.. _ ....

~~ .. ..

,'.

.. ..... _ .. . -.--

..

..

.

... .....

.
:

. ..

..

:::-.

..... ::. :: ..

~ ... : .. :::.: ~ .. : .: .: .:::
..:~ .._'

.

.

......

. .. ...

J.AH":~~.A~'()N_t\J:..IEZ;I)~ •. "",
.. . ..

.'

··B····· "1':

..

·:·BL··· :""::I{',:.-us.:·:::·TA·····'·::···~T:T··:T·T,;·::~M··~:·········· ."J:'.~. :·.·:··~i·.:.x:t"~;···· :.':': .:." £;1,.. : '.':::".:' . .. : ::1"" ·.:l·,'.:~:~r:.~.·.:;.:<rtl.~::: "..:.:." :
.. .. ..
_.

.....

."

..

·'1'

...

..

.:

~

..

.

.~. ~

.. .

.

.·,.,' .•• ,HtJBER,LIP()T"
.. :.: ..... : ..

..

. ...

..

.. .

.. ...

..
..

. . ,.

.. ....

., -, .': '.

:

..

..

" ......

.. :.:~::

.,.

"

.

.....

....

.

'

..: .

.. . . . . .. .. ..

~

~. . ...

....... ....

.

. ~.

.

...

...

..

.. . ~ ... ~....

. . . .. .

.. ... . .
.

.. .
... .....
.-."

:-

:.:

.

,.

..

. ....

. ....

.. .....

...

..

. ..

.. . .. ~. .. .
."

. -:.:: :... .: .__ .:: ". :
.

.
.

'.

~

:-. ::

..

..
~:..
~:

...

:

..... :: ::

.

..

.

.

. .... . . .. ~

~ .
-,

."

....

...
....
_

: ..... :.

~:: .....
..
... .

..

.

~.

.

:

:

."

... .~.

:- ..... .. ... .. . ... . .. . ... . _. _.~.

Magyar Haz Konyvek

E.LOSZ·O.
Nines a vilag on nyelv, arnely a.z. Istenseg lenyegetoly vclosen fej~'zne ki, mint a heber a Jahve (kozonscgcsen, de helytclcnii I : Jehova) szoval, !\Iar ezert is kiilonos figyelmet crdcmel e szent nev jelentesenek magyarazata. De nem kcvesbbe erdckes e nevnek eredete a szent hajdan lcgosibl) korabol, tovabba j.¢lentos~gte1jes szerepe az 6520'\-ctsegi kinyilatkoztatas torteneteben, Figyelemre 111Clto, aztan c nev sorsa ababiloni Iogsagot koveto idoben: mikent szorul ki lassan a kozh .. asznalatbcl s lep helyebe IIIas, foleg+ az Adondj szo : hogyan :n1eg'Y a titkolozas folytan ercdeti hangzasa tcljcs felcdesbe es \'(~gtil mind babonas szcrepe lett .. (es van nle~ most is) az tlgynevezett zsido misztikusok (a kesobbi kabbalistak) vilagaban. Kcreszteny szernpontbol pcdig hnt ar ozottnn felttioo a ,1ahve nevnek viszonya a Saentharomsag masodik szernelyehcz, iIletol,eg' titokz atos kapcsolata a Pitustennel. I.' g-y g~o·n.d()ljttkJ hogy ruin .. ezeknek osszefo·gla16isll1cr..: d tctcseve! nern v'(~gcz.ti.ink felesleges munkat. l~gy~egy szaktudornany rcszlctkcrdescnek Ieltarasu ;tkir osszefo.glal6 isruertctesalakjabau is ~ nern mondhato teleslcgcs munkanak, ha ':l~ azonos, va~g)r rokon-szaktudomany miivcloinck t.esz sZ(JIg-alatpt va!2;Y leg~\labb is az altai a,n os t"11i)veltscgtt [ejlcsz.ti r:.z a tanulmany i~ azzn] a szereny .nleg·g)~6:l6dcs~el keriila nagy nyilvanossrig clc, 110g)t annak trutalrna nemcsak a szent ... iras-tudoruannynl rog~lalkoz6· theologusoknak tesz ncmi szolgalatol! hancm mindazoknak. akik a vallastortcnct rcszlctkerd·esei ir.urt crdck16dnck.

Hasonmas kiadas
Eiso megjelen~s.1930

Kiadja a Magyar Haz Kft. 2008.
Felelos kiado: Bencsik Andras

Szcrkeszto: Bognar [ozsef
Tipografia; Kallav-Dabrowsky Zsolt

ISBN 978~963-9335~60-8

A Szerzo.

1:. §.Elohimf Ja·hve. I\donal. 1\ ,,5em ha-meforas" kif·ejezes .
.Az Isten jelzesere az 6s·zOvet:segl"Sz.enUras k~16nfele neveket jasznal.')
Legtobbszor szerepel benne: Elohim, killOnos iigy.elmre meltc meg
!I!

r:,\~,~ Jahue~'~'~2) .. E keltd mellett as

Nihil 0bs tat,

Dr. Josephu« Ikottts
censor. '. 1037 Nt -'~~" .............
· 1930~.

az AdollOj, '~,~ Istennev. Az Elohim. c:r;'~'~'~'ktjzniv (nomen appellatlvum), Ha az Igaz Isten nevelll hasznaltaflk, akkor [elenti Oltm:int a viJag· mindenhato tererntojet, l:enntart6jat es kQ·rmanyz6jal. E $,z{ulak t()bbessz~mu alakja :p'6~oljait heber .. 'ben hianyz6 Ielsofokot (/eghatablla.sabb), tehat a kHeje,zes erOsiteser'e szolgato vagymeltosagot kHejez'6 tobbesszam (plurallsIntenslvus vag.Y magnitu .. dlnls vagy exeellentlae). Hogy az Elohlrn nern val6di logikai tbbbes~ .mutatja az is, hogy arnlkor az egy ig'az l$tenr61 hasznaltatlk (az 6.s2·~vetseg,. .
~

1mprima tur,
Coloczae, die 4. 'Maji 1930.

A Jahv'e, fi",-:~ HZ lgez ,.Istennek blaonyos tekin tetben tltJaJdonne~n? (nomen propnurn}, Ezt sohnsem alkalmazaa a Szentlras .. ij hamls stenekre,

ha hamis isteneket, balvanyokat [elent (az Osz~vetsegben szorj.akkor az -allitmanya, jelzOJe·n~bbesszalnu.

P~I" U}bb, mint .2QOOszer), allttmanya e·sjclz.6je rendesen e'gye~'~:z~rrrl'it;mig ..
~jntegy 500..

Julius e com. lie/tll
archleplscopus,
,I

1.) E f6bb Islen tlevckakuvetke'zi5k
·7·

~ 1.

EI. ~~.~-~. : lsten

2. Eloah, .0~~~. ·,,:·Isten es

J. ennek H)bhesszarn Elolllnl, c~~.* ·. tszoszerint : istenek)istense'g. E.I alegregJbh sent) . istennev (aram. tis (Unlc. Is .Er: assztr-bablt. Jiu). Ez·t a~~6t leg'nkabh a heberben neiu hnsznalutos ~.~ vngy ~\N (.. erOs~ hatulmas voH)gyOk s'z$rmuzek6tHl k tarljak. ,S fgy [elentese voltakepen : (~r6, natalom, Uletfi~eg~ lIZ pr~8, n hatalmos ... -Isteu. Ez Isteunevnek va~6szjn'iHe~ csak tovabblejlesztese az £·16llh. ;:'I~~~/ ~'~,' s·z6. amelyuek tnbbes~ .szama E'tohiIJ1, szoszerint n, m, PI··(j).'l iflct6teg. az er6"srd,,\ [elentl tell~t az latent,
~• • 4 1-'

=~~,~.~
n)

t(€:s6bbi idOhen jl)t1 szokasba s leginka.:i)h csa,k ,kOH(j,-j reszletekben ,./ahp'P, ,"':".~" Aki Vall., A Valo J.' 5. A·cloll~j.~...~~~ Dr,; (t Elj61lt M.agassAgas; 7. Smlda],

is IrasznalHHi k es \'a~y llna.116a.n. vagy .mas nevvel kaprsolatosan {pl. 111 eljollt a fijls&~ ges. lsten : £1 .~(ttJciaj, .. ~~ ~.~ ~ a mindenhato lsten : EI Jtszrae', ~~:.~.~ ~~ lzmeluek tstene stb.) lordul cto. Az Eiciull egyess~:nnl' alaknak hasznaluta az l:g'tCZ ISlenr61 {'sak f~l(}hilH) uemcsak az igaz l.stenrtU. hunem a 'hamls, azaz

va·gyaz

lstenseget

int az er'o es

hatalom

nss~;ess~·g.et. M·inrU,a.Tnnl

s'z6

balvan.y..J,stenekrOI

(f:1.

Eloah,

t·7·~.~~

hasznatatos. -

~::-~; Mindenhato : B. Au.:~

i.~~~rF6lseges,

4.

Atyu; 9. Koilo», C~'~-t\ . Szenr:
as ldt(d'£ln Ol~£1 1.1 lllfo(ju(/ott

10. as«. '~~,.:
.~: .
-s

M'egv it.1t6. _. . (A IJ (joel' es aJ'(uHis:nvakntil oh'o.J;l)d/ uafJ!lfJ.Il'II·kenui~lenelf

(l.Un~8.t6' nyonld(t~teh.nif,;oi
.,

~)Jahoe~t
red'en
~.~3.

cs 9.

l'run.k i.JgY~ln;'d:e mar Ht meg [egyeznnn kt h.og}r volrakeppen .e16tHtilkt milyen \'okaH2acioval ejteitekki il rrgi ~S'i'd6k A .,~~ istenrevet. ..

ken.

etternt.)
JSHle·..

L..sd \

§§.., t

,;

7 nek kinyihllkoztatta·t tehat u"z OSZU-VCiS¢l{i, Iidvrcnd Cs a ·,·sz&vct~t~.~ a' theekracia lstenet,s), a .2;sid6. flC:P . kftaly:at '. .... .. Az· 6szlivetsegi szentko'nyve'~' ii'6.i a' Jahvet es Elohimot nem ··(joke.. nyesen . hasznaltak hanem 61tala.ban· tt' 1.ilrgyra., a han8at6kra~ az 01vasokra
j

Jelenti ,pc'dig az lstcnt nkl rnagill nz embereknek,

.1,UHi-nlison

·'llctH,i lzrflGl-

l3~j-szer iofdul e16 az Istenre alkalmazva- Utebb - ahogy azt alabb latnl Iogjuk - ax Adona] sao a Jahve istennev helyettesitoj~ is lett. A heber istennevek kl}.z·tHtlegfontosabb es legielentcsebb a Johu« nev, Inert ez Isten lil1Jjeg_enek a neve (r1;1~i'C~)esmint ilyen -az Istennek
sajatsagos fulajdonneve

sen a Jahve nevet -.llletl, azt f.O·kent .ott ~asz·nallak. ahollsten Izrael nepe ,bez v·ale· s·ajatlagos vlszonyaban es mint az 'cgy igEtZ, valtceatlan ..·o.r~k I!s sz'emely-es Isten szerepel, aki .e nepnek klnyilatkoztatta maga], veleszuvetseget kfito_tt. nekl szent torvenyt adott es ast vesetl, kO'rnlanyO%Z~ es teljesiti mladazf.amtt annak jgert es akl szembehelyesende a b~lv~·ny.okkatr.) .Az El.ohim es Jahve .k6ztHti ·m~gkilIOnbOztE.des·t azcnban nem tartjak': kovetkeeetesen szem elett.. E hitsz.olagos· ~Ovetkez.etle~s~gllek. 'Ielc.ktanl ·vsgy meg .tObbszOr stlllsztika] oka van. (Lasd Bea Id. m, 47~ ~'Id~) Tobb~·· $lOr e16ford~.1 e ket nev 6ss+ekapc$,Qlasa i~ (Jahve·Elohi~)· annak j¢I~.Qt bogy a Jahve es Elohlm nem :·ket,. hanem csak egy Isten.. ' At .Adona]. "1'~ v~lta,klfppe.ri az add", li'~ (-:·_ur)_-·sz6 bJrtoko~ szemelyraggal eUaJo-Ut'l)bbes·~~d.~(l alaklanak '('i"~ .t:~Ufalnl) ugynevez~t·t pauz·t\salakla. amely ltt A·doni.'~'~ (ro. Uralll) helyett ai1:~l- H9GY , nem a" lt6z11n~ seges tobbesszam ualak (,;,~) nyer alkaJmaZ~~t~' nynv.a:~ az~·rt· to rtent, hogy e fn'egkOlOnbOztetesben is k.ifejezesr:e _jusson· '8?; fstenne·vetmegHI.etO tisztelet (pluralls majestatlcus). [dOvel azcnban blrtokrag mlntegy el.. .mosodou, elvesztette btrtokrag jeJle·get ugYt bogy e sZQnak [elentese csak ez lett : a'z Ur. 0 J(~,o~~ pOlnllll18..7) Az 6s.z0vet.egl ~z:~nUrasban· nev e
w
v ,

~s a beszelore

V 8';16

tektntettet vagy Jahvet, vagy ·,Elohimot.4). Ami kilUi.n9"

('~1,'1~t~~t), mig Istennek mas nevel (t'lgy'neveze'tt C

mellekneoei, o~.~~;~:;.) sak e;gyik vagy maslk tulajdonsagat (amllyenek pl. c Irgalmas, Kegyelmes, Mindenhato, FOlseges stb.) j¢lzik.. Ezert c;t zsidokJahvet
tartjak

a legszentebb
Jahvenak e negy

Istennevnek,
4('

heber massalhangzoval rrrt (JHVii) Irott nevet a :gOrLlg.tU ir6 Philo es Flavius Jozselelneveztek n.Bgybettis naunek (Ul'O in. 'l"f.··t(!(;'Yt!(lJ~tUOJ')vag·y egyszeruen 'negybeli1s"'nek (r:~'Cp(rllaf('ll.a'c()v) tetraqrammaton), amely nern sokat mond6 elnevezes utobb atrnent a heberbe Is: c;' J'~'~n~NV~ 1~1~ sem ben ,arb,a oti.JJ6t (Kiddusin 71 es Szanhedrin 60 A- )"
t\

Mivel a zsldok a tetragrammatont

kesobb

mondottak, az:cr1

n

irott, 'de ki nem mondott

neo" ..nek (~J.~J. .N~} :J~1~t'~);;)~

csak leirtak,

de ki nem

vagy "/d n.em mondhaio neo" ..nek (fJljQ~Ha 1l!)(>~T-O)J;. (h~FX({(bJ~)/r{)v; lcrp'}((-tITOl'; nomen in'effabile) is nevezlk. . . R:egebben a rabbik a negyb:etus istennevet sem ha... nle{oras-nak, ~;}

a
-

:III.

.

~

-

.-

-

--

-.

I)

'-18-~1; Kir~ (Vetl~t ~30 s )(.) mlutha t, l, Jahve 8z${d.Qkn~k olya'n ert~lemben lett volna

~nQan

A .Izovetaes· latenell'. 8. .,tbeokr6cl~ lstene'\ n ~.nemzeti Islen- .elilevezesek nem '€Jay 6rtendOk (anlkelltaz~· ilgy lAtSzik. a popn-yok·· 6rtelmezt~J(t: l.za.J•. 3,6,.

.

.

.

..

.

~

:'~.~t~tj~ .. ~t:i-:~t:. N.;:~~(targu~m jerus, It Nt:~-;~~Nt:~· ); azaz : (az Istenaram t; .., ", 1'-:.' . . tol) lne{ffflaoyatlizott nev-nek (nomen' expositum) is neveztek.") De' akadunk a zsldo 'hagyomanyban ettell ·elter6 nezetekre is. amelyek sz erlnt ez az .el.. nevezes a negybetus istennev J)miszUkus~ kifejtesere kllrillfrasara Uieto-leg a (kesobb '-targyaland6) sokbe-tl1s istennevre vonatkoztk.r) Ujabban a rabbik is, de t6ken:i keresztenyek inkabb a sokbetllsistennevet [elzik a
... . 1" 1" .,. 'J' ; t.

n'emzeU istene" mlk~nt a pogAny ne"lZelek .nlindegJlk6nek .neg-vo1t .8' maga neinzeU lslene· •. hanem ilgy. hogy 'U .egesz '.emberi nemet megvAltanl aJl&tO lsten klvalaszt~Ua' ·e.ttlt nepet .dS 'knlO~l5s $lOyetS~g·gel rinlg'evA tette, pedigo az6rtJ. bogy .ttat.··.r6sze~ sitsen mbldeneket 'az ndvb~\ ("Salus e/x ~'uda~ls 85f- :J'n~4•. 22)~1 Igy mlnt·egy t:n~gV8 Jegye-n a belOle -nlojdan Jceletk~%Os az ege,sz elnberi nemet n}agaba fogla16 tbeokracii.;.

meforas (aske.na~ kiejtes szerint : 1Jiefo.ros~ sot lllCfallrO$.) sz6t illeti, t:.;,b·r; Pual alaku participiuma a t~jte' paras ·igenek,amely:nek.
Ami a talmud!
eredetllag a torvenytud6k udvnrias megS"zOUtasanAI hasznilJtak ~.id6vel azotlban (Olaf a Kr.Oo •. ll. szazadban) H e sz6b6f egyszeru tisiteletchh lett anlf~1yet vulamely ttl-rv~nyt.ud6 ~lnUfesene\ (tehtlt
it

1;setn na ..meforasu-saL

om',
t

vGg6u)

rabbi. ~;: (~~-. esterem M

I Tan.:i.t.~~ .t) szoban,

amelyet

nak: a mess'lAsi orsuilnGk.~

..

-. .

~) 19y ludatcsan kertilik a Jahvc nevel pI- va'l.ahAn.yszOf nemzsid6:khoz szOlna·k·t ·vagy valahAnyszor ezeJc fl1~.pt, be,szelOk s,zerepeJnek* lIyenesetekben i:egiitk6.l)b az'tsten"

.Ieg.et 6Ualan_osabban _kifelc%" Elohitu nevet haszn6.1iAk, amely' itay v.iszo/nyUk .. ,Jahve . nt!vb~ mint appella.livum a nomen p.ro.prium ..hoz~ V,. ft· Aug~8ea $. J. InstJtutlones., BibUca~ 'De. Pen~n:teucho. (R-olnae. 192&) 46j1old~ . ') v~'0.. Laur~.Reinke, BeU-rAge ~ur Eiklll"rulig deS Altai Test~tnent-est. 111, Bantl. (MQnster~ 185S.) 69~ sk.;. Miclt. Helzllllau_e-rtTheologia Blbllcn etCe TOtlh t: ,Vetu$_Testa ...
-

llBln Ine.gsz6lifasiulal) neye· ele tette~~ Ekkor tehaf je).entesema.r nenl itZ volt} Tanitofll! vagy Mes~ere/n! han-em ~gY$.zeruen csak; t·anU6 vagy nl.e8Jer~ Egyel) kent 8;Z Adona) s:z¢ban a birtokra,g jelen'16s-egntUkUUseget ulegvi1a-gitjak e tranc'ia' s.z.av·akis: III OTisi(1"{u', NUldullle, Notre .j)aflle~ v·agy az olasz tnOllsignore, Madoulul. tlJuelyekben a birtd.ktag
.

,

szinten elves2t.ette j~Ue·gijt...
·S)

Jluiluonides

v,~ 0".

iOlna VI/, 2; 6gb: Stotd ItI8«.; largl"ilU jerus.ul!nl lL n d Mos. III 24,,11: (t 1204)t More Nebochhn L 61.: ;:. ·:::..ri: ;-:7 ·r;~·~1~~: t-:'"";,,!:"6;, ~:n!~' .. :COlI;: ~;"N.·
. .. , .i 1 'It'" ~~
-~. M.y

·t·~ ..."'"\.. .

0;" .~'.

(Frlburg,i' '8dsg~ 190s·.) 380.. s k. . ' ') .v,. 0..MOzes.t 18,27; Dtrak 13, 8 ~ Ezl"a' lO. 3; Nehenda 1, t 1 ;. Zs 0 It. 1'6. (Vulg~ 15) •. 2. el misult. NcbA,.nyszor A~ cgyessz(tnlu Addu is h~$2-n.1tailk QZ ~ten:rO.I•. Ill'. Mazes' It 23. 17 (t~): Jotsue. ~~l L. 1.~: ZS~Ut 1~:14 (Vulg.113) 7. ' _. ~') A kt\s'O-hhi heher 'ny(!'Ivhen htu~onlit sora .Or{cn blrtokrago.f (.,\% ,h betO,fa S2~~;

men·tum

a itlllajdonheppe·ni Sen1 ha-meforas Istennek valami "nH~S{Jahve ..t61 ItUlonb{)zD.} titokzatOs es egyetenl€S ne,ve volt amety az isteni Lenynek nl.irulell tulajdonsagtHkUejezte. ErrOl ·a·z alHt61agos, de mama£. t~lj.esen lsme" tetl:en ~:stebneVr(n e~· mis~tik_usok~ ~sak. annyit tudnakt ~hogy an.nak, harom ala_kja: egy " ~it42 es- 72 betas ·nlakla volt tehiH sZlnten sokbeil~·s istennev" Tnbbet etr61 a 12. §.~ban.
'J) A 2sid6

»lnls'zHkusok

K

slerint

s
[elentese '0) rill·'ulnszt, rilkil1onU;H) atvltt [elentese pedig ; a megertes c-c1jabof reszenkent ff[jtegpt •. kif~jlt erteunee, ,1Tlagyar(iz~ ktJH)Jir:' aztan : erthetoen, vilagosan ktmond vagy JueglnonU 'vagy kie1.t~. 'Eiek alapjan a, senz ha~lnetords kifej.ezesnek k.UIOnbOz·o ertelmet tulajdonitottak .. Leg .. helytaI16bb nz a velerneny, hogy ertelme: as (Isient61 ,M6zesne,k) meg .. l1zagyardzotf lJev. (nomen expositum). Ma·so·k szerlnr: HZ eikfliiJn.ftetf = szentne», habar a .»szent nev" ..re az egesz heber irodalomban csaknem aHand6 klfejezes a sem ha ..kodee, t:ii'.~p~ (szO-szerint:· a s~e-n,·segneve = a szent C:t;'· tulajdonkeppenl nev). Ismet masok szerlnt ez Jenne at ertelme : .az· elkillthiitett=elrejtett, ·tehat utkos s jg~r ktJzblhetellell n~v {nomen incommuntcablle), ~gyhogy ez esetben a nsem ha ... eforas.tl;;-z= m :~t. MlISO·k szerint at ,elkullJnitetl (separatum) vagyis ·sajittf

Q

;.r

.,
,:"

,

esetben a ~senl ha ..rneloras ~ c;~(az egyetlen nev), ls·me·t masok szerlnt ~a (betil~i szerint] pontosan es v ilagosan kJ.·eltett vagy ktmonaou ne» ; ve:gr€f!U kilejtett vagy kiJrillirf. n'eu{nomen explicatum), . ' Tanulmanyunkban a szentseges Jd'~f)e· lstennevrol szolunk, azutan helyette.sitojer61. "az Adonaj-r6l es Jahve ... nak ,vist.onyatol a Szentbaromsag
==;

tehat tuiajdonneu (nomen proprium); ugyhogy ez

'~~~~j~

t:7'~~~

s;touetsegl Istenenek J1(!VCI.t!? Jdhvc csak kesobb Jeff. ,Mert a pat-rinrkak iSJnert6k ugyan (1 Jnhv:e neoet t~'~birtak e nev jclenteseneli is valamelyes lsmeretevel, de e nevnek melyebb jelentese nektk meg nem volt oly vllagosan megmagyarazva, .mint Mozesnek. Isten csak M6zesse1 es altala 'a semi nepek .kUziil kivalasztott hebe .... rekkel, U1:et6leg izraelitakkal ismertette meg. a regi Jahve nev JllelJ/ebb jetenteset es tijflbJ) ielentos LJonatko:ziu;af s csak akkor Ioglalta le azt maganak fulajdo.llneVeiil az izraelitak szamara. A, reg.. szonak tehat sajatsagos j uj [elentest, ertelmet adott : megmaradr a regi kontos, a regi takaro, de uj tartalorn kottetett hozza. llyen, de' csak!« ligen ertelemben mondhato tt Jahve nev killyllatJ{oztatottltak ·es lijnnh\ Mozesnek megjelent az eg'o csipkebokorban s megbizta, hogy menjen a h\ra6hoz Jutuie-nak, a heberek lstenenek (::-~.j~;';',? ji~~-r"{ M6z. II. 3. lB.)

Azonban

Isten

iulajdonncu!!ue es Izrael

A Jahve

JH~V

[elentesenek e modosulasa akkor torrent, amikor Isten

es

neveben kovctelje

.masodik

tovabba a Jahve es Adona] nevnek. sorsarol az aram! nyeJvbf!ll; belejezesul pedig (\ Jahve nev zsido .misstlkus" 'kifejteserOli vagyis a sokhetas istenlu?t1r{JI es a hozzAfflZ6d6 .tsid6 leg 1(11 kro I PS babonakroi. do

szemelyehez,

illetoleg ..titokzatos

kapcsolatarol

a ElulStennel ~

2.. §. 1\ .Jahve nev eredete.
ltt eg}'ei6re csak roviden nlegjegyez,~Ukf hogy a JahlJe istennevet, valamlnt rcvidltett J6hu es Jrlh alakjalt mar a 'heberek 6satyiti ismertek,
sot a heberekkel szomszedos tobbt nepeknel is talalkozunk vele a patriarkalis korban, Ez ut6bbi teny nem is lehet meglepe, ha :meggondoljuk, hogy valarnennyi seml nep es seml nyelv egy 6$t61 szarmazi'k~ nttol OrOk(jUe szavait, tehat rermeszetesen az istenseg nevet ts. 1)
!oj) A hcb~"r es ~ranH .t:'--£

az Isennek a ·l1evG.,aki ot kf.lldtitte. Minthogy egy nevtelen istennek neveben .nem kovetelhetre nepenek szabadon bocsatasat, azer: hogy isteni kilttleleset .a megbizo Isten nevere valo hivatkoeassal igazolhassa, azt kerdezte lstent 61, '1nH Ieleljen, ha a nep annak a Ilf?UP! .kerdezne, akl ot e nagy dolog vegrehaltasava) megblzta.t) Volt ugyan at izraelitak Istenenek B7.e,16tt is egy regi neve ~ ",~t;~ S~ Ei Saddll/~~! .Mtrutennato lsten, [v, o. M6z,. JI: 6.,. 3)tdeeznem voltolyannev'~ amelyen nem nevezhettek volna 6t mas nepek is. Azert Mozes itt voltakeppen Istennek azon neve utan tudakozodlk, amelyaz 0 tenllege,! kifejezi s mint ilyen at az Egyiptom ban vagy masutt tisztelt minden mas, hamls istentol nleg/(lUiJllb{jztelf~ vagyts az Istennek legsajiitt.abb tulajdonneoe. De egyszersmind tudnt akarta azt a nevet, amelyen minden mas neppel S7.~n, ..
~\~hasopJ6 Jlangz4stl H.·ey-ek c~~\k (!fI!I(!( jelonteuek[f s()I_~ pcrgaUy" isten kHztH. A ~a,tnd ncp'ek kn.%UI ugyanb; e-.qyed.cU il Il\onotel'sta .htHlerek (jriztek 11leg tlsz'liUl ill uSij·k islen-· fognluHJtt. u. U\hb-it.:JkntH ·az frredeti i.stenfogalon1 eUp mH'tlyosHlt :oj a~ egy bIen eSlnleie ~zeftngrihJdott. t) Meg tetnlt~zetesebbne'k Hinik rel.Mt'lZrSne·k e kerdesP lHl szen~ plOtt ~ar~jHkf hogy ~'gyptolnbu~ az istennevek k~«sszikus haz.ltj{l-I)rl keHeH Inennie es: ott nenlcsak $3j3t nepe~ llaneUI a fara.6 C$ annak ~nrt1yezeie eleis Il~pnle. ,]zraeJ nepe. ugyanis akkor it 80 eves Mozest a1ig lsmerte. Inert 40 eves koruig n hirii6 'udvaraban ·nevelked.eH~ J\·icl6U Csak nng.yon keves ideig erintkezett uZ iznl\~litakkal (M6z .. U. -2~.11-15). Negyveu1

szabadon bocsatasat. Mozes jol sejtet te, hogy nemcsak nyomorgatott nepenek, hanern a kemenyszlvu Iaraonak is az Iesz az els.6 kerdese, .ki az az Isten, n\i annak
az iaraelltak

tole

~~j"~

log-iells

igenek jeleuteseit lusd: (;. (;P}\{~lliIlSf 'Thesaurus philo .. trith:us Jing.uue Heuruen€: et Chal(faeae Veteris TestamenH '~rn!nus It (LlpsiilCt .

Ht¥J) Illig .. 1132~·-1 1'33: Jtu·. LeV!l~Chaldtllsches' WUrter~uth fiber die Targumim ltnd cineu .gro~lSCll TheH de~ tabbinischen Sthriftthtnns~ U. Band. (Leipzig. l~) 301-....;JOH; .J(lc. LevlJ* N~uhel)'tnisches und ,ChaJdtUsche;; WOrterhueh .ober d.ie Talmudim und ·Midraschilll IV. Band.. (~eipzig. l.~) ~41-142;' H~ DlIlnUllr. Ar.amlUsch..,Neu .. ,he.brtiis¢hes Hn"'(l\yorte.r.btl~h· Zt~·rargufn~ Talmud und Midrasrhim. 2~ A·ult (L.eipzjg~

:a~
it

1922.)
HCV~:

3Q3~~35.1.
:"~~:~ .•

il}

lnneu uz ()S~J}'~~tsegi Szentiras fe10ivasitsra
JUtrasCl kiUiinrpsz,
a
R. Hl.

SZ~'llt

saak(ll)z;

val1l;mint

e.gy~s reszleteinek heber 1.11agukal a p·rorAn neptOI el..
:~~ ... t UPrtl!;in.t (egyes~ ' is)" a Jahve

.. ko.tOui\6 fe,leltczetiie.knek,
sz~uuu t:~~'~ jJflrl(N) ~
I}

larlzeusoknak beber finelnevezese':
.. IdiUJnvuUalt\
Sf-fii ll(.p(~knel($ igya

A't:ouhan

,I HJ~hj pnlil{l"istn

eikiillinztillph

"szenlek~..

.

babil6niaknal

ahol 40· ~vig pasztorkodoH(l\.!.U4,. ll. 2~ 15. s k.). A fttril,6 p·edig· az izr~elit~kktrl ,dur~l! baJlo egyip.tomi n)unkafel:ogyeh5 lneg·ol,es·e mi~ttehnenekUli M¢zest gyillOHe hahilra keres.te (~16z. U. 2t 11., 12.r 15.) .1v.t6zesnek tehflt na~n··on i.S kcszen keUett ·lennie il .ff)H~pesenek .mindltet hely.en tekin ~ t.eryt bi.zlosit6 haUuozolt vfdasszal arna kerd.esre~· ki az a.z lsten~ ilki u~ged kUldOU 7 mi annnk uz istenn{lk a nevt~? O;drisz· e:~1?:ht7.~c.vagy Ineg ezekni~l is: na.~(},t~·bh fHa·S, Islen~;

eves koraban pe(iig lnenekUJni

ke-nyszeriHtMadiilnba.

es

10
ben egyed(Hcsak

11

L('tr61

lsten nero azonnal [elenti kl ezt a nevet .. han-em elobb mlntegy bepillan:f~·Sl. nged a .klie'lentend6 nevnek .erieimebe,r kOzU'annak melye/bbokAt. e Csak

ag

Izrae! nrpe fi:e,\re~heli6t maga~nak, s igy lzrael nemzett l~teil~hnek '3:) is salatos neve.

ezentul

ki...
(az

ez.ck,nc'ka·z

illetlmeg ; es, ki,v;lnj"a., bo:gy ezen.t'~L tzrael [gil hi"tJja: Ot- mi:h·t salat nernzeti Istenet es ezen a neven tisztel]e O.t. A.t. Iras (M.6z. II. 3~ 1. 4." 15~)eredetl h.e-oer ,'szllvege.szerint ugyanls: arnely kizar"61ag ~.akOt

.,t.,\ Janue.')
....:, *~'

ez'ut~.n Ielel egyenesen is M·o·zes kerties@'re es kijelenti.) hogy az () .neve

~N-:~;~·~::~ l'il" -~1!N"~·~;,~~ .n~0.··.~ ei~-~,st Q\:-r"H.· ~'N~l 14'~ ~::.N';' 1;'''::,mt! -V. ~ :Q:'~l!. ,.~r:t~;~ ":0~
-a". "

a .Vagy ok), az .onmag;a't6l vale, tehat az t5r{lkkeval6, leg .. teljesebb s le-g.tisztabb l~J,.__. ami Istennek 1enyefJ·e~, A'z eJnrnaga.i61 ut116sdg (asseltas) u, L Istennek benso es sajates tu lajdonsaga, amellyel minden mas 1~ny.t6i.kU!onbo.z·ik mer'! minden. ami az Istenen kfv{ll van, bir ugyan lettel, de nem maga a, .let; minden csak k5z15tt letteJ bir, lstent61 kapta azt, n'~ig Isten a Ietet enma.g·at61 biria, On- tulajdonkeppenl ~; ~!2v~ .
=.
t

EhJe~

14.

nEn

ji~'~

isteni szavaknak rovid mngynrazata a koveikez·Q. :.7.) vayyo.k ,az j)'Aki vagJjok({ stb, aaaz : En vagyok maga

a

I ~t

if

~..

.

y

~

;'

..

~-•
t

l5'. ,~Az»Al<i Vdn« ... kiJldolt enqem hozzrito.k(~ stb, pAid ,VanM, a heber ... 'ben ~~;~~., JahiJ(I~{6 , van), A Van ~ AVa.l6 ~ A Letez6 = {j. )'1£2'1\ vagyig a 14. vers isteni magyaraz« szavai szerint ,: az, aki rnaga a: let" aki an... magaban btrja letene:k okat, 'tehat: az ()lllnaga.f6l valQ feny, a fo.IteUen Ieny, (ens absoluturn), aki azert unlnden t(lkeJetesseg~t es 'minden hatalmat is

I·"

veg.tcle-n fO_k.baq es vegtelen
Idlhat ellen stb. -.
"A.fllcil[ph' Istene",

telJess~,gJJen bir,") akine.k teftat semmi sem
lrnadtak, ukj nekik es nteg. nagyo-bbaka.t. h~lye,zet·t

Magyarul:

GJ
oag.yok az »Aki Vagyok.·«· Majd
.
,

az 'ldHdott engem tfhozzatck. akH 6sat-yaHo-k.r a patriarkak

14~ MDnda az lsfen M6zesnek~'
,I~

mond«: Elikep. montia lzrae! fiaillak.:
Istene kiUe/ott el1-gC/H

15. "Mondo: tQvab'ba az Isten M6zesnek t Ezt mondd israet A·z .»Aki Van-(\,. a:tydltok lstene, Abrahd·m lstene, f?$uk Isten«
U

A »,Vagyok.«' kllldlJtt enqem ~

E11.

bozzato«.

ft

kHatasha a. j(jv6be'n~9)
I,AOf(J.nJiln lstene,

l.llegJehrtHt ok.et kival6. j,a vakban reszesitette
IZSllb~ Iste~JI!

liozz_ato.k .. Ez as en neoem nlln.dlJriJkk¢, gess(l.n1.)k eng em. (szesze rin t: "ez az enem iek em 1 ~le"'ZedekriJI ne mzedekre. ~'~)
~~) AHenlZeJi~ Isten e.rt:elmere vonaikoz61ag i\
-.i'asd az, 1.. §..3~ jegyzetet 4) Isten ez nlatt 'U tr~Tr'}nev alatt nyilatkoz:iaUa. ki m,agat nu\r Abrahiuullak, kor veH~ s.tOve·tseg,et· kuHjtt~ v, O~ Moz~.t, 1,:5~ s k. llrrtn alabb liOve·bben·. . .. 1

{lalna/(:' es Ja.kob ~ e,kkep emle-'

ami; .;

':l) A szenttras! magyar ·'szOvegresz.leteketa. Szent Istvan ... Tarsulat kiaditsaba1) le~.. r~i~lJbarl 11legjelehl ola-gyar Szenttras szerlnt kOz61jllk. . . .;)' A S,!piuaginta..-nak (LXX) nevezett alexandrlnl gOr6g fur.dltas~ameiynek.eppen
eza

~'i!!tJ~ J1JJt·}v_(F~'J-\ )~'Ei'{UV: 'Ey(h f'i!Jl 6 (:it." I\(('} e17lF)t'; <iUtw:.; ~:!!ft~~ /,0(<:-· l';oi~ ~J(jIJHj~l,: f.() I'h' ->t(~~·;(f'lai.xJ.I~~p creO-S :VlUff;.. 15. h."(t' f·b;lPV Ii eJ',u~' :1(nj·l-~ :rpiJ~- ,.1iftn·tJ~r': Ot:rn,s 1-ttrf/ib~ f.oT£. vtoi'~ ~l(}@a~,l: .KVQl(ig_ 0 .@flOg...· 'lOI'I! ~~(Cttiewv

1~95zeillc,g~. Ktis:ztus. el{)tU '~ltsz,
/;(<<t)nJf;

zadban

kes2un igy
t

ndia vlssae a heber eredetlr:

14·. /,r('{f< l·t,. tFl'

Jllkt;b tstene: ~ Csak ezt a harrnat emlltl, mert ezeknek igerte Kanaan foldje.~tf es rnert e haromban 16rt-ent 111,eg a kivalasztasa ennek a nepnek mas nepek koztiJ. Ez '.1' kiva}as-ztas Abraluinuuai ,kezd6dott azutan atment l.zs{ikra~ Abraham mas flainak es Ezsaunak mcllozesevel p.ed·ig. Jdkavra szallt, m:i,g vegre kiterjedt ennek egesz ivadekara. E harorn nevnek ern Iit't!seyeI Isten mintegy osszeketl a le._g·k.-6 ... zelebbi jsLv6 esemenyeit a mar regen elhalt patriarkak tor1enet.eveL mert a veluk va]Q belso viszonyt utodaikkal t1jb6l~. Iel akarja venni es a ..regi ig~reteket beteljeslteni. Tehat liTl ntha mondana: t-n ugyanaz vagyok, aki mar a patriarkaknak szoltam es igeretelmben valtozatlanul hiv vagyok es 'most az igeret to.ldjere, vonatkozc igeretefmet be akarorn viil..tnfii Izrael nepenek bevezetesevel.
~.) V. (),. Fr.
Ton). L {(}andavL
Jlul:}HHelal.lel'
~~r

es

.1" COl'lnnentarios' i'n ExodiHl1 et Lev.ilicunL

(Parisij.s:~

1'891) 44.. s k; Mit_·h. ll€.tzf!n?lllflr;
t'llirg:j Bri$govine~ 1008)"374* s k;

rudo', -.~<

(-J1.'i)..:
-.:::1

:

(p'1~,

r10aibc~ -=

xrd

('j)~blo! '\-

'.lo(((}x.
)!(fl.

:.tat, '-6)f,()~ 'ircx~,)~J i!all:(na)~~f .,Ice
~HV1iPQlJl.'IlO-Pil1t.l/ef;1.p i'fPIH',tl, ......... A

nQJJ;:
la-tin

~n)t'H; !")J~ :""tHU~

()F01HG

u.td.n~u))(~

'lltly-uta,~ 14. Djxit DtttiS. ad 1VlOysen·: Ego SUtll, Qui. Sum~ Ait: Sic dices fUUs -ls.rae.l; Q~ii Es:t, m-isit !)1e nd \!o'S~ 1.5~ Di-xUque j'tEuum beus 'ad M·oys.en~Haec, dices ad· filios is.rael ,: O"onliTu:g).~ DeliS pntrum vestrofutpt Del~s<·Ab·raha.ln, Deus {saac ·D'eus ,Jacob' BlisH Ole iHi· VQ~. H(ll~ nOJne'n mThi est in a'eteroum. e,t boC mem.oria~e rneum in gener~'ll;oheru et gene.rat'i(}nenl. ~ -- A Ktis·ztus utifni 1. sza2adh6:i va16 ~lrllm,f OJlkelos-targu~n '~'. k' k·Ap' .......... ......... . ""!._.....~...:t ... ·~" ~... ... "" ... I,'" ~ -~u~· ...~ ,,!11!'"' ....... u ...... .. '.. '!"tN! . 14 ~~ .,. \.~ ~ ~~-i... t.:.IM~ ..... ~~~ I........ ~*'.~ '+~:.. --:.. .. .' 0.. "f:.' f)et'~tg e 1:.

et

lSS4) 97 .. :5 Ii i L.aur, Reinke" Bc1.lrHgc ~ur Edclt(rung des. A'iten Tes-' tanlentcs. HI. Bd~ (rrI0nste.r. 1855) Hi s k'j AeJ.1l. .Sehij}>.fer~ G-es.c.ni,chte d.es AHen Testa:.. nlents '6. AllfL. f1nnsbruck. i923'} ·214.. $ k; S-chlister~Holzal,uner, Hand.buchzur bib .. lischen Oe5chkhte~ L ·:Bd. Das A He TestanieuL ;'Be'atbeifet VOII JQS~ SeJb.st. (:Freibuf.g iHi B.reisg.au HllO) a.94~s k~C. Fr. Kfil~ ;.:JibHscher Conunenia.rilbE!r dl~ aneher·.Mos.e',s. L Bd : Genesis nne! E~odus~_' (Leipzig 1878) 369,. s k. ~s mas' td:ev~·gb konimenlllto·k.ul.
1

Jos. eeN'lily

Th'cologitt

Bihlira. Tom. L Vetus Testan'fentunl.(rriS. J. Spidl·eghuh DognlHtico~.BibHeunl.

+;...

~

T:' ~

,~."

't. :

I

':~"it"

Io .. ~.
• .,.

i..'1

'''.:

,.

".

k."'.1
~..

II~II~
h

-

~tf}.~~
•• :

+:II

~,~

,~.'';

t

t

~~~

.-

P, f"

,

...

:.--1;=

..........

''') V. o. pt r-16z. v~ 3~.24.; 4-* 39~ ~~ 30~.40; IzaJ. 4L 4.; 42~ 8,. 9~ 43~ lQ. 11! 48, 12'.·;Ntaltl.k. 5~ 6. OS mt~Ij J\10'ze.ssoJ besz:el(5 lstcn eorOs€li< hangs·utyoaz·(;l· (es ez ut6b.b. MQz. ll. '6, 2~l). A tnc·g ny-qolate'k-oSQuban tUt>tenfk). hagy 0 ttgJlanaz" a_ld a lJHtriarlt'dkhoz siGH c<S nekik n~iJlt E}-SOtltllli (:=; 'Mind.euha(6) l)legi~fcfl;t

13
-n~('rln nl.indor{jkkr)e,~l:' '1;,,-;,:' .~J ,.'Ez· t, L J(lhve~ ~~~"~1(l) 1stcu a Jal, v~ neve! '{lzcrt mondja a Silj(it maga .nevenek, mert ezf most,
'"E): a:
+ ~" ..

en

legsajatabb

tulajdannevc,ill vette lUI mint olyant, amely l~gjobban Jelezi ki az 6 termeszetet, lenyeget seppen aaert kiz,ar61ag csak '01.Illeti meg. Ezentul tehat Izrael Iiai Igy hivJl1k ai, ezen a neven emlegessek, ezen a neven tisz.telj_ek es ima;djiik 'mint sajat lst,enU'ket meg pedig »m'indtJri.ikke,(i, :::~,>!.~I eo iam), azaz : mlndaddlg, amlg a SZ,Bvefseg fennaU amelyr6i M6z~ .(
t

I. 17) 7 's 'k, van szo.' ') .~ ez at elt eml eke m nenlZedtk('6t neinze,dekre"·,.,~ 'l, ~";-r :-'11 S vagyisiez a .nev [uttassa eszetekbe, ez S'zolgaljon mlntegy emlekeztetoul, emlektil, .zalogut, bogy' teljeslteni Iogom, amit igertem ..2) t
1
0;11 ~ ...

.

1,

a o;~ es -:~.~saavaknak szlnonim lelentesUk van .. A· 1l~'lJ pedig anuylban elulek is, amennyiben a rnegnevezettnek emleket idezl fi)] benntink,
l"l

Egy-ebkent a -;;1 szonak [elentese nemcsak emlele; hanem n~v, (Qi:-')" is (v. 0.' Oz. 141 4.'; Zsott. 30 (V. 291 5; Enek, En. 1, a)~es 'ebelylitt is,
t.

,»Mindorokke/' e,s, "llelfl-Zedekr6t nemzedekre" s.zinte'n szinomlm kilejezesek.' azonos 'jelenh~sllek~l;3) , M6zesnek tehat arra 'kellett hivatkoznle, Ahi uan; akivel szemben a t6.bbi ugynevezett istenek, vagyls a' balvanylstenek, barhogyan is .hlvtak azokat, nlncsenek, mert csak kepzelt istenek, Figyelemreriielto; hogy mig M6·zes masodik konyvenek eleji;n (M6z. II. L 17~20; 2, 23-25) vagyts a. cstpkebokomal tortent [elenet e.[(Jtt az Elohim istennevet olvassuk, addig e [elenet utan allandoan a Jahve nev szerepel.!') Ez is arra. vall, hogy lsten ezt a, nevet csaku~yan a cstpke.. bokornal tortent teolanlanal (fstenf jelenesnel) va lasztotta tulajdormeveul, illet61eg itt jelentette kit hogy mostantol fogva azt foglalja le maganak HyeniU al lzraelitak .szarnara ..
Hl~nd{}rO,kke, ugyanaz marad, korlatlan a hatalmaban, de valtozatlan h~teben es mukodeseben ls; valtozatlan ax igeret,cihez vale husegben : amit fnegiger' .aa atyaknak, azt !lleg is tarija lzraellel szemben, A Jahve hey ennek 'zafQga. Jgy ez az istennev felsz6Htits az ,Urban vale hlvo bizodalomra egyuttal .edes remeuyseg, h,ij15ni)s.ell a szorongatas idejen? aruire az Or utal ft1alilkilunal. (3, 6) e szavakkal !, .. Jahve vagyok, its nem oattoeom Ineg~ azer: til Jakobnak fiai~ nern emesztettetek lUCg (rnert megtgertem Ienumaradastokat), Jahve 'neve tehat Istenneklenveget [ejezi ki lni~lden kn1so vonatkozas nelku], de, nagyon tnegfele16en jelOH Istent mint a.- ,,~sz.Ovetseg I-i)tell'et~ ls, es a Szennrasban kU·lfinOsen ott nyer alkalmazasf; ahol az Ur Izraelbes

(} az, aki Van.

6

'cs

en
H

Ist.ennek tulajdonkepeni neve ~ ha 5maga. mondja az.t (vagyis 1",szemelyben) .! Elljt\ :""l::;~. ~:: VugyoJ,·,~· azonban, ha Izrael .mondja azt, akkor (3., szem,elyben) igy hlvja flt,~ ~/ahv~, ~~ .;::,~ van), A Van ~ Ak-i Van == A Valo~· A L~tez{J .. «()" Has,onl6keppen .olvassuk 'Oze<i8 pr6fetanid (ut 5); 1It.E, Jabve,' a seregeknek
Isrene. Jaho« oz.' ,0 enliekezetrl' Israel lsten~llektu1.ajd.onneve fiJahve~, amclyen etnlHjiik as tiszteljUk s arnely esz:nn,k\?e juttatja segfteni kapes hat,ahn~t t1-S igereieihez, voId mtndeakon htis6get l:aju,spr6tetanal {,42",8). pedig 'kJjelenU~2 ls.. ten-; M,En vagyok Jahve, ez, az en neoem, es d-icsOsegemet masnak nemadom, sem ,dl~" retemet. a bidvany()knak~ 'E szavakkat kijelenti az lsten, hogy "Ja.hve1l· az 6 tulajdoll ~ neve, vagyis Jenyegenek a neve; egyben ~ijelenti azt ts, hQ~ ezt az 0 neve~. - amelyhez az 0 dicslSsege (---:;'':i) es dleserete (r:~~~) 'fuz6dik - min1hogy. eaaz lgaz Istennek a. 'neve, uem eugedi a hamis lsterreknek, a balvp'nyo~na~ adatnL (.Es.u Szant'" it(is tenyleg u ~Jahve~ .Ilevets.oha a ham'ls istenc·kre nem alk.atmazza.) -- A Sze,~tir:tS
U

tt,

(:~~,~ neve), vagy~:

va/v szi)velsegi vi3zo11ybctn '.~zerepeL "Jahve~ azert lstennek tutaidouneoe nemcsak "olyan ertelernben, ho.gy az lsten lenyeget rninden mas nevnel [obhan kifcjezi, hancm atert ls, mert egyese,gyedul az Isten IlPpliuek. kerleu {l,t igy neveanie es e nevvel :kellett bizonysagot
PL) tennie

asztivetsegi

Testaments ~. 6. Aufl.

(Innsbruck

viszonyrol" . 1923.l 215. s k.

..4(~lfi. SchOpfvr,

Geschlchte

des Altcu

lslen M6zest csodatevd hatalonnnel ls Ielruhaztu es ,azt a biztositast adta, hogy mindenkor vele lesz, M6z.e8 Egy'ptolnba sletett S mlutan at oldala melle rend-elf ':bAtyjAvai talAlkoz-ott ertesueue az egyhe,gyOjtntt iztaelltakat a tOrlentekr6L (l\.ld~. It 3~. 16,. s -k'.. Ezutan )
n luJberek /slenenek
Mikor csodai fdtut ,1l~eggyOzte (iket 8zavainak ig,a~sagar6t

'Miutan

e hel;reJre va16 tekinteUel nevezik a kOzepkori, zsid6 rabbik crtele.1ntH~l1vett Neo-nek (=~~0)' a Szent Nev ..nek (
.... ..... • +. .. . ~ ~:~ + ~ ~ ..
-II ~ • ........ •

Nagy N~I1:;.nek (.~~.~ s:..... ~;.~ ..-. -~":.) U? £gtJntip/-l- ':\~rn"'ne'k (~~0 ~.... ..., a' Dirs(Jspges IlitFUek c:":''''''ury. ;;") a risz .. ;:t~), !r ~. l' J(dp.ti'*e.I1J.p1l6 Nep-nek (~~:;;~ =;"), a Csodas vagy F{iieJm·etes Neu..,nek .( ~~':~0 t:r)~ ttZ EJrejlldt (Titkos) ,N'ev.-ne,k ,ro,~~~~ , e;;"')~
l' ,. .
J -'. .,.

;~1~:;'). a

8' "Jahv~if

Qcvet

kttfln~

(:=-'~,:,!!V' ~'='~~;)~ ~

Aronnal

s

a

tlep :-vcneivel

a

(/ Ilq!)

!ritt

~H

bu(ulia Jahu(/t
Cs ~J(tIHJf?1luk
,Qt. 'bocsassa

'faru6 e1CAlcnt

Muz. U. 3~ 18) nevehen felsz6,1itotta

..

, ~.

cl at izrae!ilakat. A farad ilzonban biisz'ke sz.avakkaJ ut.asHo.ttn vissz.a i\t10,zes "kiVansa~ giH! mire Isten rendk;ivUIi, csapasokkal 'kenyszetftettc' ellgedehnessegre (M·oz. 11.3, 18.5 k-.)

HeJy,esen jegyzi lne-g SchopferfhoQY .,izrael ugy,an akkor, m,eg ner)l hatolha.., toU be uz isteni 'let eS~Jnejenek e Illttlyseges crtelm~be. n.melyet Jahve ncv'e Inagaban Joglal ;. de mZ,erl 'ex a nev·semmiesetre, sentvoH termfSkellen e. n~p" vaU?si elete~e: ~1ert ilZ abszohH hHteJ kifejezi e,gyuttal az isteni h!uyegnek s azert az lSte~111doo:,JI6 sztru.dp.JaJ(l/.' is a/j.~zo(/il (_t(l/Jo.zallaIlOOnltt ifL A nevnek ez az ol.dala ·pedig -lz,taeJn.ek ls-tenhez val6 helyz:eterf\ lul1iJlll)sen Q:e a.kkori It~orviszonyok k6ztitt a le,gnagyobb j(:l~n.tOseggel birt Isten. u .~~iJap.I$P.get kesztHt me'gkOtni lzr~enel... i.nt¢gy·,. ~,Izlael ItHe"" m neve-' lennit e,lt a j6tetenlcnyek szakadatlan lancolataval beblaQnyitani~, ~·ar a· p~t ... ' riltrkitkna'k adott erre vonatkoz6 i8ercteket ;rnos·t megiljitotta, a20kat 3., n~ppeles. kQ." UJnnsen n\eg-i'gerte. hogy ezt az E,gypto.mbol va16 kii2abaditassalakaTJa m;egkezdent... Ebben a lootos pllianatban 'a Jahve'istenu6V kapcsolatban azza:1 a m.usik nevvelTttat~a,ilok. fs.tene'~·, n le'g-er6sebh kezessc'g arru~ ho~gy Uz -(rr teljesHeni is-'fogja igereteH. HISZ,
, 1:1)

es

11) Erdekes jelenseg az' iSl ,anleUyel 'Moz. It.. ~ 2,. 4~ verseioentulalkozunk, LL az Istennevek J)ttltlll:lQZ(is't~. itt .(1 cSipke-bokorb6:1 sz616 ug·yanal (lZ, hten harOl1lfe/f~ neven ls enlliHelik" A '3, 2. heber eredetijehen ugyanhs c,z o!vHshat6 ~ wEs lllegjetenc neki fM6zesl1ek)·· Jallo/! angyala Hh: lallgjaban egy cslpkcbokorb61 ~ . ~ 1&;. Hlig a.:4'. versbei1: ~U;t\f.an p'cdig JlIilvp .. hogy~M6z.es) od,uuegy !llegnczn·i~ s~6lita tit £lohilH (Deus, l:iten) a cSip.kebol(orbot nlolld van " ... ~ Az ah·nen-et Juhvp' anY!JCllifJ'ul (2~ V;) Jahv'(lr« (4. v.) ,azl inutatja~ hogy uliud u k,erto aZOIlOB· .. A .hi/I O(i cs I:UaliiNl vilUakozasa pedig t1 4 .. ver:sbe.n elelet 'vesz.i. annak :a feUogitslla'k, rnintha Ja,hvc· cS'gk « PQJZi1, nyok 'kepzelete- szerint vult"> (exktuziv) nelnzeti islen leullc.Meg kelt rnc,'g enl HtcnHnli. hooy lnig a LXX-b,ln, j's 3? 2-:lJcn (~f·~t;"jl;':., ,x r'Oil)l~ 'olvashalo,taddig a Vul ~ rtutauall _ csak "'" -I J ...
DOlaillllS (.,,~~ Jahve)
y.

{i'Ua)~~, lnig'

A 4. vcrsbc·n }lenig, a LXX,,'biln.mifld .JaJule, !l1iud Elohi1u a VU!giltfth,an H. kel '!leV hclycH csak e~y$,zer. 'DOUli'llu.'i talitlhato.

an.

helyeH

3j '§f. F\. Ja'hve nev szoeleme, [elentese, nY'elvtani alakja' as eredeti ha.ngzasa·,
nevnek eredeti szoelemet (etymonjat), ·am·ely-b61 k.epz6dtUt j elen reset es nyelvtani ,alakjidlJ!e-li, amely utobbi 5lo.rosan6sszefOgg' a :'1~~-r' osl, eredeti bangz,asaval~ kiej~esevel" arra r~vjden .a kOvetkez6~et .nev
Ami a
I~~;'~'

.

.

:jegyezznkmeg.~) . . Bizonyos, hogy e nev a ~,:-; gyOkb61sza·rmazik,.a-mely

(barbar Ina'gyarsaggaI: oanni) gy()knek regies, antikvidt. aramalzalo alakja,!~) ·Alapjelentesenel Iogva tehat a :-1,:-1' nev a let fogaImat fejezi ki : erre utal egyebkent M6z~ IL 3 14: n~;'N'~~~ C~.~agyok HZ, »Ald.vaggoR«) es ~ i,,·:-tN
j

a :-t"~:-t '~:lenlli

4. 8. a ."~t-r" never: /; d1Ji" xed n 1:,) w« 6/ iQXOPE'JJOh' mint .ak.i a [elent, a 1.11 uJtat es a jovend6t os.ze-fogJ"al_ja az oftlkkeva1'6s(\.gban. Sz. Janos ·ap.osto\nak ez a koruHrasa szolgalt alkalmul egyes exegetaknak a :-i\" nev helytelen etl .. mologizalasare, .'mintha t, l, ezek volnan~k,alkotoresze}: i (a :-t}'.~huperlek ... tum helyett)t'~' (a parttcipium helyett) es ;'l (a :1"~:;perfektum helyett], tehat : alii Iesz, aki oan, aki volt. E grammatikai osseetete! ellen szol azonban, hogy (mikent ..' alabb latn! fogjuk) e nev nero ejte:nda ki Jrf1:o.vanak, amint ezek ·fei.tet·elezik~es az, hogyaz apostol, ha csakugyan a nev ilyen osszetetelere celzott volna, az osszetetel sorrendjerc val6 tekin ..· tettel bizenyara .jgy .irt volna : 0 if16~HFJ·O~ xed Ii rlh' xed 6 ~r (aki lesz. es aki

.,j.,

I"~~"\

Jelen. 1, 4. 8:

(j

(TjJ1

Y$.tl

()

l!P

xal· 0- f:!!X6}lf~'{)~(,;aki

van.

~s· akl ooites aki

van es akl volt)
tehat, bogy ;11:1~ .a :i1~~ ige Kal formil,ju impeift~ldunHin.ttk 3 .. szemelyu alakja, es hogy e sze az! [elenti, akinek alap.tulandnnsaga az ido' korlatai koze nem szoritott (etl tehat: a lete:~d.~0 (fJj· (az il.lunagat61

j6l)eJld6~ ).:1) Nyelvtani alakjat tekintve 'a ,'~~~ neva Kal Imperlektumanak c·gycs.. szamu ·3-ik szemelyehez hasonlit (HJ:;:~~~:;Y:t~ ,0 vunJ.amelynek el<S:ragja- a

Latnivalo

..... (jod), A ~~~'''' iQ.ncv"l alak tehat a I';~ {geb61 a .lad ,el6raggal kepz6dbU -az ige Kal alakjitb61 olykepen, mtnt pl. az .~;~. t= felei, nleghallgat) ige~
hoI ~ ~~:,:~" asonlo H neve is,:p;;.tol;

vale, aki fijltetle.nill letezik es fitgg-et1e·n-·~ eppen ezert egyilttal es valtozatlan •. kove·tkezoleg hfls~ges igeretelben stb.)

oriikk¢/vaJ6

i:i~~::, ./~dk

medon

kepz6d.att

:.P~;"'Jakob

(riser, neve/d). neve

i'.~~~ stb. 161..
jelolnl,

(~ supplantator..csa16)
f"o~
;"!~'l

Az igy kepzett nevek olyan egyeneket szoktak
ismerteto jelet mat rnaganak a kepzett

nevvel aa hivhatc, 'aki.ne·k alaptulajdonsaga a l~t, akinek tovabbi.l maga a lenyege is a fct.Mjnthogy pedig maga a h!t semml id6 korlatal k·t}ze szoritva nines s ~_gy az lstenben lenyegileg tJrlJk, helyesen irjn karin a Jel. t
phllologicus crlticus linguae .Hebraeae et Chalrtaeae Veteds Tesuuuenti. Tom, H. (Llpslae 1839) 476~ SK; flirst~ Hebraisches uud chaldnj~cll~S. Handwcrterbuch .uber (las Alte Testament. 3·. Aufl. von Viet Ryssel. 1. Band. (Leipzig 1876) 4.04. :sk ,; Corluy 'd .. m. 107. s k : ZschokA'e~ Historla Sacra Veterls 'Testamenti.
1)

akiknek sz6nal{_ gyi):ke fejezi ki. Tehat

Ueseniu», Thesaurus

nevnek aJ~a/uaizll16 alakji:l. e nevnek igen. regi korara u tal. Az' aramaiaalo alakok .u, i. vagy igen regi, vagy 'ujabb -korra mut.ntnak~ Az elobblre azokban a szentkdnyvekben, amelyeke! .laraet orszagannk pusztulasa (K. e. 722) eldtt, ~Z~ utobblra pedig azokban, amelyeket e pusztulas utan lrtak .. Ennek magyarazata reszben az, hogy Abraham, mie'lott Kana. anba k(}lt.{)z6tt az arami nyelvet beszelte'} s .igy az aramalzmusok a regi konyvekben a patnarkakhoz eleg kozel] korra vallanak .. amikor a 'kiinaaniak nyel "eben (Iznj". 19~ 18.) arnelyet AbrahaJl1 elsajatitott, a patriarkak osi nyelve nehany nyomot hagyhatott, . __ reszben pedig az, hogoy a ke:.sobhi korban Izrael es Juda utolso kiralyai alatf a szfrokka] es asszirbkkal vale

A.i'tf'

of

gyakorierintkezes
nyelvet

termeszetesen nemlleg .megrontotta a zsidok (heber) es aramaizmusokat viti- nyelvukbe azoktol a nepektol, akiknek az

EdiHf} 7. procurata a 1, D611e·r (Vlndobonee et Lipsiue 1t1'20) 93. s k.: Retns« id. lll. flaotL (Munster 1:855) 16. s k : Heizeuauer id .. rn, 37.8. s 1(.
1.) .~li n den lnas SZiUUio.zta:tas ctij.1tetcU"

111.

UYClf PL II n.C-vI H.!K a~ arab huoa e:-;ni iget61 vu16 sz"artnaz'tatasu~, umely sz·:erint· .,"'l~,.,.. j~lenfd.se tonne ~ (az. eg-hiH fnint nleleor)~ lehClJlQ~ va,gy pedig ('6k,live):(1 Illilluli)~ (l let~s(qJ()~ uzaz:; ItlennykOYf'ket viBamokat s~{)fb s ezekkel eUensegei-t lesujt~, ·tehut;. "illar-isten, .villtilll<+ jS/PJf. 1-:z t11;lr Hzcrt is htnnjs~ Inert a 'zsid-6 nep eredeUleg ne"Ul volt termes'zethnad'6~ sift a H~(Jl:esl'tOrvcn Y' keztlett61 \'egig' ·Iolytunos tHtako.zii"s a tCMueszetimadas e.llefl. lzrut!l iSl(:HlH!Vei teluH nen} jelenthetnek ternleszet ..istense.gek~t. .Mint "celunktol til_\'O~ cs6t s4andek~st~n .111e1l6zUlk e tanuluHlnrun.kl)an ,qzQk hiabaval6 crulkl\d,Csell~'l, isnll·rtB~(t;~et. ukik k:itnl.lt.,i·tni i.p~arkodltak~ hogy a ~~._. oev nelll s~JJd (heber) hanem tnaS, idGueu. nyelvb·ot kn·lrsunz(Ht· :-:;z6:. hizonyhl1an" tartlta t·allan.
:1)

arami volt az anyanyelve. A ;-'~'t-;"~ nev klFj-t~serol egyetore csak rovider: szolunk. :M;ir itt kelt -mcgemllteuunk. hogy os:L eredeti hangzasat. kieJtcse.t rna 'senki sent rsm~t"l
biztosan~ Jnert---

InHtcnt lAtni togjuk -- ·vQkaliz·aci6jar61

neln Juarndt flJnn

he'kOllOzcsc ,e16H az aril111i volt ,t4'.: ~Hyil" 1. 31. 47.' verse-hoI, .abol .azi oh"assuk .a Kanatulba visszat.ero· Jakoilrol' C:-s az lltilUU sieto irigy Lclbiulrot. ho~y klhcktHcsfi-keru,.. r ekere 'Osszehordott k6ra~usl kj,..·ki suj~t 'nyelven neyez;te t~ L Ja·kob Ilpb.pr{ll (htlwefi-ne,k .~-'Y~; 1~Lahan pe:(ng~a.ki visszuJlu:sra.ot azqH a v-lti.eken. a"honnan J\hrah.t'ntl kl\"andoro~t
flrtlJn.(ny~tvel1 J.e9lf.r~SztIJI(((.ftit(I' ..n?k( Tla~ublzliys(,g uyelvc .«zt InegerosHi
t

'1) Ht)'gy A·lJraiulJunak Kanuanba 'valo nyelvc+ nr:rn joggal ki)vetkc·zte:tllelilnk Mt)z.

A'Z aranl(.tlzaJ6 .--;-. ·siH az .uriuni ~~;-;i,ge is (a heber :"':~igevel teljesen -a~o:n()S ~
e!ltfnrd.ul
rH~hit.nysz"Or az
t

S;~"'t~~~"''''!~).. Mf.nd'ket elnevezes j~iC~lt{<~e'ugyanaz ': h(llnl(l~ v.agy T(luu-donlb. Hogy ilZ ur-.tHui v6Jt nz oS,kor palriiukiiinak
~lZ

ielentt~sht?ll)

6s25-vetse'gi ktlnyvekhen u.rch.aisztikusan vag.y JH")(~tlkusan rnt!lt. nr{uui ln~.l-rad·v~·iny (M6·r.. I. 27. 29·; lit a}. IH·. 4··; j{)b 37 '6 ~ Prcd. 2~ 22; '1L J). "~lRY tjl(,l~h ~nint ·~·l7. an:uiH'~kk;_H valt~~ fljtthh priutl(*.z(~:s h(~kal-Y:\:i{,n:~k hahi:!H"' a]nH
lH.~cSI-ls·zoH ~tl-d kok

bun Y;.m

Qsan)~}anak neve is Hf~unui·za16 alakH~ljcgYI.!zv\-1 Mllze:·s krHl}'\.'l·b~ll ~ ~;~~~ C/Jn.{fp/J (:-:;;: h.clYPtt; a~ HI. t"lfj~ !~[£tet arlrl'.
i;lZ

i·s, 'hogr-

fluberiseg

t~hftet iuo(HJt) /1Jallt(ll<d1.~ HUlely autlkvfllt

(Neb. (J

!._t1-1enu :S~HvakkaL:"~~"\;*

t

()).

.

~llu.kol :~Un~;cs (it.-:t '20) tutu UtilgYilTilz,Hl l;.{\nyc~ ~~.!! ':'~ ~.:: ».Hdntl:loJH' (1 leU itn yia mInden l·tf~Ht'l;·. ~

16

17 Nem baUgatjuk ugyan el azt sem, hogy a kdmeces ve.gtag(i~ vagyis a .;i~~~., JahaV'ci~ vagy' Ml";', Jahvd, olvasas mellett is talalunk nehany ana16g peldat, ilyenekr :.-t1't; (ellenszegQlo) n'~.t61 (Kr6'n., L 7, 3(}); .(f'~:
(kOP(lSz) ~~~'~t61

kozvetlen zsido hagyomany. A z&id.6k ugyanis mar laval Krisztus elott ezt at istennevet nem ejte:tte.k kl, hanem helyette AdQndj··t e;-,-)· mendtak~ s ennek kovetkezteben teljesen teledesbe ment.i) a :'1~,.,! nevnek eredetl,

igazihangzasa

idovel

A·z·emlitett okbol tehat a -zsldtSknal mar nem telalhatok meg a :i:~~-;. istennevnek eredeti hangzoi, azert mas uton kell megkiserelnunk azoknak megallapltasat, Ez az ut pedig a nyelvtantanatogla ala.pjan va16 kovetkeztetes .. Enhek alapian azonban a tudosok velemenye nagyon eltero. Nemelyek .szerint a ~-r;~~. nevnek eredetl bangzasa Jeheve ( rr':,~)- vagy Jihve t~' . (;~~7;); masok szerint ·Jahav6 (;r~qr~)~ 'vagxJahv.o (;'\7:',). Volta·k. akik
~'? ..

(Kron.

t S.

16),

~li'~

(hasonld)

:-Tl·~61 ... t

(KrOn. I. 7"

30) ; megls helyesebbnek

ken tatt~nurik a v'egs6 szotagban a szeqoloe olvasast, vagyis· a. r:.;,,: Jahv6, vagy "nJ'~~;, Jahaue kiejtestJ:. ha az apokopalt ~ ~~,~ alakot 'O.ss.zehasonlitjuk ezzel a hozza teljesen hasonlo apokopalt 'hlthpaeles
alakkal ~rtP~~~J{;~~t:·-b6t ~ leborult), arnely ebb61 a tel] es alakboleredt
1J'
01'

szerint e··nevet igy' kell kiejtenl : Jahau« Jchuuve ,(J-:~j);}; isrnet .1118S·bk nek lgazi hangzasa. Mlt tartsunkezekrol

<.:-r~.~:), vagy Jaho« (~y~:)~ vagy .szerin,tJ~ha.ve (.:-t'~:),Ivagy Jahve (:-:;~:<) e neve kiejtesekrOl?

i·gy. tehat a

~l"~
.,

T

:-r'n]!j~·ht .t' ...
'V .... ~~
.+

Is .. ~:,~~vagy ;, jq!~'al.akb61 szarmaznatott")

Mikent f6ntebb mondottuk, n~,' z antikvalt ;',1:-: a M6zes koraban a heberben tl\' volt basznalatos) Kal iormaiu imperlektu .. manak egyesszamu 3... szernelye, ez pedig a Mozes koraban helyette ik hasznal! ;'!\~ igenel 'igy hangzik j"'T;y: eppen ugy a ';,~r: (e!ni) igenet .-r;~~"
11

. ige (aruely helyett

A Jah.av6~ Janva esJahavue kieitesek mint semmivel sem Indokol .... hat-o.k. teliesen figre} men kivu! Is hagyhatok, Ime tehat a heber nevkepzes torvenyeinek alapjan rnegallapithato, ,hogy a nevnek 6si eredeti h-angzasa kiejtese valoszinuleg Jahve} ."Jl7~ Iehetett, vagy a masodikradikalisnak, a He .. ek kennyebb hangoztatasa n

1'~j'~'

t

t

:~~'~.·r.
J

Ennek

alapjan arra lehetnc kovetkeztetni, hogy a helyes kiejtese Jiho«, vagy a Dan. '2; 40 .. en olvashato ~j::l~ analogta]a szennt ,;-tJ;.t:: ' b

j.,t.,~·

Bz az tija.bb es a mai. szaktudosok tObbsegenek a vele ... · rnenye") ami! meger6sU a tetragranunatonnak a .regi lr6kndl flJIJegyzett atlraea is, amir61 azonban alabb as, §·ban szolunk.
vegett

Jahaue

;j :~~.

Jehene. Masreszt azonban nem ..hagyhat6 ligyehnenki_vill, hogy a :1'0' es I~"~ i.ge··k. A primae qutturalts igek '''csoportjahoz tartoznak, amelyeknek irnperlektumos eloragjahan patach van, az lgenek elslS gyokbeU.ije .pedig chaiept: patacti-e: kap, pl. a ~~~ lgenek imperfektuma ~~t7:(M6z. L 19 25)~ a ~~.~ igcc ~~j~: .. 1-1:, 0).Ha tehat regebben a :-:~~ ige ezeket a szabalyokat (J6b 2 k6 vetre, akkor imperiektuma ilyen volt 0J~:r.1 Jahao». De a ~t:'70:mellett talalkozunk ilyen imperlektummal is {J6b 39" 4,), amelynek meglelelne a .~--:~7<: Jahu« imperlektnmos alak. Hogy a j"j~: .:vagy .~.r7: ki~ite5 helyeJ

4~· §. 1\ Ja~,ve nev meg\7ollmar
Igen tontos es nagyielenfos.egii
ismeretes,

Maze's e·'16t·t.

a Jahve nev kordna'!, kerdese, vagyls annak megallapltasa, vajjon a Jahve istennev megvolt ... mar Mozes elott, e vagy talan csak a cslpkebokornal nyilatkoztatta ki azt az lsten s igy csak
Mazes -kora 6ta .
HUll ,fOtlllaju. imperl ektu mnak tartot ta k (6 l'elel ad~ is teremt iUetOleg ebbol lett Ibnevi alaknak (mikent :"1~~~* Jabn« filis~teus varos neve a ~;~ ~..:. ·epU htliles alakjanak a szarrnaaeka: ·0 t i.. Jahveepittet) es -ennek alapjan
.~) Volt ak t akik a ~\~
lttet Q'd'6. teremts (qui esse dat, qui existere tacit -a.uctor exlstentlae. creator), tehat kifejezne azt, hogy Isten .adott mindennek letet. Amde -- tekintetbe "em veve' azt, hogy a ~.~ nev:nek e·;z:' amagyaraza.ta eHenkezi.k

~r:?~~

r;: olv asas t

l

sebb a
rovidebb

I-';~~ kiejtesnel~kitunik
T1': atakjaban,")

abbo], hogy ennek az istennevnekmappikos

amelyben a tetragrarnmaton

kef elso betujet lat ..
masik
OSSZl'-M

azt veltek, ho-gy ;,~r:~ jelentese;'

hilljukT Kturu« He-hat

\:ont ~:'"'::ahtkj£lhan

van, es mert a tetragarnmaton is (~.~:t!:~) a. hang szerep.el. ez

a; hang)

azzal a 'hiteles ertehnezessel •. amely~tma.ga

rint e nevnek a Lelez6t k.en jelentenie Hifif alakja, serna ~ ;"n ige'nek az arAmi nyelvben
megfelelO)

a~ Iste.n adon (M6.z. U. 3,. 14}~ ameiy sze-- Il :"':":"1 'vagy ;-'-~;"1igenek nines a 'heberben

nero

ta1aJhat6

(a hebe.r HHilnek
'hanem

" ..\ nYgi ~onHlasok .itt cg.yalt·uhin nettl scgitbetnek. SOl -.~ Illivcl It .·"sidok a -'.-'" sI.6t AdoutiJ-nak nlvastak S it '(ordft6k a ~~0" S'zot fsaknenl 111indig .•UrLl·nak ; {Cl ;f..XX A {'!UU~~. a V111gata ~.Donlinus./· f.l Pesit6 R"'::) lorditoUilk - a regi f(:l'rd;tas()'kb61 IHCg. ,;;tzt !{Ctll ftUat)ithu tjuk n.u~'g. vujjon 0'~« vagy .;~.N' (\lh-e ill :e.ted'eti $z{)veg vala· mel)' hclyt~H.
. )H~l

AIel ·alaklo. Igy tahat

csak
.

bennhat6..:

.,.entor"t

jelet:t'tese nem omit a gOrOg <) t;)J~"nal .fejez. ki.
a ~~:1' ntfvnek

Jehel kauzativ,

a

Hl~t.1 ~pi u.~ H'h'idl~'hh k

,"!:"~.

uluku

tstel1tlcvct.

(uHel'~~ H~iHM()zeskont

eluH
r

b:)JHcretc~ voH •. cH~h{"rltula.1d()nne:\'ekkel i~· MlJz.es Htin~l kurban t.nrtcHl). (\'kknr
.........

clsszekaprsolvH has'zlHdiilk (ez. ieginkilhb t'S"JK ',q UH!ppik tnindlg kiularadt "a, l·i't!",h(>l. pI. ~;;~:

••

"1"
""!"I

-11= ..

"'"

..

:~'li:t,-MI:I
....

.~ .....

"",

'1":" .~:

1.

~

~ •.

oft. .....

'r

.. ~ '::

lIIrii:....

1II.':11·~. ttJi ~

Hengstenberg(t 1869)1 Siegfried (t'1003),. Kautzscfl (t 1910.). Slade' (t 19(6),. SchQ.rer(t 19l0)'t SJmc'Jr 1922), Daim.an.~ Aug. Klos/er~ mann (t 191'5)1 Ed. Kt.Jnig. Z$chokke (t j920)~Cornely (t 1908). Knabenbaue.r (t 191.1)j Hllmmelauer (t 19t4·). Selbsi ft 19l9)~He.J.:tpnaller't Felten. SchlJpfer, Bea es Dlasok. Bischoff Erich. (t 1929) .azo'n:ban meg ezekkei 5zembe n is azl moncija. ho·.gy a mode·ro. tudoma~.yOs ·tJJahve:~ kiejtes voltakeppen tlem eg,V'eb 'mint ~gelehrter Unsinn." v. (). E. Bist;h:off~ D.ie Kabbalah. EintOhrung in die jUdische Mystlk unci Geheinlwissenschaft . 2., ·AutL (.Leipzig\ 1917.) 16. ·old·, 1. jegyz-,

8) In~zt)UUk:' Ges€llius

(t l842),

tt
j

v

1.8
Ha bebizonylthat6, hog:y mar a heberek asQJydi Is lent JahlJe neven ismertek, akko·r ezzel ki van mutatva ai is. hogy at egy,. igaz·lstenrte'k, az eg es a f6ld te~emt6j~nek ismerete a legregibbkQrba nyulik vissza es hogy a heberek voltak a·z ·6kor egredilli nepe, amely a lenyeget tekintve altalaban helves fogalommai blrt az egy. lgaz, Or~k, valtoz atl ant szemelyes, abszolut Istenrol. Ezzel astan megdOl az az a:1Utas is, mlntha a heberek a Jahve nevet mas nept61 k()lcsllllO·ztek volna, es mlntha .aat lege16sz0r M6zes~hozta volna be nepen~1. Ha pedig Jahve neve mar a beberek leg ... regibb koraban rnegvolt, akkor nern lehet feU"i'lno annak hasznalata Mo,ze's 1. konyveben s nem tekintheto prolepsi"snek .. Az. alabbiakban -f:elsproljuk azokat a tobb erveket, amelyek bizonyit[ak, hogy a Jahve nev a hebereknel mar jovaI Mazes e16tt ismeretes volt es bogy ennek tsmerete naluk a legre·gibb korba nyuHk vissza. Ez.uta~ pedig $zembenezunk ama nehezsegeknek melyeket a Jabv€: nev 6sreg1 eredete elten azok hoznak Iel, akik annakmozesi eredetet vit.atjak. . Me·ggyOziSdesllnk szerlnt e nevnek M6z:es el(Jtti letetesei oly megdonthetetlen ervek b·izonyitj-ak, hogy mozes! eredete teljesen kl van zarva,') 1~ Arnlkor Isten ,~ csipkebokomal M6zest nepe·het kUldOtte, ismerietlJ iel(lladta a Jehve nevet, mint amelyrol megismerik Isteni kuldeteset, A [el a bolcselet meghatarozasa szerlnt nem mas, mint valamely lsmert tlotog~ amely mas, kevesbbe lsmert dol.og ismeretere vezet, Ha tehat ez ~ nev az . zraelitak e15tt akkor iii. teljesen ismeretlen lett volna, nemcsak nem szolgalt i
ahol Isten e nevet magyarazva
• I" -, -;'~:

19

.flJje.lubo[ vaid, amelyen Abraham 6shaza] itban , Kaldeaban
.

aztmondja'-::!'l1 'j~~~.:j:.~~. (ehje aser ehje}, nem p edig ~nrn~ (ehve ase r ehve), tehat mar nero a ~~" v ,ef·N I"~t-: han ern a:1\., iget .hasznalja, A in.,\ Jahvc nevben seereplo Vou ( ~) betu tehat egyreszt ex istennevnek Mozesne·l so/mal ~re,qibb korara.fJ.) maseeszt arra vall, h.ogy az ardmi
If -: "!f ~ ~
.

Kanaanba bek(}lt6.zo-tt/l)

mielott s. .igy' jo-ggal fOltehe·h3, bogy ez az Os.i szent nev

beszelt,

ADrahanl csaladjaban

Kaldeaban ismeretes es hasznalates volt, s hogy ezt Kanaanba vale bekoltozese utan .uto.daf, a heb.et~k meqiartottak es (a
tt},bbi istennev me.ilett), mint Istenrrek tulaidonnevet " hasznaltak.
is

3. M6zes I. konyv.eben egy·eb istenneoek

mellett ·Jahve

(Leggyakr.abba,o Jahn« tis Elohim:

az elobbt 143~sz·ort v. 5.

sk.) Ha meg is engednok, hogy M6zes L konyvenek

Bea id. tn, 37~ legregibb elbeszele ..

el6fordur

volna alkalmas Is-; rnertetd

ntis szlnben tantette volna ttll, mint aki nem be(:Silli a hagyomanyban meg.. · szentelt neveket es az osok vallasat uj hoazaadasokkal meg akaria masitani. Amde .amikorM6zes Aron k(;zve.tit6sevel elbeszelte az j·zraelitnknak mindazt, ami a cslpkebokomal vele tortent, "h-itf .a nep, S mikor meghallottak, hogy Jahv-c megemlekezett Izrael fiair61 s megtekintette. nyom,{)r~'sa~gukat; me,ghajlanakes [eboruhirialL" (MOt". _II. 4~ 30. 31.) Latrnvalo tehat~ ho·gy Izrael nepenek mar M6z·es kUldete.5e etdtt ismem.ie keUett Jahve ne:.. vet~ m~g pedigOmint atydik (Osen~) /sten:e,nek neoet.. 2. A sze.ntse.ges rn.." Ja'hvc. istennev Vap (~) bctllvel van irurt, alRl. azt jelenti, hogy ex, istennev nem az ujabb es .·Mozes ko.raban meg a Pen .. tatenChu$pan. haszhalatos :-7~:-t (bajah) i"gebOl~ hanenl enne:k reglbb M··6zes ,t<oraban marat1tikvult ;,,~ (havah) alakjab61 van· kepezve .. H·a e·z az isten .. nev elsa i.zb.enM·6zesne~k le;tt volna kinyi1atkozta.tv3, iUetOleg' a·z 6 kora .. ban kcpezvc-, akkor nelll .'i~j-:~ (Vii·v..va"J); hane·m bizo't\yara I-:'t."~ (J6d ..d.al) lett volna al ira$a~ Isten a hajdani jambor osi)knel hasznnlafos· neve.n akar.t I\evez:tctn.i~ azert k,.eHett tula.ido·nnev.M Vdu..va.l (tehnt .~~~,) irni.
¥

i.eIiiI. hanem Mozes egesz f.enep~set kli·nnyen g:y.a--

seibert, kUltln6sen azokban, amelyek a vi-z{)zo.neh5tti t6rtenetr61 szolnak, Jahve helyett egy mas megtelelo istennev hasznaltatott - amely esetbea Jahve prolepsisnek (anticlpatlo) Ienne tekintendd - megsern Iehetne prolepsist folteteJezniink azokon a helyeken, ahol Isten maga adja ,(jnma·ganak ezta nevet, es ahol ezt a be~zelo· patrlarkak basznaljak .. 19y pl. M6zes 1. 15, 7. Isten igy szol Abrahamhoz i En vagyok ,lahue, aki teged klhoztalak Kaldeus-Urb61. hogy neked adjam ezt a f51det . (Kanatint) birtokul, ~ Es M6z~ L ·28, 13. Isten .igy szol Jakobhoz, amlkor -ez
rI

.:!) ffogy regebb¢n :"'l~~t Irtak os mondrak :'""i~ helyett, bizonyi-tj"a az emberi nsm us.anyj~·nak Eoanat« neve is, arnelyet nem :"'!':t1-.na-k (Chajjit) irtak, amlnt ez a 'sz6 ke-

s·ohben .hatlg7ott

t

harrem

;-:~~nak (Chavva), ..

vngyis Vttv (" betuveL Mozes ~)
.16d
l
0:)

koraban

a

.~~~ (vixit, elf) igc mar nem is volt hnsinulQtbut1~ haneu1n:Hir

hatti vel

irta.,k

.L"":·~J Ha nem ilgy ..

hangzott

volna mar M6zcs. e16tt n.t:kor. c n,evct ~~~~nak(Chana)

irta·k volnu.· A regi ko'r· .iriul.li tiszteletb51 es h.ogy .az embe.ri lle1fl 6sttl1yjana"k nevet hiven ntegiSri'z:?:ek~ lnegtartottt'l.k azt meg ahban az ~idt)ben is. amikor az aionos jelent(jsG ::1'~r: mar alt.alit·nosan hasznalatban vult. Hogy a 0~~ n··cv Mozes koraball min antikvitlt. zatat. M·agyarilz:at.kc~J u~.n·a~lls hozzufiizl. hogy f1~r; jelentese:
,;/{j/.lf!k
fl

clavu1t volt

kihinik

.~t-bb61 is~ hogy M6zes mi;r sz.aks:eges.ne~ tartoUa

~G-~t

'~~t

annak magyara .. ,,~Ilyja "tbu/ell

t

Hogy M6zes k()"rab"an a :-r~.~ ige csakugyan he.lyette a kanann.i :,'?'r:voit basznalntos. vilftgosan
1f

mar anUkv.alt. volt. cs ml1tntja Mot. U. J:; l4~

aranli ·(heber) voh-e·n pviadks'onlit\snye}.il..o\ nlert c ne\' f()rditasn is le.het<-tt ·az jsme~ rctJen OSllyelv ha$on]6 k6pzesii szav4n~.k. amely.he~ az 9snye]vbe;n is Hiett a M6z:estSliez hasonlo magy~raz.at (ViMlgos 3z.Qn \)an, "bogy -- ha az oshngyo,many bihHai ne..veil n~rn is bfrjuk credeti ala·kjukban·, illetGleg ercdeti hangzasukban, bane:m esetleg (sak kesohhi ketetfit de t-e1jesen .ada.equal semi forditasbnn HZ oshagyomany l(~nyege nent vattozott.) .. .
.
"

(1\~67~.L 3, 20).

E?; term·esz.·etesen nell} dOnti el azt a··.sakat vita.tott ·kerdest~ hogr

...

a) Abrahanl Kana6..nbatl·~els,aj_atitotta a kAna.anUak ny·elvet1 an,elyet utobb r6.la 111iot a Jordan (Eufrat"es) folyoh tlilrOl~ -~i:'j -;..~. -;P eher ~.._.tu1$6 oldal; ttll) bekQ1t{)~· (
I

"

HL K. RU. ~ k; IlptZl!utJlwr ht ilL :17G. s k ; I~u"'ll!/ itt ilL HH, So k.; Uud .. ( 'tJrlh'!!h 1Jistorit;J ot rrHku Introdu·l'Un in :{J. T. libro;<isa,(" niNo VvL I L (PadsH:) 1~87) lti!\·, ~ k ~ AUf}. Beu}Uc· Pe·lltateurho (R(l"lllae 1928) 44.
HL

v. (~.J?~fiIlJ~'!.~ hL

z()ttr()l~ a fQlyon tlllir61 ( "':;F ~ ihrl .=.:
(j

t(,li. tUIs6 t(llrol val6;
l

v ~ fi~ M6 z.

t 14, 13, LX X ~'

lH2'·k

:7po(~rr:t...~).iliri-ne·k" illet.olenh ~i .... b ·gtj.rt~·O'b{)Zl (·sa. laHnhnn szokasos ... 1...

(..Ura-s s7.erint h(,ber-

neveztek el

20 almaban az egig erO I"ajtorja tetejere tam'aszkod6 Istent latta: wEn vagyok Ja.hv€, .atyadnttk, (Oregatyadnak). ·Abra.hamnak Istene.es Izsaknak Istene :

21
A Szentiras e helye tehat 8.ll mutatja, hogy a Jahve nev mar Seth vagy Enos koraban, tehat rnar a vizQz'O~n.el<)tt is, az 6"-Sp~trhirkak ideieben tsmeretes volt; mert itt kimondottan a neo van hangsulyosva. E megallapltassal azonban. be is ken ernQnk. tobbet nem all rnedunk ... ban rnegallapltanl, ·Ho,gy Isten kinyUatkoztatt-a"e ezt a nevet •.vagy az emberek maguk j.5t.tek r6, .=.t·zt datokhijan m·e.g a nem allapithatluk. Lehetseges ugyan. hogy A.dam6skinyiiatkoz·tab\s, reven [utott e nev blrtokaba: de nem lehetetlen az sem, hogy az Istenalkote ke'zeb6Ifriss'en 'kikerult ember, az eredetl tOnt01 .meg, el nem homalyositott esz iItJan is 'kitalalta ezt a nevet, Szereny nezetunk szerint va16szinfibb, hogy ~ ha ··Ada.m M-6z~I. 2, 20 szerlnt minden teremtett delgot s~ia.t neven rudott megnevezni - az
<> Teremtoje

(ezt) a f.tndet~ arnelyen alszol, neked es ivadekodnak Iogem adnl,"; M6z. L 14. 2'2 Abraham aat rnondja Szodema kiralyanak ~ ftKezero·et emelem Jahuehoz, a f51seges Istenhez, az e.g es nUd teremt~jebez ; _._es15~2': Uram, Jahoe ( ~~n;,~ 'i'~) mit adhatnal nekem t ·Oyermekteleniil kfilUiz6m el ..:"~"
meg, hogy birtokom Jesz]i4 (Kanaan foldje). - A 24~fej~2.3~ verseiben pedig Abraham: igy szol haza Ieliigyel6jenek, akit elkuldott, bogy hazaj~bol rokonai k6ztll teleseget hozzon f.ia .. nak, Izsaknak : "Tedd kezedet agyekom ala, hadd eskesselek .meg Jahuera,az ,eg es fOld Istenere, hogy nero veszesz Ilamnak Ieleseget a kanaaneusok

es 15, 8.:~Uram, Jaho«: mir61 tudhatnam

leanyai k()zUl, akik ktlzt1tt lakozom ... ~"

az eg Istene, aki kihozottengem

Es ugyanO mondia 24J7!
es szuletesem

nJahvB,

atyam hazab6i

f61djer.61,

aki szolott hozzam s megeskudott nekem, mondvaru Ivadekodnak adorn majd e Ioldet : 6 majd elkfildi a.ngyalat .el6..ftedt s kapsz onnan teleseget flamnak, "
1.

nem "maradhaf"ott annvtra ldegen, bogy az 0 neve" es pedlg .legmegfeieic5bb neve, ismeretlen maradjon seamara, Nagyon valcszinunek Iatszik azert, hogy Seth mar apjat61, Adamt6l llrOkalte a Jahue' neve.t·~)·Enos koraban) jutottak az emberek kegyelm.e nelkul nero boldogulhatnak.
tis.z.ta tu'p;alfi:Ja' annak, h.ogy Isten segitse,gee's ,MA,s.ok azonban ugy ert.ehnezik~ bbgy akkor

van ezen a helyen, es en nero (is) tudtam": -- visszaterve pedig hazajaba, Mahanaimban i·gys'Z.o132, 9': ~En aty:~l:mnak Abrahamnak Istene, s atyam .. nak lzsaknak Istene, Jahve, akl azt mondottad' nekem : Ter] vlssza HHdedre

Ep.penigy haszaalja ezt az istennevet Jakob .is, amikor alrnabc', amelyben az egi lajt.oriat latta, Ielebredve Ielkialtct! 28 16 ·:,,'VaI6ban Jahoe

lsmer rnasok at; if.t kimendottan hangsuJyozoU Jahve nev alaplan azt velik, hogy Seth v-agy Enos volt az els6~aki Istent JahlJe neven szolttotta, ·So-k ertelmezO .azonban leg ..
v·alOsz;'inO.bbnek tartja, bogy 8Z .eredetl szO.veg igy Iordttando: akkor .kezdtek J ahve nevvet (neverol) elnevezni, s .igy ·e kifejezessel voltakeppen arr6.lertesit . a Szentlras, hogy akkor keadtek ~a jam.b:or Seth utodaU~'akik htvek maradtak lstenhea, ~Isten fiai.. na·ku (c"v\~~";.;) elnevezni ellentetbenaz Jstentelen Kain eUajult lvadekalval, ,a·klk
magukat az Ii,Blnbetck Iialnak" ( :;~~;.~ ) nevestek, E fUltYeves mellen konnyen erthe'tO
f

kezdt~k nnnepelyesen es nyilvanos'an·s'egfts~gUl hlvni ae Istent, vagyis Seth .vagy Enos kezdte 3.· lmaval es aldozattal vat6 klJz(}s- ~s. nylluanos -istentiszteletet (cultus publicus).

s szutetesed helyere

slot

teszek veled . ~.•

elegge biz'onyftjak hogy .Jahoe neve jova! Mozes elott, mar a legregibb korban Ismeretes volt ,8 heberek e16tt RUIOn.Os figyelenlre melt.6 meg M6z.t 4", 26 helve, aholezt 01vassuk : ~~~,~ c;;:..; N~"I';·'.~'.r;:;:-; tt$, amit a Vulga.fa igy· . fordft ~ nlste (Enos) coeplt ,~ invocate nomen Domini ~; ennekalapjan T(zrkli"nyi es Ie.gujabban a Szent tstv·anTarsulai uj sze.ntiras ... kiadasaban Takats. i.s jgy: nez ,kezde s.eg.its·egfil hivni az' Dr (Jahve) n:evet":') Azoribanaz eredeti sz~veg potri-osabb fQ.rdi.,., tasa ez: tunc .(t~ )~co:eptum est~) invocare sub nomine J.ahve, vagyis: akkol' (1. j.: Seth vagy Enos 'kora-ban)" kezd·tek Jahve neveiJel· (neve alatt) konyo~ rogni, azaz: .akkor kezdtekJahue"t n-evszerint ssgitsegill ·hivni. Masok sz~e .. dnt: akk.or kezd.tek Ja/zve n~()vel (never01) neuezni, vagy elneuezni.6-)
Ezek es hasonlo helyek
J

alapit.6]a" tnntetoen annak e16re. A sethitak'lsten nepe, mert 8Z iste'ntOl teremtett em .. 'bed termeszettel azist.eni szellemet ·'.)s. O«ikOltek.~. Ezert neveztek el tiket Isten neve
. r6luk van itt sz6 ......... n1incien szo ntHkit11slen (EI6him) fiaikent emlittetnek. M6z. I~ 4t ·26 tehat va16saggal elOkeszit a O. 2 olvashat6 elbe.szele.sr·e, ab_ol k010nben homalyban maradna az MIsten Uaii4 .. nak ~s az. ..,enloor fiaiM-nak emlltes.a. VC'gre vannakertelmezOk, .. ·akik ·M6z. 4 26. fgy lorditj-ilk :. akkor kezdtek Jahve neuet hirdetni (pr~dikalni)~ ami! ugy ertelmeznek llogy Enos volt Jah va nevenek lege1s£) hirdetOj_c ~z els6 ,,!"predikittor~~ Szerin ... ttlk a patriarkflkez (jskorara nemi vihlgot vet p~t. '11. 2•. 5" am,ely ana enged kt}vetkeztetni~ , h6g.y En.ost61 ~kezdve a Seth -tOrzseh61 szarmazQ valame.nnyi patriarka .faradozott Jahve nevllnekhi rdete~en. m e~t No~t a .hit llyolcadlk hi rdetlljen ek (~i,pv!: Otu'l 0(16i'1;~) navezi. .Az: eH5z0 het ullnden blz·q.nnyal ~Enos~ Kenan,,. Mahaleet Jiuedt ~nokt. Metus~lach es Lame,k. - V~ o. Prone .. Huntrne-lauer S. J. Go·mmentarius in :Oen~imt (ParisHs 1~95) 194...s. k; Reinke id~ n1. v. k~83. s k; Dan~ Bon~ Hanebergt Oeso,bichte cler biblischen Offenbaru.ng. 4. ~AtlfL (Regensb.uxg 1816) ,.32'; 'Sch"tJpfer id .. · n1. 12'2.·S k.; Aug-. Ktjhler~. Lehrhuch der blblische-n- Geschicbte des A'}te.n Testamentes. Erste HaUte. (Edangen 187:5) 51-52~ old. jegyz; Ke!i id.. konunentaranak L k.92 .. old~
t j
j

miert allittatik utan

lsten eppen Seth nernz~etseglajst.ro·manak kOzlesenel. ·.mintegy eUllek
fialllak~ 19y aztan

(4~ 2Gllstert.

keves'bbe

feltUn6t hog}'

6,

2 a sethitak

-

,mert.

-\) A ~~r:' t:;~1N;~.-,

Jnvocare ·n·om.e.n

Dominj~. Ms~gHge'gO-l hivn18z

Or

(Juhve)

Zzolt, 79. (\/+ 78)· 6; 80. (V~ 79) 1D ~ {OS' (y:. 104) 1 ; lz.aj .. 64~ 6; Jerem. 10~ 25; '5 (V: 2, 32); SZot. 3~ 9; Zak. 13t g.. tn.

tObbs·z·fir is ,e16fordul az 6sznvets~gi Szentirasban, igy pt Moz.· .1. 12~ 8 ~ 13. 4 :. 2'1~. 33 ~,26, 25; Il. 34~ 5; Kir~ t (V. IlL) 18~ 24.; Kir."It (V. IV.). 5, 11 ; nevet~
.kJfejezcs

es

Joel 3,

... .~~~.HohdJa. ~r-:;~0t kezdetni~ kezd6dnt. )

Ez a ve'rs a Szentiras kisse bizonytalan es epp·en h.oUllilyossit.ga mintt .tUbbfe1e~ keppen is mngyarazott helyei JtOze tartQzik~ Vannak i~$ertehnez6.k~ akik $;z·erlut a "J~hyct nevszerint segitsegti[ liivni'i kifejezesnek ertehne az~ hogy ukkor ·(S.e·th vag)'
r.)

T)Jo!t DoUer (Bibel und Babe! oder Babel und Bibel Paderborn 1003. 11. old.) velernchye. s·zerint is. 'az :emberek a teremtett lenyekr61 az: iJfI.magdlol ual6 lenyre

nevezzek.

k5v.et.keztetve~ 'Sajat

eszUkkel is' rai~h:ettek,

hogy eat a lEinyt me.glel~loen~·r:"f\·n.ak

az Elohim-ma1 egyu.tt (.az elcbblt mint nomen proprlumot, az utcbbit rnint nomen appelativurnot, v, lj. a kigy6 beszedet MOl. 1. 3, 1--5) mely nev aztan a noachidaktol Sem kozvetttesevel .Abraharnra es
termeszetesen
Izraelre szallt,

delmessege 19azolasaul fiat kellett volna Ielaldoznia, s ahol (Kron. I, 21 J 6 szerint) Davidnak megjelent Jahve angyala~ k~s6bb pedig (Kr6n., 11. 3, 1.. szerlnt) a Salamon ..fele templom epiilt. Ez az osszetetel a :11$.~ (lcitni>
nezni) ige HofAI alakianak

f

Ezzel terrneszetesen

nem allitjuk, hogy a Jahve (es azElohfm)

nev

(:-r~I"t mutatsomi)

az ismeretlen osnyel v eredeti szava. De bizonyara adaequai semi klfejezoje az ismeretlen hangzasu eredeti sz6 ielentesenek, mikent az Adam es Eva nevekrol is f()UehetO·~hogy csak Iordttasai az osnyelv ugyanazt [elento ismeretlen hangzasu szavainak.

compoqtnts; es roviditett alekjabol, 0.:~bo~ all, Jelentese tehat : J6. (Jehova) meqmuiatkozasa = Jahve megjelenese, ille(a J6d betu itt
Jod

:-t",~

participiumabol

'~~~=

~~'9

toleg: a he1y~ ahol Jahve megjelenlk, magat kinyilatkoztatja.
rnezesre M6z~ L· 22, 14. is utal, (Masok maskent .magyarazzak.) Egy rnasik Hyen osszetetel Mezes es Aroll anyjanak neve

Erre az ertel-

4~ Isten fiJbbszljr vl!ago8an,megmondja~ hogy Jahu« neve "atyalk (6seik) Istenenek" a neue. Igy pI. M6z. It 3, 6.. Jahverol, aki az e,gO csipkebokornal Mozesnek megjelent, azt mondja: _"En· vagyok atydd Istene, Abrahtlln Isterre, /zsak Istene es Jakob· Istene". Es ugyane .fejezet 15~ es 16. verseben Isten lsrnet fgy sz61 Mezeshez . "Ezt mondd Izrael fialnak : Jahvc, atyaUok Is tene, Abraham Istene, Izsak Istene es Jakob Jst"enekiildOtt engem hozzatok, Ez az en nevem mindOrOkke,s ekkep emlegessenek engern nernzedekrol nemzedekre, Menj, .gyfijtsd.egybe Izrael veneit, s mondd nekik : Jahve, atyaitok lstene, A.braham Istene, Izsak Istene es Jakob Istene meg ..

bed (Moz. It 6~ 20; IV. '26, 59). Ez a nev a

,;;~,:.:v (a.

i~;~~ Joke*
J

m. dicsoseg)

szobol

es ;--r'r"i'l rovlditett alakjabo], ~,..b·61van osszeteve, es [elentese : Jahoe dlciJljs~g '(Jahve est gloria), Nero blzonyos ugyan, de valoszinu, hogy M6zes elotti korbel szarbara tja)

maznak a Kr6n .. L 22, 25 ernlitett

Jahve

es

.

:-r:r;.~ (~,,~"r,~~frater ~ ..

L e amicus
e

Jahvae,
donat

az ugyanott

2~ 32 emlitett

.F'~~~"· (F~'~~~': Jahve
-=t

mondotta: line megernlekeztem r61atok es lattam mindazt, ami veletek Egyiptomban tortent, u - Moz. II..4. 5 szerlnt M6zes ... nek hatalorn ad-ati k, hogy botjat kigy6v~ valtoztathassa jthogy elhlgyjek, hogy megjeleut neked Jahu€t atyaik Istene, Abraham lstene, Izsak Istene CS Jakob Istene .. Moz .. V.I. & 10. 1 L szerint Jahve az, aki megeskU .. dott alv.·aiknak~ Abrahamnak, Izsaknak .es Jakobnak, hogy neklk es ivadekuknak adja Kanaan foldjet blrtokul, es aki megsokasltotta oket, mint az cg csillagait es megaldotta oket, amlnt megigerte vala, - M6z.. V~ 4) 1. .szerint pedig lzraelnek engedelmeskednie kell a parancsolatoknak, amelyekre tanitorta oket, hogy elhessenek es bemehessenek es birhassak a Ioldet,
jelent nekem es azt
U 'r

valarnlnt a Kron. L 7, :8..

vagy Jahve est donator; Jahve

adomanyoz) .Juda-torzsbeli csaladnevek : emlltett Benjamin... torzsbelt e csaladnev

(~,::ti = cuius .

:1:~~

pater est Jahve, akinek atyja Jahve).

Feltunhet azonban, hogy a M6zes e16,tU korban csak keoe« olyan tulajdonnevre akadunk, amely a Jahve nevvel van osszeteve.s) mig .kes6.bb f6kl!n t David kora t61 kezdve egyre gyakrabban talalkozunk ilyen ossze...

tetelu nevekkel, E kOrulmenynek az a megyarazata, hogy Jahu« aa Istennek voltakeppen teokratikus neve es szoros viszonyban ·van lzrael nepevel valamlnt az
ennek adott parancsolatokkal es igeretekkkel.

Minthogy

amelyet

JahV€l atyaiknak Istene ad majd nekik.

Ezeknek a .helycknek az ertelme nem Iehet mas, mint az•.hogy Jann« az, akit mar a.t!/Ct.lk (6seik) ismertek tiszteltek s akito! a S7.aniOS ivadekrol es Kanaan birtoklasarol 5z616 Igereteket kaptak.

mint a valasztott nep szovetseges Istenenek meghlvasaval its knldetesevel kezd takeletesebb
csak azota bizonyul

pedig Jahvenek, tevekenysege csak Mozes

medon megnyilvanulni

es

.es

. Egyebkent nem is hiheto, hogy Izraelnek atyai, akik csupa poHteistuk kozuft e.l tek, az igaz fsten jelolesere tulaidonnev~nek meU6zesevei c$ak ai

Jahve annak, akl bevaltia az atyaknak t.ett igereteket, azert Jahve neve, - mint az ofBkkevalo es valtozatlan, as egyetlen es szentseges lstennek n.eve . ~16zest(n kezdve melyebb tartalmat nyert, Inin.tamHyenn.el az·~lott pirt J.zraelben .. Hogy Isten a vAlto z·at.lan es hogy
1

pgyetelnes jelentes(i Elohim nevet haszQaltak volnQ~ 5~ Mozes el6tti korban szerepelnek olyan szoosszefetelek. Qlue(ljekben (t Jahve !leV (roo/tiileft alakja) el6fDrduL Ha a Jahve nev csak akkor lett volna kinyHatkoztatv(l, amikor M6zes ktildetest nyert ilz izraelHltk kiszahaditnsarai akkor hem talalkozntulk azzal a M6z,es kiUdetese elotti t.ulajdoll"" nevet(ben. Pedig i11at tvI6zes el6tt hasznahak tulajdon·nevek kepzesere c

a ~ahV'e nev a sz6 legteljesebb

ertehncben rriegfel"el neki~ HZ az igeretek

bevaltasa altal csak most lett Izrael eJ6tt igazan viiAgos. A·z Orokkeva16 ... uak ·es ·V.aJtozaUannakJahve neve .csak M6zes kuldetesevel kapta .neg
t.ulajdonkc·ppeni
!-l)

tartalmitt~

nevnek osszevont lly-en osszetett

~:

es~'

uli.nt

nev' a

I~:~·~r: :-t:jr.: vagy

alakjaH.

M·6zes elott LiZ· ()~zele·telekuen szivesen vl1hu~z;toUitk az ultalanos es. Istent~ hatahnast ielenta ~l5. es ~:7:';_; nevct. Uyen osszetetel.ek pi. ~~t;t.'~ (== Istan em ..

Morijja (Moz. I. 22, 2. v~ it

22) i-1)1 unnak a hegynek a neve, ahol Abrahunlnak,

fOitetien hite es enge ..

bere}, (:z.~ haen segHsege), ·~~:F~: (:.~ lsten harcoS3s et"Os ferfiu) stb~MOzes karaban ,p~ug Byenekkel talalkoz~lnk ; ~~~'! (= !sten nepe)t ~~~~ (~ lsten segit)~ . ~M~ .(a ·l\1inctenhato nepe}, ~~';;;''J~ ..~ a Szikla~ azaz Isten tnegszabadltoU" lsteu. a megstaba .. (y
dlt) stb~

"'_rr~-~

...

24
(gaz ugyan, ,bogy a blrtik. koraban 'is ritkan Ialalkozunk val Osszeteit nevekkel, aminek oka abban keresendo, bogy ebben
ban lzraelnek n'sRY' resze

25

nleg

Jahui! ..
'8

'5., §. Ellen\l.etes,ek cafolata,
szentlrastudos aat vita'tj~t hogy a Jahve nev nem volt Mazes elott ismeretes 'a hebereknel, A Ielsorolt ervek ellenere ..sok regi es ujabbkori

lObbbszOr is hiHlen' lett Jahvehoz es bdJ van Y,Q'" zasbe slllyed,t Ehhez gyakori ellcnseges. bctoresek es nem ritkan s·ok evig' tarta Idegen elnyomatas is [arultak. Igy hat a birak nagyobbreszt zavaros es nyugtalan kora kevesbbe volt alkalmas arra, ho'gy I.' teokracia es~,m~jet

kor-

meg'c5rlz,ze es ebren tartsa. Egesz,en maskent alakultak a doigok az utolse nagy blronak; ·Sdnzll~l-' nek ~s' fOke'nl Ddvid kiralynnk kormanyzata alatt, aki Jahv:6 .kultuszanak rendezese 'es fenyenek emelese kHrOI kUejtett buzg6s6gaval es Jahvet dicsOitO~s lelkesit6 zsoltarkOltesevel is halhatatlan erdemeketseerzett mag4nak. A nepben ezek 'alatt Ielebresstett es ~polt teokratikus szellem sz'nksegkeppen. ebren .tartotta Jahvenak, az egy iga,z Istennek es,z,m~j6t '~s arta Indltotta az Izraelltakat, hogy a 12eooddsndl fOlv,egyek a nevbe Jahve ... nak-, Izrael s:zljve~se,ges Istenenek 'nevet~, hogy ezzel tiszt,et~tnket ,es szereteUlket kifejezz6k iranta. 'Erthet6' tebat •. bogy f6k6,nt Davidt61 kezdve gyakoriak C\ Jahue ..val osszetett tulajdonnevek, 'Ebb'en a nevben egyut'tal' hatal ... mas i)sztOn rejlett arra, hogy ,'megOrizz~, a nepben az 'egy iga% Istennek ernleket es ismeretet, ~,$ tavoltartsa ~ balvanyozast, 6. A Jahve nev M6:zes el6ttl k"ora mellett tanuskodlk ~z ,a teny Is, hogy mar a babilonl vilagbirodalom ,megal~p.it6janak e·s tOrvenyhoz6'jana'k, Hammuraplnak korAb61 valo csereptablacskakon .'szer:epe)·: , Ja - a' .. ve" tlu, Ja -ee -ttu (~Jahve est Deus, Jahve I.s,ten).O) M,intho,gy Hammurapi Kr. e. kOriUbelnl 2200 'kOli1l uralkodott, nyilvanval6 bogy Jahve neve lsmeretes volt .mar Moz'es eldtt_ mert Mazes csak .Kr~ e. 1500 kOriil szerepelt ... A patriarktik e16tt tehat Jahve neve nem Jehetett lsmeretlen, ha azt ·a ,babU6niak m~r Kr, e. 2200 kOrUI lsmertek; Ha pedig a .Jahve nev mar 8' Kr. e, 2200 kOrUl uralkod6 Hammurapl korab6t vaI6 csereptablakon olvashat6" miert nem Iordulhatott ,,-\Tolna a·z et6 a Kr. e~ 1500 k6riU M6zes161 felhasznaU aZQn regi. okm4nyokban vagy ,hagyomanyokban is. amelyek ataPlan Mazes L kO'nyveben '·(a Oenesisben) leirta Os sz1l1einknek (M6z~ 1.. 2. 4- 3,24).gyermekeiknek (M6z. L 4" 1.'26)es ut6daiknak (M6z, L Of 29,,; l2, 8:;,.l5~ 2. 7., 'S ,k; 22. 14: 24, 3. 7; 28" 13, 16) ,tOrt6,ne,t4t. ame~ybena Jahv8 nev szerep~l? 4z a ,bilmeresz fO,ltev!s, 'bogy Mazes, vla-y' val,8mely k~sObbl rniao16' az Nedeti forr4sokban szerep16 mas (Ei., Hloh-lm EJ-Saddaj stb_} fst~nnevet lSn~6nyesen, minden'tUt' Jahve·ra v41toztatotl volna l.kOnyveben, nem blzony,fthat6 be. Ezek azok, a 'f6bb' ervek. 'amelyek k~ts6gtelenne' teszik" ho'gy a s~ent· $6g~' Jahv~ n~v' a, hebe'rekn61 M6zes kora el6tt rnA:r r6:gen, 8: szent hajdan. leg6sibb koraban. de bizonyara mtir Abraham korflban ismeretes es baszn4 .. latos' voH ~s Kaldet\b61 ,tehif a~ aram~ nyelvb,61 szarmazik.
t t

hanemrnas. nev volt naluk hasznalatos az igaz. Isten [elzesere .. .Ezek M6z .. II,. 6", ,3'"'ra· hivatkoznak, amely szerint : Isten (Elohlm) M6zest a makacs fara6val szemben batorttva azt mondja, hogy Abrahamnak, Izsaknak es Jakobnak mint mlndenhato lsten jelent meg, de az 0 Jahve neoen nem volt el6ttilk tsmeretesis Az. Iras e helyenek eredetl heber' S-z040 vege igy hangzik: N'~ ,'~n,''J:-e'~'it:·"~M~ :~ ",' ~~~~ f-;~::~';'~NOI"'~'Lt-£.;u' "~"" -=-r ... -1:" ~I"+'-r
. r

If".

....

T"

1+ ~

...

'o4j."

t·..

J

~Ii

...

oft

.....

..

T'

..

..

~

T .......

,

'1:

Ii\ _~~ l ..,. .

•Olj~ 'f:1~'1~

heber szlivegenek' ve'~s6-' szavalt (c::r7~ "~l!j~'j
GVQfd-'(Y
£t()V

..

Mindenek el0tt meg keIl allapit~nunkt, hogy' az idezett heIy eredeti
~~;;5~,;,a
K-6f!lO;S

N' I"i"';

LXX ;, Ked 1:0

oWt, M~)~vaa at*To.Ts) a Vulgata nem eleg szahatosan igy ford.itja: ef nomen meu.mA'donar(Jahve) non lndicaul els", esennek alapjan Tdrkanyl is'! pade az, Adona! (Jahve) nevemet nem. leleniettem meg
,tJ

nekikr, amihez .hasonlo TakatsErnc legujabb magyar fordnasa ls: .meri " ez: a neuemet : Ur, nem klJzt;item UBlilk", _' mintha to', I. az eredetlben a Vj~ igenek HifiIle ('~~,'~J").allna, holott Nifdlja ('~~j~;) alP~). amelynek pedig helyes Iordttasa ez ': de ami, az ·in Jahue neoemet illeti, nem nutlat.

en

Theodoret c+ 458)1 Na~ Sz~.'Gergely 604)~ Tirlnus (t 1636). Cornelius a Lapide Ip37)~ Calmer (t 1757), Haneberg (t 1876),.Hummelai'ler (t 1914), Schopfer es masok, A regi erteJm,ez6ket- befo)y.ftsolhaUa. Flavius J6:zsef is, aktnek felfogasal elegge mutafjidt:: e szaval: )txaih fi)Fbs ,ai)TtiJ t},~.u(tb'et '"&;;" fat.nui1 .7{t!OO YjYQrtiav. oi;- 7l!,>O'fB?O,V -Pt~ t.iv:/V(OtrQlg, ~,:ut(JFl~()f;t1a.v. 7!Ff!1 r; S' !I'Ol {;ffJ"S f'l;rtrv",~ Antlqu, It 1-2~ 4 akkor - Istcn kijelenti neki (M6zesuek) sajAt nevet~ anle(y ,ezel6tt nem volt az 'emberek t,u-dontGsarahoz Vll ~ amelyet nek~nl nem szabad kiri1ondanO'm:~.

reg.i .es ujabb f6bb e,rtelm'ezOk aktk e szavakat ugy fogtak fOl~hogy' Jahve neve a',patrlilrkuk eiOtt meg lsmeretlen 'volt, es csak Moze,snek lett e!6sz6r ,kijelentull s aztan M6zes altal ·ilZ Izraelitakna! kOzkelet(tv~ teve, a KtlvetkezOk~, Sz, Vazul'( t 37-9)~
1) A
t

t+

t+

ov

.,as

~) A lr:r; igenek. HiflI ala'kja :::-::; '-',":lsmeretess~ Jlllilulkoznt

alakja }"~t~,:~:,' tudatnL-

jelenteni

t

klJz,(jini, tanitani;

lVifal.

leon·i. nlagat

Ine~ismer·t,etni,

nlegnyUatkozni~

n.y.ilvartulni

A y.~" .ige Nifal es, HilH ala'kjainak e· jelent~~it l~sd '0. OesemilJ.s~ Th,esau .. fUS phUo'iogicus etHicus linguae Hebraeae et Chaldaeae Veteris Testamenti. Tom .. II. (Lipslae 1.839) 572~573~ old,,~~s ugyancsak,' W. Gesenius Hebrtliscbes unci Ara'maisohes, Handw'Otterbuch atH!f' das Alte Testament. lO~ Aufl. 'yon F. Maltlau und W~'Volck. (Leipzig 1886) 323.. Dlel {Ex, ~ 3: :tund nach, m'einem Namen Jahve habe i~h mkh ihnen nicht kundgethanc 1.; vagy C~Siegfried und 8~ Stade. 'H'ebraisthes WOrterbuc h zum Alten Testament. (Leipzigt '1893) 245~ old ~ ,PolldkKalm (t 1905), H~ber-'Magyar 'teljes sz6.tA·r (B,udapest. 1881.) 130~ old~ J(li. Flirst azt irja; .. Ex. 6. 3 'haben Tar~
J
tf;

"~r"~

gum und 'LXX nicht

~::~-::~:1' gelese'tl,

sondenlt den urspr~ passiv:en Sinn in einen acU:ven

Bibet t (Leipzig 10(2) 47. 7A.,• 'k.; JolI. Nlk'lJ Oenesis und, 'KenachrifUorschung~ ,(frelburg im ·:St•. 190~) 266" I k. ' t)
Ulld,

v.. lt~ F'ledr~

Delltzsch ·(t' 1922). Babel

RysseJ.. (Leipzig 1876) t Bd.: '488. old ..

umgewandelt urn den Gegensatz' zu MQSesschtirfer auszudrtlken~ v .. o~ Farsi Hebra ... isches und Chald3isches ,HanoW5rterbnch Uber das AHa Testament3~ AntI. von V,_

2.7
kortatn

IHey nekik, Vilgy': ~·z·li-1. Jtlhue neuemen (mint Jahve) "it,"'! mutatkuztam (*Lu!liU~ (quud ad nomen UIClHH Jah ve aUil.let, uouuumilcstuvi 1ue els. v,~gy: non manilesuuus SUn1- cis), Egye.bk~nt lsten iontebbi szavuinak lnag(~rtcsc v~gctt lassuk ~ tclics szovegreszletet. Mozes az clOl.ll'"kbcn elmondta, hogy Jail purancsa SlCI

szabadoubocsatasat kerte, de a .iarao elutaslt« valaszt adott es az lzraelitakat Illeg jobban elnyomta : majd lzraeI eliiljar6it 'is elutasltotta • .aki.k a megnehezltett munka en yhitescl ker .. tek, es 'hogy ezek M6zcsnek es Aronnak heves szemrehanyast tettek, oket okolva azert, hogy a fara6 ilj terhekkel suj~ia a nepet. M6zes most Jahve .. noz Iordut, .akl meghallgatva .M6zes panaszat, batorltasul kljelenti neki s .. altala Izrael Ilalnak, hogy elOltUk sokkal csodalatosabban fogja magat megismertetui, mint a patriarkak e16U. t. i. mint .Jatio«; luig Abrn~l~lnJ lzsa~ es Jakob e16tt csak rulnt £1- Sadddj mutatkozott: f·gy sz61 ugyams hozaa (M6z~IL 6, 1-8): . I,. .Nos, majd meglatod, mit eselekszem a liim6v'al mert eres kez. kenyszeritesere el fogja Oket engedn! cs hatalmas kez" kenyszeritesere c1 rogja Oket l1zni IOlderOt . . 2.. Majd szOla az lsten (Elohlnl) Mozeshez,mondvan: En, Jahve, 3. [elentem meg '(N?~~) Abrah~ntnak, IZ$6knak es Jakobnakmint Mlnl

rint a taraohoz ment es tOle az izraclitak

ve

iasb6l vala meglsmereserol van 8Z0~ A sz~veg6sszefUggesbol' u, L megallnpithato, bogy itt - mikentaz Osz6vc(s6g tobb 'mas helyen .is - a j1j: igc nem egyszeru megismerest, hanem tettekb.61, tapasztaiiLsb6l ual« meqismerest .jelent4) Hogy a 7~ versben a Q~~"1 (n·es megtudjatok t, L hogy en, Jahve a ti Istenetek vagyok az, ·aki'" stb.) nem [elentheti azt hogy Izrael nepe az Egylptombol val6 kiszabadulas es az igeret fOldiere valo bevezetes altat Jahve puszta neuenek ismeretere fO'g [utnl, az ketsegtelen, hiszen arrol mar el6bb (Mcz. ll. '3, 13-·18) hallett Mozestol : tehat ielentese csak az lehet, hegy tettelbo (az egytptoml szolgasagbol valo kiszabadltas stb .. bel) meg fogjak ismernl a' Jahoe neo ereJet f$ luuuimat ; tapasztalnl togjak, hogy az (5 .Istenuk Jahve, akl tud]a ts. fogja is teljesiteni igereteit ..
Megerositi ezt a 8. vers is} arnely szerin t abbot, hogy az atyaiknak iger-t

Kanaan ioldre ·b.cvezeti Izrael Ilalt, meg Iogjak tudni, hogy {; Jahve. Nyilvanvalo tehat, hogy itt a' .megl$n~eres a?.m.. Jahvenak Izrael [avara szolgalo tetteib61 es lfliik(}deseb61 val6 meqismereee. Minthogy pediga 3~ vers is e szovegreszhez tartozik, a ;;'j: ig_e itt sem jelenthet mast; vagyls a .\~>-:!~;

nem [elentheti azt, mintha a patrlarkak elott egyszerueu Jahve neue nem lett volna ismeretes, hanem e nevnek ereje es hatalma (Jahve..ereje), arnit
mindezideig nern tapasztaltak. ... Ha lsten azt akarta volna mondani, hogy a patrlarkak magat a "Jahve~ neoet nem ismertek meg; akkor nem Ieiezte volna ki magat igy: '1:l~'~;N~ (t, L Nilalban : nem ismertettem meg magamat, nem nyllatkoztam meg, nem IJllltatkoztanl), hanem HifHben azt kellett volna mondania.:

dennate lsten ('~;' ,,~.f.; a f ilt az u, n. f' essentlae), ~ mert ezt a nevemet: Ur' nem kOzt\Jtem velilk - (a heber eredeti sserlnt azonban : de az en Jawe neuenlen nem muiatkoztam neklk) 4, .5 kOtOttem. velOk szOvetseget, bogy neklk .adom Kt\naAn ft)ldj'et, azt a iOldet. amelyen idegenkent tart6zltodtak. 5; En meghallottam Israel Iialnak s6haltozA~a.t, hogy elnyomlak 6k.ct az egyptomiak s megemlekeztem szovetsegemrel. 6. Mondd tehat Israel Iia'inak,: En Jahve v8.gyok az, akiklviszlek tile .. ket az egyiplomiak robotos h6zab61 s kiszabaditalak t.iteket a rabszolga ... s4gb61 S lll:egvAltalak tlteket kinyujto·tt karral es nagy (bUntetO) Helc,tek altaI, 7~ es ·rtepemme fogadlak titekets lstenete'k (sz6szerint: Istentekk~, Q':;~N1c;~) leszek. 8 11legtudjdlok (cr;t~"~.. tapasztalni' fogjalok),i) hogy en Jalws,. 'a II /ste,netek. vagyok az. aki kiviszlek titekct Egyiptom robotos hazab61. 8...es beviszlek arra a fOldre. ameJy lelal eskUre emcltem kezemet, hogy AbrahAmnak, lzsakrta.k es Jakobnak adom, S odaadoJn azt nektck lllrlokul. ell Jahve./" Szinte' lehetetlen ki netn crazni c le\ies s·zUvcgrcszlclUOl.' hog.y it t neDl .Jahv~" puszta lleoenek. hanel11 .·C nev erejellek. IIaialllu'tllak to/Jflsita·
l

(nem [etentettem

~.~~~~j~ ~~

kit nAlllk{;z91te111J ..

. A szoveg6ssz-efOggesbOt tehat ketsegtelenul megallapithato, hogy a 3. verse szavainak »az ~n Jahve neoemen (mint Jahve) nem ooltam ela! .. 10k tsmeretes: ertelrne csak ez lehet : a. patriarkak (aklk ismertek es segltsegnl is hivtak Jah ve never) tapasztalati meqismeres litjan (scientla experimentali) nem tud tak meg, mtcsoda hatekonJj el'ot es hatalmat [elent a Jahve nev. Minthamondana ~a patriar.kttk jsmertekugyan engem nlint Jninden'"

h.ato lstent tEl-Saddaj, Moz. i. 17, 1. s k; 19, 24. s k«), de Inindezideig nenl

ismertek engelu tapasztala.tb61 Inint a teokratikus h~pelnme fogadott Izea<$' elnek Iftilijnosebb 'ertelenlben vetl sZ(Jvelsegi hatall1~as /stencU, azaz: riljnt Jahvet; - neln iSlnertek pedig mint'Uyent azert~ men e16bb ~alta./( 111.69 ,~ err61 az olaalr61 u. i.. csak lHosiantol fogok beolutatkozJli: csak 100St fog M·ozes
~} Hason16 'crtehnc ~'an u }.~; i.gcnck pl. lzaj ; .45, 3-6~ aho1 Cyrus uzuk6] u· Hag),
doigokb61) amiket" lsten veic tesz. lneg fo-gja' iSlnerni. hogy 6 JahvC. Ugyanil>ten crtelme v-an ez 'igenek uH~glzaj. 9, 8; Ezek. G~7: 7~ 4. 9: 11~ [0: Job. 2t 19; Oz. 9, 7;' Zsolt..14~ 4~ nHlsutt. Ha ped-ig e kifejezes: ~Jahvet nleQ;isnlerni~ azl jelenti;. JlIhvct tetteibol os ulukodesebol Iltegism,ei"ui ill; (j telteit" es lnilkOdeser li1paszt:alni, -. a-kko(a nJahve ueveltlen ( .. lilint Jnhve) uanl voHam i$merete~40 kltejezes jelenU!se: tetteint .. ~ bot es 1l1iikndesefUb&1 nel" iSlHcrtek nH~!Jengeln.

es

t

29
es .a n~p it kivezeteses kiszabaditas, Ka~aan birtokbavetele stb~csQdalatos. te·ny.ei.b61 mint Jahvet megismerni.s) . , Egy;eb~ent a~M6.z. 1.. ki5ny,veb61 lent ideze.tt ·helyek. m·iken,t lattuk, megdOnt.h£Hette·ntll bi,zoP.Yitl~'ki hogy a. patriatkak mar M6~~ kora el6ft' regen ls'menek a Jahve nevet, .kO.v~etkezOJ.,g ~9.Z.~11. ·elt ·3s·zav{t·ihak 'csa~ 'at a helyes ertelme, amit az iment meg411api"tottunk. Asonban az ellenkeao 'v~reme~yen Jev'O exegetak i!ppen az idezett helyekre (lzt ·mondj-ak, 'hog·y M9~Z~, ,k~nY'veberi a Jahve nev hasznalata I, c~s·akut.61agoSart kertitt bele, l.Dc·g pedig v~gy :M6zes ~'tal. vBgfke:sObben
'(1

sanal proleptice vagyls anticipalva&) nevezte Istent Jahvenak; a k~s6bbi maso19,k is az eredetileg ~ ott szereple ,.~ (El)t ·"t::'0~.~ (Elohlm) vagy .,~ ~ ...
...

~'1'" (EI ... Saddaj) istenneveket Jahvera va·ttoztattcik.i men ,re.,s·zbe'rt a heber sZDveg:v:anansainak ,egymiiskOzotti, reszben a forditasoknak a he ber ·szO~· veggel vale -, (5ssz.ehasonlilasa ezt mutat]a, bogy az istennevek hasznalataban nagy sZ'abads-aguralk9dott 68 lttil0n(\s,en Mozes L k'Onyvenek 'nero egy heJy-e, ketsegtelenne tesz], ~ogy cda ~. J,ahv~ nev csak uiolaqosan 'kerfilt az: eredetl Et vagy Elohim helyebe,~ Igy pl. ,M6~.. L l~J -11 verse
Isten meghallgat) nevet azzal magyarazza, hogy :Jahue, (nem : ,El!)meghaJgatta H'agart; M'.QZ.4' t. 2B~ 16-22 pedig .B~th-J$l.<" ~.~"n~; Isten haza) eJn,eve~es·t Jakob ·e~e.kkela stcivttkkal =
i:ridokolja': ~Va16ban· "fqhtJe (nern .. El~.1) van. e ~he[¥en.~ Ezekb,6l a helyek: bQI arra ~{jvetltezte"tnekt hogy. J~hve neve . csak kes6f;b 'lett M(l·ies, els6 kottyvebe belelktatva, i[leloleg az ere,deti El ~elyebe te'vet-ami szerinlti·~ termeszetesen .csak lassan-lassan ti)·rteni ·es fOk,enf csak olyan szOveg .... resaekben, ahol a szovetseg lstenenek eszme]e latsz-off el6terben alln],
c '

m(isol6k alta]. Mijzes .~ .mondjak Ok. _.; aki csak a esipkebokomal .tGrtentek ullin irta ,elso k.e'uyvet-· (a Geneslstj.aaabban kH·z6·lt legibb esernenyek lelra-

lsmael ('N~t!,rtf'l, Jipma .... El

~

es .hasont.6 art,eJ'emben fo~klel. M·i)z~.l~ 6~.. s.z:a.vait~:byrqnas ·(t 1340)•. ' 3 iustatus '(14'M)t Cajetanus (t1.~). S:ixius· Senensis (t 1569) •. Bonfrertu8 (t1642). stb, Az u.jabb korban : ,Jahn (t ·fH16)~.Eichhorn :(t .Hen,981~rib:e~g(t t-8&9)~ .AIl/oU (f 1873), Reinke (t 1879), Welle (t tS85)tKelf(t·l888). Cb~uy' (t 1896), DiJUet- (t 1927). H~tzeriauer t Bea, Strack r+ ],922)' es masok, .- A 'protestans' Kell p~eldaul ezeket hja e..heiyhez(idezett kommerit,rtf(la·k L k, 394~ Ql~alan): .D.a5J die W9rte~~ "u·acb 'rrieinc~ N·amen. M~~'1btn. 'ibnen nicht bekannt geworden.- nieht- die. Unbeka.nnrschaft' del' Patich riaJch~n mit dem Gottesnamea Jahue' aussagen, ergibt slch sch.o,n aus dem bedeunmgs .. vollen Gebrauche dteses Namens, der .la n.ioht inhaltsloser Schall-. und Kl~ng~ sondern re (l.{rl ( A'usdhtc:k ;d~esgOtt1ic.be.r ·Wes.en's ist, und nOhch·.deutn.cher aus.derunveraennbaren

:.. nyep )

~827)~

ill welcher d;hise Erklth'ung Oot~es iuOen .. 17't_~ .stehl. AJs die·.A.u~rlthtun.g de:sOen ... 't~ ·geschlossenen Bilnd,es mit der Ein~etz·ung des "£~unde8zeiche.$ der ?ew. schneidung und ~·er Verheiss,png der Oeburt Isaaks beginll~n so.1lte.t sprat~. Jahv~ zu Abram ~ it Ich bln ~·lP~~-aUmacbtiger Gotttf" und erwles slc'h von .der .Zeit anIhm und
t

Bezrehung

seinern Weibe als (let. AllmachUge durch die wider die <J{rift.e dar Na"tuf bewlrkte O.. eburt lsaaks, so wie durch dhi ma.chtlge E~ha~tullg~FOhrung und ~f3htitng "seines

f're.i-heH in der Ausf.Ubrung seiner Verheissung,s'o W·aUenden 'erweis~n", D'e:n,n (v .. ~), er ·hat riicht nut seln.en 'Bund mit den Vatern aufgeric"htet. :sondern :auch (v..5) ·geh~·rt hat er das SeuiZEn lsr"a:els' u'nd seines ·Bund.e$ gedacht ~ ., . 'Die .gOttliche" Verheiss~ng beg.tnnt ni~ht"llpr \;\ 5. sond(wn $~lies~ta:ochv~ 8, mit dem. nacbdruck,svoJ1en n';:-!.:· ~t~ !

der Eigen.sc.haft 'de$ ~t: ',K hat OOJt,deq patria.rcbetl seln W~sell'ku:ndg~t·a.:n.; letzt aber ,vinet sic;" Israel t\1s n~~ .~lJ den ,absolutS.e1endEtn unci mit unpedi:~g-te~

Samens.

tn

an·zudelft~n (fuss d.as· W,erk, del' EdOsqng Israels in der Kr;aft des Nllnl,ens. ;M~n'l;' beruht~ In v. 4. sind die. Bundesverheissungen :Qen" 1"7,7'l & 26 •.3 u~:.35,1'1. 12' z.usammengefassf; in v«.!b mit d'em ene'rgiisch wiedetbon~n ·;~;wird';2t 24 wieder '"aufgenommeni .Auf a·fUnd.

. de;r :Ertichtungseilles

B"uncl;es el,nef'" und. 4,er:nHt dl¢Sem.BuJ:l.de unv,~rei'~'baren Knecht.ung Isra·el"s anderseits '\vi11 Ja:hve jetzt .Israel au.s ~ineJn E1end~ erU),sen und 'zu 'S~itl~lll Volke annehmen Leg1),Jabban Sea ·is (De Pentatenc:bo ·pa~.. '44) itr! ir ',8 helyrol :. Ex. 6, 3 P~ltS ,n.ol) di'ci.( nomen Sutitn Jabv. s:linPlicit~ri-ilcog.nitu,m fUisse p'atribu-s" se'd ~reiate ad. non1E~n ·me.!;"m Jtthve (L tt secundum· vim et v:at~ren)' hujus ncn;nln'is) :nondurri
0' ••

M

je-gye-zziik rneg-: A Jahve nev hasznalata teoyleg ,inga.dQzo es sok "l1elyen_ annyira Onketlyes~ (v, 0.. pl, Jonas 4.~ f~jezet~t. aholaz tstenneyeknek (j'tfele variacicja szerepei a.Rctic-til) hogy ennek okat ;meganap:ithatn6~),I ,~Q'gy' Moz,es L klJnyveben a prolepsis kiz~r.tn·ak nem rnondhato '(~lhefeltin'aga Mozes ftt .. tt prolepsissel elsO kOnyvenek olyan helyeln, ahol () maga o nevezt az lS.te:nt Jahyen·e·k; a ·rfiaso16k 'korr~ktu'rai Iolytan is ·;tijrlenh~tte,k valtoztatasok az is*en.ney:eknelk.uIOn,tlSe·n a f·ordita$ol(tia~)~ :Ezt azonban 'egyes esetekben telteteleznl nero szabad, hanem l;tj.uart bj:z.onyita.~·do.. Annal is mkabb all ez, mert a mazoreta szc;vegpek a samaritan Pentateucbussal vale osszehascnlftasabol (csak 11 eiteres'.'J) nyilvanv-aJo! b:og,ya mazeretikus szoveg az istennevekben <illata.ban teljesen htmek mondhato, Nines ·ie·hat Jog,ci,m ·arra~~ogy ,a .J ahve rieynek. ·a patriark<i·k kOr.~'bari val6. szereple~ sffnel a prolepsis (j'nk.en~'·es e·skenyelmes .rrteg:oI9as~i,hQz m'e~t}'e;kUljUh·k. .l\\i"" .ltlnosen lehetetlen prolepsist felteteleznunk aza·kona. helyeken~ahol ~ T~il_{'ent fOntebb ltlttuk --...;... I'sten 6nmagat .n.evez.1. megp:edig nyamatekosaH~ ~ahv(!na:k.; v:a.,gy abol a patrhi-rkak neve.z,ik 01. f.gy-; vagyahol ily¢n neven ·ko:ny5r6gne'k 'hozzaw Mozesn.ek elsa kQnyvebe:rt a partIa-rkaknak lst.ennel val6: beszelgetes'ebe:n a Jab.ve nev 4Q~sze.r szerepet Ezeken .a helyeken prOlepsist .f6:Uetelez.pj m&f csak azert sem 'le·h-e·t mert semm.i :vat6sz'in{i" se.gge;l nem 'bit~. hogy M6zes akara patrldrkdimak' 5zaj"aba ado"!! vol'na
ervelesre .a kovetkezdket
J

Erre ~i okoskodasra

e,:s

M

eis me f.eci n9t~m (

"::r:t: ~;,.)111.

aliis -verbis:

vim

et: -pofentiaJTl

~~jus .nom.inis Jahv.:~

tt

hucusque expert! non sunt Nunc au~em,: interposita. ipsa slgnificaUone n.o·minil :(6 dJ)'t), prornitdt a.uxiUum c·e.rt.unl ·et .ef-flcax. Ha~c·-m.ani{estatiQ nQminiS f/ualiflcala' (8 mi:n6sJteil ··kinyi1~tkoztat~.sB:) ~ign'~m enit ta.m, Aegyptii~" qui: co,gnido,n~ ~~omin'f8'(secreti) alicujus
<.lea,sped:a~'e -pi·gnus pot~n:H~e; UUus del ce'nsebant
t

12. Finis hu]ua 'revelatlonis' n.ominis (az isten.nev ilyetelt va/i) .. kin:yUatJt"Q:ztatftsanak) .... cl"aree,xpiin1Uur .Ez~20~ 9. e) Mitltha, pI.. most a·it irni valaki-! XI. Plus pupa-~ amikor mU*no:l Ambroslan"'a. 6ibUothecaig:azgatoja volt "(amikor tehat neve nl~g Rqttl A(~hiUes v:olt) ltl.bh ·tudoma ..
.
..,,-:-

p'arte nomen et po-tentt.a·m Dei pstrum obliti ·erant$Cf. Ez .. 201'5-9;

Jos~ .24~ 1.4; Ex,. 6.

a

tam lsrae.liti's:~ qui

ce·rte saltem

ex

nyos '·m:unkat 'adott ki~

30
c16ituk.

teljesen ismeretlen szot, akar pedig a patrlarkakhoa ajkara olyan szet, amelyetezek nem ertettek,
A Jahve nev tehat

5z616 lstennek

tartand6 ervekkel nines bebizonyitva. Ehhez ragaszkodnunk kell annal is mkabb, mert a fontebb feJsorolt calolhatatlan ervek es bizonyttekok alapjan ketsegtelen, ho.gy a Jahve nev Mazes kora elott mar regen rnegvolt, amit sem a
eredetinek

M6zes L konyveben (ahol .143-szor Iordul e16) minden helyen addig, mig az ellenkezoie eUogad'hat6

, ,,6. §. 1\ Jahve nev. ki·$zorulAsa a kozhas%nilatb61 es helyette·s"ftese I\do·nij··ja1.
Jahvenak, lsten sajatlagos tulaidonnevenek, mint legszentebb istennevnek barmlfele proianalasat61 a mozesi torveny a Jegsz.igorobban 6va int.

latszolagos

f6erv'kent

felhozott

Moz. II,. 6. 3 helve, sem az ennel meg

nevet: mert nem hagyja buntetlenul Jahve azt, aki az " nevet hlaba veszi ~ (M6z. II. 20. 7; v. tt V .. 5~ 11); Tartsatok :.meg parancsolatalmat, es cselekedjetek szerintuk : En
,..Ne vedd hiaba "JahVe-nak,
1t

n ·te Istenednek

kisebb jelentosfgfl

ax elmeletek tehat, amelyek az ellenkezojet felteteleziki nelkuloznek minden tortenelml alapot, es mint aprlorisztikusok es elegte .. lenek e)vetendok .7) Latnlvalo tehat, hogy a Jaho« nev az osatyaK apatriarkak (sot az ospatriarkak) korabol szarmazo istennev, s hogy ez a; semi nepek ktlzul kivalasztott heberek il1et61eg izraelitak elOtt nem volt .ismeretlen. De mer! Isten az ()satyakt61 meg nem kivanta meg, hogy "Ot Jahve neven tiszteljek es imadjak, ut6bb ez a nev (ebben a. teljes alakiaba») ressben Ieledesbe ment (Jozsue 24, 14; M6z,.. It 6, 9. 12; Ezek, 201 5-9)t ugyhogy nem is igen hasznaltak, hanem a semi nepekkel kBzOsen- az EI~Saddaj~t. Mindazok
1

okok nem dontenek meg.

Jahoe ! Ne szentsegtelenitsetek 'meg szent nevemet, hogy szentnek bizonyuljak Izrael Iiai k5zott En, Jahve, szentseget kivanok toletek, ~ (M6z~ HI.. 22~ 31.. 32.'); n Ne eskudjel nevemre hamisan, hogy meg ne szentseg ... telenitsd Isrened nevet : en vagyok Jahue r- (M6z4 III.. 19, 12); "Aki szidalmazza lstenet, viselie bt1net saki: karomolia Jahue nevet, halallal lakoljon:
vagyok kovekke] verje
agyon

szavat, arncly meg van Irva e konyvben s nem feted az 0 dicsoseges es Ielelmetes never, vagyis Jahue-t, a te Istenedet, akkor megsokastt]a csapasaidat, s ivadekod csapasait nagy es marado csapasokkal, rosszindulatu es
tartos betegsegekkel
(su.jt) .... " (Moz .. V. 28. 58. 59~) stb., stb.
u

(mert) akl Jahue nevet karomolja, annak halallal ken lakolnia" (M6z. Ill. 24~ 15~ 16)-; .Ha meg nem tartod, s meg nero' teszed e torvenynek minden

az egesz sokasag, akar bennsztllott,

akar

[oveveny,

Amikor

vetseggel akarta azt a maga nepeve tennl s tgy ~iHfjn5s cimen is Isteneve akart lenni, akkor eloz01eg a cslpkebokornal ~ mell6zve a tObbi semi nepekkel kOzos.en (5' azok reszerol bizonyara mar nemminden babonas rnellekertelem nelkul) hasznalt EJ~Saddai es mas istenneveket - mint Izrael szovetsegi Istene leloglal ta maganak az 6sregi Jcihue nevet mint
ernlegessek, tiszteljek es imadjak.

nemzette

azonban Izrael nepe felszaporodotf es immar teokratikus volt. szervezendo, vagy:is amikor lsten .a Sslnalnal ktilOnos sz(j~

Jahve neve ugyan Ineg nem maga Jahv€, a Szentirasban azonban a "nev sokszor [elentl a nevvel kilejezett dolgot, s igy .Jahve neve" alatt maqa Jahue ertendo, aki nem turheti szemelyenek semrnlfele protanalasat. A
jamborok eppeu ezert jelolhetdk
..
".
+)

clyanokkent,

akik Jahve neuet felik (Malak.
nevenek megtehat minden profetak sok-

3'~20.. V uIg. 4, 2~ ~t;1;. ~~,:

legkileiezobbet es megismertetve annak melyebb ertelmet s ujabb [elentos vonatkozasalt,"] megkivanta. hogy ezentul lzrael fiai 6'1 ezen a neven

Isten, Izrael nepenek ·a balvanyozasra valo nagy hajlama miatt, eppen ezt a nevet jelolte meg, amellyel a valasztott nepnel, (de kizar6lag csak .ennel) mint legsaiatabb t.ulajdonnevcvel neveztetni akart. Ertheto,
hog.y

Ennek a nevnek gyakcri hasznalataban

ugyanis allando utalas rejlett arra,

mlatt, legele .. sebben Amosz (2, 7). Jeremias (34~ 16), Ezekiel (20. 39; 36. 20, 21 ; 39,· 7. 8) es Malftkias (1, 16). Idovc: a zsirl6sag. ielreertven HZ lsten nevevel vale IJisSZGP/"psl tilto
szentirasi

Isten barmely parancsanak athagasa az (; szentsegtelenitese. Az Istentol sokszor e1fordult Izraelnek vetkes cselekedete gyalazalot hozott Jahve nevere, Ezert a szor korholtak Izraelt Jahve nevenek megszentsegtetenttese

Voltakeppen

hogy csak egy:jgaz Isten van~ es hogy a .u.emizraelitak .istenei csak kepzelt ~s.te·nek~ semmik~ 19y Iz.rael ebb en a ne£vben er6s ovszelrel birt a balvct'" nyozils itHando veszelye ellen ... ~lnthogy pedig Jstcn. eszmejet min·t az ()fO·k. valtozaHan~ egyetlen es sz.emelyes Istenet a leghatarotottabban a
J.nhvc jst~nncv
vonatkoznia
:) V.

ciasarn vona tko.zta tta.
A babi16ni

helyeket,

ezt

{1

tllalmat

a Jahve ncvnek puszta

kiejiesere.

kimon-

fejezi

kj~ konnyfl megertenL
tijr.tennie~
~5. .ohL

hogy

nlindenn~'k

.r~a

kelle·tt

cs az (j neveben.
De Pentatcncho.

u6v ugyanis, lHH({~nt nl.t ntar ffHltchh hHtuk. az i~fpni L.(~nyt n legt~)k(\tete~{'h h~n (',_s 1€'g'J H,"·tg-o~.ahu H tcj ezi Ie. t s (~g'y h bt""Tt u lttl ls h ·~u k b:raplhe I. v all, $1;Of~}S. H~ viszony(,ru, kinyilatk.oztatasitrrt es nlOkOd~:)crc ..

") r:

c).

Ufifl,

fogs'ag 'uh\ni korban u. L anlelyet killon5sen Ezra idejet6L .n vaUasi erzii1et megelcnkuleseve] a lu6z'esi torvenyhez va16 szi.nte 1ulbuzgof ut6bb pedigo a h:!llyeg hclyett nlindin~(ibb a betOhoz val6 nggalyos ragasz... kodllS jeHemezJ: a zsid6k az irc"ts nenl egy helyen.ek tij; teves ertelmet ad.. tak. Nem a szonak ertelmeben haneln az irott betftben kezdtek lAtni a.z Jsteni akurat kifejez~set. Ilycn bettiertelmezes 111ellett ti)rtenhetett hogy ~
f

ami!

HZ

Irns lahv£! ncverol mint az
1

".Jnhve~~ rri'v

sza-v~~lnnk PU};zt.'tl kiejtrs~~{'e~kiJJHUuitlslira
annak

Urnnk

szimb61umilr6l

nlond~ tlzt

a

vonatku:lt:\U~·d{, l·t.gy~

hogy Istell hclyebe Inintegy

neve lepe'tt. E betuerteltnezcs

meg

32

irikabb h~lelmesse tette Jahve rtev~ne"k ki~o~dAscit. mert igy m~g keme'nyebbeknek tfintek Iel :'aM:6z~"II.. 20~ 7 kimondott btmtetesek es .meg ret ... tenetcsebbeknek a- M6it. V. 28.59 sk .. felsorolt borzaszto atkoK. .
hanem e nev puszta kie/tese is mar me.gSzent-segtetetIitesn~ek tnnt Iel, meg Isszallta a zsido nepet olyan saja~sa·gos valaml, ami" azelOtt kOzOtt\lk Jsmeretien volt. Mig ugyanls aze16tt lstenlol felt (Numen tremendum), addig most az Isten neue tOltt>tte' el ktlIOnt)s· felelemmel~. sot csaknem babonaa retteges ... sel (nomen tremendum}: nem is kivant Jahve nevevel f(jglaJ.k9zni, nehogy miatta baj.a Iegyen. Hogy soha meg neszentaegtelentthesse, lnkabb ki sem ejtette. Nagyban elomozdltotta- ezt a tOrven:ytud6k fonak feUogasa~ amely szerint Jahve nevenek .gyako.ri olvasasa ,es mindennapi hasznaleta protanalja azt, amttol utobb ugy veltek 'e szentseges nevet legblztosabban megovhatm, ha a' kozhasznalatbol teljesen kiszoritjak ..
Min'thozy Ilyen kljrUlmenyek }ilizOtt mlndinkabb

E helyett-esit6 szavak

na-Sem

=

Jegelseje volt a Ct;f~. Sem a Neo. 2) Kescbb! kelet1i aZ Adona} ~

~·t,·~,

==:

.Nev ilet6leg ct;i;:r.
amely Jahvet

Ur.')

tehat nemcsak a Ja;hve nevvel

val,6 vlsssaeles,

heIyettesit6 szerepenel
~donaj~nak

heJyettesu.o.

Iogva Isten

masodrangll llilaJdo,n!l~vdve lett Az szoul valasztasa (amelyeta S,Zentiras amu·gyis·sok-

kiva ... lasztott Izraelt .~pedig·kulonos tutajd.onava; tette, amely viszont Istennek kiil~n()sen lekotelezett szolgaja) oly ·koz·elfekvo S, DIy termeszetes, hogy magyarazatra nem szorul. A Jahve nevt6l vale tartoakodas, Hle:t{)l~'g a 'kOzhasznalatb6) mindin ... ·. kabb vale kivonasanak [elensege hatarozottan a Krlsztus elOtti' IlL..szazad eleje.tol vehete: eszre : minthogy pedlg alexandria! Philo [Kr.. e. 20- Kr, u,
8

.szor alkalmaz az Isten .Jelz~s,ere~aki mindennek

teremte]e es Ura,

az

a

meggy6z6.des

hoditott

54~ a Jahve nevnek egykort alta.1anos. hasznalatarol mar mit sem tud, azert a Jahve nevnek Ac(onal·Jal vall? klcserelese a Kr. eJ.6tti II. szazadban btzonyara 'mar beleiezett .feny volt.') ..' .

voltakeppen a szentelybe, mint Iegmegfelelobb komyezetbe utalando, men' ~~~ a. neki Ielszentelt .szemelyzet, a papsag. hasznalhatj:a aat profanalas nelkfil. A. papoknak adott az a parancs, hogy az alda~n.al Jahve nevet hlviak Ie Izrael Iialra ,(M6z. IV~ 6" 27), natarozottan megerositeni is latszott azt, bogy egyedtll csak Ok "i-og~(lsitltak kie]... tenl a Jahve nevet. Ennek az egyre jobban'terjed6 felfogasna·k hatasa alatt ~ 'babllonl fogsAg_.utan] -id6.ben a Jahve nei.ieltek· sz:en'~S"ege irapti ,lsz1el.etb61 .. a es protonalasatol v·ah)· szinte ba·oonds f'elelernb~l ki"leil(5dOtt a 'zsid6k k"6z()tt· az a szokas, h_Q'gy eat a szentseges nevet mind ritkabban ejtettek ki azutan a kO.~ijnse··g.es, .pr?fan iratokban (pL szerzodesekben) rltkabban i.rttdf, vegul pedig azt .eggaltalan ki sem ejtetfek, s(Jt- te sem litii.k..Ezzel az ered ... mennyel az irastudok (rabbik) szerint a. Jahve nev a protanalas 'ellen ele.gge biztesitva volt, ". . Az Irastudoknak .(tabbiknak). a Jahve nev kiejieserOI vallott teves felfoga·s·a. termeszetesen sZUksegesse teite, bogy a Jahve nevet helyettesft(l" szavakf61 gondoskodjanak.") .
neve
-r

terr. hogy Jahve

A Jahve istennev hasznalatatcl vaio tartozkodasrel tanuskodnak : . t, Az 6sz.6vets~gi Szentiras legels6. Iordttasaa Septuagintdnak' (LXX) nevezenalexandrtal g.o.rtlg lo'rdi.tas. amelynek legregibb resze a Kr~elotti lIt slazaQ_pail keszult, ez ugyanis a Jahu~ nevet mindig K{~~og. (= Ur) szoval helyettesitl.")

JeUemzO, hogy nerncsak Jahve-t, ez Isfan· tulajdonnevet.nem :~jte.tt.ek kit hanem u"tt}t)b ........ lmadsagon klvul --. meg' az "Isten~ s%6t san. ig~. b8sznalt.k~ Ennek fo]y~ az tan kulOnt?s.en a Ma-k.i:\beusok kora utan ..~ 1otIsten- (1$t~nseg)jelzft~re. a .legktllOn·felebb helyetiesito szavak es k~ejezesek jOttek torgalomba, ~ek Eigyre:Sit 82, Isteo'seget .ielOl6
l)

nlelle'keineuezesek
zesel

(r!';-;'~ milsreszt
f

kiJriJUr6 kitejez~ek voltak.
.Nagykegyelrll(i. .stb,

AJ Isten .1llelle·kelnevei.,

pelda ul: ~~:~;: ,; _(Mind~ri:hat6siig) a Mlndenhat6,. t:~ ~ )tir;rr:·.

az frgulmas.; t~;r:~
lako

a K~,gHes; o:r;=-! ~:~ . u Turetme«

-;.;r;: :.:

j

B) 'K&r,UUr6 es ,egy4b.

kifeJez·ese"·. IieldA,ul':
helyett : c\";~7-:lt~

t:~:';:;' (0 (J:.v{!a;;(~·J.

az

tUt tehat

az lsten htkasa a benne

I (j/ItJP!'

a Hely (Iza]. 26t 2"1.; Qz\ '5~ 15

es

"ha~onI6 .saovegek

alapiau,

'ahol a:z lsten ~belyetOI~" van szo~)Ez ut6 bhi kifejez'es azonban sohas~·m ie~t kOz·keletuve; rsa-k ax ir4$Hlu6k is.}(olai h~\s.znaUak; :-~~~~., ;~~..~~. (inhahHatio), 1I LuA·its. iqb~()zas o.z s

i..
,

_--------------

34
papi szarmazasu) al"exandriai aki azt iria, bogy azt a negybetfis istennevet,

35
2. Philo

(talan

homloklemezebe volt vesve, ki azok, akiknek fiUees nyelve megtisztult a bOlcsesseg. ·altaL6) MAsutt meg azt mond]a: hogy aa Isten megsz6HtAsanal az embereknek egy szo al1jon rendelkezesere, (Isten) .megengedte az ,,'Ur" sz6 hasznalatat') 3. Flavius Jdzsef (t tOO kOrUI)~ zsldo pap es tOrt6netiro anal ertesit, hogy nem szabad beszelnie arrol a nevr61, azaz r nem szabad kimondanla azt a nevet, amelyet lsten Mozesnek ktnyllatkoztatott.s) 4.. A Krisztus utani II. szazad els·0 Ieleben el6 rabbi. Abba Sault aki mar at 5rok ildvt)ss·egb61 kizartnak nyilvanitja azt, aki Jahve nevet betui szerlnt kiejteni rnereszeu.") Tehat tulvilagi btmtetessel lenyegeti az iUet6t Nero f(5ldi biro itel az ilyen f010tt; foldi birosagra csak Jahve kar.omlasa ... nak megtorlasa van bizva. Azonban a IV. szazad egyik torvenytudosa, Rd.b Chanin, a hires Rab (t 247) tekintelyere tamaszkodva, ·kijelenti, bogy: ..Aki valakinek szajabol hallja az Isten (Jahve) nevenek emliteset, koteles azt (azonnal) ·kikOz(j.sitenL" H}) Emlitesre melto, hogy a legelst5 kereszteny tanu, akl arrol ertesit, hogy a zsid6k· a negybetus istermev helyett AdonA] szot. olvastak, Orig·e~ nes (185-254); aki a tobbl kOzl)tt ezeket trja: ..Van valami kimondhatat ... Ian negybettis nev is, amely a ·fop·apnak arany homloklemezen is Irva van, es Adona] .. ak ejtik ki, habar nero ez van Irva a negybettisbe-n; n a gorogtiknel pedig K6i!to~ szoval Iejezik ki," 11)
randesen a heber hogy megtartle AdonUj sz6t, pl. M6z. lL6~ 3 ,et nomen meum Adonaj nOD '·ndicavi eis.• Ami az ·£zekielnel g.yakran ei{)fordu16 ~~.,.. ";..,~ (Adondj Jahvet Domlnes Deus) kifejez:~st llleti, azt a LXX kUIOnhBz6 kodexet vagy esak egvszeres ..Kt'!{Uog--szal (Dominus). vagy ketszeres A~ '*.{Jl{)~ J'(:()t()~ ... szal (Dominus Dominus). az alexandrlai K6dex azonban

a f6pap '~Y csak a szent helyen, (a templomban) ejthettek arne!y

zs,do fUozofus

(t Kr. u. 54),

Azota, ·hogy
lett a rabbiktol
hisz Jahve mindenek

Jahve

nevenek

mar puszta
szoI6

kiejtese

minositve,

ez istennevrol

tan a

bunnek zsidoknal (kflll) ...

halalos

nosen az u.. n. »misztikusoknal")
tettek eg.ylJrtekanek.

bik szerint, ·meg fog sztlnnl a JIJvend6 Messias koraban; amikor mar nem ket nev (az irott JahlJ~ es a kimondott Adona) sserepel, hanem csak egy t. L ·Jahue. Mar "rdb Nachman bar lZ$dk (f 356) monda: A jovendd vilag (a messiasi kor) nem olyan, mint ez a vilag : ebben a vilagban (Jahve neve) irat.ik J6d-He vel ( :-r~.,').de olvastatik AIef"'""' Dalet-tel ("';1.X ); de a [ovendo vilagban egeszen egy lesz : mert kimondatik J6d - He... el es v iratik J6d-He-vel~" 12) vagyis akkor Jahve nevet nem fogjak tobbe AdonajM

(Lasd e tanulmany 12~ es 13. Iejezeteit), A Jahve nev betuszerintl klejtesere vonatkozo itlalom, a kesdbbj rab ...

egyre bonyolultabb, f610tt szent neoe: csaknem az

sOt ·babonassd is lett; tstent leny·eggel tekin-

nak mondani, hanem betui szerint kiejtve

Jahve-nak.

7. §, 1\ Jahve nev kiejtese·re vonatkoz6 es annak blralata.
Lassuk most voltakeppen

rabblnlkus

tilalom

mire is alapltjak a zsidok a Jahve nevt61 valoe kuIanas. szinte babonas Ielelemmel hataros tartozkodasukat s ut6bb a Jahve nev kiejtesenek szigor:n tllalrnat: azutan vizsgaljuk meg~ vajjon
h elytallo-e annak indokolasa 1 Okoskodasuknak legalabb nerni alap]a Iehetne, ha Moz. II. 20~ 7-re hlvatkoznanak, mert a tizparancsolat e pontja tllt]a Jahve nevenek kony ...
nyelmli

Dominus szot

hasznal

(Tarkallyi

is: az Or); de, van

ra· eset,

es tiszteletlen hasznalatat, Arnde a zsid6k szobaniorgo tartozkodasukat a Szentirasnak nem ezzel a helyevel lndokoliak, ezf ugyanis mar
reg kizar6lag a hamis eskure vonatkoztatjak. Hogy Jahve nevenek puszta kieitese til os, mert halalos bun. az sze ...

::I iff ~n jat .J{{~l)l ~r~zal (Adon aj Dominus) adja vlsssa, o 1;) Philo. Vita Mosis ·1It. 11; ~xt>vaovv YfIr.o.
Tf-rta(Utfj
'II ~ -Ij."

dF nlTalot·
"'"

,fu}'('tPFl mlrpt:tlJO.!-" td~;}llnV!?"

'XV)!
:II
I..:-

;,)"l'rp()~ dvd~HaT(J~~ 8 'fOll()Jg 'toTg"

d)'t«
I:-

xexu:t'{((Hl-fi"Otc oi"'(]((I(of'..

,\(rF·i,.H¢ (~Y.O{~FI.l~

If"f.!)((Y!,J·''!f,Hfe1"OI1
I.

t1' (lY[OU:" l;XAw elf Tat~l~OJl'; q.1j(JUJ G 3-f()16YOl~ fl~~rit..~." y.cd .1eYftv
nominum·
TOP
"'I

Xltl rlti"J'fT/U' f10(f{~c d·"QvdE·v; 7-(' itao...(!:-rav
"t()

rintuk M6z. III. 24, 16... ban van kimondva .. A szOvegO·sszefiiggesb61 ugyan ketsegtelen, hogy itt Jahve nevenek karomlasa van tiltva,') de 6k az
l (h 'o t.. iF rt[J trfT!l((,Y!'r(.u p ,tTIt), 1{ap(t (Ji: ~'ft;jJ~I;f1t r.f- J( t~l o~ f.~(f(tn~FlT(tf. ~ Mi flne Patr. qraeca~ to.mt 12. coL 1104. V.. it Orl[)f!ues. Ad Ezechieleln 8, 1.. Pair .. Graec tom. 13. col. 801. l· p:noaclli+J~l SOrt. _;"'i'!: .. x"'_ 1O.w". •.-* -,- _....,t...,~ ~.~ i~~,.., ....,"'.,... .. _ ~ . a...X ~ co.! .. '-- "']H···; . ... ~ """"''''~ ,~~. ~ ~ p.. r"'.:..,.
i )

') Philo
"I ~ a p,tptnnHn~

De mutatione
~ I

2.. §; ,.TOV
ftQtCTTOt\
Ii

OF ,d;

.1Crn~Td1Ta(1LV d(f(U;'~~I(tl
"" U

71p
5.
+

x, '(ii~v+"
,}
~ C"

j'f.'l'OU

-:r{)(JfI!}~(J'(J'~

utfJfJ)(ft

at.!"

XmUX(HiG1tct£

(fJ$:

'

iJ' fJ.~Qfu·(Tl "". ~
eHlz6
w~~.

§. 1. jegyzeteben.

~) .io.s. Flavius~ .Antiquitates
t:;:~;-: :s .~:~~~~ ~~"'::~N * 1~~) . NC(/(l ,',.,~ 7b +. ~ • ..... .. ... ~-,,~ ~, :", '. '. •

n.

~ W""'i

_or:- .....
~ I...,.

-:...., ...

.. ~~
M'~ ~

.....,
~

"":~~"

12~4* Az eredeti g'OrOg szOveget hisda·z

..

~

S'........
~ ~....-

'it

If:

-r.N ~~.",. · »... ",~~ •. ..... " ,.~ ~.~ .;. • ...
WI\;j: ~ .. "...

'II~

~...,...
.: ....

<~- ""-!j~11.', ;.
r ~

-"Wi

.. -

_-!I'.~~'"
""_ .~

0U>"0'O!l"~
' ..
I

......

,.J'"

~'<_ ... ~~~_ "'"'_ ...~ ... " ....
~ ~ L .... I ~ ....

_J.~...

."}Zltfl I uuI ri n X ~ (Xl ). 1 (9$1.) .' ~ " va:
~ ~ ,

~ ... ,~,lw- ~.u , ....... .' t
I

U'll"

-e

\j...... *' • ~ ....,. -~._,,.;..
t.. ~ ~'.'

I""
... ...

"IiII~

--i.- I.. ~~.. _.
I•

~u.
... ..
_'

I)

A tora e tBrvenyenek

;, ~ ,
u

.'"';-~.:--~~:

_'''''''IJ' •.. ~....... .,..... :50-. Mo".'
~I.

"tMo-

~

l

-

...... _

_h ~ iI fw ,too" ~ !..

,,~..... ,.~"'"

..

I

~ ~

.~ ~~ 4"

.

....-

~

'..w~'"

H) Origenps~ Selecta
i (n; !Ilo;~'

im Psalm.os .. Ad Psalnl.. 2; 2!·
((trT.O'~.
?

:1f

EI./Tt vi
-

'n'Fy.(ltnl'~'rt)v
f<J'flyi1l.!((:llflt,

~

~

:r«p

~

....$1

u7U'{)

.. ;(((t

f::/H l·{,P

>_~

....

:tf'T(tI ..)P 'H)P t

~,

X!H~tltJll 'fOP (((txtP"

'l't 1'l<rg(tr!,c~!I.u.a.- . .... ..

X((l.

jjYI"I(.t.l

ltlv 'lli 'dQ(uvat'

~·(f!()~lljrQ~(l

()-i\(~·l"UV1Up· yl:7~a~t(,.

ielzsid6) civoda8ha keveredett egy izraelitaval s ekOzben kar0l11oltu Jahve nevet~ A nlegd3bbent. f.nltanuk a blin5st lvl()zes ele vittek, aki i5t i)rizet all! heIyezte, mig ker~ desere az lstentOl kijelentest kap* hogyan bilntesse a vitdloitat. Az !Sten vAlasz.a ax volt. hogy a karoml6 a tabofOu kivUl·agyonkOvezendO. DIy borzaszt6 bun tehat Jahv.e uevenek .kiHolnlA~a~ hogy· az istenkiuoHl16 nenlcsak elve neil} tiirend6 ax enlberek tiirsasitgauan~ hanelli nleghulnia. setH szabad azok kO~{)tL A .J~hve k~uomhl.stHa kisza~

pusztai vandorlasa

idejen egy iZfaelita anyanak ·es egyiptomi atyanak ria (tehitt reh·er~

a1ku1mi okuul a kOvetkezQ eset szolgaU.

Az izraelitak

36

31
mutat]a ezt ti ,11. 1"5. es 23, versben a t.,~~ (dtkozrti, szida'lm02ni) ige. ') A
1:1 versben u, L arrol a f~lzsid6r6.l ezf.olvassuk : M"tt'~·~.j ~ [karomolta]

eredeti heber .szovegben el6fordul6 ~p; lgenek kiejteniJ)erteImet tula]donitottak, s Moz, III. 24~ 15.~ 1.9.. verseit igy forditjak· Ie ~ 15~ :.I.zrael 'f.i"aiK hoz pedig sz61j,·mondvan : Mind.enki, mid6n atkozza Istenet, vi,selje vetk.ei"; l(l~ aki pedigkieJtl az OrOkkevaJ6 neve!" Olessek meg, kOvezze meg Otaz egesz kOzseg; [oveveny, vagy a ho.n.os,mid6n' 'kiejti a Nevet, illess CK: meg.r") Teny, hogy a :)~j ige.t kiejte.nl (t, t, a tetragrammatcnt betaivet) [elen-

tesben vettek mar a LX'X (hro.vo~",f!tV es dvo.f'u~!tV.). Onkelo» fe;'·j')~es a targum jerusdtmr L (t·,~~·~) ,s6t a PesltrJ is, Mindaz alt aI btzonyos, hogy sern a LXX~ sem a jerwJli."lml l. nem gondoltak, hogy ht Jahve nevenek puszta kiejte.sere venatkozlk a halalos bl1ntetes_. Az eredeli ,heber sz6veg szerin t kets~gte-le·rt, hogy e szdvegreszletben a :li'~i:ge nem egyszeruen kiejteni, hanem rossz ertelemben ... szldalmazvCl : klejteni vag.yis karom.olni (blasphemare) ertelemben hasznaltatik, Vilagosan
bolt

fia a .Neoet b) es szi'(!aC.~ mazta. 6) A 15,~versben pedlg ez van'; '~y~t! .t.,~p~-1I(.; 1V~N. "mln~dEnktl W~·~ lniddn szldalmazza Istenet" (nem a Jahve nevvel, hanem Isten mas neveivel), otsei]« bitnet;" azez. Jakoljon erette, es ne vlhesse ala buntetest aldozati allatra, Vegre a 23'. versben ~ "~ji9Ij-n~: ~N"¥i'l, nBs kivlvek. a

~~p~c~'tt-'n~ »es
01

az Izraeltta

no

n't~~C1-r~ :J~:l,.
J

mint tOrveny Izrael fialnak is ki volt hlrdetendo, amtnek luegttWt£mle utan az istenkaromlon vegre Is ttajtotta:k lsten parancsolatat a Ult)pr.on kivtll. V.. 6.
Moz. III. 24J -1'0-16. Z) A

e hllrtt.etes

=tit, ig~n.ek

23.

mint. ilyent (uCtrap..aO"(i~HF.}loY)kell 6t a taboron kivU} agyonkavezn! (14·.. vers). Tovabba, mint dtko~(jn (xarayaac(ftt)lOV)t azaz karornlon hajtottak vegre, az Istentol Mozesnek adott parancsolat alapjan, a btintetest (23" v.), .A t5,. es 16. verset pedig igy ford.itji:ia LXX! 15~ H Ka;l. 1"Org vlQis
:; d(J·«rjl J
{J:aJ)«"uJ

kiviiH helyre, ahol agy~onk,O.veztek. A LX·XIorditoi is (habara 16. vers e.ls6 sz~valt igy fordttjAkis: dPQPclstuv Ji· TO l;'~u;uaKvqto'v, 9"cU"&TlfJ D'av«T.ow:J.W) megertettek, hogy Ittvoltakeppen az Isten nevenek karomtasa van megtlltva, Hisz sajat Iorditasuk szerlnt is at a f6lz'sid6 dtkpzta (xaTJ'}eaO(7t·u~)~tehat karomoita e; Nevet (1L vers), es
szldalmaz61 ...
<Itt

t, I, a taboron

alapjelente.se.:

1tlm~Jyllellif kiua}ni, (linJi, ,szlirlli;

atviit c..telemr

/..(J.,)jOQv,

Yo«l l(Jl/;:S

(tt.lh-uv)., (t!{aQ7:ia.v (alr-rov)
v/jO(u.

l*.pNat; 16.

7C{JQs(t,t"'oi~~:. ':"'v3'ftW7rog
dvoll«&~"(uv de'

hen: 1. (sa urkalassal) rhflgje16lnlt kijeliJln it ,'negszr.tbnl~ meglzatarozni, newel me.gjel01 ni ,. (t~~ ;i; l~ "'azaz megnevez~lr; 2. rossa ertelemben pedig : ssoval szurkalnl azaz : s~id(llmaznt, gyalazni, atkozni (maledioere), Istenre vonatkcatatva r kllrolno(ni (blasphemare), "Et utobbi ertelemben :~.: ::::± ::1' ,~,,;~ es '~~~ Hogy a :~~ igen'ek o.tkoz.ni (es lstenre =i""!r-;' vonatkoztatva : ktlromolnl) is- a [elentese, mutatjak a k~vetke:r;6 belyek,: M6z. IV. 2J~ 8.. 25.; J6b 3 8; 5, 3; Peld. 11" 26~ S meg azon a belyeil sem ftkiejleni" 8"' [elentese, amelyre a zsid6~k leglnkabb bivatkoznak, t. i, M6z" I. 3O.~28~ mort itt is: szribill, f]legszablli~ {negflafaro:nia ielentese .. tehtt; J!l;Hatarozd meg beredet, amelyet (ezentid) adjak neked ~\ Hogy· it ::1'; igenek'jelentese M6z. 24. 1L, ':16~verseiben atHozni, karomolni, lasd : Gesenlus, Thesaurus U. k. ~ old" ahol le istorditja e verseket, az EdOhbH igy: net rualedi;dt filius mullens lsraelitlcae Nomini et exsecratus est ... pt6bhit , pedig ernigy : lIo.Maledicens nomin-i .Jovae moriatur ;:54 \\1:' Geseniu« Hebraisches und Aramaisehes Handworterbuch fiber das Alte Testament 10. AutL von F~ MOhlatl nud W. VoJck~ (Lei.pz·ig. 1886) !)53·-·554"o.1d ~Jtlt Forst. HebdUsches \ld AramHisches 'Hand\vOrterbuc:h Uber das Alte Testament.. 3~· ufl. VOll V. Rysse1. (Leipzig 1876) li. Band 52. A
1

ll:fOIS It!iOP02Fi'fw «l~Tov 1ltf<n]"'1) avvapvyf;: ' Iuea~i; iUtl"rl rteo(J~2-t.7,OY (trY ce (lvT6x"'wp~ fp ~'q> dvo.ud(1oJ u.·lrrln! "to I)vQ,ua I.(v~tOf), 1:Ekvr·((l'uJ'""

'to

gs

9-i:'iYv dvoptlt KVQtovftav«rcp
·i(}}J

xa-tcc@dcnj-r"t

azaz : lzrael Iiainak pedigsz6Jj es mond neklk : Ha valakt atkozza Istenet, vtselje bunet; ha pedig 'kiejtl az Urnak nevet, halallal lakoljon, 'kOveltkel kovezze azt agyon 1zrae I egeszgytileke.zete··; 'akib" [oveveny, akar benn.. szulott, ha kiejt! aa Urnak nevet, Olessek meg.
. .

In.

oJ) A

"S~i'

ige [elentese a Plel-ben (~~~)~.szidalJn'a~ni;

lsomi, mega·tkozlll (detestari, exsecrari), Mint szlnonlrnak
tlk,
to>

~TP es

gya;la·~n.i (tnaledicere) ; at:;i~ ugyanazt jelenkdroliloJIli.

L atkoznl

(LXX

'X!l7;('l!tu'Q_turt).

az Istenre vonatkoatetva:

f~) A.z egesz .6$.zOvetseg.i Szentitasban ;,,~~ 'vag-y ;'~!T Cct (Jahve egyedUl cS(Jk itt ill! plis.ztan C~.0 (a Nev)~ Azert csakne·m bizonyosra

neve)

helyett vehet6. hogy
1

H'eber-magyar telles s·~6tar,,(Budapes:t -1881) 242 old.; ,C~Sieg.ftip.d lind 8. Stade. Hebraisch~ W(jrterbuch zum A.1ten Testament (_Lei.p:dg 1893) 437. old. old; Pol/ilk Kainl
j

"tn diesen Stenen handelt e·s sich jedoch lUll e.in.e Ve-rfInchung· .hthvcs:. unq es ist nj~'·bt bi-o&s t::~ bez\v~ 'ctt~sptUer eillgetragen"." sondent, aurh

p'edig megjc,gy:d:
J ~: ~;.

iJtiszt'eletbOl kihagytak 'fl s.zOvegb8L ~~gel~ged~etetlennek tarth~ttAk ugyani.s.J hogy e ,sz.entseges nev oJyan .ige.; vel ~Hjon kapcsolatban!l amely a karolnlas fogalmiit kifeje.zL V. 0.. Abrahanl Oe{ger (t 1874), U.rschdft nnd Obersetzungen der Biba1 in ihre,r Abhtingigk.elt von del' innern
ut6lag E'ntwfckelung des ,Judenthu'ms* (Breslau

erettetUeg itt is nlsgvolt

a ~::wr·levt ntne.1yet azonban i

: i~:;

Ko-rrektur etn-er
Il

Ahleith1lg von ':;J~ verflucllrH

U. v.

dieser

Wz" \vetter

::~:: v. 11,. herzulelten/

alapjan jBn :rzokasba n zsldoknilt

1857.) 273 sk" -Egyebkenl e'ppe'n e j 1-.. veis a :--;~l' n~v helyett a t:';i (Nev)~ va'gy (3 Nev)

t::~:::

Irod.alnli Tar$ulat HM'IT) kiadasaha.n Hudapesten lR98o;ban rnegj'elent Szp.lllinis "r. kBt. M.6z·. HI.. 24;, 15.. Ut verseit. Ugy·ann~yen.pI.. SalliS., R(lph .. Hlf.!~ch fo.rdlttls·a. is v .. ~. Der Pentateuch.. ObersBtzt und erkUl.rt ritter Te.H·: Leviticu:s~ 5', Aun. (Frankfurt allt Main 1"9.11)Mos~ ilL 24, '15. lti·! Jeder~ jeder~ del' _seineri. GOH.Histert. hat se;ine SUnde zu tragen~ Wet- aber d~~ei ausdrOrklich (len N'ulueH (jott nennt, soU geU~dtet werden. ~ ..

;;) V. ft. ax fzrae1.tta M agy.ar

11asz nal-a t'1.
C) A

'
LXXe
sZ'avakat jgy forditja!
OVOjUl y.(,t·"~{Jttfltti01' ~

XUt

i7((Jvop~~(JCt~

o

!OJ

••

"

klejtette' u·z izraeUta nO ria a Nev'et ~s .lttkoz.ta..·~ Ollkel"os targn'mja pe"dig j.gy ad]a vi.s.s·za! ;ot~.t; r: ~~.:!~ r; N-\;"~ "'.:
~lU!l(t.~)~t~/Ofi~·fQ

azaz:

,j.es

b

V{U~· 'l"'I;~ rt'J!tH~U;

T/:f~

·t~:~~

t·;-.~; azaz ~ nes .

kiejJeUe

u·zizr(.te1Ua nO fia a Nevet ~s (haragra)
.

inge.relt~~

3$.
szerlnt a is. es 1"6.- versnek '. ez _8Z ertelme"·! Aki Isten t ·(m.clleknevein·ek egyiken] karomolja, lakolni fog erette : de. aki karornlas kfizben kiejti a szentseges Jahve nevet, azt meg kell oint Igy fogtak. it'll Mozes III. kOnyvenek e helyet a palesztfn-ai magyarazok is." Tanjiskodik errol a targum Jerus{ilmi L, amely i-gy ford"itja e ket verset : 1.5~w·Es Izrael flaival beszelj, mondvan : Flatal ember, vagy· Ore.g ember, ki Istensegenek melleknevet elatkozza es ktiromolja (i;ri~' r~..,',), viselje vetket; 16.. De aki Jaft;u.e never kiejti es karomolja (9,r:t:, \!·~'tt!i), ~ lj.less~·k meg. k.Ovekkel verje t5t. agyon az eges·z kl>zseg, ugya jOvevenyf, mint a honest, ha karomolja az egyetlen (Jahve) .nevet, olessek meg, ".1), Ug-yanez a talmudnak ls a, Jelfog~sa" A Misna szerint ugyanis ,a kdroml6 nero buntetendo, csak ha kieitette 'a Neve.tflo8)t azaz a tetragrammatont, S evvel esszhangban a Genuiraba,n is azt olvassuk, hogy a bolcsek szerint esak az .egyetlen (azaz . Jahve) nev M.romldsd.ra van halalbuntetes . A. -LXX Iellogasa
j

ingerlt 1"1) vlsel]e bunet. - De' aki Jahve nevet klejtt Ijl-essek meg. k6vezze meg 6t nz egesz k6zseg ugy a [oveveny, mint a honos, midon k"iejti a Nevet, olessek meg, "1"2)
l

t

Amde ezek Ieliogasa ellenkezik az e·g~sz· rabbinikus bUntet.~jogg;aI, amelyben sehot slncsen sz6 arrol, hogy Jahve nevenek puszta kiejt~'e mar magaban veve halalos buntetesre melto vetseg volna. A rabbinlkus bUntet6 .. jogban csak ·az· ~n hatarozottan, hogy a biro nem hagyhatja btintetlenul, ha valaki Izrael Istenenek tulaldonnevet, Jahvet kdromoljQ,,, 'E nev ugyanis
Is~ent karornolja De az Adona! nev, minthogy a Jahve nevnek heJyettesl- .. t6je~ itt az lsten e tulajdonnevenek [ellegevel biro

Isten lenyegenek a ki-fejezoje aId tehat ezt a nevet karornolja,
1

magat az

,Mlnd'ezekb51 latniva16, hogy Sz.. Jeromos forditasa a Vulgataban: 15~ Homol'qui maledixerlt (~'~p~")Deo .suo, portabit peccaturn suum, 16·. Et
qui blasphemanertt prirneteum

kiszabva, mig Isten valamennyi rnelleknevenek :'karomlas~ csak enyhebb testl fenyfte.kkel (botozassal) buntetendo") .. A regi kor f.elf(jgas·ar6J tamiskodik ve:gre a samaritan "iargtim iS amely all. vers e szavait "~P';j t •• :)~:l Iordltja = ;'TJW'••• ·igy

(~fib)

nomen Domini, morte moriatur:

lapidibus

QP'"

omnis multitudo, sive HIe civls, sive pregrlnus Iuerlt, Oui blasphemaverit (~:n.~t) nomen Domini, motte moriatur,lIU) teljes (jsszhang~

"r" cc~;-rn" azaz : "kiejte a Never .. ~ es szidalmazta ~ (karoruol tal. A 1'5. es 16·.verseket pedlg i.gy adja vissza: cope, :-10'll ":lP" '~I'~N"·r'" ~t~M ~,,~w ~CP' o~·~, r= ;-r~.l_' b.tji''' ,1O'P :-r':-t~ A sameritanck tehat a
t

ctT::r-n~

J

;'O~Ci':l

.Qt:,",

:lPJ iget' M~~ (klejteni) es OOp (varazsolni) igek~el forditjak, Az' Isten nevenek kiejtese (:-tJ;-r) alatt tehat e Nevnek uardzslcisndL valo hase ... nalatat ertettek, amivel az ellensegnek val6 8zandeka- van kapcsoheber

Nyilvanvalo tehat, hogy ·Moz.. Ill, 24t .16. verseben Jahve nevenek nem puszta kleitese, hanem annak kdr6m·lqsa van megtlltva agyonkovezes

latban.")

arias

bun tetese alatt, Csak Philo (\Uta Moysis ·111.25~ §.) 'es' Onkelos velekedik
Mozes konyvenek

110s tartozkodasa a Jahve nev kimondasatol es kiejtesenek utobb ervenybe lepett abszolut tilalma, eppenseggel nem tamaszkodbatlk sem a thora hi.':'8tkozott, szovegere, sem a' LXX forditasara, sem a 'talmudra, iJletOleg a rabblnikus bunteto jogra, mert ezek ala'pjin) Jahve nevenek csak a karomIus-a, tilos es- sujtando halallal, Mivel azonban a rabblk a regen ienna1l6 ~zokasn.ak utobb megis
9ilkelos. tar.gilmj.a nem meri a karQmJds tulajdonkeppenl l_geJtH ,lstenne.1 saemben alkalmaznl, azert k(Svetkez:etesen csak a 1:., "ig.et t. L ennek
. .. 'U) ;lel1~mzijj bogy

szentsege, amelynel Iogva ·azt csaknem az isteni lenyeggel tartottak egyertekunek, megkceatelt~ is, hogy azzal a legnagyobb ovatossaggal, ttsztelettel es kegyelette! banjanak.v- megls a zsldosagnaka babitoni fow,-ag utan szokasba j.{}tt 'kllJo¥'
or

ban van- a zsidok regl hagyomanyos fe,lfogasaval. Habar a Jahve nevnek osszebaaonlttbatattan

t-

ugy. hogy

hivatkozott szovegreszleteben Jahve nevenek puszta kiejteserl.Jl van szo. ElterO Ielicgasuk csak azt mutatja, mennyire befo]yasolta '6ket a zsid6sagnak a Jah.ve nev kimondhatatlansagar61 vaHott t~ves hite. Onkelos, felfogdsdna-/( megfe'Iel-Oen igy forditja a t-5~ ~s· f6~ verseket ~ 1JEs Jzrael f.iaihoz 8z611. mon~van: Mindenki, ha tstene,t (haragr,a)

Afal-jet

hasanalja (a. ,

m,

tn,gerelni :I a 11~ (rz.",;~~).14 (1"::'. tt~ r~) 15 It.":"'~) l
+'II

I+~

~

II.....

~

:

~•

..

\

:H~.IfI

V

es

a" 2'3.,. '(:~, ... ~
t

t";;~r~p v.ersekben;. Lasd erre nezve a 10.. §. 7. jegyzelet. A ,;~ iget ·a jerusu.[:mi 1. is hasznalJa e szl)vegreszleiben, de rendesen hozztdOzi meg a :,-:~ (ktlronlolnlj 1gef. amit
Onkelos nero Jesz. 12) Targum Onkelos ad Mos~ IlL241F
~

15~16; .. ~ -;~ ~
N.J~»t:
• ",:""-:~.,,

~';t-~tp~ ~~~
p

'."", 'tn "......

...._ ... ....~" -

U.!"~"'*'- ~
r"f",,',...ut'~"~

, .... ~'..I 1

~~*'_..,
• r*~ _.~~~iF '"-'"

~~ ..
..
"'.

"""' __
~ ........
~ :I

,
-:-.. .

~.

~

.~~

t"l7'n"""!'*K
: L....
"r
~

,'C

ti

..
,.

.-r-'.III:
-:

1

;...~ ...
1;,...

-"S,

", ..

...

~

,t~-.....- ~':" -_"oI!u . ...... ~~"" '4I'~~~~~~~"".~~~
t
..
"'1' 1 ...

L

·'4fII'~·";·-:~·'~4:1!.,.~""·_ tot ~.. + ,.. 1 ';,":t

~~,~.> ~;;,~ ~""!'..
~...

.. ~·~.I ,,, !

r._~ ...
...:
;J

.~

'

EbbiH l-athilt6~ hogy a samaritano,k tar1~.zkodasa a JAhve n~v kimondilsat61 {unleI)_~ hclyen ~t~~. ~::~~. ugy =:~;-.sz6,[ hasznalnak) nero M6zes 11L24. l6~ verSen v i.\ 1it pszH<-.
H}}

.

.

.

A· V'ul~ata alapj6n T~.r!r4n~i.: 15. A.me]y; ember sz·id~.Jrn·azzalstenEH. ~iselje bunet't 16. ~_ akl ko;romolJa· az Ur .nevat~ halallaJ haljon Jl1,eg; k'Ovezze meg Ot-ax e'gesz sokasag~ akar polgar legyenl akAr jClveveny" Aki karomolja az. Or nevet,. 'ha}AUal hal ... jon meg.~~Hason1.6an forditja legujabban Takdts ern(J is; 15~"Akl $zidalmazza Istenet, vise-lje banet .16.. 8 akl k6.romO'ija az 'Or neVel,. hautUal hikoljort: kOvekkel verje agyon az. eges-zsokasagt akar 'bennszU\Ott" ak6r jOvev6ny; meEt akiaz Or nevet kdrombJju. annak 'haUUlal .kell lak.o"lnHi. u:
.~ 13).

4"0
tOrvenyi· lndokolasatakart(\k adnl, hivatkoztak M6z* Il.. 3 t5~ verse egyik szavanak a ren .. destol kisse eltero irasara, amely szerintuk Jelezne bogy Jahve nevet nem szabad kielteni. . M6z~ IL3 15~verseben ugyanis Jahve (nevenek kOziese utan) azt
csak valami

41 magvarazatat,
iHet61eg Iegalabb lAtslolsgos
f j

vale megegyez~set~ -- s ezek ulan megis az! nkar[uk .magunkkal elhitetni, nogy ezt it nevet ernberl ajak nleg sohasem
lomnak lsten tetteivel
ejtette kit Mikeut ertsuk mar J110st azt. hogy Isten a Jehova nevet (Blando emlekeatetoul adta az Izraelitaknak, mint olyant, amelyen 6t kivaltkeppen emlitsek : aztan hogy Mozest azzal a paranccsal kuldte a Iaraohoz, hogy ezt mondja neki ~ Jehova, a heberek lstene killdGtt engern hezzad : vag·y hogy elore megmondta, hogy ama csodak rniatt, amelyek Egyiptornban

C~l:7 ~~;1 .ez az en neoem j-;', maszoretlkus szovegben az 071: ~ olant
mondja:

J

mind6riJkke.«

·Abb6l, hogy

itt

a

sz6 a rendestol

elteroen

nem

c'ml-nakvan

C"V~nak (vagyis a , betQ kihagy~sava~, ami rltkabban Iordul eI6), a rab.~ik ~zt kovet~ez·tettek. ho~ez azt [elenti, hogy Jahve nevet el tcell tltkabu, rnlntha t. I. ama .szo C)l!~~nek tteatlem Irva, hanem csak
:=

tognak, az osszes poganyok ko·z5tt beseetnl fognak annak az Istennek neverel, akl ax Izraelitakat kivezette, es nem ez volt ..e, eppen a
t5rtenni legszentebb

Jehova nev ?
all, ...

Kiil5nb~n

az

istentelelem

nern

az lsten

nevenek

ez az en nevem .. en emtekezetem" az

elrejtendo) lenne

olvasando .. s igy

a

heber

szavak Iordltasa

elrejtendo.: 14) A kOvetk.ez6 szavak pedig :

~j1]~Jl, ..ez
.

ez lenne :

elhallgatasaban

s a nev sem annyiban szent,
.

amennyiben

puszta

hang es bizonyos betnvonasokbel Ali, hanern szen t az, akit e nev [elent . ~~."a) l
.

csak annyihan,

amennyiben

szerintUk az Isten mellekneveire vonatkoznak, Mintha itt ketfele istennevrol Jenne szo : Jahue..rel, vagyis az lsten tulajdonnever61 ('r:;~'), es Isten mellek.neveirtJ{ (~J1r).

M6z. It 20, 7 u-Ne vedd htaba Jahoenak,

Egyebkent

a szenseges

Jahu« nevet megillet.6

eredctl heber szoveg szerint

a te tstenednek N1Y'~:-r~:-r~-ct;·-n~ t;:ln .N·~ N ~
J.
.

tlszteletet megkoveteli

neoet , ~

.4(

Az

Hog), ez az erdltetett, naiv magyarazat
a kiejtes tilalmat, nem szorul

csak azt muiat]a •. mennyire torekedtek Irassal alatamasztani s 19y annak valaml latsaolagos
adnl azzal, hogy legalabh ..hozzaklJt6flek

bizonyttasra.

semmlkeppen

sem ind?kolja
teklntelyt

A rabbiknak ez ~z elJarasa egy regiszokast valam~kepp~n az

A heber ~1~i, szonak Hl) jelentese : hiaba ~
l~tl ~u(a:«l<t); Onkelos

ezaoanoz. Valoban fonak Iellogasra vall azt allnanl, hogy lsten i61vette a Jahve nevet s meghagyta, ·hogy Ot. Jahve neven emlegessek, e neven tiszleli~k es lmadjak, es megis halalos biintetes terhe alatt megtlltotta e nevnek
a thordnak egy

m6zesi

~~j?-'t;~7 (hamisan) : a vuigala "in vanurn" szoval adjilk vtssza. Itt. tehat . Jahve megtHtja nevenek b~rmjnc.mil prolanalo, megszentsegteienit6 hasznatatat. a Jaho« nevvel vale
a nevnek hiabavalo, tlszteletlen klmondasa, akar amrtasra. hazugsagra vale hasznalata.v) Tiftja tehat nemcsak a sztiksegtelen, a meggondolattan, a ketseges, a hamts esktH s U

~t~r;i (hiabavaloan) es
legyen
HZ.

,

hamlsan, hauuntl, A LXX

.

barminemu visszaelest,

akar

nasznalatat.
Az legjobban
I

m indennapl eletben vale

Iellogast maga at lras catolia meg, amelybcl vilagosan kitftnik mindenek elOtt aZ hogy Istennek klmondott akarata volt, hogy v Alaszto 1t nepe ep ... pen a Jahve nevvel emlitse 6t; igy hlvja, igy nevezze s ezen a neven tiszteije es k5nyOrl>gjOn hozza. (M6z. It 3, 15; V.6, 4; v, 0. 1. 21.t 33)~ Hiszen eppen ennek a nevnek kellett Izrael nepet az eg.y igaz Istenben valo hitben megtartanla es meger6sitenie. "Hogyan egyeztethetO ~ tissze, ha eit n nevet ott talaljuk nemcsak szamos beszedben, enekben, Imab~nJ eskiiszovegben (pI. Jerem,. 4, 2), han~m~ alnime~ ennei is !6bb lttt)uk dics6iteni es ntagaszta·lni .annak jelent.eset es tartalmt\t, vaiamJnt a tartu
Ielreertesebol keletkezett teves zsldo
f
w .

lras szavainak

k5nnyelmu e.skUdOzest~ hanem a Jah vi! nevenek barminernu bunos (babona, varazslas, [oslas, atkOZ6S stb.) celra vale hasznalatat is. (Tehat csak az imaban, kony5rgesben* halaadasban s lsten magasztamseban van helye a Jahve nevnek),
Mivel pedig a gyarl6 ember nagyon

megseegesere, azert
hag/jiG buntetlenul
A heber

Juhue azt~

szigoru

Ienyegetes

ak! neoet hiaba

eredctiben

a fenyegetes

ueszi.: igy 8'z61: ;-;n;~ N~·

hajlamos van hozza

e tilto

parancsola t Iuzve : "Meri nent
A LXX ezt igy

~~:-~"r.~x: Ct·:"! ;-~ e.,~ ~::"'!. ~~e ~X~ azaz: l ki ne ejtse a Nevet betOivel. ~ Hasonloan
: ...... ,.,~ ~

,.Vav nelkOI (iratik a :",~ 82;6)1 hogy seukt it Rast (t 1105) is konlnlentir6ban e hely ... r-.u ~""r"-.:..,.-~ ..._.~ ..... ~:-0: • az Vav nA.lk,t·l (baUk)t jeleive, hagy hez· ~"'!.,;...,~ •. f!I ~ ,.: ., ~ :--.' c; .u '" e.lrejtetfe~ n.ehogy ogy otvastassek~ amint irva van.it SOt a rabbik magttval Iste-nnel u-J"'~. ..,.... , h·_ -....~~... ~...... ..,..~~ ~""" 1 .,..... mon d~·tJ·";k· ..."'~. w ""' •• .t ... 6,!:l'C :'1-:; ~;M:-::-".t, :1!'\'!:'1' ~eM az.az; .. a ",.N·em mikent irva vagyok olvastatom : mett lrva vagyok Jo.d-He-vel (:'1~)t de olvQf:i·" lalOln Alel- Dalet-te·P· (·~~~)l Kiddusin 7 t 3. ~
HIo_~
~.V'

H) V~ it R~ddus.(Jl i.lil :tr; =~.lr~ ·t:~~lo~ "r:.l:' m; V. n. Peii:z.(lcllll1l 5()a t je Jo::;(t 111.7 ; tovabba u, XI-XU. s·zilzadb61 vatu Sl!Rlut (Exodus) mbblt ad Mos. II. 3. 15··: w~

r".

l~~) CrusiUs Christ~.Aua· (t 1775)tAbhaudlung von der \vahren Bedeutung des Nalnen.s Jehova. duss sic ~iich auf eln \Verk Gottes uud z\var nul das Reich Qotte:i beziehe. Aus dent Latebtischen lHH:rset~t von ~\l, Ruel. Julius WaUhpl'. (Leipzig titi?) 1"1. §.. 19~old,
. It.) 17)

~~~* u.

,

ttL

hi{tsa gf> hitlbava16sag;

hazugsag

1

hanlissag~ cs.aUasitg ..
I

....
.'

IIw

I

~..

I

I:

5llt"OJl''' 'U4J....

"1

;-:.;--:. es

Ii""

.M.~~'i..."" ~ • ~-

f'I.

$

t,.,..

..,,,,

j .. "

1·i\

f

Tehitt J(lhfJ.~. vugyis .lstennek iu/ajeiollflelJe az, arn·elynek minden proranizl&h1 haszuftlaia ~t;rUlend6. t's feHihlo" hogy a Ieggyakrabban husznaH ket ist€llneV t. L =~~M kuz5tt az e.gesz bszt~:v.etsegi Szen:tirasban a =:C" (ncv) csak egyetJen ·eY!J"" $~f?1' ttJl :~~~ et6u H. L a 6iL Vulg" 68. Zsoltitr 31. verseben ~ (lstell nev·e)~ nl,-\sktUonb.en mindig {~snk ~~:-:~lOtt (:"':'~~ e :.~'* Jahve neve), niintegy jelezvfl hogy Jultoi!

=.:"";~~=~"

~z lstennek

tutajdonk~ppeni neve!! aza

s arnel)," Cit rninden

,ntast6l luegkU-lOubOzteti.

~'Nev'" (:t~)~ atueUyet 0 luaga neve~lte Onmag~t

42
Iorditja : ()r~ :i'ftr: Jd~ ~(dla{!lafi l{ttV}lo~. »nenl tiseut]« meq o» Or" t, i a. bunto1 ~ Onkclos targurnja (es a Pesito) pedig igy adia vlssza : ';r~N"7 (';ri) ~

43
azonban
(M6·z~II. 20, '7), hogy [ogban
t-:I~~~ N~

~ .nem mentl

fol

oW

(nem

hagyja

~ nem fogja artatlannak (buntelennek) tartantr , amihez a
sttlm! I. meg eaeket a szavakat ormnus ... ... " '" D.. E kitejezesnel voltakeppen

"a nagy lt~let napJdn_ A Vu/gala pedig igy Iordltja : "Non cnim habebit lnsontem (artatlannak)
fCIzi=

N;·' :-r~'1 Ci\;,

targum

jeru ..
4t

szilard elvkent All. hogy mig minden mas bun meg ez eletben kiengesztelhet()~ addig Jahve nevenek megszentsegte-

bilnteUenUI).

Es a rabbinikus

leniteseert nines ez eletben engeszteles, azt sem a btinbanat, sem az en .. gesatelo nap; sem a szenvedes nem tilrli el, valojaban kizar61agcsak a
vezek16nek halala.")

litotes ..szel allunk szemben, amely ellentetes tulzassal nyornatekot Ad a dolognak.18) E szavak tehat azt feie~ik kl, hogy Jahve ugyancsak meqbuntett, illetoleg ugyancsak btlnOsnek tartja a nevevel visszaelot s az azert saigcruan bUntetLt9) Minthogy a bizalmatlan s egyben megbizhatatlan keleti ember hazug ..
sagra hajlamos [ellemebol kifoly61ag a kiJnnyelmll. eskildiJz8s a re.gi zsidok .. nal is nagyon gyakor! volt, az eskunel pedig az Isten nevere tljrtenik hlvat-

Mtnthogy ezek szerint Jahve nevenek konnyelrnu

kozas, termeszetes, hogy eppen a meggondolatlan esklld·o:zesncl torgott lenn leggyakrabban a Jahve nev megszentsegtelenites~nek veszelye. Ezert a rabbinizmus regota fOkent ez eskure vonatkoztatta M6z.~ It 20, 7~beh Ioglalt tilto parancsolatot, Mar Philo (De specialibus leglbus §. t.) kizarclag az esktlrol ertette, Flavius Jozsef is ugy Ir rola, . bogy a harrnadlk
(zsido szamltas szerint) megtiltatik, hogy semmt hlabaval6 doloqban ne eS}'Nldjllnk'lO)T Hason16keppen Onkelos, akinek targumla igy ad]a ViSS2a a heber szoveg' e verset ~ ~Ne eskUdj~1 J ahvenak, a te Istenednek nevere hiribavaloan, mert Jahve nem tarija artatlannak azt,aki az 0 nevere hamisan eskuszik. "21) Ugyanerrdl tanuskodnak meg a Kr. u. II. szazadbcl vale Mekhilta (ad Mos. II. 20, 7), tovabba a Talnuut (Sabbat 120"; Chagig·a 14ft; .Sebuot parancso1atban
t

Krisztus kortitian kibuvot keresve, szandekosan maganak az Istennek megnevezeset es csak az egre) ftJldre) Jeruzsatemre, sajat [ejukre (eletukre) szoktak eskiidni, tevesen .azt gondolva egyreszt, hogy az ilyen esku nern kotelez, masreszt pedlg, hogy ilym6don elkerullk az istennev megszentsegtelenlteset.ves buntetlenul hodolhatnak a hlabavalo, konnyelrnt; eskudozes rossz szokasanak. Krisztus Urunk azonban e teves Ieliogas es k6nnyelmu eskudozes ellen Ielszolalt es klmutattakortarsainak,
zsid6k

tett vetek sernmllele

f~ldi engesztelessel

[ovatehetd

kiejtesevel elkovenem volt, azert a kerultek az eskUben

hogy az ilyen nem magara az Isten nevere tortent, hanem kozvetett eskti is voltakeppen megis esku az Istenre, mert benne Ioglaltatik az Istenre, min t ama dolgok alkotojara es urara vale hivatkozas.")

8. §~ I\z I\d.on.aj-jal ·valo helvettesltes jelentosege. Jahve, I\donaj, Ma.fak Jahve: a fj-uisten.
Habar a Jah vi! nevnek Adonaj-] al (0 j{ vetO~l, az Or) valo helyettesi '" tese Ielreertesnek volt is a kovetkezmenye. azert rnegls nem volt csekely [elentosegu a.Krlsztusra ei6keszit6 oszovetsegi kinyilatkoztatas terjedesenek
szempontjabel, Szinte gondviselesszertinek mondhato ugyanis, hogy a babil6ni fogsag ulan - amikor Izrael nepe egyre surubben kezdett erlntkezni a vilag kill(jrif~le pogany nepeivel, s amikor a mlndeniele keletkezett zsinagogak ... ban Izrael vallasa messze Palesztlna hatarain till egyre tobb olyan koz-

19

b

amely e parancshoz fOz.Ott fenyegetesben rejlik, mutatja az a nagy hatas, amelyet a ~i?i~ ·N~szavak .a biraknak az eskutevohoz az esku elott kellett intezniok (v. o. Toszelta, Sz~ta VII, 2·; Talmud Sebu6t 38a )1 s amely a tobbl kozOttigy sz61: "Tudd meg, hogy az .egesz vihig megremegett, amikor mondatott "" e vedd hiltba az Urnak N nevet, M-t.nden torvenyszegesrol, amelyet a tora emlit, az mondatik (M6-z. II. 21 19) l-r~;~ ..iolmentetik ~ (buntetlen hagyatik, innocens ern), errol
rajuk gyakoroltak.
U

sk) es a Toszefia (Szota VII, .2)~ Hogy a zsidok kiereztek azt a nyomatekot,
Kirl ez abba]

.

az int6.beszedbOl

Is, amelyet

t

U

pontot nyert, amelye·k ko·re az udvszomjas poganvok is gyulekeztek s meg .. Ismerkedni kezdtek a kinyilatkoztatassal, - Isten nell) a titokteljes s csak
a zsidoktol

l~) llyen kifej_ezes

pI. tfez

se 8zegenlj

t"-'Hlber am~~ a. m. ugyancsak

ga·tdag

ember.
l~} V. tJ. Fr. Hununelauer,

Jahve neven lett a poganyok elott ismert, amely nev mint Izrael szovetsegl Istenenek sajatos neve. bizonyara azt a Ifttszatot kelt-eHe volna benntik, .hogy- itt is csnk egy kUlan nernze-ti istenr61 van sto...
~2) V4 5. ~We}dJilt(l ad M·os. II. 20, 7: Toszpfla~ Jonui V. 6; jer. Joma VIJL 8. Tahllud~ Joma 860 ;

megertett

Commentariu$

in Exodum et Leviticum. (Pariaiis 1897)
"ii

20L oJd. fad Mos. H. 2·0~7).
.
...

~n) Jos. Fluvius.

:tH)P

ou

.

.f

w

Vl·~J~U{.

Atiquitates III. 5t 5 ~ ..{.j ·ro/coB (i.t)vQf") {~'d., !lft1fV' u.avi.IJJ TtH' I ::J r T
.

~\) rargil-tll

Onke{os

ad Mos .. .It ·20j 7:

~:~.. }ot~ '.~;-t N;:::~ ......"t ! ,,1 '" -:

·i~~:C .... N1j~; "r;,..t ~
~
Z'
'.j,

f'~'....

.

x:

nektek. hogy egyaltalAban ne eskUdjetek ~ se az egre~ Juert ilZ lsten kir.aly·i szeke, se a fOldre, mert az 6 labaino.k zsamolya. se J eruzstllemre ruert it nagy kiraly varOS3. meg fejettre se esktldjel. nlert egy hajszidol selll tudsz feherre~ vag y rek~teve tenni."

~a) Mate 5, 34-36 .,En pedig nl.OndOnl

44
A Jahve 'nev ~ mondia
rt18.gitt

45
helyesen Dalman is t) - amellyel lsten Izraelnek kinyllalkoz tatta s lzraellel szoros viszon~"ba lepett es magat
t

Istennek viszonyat a: vtlaghoz, a vUag minden nepehez. E ,nevnek tartal ... maznia kellett azt, hogy amlt a harnis lsteneknek csak tevesen tulajdonttanak, 6 es csakiso birja valosaggal t. i, aa ist.eni melt6SAgot. es mlndenekre klterjedo hatalmat, amlert Jogga] k'6veteI Is mlndenkitd! engedelmes .. segetes In,egh6dolitst a v.ilag 'minden. nem2;.etet51.E·.zeknek [elzesere pedlg tagadhatati:anul Iegalkalmasabb volt az Or, az Adonaj, a KVfllrOt; sz6., Mike,nt tehat akkor .Izrael helyett az enzbe.rlseg kezdett .BZ .Isten fidvtl;llt6 tevekenys,egenek targya lenni, 'itgy Jahvehelyett Adonaj' lett annak feje es vegtehajt6ja~ lzrael Istene igy azz(.\ az Or-ra lett .. aki 'elOtt, hodolnla kell az egesz vnagnak, mer! az eg~sz vllagnak (') az Ura. Mint Adonitj lett tehat Izrael Istene a vUag nepeinek hlrdetve, mint a vilagnak Ura kezdte ·6 meg diadalmas utjlii' a' nepek kozOtt, es~zen. Q" neoen i'madjs'k' .<'S.t es kOny,OrOgnek hozza lmmar evszazadck ota a vHag
nepei es fQgj.ak is imadni es hotzla k5ny6rCig.ni

mas nepek isteneitol mt?gkiUi5nboztcHe -csak addlg volt helyel1val6, ameddig az istenl klnyllatkoatatas .. csak egy nepnek kebelen b.elii1,cs·ak egy nemzet ... nek sauk .hatarai koz5t.t rnozgott, Mihel:yt azonban az Isten orszaga ,,·anep", n.a ne.mz:e.tMkOrebO·l a ,.nepekw, a »nemzete,k'" kllze lepett, a tulajdonnevet el kellett ejtenl, Ax igaz Istennek most aldan neven kelletta nepek e16tt megjelennie; amely altalanasan erthe/lj sz6ban Iejezze ki a kinyilatkeztatott

s magat kinyilatkoatat]a S)i nern az Atyaisten+), hanem voltakeppen az lstenseg masodik szemelye, az Atyaval egylenyegu Fili.ban megjelenik Gergely
Se. (Mora], 28~ 1)~ -tovabba a. zS.ido

protestans ertelmezOic_ (Hofmann, Delitzseh Ferenc, Kurtz, Gesenius) azangyalokna! vegtelenUl magasabb lt3nyt.Vilagosan kiUlni.k ez magabol a Szentirash61" amely szerlnt e it ,Jahvs ,Ant/gala;. UletOleg' Jsten Aligyu/a., ~Hlr az Aty-aistent'61 kOl.t)ntiOz5 $.zenl¢ly, de az is'eJ2.segg¢iegy~enllegi1 (M6a .. H. 23, 21' maga a·z Dr azt Hlondj." rola ; "a.z en nevem van Benne" ~ azaz : Obenn~ es attata en magam [elenek meg) ;.istent tulajdonsagok as roG.k.Bdesek telaldonlttatnak nekl, s6,t €igyenesen is Jahvenak, Istennek neveztetik ;. akiknek. megjelenik~isleni tisztelettel es hodolattal illetlk s ezt el Is foga,dja. HHHk. ·s AllalAbah 1stenkcnt. szerepel. lstennek ez az ·AngY,a[P1. vagyis kOtct~tte., hirnl}kc az emberekhez, mlkent Jithl! .fogjuk nem m:6s1 mint a FtUisi.f]Il, a nH~g meg nem restesnlt lst.eni Ige, a Logosz .. 3) Megjelent: Hagal'llak Ismeteuen a, pusztaban (MOz .. I. 16~7 s k ~ 2L "17 s k.),
j

4ben Ezra

S'

az ujabb

z·sid6

C:S"nehiiny velik, - hanern

did vihigos~n "Jahve~~nak es ~lste:n~~nek nevezl ~lahve AngyaIAt" (16, 13); Abraluinlnuk Mamreban ·k.e:t ·a'ugyalt.6Ikis·e-rve! az Oreg Saranak fiat Abraha'mna.k pedig szamtalan nernzedeket iger es kijelenti Sziddim vOlgyenek ppsztuJasltt (M6z:. 1. l8. es 19.);: Jahve Angyala itt ismetelten .J,ahv.~k... nak nevestetlk (18i 13~ 17., 19. ,20. 22~26" 33.) es isteni rnindenharosag tul~jdonlttati.k .neki (18, 14); maid i-sm~t-.megjeJenik neki amlkor ' f.iat~ lzsakot leJ akarta aldo~ni (-Moz. I. 22, 1-1 s k. v .. (t 22~ 16 S k.); nregielent az Ezsau e·161menekU10 Jakobnak: almaban Betelben, Jahve-nak mondja magat, es..meg"iljitja neki is ,3Z

ta:ttliaban

Abrahamnak es Izsaknak tett igere.teket (M6z.. L 28); utebb Mezopois, ahol felszo~'itja~ hogy terje.n "viss2a sz.QIOft>1.dlere (M6.z. 1.,.31t11 s k.) i rnajd

a j6vtndO szazadokon at az

id6k

Nem

vegeig. .

cserelese,

U'ya k ran Elohinl~:

~! ~i !'

-'l<t_~ ""'~~M M'.a 1·~ J' ~l~~~; "fInG
#~ ~ .

kevesbbe .figyelemre miHt6 a Jahvenevnek Adonaj .. al va16ftn ... j ha szern e16tt tartiuk, hogy as 6sz0vetsegi ~\,.,~ JahV8) ,:\ki.
';.0,

visszaterteben a Jabok f?ly6nid veto kUzdO is·meret1e·nferfi alakjaban (akit Ozeas pro .. feta 12., 5, .Jsten Angyala.1'· ..nak nevez), aki Jakobotmegaldja es never .Jzraeliol ..re (~ Istennel kU.zd6) valtoztatja (MOz·. L. '32, 24 s k ..); M6zeslle.k az egO csipkebokcrban (Muz.. ll. 3~ 2 s k.), ahol kl)zOJie vele nevet, Jahve,t $ klielentette, hogy 0 a patrlarkak ~s oHarm,az.t~ a pusztaba:n' tbrvenyt adott:a Szinai. hegyen; ez' lebegetta n6p eH3tt folh90sz1op kcpeben. (Moz. It 14..J9).~ulnely aZ'eti ,~Jahve' felh6je~ ..nck 'nevezteHk (M6z~ IV. 1O~ 34')'; megjelertt lov-abba az iz·raelitAk megatkozasara sZ31uaron er~ezo BilecllllJlak~ akii e15bb iathataUan~ll felt.al16ztatoU utj:aban s 'mlutan en.nek iUlcgeU Sz.anlara on megsz6IaH lathat6va. lesz Bil'earn e16.tt eskije1 enti neki.. hogy csodA1afosan eUlberi ('sil,k az lsten parancsa szednt s'z61hat (M6z~ lv,~ 22~ 22r-35)"; utO'bh (/·z lzraeUittknltk Rokhnban rninta ne.p vetl6ul1gyala (Bi-rak ~,.; MUlloah In.a.gtu.lan fclesegenek fSaulson lcend6 anyjiu1ak) .fiat j'g-er cs elfo.gadja M,suoah aldozfll'itt (.Biri\k13). -. A kbillysag hehozafahl ala egyre ritkitbhitn jelellik ugyan fl)eg Ulert a kir'al ysitg c.sprofeta·i inteznu?uy fefaJlitusa utan lsten lnldlhb rend~s kOz,egeit'. e~ heJ yettcseit haszn.a·lta Iel hepe~ nek vezetes6re 6s Qldut"asiira; de 'a3Crt. "Jahve Angyalia~-na'k intik6dese ,es emlitesc nco) szftnt nJeg~. ~Jahve Angyala~~ volt aZt aki Ezekias 'kiraJy 'hlejeben a Je-rln~sa.lerllct It a.sz·talan ostrom 16 'usszi rok tit. bo ril ban egy ejszak a 185.000 cln bert elpuslt ftot 1; I~aJas profeta cilmitlt a· nep 8zaba'dlt91~J "Jahvc orcitja A.llgyaldllak ~~i7; t. i. ~~~~ ~
l

h Ut:": = nua ..,( i"h

lsten A'ngyala ~s~,":j)S'~v Malak AnYllala . i1iet61eg isteni Angyal neven is szerepe12),
1") 0.. Da1nlltll~
t

~'~'7~l

..( Ve. A ngy taU , ,.--L,.l!l 'rf'''''t,~ 1.. Malak .. H ~I."'·l." ...
Q'
'I.~ ~

Istene stb: ez a *llahv~ Ang'yala~ szabaditotta ki az izraelitakat

Egy:jptonlb"Ol. vezeue

ha",£lohim

es kGlonfelt!

=QZ

{sten

teofAnlttk'"

Studlen zur hiblischenTheo'logie. Der 'Gott~naUle Adonaj uod seitu: Oeschichte" (BcrUn 18S9) 80.. old. ~) "ti~~:;. Ina1dk volta k~p·pe.n a,. 10. /t.iUdiJtl" kuuel <.luisSlISt le·gatus).- v ~ i)~ Sanl~ 1.
11,· 3.~ l G~19.~ 19. t 1. 14.,20,: J,ob 1. 14.. sm··; aztan:. JIIIgyai, h.1rufik '( ~ngelust nuutiu$) nrint al. htell nl(1abizottja. hirn,~ke az cm·berekhez v~ O. SaID" It 2J~ 16;- Zak~ ~~.9 s ·k~ ~~2. i ;4t· 1 s k. -. ~~:T lrfli/((k Jahve {t1YYEiog I\~ Pfl'lOl*. AngelusD~n1innf Jahvp
.An"{JJJall1~ he.lyeseb.ben .Lahue kiUcliilfe el6fordul;
1

nani

l

l,

M6,~. t ~6.t 7. 9. 10~ t 1,;. 22~ 11.. 1'5;..It :3 2'; IV~ 22~ 22. 23. 24,. 25. 26. 27~ 31. 32. 34. 35; t~~{ j~f:;·, MaidA· Eloh.lnl (l;r:IFI.,(jb~
14j r.uf<
(II

A

~S7;~

J

Si

(~''';~

O·egutus lH vinus):

,

AngeiusDei),

lsJeu Alluyalfl,

~ltrz.~, 1, 17; 2

es

belyesebben
+~.

C~::1~~:;

~1~'Mulat;

Isten

laUr/jjile, BleicH-eg bUeni kiUdiltl
1ut~:I;JoIlJIH ((f)7l')"o'j,~··C()V !,'''"(Jl If
t
.

~"':~"':"~ Izuj" 63, "~'1
c01bereknck.

9)1

tnint aki ~Utal Ist.on nleglllutatja orcalttt. nzaz

Hlcgmutafkozik
Ij

.. it a

jel~nt (mint pI. M()'):. I. 28~ 12; Mate L 20; Lukacs 2. 9:f\p> Cs:eL ~~ 19; B, 26; 12. 7; Zsid·. '13~2 s m')1 a.kit tsten~ Hlet61eg. ~ F.iuisten. (a Logosz) kiny·~latk.oztatas.ainak kt)z .. vel~h~ser.e has2naH~ lnikent azt {u~h&.ny szeu,-atya pI. S,z~·A,go:stQll (De Trinitate Ill. 1; De't:lv~tate Dei lUI 29.: rfract. 3.. ln Joan. 17~ 18); Sz~ JerOlUOS (Ad O.alat.3, 19) N~

i.,If;l1 Anj)yCJ.l(l~ het.ycsebben (Ie Ii;ten kflldiJtte: M6z. L 31.f 1-1; it 1.4t 19. Angyuia es. istell Anrly'uia 8Z idez,ett h.elyeken nem kOzfin~u~~gesjfteremtetl

A. Jahl.J~
angyaH

es

latlan Istcn kepmasanak~ (Rot It l5)~ ~az' 5 dics6segefe:nycuek es (Zsid. 1, 3) azaz: U Incg nelll jeleno Atya isten.i valoja megJel;eno k6p.rna$,a·nak nevezi Jah,ve Angyalat latta. Ezekiel prof:e:ta is elragad.tata$Qb<:1:n eUlnernez hasonJ6 alakhaq. kiridyi szeken nlve· (Ezek .. 1 ~ 26 Nit.): lJan./pl pr6-reta pedigo nli.nt az Meulbe·rHu t~ ~lZ t;~.g felh6ill (Oan~ 3. ·19 s' k.J. Z(fl~·tll'i('."fiH:'fJfeta hltnulaSt.ltHul is ti~hhs:zfrr ·!Szerepe-l. ..Jahve
Angyala» C.Z.ukl
tlflk;

tehat olyan crleh:nnben~ nnliiyeubcn

ax .UjszOvets·cg is KriS'Ztllst a

lathil~. vaI6]~ k.6pnlasanak~

~Mindjart

1 .s k f 12~B s nl~),; Afo.lakif;s pr6.feta pedlg lnegJ{jv~nduli '(l zslrlo.k~ eljo teniplo.lnaba az (Jr .. (i.~~~:;)~ «kit H lH~re-Slek'(1. i. it .Me'.S$~il.$J,.·e~ (f
j,

46
isten, a meg tester

41
nem Olt5tt or6k [ge· (~Joy()S
Il.act(!'((j'g),

:aki id6ben testet e volt oltende, megtestesulese utan P·C(Ugf az ujsz6vetsegben mint az Ur Jezu» Krisztus, Ki'f}JOt; ~1 r;(Jov~Xf!{r:n;og volt szereplendo, A·z Atyaisten ugyanls a Szentiras tanltasa szerint sohasern [elent meg asembereknek, o.t soha senki nem latta; 0 megkozelithetetlen vllagossagban Iakozlk, akit ember nero is Iathat : az 6 lenyege lathatatlan (Jan. 1~. 18! fj~.46; Jan, l, 41 12; R6m. 1, 20; Kolossz. It 15;· Tim" I. it 17: 6~ 16.; Moz. I L 33~ 20; v.~41 12). Ha tehat az ·6sz·l5vetsegben Istennekmeglelene ... ;>eir61 (a teohiniakr61) van szo, ezek nem tuJajdonithat6k az Alyanak hisz az igeret szerinr csak a rnasvilagon fogiukO.t latnl (.Ma:te 5, 8;· JA·n. 1.3.
t

2. 3.; Jelen. 2, L 3 .. 22. ~3.)1 .- hanem a meg meg nem testesult Fitllsten .. nek, a Loqosz-nak, Erre mar Ezekiel (1~ 26 -·28) es Dante! (7, 13,14.) csodas latomasai .. bol is k()vetkeztethetunk~ Az ·eHjbbinek tronon ulve, feuytOl kornyezett emberi alak [etent meg; .8Z- utcbblnak pedig az ·eg :felhoin az nem·befia/"

am-i nyilvanv.a16an a Logosznak JGv·cndO megtestesulesere, az istenember
Jeans Krisztusra vonatkozik.

/stenlr61 szol, s csak ,,·Ur~.,;.nak (~~'N)'":ne:vezi.mivel az isteni harem szemely az 6sz()ve.tsegben nem volt hatarozottan kije1entend.tL Sz. Pdl azt tanitja, ·hQgy az izraelitak vezere es buntetOj"e a negyven evig tarto pusztai vandorlas i.d~jenKrisztus volt, aklnek [otetemenyei Iepten ..nyomon kovettek oket.; tovabba, hogy az izraclitak tobb.sz5-ri·zugo .. lodasa, lazadasa (i·Z Qket vezeto es kiserd Kriszius ellen iranyult, akit vise)" .kedesukkel klsertettek (Kor .. I. 10., 4. 9)·; es ugyancsak Pal mondja azt ·is hogy Krisztus volt az, akl a Szlnal ..hegyi forvc·nyhoza.s alkalrnaval meg .. renditette a f5ldet (Zsid. 12, 26).7)~ Sz. Judas Ttuie apostol szerint Js Jezu« (az Ur) szabaditorta ki Izraelt Egyiptombol es pusztitotta el a hitetleneket (Jud, 5.. vers), $)
t

volt, ugy Izajasnak ls abban a csodas .latomasban mint azAty.a dicsosegenek .fenyees lenyegenek kepmasa mutatkozott (Zsld, 1 2. 3·; Jan, 17124) ..) Izajas azonban itt. nern irja· Ie· eg-ye... 6 nesen mint az Isten .Fi~tt hanem csak altalanossagban mintea oszi5vels.eg kozvetito]e
f

Logosz, Jan. nyilatkoztatasanak

keppen nem mas, mint a magat klnyilatkoztato

Puusien, az isteni Ige, (a 1, 1; 12, 4·1)t .nki mlkent kezdeft6.lfo gva Is ten minden ki-

De vilagosan is tr ezekre] az Ujs-zOvetsegben = Janos. Pal. Judas. Tad.e es Peter apostol, Sz. Janos evangellsta ugyanls azt mondja (12, 4.1), hogy Izaj.as latta. (isteni kinyflatsoztatasbcl) Krisztu» ·dics~seg~t (ri v t:i,r~av «liTOJ~ t L TOV s:'Jurror~ a j"GvendO Messtases 'Megv.alt6 istenl hatalrnat es terrneszetet, amely Jezus tanltasaban es -csodaiban nyilvanult meg a zsid6k elott) s itt
J

Janos a pr6fehinak

meghlvatasa alkalrnabol nyert es Izaj. 6, 1-1.0 leirt fonseges latomasara gondol, Ulet61eg az abban latott Adonilj .. a (~;·~:.N.·~ r az Dr, Izaj. 6,: 1)~aki helyett a tarqum eppen ezt a kUejezc:st hasznalja ~';1 N~,~1l.vagyls .Jahve dtcsosege." Janos szerint tehat az az Adona], akit·
lzajas kiraJyi tronuson til ve es dicsoi.t6 szerafoktol korulveve latott.')
szovetseg Angyala

vers), hogy jljven.d51jo meg a zsido nepnek szandekos rosszakarateol kifoly6 hiieilenseget~ amelv mar tzaios koraban teliesedett, de meg inkabb Jezu« ldejeben. akinek tanltasa, cselekedetet, csodal irant a zsid6sAg legllag.yobb r~SZ8 nern mutatott logekonysagot, Inlntegy ·elziHta szemet s vlsszaelve szabad akarataval, nem hitt, aminek bilntetcse volt teljes lelkl vaksaga es megatalkodasa. U) V. u.. J. Knabenbauer, Comrnentarius in Isaiam Prophetarn. Pars prior. (Par-isHs 1887) pag. 125: .Earn· autern visionem pecullari ratione relerendam esse ad Filium Dei, qui tali apparitjcne in figura humana facta sacrosancree Incamattonl quasi praeluslsse haud immerlto dicitur, expliclte Joan.12~ 4t docemur." Es ugyancsak Kna bell ban er, Commentarius in quatuor :S~ Evangelia. IV. Evangelium secundum Joannem. (Parislis 1898), pag 394. (ad Joan. 12 .41)t' tovabba Aug. Bisping~ Erklarung des Evangeliums

to.

voltaszert

(..r·-:~!J'

~·~7r;; saovetsegKevete, a.

a·ki t, 1. az

ili" es 6.rok

szBvelseg

zo.je. :k5zvetiloje Iesz, akircl Mozes V ~.18.· 1"5;. Iz.ajas 42, 6 sk., 49~ S ~ Je"f~(ft:ia$ 3 J 31•. s k. j()vend~lrek* s. aki nc·m volt nlas. mi.nt a megtestestllendG· Or6k 1ge~·az istenembet JezHs KdszttlS; a M.ess.ias)~ ukit ti ktv·antok .... ,,~ '(MaL 3~ 1), - Amikor a .pr6fetasa;g

nach Johannes, 2... A.u:ft (MOnster 1869) 318. old: "Ole rnajestatische Erscheinung aber, welche tier Prophet Jesa], 6t 1 n. hatte, war elne Erscheinung Jenova's, Chrtstu« abo also -der ewige Logos und Vermlttler alter Ollenbarrtng Gottes an die Creatur lsi der Jehooa des allen Bundes. Vgl. Hebr. It,2. 6 10.~ 7) Azokra a latsz6lagus ellentmondasokra, amel yCk nernelyek szerlnt .Sz, Pal i,i'ezctt (Kor. I, _1 o~.g; Zsid .. 12, 26) hclyei Os Zsid. l, ·1. 2. Gal. 3, 19. Zsid. 2, 2 5k. he·lye-i·
t

jl'ltezmenye,

nyert hlvatasat be.tlUlve Malakia.ssal InegszOnt· JahveAngyala telles.en visszav;Ql1uH) luig csak lu!.hany szazad .mulva testet Oltvelneg nem jelen:t a U)ld?ln az Or J·.ezus Krisztusban. 1) Az osz5vetsegben az efreltett Afya-isten nines szoros·anmegkfll0nbOztetve a tuegjel.eno. a t-nugat kinyHatkoztatQ~ ·az ·ernberek javara InOkOd·(j FhiJ8tent61. az is., ez is ~ ·.]a.hvf? l1ak (Adonaj~ Ut) neve·ztetik. A megkUIBnbo.ztetes csak az ujszl}vetsegben tBrtflnt tniutan U fltag-at k·i·jelentd {sten~ ·az .oru.k Ige .erubette lett Es csak az ujszOvetse:g vjja~ gttott ra arta,. hogy 'aU11t at; Qsz.t}vetse.g nero egyszer aHalahttn az lstenrol mond vagy nek:i luIajdordf, vuitakepp·en u Fi6isteurBI LOgOSZf9l ert~nd&tfJ·ki v~grehajt6Ja voltannak~an'lit Ml. Atyaist.en r.endelt. Az UisztivetsegblSl tunik ki az is~ hogy mind az 6·~ [111n(\ uz l-ljszGvetsegnek s'z~rzdje ugyanaz!. tt Fi{i·i~.,tetl; az 6sz()vets.e.g¢: m·in.t nlcg meg nenl tcsteSlHt Logosz~ aziijsz{;velsege IllitH. hlitr lne_gtcstcsiUt· Logosz .• ;_.)Ugyanilz az Adona} e latonlu.')oan sz.6it.is izaJijshoz .fS lueghagyt:a neki (9,. C!i Istent51
f

jegyzl m.eg·:. Appel·.Jant tocos Novi Tesiulnell"ti! qui tradere videntur. aHeranl personam divjnam non in Vetere~ sed hi Novo ·Testunlento ilnOledlate apparutss'e" locutu.nlet operatllll1 ~sse. S. Paulus enim scribit-: ",MuHifarianl. lllultisque: modis~ oHm D'ens loquens patribus in Pro·~
J

k.()~ott f.ennforognak,

.Hetzelluuer id.

m. 472 .. oid~ a kDvetlfez'Oket

,.

9

::-"_

N

1

.~

"·.1

pheti.s~ novissim.e dieb:l.lS -istis locutus est nobis ·in FiHo· ..~ . ~ (Hebr.l; -1 squ). Sed in hoc loco Pa.ulus., de appa.ritionibus angelotnm non loquitur; comparaf potius revela .. tione·m Dei per Prophetas traditam .cum reveiaHone· per Fi'Ulllll·incarnaturn factam. He.. rum: ~Si eninl~ q~i per Angelos dictus est sermo,factus est nrl11US et om.nis praevaricaHo et inobedient~a ac.<;epit justam mercedis retribufionem. ~ quomodo nos effogiemus· si tanta.ln· neglexeJ'imus salutem 7 quae cum i-nitium accepiss·et en.arrad per Dominum (st. Jesunl Ch.ristum) abo iis~ qui audie-runt~ in nos conJirmata :est~ (Hebr:\2, 2 sqll; cr. OaL 3~ 19). Sed ne-que heic apostolus de ·apparutionibus .HHu.s f.lligeii Do.nlini~ sed de r;nodo divetso lo.quHur, .quo lex antiqua et lex nova· pronndgnla est ..... ~) Tekintelycs kez.:iralukbutl (az a1exandriaj~ vaHkunj kurziv k6dexekben) 6) a·

48 Sz. Peter apostol mondia, hogy '3 pr6fetak Krlsztu.s Lelke altal, azaz a meg meg nem testesult Fiuisten. a Loqosz szelleme AltaI beszeltek, aki
.A 351 ~ ben tartott

elore [ovendol! altaluk szenvedeserol

es megdics5iUeseroi

(Peter I.~1. 11.)~{J)

Tekintelyes egyhazatyak es i'r6k (Origenes, Chrysostomus, Agoston, Cyrilt Theodoret, Beda; Theophylactus stb.) ullin az irasm.aggamz6k Jan, 1~ 10 e szavait is: ~a vllagban vala" (ll! .,ljJ lI.on!t~') ~)i) az emberisegnek it lneg meg nern testesult Logosz altal tortent vezetesere vonatkoztatlak, V. o. Baruk '3 ·36-38. Nem lehet tehat ketseges, hogy az oszovetsegben az Isten es embe .. rek kozottl ko.zvetittl es kozbenj.a·ro nem volt mas, mint a masodik isteni szemely, a Fuusten, az or6k 1ge. Mikent az Atya killdi:jtl"e volt 6 111eg~ testesulese utan az ujs~Ovetsegben (Zsid. 3, 1 ,h(o(J'('o}lt()~ 'n;~ OIH oi..,,) r{(<:g o ~~Ii{hlj'} "hitvallasunk k6vete'\ Jan. 12~ 49)~ ugy az volt 6 megtestesiilese
J

hO'gy Jakobbal nem az lstenfta (a Logosz) kuzdott ..~) l A.z egynaz' Ieltogasat mutatlak az iL n. impropertumok is, vagyls azok a szemrehanyasok (antifonak es responzoriumok), amelyeket a nagypentekl llturgtaban a kereszt tlsztelete alatt a' zsid6 nep halatlansaga es hutlen ... sege mlatt a keresztfan szenvedo Megva116val mondat, mert 1. 0 vezette
azt, aki tagadna, pusztaban es vezette be vegiil Kanaannak fotta erettuk Egyiptomot csapasokkal es elsoszulotteit halallal: "4. 6 .nyitotta .meg elotttik a Voros Tengert, bogy azon atkelhessenek: 5. ·0 temette armak hullamaiba a. fiira6 hadseregeti 6. ·0 [art elOttUka Ielhdoszlopban: 7. 0 taplalta oket a pusztaban manna val; 8.. 6 itatta 6'ket a sziklabol Iakasztott elteto vlzzel: 9. verte meg erettuk Kanaan klralyalt : 10,. 0 adott nekik
kiralyl [ogart: .t 1. 0 magasztalta fel Oket hatalmaval.") a karacsonyelot tl het (dec. 18.) zsolozsmajanak 2..ik kiaz izraelltakat Egyip·tomb61; 2~ () kalausolta Oket negyven even a boven term6 Ioldjere : 3. 0 sui-

sztrmtai esmat (concllium Sirmiense

II.) kikozosit!

at

o

elOtt az 6sz{)vetse.gben is" Es kovetsegi tlsztjenek egeszen megfelelo volt. ho.gy "Malak Jahue'{ (Legatus Jahvae) es "Malak Elohim" (Legatus divi ..

nus) isteni
lsten
Mark

klUdtJtt neveken

szerepelt, Hogy az ujszovetsegben

ez it neve, annak egyszeru

Hog)' az lstenseg masodik szernelye, a meg lncg nem testesult orok .lge, a ""' "dyo~s lh1a!!y.o~ volt at; 6szl)vetseg szerzoie, lzrael vezere, torvenyhozoja, hogy az jelent meg a patriarkaknak, M6zesnek. stb., az a szentafyaknak
n

n« ismertetett meg, 3, u, 12; 5, 7).

oka aa, mert

mar nern mar testben jelent meg es mint

Adona] (szovetsegnek
bokor

langjaban

Istene), lzrael hazanak Vezere, aki M6zesnek a cslpke .. megjelentel, es Szinai hegyen neki torvenyt adtal, jojj

- Ugyanezt rnutatja .,O" -an tilona]a : ~Oh

(Mate 2, 15; 4; 3. 6; 8. 29.. 33"; 27. 40.. 43;

valts meg. minket hatalrnas karoddaU~d") Az egyhazatyak alapjan ugyanazt tanitjak es megdonthetetlen ervekkel bizonyitjak az ujabb katolikus theologusok, l~) akikheznem egy orthodox'

protestans

16 is csatlakozik .. )

Legmeglele16bb

is volt,

hogy a Fiulsten, mlutan

neki Isten 'Orok

Mozoshez szolt, mondvan : En vagyok Abraham lstene, lzsak 1stene, Jakob ' Isteno (Ex. 3.16). Ez tehat a patriarkak lstene, a proletak Istene. ~.")
Vulgiitilban J(l~(I/()S helyett ~11~·(fuf~aU1: es Lachman .Raroly (t. 1851) nlas. s~oveg .. k ritikusokkal eppen ez· ut6bbi. olvasast tartja hltetesebbnek. Egyebken.t a sz.inal ke;t;o
j rathan

Iellogasa.") Sz. Ambrus is igy nyilatkoztk : Nem 81; Atya szolt Mozesnek a csipkebokorban, nem az: Atya a pusztaban, hanem a Fill Ez az tehat, aki a torvenyt adta. llg:yan6 az, aki
csaknern egyhangu
« • •

l~) uSifHlis contra. Jacob non Ptlinm tamquam hominem luctatum ·esse (Gen. 31)~ sed ingonitum DCIUll aut Patrern ejus dixerit, anathema slt" v. O. Barthol, de Carruma
1

(~~.1576), Summa concillorum in quatuor tomes distributa (Augustae Vlndellcorum 1778) 325. old.
tI
<I ~

a Domin .. Schram. Tom. 1.

13) Popule Incus. quid feci Ubi 1 aut in quo contristavl te? Responde mihl, ". Quia eduxi te de terra Aegypti • 2. Quia eduxi te per desertum quadraglnta annis, et manna cihavi te, ct lntroduxi te in terram satls bonam ~... 3. Ego propter to
flageUavi Aogyptum cum prl.fl1ogcnitis suis . •. 4~ Ego eduxi te de Aegyto, clerncrso Pharaone in Marc R.ubrum . .. 5. Ego' ante te aperul mare. .. 6. Ego ante te praeivl in columna nubls ~.. 7. Ego te pavl manna per deserturn . .. 8. Ego to potavl aqua salL1t-is de petra ~ •. D. Ego propter teo ChananaeorUlll leges percussi.... 10. Ego dedi Uhi sceptrum regale" ". 1L E.~o te cxaltavi lnagnn- virtute ... Popule lnCUS f}~lid lcd tihi? aut in quo (;oulri·stavi ie? Responde Inihi r" V. 6. Missule Rotnanuhl. FCT!a sexta in Pa.rasccve. ~ltllproperi;l." - Magya r forditasanakisme.fcte~ kezdo s.z~~nl; ~En uenlzetcnl+ zsid6 ncpcm~ Tcel1encd .lnit vetettern? Hogy .t6fed· haU.It szenvc(Henl. fcle1j tneg inllnU'r cnnekcm. W
t

olvashato ('IJ(()~ ~latt is Jezu« ertendo. . ." . ;,J) Janos. Pal; Judas Tade es Peter apostolok az idezett helyeken a ~KrlszhlS es ...iCZHS·~never prolepttce .(anticipid va) hasznillt4kl mert az )}rOk Logosz csak lnegtes~ tcsiHesc uUtn lnint istenenlber 'viselte e ket neve!. Dc e1hettek az anticipalassal, mert a(! osz6vetsegben szerepl6 S lnagiit klnyilatkoz:tato Istell ugyanaz. a Fiuisten "oIL aki
ll!) igy a kuvetkezo szentatyak es egyhazi irok: l~riphonc Jlltt.aeo 56. 59. §§)~ IreJl .( Advcl'$ aaer~s~.l.V.

'C

utobh

JuszUn (Apo!. 1. 23 ~ Dialog c. 1., 4)~ Altt.\"~ l(elenl€1l (Paedag. 1. 7). 1f)rlufiifin (De paescript haeret. 1ft 7! 1 ;. AQv. Praxe~n XV. 16)t Cyprian (TestinL adv. Judacos It. 1-6)'t '()zseb (Demonstr. evang. V. 101 15), At.h(uult (Orationes contra Arianos tiL 12)1 liifttr (De Trinitate lV. 32)~ ChrysO$tonllls (H01Uil. ·is. in Genes. c's tiolniL 1.6. in Act Apust)~ Anlonls (Dc fide 1. 1-3) €os nHlsO'k, . , 1) S. AlufJrOfiius. De fide 1. 13: ~Non Pater in rubo) non Pater "in ere.no, sed FUius ~1o):'si locutus e~t ~ .. Hie est ergo, tlu.i legem dedit. 'ipset qui. locutus est Moysi dkcns: Ego Stun Dcu~ Abraham, Deus Isoac~ O'eus jiltoh (Exod. 3t 16)~ Hi.e est ergo Deus IHttriiurharUlll. Deus prophehnHtn .. ~ ... (Migne·£c1e llutro'ogiu Latina. tOln. 1(i. f()L 548).

Jezus ~(risz'hlsban nlegjelent.

11') nO Adollai1:~tDux ·dOllltlS lsritc]~ qui Moysi in igne Uumnl.ae rubi nppaflllsH~ cl ci in Sin~ leg-enl dCdisH.: veni ad rcdimendllnl nos in brachio cxtcn.to !~.(BrGviaritlJu [lolnatlUfll. Antiphona Inajor ad Ve~pcras 18. Dec.) i.Hl) AttioU ,J6zset -(t 1873). lleiukc Lorinc(t 1879),' R.ad.'!Ja.nos (sz'fiL If?(7)~ Da.nh·o Jc}£sei Karoly (t 1895), Zscho/l~Jte Herlnann (t 1920). Hetzenflttr!r Mihaly stu .. F) Hefl!l$/~llbel:g Peter' ft 1884). 9h1el' Karoly Frigyes Agest
ErnO VilnIUS (t 1869)~ Aube,,/oll
O,U!$ZUlV

ft

Frigyes

(t 1872)t "Kell ··Ka.roly Frigyes.. ·(t 18$S)t

Karoly Agost

(t

18fi4)~

Lunge Ka.hnis

1888) es masok ..

50 dekretuma aru·ugyi$ amegvalbis v~gre·hajt6jin.a,k 'keUe"tt 'Jennie, u"tjat is· egyengessc a "megvaUasDak, Iokozatosan e16. is k-6nits.e ..M eges~z osz.(jvetse.gen at azt, aralt megtestesulese (i1l0UqXOtM) utan meg akart valosttani, Az 6sz()v:e1segn'ek a.z uj'boz vaJ6 .. eg,~sz., visz:onya szinte m~g1t~~vetelte, szerint
hogy a·.Megvalt6. mftkodese.•aki

91 §.~ 1\ J··ahv·e ne'v' kes6bbi sorsa.
.nem hasznaltak: nalatbol, ,A nep rnar 'ke-l szazad ,ola. sem nem oivasta, sem ki nern e:jtett¢·; Jegnagyobb resze mar nem is tudta, hogy az valaha ,kozhasznalat(l volt 5 .meg kevesbbe ismette annak tulaldonkeppeni bangzastitJ mert bar mindennap hallotta is ezt a szentseges nevet a temploml papl aldasn,H 1) meg .. scm vehette. ki azt tlsztan, mivel a hosszan nyujtott rnelodia, amellyel azt a papok en.e:keltek.l mintegy elnyel te~2) Csak a papok es az irastudok lsmertek. KJejienj azonban..c.sa.k a. papok eJ.t.eftek ki a templomban; amlkor az aJdast rnondtak, A templomon ;klv-u1, a zsinagogakban.,S).csak Ad·on.a.l ..t- volt szabad hasznalnl.t)
t) A. harom~v.ersbal :aUl1" aldas sz~vege~amelf M.Oz.. IV.. 6~,24-2.6 ·01vasha t.c1 a kovetkez(),: ~AJdjo.n .meg tE~ged Jahve es Orizzen meg te,ged' ~ M'u[assa mc.g nc·ked

,

,

K·risz·tus kcraban a Jahve

nyozasra. valo nagy hajlama mtatt eleinte ·egak teo[dnldklmn· ·(i.s,teni.jeJenesekben) Ulrtenhetett. nem .pedig megtestesulessel, Jgy 'a Fjilist·.e:nnel£~.. UIOnfele k teolaniakban, ktil6nOsen· 1~·tsz6lagos embed; alakban 'valo .Atm.e:neti meg'" mutatkezasai nemcsak tipusai voltak -az, 1st-ani' Jge le:endO megte·stesijl~se.~ nek, 'hanem egy'uthd eii5keszitol. is'az is :megte.stestlles~nek, isten-emberl megie"lenesenek.~amennYiben fO'gekonyabbii te·ttek az embert amegtestesiiles eszm eier.e~ l1) Az' 6-· es ujszovetseg· ,.Ura* tehat egy es ugyan.az... Az; akit .ae 0'· sznvetseg: vegen a nepek aa "Ura nevenismertek meg, ~s, az, aldre az

legel6stt5r meg lett "ige~ve (Mo~~ ~,'1'~)~ ne ,.m·aradio·n isrneretl.en.mett I~ amlt as .Isten az emberl nem iidvO·zitf!s-e erdekeben cselekedett, azt kezdettdl Iogva Pta altal tette (Jan. 1, '3)~ Ez .ezonban a .zsid6k-nak. a balve,;.;,

az egesz t~rt_e·nelem.'kazeppofttja. az6tat hogy.

nevet a· ktlzO:nseges eletbe n mar .r~g6ta az '~;;~, Adonaj .(~o{J)va~ l(tN!ros) ·ki~,z:ori.tott;aa kozhasz-

egesz ,6sz()Ve;.tse,g el0'keszUette '8Z emberiseget, akibenaz jst~ns~~e·k.tel~ jessege testi alakot .ijlt(}tt~ s akl altal ud.v5z:i1lnUnk ken (iv' III oei' o(:o:tiiJH~'" ~'ltftgj .Ap" cs.... , 12): a .. dzdretJ J~zU$ [ogosan viseli azt a Jenseges. nevet, 4 n arrrelyet Phtlo XV('"t.Ol' ol· (),uq;..nak nevez, m.. HZ Atyaisten "Urrii is:~ K'fisztussa €rt is tette (Btl' xu; .l{i'(!t.OJJ "/nov JC"a( X!}Hll,'OlJ 0 Bs;oo ···t1£ol'l(f1l:'#., J\;P1l .cs. 2, 36») rnert ·(j·"mindeneknek Ura" (nRJlTWV Kv(!,.~~ Ap~. cselek, 10; .36;' v, ?'$ Nedarfm 22b N~'~ ~~':)t 8· ".kiraly.ok Kira-l.ya ~S' uralkodek Ura" (fku1t"ll::l~~

artat .Jahve as kegyelmezzen .neked!· ~ Fordttsa fel~d 'artal Jahve es ad.l~)~'b~kes.se·g~t rle~-ed P' H'O'RY 'a pap! aldasban Jahve -neve· h«ro.»~~gorfO"rd.ul eI.6, ebben a szentatY.ak ~s .sok 'kere,aztuny ertelm:ez{S a .,SzenUulrom·sAg.litkara valo celzast lat, minte.gy~ utaia'st it harem isteni. szemelynek az Odvrendhen valo nJegny'ilva-nulasara-:: ax Alga
!.~. ,

or

1

mindeahato oltalrnara, ..amely a megterenlfett ·'~sveszendebe lndult ernberisegnek megmentestgondolt ki Flaban, az~Igebert;a Flu ·kBnybriH~ me,gvaHas~.ra'::-a Szeritl~lek. beke- es ·k'egyelc·majandelfa:ra-., 2) A ti!'rnpl()'lJlbun a papi aldast (:~';~: ~:'"';':)h mindennap a reggeU istentiszteletnel' a. biuany';~loozi;tt ve.g:eztev¢l bemutatQtf -i]lalttldozat utan aa az ht pap adta az e-gyhe .. Ryt1lt nl5p~ (nnnepen tdbbszl)f is)!. akiv ~f.us:tljlO Qltar kOrOl tenykedett, Felleptek u. i. a. temptom ~eHlcsamokanak h~PGs'5ire (kes:CSbb, eJlfY emelvenyre, ·az u, 'n. duJftl'u,"ra j;~l,··at" s
elf5UUk; aH6riep

{Jant.xf(fU~ 1«(-{.l.' 1(vf.!'.Q~ ')(p{)IW)IJ Jelen, 9, 16~; 'V~ tt M6z~ V~"10, 11 es Z's.olt l36[Vu 19. 1.35]~3: C~.}~~~, '\~'l1)"'0: :# mindenek Iolott vald 'Orokk~ i-IdandoIsten u·
.
,

t

rl71f

7(avt(t~v

az ,yr'"
ti)

FJFiJg. t·bAo.{'1j1'O·B FIS 'TVirs'

fI(Vet(}g~ltj(J(}v~'

X(>tnrdS't FiUpp. '2'. 1 J).

. nl(TJJ~a~·~ R6m.

9t 5) ... *

~

".Jtzu·$·

.

Krisztus·

elaz

Re-lfl.ke~ Disserlatio' de divjna Atessiae ·natura·"lrl Ubris sact'i$. V'eterls. Testanu;!:ntf . ~ ~:~(Monas.tetH Westp"halqrum ... ·l8,36) ·200-481, old.~. ugyaucsok L·~.Relnke, .B·eitragezur Er.kUlfPng des AJte·n· Testa·mentes~. I'V~Bd, (M'~'nstet ·,:855.>. 355-~6.:; Joh~
Ba.det.

v..5., La:ur.

eloirt harmas ·a"ld·ast (Tamicl VIt. 2~ v, ·fi. S~o'ta V-It 6)~ III Ht:{lz'ben Unnep~tyes.cn OS hangosan. 'cjtpttt;}'k It] Jahvt). nevet [Ha a f'~llapadta azalditst~.kez~t csak a homlokan. lev6 ara-ny .diadi!maig emelle ft)l~ amelyre .J abv~ neve vql t irva, Tamld VII; 2. v, O. Szota tn!'. 6). A heUeniza16 ~zirek er5sz:&:kos uralmanak ideje ota .a.zonban viss:za· elesc·k tis felrclnagyariiz3sok iHkedll%c veg~u~ Jahve ,nevct .mar l1crutisztil.n ejteHe'~: kit'
t .

·tele·ford.u\tak

.. kezeik~ .feiQ1f '((He emelve, m eg'liz,llliit as· -nelJrii·l mondt(l.:~ s

C1J.rist·o.the()loglt~~.,.. (Paderbotn 1810)~ ·44

Ski

H'c ~ Zscha~l(ej' ··HlstQr~a yeteris.

rnlnteRY e:lnyelettek~ hogy ij, ·be· nem ava-' -toU3<k meg ne erth.ees ek. Errl11 a tel.nplo.m .p.usztu lEisat t u hH{Y rabbi Tadon .(p:8 p e.s·irits ...
h.tln.crn UZ~ iljdior- rutH ;S,z9kftsos' nltd6diaval fl:Hhj)-, istanuskod.ik He missa esU)~ Az esU "uidoz.atnill _uem' volt

TestarneutL Bdltio. 7t p,fO'cUrata a. Joanne D·ttller. (Vindobonae ·et. Lij>siae 1920) 411 '8 'k ;. Afirh. Halzfltlallei':, TheQ1ogi'a BibUca .. _ ,'Tom~ [t' '\letus Teslam.~ntum. (Fri.butgi·Brisg~

kJegcszH6

res'zet

(Tos.zef:fa 13:erak6t VI!.; Kirldus:tn 7.1a). Aminde.nnnp'i istent{sz:tet·et alko·t6. pap .. illflIlss.al vegz6.dOtt az ·istentisztelet.. (V. ij• .B,oneciictlo es'

1.908.)- 00 s lil A:eJn. Sch'i5pler, Oeschlchte. des A Iten T~tam,ents .. t1 A·uf1~· .lnnsb~ck..,Wien:.. 4 ( Mtlp.ehcn s~ a,., [H)~J) ·1.16'.s· ·k; Schuster-Hql~a!1Imer; H:andl,uch zut .BibUsch.en G'~schichte.~ 7,., Auf:k't 'Bd~ bes.rbeitet. von .jos .. SeJbst.. :(Fnii.burg 'im B'r'~ 1910)~. 3Ot. 6$ 01. V~M. meg M~ F.. Ramp!J '<Der Brief Judlt (Sulzbach 1.858) 361-~ old. -- Orthodoxpro.testinsok; E. W HengsJenberg, Chri$tQ.logie des AUen ·Tesiame.ntes·~.l. Bd. (Berlin

aldtts,adas..,

:1829.) 124 s k;

(Berlin. lS39) lit Bd .. 2~ ~'.k; C~Fr .. J(eiJ,1 Blblisehe'r Comment,s', fiber die BUcher MQSe~s. :tAuU. '"1. ,B·d, (Le.ipz.ig· 1878) 151....... l63) old".; K.. Fr. .A. 'Kohnis, 'De .Angelo 'Domini diatribe.ti¥ (~ipsia:<e 1858).
~'

es

ugyancsak
~.

.Hengste:nberg,

Beitrage

zur Einleitung

in~sAlte,·Testa.ment:.

;~)T(t}nid'Vlli 2' (v~{l." Szotu Vllt (;);. ~~;::i·t")r;:'~ ::'.r':: ':;..~. .. c-:;;;;:, ~vagyi$ : .,Atel'nplot.nban ldmof:ld0ttd"~ a Nevel -axoint lrv.a van" .de:a videken (a -tetnplomo:n kivul.~.. z:sinag6gakban) ··nteflt§knev~tw (t. t Adollaj ..t)~. it 1.j Anj'ikor a tempi<:~mbol .a papi 6Jdas ad'~sa-ittnlent a zsluagqau(istentiszteiethe* itt e 5zertarh\st (::~.; r~.~? ~~;,.~~ o. k'ezt~lte:ves'rillisaJ n;~mi Hl0dbsltaS,okkal ve·geztc·k ..
ugtne!lezet"t ,SeiftOne (!SZ'rd. ilUadsag ut~bhapa.po:~(kohani(iikJ* O'l\'cgoivcn a. lcv.itirk s·cgedkezese·· !neUch a k6zmosa:st~ fehl1€nl~'li a;~ CHlelvenyre (dukan~,~ ke·z.eikct c~a-k vf;'\'llukluag<\s',s'ugtHg' .cnlcHe'k (Tumid Vlt ·~t .. o. S~Qta va..61,. Jahve v neve holyell az AdQllitj·· sz6l h~szn ~ltak.t' az Al(i.as szt)veg6t recfig harbUI v~rsben ITH.)nd.ot1Ak·(1'aHl1d VH~ 2•. v.~ U., Sao tit 6)~ minden· vers utan kis szilne.tet ta-rtvq,
<lZ·

=~"":=~~t : ',";"'

,A. zS!lna~g-6gakU.iUl u. L

vn

1

52
napjan a harem bunvaHomasnal ejtette ki Jahve. szentseges neve! (Joma lit 8; IV~ 2; Vl. 2 i' Tamid III 8)1 amit azonban utObb a frivol emberek miatt s vtsszaelesek klkerutese vegett nem hangosan, hanern halkan tett (ier. Szanbedrin III. fe]. 40 b)~ Hogy a papok klvetelt kepeztek, az maganak az lstennek ama vila .. gos parancsan alapult. amely szerint az o nevenek kiejtesevel kellett Izrael Ilaira aldast mondaniok (M6z~IV.. 6,. 23-27)~ Az pedlg, hogy apapsagnak kizarolag csak a je'ruzsalemi templomban volt szabad ezt a nevet kiejtenie,
M6z. v, 12) 21 es 14~ 24 bely.eire vale hlvatkozassal indokoltak, mert .ott a iemplom [eloltetik meg ama helynek, amelyet lsten klvalasztott, hogy nevet ada helyezze cs ott Iakozzek.t)

53
Rendk ivul unnepelyes dolog volt at, amikor a.' f6pap az engeszteles
A papl aldason kivill csak ket esetben volt szabad Jahve nevet ki.. ejteni: 1~ az tstenkaromt« ellenl perben a tanuklhallgatasnal, ahol ugyanis a tanuk legid6sebbjei61 azt klvantak, hogy pontosan ugy reprodukal] a '82' lstenkaromlast, ahogyan azt a vadlott mondotta s az istennevet is ugy mondja, ahogyan azt a karomlo kiejtette; miutan a tanu Jahve nevet ki ... mondotta, a birak Iolkeltek sa legnagyobb Ielhaborodas es fajdalom jeleiH megszaggattak ruhajukat, arnel yet soha tobbe nero varrtak ossze : a rnaso .. dik (es, ha volt, a harmadik) tanu csak azt Iuzte hozza : ugyanazt mond-

hatom

is. {Sznnhedrin Vll, 5'~ 5"5b -- 560.)~ -- 2. 'Kinlondoltak az ltlak okiatasanul is, amikor vellik ezt a szentseges nevet kellli ovatossaggnl
titokban kijztllb!k.G)

en

men a ncp minden vers vegen .Amen! - ..nel valaszolt. )d~vel (kabbdliszUkus hlvat ... kozessal az Enek. En. 2. 9 szavalra) szokasba jOlt,· hogy a papok az Aldasadasna·l kez nk ujjalt [elkepes In 6d on OsszeszoritoUAkt iUetOleg szetfeszitett6k; tovabba, h()gy fejtiket az imakOpcl1nyel (talltt ..tal) Jetakariak.; meg bogy a pa~ok ts, a nep is lesiltOltek szernelket : aldas kt)zben ne lassakegymast. Utobb (s igy tOrtenik ez m6g manapis) ill. 'uldas szoveget szauankent mondtak bizonyos dallam saerint, l11f!g pedig ugYt bogy az .egyik pap (v.agy clOinHi"~koz6) altal e16nekeU egyes szavakat a tObbi pap nle16 .. di KUsan .h osszan n yujtva meglsmetelte, hogy a nep a (nell minden ellenketes nelk·UJ) szokasba hoaott es hibUaimo.ndatokb61 (tno (d~ nem egya~ges) responeonumokat e nle16dikus nyujtas alatt chnondhassa .In-tezkedtek errol iSt. mely papok nem mondhatnak iiJdiJst (v. ct Sulhan Aruk~ Orach chajjim. 12& §.. Vegtll nlegs~oritattAk az aJdc\sada.:s ) alkalmalt, t, i. nem mindennap (meg nem minden szombaton sem', hanem csak blzenyos nnnepeken (husvet, pnnkOsd, satoros tmnep, uiev~ engesztel0 nap, a {"ora Or(}mUnnepel udtak cs adnak aldast. Erdckes os jellemzO ugyan a pap! Aldas saavalnak ~ szertarfilsanak rabbinikus magvarazata valamint az idOk folyaman tOrlent kOIUnlele m6dbsi~ tasoknak (kU}5nO'sen a redukalasnak) mdokolasa, eaeknek kl\zh~se azcnban mar nem tartozik Jelen bibllkus tanulmanyunk keretebe .. V .. o. J. Hamburger, Real ... Encyklopadle Hir Bibel und Talmud, Ablh, 11. (StreHtz 1883) 934 s k; J. ':.F, Scohr6tlcr, Satzungen und Gehrfiuche des talmu,dischen Judenthums, (Bremen 1851) tl0~ ~ k : tovabbaa nagyobh (Sziddilf, Machzor) vagy klsebb zsid~6'1madsagos k6nyvekett pI. Fl1redi l!1ndct:,~~r::t .~ lzrael KbnyOrg6sel iskolai cs maganhusznalatra (Budapest s. a.) 368 s k ~ Wolt: '~-:e ·r::::: r:::~~.Scphath Elncth (Rddelhei"m 1889) -489 s k. .. . ~I)A Kr. uta'ni In. szilzad nehany babiJ6niai rabhijan"k az az aHHilsa~ hogy a kort-Ar:)a~to! a= i(JrtZ vngy a j(unbor (i'''~¥';:t. t) tJix('tto~) IneUekncvvcl Inegtisiteit tis a
5luz-olt fOpap (P"-:~7! Pl:~t~; Kr~ c·. 300·- 291) i~alaia utan a papok n templonli atdi\snnJ tart6zkorltak Jabvc· nov hasznalatat.61 (Mcnach6t 109h: t:~: 1,:,e C1>;~, ~~~~ ,,:t; v. o. Toszclta, Szota 8~ ~.,.,:,r. ~):;r:; ~:.:~:. 1"'l:~~'")1 nenl jelentheti azt~ hogy az6ta egyaltahin nom ejtettek ki azt (es hogy, zsirl6k irutaiban tHagasz.lal61·ag enlliteit

. A. jeruzsaleml templomnak Kr. u. 70~ben tortent pusztulasaval Jahve szentseges nevenek utolso menedekhelye is megszunven, idovel egyre kisebb lett az a kor, amely e nev heiyes kiejtesenek tsmererevel birt. Azert, nehogy az te1jesen klvesszen, de amellett a prolanalas megls kl legyen zarva, bizonyos korlatozassal megengedtek, hogy a papok Jahve nevet titokban es ovatosan kozOlhess'ek nemcsak a papokkal, hanem mas melto es megbizhate [amber tanltvanyokkal is, de evhetenklnt") csak egy ..
szer, legleljebb ketszer .. (Kiddusin
71 a ).

Biztos adatok tanuskodnak arrol, hogy a IV~-V~ szazadban beavatott zsid6 tud6sok meg' ismertek e szentseges nev he1yes kiejteset, es valeszino., hogy egyes tudcsok ezutan is ismertek meg nehany szazadig, Eat a
kovetkezck blzonyitjak :

A IVtt szazad kozepen rab Nachman ben lzsdfr. (t 356) ugy nyi1atko.zik·, hogy szerinte is a negybetus istennevet evhetenkint csak egyszer sza..
bad kl)~(jlnj (Kiddusin 1.1 ). a

Rabb« bar Jo?Sef bar Chama (t 353) ezid6tajt a tetragrammaton kiejteserol nyilvanos eloadast akart tartanl, de egy tlreg zsldo Iigyelmez ... tetesere, hogy ezt a never titkolni kell .(t:l~~'),elallt szandekAt6J (Kjddu ..
si'n

71

3

).

A IV~ szazad egy 'mosilt tudosn, rabbi Mana arr61 ertesit, hogy a s.amaritanok az eskilnel kieltik a neg.ybeto.s istenneve·t (jer~ Sznnhedrin x. 1~ vegen Abba Salll e szava1hoz: "Hi~rnN~ot':-TMN ;-r;,:i:1).
\1) Hugy a tetragrammaton kiejteset t!s hasznftlatat korhltoz6 rendeleteket nleg sem tartottak nteg klv~tel ne-lkUl ilUalanosan,. arra abbot a tenybOI kt>vetkezletlletOnk, hogy a nlisztikus szektflk (fOkent az esszenusok) gy6gyitasalknn:1 s mas' tiUU61a_gos csodAiknal nem szuntek. rneg a tetragrammatont es it bellSle ki'fejfe1t istenllevekct .n;r.:Wt sem6t} kiejleni es alkaln\azni~ Ezek ellen; valaluint nz elso .keresztenyek ellen iranyul a lsid6 tOrv~nytud6knak a ToszeftAbal1; olvasputo e ·kijetentese: ;~..~:; ~r;":~:"t
u~_I+
t....,1.~ J,~lf .. ....~ .. -1!Iot~ 7"l.....
~jt

a

t

xnt

lulkent

l4rd/Honirips is l\lore Nebochim I. 62-63 veli~ 'a 1-"2 bettis. istennevet. hasznaltak, K iddus.n 71u).; Inert eltckintve att61, hog;' ez HZ etjarasellenkezeH a tempto'mi Alriflsra
t

vQnatkoz6 rendelkczesser~ .n palesztinai tabbik. a.kik 'az Hycn dolgokrol jobban voUa.k crlcstllvc netncsak nenl tudnak semlnit emegszUntetesrtst hanem hatarozottan e ·n~v.. nck a ternplonl fJlt:\zlllla~(iig va16 hasznaiatAr61 imak (ler. J.()Jna III. 7). Az a babil6niai ttlo6sittts' valoszin(Hcg ~sak 8Zt je.tenU~ .bogy t Sim'on f{\pap halala ulan paptarsai a kivA16a.n Jambor f6p9P halala f~ll)tti gyasz lel~Ult vagy azed mer! utana nem .tartotta.:k
f

~.,~"'
, ...." ...

"''!''''''~-~o'' ~~;'+I,~"'.-

.,&1_ ....,.~•"""'.... ~,,~ . ,~ .1""j.~IH~'''~
(3Z

...

~~"ro.

....~""""''''... ...~...... Ioo"- .. ...._,~ l.,.~-. , ...~ ..._ . .. . .... ~ ~I"~*,, J;.11!0 :!. ..... •• J ,41 J".:.·.~,vagy}s~

az~ aki a (Uj[veuy)

igftjal ieruzza es a' (k.OrUhneteU~s) szcvetseget felbontja es vakluer6en

sz.61 .a t6ra ellen •.es uki a

magukat

melt6knilk c$7.cntseges

uw kiejtesere,

egy kls ldelg (tahin

neh{tnv

c-vig) tar-

t6zkodtak

Jahve nevenek hasznalatat61.

istennevet) betlll SZl!riul kielti~ ez·eknek ninC's fesze a jOvendO (He,then·· (az orOk ildvOssegben), Tosze.{ta, S:zunhedrin xn~2~. :) Az eoJu)t (septennhlol) het evi id6kOz.

Nevel

Szeforiszba rabbi 'Chanina.~hozl bogy me.gtanftsa a tetragrammaton kiejtesere, amiben azonban valaml k6zbej6tt veletlen megakadalyozta. (jer~ Joma III, 4Ob). .Blzonyos szefo.rlszi esszenus (orvos) a 400 kOmI szereplc5 rabbi Pin ..· chas bar Chamd ..val k5.z01ui akarta a tetragrammaten kiejteset! ez azon ...
ban nem f.ogadtael olyan On·megtagad6 megklvan (ler . Joma Meg a Kr. u.
annak ajanlatatl mert nem volt eleg :Onbizalma, hO·gy

Rab Abina ben Szlszi azzaJ a ·szAndekkal" ment

eletertud

elnl, amit a seentseges
.

nevnek lsmerete

IU 40b
j:

lonlo·ssaguk vnlt, a ··bflvesz·ekr·e ~ 'altar ·zsid.6k.akar' poganyok voltak a z~id6 Isten tltkos nevenek lsmerete praktlkus haszonnal [art, Igyekeztek tehftt 'a tltkot kltudni. S hogy ez siketiUt is, blzonyitjak a p.ogany ba.veszpaPJlJmokuardzs~ .szlJvegei. amelyekben a bQ.veszformuhikban szereplo zsid6 istennevek kOzOtt a negybet·Qs lstennev gl)r~g atlrasalra iabukkanunk. Es meglepn, hogy e nevnek pogany atirasal nagyjaban megegyeznek a kereszteny egyhazafyakes lroknal talalhato attrasokkal. Ez· a kOrUlmeny nyilvanvalova teszi, hogy a pogany es kereszteny atlrasok kOz6s lorrasra vezethetok vissza, vagyls hogy e zsid6 istennevek zsid6kt61 erednek 10)
bnveszpapyruaokban es .flZ· abraxas-gemmakon ez istennevnek Ilyen alakjaira, akadunk: '''Iawov£( 01v, Jaove, mert ~z. o v; .mint pl. Ooav="', Vav: Q.va)..Ealt(tl9-~.n~o., :1~1'!tll Veelle semot), "'Ic<WOV~'1

)01

1000 kOrUl szerepld utols6ga6n,Hai,

zsidc akademia rektora (t 1038) is nyilatkozik

a pumbedltal .az istennev Ismeretere]

f6iskoh\jan,. arnib6) egyesek arra kovetkezietnekt .hogy a pumbeditai aka .. demianak tagjai valoszinnleg a negyb.eti1s istenntiJ .kiejteset is meg lsmertek. (v ~ it pl. Bleu Lajos, Az ozsfdo bfiveszetB·udapest 1898. 117.· s k5v~) VegOl azonban a titkolQ·zas lolyt.an a zsido tudos.ok kiJreben is ·tel~ [esen ttled~be ment e szentseges nevnek eredetl vokallzaclcla ugy, hogy nla mar senkt sem lsmerl~bizto.san annak eredeti pontos hangzasat : a zsitl6 nep koren kivirl vale klserlet pedig annak megaltapltasara volta .. keppen csak tald,lga"ias, amely csak tobb+-kevesebb vaI6szinQs~gg.el blr, mert a kiv;lll cillo taniik leg-inktdl:b gor6g()·s tatitasban nem egeszen vllagosan adj~k (nero is adhatji1k) vlssza a heber nevnek kiejteset, olvasasat .;9) es mert adataikbanel is ternek egymAst61. EZek a kivUli1U6 tanuk e·gy... r~szt peganyok, masreszt keresztenyek, A pogdnllok a. zsldok minden tltkolozasa elleaere ugyan.is (talan
heHenista zsid6k reven) valabogyanmegiscsak megtudtak ennek az annylra titkolt nevnek tOb1;>e kevesbbe megkU.zeH t 0'· kle] ... tes·e"t;o9) Ennek magvarazata az, hogy volt egy terulet, ahol zsldok es poganyok talalkoztak egymassal: a nUlgia, bo.veszet, amelyet az okorl nepek nemzeti ktiIOnbseg nelkUl tlztek s i:gy nemzetkezi volt. Zsid6- es

At. egyiptoml

V-,.=

(olv .. Jaovel), )1«UKiV1jE (olv, Jaovee] stb, ·L,ttniv.aJ6 tehat, hogy valamenynyi a Jahl.'e~ra (:1,:"p.) ernlekeztetd nev, De ezeken kivu} nem egy 'rcgi pogdny es keresztlny Ironal Is talal-

eppen az egylptomi

atlrasaiva]. Ezek ug·yan leginkabb a it;. ;':t ~n~ ~rr~ es rovldebb, osszevont alakoknak atlrasa], amelyeknek kiejtese- nern VI;)')t tilos es igy meghallhattak ezeket a gljrOgOk· es masok is. Azonban a teljes tetragrammatonnak kiejteset nero hallhattak, s tgy' arrol nem is lgen ertesithet .. tek, amlnthogy tenyleg allg e:gy ..ket tronal akadunk annak a ti ra sara .. Aregi Jroknal t.aIAlh.at6·f6bb :atira$Qk a kovetkezok: :liLt, .itttt; ~ Lad»,
kozunk ez istennevnek
~J(~o{;.: "l''tt/U)

Jaoh,.

es "If'J!t"; Jaho=J.a.huo; es 'J.d).

!J

[«(H}/;·

es ~lcttJlr.l1)

··'lll a

:-1:

alaknak azutirasa .. Ofigenes (t 254) ernliti (Contra Celsurn

6, 22:

'luw"l((== ~iath

pa,gany buveszet egyrnasra hatast gyakoroltak, Mintho~y a magiaban a neveknek altalaban, kiiltlnosen pedig az Isl~nllevekriek .nagy jelent8segUk
J

. ~)I tt terrneszetesen nem gondolunk olyan furcsa kiejtt!sek.re~O'lvasa·so,kra. ami .. lyeneket egyik ... masik regl kereszteny Ir6ntd taialunk fUll~gyezve. Igy Ss; Jero/uos ft
420) arrol erteslt egyrk leveleben (amit egyebkent mitt ()rigenes is emlfi)t hogy
bet iritshoz nem f?'rt5g0ru,gOk a tetragratnmatont~ (i"';';ot:~ Ill-Oi) .bair61 jQbbfe1e .,olvasva Pipi ..nek
.-m

.0

ennek

a gtirO.ghnz

be~

ha.sonl6 beHiH

qu.od It'~}~xtpfin!r,.rov .id" est ineffabile
V(tH~

mondtak..ftNolnen -rc",{!c'tyeap.~uo)'t put.ave'~htf quodhi-s ll:tteris scribitur: Jod~ .He.. .

He. Quod quidam .non ittteUige·ntes propter eleln'efitOJ1,llU simUitudinem.. cunl i.n (jraeci~ libris· repererint, IlIIil le·gere consueverunt. (V~ n~ S. Hlerongmi Epistola ad
·MurceUaul~D·e decem nominibus DeL Migne Patr.

~n~alaknak aa ,ati"rasa.) amellyel blzonyos tulajdonnevek vegen talalkozunk pl. ~;,:'~. ~ ~:-r.:Q:':; nasok szerint azonban ez ~ .r .,~-nak at.ir.asatamennyiben a gij·rijg ui .... a mappikos ,'(He) betnt igyeval keztek kiiejezni, Eit tobben is emlitik a zsido istennevek kt);zBtt igy ~ a Kr. e16tti utolso szazad vege Iele elt Dtodorus Siculus (1.94).; kes6bben Origellcs (in JQann. lt. 1):. ·n paleszt.Innizsid6 szulOkt61 8z,irmaz.6. Sz. £plfan (t 403), szalamiszi (Cyprus s·zigele) pQs:pl:)k (Adv Haereses l. 3 20) esTheodoretus tt 458), cirusi (Sziria) pUspOk (Quaest. in I. Chrotl. prooe.m.) - Sz." Irell~ a Kis&zsiaban szUletett lyoni ve.rt8'nu p'Uspllk (t 202) emliti a
~ Icab nem mas. mint a
...
.

...

1

+

t

Jaoh nevet .(Adv. Haereses It 35, 3)..
V.O.·E. Sclliirer~ Geschichte des JOdisc.he·n Volkes in} ZeitaUer Jesu Ch-ris{L 3. Bd. 3.~ AufL (Lei·p·zig'1800)·295 s k; B.lall. L.ajos~ .AZo.2Sid6 bUveszel. (Budapest 1898). t09$ s k ..
10)

La-t.. tom~22. ·cot 429.)

~) A.rr61 k()nn yebben sze:rezh.ettek tudomast" hogy a zsid6kt61 .im~dott )tlathatatJ an btennek~ (t(O!,Jt(fOS tJi.og) van egy »titA"Qs ~s ki 1l"elll. I1l01Ulolt n'pue" (UI'Up·u ~!Jl~1UP .%((1 ('tJOl·'t OIl j. eg'y»Bzentsege.s nel)e~ -flJue:i1Jel hi IUun Iil.Ollria·/ulA"H (1."0 llv~up {;PfJ}H< & ....... ~ . I lJL·iJ· rl-'l'at J.~ hO:BY van »0 IH/fiY Is/cnllek kiJnondhaiut/an neve Jerwrsd/elllbell~~ (ru.
UPQ.HH

.tv

11.) V~ O.

f.1'1

I:'

ifYO·tJo'1i.!p.Ul~ .

#

VV().~u.1. l;p~F.Yx

n)Ji

tUf'yU).tH!

~t'.(Jp j.

old; Chorluy hoz 52. old.

"irl. In. 110. old: Hunfmelauer

aesenills~ Thesaurus id·~nl~ 'II. k .. 577. old; He:lzellalier
id.. kolnmenta.rat az

id~ tn. '378. Exod. e;s Levit.-

56
~la()v (J aUt;=jAhu) szinten

.~

51

a

.~rr:.alak.nak . g5r6g

a

»

atirasa.

Alexandrial

Kelemen (t 216) emllti (Stromata 5, 6)t hacsak nem olvasando hely·ett~ (mlke'rit Hengstenberg ve1.i) ~Ia(Jv£ (Jave~ mert az, ov~'=v)! amely ut6bbt esetben megfelelne a nJt;t~ (Ja.hve) t.~ljes ~a.kjanak. , YF.lW es .~ IeVtb nem egyeb, mint: a 1:-r~~~k~~k atfr(\sa, amely bizonyos tulajdonnevek elejen fordul elO·pl, lJ;'li\'; .. -~;e;iiT~, ~tb~ elsOl (a tr6jai. habQfu y s Az
elo~t celt alHt61agos f6niciai ~ort~netiro) Sanch-Q.lliaton.,. a masodikat Philo Biblius (t Kr, u 141) e.mHt.i (v, O~ Eusebius, Praepar. Evang .. I. 9. 16; X, 9. 9)~ Jahd=Jahvo megtelel a :-tl~~- teljes ala~.nak, amelyet Sz. Jeromoe

:s·.amaritanok .klejtese,amely .. ,rol Theodoretus 450 karul erteslt, dl6 hagyonuinyon alapszik, ea .csak megerOsiti az analogiabol ~,ovetkezte~tett ama fOlteve·sUrtket hogy :8 negy ..
Ha m,fir most szem elott tartjukt bogy .8

betus Istennevnekeredetl

hangzasa

.Jahv11,
.

j'J0~ lehetett. ..

J

t+

420) emlit (in. 'Psalm .. 8; 2), ald ·a mtisodik- s~Ot~gk~mec (Of >. hangz6jat a neples es funiciai kiejtes saerlnt /0 h~ngga mely.itette~ .("Prius nomen '0 ominl apud Hebraeos quatuor literarum est: Jod, He, Vou. He, quod proprle Dei vocabulum sonat et legi protest Jaho,") A rabblk tenneszetesen .Sz, Jeromossal nem kozeltek a tetragrammaton kiej.~eset1r. Legfigyelemremelt6.bba :tla{le (olv, Jav~)J ami a (Jahve) teljes alaknak

atirasa, (mert a gor(;g (J meglelel a heber ~..nak, pl. .J«;8lJ~'·11)~ Ext emlitik a zsid6 istennevek ktl.zOtt .Origenes (Selects in Psal. Ps, 2~).1 tovabba ··Sz. Epifdn es Theodoretu« pUspijkOk~ Sz. Eplfan a zs-id6 istennevekrO·J targy·alvdn, a tebbl k6z6tt eseket mondja: ,.Jalie, akf V9U es van, es mlndig van: mlkent MOze.snek maga mondotta: Aki Van. kiildUtt engem, hozsatok (M:6z.. IL3! 1--4), igy sz61j hozzajuk. ~1~) 'rneoaoretue pedig arrol erteslt, hogy a samaritanok a tetragrammatont J>ave~na.k mo,ndjak (t, i, az esktinel), mig a zSid{)k Aid-nak (ami a :heber Ehle-n.ek [~~::r.~] at .. irasa), ..Ezt (a never) azonban - irj"a a tobbl kOzOtt ~ kimondhafatia.,nak mondjak (t, l. a zsi~6·k), nekik ugyania meg van tiltva, bogy azt nrel.vJikltcl k irno nd jak~ lrjak pedlg negy beta vel, mlert is negybetnsnek nevezlk, Be. is vol t az vesve abba az arany Iemezbe, amely szalaggal a ~6pap :fejehez ·kutve, homlokan fugglitt A samaritanoh pedlg Jav~l1ak (Jabe) nlo.ndJak azt, Illig
,.

:11N~

Hogy a kereszteny kOzepkor Iolyaman keletkezett s az a vatatlan keresztenyek szajab6l meg ma 'is szelteben hallhatn ".Jehova kleltes, amelyet a zsid6k sohasern hasznaltak, helgtelell; a szaktud6s elott nem szorul blzonyttasra Tud valevo ugyanls, h.ogy a heber s·zOyeg pontozol, .az 1.igyne.vezett Inaszoretiik, amikor (~r •.u, kOrOlbelul a VII. szazadban) ,3 Szen t .. Iras heber sznveget, amely __:m'inQaddig csak a mi\ssalhnn'gz6'kat [elolte, a hagyomanyos klejtes maganhungzelval ellattak, szern elOtt tartva az istennev ..klejtesere vonatkozQ, .2si·d6 tilalmat, illet6leg azt a zsidd szokast, hogy helyett Adoncij-t ("~':N) olvastak, a heber bibliaban a ki nem mond ... hat6 l1e~y massalhangzohoa a. heber ~i1~szonak magnuhangzott Jrtilk hozza az els6 maganhangzonak= a heber nyelv hangtani torvenyelnek m·egfelel6 - nernl ntcdosftasaval (,,; helyett ~),H):nli .altpJ it sz6 ;'.~ .. alakot nyert, .. -';: arnlt Adondj ..nak olvastak.P) Ahol azonban a. ·:-nrr~ mellett kozvetlenUI mar
M

~1~"

1;1N ~ Ado.n~j szerepel, ott a ket egylorma

J

O\'1'~ (Elohlm) szonak maganhangzol nyert s Elohim~nak olvastak: J-'~.:'1;.:. '~~l1: tehat Ar:!onaj ElohlJu"'-nak olvasando • v. e. pl. M6~~ J.. 1.5, 2~ 8; lz.aj!! ~2, 14 f' 28~16; 30, 15,; 4·9~2~·j 52.; 4"; Ezek ..
2, 4;· 3. 1L 27; :5, 5~ 7~8; 6~3 ~ 7, 2; Amosz 3t 1.1; '5,3 s m.

sz6 elkerulese vegett a ~,;,~ az t kapta s igy (Jehovl) alakot

.'~I':t

a. zsidok Aitj ... nak.: l·S)

A maszoretak vallasl aggalyukban ezzel .az eljarassal mintegy lehetetI.enn~ akartak tennl a n\'~ sz6nak betul szennt val6 kiejleset, hogy igy meg·¢vJak azt a kie.jteseb61 szarmazc prolanalastol. Ez is egyike volt tehat a rabblnikus gondolkodastol kleszelt ama ~,sOvenyU-Ieleknek, amely a M6z .. II. 20; 7 foglaU tilalom megszegeset volt megakadalyozand«. . Latnivale tehat, hogy ~ nyelvtanilag torz J1Jehova# szoalak (amely ... nek nines is semmi ertelme] a 01;'-' nev massalhangzoinak az '~'8 .. SZG ·mtl.~anhangz6jval vale osszeolvasasabel szarmazott, amely helytelen kiejtes
.

Adv. haereses Lib. I. tom. lIt· Adversus Archonticos nr. V. ixril Mif)ue Pat.r~ Graeca fo·rn. 4L .col.. 635·: nTo~I,,/Ji:'1.lk Ift.[fl ~ul £t-Fl (,(h~ 1;1~ PtJ}-t ~.v.f'~i~rt rr:tp _._~la·vu~·~() -illy it:J'C.l:rn:aAXF. !Jt1i~8r~ ne(ig ailto{tg.'~ , 1:1) Theodore'tus Quaestiones in E:<odum.. lnterrogatio, ~ V. (ad ,Mos~ It 6.. :3).t
l:!)'

S. Epiphanit.ul.*

l:l

csak 1520. kGriU kezdett

Peter

valni. mi-d6n Galatinli~ (.t 1540 kOriH), ·ferencrendi (minorita) sze.fzeleses orientalista,. ut6bb

mindinkabb

kOzkeletOve
00:

11) Az ..

t~~ ~, beUiJ~nek szo
(~)

ponto2asa

~
t

.

·nc:m egyszeru en ¥.
-t

mer! az ~ tOtO k ..

Pub. Graeta loin. 80. cot 244~ TVLtltO ok ~T(t(1~ t~.:Itia;o.tS' (JPfJuurov ih;{J~ut~ '{"TUL (7.rf.';{}'t;rffl yte!l. au'toIg 'lOLiTO, OU(. '(~g .rlt;rr'(j;~ 7tVorpPqftv. .1 tU.<t~f(tt .Q~' dH( ,t/TrJi l·etl(l&efUvc1"(.oliFil.HV~ OiU Xct.[ l'nqa"lP"f.t1ffOP ~tt.'TO }'frot~t1(.* ToUri) (,~.XUl ~fq, ;n.·nii• ..f.. ;;(1",£7· "'. .' +nu ~JOV(ftTJ. ·6 ..-(i"J rHF'n»1ff.o 'toP (I)vFf'tJiu'S J) OlCrr.ro '~h...· :!1Tfil'l.:.trro '1.~ _ .,. ~ .. I'~ 0'" ~
s\1i.gllt,
t

compqsitUlu-ot <.. ~ ); a ~.(j(Hl) aZQnban .neill tor.okhang s igy ott eJeg tlZ;egys2eril ~va (;). 1;';)lot1it1th.ogy a i't::'}'I. nevhe.z nz "i~~lil8,ganhnngz6it i,rtak. us ezekkeJ ejt·ettt~k ki az.f~ hn 'U t,et~a.gralnlnaton ele p·raepo·slti6k jarulnak. ~ekne.l is· azi a vokuHziu~l6t ulkalm·azttlk·, ;:unely az ,:-.~ s~6 eliStt alkalmazand6t·tehal :":~.:'"1';'(ejtsd; bulirJn(tj)~
ki)vetke2etess·egbO.I~

hang le·ved pusztaSva.-t

nelu lur. llanem csak

u.. n. sva

(J.o~t~(

'(~g

'luvo((iot hat~)+

cl'i :' n°,,_" (Eg;~/es kez.iratQ·kban ez utohiU ~zo helyett

·x'("paX ~~

7t!JO!lJF{jJf.()lj~I.F.}JOl"

l(ciloVGt

d'}

avru

::::'''alUl!Jf.'II.U,

'1a{.1;~ ''"Jat vagy )·1(~ nlvas~
lf~'P

,~::'i'~7(ejtscl·;

IndQlldi)t

:"'1tr~; (ejtsd ~ laH[onllj); ~pugy ~ 1 kOtt'iszonal

·is ~ ~~~}. (e"jtsd:

vadorulj) •. nenl 11L-.dig': :"';~<~~; ~:"':"'7~:"":~;;'";:-:~~~+".;llhin~·1:2 h rHoniJen··u ~ ·ellHt le-nue~ · ~~

·58
X. Le6 papanak gy6rttaloja, ez~ eliogadasra 'ajanlotta 1518·ban Ortonltban 16 megjelent "De arcanis catholicae verttatls" (It to) ·elmd munkajabant )

·59
Az ariunl a hebert mint a ··kllznep tarSalgasi nyelvet kijrU1bellil a Krlsztus .·elOtti I. szazadban szoritotta ki tenytegesen,') Ekkor a zsinag6gai Istentiszteletnel a szentlrasi heber szovegnek Ielolvasasa alkalmaval annak aramt fordltasa, Hlet6leg e nyelven vale .Jllagyardzasa rnlndlnkabb szuksegesse kezdett valnl.t) Ez a magyarazas eleinten ri5gtiJn15zve tortent ugy, hogy egy ..egy kisebb heber szakasz .. nak felolvasasara kllvetkez,ett a tolmacsnak (ir;~~rr·,meturgeman) magya-

amlt Luther Marton ls.ettogadott, habar-ellene mar.akkort6bben ti1takoztak .. . A vallasos zsidek a szentseges Jahv8 nevvel szemben. ma is ugy Iejezik ki usateletuket, hogy sonasem ejti ki (hlszen nem is' ismerik eredeti hangzasat). hanem vagy Adonaj vagy ha~S~m szo·t mondanak helyette. De habar azt kiejteni tnosnak tartjak. azert 'meg van neklk engedve e szentseges Nev jelzesere negy massalhangzojAnak .kUJan..ki1H~n megnevezese [Jod, H~~ Vav He). 8~Sebu6th 343 ; Szoterlrn 4·.; Ab6th de-rabbl Natban 34; [er. MegiUa 1, 11). At. trasban is utobb szokasba jOtt e szentseges nevet rOviditve csak jelezni. Ex regebben negyszeres vagy haromssoros, kesObb csak ketszeres
1

v.

razata arami nyelven. Csak kesObb. a Krisztus utanl J. szazadban kezdtek
ezeket az ararni magyarazc Iorditasokat (parafrazlsokat) lrusba is fog/a lui, amelyek az U·. n, targllmokban (c'~~~1~~) maradtakten n, amelyek az J - VIL szazad termekei ..l) ! Ezek elorebocsatasa utan lassuk most a Janoe sat az arami nyelvben. 4)
1)

JOd (')

betuvel torrent, emlgy:

~;1'~'~,i' vagy csak egyszerilen HA ~
('1'~. Jedovdcf).
II

betuvel, ami a .QlV:-t·nek (hrJ-Senl) ·rOvid.ite·s·e;. 56t 6va:tossagb61

(':1) elvdltoz~

es

AdonclJ szavak. sor-

totott betlikkel vale trassal is, pl. ""

10. §. ,.,JahveH es "Adonaj" sorsa IZ araml n'lel\1b~n.
naltak a 'zsid6k a ;'1;" es az ~"tt szavakat akkor, amlkor a heber nyelv mar nem volt a palesztlnal zsid6k k6znyelve~ hanem az· ar6mi. A babiloni fogsagb61 Palesatlnaba visszatert .zsldok ugyanis a heber nyelv mellett a togsagban .(Kt~ e. 606-536) etsalatltott testvemyelvet, az aramit is hasznaltak: a heber nyelv azonban - a zsldokat eszak .... essak ... kelet lelol kBrnyez6 arami nyelvu nepekkel vaJ6 aUand6 erintkezes fo)y· tun .__ barmily szivosan ragaszkodott is Izrael '{)si megszentelt nyelvehez, az araminak mindinkabb engedni volt kenytelen es kOtUlbelUI a Krisztus elottl II. szazad elejet61 a koznapl hasznalatbcl egyre tunedeznl kezdett, s mlndinkabb Judea teruletere szorult, mig vegre csak Jeruzsalem nepenel CS a muvelt osztalynal tartotta lOnn magat tarsalgasi nyelvkent Ut6bb azon ban tlZ aramt es a gt).rO.galtai kiszorttva, Jeruzsalemben is megszunt

Gesehichte des jUdischen Volkes Im Zeitalter Jesu Christl. H. Bd, 3. Autl. (Leipzig 1898;) 18 s k; J.. Felten, Neutestamentliche Zeltgeschlchte. I. Bd. (Regcl1sburg 1910) 34. s .k; Huber L~ Jesus Krisztusnak es apnstolalnak nyelverol, Palesztlna .nyelvi viszonyalnak vazlata a babilonl fogsag idejetOL (Budapest, 1895) 38-61 ; Arn. Meyer, Jesu Muttersprache. Das gtdiUHsche Aramalsch in seiner Bedeu .. ·tung fUr die ErkHlrun.g der Reden Jesu und del Evange1ien uberhaupt, Freiburg iJU E.

v. l}.

sctiurer,

Nem meH~zhetjilk itt annak a kerdesnek

targyalasat : hogyan hasz ...

es

Br.. und Leipzig' 1896 ; Gust. Dalman, Jesus=Jescbua, Die drei Sprachen Jesu. Jesus in der Synagoge, auf dem Berge belm Passahrnahl, am' Kreuz, Leipzig 1922. es ehhez ~ Erganzungen und Verbeeserungen zu Jesus=.Ieschua. Leipzig .1929; s ugyanattol . Grammatik des lUdiseh-paU\stinischen Aramalsch, ,2...Ann. Leipzig 1905; Martin Schulee, Gramrnatik der eramatschen Muttersprache Jesu, Berlin 1899. 2) Az aramt, mint ilonyelo kOrLilbelnl a l{risztus utani VII. szazadlg maradt rOnn. de ennek kozepetOl meglehetosen gyorsan lett a b6dit6 arabok nvelve al~.al klszoritva. auiely azeta koznyelv mal napig a hajdan: ararnl teruleteken. tehat Palesztlnaban is. Miut irodatmi nyelvet az aramit a zsid6k (a he-her mellett) 'kOrulheHH a Krisztus utunf lX. szazad kozepeig hasznaltak, de a samarItanok [oval tovabb. Ma a hajdan oly el.. teriedt arami nyelv a klhalt nyelvekhez szarnlttattk, 'hahar csenevesz ell) rnaradvanyai

lneg Ieteznek. 19y a nyugaU erami 'uyelv (nagy.on eltorzltott

alakba~)az AntHibanon keleti lejtOjen, tehat D. r6gj 'Gulilea szomszedsagaban .. arem Ialu (Matula. Bacha es h Djubadin) kereszieny lakoinak ajkanel meg; a keleti aramlt pedig mint ujszirt beszelik lneg a Tigris lebO Inlyasa menton Tllr-Abdin .. an es az Urmla ..t6 kDrU1 lake neszto .. b dan keresztenyek .. V .. o, Huber L. tentldezett ln~ 5J~ old. Ollh:eios turg(unja n Pentoteuchushoz es ~Jonattln bPll Uziel targilln~a az u. n. korabbj As kes6bbi pr6f~. ta.khoz. (A ko·rabbi pr6ftHAk Heven a zsid6k az 6szltveiseg tOt.tenelmi ·k~nyve·H ertik l1ehiinynak kiveteh~vel; D. kcsObbi pr6fehik neven pedig a tulajdonkeppeni pr6f'etftk kOnyveit. kiveve Daniel kOnyvet). A· tUbbi targlun ujabb keletO, nevszel'int: " Penta .. teuchushoz irt jel'uz:siilemi haromrele targ(un (egy teIJ.es: jerusltlmi I; kEH csonka ~jeru .. salnlj ll. 68 jerusitlnli 111.). tovA.bbfl a~ 6sz0vets~gi Szentiras eo/leb kij'.z.l}veihez irf kO... lOnfele targillnok, amelyek kisebb relentOs~gaek. 0.. StracA·-Bill(!rbeck, Kommentar zum Neuen Testatnenl aus Tabnud und Midrasch~ II. Bd (MUnchen ln24) 302 s k·. es 311 s k; Dallllan, Studien zur bibllschen lheologie. Der GoUesnaule Adouaj id. In~ s· k; DallHllllt Jesu~-jeschuat 81 Die deei 01)'
t

a nepnel n tarsalgas nyelve lenni ~s csak a tud6SQk .cs a rabbi ... i~odalom nyelvekent maradt f6nn~ De babar mint kOzhasznalati n~elv .rneg IS. ~zCtnt u heber. annak vala·melyes ismerete megsem veszelt kl telJes~n... M~n~ a

S). A Kr. utitni "I. szAzadb61 va16 a legbecsesebb kat targ(un:

szent nyelv" (~,p;:r Jl~?; N~51i? it;"~) volt tulajdonkeppen lzraelnek s·a/iit nyeil'e, .amiert. is annak ll€Jlli .ismeretc tovabbra is magunul a nepnel is megvolt
paltlfltkflk. a t6ra

es a

prOfetak nyelve, ez

"il

Hasznalni azonban nen, Galatinus hasznalta. legelOszOr mert mar Raynlundus M(lftiJli nPugio Fidel~ chnu munkajanak 1381 ..bOl vaJ6 e~yik kezirataban a masoh~ ~Jeh{Hta" atirasban adja e nevet.
lC)
J

V.

Spr;:u:hen Je~u. Leipzig

ltil!

~ "'ulJe/"

id.

Ill.

2Q s. k..

60

61
Az arami nyeJvben
heber Adona] ... nak (',--rN). lliet61eg azadQIl~nalt t· ribb6n vagy Nj~ , mare (N'9, mllra), iUet6Jeg '9, mar.
"R

(t.,~)meglelel a liz.,

nevere

[ara.')

igy loti" hasznalatba

vonatkozik, hanem csak K6riilir6
a

helyetrcsltoiere.

Adona!

memtti,!menlra

Egyreszt nem volt araml sz6; masreszt mint Jahve.,t helyettesitO szo egyeseknek sokkal szentebbnek ttlnt Iel, semhogy az araml klSz nyelvben is hasznalhatonak tartottAk volna: ·ehhez jAru·)t meg, hogy az 0szovetseg kulonlele antropomorllzmusokban frJah.lJ~rdl. ami a kOzneptOI

a reg·i ,;,~ J A dona] s'z.6.t tartottak meg a Jahve· nev helyettesit6jeO)" tl) Az Adonaj sz6 ellen azonban, tigy latszik, csakhamar aggodalmak

A zsidok azonban a szentlrasi szakaszok istentlszteletl felolva$asainal es kezdetben annak araml Iordltasanal, illet15leg magyarazAsan41 ts rendesen

Adondj"

targiimokban szamtalanszor otvashato mint mestersegesen alkotott meglehetosen semrnitmcndo

formula

abbol a celbol .. hogy fOkent (de nero kovetkezetesen)

tamadtak,

w

mar nem igen errett heber szoveg Ielolvasasanal ugyan nem volt aggo~ dalrnat kelt6,. de aramt nyelvben, tehat 'a nep nyelven AdondJrOl antropornorflzmusokban beszeln] aggodalrnasnak tnnt lel, att6J tartottak ugyanis,
hogy az oszovetseg!

abol untropomorfizmusok szerepelnek, a zslnagogal Istentlsztelet szokasos targum eloadasalnal helyettesltse Jahve nevet,") A .memra Adona]" tehat nem egyeb mint a Jano« nevnek elpalastclusa. A memra Adona] ... nak blzonyos crtclenlbenkicgcszitojc a SO/linn, j"!"i!\:'-' ; N~':t" ~~~,~\!; ((fX)~V(rJ(Jt~1 X(tt'UU.kt.'!(tWl-G', inhabltatlo, jJIYl()SCIl tta t. L .. ., .•. .,.. l-, .... Dei) mint szinten istennev helyettesito kilejezes, amelyet a rabblk lstennek (~f6z .. V. 12, 11; 141 '23; 16;. 2~ 6~ 1 1. CS 2'6, 2 [~,hbgy oft Iakczzck az 6 neve'« J alapjan kepzett) e korul"ir6 jelzesebol "Az aki nevet e hazban (Iemplomban] lakni engedi" q~¥:-;) alkottak. Ebb61 a mondatbol is kiernel.".

azokon a helyeken,

'I .•

•~

I

t

lenyeges togalrnat s ezt f6nevesitve, megkaptak a ,r;"Q, memar. emfat. N1f~~' memra, (== verbum, lOYVf?, a beszed~ a szd) kUejezes·t, arnellyel n targumi eldadasnal az unnepelvea "Adonal" ... nemUeg elhit-yo'" t loztak, hiszen m~.r nem beszeltek egyszeraen "Adonar'-r6i,. hanem memra
datbol klemeltek a

szovegnek szoszerlnt! vlsszaadasavaltlszteletlenseget kovetnek el az Istenseggel szemben es megbotrankoztatiak a nepet. Ezert az Adonaj-hoz valaml Ieplezo szal kerestek, amit nem is volt nehez megtalalni, Fontebb mar emlltettuk, hogy az lsten kOrtilir6 j_etzesel kuzUtt szerepelt ez is: a!Aki I1londa ('tJN)t ~s 16n a vilag." Ebbdl a .mon ...

Iogalmat, bogy f6ncvesitett alakjat t. i. a u/ctkoZQslit (;-;~"~1!") az istennev helyettesite [elzesekent hasznaljak. Beszeltek ua lakozas=-rol . (:'1~~:t!":-r) ltalaban cs alatta az lzraelben lakozo. a nepe kozott [clenlevo a
tek a lenyeges

lstent ertettek.
kozbcvetctt

A Sekina tehat lste.nnek Izraelben
f"l1t'2

vale jelenletet jelzi,")

7) JeltelJ1ZcJ. a targumokban
Iogalmakkal
t

tapasztalbilt6 ama torekvts,' menuyire igyckszene,k oerbum ; "":t~~emlat, N:~~.~niajestus L L Dei; ~~";.'f
i

1j

A clonuj~r61 (~"'1t"-; .N~~'t: -== verbum Adona], Adonltj szqva). A meturgeman
tehat

inbabitatto, praesentia t. i. 'Dei stb.) kiknS2~~o)ni minden kozoetetlcn erintkezest az crzekfOloUi Isten es az erzeki viJag kOzOtt Ebb51 a t5rekvesbol kifo}y6ta'g ovukodnak ugy kifejezni magukat. hogy az ember Istenhez (~) szol : a~ ember csak: )tcI6tJe" (t.. i. Isten .elOtt~

nevet ertl.") Azzal tehat, ho·gy az Adonaj istennev ele '.:a leplezO memni. szot tettek, megnyugtattak magukat azlrant, hogy amit etoadtak, nem Jahve
tJ} A

"mc·mrn Adona] ~-r61 beszelt,

de a batlgat6s;ng

tudta, .hogy

Jahve

~':~7' ~C1R)

I

szolhat. Ugyancsak
(haragra)

ig.y nem vetkezhetik Istcn ellen (
kelthettek,

?)~hanem

csak CliJttl'. (i:::;~J;nem ingerelhcU

at. Istent, hanem csak etott« (:;t~:) lngemlntha az ember vlselke-

dese k<;zvetleilUI crintene az Istenscget,
~) Ezekb61 lathatc, bogy toves

relhet, mert ax e15bbi kifcjezcsek aat a latsaatot

~11,mar!

(Uram) sz6t a targumok

csak Igen ritkan has2:naljak. s6t a palesz ...

Unul nepnyelvhez
neha

a

'gt)rOgbfll kOlcsOnzOtt ~7!~ klrts: '(x~,uos) s26val is talalkozunkt
J.

.jobban alkalnul·zk.od6 jeruzsAlerni targamckban
i~yen kifejezesekkel
=

n'~ 6s

v.ag}' pedig
(= vilag

't;"M helyett

a, knlonosen a regibb keresztenv leoJ6gtJsoknal csaknem altalanos velemeny, rnintha a rcgi zsinagoga a H1ncmni Adena]" alett ilnttli6 Isteni hiposztazist (szen~cly.t) ertett volna, amely rnintcgy kilzvelHlj'kenl szerepelt Isten es it vih\g k6z0tt. Hlszen a "menlr8 Adona]" uen« jelentette Isten sZClurJlye ..
site'll sZ(lval" hancnl egyszerucn csak leplezO p6tl6 j_elzcse volt a Jahvc isten LlCvn·ek. tartalonlnelkiHi ilres helycttesitojc a tctragrammatonnnk. Eppcu a~e.rt neo} !Hlsznil1 h~t6 Jel Janos evangelista LO!JQsz-ahoz ,.l; .J frJi'og, ~z Ige) 6sszekBto 1<apocs gyantlnt, nlert
it

at.

a krlLQJlS~ges eietben hasznalt

~i?¥ j~::, iblJ6n R

alntll

(~'az eg~sz vUag Ura)es hnson16kkat A giJro... glJl ~)eszel(j zsid6k termeszetesen tovabiJra is it KVf:!'Of; ((Ji~' sz6t tUlszntdtak. fr.:"1\ es ";~}t hcfye1t; ritka,bban n OOt11rtYrll" ,(= Ur) szOt 'pt M6.z~ 1" 15, 2. 8. F~It(inO az alexan.. tlriai kudexlJen az ~:.~ <";""~}! helyett olvashab) ~Ow.vat Kvetos.
Uru}l ~';~'~tr~; i~:;'Rlbb(jn ./(o.1 i ..ulmafj(i
f

t) A.

i'14;'f''''t

i{~~'~

kifeje·z.es
,/ugy

a

targilmokban

rOviditve

nyen

alakban

rordu}

ell}

..--: s·-,~:·t:. A .-._.pedig
talauu'j akurunk

;1..a1c. van vokaJ n

iztdvu,.

vagy helyesebben

~;' ... ak .. mind .. n t

largiuuokban lehat az ige (verb.umt )~o;~o~) sz6nak egeszen mils 6rtclnic Viln, nlint Janos cvange1istanal. Janos a ker.esztC!lY Logosz ~sz~ncjct (u ncv illvcteJe i$ vita tar~ gyal kepc.zi.) sen')' a.~-sic16 :teoh;giah61 (targ(un) sent a zsid6-gHrog b51cse)ctbi)l (PhU{) zavaros logosz~rogalma) ne~n 'koksnnOztc hanenl egyenesen istcrti kinyilai1(oztataso61 ka-pta·...V. 0 .. Felten .NcutestalnenUiche Zci.tgeschichte. ll. Bd. (Rcgcnshurg 1910) 40 s k 63 s k; 151 s. k; J. Cor/un. Spkilegium Dogmatico ... BjbHcum. TOfU. -.I. (Gnndavi 1~~1)
1
t

A

Janosna'

hasznfdt

Logosz

a SzentluiroutsfJ:gnak

nUlsodik

szcnu11yc

t

a Fiiliston.

k(H \'okaHz~'td6 ny.l fejezi

lIlf'utraiar6l., m"t~rt a .,Jahve~ szot a '),nlenlra"~val kaprsolatban lsi; ~ go ga bart. n.

kt hogy ;'~:"'l' helyett !";~S (Ur) otvasul1do. Ha lelu\t kUog~s'" eljurni, akkor n.enl UesztHhe'Ulnk Jtt/U)('1 menlla;lirolJ hanem csok Adonoj
~oha$emejtettek ki a

i38 s k; Slrttc/~-Bil1e,.6eck. KOn)nlentar

ZUlU

Ncuen Testament

(IUS

Tahnud

t1ud i\1i.d-

rasch.. U. Bd. (MUnchen .

1024) 302·-333 ..
1

A rabbinikus iroduloul ugyunczzel ~ ncvve' jeltJH a.zt d rt:lh(josztoJlO~t (ullciy azsid6kal az Egyipto'lnb6~ val6 kivonuhis alkahna val vezette CS o1tal"mazta (r\'16:t. li. 13, 21. 22; 14. 19~ 2Q; 40, 32-36; IV. 9t 15-22 S In.) azt a kodt)t is aluely betu\~

tIl

es

62

6:3

A memra Adona} (:~jN·-,e~'t:): a ~ekl~d' Adona) es

(~l' .. ·~;n,l~~ll')kozOtt

.. jegyzendd meg, hqg}; a memra Adona) kilejezest kizarolag csak atargli~ mok .hasznaljak ; mig a setana Adanaj a szorosabb ertelemben vert rabbinikus irodalomba is atment, ahol aaonban epoly kevesse go.ndol_tak.e sz6naI isteni hlposztazlsra (s-zemelyre), mint a,memra Adoncij-nA1.io) .

az a killOnbseg, .bogy ax eh5bbi k,ifeie~t!s·t ott hasznaItaJt a targiimok,ahol az Jsten .a viliigban beszelokent escse"lekv6ken.t szerepel: 'az ut6bbit ped·ig ott ahol Istennek a .nep·e kfJz{jlt -va16 lakozdsdt,. akar-tak"hangsiIlyoznt .Meg--

A sam.atUd·k vagy samaritdnok/2) akiknek nyelve nem mas, mint a palesztlnai araminak egy 'dialektusa, a zsldokhoz haS6n16 szUksege:tzetb61
}'/tnlscalchi
adta ki 1864... ben (Veronaban), krUikai: kiadasat. Minlscalchi en~gybecsfi mert azt httte, bogy Sz, MAte eredetiaraml

kozoit S~(lros. vlsaony volt is, ,megls blzcnyos dolgokban 'eltertek .egy'" mastol, Igy tn+g ~ zsinagogai ·.istentisztei:etn;ei ,.Jahvcw ,helyett.·~dQnciju ... t olvastak, addig '8 tudosok iskolaiban a szentlrasl helyek idez~sene·J nem HAdonaj~~ hanem ha~Sem(C"'0. a Nev) volt nJahve" 'szokasos helyettesit6je .. Es egye16·re senki sern gondol] arra, 'bogy e kialakult e'lt·er6 gyakor ... laton valtoatasson .. . Csak a Ill, szazad 'k'pzepe ttijan tOrtenf'e, tekintetben neml valtozas,
.amennyiben a targurnok tiAd.on:Aj memra" "la~ .nem Is a.kffejezest tekintve, ha a tudosok iskolalban is po1ga~jogot. nyert,mert.- itt is kezdtek a "stat. " a n b.esze,aelU, (,~Z~, '+1) az. Isten jelzes:ere :hasznalnt. es viszont a fargumo\{ is atvettek a rabbinlkus
f

Habar a z'sid6 tud6sok iskolaJnak es a zsinag6gaknak

targum ..ellSadasal

k6dex .fOlOtt eges'zen el volt ragadtatva; evangeliumanak egy keziratat ft£dette fot benne, IJe tevedett : mert Naldeke _(Zeitschrift der deutsch .. orgt. Gesellsch:aft~ 1668~ m UtfO,z .. 443~527~ old.) alaposan klmutatta :annak nyelvi sajAtsagai alapja:n, hog)' e1;·· az evangellumoknak csak palesznna! keres.~·tefly,,·arami ford.l!a.~a. arnely 300'''''''600 kO.zJ\·tl keszUl.t Judeaban: n1aga a ke;;iral pedig egy ~030 augusztus havaban befejezett masolat. Habar tehat a kezirat az arami nyelv klhalasa ulanj korbel szarrnazlk is. maga a f()rdft.u..s riu3gis O$regit ·es abbanazldoben keszult, .amlkor e nyelv m~,gela nyelv volt. 12) A samarltanok babilonl poganyok es izraeHta·k.. Oss.zehazasQdasab61 keletke ..
zett keverek nep,
Qrs~ga

De Lflgarde pegig 1892rben. (G01Ungaban)

Sa'marit\nak(

I~~;:\ ~o~uofJnH~i .:sa,~('r.1t)Eta), 'az 'eszakt vagyls Izrael

rOv:arosAnak Kr. eo. 72~·.beJl tfirtent ·e~e~t'~·utan ugyanis. a.~ asszirok a ·f.ogsa.gba . hurcolt Iakossag helyebe leg-jn~abb Ku~h~b6l po·ga:n·yokat.telepitettek le Samarla vlde .. kere, akrk az utrnonaagyott Izraelltakkal fajila.g es vaUaa.~lag Osszekeveredlek: ezekrie~ Jelpog6ny es feluid.6 leszarmazol a samaritanok. Ezt .akeverek nepet a zsid6k "kuthabt!lie'kL~-nek (c-ilt·~: ~147% X orfJniol, Cuthaei) htvtak ; 6k magukat pedlg ,,&1/Uo.t

rlaiak" ... nak (=";~"':~l:'

$

"'I~.r;~ J

~a~urtt)fr~(J'.~ Samarei,

Samarltae,

Samaritani).

.Kes6hb

'i~'10 CS

';'~ij kifeje.zest

ebben

.az ammaizalt

alakban ~1~Z1 es NJ;i

amit epugy has:znA.1tak, mint

a re'giob

ft'memra

MeIlO'sse:, a je.ruzsa'lemi 2;sid6 rapapnak9.jojada·nak fia [akl Jeruzsalernbdl tavoznl volt kenyte.le'J:l, mert Szonabatlatnak, a saluariai .perzsa helytartouak leitnyAv.allt)pett hazas .. sagra) a samarltanokat rab·irt.a a balvanyo~as el,hagy~sara s MO-t.es ot kO'nyvene'k ~l~ fogadasilra. sOl a Garizlm he'gyan Kr, e,. :408" k.O:rul sZ.am,ukra Jahve ..templomot is cplttetetr, amelynek (S volt elsO fiJpapja. Ett61 az idOt61· Iogva a samaritanok vallasa hasonlo
'leU 3, zsldok vallasaboz (zsid6 Jelekezetnek· tekinthetlS)~ A Messias.t•.akirOl M6zes jOven .. dot (M"(>,z. V. '18. 15.5 k), Ok is vartak ~s a r~ vonatkoz» ,hUnk a zs!rl6kenal helyese."hh YoH. A Juda-beli zsidok azonban nemcsak nem isme·rt~k- el tlket Abr.ahfun liainak,

most k61csOnOsen klese.rcltek ¢gymi.l~ k(}z(5tt azegyenraagusltott eS/."N1;1 kUejezese.ket AZ arami nyelvet beszelo keresztenu kor6kb.en ;'j:1~ es ~J'R helyett ,N':~~, filarja (Njli emlatlknsa: az (j.r) volt hasznalatban, ami~61a.z ·Vj... $~ovctseg '5zi-:r fO'rdUasa ·cs az tL "n, Eoungellariunt Hlerosolyrflltananl.lJ)
.Adona]" ... igy tehat 'a tudosok as a targUluok t,

:~j N'rr~~

hanern a, vallasies
vale erlntkezest

'politikai

ellentet

miatt megvetettek
A

szorgosan

kerilltek.
(S.

.~

eseHe·ns·egeskedes ..Krisztus koraban .'volt a legnagyobb,
gyalazQ

'szidaJ"oln ··voh (v,

amikor a ,~samari.tan~ si.6 is Jan, a~ 48 .'w:samarilAnus V?gy~ azaz ;cretnek ·tanya cgy

kOlcsOnU.s es allandoan

es

gyulOlt6k 'Oket es a veltrk
fokoz.6d6

gyii~olkt)(.Jcs

tanuskodnak.
fiJt-~e.a szeltte:k s4c.nlj6.t nlirtt .~Jahvc dicsoscgeu (Klr~ .111,3~ 10...11~ v.. iJ M6z. Ii.. 401; 3,1 5~ k.,)~ HO,gy Jai1yf} e titokzatos JelhOben 'es kfHlben v.a·l{)saggal Jelen volt, az fOg.. getlerl .n /~pl·dlld sz6kesobbi kepzese.(ul (j":s ha a sekhiit szo c$ak a Kri1lzthS utani rabbi... nikus lrudat<Ji11ban szerepel is elOszOr. 3Z' nem. ~rinti az e szoval jelzett Ipgal.onl vagy

teryy tortcneti v~6dlsagat Ertekez&Unkben azonban e s:wt. nlintistenncv kI!cj~.z4st ~nllJtjllk •. am·jn.t azt a JOnte.bb i.elzett m6doll" kepeztek.
lH)

..helyettesito

f.elpog-a'n'ykeverekncpnek es eS'kt1rlt eHensege a kivAlas~tott ·zsid6. nem~etnek)._ Miuhl,n Hlrkan Janos Kr. e. 13Qv.t)anJeronlboHa tem·ptomukat, ennek romJain e·s inlaha2akhan foJytattak isten1isztelEdtiket. Hadd'an csa.sz·ar a!att ,(t 138) ujb61felepiteUe·k templonHlkat~ cutHHy~t azonhan a r6m-nlak .KL u. 4&t~ben veg'kep e]pusztit.ottak~ Meg rna is cl rilintcgy ,500 sanlari"tiin egy fUp.ap gondotasa ~Iatt a Ga;riZi.m·hegy tf)veben (n ·reg; Skhemtol kis.se nyugat.n\) cpUU s k'()riHbeHH 25.0001' leginkabb nlohanle;Cian (5 csak nfHHlny $zaz ker'esztcnyes ,zsiJI6) lakossal bi'r6Nablu{{z .(a- kor;j;bbi Neaf101i~ nev ar.ab elferd"iiese) va rosa ban, amelyet 1920· 6ta ujb6l Se:khenl-nek: (~C.?~i. SZihem). is: neveznek.. P'Upapjuk (a.kinek

A· fa~gitm'i ~'1i:~ }(;~~; ·li.esObbi ut6hatasanak
1i~ f

te·k.intheto

a.

(ieruarAkban

es

a

ulclt6sa.ga aparol ~iura s~ll) Levi tij'rzseb61-' szilrmatik;

Q. vez~tia

ieru.tsulemi t:argiunokban sze'repUS ~~
han;gj. A. rubbik

bat ,k61 (~Q$zerint :d hdng fealtya '~,vissz ...
t.

az lsten m.ii:i' nelll oly kOzvete.tlenUl erintkezeU a stentir6kkal,. nlint kotabban alncl1ynyibc.n ezeflt mar nem lstcnnek s2avAt h'aneln annak csak uisszl1ang)aihaUha·t ..
t
1 (~~)~

s,~erint ugyanls'

az utolso pr9h~ta.k·(Aggeus

Zak.aria.s, Ma~lakias)

uhln

·te.k.ercsetOriznek,alllclY net az im6kat Si;\~aritan az arab ...Mint allele felzsid6.k OnnepUk a szombalot

kis hit kti zse.get... Zsinag6gajukbanegy

sam(:uitan- (rtuft 'Osregi sanla.rihln P~'lltal~uchus~ a k eresztenys~g e1s~~is.~.azadlbo') sza..rm~zfk~ Isten tis~"_telctU,ka n.yeJven recitaljak~ habar nuislt"fllO.nben 8 kOzh.aszu61ali nyelv

s!1ffi'afitan

tak~ vat{yis csa'.k bizonyos hohullyosabb es ~·t6keleil~ttebb Sl1gahllaZ{i,~·t kaptak. amel.y 4:5ak .gyenge viss.zhangja volt a $.ugatmazas i$ieni S'zavanakt· de rpaga nz i$tenj sz6. 11} A \r.~tlkanban f}rz.fittezt 'a 'f(}lntte hecses keziratot (ev:angeUuml szakaszok)', amely az.· .evarlgeHu.mo·kna·kkOrt11belUI ket .harm:adat ~artalmazza,. legelOsz·t1r gr6f

"em

csak' a,zoka.t az. Unnepeket •. amelyek M6zes lit '23 emlittetnek; ol11egtartjak a kl)rU)m.etele·st es··a Us,ztu1asi tllrvcnye· ketEvenk·en.t baromszor (hus.v~t.. pUn:k"6sd .. H. sAtotok Unnep.e.nJ a sz;cnt Qarlzinl· .~ he·gyre .zarandokolnak. Husvet Urtnepen' e S1;enl h~gyen levO tsld:oz(lti helY'enln,eg lna ..

'es m~'g

nap is h~t Ie:hcr bit°r'nyt.v·agna·k Ie s.z·igoruan Qsi (¢stOvetsegi) szedartitsok ~zerinl. A mai samarita·nok is varj~'k a Messiast,. ukl"t··.1"aheb-nek (::':1t·::!t. ha~TaJreb, 'v,agy' :~V·;:

64 sztnten Itenytelenek voltak a naluk hasz'nalato$ heber nyetvQ~ de (az Q~ f enicialhoz .hasonlc) samaritan beUik.kel aUrt Pentateuchust (Pentateuchlts Sarn·arltanust '1'0 ·,;UJvZn/-Uif!ftT,tJ)·P (Ep!Hli'xor') ist.entiszte"ietiik ,.allcalmaval nyel ...

65
szolitottak, ami Jezus koraban a zsid6 irastudoktl~k. es ttlrvenytall.it6".knak szokott udvarlas ~e'gsz;oUtasa (tlszteletclme) volt, es magyarul a" m. Tanitom! (x(t:1tj1'1'l\~.b', 1v1ate ·2.3,6), vagy ~Mesterem J (duJcimtaM, Jan. I, 39) ..kesobb pedig altalaban .8.. m .. Uram l ·A ·~rabbi·sz6val sz6.litja meg 6.t pl Peter (Mark. 9~.4; "11, 21); igy Ker-eszte16 Janosnak k6t tanitvanya (Jan, 1, 38) ; igy Natanael [Jan. '1t 49); a tanitvanyok Jakob .. Ufjanal (Jan. 4, 31):, es a vakonk szulottnek meggy6gyitasaeldtt (Jan. g', 2) es ·Ltiza.r feltamasztasa elott (Jail .. 11~8);. a sokasag KaIamaumban (Jan. 6, .2'5); igy ez arul6 Judas is. (Male 26. 25'~ 49'; Mark, 14J 45) stb. Neha azonban Jezus megszolltasanal a Rabluuu CPafJ/lovvtl szot is hasznaltak, ami meglelel az arami Ribboni ~ii.~.,(.ii~,_) seonak, amely a
J

, {If:t T ,·/(o J; ~

Ietorditant; Ennek alapjan keletkezett aatan a samantan targUm, amelyet anito~ lag Krisztus el.Ott-.20 ..ban Nathanael samaritan pap keszitelt, s amelyet Oiiqene« nemcsak jol ismert, hanem leI is bas'zniilt hexaplAj.abart ('ra ~(tlU1.w
vukre szobeUleg'

')

val to zatlanul, A ;',iT" sz6t azonban a samaritanok sem ejtertek kl, hanem, mlkent .a zaidok. ugy ok is kegye]etbiil es szent felelembOI, a N9'tP, stm« (c:: a Nev) 5z6t hasznaltdk (es hasznitljak meg manap is) ;"t',;" beJyettJ3) Abban azonban eltertek a z~id6.kto·JlIhogy at eskil,nel kiejtetfek JahVd nevet, Ez k·j1unik a IV" szazadban c16 palesztina! rabbi Jfalla szavaibOl is (v, tt ,Je..r Szanhedrin X, 1.. vegen : l'~~1!!"'t;l '1S,~~%,':~"'~ A. samarltanok e szokei liJf)~ .suknal talan M.o,zes V .. 6:J 13 [v. o~V .. 10i 20) szavalra tamaszkodtak, ahol .azt olvassuk: "Jahuet~. a te Istenedet .felied, csak 6neki· szolgal], Ohozza ra gaszkod 141 s az 6 neoere eskf1ri:jel" (~;'J:\ iQ~~~)~ ..
tar~ja

A. samaritan Pen tateuchusmellczl HZ, "Y'N', Adonal sz6t es helyette a "!~~1;= "es~: ,'-- ester szavakat hasznalja. Ut6bbitM6zes I, ".on.yyeben, .Or -M clobbit M-6zes ·n-V.. onyvelben ..A ~~~, nevet azonban kOvetkezet:esen megk

gallleai koznep

nyelveben

nrabbuni"-nak(

~i~·Z.') hangzott. Ez. a szoalak t A Rabbun!

voltakeppen a •.rabbi" szoval kilejezett Iogalomnak erositese, Iokozasa, tehat nagyobb tiszteletet kifejez~, ·h.6dola·tteJjes:ebb megszolltas, mint a

fordult Jezushoz a jerik6i vak (Mark' '10; 51),; igy szclitctta meg 6.t f'eltama-dJlsa ulan Maria Magdolna (Jan. 20~ 16}6 . . Udvarias megszoUtas s egyben a legmelyebb tlsatelet 'kifejczcse is megszclltassal

itRabbL" Jelentese kO'-rUlbelHI: Nagyuram! vagy Nagy}o Uram

volt, amikor Jezusl
.

Mt}.ri· ..nak (~i'f

1

Kv(!t"f:.
Ezzel

alvo Jezust .megremlllt tanitvanyal a haborgo Genezaret ..tavan (Mat~e8. 25); .ezzel kialtott huzza segitsegert a. merilJni kezdc megijedt Peter (Male 14J '3Q): ezzel Iordult hozza tanitvanyalnak egyike, kerven 6tt tanttsa meg

tak, ami

rnagyarul

a .. m.Uram! -

heber: ,;,~ ~ ~ nern '!~'.,~) szolitot~~ keltettek fel az
..
a megszolltassal

oket imadkozn; (Lukacs 11, 1);. igy sz6Utottcik meg 6t' Lazar Ieltamasztasa el~tt ennek noverel, Maria es Mart~f valamlnt a tanltvanyok (Janos 11,... 3.

Sziute
az apostotok vagy irtak?

onkent

es

Iel Itt 3"2 a kcrdes: hogyan 5z6Jitotb\k JClll3.:t tanitvanyok, es hogyan nevezt6k· Ot. ha lOla beszeltek

meriil

Az evangeliurnok

szerint

Jezust

rendesen

.Rabbl· oak. (,;"

'~p(tflt·w).) i

12~21..27t; 32); ezzel a megsz6Htassal Iordultak hozza kozvetlenttl mennybe ... menetele elott, az akkori zsid6k polttikai almodozasalban meg elfogult -, apostolal, azt kerdezven tenet vajjon mostanaban allitja ..e helyre Izrael or~zagat(Ap~ cs. 1.,6) Stb62) Az Evangeli.arium Hterosotumitanum Uti1jit
'.

a. m.

.t(i~';$zu.U:r~t vagy TeriJO) neveznek, Maguka't .tHOg. must is belld~'/I8.zr(t.rl'·ne~. ( ~~~.~~~i.?7!::tnel ri(1i) nevezik. ·Stivosanra.gasz·k:odnak ugynu bugyonu\nyuikhoz,- de .
fJ

ncmesak nem idegenkednek a zsldoktol , hanem Olitt· t)sszo' is lnlzasodnak' .es [(th'ul etObl)-utObb teli~en be: is olvadnak .n zsid6kba .. 1;1) JcHemz{j~ hogy a·miko.r"j~bb ·idOben tudes fCrfiak res~i.nl .tcvclbcn~ rCszinl closz6val is:I)H~~telten a s:am.aritanok fOpapjiihoz. forduHak a Z"l.Ui' ,Q kctdcs$cl" hogyan cjHk k I a r"i~~P nevet soha hatarQzottt vilagos vulas,zt hem 'kapt.aIt.,sfit JuidO.n cgy .al ..
uranap
llUtF

kaJoollU(1i a nyitott

Jlcvct uhL

t

t6ra..,tekercs-bcn a n'!~ :nevre nlutatvu k6rtck,ejtcne flagy unszolasra csak ig·y kiilHoit fill; .,.Seull;! 'Sellui p~. (w;.lt,

~~r a
t

ki ezt azJstcn~
·Ntv.l .a

Martin aiel tanuskodik, aml atirasa ex aram! szavaknak '[i~ (~t,jr;) .i~9·; Maron (Marana)etl == Urunk, ji)H!" amelyek e16fordulnak Sz. Pli-intlk a KQrintuslakhoz ir.t els0 levele vegcn (Ror. 1. 16. 221, valam'int aZU6 n...Dldach.ewban, az.· t szazad ve.ger6t vagy II. sz·a"zad elejer61. fennmaradt ()skereszteny irathan, amelyben a szent ...
;.111a{}i''tY

"'uliy.l. H11 -(*l'r)' ala'kj-aban, amint errol a
.

. az dS.C{Jyllaz Es

a rn(iro, ~1~' (a.z Ur) sznt hasz ...

hasznalataba is nem a heber "rabbi", hanem az arami rnentat a miiran ("11:;)., llletoleg marana (R,,~·j~,., runk] U

It;ti"i,

Jj

Ncy 1 V.

!. jogy-z..

o~ J...Corlll!J~

Sp"h;Ueg:itun Dogmatico-Bibliculn.
'.

Tonl~ I. (OandavJ nagJl (magnus);

l&H)

!t I~

aldo-zas
".

utan
.

veg.zend()

ima'ezekkel
..

a sz·avakkal
~

vegz6,dik.·: i,Hozsanna

t) Egyebkcnt

az aranli ~~~.,ft.lilri sz6t kU10-n.()sen O·alHea.bu.l1 meg az· arami kOz."

1) A heber ~s

ariH:ni~-:t

rub sz6nak

i.elentese;

t~domany:ra!!

haszn~.luU .nyelvben is e gOr5g0s sz6v.al "~y" Ki.rJ f1\ U~tE\ U [am) szereUek .lO.lcserei ni'.
V~ O.a 10. §.5..jegy.z'e.tet.

tekinteJyre na~y: Jile~.der (lna.g:lsier)~ tunJ.to, il1etOleg = llr~,.l6n.f1k 5th ..

66
David ·Fianak! Ha valaki
szent, kazeledjen.! ha valaki nem 8Z, tartson penitenclatt Marana-ttL Amen." #) Ami azt a kerdest llleti, hogyan kfil6nb5ztettek meg az aram: nyelvu 6segyhazban J ezust, (.).!~W2 ~11'Jaovg) a hasonlo neva mils ierfiaktolt arra
t

67 Hogy az apostolok, Jezus istensemegsz6Htas.anal es e·mHtes-enel sohasem hasznaltaka akik pedig meg voltak gy~z6dv.e

ger61, JezU5 udvarias heber Jahu« vagy Adona) szavakat, annaknyllvan
e szavak nagyon is emlekeztettek
1

az a magyarazata, hogy dket a GJedg &6eaTOs'!'ra~a tJ·idthalatlan

konnyfI a ielelet, Distinktivum

ti,~;;: M asiaon,
1

gyanant

hanem) az arami

Nr;t-';e,'9

onkent kinalkozot!
t

(nema. heber Meslcha (g5r5g attrasa Mt{1ulag,

Jan", 1. 41 ; 4~ 25)~ amely sz6nak gllrOg fordltasa X(>tf1'rOg (a m, FlJIl(ent; Mate t, I), Tehat J~ZllS,. a K'isztus)N"~~~'1' ).li·t:'~,Jl!Sucz Mesicha (~I~:(,ovg
6 X(1((n'6~)~s5t a .Jezus" sz6 gllrogi1s

lsienre" akl "megkozelithetetlen vilagossagban Iakozik", akit ember, a:mig e fOld5n el, nem lit tott es new. lathat kozvetetlenul ,(V .. it .Moz, II 33~ '20; Ttmot, I. 6~ 16.;. Janos 1; 18; Janos 1. 4, 12)..~) Azonban az apostoli testulet legmakacsabb termeszetu tag]a, Tamas apostol, mldon a Ieltamadt Jezus

megielenesenek

hatalmas benyomasatol

alakjanak

atir~$~val

H~~~;~ C~b~
I

Jeszusz Mesicna. A Krisztusban nem hiv6 palesztlnai zsid6k azonban JezU5 igazI nevet megveteshol sohasem mondottak ki, hanem meqesonkiioa Jesu'·ra, :1tth valtoztattak. (V ~ ()~ [er. Sabbat 14 d es Abodazara 40d; bab, Aboda ... zara 2Tb; Szanhedrin
3)

mert oromlttasan

tOlfelvihigositva

a Mester labaihoz horult, elrebegett hitvallomasaban

legyczetve

es az lstenl kcgyelern ..

43-a, l-07b.; Szota 47a;

Gittin 50b ·57ae.s

m~yl)

u,bdExa aJl'OOTfJ,tITJv(A tiz,enk«!l apostol -tanitasa) X. resz.. Ugyld tszlk, hogy e kUele'Z:~s az 6.skeresztenys~gnek liturglkus forritAja,. it1et6Teg blzo .. ny·oS irnak szokott zaradeka voli)amely kihijez'i az egyhazJlak Iorre va~akodasat az Odv()zit6 eljOvetele utan, (V~ it Jelen. 22t 20,: .JOjj el, Uram, Jezus l") Mikent pl. keadettlSl logva szerepel a kereszteny llturglaban a J{ V()t~ il€r;tJop, Uram, .irgallnuzz! Is, amely Iohasszal eredetlleg <a nep ~.Ony-5rgl)tt irgalomert Istenhez, s ami. nern mas, mint a zsoltarokban oly sokszor fij-]cs.endUI6 \:~~ rt~:'r (Adona] chonnenu !l, ~t)tam~
-r·(bl'

v. O. L1HJax~

..
'j

liuma kulminal - unnepelyesen Jezust. E szavai ugya,nis "Az en en >tClt 6 €Joost p,ov,. "Dominus meus, et Deus meus I" Janos :20.28) 6) nem puszta csodalkozas Ielklaltasai, hanem a legtokeletesebb hitoalias, amelyben ellsmerl, hogy Jezus ietenember ; mlntha mondana: Te vagy az en Uram, Messlasom, s en nemcsak Ieltarnadasodban hiszek, hanem a. Te istensegedben is. Cornelius a Lapide helyesen foglalja ossze Tamas apostol hit ... vallomasanak tartalrnat e szavakban.: n voce Domin us conlitetur humanam Christi naturam, voce Deus divinam .. 7)
·l(

elment egeszen e hatarig is, _'. amelyben Janos evange .. vllagosan es hatarozottan lstenenek vallja Uram e.s az lstenem! (0 Kv~(or; flOP

megcsonkltott
<

nevenek
S(!f1l0

JHlro1jl betfijet klala'kitoUit.k egyreszt

ee 6t()kka :

kOnyOrUtj rajtunk l" szavaknak, vagy az evangeliumi

l\~t~(ltl f~f:.ri"nY ~Jll(g segely'k'ialtas ....

..

nak (Mate 20t 31. v, 0.. 15, 22.,. amit Palesztina akkori nepnyelvcnigy Na7F: tHn "*1~t1t Kif! ChlIS·Z aiana l) kereszteny visszhangja.

mondhattak :

(~:~;"'l/!!;), jtmmaci:

oezikro l (veaikrono), a.m.

masreszt ez tstentuironttassa;
(hazug Isten, bit!vanyisten)

X;t~'1-:n~~et.~,Jesd seker oetoeba, a, m.
undoksug~

irtossek: ki neve

es

l'''?:~~ ~:Fj ~ ~ r.~:
haztlg~ag

emlekeeete t --

JeZU8

4) JesllClr ·?~W~(a, m, SzabadU6) fogs.itg utart szokases nek csak rouidltelt

ft>legvaltot

(1duijzit(j)

voltakeppen

a babil6ni·
Jahoe est
,;.

es

oss~evont alakja e nev regi teljesebb l'~C~\"~ (a. m,

Saluator vagy salas; alakjanak. A r.ablJlni'zmus Jeztlsrot rendszcrint a ·~~~Z Jcsua nev•
~~~ Jee« alakiAt hasznal]a .. Minthogy a Talmud s altalaban a-rabbiJ

. ':!

. .

~) Istent, aki Icnyegehen e:gy; harmas szemelyeben, test! szemrnel sent e f(jldi~ sem a tiz1yiliigi eletben senkt sem lfdhatja .. Ak.ik-nek e fo1dOn. megjelent, csak az altala f6l-vett~ rendescn embed alakban lathattak. A'l- lsten szinr61"'8zin.re valo latasa volta ..
mint ilyennek seemieles llfjun v'(JI& nwg· Ismerese. ]gy pedig csak a rnennynek UdvtizUH lakol szemlelhetlk azt leite! szemlelet .. tel, amite azonban csak lsten kUlonOskegyehne;, a ;llegdics{)[i!es oildgossciga (Itt'men
keppen nem
PHlS, mint

az

0

lcnyegenek

n.ikus irodalom csak Jezus. n'evet irja megcsonkitva, de sohasem azOs-ztivetsegben 5Z(}ICp16 tnbb mas }~.c~; neva egyennck neveitt' .nyilv·anvatO-1 hogy JczHsnA1 a rl)vidHes

":,

.

sza.ndekos. csoukHas. Valaki nevenek .megc.sonk#asa~ ·blJrmUe.le··ferdit.ese pedig a rahbiknal s AHalflban a Krisztus kor.B utitn'i zsid6kn$1 az illeti)ne.k l.."i!JlinJloUlsat~ ntegc51tfo[ti";:s/Jlt lneg,gyaltudsai je1enti. 19y hat a JeSt; ,alak voltakeppen gl}nnneo. A rabbin.izmus Jezust nen} iSlneri e.l setu Istenfiannk, s·enl m'c'gvalt6 .Messiasna·k hanem csak balvany' .. · islennek tekintt A baJvanynak es a bAlvAnyozasra vona-tkoz6 nlindcn dofognak pedi~. fJ.1egvetesbOl. u~al~tb61 val6 kigullyolasG; kOl.Oni}sen neV-ilk ·eUe,rditesen-ek eUorzitas·a--naks'cgitsegeyel ftrahbinizmus szennt. nemcsak. meg van engedve~ hanem meg is nan parancsolva (v. O. Abudit zara 4f)a; 'MegiUa .25b; Toszaf6t~ Baba -rneda 250;. rabbi Bechaj~ PentateHchus-kommeUlitr3 ~16z. V. 7, 26. versehez stb~).. JCZU$ nevenek ez a ulegcsonkitasa egyiltta.l me_gk5nnyitette a kesObbi zsidOsa14na-k Hzt a kabbaliszUkus rnesterkcdeseL amely $'zerint a megcsonkiton nav eg-yes baUHt filcgannyi sz6kezdtlhetujcnek veszik (notarikon).amely u·j szavakkaJ a Jc.zus nevcllek~ iHetOleg e nev viselojenek ielentoseget akarjak kifejeznL A PtMd.. lOt 7 versenek e sza.vai.t .az 15ten .. .tele-nek .neve megrothad" az al.taluk megvetett es gy-filolt na~reti J.tzusra alkahnazva.
J J.
;

,crtelmilkc·t nz
.,
" .
"

Isten Utfasaru. 6) E s·z.avak enllekeztetnek a 35~ (.Vulg. 34.) Zsolt.ar 23. versene'k e szavuira ~ 'r·:~: i1~~J9En Isle-nefH es en {Jranl) anle1yeke't a LXX ,) E:Jeog lioF Xttt b l';i·!,fd~ ,Hf)P, ~ .~.
(Vulg. "Dens mens 'et Dominus. meus~)" a targum cs a Peschit6 pedig, u-mari.) szavakkaJ Urullz, lst~etienl~

glorlae)

kcpesiti.f vagyis

U~

a ternl(~s.zct.fnlatti er()~ ameHyel

mcgero~iti

es

to/keletesHi

~;~r~(Elani "1}~~

85), 1-2': 't1~~..:~~. LXX ,
.'

adnak

vissza.

J{{!UP

V~ n. Jueg ·Zsolt. 38 (V~lIg. 371~16. es ZsoH. 86 (v.. (;eFd~~ I{O'v; Vll~fJ. Donline Deus meus; Tarkanyi:

-

:'

.

1) V.. 6. J..Knabenmluer S. J. Comluentariu$ in ~.' Evang-e.lium secundum .JoanneJu (PnrisHs 1898)574~ old. Th·omus: cognita resun:ectione Jesutl). l!erltJ1l' Dcunt confHe.tur (; (':h,'qg !HH.~: ,.,du·as eninl naturns ~t llna-tn hyp·ostas·in urtius Ch.risti docuit; Qicendo l1'omJnum hunJun.ant indjci~t naturanl, .. icendo autem n. Bf·fj.(,.~HOI' dIvinam :5unstantiam d. ... ostendit et ita ll!lUIJl et eUJZdCHl esse DOfftinl1n-l et Deunt .(Theoph-.){t,V.~ (). meg Au,q. Bispingt Eikltirung dC$ Evang~]lums nach johannes. ~tAuH" (MUnchen 1869) 455·, s k. ~
ft
.'
-

..;..

,

.

.~

"

,

:.

"

,

.'

ss
tak tornpitanl azzal, Mintha azok nem is ~ Odv~zit6h()z •.hanem csak a meglepett apostolnak az Atyaistenbez intezett csodalkoz6' felkiAlUisa lettek volna, mintegy i1yen ertelemben: "OJ en Uram es Jstenem, mit lafok. b atalm ad. mil yen csodat mnvelt J Te eletre tamasztottad Jezusunkat 1M Dyen ertelemben Iogta ~()1 nehany mas exegeta, Asonban, elteklntve is att61•.hogy' mopszv, Theodor ertelmezeset mar az 5~egyeternes zsinat (553) karhoztatta [can, 12~ ex can. 1-4'9 de tribus capltulis] e fe'lfogast megcafoljcik: I, J~zus. mert vila~ gosan hilvalb.isnak mondja Tamas szavait (Jan 201. 29. .Mivellattal engem, 'Tamas. hittel, '* nm:imBl)XaS.); 2'. Tamasnak szaval "tnonda neki" (pl1ll+v ainrp) es .az en Uram" (0 J(VetO~ ~ov), t. I. vagy Te, ai'nelyek csak Krisz·tusra vonatkozhatnak ;,3~ minthogy pedi.g az .8Z enUram" kif.ejezesauk Krisztusra vonatkozhatik, akit az apostolok e megsz61itass~ Illettek, az·e·rt a vele kapcsolatos Jfes az 'en Istenem" '(x'al 0 Bios ft01J t L vagy Te) kifelezes~t

Vo 1tak ugyan, aki k Tamas szav,ainak ig.azi ertelmet 6s [elen t6s~get 1e akar-

a. sokbetns
... ;'

"

Tamas szavait mar mopszvesztiai Theodor(t

'428),utana a saoclnlenusok es

istennevrOl; vagyis a tltekzatos sem ha .. elorasnak alakiairOl,. m amelyek egyU'ttal a negybetiis is,tennevnek • misztikus" kifej"tesel~2) A tulajdonkeppeni .sem ha-meloras" (rovlden szlnten csak: a Sem) a kabballstak szerint a r~gi z$id6knal Istennek. olyan titokzatos es csodas ereju egyetem-es (unlverzalls) neve, .amely a'z lstenseg leny~get a Jahve nevnel is tanatmasabban feiezi kl, vagyis nemcsak azt fejezi kl, bogy Isten az onmagat61 Le·tezl} es ·Q·rOkkevalo (;1,;"), hanem mint ebszclat
vihigteremt6. s .vilagkormanyz6 lenynek minden. tuJaidonsagat (rnindenhato .. sagat" bolcsesseget, lO'sAgatt igazsagQssagat", irgalmassaga! stb.), s e nev .. nek erejevel az, akt Ismerl, egy vilagot volna 'kepes teremteni.s) A nsem ha ..meloras" eredelet4) llleteleg a kabbalistak nincsenek egy velemenyen. .Egyesek azt Hitjak) hogy David klraly, amikor a [eruzsalemi

a

voltakeppen

pantheistlkus

vallAsbolcselet

l

amelyben keleti emanaclos tanokat es helle ... ·

is

szuksegkeppen Krisztusra ken vonatkoztatnunk. . Hogy pedig az "lsten" sz6 itt tulajdonkeppenl ertelemben veendo, az abbQI is kovetkezik, mert Janos evangellsta, ,mi.kent kl)nyve.nek egesz tar ...

nlsztlkus elemeket egyesitve talalunk .. Mikent a gnosztikusok. ugy a kabbalanak hivei is titkoltak tanalkar, A kabbala a szazadban erte el .fei16d~senek delelOpontjat, de 'elsO gyOkOrszalai visszanyuJnak a zsid6.sig okoraba, a babilonl. fogsag ideiebe. ahol a zsid6kmegis'merkegtek a keletieszmekkel. Mega a "kabbala~ s26 azonban

xm.

talmaval. ilgy Tamas vallomasanak k6z1est:vel is aat akarta megmutatni, hogy Jezus csakugyan ravesette tanitvanyait .annak az igazsagnak megIsmeresere, amelyet evangeliuma elejen (Jan~ 1" 6-15) kitejezett, t, t hogy Jeztl$ a megjelent isten-ember. .. .:Es a Tamas.t61 hasznalt .Isten- szonak csak flyen fellogasa mellett van az evangelium zUrOszava termeszetes ~sszh.angbanaz evangellsta eel ... javal, amely nem volt mas, mint beblsonyttan], hogy Jezus' a Krisztus (a Messias) es lst enf a, azaz : is tenember, k5vetk'ez6leg hinni kell dbenn~e; mer! ez az Orl5k elet Ieltetele, - amit Janos igy fejez kl; "Ezek pedig meglrattak, hogy hig:gyetek, hogy Jezus a Kriszfus, az. lsten Pta, 'es: hogy

hiven, eltetek legyen az6 neveben" (Jan.. 20, 31).

12t §. " ,,,misztikusH s·em ha·m~eforas es a sO,kb·et·Os is·t·e·nnev.
BefejezesiH-legalabb rov.iden -

neil- il1et61eg kabbalistakn.aP)

sz6lunk meg a zSldQ .misztlkusok ... · szereplO tltokzatos sern' ha~mefQros~rol es
V·erkUln.ngsgeschicnte

XI. szAzad ·ellHt nem fordul ellS. habar a mlszfikus tanokkal vale foglalkozas meg is volt mar az 6kari zsid6sagnal f6k.ent az essaen usokn ttl), KesObb a kabbala ~Imeleteit gyakorlatilag Iparkodtak ervenyesiteni. amennyiben hivel az Isten S az angyalok nevel-, bizonyes lmak-, amuletek- 8tb.altal csodakat veltek "mQvelhetni, ogyho.gy ,8 kabbala a gyako.rlatban varaaslassa (magiava:) es tltkolodzo j6s1assa ten, - Kabballs.lo· tehat 3. m. e mlsettkus tanok ismerlije.. azokkal foglalkoz6; aatan: varazslo, V. lL Peter Beer, O~chicbte; Lehren und M.einungen aJler bestandenen und noch bestehen ... · den. religiOsen Sekten derJuden und der Geheimlehre oder Kabbalah ..It Baud,. (QrUnn 1823) 1-106;J.Hamburgerl Real-Encyklopadle IUr Bibel and' Talmud, ~bthtdlungIt (Strelitz 1883.) 551--603; Er. Bischoff. Die Kabbalah. Einfnhrung 'in die jQdlsch~.Mystik und Gehelmwlsseaschaft. 2.. Aullage .. Leipzig 1917: Er. Bischoff, Dle Elemente. der Kabbalah. I.. Tell : Theoretische Kabbalah. Berlin 1913; -II. Ten; Praktische Kabbalah. Berlin 1914; E.r. Bischoff> Babilonlsch ..Astrales tm Weltbilde des Talmud nod Mldrascb. Leipzig 1907; Paul suou, GOtz¢ndJen.stund .Zauberw~e.n bei. den alten Hebraem und den Benachbarten ·VOlkeru. Regensburg 1887. Blau Lajos~Az 6zsido bQveszet Budapest 1898~ (nernetnl is: 'AltjUdisches Zaubel'\vesen. Strassburg 1898); Lehman Aitre.d. Babona es van\zslat a legregibb id6kt61 a iel.en korig~ 'Forditotta' Ranschbitrg P,. I. kOt.et ,(BlJda-pest 19))) 181-210; 273 s k: 323-332; v~ fi.. rrieg Wetzer und WeJte"s Kirchen .. le~ikon~a. AufJage. Vlt Band~, (Freiburg t Br~ 1891) 5-17 .. kolumna. . ~) A .sem h~""meforas· kifejezes· jelenteseit JAsd az 1. §..vega;n. 3) H.ogy a ~sem ha ..meforas« /nem volt es nem is lehetett a ncAYbet8:.s lste'nnev' (~'::"1')~ ez· .mat ·abh61 1s kOvetkezik)-t mer! e2 ut6bbU maganhangz6ival kiejteni a zsid6k
t

a

oly

Fr. P61z1t 'Kurzgefasster Commentar zur Leiden-s- und· Christi. .(Graz· 1"892) 463. s k;' M_ Seisenberger. Er.kUtrung

(Regeos·burg lillO) 289. old~
1) Kabbala~ n:tp' itjheber sz6 (a t,:'vgyOkbO}t
.
,

des

Jesu

Johan'ne~yange1iums~

amelynek jelentese ; dtvenni; ello",

gadnl) a. m~ d.tvetl vogy eltogad()t~ ;t i.lari. vagy hagyomany, mert. 'hivei, azt hirdeUk r61a~ hogy a beavatoltak k'IJreben eredetUeg s'z6beUleg nemze<iekr61 Ane~zedekre.

*thagyomanyozotl

·6skinyilatkoitatjts.

A kabbalc1·na·k nevezett" e zsid6

mlsztikus tan

$~gb6t A ?Jsem ha"'roeforo.8~"'f pedig' al~uilmazastnal (igezesn~l., 'OrdOgiizesn,et ra'olvasasn6.l Sib.) klejtetlek. ~ n maguk·at beavat()~aknak tarti) kabbaUstttk tanItoUAk .is. an.oak alkalmazAsat Tcljesen kizA.rt dolog tehat~ hogy ·e titokzatos nev a Juhvf! ne.v leH voliln. ") V. 0 .. Cllristian Gersont D.es jadischen Talmud Auslegung und W.iderJeg1in·g. 'N:e,u bearbaUet von Jos. Deckept. (Wlen 1895) 36.~ .k. (E kOnyv elsO kiadas,a ·l607~ben jetent meg; h(l_·todik kiadasa 1698~ban Llpcs.eben,·e elm alnU! *Des lUdischen Talmud iUrnehmster Inbalt und Widerlegung in z'wei 'Then v'erfasset sth .. Sz~r-zOje 1001 bkt. 1g"'en Halbe'cstadtban a· protestantizmusra tert zsjd6 k{Jnvertita~)

nagy haUd.os bitnnek tartottftk,

amely

elkBvetOj_H ·kizArja

a mennyei

OrOk

ndv~s-

s

"0 I
templom alapian~kmegvete,s,e ,celjab.61 megkezdte az ASat"sokat, a .nagy melysegek Iorrasat" (M6Z~,L 7. 1t) elzfJio kovet talAlt az ugynevezett eben s-etijia~t (;'~I:1~ -r;tt a, rn. alapko), amelybe a .sem ha-melcras" a A hagyomdny btzcnyos ideig megOrizte ugyan e tltokzatos istenneveket, de a titkol6zds' -iolytan csakhamar ,feledesbe meniek elannyira, hogy mar a talmiidi karbon tsmeretlenne lJdlt~ miluen szauasbo! oolitak azok {j8szeieve. Mlnthogy tehate sokbetus istennneveknek csak emleke maradt -meg,

Ezt a ktlve!, nebogy a rajta levii. 'Js~J1t ha-meiorast" akit'rki megtanulhassa es k6nnyeimOen felbasznalhassa, elvitette 'a frigys~tor legszentebbjebe megO'rzes'vegett, ameJyre a frigy'hidat helyeztek. (Innen k'es6bb a Salamon altel epitett templorn legszentebbjebe kerlilt.)5) Vakmero tanulo jJjak nella behatoltak alegstentebbe, 'S m,e,gtanulvan ott a, sem ha-metorast, csodakat mnveltek ,Masokszerint, M6zes a Szlnai begyen valo tartozkodasa alatt Zagzagel angyaltcl tudta meg ezt a nevet.Tsmet mas rabbik azt mondjak, hogy az ~gh61 letaszitott angya' .. 10k boztak azt magukkal a iOldre es knz6lte,k egyes 'emberekkel.
vi.h\g teremtese 6ta be volt vesve,

nemesoda,

hogy a zsldo ~mlsztlkusok"
alkotoreszelt,

annal nagyobb

kodtak megAUapitaniazok

buzgasaggal Ipar... iHetOle,g rekonstrualn: ez lsten-

'neveke't
Az alabblakban Inkabb ~uriozumkent kGzIUnk egy-ket kOzep;, es 'ujabb ... kori kiserletet, amlkbdl Iathato hogyan kepzeltek es kepzelik a zsldo .,misz.tikusok" a sern ha ... meioras .. ak alakjait, llletoleg a ne,gybeUis istennevnek n klfejt.eset kOtfilit-asat UletOleg magyaraaata! .. 1. A .12 belus .lsienneoet -(n"rnN :.n, Q~') Iegel6sz:6r a Krlsztus utan tOO :,k6rill ,eli) 's papl 5zarmazasu rabbi Tarton emlitl, aki Iiatal koraban 'me,g reszt vett a, [eruzsalemi templorn js,te'nszolg6]ataban~Tarfon szerint ;a [eruzsaleml templomban a pap! aldasban nern a negybettis, hanem a" 12 betas Istennevet hasznaltak (Klddusin 7.1-)« De h,ogymlbdl liUt a .12 betas tstennev, arrol .nem szol. Basi (Rabbi Salamon Izsak t 1105) azt mondja, hogy ezt a never nern rnagyaraztak meg ("""1) NS ad Aboda zara 1741) • A XII.. szazad egylk kabballsztikus konyve, a Szefer ha.. ahir (a. m, Liber B illustris, vagy Elucldarius Cabbalist. Vilagit6 k5nyv) szerint e nev nem volt mas, mint a papi aldasban haromsaor kiejtett .negybetus lstennev -(3X'4~l2)/) amelyet Narbon; M6zes 1'362) szerint 19y' ejtettek kl: Jahavd, Jahue (vagy' Jehove), Jlhvo .. A I(Ozepkor kabbalista kereszteny tud6sait,B) akik a keresztenyseg tanai es .a kabbala gnczlsa k6zt),tt rokonsagot veltek Iellsmernls azt hit .. tek, bogy a kereszteny hittgazsagok, kii.l5nfisen a Szentharornsag titka
f

Azonban ezt mindenkor csak a leglamborabb zsid6k Ismertek. mert kulonben sok vlsszaeles tOrt,ent volna e .nevvet Eppen ez~rtOrjztek is a leg ... szentebben, ahova a zsid6 f~papnak is evenkint csak egyszer, az engesz ...

1:l

teles napian volt szabad belepnle .. Jeruzsalemnek es templomanak

pusztulasa utan ez azaJ.1it61agos sem ha-meforas elveszett, feJedesbe ment es senki sern tudja f.ljbbc, hogyan hangzotte' titokzatos es csodas erejfi nev. Isten azonban az ilj vilagban a [amboroknak kinyllatkoztatja mald ezta nevet, amellyel az uj eget es uj Ioldet fogja teremtenl, A hagyornany .csak annak ,emleket 'Orizte meg, bogy e nevnek naromtele alakja volt: e,gy 12, betas, egy 42 betas es ,egy 72, betas alakja, nem rnintha ezek a nevek 12, 42 vagy 72 betus s'z6b61 alltak volna, ha ... nem Inert ax (lsten lenyegere vonatkozo) magyardzo 8zavak osszesen.' 12,
42' .iI1et6Ieg 72 'betflbOl alltak, Minthogy mindig csak
t

f

tt

egy sem ha-melorasrol van 5Z0, azert blzonyos, hogy e harem nev egy es ugyan .. annak az istennevn ek kepezte alkotc ~szet', vagyls csak a betCfk szamara nezve kili5nbf.1zott egymastcl, s igy a 72' betas a 42 es 12, betastmag,aEzek a titokzatos es egymasbol fejiod6tt nevek szlnten he,lyetleslf61 voltak. a negybetus Istennevnek, azt potoltak, hogy a prolanalastcl m'eg'" 6vjuk,. Tulajdonkeppen nem is egyebek, mint a, negybetlis' istennevnek ,~miszti,kusn kifejtesei, Hlet6leg 'koriilirAsai, magya'f'az8taL Legregibb ktJzOt ... Hik u' 12 b.etiis istennevt arnely a negybetfisne,k a papi aldasban elOJrt haromszori emHtese (M6z. IV 6., ,24-26) alapjan keletkezhetett (3X4=1'2). Te-rmeszet.es, bogy a beavatottak ezeket az '-istenneveket fitkoltak es esak Jambor, 'e,rk51csl}s fanitvanyokkai kOzOltek, nehogy a,zokka] bQvfi.s m6don viss2aele.sek t5rtenjenek (Kiddusin 71a )~

egyetlen

.bentrejlenek

ban Ioglalta."]

A XI. vagy Xll, szazad

a kabbalaban,

lsmeretlen kabbalista

szlaten erdekelte

ez istennevnek ,mibenh~te'.

tudosatol

szarmazo Gale

is

r;) Szot}.t '42b

neveia

eg, to.szefta~ S,zotft VIt 17. szerint a
Orizt.ettek;

frigyh\daban

C) o.,~ Hanlburger' id. m.. 1. AbtheUung48 s k; Bischoff, Die, Elemente Kabba.lah id., t'll .. II., TeiL 101-123; 1l1a,u~ Az "ozsld6 bliv€szeti itt m" 10'4-129.,

v.

.i~'K;: f~J'Q '~'~:": ~:~

Sem ~

Isten Osszes nU!llekder

c,~

8l A J.u!resz-iellyek a X'V~szazad ota kezdtek erdekHSdni a kabbala iran! s tanul .. many targyava ts teUek'~ Rokonsaenvesse tette a kabbalat a kereszteny 'theologuso:k ~s fUoz6fusok elOtt egyreszt az a kllrUlmeny, hogy e'iyesklfejezesei ,es tan.ai nami ha~9nl6sAgot fQntetnek Jot bizonyo$ keres~zt~ncy es'zm,ekkel es tnnokkal (pI. a Jeabba .. fA{lak a harem princ~plumrol szo]o tanat a sz:entharam:sagi tanra m'agyaraztak);' mas'" r&zt "az .8 ~t6ny.fbogy nem egyzsld6 a keresztenys~gben a. kabbala 'gn6zisaval rokon .. sAgot, ,lidvAn. a kabbala reven keres2tennye Jett. 'Ezert a 'ka'bba,la gn6z1sat alkalmas' eszkOznek lartoUak., a zsid6k megte:rifesere~ Leginkttbb 8, XVILszazad kere.szten.y theo logusai ipolf6k, nagyban a k,abbalisztiktts studiumokat a, kabbal'a $egitse:g,e.vel 'ipar" kOdv6:naz O~zOvets~gbOl kimutntni a zsido,kna,k a kereszt~i1v dogmflkat. Ut6b b azonban "a kll.bbal'nak gya'korlati, alkahn.azasa~ magikus nlestersegel a keres,zteny villtg elOU'gyttnllua tettek a kabbalfH as r().Ssz hirbe hozh\k~ ugyhogy a.z egyhaz a'z ehneleti' k'abbal6t kitrhoztatta. a k,abbalanak gyakoilasiit pedigO .nemcsak tUalmazta- hanelll
w

J

szigoru ..iiUiit'et6sekkelis

.sujtotta.

J

72
Razajja (~!1'1,;~, Revelans arcana; Tttkos dolgok felfedez6je)

73
clm'n kabbaaUt:
-,

llsztlkus kOnyv9) szerlnt ,a 12 betas .istennevezekb·61 \t·'l,:-r 111" l;: :IN (= Atya. Fhl es Szentl.elek).10)
J

a

.szavakbcl

Galatlnus .PMer (t 1540 kOriU)
tudos konvertlta rabbij"a11)
i) Ez az anonym ktlnyv

Drach Ddvld Pal, a ·XIX. szazad ezt a kOnyvet magAnak. Rabbi Jiida ha-naszlkonveetltanak

es

.
.
.. :;..!.

:";:

.v-

. ~-=,.::
"'I~

~.~.~ I

':.~.

nagy lmposztornak, aki csakhamar Ismet a zsid6 vallasra vtsszatert, Julius Conra.. dus Oii"6-nak(Naphthall Margolitb) NOmbergben 1605. 6.s Stettinben 1613 megjelent
hasonlo cimfi eslAts.z6l-ag a kereszt!ny -v.allas~rdek+!ben, valbji\ban ascnban iennak kig·unyo}asa c.e·ljah6l irt gy'alazat-os kOnyvevel (.;c;!~ t Revelator areenorum: Titkok

es

nem te.vesztend6 6ssze· egy Alnok .zsId.6

nak (m6sk~nt:' ha..,Kadtis = a szent: vagy R"abb"enu ha-Kad6s ~szent t·an.flonk; v~agy· rOviden Rabbi, vagy Rabb~nu). a Krisztus utaniIl, szazad hlreszsldc tOrvenytud6jeilla·ks a Mtsna kodifikatorartak (t 211) tulajdonit ... [ak. Ez azonban lehetetlen, mert 'a •.aal~ RazaJla a keresztenyseg h"it... igazst\galr61 es kU16nllsen a Szeatharemsag mlsaterlumarcl oly vilagosan ·tiirgyal, hogy az ujszov etsegb en. sines vilagosabban roluk s-z6~2) Drach 1 ennek eltenere :megis hatarozottan Juda ha-naszim(tvenek tartja, A [elenkor kiv.Al.6" protestans kaballa-lsmeroje, Bischoff Erich a 12 betas lstennevet a Talmud (Ghagig·(a 1"2 a ) es a Szentiras (Peld. 3, 19 s k]
M

R't

kin.yUatkoztat61~, v-agy R'ejtett dolgok felfedez6jet v, 6~ Dan. 2t. 29)~ Az ruaval6

a regi ·z·sidok szajaba adott koholt nylletkozatokkal
tre[tllni ~ gt)n.yb6-1 felOltetni a keresztenyeket,

es ravasz crve1ese,ivel meg akarta
Hebraea,

szerzO

alapJan a 'kabballsatikus harem legtelsobb szeilra (ae istensegb61 emanate tere"m~O ~set6k) heber' nevelnek (osszesen 12) bettiiben laJjat. ezek pedig: :-tJl:lM ,.n'~·:n "n:(~:Korona, Bolcsesscg,Okosstig vagy Ertelem). Masok
f

tasait mohon fel fogiak h~znaJni a, targya.v8 1esznek. V.. 0.. Jo. Ch,.lst~ Wolffil Blbliotheca
Lipsi ae, 17J5) 480-482.
10)

.m·~ntakikrlSI Jelte.telezte~ hogy hazug ttlH ... ~idqkenen s ez61lal azo,k eU5tt. n~vet$l:g· es gu.oy

maskent.
n))n~N :l/~O t:oe.') leg·e.I6sz~ra IlL.szazad egylk babllonlal zsid6 tud6.sa~a s,zurai :zsid?-, f{}iskola 'alapit6ja es nagyte.Jdnt61y.O rektora, Abba A.rik&· (rovlden : Rab, v.ag'y Ran, t 241) szol, anc'lkG)

VOl, I. Hamburgi

et

It A 42 beiils ts tennevrtJJ(

old ..

Bar az Qsz·Ovets6g ·uem tanitja kifejezetten a Szenth6romsag titkit~ megts a Szentharornsag lana halvany 'kOrvonalakban mar a 6sz0vetsl!gben Is leraj:zo]6dik~ {gy p 11sok oszovetsegi jelenseg' es kijelentes a gzetkezet~ben hAromsagi [elleget tnnter rut olya·nnyira.~ hogy a szentatyak 'Cos'kereszleny ~rbHmezOk egyhan:giltag tanitjtlki hogy pl. lzaj-as pr6fetanal a .6,. 3... ban fclhangz6 triszagiQu (v, 'o~ Jelen, 4, ~)J vagYis a sc!egek. Unit ,kat karban 'felvftltva dics'~ltli szerafok hArrnas .Szent; Szent, Szent ....e utalAst [ mutat az osztatlan l~nyegben harem isteni szemelyre (/nytJteri.um Trlnitaite in una Dlvinltate), Ezze! persze p.e.mmondjuk. 'hogy Izaj6s e Itdom4sabol medtette i-sa Szentharomsag Ismeretet ; elOttank azouban, aklk ezt .a fttkot ma$honn~t ismerjfi.k. nyilvan;;. vatovA Iesz a dics6itO~tiek alttkj6.nak·legbei1s0bb OkD~ Ilyen ·utah\sokb6l is lidhato, hogy a Szentlras elsOrendO szerzOje a $ug·plmazO Sientlelek. ski' egyedQl tsmerl .az Istenseg melysegeit ~s Iassankint utj~l egyengeU kinyi1~tkozt·atAsajnak~ V~ o. Ja« Knabenaauer, Etklll'rung des Propheten Isalas, {Freibur.g lm Br, 1:881.) ll)2,.. s }tOv;. es ugyanattol: Commentarlus in Isatam Prophetam, Pars prlor. (ParisH! 1887) 130. old: Schillz A Ilial, ·Dogmati·ka. A kathol i'klJS hlHgazsa.go.k .rendSzere es vfdlA'sbOlcseleti ·v.ew
1923,,) "216.. s kiW; Katschlhaler Ja.nos,. Katholikus 6gazatos' hi-t.. tan. Ford. Kiss Janos L k. (Budapest 1893.) l34~~'s kOv" Nem lephet meg teRtit. ha 'kereszteny kabbaJistitk ill Izajas e helyen Szentharo·msagot lAtvan je'eave, emeggyc6 .. z6desUknek tID' adtak .kifejezest; ~J;:'1 ~ ;,1 t:~-~~:t n'f~~"v' :'~fMT w'''p (= Szent ez r: az Aty.a. S·zent' ez a Fiu1 Szent ,ez: a Szentlelek); vagy igy.: l:'1' ~.r; Wi' .N:Jt w.~p N'l:J"-,~~.,. (= Szent az Aty.a Szent a Fill, Szent a- SzenUelekJ .. delme. L .k. (Budap'est

[Kiddusln 71 ,9; )~ Ras! errola nevrcl is azt mondja, hogyuczt: .nem magyartiztil~ meg nekunk" (tl~ 'tt~.,..,.t~·~·); teha! ez is lsmeret len. . A fent .emlftett Gal» Razajja szerint azonban a 42 b.et.Cts istennev ezekbel a szavakbol alit: Mt·'e' ,O~:-r'M ~-'pM rn ; O'~l'~N , ~"~'~N. i::1 :l.~ .:1~"e':l 'MN 'n~':l(= Az Atyn Isten, a Flu Isten, aS~entlelek Isten; harem azonban, bogy k6z·o.inc, mib'OI allt
.'3Z.

bar nemileg elt"erLS-eme szavakbnl :~N l::l , ~:H:IN ,n,tt rn'M C~ ',:l ,t:r~tr'N ;-tet~l!' .~ ~!1.N·t;N; (=l; Az Atya lsten, -a Fill Isten, a Szentlelek Isten, de ozert nem harem Isten, hanem egy Isten), Mln.dk~et kifejfesnelt ugyanaz aa ertelme, mert UZ Isteni szemelyek harom:sagat nz lstenl lenyeg. 'egyse,gebeh (a H.aromsagot ftZ E.gysegbeo s az E.gy~
a l~ny:egben egyertelmit

egyben.egy

haromban,

-

Trinitas in Unltate et Unitas in Trinitate}: 'Vil.gy

'l:'~f'"""

seget

a

a

l1la-gyarazatat

Haromsagban)

fejezik

kt

ami a

negybetns· lstenne.vnek legteljeSebb

MegC'mUtjilk nleg. hogy Franclc Adolf :(t 1893) es legujabban BiSchoff eriCh n 42 betils istenn;evet a Sze·nUrns ·egyes· helyei (pel.d~ 3.. es 4;. Zsolt
.syna·gogue~ (UUtnetraJzzal), PtHls-·1844~ Kiadta Oeselli.us Vilnlosllak 1842) .ttLexicon manu'ale h~'br-aeo~latltium· cilnu heber~latin kezi sz6taratt. de (jeselliu.s racionaHs·ztikus ma.gyarazatainak el1ensllJ-yozAsara j-egyz~te.kkeL E~ asz6ia-r .(rnegtoldva Gesen-ius heber ny'elvtan-anak Tempe.sHllitOI kesztUt .1aUn IordHasav.al.t du Verdie -h~ber nye1 vtonflVllL va1.atn,intDrn,ch knid nyelvtanltvaJ) 'megjelent Migne 'kiadflsaban 1848 .Parisban s 'ujb6f 18()3..ba,n ·c elm .alan ;,Cailloliculn Lexicoll Hebraiclun et Cltuldaiculn til Veteri.~ Tasl.alneni J;.ibros~ hoc est.:· Gull/e·llul Gesenil Lexie·o." Manuale Hebra'~·c.o... atirHiul L ardine. alphabeUco digestum. Ab omnibus .ro.cionalisticis e.t antimessianis imp'ietu,tiblJ'~ expurgav.itr ernendavU ~ ",~ m.uIHs.que a.dd,itiouibus phUologici-s iUuslravH et exoruavi"l

t

1-1) Dra.ch. Dilufd Plil" szeleskO,u ismeretekkel bir6 orienta1ist.a 1791..ben ~ZUle.. leU Strassburgban, ahol atyja kival6 :rabbi volt. MegbaU 1865 Rom.a ban mint a Prppa ... gaud« bibliotekf.trius,a. Az 6szovetsegi Szenttras·. valami.rd a gO.fOg ·t!s laHn szentatyAk eredeU iratainak tanulmr1nyozasa reven megismerkedeU -a k:ereszten-y tanokkal ·~rneg" gyt5z0dven Jezus messlAsi vpJtarol,. 32· ~ves koraba-n:1 '~823 nagy.szombatjin Parisban HHv'ette a kereszts4!get. N~h'ny ev mulva.~ 1827~:ben·R6ma:ba me:nt. ahol ·a nagytudo ... .muuylJ e.s ·kivalttabn·udl s rabbinik-us ismeretekke.i bir6 .konvertita· csakhamar mint. a Propaganda biblioteka;dusa -nyert 'aJkulmazast. Az iZfaelitilkhoz Irt harem nyilt le.vel~..: vel a meg1thesekeg eliz sorat uyitotta m,eg.. Elsa! levelebe.n (1825)", kimutatja, hogy a
J
i

ct·

fa'rizeismus tartja' vlssza a zsld6sagot
iOvendO.leseket

magyarAz2U; a harmadlkban a· Messiits keptU vazolia. EmUt~re melt6 luOve'i': ,,'Du divorJ.::e dans la synagogue/· Rdmqe 1840; ~H.armo.ni·e e.nt"re regUse et la

a megterest&l;

a

masodikbati

(1827): a 'messiasi

l)au/us L~ B. D·rach.

1a) A regiekne~ errOl a k6nyv~1 es szerzl)je~l .sz616 kJ1l0nbOzO vclenH!nYE;!it la$d )04 Christ WOlffil BllJ.Jiotheco fIebrQe~. VoL II. (Ha-rn.bu.rgi, 1121) 127-4-1277. uld.

74
145. Vulg. 144; es Kron~ '1. 2'9" 11) alapjan - amelyekben mind a to kabbalisztikus szeiira nevetvelik latnl -- e 10 szeura heber nevenek betul .... rn:~J; f '10' , '\'1 , .MlCJ ~:-Ti1:.l , n'N~n , (Korona. B61cseseg, Okossag, N~gys~g, S·ze.pseg, Er6, Szilardsag, Oics6seg, Alap'f Uralom), A heber szavak zsldok tf5rteneteben azt az esemenyt, amelyet meg manap is minden husvet unnepen mint Iegnagyobbat, legcsodalatosabbat magasztal a zstdosag. Hogy mllyen nevekbol a·nt ~e~ az istennev, arrol a zsid6 hagyomany nerncsak semmllele ertesitessel, de homalyos utalassal sem szolgal, S6t e nev rekonstrualasara sem talalkozunk kiserletezessel. Habar a Sem ha-mefords ... mar egesz konyvtdrt Irtak Is, azzal itt r61 bovenben nem Ioglalkozunk, Hisz a fontebb mondottakbol amti.gy is latnlvalo, hogy pozitlv hagyomany hijan e tttokzatos nev mlndenkorra kideritbetetlen tttok marad szamunkra es hogy a legelmesebb rekonstrualasl kiserletek sern egyebek rnerd ta"1a1gatasntH, tudornanyos kuriozumnal.
. . -. .
,

b6J Allonak gondQljak. A io S%efira.·..pedig ~ kOvetkez6'!.

:-r"'.l

f

:-r~'Cn,:-r~~tt."1l1~

osszesen

szazad vege lele szereplo rabbi Aliint aki azonban magat az istennevet nem kl1zli. Aben Ezra. (Abraham ben Meir ibn Ezra) a. negyb'etfis istennevben h.\tja
it

lstennevet" Iegaagyobb homaly fedt.A Talmudegyaltalan nem szol rOla"lS) A VI.. szaaadban Palesztlnaban a Genezlshez irt mldrds, at u. n. Bereeu 8abhbd (44. te]. 19~) szerint a J,egelso. aki ezt az Istennevet eml itita Ill.

Masok masken·trekonstruait4k. IlL A 12 betus istenneoet (h,'rnN :-N.l' 1::1 C.t:'),a tulajdonkeppeni "nagy
42

betCtb61

aHnak.

.

'.'

,:... I•.

."

.....

"

.. ,.:i'
· '::.
':'1

.' .. .-

: ',.:

Szerlnte a sokbetas istennevnek, 'mint a tetragrammaton kifejtesenek, egyre teljesebb medon keU kifej.ezn"ie, (ha ki nem is merttheth aa Isten lenye ... gen.ek legfllbb tulajdonsagait. azert a 72 betas, tehat a legnagyobb Isten ... nevet, amelynek ia 42 betust is magaban ·ke·11 foglalni'a,: a k6·vetkez·~k ... b~i rekonstrualja : .~~c (a.rm. Vegtelen :=")ste,nse~):6 betu +C'~~ .:-l~'p rK (a. m. "e~nek es ffjldnek. terernteje", M6z. L 14,.. 9)~ 12 betli + tV"'i" 1 .. t:.'~·'P e'"p (a, m. "Szen,tt Szent, Szent" Iza]. 6 3): 12 belfl. Osszes'en f 30 42 betas istennev·~ 72 betti. A ~t2 betus istennevral a vt szaaadbol va16 Beresit('Oenesis) ra"bbd

72 betas istennevet (ad, Mos. II. 3, 15). amennyiben a :";", sz6 egyes betuinek neve (t I, e nevek bettllnek szamerteke) osszesen 72: ", = 10·; "1:1 ~ 15; "1;= ·22; .14) '1M = If$ (lsszesen 72. MeUOzve egyeb velekedeseket, .hadd alii-on itt Bischoff·nak legtiJabb kombinacloja,

:

.:~ .'

·13. §. R sem ha-me'foras~hozfaz6do z.. side le.gendak es babonak.
A 2-sid6 ~misz·tikus.oku(kabbalistak) asem ha-metorasnak csodalatos bllverOt tulajdonltanak, anrelyhez tobbiele zsldo legends es babona fQ-zO~ dik, Ezeknek legelso nyomai meg a keresztenyseg eldttl korba nyulnak visSia.1) A zsldo ~.misztikusok« szerint .8 hajdani zsido Jcpap rnellelojebe (az it. nv chosen ... be) helyezett .~ urim es tumrnlrn" a sem ha..meforas volt, amely a mellelobe foglalt dr,~ga.k.ovek betiilt iJ·gy megvilagltotta, hogy azokbol a f8pa.p a valaszt osszerakhatta, amlkor fontos ugyekben a legszentebbe lepve Isten akaratat megkerdezte, Ugysz.inten Mozes csodatevo botjabaes Salamon klraly gyfir.uj~be is ez a nev volt bevesve,

r=

+

t

J

... .:,' ...
: ~'.:::: I •

. ': ~~. .' :' . .. : :. ':",');; .
"~

· /:·~C;: ~
. ,',.",1-

midras azt mondja, hogy rabbi Abin (IV szazad) szerlnt Isten ezze! a nevvel szabaditotta kl az Izraelitakat Egyiptomb6L it.) Ugyanezt olvassuk egy masik vele csaknem e,gykoru.midrAsban. a Sir ha-Sirlm (Enekek Enek.el
II

.<~
: . .~j:: :~

": )~';~

'.. ~'f.. ) .~ ...... ::."~1';';

rabba-ban

l

deaz.zal

a lei/lint) ktllijnb"s~ggel,ho,gy
mondatlk.t")

itt ea a nev nem 72

· '·:i::·r
:
' ",

..:~I ' ~.

.~.:, ~I .. ~ . . . ~':'

volt meg egy sokbetas i"s'tennev, a "72 lIh1nek neve- ('rI1CW ~/'31 J!:l. c'v), s hogy ennek n ,,·nagy istenn.ev" ~nek kellett a 1eger6sebb hat(;\stinak lennie, mert Isten ezzel haj-tott.a vegre az Egyiptomb61 va16 kiszabadUast. a

ta.rtjak eredennek, azt allitjilk., hogy a l2J.' 42 es?2 betas lstenneven kivtll

betClbot hanern

72 J1e.vb61 allonak

Akik ez ut6bbi olvasast

~

Babonas kezhltuk szerint, aki ezt a tltokzatos nevet ismeri es kiejtl, mindent amlt .akar,meg csodat is muvelhet. E nevet ugyanis, amely Isten Ienyegenek kife-je.z6je, az isteni Ienyeggel csaknem ecgyertekOnek tartjak . Mivel pedig az Isten Ienyege abszol U1- erd, azert szerintlik az, aki ismeri
a sem ha-metorast, tehat ennek mintegy birtokaban van, az annak erejeVel is rendelkezik, s amennyire a veges es gyenge embernel csak Iehet ... seges;fiz Hlet6tc:rmeszetfiil"utti er6 ki.fejteser~ is kepes. De aki e titokza· tos nev alkalnlazasitra vallalkozik a kab_balistftk :sz·erint. telje.s.en tiszt-a:nak kell lennie, mett ha ez·t n nevet tisztafalansftg nUapotaban eJti kit meg kell haln-in. vagy leS1aldbb is veszelyben f-CIOg az ~.Ieie.~)
t

726.. s k. old.
13)

v..0.. m~g' Bariotocci de· Celano Biblio.theca
l

Magna

R·abbi:nica .. Pars v. O.

.t

(Roma,e

1675)

A Talmud

csak

R:asl v61ekedese s·z'erintcEMoz rea,

SzukkA 454

r~'~} ..

H) A , (Va·v). betlinek neve ugy'anis hebe·rOI :"":f mely ut6lJbiesetben a beUik szAm'ertt1ke ttlbb+
1,t.)

nelnc.s·a.k igy iratlk

~N~"h'8"nenl igy is

.t'~~~l'( c~nw~ (Jsten a nevevel valtotta ld Oket, mert neve 72 betQ.w}l 611-). V ..o~Vaj}i.kra {LeviticlfS) rdbba 23. fe:l~ elej~ 'es Banlmidbar (Nun;eri) rabbd 1" lej.. 11~ sx.
16

8ereSit rabb6 4.4. tel" 19.. sa.:
S1"r ha-Sirlnl ,.abba ad 2;2:.

C'!V=~ :"i:~~" ~~ U·Ctt~itJ

u;:"':

"1tN

r::ltt ':,

1) V. tt Bischof~ Die Elen1cnte der K'abbalab~ id~ m. It k.. 74 s k:; 169 s k; 192. s k; Bisclldf~ Dle KulJbalulL wnfQbrung stb id~ n.l~ 45 s k; 56 ·s' k: 115 s k; 118' s k; 122 $ k" BJaul Az 6zsido buvesz.et·~ id. m,. 101-112..
t

2)' Azt., aki e 'Htokzato:s nt!vvcl csodflkat miivelt a katJ.baiista·k haal sel1l ..nek (C~~""P;: 1 a~ m~a Nllv urlt., a:z(Jz: bir~Qkosa) be-uvat:ottla s 19y: c$odalt!v(J.~theurgos); .
.

1

•~

r;~:.:w- :~u r::.'.?~ ~t:

vagy b6.al .sern t6b-l\'ak (:~ :v~gy pedigez

~;;' ~¥.;, u. m. a j6

Rev

UI'Q't

vagyis

at isleni

IU!U

ura)_.

~l:'.JV

ut6b.bi ha'rolR,sz6kezdObetOinek

Osszevonasaval

rt'lviden

best-nek (!;··c.:·=)

76 A zsido .m1sztjkuso·k·~ babonas kOzhiteszerint ennek a. csak 'k'evesek altaI ismert nevnek alk.almazasa8l1a kep·esft-i az iJ:let6t, bogy.: a leveg:tlben
t

77.

Iebeghet, eg,be em'elk~ed:heJikt holtakat ~letre t4mas~,tbat. szellem·ekei Idezhet, Ord"Ogfiket flz"het betegsegeket gyogyltbatt; embereket anatta v4itoz .. tat-hat) ellenseget liinkre tehet megOJhet,. e161~n1eke.t teremthet, tUzet olthat, vizen jarhat. a vUagminden nyelvet (emberek, angyaIok,· d.emonok, alla. ok, viragok.fAk stb, nyelvet) megerUfazeIllber~k t j6ind.ulaiat., szeretetet megnyerheti .stb, .Lassunk csak n6h4ny 'p61dat. A .legelso, akl a- sem ha-meforast kiejtette s vele csodat ndlvelt,. a rabbik szerint LiUt, Adam elsO Ielesege (M6z~' I; 1, 17) volt, akit· me.gkUIOnbOztetnek a MQ·z~1. 2•. 21 s kov. emlitet.t Evat61. akit Isten Adam egyik .Qldalbordajabo~ alkotott. 3) .LUit a .ki5z.te ,~s fe'rje 1tOzott tamadt civ6das alkalmaval a csodas ereJil »~em". kiejt.esevel.a levegon at elillant s Egylptomba repult as azota a' gyermekagy~o.kras az ujsziUOtfe'kre veszedelm es, 4)
nevezlk, Ezt az ut6bb.i nevat ktnO'nOsen az 1150 .kOml szereplf5 pod6Uai rabbi Israet Best viseli,aki achasztdeus nevQ leg~8bonf1$'abb fanatikus .uid6 sz.ektana~ aJ·api~ ·toja. V~ {). Beer ici .. m, 2,. kOL 197-259'~ .,Chassldaer oder Beschtlaner; J. ·Mf J:081t G·e.... sehtchte des .Judenthums und selner Sekten, ,.3.. Abth.eilung .. (Leipzig 1859) l£l,5-194:: J. ailllzig~ Rabbi. Israel Baal-Schem, 'der Stifter desChossidismUs. Sein Leben und seine Lehre, Brann i903.; A.lb.. Katz~ Der Ch.assidismus.. Berlin 1004; Paul .Leverton.

. ...

/.:

. ,.:.',l:·I:
,.'J:.

:;_~).'.
~.::,

,.

..

.i.'.:~,

,.~/.~.
"",

.Ellezer~ ,Abraham szolgaja, amikor Rebekka] a kutnal talalta, a Iesel ... 'ked'O.Laban el6tt azzal blzonyitotta be, bogy lste'nt61 ktllde-tett, hogy ki... eitven a 'Sern-et tevel hirtelen a Je.v·egO.he .emelkedtek, 0 pedig ft116tttlk lebegett. (Szanhednn ·95·a )!' " Mazes e N60 erejevel BIte meg' .ai· egyipto.mit (M6z~ It 2', 12) es mtivelte csodalt ·Egyiptomba.nti VOr~s..tengeren es .il. pusztaban, (Semel [Exodus] rabba, 1. I'ej~MOz. II. 2; 12)~ , ." . David kiri11y a templom aJ:apjanak il$.at~sakor a '"nagy melysegek torrasainak" .(M6z·~ I, 7,· 11) feltorekv6 vlzelt az ott tahllt csereppel, arne ... Iyen a .sem ha-metoras volt bevesve, -vlsseaszoritotta ~Z. tlrvenybe, hogy {
t,

'!!~~.'
I•• :

I'"

. ,':'!

. .,»: .. .' ..

...... :

::~\. .

I".

e.l ne t\n"tsek a jcHd:et. (Makk6l 11 a ;, Szukka 53.b; Jorna .53 es Jalkut ~04)~ Abisal' .ugy mentette meg David" kiraly.t ellensegetcl, Jisbl oriast61,

:',·.~~·:l
.~ . I

aki

'(jt

mem,rkarta ·iSlni (Sam. 11' '21. 1"6 sk), bogy eSem kiejteseveia leve-

·:::.·~L, :

..

g6be emelt~. llgyhogy .es fold kazGt.t Iebegett: miutan onnan ugyancsak 'a Sem kiejtesevel lesegitette, megOlte.k Jlsbtt. (Szanhedrin 95 a ). Salamon 'kiriily pedig' agyt1rajebe bevesett Sem~nek ereievel fekezte

eg

e.

meg a gonosz szellemeket es szol"gcUafara kenysze'ritette; -, hasonlckeppen Asmed~it. (Asrnodeus] Is a templomepitesnel szukseges kovek hasilc\s(\n(\l
). . . " .,

(Oiftin 88 -b

lilis profefa. ennek a Nevwne~ segftsegevel
8zvegy fiat

tamasztotta fel a szareptai

(konvertlta
dargestellt,

.otos%·~id6).
Leipzig'

rsra

Ole relig-lOse' Denkwelse

der Chassldim bach den Quellen_.

3) Lilit( n~~~) vo"ltakeppen a babllonl Littt«, akl eredeUleg:, n~U szei... emon, d
babiloni vihar-lstennek,
"145. S

a

szerencsetlenseget okoz .. V.. 0." Tob .. 8, 3; BaT'.4, 35; Mate 12,43; Jet 18, 2~ A reg!. rabbik szerint· LiUt Adan:tnuk els6 leIe-sege t ut6bb pe~dig~. nyU Van- nevenek a h~ber '~', ttJ)1l ~ m, ~J sioval vatu kapcso ... tatn t~nyaz6 boszorkany. a:ki' ejjeleken atsok
l~tba. hozatala
4) ·A
[01dbOl, d'e

V. 0.. BlscIJ-OU, BabilQnisth ... A~·tfales:id~m. . k. A b.iblh,\ban lzajas 34. 1~ verseben van etnUt.veJ meg p·edig mint Ed4m pusz...

Lilu ... nak szolgil6ja*

~olalt, kiejtve a tlzparancsolatnak e ke:zdO. szaV~i1:.. ft.Envagyok· es "No .'~gyeJ:lek.neked," 'M6z~.It 20, 2~3. (Szota. 474 )" ezra papot ennek a' Nev"'nek ereje kepesttette a' babilonl fogs.agb61 viszatert zsldesag vallasl es poUtikai' uHas.zervez~sere.
1i

Qehdzl, Eliz.eu$ proill:"ta szplg.i1ja, a. Jeroboarntol Ielallltott ket balvany.borjti·(Kir~ lit 12, 28) e:gylkenek -s.zalaba beveste a Se:m~.et, mireaz m~goF'

iHet6leg boszorkany lett bel6l:e...( n'l,,, lillt:=
to

re~en -8

gyermekA~yas~kra,~.

ujszUIOtlekre eJi:, noctuma t,

~esz~d~1me$ ~ji klsertet~
I.

strlx] •.

t-eb4t· - a rabbik 'kii"ejezest!vel - hl'nn.6v~ (androgyri) ... Ut6b'b azonban. elvalasztotta Islen testUke·t egy .. rnast61. Adam 130 evig ell egyUtt UUttel,: s ezalau 'csak s"Ze.llem·eket, OrdOgOket es' "-remeket nemzeU tOle.. Az6ta,. hogy LUil' nern akart Ie:rjenek abu;endel~je lenni, baneln egyentO jbgokat K~vetelt.; Adam pedlg ·nem ~karta. felesegenek egyerijogusa;g4,t el..
6ket"t

lras

(M6z .. 1. I. 17) szedrtt .,terrillVIi.

r.egi rabblk naiv felfogas·a szerint Isten .A.dAtnot ~$ 'LUitet egyszerre alkotta ugy hogy hatLtlCk'al Oss,e yoltak. nOve.. Ez~ abb61 .kOvetke~etiki nogy 'P!

es asszonny:o teremte

lo'jla'ni~ LHit . azonban kerte Oket, ha.gyi'k" mert hisz 6 azert van teremtve, hogy az emberek itjsztlUUteitkinolza es megfj.lje~ Ennek haUa(Ara .az angyalok csak .akkor boc:sAtottak·szabadon. amikor LUft .aa Istenre eskUdve megig~rte,l hogy ahol csak lei .. itVa )Afja aharortl an'gyal n~ve1t. es kepeit; ott .nem rog artani seln: a gyermek.agyasQk .. natl ,s:em .gyer'.n:1ekeiknek; egyilttal ella.puta Istertnek. azt a· Plintet~et. hQgy ·naponken.t s·zbz·'gyermeke megh~j~n.. Ezen alapszik. meg a 'mar ,(kUl()nljsen kelet"i) zsid6 knit} is .divQ aJl)a babonAs 'szoka's, bogy a gyermekag-yas. 8ssz0ny szobalanak f,alaira ceduhkkat
(.Kimpetceti. azaz·~ KindbeUzettel) 'ag,gatnak, amelye'kre e haranl .anuyai n.eve .ds jelvenyei

i.sm·cml,.. civakodnt

egy~tert~sb.en n'em

Szanszenol.,: Szamange16f) a·zzal ·az ilzenettel1: hogy' ha nem ter ViS$Z8i a~kor bQnt.et¢sill (szUletendO) gy-ermekeiblU minden.nap szflz .fog meghalijL Az an~a1ok Ist~ p.arancsa.ra
utnak eredtek LUil. IOlke·res~sere s .meg is tal61taka haborgO V.·OrOs.tenger fOlOtt eppen . az:nna.·helyen, ahpl .kesObb az e:gyiptomi lara6 serege 'elpusztUlt a hull Am o·kban. Itt

Adf1.memiatt va16 bujflban' panaszkodott lsten elGtt. uk-it hogyLUitef vlsszatereljet harom angy'a1t kaldtttt utana,.. t.. i. Szann.ui"'t~.Sza.nsz.·nnu~-t SZ3·mangah}f--ot (S.zen.oi.

eJhet

kezdtek~

enged etl en. LilU a· civ6das-ok· ulAn b.elaUat hogy rerievel~ aztlrt a S~m erej6-vel a ).eveg6n at megszO·k·r"tt t6le~

A~

.ntezzek;

valamin't. QlY'an c~dulat is; amelyre e'~eket a LUit~fl~6- '~zavak'at irj.ak ~ Adcint. -oe-Chavvre Chuc Lilil ('n~;'1' r~r::-er;~C;"'~J 8. m. Adam e~t va~ Kif~16 '{AUtl) atnivel E 3Zt akarjak jele.znill hogy akar fiU~t',akar ··leaJ1~ gyermek :~?-OlessekJ LiJil tav,?l maradjo.n; ..
·vagy· hogy emberek'nek

fei vannak. lrva,h:ogy

·az(~jszUI.Ottet

LiUt megrontasa.

banhdma.

eUen·me:gveuel ...

es

Untnek

tudt6'ra adtAk neki iste,n parancs·at~ De mert nem nkart v·isszaternii a tengerbeakartiik

·k.iad. :56~ 58~,122; Bis'chofl O'ie Ele,nlent~· de-r ··Kabba1ah .. ld. m .. "It ktit 45.~ tOO-\- tOO; , J. F. SchriJder.Satzungen .'t~n.d Oebrfiuche des talmudisch~rabbiniscben Judenthums .. (Bremen 1'851) 387 .$. k. es 534 s k; Riclt~ Andree~ ,Zur V·olks.kurtde der Juden.(Bi.ele ..

Ct. Szt}./er Olijot SZira (AlphabehJm Si"racldis) ';98 b; HOlnburger Real .. •. Encyklopt\d.ie ld~ m. n. Abth .. 6Qt. ';8isehoff, Die' K"abhalab~, Einf.Uhtung :sth. id. m~. z.
t

nem .... . V

sza'bade g'?obaban

lenni'fik;

·de demonok.nak,

kiv.Altkeppcn

feld und Leipzig

1..98'1).182~

79 betegeket es .tamas.zfhatta fOt it holtakat.mert aSein ... rnondta ki f'fiJottllk". Mar a et Talmud aUitJa Jezusrel, hogy Egyiptomban megtanulta a varazslas masterseget, arnelyet onnan tltkon magava! hozott (S.abbat l04b), ennek .gy·a ... korlasa rniattezonban utobb kivegeztek (SiarihedriJ1, 438 ~ .VII O. lQ7b). Hogy pedig e varaz~liisn.al a rabbik .8. Sem ha-meloras ... ~ondolt~k! arra ra Szanhedrin 1068 alapjan kovefkeztethetimk, ahol Jeausra vale celzeseal ez aU.. #Jal annak, aki H.Z Iste.n neue altai ieltamasztja magat·JIt Minthogy azonban Jezus nem birta a zsid6 tudosok bizalmat s igy tal-ilk nem .tanulhatta meg ezt a titokzatos, csodas erejfi nevet, a templom szentelyebol pedlg, ahol a rabbik szerlnt felt.ve .. riztek. megszereznl an... O nak ismeretet nem volt kOnnyft. dolog, s·o.t kockazattal jarl.,· ·egy meset gondoltak kl, amery a Toledol Jesu(Jezus eletrajza) cimfl gyalti'zkQd6 es istenkaromlc heber lratban o-lva.shat6 ..a) Eszerhl·t Jezus koraban is a ·S~m~et .. amely az eben setljjd·ba volt bevesve, a [eruzsalemi templom tegssentebb .. j eben .6riztc.kt hogy a hivatlanok vlssza ·ne ~Ijenek velel'·A zsid6 bolcsek pedig a templornhaz bejarata elOtt lev6ket oszlophoz (Jakim es Be6i.) egy~e.gy bronz .. kutyat kt).toztek vaslanccal es ez aUatokszaj~b.(' a ~em·e~ .helyeztek, hngy szU~eg eseten el6kk.e valva, hangot adhassanak .. Ez·zel az
SOt arabbik szerint Jezus is csak tigy gy6gyithntta a

eIOcs.t~Jcn e csodas etejil Nev·velegy

hlzott boriut teremtettek

a

S2Qm ...

btl t szamaru, amelyet kOztlsen eI is .fogyasz·to·ttak. (Szanhedrin 65b ) • A hlmeves Rabbd [teljes neven Babba bar Jozsel bat Ch~ma)~a machuzal zsid6 akademia rektora (t352) e Nev .... nek.erelevel egysaer egy embert

forrnaju lenyt teremtett (N"~)es elkuldte baratjahoz, Rabbi .Zeiraho·z. aki azonban. mert nem Ielelt kerdeselre, ismet porra val toztatta e sza vakkal : " T.e kollegamnak vagy a mave: legy: ismet porra I- (Szanhedrln 65·-I>·)j>
,

...

..

"

::;-. ,"

I .....'.

toztatta, amelyen aztan vigan nyargalt a vasarra, (Szanhedrin 61b ). A'lrui Dcioi.d (Menachen ben Salamon); a X-It szazad egytk ·zsid6 almesslasa (1160 k5riH) a Sent kiejtese altai olyer(}t nyert, bogy tiznapi utat egy nap alatt tett meg. ,(Grutz--Szabolcsi, A zsid6k egyetemes t5·rte~

~gy vendegtogadobaleptekor annak tulajdonosnOje itallal el akar! bl1vtHni, a Sem kiejtesevel., a ndt szamarra valBizonyos

rabbi Jan-n.dj,~,jt

,.
I.:

.~;

...

":".
IOj

.kepz·eletn szafedi (Palesztlna) .. Lurjd_Izsak. maskent rabbi Izsak a ··."Sz·ent (t 1572)~ akit kortarsai es kes6bbi k6ve.t6i csaknem tstenl tettek, <t. Scm erejevel egy megszallt asszonybol kifizte az Ordogot es sok ·egyeb csodat mtivelt. (Gratz-Sz.abolcsi,id. m. 6~k5.t.
A XVI. szazad rajo.ng6
lf

n ete,

4..

'ko·t, B udap est, 1908.. 450-452)~

.

.

6vintezkedessel akartak megakadalyozni,

ismeretehez [usson, mert feltek"bogy
Ha valaki betolakodott
a szentelybe

Sem·et, ki-jottekor az eletre kelt allatok ·iiv01teni kezdtek, mire az il1et(S· ijedteben azonnal elIelejtette a Sem-et Jezus, hogy megsaerezze aSem-nek Ismeretet Htokban Jeruzsalernbe ment, varazslas segitsegevel behatolta templcm legszentebb ..

es .megtanultaa

hogy a ~id6' tanulO"ifjiisag e nev ennek erejevel etpusztitjaka v.ihigot.

--

332 s k.)

.::.:..

jebe (rnaskent a papsag itlj:ataHta volna) CS ott tenyleg megtanulta a Sem ..et, de el6reliit.6an egyuttal ra is irta e·gy pergamen ..szeletre. Kiejlve a Senz;...et, r·ajdalom nelkill behasnotta Iccmblenak) h"lisats oda elreltette a perga .. ment, s most ujb61 kiejtve a S·~m·Met; ennek ereievel be is hegesztette a sehet. K-im·ente:k¢·r z allatok ugatasara kiesett ugyan emlekezetebcl a -Sem, a de hazamen·ven felhasiloUa hus~t! kivett~ ·ape'rgament s itj"b6J me'gtanulta att .uz istennevet, antel'~l csodatevesre kepes'itette~ Rabb·j .Chanina bar Ohalna .is a Senl.-nek e:rejevel tar:nasz:.totta leI Anlonius· cs·aszar (t 16.1) rabszoJgaj"at,arriivel megnyerte,a csaszar j6indu ... latat a zsid6sag szimuira. ·Chanina es Osaja rabbik (Kr~ u. a It szazad v·egen) mhl·den Szoinbat
9) Ezl azistenkilromi:Q .sze;nn-y·iralot lasd: ·Saln.~ Krauss; O.s Leben Jesunach jiiQischen QueUen~ Berlin 1-002; Jus ..Kl,ausnert ~J;v .~tt.:(h~ber ny:~)·2* kiad~(JemzsalemVars61926)
!;pilJ
~~~ $

.. .: . ..

~ ,

.. ~f

::;:::
:

..~ . .':

Igy tortent aztan~ hogy a· g6Jem nem,csak tovabb do·lgozotf, hftnem a szombaton nagyobb .hatasfl Sem-t61 olyaner,Ot n.yert, ho,gy 'csak.hamar elkezdett maga kori11 ul'indent torni"zuzni, hazakat d·onteni .stb.;Remiilten siettek a zs.irlagog,a\Ja a m:esterert. aki bat-ran nekiment a dlihong-O, .g6Ie·m ...

aki egyben kivalo mechanikus, Ilzikus e.s csillagasz is volt, It Rudolf csa .... saar (t 1612)' ei'6ttfelid·e-zte a patriarkakat es Jakob flait, sOt egy ..iz-.b~n Praganak varhegyet, az egesz Hradsint a csaszari palotaval egyutt varazsolta dolgozcszobajaba a csaszar szemel ele, 6) de leginkabb hi.ress~. valt g61em jer6i,7) vagyis arrol az agyagbol Iormalt emberi ~lakr.p11o amelynek sz.ajaba a pergamencedulara itt Sem-e: helyezte, mire az emberi alak azonnal megelevenedett ea pontosan teljesitette a rabbinak parancsait. Pentek estenkint (szombat bealltakor) azonban a rabbikivette a g6lem szala'b6l a perga ... ment, mire az ujb61 elettelen agyngga valtozott s igy hevert szornbaton at.. Szombat elmtilta val a. rabbi ismet vlsszahelyezte a oedulat a g61e·m szajiIba .mire a~ Jegott .isinet .eletre kelt. - Egyik p.enJe;{ est-e, az-guban.a rabbi azsinag6g~ba ·mont es elfelejtet.te kivenni a g61emb61 acedulat
60

Jl·~da (Liva)

ben Beci:"iel (t 1609), a nag.ytekintelyn

pragn.i rabbi,

l

pergament, m·ire a 5iorn.ye·.teg csetepc.kre szethuUo·tt (O,ratz_;:SZaQolcsi id. m •. 6~ k()'t 381 s ~)"A) ,
~) Ezt biionyara
a ~sl..d6 nep~letben

nek. Rivette sZiij,ib61 a S·EuriIfiel e1hit.ott ..

42-48; 8ist.hoff~·Ein"jOd[sch~deutsches.Leben j·esu. Lepiig s. a.;.J..Chr" ,Wagf'i!n .. Tela ignea Satanaet- slve arcani· et hOl"tibiles Judaeorum adversu:s ChristumD.eum et.

:':i:
:'::,',
~. ·

.

,"

egy H. n. huv()s iiinlpaval (latcrn.a JnaglCa)eszkt)z(}tte. -;) G61emt. ;:7~ vol"ta.k"eppell a. nt. idomtalan t6meg~g{jrl)i1gy; aztiul aflyageJnber,;

christhinanl religionem libri (A,ltotf1(81) tim.ii gyU;jtemenyes munkAja v.~gcrt nt*r. u .. Lib·er Toldo~ Jeschu~ c;:lm watt.. KiadaSJa vAr6 nagyobb munkankban (Rabbini~mus e.s Ke·resztenyseg) bOv~bben ismert.etjtlk a TQled·6t-.Jesu ..~ 15,*·

.1', ..

::'"

·.
...

pc·dig iL tiL esctlen., o-trpmb.a.~ hardplal·lan, ~gyogyu emper. ~) Jitda. hen Betalcl ..nck "£:616111jO hi;tonyilra nonl volt cgyeh~ ri11nJ cnlircfalak ~'l t\ut.o~nata u. n. nhdrold amelya bclsejf¢l1en elhel:ye.z~a ge.pe:z;et. s~gitsegevel veg2et~ ~mberhez ha·son16 moz:gAst, }(UIOn5·sen a k·Bzepk.orban t.bbb hasQnl6en\,beries uHaH
l

J. ,·
I

., .

.;

80

81

A Jengyel. zsidek meg rna 'is erilsen hlsznek a golemben, B6Jcs em ... berek, csodarabbik meg most is gylirnak agyagb61 g61,emet .as aat a,S~mmel eletre keltik .. A golem .nem tud ugyan bes:elni,. de kQIOnf,ele munkat v~gezhet, s igy sZQlgal ,ga.z.daianak~ ,HomJoluiraezta &Z'ot szokas· Irnl 11'1:* emet (a. m. tgazsdg). ,Mivel a golem naprel-napra nOvekszlk.tekin.,.
i

',{

erhet· el, Ha mar n8:gyon megnd es eros lesz,a homlokAra Irt szonak elsO betoje't Ie kelJ tOrtilni, iigy,hogy csak t1~, met (a, m, holt) maradjon visza, ekkor a g6lern 6:sszeomlik es ismet agyagbalmazza lesz. (V. o~Rich Andree) Zur Volkskunde der Juden, td, m, 180~ s k6v~}
telyes nagysagot

,',.. .~ .' ~~ .
.: ..
,o,,:':!

' . Jj

,x,

~~

TARTALOM.
Oldal

EI6sz6 ,:L
I .~~ •

.,

..

..
U

'8 e't..eJezes. .. .
A regi zsid6 "misztikusok" fajdalmasan Ielpeneszollak, bogy most a zsid6k imaja azert nem nyer rneghallgattatast, mert mar nem ismerlk a 88m ha-meiordst. Igy pl, e,gy XIII. szazadbef zsid6 zsoltar ..kornmentarban ezeket olvassuk i "Mlert imadkoznak 8,Z izraelitak e vilagon es nem han ... gatta.tnak meg'? Azert, mert nern Ismerik asern ha-meforast. De eljovend
"

In.
,5-.8~ 8-'l3.. 14-,11.

..:;

I

: .r oJ ••

·I:~·.~

1.. §~ Elohim, Jahve, Adonaj. - A "sem ha-meforas kilejezes '2.. §.~ A Jahve nev eredete .' " . .. '" . 3-" §~ A Jahve DeV szoeleme, [elentese, nyelvtaniai-akj.a es eredeti hangzasa .. • ~ • 4* §~ A Jahve nev megvolt mar Mozes eli5tt . •
'I •

17·-24.
25-~30 ..

az id6., arnikor a. szent esaldott Isten kinyllatkeztatja majd nekik, mikent mondva van (Izajas. 5,2.6) ':' ".Meg logja ismemi nepem az en nevemet, ~ Akkor maid imadkozna.k es meg is hallgattatnak, mlkent irva 'van (Zsolt
91, 15): "Hozzam kialt, es ~en meghallgatom

dalmas panaszuknak oka masban rejUk. Nem a sem ha~meforasnak nem .... ismereseben, hanem egy masik Sem~nek, egy maslk NelJ..nek~ az 'oSzOv,ei'" segi tetragrammatonnal telieeen egyenrangus 'mar ketezer evvel ezelott az' Eg meghagyasab61 szarmaze (Lukacs 1.. 31; vl'lt IzajAS 49, 1) U/~ sz6uefsegiszentBeges tetraqrammaionnak, az ildv5zit6 12~~'1 (Jesua == Jezu.s) nevnek (Ap, csel, '4 12) nemlsmereseben, illetOleg' e nev lstent Vl8el,~jenek el nem ism.ereseben, aki elott pedlg imadassal ken h6dolnia 'at eg~sz vilagnak s Izraelnek is megvallania •. hogy: JezU8, Kri8zius azAdondj, mikent
j

A 2sid.6 ,»m'iszUkusok- azonban vegzetes

c5t"stb ..,I)

5~§. Ellenvetesek cafolata .. • .. .. . 6. §..A Jahve nev kiszorulasa a k6zbaszniilat'b61 es helyet ... tesltese Adonajoo;jal • • ,. • • • 7. §. A Jahve nev kiejtesere vonatkozo rabblnikus ttlalom es
annak bi rAlata. ,., . . • ~

31-35..
35-43.

teve'desben

Ieledzenek.

Faj~

elebb fanatikusen gyfilo16 es Uld(}zO Saulbel a nemzetnek apostolava lett PILl mondia : "Jezu~ nevere minden ferd meghajol ... jon; az egieke, a Ujldiek~ as az alvil~,giake, s minden nyelv vallla az Atyaisten dics6segere, hogy Jezu« Krtsztu» az Or, O'lt, KVf!"OS ;'lr,oovs XptrtrOS,« (Filipp 2~ 10. 1 L; v, ,(). Apost, csel, 2, 36)~ azta keresztenyeket
eutorrratat

8. §~ Az Adona] ..[al valo hel.yettesites le1entOsege~ - Jahve, Adona], Malak Jahve : a Fiilisten . . . 9. §. A Jahve nev ke'sObbi sorsa . . " ~ lO.§.. ».Jahve'-' es "Adona! ~ sorsa az araml nyelvbe.n .. tl, §. Jezusnak udvarlas megszelttasal. . . ~ 12,..§. A "miszti.k.us sem ha..meloras es a sokbetus lstennev " 13. §~A sem ha-melorashoz ,Jilz6d6 zsid6 legendak es babonak Betejezes . ~ .. •
M
'I •

43-50.
5'1~58~

58---'64.

'64-68~
68-75.
7.5---·80.

80~

termeszettudomany] Ismeretel Iolytan a flboszor:kanymester- hlreben itnt~olyan andro .. ida! szerkesztett, amely a vendegeknek az ajt6t klnyitotta es a belep6t ,Udv6z0lte... Reglomontanu.s (Muller)- Janos <t 1476) hires -n~met matemenkus es csillagAsz ~pedl.g (aki MAtyaskifA.!y hlvasara udvaraba Budara is iOtt es nehany ~,vig a poz.sonyl egveternen is tanltott) jar6. legyet es sast )c~s~itett,amely ut6-bbi a NQrnbergbe bevonui6 'Miksa csaszart s,zamy'csattogassal fejb6HfitA·S$al ndvOz6Ue~, 1) Jalktit Simeon! aq Psalm. 91~ (Vulg," 90.,) v~6. Midrds Till€m arl. Psalm'! 91 ; ~~;::;, ~!N U'~~t:::1Q~ pv-;~~~."NtP. ..,'1 t,~]l•r;v; r;~~i :"11:1 C~~l0 . "'M'~' Me ~%C

Is k:eszUettek~ Igy pl. 'mar a domonkosrendi Albert,us Magn.us (t 1280), akl

.' •
,

es

~*""''''~U~ • ....' .,t., l" ~~,
,,~~ot

~~u.*,!",,~ ... ,"11

'I"

lIo'!otoU,"".M

,t,..,~""'''''' ~

'$~"~";'"

",If

of '.

~loh~~,..~ ·wo,_l ....,.~.~; ,J, ""."'_ " (""'m I " +........ ... 1 " fl'",",
_'-t;y.1IIt l.,. ,...

""",,,'A
.... ,

~~.

#.

'VIM.",.... f"

_.i.t~"'"' .,1 1M'
N.,f"II ...

r-'~J:'

jIlli'tt"--~~-'i;IIj;"'I!I

1

....j~.

.,.!Il "".1_

"'-,,~

~

,,'

':,\'
"

'-\:
",

"

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful