1 Pengesahan Ketua Jabatan

:

Tarikh: REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL FAKULTI JABATAN SEMESTER SESI : : : : Tarikh: PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA PENGAJIAN PENDIDIKAN DUA 2011/ 2012

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT

: : : : :

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR (The Development Of Education In Malaysia: Philosophy And Policies) KPF 3012 2 80 Jam Tiada

MAKLUMAT PENSYARAH: NAMA E-MAIL NO. BILIK NO. TEL. : : : : ZAINI BIN ABDULLAH (PENYELARAS KURSUS) zaini@fppm.upsi.edu.my 137, BANGUNAN IPSI 6083 (SAMB)

NAMA E-MAIL NO. BILIK NO. TEL.

2

HASIL PEMBELAJAR AN

:

1. Menganalisis perkembangan pendidikan di Malaysia dari aspek falsafah,
kurikulum dan dasar-dasar (C4, TS3).

2. Menghubungkait

pembentukan kurikulum kebangsaan penterjemahannya menerusi sukatan pelajaran (C4). (C3, P2).

dan

3. Mempamerkan ciri-ciri keguruan selaras dengan Kod Etika Perguruan 4. Membahaskan Akta Pendidikan 1996 (A3, CS3).

SINOPSIS

:

Kursus ini membincangkan secara kritis tentang falsafah dan pendidikan dengan menganalisisnya dalam konteks perkembangan pendidikan di Malaysia. Kursus ini juga meninjau dan membincangkan perkembangan pendidikan negara sebagai satu kesinambungan dan keunggulan yang berterusan dengan berlandaskan interaksi dan pemikiran yang telah berlaku dalam proses pembangunan negara. Falsafah, dasar-dasar, kurikulum dan peraturan dalam pendidikan juga diberi penekanan bagi membolehkan para pelajar memperoleh pengetahuan dan kemahiran serta pemupukan sikap dalam melaksanakan tanggungjawab secara berkesan dalam batasan profesion perguruan.

(The course critically discusses the philosophy and education by analyzing it in the context of the development of education in Malaysia. This course also explores and discusses the development of national education as a continuum and continuous ideal based on the interaction and thoughts which have taken place in the country’s developmental process. Philosophy, policies, curriculum and regulations in education are also given an emphasis in order to equip the students with the knowledge and skills to carry out their responsibility effectively in the teaching profession.)

3

KANDUNGAN

:

1.

Perkembangan pendidikan di Malaysia ke arah pembangunan insan dan negara.  Pendidikan dan pembangunan insan dan negara.  Perkembangan pendidikan di Malaysia mengikut era (Era masyarakat tradisional, era penjajahan, era kemerdekaan dan era selepas kemerdekaan; pembentukan akta pelajaran; tokoh-tokoh dan sumbangannya). Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): huraian dan penghayatan.  Asas pembentukan Falsafah Pendidikan kebangsaan.  FPK dari segi bentuk, proses dan matlamat pendidikan

2.

3.

Falsafah Pendidikan Guru (FPG): pemikiran dan amalan dalam profesion keguruan.  Pembentukan pengetahuan, ketrampilan dan sahsiah guru: i. FPG: kandungan ii. Standard Guru Malaysia Standard & Keperluan Dasar-dasar dan hala tuju pendidikan Malaysia.  Tujuan dasar (kawalan, solusi, kebajikan dan inovasi).  Dasar dan hala tuju pendidikan: pembangunan insan, guna tenaga, perpaduan, bahasa, pengantarabangsaan, teknologi, negara bangsa. Perancangan pembangunan pendidikan di Malaysia  Rancangan jangka pendek dan rancangan jangka panjang ke arah memperkasakan pendidikan di Malaysia.  Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) Kurikulum sebagai wahana menterjemah Falsafah Pendidikan Kebangsaan  Kurikulum kebangsaan.  Kurikulum formal.  kurikulum tidak formal. Reka bentuk kurikulum di Malaysia.  Prinsip penyusunan reka bentuk kurikulum.  Pola dan orientasi reka bentuk kurikulum Penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan.  Matlamat dan objektif kurikulum: i. Domain objektif kognitif ii. Domain objektif afektif iii. Domain objektif psikomotor  Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran.  Rancangan pengajaran (Tahunan dan Harian)

4.

5.

6.

7.

8.

4

9.

Kod Etika Perguruan dan peraturan pendidikan di Malaysia.  Etika profesionalisme guru.  Tanggungjawab guru.  Peraturan dan amalan disiplin.

10. Akta Pendidikan 1996  Pembentukan Akta Pendidikan 1996: kandungan dan fungsi.  Implikasi Akta Pendidikan terhadap perkembangan pendidikan negara.

PENILAIAN

:

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60% 40%

PENILAIAN GRED KURSUS

Gred A AB+ B BC+ C CD+ D F

Julat Markah 80 – 100 75 – 79 70 – 74 65 – 69 60 – 64 55 – 59 50 – 54 45 – 49 40 – 44 35 – 39 0 - 34

PNG (S/K) 4.00 3.75 3.50 3.00 2.75 2.50 2.00 1.75 1.50 1.00 0

5

RUJUKAN

:

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2006). Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 – 2010. (Edisi Pelancaran). Kuala Lumpur: KPM. Lembaga Penyelidikan Undang-Undang. (1999). Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) & Peraturan-Peraturan Terpilih. Kuala Lumpur: International Law Book Services. Moss, D. M., Glenn, W. J. & Schwab, R. L. (2005). Potrait of a profession teaching and teacher in the 21st century. Westport.: Praeger. Orstein, A.C. & Hunkins, F.P. (2004). Curriculum: foundations, principles, and issues (4th ed.). Boston: Allyn and Bacon. Sufean Hussin. (2004). Sejarah, sistem & falsafah pendidikan di Malaysia (Edisi Kedua). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sufean Hussin. (2002). Dasar pembangunan pendidikan: teori dan analisis. Kuala Lumpur: DBP.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful