшь вʌɑтκовʜћь
ʒ Бρɑтʜωмь воєводɑ пɑвɑω үƔБρєтʜћь ʒ Бρɑтʜωмь ʜ воєводɑ вƔκʜћь тʜχүʜɴовʜћь ʒ Бρɑтʜωмь ʜ воєводɑ ʜвɑɴь шɑɴтʜћь ʒ
Бρɑтʜωмь ʜ воєводɑ вʌɑдʜсɑвь вƔκүʜћь ʒ Бρɑтʜωмь ʜ κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь вƔκовʜћь ʒ Бρɑтʜωмь ʜ κɴєʒь мɑρκо дρɑгʜшʜћь ʒ
Бρɑтʜωмь ɑ пρʜстɑвь томƔʜ двоρɑ κρɑʌєвьствɑ мʜ двоρьсκʜ ɴɑшь κɴєʒь ρɑдоє вʌɑдʜмʜρʜћь ʒ Бρɑтʜωмь
ɴɑʜпρьво ρотʜχ сє ⊦ɑɑ ρєүєɴʜ гдɴь κρɑʌь стʜпɑɴь ʜ с вєʌєможɑмʜ κρɑʌєвьстмʜ вʜшєпʜсɑɴʜм постɑвʜвь ρƔцʜ ɴɑ свєто євɑɴьћєʌʜє
ʜ ɴɑ κρьсть үɑсɴʜ дɑ є твρьдо ʜ ɴєпоκоʌєБʜмо що сє пʜшє Ɣ сємь ʒɑпʜсƔ гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ вʌɑстєω дƔБρовɑүцʜχ
до вʜκɑ вʜκомь
126

ʜ повєʌʜсмо гɑ пєүɑтʜтʜ ɴɑшʜм вєʌʜκʜм пєүɑтмʜ вʜсƔћʜмʜ ωБʜстρɑɴʜмʜ ʒɑκоɴʜтʜм
пʜсɑɴо Ɣ ɴɑшємь сʌɑвɴомь стоɴомь гρɑдƔ ѣɑʜцƔ мʜсєцɑ ɴовємьБρɑ •κг• дɑɴь вɑ ʌʜтɑ ρожɑствɑ χствɑ •үƔξɑ• ʌʜто
Ɣпʜсɑ Бρɑɴошь дѣκ̅ь по ʒɑповдʜ гдɴɑ мʜ гдɴɑ κρʌɑ стʜпɑɴɑ
щєфɑɴь стєпɑɴь Бжʜωм мʜʌостю κρɑʌь Босɑɴьсκʜ ʜ κ томƔ

Stjepan Tomašević
25. novembar 1461.1
dijak Branoš u Jajcu
Miklosich CCCXCIII; Stojanović br. 739; Čremošnik br. 67; Turbić-Hadžagić 2006:152
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 290
† мʜʌостʜю Божʜωм мʜ гдɴь щєфɑɴь стєпɑɴь κρɑʌь сρьБʌєм Босɴʜ пρʜмоρью ʜ κ томƔ дɑмо вʜдʜтʜ всɑκомƔ үʌв̅κƔ κомƔ сє
подоБɑ по ωвомь ɴɑшєм ωтвоρєɴƔ ʌʜстƔ κɑκо ʒɑповʜдʜсмо ʜ ʒɑповʜдɑмо сʌƔгɑмь κρɑʌєвьствɑ мʜ воєводɑмь κɴєʒовомь
жƔпɑɴомь цɑρʜɴʜκом ʜ всɑκє вρьстє вʌɑсɴʜκом ɴɑшʜм
дɑ ɴʜтκоρь ɴє смʜ Ɣ ɴɑшємь ρƔсɑгƔ ɴʜєдɴомƔ тρьговцƔ дƔБρовɑүκомƔ ɴʜ сʌƔгɑмь ɴʜχь Ɣүʜɴʜтʜ ɴʜєдɴє ɴовщʜɴє ɴʜ Бєʒɑκоɴʜѣ
ɴʜ ʒɑвρьтʜцє ɴєго дɑ сє Ɣʒʜмɑ ɴɑ ɴʜχ по ʒɑκоɴƔ пρɑвɑ цɑρʜɴɑ κɑκо є Бʜʌо ʜ ʒɑ пρьвє господє κρɑʌєвь Босɑɴьсκʜχ
єρє ʜмь смо ɴɑ тоʜ дɑʌʜ ρѣүь ʜ вʜρƔ ɴɑшƔ госпоцκƔ ʜ тɑʜ ɴɑшь ωтвоρєɴь ʌʜсть с ɴɑшом пєүɑтью сρѣдɴомь вʜρовɑɴом
пʜсɑɴь Ɣ ѣʜцƔ мс̅цɑ ɴовємьБρɑ •κє• дɑɴь ʌʜть ρощвɑ χсв̅ɑ •үƔξɑ• ʌʜто
Ɣпʜсɑ Бρɑɴошь дʜѣκь по ʒɑповʜдʜ гдɴɑ мʜ гдɴɑ κρɑʌɑ стʜпɑɴɑ

Stjepan Tomašević
25. novembar 1461.2
dijak Branoš u Jajcu
Miklosich CCCXCIV, Turbić-Hadžagić 2006:153
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 291
† вɑ ʜмє оц̅ɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дƔχɑ ɑмєɴь
мʜʌостʜю Божʜωмь мʜ гдɴь щєфɑɴь стєпɑɴь κρɑʌь сρьБʌємь Босɴʜ пρʜмоρью ʜ κ томƔ дɑмо вʜдʜтʜ всɑκомƔ үʌв̅κƔ κомƔ сє
подоБɑ по ωвомь ɴɑшєм ωтвоρєɴƔ ʌʜстƔ κɑκо сє ωБʜтовɑсмо ρѣүью ɴɑшомь госпоцκом ɴɑшʜм дρɑʒʜмь ʜ сρьүɑɴʜмь пρʜѣтєʌєм
κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌєм ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ вʌɑстєω дƔБρовɑүцʜχ
ωɴоʜ сρєБρо що є Бʜω Ɣʒєω гɴь κρɑʌь твρьтκо тρьговцєм дƔБρовɑүцʜм •сθ• ʌʜтɑρь ʜ •д• Ɣɴүє ʜ ʒɑ тоʜ ʜ сρєБρо Бʜшє гдɴь
ρодʜтєʌь мʜ гɴь κρɑʌь томɑшь ωБʜтовɑω пʌɑтʜтʜ вʌɑстєʌомь
о(т-) тогɑʜ сρєБρɑ вʜшєпʜсɑɴогɑ ʜмɑʌʜ сƔ Ɣ тρʜ пʌɑтє ωт доχодɑκь κρɑʌєвьствɑ мʜ κоє ʜмɑмо ʜмɑвɑтʜ ωт κɴєʒɑ ʜ ωт вʌɑстєω
пρʜмɑ тʜсƔћƔ ʜ двʜстʜ пєρпєρь
ɑ ωстɑʌо що ʜмь ɴʜє допʌɑћєɴо ω(т-) тогɑʜ вʜшєпʜсɑɑɴогɑ сρєБρɑ ωБʜтовɑсмо сє пʌɑтʜтʜ ʜʒ ɴɑшє κомоρє ρєүєɴомƔ κɴєʒƔ
127

ʜ вʌɑстєʌєм що Бʜ сє ɴɑʜпρѣүє могʌо
ʜ повєʌʜсмо гɑ пєүɑтʜтʜ ɴɑшомь сρѣдɴомь вʜρовɑɴомь пєүɑтью
пʜсɑɴь Ɣ ѣʜцƔ мс̅цɑ ɴовємБρɑ •κє• дɑɴь ʌʜть гдɴʜχь •үƔξɑ• ʌʜɑ
Ɣпʜсɑ Бρɑɴошь дʜ⊦ɑκь по ʒɑповʜдʜ гɴɑ мʜ гɴɑ κρɑʌɑ стʜпɑɴɑ

Stjepan Tomašević
25. novembar 1461.3
dijak Branoš u Jajcu
Miklosich CCCXCII; Turbić-Hadžagić 2006:154
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 292
† мʜʌостʜю Божʜωмь мʜ гɴь щєфɑɴь стєпɑɴь κρɑʌь сρьБʌємь Босɴʜ пρʜмоρью ʜ κ томƔ дɑмо вʜдʜтʜ всɑκомƔ ʏʌв̅κ̅Ɣ κомƔ сє
подоБɑ по ωвомь ɴɑшємь ωтвоρєɴƔ ʌʜстƔ κɑκо сє ωБʜтовɑсмо ɴɑшʜм дρɑʒʜмь ʜ сρьүɑɴʜмь пρʜ⊦ɑтєʌєм κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь
ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ вʌɑстєω дƔБρовɑүцʜχ ʒɑ ωɴоʜ сρєБρо κоє є Ɣʒєω гдɴь ρодʜтєʌ мʜ гдɴь κρɑʌь томɑшь тρʜстɑ ʜ пєть ʌʜтɑρь ʜ
ωсɑмь Ɣɴɑүь
ʜ ω(т-) тогɑ ʜмь є сρєБρɑ пʌɑћєɴо ʌʜтɑρь сто тρьговцєм
ɴɑ то ʜмь ѣɑ гɴь κρɑʌь стʜпɑɴь дɑχь мою ρѣүь госпоцκƔ ʜ ωБʜтовɑχь ωɴоʜ що ʜмь ɴʜє допʌɑтʜω ρодʜтєʌ мʜ гɴь κρɑʌь
томɑшь двʜстʜ ʜ пєть ʌʜтɑρь ʜ ωсɑмь Ɣɴɑүь дɑ ʜмь ѣɑ гɴь κρɑʌь стʜпɑɴь пʌɑтʜм ʜʒ моє κо мρє κоʌʜκо сє пρѣүє Ɣʒможє κɴєʒƔ
ʜ вʌɑстєʌомь ʜʌʜ κомƔ ωɴʜ ρєκƔ ʜʌʜ κогɑ дошʌƔ
ʜ повєʌʜсмо гɑ пєүɑтʜтʜ ɴɑшом сρѣдɴом ʒɑκоɴʜтом пєүɑтью
пʜсɑɴь Ɣ ѣʜцƔ мсєцɑ ɴовєБρɑ •κє• дɑɴь ɴɑ ʌʜтɑ ρощвɑ χсвɑ •ү•Ɣ•ξ•ɑ
ɑ пʜсɑ Бρɑɴошь дʜѣκь по ʒɑповʜдʜ гдɴɑ мʜ гɴɑ κρɑʌɑ стʜпɑɴɑ

Stjepan Tomašević
25. novembar 1461.4
dijak Branoš u Jajcu
Miklosich CCCXCV; Stojanović br. 741; Čremošnik str. 188, 192; Turbić-Hadžagić 2006:155-156
HR-DAD; sign. 7. 3. (Diplomata et acta) 15. st. br. 293
sl. Đorđić 1971:407
† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дƔχɑ ɑмєɴь
мʜʌостʜю Божʜωмь мʜ гдɴь щєфɑɴь стєпɑɴь κρɑʌь сρьБʌєм Босɴʜ пρʜмоρью ʜ κ томƔ дɑмо вʜдʜтʜ всɑκомƔ ʏʌв̅κ̅Ɣ κомƔ сє подоБɑ
по ωвомь ɴɑшємь ωтвоρєɴƔ ʌʜстƔ κɑκо пρʜдошє κρɑʌєвьствƔ мʜ мɴогопоʏтовɑɴʜ мƔжʜє вʌɑстєʌє ʜ поκʌʜсɑρʜє мɴогопоʏтовɑɴʜ
вʜтєʒь κɴєʒь ѣκєтɑ гƔɴдƔʌʜћь ʜ κɴєʒь пɑʌɑдʜɴь ʌƔκɑρєвʜћь поκʌʜсɑρьством ωть мɴогопоʏтєɴогɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ κɴєʒɑ ʜ
вʌɑстєω ʜ всє ωпћʜɴє вʌɑстєω дƔБρовɑʏцʜχь
128

ʜ ɴɑсь Ɣмʜʌєɴо помоʌʜшє ωть стρɑɴє ɴɑшʜχ дρɑʒʜχ ʜ сρьʏɑɴʜχ пρʜѣтєʌь κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєω ωтдɑ всє ωпћʜɴє вʌɑстєω дƔБρовɑʏцʜχь
дɑ Бʜсмо ωтсʌоБодʜʌʜ дɑ пʜɴєʒь ɴʜχ дƔБρовɑʏκʜ χодʜ по ρƔсɑгƔ κρɑʌєвьствɑ мʜ κɑκо є ʜ пρьво χодʜω
ʜ мʜ ʏƔвшє ɴʜχь поʏтєɴє ʜ пρʜʌʜʏɴє моБє ɑ пρɑвє сɑтвоρʜсмо мʜʌость ɴɑшƔ госпo̅цκƔ мɴогопоʏтовɑɴомƔ гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ
ɴɑшʜм дρɑʒʜм ʜ сρьʏɑɴʜм пρʜѣтєʌєм κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌом ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ вʌɑстєω дƔБρовɑʏцʜχ ωсʌоБодʜсмо ʜ Ɣʏʜɴʜсмо дɑ ɴʜχ
дʜɴɑρʜ дƔБρовɑʏцʜ χωдє сʌоБодɴо ʜ дɑ сє спρɑтє по ɴɑшєм ρƔсɑгƔ дɑ сʌоБодɴо ɴʜм тρьгƔю ɴʜχь тρьговцʜ (ʜ-) ʜɴʜ всɑκʜ ʏʌвκ̅ь
κɑκо є ʜ пρьво Бʜʌо ʒɑ пρьвє господє κρɑʌєвь Босɑɴьсцʜχь
ʒɑто твρьдо ʒɑповʜдɑмо сʌƔгɑмь κρɑʌєвьствɑ мʜ воєводɑмь κɴєʒовом жƔпɑɴомь цɑρʜɴʜκом всɑκогɑ стɑɴʜѣ ʌƔдємь всɑκомƔ Ɣ
свою пρɑвь дɑ ʜмь ɴʜтκоρь ɴє ʜмɑ пρѣʒь тоʜ ɴʜєдɴƔ ʒɑБɑвƔ Ɣʏʜɴтʜ
ɴɑ то(ʜ-) ʜмь дɑсмо тɑʜ ɴɑшь ωтвоρєɴь ʌʜсть под ɴɑшƔ сρѣдɴƔ ʒɑκоɴʜтƔ пєʏɑть
пʜсɑɴь Ɣ ɴɑшєм сʌɑвɴом стоɴом гρɑдƔ Ɣ ѣʜцƔ мʜсцɑ ɴовємБρɑ •κє• дɑɴь вɑ ʌʜтɑ ρощвɑ χс̅вɑ •ʏƔξɑ• ʌʜто
Ɣпʜсɑ Бρɑɴошь дʜ⊦ɑκь по ʒɑповдʜ гдɴɑ мʜ гдɴɑ κρɑʌɑ стʜпɑɴɑ

herceg Stjepan Kosača
3. februar 1464.
Miklosich CCCLXIX; Stojanović br. 671; Čremošnik br. 109; Turbić-Hadžagić 2006:157
HR-DAD; sign. 1464_becki 1124
pisar: dijak Sanko
вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сɴɑ ʜ дƔχɑ свєтɑ ɑмʜɴь
мʜ гдɴь стѣпɑɴь Божʜωм мʌ̅стью χєρцєгь свєтɑгω сɑвє гспдρь χƔмсκʜ ʜ пρʜмоρсκʜ κɴєʒь дρʜɴсκʜ ʜ вєʌʜκʜ воєводɑ ρƔсɑгɑ
Босɑɴсκогɑ ʜ вєћє дɑємо ʒɴɑтʜ свɑκомƔ үʌв̅κƔ κомƔ сє подωБɑ ʜ пρѣдь κогɑ сє ʜʒɴєсє ωвь ɴɑшь ʌс̅ть ωтвоρєɴʜ ɑ с ɴɑшωм
пєүɑтью вѣρовɑɴωм
κɑκо пρмʜсмо ωдь мɴогωпоүтєɴогɑ κɴєʒɑ ωБρɑɴогɑ ʜ вʌɑстєω дƔБρовɑүцʜєχ по ɴɑшʜєχ поκʌʜсɑρѣχь по пρБʜсɑвƔ поповʜћƔ ʜ
по сɑɴκƔ дʜѣκƔ •т• дƔκɑт ʒʌɑтʜєχ
κоʜ дƔκɑтѣ єсƔ ωдь доБʜтьѣ ωдь •ʒ• тʜсƔћь дƔκɑть
κоє дƔκɑтє єсть постɑвʜω гдɴь воєводɑ сɑɴдɑʌь Ɣ κомƔɴь дƔБρовɑүκʜ ɴɑ доБʜтьє пєть по κєɴтєɴɑρь ʜ ɴɑмь по сєБѣ ωстɑвʜω
ʜ ɴɑ тоʜ пρʜʒвɑшє ɴɑшʜ поκʌʜсɑρьє гостʜ ʌюдʜ по ωБʜүɑю ʜ Бʜшє κɴʒ̅Ɣ ʜ вʌɑстєʌом свѣдоцʜ єρь смо пρʜмʜʌʜ вʜшє ρүєɴɴє
•т• дƔκɑт
ʜ ωвь ʌс̅ть БƔдʜ κɴʒ̅Ɣ ʜ вʌɑстєʌом ʒɑ спєдʜтоρʜю єρь смо пʌɑћєɴʜ ʒɑ ρүєɴɴʜ доχодɑκь ʒɑ свɑ вρѣмєɴɑ мʜɴƔтɑ ʜ ʒɑ годʜщє κоє
сє є свρьшʜʌо ρощвɑ χствɑ •үƔξ• ʜ •д• ʌѣто до •г• дɴʜ фєρвɑρɑ
по ʒɑповѣдʜ гдɴɑ χєρцєгɑ стѣпɑɴɑ Ɣпʜсɑ сɑɴκо дʜѣκь

129

herceg Stjepan Kosača
17. septembar 1465.
Miklosich CCCXCVII; Stojanović br. 672 (skraćeno); Čremošnik br. 110; Turbić-Hadžagić 2006:158
HR-DAD; sign. 1465_becki 1127
pisar: dijak Sanko
вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сɴɑ ʜ дχɑ свєтɑ ɑмєɴь мʜʌостʜю Божʜωм мʜ гдɴь стѣпɑɴь χєρцєгь свєтɑгω сɑвє гс̅пдρь χƔмсκʜ ʜ пρʜмоρсκʜ κɴєʒь
дρʜɴсκʜ ʜ вєʌʜκʜ воєводɑ ρƔсɑгɑ Босɑɴсκогɑ ʜ вєћє
дɑємо ʒɴɑтʜ свɑκомƔ үʌвκ̅Ɣ κомƔ сє подωБɑ ʜ пρѣдь κогɑ сє ʜʒɴєсє ωвʜ ɴɑшь ʌс̅ть ωтвоρєɴʜ ɑ подь ɴɑшωм пєүɑтью вѣρовɑɴωм
єρь пρʜмʜсмо ωдь мɴогопоүтєɴогɑ κɴʒ̅ɑ ωБρɑɴɴогɑ ʜ вʌɑстєω дƔБρовɑүцʜєχь ɑ по ɴɑшʜєχ поκʌʜсɑρѣχь по воєводѣ стѣпɑɴƔ
сρɑцʜɴовʜћƔ ʜ по сɑɴκƔ дʜѣκƔ ɑ с ɴɑшʜєм ʌʜстωм вѣρовɑɴʜєм тρʜстɑ дƔκɑт ʒʌɑтʜєχ ʒɑ доχодɑκь ωдь •ʒ• тʜсƔћь дƔκɑт κоıє̵ (-ıє̵)
постɑвʜω гдɴь воєводɑ сɑɴдɑʌь Ɣ κомƔɴь дƔБρовɑүκʜ ɴɑ доБʜтьє пєть по κєɴтєɴɑρь ʜ мєɴѣ по сєБʜ ωстɑвʜω
ʜ єсɑмь пʌɑɑћєɴь ʒɑ свɑ вρѣмєɴɑ мʜɴƔƔтɑ ʜ ʒɑ годʜщє κоє сє є свρьшʜʌо ρощвɑ χρствɑ •үƔξє• ʌѣто до •г• дɴʜ мс̅цɑ пєρвɑρɑ
ʜ ɴɑ тоʜ пρʜвɑшє ɴɑшʜ поκʌʜсɑρьє гс̅тʜ ʌюдʜ ʒɑ свѣдоүБƔ
ʜ Бʜшє κɴʒ̅Ɣ ʜ вʌɑстєʌомь свѣдоцʜ
ʜ ωвь ʌс̅ть БƔдʜ κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌом ʒɑ спєдʜтоρʜю єρь смо пʌɑɑћєɴʜ κɑκо сє вʜшє пʜшє
пʜсɑɴь вɑ ʌѣтɑ ρощвɑ χρствɑ •үƔξє• ʌѣто мс̅цɑ сєκтємвρѣѣ дɴ̅ь •ʒı• ɑ по ʒɑповѣдʜ гдɴɑ χєρцєгɑ стѣпɑɴɑ Ɣпʜсɑ дʜѣκь сɑɴκо

Vladisav Hercegović
13. oktobar 1465.
Miklosich CD; Stojanović br. 703; Čremošnik br. 114; Turbić-Hadžagić 2006:159
HR-DAD; sign. 1465_becki 1112
pisar: dijak Vladisav
вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дƔχɑ ɑмʜɴь
мʌ̅стʜю Божʜωмь мʜ воєводɑ вʌɑдʜсɑвь господɑρь χƔмсκʜ ʜ пρʜмоρсκʜ воєводɑ Босɑɴсκʜ ʜ вєћє дɑємоω ɴɑ вʜдѣɴьıє̵ свѣмь ʜ
всɑκомƔ κомƔ сє пдоБɑ ʜ пρѣдь κогɑ доћє ωвь ɴɑш ωтвоρєɴʜ ʌʜсть ɑ с ɴɑшомь пєүɑтью ʒɑκоɴʜтω м вѣρовɑɴωмь
κɑκоω поʜсκɑχь ɴɑшƔ дρɑгƔ Бρɑтью ʜ сρьүɑɴє пρʜ⊦ɑтєʌıє̵ гдɴɑ κɴєʒɑ ωБρɑɴогɑ ʜ всƔ ωпћʜɴƔ вʌɑстєω дƔБρовɑүцʜıє̵χ дɑ Бʜ
мʜ ʒɑʜмʜʌʜ •ү• пєρпєρ ɴɑ моıє̵ дƔκɑтıє̵ κоє сɑм постɑвʜω Ɣ постɑвƔ Ɣ вʜшєʜмєɴовɑɴогɑ гдɴɑ κɴєʒɑ ωБρɑɴогɑɑ ʜ всє ωпћʜɴє
вʌɑстєω дƔБρовɑүцʜıє̵χ
ʜ ωɴʜ ɴɑм сıє̵ ɴɑ тоω ɴɑћошє ш ɴʜχь пρɑвʜıє̵м ʜ доБρоωвоʌɴʜıє̵м χотѣɴьıє̵м χотƔћʜ κ ɴɑм ʜспρɑвʜть свɑκƔ ʌюБɑвь ʜ пρʜ⊦ɑʒɑɴь
ʜ ɴɑ то що ʜχь поʜсκɑсмоω ʒɑʜмʜшıє̵ ɴɑмь •ү• пєρпєρь ɑ по тʜ ʜχь ɴɑүʜɴь ρ үєɴє пѣɴєʒıє̵ Ɣʒєсмоω ʜ ʒɑʜмʜсмоω ɑκо ɴɑм гдɴь
Богь поможıє̵ ʜ тƔʜ ɴɑмь мʌ̅сть Ɣүʜɴʜ дɑ сє БƔдємоω ωБʌɑдɑть Ɣ ɴɑшıє̵м ρƔсɑгƔ дɑ ʜмɑмω дɑтʜ ʜ вρɑтʜтʜ вʜшєρүєɴωмƔ гдɴƔ
κɴєʒƔ ωБρɑɴωмƔ ʜ всоʜ ωпћʜɴѣıє̵ вʌɑстєω дƔБρовɑүцʜıє̵χ ʒɑʜмєɴƔ •ү• пєρпєρь ωдь доχотκɑ κоʜ Бʜсмоω пρьвʜ ʜмɑʌʜ Ɣ ɴɑшƔ
ωБʌɑсть
130

ɑκо ʌʜ Бʜ ɴɑм сє спотρѣБʜʌоω κɑκо Бʜ ɴɑмь ωдь потρѣБıє̵ Ɣʒєть вʜшıє̵ρүєɴє постɑвɴıє̵ дƔκɑтıє̵ ɴє БƔдƔћє ωщє пʌɑтʜʌʜ ʒɑʜмєɴє
вʜшєρүєɴє •ү• пєρпєρь дɑ ɴɑм ʜмɑ κɴєʒь ʜ вʌɑстєʌıє̵ дƔκɑтıє̵ ɴɑшє постɑвɴє дɑтʜ ɑ дɑ БƔдƔ Ɣстɑвʜть сєБѣıє̵ ωд ɴɑшʜıє̵χ вʜшєρүєɴʜıє̵χ
дƔκɑть щоω пρʜстоʜ ʒɑ •ү• пєρпєρь
κоıє̵ ρүєɴıє̵ •ү• пєρпєρь пρʜмʜχь ⊦ɑɑ вʜшєρүєɴʜ гдɴь воєводɑ вʌɑдʜсɑвь по воєводʜ мʜʌошƔ ρɑшκовʜћƔ ʜ по вʌɑдʜсɑвƔ дʜ⊦ɑκƔ
ɑ с моʜıє̵м ʌʜстом вѣρовɑɴʜıє̵м
пʜсɑɴ ɴɑ •үƔξє• ʌѣть госпоћɴʜıє̵χ мц̅ɑ ωκтєвρʜ⊦ɑ ɴɑ •гı• дɴ̅ь Ɣ дƔБρовɴʜκƔ по ʒɑповʜєдʜ свѣтʌогɑ ʜ Ɣʒможɴогɑ гдɴɑ гдɴɑ мʜ
воєводє вʌɑдʜсɑвɑ ∴ Ɣпʜсɑ вʌɑдʜсɑв

herceg Stjepan Kosača
5. decembar 1465.
Miklosich CCCXCVIII; Stojanović br. 673; Čremošnik br. 111; Turbić-Hadžagić 2006:160
HR-DAD; sign. 1465_becki 1129
pisar: dijak Radoje Dobrišević
Божє вь ʜмє твоє ɑмʜɴь ∴ мʜ гдɴь χєρцєгь стѣпɑɴь мʌстʜю Божʜωм χєρцєгь свєтогɑ сɑвє гспдρь χƔмсκʜ ʜ пρʜмоρсκʜ κɴєʒь
дρʜɴсκʜ вєʌʜκʜ воєводɑ ρƔсɑгɑ Босьɴсκогɑ ʜ вєћє дɑємо ɴɑ вʜдѣɴьє свɑκомƔ по сємь ɴɑшємь ʌʜстƔ ɑ подь ɴɑшωм пєүɑтью
вѣρовɑɴомь
єρє пρмʜсмо по ɴɑшʜєχ поκʌʜсɑρʜєχь по твρьдʜсɑвƔ κρьстʜ⊦ɑɴƔ ʜ по κɴєʒƔ ρɑдою сρьћєвʜћƔ ʜ по дʜ⊦ɑκƔ ρɑдою доБρʜшєвʜћƔ
с ɴɑшʜємь ʌʜстомь вѣρовɑɴʜємь ωд мɴогопоүтєɴогɑ κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєω дƔБρовɑүцʜєχ ʒɑ доχодɑκь κоɴɑвɑωсκʜ що мє пρʜстоʜ
свɑκо годʜщє κɑκо сє мєћƔ ɴɑмʜ Ɣ пʜсмʜєχь Ɣдρьжʜ пєть сɑть пєρпєρь дʜɴɑρʜ дƔБρовɑүцʜєχ ʒɑ годʜщє κоє сє ıє̵ свρьшʜʌо
ρощвɑ χρʜстовɑ •үƔξ• ʜ •є• ʌѣто до •г• дɴʜ мс̅цɑ ɑвгƔстɑ
ʜωщє тɑћє дɑɴь по ρүєɴʜєχ ɴɑшʜєχ поκʌʜсɑρʜєχ пρʜмʜсмо ωдь мɴогоωпоүтєɴогɑ κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєω дƔБρовɑүцʜєχ •т• дƔκɑтɑ
ʒʌɑтʜєχь ʒɑ доБʜть ωдь •ʒ• тʜсƔћь дƔκɑть κоє ıє̵ постɑвʜω Ɣ κомƔɴь дƔБρовɑүκʜ гдɴь воєводɑ сɑɴдɑʌь ɴɑ доБʜть ʜ ɴɑмь по
сєБѣ ωстɑвʜω
ʜ єсɑмь пʌɑћєɴь ʒɑ свɑ вρѣмєɴɑ мʜɴƔтɑ ʜ ʒɑ годʜщє κоє сє ıє̵ свρьшʜʌо ρощвɑ χρʜстовɑ •үƔξ• ʜ •є• ʌѣто до •г• дɴ̅ʜ мс̅цɑ
ɑвгƔстɑ
ʜ ωвь ʌʜсть БƔдʜ κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌωм ʒɑ спєдʜтоρʜю єρє пρʜʒвɑвшє ρүєɴɴʜ ɴɑшʜ поκʌʜсɑρьє гостʜ ʌюдʜ по ωБʜүɑю ʜ Бʜшє
томƔʜ свѣдоцʜ єρє смо пʌɑћєɴʜ κɑκо сє вʜшє пʜшє
пʜсɑ сє вь ʌѣто ρощвɑ χρʜстовɑ •үƔξє• ʌѣто ɴɑ •є• дɴ̅ʜ мс̅цɑ дєκємБρɑ по ʒɑповʜєдѣ пρѣсвѣтʌогɑ гдɴɑ χєρцєгɑ стѣпɑɴɑ Ɣпʜсɑ
ρɑдоє доБρʜшєвʜћь

131

knez Vlatko Popović
1. januar 1466.
Miklosich CDIV
sl. Đorđić 1971:421
vlastoručno
† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дƔχɑ ɑмʜɴь
⊦ɑ κɴєʒь вʌɑтκо поповʜκ Бʌʜжʜκɑ ʜ ρодʜ⊦ɑκь поκоʜɴогɑ κɴєʒɑ Бρɑʜʌɑ тєʒɑʌовʜκɑ ʜ ɴєговє κћєρє го спогє єʌɑүє
по ρєүєɴє єʌɑүє по тєстɑмєɴтƔ ʜ сɑпоρƔүєɴʜєм гдɴɑ воєводє єсєБєгɑ пρʜмʜχь ωд мɴогопоүтєɴогɑ κɴєʒɑ ʜ всє ωпћʜɴє вʌɑстєʌь
дƔБρовɑүцєχь ʒɑ доχодɑκь що сƔ дɑвɑʌʜ госпоћʜ єʌɑүʜ ʒɑ жʜвотɑ κɑκо всєɴɑсʌєдɴʜκƔ κɴєʒɑ Бρɑʜʌɑ ɑ ωɴɑ по сєБʜ є мєɴє
ωстɑвʜʌɑ κɴєʒƔ вʌɑтκƔ поповʜκƔ
ʜ пρʜмʜχь •κ• дƔκɑть ʒʌɑтєχь ʒɑ годʜщє κоє сє свρʜшʜʌо ρожɑствɑ χρʜстовɑ•үƔξѕ• ʌєто •ɑ• дɴ̅ь үєɴɑρɑ мєсєцɑ ɴɑ вɑсʜʌєвь
дьɴь
ɑ ʒɑ вєρовɑɴʜє ωвогɑʜ ʌʜстɑ пʜсɑχ ⊦ɑ κɴєʒь вʌɑтκо моωм ρƔκωм Ɣ сʌɑвɴомє гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ

herceg Stjepan Kosača
iza 3. februara 1466.
Miklosich CCCXCIX; Stojanović br. 674; Čremošnik br. 112: Turbić-Hadžagić 2006:162
HR-DAD; sign. 1466_becki 1140
pisar: dijak Sanko
мʜ гдɴь стѣпɑɴь Божʜωм мʌ̅стью χєρцєгь свєтɑгω сɑвє гс̅подɑρь χƔмсκʜ ʜ пρʜмоρсκʜ κɴʒ̅ь дρʜɴсκʜ ʜ вєʌʜκʜ воєводɑ ρƔсɑгɑ
Босɑɴсκогɑ ʜ вєћє дɑємо ɴɑ ʒɴɑɴьє свѣмь ʜ свɑκомƔ үʌв̅κƔ κомƔ сє достоʜ ʜʒɴєстʜ ωвь ɴɑшь ʌс̅ть ωтвоρєɴʜ ɑ с ɴɑшωмь пєүɑтью
вѣρовɑɴомь
κɑκо мʜ гдɴь χєρцєгь БƔдƔћʜ Ɣ мɴогωсʌɑвɴωм ʜ Богωм поүтовɑɴомь гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ ʜ пρʜмʜсмоω ωдь мɴогωпоүтовɑɴогɑ
гдɴɑ κɴʒ̅ɑ ωБρɑɴогɑ ʜ вʌɑстєω дƔБρовɑүцʜєχ по ɴɑшєм сʌƔʒѣ сɑɴκƔ дʜѣκƔ •т• дƔκɑть ʒʌɑтʜєχ
κоʜ дƔκɑтѣ єсƔƔ ωдь доБʜть⊦ɑ ωдь •ʒ• тʜсƔћь дƔκɑть κоє дƔκɑтє єсть постɑвʜω гдɴь воєводɑ сɑɴдɑʌь Ɣ κомƔɴь дƔБρовɑүκʜ
ɴɑ доБʜтьıє̵ пєть по κєɴтєɴɑρь ʜ ɴɑмь по сєБѣ ωстɑвʜω
ʜ ɴɑ тоʜ пρʜʒвɑшє гдɴь κɴʒ̅ь ʜ вʌɑстєʌє ʜ ωвʜ ρүєɴʜ сʌƔгɑ ɴɑшь гостʜ ʌюдʜ по ωБʜүɑю ʜ Бʜшє κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌом свѣдоцʜ єρє
смо пρʜмʜʌʜ вʜшєρүєɴѣχь •т• дƔκɑть
ʜ ωвь ʌс̅ть ɴɑшь БƔдʜ гдɴƔ κɴʒ̅Ɣ ʜ вʌɑстєʌом ʒɑ спєдʜтоρʜю єρє смо пʌɑћєɴʜ ʒɑ ρүєɴʜ доχодɑκь ʒɑ свɑ вρѣмєɴɑ мʜɴƔтɑ ʜ ʒɑ
годʜщє κоʜ ıє̵ свρьшʜʌо ρощствɑ χρствɑ •үƔξѕ• до •г• дɴ̅ʜ мс̅цɑ фєρвɑρɑ
по ʒɑповѣдʜ гдɴɑ мʜ гдɴɑ χєρцєгɑ стѣпɑɴɑ Ɣпʜсɑ сɑɴκо дʜѣκь
132

knez Žarko humski
vlastoručno
26. maj 1466.
Miklosich CDV; Pucić 170;

⊦ɑɑ жɑρьκо χƔмсκʜ БƔдƔћʜ Ɣ дƔБρовɴʜκƔ κʜпомь моʜмь пρʜмʜχь ωдь гдɴɑ κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєʌɑ дƔБρовɑүцʜχь ʒɑ моʜю пρовʜжʜƔɴь
пєρьпєρɑ шєсть сɑть дʜɴɑρɑ дƔБρовɑүцʜχь ʒɑ годʜщє κоє сє сɑвρьшʜ ɴɑ •κд• мɑρьүɑ мʜсєцɑ ʌʜєть χρʜстовʜχь •үƔξѕ•
ʒɑ тоʜ ʒɑ єспєдʜтоρʜю ʜ вєρовɑɴʜє сє пʜсɑχь моʜωмь ρƔκомь
ʜ ʒɑ свʜдʜтєʌство ωвь моʜ ωтвоρєɴʜ ʌʜсть пєүɑтʜχь моʜмь вєρовɑɴомь пєүɑтʜмь
пʜсɑχь Ɣ дƔБρовɴʜκƔ ɴɑ •κѕ• мɑжɑ мєсєцɑ •үƔξѕ•

herceg Vlatko
iza 1466.
Miklosich CDVIII; sine sigillo, origin. chartac.
ɴєκɑ сє ʒɴɑ κɑκоω ωдьговɑρɑ гдɴь χєρцєгь вʌɑтκоω κɴєʒƔ жɑρκƔ
κɴєжє жɑρκоω моʜ Бρɑтє ɑκо ћєшь говоρʜтʜ свє ствɑρʜ κоє сƔ до сɑдɑ Бʜʌє ʜ що сє є үʜɴʜʌо ωдь мєɴє до тєБє ɑʌʜ ωдь тєБє
до мєɴє Богь тоʜ ʒɴɑ ʜ мɴогоω ʌƔдʜ дɑ мєɴє ɴʜ Ɣ үємь ɴє Бʜ ʒɑ тоʜ ωсƔдʜʌʜ єρє ɴʜщо ɴʜє ωдь мєɴє үʜɴєɴо κƔћѣ вɑшоʜ ɴєго
свє доБρоω ʜ поүтєɴо
ɑκо Бʜχь χотʜω говоρʜтʜ ɑʌʜ ʜспʜсɑтʜ що сʜ тʜ мɴого κρɑть Ɣүʜɴʜω пρотʜвь мєɴѣє тогɑʜ Бʜ говоρєɴʜ⊦ɑ ʜ пʜсмɑ мɴогоω
Бʜʌоω дɑ ⊦ɑ ћƔ ρєћʜ що мʜ сє вʜдʜ пρɑвоω
ɑκо Бʜχь ρєκɑоω дɑ тʜ мєɴѣ всє ɴɑпρɑвʜшь що мʜ сʜ Ɣүʜɴʜоω ⊦ɑɑ тєБѣє ⊦ɑ Бʜχь ω томє κоɴтєɴɑть Бʜω дɑ ɴє вʜємь κоʌʜκо Бʜ
тʜ ω томє мʜρɑɴь ωстɑω
дɑ ωвоʜ мʜ сє вʜдʜ що ћƔ ρєћʜ пρɑвʜє ʒɑ тє ɴєгоω ʒɑɑ мєɴє :пρьвоω: ωдь мєɴє можє Бʜтʜ тєБѣє Ɣпвɑɴʜє κɑκоω можєшь Бʜтʜ
мʜρɑɴь гʌɑвомь своʜωмь ʜ ʜɴʜємь доБρомь своʜмь :дρƔгоω: дρжɑɴʜє κоє стє дρьжɑʌʜ ʒɑ гдɴɑ ʜ ρодʜтєʌ⊦ɑ ɴɑшєгɑ χєρцєгɑ
стѣпɑɴɑ щоω κогɑ вɑсь Бρɑтѣɴɑць тʜүє ʜʌʜ вʜ ʒɑєдɴо ʜʌʜ свɑκомƔ вɑсь поωсє ⊦ɑɑ ɴʜ вɑсь дѣʌƔ ɴʜ мѣшɑмь ʜ ωдь Бɑщʜɴє ʜ
ωдь гɑБєʌє ωдь үєсɑ спомєɴʜ сє сɑ свɑκомь пρɑвдомь ʜмɑω Бʜχь пʜтɑтʜ ωдь тєБє що сɑмь ʜʒдвоρʜω ʜ ʒɑ що сɑмь сʌƔжБƔ дɑω
свє що є ʒɑповʜдʜω гс̅пдρь вєʌʜκʜ ʜмɑω Бʜχь сƔ Ɣʒρоκомь ωдь тєБє ʜсκɑтʜ що сɑмь годѣ дɑω Ɣ χɑρɑүь ʜ Ɣ Бєшκєть
пρоцѣɴʜвь ωвоʜ що є моє ʜ тоʜ κоʌʜκо ωдь тогɑʜ пρʜстоʜ дɑ мʜ дɑшь що тʜ с моʜωмь доБρомь воʌомь ωстɑʌ⊦ɑмь
дɑ ʜ тоω ωстɑʌɑмь ɴє пʜтɑтʜ ɴʜ ʜсκɑтʜ ωдь тєБє ɑκо сє БƔдєшь Ɣκɑʒɑтʜ сʜ ʜстʜɴомь ʜ с пρɑвдомь поʌɑгь мєɴє ɴʜ ʜɴʜєχь
ɴʜєдɴʜχь щєтɑ ɴʜ пρʜговоρɑ κоє Бʜ мƔүɴо могʌє сцѣɴʜтʜ ɴєгоω сɑмо соω κою мʜ сʜ Ɣʒєω ɴɑ госпоцκомь моρƔ ʜ Ɣ госпоцκомь
дρѣвƔ χоћƔ дɑ тʜ ю пʌɑтʜшь
дρƔгоω: κɑщєω κоʜ сʜ погρɑдʜω пρотʜвь мєɴѣє гдѣ гɑ ɴʜгдɑ пρьвоω ɴʜє Бʜʌоω тƔʜ ɴовьщʜɴƔ χоћƔ дɑ ρɑʒьвρьжєшь ɑʌʜ дɑ
мʜ гɑ дɑшь
ɑ що є ʜɴдѣє гдѣє Бʜʌоω вɑшє дρьжɑɴʜє с моωмь доБρомь воʌомь ɴєћƔ вʜ гɑ Бρɑɴʜтʜ постɑвʜтʜ єρє тɑκо БƔдƔћє χоћє Бʜтʜ ʜ
смоʜємь ʜ с вɑшʜємь поүтєɴʜємь
ɑ що сƔ дєвєть сɑɑть дƔκɑть κоє ʒɑʜмʜ Ɣ мєɴє воєводɑ ʜвɑɴʜшь ɴɑ κоє мʜ пρʜсєжє Ɣ свєтомь домʜɴʜκƔ пρʜ спʌѣтƔ пρѣдь
133

тоʌʜκоω мɴогоω ʌƔдʜ доБρѣχь ʜ свɑκо⊦ɑцѣχь ɑ κоʜєχь с вɑмʜ ρɑʒдʜєʌʜω κɑдɑ стє сє дѣʌʜʌʜ що є тєБє дѣʌƔ дошʌоω χотѣω
Бʜχь дɑ мʜ (-ʜ)χь дɑшь
ɑκо ʌʜ (-ʜ)χь ɴʜє с вɑмʜ дѣʌʜω ⊦ɑѣ χоћƔ що Бʜ дошʌоω дѣʌƔ воєводє ʜвɑɴʜшɑ ωдь дρьжɑɴʜ⊦ɑ вɑшєгɑ ωɴєʜ дƔκɑтє сєБѣ
ɴɑпʌɑћєвɑтʜ ωдь ɴєговɑ дѣʌɑ

hercežica Cecilija
28. maj 1467.
Miklosich CDIX; Stojanović br. 777
sl. Đorđić 1971:422
pisar: Ivko dijak
† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ дƔχɑ свєтогɑ ɑмʜɴь
мʜ господʜɴь госпоѣ χєρцєжʜцɑ цʜцʜʌʜѣ ωстɑвшɑ ωдь мɴогоωсʌɑвɴогɑ помєɴƔтʜѣ гʌɑсʜтогɑ гдɴɑ χєρцєгɑ стѣпɑɴɑ ɑ сɑ
ʒɴɑɴʜємь ʜ χотѣɴь̅мь сʜɴовɑ мʜ Богомьдɑɴʜємь гдɴɑ χєρцєгɑ вʌɑтκɑ ʜ κɴєʒɑ стѣпɑɴɑ свɑκомƔ г сɴƔ ʜ свɑκє вρьстє үʌовьκƔ пρѣт
κогɑ сє ʜʒɴєсє ωвь ɴɑшь ʌʜсть ωтвоρєɴʜ ɑ подь пєүɑтʜю ɴɑшωмь вѣρовɑɴомь ʜ подь пєүɑтʜю вʜшєρєчєɴогɑ гдɴɑ χєρцєгɑ вʌɑтκɑ
ʜ κɴєʒɑ стѣпɑɴɑ дɑвɑмь ɴɑ ʒɴɑɴʜє κɑκоω ɴɑшʜ стɑρʜ ʜ в(є)ʌєпоүтєɴʜ пρʜѣтєʌʜ г сɴь κɴєʒь ωБρɑɴʜ ʜ вʌɑстєʌє дƔБρовɑүцʜ по
ɴʜχь доБρоʜ воʌʜ мєɴʜє гдɴƔ госпоє χєρцєжʜцʜ цʜцʜʌʜє ɴɑʜдошє сє по ɴʜχь доБρоʜ воʌʜ ɴɑ тоʜ ʜ мєɴʜ ʒɑʜмɑшє тʜсƔћƔ
дƔκɑтɑ ʒʌɑтʜєχь ωдь своʜєχь вʌɑщʜтʜєχь дƔκɑтɑ
κоє тʜсƔћƔ дƔκɑтɑ ωБѣтовɑχ ɴʜмь пʌɑтʜтʜ ʜ дɑ ʜχь ʜмь мою вʌɑсть ʜ (ω)Бʌɑсть ɴɑ пƔɴƔ ɑ сɑ ʒɴɑɴʜємь вʜшєρєүєɴʜєχь г дɴɑ
χєρцєгɑ вʌɑтκɑ κɴєʒɑ стѣпɑɴɑ дɑ могƔ Ɣʒєтʜ пρѣдɑ сє тʜсƔћƔ дƔκɑтɑ ʒʌɑтʜєχь κоє мʜ ωстɑвʌɑ господʜɴ мʜ гдɴь χєρцєгь
стѣпɑɴь по своємь тєстємєɴтƔ
тоʜ дɑ ʜмь БƔдє твρьдо ʜ тємєʌʜто
ʜ сɑвʜшє пρʜмʜχь ωдь мɴогоωпоүтєɴогɑ κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєω ʜ свє ωпћʜɴє вʌɑстєω дƔБρовɑүцʜıє̵χь Ɣ κовƔ сρѣБρѣɴомь •в• пɑсɑ
ʜ •в• κƔпʜ ʜ •в• ʒдѣʌѣє ʜ •в• үɑшʜ ʜ •в• κρƔгʌʜ ʜ •ѕ• xʌʜцɑ•
ɑ тɑʜ вɑсь κовь κовь сρѣБρѣɴʜ потєгɴƔ •ʌ• ʜ •ɑ• ʌʜтρƔ ʜ •є• Ɣɴɑүɑ
тоʜ сɑмь свє пρʜмʜʌɑ подпƔɴω κɑκо мʜ є ωстɑвʜω господʜɴ мʜ χєρцєгь стѣпɑɴь по своωмь тєстɑмєɴтƔ ɑ по ρƔκє гдɴɑ κɴєʒɑ
ʜ вʌɑстєω дƔБρовɑүцʜєχь
ʜ ωвь ʌʜсть БƔдʜ гдɴƔ κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь ʒɑ ʜспєдʜтоρʜю ʒɑ твρьћɑвƔ ʜ ʒɑ свѣдоүɑство єρє сɑмь ʜмɑʌɑ ɴɑ пƔɴоω тʜсƔћƔ
дƔκɑтɑ ʒʌɑтʜєχь ʜ κовь сρѣБρѣɴʜ κɑκо сє вʜшє пʜшє
ʜ ʒɑ вєћє вѣρовɑɴıє̵ пєүɑтʜχ гɑ пєүɑтʜю госпоцтвɑ мʜ ʜ ɴɑ тоʜ сє подпʜсɑχь сʜɴ мʜ Богомьдɑɴʜ гдɴь χєρцєгь вʌɑтκоω ʜ κɴєʒь
стѣпɑɴь ʜ постɑвʜшє ɴʜχь пєүɑть вѣρовɑɴƔ
пʜсɑ сє вɑ ʌѣтоω ρожɑствɑ χρстовɑ •ү•Ɣ•ξ•ʒ• ʌѣтоω ɴɑ •κ• ʜ •ʜ• мɑѣ мѣсєцɑ
ʜ мʜ гдɴь χєρцєгь вʌɑтκо ʜ мʜ κɴєʒь стѣпɑɴь подьпʜсɑсмоω ʒɑ вєћє вѣρовɑɴьє подь ωвƔʜ єспєдʜтоρʜю ʜ ɴɑшє пєүɑтʜ вѣρовɑɴє
постɑвʜсмо
по ʒɑповдʜ гдɴɑ χєρцєгɑ вʌɑтκɑ ʜ κɴєʒɑ стѣпɑɴɑ подьпʜсɑ ʜвκо дʜѣκь
134

Herceg Balša
1467-1470.
vlastoručni potpis hercegovog unuka
Miklosich CDX
† мʜ гдɴь Бɑʌьшɑ χєρцєгь свєтɑго сɑвє сʜɴь гʌɑсʜтɑго спомєɴƔтʜѣ гдɴɑ χєρцєгɑ вʌɑдʜсɑвɑ пρʜмʜχь ωдь гдɴɑ κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєʌɑ
дƔБρовɑүцʜχь пєρпєρь •ρξѕ• ʜ дʜɴɑρɑ •ɴ• дƔБρовɑүцʜχь
ɑ сє мʜ дɑшє сɑдɑ Ɣ ʒɑѣмь доБρовоʌɴо ɑ пɑκє дɑ ɴƔдє ʜ дɑ ʜмɑ Бʜтʜ ωвʜ ʜстʜ ʒɑѣмь ʒɑ пƔɴƔ пʌɑтƔ пρовʜжʜюɴɑ ʒɑ годʜщє
κоє χодʜ сɑдɑ ɑ ʜмɑ сє сɑвρьшʜтʜ Ɣ ʌʜтʜχь χρʜстовʜχь •үƔξʜ• ɴɑ •г• дɴʜ ɑгостɑ мѣсєцɑ
ʜ пɑκо ʜ ʒɑ ρєүєɴо годʜщє ωво сє пʌɑтʜсмо ɴɑ пƔɴо
ʜ ʒɑ ʜпρѣдоρʜю вєћє вѣρовɑɴьє ωвь ɴɑшь ʌʜсть ωтвоρєɴʜ пєүɑтʜсмо ɴɑшомь вѣρовɑɴомь пєүɑтʜю
пʜсɑɴо Ɣ дƔБρовɴʜκƔ ɴɑ •ı• дɴʜ оκтƔБρɑ мѣсєцɑ ʌѣто χρʜстово •үƔξѕ•
ʜ ѣɑ сє потпʜсɑχь гдɴь Бɑωшɑ χєρцєгь свєтɑго сɑвє ʜ ʒɑ вєћє свʜдʜтєʌство моωмь ρƔκомь ʌɑтʜɴсκʜ Ɣпʜсɑɴо κɑκо ɴʜжє Ɣдρьжʜ
ego Balsa dux sancte Sabe etc.

veliki vojvoda Vladisav Hercegović
17. juni 1469.
Miklosich CDXXXI
pisar: Vukman dijak
ɴɑ •ʒı• дɴʜ юɴʜѣ мʜсєцɑ •үƔξθ• ʌʜто ρоштвɑ χρʜстовɑ
мʜ гдɴь воєводɑ вʌɑдʜсɑвь мʜʌостʜю Божʜωмь вєʌʜκʜ воєводɑ ρƔсɑгɑ Босɑɴсκогɑ дɑю ʒɴɑтʜ свɑκомƔ пρʜдь κогɑ сє ʜʒɴєсє
ωвʜ подьпʜсь κɑκо ʒɑ вєћƔ твρьћƔ κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєʌɑ дƔБρовɑүцʜχь тɑʜ подьпʜсь Ɣүʜɴʜсмо подь тєстɑмєɴɑть гдɴɑ ʜ ρодʜтєʌɑ
ɴɑшєгɑ χєρцєгɑ стʜпɑɴɑ κоʜ є Ɣ ɴотɑρʜ дƔБρовɑүκоʜ
κɑκо ωɴʜ поκʌɑдь што є мєɴʜє ωстɑʌєɴо по тєстɑмєɴтƔ ɑ Бʜω є ɴɑ постɑвʜ Ɣ κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєʌɑ дƔБρовɑүцʜχь тоʜ свє ʜɴɑκƔпɴʜцє
мєɴʜє κɴєʒь ʜ вʌɑстєʌє дɑшє κовь ʒʌɑтʜ ʜ ɴєκовь κовь сρєБρьɴʜ ʜ ɴєκовь ʜ дρɑгогɑ κɑмєɴʜѣ Ɣ ɴʜχь ɴʜштɑ ωть тогɑʜ ɴє ωстɑ
ʜ ѣɑ воєводɑ вʌɑдʜсɑвь ɴʜштɑ вєћє ɴє ʜмɑмь пʜтɑтʜ ωдь κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєʌɑ ʒɑшто мʜ сƔ вɑсь поκʌɑдь дɑʌʜ ɴɑпƔɴо
пʜсɑ вƔκмɑɴь дʜѣκь по ʒɑповʜдʜ гдɴɑ воєводє вʌɑдʜсɑвɑ

135

herceg Vlatko
26. januar 1470.
pisar: mitropolit David
Miklosich CDXXX (isječak); Stojanović br. 772
sl. Đorđić 1971:424
† вь ʜмє Бж̅ʜє ɑмʜɴь
мʜʌсьтʜю Бж̅ʜωмь мʜ гдɴь χєρцєгь вʌɑтκо χєρцєгь ω ст̅огɑ сɑвє ʜ вєћє ʜ Бρɑть мʜ κɴєʒь стѣпɑɴь дɑвɑмо ɴɑ ʒɴɑɴʜє всɑκомƔ
κомƔ сє достоʜ ʜ пρѣдь κогɑ сє ʜʒɴєсє ωвɑʜ ɴɑшь ʌʜсть ωтвоρєɴʜ ɑ под ɴɑшʜмʜ пєүɑтьмʜ вѣρƔвɑɴɴѣмʜ κɑκо ʒɑ вєʌʜκƔ ɴɑшƔ
потρѣБƔ пρʜмʜсмо ωд ɴɑшʜχ сρьдүɑɴʜχь пρʜ⊦ɑтєʌь гдɴɑ κɴєʒɑ ωБρɑɴогɑ ʜ вʌɑстєω дƔБρовɑүцѣχь тʜсƔћƔ дƔκɑть ʒʌɑтѣχь ʜ κовɑ
сρєБρьɴогɑ •ɴ• ʌʜтɑρь
що ɴɑмь дɑшє ωт поκʌɑдɑ ɴɑшєгɑ ρодʜтєʌɑ гдɴɑ χєρцєгɑ стѣпɑɴɑ ɑ по ɴɑшʜєχь поκʌʜсɑρѣχь гдɴƔ мʜтρопоʌʜтƔ дɑвʜдƔ ʜ по
κɴєʒƔ ρɑдою χодʜвоєвʜћƔ ɑ с ɴɑшʜємь ʌʜстомь вѣρовɑɴɴѣмь
κоє тʜсƔћƔ дƔκɑтɑ ʜ κовь сρєБρьɴʜ вʜшєρүєɴɴʜ ωБѣтƔємо сє подьпʜсɑтʜ подь ωɴƔʜ ʜстƔ мɑтʜцƔ Ɣ κоωʜ є Ɣпʜсɑɴь вɑсь
поκʌɑдь ɴɑшєгɑ ρодʜтєʌ⊦ɑ κо⊦ɑ є пρʜ ɴɑсь
ʜ ωвь ʌʜсть БƔдʜ гдɴƔ κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь ʒɑ єспєдʜтоρʜю єρє смо пρʜмʜʌʜ вʜшєρүєɴɴє дƔκɑтє ʜ κовь сρєБρьɴʜ κɑκо сє вʜшє
пʜшє
пʜсɑ сє ɴɑ ɴовомь ɴɑ •κ• ʜ •ѕ• гєɴвɑρɑ мѣсєцɑ ρож дɑствɑ χс̅вɑ •ү• ʜ үєтʜρʜстɑ ʜ •о• ʌѣто
✢ по ʒɑповѣдʜ гдɴɑ мʜ χєρцєгɑ вʌɑтκɑ ʜ κɴєʒɑ стѣпɑɴɑ пʜсɑ мʜтρопоʌʜ т дɑвʜдь

herceg Vlatko
26. juli 1470.
Miklosich CDXXXIII: na pergameni, viseći pečat
pisar: Ivko dijak
† Божʜωмь мʜʌостʜю мʜ гдɴь χєρцєг вʌɑтκо χєρцєгь свєтогɑ сɑвє ʜ вєћє ʜ ⊦ɑ гдɴь κɴєʒь стѣпɑɴь Бρɑть ρєүєɴомƔ гдɴƔ χєρцєгƔ
вʌɑтκƔ ωБɑдвɑ сʜɴовє ʜ ɴɑсʌѣдɴʜцʜ сʌɑвɴогɑ помєɴƔтьѣ гдɴɑ χєρцєгɑ стѣпɑɴɑ ʜ мɴогогʌɑстогɑ гдɴɑ воєводє сɑɴдɑʌɑ дɑвɑмо
ɴɑ ʒɴɑɴьє свɑκомƔ κомƔ сє подоБɑ ʜ пρѣдь κогɑ сє ʜʒɴєсє ωвь ɴɑшь ʌʜсть ωтвоρєɴʜ ɑ под ɴɑшʜмʜ пєүɑтмʜ вѣρовɑɴʜмʜ
κɑκо пρʜмʜсмо ωдь мɴогопоүтєɴогɑ κɴєʒɑ ωБρɑɑɴогɑ ʜ вʌɑстєω ʜ свє ωпћʜɴє вʌɑстєω дƔБρовɑүцʜχь ɑ по ɴɑшʜєχь вʌɑстєʌʜєχь
ʜ поκʌʜсɑρʜєχь по поүтєɴомƔ вʜтєʒƔ по κɴєʒƔ юρью үємєρовʜћƔ ʜ по κɴєʒƔ ρɑдʜүƔ гρƔБκовʜћƔ ʜ по κɴєʒƔ ρɑдʜвою БогдʜɴовʜћƔ
ɑ с ɴɑшʜмь ʌʜстомь вѣρовɑɴʜмь ωсɑмь тʜсƔћь дƔκɑть ʒʌɑтʜєχь що ɴɑмь дɑшє Ɣ двɑ κρɑть
що ɴɑсь є пρʜстоѣʌо ɴɑмь двѣмɑ Бρɑтѣɴцємɑ ɴɑшємƔ дѣʌƔ свɑκомƔ ɴɑсь по үєтʜρʜ тʜсƔћє дƔκɑть ωдь поκʌɑдɑ сʌɑвɴогɑ
помєɴƔтьѣ гдɴɑ воєводє сɑɴдɑʌɑ що є постɑвʜω Бʜω Ɣ κомƔɴь дƔБρовɑүκʜ Ɣ двɑ κρɑть
Ɣ єдɴо κρɑть шєсть тʜсƔћь дƔκɑть κɑκо сє Ɣдρьжʜ Ɣпʜсɑɴо Ɣ ɴотɑρʜ дƔБρовɑүκоʜ вɑ ʌѣто ρождɑствɑ χρʜстовɑ ɴɑ •үƔ• ʜ •κ•
ʜ •ѕ• ʌѣто ɴɑ •ʒı• дɴʜ мѣсєцɑ фєρьвɑρɑ
Ɣ дρƔго κρɑть дρƔгє шєсть тʜсƔћь дƔκɑть κɑκо сє Ɣдρьжʜ Ɣпʜсɑɴо Ɣ ɴотɑρʜ дƔБρовɑүκоʜ вɑ ʌѣто ρождɑствɑ χρʜстовɑ ɴɑ •үƔʌ•
ʜ •ɑ• ʌѣто ɴɑ •ѕ• дɴʜ мѣсєцɑ фєρьвɑρɑ
136

κоıє̵ дƔκɑтє єсть ωстɑвʜω дɑ по пρѣмʜɴƔтью ɴɑшєгɑ ρодʜтєʌɑ гдɴɑ χєρцєгɑ стѣпɑɴɑ БƔдƔ ɴɑмь ɴєговʜємь сʜɴовомь κоʌʜκо
ɴɑсь БƔдє κɑκо сє Ɣдρьжʜ Ɣ ρєүєɴомь пʜсɑɴью Ɣ ɴотɑρʜ дƔБρовɑүκоʜ ɑ по ɴɑρєћєɴью ρєүєɴогɑ гдɴɑ воєводє сɑɴдɑʌɑ
κоє двɑ ɴɑ дєсєтє тʜсƔћь дƔκɑть дɑшє ɴɑмь тρємь Бρɑтѣɴцємь ʜмєɴƔюћє мєɴѣ гдɴƔ χєρьцєгƔ вʌɑтκƔ ʜ мєɴѣ гдɴƔ κɴєʒƔ стѣпɑɴƔ
дɑшє двɑ дʜєʌɑ κɑκо сє ωдьʒгоρь пʜшє ωсɑмь тʜсƔћь дƔκɑть
ɑ үєтʜρʜ тʜсƔћє дƔκɑть що є пρʜстоѣʌо гдɴƔ воєводʜ вʌɑдʜсʌɑвƔ ωдь ρєүєɴогɑ поκʌɑдɑ тоʜ сƔ ɴємƔ дɑʌʜ поɴɑсє пρьво ωвогɑ
ɴɑшєгɑ ʌʜстɑ
ʜ с ɴɑшє стρɑɴє κоʌʜκо ɴɑсь тʜүє ʒɑ двɑ дʜєʌɑ ρєүєɴогɑ поκʌɑдɑ ɑκо Бʜ сє ɴɑшʌо κоıє̵ ʜɴо пʜсмо ʜʌʜ κоѣ ʜɴɑ повєʌɑ ωдь
ρєүєɴогɑ гдɴɑ воєводє сɑɴдɑʌɑ до дƔБρовɴʜκɑ ʒɑ ρєүєɴє двɑ ɴɑ дєсєтє тʜсƔћь дƔκɑть Ɣ двɑ κρɑть постɑʌєɴє κɑκо сє ωдьʒгоρь
пʜшє дɑ є ρɑʒБʜєɴɑ ʜ ρɑʒɑдρьтɑ ωвѣмь ɴɑшʜємь пʜсɑɴʜємь
єρє свє ρɑʒʌо κоʜ сє пρʜстоє ʜʌʜ κоʜ сƔ сє пρʜстоѣʌʜ ρєүєɴомƔ поκʌɑдƔ ωдь поүєʌɑ до дɑɴɑшɴєгɑ дɴє пρɑво сƔ ʜ поүтєɴо
ʜспρɑʌєɴʜ
ʜ ɴɑпоκоɴь мʜ гдɴь χєρцєгь вʌɑтκо ʜ ⊦ɑ гдɴь κɴєʒь стѣпɑɴь ʜмɑʌʜ ʜ Ɣʒєʌʜ ɴɑшɑ двɑ дʜєʌɑ κɑκо сє вʜшє пʜшє подьпƔɴо ʜ вєћє
ωдь тогɑʜ ɴʜ мʜʜ ɴʜ тκо дρƔгʜ ɴɑшь ɴʜ ʒɑ ɴɑсь ɴʜ сɑдʜшɴʜ ɴʜ посʌѣћɴʜ Ɣ вѣκє вѣκомɑ дɑ ɴє ʜмɑ ɴʜ можє щоω пʜтɑтʜ ɴʜ
ʜсκɑтʜ мɴогопоүтєɴогɑ κɴєʒɑ ωБρɑɑɴогɑ ʜ вʌɑстєʌє дƔБρовɑүκє ɴʜєдʜɴʜємь ɴɑүʜɴомь сєгɑʜ свѣтɑ κоʜ Бʜ сє могɑω ρʜєтʜ ɴi
смʜсʌʜтʜ
ʜ ɴɑɑ то ʜмь дɑсмо ωвʜ ɴɑшь ʌʜсть ωтвоρєɴʜ подь ɴɑшʜмʜ пєүɑтмʜ вʜсƔћʜмʜ ʒɑ ʜспєдʜтоρʜю
ʜ томƔʜ Бʜшє гостʜ ʌƔдьє свѣдоцʜ ωдьʒдω ʜмєɴовɑɴʜ моʌєɴʜ ωдь ɴɑшʜχь поκʌʜсɑρɑ вʜшєʜмєɴовɑɴʜ дɑ БƔдƔ свємƔ
вʜшєρєүєɴомƔ свѣдоцʜ єρь ɴɑмь є ʒɑдовоʌɴо Ɣүʜɴєɴо κɑκо є ωдьʒгоρь пʜсɑɴоω
ʜωщє ʒɑ вєћƔ твρьћɑвƔ мɴогопоүтєɴогɑ κɴєʒɑ ωБρɑɑɴогɑ ʜ вʌɑстєω дƔБρовɑүцʜχь мʜ гдɴь χєρцєгь вʌɑтκо моωмь ρƔκомь ʜ ѣ
κɴєʒь стѣпɑɴь подьпʜсɑсмо сє ωБɑ свɑκʜ своωмь ρƔκомь
пʜсɑ сє Ɣ дƔБρовɴʜκƔ вɑ ʌѣто ρождɑствɑ χρʜстовɑ ɴɑ •ү• ʜ •Ɣ• ʜ •о• ʌѣто ɴɑ дɴʜ мѣсєцɑ юʌʜѣ •κѕ• дьɴь
ʜ мʜ гдɴь χєρцєгь вʌɑтκо мʜʌостƔ Божωмь χєρьцєгь свєтогɑ сɑвє потпʜсɑχ сє моωмь ρƔκомь ʒɑ вєћє вʜρовɑɴьє ʜ Ɣтвρьћєɴє
ωвогɑʜ ωдьʒгоρь пʜсɑɴогɑ
ʜ ⊦ɑɑ гдɴь κɴєʒь стʜєпɑɴь сʜɴь сʌɑвɴогɑ помєɴƔтʜ⊦ɑ г дɴɑ χєρцєгɑ стєпɑɴɑ подьпʜсɑχь сє мωмь ρƔκомь ʒɑ вєћє Ɣтвρьћєɴʜє
свєгɑ ωдьʒгоρь пʜсɑɴогɑ
по ʒɑповʜдʜ гдɴɑ мʜ гдɴɑ χєρцєгɑ вʌɑтκɑ ʜ гдɴɑ κɴєʒɑ стѣпɑɴɑ Ɣпʜсɑ ʜвκо дʜѣκь

herceg Vlatko
26 juli 1470.b
Miklosich CDXXXII: subscriptio turcica, apographum chartac. (M. in c. r. archivio Viennae)
pisar: dijak Radonja za Hamza-bega prepisao iz hužeta hercega Vlatka i kneza Stjepana
† Божʜωмь мʜʌостю мʜ гдɴь χєρцєг вʌɑтκо χєρцєгь свєтогɑ сɑвє ʜ вєћє ʜ ⊦ɑ гдɴь κɴєʒь стєпɑɴь Бρɑть ρєүєɴωмƔ гдɴƔ χєρцєгƔ
вʌɑтκƔ ωБɑдвɑ сʜɴωвє ʜ ɴɑсʌєдɴʜцʜ сʌɑвɴωгɑ спомєɴƔтьѣ гʌɑсʜтогɑ гдɴɑ χєρцєгɑ стѣпɑɴɑ смʜшʌɑє ɴɑшωмь пɑмєтью ʒɑпωвєдь
Божʜю ʜ пρоцєɴƔ свѣтовɴƔ κɑκо ʜмɑ үωвєκь жʜвωтовɑтʜ сɑ всɑцʜємь с пρɑвωмь пρɑвдωмь єρь с тогɑʜ ʜсχодʜ ʜ ρɑстє мєћю
пρʜѣтєʌьмʜ свɑκоѣ пρɑвɑ ʌюБɑвь ʜ доБρɑ пρʜѣʒɑɴь
тєρь χωтєћє κ тωмƔʜ ɴɑпρєдωвɑтʜ ʜ вʜдѣтʜ свɑκоʜ дωБρʜ ρɑʒʌωгь ɴɑвʌɑщʜто ωдь поκʌɑдɑ ɴɑшєгɑ ρодʜтєʌɑ вʜшєρєүєɴωгɑ
137

що є Бʜω постɑвʜω ɴɑ пωстɑвƔ Ɣ ɴɑшє Бρɑтьє ʜ сρьүɑɴєχь пρʜѣтєʌь гдɴɑ κɴєʒɑ ωБρɑɴогɑ ʜ свє ωпћʜɴє вʌɑстєω дƔБρовɑүцєχь
κɑκω сє Ɣдρьжʜ Ɣ пʜсмƔ κоє ɴɑмь сƔ Ɣүʜɴʜʌʜ ʜ дɑʌʜ ρєүєɴʜ гдɴь κɴєʒь ωБρɑɴʜ ʜ вʌɑстєʌє дƔБρовɑүцʜ
κоʜ пωκʌɑдь постɑʌɑ по свωмь тєстɑмєɴтƔ ɴѣκʜ дʜω пʌємєɴʜтоʜ госпоʜ χєρцєжʜцʜ цʜцʜʌʜє ɴɑшоʜ мɑʜцʜ Богомдɑɴоʜ ɴѣκʜ
дʜω ɴɑшємƔ БρɑтƔ гдɴƔ воєводʜ вʌɑдʜсɑвƔ ɑ ɴѣκʜ дʜω ɴɑмь сʜɴωвωмь своʜмь
ɑ ʒɑ дƔшƔ свою •ı• тʜсƔћь дƔκɑть κоє дɑ дɑдƔ ʜ ρɑʒдєʌє пʜтρ(о)пѣ ρєү(єɴогɑ) тєстɑмєɴтɑ гдє сє ɴʜмь Боʌє вʜдѣтʜ БƔдє
ωдь κωгɑ поκʌɑдɑ мʜ двɑ Ɣ вєʌєκρɑть єсмо Ɣʒєʌʜ ʒɑ ɴɑшє потρєБє (κɑκо є) пʜсɑɴω подь ʒɑпʜсωмь вʜшєρєүєɴʜємь Ɣ κωмь є
Ɣпʜсɑɴь сɑвь пωκʌɑдь ʒгωρє ρєүєɴʜ
сɑдɑ дɑємо ɴɑ ʒɴɑɴьє ʜ ɴɑ вʜдѣɴьє свɑκωмƔ сɑдɑшɴємƔ ʜ κоʜ ћє ɴɑκωɴь тогɑʜ Бʜтʜ пρєдь κωгɑ сє ʜʒɴєсє ωвь ɴɑшь ʌʜсть
ɑ пωдь ɴɑшʜмʜ пєүɑтмʜ вѣρωвɑɴʜємь κɑκω сүʜтɑвшє ʜ Ɣүʜɴʜвшє свɑκʜ пωдωБɴʜ ʜ дωБρʜ ρɑʒʌωгь сρьүɑɴʜємʜ ɴɑшʜмʜ
пρʜѣтєʌьмʜ гдɴωмь κɴєʒωмь ʜ вʌɑстєʌʜ дƔБρовɑүцємʜ щω смω мʜ ʜмɑʌʜ ʜ Ɣʒєʌʜ ωдь ρєүєɴогɑ поκʌɑдɑ ʒɑ ɴɑшє пωтρєБє
ʜ щω смω Ɣʒєʌʜ ʜ дɑʌʜ госпоʜ χєρцєжʜцʜ цʜцʜʌʜє ɴɑшоʜ мɑʜцʜ Бωгомьдɑɴоʜ
ʜ що є Ɣʒєω Бρɑть ɴɑшь гдɴь воєвωдɑ вʌɑдʜсɑвь своʜ дʜω
ʜ щω сƔ дɑʌʜ пωтρωпωмь дєсєть тʜсƔћь дƔκɑть κоє сu дɑʌʜ ʜ ρɑʒдєʌʜʌʜ с ɴɑшʜєм дωБρʜємь χωтʜєɴьємь ʒɑ дƔшƔ вʜшєρєүєɴогɑ
ɴɑшєгɑ ρωдʜтєʌɑ
тоʜ свє пρʜмɑмω ʜ стɑвʜмω ɴɑ пρɑвʜ ρɑʒʌωгь єρь щω сƔ κωмƔ дɑʌʜ дɑʌʜ сƔ с пρɑвдωмь ʜ ʒ дωстоѣɑɴьємь κɑκо ıє̵ Бʜʌω
χωтєɴьє ɴɑшєгɑ ρωдʜтєʌɑ гдɴɑ χєρцєгɑ стєпɑɴɑ ɑ пω свωмь тєстɑмєɴтƔ
ʜ свє тоʜ ʜʒɑмь свє ωстɑʌω щω є Бʜʌω ωстɑʌω ρєүєɴогɑ пωκʌɑдɑ пρєБρωʜвшє ʜʒмєρʜвшє пωдьпƔɴω свє ʜмь пρʜмʜсмω
ʜмɑсмо ʜ Ɣʒєсмω ωдь мɴогопоүтовɑɴогɑ κɴєʒɑ ωБρɑɴогɑ ʜ свє ωпћʜɴє вʌɑстєω дƔБρовɑүцєχь ɑ по ɴɑшʜєχь вʌɑстєʌʜєχь ʜ
поκʌʜсɑρʜєχь по поүтєɴωмь вʜтєʒƔ κɴєʒƔ юρью үємєρєвʜћю ʜ по κɴєʒƔ ρɑдʜүƔ гρƔБκωвʜћƔ ʜ по κɴєʒƔ ρɑдʜвою БωгдєɴωвʜћƔ
ɑ с ɴɑшʜмь ʌʜстωмь вѣρовɑɴʜємь
ɑ мɴогопоүтєɴωмƔ κɴєʒƔ ωБρɑɴомƔ ʜ вʌɑстєʌωмь дƔБρовɑүцємь дɑсмω ʜ вρɑтʜсмω ωɴʜ ʜстʜ ʒɑпʜсь ωдь мɑтʜцє Ɣ κωмь є
Бʜть Ɣпʜсɑɴь вɑсь поκʌɑдь вʜшєρєүєɴʜ ɴɑшєгɑ ρωдʜтєʌɑ гдɴɑ χєρцєгɑ стєпɑɴɑ
ɑ томƔʜ Бʜшє ɴʜжєʜмєɴωвɑɴʜ Ɣпʜсɑɴʜ гостѣ свѣдωцʜ єρє смω ʜмɑʌʜ вʜшєρєүєɴʜ вɑсь пωκʌɑдь κɑκω сє пω ρєдƔ ωдьʒгωρь
пʜшє
ʜ ωдь ρєүєɴог поκʌɑдɑ ɴʜ ωдь дƔκɑть ɴʜ ωдь Бʜсєρɑ ɴʜ ωдь сρєБρɑ ɴʜ ωдь дρɑгогɑ κɑмєɴьѣ ɴʜ ωдь κωвɑ ʒʌɑтогɑ ɴʜ ωдь
κовɑ сρєБρьɴогɑ дɑ ɴʜщω дρƔгω ɴʜ мɑʌо ɴʜ вєʌʜκω ....
пωдьпƔɴω ʜɴωκƔпʜцє дɑшє ʜ вρɑтʜшє вєћє ωдь тогɑʜ ɴʜ мʜ ɴʜ тκω дρƔгʜ ɴɑшь ɴʜ ʒɑ ɴɑсь ɴʜ сɑдɑшɴʜ ɴʜ посʌєћɴʜ Ɣ вʜєκь
вʜєκωмɑ дɑ ɴє мωжє щω пʜтɑтʜ ɴʜ ʜсκɑтʜ мɴогопоүтєɴогɑ κɴєʒɑ ωБρɑɴωгɑ ʜ вʌɑстєω дƔБρωвɑүцʜχь ɴʜєдɴʜємь ɴɑүʜɴωмь
сєгɑʜ свʜєтɑ κоʜ Бʜ сє мωгɑω ρʜєтʜ ʜʌʜ смʜсʌʜтʜ
ʜ ɴɑ то ʜмь дɑсмω ωвʜ ɴɑшь ʌʜсть ωтвоρєɴʜ пωдь ɴɑшʜємʜ пєүɑтмʜ вʜсƔћʜємʜ дɑ ʜмь БƔдє ʒɑ ʜсьпєдʜтоρʜю ʜ ʒɑ ɴʜχь
твρьћɑвƔ всємƔ ωдьʒгωρь пʜсɑɴωмƔ
ʜωщє ʒɑ вєћє Ɣтвρьћєɴьє мʜ вʜшєʜмєɴωвɑɴʜ гдɴь κɴєʒь стєпɑɴь пωдьпʜсɑсмо сє свɑκʜ ɴɑсь своωмь ρƔκωмь
пʜсɑ сє Ɣ дƔБρωвɴʜκƔ вɑ ʌѣтω ρωщвɑ χρʜстωвɑ ɴɑ •үƔо• ʌѣть мєсєцɑ ʜƔʌʜѣ •κѕ• дɑɴь
ʜ мʜ гдɴь χєρцєгь вʌɑтκω мʜʌостю Божʜωмь χєρцєгь свєтогɑ сɑвє пωдьпʜсɑχ сє ρƔκомь мωωмь ʒɑ вєћє вєρωвɑɴьє ʜ Ɣтвρьћєɴʜє
свєгɑ ωдьʒгωρь пʜсɑɴωгɑ
ʜ ѣ гдɴь κɴєʒь стєпɑɴь сʜɴь сʌɑвɴогɑ помєɴƔтьѣ гдɴɑ χєρцєгɑ стєпɑɴɑ пωдьпʜсɑχ сє моωмь ρƔκωмь ʒɑ вєћє вѣρωвɑɴьє свєгɑ
вʜшєпʜсɑɴωгɑ
по ʒɑповʜєдʜ гдɴɑ мʜ χɑмʒɑБєгɑ мʜ ρɑдωɴɑ дʜѣκь ωвоʜ ʜспʜсɑχь свє ʜс χƔжєтɑ χєρцєгɑ вʌɑтκɑ ʜ κɴєʒɑ стєпɑɴɑ ɴɑпƔɴω κɑκω
сє Ɣ χωжєтƔ дωстоʜ
138

herceg Vladislav
27. oktobar 1487.
Stojanović br. 712
sl. Đorđić 1971:425b
pisar: Vukašin Gizdavić
ɞɑ ʜмє Бж̅ʜє ɑмєɴь ωво мʜ вʌɑдʜсʌɑвь мʜʌостʜю Бж̅ωмь χєρц̅єгь стг̅ɑ сɑвє пρʜмѣʜ ωд гдɴɑ κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєʌɑ дƔБρовɑчцʜχ по ρƔκє
ʜвɑɴʜшɑ ωχмƔћєвʜћɑ κоʜ посɑωБʜɴом χодʜω Ɣ дƔБρовɴʜκь пρʜмʜχ пєρпєρ •ʒ• сɑть ʜ •ξ• ʜ •ѕ• пєρпєρ ʜ дʜɴɑ(ρ) •ʜ•
ɑ ωвоʜ ʒɑ ρɑʒʌогь ɑʌʜ до поʒɴɑɴьѣ ρɑʒʌогɑ ωд пρовʜжʜюɴɑ ωд свєгɑ що мʜ дɑю ρєчєɴʜ гдɴь κɴєʒь ʜ вʌɑстєʌє
ɑ сє пʜсɑχь ⊦ɑɑ вƔκɑшʜɴь гʜʒдɑвʜћь ɴɑ моʌБƔ ʜвɑɴʜшєвƔ єρє ωɴь ɴє Ɣмѣшє пʜсɑтʜ
Ɣ сʜ ʌʜс̅ть κоʜ доɴєсє с подьпʜсɑɴьємь ρєчєɴогɑ ɞʌɑдʜсɑвɑ ʜ с пєчɑтью вѣρовɑɴомь
пʜсɑɴо вɑ ʌѣто χρʜстово •чƔпʒ• ωκтƔБρʜє •κʒ•
ʌʜєть гс̅подɴʜмь ɴɑ •ч• ʜ •Ɣ• ʜ •п• ʜ •ʒ• ⊦ɑ вʌɑдʜсʌɑвь χєρцєгь ʒɑ вєћє свʜдочɑство птопʜсɑχ сє моωмь ρƔκомь

Žarko, Tadija i Juraj humski (braća Vlatkovići)
prije 25. marta 1493.
Stojanović br. 721
sl. Đorđić 1971:425a
ɫ Ɣʒможʜтʜ гдɴє κɴєжє
ɑ то посʌɑсмо госпоцтвƔ вɑшємƔ сʌƔгє ɴɑшє κɴєʒɑ ʜвɑ пєтρовʜћɑ ʜ томƔ єʌʜɴʜћɑ ʒɑ цʜћь пρовʜжʜє -- ɑ κоє ɴɑмь стє оБʜчɑʜɴʜ
дɑвɑтʜ ʒɑ ɴɑшє сʌƔжБє
ʒɑ то пρосʜмо госпоцтво вɑшє дɑ Бʜстє ʜχь ωдρєдʜʌʜ Ɣ вρʜмє κɑκо стє вɑʒдɑ мʜʌостʜво ɴɑмь Ɣ тʜмь чʜɴʜʌʜ
ʜ що БƔдє говоρʜтʜ госпоцтвƔ вɑшємƔ ωд ɴɑсь ʜвɑɴь ʜ томɑ БƔдʜ )-ʜ)мь Ɣгодɴо вʜρовɑтʜ ʜмь єρє сƔ ɴɑшє ρʜчʜ
жɑρκо тɑдʜѣɑ ʜ юρɑʜ χƔмьсκʜ вɑшʜ Ɣ свємь

139

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
сʜ соy χʌьмʌɑɴє κоʜ сє κʌєшє χρєʌκо ρɑстʜмʜρʜκь доБρовʜть ρɑдовүʜκь χρєʌɑ стѣпκовʜκь
ωдоyмысʌь ʜ стρѣʒʜмʜρь ɑдɑмовʜκɑ үєпρьɴɑ ωсʜʌʜκь χρɑɴʜсʌɑвь пρьвосʌɑвʜκь Бʜгρѣɴь

Adamovića

ɑдɑмовʜκɑ

мρьћʜκь доБρомысʌь поБρɑтовʜκь дєсѣɴь Бєρʜвоєвʜκь ρɑдовɑɴь пρʜвыдρоyжʜκь χρєʌɑ
дєсɑвүʜκь пρʜБѣɴь ʒʌошєвʜκь ϑомɑ үоyпєтʜκь гɑʌьць вʌьκсɑɴʜκь χρєʌɑ χρɑɴʜдρоyжʜκь

humski knez Andrej anonim

godine
1247–1249.

vojvoda Radosav
Pavlović

Ostoja dijak

25. mart 1433.
Borač

vojvoda Radosav
Pavlović

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

2. mart 1433. u
Sutisci

пρѣдʜсʌɑвь вʌьκмʜρʜκь воʜмʜρь вʌьκтʜκь Бгдɑɴь доБρомʜρʜκь χρьвɑтʜɴь тоyρБʜκь
пρьвосʌɑвь пρодɑɴьүʜκь Бρɑтосʌɑвь вʌьκовʜκь Бєρκо ρɑдовɑɴʜκь

Aleksa

ɑʌєκсɑ

ɑ томƔʜ свѣдоцʜ κɴєʒь юρκо вʌɑдʜмʜρʜκь ʜ κɴєʒь ɑʌєκсɑ пɑщρовʜκь ʜ воєводɑ
вʌьκɑшʜɴь ʒБʜсɑʌʜћь ʜ κɴєʒь Бρɑʜʌо тєʒɑʌовʜκь
с κɴєʒомь юρκомь вʌɑдʜмʜρʜћємь с κɴєʒомь ɑʌєκсомь пɑщρовʜћємь с κɴєʒомь
ʜвɑɴʜшємь дƔκоєвʜκємь с κɴєʒомь ωстоωмь Боρовʜɴʜћємь с κɴєʒомь ρɑдосɑвомь
вʌɑдʜмʜρʜћємь с κɴєʒомь БƔдʜсɑвомь Богɑвүʜћємь с κɴєʒомь твρьдʜсɑвомь

Aleksom

ɑʌєκсомь

Боρовʜɴʜћємь с κɴєʒомь твρьтκомь мʜχɑʜʌовʜћємь с κɴєʒомь стѣпɑɑɴомь үʜпүʜћємь с
воєводомь вƔκɑшʜɴомь ʒБʜсɑʌʜћємь с κɴєʒомь сɑɴκомь Богɑвүʜκємь с κɴєʒомь
вƔүʜχɴоωмь Бρɑтєʌєвʜκємь с κɴєʒомь вшʜɴомь вʌɑдʜмʜρʜћємь с κɴєʒомь Бρɑʜʌомь
тєʒɑʌовʜћємь с κɴєʒомь ʜвɑɴʜшємь χρєБєʌ⊦ɑɴовʜћємь
ʜ досʌɑстɑ ɴɑшємƔ гпоцтвƔ ωБʜ стρɑɴʜ поүтєɴʜ ʜ мƔдρʜ Ɣʒможɴʜ вʌɑстєʌє дƔБρовɑүκʜ

Aleksu

ɑʌєκсƔ

поүтєɴє ʜ мƔдρє вʌɑстєʌє κɴєʒɑ жʜвьκɑ ѣɑκєтʜћɑ ʜ κɴєʒɑ ɴʜκшƔ тɑмɑρʜћɑ ɑ поүтєɴʜ ʜ
ʒможɴʜ мƔжь κρɑʌєвьствɑ ɴɑшєгɑ воєводɑ ρɑдосɑвь своє вʌɑстєʌє мƔдρє ʜ поүтєɴє κɴєʒɑ
ɑʌєκсƔ пɑщρовʜћɑ ʜ κɴєʒɑ БƔдʜсɑвɑ Богɑвьүʜћɑ

Aluviz

ɑʌƔвʜʒь

Aluvizu

ɑʌƔвʜʒƔ

ʒɑ мɴогє потρѣБє ʜ ρɑБотє ʜ ɴє χтѣсмо ʜмь пʌɑтʜтʜ що Ɣʒє κρɑʌ твɑρьтκо ɑʌƔвʜʒƔ БρɑтƔ
дρɑгоıє̵вƔ гρєдƔћє ɑʌƔвʜʒь ɴɑ Ɣгρє Бʜсєρɑ ʜ пɑпьρɑ
ʒɑ мɴогє потρѣБє ʜ ρɑБотє ʜ ɴє χтѣсмо ʜмь пʌɑтʜтʜ що Ɣʒє κρɑʌ твɑρьтκо ɑʌƔвʜʒƔ БρɑтƔ
дρɑгоıє̵вƔ гρєдƔћє ɑʌƔвʜʒь ɴɑ Ɣгρє Бʜсєρɑ ʜ пɑпьρɑ

6. mart 1392.
na Ceceni
6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabiša
kralj Dabiša

κɴєʒь ʜ вʌɑстєʌє вʌɑдƔщɑго гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ досʌɑшє до ɴɑсь мƔжɑ ʜʒɑБρɑɴогɑ ʜ

Alviza

ɑʌьвʜʒɑ

вʜтєʒɑ κɴєʒɑ ɑʌьвʜʒɑ гоʏєтʜћɑ с потƔжєɴʜємь вєʌʜцʜмь ɴєпρɑвɑдь ʜ с посєжєɴьємь
посʜωɴωмь ρƔκомь воʜщɑɴωмь ʜ огɴємь Ɣ ɴʜχь дρьжɑɴʜѣ ʜ κотɑρє χєρьцєгь стʜпɑɴь

kralj Tomaš

protobistar
Restoje

вƔκьʏʜћь

amen

ɑмєɴь

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дƔχɑ ɑмєɴь

amen

ɑмєɴь

† вɑ ʜмє оц̅ɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дƔχɑ ɑмєɴь

kralj Stjepan
Tomašević
kralj Stjepan
Tomašević

ɞɑ ʜмє Бж̅ʜє ɑмєɴь ωво мʜ вʌɑдʜсʌɑвь мʜʌостʜю Бж̅ωмь χєρц̅єгь стг̅ɑ сɑвє пρʜмѣʜ ωд

amen

ɑмєɴь

гдɴɑ κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєʌɑ дƔБρовɑчцʜχ по ρƔκє ʜвɑɴʜшɑ ωχмƔћєвʜћɑ κоʜ посɑωБʜɴом

Vukašin
Gizdavić

kralj Tomaš

protobistar
Restoje

kralj Stjepan
Tomašević

dijak Branoš

вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ дƔχɑ свєтогɑ ɑмєɴь мʜʌостью Божʜʜомь мʜ гɴь щєфɑɴь томɑшь
ɑмєɴь

κρɑʌь сρьБʌємь Босɴʜ пρʜмоρʜю χƔмьсцʜ ʒємʌʜ доɴʜмь κρɑємь Ɣсωρʜ соʌʜ подρʜɴью
ʒɑпɑдɴʜмь стρɑɴɑмь ʜ вєћє

amen

ɑмєɴь

вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дƔχɑ ɑмєɴь

141

dijak Branoš

herceg Vladislav

χодʜω Ɣ дƔБρовɴʜκь пρʜмʜχ пєρпєρ •ʒ• сɑть ʜ •ξ• ʜ •ѕ• пєρпєρ ʜ дʜɴɑ(ρ) •ʜ•

amen

dijak Branoš

18. decembar
1451. u
Bobovcu
25. novembar
1461.4 u Jajcu
25. novembar
1461.2 u Jajcu
27. oktobar
1487.
18. decembar
1451. u
Bobovcu
23. novembar
1461. u Jajcu

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
amen

ɑмєɴь

вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь
вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сɴɑ ʜ дχɑ свєтɑ ɑмєɴь мʜʌостʜю Божʜωм мʜ гдɴь стѣпɑɴь χєρцєгь

amen

ɑмєɴь

свєтɑгω сɑвє гс̅пдρь χƔмсκʜ ʜ пρʜмоρсκʜ κɴєʒь дρʜɴсκʜ ʜ вєʌʜκʜ воєводɑ ρƔсɑгɑ
Босɑɴсκогɑ ʜ вєћє

kralj Tvrtko II

dijak Pavle

2. mart 1433. u
Sutisci

herceg Stjepan
Kosača

dijak Sanko

17. septembar
1465.

amen

ɑмєɴь

вь ʜмє ωдц̅ɑ ʜ сʜɴɑ ʜ дƔχɑ свєтɑ ɑмєɴь

vojvoda Juraj
Vojsalić

amen

ɑмєɴь

вь ʜмє ωтцɑ ʜ сɴ̅ɑ ʜ стогɑ дχ̅ɑ ɑмєɴь

vojvoda Radosav
Pavlović

Ostoja dijak

humski župan
Radoslav

humska
kancelarija

12. august
1434. Pod
Kreševom
25. mart 1433.
Borač

✝ вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ ст̅огɑ дχɑ ɑмʜɴь ʌѣто Ɣпʌьщєɴʜѣ гɑ̅ ɴɑшє ʜсχ̅ɑ тʜсƔщɑ •с̅ɴ̅д̅• мс̅цɑ
мɑѣ дɴʜ •в• дєсєтʜ ʜ дьвɑ ʜсχодєщє ѣ жƔпɑɴь ρɑдосʌɑвь сʜɴь κɴєʒɑ ɑɴд̅ѣ χʌьмьсκогɑ сь
моʜмʜ вʌɑстєʌʜ κʜ сƔ ʒдѣ подьпʜсɑɴʜ κʌьɴємо сє сƔдʜѣмь ʜ вьсєʜ ωпьκʜɴѣ

amin

ɑмʜɴь

дƔБρовьүьκоʜ с моʜмь доБρʜмь χтѣɴʜємь Ɣ гдɴɑ Бɑ ʜ Ɣ үьстьɴʜ жʜвотвоρєщʜ κρьсть гɴ̅ь
ʜ Ɣ ст̅Ɣ Бц̅Ɣ дѣвою мɑρʜю ʜ Ɣ сто євɑɴьгєʌʜє Бжʜє ʜ Ɣ •т•ʜ•ı• ст̅ʜχь ωтьц̅ь ʜжє вь ɴʜκєʜ

22. maj 1254.

ʜ Ɣ ст̅ыχь мƔүєɴʜκь вʌɑсʜ дмʜтρьє• ʜ вьсє ст̅є Ɣгодʜвьшє БƔ̅ ωдь вѣκɑ Ɣ вѣүɴʜ мʜρь по
стɑρомƔ ʒɑκоɴƔ
† вɑ ʜмє χρʜс̅тɑ ɑмʜɴь κρɑʌвьство мʜ дɑıє̵ всɑκомƔ вʜдʜɴʜıє̵ дɑ дρɑгоє гƔүєтʜћь ʒь

amin

ɑмʜɴь

Бρɑтʜωмь ʜ ɴовɑκь мɑћєдоʌь ʒ Бρɑтʜωмь κƔпʜшє ωд гдɴɑ κρɑʌɑ твɑρьтκɑ вɑ ʌѣтɑ
ρождствɑ χρʜстɑ •ү̅•т̅•п̅• ʜ •θ̅• мс̅цɑ мɑρүɑ цɑρʜɴƔ сρєБρьɴʜүκƔ ʜ поɴоρɑ ʒɑ •в̅•

6. mart 1392.
na Ceceni

kralj Dabiša

годʜщɑ ʒɑ всɑκо годʜщє по үєтʜρʜ стɑ ʜ •κ̅є̅• ʌʜтɑρь фʜɴɑ сρєБρɑ ʜʒь поʌʜцє

amin

ɑмʜɴь

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ дƔχɑ свєтогɑ ɑмʜɴь

hercežica Cecilija

amin

ɑмɴь

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свтогɑ дχɑ ɑмɴь

vojvoda Sandalj

amin

ɑмʜɴь

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сɴ̅ɑ ʜ ст̅огɑ дχ̅ɑ ɑмʜɴь

amin

ɑмʜɴь

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дƔχɑ ɑмʜɴь

vojvoda Radosav
Pavlović
knez Vlatko
Popović

Ivko dijak

logofet Ostoja
vlastoručno

1. januar 1466.
3. septembar
1444. u
Kreševu
22. maj 1254.

amin

ɑмʜɴь

† вɑ ıмє ωтць ʜ сɴɑ ʜ свтгɑ доyχɑ ɑмʜɴь гдь с ɴєБєсь пρʜʒρʜ вʜдıтı сʜɴı ʏʌовʜʏсκʜє

kralj Tomaš

protobistar
Restoje

amin

ɑмʜɴь

† вь ʜмє ωц̅ɑ ʜ сɴ̅ɑ ʜ ст̅ɑго дχ̅ɑ ɑмʜɴь

humski župan
Radoslav

notar Paskal

amin

ɑмʜɴь

† вь ʜмє Бж̅ʜє ɑмʜɴь

herceg Vlatko

mitropolit
David

ɑ тκо ћє сʜє поρєћʜ ʜʌʜ пρѣтвоρʜтʜ ωт ɴɑсь ʜʌʜ ωт ɴɑшʜχь посʌѣдɴʜχь сƔρодɴʜκовь ...

amin

ɑмʜɴь

ʜʌʜ ʜɴопʌємєɴьɴʜκь дɑ є пρоκʌєть ωтцємь ʜ сʜɴомь ʜ свєтѣмь дχ̅омь ʜ мɑтєρʜю Бж̅ʜωмь
ʜ •д•мʜ євɑɴћєʌ̅стʜ ʜ •в ı•мɑ ɑпстʌ̅омɑ ʜ •о•мʜ ʜ •ʒ•мʜ ʜʒьБρɑɴʜмʜ Бж̅ʜмʜ ʜ вьсѣмʜ
БгƔ Ɣгодʜвьшʜмʜ Ɣ сʜ вѣκь ʜ Ɣ пρʜдƔщʜ ɑмʜɴь

142

ban Tvrtko

28. maj 1467.
4. mart 1410. u
Dračevici u
Novom
31. decembar
1427.

26. januar
1470.
11. august
dijak Dražeslav 1366. pod
Bojić
Prozorom u
Rami

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
amin

ɑмʜɴь

ɑκо ʌʜ сь пρʜстƔпʜмь дɑ ɴʜ Бь̅ сьпьɴє ʜ ст̅ɑ Бц̅ɑ ʜ вьсʜ ст̅ʜ ɑмʜɴь

amin

ɑмʜɴь

ɑκо ʌʜ сьє пρѣстƔпʜмо дɑ ɴʜ Бь сьпьɴє ʜ стɑ Богоρоцɑ ʜ вьсʜ ст̅ʜ ɑмʜɴь

humski župan
Radoslav
humski župan
Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

humska
kancelarija

22. maj 1254.

vojvoda Radosav
Pavlović

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vojvoda Radosav
Pavlović

dijak Ivan

19. august
1439. Borač

herceg Stjepan
Kosača

dijak Radivoj
Dobrišević

10. april 1454.
u Novom

herceg Stjepan
Kosača

knez Vukman
Jugović

7. maj 1440. u
Dračevici
(Novi)

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinović

20. novembar
1398. na
Dumnu

herceg Stjepan
Kosača

dijak Radoje
Dobrišević

5. decembar
1465.

Ɣүʜɴʜχь доБρʜʜ ʜ поүтєɴʜ мʜρь ʜ пρɑɑвоω мʜʌостʜвω ʜ ʌюБовɴоω Бρɑцтво ʜ

amin

ɑмʜɴь

сρьдьүɑɴоω пρʜ⊦ɑтєʌство с κɴєʒомь ʜ вʌɑстєʌʜ ʜ сɑ всоωмь ωпκʜɴоωмь гρɑдɑ
дƔБρовɴʜκɑ, ωɴɑκоʜ ɴɑ всєє — κɑκото є Бʜʌо мєћю ɴɑмʜ ʜ пρьвоω ρɑтʜ тɑκоʜ дɑ є ʜ
сɑдɑ ʜ Боʌıє̶ Ɣ вѣκʜ вѣκомɑ ɑмʜɴь κɑκо сє ʜʒдоωʌɑ БƔдє Ɣдρьжɑть Ɣ ωвомь ʌʜстƔ
ʜ ɑκо Бʜсмо ʜχь κдɑ ʜмɑʌʜ дɑ ʜχ дɑɑмо вʌɑстєʌомь дƔБρовɑүцѣмь ʜ дɑ вєκє ɴʜκдɑ мʜ
гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь ʜ мʜ гспоѣ тодоρɑ ɴʜ ѣ κɴєʒь ʜвɑɴʜшь ʜ ɴʜєдɴь посʌєдɴʜ ɴɑшь

amin

ɑмɴ̅ь

ɴʜ ɴɑтρɑжьє ɴɑшє дɑ ɴє можє ɴʜщоω вєκє пʜтɑтʜ ɴɑ вʌɑстєʌʜ ɴʜ ɴɑ ωпκʜɴƔ дƔБρовɑүκƔ
ωд вʜшєρүєɴѣχ постɑвɑ вʜєκʜ вѣκомь ɑмɴ̅ь ɴʜ тκо ʜɴʜ ʒɑ ɴɑс κоє годѣ Бʜ вρьстє үʌ̅вκь
Бʜω
ʜ вʜшєρєүєɴʜ поκʌʜсɑρʜ доБρовоʌɴоω пρʜмʜшє ʜ мʜʌостʜво сє договоρʜсмоω ʜ
потвρьдʜсмо ʜ потвρьћƔємоω всɑκоє ʒɑпʜсє ʜ повєʌıє̵ κоє сƔ ʜмɑʌʜ ʜ κоє ʜмɑю κɴєʒь ʜ

amin

ɑмʜɴь

вʌɑстєʌє дƔБρовɑүцʜ до дɑɴɑшɴєгɑ дɴє ωд ɴɑшʜєχь ρодʜтєʌь мɴогоωпоүтєɴогɑ ʜ
гʌɑсʜтогɑ спомєɴƔть⊦ɑ гдɴɑ κɴєʒɑ вƔκцɑ ʜ сʌɑвɴогɑ гдɴɑ сɑɴдɑʌ⊦ɑ Бʜвшєгɑ вєʌʜκогɑ
воєводє Босɑɴ̅сκогɑ ʜ вєћє ʜ κɴєʒɑ вƔκɑ ʜ гспоцтвɑ мʜ дɑ БƔдƔ твρьдɑ ʜ κρѣпκɑ тємєʌɴɑ
ʜ ɴєпоκоʌѣБʜмɑ вѣκƔ вѣκомɑ ɑмʜɴь
ʒɑтоω ɴʜ мʜ гдɴь воєводɑ стѣпɑɴь ɴʜ ѣɑ κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь ɴʜ ѣ κɴєʒь вʌɑтκоω сʜɴовє
гдɴɑ воєводє стѣпɑɴɑ ɴʜ ɴʜєдɑɴь посʌѣћɴʜ ɴɑшь ɴʜ ɴɑшє ɴɑтρɑжьıє̵ дɑ ɴє можє ɴʜщɑ

amin

ɑмʜɴь

вєћє пʜтɑтʜ ɴɑ вʌɑстєʌʜ ɴʜ ɴɑ ωпћʜɴƔ дƔБρовɑүκƔ ωдь постɑвɑ κоıє̵ ıє̵ Бʜω поʌожʜω
ρодʜтєʌь ɴʜ мɴогоωпоүтєɴоω спомєɴƔтьıє̵ сʌɑвɴʜ вєʌʜκʜ воєводɑ гдɴь сɑɴдɑʌь ʜ ѣɑ
гдɴь воєводɑ стѣпɑɴь ʜ ѣɑ κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь ʜ ѣɑ κɴєʒь вʌɑтκоω Ɣ κомƔɴь дƔБρовɑүκʜ
вѣκь вѣκомɑ ɑмʜɴь

amin

ɑмɴь

ϐɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свтогɑ дχɑ ɑмɴь
Божє вь ʜмє твоє ɑмʜɴь мʜ гдɴь χєρцєгь стѣпɑɴь мʌстʜю Божʜωм χєρцєгь свєтогɑ сɑвє

amin

ɑмʜɴь

гспдρь χƔмсκʜ ʜ пρʜмоρсκʜ κɴєʒь дρʜɴсκʜ вєʌʜκʜ воєводɑ ρƔсɑгɑ Босьɴсκогɑ ʜ вєћє
дɑємо ɴɑ вʜдѣɴьє свɑκомƔ по сємь ɴɑшємь ʌʜстƔ ɑ подь ɴɑшωм пєүɑтью вѣρовɑɴомь

143

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
вɑ ʜмє отьцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтɑго дƔχɑ ɑмʜɴь• мʜʌостʜю Божʜомь мʜ господʜɴь κɴєʒь
вʌɑдʜсɑвь сʜɴь поʏтєɴогɑ ʜ Ɣʒможɴогɑ господʜɴɑ χєρцєгɑ стєпɑɴɑ сʜɴɑ господʜɴɑ
κɴєʒɑ вƔκцɑ χρɑɴʜћɑ смʜшʌɑıє̵ ʜ ρɑʒмʜшʌɑıє̵ Ɣ пɑмєтʜ моωʜ сρьʏɑɴє ʜ поʏтєɴє ʌюБвʜ ʜ
вєʌʜκє пρʜ⊦ɑʒɴʜ κоє ʜмɑшє моʜ пρьвʜʜ ʜ ρодʜтєʌьє моʜ с поʏтєɴѣмь κɴєʒомь ʜ

amin

ɑмʜɴь•

вʌɑстєʌωмʜ поʏтєɴогɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ωБʌюБʌюћє κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєʌє дƔБρовɑʏκє ʒɑ
свою Бρɑтʜю ʜ ʒɑ сρьʏɑɴє Ɣпвɑɴє пρʜ⊦ɑтєʌє своє ɑ гρɑдь дƔБρовɴʜκь ʒɑ поʏтєɴƔ ʜ

knez Vladisav
Hercegović

vlastoručno

15. august
1451.

4. decembar
1409. Pod
Visokim
oko 1450.

ƔʒдɑɴƔ κƔћю свою ɑ тоʜ сєБʜ ʜ своʜмь посʌѣдɴʜмь Ɣ вʜєκє дɑ ʜмь є тємєʌʜто κɑκо свє
тоʜ поʒɴɑχь ʜ вʜдʜєχь по ʌюБвєɴʜєχь ʜ κρѣпцʜєχь ʒɑпʜсʜχь ʜ по вєʌʜцѣχь ρотɑχь κоє
мєю соБомь БѣχƔ по пʜсмѣχь Ɣʏʜɴʜʌʜ ʜ Ɣтвρьдʜʌʜ

amin

ɑмʜɴь

вɑ ʜмє ωдцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дƔχɑ ɑмʜɴь

kralj Ostoja

logotet Tomaš
Bućanin

amin

ɑмʜɴь

вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтɑго дχ̅ɑ ɑмʜɴь

knez Vladisav
Hercegović

vlastoručno

amin

ɑмʜɴь

вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтɑгоω дƔχɑ ɑмʜɴь

herceg Stjepan
Kosača

amin

ɑмʜɴь

вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дƔχɑ ɑмʜɴь

vojvoda Sandalj

amin

ɑмʜɴь

вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дƔχɑ ɑмʜɴь

amin

ɑмʜɴь

вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дƔχɑ ɑмʜɴь

amin

ɑмʜɴь

вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дƔχɑ ɑмʜɴь

amin

ɑмʜɴь

вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сɴɑ ʜ дƔχɑ свєтɑ ɑмʜɴь

amin

ɑмʜɴь

вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сɴ̅ɑ ʜ ст̅ɑго дχ̅ɑ ɑмʜɴь

kralj Dabiša

amin

ɑмʜɴь

вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сɴ̅ɑ ʜ ст̅ɑго дχ̅ɑ ɑмʜɴь

kralj Dabiša

amin

ɑмʜɴь

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχ̅ɑ ɑмʜɴь

Radič Sanković

amin

ɑмʜɴь

amin

ɑмь

herceg Stjepan
Kosača
vojvoda Vladisav
Hercegović
herceg Stjepan
Kosača
herceg Stjepan
Kosača

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмʜɴь мʜʌостʜю Божʜωмь мʜ гдɴь щєфɑɴь томɑшь
ωстоʜћь κρɑʌь сρьБʌємь Босɴʜ
вɑ ʜмє Божє ɑмь

kralj Tomaš

kralj Tomaš

144

7. maj 1440. u
Dračevici
(Novi)
14. juni 1419.
na Stipanju
Pribisav Pohvalić
polju pod
Sokolom
Radič
5. juli 1450.2
Grupković
na Novom
13. oktobar
dijak Vladisav
1465.
Radič
5. juli 1450. na
Grupković
Novom
3. februar
dijak Sanko
1464.
logofet Tomaš 26. april 1395.
Lužac
u Sutisci
logofet Tomaš 17. maj 1395.
dijak Grubanac
Hlapčić,
15. april 1391.
Imoćanin
22. august
dijak Tvrtko
1446. u
Sekulović
Vranduku
knez Vukman
Jugović

19. februar
1459. na Jezeru

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
amin

ɑмʜɴь

вɑ ʜмє оцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дƔχɑ ɑмʜɴь

kralj Ostoja

Vukorija dijak

amin

ɑмʜɴь

вɑ ɴɑүєтɑκь ωт̅цɑ вь ʜʒьпʌьɴıє̵ɴьє сɴ̅ɑ ʜ сɑɴьтʜıє̵м свт̅ɑго дχ̅ɑ ɑмʜɴь

kralj Tvrtko I

anonim

amin

ɑмʜɴ

вь ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ дƔχɑ свєтɑ ɑмʜɴ

herceg Stjepan
Kosača

Božidar dijak

amin

ɑмʜɴь

вь ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ дƔχɑ свєтɑ ɑмʜɴь

herceg Stjepan
Kosača

Božidar dijak

amin

ɑмɴь

вь ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ дχɑ свєтɑ ɑмɴь

vojvoda Sandalj

dijak Grubač

amin

ɑмʜɴь

вь ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтɑго дχ̅ɑ ɑмʜɴь

amin

ɑмʜɴ

вь ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтоωгɑ дχ̅ɑ ɑмʜɴ

amin

ɑм̅ʜɴь

вь ʜмє ωт̅цɑ ʜ сʜɴ̅ɑ ʜ св̅тогɑ дχ̅ɑ ɑм̅ʜɴь

ban Tvrtko

amin

ɑмʜɴь

вь ʜмє ωт̅цɑ ʜ сʜɴɑ ʜ ст̅огɑ дχ̅ɑ ɑмʜɴь

ban Tvrtko

amin

ɑмʜɴь

вь ʜмє ωтцɑ ʜ сɴ̅ɑ ʜ дχ̅ɑ св̅тɑго ɑмʜɴь

amin

ɑмʜɴь

вь ʜмє ωтьцɑ ʜ сьıɴɑ ʜ свєтогɑ дƔχɑ ɑмʜɴь

amin

ɑмʜɴь

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтоωгɑ дχ̅ɑ ɑмʜɴь

vojvoda Ivaniš
Pavlović

amin

ɑм̅ɴь

вь ʜмє ωц̅ɑ ʜ сʜɴɑ ʜ сто̅гɑ дχ̅ɑ ɑм̅ɴь

ban Tvrtko

amin

ɑм̅ɴь

вь ʜмє ω̅цɑ ʜ сɴ̅ɑ ʜ ст̅ɑго дχ̅ɑ ɑм̅ɴь

vojvoda Stjepan
Kosača

amin

ɑмʜɴь

вь ʜмє ω̅ц̅ɑ ʜ с̅ɴ̅ɑ ʜ с̅т̅огɑ дƔχɑ ɑмʜɴь

ban Ninoslav

vojvoda Radosav
Pavlović
vojvoda Radosav
Pavlović

vojvoda Radosav
Pavlović
ban Ninoslav

dijak Ivan
dijak Ivan

8. decembar
1400. u Sutisci
12. mart 1380.
na Moštru
19. juli 1453.2
u Pivi
19. juli 1453. u
Pivi na planini
Pišči
30. maj 1420. u
Sokolu
31. januar
1437.
10. april 1441.
u Borču

dijak Dražeslav
1. juni 1367.
Bojić
11. august
dijak Dražeslav 1366. pod
Bojić
Prozorom u
Rami
19. august
dijak Ivan
1439. Borač
notar Paskal
godine 1249.
29. septembar
1442. na
dijak Ivan
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru
dijak Dražeslav 1353. na Suhoj
Bojić
na Prozračcu
10. oktobar
dijak Vlatko
1435. na
Nevesinju
notar Paskal
22. mart 1240.

вь ɴɑүєтɑκь ωтьцɑ вь ʜспʌьɴıє̵ɴıє̵ сʜɴɑ ʜ свєтɑго дƔχɑ вɑ ʌʜєтɑ ρожɑствɑ χρʜстовɑ •үтʌг•
ʌʜєто ʜɴдʜцʜɑ пρьвɑ •єı• дɑɴь ʜ Ɣ–– фρєвɑρɑ мʜсєцɑ мʜ господʜɴь стєфɑɴь по мʜʌостʜ

amin

ɑмʜɴь

ban Stjepan
Божʜоʜ Бɑɴь Босɴʜ ʜ Ɣсоρʜ ʜ соʌʜ ʜ господʜɴь χомсκоʜ ʒємʌʜ ⊦ɑκʜ пρь––– ʜ сʌогɑ ɴɑшɑ
Kotromanić

ʌюБʜмо ʜ ɴʜмь мʜʌость ɴɑшɑ дɑıє̵мо сɑ κоρʜстю ʜ сɑ ʌюБовю κɑκо сє достоʜ Ɣʒдρьжɑтʜ

stoljeće mlađi
dubrovački
prijepis

15. mart 1333.
Srebrnik

notar Paskal

godine 1249.

κɑ свɑ(κомƔ) κɑʒɑıє̵ ⊦ɑκо дɑ ʒɴɑıє̵ всɑκʜ сєʜ дɴʜ ʜ вɑ БƔдƔщє κоʜ тє посʌʜє Бʜтʜ ɑмʜɴь

amin

ɑмʜɴь

мʜρь Божʜ сь ɴɑмь ɑмʜɴь

ban Ninoslav
145

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
amin
amin

ɑмʜɴь

мʜρь Б̅ж̅ʜ сь ɴɑмь: ɑмʜɴь

ɑм̅ɴ̅ь

оy ʜмє оцɑ ʜ с̅ɴ̅ɑ: ʜ с̅т̅ɑго д̅χ̅ɑ ɑм̅ɴ̅ь

ban Ninoslav
ban Ninoslav

пʜ(сɑ)ɴо ɴɑ Ɣсоρʜ вɑ сʌɑвɴоʜ ɴɑшоʜ воʜсцʜ Ɣ ʌʜшɴʜцʜ вɑ ʌʜтɑ ρожɑствɑ χρʜстовɑ

amin

ɑмɴь

•ʏтξθ• ʌѣто мсцɑ гєɴьвɑρɑ ɴɑ •єı• дɴь дɑɴь єсть ωд ρƔκє стʜпɑɴɑ доБρʜɴовʜћɑ

kralj Ostoja

κρɑʌєствɑ мʜ дѣѣκɑ ɑмɴь

amin

ɑмʜɴь

тоʒʜ дɑсмо гρɑдь соκоʌь с вьсомь пʌѣвомь воєводѣ вʌьκцƔ ʒɑ пʌємєɴʜто ɴємƔ ʜ ɴєговƔ
посʌѣдɴємƔ Ɣ вѣκє ɑмʜɴь Бєʒь всɑκогɑ господьсκогɑ доχотκɑ

ban Tvrtko

мʌ̅стʜю Божʜωмь ʜ гсподɑρɑ вєʌʜκогɑ гдɴɑ мʜ цɑρɑ ɑмʜρь сƔʌтɑɴь мєχмєдь Бєгɑ мʜ
гдɴь стѣпɑɴь χєρцєгь ωдь свєтогɑ сɑвє гсподɑρь χƔмсκʜ ʜ пρʜмоρьсκʜ вєʌʜκʜ воєводɑ

amir (emir)

ɑмʜρь

ρƔсɑгɑ Босьɴсκогɑ κɴєʒь дρʜɴсκʜ ʜ вєћє ʜ сʜɴь мʜ κɴєʒь вʌɑтκо дɑємоω ɴɑ ʒɴɑɴьıє̵
гсподɑρƔ вєʌʜκомƔ ʜ гсподѣ вєʒʜρєм ʜ κρɑʜшɴʜκƔ гсподɑρєвƔ κоʜ гωдѣ БƔдє ɴɑ

notar Paskal
22. mart 1240.
Desoje gramatig prije 1232.
15. januar
dijak Stipan
1399. na Usori
Dobrinović
u Lišnici
11. august
dijak Dražeslav 1366. pod
Bojić
Prozorom u
Rami
19. juli 1453. u
Pivi na planini
Pišči

herceg Stjepan
Kosača

Božidar dijak

Radič Sanković

dijak Grubanac
Hlapčić,
15. april 1391.
Imoćanin

Босьɴсκо κρɑʜщє
ɑ мʜ вʜшєпʜсɑɴʜ дɑ сє ɴє поρєүємо ɴʜ потвоρʜмо сємƔʜ ʒɑпʜсɑɴью ɑκо Бʜ сє тκо ʌƔБо
ɴɑсь воʌɑ ʜɴʜ потвоρʜʌь воʌɑ поρєκɑʌь ɑʌʜ ɴѣκоє ʒʌо Ɣүʜɴʜʌьь сƔпρотʜвь ɴɑшѣмь сѣмь

anatema

ɑɴɑтємɑ

оБѣтомь дɑ є ɑɴɑтємɑ ʜ дɑ є пρоκʌєть ωдь Бг̅ɑ ʜ ωдь пρѣүʜстє БогƔρодʜцє ʜ ωдь
үɑстɴɑго κρстɑ ʜ ωдь •вı• ɑп̅ʌƔ ʜ ωдь •д• євɑɴьдєʌʜсть ʜ ωдь свєтѣχь юρьѣ ʜ
ɑρьχɑɴьдєʌɑ мʜχɑʜʌɑ ʜ ωдь •тʜı• свєтѣχь ωтɑць ʜжє ɴʜκєʜсκѣχь ʜ ωдь всѣχь свєтѣχь ʜ
свєтʜць Божʜχь
ʌѣто Ɣпєʌьщєɴʜє гд̅ɑ ɴɑшєго ʜс̅ь χɑ̅ тʜсощƔ •сɴд• мц̅ɑ мɑѣ дɴ̅ʜ •κв• ʜсьχодєщє ѣ
жƔпɑɴь ρɑдосʌɑвь сʜ̅ɴь κɴєʒɑ ɑɴьдρє⊦ɑ χʌмьсκɑго сь моʜмʜ вʌɑстєʌʜ κʜ сƔ ʒдѣ

Andreja

ɑɴьдρє⊦ɑ

подьпʜсɑɴʜ κʌьɴємо сє сƔдьцємь ʜ вьсє ωпьκʜɴє дƔБρовьκѣ сь моʜовь доБρовь χьтєɴʜє Ɣ humski župan
гдɴɑ Бɑ̅ ʜ Ɣ үєстьɴʜ жʜвотвоρєщʜ χь̅ гь̅ ʜ Ɣ БƔ̅цƔ дєвʜю мɑρʜю ʜ Ɣ ст̅о євɑɴгʌ̅ʜє Бж̅ʜє ʜ Ɣ Radoslav

notar Paskal

22. maj 1254.

humska
kancelarija

22. maj 1254.

•т•ʜ•ı• ст̅ʜχь ωт̅ць ʜжє Ɣ ɴʜκєʜ ʜ Ɣ ст̅ʜχь мƔүьɴʜκь Бʌɑсʜ дʜмʜтρʜ в вьсʜ ст̅ʜ Ɣгодʜвьшє
БƔ̅ ωдь вѣκɑ Ɣ вѣүьɴʜ мʜρь по стɑρƔ ʒɑκоɴƔ
✝ вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ ст̅огɑ дχɑ ɑмʜɴь ʌѣто Ɣпʌьщєɴʜѣ гɑ̅ ɴɑшє ʜсχ̅ɑ тʜсƔщɑ •с̅ɴ̅д̅• мс̅цɑ
мɑѣ дɴʜ •в• дєсєтʜ ʜ дьвɑ ʜсχодєщє ѣ жƔпɑɴь ρɑдосʌɑвь сʜɴь κɴєʒɑ ɑɴд̅ѣ χʌьмьсκогɑ сь
моʜмʜ вʌɑстєʌʜ κʜ сƔ ʒдѣ подьпʜсɑɴʜ κʌьɴємо сє сƔдʜѣмь ʜ вьсєʜ ωпьκʜɴѣ

Andrêja

ɑɴд̅ѣ

дƔБρовьүьκоʜ с моʜмь доБρʜмь χтѣɴʜємь Ɣ гдɴɑ Бɑ ʜ Ɣ үьстьɴʜ жʜвотвоρєщʜ κρьсть гɴ̅ь
ʜ Ɣ ст̅Ɣ Бц̅Ɣ дѣвою мɑρʜю ʜ Ɣ сто євɑɴьгєʌʜє Бжʜє ʜ Ɣ •т•ʜ•ı• ст̅ʜχь ωтьц̅ь ʜжє вь ɴʜκєʜ

humski župan
Radoslav

ʜ Ɣ ст̅ыχь мƔүєɴʜκь вʌɑсʜ дмʜтρьє• ʜ вьсє ст̅є Ɣгодʜвьшє БƔ̅ ωдь вѣκɑ Ɣ вѣүɴʜ мʜρь по
стɑρомƔ ʒɑκоɴƔ

Andrêja

ɑɴдρѣ⊦ɑ

Andrêjašem

ɑɴдρѣ⊦ɑшємь

✢ κρьсть κɴєʒɑ ɑɴдρѣ⊦ɑ

humski knez Andrej anonim

(ʜ) ʜʒɴɑмшє що ıє̵ годʜρє стʜпɑɴɑ доБρѣɴовʜћɑ сь Бρɑтомь сɑ ɑɴдρѣ⊦ɑшємь ʜ стρѣцомь
с юρємь ʜ ɴʜχь посʌʜдɴьʜ що Бʜ дρьжɑʌь

146

kralj Ostoja

Vukorija dijak

godine
1247–1249.
8. decembar
1400. u Sutisci

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
⊦ɑ κєʒь вєʌʜ χʌьмьсκӹ̵ ɑɴьдρѣʜ сь всѣмʜ вʌɑстєʌӹ̵ своʜмʜ κʌьɴƔ сє κɴєʒƔ дƔБρовьүьκомƔ

Andrêji

ɑɴьдρѣʜ

жɑɴь дɑɴьдоʌƔ ʜ вʌɑстєʌомь дƔБρовьүьκʜмь ʜ всѣʜ ωБκʜɴѣ гρɑдьсκоʜ Ɣ гɑ̅ Бɑ̅ ʜ Ɣ ст̅о
ıє̵вɑɴгʌ̅ʜє ʜ Ɣ үт̅ьɴы жʜвотвоρєщʜ κρт̅ь гдɴ̅ь ʜ Ɣ •т̅• ʜ̅• ı•ст̅ыχь ω̅ц̅ь ʜжє Ɣ ɴʜκєʜ дɑ ʜмɑю

humski knez Andrej anonim

prije 1235.

мʜρь с вɑмʜ Ɣ вѣκʜ κɑκо сƔ ʜ моʜ стɑρѣ ʜмɑʌʜ с вɑшʜмʜ стɑρѣʜшʜмʜ Ɣ стɑρы ʒɑκоɴь
ѣ κɴєʒь вєʌʜ χʌьмьсκʜ ɑɴьдρѣʜ с моʜмʜ сыɴьмʜ жƔпɑɴомь Богдɑɴомь ʜ сь жƔпɑɴомь
ρɑдосʌɑвомь ʜ сь моʜмʜ вʌɑстєʌы κʜ соy ʒдѣ подьпʜсɑɴʜ κʌьɴємо сє κɴєʒоy

Andrêji

ɑɴьдρѣʜ

доyБρовьүκомоy ѣκовоy дʌьфʜɴоy ʜ вʌɑстєʌємь доyБρовьүκʜмь ʜ всѣʜ ωБκʜɴѣ гρɑдьсκоʜ humski knez Andrej anonim
Ɣ гдɴɑ Бɑ ʜ Ɣ сто євɴгєʌʜє ʜ Ɣ үьстɴы ʜ жʜвотвоρєщʜ κρсть гдɴь ʜ Ɣ •т•ʜ•ı• стыχь ωц̅ь

godine
1247–1249.

ʜжє Ɣ ɴʜκєʜ
κɑκо догошє гспоцтвƔ мʜ ωд мɴогопоүтєɴогɑ κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєω ʜ всє ωпћʜɴє вʌɑстєω
дƔБρовɑүцʜєχь поүтєɴʜ ʜ вʌɑстєʌє ʜ поκʌʜсɑρьє κɴєʒь мɑρоє ρɑстʜћь ʜ κɴєʒь жƔпɑɴь

Andruško

ɑɴдρƔшκо

БƔɴʜћь ʜ κɴєʒь ɑɴдρƔшκо БоБɑʌєвʜћь договɑρɑє сє ω доБρомь мʜρƔ ʜ поүтєɴоʜ
пρʜ⊦ɑʒɴѣ ʜ потвρьћєɴь⊦ɑ всʜєχ ʒɑпʜсɑ ʜ повєʌ⊦ɑ κоє сƔ ʜмɑʌʜ с ɴɑшʜмʜ ρодʜтєʌʜ ʜ ʒ

herceg Stjepan
Kosača

dijak Radivoj
Dobrišević

10. april 1454.
u Novom

госпоцтвомь мʜ до ωвогɑʜ ρɑʒмʜρь⊦ɑ
ʜ ɑκо ћƔ ѣ воєводɑ сɑɴдɑʌь ωвоʜ ʒгоρɑ пʜсɑɴо потвоρʜтʜ ɑʌʜ ɴє тρпʜтʜ дɑ ʜмɑмь

anđela

ɑɴћєʌɑ

пρоκʌєцтво ωдь Богɑ жʜвɑ ʜ всʜχь ʒгоρɑ ʜмєɴовɑɴʜχь ʜ дɑ сє ωдρєκƔ Богɑ ʜ вʜρє κƔ

4. mart 1410. u
Dračevici u
Novom

vojvoda Sandalj

вʜρƔю ʜ ɑɴћєʌɑ пρɑвогɑ ɴɑ дɑɴь сƔдɴʜ
ʜ дɑ пɑдє κρьвь ɴɑ ɴɑсь ʜ ɴɑ үєдѣχь ɴɑшʜχь ʜ дɑ смо сє ωдρєκʌʜ Бг̅ɑ ʜ ɑɴгʌɑ ɴɑ дɴ̅ь

anđela

ɑɴгʌɑ

сƔдɴʜ ʜ вѣρє κою вєρƔємо ʜ дɑ смо поρүєɴʜ Ɣ гʌɑсƔ ʜ поүтєɴью ʜ Ɣ пρɑвдɑχь ʜ Ɣ
ʒɑκоɴѣχь мєгƔ ɴɑшʜмʜ доБρѣмʜ ʜ поүтєɴѣмʜ ʜ поүтєɴʜмʜ ωпκєɴʜцʜ ʜ потʜсɴƔтʜ ʜ

vojvoda Radosav
Pavlović

dijak Ivan

19. august
1439. Borač

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

пρогɴɑɴʜ ʜ дɑ сє ɴɑʒовємо ɴєвєρɴʜцʜ вьʒдѣ

anđela

ɑɴгєʌɑ

ʜ дɑ смо сє ωдρєκʌʜ Бг̅ɑ ʜ ɑɴгєʌɑ ɴɑ Ɣмρьʌʜ үɑсь ɴɑ смρьтʜ ʜ ɴɑ дɑɴь сƔдɴʜ ʜ вєρє κою vojvoda Ivaniš
вєρƔємо

Pavlović

ʜ дɑ смо сє ωдρєκʌʜ Богɑ ʜ ⊦ɑɴћєʌɑ мʜʌостʜвоωгɑ ɴɑ дɑɴь сƔƔћɴʜ ʜ вѣρє κою вѣρƔємо

anđela

⊦ɑɴћєʌɑ

ʜ дɑ смо поρєүєɴʜ Ɣ гʌɑɑсƔ ʜ Ɣ поүтєɴью ʜ Ɣ пρɑвдɑχь ʜ мєћю поүтєɴʜємʜ ωпћєɴʜцʜ ʜ
дɑ сє ɴɑʒовємо ɴєвѣρɴʜцʜ ʜ вɑʒдѣ дɑ смо поρєүєɴʜ ʜ потʜсɴƔтʜ ʜ пρогɴɑɑɴʜ

anđela

ɑɴћєʌɑ

ʜ дɑ смо сє ωдьρєκʌʜ Бг̅ɑ ʜ ɑɴћєʌɑ мʌ̅стʜвогɑ ɴɑ смρьть ʜ ɴɑ дɑɴь сƔдɴʜ ʜ вѣρє κою
вѣρƔємо

vojvoda Radosav
Pavlović
vojvoda Stjepan
Kosača

ʜ сɑʜ свɑ вʜшє пʜсɑɴɑ тκо годє потвоρʜ дɑ ıє̵ пρоκʌєть ωтьцємь ʜ сʜɴωмь ʜ свєтємь

anđela

ɑɴгєʌɑ

дƔχωмь Богоρодʜцωмь ɑɴгєʌʜ ʜ ɑρьχɑɴгєʌʜ ʜ свємʜ свєтʜмʜ ʜ дɑ Бʜ сє ωдρєκɑо вʜєρє
ɑɴгєʌɑ ɴɑ Ɣмρьʌʜ ʏɑсь ʜ дɑ ıє̵ пρѣдɑɴь ɴɑ вєʌʜκωмь сƔдʜщƔ Ɣ дь⊦ɑвоʌє ρƔκє Ɣ вєʏɴʜ
пɑκɑо κɑκо ʜюдɑ сκɑρʜотцκʜ

147

kraljica Jelena

13. maj 1397. u
Sutisci

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
ʜ сɑʜ свɑ вʜшє пʜсɑɴɑ тκо годє потвоρʜ дɑ ıє̵ пρоκʌєть ωтьцємь ʜ сʜɴωмь ʜ свєтємь

anđeli

ɑɴгєʌʜ

дƔχωмь Богоρодʜцωмь ɑɴгєʌʜ ʜ ɑρьχɑɴгєʌʜ ʜ свємʜ свєтʜмʜ ʜ дɑ Бʜ сє ωдρєκɑо вʜєρє
ɑɴгєʌɑ ɴɑ Ɣмρьʌʜ ʏɑсь ʜ дɑ ıє̵ пρѣдɑɴь ɴɑ вєʌʜκωмь сƔдʜщƔ Ɣ дь⊦ɑвоʌє ρƔκє Ɣ вєʏɴʜ

13. maj 1397. u
Sutisci

kraljica Jelena

пɑκɑо κɑκо ʜюдɑ сκɑρʜотцκʜ
пρʜмʜвь дƔБρовɴʜκь ɞʜшєρєүєɴʜ гρɑдь соκоω с вʜшєρєүєɴє по жƔпє κоɴɑɞьωсκє κɑκо ıє̵

anđelov

ɑɴдєʌовь

ρєүєɴо пρʜмʜшє с мʜʌосρьдʜıє̵м ʜ дɑшє мʜ ʜ дɑρовɑшє пɑʌɑүƔ Ɣ гρɑдƔ дƔБρоɞɴʜκƔ с
мѣстомь κо⊦ɑ ıє̵ поʌɑүɑ пρьво Бʜʌɑ ɴɑшѣχь вʌɑстєω ɞƔκɑсовʜћь ɑ потомь κɑʌƔдıє̵ρʜць

vojvoda Sandalj

dijak Grubač

30. maj 1420. u
Sokolu

свтє мɑρʜıє̵ ωдь ɑɴдєʌовь Ɣ ρєүєɴом ɴɑшєм гρɑдƔ Ɣ дƔБρоɞɴʜκƔ
мʜ воєводɑ сɑɴдɑʌь дɑємо ʒɴɑтʜ всɑκомƔ κомƔ сє подоБɑ по сємь ɴɑшємь ʌʜстƔ ʜ пρʜд
κогɑ ωвь ʌʜсть пρʜдє дɑ пρʜмɑмь ʜ пρʜмʜχь κƔɴƔ сє ʜ ʒɑκʌєχь сє Богомь жʜвʜмь ʜ

Anici

ɑɴʜцʜ

всʜмʜ ɴєгɑ Ɣгодɴʜцʜ ʜ вʜρомь κою вʜρƔю ʜ дƔшомь моωмь мɑтєρʜ мʜ Богомь дɑɴɴоʜ
госпоʜ Бɑɴʜцʜ ɑɴʜцʜ ɴɑ то дɑ ю пρʜмɑмь ʒɑ мɑтєρь κɑ мє єсть ρодʜʌɑ ɑ κɑκо дɑ ωʜ

vojvoda Sandalj

єсɑмь Бєʒьгρʜшɴʜ пρɑвʜ ʜ поүтєɴʜ сʜɴь сɑ всɑκомь поүтєɴомь ʌюБɑвью ʜ пρʜѣʒɑɴʜю

4. mart 1410. u
Dračevici u
Novom

доБρʜмь χотʜɴʜємь κɑκо тρʜБƔє сʜɴƔ мɑтєρʜ κɑ гɑ є ρодʜʌɑ ωдь сρцɑ свогɑ
ʜ ɴɑ всє тоʜ тɑκо вʜ пρʜмɑмо дɑ Ɣʒρоκɑ ɴє моρємо ɴʜ ћємо Ɣүʜɴʜтʜ ɴʜ ћємо томƔ

Anke

ɑɴκє

погρʜшʜтʜ ωдʌƔүєɴʜємь ʜ ɴєпρʜѣтєʌсκʜ Ɣүʜɴєɴʜємь ɴɑ ωдʌƔүєɴʜє ωдь мɑтєρє моє

vojvoda Sandalj

ρєүєɴє госпоє Бɑɴʜцє ɑɴκє

Anke

ɑɴκє

ʜ дɑ ɴєћƔ ɴʜщоρє Ɣүʜɴʜтʜ сƔпρоћь поүтєɴʜю ρєүєɴє мʜ мɑтєρє госпоє Бɑɴʜцє ɑɴκє
χотʜɴʜємь ʜʌʜ ʒɴɑɴʜємь моʜмь

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Dračevici u
Novom
4. mart 1410. u
Dračevici u
Novom

ʜ дɑ ю χоћƔ χρɑɴʜтʜ ʜ поүтовɑтʜ κɑκо мɑтєρь κɑ Бʜ мє ρодʜʌɑ ʜ дɑ є ɴєћƔ ωстɑвʜтʜ ʒɑ
жʜвотɑ могɑ ʜ ɴє ɴʜ ʒɑ үʜю ρє воʌƔ ɴʜ ʒɑ κою ρє ρʜүь сєгɑʜ свʜтɑ воʌɴƔ ɑʌʜ ɴєвоʌɴƔ ɴʜ
ʒɑ Бʌɑго ɴʜ ʒɑ гρɑдє ɴʜ ʒɑ єдɴƔ ствɑρь ρєүєɴьɴє мɑтєρє моє госпоєБɑɴʜцє ɑɴκє ɴʜ ɴє

Anke

ɑɴκє

κƔћє ɴʜ ɴє ωпћʜɴє ɴʜ ɴє Ɣдρьжɑɴʜѣ домɑ ɴє ʜ ɴɑшєгɑ κɑκо пρʜстоʜ сʜɴƔ Ɣ мɑтєρє своє
до ʌɑχκɑ ʜ до тєшκɑ вρʜмєɴɑ ʜ до всєгɑ що пρʜχодʜ доκоʌʜ Бʜ ɴє Бʜʌо мɑтєρє мʜ

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Dračevici u
Novom

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Dračevici u
Novom

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Dračevici u
Novom

ρєүєɴє Бɑɴʜцє ɑɴκє сƔпρоћƔ мɑɴʜ тɑκово Ɣүʜɴєɴʜє κɑκо Бʜ могʌʜ ρєћʜ доБρʜ ʌƔдʜє κʜ
сє ʜмєɴƔю ωдь Босɴє ʜ ωдь χρвɑть ʜ ωдь Бɴєтκɑ ʜ ωпћʜɴє дƔБρовɑүκє дɑ є ʒɑ то
подоБɴо ωстɑвʜтʜ сʜɴƔ мɑтєρь свою

ʜ дɑ ю χоћƔ χρɑɴʜтʜ ʜ поүтовɑтʜ κɑκо мɑтєρь κɑ Бʜ мє ρодʜʌɑ ʜ дɑ є ɴєћƔ ωстɑвʜтʜ ʒɑ
жʜвотɑ могɑ ʜ ɴє ɴʜ ʒɑ үʜю ρє воʌƔ ɴʜ ʒɑ κою ρє ρʜүь сєгɑʜ свʜтɑ воʌɴƔ ɑʌʜ ɴєвоʌɴƔ ɴʜ
ʒɑ Бʌɑго ɴʜ ʒɑ гρɑдє ɴʜ ʒɑ єдɴƔ ствɑρь ρєүєɴьɴє мɑтєρє моє госпоєБɑɴʜцє ɑɴκє ɴʜ ɴє

Anke

ɑɴκє

κƔћє ɴʜ ɴє ωпћʜɴє ɴʜ ɴє Ɣдρьжɑɴʜѣ домɑ ɴє ʜ ɴɑшєгɑ κɑκо пρʜстоʜ сʜɴƔ Ɣ мɑтєρє своє
до ʌɑχκɑ ʜ до тєшκɑ вρʜмєɴɑ ʜ до всєгɑ що пρʜχодʜ доκоʌʜ Бʜ ɴє Бʜʌо мɑтєρє мʜ
ρєүєɴє Бɑɴʜцє ɑɴκє сƔпρоћƔ мɑɴʜ тɑκово Ɣүʜɴєɴʜє κɑκо Бʜ могʌʜ ρєћʜ доБρʜ ʌƔдʜє κʜ
сє ʜмєɴƔю ωдь Босɴє ʜ ωдь χρвɑть ʜ ωдь Бɴєтκɑ ʜ ωпћʜɴє дƔБρовɑүκє дɑ є ʒɑ то
подоБɴо ωстɑвʜтʜ сʜɴƔ мɑтєρь свою

Anke

ɑɴκє

ʜ үєсɑ Богь ɴє допƔстʜ ɑκо Бʜ сє ʒгодʜʌɑ смρть κɑтɑρʜɴʜ дɑ ɴє ʜмɑмь довєстʜ Ɣ κƔћƔ Ɣ
свою ʜƔɴє жєɴє ɴɑ мʜсто госпоє κɑтɑρʜɴє ʒɑ жʜвотɑ госпоє Бɑɴʜцє ɑɴκє

148

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
ɑ ⊦ɑ господʜɴь Бɑɴь стєфɑɴь ʒɑκʌʜɴƔ сє Ɣ свєтоıє̵ Божıє̵ євɑɴгєʌʜıє̵ ʜ Ɣ •д• євɑɴгєʌʜстɑ ʜ

apostola

ɑпостоʌɑ

stoljeće mlađi
dubrovački
prijepis

15. mart 1333.
Srebrnik

vlastoručno

15. august
1451.

stoljeće mlađi
dubrovački
prijepis

15. mart 1333.
Srebrnik

vojvoda Radosav
Pavlović

dijak Vlatko
Maroš

24. april 1421.
u Borču

herceg Stjepan
Kosača

Božidar dijak

19. juli 1453.2
u Pivi

Božidar dijak

19. juli 1453. u
Pivi na planini
Pišči

Ɣ •вı• ɑпостоʌɑ ʜ Ɣ всє мощʜ свєтıє̵ κоıє̵ сƔ Ɣ дƔБρовɴʜцʜ ʒɑ мєɴє ʜ ʒɑ моıє̵χ сʜɴовɑ ʜ ʒɑ ban Stjepan
моıє̵ сʜємє по мƔшκомь κоʌʜєɴƔ до ʒгоρєɴ⊦ɑ свʜєтɑ – свє тоʜ твρьдо ʜмɑтʜ ʜ дρьжɑтʜ ʜ Kotromanić
ɴє потвоρʜтʜ – до ʒгоρєɴ⊦ɑ свʜєтɑ ʜ всє вʜшє пʜсɑɴо
ɑ ɴɑ всє вʜшє ρєʏєɴо што сє Ɣдρжʜ Ɣ ωвомь ʒɑпʜсƔ мʜ ρєʏєɴʜ господʜɴь κɴєʒь
вʌɑдʜсɑвь ρотʜχь сє ʜ ʒɑκʌєχь сє κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ Богомь жʜвʜмь
ωцємь ʜ сʜɴомь ʜ дƔχомь свєтʜмь ʜ пρʜʏʜстомь Богоρодʜцомь мɑʜκомь ɴєговомь ʜ

apostola

ɑпостоʌɑ

ʏєтʜρƔ євɑɴћєʌʜстʜ ʜ двɑ ɴɑ дєсєтє ɑпостоʌɑ вρьχовɴɑ ʜ сєдɑмь дєсєть ʜʒɑБρɑɴʜχь

knez Vladisav
Божʜχь ʜ всѣмʜ свєтʜмʜ ʜ свєтʜцɑмʜ Божʜмʜ дɑ сɑмь по сєБʜ ɴʜ по моʜχь вʌɑстєʌʜχь ɴʜ Hercegović
по моʜχь ʌюдєχь ɴʜ по єдɴомь дρƔгомь ʏʌовѣκƔ κоʜ годʜ сє ɴɑ свѣтƔ можє ρєћʜ
ɴʜєдɴомь χʜтρостʜƔ дɑ БƔдƔ ʜʒʌѣстʜ κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь дƔБρовɑʏцѣмь ʜʒɑ всєгɑ што
годʜρ сє Ɣ ωвомь ʒɑпʜсƔ ʒгоρь Ɣдρьжʜ

ɑ мʜ оБщʜɴɑ ʜ всʜ ʌюдıє̵ дƔБρовɑʏцʜ κʌьɴємо сє Ɣ свєто Божıє̵ ıє̵вɑɴгєʌʜıє̵ ʜ Ɣ •д•

apostola

ɑпостоʌɑ

євɑɴгєʌʜстʜ ʜ Ɣ •вı• ɑпостоʌɑ ʜ Ɣ всє свєтє мощʜ κоıє̵ сƔ Ɣ дƔБρовɴʜцʜ ʒɑ ɴɑсь ʜ ʒɑ

ban Stjepan
ɴɑшє сʜɴовє ʜ ʒɑ ɴɑшє (ɴ)ɑтρɑжıє̵ до ʒгоρєɴ⊦ɑ свʜєтɑ всє твρьдо дɑ ʜмɑмо ʜ дρьжʜмо – Kotromanić
до κоɴцɑ свʜєтɑ ɴєпомɑүɴо
ʜ ɴɑ всє вʜшє пʜсɑɴь ɑɑʒь гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь с моʜмʜ вɑстєʌʜ ʜ сɑ Бʌʜжʜκɑмʜ сʜмʜ
Ɣпʜсɑть ʜχь ʜмєɴємь тκо БƔдƔ ρотʜχь сє ɴɑ свєтʜмь євɑɴьћєʌʜю χρʜстовƔ ʜ ɴɑ үɑсɴомь

apostola

ɑпƔстоʌɑ

κρʜжʜ гдɴʜ ʜ вь •д• євɑɴћєʌʜстʜ ʜ вь •вı• свєтʜχь вρьχовɴʜχь ɑпƔстоʌɑ Бж̅ʜχь ʜ вь •тʜı•
свєтʜχь ωтɑць ʜжє сƔть вɑ ɴʜκʜʜ ⊦ɑκо всє вʜшє пʜсɑɴо пρɑво ʜ вʜρɴ̅о χоћємо сɑχρɑɴʜтʜ
ɑ ɴʜ Ɣ үємь ɴє Ɣκρьɴʜтʜ до дɴʜ ʜ до вʜκɑ
ʜ ɴɑ тоʜ ɴɑ всє вʜшєпʜсɑɴɴоω ʜ ʜмєɴовɑɴɴоω ⊦ɑɑ гдɴь χєρцєгь стѣпɑɴ ʒɑκʌʜɴɑм сє вь
гдɑ Бɑ̅ всєдρьжʜтєʌ⊦ɑ ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтɑгω дƔχɑ ʜ вь пρѣүʜстƔ єгω Бг̅ωмɑтєρь свєтƔ

apostola

ɑпƔстоʌɑ

дʜєвƔ мɑρʜю ʜ вь сʜʌƔ үстɴɑгω ʜ жʜвотвоρєщɑгω κρьстɑ гсподɴ⊦ɑ ʜ вь •д• євьɴћєʌʜстє
ʜ вь •вı• ɑпƔстоʌɑ вρьχовɴɑ ʜ вь •о• ʜʒɑБρɑɴʜıє̵χ Божʜıє̵χь ʜ вь всє свєтє ωд вѣκɑ Бг̅Ɣ
Ɣгωдʜвшє
ʜ ɴɑ тоʜ вʜшєпʜсɑɴɴоω ʜ ʜмєɴовɑɴɴоω ⊦ɑɑ χєρцєгь стѣпɑɴь ʒɑκʌʜɴɑм сє вь гдɑ Бг̅ɑ

apostola

ɑпƔстоʌɑ

всєдρьжʜтєʌ⊦ɑ ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дƔχɑ ʜ вь пρѣүʜстƔ єго Бг̅мɑтєρ ʜ вь сʜʌƔ үстɴɑгω herceg Stjepan
жʜвотвоρєщɑгω κρьстɑ гсподɴ⊦ɑ ʜ вь •д• євьɴћєʌʜстє ʜ вь •вı• ɑпƔстоʌɑ вρьχовɴɑ ʜ вь

Kosača

•о• ʜʒɑБρɑɴʜıє̵χ Божʜıє̵χ ʜ вь всє свєтє ωдь вʜєκɑ Бг̅Ɣ Ɣгодʜвшє
ʜ ʒɑκʌʜɴɑмь сє вɑ господɑ Богɑ ʜ вь пρʜүʜстƔ єго Богомɑтєρь ʜ вь үєтʜρʜ євɑɴћєʌʜстє ʜ

apostola

ɑпƔстоʌɑ

вь двɑ ɴɑ дєстє ɑпƔстоʌɑ ʜ вь сєдɑмь дєсєть ʜʒɑБρɑɴʜχь ʜ вь всє БогƔ Ɣгодʜвшє ωдь
вʜκɑ

149

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Dračevici u
Novom

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
ρотʜсмо сє ʜ ʒɑκʌєсмоω ɴɑ свєтом євɑɴћєʌью Бж̅ʜєм ʜ ɴɑ үсɴ̅омь ʜ жʜвотвоρєщємь κρстƔ
госпоћɴƔ ʜ ρүєɴɴʜємь κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌωм ʜ всоʜ ωпћʜɴѣ дƔБρовɑүκоʜ ʜ ɴʜχь ωстɑɴκƔ
вɑ гсподɑɑ Бг̅ɑ всєдρьжʜтєʌ⊦ɑ ʜ вɑ пρүстƔ Бц̅Ɣ ʜ вɑ үєтʜρʜ євɑɴћєʌʜстє ʜ вɑ двɑ ɴɑ дєстє
ɑпƔстоʌɑ вρьχовɴʜєχ ʜ вɑ •о• ʜʒɑБρɑɴɴʜєχ Бж̅ʜχь ʜ вɑ •т• ʜ •ʜı• ωтɑць свєтʜχь ʜжє вɑ

apostola

ɑпƔстоʌɑ

ɴʜκєʜ ʜ вɑ всє свєтє ωд вʜєκɑ Бг̅Ɣ Ɣгодʜвшє дɑ ωвоʜ ɴɑшє ʒгоρɑ пʜсɑɴɴо ʜ
ωБѣтовɑɴɴоω ρүєɴɴʜєм κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь ʜ всоʜ ωпћʜɴѣ вʌɑдƔщɑго гρɑдɑ

herceg Stjepan
Kosača

dijak Radivoj
Dobrišević

10. april 1454.
u Novom

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojčinić
Selištima u
Trstivnici

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.
na Stipanju
Pribisav Pohvalić
polju pod
Sokolom

vojvoda Radosav
Pavlović

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Borču

kralj Ostoja

logotet Tomaš
Bućanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

дƔБρовɴʜκɑ ʜ ɴʜχь ωстɑɴκƔ ʜ ɴʜχ посʌѣдɴʜємь κɑκо сє ʒгоρɑ пʜшє вʜєκƔ вѣκомɑ ɴɑ
мɑɴє ɴє ʜмɑ пρʜтʜ ɴʜ сє потвоρʜтʜ ɴʜ ʒɑ єдɴƔ ствɑρь ɴɑ ʒємʌѣ ɴʜ ʒɑ стρɑχь ɴʜ ʒɑ
Бʌɑгоω ɴʜ ʒɑ ɴʜєдɴогɑ гдɴɑ ɴʜ ʒɑ ɴʜєдɴогɑɑ ʜɴогɑ үʌвκɑ воʌю ʜʒʌожʜвь вєʌʜκогɑ
гспдρɑ гдɴɑ тƔρсκогɑ мєχмєт Бєгɑ

ɑ ѣ гдɴь κρɑʌь твρьтκо твρьтκовћь ɴɑ свєтомь євɑд̅ьʌью ʜ ɴɑ ʏɑсɴомь κρьстʜ χρ̅стовʜ ʜ вɑ

apostolă

ɑпʌ̅ьс'тʌь

•д• євɑʌ̅ʜстıє̵ ʜ вɑ •вı• вρьχовьɴʜχь ɑпʌ̅ьс'тʌь ʜ вɑ •тʜı• свєтʜχь ωтɑць ʜжє сƔть вɑ
ɴʜκʜю ʜ вɑ всє свт̅є ωт вʜκɑ Бг̅Ɣ Ɣгодʜвшє ʜ вɑ дш̅є ɴɑшє сɑ ʜʒɑБρɑɴʜмʜ вʌɑстєʌʜ ʜ
вєʌьможɑмʜ ρƔсɑгɑ Босɑɴсκогɑ ρотʜсмо сє ʜ пρʜсєгосмо
ʜ ɴɑ всє вʜшє пʜсɑɴɴо що годʜ смо мʜ воєводɑ сɑɴдɑʌь κɴєʒь вʌκ̅ɑць κɴєʒь вʌκ̅ь ʜ
стʜпɑɴь сʜɴь κɴєʒɑ вʌ'κцɑ ʒɑ ɴɑсь ʜ ʒɑ ɴɑшє посʌʜдɴє ʜ ʒɑ ɴɑшє пʌємє що БƔдє по
мƔшκомь κоʌʜɴƔ κɑκо κρвь подɑє пρɑво ʜ поүтєɴо ɴɑтρɑжьє ɴɑшє що годʜ смо Ɣ сьємь
ʌʜстƔ дɑʌʜ ʜ ʒɑпʜсɑʌʜ ʜ ωБʜтов'ɑʌʜ ɴɑ вьсє мʜ ρүєɴ'ɴʜ ʒɑ сє ʜ ʒɑ в'сє ɴɑшє пʌємє тκо

apostolă

ɑпƔстоʌь

ɴɑсь үƔю ʜ ɴɑтρɑжɑκь κɑκо є ρүєɴ'ɴо ρотʜсмо сє ʜ ʒɑκʌєсмо ɴɑ үɑстɴомь ʜ
жʜвотвоρєщємь κρстʜ господɴʜ ʜ вь үєтʜρʜ євɑɴћєʌʜстє ʜ вь •вı• вρχовɴʜχь ст̅ʜχь
ɑпƔстоʌь ʜ вь •тʜı• ст̅ʜχь ωтɑць ʜжє сƔть вɑ ɴʜκєю ʜ вɑ в'сʜχь ωд вʜκɑ ст̅ʜχь Бг̅Ɣ
Ɣгодʜвшʜχь ʜ вь дƔшє ɴɑшє ѣκо всє вʜшєпʜсɑɴɴо ʜ ɴɑмʜ ωБʜтовɑɴо κɴєʒƔ вʌɑстєʌомь ʜ
всоʜ ωпћʜɴʜ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ʜ ɴʜχь посʌʜдɴʜмь χоћємо твρдо ʜ ɴєпоκоʌʜБʜмо ʜ
ɴєпоρоүɴо вɑ вʜκʜ вʜκомɑ Ɣʒдρжɑтʜ ʜ ɴɑмʜ ʜ ɴɑшʜмʜ посʌʜдɴʜмʜ ɴє Ɣκρ̈ɴʜтʜ
ʜ ʒɑκʌєсмω ɴɑ үɑст̅ɴωмь ʜ жʜвωтвоρєщємь κρʜжʜ гс̅подɴʜ ʜ вɑ •д• євɑɴћєʌʜстʜ ʜ вɑ

apostolă

ɑпюстоʌь

•вı• вρьχωвɴʜχь стʜχь ɑпюстоʌь ʜ вɑ •т• ʜ •ʜı• стʜχь ωтɑць ɴʜκʜсцʜχь ʜ вɑ всʜχь ωт
вѣκɑ Бг̅Ɣ Ɣгодʜвшʜχь ʜ вɑ дƔшıє̵ ɴɑшıє̵
ʜ κɑдʜ κρɑʌєвьство мʜ вʜшє пʜсɑɴьɴо потвρьдʜ тƔʜ БʜχƔ вʌɑстєʌє ʜ вєʌьможɑɴє
κρɑʌєвьствɑ мʜ κоʜ сє ρотʜсьмо ɴɑ свєтомь євɑɴьєʌʜю ʜ ɴɑ ʏɑсьɴʜмь жʜвотвоρєщʜмь

apostolă

ɑпƔстоʌь

κρьстʜ χρʜстєвʜ• ʜ вɑ ʏєтʜρѣ євɑɴьєʌʜстʜ ʜ вɑ двɑ ɴɑ дєстє вρьχовьɴʜχь ɑпƔстоʌь ʜ вɑ
тρʜ стɑ ʜ осɑмь ɴɑ дєстє свєтʜχь отɑць ʜжє сƔть вɑ ɴʜκєю ʜ вɑ всє свєтє ωд вʜκɑ БогƔ
Ɣгодʜвьшє ʜ вɑ дƔшє ɴɑшє

150

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
ʜ мʜ гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь ʜ мʜ гспоѣ тодоρɑ ʜ ѣ κɴєʒь ʜвɑɴʜшь сɑ ʜʒɑБρɑɴѣмʜ
вʌɑстєʌʜ гспоцтвɑ мʜ ʜ Бρɑцтвɑ ɴɑшєгɑ κоʜχь ʜмєɴƔємо ʒгоρɑ ρотʜсмо сє ʜ ʒɑκʌєсмо ɴɑ
свтомь євɴгʌ̅ью Божь̅ємь ʜ ɴɑ үсɴомь ʜ жʜвотвоρєщємь κρʜжƔ гспогɴƔ ρүєɴоωмƔ κɴєʒƔ ʜ

apostolă

ɑпƔстоωʌь

вʌɑстєʌомь ʜ всоʜ ωпκʜɴѣ гρдɑ дƔБρовɴʜκɑ ʜ ɴʜχь ωстɑɴκƔ вь гсподɑ Бг̅ɑ всєдρьжʜтєʌɑ
ʜ вь пρѣүʜстƔ Бг̅ρодʜцƔ ʜ вь •д• євɴ̅гʌʜстє ʜ вь •вı• св̅тѣχь ɑпƔстоωʌь вρьχовɴѣχь ʜ вь

vojvoda Radosav
Pavlović

dijak Ivan

19. august
1439. Borač

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

vojvoda Stjepan
Kosača

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

vojvoda Radosav
Pavlović

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinović

15. januar
1399. na Usori
u Lišnici

kralj Tomaš

dijak Tvrtko
Sekulović

22. august
1446. u
Vranduku

•тʜı• св̅тʜχь ωтɑць ʜжє сƔть ɴɑ ɴʜκʜю ʜ вь •о• ʜʒɑБρɑɴʜєχь Божʜχ ʜ вь всє свєтє ʜжє ωд
вѣκɑ Бг̅Ɣ Ɣгодʜвшє
ρотʜсмо сє ʜ ʒɑκʌєсмо ɴɑ свєтоωмь євɑɴгєʌью ʜ ɴɑ үɑсɴоωмь ʜ жʜвотвоρєщємь κρьстƔ
гсподɴю ρүєɴɴємь κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь ʜ всоʜ ωпκʜɴѣ вʌɑдƔщɑго гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ʜ
ɴʜχь ωстɑɴκƔ вɑ гсподɑ Бг̅ɑ всєдρьжʜтєʌ⊦ɑ ʜ вɑ пρѣүʜстƔ єго Бг̅оρωдʜцƔ ʜ вɑ •д•

apostolă

ɑпƔстоωʌь

євɑɴгʌ̅ʜстє ʜ вɑ •вı• свєтєχь ɑпƔстоωʌь вρьχовɴєχь ʜ вɑ •тʜı• свєтѣχь ωтɑць ʜжє сƔƔть
ɴɑ ɴʜκʜю ʜ вɑ •о• ʜʒɑБρɑɴєχь Божʜχь ʜ вɑ всє свєтє ʜжє ωд вєκɑ Бг̅Ɣ Ɣгодʜвшє дɑ ωвоʜ

vojvoda Ivaniš
Pavlović

ɴɑшє ʒгоωρɑ пʜсɑɴʜє ʜ ωБєтовɑɴʜıє̵ ρүєɴо є ʜ ωБєтовɑɴо є κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь ʜ всоʜ
ωпκʜɴѣ вʌɑдƔщɑɑго гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ʜ ɴʜχь посʌѣгɴємƔ κɑκо ʒгоρɑ пʜшє
ρотʜсмо сє ʜ ʒɑκʌєсмо ɴɑ стомь євɑɴћєʌʜю Бж̅ьєм ʜ ɴɑ үɑсɴомь ʜ жʜвотвоρєщємь κρьстƔ
гсподɴю ρүєɴʜєм κɴєʒƔ вʌɑстєʌωмь ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ вʌɑдƔщɑгω гρдɑ дƔБρовɴʜκɑ ʜ ɴʜχ
ωстɑɴκƔ вь гсподɑ Бг̅ɑ всєдρьжʜтєʌ⊦ɑ ʜ вɑ пρѣүстƔ Бг̅оρодʜцƔ ʜ вɑ •д• євɑɴћєʌʜстє ʜ вɑ

apostolă

ɑпостоʌь

•вı• св̅тʜєχ ɑпостоʌь вρьχовɴʜєχ ʜ вɑ •тʜı• св̅тʜєχ ωтɑць ʜжє сƔть ɴɑ ɴʜκʜю ʜ вɑ •о•
ʜʒɑБρɑɴʜєχ Бж̅ʜχь ʜ вɑ всıє̵ св̅тє ʜжє ωд вκ̅ɑ Бг̅Ɣ Ɣгодʜвшє дɑ ωвоʜ ɴɑшє ʒгоρɑ пʜсɑɴьє
ʜ ωБѣтовɑɴьє ρүєɴɴо є ʜ ωБѣтовɑɴо є κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌом ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ вʌɑдƔщɑго гρдɑ
дƔБρовɴʜκɑ ʜ ɴʜχ ωстɑɴьκƔ ʜ ɴʜχ посʌѣдɴʜємь κɑκо ʒгωρɑ пʜшє
ρотʜсмо сє ʜ ʒɑκʌєсмо сє ɴɑ свєтомь євɑɴгєʌью Божьємь ʜ ɴɑ үɑсɴомь ʜ жʜвотвоρєщємь
κρʜжƔ господɴю ρєүєɴьɴʜємь κɴєʒƔ вʌɑстєʌємь ʜ всоʜ ωпκʜɴѣ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ʜ ɴʜχь
ωстɑɴκƔ вь гдɑ Бɑ всєдρьжʜтєʌ⊦ɑ ʜ вь пρѣүʜстƔ БгρодʜцƔ ʜ вь •д• євɑɴгєʌʜстє ʜ вь •вı•
свєтʜχь ɑпƔстоʌь вρьχовɴʜєχь ʜ вь •о• ʜʒɑБρɑɴʜєχь Божʜχь ʜ •т• ʜ •ʜı• свєтʜχь ωтɑɑць

apostolă

ɑпƔстоʌь

ʜжє сƔƔть вь ɴʜκʜʜ ʜ вь всє свєтє ʜжє ωдь вʜєκɑ БогƔ Ɣгодʜвшє дɑ ωвоʜ ʒгоωρɑ ɴɑшє
пʜсɑɴьє ʜ ωБѣтовɑɴьє ρєүєɴωє ʜ Ɣүʜɴєɴωıє̵ κɴєʒƔ вʌɑстєʌомь ʜ всоʜ ωпћʜɴѣ гρɑдɑ
дƔБρовɴʜκɑ ʜ ɴʜχь ωстɑɴκƔ ʜ ɴʜχь посʌѣћɴʜмь κɑκо ʒгоωρɑ пʜшıє̵ вʜєκƔ вѣκомɑ ɴє
ʜмɑɑ ɴɑ мɑɴıє̵ пρʜтʜ ɴʜмь ɴʜ сє ћє потвоρʜтʜ ʒɑ ɴʜєдɴƔ ствɑɑρь ɴɑ ʒємʌʜ ɴʜ ʒɑ єдɴогɑ
үʌовѣκɑ воʌю ɴʜ ʒɑ стρɑχь ɴʜ ʒɑ Бʌɑɑго ɴʜ сє ω тоʜ κо⊦ɑ пɑρɴ⊦ɑ Ɣүʜɴʜтʜ

тκо ʌʜ Бʜ сє потвоρʜʌь дɑ є пρоκʌєть ωд господɑ Бгɑ всємƔдρьжʜтєʌɑ ʜ ωд пρѣʏʜстє єго

apostolă

ɑпстоʌь

мɑтєρє ʜ ωдɑ •вı• свєтʜχь вρьχовɴʜχь ɑпстоʌь ʜ ωд •д• євɑɴьћєʌʜсть ʜ ωд •о•
ʜʒɑБρɑɴʜχь ʜ ωдɑ всʜχь БгƔ Ɣгодʜвьшʜχь ωд вѣκɑ дɑ є пρѣʏєстɑɴь ʜюдʜ пρѣдɑдʜтєʌƔ
χρьстовƔ ʜ ωд κρɑʌєвьствɑ мʜ дɑ є пρоκʌєть вɑ вѣκʜ
ɑ тκо ћє поρєћʜ сє вʜшє пʜсɑɴо ɴɑсь ʜʌʜ ɴɑшь посʌʜдɴʜ ʜʌʜ ʜɴопʌємєɴʜκь дɑ є

apostoli

ɑпƔстоʌʜ

пρоκʌєть Богомь ωтцємь сʜɴомь ʜ свєтʜмь дƔχомь ʜ свєтомь Богомɑтєρʜю Бʌɑжєɴомь
дʜвомь мɑρʜωмь ʜ •д•мʜ євɑɴьћєʌʜстʜ ʜ •вı• ɑпƔстоʌʜ ʜ •о• ʜʒɑБρɑɴʜχь ʜ свʜмʜ
свєтʜмʜ ωт вʜκɑ БогƔ Ɣгодʜвшʜмʜ

151

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
apostoli

ɑпостоʌʜ

ʜ ст̅ʜмь дχомь ʜ ʏєтʜρьмʜ ıє̵вɑɴьгєʌʜстʜ ʜ •вı• ɑпостоʌʜ ʜ •о• ʜʒɑБρɑɴʜχ

Radič Sanković

ɑ тκо ћє ово поρєћʜ вʜшєпʜсɑɴо мʜ ʜʌʜ ɴɑшь посʌʜдɴʜ дɑ є пρоκʌєть Бг̅омь ωтцємь ʜ

apostolma

ɑпостоʌьмɑ

сʜɴомь ʜ дƔχомь ст̅ʜмь ʜ свєтомь дʜвомь мɑρʜомь •д•мʜ євɑɴьєʌʜ •вı• ɑпостоʌьмɑ •о• kralj Tomaš
ʜʒьБρɑɴʜχь Бж̅ʜχь ʜ вьсʜмь двωρомь ɴБ̅єсκʜмь

apostoloma

ɑпсʌ͠омɑ

ɑ κто χощє сʜє потвоρʜтʜ ʜ поρєћʜ Бєʒь ɴєвѣρє дɑ є пρоκʌєть ωтцє͠мь ʜ сɴ͠омь ʜ свєт͠ʜмь ban Stjepan
дχ͠омь ʜ •д• євɑʌ͠ʜстʜ ʜ •вı• ɑпсʌ͠омɑ ʜ всѣмʜ Бг͠Ɣ Ɣгодʜвьшʜмʜ Ɣ сʜ вѣκь ʜ Ɣ пρʜдƔщʜ

Kotromanić

ɑ тκо ћє сʜє поρєћʜ ɑʌʜ ɴɑшь посʌѣдɴʜ ɑʌʜ тκо ʜɴопʌємєɴʜκь дɑ є пρоκʌєть Богомь

apostoloma

ɑпс̅тоʌмɑ

ωтцємь ʜ сɴ̅омь ʜ ст̅ʜмь дƔχомь ʜ •вı• ɑпс̅тоʌмɑ ʜ •д• євɑɴьћєʌʜстʜ ʜ •о• ʜʒɑБρɑɴʜχь ʜ kralj Dabiša
всѣмʜ БƔ̅ Ɣгодʜвшʜмʜ
ɑ тκо ћє сʜє поρєћʜ ʜʌʜ пρѣтвоρʜтʜ ωт ɴɑсь ʜʌʜ ωт ɴɑшʜχь посʌѣдɴʜχь сƔρодɴʜκовь ...

apostoloma

ɑпстʌ̅омɑ

ʜʌʜ ʜɴопʌємєɴьɴʜκь дɑ є пρоκʌєть ωтцємь ʜ сʜɴомь ʜ свєтѣмь дχ̅омь ʜ мɑтєρʜю Бж̅ʜωмь
ʜ •д•мʜ євɑɴћєʌ̅стʜ ʜ •в ı•мɑ ɑпстʌ̅омɑ ʜ •о•мʜ ʜ •ʒ•мʜ ʜʒьБρɑɴʜмʜ Бж̅ʜмʜ ʜ вьсѣмʜ

Raško dijak
protobistar
Restoje
Priboje dijak
logofet Tomaš
Lužac

ban Tvrtko

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

Pribisav dijak

oko 1326.

ɑ тκо ћє сʜє поρєћʜ ɴɑсь ɑʌʜ ɴɑшʜχь посʌʜдьɴʜχь дɑ ıє̵ пρоκʌєть оцємь ʜ сʜɴомь ʜ
ɑпостоʌомɑ

свєтʜмь дƔχомь ʜ д̅.мʜ євɑɴгıє̵ʌʜстє ʜ •вı• ɑпостоʌомɑ ʜ •о• ʜʒɑБρɑɴʜмʜ ʜ всʜмь БогƔ

26. april 1395.
u Sutisci

11. august
dijak Dražeslav 1366. pod
Bojić
Prozorom u
Rami

БгƔ Ɣгодʜвьшʜмʜ Ɣ сʜ вѣκь ʜ Ɣ пρʜдƔщʜ ɑмʜɴь

apostoloma

15. maj 1391. u
Zaborama
18. decembar
1451. u
Bobovcu
oko 1322. na
Milima

Ɣгодʜвшʜмʜ ʜ дɑ ıє̵ пρѣүєстɴʜκь ʜƔдʜ
ɑ тκо ћє сєʜ ɴɑшє ʒɑпʜсɑɴʜє пρʜтвоρʜтʜ ʜʌʜ Бʜ ɴɑшь посʌʜдɴʜ ʜʌʜ Бʜ ʜɴопʌємєɴʜκь дɑ

apostoloma

ɑпосʌо

є пρоκʌєт ʜ ωцємь ʜ сʜɴо ʜ свтʜмь дƔχь ʜ дƔмьɴɑдєсєт ɑпосʌо ʜ •д• ʜʒɑБρьɴʜмʜ ʜ дɑ є ban Stjepan
юдʜ сκɑρʜωсомо тρƔгь ʜ д пρʜчєстьɴь κρьвʜ Божоʜ ʜ дɑ є пρо(κʌє)ть всʜмь твоρомь

Kotromanić

ɴєБєсκʜмь
ɑ тκо ћє то ʒгоρɑ пʜсɑɴо поρєћʜ ʜʌʜ пρєтвоρʜтʜ ωд ɴɑсь ʜʌʜ ωд ɴɑшʜχь посʌʜдɴʜχь
воʌɑ ʜɴопʌємєɴьɴʜκовь дɑ є κʌєть ʜ пρоκʌєть гдɴомь Богомь жʜвʜмь ωдцємь ʜ сʜɴомь ʜ
дƔχомь свєтʜмь тρоʜцомь єдʜɴосƔщомь ɴєρɑʒдʜʌʜмомь ʜ свєтомь пρєчʜстомь дʜвомь

apostoloma

ɑпƔстоʌомɑ

мɑρʜωомь мɑтєρью єго ʜ •д• євɑɴьћєʌʜстʜ ʜ •вı• ɑпƔстоʌомɑ ʜ •о• ʜʒɑБρɑɴʜмʜ ʜ
всʜмʜ свєтʜмʜ ωд вʜκɑ БогƔ Ɣгодʜвьшʜмʜ ʜ дɑ є пρʜчєсɴʜκь κ ʜюдʜ сκɑρʜωцκомƔ κоʜ

12. august
1434. Pod
Kreševom

vojvoda Juraj
Vojsalić

пρодɑ сʜɴɑ Божʜѣɑ ʒɑ •ʌ• сρєБρьɴʜκовь ʜ пρʜдρƔжєɴь κ оωɴʜмь κоʜ вɑпʜѣɑχƔ пρопɴʜ
пρопɴʜ κρьвь єго ɴɑ ɴʜχь ʜ ɴɑ чєдʜχь ʜχь
ɑ тκо ћє то поρєћʜ ɑ ʜʌʜ пρѣтвоρʜтʜ дɑ є пρоκʌєть ωт̅цємь ʜ сɴ̅омь ʜ дχ̅омь ст̅ʜмь ʜ

apostoloma

ɑпсʌ̅омɑ

мɑтєρʜю Бж̅ʜωмь –––––– ʜ дв̅ɑмɑ ɴɑ дєсєтє ɑпсʌ̅омɑ ʜ сєд̅мь дєсєть ʜ сєд̅мь ʜʒьБρɑɴʜмʜ

ban Tvrtko

ʜ вьсѣмʜ Бг̅Ɣ Ɣгодʜвшʜмʜ Ɣ сʜ вѣκь ʜ Ɣ пρʜдƔщʜ
ɑ тьκо сє поρєүє дɑ є пρоκʌєть Бг̅мь ʜ сɴ̅омь єго ʜ пρʜүʜстомь мɑтєρʜю єго ʜ үьстьɴʜмь

apostoloma

ɑпƔстомɑ

жʜвотвоρєщʜмь κρьстомь ʜ үєтʜρьмʜ євɑгєʌʜємʜ ʜ (двɑ)мɑ ɴɑ дєсєтє ɑпƔстомɑ ʜ
үєтʜρьмʜ дєсєтʜ Ɣүєɴʜκовь

apostoloma

ɑпʌ̅омɑ

ʜ тκо ћє сʜє поρєћʜ ɑʌʜ ɴɑш̅ посʌʜдɴʜ ɑʌʜ тκо ʜɴопʌємєɴɴ̅ʜκь дɑ є пρоκʌєть Бг̅омь
ωтцєм ʜ сɴ̅омь ʜ свт̅ʜмь дχ̅омь ʜ в̅ı̅ ɑпʌ̅омɑ ʜ :д̅: євɑɴьгєʌʜстʜ ʜ •о̅• ʜʒɑБρɑɴʜχ̅

152

dijak Dražeslav 1353. na Suhoj
Bojić
na Prozračcu

Jelisaveta, supruga
bana Stjepana
Kotromanića

Radjen dijak

oko 1323.
godine u
Ribičima

kralj Dabiša

logofet Tomaš

17. maj 1395.

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
смʜсʌʜсмо Ɣ ɴɑшоʜ пɑмєтʜ κоʌʜцʜєм мʜʌосρьдьєм Бог ʌюБʜ ɴєρɑɑвь үʌовѣүƔƔ посʌɑ

apostolomă

ɑпƔстоʌωмь

свωгɑ сʜɴɑ сʌɑтκоωгɑ Ɣ вєʌʜцʜєχь мƔκɑχь дɑ ʜχь ʜʒБɑвʜ ʜʒ гρѣχɑ ʜ по Ɣсκρьсєɴью κɑдɑ vojvoda Radosav
χтѣ Ɣʒʜтʜ ɴɑ ɴєБєсɑ дɑ сѣдє ʒ дєсɴƔю ωтьцɑ Богɑ Божствɑɴьɴωмь ρѣүью ρєүє

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

herceg Stjepan
Kosača

dijak Radivoj
Dobrišević

10. april 1454.
u Novom

kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.
na Moštru

vojvoda Sandalj

dijak Grubač

30. maj 1420. u
Sokolu

Radič Sanković

dijak Grubanac
Hlapčić,
15. april 1391.
Imoćanin

Pavlović

ɑпƔстоʌωмь: мʜρь дɑю вɑмь мʜρь ωстɑʌ⊦ɑмь вɑмь
смʜсʌʜсмоω Ɣ ɴɑшоʜ пɑмєтѣ κоʌʜцѣм мʜʌосρьдьємь Бгь ʌюБʜ ɴєρɑвь үʌовѣүƔ посʌɑ

apostolomă

ɑпс̅ʌомь

свогɑ єдʜɴɑгоω сʜɴɑ Ɣ вєʌʜцʜєχь мƔκɑχь дɑ своє ʜʒБɑвʜ ʜʒ гρʜєχɑ ʜ по Ɣсκρьсєɴью
κɑдɑ χотѣ Ɣʒʜтʜ ɴɑ ɴєБєсɑ дɑ сѣдєть ω дєсɴƔю ωтцɑ Бжɑстɑвɴомь ρʜєүью ρүє ɑпс̅ʌомь
своʜмь мʜρь дɑю вɑмь мʜρь ωстɑʌ⊦ɑмь вɑмь
ɑ тκо ћє сıє̵ пρєтвоρʜтʜ ɑʌʜ поρєћʜ ɑ ʜʌʜ ɴɑшь посʌʜдɴ̅ʜ ɑʌʜ тκо ʜɴопʌємєɴɴʜκь дɑ є

apostolov

ɑпʌ̅вь

пρоκʌєть Бг̅омь ωт̅цємь ʜ сɴ̅омь ʜ свт̅ʜмь дχ̅омь ʜ •вı• вρьχовɴʜ ɑпʌ̅вь ʜ •д•
ıє̵вɑɴьћєʌʜстʜ ʜ •о• ʜʒɑБρɑɴʜχ ʜ всʜмʜ св̅тʜмʜ
ʜ ɴɑ сє вʜшє пʜсɑɴо що годѣ смо мʜ воıє̵водɑ сɑɴдɑʌь ʜ κɴєʒь вƔκьць ʜ κɴєʒь вƔκь ʜ
стѣпɑɴь сʜɴь κɴєʒɑ вƔκцɑ ʒɑ ɴɑсь ʜ ʒɑ ɴɑшє посʌѣдɴıє̵ ʜ ʒɑ ɴɑшє пʌємє що БƔдє по
мƔшκомь κоʌѣɴƔ κɑκо κρьвь подɑıє̵ пρɑво ʜ поүтєɴо ɴɑтρɑжʜıє̵ що годѣ смо Ɣ сємь ʌʜстƔ

apostolov

ɑпƔстƔʌовь

дɑʌʜ ʜ ʒɑпʜсɑʌʜ ʜ ωБѣтовɑʌʜ ɴɑ всє мʜ ρєүєɴʜ ʒɑ сє ʜ ʒɑ всє ɴɑшє пʌмє тκо ɴɑсь үƔю ʜ
ɴɑтρɑжьκь κɑκо ıє̵ ρєүєɴо ρотʜсмо сє ʜ ʒɑκʌєсмо ɴɑ үьсɴомь ʜ жʜвотвоρєщємь κρьстƔ
гдɴƔƔ ʜ вь .д. ıє̵вɑɴдєʌʜстє ʜ .вı. вρьχоɞɴʜχь свєтѣχь ɑпƔстƔʌовь ʜ .т. ʜ .ʜı̅. стʜχь ωтьць
ʜжє сƔть ɞь ɴʜκʜ ʜ ɞь всє свєтє ωт вѣκɑ БгƔ Ɣгодʜвшє ʜ вь дшє ɴɑшє
ɑ мʜ вʜшєпʜсɑɴʜ дɑ сє ɴє поρєүємо ɴʜ потвоρʜмо сємƔʜ ʒɑпʜсɑɴью ɑκо Бʜ сє тκо ʌƔБо
ɴɑсь воʌɑ ʜɴʜ потвоρʜʌь воʌɑ поρєκɑʌь ɑʌʜ ɴѣκоє ʒʌо Ɣүʜɴʜʌьь сƔпρотʜвь ɴɑшѣмь сѣмь

apostolu

ɑп̅ʌƔ

оБѣтомь дɑ є ɑɴɑтємɑ ʜ дɑ є пρоκʌєть ωдь Бг̅ɑ ʜ ωдь пρѣүʜстє БогƔρодʜцє ʜ ωдь
үɑстɴɑго κρстɑ ʜ ωдь •вı• ɑп̅ʌƔ ʜ ωдь •д• євɑɴьдєʌʜсть ʜ ωдь свєтѣχь юρьѣ ʜ
ɑρьχɑɴьдєʌɑ мʜχɑʜʌɑ ʜ ωдь •тʜı• свєтѣχь ωтɑць ʜжє ɴʜκєʜсκѣχь ʜ ωдь всѣχь свєтѣχь ʜ
свєтʜць Божʜχь

aprêla

ɑпρѣʌɑ

пʜсɑ сє ʌʜєто ρожьствɑ χρʜст̅овɑ •ү• ʜ •Ɣ• ʜ •κ• ʜ пρьво ʌʜєто пʜсɑɴо мсцɑ ɑпρѣʌɑ •κ• vojvoda Radosav
ʜ •д• дɑɴь Ɣ БоρүƔ Ɣ үєтвρьтɑκь по юρьєвʜ дɴєвʜ

Pavlović

dijak Vlatko
Maroš

по сѣχь ɴɑшʜχ ʌʜстʜχь ʜ повєʌ⊦ɑχь ʒɑ ɴѣχь сρдьʏɑɴьст̅во потвρьдʜсмо ʜмь всє повєʌıє̵

aprêla

ɑпρѣʌɑ

ρʏєɴє господє сρьБьсκє ρɑшьκє ʜ Босɑɴьсκє ʜ повєʌю гдɴɑ κρɑʌ⊦ɑ стєфɑɴɑ твρьтκɑ κою є
Ɣʏʜɴʜʌь ρєʏєɴомƔ гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ под ʌѣтʜ ρожьствɑ χρѣстовɑ ʏ̅ т̅ о̅ ʜ̅ мц̅ɑ ɑпρѣʌɑ ı̅

kralj Dabiša

logotet Tomaš
Lužac

kralj Tvrtko II

dijak Vladić

дьɴь

aprila

ɑпρʜʌɑ

ʜ повєʌƔ гдɴɑ κρɑʌɑ твρьтκɑ ρодʜтєʌɑ мʜ κою є Ɣʏʜɴʜʌь ʜ ʒɑпʜсɑʌь гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ
по ʌʜтʜχь ρощвɑ χρстовɑ •ʏ•т•о•ʜ• мʜсєцɑ ɑпρʜʌɑ ı̅ дɑɴь
ʜ сʜıє̵ оБєщɑɴı̈є ʜ ʒɑпʜсɑɴʜıє̵ ʒɑпʜсɑ ʜ потвρьдʜ κρɑʌıє̵вство мʜ пρѣдь гρɑдωм

aprila

ɑпρʌ⊦ɑ

дƔБρовɴʜκωмь Ɣ жρьɴовɴʜцɑχ вь ʌѣтєχь по ρождьствѣ χв͠ѣ •ү•т•о•ʜ ʌѣто мс͠цɑ жє ɑпρʌ⊦ɑ kralj Tvrtko I

logofet Vlade

вь •ı̈• дɴ͠ь .•.

aprila

ɑпρʜʌɑ

ρощвɑ χρʜстовɑ •ʏ• ʜ •Ɣ• ʜ •м• ʜ •г• ʌѣто мѣсєцɑ ɑпρʜʌɑ пρьвʜ дɑɴь Ɣ κʌƔʏƔ

153

vojvoda Stjepan
Kosača

Vukša dijak

24. april 1421.
u Borču
17. juli 1392. u
Lušcima u
Donjim
Krajima
18. august
1421. u
Milodraži
10. april 1378.
Žrnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica
1. april 1443. u
Ključu

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne

aprila

ɑпρʜʌɑ

aprila

ɑпρʜʌɑ

aprila

ɑпρʜʌ⊦ɑ

aprila

ɑпρʜʌ⊦ɑ

вɑ ʌѣто ρожьствɑ χρʜстовɑ •ʏ• ʜ •т• ʜ •θ• ʜ дєсть ʜ •ɑ• мѣсєцɑ ɑпρʜʌɑ дɑɴь •єı•

пʜсɑ сє вɑ ʌѣтω ρожɑствɑ χρ̅стовɑ тʜсƔщɴω ʜ үєтʜρʜстɑ ʜ двɑдєсєтʜ ʜ тρєтьє ʌѣтω мсц̅ɑ vojvoda Radosav
ɑпρʜʌɑ •ʒ• дɴ̅ь ɑ пʜсɑ ωсто⊦ɑ дь⊦ɑκь Ɣ гρɑдƔ Ɣ Боρүю

Pavlović
пʜсɑɑɴь вɑ ʌѣто ρожствɑ χρстовɑ •үƔмɑ• ɑпρʜʌ⊦ɑ •ı• дɴ̅ь Ɣ БоρүƔ ɑ Ɣпʜсɑ дь⊦ɑκь ʜвɑɴь vojvoda Radosav
Pavlović
по ʒɑповʜєдʜ гдɴɑ мʜ воєводıє̵ ρɑдосɑвɑ
пʜсɑɴо вь двоρѣ κρɑʌ̅втɑ мʜ Ɣ сƔтѣсцѣ ρƔκою κρɑʌєвьствɑ мʜ ʌогофєтɑ томɑшɑ ʌƔшьцɑ
мс̅цɑ ɑпρʜʌ⊦ɑ •κʒ• дьɴь под ʌѣтʜ ρожствɑ χв̅ɑ •ʏтѕє• ʌѣто
пʜсɑɴь вɑ ʌѣтɑ ρождɑствɑ χρʜстовɑ •үƔɴд• ʌѣто мсцɑ ɑпρʜʌ⊦ɑ •ı• дɑɴь Ɣ ɴɑшємь гρɑдƔ

aprila

ɑпρʜʌ⊦ɑ

Radič Sanković

ɴовомь по ʒɑповʜєдʜ пρѣсвѣтʌогɑ гдɴɑ гдɴɑ χєρцєгɑ стѣпɑɴɑ Ɣпʜсɑ дʜ⊦ɑκь ρɑдʜвоʜ
доБρʜшєвʜћь

kralj Dabiša

dijak Grubanac
Hlapčić,
15. april 1391.
Imoćanin
7. april 1423. u
dijak Ostoja
Borču
10. april 1441.
dijak Ivan
u Borču
logofet Tomaš 26. april 1395.
Lužac
u Sutisci

herceg Stjepan
Kosača

dijak Radivoj
Dobrišević

10. april 1454.
u Novom

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

kralj Stjepan
Ostojić

dijak Vladić

5. mart 1419. u
Zvečaju

knez Vladisav
Hercegović

vlastoručno

15. august
1451.

Radič Sanković

dijak Grubanac
Hlapčić,
15. april 1391.
Imoćanin

по сʜχь ɴɑшʜχь ʌѣстʜχь ʜ повєʌɑχь ʒɑ ɴʜχь сρьʏɑɴьство потвρьдʜсмо ʜмь всє ʜ всɑκє
повєʌє ʜ ʒɑпʜсɑɴʜѣ ρʏєɴє господє сρьБсκє ρɑшκє ʜ Босɑɴьсκє ʜ повєʌю господʜɴɑ κρɑʌɑ

aprila

ɑпρʜʌɑ

твρьтκɑ κою є Ɣʏʜɴʜʌь сʌɑвɴомƔ гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ подь ʌѣтʜ ρожɑствɑ χρʜстовɑ •үтоʜ•
мсцɑ ɑпρʜʌɑ •ı• дьɴь ʜ всє ʜɴє повєʌє ʜ ʒɑпʜсɑɴʜѣ ʜ своБодьщʜɴє ʒɑκоɴє ʜ Ɣвѣтє
пρѣдьɴє ʜ посʌʜгɴєє κоє ʜмь єсть Ɣʏʜɴʜʌь ʜ ʒɑпʜсɑʌь ρʏєɴʜ κρɑʌь стєпɑɴь твρьтκо ʜ всɑ
ʜɴɑ господɑ κоѣ сƔ господовɑʌɑ до мєɴє
ствоρʜ мʜʌость κρɑʌєвьсто мʜ ρєүєɴомƔ гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ ʜ вʌɑстєʌємь ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ
дƔБρовɑүκоʜ по сʜχь ɴɑшʜχь ʌʜстʜχь ʜ повєʌɑχь ʒɑ ɴʜχь сρдьүɑɴьство потвρьдʜсмо ʜχь

aprila

ɑпρʜʌɑ

всє ʜ вьсɑκоє повєʌʜɴьє ʜ ʒɑпʜсɑɴьѣ ρєүєɴє господє сρьпьсκє ρɑшьκє ʜ Босɑɴьсκє ʜ
повєʌю гдɴɑ κρɑʌɑ твρьтκɑ κою є Ɣүʜɴʜω сʌɑвɴомƔ гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ под ʌʜтѣ ρощвɑ
χρ̅ствɑ •үтоʜ• мʜсєцɑ ɑпρʜʌɑ •ı• дɑɴь
ʜ ωштє мʜʜ господʜɴь κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь ωБʜтƔю κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ
дɑ ɴʜ ʒɑ воʌю ɴʜ ʒɑ стρɑχь цɑρɑ тƔρсκогɑ ɴʜ κρɑʌ⊦ɑ Ɣгɑρсκогɑ ɴʜ κρɑʌ⊦ɑ ɑρɑгоɴьсκогɑ

aragonskoga

ɑρɑгоɴьсκогɑ

ɴʜ ʒɑ єдɴогɑ ʜɴогɑ господɑρɑ ɴʜ господє ʜ ʏʌовѣκɑ κоʜ Бʜ ɴɑ свѣтƔ Бʜω воʌю ɴʜєдɴо
ρɑʒмʜρьє Ɣʏʜɴʜтʜ κɴєʒƔ ɴʜ вʌɑстєʌомь гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ɴʜ Ɣ ɴʜχь κотɑρƔ ɴʜ Ɣ ʜɴомь
ʜмɑɴʜю ɴєго с ɴʜмʜ пρʜ⊦ɑʒɴовɑтʜ Ɣ всємь κɑκо сє Ɣ вʜшє ρєʏєɴʜχь ʒɑпʜсʜχь Ɣʒдρьжʜ
ɑ мʜ вʜшєпʜсɑɴʜ дɑ сє ɴє поρєүємо ɴʜ потвоρʜмо сємƔʜ ʒɑпʜсɑɴью ɑκо Бʜ сє тκо ʌƔБо
ɴɑсь воʌɑ ʜɴʜ потвоρʜʌь воʌɑ поρєκɑʌь ɑʌʜ ɴѣκоє ʒʌо Ɣүʜɴʜʌьь сƔпρотʜвь ɴɑшѣмь сѣмь

arhanđela

ɑρьχɑɴьдєʌɑ

оБѣтомь дɑ є ɑɴɑтємɑ ʜ дɑ є пρоκʌєть ωдь Бг̅ɑ ʜ ωдь пρѣүʜстє БогƔρодʜцє ʜ ωдь
үɑстɴɑго κρстɑ ʜ ωдь •вı• ɑп̅ʌƔ ʜ ωдь •д• євɑɴьдєʌʜсть ʜ ωдь свєтѣχь юρьѣ ʜ
ɑρьχɑɴьдєʌɑ мʜχɑʜʌɑ ʜ ωдь •тʜı• свєтѣχь ωтɑць ʜжє ɴʜκєʜсκѣχь ʜ ωдь всѣχь свєтѣχь ʜ
свєтʜць Божʜχь
ʜ сɑʜ свɑ вʜшє пʜсɑɴɑ тκо годє потвоρʜ дɑ ıє̵ пρоκʌєть ωтьцємь ʜ сʜɴωмь ʜ свєтємь

arhanđeli

ɑρьχɑɴгєʌʜ

дƔχωмь Богоρодʜцωмь ɑɴгєʌʜ ʜ ɑρьχɑɴгєʌʜ ʜ свємʜ свєтʜмʜ ʜ дɑ Бʜ сє ωдρєκɑо вʜєρє
ɑɴгєʌɑ ɴɑ Ɣмρьʌʜ ʏɑсь ʜ дɑ ıє̵ пρѣдɑɴь ɴɑ вєʌʜκωмь сƔдʜщƔ Ɣ дь⊦ɑвоʌє ρƔκє Ɣ вєʏɴʜ
пɑκɑо κɑκо ʜюдɑ сκɑρʜотцκʜ

154

kraljica Jelena

13. maj 1397. u
Sutisci

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
[ʜ] ωщь ʒɑ постρьɴєɴьє Ɣсєгɑ вʜшєпʜсɑɴогɑ Ɣ ρƔκє жƔɴɑ соρьκоүєвʜћɑ ʜ пɑʌьκɑ
гƔɴьдƔʌʜћɑ поκʌʜсɑρʜ опћʜɴʜ дƔБρовɑүьκоʜ мʜ Бѣʌьѣκь ʜ ρɑдʜүь сɑ всѣмʜ

arhanđelomă

ɑρχɑɴьдєʌомь

вʜшєʜмєɴовɑɴѣмʜ ɴɑ свєто пʜсмо χρʜстовɑ є[вɑɴћєʌʜѣ ʒ доБρ]є воʌє ʜ с пρɑвɑ сρцɑ єсмо
пρʜсєгʌʜ ɴɑшомь вѣρомь ʜ дƔшомь ʜ ɴɑшєгɑ ωт̅цɑ ʜ ρодʜтєʌь ɴɑшʜχь [ʜ ст̅]ѣмь юρьємь

Radič Sanković

dijak Grubanac
Hlapčić,
15. april 1391.
Imoćanin

Radič Sanković

Raško dijak

ʜ ɑρχɑɴьдєʌомь мʜχɑʜʌомь ɴɑшʜмʜ κρьстɴѣмʜ ʜмєɴʜ дɑ ствоρʜмо ʜ свρшʜмо ʜ
твρьдʜмо Ɣ всє пʜсɑɴо Ɣ сʜоʜ повєʌʜ
дɑ ıє̵сть вѣдомо Бг̅омь ʜ свєтʜмь мʜχɑʜʌомь ɑρχɑɴгєʌомь ʜ всʜмʜ κоʜ сƔ гдɴƔ Бг̅Ɣ

arhanđelomă

ɑρχɑɴгєʌомь

Ɣгодʜʌʜ κɑκо дɑ вѣρƔ воıє̵водɑ ρɑдʜʏь свогɑ ωцɑ κьʒɴьцɑ сɑɴьκɑ ʜ госпоıє̵ ρɑдосɑвє ʜ
свою ρɑдʜʏєвƔ ʜ своıє̵ госпоıє̵ гоʜсɑвє свωʜ Бρɑтʜ ʜ пρѣ⊦ɑтєʌıє̵мь вʌɑстʌємь

15. maj 1391. u
Zaborama

дƔБρовɑʏцʜмь
ʜ тогдɑ пρʜʒвɑχь ɴɑ помощь гд̅ɑ Бг̅ɑ ʜ ст̅ого ʜ вєʌʜκɑго мʏ̅ɴʜκɑ ɑρχʜдʜ⊦ɑκоɴɑ стєфɑɴɑ

arhidijakona

ɑρχʜдʜ⊦ɑκоɴɑ

⊦ɑκожє Бо̏ ʜ вы̏шє ρєκωχь ʜ вь ʜмє ıє̵го сьʒдɑχь гρɑдь ɴɑ ρєʏєɴɴωм̅ мѣстʜ ʜ ɴɑρєκоχь ʜмє kralj Tvrtko I

anonim

ıє̵мƔ стьı̏ стєфɑɴь
ʜ тогдɑ пρʜʒвɑχь ɴɑ помощь гд̅ɑ Бг̅ɑ ʜ ст̅го ʜ вєʌʜκɑго мʏɴ̅κɑ ɑρχïдʜ⊦ɑκоɴɑ стєфɑɴɑ

arhïdijakona

ɑρχïдʜ⊦ɑκоɴɑ

⊦ɑκожє Бω ʜ вы̏шє ρєκωχь ʜ вь ʜмє ıє̵го сьʒдɑχь гρɑдь ɴɑ ρєʏ̅ɴɴєм мѣстѣ ʜ ɴɑρєκωχь ʜмє kralj Tvrtko I
ıє̵мƔ ст̅ьı стєфɑɴь

logofet Vlade

2. decembar
1382. na Bišči
u Podgradi
2. decembar
1382. na Bišči
u Podgradi

ʜ ʒɑ вєћıє̵ вʜıє̵ρовɑɴʜıє̵ ʜ потвρьћıє̵ɴʜıє̵ ɴɑ то Ɣʏʜɴʜχь ʜ Ɣпʜсɑχь ωвь ʌʜсть ωтвоρєɴь
κɑκо ıє̵ тоʜ ʜстɑ мо⊦ɑ ρʜıє̵ʏь ʜ посʌɑɴʜıє̵ ʜ моıє̵ пρʜмʌєɴʜıє̵ ρєʏєɴє ɑспρʜ ɑ тоʜ ıє̵сть Ɣ

aspri

ɑспρʜ

свѣдоʏБƔ поʏтєɴʜχь ʜ ρɑʒƔмɴʜχь поκʌʜсɑρєвь ωпћʜɴє дƔБρовɑʏκє κɴєʒɑ ɴʜκоʌɑ

vojvoda Sandalj

27. decembar
1423. Kukanj

vojvoda Sandalj

27. decembar
1423. Kukanj

vojvoda Sandalj

27. decembar
1423. Kukanj

гƔʏєтʜћ⊦ɑ ʜ κɴєʒɑ вʌɑχƔшє тɑмɑρʜћ⊦ɑ κʜ сƔ Ɣ тоʜ доБɑ пρʜ ɴɑсь Бʜʌʜ мʜʌостʜю
Божʜωмь ʜ ʌюБвомь ʜ пρʜ⊦ɑʒɑɴʜю поʏтєɴє ωпћʜɴє вʌɑстєω дƔБρовɑʏцѣχь
мʜʜ воıє̵водɑ сɑɴдɑʌь дɑмь ʒɴɑтʜ всɑκомƔ κомƔ сє подоБɑ ʜ пρѣдь κогɑ ωвь ɴɑшь ʌʜсть
пρʜдє κɑκо ʜмɑюћıє̵ вєʌʜκƔ потρѣБƔ посʌɑχь κ мɴогопоʏтєɴоʜ ωпћʜɴʜ вʌɑстєʌомь

aspri

ɑспρʜ

дƔБρовɑʏцѣємь сʌƔгƔ ɴɑшєгɑ дʜıє̵тє ƔκƔћɴıє̵ гρƔпκɑ потρѣБƔюћʜ ɑспρʜ ɴɑшє κє сƔ
постɑʌєɴє Ɣ ρєʏєɴʜχь вʌɑстєω подь ʒɑпʜсʜ ʜ ʌʜстовʜ ʜ ωБʜıє̵тʜ κʜ сƔ мєћю ɴɑмʜ ʜ ωдь
мɴого поʏтєɴʜχь вʌɑстєʌь ʜ ωпћʜɴє дƔБρовɑʏκє пρʜмʜχь по ρєʏєɴомь гρƔпκƔ ɑспρʜʜ всє
κє сƔ Бʜʌє Ɣ ʒɑпʜсѣχь ɴʜχь ʜ ɴɑшʜχь постɑʌєɴє Ɣ вʌɑстєʌь ρєʏєɴʜχь
мʜʜ воıє̵водɑ сɑɴдɑʌь дɑмь ʒɴɑтʜ всɑκомƔ κомƔ сє подоБɑ ʜ пρѣдь κогɑ ωвь ɴɑшь ʌʜсть
пρʜдє κɑκо ʜмɑюћıє̵ вєʌʜκƔ потρѣБƔ посʌɑχь κ мɴогопоʏтєɴоʜ ωпћʜɴʜ вʌɑстєʌомь

aspri

ɑспρʜʜ

дƔБρовɑʏцѣємь сʌƔгƔ ɴɑшєгɑ дʜıє̵тє ƔκƔћɴıє̵ гρƔпκɑ потρѣБƔюћʜ ɑспρʜ ɴɑшє κє сƔ
постɑʌєɴє Ɣ ρєʏєɴʜχь вʌɑстєω подь ʒɑпʜсʜ ʜ ʌʜстовʜ ʜ ωБʜıє̵тʜ κʜ сƔ мєћю ɴɑмʜ ʜ ωдь
мɴого поʏтєɴʜχь вʌɑстєʌь ʜ ωпћʜɴє дƔБρовɑʏκє пρʜмʜχь по ρєʏєɴомь гρƔпκƔ ɑспρʜʜ всє
κє сƔ Бʜʌє Ɣ ʒɑпʜсѣχь ɴʜχь ʜ ɴɑшʜχь постɑʌєɴє Ɣ вʌɑстєʌь ρєʏєɴʜχь
ʜ ощє сє оБєћɑвɑмо ɑћє Бʜ κоʜ ɴɑшь үʌовѣκь воʌɑ ωдь ɴɑшє ʒємьʌє ωдɑшɑʌь тєρє

ašte (ako)

ɑћє

пошɑʌь воʌɑ пρʜсєʌʜв сє стɑт Ɣ κоɴɑвɑʌьсκƔ жƔпƔ ɑʌʜ Ɣ вʜтɑʌʜɴƔ дɑ є воʌɑɴ поʜтʜ ɑ мʜ Radič Sanković
ɴʜ ɴɑшь үʌовѣκь дɑ ɴє Бρɑɴʜмо ɴʜ ʒʌо Ɣүʜɴʜмо томƔʜ үʌовѣκƔ

august

ɑвгƔс̅

ɑ Ɣпʜсɑ сє сʜѣ мʌс̅ть κьдɑ Бʜсмо Ɣ дƔБρовɴʜцʜ с вʜшєρүєɴʜмʜ ɴɑшʜм вʌɑстєʌ'мʜ вь ʌѣт̅
ρождьствɑ гдɑ ıс̅χс̅ɑ тʜсƔщɴоω тρʜ стɑ ʜ дєвєт дєс̅ть ʜ дєвєто ʌѣт̅ мс̅цɑ ɑвгƔс̅ κ̅є̅ дɴ̅ь
155

vojvoda Radič
Sanković i župan
Bjelijak

dijak Grubanac
Hlapčić,
15. april 1391.
Imoćanin
logothet Mileta 25. august
Popović
1399.

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne

augusta

ɑвгƔстɑ

ɑ пʜсɑɴо ɴɑ мʜʌодρɑжʜ ɴɑ ʌʜтɑ ρожствɑ χρьстовɑ •ʏ•Ɣ•κ•ɑ• ʌʜто мʜсєцɑ ɑвгƔстɑ ʜ̅ı̅
дɑɴь ʜ ʒɑ вєћє вʜρовɑɴʜє κρɑʌєвьствɑ мʜ пєʏɑтʜю подвʜсƔћомь повєʌʜχсє ʒɑпєʏɑтʜтʜ

kralj Tvrtko II

dijak Vladić

18. august
1421. u
Milodraži

herceg Balša

vlastoručni
potpis
hercegovog
unuka

1467–1470.

herceg Stjepan
Kosača

Radič
Grupković

5. juli 1450.2
na Novom

herceg Stjepan
Kosača

Radič
Grupković

5. juli 1450. na
Novom

dijak Radoje
Dobrišević

5. decembar
1465.

ɑ сє мʜ дɑшє сɑдɑ Ɣ ʒɑѣмь доБρовоʌɴо ɑ пɑκє дɑ ɴƔдє ʜ дɑ ʜмɑ Бʜтʜ ωвʜ ʜстʜ ʒɑѣмь ʒɑ

augusta

ɑгостɑ

пƔɴƔ пʌɑтƔ пρовʜжʜюɴɑ ʒɑ годʜщє κоє χодʜ сɑдɑ ɑ ʜмɑ сє сɑвρьшʜтʜ Ɣ ʌʜтʜχь
χρʜстовʜχь •үƔξʜ• ɴɑ •г• дɴʜ ɑгостɑ мѣсєцɑ

augusta

ɑвьгƔстɑ

augusta

ɑвгƔстɑ

augusta

ɑвгƔстɑ

augusta

ɑвгƔстɑ

augusta

ɑвьгƔстɑ

augusta

ɑвьгƔстɑ

ɑ сє пʜсɑ дρɑжєсʌɑвь дʜѣκь ωт поρоєɴʜѣ Бж̅ʜѣ ʌѣть •ү•т•ξ•ѕ• ʌѣто ʜ ɴɑшємƔ
господьствƔ •г•ı• ʌѣто мѣсєцɑ ɑвьгƔстɑ по κɴʜʒѣ •ɑ ı• дɴь подь пρоʒоρомь Ɣ ρɑмѣ
ɑ сєʜ сє Ɣпʜсɑ вь ʌѣто ρожствɑ χρстовɑ ɴɑ •үƔʌθ• ʌѣто мсцɑ ɑвгƔстɑ ɴɑ •θ• дɴ̅ь ɑ
повєʌєсмо гɑ пєүɑтʜтʜ ɴɑшомь ωБʜүɴомь под вʜсƔκƔ пєүɑть вєρовɑɴƔ

ɑвьгƔстɑ

ban Stjepan
пρьво Бʜо мєгю Босɴωмь ʜ дƔБρовɴʜκомь дɑ ʒɴɑ всɑκʜ ʏʌовєκь κоʜ є ʒɑκоɴь пρьво Бʜʌь Kotromanić
ʜ єсɑмь пʌɑћєɴь ʒɑ свɑ вρѣмєɴɑ мʜɴƔтɑ ʜ ʒɑ годʜщє κоє сє ıє̵ свρьшʜʌо ρощвɑ χρʜстовɑ

herceg Stjepan
Kosača
•үƔξ• ʜ •є• ʌѣто до •г• дɴ̅ʜ мс̅цɑ ɑвгƔстɑ
herceg Stjepan
ʜ єсɑмь пʌɑћєɴь ʒɑ свɑ вρѣмєɴɑ мʜɴƔћɑ ʜ ʒɑ ωво годʜщє κоє сє свρьшƔє ρощвɑ
Kosača
χρʜстовɑ ɴɑ •ү• ʜ •Ɣ• ʜ •ɴ• ʌѣтɑ мѣсєцɑ ɑвьгƔстɑ •г• дɑɴь ω стѣпɑɴƔ дɴєвʜ
ʜ єсɑмь пʌɑћєɴь ʒɑ свɑ вρѣмєɴɑ мʜɴƔћɑ ʜ ʒɑ ωвоʜ годʜщє κоє свρѣшƔє ρощвɑ χρʜстовɑ herceg Stjepan
Kosača
ɴɑ •ү• ʜ •Ɣ• ʜ •ɴ• ʌѣтɑ ɴɑ •г• дɴʜ мѣсєцɑ ɑвьгƔстɑ
пʌɑћєɴʜ ʒɑ свɑ вρѣмєɴɑ мʜɴƔћɑ ʜ ʒɑ ωво годʜщє κоє свρьшƔє ɴɑ •г• дɴʜ мѣсєцɑ
ɑвьгƔстɑ ɴɑ •ү• ʜ •Ɣ• ʜ •ɴ• ʌѣтɑ

augusta

ɑгƔвьстɑ

vojvoda Radosav
Pavlović

ɑвгƔстɑ мʜсєцɑ •єї• дɑɴь ɴɑ свєтє мɑρьıє̵ господʜɴь Бɑɴь стєпɑɴь Ɣтвρьдʜ ʒɑκоɴь κʜ ıє̵

ʜ пρʜʒвɑшє по ωБʜүɑ гостʜ ʌƔдʜ ʜ Бʜшє вʌɑстєʌомь дƔБρовɑүцʜмь свѣдоцʜ єρє смо

augusta

ban Tvrtko

κомƔ доχотκƔ єсть ρоκь мѣсєцɑ ɑгƔвьстɑ •г• дɑɴь ω стѣпɑɴƔ дɴєвʜ

11. august
dijak Dražeslav 1366. pod
Bojić
Prozorom u
Rami
19. august
dijak Ivan
1439. Borač
prijepis
23. oktobar
dubrovačkog
1332.
gramatiga
dijak Radoje
5. decembar
Dobrišević
1465.
Radič
5. juli 1450.2
Grupković
na Novom
Radič
5. juli 1450. na
Grupković
Novom

єρє пρмʜсмо по ɴɑшʜєχ поκʌʜсɑρʜєχь по твρьдʜсɑвƔ κρьстʜ⊦ɑɴƔ ʜ по κɴєʒƔ ρɑдою
сρьћєвʜћƔ ʜ по дʜ⊦ɑκƔ ρɑдою доБρʜшєвʜћƔ с ɴɑшʜємь ʌʜстомь вѣρовɑɴʜємь ωд

augusta

ɑвгƔстɑ

мɴогопоүтєɴогɑ κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєω дƔБρовɑүцʜєχ ʒɑ доχодɑκь κоɴɑвɑωсκʜ що мє пρʜстоʜ herceg Stjepan
свɑκо годʜщє κɑκо сє мєћƔ ɴɑмʜ Ɣ пʜсмʜєχь Ɣдρьжʜ пєть сɑть пєρпєρь дʜɴɑρʜ

Kosača

дƔБρовɑүцʜєχ ʒɑ годʜщє κоє сє ıє̵ свρьшʜʌо ρощвɑ χρʜстовɑ •үƔξ• ʜ •є• ʌѣто до •г•
дɴʜ мс̅цɑ ɑвгƔстɑ
пʜсɑ сє Ɣ подвʜсоκомь мʜсєцɑ ɑвгƔстɑ шєстʜ ɴɑ дєстє дɑɴь Ɣ пєтɑκь вɑ ʌʜто ρожɑствɑ

augusta

ɑвгƔстɑ

χρс̅товɑ тʜсƔщɴо ʜ үєтʜρʜстɑ ʜ двɑдєсєто ʌʜто ɑ Ɣпʜсɑ κρɑʌєвствɑ мʜ ʌогофєть дƔшɑɴь kralj Tvrtko II

logofet Dušan

. . . . .

augusta

ɑωгƔстɑ

пʜсɑɴь Ɣ вρɑɴдƔκƔ мсцɑ ɑωгƔстɑ •κв• дɑɴь ʌʜть ρожɑствɑ χρʜстовɑ •ʏƔмƨ•ʌʜто

156

kralj Tomaš

dijak Tvrtko
Sekulović

16. august
1420. Pod
Visokim
22. august
1446. u
Vranduku

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
augusta

ɑвгƔстɑ

augusta

ɑвьгƔстɑ

пʜсɑɴь вɑ ʌѣтɑ ρожɑствɑ χρʜстовɑ ɴɑ •ʏ• ʜ Ɣ–стɑ ʜ •ɴ• пρьво ʌѣто мѣсєцɑ ɑвгƔстɑ •єı•
дɑɴь Ɣ дρʜɴɑʌєвƔ ɑ ωвʜ ʌʜсть пʜсɑχь моωмь ρƔκωмь
пʜсɑɴь подь κρєшєвомь ɑвьгƔстɑ мʜсєцɑ •вı• дɑɴь ʌʜтɑ гдɴɑ •чƔʌд• ʌʜто

knez Vladisav
Hercegović

vlastoručno

vojvoda Juraj
Vojsalić

15. august
1451.
12. august
1434. Pod
Kreševom

ѣ ρɑдоє дʜѣκь Бɑɴь пʜсɑχь сʜю κɴʜгƔ повєʌовь Бɑɴовь ωдь ρождствɑ χ̅в̅ тʜсƔκɑ ʜ сьто ʜ

augusta

ɑвьгƔстɑ

ωсьмьдєсєть ʜ дєвєть ʌѣть мѣсєцɑ ɑвьгƔстɑ Ɣ дьвɑдєсєтʜ ʜ дєвєты д̅ɴ̅ь Ɣсѣүєɴʜє гʌɑвє

ban Kulin

prijepis

1189–1205.

ban Kulin

dijak Radoje

ban Kulin

prijepis

oko 1205.

dijak Vlatko
Maroš

24. april 1421.
u Borču

logotet Tomaš
Bućanin

4. decembar
1409. Pod
Visokim

kralj Tvrtko II

dijak Vladić

18. august
1421. u
Milodraži

ban Tvrtko

11. august
dijak Dražeslav 1366. pod
Bojić
Prozorom u
Rami

ban Tvrtko

dijak Dražeslav 1353. na Suhoj
Bojić
na Prozračcu

ʜωвɑɴɑ κρ̅ь̅стʜтєʌɑ
ѣ ρɑдоє дʜѣκь Бɑɴь пʜсɑχь сʜю κɴʜгƔ повєʌовь Бɑɴовь ωдь ρожьствɑ χ̅в̅ɑ тʜсƔκɑ ʜ сьто ʜ

augusta

ɑвьгƔстɑ

ωсмьдєсєть ʜ дєвєть ʌѣть мѣ̅с̅єцɑ ɑвьгƔстɑ Ɣ дьвɑдєсєтʜ ʜ дєвєты дɴ̅ь Ɣсѣүєɴʜє гʌɑвє
ʜωвɑɴɑ κρьстʜтєʌɑ
ѣ ρɑдоє дʜѣκь Бɑɴь пʜсɑχь сʜю κɴʜгƔ повєʌовь Бɑɴовь ωдь ρошьствɑ χь̅ρ̅єстовɑ тʜсƔщɑ

augusta

ɑвьгƔстɑ

ʜ сьто ʜ осмьдєсєть ʜ дєвєть ʌѣть мѣсєцɑ ɑвьгƔстɑ Ɣ дьвɑдєсєтʜ ʜ дєвєтʜ дɴ̅ь Ɣсѣүєɴʜє
гʌɑвє ʜовɑɴɑ κρьстʜтєʌɑ
† сʌɑвɴʜ Бж̅є цρ̅Ɣ ɴєБєс̅ɴʜ κоʜ ωтκρьмʌƔєшь ʜ пρɑвʜшь своʜмь Бж̅ьствомь всƔ вɑсєʌєɴƔю

az

ɑʒь

ɑ ɑʒь см̅ʜρ̅ɴʜ пρѣдь Божьствомь тʜ ρɑБь ρɑдосɑвь сʜɴь ʜ ɴɑсʌʜдɴʜκь сʌɑвɴогɑ

vojvoda Radosav
помєɴƔть⊦ɑ гдɴɑ κɴ̅єʒɑ пɑвʌɑ ρɑдʜɴовʜћɑ Бж̅ьствƔ тʜ сʌɑвƔ ɴєпρʜстɑɴ̅о κоʜ мє по твоєʜ Pavlović
сʌɑтκоʜ мʜʌостʜ сподоБʜ ʜ постɑвʜ гдɴɑ вьсємƔ стєжɑɴью моʜχь пρʜρодʜтєʌь

ɑ (є)во тκо сє ρотʜшє ʜ ɴɑʜпρьво ɑʒь пρʜсвʜтьʌʜ гдɴь κρɑʌь стєфɑɴь остоѣ пρʜсвʜтьʌɑ
госпоѣ κρɑʌʜцɑ ћєρь κƔѣвɑ вɑʒʌюБʌıє̵ɴʜ сʜɴь κρɑʌєвьствɑ мʜ гдɴь стʜпɑɴь ʜ κɴєʒь

az

ɑʒь

стʜпɑɴь остоʜћь ɴɑш двоρьсκʜ κɴєʒь твρьтκо сʜɴь вʌɑдʜсɑвɑ ʏρɴьʏʜћɑ κɴєʒь стʜпɑɴь ʜ

kralj Ostoja

κɴєʒь ωстоѣ тєпьʏʜћʜ κɴєʒь вƔκɑшʜɴь мʌɑтьκовʜћь ɴєтʜ (netjak) κρɑʌєвьствɑ мʜ κɴєʒь
гρьгƔρь гɑʌєшʜћь ʜ κɴєʒь дρɑгʜћь гоʌоʒовʜћь ʜ κɴєʒь вʌɑтьκо оцьтовʜћь
ɑ ʜ ɑɑʒь гдɴь κρɑʌь твρьтκо ʜ всɑ ʜɴɑ господɑ κоʜ сƔ господовɑʌʜ до мєɴє дɑ є довʜκɑ
ρєʏєɴомƔ гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ твρьдь ʜ ɴєпоρоʏɴо ɴɑɑмʜ ʜ ɴɑшʜмʜ

az

ɑɑʒь

посʌʜдɴʜмʜ пɑɑʏє дɑ сƔ Ɣ всɑκо вρʜмє стɑɴовʜтɴʜ ʜ κρʜпцʜ Ɣ всʜχь ρєʏєɴʜχь повєʌɑχь
ʜ Ɣ ʒɑκоɴʜχь ʜ Ɣ Ɣвʜтʜχь ʜ Ɣ всɑκоʜχь сʌоБодьщʜɴɑχь ρєʏєɴє господє сρьБьсκє ρɑшκє ʜ
Босɑɴьсκє
ɑʒь ρɑБь Бж̅ʜ ʜ св̅тогɑ гρьгƔρɑ ɑ ʒовомь гдʜɴь Бɑɴь твρьтκо сʜɴь гдɴɑ κɴєʒɑ вʌɑдʜсʌɑвɑ
ɑ сʜɴовьць вєʌʜκогɑ ʜ сʌɑвɴогɑ гдɴɑ Бɑɴɑ стѣпɑɴɑ мʜʌостʜю Божʜωмь гдɴь мɴогʜмь

az

ɑʒь

ʒємʌɑмь Босɴѣ ʜ соʌʜ ʜ Ɣсоρѣ ʜ доʌьɴʜмь κρɑємь ʜ подρʜɴʜю ʜ χʌьмьсκʜ гдɴь ствоρʜχь
мʜʌость свою господьсκƔ своємƔ вѣρьɴƔ сʌƔʒѣ Ɣ ʜмє воєводѣ вʌьκцƔ χρьвɑтʜɴʜћƔ ʒɑ
ɴєговƔ вѣρьɴƔ сʌƔжБƔ Ɣ ωɴо вρѣмє κьдɑ сє подвʜжє ɴɑ мє Ɣгρьсκʜ κρɑʌь Ɣ ʜмє ʌƔдовʜκь
ʜ пρʜχодʜ Ɣ пʌѣвƔ подь соκоʌь
ɑʒь ρɑБь Бж̅ʜ ʜ ст̅огɑ гρьгƔρɑ ɑ ʒовомь гдɴь κɴєʒь вʌɑдʜсʌɑвь ʜ гос̅поѣ κɴєгʜɴɑ єʌѣɴɑ ʜ

az

ɑʒь

ɴʜю сɴ̅ь гдɴь Бɑɴь твρьтκо ʜ ɴєговь Бρɑть κɴєʒь вʌьκь дɑʌʜ сƔ вѣρƔ свою гос̅подьсκƔ ʜ
пρʜсєгʌʜ сƔ дƔ̅мɑ ɴɑ дєсєтє доБρѣχь Бошɴɑɴь κɴєʒƔ вʌɑтκƔ вʌьκосʌɑвʜћƔ ʜ ɴѣговƔ
дѣтєтєвѣ дɑ ɴѣ Ɣ ɴʜχь свєʒɑɴʜκь ɴʜ тɑʌєɴʜκь ɴʜ поρƔүєɴʜκь ɴʜ ɴѣгово дѣтє

157

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
az

ɑʒь

az

ɑʒь

az

ɑʒь

ɑʒь ρɑБь Б̅ж̅ʜ мɑтѣʜ ɑ одмѣʌомь ɴʜɴосʌɑвь Бɑɴь Босɴьсκʜ вєʌʜκʜ κʌє сє κɴєʒоy
доyБρовʏκомоy жɑɴь дɑɴьдƔʌоy ʜ всєʜ опκʜɴѣ доyБρовʏьκоʜ
ɑʒь ρɑБь Божʜ ʜмєɴємь Бɑɴь Босɴьсκʜ ɴʜɴосʌɑвь κʌьɴƔ сє оБьκʜɴѣ дƔБρовьʏьκоʜ
ɑʒь Боρʜсʌɑвь воʜсʜʌʜκь κєʌьɴƔ сѣ вєʏьɴʜ мʜρь ʜ ʌюБѣ ʜмєтʜ сь дƔБρовьʏɑɴомь κɑκо ѣ
сдє пρєпʜсɑɴо

ban Ninoslav

Desoje gramatig prije 1232.

ban Ninoslav

anonim

godine godine
1240.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

ban Stjepan
Kotromanić

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

ban Stjepan
Kotromanić

Priboje dijak

oko 1323.
godine na
Moštru

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinović

20. novembar
1398. na
Dumnu

ban Stjepan
Kotromanić

dijak Kupusac

godine 1331.

ɑʒь мɑθєʜ стѣпɑɴь по мʜʌостʜ Божʜıє̵ вѣʌʜκʜ Бɑɴь Босєɴьсκʜ сь моʜовь Бρɑтʜовь ʜ сь
моʜмʜ Боʌɑρʜмʜ κʜ сƔ ʒдє подьпʜсɑɴʜ κєʌьɴємо сє тєБє ⊦ɑκовƔ дɑʌьфʜɴƔ κɴєʒƔ
дƔБρовʏьκомƔ ʜ вьс(ѣ)мь вʌɑстєʌомь ʜ вьсє ωпьκʜɴє гρɑдьсκѣ Ɣ господʜɴɑ Богɑ ɴɑшєгɑ

az

ɑʒь

ʜсƔ χρʜстɑ ʜ Ɣ пρєсвєтƔ БогоρодʜцƔ дєвʜю вʌɑдʜκƔ мɑρʜю ʜ Ɣ ʏьстьɴʜ жʜвотвоρєщʜ
κєρсть ʜ Ɣ свєтɑ Божʜ⊦ɑ євɑɴгєʌʜ⊦ɑ ʜ Ɣ свєтогɑ вʌɑсʜ Бʌɑжєɴогɑ мƔʏьɴʜκɑ ʜ Ɣ вьсʜ свєтє
Ɣгодʜвшє БогƔ ωть вєκɑ сь своʜовь воʌовь ʏʜстємь сєρцємь сь пρɑвовь вєρовь Бєсь
вьсɑκогɑ пρопɑдьствɑ ʜ Бєсь ʒʌє мʜсʌʜ
ɑʒь мɑтєʜ ɴʜɴосʌɑвь по мʜʌостʜ Б̅ж̅є вѣʌʜκʜ Бɑɴь Босєɴсκʜ сь моʜмʜ Боʌɑρʜмʜ κєʌьɴємо
сѣ тєБє ɴʜκоʌɑвƔ тоɴʜсьтƔ κɴєʒƔ дƔБρовьʏьκомƔ ʜ вьсмь вʌɑстєʌомь ʜ вьсѣ ωпьκʜɴѣ
гρɑдьсκѣ Ɣ г̅ɑ̅ Б̅ɑ̅ ɴɑшєгɑ ʜ̅с̅ χ̅ɑ̅ ʜ Ɣ пρєс̅т̅Ɣ Б̅ц̅Ɣ дєвʜю вʌɑдʜκƔ мɑρʜю ʜ Ɣ ʏьстьɴʜ

az

ɑʒь

жʜвотвоρєщʜ κρ̅с̅ть ʜ Ɣ с̅т̅ɑ Б̅ж̅⊦ɑ євɑɴьгєʌʜ⊦ɑ ʜ Ɣ с̅т̅огɑ Бʌɑсʜ Бʌɑжєɴогɑ мƔʏѣɴʜκɑ ʜ Ɣ
вьсʜ с̅т̅є Ɣгодʜвьшє Б̅г̅Ɣ ωдь вєκɑ сь своʜовь воʌовь ʏʜстємь сρ̅ц̅ємь сь пρɑвовь вєρовь
Бєʒь вьсɑκогɑ пρопɑдьствɑ ʜ Бє(–ʒь) ʒьʌѣ мʜсʌʜ дɑ вʜ стою Ɣ вєʏьɴʜ ʜ твєρьдʜ мʜρь ʜ Ɣ
сρ̅ʏ̅єɴѣ ʌюБьвѣ ʜ Ɣ вьсɑκƔ пρɑвьдƔ
ɑʒь свє͠тʜ гρьгƔρь ɑ ʒовомь Бɑɴь стѣпɑɴь сʜɴ͠ь гдɴɑ Бɑɴɑ стѣ͠пɑɴɑ по мʌостʜ Бж͠ʜєʜ гдɴь

az

ɑʒь

всѣмь ʒємʌɑмь Босɴьсκʜмь ʜ соʌʜ ʜ Ɣсоρѣ ʜ доʌьɴʜмь κρɑємь ʜ χʌьмьсκє ʒємʌє гдɴь ʜ
Бρɑть моʜ κɴєʒь вʌɑдʜсʌɑвь гɴ мʌ͠ость ɴɑю κɴєʒƔ вʌьκосʌɑвƔ сʜɴ͠Ɣ κɴєʒɑ χρьвɑтʜɴɑ
κʌƔүьκогɑ
ɑʒь ст̅ʜ гρьгƔρь ɑ ʒовомь Бɑɴь стѣпɑɴь гɴ̅ь Босɴьсκʜ ʜ Бρɑть моʜ κɴєʒь вʌɑдʜсʌɑвь дɑ є
вѣдомо всѣмь ʒємʌɑмь Босɴьсκʜмь дɑсвɑ вѣρƔ ʜ дш̅Ɣ ωтц̅ɑ ɴɑю гɴ̅ɑ Бɑɴɑ ʜ всѣχь

az

ɑʒь

ρодʜтєʌь ɴɑшʜχь ʜ свою κɴєʒƔ вʌьκосʌɑвƔ сʜɴƔ κɴєʒɑ χρьвɑтʜɴɑ κʌƔүьκогɑ пρѣдь дѣмь
вєʌʜκʜмь ρɑдосʌɑвомь ʜ пρѣдь гостємь вєʌʜκʜмь ρɑдосʌɑвомь ʜ пρѣдь стɑρьцємь
ρɑдомʜρомь ʜ жƔɴьБоρомь ʜ вʌьүьκомь ʜ пρѣдь вьсомь цρьκьвомь ʜ пρѣдь Босɴомь дɑ
ɴѣ Ɣ ɴɑю вʌьκосʌɑвь сƔʒьɴь ɴʜ погƔБʌєɴʜκь

az

ɑʒь

az

ɑʒь

ɑʒь стʜпɑɴь ωстоѣ по мʜʌостʜ гдɑ Бгɑ Бʌɑговѣρьɴʜ κρɑʌь сρьБʌємь Босɴѣ пρѣмоρʜю
χƔмьсцʜ ʒємʌʜ ʒɑпɑдьɴѣмь стρɑɴɑмь доɴʜмь κρɑємь Ɣсоρʜ соʌʜ подρʜɴʜю ʜ κ томƔ
ʜ (ɑ)ʒь Бɑɴь стʜпɑɴ ʜ моʜ Бρɑть κɴєʒь вʌɑсʜсʌɑвь тоy ʒмʌоy потвρьдʜсвɑ κɴєʒоy вʌьκоy
вʌκосʌɑвʜћоy ʜ ɴєгɑ Бρɑтоy κɴєʒоy пɑвʌоy вʜκƔ вʜκомɑ ʜ ɴʜю ωстɑʌ(о)моy

158

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
ʜ ɑɑʒь ʜʒɑБρɑɴь Бʜχь ʜʒвоʌєɴʜємь Божʜмь ʜ пρʜʏʜстєю єго мɑтєρıє̵ ʜ моʌʜтвɑмʜ ɴʜχь
Бʜтʜ мʜ стʜфɑɴь твρьтκо твρьтκовʜћь мʜʌостʜю Бжʜωмь κρɑʌь Босɴʜ ʜ κ томƔ ʜжє ɴє

az

ɑɑʒь

дɑʌєʏь ωд ɴʜχь пƔтʜю ɴɑ пρɑƔɴƔκь ʜ вɑƔɴƔκь сʜɴ̅ жє ʜ ɴɑсʌʜдɴʜκь ʜстʜɴʜ ωд свєтого
ɴʜχь κоρѣɴє повєʌєɴʜємь ʜ сƔдомь Божʜмь пρʜємь дρьжɑвƔ κρɑʌєвьствɑ ʜ сʜдє ɴɑ

kralj Tvrtko II

dijak Vladić

18. august
1421. u
Milodraži

kralj Stjepan
Ostojić

logofet Novak
Gojčinić

4. decembar
1419. u Sutisci

vojvoda Radič
Sanković i župan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august
Popović
1399.

kralj Tomaš

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreševu

kralj Tvrtko II

logofet Dušan

16. august
1420. Pod
Visokim

vojvoda Radosav
Pavlović

dijak Vlatko
Maroš

24. april 1421.
u Borču

logofet Novak
Gojčinić

4. decembar
1419. u Sutisci

dijak Vladić

18. august
1421. u
Milodraži

пρʜсто κρɑʌєвьствɑ κɑκо цɑρь ʜ вʌɑдʜκɑ всємƔ стєжɑɴʜю свєтѣχь моʜχь пρʜρодʜтєʌь
ωдɑ всѣχь пρʜємє ʏɑсть ʜ сʌɑвƔ ʜ дɑρʜ мɴогʜє
ʜ ɑʒь ʜʒьБρɑɴь Бʜχь помощʜю Бж̅ьєю ʜ пρѣүʜстє єго мɑтєρє вѣɴ̅үɑɴь Бʜχь

az

ɑʒь

Бг̅одɑρов̅ɑɴɴѣмʜ вѣɴ̅цємь ɴɑ κρɑʌєвьство ѣɑκо Бʜтʜ мʜ вɑ χρ̅стɑ Бг̅ɑ Бʌɑгов̅ʜρьɴ̅омƔ ʜ
Бг̅омь ʜʒьБρɑɴомƔ гдɴƔ стʜпɑɴƔ κρɑʌю сρьБʌ̅ємь Босɴѣ ʜ пρʜмо[ρ]сκʜмь стρɑɴɑмь
ʜ ɑʒь ρɑдʜүь тоʜ сʌʜшɑвь ωт κρʌвс̅твɑ вєс̅ʌо ʜ мɴого в'сєсρдьɴо Ɣпʜсɑχ гс̅подѣ

az

ɑʒь

дƔБρовьүκоʜ моʌє ʜ пρосє дɑ пошʌю поκʌʜсɑρє гдɴƔ κρɑʌƔ ʜ ɴɑвѣщƔє дɑρє κоє ʜмь κє
гдɴь κρɑʌь гс̅подɑ дƔБρовьү'κɑ пρʜмʜшє ʒɑ свѣть Бρɑт̅ своєго ρɑдʜүɑ
ʜ ɑʒь гдɴь κρɑʌь томɑшь ʜ всɑ ʜɴɑ гωсподɑ κо⊦ɑ сƔ гωсподовɑʌɑ до мєɴє дɑ є довʜκɑ
ρєʏєɴомƔ гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ твρьдо ʜ ɴєпоρоʏɴо ɴɑмʜ ʜ ɴɑшʜмʜ

az

ɑʒь

посʌʜдɴʜмʜ пɑʏє дɑ сƔ Ɣ всɑκо вρʜмє стɑɴовʜтɴʜ ʜ κρʜпьцʜ ʜ Ɣ ωвоʒʜ ɴɑшоʜ (ʜ) Ɣ
всʜχь ρєʏєɴʜχь повєʌɑχь ʜ Ɣ ʒɑκоɴʜχь ʜ Ɣвєтʜχь ʜ всɑκоʜχь сʌоБодьщʜɴɑχь ρєʏєɴє
гωсподє сρьБьсκє ʜ Босɑɴьсκє
ʜ ɴɑ всє вʜшє пʜсɑɴɴо ɑʒь гɴ̅ь κρɑʌь твρт̅κо твρтκовʜћь ʜ с вʌɑстєʌʜ ʜ с вєʌьможɑмʜ
κρɑʌєвствɑ мʜ с воєводомь вƔκмʜρомь ʒ жƔпɑɴомь дρɑгʜшомь с κɴєʒємь юρʜємь

az

ɑʒь

воʜсɑʌʜћємь с κɴєʒомь пρѣБʜћємь с κɴєʒомь ρɑдʜүємь ρɑдоєвʜћємь с κɴєʒомь Бɑтʜћємь
мʜρьκовʜћємь с κɴєʒомь юρʜємь дρɑгʜћєвћємь с κɴєʒомь пєтρомь κʌєшʜћємь с
воєводомь ʜвьκомь с воєводомь пɑвʌомь юρʜєвʜћємь ρотʜсмо сє ɴɑ свєтомь євɑɴћєʌʜю
господʜɴʜ ʜ ɴɑ үɑсɴомь κρстʜ χρс̅твʜ
ʜ ɴɑ всє вʜшє пʜсɑɴь ɑɑʒь гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь с моʜмʜ вɑстєʌʜ ʜ сɑ Бʌʜжʜκɑмʜ сʜмʜ
Ɣпʜсɑть ʜχь ʜмєɴємь тκо БƔдƔ ρотʜχь сє ɴɑ свєтʜмь євɑɴьћєʌʜю χρʜстовƔ ʜ ɴɑ үɑсɴомь

az

ɑɑʒь

κρʜжʜ гдɴʜ ʜ вь •д• євɑɴћєʌʜстʜ ʜ вь •вı• свєтʜχь вρьχовɴʜχь ɑпƔстоʌɑ Бж̅ʜχь ʜ вь •тʜı•
свєтʜχь ωтɑць ʜжє сƔть вɑ ɴʜκʜʜ ⊦ɑκо всє вʜшє пʜсɑɴо пρɑво ʜ вʜρɴ̅о χоћємо сɑχρɑɴʜтʜ
ɑ ɴʜ Ɣ үємь ɴє Ɣκρьɴʜтʜ до дɴʜ ʜ до вʜκɑ
ʜ ɴɑ сʜє вʜшє пʜсɑɴо ɑʒь гдɴь κρɑʌь стѣпɑɴь ʜ сь пρʜвʜсоκомь госпоωмь κρɑʌьвствɑ мʜ
мɑтєρью сь госпьоωмь κρɑʌʜцоωмь κƔѣвомь ʜ сь ʒɑБρɑɴѣмʜ вʌɑстєʌʜ ʜ вєʌьможɑмʜ

az

ɑʒь

κρɑʌьвствɑ мʜ сѣмʜ ʜ сѣмʜ ρотʜсмо сє ɴɑ свт̅омь євɑɴгєʌью χρʜствƔ ʜ ɴɑ үьс̇тɴомь

kralj Stjepan
κρьстʜ господ̅ɴʜ ʜ вь вс̅є свєтє Бг̅Ɣ ωд вѣκɑ Ɣгодʜвьшє дɑ вʜшє пʜсɑɴ̅ɴо дɑɴьɴо ʜ ɴɑмʜ Ostojić
потвρьгєɴо ɴɑмʜ ʜ ɴɑшʜмʜ посʌѣɴ̅ʜмʜ ɴє Бʜтʜ потвоρєɴƔ ɴʜ поκоʌѣБʜмƔ вь вѣκʜ пɑүє Ɣ
вс̅ємь κρѣп̅κƔ ʜ стɑɴовʜтƔ
ʜ ɴɑ то ɴɑ всє вʜшє пʜсɑɴо κɑκо дɑ є твρьдо ʜ κρʜпκо вɑ вʜκʜ вʜκƔмь ρотʜχь сє ʜ

az

ɑʒь

ʒɑκʌєχь ʜ ɑʒь ρєʏєɴʜ гдɴь κρɑʌь твρьтκо ʜ сɑ вєωможɑмʜ κρɑʌєвьствɑ мʜ вʜшє пʜсɑɴʜмʜ kralj Tvrtko II
ʜ постɑвʜвь ρƔцʜ ɴɑ свєтомь євɑɴћєʌʜю ʜ ɴɑ ʏɑсɴомь κρʜжʜ гдɴʜ

159

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
ʜ ɴɑ то вʜшє Ɣпʜсɑɴо κɑκо дɑ є Ɣ вѣκʜ κρѣпκо пρѣсєгоχь ʜ κʌєχ сє ɑʒь ρʏєɴʜ κρɑʌь
стєпɑɴь ωстоѣ ʜ ʒ Богодɑρовɑɴо–м–ʜ госпоʜомь κρɑʌʜцомь κʜρь κƔѣвомь постɑвʜвьшє
ρƔцʜ ɴɑ свєтомь євɑɴьћєʌʜ ʜ ɴɑ ʏьсɴомь κρьстʜ господьɴѣ ʜ с вʌɑстєʌʜ κρɑʌєвьствɑ мʜ с
воєводомь χρьвоємь с κɴєʒомь пɑвʌомь ρɑдʜɴовʜћємь с тєпɑʏʜомь Бɑтɑʌомь с воєводомь

az

ɑʒь

сɑɴьдɑʌємь с воєводомь пɑвʌомь κʌєшʜћємь с воєводомь вʌɑтκомь твρьтκовʜћємь с

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

logotet Tomaš
Lužac

17. juli 1392. u
Lušcima u
Donjim
Krajima

dijak Vladić

5. mart 1419. u
Zvečaju

protobistar
Restoje

3. septembar
1444. u
Kreševu

kralj Dabiša

logotet Tomaš
Lužac

17. juli 1392. u
Lušcima u
Donjim
Krajima

ban Stjepan
Kotromanić

Pribisav dijak

oko 1326.

ban Stjepan
Kotromanić

dijak Kupusac

godine 1331.

kralj Tomaš

dijak Tvrtko
Sekulović

22. august
1446. u
Vranduku

kralj Stjepan
Tomašević

dijak Branoš

23. novembar
1461. u Jajcu

kralj Ostoja

воєводомь вƔκɑшʜɴомь мʜʌɑтовʜћємь с κɴєʒомь ρɑдоємь ρɑдосɑʌʜћємь с κɴєʒомь
воʜсɑвомь с κɴєʒомь вƔκɑшʜɴомь ʒʌɑтоɴосовʜћємь с κɴєʒомь ρɑдоємь дρɑгосɑʌʜћємь с
κɴєʒомь пρѣБоємь мɑсɴовʜћємь с κɴєʒомь вƔκомь тєпʏʜћємь с κɴєʒомь κовɑʏємь
дʜɴʜʏʜћємь
ʜ ɴɑ то вʜшє пʜсɑɴɴо пρѣсєгоχь ɑʒь ρʏєɴʜ κρɑʌ̅ стєфɑɴь дɑБʜшɑ ʜ сь Богодɑρовɑɴɴомь

az

ɑʒь

мʜ госпоʜωм̅ κρɑʌʜцωм̅ κyρ̅ єʌєɴомь• ɴɑ свт̅омь євɑɴьћєʌьʜ ʜ ɴɑ ʏɑсɴомь κρьст̅ʜ

kralj Dabiša

господɴʜ ʜ с вʌɑстєʌʜ κρɑʌ̅вь(с)твɑ мʜ
ʜ ɴɑ то вʜшє пʜсɑɴо κɑκо дɑ є твρьдо ʜ κρʜпκо Ɣ вʜκʜ пρʜсєгоχь ʜ ʒɑκʌχ сє ɑʒь ρєүєɴʜ

az

ɑʒь

гдɴь κρɑʌь стʜпɑɴь ʜ ʒ Богомь дɑρовɑɴомʜ госпоωмь κρɑʌєвьстɑ мʜ мɑтєρʜю κρɑʌʜцомь kralj Stjepan
κƔѣвомь ʜ с вʌɑстєʌʜ κρɑʌєвьствɑ мʜ постɑвʜвшє ρƔцʜ ɴɑ свєтомь євɑɴћєʌʜю ɴɑ үɑсɴомь Ostojić
κρстʜ
ɴɑʜпρьвω ρотʜχь сє ɑʒь ρєʏєɴʜ гдɴь κρɑʌь томɑшь ʜ с вєʌьможɑмʜ κρɑʌєвьствɑ мʜ

az

ɑʒь

вʜшєпʜсɑɴʜмʜ постɑвʜвь ρƔцʜ ɴɑ свєтомь євɑɴьєʌʜю ʜ ɴɑ ʏɑсɴωмь κρʜжƔ χρ̅ь̅вƔ дɑ є

kralj Tomaš

твρьдо ʜ ɴєпоκоʌʜБʜмо щω сє пʜшє Ɣ сємь ʒɑпʜсƔ гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ до вʜκɑ вʜκомɑ
θɑκождє жє ʜ ɑʒь стєфɑɴь дɑБʜшɑ по мʜʌостʜ єго Божс̅твɑ κρɑʌь сρьБʌıє̵м Босɴʜ ʜ
пρѣмоρѣю спдоБʌıє̵ɴь Бʜєχ цρ̅ьст̅вовɑтʜ вɑ ʒємʌɑχь ρодʜтєʌь ʜ пρɑρодʜтєʌь ɴɑшʜχ твоρє

az

ɑʒь

пρɑвьдƔ ʜ ʜʒьпρɑʌ⊦ɑє пρɑвʜʌɑ ʏʜɴє мʜʌост̅ʜ ʜ ʒɑпʜсɑɴʜѣ вʜρƔ жє дɑє гρɑдовомь ʜ
вʌɑдɑɴьѣмь мɑʌʜмь жє ʜ вєʌʜцʜмь всɑκомƔ жє по достоѣɴʜю єго ʜ тɑκо сɑстоѣтʜ мʜ сє
κρɑʌ̅вьствƔ вɑ мʜρʜ ʜ вɑ сʌɑвʜ
вɑ ʜмє ωтць ʜ сʜɴь ʜ свєтʜ дχ̅ɑ̅ ɑʒɑ свєтʜ гρьгƔρь ɑ ʒовомь Бɑɴь стʜпɑɴь по мʜʌостʜ
Божʜωʜ гɴ̅ь̅ всʜмь ʒємʌьмь Босьɴьсκʜмь ʜ соʌьсκʜмь ʜ Ɣсρьсκʜмь ʜ доɴʜмь κρьємь ʜ

az

ɑʒɑ

χмьсκʜє ʒємʌʜ гд̅ɴ̅ь ʜ Бρьть моʜ κɴєʒɑ вʌьдʜсɑвь ʜ д(ɑ)свь ʜ д(ɑ)свь κɴєʒƔ гρьгƔρƔ
вєʌʜκомƔ стʜпɑɴʜћƔ мʜʌость свою вʜ ɴɑю (в)ʜρƔ ʜ дƔшƔ ʜ дɑсвь мƔ пρьво чєчьвƔ дρого
χρьстƔшь тρєтʜє Ɣɴєɴɑвʜшћʜѣκшь •д• воʌовʜћь •є• модρʜчь

az

ɑʒь

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ стгɑ дχɑ ɑʒь Бɑɴь стʜпɑɴь ɑ ʒовомь стгɑ гρьгоyρɑ ρɑБь
вɑ ɴɑʏєтɑκь ɑʒь ρєʏєɴʜ щєфɑɴь κρɑʌь томɑшь ωстоʜћь сʌɑвƔ вɑʒдɑємь ɴєпρʜстɑɴɴо гдɴƔ

az

ɑʒь

моємƔ вʌɑдʜцʜ χρʜстƔ ʜжє вɑ ɴɑʏєтɑκь ɴєБєсь дʜвɴʜмь Ɣтьвρьєɴьємь Ɣтвρдʜ ʜ
вɑсєʌєɴƔю своєю воʌєю ωсɴовɑ
вɑ ɴɑүєтɑκь всємƔ ɑʒь ρєүєɴʜ щєфɑɴь стєпɑɴь κρɑʌь сʌɑвƔ вɑʒдɑємь ɴєпρѣстɑɴɴо

az

ɑʒь

господƔ моємƔ вʌɑдʜцʜ χρ̅стƔ ʜжє вɑ ɴɑүєтɑκь ɴєБєсь дʜвɴʜмь Ɣтвρьћєɴʜємь Ɣтвρьдʜ ʜ
вɑсєʌєɴƔ своєю воʌєю ωсɴовɑ

160

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
мєɴє жє вʜдєщƔ ʒємʌю пρɑρодʜтєʌь моʜχь по ɴʜχь ωстɑвɑʌьшƔю ɑ ɴє ʜмƔщƔ своєго
пɑстʜρɑ ωдь ɴʜχь жє пʌємєɴє ʜ ɑʒь ʜʒɑБρɑɴь Бѣχь помощю Божʜєю ʜ пρѣʏʜстʜє єго

az

ɑʒь

dijak Stipan
Dobrinović

15. januar
1399. na Usori
u Lišnici

vojvoda Radosav
Pavlović

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Borču

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojčinić
Selištima u
Trstivnici

kralj Tomaš

dijak Tvrtko
Sekulović

22. august
1446. u
Vranduku

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

kralj Stjepan
Tomašević

dijak Branoš

23. novembar
1461. u Jajcu

kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.
na Moštru

kralj Stjepan
Ostojić

dijak Vladić

5. mart 1419. u
Zvečaju

herceg Balša

vlastoručni
potpis
hercegovog
unuka

1467–1470.

мɑтєρє вѣɴьʏɑɴь Бѣχь Богодɑρовɑɴʜмь вѣɴьцємь ɴɑ κρɑʌєство ѣκо Бʜтʜ мʜ вɑ χρʜстɑ Бгɑ kralj Ostoja
БʌɑговʜρьɴомƔ ʜ Богомь постɑвʌєɴомƔ гдɴƔ κʜρь стʜпɑɴƔ ωстоʜ κρɑʌƔ сρьБʌємь Босɴʜ
ʜ пρʜмоρʜю ʜ всʜмь ʒɑпɑдьɴʜмь стρɑɴɑмь
сʌɑвɴʜ Бж̅ıє̵ цɑρƔ ɴєБєсɴʜ κоʜ ωκρьмʌюєшь ʜ пρɑвʜшь своʜмь Бож̅ствомь всƔ вɑсєʌєɴƔю

az

ɑʒь

ɑʒь смѣρɴʜ пρѣд Бож̅ством тʜ ρɑɑБь ρɑдосɑвь сʜɴь ʜ ɴɑсʌѣдɴʜκь сʌɑвɴогɑ помєɴƔть⊦ɑ
гдɴɑ κɴєʒɑ пɑвʌɑ ρɑдʜɴовʜћɑ Бощвю тʜ сʌɑвю ɴєпρѣстɑɴω вɑʒдɑю κоʜ мıє̵ по твоıє̵
сʌɑтκоʜ мʌстʜ сподоБʜ ʜ постɑвʜ гдɴɑ всємƔ стєжɑɴью моʜχь пρʜρодʜтєʌь
тɑκоʜждє ʜ ɑʒь стʜпɑɴь твρьт'κоω твρьтκовћь по мʜʌостʜ гдɑ Бг̅ɑ моєгɑ κρɑʌь сρьБʌємь

az

ɑʒь

Босɴʜ пρʜмоρью χƔмцʜ ʒємʌʜ доɴʜмь κρɑємь Ɣсоρѣʜ соʌʜ подρѣɴью ʒɑпɑдɴʜмь
стρɑɴɑмь ʜ κ томю
тɑκоє ʜ ɑʒь щєфɑɴь томɑшь ωстоʜћь ρɑБь Божʜ κρɑʌь ʒгоρɑ ρєʏєɴʜ сподоБʌєɴь Бʜχь

az

ɑʒь

κρɑʌєвɑтʜ вɑ ρєʏєɴʜχь ʒємʌɑχь ρодʜтєʌь ʜ пρɑρодʜтєʌь ɴɑшʜχь твоρʜтʜ мʜ пρɑвдє ʜ
мʜʌостʜ ʜ дɑρє ʜ ʒɑпʜсɑɴʜѣɑ ɴɑшʜмь вʜρьɴʜмь сʌƔгɑмь всɑκомƔ жє по вʜρʜ ʜ по
достоѣɴʜю єго
тɑκождє ʜ ɑʒь стєфɑɴь ωстоѣ по мʜʌостʜ єго Божɑствɑ κρɑʌь сρьБʌємь Босɴʜ ʜ
пρѣмоρʜю сподоБʌєɴь Бѣχь κρɑʌєвсвовɑтʜ вɑ ʒємʌɑχь ρодʜтєʌь ʜ пρɑρодʜтєʌь ɴɑшʜχь

az

ɑʒь

твоρє пρɑвдƔ ʜспρɑʌɑє пρɑвʜʌɑ ʏʜɴє мʜʌостʜ ʜ ʒɑпʜсɑɴʜѣ вѣρƔ жє дɑє гρɑдовомь ʜ
вʌɑдɑɴʜѣмь мɑʌʜмь жє ʜ вєʌʜцʜмь всɑκомƔ жє по достоѣɴʜю єго ʜ тɑκо сɑстоѣтʜ мʜ сє
κρɑʌєвствƔ вɑ мʜρѣ ʜ сʌɑвʜ
тɑκоʜ ʜ ɑʒь щєфɑɴь стєпɑɴь ρɑБь Божʜ κρɑʌь ʒгоρɑ ρєүєɴʜ сподоБʌєɴь Бʜχь κρɑʌєвɑтʜ вɑ

az

ɑʒь

ρєүєɴʜχ ʒємʌɑχ ρодʜтєʌь ʜ пρɑρодʜтєʌь моʜχ твоρʜтʜ мʜ пρɑвдє ʜ мʜʌостʜ ʜ дɑρє ʜ
ʒɑпʜсɑɴʜ⊦ɑ ɴɑшʜмь дρɑʒʜмь ʜ сρьүɑɴʜмь пρʜ⊦ɑтєʌєм
тɑκожє жє ʜ ɑʒь стєфɑɴь твρьтκо по мʜʌ̅стʜ господɑ Бг̅ɑ κρɑʌь сρьБʌıє̵мь Босɴʜ

az

ɑʒь

пρʜмоρʜю χʌьмьсцʜ ʒємʌʜ доʌьɴʜмь κρɑємь ʒɑпɑдɴʜмь стρɑɴɑмь Ɣсоρʜ соʌʜ подρѣɴʜю
ʜ κ томƔ сподоБʌєɴ Бʜıχ цρ̅ьствовɑтʜ вɑ ʒємʌɑχ ρодʜтєʌь ʜ пρɑρодʜтєʌь ɴɑшʜχ твоρє
ʜмь мʜʌостʜ ʜ ʒɑпʜсɑɴʜѣ всɑκомƔ жє по вѣρʜ ʜ по достоѣɴʜю єго
тɑκожє жє ʜ ɑʒь стѣпɑɴь по мʜʌостʜ Божɑствɑ κρɑʌь сρьБʌємь Босɴʜʜ ʜ пρʜмоρʜю
сподоБʌєɴь Бʜχь κρɑʌєвьствƔє вɑ ʒємʌɑχь ρодʜтıє̵ʌɑ мʜ пρʜсвʜтʌогɑ ʜ свт̅опоүʜвьшɑгɑ

az

ɑʒь

гдɴɑ мʜ κρɑʌɑ стʜфɑɴɑ ωстоє ʜ ɴɑшʜχь пρʜвʜχь пρɑρодʜтєʌь твоρє пρɑвдƔ ʜспρɑʌɑє
пρɑвʜʌɑ үʜɴє мʜʌостʜ ʜ ʒɑфʜсɑɴʜѣ ʜ вʜρƔ жє дɑє гρɑдовомь ʜ вʌɑдɑɴʜѣмь мɑʌʜмь жє ʜ
вєʌʜцʜмь всɑκомƔ жє по достоѣɴʜю ıє̵го

Balsa

Balsa

egо Balsa dux sancte Sabe etc.

161

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
† мʜ гдɴь Бɑʌьшɑ χєρцєгь свєтɑго сɑвє сʜɴь гʌɑсʜтɑго спомєɴƔтʜѣ гдɴɑ χєρцєгɑ

Balša

Бɑʌьшɑ

вʌɑдʜсɑвɑ пρʜмʜχь ωдь гдɴɑ κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєʌɑ дƔБρовɑүцʜχь пєρпєρь •ρξѕ• ʜ дʜɴɑρɑ

herceg Balša

•ɴ• дƔБρовɑүцʜχь

Balša

Бɑωшɑ

ʜ ѣɑ сє потпʜсɑχь гдɴь Бɑωшɑ χєρцєгь свєтɑго сɑвє ʜ ʒɑ вєћє свʜдʜтєʌство моωмь
ρƔκомь ʌɑтʜɴсκʜ Ɣпʜсɑɴо κɑκо ɴʜжє Ɣдρьжʜ

herceg Balša

ɴɑʜпρѣʜ ѣ гдɴь κρɑʌь твρьтκо твρьтκовћь ʜ гдɴь χєρьцєгь χρьвоє спʌʜцκʜ ʜ κɴєʒь пɑвʌь
ρɑдʜɴовћь ʜ κɴєʒь вƔκць χρɑɴʜћь ʜ воєводɑ сɑɴьдɑʌь χρɑɴʜћь ʜ κɴєʒь Бɑωшɑ

Balša

Бɑωшɑ

χєρьцєговʜћь ʜ κɴєʒь ρɑдоє ρɑдосɑʌʜћь ʜ κɴєʒь ρɑдоє дρɑгосɑʌʜћь ʜ κɴєʒь Бɑтʜћь

kralj Tvrtko II

мѣρьκовћь ʜ κɴєʒь ρɑдосɑвь пρʜБоєвʜћь ʜ κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь дѣɴʜʏʜћь ʜ κɴєʒь вƔκь
ρогɑтʜћь ʜ κɴєʒь Бѣʌʜцɑ Бѣʌьχɑɴʜћь

vlastoručni
potpis
hercegovog
unuka
vlastoručni
potpis
hercegovog
unuka

Бɑωшɑ

сρɑцʜмѣρовʜћь κоʜ Бʜєшє ɴєпρʜ⊦ɑтєʌь ρєүєɴогɑ гдɴɑ дƔжɑ ʜ ωпћʜɴє Бɴєтɑүκє ʜ ʒɑ

1467–1470.

24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojčinić
Selištima u
Trstivnici

дɑ ʜмʜюћʜ мʜʌосρьдʜє ʒɑ ρɑть ʜ ɴовщʜɴє κоє ωɴомƔ гρɑдƔ үʜɴɑшє Бɑωшɑ

Balša

1467–1470.

1. novembar
1423. u Blagaju

vojvoda Sandalj

мɴогє ʜɴє ρɑʒʌогє по ρєүєɴомь посʌƔ ɴɑмь ρɑʒƔмɴо ρєүєɴє вɑʒєшє гρɑдь κотоρь
† мʜ гдɴь стѣпɑɴь мʜʌостью Божьʜωмь вєʌʜκʜ воєводɑ ρƔсɑгɑ Босɑɴьсκогɑ ʜ κ томƔ ʜ
мʜ госпо⊦ɑ єʌ̅ɴɑ вʜшє ρєʏєɴогɑ гдɴɑ воєводє стѣпɑɴɑ ɑ κћʜ поʏтєɴогɑ спомєɴƔть⊦ɑ гдɴɑ

Balše

Бɑωшє

Бɑωшє ʜ ⊦ɑ κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь сʜɴь вʜшє ρєʏєɴогɑ гдɴɑ воєводє стѣпɑɴɑ дɑємо ɴɑ вʜдѣɴьє
всɑκомƔ κомƔ сє достоʜ ʜʌʜ пρѣт κогɑ сє ʜʒьɴєсє сʜʜ ɴɑшь ʒɑпʜсь ωтвоρєɴь ωгʌєдɑтʜ ɑ

vojvoda Stjepan
Kosača

Vukša dijak

1. april 1443. u
Ključu

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

kralj Ostoja

Vukorija dijak

kralj Ostoja

Vukorija dijak

kralj Ostoja

Vukorija dijak

подь ɴɑшƔ ʒɑκоɴƔ вʜсƔћƔ пєʏɑть
ʜ ɴє попƔщɑюћє одь сρьцɑ ɴɑшєгɑ вʜρɴʜχь сʌƔжБь ʜ сʌƔжєɴ⊦ɑ воıє̵водє χρьвоıє̵ ʜ κɴєʒɑ
Бɑошє дɑχь мƔ ʜ ʒɑпʜсɑχь вʜκƔ вʜκомɑ ʒɑ пʌємєɴʜто гρɑдь χʌʜвɑɴсκʜ ʜ сɑ всомь

Balše

Бɑошє

жƔпомь ʜ сь доχодцʜ ʜ сь тρьговʜɴɑмʜ поүɑɴшє ʒ доʌє одь ʒɑводɑ Ɣ ʜмє вρьдɑБь
ʌʜшћɑɴє ʒɑБƔκовɴє сɑɴκовʜћє мʌьɴѣɴє ρƔʜБɴє ʌƔүɴʜћє үʜχовʜћє ʜ всƔ вρьχовʜɴƔ
χʌʜвɑɴсκƔ

Balši

Бɑошʜ

Balši

Бɑошʜ

Balši

Бɑошʜ

ɑ ʜɴо всє ʒгоρє ρєүєɴо воıє̵водʜ χρьвою ʜ κɴєʒƔ Бɑошʜ ʜ ɴʜю посʌʜдɴıє̵мƔ Ɣ вʜκє ʒɑ
пʌємєɴʜто
ɴɑвʌɑстʜто κρɑʌєвство мʜ ωдь сρьдцɑ χотєћє доБρовоʌɴо пʌɑтʜтʜ воıє̵водʜ χρьвою ʜ
ɴєговƔ сʜɴƔ κɴєʒƔ Бɑошʜ ʜ ɴʜю остɑʌомƔ тκо Бʜ Бʜʌь
дɑ ıє̵ ρєүєɴомƔ воıє̵водʜ χρьвою κɴєʒƔ Бɑошʜ ʜ ɴʜю посʌʜдьɴємƔ Ɣ вʜκє вʜκомɑ ʒɑ
пʌємєɴʜто
ɑ ⊦ɑ господʜɴь Бɑɴь стєфɑɴь ʒɑκʌʜɴƔ сє Ɣ свєтоıє̵ Божıє̵ євɑɴгєʌʜıє̵ ʜ Ɣ •д• євɑɴгєʌʜстɑ ʜ

ban

Бɑɴь

Ɣ •вı• ɑпостоʌɑ ʜ Ɣ всє мощʜ свєтıє̵ κоıє̵ сƔ Ɣ дƔБρовɴʜцʜ ʒɑ мєɴє ʜ ʒɑ моıє̵χ сʜɴовɑ ʜ ʒɑ ban Stjepan
моıє̵ сʜємє по мƔшκомь κоʌʜєɴƔ до ʒгоρєɴ⊦ɑ свʜєтɑ – свє тоʜ твρьдо ʜмɑтʜ ʜ дρьжɑтʜ ʜ Kotromanić
ɴє потвоρʜтʜ – до ʒгоρєɴ⊦ɑ свʜєтɑ ʜ всє вʜшє пʜсɑɴо

162

stoljeće mlađi
dubrovački
prijepis

8. decembar
1400. u Sutisci
8. decembar
1400. u Sutisci
8. decembar
1400. u Sutisci
15. mart 1333.
Srebrnik

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
ɑ ʒɑто мʜ ωпκʜɴɑ ʜ ʌюдıє̵ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ всє доБρо ωпκєɴо господʜɴƔ БɑɴƔ
стєфɑɴƔ ʜ ɴєговємь сʜɴовомь ʜ сʜмєɴƔ ɴєговƔ до вʜєκɑ одь мƔшκє гʌɑвє ʜ до ʒгоρєɴ⊦ɑ
свʜєтɑ дɑıє̵мо ʒɑ пρѣвʌɑκƔ ʜ ʒɑ стоɴь •є• цɑть пєρьпєρɑ до ʒгоρєɴ⊦ɑ свʜєтɑ ωдь тогɑʒʜ

ban

Бɑɴь

доБʜтκɑ κо ʜмє χодʜтʜ мєждƔ ɴɑмʜ Ɣ дƔБρовɴʜцʜ Ɣ оɴоʜ вρѣʜмє ɑκо Бɑɴь ʜ ɴєговʜ
сʜɴовє ʜ ɴєговє сʜємє мƔшκоʜ гʌɑвє ʜ ɴє БƔдƔ господɑ χомсκоʜ ʒємʌʜ мʜ ωпκʜɴɑ

ban Stjepan
Kotromanić

stoljeće mlađi
dubrovački
prijepis

15. mart 1333.
Srebrnik

ban Stjepan
Kotromanić

prijepis
dubrovačkog
gramatiga

23. oktobar
1332.

ban Tvrtko

dijak Dražeslav 1353. na Suhoj
Bojić
na Prozračcu

ban Tvrtko

11. august
dijak Dražeslav 1366. pod
Bojić
Prozorom u
Rami

ban Tvrtko

dijak Dražeslav 1353. na Suhoj
Bojić
na Prozračcu

ban Ninoslav

Desoje gramatig prije 1232.

ban Ninoslav

anonim

godine 1240.

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

дƔБρовɑүκɑ дɑıє̵мо ωɴʒʜ доБʜтɑκь ɴɑ ωɴʒʜ дɑɴь свєтɑго вʌɑсʜ⊦ɑ •є• цɑть пєρьпєρɑ
κɑκо ıє̵ ʒгоρɑ пʜсɑɴо
ɑ сɑʜ пρѣɴʜсɑɴь χρѣсовоʜ κоʜ пρѣɴєшє поκʌʜсɑρьıє̵ дƔБρовɑʏцʜ ωдь господʜɴɑ Бɑɴɑ
ʌƔʏє мɑρκɑ ʌƔκɑρєвʜκɑ ʜ фєʌʜʏь мɑтʜɴь пєʌʜʏєвʜκɑ κɑκо ıє̵ ʒɑκоɴь Бʜо мєгю господωмь

ban

Бɑɴь

Босɑɴсκωмь стɑρωмь ʜ ωдь поʏєʌɑ свєтопоʏʜвшɑ дɑ сє ɴє помєтє пɑʏє дɑ сє ʒɴɑ ωвоʜ
дɑ χρɑɴʜ господʜɴь Бɑɴь Ɣ свою κƔκю ɑ дρƔгʜ χρƔсовоʜ дɑ χρɑɴʜ господʜɴɑ Бɑɴɑ
стєпɑɴɑ стєпɑɴ БєɴʏƔʌʜκь

ban

Бɑɴь

ɑ сʜє сє свρьшʜ ɴɑ сƔχоʜ ɴɑ пρоʒρɑүцѣ κьдɑ гдɴь Бɑɴь твρьтκо гρєдѣшє ɴɑʜпρьво Ɣ
χʌьмьсκƔ ʒємʌƔ
ɑʒь ρɑБь Бж̅ʜ ʜ св̅тогɑ гρьгƔρɑ ɑ ʒовомь гдʜɴь Бɑɴь твρьтκо сʜɴь гдɴɑ κɴєʒɑ вʌɑдʜсʌɑвɑ
ɑ сʜɴовьць вєʌʜκогɑ ʜ сʌɑвɴогɑ гдɴɑ Бɑɴɑ стѣпɑɴɑ мʜʌостʜю Божʜωмь гдɴь мɴогʜмь

ban

Бɑɴь

ʒємʌɑмь Босɴѣ ʜ соʌʜ ʜ Ɣсоρѣ ʜ доʌьɴʜмь κρɑємь ʜ подρʜɴʜю ʜ χʌьмьсκʜ гдɴь ствоρʜχь
мʜʌость свою господьсκƔ своємƔ вѣρьɴƔ сʌƔʒѣ Ɣ ʜмє воєводѣ вʌьκцƔ χρьвɑтʜɴʜћƔ ʒɑ
ɴєговƔ вѣρьɴƔ сʌƔжБƔ Ɣ ωɴо вρѣмє κьдɑ сє подвʜжє ɴɑ мє Ɣгρьсκʜ κρɑʌь Ɣ ʜмє ʌƔдовʜκь
ʜ пρʜχодʜ Ɣ пʌѣвƔ подь соκоʌь
ɑʒь ρɑБь Бж̅ʜ ʜ ст̅огɑ гρьгƔρɑ ɑ ʒовомь гдɴь κɴєʒь вʌɑдʜсʌɑвь ʜ гос̅поѣ κɴєгʜɴɑ єʌѣɴɑ ʜ

ban

Бɑɴь

ɴʜю сɴ̅ь гдɴь Бɑɴь твρьтκо ʜ ɴєговь Бρɑть κɴєʒь вʌьκь дɑʌʜ сƔ вѣρƔ свою гос̅подьсκƔ ʜ
пρʜсєгʌʜ сƔ дƔ̅мɑ ɴɑ дєсєтє доБρѣχь Бошɴɑɴь κɴєʒƔ вʌɑтκƔ вʌьκосʌɑвʜћƔ ʜ ɴѣговƔ
дѣтєтєвѣ дɑ ɴѣ Ɣ ɴʜχь свєʒɑɴʜκь ɴʜ тɑʌєɴʜκь ɴʜ поρƔүєɴʜκь ɴʜ ɴѣгово дѣтє

ban

Бɑɴь

ban

Бɑɴь

ɑʒь ρɑБь Б̅ж̅ʜ мɑтѣʜ ɑ одмѣʌомь ɴʜɴосʌɑвь Бɑɴь Босɴьсκʜ вєʌʜκʜ κʌє сє κɴєʒоy
доyБρовʏκомоy жɑɴь дɑɴьдƔʌоy ʜ всєʜ опκʜɴѣ доyБρовʏьκоʜ
ɑʒь ρɑБь Божʜ ʜмєɴємь Бɑɴь Босɴьсκʜ ɴʜɴосʌɑвь κʌьɴƔ сє оБьκʜɴѣ дƔБρовьʏьκоʜ
ɑʒь мɑθєʜ стѣпɑɴь по мʜʌостʜ Божʜıє̵ вѣʌʜκʜ Бɑɴь Босєɴьсκʜ сь моʜовь Бρɑтʜовь ʜ сь
моʜмʜ Боʌɑρʜмʜ κʜ сƔ ʒдє подьпʜсɑɴʜ κєʌьɴємо сє тєБє ⊦ɑκовƔ дɑʌьфʜɴƔ κɴєʒƔ
дƔБρовʏьκомƔ ʜ вьс(ѣ)мь вʌɑстєʌомь ʜ вьсє ωпьκʜɴє гρɑдьсκѣ Ɣ господʜɴɑ Богɑ ɴɑшєгɑ

ban

Бɑɴь

ʜсƔ χρʜстɑ ʜ Ɣ пρєсвєтƔ БогоρодʜцƔ дєвʜю вʌɑдʜκƔ мɑρʜю ʜ Ɣ ʏьстьɴʜ жʜвотвоρєщʜ
κєρсть ʜ Ɣ свєтɑ Божʜ⊦ɑ євɑɴгєʌʜ⊦ɑ ʜ Ɣ свєтогɑ вʌɑсʜ Бʌɑжєɴогɑ мƔʏьɴʜκɑ ʜ Ɣ вьсʜ свєтє
Ɣгодʜвшє БогƔ ωть вєκɑ сь своʜовь воʌовь ʏʜстємь сєρцємь сь пρɑвовь вєρовь Бєсь
вьсɑκогɑ пρопɑдьствɑ ʜ Бєсь ʒʌє мʜсʌʜ

163

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
ɑʒь мɑтєʜ ɴʜɴосʌɑвь по мʜʌостʜ Б̅ж̅є вѣʌʜκʜ Бɑɴь Босєɴсκʜ сь моʜмʜ Боʌɑρʜмʜ κєʌьɴємо
сѣ тєБє ɴʜκоʌɑвƔ тоɴʜсьтƔ κɴєʒƔ дƔБρовьʏьκомƔ ʜ вьсмь вʌɑстєʌомь ʜ вьсѣ ωпьκʜɴѣ
гρɑдьсκѣ Ɣ г̅ɑ̅ Б̅ɑ̅ ɴɑшєгɑ ʜ̅с̅ χ̅ɑ̅ ʜ Ɣ пρєс̅т̅Ɣ Б̅ц̅Ɣ дєвʜю вʌɑдʜκƔ мɑρʜю ʜ Ɣ ʏьстьɴʜ

ban

Бɑɴь

жʜвотвоρєщʜ κρ̅с̅ть ʜ Ɣ с̅т̅ɑ Б̅ж̅⊦ɑ євɑɴьгєʌʜ⊦ɑ ʜ Ɣ с̅т̅огɑ Бʌɑсʜ Бʌɑжєɴогɑ мƔʏѣɴʜκɑ ʜ Ɣ

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

ban Stjepan
Kotromanić

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

Priboje dijak

oko 1323.
godine na
Moštru

вьсʜ с̅т̅є Ɣгодʜвьшє Б̅г̅Ɣ ωдь вєκɑ сь своʜовь воʌовь ʏʜстємь сρ̅ц̅ємь сь пρɑвовь вєρовь
Бєʒь вьсɑκогɑ пρопɑдьствɑ ʜ Бє(–ʒь) ʒьʌѣ мʜсʌʜ дɑ вʜ стою Ɣ вєʏьɴʜ ʜ твєρьдʜ мʜρь ʜ Ɣ
сρ̅ʏ̅єɴѣ ʌюБьвѣ ʜ Ɣ вьсɑκƔ пρɑвьдƔ
ɑʒь свє͠тʜ гρьгƔρь ɑ ʒовомь Бɑɴь стѣпɑɴь сʜɴ͠ь гдɴɑ Бɑɴɑ стѣ͠пɑɴɑ по мʌостʜ Бж͠ʜєʜ гдɴь

ban

Бɑɴь

всѣмь ʒємʌɑмь Босɴьсκʜмь ʜ соʌʜ ʜ Ɣсоρѣ ʜ доʌьɴʜмь κρɑємь ʜ χʌьмьсκє ʒємʌє гдɴь ʜ
Бρɑть моʜ κɴєʒь вʌɑдʜсʌɑвь гɴ мʌ͠ость ɴɑю κɴєʒƔ вʌьκосʌɑвƔ сʜɴ͠Ɣ κɴєʒɑ χρьвɑтʜɴɑ
κʌƔүьκогɑ
ɑʒь ст̅ʜ гρьгƔρь ɑ ʒовомь Бɑɴь стѣпɑɴь гɴ̅ь Босɴьсκʜ ʜ Бρɑть моʜ κɴєʒь вʌɑдʜсʌɑвь дɑ є
вѣдомо всѣмь ʒємʌɑмь Босɴьсκʜмь дɑсвɑ вѣρƔ ʜ дш̅Ɣ ωтц̅ɑ ɴɑю гɴ̅ɑ Бɑɴɑ ʜ всѣχь

ban

Бɑɴь

ρодʜтєʌь ɴɑшʜχь ʜ свою κɴєʒƔ вʌьκосʌɑвƔ сʜɴƔ κɴєʒɑ χρьвɑтʜɴɑ κʌƔүьκогɑ пρѣдь дѣмь
вєʌʜκʜмь ρɑдосʌɑвомь ʜ пρѣдь гостємь вєʌʜκʜмь ρɑдосʌɑвомь ʜ пρѣдь стɑρьцємь

ban Stjepan
Kotromanić

ρɑдомʜρомь ʜ жƔɴьБоρомь ʜ вʌьүьκомь ʜ пρѣдь вьсомь цρьκьвомь ʜ пρѣдь Босɴомь дɑ
ɴѣ Ɣ ɴɑю вʌьκосʌɑвь сƔʒьɴь ɴʜ погƔБʌєɴʜκь

ban

Бɑɴь

ban

Бɑɴь

ɑκо ʜмɑ свɑдƔ дƔБρовʏɑɴʜɴь ʒ дρƔгомь своıє̵мь Ɣ Босɴє господʜɴь Бɑɴь дɑ ɴє ʜмɑ
пєʏɑʌʜ

ban Stjepan
Kotromanić

ɑвгƔстɑ мʜсєцɑ •єї• дɑɴь ɴɑ свєтє мɑρьıє̵ господʜɴь Бɑɴь стєпɑɴь Ɣтвρьдʜ ʒɑκоɴь κʜ ıє̵

ban Stjepan
пρьво Бʜо мєгю Босɴωмь ʜ дƔБρовɴʜκомь дɑ ʒɴɑ всɑκʜ ʏʌовєκь κоʜ є ʒɑκоɴь пρьво Бʜʌь Kotromanić

prijepis
dubrovačkog
gramatiga
prijepis
dubrovačkog
gramatiga

23. oktobar
1332.
23. oktobar
1332.

Ɣ κоємь гɑ є дρьжɑɴʜʜ ωдƔмρьʌь Бɑɴь стѣпɑɴь дɑ мƔ ʒɑ ωɴоʒʜ ɴѣмɑ пєүɑʌʜ ɴʜтκоρє ʜ
дɑ мƔ ɴɑ то ɴѣ ɴʜωт̅κогɑρє ɴʜ пρɑвьдє ɴʜєдɴє ρѣүʜ ɴʜ ɴєговь Бρɑть ɴʜ ɴєговь БρɑтƔүєдь

ban

Бɑɴь

ɴʜ ɴєгов сʜɴов̅ць ɴʜтκоρє ɴɑʜпρѣ ʒɑ κʌƔүь ɴɑ κогɑ є Бɑɴь стѣпɑɴь Ɣ ɴємь ωдƔмρьʌь
сɑмогɑ тɑκо дɑ є ɴєговь ʜ ɴѣговɑ дѣтєтє ʜ ʒɑ ωɴɑ сєʌɑ κоѣ сƔ дɑɴɑ подь κʌƔүь Ɣ ʜмє ʜгь

ban Tvrtko

dijak Dražeslav 1353. na Suhoj
Bojić
na Prozračcu

ban Tvrtko

dijak Dražeslav 1353. na Suhoj
Bojić
na Prozračcu

ban Stjepan
Kotromanić

dijak Kupusac

godine 1331.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

Бєʒь ʜʒмɑ ʌʜповʜцʜ Бєʒь ʜʒмɑ ρƔдʜɴʜцє Бєʒь ʜʒмɑ –––– Бєʒь ʜʒмɑ ʌƔгʜɴє Бєʒь ʜʒмɑ ст̅ɑ
гоρɑ Бєʒь ʜʒмɑ ––––––––––– κƔ ω̅ мєє до мєє подь κʌƔүь
Ɣ κоємь гɑ є дρьжɑɴʜʜ ωдƔмρьʌь Бɑɴь стѣпɑɴь дɑ мƔ ʒɑ ωɴоʒʜ ɴѣмɑ пєүɑʌʜ ɴʜтκоρє ʜ
дɑ мƔ ɴɑ то ɴѣ ɴʜωт̅κогɑρє ɴʜ пρɑвьдє ɴʜєдɴє ρѣүʜ ɴʜ ɴєговь Бρɑть ɴʜ ɴєговь БρɑтƔүєдь

ban

Бɑɴь

ɴʜ ɴєгов сʜɴов̅ць ɴʜтκоρє ɴɑʜпρѣ ʒɑ κʌƔүь ɴɑ κогɑ є Бɑɴь стѣпɑɴь Ɣ ɴємь ωдƔмρьʌь
сɑмогɑ тɑκо дɑ є ɴєговь ʜ ɴѣговɑ дѣтєтє ʜ ʒɑ ωɴɑ сєʌɑ κоѣ сƔ дɑɴɑ подь κʌƔүь Ɣ ʜмє ʜгь
Бєʒь ʜʒмɑ ʌʜповʜцʜ Бєʒь ʜʒмɑ ρƔдʜɴʜцє Бєʒь ʜʒмɑ –––– Бєʒь ʜʒмɑ ʌƔгʜɴє Бєʒь ʜʒмɑ ст̅ɑ
гоρɑ Бєʒь ʜʒмɑ ––––––––––– κƔ ω̅ мєє до мєє подь κʌƔүь

ban

Бɑɴь

ban

Бɑɴь

ʜ (ɑ)ʒь Бɑɴь стʜпɑɴ ʜ моʜ Бρɑть κɴєʒь вʌɑсʜсʌɑвь тоy ʒмʌоy потвρьдʜсвɑ κɴєʒоy вʌьκоy
вʌκосʌɑвʜћоy ʜ ɴєгɑ Бρɑтоy κɴєʒоy пɑвʌоy вʜκƔ вʜκомɑ ʜ ɴʜю ωстɑʌ(о)моy
ʜ ⊦ɑʒь вєʌʜκʜ Бɑɴь Бос̅ɴ̅ьсκʜ мɑтєʜ ɴʜɴосʌɑвь по мʜʌостʜ Б̅ж̅ıє̵ своʜовь сʜ доБρоχьтєɴʜє
пρʜдоχь сʜ Ɣ дƔБρовьɴʜκь κь стɑρʜмь мʜ пρʜ⊦ɑтєʌомь вʌɑстєʌомь ʜ ωпьκʜɴѣ гρɑдьсκѣ
164

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
ʜ Ɣ ʜɴомь Ɣ вьсємь дρьжɑɴʜʜ Ɣ κоємь гɑ є Бɑɴь стѣпɑɴь ωдƔмρьʌь ɴɑ вьсє вѣρɑ то що

ban

Бɑɴь

дρьжʜ Ɣ ʒємʌьɴʜцѣ двѣ сєʌѣ ʌʜпьɴʜцƔ ʜ стѣɴʜцє ʜ Ɣ вρьБɑɴʜ дв̅ɑ ʌɑтʜүʜћɑ с тρ̅мʜ сєʌʜ Ɣ ban Tvrtko
ʜмє κьБʌє ʜ ѣκотʜɴо ωт̅ мєє до мєє ʜ поʌь Бʌʜʒьɴь
ʜ Ɣ ʜɴомь ʜ Ɣ вьсємь Ɣ үємь годѣ гɑ є Бɑɴь стѣпɑɴь ωдƔмρьʌь Ɣ κомь годѣ дρьжɑɴʜ дɑ

ban

Бɑɴь

мƔ є ɴɑ вьсє вѣρɑ ʜ дɑ ɴє можє пρʜєтʜ ɴʜтκоρє Ɣ ɴɑшємь гос̅подьствѣ вʌɑтьκовɑ үʌовѣκɑ ban Tvrtko
ɴʜ сɑмь Бɑɴь твρьтκо ɴʜ ɴєговь Бρɑть κɴєʒь вʌьκь Бρєʒь воʌє κɴєʒɑ вʌɑтκɑ
ʜ Ɣ ʜɴомь ʜ Ɣ вьсємь Ɣ үємь годѣ гɑ є Бɑɴь стѣпɑɴь ωдƔмρьʌь Ɣ κомь годѣ дρьжɑɴʜ дɑ

ban

Бɑɴь

мƔ є ɴɑ вьсє вѣρɑ ʜ дɑ ɴє можє пρʜєтʜ ɴʜтκоρє Ɣ ɴɑшємь гос̅подьствѣ вʌɑтьκовɑ үʌовѣκɑ ban Tvrtko
ɴʜ сɑмь Бɑɴь твρьтκо ɴʜ ɴєговь Бρɑть κɴєʒь вʌьκь Бρєʒь воʌє κɴєʒɑ вʌɑтκɑ

ban

Бɑɴь

ban

Бɑɴь

ʜ ʒɑто стɑвʌю ⊦ɑ господʜɴь Бɑɴь стєфɑɴь свою ʒʌɑтƔ пєʏɑть дɑ ıє̵ вєρовɑɴо – свɑκʜ дɑ
ʒɴɑıє̵ть ʜ вʜдʜ ʜстʜɴƔ
ʜ κьдɑ сʜє пʜсɑχь тьдɑ мʜ дɑ гдɴь Бɑɴь твρьтκо ʜспρѣдь сєБє вєʌʜκь пєχɑρь вʜɴɑ попʜтʜ
Ɣ доБρƔ воʌƔ
ʜ ωщє сє оБєтƔıє̵ господʜɴь Бɑɴь стєфɑɴь сєБє ʜ своıє̵ сʜємє ɑκо сє сʌƔʏʜ ɴʜєκоıє̵

ban

Бɑɴь

вρѣʜємє ʜʌʜ господʜɴь ʜʌʜ вʌɑстєʌʜɴь ʜʌʜ гρɑждɑɴʜɴь ʜʌʜ ʌюдıє̵ κоʜ Бʜ пɑκостʜʌʜ ρьтƔ
ʜʌʜ пρѣвʌɑцʜ – дɑ поможє κоʌʜκо можє ɴɑшɑ ⊦ɑκость
ʜ ωщє сє ωБєтƔıє̵ ωпκʜɴɑ дƔБρовɑʏκɑ ɑκо Ɣ ɴʜєκоıє̵ вρʜємє пρѣдє господʜɴь Бɑɴь

ban

Бɑɴь

стєфɑɴь Ɣ дƔБρовɴʜκь ʜʌʜ ɴєговʜ сʜɴовє ʜʌʜ ɴєгово сʜємє до ʒгоρєɴ⊦ɑ свʜєтɑ мƔшκє
гʌɑвє дɑ мƔ дɑмо поʌɑʏє ʒʜдɑɴє пρѣБʜвɑтʜ доκоʌ–ʜ–ємь ıє̵ стɑтʜ Бєʒ ɴʜєдɴогɑ ɴɑʜмɑ

ban Stjepan
Kotromanić
ban Tvrtko
ban Stjepan
Kotromanić
ban Stjepan
Kotromanić

ʜ вьсє ʒɑκоɴє ʜ повєʌє ʜ пʜсɑɴʜѣ κоє є ʜмɑʌь дƔБρовɴʜκь сь стɑρѣмь гдɴомь с ɴɑшʜмь

ban

Бɑɴь

стρʜцємь ʒ Бɑɴомь стѣпɑɴомь ʜ с ɴєговѣмʜ ρодʜтєʌʜ ʜ с пρɑρодʜтєʌʜ вьсєгɑ тогɑʒʜ

ban

Бɑɴь

господʜɴь Бɑɴь стєпɑɴь ρоκь дƔБρовʏɑɴωмь •ʂ• мʜсєцɑ дɑ сʜ погю Ɣ дƔБρовɴʜκь
сʌоБодɴо: ɴɑ то ʜм є вєρɑ господʜɴɑ Бɑɴɑ стєпɑɴɑ

dijak Dražeslav 1353. na Suhoj
Bojić
na Prozračcu
dijak Dražeslav 1353. na Suhoj
Bojić
na Prozračcu
stoljeće mlađi
dubrovački
prijepis
dijak Dražeslav
Bojić
stoljeće mlađi
dubrovački
prijepis
stoljeće mlađi
dubrovački
prijepis

15. mart 1333.
Srebrnik
1353. na Suhoj
na Prozračcu
15. mart 1333.
Srebrnik
15. mart 1333.
Srebrnik

ban Tvrtko

dijak Dražeslav
1. juni 1367.
Bojić

ban Stjepan
Kotromanić

prijepis
dubrovačkog
gramatiga

23. oktobar
1332.

ban Stjepan
Kotromanić

dijak Kupusac

godine 1331.

ban Stjepan
Kotromanić

Pribisav dijak

oko 1326.

потвρьдʜсмо мʜ гдɴь Бɑɴь твρьтκо
ʜ дɑ сє ɴє вρɑтє ɑκо ρɑть БƔдє ʏєсɑ Богь Ɣʌʜшʜ мєгю Босɴωмь ʒ дƔБρовɴʜκωмь дɑ дɑ

dijak Dražeslav 1353. na Suhoj
Bojić
na Prozračcu

ʜ ѣ Бɑɴь стʜпɑɴь ʜ моʜ Бρɑть κɴєʒь вʌɑдʜсʌɑвь дɑсвɑ мʜʌость κɴєʒоy вʌьκоy

ban

Бɑɴь

вʌκосʌɑвʜћоy ʜ ɴєговоy Бρɑтоy κɴєʒоy пɑ(в)ʌоy оy вʜдʜɴʜє всɑκомоy пʌємєɴʜтоy
чʌовʜκоy κʜ є оy Босɴʜ дɑ потвρдʜχь тоy ʒмʌоy ʜмєɴʜємь Бɑɴʜцє с пєћʜю поцтʜɴʜє сь
вρьБɴɑмʜ тоyκʌєκє всє κоyпɴо
ʜ ѣɑ Бɑɴь стʜпɑɴь с Бρьтомь моʜмь с κɴєʒємь с вьдѣсɑвомь тɑʜ сєʌь ɴɑю дɑсвь κɴєʒƔ

ban

Бɑɴь

гρьгƔρƔ стʜпɑɴʜћƔ Ɣ вʜκє вʜκомь ɴємƔ ʜ ɴєговƔ ωстьʌомƔ дɑ мо сє то ɴє поρєчє
ɴʜκɑдɑρє ɴʜ ɴємƔ ɴʜ ɴєговƔ ωстɑʌомо що Бʜ гь ɴє ωпʜтьʌь цρьκвь Босɑɴьсκь сɑ всʜмʜ
доχоцʜ ʜ сɑ вьсʜмʜ κƔпɴо

165

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
ʒɑто мʜ господʜɴь Бɑɴь стєфɑɴь ʜ моʜ сʜɴовє ʜ ƔɴƔʏıє̵ ʜ доκоʌʜıє̵ сʜмє моıє̵ БƔдє до
вʜєκɑ вєκомɑ дɑсмо ʜ дɑρовɑсмо до вʜєκɑ вʜєκомɑ Ɣ БɑщʜɴƔ ʜ Ɣ пʌємєɴʜто ʌюдємь
дƔБρовɑʏκʜємь ɑ ɴɑшʜємь дρɑʒʜємь пρʜѣтєʌємь вɑсь ρɑть ʜ стоɴь ʜ пρѣвʌɑκƔ ʜ ωтоκє
κоʜ сƔ оκоʌо ρɑтɑ ʜ сɑ свʜємь що сє ɴɑχодʜ ƔɴƔтρɑ ρɑтɑ ʜ пρѣвʌɑκє ʜ гоρє ʜ поʌʌ⊦ɑ

ban

Бɑɴь

ban Stjepan
Kotromanić

stoljeće mlađi
dubrovački
prijepis

15. mart 1333.
Srebrnik

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

Jelisaveta, supruga
bana Stjepana
Kotromanića

Radjen dijak

oko 1323.
godine u
Ribičima

ban Stjepan
Kotromanić

Pribisav dijak

oko 1326.

ban Stjepan
Kotromanić

dijak Kupusac

godine 1331.

ban Stjepan
Божʜоʜ Бɑɴь Босɴʜ ʜ Ɣсоρʜ ʜ соʌʜ ʜ господʜɴь χомсκоʜ ʒємʌʜ ⊦ɑκʜ пρь––– ʜ сʌогɑ ɴɑшɑ
Kotromanić

stoljeće mlađi
dubrovački
prijepis

15. mart 1333.
Srebrnik

дƔБρɑвє ʌʜєсь тρɑвє водє сєʌʌɑ ʜ всє що ıє̵ ωдь пρѣвʌɑκє до ʌоʜщɑ ʜ сƔдьцво ʜ гʌоБє ʜ
κρьвʜ Ɣ мʜρƔ дɑ БƔдƔ ɴɑ ɴʜχь воʌʌю дɑ ʜмɑю ʜ дρьжє ʜ дɑ ʏʜɴє всƔ свою воʌʌю ʜ
χотʜєɴıє̵ κɑκо ωдь своıє̵ Бɑщʜɴє до вʜєκɑ вʜєκомɑ ʜ дɑ сƔ воʌɴʜ ʒʜдɑтʜ ʒɑдʜ ʜ тоρɴє
гд–ʜ–ємь χотʜєɴıє̵ ʜ пρѣκопɑтʜ пρєвʌɑκƔ ωдь моρɑ до моρɑ ʜ ɴɑпρɑвʌ⊦ɑтʜ ɴɑ свою воʌю
ʜ χотʜєɴıє̵

ωдь сʜʒʜ мʜρь ʜ ωдь сʜє ωБєтовɑɴʜє сƔ •в• κɴʜгѣ ıє̵дьɴƔ κɴʜгƔ Ɣʒєʌь Бɑɴь вєʌʜκʜ

ban

Бɑɴь

ɴʜɴосʌɑвь сь своʜмʜ Боʌɑρʜмʜ ɑ дρƔгƔ κɴʜгƔ Ɣʒєʌь ɴʜκоʌɑвь тоɴʜсьто κɴєʒь ʜ ωпьκʜɴɑ
гρɑдьсκɑ ʜ дɑ ɴѣ ɴʜκѣρѣ ʜʒьмɑ ɴɑ ʜɴɑго сєρБʌʜɴɑ ɴʜ ɴɑ ʜɴɑго вʌɑχɑ ʌʜшє ɴɑ сɑмогɑ
ʜсьцɑ

ban

Бɑɴь

Бɑɴɑ госпо⊦ɑ єʌʜсɑв(є)тɑ ʜ моʜ сɴ̅ь Бɑɴь стʜпɑɴь мʜʌость ɴɑю κɴєʒƔ вʌьκцƔ дɑє вѣρƔ
ɴɑю ɴɑю κɴєʒƔ вʌьκцƔ дɑ ɴє Ɣ ɴɑю сƔжьɴь ɴʜ тɑʌєɴʜκь ɴʜ поρƔүєɴʜκь
вɑ ʜмє ωтць ʜ сʜɴь ʜ свєтʜ дχ̅ɑ̅ ɑʒɑ свєтʜ гρьгƔρь ɑ ʒовомь Бɑɴь стʜпɑɴь по мʜʌостʜ
Божʜωʜ гɴ̅ь̅ всʜмь ʒємʌьмь Босьɴьсκʜмь ʜ соʌьсκʜмь ʜ Ɣсρьсκʜмь ʜ доɴʜмь κρьємь ʜ

ban

Бɑɴь

χмьсκʜє ʒємʌʜ гд̅ɴ̅ь ʜ Бρьть моʜ κɴєʒɑ вʌьдʜсɑвь ʜ д(ɑ)свь ʜ д(ɑ)свь κɴєʒƔ гρьгƔρƔ
вєʌʜκомƔ стʜпɑɴʜћƔ мʜʌость свою вʜ ɴɑю (в)ʜρƔ ʜ дƔшƔ ʜ дɑсвь мƔ пρьво чєчьвƔ дρого
χρьстƔшь тρєтʜє Ɣɴєɴɑвʜшћʜѣκшь •д• воʌовʜћь •є• модρʜчь

ban

Бɑɴь

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ стгɑ дχɑ ɑʒь Бɑɴь стʜпɑɴь ɑ ʒовомь стгɑ гρьгоyρɑ ρɑБь
вь ɴɑүєтɑκь ωтьцɑ вь ʜспʌьɴıє̵ɴıє̵ сʜɴɑ ʜ свєтɑго дƔχɑ вɑ ʌʜєтɑ ρожɑствɑ χρʜстовɑ •үтʌг•
ʌʜєто ʜɴдʜцʜɑ пρьвɑ •єı• дɑɴь ʜ Ɣ–– фρєвɑρɑ мʜсєцɑ мʜ господʜɴь стєфɑɴь по мʜʌостʜ

ban

Бɑɴь

ʌюБʜмо ʜ ɴʜмь мʜʌость ɴɑшɑ дɑıє̵мо сɑ κоρʜстю ʜ сɑ ʌюБовю κɑκо сє достоʜ Ɣʒдρьжɑтʜ
κɑ свɑ(κомƔ) κɑʒɑıє̵ ⊦ɑκо дɑ ʒɴɑıє̵ всɑκʜ сєʜ дɴʜ ʜ вɑ БƔдƔщє κоʜ тє посʌʜє Бʜтʜ ɑмʜɴь
дɑ ıє̵ст вѣдомо всɑκомƔ ʏʌовѣκƔ κɑκо ствоρʜ мʜʌс͠ть гдɴь твρтκо мʜʌс͠тʜю Бж͠ʜомь Бɑɴь

ban

Бɑɴь

Босɑɴсκʜ дƔБρовɴʜκƔ κɑдɑ доχодʜшє поκʌʜсɑρʜ дƔБρовɑʏцʜ Ɣ ʜмє κɴєʒь вʜтκо гƔʏєтʜћь ban Tvrtko

dijak Brajan

ʜ κɴєʒь дʜмκо Бєɴєшʜћь ʜ тɑκоʜ ствоρʜ мʜʌс͠ть гдɴь Бɑɴь твρьтκо дƔБρовɴʜκƔ
дɑ ıє̵ст вѣдомо всɑκомƔ ʏʌовѣκƔ κɑκо ствоρʜ мʜʌс͠ть гдɴь твρтκо мʜʌс͠тʜю Бж͠ʜомь Бɑɴь

ban

Бɑɴь

Босɑɴсκʜ дƔБρовɴʜκƔ κɑдɑ доχодʜшє поκʌʜсɑρʜ дƔБρовɑʏцʜ Ɣ ʜмє κɴєʒь вʜтκо гƔʏєтʜћь ban Tvrtko
ʜ κɴєʒь дʜмκо Бєɴєшʜћь ʜ тɑκоʜ ствоρʜ мʜʌс͠ть гдɴь Бɑɴь твρьтκо дƔБρовɴʜκƔ

166

dijak Brajan

9. februar
1375. pod
Bobovcem
9. februar
1375. pod
Bobovcem

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
мʜ Бɑɴь твρьтκо ʜ ɴɑшʜ вʌɑстєʌє Ɣ ʜмє κɴєʒь вʌɑʜ доБρовоєвʜћь ʜ тєпʏʜѣ сʌɑдоє ʜ κɴєʒь
вʌьκотɑ пρʜБʜɴʜћь пρʜсєгосмо ɴɑ моћєχь ʜ ɴɑ св̅томь євɑɴ̅ћєʌʜʜ κʌьɴƔћє сє κɑκо дɑ є

ban

Бɑɴь

ɴɑшɑ κƔћɑ сь дƔБρовьɴʜκомь єдɴɑ κƔћɑ до вѣκɑ κɑκо є єдьɴɑ κƔћɑ Бʜʌɑ с ɴɑшʜмь
стρʜцємь ʒ гдɴомь ʒ Бɑɴомь стѣпɑɴомь тɑκоʒʜ дɑ єсть с ɴɑмʜ дƔБρовьɴʜκь єдɴɑ κƔћɑ до

ban Tvrtko

dijak Dražeslav
1. juni 1367.
Bojić

ban Tvrtko

dijak Dražeslav
1. juni 1367.
Bojić

ban Tvrtko

dijak Dražeslav
1. juni 1367.
Bojić

ban Ninoslav

Desoje gramatig prije 1232.

ban Kulin

prijepis

oko 1205.

ban Kulin

prijepis

1189–1205.

вѣκɑ вѣκомь доκоʌѣ є ɴɑсь сѣмє ʜ ɴʜχь дɑ сє тѣʒʜ двѣ κƔћʜ ɴє ρɑʒдвоʜтɑ ɴʜκьдɑρє до
вѣκɑ вѣʏɴєгɑ ɴєгоʌʜ дɑ єстɑ ωБоє єдɴɑ κƔћɑ
мʜ твρьтκо мʜʌ̅остʜю Бж̅ʜωмь Бɑɴь Босɴьсκʜ пρʜдосмо Ɣ ɴɑшƔ κƔћƔ Ɣ гρɑдь Ɣ

ban

Бɑɴь

дƔБρовɴʜκь ʜ пρтвρьдʜсмо вѣρє с ɴɑшомь Бρɑтʜωмь ʜ с ɴɑшʜмʜ пρʜѣтєʌьмʜ с вʌɑстєʌʜ
сь дƔБρовьʏκʜмʜ Ɣ κоʜωʜ є вѣρѣ Бʜʌь с ɴʜмʜ ɴɑшь стρʜць гдɴь Бɑɴь стѣпɑɴь ωɴєʜʒʜ
вѣρє потвρьдʜсмо
мʜ твρьтκо мʜʌ̅остʜю Бж̅ʜωмь Бɑɴь Босɴьсκʜ пρʜдосмо Ɣ ɴɑшƔ κƔћƔ Ɣ гρɑдь Ɣ

ban

Бɑɴь

дƔБρовɴʜκь ʜ пρтвρьдʜсмо вѣρє с ɴɑшомь Бρɑтʜωмь ʜ с ɴɑшʜмʜ пρʜѣтєʌьмʜ с вʌɑстєʌʜ
сь дƔБρовьʏκʜмʜ Ɣ κоʜωʜ є вѣρѣ Бʜʌь с ɴʜмʜ ɴɑшь стρʜць гдɴь Бɑɴь стѣпɑɴь ωɴєʜʒʜ
вѣρє потвρьдʜсмо

ban

Бɑɴь

тɑκомь смь сє κʌєтвью κʌєʌь κɑκомь сє є Бɑɴь κоyʌʜɴь κʌєʌь дɑ χодє вʌɑсʜ своБодɴо ʜχь
доБʜтκь тɑκо κɑκо соy Ɣ Бɑɴɑ κоyʌʜɴɑ χодʜʌʜ Бєʒь всє χɑБє ʜ ʒʌєдʜ
ѣ Бɑɴь Босєɴьсκʜ κƔʌʜɴь пρʜсєʒɑю тєБѣ κɴєжє κρьвɑшƔ ʜ вьсѣмь гρɑгɑмь дƔБρовьүɑмь

ban

Бɑɴь

пρɑвʜ пρʜѣтєʌь Бытʜ вɑмь ωть сєʌѣ ʜ довѣκь ʜ пρɑвь гоʜ дρьжɑтʜ сь вɑмʜ ʜ пρɑвƔ вѣρƔ
доκоʌɑ с̅м̅ь жʜвь
ѣ Бɑɴь Босьɴьсκʜ κƔʌʜɴь пρʜсєʒɑю тєБѣ κɴєжє κ̅ρ̅ьвɑшƔ ʜ вьсѣмь гρɑħɑмь дƔБρовьүɑмь

ban

Бɑɴь

пρɑвы пρʜѣтєʌь Бытʜ вɑмь ωдсєʌѣ ʜ довѣκɑ ʜ пρɑвь гоʜ дρ̅ь̅жɑтʜ сь вɑмы ʜ пρɑвƔ вѣρƔ
доκоʌѣ сьмь жʜвь
ѣ Бɑɴь Босьɴьсκʜ κƔʌʜɴь пρʜсєʒɑю тєБѣ κɴєжє κρьвɑшƔ ʜ вьсѣмь гρɑħɑмь дƔБρовьүɑмь

ban

Бɑɴь

пρɑвы пρʜѣтєʌь Бытʜ вɑмь ωдь сєʌѣ ʜ довѣκɑ ʜ пρɑвь гоʜ дρьжɑтʜ сь вɑмʜ ʜ пρɑвƔ вѣρƔ ban Kulin

dijak Radoje

доκоʌѣ сьмь жʜвь
ѣ Бɑɴь стʜпɑɴь мʜʌостʜю Бжʜюм ʜ моʜ Бρɑть κɴєʒь вʌɑдʜсʌɑв всʜχь ʒмʌь Босɑɴсκʜχь

ban

Бɑɴь

гдɴь ʜ оyсоρє ʜ χʌьмсκє ʒємʌє ʜ доʌьɴʜχь κρɑʜ ʜ пʜтɑχ всʜχь пʌємєɴʜтʜχь ʌоyдʜ κʜ соy

ban Stjepan
оy тʜχь оy тʜχь ʒмʌɑχь ʜ всʜ єдʜɴʜм гʌɑсом ρєκошє дɑ соy Бɑɴʜцє пʌємєɴʜто κɴєʒɑ вʌκɑ Kotromanić

dijak Kupusac

godine 1331.

ban Tvrtko

anonim

7. februar
1376. u
Bobovcu

ban Stjepan
Kotromanić

prijepis
dubrovačkog
gramatiga

23. oktobar
1332.

вʌьκосʌɑвћɑ ʜ ɴєговɑ Бρɑтɑ κɴєʒɑ пɑвʌɑ

bana

Бɑɴɑ

‡ ωт гдɴɑ твρьтκɑ мʜʌостʜю Бж̅мь Бɑɴɑ Босɑɴьсκогɑ своʜмь сʜ пρʜѣтєʌємь сρьʏɑɴʜмь ʜ
Бρɑтьʜ дρɑгоʜ вʌɑдƔщємƔ гρɑдɑ дƔБρовɑʏκогɑ вʌɑстєʌємь ʜ ωпћʜɴʜ
ɑ сɑʜ пρѣɴʜсɑɴь χρѣсовоʜ κоʜ пρѣɴєшє поκʌʜсɑρьıє̵ дƔБρовɑʏцʜ ωдь господʜɴɑ Бɑɴɑ
ʌƔʏє мɑρκɑ ʌƔκɑρєвʜκɑ ʜ фєʌʜʏь мɑтʜɴь пєʌʜʏєвʜκɑ κɑκо ıє̵ ʒɑκоɴь Бʜо мєгю господωмь

bana

Бɑɴɑ

Босɑɴсκωмь стɑρωмь ʜ ωдь поʏєʌɑ свєтопоʏʜвшɑ дɑ сє ɴє помєтє пɑʏє дɑ сє ʒɴɑ ωвоʜ
дɑ χρɑɴʜ господʜɴь Бɑɴь Ɣ свою κƔκю ɑ дρƔгʜ χρƔсовоʜ дɑ χρɑɴʜ господʜɴɑ Бɑɴɑ
стєпɑɴɑ стєпɑɴ БєɴʏƔʌʜκь

167

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
ɑ сɑʜ пρѣɴʜсɑɴь χρѣсовоʜ κоʜ пρѣɴєшє поκʌʜсɑρьıє̵ дƔБρовɑʏцʜ ωдь господʜɴɑ Бɑɴɑ
ʌƔʏє мɑρκɑ ʌƔκɑρєвʜκɑ ʜ фєʌʜʏь мɑтʜɴь пєʌʜʏєвʜκɑ κɑκо ıє̵ ʒɑκоɴь Бʜо мєгю господωмь

bana

Бɑɴɑ

Босɑɴсκωмь стɑρωмь ʜ ωдь поʏєʌɑ свєтопоʏʜвшɑ дɑ сє ɴє помєтє пɑʏє дɑ сє ʒɴɑ ωвоʜ
дɑ χρɑɴʜ господʜɴь Бɑɴь Ɣ свою κƔκю ɑ дρƔгʜ χρƔсовоʜ дɑ χρɑɴʜ господʜɴɑ Бɑɴɑ

ban Stjepan
Kotromanić

prijepis
dubrovačkog
gramatiga

23. oktobar
1332.

ban Stjepan
Kotromanić

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

стєпɑɴɑ стєпɑɴ БєɴʏƔʌʜκь

bana

Бɑɴɑ

bana

Бɑɴɑ

bana

Бɑɴɑ

bana

Бɑɴɑ

bana

Бɑɴь

bana

Бɑɴɑ

ɑ сʜю κɴʜгƔ пʜсɑ пρʜБоє дʜѣκь вєʌʜκосʌɑвьɴогɑ гдɴɑ Бɑɴɑ стѣпɑɴɑ ɴɑ мʜʌѣχь
ɑ сʜюʜ κɴʜгƔ пʜсɑ пρѣБоıє̵ дʜ⊦ɑκь вєʌʜκʜ сʌɑвɴогɑ господʜɴɑ Бɑɴɑ стєпɑɴɑ господʜɴɑ
свємь ʒємʌʌ⊦ɑмь Босɑɴсцємь ʜ χƔмьсцємь ʜ доɴємь κρɑıє̵мь господʜɴь
ɑ сє пʜсɑ дρɑжєсʌɑвь дʜѣκь гдɴɑ Бɑɴɑ твρьтκɑ ɴɑдвоρьɴʜ пʜсць ɑ пρьво дʜѣκь
вєʌʜκосʌɑвɴогɑ гдɴɑ Бɑɴɑ стѣпɑɴɑ
ɑ сє пʜсɑ дρɑжєсʌɑвь дʜѣκь гдɴɑ Бɑɴɑ твρьтκɑ ɴɑдвоρьɴʜ пʜсць ɑ пρьво дʜѣκь
вєʌʜκосʌɑвɴогɑ гдɴɑ Бɑɴɑ стѣпɑɴɑ
ɑ сє пʜсɑ пρʜБʜсɑвь дѣɑκь Бɑɴь стʜпɑɴ(ɑ) κоʜ дρьжɑшє ωт с(ɑ)вє до моρь ωт цєтʜɴє до
дρʜɴє
ɑ сє пʜсɑχь ʜмєɴємь дєсоє гρɑмɑтʜгь Бɑɴɑ ɴʜɴосʌɑвɑ вєʌʜєгɑ Босɴьсκогɑ тɑκо вѣρɴо
κɑκоρє Ɣ пρьвьıχь

ban Stjepan
Kotromanić
ban Tvrtko
ban Tvrtko

prijepis
23. oktobar
dubrovačkog
1332.
gramatiga
dijak Dražeslav 1353. na Suhoj
Bojić
na Prozračcu
dijak Dražeslav 1353. na Suhoj
Bojić
na Prozračcu

ban Stjepan
Kotromanić

Pribisav dijak

ban Ninoslav

Desoje gramatig prije 1232.

ban Tvrtko

11. august
dijak Dražeslav 1366. pod
Bojić
Prozorom u
Rami

ban Stjepan
Kotromanić

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

Priboje dijak

oko 1323.
godine na
Moštru

oko 1326.

ɑʒь ρɑБь Бж̅ʜ ʜ св̅тогɑ гρьгƔρɑ ɑ ʒовомь гдʜɴь Бɑɴь твρьтκо сʜɴь гдɴɑ κɴєʒɑ вʌɑдʜсʌɑвɑ
ɑ сʜɴовьць вєʌʜκогɑ ʜ сʌɑвɴогɑ гдɴɑ Бɑɴɑ стѣпɑɴɑ мʜʌостʜю Божʜωмь гдɴь мɴогʜмь

bana

Бɑɴɑ

ʒємʌɑмь Босɴѣ ʜ соʌʜ ʜ Ɣсоρѣ ʜ доʌьɴʜмь κρɑємь ʜ подρʜɴʜю ʜ χʌьмьсκʜ гдɴь ствоρʜχь
мʜʌость свою господьсκƔ своємƔ вѣρьɴƔ сʌƔʒѣ Ɣ ʜмє воєводѣ вʌьκцƔ χρьвɑтʜɴʜћƔ ʒɑ
ɴєговƔ вѣρьɴƔ сʌƔжБƔ Ɣ ωɴо вρѣмє κьдɑ сє подвʜжє ɴɑ мє Ɣгρьсκʜ κρɑʌь Ɣ ʜмє ʌƔдовʜκь
ʜ пρʜχодʜ Ɣ пʌѣвƔ подь соκоʌь
ɑʒь свє͠тʜ гρьгƔρь ɑ ʒовомь Бɑɴь стѣпɑɴь сʜɴ͠ь гдɴɑ Бɑɴɑ стѣ͠пɑɴɑ по мʌостʜ Бж͠ʜєʜ гдɴь

bana

Бɑɴɑ

всѣмь ʒємʌɑмь Босɴьсκʜмь ʜ соʌʜ ʜ Ɣсоρѣ ʜ доʌьɴʜмь κρɑємь ʜ χʌьмьсκє ʒємʌє гдɴь ʜ
Бρɑть моʜ κɴєʒь вʌɑдʜсʌɑвь гɴ мʌ͠ость ɴɑю κɴєʒƔ вʌьκосʌɑвƔ сʜɴ͠Ɣ κɴєʒɑ χρьвɑтʜɴɑ
κʌƔүьκогɑ
ɑʒь ст̅ʜ гρьгƔρь ɑ ʒовомь Бɑɴь стѣпɑɴь гɴ̅ь Босɴьсκʜ ʜ Бρɑть моʜ κɴєʒь вʌɑдʜсʌɑвь дɑ є
вѣдомо всѣмь ʒємʌɑмь Босɴьсκʜмь дɑсвɑ вѣρƔ ʜ дш̅Ɣ ωтц̅ɑ ɴɑю гɴ̅ɑ Бɑɴɑ ʜ всѣχь

bana

Бɑɴɑ

ρодʜтєʌь ɴɑшʜχь ʜ свою κɴєʒƔ вʌьκосʌɑвƔ сʜɴƔ κɴєʒɑ χρьвɑтʜɴɑ κʌƔүьκогɑ пρѣдь дѣмь
вєʌʜκʜмь ρɑдосʌɑвомь ʜ пρѣдь гостємь вєʌʜκʜмь ρɑдосʌɑвомь ʜ пρѣдь стɑρьцємь

ban Stjepan
Kotromanić

ρɑдомʜρомь ʜ жƔɴьБоρомь ʜ вʌьүьκомь ʜ пρѣдь вьсомь цρьκьвомь ʜ пρѣдь Босɴомь дɑ
ɴѣ Ɣ ɴɑю вʌьκосʌɑвь сƔʒьɴь ɴʜ погƔБʌєɴʜκь

bana

Бɑɴɑ

bana

Бɑɴɑ

ɑκо ʜмɑ дƔБρовʏɑɴʜɴь κою пρɑвдƔ ɴɑ БошɴɑɴʜɴƔ дɑ гɑ поʒовє пρѣдь господʜɴɑ Бɑɴɑ
ʜʌʌʜ пρѣдь ɴєговɑ вʌɑдɑоцɑ ρоκɑ дɑ мƔ ɴє БƔдє одговоρѣтʜ
ɑκо ʌʜ сє поʒовƔ пρѣдь Бɑɴɑ дɑ дɑдє ωсƔдь господʜɴƔ БɑɴƔ Ɣ що сє ωсƔдє

168

ban Stjepan
Kotromanić
ban Stjepan
Kotromanić

prijepis
dubrovačkog
gramatiga
prijepis
dubrovačkog
gramatiga

23. oktobar
1332.
23. oktobar
1332.

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
ɑκо що годѣ гρєдє ʜʒь вʌдɑɴʜѣ Ɣ дƔБρовɴʜκь ɑκо ʌʜ ʜʒь дƔБρовɴʜκɑ Ɣ вʌɑдɑɴʜıє̵ ɑκо ʌʜ

bana

Бɑɴɑ

Бʜ тκо поɴєсɑʌь поɴось ʏʌовѣκь гдɴɑ Бɑɴɑ дɑ ıє̵ пʌɑтʜʌь •в̅• дʜɴɑρɑ ɑ ʜɴѣмь дɑ ıє̵ всѣмь ban Tvrtko

dijak Brajan

своБодɑɴь

bana

Бɑɴɑ

ʜ ɑκо Бошɴɑɴʜɴь БƔдє дƔожɑɴь ɑ поБєгɴє ʜʒь Босɴє ʒ дƔогом дɑ мƔ ɴʜıє̵ вʜєρє ɴʜ ρƔκє
ωдь господʜɴɑ Бɑɴɑ
ʜ дɑ сє ɴє вρɑтє ɑκо ρɑть БƔдє ʏєсɑ Богь Ɣʌʜшʜ мєгю Босɴωмь ʒ дƔБρовɴʜκωмь дɑ дɑ

bana

Бɑɴɑ

господʜɴь Бɑɴь стєпɑɴь ρоκь дƔБρовʏɑɴωмь •ʂ• мʜсєцɑ дɑ сʜ погю Ɣ дƔБρовɴʜκь
сʌоБодɴо: ɴɑ то ʜм є вєρɑ господʜɴɑ Бɑɴɑ стєпɑɴɑ

ban Stjepan
Kotromanić
ban Stjepan
Kotromanić

prijepis
dubrovačkog
gramatiga
prijepis
dubrovačkog
gramatiga

9. februar
1375. pod
Bobovcem
23. oktobar
1332.
23. oktobar
1332.

вѣρɑ гдɴɑ твρьтκɑ мʜʌостʜю Бж̅ʜ̅ωмь Бɑɴɑ Босɴьсκогɑ ʜ ɴєговɑ сρдʏɑɴогɑ Бρɑтɑ гдɴɑ
κɴєʒɑ вʌьκɑ ʜ ɴʜю мɑтєρє поʏтєɴє гос̅поє єʌѣɴє ʜ ɴʜχь вʌɑстєʌь Ɣ ʜмє κɑʒьɴьцɑ Боʌєсʌɑвɑ
ʜ тєпʏʜє ʜвɑχɴɑ ʜ κɴєʒɑ вʌɑдʜсʌɑвɑ дɑБʜшʜћɑ ʒ Бρɑтʜωмь ʜ κɴєʒɑ вʌɑѣ доБρовоєвʜћɑ ʜ

bana

Бɑɴɑ

воєводє твρьтκɑ ʜ ɴєговɑ Бρɑтɑ жƔпɑɴɑ ɴовɑκɑ ʜ κɴєʒɑ мρьκоѣ ʜ κɴєʒɑ вʌьκцɑ
χρьвɑтʜɴʜћɑ ʜ κɴєʒɑ вʌɑдʜсʌɑвɑ ωБρɑдовʜћɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бρɑѣɴɑ пρʜБʜɴʜћɑ ʜ κɴєʒɑ

ban Tvrtko

dijak Dražeslav
godine 1357.
Bojić

мʜʌошɑ дʜвошєвʜћɑ ʜ ɴєговɑ Бρɑтɑ κɴєʒɑ сʌɑдоѣ ʜ κɴєʒɑ вʌɑтκɑ ωБρʜɴовʜћɑ ʜ госпоє
єʌѣɴє ωстоʜɴʜцє κɴєʒƔ вʌɑтκƔ вʌьκосʌɑвʜћƔ ʜ ɴєговƔ сʜɴƔ вʌьκосʌɑвƔ ʜ ɴєговƔ
ωстɑʌомƔ дɑ мƔ ɴѣ Ɣʒρоκɑ Ɣ ɴєговѣ БρɑтƔʏєдѣ Ɣ гρьгƔρʜ Ɣ пɑвʌовʜћʜ
гдѣ сє годѣ Ɣʒʜмɑ цρ͠ʜɴɑ Ɣ вʌɑдɑɴʜ гдɴɑ Бɑɴɑ твρьтκɑ дɑ сє ɴʜгдѣρь ɴє Ɣʒмє ɴʜıє̵дɴɑ

bana

Бɑɴɑ

цρ͠ʜɴɑ ɴɑ дƔБρовɑʏκомь ɴʜ ɴɑ ʏємьρє дɑ ıє̵ всє своБодɴо ωдɑ всɑκє цρ͠ʜɴє ʜ ωд ʒɑБɑвє

ban Tvrtko

dijak Brajan

κоʌʜκо κоʜ годѣ дƔБρовʏɑɴʜɴь тоʌʜκо дƔБρовɑʏκʜ κоɴь тоʌʜκо тρьгь
дɑ ɴє пρѣмємо Ɣ пρѣʜєвʌɑκƔ ʜ Ɣ стоɴь ʜ Ɣ ρɑть ʜ Ɣ оɴєʒʜ ωтоκє κє смо Ɣʒєʌʜ ωдь

bana

Бɑɴɑ

ban Stjepan
господʜɴɑ Бɑɴɑ стєфɑɴɑ ɴєговɑ вʌɑстєʌʜɴɑ κʜ БƔдє ɴємƔ ɴєвєρɑɴь ʜ ɴєговєм сʜɴовомь
Kotromanić

ʜ ɴєговƔ сʜмєɴєвʜ – до ʒгоρєɴ⊦ɑ свʜєтɑ

ban Stjepan
Kotromanić

15. mart 1333.
Srebrnik
15. mart 1333.
Srebrnik

bana

Бɑɴɑ

bana

Бɑɴɑ

bana

Бɑɴɑ

пєʏɑть вєʌ(ʜ)κ(огɑ) Бɑɴɑ ɴʜɴосʌɑвɑ

ban Stjepan
Kotromanić
ban Ninoslav

bana

Бɑɴɑ

стʜпɑɴɑ ʜ Ɣ Бɑɴɑ стʜпɑɴɑ ʜ Ɣ твρьтκɑ . . . . .

Radič Sanković

Raško dijak

bana

Бɑɴɑ

ban Ninoslav

Desoje gramatig prije 1232.

bana

Бɑɴɑ

двʜє стɑ повєʌʌє Ɣ господʜɴɑ Бɑɴɑ стєфɑɴɑ ɑ двʜє повєʌʌє Ɣ дƔБρовɴʜцʜ

stoljeće mlađi
dubrovački
prijepis
stoljeće mlađi
dubrovački
prijepis

9. februar
1375. pod
Bobovcem

пʜсɑ κоyпоyсɑць Бɑɴɑ стʜпɑɴɑ дʜѣκ ωт сɴɑ Бжʜѣ ρоʜствɑ •ч̅• ʌʜть ʜ •т̅• ʜ •ʌ̅• ʜ •ɑ̅о•
ʌʜто

тɑκомь смь сє κʌєтвью κʌєʌь κɑκомь сє є Бɑɴь κоyʌʜɴь κʌєʌь дɑ χодє вʌɑсʜ своБодɴо ʜχь
доБʜтκь тɑκо κɑκо соy Ɣ Бɑɴɑ κоyʌʜɴɑ χодʜʌʜ Бєʒь всє χɑБє ʜ ʒʌєдʜ
що ıє̵ годѣ дƔБρовɑʏκо дɑ ıє̵ своБдɴо Ɣ вʌɑдɑɴʜ гдɴɑ Бɑɴɑ твρьтκɑ

ban Tvrtko

ʜ ɴɑ всє тоʜ тɑκо вʜ пρʜмɑмо дɑ Ɣʒρоκɑ ɴє моρємо ɴʜ ћємо Ɣүʜɴʜтʜ ɴʜ ћємо томƔ

banice

Бɑɴʜцє

погρʜшʜтʜ ωдʌƔүєɴʜємь ʜ ɴєпρʜѣтєʌсκʜ Ɣүʜɴєɴʜємь ɴɑ ωдʌƔүєɴʜє ωдь мɑтєρє моє
ρєүєɴє госпоє Бɑɴʜцє ɑɴκє

169

vojvoda Sandalj

dijak Kupusac

godine 1331.

notar Paskal

godine 1249.
15. maj 1391. u
Zaborama

dijak Brajan

9. februar
1375. pod
Bobovcem
4. mart 1410. u
Dračevici u
Novom

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne

banice

Бɑɴʜцє

ʜ дɑ ɴєћƔ ɴʜщоρє Ɣүʜɴʜтʜ сƔпρоћь поүтєɴʜю ρєүєɴє мʜ мɑтєρє госпоє Бɑɴʜцє ɑɴκє
χотʜɴʜємь ʜʌʜ ʒɴɑɴʜємь моʜмь

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Dračevici u
Novom

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Dračevici u
Novom

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Dračevici u
Novom

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Dračevici u
Novom

vojvoda Sandalj

4. mart 1410. u
Dračevici u
Novom

ʜ дɑ ю χоћƔ χρɑɴʜтʜ ʜ поүтовɑтʜ κɑκо мɑтєρь κɑ Бʜ мє ρодʜʌɑ ʜ дɑ є ɴєћƔ ωстɑвʜтʜ ʒɑ
жʜвотɑ могɑ ʜ ɴє ɴʜ ʒɑ үʜю ρє воʌƔ ɴʜ ʒɑ κою ρє ρʜүь сєгɑʜ свʜтɑ воʌɴƔ ɑʌʜ ɴєвоʌɴƔ ɴʜ
ʒɑ Бʌɑго ɴʜ ʒɑ гρɑдє ɴʜ ʒɑ єдɴƔ ствɑρь ρєүєɴьɴє мɑтєρє моє госпоєБɑɴʜцє ɑɴκє ɴʜ ɴє

banice

Бɑɴʜцє

κƔћє ɴʜ ɴє ωпћʜɴє ɴʜ ɴє Ɣдρьжɑɴʜѣ домɑ ɴє ʜ ɴɑшєгɑ κɑκо пρʜстоʜ сʜɴƔ Ɣ мɑтєρє своє
до ʌɑχκɑ ʜ до тєшκɑ вρʜмєɴɑ ʜ до всєгɑ що пρʜχодʜ доκоʌʜ Бʜ ɴє Бʜʌо мɑтєρє мʜ
ρєүєɴє Бɑɴʜцє ɑɴκє сƔпρоћƔ мɑɴʜ тɑκово Ɣүʜɴєɴʜє κɑκо Бʜ могʌʜ ρєћʜ доБρʜ ʌƔдʜє κʜ
сє ʜмєɴƔю ωдь Босɴє ʜ ωдь χρвɑть ʜ ωдь Бɴєтκɑ ʜ ωпћʜɴє дƔБρовɑүκє дɑ є ʒɑ то
подоБɴо ωстɑвʜтʜ сʜɴƔ мɑтєρь свою

ʜ дɑ ю χоћƔ χρɑɴʜтʜ ʜ поүтовɑтʜ κɑκо мɑтєρь κɑ Бʜ мє ρодʜʌɑ ʜ дɑ є ɴєћƔ ωстɑвʜтʜ ʒɑ
жʜвотɑ могɑ ʜ ɴє ɴʜ ʒɑ үʜю ρє воʌƔ ɴʜ ʒɑ κою ρє ρʜүь сєгɑʜ свʜтɑ воʌɴƔ ɑʌʜ ɴєвоʌɴƔ ɴʜ
ʒɑ Бʌɑго ɴʜ ʒɑ гρɑдє ɴʜ ʒɑ єдɴƔ ствɑρь ρєүєɴьɴє мɑтєρє моє госпоєБɑɴʜцє ɑɴκє ɴʜ ɴє

banice

Бɑɴʜцє

κƔћє ɴʜ ɴє ωпћʜɴє ɴʜ ɴє Ɣдρьжɑɴʜѣ домɑ ɴє ʜ ɴɑшєгɑ κɑκо пρʜстоʜ сʜɴƔ Ɣ мɑтєρє своє
до ʌɑχκɑ ʜ до тєшκɑ вρʜмєɴɑ ʜ до всєгɑ що пρʜχодʜ доκоʌʜ Бʜ ɴє Бʜʌо мɑтєρє мʜ
ρєүєɴє Бɑɴʜцє ɑɴκє сƔпρоћƔ мɑɴʜ тɑκово Ɣүʜɴєɴʜє κɑκо Бʜ могʌʜ ρєћʜ доБρʜ ʌƔдʜє κʜ
сє ʜмєɴƔю ωдь Босɴє ʜ ωдь χρвɑть ʜ ωдь Бɴєтκɑ ʜ ωпћʜɴє дƔБρовɑүκє дɑ є ʒɑ то
подоБɴо ωстɑвʜтʜ сʜɴƔ мɑтєρь свою

banice

Бɑɴʜцє

ʜ үєсɑ Богь ɴє допƔстʜ ɑκо Бʜ сє ʒгодʜʌɑ смρть κɑтɑρʜɴʜ дɑ ɴє ʜмɑмь довєстʜ Ɣ κƔћƔ Ɣ
свою ʜƔɴє жєɴє ɴɑ мʜсто госпоє κɑтɑρʜɴє ʒɑ жʜвотɑ госпоє Бɑɴʜцє ɑɴκє
мʜ воєводɑ сɑɴдɑʌь дɑємо ʒɴɑтʜ всɑκомƔ κомƔ сє подоБɑ по сємь ɴɑшємь ʌʜстƔ ʜ пρʜд
κогɑ ωвь ʌʜсть пρʜдє дɑ пρʜмɑмь ʜ пρʜмʜχь κƔɴƔ сє ʜ ʒɑκʌєχь сє Богомь жʜвʜмь ʜ

banici

Бɑɴʜцʜ

всʜмʜ ɴєгɑ Ɣгодɴʜцʜ ʜ вʜρомь κою вʜρƔю ʜ дƔшомь моωмь мɑтєρʜ мʜ Богомь дɑɴɴоʜ
госпоʜ Бɑɴʜцʜ ɑɴʜцʜ ɴɑ то дɑ ю пρʜмɑмь ʒɑ мɑтєρь κɑ мє єсть ρодʜʌɑ ɑ κɑκо дɑ ωʜ
єсɑмь Бєʒьгρʜшɴʜ пρɑвʜ ʜ поүтєɴʜ сʜɴь сɑ всɑκомь поүтєɴомь ʌюБɑвью ʜ пρʜѣʒɑɴʜю
доБρʜмь χотʜɴʜємь κɑκо тρʜБƔє сʜɴƔ мɑтєρʜ κɑ гɑ є ρодʜʌɑ ωдь сρцɑ свогɑ
сʜ сє сƔ κʌєʌʜ κьɴєʒь Ɣгρʜɴь κьɴєʒь ρɑдоɴɑ κɑʒɴьць гρьдомʜʌь κɑʒɴьць сємʜюɴь воєводɑ

Banić

Бɑɴʜʏь

пƔρьʏɑ гρƔБѣшɑ пєχɑρьɴʜκь κɑʒɴьць Бѣʌьχɑɴь єжь оБьʏєɴовʜʏєɴовʜʏь домɑсʌɑвь
гƔɴєтʜʏь χρɑɴʜсʌɑвь свρɑʏʜʏь ρɑдоє дρƔговʜʏь Бєρʜсʌɑвь Бɑɴʜʏь κɑκьмƔжь одρɑмьʏʜʏь

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

ban Ninoslav

Desoje gramatig prije 1232.

вʌьκьʏɑ вʌьκɑсовʜʏь

banom

Бɑɴомь

ɑ сє єщє ɑκо вѣρоyє сρьБʌʜɴь вʌɑχɑ дɑ сє пρʜ пρѣдь κɴєʒємь ɑκо вѣρƔє вʌɑχь сρьБʌʜɴɑ
дɑ сє пρʜ пρѣдь Бɑɴомь ɑ ʜɴомƔ вʌɑχƔ дɑ ɴє БƔдє ʜʒмɑ
ɑκо ʌʜ пρѣıє̵мє κоıє̵мƔ ɴɑρєʏє Бошɴɑɴь ɑ ρоκɑ тɑκогє дɑ ɴє БƔдє дƔБρовʏɑɴʜɴƔ κоʜ сƔ Ɣ
БосɴƔ дɑ томƔ поρотɴʜцʜ Ɣ Босɴʜ ɑ κоʜ Ɣ ʒɑвρьшю тɑκоıє̵ Ɣ ʒɑвρьшю ɑ ʜɴємь Ɣ ʒɑвρьшʜ

banom

Бɑɴωмь

ban Stjepan
тʜмʜ Ɣ ʒɑвρьшʜ тɑκоє поρотɴʜцʜ дɑ сƔ ʜ БошɴɑɴʜɴƔ ʒ дƔБρовʏɑɴʜ ɑ κто дƔБρовʏɑɴʜɴь
Kotromanić

ƔБʜıє̵ ɑʌʌʜ посєʏє Ɣ Босɴʜ ʜʌʌʜ Бошɴɑɴʜɴь дƔБρовʏɑɴʜɴɑ тɑʜ пρɑвдɑ дɑ ıє̵ пρѣдь
господʜɴомь Бɑɴωмь ɑ ωсƔдь дɑ гρєдє БɑɴƔ ɴɑ ɴʜχь
170

prijepis
dubrovačkog
gramatiga

23. oktobar
1332.

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
ʜ κоʜ сƔ ʒɑκоɴь ʜмɑʌʜ с ɴɑшʜмь стρʜ̅цємь сь гдɴомь ʒ Бɑɴомь стѣпɑɴомь ʜ κоє пʜсɑɴʜє

banom

Бɑɴомь

ωɴѣχʒʜ ʒɑκоɴовь ʜ ωɴѣχь κɴʜгь потвρьдʜсмо ɴɑшомь пρʜсєжомь ʜ ɴɑшʜмь пʜсɑɴʜємь ʜ ban Tvrtko
ɴɑшʜмь пєʏɑтомь κɑκо дɑ є мєю ɴɑмʜ єдʜɴьство Ɣ вѣκє вѣκомь
ʜ вьсє ʒɑκоɴє ʜ повєʌє ʜ пʜсɑɴʜѣ κоє є ʜмɑʌь дƔБρовɴʜκь сь стɑρѣмь гдɴомь с ɴɑшʜмь

banom

Бɑɴомь

стρʜцємь ʒ Бɑɴомь стѣпɑɴомь ʜ с ɴєговѣмʜ ρодʜтєʌʜ ʜ с пρɑρодʜтєʌʜ вьсєгɑ тогɑʒʜ

ban Tvrtko

потвρьдʜсмо мʜ гдɴь Бɑɴь твρьтκо

dijak Dražeslav
1. juni 1367.
Bojić
dijak Dražeslav
1. juni 1367.
Bojić

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.
Žrnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

ban Ninoslav

notar Paskal

22. mart 1240.

Jelisaveta, supruga
bana Stjepana
Kotromanića

Radjen dijak

oko 1323.
godine u
Ribičima

ban Tvrtko

dijak Dražeslav
1. juni 1367.
Bojić

ban Stjepan
Kotromanić

prijepis
dubrovačkog
gramatiga

23. oktobar
1332.

ban Stjepan
Kotromanić

stoljeće mlađi
dubrovački
prijepis

15. mart 1333.
Srebrnik

ʜ сʜʒʜ вʌɑстєʌє Ɣсχотѣшє потвρьдʜтʜ Ɣ κρɑʌıє̵вьствɑ мʜ своıє̵ ʒɑκоɴє ʜ Ɣвѣтє κоıє̵ сƔ

banom

Бɑɴωмь

ʜмɑʌʜ сь пρɑρодʜтєʌʜ ʜ ρодʜтєʌʜ κρɑʌıє̵вс͠твɑ мʜ ʒ госпдомь Босьɴьсκомь ʜ сь гсɴωмь
Бɑɴωмь стєфɑɴомь
ʜ сѣ ωщє ɑκо вєρƔıє̵ сєρБʌʜɴь вʌɑχɑ дɑ сє пρʜ пρєдь κɴєʒємь дƔБρовьʏьκʜмь ʜ ⊦ɑκо

banom

Бɑɴомь

вѣρƔıє̵ вʌɑχь сєρБʌʜɴɑ дɑ сє пρʜ пρєдь Бɑɴомь ʜ ʜɴомƔ вʌɑχƔ ʜ ʜɴомƔ сєρБʌʜɴƔ дɑ ɴє
ʜсьмɑ
ʜ сѣ ωщє ɑκо вѣρƔıє̵ сєρБʌʜɴь вʌɑχɑ дɑ сѣ пρʜ пρєдь κɴєʒємь дƔБρовьʏьκʜмь ʜ ⊦ɑκо

banom

Бɑɴомь

вєρƔıє̵ вʌɑχь сєρБʌʜɴɑ дɑ сє пρʜ пρєдь Бɑɴомь ʜ ʜɴомƔ вʌɑχƔ ʜ ʜɴомƔ сєρБʌʜɴƔ дɑ ɴє
ʜсьмɑ
ɴʜ дɑ мƔ сє ɴє сьвρьжє вѣρɑ ʒɑ ɴɑю жʜвотɑ ʜ κь ɴєгɑ ɴєговƔ дѣтєвʜ доκоʌѣ гɑ ɴє сƔдє

banom

Бɑɴомь

үєтʜρє ɴɑ дєсєтє κоʜ сƔ пρʜсєгʌʜ с Бɑɴом стєпɑɴомь κɴєʒƔ вʌьκосʌɑвƔ ʜ сь єговомь
госпоωмь ʜ сь єговомь мɑтєρʜю Бɑɴомь єʌʜсɑв(є)томь
мʜ Бɑɴь твρьтκо ʜ ɴɑшʜ вʌɑстєʌє Ɣ ʜмє κɴєʒь вʌɑʜ доБρовоєвʜћь ʜ тєпʏʜѣ сʌɑдоє ʜ κɴєʒь
вʌьκотɑ пρʜБʜɴʜћь пρʜсєгосмо ɴɑ моћєχь ʜ ɴɑ св̅томь євɑɴ̅ћєʌʜʜ κʌьɴƔћє сє κɑκо дɑ є

banom

Бɑɴомь

ɴɑшɑ κƔћɑ сь дƔБρовьɴʜκомь єдɴɑ κƔћɑ до вѣκɑ κɑκо є єдьɴɑ κƔћɑ Бʜʌɑ с ɴɑшʜмь
стρʜцємь ʒ гдɴомь ʒ Бɑɴомь стѣпɑɴомь тɑκоʒʜ дɑ єсть с ɴɑмʜ дƔБρовьɴʜκь єдɴɑ κƔћɑ до
вѣκɑ вѣκомь доκоʌѣ є ɴɑсь сѣмє ʜ ɴʜχь дɑ сє тѣʒʜ двѣ κƔћʜ ɴє ρɑʒдвоʜтɑ ɴʜκьдɑρє до
вѣκɑ вѣʏɴєгɑ ɴєгоʌʜ дɑ єстɑ ωБоє єдɴɑ κƔћɑ
ɑκо Бошɴɑɴʜɴь ʒɑпшʜ дɑ ɴʜє дƔожɑɴь дɑ мƔ ɴɑρєʏє пρѣсєκʜ сɑмошєстƔ κоıє̵ ʌюБо

banova

Бɑɴовɑ

постɑвʜ Бɑɴь ρодь ɑκо БƔдє подоБɑɴь ωдь Бɑɴовɑ ρодɑ тκо дɑ мƔ сƔ поρотɴʜцʜ ωдь
ɴєговɑ пʌємєɴɑ κогɑ мƔ χотєɴıє̵ ɑ тоʜ дɑ сє ʒɴɑ дɑ ɴє можє тєχєʜ поБєгɴƔтʜ ɑ вєκє ɴє
можє пρѣдь ɴʜκогɑ мƔ ɴɑρєκʜ
ɑ ʒɑто мʜ ωпκʜɴɑ ʜ ʌюдıє̵ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ всє доБρо ωпκєɴо господʜɴƔ БɑɴƔ
стєфɑɴƔ ʜ ɴєговємь сʜɴовомь ʜ сʜмєɴƔ ɴєговƔ до вʜєκɑ одь мƔшκє гʌɑвє ʜ до ʒгоρєɴ⊦ɑ
свʜєтɑ дɑıє̵мо ʒɑ пρѣвʌɑκƔ ʜ ʒɑ стоɴь •є• цɑть пєρьпєρɑ до ʒгоρєɴ⊦ɑ свʜєтɑ ωдь тогɑʒʜ

banu

БɑɴƔ

доБʜтκɑ κо ʜмє χодʜтʜ мєждƔ ɴɑмʜ Ɣ дƔБρовɴʜцʜ Ɣ оɴоʜ вρѣʜмє ɑκо Бɑɴь ʜ ɴєговʜ
сʜɴовє ʜ ɴєговє сʜємє мƔшκоʜ гʌɑвє ʜ ɴє БƔдƔ господɑ χомсκоʜ ʒємʌʜ мʜ ωпκʜɴɑ
дƔБρовɑүκɑ дɑıє̵мо ωɴʒʜ доБʜтɑκь ɴɑ ωɴʒʜ дɑɴь свєтɑго вʌɑсʜ⊦ɑ •є• цɑть пєρьпєρɑ
κɑκо ıє̵ ʒгоρɑ пʜсɑɴо

171

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
ɑκо ʌʜ пρѣıє̵мє κоıє̵мƔ ɴɑρєʏє Бошɴɑɴь ɑ ρоκɑ тɑκогє дɑ ɴє БƔдє дƔБρовʏɑɴʜɴƔ κоʜ сƔ Ɣ
БосɴƔ дɑ томƔ поρотɴʜцʜ Ɣ Босɴʜ ɑ κоʜ Ɣ ʒɑвρьшю тɑκоıє̵ Ɣ ʒɑвρьшю ɑ ʜɴємь Ɣ ʒɑвρьшʜ

banu

БɑɴƔ

ban Stjepan
тʜмʜ Ɣ ʒɑвρьшʜ тɑκоє поρотɴʜцʜ дɑ сƔ ʜ БошɴɑɴʜɴƔ ʒ дƔБρовʏɑɴʜ ɑ κто дƔБρовʏɑɴʜɴь
Kotromanić

ƔБʜıє̵ ɑʌʌʜ посєʏє Ɣ Босɴʜ ʜʌʌʜ Бошɴɑɴʜɴь дƔБρовʏɑɴʜɴɑ тɑʜ пρɑвдɑ дɑ ıє̵ пρѣдь

prijepis
dubrovačkog
gramatiga

23. oktobar
1332.

господʜɴомь Бɑɴωмь ɑ ωсƔдь дɑ гρєдє БɑɴƔ ɴɑ ɴʜχь

banu

БɑɴƔ

ɑκо ʌʜ сє поʒовƔ пρѣдь Бɑɴɑ дɑ дɑдє ωсƔдь господʜɴƔ БɑɴƔ Ɣ що сє ωсƔдє
ʜ ɑκо Бошɴɑɴʜɴь ʜʒьмє доБʜтɑκь дƔБρовɑʏκʜ ɴɑ вєρƔ ʜ κɴʜгɑ БƔдє Ɣ дƔБρовɴʜцʜ ɑκо

banu

БɑɴƔ

κɴєʒь ʜ сƔдıє̵ пошʌю дɑ ıє̵ κɴʜгɑ пρɑвɑ дɑ ıє̵ вєρовɑɴɑ дɑ пʌɑтʜ дƔБρовʏɑɴʜɴƔ ʜ Бєʒь
пρʜстɑвщʜɴє ɑ господʜɴƔ БɑɴƔ всɑκʜ шєсть воʌовɑ ɴɑ свою гʌɑвƔ

banu

БɑɴƔ

дɑ ωть ωɴогɑ сʌƔжʜ гдɴƔ БɑɴƔ ʜ дɑ ωɴьдѣ ɴѣ ɴʜєдьɴогɑ доχотьκɑ κь ɴɑмь ɴʜ сɑдє
ρɑʒьвѣ κьдɑ χощє вʌьκосʌɑвь

ban Stjepan
Kotromanić
ban Stjepan
Kotromanić

banj

Бɑɴь

ɴєговɑ пʌємєɴɑ κогɑ мƔ χотєɴıє̵ ɑ тоʜ дɑ сє ʒɴɑ дɑ ɴє можє тєχєʜ поБєгɴƔтʜ ɑ вєκє ɴє

23. oktobar
1332.
23. oktobar
1332.

ban Stjepan
Kotromanić

Priboje dijak

oko 1322. na
Milima

ban Stjepan
Kotromanić

prijepis
dubrovačkog
gramatiga

23. oktobar
1332.

ban Kulin

prijepis

1189–1205.

ban Kulin

dijak Radoje

ban Kulin

prijepis

ɑκо Бошɴɑɴʜɴь ʒɑпшʜ дɑ ɴʜє дƔожɑɴь дɑ мƔ ɴɑρєʏє пρѣсєκʜ сɑмошєстƔ κоıє̵ ʌюБо
постɑвʜ Бɑɴь ρодь ɑκо БƔдє подоБɑɴь ωдь Бɑɴовɑ ρодɑ тκо дɑ мƔ сƔ поρотɴʜцʜ ωдь

prijepis
dubrovačkog
gramatiga
prijepis
dubrovačkog
gramatiga

можє пρѣдь ɴʜκогɑ мƔ ɴɑρєκʜ
ѣ ρɑдоє дʜѣκь Бɑɴь пʜсɑχь сʜю κɴʜгƔ повєʌовь Бɑɴовь ωдь ρождствɑ χ̅в̅ тʜсƔκɑ ʜ сьто ʜ

banj

Бɑɴь

ωсьмьдєсєть ʜ дєвєть ʌѣть мѣсєцɑ ɑвьгƔстɑ Ɣ дьвɑдєсєтʜ ʜ дєвєты д̅ɴ̅ь Ɣсѣүєɴʜє гʌɑвє
ʜωвɑɴɑ κρ̅ь̅стʜтєʌɑ
ѣ ρɑдоє дʜѣκь Бɑɴь пʜсɑχь сʜю κɴʜгƔ повєʌовь Бɑɴовь ωдь ρожьствɑ χ̅в̅ɑ тʜсƔκɑ ʜ сьто ʜ

banj

Бɑɴь

ωсмьдєсєть ʜ дєвєть ʌѣть мѣ̅с̅єцɑ ɑвьгƔстɑ Ɣ дьвɑдєсєтʜ ʜ дєвєты дɴ̅ь Ɣсѣүєɴʜє гʌɑвє
ʜωвɑɴɑ κρьстʜтєʌɑ
ѣ ρɑдоє дʜѣκь Бɑɴь пʜсɑχь сʜю κɴʜгƔ повєʌовь Бɑɴовь ωдь ρошьствɑ χь̅ρ̅єстовɑ тʜсƔщɑ

banj

Бɑɴь

ʜ сьто ʜ осмьдєсєть ʜ дєвєть ʌѣть мѣсєцɑ ɑвьгƔстɑ Ɣ дьвɑдєсєтʜ ʜ дєвєтʜ дɴ̅ь Ɣсѣүєɴʜє

oko 1205.

гʌɑвє ʜовɑɴɑ κρьстʜтєʌɑ

banja

Бɑɴɑ

banje

Бɑɴ

Banjicami

Бɑɴʜцɑмʜ

Banjice

Бɑɴʜцє

Banjice

Бɑɴʜцє

Бɑɴɑ госпо⊦ɑ єʌʜсɑв(є)тɑ ʜ моʜ сɴ̅ь Бɑɴь стʜпɑɴь мʜʌость ɴɑю κɴєʒƔ вʌьκцƔ дɑє вѣρƔ
ɴɑю ɴɑю κɴєʒƔ вʌьκцƔ дɑ ɴє Ɣ ɴɑю сƔжьɴь ɴʜ тɑʌєɴʜκь ɴʜ поρƔүєɴʜκь
ɑ сью κɴʜгƔ п(ʜ)сɑ ρɑдѣɴь дʜ⊦ɑκь Ɣ ρʜБʜүʜχь ɴɑ κɑтɑʌʜɴʜɴь дɴь ɴɑ свєтʜцƔ госпоє
Бɑɴ(є)

Jelisaveta, supruga
bana Stjepana
Kotromanića
Jelisaveta, supruga
bana Stjepana
Kotromanića

Radjen dijak

Radjen dijak

ʜ пєћʜ Бɑɴʜʏκє (с–) сєʌомь Бɑɴʜцɑмʜ с пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ κотɑρʜ

kralj Tomaš

dijak Tvrtko
Sekulović

ʜ дɑ свɑ дρƔгɑ ʜюдѣ ʜ сʜє сє үʜɴʜ ɴɑ моʜщρʜ ʜ ɴɑ сʜєʜ вѣρѣ дɑсвɑ κɴєʒƔ вʌьκосʌɑвƔ

ban Stjepan
Kotromanić

Priboje dijak

ban Stjepan
Kotromanić

Priboje dijak

двѣ жƔпѣ Ɣ дѣдʜɴƔ ʜ Ɣ ʜсκʌɑдь Бɑɴʜцє ʜ вρьБɑɴƔ ʜ двɑ гρɑдɑ κʌƔүь ʜ κотоρь
ʜ дɑсвɑ κɴєʒƔ вʌьκосʌɑвƔ ʒɑ єговƔ вѣρɴƔ сʌƔжьБƔ дьвѣ жƔпѣ Бɑɴʜцє ʜ вρьБɑɴƔ ωт мєє
до мєє
172

oko 1323.
godine u
Ribičima
oko 1323.
godine u
Ribičima
22. august
1446. u
Vranduku
oko 1323.
godine na
Moštru
oko 1322. na
Milima

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
Banjice

Бɑɴʜцє

ʜ пρʜдє гρгоyρь пɑвʌовʜћь ʜ ʒь Бρɑтʜωмь ʜ вʌɑтκо вʌьʌκосʌɑвʜћ ʜ ʒ Бρɑт(ʜ)омь ʜ

ban Stjepan
постɑвʜшє κотɑρь ʒємɑʌьɴʜκь пɑвʌовʜћємь ɑ Бɑɴʜцє вʌκосʌɑвʜћємь κоyпɴо с κ(о)тɑρомь Kotromanić

dijak Kupusac

godine 1331.

dijak Kupusac

godine 1331.

dijak Kupusac

godine 1331.

dijak Kupusac

godine 1331.

dijak Kupusac

godine 1331.

ʜ ѣ Бɑɴь стʜпɑɴь ʜ моʜ Бρɑть κɴєʒь вʌɑдʜсʌɑвь дɑсвɑ мʜʌость κɴєʒоy вʌьκоy

Banjice

Бɑɴʜцє

вʌκосʌɑвʜћоy ʜ ɴєговоy Бρɑтоy κɴєʒоy пɑ(в)ʌоy оy вʜдʜɴʜє всɑκомоy пʌємєɴʜтоy
чʌовʜκоy κʜ є оy Босɴʜ дɑ потвρдʜχь тоy ʒмʌоy ʜмєɴʜємь Бɑɴʜцє с пєћʜю поцтʜɴʜє сь

ban Stjepan
Kotromanić

вρьБɴɑмʜ тоyκʌєκє всє κоyпɴо

Banjice

Бɑɴʜцє

Banjice

Бɑɴʜцє

то посʌоyжʜ вʌκь вʌκосʌɑвʜћь ʒɑ тє сʌоyжБє дɑ потвρдʜχь Бɑɴʜцє ʜ пєћь моʜмь ʌʜстомь
ʜ ʒɑκоɴомь дɑ ɴє сʌоyжʜ ʜɴʜмь тɑκмоy щʜтомь тєρє соyʌʜцомь
то с(т)воρʜχь дɑ тɑ ʌʜсть оyБʜѣ всɑκогɑ ʌʜстɑ ʜ ɴє моρє ɴʜєдɑɴь пρотʜвоy ɴємоy
говоρʜтʜ κʜ Бʜ пρʜ пʜсɑɴь ɴɑ тоy ʒмʌоy оy (ʜ)мє ɴɑ Бɑɴʜцє ɑʌʜ посʌʜ всɑκогɑ поБʜѣ

ban Stjepan
Kotromanić
ban Stjepan
Kotromanić

ѣ Бɑɴь стʜпɑɴь мʜʌостʜю Бжʜюм ʜ моʜ Бρɑть κɴєʒь вʌɑдʜсʌɑв всʜχь ʒмʌь Босɑɴсκʜχь

Banjice

Бɑɴʜцє

гдɴь ʜ оyсоρє ʜ χʌьмсκє ʒємʌє ʜ доʌьɴʜχь κρɑʜ ʜ пʜтɑχ всʜχь пʌємєɴʜтʜχь ʌоyдʜ κʜ соy

ban Stjepan
оy тʜχь оy тʜχь ʒмʌɑχь ʜ всʜ єдʜɴʜм гʌɑсом ρєκошє дɑ соy Бɑɴʜцє пʌємєɴʜто κɴєʒɑ вʌκɑ Kotromanić

вʌьκосʌɑвћɑ ʜ ɴєговɑ Бρɑтɑ κɴєʒɑ пɑвʌɑ

banjičke

banjom

Бɑɴʜʏκє

Бɑɴом

ʜ пєћʜ Бɑɴʜʏκє (с–) сєʌомь Бɑɴʜцɑмʜ с пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ κотɑρʜ

kralj Tomaš

dijak Tvrtko
Sekulović

ɴʜ дɑ мƔ сє ɴє сьвρьжє вѣρɑ ʒɑ ɴɑю жʜвотɑ ʜ κь ɴєгɑ ɴєговƔ дѣтєвʜ доκоʌѣ гɑ ɴє сƔдє

Jelisaveta, supruga
bana Stjepana
Kotromanića

Radjen dijak

ban Kulin

prijepis

ban Kulin

dijak Radoje

ban Kulin

prijepis

ban Stjepan
Kotromanić

Priboje dijak

үєтʜρє ɴɑ дєсєтє κоʜ сƔ пρʜсєгʌʜ с Бɑɴом стєпɑɴомь κɴєʒƔ вʌьκосʌɑвƔ ʜ сь єговомь
госпоωмь ʜ сь єговомь мɑтєρʜю Бɑɴомь єʌʜсɑв(є)томь

22. august
1446. u
Vranduku
oko 1323.
godine u
Ribičima

ѣ ρɑдоє дʜѣκь Бɑɴь пʜсɑχь сʜю κɴʜгƔ повєʌовь Бɑɴовь ωдь ρождствɑ χ̅в̅ тʜсƔκɑ ʜ сьто ʜ

banjov

Бɑɴовь

ωсьмьдєсєть ʜ дєвєть ʌѣть мѣсєцɑ ɑвьгƔстɑ Ɣ дьвɑдєсєтʜ ʜ дєвєты д̅ɴ̅ь Ɣсѣүєɴʜє гʌɑвє

1189–1205.

ʜωвɑɴɑ κρ̅ь̅стʜтєʌɑ
ѣ ρɑдоє дʜѣκь Бɑɴь пʜсɑχь сʜю κɴʜгƔ повєʌовь Бɑɴовь ωдь ρожьствɑ χ̅в̅ɑ тʜсƔκɑ ʜ сьто ʜ

banjov

Бɑɴовь

ωсмьдєсєть ʜ дєвєть ʌѣть мѣ̅с̅єцɑ ɑвьгƔстɑ Ɣ дьвɑдєсєтʜ ʜ дєвєты дɴ̅ь Ɣсѣүєɴʜє гʌɑвє
ʜωвɑɴɑ κρьстʜтєʌɑ
ѣ ρɑдоє дʜѣκь Бɑɴь пʜсɑχь сʜю κɴʜгƔ повєʌовь Бɑɴовь ωдь ρошьствɑ χь̅ρ̅єстовɑ тʜсƔщɑ

banjov

Бɑɴовь

ʜ сьто ʜ осмьдєсєть ʜ дєвєть ʌѣть мѣсєцɑ ɑвьгƔстɑ Ɣ дьвɑдєсєтʜ ʜ дєвєтʜ дɴ̅ь Ɣсѣүєɴʜє

oko 1205.

гʌɑвє ʜовɑɴɑ κρьстʜтєʌɑ

Bapšiće

Бɑпьшʜћє

єρє ωстɑвʜ χρьвɑтьсκогɑ гдɴɑ ʜ Бɑпьшʜћє ɴɑю мʌ͠остʜ дѣʌɑ
ʜ κ томƔ ʜмь пρʜдɑсмо ɴʜχь пʌємєɴʜто що ʜмь Бʜшє Ɣʒєω воєводɑ сɑɴдɑʌь пρьво

Baran

Бɑρɑɴь

Бɑρɑɴь вƔκчʜћь ʒ Бρɑтьωмь ʜ ʒ дρьжɑɴʜємь χʌɑпɑць ρƔжʜћь ʜ ʒь дρьжɑɴʜємь Ɣ гоρьсκоʜ
жƔпʜ сєʌо дρɑгʌɑɴь с пρɑвʜмʜ мєѣɑмʜ ʜ κотɑρʜ

Bast

Бɑсть

vojvoda Juraj
Vojsalić
vojvoda Juraj
Vojsalić

ʜ сєʌо Бɑсть с пρɑвʜмʜ мєѣɑмʜ ʜ κотɑρʜ

173

oko 1322. na
Milima
12. august
1434. Pod
Kreševom
12. august
1434. Pod
Kreševom

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
ʜ κоʜ Бʜ сє гωдѣ ɴɑшɑω мєћƔ ɴʜмʜ тɑκовʜ ʒɑω ʜ ɴєʜстʜɴɑɴь үʌ̅вκь κоʜ Бʜ ствɑρь ʜ

baština

Бɑщʜɴɑ

ɴєпρɑвдƔ сɴосʜω κɑκо сє ʜ вʜшє пʜшє ʜʌʜ Бʜ пʌємɴ̅ʜть ɑ ʜʌʜ Бʜ κоıє̵ гωдѣ вρьстє үʌ̅вκь

herceg Stjepan
дɑ ıє̵ вʜшєρүєɴɴоʜ гсподѣ до своıє̵ смρьтʜ ʒɑ ɴєвѣρɴɑ ɑ дɑ мƔ ıє̵ Бɑщʜɴɑ вʜєκƔ вѣκомɑ Ɣ Kosača

Božidar dijak

19. juli 1453.2
u Pivi

поρɑБƔ ɑ дɑ мƔ гʌɑвƔ гсподɑ пєдєпсɑю що ıє̵ достоʜɴоω Ɣүʜɴʜтʜ ɴєвѣρɴƔ үʌ̅вκƔ
ɑ оɴʜ дɑ ɴɑмь пρɑво ʜ вʜρɴо сʌƔжє κɑκо ʜ ʜɴʜ пʌємєɴʜтʜ ʌƔдʜ ρƔсɑгɑ ɴɑшєгɑ

baštină

Бɑщʜɴь

Босɑɴсκогɑ од своʜχь Бɑщʜɴь ʜ томƔ дɑ ƔʌʜʒƔ Ɣ дρжɑɴє κɑдɑ моћʜ БƔдƔ Бʜтʜ с ɴɑшƔ

19. februar
1459. na Jezeru

kralj Tomaš

сʌƔжБƔ
ʜωщь ωБѣтƔємо мʜ гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь ʜ мʜ гспоѣ тодоρɑ ʜ ѣ κɴєʒь ʜвɑɴʜшь ʜ всʜ
ɴɑшʜ посʌѣгɴʜ дɑ тκо годѣ Бʜ поʜсκɑω ɴɑ вʌɑстєʌє дƔБρовɑүκʜχ вʜшєρүєɴʜ поκʌɑдь
пρьвʜмʜ ʒɑɑпʜсʜ κоʜ годѣ ρƔсɑшκʜ гсподɑρь ɑʌʜ κρɑʌь Ɣгɑρсκʜ ɑʌʜ гсподɑ тƔρсκɑ ɑʌʜ

baštinami

Бɑщʜɴɑмʜ

κρɑʌь Босɑɴсκʜ ɑʌʜ ʜɴɑɑ κоѣ годѣ гсподɑ ʜʌʜ κоє годѣ вρстє үʌ̅вκь дɑ мʜ гдɴь воєводɑ
ρɑдосɑвь ʜ мʜ гспо⊦ɑ тодоρɑ ʜ ѣ κɴєʒь ʜвɑɴʜшь ʜ ɴɑшє ɴɑтρɑжьє ʜ всʜ ɴɑшʜ посʌєгɴʜ

vojvoda Radosav
Pavlović

dijak Ivan

19. august
1439. Borač

vojvoda Radosav
Pavlović

dijak Ivan

19. august
1439. Borač

БƔдємо ʒɑ вʌɑстєʌє дƔБρовɑүκє ωдговоρɑүьѣ ʜ пʌɑтцɑ ɴɑшʜємь пѣɴєʒомь ʜ гρɑдовʜ ʜ
ρƔсɑгомь ɴɑшʜмь ʜ Бɑщʜɴɑмʜ ʜ поʌɑүомь ɴɑшомь κоѣ є Ɣ дƔБρовɴʜκƔ ʜ доχотцʜ ʜ
Бɑщʜɴɑмʜ κоє ʜмɑмо Ɣ дƔБρовɴʜκь ʜ Ɣ κотɑρь дƔБρовɑүκʜ

ʜωщь ωБѣтƔємо мʜ гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь ʜ мʜ гспоѣ тодоρɑ ʜ ѣ κɴєʒь ʜвɑɴʜшь ʜ всʜ
ɴɑшʜ посʌѣгɴʜ дɑ тκо годѣ Бʜ поʜсκɑω ɴɑ вʌɑстєʌє дƔБρовɑүκʜχ вʜшєρүєɴʜ поκʌɑдь

пρьвʜмʜ ʒɑɑпʜсʜ κоʜ годѣ ρƔсɑшκʜ гсподɑρь ɑʌʜ κρɑʌь Ɣгɑρсκʜ ɑʌʜ гсподɑ тƔρсκɑ ɑʌʜ

baštinami

Бɑщʜɴɑмʜ

κρɑʌь Босɑɴсκʜ ɑʌʜ ʜɴɑɑ κоѣ годѣ гсподɑ ʜʌʜ κоє годѣ вρстє үʌ̅вκь дɑ мʜ гдɴь воєводɑ
ρɑдосɑвь ʜ мʜ гспо⊦ɑ тодоρɑ ʜ ѣ κɴєʒь ʜвɑɴʜшь ʜ ɴɑшє ɴɑтρɑжьє ʜ всʜ ɴɑшʜ посʌєгɴʜ
БƔдємо ʒɑ вʌɑстєʌє дƔБρовɑүκє ωдговоρɑүьѣ ʜ пʌɑтцɑ ɴɑшʜємь пѣɴєʒомь ʜ гρɑдовʜ ʜ
ρƔсɑгомь ɴɑшʜмь ʜ Бɑщʜɴɑмʜ ʜ поʌɑүомь ɴɑшомь κоѣ є Ɣ дƔБρовɴʜκƔ ʜ доχотцʜ ʜ
Бɑщʜɴɑмʜ κоє ʜмɑмо Ɣ дƔБρовɴʜκь ʜ Ɣ κотɑρь дƔБρовɑүκʜ
ʜ ʒɴɑюћє ʌюБьвƔ ʜ пρʜѣʒɑɴь κою ɴɑшь ωтɑць сɑɴьκо ʜ ɴɑшʜ стɑρʜ ʜ мʜ ʜмɑмо ʜ ʜмɑʌʜ

baštinano

Бɑщʜɴьɴо

смо ʒ гρɑдомь дƔБρовɑʏьцѣмь χотѣсмо ɴʜмь вρɑтʜтʜ ʜ дɑтʜ ɴʜχь Бɑщʜɴьɴо ʜ пʌємєɴʜто Radič Sanković
κɑκоɴо єсть вρѣдьɴо ʜ пρɑво
ʜ κρɑʌєвство мʜ вʜдʜвь подоБɴо Ɣмʜʌєɴо ʜ всєпоүтєɴо пρошєɴʜє ʜмɑвьшє цʜʌь свʜть ʜ

baštinano

Бɑщʜɴ(ь)ɴо

ʒгвоρь с вʌɑстєʌʜ ʜ вєʌьможɑмʜ κρɑʌєвствɑ мʜ κоʜ κρɑʌєвствƔ мʜ оБρʜтошє оБɴɑʜдосмо kralj Tvrtko II
дɑ є ɴʜχь пρво Бɑщʜɴɴо Бʜʌо

dijak Grubanac
Hlapčić,
15. april 1391.
Imoćanin
16. august
logofet Dušan 1420. Pod
Visokim

Ɣ κоєʜ жƔпѣ κоɴɑвɑʌьсκоʜ ʜ Ɣ гρɑдƔ ʜ Ɣ мѣстɑ вʜшєпʜсɑɴɑ сɑдɑ жƔɴƔ соρьκоүєвʜћƔ ʜ
пɑʌьκƔ гƔɴьдƔʌʜћƔ поκʌʜсɑρомь дƔБρовɑүьцѣмь мʜ жƔпɑɴь Бѣʌьѣκь ʜ воєводɑ ρɑдʜүь

baštinanu

БɑщʜɴьɴƔ

ωБєћɑсмо сє ɴɑшомь вѣρомь ʜ κʌєтвомь ɴʜжє пʜсɑɴомь постɑвʜтʜ є Ɣ дρжɑвƔ ʜ Ɣ

Radič Sanković

dijak Grubanac
Hlapčić,
15. april 1391.
Imoćanin

ban Stjepan
Kotromanić

stoljeće mlađi
dubrovački
prijepis

ωБʌɑсть ʜ Ɣ госпоцтво κɑκоɴо Ɣ ɴʜχь БɑщʜɴьɴƔ пʌємєɴʜтƔ ωпћʜɴƔ ʜ вʌɑстєʌʜ гρɑдɑ
дƔБρовьɴʜκɑ
⊦ɑ пρѣρʜʒʜρɑɴıє̵ Бʌɑговоʌєɴıє̵ свʜєдʜтєʌь ʜ мɴого поρɑБотɑɴıє̵ ω Бɑщʜɴє ʜ вʌɑстєʌь ʜ

baštine

Бɑщʜɴє

ʌюдıє̵ дƔБρовɑʏцʜ ʜ ɴɑшʜємь пρɑρодʜтєʌємь ʜ ɴɑмь вєʌє мɴого ʜ χотє ωдь сєʌє
поρɑБотɑтʜ сɑ Божıє̵мь χотʜєɴıє̵мь

174

15. mart 1333.
Srebrnik

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
ɑ дɑ тєʜ κƔћє ʜ Бɑщʜɴє ɴɑмь ʜ ɴɑшємƔ пʌємєɴƔ ɴʜκɑдɑρє ɴє могƔ ɴɑ мɑɴє пρʜтʜ ɴʜ сє

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.
na Stipanju
Pribisav Pohvalić
polju pod
Sokolom

Radič Sanković

dijak Grubanac
Hlapčić,
15. april 1391.
Imoćanin

vojvoda Sandalj

dijak Grubač

30. maj 1420. u
Sokolu

vojvoda Sandalj

dijak Grubač

30. maj 1420. u
Sokolu

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.
na Stipanju
Pribisav Pohvalić
polju pod
Sokolom

kralj Tomaš

protobistar
Restoje

κоʜмь Ɣʒρоκомь ʜʒ ɴɑшʜχь ρƔκь ʜʒєтʜ вʜκƔ вʜκомɑ ɴʜ ʒɑ єдɴƔ ρɑть ɴʜ ʒɑ єдɴо

baštine

Бɑщʜɴє

пρʜдƔжьє ɴʜ ʒɑ єдɴƔ ствɑρь сєгɑ свʜтɑ вьсє тоʜ ɴɑɑмь дɑшє ʜ дɑρовɑшє κɑκо є ρүєɴо
ʒгоρɑ ʜ ωдвʜшє ʒɑвєʒɑ сє гρɑдь дƔБρовɴʜκь вʌɑстєʌє ʜ всɑ ωпћʜɴɑ мєɴʜ гдɴƔ воєводʜ
сɑɴдɑʌƔ
ʜ ɴʜмь ʜʒьдɑтʜ Ɣ ɴʜχь ρƔκє ʜ Ɣ оБʌɑсть ʜ стρɑжƔ гρɑдɑ соκоʌɑ ʜ вьсƔ вʜшєƔпʜсɑɴƔ

baštine

Бɑщʜɴє

жƔпƔ κоɴɑвɑʌьсκƔ ʜ вʜтɑʌʜɴьсκƔ дɑ сƔ воʌьɴʜ вʌɑстєʌє ʜ опћʜɴɑ дƔБρовɑүьκɑ Ɣүʜɴʜтʜ ʜ
ствоρʜтʜ ʜ господовɑтʜ гρɑдь ʜ жƔпƔ ʜ мѣстɑ вʜшєпʜсɑɴɑ κɑκо своє пρɑвє ʜ вʌɑщє
Бɑщʜɴє κɑκоɴо могƔ Ɣүʜɴʜтʜ ωдь свогɑ стɑρогɑ вʌɑдɑɴьѣ ʜ дρжɑвє
ʜ ωщє дɑшє ʜ дɑρовɑшє ɴɑмь ɞʜшєρєүєɴѣмь гдɴƔ воıє̵водʜ сɑɴдɑʌю ʜ Бρɑтʜм (мʜ) ʜ
сʜɴоɞцƔ ʜ ɴɑтρɑшκƔ ʜ пʌємɴƔ ɴɑшємƔ що ıє̵ по мƔшκом κоʌѣɴƔ Бɑщʜɴє ɞь жƔпʜ

baštine

Бɑщʜɴє

дƔБρоɞьүκоʜ κоıє̵ сє κƔɴє ʒɑ тρʜ тʜсƔћıє̵ пєρпєρ ʜ дɑ тɑʜ κƔћ⊦ɑ ʜ Бɑщʜɴє ɴɑмь ʜ ɴɑшємƔ
пʌємєɴƔ ɴʜκдɑρь ɴє могƔ ɴɑ мьɴıє̵ пρʜтʜ ɴʜ сє κоʜмь Ɣʒρоκомь ʜʒ ɴɑшʜχь ρƔκь ʜʒєтʜ ɞь
вѣκʜ вѣκомɑ ɴʜ ʒɑ ıє̵дɴƔ ρɑть ɴʜ ʒɑ ıє̵дɴо пρѣдƔжʜıє̵ ɴʜ ʒɑ ıє̵дɴƔ ствɑρь сєгɑʜ свѣтɑ всє
тоʜ ɴɑмь дɑшє ʜ дɑρовɑшє κɑκо ıє̵ ρєүєɴо ʒгоρɑ
ʜ ωщє дɑшє ʜ дɑρовɑшє ɴɑмь ɞʜшєρєүєɴѣмь гдɴƔ воıє̵водʜ сɑɴдɑʌю ʜ Бρɑтʜм (мʜ) ʜ
сʜɴоɞцƔ ʜ ɴɑтρɑшκƔ ʜ пʌємɴƔ ɴɑшємƔ що ıє̵ по мƔшκом κоʌѣɴƔ Бɑщʜɴє ɞь жƔпʜ

baštine

Бɑщʜɴє

дƔБρоɞьүκоʜ κоıє̵ сє κƔɴє ʒɑ тρʜ тʜсƔћıє̵ пєρпєρ ʜ дɑ тɑʜ κƔћ⊦ɑ ʜ Бɑщʜɴє ɴɑмь ʜ ɴɑшємƔ
пʌємєɴƔ ɴʜκдɑρь ɴє могƔ ɴɑ мьɴıє̵ пρʜтʜ ɴʜ сє κоʜмь Ɣʒρоκомь ʜʒ ɴɑшʜχь ρƔκь ʜʒєтʜ ɞь
вѣκʜ вѣκомɑ ɴʜ ʒɑ ıє̵дɴƔ ρɑть ɴʜ ʒɑ ıє̵дɴо пρѣдƔжʜıє̵ ɴʜ ʒɑ ıє̵дɴƔ ствɑρь сєгɑʜ свѣтɑ всє
тоʜ ɴɑмь дɑшє ʜ дɑρовɑшє κɑκо ıє̵ ρєүєɴо ʒгоρɑ
ʜ ωщь дɑшє мʜ ʜ дɑρовɑшє ɴɑɑмь вʜшє ρүєɴʜмь гдɴƔ воєводʜ сɑɴдɑʌƔ ʜ Бρɑтʜ ʜ

baštine

Бɑщʜɴє

сʜɴовцƔ ʜ ɴɑтρɑшκƔ ɴɑшємƔ ʜ пʌємєɴƔ ɴɑшємƔ що є по мƔшκомь κоʌʜɴƔ Бɑщʜɴє вь
жƔпʜ дƔБρовɑүκоʜ κоє сє κƔпє ʒɑ тρʜ тʜсƔћє пєρпєρь
ʜωщє мʜ ωБʜтовɑ ʜ пρʜмʜ ʜ ʒɑвєʒɑ сє κρɑʌєвьство ʜ сʜɴь мʜ κɴєʒь стʜпɑɴь ɑκо Бʜ по
κоʜ годʜ ɴɑүʜɴь ɑʌʜ мєɴʜ гдɴƔ κρɑʌƔ БосɑɴьсκомƔ ʜ κɴєʒƔ стʜпɑɴƔ ρєүєɴомƔ ɑʌʜ
ɴɑшємƔ сʌƔʒʜ по κоʜ годʜ ɴɑүʜɴь пρʜшʌо Ɣ ρƔκє вʜшєρєүєɴє Бɑщʜɴє ɑʌʜ дʜо ωт ɴʜχь
дɑ смо дƔжɴʜ ʜ оБʜтƔємо ʜ ʒɑвєʒƔємо сє дɑтʜ ʜʒдɑтʜ Ɣ ρƔκє κɴєʒƔ вʌɑстєʌомь ʜ вьсоʜ

baštine

Бɑщʜɴє

ωпћʜɴʜ вʌɑдƔщɑго гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ωдɑ дɴє κоʜ Бʜ пρʜшʌо ρєүєɴє жƔпє ʜ Бɑщʜɴє
ɑʌʜ дʜо ωт ɴʜχь Ɣ ρƔκє ɴɑшє ɑʌʜ сʌƔгɑмь ɴɑшʜмь κоɴɑүьɴє до тρʜ мʜсєцє κоʜ ʒɑпʜсь
мʜ гдɴь щʜфɑɴь томɑшь κρɑʌь вʜшєρєүєɴʜ ʜ сʜɴь мʜ κɴєʒь стʜпɑɴь ʒɑвєʒɑсмо сє ʜ
ρотʜсмо пρʜдь ωтцємь ʌʜгɑтомь БʜшκƔпомь χвɑρьсκʜмь ʜ пρʜдь ωтцємь κƔщодомь ʜ
κɑпєʌɑɴомь мɑρʜɴомь ʜ свʜдоцʜ вʌɑстєʌє κρɑʌєвьствɑ мʜ

175

18. decembar
1451. u
Bobovcu

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
ʜωщє мʜ ωБʜтовɑ ʜ пρʜмʜ ʜ ʒɑвєʒɑ сє κρɑʌєвьство ʜ сʜɴь мʜ κɴєʒь стʜпɑɴь ɑκо Бʜ по
κоʜ годʜ ɴɑүʜɴь ɑʌʜ мєɴʜ гдɴƔ κρɑʌƔ БосɑɴьсκомƔ ʜ κɴєʒƔ стʜпɑɴƔ ρєүєɴомƔ ɑʌʜ
ɴɑшємƔ сʌƔʒʜ по κоʜ годʜ ɴɑүʜɴь пρʜшʌо Ɣ ρƔκє вʜшєρєүєɴє Бɑщʜɴє ɑʌʜ дʜо ωт ɴʜχь
дɑ смо дƔжɴʜ ʜ оБʜтƔємо ʜ ʒɑвєʒƔємо сє дɑтʜ ʜʒдɑтʜ Ɣ ρƔκє κɴєʒƔ вʌɑстєʌомь ʜ вьсоʜ

baštine

Бɑщʜɴє

ωпћʜɴʜ вʌɑдƔщɑго гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ωдɑ дɴє κоʜ Бʜ пρʜшʌо ρєүєɴє жƔпє ʜ Бɑщʜɴє

kralj Tomaš

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

ban Stjepan
Kotromanić

stoljeće mlađi
dubrovački
prijepis

15. mart 1333.
Srebrnik

ɑʌʜ дʜо ωт ɴʜχь Ɣ ρƔκє ɴɑшє ɑʌʜ сʌƔгɑмь ɴɑшʜмь κоɴɑүьɴє до тρʜ мʜсєцє κоʜ ʒɑпʜсь
мʜ гдɴь щʜфɑɴь томɑшь κρɑʌь вʜшєρєүєɴʜ ʜ сʜɴь мʜ κɴєʒь стʜпɑɴь ʒɑвєʒɑсмо сє ʜ
ρотʜсмо пρʜдь ωтцємь ʌʜгɑтомь БʜшκƔпомь χвɑρьсκʜмь ʜ пρʜдь ωтцємь κƔщодомь ʜ
κɑпєʌɑɴомь мɑρʜɴомь ʜ свʜдоцʜ вʌɑстєʌє κρɑʌєвьствɑ мʜ

ʒɑто мʜ господʜɴь Бɑɴь стєфɑɴь ʜ моʜ сʜɴовє ʜ ƔɴƔʏıє̵ ʜ доκоʌʜıє̵ сʜмє моıє̵ БƔдє до
вʜєκɑ вєκомɑ дɑсмо ʜ дɑρовɑсмо до вʜєκɑ вʜєκомɑ Ɣ БɑщʜɴƔ ʜ Ɣ пʌємєɴʜто ʌюдємь

дƔБρовɑʏκʜємь ɑ ɴɑшʜємь дρɑʒʜємь пρʜѣтєʌємь вɑсь ρɑть ʜ стоɴь ʜ пρѣвʌɑκƔ ʜ ωтоκє
κоʜ сƔ оκоʌо ρɑтɑ ʜ сɑ свʜємь що сє ɴɑχодʜ ƔɴƔтρɑ ρɑтɑ ʜ пρѣвʌɑκє ʜ гоρє ʜ поʌʌ⊦ɑ

baštine

Бɑщʜɴє

дƔБρɑвє ʌʜєсь тρɑвє водє сєʌʌɑ ʜ всє що ıє̵ ωдь пρѣвʌɑκє до ʌоʜщɑ ʜ сƔдьцво ʜ гʌоБє ʜ
κρьвʜ Ɣ мʜρƔ дɑ БƔдƔ ɴɑ ɴʜχь воʌʌю дɑ ʜмɑю ʜ дρьжє ʜ дɑ ʏʜɴє всƔ свою воʌʌю ʜ
χотʜєɴıє̵ κɑκо ωдь своıє̵ Бɑщʜɴє до вʜєκɑ вʜєκомɑ ʜ дɑ сƔ воʌɴʜ ʒʜдɑтʜ ʒɑдʜ ʜ тоρɴє
гд–ʜ–ємь χотʜєɴıє̵ ʜ пρѣκопɑтʜ пρєвʌɑκƔ ωдь моρɑ до моρɑ ʜ ɴɑпρɑвʌ⊦ɑтʜ ɴɑ свою воʌю
ʜ χотʜєɴıє̵

дɑ ωвоʜ мʜ сє вʜдʜ що ћƔ ρєћʜ пρɑвʜє ʒɑ тє ɴєгоω ʒɑɑ мєɴє :пρьвоω: ωдь мєɴє можє
Бʜтʜ тєБѣє Ɣпвɑɴʜє κɑκоω можєшь Бʜтʜ мʜρɑɴь гʌɑвомь своʜωмь ʜ ʜɴʜємь доБρомь

baštine

Бɑщʜɴє

своʜмь :дρƔгоω: дρжɑɴʜє κоє стє дρьжɑʌʜ ʒɑ гдɴɑ ʜ ρодʜтєʌ⊦ɑ ɴɑшєгɑ χєρцєгɑ стѣпɑɴɑ
щоω κогɑ вɑсь Бρɑтѣɴɑць тʜүє ʜʌʜ вʜ ʒɑєдɴо ʜʌʜ свɑκомƔ вɑсь поωсє ⊦ɑɑ ɴʜ вɑсь дѣʌƔ

herceg Vlatko

iza 1466.

ɴʜ мѣшɑмь ʜ ωдь Бɑщʜɴє ʜ ωдь гɑБєʌє ωдь үєсɑ спомєɴʜ сє сɑ свɑκомь пρɑвдомь ʜмɑω
Бʜχь пʜтɑтʜ ωдь тєБє що сɑмь ʜʒдвоρʜω ʜ ʒɑ що сɑмь сʌƔжБƔ дɑω
дɑ сƔ κɴєʒь ʜ вʌɑстєʌє ρєүєɴʜ ωт дɑɴɑсь ɴɑпρʜдɑ ʒ Божьємь Бʌɑгосʌовомь ʜ κρɑʌєвьствɑ
мʜ ʜ сʜɴɑ мʜ κɴєʒɑ стʜпɑɴɑ Бʌɑгосовомь ʜсκɑтʜ ʜ пρʜмʜтʜ Ɣ своє ρƔκє ɑʌʜ сь поρьтомь

baštine

Бɑщʜɴє

тƔρьсκомь ɑʌʜ с пʜɴєʒомь ɑʌʜ с моћью своʜωмь ɑʌʜ ʜɴʜχь ɑʌʜ по κоʜ годʜρє ɴʜмь
дρɑго ɴɑүʜɴь Ɣʒєтʜ ʜ пρʜмʜтʜ Ɣ своє ρƔκє ʜ Ɣ свою ωБʌɑсть ʜ ʒɑ своє Бɑщʜɴьсκо

kralj Tomaš

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

kralj Tomaš

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

вʜшєρєүєɴє Бɑщʜɴє ʜ Ɣ ɴʜχь ʒʜдɑтʜ κɑщєʌє ɑʌʜ сɑдɑ ɑʌʜ ʒɑ вρʜмє κоє ʜмє доʜтʜ Бєʒɑ
всɑκогɑ ωпоρєүєɴʜѣ ɴɑшєгɑ ɑʌʜ ʜɴогɑ κɑκо свє Ɣ Бɑщʜɴѣ своʜоʜ ʜ Ɣ пʌємєɴщʜɴʜ
дɑ сƔ κɴєʒь ʜ вʌɑстєʌє ρєүєɴʜ ωт дɑɴɑсь ɴɑпρʜдɑ ʒ Божьємь Бʌɑгосʌовомь ʜ κρɑʌєвьствɑ
мʜ ʜ сʜɴɑ мʜ κɴєʒɑ стʜпɑɴɑ Бʌɑгосовомь ʜсκɑтʜ ʜ пρʜмʜтʜ Ɣ своє ρƔκє ɑʌʜ сь поρьтомь

baštinê

Бɑщʜɴѣ

тƔρьсκомь ɑʌʜ с пʜɴєʒомь ɑʌʜ с моћью своʜωмь ɑʌʜ ʜɴʜχь ɑʌʜ по κоʜ годʜρє ɴʜмь
дρɑго ɴɑүʜɴь Ɣʒєтʜ ʜ пρʜмʜтʜ Ɣ своє ρƔκє ʜ Ɣ свою ωБʌɑсть ʜ ʒɑ своє Бɑщʜɴьсκо
вʜшєρєүєɴє Бɑщʜɴє ʜ Ɣ ɴʜχь ʒʜдɑтʜ κɑщєʌє ɑʌʜ сɑдɑ ɑʌʜ ʒɑ вρʜмє κоє ʜмє доʜтʜ Бєʒɑ
всɑκогɑ ωпоρєүєɴʜѣ ɴɑшєгɑ ɑʌʜ ʜɴогɑ κɑκо свє Ɣ Бɑщʜɴѣ своʜоʜ ʜ Ɣ пʌємєɴщʜɴʜ

176

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
дɑ сƔ κɴєʒь ʜ вʌɑстєʌє ρєүєɴʜ ωт дɑɴɑсь ɴɑпρʜдɑ ʒ Божьємь Бʌɑгосʌовомь ʜ κρɑʌєвьствɑ
мʜ ʜ сʜɴɑ мʜ κɴєʒɑ стʜпɑɴɑ Бʌɑгосовомь ʜсκɑтʜ ʜ пρʜмʜтʜ Ɣ своє ρƔκє ɑʌʜ сь поρьтомь

baštinsko

Бɑщʜɴьсκо

тƔρьсκомь ɑʌʜ с пʜɴєʒомь ɑʌʜ с моћью своʜωмь ɑʌʜ ʜɴʜχь ɑʌʜ по κоʜ годʜρє ɴʜмь
дρɑго ɴɑүʜɴь Ɣʒєтʜ ʜ пρʜмʜтʜ Ɣ своє ρƔκє ʜ Ɣ свою ωБʌɑсть ʜ ʒɑ своє Бɑщʜɴьсκо

18. decembar
1451. u
Bobovcu

kralj Tomaš

protobistar
Restoje

Radič Sanković

dijak Grubanac
Hlapčić,
15. april 1391.
Imoćanin

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinović

15. januar
1399. na Usori
u Lišnici

dijak Vlatko
Maroš

24. april 1421.
u Borču

вʜшєρєүєɴє Бɑщʜɴє ʜ Ɣ ɴʜχь ʒʜдɑтʜ κɑщєʌє ɑʌʜ сɑдɑ ɑʌʜ ʒɑ вρʜмє κоє ʜмє доʜтʜ Бєʒɑ
всɑκогɑ ωпоρєүєɴʜѣ ɴɑшєгɑ ɑʌʜ ʜɴогɑ κɑκо свє Ɣ Бɑщʜɴѣ своʜоʜ ʜ Ɣ пʌємєɴщʜɴʜ
ɑ сɑдɑ ѣ жƔпɑɴь Бѣʌьѣκь ʜ воєводɑ ρɑдʜʏь пρомʜсʌʜвшє єρє пρɑво ʜ достоʜɴо єсть Ɣ

baštinu

БɑщʜɴƔ

всɑκомƔ вρɑтʜтʜ ʜ дɑтʜ свою пρɑвь ʜ свою БɑщʜɴƔ пʌємєɴʜтƔ стɑρƔ ʜ поʒɴɑвшє ʏтʜ ʜ
сʌƔжьБє κоє гρɑдь дƔБρовɴʜκь вɑʒьдɑ єсть Ɣʏʜɴʜʌь господѣ ρɑшьκоʜ ʜ Босɑɴьсκоʜ ʜ
χʌьмьсκоʜ ɑ ɴɑвʌɑщь ɴɑшємƔ ωцƔ сɑɴьκƔ ʜ всѣмь ɴɑшѣмь ρодʜтєʌємь
ʜ ʒɑто ʒɑ ɴʜχь вѣρьɴо посʌƔжєɴʜє κɑκо є ρʏєɴо мʜʜ по мʜʌостʜ Бжʜєʜ κρɑʌь стєпɑɴь
ωстоѣ с воʌомь пɑʏє ʜ с χотʜɴʜємь вʌɑстєʌь ʜ вєʌєможь κρɑʌєствɑ мʜ дɑχь Ɣ БɑщʜɴƔ ʜ Ɣ

baštinu

БɑщʜɴƔ

пʌємєɴʜто вʌɑстєʌємь ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ с мʜʌостʜю ʜ сɑ Ɣтвρьждєɴʜємь
ʒємʌє ωд κƔρʜʌɑ дєρʜ до стоɴɑ сɑ всʜмʜ сєʌʜ ʜ ʒɑсєωцʜ ʜ с ʌƔдьмʜ ʜ с всʜмʜ мєѣмʜ ʜ
пρɑвʜɴɑмʜ ʜ с водɑмʜ ʜ с пɑшɑмʜ ʜ ʒ дρьвʜмʜ ʜ ʒ дƔБρɑвɑмʜ ʜ ʒ гρьмѣємь ʜ сɑ всɑκʜмь
ʜɴʜмь достоѣɴʜємь ʜ сɑ всʜмʜ пρɑвʜмʜ κотɑρʜ тʜχʜ ʒємɑʌь ʜ сєωʌ ρʏєɴʜχь
ʜ ωщє ɴɑ ωɴƔʜ поʌь жƔпє κоɴɑвʌʜ що то є Бʜʌо воєводє сɑɴдɑʌɑ ʜ тоʜ всє дɑʌь ʜ
ʒɑпʜсɑʌь гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ ʜ ɴєго вɑстєʌємь Ɣ БɑщʜɴƔ ʜ Ɣ пʌємєщʜɴƔ сɑ всʜмь

baštinu

БɑщʜɴƔ

κотɑρомь ʜ ш ʌƔдмʜ ʜ то ʜмь всє потвρьдʜχь ʜ Ɣстɑɴовʜтʜχь до дɴʜ ʜ до вʜκɑ κɑκо ʜмь vojvoda Radosav
є κρɑʌєвьство Босɑɴсκо ʜ вєʌьможьє потвρьдʜʌʜ тɑκоћє ʜ ⊦ɑɑ воєводɑ ρɑдосɑвь

Pavlović

потвρьгƔю ɴєκɑ сє ʜ ⊦ɑɑ ɴɑχоћƔ Ɣ ʒɑпʜсєχь ω потвρьћєвɑɴь⊦ɑɑ κɑκо ʜ дρƔгɑ ρƔсɑжκɑ
гдɑ
ʜ БƔдє по мʜʌостʜ Божʜωʜ вь пʌ'ɴʜ дρжɑвʜ ʜ с моʜωмь Бρɑтʜωмь с' κɴєʒомь вʌκьцємь с
κɴєʒомь вʌκ̅омь господƔє ʜ Ɣжʜвɑє ʜ ωд тогɑ дɑюћʜ ʜ ƔдʜʌƔюћʜ своʜмь сʌƔгɑмь

baštinu

БɑщʜɴƔ

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.
na Stipanju
Pribisav Pohvalić
polju pod
Sokolom

vojvoda Sandalj

dijak Grubač

30. maj 1420. u
Sokolu

ʜ пɑκʜ ıє̵ρь ωБɴɑχодʜмо ʒɑ доʌѣ ρєүєɴ̅Ɣ жƔпƔ ıє̵сть пρьво ɴʜχь БɑщʜɴƔ ʜ пʌємɴ̅ʜто Бʜʌо vojvoda Sandalj

dijak Grubač

30. maj 1420. u
Sokolu

пʌємєɴʜтʜмь ʌƔдємь ɴɑ мою воʌƔ дɑє ʜ ʒɑпʜсƔє Ɣ БɑщʜɴƔ ʜ Ɣ пʌємєɴʜто вь сʜχь всʜχь
вʜдʜвь ʜ ρɑʒмʜсʌʜвь вɑ сρдɑүɴʜχь сκρовʜщʜχь сρтцɑ моєго вєʌʜκƔ ʌƔБɑвь ʜ сρүɑɴство
κɴєʒɑ вʌɑстєʌь ʜ всє ωпћʜɴє гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ κою вɑʒдɑ мɴого мʜʌосρдɴо ʜ Бєʒь мʜρє
Ɣ всɑκоємь поүтєɴью пρостρʜшє ʜ поκɑʒɑшє κ ɴɑшʜмь п'ρ'вʜмь ʜ κ ɴɑшємƔ госпоцтвƔ
ʜ БƔдє по мʌ̅стʜ Бж̅ʜωʜ вь пƔɴʜ дρьжɑвʜ с моωмь Бρɑтʜωм с κɴєʒємь вƔκсомь господƔє
ʜ Ɣжʜвɑıє̵ ʜ ωт (т)огɑ дɑюћʜ ʜ Ɣдѣʌююћʜ своʜм сʌƔгɑмь ʜ пʌємɴ̅ʜтѣмь ʌюдємь ɴɑ мою

baštinu

БɑщʜɴƔ

воʌю дɑıє̵ ʜ ʒɑпʜсƔıє̵ Ɣ БɑщʜɴƔ ʜ Ɣ пʌємєɴʜто вь сѣχь вьсѣχь вʜдѣвь ʜ ρɑʒмʜс'ʌʜвь вь
сρьдɑүɴѣχь сκρовʜщѣχь сρьцɑ моıє̵го вєʌʜκƔ ʌюБɑв'ь ʜ сρьүɑɴьство κɴєʒɑ вʌɑстєω ʜ всє
ωпћʜɴє гρдɑ дƔБρоɞɴʜκɑ κою вьʒдɑ мɴогомʜʌосρьдɴо ʜ Бєʒ мѣρє Ɣ всɑκоıє̵м' поүтєɴʜю
пρостρѣшє ʜ поκɑʒɑшє κ ɴɑшʜмь пρьвѣмь ʜ κ ɴɑшємƔ госпоцтвƔ

baštinu

БɑщʜɴƔ

177

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
ʜ пɑκʜ єρь ωБɴɑχодʜмо ʒɑ доʌʜ ρүєɴ'ɴƔ жƔпƔ єсть пρво ɴʜχь БɑщʜɴƔ ʜ пʌємєɴʜто Бʜʌо
всємƔ томƔ χотє χɑρɴʜ Бʜтʜ ʜ поүтєɴьємь Ɣ вʜκє ɴʜмь пʌɑтʜтʜ χотʜсмо мʜ воєводɑ
сɑɴдɑʌь с моωмь Бρɑтʜωмь с κɴєʒємь вʌ'κцємь с κɴєʒємь вʌ'κомь ʜ стʜпɑɴомь сʜɴомь
κɴєʒɑ вʌκ̅цɑ вьсєсρдɴо ʜ єдɴовоʌɴо ʒɑ ɴʜχь ʌƔБɑвь дɑсмо ʜ дɑρовɑсмо Ɣ вʜκʜ вʜκомɑ
Бєʒь поρєүєɴьѣ κɴєʒƔ вʌɑстєʌємь ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ сь мʜʌостʜю ʜ сь

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.
na Stipanju
Pribisav Pohvalić
polju pod
Sokolom

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.
na Stipanju
Pribisav Pohvalić
polju pod
Sokolom

vojvoda Sandalj

dijak Grubač

30. maj 1420. u
Sokolu

dijak Vlatko

10. oktobar
1435. na
Nevesinju

Ɣтвρждєɴьємь поʌь жƔпє κоɴɑвʌʜ ʜ вьʜтɑʌʜɴƔ ʜ доʌɴƔ гоρƔ вьсє сɑ всʜмь що смо ʜ дɑɴь

baštinu

БɑщʜɴƔ

дρжɑʌʜ ʜ господовɑʌʜ вь тоʜʒʜ жƔпʜ κотɑρƔ κоɴɑвɑʌ'с'κомь то що є ɴɑшє Бʜʌо ʜ єсть
всє сɑ всʜмь дɑсмо ʜ дɑρовɑсмо сɑ всʜмʜ сєʌʜ ʜ ʒɑсєʌцʜ ʜ с ʌƔдмʜ ʜ с пɑшɑмʜ ʒ дρвмʜ
ʒ дƔБρɑвɑмʜ (с) сʜɴоκосʜ ʒ гρмьємь ʜ с водɑмʜ ʜ сɑ всʜмʜ мєћɑмʜ ʜ пρɑвʜмʜ κотɑρʜ ʜ
сɑ всɑκоʜмʜ пρɑвʜɴɑмʜ ʜ достоѣɴьємь жƔпє ρүєɴɴє дɑсмо ʜмь Ɣ БɑщʜɴƔ ʜ Ɣ пʌємєɴʜто
гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ ʜ ɴєго вʌɑстєʌємь ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ вɑ вʜκʜ вʜκɑ дɑ сƔ воʌɴʜ ʜ
сʌоБодɴʜ ʜ ωБʌɑстɴʜ ɴʜмʜ ωɴʜ (ʜ) дʜцɑ ƔɴƔүьє ʜ пρɑƔɴƔүьє κɑκо пρɑвɑ ʜ пʌємєɴʜтɑ
господɑ Ɣ вʜκʜ вʜκомɑ
ʜ пɑκʜ єρь ωБɴɑχодʜмо ʒɑ доʌʜ ρүєɴ'ɴƔ жƔпƔ єсть пρво ɴʜχь БɑщʜɴƔ ʜ пʌємєɴʜто Бʜʌо
всємƔ томƔ χотє χɑρɴʜ Бʜтʜ ʜ поүтєɴьємь Ɣ вʜκє ɴʜмь пʌɑтʜтʜ χотʜсмо мʜ воєводɑ
сɑɴдɑʌь с моωмь Бρɑтʜωмь с κɴєʒємь вʌ'κцємь с κɴєʒємь вʌ'κомь ʜ стʜпɑɴомь сʜɴомь
κɴєʒɑ вʌκ̅цɑ вьсєсρдɴо ʜ єдɴовоʌɴо ʒɑ ɴʜχь ʌƔБɑвь дɑсмо ʜ дɑρовɑсмо Ɣ вʜκʜ вʜκомɑ
Бєʒь поρєүєɴьѣ κɴєʒƔ вʌɑстєʌємь ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ сь мʜʌостʜю ʜ сь
Ɣтвρждєɴьємь поʌь жƔпє κоɴɑвʌʜ ʜ вьʜтɑʌʜɴƔ ʜ доʌɴƔ гоρƔ вьсє сɑ всʜмь що смо ʜ дɑɴь

baštinu

БɑщʜɴƔ

дρжɑʌʜ ʜ господовɑʌʜ вь тоʜʒʜ жƔпʜ κотɑρƔ κоɴɑвɑʌ'с'κомь то що є ɴɑшє Бʜʌо ʜ єсть
всє сɑ всʜмь дɑсмо ʜ дɑρовɑсмо сɑ всʜмʜ сєʌʜ ʜ ʒɑсєʌцʜ ʜ с ʌƔдмʜ ʜ с пɑшɑмʜ ʒ дρвмʜ
ʒ дƔБρɑвɑмʜ (с) сʜɴоκосʜ ʒ гρмьємь ʜ с водɑмʜ ʜ сɑ всʜмʜ мєћɑмʜ ʜ пρɑвʜмʜ κотɑρʜ ʜ
сɑ всɑκоʜмʜ пρɑвʜɴɑмʜ ʜ достоѣɴьємь жƔпє ρүєɴɴє дɑсмо ʜмь Ɣ БɑщʜɴƔ ʜ Ɣ пʌємєɴʜто
гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ ʜ ɴєго вʌɑстєʌємь ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ вɑ вʜκʜ вʜκɑ дɑ сƔ воʌɴʜ ʜ
сʌоБодɴʜ ʜ ωБʌɑстɴʜ ɴʜмʜ ωɴʜ (ʜ) дʜцɑ ƔɴƔүьє ʜ пρɑƔɴƔүьє κɑκо пρɑвɑ ʜ пʌємєɴʜтɑ
господɑ Ɣ вʜκʜ вʜκомɑ

ʜ поω жƔпє κоɴɑɞьωсκє κɑκо ıє̵ ʒгоρɑ ρєүєɴо дɑсмо ʜмь Ɣ БɑщʜɴƔ ʜ Ɣ пʌємєɴʜто гρɑдƔ

baštinu

БɑщʜɴƔ

дƔБρоɞɴʜκƔ ʜ ɴєгɑ вʌɑстєʌєм ʜ всоʜ ωпћʜɴʜ ɞь вѣκʜ вѣκомɑ дɑ сƔ воʌɴʜ ʜ сʌоБодɴʜ ʜ
ωБʌɑстɴʜ вʜшєρєүєɴѣмь гρɑдомь соκоʌомь ʜ с вʜшєпʜсɑɴє поω жƔпє κоɴɑв'ʌʜ ʜ ɴʜχь
дѣцɑ ʜ ƔɴƔүьıє̵ ʜ пρɑƔɴƔүьıє̵ ɴʜχь κɑκо пρɑвɑ ʜ пʌємɴ̅ʜ'тɑ господɑ вѣκʜ вѣκомɑ
ʜ потвρьдʜχ ʜ Ɣстɑɴовʜтʜχь жƔпƔ κоɴɑвʌʜ ʜ гρдь соκоʌь ʜ вʜтɑʌʜɴƔ ʜ цɑптɑть ʜ ωБωдь
ʜ всє що κоɴɑвʌɑмь пρʜстоʜ ʜ всє сɑ всѣмь Ɣ вѣκє вѣκомɑ ɴʜмь ʜ ɴʜχ ωстɑɴκƔ ʒɑ

baštinu

БɑщʜɴƔ

БɑщʜɴƔ ʜ ʒɑ пʌємɴʜтω κɑκо що є ɴʜχ ʜ пρьвоω Бʜʌо κɑκо сє ʜмєɴƔє Ɣ ʒɑпʜсƔ κоє κɴєʒь

vojvoda Stjepan
ʜ вʌɑстєʌє ʜ всɑ ωпћʜɴɑ дƔБρовɑүκɑ ʜмɑю ωт сʌɑвɴогɑ вєʌʜκогɑ воєводє гдɴɑ сɑɴдɑʌɑ Kosača
ʜ ωт сʌɑвɴогɑ гдɴɑ κɴєʒɑ вƔκцɑ ʜ ωд гдɴɑ κɴєʒɑ вƔωκɑ ʜ ωд мєɴє вєʌʜκогɑ воєводє
ρƔсɑгɑ Босɑɴсκогɑ гдɴɑ стѣпɑɴɑ

178

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
ʜωщє мʜ госпоцьтво ʜ сʜɴь мʜ κɴєʒь стʜпɑɴь дɑχь ʜ дɑю дɑρовɑχь ʜ дɑρʜвɑмь поүтʜχь
ʜ поүтƔю Ɣ БɑщʜɴƔ ʜ ʒɑ БɑщʜɴƔ ʜ ʒɑ пʌємєɴʜто ʜ Ɣ вʜκє вʜκомɑ вʜшєρєүєɴωмƔ κɴєʒƔ ʜ
вʌɑстєʌємь ʜ вьсоʜ ωпћʜɴʜ вʌɑдƔщɑго гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ʜ ɴʜχь ωстɑɴьκƔ Ɣ вʜκє

baštinu

БɑщʜɴƔ

вʜκомɑ свƔ жƔпƔ дρɑүєвʜцƔ по κотɑρь (с) сƔтоρʜɴомь ʜ с моρʜɴємь ʜ гρɑдомь ɴовʜмь ʜ
с ρʜсɴʜмь сɑ вьсʜмь κотɑρомь до мєʜє κотоρьсκє сɑ всʜмʜ сєʌʜ ʜ ʒɑсєωцʜ поʌʜ гоρɑмʜ

kralj Tomaš

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

kralj Tomaš

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

ban Stjepan
Kotromanić

stoljeće mlađi
dubrovački
prijepis

15. mart 1333.
Srebrnik

dijak Ivan

29. septembar
1442. na
planini Bujak,
prema gradu
Brodaru

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

стρɑɴɑмʜ водɑмʜ ʌƔʒьмʜ пɑшɑмʜ пʌɑɴʜɴɑмʜ ʜ ʒємʌɑмʜ ʜ пρɑвʜɴɑмʜ ʜ мєѣмʜ
вʜшєρєүєɴʜχь жƔпɑ дɑсмо Ɣ вʜκє вʜκомɑ вʜшєρєүєɴʜмь κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌємь вʌɑдƔщɑго
гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ɴʜмь ʜ ɴʜχь ωстɑтκƔ

ʜωщє мʜ госпоцьтво ʜ сʜɴь мʜ κɴєʒь стʜпɑɴь дɑχь ʜ дɑю дɑρовɑχь ʜ дɑρʜвɑмь поүтʜχь

ʜ поүтƔю Ɣ БɑщʜɴƔ ʜ ʒɑ БɑщʜɴƔ ʜ ʒɑ пʌємєɴʜто ʜ Ɣ вʜκє вʜκомɑ вʜшєρєүєɴωмƔ κɴєʒƔ ʜ
вʌɑстєʌємь ʜ вьсоʜ ωпћʜɴʜ вʌɑдƔщɑго гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ʜ ɴʜχь ωстɑɴьκƔ Ɣ вʜκє

baštinu

БɑщʜɴƔ

вʜκомɑ свƔ жƔпƔ дρɑүєвʜцƔ по κотɑρь (с) сƔтоρʜɴомь ʜ с моρʜɴємь ʜ гρɑдомь ɴовʜмь ʜ
с ρʜсɴʜмь сɑ вьсʜмь κотɑρомь до мєʜє κотоρьсκє сɑ всʜмʜ сєʌʜ ʜ ʒɑсєωцʜ поʌʜ гоρɑмʜ
стρɑɴɑмʜ водɑмʜ ʌƔʒьмʜ пɑшɑмʜ пʌɑɴʜɴɑмʜ ʜ ʒємʌɑмʜ ʜ пρɑвʜɴɑмʜ ʜ мєѣмʜ
вʜшєρєүєɴʜχь жƔпɑ дɑсмо Ɣ вʜκє вʜκомɑ вʜшєρєүєɴʜмь κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌємь вʌɑдƔщɑго
гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ɴʜмь ʜ ɴʜχь ωстɑтκƔ

ʒɑто мʜ господʜɴь Бɑɴь стєфɑɴь ʜ моʜ сʜɴовє ʜ ƔɴƔʏıє̵ ʜ доκоʌʜıє̵ сʜмє моıє̵ БƔдє до
вʜєκɑ вєκомɑ дɑсмо ʜ дɑρовɑсмо до вʜєκɑ вʜєκомɑ Ɣ БɑщʜɴƔ ʜ Ɣ пʌємєɴʜто ʌюдємь

дƔБρовɑʏκʜємь ɑ ɴɑшʜємь дρɑʒʜємь пρʜѣтєʌємь вɑсь ρɑть ʜ стоɴь ʜ пρѣвʌɑκƔ ʜ ωтоκє
κоʜ сƔ оκоʌо ρɑтɑ ʜ сɑ свʜємь що сє ɴɑχодʜ ƔɴƔтρɑ ρɑтɑ ʜ пρѣвʌɑκє ʜ гоρє ʜ поʌʌ⊦ɑ

baštinu

БɑщʜɴƔ

дƔБρɑвє ʌʜєсь тρɑвє водє сєʌʌɑ ʜ всє що ıє̵ ωдь пρѣвʌɑκє до ʌоʜщɑ ʜ сƔдьцво ʜ гʌоБє ʜ
κρьвʜ Ɣ мʜρƔ дɑ БƔдƔ ɴɑ ɴʜχь воʌʌю дɑ ʜмɑю ʜ дρьжє ʜ дɑ ʏʜɴє всƔ свою воʌʌю ʜ
χотʜєɴıє̵ κɑκо ωдь своıє̵ Бɑщʜɴє до вʜєκɑ вʜєκомɑ ʜ дɑ сƔ воʌɴʜ ʒʜдɑтʜ ʒɑдʜ ʜ тоρɴє
гд–ʜ–ємь χотʜєɴıє̵ ʜ пρѣκопɑтʜ пρєвʌɑκƔ ωдь моρɑ до моρɑ ʜ ɴɑпρɑвʌ⊦ɑтʜ ɴɑ свою воʌю
ʜ χотʜєɴıє̵

дɑ ıє̵ вʜдʜмо свємƔ свʜєтƔ κɑκо ʒгоρɑ ρүєɴоωмƔ гρɑдƔ дƔБρовɴʜκƔ κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь
ʜ всоʜ ωпκʜɴѣ дƔБρовɑүκоʜ по сʜєχь ɴɑшʜχь ʌʜстʜєχь ʜ повєʌ⊦ɑχь ʒɑ ɴʜχь сρьдүɑɴство
потвρьдʜсмо ʜмь ʜ Ɣстɑɴовʜтʜсмо всє ʜ всɑκо⊦ɑκє повєʌє ʜ ʒɑпʜсɑɴʜ⊦ɑ вʜшєρүєɴıє̵

baštinu

БɑщʜɴƔ

гсподє моʜχь ρодʜтєʌь сʌɑвɴоωгɑ гдɴɑ κɴєʒɑ пɑвʌɑ ʜ сʌɑвɴоωгɑ гдɴɑ воєводıє̵ пєтρɑ ʜ
сʌɑвɴоωгɑ гдɴɑ воєводıє̵ ρɑдосɑвɑ ʜ ɴɑшıє̵ потвρьдʜχь ʜ Ɣстɑɴовʜтʜχь жƔпƔ κоɴɑвʌʜ ʜ

vojvoda Ivaniš
Pavlović

гρɑɑдь соκоʌь ʜ вʜтɑʌʜɴƔ ʜ цɑптɑть ʜ ωБодь ʜ свє що κоɴɑвʌɑмь пρʜстоʜ всє сɑ всʜємь
Ɣ вʜєκє вѣκомɑ ɴʜмь ʜ ɴʜχь ωстɑɴκƔ ʒɑ БɑщʜɴƔ ʜ ʒɑ пʌємєɴʜтоω κɑκо що є ɴʜχь ʜ
пρьвоω Бʜʌо

дɑχь ʜ дɑю поүтʜχь ʜ поүтовɑχь дɑρовɑχь ʜ дɑρʜвɑмь κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌємь ʜ вьсоʜ

ωпћʜɴʜ вʌɑсƔщɑго гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ Ɣ БɑщʜɴƔ ʜ ʒɑ БɑщʜɴƔ ʜ ʒɑ пʌємєɴʜто вʜκƔ

baštinu

БɑщʜɴƔ

вʜκомɑ ɴʜмь ʜ ɴʜχь посʌʜдɴʜмь вρьсʜɴє свє по κотɑρƔ сɑ вьсʜмʜ сєʌʜ ʜ ʒɑсєωцʜ с поʌʜ kralj Tomaš
ʜ ʒь гоρɑмʜ стρɑɴɑмʜ пɑшɑмʜ ʜ водɑмʜ ʜ с пʌɑɴʜɴɑмʜ ʌƔговʜ ʜ сɑ вьсʜмʜ ʒємʌɑмьʜ
пρɑвʜɴɑмʜ ʜ мєѣмʜ ɴʜχь

179

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
дɑχь ʜ дɑю поүтʜχь ʜ поүтовɑχь дɑρовɑχь ʜ дɑρʜвɑмь κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌємь ʜ вьсоʜ
ωпћʜɴʜ вʌɑсƔщɑго гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ Ɣ БɑщʜɴƔ ʜ ʒɑ БɑщʜɴƔ ʜ ʒɑ пʌємєɴʜто вʜκƔ

baštinu

БɑщʜɴƔ

вʜκомɑ ɴʜмь ʜ ɴʜχь посʌʜдɴʜмь вρьсʜɴє свє по κотɑρƔ сɑ вьсʜмʜ сєʌʜ ʜ ʒɑсєωцʜ с поʌʜ kralj Tomaš
ʜ ʒь гоρɑмʜ стρɑɴɑмʜ пɑшɑмʜ ʜ водɑмʜ ʜ с пʌɑɴʜɴɑмʜ ʌƔговʜ ʜ сɑ вьсʜмʜ ʒємʌɑмьʜ

protobistar
Restoje

18. decembar
1451. u
Bobovcu

logofet Ostoja

31. decembar
1427.

пρɑвʜɴɑмʜ ʜ мєѣмʜ ɴʜχь
мʜ гдɴь воєводɑ ρɑдосɑвь пɑвʌовʜκь мʌст̅ью Бж̅ьωмь вєʌʜκʜ воєводɑ Босɑɴсκʜ ʜ (с–)
сʜɴомь мʜ κɴєʒомь ʜвɑɴʜшємь дɑɑмо ʒɴɑтʜ всɑκомƔ κомƔ сє подоБɑ дɑ пρʜмʜсмω ωдь

baštinu

БɑщʜɴƔ

гсп̅оцтвɑ дƔБρовɑүκоωгɑ κɴєʒɑ вʌɑстєʌь ʜ ωдь всє ωпκʜɴє сʌɑвɴоωгɑ гρдɑ дƔБρовɴʜκɑ
двʜє ɴɑ дєсєтє тʜсƔћʜ дƔκɑɑть ʒʌɑтѣχь ʜ тρєтью ɴɑ дєсєтє тʜсƔћƔ дƔκɑɑть ʒʌɑтʜχь κою

vojvoda Radosav
Pavlović

ɴɑмь БʜєχƔ дɑɑʌʜ дɑ ʒɑɑ ɴƔ κƔƔпʜмо єдɴƔ БɑщʜɴƔ Ɣ ɴʜχь κотɑρƔ
пɑвʌƔ мɑтʜю ʜ юρю ɴʜмь ʜ ɴʜχь остɑтκƔ мʜʌость ɴɑшƔ госпоцκƔ дɑсмо ʜмь ʜ
дɑρовɑсмо ɴɑшʜмь ɴовʜмь доБρовоʌɴʜмь дɑρомь сєʌо вʌɑсʜɴє доɴє ʜ гоρɴє тоʜ ıє̵ст

baštinu

БɑщʜɴƔ

вʌɑсʜɴє ʜ ɴоʒдρвцє Ɣ κотɑρƔ ѣɑѣɑүκомь сɑ всʜмь пρʜстоѣɴʜємь ʜ доχодцʜ ʜ ʒ гоρомь ʜ

19. februar
1459. na Jezeru

kralj Tomaš

с поʌєм с водɑмʜ ʜ с водєɴʜцɑмʜ сɑ всʜмʜ стɑρʜмʜ ʜ ɴовʜмʜ κотɑρʜ ʜ мєѣɑшʜ дɑсмо ʜ
дɑρовɑсмо ʒɑ БɑщʜɴƔ вʜκƔ вʜүʜтƔ ɴʜмь ʜ ɴʜχь посʌıє̵дɴʜмь
ʜ потвρьћює поүт̅єɴю пρʜ⊦ɑʒɑɴь ʜ пρʜ⊦ɑтєʌствω ʒɑ вєʌʜκƔ ʌюБɑвь дɑρовɑ гρɑдƔ

baštinuju

Бɑщʜɴ(ьɴƔ)ю

дƔБρовɴʜκƔ κɴєʒƔ ʜ ɴєгω вʌɑстєʌємь гρɑдь сωκω Ɣ κоɴɑвʌɑχь вɑ вѣκʜ вʜєκƔ Ɣ Бɑщʜɴю ʜ
Ɣ пʌємєɴʜтω

vojvoda Radosav
Pavlović

dijak Ostoja

7. april 1423. u
Borču

dijak Stipan
Dobrinović

20. novembar
1398. na
Dumnu

kralj Ostoja

Vukorija dijak

8. decembar
1400. u Sutisci

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinović

15. januar
1399. na Usori
u Lišnici

kralj Dabiša

logofet Tomaš

17. maj 1395.

ɑ томƔ ʜмь свѣдоцı ʜ ρƔʏɴѣцʜ κρɑʌєствɑ мʜ ϐʌɑстєʌє воєводɑ χρьвоє тєпɑʏʜѣ Бɑтɑʌо

Batalo

Бɑтɑʌо

ϐоєводɑ вƔκɑшʜɴь ʜ воєводɑ пɑвʌ̅ь κʌєшʜћь ʜ κɴєʒь стʜпɑɴь χʌɑпʏʜћь ɴɑшьгɑ κρɑʌєствɑ kralj Ostoja
двоρьсκʜ
ɑ томƔ свʜдоцʜ ʜ ρƔүɴʜ(цʜ) вʌɑстєʌє ɴɑшє одь Босɴє κɴєʒь пɑвɑʌь ρɑдʜɴовʜћь сь

Batalo

Бɑтɑʌо

Бρɑтʜомь κɴєʒь мʜρκо ρɑдоıє̵вʜћь сь Бρɑтʜомь воıє̵водɑ сɑɴдɑʌь сь Бρɑтʜомь тєпɑүʜ⊦ɑ
Бɑтɑʌо сь Бρɑтʜомь
ʜ κьдɑ ствоρʜ сʜю мʜʌость κρɑʌєвство мʜ тƔʒʜ БʜχƔ κρɑʌєствɑ мʜ вʌɑстєʌє ɑ ɴɑ ʜмє
воєводɑ χρьвоє κɴєʒь пɑвɑʌь ρɑдʜɴовʜћ воєводɑ сɑɴьдɑʌь тєпɑʏʜѣ Бɑтɑʌо ʜ воєводɑ

Batalo

Бɑтɑʌо

вʌɑтκо твρьтκовʜћь воєводɑ вƔκɑшʜɴь мʜʌɑтовʜћ воєводɑ пɑвɑʌь κʌєшʜћь κɴєʒь пρѣБоє
мɑсɴовʜћь κɴєʒь ρɑдоє ρɑдосɑʌʜћь κɴєʒь ρɑдоє дρɑгосɑʌʜћь κɴєʒь воʜсɑвь воєводʜћь
κɴєʒь вƔκɑшʜɴь ʒʌɑтоɴосовʜћь κɴєʒь κовɑʏь дʜɴʜʏʜћь
ωт Босɴє κɴєʒь пɑвɑʌь ρɑдʜɴовʜћь ʒ Бρɑтʜωм̅ κɴєʒь пρѣБоє мɑсɴовʜћь ʒ Бρɑтʜωм̅

Batalo

Бɑтɑʌо

тєпɑʏʜѣ Бɑтɑʌо ʒ Бρɑтʜωм̅ вʌьκотɑ пρѣБʜɴʜћь ʒ Бρɑтʜωм̅ сɑɴьдɑʌь воєводɑ ʒ Бρɑтʜωм̅
гρьгƔρь Бʜʌьχɑɴʜћь ʒ Бρɑтʜωм̅

180

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
ωть Босɴє κɴєʒь мʜρκо ρɑдоıє̵вʜћь сь Бρɑтʜωм κɴєʒь пɑвɑʌь ρɑдѣɴовʜћь сь Бρɑтʜωм
κɴєʒь пρʜБоє мɑстɴовʜћь сь Бρɑтʜωм тєпɑʏʜ⊦ɑ Бɑтɑʌо сь Бρɑтʜωм воєводɑ сɑɴдɑʌь сь
Бρɑтʜωм κɴєʒь дρɑгʜћь χρьвɑтʜɴʜћь сь Бρɑтʜωм ωт χʌьмсκє ʒємʌє κɴєʒь вʌьκɑшʜɴь

Batalo

Бɑтɑʌо

мʜʌɑтовʜћь сь Бρɑтʜωм κɴєʒь вʌьκосɑвь ɴʜκоʌʜћь сь Бρɑтʜωм ωт доʌьɴʜχь κρɑʜ воєводɑ kralj Dabiša
χρвоıє̵ сь Бρɑтʜωм κɴєʒь мʌɑдѣɴь стɑɴʏʜћь сь Бρɑтʜωм ωт Ɣсоρє воєводɑ вʌьʏʜχɴɑ сь

logofet Tomaš
Lužac

26. april 1395.
u Sutisci

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

Бρɑтʜωм κɴєʒь стѣпɑць ωстоʜћь сь Бρɑтʜωм ωт двоρɑ пρʜстɑвь вʌьκɑць вʌɑдʜсɑʌʜћь сь
Бρɑтʜωм ɑ ωд своʜтʜ вʌьκь ɴѣмʜʏʜћь сь Бρɑтʜωм
ʜ ɴɑ то вʜшє Ɣпʜсɑɴо κɑκо дɑ є Ɣ вѣκʜ κρѣпκо пρѣсєгоχь ʜ κʌєχ сє ɑʒь ρʏєɴʜ κρɑʌь
стєпɑɴь ωстоѣ ʜ ʒ Богодɑρовɑɴо–м–ʜ госпоʜомь κρɑʌʜцомь κʜρь κƔѣвомь постɑвʜвьшє
ρƔцʜ ɴɑ свєтомь євɑɴьћєʌʜ ʜ ɴɑ ʏьсɴомь κρьстʜ господьɴѣ ʜ с вʌɑстєʌʜ κρɑʌєвьствɑ мʜ с
воєводомь χρьвоємь с κɴєʒомь пɑвʌомь ρɑдʜɴовʜћємь с тєпɑʏʜомь Бɑтɑʌомь с воєводомь

Batalom

Бɑтɑʌомь

сɑɴьдɑʌємь с воєводомь пɑвʌомь κʌєшʜћємь с воєводомь вʌɑтκомь твρьтκовʜћємь с

kralj Ostoja

воєводомь вƔκɑшʜɴомь мʜʌɑтовʜћємь с κɴєʒомь ρɑдоємь ρɑдосɑʌʜћємь с κɴєʒомь
воʜсɑвомь с κɴєʒомь вƔκɑшʜɴомь ʒʌɑтоɴосовʜћємь с κɴєʒомь ρɑдоємь дρɑгосɑʌʜћємь с
κɴєʒомь пρѣБоємь мɑсɴовʜћємь с κɴєʒомь вƔκомь тєпʏʜћємь с κɴєʒомь κовɑʏємь
дʜɴʜʏʜћємь

ʜ мʜ ʏƔвшє подоБɴє ʜ Ɣ свємь поʏтєɴє пρошɴє ʜ моБє ρєʏєɴʜχь вʌɑстєо гρɑдɑ
дƔБρьвɴʜκɑ ʒɑповʜдєсмо ʜ ωвɑκоʒʜ Ɣʏʜɴʜсмω сɑвєтомь сɑ Богодɑρьвɑɴємʜ вєʌможɑмʜ

Batalom

Бɑтɑʌωмь

вʌɑстєω κρɑʌєвьствɑ мʜ ρƔсɑгɑ Босɑɴсκогɑ с воıє̵водωмь χρьвоємь ʜ сɑ κɴєʒωмь

kraljica Jelena

13. maj 1397. u
Sutisci

kralj Dabiša

logotet Tomaš
Lužac

17. juli 1392. u
Lušcima u
Donjim
Krajima

kralj Tomaš

dijak Tvrtko
Sekulović

22. august
1446. u
Vranduku

kralj Stjepan
Ostojić

dijak Vladić

5. mart 1419. u
Zvečaju

пɑвʌωмь ʜ с тєпɑʏʜωмь Бɑтɑʌωмь ʜ с ʜɴʜємʜ мɴоʒʜмʜ вʌɑстєʌʜ ʜ вʌɑстєʌʜʏʜκʜ ɴɑшєгɑ
κρɑʌєвьствɑ дɑ ıє̵ вʜєκʜ вʜκомɑ ɴєпоρєʏєɴо с ωвωмь ɴɑшємь ʒɑпʜсωмь ʜ повєʌωмь
с воєводомь χρьвоємь с воєводомь вʌɑтκомь Ɣсоρьсκʜмь с κɴєʒємь стʜпоємь
χρьвɑтʜɴʜћємь с κɴєʒємь ρɑдосɑвом пρѣБʜɴʜћємь с κɴєʒємь доБρосɑвомь дʜвошєвʜћємь

Batalom

Бɑтɑʌωм

с тєфɑʏʜωмь Бɑтɑʌωм с κɴєʒєм гоѣκомь дρɑгосɑʌʜћємь жƔпɑɴомь твρьдʜсɑвомь
тƔʜцомь с κɴєʒємь вʌьʏʜχɴомь вʌɑтκовʜћємь с κɴєʒємь воʜсɑвомь воєводʜћємь с κɴєʒємь
вʌьκьцємь ɴɑρьтʜʏʜћєм̅ жƔпɑɴомь ρɑдоємь ρɑдосɑʌʜћємь жƔпɑɴомь юρѣємь
тʜχьʏʜɴовʜћємь ʒ двоρьсцʜмь стɑɴьцємь пρѣκƔшʜћємь
ʜ сєʌо БɑтƔɴь ʜ сєʌо пʌʜтɴɑɴє ʜ сєʌо Бɑтɑρь ʜ сєʌо вρɑɴƔ ʜ сєʌо шћɑБьɴʜцƔ ʜ сєʌо

Batar

Бɑтɑρь

гвоʒɴʜцƔ ʜ дρƔгƔ гвоʒɴʜцƔ ʜ сєʌо цρʜповь потоκь ʜ сєʌо топоɴʜцє с пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ
κотɑρʜ
ɑ томƔʜ свʜдоцʜ ɴɑшʜ доБρʜ Бошɴɑɴє ωд Босɴє воєводɑ пєтɑρь пɑвʌовʜћь ʒ Бρɑтʜωмь
ʜ воєводɑ κовɑүь дʜɴʜүʜћь ʒ Бρɑтʜωмь ʜ κɴєʒь Бɑтʜћь мʜρκовʜћь ʒ Бρɑтʜωмь ωд

Batić

Бɑтʜћь

χƔмьсκıє̵ ʒємʌє воєводɑ ʜвκо сємκовʜћь ʜ ʒ Бρɑтʜωмь ʜ воєводɑ пɑвɑω юρьєвʜћь ʒ
Бρɑтʜωмь ωд доɴʜχь κρɑʜ κɴєʒь юρɑʜ воʜсɑʌʜћь ʒ Бρɑтʜωмь ɑ ωдвоρɑ пρʜстɑвь
κρɑʌєвьстɑ мʜ двоρьсκʜ κɴєʒь вƔκɑць вƔκотʜћь ʒ Бρɑтʜωмь ʜ κɴєʒь вƔκь ρогɑтʜћь ʒ
Бρɑтʜωмь

181

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
ɴɑʜпρѣʜ ѣ гдɴь κρɑʌь твρьтκо твρьтκовћь ʜ гдɴь χєρьцєгь χρьвоє спʌʜцκʜ ʜ κɴєʒь пɑвʌь

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojčinić
Selištima u
Trstivnici

kralj Stjepan
Ostojić

logofet Novak
Gojčinić

4. decembar
1419. u Sutisci

kralj Tvrtko II

logofet Dušan

16. august
1420. Pod
Visokim

kralj Tomaš

dijak Tvrtko
Sekulović

22. august
1446. u
Vranduku

vojvoda Sandalj

14. juni 1419.
na Stipanju
Pribisav Pohvalić
polju pod
Sokolom

ρɑдʜɴовћь ʜ κɴєʒь вƔκць χρɑɴʜћь ʜ воєводɑ сɑɴьдɑʌь χρɑɴʜћь ʜ κɴєʒь Бɑωшɑ

Batić

Бɑтʜћь

χєρьцєговʜћь ʜ κɴєʒь ρɑдоє ρɑдосɑʌʜћь ʜ κɴєʒь ρɑдоє дρɑгосɑʌʜћь ʜ κɴєʒь Бɑтʜћь
мѣρьκовћь ʜ κɴєʒь ρɑдосɑвь пρʜБоєвʜћь ʜ κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь дѣɴʜʏʜћь ʜ κɴєʒь вƔκь
ρогɑтʜћь ʜ κɴєʒь Бѣʌʜцɑ Бѣʌьχɑɴʜћь
κɴєʒь Бɑтʜћь мʜρьκовћь κɴєʒь твρьтκо стʜпɑɴо̅вћь κɴєʒь стʜпɑɴь ωстоʜћь κɴєʒь пєтɑρь
κʌєшʜћь κɴєʒь вƔκь ρогɑтʜћь κɴєʒь вƔκɑць вƔκотʜћь κɴєʒь вʌɑтκо доБρʜћєвʜћь κɴєʒь

Batić

Бɑтʜћь

твρьтκо үρьɴьүʜћь κɴєʒь ρɑдосɑвь вʌɑдʜмʜρʜћь κɴєʒь юρɑʜ дρɑгʜћєвʜћь κɴєʒь твρьтκо
Боρовʜɴʜћь κɴєʒь стʜпɑɴь мʜωтʜɴʜћь тʜ всʜ вʌɑстєʌє вʜшє пʜсɑɴʜ ρотʜшє сє ʒ
господʜɴомь κρɑʌємь ɴɑ свєтомь євɴ̅єʌью ʜ ʒ госпоωмь κρɑʌʜцомь κƔѣвомь
ʜ ɴɑ всє вʜшє пʜсɑɴɴо ɑʒь гɴ̅ь κρɑʌь твρт̅κо твρтκовʜћь ʜ с вʌɑстєʌʜ ʜ с вєʌьможɑмʜ
κρɑʌєвствɑ мʜ с воєводомь вƔκмʜρомь ʒ жƔпɑɴомь дρɑгʜшомь с κɴєʒємь юρʜємь

Batićem

Бɑтʜћємь

воʜсɑʌʜћємь с κɴєʒомь пρѣБʜћємь с κɴєʒомь ρɑдʜүємь ρɑдоєвʜћємь с κɴєʒомь Бɑтʜћємь
мʜρьκовʜћємь с κɴєʒомь юρʜємь дρɑгʜћєвћємь с κɴєʒомь пєтρомь κʌєшʜћємь с
воєводомь ʜвьκомь с воєводомь пɑвʌомь юρʜєвʜћємь ρотʜсмо сє ɴɑ свєтомь євɑɴћєʌʜю
господʜɴʜ ʜ ɴɑ үɑсɴомь κρстʜ χρс̅твʜ
ʜ сєʌо БɑтƔɴь ʜ сєʌо пʌʜтɴɑɴє ʜ сєʌо Бɑтɑρь ʜ сєʌо вρɑɴƔ ʜ сєʌо шћɑБьɴʜцƔ ʜ сєʌо

Batun

БɑтƔɴь

гвоʒɴʜцƔ ʜ дρƔгƔ гвоʒɴʜцƔ ʜ сєʌо цρʜповь потоκь ʜ сєʌо топоɴʜцє с пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ʜ
κотɑρʜ
ʜ ʒɑκʌєсмо сє пρʜдь поүтєɴʜмь мƔжємь вɑшємь поκʌʜсɑρƔ пρʜдь пρʜд' κɴєʒомь

Bavželićem

Бɑвжєʌʜћємь

тƔдρоємь Бɑвжєʌʜћємь ɴɑ стʜпɑɴƔ поʌƔ под' соκоʌомь ʜ ʒɑ вєћє вʜρовɑɴьє мʜ гдɴь
воєводɑ сɑɴдɑʌь ʜ κɴєʒь вʌ̅κɑць ʜ κɴєʒь вʌ̅κь ωвь ɴɑшь ʒɑпʜсь пєүɑтʜсмо ɴɑшʜмʜ
пєүɑтмʜ вʜсƔћʜмʜ ʜ потвρдʜсмо
ɑ сь мʜʌос'тю ʜ дɑρомь Бжʜмь ʜ вєʌʜκогɑ цρ̅ɑ сƔтɑɴɑ мєχомєть Бєгɑ пρʜдє Ɣ ɴɑшє ρƔκє
ʒɑпʜсɑɴо ʜ Ɣтвρьдєɴо ʜ воıє̵вдомь ʜсɑκомь ʜʒдɑɴо ɴɑмь ρєүєɴѣмь дρьжɑтʜ ʜ ωБʌдɑтʜ Ɣ

bega

Бєгɑ

то вρѣмє κɑдɑ сє пєтρь пɑвʌовʜћь ʜʒɴєвѣρʜ цρƔ сƔтɑɴƔ ʜ ƔБʜ гɑ ʜсɑκь цρєвь воıє̵водɑ сь vojvoda Sandalj

dijak Grubač

30. maj 1420. u
Sokolu

dijak Radivoj
Dobrišević

10. april 1454.
u Novom

цɑρєвомь воʜсκомь ɑ мɴѣ вʜшєρєүєɴомƔ воıє̵водʜ сɑɴдɑʌю ʜ моωʜ Бρɑтʜ ʜʒдɑ гρɑдь
соκоω Ɣ κоɴɑвʌɑχь ʜ по жƔпє κоɴɑвьωсκє що ıє̵ Бʜʌо пɑвʌово ʜ потомь мƔ сʜɴɑ пєтρɑ
ρотʜсмо сє ʜ ʒɑκʌєсмоω ɴɑ свєтом євɑɴћєʌью Бж̅ʜєм ʜ ɴɑ үсɴ̅омь ʜ жʜвотвоρєщємь κρстƔ
госпоћɴƔ ʜ ρүєɴɴʜємь κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌωм ʜ всоʜ ωпћʜɴѣ дƔБρовɑүκоʜ ʜ ɴʜχь ωстɑɴκƔ
вɑ гсподɑɑ Бг̅ɑ всєдρьжʜтєʌ⊦ɑ ʜ вɑ пρүстƔ Бц̅Ɣ ʜ вɑ үєтʜρʜ євɑɴћєʌʜстє ʜ вɑ двɑ ɴɑ дєстє
ɑпƔстоʌɑ вρьχовɴʜєχ ʜ вɑ •о• ʜʒɑБρɑɴɴʜєχ Бж̅ʜχь ʜ вɑ •т• ʜ •ʜı• ωтɑць свєтʜχь ʜжє вɑ

bega

Бєгɑ

ɴʜκєʜ ʜ вɑ всє свєтє ωд вʜєκɑ Бг̅Ɣ Ɣгодʜвшє дɑ ωвоʜ ɴɑшє ʒгоρɑ пʜсɑɴɴо ʜ
ωБѣтовɑɴɴоω ρүєɴɴʜєм κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь ʜ всоʜ ωпћʜɴѣ вʌɑдƔщɑго гρɑдɑ
дƔБρовɴʜκɑ ʜ ɴʜχь ωстɑɴκƔ ʜ ɴʜχ посʌѣдɴʜємь κɑκо сє ʒгоρɑ пʜшє вʜєκƔ вѣκомɑ ɴɑ
мɑɴє ɴє ʜмɑ пρʜтʜ ɴʜ сє потвоρʜтʜ ɴʜ ʒɑ єдɴƔ ствɑρь ɴɑ ʒємʌѣ ɴʜ ʒɑ стρɑχь ɴʜ ʒɑ
Бʌɑгоω ɴʜ ʒɑ ɴʜєдɴогɑ гдɴɑ ɴʜ ʒɑ ɴʜєдɴогɑɑ ʜɴогɑ үʌвκɑ воʌю ʜʒʌожʜвь вєʌʜκогɑ
гспдρɑ гдɴɑ тƔρсκогɑ мєχмєт Бєгɑ

182

herceg Stjepan
Kosača

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
мʌ̅стʜю Божʜωмь ʜ гсподɑρɑ вєʌʜκогɑ гдɴɑ мʜ цɑρɑ ɑмʜρь сƔʌтɑɴь мєχмєдь Бєгɑ мʜ
гдɴь стѣпɑɴь χєρцєгь ωдь свєтогɑ сɑвє гсподɑρь χƔмсκʜ ʜ пρʜмоρьсκʜ вєʌʜκʜ воєводɑ

bega

Бєгɑ

ρƔсɑгɑ Босьɴсκогɑ κɴєʒь дρʜɴсκʜ ʜ вєћє ʜ сʜɴь мʜ κɴєʒь вʌɑтκо дɑємоω ɴɑ ʒɴɑɴьıє̵
гсподɑρƔ вєʌʜκомƔ ʜ гсподѣ вєʒʜρєм ʜ κρɑʜшɴʜκƔ гсподɑρєвƔ κоʜ гωдѣ БƔдє ɴɑ

herceg Stjepan
Kosača

Božidar dijak

19. juli 1453. u
Pivi na planini
Pišči

dijak Stipan
Dobrinović

15. januar
1399. na Usori
u Lišnici

dijak Stipan
Dobrinović

15. januar
1399. na Usori
u Lišnici

Босьɴсκо κρɑʜщє
мєɴє жє вʜдєщƔ ʒємʌю пρɑρодʜтєʌь моʜχь по ɴʜχь ωстɑвɑʌьшƔю ɑ ɴє ʜмƔщƔ своєго
пɑстʜρɑ ωдь ɴʜχь жє пʌємєɴє ʜ ɑʒь ʜʒɑБρɑɴь Бѣχь помощю Божʜєю ʜ пρѣʏʜстʜє єго

bêh

Бѣχь

мɑтєρє вѣɴьʏɑɴь Бѣχь Богодɑρовɑɴʜмь вѣɴьцємь ɴɑ κρɑʌєство ѣκо Бʜтʜ мʜ вɑ χρʜстɑ Бгɑ kralj Ostoja
БʌɑговʜρьɴомƔ ʜ Богомь постɑвʌєɴомƔ гдɴƔ κʜρь стʜпɑɴƔ ωстоʜ κρɑʌƔ сρьБʌємь Босɴʜ
ʜ пρʜмоρʜю ʜ всʜмь ʒɑпɑдьɴʜмь стρɑɴɑмь
мєɴє жє вʜдєщƔ ʒємʌю пρɑρодʜтєʌь моʜχь по ɴʜχь ωстɑвɑʌьшƔю ɑ ɴє ʜмƔщƔ своєго
пɑстʜρɑ ωдь ɴʜχь жє пʌємєɴє ʜ ɑʒь ʜʒɑБρɑɴь Бѣχь помощю Божʜєю ʜ пρѣʏʜстʜє єго

bêh

Бѣχь

мɑтєρє вѣɴьʏɑɴь Бѣχь Богодɑρовɑɴʜмь вѣɴьцємь ɴɑ κρɑʌєство ѣκо Бʜтʜ мʜ вɑ χρʜстɑ Бгɑ kralj Ostoja
БʌɑговʜρьɴомƔ ʜ Богомь постɑвʌєɴомƔ гдɴƔ κʜρь стʜпɑɴƔ ωстоʜ κρɑʌƔ сρьБʌємь Босɴʜ
ʜ пρʜмоρʜю ʜ всʜмь ʒɑпɑдьɴʜмь стρɑɴɑмь
сподоБʌєɴь Бѣχь κρɑʌєвɑтʜ вɑ ʒємʌєχь ρодʜтєʌь ʜ пρɑρодʜтєʌь ɴɑшʜχь Бʜвь ɴɑ κƔпʜ ʒ
гдɴомь χєρьцєгомь χρьвоємь спʌʜтцʜмь ʜ κɴєʒомь доɴʜχь κρɑʜ ʜ с κɴєʒомь пɑвʌомь

bêh

Бѣχь

ρɑдʜɴовћємь ʜ с воєводомь сɑɴьдɑʌємь ʜ сɑ всʜмʜ вʌɑстєʌʜ ʜ вєʌможɑмʜ ρƔсɑгɑ
Босɑɴьсκогɑ ʒБоρѣвь ʜ Бєсѣдʜвь Бєʒь ɴѣєдɴогɑ пρопɑʜствɑ цʜʌо свρьшєɴо ɴɑʜдосмо ʜ

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojčinić
Selištima u
Trstivnici

kralj Ostoja

dijak Hrvatin

5. februar
1399. u Sutisci

vojvoda Radosav
Pavlović

dijak Ivan

19. august
1439. Borač

vojvoda Radosav
Pavlović

dijak Ivan

19. august
1439. Borač

ωБьɴɑʜдосмо κɑκо гρɑдь дƔБρовɴʜκь ʜ вʌɑстєʌє дƔБρовʏьцʜ ωт постɑɴьѣ Босɴє ʜ
дƔБρовɴʜκɑ Бʜʌʜ сю вɑʒдɑ вʜρьɴʜ ʜ пρѣсρьдьʏɴʜ пρʜѣтєʌьє ɴɑшʜмь пρьвʜмь ʜ ɴɑмь
тɑκождє ʜ ɑʒь стєфɑɴь ωстоѣ по мʜʌостʜ єго Божɑствɑ κρɑʌь сρьБʌємь Босɴʜ ʜ
пρѣмоρʜю сподоБʌєɴь Бѣχь κρɑʌєвсвовɑтʜ вɑ ʒємʌɑχь ρодʜтєʌь ʜ пρɑρодʜтєʌь ɴɑшʜχь

bêh

Бѣχь

твоρє пρɑвдƔ ʜспρɑʌɑє пρɑвʜʌɑ ʏʜɴє мʜʌостʜ ʜ ʒɑпʜсɑɴʜѣ вѣρƔ жє дɑє гρɑдовомь ʜ
вʌɑдɑɴʜѣмь мɑʌʜмь жє ʜ вєʌʜцʜмь всɑκомƔ жє по достоѣɴʜю єго ʜ тɑκо сɑстоѣтʜ мʜ сє
κρɑʌєвствƔ вɑ мʜρѣ ʜ сʌɑвʜ
ɑ κɴєʒь ʜ вʌɑстєʌє ɴɑшє моωБє цʜєκь дɑшє ɴɑмь ɴɑшє постɑвє пєɴєʒʜ ʜ дƔκɑть κє
Бѣχомо поʌожʜʌʜ Ɣ дƔБρовɑүκʜ κомƔɴь ɴɑ доБʜтьє ɴɑ •є• по κєɴтʜɴɑρь Ɣ вρѣмє ρожствɑ

bêhomo

Бѣχомо

χρстовɑ ɴɑ •үƔʌʒ• ʌѣто пρьвʜ дɴ̅ь мсцɑ пρьвρɑ •т• дƔκɑть ʒʌɑтѣχ ʜ •ʒ• сɑɑть пєρпєρь
дʜɴρɑ κє Бѣχомо поʌожʜʌʜ по ρƔκє ɴɑшєгɑ поκʌʜсɑρɑ по κɴєʒƔ ʜвɑɴʜшƔ χρєБєʌɑɴовʜκƔ
сь ɴɑшʜємь ʌʜстомь вєρовɑɴʜємь
ɑ κɴєʒь ʜ вʌɑстєʌє ɴɑшє моωБє цʜєκь дɑшє ɴɑмь ɴɑшє постɑвє пєɴєʒʜ ʜ дƔκɑть κє
Бѣχомо поʌожʜʌʜ Ɣ дƔБρовɑүκʜ κомƔɴь ɴɑ доБʜтьє ɴɑ •є• по κєɴтʜɴɑρь Ɣ вρѣмє ρожствɑ

bêhomo

Бѣχомо

χρстовɑ ɴɑ •үƔʌʒ• ʌѣто пρьвʜ дɴ̅ь мсцɑ пρьвρɑ •т• дƔκɑть ʒʌɑтѣχ ʜ •ʒ• сɑɑть пєρпєρь
дʜɴρɑ κє Бѣχомо поʌожʜʌʜ по ρƔκє ɴɑшєгɑ поκʌʜсɑρɑ по κɴєʒƔ ʜвɑɴʜшƔ χρєБєʌɑɴовʜκƔ
сь ɴɑшʜємь ʌʜстомь вєρовɑɴʜємь

183

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
ʜ ωщє ɴɑмь дɑшє ρүєɴʜ κɴєʒь ʜ вʌɑстєʌє дƔБρовɑүцʜ дƔκɑтє ʜ дʜɴɑρє κє Бѣχомо
поʌожʜʌʜ Ɣ κомƔɴь дƔБρовɑүκʜ ɴɑ доБʜтьє ɴɑ •є• по κєɴтʜɴɑρь Ɣ вρѣмє ρожствɑ

bêhomo

Бѣχомо

χρстовɑ ɴɑ •үƔʌʒ• ʌѣто дɴ̅ь •ɑı• мц̅ɑ гєɴρɑ •в• тʜсƔκє ʜ •є• цɑɑть дƔκɑть ʒʌɑтѣχь ʜ •θ• vojvoda Radosav
тʜсƔκь пєρпєρь дʜɴɑρɑ κє Бѣχомо поʌожʜʌʜ по ɴɑшʜχь поκʌʜсɑρʜχь ɑ с ɴɑшʜмь ʌʜстомь Pavlović

dijak Ivan

19. august
1439. Borač

dijak Ivan

19. august
1439. Borač

vlastoručno

15. august
1451.

logofet Vlade

10. april 1378.
Žrnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

dijak Ostoja

25. oktobra
1432.

vlastoručno

15. august
1451.

ʜ пєүɑтью вєρовɑɴомь по κɴєʒƔ БρɑʜʌƔ тєʒɑʌовʜκƔ ʜ по ρɑдɑшʜɴƔ κρстьѣɴʜɴƔ ʜ по
дɑБʜжʜвƔ κɴєʒƔ Боρɑүκоωмь
ʜ ωщє ɴɑмь дɑшє ρүєɴʜ κɴєʒь ʜ вʌɑстєʌє дƔБρовɑүцʜ дƔκɑтє ʜ дʜɴɑρє κє Бѣχомо
поʌожʜʌʜ Ɣ κомƔɴь дƔБρовɑүκʜ ɴɑ доБʜтьє ɴɑ •є• по κєɴтʜɴɑρь Ɣ вρѣмє ρожствɑ

bêhomo

Бѣχомо

χρстовɑ ɴɑ •үƔʌʒ• ʌѣто дɴ̅ь •ɑı• мц̅ɑ гєɴρɑ •в• тʜсƔκє ʜ •є• цɑɑть дƔκɑть ʒʌɑтѣχь ʜ •θ• vojvoda Radosav
тʜсƔκь пєρпєρь дʜɴɑρɑ κє Бѣχомо поʌожʜʌʜ по ɴɑшʜχь поκʌʜсɑρʜχь ɑ с ɴɑшʜмь ʌʜстомь Pavlović
ʜ пєүɑтью вєρовɑɴомь по κɴєʒƔ БρɑʜʌƔ тєʒɑʌовʜκƔ ʜ по ρɑдɑшʜɴƔ κρстьѣɴʜɴƔ ʜ по
дɑБʜжʜвƔ κɴєʒƔ Боρɑүκоωмь
ɑ ʒɑ то мʜ ρєʏєɴʜ господʜɴь κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь смʜшʌɑє г БогƔ ʜ κ пρɑвдʜ ʜ дɑ Ɣ БогƔ
єсть всɑκо Ɣповɑɴʜє ɑ ɴє Ɣ κρʜвʜɴʜ ɴʜ Ɣ єдɴомь свѣтовɴомь госпоцтвƔ вʜдєћє вєʌʜκє
твρьдʜɴє ʜ ρотє по пʜсмѣχь κоє БѣχƔ Ɣʏʜɴʜʌʜ ɴɑшʜ поʏтєɴʜ пρьвʜ ʜ ɴɑшʜ ρодʜтєʌьє
κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ Боєћє сє дɑ тɑκовє κʌєтвʜ ʜ ρотє ɴє пɑдƔ вρьχƔ

bêhu

БѣχƔ

ɴɑсь ʜ ɴɑшʜχь посʌѣдɴʜχь ʜ ɴє χотєћє дɑ тоʌʜκɑʜ ʌюБɑвь мʜʌоштɑ ʜ сκʌɑдь ɴɑ мɑɴ̑є
доʜдє сʌожʜχь ʜ Ɣтвρьдʜχь ʜ Ɣ всємь Ɣстɑɴовʜтʜχь мєю ɴɑмɑ ʜ поʏтєɴʜмь κɴєʒомь ʜ

knez Vladisav
Hercegović

вʌɑстєʌʜ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ Бρɑцтво ʜ єдʜɴство сκʌɑдь ʜ пρʜ⊦ɑʒɑɴь κρʜпκоω Ɣ всємь
κɑκо сє Ɣ ʒɑпʜсʜχь мєю ɴɑшʜмʜ стɑρʜмʜ ʜ ɴ̑ʜмɑ Ɣʒдρьжʜ ʜ тоʌʜκо Боʌє Ɣ ɴɑпρʜдɑκь
жʜвʜтʜ мєю ɴɑмɑ κоʌʜκо Богь ʜ пρʜʏʜстɑ допƔстʜ

ɑ тƔ БѣχƔ пρʜ κρɑʌıє̵вьствѣ мʜ вʌɑстєʌє жƔпɑɴь Бρɑɴκо пρʜБʜɴʜκ двоρьсκʜ вʌьκосɑвь

bêhu

БѣχƔ

стєфκовʜκ доБρɑшʜɴь стєфɑɴовʜκь воıє̵водɑ вʌɑтκо вʌьκовʜκ κɴєʒь вʌьκɑшʜɴ мʜʌɑтовʜκь
κɴєʒь пρʜБоıє̵ мьстɴовʜκ жƔпɑɴь Бѣʌʜ⊦ɑκь сьɴьκовʜћь стɑвʜʌць твρьтκо вʌɑгıє̵вʜκ вʌьκць

kralj Tvrtko I

вʌɑдʜсʌɑʌʜκ
ʜ ωɴʜ ʜχь доБρовоʌɴо ʜ мʜʌостʜво пρʜмʜшє Ɣ Бєсѣдɑχь ʜ Бєсѣдʜвшє с κɴєʒомь ʜ с

bêhu

БѣχƔ

вʌɑстєʌʜ дƔБρовɑүцѣємʜ ʜ моʜ доБρʜ ʌюдьє досʌɑшє κɑ мɴѣ БєсѣдƔ що БѣχƔ Бєсѣдʜʌʜ с vojvoda Radosav
κɴєʒомь ʜ с вʌɑстєʌʜ дƔБρовɑүцѣємʜ ʜ ɴɑ κою поүтєɴƔƔ БєсѣдƔ ʜ доБρƔƔ ʜ

Pavlović

пρʜ⊦ɑтєʌсκƔƔ ʌюБɑвь всєсρьдьɴо ʜ доБρовоʌɴо ʜ мʜʌостʜво пρʜмʜχь
ʜ ωштє мʜʜ господʜɴь κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь ωБѣтƔю κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ
вʜдєћє вєʌʜκє твρьдʜɴє ʜ ρотє κоє по пʜсмѣχь БѣχƔ Ɣʏʜɴʜʌʜ ɴɑшʜ поʏтєɴʜ пρьвʜ ʜ ɴɑшʜ
ρодʜтєʌʜє κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєʌомь гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ Боєћє сє дɑ тɑκовє κʌєтвʜ ʜ ρотє ɴє

bêhu

БѣχƔ

пɑдƔ вρьχƔ ɴɑсь ʜ ɴɑшʜχь посʌѣдɴʜχь ʜ ɴє χтєћє дɑ тоʌʜκɑʜ ʌюБɑвь ʜ мʜʌоштɑ ɴɑ мɑɴє knez Vladisav
доʜдє сʌожʜχ ʜ Ɣтвρьдʜχь ʜ Ɣ всємь Ɣстɑɴовʜтʜχь мєћю ɴɑмɑ с поʏтєɴʜмь κɴєʒомь ʜ
вʌɑстєʌʜ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ Бρɑцтво ʜ єдʜɴство сκʌɑдь ʜ пρʜ⊦ɑʒɑɴь κρʜпκƔ Ɣ всємь κɑκо
сє Ɣ ʒɑпʜсʜχь мєћƔ ɴɑшʜмʜ стɑρʜмʜ ʜ ɴɑмɑ Ɣʒдρьжʜ ʜ тоʌʜκо Боʌє Ɣ ɴɑпρʜдɑκь жʜвʜтʜ
мєћю ɴɑмɑ κоʌʜκо Богь ʜ пρʜʏʜстɑ допƔстʜ

184

Hercegović

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
ʜ вʜдєћʜ дɑ тоʌʜκє ʌюБɑвʜ ʜ пρʜ⊦ɑʒɴʜ сκʌɑдь ʜ ρотє ɴɑшь ρодʜтєʌь ɴє гʌєдɑє г БогƔ ɴʜ
κ пρɑвдʜ погρьдʜвь вєʌʜκє ρотє ʜ ʒɑпʜсє κоє ɴɑшʜ стɑρʜ ʜ ρодʜтєʌьє ʜ ωɴь сɑмь с
вєʌʜκомь ʌюБвомь ʜ твρьдʜɴомь БѣχƔ Ɣʏʜɴʜʌʜ ωдь свєгɑ тогɑʜ ɴɑ мɑɴ̑є доʜдє ʜ всє
потвоρʜ κɴєʒƔ ʜ вʌɑстєωмь дƔБρовɑʏцʜмь ʜ сɑвʜшє Бρєʒь ɴʜєдɴє пρɑвдє пɑʏє ɴʜ ʒɑ

bêhu

БѣχƔ

ɴʜєдɑɴь Ɣʒρоκь κɴєʒɑ вʌɑстєω гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ Ɣʏʜɴʜ ɴʜмь ρɑть ʜ ρɑʒмʜρє ʜ ствоρʜ
вєʌʜκє штєтє Ɣ κотɑρƔ ɴʜχь жєгƔћє κƔћє ʜ тρƔћє вʜɴогρɑдє ʜ пʌʜɴƔюћє ɴʜχь ʜмɑɴь⊦ɑ ʜ

knez Vladisav
Hercegović

vlastoručno

15. august
1451.

knez Vladisav
Hercegović

vlastoručno

15. august
1451.

kralj Ostoja

dijak Stipan
Dobrinović

20. novembar
1398. na
Dumnu

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.
Žrnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

ban Tvrtko

dijak Dražeslav 1353. na Suhoj
Bojić
na Prozračcu

всɑκɑ ʜɴɑ ʒʌɑ ʏʜɴєћє ɴʜмь κɑκо годʜ могɑшє ɑ ɴɑстоєћє ʒɑ ɴɑпρʜдɑ всɑκʜмь ʒʌʜмь
пρотʜвɑ ɴʜмь κоʜмь могɑшє ʜ посʜдє Ɣʒє ɴʜмь жƔпƔ ɴʜχь κоɴɑвʌʜ пρотʜвɑ БогƔ ʜ
пρɑвдʜ ʜ пρотʜвɑ ʒɑпʜсомь поʏтєɴʜχь ɴєговѣχь стɑρѣχь ʜ ɴєгɑ сɑмогɑ

вɑ ʜмє отьцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтɑго дƔχɑ ɑмʜɴь• мʜʌостʜю Божʜомь мʜ господʜɴь κɴєʒь
вʌɑдʜсɑвь сʜɴь поʏтєɴогɑ ʜ Ɣʒможɴогɑ господʜɴɑ χєρцєгɑ стєпɑɴɑ сʜɴɑ господʜɴɑ
κɴєʒɑ вƔκцɑ χρɑɴʜћɑ смʜшʌɑıє̵ ʜ ρɑʒмʜшʌɑıє̵ Ɣ пɑмєтʜ моωʜ сρьʏɑɴє ʜ поʏтєɴє ʌюБвʜ ʜ
вєʌʜκє пρʜ⊦ɑʒɴʜ κоє ʜмɑшє моʜ пρьвʜʜ ʜ ρодʜтєʌьє моʜ с поʏтєɴѣмь κɴєʒомь ʜ

bêhu

БѣχƔ

вʌɑстєʌωмʜ поʏтєɴогɑ гρɑдɑ дƔБρовɴʜκɑ ωБʌюБʌюћє κɴєʒɑ ʜ вʌɑстєʌє дƔБρовɑʏκє ʒɑ
свою Бρɑтʜю ʜ ʒɑ сρьʏɑɴє Ɣпвɑɴє пρʜ⊦ɑтєʌє своє ɑ гρɑдь дƔБρовɴʜκь ʒɑ поʏтєɴƔ ʜ
ƔʒдɑɴƔ κƔћю свою ɑ тоʜ сєБʜ ʜ своʜмь посʌѣдɴʜмь Ɣ вʜєκє дɑ ʜмь є тємєʌʜто κɑκо свє
тоʜ поʒɴɑχь ʜ вʜдʜєχь по ʌюБвєɴʜєχь ʜ κρѣпцʜєχь ʒɑпʜсʜχь ʜ по вєʌʜцѣχь ρотɑχь κоє
мєю соБомь БѣχƔ по пʜсмѣχь Ɣʏʜɴʜʌʜ ʜ Ɣтвρьдʜʌʜ

всє тоʜ ρɑʒгʌєдɑвшє ʜ вʜдʜвьшє ствоρʜсмо свʜть с κρɑʌєствɑ мʜ с погʌɑвтʜмʜ вʌɑстєʌʜ

bêhu

БѣχƔ

κоʜ Ɣ то вρѣмє БѣχƔ пρѣ ɴɑсь всʜ с ɴɑмʜ єдʜɴосρьдɴо ɴɑсʌʜдƔюћє цρ̅ɑ ɴєБс̅κɑго κоʜ
κρѣпʜ κρɑʌ̅єство мʜ Ɣ доБρѣχь дѣʌʜχь Ɣсʌʜшɑсмо пρѣшɴƔ поκʌʜсɑρєвь дƔБρоʏсцʜχь ʜ
ствоρʜсмо ʜмь мʜʌость
тɑκождє жє ʜ мєɴє своıє̵мƔ ρɑБƔ ʒɑ мʌс͠ть своıє̵го Бжс͠твɑ дɑρовɑ пρоцʜстʜ мʜ ωтρɑсʌʜ
Бʌ͠госɑдɴѣʜ вь ρодѣ моıє̵мь ʜ спдоБʜ мє сƔгƔБʜмь вѣɴцєм ⊦ɑκо ωБо⊦ɑ вʌɑдʜʏьствʜ⊦ɑ
ʜспρɑвʌɑтʜ мʜ пρьвѣıє̵ ωт ʜспρьвɑ вь Бг͠одɑρовɑɴ'ɴѣʜ ɴɑмь ʒємʌʜ Босɴѣ потом жє

bêhu

БѣχƔ

господƔ моıє̵мƔ БогƔ спдоБʌьшƔ мє ɴɑсʌѣдовɑтʜ пρѣстоʌь моʜχ пρѣρодʜтєʌь госпдє
сρьБьсκє ʒɑɴıє̵ Бо тʜ БѣχƔ моʜ пρѣρодʜтєʌʜıє̵ вь ʒємʌьɴѣмь цρс͠твѣ цρс͠твовɑвшє ʜ ɴɑ
ɴБс͠ɴоє цρьство пρѣсєʌʜʌʜ сє мєɴє жє вʜдєщƔ ʒємʌю пρѣρодʜтєʌь моʜχ по ɴʜχь
ωстɑвʌьшƔ ʜ ɴє ʜмƔщƔ своıє̵гω пɑстʜρɑ
ɴɑ томƔ сƔ вѣρƔ дɑʌʜ ʜ пρʜсєгʌʜ ɑ тоʜʒʜ вѣρѣ ʜ пρʜсєжʜ свѣдоцʜ доБρʜ Бошɴɑɴє
ɴɑʜпρѣ воєводɑ пƔρьћɑ ʜ сь Бρɑтʜωмь ʜвɑχɴь ʜвɑɴовʜћь ʜ сь Бρɑтʜωмь вʌɑдʜсʌɑвь
ωБρɑдовʜћь ʜ сь Бρɑтʜωмь вʌьүʜχɴɑ тєпүʜћь ʜ сь Бρɑтʜωмь Боʌєсʌɑвь дƔκоєвʜћь ʜ сь

Bêlanić

Бѣєʌɑɴʜћь

Бρɑтʜωмь вʌьκць χρьвɑтʜɴʜћь ʜ сь Бρɑтʜωмь БƔдʜсʌɑвь үɑвʌовʜћь ʜ сь Бρɑтʜωмь вʌɑʜ
доБρовоєвʜћь ʜ сь Бρɑтʜωмь Бρɑʜκо пρʜБʜɴʜћь ʜ сь Бρɑтʜωмь оρьшɑ ρɑдоєвʜћь ʜ сь
Бρɑтʜωмь ɑ ωт̅ доʌьɴʜχь κρɑʜ ɴʜɴосʌɑвь ɴовɑκовʜћь ʜ сь Бρɑтʜωмь стɑɴць гɑпʜʌовʜћь
ʜ сь Бρɑтʜωмь ɑ томƔ пρʜстɑвь ωт̅ двоρɑ Богдɑɴь Бѣʌɑɴʜћь ʜ сь Бρɑтʜωмь ɑ ωт̅
вʌɑдɑɴʜѣ сѣпоє χρьвɑтʜɴʜћь ʜ сь Бρɑтʜωмь

185

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne
ɑ сє всɑκомƔ ʏʌовѣκƔ сɑдʜшɴємƔ ʜ посʌѣ БƔдƔщємƔ до вѣκь вѣκомɑ ɴɑвѣщƔємо ʒɴɑɴьє ʜ
вʜдѣɴьє пɑмєтью сʜомь повєʌомь ʜ ʒɑпʜсɑɴьємь κɑκо ѣ жƔпɑɴь Бѣʌьѣκь ʜ воєводɑ

bêlêzêh

Бѣʌѣʒѣχь

ρɑдʜʏь Бρɑть мʜ сɑɴьκовʜћʜ поʒɴɑсмо вɑ ʜстʜɴƔ по стɑρѣχь пʜсмѣχь ʜ по стɑρѣχь

Radič Sanković

пɑмєтɑρѣχь доБρѣχь ʌƔдєχь κоʜ сƔ ʏƔʌʜ ωдь єдɴогɑ κоʌѣɴɑ до дρƔгогɑ ʜ по вѣдƔщѣχь

dijak Grubanac
Hlapčić,
15. april 1391.
Imoćanin

Бѣʌѣʒѣχь ʜ ʒʌɑмєɴьɴєχь
✝ κρɑʌıє̵вс̅твɑ мʜ дρɑгʜмь ʜ ʌюБовɴʜмь пρʜ⊦ɑтєʌıє̵мь κɴєʒƔ ʜ сƔдʜ⊦ɑмь ʜ вʌɑстєʌωмь

bêlêžil

Бѣʌѣжʜʌ̅

дƔБρовүʜм̅ дɑ ʒɴɑтє Ɣүʜɴʜʌʜ смо ʜ Бѣʌѣжʜʌ̅ смо ʜ дɑʌʜ смо тƔʜ κƔћю κо⊦ɑ ıє̵ ɴɑшɑ Ɣ

kralj Tvrtko I

12. juni 1389.

вɑшємь гρɑдƔ
сʜ сє сƔ κʌєʌʜ κьɴєʒь Ɣгρʜɴь κьɴєʒь ρɑдоɴɑ κɑʒɴьць гρьдомʜʌь κɑʒɴьць сємʜюɴь воєводɑ

Bêlhan

Бѣʌьχɑɴь

пƔρьʏɑ гρƔБѣшɑ пєχɑρьɴʜκь κɑʒɴьць Бѣʌьχɑɴь єжь оБьʏєɴовʜʏєɴовʜʏь домɑсʌɑвь
гƔɴєтʜʏь χρɑɴʜсʌɑвь свρɑʏʜʏь ρɑдоє дρƔговʜʏь Бєρʜсʌɑвь Бɑɴʜʏь κɑκьмƔжь одρɑмьʏʜʏь

ban Ninoslav

notar Paskal

godine 1249.

вʌьκьʏɑ вʌьκɑсовʜʏь

Bêlhanić

Бʜоχɑɴʜћь

Bêlhanić

Бѣʌьχɑɴʜћь

ɑ сємƔʜ ɴɑшємƔ ʒɑпʜсƔ свʜдоцʜ вʌɑстєʌє κρɑʌєвьствɑ мʜ воєводɑ пєтɑρь κʌєшʜћь
двоρьсκʜ ɴɑшь ʜвɑɴʜшь Бʜоχɑɴʜћь ʜ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ твρьтκо Боρовʜɴʜћь
ɑ томƔ пρʜстɑвь κɴєʒь Богдɑɴь Бѣʌьχɑɴʜћь ωт двоρɑ ɑ ωт вʌɑдɑɴʜѣ пρʜстɑвь дρɑгошь
шɑɴьтʜћь

kralj Tvrtko II

ban Tvrtko

ɴɑʜпρѣʜ ѣ гдɴь κρɑʌь твρьтκо твρьтκовћь ʜ гдɴь χєρьцєгь χρьвоє спʌʜцκʜ ʜ κɴєʒь пɑвʌь

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojčinić
Selištima u
Trstivnici

kralj Dabiša

logofet Tomaš

17. maj 1395.

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.
Žrnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojčinić
Selištima u
Trstivnici

ρɑдʜɴовћь ʜ κɴєʒь вƔκць χρɑɴʜћь ʜ воєводɑ сɑɴьдɑʌь χρɑɴʜћь ʜ κɴєʒь Бɑωшɑ

Bêlhanić

Бѣʌьχɑɴʜћь

χєρьцєговʜћь ʜ κɴєʒь ρɑдоє ρɑдосɑʌʜћь ʜ κɴєʒь ρɑдоє дρɑгосɑʌʜћь ʜ κɴєʒь Бɑтʜћь

2. mart 1433. u
Sutisci
11. august
dijak Dražeslav 1366. pod
Bojić
Prozorom u
Rami
dijak Pavle

мѣρьκовћь ʜ κɴєʒь ρɑдосɑвь пρʜБоєвʜћь ʜ κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь дѣɴʜʏʜћь ʜ κɴєʒь вƔκь
ρогɑтʜћь ʜ κɴєʒь Бѣʌʜцɑ Бѣʌьχɑɴʜћь
ωт Босɴє κɴєʒь пɑвɑʌь ρɑдʜɴовʜћь ʒ Бρɑтʜωм̅ κɴєʒь пρѣБоє мɑсɴовʜћь ʒ Бρɑтʜωм̅

Bêlhanić

Бʜʌьχɑɴʜћь

тєпɑʏʜѣ Бɑтɑʌо ʒ Бρɑтʜωм̅ вʌьκотɑ пρѣБʜɴʜћь ʒ Бρɑтʜωм̅ сɑɴьдɑʌь воєводɑ ʒ Бρɑтʜωм̅
гρьгƔρь Бʜʌьχɑɴʜћь ʒ Бρɑтʜωм̅
ʜ ⊦ɑ гс͠пг⊦ɑ κÿρ єʌєɴɑ ʜ госпо⊦ɑ κρɑʌʜцɑ κÿρɑ доρоϑє⊦ɑ вʜдѣвшє ωБєщɑɴʜ⊦ɑ ʜ Ɣвѣтє
гдɴɑ κρʌ͠ɑ сь гρɑдωм дƔБρовьɴʜκωм вʜшє пʜсɴɑ ʜ сʜ⊦ɑ Боʌшє потвρьждɑющє
пρʜсєгωсмо пρѣдь ст͠ымь єг͠ʌʜıє̵мь ʜ пρѣдь үс͠тɴʜмь κρс͠томь χс͠вѣмь вь цρ͠κвʜ ст͠го гρьгƔρɑ

Bêlica

Бѣʌʜцɑ

ʜ с ɴɑшʜм вʌɑстєʌʜ сʜмʜʒʜ ʜ сь сʜмʜʒʜ воıє̵водɑ вʌьκьць χρьвɑтʜɴʜκ κɴєʒь вʌьκотɑ
пρʜБʜɴʜκ κɴєʒь χгєɴь дρɑгосʌɑʌʜκ вʌɑтκо воıє̵одʜκь жƔпɑɴь вʌьκьць үρьɴƔговʜκь
ρɑдосʌɑвь пρʜБʜɴʜκь вʌьκмʜρь сємьκовʜκ χρɑɴ⊦ɑ вʌьκовʜκ пƔρьћ⊦ɑ χρьвɑтʜɴʜκ Бѣʌʜцɑ
ʜжєсɑʌʜκ жƔпɑɴь дʜɴʜцɑ
ɴɑʜпρѣʜ ѣ гдɴь κρɑʌь твρьтκо твρьтκовћь ʜ гдɴь χєρьцєгь χρьвоє спʌʜцκʜ ʜ κɴєʒь пɑвʌь
ρɑдʜɴовћь ʜ κɴєʒь вƔκць χρɑɴʜћь ʜ воєводɑ сɑɴьдɑʌь χρɑɴʜћь ʜ κɴєʒь Бɑωшɑ

Bêlica

Бѣʌʜцɑ

χєρьцєговʜћь ʜ κɴєʒь ρɑдоє ρɑдосɑʌʜћь ʜ κɴєʒь ρɑдоє дρɑгосɑʌʜћь ʜ κɴєʒь Бɑтʜћь
мѣρьκовћь ʜ κɴєʒь ρɑдосɑвь пρʜБоєвʜћь ʜ κɴєʒь вʌɑдʜсɑвь дѣɴʜʏʜћь ʜ κɴєʒь вƔκь
ρогɑтʜћь ʜ κɴєʒь Бѣʌʜцɑ Бѣʌьχɑɴʜћь

186

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne

Bêlih

Бѣʌʜχь

пʜсɑɴо ɴɑ Бѣʌʜχь сєʌʜщʜχь Ɣ тρьстʜвɴʜцʜ

kralj Tvrtko II

24. juni 1405.
na Bijelim
Novak Gojčinić
Selištima u
Trstivnici

Radič Sanković

dijak Grubanac
Hlapčić,
15. april 1391.
Imoćanin

Radič Sanković

dijak Grubanac
Hlapčić,
15. april 1391.
Imoćanin

Radič Sanković

dijak Grubanac
Hlapčić,
15. april 1391.
Imoćanin

[ʜ] ωщь ʒɑ постρьɴєɴьє Ɣсєгɑ вʜшєпʜсɑɴогɑ Ɣ ρƔκє жƔɴɑ соρьκоүєвʜћɑ ʜ пɑʌьκɑ
гƔɴьдƔʌʜћɑ поκʌʜсɑρʜ опћʜɴʜ дƔБρовɑүьκоʜ мʜ Бѣʌьѣκь ʜ ρɑдʜүь сɑ всѣмʜ

Bêlijak

Бѣʌьѣκь

вʜшєʜмєɴовɑɴѣмʜ ɴɑ свєто пʜсмо χρʜстовɑ є[вɑɴћєʌʜѣ ʒ доБρ]є воʌє ʜ с пρɑвɑ сρцɑ єсмо
пρʜсєгʌʜ ɴɑшомь вѣρомь ʜ дƔшомь ʜ ɴɑшєгɑ ωт̅цɑ ʜ ρодʜтєʌь ɴɑшʜχь [ʜ ст̅]ѣмь юρьємь
ʜ ɑρχɑɴьдєʌомь мʜχɑʜʌомь ɴɑшʜмʜ κρьстɴѣмʜ ʜмєɴʜ дɑ ствоρʜмо ʜ свρшʜмо ʜ
твρьдʜмо Ɣ всє пʜсɑɴо Ɣ сʜоʜ повєʌʜ
ɑ сɑдɑ ѣ жƔпɑɴь Бѣʌьѣκь ʜ воєводɑ ρɑдʜʏь пρомʜсʌʜвшє єρє пρɑво ʜ достоʜɴо єсть Ɣ

Bêlijak

Бѣʌьѣκь

всɑκомƔ вρɑтʜтʜ ʜ дɑтʜ свою пρɑвь ʜ свою БɑщʜɴƔ пʌємєɴʜтƔ стɑρƔ ʜ поʒɴɑвшє ʏтʜ ʜ
сʌƔжьБє κоє гρɑдь дƔБρовɴʜκь вɑʒьдɑ єсть Ɣʏʜɴʜʌь господѣ ρɑшьκоʜ ʜ Босɑɴьсκоʜ ʜ
χʌьмьсκоʜ ɑ ɴɑвʌɑщь ɴɑшємƔ ωцƔ сɑɴьκƔ ʜ всѣмь ɴɑшѣмь ρодʜтєʌємь
ɑ сє всɑκомƔ ʏʌовѣκƔ сɑдʜшɴємƔ ʜ посʌѣ БƔдƔщємƔ до вѣκь вѣκомɑ ɴɑвѣщƔємо ʒɴɑɴьє ʜ
вʜдѣɴьє пɑмєтью сʜомь повєʌомь ʜ ʒɑпʜсɑɴьємь κɑκо ѣ жƔпɑɴь Бѣʌьѣκь ʜ воєводɑ

Bêlijak

Бѣʌьѣκь

ρɑдʜʏь Бρɑть мʜ сɑɴьκовʜћʜ поʒɴɑсмо вɑ ʜстʜɴƔ по стɑρѣχь пʜсмѣχь ʜ по стɑρѣχь
пɑмєтɑρѣχь доБρѣχь ʌƔдєχь κоʜ сƔ ʏƔʌʜ ωдь єдɴогɑ κоʌѣɴɑ до дρƔгогɑ ʜ по вѣдƔщѣχь
Бѣʌѣʒѣχь ʜ ʒʌɑмєɴьɴєχь
ɑ тƔ БѣχƔ пρʜ κρɑʌıє̵вьствѣ мʜ вʌɑстєʌє жƔпɑɴь Бρɑɴκо пρʜБʜɴʜκ двоρьсκʜ вʌьκосɑвь

Bêlijak

Бѣʌʜ⊦ɑκь

стєфκовʜκ доБρɑшʜɴь стєфɑɴовʜκь воıє̵водɑ вʌɑтκо вʌьκовʜκ κɴєʒь вʌьκɑшʜɴ мʜʌɑтовʜκь
κɴєʒь пρʜБоıє̵ мьстɴовʜκ жƔпɑɴь Бѣʌʜ⊦ɑκь сьɴьκовʜћь стɑвʜʌць твρьтκо вʌɑгıє̵вʜκ вʌьκць

kralj Tvrtko I

logofet Vlade

10. april 1378.
Žrnovnica; 17.
juni 1378.
Trstivnica

anonim

12. mart 1380.
na Moštru

вʌɑдʜсʌɑʌʜκ
ɑ томоyʜ свѣдоцʜ ʜ ρƔүɴʜцʜ κρɑʌвьствɑ мʜ вʌɑстєʌє воєводɑ вʌɑтκо вʌьκовʜћь ʒ
Бρɑтʜωм κɴєʒь пɑвɑʌь ρɑдʜɴовʜћь ʒ Бρɑтʜωм жƔпɑɴь Бρɑʜκо пρѣБʜɴʜћь ʒ Бρɑтʜωм
κɴєʒь мʜρьκо ρɑдоєвʜћь ʒ Бρɑтʜωм κɴєʒь стʜпоє χρьвɑтʜɴʜћь ʒ Бρɑтʜωм κɴєʒь пρʜБоє
мɑсɴовʜћь ʒ Бρɑтʜωм ωт̅ χʌьмьсκє ʒємʌıє̵ жƔпɑɴь Бʜʌь⊦ɑκь сɑɴьκовʜћь ʒ Бρɑтʜωм κɴєʒь

Bêlijak

Бʜʌь⊦ɑκь

вʌьκɑшʜɴь мʜʌɑтовʜћь ʒ Бρɑтʜωм ωт̅ доʌьɴѣχь κρɑʜ κɴєʒь мʌɑдʜɴь стɑɴьүʜћь ʒ Бρɑтʜωм kralj Tvrtko I
ωт̅ Бʜʌошєвʜћь κɴєʒь гоѣκь воʜκовʜћь ʒ Бρɑтʜωм ωт̅ Ɣсоρє κɴєʒь доБρосɑвь дʜвошєвʜћь
ʒ Бρɑтʜωм ωт̅ тρʜБотʜћь воєводɑ вʌɑтκо твρьтκовʜћь ʒ Бρɑтʜωм • ωт̅ двоρɑ пρʜстɑвь
κɴєʒь гоѣκь [д]ρɑгосɑʌʜћь двоρьсκʜ ʒ Бρɑтʜωм ɑ ωт̅ своʜтʜ ɴɑʌѣшκо вѣтɴʜ⊦ɑ ɴɑшь
вєʌʜκʜ вρɑтɑρь ʒ Бρɑтʜωм

Ɣ κоєʜ жƔпѣ κоɴɑвɑʌьсκоʜ ʜ Ɣ гρɑдƔ ʜ Ɣ мѣстɑ вʜшєпʜсɑɴɑ сɑдɑ жƔɴƔ соρьκоүєвʜћƔ ʜ
пɑʌьκƔ гƔɴьдƔʌʜћƔ поκʌʜсɑρомь дƔБρовɑүьцѣмь мʜ жƔпɑɴь Бѣʌьѣκь ʜ воєводɑ ρɑдʜүь

Bêlijak

Бѣʌьѣκь

ωБєћɑсмо сє ɴɑшомь вѣρомь ʜ κʌєтвомь ɴʜжє пʜсɑɴомь постɑвʜтʜ є Ɣ дρжɑвƔ ʜ Ɣ
ωБʌɑсть ʜ Ɣ госпоцтво κɑκоɴо Ɣ ɴʜχь БɑщʜɴьɴƔ пʌємєɴʜтƔ ωпћʜɴƔ ʜ вʌɑстєʌʜ гρɑдɑ
дƔБρовьɴʜκɑ

187

Radič Sanković

dijak Grubanac
Hlapčić,
15. april 1391.
Imoćanin

Lejla Nakaš - Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne

Bêlijaka

Бѣʌьѣκɑ

ɑ сє пʜсɑ гρƔБɑɴɑць χʌɑпьүʜћь [ʜ]моћɑɴʜɴь ρɑБь жƔпɑɴɑ Бѣʌьѣκɑ ʜ воєводє ρɑдʜүɑ ʜ
ɴʜю дʜѣ[κь]
сєго ρɑдʜ мʜ воєводɑ ρɑдʜүь сьɴ'κовʜћь смʜшʌ⊦ɑıє̵ вєʌʜκƔ ʌюБьвь• ʜ сρүɑɴƔ пρʜ⊦ɑʒьɴь

Bêlijakom

Бѣʌʜ⊦ɑκомь

ɴєρɑʒдѣʌʜмƔ κоѣ Бʜс̅ мєгƔ гρɑдомь дƔБρовɴʜκом ʜ с̅ пρɑρодʜтєʌʜм ɴɑшʜм ʜ пɑκь с
ρодʜтєʌєм ɴɑшʜмь κɑʒьɴцємь сьɴκом ʜ сь БгопотρѣБɴʜм гдɴмь жƔпɑɴомь Бѣʌʜ⊦ɑκомь

Radič Sanković

dijak Grubanac
Hlapčić,
15. april 1391.
Imoćanin

vojvoda Radič
Sanković i župan
Bjelijak

logothet Mileta 25. august
Popović
1399.

ʜ вʜшє тогɑ сьтвоρʜсмо мƔ мʜʌость ɴɑвʌɑстʜтƔ по сѣχь ɴɑшʜχ ʌѣстʜχ по ɴɑшє вʜсƔћє
дƔпʌєɴє пєүɑтʜ Ɣүʜɴıє̵ɴє дɑсмо мƔ ʜ ʒɑпʜсɑсмо Ɣ ʌɑшьвʜ ɴɑшɑ тρʜ сєʌɑ Ɣ ʜмє сєʌо

Bêlu

БѣʌƔ

тρʜБƔшƔ сь всʜмʜ пρɑвʜмʜ мєѣмʜ дρƔго сєʌо ʌƔпьɴʜцƔ сь всʜмʜ пρɑвʜмʜ мєѣмʜ тρєтʜє kralj Tvrtko I

anonim

12. mart 1380.
na Moštru

prijepis
dubrovačkog
gramatiga

23. oktobar
1332.

сєʌо БѣʌƔ сь всʜмʜ пρɑвʜмʜ мєѣмʜ ρєүєɴомƔ воєводʜ χρьвою ʜ ɴєговʜ дѣтьцʜ ʜ ɴʜχь
посʌʜдɴємƔ дɑ сƔ ʒɑ пʌємєɴʜто Ɣ вʜκʜ вʜκомɑ
ɑ сɑʜ пρѣɴʜсɑɴь χρѣсовоʜ κоʜ пρѣɴєшє поκʌʜсɑρьıє̵ дƔБρовɑʏцʜ ωдь господʜɴɑ Бɑɴɑ
ʌƔʏє мɑρκɑ ʌƔκɑρєвʜκɑ ʜ фєʌʜʏь мɑтʜɴь пєʌʜʏєвʜκɑ κɑκо ıє̵ ʒɑκоɴь Бʜо мєгю господωмь

Benčulić

БєɴʏƔʌʜκь

Босɑɴсκωмь стɑρωмь ʜ ωдь поʏєʌɑ свєтопоʏʜвшɑ дɑ сє ɴє помєтє пɑʏє дɑ сє ʒɴɑ ωвоʜ
дɑ χρɑɴʜ господʜɴь Бɑɴь Ɣ свою κƔκю ɑ дρƔгʜ χρƔсовоʜ дɑ χρɑɴʜ господʜɴɑ Бɑɴɑ

ban Stjepan
Kotromanić

стєпɑɴɑ стєпɑɴ БєɴʏƔʌʜκь

Benčulić

БєɴүƔʌʜћь

Benčulićem

БєɴьүƔʌʜћємь

ʜ тƔʜ ʜʒʜдошє пρʜдь κρɑʌєвство мʜ всєпоүтєɴʜ вʌɑстєʌє ʜ поκʌʜсɑρʜє сʌɑвɴогɑ гρɑдɑ
дƔБρовɴʜκɑ Ɣ ʜмє κɴєʒь доБρє БєɴүƔʌʜћь ʜ κɴєʒь пʜρо ʌƔκɑρєвʜћь
ʜ ʒɑκʌєсмо сє пρѣдь поүтєɴѣмʜ вʌɑстєʌʜ поκʌʜсɑρʜ вɑшʜмʜ пρѣдь доБρєтомь
БєɴьүƔʌʜћємь ʜ пρѣдь пѣρомь ʌƔκɑρєвʜћємь ɴɑ соκоʌƔ

kralj Tvrtko II

logofet Dušan

vojvoda Sandalj

dijak Grubač

дɑ ıє̵ст вѣдомо всɑκомƔ ʏʌовѣκƔ κɑκо ствоρʜ мʜʌс͠ть гдɴь твρтκо мʜʌс͠тʜю Бж͠ʜомь Бɑɴь

Benešić

Бєɴєшʜћь

Босɑɴсκʜ дƔБρовɴʜκƔ κɑдɑ доχодʜшє поκʌʜсɑρʜ дƔБρовɑʏцʜ Ɣ ʜмє κɴєʒь вʜтκо гƔʏєтʜћь ban Tvrtko

dijak Brajan

ʜ κɴєʒь дʜмκо Бєɴєшʜћь ʜ тɑκоʜ ствоρʜ мʜʌс͠ть гдɴь Бɑɴь твρьтκо дƔБρовɴʜκƔ

Benković

Бєɴьκовʜћь

κто тє ʌƔБʜ Бєʒь ɴɑю сρьдьцɑ ʒовʜ гɑ ɑ ɴє χощєвɑ пρʜєтʜ ωд тєБє κɑʌошєвʜћь ʜ

ban Stjepan
Бєɴьκовʜћь ʜ дʜвьѣɴовʜћь ʜ сʜє пʜсɑɴʜє сьвρьшʜ сє Ɣ гостʜ вєʌʜκогɑ χʜжʜ Ɣ ρɑдосʌɑʌʜ Kotromanić