Contoh soalan dan jawapan HBML2203 ke 2 http://imann9969.blogspot.com/2010/04/contoh-soalan-dan-jawapanhbml2203-ke-2.

html
BAHAGIAN A ARAHAN Bahagian A mengandungi LIMA soalan. Jawab SEMUA soalan. SOALAN Markah 1. Nyatakan EMPAT ciri Sekolah Bestari yang terdapat di Malaysia. i. semua murid mampu dan dapat belajar ii. kurikulum mengambil kira pelbagai kebolehan dan keperluan iii. iklim pembelajaran yang kondusif iv. penilaian berterusan 2. Tafsirkan EMPAT strategi bagaimana objektif Sekolah Bestari di Malaysia dapat dicapai. ! Memberi peluang belajar kepada semua murid. ! Mengajarkan bahasa dan nilai-nilai murni merentasi kurikulum. ! Memberi penekanan terhadap kemahiran berfikir (High Order Thinking Skill HOTS). ! Mengintegrasikan ICT dalam P & P. ! Meningkatkan komunikasi menerusi ICT. ! Menjalin hubungan yang baik dengan pihak luar dan komuniti setempat. 3. Dengan memberikan contoh yang sesuai, jelaskan EMPAT elemen kemahiran generik yang perlu dikuasai dalam pengendalian pembelajaran bestari. Kemahiran Berfikir, Kemahiran Belajar, Kemahiran Mentaksir dan Menilai, Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi serta Kemahiran Fasilitator. 4. Huraikan EMPAT tujuan penilaian di dalam bilik darjah yang dilaksanakan oleh guru semasa atau selepas sesuatu sesi pengajaran. i Mengumpul maklumat tentang pencapaian pelajar selepas aktiviti P & P untuk membuat tafsiran dan tindakan sewajarnya. ii Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan pelajar dalam sesuatu mata pelajaran untuk merancang aktiviti pemulihan dan pengayaan. iii Mengesan pencapaian objektif P & P untuk merancang aktiviti P & P pada masa akan datang. iv Mengesan keberkesanan pengajaran guru untuk merancang strategi yang lebih berkesan. 5. Dengan memberikan DUA contoh, terangkan DUA kaedah yang sesuai untuk strategi pengajaran dan pembelajaran kontekstual Sekolah Bestari. menghubungkait, mengalami, mengaplikasikan, bekerjasama serta memindahkan maklumat ke dalam bentuk yang mudah difahami

BAHAGIAN B ARAHAN

. Akauntabiliti/Tanggungjawab Individu Semua ahli kumpulan bertanggungjawab menentukan kejayaan sesuatu kumpulan. 1.Tiada kontrak pergantungan dalam kolaborasi bersama .Pergantungan positif setiap ahli dalam menentukan kejayaan pasukan . 5. Jawab TIGA soalan SAHAJA.Hasil secara kumpulan Pembelajaran Kolaboratif .Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid.Peranan guru sebagai fasilitator.Satu strategi pembelajaran berteraskan pasukan kecil. (a) Dengan memberikan contoh yang sesuai.Berasaskan idea bahawa pembelajaran adalah satu tingkah laku sosial. SOALAN Markah 2. Peluang yang sama untuk berjaya Pencapaian murid diukur berdasarkan peningkatan prestasi masing-masing. menstrukturkan serta memantau aktiviti pasukana mencapai objektif .Tidak memerlukan pemantauan guru dan tidak berstruktur .Guru berperanan sebagai pereka bentuk bahan pengajaran yang menyediakan peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru. . Setiap murid bertanggungjawab tentang pencapaian diri sendiri dan membantu ahli kumpulan . Matlamat Kumpulan Murid mesti menetapkan satu matlamat dan bekerjasama dalam kumpulan untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Bersifat bersepadu dan berterusan.Guru berperanan sebagai fasilitator yang membantu murid membina pengetahuan dan menyelesaikan masalah.Bahagian B mengandungi LIMA soalan. . Ganjaran Kumpulan Murid diberi ganjaran apabila kumpulan mereka mencapai sesuatu kriteria tertentu. Peranan Ahli Merujuk kepada tanggungjawab individu dan kumpulan (b) Jelaskan EMPAT perbezaan antara pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif Pembelajaran Koperatif . 2.Pengetahuan yang diterima oleh murid adalah hasil daripada aktiviti yang dilakukan oleh murid dan bukan pengajaran yang diterima secara pasif. . Pembelajaran berlaku melalui perbincangan atau komunikasi fizikal atau virtual .Guru akan mengenal pasti pengetahuan sedia ada murid dan merancang kaedah pengajarannya. 4. 3. Berasaskan pencapaian murid Bersifat menyeluruh atau holistik Merujuk kriteria Berpandukan Taksonomi Bloom 3. bincangkan LIMA ciri pembelajaran jenis koperatif dalam Sekolah Bestari. .

(a) Bincangkan LIMA aspek pengurusan kawalan kendiri yang perlu dipelajari oleh setiap pelajar dalam Sekolah Bestari. ii. Pembelajaran Masteri ialah pembelajaran yang membantu murid mencapai atau menguasai hasil pembelajaran melalui kualiti P & P. i Pelaksanaannya berasaskan tahap kemajuan seseorang murid ii Bahan pembelajaran dipecahkan dan dibahagikan kepada beberapa segmen kecil yang dikenali sebagai unit pembelajaran. (c) Dengan memberikan contoh yang sesuai.Hasil secara individu 4. . Dengan kata lain dipercayai bahawa setiap murid mempunyai kebolehan dan keupayaan untuk menguasai (master) apa yang diajarkan kepada mereka sekiranya mendapat kualiti pengajaran yang memenuhi keperluan mereka dan mempunyai masa yang mencukupi untuk belajar. 2 Kecekapan Emosi meliputi dua bahagian utama. Guru sebagai Pengurus Pembelajaran Guru memotivasikan murid untuk mempelajarinya dan membekalkan murid dengan bahan P & P yang sesuai. i.. (a) Huraikan apakah yang dimaksudkan dengan Pembelajaran Masteri dalam Sekolah Bestari. (b) Jelaskan LIMA strategi pembelajaran masteri dalam Sekolah Bestari. iii Setiap unit pembelajaran dinyatakan dalam bentuk hasil pembelajaran iv Aras masteri bagi setiap hasil pembelajaran ditetapkan pada aras 80% v Melaksanakan aktiviti pemulihan dan aktiviti pengayaan mengikut tahap penguasaan setiap murid. BAHAGIAN C ARAHAN Bahagian C mengandungi DUA soalan. Jawab SATU soalan SAHAJA. terangkan DUA peranan guru dalam pembelajaran masteri di Sekolah Bestari. Guru sebagai Tenaga Pengajar Guru harus menyedari bahawa semua muridnya mampu belajar dan memberi peluang yang mencukupi kepada murid untuk menguasai hasil pembelajaran. iaitu kecekapan personal dan kecekapan sosial. 5. Bincangkan LIMA integrasi kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam pengaplikasian kemahiran generik di Sekolah Bestari. Berikan DUA contoh yang sesuai bagi setiap integrasi.

iv Penyesuaian diri iaitu keanjalan dalam menangani perubahan dan cabaran. . i Komunikasi iaitu kebolehan mendengar dengan terbuka serta menghantar mesej yang meyakinkan. ii Kebolehpercayaan iaitu mengekalkan piawai kejujuran dan ketulusan serta keikhlasan hati. iii Kesungguhan iaitu menunaikan tanggungjawab dalam mencapai prestasi diri. ii Pengurusan konflik iaitu kebolehan berunding dan menyelesaikan pergaduhan serta mengelakkan persengketaan iii Kepimpinan iaitu kebolehan memberi inspirasi atau semangat dan panduan kepada individu dan kumpulan iv Pemangkin perubahan iaitu kebolehan memulakan dan menguruskan perubahan v Membina ikatan atau silaturrahim iaitu kebolehan membina hubungan yang baik. (b) Bincangkan LIMA aspek kemahiran sosial yang perlu dipelajari oleh setiap pelajar dalam Sekolah Bestari. v Inovasi iaitu kebolehan menjana idea-idea bernas dan maklumat terkini serta kreatif. sejahtera dan harmoni.i Kawalan diri iaitu menguruskan emosi yang tidak stabil tertekan dengan desakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful