CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

Grupul de lucru: Coordonator:
Anelore SCORPAN, inspector Educaţia Permanentă–Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova

Membri ai Consiliului Consultativ al Educatiei Prahova
Marina BADEA, profesor consilier - Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Prahova Emilia RIZEA, profesor - Colegiul Tehnic “Elie Radu “ Ploieşti Mădălina TUINETE, profesor - Grupul Şcolar de Transporturi Ploieşti Viorica MINCU, profesor - Şcoala “Ion Ionescu” Valea Călugărească - Prahova Diamanta SALCEANU, profesor - Grupul Şcolar “Tase Dumitrescu “ Mizil - Prahova Nicoleta TUDORACHE, profesor - Şcoala “Regina Elisabeta” Poiana Ţapului - Prahova Luminita TUSZ, profesor - Grupul Şcolar “Şerban Vodă “ Slănic - Prahova Ozana MATEI, profesor - Colegiul Naţional “Alexandru Ioan Cuza “ Ploieşti Liliana CIUPU, profesor - Şcoala Strejnic - Prahova Mihai- Johan COZORICI, profesor - Şcoala de Arte şi Meserii „Ing. Gheorghe Pânculescu” Vălenii de Munte - Prahova

2

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

ARGUMENT…………………………………… ............................. .................. ..................4 ŢINTE STRATEGICE …………………………………………….....................................4 TIPURI DE EDUCAŢIE COMPLEMENTARĂ ............................ ...................................6 PLANIFICARE ANUALĂ, CLASA a V – a ..................................................... ..................7 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ- SEMESTRUL I, CLASA a V – a ............................8 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ- SEMESTRUL II,CLASA a V – a ........................ 14 PLANIFICARE ANUALĂ, CLASA a VI – a ..................................................... .............. 19 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL I, CLASA a VI – a ....................... 20 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL II,CLASA a VI – a .........................24 PLANIFICARE ANUALĂ, CLASA a VII – a .................................................. ................30 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL I, CLASA a VII – a ...................... 31 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL II,CLASA a VII – a .......................33 PLANIFICARE ANUALĂ, CLASA a VIII – a ................................................ ................ 35 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL I, CLASA a VIII – a ................... 36 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL II,CLASA a VIII– a ................. 39 METODE INTERACTIVE DE PREDARE ......................................................................42

3

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

ARGUMENT De-a lungul vieţii, fiecare dintre noi urcăm trepte şi traversăm etape care ne modelează dezvoltarea personală. În copilărie şi în adolescenţă, primele raportări la realitatea lumii înconjurătoare le-am primit de la familie, dar un rol important l-a avut şi şcoala, care a construit în continuare şi ne-a desăvârşit personalitatea. Formarea şi educarea unor tineri cu o puternică personalitate creativă, capabili să se adapteze rapid la o societate modernă, bazată pe eficienţă şi concurenţă, impune precizarea cu claritate a unor obiective realiste şi a mijloacelor de realizare a acestora cu o finalitate bine conturată. Realizarea obiectivelor educaţionale trebuie să asigure dotarea elevilor cu necesarul de competenţe eficiente pentru integrarea profesională şi civică rapidă, într-o societate aflată în permanentă schimbare. ŢINTE STRATEGICE ”Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalitătii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetătenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii.” – Legea Educaţiei Naţionale. Scopul activităţii educative este educarea şi formarea tinerilor având ca finalitate principală formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi aptitudini, necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, prin conştientizarea şi realizarea propriilor obiective în viaţă, conform intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei de a învăţa pe tot parcursul vieţii, integrarea socială şi participarea cetăţenească activă în societate, formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice, pe cultura naţională şi universală şi pe stimularea dialogului intercultural, educarea în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice şi a respectului pentru natura şi mediul înconjurator natural, social şi cultural. Conform art. 68. - (1) din Legea Educaţiei Naţionale, Curriculumul Naţional pentru învăţământul primar şi gimnazial se axează pe 8 domenii de competenţe-cheie care determină profilul de formare a elevului: a) competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale; b) competenţe de comunicare în limbi străine; c) competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie; d) competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere; e) competenţe sociale şi civice; f) competenţe antreprenoriale; g) competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală; h) competenţe de învăţare ( “a învăţa să înveţi”).

4

energie alternativă etc. Programa Şcolară pentru aria curriculară Consiliere şi Orientare – aprobată prin OMEC nr. muzică.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .2009. 5286/09. educaţie pentru dezvoltare comunitară . educaţie ecologică. • mese rotunde. pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat.C. pe plan intern şi internaţional. pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă şi în proiecte..09. implicare activă în societate.). • activităţi tehnico-ştiinţifice. Tipurile de activităţi care pot fi organizate în cadrul programului ”Şcoala altfel” pot include. relaţii şi comunicare etc. ca de exemplu: • ateliere de teatru. • proiecte comunitare. siguranţă pe internet etc. • activităţi de educaţie rutieră. fără a se limita la: • activităţi culturale. • activităţi de voluntariat sau de interes comunitar.M.05. • activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos (inclusiv referitoare la dependenţă de calculator. al localităţii sau al judeţului. dezbateri.Şcoala altfel“ având orar specific. caritate. educatie pentru securitate personala. • peer . • tabere/ şcoli de creaţie sau de cercetare. educaţie media şi cinematografică. Conform O. de responsabilitate socială. PSI. • schimburi de experienţă. responsabilitate socială.).. al grupurilor de şcoli. educatie pentru cetatenie democratica.S. care trebuie să ţină cont de tipurile de educaţie complementară -educaţie pentru sănătate. • parteneriate educaţionale şi tematice la nivel de unităţi de învăţământ. 4292/24. arte plastice. • campanii antitutun/ antialcool/ antipoluare/ de prevenire a delincvenţei juvenile/ de prevenire a traficului de persoane etc. • competiţii organizate la nivelul şcolii. • activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului (inclusiv colectare selectivă. • vizite de studii.). economisirea energiei.2011 în perioada 2-6 aprilie 2012 se desfăşoară săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare . care au în vedere Legea Educaţiei Naţionale (Legea 1/2011). educaţie inter şi multiculturală.10.T. Aceste activităţi se vor organiza sub diferite forme. dans. 5 . 5132/10.education. • activităţi sportive.VIII Complexitatea acestor finalităţi presupune o îmbinare a orelor de dirigenţie cu activităţile extraşcolare. Lucrarea de faţă se constituie dintr-o colectie de sugestii privind activitatea dirigintelui.E. • activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică.2006 şi OMECI nr. educaţie pentru reacţii corecte în situaţii de urgenţă etc.

Educaţie inter şi multiculturală  Folclor  Artă populară  Cultura şi civilizaţie românească şi străină  Studii europene 5.VIII TIPURI DE EDUCAŢIE COMPLEMENTARĂ DE CARE TREBUIE SĂ SE TINĂ CONT ÎN PLANIFICAREA ORELOR DE CONSILIERE SI ORIENTARE 1. Educaţie pentru drepturile cetatenie democratica  Educaţie pentru pace  Educaţie pentru drepturile copilului  Prevenirea abandonului şcolar  Prevenirea traficului de persoane  Prevenirea exploatării prin muncă a copiilor  Prevenirea violenţei şi abuzului asupra copilului  Promovarea egalităţii de şanse 3.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . Educaţie ecologică  Protecţia mediului  Ecoturism  Orientare turistică  Agroturism 6. Educatia pentru sanatate  Educaţie fizică . Educaţie pentru dezvoltare comunitară  Parteneriat în comunitate  Voluntariat 6 . Educatie pentru securitate personala  Educaţie juridică  Educaţie rutieră  Protecţia civilă  Apărarea împotriva incendiilor  Protecţia consumatorului 4.activitate şi odihnă  Igiena personală  Sănătatea mediului: omul şi mediul de viaţă  Sănătatea alimentaţiei  Sănătatea mentală  Primul ajutor  Sănătatea reproducerii 2.

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .VIII 7 .

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .VIII UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : PROFESOR DIRIGINTE: CLASA: a V – a AN ŞCOLAR CONSILIERE ŞI ORIENTARE Planificare anuală Nr.crt 1 2 3 4 5 MODULUL Autocunoaştere şi dezvoltare personală Comunicare şi abilităţi sociale Managementul informaţiilor şi al învăţării Planificarea carierei Calitatea stilului de viaţă Total ore Semestrul 1 Număr de ore 3 4 4 1 6 18 Semestrul 2 Număr de ore 4 3 3 1 6 17 Anual Număr de ore 7 7 7 2 12 35 Menţionăm că în perioada 2-6 aprilie 2012 se desfăşoară săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare .Şcoala altfel “ având orar specific. 8 . ora de consiliere şi orientare fiind inclusă în acesta..

.Clasa la prima întâlnire cu dirigintele regulamentul şcolardrepturi şi îndatoriri.Eu şi colegii de cooperare în mei ..Cum ne organizăm comportamente clasa? .semestrul I Clasa a V – a Modul Conţinuturi Obiective de referinta Tema Nr. • Solidaritate 2.1 să analizeze rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale .COMUNICAREA ABILITĂŢILE SOCIALE ŞI 2. Discuţii de grup.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă. 1 S2 9 . Rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale.1 CALITATEA RELAŢIILOR SOCIALE • Apartenenţa la grup.2 să exerseze .. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”.VIII Planificare semestrială . Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. 5.2 ABILITĂŢI SOCIALE • Importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului. • Avantajele cooperării în grup. 5.. grup S1 1 Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. ore Sapt Strategii de lucru 2.

portofoliul resurselor personale. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale.VIII 1. cum să-şi recunoască emoţiile şi să caute modalităţi de a le depăşi. PERSONALĂ DEZVOLTARE • Caracteristicile preadolescenţei: schimbările fizice.2 să exemplifice „Cine sunt eu ?” caracteristici specifice preadolescenţei 1 S3 2. Discuţii de grup. orar 2. dezvoltarea personalităţii. 4.PLANIFICAREA CARIEREI 4. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. Portofoliul personal pentru clasa a V a Stabilirea obiectivelor de lungă durată ale planului personal 10 4. Joc de rol. cum facem faţă emoţional situaţiilor dificile?.1 să exerseze exprimarea adecvată a emoţiilor “Emoţii .AUTOCUNOAŞTERE 1. aşteptări 1. mediu de lucru. ŞI DEZVOLTARE CREŞTERE. relaţiile cu colegii. responsabilităţi.1 să prezinte sarcinile şi responsabilităţi le asumate în activitatea preferată „Eroul meu preferat” 1 S5 .1 EXPLORAREA CARIEREI Caracteristicile unei activităţi – sarcini.Imagine de sine – comportament” 1 S4 Exerciţii pentru cunoaşterea de sine. echipamente.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . gânduri şi emoţiile generate.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE 2.1 MANAGEMENTUL EMOŢIILOR Relaţia dintre evenimente.2 SCHIMBARE.

O prietenie sinceră .CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. ABILITĂŢI ABILITĂŢILE SOCIALE SOCIALE Importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului. Solidaritate 5.să identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale.VIII de educaţie şi carieră.2 ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ • Factorii favorizanţi/ frenatori ai învăţării eficiente 2. a 5. 3.2. vreau să ştiu.să analizeze rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale 3. respectarea regulilor de circulaţie..COMUNICAREA ŞI 2.2. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă. ce trebuie să ştiu” 1 S9 Exerciţii specifice gândirii critice. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”. acomodare 3. „Ce sunt tezele?” 1 S7 . Rolul informaţiilor în procesul de cunoaştere.2.2. „Singur acasă -împreună la şcoală .2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE Alegerea alternativei optime (centura de siguranţă.să exerseze comportamente de cooperare în grup „Noi şi televizorul/ Cum şi când folosesc calculatorul în pregătirea lecţiilor” 1 S6 Exerciţii specifice gândirii critice.1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI INFORMATIILOR ÎNVĂŢĂRII Modalităţi de identificare a informaţiilor. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. învăţare. Avantajele cooperării în grup.1.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .Ştiu ce ştiu. Completarea unor 11 .Prietenul la nevoie se cunoaşte“ 1 S8 5.să analizeze factorii favorizanţi ai învăţării eficiente 2. Discuţii de grup. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.MANAGEMENTUL 3.

a normelor de primajutor etc.AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1.să analizeze „Cum şi până când factorii ne ajutăm colegii la favorizanţi ai învăţătură” învăţării eficiente „Disciplina pregătirii temelor” 1 S11 1 S12 12 .) 1.1 AUTOCUNOAŞTERE Stima de sine: ce este stima de sine şi în ce situaţii se manifestă.2 ÎNVAŢARE INFORMAŢIILOR ŞI EFICIENTĂ ÎNVĂŢĂRII • Factorii favorizanţi/ frenatori ai învăţării eficiente 3.VIII normelor de prevenire a incendiilor. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. portofoliul resurselor personale.MANAGEMENTUL 3. Exerciţii specifice gândirii critice. atitudinea pozitivă faţă de propria persoană pornind de la resursele şi interesele proprii 1.1. 3. 1 S10 Exerciţii pentru cunoaşterea de sine.să „Ce este important identifice pentru mine?” situaţii în care se manifestă stima de sine fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă.2.

să exerseze comportamente de cooperare în grup „Strada şi capcanele ei. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. Ce fac dacă sunt singur acasă?” 1 S13 Discutii de grup. 2. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.să analizeze „De la învăţător la rolul grupului profesori şi în formularea diriginte” şi în realizarea opţiunilor personale 1 S15 13 .VIII 5. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”. „Sărbătorile de iarnă la români” 1 S14 5.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE 5. respectarea regulilor de circulaţie.1 CALITATEA RELAŢIILOR SOCIALE • Apartenenţa la grup.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE Alegerea alternativei optime (centura de siguranţă.să identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.2. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”. ABILITĂŢI SOCIALE Importanţa contribuţiei fiecarui membru al unui grup la activitatea grupului. pornind de la resursele şi interesele proprii 2. a normelor de prevenire a incendiilor. • Avantajele cooperării în grup. Rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale.1. Discuţii de grup.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .2. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.) 2. Solidaritate 5.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.2. a normelor de prim-ajutor etc.

Atitudinea pozitivă faţă de propria persoană 5.AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”.VIII 5. pornind de la resursele şi interesele proprii „Sănătatea cea mai de preţ avuţie” 1 S16 „Cum aleg un produs de calitate” 1 S17 Discutii de grup. respectarea regulilor de circulaţie.1 AUTOCUNOAŞTERE • Stima de sine: ce este stima de sine şi în ce situaţii se manifestă. a normelor de primajutor etc. portofoliul resurselor personale.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .să „Bilanţ la sfârşit de identifice semestru” situaţii în care se manifestă stima de sine 1 S18 Exerciţii pentru cunoaşterea de sine. a normelor de prevenire a incendiilor. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE • Alegerea alternativei optime (centura de siguranţă. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. 1. 14 .1.) 1.să identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale.2.

1 să exerseze abilităţi de prezentare a informaţiilor 3.să identifice situaţii în care se manifestă stima de sine „Autoaprecierea ” Nr. auditiv. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă. Ore 1 Sapt . portofoliul resurselor personale.2 să identifice stilul propriu de învăţare „Cum să caut eficient informaţii şi să respect drepturile copilului” „Cum învăţ ?” 1 S20 1 S21 1.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . Exerciţii specifice gândirii critice . kinesteziccaracteristici.2 să „Eu copilul! .2 ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ • stiluri de învăţare: vizual. Criterii de identificare a stilului propriu de învăţare 1.1 ŞI DEZVOLTARE AUTOCUNOAŞTERE PERSONALĂ stima de sine: ce este stima de sine şi în ce situaţii se manifestă.AUTOCUNOAŞTERE 1.Să .1. Exerciţii specifice gândirii critice . Exerciţii pentru 15 1.1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI INFORMAŢIILOR ÎNVĂŢĂRII • tehnici de prezentare a informaţiilor 3. 3.2 SCHIMBARE. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale.AUTOCUNOAŞTERE 1.VIII Modul Conţinuturi Planificare semestrială . S19 Strategii de lucru Exerciţii pentru cunoaşterea de sine.MANAGEMENTUL 3. Atitudinea pozitivă faţă de propria persoană 3. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă.semestrul II Clasa a V – a Obiective de Tema referinta 1.

1 să aplice tehnici de autocontrol „Ce înseamnă şi unde poate duce un comportament agresiv” 1 S23 4. ocupaţie şi carieră „Dicţionarul ocupaţiilor” 1 S24 cunoaşterea de sine. maturitate. tinereţe. DEZVOLTARE • etapele dezvoltării umane: copilărie. portofoliul resurselor personale.1 să se familiarizeze cu termenii de muncă.VIII ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ CREŞTERE.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .PLANIFICAREA CARIEREI 4. Joc de rol. 16 .1 EXPLORAREA CARIEREI • muncă. responsabilitatea pentru consecinţele propriilor acţiuni 2. Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. distincţii şi caracteristici criterii de alegere a unei meserii 4. bătrâneţe analizeze varietatea schimbărilor specifice dezvoltării umane facem cunoştinţă cu preadolescenţa” 1 S22 2. ocupatie. carieră: definiţie.1 MANAGEMENTUL EMOŢIILOR • importanţa autocontrolului. Discuţii de grup. adolescenţa. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale.COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 2. pubertate. Portofoliul personal pentru clasa a V a Stabilirea obiectivelor de lungă durată ale planului personal de educaţie şi carieră.

2. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”. Discuţii de grup.2.. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.2. Avantajele cooperării în grup.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE alegerea alternativei optime „Efectele alcoolului. solidaritate 5.2.să identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale. pornind de la „Regimul zilnic al elevului” 1 S29 Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. eu şi de cooperare în prietenii mei” grup 1 S26 Discutii de grup.să protejăm natura. ABILITĂŢI ABILITĂŢI SOCIALE SOCIALE importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului. viaţa noastră şi a celor din jur” 2. pornind de la resursele şi interesele proprii „Cât şi cum îmi ajut familia” 1 S25 2.să identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.să exerseze „Eu şi colegii comportamente mei.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE alegerea alternativei optime 5.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .COMUNICARE ŞI 2. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă. Completarea unor fişe de lucru cu 17 .CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.VIII 5. tutunului şi drogurilor asupra sănătăţii„ .Micii voluntari”. 1 S27 1 S28 5.

1. 5. părinti. 1 S30 1. portofoliul resurselor personale. Exerciţii pentru cunoaşterea de sine. Rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale. Atitudinea pozitivă faţă de propria persoană 1. Proiect si joc de rol pe tema “Managementul stresului in situatii de examinare”.1 să aplice tehnici de autocontrol „Violenţa şi urmările ei semnal de alarmă pentru elevi.1 MANAGEMENTUL EMOŢIILOR • importanţa autocontrolului.să identifice situaţii în care se manifestă stima de sine „Eu în oglindă” 1 S31 5. 18 .COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 2.1 CALITATEA RELAŢIILOR SOCIALE Apartenenţa la grup.să analizeze rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor „Strada nu este loc de joacă „ 1 S32 Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. responsabilitatea pentru consecinţele propriilor acţiuni 2.VIII resursele şi interesele proprii 2. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. Discuţii de grup.1.AUTOCUNOAŞTERE 1.1AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE stima de sine: ce PERSONALĂ este stima de sine şi în ce situaţii se manifesta. cadre didactice” atitudini faţă de stilul de viaţă.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale.

Exersarea deprinderilor de invăţare eficientă.să identifice alternativa optima de soluţionare a unei probleme personale. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă. ŞI DEZVOLTARE CRESTERE . portofoliul resurselor personale. adolescentă. PERSONALĂ DEZVOLTARE • etapele dezvoltării umane: copilărie. Discuţii de grup.VIII personale 3. Exercitii specifice găndirii critice .CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.2.2.MANAGEMENTUL 3.să analizeze factorii favorizanţi ai învatării eficiente 5.2 SCHIMBARE .2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE alegerea alternativei optime 3. tinereţe.pubertate. pornind de la resursele şi interesele proprii 1.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . Exerciţii pentru cunoasterea de sine. 19 1 S34 1.AUTOCUNOASTERE 1. maturitate. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”. Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilitătilor personale.2 să analizeze varietatea schimbărilor specifice dezvoltării umane „Cum mă pregătescu eu acasă pentru recapitularea finală” „Cum îmi petrec vacanţa” 1 S33 Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţa de stilul de viaţa. bătrăneţe „Bilanţ la sfârşit de an” 1 S35 .2 ÎNVĂŢARE INFORMAŢIILOR ŞI EFICIENTĂ ÎNVĂŢĂRII Factorii favorizanţi/ frenatori ai învaţării eficiente 5.

Şcoala altfel “ având orar specific. MODULUL crt 1 Autocunoaştere şi dezvoltare personală 2 Comunicare şi abilitaţi sociale 3 Managementul informaţiilor şi al învătării 4 Planificarea carierei 5 Calitatea stilului de viată Total ore Semestrul 1 Număr de ore 3 5 4 1 8 21 Semestrul 2 Număr de ore 4 2 3 1 4 14 Anual Număr de ore 7 7 7 2 12 35 Menţionăm că în perioada 2-6 aprilie 2012 se desfăşoară săptămâna dedicată activitătilor extracurriculare şi extraşcolare . ora de consiliere şi orientare fiind inclusă in acesta.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .VIII UNITATEA DE INVATĂMANT : PROFESOR DIRIGINTE: CLASA: a VI – a AN ŞCOLAR CONSILIERE ŞI ORIENTARE Planificare anuală Nr.. 20 .

Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc (ex..CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .). ore 1 Sapt Strategii de lucru Exerciţii de identificare a dezavantajelor / avantajelor comportamentului neagresiv / agresiv. de exploatare) şi/sau de criză (accidente.semestrul I Clasa a VI – a Modulul 2. în conformitate cu anumite norme.1. Exersarea deprinderilor de invătare eficienta fişe de autoevaluare şi de autoobservare referitoare la propria activitate de învătare. Exersarea comportamentelor de grup. catastrofe naturale etc.sa identifice rolul normelor în viaţa grupurilor de apartenenţa Tema .Cum mă vad eu.VIII Planificare semestriala.să identifice caracteristici ale învatării proprii „Programul meu săptămânal şcolar si extraşcolar” 1 S3 21 .2. relaţii abuzive.MANAGEMENTUL 3. ÎNVĂŢĂRII Caracteristici ale învăţarii eficiente. S1 5.2 să identifice dezavantaje ale manifestării comportamentului agresiv 5.2 Învaţare eficientă: INFORMAŢIILOR ŞI • Activitatea de învătare. cum mă vad ceilalti?” Nr.1 Calitatea vieţii personale: • Situaţii de decizie. Discuţii de grup joc de rol pe tema cunoaşterii si respectării diferitelor norme.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE Continuturi 2. „Regulamentul nostru” 1 S2 3. 3. Raportarea la normă.2 Comunicarea: • comportament agresiv – neagresiv Obiective de referinta 2.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.

VIII 2. Exersarea deprinderilor de invătăre eficienta fişe de autoevaluare şi de autoobservare referitoare la propria activitate de învătăre.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE 2.2 Comunicarea: • comportament agresiv – neagresiv 3. cariera: caracteristici 4.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .1. Internet) pentru găsirea explicaţiilor cu privire la definirea termenilor de muncă.Managementul informaţiilor • Tehnici de selectare a informaţiilor – avantaje si limite. suport al 1 S6 1 S7 2. ce fac mâine. Caracteristici ale învătării eficiente 2.1.să exerseze deprinderi de selectare a informatiilor relevante pentru învaţarea eficientă 3. ocupaţie.1 Explorarea carierei: • munca.PLANIFICAREA CARIEREI 4.sa utilizeze în contexte adecvate termenii de muncă. sa identifice caracteristici ale învatarii proprii 2. carieră.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE 1 S8 Exercţii de identificare a dezavantajelor / avantajelor 22 .2 Învătare eficientă: • Activitatea de învătare. Discuţii cu privire la conţinuturile termenilor muncă. ocupatie. prieten sau duşman?” „Interesele mele şi motivaţia pentru învăţare” „Spiritul de solidaritate.arta convieţuirii” 1 S4 Exercitii de identificare a dezavantajelor / avantajelor comportamentului neagresiv / agresiv. ocupaţie.1. MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI ÎNVĂŢĂRII 3. ocupaţie şi carieră „Ce fac azi. Tehnici de autocontrol. 4. carieră. Utilizarea dicţionarelor (bibliotecă. 2.1 Managementul emoţiilor: • importanţa autocontrolului. dar în viitor?” 1 S5 3. 3.2.2 să identifice dezavantaje ale manifestării „Computerul – stăpânul timpului meu liber.1 să aplice tehnici de autocontrol „Cum pot arăta că ascult pe cineva? .

AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PER. dezvoltare: copilărie. Discuţii de grup joc de rol pe tema cunoaşterii si respectării diferitelor norme.2. vreau sa ştiu ce trebuie sa ştiu” 1 S9 comportamentului neagresiv/agresiv. Exersarea deprinderilor de invatare eficienta fişe de autoevaluare si de autoobservare referitoare la propria activitate de învătare .VIII 5. 23 . Etichetările. în conformitate cu anumite norme. • Raportarea la normă.să exerseze deprinderi de selectare a informaţiilor relevante pentru învaţarea eficientă 1.1 Managementul INFORMAŢIILOR ŞI informaţiilor: ÎNVĂŢĂRII • Tehnici de selectare a informaţiilor – avantaje şi limite.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . pubertate. crestere. comportamentului agresiv 5.).1.SONALĂ 5. .să exerseze prezentarea caracteristicilor pozitive despre sine ..MANAGEMENTUL 3. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE 1. 1.Violenţa şcolarasemnal de 1 S12 Joc de rol pe teme ca: „Ce îmi place (admir) în legatură cu mine/ Ce nu îmi place în legatură cu mine”. Rezolvarea unor probleme cu potential de risc (ex.să observe schimbări asociate diferitelor vârste „Test de supraveţuire” 1 S11 1.. Discuţii în grup despre schimbările specifice pubertaţii. 3.1.1 Autocunoastere: Stima de sine.. Discutii în grup despre etichetari si despre consecinţele acestora. cum mă vad ceilalti?" 1 S10 3.1 Calitatea vietii personale: • Situaţii de decizie.să identifice rolul normelor în viata grupurilor de apartenenţa increderii in mine” „Singur acasa -împreuna la şcoala ! . • Calitatea relaţiilor sociale 1. catastrofe naturale etc. relaţii abuzive.1.Cum mă vad eu. Exersarea comportamentelor de grup. Cum poate fi îmbunătătita stima de sine.2 Schimbare.Ştiu ce ştiu.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 1. de exploatare) şi/sau de criză (accidente.

cadre didactice” . Exersarea comportamentelor de grup. Exersarea comportamentelor de grup. participant la trafic” 1 S13 5. Rezolvarea unor probleme cu potential de risc 5. acasa. batrâneţe – caracteristici generale. de exploatare) si/sau de criză (accidente. părinti.1 Calitatea vieţii LUI DE VIAŢĂ personale: • Situaţii de decizie.5.să identifice rolul normelor în viata grupurilor de apartenentă alarmă pentru elevi. 2. biciclist.COMUNICAREA ŞI 2. 2.CALITATEA STILU. în conformitate cu anumite norme. în conformitate cu anumite norme. Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc (ex.1.).. observabile 5. maturitate. tinereţe. Discuţii de grup joc de rol pe tema cunoaşterii şi respectării diferitelor norme.2 să identifice dezavantaje ale manifestării comportamentului agresiv „Tehnici de comunicare „ 1 S14 5.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .CALITATEA STILU5.VIII PERSONALĂ adolescentă. Exerciţii de identificare a dezavantajelor / avantajelor comportamentului neagresiv / agresiv. în comunitate” 1 S15 24 . catastrofe naturale etc.Pieton. relaţii abuzive. Discutii de grup joc de rol pe tema cunoasterii si respectării diferitelor norme.1.să identifice rolul normelor în viata grupurilor de apartenentă „Responsabilită ţile copiilor în şcoala. Raportarea la norma.1 Calitatea vieţii LUI DE VIAŢĂ personale: • Situatii de decizie.2 Comunicarea: ABILITĂŢILE comportament agresiv – SOCIALE neagresiv Vizionarea unor filme care abordeaza tema trecerii de la o etapa de vârstă la alta.

COMUNICAREA ŞI 2. observabile 1. 1.1 să aplice tehnici de autocontrol „Comportamen t asertiv. pubertate.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . dezvoltare: copilarie.2 Schimbare.2 să aplice tehnici de autocontrol 1. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1. Discuţii în grup despre schimbările specifice pubertătii Portofoliu personal – sfărşit de semestru.VIII 2. adolescenţa. batrâneţe – caracteristici generale. tinereţe. maturitate. crestere.2 să observe schimbări asociate diferitelor vârste 1 „Etapele dezvoltării umane” S17 25 .1 Managementul emoţiilor: ABILITĂŢILE imporţanta autocontrolului. SOCIALE Tehnici de autocontrol 2. pasiv sau agresiv” 1 S16 Exercitii de identificare a dezavantajelor / avantajelor comportamentului neagresiv /agresiv.

Discuţii în grup despre etichetări şi despre consecinţele acestora. Etichetările. Cum poate fi îmbunătăţită stima de sine. în conformitate cu anumite norme.VIII Planificare semestrială . Joc de rol pe teme ca: „Ce îmi place (admir) în legatură cu mine/ Ce nu îmi place în legatură cu mine”.etc.AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1.1 Autocunoastere: Stima de sine. Exersarea comportamentelor de grup.1.semestrul al II-lea Clasa a VI – a Modulul 5.să exerseze prezentarea caracteristicilor pozitive despre sine „Puncte tari – puncte slabe” 1 S20 26 . S18 S19 1.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . 1. ore 1 1 Sapt Strategii de lucru Discuţii de grup joc de rol pe tema cunoaşterii şi respectării diferitelor norme. Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc Obiective de referinta 5.1 Calitatea vietii personale: • Situaţii de decizie.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ Continuturi 5.1.să identifice rolul normelor în viaţa grupurilor de apartenenţa Tema „Cauzele violenţei” „Răceala şi gripa” Nr.

1 Managementul informatiilor: • Tehnici de selectare a informaţiilor – avantaje şi limite.1 Calitatea vieţii personale: • Situaţii de decizie.1. joc de rol pe tema cunoaşterii si respectării diferitelor norme.să identifice rolul normelor în viaţa grupurilor de apartenenţa „Să continuăm povestea” 1 S22 5. Exersarea deprinderilor de invăţare eficienta fişe de autoevaluare şi de autoobservare referitoare la propria activitate de învătare.1.să utilizeze în contexte adecvate termenii de muncă. carieră.VIII 2. eu vreau asta” 1 S21 Exerciţii de identificare a dezavantajelor / avantajelor comportamentului neagresiv / agresiv.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE 2.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . Utilizarea dicţionarelor (bibliotecă. ocupaţie şi carieră „Vreau să ştiu mai multe despre ocupaţii” 1 S24 . Internet) pentru găsirea explicaţiilor cu privire la definirea 27 3. Discuţii cu privire la conţinuturile termenilor muncă.MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI ÎNVĂŢĂRII 3. Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc „Ştii adevărul despre tutun?” 1 S23 4.1 să aplice tehnici de autocontrol „Tu vrei asta. Tehnici de autocontrol 2. Exersarea comportamentelor de grup.să exerseze deprinderi de selectare a informaţiilor relevante pentru învătarea eficientă 5. 3.1.1 Managementul emoţiilor: importanţa autocontrolului. în conformitate cu anumite norme.1 Explorarea carierei: • muncă. ocupaţie.PLANIFICAREA CARIEREI 4. Discuţii de grup. carieră: caracteristic 4. ocupaţie.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.

să exerseze prezentarea caracteristicilor pozitive despre sine 2. Tehnici de autocontrol 1.1 Managementul emoţiilor: importanţa autocontrolului.CALITATEA 5.să identifice „Alcoolul.1.1 Autocunoaştere: Stima de sine. 2.1 Calitatea vieţii personale: 5.2. în conformitate cu anumite norme.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .1.MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI ÎNVĂŢĂRII 3.1 să aplice tehnici de autocontrol „Cine sunt eu?” 1 S26 termenilor de muncă. pe stradă.2 Învăţare eficienta: 3.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. Discuţii de grup joc de rol pe tema cunoaşterii şi respectării diferitelor norme. în comunitate” 1 S25 1. Exerciţii de identificare a dezavantajelor / avantajelor comportamentului neagresiv / agresiv. Cum poate fi îmbunătăţită stima de sine. Etichetările. să identifice • Activitatea de învăţare.să identifice rolul normelor în viaţa grupurilor de apartenenţă „Violenţa în familie.VIII 5. Exersarea comportamentelor de grup. ocupaţie.1. caracteristici ale Caracteristici ale învăţării învăţării proprii eficiente „Cum învăţ ?” 1 S28 5.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE „Semaforul conflictelor” 1 S27 3. Exersarea deprinderilor de invăţăre eficientă fişe de autoevaluare şi de autoobservare referitoare la propria activitate de învatare. Joc de rol Discuţii în grup despre etichetări şi despre consecinţele acestora etc. 28 2.AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1. Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc 5. Discuţii de grup.1 Calitatea vietii personale: • Situaţii de decizie. 1 S29 . carieră.

sa identifice rolul normelor în „Ce pot să fac atunci când mă 1 S33 . 3.AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 5. 5. Etichetările. Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc rolul normelor în viata grupurilor de apartenenţă drogurile şi calitatea vieţii” 1.1.1.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . în conformitate cu anumite norme. Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc 1.să exerseze deprinderi de selectare a informaţiilor relevante pentru învăţarea eficientă „Cum îmi utilizez timpul?” 1 S32 joc de rol pe tema cunoaşterii şi respectării diferitelor norme.1 Managementul informaţiilor: • Tehnici de selectare a informaţiilor – avantaje şi limite. Discuţii de grup joc de rol pe tema cunoaşterii si respectării diferitelor norme. Exersarea comportamentelor de grup.1.1 Autocunoaştere: Stima de sine. în conformitate cu anumite norme.să identifice rolul normelor în viaţa grupurilor de apartenenţa „Despre colegul meu” 1 S30 „Responsabilit ăţi în familie” 1 S31 3.să exerseze prezentarea caracteristicilor pozitive despre sine 5. Joc de rol Discutii în grup despre etichetari si despre consecintele acestora etc.VIII STILULUI DE VIAŢĂ • Situaţii de decizie. Exersarea deprinderilor de invăţare eficienta fişe de autoevaluare şi de autoobservare referitoare la propria activitate de învăţare. Cum poate fi îmbunătăţită stima de sine.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.1.MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI ÎNVĂŢĂRII 3.1 Calitatea vietii personale: 5.1 Calitatea vieţii personale: • Situaţii de decizie. Discuţii de grup joc de rol pe tema 29 5. Exersarea comportamentelor de grup.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 1.

observabile 1. Rezolvarea unor probleme cu potential de risc viata grupurilor de apartenenta simt stresat” „Cum îmi petrec vacanţa” 1 S34 1. tinereţe. adolescenţă.2 Schimbare. creştere. maturitate. dezvoltare: copilarie. Exersarea comportamentelor de grup.2 să aplice tehnici de autocontrol „Realizări şi neîmpliniri la sfârşit de an şcolar” 1 S35 cunoaşterii şi respectării diferitelor norme. în conformitate cu anumite norme. 30 .VIII • Situatii de decizie. Portofoliu personal – sfărsit de an. pubertate. batrâneţe – caracteristici generale.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1.

.VIII UNITATEA DE INVĂŢĂMANT : PROFESOR DIRIGINTE: CLASA: a VII – a AN ŞCOLAR CONSILIERE ŞI ORIENTARE Planificare anuală Nr.Şcoala altfel “ având orar specific.crt 1 2 3 4 5 MODULUL Autocunoastere şi dezvoltare personală Comunicare şi abilităti sociale Managementul informaţiilor şi al invăţării Planificarea carierei Calitatea stilului de viată Total ore Semestrul 1 Număr de ore 4 5 4 2 3 18 Semestrul 2 Număr de ore 4 4 4 3 2 17 Anual Număr de ore 8 9 8 5 5 35 Menţionăm că in perioada 2-6 aprilie 2012 se desfăşoară săptămâna dedicată activitătilor extracurriculare şi extraşcolare . ora de consiliere şi orientare fiind inclusă in acesta.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . 31 .

pubertate. maturitate. DEZVOLTARE • Etapele dezvoltarii umane: copilarie. batranete 2. pasiv si agresiv “Sunt un bun ascultǎtor“ “Intre pasivitate şi agresivitate comportamentalǎ” 32 .responsabilitatea pentru consecintele propriilor actiuni 2. Exerciţii de autocontrol.”.2 COMUNICAREA • comunicarea asertiva. Imaginarea si discutarea unor situaţii care necesită autocontrol. tinerete. S1 S2 S14 1. CRESTERE .. agresiv Obiective de referinta 1. Joc de rol.1 sa aplice tehnici de autocontrol “Violenţa verbalǎ şi autocontrolul “ “ Arta de a face faţǎ conflictelor” 1 2 1 1 S16 S34 S17 S18 2.2 sa distinga intre comportamentul asertiv. Comportamentul asertiv. consecinţele etichetarii 1.2 sa analizeze varietatea schimbarilor specifice dezvoltarii umane Tema “Etichetarea şi prejudecǎţile” “De la copilǎrie la adolescenţǎ’’ “Respectul de sine şi respectul faţǎ de ceilalţi’’ “Posibilitǎţi şi limite’’ Nr.VIII Planificare semestrială.1 să exerseze prezentarea caracteristicilo r pozitive despre sine 1. Confecţionarea unor etichete.1 AUTOCUNOAŞTERE • Stima de sine: persoanele cu stima de sine scăzuta/ ridicată. postere. ore 1 1 1 Sapt Strategii de lucru Redactarea unui certificat de competenţe :”Pentru cel/cea mai .AUTOCUNOAŞTE RE ŞI DEZVOLTARE PERSONALA 1 S15 2. colaje pentru prezentarea schimbărilor specifice dezvoltării umane. pasiv.2 SCHIMBARE . Realizarea unor pliante.COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 2. Crearea unor situaţii de comunicare asertiva.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .semestrul I CLASA: a VII – a Modulul Continuturi 1.1 MANAGEMENTUL EMOTIILOR • importanta autocontrolului. adolescenta..

discuţii cu membrii comunităţii invitati la clasă cu privire la modul de alegere a meseriei. ocupaţie.PLANIFICAREA CARIEREI 3.1 să aplice metode eficiente de rezolvare a problemelor si luare a deciziilor 5.1 să se familiarizeze cu termenii de muncă.2 să identifice sursele de stres şi modalitaţile de adaptare eficientă la stres “Igiena învǎţǎrii” “Igiena alimentaţiei” “Decizii.1 CALITATEA VIEŢII PERSONALE • situaţii de decizie • stresul • metode de adaptare eficientă la stres 5. carieră: definiţie. decizii” 1 1 1 S11 S12 S13 33 . Chestionare privind stilul propriu de învăţare. meserii vechi” 1 1 S9 S10 5. Criterii de identificare a stilului propriu de invatare 4. distincţii şi caracteristici • criterii de alegere a unei meserii 3. carierǎ ” “Meserii noi. ocupatie.1 să exerseze abilităţi de prezentare a informaţiilor 3.1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR • tehnici de prezentare a informaţiilor 3. kinesteziccaracteristici. ocupaţie şi carieră.VIII 3. jocuri de rol si imaginarea unor situaţii de decizie. dezbatere panel cu privire la conţinuturile termenilor de muncă. Proiect individual cu tema “Cum facem faţă stresului?” “Muncǎ.2 INVAŢARE EFICIENTĂ • stiluri de invatare: vizual.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .2 să analizeze criterii simple de alegere a unei meserii “Stil de învǎţare ” “Autoevaluarea rezultatelor şcolare” “Surse de informare” 2 1 1 S78 S5 S6 Activităţi de prezentare a informaţiilor in forme diverse in grup. ocupaţie şi carieră 4.2 să identifice stilul propriu de învăţare 4.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. Discuţii de grup Dramatizări.MANAGEMENTU L INFORMAŢIILOR ŞI INVĂŢĂRII 4. Brainstorming.1 EXPLORAREA CARIEREI • muncă. auditiv.

2 să distingă între comportamentul asertiv.VIII Planificare semestriala. maturitate. Imaginarea şi discutarea unor situaţii care necesită autocontrol. bătraneţe 2. dezbaterea. norme “ “ Prieteni. amici “ Nr.AUTOCUNOAŞTE RE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ “Vorba dulce mult aduce ! “ “Consecinţe şi responsabilitaţi “ 1 1 1 S21 S22 S34 2... Eu la maturitate etc. pasiv. Compuneri. Lucrul pe echipe .COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 2. Conversaţia.4 să analizeze varietatea schimbărilor specifice dezvoltării umane 2. consecinţe etichetării 1. Comportamentul asertiv. agresiv Obiective de referinta 1. colegi.semestrul II CLASA: a VII – a Modulul Continuturi 1.2 COMUNICAREA • comunicarea asertivă. S19 S20 S32 S33 1. ore 1 1 1 1 Sapt Strategii de lucru Realizarea unui afiş publicitar care să conţina punctele tari ale fiecăruia Joc de rol.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .3 să exerseze prezentarea caracteristicilor pozitive despre sine 1. CRESTERE ..1 AUTOCUNOAŞTERE • Stima de sine: persoanele cu stima de sine scazută/ ridicată. valori.” “Principii.responsabilitatea pentru consecintele propriilor acţiuni 2. dar..2 SCHIMBARE . DEZVOLTARE • Etapele dezvoltării umane: copilarie. Crearea unor situaţii de comunicare asertivă. Lucrul pe echipe . adolescenţă.1 să aplice tehnici de autocontrol Tema “ Eu peste 10 ani “ “Nu vreau să mă laud. eseuri : Copilaria mea. pasiv si agresiv ”Drepturile şi îndatoririle copiilor” “ Te ascult. pubertate. asculta-mă ! “ Egalitatea de sanse 1 S35 34 .1 MANAGEMENTUL EMOŢIILOR • importanţa autocontrolului. tinereţe.

” “Temele pentru acasa ” “Profesii si ocupaţii în familia mea “ “Profesii noi” “Ce voi fi ?” 1 S26 Chestionare privind stilul propriu de invăţare. carieră: definiţie..PLANIFICAREA CARIEREI 4. ocupaţie şi carieră.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . Exersarea unor deprinderi de invăţăre eficientă: tehnici de memorare. dezbatere panel cu privire la conţinuturile termenilor de muncă.2 să analizeze criterii simple de alegere a unei meserii 5.VIII 3..2 INVATARE EFICIENTA • stiluri de invatare: vizual.1 CALITATEA VIEŢII PERSONALE • sanatatea personală • stil de viata sanatos 5. distincţii si caracteristici • criterii de alegere a unei meserii 3. ocupatie si carieră 4.MANAGEMENTU L INFORMAŢIILOR ŞI INVĂŢĂRII 3. ocupatie.1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR • tehnici de prezentare a informaţiilor 3.2 să identifice stilul propriu de invăţăre “Reapitularea pentru teze şi extemporale” “Cum se face un referat şi cum se susţine oral (surse de informare)” “Daca aş fi profesor pentru o ora .1 să aplice metode eficiente de rezolvare a problemelor şi luare a deciziilor 5.1 să exerseze abilităti de prezentare a informaţiilor 3. Discuţii de grup 1 S23 1 1 1 1 1 S24 S25 S27 S28 S29 4. Criterii de identificare a stilului propriu de invăţăre 4. kinesteziccaracteristici. tehnici de lectură rapida.1 să se familiarizeze cu termenii de muncă. auditiv.1 EXPLORAREA CARIEREI • muncă. Brainstorming. Discuţii cu membrii comunităţii invitaţi la clasa cu privire la modul de alegere a meseriei.. recapitularea etc.CALITATEA STILULUI DE VIAŢA 5.2 să identifice sursele de stres si modalitaţile de adaptare eficientă la stres “Cum mă feresc de gripă” “Reguli de igienă în colectivitate” 1 1 S30 S31 35 .

ora de consiliere şi orientare fiind inclusă in acesta..CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . 36 .Şcoala altfel“ având orar specific.crt 1 2 3 4 5 MODULUL Autocunoaştere şi dezvoltare personală Comunicare şi abilităţi sociale Managementul informaţiilor şi al invăţării Planificarea carierei Calitatea stilului de viată Total ore Semestrul 1 Număr de ore 3 4 4 4 3 18 Semestrul 2 Număr de ore 3 2 5 5 1 16 Anual Număr de ore 6 6 9 9 4 34 Menţionăm că in perioada 2-6 aprilie 2012 se desfăşoară săptămâna dedicată activitătilor extracurriculare şi extraşcolare .VIII UNITATEA DE INVĂŢĂMANT : PROFESOR DIRIGINTE: CLASA: a VIII – a AN ŞCOLAR CONSILIERE ŞI ORIENTARE Planificare anuală Nr.

1 să evalueze punctele tari si • autoevaluare: interese. Prejudecăţi şi stereotipuri: 2.2 COMUNICAREA • Respectarea diferitelor puncte de vedere. Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. familie. ore 1 Sapt Strategii de lucru Exerciţii pentru cunoaşterea de sine. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ Obiective de referinta 1. abilităţi. Auto1. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesara asumarea responsabilităţii sociale.VIII Planificare semestriala.semestrul I CLASA: a VIII – a Modulul 1.1AUTOCUNOAŞTERE 1.1 sa explice importanta responsabilitatii sociale in diferitre contexte 2. puncte tari.2 să manifeste respect pentru exprimarea “Drepturi si responsabilitǎţi ” 2 S12 “Discriminarea şi prejudecǎţile” . Dezbateri pe tema respectului de sine organizarea de campanii de promovare a valorilor şi convingerilor personale.2 să demonstreze eficienţa respect de sine Continuturi Tema “Cum îmi valorific interesele” “Autoevaluarea propriilor capacitǎţi” “Aptitudinile mele” Nr.COMUNICARE ŞI 2. slabe. puncte interesele. portofoliul resurselor personale.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . slabe. caracteristici abilităţile personale personale • respect pentru sine. atitudini negative şi pozitive fata de sine.1 ABILITATI SOCIALE ABILITĂŢI SOCIALE • Responsabilitatea sociala in urmatoarele contexte: scoala. 37 S12 1 S13 1 S5 2. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. comunitate 2.

1 să argumenteze importanţa elementelor de marketing personal pentru găsirea unui loc de munca 4. Scrisoare de intentie si CV pentru diferite situatii ipotetice de gasire a unui loc de munca . Selectarea informaţiilor utile pentru decizia privind traseul educaţional.2 să demonstreze importanţa portofoliului personal pentru conturarea unui “Cum folosesc internetul ca sursă de informare pentru viitoarea carierǎ” 2 S10 -11 4.2 să aplice tehnici ale găndirii critice 4.3 FAMILIA • Schimbarea rolurilor în familie pe parcursul vieţii. elemente obligatorii. 3.PLANIFICAREA CARIEREI “Recapitularea pentru teze şi extemporale” “Scrisoarea de intenţie şi CV -ul” 2 S89 S4 1 “Planul meu de viaţǎ” 2 S14 -15 Joc de rol. Impactul stereotipurilor de rol punctelor diferite de vedere 2 2.1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR • Cum mă ajută calculatorul/ internetul în găsirea şcolii pe care doresc să o urmez 3.2 PLANIFICAREA CARIEREI • Portofoliul personal pentru clasele V-VIII: desene. Exerciţii specifice găndirii critice.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . structură . Portofoliul personal pentru clasa a VIIIa Stabilirea obiectivelor de lungă durata ale planului personal de 38 . rezultate ale aplicării chestionarelor de interese 3.1 să utilizeze TIC pentru documentarea privind opţiunile pentru clasa a IXa 3. greşeli în redactarea unei scrisori de intenţie sau a unui CV 4. articole Sarcini pe grupe . scenarii cu tema “Rolurile femeilor/ bărbatilor in viaţa privata şi în viaţa publică”.VIII surse de apariţie şi consecinţe 2. colaje.1 MARKERTING PERSONAL • Scrisoarea de intenţie şi CV .3 să anticipeze schimbarea rolurilor in familie de-a lungul vieţii “Arta de a-i accepta pe ceilalţi “ S67 Monitorizarea presei: cum apar prejudecăţile şi stereotipurile în ştiri. MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI INVĂŢĂRII 3. Discutii de grup.2 INVAŢARE EFICIENTĂ • Gândirea critică şi autocontrol asupra propriei învăţări 4.

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . Impactul acestora asupra planificării carierei 5.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE • Managementul stresului • Modalităti de optimizare a pregătirii pentru examene. 39 . atitudini şi comportamente ale stilului de viaţa. rezultatele diferitelor concursuri.VIII 5. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţa de stilul de viaţa şi carieră.3 să dezvolte un plan educaţional şi de carieră “Prioritǎţile timpului meu ” 1 S16 educaţie şi carieră.2 să demonstreze abilităţi de management al stresului “Stresul examenelor” “Obiceiuri alimentare sǎnǎtoase” “Igiena învǎţǎrii ” 1 1 S17 S3 1 S18 Discutii de grup. diplome şi certificate obţinute. stresul si examenele • Managementul stresului in situaţii de examinare traseu educaţional şi profesional 4. Proiect si joc de rol pe tema “Managementul stresului in situaţii de examinare”. atitudinile şi comportamentele definitorii ale stilului de viaţa în planificarea carierei 5. 5.1 să evalueze convingerile.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ şi abilităti.1 CALITATEA MEDIULUI DE MUNCĂ • Convingeri. activităţi de voluntariat şi rezultate • Planul educaţional şi de carieră • Formularele de opţiune pentru clasa a IX a 5.

slabe. Autoeficienţă 1. ce trebuie să fac ” 1 S19 Continuturi Tema “Afisul meu publicitar” “Puncte tari/ Puncte slabe” “Alternative în luarea unei decizii” Nr.1 să explice importanţa responsabilităţii sociale în diferite contexte 2.3 să evalueze punctele tari si • autoevaluare: interese. 40 . atitudini negative si pozitive fată de sine. Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. ore 1 Sapt Strategii de lucru Exerciţii pentru cunoaşterea de sine.2 ABILITĂTI SOCIALE ABILITĂŢI SOCIALE • Responsabilitatea socială în urmatoarele contexte: şcoală. Prejudecăţi sşi stereotipuri: surse de apariţie şi consecinţe 2. puncte tari. slabe.semestrul II CLASA: a VIII – a Modulul 1. comunitate 2.1AUTOCUNOAŞTERE 1. ce pot. S21 1 S22 1 S23 “Toleranţă şi discriminare” 1 S20 Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale.2 să manifeste respect pentru exprimarea punctelor diferite de vedere “Ce vreau. familie.4 să demonstreze respect de sine 2. portofoliul resurselor personale. caracteristici abilităţile personale personale • respect pentru sine. puncte interesele.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .VIII Planificare semestrială. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.COMUNICARE ŞI 2. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ Obiective de referinta 1. abilităti.2 COMUNICAREA • Respectarea diferitelor puncte de vedere.

2 ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ • Gândirea critică şi autocontrolul asupra propriei învăţări 2. rezultate ale aplicării chestionarelor de interese şi abilităţi. tehnici de lectură rapidă.1 să utilizeze TIC pentru documentarea privind opţiunile pentru clasa a IXa 3.2 PLANIFICAREA CARIEREI • Portofoliul personal pentru clasele V-VIII: desene. elemente obligatorii.VIII 3.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .2 să aplice tehnici ale gândirii critice “Metode şi tehnici de învăţare eficientă : recapitularea. tehnici de memorare” “Recapitularea pentru teze şi extemporale” “Surse de informare pentru orientarea şcolară” “Portofoliul personal” “Strategii de alegere a traiectului şcolar” “Părinţii.1 să argumenteze importanţa elementelor de marketing personal pentru găsirea unui loc de muncă 4.1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR • Cum mă ajuta calculatorul/ internetul în găsirea şcolii pe care doresc să o urmez 3.PLANIFICAREA CARIEREI 4. 41 4. Discuţii de grup.2 să demonstreze importanta portofoliului personal pentru conturarea unui traseu educational şi profesional 2 .MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI INVĂŢĂRII 2. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă.3 FAMILIA • Schimbarea rolurilor în familie pe parcursul vieţii. structura .3 să anticipeze schimbarea rolurilor în familie de-a lungul vieţii 3. 1 S27 1 1 2 S28 S29 S30 -31 S32 -33 Joc de rol.1 MARKERTING PERSONAL • Scrisoarea de intenţie şi CV . greşeli în redactarea unei scrisori de intenţie sau a unui CV 4. diplome şi certificate obţinute. Impactul stereotipurilor de rol 3. 4. Portofoliul personal pentru clasa a VIIIa Stabilirea obiectivelor de lungă durată ale planului personal de educaţie şi carieră. Scrisoare de intenţie şi CV pentru diferite situaţii ipotetice de găsirea unui loc de muncă . meseriile lor şi meseriile copiilor lor” 3 S24 -26 Exerciţii specifice gândirii critice .

Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă şi carieră.VIII 5.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . 42 . Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”.2 să demonstreze abilităţi de management al stresului “Stresul examenelor” “Stil de viaţă” 1 S34 Discutii de grup.1 CALITATEA MEDIULUI DE MUNCĂ • Convingeri.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE • Managementul stresului • Modalităţi de optimizare a pregătirii pentru examene -stresul şi examenele • Managementul stresului în situaţii de examinare 4. atitudini şi comportamente ale stilului de viată. Impactul acestora asupra planificării carierei 5.3 să dezvolte un plan educaţional şi de carieră 5. atitudinile şi comportamentele definitorii ale stilului de viaţă în planificarea carierei 5.1 să evalueze convingerile. activităţi de voluntariat şi rezultatele lor • Planul educaţional şi de carieră • Formularele de opţiune pentru clasa a IX a 5.CALITATEA STILULUI DE VIATĂ rezultatele diferitelor concursuri.

MOZAICUL – presupune învăţarea prin cooperare la nivelul unui grup şi predarea achiziţiilor dobândite de către fiecare membru al grupului unui alt grup. sub formă de naraţiune. 43 . informaţii. Elevii au posibilitatea de a-şi dezvolta competenţele necesare unor abordări complexe şi integratoare. INTERVIUL GRUPULUI CREATIV – urmăreşte să stimuleze imaginaţia elevilor. ACVARIUL – scopul acestei metode este de a da posibilitatea cât mai multor membri ai grupului să participe si să discute opiniile lor faţă de un subiect dat. POVESTIREA – este o expunere orală. 3. incitând elevii la considerarea şi rezolvarea de probleme ale lumii reale.prezentarea unei situaţii păstrându-se identitatea participanţilor 10. prin mobilizarea tuturor participanţilor la discuţie. impresii. REUNIUNEA – DISCUŢIA PANEL – este o metodă intuitivă. critici.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . păreri. prin care se stimulează şi se dirijează activitatea de învăţare a acestora. SIMULAREA. 7. METODA PIRAMIDEI – îmbină activitatea individuală cu cea de grup. 4. 6. CIORCHINELE – este o metodă de brainstorming neliniară care stimulează găsirea conexiunilor dintre idei. a unei situaţii din mai multe perspective.VIII METODE INTERACTIVE DE PREDARE CARE POT FI FOLOSITE LA ORELE DE CONSILIERE SI ORIENTARE 1. 14. Exerciţiul începe cu fiecare elev şi se termină prin a implica toată clasa. 13. 11. un elev formulează trei idei. 12. PROBLEMATIZAREA – învăţarea centrată pe probleme este o direcţie relativ nouă în educaţie. Se poate aplica cu succes în abordarea temelor legate de educaţia pentru mediu şi a modalităţilor de organizare a timpului liber. JOCUL DE ROL – se bazează pe ideea că se poate învăta şi prin interpretarea unor personaje în cadrul unui scenariu 9. CUBUL – se foloseste atunci când se doreşte explorarea unui subiect. 5. 2. masă rotundă). 16. exprimarea şi afirmarea opiniilor personale. METODA FRISCO – scopul este identificarea problemelor complexe şi dificile şi rezolvarea lor pe căi simple şi eficiente. care pune în valoare competenţele unui grup de elevi dintr-o clasă (panel – grup. 15. transpunând problema în formă ipotetică. DEZBATEREA – este un schimb reciproc şi organizat de idei. METODA 6-3-5 – elevii sunt împărţiţi în grupe de câte 6. CONVERSAŢIA – este o convorbire sau un dialog între profesor şi elevi. BRAINSTORMING – are ca scop facilitarea găsirii celei mai bune şi mai adecvate soluţii a unei probleme de rezolvat. sau descriere prin intermediul căreia sunt înfăţisate fapte. evenimente. care sunt îmbunătăţite de ceilalti cinci. întâmplări pe care elevii nu le pot cunoaşte altfel. care vizează o contextualizare a învăţării. 8. propuneri în jurul unei teme sau chestiuni determinate în scopul examinării şi clarificării în comun a unor noţiuni şi idei. stimulând astfel creativitatea de grup.

artefacte). analiză de surse (scrise. 18. 19. informaţiile care trebuie strânse.VIII 17. teste. TURUL GALERIEI – presupune evaluarea interactivă şi profund formativă a produselor realizate de grupuri de elevi. 44 . orale. METODA PROIECTELOR – identificarea şi soluţionarea problemelor într-un cadru eficient. informaţiile relevante. 20. protocoale. STUDIUL DE CAZ – Din punct de vedere metodologic. se trece în revistă ceea ce elevii ştiu deja despre o anumită temă şi apoi se formulează întrebări la care se aşteaptă găsirea răspunsului în lecţie. interviuri.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . cercetarea are în vedere: aspectele de studiat/ întrebările la care se caută un răspuns. ŞTIU-VREAU SĂ ŞTIU-AM ÎNVĂŢAT – cu grupuri mici sau cu întreaga clasă. modul de analiză a datelor. Pentru a strânge date se folosesc: observări directe sau observări ale participanţilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful