SOALAN TUGASAN PENGANTAR BAHASA MELAYU (KRB3033) SOALAN / QUESTION

Universiti Pendidikan Sultan Idris akan menganjurkan Seminar Pendidikan Bahasa Melayu. Sebagai seorang guru yang berpengalaman, anda berminat untuk menghantar sebuah kertas kerja yang bertema “Pengajaran Tatabahasa Berdasarkan Konteks’. Skop kertas kerja anda ialah: a) Prinsip-prinsip pengajaran tatabahasa. (5 Markah) b) Teknik-teknik yang berdasarkan konteks. sesuai untuk pengajaran tatabahasa (10 Markah) c) Sediakan satu rancangan pelajaran untuk pengajaran tatabahasa berdasarkan konteks bagi murid Tahun 6. (15 Markah) [JUMLAH: 30 Markah]

PANDUAN PELAJAR Anda dinasihatkan: 1. Membuat rujukan berdasarkan modul dan sumber-sumber bercetak lain atau sumber dalam internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep pengajaran tatabahasa berdasarkan konteks. Format kertas kerja anda ialah bebas. Huraian tentang 5 prinsip dan 5 teknik mestilah jelas, disertai contoh yang tepat dan selari dengan kehendak Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK). Rancangan pelajaran yang ingin disediakan mestilah lengkap. Sila aplikasikan teknik, kaedah, bahan bantu mengajar, dan unsur penyerapan dengan tepat.

2.

3.

________________________________________________________________________

PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini akan menyumbangkan 40 % markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik / Skema Jawapan. / This assignment accounts for 40 % of the marks for the course mentioned and shall be assessed based on the Rubrics / Answer Scheme. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be informed of the assignment mark before the Final Semester Examination commences. MUKA SURAT TAMAT / END OF PAGE

LAMPIRAN / ATTACHMENT RUBRIK TUGASAN / ASSIGNMENT RUBRICS KOD KURSUS / COURSE CODE : SEMESTER / SEMESTER : KRB3033 PENGANTAR BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2011

Kriteria Markah/ Wajaran Bahagian (a)

Melebihi Piawai 8-10 Pengenalan yang menarik, membincangka n dengan jelas 5 prinsip pengajaran tatabahasa. 8-10 Menghuraikan 5 teknik yang sesuai untuk pengajaran tatabahasa berdasarkan konteks secara terperinci.

Menepati Piawai 5-7 Pengenalan yang menarik, membincangkan dengan jelas 4 prinsip pengajaran tatabahasa.

Menepati Sebahagian Piawai 3-4 Pengenalan yang sesuai, membincangkan secara ringkas 23 prinsip pengajaran tatabahasa. 3-5 Menghuraikan 2 teknik yang sesuai untuk pengajaran tatabahasa berdasarkan konteks secara ringkas

Lemah 1-2 Tiada sebarang pengenalan dan tidak membincangkan prinsip pengajaran tatabahasa.

Marka h Penuh

10

Bahagian (b) 6-7 Menghuraikan 3-4 teknik yang sesuai untuk pengajaran tatabahasa berdasarkan konteks secara terperinci. 1-2 Tidak menghuraikan teknik untuk pengajaran tatabahasa berdasarkan konteks. 10

Bahagian (c) 15-20 10-14 6-9 1-5

Menyediakan rancangan pelajaran dengan lengkap dan jelas daripada segi maklumat umum, objektif, langkah, BBM, teknik dan kaedah. Aplikasi P&P tatabahasa secara tidak langsung/sisipan . Jumlah Markah

Menyediakan rancangan pelajaran dengan lengkap dan jelas daripada segi maklumat umum, objektif, langkah, BBM, teknik dan kaedah.

Menyediakan rancangan pelajaran kurang lengkap. Objektif, langkah, BBM, teknik dan kaedah, tidak diberi perhatian.

Menyediakan rancangan pelajaran tidak lengkap. Objektif, langkah, BBM, teknik dan kaedah, tidak jelas.

20

40

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times