MATEMATI

ˇ
CKA ANALIZA
I & II
Boris Guljaˇs
predavanja
Zagreb, 1.9.2007.
Uvod
Matematiˇcka analiza I. & II. su standardni jednosemestralni kolegiji koji se
predaju na prvoj godini studija matematike na PMF-Matematiˇckom odjelu
Sveuˇciliˇsta u Zagrebu. Gradivo tih kolegija izlaˇze se sa satnicom od tri sata
predavanja i tri ili ˇcetiri sata vjeˇzbi tjedno u prvom i drugom semestru studija.
Program kolegija obuhva´ca osnovna znanja o funkcijama realne varijable, od
definicija osnovnih elementarnih funkcija, preko pojma limesa niza i funkcije,
neprekidnosti funkcije, do diferencijalnog i integralnog raˇcuna.
Izlaganje gradiva podijeljeno je na ˇsest poglavlja, od kojih se prva tri po-
glavlja izlaˇzu u prvom semestru, a posljednja tri u drugom semestru studija.
Ukljuˇcena su i dva dodatka koja omogu´cuju snalaˇzenje u jeziku matematiˇcke
logike i jeziku skupova koji se koriste u izlaganju.
U prvom poglavlju obraduju se osnovni pojmovi o skupovima i funkcija-
ma, na naˇcin da se paˇznja posveˇcuje konkretnim skupovima prirodnih, cijelih,
racionalnih i realnih brojeva. Prvo se intuitivno i heuristiˇcki opisuju svoj-
stva tih skupova, da bi u nastavku dali aksiomatiku skupa realnih brojeva.
Pojam funkcije se uvodi kroz ponavljanje poznatih pojmova iz srednje ˇskole,
a zatim se kroz uvodenje operacije kompozicije i pojma inverzne funkcije,
formalno definiraju arcus i area funkcije. Kod definiranja pojmova infimuma
i supremuma skupa, upoznajemo studente s strogim matematiˇckim naˇcinom
formuliranja tih pojmova pomo´cu logiˇckih veznika i kvantifikatora. Takoder
se upoznaju s naˇcinom kako razlikovati veliˇcinu beskonaˇcnih skupova kroz
pojam prebrojivog i neprebrojivog skupa.
Drugo poglavlje je posve´ceno nizovima realnih brojeva i njihovoj konver-
genciji. Naroˇcito se inzistira na pojmu konvergencije niza, jer to je prvi oz-
biljni susret s pojmom koji zahtijeva shva´canje beskonaˇcnog matematiˇckog
procesa. Posebno se inzistira na razumijevanju Cauchyjeve definicije limesa
niza. Na kraju se uvodi skup kompleksnih brojeva i konvergencija nizova u
njemu, te odnos s konvergencijom komponentnih realnih nizova.
U tre´cem poglavlju obraduje se limes funkcije i neprekidnost funkcije, s
tim da se ti pojmovi uvode pomo´cu nizova, ali se dokazuju i koriste Cau-
chyjeve varijante tih pojmova. Pokazuje se veza neprekidnosti i monotonosti
iii
iv
funkcije, te se dokazuje neprekidnost svih elementarnih funkcija.
Drugi semestar poˇcinje s ˇcetvrtim poglavljem o diferencijalnom raˇcunu i
teorijski i praktiˇcki relevantnim pojmovima u vezi s derivacijom. Posebno,
dokazuju se teoremi srednje vrijednosti i primjenjuju na probleme istraˇzivanja
toka funkcije. Takoder pokazujemo neke primjene u numeriˇckoj matematici.
Pojam integrabilnosti u Riemannovom smislu uvodi se u petom poglav-
lju. Tu dokazujemo integrabilnost elementarnih funkcija pomo´cu njihove
neprekidnosti ili monotonosti po dijelovima. Takoder se definira primitivna
funkcija i daju se osnovne tehnike integralnog raˇcuna. Obraduju se primjene
na nalaˇzenje povrˇsina likova i volumena tijela, kao i zakrivljenost ravninskih
krivulja.
Posljednje ˇsesto poglavlje je posve´ceno redovima brojeva i redovima funk-
cija. Prouˇcava se apsolutna konvergencija redova i dokazuju se dovoljni uvjeti
za konvergenciju redova. Od redova funkcija poseban naglasak je na redovi-
ma potencija. Specijalno se promatraju Taylorovi redovi osnovnih funkcija.
Takoder se ukratko obraduju i osnovne ˇcinjenice o Fourierovim redovima
periodiˇckih funkcija.
Dodaci A i B su uvrˇsteni zato da studentima budu na raspolaganju os-
novna znanja iz matematiˇcke logike i elementarne teorije skupova potrebna
za svladavanje ovog kolegija.
OBAVEZNA LITERATURA:
1. S. Kurepa, Matematiˇcka analiza 1: Diferenciranje i integriranje, Teh-
niˇcka knjiga, Zagreb, 1984.
2. S. Kurepa, Matematiˇcka analiza 2: Funkcije jedne varijable, Tehniˇcka
knjiga, Zagreb, 1984.
DOPUNSKA LITERATURA:
1. M. H. Protter, C. B. Morrey, A First Course in Real Analysis, Springer
Verlag, 1991.
Boris Guljaˇs
Sadrˇzaj
Uvod iii
1 Skupovi i funkcije 1
1.1 Skupovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.1 Skupovi N, Z, Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.2 Prikaz skupova Q i R na pravcu . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.3 Decimalni brojevi, aproksimacija . . . . . . . . . . . . 7
1.1.4 Kartezijeva ravnina, koordinatni sustav . . . . . . . . . 8
1.2 Funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2.1 Klasifikacija realnih funkcija pomo´cu grafa . . . . . . . 10
1.2.2 Linearne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.3 Apsolutna vrijednost i udaljenost . . . . . . . . . . . . 12
1.2.4 Kvadratna funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2.5 Razlomljene linearne funkcije . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2.6 Polinomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2.7 Racionalne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.2.8 Kompozicija funkcija, inverzna funkcija . . . . . . . . . 16
1.2.9 Korijeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.2.10 Eksponencijalna funkcija na Q, logaritamska funkcija,
op´ca potencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.2.11 Hiperbolne i area funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.2.12 Trigonometrijske i arkus funkcije . . . . . . . . . . . . 24
1.3 Aksiomi polja R, supremum i infimum, potpunost . . . . . . . 28
1.3.1 Aksiomi polja R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.3.2 Supremum i infimum skupa, potpunost . . . . . . . . . 31
1.3.3 Eksponencijalna funkcija na R (I.) . . . . . . . . . . . 35
1.4 Ekvipotentni skupovi, prebrojivost . . . . . . . . . . . . . . . 36
2 Nizovi 41
2.1 Niz i podniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.2 Limes niza u R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
v
vi SADR
ˇ
ZAJ
2.3 Operacije s konvergentnim nizovima . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.3.1 Primjeri konvergentnih nizova . . . . . . . . . . . . . . 47
2.3.2 Eksponencijalne funkcije na R (II.) . . . . . . . . . . . 50
2.4 Limes superior i limes inferior . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.5 Cauchyjev niz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.6 Polje C, nizovi u C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.6.1 Polje kompleksnih brojeva C . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.6.2 Eksponencijalna funkcija na C . . . . . . . . . . . . . . 56
2.6.3 Nizovi u C, limes niza u C . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3 Limes i neprekidnost funkcije 61
3.1 Limes funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.1.1 Limes u R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.1.2 Jednostrani limes u R . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.2 Neprekidnost funkcije u toˇcki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.2.1 Neprekidnost i operacije s funkcijama . . . . . . . . . . 71
3.2.2 Neprekidnost eksponencijalne funkcije na R . . . . . . 72
3.2.3 Neprekidnost trigonometrijskih funkcija . . . . . . . . . 73
3.2.4 Neprekidnost funkcije na segmentu . . . . . . . . . . . 74
3.3 Neprekidnost i monotonost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.3.1 Neprekidnost korijena, logaritamske, area i arcus funkcija 78
3.4 Jednostrana neprekidnost funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3.5 Otvoreni skupovi u R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4 Derivacija 85
4.1 Motivacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.2 Diferencijabilnost i operacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4.3 Derivacije elementarnih funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4.3.1 Potencije i korijeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4.3.2 Trigonometrijske i arcus funkcije . . . . . . . . . . . . 93
4.3.3 Eksponencijalna funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.3.4 Hiperbolne i area funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.4 Teoremi srednje vrijednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.5 Monotonost i derivacija funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.6 Taylorov teorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
4.6.1 Odredivanje ekstrema pomo´cu derivacija viˇseg reda . . 103
4.6.2 Konveksne funkcije, infleksija . . . . . . . . . . . . . . 105
4.6.3 Okomite i kose asimptote na graf funkcije . . . . . . . 109
4.6.4 L’Hospitalovo pravilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
4.7 Svojstva konveksnih funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
4.8 Primjene derivacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
SADR
ˇ
ZAJ vii
4.8.1 Lagrangeov interpolacijski polinom . . . . . . . . . . . 114
4.8.2 Newtonova metoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
5 Riemannov integral 121
5.1 Problem povrˇsine i rada sile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
5.2 Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
5.3 Osnovna svojstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
5.4 Integrabilnost monotonih i neprekidnih funkcija . . . . . . . . 130
5.5 Primitivna funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
5.6 Metode integriranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
5.6.1 Direktna integracija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
5.6.2 Integracija racionalnih funkcija . . . . . . . . . . . . . 142
5.7 Primjene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
5.7.1 Volumen rotacionog tijela . . . . . . . . . . . . . . . . 144
5.7.2 Duljina ravninske krivulje . . . . . . . . . . . . . . . . 144
5.7.3 Povrˇsina rotacione plohe . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
5.7.4 Zakrivljenost ravninske krivulje . . . . . . . . . . . . . 146
5.8 Nepravi integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
5.8.1 Kriterij konvergencije nepravog integrala . . . . . . . . 150
6 Redovi 153
6.1 Definicija reda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
6.2 Definicija konvergencije reda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
6.3 Usporedivanje redova, apsolutna konvergencija . . . . . . . . . 158
6.4 Uvjeti za konvergenciju reda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
6.5 Produkt redova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
6.6 Redovi potencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
6.7 Taylorovi redovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
6.8 Fourierovi redovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
6.9 Uniformna konvergencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
6.10 Sumiranje redova u smislu C´esara . . . . . . . . . . . . . . . . 182
A Algebra izjava 185
A.1 Izjave i veznici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
A.2 Izjavne funkcije i kvantifikatori . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
B Elementarna teorija skupova 189
B.1 Skupovi i operacije sa skupovima . . . . . . . . . . . . . . . . 189
B.2 Inkluzija i prazan skup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
B.3 Zakoni unije, presjeka i oduzimanja . . . . . . . . . . . . . . . 192
B.4 Univerzalni skup i komplement . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
viii SADR
ˇ
ZAJ
B.5 Kartezijev produkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
B.6 Relacije i funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Index 197
Poglavlje 1
Skupovi i funkcije
1.1 Skupovi
Pojmovi skup i element ili ˇclan skupa predstavljaju osnovne ili primitivne
pojmove koji se ne definiraju. Intuitivno, pojam skupa predstavlja cjelinu
koju ˇcine elementi ili ˇclanovi tog skupa. Za pisanje ˇcinjenice da je a element
skupa A koristimo oznaku a ∈ A, a da a nije element skupa A koristimo
oznaku a ,∈ A.
Na primjer, postoji skup ˇciji ˇclanovi su svi primitivni brojevi manji od
10. To je skup od ˇcetiri elementa: 2, 3, 5 i 7. Taj skup moˇzemo oznaˇciti
nabrajaju´ci ˇclanove unutar vitiˇcastih zagrada: ¦2, 3, 5, 7¦. Nazovimo ga s A.
Neka je B skup svih rjeˇsenja polinomijalne jednadˇzbe x
4
− 17x
3
+ 101x
2

247x + 210 = 0. Moˇzemo provjeriti da skup B ima toˇcno ista ˇcetiri ˇclana 2,
3, 5 i 7. Iz tog razloga skupovi A i B su identiˇcni, tj. A = B.
Skup koji nema niti jednog ˇclana zovemo prazan skup i oznaˇcavamo s ∅.
Kaˇzemo da je skup A podskup skupa B i piˇsemo A ⊆ B, ako je svaki ele-
ment t ∈ A ujedno i element skupa B, tj. ∀t, (t ∈ A) ⇒(t ∈ B). Posljednja
izjava je napisana pomo´cu logiˇckih znakova i glasi: ”za svaki t, t element od
A povlaˇci (slijedi) t element od B”. Znak ∀ (za svaki) je logiˇcki kvantifikator
(univerzalni kvantifikator), i on opisuje opseg izjave koja iza njega slijedi.
Znak ⇒ je logiˇcki veznik koji zovemo implikacija. On povezuje dvije izjave i
ˇcitamo ga ”slijedi, povlaˇci, ako - onda”. Drug logiˇcki kvantifikator je ∃, kvan-
tifikator egzistencije ili postojanja. Npr. izjava ∃a(a ∈ A), ”postoji element a
koji je u skupu A”, kazuje da skup A ima barem jedan ˇclan, tj. A ,= ∅. Pored
navedenih kvantifikatora koristimo joˇs slijede´ce veznike ili logiˇcke operacije:
∧, & (konjunkcija) koji odgovara jeziˇcnom vezniku ”i”, ∨ (disjunkcija)je vez-
nik ”ili”, a ⇔ (ekvivalencija) ˇcitamo ”ako i samo ako”, ”onda i samo onda”
i sliˇcno. Navedeni veznici odgovaraju pojedinim operacijama sa skupovima.
1
2 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Operacija presjek skupova A i B u oznaci A∩B odgovara vezniku ”i”, a njen
rezultat je skup koji sadrˇzi one i samo one ˇclanove koji su ˇclanovi skupa A i
skupa B, tj. ∀t (t ∈ A∩ B) ⇔((t ∈ A) ∧ (t ∈ B)). Operacija unija skupova
A i B u oznaci A ∪ B odgovara vezniku ”ili”, a njen rezultat je skup koji
sadrˇzi one i samo one ˇclanove koji su ˇclanovi skupa A ili skupa B, tj. ∀t
(t ∈ A∪B) ⇔((t ∈ A) ∨(t ∈ B)). Ako veznik ⇔povezuje dvije izjave, onda
su one jednako vrijedne, obje su istinite ili su obje laˇzne.
Osnovna znanja o logiˇckim izjavama i skupovima potrebna u daljnjim
razmatranjima obradena su u Dodatku A (str. 185.) i B (str. 189.). Sada
´cemo se posvetiti konkretnim skupovima kojima ´cemo se baviti u ovom kursu.
1.1.1 Skupovi N, Z, Q
U naˇsim razmatranjima posebno vaˇznu ulogu igraju skupovi koji nemaju
samo konaˇcno mnogo ˇclanova. Takav je skup prirodnih brojeva ko-
jeg oznaˇcavamo s N, a njegovi ˇclanovi su prirodni brojevi 1, 2, 3, . . ., tj.
N = ¦1, 2, 3, . . .¦. Na skupu N moˇzemo usporedivati brojeve, tj. za sva-
ka dva razliˇcita prirodna broja znamo koji je manji a koji je ve´ci, tj. koji
je prije kojega u prirodnom poretku. Zapravo, za svaki prirodni broj znamo
koji broj dolazi nakon njega, tj. tko mu je sljedbenik. Ako krenemo od prvog
prirodnog broja, kojeg oznaˇcavamo s 1, i od svakog broja predemo na nje-
govog sljedbenika, pro´ci ´cemo svim prirodnim brojevima. Sada smo upravo
opisali svojstva koja ˇcine Peanove
1
aksiome skupa N:
1. Postoji prvi element u skupu N i oznaˇcavamo ga s 1, tj. 1 ∈ N. To je
jedini element koji nije sljedbenik nekog prirodnog broja.
2. Svaki prirodni broj ima sljedbenika, tj. ∀n ∈ N, ∃s(n) ∈ N.
3. Vrijedi aksiom matematiˇcke indukcije:
Neka je S ⊆ N takav da vrijedi:
1) 1 ∈ S,
2) ∀n ∈ N, (n ∈ S) ⇒(s(n) ∈ S).
Tada je S = N.
Svaki skup za kojeg vrijede Peanovi aksiomi poistovje´cujemo sa skupom
prirodnih brojeva. Naravno, postoje razliˇcite realizacije skupa N. Naprimjer,
1
Giuseppe Peano (Cuneo [Piemonte], 27. kolovoz 1858. – Turin, 20. travanj 1932.)
talijanski matematiˇcar
1.1. SKUPOVI 3
jednu moˇzemo sagraditi od praznog skupa: N = ¦∅, ¦∅¦, ¦¦∅¦¦, ¦¦¦∅¦¦¦, . . .¦,
gdje je sljedbenik definiran sa s(a) = ¦a¦, ∀a ∈ N.
Pomo´cu funkcije sljedbenik moˇzemo na N definirati binarnu operaciju
zbrajanja. Za n ∈ N stavimo s(n) = n + 1. Sada stavimo
∀ n, m ∈ N, n + m = s(s(s(. . . s
. ¸¸ .
m
(n) . . .))) = s
[m]
(n).
Lako se provjeri da je ta operacija asocijativna (∀ n, m, k ∈ N), n+(m+k) =
(n + m) + k, i komutativna (∀ n, m ∈ N), n + m = m + n. Osim operacije
zbrajanja, na N moˇzemo definirati relaciju strogog uredaja < tako da kaˇzemo
∀n ∈ N, n < s(n), tj. imamo 1 < 2 < 3 < < n < n + 1 < .
Takoder, odmah imamo i uredaj ≤ ako stavimo
(n ≤ m)
def
⇔ ((n < m) ∨ (n = m)).
Taj uredaj je linearan ili jednostavan, tj. za svaka dva razliˇcita prirodna
broja jedan je manji od drugoga, tj. oni su usporedivi.
Kaˇzemo da je uredaj na skupu N dobar uredaj jer ima svojstvo da svaki
neprazan podskup skupa N ima prvi (najmanji) element.
Dakle, na N imamo zadanu algebarsku strukturu i uredaj. Pitanje je
sada koliko nam je ta struktura korisna i dostatna. Ve´c u prvim godinama
ˇskolovanja iz matematike uˇci se kako razne probleme matematiˇcki formu-
lirati i potom rjeˇsavati. Ve´c najjednostavniji problemi vode na rjeˇsavanje
jednadˇzbe oblika a +x = b, gdje su a, b ∈ N. Moˇzemo li tu jednadˇzbu rijeˇsiti
u skupu N za svaki izbor brojeva a, b ∈ N? Naravno, odgovor je negativan
ve´c za izbor a = b = 1. Naime, u skupu N ne postoji broj x sa svojstvom da
je x+1 = 1. To slijedi iz 1. Peanovog aksioma. Kada bi takav broj postojao,
onda je iz definicije zbrajanja jasno da bi vrijedilo ∀n ∈ N, x + n = n.
ˇ
Sto
moˇzemo sada uˇciniti? Uobiˇcajen postupak kod rjeˇsavanja sliˇcnih algebar-
skih problema je da proˇsirimo (ako je mogu´ce) skup tako da u tom ve´cem
skupu naˇsa jednadˇzba ima rjeˇsenje. Dodajmo, dakle, skupu N element koji
oznaˇcavamo s 0 i stavimo ga ispred jedinice jer vrijedi 0+1 = 1, tj. 1 = s(0).
To je tzv. neutralni element za zbrajanje ili nula, jer pri zbrajanju s 0 svi ele-
menti ostaju nepromijenjeni. Odmah je jasno da niti u skupu ¦0¦ ∪N nismo
u mogu´cnosti rijeˇsiti naˇsu jednadˇzbu za bilo koji izbor brojeva a, b ∈ ¦0¦∪N.
Naime, za bilo koji n ∈ N jednadˇzba n+x = 0 nema rjeˇsenje u ¦0¦∪N.Takav
x zovemo suprotnim element od n i oznaˇcavamo s −n. Dobro, dodajmo sada
skupu suprotne elemente za sve n ∈ N i poredajmo ih u obratnom poretku
od njihovih originala, tj. (n, m ∈ N) ((n < m) ⇒ (−m < −n)). Tako smo
4 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
doˇsli do skupa
Z = ¦. . . , −n, . . . , −2, −1, 0, 1, 2, . . . , n, . . .¦ = −N ∪ ¦0¦ ∪ N
kojeg nazivamo skupom cijelih brojeva. Na ˇcitav skup Z moˇzemo takoder
proˇsiriti i operaciju zbrajanja. Za −m, −n ∈ −N stavimo −n + −m =
−(n + m). Za −m ∈ −N, n ∈ N promatramo dva sluˇcaja. Ako je (n ≥
m) ⇒ ∃ k ∈ ¦0¦ ∪ N, n = m + k, pa stavljamo −m + n = k, a u sluˇcaju
(m ≥ n) ⇒∃ k ∈ ¦0¦ ∪ N, m = n + k, pa stavljamo −m + n = −k. Skup Z
sa operacijom + je algebarska struktura sa svojstvima:
1. ∀ a, b, c ∈ Z, a + (b + c) = (a + b) + c (asocijativnost).
2. ∃ 0 ∈ Z, ∀ a ∈ Z, 0 +a = a + 0 = a (neutralni element).
3. ∀ a ∈ Z, ∃ −a ∈ Z, a +−a = −a + a = 0 (suprotni elementi).
4. ∀ a, b ∈ Z, a + b = b + a (komutativnost).
Strukturu (Z, +) koja zadovoljava svojstva 1., 2. i 3. zovemo grupa, ako
joˇs vrijedi i svojstvo 4., zovemo je komutativna (Abelova
1
) grupa. To je
osnovna algebarska struktura u kojoj je uvijek rjeˇsiva jednadˇzba a + x = b.
Na skupu N moˇzemo definirati i drugu binarnu operaciju koju nazivamo
mnoˇzenje ako za ∀ n, m ∈ N stavimo n m = n + n + + n
. ¸¸ .
m
. Tu operaciju
moˇzemo lako proˇsiriti i na skup Z stavljaju´ci za −n, −m ∈ −N, (−n)(−m) =
n m, a za −m ∈ −N, n ∈ N, n (−m) = −(n m). Lako se pokaˇze da je i
ta operacija asocijativna, komutativna i u skupu Z postoji neutralni element
za mnoˇzenje 1, tj. ∀ n ∈ Z, n 1 = 1 n = n. Promatrajmo sada rjeˇsivost
jednadˇzbe a x = b za a, b ∈ Z. Ve´c za a = n ∈ N i b = 1 ta jednadˇzba nema
rjeˇsenje u Z. Broj x za koji vrijedi nx = 1 nazivamo reciproˇcni element od
n ili inverz od n za operaciju mnoˇzenje i oznaˇcavamo s n
−1
=
1
n
. Ako sada
proˇsirimo skup Z sa svim mogu´cim rjeˇsenjima jednadˇzbe nx = m, gdje je
n ∈ N i m ∈ Z dobivamo skup
Q = ¦
m
n
; n ∈ N, m ∈ Z¦
koji zovemo skupom racionalnih brojeva. Napominjemo da je prikaz
racionalnog broja u obliku
m
n
jedinstven ako su brojevi m i n relativno prosti,
tj. nemaju zajedniˇckog djelitelja razliˇcitog od 1 ili −1.
1
Niels Henrik Abel (Nedstrand, 5. kolovoz 1802. - Froland, 6. travanj 1829.) norveˇski
matematiˇcar
1.1. SKUPOVI 5
Operaciju mnoˇzenje na skupu Q definiramo tako da za

m
n
,
m

n

∈ Q, stavimo
m
n

m

n

=
mm
nn

∈ Q.
Skup racionalnih brojeva bez nule, s operacijom mnoˇzenja (Q, ) je takoder
komutativna grupa. Nula nema reciproˇcnog elementa, tj. s nulom nije mo-
gu´ce dijeliti.
Operaciju zbrajanje je mogu´ce proˇsiriti sa skupa Z na skup Q na slijede´ci
naˇcin:

m
n
,
m

n

∈ Q, stavimo
m
n
+
m

n

=
mn

+ m

n
nn

∈ Q.
Medutim, operacije zbrajanja i mnoˇzenja su povezane svojstvom distribu-
tivnosti mnoˇzenja prema zbrajanju, tj. ∀ n, m, k ∈ Q, n(m + k) = nm+ nk.
Struktura (Q, +, ) s gore navedenim svojstvima naziva se polje.
Uredaj sa skupa Z moˇzemo jednostavno proˇsiriti na skup Q tako da

m
n
,
m

n

∈ Q, stavimo
m
n

m

n

⇔ mn

≤ m

n. Ta relacija ima slijede´ca
svojstva:
1. ∀ a ∈ Q, (a ≤ a), (refleksivnost).
2. ∀ a, b ∈ Q, (a ≤ b) ∧ (b ≤ a) ⇒(a = b), (antisimetriˇcnost).
3. ∀ a, b, c ∈ Q, (a ≤ b) ∧ (b ≤ c) ⇒(a ≤ c), (tranzitivnost).
4. ∀ a, b ∈ Q, (a ≤ b) ∨ (b ≤ a), (linearnost ili totalnost).
Ako uredaj zadovoljava samo svojstva 1., 2. i 3. zovemo ga parcijalni
uredaj.
Taj uredaj je u suglasju s operacijama zbrajanja i mnoˇzenja. Vrijedi
1. ∀ a, b ∈ Q, (a ≤ b) ⇒(∀c ∈ Q (a + c ≤ b + c)).
2. ∀ a, b ∈ Q, (a ≤ b) ⇒(∀c ≥ 0 (ac ≤ bc)).
2.’ ∀ a, b ∈ Q, ((a ≥ 0) ∧ (b ≥ 0)) ⇒(ab ≥ 0).
Primjer 1.1. Relacija inkluzije je parcijalni uredaj na partitivnom skupu
T(U) nekog skupa U. Vrijedi
1. ∀ A ⊆ U, (A ⊆ A),
2. ∀ A, B ⊆ U, (A ⊆ B) ∧ (B ⊆ A) ⇒(A = B),
3. ∀ A, B, C ⊆ U, (A ⊆ B) ∧ (B ⊆ C) ⇒(A ⊆ C).
Taj uredaj nije linearan, npr. disjunktni skupovi nisu usporedivi.
6 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
1.1.2 Prikaz skupova Q i R na pravcu
Skup cijelih brojeva prikazujemo na pravcu tako da izaberemo ˇcvrstu toˇcku
za ishodiˇste i njoj pridruˇzimo cijeli broj 0. Zatim izaberemo jediniˇcnu duˇzinu
i nanosimo ju uzastopno na desnu stranu za pozitivne i na lijevu stranu za
negativne cijele brojeve, kao ˇsto je prikazano na slijede´coj slici.
0 1 2 3 1 2 3
Da bismo prikazali racionalni broj
m
n
,
0 < m < n, na pravcu posluˇzimo se
Talesovim teoremom o sliˇcnim trokuti-
ma. Kao ˇsto se vidi na slici desno, prvo
na pomo´cnom pravcu nanesemo n jed-
nakih duˇzina, a zatim odredimo traˇzeni
broj. Na taj naˇcin je jasno da je ravna-
lom i ˇsestarom mogu´ce na pravcu kons-
truirati svaki racionalan broj.
0
1
1
2
m
n
1

n
m

n
Skup racionalnih brojeva Q je gust u
sebi, tj. ∀ q
1
, q
2
∈ Q, q
1
< q
2
, ∃ q ∈ Q,
q
1
< q < q
2
. Naravno, to je ispunjeno
ve´c za q =
q
1
+ q
2
2
. Prirodno pitanje
je da li su na taj naˇcin dobivene sve
toˇcke na pravcu, tj. da li svaka toˇcka
na pravcu predstavlja neki racionalan
broj. Konstruirajmo toˇcku koja je od 0
udaljena za duljinu dijagonale kvadra-
ta sa stranicama duljine 1. Iz Pitagori-
nog pouˇcka slijedi da ta toˇcka odgovara
broju ˇciji kvadrat je jednak 2, tj. bro-
ju

2. Dokaˇzimo da

2 ,∈ Q. Metoda
kojom dokazujemo tu tvrdnju vrlo je
ˇcesta u dokazivanju razliˇcitih matema-
tiˇckih tvrdnji. Jedini naˇcin da logiˇcki
toˇcnim
0 1
1
_
2
zakljuˇcivanjem dobijemo neistinitu tvrdnju je da je polazna pretpostavka ne-
istinita.
Dakle, pretpostavimo da vrijedi

2 ∈ Q. Tada postoje relativno prosti
brojevi m, n ∈ N (nemaju zajedniˇckih faktora razliˇcitih od 1) takvi da je
1.1. SKUPOVI 7
m
n
=

2, odnosno
m
2
n
2
= 2, a odatle dobijemo m
2
= 2n
2
. Poˇsto je desna
strana posljednje jednakosti prirodan broj djeljiv s 2, tada je i m
2
djeljiv s
2. Tada je i m djeljiv s 2, tj. m = 2m
0
za neki m
0
∈ N. Naime, kada bi
bilo m = 2m
0
+ 1 slijedilo bi m
2
= 4m
2
0
+ 4m
0
+ 1. Sada imamo 4m
2
0
= 2n
2
,
odnosno 2m
2
0
= n
2
. Odatle pak zakljuˇcujemo da je i n = 2n
0
za neki n
0
∈ N.
Dakle, m = 2m
0
i n = 2n
0
, tj. dobili smo neistinu, odnosno kontradikciju s
pretpostavkom da su m i n relativno prosti.
Sada je jasno da sve toˇcke na pravcu ne predstavljaju racionalne brojeve,
ve´c ima (puno viˇse) toˇcaka koje ne predstavljaju racionalne nego tzv. ira-
cionalne brojeve. Sve te toˇcke zajedno predstavljaju skup realnih brojeva
koji oznaˇcavamo s R.
1.1.3 Decimalni brojevi, aproksimacija
Broj oblika
±(a
0
+
a
1
10
+
a
2
10
2
+ +
a
n
10
n
), (1.1)
gdje je n, a
0
∈ N i a
1
, a
2
, . . . , a
n
∈ ¦0, 1, 2, . . . , 9¦, zovemo decimalnim brojem.
Svaki decimalni broj je iz Q, jer se moˇze napisati kao kvocijent cijeloga broja
i 10
n
. Obratno, svaki racionalni broj oblika
m
2
k
5
m
, gdje je m ∈ Z, k, n ∈ N,
je decimalan broj. Zato ˇsto smo navikli raˇcunati u decimalnom sustavu
(valjda zbog deset prsti na rukama) decimalni brojevi su nam neophodni u
svakodnevnom ˇzivotu. No tih brojeva ima manje od realnih brojeva, pa ima
smisla pitanje da li je mogu´ce svaki realan broj po volji toˇcno aproksimirati
pomo´cu decimalnih brojeva. Drugim rijeˇcima, da li je mogu´ce na´ci decimalan
broj koji se od zadanog realnog broja razlikuje za manje od unaprijed zadane
traˇzene toˇcnosti ε > 0.
Mi u ovom trenutku moˇzemo dati samo geometrijsku ideju dokaza te
ˇcinjenice. Neka je d > 0 realan broj koji se nalazi negdje desno od 0 na
brojevnom pravcu. Sada uzmimo jediniˇcnu duˇzinu i nanosimo je uzastopno
na desno. Nakon konaˇcno koraka broj d ´ce biti pokriven tom duˇzinom. Ta
geometrijska tvrdnja naziva se Arhimedov
1
aksiom. Na taj naˇcin smo naˇsli
prirodan broj a
0
+1 za koji je a
0
≤ d < a
0
+1. Podijelimo sada taj segment
na deset jednakih dijelova i toˇcka koja reprezentira broj d ´ce pasti u jedan od
njih, tj. postoji a
1
∈ ¦0, 1, 2, . . . , 9¦ tako da je a
0
+
a
1
10
≤ d < a
0
+
a
1
10
+
1
10
.
Sada taj segment duljine
1
10
podijelimo na deset jednakih dijelova i dobijemo
broj a
2
∈ ¦0, 1, 2, . . . , 9¦ tako da je a
0
+
a
1
10
+
a
2
10
2
≤ d < a
0
+
a
1
10
+
a
2
10
2
+
1
10
2
.
1
Arhimed (287. pne. – 212. pne.) grˇcki matematiˇcar, fiziˇcar i astronom
8 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Prethodni postupak ponavljamo n puta, gdje je
1
10
n
< ε. Tako smo doˇsli do
brojeva a
1
, a
2
, . . . , a
n
∈ ¦0, 1, 2, . . . , 9¦ za koje je
a
0
+
a
1
10
+
a
2
10
2
+ +
a
n
10
n
≤ d < a
0
+
a
1
10
+
a
2
10
2
+ +
a
n
10
n
+
1
10
n
,
tj. naˇsli smo decimalan broj koji zadovoljava traˇzenu toˇcnost aproksimacije.
1.1.4 Kartezijeva ravnina, koordinatni sustav
Uredeni par dva objekta a i b je ureden skup koji oznaˇcavamo s (a, b) i kod
kojeg je osim samih elemenata vaˇzno i na kojem se mjestu oni nalaze. Dva
uredena para (a, b) i (c, d) su jednaka, tj. (a, b) = (c, d), ako i samo ako je
a = c i b = d.
Kartezijev ili Dekartov
1
produkt dva skupa A i B je skup kojeg
oznaˇcavamo s A B, a sastoji se od svih uredenih parova (a, b), gdje je
a ∈ A i b ∈ B, tj. AB = ¦(a, b); a ∈ A, b ∈ B¦.
U toˇcki 1.1.2. smo pokazali kako se toˇcke skupova Q i R reprezentiraju
na brojevnom pravcu. Sada ´cemo sliˇcnu stvar uraditi u ravnini.
U ravnini nacrtamo dva okomita brojevna pravca
i njihovom sjeciˇstu pridruˇzimo broj 0 na jednom
i na drugom pravcu. Ta dva pravca zovemo ko-
ordinatne osi. Sada svakoj toˇcki ravnine moˇzemo
pridruˇziti par realnih brojeva koji se dobiju tako
da se nacrtaju pravci koji su paralelni sa koordi-
natnim osima. Svaki od njih na pravcu na koji je
okomit jednoznaˇcno u svom sjeciˇstu odreduje re-
alan broj koji to sjeciˇste predstavlja na koordinat-
noj osi. Tako smo svakoj toˇcki ravnine T pridruˇzili
uredeni par realnih brojeva (x
0
, y
0
) kojima je ta
toˇcka jednoznaˇcno odredena. Ravninu s okomitim
0 1 x
1
y
T(x
0
,y
0
)
x
0
y
0
koordinatnim osima zovemo Kartezijeva koordinatna ravnina i moˇzemo
je poistovjetiti sa skupom R R = R
2
= ¦(x, y); x, y ∈ R¦.
1.2 Funkcije
Jedan od najvaˇznijih pojmova u matematici je pojam funkcije. Sada ´cemo
navesti ne baˇs previˇse formalnu definiciju tog pojma.
1
Ren´e Descartes (Le Haje [danas Descartes], 31. oˇzujak 1596. – Stocholm [
ˇ
Svedska],
11. veljaˇce 1650.) francuski filozof i matematiˇcar
1.2. FUNKCIJE 9
Definicija 1.1. Neka su A i B bilo koja dva ne-
prazna skupa. Funkcija sa skupa A u skup B
je pridruˇzivanje elemenata skupa A elementima
skupa B, tako da je svakom elementu iz A pri-
druˇzen toˇcno jedan element iz B. Tada piˇsemo
f : A → B, s tim da skup T(f) = A zovemo
podruˇcje definicije ili domena funkcije f, skup
/(f) = B nazivamo podruˇcje vrijednosti ili ko-
domena funkcije f.
f A
B
Slika funkcije f je skup 1(f) = ¦f(x); x ∈ A¦ ⊆ B. Skup Γ(f) =
¦(x, f(x)); x ∈ T(f)¦ ⊆ A B je graf funkcije f.
Dvije funkcije f : A →B i f : C →D su jednake toˇcno onda kada vrijedi
A = T(f) = T(g) = C, B = /(f) = /(g) = D i ∀x ∈ A, f(x) = g(x).
Funkcija g je restrikcija ili suˇzenje funkcije f ako vrijedi T(g) ⊆ T(f)
i ∀x ∈ T(g), g(x) = f(x). Tada piˇsemo g = f[
T(g)
. Takoder se kaˇze i da je f
proˇsirenje od g.
U sluˇcaju kada je T(f) ⊆ R i /(f) ⊆ R,
onda je graf Γ(f) ⊂ R
2
, tj. moˇzemo ga nacr-
tati u Kartezijevoj ravnini. Domena se nalazi
na osi apscisa (x-osi), a kodomena je na osi
ordinata (y-osi). Svojstvo po kojem moˇzemo
razlikovati bilo koji podskup Kartezijeve rav-
nine od grafa funkcije je da u sluˇcaju grafa
funkcije, svaki pravac koji je paralelan s osi
ordinata sijeˇce graf funkcije u najviˇse jednoj
toˇcki. Na taj naˇcin za c ∈ T(f) postoji toˇcno
jedna toˇcka na grafu oblika (c, f(c)), a onda
je jedinstvena i toˇcka f(c) koja je pridruˇzena
toˇcki c. Toˇcku f(c) zovemo slikom toˇcke c, a
c zovemo originalom od f(c).
0 x
y
(f)
(c,f(c))
c
f(c)
10 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Na slici desno je primjer krivulje u Karte-
zijevoj ravnini koja nije graf funkcije. Pra-
vac paralelan s osi y koji prolazi kroz c sijeˇce
krivulju u tri toˇcke. Tako nije mogu´ce na
jedinstven naˇcin preko grafa pridruˇziti toˇcki
funkcijsku vrijednost f(c).
0 x
y
c
1.2.1 Klasifikacija realnih funkcija pomo´cu grafa
Mnoga korisna svojstva realnih funkcija mogu se lako uoˇciti na grafu funkcije.
Definicija 1.2. Za funkciju f : I →R kaˇzemo da je:
1. rastu´ca na intervalu I ⊆ R, ako
(∀x
1
, x
2
∈ I) (x
1
< x
2
) ⇒(f(x
1
) ≤ f(x
2
)), (1.2)
2. strogo rastu´ca na intervalu I ⊆ R, ako
(∀x
1
, x
2
∈ I) (x
1
< x
2
) ⇒(f(x
1
) < f(x
2
)), (1.3)
0
raste
x
y
0
strogo raste
x
y
3. padaju´ca na intervalu I ⊆ R, ako
(∀x
1
, x
2
∈ I) (x
1
< x
2
) ⇒(f(x
1
) ≥ f(x
2
)), (1.4)
4. strogo padaju´ca na intervalu I ⊆ R, ako
(∀x
1
, x
2
∈ I) (x
1
< x
2
) ⇒(f(x
1
) > f(x
2
)). (1.5)
0
pada
x
y
0
strogo pada
x
y
Za takve funkcije kaˇzemo da su monotone, odnosno, strogo monotone.
1.2. FUNKCIJE 11
Definicija 1.3. Za funkciju f : ¸−a, a) →R
kaˇzemo da je:
1. parna na intervalu ¸−a, a) ⊆ R, ako
(∀x ∈ ¸−a, a)), f(−x) = f(x)), (1.6)
2. neparna na intervalu ¸−a, a) ⊆ R, ako
(∀x ∈ ¸−a, a)), f(−x) = −f(x)).
(1.7)
0
parna
x
y
0
neparna
x
y
1.2.2 Linearne funkcije
Ograniˇcimo se sada na funkcije koje se obraduju u srednjoj ˇskoli. To su prije
svega funkcije koje su zadane jednostavnim formulama.
Funkciju zadanu formulom y = f(x) = kx + l,
x ∈ R, zovemo linearnom funkcijom (to nije u
skladu s definicijom linearnosti u linearnoj alge-
bri). To je funkcija f : R → R ˇciji graf je pravac.
Broj k = tg α u formuli je koeficijent smjera, a
broj l je toˇcka na osi y u kojoj pravac sijeˇce os.
0 1
1
n
m
x
y
Α
Prisjetimo se nekoliko ˇcinjenica koje se uˇce o pravcima u srednjoj ˇskoli.
i. Jednadˇzba pravca koji prolazi toˇckom (x
0
, y
0
) ∈ R
2
i koji ima zadan
koeficijent smjera k je y = k(x −x
0
) + y
0
ii. Jednadˇzba pravca koji prolazi toˇckama (x
0
, y
0
), (x
1
, y
1
) ∈ R
2
, x
0
,= x
1
,
je y =
y
1
−y
0
x
1
−x
0
(x −x
0
) + y
0
.
iii. Segmentni oblik jednadˇzbe pravca je
x
m
+
y
n
= 1, gdje su m, n toˇcke u
kojima pravac sijeˇce osi x i y.
12 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
1.2.3 Apsolutna vrijednost i udaljenost
Kada govorimo o aproksimaciji onda je vaˇzno zna-
ti kako se mjeri udaljenost medu objektima. U
sluˇcaju kada se radi o realnim brojevima tu vaˇznu
ulogu igra funkcija koju zovemo apsolutna vri-
jednost realnog broja definirana sa:
[x[ =
_
_
_
x ; x > 0
0 ; x = 0
−x ; x < 0
, (x ∈ R). (1.8)
0 1 x
1
y
Iz definicije funkcije za svaki a ∈ R slijedi nejednakost
−[a[ ≤ a ≤ [a[.
ˇ
Cesto je potrebno provjeriti nejednakost [x[ ≤ ε, gdje je ε ≥ 0 realan
broj. Ta nejednakost je ekvivalentna s dvije nejednakosti −ε ≤ x ≤ ε.
Za apsolutnu vrijednost imamo slijede´ce rezultate.
Teorem 1.1. 1. Apsolutna vrijednost zbroja realnih brojeva je manja ili
jednaka od zbroja apsolutnih vrijednosti pribrojnika, tj.
∀ a, b ∈ R, [a + b[ ≤ [a[ +[b[. (1.9)
2. Apsolutna vrijednost produkta realnih brojeva je jednaka produktu ap-
solutnih vrijednosti faktora, tj.
∀ a, b ∈ R, [a b[ = [a[ [b[. (1.10)
Dokaz: 1. Iz nejednakosti
−[a[ ≤ a ≤ [a[
−[b[ ≤ b ≤ [b[
zbrajanjem dobijemo
−([a[ +[b[) ≤ a + b ≤ [a[ +[b[
ˇsto daje (1.9).
2. Gledamo ˇcetiri sluˇcaja: i) a ≥ 0, b ≥ 0, ii) a ≥ 0, b ≤ 0, iii) a ≤ 0, b ≥ 0,
iv) a ≤ 0, b ≤ 0. U sluˇcaju i) je [a[ = a, [b[ = b pa je [a[[b[ = ab = [ab[. U
sluˇcaju ii) je ab ≤ 0 pa je [ab[ = −(ab) = a(−b) = [a[[b[, itd. Q.E.D.
1.2. FUNKCIJE 13
Nejednakost (1.9) moˇzemo poop´citi na sumu od konaˇcno realnih brojeva
a
1
, . . . , a
n
∈ R:
¸
¸
¸
¸
¸
n

k=1
a
k
¸
¸
¸
¸
¸

n

k=1
[a
k
[.
Zadatak 1.1. Dokazati prethodnu nejednakost matematiˇckom indukcijom.
Korolar 1.1. Za bilo koje a, b ∈ R vrijedi nejednakost
[[a[ −[b[[ ≤ [a −b[. (1.11)
Dokaz: Vrijedi
[a[ = [(a −b) + b[ ≤ [a −b[ +[b[ ⇒[a[ −[b[ ≤ [a −b[.
Zamjenom a sa b dobijemo
[b[ = [(b −a) + a[ ≤ [b −a[ +[a[ = [a −b[ +[a[ ⇒[b[ −[a[ ≤ [a −b[.
Dakle,
−[a −b[ ≤ [a[ −[b[ ≤ [a −b[,
odakle slijedi nejednakost (1.11). Q.E.D.
Ako a ∈ R aproksimiramo s a

∈ R onda je apsolutna greˇska jednaka
[a −a

[ a relativna greˇska je
[a −a

[
[a

[
.
U numeriˇckoj matematici se u praksi umjesto toˇcnih brojeva upotreblja-
vaju aproksimacije brojeva iz dosta ograniˇcenog skupa brojeva koje je mogu´ce
reprezentirati na raˇcunalu. Tako se zapravo raˇcuna s pogreˇsnim brojevima
i ta se greˇska stalno uveˇcava kod raˇcunskih operacija. Zato je od interesa
znati kako se pogreˇska ponaˇsa kod osnovnih operacija s brojevima, kako bi
bili u stanju procjenjivati i kontrolirati pogreˇsku u procesu raˇcunanja.
Teorem 1.2. Neka su a

, b

∈ R aproksimacije brojeva a, b ∈ R s toˇcnosti
ε
1
, ε
2
> 0, tj. [a −a

[ ≤ ε
1
i [b −b

[ ≤ ε
2
, onda je
[a + b −(a

+ b

)[ ≤ ε
1
+ ε
2
, (1.12)
[ab −a

b

[ ≤ ε
2
[a

[ + ε
1
[b

[ + ε
1
ε
2
. (1.13)
Dokaz: Vrijedi
[a + b −(a

+ b

)[ = [(a −a

) + (b −b

)[ ≤ [a −a

[ +[b −b

[ ≤ ε
1
+ ε
2
.
14 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Nadalje,
[ab −a

b

[ = [a

(b −b

) + (a −a

)b

+ (a −a

)(b −b

)[ ≤
≤ [a

|b −b

[ +[a −a

[[b

[ +[a −a

[[b −b

[ ≤ ε
2
[a

[ + ε
1
[b

[ + ε
1
ε
2
.
Q.E.D.
Iz teorema 1.2 moˇzemo zakljuˇciti da se pogreˇska zbrajanja ponaˇsa oˇcekivano,
tj. da ona nije ve´ca od zbroja pogreˇsaka pribrojnika. Nasuprot tome, po-
greˇska produkta nije manja od produkta pogreˇsaka faktora, ve´c tu bitan
utjecaj ima veliˇcine faktora pomnoˇzene s greˇskom kod svakog faktora. Dak-
le, da bismo smanjili pogreˇsku raˇcunanja, potrebno je u raˇcunanju izbjegavati
mnoˇzenje sa suviˇse velikim brojevima o ˇcemu se stvarno u praksi vodi briga.
1.2.4 Kvadratna funkcija
Funkciju zadanu formulom f(x) = ax
2
, x ∈
R, zovemo kvadratna funkcija. To je funk-
cija f : R → R ˇciji graf je parabola. Ako je
koeficijent a > 0 onda funkcija ima minimum
jednak 0 u toˇcki x
0
= 0, a u sluˇcaju a < 0 je
maksimum 0 za x
0
= 0. Toˇcku T = (0, 0) na
grafu zovemo tjeme parabole.
0
a1
a1
0a1
a0
Op´ca kvadratna funkcija je zadana formulom
f(x) = ax
2
+bx+c =. Ona se moˇze napisati
u obliku f(x) = a
_
x +
b
2a
_
2
+ c −
b
2
4a
. Oda-
tle je vidljivo da je tjeme te parabole u toˇcki
T = (−
b
2a
, −
D
4a
), gdje je broj D = b
2
− 4ac
diskriminanta kvadratne funkcije. Ako je
D < 0 onda kvadratna funkcija ne sijeˇce os
apscisa, tj. funkcija nema realne nultoˇcke.
Ako je D ≥ 0 onda funkcija ima nultoˇcke
x
1,2
=
−b ±

D
2a
.
0 x
y
T
1.2. FUNKCIJE 15
1.2.5 Razlomljene linearne funkcije
Razlomljena linearna funkcija je zadana for-
mulom f(x) =
ax + b
cx + d
, gdje su a, b, c, d ∈ R.
Prirodno podruˇcje definicije te funkcije je
skup T(f) = R¸¦−
d
c
¦, a slika je 1(f) = R¸
¦
a
c
¦, tj. f : R¸ ¦−
d
c
¦ →R¸ ¦
a
c
¦. Funkciju je
mogu´ce prikazati u obliku f(x) =
a
c
+
bc−ad
c
2
x +
d
c
,
odakle je vidljivo da je graf funkcije f mogu´ce
dobiti translacijom grafa istostrane hiperbo-
le h(x) =
α
x
, gdje je α =
bc−ad
c
2
. Potrebno je
ishodiˇste (0, 0) Kartezijevog sustava transla-
tirati u toˇcku (−
d
c
,
a
c
).
0
x
y
1.2.6 Polinomi
Polinom stupnja n ∈ N je funkcija zadana formulom P
n
(x) = a
0
+ a
1
x +
a
2
x
2
+ + a
n
x
n
, gdje su a
0
, a
1
, a
2
, . . . , a
n
∈ R i a
n
,= 0. Prirodno podruˇcje
definicije polinoma kao realne funkcije je skup R, tj. P
n
: R → R. Ako
je stupanj polinoma P
n
ve´ci ili jednak od stupnja polinoma Q
m
, onda je
P
n
(x) = P
n−m
(x)Q
m
(x)+R
p
(x), gdje je stupanj polinoma R
p
strogo manji od
stupnja divizora Q
m
, a stupanj od P
n−m
je razlika stupnjeva P
n
i Q
m
. Odatle
slijedi da za realnu nultoˇcku α polinoma P
n
vrijedi P
n
(x) = (x −α)P
n−1
(x).
Naime, po prethodnom vrijedi P
n
(x) = P
n−1
(x)(x −α) +r, gdje je ostatak r
polinom stupnja 0, tj. konstanta. Iz 0 = P
n
(α) = r slijedi tvrdnja.
Naravno, polinom s realnim koeficijentima moˇzemo shvatiti i kao polinom
P
n
: C → C. U tom sluˇcaju vrijedi P
n
(x) = P
n
(x), ∀x ∈ C. Ako je z ∈ C
nultoˇcka od P
n
, onda je i z nultoˇcka, tj. 0 = P
n
(z) = P
n
(z). Dakle, ako su
z, z nultoˇcke od P
n
, onda je on djeljiv s linearnim polinomima x −z i x −z
s koeficijentima u C, odnosno s kvadratnim polinomom x
2
−(z +z)x +zz =
x
2
− 2Re(z)x + [z[
2
s realnim koeficijentima. Svaki polinom nad C moˇze
rastaviti na produkt linearnih polinoma (”osnovni teorem algebre”). To ima
za posljedicu da se polinom s realnim koeficijentima moˇze faktorizirati u
obliku:
P
n
(x) = a
n
(x−x
1
)
k
1
(x−x
p
)
kp
(x
2
+b
1
x+c
1
)
l
1
(x
2
+b
m
x+c
m
)
lm
, (1.14)
gdje je n = k
1
+ + k
p
+ 2(l
1
+ + l
m
).
16 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
1.2.7 Racionalne funkcije
Racionalna funkcija zadana je formulom f(x) =
P(x)
Q(x)
, gdje su P, Q poli-
nomi nad R. Prirodno podruˇcje definicije racionalne funkcije skup R bez
nultoˇcaka nazivnika Q. Poˇsto je broj takvih nultoˇcaka manji ili jednak stup-
nju polinoma Q, to je domena T(f) = R ¸ ¦x
1
, , x
n
¦, gdje je Q(x
k
) = 0,
(k = 1, . . . , n). Racionalna funkcija je prava racionalna funkcija ako je
stupanj polinoma u brojniku manji od stupnja polinoma u nazivniku. Svaku
racionalnu funkciju je mogu´ce prikazati kao sumu polinoma i prave racional-
ne funkcije, tj.
P(x)
Q(x)
= P
1
(x) +
R(x)
Q(x)
, gdje je stupanj polinoma R strogo
manji od stupnja polinoma Q.
1.2.8 Kompozicija funkcija, inverzna funkcija
Prirodna operacija s funkcijama, koja ne ovisi o tome kakve su strukture
zadane na skupovima, je dana u slijede´coj definiciji.
Definicija 1.4. Neka su funkcije f : A → B i g : C → D. Ako je 1(f) ⊆
T(g), onda je formulom h(x) = g[f(x)], ∀x ∈ A, definirana funkcija h : A →
D. Tu funkciju nazivamo kompozicijom funkcija f i g, te koristimo oznaku
h = g ◦ f.
Kompozicija funkcija je asocijativna operacija.
Teorem 1.3. Neka su f,g,h tri funkcije. Ako su definirane kompozicije g ◦f,
h ◦ g, h ◦ (g ◦ f) (h ◦ g) ◦ f, onda vrijedi h ◦ (g ◦ f) = (h ◦ g) ◦ f.
Dokaz: Da bismo dokazali jednakost funkcija, prvo dokaˇzimo da su im do-
mene jednake. Naime, T((h◦g)◦f) = T(f) i T(h◦(g◦f)) = T(g◦f) = T(f).
Nadalje je /((h ◦ g) ◦ f) = /(h ◦ g) = /(h) i /(h ◦ (g ◦ f)) = /(h). Sada,
za pravila vrijedi ∀x ∈ T(f), [h ◦ (g ◦ f)](x) = h[(g ◦ f)(x)] = h¦g[f(x)]¦ =
(h ◦ g)[f(x)] = [(h ◦ g) ◦ f](x). Q.E.D.
Primjer 1.2. Kompozicija nije op´cenito komutativna operacija. To se lako
vidi na primjeru funkcija f, g : R → R, gdje je ∀x ∈ R, f(x) = 2x + 1 i
g(x) = x
2
+ 2. Oˇcito postoje funkcije g ◦ f, f ◦ g : R → R, ali (g ◦ f)(0) =
g[f(0)] = g(1) = 3 ,= (f ◦ g)(0) = f[g(0)] = f(2) = 5, tj. g ◦ f ,= f ◦ g.
Kao kod svake binarne operacije ima smisla pitanje o postojanju neutral-
nih elemenata za tu operaciju. Lako se provjeri da funkcija i
A
: A → A
definirana s ∀x ∈ A, i
A
(x) = x i funkcija i
B
: B → B definirana s ∀y ∈ B,
1.2. FUNKCIJE 17
i
B
(y) = y, imaju svojstvo ∀f : A → B, i
B
◦ f = f i f ◦ i
A
= f. Dakle,
i
A
je desni, a i
B
je lijevi neutralni element za operaciju ◦ i oni su op´cenito
razliˇciti.
Kada imamo lijevi i desni neutralni element za operaciju ◦, po analogiji s
operacijama zbrajanja i mnoˇzenje, ima smisla pitanje o postojanju inverznog
elementa za neku funkciju f : A →B.
Definicija 1.5. Neka je zadana funkcija f : A →B. Kaˇzemo da je funkcija
g : B →A inverzna funkcija od funkcije f ako vrijedi g◦f = i
A
i f ◦g = i
B
,
odnosno, ∀x ∈ A, g[f(x)] = x i ∀y ∈ B, f[g(y)] = y. Tada koristimo oznaku
g = f
−1
.
Graf Γ
f
−1 funkcije f
−1
simetriˇcan je grafu
Γ
f
funkcije f s obzirom na pravac y = x
koji raspolavlja 1. i 4. kvadrant Kartezijevog
koordinatnog sustava. Naime, vrijedi
Γ
f
−1 = ¦(y, f
−1
(y)); y ∈ T(f
−1
)¦ =
= ¦(f(x), x); x ∈ T(f)¦ = Γ
f
,
gdje je Γ
f
simetriˇcna slika grafa Γ
f
s obzirom
na pravac y = x.
(x,f(x))
(f(x),x)
0
1
1
x
y
(f)
(f
1
)
Jedinstvenu oznaku za inverznu funkciju f
−1
funkcije f moˇzemo koristiti
zato ˇsto je inverzna funkcija, ako postoji, jedinstvena. Naime kada bi pos-
tojale funkcije g
1
i g
2
koje ispunjavaju zahtjeve iz definicije 1.5, imali bismo
∀y ∈ B, g
1
(y) = g
1
¦f[g
2
(y)]¦ = (g
1
◦ f)[g
2
(y)] = g
2
(y), tj. g
1
= g
2
.
Prije nego odgovorimo na pitanje za koje funkcije postoji inverzna funk-
cija, definirajmo slijede´ce pojmove.
Definicija 1.6. Kaˇzemo da je funkcija f : A →B injekcija ako vrijedi
∀ x
1
, x
2
∈ A, ((x
1
,= x
2
) ⇒(f(x
1
) ,= f(x
2
))), (1.15)
ili ekvivalentno
∀ x
1
, x
2
∈ A, ((f(x
1
) = f(x
2
)) ⇒(x
1
= x
2
)). (1.16)
Dakle, kod funkcije koja je injektivna, razliˇciti elementi domene se pres-
likaju u razliˇcite slike. Kod funkcije koju nazivamo konstantnom funkcijom
situacija je potpuno razliˇcita. Tamo se svi elementi domene preslikaju u
jedan element kodomene. Primijetimo da suprotne implikacije od (1.15) i
(1.15) zadovoljava svaka funkcija.
18 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Svojstvo injektivnosti kod funkcija iz R u R najlakˇse moˇzemo ustanoviti
ako imamo nacrtan graf funkcije. Tada svaki pravac koji je paralelan s osi x
smije sje´ci graf funkcije u najviˇse jednoj toˇcki. Na taj naˇcin za svaku toˇcku
iz slike funkcije postoji toˇcno jedna odgovaraju´ca toˇcka na grafu, a s tim i
toˇcno jedan original u domeni funkcije.
Svojstvo strogog rasta ili strogog pada funkcije je vaˇzno zbog slijede´cih
posljedica.
Propozicija 1.1. Neka je funkcija f : I →R strogo monotona na intervalu
I ⊆ R. Tada je ona injekcija.
Dokaz: Neka je funkcija strogo rastu´ce na I. Uzmimo bilo koje x
1
, x
2
∈ I,
x
1
,= x
2
. Tada je x
1
< x
2
ili je x
2
< x
1
. Tada u prvom sluˇcaju sli-
jedi f(x
1
) < f(x
2
), a u drugom f(x
2
) < f(x
1
). U svakom sluˇcaju je
f(x
1
) ,= f(x
2
). Q.E.D.
Definicija 1.7. Kaˇzemo da je funkcija f : A → B surjekcija ako je slika
funkcije jednaka kodomeni funkcije, tj. 1(f) = B, odnosno ako vrijedi
∀ y ∈ B, ∃ x ∈ A, (y = f(x)).
Ako znamo koji skup je slika funkcije, onda moˇzemo jednostavno uzeti
taj skup za kodomenu i postigli smo da je dana funkcija surjekcija. U pravilu
nije lako pogoditi skup koji je slika funkcije, a tada je joˇs teˇze dokazati tu
ˇcinjenicu.
Definicija 1.8. Kaˇzemo da je funkcija f : A → B bijekcija ili 1-1 ako je
ona injekcija i surjekcija, tj.
(∀y ∈ B) (∃!x ∈ A) (y = f(x)). (1.17)
Dakle, za svaki element kodomene postoji i jedinstven je njegov original.
Sada smo u stanju odgovoriti na pitanje o postojanju inverzne funkcije.
Teorem 1.4. Za funkciju f : A →B postoji inverzna funkcija f
−1
: B →A
ako i samo ako je f bijekcija.
Dokaz: Neka postoji f
−1
: B →A. Tada za svaki y ∈ B postoji x = f
−1
(y)
sa svojstvom f(x) = f[f
−1
(y)] = y, tj. f je surjekcija. Sada, (f(x
1
) =
f(x
2
)) ⇒(f
−1
[f(x
1
)] = f
−1
[f(x
2
)]) ⇔(x
1
= x
2
), tj. f je injekcija. Dakle, f
je bijekcija.
Neka je sada f bijekcija. Uvjet (1.17) kazuje da je svakom y ∈ B na
jedinstven (funkcijski) naˇcin pridruˇzen x ∈ A, y = f(x). Tada je dobro
1.2. FUNKCIJE 19
definirana funkcija g : B → A, g : y → x. Pokaˇzimo da ta funkcija zadovo-
ljava uvjete iz definicije 1.5. Naime, ∀x ∈ A, g[f(x)] = g(y) = x i ∀y ∈ B,
f[g(y)] = f(x) = y. Dakle, g = f
−1
. Q.E.D.
Propozicija 1.2. Neka je funkcija f : I → R strogo rastu´ca (padaju´ca)
surjekcija na intervalu I ⊆ R. Tada ona ima inverznu funkciju koja je strogo
rastu´ca (padaju´ca) na 1(f).
Dokaz: Ako je funkcija f : I → R strogo rastu´ca surjekcija na intervalu
I ⊆ R, onda je po propoziciji 1.1. f bijekcija, te postoji f
−1
: 1(f) → I.
Pokaˇzimo da za bilo koje y
1
, y
2
∈ 1(f), (y
1
< y
2
) ⇒(f
−1
(y
1
) < f
−1
(y
2
)). U
suprotnom bi vrijedilo da postoje y
1
, y
2
∈ 1(f), y
1
< y
2
i f
−1
(y
2
) < f
−1
(y
1
).
No tada bismo zbog strogog rasta funkcije f imali f[f
−1
(y
2
)] < f[f
−1
(y
1
)],
tj. y
2
< y
1
, ˇsto je suprotno pretpostavci. Q.E.D.
Primjer 1.3. Linearna funkcija zadana for-
mulom f(x) = kx + l, k ,= 0, je bijekcija
f : R → R. Naime, za bilo koji y ∈ R pos-
toji jedinstven x =
y −l
k
∈ R, njegov ori-
ginal. Iz ovoga je odmah vidljivo da vrijedi
f
−1
(x) =
1
k
x −
l
k
.
Grafovi of f i f
−1
su simetriˇcni na pravac
y = x.
0
1
1
f
f
1
x
y
Primjer 1.4. Razlomljena linearna funkcija zadana formulomf(x) =
ax + b
cx + d
,
gdje su a, b, c, d ∈ R ima inverznu funkciju zadanu formulom f
−1
(x) =
−dx + b
cx −a
, koja je isto razlomljena linearna funkcija. Lako se vidi da je
skup svih razlomljenih linearnih funkcija (nekomutativna) grupa s obzirom
na kompoziciju kao grupnu operaciju i identitetu (a = d = 1, c = b = 0) kao
neutralni element.
20 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
1.2.9 Korijeni
Neparne potencije su funkcije zadane formu-
lom f(x) = x
2n+1
, ∀x ∈ R, n ∈ N. To su
bijekcije s R na R i imaju inverze f
−1
(x) =
2n+1

x, ∀x ∈ R, neparne korijene. To su ne-
parne i strogo rastu´ce funkcije na R.
Za razliku od neparnih potencija, parne po-
tencije zadane formulom f(x) = x
2n
, ∀x ∈ R,
n ∈ N, su parne funkcije f : R → [0, +∞),
pa tako nisu injekcije te nemaju inverze.
0
1
1
f
1
f
x
y
Medutim, njihove restrikcije f
+
= f[
[0,+∞)
su stro-
go rastu´ce bijekcije f
+
: [0, +∞) → [0, +∞). One
imaju inverzne funkcije f
−1
+
: [0, +∞) →[0, +∞).
Mogu´ce je uzeti i druge restrikcije f

= f[
¸−∞,0]
koje su strogo padaju´ce funkcije f

: ¸−∞, 0] →
[0, +∞) i koje imaju inverzne funkcije f
−1

:
[0, +∞) →¸−∞, 0] .
0
1
1
f

1
f

x
y
1.2.10 Eksponencijalna funkcija na Q, logaritamska funk-
cija, op´ca potencija
Neka je a ∈ R, a > 0 i a ,= 1. Definiramo:
a
1
= a
a
n+1
= a
n
a, ∀n ∈ N.
Na ovaj naˇcin smo definirali funkciju f : N → R
+
, f(n) = a
n
, ∀n ∈ N. Ako
definiramo f(0) = a
0
= 1, onda smo proˇsirili funkciju do f : N ∪ ¦0¦ →R
+
.
Funkcija se lako proˇsiruje dalje do f : Z → R
+
, stavljanjem f(−n) =
1
a
n
,
∀n ∈ N.
Zbog ∀ n, m ∈ N, a
n
a
m
= a
n+m
funkcija f : Z →R
+
zadovoljava:
(i) f(0) = 1, f(1) = a,
(ii) f(n + m) = f(n)f(m), ∀ n, m ∈ Z.
Proˇsirimo funkciju f na skup racionalnih brojeva Q. Neka je q =
m
n
∈ Q, gdje
su m ∈ Z, n ∈ N, pa definiramo vrijednost funkcije s f(q) = f(
m
n
) =
n

a
m
.
1.2. FUNKCIJE 21
Tako smo dobili funkciju f : Q → R
+
koja i dalje zadovoljava funkcijsku
jednadˇzbu f(q + q

) = f(q)f(q

), ∀ q, q

∈ Q. Naime,
f(q + q

) = f(
m
n
+
m

n

) = f(
mn

+ m

n
nn

) =
nn


a
mn

+m

n
=
=
nn


a
mn

nn


a
m

n
=
n

a
m
n


a
m

= f(
m
n
)f(
m

n

) = f(q)f(q

).
Pokaˇzimo da je za a > 1 funkcija f :
Q →¸0, +∞) strogo rastu´ca na Q. Uz-
mimo q =
m
n
, q

=
m

n

∈ Q, q < q

, tj.
mn

< m

n. Tada je a
mn

< a
m

n
, pa
zbog strogog rasta funkcije x →
nn


x
na R
+
imamo
nn


a
mn

<
nn


a
m

n
, od-
nosno
n

a
m
<
n


a
m

, tj. f(q) < f(q

).
0
1
a1 0a1
x
y
Teorem 1.5. Postoji toˇcno jedna bijekcija f : R →¸0, +∞) tako da vrijedi
f(0) = 1, f(1) = a > 0 i f(x + y) = f(x)f(y), ∀x, y ∈ R.
Bijekciju iz teorema 1.5. zovemo eksponencijalna funkcija s bazom
a i oznaˇcavamo s f(x) = exp
a
(x) = a
x
, ∀x ∈ ¸0, +∞). Sada funkcionalna
jednadˇzba ima oblik
a
x+y
= a
x
a
y
, ∀x, y ∈ R.
Eksponencijalna funkcija ima inverznu funkciju
f
−1
: ¸0, +∞) →R koja je strogo rastu´ca za a > 1
i strogo padaju´ca za 0 < a < 1. Tu funkciju
zovemo logaritamska funkcija s bazom a i oz-
naˇcavamo s f
−1
(x) = log
a
x, ∀x ∈ ¸0, +∞). Vrije-
di log
a
1 = 0 i log
a
a = 1 za sve 0 < a ,= 1.
Funkcionalna jednadˇzba za logaritamsku funkciju
ima oblik
log
a
(xy) = log
a
x + log
a
y, ∀x, y ∈ ¸0, +∞).
0 1
a1
0a1
x
y
To slijedi iz injektivnosti eksponencijalne funkcije i
a
log
a
(xy)
= xy = a
log
a
x
a
log
a
y
= a
log
a
x+log
a
y
.
Zadatak 1.2. Za a, b > 0 dokazati da vrijedi
log
a
x =
log
b
x
log
b
a
, ∀x ∈ ¸0, +∞).
22 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Rjeˇsenje: Formula slijedi iz injektivnosti eksponencijalne funkcije i
b
log
b
x
= x = a
log
a
x
= b
log
b
a
log
a
x
= b
log
a
x log
b
a
.
Specijalno, za a = e ≈ 2.71828182 oznaˇcavamo log
e
= ln i zovemo prirod-
ni logaritam, a za a = 10 piˇsemo log
10
= log i zovemo Briggsov
1
ili dekadski
logaritam.
Sada je mogu´ce definirati op´cu potenciju f : ¸0, +∞) →R kao funkciju
zadanu formulom f(x) = x
α
def
= e
αln x
.
1.2.11 Hiperbolne i area funkcije
Pomo´cu eksponencijalne funkcije definiramo hiperbolne funkcije slijede´cim
formulama:
shx =
e
x
−e
−x
2
, ∀x ∈ R (sinus hiperbolni), (1.18)
chx =
e
x
+ e
−x
2
, ∀x ∈ R (kosinus hiperbolni), (1.19)
thx =
shx
chx
=
e
2x
−1
e
2x
+ 1
, ∀x ∈ R (tangens hiperbolni), (1.20)
cthx =
chx
shx
=
e
2x
+ 1
e
2x
−1
, ∀x ∈ R ¸ ¦0¦ (kotangens hiperbolni). (1.21)
0
1
1

2
e
x
sh
ch
x
y
0
1
th
cth
x
y
1
Henry Briggs (Worley Wood, veljaˇca 1561. – Oxford, 26. sijeˇcanj 1630.) engleski
matematiˇcar
1.2. FUNKCIJE 23
Funkcije sh, th, cth su neparne, a ch je parna funkcija.
Osnovna formula koja vrijedi za hiperbolne funkcije je ch
2
x − sh
2
x = 1
i slijedi direktno iz definicija za ch (1.18) i za sh (1.19). Takoder vrijede
adicione formule
sh(x + y) = shx chy + chx shy, (1.22)
ch(x + y) = chx chy + shx shy. (1.23)
Za primjer pokaˇzimo (1.22):
shx chy + chx shy =
1
4
[(e
x
−e
−x
)(e
y
+ e
−y
) + (e
x
+ e
−x
)(e
y
−e
−y
)] =
=
1
4
(e
x+y
+ e
x−y
−e
−x+y
−e
−x−y
+ e
x+y
+ e
−x+y
−e
x−y
−e
−x−y
) =
=
1
2
(e
x+y
−e
−(x+y)
) = sh(x + y).
Iz ovih osnovnih formula lako se dobivaju mnoge druge formule za sumu ili
produkt hiperbolnih sinusa i kosinusa, kao i za hiperbolni tangens i kotan-
gens.
Funkcije sh, ch i th strogo rastu na [0, +∞), a cth strogo pada na ¸0, +∞).
Naime, e
x
i −e
−x
strogo rastu, pa sh kao suma strogo rastu´cih je strogo
rastu´ce funkcija na R. Iz ch
2
x = 1 +sh
2
x ≥ 1 slijedi da je 1(ch) ⊆ [1, +∞).
Odatle za x, y > 0 imamo ch(x + y) = chx chy + shx shy > chx chy > chx,
pa ch strogo raste na [0, +∞). Zbog parnosti ch strogo pada na ¸−∞, 0]. Za
x, y > 0 je
th(x + y) −thx =
sh(x + y)chx −ch(x + y)shx
ch(x + y)chx
=
sh(y)
ch(x + y)chx
> 0,
tj. thx < th(x+y), odnosno th strogo raste na R
+
, a zbog neparnosti strogo
raste i na R. Nadalje, zbog cthx =
1
thx
slijedi da cth strogo pada na ¸0, +∞).
Zbog neparnosti je cth strogo padaju´ca i na ¸−∞, 0). Odatle i iz propozicije
1.1. slijedi da su navedene funkcije injekcije.
Uz pretpostavku da je 1(exp) = ¸0, +∞) (dokazati ´cemo u korolaru
3.7.), moˇzemo dokazati da su funkcije sh : R → R, th : R → ¸−1, 1),
cth : R ¸ ¦0¦ →R ¸ [−1, 1] i ch[
[0,+∞)
= Ch : [0, +∞) →[1, +∞) bijekcije.
Neka je y ∈ 1(sh), tj. ∃x ∈ R, y = shx =
e
x
−e
−x
2
. Tada je e
x
−e
−x

2y = 0, odnosno, uz zamjenu u = e
x
dobijemo jednadˇzbu u
2
− 2yu − 1 = 0.
Mogu´ce rjeˇsenja te jednadˇzbe su u = y ±
_
y
2
+ 1. Zbog u = e
x
> 0 jedino
rjeˇsenje je u = e
x
= y +
_
y
2
+ 1. Odatle je x = ln(y +
_
y
2
+ 1), gdje
24 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
je funkcija y → ln(y +
_
y
2
+ 1) definirana na R. Sada uzmimo bilo koji
y ∈ R i neka je x = ln(y +
_
y
2
+ 1). Jasno je da odatle slijedi y = sh x, tj.
1(sh) = R. Dakle, inverzna funkcija sh
−1
: R → R je definirana formulom
sh
−1
x = ln(x +

x
2
+ 1), ∀x ∈ R.
Neka je y ∈ 1(th) ⊆ ¸−1, 1), tj. ∃x ∈ R, y = thx =
e
2x
−1
e
2x
+ 1
. Odatle je
(1 − y)e
2x
= 1 + y, odnosno x =
1
2
ln
_
1 +y
1 −y
_
. Kao u prethodnom sluˇcaju
zakljuˇcujemo 1(th) = ¸−1, 1) i da je inverzna funkcija th
−1
: ¸−1, 1) → R
definirana formulom th
−1
x =
1
2
ln
_
1 +x
1 −x
_
, ∀x ∈ ¸−1, 1).
Zbog cthx =
1
thx
, ∀x ∈ R¸¦0¦, je 1(cth) = ¦
1
t
; t ∈ ¸−1, 1)¦ = R¸[−1, 1].
Takoder slijedi da je cth
−1
: R¸[−1, 1] →R¸¦0¦ zadana formulom cth
−1
x =
1
2
ln
_
x + 1
x −1
_
, ∀x ∈ R ¸ [−1, 1].
Neka je y ∈ 1(Ch) ⊆ [1, +∞), tj. ∃x ∈ [0, +∞), y = Chx =
e
x
+ e
−x
2
.
Tada dobijemo jednadˇzbu e
2x
− 2ye
x
+ 1 = 0, odnosno e
x
= y ±
_
y
2
−1.
No, x ≥ 0 ⇒ e
x
≥ 1 pa je jedino rjeˇsenje e
x
= y +
_
y
2
−1, tj. x =
ln(y+
_
y
2
−1). Odatle dobivamo 1(Ch) = [1, +∞) i funkcija Ch
−1
: R →R
je definirana formulom Ch
−1
x = ln(x +

x
2
−1), ∀x ∈ [1, +∞).
1.2.12 Trigonometrijske i arkus funkcije
Neka je u Kartezijevom koordinatnom sustavu zadana kruˇznica polumjera
1 (trigonometrijska kruˇznica) i na njoj srediˇsnji kut α s vrhom u ishodiˇstu,
a prvi krak mu je pozitivni dio osi x. Kutu α pridruˇzujemo realan broj
koji odgovara duljini luka na kruˇznici koji odsjecaju krakovi kuta α. Ako je
drugi krak odmaknut od prvoga u pozitivnom smjeru (suprotnom od smjera
kazaljke na satu), onda je kut pozitivan, a u suprotnom je negativan. Tu
mjeru kuta nazivamo radijan. Dakle, puni kut je 2π radijana, a pravi kut je
π
2
radijana. Sa slike je jasno da je pridruˇzivanje koje realnim brojevima koji
odgovaraju radijanima pripadnih srediˇsnjih kutova pridruˇzuje toˇcke jediniˇcne
kruˇznice K, α
0
: [0, 2π) → K, bijekcija. Tu funkciju je mogu´ce proˇsiriti do
funkcije α : R →K, α(x) = α
0
(r
x
), gdje je x = 2kπ+r
x
, k ∈ Z, 0 ≤ r
x
< 2π.
1.2. FUNKCIJE 25
Sada ´cemo geometrijski definirati trigonome-
trijske funkcije sinus (sin), kosinus (cos), tan-
gens (tg ) i kotangens (ctg ) tako da pri-
druˇzimo koordinate A = (cos α, sin α), B =
(1, tg α) i C = (ctg α, 1). Iz sliˇcnosti pripad-
nih pravokutnih trokuta vrijedi tg α =
sin α
cos α
i ctg α =
cos α
sin α
.
0
11
Α
D
C
B
A
x
y
Definicija 1.9. Za funkciju f : T(f) →R kaˇzemo da je periodiˇcka perioda
τ > 0 ako vrijedi
1) ∀x ∈ T(f) ⇒x + τ ∈ T(f),
2) f(x + τ) = f(x), ∀x ∈ T(f).
Ako postoji najmanji period τ
0
> 0 onda njega zovemo temeljni period
funkcije f.
Primijetimo, ako je τ > 0 period funkcije f, onda je nτ takoder period od
f, ∀n ∈ N. S druge strane postoje periodiˇcke funkcije koje nemaju temeljnog
perioda kao npr. f : R → R definirana s f(x) = 1 za x ∈ Q i f(x) = 0 za
x ,∈ Q. Svaki τ ∈ Q
+
je njen period, pa taj skup nema minimum ve´ci od 0.
0
1
Π

2
Π Π
cos
sin
x
y
Funkcije sin : R → [−1, 1] i cos : R → [−1, 1] su periodiˇcke s temeljnim
periodom 2π, tj. vrijedi sin(x + 2π) = sin x i cos(x + 2π) = cos x, ∀x ∈ R.
Iz slike je jasno da vrijedi sin x = cos(x −
π
2
), ∀x ∈ R, odnosno, cos x =
sin(x +
π
2
), ∀x ∈ R. Nadalje, sin je neparna, a cos parna funkcija.
Sa trigonometrijske kruˇznice je vidljivo da vrijedi
cos
2
x + sin
2
x = 1, ∀x ∈ R, (1.24)
ˇsto je osnovna trigonometrijska jednakost.
26 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Sada ´cemo geometrijski dokazati osnovni adicioni teorem za funkciju ko-
sinus:
cos(x + y) = cos xcos y −sin xsin y, ∀ x, y ∈ R. (1.25)
Na slici desno istaknute su toˇcke
A = (cos β, −sin β),
B = (1, 0),
C = (cos α, sin α),
D = (cos(α + β), sin(α + β)).
Iz sliˇcnosti trokuta △ OAC i △ OBD slijedi
jednakost duljina d(A, C) = d(B, D). tj.
0
11
Β
Β
Α
B
D
C
A
x
y
(cos β −cos α)
2
+(−sin β −sin α)
2
= (1 −cos(α+β))
2
+(0 −sin(α+β))
2

cos
2
β −2 cos β cos α + cos
2
α + sin
2
β + 2 sin β sin α + sin
2
α =
= 1 −2 cos(α + β) + cos
2
(α + β) + sin
2
(α + β) ⇒
2 −2 cos αcos β + 2 sinαsin β = 2 −2 cos(α + β) ⇒(1.25).
Iz (1.25) lako slijedi adicioni teorem za funkciju sinus:
sin(α+β) = cos(
π
2
−α−β) = cos(
π
2
−α) cos β+sin(
π
2
−α) sin β = sin αcos β+cos αsin β.
Iz prethodnih formula lako dobijemo
sin xcos y =
1
2
[sin(x + y) + sin(x −y)],
cos xcos y =
1
2
[cos(x + y) + cos(x −y)], (1.26)
sin xsin y =
1
2
[cos(x −y) −cos(x + y)].
Funkcije tg : R¸¦
π
2
+kπ; k ∈ Z¦ →R i ctg : R¸¦kπ; k ∈ Z¦ →R imaju
osnovni period π. To slijedi iz tg (x + π) =
sin(x + π)
cos(x + π)
=
−sin x
−cos x
= tg x i
ctg x =
1
tg x
. Funkcije tg i ctg su neparne.
1.2. FUNKCIJE 27
0
1
Π

2

Π

2
tg
x
y
0
1
Π

2
Π Π

Π

2
ctg
x
y
Periodiˇcke funkcije nisu injekcije, pa zato nemaju inverzne funkcije. Medutim,
njihove restrikcije na dijelove podruˇcja definicije na kojem su strogo mo-
notone, jesu injekcije. Tako definiramo Sin = sin [
[−
π
2
,
π
2
]
, Cos = cos [
[0,π]
,
Tg = tg [
¸−
π
2
,
π
2
)
i Ctg = ctg [
¸0,π)
. Dakle, parovi inverznih funkcija su:
Sin : [−
π
2
,
π
2
] →[−1, 1],
Cos : [0, π] →[−1, 1],
Tg : ¸−
π
2
,
π
2
) →R,
Ctg : ¸0, π) →R,
Sin
−1
= arcsin : [−1, 1] →[−
π
2
,
π
2
],
Cos
−1
= arccos : [−1, 1] →[0, π],
Tg
−1
= arctg : R →¸−
π
2
,
π
2
),
Ctg
−1
= arcctg : R →¸0, π).
0
1
1 1
Π

2
Π

2

Π

2
Sin
arcsin
x
y
0
1
1 1
Π

2
Π

2
Π
Cos
arccos
x
y
28 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
0
1
Π

2

Π

2
Π

2

Π

2
Tg
arctg
x
y
0
1
Π

2
Π

2
Ctg
arcctg
x
y
Naravno, to nisu jedine restrikcije koje su bijekcije. Za svako n ∈ Z
je sin [
[−
π
2
+nπ,
π
2
+nπ]
= Sin
n
: [−
π
2
+ nπ,
π
2
+ nπ] → [−1, 1] bijekcija. Njena
inverzna funkcija Sin
−1
n
: [−1, 1] → [−
π
2
+ nπ,
π
2
+ nπ] moˇze se dobiti kao
Sin
−1
n
(x) = (−1)
n
Sin
−1
(x) + nπ, ∀x ∈ [−1, 1].
Isto tako je cos [
[nπ,(n+1)π]
= Cos
n
: [nπ, (n + 1)π] → [−1, 1] bijekcija i za
njenu inverznu funkciju Cos
−1
n
: [−1, 1] → [nπ, (n + 1)π] vrijedi Cos
−1
n
(x) =
(−1)
n
(Cos
−1
(x) −
π
2
) + nπ +
π
2
, ∀x ∈ [−1, 1].
Joˇs je jednostavniji sluˇcaj inverznih funkcija restrikcija od tg i ctg . Za
tg [
¸−
π
2
+nπ,
π
2
+nπ)
= Tg
n
vrijedi Tg
−1
n
(x) = Tg
−1
(x) + nπ, ∀x ∈ R i analogno
za ctg [
¸nπ,(n+1)π)
= Ctg
n
vrijedi Ctg
−1
n
(x) = Ctg
−1
(x) + nπ, ∀x ∈ R.
Zadatak 1.3. Rijeˇsimo jednadˇzbe sin x = b i cos y = b za b ∈ [−1, 1].
Rjeˇsenje: Za svako n ∈ Z je x
n
= Sin
−1
n
(b) = (−1)
n
Sin
−1
(b) + nπ i
y
n
= Cos
−1
n
(b) = (−1)
n
(Cos
−1
(b) −
π
2
) + nπ +
π
2
.
Zadatak 1.4. Rijeˇsimo nejednadˇzbu a ≤ sin x ≤ b za −1 < a < b < 1.
Rjeˇsenje: Treba uzeti u obzir da su funkcije Sin
−1
n
strogo rastu´ce za par-
ne i strogo padaju´ce za neparne n ∈ Z. Zato za n = 2m, m ∈ Z, imamo
Sin
−1
(a) + 2mπ ≤ x ≤ Sin
−1
(b) + 2mπ, a za n = 2m − 1, m ∈ Z, je
Sin
−1
(b) + (2m−1)π ≤ x ≤ Sin
−1
(a) + (2m−1)π.
1.3 Aksiomi polja R, supremum i infimum,
potpunost
U ovoj toˇcki uvodimo aksiomatiku skupa realnih brojeva koja karakterizira
sva njegova svojstva s obzirom na algebarsku strukturu i uredaj na njemu.
1.3. AKSIOMI POLJA R, SUPREMUM I INFIMUM, POTPUNOST 29
1.3.1 Aksiomi polja R
R je komutativna grupa s obzirom na operaciju zbrajanje + : R R →R.
A 1. Asocijativnost zbrajanja:
∀x, y, z ∈ R, x + (y + z) = (x + y) + z.
A 2. Postoji neutralni element 0 (nula):
∃!0 ∈ R, ∀x ∈ R 0 +x = x + 0 = x.
A 3. Svaki element iz R ima inverz za zbrajanje (suprotni):
∀x ∈ R, ∃!(−x) ∈ R, x + (−x) = (−x) + x = 0.
A 4. Komutativnost zbrajanja:
∀x, y ∈ R, x + y = y + x.
R ¸ ¦0¦ je komutativna grupa s obzirom na mnoˇzenje : R R →R.
A 5. Asocijativnost mnoˇzenja:
∀x, y, z ∈ R, x(yz) = (xy)z.
A 6. Postoji jedinstven neutralni element 1 (jedinica):
∃!1 ∈ R, 1 ,= 0, ∀x ∈ R 1 x = x 1 = x.
A 7. Svaki element iz R ¸ ¦0¦ ima inverz za mnoˇzenje (reciproˇcni):
∀x ∈ R ¸ ¦0¦, ∃!x
−1
=
1
x
∈ R, x
1
x
=
1
x
x = 1.
A 8. Komutativnost zbrajanja:
∀x, y ∈ R, xy = yx.
A 9. distributivnost mnoˇzenja prema zbrajanju:
∀x, y, z ∈ R, x(y + z) = xy + xz.
Uredenu trojku (R, +, ) nazivamo poljem.
30 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Primjer 1.5. Iz aksioma dokaˇzimo neka poznata svojstva operacija zbraja-
nja i mnoˇzenja.
1. 0 je jedinstven neutralni element za zbrajanje i 1 je jedinstven neutralni
broj za mnoˇzenje.
Kada bi postojao broj a ∈ R, a ,= 0 sa svojstvo da ∀x ∈ R a + x =
x+a = x, imali bi a = a+0 = 0, a to je kontradikcija. Analogno, kada
bi postojao broj b ∈ R, b ,= 1 sa svojstvo da ∀x ∈ R bx = xb = x, imali
bi b = b1 = 1.
2. Suprotni i reciproˇcni brojevi su jedinstveni.
Neka je a ∈ R i c ∈ R, c ,= −a njegov suprotni broj, tj. a+c = c+a = 0.
Tada bi vrijedilo −a = −a + 0 = −a + (a + c) = (−a + a) + c =
0 +c = c, ˇsto je kontradikcija. Dokaz jedinstvenosti reciproˇcnog broja
je analogan.
3. Vrijedi ∀x ∈ R, −(−x) = x.
Po definiciji suprotnog elementa je −x+(−(−x)) = (−(−x))+(−x) = 0
i −x+x = x+(−x) = 0. Iz jedinstvenosti elementa s danim svojstvom
za −x, slijedi x = −(−x).
4. Pokaˇzimo da je −0 = 0.
Za svaki x ∈ R vrijedi x + (−0) = x + 0 + (−0) = x + 0 = x i
−0 + x = −0 + 0 + x = 0 + x = x, pa zbog jedinstvenosti nule vrijedi
−0 = 0.
5. Za svako x ∈ R vrijedi x0 = 0x = 0.
Naime, 0x = (0 + 0)x = 0x + 0x = 2 0x. Kad bi bilo 0x ,= 0, onda
bi taj element imao inverz, pa bi slijedilo 1 = 2, a odatle 0 = 1. To se
protivi zahtjevu iz A6.
6. Vrijedi (−1)(−1) = 1.
Imamo (−1)(−1) + (−1) = (−1)(−1) + (−1)1 = (−1)((−1) + 1) =
(−1)0 = 0 i isto tako (−1) + (−1)(−1) = 0. Odatle je (−1)(−1) =
−(−1) = 1.
7. Pokaˇzimo (ab = 0) ⇔((a = 0) ∨ (b = 0)).
Neka vrijedi ab = 0. Ako je a ,= 0 onda a ima reciproˇcni element, pa je
b = 1 b = a
−1
ab = a
−1
0 = 0. Analogno, ako je b ,= 0, onda je a = 0.
Obratna tvrdnja slijedi iz 5.
1.3. AKSIOMI POLJA R, SUPREMUM I INFIMUM, POTPUNOST 31
Na skupu R je zadan linearan (totalan) uredaj ≤.
A 10. Linearnost uredaja:
∀x, y ∈ R, (x ≤ y) ∨ (y ≤ x).
A 11. Antisimetriˇcnost uredaja:
∀x, y ∈ R, ((x ≤ y) ∧ (y ≤ x)) ⇒(x = y).
A 12. Tranzitivnost uredaja:
∀x, y, z ∈ R, ((x ≤ y) ∧ (y ≤ z)) ⇒(x ≤ z).
Uredaj je u skladu s operacijama zbrajanja i mnoˇzenja.
A 13. Uskladenost zbrajanja:
(x ≤ y) ⇒(∀z, (x + z ≤ y + z)).
A 14. Uskladenost mnoˇzenja:
((x ≥ 0) ∧ (y ≥ 0)) ⇒(xy ≥ 0).
(R, +, , ≤) je uredeno polje.
Primjer 1.6. Vrijedi monotonost mnoˇzenja:
((x ≤ y) ∧ (z ≥ 0)) ⇒(xz ≤ yz).
Imamo x ≤ y ⇒y −x ≥ 0 ⇒(y −x)z ≥ 0 ⇒yz −xz ≥ 0 ⇒xz ≤ yz.
Primjer 1.7. (Q, +, , ≤) je uredeno polje.
1.3.2 Supremum i infimum skupa, potpunost
Definicija 1.10. Kaˇzemo da je S ⊂ R, S ,= ∅, omeden odozgo u R, ako
postoji broj M ∈ R takav da vrijedi ∀x ∈ S, x ≤ M. Broj M zovemo gornja
meda ili majoranta skupa S.
Kaˇzemo da je S ⊂ R, S ,= ∅, omeden odozdo u R, ako postoji broj
m ∈ R takav da vrijedi ∀x ∈ S, m ≤ x. Broj m zovemo donja meda ili
minoranta skupa S.
Skup S ⊂ R, S ,= ∅, je omeden u R, ako je omeden odozdo i odozgo
u R.
32 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Jasno, ako S ima majorantu, onda on ima beskonaˇcno mnogo majoran-
ti. Naime, svaki ve´ci broj je takoder majoranta. U tom svjetlu ima smisla
slijede´ca definicija.
Definicija 1.11. Broj L ∈ R koji je najmanja majoranta nepraznog odozgo
omedenog skupa S ⊂ R nazivamo supremum skupa S i piˇsemo L = sup S.
L = sup S je karakteriziran slijede´cim svojstvima:
(i.) ∀x ∈ S, x ≤ L.
(ii.) ∀a ∈ R, a < L, ∃x ∈ S, a < x.
ˇ
Cesto je praktiˇcno uvjet (ii.) pisati u obliku:
(ii.)

∀ε > 0, ∃x ∈ S, L −ε < x.
Supremum koji je u skupu nazivamo maksimum, tj. ako je L = sup S ∈ S
onda je L = max S.
Sada smo u mogu´cnosti zadati posljednji aksiom skupa R.
A 15. Aksiom potpunosti:
Svaki neprazan odozgo omeden podskup S ⊂ R ima supremum u R.
Uredeno polje koje zadovoljava i A 15. zovemo uredeno potpuno polje.
Dakle (R, +, , ≤) je uredeno potpuno polje.
Teorem 1.6 (Arhimedov aksiom). U skupu R vrijedi tvrdnja:
∀ a, b ∈ R, a > 0, b > 0, ∃n ∈ N, na > b.
Dokaz: Pretpostavimo da tvrdnja teorema nije istinita, tj. neka vrijedi:
∃ a, b ∈ R, a > 0, b > 0, ∀n ∈ N, na ≤ b.
To znaˇci da je skup A = ¦na; n ∈ N¦ odozgo ograniˇcen skup u R. Sada
po A15. postoji c = sup A, tj. ∀n, na ≤ c i ∀ε >, ∃n ∈ N, c − ε < na.
Sada za ε = a > 0 dobijemo c − a < na, odnosno c < (n + 1)a ∈ A, ˇsto je
kontradikcija s ˇcinjenicom da je c gornja meda od S. Q.E.D.
Zadatak 1.5. Pokaˇzite bez upotrebe A 15. da Arhimedov aksiom vrijedi u
skupu Q.
1.3. AKSIOMI POLJA R, SUPREMUM I INFIMUM, POTPUNOST 33
Rjeˇsenje: Dovoljno je pokazati da ∀k, m ∈ N, ∃n ∈ N, nk > m. U su-
protnom bismo imali k, m ∈ N, ∀n ∈ N, nk ≤ m. Tada za n = m imamo
mk ≤ m ⇒ k = 1. No tada bi vrijedilo ∀n ∈ N, n ≤ m, ˇsto nije istina ve´c
za n = m + 1. Sada za svaki q =
m
k
, q

=
m

k

∈ Q, m, k, m

, k

∈ N, postoji
n ∈ N takav da je nmk

> m

k, odnosno nq > q

.
Zadatak 1.6. Utvrdite da li postoji i ako postoji odredite supremum skupa
S = ¦
n
n+1
; n ∈ N¦.
Rjeˇsenje: Skup S je odozgo ograniˇcen s 1, tj. ∀n ∈ N,
n
n+1
≤ 1. Pokaˇzimo
da je 1 = sup S. Uzmimo bilo koji ε > 0. Trebamo na´ci n ∈ N tako da
vrijedi
1 −ε <
n
n + 1
⇔(1 −ε)(n + 1) < n ⇔−nε + 1 −ε < 0 ⇔1 < (n + 1)ε.
Iz Arhimedovog aksioma slijedi postojanje m ∈ N, mε > 1. Uzmimo sada
n = m−1 i imamo tvrdnju.
Primjer 1.8. Polje Q nije potpuno.
Neka je S = ¦q ∈ Q; 1 < q, q
2
< 2¦. Oˇcito je S odozgo omeden s
2 ∈ Q. Skup S nema maksimalan element. Naime, za bilo koji q ∈ S po
Arhimedovom aksiomu za brojeve 2 − q
2
> 0 i 2q + 1 > 0 postoji n ∈ N
tako da je n(2 −q
2
) > 2q + 1. Tada je n
2
(2 − q
2
) > n(2q + 1) = 2nq + n ≥
2nq + 1 ⇒(q +
1
n
)
2
< 2. Dakle, postoji q

= q +
1
n
∈ S, q

> q.
Pokaˇzimo da vrijedi: a ∈ Q, a > 0, je majoranta od S ⇔ a
2
> 2. Neka
je a ∈ Q, a > 0, majoranta od S. Tada je a
2
,= 2 (

2 ,∈ Q). Kada bi
bilo a
2
< 2, onda bi a bio maksimum od S, a takvog nema. Dakle, mora
biti a
2
> 2. Obratno, ako je 0 < a i a
2
> 2, onda za svaki q ∈ S imamo
q
2
< 2 < a
2
⇒q < a, tj. a je majoranta od S.
Pokaˇzimo da ne postoji najmanja majoranta skupa S u Q. Neka je a
bilo koja majoranta skupa S. Tada po Arhimedovom aksiomu za brojeve
a
2
−2 > 0 i 2a > 0 postoji n ∈ N takav da vrijedi n(a
2
−2) > 2a. Odatle je
2a
n
< a
2
− 2 < a
2
− 2 +
_
1
n
_
2
⇒ 2 <
_
a −
1
n
_
2
. Dakle, postoji majoranta
a

= a −
1
n
∈ Q, a

< a.
Zadatak 1.7. Dokaˇzite da je Q gust u R, tj.
∀ε > 0, ∀x ∈ R, ¸x −ε, x + ε) ∩ Q ,= ∅.
34 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Rjeˇsenje: U suprotnom sluˇcaju bi vrijedilo ∃ε > 0, ∃x ∈ R, ∀q ∈ Q,
(q ≤ x − ǫ) ∨ (x + ε ≤ q). Neka je q
1
≤ x − ǫ i x + ε ≤ q
2
. Uzmimo
n ∈ N tako da vrijedi 2nε > q
2
− q
1
i odredimo α
k
= q
1
+
k
n
(q
2
− q
1
) ∈ Q
(k = 0, 1, . . . , n − 1, n). Neka je 1 ≤ k
0
< n najve´ci od indeksa za koje je
α
k
≤ x − ǫ. Zbog x + ε ≤ α
k
0
+1
vrijedi
q
2
−q
1
n
= α
k
0
+1
− α
k
0
≥ 2ε, ˇsto je
kontradikcija s izborom broja n.
Definicija 1.12. Broj ℓ ∈ R koji je najve´ca minoranta nepraznog odozdo
omedenog skupa S ⊂ R nazivamo infimum skupa S i piˇsemo ℓ = inf S.
ℓ = inf S je karakteriziran slijede´cim svojstvima:
(i.) ∀x ∈ S, ℓ ≤ x.
(ii.) ∀a ∈ R, a > ℓ, ∃x ∈ S, x < a.
(ii.)

∀ε > 0, ∃x ∈ S, x < ℓ + ε.
Infimum koji je u skupu nazivamo minimum, tj. ako je ℓ = inf S ∈ S
onda je ℓ = min S.
Teorem 1.7. Neka je S ⊂ R, S ,= ∅, odozdo ograniˇcen skup. Tada postoji
ℓ = inf S ∈ R.
Dokaz: Neka je S

= ¦−x; x ∈ S¦. Skup S je odozdo omeden u R, tj.
postoji m ∈ R tako da vrijedi ∀x ∈ S, m ≤ x. Tada je ∀−x ∈ S

, −x ≤ −m,
tj. skup S

je odozgo omeden u R. Prema A 15. postoji L = sup S

∈ R,
tj. ∀ − x ∈ S

, −x ≤ L i ∀ε > 0, ∃ − x ∈ S

, L − ε < −x. To moˇzemo
napisati i na slijede´ci naˇcin: ∀x ∈ S , −L ≤ x i ∀ε > 0, ∃x ∈ S, x < −L+ε.
To kazuje da je ℓ = −L = inf S, tj. postoji infimum skupa S. Q.E.D.
Zadatak 1.8. Neka je A ⊆ B ⊂ R i B ograniˇcen skup. Tada je sup A ≤
sup B i inf A ≥ inf B.
Rjeˇsenje: Svaka majoranta skupa B ujedno je i majoranta skupa A. Tako
je i sup B majoranta za A. Poˇsto je supremum od A najmanja majoranta
skupa A, to vrijedi sup A ≤ sup B. Analogno, svaka minoranta skupa B
ujedno je i minoranta skupa A, pa je infimum od B minoranta za A. Odatle
za infimum skupa a kao najve´cu minorantu od A vrijedi inf A ≥ inf B.
Aksiom A 15. karakterizira svojstvo potpunosti koje razlikuje polje R od
polja Q. Slijede´ci teorem opisuje to svojstvo na prihvatljiviji naˇcin.
1.3. AKSIOMI POLJA R, SUPREMUM I INFIMUM, POTPUNOST 35
Teorem 1.8. (Cantorov
1
aksiom) Neka za svaki n ∈ N imamo segmente
[a
n
, b
n
] ⊂ R takve da vrijedi [a
n+1
, b
n+1
] ⊂ [a
n
, b
n
], ∀n ∈ N. Tada postoji
x ∈ R takav da je x ∈ [a
n
, b
n
], ∀n ∈ N.
Dokaz: Oznaˇcimo s A = ¦a
n
; n ∈ N¦ i B = ¦b
n
; n ∈ N¦. Skupovi A
i B su ograniˇceni (odozdo s a
1
i odozgo s b
1
) pa postoje sup A i inf B.
ˇ
Zelimo pokazati da vrijedi [sup A, inf B] ⊆ [a
n
, b
n
], ∀n ∈ N. Za sve n ∈ N
oˇcigledno vrijedi a
n
≤ b
n
, a
n
≤ a
n+1
i b
n+1
≤ b
n
. Dokaˇzimo da vrijedi
∀n, m ∈ N, a
n
≤ b
m
. Ako je n = m onda je to jasno. Ako je n < m, onda
n < n + 1 < < m − 1 < m povlaˇci a
n
≤ ≤ a
m
≤ b
m
, tj. a
n
≤ b
m
.
analogno vrijedi za m < n. Odatle zakljuˇcujemo ∀n ∈ N je a
n
donja meda
za skup B, dakle, ∀n ∈ N, a
n
≤ inf B. Sada je inf B gornja meda za skup A,
pa vrijedi sup A ≤ inf B. Q.E.D.
Napomena 1.1. Druga mogu´ca aksiomatika polja R se dobije ako aksiom A
15. zamijenimo s Arhimedovim aksiomom (teorem 1.6) Cantorovim aksi-
omom (teorem 1.8).
1.3.3 Eksponencijalna funkcija na R (I.)
U ovoj toˇcki ´cemo proˇsiriti eksponencijalnu funkciju do skupa R i tako se
uvjeriti da je teorem 1.5. istinit.
Zadatak 1.9. Neka su A, B ⊂ R odozgo ograniˇceni neprazni skupovi. Tada
je skup A + B = ¦x + y ; x ∈ A, y ∈ B¦ odozgo ograniˇcen i vrijedi sup(A+
B) = sup A+ sup B.
Rjeˇsenje: Zbog x ≤ sup A, ∀x ∈ A, i y ≤ sup B, ∀y ∈ B, vrijedi x + y ≤
sup A + sup B, ∀x ∈ A, ∀y ∈ B, tj. sup A + sup B je gornja meda skupa
A+ B.
Neka je ε > 0 odabran po volji. Postoje x ∈ A i y ∈ B takvi da je
sup A −
ε
2
< x i sup B −
ε
2
< y. Tada je x + y > sup A −
ε
2
+ B −
ε
2
=
sup A + sup B −ε, tj. sup A+ sup B −ε nije gornja meda skupa A + B.
Zadatak 1.10. Neka su A, B ⊂ ¸0, +∞) odozgo ograniˇceni neprazni sku-
povi. Tada je skup AB = ¦xy ; x ∈ A, y ∈ B¦ odozgo ograniˇcen i vrijedi
sup(AB) = sup Asup B.
1
Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (Saint Petersburg [Russia], 3. oˇzujak 1845.
- Halle, 6. sijeˇcanj 1918.) njemaˇcki matematiˇcar
36 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Rjeˇsenje: Zbog x ≤ sup A, ∀x ∈ A, i y ≤ sup B, ∀y ∈ B, vrijedi xy ≤
sup Asup B, ∀x ∈ A, ∀y ∈ B, tj. sup Asup B je gornja meda skupa AB.
Neka je 0 < ε <
sup A+sup B
2
odabran po volji i neka je 0 < ε
0
<
sup A+supB
2

_
(sup A+sup B)
2
4
−ε. Postoje x ∈ A i y ∈ B takvi da je sup A − ε
0
< x i
sup B − ε
0
< y. Tada je xy > (sup A − ε
0
)(sup B − ε
0
) = ε
2
0
− (sup A +
sup B)ε
0
+sup Asup B > sup Asup B−ε. Dakle, sup Asup B−ε nije gornja
meda. Zato ˇsto je ε > 0 odabran po volji, vrijedi sup(AB) = sup Asup B.
Sada eksponencijalnu funkciju proˇsirujemo do funkcije f : R →¸0, +∞).
Za a > 1 i x ∈ R definiramo f(x) = sup¦a
q
; q ∈ Q, q < x¦. Zbog zadatka
1.10. imamo
f(x)f(y) = sup¦a
q
; q ∈ Q, q < x¦ sup¦a
q

; q

∈ Q, q

< y¦ =
= sup¦a
q+q

; q, q

∈ Q, q < x, q

< y¦ =
= sup¦a
q+q

; q, q

∈ Q, q + q

< x + y¦ = f(x + y).
1.4 Ekvipotentni skupovi, prebrojivost
Ako imamo dva skupa A i B s konaˇcnim brojem elemenata, teorijski je lako
ustanoviti imaju li oni jednak broj elemenata. Naime, provodimo slijede´ci
postupak: uzmimo element skupa A i element skupa B, sparimo ih. Nasta-
vimo li tako sparivati nesparene elemente skupa A s nesparenim elementima
skupa B, nakon konaˇcno koraka do´ci ´cemo do jedne od slijede´cih situacija:
1. Niti u skupu A, niti u skupu B nema nesparenih elemenata.
2. U skupu B nema nesparenih elemenata.
3. U skupu A nema nesparenih elemenata.
U sluˇcaju 1. konstruirali smo obostrano jednoznaˇcno preslikavanje sa skupa
A na skup B (bijekciju) i jasno je da skupovi A i B imaju jednak broj
elemenata. U sluˇcaju 2. konstruirali smo injekciju sa skupa B u skup A i
jasno je da skup A ima viˇse elemenata od skupa B. U sluˇcaju 3. konstruirali
smo injekciju sa skupa A u skup B i jasno je da skup B ima viˇse elemenata
od skupa A. Ovo je motivacija za slijede´cu definiciju i u sluˇcaju kada skupovi
nemaju konaˇcan broj elemenata.
Definicija 1.13. Za skupove A i B kaˇzemo da imaju jednak broj elemenata,
tj. da su jednakobrojni ili ekvipotentni ako postoji bijekcija f : A →B.
1.4. EKVIPOTENTNI SKUPOVI, PREBROJIVOST 37
Tada joˇs kaˇzemo da A i B imaju jednak kardinalni broj i piˇsemo k(A) = k(B)
ili A ∼ B.
Ako postoji injekcija f : A →B onda kaˇzemo da A ima manje ili jednako
elemenata od B, tj. k(A) ≤ k(B).
Zadatak 1.11. Pokaˇzite da je ekvipotentnost relacija ekvivalencije, tj. da
vrijedi
(i) A ∼ A,
(ii) (A ∼ B) ⇒(B ∼ A),
(iii) (A ∼ B) ∧ (B ∼ C) ⇒(A ∼ C).
Rjeˇsenje:
(i) Identiteta i
A
: A →A je bijekcija,
(ii) f : A →B bijekcija ⇒(f
−1
: B →A) bijekcija,
(iii) f : A →B ∧ g : B →C bijekcije ⇒g ◦ f : A →C je bijekcija.
Slijede´ci teorem u konkretnim situacijama bitno olakˇsava utvrdivanje ek-
vipotentnosti skupova, a navodimo ga bez dokaza.
Teorem 1.9 (Cantor-Bernstein
1
-Banach
2
). Ako postoje injekcije f : A →B
i g : B →A, onda je A ∼ B, odnosno
((k(A) ≤ k(B)) ∧ (k(B) ≤ k(A))) ⇒(k(A) = k(B)).
Primijetimo da prethodni teorem govori o antisimetriˇcnosti uredaja medu
kardinalnim brojevima.
Definicija 1.14. Kaˇzemo da je beskonaˇcan skup S prebrojiv ako je ekvi-
potentan skupu prirodnih brojeva N. U suprotnom sluˇcaju kaˇzemo da je taj
skup neprebrojiv.
Zadatak 1.12. Pokaˇzite da vrijedi
1. N ∼ 2N.
1
Sergej Natanoviˇc Bernstein (Odessa, 5. oˇzujak 1880. – – Moskva, 26. listopad 1968.)
ukrajinski matematiˇcar
2
Stefan Banach (Krakow, 30. oˇzujak 1892. – Lowow, August 31 kolovoz 1945.) poljski
matematiˇcar
38 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
2. N ∼ 2N + 1.
3. N ∼ Z.
4. ∀a, b, c, d ∈ R, a < b, c < d, je ¸a, b) ∼ ¸c, d) i [a, b] ∼ [c, d].
5. ∀a, b ∈ R, a < b, je [a, b] ∼ ¸a, b).
6. ∀a, b ∈ R, a < b, je R ∼ ¸a, b).
7. N ∼ N N.
Rjeˇsenje:
1. Preslikavanje n →2n, ∀n ∈ N, je bijekcija.
2. Preslikavanje n →2n + 1, ∀n ∈ N, je bijekcija.
3. Preslikavanje f : N → Z definirano s f(2n) = n + 1, f(1) = 0 i
f(2n + 1) = −n, ∀n ∈ N je bijekcija.
4. f : ¸a, b) →¸c, d) definirano s f(x) =
d−c
b−a
(x −a) + c je bijekcija.
5. Identiteta je injekcija s ¸a, b) u [a, b]. Po 4. postoji bijekcija s [a, b] na
bilo koji segment u ¸a, b), npr. na [
3a+b
4
,
a+3b
4
]. Tada je to injekcija s
[a, b] u ¸a, b). Sada po teoremu 1.9 slijedi tvrdnja.
6. Tg
−1
: R →¸a, b) je bijekcija.
7. Konstruiramo preslikavanje f : N N → N
kako je grafiˇcki prikazano na slici desno. Sva-
kom uredenom paru prirodnih brojeva jed-
noznaˇcno je odreden poredak na putanji oz-
naˇcenoj na slici. Funkcija f je definirana for-
mulom:
f((m, n)) =
_
¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
_
_
m+n −1
2
_
+ n; m+ n −1 neparan
_
m+n −1
2
_
+m; m+n −1 paran
0 m
n
1 2 3 4
1
2
3
4
Propozicija 1.3. Skup racionalnih brojeva Q je prebrojiv.
Dokaz: Skup Q = ¦
m
n
; n ∈ N, m ∈ Z, su relativno prosti¦, pa postoji
injekcija sa Q u N N. Nadalje, komponiramo tu injekciju s bijekcijom sa
N N na N iz zadatka 1.12. i dobijemo injekciju s Q u N. S duge strane
identiteta je injekcija s N u Q, pa po teoremu 1.9. imamo Q ∼ N. Q.E.D.
1.4. EKVIPOTENTNI SKUPOVI, PREBROJIVOST 39
Propozicija 1.4. Neprazan podskup prebrojivog skupa je konaˇcan ili prebro-
jiv.
Dokaz: Neka je A ∼ N, f : A → N bijekcija, i B ⊆ A. Ako je B konaˇcan
onda je tvrdnja oˇcita. Ako B nije konaˇcan, onda je identiteta i : B → A,
i(x) = x, ∀x ∈ B, injekcija s B u A. Tada je f ◦ i : B → N injekcija.
Konstruirajmo injekciju g : N →B na slijede´ci naˇcin:
Uzmimo bilo koji b ∈ B i stavimo g(1) = b. Pretpostavimo da smo za
neki n ∈ N definirali g(k) = b
k
∈ B, 1 ≤ k ≤ n, gdje su svi b
1
, . . . , b
n
raz-
liˇciti. Poˇsto skup B nije konaˇcan, to postoji b
n+1
∈ B takav da je b
n+1
,= b
k
,
1 ≤ k ≤ n, pa stavimo g(n+1) = b
n+1
. Takvim postupkom definiramo g(n),
∀n ∈ N, a funkcija g je po konstrukciji injekcija. Po teoremu 1.9. slijedi
B ∼ N. Q.E.D.
Teorem 1.10. Neka su a, b ∈ R, a < b. Segment [a, b] ⊂ R je neprebrojiv
skup.
Dokaz: Kada bi vrijedilo suprotno, tj. da je [a, b] prebrojiv, postojala bi
bijekcija f : N → [a, b] takva da je [a, b] = 1(f) = ¦f(n); n ∈ N¦. Stavimo
a
1
= a, b
1
= b. Ako je f(1) ≤
a
1
+b
1
2
stavimo a
2
=
a
1
+3b
1
4
i b
2
= b
1
, a u
sluˇcaju f(1) ≥
a
1
+b
1
2
stavimo a
2
= a
1
i b
2
=
3a
1
+b
1
4
. U oba sluˇcaja vrijedi
f(1) ,∈ [a
2
, b
2
] i [a
2
, b
2
] ⊂ [a
1
, b
1
]. Na isti naˇcin, zamjenom a
1
↔a
2
i b
1
↔b
2
,
nademo f(2) itd. Na taj naˇcin dobivamo segmente [a
n
, b
n
], ∀n ∈ N, sa svoj-
stvom [a
n
, b
n
] ⊃ [a
n+1
, b
n+1
] i f(n) ,∈ [a
n+1
, b
n+1
], ∀n ∈ N. Po teoremu 1.8. o
potpunosti skupa R postoji x ∈ [a, b] tako da je x ∈ [a
n
, b
n
], ∀n ∈ N. Zbog
pretpostavke o bijektivnosti funkcije f : N →[a, b], postoji m ∈ N tako da je
x = f(m). No, po konstrukciji vrijedi f(m) ,∈ [a
m+1
, b
m+1
], ˇsto je kontradik-
cija s izborom toˇcke x. Q.E.D.
Korolar 1.2. Skup realnih brojeva R je neprebrojiv.
Dokaz: Kada bi R bio prebrojiv, tada bi po propoziciji 1.4. i segment
[a, b] ⊂ R bio prebrojiv, a to se kosi s tvrdnjom teorema 1.10. Q.E.D.
40 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Poglavlje 2
Nizovi
2.1 Niz i podniz
Funkciju a : N → S zovemo niz u S. U ovom sluˇcaju odstupamo od
uobiˇcajenog naˇcina oznaˇcavanja funkcijskih vrijednosti, pa za n ∈ N piˇsemo
a(n) = a
n
i nazivamo n-tim ˇclanom niza. Uobiˇcajena oznaka za niz je (a
n
)
n∈N
ili (a
n
)
n
ili samo (a
n
). Kodomena niza moˇze biti bilo koji neprazan skup.
Nas ´ce najviˇse zanimati sluˇcajevi kada je taj skup R, C, ili skup realnih ili
kompleksnih funkcija.
Evo nekoliko primjera nizova:
1. Niz (a
n
)
n
s a
n
=
1
n
, ∀n ∈ N, je niz u R.
2. Niz (a
n
)
n
s a
n
= n +
i
n
, ∀n ∈ N, je niz u C.
3. Niz (a
n
)
n
je niz realnih funkcija, gdje je ∀n ∈ N, a
n
: R → R funkcija
definirana s a
n
(x) = sin nx, ∀x ∈ R.
Kao i kod drugih funkcija, monotonost je vaˇzno svojstvo koje niz moˇze
zadovoljavati. Za to je neophodno da je niz u skupu na kojem je definiran
uredaj.
Definicija 2.1. Neka je (a
n
)
n
u R.
Niz (a
n
)
n
je rastu´ci ako ∀ n ∈ N, a
n
≤ a
n+1
.
Niz (a
n
)
n
je strogo rastu´ci ako ∀ n ∈ N, a
n
< a
n+1
.
Niz (a
n
)
n
je padaju´ci ako ∀ n ∈ N, a
n
≥ a
n+1
.
Niz (a
n
)
n
je strogo padaju´ci ako ∀ n ∈ N, a
n
> a
n+1
.
41
42 POGLAVLJE 2. NIZOVI
Pokaˇzimo da je ta definicija, iako se ˇcini slabijom, ekvivalentna s defini-
cijom monotonosti niz kao funkcije. Naime, niza kao funkcija je rastu´ci ako
vrijedi: ∀ n, m ∈ N, (n < m) ⇒ (a
n
≤ a
m
). Jasno je da iz toga slijedi da
je niz rastu´ci u smislu definicije 2.1. Dokaˇzimo da vrijedi obrat. Neka su
n, m ∈ N takvi da je n < m. Tada je n < n + 1 < < m− 1 < m pa iz
definicije 2.1. slijedi a
n
≤ a
n+1
≤ ≤ a
m−1
≤ a
m
, tj. a
n
≤ a
m
.
Definicija 2.2. Za niz b : N →S kaˇzemo da je podniz niza a : N →S, ako
postoji strogo rastu´ci niz p : N →N u N takav da je b = a ◦ p.
U oznakama (b
n
)
n
i (a
n
)
n
za nizove pisali bismo b
n
= b(n) = (a ◦ p)(n) =
a[p(n)] = a
p(n)
= a
pn
. Vaˇzno je uoˇciti da podniz nekog niza dobijemo tako da
izbacimo neke ˇclanove polaznog niza, a preostali ˇclanovi zadrˇzavaju prijaˇsnji
medusobni poredak.
Zadatak 2.1. Neka je (p
n
)
n
strogo rastu´ci niz u N. Tada vrijedi ∀ n ∈ N,
n ≤ p
n
.
Rjeˇsenje: Dokaˇzimo tvrdnju matematiˇckom indukcijom. Jasno je da vrije-
di 1 ≤ p
1
tako da imamo bazu indukcije. Pretpostavimo da za n ∈ N vrijedi
n ≤ p
n
. Tad je p
n+1
> p
n
≥ n, tj. p
n+1
> n, pa mora biti p
n+1
≥ n + 1.
2.2 Limes niza u R
Intuitivno poimanje konvergencije ili teˇzenja ˇclanova niza (a
n
)
n
u R k nekom
broju a ∈ R sastoji se u tome da je ”puno” ˇclanova niza po volji blizu broju a,
a samo ”malen” broj ˇclanova daleko. U situaciji kada radimo s beskonaˇcnim
(prebrojivim) skupom, onda je prihvatljivo pod ”puno” shva´cati beskonaˇcno
mnogo ˇclanova, a pod ”malo” samo konaˇcno njih. U tom smislu fraza ”gotovo
svi ˇclanovi” znaˇci ”svi ˇclanovi osim eventualno njih konaˇcno mnogo”. Dakle,
moˇzemo re´ci da niz (a
n
)
n
konvergira ili teˇzi broju a ako su gotovo svi ˇclanovi
po volji blizu broju a.
Prethodna definicija se realizira u skupu R tako da blizinu realnih brojeva
mjerimo pomo´cu razdaljinske funkcije d(x, y) = [x −y[. Ako je zadan ε > 0,
onda brojevi x koji su od a udaljeni za manje od ε zadovoljavaju [x−a[ < ε,
tj. oni se nalaze u intervalu ¸a − ε, a + ε). Pojam konvergencije u R ima
slijede´ci oblik:
Definicija 2.3. Niz realnih brojeva (a
n
)
n
konvergira ili teˇzi k realnom broju
a ∈ R ako svaki otvoreni interval polumjera ε oko toˇcke a sadrˇzi gotovo sve
ˇclanove niza, tj.
(∀ε > 0), (∃n
ε
∈ N), (∀n ∈ N), ((n > n
ε
) ⇒([a
n
−a[ < ε)). (2.1)
2.2. LIMES NIZA U R 43
Tada a zovemo graniˇcna vrijednost ili limes niza (a
n
)
n
i piˇsemo a =
lim
n→∞
a
n
ili a = lim
n
a
n
.
a aΕ aΕ
a
5
a
3
a
2
a
4
a
6
a
1

Ako niz ne konvergira onda kaˇzemo da on divergira.
Jedan sluˇcaj divergencije niza moˇzemo podvesti pod pojam konvergencije.
U tu svrhu definiramo okoline od +∞ kao intervale oblika ¸E, +∞), gdje je
E > 0.
Definicija 2.4. Kaˇzemo da niz (a
n
)
n
u R konvergira k +∞ako svaka okolina
od +∞ sadrˇzi gotovo sve ˇclanove niza, tj.
(∀E > 0), (∃n
ε
∈ N), (∀n ∈ N), ((n > n
ε
) ⇒(a
n
> E)). (2.2)
U tom sluˇcaju govorimo o konvergenciji niza (a
n
)
n
u R = [−∞, +∞] i piˇsemo
lim
n→∞
a
n
= +∞. Analogno moˇzemo definirati lim
n→∞
a
n
= −∞.
Provjeravanje da li definicija 2.3 vrijedi za neki konkretan niz i konkretan
limes sastoji se u tome da se za po volji zadani ε > 0 pronade ili barem dokaˇze
postojanje prirodnog broja n
ε
takvog da svi ˇclanovi s indeksima ve´cim od n
ε
leˇze u intervalu ¸a −ε, a + ε).
Primjer 2.1. Pokaˇzimo da niz (
1
n
)
n
konvergira i lim
n
1
n
= 0.
Uzmimo ε > 0 po volji. Iz Arhimedovog aksioma u teoremu (1.6) slijedi
postojanje m ∈ N tako da vrijedi mε > 1. Sada za n > m vrijedi nε > mε >
1. Dakle n
ε
= m je traˇzeno rjeˇsenje. Naime, ∀ n ∈ N,
(n > n
ε
) ⇒(nε > n
ε
ε > 1) ⇒
_
1
n
< ε
_


¸
¸
¸
1
n
−0
¸
¸
¸
¸
_
< ε.
Teorem 2.1.
1. Konvergentan niz u R ima samo jednu graniˇcnu vrijednost.
2. Konvergentan niz u R je ograniˇcen.
Dokaz: 1. Pretpostavimo da konvergentan niz (a
n
)
n
ima dvije graniˇcne
vrijednosti a, b ∈ R, a ,= b. Tada bi za ε = [a − b[ > 0 zbog (2.1) postojali
n
a
, n
b
∈ N takvi da vrijedi
(n > n
a
) ⇒([a
n
−a[ <
ε
2
) i (n > n
b
) ⇒([a
n
−b[ <
ε
2
).
44 POGLAVLJE 2. NIZOVI
Sada za n
ε
= max¦n
a
, n
b
¦ imamo
(n > n
ε
) ⇒([a −b[ ≤ [a −a
n
[ +[a
n
−b[ <
ε
2
+
ε
2
= ε = [a −b[),
ˇsto je oˇcita neistina. Dakle, limes mora biti jedinstven.
2. U definiciji (2.1) uzmimo ε = 1, pa postoji n
ε
∈ N tako da (n > n
ε
) ⇒
([a
n
− a[ < 1). Sada za n > n
ε
imamo [a
n
[ ≤ [a
n
−a[ + [a[ ≤ 1 + [a[. Neka
je M = max¦[a
1
[, . . . , [a

[, 1 +[a[¦. Tada vrijedi ∀ n ∈ N, [a
n
[ ≤ M, tj. niz
je ograniˇcen. Q.E.D.
Primjer 2.2. Sama ograniˇcenost nije dovoljna za konvergenciju niza. Niz
definiran s a
n
= (−1)
n
, ∀n ∈ N, je oˇcigledno ograniˇcen, ali niti jedan realan
broj nije mu graniˇcna vrijednost. Naime, za 0 < ε <
1
2
i bilo koji a ∈ R izvan
otvorenog intervala ¸a − ε, a + ε) uvijek se nalazi beskonaˇcno ˇclanova niza.
Dakle, taj interval ne sadrˇzi gotovo sve ˇclanove niza.
Za oˇcekivati je da podnizovi niza nasljeduju dobra svojstva originalnog
niza.
Teorem 2.2. Svaki podniz konvergentnog niza u R i sam je konvergentan i
ima istu graniˇcnu vrijednost kao i niz.
Dokaz: Neka je (a
n
)
n
konvergentan niz u R, a = lim
n
a
n
, i neka je (a
pn
)
n
bilo koji njegov podniz. Uzmimo bilo koji ε > 0. Tada iz a = lim
n
a
n
i (2.1)
postoji n
ε
∈ N takav da (n > n
ε
) ⇒ ([a
n
− a[ < ε). Zbog toga ˇsto je niz
(p
n
)
n
strogo rastu´ci niz u N i zadatka 2.1. imamo ∀n ∈ N, p
n
≥ n. Odatle
slijedi
(∀n ∈ N), (n > n
ε
) ⇒(p
n
> n
ε
) ⇒([a
pn
−a[ < ε),
dakle, a = lim
n
a
pn
. Q.E.D.
Od interesa je na´ci jednostavno provjerive dovoljne uvjete za konvergen-
ciju niza.
Teorem 2.3. Svaki ograniˇcen i monoton niz u R je konvergentan.
Dokaz: Neka je niz (a
n
)
n
rastu´ci, tj. ∀n ∈ N, a
n
≤ a
n+1
. Ograniˇcenost
rastu´ceg niza znaˇci ograniˇcenost skupa A = ¦a
n
; n ∈ N¦ odozgo, pa postoji
a = sup A ∈ R. Iz definicije supremuma skupa A imamo:
1. ∀n ∈ N, a
n
≤ a,
2. ∀ε > 0, ∃n
ε
∈ N, a −ε < a

.
2.3. OPERACIJE S KONVERGENTNIM NIZOVIMA 45
Iz 1. i 2. i rasta niza (a
n
)
n
imamo ∀ε > 0, ∃n
ε
∈ N, ∀ n ∈ N,
(n > n
ε
) ⇒(a −ε < a

≤ a
n
≤ a < a + ε) ⇒([a
n
−a[ < ε).
Dakle, lim
n→∞
a
n
= sup¦a
n
; n ∈ N¦. Analogno se za padaju´ci niz pokaˇze
lim
n→∞
a
n
= inf¦a
n
; n ∈ N¦. Q.E.D.
Primjer 2.3. Monotonost nije nuˇzna za konvergenciju niza. Npr. niz
(−1)
n
n
konvergira k 0, a nije monoton.
Na desnoj slici prikazan je odnos
svojstava monotonosti (M) i ogra-
niˇcenosti (O) nizova u odnosu na
konvergentne (K) nizove u R.
O
K
M
2.3 Operacije s konvergentnim nizovima
Za nizove u R kao funkcije s vrijednostima u R moˇzemo definirati sve opera-
cije po toˇckama. U sluˇcaju nizova to znaˇci da je suma (razlika) nizova (a
n
)
n
i (b
n
)
n
niz oblika (a
n
± b
n
)
n
, tj. (a
n
)
n
± (b
n
)
n
= (a
n
± b
n
)
n
. Isto tako je
produkt nizova (a
n
)
n
i (b
n
)
n
niz oblika (a
n
b
n
)
n
, tj. (a
n
)
n
(b
n
)
n
= (a
n
b
n
)
n
.
Specijalno, za λ ∈ R je λ(a
n
)
n
= (λa
n
)
n
, pa je skup nizova vektorski prostor
(algebra). Sada ´cemo prouˇciti kako se limes ponaˇsa kod navedenih operacija
s nizovima.
Teorem 2.4. Neka su (a
n
)
n
i (b
n
)
n
konvergentni nizovi u R. Tada vrijedi:
1. Niz (a
n
±b
n
)
n
je konvergentan i lim
n→∞
(a
n
±b
n
) = lim
n→∞
a
n
± lim
n→∞
b
n
.
2. Niz (a
n
b
n
)
n
je konvergentan i lim
n→∞
(a
n
b
n
) = lim
n→∞
a
n
lim
n→∞
b
n
.
3. Ako je ∀n ∈ N, b
n
,= 0, i lim
n→∞
b
n
,= 0, onda je i niz
_
a
n
b
n
_
n
konvergentan
i lim
n→∞
_
a
n
b
n
_
=
lim
n→∞
a
n
lim
n→∞
b
n
.
4. Niz ([a
n
[)
n
je konvergentan i lim
n→∞
[a
n
[ = [ lim
n→∞
a
n
[.
46 POGLAVLJE 2. NIZOVI
Dokaz: Neka su lim
n→∞
a
n
= a i lim
n→∞
b
n
= b.
1. Za ε > 0 zbog (2.1) postoje n
1
, n
2
∈ N takvi da vrijedi ∀n ∈ N,
(n > n
1
) ⇒([a
n
−a[ <
ε
2
) i (n > n
2
) ⇒([b
n
−b[ <
ε
2
).
Sada za n
ε
= max¦n
1
, n
2
¦ imamo
(n > n
ε
) ⇒([a
n
+ b
n
−(a + b)[ ≤ [a
n
−a[ +[b
n
−b[ < ε).
2. Prije svega, zbog toga ˇsto je konvergentan, niz (a
n
)
n
je ograniˇcen, tj.
postoji M > 0 takav da ∀n ∈ N, [a
n
[ ≤ M. Sada za ε > 0 zbog (2.1) postoje
n
1
, n
2
∈ N takvi da vrijedi ∀n ∈ N,
(n > n
1
) ⇒([a
n
−a[ <
ε
M +[b[
) i (n > n
2
) ⇒([b
n
−b[ <
ε
M +[b[
).
Sada za n
ε
= max¦n
1
, n
2
¦ imamo
(n > n
ε
) ⇒([a
n
b
n
−ab[ ≤ [a
n
[[b
n
−b[[ +[a
n
−a[[b[ < ε).
3. Pokaˇzimo da vrijedi lim
n→∞
1
b
n
=
1
b
. Za ε =
[b[
2
> 0 imamo n
0
∈ N tako da
∀n ∈ N,
(n > n
0
) ⇒([b
n
−b[ <
[b[
2
) ⇒([b
n
[ ≥
[b[
2
).
Sada za ε > 0 postoji n
1
∈ N tako da ∀n ∈ N vrijedi
(n > n
1
) ⇒([b
n
−b[ <

[b[
2
).
Uzmimo n
ε
= max¦n
1
, n
2
¦, pa ∀n ∈ N imamo
(n > n
ε
) ⇒(
¸
¸
¸
¸
1
b
n

1
b
¸
¸
¸
¸

[b
n
−b[
[b
n
[[b[
< ε).
Odatle pomo´cu 2. slijedi 3.
4. Tvrdnja slijedi jednostavno pomo´cu nejednakosti (1.11),
(n > n
ε
) ⇒[[a
n
[ −[a[[ ≤ [a
n
−a[ < ε.
Q.E.D.
Korolar 2.1. Neka su lim
n→∞
a
n
= a i lim
n→∞
b
n
= b. Tada je za bilo koje λ, µ ∈ R
niz (λa
n
+ µb
n
)
n
konvergentan i lim
n→∞
(λa
n
+ µb
n
) = λa + µb.
2.3. OPERACIJE S KONVERGENTNIM NIZOVIMA 47
Dokaz: Za bilo koji λ ∈ R uzmimo konstantni niz b
n
= λ, ∀n ∈ N. Tada
iz teorema 2.4 2. slijedi lim
n→∞
λa
n
= λa. Odatle i iz aditivnosti limesa imamo
linearnost. Q.E.D.
Napomena 2.1. Skup svih konvergentnih nizova u R je vektorski prostor (al-
gebra).
Osim operacija na skupu R imamo zadan uredaj ≤. Konvergencija nizova
je u skladu s tim uredajem.
Teorem 2.5 (teorem o sendviˇcu). Neka su (a
n
)
n
i (b
n
)
n
konvergentni nizovi
u R.
1. Ako je ∀ n ∈ N, a
n
≤ b
n
, onda je lim
n→∞
a
n
≤ lim
n→∞
b
n
.
2. Ako je (c
n
)
n
niz za kojeg vrijedi ∀ n ∈ N, a
n
≤ c
n
≤ b
n
i lim
n→∞
a
n
=
lim
n→∞
b
n
= c, onda je (c
n
)
n
konvergentan i lim
n→∞
c
n
= c.
Dokaz: 1. Neka je niz (c
n
)
n
konvergentan i takav da vrijedi ∀n ∈ N, c
n
≥ 0.
Tada je lim
n→∞
c
n
= c ≥ 0. Kada bi bilo c < 0, onda bi u okolini ¸c −
[c[
2
, c +
[c[
2
)
bili gotovo svi ˇclanovi niza, ˇsto nije mogu´ce zbog c +
[c[
2
< 0.
Sada za c
n
= b
n
−a
n
, ∀n ∈ N, i teorema 2.4. 1. slijedi tvrdnja.
2. Za ε > 0 zbog (2.1) postoje n
1
, n
2
∈ N takvi da vrijedi ∀n ∈ N,
(n > n
1
) ⇒([a
n
−c[ < ε) i (n > n
2
) ⇒([b
n
−c[ < ε).
Sada za n
ε
= max¦n
1
, n
2
¦ imamo
(n > n
ε
) ⇒(c −ε < a
n
≤ c
n
≤ b
n
< c + ε) ⇒([c
n
−c[ < ε).
Q.E.D.
2.3.1 Primjeri konvergentnih nizova
Propozicija 2.1. Neka je b > 0 realan broj. Tada postoji a > 0 takav da je
b = a
2
, tj. a =

b (surjektivnost kvadratne funkcije).
Dokaz: Pretpostavimo da je b > 1. Neka je niz (x
n
)
n
definiran rekurzijom
x
n
=
1
2
_
x
n−1
+
b
x
n−1
_
, ∀ n ∈ N, (2.3)
48 POGLAVLJE 2. NIZOVI
uz poˇcetnu vrijednost x
0
= b > 1. Dokaˇzimo indukcijom da je niz (x
n
)
n
padaju´ci i odozdo omeden s 1.
Prvo uoˇcimo da iz (2.3) imamo
x
2
n
−b = (x
n
−x
n−1
)
2
, (∀n ∈ N), (2.4)
x
n
−x
n−1
= −
x
2
n−1
−b
2x
n−1
, (∀n ∈ N). (2.5)
Baza indukcije slijedi iz x
1
=
1
2
(b + 1) < b = x
0
i x
1
> 1. Pretpostavimo
da vrijedi 1 < x
k
< x
k−1
, k = 1, . . . , n−1. Sada iz (2.4) imamo x
2
n−1
−b > 0,
a onda iz (2.5) slijedi x
n
−x
n−1
< 0. Iz (2.3) i 0 < (x
n−1
−1)
2
+b−1, ∀n ∈ N,
slijedi x
n
> 1. Dakle, postoji a = lim
n
x
n
. Iz (2.3) imamo a =
1
2
_
a +
b
a
_
,
odakle slijedi b = a
2
.
Za 0 < b < 1 imamo
1
b
> 1, pa postoji c > 1,
1
b
= c
2
. Sada je za a =
1
c
imamo tvrdnju. Q.E.D.
Primjer 2.4. Vrijedi lim
n→∞
n

n = 1.
Za bilo koji ε > 0 po binomnom teoremu imamo:
(1 +ε)
n
= 1 +nε +
n(n −1)
2
ε
2
+ + ε
n
> n
n −1
2
ε
2
.
Uzmimo n
ε
∈ N za koji vrijedi (n
ε
−1)ε
2
> 2. Tada vrijedi
(n > n
ε
) ⇒(1 +ε)
n
> n
n −1
2
ε
2
> n
n
ε
−1
2
ε
2
> n,
odnosno
(n > n
ε
) ⇒1 < n < (1 +ε)
n
.
Zbog strogog rasta funkcije x →
n

x na ¸0, +∞) slijedi
(n > n
ε
) ⇒1 <
n

n < 1+ε.
Primjer 2.5. Za a > 0 vrijedi lim
n→∞
n

a = 1.
U sluˇcaju 1 < a je 1 < a < n za gotovo sve n ∈ N, odakle imamo
1 <
n

a <
n

n za gotovo sve n ∈ N. Sada tvrdnja slijedi iz teorema 2.5. 2.
Ako je a < 1 onda je
1
a
> 1, pa je
lim
n→∞
n

a =
1
lim
n→∞
n
_
1
a
= 1.
2.3. OPERACIJE S KONVERGENTNIM NIZOVIMA 49
Primjer 2.6. Nizovi a
n
=
_
1 +
1
n
_
n
, ∀n ∈ N, i b
n
=
n

k=0
1
k!
, ∀n ∈ N, su
konvergentni i imaju isti limes.
Niz (b
n
)
n
je oˇcigledno strogo rastu´ci. Pokaˇzimo da vrijedi b
n
< 3, ∀n ∈ N.
Vrijedi
b
n+1
= 1+
1
1!
+
_
1
2!
+ +
1
(n + 1)!
_
= 2+
1
2
_
1 +
1
3
+ +
1
(n + 1) 3
_
<
< 2 +
1
2
_
1 +
1
2
+
1
3 2
+ +
1
n 2
_
= 2 +
1
2
(b
n
−1),
tj. imamo rekurziju b
n+1
< 2 +
1
2
(b
n
−1), ∀n ∈ N. Odatle indukcijom slijedi
tvrdnja. Naime, b
1
= 2 < 3, i ∀n ∈ N, b
n
< 3 ⇒ b
n+1
< 2 +
1
2
(b
n
− 1) <
2 +
1
2
(3 −1) = 3. Dakle, niz (b
n
)
n
je konvergentan.
Sada primjenom binomne formule na niz (a
n
)
n
imamo
a
n
=
n

k=0
_
n
k
_
1
n
k
=
n

k=0
n(n −1) (n −k + 1)
k!n
k
=
n

k=0
1
k!
_
1 −
1
n
_

_
1 −
k −1
n
_
<
n

k=0
1
k!
= b
n
.
pa je i niz (a
n
)
n
odozgo ograniˇcen. Zbog 1 −
p
n + 1
≥ 1 −
p
n
, za 0 ≤ p ≤ n,
vrijedi
a
n+1
=
_
n

k=0
1
k!
_
1 −
1
n + 1
_

_
1 −
k −1
n + 1
_
_
+
1
(n + 1)
n+1
> a
n
,
ˇsto kazuje da je i niz (a
n
)
n
konvergentan.
Sada za bilo koji ˇcvrst p ∈ N i svaki n > p imamo
a
n
>
p

k=0
1
k!
_
1 −
1
n
_

_
1 −
k −1
n
_
.
Prethodna nejednakost za n →∞ daje
lim
n→∞
a
n

p

k=0
1
k!
= b
p
, ∀p ∈ N.
Odatle slijedi lim
n→∞
a
n
≥ lim
n→∞
b
n
. Zbog ranije pokazane nejednakosti a
n
< b
n
,
∀n ∈ N, imamo lim
n→∞
a
n
≤ lim
n→∞
b
n
, ˇsto daje lim
n→∞
a
n
= lim
n→∞
b
n
= e ≈
2.71828182.
50 POGLAVLJE 2. NIZOVI
2.3.2 Eksponencijalne funkcije na R (II.)
U ovoj toˇcki definiramo eksponencijalnu funkciju exp : R → ¸0, +∞) kao
limes niza funkcija.
U tu svrhu za svaki n ∈ N definiramo funkcije f
n
: [0, +∞) → ¸0, +∞)
tako da vrijedi
f
n
(x) =
_
1 +
x
n
_
n
, ∀x ∈ [0, +∞). (2.6)
Definicija 2.5. Kaˇzemo da niz funkcija (f
n
)
n
, gdje su f
n
: I → R, I ⊆ R,
konvergira obiˇcno ili po toˇckama k funkciji f : I →R na intervalu I, ako
niz brojeva (f
n
(x))
n
konvergira k f(x), ∀x ∈ I.
Propozicija 2.2. Niz funkcija (f
n
)
n
, gdje su f
n
: [0, +∞) → ¸0, +∞), n ∈
N, definirane s (2.6), konvergira na skupu [0, +∞). Funkcija f : [0, +∞) →
¸0, +∞), f = lim
n→∞
f
n
, zadovoljava :
1. f(0) = 1,
2. f(1) = e,
3. f(x + y) = f(x)f(y), ∀x, y ∈ [0, +∞).
Dokaz: Uzmimo x ≥ 0 i pokaˇzimo da je niz f
n
(x)
n
strogo rastu´ci i omeden.
Vrijedi
f
n
(x) =
n

k=0
_
n
k
_
x
k
n
k
=
n

k=0
1
k!
_
1 −
1
n
_

_
1 −
k −1
n
_
x
k
<
<
n

k=0
1
k!
_
1 −
1
n + 1
_

_
1 −
k −1
n + 1
_
x
k
+
x
n+1
(n + 1)
n+1
= f
n+1
(x),
pa je (f
n
(x))
n
strogo rastu´ci niz. Neka je m ∈ N takav da je x ≤ m. Tada je
f
n
(x) ≤ f
n
(m), ∀n ∈ N. Za podniz (f
nm
(m))
n
strogo rastu´ceg niza (f
n
(m))
n
imamo f
nm
(m) = f
n
(1)
m
, ∀n ∈ N. Kako iz primjera 2.6. slijedi f
n
(1) ≤ 3,
∀n ∈ N, imamo f
n
(x) ≤ 3
m
, ∀n ∈ N. Odatle slijedi konvergencija niza
(f
n
(x))
n
, ∀x ∈ [0, +∞).
Svojstvo 1. je jasno, a svojstvo 2. slijedi iz primjera 2.6. Za x, y ≥ 0
imamo
_
1 +
x
n
__
1 +
y
n
_
=
_
1 +
x + y
n
+
xy
n
2
_

_
1 +
x + y
n
_
.
Vrijedi
_
1 +
x
n
_
n
_
1 +
y
n
_
n

_
1 +
x + y
n
_
n
=
_
1 +
x + y
n
+
xy
n
2
_
n

_
1 +
x + y
n
_
n
=
2.4. LIMES SUPERIOR I LIMES INFERIOR 51
=
xy
n
2
_
n−1

k=0
_
1 +
x + y
n
+
xy
n
2
_
n−1−k
_
1 +
x + y
n
_
k
_
,
pa zbog prethodne nejednakosti imamo
xy
n
_
1 +
x + y
n
_
n−1

_
1 +
x
n
_
n
_
1 +
y
n
_
n

_
1 +
x + y
n
_
n

xy
n
_
1 +
x
n
_
n−1
_
1 +
y
n
_
n−1
.
Sada iz prethodne nejednakosti za n →∞ dobijemo
lim
n→∞
_
_
1 +
x
n
_
n
_
1 +
y
n
_
n

_
1 +
x + y
n
_
n
_
= 0,
odakle slijedi svojstvo 3. Q.E.D.
Sada definiramo funkciju exp : R →¸0, +∞) na slijede´ci naˇcin:
exp(x) =
_
¸
¸
_
¸
¸
_
f(x) ; x ≥ 0,
1
f(−x)
; x < 0.
(2.7)
Pokaˇzimo da vrijedi exp(x + y) = exp(x) exp(y), ∀x, y ∈ R. Ako su x i
y istog predznaka, onda je jednakost jasna. Jedini interesantni sluˇcajevi su
x > 0, y < 0, x + y > 0 i x > 0, y < 0, x + y > 0. U prvom sluˇcaju imamo
f(x) = f(x + y + (−y)) = f(x + y)f(−y), pa je exp(x + y) = f(x + y) =
f(x)
1
f(−y)
= exp(x) exp(y), a drugi ide analogno.
2.4 Limes superior i limes inferior
Lema 2.1. Svaki niz (a
n
)
n
u R ima monoton podniz.
Dokaz: Neka je A
m
= ¦a
n
; n ≥ m¦. Promatramo dva sluˇcaja:
1. ∃m ∈ N tako da skup A
m
nema maksimum.
2. ∀m ∈ N skup A
m
ima maksimum.
1. sluˇcaj: Bez smanjenja op´cenitosti uzmimo da je m = 1, tj. ve´c A
1
nema maksimum. To znaˇci da ∀n ∈ N ∃k ∈ N, k > n i a
k
> a
n
.
Poˇcnimo s n = 1 i medu svim k > 1 takvim da je a
k
> a
1
uzmimo
najmanji i oznaˇcimo ga s p
1
, tj. a
p
1
> a
1
. Sada promatramo skup A
p
1
. Ovaj
skup isto nema maksimum, jer kada bi ga imao, onda bi i prethodni A
1
imao.
Medu svim k > p
1
takvim da je a
k
> a
p
1
uzmimo najmanji i oznaˇcimo ga s
52 POGLAVLJE 2. NIZOVI
p
2
, tj. a
p
2
> a
p
1
, itd. Ovim postupkom dobivamo strogo rastu´ci niz (p
n
)
n
u
N takav da je a
pn
< a
p
n+1
, ∀n ∈ N, tj. podniz (a
pn
)
n
je strogo rastu´ci.
2. sluˇcaj: Neka je b
1
= max A
1
. Medu onim k ∈ N za koje je a
k
= b
1
uzmimo najmanji i oznaˇcimo ga s p
1
, tj. (j < p
1
) ⇒ (a
j
< a
p
1
). Sada gle-
damo A
p
1
+1
i neka je b
2
= max A
p
1
+1
. Jasno, b
2
≤ b
1
. Medu svim k > p
1
za koje je a
k
= b
2
uzmimo najmanji i oznaˇcimo ga s p
1
. Jasno je da vrijedi
a
p
2
≤ a
p
1
, itd. Tim postupkom dobijemo strogo rastu´ci niz (p
n
)
n
u N takav
da je a
pn
≥ a
p
n+1
, ∀n ∈ N, tj. podniz (a
pn
)
n
je padaju´ci. Q.E.D.
Korolar 2.2. Za konaˇcno nizova a
(1)
, a
(2)
, . . . , a
(n)
postoji strogo rastu´ci niz
p : N →N takav da su svi podnizovi a
(1)
◦ p, a
(2)
◦ p, . . . , a
(n)
◦ p monotoni.
Dokaz: Iz leme 2.1. postoji strogo rastu´ci niz q
(1)
: N → N takav da je
a
(1)
◦ q
(1)
monoton podniz od a
(1)
. Sada gledamo podnizove a
(1)
◦ q
(1)
, a
(2)

q
(1)
, . . . , a
(n)
◦ q
(1)
od kojih je prvi monoton, a ostali ne moraju bit monoto-
ni. Sada po lem1 2.1. postoji strogo rastu´ci niz q
(2)
: N → N takav da je
a
(2)
◦ q
(1)
◦ q
(2)
monoton podniz od a
(2)
◦ q
(1)
. Zbog toga ˇsto je podniz mo-
notonog niza i sam monoton, medu podnizovima a
(1)
◦ q
(1)
◦ q
(2)
, a
(2)
◦ q
(1)

q
(2)
, . . . , a
(n)
◦ q
(1)
◦ q
(2)
su prva dva monotona, a ostali ne moraju biti. Ovim
postupkom u n koraka dolazimo do podnizova a
(1)
◦ p, a
(2)
◦ p, . . . , a
(n)
◦ p,
gdje je p = q
(1)
◦ q
(2)
◦ ◦ q
(n)
, koji su svi monotoni. Q.E.D.
U teoremu 2.1. i primjeru 2.2. smo vidjeli da je ograniˇcenost niza nuˇzna,
ali ne i dovoljna za konvergenciju toga niza. Slijede´ci teorem govori o tome
ˇsto se ipak moˇze zakljuˇciti iz ograniˇcenosti niza.
Teorem 2.6 (Weierstrass
1
). Ograniˇcen niz u R ima konvergentan podniz.
Dokaz: Pomo´cu leme 2.1. moˇzemo na´ci monoton podniz zadanog niza.
Poˇsto je niz ograniˇcen, onda je i svaki njegov podniz ograniˇcen. Sada za taj
ograniˇcen i monoton podniz iz teorema 2.3. slijedi konvergencija. Q.E.D.
Definicija 2.6. Kaˇzemo da je α ∈ R gomiliˇste niza (a
n
)
n
realnih brojeva,
ako postoji podniz (a
pn
)
n
niza (a
n
)
n
takav da vrijedi lim
n→∞
a
pn
= α.
Iz definicije slijedi da je α ∈ R gomiliˇste niza (a
n
)
n
ako i samo ako ∀ε > 0
okolina ¸α −ε, α + ε) sadrˇzi beskonaˇcno ˇclanova niza.
Primjer 2.7.
1
Karl Theodor Wilhelm Weierstrass (Ostenfelde, 31. listopad 1815. - Berlin, 19.
veljaˇca 1897.) njemaˇcki matematiˇcar
2.4. LIMES SUPERIOR I LIMES INFERIOR 53
i. Svaki ograniˇceni niz ima barem jedno gomiliˇste u R.
ii. Svaki konvergentan niz ima toˇcno jedno gomiliˇste, a to je graniˇcna
vrijednost.
iii. Niz iz primjera 2.2. ima toˇcno dva gomiliˇsta jer je (−1)
2n
→ 1 i
(−1)
2n−1
→−1.
iv. Skupovi N i Q su ekvipotentni, tj. postoji bijektivni niz r : N → Q.
Tada je R skup svih gomiliˇsta niza (r
n
)
n
, tj. svaki realan broj je limes
nekog niza racionalnih brojeva.
v. Niz (n)
n
nema niti jedno gomiliˇste u R.
Definicija 2.7. Neka je (a
n
)
n
ograniˇcen niz realnih brojeva i A ⊂ R skup
svih gomiliˇsta tog niza.
Supremum skupa A zovemo limes superior niza (a
n
)
n
i oznaˇcavamo
s limsup
n→∞
a
n
ili lim
n
a
n
, .
Infimum skupa A zovemo limes inferior niza (a
n
)
n
i oznaˇcavamo s
liminf
n→∞
a
n
ili lim
n
a
n
, .
Broj L ∈ R je limes superior niza (a
n
)
n
ako i samo ako vrijedi:
1. ∀ε > 0, je a
n
< L + ε za gotovo sve ˇclanove niza.
2. ∀ε > 0, je L −ε < a
n
za beskonaˇcno ˇclanova niza.
Broj ℓ ∈ R je limes inferior niza (a
n
)
n
ako i samo ako vrijedi:
1. ∀ε > 0, je ℓ −ε < a
n
za gotovo sve ˇclanove niza.
2. ∀ε > 0, je a
n
< ℓ + ε za beskonaˇcno ˇclanova niza.
Teorem 2.7. Niz (a
n
)
n
u R je konvergentan ako i samo ako je
liminf
n→∞
a
n
= limsup
n→∞
a
n
.
Dokaz: Ako je niz (a
n
)
n
konvergentan, onda je po teoremu 2.2. svaki njegov
podniz ima istu graniˇcnu vrijednost kao i niz, pa je skup svih gomiliˇsta niza
jednoˇclan.
Obratno, ako vrijedi gornja jednakost, onda je skup svih gomiliˇsta jed-
noˇclan i neka je α njegov element. Tada ∀ε > 0, iz definicije limesa inferiora,
gotovo svi ˇclanovi niza su > α−ε, a iz definicije limesa superiora, gotovo svi
ˇclanovi niza su < α + ε, tj. gotovo svi ˇclanovi su u intervalu ¸α − ε, α + ε).
Dakle, α = lim
n→∞
a
n
. Q.E.D.
54 POGLAVLJE 2. NIZOVI
2.5 Cauchyjev niz
Sada navodimo nuˇzan i dovoljan uvjet za konvergenciju realnog niza koji u
sebi ne upotrebljava pojam limesa. Dakle, pomo´cu njega moˇzemo ispitati
konvergenciju niza a da nemamo kandidata za njegov limes.
Definicija 2.8. Kaˇzemo da je niz (a
n
)
n
realnih brojeva Cauchyjev
1
ili fun-
damentalan niz ako
(∀ε > 0)(∃n
ε
∈ N)(∀n, m ∈ N)((n, m > n
ε
) ⇒([a
n
−a
m
[ < ε)). (2.8)
Teorem 2.8. Niz u R je konvergentan ako i samo ako je Cauchyjev.
Dokaz: Neka je (a
n
)
n
konvergentan niz i a = lim
n
a
n
, tj.
(∀ε > 0)(∃n
ε
∈ N)(∀n ∈ N)((n > n
ε
) ⇒([a
n
−a[ <
ε
2
)).
Neka je n, m > n
ε
, pa imamo [a
n
− a
m
[ ≤ [a
n
− a[ + [a − a
m
[ <
ε
2
+
ε
2
= ε,
dakle uvjet (2.8) je nuˇzan.
Obratno, neka je (a
n
)
n
Cauchyjev niz. Pokaˇzimo da je taj niz ograniˇcen.
Iz (2.8) za ǫ = 1 imamo n
1
∈ N takav da ∀n, m ∈ N, (n, m > n
1
) ⇒
([a
n
−a
m
[ < 1). Odatle za n > n
1
imamo [a
n
[ ≤ [a
n
−a
n
1
+1
[ +[a
n
1
+1
[. Sada
je M = max¦[a
1
[, . . . , [a
n
1
[, 1 +[a
n
1
+1
[¦ takav da vrijedi [a
n
[ ≤ M, ∀n ∈ N.
Po teoremu 2.6. ograniˇcen (a
n
)
n
niz ima konvergentan podniz (a
pn
)
n
, tj.
postoji a = lim
n
a
pn
. Pokaˇzimo da vrijedi a = lim
n
a
n
. Uzmimo ε > 0 po
volji. Iz konvergencije podniza (a
pn
)
n
imamo n

ε
∈ N takav da
((n > n

ε
) ⇒([a
pn
−a[ <
ε
2
)).
Zato ˇsto je niz (a
n
)
n
Cauchyjev imamo n
′′
ε
∈ N takav da
((n > n
′′
ε
) ⇒([a
n
−a
m
[ <
ε
2
)).
Neka je n
ε
= max¦n

ε
, n
′′
ε
¦ pa za n > n
ε
, zbog p
n
≥ n, slijedi
[a
n
−a[ ≤ [a
n
−a
pn
[ + [a
pn
−a[ <
ε
2
+
ε
2
= ε,
tj. a = lim
n
a
n
. Q.E.D.
Cauchyjevo svojstvo je posebno vaˇzno u op´cenitijim strukturama od sku-
pa R, gdje nismo u mogu´cnosti pomo´cu uredaja definirati pojam potpunosti
skupa, kao u Aksiomu 15. Takav je npr. skup kompleksnih brojeva C o
kojem govorimo u slijede´coj toˇcki. Tada se kaˇze da je skup potpun ako svaki
Cauchyjev niz iz skupa konvergira u tom skupu.
1
Augustin Louis Cauchy (Paris, 21. kolovoz 1789. – Sceaux-Paris, 23. svibanj 1857.)
francuski matematiˇcar
2.6. POLJE C, NIZOVI U C 55
2.6 Polje C, nizovi u C
2.6.1 Polje kompleksnih brojeva C
Neka je RR Kartezijev produkt skupa R sa samim sobom. RR je skup
svih uredenih parova (a, b) gdje su a, b ∈ R. Sada na R R definiramo
operacije zbrajanja i mnoˇzenja.
Neka je ⊕ : (RR) (RR) →(RR) operacija zbrajanja definiran s
∀(a, b), (c, d) ∈ R R, (a, b) ⊕(c, d) = (a + c, b + d), (2.9)
i neka je ⊙ : (R R) (R R) →(R R) operacija mnoˇzenja definiran s
∀(a, b), (c, d) ∈ R R, (a, b) ⊙(c, d) = (ac −bd, ad + bc). (2.10)
U daljnjem tekstu ´cemo umjesto oznaka ⊕ i ⊙ koristiti iste oznake kao i za
operacije u R, tj. + i , s tim da je uvijek jasno kada su operacije s parovima
realnih brojeva ili sa samim realnim brojevima.
Skup R R snabdjeven operacijom zbrajanja (2.9) i mnoˇzenja (2.10)
zovemo skup kompleksnih brojeva i oznaˇcavamo s C.
Teorem 2.9. Skup kompleksnih brojeva C je polje.
Dokaz: Pokaˇzimo da za skup C i operacije zbrajanja (2.9) i mnoˇzenja (2.10)
vrijede aksiomi A 1. do A 9. Aksiomi A 1. i A 4. slijede direktno iz istih
aksioma za R i definicije operacije zbrajanja. Neutralni element za zbrajanje
je par (0, 0), tj. (0, 0) +(a, b) = (0 +a, 0 +b) = (a +0, b +0) = (a, b). Za bilo
koji par (a, b) suprotni par −(a, b) = (−a, −b). Vrijedi (a, b) + (−a, −b) =
(a + (−a), b + (−b)) = (0, 0) i (−a, −b) + (a, b) = (−a + a, −b + b) = (0, 0).
Asocijativnost i komutativnost mnoˇzenja i distributivnost mnoˇzenja na
zbrajanje slijede direktnim raˇcunom iz asocijativnosti i komutativnost mnoˇzenja
i zbrajanja na R, te distributivnosti mnoˇzenja na zbrajanje u R. Jedinica
ili neutralni element za mnoˇzenje je par (1, 0), tj. za svaki par (a, b) imamo
(a, b)(1, 0) = (a1−b0, a0+b1) = (a, b) i (1, 0)(a, b) = (1a−0b, 1b+0a) = (a, b).
Za svaki (a, b) ,= (0, 0), tj. a
2
+ b
2
,= 0, definiramo
(a, b)
−1
=
_
a
a
2
+ b
2
,
−b
a
2
+ b
2
_
.
Vrijedi (a, b)
_
a
a
2
+ b
2
,
−b
a
2
+ b
2
_
=
_
aa −b(−b)
a
2
+ b
2
,
a(−b) + ba
a
2
+ b
2
_
= (1, 0).
Q.E.D.
56 POGLAVLJE 2. NIZOVI
Na C moˇzemo definirati uredaj ((a, b) _ (c, d))
def
= (a ≤ c) ∧ (b ≤ d). Taj
uredaj je samo parcijalni uredaj, jer npr. (1, 0) i(0, 1) nisu usporedivi.
Uoˇcimo podskup R

= ¦(x, 0); x ∈ R¦ ⊂ C. Taj skup je zatvoren na ope-
racije zbrajanja i mnoˇzenja, tj. (a, 0)+(b, 0) = (a+b, 0) i (a, 0)(b, 0) = (ab, 0).
U skupu R

vrijede aksiomi A 1. do A 9.
ˇ
Stoviˇse, restrikcija relacija parcijal-
nog uredaja na C daje na R

linearan uredaj koji je u skladu s operacijama
zbrajanja i mnoˇzenja. Tako je R

uredeno potpuno polje, dakle, moˇzemo
ga izjednaˇciti s R. U tom smislu piˇsemo (0, 0) = 0, (1, 0) = 1 i op´cenito
(a, 0) = a.
Kompleksan broj (0, 1) zovemo imaginarna jedinica i oznaˇcavamo ga s
i = (0, 1). Tako za svaki kompleksan broj vrijedi (a, b) = (a, 0)+(b, 0)(0, 1) pa
piˇsemo (a, b) = a + bi. Tako vrijedi i
2
= (0, 1)(0, 1) = (−1, 0 = −(1, 0) = −1
, pa se operacije s kompleksnim brojevima svode na operacije s binomima.
Ako je z = a + bi ∈ C, onda je a = Rez realni dio i b = Imz imaginarni dio
od z.
Za komleksni broj z = a+bi definiramo njegov konjugirani broj z = a−bi.
Realni broj [z[ =

a
2
+ b
2
=

zz zovemo modul kompleksnog broja z.
Vrijedi [Rez[ = [a[ ≤

a
2
+ b
2
= [z[ i [Imz[ = [b[ ≤

a
2
+ b
2
= [z[. Za
z, v ∈ C vrijedi z + v = z + v, zv = zv i [zv[ = [z[[v[. Takoder, za modul
vrijedi nejednakost trokuta
[z + v[ ≤ [z[ +[v[, ∀ z, v ∈ C. (2.11)
Vrijedi
[z + v[
2
= (z + v)(z + v) = [z[
2
+[v[
2
+ zv + zv = [z[
2
+[v[
2
+ 2Re(zv) ≤
≤ [z[
2
+[v[
2
+ 2[Re(zv)[ ≤ [z[
2
+[v[
2
+ 2[zv[ = ([z[ +[v[)
2
.
Odatle zbog rasta funkcije

na R
+
slijedi (2.11).
2.6.2 Eksponencijalna funkcija na C
Definiramo funkciju f : C →C na slijede´ci naˇcin:
f(x + iy) = e
x
(cos y + i sin y), ∀ x, y ∈ R. (2.12)
Za y = 0 dobijemo f(x) = e
x
, ∀ x, y ∈ R, pa je f proˇsirenje eksponencijalne
funkcije s R na C. Pokaˇzimo da to proˇsirenje zadovoljava osnovnu funkcijsku
jednakost koja karakterizira eksponencijalnu funkciju. Za z = x + iy, z

=
x

+ iy

, gdje su x, x

, y, y

∈ R, imamo
f(z)f(z

) = f(x + iy)f(x

+ iy

) = e
x
(cos y + i sin y)e
x

(cos y

+ i sin y

) =
2.6. POLJE C, NIZOVI U C 57
= e
x+x

[cos y cos y

−sin y sin y

+ i(sin y cos y

+ cos y sin y

)] =
= e
x+x

[cos(y + y

) + i sin(y + y

)] = f(x + x

+ i(y + y

)) = f(z + z

).
Iz (2.12) vidimo da vrijedi f(z) = f(z), ∀z ∈ C. Takoder, ako je f(x+iy) = 0
onda zbog e
x
> 0 iz (2.12) slijedi cos y = sin y = 0, ˇsto je nemogu´ce zbog
(1.24).
Dakle imamo funkciju f : C → C ¸ ¦0¦ koju oznaˇcavamo s f(z) = e
z
,
∀z ∈ C. Sada moˇzemo kompleksnu eksponencijalnu funkciju pisati u obliku
e
x+iy
= e
x
(cos y + i sin y), ∀ x, y ∈ R. (2.13)
Za x = 0 dobije se Eulerova formula
e
iy
= cos y + i sin y, ∀ y ∈ R, (2.14)
iz koje slijedi veza trigonometrijskih funkcija i eksponencijalne funkcije
sin y =
e
iy
−e
−iy
2i
,
cos y =
e
iy
+ e
−iy
2
. (2.15)
Takoder, za svaki z ∈ C moˇzemo definirati
sin z =
e
iz
−e
−iz
2i
, (2.16)
cos iz =
e
iz
+ e
−iz
2
, (2.17)
shz =
e
z
−e
z
2i
, (2.18)
chiz =
e
z
+ e
z
2
. (2.19)
Lako se vidi da vrijedi cos iz = chz, sin iz = ishz.
2.6.3 Nizovi u C, limes niza u C
Neka je (a
n
)
n
niz u C , gdje je a
n
= α
n

n
i, ∀n ∈ N. Tako imamo pridruˇzena
dva realna komponentna niza (α
n
)
n
i (β
n
)
n
.
58 POGLAVLJE 2. NIZOVI
Definicija 2.9. Niz kompleksnih brojeva (a
n
)
n
konvergira ili teˇzi ka kompleksnom broju a ∈ C
ako svaki otvoreni krug polumjera ε oko toˇcke a
sadrˇzi gotovo sve ˇclanove niza, tj.
(∀ε > 0), (∃n
ε
∈ N), (∀n ∈ N),
((n > n
ε
) ⇒([a
n
−a[ < ε)). (2.20)
0
Re z
Im z
a
Ε
Definicija limesa niza u C je formalno ista kao i u R, te je stoga za oˇcekivati
da vrijede svojstva koja vrijede za konvergentne nizove u R. To se moˇze
dokazati koriste´ci definiciju limesa (2.20). Mi ´cemo to uˇciniti tako ˇsto ´cemo
dokazati da konvergiraju komponentni nizovi (α
n
)
n
i (β
n
)
n
.
Teorem 2.10. Neka je (a
n
)
n
niz u C , gdje je a
n
= α
n

n
i, ∀n ∈ N. Vrijedi
lim
n
a
n
= a = α + βi ako i samo ako je α = lim
n
α
n
i β = lim
n
β
n
.
Dokaz: Ako je a = lim
n
a
n
i a = α +βi, onda vrijedi [α
n
−α
n
[ ≤ [a
n
−a[ i

n
−β[ ≤ [a
n
−a[, odakle odmah imamo α = lim
n
α
n
i β = lim
n
β
n
. Obratno,
neka je α = lim
n
α
n
i β = lim
n
β
n
. Zbog [a
n
−a[ =
_

n
−α
n
[
2
+[β
n
−β[
2
slijedi a = lim
n
a
n
, gdje je a = α + βi. Q.E.D.
Zato ˇsto se operacije s kompleksnim nizovima svode na operacije s realnim
komponentnim nizovima, sada je odmah jasno da i u kompleksnom sluˇcaju
vrijedi teorem 2.4. Za konvergentne nizove (a
n
)
n
, a
n
= α
n
+ β
n
i, ∀n ∈ N i
(b
n
)
n
, b
n
= γ
n
+ δ
n
i, ∀n ∈ N, imamo
lim
n
(a
n
+b
n
) = lim
n
((α
n

n
) + (β
n

n
)i) = lim
n

n

n
) +lim
n

n

n
)i =
= (lim
n
α
n
+ lim
n
β
n
i) + (lim
n
γ
n
+ lim
n
δ
n
i) = lim
n
a
n
+ lim
n
b
n
.
Naravno, i za mnoˇzenje imamo
lim
n
(a
n
b
n
) = lim
n
((α
n
γ
n
−β
n
δ
n
) + (αδ
n
+ β
n
γ)i =
= (lim
n
α
n
lim
n
γ
n
−lim
n
β
n
lim
n
δ
n
) + (lim
n
αlim
n
δ
n
+ lim
n
β
n
lim
n
γ)i) =
= (lim
n
α
n
+ lim
n
β
n
i)(lim
n
γ
n
+ lim
n
δ
n
i) = lim
n
a
n
lim
n
b
n
.
Takoder vrijedi i teorem 2.6. o ograniˇcenom nizu. Ako je kompleksni
niz (a
n
)
n
= (α
n
+ β
n
i)
n
ograniˇcen, onda su ograniˇceni njegovi komponentni
nizovi. Sada pomo´cu korolara 2.2 imamo njihove monotone podnizove s istim
indeksima (α
pn
)
n
i (β
pn
)
n
, pa smo u mogu´cnosti konstruirati konvergentan
podniz (a
pn
)
n
= (α
pn
+ β
pn
i)
n
kompleksnog niza (a
n
)
n
.
2.6. POLJE C, NIZOVI U C 59
Primjer 2.8. Neka je a ∈ C, [a[ < 1. Tada je lim
n→∞
a
n
= 0.
Zbog [a
n
− 0[ = [a
n
[ − 0 = [a[
n
− 0 bez smanjenja op´cenitosti moˇzemo
uzeti 0 < a < 1. Tada vrijedi a
n+1
< a
n
, ∀n ∈ N, tj. niz (a
n
)
n
je strogo
padaju´ci. Po teoremu 2.3. lim
n→∞
a
n
= α = inf¦a
n
; n ∈ N¦ ≥ 0. Sada iz
∀n ∈ N, α ≤ a
n
, imamo ∀n ∈ N,
α
a
≤ a
n−1
. Iz svojstva infimuma slijedi
α
a
≤ α ⇒α(1 −a) ≤ 0 ⇒α ≤ 0 ⇒α = 0.
60 POGLAVLJE 2. NIZOVI
Poglavlje 3
Limes funkcije i neprekidnost
funkcije
U ovom poglavlju obradujemo vaˇzne pojmove limesa funkcije i neprekidnosti
funkcije.
ˇ
Zelimo intuitivno promiˇsljanje o tim pojmovima pretvoriti u strogi
matematiˇcki jezik, tako da omogu´cimo egzaktno koriˇstenje tih pojmova na
funkcijama s kojima radimo.
3.1 Limes funkcije
Neka su zadane funkcije a : N → R, a(n) =
1
n
, ∀n ∈ N i f : ¸0, +∞) → R,
f(x) =
1
x
, ∀x ∈ R. Prva funkcija je niz i u prethodnom poglavlju smo
dobro prouˇcili ˇsto znaˇci lim
n→∞
1
n
= 0.
ˇ
Sto se tiˇce funkcije f, priliˇcno je jasno
intuitivno poimanje pojma lim
x→∞
1
x
= 0. Malo je manje jasno kako u vezu
dovesti lim
x→1
1
x
= 1 i analognu priˇcu s nizom. Kod niza nismo u mogu´cnosti
konstruirati proces pribliˇzavanja argumenata n k broju 1, dok kod realnih
brojeva je to mogu´ce. U slijede´coj definiciji dana je veza limesa funkcije i
limesa niza.
Definicija 3.1. Neka je I ⊆ R otvoren interval i c ∈ I. Za funkciju f :
I ¸ ¦c¦ →R kaˇzemo da ima limes u toˇcki c jednak L ako za svaki niz (c
n
)
n
u I vrijedi:
( lim
n→∞
c
n
= c) ⇒( lim
n→∞
f(c
n
) = L).
Tada piˇsemo lim
x→c
f(x) = L.
Iz definicije je vidljivo da je pribliˇzavanje broja x prema c ekvivalentno
pribliˇzavanju svih nizova koji konvergiraju k c. Dakle, u definiciji je potrebno
61
62 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
promatrati sve takve nizove, a ne samo jedan niz ili njih konaˇcno mnogo.
Tada se slike tih nizova po funkciji f moraju pribliˇzavati istom broju L. S
druge strane, nizovi koji konvergiraju k c imaju toˇcke i lijevo i desno od c,
pa je prirodno pretpostaviti da je toˇcka c iz nekog otvorenog intervala koji
je sadrˇzan u domeni funkcije f.
Prethodni pojam je mogu´ce opisati i bez upotrebe nizova. To je sadrˇzaj
tzv Cauchyjeve definicije limesa funkcije u toˇcki, koju dokazujemo u slje-
de´cem teoremu.
Teorem 3.1 (Cauchyjeva definicija limesa). Neka je I ⊆ R otvoren interval,
c ∈ I i f : I ¸ ¦c¦ → R. Limes funkcije f u toˇcki c postoji i lim
x→c
f(x) = L
ako i samo ako vrijedi
(∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 < [x −c[ < δ) ⇒([f(x) −L[ < ε)). (3.1)
Dokaz: Neka vrijedi (3.1). Uzmimo bilo koji niz (c
n
)
n
u I ¸ ¦c¦ takav da je
c = lim
n
c
n
, tj.
(∀δ > 0)(∃n
δ
∈ N)(∀n ∈ N)((n > n
δ
) ⇒([c
n
−c[ < δ)). (3.2)
Pokaˇzimo da je tada lim
n
f(c
n
) = L, tj.
(∀ε > 0)(∃n
ε
∈ N)(∀n ∈ N)((n > n
ε
) ⇒([f(c
n
) −L[ < ε)). (3.3)
Za ε > postoji δ > 0 tako da vrijedi (3.1). Za taj δ postoji n
δ
tako je
ispunjeno (3.2). Uzmimo sada n
ε
= n
δ
i za ∀n ∈ N imamo
(n > n
ε
) ⇒([c
n
−c[ < δ) ⇒([f(c
n
) −L[ < ε),
a to je upravo (3.3).
Obratno, neka je lim
x→c
f(x) = L, tj. vrijedi definicija 3.1. i neka ne vrijedi
(3.1), tj.
(∃ε > 0)(∀δ > 0)(∃x
δ
∈ I)((0 < [x
δ
−c[ < δ) ∧([f(x
δ
) −L[ ≥ ε > 0)). (3.4)
Sada za svaki n ∈ N uzmimo δ
n
=
1
n
u 3.4. i dobijemo c
n
= x1
n
. Tako smo
doˇsli do niza (c
n
)
n
u I ¸ ¦c¦ za koji vrijedi [c
n
−c[ <
1
n
i [f(c
n
) −L[ ≥ ε > 0,
dakle, lim
n
c
n
= c, a niz (f(c
n
))
n
ne konvergira k L (kontradikcija s definici-
jom 3.1.). Dakle, ako je lim
x→c
f(x) = L, onda vrijedi (3.1). Q.E.D.
Napomena 3.1. Cauchyjeva definicija limesa funkcije ima jednostavnu geome-
trijsku interpretaciju koja glasi:
Za svaku okolinu ¸L−ε, L+ε) broja L postoji okolina ¸c −δ, c +δ) broja
c koja se, s izuzetkom toˇcke c, preslikava u okolinu ¸L −ε, L + ε), tj.
f(¸c −δ, c + δ) ¸ ¦c¦) ⊆ ¸L −ε, L + ε).
3.1. LIMES FUNKCIJE 63
Limes funkcije je u skladu sa operacijama zbrajanja i mnoˇzenja s funkci-
jama. To je posljedica ˇcinjenice da je limes niza u skladu s tim operacijama
i definicije 3.1.
Teorem 3.2. Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I i f, g : I ¸ ¦c¦ → R za
koje postoje lim
x→c
f(x) i lim
x→c
g(x). Tada vrijedi:
1. Funkcija f ±g ima limes u c i lim
x→c
(f(x) ±g(x)) = lim
x→c
f(x) ±lim
x→c
g(x).
2. Za svaki λ ∈ R funkcija λf ima limes u c i lim
x→c
λf(x) = λ lim
x→c
f(x).
3. Funkcija fg ima limes u c i lim
x→c
(f(x)g(x)) = lim
x→c
f(x) lim
x→c
g(x).
4. Ako je g(x) ,= 0, ∀x ∈ I ¸ ¦c¦ i lim
x→c
g(x) ,= 0, funkcija
f
g
ima limes u c
i lim
x→c
f(x)
g(x)
=
lim
x→c
f(x)
lim
x→c
g(x)
.
5. Funkcija [f[ ima limes u c i lim
x→c
[f(x)[ = [ lim
x→c
f(x)[.
Dokaz: Sve tvrdnje slijede iz odgovaraju´cih tvrdnji u teoremu 2.4. za nizove
(f(c
n
))
n
i (g(c
n
))
n
. Q.E.D.
Teorem 3.3 (teorem o sendviˇcu). Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I i
f, g : I ¸ ¦c¦ →R za koje postoje lim
x→c
f(x) i lim
x→c
g(x).
1. Ako je f(x) ≤ g(x), ∀x ∈ I ¸ ¦c¦, onda je lim
x→c
f(x) ≤ lim
x→c
g(x).
2. ako je h : I¸¦c¦ →R takva da vrijedi f(x) ≤ h(x) ≤ g(x), ∀x ∈ I¸¦c¦ i
lim
x→c
f(x) = lim
x→c
g(x) = L, onda funkcija h ima limes u c i lim
x→c
h(x) = L.
Dokaz: Tvrdnje slijede iz odgovaraju´cih tvrdnji u teoremu 2.5. za nizove
(f(c
n
))
n
,(g(c
n
))
n
i (h(c
n
))
n
. Q.E.D.
64 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
Primjer 3.1. Pokazati da je lim
x→0
sin x
x
= 1.
Na trigonometrijskoj kruˇznici je vidljivo da je luk
koji odgovara vrijednosti kuta x > 0 u radijanima
ve´ci od tetive toga luka koja je hipotenuza pravo-
kutnog trokuta △ACD ˇcija je jedna kateta duljine
sin α, tj. sin α < α za α > 0. Odatle imamo
nejednakost
sinx
x
< 1, za x > 0. Zbog nepar-
nosti brojnika i nazivnika, ta nejednakost vrijedi
za sve x ,= 0. Sliˇcno, usporedimo li povrˇsinu
kruˇznog isjeˇcka P
OAD
=
1
2
α i povrˇsinu trokuta
P
△OBD
=
1
2
tg α, slijedi α < tg α, tj. cos x <
sinx
x
za 0 < x <
π
4
. Zbog parnosti funkcija s obije
strane nejednakosti isto vrijedi za sve x ,= 0.
Dakle, imamo nejednakosti cos x <
sinx
x
< 1, za
sve 0 < [x[ <
π
4
. Zbog lim
x→0
cos x = 1 i teorema 3.3.
slijedi lim
x→0
sin x
x
= 1.
0
1
Α
D C
B
A
x
y
sin x

x
cos x
Π

2
0
1
x
y
3.1.1 Limes u R
Pojam limesa funkcije moˇzemo proˇsiriti na sluˇcajeve kada argument funkcije
teˇzi k ±∞ ili kada vrijednost funkcije teˇzi k ±∞ ili oboje. Najprirodnije je
to uˇciniti tako da iskoristimo geometrijsku interpretaciju limesa iz napomene
3.1., s tim da prilagodimo pojam okoline novim situacijama. Ve´c smo kod
limesa niza vidjeli da kao okoline toˇcke +∞mogu posluˇziti intervali ¸E, +∞),
gdje je E > 0, sliˇcno, za okoline toˇcke −∞ uzimamo intervale ¸−∞, −E),
gdje je E > 0.
Definicija 3.2.
1. Za funkciju f : ¸a, +∞) →R kaˇzemo da ima limes u toˇcki +∞ jednak
L ∈ R ako vrijedi:
(∀ε > 0)(∃∆ > 0)(∀x ∈ ¸a, +∞)) ((x > ∆) ⇒([f(x) −L[ < ε).
Tada piˇsemo lim
x→+∞
f(x) = f(+∞) = L.
2. Neka je I ⊆ R otvoren interval i c ∈ I. Za funkciju f : I ¸ ¦c¦ → R
kaˇzemo da ima limes u toˇcki c jednak +∞ ako vrijedi:
(∀E > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 < [x −c[ < δ) ⇒(f(x) > E)).
3.1. LIMES FUNKCIJE 65
Tada piˇsemo lim
x→c
f(x) = +∞.
3. Za funkciju f : ¸−∞, a) →R kaˇzemo da ima limes u toˇcki −∞ jednak
−∞ ako vrijedi:
(∀E > 0)(∃∆ > 0)(∀x ∈ ¸−∞, a)) ((x < −∆) ⇒(f(x) < −E).
Tada piˇsemo lim
x→−∞
f(x) = f(−∞) = −∞.
U sluˇcaju 1. konaˇcnog limesa u beskonaˇcnosti, tj. c = +∞ ili c = −∞,
vrijede svi rezultati u teoremima 3.2 i 3.3. kao i u sluˇcaju kada je c ∈ R.
Posebno, sluˇcaj lim
x→+∞
f(x) = L direktno poop´cava limes niza. Tako i neki
rezultati koji vrijede za nizove imaju svoj analogon u ovom sluˇcaju.
ˇ
Stoviˇse,
i tehnika dokaza je jednaka.
Teorem 3.4. Neka je f : ¸a, +∞) →R rastu´ca funkcija na ¸a, +∞).
Limes od f u +∞ postoji ako i samo ako je f ograniˇcena na ¸a, +∞).
Tada vrijedi lim
x→+∞
f(x) = sup
¸a,+∞)
f.
Dokaz: Neka je f ograniˇcena na ¸a, +∞), tj. postoji L = sup
¸a,+∞)
f.
Tada vrijedi:
(i) ∀x > a, f(x) ≤ L,
(ii) ∀ε > 0, ∃x
ε
> a, L −ε < f(x
ε
).
Odatle za ε > 0 i ∆ = x
ε
, zbog rasta funkcije f, imamo
(x > ∆) ⇒(L −ε < f(x
ε
) ≤ f(x) ≤ L < L + ε) ⇒([f(x) −L[ < ε),
tj. lim
x→+∞
f(x) = L. Q.E.D.
3.1.2 Jednostrani limes u R
Kada bismo u definiciji 3.1. limesa funkcije f u toˇcki c promatrali samo
nizove koji konvergiraju k c s lijeve strane, ili samo rastu´ce nizove u I ¸ ¦c¦,
dobili bismo definiciju limesa slijeva funkcije u toˇcki c. Na isti naˇcin bismo
definirali i limes zdesna funkcije u toˇcki c.
Sada ´cemo dati Cauchyjevu definiciju jednostranog limesa funkcije.
Definicija 3.3.
66 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
1. Neka je I ⊆ R otvoren interval i c ∈ I. Za funkciju f : I ¸ ¦c¦ → R
kaˇzemo da ima limes slijeva u toˇcki c jednak L ako vrijedi:
(∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 < c −x < δ) ⇒([f(x) −L[ < ε)). (3.5)
Tada piˇsemo lim
xրc
f(x) = lim
x→c−
f(x) = f(c−) = L.
2. Neka je I ⊆ R otvoren interval i c ∈ I. Za funkciju f : I ¸ ¦c¦ → R
kaˇzemo da ima limes zdesna u toˇcki c jednak L ako vrijedi:
(∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 < x −c < δ) ⇒([f(x) −L[ < ε)). (3.6)
Tada piˇsemo lim
xցc
f(x) = lim
x→c+
f(x) = f(c+) = L.
Jednostrani limes funkcije ima ista svojstva kao i limes funkcije, dakle,
vrijede teoremi 3.2. i 3.3 ako u njima limes zamijenimo s lijevim ili desnim
limesom.
Primjer 3.2. Funkcija signum (predznak) defini-
rana s
sgn(x) =
_
_
_
x
[x[
x ,= 0,
0 x = 0.
nema limes u nuli, ali ima i lijev i desni limes
u nuli i oni su razliˇciti. Za svaki x < 0 je
sgn(x) = −1, a za x > 0 je sgn(x) = 1. Odatle
zakljuˇcujemo da za svaki niz koji konvergira k
nuli slijeva, pripadni niz funkcijskih vrijednosti
ima limes jednak −1, a za one s desna je jednak
1. To znaˇci da funkcija sgn nema limesa u nu-
li, ali je zato lim
x→0−
sgn(x) = −1 i lim
x→0+
sgn(x) = 1.
0
1
1
x
y
Veza izmedu limesa funkcije i jednostranih limesa funkcije dana je slije-
de´cim teoremom.
Teorem 3.5. Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I i f : I ¸ ¦c¦ → R. Za
funkcija f postoji lim
x→c
f(x) ako i samo ako postoje i jednaki su lim
x→c−
f(x) i
lim
x→c+
f(x).
Dokaz: Ako postoji lim
x→c
f(x) = L, onda vrijedi (3.1), pa onda (3.5) i (3.6))
vrijede s istim L. Obratno, ako vrijede (3.5) i (3.6) s istim L, onda za dano
ε > 0 uzmimo minimalnog δ > 0 od onih koji postoje po (3.5) i (3.6). Za taj
3.2. NEPREKIDNOST FUNKCIJE U TO
ˇ
CKI 67
δ > 0 vrijedi implikacija u (3.1). Q.E.D.
Interesantno je slijede´ce svojstvo monotonih funkcija.
Teorem 3.6. Neka je I ⊆ R otvoren skup i f : I → R monotona funkcija.
U svakoj toˇcki c ∈ I funkcija f ima lijevi i desni limes. Ako f raste, onda je
f(c−) ≤ f(c) ≤ f(c+), a ako pada f(c−) ≥ f(c) ≥ f(c+).
Dokaz: 1. Neka je f rastu´ca na I. Skup S = ¦f(x); x ∈ I, x < c¦ je odozgo
ograniˇcen s f(c), pa postoji d = sup S. Pokaˇzimo da je d = f(c−), tj.
∀ε > 0, ∃δ > 0, ∀x ∈ I, (c −δ < x < c) ⇒([f(x) −d[ < ε).
Poˇsto je d = sup S imamo
a) ∀x ∈ I, (x < c) ⇒(f(x) ≤ d),
b) ∀ε > 0, ∃x
ε
∈ I, x
ε
< c, d −ε < f(x
ε
).
Uzmimo sada δ = c − x
ε
> 0 pa zbog rasta funkcije f imamo: (c − δ < x <
c) ⇒
(x
ε
< x < c) ⇒(d −ε < f(x
ε
) ≤ f(x) ≤ d < d + ε) ⇒([f(x) −d[ < ε).
Analogno se dokazuje postojanje f(c+). Tada je f(c+) = inf¦f(x); x ∈
I, x > c¦. Sluˇcaj kada je f padaju´ca funkcija se dokazuje tako da se pret-
hodni sluˇcaj primijeni na funkciju −f. Q.E.D.
3.2 Neprekidnost funkcije u toˇcki
Intuitivno geometrijsko poimanje pojma neprekid-
nosti funkcije povezano je s ˇcinjenicom da od takve
funkcije oˇcekujemo da joj je graf krivulja povuˇcena
u jednom potezu, tj. nije pokidana. U tom smislu
je za oˇcekivati da je funkcija sgn iz primjera 3.2.
prekidna u toˇcki 0. Dakle, za oˇcekivati je da je pos-
tojanje limesa u toˇcki nuˇzan uvjet da bi funkcija u
toj toˇcki bila neprekidna. Iz grafa funkcije na sli-
ci desno je vidljivo da to nije i dovoljan uvjet. Ta
funkcija ima limes u toˇcki c, ali je toˇcka (c, f(c)) iz-
dvojena, tj. limes nije jednak vrijednosti funkcije.
I to je vrsta prekida, iako uklonjiva.
0
f(c)
c
(f)
x
y
Prethodna razmatranja vode nas na sljede´cu definiciju pojma neprekidnosti
funkcije.
68 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
Definicija 3.4. Neka je I ⊆ R otvoren interval i toˇcka c ∈ I. Za funkciju
f : I → R kaˇzemo da je neprekidna u toˇcki c ako postoji limes funkcije
f u toˇcki c i lim
x→c
f(x) = f(c). Funkcija je neprekidna na skupu I ako je
neprekidna u svakoj toˇcki c ∈ I.
Teorem 3.7 (Cauchyjeva definicija). Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I
i funkcija f : I →R.
Funkcija f je neprekidna u toˇcki c ako i samo ako vrijedi
(∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) (([x −c[ < δ) ⇒([f(x) −f(c)[ < ε)). (3.7)
Dokaz: Slijedi direktno iz definicije 3.4. i teorema 3.1. Q.E.D.
Kako se uvjet (3.7) upotrebljava kod provjere neprekidnosti funkcije u
toˇcki? Uzmemo ε > 0 po volji i trebamo na´ci ili barem dokazati postojanje
δ > 0 tako da vrijedi gornja implikacija. Primijetimo, ako smo za neki ε
0
> 0
naˇsli odgovaraju´ci δ > 0, onda je taj δ dobar i za svaki ε > ε
0
. Obratno, ako
smo za neki ε > 0 naˇsli odgovaraju´ci δ
0
> 0, onda je svaki 0 < δ < δ
0
dobar
i za taj ε.
Cauchyjeva definicija neprekidnosti funkcije
u toˇcki (3.7) ima jasnu skupovnu interpreta-
ciju koja glasi:
Za svaki interval polumjera ε oko slike f(c)
postoji interval polumjera δ oko c koji se u
njega preslikava, tj.
f(¸c −δ, c + δ)) ⊆ ¸f(c) −ε, f(c) + ε).
0
f(c)
· f(c)Ε
V f(c)Ε
c

c∆

c∆
(f)
x
y
Dajemo nekoliko primjera neprekidnih funkcija. Njihovu neprekidnost
dokazujemo upotrebom Cauchyjeve definicije.
Primjer 3.3. Pokaˇzimo da je konstantna funkcija f : R → R, f(x) = d,
∀x ∈ R, neprekidna u svakoj toˇcki c ∈ R. Jasno je da uvijek vrijedi implika-
cija (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) (([x −c[ < δ) ⇒(0 = [d −d[ < ε)).
Primjer 3.4. Pokaˇzimo da je funkcija f : R →R, f(x) = x, ∀x ∈ R, nepre-
kidna u svakoj toˇcki c ∈ R. Uzmimo ε > 0 po volji i neka je δ = ε. Tada
vrijedi implikacija (∀x ∈ I) (([x − c[ < δ = ε) ⇒ ([x − c[ < ε)), tj. f je
neprekidna u c.
3.2. NEPREKIDNOST FUNKCIJE U TO
ˇ
CKI 69
Primjer 3.5. Funkcija f : R → R, f(x) = [x[, ∀x ∈ R, neprekidna je u
svakoj toˇcki c ∈ R. Uzmimo ε > 0 po volji i neka je δ = ε. Zbog nejednakosti
1.11 imamo
(∀x ∈ I) (([x −c[ < δ = ε) ⇒([[x[ −[c[[ ≤ [x −c[ < δ = ε)).
Primjer 3.6. Pokaˇzimo da je funkcija f : R → R, f(x) =
1
x
, ∀x ∈ R,
neprekidna u svakoj toˇcki c ∈ R ¸ ¦0¦. Za bilo koji ε > 0 uzmimo δ =
min¦
[c[
2
,
ε[c[
2
2
¦. Imamo
([x −c[ < δ) ⇒
_
¸
_
¸
_
([x −c[ <
[c[
2
) ⇒(
[c[
2
< [x[) ⇒(
ε[c[
2
2
< ε[x[[c[)
([x −c[ <
ε[c[
2
2
_
¸
_
¸
_

⇒([x −c[ < ε[x[[c[) ⇒
_
[x −c[
[x[[c[
< ε
_


¸
¸
¸
1
x

1
c
¸
¸
¸
¸
< ε
_
.
Primjer 3.7. Pokaˇzimo da je funkcija f : R → R, f(x) = x
2
, ∀x ∈ R,
neprekidna u svakoj toˇcki c ∈ R. Za bilo koji ε > 0 uzmimo δ = min¦
[c[
2
,

5[c[
¦.
Vrijedi
([x −c[ < δ) ⇒
_
¸
_
¸
_
([x −c[ <
[c[
2
) ⇒([x + c[ <
5[c[
2
) ⇒(

5[c[
<
ε
[x+c[
)
([x −c[ <

5[c[
_
¸
_
¸
_

⇒([x −c[ <
ε
[x + c[
) ⇒([x −c[[x +c[ < ε) ⇒[x
2
−c
2
[ < ε).
Pogledajmo sada nekoliko primjera funkcija koje imaju prekid. Funkcija
f : I → R ima prekid u toˇcki c ∈ I ako nije neprekidna u c. To znaˇci da
moˇzemo na´ci niz (c
n
)
n
u I ⊆ R takav da je lim
n
c
n
= c i da niz (f(c
n
))
n
ne
konvergira k f(c). Negacija Cauchyjeve definicije glasi
(∃ε > 0)(∀δ > 0)(∃x ∈ I) (([x −c[ < δ) ∧ ([f(x) −f(c)[ ≥ ε)). (3.8)
Primjer 3.8. Za funkciju sgn definiranu u primjeru 3.2. je jasno da je ne-
prekidna u svim toˇckama osim u toˇcki 0. Funkcija je prekidna u nuli jer ne
postoji limes funkcije u nuli.
Primjer 3.9. Funkcija f : R →R definirana s
f(x) =
_
_
_
1; x ∈ Q,
0; x ,∈ Q.
70 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
je prekidna u svakoj toˇcki. Neka je c ∈ Q i f(c) = 1. Uzmimo niz (c
n
)
n
iz
R ¸ Q koji konvergira k c. Tada je f(c
n
) = 0, pa niz (f(c
n
))
n
ne konvergira
k 1. Analogno, za c ,∈ Q i f(c) = 0, uzmimo niz (c
n
)
n
iz Q koji konvergira k
c. Tada je f(c
n
) = 1, pa niz (f(c
n
))
n
ne konvergira k 0.
Primjer 3.10. Funkcija f : R →R definirana s
f(x) =
_
_
_
x; x ∈ Q,
0; x ,∈ Q.
je prekidna u svakoj toˇcki osim u toˇcki 0, gdje je neprekidna.
Da je f prekidna u svakoj toˇcki c ,= 0 vidi se sliˇcno kao u prethodnom
primjeru. Naime, za c ∈ Q uzmimo niz (c
n
)
n
iz R ¸ Q koji konvergira k c.
Tada je f(c
n
) = 0, pa niz (f(c
n
))
n
ne konvergira k c. Za c ,∈ Q i f(c) = 0,
uzmimo niz (c
n
)
n
iz Q koji konvergira k c. Tada je f(c
n
) = c
n
, pa niz (f(c
n
))
n
konvergira k c, a ne k 0. Ako je c = 0, onda za niz (c
n
)
n
koji konvergira k 0
i niz (f(c
n
))
n
konvergira k 0.
Iz prethodnih primjera je vidljivo da prekidnost ili neprekidnost u nekoj
toˇcki nema utjecaj na prekidnost ili neprekidnost u ostalim toˇckama.
Ipak, ˇcinjenica da je funkcija neprekidna u nekoj toˇcki ima utjecaj na
ponaˇsanje funkcije u okolini te toˇcke. O tome se radi u slijede´cim lemama.
Lema 3.1. Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I i funkcija f : I → R
neprekidna u c. Tada je f lokalno ograniˇcene oko c, tj. ∃η > 0 i ∃M > 0
tako da je ∀x ∈ I, ([x −c[ < η) ⇒([f(x)[ < M).
Dokaz: Iz Cauchyjeve definicije za ε = 1 postoji δ > 0 takav da vrijedi
(∀x ∈ I) (([x −c[ < δ) ⇒([f(x)[ ≤ [f(x) −f(c)[ +[f(c)[ < 1 +[f(c)[)).
Dakle, tvrdnja vrijedi za η = δ i M = 1 +[f(c)[. Q.E.D.
Lema 3.2. Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I i funkcija f : I → R
neprekidna u c. Ako je f(c) ,= 0 onda funkcija lokalno oko c ˇcuva predznak,
tj. postoji δ > 0 tako da
U sluˇcaju (f(c) > 0) vrijedi ([x −c[ < δ) ⇒(f(x) >
1
2
f(c) > 0),
a u sluˇcaju (f(c) < 0) vrijedi ([x −c[ < δ) ⇒(f(x) <
1
2
f(c) < 0).
3.2. NEPREKIDNOST FUNKCIJE U TO
ˇ
CKI 71
Dokaz: U sluˇcaju f(c) > 0 uzmimo ε =
1
2
f(c) > 0 pa iz (3.7) dobijemo
δ > 0 takav da ∀x ∈ I,
([x −c[ < δ) ⇒([f(x) −f(c)[ <
1
2
f(c)) ⇒
⇒(−
1
2
f(c) < f(x) −f(c) <
1
2
f(c)) ⇒(f(x) >
1
2
f(c)).
U sluˇcaju f(c) < 0 uzimamo ε = −
1
2
f(c) > 0 i postupamo analogno. Q.E.D.
3.2.1 Neprekidnost i operacije s funkcijama
Neprekidnost je uskladena sa uobiˇcajenim operacijama s realnim funkcijama.
To je posljedica ˇcinjenice da je limes funkcije u skladu s tim operacijama.
Stoga bez dokaza navodimo slijede´ci teorem.
Teorem 3.8. Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I i neka su funkcije
f, g : I →R neprekidne u c. Tada vrijedi:
1. Za svaki λ, µ ∈ R je funkcija λf + µg neprekidna u c.
2. Funkcija fg je neprekidna u c.
3. Ako je g(x) ,= 0, ∀x ∈ I, onda je funkcija
f
g
neprekidna u c.
Korolar 3.1. Za svaki n ∈ N je funkcija f : R → R, f(x) = x
n
, ∀x ∈ R
neprekidna na R.
Korolar 3.2. Svaki polinom je neprekidna funkcija na R.
Dokaz: Polinom P(x) = a
0
+ a
1
x + + a
n
x
n
je linearna kombinacija po-
tencija, pa je neprekidan po teoremu 3.81. Q.E.D.
Korolar 3.3. Svaka racionalna funkcija je neprekidna na cijelom podruˇcju
definicije.
Dokaz: Racionalna funkcija f(x) =
P(x)
Q(x)
je kvocijent neprekidnih funkcija,
pa je neprekidna po teoremu 3.83. Q.E.D.
Slijede´ci rezultat se odnosi na uskladenost neprekidnosti i operacije kom-
pozicije funkcija.
72 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
Teorem 3.9. Neka su I, J ⊆ R otvoreni intervali, f : I → R, g : J → R
funkcije za koje vrijedi f(I) ⊆ J, tj. dobro je definirana funkcija g ◦ f : I →
R. Ako je funkcija f neprekidna u toˇcki c ∈ I i funkcija g neprekidna u
d = f(c) ∈ J, onda je g ◦ f neprekidna u c.
Dokaz: Da bismo dokazali neprekidnost funkcije g ◦ f po Cauchyjevoj de-
finiciji, uzmimo ε > 0 po volji. Po pretpostavci o neprekidnosti funkcije g u
toˇcki d za svaki ε > 0 postoji η > 0 tako da vrijedi
(∀ y ∈ J) (([y −d[ < η) ⇒([g(y) −g(d)[ < ε)).
Isto tako, iz pretpostavke o neprekidnosti funkcije f u toˇcki c za svaki η > 0
postoji δ > 0 tako da vrijedi
(∀ x ∈ I) (([x −c[ < δ) ⇒([f(x) −f(c)[ < η)).
Sada imamo
(∀ x ∈ I) (([x −c[ < δ) ⇒([f(x) −f(c)[ < η) ⇒([g(f(x)) −g(f(c))[ < ε)),
dakle, g ◦ f je neprekidna u c. Q.E.D.
3.2.2 Neprekidnost eksponencijalne funkcije na R
Eksponencijalnu funkciju exp : R → ¸0, +∞) definirali smo u (2.7) pomo´cu
rastu´ce funkcije f : [0, +∞) → ¸0, +∞) koja je limes niza funkcija (f
n
)
n
iz
(2.6).
Teorem 3.10. Funkcija exp : R →¸0, +∞) je neprekidna na R.
Dokaz: Za x, c ≥ 0 vrijedi
f
n
(x)−f
n
(c) =
_
1 +
x
n
_
n

_
1 +
c
n
_
n
=
x −c
n
_
n−1

k=0
_
1 +
x
n
_
n−1−k
_
1 +
c
n
_
k
_
,
a odatle imamo
[f
n
(x) −f
n
(c)[ ≤ [x −c[
_
1 +
max¦x, c¦
n
_
n−1
= [x −c[
f
n
(max¦x, c¦)
_
1 +
max¡x,c¦
n
_.
Za n →+∞ dobivamo nejednakost
[f(x) −f(c)[ ≤ [x −c[f(max¦x, c¦).
3.2. NEPREKIDNOST FUNKCIJE U TO
ˇ
CKI 73
Uzmimo sada ε > 0 po volji i neka je δ = min¦
c
2
,
ε
f(
3c
2
)
¦, pa imamo
([x−c[ < δ) ⇒
_
_
_
([x −c[ <
c
2
) ⇒(x <
3c
2
) ⇒(f(max¦x, c¦) < f(
3c
2
))
([x −c[ <
ε
f(
3c
2
)
_
_
_

⇒([f(x) −f(c)[ ≤ [x −c[f(
3c
2
) < ε),
pa je exp neprekidna na ¸0, +∞). Nadalje, funkcija f(−x) je kompozicija
neprekidnih funkcija, pa je onda i funkcija
1
f(−x)
neprekidna na ¸−∞, 0), tj.
exp je neprekidna na ¸−∞, 0).
Za funkciju exp vrijedi lim
x→0+
exp(x) = lim
x→0+
f(x) = 1 i
lim
x→0−
exp(x) = lim
x→0−
1
f(−x)
=
1
lim
x→0−
f(−x)
=
1
lim
x→0+
f(x)
= 1, tj. lim
x→0
exp(x) =
exp(0), ˇsto pokazuje neprekidnost u 0. Q.E.D.
Korolar 3.4. Hiperbolne funkcije su neprekidne na cijelom podruˇcju defini-
cije.
Dokaz: Funkcije sh i ch su linearne kombinacije funkcije exp i njene kom-
pozicije s funkcijom x → −x, pa su neprekidne po teoremu 3.8.1. Funkcije
th i cth su neprekidne kao kvocijenti od sh i ch po teoremu 3.8.3. Q.E.D.
3.2.3 Neprekidnost trigonometrijskih funkcija
Teorem 3.11. Funkcija sin : R →[−1, 1] je neprekidna na R.
Dokaz: U primjeru 3.1. koristili smo nejednakost [ sinx[ ≤ [x[, [x[ <
π
2
.
Sada za bilo koji ε > 0 uzmimo δ = ε pa imamo
([x−c[ < δ) ⇒([ sin x−sin c[ = 2[ sin(
x −c
2
)[[ cos(
x + c
2
)[ ≤ 2
[x −c[
2
< δ = ε),
dakle, sin je neprekidna u c. Q.E.D.
Korolar 3.5. Trigonometrijske funkcije su neprekidne na cijelom podruˇcju
definicije.
Dokaz: Vrijedi cos x = sin(x+
π
2
), pa je cos kompozicija neprekidnih funkcija
te je neprekidna po teoremu 3.9. Funkcije tg i ctg su kvocijenti neprekidnih
funkcija pa su neprekidne po teoremu 3.83. Q.E.D.
74 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
3.2.4 Neprekidnost funkcije na segmentu
Neka je funkcija f : [a, b] →R, gdje je [a, b] ⊂ R segment. Za toˇcke c ∈ ¸a, b)
je jasno ˇsto znaˇci neprekidnost te funkcije u c, jer smo pojam neprekidnosti
definirali za toˇcke koje leˇze u nekom otvorenom intervalu sadrˇzanom u domeni
funkcije. Da bismo definirali neprekidnost i u rubnim toˇckama segmenta [a, b]
posluˇzimo se slijede´com definicijom.
Definicija 3.5. Neka je [a, b] ⊆ R i funkcija f : [a, b] → R razliˇcita od
konstantne funkcije. Kaˇzemo da je funkcija f neprekidna na [a, b] ako postoji
otvoren interval I ⊆ R i funkcija g : I →R takva da vrijedi:
1. [a, b] ⊂ I,
2. g(x) = f(x), ∀x ∈ [a, b] i
3. g je neprekidna na I.
Analogno definiramo neprekidnost na skupovima oblika [a, b) i ¸a, b].
Iako se ˇcini da zahtjev za neprekidnoˇs´cu funkcije na segmentu nije bitno
razliˇcit od zahtjeva za neprekidnoˇs´cu na otvorenom intervali, slijede´ci vaˇzni
teorem to opovrgava.
Teorem 3.12 (Bolzano-Weierstrass). Neka je funkcija f : [a, b] →R nepre-
kidna na segmentu [a, b] ⊆ R. Tada je f([a, b]) = [m, M] takoder segment.
Dokaz: Tvrdnja teorema moˇze se razdvojiti na tri dijela:
1. f je ograniˇcena na [a, b], tj. postoje m = inf
[a,b]
f i M = sup
[a,b]
f.
2. Funkcija f postiˇze svoj minimum i maksimum na [a, b], tj. postoje
x
m
, x
M
∈ [a, b], f(x
m
) = m i f(x
M
) = M.
3. Za svaki C ∈ ¸m, M) postoji c ∈ [a, b] tako da je C = f(c).
Dokaz tvrdnje 1.: Kada bi funkcija f bila neograniˇcena odozgo, za svaki
n ∈ N bi postojao x
n
∈ [a, b] takav da vrijedi f(x
n
) > n. Niz (x
n
)
n
je u [a, b]
pa je ograniˇcen. Po teoremu 2.6. postoji njegov konvergentan podniz (x
pn
)
n
i
neka je lim
n
x
pn
= c. Uskladenost limesa niza i uredaja na R povlaˇci c ∈ [a, b].
Zbog neprekidnosti funkcije f vrijedi lim
n
f(x
pn
) = f(c), tj. niz (x
pn
)
n
je
konvergentan, pa je prema teoremu 2.1. ograniˇcen. To je kontradikcija s
izborom niza, tj. s f(x
pn
) > p
n
≥ n, ∀n ∈ N. Dakle, funkcija f je odozgo
omedena. Omedenost odozdo funkcije f se dokazuje tako da se prethodni
dokaz primjeni na funkciju −f.
3.2. NEPREKIDNOST FUNKCIJE U TO
ˇ
CKI 75
Dokaz tvrdnje 2.: Ako je M ∈ 1(f) onda je M = max
[a,b]
f. Pretpostavimo
da M ,∈ 1(f). Poˇsto je M = sup
[a,b]
f, onda postoji niz (a
n
)
n
u 1(f) takav
da je M = lim
n
a
n
. Zbog a
n
= f(x
n
), ∀n ∈ N, imamo niz (x
n
)
n
u [a, b]
koji je ograniˇcen. Tada postoji njegov podniz (x
pn
)
n
koji je konvergentan,
tj. lim
n
x
pn
= c ∈ [a, b]. Zbog neprekidnosti funkcije f vrijedi lim
n
a
pn
=
lim
n
f(x
pn
) = f(c). No, podniz konvergentnog niza ima isti limes kao i niz,
tj. M = f(c) ∈ 1(f) (kontradikcija). Analogno se dokazuje da je m ∈ 1(f).
Dokaz tvrdnje 3.: Neka je C ∈ ¸m, M) bilo koji broj. Zbog odredenosti pret-
postavimo da je x
m
< x
M
. Oznaˇcimo A = ¦x ∈ [x
m
, x
M
]; f(x) < C¦. Zbog
f(x
m
) < C je x
m
∈ A, pa je A ,= ∅. Neka je c = sup A. Uzmimo niz (c
n
)
n
u
A takav da je c = lim
n
c
n
. Zbog f(c
n
) < C i neprekidnosti funkcije f vrijedi
f(c) = lim
n
f(c
n
) ≤ C. Za svaki y ∈ [a, b], y > c, vrijedi C ≤ f(y). Zbog
C < f(x
M
) je c < x
M
, pa je ¸c, b) , = ∅. Uzmimo niz (y
n
)
n
u ¸c, b) takav da je
c = lim
n
y
n
. Tada vrijedi f(c) = lim
n
f(y
n
) ≥ C. Dakle, C = f(c). Q.E.D.
Pokaˇzimo neke jednostavne primjene prethodnog teorema.
Korolar 3.6. Za bilo koji n ∈ N je funkcija f : [0, +∞) → [0, +∞) defini-
rana s f(x) = x
n
surjekcija.
Dokaz: Za bilo koje prirodne brojeve n, m > 1 vrijedi m < m
n
, pa je m <
f(m). Neka je C > 0 bilo koji broj. Tada po Arhimedovom aksiomu (teorem
1.6.) postoji m ∈ N takav da je f(0) = 0 < C < m < f(m). Zbog neprekid-
nosti funkcije f na segmentu [0, m] po teoremu 3.12. je [0, f(m)] ⊆ 1(f), pa
je i C ∈ 1(f). Dakle, 1(f) = [0, +∞). Q.E.D.
U dokazima surjektivnosti logaritamske, hiperbolnih i area funkcija ko-
ristili smo pretpostavku da je eksponencijalna funkcija surjekcija. Sada smo
u stanju to dokazati.
Korolar 3.7. Funkcija exp : R →¸0, +∞) je surjekcija.
Dokaz: Pokaˇzimo najprije n < 2
n
, ∀n ∈ N. To je istina za n = 1, tj. 1 < 2
1
.
Neka je sada n < 2
n
. Tada vrijedi n + 1 < 2
n
+ 1 < 2
n
+ 2
n
= 2 2
n
= 2
n+1
.
Zbog strogog rasta potencija na R
+
imamo n < 2
n
< e
n
= exp(n), ∀n ∈ N.
Sada uzmimo bilo koji C > 1. Tada postoji n ∈ N takav da vrijedi
exp(0) = 1 < C < n < exp(n). Zbog neprekidnosti funkcije exp na segmentu
[0, n] je po teoremu 3.12. [exp(0), exp(n)] ⊆ 1(exp), pa je i C ∈ 1(exp),
tj. [1, +∞) ⊆ 1(exp). Zbog exp(−x) =
1
exp(x)
, ∀x ∈ [0, +∞) vrijedi
¸0, 1] ⊆ 1(exp). Q.E.D.
76 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
Iako je iz geometrijske definicije funkcije sinus moˇzda jasno da je njena
slika segment [−1, 1], ta se ˇcinjenica egzaktno dokazuje na sliˇcan naˇcin kao u
prethodnom korolaru.
Korolar 3.8. Funkcija sin : R →[−1, 1] je surjekcija.
Dokaz: Funkcija sin je neprekidna na segmentu [−
π
2
,
π
2
] pa je po teoremu
3.12. [sin(−
π
2
), sin(
π
2
)] = [−1, 1] ⊆ 1(sin). Obratna inkluzija slijedi iz ge-
ometrijske definicije funkcije sin. Q.E.D.
3.3 Neprekidnost i monotonost, neprekidnost
inverzne funkcije
Uvjet monotonosti i uvjet neprekidnosti funkcije na nekom skupu su raz-
liˇcitog tipa. Monotonost je definirana pomo´cu uredaja na skupu R, dok je
za neprekidnost dovoljno imati pojam okoline toˇcaka skupa, odnosno pojam
konvergencije nizova. Ipak, ta dva pojma primijenjena na funkciju ˇcesto da-
ju isti rezultat. Zapravo, pokazat ´cemo da svaki od tih pojmova , uz jedan
dodatni uvjet na funkciju, povlaˇci onaj drugi. U slijede´cim teoremima inter-
val nije nuˇzno konaˇcan skup. Svojstvo intervala koje istiˇcemo je da za svake
svoje dvije toˇcke sadrˇzi i sve toˇcke izmedu njih.
Teorem 3.13. Neka je I ⊆ R otvoren interval, funkcija f : I →R monotona
na I i I

= f(I) otvoren interval. Tada je f neprekidna funkcija na I.
Dokaz: Zbog odredenosti uzmimo da f raste na I. Uzmimo bilo koju toˇcku
c ∈ I i pokaˇzimo da je f neprekidna u c. Neka je ¸a, b) ⊆ I konaˇcan interval
takav da je c ∈ ¸a, b). Neka su
M
1
= f
_
c + b
2
_
−f(c), M
2
= f(c) −f
_
a + c
2
_
.
Zbog rasta funkcije f vrijedi M
1
≥ 0 i M
2
≥ 0.
U sluˇcaju M
1
= 0 i M
2
= 0 funkcija f je konstantna na segmentu
_
a+c
2
,
c+b
2
¸
, pa je onda neprekidna u toˇcki c. Sluˇcajevi M
1
= 0 i M
2
> 0
ili M
1
> 0 i M
2
= 0 su kombinacija prethodnog sluˇcaja i sluˇcaja M
1
> 0 i
M
2
> 0, koji sada dokazujemo.
Provjerimo Cauchyjevu definiciju neprekidnosti (3.7). Uzmimo bilo koji
0 < ε < min¦M
1
, M
2
¦. Vrijedi ε < M
1
= f
_
c + b
2
_
− f(c), odnosno,
3.3. NEPREKIDNOST I MONOTONOST 77
f(c) < f(c) +
ε
2
< f(c) +ε < f
_
c + b
2
_
. Zbog toga ˇsto je I

= f(I) interval,
to postoji δ

∈ R tako da vrijedi f(c) +
ε
2
= f(c + δ

). Zbog rasta funkcije f
mora biti δ

> 0.
Analogno, zbog ε < M
2
= f(c) − f
_
a + c
2
_
, odnosno, f
_
c + b
2
_
<
f(c)−ε < f(c)−
ε
2
< f(c), imamo δ
′′
∈ R takav da vrijedi f(c)−
ε
2
= f(c+δ
′′
).
Zbog rasta funkcije f je δ
′′
< 0. Uzmimo δ = min¦δ

, −δ
′′
¦. Imamo
(x ∈ ¸c, c + δ)) ⇒(f(c) ≤ f(x) ≤ f(c + δ) ≤ f(c + δ

) = f(c) +
ε
2
) ⇒
⇒(−
ε
2
≤ f(x) −f(c) ≤
ε
2
) ⇒([f(x) −f(c)[ ≤
ε
2
< ε).
Isto tako
(x ∈ ¸c −δ, c)) ⇒(f(c) ≥ f(x) ≥ f(c −δ) ≥ f(c + δ
′′
) = f(c) −
ε
2
) ⇒
⇒(
ε
2
≥ f(x) −f(c) ≥ −
ε
2
) ⇒([f(x) −f(c)[ ≤
ε
2
< ε).
Dakle, vrijedi (3.7), pa je f neprekidna u c. Zbog toga ˇsto je c ∈ I izabran
po volji, f je neprekidna na I. Q.E.D.
Primjena prethodnog teorema u dokazivanju neprekidnosti konkretnih
funkcija je oteˇzana ˇcinjenicom da je ˇcesto vrlo teˇsko dokazati da je neki skup
slika funkcije. Mi smo ve´c dokazali neprekidnost nekih osnovnih funkcija,
pa nas interesira dokazivanje neprekidnosti njihovih inverznih funkcija. U tu
svrhu je koristan slijede´ci rezultat.
Teorem 3.14. Neka je I ⊆ R otvoren interval, funkcija f : I → R i I

=
f(I).
1. Ako je f strogo monotona i neprekidna funkcija na I, onda je I

otvoren
interval i f
−1
: I

→I neprekidna funkcija na I

.
2. Ako je f neprekidna bijekcija sa I na I

, onda je f strogo monotona
funkcija na I i f
−1
: I

→I neprekidna funkcija na I

.
Dokaz: 1. Neka je f strogo rastu´ca na I. Neka je −∞ ≤ a

= inf I

i
sup I

= b

≤ +∞. Pokaˇzimo da vrijedi a

,∈ I

. Kada bi vrijedilo a

∈ I

=
f(I) postojao bi a ∈ I, a

= f(a). Poˇsto je I otvoren interval, to postoji
a
1
∈ I, a
1
< a. Tada je f(a
1
) < f(a) = a

ˇsto je kontradikcija s definicijom
infimuma. Analogno se dokazuje b

,∈ I

.
78 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
Neka je z

∈ ¸a

, b

) bilo koji element. Tada z

nije niti minoranta niti
majoranta skupa I

. Dakle, postoje x

, y

∈ I

takvi da vrijedi x

< z

< y

.
Neka je x = f
−1
(x

) i y = f
−1
(y

). Zbog strogog rasta funkcije f, a onda i
f
−1
, imamo x < y. Zbog [x, y] ⊂ I je f neprekidna na [x, y], pa po teoremu
3.12. vrijedi f([x, y]) = [x

, y

] ∋ z

, tj. z

∈ I

. Dakle I

= ¸a

, b

).
Neprekidnost od f
−1
slijedi iz teorema 3.13.
2. Funkcija f : I → I

je neprekidna bijekcija pa postoji f
−1
: I

→ I.
Pokaˇzimo da je f strogo monotona na I. Kada f ne bi bila strogo mono-
tona na I, postojale bi toˇcke x
1
, x
2
, x
3
∈ I takve da je x
1
< x
2
< x
3
i
(f(x
1
) < f(x
2
))∧(f(x
2
) > f(x
3
)) ili (f(x
1
) > f(x
2
))∧(f(x
2
) < f(x
3
)). U pr-
vom sluˇcaju postoji C tako da je (f(x
1
) < C < f(x
2
))∧(f(x
3
) < C < f(x
2
)).
Zbog neprekidnosti funkcije f na segmentima [x
1
, x
2
] i [x
2
, x
3
] prema teoremu
3.12. postoje c

∈ ¸x
1
, x
2
) i c
′′
∈ ¸x
2
, x
3
) takvi da je C = f(c

) i C = f(c
′′
).
To je kontradikcija s pretpostavkom o bijektivnosti funkcije f. Analogno se
dobije kontradikcija i u drugom sluˇcaju. Dakle, f je strogo monotona funk-
cija na I. Sada iz 1. slijedi neprekidnost od f
−1
. Q.E.D.
3.3.1 Neprekidnost korijena, logaritamske, area i arcus
funkcija
Primijenimo rezultate prethodne toˇcke za dokazivanje neprekidnosti inverz-
nih funkcija.
Neparne potencija su neprekidne i strogo rastu´ce bijekcije s otvorenog
(beskonaˇcnog) intervala R na R, pa su korijeni neparnih potencija neprekidne
funkcije po teoremu 3.14.
Parna potencija nije bijekcija, pa gledamo njenu
restrikciju f : [0, +∞) → [0, +∞) koja je nepre-
kidna i strogo rastu´ca bijekcija, pa postoji inverz-
na funkcija f
−1
: [0, +∞) → [0, +∞). f ne is-
punjava pretpostavke teorema 3.14. jer joj dome-
na nije otvoren interval (konaˇcan ili beskonaˇcan).
No, posluˇzimo se trikom koji ´ce omogu´citi primje-
nu spomenutog teorema. Proˇsirimo funkciju f do
funkcije g : R →R na slijede´ci naˇcin:
g(x) =
_
x
n
; x ≥ 0,
x; x ≤ 0.
0
1
1
g
1
g
x
y
Sada imamo funkciju g koja zadovoljava uvjete teorema 3.14., pa je nje-
na inverzna funkcija g
−1
: R → R neprekidna na R. Zbog toga ˇsto je
f
−1
= g
−1
[
[0,+∞)
, tj. f
−1
je restrikcija neprekidne funkcije, funkcija f
−1
3.3. NEPREKIDNOST I MONOTONOST 79
je neprekidna na [0, +∞) po definiciji 3.5
Zbog toga ˇsto je exp : R →¸0, +∞) neprekidna bijekcija, iz teorema 3.14.
slijedi neprekidnost njene inverzne funkcije ln : ¸0, +∞) →R.
Isto vrijedi i za hiperbolne funkcije sh : R → R i th : R → ¸−1, 1) koje
su neprekidne bijekcije, pa su takve i njihove inverzne funkcije sh
−1
: R →R
i th
−1
: ¸−1, 1) →R.
Funkcija cth : R ¸ ¦0¦ → R ¸ [−1, 1] nema po-
druˇcje definicije interval, pa nezadovoljava uvjete
teorema 3.14. Medutim, svaka njena restrikcija
cth

: ¸−∞, 0) → ¸−∞, −1) i cth
+
: ¸0, +∞) →
¸1, +∞) ima po teoremu 3.14. neprekidan inverz
cth

: ¸−∞, −1) → ¸−∞, 0) i cth
−1
+
: ¸1, +∞) →
¸0, +∞). Zato ˇsto su i domene i slike funkcija cth

i cth
+
disjunktni skupovi, vrijedi
cth(x) =
_
cth

(x) ; x < 0
cth
+
(x) ; x > 0
,
a odatle slijedi
cth
−1
(x) =
_
cth
−1

(x) ; x < −1
cth
−1
+
(x) ; x > 1
.
0
1
Arccth
cth
x
y
Bijektivna restrikcija od ch je Ch : [0, +∞) →
[1, +∞) i nju proˇsirujemo do funkcije g : R → R
tako da stavimo
g(x) =
_
ch(x); x ≥ 0,
x + 1; x ≤ 0.
Tada je Ch
−1
: [1, +∞) → [0, +∞) restrikcija ne-
prekidne funkcije g
−1
, pa je neprekidna po defini-
ciji 3.5.
0
1
1
g
g
1
x
y
Restrikcije Tg : ¸−
π
2
,
π
2
) →R i Ctg : ¸0, π) →R, imaju po teoremu 3.14.
neprekidne inverze Tg
−1
= arctg : R → ¸−
π
2
,
π
2
), Ctg
−1
= arcctg : R →
¸0, π).
80 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
Da bismo dokazali neprekidnost funkcija
arcsin = Sin
−1
i arccos = Cos
−1
moramo
funkcije Sin : [−
π
2
,
π
2
] → [−1, 1] i Cos :
[0, π] → [−1, 1] proˇsiriti do neprekidnih bi-
jekcija sa otvorenog intervala na otvoren in-
terval. Tako definiramo g, h : R → R tako
da stavimo
g(x) =
_
_
_
x +
π
2
−1 ; x ≤ −
π
2
,
sin x ; −
π
2
≤ x ≤
π
2
,
x −
π
2
+ 1 ;
π
2
≤ x.
i
h(x) =
_
_
_
−x + 1 ; x ≤ 0,
cos x ; −π ≤ x ≤ π,
−x + π −1 ; π ≤ x.
Po teoremu 3.14. funkcije g i h imaju ne-
prekidne inverze, pa su i njihove restrikcije
Sin
−1
= g[
[−1,1]
i Cos
−1
= h[
[−1,1]
neprekidne
funkcije po definiciji.
0
1
Π

2
1
Π

2
g
g
1
x
y
0
1
1 1
Π

2
Π

2
Π
h
h
1
x
y
Teorem 3.15. Elementarne funkcije su neprekidne na cijelom podruˇcju de-
finicije.
Dokaz: Sve funkcije od kojih gradimo elementarne funkcije (potencije, eks-
ponencijalna funkcija, hiperbolne, trigonometrijske funkcije i njihove inverzne
funkcije korijeni, logaritamske funkcije, area i arcus funkcije) su neprekidne
su na cijelom podruˇcju definicije. Budu´ci da operacije kojima od tih funkcija
gradimo elementarne funkcije ˇcuvaju neprekidnost (teoremi 3.8.) i 3.9.), to
su elementarne funkcije neprekidne. Q.E.D.
Definicija 3.6. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R. Kaˇzemo da
f ima u toˇcki c ∈ I prekid prve vrste ako u c postoje i lijevi limes f(c−)
i desni limes f(c+) funkcije i ako su oni razliˇciti. Ostali prekidi su prekidi
druge vrste.
U sljede´cem teoremu se vidi kako sam uvjet monotonost ima utjecaj na
vrstu i broj prekida kod funkcije.
3.4. JEDNOSTRANA NEPREKIDNOST FUNKCIJE 81
Teorem 3.16. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R monotona
funkcija.
1. Monotona funkcija moˇze imati samo prekide prve vrste.
2. Monotona funkcija ima najviˇse prebrojivo mnogo prekida.
Dokaz: 1. U teoremu 3.6. je dokazano da monotona funkcija ima u svakoj
toˇcki lijevi i desni limes. Ako f ima u toˇcki c prekid, onda je zbog postojanja
f(c−) i f(c+) taj prekid prve vrste.
2. Neka je f rastu´ca funkcija i neka je J skup svih toˇcaka prekida te funk-
cije. Za svaku toˇcku a ∈ J imamo f(a−) < f(a+), pa toj toˇcki pridruˇzujemo
otvoreni interval I
a
= ¸f(a−), f(a+)). Ako su a, b ∈ J, a ,= b, onda je
I
a
∩ I
b
= ∅. Naime, u sluˇcaju a < b, zbog f(a+) = inf¦f(x); x ∈ I, a < x¦
je f(a+) ≤ f(a +
b−a
2
). Isto tako, zbog f(b−) = sup¦f(x); x ∈ I, x < b¦ je
f(b−) ≥ f(b −
b−a
2
) = f(a +
b−a
2
). Dakle, (a < b) ⇒ (f(a+) ≤ f(b−)), tj.
I
a
∩I
b
= ∅, jer su intervali otvoreni. Sada za svaki a ∈ J uzmemo r
a
∈ I
a
∩Q
pa imamo injekciju a →r
a
s J u Q. Dakle, J ima manji ili jednak kardinalni
broj od Q, tj. J je najviˇse prebrojiv skup. Q.E.D.
3.4 Jednostrana neprekidnost funkcije
Definicija 3.7. Neka je I ⊆ R otvoren interval i toˇcka c ∈ I. Za funkciju
f : I → R kaˇzemo da je neprekidna slijeva u toˇcki c ako postoji limes
slijeva funkcije f u toˇcki c i lim
x→c−
f(x) = f(c). Funkcija f je neprekidna
zdesna u toˇcki c ako postoji limes zdesna funkcije f u toˇcki c i lim
x→c+
f(x) =
f(c).
Ako u Cauchyjevu definiciju jednostranog limes uvrstimo vrijednost lime-
sa jednaku f(c) dobijemo Cauchyjevu definiciju jednostrane neprekidnosti:
f je neprekidna slijeva ako i samo ako vrijedi
(∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 ≤ c −x < δ) ⇒([f(x) −f(c)[ < ε)), (3.9)
i f je neprekidna zdesna ako i samo ako vrijedi
(∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 ≤ x −c < δ) ⇒([f(x) −f(c)[ < ε)), (3.10)
Veza jednostrane neprekidnosti i neprekidnosti funkcije u nekoj toˇcki dana
je slijede´cim teoremom.
82 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
Teorem 3.17. Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I i funkcija f : I →R.
1. Funkcija f je neprekidna slijeva u c ako i samo ako postoji funkcija
˜
f : I →R neprekidna u c i takva da je
˜
f(x) = f(x), ∀x ∈ I, x ≤ c.
2. Funkcija f je neprekidna zdesna u c ako i samo ako postoji funkcija
˜
f : I →R neprekidna u c i takva da je
˜
f(x) = f(x), ∀x ∈ I, x ≥ c.
3. Funkcija f je neprekidna u c ako i samo ako je neprekidna i slijeva i
zdesna u c.
Dokaz: 1. Ako postoji neprekidna funkcija
˜
f : I → R takva da je
˜
f(x) =
f(x), ∀x ∈ I, x ≤ c, onda vrijedi
(∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) (([x −c[ < δ) ⇒([
˜
f(x) −
˜
f(c)[ < ε)).
i posebno
(∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 ≤ c −x < δ) ⇒([f(x) −f(c)[ < ε)),
tj. f je neprekidna slijeva u c.
Obratno, ako je f neprekidna slijeva u c, onda funkcija
˜
f : I →R defini-
rana s
˜
f(x) = f(x), ∀x ∈ I, x ≤ c, i
˜
f(x) = f(c), ∀x ∈ I, x ≥ c, zadovoljava
traˇzena svojstva.
2. se dokazuje analogno kao 1.
3. Ako je f neprekidna u c onda
˜
f = f zadovoljava uvjete iz 1. i 2. pa
je neprekidna i slijeva i zdesna u c. Obratno, neka je f neprekidna i slijeva i
zdesna u c. Tada postoje lijevi i desni limes funkcije i jednaki su f(c), pa po
teoremu 3.5. postoji limes funkcije i jednak je f(c), tj. funkcija je neprekidna
u c. Q.E.D.
Korolar 3.9. Funkcija f : [a, b] →R je neprekidna na segmentu, ako i samo
ako je neprekidna na otvorenom intervalu ¸a, b), te neprekidna zdesna u a i
slijeva u b.
Dokaz: Ako je funkcija neprekidna na segmentu u smislu definicije 3.5.,
onda
˜
f = g, gdje je g iz definicije 3.5., zadovoljava uvjete tvrdnji 1. i 2. iz
teorema 3.17.
Obratno, ako je f : [a, b] → R neprekidna na otvorenom intervalu ¸a, b),
te neprekidna zdesna u a i slijeva u b, onda ju po teoremu 3.17. postoji njeno
neprekidno proˇsirenje i lijevo i desno od segmenta [a, b]. Q.E.D.
3.5. OTVORENI SKUPOVI U R 83
3.5 Otvoreni skupovi u R
U svim razmatranjima u vezi s pojmom neprekidnosti funkcije u toˇcki ili
limesa funkcije u toˇcki bilo je vaˇzno da se toˇcka nalazi u otvorenom intervalu.
Naime, bilo je vaˇzno da s obije strane te toˇcke imamo toˇcaka koje se nalaze
u domeni funkcije, kako bismo bili u mogu´cnosti s obje strane promatrati
nizove koji konvergiraju k toˇcki. Otvoreni intervali nisu jedini skupovi s
takvim svojstvom.
Definicija 3.8. Za skup S ⊆ R kaˇzemo da je otvoren skup, ako je S ili
prazan skup ili unija po volji mnogo otvorenih intervala.
Skup F ⊆ R je zatvoren skup ako je komplement otvorenog skupa.
Primjer 3.11. Slijede´ci skupovi su otvoreni u R.
1. R je otvoren jer je R =
_
n∈Z
¸n, n + 2).
2. Skupovi ¸0, +∞) =

_
n=0
¸n, n + 2) i ¸−∞, 0) =

_
n=0
¸−n − 2, −n) su
otvoreni skupovi, a takvi su i skupovi ¸−∞, a) i ¸a, +∞), za svaki
a ∈ R.
Primjer 3.12. Slijede´ci skupovi su zatvoreni u R.
1. Za svaki a ∈ R je jednoˇclan skup ¦a¦ zatvoren u R jer je ¦a¦
C
=
¸−∞, a) ∪ ¸a, +∞) otvoren skup.
2. Za sve a, b ∈ R, a < b, je segment [a, b] zatvoren jer je [a, b]
C
=
¸−∞, a) ∪ ¸b, +∞).
Propozicija 3.1. Neprazan skup S ⊆ R je otvoren ako i samo ako za svaki
x ∈ S postoji ε
x
> 0 tako da je ¸x −ε
x
, x + ε
x
) ⊆ S.
Dokaz: Ako je S ⊆ R otvoren skup, onda za svaki x ∈ S iz definicije 3.8.
slijedi postojanje otvorenog intervala takvog da je x ∈ ¸a, b) ⊆ S. Uzmimo
ε
x
= min¦x −a, b −x¦ i imamo ¸x −ε
x
, x + ε
x
) ⊆ S.
Obratno, neka za svaki x ∈ S postoji ε
x
> 0 tako da je ¸x−ε
x
, x+ε
x
) ⊆ S.
Tada je S =
_
x∈S
¸x −ε
x
, x + ε
x
) pa je stoga otvoren skup. Q.E.D.
Skup T koji sadrˇzi sve otvorene podskupove od R naziva se topologija
na R.
Propozicija 3.2. Neka je T topologija na R. Tada vrijedi
84 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
1. ∅, R ∈ T.
2. Ako je S
λ
∈ T, ∀λ ∈ Λ, onda je
_
λ∈Λ
S
λ
∈ T.
3. Ako je S
k
∈ T, k = 1, . . . , n, onda je
n

k=1
S
k
∈ T.
Dokaz: Tvrdnja 1. slijedi iz definicije 3.8. i primjera 3.11.
Da bismo dokazali tvrdnju 2. uzmimo x ∈
_
λ∈Λ
S
λ
po volji. Po definiciju
unije postoji λ ∈ Λ takav da je x ∈ S
λ
. Sada zbog otvorenosti skupa S
λ
,
prema propoziciji 3.1. postoji ε
x
> 0 takav da je ¸x−ε
x
, x +ε
x
) ⊆ S
λ
. Tada
vrijedi ¸x−ε
x
, x+ε
x
) ⊆
_
λ∈Λ
S
λ
, pa je po propoziciji 3.1 skup
_
λ∈Λ
S
λ
otvoren.
Za dokaz tvrdnje 3. uzmimo x ∈
n

k=1
S
k
po volji. Po definiciju presjeka vri-
jedi x ∈ S
k
, za sve k = 1, . . . , n. Zbog otvorenosti skupova S
k
, k = 1, . . . , n,
postoje ε
(k)
x
> 0, k = 1, . . . , n, takvi da je ¸x−ε
(k)
x
, x+ε
(k)
x
) ⊆ S
k
, k = 1, . . . , n.
Uzmimo ε
x
= min¦ε
(k)
x
; k = 1, . . . , n¦ pa vrijedi ¸x − ε
x
, x + ε
x
) ⊆ S
k
,
k = 1, . . . , n. Odatle je ¸x − ε
x
, x + ε
x
) ⊆
n

k=1
S
k
, pa je prema propoziciji
3.1. skup
n

k=1
S
k
otvoren. Q.E.D.
Poglavlje 4
Derivacija funkcije
4.1 Motivacija; aproksimacija funkcije, pro-
blemi brzine i tangente
Jedna od ˇcesto upotrebljavanih metoda u rjeˇsavanju matematiˇckih problema
je aproksimacija ili pribliˇzno odredivanje nekog sloˇzenijeg matematiˇckog
objekta pomo´cu jednostavnijih objekata. Kako je u matematiˇckoj analizi od
interesa prouˇcavanje funkcija, to je razumno pitanje, da li je mogu´ce neku
funkciju dobro aproksimirati pomo´cu funkcija koje dobro razumijemo. Na
taj naˇcin bismo iz ponaˇsanja jednostavnih funkcija mogli neˇsto zakljuˇciti
o sloˇzenijoj funkciji. Funkcije koje svi dobro poznajemo i razumijemo su
polinomi, posebno polinomi prvog stupnja ˇciji su grafovi pravci. Stoga je za
neku funkciju f : I → R, I ⊆ R otvoren interval, interesantan problem koji
je polinom prvog stupnja oblika g(x) = k(x−c) +l, x ∈ R, lokalno oko toˇcke
c najbolja aproksimacija funkcije f. U tom sluˇcaju je prirodno zahtijevati da
se te funkcije podudaraju u toˇcki oko koje lokalno aproksimiramo funkciju,
tj. g(c) = f(c), ˇsto daje l = f(c). Sada iz zahtjeva da je f(x) ≈ g(x) kada je
x ≈ c imamo k ≈
f(x) −f(c)
x −c
.
Povijesno su dva po prirodi razliˇcita problema bila glavna motivacija za
razvoj diferencijalnog raˇcuna.
Jedan od njih je fizikalni problem definiranja pojma brzine za ˇcije rjeˇsenje
je zasluˇzan Isaac Newton.
1
Neka je s(t), t ≥ 0, funkcija koja mjeri put
koji je proˇsla materijalna toˇcka u vremenskom intervalu [0, t]. Prosjeˇcna
brzina te materijalne toˇcke u vremenskom intervalu [t
0
, t] definira se kao
1
Isaac Newton, (Woolsthorpe, 4. sijeˇcnja 1643. - London, 31. oˇzujka 1728.), engleski
fiziˇcar, matematiˇcar i astronom
85
86 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
v(t
0
, t) =
s(t) −s(t
0
)
t −t
0
. No pitanje je kako definirati pojam brzine u trenutku
t
0
. To je neˇsto ˇsto nije mogu´ce mjeriti, jer mi znamo mjeriti prosjeˇcnu brzinu
na nekom intervalu, a toˇcka predstavlja vremenski interval [t
0
, t
0
] duljine 0.
Mogu´ce je promatrati ponaˇsanje prosjeˇcne brzine na intervalima oko toˇcke
t
0
ˇcija duljina se smanjuje. Taj proces opisujemo pomo´cu limesa funkcije, tj.
moˇzemo re´ci da je brzina u toˇcki v(t
0
) = lim
t→t
0
v(t
0
, t) = lim
t→0
s(t) −s(t
0
)
t −t
0
, ako
taj limes postoji.
Drugi problem je geometrijske naravi, a njegovo rjeˇsenje je naˇsao G.W.
Leibnitz.
1
Odnosi se na pitanje postojanja jedinstvene tangente u nekoj
toˇcki
grafa Γ
f
funkcije f. Sekanta kroz toˇcke C =
(c, f(c)) i D = (d, f(d)) ima koeficijent smjera
k
s
=
f(d) −f(c)
d −c
. Ako d → c, odnosno, ako se
toˇcka D po grafu Γ
f
pribliˇzava toˇcki C, onda se-
kanta s postaje tangenta t. Dakle, koeficijent smje-
ra sekante prelazi u koeficijent smjera tangente, tj.
k
t
= lim
d→c
f(d) −f(c)
d −c
.
0
x
y
f
t
s
c
f(c)
d
f(d)
U sva tri prethodna problema kao rjeˇsenje se name´ce broj kojem teˇzi izraz
oblika
f(x)−f(c)
x−c
kojeg nazivamo kvocijent diferencija za funkciju f u toˇcki
c. Stoga je od interesa slijede´ci pojam.
Definicija 4.1. Kaˇzemo da je funkcija f : I →R, diferencijabilna ili deriva-
bilna u toˇcki c otvorenog intervala I ⊆ R, ako postoji lim
x→c
f(x) −f(c)
x −c
. Taj
broj zovemo derivacija (izvod) funkcije f u toˇcki c i piˇsemo
f

(c) = lim
x→c
f(x) −f(c)
x −c
. (4.1)
Joˇs se koriste oznake Df(c) ili
df
dx
(c).
Kaˇzemo da je f diferencijabilna na intervalu I ako je ona diferencijabilna
u svakoj toˇcki iz I. Tada je na I dobro definirana funkcija x → f

(x) koju
prirodno oznaˇcavamo s f

i takoder zovemo derivacija od f na I. Ako je sada
ta funkcija diferencijabilna u nekoj toˇcki c ∈ I, onda njenu derivaciju (f

)

(c)
1
Gottfried Wilhelm Leibnitz (Leipzig, 21. lipanj 1646. – Hanover, 14. studeni 1716.)
njemaˇcki matematiˇcar
4.1. MOTIVACIJA 87
zovemo druga derivacija od f u c i oznaˇcavamo s f
′′
(c), tj.
f
′′
(c) = lim
x→c
f

(x) −f

(c)
x −c
.
Analogno se definira tre´ca derivacija itd. Op´cenito, ako postoji n-ta deriva-
cija od f na I, tj. f
(n)
: I →R onda moˇzemo definirati
f
(n+1)
(c) = lim
x→c
f
(n)
(x) −f
(n)
(c)
x −c
,
uz uvjet da navedeni limes postoji.
U terminima derivacije funkcije, problemi navedeni kao motivacija imaju
sljede´ca rjeˇsenja:
1. Funkcija g definirana s g(x) = f

(c)(x − c) + f(c), x ∈ R, je lokalno
najbolja aproksimacija funkcije f oko c medu polinomima stupnja ≤ 1,
ˇsto dokazujemo u teoremu koji slijedi.
2. Brzina materijalne toˇcke, ˇciji put u vremenu t opisuje funkcija t →
s(t), dana je s v(t) = s

(t), tj. brzina je prva derivacija funkcije puta
po vremenu. Analogno se ubrzanje definira kao derivacija brzine po
vremenu, tj. a(t) = v

(t) = s
′′
(t).
3. Tangenta na graf funkcije f za toˇcku c (ili u toˇcki grafa (c, f(c))) je
pravac koji je graf linearne funkcije g it toˇcke 1. Jasno, mogu´ce je
odmah zadati i funkciju h(x) =
−1
f

(c)
(x −c) +f(c), ˇciji graf je normala
na graf funkcije u toˇcki c.
Primjer 4.1. Na´ci derivaciju konstantne funkcije f(x) = α, ∀ x ∈ R u toˇcki
c ∈ R.
Vrijedi
f

(c) = lim
x→c
f(x) −f(c)
x −c
= lim
x→c
α −α
x −c
= 0,
dakle, f

(x) = 0, ∀ x ∈ R.
Primjer 4.2. Na´ci derivaciju funkcije f(x) = x, ∀ x ∈ R u toˇcki c ∈ R.
Vrijedi
f

(c) = lim
x→c
f(x) −f(c)
x −c
= lim
x→c
x −c
x −c
= 1,
dakle, f

(x) = 1, ∀ x ∈ R.
88 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
Sada razmotrimo vezu izmedu diferencijabilnosti i neprekidnosti funkcije
f. Ako je funkcija neprekidna u nekoj toˇcki, ona ne mora nuˇzno biti diferen-
cijabilna u toj toˇcki. To se vidi u sljede´cem primjeru.
Primjer 4.3. Funkcija f(x) = [x[, x ∈ R, je neprekidna na R, a diferencija-
bilna na R ¸ ¦0¦. No, f nije diferencijabilna u 0. Naime,
lim
x→0−
[x[
x
= −1 i lim
x→0+
[x[
x
= 1,
dakle, lijevi i desni limes kvocijenta diferencija su razliˇciti, pa derivacija ne
postoji.
Obratno, diferencijabilnost povlaˇci neprekidnost.
Teorem 4.1. Ako je funkcija f : I →R diferencijabilna u toˇcki c otvorenog
intervala I, onda je f neprekidna u c.
Dokaz: Zbog diferencijabilnosti funkcije f u toˇcki c je funkcija
ω(x) =
_
_
_
f(x) −f(c)
x −c
−f

(c) , za x ,= c
0 , za x = c
. (4.2)
neprekidna u c. Naime, ω(c) = 0 = lim
x→c
_
f(x)−f(c)
x−c
−f

(c)
_
= lim
x→c
ω(x).
Sada je
f(x) = f(c) + (f

(c) + ω(x))(x −c), x ∈ I, (4.3)
odakle zbog neprekidnosti u c funkcija na desnoj strani jednakosti (4.3), sli-
jedi tvrdnja. Q.E.D.
Sada egzaktno dokazujemo tvrdnju vezanu za problem aproksimacije
Teorem 4.2. Neka je funkcija f : I →R diferencijabilna u toˇcki c otvorenog
intervala I i neka je
g(x) = f

(c)(x −c) + f(c), ∀ x ∈ R. (4.4)
Ako je h polinom, sth ≤ 1, i h ,= g, onda postoji δ
h
> 0 tako da vrijedi
∀x ∈ I, (0 < [x −c[ < δ
h
) ⇒([f(x) −g(x)[ < [f(x) −h(x)[). (4.5)
Drugim rijeˇcima, polinom g je medu svim polinomima stupnja ≤ 1 lokalno
oko c najbolja aproksimacija funkcije f.
4.1. MOTIVACIJA 89
Dokaz: Polinom h moˇzemo pisati u obliku
h(x) = k(x −c) + l, ∀ x ∈ R, (4.6)
gdje su k, l ∈ R. Iz (4.6) i (4.3) dobivamo
f(x) −h(x) = [f(c) −l] + [f

(c) −k + ω(x)](x −c). (4.7)
Uvjet h ,= g je ispunjen u dva sluˇcaja: (l ,= f(c)) ili ((l = f(c))∧(k ,= f

(c))).
U sluˇcaju (l ,= f(c)) iz neprekidnosti funkcije f −h i zbog (f −h)(c) ,= 0
iz leme 3.3. iz M.A.I. slijedi postojanje δ
1
> 0 tako da vrijedi
([x −c[ < δ
1
) ⇒([f(x) −h(x)[ > ε) gdje je ε =
1
2
[f(c) −l[ > 0. (4.8)
Takoder, iz neprekidnosti funkcije f −g u c i zbog (f −g)(c) = 0 za ε iz (4.8)
postoji δ
2
> 0, tako da vrijedi
([x −c[ < δ
2
) ⇒([f(x) −g(x)[ < ε). (4.9)
Sada, za δ
h
= min¦δ
1
, δ
2
¦ iz (4.8) i (4.9) slijedi (4.5).
U sluˇcaju ((l = f(c)) ∧ (k ,= f

(c))) iz (4.7) imamo
[f(x) −h(x)[ = [f

(c) −k + ω(x)[[x −c[. (4.10)
Zbog lim
x→c
[f

(c) − k + ω(x)[ = [f

(c) − k[ > 0, iz leme 3.3. iz M.A.I. slijedi
postojanje δ
1
> 0 tako da
([x−c[ < δ
1
) ⇒([f

(c) −k +ω(x)[ > ε) gdje je ε =
1
2
[f

(c) −k[ > 0. (4.11)
Takoder, iz neprekidnosti funkcije ω u c i ω(c) = 0 dobivamo δ
2
> 0 tako da
([x −c[ < δ
2
) ⇒([ω(x)[ < ε). (4.12)
Iz (4.11) i(4.12) za δ
h
= min¦δ
1
, δ
2
¦ imamo
([x −c[ < δ
h
) ⇒([ω(x)[ < [f

(c) −k + ω(x)[). (4.13)
Pomnoˇzimo li (4.13) s [x −c[ dobivamo (4.5). Q.E.D.
90 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
4.2 Diferencijabilnost funkcija i operacije s
funkcijama
Od interesa je istraˇziti kako se svojstvo diferencijabilnosti funkcije u toˇcki
ponaˇsa kod uobiˇcajenih operacija s funkcijama
Teorem 4.3. Neka su funkcije f, g : I → R diferencijabilne u toˇcki c otvo-
renog intervala I.
1. Funkcija f + g je diferencijabilna u toˇcki c i
(f + g)

(c) = f

(c) + g

(c). (4.14)
2. Funkcija fg je diferencijabilna u toˇcki c i
(fg)

(c) = f

(c)g(c) + f(c)g

(c). (4.15)
3. Ako je funkcija
f
g
definirana na I, onda je i diferencijabilna u toˇcki c i
_
f
g
_

(c) =
f

(c)g(c) −f(c)g

(c)
g(c)
2
. (4.16)
Dokaz:
1. Za funkciju h = f + g imamo
h(x) −h(c)
x −c
=
f(x) + g(x) −f(c) −g(c)
x −c
=
f(x) −f(c)
x −c
+
g(x) −g(c)
x −c
.
Odatle je
lim
x→c
h(x) −h(c)
x −c
= lim
x→c
f(x) −f(c)
x −c
+ lim
x→c
g(x) −g(c)
x −c
,
odnosno vrijedi (4.14).
2. Za funkciju h = fg imamo
h(x) −h(c)
x −c
=
f(x)g(x) −f(c)g(c)
x −c
=
f(x) −f(c)
x −c
g(x)+f(c)
g(x) −g(c)
x −c
.
Odatle je
lim
x→c
h(x) −h(c)
x −c
= lim
x→c
f(x) −f(c)
x −c
lim
x→c
g(x) + f(c) lim
x→c
g(x) −g(c)
x −c
,
ˇsto zbog neprekidnosti funkcije g u c (teorem 4.1.) daje (4.15).
4.2. DIFERENCIJABILNOST I OPERACIJE 91
3. Uzmimo prvo h =
1
g
, pa imamo
h(x) −h(c)
x −c
=
1
g(x)

1
g(c)
x −c
= −
g(x)−g(c)
x−c
g(c)g(x)
.
Zbog neprekidnosti funkcije g u c slijedi
lim
x→c
h(x) −h(c)
x −c
= −
lim
x→c
g(x)−g(c)
x−c
g(c) lim
x→c
g(x)
,
odnosno h

(c) =
_
1
g
_

(c) = −
g

(c)
g(c)
2
. Sada na funkciju
f
g
= f
1
g
primijenimo pravilo za deriviranje produkta funkcija (4.15) i dobivamo
(4.16). Q.E.D.
Korolar 4.1. Neka su funkcije f, g : I → R diferencijabilne u toˇcki c otvo-
renog intervala I. Tada je za sve λ, µ ∈ R funkcija λf + µg diferencijabilna
u toˇcki c i
(λf + µg)

(c) = λf

(c) + µg

(c). (4.17)
Skup svih funkcija s I u R koje su diferencijabilne u toˇcki c je vektorski pros-
tor (uz operacije zbrajanja i mnoˇzenja sa skalarom definiranim po toˇckama),
a pridruˇzivanje f →f

(c) je linearan funkcional na tom prostoru.
Dokaz: Uzmimo konstantnu funkciju h(x) = λ, ∀ x ∈ R. Tada je h

(c) = 0
u svakoj toˇcki c ∈ R. Sada formula za deriviranje produkta daje (λf)

(c) =
(hf)

(c) = h

(c)f(c) + h(c)f

(c) = h(c)f

(c) = λf

(c). Primjenom prethod-
nog rezultata i formule za deriviranje sume dobivamo (4.17). Q.E.D.
Teorem 4.4. (Derivacija kompozicije funkcija) Neka su f : I →R, g : J →
R i neka je f(I) ⊆ J, tj. kompozicija g ◦ f : I →R je dobro definirana na I.
Ako je funkcija f diferencijabilna u toˇcki c ∈ I i funkcija g diferencijabilna
u toˇcki d = f(c) ∈ J, onda je kompozicija g ◦ f diferencijabilna u c i vrijedi
(g ◦ f)

(c) = g

(d)f

(c). (4.18)
Dokaz: Uzmimo funkciju ω iz (4.2) tako da vrijedi (4.3) i analogno, neka je
ω
1
definirana s
ω
1
(x) =
_
_
_
g(y) −g(d)
y −d
−g

(d) , za y ,= d
0 , za y = d,
(4.19)
92 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
tako da vrijedi
g(y) = g(d) + (g

(d) + ω
1
(y))(y −d), y ∈ J, (4.20)
Neka je h = g ◦ f, pa imamo
h(x) = g[f(x)] = g(d) + [g

(d) + ω
1
(f(x))][f(x) −f(c)],
ˇsto daje
h(x) −h(c)
x −c
= [g

(d) + ω
1
(f(x))]
f(x) −f(c)
x −c
. (4.21)
Zbog neprekidnosti funkcije f u toˇcki c i neprekidnosti ω
1
u d = f(c), funkcija
ω
1
◦ f je neprekidna u c i (ω
1
◦ f)(c) = ω
1
[f(c)] = ω
1
(d) = 0. Sada je
h

(c) = lim
x→c
h(x) −h(c)
x −c
= lim
x→c
[g

(d) + ω
1
(f(x))] lim
x→c
f(x) −f(c)
x −c
,
odakle slijedi (4.18). Q.E.D.
Teorem 4.5. (Derivacija inverzne funkcije) Neka je f : I → J, I, J ⊆ R
otvoren interval, bijekcija i neka su f i f
−1
neprekidne na I, odnosno J. Ako
f ima derivaciju u toˇcki c ∈ I i ako je f

(c) ,= 0, onda je f
−1
diferencijabilna
u toˇcki d = f(c) i vrijedi (f
−1
)

(d) =
1
f

(c)
.
Dokaz: Iz diferencijabilnosti funkcije f u toˇcki c slijedi
f(x) −f(c) = (x −c)[f

(c) + ω(x)],
gdje je ω funkcija neprekidna u c definirana s (4.2).
Stavimo d = f(c) i y = f(x) pa dobivamo
y −d = [f
−1
(y) −f
−1
(d)][f

(c) + ω(f
−1
(y))].
Odatle dobivamo
f
−1
(y) −f
−1
(d)
y −d
=
1
f

(c) + ω(f
−1
(y))
,
ˇsto daje jednakost
(f
−1
)

(d) = lim
y→d
f
−1
(y) −f
−1
(d)
y −d
=
1
f

(c)
.
Q.E.D.
Prethodnu formulu ˇcesto koristimo u obliku
(f
−1
)

(x) =
1
f

(f
−1
(x))
.
4.3. DERIVACIJE ELEMENTARNIH FUNKCIJA 93
4.3 Derivacije elementarnih funkcija
4.3.1 Potencije i korijeni
Neka je n ∈ N i f(x) = x
n
, x ∈ R. Tada se indukcijom pomo´cu formule
za deriviranje produkta funkcija lako dobije f

(x) = nx
n−1
, ∀x ∈ R. Sliˇcno,
neka je n ∈ N i f(x) = x
−n
, x ∈ R ¸ ¦0¦. Iz prethodnog i formule za
deriviranje kvocijenta dobijemo (x
−n
)

= (
1
x
n
)

=
−nx
n−1
x
2n
= −nx
−n−1
.
Neka je za n neparan f
−1
: R → R ili za n paran f
−1
: ¸0, +∞) −→
¸0, +∞) definirana s f
−1
(x) =
n

x = x
1
n
. Tada vrijedi (f
−1
)

(x) =
1
f

(f
−1
(x))
=
1
n(
n

x)
n−1
=
1
nx
n−1
n
=
1
n
x
1
n
−1
.
Neka je q ∈ Q ¸ ¦0¦ i f : ¸0, +∞) −→ ¸0, +∞) definirana s f(x) = x
q
.
Pokaˇzimo da vrijedi formula (x
q
)

= qx
q−1
. Naime, za q =
m
n
, m ∈ Z i
n ∈ N, iz prethodnog i pomo´cu formule za deriviranje kompozicije imamo
(x
m
n
)

= [(x
m
)
1
n
]

=
1
n
(x
m
)
1
n
−1
mx
m−1
=
m
n
x
m
n
−m+m−1
=
m
n
x
m
n
−1
.
4.3.2 Trigonometrijske i arcus funkcije
Za 0 < x <
π
2
vrijedi sin x < x i tg x > x. Odatle, za x ∈ ¸−
π
2
,
π
2
) ¸ ¦0¦
vrijedi nejednakost cos x <
sinx
x
< 1. Odatle slijedi lim
x→0
sin x
x
= 1.
Sada za ∀c ∈ R vrijedi
sin x −sin c
x −c
=
2 sin
x−c
2
cos
x+c
2
x −c
=
sin
x−c
2
x−c
2
cos
x + c
2
,
ˇsto daje
lim
x→c
sin x −sin c
x −c
= lim
x→c
sin
x−c
2
x−c
2
lim
x→c
cos
x + c
2
= cos c.
Odatle je za f(x) = sin x, derivacija f

(c) = cos c za ∀c ∈ R ili u drugoj
oznaci (sin x)

= cos x.
Nadalje, iz cos x = sin(x+
π
2
) dobivamo (cos x)

= cos(x+
π
2
) 1 = −sin x.
Pomo´cu formule za deriviranje kvocijenta imamo
(tg x)

= (
sin x
cos x
)

=
cos xcos x −sin x(−sin x)
cos
2
x
=
1
cos
2
x
.
Analogno slijedi
(ctg x)

= (
cos x
sin x
)

=
−sin xsin x −cos xcos x
sin
2
x
= −
1
sin
2
x
.
94 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
Za f(x) = Sin x je f
−1
(x) = Sin
−1
x, pa formula za deriviranje inverzne
funkcije daje
(Sin
−1
x)

=
1
cos(Sin
−1
x)
=
1
_
1 −[sin(Sin
−1
x)]
2
=
1

1 −x
2
.
Za f(x) = Cos x je f
−1
(x) = Cos
−1
x, pa formula za deriviranje inverzne
funkcije daje
(Cos
−1
x)

=
−1
sin(Cos
−1
x)
=
−1
_
1 −[cos(Cos
−1
x)]
2
=
−1

1 −x
2
.
(Tg
−1
x)

=
1
1
cos
2
(Tg
−1
x)
=
1
1 + [tg (Tg
−1
x)]
2
=
1
1 +x
2
, ∀x ∈ R,
(Ctg
−1
x)

=
1
−1
sin
2
(Ctg
−1
x)
=
−1
1 + [ctg (Ctg
−1
x)]
2
=
−1
1 +x
2
, ∀x ∈ R.
4.3.3 Eksponencijalna funkcija
Za x ≥ 0 definirali smo f
0
(x) = lim
n
(1+
x
n
)
n
. Sada je eksponencijalna funkcija
definirana s
f(x) = e
x
=
_
_
_
f
0
(x) , za x ≥ 0
1
f
0
(−x)
, za x < 0
.
Za x, c > 0 vrijedi
(1 +
x
n
)
n
−(1 +
c
n
)
n
x −c
=
=
1
n
_
(1 +
x
n
)
n−1
+ (1 +
x
n
)
n−2
(1 +
c
n
) + + (1 +
x
n
)(1 +
c
n
)
n−2
+ (1 +
c
n
)
n−1
_
.
Odatle imamo
_
1 +
min¦x, c¦
n
_
n−1

(1 +
x
n
)
n
−(1 +
c
n
)
n
x −c

_
1 +
max¦x, c¦
n
_
n−1
Prelaskom na limes dobivamo
f
0
(min¦x, c¦) ≤
f
0
(x) −f
0
(c)
x −c
≤ f
0
(max¦x, c¦).
4.3. DERIVACIJE ELEMENTARNIH FUNKCIJA 95
Funkcije x −→min¦x, c¦ i x −→max¦x, c¦ su neprekidne pa za x →c slijedi
f

0
(c) = lim
x→c
f
0
(x) −f
0
(c)
x −c
= f
0
(c).
Sada, za x < 0 imamo f(x) =
1
f
0
(−x)
, pa je
f

(x) = −
f

0
(−x)(−1)
[f
0
(−x)]
2
=
f
0
(−x)
[f
0
(−x)]
2
=
1
f
0
(−x)
= f(x).
U sluˇcaju c = 0 moramo posebno gledati lijevi i desni limes od
f(x)−1
x
. Za
x > 0 imamo 1 ≤
f
0
(x)−1
x
≤ f
0
(x), ˇsto zbog neprekidnosti od f
0
u 0 i f
0
(0) = 1
daje
lim
x→0+
f(x) −1
x
= 1 = f(0).
Za x < 0 je
lim
x→0−
f(x) −1
x
= lim
x→0−
1
f
0
(−x)
−1
x
= lim
−x→0+
f
0
(−x) −1
−x
1
lim
−x→0+
f
0
(−x)
= 1 = f(0),
pa je f

(0) = f(0). Dakle, za ∀x ∈ R je (e
x
)

= e
x
.
Za logaritamsku funkciju f
−1
(x) = lnx kao inverznu funkciju od ekspo-
nencijalne imamo
(ln x)

=
1
e
lnx
=
1
x
, ∀x > 0.
Primjer 4.4. Neka je f(x) = ln [x[ za x ,= 0. Tada za x > 0 imamo f(x) =
ln x, pa je f

(x) =
1
x
. Za x < 0 je f(x) = ln(−x), pa je f

(x) =
1
−x
(−1) =
1
x
.
Dakle ∀x ,= 0 je (ln [x[)

=
1
x
.
Primjer 4.5. Op´ca eksponencijalna funkcija za x > 0 i α ∈ R¸¦0¦ definirana
je s x
α
= e
αln x
. Odatle je (x
α
)

= e
αln x
α
1
x
= αx
α−1
.
Primjer 4.6. Eksponencijalna funkcija s bazom a > 0 definira se kao a
x
=
e
x lna
za ∀x ∈ R. Odatle je (a
x
)

= e
x ln a
ln a = a
x
ln a. Njena inverzna funkcija
log
a
x ima derivaciju (log
a
x)

=
1
a
log
a
x
lna
=
1
xln a
.
4.3.4 Hiperbolne i area funkcije
(sh x)

=
_
e
x
−e
−x
2
_

=
e
x
+ e
−x
2
= ch x, ∀x ∈ R,
96 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
(ch x)

=
_
e
x
+ e
−x
2
_

=
e
x
−e
−x
2
= sh x, ∀x ∈ R,
(th x)

=
_
sh x
ch x
_

=
ch
2
x −sh
2
x
(ch x)
2
=
1
ch
2
x
, ∀x ∈ R,
(cth x)

=
_
ch x
sh x
_

=
sh
2
x −ch
2
x
(sh x)
2
=
−1
sh
2
x
, ∀x ∈ R ¸ ¦0¦,
(sh
−1
x)

=
1
ch(sh
−1
x)
=
1
_
1 + (sh(sh
−1
x))
2
=
1

1 +x
2
, ∀x ∈ R,
(Ch
−1
x)

=
1
sh(Ch
−1
x)
=
1
_
(ch(Ch
−1
x))
2
−1
=
1

x
2
−1
, ∀x > 1,
(th
−1
x)

=
1
1
ch
2
(th
−1
x)
=
1
1 −[th(th
−1
x)]
2
=
1
1 −x
2
, ∀x ∈ ¸−1, 1),
(cth
−1
x)

=
1
−1
sh
2
(cth
−1
x)
=
1
1 −[cth(cth
−1
x)]
2
=
1
1 −x
2
, ∀x ∈ R ¸ [−1, 1].
Primjer 4.7. (Logaritamsko deriviranje) Neka su f : I → ¸0, +∞), g :
I → R, I ⊆ R otvoren interval, diferencijabilne funkcije. Tada je i funkcija
h : I → R, definirana s h(x) = f(x)
g(x)
, ∀x ∈ I, diferencijabilna. Naime,
ln(h(x)) = g(x) ln(f(x)), pa deriviranjem lijeve i desne strane ove jednakosti
imamo:
h

(x)
h(x)
= g

(x) ln(f(x)) +g(x)
f

(x)
f(x)
. Odatle je
h

(x) = f(x)
g(x)
_
g

(x) ln(f(x)) +g(x)
f

(x)
f(x)
_
.
4.4 Teoremi srednje vrijednosti i primjene
Lema 4.1. Neka je f : I →R, diferencijabilna u toˇcki c otvorenog intervala
I ⊆ R. Ako je f

(c) > 0 onda ∃δ > 0 takav da vrijedi
(x ∈ ¸c −δ, c)) ⇒(f(x) < f(c)) ,
(x ∈ ¸c, c + δ)) ⇒(f(c) < f(x)) .
Ako je f

(c) < 0 onda ∃δ > 0 takav da vrijedi
(x ∈ ¸c −δ, c)) ⇒(f(x) > f(c)) ,
(x ∈ ¸c, c + δ)) ⇒(f(c) > f(x)) .
4.4. TEOREMI SREDNJE VRIJEDNOSTI 97
Dokaz: Sliˇcno kao u dokazu teorema 4.1., iz diferencijabilnosti funkcije f u
c slijedi neprekidnost u c funkcije g : I →R definirane s
g(x) =
_
f(x)−f(c)
x−c
, za x ,= c
f

(c) , za x = c
.
Zbog g(c) = f

(c) > 0, po lemi 3.3. iz M.A.I. ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ I
([x −c[ < δ) ⇒g(x) ≥
1
2
g(c) > 0. To daje
(x ∈ ¸c −δ, c)) ⇒
f(x) −f(c)
x −c
> 0 ⇒(f(x) −f(c) < 0) ,
(x ∈ ¸c, c + δ)) ⇒
f(x) −f(c)
x −c
> 0 ⇒(f(x) −f(c) > 0) .
Q.E.D.
Definicija 4.2. Za funkciju f : I → R kaˇzemo da u c otvorenog intervala
I ⊆ R ima
a) lokalni maksimum f(c), ako ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ I ([x − c[ < δ) ⇒
(f(x) ≤ f(c)),
b) strogi lokalni maksimum f(c), ako ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ I (0 < [x−c[ <
δ) ⇒(f(x) < f(c)),
c) lokalni minimum f(c), ako ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ I ([x − c[ < δ) ⇒
(f(x) ≥ f(c)),
d) strogi lokalni minimum f(c), ako ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ I (0 < [x−c[ <
δ) ⇒(f(x) > f(c)).
Takve toˇcke zovemo toˇckama lokalnih ekstrema, odnosno, strogih lokal-
nih ekstrema.
Lema 4.2 (Fermat). Neka f : I → R u toˇcki c otvorenog intervala I ⊆ R
ima lokalni ekstrem. Ako je f diferencijabilna u c, onda je f

(c) = 0.
Dokaz: Neka f ima u c lokalni maksimum. Kada bi bilo f

(c) > 0 onda
bi postojao δ > 0 takav da (x ∈ ¸c, c + δ)) ⇒ (f(c) < f(x)), tj. f ne
bi imala lokalni maksimum u c. U sluˇcaju f

(c) < 0 ∃δ > 0 takav da
(x ∈ ¸c −δ, c)) ⇒(f(x) > f(c)), pa f opet ne bi imala lokalni maksimum u
c. Dakle, mora biti f

(c) = 0. Q.E.D.
98 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
Uvjet da je derivacija u toˇcki jednaka nuli nije dovoljan da bi u toj toˇcki
funkcija imala lokalni ekstrem. Toˇcke iz otvorenog intervala u kojima je de-
rivacija jednaka nuli nazivamo stacionarnim toˇckama.
Primjer 4.8. Za funkciju f(x) = x
3
je f

(x) = 3x
2
, tj. f

(0) = 0, ali f nema
lokalni ekstrem u 0 jer je f strogo rastu´ca na R.
Teorem 4.6 (Rolle
1
). Neka je f : I → R, diferencijabilna na otvorenom
intervalu I ⊆ R i neka za a, b ∈ I, a < b, vrijedi f(a) = f(b) = 0. Tada
∃ c ∈ ¸a, b) takav da je f

(c) = 0.
Dokaz: Budu´ci da je funkcija f neprekidna na segmentu [a, b] ⊂ I,onda ona
poprima minimum m i maksimum M na tom segmentu (B-W teorem).
Ako je m = M onda je f konstantna funkcija na tom segmentu, pa je
f

(c) = 0, ∀c ∈ ¸a, b). Pretpostavimo da je m < M. Onda se barem jedna od
tih vrijednosti poprima unutar intervala ¸a, b), i pretpostavimo da je to M,
tj. ∃x
M
∈ ¸a, b), M = f(x
M
). Sada po lemi 4.2. je f

(x
M
) = 0, tj. c = x
M
je traˇzena toˇcka. Q.E.D.
Teorem 4.7 (Lagrange
2
). Neka je f : I →R, diferencijabilna na otvorenom
intervalu I ⊆ R i neka su a, b ∈ I, a < b. Tada ∃ c ∈ ¸a, b) takav da je
f(b) −f(a) = f

(c)(b −a).
Dokaz: Neka je funkcija g : I →Rzadana s g(x) = f(x)−f(a)−
f(b)−f(a)
b−a
(x−
a). Funkcija g je diferencijabilna na I i g

(x) = f

(x) −
f(b)−f(a)
b−a
, ∀x ∈ I.
Takoder je g(a) = g(b) = 0, pa g zadovoljava sve uvjete Rolleovog teorema,
tj. ∃ c ∈ ¸a, b) takva da je 0 = g

(c) = f

(c) −
f(b)−f(a)
b−a
. Q.E.D.
1
Michel Rolle (Ambert, 21. travanj 1652. – Paris, 8. studeni 1719.) francuski mate-
matiˇcar
2
Joseph Louis Lagrange [Giuseppe Lodovico Lagrangia] (Turin [Sardinija] 25. sijeˇcanj
1736.– Paris, 10. travanj 1813. , talijansko-francuski matematiˇcar
4.5. MONOTONOST I DERIVACIJA FUNKCIJE 99
Geometrijska interpretacija Lagrangeovog
teorema srednje vrijednosti kaˇze da za sva-
ko a, b ∈ I i sekantu koja prolazi toˇckama
(a, f(a)) i (b, f(b)) na grafu Γ(f) funkcije f
postoji tangenta s diraliˇstem (c, f(c)) na gra-
fu Γ(f) koja je paralelna s tom sekantom.
Naime, jednakost iz Lagrangeovog teorema
moˇze se pisati kao
f

(c) =
f(b) −f(a)
b −a
,
a to je upravo jednakost koeficijenata smjera
tangente i sekante.
0 x
y
(f)
t
s
a
f(a)
c
f(c)
b
f(b)
Postoji nekoliko sliˇcnih, ali u nekim detaljima razliˇcitih, formulacija La-
grangeovog teorema. Ako je f : [a, b] → R, onda se pretpostavlja njena
neprekidnost na [a, b] i diferencijabilnost na ¸a, b). Takoder, nekada se toˇcka
c ∈ ¸a, b) piˇse u obliku c = a + σ(b −a), σ ∈ ¸0, 1).
Sada ´cemo dokazati da za funkciju diferencijabilnu na otvorenom intervalu
I ⊂ R, njena derivacija f

: I → R definirana s (f

)(x) = f

(x), ∀x ∈ I, ne
moˇze biti bilo kakva funkcija.
Teorem 4.8. Neka je f : I → R diferencijabilna na otvorenom intervalu
I ⊂ R i neka funkcija f

: I → R ima u toˇcki c ∈ I limes slijeva (limes
zdesna). Tada je f

neprekidna slijeva (zdesna) u c.
Dokaz: Neka je x ∈ I, x < c, pa po Lagrangeovom teoremu srednje vrijed-
nosti postoji toˇcka c
x
∈ ¸x, c) takva da vrijedi f(x) − f(c) = f

(c
x
)(x − c).
Odatle je
f(x) −f(c)
x −c
= f

(c
x
). Po pretpostavci postoji lim
x→c−
f

(x). No,
tada je lim
x→c−
f

(x) = lim
x→c−
f

(c
x
), odnosno, zbog postojanja f

(c) vrijedi
lim
x→c−
f

(x) = lim
x→c−
f(x) −f(c)
x −c
= lim
x→c
f(x) −f(c)
x −c
= f

(c). Q.E.D.
Interesantna je sljede´ca posljedica.
Korolar 4.2. Ako realna funkcija f ima derivaciju f

na otvorenom intervalu
I ⊆ R, onda funkcija f

nema prekida prve vrste na I.
4.5 Monotonost i derivacija funkcije
Teorem 4.9. Neka je f : I → R, diferencijabilna na otvorenom intervalu
I ⊆ R. Funkcija f raste na I ako i samo ako je f

(x) ≥ 0, ∀x ∈ I. Funkcija
100 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
f pada na I ako i samo ako je f

(x) ≤ 0, ∀x ∈ I.
Dokaz: Neka f raste na I, tj. ∀x
1
, x
2
∈ I (x
1
< x
2
) ⇒ (f(x
1
) ≤ f(x
2
)).
Kada bi postojala toˇcka c ∈ I takva da je f

(c) < 0, onda bi po lemi 4.1.
postojao δ > 0 takav da vrijedi (x ∈ ¸c − δ, c)) ⇒ (f(x) > f(c)), a to je u
suprotnosti s rastom funkcije. Dakle, f

(x) ≥ 0, ∀x ∈ I.
Obratno, neka je f

(x) ≥ 0, ∀x ∈ I. Neka su x
1
, x
2
∈ I, x
1
< x
2
. Po
Lagrangeovom teoremu srednje vrijednosti ∃ x ∈ ¸x
1
, x
2
) tako da je f(x
2
) −
f(x
1
) = f

(c)(x
2
−x
1
) ≥ 0, tj. f(x
1
) ≤ f(x
2
).
Druga tvrdnja dobije se tako da se prva tvrdnja primijeni na funkciju −f.
Q.E.D.
Uvjet da je f

(x) > 0, ∀x ∈ I, je dovoljan za strogi rast funkcije f na I,
ali taj uvjet nije nuˇzan. To pokazuje primjer funkcije f(x) = x
3
, ∀ x ∈ R.
Naime, ta je funkcija strogo rastu´ca, ali f

(0) = 0. Nuˇzan i dovoljan uvjet
dan je u sljede´cem teoremu.
Teorem 4.10. Neka je f : I → R, diferencijabilna na otvorenom intervalu
I ⊆ R i neka je S = ¦x ∈ I; f

(x) = 0¦. Funkcija f strogo raste (pada) na
I ako i samo ako skup S ne sadrˇzi otvoreni interval i f

(x) > 0 (f

(x) < 0),
∀x ∈ I ¸ S.
Dokaz: Neka f strogo raste na I. Po prethodnom teoremu vrijedi f

(x) ≥ 0,
∀x ∈ I. Kada bi postojao otvoren interval I
0
⊂ S, onda bi ∀ x
1
, x
2
∈ I
0
,
x
1
< x
2
postojao c ∈ ¸x
1
, x
2
) takav da je f(x
2
) −f(x
1
) = f

(c)(x
2
−x
1
) = 0,
a to je suprotno pretpostavci o strogom rastu funkcije f na I. Dakle, skup
S ne sadrˇzi interval.
Pretpostavimo sada da je f

(x) > 0, ∀x ∈ I ¸ S i da S ne sadrˇzi interval.
Zbog f

(x) ≥ 0, ∀x ∈ S, prema teoremu 4.9. funkcija f raste na I. Kada
bi postojale toˇcke x
1
, x
2
∈ I
0
, x
1
< x
2
, takve da je f(x
1
) = f(x
2
), onda bi
zbog rasta funkcije f za svaki x ∈ ¸x
1
, x
2
) vrijedilo f(x
1
) ≤ f(x) ≤ f(x
2
), tj.
f(x) = f(x
1
) = f(x
2
). Tada bi funkcija bila konstantna na intervalu ¸x
1
, x
2
),
tj. ¸x
1
, x
2
) ⊆ S, ˇsto se protivi pretpostavci. Q.E.D.
Sada smo u mogu´cnosti opisati dovoljne uvjete za lokalne ekstreme dife-
rencijabilne funkcije pomo´cu njene derivacije.
Teorem 4.11. Neka je f : I → R, diferencijabilna na otvorenom intervalu
I ⊆ R.
1. Ako je c ∈ I, f

(c) = 0 i ako ∃δ > 0, ¸c −δ, c + δ) ⊆ I, tako da
(x ∈ ¸c −δ, c)) ⇒(f

(x) > 0) i (x ∈ ¸c, c + δ)) ⇒(f

(x) < 0),
onda f ima u toˇcki c strogi lokalni maksimum.
4.5. MONOTONOST I DERIVACIJA FUNKCIJE 101
2. Ako je c ∈ I, f

(c) = 0 i ako ∃δ > 0, ¸c −δ, c + δ) ⊆ I, tako da
(x ∈ ¸c −δ, c)) ⇒(f

(x) < 0) i (x ∈ ¸c, c + δ)) ⇒(f

(x) > 0),
onda f ima u toˇcki c strogi lokalni minimum.
Dokaz: 1. Neka je f

(c) = 0 i (x ∈ ¸c − δ, c)) ⇒ (f

(x) > 0) i (x ∈
¸c, c + δ)) ⇒(f

(x) < 0). Prema Lagrangeovom teoremu srednje vrijednosti
∀x ∈ ¸c −δ, c +δ) ∃t izmedu c i x tako da vrijedi f(c) −f(x) = f

(t)(c −x).
Sada, za x ∈ ¸c − δ, c) imamo x < t < c, pa je f

(t) > 0. Stoga je
f(c) −f(x) = f

(t)(c −x) > 0. Za x ∈ ¸c, c +δ) je c < t < x, pa je f

(t) < 0,
odakle slijedi f(c) −f(x) = f

(t)(c−x) > 0. Dakle, ∀x ∈ ¸c−δ, c+δ), x ,= c,
je f(x) < f(c), tj. f u c ima strogi lokalni maksimum. Sluˇcaj 2. slijedi iz 1.
zamjenom f s −f. Q.E.D.
Primjer 4.9. Ispitati lokalne ekstreme i na´ci intervale monotonosti funkcije
f(x) =
x
1 +x
2
.
Funkcije f i f

su definirane na R i f

(x) =
1 −x
2
(1 +x
2
)
2
.
Stacionarne toˇcke su x
1
= −1 i x
2
= 1.
Zbog f

(−2) < 0 funkcija pada na ¸∞, −1), zbog f

(0) = 1 f raste na
¸−1, 1) i zbog f

(2) < 0 f pada na ¸1, +∞).
Stoga imamo lokalne ekstreme: min(−1, −
1
2
) i max(1,
1
2
).
¸−∞, −1) ¸−1, 1) ¸1, ∞)
f’ – + –
f ց ր ց
-6 -4 -2 2 4 6
-0.4
-0.2
0.2
0.4
102 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
Primjer 4.10. Ispitati lokalne ekstreme i na´ci intervale
monotonosti funkcije f(x) =
1
4
x
4
−x
3
−2x
2
+ 1.
Funkcije f i f

su definirane na R i
f

(x) = x
3
−3x
2
−4x = (x
2
−3x −4)x.
Stacionarne toˇcke su x
1
= −1, x
2
= 0 i x
3
= 4.
Vrijednosti derivacije izmedu stacionarnih toˇcaka
su f

(−2) = −12, f

(−
1
2
) =
9
8
, f

(1) = −6.
Lokalni ekstremi su: min(−1,
1
4
), max(0, 1),
min(4, −31).
¸−∞, −1) ¸−1, 0) ¸0, 4) ¸4, ∞)
f’ – + – +
f ց ր ց ր
-4 -2 2 4 6
-20
20
40
4.6 Taylorov teorem srednje vrijednosti i pri-
mjene
Definicija 4.3. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R ima n-tu
derivaciju na I. Za c ∈ I polinom
T
n
(x) = f(c) +
n

k=1
f
(k)
(c)
k!
(x −c)
k
, x ∈ R, (4.22)
zovemo Taylorov
1
polinom n-tog reda za funkciju f u toˇcki c, a funkciju
R
n
(x) = f(x) −T
n
(x) , x ∈ I, (4.23)
zovemo n-ti ostatak funkcije f u c.
Lagrangeov teorem srednje vrijednosti ima sljede´ce uop´cenje.
Teorem 4.12. (Taylor) Neka je I ⊆ R otvoren interval i neka f : I → R,
ima derivaciju n + 1-vog reda na I. Neka je c ∈ I i T
n
Taylorov polinom za
f u toˇcki c definiran s (4.22). Tada ∀x ∈ I, ∃c
x
izmedu c i x, tako da je
R
n
(x) =
f
(n+1)
(c
x
)
(n + 1)!
(x −c)
n+1
, (Lagrangeov oblik ostatka). (4.24)
1
Brook Taylor (Edmonton, 18. kolovoz 1685.– London, 30. studeni 1731.) engleski
matematiˇcar
4.6. TAYLOROV TEOREM 103
Dokaz: Za ˇcvrsto x ∈ I, x ,= c, definirajmo funkciju F : I →R formulom
F(t) = f(x) −f(t) −
n

k=1
f
(k)
(t)
k!
(x −t)
k
−A
(x −t)
n+1
(n + 1)!
, (4.25)
gdje je
A =
(n + 1)!
(x −c)
n+1
_
f(x) −f(c) −
n

k=1
f
(k)
(c)
k!
(x −c)
k
_
. (4.26)
Lako je provjeriti da je F(x) = 0, a zbog (4.26) vrijedi F(c) = 0. Nadalje,
F

(t) = −f

(t) −
n

k=1
_
f
(k+1)
(t)
k!
(x −t)
k

f
(k)
(t)
(k −1)!
(x −t)
k−1
_
+ A
(x −t)
n
n!
=
(x −t)
n
n!
_
A−f
(n+1)
(t)
¸
.
Iz Rolleovog teorema srednje vrijednosti zakljuˇcujemo da ∃c
x
strogo izmedu
c i x takav da vrijedi F

(c
x
) = 0. To povlaˇci da je A = f
(n+1)
(c
x
), ˇsto pomo´cu
(4.25) daje (4.24). Q.E.D.
Napomena 4.1. Ako je f
(n+1)
lokalno ograniˇcena oko c, onda je funkcija ω
n
definirana s
ω
n
(x) =
_
Rn(x)
(x−c)
n
, za x ,= c
0 , za x = c
neprekidna u toˇcki c i vrijedi f(x) = T
n
(x) + ω
n
(x)(x −c)
n
, x ∈ I.
4.6.1 Odredivanje ekstrema pomo´cu derivacija viˇseg
reda
U proˇslom teoremu pokazali smo da je f

(c) = 0 nuˇzan uvjet za postoja-
nje lokalnog ekstrema diferencijabilne funkcije f u toˇcki c. Sada ´cemo dati
dovoljan uvjet za lokalne ekstreme pomo´cu derivacija viˇseg reda u toˇcki c.
Teorem 4.13. Neka je I ⊆ R otvoren interval, f : I → R, f ∈ C
(n+1)
(I).
Neka je c ∈ I stacionarna toˇcka, tj. f

(c) = 0. Ako postoji n ∈ N, takav da
∀k ∈ ¦1, . . . , n¦ vrijedi f
(k)
(c) = 0 i f
(n+1)
(c) ,= 0, tada je u sluˇcaju
I. ako je n + 1 paran broj i f
(n+1)
(c) > 0, f ima strogi lokalni minimum
u c,
104 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
II. ako je n +1 paran broj i f
(n+1)
(c) < 0, f ima strogi lokalni maksimum
u c,
III. ako je n+1 neparan broj, f nema lokalni ekstrem u c (ima horizontalnu
infleksiju).
Dokaz: Pretpostavimo da je nastupio I. sluˇcaj. Tada zbog neprekidnosti
f
(n+1)
u toˇcki c ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ ¸c − δ, c + δ) vrijedi f
(n+1)
(x) > 0.
Po Taylorovom teoremu srednje vrijednosti, ∀x ∈ ¸c − δ, c + δ) ∃c
x
izmedu
c i x tako da je f(x) = f(c) +
f
(n+1)
(cx)
(n+1)!
(x − c)
n+1
> f(c) (zbog parnosti
eksponenta n + 1). Dakle, f ima u c strogi lokalni minimum. Sluˇcaj II. se
dokazuje analogno.
U sluˇcaju III., zbog neparnosti eksponenta n +1, na razliˇcitim stranama
od c vrijednost od f
(n+1)
(c
x
)(x − c)
n+1
ima razliˇcite predznake, tj. u c nije
lokalni ekstrem funkcije f. Q.E.D.
Primjer 4.11. Ispitati lokalne ekstreme funkcije f(x) =
1
4
x
4
−x
3
−2x
2
+1.
Funkcije f, f

i f
′′
su definirane na R.
Imamo f

(x) = x
3
−3x
2
−4x = (x
2
−3x −4)x i f
′′
(x) = 3x
2
−6x −4.
Stacionarne toˇcke su x
1
= −1, x
2
= 0 i x
3
= 4.
Vrijedi f
′′
(−1) = 5 > 0, f
′′
(0) = −4 < 0, f
′′
(4) = 20 > 0, pa su toˇcke
lokalnih ekstrema:
min(−1,
1
4
), max(0, 1), min(4, −31).
Primjer 4.12. Ispitati lokalne ekstreme funkcije f(x) = x
4
e
−x
2
.
Funkcije f, f

i f
′′
su definirane na R.
f

(x) = e
−x
2
(4x
3
−2x
5
)
f
′′
(x) = e
−x
2
(4x
6
−18x
4
+ 12x
2
)
f
′′′
(x) = e
−x
2
(−8x
7
+ 60x
5
−96x
3
+ 24x)
f
(4)
(x) = e
−x
2
(16x
8
−176x
6
+ 492x
4
−33612x
2
+ 24)
4.6. TAYLOROV TEOREM 105
Stacionarne toˇcke su x
1
= −

2,
x
2
= 0 i x
3
=

2.
Vrijedi f
′′
(−

2) =< 0, f
′′
(0) =
0,
f
′′′
(0) = 0, f
(4)
(0) = 24 > 0,
f
′′
(−

2) =< 0,
-4 -2 2 4
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
pa imamo lokalne ekstreme: max(−

2, 4e
−2
), min(0, 0), max(

2, 4e
−2
).
Primjer 4.13. Funkcija f(x) =
_
e

1
x
2
, za x ,= 0
0 , za x = 0
je klase C
(∞)
(R) i
vrijedi f
(n)
(0) = 0, ∀n ∈ N.
To slijedi iz lim
x→∞
x
n
e
−x
= 0, odnosno, lim
x→0
e

1
x
x
n
= 0, n ∈ N. Odatle je
lim
x→0
P
_
1
x
_
e

1
x
2
= 0, za svaki polinom P. Upravo su toga oblika i limesi
pomo´cu kojih se raˇcuna derivacija f
(n)
(0).
Dakle, tu nije mogu´ce primijeniti prethodno pravilo za odredivanje eks-
trema. Medutim, vrijedi f

(x) =
_
2
x
3
e

1
x
2
, za x ,= 0
0 , za x = 0
, pa iz toga slijedi
da f ima u toˇcki 0 strogi lokalni minimum (nacrtaj graf).
4.6.2 Konveksne funkcije, infleksija
Definicija 4.4. Za realnu funkciju f kaˇzemo
da je konveksna na intervalu I ⊆ R, ako
(∀x
1
, x
2
∈ I) f
_
x
1
+ x
2
2
_

f(x
1
) + f(x
2
)
2
.
(4.27)
Funkcija f je strogo konveksna ako u
(4.27) za x
1
,= x
2
vrijedi stroga nejednakost.
O
f[x1]

x1 x2

2
¡
f[x1] f[x2]

2
f[x2]
x1 x2 x1 x2

2
Funkcija f je konkavna ako vrijedi
(∀x
1
, x
2
∈ I) f(
x
1
+ x
2
2
) ≥
f(x
1
) + f(x
2
)
2
, (4.28)
106 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
a strogo konkavna ako u (4.28)za x
1
,= x
2
vrijedi stroga nejednakost.
Teorem 4.14. (Jensenova nejednakost) Ako je f neprekidna i konveksna
funkcija na intervalu I ⊆ R, onda vrijedi
(∀ x
1
, x
2
∈ I), (∀ t ∈ [0, 1]), f((1−t)x
1
+tx
2
) ≤ (1−t)f(x
1
)+tf(x
2
). (4.29)
Ako jednakost u (4.29) vrijedi za neko t ∈ ¸0, 1), onda jednakost vrijedi
∀ t ∈ [0, 1].
Dokaz: Za bilo koje x
1
, x
2
∈ I definirajmo neprekidnu funkciju g : [0, 1] →
R s
g(t) = f((1 −t)x
1
+ tx
2
) −(1 −t)f(x
1
) −tf(x
2
), ∀ t ∈ [0, 1]. (4.30)
ˇ
Zelimo dokazati da je g(t) ≤ 0, ∀ t ∈ [0, 1]. Pretpostavimo suprotno, tj. neka
g postiˇze svoj maksimum u toˇcki c i neka je g(c) > 0. Zbog g(0) = g(1) = 0
je c ∈ ¸0, 1). Neka je δ = min¦c, 1−c¦, tj. segmenti [c −δ, c +δ] i [0, 1] imaju
barem jedan zajedniˇcki rub. Sada
g(c) = g
_
(c −δ) + (c + δ)
2
_

g(c −δ) + g(c + δ)
2
. (4.31)
Budu´ci da je g(c −δ) = 0 ili g(c +δ) = 0, to je desna strana od (4.31) strogo
manja od g(c), ˇsto je kontradikcija s ˇcinjenicom da je g(c) > 0 maksimum.
Dakle, vrijedi g(t) ≤ 0, ∀ t ∈ [0, 1].
Ako je g(c) = 0 za neko c ∈ ¸0, 1), onda za izbor δ > 0 takav da vrijedi
[c −δ, c +δ] ⊆ [0, 1], iz (4.31) slijedi g(c −δ) +g(c +δ) = 0. Zbog g(c −δ) ≤ 0
i g(c + δ) ≤ 0, to povlaˇci g(c − δ) = 0 i g(c + δ) = 0. Iz toga slijedi da je
g(t) = 0, ∀ t ∈ [0, 1], tj. jednakost u (4.29) tada vrijedi za svako t ∈ [0, 1].
Q.E.D.
Teorem 4.15. Neka je f : I → R diferencijabilna funkcija na otvorenom
intervalu I ⊆ R. Funkcija f je konveksna na I, ako i samo ako je njena
derivacija f

rastu´ca funkcija na I.
Dokaz: Neka je f konveksna na I i neka su x
1
, x
2
, x
3
∈ I, x
1
< x
3
< x
2
.
Vrijedi x
3
=
x
2
−x
3
x
2
−x
1
x
1
+
x
3
−x
1
x
2
−x
1
x
2
. Iz Jensenove nejednakosti (4.29) za t =
x
3
−x
1
x
2
−x
1
dobivamo f(x
3
) ≤
x
2
−x
3
x
2
−x
1
f(x
1
) +
x
3
−x
1
x
2
−x
1
f(x
2
). Odatle je
f(x
3
)−f(x
1
) ≤
_
x
2
−x
3
x
2
−x
1
−1
_
f(x
1
)+
x
3
−x
1
x
2
−x
1
f(x
2
) = (f(x
2
)−f(x
1
))
x
3
−x
1
x
2
−x
1

4.6. TAYLOROV TEOREM 107
f(x
3
) −f(x
1
)
x
3
−x
1

f(x
2
) −f(x
1
)
x
2
−x
1
.
Analogno se dobije nejednakost
f(x
2
) −f(x
1
)
x
2
−x
1

f(x
2
) −f(x
3
)
x
2
−x
3
.
Dakle, ∀x
1
, x
2
, x
3
∈ I, x
1
< x
3
< x
2
vrijedi
f(x
3
) −f(x
1
)
x
3
−x
1

f(x
2
) −f(x
1
)
x
2
−x
1

f(x
2
) −f(x
3
)
x
2
−x
3
. (4.32)
Ako u (4.32) prvo predemo na lim
x
3
→x
1
, a zatim na lim
x
3
→x
2
, dobivamo
nejednakost
f

(x
1
) ≤
f(x
2
) −f(x
1
)
x
2
−x
1
≤ f

(x
2
),
tj. (x
1
< x
2
) ⇒f

(x
1
) ≤ f

(x
2
). Dakle, f

je rastu´ca funkcija na I.
Obratno, neka je f

rastu´ca funkcija na I. Uzmimo po volji x
1
, x
2
∈ I,
x
1
< x
2
. Po Lagrangeovom teoremu srednje vrijednosti ∃c
1
∈ ¸x
1
,
x
1
+x
2
2
) i
∃c
2
∈ ¸
x
1
+x
2
2
, x
2
) takvi da je
f
_
x
1
+ x
2
2
_
−f(x
1
) = f

(c
1
)
x
2
−x
1
2
i f(x
2
)−f
_
x
1
+ x
2
2
_
= f

(c
2
)
x
2
−x
1
2
.
Zbog (c
1
< c
2
) ⇒(f

(c
1
) ≤ f

(c
2
)) i x
2
−x
1
> 0 vrijedi
1
2
_
f
_
x
1
+ x
2
2
_
−f(x
1
)
_

1
2
_
f(x
2
) −f
_
x
1
+ x
2
2
__
,
odakle slijedi
f
_
x
1
+ x
2
2
_

1
2
f(x
1
) +
1
2
f(x
2
),
tj. f je konveksna funkcija na I. Q.E.D.
Korolar 4.3. Neka je f : I → R dva puta diferencijabilna funkcija na
otvorenom intervalu I ⊆ R. Funkcija f je konveksna na I ako i samo ako je
f
′′
(x) ≥ 0, ∀x ∈ I.
Dokaz: Po prethodnom teoremu f je konveksna na I ako i samo ako je f

rastu´ca na I, a to vrijedi onda i samo onda ako je f
′′
(x) ≥ 0, ∀x ∈ I.Q.E.D.
108 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
Definicija 4.5. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R. Toˇcka c ∈ I
je toˇcka infleksije ili prijevojna toˇcka, ako postoji δ > 0 takav da je na
intervalu ¸c −δ, c) funkcija f strogo konveksna, a na intervalu ¸c, c +δ) je f
strogo konkavna ili obratno. Joˇs kaˇzemo da je toˇcka (c, f(c)) toˇcka infleksije
grafa funkcije f.
Teorem 4.16. Neka je f : I → R dva puta diferencijabilna funkcija na
otvorenom intervalu I ⊆ R. Toˇcka c ∈ I je toˇcka infleksije funkcije f ako i
samo ako je f
′′
(c) = 0 i funkcija f

ima u c strogi lokalni ekstrem.
Dokaz: Neka je f strogo konveksna na ¸c − δ, c) i strogo konkavna na
¸c, c +δ). Tada f

strogo raste na ¸c −δ, c) i strogo pada na ¸c, c +δ), tj. f

ima strogi lokalni maksimum u c.
Obratno, neka f ima u c strogi lokalni maksimum. Tada je f
′′
(c) = 0
i ∃δ > 0 takav da f

strogo raste na ¸c − δ, c) i strogo pada na ¸c, c + δ).
Tada je f strogo konveksna na ¸c−δ, c) i strogo konkavna na ¸c, c+δ). Q.E.D.
Primjer 4.14. Ispitati lokalne ekstreme i toˇcke infleksije funkcije f(x) =
e
−x
2
.
Funkcije f, f

i f
′′
su definirane na R.
f

(x) = −2xe
−x
2
f
′′
(x) = (4x
2
−2)e
−x
2
Stacionarna toˇcka je x
1
= 0. Mogu´ce toˇcke
infleksije su x
2
= −

2
2
i x
3
=

2
2
.
Vrijednosti f
′′
(−1) > 0, f
′′
(0) < 0, f
′′
(1) >
0, max(0, 1) odreduju konveksnost i konkav-
nost u intervalima izmedu toˇcaka infleksije.
-3 -2 -1 1 2 3
0.2
0.4
0.6
0.8
1
x2 x1 x3
¸−∞, −

2
2
) ¸−

2
2
, 0) ¸0,

2
2
) ¸

2
2
, ∞)
f” + – – +
f’ + + – –
f ր ր ց ց
s. konv. s.konkav. s. konkav. s. konv.
Primjer 4.15. Ispitati lokalne ekstreme i toˇcke infleksije funkcije f(x) =
x
1 +x
2
.
4.6. TAYLOROV TEOREM 109
Funkcije f, f

i f
′′
su definirane na R.
f

(x) =
1−x
2
(1+x
2
)
2
f
′′
(x) =
2x(x
2
−3)
(1+x
2
)
3
Stacionarne toˇcke su x
1
= −1 i x
2
= 1.
Mogu´ce toˇcke infleksije su x
3
= −

3,
x
4
= 0 i x
5
=

3.
-3 -2 -1 1 2 3
-0.4
-0.2
0.2
0.4
x3 x1
x4 x5 x2
Vrijednosti druge derivacije izmedu toˇcaka infleksije su: f
′′
(−2) > 0,
f
′′
(0) < 0, f
′′
(1) > 0, a jedini lokalni ekstrem je max(0, 1).
¸−∞, −

3) ¸−

3, −1) ¸−1, 0) ¸0, 1) ¸1,

3) ¸

3, ∞)
f” – + + – – +
f’ – – + + – –
f ց ց ր ր ց ց
s. konkav. s. konvek. s. konvek. s. konkav. s. konkav. s. konvek.
4.6.3 Okomite i kose asimptote na graf funkcije
Definicija 4.6. Neka je I ⊆ R otvoren skup i f : I → R funkcija ˇciji je
graf Γ
f
⊂ RR. Kaˇzemo da je pravac p asimptota na graf funkcije Γ
f
, ako
udaljenost izmedu pravca i toˇcke T ∈ Γ
f
teˇzi k 0 kako se toˇcka T beskonaˇcno
udaljava od ishodiˇsta.
Graf Γ
f
ima okomitu asimptotu u rubnoj toˇcki podruˇcja definicije c ∈ R
ako je lim
x→c±
f(x) = ±∞.
Graf Γ
f
funkcije f : I →R ima kosu ili horizontalnu asimptotu y = kx+l
u ±∞, ako je
1. ¸a, +∞) ⊆ I za neko a ∈ I,
2. lim
x→+∞
f(x)
x
= lim
x→+∞
f

(x) = k ∈ R,
3. lim
x→+∞
(f(x) −kx) = l ∈ R
1’. ¸−∞, a) ⊆ I za neko a ∈ I,
2’. lim
x→−∞
f(x)
x
= lim
x→−∞
f

(x) = k ∈ R,
3’. lim
x→−∞
(f(x) −kx) = l ∈ R
110 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
Primjer 4.16. Ispitaj tok i nadi asimptote
funkcije f(x) =

x + 1
x
.
1. Prirodna domena funkcije je
T(f) = [−1, 0 > ∪¸0, +∞).
2. f

(x) = −
x+2
2x
2

x+1
, x ∈ T(f).
3. lim
x→0−

x + 1
x
= −∞ , lim
x→0+

x + 1
x
=
+∞. Dakle, f ima asimptotu u 0.
[−1, , 0 > ¸0, ∞)
f’ – –
f ց ց
-1 -0.5 0.5 1 1.5 2
-60
-40
-20
20
40
60
Primjer 4.17. Ispitaj tok i nadi asimptote
funkcije f(x) =
x
2
−3
x −2
.
1. Prirodna domena funkcije je T(f) =
R ¸ ¦2¦
2. f

(x) =
x
2
−4x + 3
(x −2)
2
, x ∈ T(f).
Stacionarne toˇcke su x
1
= 1 i x
2
= 3.
-2 2 4 6
-15
-10
-5
5
10
15
20
1 3
lim
x→2−
x
2
−1
x −2
= −∞, lim
x→2+
x
2
−1
x −2
= +∞.
Dakle, f ima okomitu asimptotu u 2.
lim
x→±∞
x
2
−1
x(x −2)
= 1 , lim
x→±∞
x
2
−1
x −2
−x = lim
x→±∞
2x −1
x −2
= 2, tj.
y = x + 2 je kosa asimptota u ±∞.
¸−∞, 1) ¸1, 2) ¸2, 3) ¸3, +∞)
f’ + – – +
f ր ց ց ր
4.6. TAYLOROV TEOREM 111
4.6.4 L’Hospitalovo pravilo
Teorem o limesu kvocijenta funkcija
f
g
u toˇcki c ∈ R podrazumijeva pos-
tojanje limesa obje funkcije u toj toˇcki i lim
x→c
g(x) ,= 0. Slijede´ci teorem
predstavlja uop´cenje tog rezultata, ali uz odredene uvjete na derivacije funk-
cija f i g.
Teorem 4.17. (L’Hospitalovo
1
pravilo) Neka su f i g funkcije definirane na
I ¸ ¦c¦ ⊂ R i neka su diferencijabilne na tom skupu. Neka vrijedi
lim
x→c
f(x) = 0, lim
x→c
g(x) = 0, g

(x) ,= 0, ∀ x ∈ I ¸ ¦c¦, lim
x→c
f

(x)
g

(x)
= L.
Tada je lim
x→c
f(x)
g(x)
= L.
Dokaz: Dokaz provodimo uz jaˇce pretpostavke na funkcije f i g, tj. da one
imaju neprekidne derivacije na I, te da je f(c) = g(c) = 0 i g

(c) ,= 0. Iz
Taylorovog teorema srednje vrijednosti i napomene 4.1. slijedi:
f(x) = f

(c)(x −c) + ω(x)(x −c),
g(x) = g

(c)(x −c) + ω
1
(x)(x −c),
gdje su ω i ω
1
neprekidne funkcije u c i ω(c) = ω
1
(c) = 0. Sada imamo
f(x)
g(x)
=
f

(c) + ω(x)
g

(c) + ω
1
(x)
, ∀x ∈ I ¸ ¦c¦. (4.33)
Sada desna strana jednakosti zadovoljava uvjete teorema o limesu kvocijent
jer limesi brojnika i nazivnika postoje u toˇcki c i limes nazivnika je ,= 0.
Dakle,
lim
x→c
f(x)
g(x)
= lim
x→c
f

(c) + ω(x)
g

(c) + ω
1
(x)
=
lim
x→c
(f

(c) + ω(x))
lim
x→c
(g

(c) + ω
1
(x))
=
f

(c)
g

(c)
= lim
x→c
f

(x)
g

(x)
.
Q.E.D.
Napomena 4.2. Ako su funkcije f, g ∈ C
(n+1)
(I), te vrijedi f(c) = f

(c) =
= f
(n)
(c) = 0 i g(c) = g

(c) = = g
(n)
(c) = 0, g
(n+1)
(c) ,= 0, tada iz
Taylorovog teorema srednje vrijednosti imamo
lim
x→c
f(x)
g(x)
= lim
x→c
f
(n+1)
(x)
g
(n+1)
(x)
.
1
Guillaume Franois Antoine Marquis de L’Hospital (Paris, 1661. – Paris, 2. veljaˇca
1704.) francuski matematiˇcar
112 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
4.7 Svojstva konveksnih funkcija
Definicija 4.7. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R. Kaˇzemo da f
ima u toˇcki c ∈ I lijevu derivaciju ako postoji f


(c) = lim
x→c−
f(x) −f(c)
x −c
,
odnosno desnu derivaciju ako postoji f

+
(c) = lim
x→c+
f(x) −f(c)
x −c
.
Napominjemo da treba razlikovati f


(c) od limesa s lijeva derivacije
f

(c−), odnosno f

+
(c) od limesa s desna derivacije f

(c+)
Teorem 4.18. Neka je I ⊆ R otvoren skup i f : I → R neprekidna i
konveksna funkcija na I.
1. U svakoj toˇcki x ∈ I funkcija f ima lijevu f


(x) i desnu f

+
(x) desnu
derivaciju, te vrijedi f


(x) ≤ f

+
(x).
2. Funkcija x → f


(x) je rastu´ca i neprekidna slijeva na I, a funkcija
x →f

+
(x) je rastu´ca i neprekidna zdesna na I.
3. Funkcija f ima derivaciju na I¸J, gdje je J ⊂ I najviˇse prebrojiv skup.
Dokaz: Za a < x
1
< x
3
< x
2
< b, kao u dokazu teorema 4.15., vrijedi
f(x
3
) −f(x
1
)
x
3
−x
1

f(x
2
) −f(x
1
)
x
2
−x
1

f(x
2
) −f(x
3
)
x
2
−x
3
. (4.34)
1. Neka je c ∈ I bilo koja toˇcka. Za x
2
= c, x
1
= c −s i x
3
= c −t desna
nejednakost u (4.34) daje
f(c) −f(c −s)
s

f(c) −f(c −t)
t
(0 < t < s). (4.35)
Za x
1
= c, x
3
= c + t i x
2
= c + s lijeva nejednakost u (4.34) daje
f(c + t) −f(c)
t

f(c + s) −f(c)
s
(0 < t < s). (4.36)
Zbog
f(c) = f
_
(c + t) + (c −t)
2
_

1
2
[f(c + t) + f(c −t)] ⇒
⇒f(c) −f(c −t) ≤ f(c + t) −f(c).
Odatle, dijeljenjem s t i upotrebom (4.35) i (4.36) dobivamo:
f(c) −f(c −t)
t

f(c + s) −f(c)
s
(0 < t < s). (4.37)
4.7. SVOJSTVA KONVEKSNIH FUNKCIJA 113
Iz (4.35) slijedi da funkcija definirana s F(t) =
f(c) −f(c −t)
t
pada na
intervalu ¸0, ε) za neki ε > 0. Prema teoremu 3.26. iz M.A.I. padaju´ca
funkcija ima limes zdesna u 0, tj. postoji F(0+) i
F(0+) = lim
t→0+
F(t) = lim
t→0+
f(c) −f(c −t)
t
= lim
−t→0−
f(c −t) −f(c)
−t
= f


(c).
Analogno, iz (4.36) dobivamo egzistenciju f

+
(c). Za t →0+ u (4.37) i onda
s →0+ slijedi f


(c) ≤ f

+
(c).
2. Neka je x < y (x, y ∈ I). Iz vanjske nejednakosti u (4.34) za x
1
= x,
x
2
= y i x
3
= x + t = y −t slijedi:
f(x + t) −f(x)
t

f(y) −f(y −t)
t
. (4.38)
Lijeva strana od (4.38) je ve´ca od f

+
(x), a desna strana manja od f


(y),
pa je f

+
(x) ≤ f


(y). Budu´ci da je u toˇcki 1. pokazano f


(x) ≤ f

+
(x) i
f


(y) ≤ f

+
(y) imamo
(x < y) ⇒(f


(x) ≤ f


(y)), (f

+
(x) ≤ f

+
(y)), (f

+
(x) ≤ f


(y)), (4.39)
tj. funkcije f


i f

+
su rastu´ce na I.
Pokaˇzimo da je f

+
neprekidna zdesna na I. Neka je c ∈ I bilo koja toˇcka.
Za svaki x ∈ I i dovoljno malo t > 0 imamo:
f

+
(x) ≤
f(x + t) −f(x)
t
. (4.40)
Prelaskom na limes x →c+ u (4.40), zbog neprekidnosti funkcije f, imamo:
lim
x→c+
f

+
(x) ≤
f(c + t) −f(c)
t
. (4.41)
Odavde za t →0+ dobivamo:
lim
x→c+
f

+
(x) ≤ f

+
(c). (4.42)
S druge strane, zbog rasta funkcije f

+
je lim
x→c+
f

+
(x) ≥ f

+
(c). Dakle,
vrijedi lim
x→c+
f

+
(x) = f

+
(c), tj. f

+
je neprekidna s desna. Analogno se
dokazuje neprekidnost slijeva funkcije f


.
3. Za x < y (x, y ∈ I) imamo
f


(x) ≤ f

+
(x) ≤ f


(y). (4.43)
Prema teoremu 3.36. iz M.A.I. rastu´ca funkcija f


ima najviˇse prebrojivo
prekida na intervalu I. Ako je f


neprekidna u toˇcki x ∈ I, onda iz (4.43) za
y → x+ dobivamo f


(x) ≤ f

+
(x) ≤ f


(x), odnosno f


(x) = f

+
(x). Dakle,
f ima derivaciju u svakoj toˇcki u kojoj je f


neprekidna funkcija. Q.E.D.
114 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
4.8 Primjene derivacije
U ovoj toˇcki pokazujemo kako se ideje povezane s derivacijom primjenjuju na
neke prektiˇcne zada´ce kao ˇsto su numeriˇcko rjeˇsavanje nelinearnih jednadˇzbi
i aproksimacija funkcija pomo´cu polinoma.
4.8.1 Lagrangeov interpolacijski polinom
Neka je T
n
skup svih polinoma s realnim koeficijentima stupnja ≤ n oblika
p(x) =
n

k=0
a
k
x
k
,
s realnim koeficijentima a
0
, . . . , a
n
.
Zadani su uredeni parovi realnih brojeva (x
k
, f
k
), (k = 0, 1, . . . , n), gdje
su x
0
< x
1
< x
2
< < x
n
ˇcvorovi interpolacije. Nadi p ∈ T
n
tako da
vrijedi
p(x
k
) = f
i
(k = 0, 1, . . . , n). (4.44)
Takav polinom zovemo interpolacijski za parove (x
k
, f
k
), (k = 0, 1, . . . , n).
Teorem 4.19. Neka su zadani parovi realnih brojeva (x
k
, f
k
), (k = 0, 1, . . . , n),
gdje su x
0
< x
1
< x
2
< < x
n
ˇcvorovi interpolacije.
Postoji toˇcno jedan polinom p ∈ T
n
tako da je
p(x
k
) = f
i
(k = 0, 1, . . . , n) .
Dokaz: (jedinstvenost:) Neka su p
1
, p
2
∈ T
n
interpolacijski polinomi. Tada
je p
1
−p
2
∈ T
n
jer je T
n
vektorski prostor. Oˇcigledno vrijedi (p
1
−p
2
)(x
k
) = 0,
(k = 0, 1, . . . , n), tj. p
1
− p
2
∈ T
n
ima n + 1 nultoˇcku. Dakle, vrijedi
p
1
−p
2
≡ 0.
(egzistencija:) Egzistenciju dokazujemo pomo´cu tzv. Lagrangeovih poli-
noma. Promatrajmo specijalni interpolacijski problem: ˇcvorovi interpolacije
x
k
(k = 0, 1, . . . , n) su kao i prije, a traˇzimo polinome L
i
∈ T
n
(i = 0, 1, . . . , n)
tako da vrijedi
L
i
(x
k
) = δ
ik
=
_
1 za i = k ,
0 za i ,= k .
Znaˇci L
i
∈ T
n
ima nultoˇcke x
0
, . . . , x
i−1
, x
i+1
, . . . , x
n
pa je nuˇzno oblika
L
i
(x) = α(x −x
0
) (x −x
i−1
)(x −x
i+1
) (x −x
n
) .
Koeficijent α odredujemo iz uvjeta L
i
(x
i
) = 1 ˇsto daje
α = 1/(x
i
−x
0
) (x
i
−x
i−1
)(x
i
−x
i+1
) (x
i
−x
n
) .
4.8. PRIMJENE DERIVACIJE 115
Polinom f
i
L
i
∈ T
n
ima svojstvo
f
i
L
i
(x
k
) = f
i
δ
ik
=
_
f
i
za i = k ,
0 za i ,= k ,
pa je polinom p =

n
i=0
f
i
L
i
∈ T
n
traˇzeni interpolacijski polinom. Njega
moˇzemo zapisati u tzv. Lagrangeovom obliku:
p(x) =
n

i=0
f
i
L
i
(x) =
n

i=0
f
i
n

j=0(j,=i)
x −x
j
x
i
−x
j
. Q.E.D.
Prirodno pitanje je koliko toˇcno polinom P aproksimira funkciju f u
toˇckama koje se razlikuju od ˇcvorova, dakle treba ocijeniti f(x) − P(x) za
x ,= x
k
.
S tom svrhom dokazujemo slijede´ci teorem srednje vrijednosti.
Teorem 4.20. Neka je a ≤ x
0
< x
1
< x
2
< < x
n
≤ b i funkcija
f ∈ C
n+1
[a, b]. Tada za svaki ξ ∈ ¸a, b) postoji x(ξ) ∈ ¸a, b) tako da vrijedi
f(ξ) −P(ξ) =
1
(n + 1)!
f
(n+1)
(x(ξ))(ξ −x
0
)(ξ −x
1
) (ξ −x
n
) . (4.45)
Dokaz: Neka je ξ ,= x
k
(k = 0, 1, . . . , n), inaˇce je jednakost (4.45). trivijalno
zadovoljena. Definirajmo pomo´cnu funkciju
G(x) = f(x) −P(x) −α(x −x
0
) (x −x
n
) , x ∈ [a, b] , (4.46)
gdje je α ∈ R za sada proizvoljan. Oˇcigledno vrijedi G(x
k
) = 0 (k =
0, 1, . . . , n) neovisno o izboru α. Izaberimo α tako da vrijedi g(ξ) = 0.
Zbog ξ ,= x
k
, funkcija G ima u [a, b] n + 2 razliˇcite nultoˇcke. Tada
po Rolleovom teoremu srednje vrijednosti derivacija G

ima na [a, b] barem
n + 1 razliˇcitu nultoˇcku. Istim naˇcinom dolazimo do zakljuˇcka da n + 1-va
derivacija G
(n+1)
ima barem jednu nultoˇcku u ¸a, b). Oznaˇcimo tu nultoˇcku
s x(ξ). Zbog P ∈ T
n
vrijedi P
(n+1)
≡ 0, pa imamo
0 = G
(n+1)
(x(ξ)) = f
(n+1)
(x(ξ)) −α(n + 1)! ,
a odatle slijedi tvrdnja teorema. Q.E.D.
Lema 4.3. Neka su ˇcvorovi interpolacije jednoliko udaljeni, tj. x
k+1
−x
k
= h
(k = 0, 1, . . . , n −1). Tada za svako n ∈ N vrijedi
[(x −x
0
)(x −x
1
) (x −x
n
)[ < n!h
n+1
.
116 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
Dokaz: Za 0 ,= x ∈ [x
0
, x
n
] postoji i ∈ ¦1, . . . , n¦ tako a je x ∈ [x
i−1
, x
i
].
Tada vrijedi [x − x
i+k
[ < (k + 1)h (k = 0, . . . , i − n) i [x − x
i+k
[ < [k[h
(k = −1, . . . , −i). Dakle,
[(x −x
0
)(x −x
1
) (x −x
n
)[ < i!(n + 1 −i)!h
n+1
.
Zbog
_
n + 1
i
_
≥ n + 1 (i = 1, . . . , n) slijedi tvrdnja. Q.E.D.
Primjer 4.18. Neka su zadani ˇcvorovi interpolacije x
1
= 1, x
2
= 2, x
3
= 3
i x
4
= 4. Interpolacijski polinom za funkciju f je oblika
p(x) = −
1
6
f(1)(x −2)(x −3)(x −4) +
1
2
f(2)(x −1)(x −3)(x −4)−

1
2
f(3)(x −1)(x −2)(x −4) +
1
6
f(4)(x −1)(x −2)(x −3).
U slijede´cim primjerima smo interpolirali funkcije
1. f(x) = 3 sin(x +
1
2
) + 2x −
2
5
,
2. f(x) = 3 cos(x) +
2
5
,
3. f(x) =
1
x
,
4. f(x) = ln x,
5. f(x) =
1
2
sin(4x) +
1
2
,
6. f(x) = tg (
1
2
x −
5
4
),
s tim da su na slikama grafovi funkcija isprekidani, a grafovi interpolacij-
skih polinoma puni.
0 x
y
f(x)2sin(x
1

2
)x
3

2
x11 x22 x33 x44
0 x
y
f(x)3cos x
1

2
x11
x22 x33 x44
0 x
y
f(x)
1

x
x11 x22 x33 x44
0 x
y
f(x)ln x
1 2 3 4
0 x
y
f(x)
1

2
sin(4x)
1

2
1 2 3 4
0 x
y
f(x)tg(
1

2
x
5

2
)
1 2
3 4
4.8. PRIMJENE DERIVACIJE 117
4.8.2 Newtonova metoda
Neka je f : I → R, I = [a, b], funkcija klase C
2
(¸a, b)). Pretpostavimo
da je x

∈ ¸a, b) nultoˇcka funkcije f, tj. f(x

) = 0. Neka je x
0
∈ ¸a, b)
aproksimacija nultoˇcke x

. Prema Taylorovom teoremu srednje vrijednosti
postoji η izmedu x
0
i x

tako da vrijedi
0 = f(x

) = f(x
0
) + f

(x
0
)(x

−x
0
) +
1
2
f
′′
(η)(x

−x
0
)
2
.
Ako je x
0
blizu x

, tj. za (x
0
− x

)
2
<< 1, promatrajmo jednadˇzbu koja se
dobije tako da se funkcija f zamijeni s najboljom lokalnom aproksimacijom
funkcije f u blizini x

, tj.
0 = f(x
0
) + f

(x
0
)(x −x
0
) . (4.47)
U tom je sluˇcaju razumno oˇcekivati da ´ce rjeˇsenje jednadˇzbe (4.47) biti do-
bra aproksimacija rjeˇsenja originalne jednadˇzbe, barem bolja od x
0
. Ako je
f

(x
0
) ,= 0, mogu´ce je to rjeˇsenje x
1
dobiti u obliku
x
1
= x
0

f(x
0
)
f

(x
0
)
.
Nastavljanjem tog postupka dobije se niz (x
n
)
n∈N
0
definiran rekurzijom
x
n
= x
n−1

f(x
n−1
)
f

(x
n−1
)
, n ∈ N , (4.48)
s poˇcetnom vrijednosti x
0
. Taj postupak nalaˇzenja aproksimacije rjeˇsenja
naziva se Newtonovom metodom ili metodom tangenti. Naime, ge-
ometrijski smisao ove metode dan je idu´com slikom.
Slijede´ci teorem se zasniva na geometrijskim svojstvima Newtonove me-
tode.
Teorem 4.21. Neka je f ∈ C
2
([a, b]) i neka vrijedi
f(a) f(b) < 0, (4.49)
f

(x) ,= 0 , f
′′
(x) ,= 0 , ∀x ∈ [a, b] . (4.50)
Tada za x
0
∈ [a, b] takav da vrijedi f(x
0
) f
′′
(x
0
) > 0, niz definiran s (4.48)
konvergira k jedinstvenoj nultoˇcki x

funkcije f na [a, b].
Vrijedi ocjena pogreˇske
[x
n
−x

[ ≤ C[x
n−1
−x

[
2
, (n ∈ N), (4.51)
gdje je C =
max
[a,b]
f
′′
2 min
[a,b]
f

.
118 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
Dokaz: Egzistencija nultoˇcke slijedi iz Bolzano - Weierstrassovog teorema
i uvjeta (4.49). Zbog f

(x) ,= 0 funkcija je strogo monotona pa je nultoˇcka
jedinstvena na [a, b]. Razlikujemo sluˇcajeve
1. f(a) > 0, f(b) < 0, f

< 0, f
′′
< 0
2. f(a) > 0, f(b) < 0, f

< 0, f
′′
> 0
3. f(a) < 0, f(b) > 0, f

> 0, f
′′
< 0
4. f(a) < 0, f(b) > 0, f

> 0, f
′′
> 0
0
x
y
f
x
0
x
1
x
2
x

Dokazujemo samo sluˇcaj 4. koji odgovara slici, a ostali se dokazuju ana-
logno.
Zbog f

(x) f
′′
(x) > 0 je x

< x
0
. Pokaˇzimo indukcijom da za (x
n
)
n∈N
0
vrijedi x

< x
n
, n ∈ N. Tvrdnja vrijedi za n = 0. Pretpostavimo da tvrdnja
vrijedi za n. Zbog
x
n+1
= x
n

f(x
n
)
f

(x
n
)
,
x
n+1
−x

= x
n
−x


f(x
n
)
f

(x
n
)
=
f(x

) −f(x
n
) −f

(x
n
)(x

−x
n
)
f

(x
n
)
,
x
n+1
−x

=
f
′′

n
)(x

−x
n
)
2
2f

(x
n
)
> 0 , η
n
∈ [x

, x
n
] , (4.52)
slijedi x

< x
n+1
. Zbog x
n+1
= x
n

f(x
n
)
f

(x
n
)
< x
n
niz (x)
n∈N
0
je padaju´ci.
Za padaju´ci i odozdo ograniˇcen niz postoji x
∗∗
= limx
n
. Zbog neprekidnosti
funkcija f i f

iz (4.48) slijedi f(x
∗∗
) = 0, ˇsto zbog jedinstvenosti nultoˇcke
daje x
∗∗
= x

. Ocjena pogreˇske slijedi iz (4.52). Q.E.D.
Korolar 4.4. Za svaki m ∈ N i svaki realni broj b > 0 postoji a > 0 takav
da je b = a
m
.
Dokaz: Neka je m > 1 i b > 1. Neka je niz (x
n
)
n
definiran rekurzijom (4.48)
za funkciju f(x) = x
m
−b uz poˇcetnu aproksimaciju x
0
= b, tj.
x
n
=
(m−1)x
m
n−1
+ b
mx
m−1
n−1
, (∀n ∈ N). (4.53)
Funkcija f : [1, b] → R zadovoljava uvjete teorema 4.21. sluˇcaj 4. tj.
f(1) = 1 − b < 0, f(b) = b
m
− b > 0, f

(x) = mx
m−1
> 0 i f
′′
(x) =
4.8. PRIMJENE DERIVACIJE 119
m(m − 1)x
m−2
> 0, ∀x ∈ [1, b], pa niz konvergira k jedinstvenoj nultoˇcki
funkcije f u intervalu ¸1, b). Funkcije f

i f
′′
su rastu´ce na [1, b] pa je
max
[1,b]
f
′′
= m(m − 1)b
m−2
i min
[1,b]
f

= m. Odatle slijedi ocjena pogreˇske
[x
n
−a[ ≤
(m−1)b
m−2
2
[x
n−1
−a[
2
, (n ∈ N). Q.E.D.
Primjer 4.19. Izraˇcunajmo
3

5 Newtonovom metodom na 50 decimala.
Zbog ocjene pogreˇske (4.51) kaˇzemo da niz konvergira kvadratnom brzinom.
Kvadratna brzina konvergencije u pravilu znaˇci da je u svakoj novoj iteraciji
dvostruko ve´ci broj toˇcnih znamenaka.
x
0
= 5
x
1
= 2.7708333333333333333333333333333333333333333333333
x
2
= 2.0643062857645366549205092932833336474017123008021
x
3
= 1.767315594852839675630814501991099802877564157758
x
4
= 1.711816182730850357259567369723776592320652455091
x
5
= 1.709977924257737717994546579193826487753056762840
x
6
= 1.70997594667898405119733103179107967836688376517
x
7
= 1.70997594667669698935311193144763560051192536599
x
8
= 1.70997594667669698935310887254386010986805511055
120 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
Poglavlje 5
Riemannov integral
5.1 Problem povrˇsine i rada sile
Znamo odrediti povrˇsinu nekih jednostavnih likova u ravnini, npr. kvadrata,
pravokutnika, trokuta, trapeza itd.
P a
2
a
a
P ab
a
b
P ab/2
a
b
P h(ab)/2
a
b
h
Postavlja se problem odredivanja povrˇsine li-
kova koji imaju sloˇzenije granice. Takav je
dio ravnine omeden grafom funkcije (pseudo-
trapez) kao na slici desno. Oznaˇcimo s µ
funkciju koja dijelu ravnine P pridruˇzuje re-
alnu vrijednost koju zovemo povrˇsina, µ(P).
Od te funkcije oˇcekujemo slijede´ca svojstva.
1. µ(P) ≥ 0,
2. P
1
∩ P
2
= ∅ ⇒
µ(P
1
∪ P
2
) = µ(P
1
) + µ(P
2
),
3. P
1
⊆ P
2
⇒µ(P
1
) ≤ µ(P
2
) = 0.
0
f
a b
P
Funkciju koja zadovoljava gornja svojstva zovemo mjera.
121
122 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
Ako ve´c odmah nismo u mogu´cnosti nepo-
sredno odrediti µ(P) (ako taj broj uop´ce ima
smisla), onda pokuˇsajmo aproksimirati dio
ravnine P pomo´cu jednostavnijih likova ˇcije
povrˇsine znamo jednostavno izraˇcunati, npr.
pravokutnika. Podijelimo segment [a, b] na
n(∈ N) dijelova toˇckama a = x
0
< x
1
<
. . . < x
n−1
< x
n
= b kao na slici desno. Pra-
vokutnici koje smo tako dobili imaju svoj-
stvo ∪
n
k=1
p
k
⊆ P ⊆ ∪
n
k=1
P
k
. Njihove po-
vrˇsine su jednake µ(p
k
) = m
k
(x
k
− x
k−1
),
µ(P
k
) = M
k
(x
k
− x
k−1
), (k = 1, . . . , n), gdje
su m
k
, M
k
visine upisanih i opisanih pravo-
kutnika.
a x
0
x
1
x
2
x
3
x
4
x
5
x
6
x
7
b x
8
p
1
p
2
p
3
p
4
p
5
p
6
p
7
p
8
P
1
P
2
P
3
P
4
P
5
P
6
P
7
P
8
Odatle imamo

n
k=1
µ(p
k
) =

n
k=1
m
k
(x
k
−x
k−1
) ≤ µ(P) ≤

n
k=1
M
k
(x
k

x
k−1
) =

n
k=1
µ(P
k
). Razliˇcitim podjelama segmenta [a, b] dobivamo razliˇcite
aproksimacije povrˇsine lika P odozdo, odnosno odozgo. Sa slike je jasno da
´ce aproksimacija biti u pravilu bolja ako je podjela segmenta finija. Dakle,
povrˇsina µ(P) ´ce imati smisla ako moˇzemo po volji blizu na´ci jednu gornju i
jednu donju aproksimaciju oblika kao u prethodnoj nejednakosti
U klasiˇcnoj mehanici se rad konstantne sile f(x) = c za sve x, koja
djeluje na materijalnu toˇcku izmedu x = a i x = b, tj. na putu duljine
s = b − a, definira kao W = c s. Ako funkcija f nije konstantna, onda
ˇcitav put podijelimo na manje dijelove a = x
0
< x
1
< . . . < x
n−1
< x
n
=
b, a na tim dijelovima silu aproksimiramo odozdo i odozgo konstantnom
silom m
k
i M
k
. Tako za rad sile W na tom putu dobivamo donju i gornju
aproksimaciju

n
k=1
m
k
(x
k
−x
k−1
) ≤ W ≤

n
k=1
M
k
(x
k
−x
k−1
). Pojam rada
sile na putu ´ce imati smisla ako moˇzemo dobiti po volji bliske donje i gornje
aproksimacije. Dakle, problem odredivanja rada sile na putu je istovjetan
problemu odredivanja povrˇsine ispod grafa funkcije.
5.2 Riemannov
1
integral ograniˇcene funkcije
na segmentu
Neka je [a, b], a < b, segment u R i neka je f : [a, b] →R funkcija ograniˇcena
na segmentu [a, b]. To znaˇci da postoje m = inf
[a,b]
f i M = sup
[a,b]
f, tj. ∀x ∈
[a, b], m ≤ f(x) ≤ M.
1
Georg Friedrich Bernhard Riemann (Breselenz, 17. studeni 1826. – Selasca[Italija],
20. srpanj 1866.) njemaˇcki matematiˇcar
5.2. INTEGRAL 123
Uoˇcimo, ako je [a

, b

] ⊆ [a, b] podsegment, onda vrijedi ∀x ∈ [a

, b

], m ≤
m

≤ f(x) ≤ M

≤ M, gdje je m

= inf
[a

,b

]
f i M

= sup
[a

,b

]
f. Dakle, infimum
na podsegmentu je ve´ci ili jednak infimumu na segmentu i supremum na
podsegmentu je manji ili jednak supremumu na segmentu.
Sada ´cemo provesti konstrukciju koju smo najavili u prethodnoj toˇcki.
Za n ∈ N podijelimo (izvrˇsimo subdiviziju) segment [a, b] toˇckama
a = x
0
< x
1
< . . . < x
k
< . . . < x
n−1
< x
n
= b (5.1)
na n dijelova. Neka je m
k
= inf
[x
k−1
,x
k
]
f i M
k
= sup
[x
k−1
,x
k
]
f, (k = 1, . . . , n). Za
po volji izabrane toˇcke t
k
∈ [x
k−1
, x
k
], (k = 1, . . . , n), definirajmo sume:
s =
n

k=1
m
k
(x
k
−x
k−1
), σ =
n

k=1
f(t
k
)(x
k
−x
k−1
), S =
n

k=1
M
k
(x
k
−x
k−1
).
(5.2)
Broj s zovemo donja Darbouxova
1
suma, S je gornja Darbouxova suma, a σ
je integralna suma. Jasno je da vrijedi
m(b −a) ≤ s ≤ σ ≤ S ≤ M(b −a). (5.3)
Neka je A skup svih donjih Darbouxovih suma s, B je skup svih gornjih
Darbouxovih suma S, a C je skup svih integralnih suma σ funkcije f na
segmentu [a, b]. Sve te sume dobiju se variranjem broja n ∈ N, svim razliˇcitim
izborima subdivizije (5.1) i toˇcaka t
k
. Iz nejednakosti (5.3) slijedi da su
skupovi A, B i C ograniˇceni odozdo s m(b −a) i odozgo s M(b −a). Prema
aksiomu potpunosti postoje
1

(f; a, b) = sup A, 1

(f; a, b) = inf B. (5.4)
Definicija 5.1. Broj 1

zovemo donji Riemannov integral funkcije f na
segmentu [a, b], a broj 1

zovemo gornji Riemannov integral funkcije f
na segmentu [a, b].
Iz prethodnog je jasno da donji i gornji Riemannov integral postoje za
svaku funkciju f : [a, b] →R koja je ograniˇcena na segmentu [a, b].
Teorem 5.1. Neka je f : [a, b] → R funkcija ograniˇcena na segmentu [a, b],
neka su 1

i 1

donji i gornji Riemannov integral funkcije f na segmentu
[a, b]. Tada je
1

(f; a, b) ≤ 1

(f; a, b). (5.5)
1
Jean Gaston Darboux (Nmes, 14. kolovoz 1842. - Paris, 23. veljaˇca 1917.) francuski
matematiˇcar
124 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
Dokaz: Dokaz provodimo u tri dijela.
Prvo pokaˇzimo da se donja Darbouxova suma pove´ca ili ostane jednaka, a
gornja Darbouxova suma se smanji ili ostane jednaka ako subdiviziji dodamo
jednu toˇcku. Dakle, neka je sa a = x
0
< x
1
< . . . < x
k−1
< x
k
< . . . <
x
n−1
< x
n
= b zadana subdivizija Σ i neka su s i S pripadne Darbouxove
sume. Napravimo novu subdiviziju Σ

tako da subdiviziji Σ dodamo toˇcku
x

takvu da je x
k−1
< x

< x
k
. Pripadne Darbouxove sume oznaˇcimo s s

i S

. Suma S

nastaje iz S tako da pribrojnik M
k
(x
k
− x
k−1
) zamijenimo s
M

k
(x

−x
k−1
) +M
′′
k
(x
k
−x

), gdje je M

k
= sup
[x
k−1
,x

]
f i M
′′
k
= sup
[x

,x
k
]
f. Budu´ci
da su [x
k−1
, x

] i [x

, x
k
] podsegmenti od [x
k−1
, x
k
], to vrijedi M

k
≤ M
k
i
M
′′
k
≤ M
k
. Tada je M

k
(x

−x
k−1
) +M
′′
k
(x
k
−x

) ≤ M
k
(x

−x
k−1
) +M
k
(x
k

x

) = M
k
(x
k
− x
k−1
), pa je stoga S

≤ S. Analogno, za m

k
= inf
[x
k−1
,x

]
f i
m
′′
k
= inf
[x

,x
k
]
f vrijedi m

k
≥ m
k
i m
′′
k
≥ m
k
, a odatle m

k
(x

−x
k−1
) +m
′′
k
(x
k

x

) ≥ m
k
(x

−x
k−1
) + m
k
(x
k
−x

) = m
k
(x
k
−x
k−1
), tj. s

≥ s.
Primijetimo sada da isti zakljuˇcak vrijedi ako nekoj subdiviziji dodamo
konaˇcan broj novih toˇcaka. Naime, moˇzemo zamisliti da te toˇcke dodajemo
jednu po jednu pa svaki put vrijedi zakljuˇcak iz prethodnog razmatranja.
To znaˇci da se donja Darbouxova suma s

na novoj subdiviziji ne smanji, tj.
s ≤ s

, a gornja ne pove´ca, tj. S

≤ S.
Sada pokazujemo da je svaka donja Darbouxova suma manja ili jedna-
ka svakoj gornjoj Darbouxovoj sumi, bez obzira na subdivizije na kojima su
nastale. Dakle, neka su Σ
1
i Σ
2
dvije subdivizije i neka je s
1
donja Darbouxo-
va suma odredena subdivizijom Σ
1
i S
2
gornja Darbouxova suma odredena
subdivizijom Σ
2
. Napravimo sada novu subdiviziju Σ
3
od unije toˇcaka iz
subdivizija Σ
1
i Σ
2
i oznaˇcimo pripadne Darbouxove sume sa s
3
i S
3
. Da-
kako, Σ
3
je nastala iz Σ
1
dodavanjem (konaˇcno) toˇcaka iz Σ
2
ali takoder i
iz Σ
2
dodavanjem (konaˇcno) toˇcaka iz Σ
1
. Iz prethodnog zakljuˇcka slijedi
s
1
≤ s
3
i S
3
≤ S
2
. Poˇsto vrijedi s
3
≤ S
3
, jer su obje Darbouxove sume na
istoj subdiviziji Σ
3
, imamo s
1
≤ s
3
≤ S
3
≤ S
2
.
Dakle, dokazali smo (∀s ∈ A) (∀S ∈ B) , s ≤ S. Odatle zakljuˇcujemo
(∀s ∈ A) s ≤ inf B, a odatle sup A ≤ inf B, tj. 1

≤ 1

. Q.E.D.
Definicija 5.2. Za funkciju f : [a, b] → R ograniˇcenu na segmentu [a, b]
kaˇzemo da je integrabilna u Riemannovom smislu ili R-integrabilna na
segmentu [a, b] ako je
1

(f; a, b) = 1

(f; a, b). (5.6)
Tada se broj 1 = 1

= 1

naziva integral ili R-integral funkcije f na seg-
5.2. INTEGRAL 125
mentu [a, b] i oznaˇcava jednom od slijede´cih oznaka
1 =
_
[a,b]
f(t)dt =
_
b
a
f(x)dx =
_
[a,b]
f =
_
b
a
f. (5.7)
Neka je f : [a, b] → R
+
integrabilna funkcija na [a, b] i neka je P =
¦(x, y) ∈ R R; 0 ≤ y ≤ f(x), ∀ x ∈ [a, b]¦ pseudotrapez. Sada povrˇsinu
µ(P) pseudotrapeza definiramo s
µ(P) =
_
b
a
f(x)dx.
Zadatak. Neka su A, B ⊂ R takvi da je sup A ≤ inf B. Ako postoje A

⊆ A
i B

⊆ B takvi da je sup A

= inf B

onda je i sup A = inf B.
Rjeˇsenje. Zbog A

⊆ A imamo sup A

≤ sup A, a zbog B

⊆ B imamo
inf B ≤ inf B

. Odatle je sup A

≤ sup A ≤ inf B ≤ inf B

, ˇsto daje sup A =
inf B.
Iz ovog zadatka zakljuˇcujemo da je za integrabilnost funkcije na segmentu
dovoljno da supremum nekog podskupa A

skupa svih donjih Darbouxovih
suma A bude jednak infimumu nekog podskupa B

skupa svih gornjih Dar-
bouxovih suma B. Tako je ponekad dovoljno gledati samo tzv. ekvidistantne
subdivizije, tj. za n ∈ N su toˇcke oblika x
k
= a+kh, k = 0, 1, . . . , n, h =
b−a
n
.
Izraˇcunajmo direktno iz definicije integrale nekih jednostavnih
funkcija.
Primjer 5.1. Neka je C ∈ R
+
i f(x) = C,
∀x ∈ R. Za a, b ∈ R
+
, a < b, izraˇcunajmo
_
b
a
f(x)dx =
_
b
a
Cdx. Za bilo koju subdi-
viziju uvijek vrijedi m
k
= M
k
= C, ∀k ∈
¦1, . . . , n¦. Odatle je
s =
n

k=1
m
k
(x
k
−x
k−1
) = S =
n

k=1
M
k
(x
k
−x
k−1
)
= C
n

k=1
(x
k
−x
k−1
) = C(b −a),
tj. A = B = ¦C(b − a)¦. Dakle, imamo
1

= sup A = inf B = 1

= C(b − a), pa je
_
b
a
Cdx = C(b −a).
0
a b
126 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
Primjer 5.2. Neka je f(x) = x, ∀x ∈ R,
i a, b ∈ R
+
, a < b. Lik na slici desno je
trapez (okrenut) s bazama duljine a i b, te
visinom b−a. Njegova povrˇsina je
a+b
2
(b−a).
Izraˇcunajmo integral:
Uzmimo bilo koji n ∈ N i uzmimo pripadnu
ekvidistantnu subdiviziju segmenta [a, b], tj.
x
k
= a+kh, k = 0, 1, . . . , n, h =
b−a
n
. Budu´ci
da f raste na R, to je ∀ k ∈ ¦0, 1, . . . , n¦
m
k
= f(x
k−1
) = a + (k −1)h,
M
k
= f(x
k
) = a + kh .
Odatle je
s
n
=
n

k=1
(a+(k−1)h)h = nah+h
2
n

k=1
(k−1) =
0
a b
= nha + h
2
(n −1)n
2
= na
b −a
n
+
(b −a)
2
n
2
(n −1)n
2

s
n
=
b
2
2

a
2
2

(b −a)
2
2n
.
Analogno se dobije
S
n
=
b
2
2

a
2
2
+
(b −a)
2
2n
.
Neka je sada
A

= ¦s
n
; n ∈ N¦ =
_
b
2
2

a
2
2

(b −a)
2
2n
; n ∈ N
_
,
B

= ¦S
n
; n ∈ N¦ =
_
b
2
2

a
2
2
+
(b −a)
2
2n
; n ∈ N
_
.
Odatle imamo sup A

= inf B

=
_
b
a
xdx =
b
2
2

a
2
2
.
5.3. OSNOVNA SVOJSTVA 127
Primjer 5.3. Neka je f(x) = x
2
, ∀x ∈ R, i
a, b ∈ R, 0 < a < b.
Uzmimo bilo koji n ∈ N i uzmimo pripadnu
ekvidistantnu subdiviziju segmenta [a, b], tj.
x
k
= a +kh, k = 0, 1, . . . , n, h =. Budu´ci da
f raste na R, to je ∀ k ∈ ¦0, 1, . . . , n¦
m
k
= f(x
k−1
) = (a + (k −1)h)
2
,
M
k
= f(x
k
) = (a + kh)
2
.
0
a b
Raˇcunamo
s
n
=
n

k=1
(a + (k −1)h)
2
h = na
2
h + 2ah
2
n

k=1
(k −1) +h
3
n

k=1
(k −1)
2
=
= na
2
h + 2ah
2
(n −1)n
2
+ h
3
(n −1)n(2n −1)
6
=
=
(b −a)
3
3
_
1 −
3
2n
+
1
2n
2
_
+ a(b −a)
2
_
1 −
1
n
_
+ a
2
(b −a)
i analogno
S
n
=
(b −a)
3
3
_
1 +
3
2n
+
1
2n
2
_
+ a(b −a)
2
_
1 +
1
n
_
+ a
2
(b −a).
Odatle,
sup A

= inf B

=
(b −a)
3
3
+ a(b −a)
2
+ a
2
(b −a) =
b
3
3

a
3
3
.
5.3 Osnovna svojstva Riemannovog integrala
Teorem 5.2. Neka je f : [a, b] → R ograniˇcena funkcija na [a, b] ⊂ R.
Funkcija f je integrabilna na [a, b] ako i samo ako ∀ε > 0 postoji subdivizija
segmenta [a, b] takva da za pripadne Darbouxove sume vrijedi S −s < ε.
Dokaz: Neka ∀ε > 0 postoji subdivizija segmenta [a, b] takva da za pripadne
Darbouxove sume vrijedi S−s < ε. Tada ∀ε > 0 vrijedi 0 ≤ I

−I

≤ S−s <
ε i stoga je I

= I

.
Obratno, neka je f R-integrabilna na [a, b], tj. I

= I

. Iz svojstava
infimuma i supremuma slijedi da ∀ε > 0 postoje Darbouxove sume S
1
i
s
2
(op´cenito na razliˇcitim subdivizijama) takve da vrijedi S
1
< I

+ ε/2 i
128 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
s
2
> I

− ε/2. Uzmimo novu subdiviziju koja je odredena unijom toˇcaka
iz subdivizija od S
1
i s
2
, te neka su S i s pripadne Darbouxove sume. Iz
dokaza prethodnog teorema znamo da je s
2
≤ s ≤ S ≤ S
1
. Sada imamo
S −s ≤ S
1
−s
2
< I

+ ε/2 −I

+ ε/2 = ε. Q.E.D
Glavna svojstva Riemannovog integrala dana su slijede´cim teoremima.
Teorem 5.3. Neka su f, g : [a, b] → R integrabilne funkcije na [a, b] ⊂ R.
Za bilo koje α, β ∈ R funkcija αf + βg je integrabilna na [a, b] i vrijedi
_
b
a
(αf + βg) = α
_
b
a
f + β
_
b
a
g. Ako je f ≤ g na [a, b] onda je
_
b
a
f ≤
_
b
a
g.
Takoder vrijedi [
_
b
a
f[ ≤
_
b
a
[f[ ≤ (b −a) sup
[a,b]
f.
Dokaz: Iz inf
K
f +inf
K
g ≤ f(x)+g(x) ≤ sup
K
f +sup
K
g za svako x ∈ K ⊆
[a, b] slijedi inf
K
f + inf
K
g ≤ inf
K
(f + g) ≤ sup
K
(f +g) ≤ sup
K
f + sup
K
g
za svaki K ⊆ [a, b]. Odatle, na bilo kojoj subdiviziji a = x
0
< x
1
< <
x
n−1
< x
n
= b segmenta [a, b], za Darbouxove sume funkcija f, g, f + g
imamo s
f
+ s
g
≤ s
f+g
≤ S
f+g
≤ S
f
+ S
g
. Po teoremu 5.3 za bilo koji ε > 0
postoje subdivizije segmenta [a, b] tako da za pripadne Darbouxove sume
s

f
, S

f
, s
′′
g
, S
′′
g
vrijedi S

f
− s

f
< ε/2 i S
′′
g
− s
′′
g
< ε/2. Na subdiviziji koja je
odredena unijom toˇcaka iz prethodnih subdivizija za pripadne Darbouxove
sume s
f
, S
f
, s
g
, S
g
vrijedi S
f
− s
f
≤ S

f
− s

f
< ε/2 i S
g
− s
g
≤ S
′′
g
− s
′′
g
<
ε/2. Sada za Darbouxove sume funkcije f + g na toj subdiviziji imamo
S
f+g
−s
f+g
≤ S
f
+S
g
−(s
f
+s
g
) = S
f
−s
f
+S
g
−s
g
< ε. Sada po teoremu
5.3 zakljuˇcujemo da je funkcija f + g integrabilna na [a, b]. Takoder, za bilo
koji ε > 0 i prethodno konstruiranu subdiviziju, imamo
_
b
a
(f+g)−
_
b
a
f−
_
b
a
g ≤ S
f+g
−s
f
−s
g
≤ S
f
+S
g
−s
f
−s
g
= S
f
−s
f
+S
g
−s
g
< ε
i
_
b
a
(f+g)−
_
b
a
f−
_
b
a
g ≥ s
f+g
−S
f
−S
g
≥ s
f
+s
g
−S
f
−S
g
= s
f
−S
f
+s
g
−S
g
> −ε,
tj. [
_
b
a
(f + g) −
_
b
a
f −
_
b
a
g[ < ε. Odatle slijedi aditivnost integrala, tj.
_
b
a
(f + g) =
_
b
a
f +
_
b
a
g.
Za α > 0 i bilo koji ε > 0 prema teoremu 5.3 postoji subdivizija segmenta
[a, b] takva da za pripadne Darbouxove sume vrijedi S − s < ε/α. Zbog
inf
K
αf = αinf
K
f i sup
K
αf = αsup
K
f za svaki K ⊆ [a, b] vrijedi s
αf
=
αs
f
i S
αf
= αS
f
, pa imamo S
αf
−s
αf
= α(S
f
−s
f
) < ε, ˇsto po teoremu 5.2.
daje integrabilnost funkcije αf. Takoder vrijedi
5.3. OSNOVNA SVOJSTVA 129
−ε < α(s
f
−S
f
) = s
αf
−αS
f

_
b
a
αf−α
_
b
a
f ≤ S
αf
−αs
f
= α(S
f
−s
f
) < ε,
tj. [
_
b
a
αf − α
_
b
a
f[ < ε. To povlaˇci
_
b
a
αf = α
_
b
a
f. Jasno, iz aditiv-
nosti slijedi
_
b
a
−f = −
_
b
a
f, pa za α < 0 po prethodnom vrijedi
_
b
a
αf =
_
b
a
−(−α)f = −
_
b
a
(−α)f = −(−α)
_
b
a
f. Za α = 0 prethodna tvrdnja je
oˇcita, dakle, integral je homogeno preslikavanje, ˇsto uz aditivnost daje line-
arnost integrala.
Ako je f ≥ 0 onda su sve Darbouxove sume nenegativne pa je i
_
b
a
f ≥ 0.
Za f ≤ g je g −f ≥ 0, pa zbog linearnosti imamo
_
b
a
g −
_
b
a
f ≥ 0.
Pokaˇzimo da integrabilnost funkcije f povlaˇci integrabilnost funkcije [f[.
Definirajmo funkcije f
+
= max¦f, 0¦ i f

= max¦−f, 0¦. Vrijedi f = f
+
−f

i [f[ = f
+
+ f

. Dovoljno je dokazati integrabilnost funkcije f
+
. Pokaˇzimo
da na bilo kojem podskupu K segmenta [a, b] vrijedi sup
K
f
+
− inf
K
f
+

sup
K
f − inf
K
f. Naime, ako je f ≥ 0 na K, onda je sup
K
f
+
= sup
K
f i
inf
K
f
+
= inf
K
f, pa je sup
K
f
+
−inf
K
f
+
= sup
K
f −inf
K
f. U sluˇcaju f ≤ 0
je f
+
= 0 pa je sup
K
f
+
−inf
K
f
+
= 0 ≤ sup
K
f −inf
K
f. Ako je sup
K
f ≥ 0
i inf
K
f ≤ 0 imamo sup
K
f
+
= sup
K
f i inf
K
f ≤ 0 = inf
K
f
+
, ˇsto daje
sup
K
f
+
− inf
K
f
+
= sup
K
f ≤ sup
K
f − inf
K
f. Iz ovoga zakljuˇcujemo da
je na svakoj subdiviziji razlika gornje i donje Darbouxove sume za funkciju
f
+
manja ili jednaka razlici Darbouxovih suma za funkciju f. To pomo´cu
teorema 1. daje integrabilnost funkcije f
+
. Sada iz f

= f
+
− f dobi-
vamo integrabilnost funkcije f

, a onda i [f[. Posljednja tvrdnja slijedi iz
−[f[ ≤ f ≤ [f[ i prethodno dokazanih svojstava. Q.E.D.
Prethodni teorem kaˇze da je 1([a, b]), skup funkcija integrabilnih na seg-
mentu [a, b], realan vektorski prostor (reˇsetka), a integral je linearan i mono-
ton funkcional na 1([a, b]).
Teorem 5.4. Neka je f : [a, b] → R ograniˇcena funkcija na [a, b] ⊂ R i
c ∈ ¸a, b). Ako je funkcija f integrabilna na segmentima [a, c] i [c, b], onda
je f integrabilna na [a, b] i
_
b
a
f =
_
c
a
f +
_
b
c
f.
Dokaz: Po teoremu 5.2, za bilo koji ε > 0 postoje subdivizije a = x
0
<
x
1
< < x
n−1
< x
n
= c segmenta [a, c], S

− s

=

n
k=1
(M
k
− m
k
)(x
k

x
k−1
) < ε/2, i c = x
n
< x
n+1
< < x
n+m−1
< x
n+m
= b segmenta
[c, b], S
′′
− s
′′
=

n
k=n+1
(M
k
− m
k
)(x
k
− x
k−1
) < ε/2. Uzmimo subdiviziju
a = x
0
< x
1
< < x
n+m−1
< x
n+m
= b segmenta [a, b]. Za pripadne
Darbouxove sume vrijedi S = S

+ S
′′
i s = s

+ s
′′
. Odatle je S − s =
130 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
S

− s

+ S
′′
− s
′′
< ε, ˇsto po teoremu 5.2. daje integrabilnost funkcije f na
[a, b]. Sada na prethodnoj subdiviziji imamo
_
b
a
f −
_
c
a
f −
_
b
c
f ≤ S −s

−s
′′
= S

+ S
′′
−s

−s
′′
< ε
i
_
b
a
f −
_
c
a
f −
_
b
c
f ≥ s −S

−S
′′
= s

+ s
′′
−S

−S
′′
> −ε,
tj. [
_
b
a
f −
_
c
a
f −
_
b
c
f[ < ε. Odatle je
_
b
a
f =
_
c
a
f +
_
b
c
f, tj. integral je
aditivan po podruˇcju integracije. Q.E.D
Svaka funkcija koja je ograniˇcena na segmentu nije i Riemann integrabilna
na tom segmentu. Promatrajmo f : [0, 1] → R za koju je f(x) = 1 ako je
x ∈ Q ∩ [0, 1] i f(x) = 0 ako je x ,∈ Q∩ [0, 1]. Za svaki [α, β] ⊆ [0, 1] vrijedi
inf
[α,β]
f = 0 i sup
[α,β]
f = 1, ˇsto daje I

= 0 i I

= 1, tj. I

,= I

5.4 Integrabilnost monotonih i neprekidnih
funkcija
Prirodno je pitanje koje od do sada prouˇcavanih svojstava funkcije je do-
voljno za Riemann integrabilnost. Specijalno, jesu li su elementarne funkcije
R-integrabilne na segmentima koji su sadrˇzani u podruˇcju definicije. Doka-
zujemo da su monotonost na segmentu ili neprekidnost na segmentu svojstva
koja povlaˇce integrabilnost
Teorem 5.5. Neka je f : [a, b] →R monotona funkcija na [a, b] ⊂ R. Tada
je ona R-integrabilna na [a, b].
Dokaz: Pretpostavimo da je f rastu´ca na [a, b]. Ako je f(a) = f(b) onda
je f konstantna funkcija na [a, b] pa je integrabilna (primjer 5.1.). Stoga
pretpostavimo da je f(b) − f(a) > 0. Neka je ε > 0 bilo koji i n ∈ N takav
da vrijedi nε > (f(b) − f(a))(b − a). Uzmimo ekvidistantnu subdiviziju
x
k
= a + kh, (k = 0, 1, . . . , n), h = (b −a)/n. Za svaki [α, β] ⊆ [a, b] vrijedi
inf
[α,β]
f = f(α) i sup
[α,β]
f = f(β). Stoga su pripadne Darbouxove sume
oblika s =

n
k=1
f(x
k−1
)h i S =

n
k=1
f(x
k
)h. Vrijedi S −s =

n
k=1
(f(x
k
) −
f(x
k−1
))h = h(f(b) −f(a)) = (f(b) −f(a))(b −a)/n < ε. Po teoremu 5.3 f
je R-integrabilna. Q.E.D
Definicija 5.3. Za funkciju f : [a, b] → R kaˇzemo da je monotona po dije-
lovima na segmentu [a, b] ako postoji subdivizija a = c
0
< c
1
< . . . < c
k−1
<
c
k
< . . . < c
n−1
< c
n
= b takva da je f[
[c
k−1
,c
k
]
monotona funkcija za sve
k = 1, . . . , n.
5.4. INTEGRABILNOST MONOTONIH I NEPREKIDNIH FUNKCIJA131
Korolar 5.1. Neka je f : [a, b] → R po dijelovima monotona funkcija na
[a, b] ⊂ R. Tada je ona R-integrabilna na [a, b].
Dokaz: Tvrdnja slijedi iz teorema 5.5. i svojstva aditivnosti integrala po
podruˇcju integracije, tj.
_
b
a
f(x)dx =
n

k=1
_
c
k
c
k−1
f(x)dx.
Q.E.D.
Bitno je sloˇzenije dokazati integrabilnost funkcije neprekidne na segmen-
tu. U tu svrhu potrebno je profiniti neka saznanja o neprekidnim funkcijama.
Definicija 5.4. Za funkciju f : I →R kaˇzemo da je jednoliko (uniformno)
neprekidna na intervalu I ⊆ R ako
∀ε > 0 ∃δ > 0 ∀x

, x
′′
∈ I ([x

−x
′′
[ < δ) ⇒([f(x

) −f(x
′′
)[ < ε).
Teorem 5.6. Neka je f : [a, b] →R neprekidna funkcija na [a, b] ⊂ R. Tada
je ona jednoliko neprekidna na [a, b].
Dokaz: Kada tvrdnja teorema ne bi bila istinita, onda bi funkcija f bila
neprekidna na [a, b] i vrijedilo bi
∃ε > 0 ∀δ > 0 ∃x

δ
, x
′′
δ
∈ [a, b] ([x

δ
−x
′′
δ
[ < δ) ∧ ([f(x

δ
) −f(x
′′
δ
)[ ≥ ε).
Sada za n ∈ N uzmimo δ =
1
n
pa imamo a
n
= x

δ
i b
n
= x
′′
δ
takve da vrijedi
([a
n
−b
n
[ <
1
n
) ∧([f(a
n
) −f(b
n
)[ ≥ ε). Niz (a
n
)
n∈N
je u segmentu [a, b], pa je
ograniˇcen, te ima konvergentan podniz (a
pn
)
n∈N
, tj. lim
n
a
pn
= c ∈ [a, b].
Zbog [a
pn
− b
pn
[ <
1
pn
, ∀n ∈ N, vrijedi lim
n
b
pn
= c. Zbog neprekid-
nosti funkcije f u c imamo lim
n
f(a
pn
) = lim
n
f(b
pn
) = f(c), ˇsto zbog
[f(a
pn
) − f(b
pn
)[ ≥ ε > 0 daje kontradikciju. Dakle, tvrdnja teorema je
istinita. Q.E.D.
Sada dokazujemo Riemannov teorem o integrabilnosti neprekidne funkci-
je.
Teorem 5.7. Neka je f : [a, b] →R neprekidna funkcija na [a, b] ⊂ R. Tada
je ona R-integrabilna na [a, b]. Takoder, postoji toˇcka c ∈ [a, b] takva da je
_
[a,b]
f(x)dx = f(c)(b −a).
132 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
Dokaz: Prema teoremu 5.2 dovoljno je pokazati da ∀ε > 0 postoji subdivi-
zija segmenta [a, b] takva da za pripadne Darbouxove sume vrijedi S −s < ε.
Neka je ε > 0 zadan po volji. Zbog jednolike neprekidnosti funkcije f
na [a, b] postoji δ > 0 tako da ∀x

, x
′′
∈ I, ([x

− x
′′
[ < δ) ⇒ ([f(x

) −
f(x
′′
)[ <
ε
b−a
). Uzmimo n ∈ N takav da je h =
b−a
n
< δ i napravimo
ekvidistantnu subdiviziju s toˇckama x
k
= a + kh, k = 0, 1, . . . , n. Zbog
neprekidnosti funkcije f na segmentu [x
k−1
, x
k
], k = 1, . . . , n, postoje toˇcke
[x

k
, x
′′
k
∈ [x
k−1
, x
k
] takve da je m
k
= f(x

k
) = inf
[x
k−1
,x
k
]
f i M
k
= f(x
′′
k
) =
sup
[x
k−1
,x
k
]
f, k = 1, . . . , n. Zbog ([x

k
−x
′′
k
[ ≤ h < δ) imamo M
k
−m
k
<
ε
b−a
,
k = 1, . . . , n. Odatle je S −s =

n
k=1
(M
k
−m
k
)h <
ε
b−a
nh = ε. Dakle, f je
integrabilna na [a, b].
Neka su sada m = min
[a,b]
f i M = max
[a,b]
f. Tada ∀x ∈ [a, b] imamo
m ≤ f(x) ≤ M. Zbog monotonosti integrala slijedi m(b−a) ≤
_
[a,b]
f(x)dx ≤
M(b − a), tj. m ≤
1
b−a
_
[a,b]
f(x)dx ≤ M. Po Bolzano-Weierstrasseovom te-
oremu postoji c ∈ [a, b] tako da je f(c) =
1
b−a
_
[a,b]
f(x)dx. Q.E.D.
Korolar 5.2. Neka je f : I →R neprekidna funkcija na otvorenom intervalu
I = ¸a, b). Ako za svaki segment [u, v] ⊂ ¸a, b) vrijedi
_
v
u
f(x)dx = 0, onda
je f(x) = 0 za svako x ∈ I.
Dokaz: Kada bi postojala toˇcka c ∈ I takva da je f(c) > 0, po lemi
3.3. iz M.A.I. bi postojao δ > 0 tako da vrijedi ∀x ∈ I, ([x − c[ < δ) ⇒
(f(x) ≥
1
2
f(c)). Neka je h = min¦δ, c − a, b − c¦. Tada je [c − h, c + h] ⊂ I
i zbog neprekidnosti funkcije f postoji t ∈ [c −
h
2
, c +
h
2
] tako da vrijedi
_
c+
h
2
c−
h
2
f(x)dx = f(t)h > 0, ˇsto je suprotno pretpostavci.
U sluˇcaju da postoji toˇcka c ∈ I takva da je f(c) < 0 zakljuˇcujemo ana-
logno. Q.E.D.
Propozicija 5.1. Ako h : [a, b] → R iˇsˇcezava svugdje osim moˇzda u toˇcki
c ∈ [a, b], onda je h integrabilna na [a, b] i
_
b
a
f(x)dx = 0.
Dokaz: Zbog odredenosti uzmimo da je M = h(c) > 0. Jasno je da vrijedi
za svaku donju Darbouxova sumu s = 0 jer je na svakoj subdiviziji m
k
= 0
na svakom podsegmentu od [a, b]. Uzmimo ε > 0 po volji i pokaˇzimo da
postoji subdivizija tako da za njenu gornju Darbouxova sumu vrijedi S < ε.
Naime, za c ∈ ¸a, b) uzmimo subdiviziju a = x
0
< x
1
< x
2
< x
3
= b, gdje
je x
1
= c − h, x
2
= c + h, h < min¦
ε
2M
, c − a, b − c¦. Za pripadnu gornju
Darbouxovu sumu vrijedi S = 2hM < ε. U sluˇcaju c = a uzmemo subdi-
viziju a = c = x
0
< x
1
< x
2
= b, gdje je x
1
= c + h, h < min¦
ε
M
, b − c¦,
5.4. INTEGRABILNOST MONOTONIH I NEPREKIDNIH FUNKCIJA133
u sluˇcaju c = b subdiviziju a = x
0
< x
1
< x
2
= c = b, gdje je x
1
= c − h,
h < min¦
ε
M
, c−a¦. Tako je opet S = 2hM < ε. To daje sup A

= inf B

= 0.
Q.E.D.
Korolar 5.3. Neka ograniˇcena funkcija f : [a, b] → R ima na segmen-
tu [a, b] ⊂ R najviˇse konaˇcno toˇcaka prekida prve vrste. Tada je ona R-
integrabilna na [a, b].
Dokaz: Tvrdnja slijedi iz teorema 5.7., prethodne propozicije i svojstva
aditivnosti integrala po podruˇcju integracije. Naime, neka su a ≤ c
1
<
. . . c
k−1
< c
k
< . . . < c
n
≤ b toˇcke u kojima f ima prekide prve vrste, tj.
postoje f(c
k
−), f(c
k
+), k = 1, . . . , n. Neka su f
k
: [a, b] →R (k = 1, . . . , n))
definirane s
f
k
(x) =
_
¸
¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
¸
_
0 , za a ≤ x < c
k−1
f(c
k−1
+) , za x = c
k−1
f(x) , za c
k−1
< x < c
k
f(c
k
−) , za x = c
k
0 , za c
k
< x ≤ b
0
a b c
k1
c
k
f
k
Iz teorema 5.7. i prethodne propozicije imamo
_
b
a
f
k
(x)dx =
_
c
k
c
k−1
f
k
(x)dx
za sve k = 1, . . . , n. Nadalje, funkcija f −

n
k=1
f
k
ima na [a, b] samo ko-
naˇcno mnogo vrijednosti razliˇcitih od 0, pa je njen integral na [a, b] jednak
0. Tvrdnja korolara sada slijedi iz aditivnosti integrala. Q.E.D.
Primjer 5.4. Ovdje definiramo funkciju f : [0, 1] → R koja ima prebrojivo
toˇcaka prekida koje ˇcine gust skup u [0, 1], a koja je ipak integrabilna na
[0, 1]. Neka je
f(x) =
_
0 ; x ∈ [0, 1] ¸ Q
1
n
; x =
m
n
, 0 < m < n, m i n su relativno prosti .
(5.8)
Uzmimo bilo koji c ∈ [0, 1] i bilo koji injektivan niz (x
n
)
n
u [0, 1] takav da
je lim
n→∞
x
n
= c. Pokaˇzimo da je lim
n→∞
f(x
n
) = 0. U suprotnom sluˇcaju bi
postojao ε > 0 sa svojstvom da za beskonaˇcno mnogo ˇclanova x
n
∈ [0, 1] ∩Q
vrijedi f(x
n
) > ε. No, f(x
n
) =
1
k
za neko k ∈ N, pa
1
k
> ε ⇒ k <
1
ε
, tj.
ima samo konaˇcno mnogo takvih k. S druge strane x
n
=
m
k
, gdje je m < k,
pokazuje da takvih x
n
ima konaˇcno mnogo, ˇsto je kontradikcija.
Odatle slijedi da je f neprekidna samo u toˇckama c ∈ [0, 1] u kojima je
f(c) = 0, a to su c ∈ [0, 1] ¸ Q.
134 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
Pokaˇzimo da je f R-integrabilna na [0, 1] i
_
1
0
f(x)dx = 0. Jasno je
da je svaka donja Darbouxova suma s = 0. Sada pokaˇzimo da za bilo koji
ε > 0 moˇzemo konstruirati gornju Darbouxovu sumu S < ε. Neka su α
k
(k = 1, . . . , n
ε
) sve toˇcke za koje vrijedi f(α
k
) >
ε
2
(vidjeli smo da ih ima
konaˇcno mnogo) i neka je M = max¦f(α
k
); k = 1, . . . , n
ε
¦.
Uzmimo ekvidistantnu subdiviziju segmenta [0, 1], x
k
=
k
n
, k = 0, 1, . . . , n,
gdje je n >
2Mnε
ε
. Poˇsto ima najviˇse n
ε
segmenata u kojima je neki od α
k
, to
je suma ˇclanova u gornjoj Darbouxovoj sumi S koja njima odgovara manja
od
nεM
n
<
ε
2
. Kako je ostatak sume manji od
ε
2
, to je S < ε. To dokazuje
tvrdnju.
5.5 Primitivna funkcija
Definicija 5.5. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R. Primitivna
funkcija ili antiderivacija funkcije f na skupu I je svaka funkcija F : I →R
sa svojstvom F

(x) = f(x), ∀ x ∈ I.
Teorem 5.8. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R zadana funkcija.
Ako su F i G bilo koje dvije primitivne funkcije od f na intervalu I, onda
postoji konstanta C ∈ R takva da vrijedi G(x) = F(x) + C, ∀x ∈ I.
Dokaz: Ako je F

= f i G

= f, onda je (G − F)

= G

− F

= f − f = 0,
tj. H

(x) = 0, ∀ x ∈ I, gdje je H = G − F. Ako su x
1
, x
1
∈ I, x
1
,= x
2
,
bilo koje dvije toˇcke, onda iz Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti ima-
mo H(x
2
) − H(x
1
) = H

(c)(x
2
− x
1
), gdje je toˇcka c izmedu x
1
i x
2
. Zbog
H

(c) = 0 dobivamo H(x
2
) = H(x
1
). Prema tome je H konstantna funkcija
na I, tj. H(x) = C, ∀x ∈ I. Dakle, vrijedi G(x) = F(x) +C, ∀x ∈ I.Q.E.D.
Slijede´ci teorem daje dovoljne uvjete za postojanje primitivne funkcije
Teorem 5.9. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I →R funkcija neprekidna
na I. Tada postoji primitivna funkcija od f na I.
Dokaz: Uzmimo toˇcku a ∈ I po volji. Za bilo koju toˇcku x ∈ I je restrikcija
funkcije f na segment [a, x] ili [x, a] neprekidna funkcija, pa je integrabilna u
Riemannovom smislu. Tada je funkcija F : I →R dobro definirana formulom
F(x) =
_
x
a
f(t)dt, ∀ x ∈ I. (5.9)
Pokaˇzimo da je F primitivna funkcija od f na I, tj. F

(x) = f(x), ∀x ∈ I.
Za bilo koju toˇcku c ∈ I i svaki x ∈ I, pomo´cu (5.9), svojstava integrala i
5.5. PRIMITIVNA FUNKCIJA 135
Riemannovog teorema 5.7. imamo θ
x
∈ [0, 1] tako da je
F(x) −F(c) =
_
x
a
f(t)dt −
_
c
a
f(t)dt =
_
x
c
f(t)dt = f(c + θ
x
(x −c)).
Odatle imamo
F(x) −F(c)
x −c
= f(c + θ
x
(x −c)), gdje je θ
x
∈ [0, 1].
Iz neprekidnosti funkcije f u toˇcki c dobivamo
F

(c) = lim
x→c
F(x) −F(c)
x −c
= lim
x→c
f(c + θ
x
(x −c)) = lim
x→c
f(x) = f(c).
Q.E.D.
Sada dokazujemo Leibniz-Newtonovu formulu koja daje vezu izmedu
primitivne funkcije (odnosno pojma derivacije) i Riemannovog integrala funk-
cije.
Teorem 5.10. Ako je f neprekidna funkciju na otvorenom intervalu I i F
bilo koja primitivna funkcija funkcije f na I, onda za svaki segment [a, b] ⊂ I
vrijedi
_
b
a
f(x)dx = F(b) −F(a). (5.10)
Dokaz: Ako je F primitivna funkcija definirana s (5.9), onda zbog F(a) = 0,
vrijedi formula (5.10). Ako je G bilo koja druga primitivna funkcija od f na
I, onda imamo C ∈ R tako da vrijedi G(x) = F(x) + C, ∀x ∈ I. Sada je
G(b) −G(a) = (F(b) +C) −(F(a) +C) = F(b) −F(a) = F(b) =
_
b
a
f(x)dx.
Q.E.D.
Napomena 5.1. Prethodni teorem je istinit i bez pretpostavke da je f ne-
prekidna na I. Dovoljno je pretpostaviti da je f integrabilna funkcija i da
postoji F primitivna funkcija od f na I. Naime, tada za bilo koju subdiviziju
a = x
0
< x
1
< < x
n−1
< x
n
= b segmenta [a, b] iz Lagrangeovog teorema
srednje vrijednosti imamo
F(b) −F(a) =
n

k=1
(F(x
k
) −F(x
k−1
)) =
136 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
=
n

k=1
F

(t
k
)(x
k
−x
k−1
) =
n

k=1
f(t
k
)(x
k
−x
k−1
) = σ,
za neke t
k
∈ [x
k−1
, x
k
], k = 1, . . . , n, gdje je σ integralna suma. Dakle, za
pripadne Darbouxove sume imamo s ≤ F(b) − F(a) ≤ S, no poˇsto broj u
sredini ne ovisi o subdiviziji, onda je s ≤ F(b)−F(a) ≤ S, za bilo koju donju
D-sumu s i bilo koju gornju D-sumu S. Odatle je 1

≤ F(b) − F(a) ≤ 1

,
ˇsto zbog pretpostavke 1

= 1

daje tvrdnju.
Napomena 5.2. Ako je F primitivna funkcija od f na otvorenom intervalu
I, onda je ona diferencijabilna na I, pa iz Lagrangeovog teorema srednje
vrijednosti za bilo koje a, b ∈ I, a < b, slijedi egzistencija toˇcke c ∈ ¸a, b),
tako da je F(b) − F(a) = F

(c)(b − a). Ako iskoristimo Leibniz-Newtonovu
formulu dobivamo
_
b
a
f(x)dx = f(c)(b −a),
ˇsto odgovara integralnom teoremu srednje vrijednosti iz Riemannovog teore-
ma 5.7., s tim da je ovdje a < c < b
5.6 Metode integriranja
5.6.1 Direktna integracija
Derivacije elementarnih funkcija su opet elementarne funkcije. Na ˇzalost to
nije istina kada se radi o primitivnim funkcijama ili antiderivacijama. Pri-
mjeri elementarnih funkcija ˇcije primitivne funkcije nisu elementarne su e
−x
2
,
1
lnx
,
sinx
x
,

xsin x itd. Ne postoji op´ci naˇcin kako utvrditi je li primitivna
funkcija elementarne funkcije opet elementarna funkcija. Navodimo tablicu
osnovnih elementarnih funkcija i njihovih primitivnih funkcija. U pravilu
pokuˇsavamo nalaˇzenje primitivnih funkcija za sloˇzenije funkcije raznim pos-
tupcima svesti na te jednostavne funkcije.
5.6. METODE INTEGRIRANJA 137
f F
x
α
(α ,= −1)
x
α+1
α+1
1
x
ln [x[
e
x
e
x
sin x −cos x
cos x sin x
1
cos
2
x
tg x
1
sin
2
x
−ctg x
shx chx
chx shx
1
ch
2
x
thx
1
sh
2
x
−cthx
1

1−x
2
Sin
−1
x
1
1+x
2
Tg
−1
x
1

1+x
2
sh
−1
x
1
1−x
2
th
−1
x
1

x
2
−1
ch
−1
x
Kod upotrebe Leibniz-Newtonove formule ˇcesto se upotrebljava oznaka
F(x)
¸
¸
¸
¸
b
a
= F(b) −F(a).
Zbog upotrebe primitivnih funkcija u raˇcunanju integrala pomo´cu Leibniz-
Newtonove formule, ˇcesto se koristi oznaka za neodredeni integral funkcije
f u oznaci
_
f(x)dx. Ta oznaka zapravo predstavlja skup svih primitivnih
funkcija od f, koje se, kao ˇsto znamo, medusobno razlikuju samo za kons-
tantnu funkciju.
Osnovna pravila za nalaˇzenje primitivnih funkcija su zapravo obratno
interpretirana pravila za deriviranje funkcija. Tako prvo navodimo pravilo
koje je posljedica linearnosti derivacije i integrala.
Teorem 5.11. Ako je F primitivna funkcija od f na I i G primitivna od
g na I, onda je αF + βG primitivna funkcija od αf + βg na I. U oznaci
neodredenog integrala to piˇsemo kao
_
(αf(x) + βg(x))dx = α
_
f(x)dx + β
_
g(x)dx.
138 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
Dokaz: Funkcija H = αF +βG ima derivaciju H

= αF

+βG

= αf +βg.
Q.E.D.
Druga metoda je supstitucija ili uvodenje nove varijable. Ta je metoda
posljedica pravila za deriviranje kompozicije funkcija.
Teorem 5.12. Neka su I i J otvoreni intervali, ϕ diferencijabilna funkcija
na J i F primitivna funkcija od f na I. Neka je ϕ(J) ⊆ I, tj. f ◦ ϕ je
definirana na J. Tada je G = F ◦ ϕ primitivna funkcija od (f ◦ ϕ)ϕ

na J.
Takoder, ∀ α, β ∈ I vrijedi
_
β
α
f(ϕ(t))ϕ

(t)dt =
_
ϕ(β)
ϕ(α)
f(x)dx. (5.11)
Dokaz: Zbog ϕ(J) ⊆ I je funkcija G = F ◦ ϕ definirana i diferencijabilna
na J. Vrijedi G

(x) = F

(ϕ(x))ϕ

(x) = f(ϕ(x))ϕ

(x) ˇsto daje
_
β
α
f(ϕ(x))ϕ

(x)dt = G(β) −G(α) = F(ϕ(β)) −F(ϕ(α)) =
_
ϕ(β)
ϕ(α)
f(x)dx.
Q.E.D.
Ako je ϕ strogo monotona funkcija J na I i ψ = ϕ
−1
inverzna funkcija od
ϕ, onda uz oznake a = ϕ(α), b = ϕ(β) iz (5.11) dobivamo
_
b
a
f(x)dx =
_
ψ(b)
ψ(a)
f(ϕ(t))ϕ

(t)dt. (5.12)
Sada primitivnu funkciju F nalazimo uz supstituciju x = ϕ(t), odnosno t =
ψ(x), na sljede´ci naˇcin:
F(x) =
_
f(x)dx =
_
f(ϕ(t))ϕ

(t)dt = G(t) + C = G(ψ(x)) +C,
gdje je C konstanta po volji.
Primjer 5.5. Na´ci primitivnu funkciju od f(x) =
x
5
−2x
4
+3

x−
3

x
2
+5

x
.
Rjeˇsenje. Vrijedi f(x) = x
9
2
−2x
7
2
+ 3 −x
1
6
+ 5x

1
2
pa je
_
f(x)dx =
2
11
x
11
2

4
9
x
7
2
+ 3x −
6
7
x
1
6
+ 10x
1
2
+ C.
Primjer 5.6.
_
2ax + b
ax
2
+ bx + c
dx.
5.6. METODE INTEGRIRANJA 139
Rjeˇsenje. Uz supstituciju y = ax
2
+bx+c imamo dy = (2ax+b)dx pa imamo
_
2ax + b
ax
2
+ bx + c
dx =
_
1
y
dy = ln[y[ + C = ln [ax
2
+ bx + c[ + C.
Primjer 5.7.
_
sin
n
xcos xdx
Rjeˇsenje. Supstitucijom y = sin x imamo dy = cos xdx ˇsto daje
_
sin
n
xcos xdx =
_
y
n
dy =
1
n + 1
y
n+1
+ C =
1
n + 1
sin
n+1
x + C.
Primjer 5.8. Na´ci
_
sin mx sin nxdx, za sve m, n ∈ N.
Rjeˇsenje. U tu svrhu koristimo trigonometrijsku formulu: sin α sin β =
1
2
[cos(α −β) −cos(α + β)]. Za m ,= n i m ,= −n imamo
_
sin mx sin nxdx =
1
2
_
[cos(m−n)x −cos(m+ n)x]dx =
=
sin(m−n)x
2(m−n)

sin(m+ n)x
2(m+ n)
.
Za m = n imamo
_
(sin mx)
2
dx =
_
1 −cos 2mx
2
dx =
x
2

sin 2mx
4m
+ C.
Primjer 5.9.
_
ln x
x
dx.
Rjeˇsenje. Supstitucijom t = ln x dobivamo
_
ln x
x
dx =
_
tdt =
t
2
2
+ C =
ln
2
x
2
+ C
Primjer 5.10. F(x) =
_
dx
x

x
2
−a
2
.
Rjeˇsenje. Supstitucijom x =
a
t
, dx = −
adt
t
2
dobivamo
F(x) =
_
1
a
t
_
(
a
t
)
2
−a
2

_

adt
t
2
_
= −
1
a
_
dt

1 −t
2
=
= −
1
a
Sin
−1
t + C = −
1
a
Sin
−1
_
a
x
_
+ C.
140 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
Ako su u podintegralnoj funkciji korijeni oblika

c
2
−x
2
ili

c
2
+ x
2
ili

x
2
−c
2
, onda se pomo´cu supstitucije x = c sin t, odnosno x = c tg t, od-
nosno x =
c
cos
2
t
rjeˇsavamo korijena. Takoder je u sluˇcaju

c
2
+ x
2
mogu´ce
je koristiti supstituciju x = c sht, a u sluˇcaju

x
2
−c
2
mogu´ce koristiti sup-
stituciju x = c cht
Primjer 5.11.
_
dx
(1 +x
2
)

1 +x
2
.
Rjeˇsenje. Stavimo x = tg t, dx =
dt
cos
2
t
pa zbog
1
cos
2
t
= 1 + tg
2
t imamo
_
1
(1 + tg
2
t)
_
1 + tg
2
t
dt
cos
2
t
=
_
cos tdt = sin t + C =
x

1 +x
2
+ C.
Primjer 5.12. Izraˇcunajmo povrˇsinu kruga radijusa r, tj. P = 4
_
r
0

r
2
−x
2
.
Rjeˇsenje.
F(x) =
_

r
2
−x
2
=
¸
¸
¸
¸
x = ϕ(t) = r sin t
dx = r cos tdt
¸
¸
¸
¸
=
_
_
r
2
−r
2
sin
2
t r cos tdt =
= c
2
_
cos
2
tdt =
c
2
2
_
(1 + cos 2t)dt =
c
2
2
(t +
sin 2t
2
) + C = G(t).
Sada je ϕ(α) = r sin α = 0 i ϕ(β) = r sin β = r, zbog strogog rasta funkcije
ϕ : [0,
π
2
] →[0, r] postoji njen inverz, te vrijedi
P = 4
_
r
0

r
2
−x
2
= 4
_ π
2
0
r
2
cos
2
tdt = 2r
2
(t +
sin 2t
2
)
¸
¸
¸
¸
π
2
0
= r
2
π.
Tre´ca je metoda parcijalne integracija koja je posljedica pravila za deri-
viranje produkta funkcija
(uv)

(x) = u

(x)v(x) + u(x)v

(x).
Teorem 5.13. Za funkcije u, v : I →R i za svaki par a, b ∈ I vrijedi
_
b
a
u

(x)v(x)dx = u(x)v(x)
¸
¸
¸
¸
b
a

_
b
a
u(x)v

(x)dx, (5.13)
uz uvjet da integrali u (5.13) postoje.
5.6. METODE INTEGRIRANJA 141
Dokaz: Funkcija F(x) = u(x)v(x) je primitivna funkcija od f(x) = u

(x)v(x)+
u(x)v

(x) pa vrijedi
u(x)v(x)
¸
¸
¸
¸
b
a
=
_
b
a
(u

(x)v(x)+u(x)v

(x))dx =
_
b
a
u

(x)v(x)dx+
_
b
a
u(x)v

(x)dx.
Q.E.D.
Primjer 5.13.
_
xe
x
dx.
Rjeˇsenje. Stavimo u

(x) = e
x
i v(x) = x, pa je u(x) =
_
e
x
dx = e
x
i
v

(x) = 1. Odatle je
_
xe
x
dx = xe
x

_
e
x
dx = xe
x
−e
x
+ C = (x −1)e
x
+ C.
Primjer 5.14. F(x) =
_
e
αx
cos βxdx.
Rjeˇsenje. Stavimo u

(x) = cos βx i v(x) = e
αx
, pa je u(x) =
_
cos βxdx =
1
β
sin βx i v

(x) = αe
αx
. Odatle je
F(x) =
_
e
αx
cos βxdx =
1
β
e
αx
sin βx −
α
β
_
e
αx
sin βxdx
Sada ponovimo prethodni postupak za
_
e
αx
sin βxdx s tim da uzmemo
u

(x) = sin βx i v(x) = e
αx
, pa je u(x) =
_
sin βxdx = −
1
β
cos βx i v

(x) =
αe
αx
. Tako dobivamo
_
e
αx
sin βxdx = −
1
β
e
αx
cos βx+
α
β
_
e
αx
cos βxdx = −
1
β
e
αx
cos βx+
α
β
F(x).
Uvrˇstavanjem u prvi integral dobivamo
F(x) =
1
β
e
αx
sin βx −
α
β
_

1
β
e
αx
cos βx +
α
β
F(x)
_

_
1 +
α
2
β
2
_
F(x) =
_
1
β
e
αx
sin βx +
α
β
2
cos βx
_
e
αx

F(x) =
β
α
2
+ β
2
_
sin βx +
α
β
cos βx
_
e
αx
142 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
Primjer 5.15. F
n
(x) =
_
dx
(x
2
+ 1)
n
, n ∈ N.
Rjeˇsenje. Uzmimo u

(x) = 1 i v(x) = (x
2
+ 1)
−n
, pa imamo u(x) = x i
v

(x) = −2nx(x
2
+ 1)
−(n+1)
. Odatle je
F
n
(x) =
x
(x
2
+ 1)
n
+2n
_
x
2
(x
2
+ 1)
n+1
dx =
x
(x
2
+ 1)
n
+2n[F
n
(x)−F
n+1
(x)] ⇒
F
n+1
(x) =
1
2n
x
(x
2
+ 1)
n
+
2n −1
2n
F
n
(x), (n ∈ N). (5.14)
Za n = 1 imamo
F
1
(x) =
_
dx
x
2
+ 1
= Tg
−1
x + C,
pa sada moˇzemo rekurzivno pomo´cu (5.14) raˇcunati ostale F
n
, n ≥ 2.
5.6.2 Integracija racionalnih funkcija
Neka je P(x) = a
0
+a
1
x+a
2
x
2
+. . .+a
n−1
x
n−1
+a
n
x
n
, a
n
,= 0, polinom stupnja
n s koeficijentima a
0
, a
1
, . . . , a
n
∈ R. Polinom P je mogu´ce faktorizirati na
polinome s realnim koeficijentima prvog i drugog stupnja na slijede´ci naˇcin:
P(x) = a
n
(x−x
1
)
k
1
(x−x
p
)
kp
(x
2
+a
1
x+b
1
)
l
1
(x
2
+a
s
x+b
s
)
ls
, (5.15)
gdje je

p
i=1
k
i
+2

s
j=1
l
j
= n, x
1
, . . . , x
p
su realne nultoˇcke polinoma P, te
vrijedi a
j
, b
j
∈ R, a
2
j
< 4b
j
, (j = 1, . . . , s).
Prisjetimo se da svaku racionalnu funkciju mogu´ce napisati kao sumu
polinoma i prave racionalne funkcije. Sada bez dokaza navodimo teorem
koji nam omogu´cava rastav prave racionalne funkcije na jednostavne prave
racionalne funkcije
Teorem 5.14. Neka su P i Q polinomi, neka je stP < stQ i neka je Q =
Q
1
Q
n
, gdje su Q
i
(i = 1, . . . , n) u parovima relativno prosti polinomi, tj.
nemaju zajedniˇckih nultoˇcaka.
Tada postoje i jedinstveni su polinomi P
i
, stP
i
< stQ
i
, (i = 1, . . . , n),
takvi da je
P(x)
Q(x)
=
n

i=1
P
i
(x)
Q
i
(x)
. (5.16)
Posebno, ako je Q(x) = (x − x
0
)
k
i stP < k tada postoje i jedinstveni su
A
i
∈ R, (i = 1, . . . , k) takvi da je
P(x)
Q(x)
=
k

i=1
A
i
(x −x
0
)
i
. (5.17)
5.6. METODE INTEGRIRANJA 143
Ako je Q(x) = (x
2
+ px + q)
k
, p
2
< 4q i stP < 2k tada postoje i jedinstveni
su A
i
, B
i
∈ R, (i = 1, . . . , k) takvi da je
P(x)
Q(x)
=
k

i=1
A
i
x + B
i
(x
2
+ px + q)
i
. (5.18)
Prethodni teorem svodi integraciju prave racionalne funkcije na integrale
oblika:
_
dx
(x −a)
n
, (n ∈ N), (5.19)
_
Ax + B
(x
2
+ px + q)
n
dx, (n ∈ N), (p
2
< 4q). (5.20)
Sada za n > 1 imamo
_
dx
(x −a)
n
=
1
1 −n
1
(x −a)
n−1
+ C,
a za n = 1 je
_
dx
x −a
= ln [x −a[ + C.
Drugi integral moˇzemo za n ≥ 2 rastaviti na
_
Ax + B
(x
2
+ px + q)
n
dx =
A
2
_
2x + p
(x
2
+ px + q)
n
dx+(B−
Ap
2
)
_
dx
(x
2
+ px + q)
n
=
= −
A
2(n −1)
1
(x
2
+ px + q)
n−1
+ (B −
Ap
2
)
_
dx
(x
2
+ px + q)
n
i dalje
_
dx
(x
2
+ px + q)
n
=
1
(q −
p
2
4
)
n
_
dx
_
_
2x+p

4q−p
2
_
2
+ 1
_
n
=
1
(q −
p
2
4
)
n−
1
2
F
n
_
2x + p
_
4q −p
2
_
,
gdje je F
n
zadana rekurzijom (5.14).
Za n = 1 imamo
_
Ax + B
x
2
+ px + q
dx =
A
2
_
2x + p
x
2
+ px + q
dx + (B −
Ap
2
)
_
dx
x
2
+ px + q
=
=
A
2
ln(x
2
+ px + q) +
_
2B −Ap
_
4q −p
2
_
F
1
_
2x + p
_
4q −p
2
_
.
144 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
5.7 Primjene
5.7.1 Volumen rotacionog tijela
Neka je P(x) povrˇsina presjeka tijela i rav-
nine okomite na os x. Uzmimo subdivizi-
ju segmenta [a, b], a = x
0
< x
1
< . . . <
x
n−1
< x
n
= b. Integralne sume su oblika
n

k=1
P(t
k
)(x
k
− x
k−1
), ˇsto predstavlja aprok-
simaciju volumena tijela. Tada je volumen
tijeka jednak V =
_
b
a
P(x)dx. Specijal-
no, ako je tijelo nastalo rotacijom povrˇsine
ispod grafa funkcije f oko osi x, onda je
P(x) = πf(x)
2
, ˇsto daje
P(x)
a b
0 x
y
z
V = π
_
b
a
f(x)
2
dx. (5.21)
Primjer 5.16. Izraˇcunati volumen kugle radijusa r. Funkcija koja opisuje
kruˇznicu na segmentu [−r, r] je f(x) =

r
2
−x
2
pa je V = π
_
r
−r
(r
2
−x
2
)dx =
π[r
2
(r −(−r)) −(
r
3
3

−r
3
3
)] = π[2r
3

2r
3
3
] =
4r
3
π
3
.
5.7.2 Duljina ravninske krivulje
Problem odredivanja duljine luka (rektifikacija) kruˇznice i nekih drugih kri-
vulja ve´c je zaokupljao paˇznju starih Grka, a bio je i jedan od problema
na kojima se razvijao diferencijalni i integralni raˇcun u 17. stolje´cu. Tom
problemu moˇzemo pristupiti na slijede´ci naˇcin:
Neka je krivulja dio grafa funkcije f na seg-
mentu [a, b] kao na slici desno. Naˇcinimo sub-
diviziju
a = x
0
< x
1
< < x
n−1
< x
n
= b (5.22)
segmenta [a, b] i oznaˇcimo s T
k
= (x
k
, f(x
k
)),
k = 0, 1, . . . , n, pripadne toˇcke na gra-
fu. Duljinu krivulje izmedu toˇcaka T
k−1
=
(x
k−1
, f(x
k−1
)) i T
k
= (x
k
, f(x
k
)) aproksimi-
ramo duljinom
0 x
y
f
L
k
L
k1
T
k1
T
k
T
k1
x
k1
x
k
x
k1
L
k
= d(T
k−1
, T
k
) =
_
(x
k
−x
k−1
)
2
+ (f(x
k
) −f(x
k−1
))
2
=
5.7. PRIMJENE 145
=
¸
1 +
_
f(x
k
) −f(x
k−1
)
x
k
−x
k−1
_
2
(x
k
−x
k−1
). (5.23)
Pomo´cu Lagrangeovog teorema dobivamo
f(x
k
) −f(x
k−1
)
x
k
−x
k−1
= f

(t
k
), (k = 1, . . . , n). (5.24)
Poˇsto je udaljenost L
k
= d(T
k−1
, T
k
) izmedu toˇcaka manja ili jednaka
duljini luka izmedu tih toˇcaka, to je donja aproksimacija L za duljinu krivulje
L dana s
L =
n

k=1
L
k
=
n

k=1
¸
1 +
_
f(x
k
) −f(x
k−1
)
x
k
−x
k−1
_
2
(x
k
−x
k−1
) ≤ L. (5.25)
Pomo´cu (5.24) iz (5.23) i (5.25) dobivamo
L =
n

k=1
_
1 + [f

(t
k
)]
2
(x
k
−x
k−1
), (5.26)
a to je integralna suma za subdiviziju (5.22) funkcije
g(x) =
_
1 + [f

(x)]
2
, x ∈ [a, b], (5.27)
Ako je funkcija g integrabilna na [a, b], onda je duljina krivulje dana s
L =
_
b
a
_
1 + [f

(x)]
2
dx. (5.28)
5.7.3 Povrˇsina rotacione plohe
Neka je ploha nastala rotacijom oko osi x grafa funkcije f na segmentu [a, b].
Za zadanu subdiviziju segmenta [a, b], a = x
0
< x
1
< . . . < x
n−1
< x
n
=
b, aproksimacija dijela rotacione povrˇsine na segmentu [x
k−1
, x
k
] je oblika
2πf(t
k
)
_
1 + [f

(t
k
)]
2
(x
k
−x
k−1
). Dakle, integralna suma je

n

k=1
f(t
k
)
_
1 + [f

(t
k
)]
2
(x
k
−x
k−1
),
ˇsto daje formulu za raˇcunanje oploˇsja
O = 2π
_
b
a
f(x)
_
1 + [f

(x)]
2
dx. (5.29)
Primjer 5.17. Izraˇcunati oploˇsje kugle radijusa r. Funkcija koja opisuje
kruˇznicu na segmentu [−r, r] je f(x) =

r
2
−x
2
, a
_
1 +f

(x)
2
=
r

r
2
−x
2
.
Dakle, O = 2π
_
r
−r
rdx = 2πr(r −(−r)) = 4πr
2
.
146 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
5.7.4 Zakrivljenost ravninske krivulje
Oznaˇcimo s α(M
0
, M) kut ˇsto ga zatvaraju tan-
gente na krivulju Γ u toˇckama M
0
i M. Neka je
µ(M
0
, M) duljina luka krivulje Γ izmedu toˇcaka
M
0
i M. Tada je
¸
¸
¸
¸
¸
α(M
0
, M)
µ(

M
0
M)
¸
¸
¸
¸
¸
(5.30)
prosjeˇcna zakrivljenost luka

M
0
M krivulje Γ.
Ako prosjeˇcna zakrivljenost teˇzi nekom broju kada
toˇcka M po krivulji Γ teˇzi k M
0
, onda taj broj
zovemo zakrivljenost krivulje Γ u toˇcki M
0
.
0 x
y
M
M0

Τ(x)
Α
Neka je I ⊆ R otvoren interval, f : I → R funkcija koja ima neprekidnu
drugu derivaciju na I i neka je Γ
f
graf funkcije f. Tangenta na graf Γ
f
u toˇcki M = (x, f(x)) ima koeficijent smjera f

(x) i sa osi apscisa zatvara
kut τ(x) = Tg
−1
f

(x). Pomo´cu Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti za
funkciju τ = Tg
−1
f

imamo α(M
0
, M) = τ(x)−τ(x
0
) = τ

(t)(x−x
0
) za neko
t izmedu x
0
i x. Zbog τ

(t) = [Tg
−1
f

]

(t) = [Tg
−1
]

(f

(t))f
′′
(t) =
f
′′
(t)
1 + [f

(t)]
2
je
α(M
0
, M) =
f
′′
(t)
1 + [f

(t)]
2
(x −x
0
) za neko t izmedu x
0
i x. (5.31)
Za duljinu luka imamo formulu (5.28):
µ(

M
0
M) =
_
x
x
0
_
1 + [f

(u)]
2
du.
Pomo´cu teorema srednje vrijednosti za taj integral dobivamo
µ(

M
0
M) =
_
1 + [f

(s)]
2
(x −x
0
), (5.32)
gdje je s ∈ [x
0
, x]. Iz formula (5.32), (5.31) i (5.30) dobivamo formulu za
prosjeˇcnu zakrivljenost
¸
¸
¸
¸
¸
f
′′
(t)
1 + [f

(t)]
2

1
_
1 + [f

(s)]
2
¸
¸
¸
¸
¸
, (5.33)
gdje su t i s izmedu x
0
i x. Kada x → x
0
, onda t → x
0
i s → x
0
, pa (5.33)
poprima oblik
κ(M
0
) =
¸
¸
¸
¸
¸
f
′′
(x
0
)
[1 + [f

(x
0
)]
2
]
3
2
¸
¸
¸
¸
¸
.
5.8. NEPRAVI INTEGRAL 147
Dakle, zakrivljenost krivulje Γ
f
(grafa funkcije f : I →R) u toˇcki (x, f(x)),
x ∈ I, je
κ(x) =
¸
¸
¸
¸
¸
f
′′
(x)
[1 + [f

(x)]
2
]
3
2
¸
¸
¸
¸
¸
. (5.34)
5.8 Nepravi integral
Do sada smo koristili pojam Riemann integrabilne funkcije na segmentu.
Ta je funkcija morala biti ograniˇcena na segmentu, da bi se uop´ce mogla
razmatrati njena integrabilnost. Sada ´cemo proˇsiriti pojam integrabilnosti
na intervale koji nisu zatvoreni, a ne moraju biti ni ograniˇceni. Takvi su
intervali [a, b), ¸a, b], ¸a, b) s tim da moˇze biti a = −∞ ili b = ∞. Tako
dobiveni integral ´cemo zvati nepravi integral.
Neka je zadana funkcija f(x) = e
−x
,
x ∈ R. Za tu funkciju vrijedi lim
x→∞
e
−x
= 0.
Da li je mogu´ce osjenˇcanom dijelu ravnine
S omedenom koordinatnim osima i grafom
funkcije pridruˇziti broj koji bi imao smisao
povrˇsine. Poˇsto je interval [0, ∞) neogra-
niˇcen, to nije mogu´ce upotrijebiti pravokut-
nike kao aproksimaciju tog dijela ravnine. No
iz slike desno je vidljivo da bi za dovoljno ve-
liki B povrˇsina dijela ravnine S
B
ispod gra-
fa na segmentu [0, B] mogla aproksimirati
traˇzenu povrˇsinu (ako tako neˇsto ima smis-
la).
0 x
y
f(x) e
x
S
B
B
Povrˇsina skupa S
B
je dana sa
_
B
0
e
−x
dx = −e
−x
¸
¸
¸
¸
B
0
= 1 − e
−B
, pa je
razumno broj lim
B→∞
_
B
0
e
−x
dx = lim
B→∞
(1 − e
−B
) = 1 proglasiti povrˇsinom
dijela ravnine S. Tada piˇsemo
_

0
e
−x
dx = lim
B→∞
_
B
0
e
−x
dx, (5.35)
i taj limes zovemo nepravi integral.
Neka je zadana funkcija f(x) =
1

x
, x > 0. Za tu funkciju vrijedi
lim
x→0+
1

x
= 0. Je li mogu´ce osjenˇcanom dijelu ravnine S omedenom koordi-
natnim osima, pravcem x = 1 i grafom funkcije pridruˇziti broj koji bi
148 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
imao smisao povrˇsine. Poˇsto je na intervalu
¸0, 1] funkcija neograniˇcena, to nije mogu´ce
upotrijebiti pravokutnike kao gornju aprok-
simaciju tog dijela ravnine. No iz slike desno
je vidljivo da bi za dovoljno mali ε > 0 po-
vrˇsina dijela ravnine S
ε
ispod grafa na seg-
mentu [ε, 1] mogla aproksimirati traˇzenu po-
vrˇsinu (ako povrˇsina ima smisla).
0 x
y
f(x)
1

_
x

1 Ε
Povrˇsina dijela ravnine S
ε
dobije se kao
_
1
ε
1

x
dx = 2

x
¸
¸
¸
¸
1
ε
= 2(1−

ε).
Sada piˇsemo
_
1
0←
dx

x
= lim
ε→0+
_
1
ε
dx

x
= 2. (5.36)
Definicija 5.6. Neka je funkcija f : [a, b) → R integrabilna na svakom
segmentu [a, B] gdje je B < b ≤ +∞. Ako postoji konaˇcan limes
lim
B→b−
_
B
a
f(x)dx, (5.37)
onda se taj limes zove nepravi integral funkcije f na [a, b) i oznaˇcava s
_
→b
a
f(x)dx. (5.38)
Takoder se kaˇze da integral (5.38) konvergira. Ako limes u (5.37) ne
postoji kaˇzemo da integral (5.38) divergira.
Analogno definiramo integral na ¸a, b] :
_
b
a←
f(x)dx = lim
A→a+
_
b
A
f(x)dx.
Ako je f integrabilna na svakom segmentu [A, B] ⊂ ¸a, b), onda, uz uvjet da
svi limesi postoje, definiramo
_
→b
a←
f(x)dx = lim
A→a+
_
c
A
f(x)dx + lim
B→b−
_
B
c
f(x)dx,
gdje je c ∈ ¸a, b) bilo koja toˇcka. Moˇze se pokazati da prethodna definicija
ne ovisi o c.
5.8. NEPRAVI INTEGRAL 149
Napomena Zato ˇsto su i limes funkcije i R-integral monotoni i linearni, ta
svojstva ima i neodredeni integral.
Primjer 5.18.
_
+∞
0
dx
1 +x
2
= lim
B→+∞
_
B
0
dx
1 +x
2
= lim
B→+∞
(Tg
−1
x
¸
¸
¸
¸
B
0
) = lim
B→+∞
Tg
−1
B =
π
2
.
Primjer 5.19.
_
0
−1←
dx

1 −x
2
= lim
ε→−1+
_
0
ε
dx

1 −x
2
= lim
ε→−1+
(−Sin
−1
ε) =
π
2
.
Primjer 5.20.
_
+∞
0
cos xdx divergira jer je
_
F
0
cos xdx = sin B, a lim
B→+∞
sin B
ne postoji.
Teorem 5.15. Neka je a > 0.
1. Integral
_
+∞
a
dx
x
p
konvergira za p > 1 i divergira za p ≤ 1.
2. Integral
_
a
0←
dx
x
p
konvergira za 0 < p < 1 i divergira za p ≥ 1.
3. Integral
_
+∞
0←
dx
x
p
divergira za svako p ≥ 0.
Dokaz: 1. Za p = 1 imamo
_
+∞
a
dx
x
= lim
B→+∞
(ln x
¸
¸
¸
¸
B
a
) = lim
B→+∞
ln B −ln a = +∞,
pa integral divergira k +∞. Za p ,= 1 je
_
B
a
dx
x
p
=
_
1
1 −p
1
x
p−1
_ ¸
¸
¸
¸
B
a
=
1
1 −p
(B
1−p
−a
1−p
).
Zbog lim
x→+∞
x
α
=
_
+∞ (α > 0)
0 (α < 0)
, imamo
_
+∞
a
dx
x
p
=
_
+∞ (1 −p > 0)
a
1−p
p−1
(1 −p < 0)
.
2. Za p = 1 je
lim
ε→0+
_
a
ε
dx
x
= ln a − lim
ε→0+
ln ε = +∞.
150 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
Za p ,= 1 imamo
lim
ε→0+
_
a
ε
dx
x
p
=
1
1 −p
(a
1−p
− lim
ε→0+
ε
1−p
) =
_
∞ (1 −p < 0)
1
1−p
a
1−p
(1 −p > 0)
.
3. Slijedi iz 1. i 2. Q.E.D.
5.8.1 Kriterij konvergencije nepravog integrala
Teorem 5.16. Neka je a > 0 i neka su funkcije f, ϕ : [a, +∞) → R takve
da vrijedi
(i) 0 ≤ f(x) ≤ ϕ(x) za svaki x ≥ x
0
> a,
(ii) za svako B > a postoje integrali
_
B
a
f(x)dx i
_
B
a
ϕ(x)dx.
Ako je integral
_
+∞
a
ϕ(x)dx (5.39)
konvergentan, onda je konvergentan i integral
_
+∞
a
f(x)dx (5.40)
i vrijedi
_
+∞
a
f(x)dx ≤
_
+∞
a
ϕ(x)dx. (5.41)
Ako je integral (5.40) divergentan, onda je i integral (5.39) divergentan.
Dokaz: Funkcije F(x) =
_
x
a
f(t)dt i Φ(x) =
_
x
a
ϕ(t)dt rastu i vrijedi
F(x) ≤ Φ(x), za svaki x > a. Za rastu´cu funkciju limes u beskonaˇcnosti
F(+∞) = lim
x→+∞
F(x) postoji ako i samo ako je ta funkcija ograniˇcena
odozgo. Odatle slijedi tvrdnja teorema. Q.E.D.
Korolar 5.4. Neka su funkcije f, ϕ : [a, +∞) →R pozitivne i neka postoji
lim
x→+∞
f(x)
ϕ(x)
= c (0 ≤ c ≤ +∞). (5.42)
Ako je c < +∞ i ako konvergira integral (5.39) onda konvergira i integral
(5.40), odnosno, ako divergira integral (5.40) onda divergira i integral (5.39).
5.8. NEPRAVI INTEGRAL 151
Ako je c > 0 i ako konvergira integral (5.40) onda konvergira i integral
(5.39), odnosno, ako divergira integral (5.39) onda divergira i integral (5.40).
Ako je 0 < c < +∞ onda oba integrala istovremeno konvergiraju ili
divergiraju.
Dokaz: Ako je c < +∞ onda ∀ ε > 0 ∃ ∆ > 0 takav da (x > ∆) ⇒
([
f(x)
ϕ(x)
− c[ < ε) ⇒ (
f(x)
ϕ(x)
< c + ε) ⇒ (f(x) < (c + ε)ϕ(x)), pa konvergencija
(5.39) povlaˇci konvergenciju (5.40), odnosno divergencija (5.40) povlaˇci di-
vergenciju (5.39). Analogno, c > 0 i 0 < ε < c daju postojanje ∆ > 0 tako da
(x > ∆) ⇒([
f(x)
ϕ(x)
−c[ < ε) ⇒(
f(x)
ϕ(x)
> c −ε) ⇒((c −ε)ϕ(x) < f(x)), pa ko-
nvergencija (5.40) povlaˇci konvergenciju (5.39), odnosno divergencija (5.39)
povlaˇci divergenciju (5.40). U sluˇcaju 0 < c < +∞, zbog lim
x→+∞
f(x)
ϕ(x)
=
c ⇔lim
x→+∞
ϕ(x)
f(x)
=
1
c
, (5.40) i (5.39) istovremeno konvergiraju ili divergira-
ju. Q.E.D.
Ako konvergira integral
_
→b
a
[f(x)[dx, onda kaˇzemo da integral (5.38)
apsolutno konvergira. Ako integral (5.38) konvergira ali ne konvergira
apsolutno, onda kaˇzemo da uvjetno konvergira
Propozicija 5.2. Neka je f : [a, +∞) →R funkcija koja je za svaki b > a in-
tegrabilna na segmentu [a, b]. Ako je konvergentan nepravi integral
_
+∞
a
[f(x)[dx,
tada je konvergentan i nepravi integral
_
+∞
a
f(x)dx, tj. ako je integral ap-
solutno konvergentan, onda je i konvergentan.
Dokaz: Prisjetimo se da je po teoremu 5.3 i funkcija [f[, za svaki b > a,
integrabilna na segmentu [a, b]. Neka su f
+
, f

: [a, +∞) → R definirane s
f
+
(x) = max¦0, f(x)¦ za x ≥ a, i f

(x) = max¦0, −f(x)¦ za x ≥ a. Tad je
f(x) = f
+
(x) −f

(x) i [f(x)[ = f
+
(x) +f

(x) za x ≥ a. Funkcije f
+
i f
+
su
takoder, za svaki b > a, integrabilna na segmentu [a, b].
Zbog 0 ≤ f
+
(x) ≤ [f(x)[ i 0 ≤ f

(x) ≤ [f(x)[ za x ≥ a, konver-
gencija
_
+∞
a
[f(x)[dx i teorem 5.16. daju konvergenciju nepravih integra-
la
_
+∞
a
f
+
(x)dx i
_
+∞
a
f

(x)dx. Sada je
_
+∞
a
f(x)dx =
_
+∞
a
f
+
(x)dx −
_
+∞
a
f

(x)dx. Q.E.D.
Obratna tvrdnja od tvrdnje u prethodnoj propoziciji nije op´cenito istinita.
152 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
Primjer 5.21. Nepravi integrali
_
+∞
0
e
−x
2
dx,
_
+∞
0
cos x
1 +x
2
dx,
_
+∞
a
cos x
x
p
dx, (a > 0, p > 1),
su konvergentni. To slijedi iz korolara 5.4. i prethodne propozicije:
zbog e
−x
2
≤ e
−x
za x ≥ 1 konvergira prvi, zbog
[ cos x[
1+x
2

1
1+x
2
konvergira
drugi, a zbog
[ cos x[
x
p

1
x
p
konvergira tre´ci nepravi interval za p > 1.
Primjer 5.22. (Gama funkcija) Za α ≥ 1 definiramo nepravi integral
Γ(α) =
_
+∞
0
e
−x
x
α−1
dx. (5.43)
Konvergencija integrala (5.43) vidi se na slijede´ci naˇcin:
Za α ≥ 1 vrijedi lim
x→+∞
e
−x
x
α+1
= 0 pa za ε = 1 postoji ∆ > 0
takav da (x > ∆) ⇒ (e
−x
x
α−1
x
2
= e
−x
x
α+1
< 1) ⇒ (e
−x
x
α−1
<
1
x
2
). Sada
konvergencija integrala (5.43) slijedi pomo´cu teorema 5.15.1. i teorema 5.16.
Funkciju Γ : [1, +∞) → R zovemo gama funkcija. Za gama funkciju
vrijedi rekurzija:
Γ(α + 1) = αΓ(α), (α ≥ 1). (5.44)
Naime, parcijalnom integracijom dobivamo:
_
t
0
e
−x
x
α
dx = −e
−x
x
α
¸
¸
¸
¸
t
0
+ α
_
t
0
e
−x
x
α−1
dx.
Odatle zbog lim
t→+∞
e
−t
t
α
= 0 dobivamo (5.44).
Vrijedi
Γ(1) =
_
+∞
0
e
−x
dx = 1,
pa za n ∈ N imamo Γ(n + 1) = nΓ(n) = = n(n − 1) 1 Γ(1) = n!,
tj. Gama funkcija je poop´cenje faktorijela. Ta funkcija se javlja u mnogim
matematiˇckim problemima u raznim granama matematike.
Poglavlje 6
Redovi
6.1 Definicija reda
Definicija 6.1. Neka je (a
n
)
n
niz realnih brojeva. Nizu (a
n
)
n
pridruˇzujemo
niz (s
n
)
n
definiran s:
s
1
= a
1
s
2
= a
1
+ a
2
s
3
= a
1
+ a
2
+ a
3
.
.
.
s
n
= a
1
+ a
2
+ + a
n
.
.
.
(6.1)
Red je uredeni par ((a
n
)
n
, (s
n
)
n
) nizova (a
n
)
n
i (s
n
)
n
. Element a
n
zovemo
op´ci ˇclan reda, a s
n
je n-ta parcijalna suma reda. Oznake za red su

a
n
ili

n∈N
a
n
ili

N
a
n
ili

n=1
a
n
ili a
1
+ a
2
+ + a
n
+ .
Primjer 6.1. Pretvaranje racionalnih brojeva u decimalne.
1
9
=
1
10
10
9
=
_
1
10
+
1
10
2
_
+
1
9
1
10
2
=
_
1
10
+
1
10
2
+ +
1
10
n
_
+
1
9
1
10
n
153
154 POGLAVLJE 6. REDOVI
Iz prethodnog, zbog lim
n→∞
1
9
1
10
n
= 0, dobivamo
1
9
= lim
n→∞
_
1
10
+
1
10
2
+ +
1
10
n
_
,
a to piˇsemo
1
9
=

n=1
1
10
n
i govorimo da je
1
9
suma reda

n=1
1
10
n
.
Primjer 6.2. Geometrijski red. Za x ,= −1 imamo
1
1 −x
=
1 −x + x
1 −x
= 1 +
x
1 −x
= 1 +
x −x
2
+ x
2
1 −x
= 1 +x +
x
2
1 −x
=
= (1 +x + x
2
+ + x
n
) +
x
n
1 −x
.
Za [x[ < 1 je lim
n→∞
x
n
= 0, a odatle slijedi
1
1 −x
= lim
n→∞
(1 +x + x
2
+ + x
n
) =

n=0
x
n
.
Primjer 6.3. Pokuˇsajmo na´ci funkciju f : R →R koja je rjeˇsenje diferenci-
jalne jednadˇzbe
f

(x) = f(x), x ∈ R, (6.2)
s poˇcetnim uvjetom f(0) = 1. Traˇzimo funkciju u obliku polinoma neodredenog
stupnja
f(x) = a
0
+ a
1
x + a
2
x
2
+ a
3
x
3
+ + a
n
x
n
+ . (6.3)
Derivacija je oblika
f

(x) = a
1
+ 2a
2
x + 3a
3
x
2
+ + na
n
x
n−1
+ ,
pa kad zbog (6.2) izjednaˇcimo koeficijente uz iste potencije dobivamo
a
1
= a
0
a
1
= a
0
2a
2
= a
1
a
2
=
1
2!
a
0
3a
3
= a
2
a
3
=
1
3!
a
0
4a
4
= a
3
a
3
=
1
4!
a
0
.
.
.
.
.
.
(n + 1)a
n+1
= a
n
a
n+1
=
1
(n+1)!
a
0
.
.
.
.
.
.
Uvjet f(0) = 1 daje
a
0
= 1, a
1
=
1
1!
, a
2
=
1
2!
, a
3
=
1
3!
, . . . , a
n
=
1
n!
, . . . ,
6.2. DEFINICIJA KONVERGENCIJE REDA 155
ˇsto pokazuje da ne postoji polinom koji bi zadovoljavao traˇzenu diferencijalnu
jednadˇzbu sa zadanim poˇcetnim uvjetom. Stoga je razumno oˇcekivati da za
∀ x ∈ R vrijedi
f(x) = lim
n→∞
(1 +
x
1!
+
x
2
2!
+ +
x
n
n!
) =

n=0
x
n
n!
.
S druge strane znamo da je funkcija e
x
rjeˇsenje diferencijalne jednadˇzbe (6.2),
pa moˇzemo oˇcekivati da ∀ x ∈ R vrijedi
e
x
=

n=0
x
n
n!
. (6.4)
6.2 Definicija konvergencije reda
Definicija 6.2. Za red

n=1
a
n
(6.5)
realnih ili kompleksnih brojeva kaˇzemo da je konvergentan (sumabilan,
zbrojiv), ako je niz (s
n
)
n
parcijalnih suma reda (6.5) konvergentan. Ako je
red (6.5) konvergentan onda broj
s = lim
n→∞
s
n
(6.6)
zovemo sumom reda (6.5) i oznaˇcavamo sa
s =

n=1
a
n
= a
1
+ a
2
+ + a
n
+ . (6.7)
Red (6.5) je divergentan ako je niz (s
n
)
n
divergentan.
Za niz kompleksnih brojeva (a
n
)
n
= (α
n
+ iβ
n
)
n
moˇzemo promatrati tri
reda

n=1
a
n
,

n=1
α
n
,

n=1
β
n
,
s parcijalnim sumama
s
n
= a
1
+ + a
n
, σ
n
= α
1
+ + α
n
, τ
n
= β
1
+ + β
n
.
Budu´ci da je s
n
= σ
n
+iτ
n
to niz (s
n
)
n
konvergira ako i samo ako konvergiraju
nizovi (σ
n
)
n
i (τ
n
)
n
. Tada vrijedi
lim
n→∞
s
n
= lim
n→∞
σ
n
+ i lim
n→∞
τ
n
,
156 POGLAVLJE 6. REDOVI
odnosno

n=1
a
n
=

n=1

n
+ iβ
n
) =

n=1
α
n
+ i

n=1
β
n
.
Pitanje konvergencije reda, a pogotovo sume reda, moˇze biti vrlo kompli-
cirano. Za poˇcetak dajemo primjer u kojem je na oba pitanja mogu´ce lako
odgovoriti
Primjer 6.4. Pokaˇzimo da red

n=1
1
n(n + 1)
konvergira i nadimo njegovu
sumu. Prvo uoˇcimo da za svaki n ∈ N vrijedi
1
n(n + 1)
=
1
n

1
n + 1
, pa
imamo
s
n
=
n

k=1
1
k(k + 1)
=
n

k=1
_
1
k

1
k + 1
_
= 1 −
1
n + 1
.
Sada je jasno da vrijedi lim
n→∞
s
n
= 1, tj.

n=1
1
n(n + 1)
= 1.
Teorem 6.1. (Nuˇzan uvjet konvergencije reda)
Ako red

n=1
a
n
konvergira, onda niz (a
n
)
n
konvergira k nuli, tj. vrijedi
(

n=1
a
n
konvergira ) ⇒( lim
n→∞
a
n
= 0). (6.8)
Dokaz: Ako red (6.5) konvergira k broju s, onda vrijedi
lim
n→∞
a
n
= lim
n→∞
(s
n
−s
n−1
) = lim
n→∞
s
n
− lim
n→∞
s
n−1
= s −s = 0.
Q.E.D.
Obratna implikacija u (6.8) nije op´cenito istinita, ˇsto je vidljivo iz slje-
de´ceg primjera
Primjer 6.5. Harmonijski red

n=1
1
n
(6.9)
divergira k +∞.
6.2. DEFINICIJA KONVERGENCIJE REDA 157
Uoˇcimo da vrijedi s
n+1
= s
n
+
1
n + 1
> s
n
pa je niz (s
n
)
n
strogo rastu´ci.
Pokaˇzimo da je podniz (s
2
n)
n
odozgo neograniˇcen. U tu svrhu indukcijom
dokazujemo da ∀ n ∈ N vrijedi nejednakost s
2
n ≥ 1 +
1
2
n. Za n = 1 imamo
s
2
= 1 +
1
2
ˇsto daje bazu indukcije. Sada
s
2
n+1 = s
2
n +
1
2
n
+ 1
+
1
2
n
+ 2
+ +
1
2
n
+ 2
n
> s
2
n +
1
2
n
+ 2
n
+ +
1
2
n
+ 2
n
=
= s
2
n + 2
n
1
2
n+1
= s
2
n +
1
2
≥ 1 +
1
2
n +
1
2
= 1 +
1
2
(n + 1).
Odatle zakljuˇcujemo lim
n→∞
s
2
n = +∞, a to povlaˇci lim
n→∞
s
n
= +∞. Primije-
timo, red divergira, a vrijedi lim
n→∞
1
n
= 0. Dakle, konvergencija niza op´cih
ˇclanova k nuli nije dovoljan uvjet za konvergenciju reda.
Primjer 6.6. Alterniraju´ci harmonijski red

n=1
(−1)
n−1
1
n
(6.10)
konvergira. Nuˇzan uvjet konvergencije je ispunjen, tj. lim
n→∞
(−1)
n−1
1
n
= 0.
Nadalje, vrijedi
s
2m
=
_
1 −
1
2
_
+
_
1
3

1
4
_
+ +
_
1
2m−1

1
2m
_
ˇsto pokazuje da je podniz (s
2m
)
m
strogo rastu´ci. Nadalje,
s
2m
= 1 −
_
1
2

1
3
_

_
1
4

1
5
_
− −
_
1
2m−2

1
2m−1
_

1
2m
< 1,
pokazuje da je niz (s
2m
)
m
odozgo ograniˇcen. Prema teoremu o rastu´cim
nizovima taj niz je konvergentan. Neka je lim
m→∞
s
2m
= s ≤ 1. Zbog s
2m+1
=
s
2m
+
1
2m+1
imamo lim
m→∞
s
2m+1
= s, dakle i lim
n→∞
s
n
= s, ˇsto pokazuje da je
red (6.10) konvergentan.
Konvergencija redova je u skladu s operacijama zbrajanja redova i mnoˇzenja
redova sa skalarima.
158 POGLAVLJE 6. REDOVI
Teorem 6.2. Neka su

n=1
a
n
i

n=1
b
n
konvergentni redovi sa sumama A i B.
Za svaki par λ, µ ∈ C je red

n=1
(λa
n
+ µb
n
) konvergentan i vrijedi

n=1
(λa
n
+ µb
n
) = λ

n=1
a
n
+ µ

n=1
b
n
. (6.11)
Dokaz: Oznaˇcimo A
n
= a
1
+ +a
n
, B
n
= b
1
+ +b
n
, C
n
= (λa
1
+µb
1
)+
+ (λa
n
+ µb
n
). Zbog C
n
= (λA
n
+ µB
n
) za sve n ∈ N, lim
n→∞
A
n
= A i
lim
n→∞
B
n
= B imamo lim
n→∞
C
n
= λ lim
n→∞
A
n
+µ lim
n→∞
B
n
, tj. vrijedi (6.11).Q.E.D.
Sada ´cemo prouˇciti konvergenciju geometrijskog reda koji igra vaˇznu ulo-
gu u narednim rezultatima o konvergenciji redova.
Teorem 6.3. Za q ∈ C, [q[ < 1, geometrijski red

n=0
q
n
= 1 +q + q
2
+ (6.12)
konvergira i ima sumu
1
1 −q
. Za [q[ ≥ 1 red (6.12) divergira.
Dokaz: Za [q[ < 1 imamo
1 −q
n
= (1 −q)(1 +q + + q
n−1
)
odakle slijedi
s
n
= 1 +q + + q
n−1
=
1 −q
n
1 −q
=
1
1 −q

1
1 −q
q
n
.
odatle zbog lim
n→∞
q
n
= 0 dobivamo lim
n→∞
s
n
=
1
1 −q
.
Ako je [q[ ≥ 1, onda je ∀ n ∈ N, [q
n
[ ≥ 1, pa niz op´cih ˇclanova reda (6.12)
ne teˇzi k nuli, dakle taj red divergira. Q.E.D.
6.3 Usporedivanje redova, apsolutna konver-
gencija redova
Definicija 6.3. Za red

a
n
kaˇzemo da je red s pozitivnim ˇclanovima ako
je ∀ n ∈ N, a
n
≥ 0.
6.3. USPOREDIVANJE REDOVA, APSOLUTNA KONVERGENCIJA159
Teorem 6.4. 1. Red

a
n
s pozitivnim ˇclanovima konvergira ako i samo
ako je njegov niz parcijalnih suma (s
n
)
n
ograniˇcen. Tada je


n=1
a
n
=
sup¦s
n
; n ∈ N¦.
2. Ako red


n=1
a
n
s pozitivnim ˇclanovima konvergira, onda njegova suma
ne ovisi o poretku ˇclanova, tj. vrijedi

n=1
a
n
=

n=1
a
σ(n)
, gdje je σ : N →
N bijekcija (permutacija).
Dokaz: 1. Neka je (s
n
)
n
niz parcijalnih suma reda


n=1
a
n
. Jasno, s
n+1
=
s
n
+ a
n+1
pa je niz (s
n
)
n
rastu´ci. Takav niz je konvergentan ako i samo ako
je ograniˇcen.
2. Oznaˇcimo s (s

n
)
n
niz parcijalnih suma reda


n=1
a

n
, a

n
= a
σ(n)
. Za
bilo koji n ∈ N postoje p, q ∈ N takvi da je σ(1) < p, σ(2) < p, . . . , σ(n) <
p, τ(1) < q, τ(2) < q, . . . , τ(n) < q, gdje je τ = σ
−1
. Odatle je s

n
=
a
σ(1)
+a
σ(2)
+. . . +a
σ(n)
≤ a
1
+a
2
+. . . +a
p
= s
p
i s
n
= a
1
+a
2
+. . . +a
n
=
a
σ(τ(1))
+ a
σ(τ(2))
+ . . . + a
σ(τ(n))
≤ a
σ(1)
+ a
σ(2)
+ . . . + a
σ(q)
= s

q
. To daje
sup¦s

n
; n ∈ N¦ = sup¦s
m
; m ∈ N¦, odnosno

n=1
a
n
= lim
n→∞
s
n
= lim
m→∞
s

m
=

m=1
a

m
. Q.E.D.
Lema 6.1. (usporedivanje redova) Neka su

a
n
,

b
n
redovi s pozitivnim
ˇclanovima i neka postoji K > 0 tako da je
a
n
≤ K b
n
, ∀n ∈ N. (6.13)
Ako konvergira red

b
n
, onda konvergira i red

a
n
i vrijedi

a
n
≤ K

b
n
.
Ako red

a
n
divergira, onda divergira i red

b
n
.
Dokaz: Neka je s
n
=

n
k=1
a
k
i t
n
=

n
k=1
b
k
. Nizovi (s
n
)
n
i (t
n
)
n
su
rastu´ci i zbog (6.13) vrijedi s
n
≤ Kt
n
, ∀n ∈ N. Niz (t
n
)
n
konvergira ako i
samo ako je ograniˇcen. Tada je i niz (s
n
)
n
ograniˇcen, pa konvergira i vrijedi
lims
n
≤ K limt
n
. Ako je niz (s
n
)
n
neograniˇcen, tada je i niz (t
n
)
n
neogra-
niˇcen. Q.E.D.
Primjer 6.7. Red

n=1
1
n
2
je konvergentan jer (n + 1)
2
> n(n + 1) povlaˇci
1
(n + 1)
2
<
1
n(n + 1)

n=1
1
(n + 1)
2

n=1
1
n(n + 1)
= 1.
160 POGLAVLJE 6. REDOVI
Primjer 6.8. Red

n=1
1
n
p
konvergira za p ≥ 2, jer je n
p
≥ n
2
ˇsto povlaˇci

n=1
1
n
p

n=1
1
n
2
.
Primjer 6.9. Red

n=1
1
n
p
divergira za p ≤ 1, jer je n
p
≤ n, odnosno
1
n

1
n
p
,
ˇsto povlaˇci

n=1
1
n

n=1
1
n
p
,
a red

n=1
1
n
divergira.
Teorem 6.5. Neka je (a
n
)
n
niz u C.
1. Ako konvergira red

n=1
[a
n
[ (6.14)
onda konvergira i red

n=1
a
n
i vrijedi [

n=1
a
n
[ ≤

n=1
[a
n
[.
2. Ako konvergira red (6.14) i ako je σ : N →N bijekcija, onda konvergira
i red

n=1
a
σ(n)
i vrijedi

n=1
a
n
=

n=1
a
σ(n)
.
Dokaz: I. Pretpostavimo da je (a
n
)
n
niz u R i definirajmo
a
+
n
=
_
a
n
ako je a
n
≥ 0
0 ako je a
n
< 0
, a

n
=
_
0 ako je a
n
≥ 0
−a
n
ako je a
n
< 0
.
Za nizove (a
+
n
)
n
i (a

n
)
n
s pozitivnim ˇclanovima vrijedi
a
n
= a
+
n
−a

n
, [a
n
[ = a
+
n
+ a

n
(∀ n ∈ N). (6.15)
Budu´ci da po pretpostavci red


n=1
[a
n
[ konvergira i da ∀n ∈ N vrijedi
a
+
n
≤ [a
n
[, a

n
≤ [a
n
[, po lemi 6.1. redovi


n=1
a
+
n
i


n=1
a

n
konvergiraju.
Neka su A
+
i A

nizove sume. Tada po teoremu 6.2. vrijedi A
+
− A

=


n=1
a
+
n


n=1
a

n
=


n=1
(a
+
n
−a

n
) =


n=1
a
n
, tj. red


n=1
a
n
je konver-
gentan. Prema teoremu 6.4. imamo A
+
=


n=1
a
+
σ(n)
i A

=


n=1
a

σ(n)
, iz
ˇcega slijedi


n=1
a
n
= A
+
−A

=


n=1
(a
+
σ(n)
−a

σ(n)
) =


n=1
a
σ(n)
.
6.4. UVJETI ZA KONVERGENCIJU REDA 161
II. Neka je (a
n
)
n
niz u C, a
n
= α
n
+ iβ
n
, α
n
, β
n
∈ R. Zbog [α
n
[ ≤ [a
n
[,

n
[ ≤ [a
n
[, ∀n ∈ N, slijedi konvergencija redova


n=1

n
[ i


n=1

n
[, a
odatle i redova


n=1
α
n
i


n=1
β
n
. Odatle opet slijedi konvergencija reda


n=1

n
+ iβ
n
) =


n=1
a
n
. Nadalje, za svaki k ∈ N imamo [

k
n=1
a
n
[ ≤

k
n=1
[a
n
[ ≤


n=1
[a
n
[, pa za k →∞ dobivamo [


n=1
a
n
[ ≤


n=1
[a
n
[.
Konaˇcno,


n=1
a
n
=


n=1
α
n
+i


n=1
β
n
=


n=1
α
σ(n)
+i


n=1
β
σ(n)
=


n=1

σ(n)
+ iβ
σ(n)
) =


n=1
a
σ(n)
. Q.E.D.
Definicija 6.4. Za red


n=1
a
n
kaˇzemo da je apsolutno konvergentan ako
je red


n=1
[a
n
[ konvergentan. Red


n=1
a
n
je uvjetno konvergentan ako
konvergira, ali red


n=1
[a
n
[ divergira.
Teorem 6.6. Neka su

a
n
,

b
n
redovi u C i neka postoji K > 0 tako da
je
[a
n
[ ≤ K [b
n
[, ∀n ∈ N. (6.16)
Ako red

b
n
apsolutno konvergira, onda apsolutno konvergira i red

a
n
.
Ako red

a
n
ne konvergira apsolutno , onda niti red

b
n
ne konvergira
apsolutno.
6.4 Neki dovoljni uvjeti za konvergenciju re-
da
Promotrimo

n=1
(−1)
n−1
a
n
(6.17)
red u R gdje je a
n
> 0, ∀n ∈ N (alterniraju´ci red)
Teorem 6.7. (Leibnitzov kriterij) Ako niz (a
n
)
n
realnih pozitivnih brojeva
strogo pada i lim
n
a
n
= 0, tada red (6.17) konvergira k broju A za koji vrijedi
0 < A < a
1
.
Dokaz: Neka je (s
n
)
n
niz parcijalnih suma reda (6.17). Vrijedi s
2m
=
(a
1
− a
2
) + (a
3
− a
4
) + + (a
2m−1
− a
2m
), tj. podniz (s
2m
)
m
je strogo
rastu´ci. Nadalje je s
2m
= a
1
−(a
2
−a
3
) − −(a
2m−2
−a
2m−1
) −a
2m
< a
1
,
pa je podniz (s
2m
)
m
ograniˇcen odozgo. Dakle, podniz (s
2m
)
m
je konvergen-
tan; neka je A = lim
m
s
2m
. Zbog s
2m+1
= s
2m
+ a
2m+1
je = lim
m
s
2m+1
= A,
pa je takoder i lim
n
s
n
= A. Iz prethodnog slijedi ocjena s
2m
< A < s
2m−1
,
∀m ∈ N. Q.E.D.
162 POGLAVLJE 6. REDOVI
Teorem 6.8. (D’Alembertov
1
kriterij) Neka je (a
n
)
n
niz u C i a
n
,= 0,
∀n ∈ N.
1. Ako postoje m ∈ N i q ∈ ¸0, 1) ⊂ R takvi da vrijedi
¸
¸
¸
¸
a
n+1
a
n
¸
¸
¸
¸
≤ q,
∀n ≥ m, onda red

n=1
a
n
apsolutno konvergira.
2. Ako postoji m ∈ N takav da vrijedi
¸
¸
¸
¸
a
n+1
a
n
¸
¸
¸
¸
≥ 1, ∀n ≥ m, onda red

n=1
a
n
divergira.
Dokaz: 1. Za n = m + k, k ∈ N, imamo [a
m+k
[ ≤ q[a
m+k−1
[ ≤ ≤
q
k
[a
m
[, odakle slijedi


k=1
[a
m+k
[ ≤ [a
m
[


k=1
q
k
=
q
1−q
, pa red


k=1
[a
m+k
[
konvergira (jer je majoriziran s konvergentnim geometrijskim redom). Tada
konvergira i red


n=1
[a
n
[, tj.


n=1
a
n
apsolutno konvergira.
2. Iz drugog uvjeta imamo [a
n
[ ≥ [a
m
[ > 0, ∀n ≥ m, pa niz (a
n
)
n
ne teˇzi
k nuli, tj. nije ispunjen nuˇzan uvjet konvergencije reda. Q.E.D.
Teorem 6.9. (Cauchyjev kriterij) Neka je (a
n
)
n
niz u C.
1. Ako postoje m ∈ N i q ∈ ¸0, 1) ⊂ R takvi da vrijedi
n
_
[a
n
[ ≤ q, ∀n ≥ m,
onda red

n=1
a
n
apsolutno konvergira.
2. Ako vrijedi
n
_
[a
n
[ ≥ 1 za beskonaˇcno mnogo indeksa n ∈ N, onda red

n=1
a
n
divergira.
Dokaz: 1. Za n ≥ m imamo [a
n
[ ≤ q
n
, pa je


n=m
[a
n
[ ≤


n=m
q
n
=
q
m
1−q
.
Tada konvergira red


n=1
[a
n
[, odnosno,


n=1
a
n
apsolutno konvergira.
2. Uvjet 2. kaˇze da za podniz (a
pn
)
n
niza (a
n
)
n
vrijedi
n
_
[a
pn
[ ≥ 1, odnos-
no, [a
pn
[ ≥ 1, ∀n ∈ N. Tada podniz (a
pn
)
n
ne konvergira k nuli, a onda niti
niz (a
n
)
n
ne konvergira k nuli. Tako nije ispunjen nuˇzan uvjet konvergencije
reda. Q.E.D.
1
Jean le Rond d’Alembert (Paris, 16. studeni 1717. - Paris, 29. listopad 1783.)
francuski filozof, matematiˇcar i fiziˇcar
6.4. UVJETI ZA KONVERGENCIJU REDA 163
Korolar 6.1. Neka je (a
n
)
n
niz u C i a
n
,= 0, ∀n ∈ N. Ako neki od nizova

¸
¸
¸
a
n+1
a
n
¸
¸
¸
¸
_
n
,
_
n
_
[a
n
[
_
n
konvergira k r ∈ R
+
, onda za 0 ≤ r < 1 red

n=1
a
n
apsolutno konvergira, a za 1 < r red divergira.
Dokaz: Ako je 0 ≤ r < 1, onda postoji ε > 0 takav da je r + ε <
1. Sada za taj ε postoji m ∈ N sa svojstvom ∀n ∈ N (n ≥ m) ⇒
_
r −ε <
¸
¸
¸
a
n+1
an
¸
¸
¸ < r + ε = q
_
ili (n ≥ m) ⇒
_
r −ε <
¸
¸
¸
n
_
[a
n
[
¸
¸
¸ < r + ε = q
_
.
Sada iz desnih nejednakosti i teorema 6.8 ili teorema 6.9. slijedi apsolutna
konvergencija reda

n=1
a
n
. U sluˇcaju 1 < r uzimamo ε > 0 takav da je
r − ε > 1. Tada pomo´cu lijevih nejednakosti i teorema 6.8 ili teorema 6.9.
zakljuˇcujemo divergenciju reda

n=1
a
n
. Q.E.D.
U sljede´cem primjeru se vidi da korolar 6.1. u sluˇcaju r = 1 ne daje
odluku.
Primjer 6.10. Redovi za koje niti D’Alembertov niti Cauchyjev kriterij ne
daju odluke o konvergenciji ili divergenciji:

n=1
1
n(n + 1)
konvergira i
¸
¸
¸
a
n+1
an
¸
¸
¸ =
n(n+1)
(n+1)(n+2)
=
n
n+2
→1.

n=1
1
n
divergira i
¸
¸
¸
a
n+1
an
¸
¸
¸ =
n
n+1
→1.

n=1
1
n
2
konvergira i
n
_
1
n
2
=
_
1
n

n
_
n
→1.

n=1
1
n
divergira i
n
_
1
n
=
_
1
n

n
_
→1.
Napomena 6.1. Ako D’Alembertov kriterij daje odluku, onda ju daje i Ca-
uchyjev kriterij. Naime, ako je [a
m+k
[ ≤ q
k
[a
m
[, ∀k ∈ N, onda imamo
m+k
_
[a
m+k
[ ≤
m+k
_
[a
m
[ q
k
m+k
k→∞
−→ q. Tada za ε > 0, q

= q + ε < 1, postoji
m ∈ N takav da (k ≥ m) ⇒
m+k
_
[a
m+k
[ ≤ q

. Obratna tvrdnja nije istinita,
ˇsto pokazuje slijede´ci primjer.
Primjer 6.11. Dajemo primjer reda ˇcija konvergencija se moˇze ustanoviti
pomo´cu Cauchyjevog kriterija, ali D’Alembertov kriterij ne daje odluku o
164 POGLAVLJE 6. REDOVI
konvergenciji ili divergenciji. Neka je niz (a
n
)
n
definiran s a
2n
=
1
4
n
, a
2n+1
=
2
4
n
, ∀n ∈ N. Tada je
a
2n+1
a
2n
= 2 i
a
2n
a
2n−1
=
4
n−1
4
n
2
=
1
8
, tj. niz

¸
¸
¸
a
n+1
a
n
¸
¸
¸
¸
_
n
ne
konvergira, ali ni po teoremu 6.8. nije mogu´ca odluka. Naprotiv,
2n
_
[a
2n
[ =
1
2
i
2n+1
_
[a
2n+1
[ =
1
2
2
2
2n+1
n→∞
−→
1
2
, tj. lim
n
a
n
=
1
2
.
Primjer 6.12. Za svako z ∈ C red

n=0
z
n
n!
apsolutno konvergira. Naime,
¸
¸
¸
¸
a
n+1
a
n
¸
¸
¸
¸
=
¸
¸
¸
¸
¸
z
n+1
(n+1)!
z
n
n!
¸
¸
¸
¸
¸
=
[z[
n + 1
n→∞
−→ 0 = r < 1.
Po korolaru 6.1. red apsolutno konvergira i definira funkciju E : C →C,
E(z) =

n=0
z
n
n!
, E(0) = 1, E(1) = e.
Primjer 6.13. Za svaki z ∈ C apsolutno konvergiraju redovi
S(z) =

n=0
(−1)
n
z
2n+1
(2n + 1)!
, C(z) =

n=0
(−1)
n
z
2n
(2n)!
.
Ti su redovi apsolutno majorizirani s redom

n=0
z
n
n!
.
Teorem 6.10. (Integralni Cauchyjev kriterij) Neka je f : [1, +∞) →[0, ∞)
neprekidna i padaju´ca funkcija na [1, +∞).
1. Red

n=1
f(n) konvergira ako i samo ako integral
_
+∞
1
f(x)dx konver-
gira.
2. Ako red konvergira onda vrijedi
_
+∞
1
f(x)dx ≤

n=1
f(n) ≤ f(1) +
_
+∞
1
f(x)dx.
Dokaz: Neka je s
n
=
n

k=1
f(k) parcijalna suma reda i neka je F(x) =
_
x
1
f(t)dt, ∀x ∈ [1, +∞).
6.4. UVJETI ZA KONVERGENCIJU REDA 165
Funkcija f je padaju´ca, pa ∀k ∈ N i ∀t ∈ [k, k + 1] imamo f(k + 1) ≤
f(t) ≤ f(k). Odatle je f(k + 1) ≤
_
k+1
k
f(t)dt ≤ f(k), ∀k ∈ N. Vrijedi
F(n + 1) =
_
n+1
1
f(t)dt =
n

k=1
_
k+1
k
f(t)dt ≤
n

k=1
f(k) = s
n

≤ f(1) +
_
2
1
f(t)dt +
_
3
2
f(t)dt + + +
_
n
n−1
f(t)dt = f(1) +F(n).
Dakle, ∀n ∈ N imamo F(n + 1) ≤ s
n
≤ f(1) +F(n).
1. Neka konvergira
_
+∞
1
f(x)dx, tj. postoji lim
x→+∞
F(x). Poˇsto je F
rastu´ca funkcija, taj limes postoji ako i samo ako je F ograniˇcena, tj. ∃ sup F.
Tada vrijedi s
n
≤ f(1) + sup F, pa je i rastu´ci niz (s
n
)
n
ograniˇcen, tj. red

n=1
f(n), konvergentan. Obratno, ako red

n=1
f(n) konvergira, onda je niz
(s
n
)
n
ograniˇcen, a tada je i niz (F(n))
n
ograniˇcen. Zbog rasta funkcije F
je i ta funkcija ograniˇcena, pa postoji sup F = lim
x→+∞
F(x) =
_
+∞
1
f(x)dx.
Q.E.D.
Primjer 6.14. Funkcija f(x) =
1
x
p
je neprekidna i padaju´ca na [1, +∞).
Prema teoremu 5.15
_
+∞
1
dx
x
p
konvergira za p > 1 i divergira za p ≤ 1. Tada
i red

n=1
1
n
p
konvergira za p > 1 i divergira za p ≤ 1.
Primjer 6.15. Ispitaj konvergenciju reda

n=2
1
nln
p
n
za p > 1. Funkcija
f(x) =
1
xln
p
x
, x ∈ [2, +∞) je neprekidna i padaju´ca. Vrijedi
F(x) =
_
x
2
dt
t ln
p
t
=
¸
¸
¸
¸
y = lnt
dy = dt/t
¸
¸
¸
¸
=
_
ln x
ln2
dy
y
p
=
= −
1
p −1
y
1−p
¸
¸
¸
¸
ln x
ln 2
= −
1
p −1
1
ln
p−1
x
+
1
p −1
1
ln
p−1
2
,
pa je lim
x→+∞
F(x) =
1
p −1
1
ln
p−1
2
=
_
+∞
2
dx
xln
p
x
. Dakle, red

n=2
1
nln
p
n
konvergira za p > 1.
166 POGLAVLJE 6. REDOVI
6.5 Produkt redova
Definicija 6.5. Neka su

n=0
a
n
i

n=0
b
n
redovi u R ili
C. Definirajmo niz (c
n
)
n
sa
c
n
=
n

k=0
a
k
b
n−k
, k = 0, 1, 2, . . . . (6.18)
0 x
y
a0 a1 a2 a3
b0
b1
b2
b3
Red

n=0
c
n
zovemo produktom redova

n=0
a
n
i

n=0
b
n
.
Teorem 6.11. Ako red

n=0
a
n
apsolutno konvergira k A i red

n=0
b
n
konver-
gira k B, onda red

n=0
c
n
definiran s (6.18) konvergira k AB.
Dokaz: Oznaˇcimo A
n
=
n

k=0
a
k
, B
n
=
n

k=0
b
k
, B

n
= B
n
− B, ∀n ∈ N
0
i
a =

n=0
[a
n
[. Ako je a = 0 onda je a
n
= 0, ∀n, a tada je A = 0 i c
n
= 0, ∀n,
pa je tvrdnja istinita.
Neka je sada a > 0, pa za parcijalne sume reda

n=0
c
n
imamo:
C
n
= a
0
b
0
+ (a
0
b
1
+ a
1
b
0
) + + (a
0
b
n
+ a
1
b
n−1
+ + a
n
b
0
) =
= a
0
B
n
+a
1
B
n−1
+ +a
n
B
0
= a
0
(B+B

n
)+a
1
(B+B

n−1
)+ +a
n
(B+B

0
),
tj. C
n
= A
n
B + C

n
, gdje je C

n
= a
0
B

n
+ a
1
B

n−1
+ + a
n
B

0
.
Pokaˇzimo da vrijedi lim
n→∞
C

n
= 0. Budu´ci da je lim
n→∞
B

n
= lim
n→∞
(B
n
−B) =
0, to postoji M > 0 tako da ∀n, [B

n
[ ≤ M. Takoder, za bilo koji ε > 0 postoji
p ∈ N takav da (n > p) ⇒([B

n
[ < ε
1
=
ε
2a
). Zbog konvergencije reda

n=0
a
n
vrijedi lim
n→∞
a
n
= 0, pa za ε
2
=
ε
2(p+1)M
> 0 postoji q ∈ N (q ≥ p) takav da
∀n (n > q) ⇒([a
n
[ < ε
2
).
Uzmimo sada n
ε
= p + q. Za n > n
ε
imamo:
[C

n
[ ≤ ([B

0
[[a
n
[ + +[B

p
[[a
n−p
[) + ([B

p+1
[[a
n−p−1
[ + +[B

n
[[a
0
[).
6.6. REDOVI POTENCIJA 167
Zbog n−p > q vrijedi [C

n
[ ≤ ε
2
([B

0
[ + +[B

p
[) +ε
1
([a
0
[ + +[a
n−p−1
[) <
ε
2
(p + 1)M + ε
1
a = ε. Dakle, lim
n→∞
C

n
= 0, a odatle lim
n→∞
C
n
= AB. Q.E.D.
Napomena. U prethodnom teoremu nije mogu´ce izostaviti uvjet apsolutne
konvergencije kod oba reda. Naime, red

n=0
(−1)
n

1 +n
konvergira po Leibnit-
zovom kriteriju. Kvadrat toga reda ima op´ci ˇclan
c
n
= (−1)
n
_
1
1

1 +n
+
1

2n
+ +
1
_
k(2 +n −k)
+ +
1

1 +n
_
.
Zbog
1
_
k(2 +n −k)

1
1 +n
, ∀k ∈ ¦1, 2, . . . , n + 1¦
imamo [c
n
[ ≥ 1, ∀n, pa kvadrat polaznog reda divergira.
Primjer 6.16. Pokaˇzimo da za funkciju E iz primjera 6.12. vrijedi E(x)E(y) =
E(x + y), ∀x, y.
E(x)E(y) =

n=0
x
n
n!

m=0
y
m
m!
=

n=0
_
n

k=0
x
k
k!
y
n−k
(n −k)!
_
=

n=0
1
n!
_
n

k=0
n!
k!(n −k)!
x
k
y
n−k
_
=
=

n=0
1
n!
_
n

k=0
_
n
k
_
x
k
y
n−k
_
=

n=0
(x + y)
n
n!
= E(x + y).
Dakle, funkcija E je eksponencijalna funkcija.
6.6 Redovi potencija
Neka je (f
n
)
n
niz funkcija f
n
: I → R( ili C), I ⊆ R( ili C). Red

n=0
f
n
zovemo redom funkcija.
Ako je ∀n ∈ N
0
, f
n
(x) = a
n
(x − c)
n
, x ∈ I,
onda se red

n=0
a
n
(x −c)
n
(6.19)
naziva red potencija oko toˇcke c. Neka je
K = ¦z ∈ C; red (6.19) konvergira u z¦. Sa-
da definiramo r = sup¦[z −c[; z ∈ K¦ i nazi-
vamo ga radijus konvergencije reda (6.19).
0
Re z
Im z
c
r
168 POGLAVLJE 6. REDOVI
Zbog jednostavnijeg pisanja uzmimo c = 0, tj. imamo red potencija oko
nule

n=0
a
n
x
n
. (6.20)
Red

n=1
na
n
x
n−1
. (6.21)
zovemo derivacijom reda (6.20) ˇclan po ˇclan, a red

n=0
a
n
n + 1
x
n+1
. (6.22)
zovemo antiderivacijom (neodredenim integralom) reda (6.20) ˇclan po ˇclan.
Teorem 6.12. (o radijusu konvergencije)
1. Redovi (6.20), (6.21) i (6.22) imaju jednak radijus konvergencije.
2. Ako je r radijus konvergencije reda (6.20) i r > 0, onda svi redovi
apsolutno konvergiraju za ∀z ∈ C, [z[ < r, i divergiraju za ∀z ∈ C,
[z[ > r.
3. Ako je ρ = limsup
n
n
_
[a
n
[, onda je r =
1
ρ
.
Dokaz: Neka je radijus konvergencije reda (6.20) r > 0 i neka je u ∈ C,
0 < [u[ < r. Tada postoji z
0
∈ K, [u[ < [z
0
[ < r, tj. red


n=0
a
n
z
n
0
konvergira. Zbog toga niz (a
n
z
n
0
)
n
konvergira k nuli pa je ograniˇcen, tj.
∃M > 0, [a
n
z
n
0
[ ≤ M, ∀n, a odatle je [a
n
[ ≤
M
[z
0
[
n
, ∀n. Sada imamo
[a
n
u
n
[ ≤ Mq
n
, gdje je q =
[u[
[z
0
[
< 1. (6.23)
Odatle slijedi konvergencija reda


n=0
[a
n
u
n
[, tj. apsolutna konvergencija
reda


n=0
a
n
u
n
. Dakle, red (6.20) apsolutno konvergira ∀z ∈ K(0, r), tj.
[z[ < r.
Pokaˇzimo sada konvergenciju redova (6.21) i (6.22) na istom skupu. U tu
svrhu pomnoˇzimo (6.23) prvo s
n
[u[
, a zatim s
[u[
n+1
, pa imamo:
[na
n
u
n−1
[
1
n−1
≤ b
n−1
q, odnosno
¸
¸
¸
¸
a
n
n + 1
u
n+1
¸
¸
¸
¸
1
n+1
≤ c
n+1
q, gdje je (6.24)
6.6. REDOVI POTENCIJA 169
b
n−1
=
_
M
nq
[u[
_ 1
n−1
, c
n+1
=
_
M
[u[
(n + 1)q
_ 1
n+1
.
Vrijedi lim
n
b
n−1
= lim
n
c
n+1
= 1. Za q < 1 ∃ε > 0 tako da je q

= (1 +ε)q <
1, a takoder postoji n
ε
∈ N tako da (n > n
ε
) ⇒(b
n−1
< 1+ε)∧(c
n+1
< 1+ε).
Tada za n > n
ε
iz (6.24) imamo
¸
¸
na
n
u
n−1
¸
¸
1
n−1
≤ (1 +ε))q = q

< 1, i
¸
¸
¸
¸
a
n
n + 1
u
n+1
¸
¸
¸
¸
1
n+1
≤ (1 +ε)q = q

< 1,
pa redovi (6.21) i (6.22) apsolutno konvergiraju po Cauchyjevom kriteriju. Iz
prethodnog slijedi da za radijuse konvergencije r
2
i r
3
redova (6.21) i (6.22)
vrijedi r = r
1
≤ r
2
i r
1
≤ r
3
. Red (6.20) je antiderivacija reda (6.21) ˇclan po
ˇclan, pa po prethodnom vrijedi r
1
≥ r
2
. Analogno, red (6.20) je derivacija
reda (6.22) ˇclan po ˇclan, pa je r
1
≥ r
3
. Dakle r = r
1
= r
2
= r
3
,a za [z[ > r
redovi divergiraju, jer bismo u suprotnom imali kontradikciju s definicijom
radijusa konvergencije kao supremuma. Tako smo dokazali tvrdnje 1. i 2.
3. Ako je 0 ≤ ρ < +∞ onda su za svaki ε > 0 gotovo svi ˇclanovi niza
(
n
_
[a
n
[)
n
manji od ρ + ε, a beskonaˇcno ˇclanova je ve´ce od ρ −ε.
Sada za [z[ >
1
ρ
odaberimo ε > 0 tako da je (ρ−ε)[z[ ≥ 1. Uzmimo podniz
pn
_
[a
pn
[ > ρ − ε, pa za [z[ >
1
ρ
vrijedi
pn
_
[a
pn
z
pn
[ ≥ (ρ − ε)[z[ ≥ 1. Dakle,
podniz (a
pn
z
pn
)
n
ne konvergira k nuli, a tada niti niz (a
n
z
n
)
n
ne konvergira
k nuli, tj. red divergira u svakoj toˇcki z ∈ C, [z[ >
1
ρ
.
Uzmimo z ∈ C, [z[ <
1
ρ
i ε > 0 tako da je (ρ + ε)[z[ < 1. Sada za gotovo
sve ˇclanove niza (
n
_
[a
n
z
n
[)
n
vrijedi
n
_
[a
n
z
n
[ ≤ (ρ + ε)[z[ = q < 1, tj. red
apsolutno konvergira po Cauchyjevom kriteriju.
Pokazali smo da red apsolutno konvergira ∀z ∈ C, [z[ <
1
ρ
i divergira
∀z ∈ C, [z[ >
1
ρ
, dakle, r =
1
ρ
. Q.E.D.
Ako je r > 0 radijus konvergencije redova (6.20), (6.21) i (6.22), onda su
sa
f(z) =

n=0
a
n
z
n
, (6.25)
f
1
(z) =

n=1
na
n
z
n−1
, (6.26)
f
2
(z) =

n=2
n(n −1)a
n
z
n−2
, (6.27)
M
2
(z) =

n=2
n(n −1)[a
n
[[z[
n−2
(6.28)
170 POGLAVLJE 6. REDOVI
definirane funkcije na K(0, r) ⊆ C.
Lema 6.2. Neka je r > 0 radijus konvergencije reda (6.25). Za svaki 0 <
r
1
< r i svaki par u, z ∈ C, u ,= z i [u[ ≤ r
1
, [z[ ≤ r
1
, vrijedi nejednakost
¸
¸
¸
¸
f(z) −f(u)
z −u
−f
1
(u)
¸
¸
¸
¸

1
2
M
2
(r
1
)[z −u[. (6.29)
Dokaz: Vrijedi
u
k
−z
k
= (u−z)(u
k−1
+u
k−2
z +uz
k−2
+z
k−1
) ⇒[u
k
−z
k
[ ≤ kr
k−1
1
[u−z[, ∀k ∈ N,
a odatle je
¸
¸
¸
¸
z
n
−u
n
z −u
−nu
n−1
¸
¸
¸
¸
= [z
n−1
−u
n−1
+ (z
n−2
−u
n−2
)u + + (z −u)u
n−2
[ ≤
≤ [z−u[[(n−1)r
n−2
1
+(n−2)r
n−2
1
+ +1r
n−2
1
] ≤ [z−u[r
n−2
1
n(n −1)
2
, (n = 2, 3, . . .).
Odatle slijedi
¸
¸
¸
¸
f(z) −f(u)
z −u
−f
1
(u)
¸
¸
¸
¸
=
¸
¸
¸
¸
¸

n=0
a
n
z
n
−a
n
u
n
z −u

n=1
na
n
u
n−1
¸
¸
¸
¸
¸
=
=
¸
¸
¸
¸
¸

n=2
a
n
_
z
n
−u
n
z −u
−nu
n−1
_
¸
¸
¸
¸
¸
≤ [z−u[

n=2
n(n −1)
2
[a
n
[r
n−2
1
= [z−u[M
2
(r
1
).
Q.E.D.
Korolar 6.2. Neka su f : ¸−r, r) →R i f
1
: ¸−r, r) →R definirane s (6.25)
i (6.26). Tada je f
1
(x) = f

(x), ∀x ∈ ¸−r, r). Funkcija f ima derivaciju
svakog reda na ¸−r, r), tj. f ∈ C

(¸−r, r)). Takoder za a, b ∈ ¸−r, r),
a < b, imamo
_
b
a

n=0
a
n
x
n
dx =

n=0
a
n
_
b
a
x
n
dx =

n=0
a
n
n + 1
x
n+1
¸
¸
¸
¸
b
a
=

n=0
a
n
n + 1
(b
n+1
−a
n+1
).
Dokaz: Iz leme 6.2 slijedi je f
1
= f

na ¸−r, r), a onda rekurzivnim za-
kljuˇcivanjem slijedi da je f ∈ C

(¸−r, r)).
6.7. TAYLOROVI REDOVI 171
6.7 Taylorovi redovi
Neka je f : ¸c −r, c +r) →R zadana s f(x) =


n=0
a
n
(x−c)
n
, gdje je r > 0
radijus konvergencije reda. Tada je f ∈ C

(¸c −r, c + r)) i vrijedi
f(c) = a
0
f

(c) = a
1
f
′′
(c) = 2a
2
.
.
.
f
(n)
(c) = n!a
n
.
.
.
Formula za koeficijente je
a
n
=
f
(n)
(c)
n!
, (n = 0, 1, . . .). (6.30)
Definicija 6.6. Neka je funkcija f ∈ C

(¸c −r, c + r)). Red

n=0
f
(n)
(c)
n!
(x −c)
n
(6.31)
zovemo Taylorov red funkcije f oko toˇcke c. Taylorovi polinomi T
n
(x) =

n
k=0
f
(k)
(c)
k!
(x −c)
k
su parcijalne sume Taylorovog reda.
Teorem 6.13. Neka je I ⊆ R otvoreni interval, c ∈ I i f : I → R klase
C

(I).
Ako postoje n
0
∈ N, δ > 0, M > 0 i C > 0, takvi da je
[f
(n)
(x)[ ≤ CM
n
n!, ∀x ∈ I

= ¸c −δ, c + δ) ∩ I, ∀n ≥ n
0
, (6.32)
onda red (6.31) konvergira k f(x), ∀x ∈ I

∩ ¸c −
1
M
, c +
1
M
).
Dokaz: Za svaki x ∈ I, po Taylorovom teoremu srednje vrijednosti, postoji
c
x
izmedu c i x tko da vrijedi
f(x) = T
n
(x) +
f
(n+1)
(c
x
)
(n + 1)!
(x −c)
n+1
.
Odatle je
[f(x)−T
n
(x)[ =
[f
(n+1)
(c
x
)[
(n + 1)!
[x−c[
n+1
≤ C
M
n+1
(n + 1)!
(n + 1)!
[x−c[
n+1
= C(M[x−c[)
n+1
.
Za x ∈ I

∩ ¸c −
1
M
, c +
1
M
) je M[x −c[ < 1 pa je lim
n→∞
[f(x) −T
n
(x)[ = 0, tj.
lim
n→∞
T
n
(x) =

n=0
f
(n)
(c)
n!
(x −c)
n
= f(x). Q.E.D.
172 POGLAVLJE 6. REDOVI
Teorem 6.14. Neka je I ⊆ R otvoreni interval, c ∈ I i f : I → R klase
C

(I). Ako postoje δ > 0 i C > 0 takvi da je
[f
(n)
(x)[ ≤ C, ∀x ∈ I

= ¸c −δ, c + δ) ∩ I, ∀n ∈ N, (6.33)
onda red (6.31) konvergira k f(x), ∀x ∈ I

.
Dokaz: Vrijedi
[f(x) −T
n
(x)[ =
[f
(n+1)
(c
x
)[
(n + 1)!
[x −c[
n+1
≤ C
[x −c[
n+1
(n + 1)!
n
−→0,
zbog konvergencije reda


n=0
x
n
n!
. Q.E.D.
Primjer 6.17. Za funkciju f(x) = e
x
, x ∈ R i c = 0 je f
(n)
(0) = 1, pa je
Taylorov red oko nule


n=0
x
n
n!
. Za δ > 0 vrijedi (x < δ) ⇒ (e
x
< e
δ
), tj.
∀x ∈ ¸−δ, δ) je [e
x
[ < e
δ
= C. Sada, za svaki x ∈ R, postoji δ > 0, takav da
je x ∈ ¸−δ, δ), pa red konvergira k funkciji na ˇcitavom R
Primjer 6.18. Za funkcije f(x) = sin x i f(x) = cos x je [f
(n)
(x)[ ≤ 1,
∀x ∈ R, pa vrijedi
sin x =

n=0
(−1)
n
x
2n+1
(2n + 1)!
i cos x =

n=0
(−1)
n
x
2n
(2n)!
,
za sve x ∈ R.
Primjer 6.19. Binomni red Za α ∈ R i k ∈ Ndefiniramo
_
α
k
_
=
α(α−1)(α−k+1)
k!
,
s tim da je
_
α
0
_
= 1. Promatrajmo red potencija

n=0
_
α
n
_
x
n
. Po D’Alembertovom
kriteriju imamo
¸
¸
¸
¸
a
n+1
a
n
¸
¸
¸
¸
=
_
α
n + 1
_
[x[
n+1
_
α
n
_
[x[
n
=
[α −n[
n + 1
[x[
n
−→[x[ = r,
dakle, za [x[ < 1 red apsolutno konvergira, a za [x[ > 1 divergira. Neka je
f : ¸−1, 1) → R funkcija definirana s f(x) = (1 + x)
α
. Vrijedi f
(n)
(x) =
α(α −1) (α −n + 1)(1 +x)
α−n
, pa je
f
(n)
(0)
n!
=
_
α
n
_
, ∀n ∈ N. Pokaˇzimo
da je f(x) =

n=0
_
α
n
_
x
n
, ∀x ∈ ¸−
1
2
, 1).
6.7. TAYLOROVI REDOVI 173
Neka je n
0
∈ N, n
0
> α + 1. Tada za n > n
0
imamo n − α > 1,
pa
¸
¸
¸
¸
_
α
n

¸
¸
¸
= [α[[1 −
α+1
2
[ [1 −
α+1
n
0
−1
[(1 −
α+1
n
0
) (1 −
α+1
n
) ≤
¸
¸
¸
¸
_
α
n
0
−1

¸
¸
¸
.
Odatle je
¸
¸
¸
¸
f
(n)
(x)
n!
¸
¸
¸
¸
=
¸
¸
¸
¸
_
α
n

¸
¸
¸
(1 +x)
α−n

¸
¸
¸
¸
_
α
n
0
−1

¸
¸
¸
(1 +x)
α−n
.
U sluˇcaju x ≥ 0 je 1 + x ≥ 1 pa vrijedi (1 + x)
−n
≤ 1, ∀n ∈ N. Odatle
slijedi da je na intervalu [0, 1) ispunjen uvjet (6.33) iz teorema 6.14 za C =
¸
¸
¸
¸
_
α
n
0
−1

¸
¸
¸
max¦1, 2
α
¦.
U sluˇcaju [x[ ≤
1
2
je 1 + x ≥
1
2
pa vrijedi (1 + x)
−n
≤ 2
n
, ∀n ∈ N.
Stoga na intervalu ¸−
1
2
,
1
2
) vrijedi uvjet (6.32) iz teorema 6.13 za C =
¸
¸
¸
¸
_
α
n
0
−1

¸
¸
¸
max¦(
3
2
)
α
, 2
α
¦ i M = 2.
Primjer 6.20. Na´ci Taylorov red oko c = 0 funkcije f(x) = ln(1 + x) i
ispitati njegovu konvergenciju.
Vrijedi f

(x) =
1
1 +x
=

n=0
(−1)
n
x
n
, za x ∈ ¸−1, 1) (geometrijski red).
Tada po teoremu 6.12. i korolaru leme 6.2. imamo f(x) = ln(1 + x) =

n=0
(−1)
n
x
n+1
n + 1
=

n=1
(−1)
n−1
x
n
n
, za x ∈ ¸−1, 1).
Primjer 6.21. Na´ci Taylorov red oko c = 0 funkcije f(x) = Tg
−1
x i ispitati
njegovu konvergenciju.
Vrijedi f

(x) =
1
1 +x
2
=

n=0
(−1)
n
x
2n
, za x ∈ ¸−1, 1) (geometrijski
red). Tada po teoremu 6.12. i korolaru leme 6.2. imamo f(x) = Tg
−1
x =

n=0
(−1)
n
x
2n+1
2n + 1
=

n=1
(−1)
n−1
x
2n−1
2n −1
, za x ∈ ¸−1, 1).
Primjer 6.22. Na´ci Taylorov red oko c = 0 funkcije f(x) = Sin
−1
x i ispitati
njegovu konvergenciju.
Vrijedi f

(x) = (1−x
2
)

1
2
=

n=0
(−1)
n
_

1
2
n
_
x
2n
, za x ∈ ¸−1, 1) (binomni
red). No,
(−1)
n
_

1
2
n
_
=
1 3 (2n −1)
2
n
n!
=
1 3 (2n −1)
2 4 2n
=
(2n −1)!!
(2n)!!
,
174 POGLAVLJE 6. REDOVI
pa imamo f

(x) =

n=0
(2n −1)!!
(2n)!!
x
2n
. Odatle je
f(x) = Sin
−1
x =

n=0
(2n −1)!!
(2n)!!
x
2n+1
2n + 1
, za x ∈ ¸−1, 1).
Teorem 6.15. (Abelov teorem) Ako red

n=0
a
n
konvergira i ima sumu s,
onda je s
f(x) =

n=0
a
n
x
n
, [x[ < 1, (6.34)
definirana funkcija f : ¸−1, 1) →R i vrijedi s = lim
x→1−
f(x).
Dokaz: Trebamo dokazati
(∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x)((0 < 1 −x < δ) ⇒([f(x) − s[ < ε)).
Mnoˇzenjem (6.34) s
1
1 −x
=

n=0
x
n
(6.35)
dobivamo
f(x)
1 −x
=

n=0
s
n
x
n
, [x[ < 1, (6.36)
gdje je s
n
=
n

k=0
a
k
parcijalna suma polaznog reda. Pomnoˇzimo (6.35) sa
s(1 −x) te (6.36) s 1 −x. Oduzimanjem dobivenih rezultata slijedi
f(x) −s = (1 −x)

n=0
(s
n
−s)x
n
, [x[ < 1. (6.37)
Uzmimo sada ε > 0 bilo koji. Zbog lim
n→∞
s
n
= s ∃n
ε
∈ N takav da
(n ≥ n
ε
) ⇒([s
n
−s[ <
ε
2
). Neka je δ =
ε
2
_

n=0
[s
n
−s[
_
−1
. Desnu stranu od
(6.37) rastavimo na sumu od 0 do n
ε
i od n
ε
+1 do ∞. Tada za 0 < 1−x < δ
imamo
[f(x) −s[ ≤ (1 −x)

n=0
[s
n
−s[x
n
+ (1 −x)

n=nε+1
[s
n
−s[x
n

6.8. FOURIEROVI REDOVI 175
(1 −x)

n=0
[s
n
−s[ + (1 −x)
ε
2

n=nε+1
x
n
<
ε
2
+
ε
2
= ε.
Q.E.D.
Primjer 6.23. Vrijedi

n=1
(−1)
n−1
n
= ln 2. Naime, funkcija f iz primjera
6.20. i prethodni red zadovoljavaju uvjete Abelovog teorema.
Korolar 6.3. Ako redovi

a
n
,

b
n
,

c
n
konvergiraju k A, B, C i ako je
c
n
=

n
k=0
a
k
b
n−k
, ∀n, onda je C = AB.
Dokaz: Oznaˇcimo f(x) =

n=0
a
n
x
n
, g(x) =

n=0
b
n
x
n
, h(x) =

n=0
c
n
x
n
, [x[ <
1. Vrijedi h(x) = f(x)g(x), ∀x ∈ ¸−1, 1). Prema teoremu 6.15 je C =
lim
x→1−
h(x), A = lim
x→1−
f(x), B = lim
x→1−
g(x), pa po teoremu o jednostranom
limesu produkta vrijedi
C = lim
x→1−
h(x) = lim
x→1−
(f(x)g(x)) = lim
x→1−
f(x) lim
x→1−
g(x) = AB.
Q.E.D.
Korolar 6.4. Neka je f : ¸ε, r) → R, gdje je 0 < ε < r, definirana s
f(x) =

n=0
a
n
x
n
, neka postoji f(r−) i neka red

n=0
a
n
r
n
konvergira. Tada je
f(r−) =

n=0
a
n
r
n
.
Dokaz: Red potencija

n=0
a
n
r
n
x
n
zadovoljava uvjete teorema 6.15. na in-
tervalu ¸−1, 1). Q.E.D.
6.8 Fourierovi redovi
Neka je f : R → R periodiˇcka funkcija s periodom 2π.
ˇ
Zelimo tu funkci-
ju prikazati pomo´cu jednostavnijih funkcija istog perioda. Takve funkcije
176 POGLAVLJE 6. REDOVI
su oblika Asin(ωx + ϕ), gdje A nazivamo amplitudom, ω je kutna frek-
vencija, a ϕ je fazni pomak. Funkciju
n

k=0
A
k
sin(kx + ϕ
k
) zovemo trigono-
metrijski polinom. Trigonometrijski polinom mogu´ce je napisati u obliku
n

k=0
(a
k
cos kx + b
k
sin kx). Red oblika
a
0
2
+

n=1
(a
n
cos nx + b
n
sin nx) (6.38)
zovemo trigonometrijski red.
Promotrimo vektorski prostor V svih neprekidnih funkcija f : [−π, π] →
R snabdjeven sa skalarnim produktom (f[g) =
_
π
−π
f(x)g(x)dx. Za funkcije
sin nx, cos nx, (n ∈ N), vrijedi
_
π
−π
cos nxdx = 0 , ∀n ∈ N,
_
π
−π
sin nxdx = 0 , ∀n ∈ N,
_
π
−π
sin nx cos mxdx = 0 , ∀n, m ∈ N,
_
π
−π
sin nx sin mxdx = πδ
n,m
, ∀n, m ∈ N,
_
π
−π
cos nx cos mxdx = πδ
n,m
, ∀n, m ∈ N.
To pokazuje da je skup funkcija ¦
1


,
1

π
sin nx,
1

π
sin nx; n ∈ N¦, ortonor-
miran skup vektora u V . Ako u konaˇcno dimenzionalnom unitarnom prostoru
V ˇzelimo vektor x prikazati kao linearnu kombinaciju vektora neke ortonor-
mirane baze ¦e
1
, e
2
, . . . , e
n
¦ onda su koeficijenti u tom prikazu oblika (f[e
k
),
k = 1, . . . , n. Neka je f : [−π, π] →R zadana s f(x) =
a
0
2
+

n=1
(a
n
cos nx +
b
n
sin nx). Po analogiji s konaˇcno dimenzionalnim sluˇcajem, koeficijenti u
tom prikazu su oblika
a
n
=
1
π
_
π
−π
f(x) cos nxdx, ∀n ∈ N ∪ ¦0¦, (6.39)
b
n
=
1
π
_
π
−π
f(x) sin nxdx, ∀n ∈ N,
i nazivaju se Euler
1
–Fourierovi
2
koeficijenti.
1
Leonhard Paul Euler (Basel, 15. travanj 1707. – St Petersburg [Rusija], 18. rujan
1783.) ˇsvicarski matematiˇcar
2
Jean Baptiste Joseph Fourier (Auxerre, 21. oˇzujak 1768. – Paris, 16. svibanj 1830.)
francuski matematiˇcar
6.8. FOURIEROVI REDOVI 177
Oznaˇcimo sumu Fourierovog reda s S(x) =
a
0
2
+

n=1
(a
n
cos nx+b
n
sin nx)
Teorem 6.16. (Dirichlet)
1
Neka je f : [−π, π] →R takva da vrijedi
(i) Funkcija f ima najviˇse konaˇcno prekida i to prve vrste na [−π, π].
(ii) Funkcija f je po dijelovima monotona na [−π, π].
Tada Fourierov red funkcije f konvergira ∀x ∈ R. Neka je S : R →R suma
Fourierovog reda.
Ako je f neprekidna u x ∈ ¸−π, π), onda je S(x) = f(x). Ako f ima
prekid u x ∈ ¸−π, π), onda je S(x) =
f(x−) + f(x+)
2
. Takoder je S(−π) =
S(π) =
f(π−) + f(−π+)
2
.
Dokaz: Dokazujemo samo konvergenciju reda i to uz jaˇci uvjet da je f ∈
C
(2)
([−π, π]). Parcijalnom integracijom dobivamo
a
n
=
1
π
_
π
−π
f(x) cos nxdx =
f(x) sin nx

¸
¸
¸
¸
π
−π

1

_
π
−π
f

(x) sin nxdx =
=
f

(x) cos nx
n
2
π
¸
¸
¸
¸
π
−π

1
n
2
π
_
π
−π
f
′′
(x) cos nxdx = −
1
n
2
π
_
π
−π
f
′′
(x) cos nxdx,
gdje su prethodni sumandi jednaki nuli zbog periodiˇcnosti. Zbog neprekid-
nosti f
′′
postoji M > 0 tako da je [f
′′
(x)[ ≤ M, ∀x ∈ [−π, π]. Odatle je
[a
n
[ ≤
2M
n
2
, ∀n ∈ N. Analogno se dobije [b
n
[ ≤
2M
n
2
, ∀n ∈ N. Odatle slijedi
da je Fourierov red apsolutno majoriziran s redom 4M


n=1
1
n
2
, a potonji je
konvergentan. Q.E.D.
Primjer 6.24. Neka je f(x) =
_
−1 x ∈ [−π, 0)
1 x ∈ [0, π)
, i neka je po peri-
odiˇcnosti proˇsirena na R, tj. f(x + 2π) = f(x), ∀x ∈ R. Imamo
a
n
=
1
π
_
π
−π
f(x) cos nxdx = 0,
b
n
=
1
π
_
π
−π
f(x) sin nxdx =
2
π
_
π
0
sin nxdx =
−2
πn
cos nx
¸
¸
¸
¸
π
0
=
2
πn
[1 −(−1)
n
],
1
Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (Dren, 13. veljaˇca 1805. – G¨ ottingen, 5.
svibanj 1859.) njemaˇcki matematiˇcar
178 POGLAVLJE 6. REDOVI
tj. b
2n
= 0, b
2n−1
=
4
(2n−1)π
, n ∈ N.
Dakle, S(x) =

n=0
sin(2n + 1)x
2n + 1
, s tim da je S(x) = f(x) za x ,= nπ i
s(nπ) =
f(−kπ+)−f(kπ−)
2
= 0.
6.9 Uniformna konvergencija nizova i redova
funkcija
Neka je (f
n
)
n
niz funkcija f
n
: I → R, I ⊆ R, ∀n ∈ N
0
. Niz funkcija
konvergira (obiˇcno ili po toˇckama) k funkciji f : I :→ R, ako ∀x ∈ I,
f(x) = lim
n→∞
f
n
(x)
Primjer 6.25. Neka je za n ∈ N funkcija
f
n
: [0, 1] →R definirana s
f
n
(x) =
_
−nx + 1 ; 0 ≤ x ≤
1
n
0 ;
1
n
≤ x ≤ 1
.
Vrijedi f(x) = lim
n→∞
f
n
(x) = 0, ∀x ∈ ¸0, 1]
i f(0) = lim
n→∞
f
n
(0) = 1, tj. funkcija f ima
prekid u toˇcki 0. Dakle, obiˇcni limes niza
funkcija ne ˇcuva neprekidnost.
0
x
y
1
1
1

n
Cauchyjev oblik definicije limesa niza funkcija po toˇckama glasi:
(∀x ∈ I)(∀ε > 0)(∃n
ε
∈ N)(∀n ∈ N)((n > n
ε
) ⇒([f
n
(x) −f(x)[ < ε)).
(6.40)
Definicija 6.7. Za niz funkcija (f
n
)
n
, ∀n ∈ N
0
, f
n
: I → R, I ⊆ R, kaˇzemo
da uniformno ili jednoliko konvergira k funkciji f : I →R na I, ako
(∀ε > 0) (∃n
ε
∈ N) (∀x ∈ I) (∀n ∈ N) ((n > n
ε
) ⇒([f
n
(x) −f(x)[ < ε)).
(6.41)
Teorem 6.17. Neka su ∀n ∈ N, f
n
: I →R, I ⊆ R, neprekidne funkcije na
I. Ako niz (f
n
)
n
uniformno konvergira na I k funkciji f : I →R, onda je f
neprekidna na I.
Dokaz: Uzmimo bilo koju toˇcku c ∈ I i dokaˇzimo da je f neprekidna u c,
tj.
(∀ε > 0) (∃δ > 0)(∀x ∈ I) (([x −c[ < δ) ⇒([f(x) −f(c)[ < ε)).
6.9. UNIFORMNA KONVERGENCIJA 179
Neka je ε > 0 bilo koji. Iz uniformne konvergencije niza (f
n
)
n
k f, postoji
n
ε
∈ N tako da
(∀x ∈ I) (∀n ∈ N) ((n > n
ε
) ⇒([f
n
(x) −f(x)[ <
ε
3
)). (6.42)
Zbog neprekidnosti funkcije f
n
u c vrijedi
(∃δ
n
) (∀x ∈ I) (([x −c[ < δ
n
) ⇒([f
n
(x) −f
n
(c)[ <
ε
3
)). (6.43)
Uzmimo sada bilo koji n > n
ε
i stavimo δ = δ
n
, pa imamo
([x−c[ < δ) ⇒([f(x)−f(c)[ ≤ [f(x)−f
n
(x)[+[f
n
(x)−f
n
(c)[+[f
n
(c)−f(c)[ < ε).
Dakle, f je neprekidna u c, a onda i na I. Q.E.D.
Neka je ∀n ∈ N, u
n
: I →R, I ⊆ R, i neka je

n=1
u
n
red funkcija, a s
n
=
n

k=1
u
k
, n ∈ N, njegove parcijalne sume. Red

n=1
u
n
uniformno konvergira na
I, ako niz (s
n
)
n
uniformno konvergira na I.
Teorem 6.18. Ako je svaki ˇclan reda funkcija

n=1
u
n
po apsolutnoj vrijed-
nosti manji ili jednak od odgovaraju´ceg ˇclana konvergentnog reda s pozitivnim
ˇclanovima

n=1
a
n
, tj.
[u
n
(x)[ ≤ a
n
, ∀x ∈ I, ∀n ∈ N, (6.44)
onda red

n=1
u
n
uniformno konvergira na I.
Dokaz: Zbog (6.44) je red

n=1
u
n
(x) apsolutno majoriziran s konvergentnim
redom

n=1
a
n
, ∀x ∈ I. Tada red

n=1
u
n
(x) apsolutno konvergira ∀x ∈ I
i definira funkciju f : I → R, f(x) =

n=1
u
n
(x). Dokaˇzimo da niz (s
n
)
n
uniformno konvergira k f.
180 POGLAVLJE 6. REDOVI
Uzmimo bilo koji ε > 0. Tada postoji n
ε
∈ N takav da ∀n ∈ N,
(n > n
ε
) ⇒ (

k=n
a
k
< ε). Dakle, za n > n
ε
, zbog ∀x ∈ I,
¸
¸
¸
¸
¸

k=n
u
k
(x)
¸
¸
¸
¸
¸

k=n
[u
k
(x)[ ≤

k=n
a
k
< ε, vrijedi ∀x ∈ I, [s
n
(x) − f(x)[ < ε, tj. imamo
uniformnu konvergenciju. Q.E.D.
Korolar 6.5. Ako red potencija

n=0
a
n
x
n
konvergira za neko x
0
∈ R, onda
on uniformno konvergira na svakom segmentu I ⊆ ¸−[x
0
[, [x
0
[).
Dokaz: Uzmimo bilo koji segment I ⊆ ¸−[x
0
[, [x
0
[). Tada postoji q ∈ [0, 1)
takav da vrijedi [x[ ≤ q[x
0
[, ∀x ∈ I. Poˇsto red

n=0
a
n
x
n
0
konvergira, njegov
op´ci ˇclan teˇzi k nuli, pa postoji M > 0 takav da je [a
n
x
n
0
[ ≤ M, ∀n ∈ N.
Sada imamo [a
n
x
n
[ ≤ [a
n
x
n
0
[
[x[
n
[x
0
[
n
≤ Mq
n
, ∀n ∈ N, pa po teoremu 6.18. red

n=0
a
n
x
n
uniformno konvergira na I. Q.E.D.
Korolar 6.6. Ako je za svako n ∈ N, u
n
: I → R neprekidna funkcija na
I, te ako red

n=1
u
n
uniformno konvergira na I k f : I → R, onda je f
neprekidna na I.
Teorem 6.19. Neka je za svaki n ∈ N, u
n
: I → R neprekidna funkcija na
I = [a, b], te neka red

n=1
u
n
uniformno konvergira na I k f : I → R. Tada
za svaki x ∈ I red

n=1
_
x
a
u
n
(t)dt uniformno konvergira na I k
_
x
a
f(t)dt, tj.
vrijedi
_
x
a
_

n=1
u
n
(t)
_
dt =

n=1
_
x
a
u
n
(t)dt. (6.45)
Dokaz: Po prethodnom korolaru je f : I →R neprekidna na I, pa za svaki
x ∈ I postoji
_
x
a
f(t)dt. Oznaˇcimo sa s
n
=
n

k=1
u
k
i s V
n
=
n

k=1
U
k
, U
k
(x) =
6.9. UNIFORMNA KONVERGENCIJA 181
_
x
a
u
k
(t)dt. Zbog uniformne konvergencije reda

n=1
u
n
za bilo koji ε > 0,
postoji n
ε
∈ N takav da ∀n ∈ N, ∀t ∈ I, (n > n
ε
) ⇒ ([f(t) − s
n
(t)[ <
ε
b−a
).
Tada za F(x) =
_
x
a
f(t)dt i ∀x ∈ I imamo
[F(x)−V
n
(x)[ =
¸
¸
¸
¸
_
x
a
f(t)dt −
_
x
a
s
n
(t)dt
¸
¸
¸
¸

_
x
a
[f(t)−s
n
(t)[dt ≤ ε
x −a
b −a
< ε.
Dakle, red

n=1
U
n
uniformno konvergira k F. Q.E.D.
Primjer 6.26. Integral i limes niza funkci-
ja op´cenito ne komutiraju, ako konvergen-
cija niza nije uniformna. Definirajmo f
n
:
[0, π] →R, n ∈ N, na slijede´ci naˇcin:
f
n
(x) =
_
nsin nx ; 0 ≤ x ≤
π
n
0 ;
π
n
≤ x ≤ π
.
Funkcije f
n
su neprekidne na I, f(x) =
lim
n
f
n
(x) = 0, ∀x ∈ I,
_
π
0
f(x)dx = 0 i
_
π
0
f
n
(x)dx =
_ π
n
0
nsin nxdx = 2, ∀n ∈ N.
0 x
y
Π
n
Π

n
Teorem 6.20. Neka za svaki n ∈ N, funkcija u
n
: I → R ima neprekidnu
derivaciju na I = [a, b], neka red

n=1
u
n
konvergira k f : I → R na I i neka
red

n=1
u

n
uniformno konvergira k g : I →R na I. Tada je g = f

na I, tj.
_

n=1
u
n
_

=

n=1
u

n
.
Dokaz: Funkcija g =

n=1
u

n
je suma uniformno konvergentnog reda nepre-
kidnih funkcija na I, pa je i sama neprekidna na I. Po teoremu 6.19. funkciju
g smijemo integrirati ˇclan po ˇclan, tj.
_
x
a
g(t)dt =

n=1
_
x
a
u

n
(t)dt =
182 POGLAVLJE 6. REDOVI

n=1
[u
n
(x) −u
n
(a)] =

n=1
u
n
(x) −

n=1
u
n
(a) = f(x) −f(a).
Dakle, g = f

na I. Q.E.D.
Primjer 6.27. Derivacija i limes funkcija op´cenito ne komutiraju, ako ko-
nvergencija niza derivacija nije uniformna. Definirajmo f
n
: [−π, π] → R,
n ∈ N, sa f
n
(x) =
1
n
sin nx, ∀x ∈ I = [−π, π]. Vrijedi lim
n
f
n
= 0 uniformno
na I, ali niz (f

n
)
n
ne konvergira na I.
6.10 Sumiranje redova u smislu C´esara
Oznaˇcimo s R
N
vektorski prostor svih nizova realnih brojeva. Neka je S ⊂ R
N
skup nizova (a
n
)
n
za koje red

n=1
a
n
konvergira. S je vektorski prostor, tj.
za ∀λ, µ ∈ R i ∀a, b ∈ S je λa + µb ∈ S. Funkcija L : S → R koja nizu
pridruˇzi sumu odgovaraju´ceg reda, tj. L : a = (a
n
)
n
→s =

n=1
a
n
je linearan
funkcional, tj. L(λa + µb) = λL(a) + µL(b), ∀λ, µ ∈ R i ∀a, b ∈ S.
Neka je s = lim
n→∞
s
n
, gdje su s
n
=
n

k=1
a
k
, n ∈ N, parcijalne sume reda.
Definiramo niz (σ
n
)
n
sa
σ
n
=
1
n
n

k=1
s
k
, n ∈ N. (6.46)
Definicija 6.8. Neka je (s
n
)
n
niz u R i (σ
n
)
n
niz definiran s (6.46). Ako
niz (σ
n
)
n
konvergira i σ = lim
n→∞
σ
n
, onda σ zovemo limes niza (s
n
)
n
u smislu
C´esara
1
.
Propozicija 6.1. Ako niz (s
n
)
n
konvergira i ako je s = lim
n→∞
s
n
, onda i niz

n
)
n
konvergira i s = lim
n→∞
σ
n
.
Dokaz: Neka je s = lim
n→∞
s
n
i neka je ε > 0 bilo koji. Oznaˇcimo ε
n
= s
n
−s,
n ∈ N, pa postoji m ∈ N takav da ∀n ∈ N, (n > m) ⇒ ([ε
n
[ <
ε
3
). Sada za
1
Ernesto Cesaro (Napulj, 12. travanj 1859. - 12. listopad 1906.) talijanski matema-
tiˇcar
6.10. SUMIRANJE REDOVA U SMISLU C
´
ESARA 183
n > m + 1 imamo
σ
n
=
s
1
+ . . . + s
m+1
n
+
s
m+2
+ . . . + s
n
n
=
=
s
1
+ . . . + s
m+1
n
+
n −m−1
n
s +
ε
m+2
+ . . . + ε
n
n
,
a odatle

n
−s[ <
[s
1
+ . . . + s
m+1
[
n
+
m+ 1
n
[s[ +
n −m−1
n
ε
3
.
Uzmimo n
ε
> m+1 takav da vrijedi
[s
1
+ . . . + s
m+1
[
n
ε
<
ε
3
i
(m + 1)[s[
n
ε
<
ε
3
.
Sada ∀n ∈ N, (n > n
ε
) ⇒[σ
n
−s[ < ε. Q.E.D.
Primjer 6.28. Neka je a
n
= (−1)
n−1
, n ∈ N. Red

n=1
a
n
ne konvergira u
obiˇcnom smislu, ali konvergira u smislu C´esara. Naime, s
2n
= 0, s
2n−1
= 1,
n ∈ N i σ
2n
=
1
2
i σ
2n−1
=
n−1
2n−1
, n ∈ N, tj. lim
n
σ
n
=
1
2
.
Primjer 6.29. Geometrijski red konvergira u smislu C´esara ∀x ∈ [−1, 1) i
vrijedi formula

n=0
x
n
=
1
1 −x
.
184 POGLAVLJE 6. REDOVI
Dodatak A
Algebra izjava
A.1 Izjave i veznici
Mnoga razmatranja u teoriji skupova postaju preglednija ako koristimo lo-
giˇcke simbole i logiˇcke zakone konstruirane u toj logici. Iz tog razloga navo-
dimo osnovne pojmove iz matematiˇcke logike na koje ´cemo se pozivati.
Osnovni objekti matematiˇcke logike su izjave koje oznaˇcavamo p, q, r,
. . . od kojih svaka moˇze biti ili istinita ili laˇzna, ali ne i oboje. Od izjava se
pomo´cu logiˇckih veznika i operatora negacije, uz upotrebu lijevih i desnih
zagrada, slaˇzu druge izjave.
Osnovni veznici su i, ili, ako. . . onda, onda i samo onda:
p ∧ q (i) konjunkcija , logiˇcki produkt,
p ∨ q (ili) disjunkcija , logiˇcka suma,
p ⇒q (ako. . . onda) implikacija,
p ⇔q (onda i samo onda) ekvivalencija.
Operator negacije je p (ne p).
Ako s 1 oznaˇcimo vrijednost istinite izjave, a s 0 vrijednost neistinite
izjave, logiˇcki veznici i operator negacije definirani su slijede´com tabelom:
p q p ∧ q p ∨ q p ⇒q p ⇔q
0 0 0 0 1 1
0 1 0 1 1 0
1 0 0 1 0 0
1 1 1 1 1 1
p p
0 1
1 0
.
Logiˇcki zakoni ili tautologije su izjave sastavljene od slova p, q, r, . . . i
logiˇckih simbola ∧, ∨, ⇒, ⇔, , takve da kad slova zamijenimo bilo kakvim
izjavama, istinitim ili laˇznim, uvijek dobijemo istinitu izjavu.
185
186 DODATAK A. ALGEBRA IZJAVA
Ako za neku izjavu ˇzelimo provjeriti da li je tautologija onda, koriste´ci
definicione vrijednosti za logiˇcke operatore iz tabele, uvrˇstavamo sve mogu´ce
istinosne vrijednosti za ulazna slova. Taj postupak za izjavu
(p ∧ q) ⇒(p ∨ r)
ispisujemo pomo´cu tabele:
p q r p ∧ q p ∨ r (p ∧ q) ⇒(p ∨ r)
0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 1 1
0 1 0 0 0 1
0 1 1 0 1 1
1 0 0 0 1 1
1 0 1 0 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1
.
U zadnjem stupcu tabele su samo jedinice, ˇsto znaˇci da je gornja izjava
tautologija.
Slijede´ce tautologije su osnovni zakoni algebre logiˇckih izjava:
(p ∨ q) ⇔ (q ∨ p) komutativnost disjunkcije
((p ∨ q) ∨ r)) ⇔ (p ∨ (q ∨ r)) asocijativnost disjunkcije
(p ∧ q) ⇔ (q ∧ p) komutativnost konjunkcije
((p ∧ q) ∧ r)) ⇔ (p ∧ (q ∧ r)) asocijativnost konjunkcije
(p ∧ (q ∨ r)) ⇔ ((p ∧ q) ∨ (p ∧ r)) prvi zakon distribucije
(p ∨ (q ∧ r)) ⇔ ((p ∨ q) ∧ (p ∨ r)) drugi zakon distribucije
(p ∨ p) ⇔p , (p ∧ p) ⇔p idempotentnost
(p ∨ 1) ⇔1, (p ∧ 0) ⇔0 , (p ∨ 0) ⇔p, (p ∧ 1) ⇔p apsorpcija
((p ⇒q) ∧ (q ⇒r)) ⇒ (p ⇒r) tranzitivnost implikacije
(p ∨ p) ⇔1 , p ⇔p dvostruka negacija
(p ∨ q) ⇔ p ∧ q de Morganovi
(p ∧ q) ⇔ p ∨ q zakoni
(p ⇒q) ⇔ (q ⇒p) kontrapozicija
(p ⇒q) ⇔ (p ∨ q)
(p ⇒q) ⇔ (p ∧ q)
0 ⇒p, p ⇒p , p ⇒1 .
A.2 Izjavne funkcije i kvantifikatori
Promatramo izjave s promjenjivom varijablom Φ(x). Ako za objekt x stavimo
ime nekog objekta i ako tako dobivena izjava bude istinita onda kaˇzemo da
A.2. IZJAVNE FUNKCIJE I KVANTIFIKATORI 187
taj objekt zadovoljava izjavnu funkciju Φ. U nekim sluˇcajevima je varijabla
te funkcije ograniˇcena nekim skupom A, a mogu´ce je da nema ograniˇcenja.
Ta se ˇcinjenica opisuje pomo´cu kvantifikatora. Imamo dva kvantifikatora:
∀ univerzalni kvantifikator,
∃ kvantifikator egzistencije.
Ako je neka funkcija ograniˇcena konaˇcnim skupom A = ¦a
1
, . . . , a
n
¦ onda
vrijedi:
∀(x ∈ A)Φ(x) ⇔ Φ(a
1
) ∧ Φ(a
2
) ∧ ∧ Φ(a
n
),
∃(x ∈ A)Φ(x) ⇔ Φ(a
1
) ∨ Φ(a
2
) ∨ ∨ Φ(a
n
).
Nadalje vrijedi:
∀(x ∈ ∅)Φ(x) ⇔1 , ∃(x ∈ ∅)Φ(x) ⇔0.
Za a ∈ A imamo:
∀(x ∈ A)Φ(x) ⇒Φ(a) , Φ(a) ⇒∃(x ∈ A)Φ(x). (A.1)
Pravila koja daju vezu izmedu kvantifikatora i logiˇckih operacija su:
∀x(Φ(x) ∧ Ψ(x)) ⇔ (∀xΦ(x) ∧ ∀xΨ(x)), (A.2)
∃x(Φ(x) ∨ Ψ(x)) ⇔ (∃xΦ(x) ∨ ∃xΨ(x)). (A.3)
Prethodne relacije govore o distributivnosti univerzalnog kvantifikatora na
produkt i kvantifikatora egzistencije na sumu.
(∀xΦ(x) ∨ ∀xΨ(x)) ⇒ ∀x(Φ(x) ∨ Ψ(x)), (A.4)
∃x(Φ(x) ∧ Ψ(x)) ⇒ (∃xΦ(x) ∧ ∃xΨ(x)). (A.5)
Za prethodne dvije implikacije ne vrijedi obrat. Vezu kvantifikatora i opera-
tora negacije daju izjave:
(∀xΦ(x)) ⇔ ∃x(Φ(x)), (A.6)
(∃xΦ(x)) ⇔ ∀x(Φ(x)). (A.7)
U sluˇcaju kada je izjavna funkcija konstantna u implikacijama (A.1),(A.4), i
(A.5) vrijedi ekvivalencija.
(∀x)p ⇔ p, (A.8)
(∃x)p ⇔ p, (A.9)
∀x(p ∨ Φ(x)) ⇔ p ∨ (∀xΦ(x)), (A.10)
∃x(p ∧ Φ(x)) ⇔ p ∧ (∃xΦ(x)). (A.11)
(p ⇒∀xΦ(x)) ⇔ ∀x(p ⇒Φ(x)), (A.12)
(∀xΦ(x) ⇒p) ⇔ ∃x(Φ(x) ⇒p). (A.13)
188 DODATAK A. ALGEBRA IZJAVA
Izjavne funkcije mogu imati viˇse argumenata, npr. Ψ(x, y), Φ(x, y). Za
njih vrijede isti zakoni (A.1) - (A.13), a u (A.7) - (A.13) moˇze se uzeti izjavna
funkcija koja ne zavisi o x.
Imamo slijede´ca pravila:
∀x∀yΦ(x, y) ⇔ ∀y∀xΦ(x, y), (A.14)
∃x∃yΦ(x, y) ⇔ ∃y∃xΦ(x, y). (A.15)
Iz tog razloga umjesto ∀x∀y piˇsemo skra´ceno ∀x, y, a umjesto ∃x∃y piˇsemo
∃x, y. Vrijedi :
(∀xΦ(x) ∨ ∀xΨ(x)) ⇔ ∀x∀y(Φ(x) ∨ Ψ(y)), (A.16)
(∃xΦ(x) ∧ ∃xΨ(x)) ⇔ ∃x∃y(Φ(x) ∧ Ψ(y)). (A.17)
Za sluˇcaj kombinacije kvantifikatora egzistencije i univerzalnog kvantifi-
katora imamo dijagram kao na slici (A.1), gdje je Φ(x, y) izjavna funkcija.
∀x, yΦ(x, y)
∃x∀yΦ(x, y)
∀xΦ(x, y)
∃y∀xΦ(x, y)
∀y∃xΦ(x, y)
∃xΦ(x, y)
∀x∃yΦ(x, y)
∃x, yΦ(x, y)
Slika A.1: Dijagram implikacija za kvantifikatore
Dodatak B
Elementarna teorija skupova
U ovom dodatku cilj je definirati osnovne operacije sa skupovima i ispitati
njihova svojstva. Uvodimo i jednostavnu aksiomatiku dostatnu za izgradnju
tzv. Boole-ove algebre skupova.
B.1 Skupovi i operacije sa skupovima
U ovoj toˇcki uvodimo najjednostavniju aksiomatiku koja nam omogu´cava
zasnivanje Boole-ove algebre skupova, tj. strukture u kojoj su definirane sa-
mo binarne i unarne operacije sa skupovima. Osnovni ili primitivni pojmovi
su skup i element skupa.
AKSIOMI ELEMENTARNE TEORIJE SKUPOVA
(O) Aksiom obuhvatnosti:
Ako su A i B skupovi sastavljeni od jednih te istih elemenata onda se
oni podudaraju, tj. A = B onda i samo onda ako vrijedi
∀x((x ∈ A) ⇔(x ∈ B)).
(A) Aksiom unije:
Za bilo koje skupove A i B postoji skup kojem su elementi svi elementi
skupa A i svi elementi skupa B i koji ne sadrˇzi druge elemente, tj.
∀A∀B∃C(∀x((x ∈ C) ⇔((x ∈ A) ∨ (x ∈ B)))).
(B) Aksiom razlike:
189
190 DODATAK B. ELEMENTARNA TEORIJA SKUPOVA
Za bilo koje skupove A i B postoji skup kojem su elementi oni i samo
oni elementi skupa A koji nisu elementi skupa B, tj.
∀A∀B∃C(∀x((x ∈ C) ⇔((x ∈ A) ∧ (x ,∈ B)))).
(C) Aksiom egzistencije (postojanja):
Postoji barem jedan skup.
Teorem B.1. Skupovi ˇcije postojanje slijedi iz (A) i (B) su jedinstveni.
Dokaz: Pretpostavimo da postoje dva skupa C
1
i C
2
koji zadovoljavaju
uvjete aksioma (A). Tada vrijedi
∀x
((x ∈ C
1
) ⇔((x ∈ A) ∨ (x ∈ B))
((x ∈ C
2
) ⇔((x ∈ A) ∨ (x ∈ B))
_
⇒((x ∈ C
1
) ⇔(x ∈ C
2
)).
Odatle po aksiomu (O) slijedi C
1
= C
2
.
Analogno pretpostavimo da postoje dva skupa D
1
i D
2
koji zadovoljavaju
uvjete aksioma (B). Tada vrijedi
∀x
((x ∈ D
1
) ⇔((x ∈ A) ∧ (x ,∈ B))
((x ∈ D
2
) ⇔((x ∈ A) ∧ (x ,∈ B))
_
⇒((x ∈ D
1
) ⇔(x ∈ D
2
)).
Odatle po aksiomu (O) slijedi D
1
= D
2
. Q.E.D.
Napomena B.1. Kao posljedicu Teorema B.1. imamo mogu´cnost uvodenja
jedinstvenih oznaka za uniju A∪ B i za razliku A−B.
Pomo´cu unije i razlike moˇzemo definirati dvije nove operacije sa skupo-
vima.
Definicija B.1. Presjek skupova A i B je skup
A∩ B = A−(A−B).
Napomena B.2. Iz definicije razlike slijedi
x ∈ A∩ B ⇔(x ∈ A) ∧(x ∈ A−B) ⇔(x ∈ A) ∧ ((x ∈ A) ∨ (x ∈ B)) ⇔
⇔((x ∈ A) ∧ (x ∈ A)) ∨ ((x ∈ A) ∧ (x ∈ B)) ⇔(x ∈ A) ∧ (x ∈ B).
Dakle
x ∈ A∩ B ⇔(x ∈ A) ∧ (x ∈ B). (B.1)
B.2. INKLUZIJA I PRAZAN SKUP 191
B.2 Inkluzija i prazan skup
Definicija B.2. Za skupA kaˇzemo da je podskup skupa B ako
∀x((x ∈ A) ⇒(x ∈ B)). (B.2)
Tada piˇsemo A ⊆ B ili B ⊇ A.
Ako je A ⊆ B i A ,= B, skup A zovemo pravim podskupom skupa B.
Oˇcigledno vrijedi (A ⊆ B) ∧ (B ⊆ A) ⇒A = B.
Navedimo i dokaˇzimo najvaˇznija svojstva inkluzije.
Tranzitivnost inkluzije
(A ⊆ B) ∧ (B ⊆ C) ⇒(A ⊆ C), (B.3)
slijedi iz (B.2) i tranzitivnosti implikacije.
Unija skupova sadrˇzi svaki pojedini skup, a presjek je sadrˇzan u svakom
pojedinom skupu, tj.
A ⊆ A∪ B , B ⊆ A∪ B, (B.4)
A∩ B ⊆ A , A∩ B ⊆ B. (B.5)
Inkluzije (B.4) slijede iz tautologije p ⇒ p ∨ q, a inkluzije (B.5) slijede iz
p ∧ q ⇒p.
Razlika dva skupa je sadrˇzana u skupu kojeg umanjujemo : A−B ⊆ A.
Propozicija B.1. Relaciju inkluzije moˇzemo definirati pomo´cu jednakosti i
jedne od operacija ∪ ili ∩.
A ⊆ B ⇔(A∪ B = B) ⇔(A∩ B = A). (B.6)
Dokaz: Ako je A ⊆ B onda vrijedi ∀x((x ∈ A) ⇒ (x ∈ B)). Pomo´cu
tautologije (p ⇒q) ⇒((p ∨ q) ⇒q) slijedi
((x ∈ A) ∨ (x ∈ B)) ⇒(x ∈ B).
ˇsto dokazuje A∪B ⊆ B. Zbog (B.4) slijedi prva ekvivalencija u (B.6). Ana-
logno, koriste´ci tautologiju (p ⇒ q) ⇒ (p ⇒ (p ∧ q)) imamo A ⊆ A ∩ B,
odatle zbog (B.5) imamo drugu ekvivalenciju u (B.6). Q.E.D.
Po aksiomu (B) postoji barem jedan skup A. Tada postoji i skup A−A.
Zbog (x ∈ A − A) ⇔ (x ∈ A) ∧ (x ∈ A) ⇔ 0 slijedi da taj skup ne
sadrˇzi niti jedan element. Kada bi postojala dva skupa Z
1
i Z
2
s prethodnim
svojstvom, izjava ∀x(x ∈ Z
1
⇔ x ∈ Z
2
) bi bila istinita jer su obje strane
192 DODATAK B. ELEMENTARNA TEORIJA SKUPOVA
laˇzne. Odatle po aksiomu (O) slijedi Z
1
= Z
2
. Zbog jedinstvenosti skupa s
prethodnim svojstvom koristimo oznaku ∅ za taj skup. Dakle, ∀x(x ,∈ ∅), tj.
(x ∈ ∅) ⇔0.
Budu´ci je implikacija s laˇznom premisom uvijek istinita to vrijedi ∀x(x ∈
∅ ⇒x ∈ A) iz ˇcega zakljuˇcujemo
∀A(∅ ⊆ A).
Iz x ∈ (A ∪ ∅) ⇔(x ∈ A) ∨ (x ∈ ∅) ⇒(x ∈ A) ∨ 0 ⇒(x ∈ A) zakljuˇcujemo
A∪∅ ⊆ A, ˇsto zajedno s (B.4) daje A∪∅ = A. Analogno dobijemo A∩∅ = ∅.
Skupovi A i B su disjunktni ako nemaju zajedniˇckih elemenata, tj.
A∩ B = ∅.
B.3 Zakoni unije, presjeka i oduzimanja
Slijede´ce zakonitosti za operacije sa skupovima prvi je istraˇzio John Boole
(1813-1864).
Zakon komutativnosti :
A∪ B = B ∪ A , A∩ B = B ∩ A. (B.7)
Ovi zakoni slijede iz zakona komutativnosti za disjunkciju i konjunkciju u
algebri sudova.
Zakon asocijativnosti:
(A∪ (B ∪ C)) = ((A∪ B) ∪ C) , (A∩ (B ∩ C)) = ((A∩ B) ∩ C). (B.8)
Dokaz slijedi iz zakona asocijativnosti za disjunkciju i konjunkciju u algebri
sudova.
Zakoni distributivnosti:
(A∪(B∩C)) = (A∪B)∩(A∪C) , (A∩(B∪C)) = (A∩B)∪(A∩C). (B.9)
Dokaz slijedi iz zakona distribucije disjunkcije prema konjunkciji i obratno.
Napomena B.3. Za konaˇcan broj skupova A
i
(i = 1, . . . , n) i B
j
(j = 1, . . . , m)
imamo
(
n
_
i=1
A
i
) ∩ (
m
_
j=1
B
j
) =
n
_
i=1
m
_
j=1
(A
i
∩ B
j
).
(
n

i=1
A
i
) ∪ (
m

j=1
B
j
) =
n

i=1
m

j=1
(A
i
∪ B
j
).
B.3. ZAKONI UNIJE, PRESJEKA I ODUZIMANJA 193
Zakoni idempotencije:
A∪ A = A , A ∩ A = A. (B.10)
Jednakosti u (B.10) slijede iz zakona idempotencije za sudove.
Oduzimanje skupova nije obratna operacija uniji ˇsto se vidi iz
A ∪ (B −A) = A ∪ B. (B.11)
Nadalje vrijedi
A−B = A−(A∩ B), (B.12)
ˇsto slijedi iz:
x ∈ (A−(A∩B)) ⇔(x ∈ A)∧(x ,∈ A∩B)) ⇔(x ∈ A)∧((x ,∈ A)∨(x ,∈ B)) ⇔
((x ∈ A) ∧ (x ,∈ A)) ∨ ((x ∈ A) ∧ (x ,∈ B)) ⇔
⇔(x ∈ A) ∧ (x ,∈ B) ⇔x ∈ (A−B).
Zakon distributivnosti mnoˇzenja prema oduzimanju oblika
A∩ (B −C) = (A∩ B) −C, (B.13)
ˇsto slijedi iz
x ∈ A∩(B−C) ⇔(x ∈ A) ∧x ∈ (B−C) ⇔(x ∈ A) ∧(x ∈ B) ∧(x ,∈ C) ⇔
⇔x ∈ (A∩ B) ∧ (x ,∈ C) ⇔x ∈ ((A∩ B) −C).
Zakoni de Morgana za oduzimanje glase:
A−(B ∩ C) = (A−B) ∪ (A−C), (B.14)
A−(B ∪ C) = (A−B) ∩ (A−C).
Takoder vrijede jednakosti :
(A ∪ B) −C = (A−C) ∪ (B −C), (B.15)
A −(B ∪ C) = (A−B) −C. (B.16)
Vezu izmedu relacije inkluzije i operacija unije, presjeka i razlike daju
jednakosti:
(A ⊆ B) ∧ (C ⊆ D) ⇒ ((A∪ C) ⊆ (B ∪ D)), (B.17)
(A ⊆ B) ∧ (C ⊆ D) ⇒ ((A∩ C) ⊆ (B ∩ D)), (B.18)
(A ⊆ B) ∧ (C ⊆ D) ⇒ ((A−D) ⊆ (B −C)), (B.19)
(C ⊆ D) ⇒ ((A−D) ⊆ (A−C)). (B.20)
194 DODATAK B. ELEMENTARNA TEORIJA SKUPOVA
B.4 Univerzalni skup i komplement
Za neki skup A moˇzemo promatrati sve objekte koji nisu ˇclanovi tog skupa,
tj. ¦x[x ,∈ A¦. Takav objekt op´cenito nije skup, suviˇse je opseˇzan. U kon-
kretnim situacijama prouˇcavamo samo one skupove koji su podskupovi nekog
konkretnog skupa ˇciji ˇclanovi su objekati koji nas interesiraju (atomi). Takav
skup zovemo univerzalni skup i oznaˇcavamo s U. U tom sluˇcaju oˇcigledno
vrijedi: ∀A
A ⊆ U , A∩ U = A , A∪ U = U. (B.21)
Skup U − A = A
C
= −A zovemo komplement skupa A (u odnosu na
skup U).
Za skupove u idu´cim rezultatima ove toˇcke pretpostavljamo da su pod-
skupovi univerzalnog skupa U. Vrijede slijede´ce osnovne jednakosti.
Propozicija B.2. Neka su A i B skupovi. Tada je
A∩ −A = ∅ , A∪ −A = U, (B.22)
−(−A) = A, (B.23)
−(A∩ B) = −A ∪ −B , −(A∪ B) = −A∩ −B. (B.24)
Jednakost (B.23) je pravilo dvostrukog komplementa, a (B.24) su de Mor-
ganovi zakoni za komplement.
Iz aksioma (B) je oˇcigledno
A−B = A ∩ (U −B) = A∩ −B = −(−A ∪ B)
Propozicija B.3. Neka su A i B skupovi. Vrijede slijede´ce ekvivalencije:
A ⊆ B ⇔(A ∩ −B = ∅), (B.25)
A ⊆ B ⇔−B ⊆ −A (B.26)
Dokaz: Za dokaz relacije (B.25) koristimo monotonost inkluzije na presjek
A ⊆ B ⇒A∩ −B ⊆ B ∩ −B = ∅ ⇒A ∩ −B = ∅.
Obratno, ako je A∩ −B = ∅ onda
A = A∩ U = A ∩ (B ∪ −B) = (A∩ B) ∪ (A ∩ −B) = A∩ B ⊆ B.
Relacija (B.26) slijedi iz logiˇckog zakona o kontrapoziciji. Q.E.D.
Napominjemo da su formule koje se dobivaju u Booleovoj algebri podsku-
pova ekvivalentne odgovaraju´cim izjavama algebre sudova. Naime, samo je
potrebno shvatiti skupove kao izjave, a simbole ∩, ∪, =, ⊆, −, ∅, U zamijeniti
simbolima ∧, ∨, ⇔, ⇒, , 0, 1.
B.5. KARTEZIJEV PRODUKT 195
B.5 Kartezijev produkt
Definicija B.3. (Kolmogorov
1
) Za bilo koja dva a i b definiramo skup
(a, b) = ¦¦a¦, ¦a, b¦¦ (B.27)
koji nazivamo uredeni par elemenata a i b.
Teorem B.2. Da bi vrijedilo (a, b) = (c, d) nuˇzno je i dovoljno da bude
istinita izjava (a = c) ∧ (b = d).
Dokaz: Neka je (a, b) = (c, d). Tada po (B.27) i aksiomu (O) imamo dva
mogu´ca sluˇcaja:
(i) ¦a¦ = ¦c¦ i ¦a, b¦ = ¦c, d¦,
(ii) ¦a¦ = ¦c, d¦ i ¦a, b¦ = ¦c¦.
U sluˇcaju (i) oˇcito vrijedi (a = c) ∧(b = d). U sluˇcaju (i) imamo a = c = d i
a = b = c. Q.E.D.
Jednostavna posljedica teorema B.2. je (a, b) = (b, a) ⇔a = b.
Definicija B.4. Za bilo koje skupove X i Y oznaˇcimo
X Y = ¦(x, y)[(x ∈ X) ∧ (y ∈ Y )¦. (B.28)
Taj skup zovemo Dekartov ili Kartezijev produkt skupova X i Y .
Jasno je da za svaki skup X vrijedi X ∅ = ∅ i ∅ X = ∅. Navodimo
neka jednostavna svojstva Dekartovog produkta.
Propozicija B.4. Neka su A, B i C skupovi. Vrijedi
(A ∪ B) C = (AC) ∪ (B C), (B.29)
C (A∪ B) = (C A) ∪ (C B), (B.30)
(A ∩ B) C = (AC) ∩ (B C), (B.31)
C (A∩ B) = (C A) ∩ (C B), (B.32)
(A−B) C = (AC) −(B C), (B.33)
C (A−B) = (C A) −(C B). (B.34)
Nadalje, neka su A, B, C i D skupovi. Tada je
C D −AB = ((C −A) D) ∪ (C (D −B)). (B.35)
Dekartov produkt je monoton na ⊆, tj. za C ,= ∅ vrijedi
A ⊆ B ⇔(AC) ⊆ (B C) ⇔(C A) ⊆ (C B). (B.36)
1
Andrej Nikolaeviˇc Kolmogorov (Tambov, 25. travanj 1903. – Moskva, 20. listopad
1987.) ruski matematiˇcar
196 DODATAK B. ELEMENTARNA TEORIJA SKUPOVA
Dokaz: Za (B.29) imamo
(x, y) ∈ (A∪B)C ⇔(x ∈ A∪B)∧y ∈ C ⇔((x ∈ A)∨(x ∈ B))∧(y ∈ C) ⇔
((x ∈ A)) ∧ (y ∈ C)) ∨ ((x ∈ B) ∧ (y ∈ C)) ⇔
((x, y) ∈ (AC)) ∨ ((x, y) ∈ (B C)) ⇔(x, y) ∈ (A C) ∪ (B C).
Jednakosti (B.30), (B.31), (B.32), (B.33) i (B.34) dokazuju se analogno.
Dokaˇzimo (B.35).
(x, y) ∈ C D −AB ⇔((x, y) ∈ C D) ∧ ((x, y) ,∈ AB) ⇔
((x ∈ C) ∧ (y ∈ D)) ∧ ((x ,∈ A) ∨ (y ,∈ B)) ⇔
((x ∈ C) ∧ (y ∈ D) ∧ (x ,∈ A)) ∨ ((x ∈ C) ∧ (y ∈ D) ∧ (y ,∈ B)) ⇔
(x ∈ (C −A) ∧ (y ∈ D)) ∨ ((x ∈ C) ∧ (y ∈ (D −B))) ⇔
((x, y) ∈ ((C −A) D)) ∨ ((x, y) ∈ (C (D −B))) ⇔
(x, y) ∈ ((C −A) D) ∪ (C (D −B)).
Posljednja tvrdnja slijedi iz
A ⊂ B ⇔A−B = ∅ ⇔∅ = (A−B)C = AC−BC ⇔AC ⊆ BC.
Q.E.D.
B.6 Relacije i funkcije
Definicija B.5. Podskup R kartezijevog produkta XY nazivamo relacija.
Da su dva elementa a ∈ X i b ∈ Y u relaciji R piˇsemo
< a, b >∈ R ili aRb.
Skup T(R) ⊆ X zovemo domena relacije. Kodomena relacije je /(R) = Y .
Prazan skup ∅ je relacija.
Ponekad se ˇcinjenica da < x, y >,∈ R piˇse x , Ry.
Medu najvaˇznijim relacijama je relacija ekvivalencije. Ona se javlja kod
nastojanja da elemente skupa identificiramo na osnovi nekog njima zajed-
niˇckog svojstva. Na taj naˇcin se skup raspada na podskupove elemenata
koji su identiˇcni u pogledu tog svojstva. Poˇsto usporedujemo elemente istog
skupa A jasno je da za relaciju ekvivalencije R vrijedi R ⊆ AA.
B.6. RELACIJE I FUNKCIJE 197
Definicija B.6. Relacija R ⊆ AA je relacija ekvivalencije ako vrijedi:
(i) R je refleksivna na A:
∀x(< x, x >∈ R).
(ii) R je simetriˇcna:
∀x, y((< x, y >∈ R) ⇒(< y, x >∈ R)).
(iii) R je tranzitivna:
∀x, y, z((< x, y >∈ R) ∧ (< y, z >∈ R)) ⇒(< x, z >∈ R).
Takoder, medu najvaˇznije relacije ubrajamo relacije uredaja ili poretka.
Definicija B.7. Relacija R se naziva relacijom poretka ili uredaja ako
vrijedi
(1) ∀x(xRx) refleksivnost,
(2) ∀x, y, z((xRy) ∧ (yRz) ⇒(xRz)) tranzitivnost ,
(3) ∀x, y((xRy) ∧ (yRx) ⇒(x = y)) antisimetriˇcnost .
Relacija s gornjim svojstvima joˇs se naziva parcijalni uredaj .
Uredaj R je linearan ili jednostavan ako vrijedi
∀x, y(x ,= y ⇒(xRy ∨ yRx)).
Standardna oznaka za relaciju uredaja je ≤ ili _.
Ako relacija nije antisimetriˇcna onda se zove poluuredaj.
Pojam funkcije svakako je jedan od najvaˇznijih pojmova u matematici.
Intuitivno, pod tim pojmom podrazumjevamo jednoznaˇcno pridruˇzivanje ele-
menata jednog skupa elementima drugog skupa. Funkcija je specijalni sluˇcaj
medu relacijama.
Definicija B.8. Relacija F je funkcija ako vrijedi
∀x, y, z(((< x, y >∈ F) ∧ (< x, z >∈ F)) ⇒(y = z)).
Zbog jedinstvenosti, umjesto oznake < x, y >∈ F ili xFy piˇsemo y = F(x).
Indeks
A
aksiom
– Arhimedov, 7, 32
– Peanovi, 2
– potpunosti, 32
antisimetriˇcnost
aproksimacija, 7, 85
– funkcije, 87, 113
– nultoˇcke, 116
– povrˇsine, 120
apsorpcija
– logiˇcka, 184
asocijativnost
– disjunkcije, 184
– konjunkcije, 184
– presjeka, 190
– unije, 190
B
binarna operacija
– zbrajanje, 3
brojevi
– cijeli, 4
– decimalni, 7
– racionalni, 4
brojevni pravac, 7
brzina, 85
– prosjeˇcna, 85
D
de Morganovi zakoni
– logiˇcki, 184
– za skupove, 191
derivacija, 86
disjunkcija, 183
distributivnost
– kvantifikatora, 185
– logiˇcka, 184
– presjeka na uniju, 190
– unije na presjek, 190
E
ekvipotentni skupovi, 36
ekvivalencija, 183
Eulerova formula, 57
F
funkcija, 9, 195
– apsolutna vrijednost, 12
– arcus, 27
– area, 23
– bijekcija, 18
– derivabilna, 86
– diferencijabilna, 86
– domena, 9
– eksponencijalna, 20, 35, 50
– – na C, 56
– gama, 150
– graf, 9
– hiperbolne, 22
– injekcija, 17
– inverzna, 17
– izjavna, 185
– – viˇse argumenata, 186
– kodomena, 9
– korijen, 20
– kvadratna, 14
– linearna, 11
198
INDEKS 199
– logaritamska, 21
– monotona, 10
– – po dijelovima, 128
– neprekidna, 68
– – uniformno, 129
– op´ca potencija, 22
– padaju´ca, 10
– polinom, 15
– prekidna, 69
– primitivna, 132
– racionalna, 16
– rastu´ca, 10
– razlomljena linearna, 15
– restrikcija, 9
– surjekcija, 18
– trigonometrijske, 24
G
gomiliˇste niza, 52
graniˇcnu vrijednost, 43
greˇska
– apsolutna, 13
– relativna, 13
grupa
– komutativna, 4
I
idempotentnost
– logiˇcka, 184
– skupovna, 191
implikacija, 183
infimum, 34
integral
– donji, 121
– gornji, 121
– neodredeni, 135
– nepravi, 146
– Riemannov, 122
interpolacija
– ˇcvorovi, 113
– polinomom, 113
K
Kartezijev produkt, 8, 193
Kartezijeva ravnina, 8
kompozicija funkcija, 16
komutativnost
– disjunkcije, 184
– konjunkcije, 184
konjunkcija, 183
kontrapozicija, 184
konvergencija
– niza, 42
– – uniformna, 176
– reda, 153
– – apsolutna, 159
– – uniformna, 177
koordinatni sustav, 8
kvantifikator
– egzistencije, 185
– univerzalni, 185
kvocijent diferencija, 86
L
limes
– inferior, 53
– superior, 53
limes funkcije, 61
– Cauchyjeva definicija, 62
– jednostrani, 65
– u R, 64
limes niza, 42
– funkcija, 50
– u C, 57
– u R, 43
– u R, 42
M
majoranta, 31
maksimum, 32
matematiˇcka indukcija, 2
metoda tangenti, 117
minimum, 34
200 INDEKS
mjera, 119
N
nepravi integral
– kriterij konvergencije, 148
neprekidnost funkcije, 68
– jednostrana, 81
niz, 41
– Cauchyjev, 54
– fundamentalan, 54
– funkcija, 50
– konvergentan, 42
– padaju´ci, 41
– podniz, 42
– rastu´ci, 41
O
obuhvatnost, 187
operator negacije, 183
P
podniz, 42
polinom, 15
– interpolacijski, 113
– Lagrangeov, 113
– Taylorov, 102
polje, 5
– kompleksnih brojeva, 55
– realnih brojeva, 29
– uredeno, 31
poluuredaj, 195
R
radijan, 24
red, 151
– binomni, 170
– Fourierov, 174
– funkcija, 165
– geometrijski, 152
– harmonijski, 154
– konvergentan, 153
– kriterij konvergencije
– – Cauchyjev, 160
– – D’Alambertov, 160
– – integralni, 162
– – Leibnitzov, 159
– parcijalna suma, 151
– potencija, 165
– – radijus konvergencije, 165
– produkt redova, 164
– Taylorov, 169
– trigonometrijski, 174
refleksivnost, 195
relacija, 194
– domena, 194
– ekvivalencije, 195
– kodomena, 194
– poretka, 195
– uredaja, 195
S
sekanta, 86
skup
– gust, 33
– gust u sebi, 6
– komplement, 192
– neprebrojiv, 39
– otvoren, 83
– podskup, 189
– prebrojiv, 37
– presjek, 188
– univerzalni, 192
– zatvoren, 83
sljedbenik, 2
suma
– Darbouxova, 121
– integralna, 121
– reda, 153
– – parcijalna, 151
– – u smislu C´esara, 180
supremum, 32
T
INDEKS 201
tangenta, 86
– koeficijent smjera, 86
tautologija, 183
tranzitivnost, 195
– implikacije, 184
U
uredaj, 3
– jednostavan, 195
– linearan, 5, 195
– parcijalni, 5, 195
uredeni par, 193

Uvod
Matematiˇka analiza I. & II. su standardni jednosemestralni kolegiji koji se c c predaju na prvoj godini studija matematike na PMF-Matematiˇkom odjelu Sveuˇiliˇta u Zagrebu. Gradivo tih kolegija izlaˇe se sa satnicom od tri sata c s z predavanja i tri ili ˇetiri sata vjeˇbi tjedno u prvom i drugom semestru studija. c z Program kolegija obuhva´a osnovna znanja o funkcijama realne varijable, od c definicija osnovnih elementarnih funkcija, preko pojma limesa niza i funkcije, neprekidnosti funkcije, do diferencijalnog i integralnog raˇuna. c Izlaganje gradiva podijeljeno je na ˇest poglavlja, od kojih se prva tri pos glavlja izlaˇu u prvom semestru, a posljednja tri u drugom semestru studija. z Ukljuˇena su i dva dodatka koja omogu´uju snalaˇenje u jeziku matematiˇke c c z c logike i jeziku skupova koji se koriste u izlaganju. U prvom poglavlju obraduju se osnovni pojmovi o skupovima i funkcijama, na naˇin da se paˇnja posveˇuje konkretnim skupovima prirodnih, cijelih, c z c racionalnih i realnih brojeva. Prvo se intuitivno i heuristiˇki opisuju svojc stva tih skupova, da bi u nastavku dali aksiomatiku skupa realnih brojeva. Pojam funkcije se uvodi kroz ponavljanje poznatih pojmova iz srednje ˇkole, s a zatim se kroz uvodenje operacije kompozicije i pojma inverzne funkcije, formalno definiraju arcus i area funkcije. Kod definiranja pojmova infimuma i supremuma skupa, upoznajemo studente s strogim matematiˇkim naˇinom c c formuliranja tih pojmova pomo´u logiˇkih veznika i kvantifikatora. Takoder c c se upoznaju s naˇinom kako razlikovati veliˇinu beskonaˇnih skupova kroz c c c pojam prebrojivog i neprebrojivog skupa. Drugo poglavlje je posve´eno nizovima realnih brojeva i njihovoj konverc genciji. Naroˇito se inzistira na pojmu konvergencije niza, jer to je prvi ozc biljni susret s pojmom koji zahtijeva shva´anje beskonaˇnog matematiˇkog c c c procesa. Posebno se inzistira na razumijevanju Cauchyjeve definicije limesa niza. Na kraju se uvodi skup kompleksnih brojeva i konvergencija nizova u njemu, te odnos s konvergencijom komponentnih realnih nizova. U tre´em poglavlju obraduje se limes funkcije i neprekidnost funkcije, s c tim da se ti pojmovi uvode pomo´u nizova, ali se dokazuju i koriste Cauc chyjeve varijante tih pojmova. Pokazuje se veza neprekidnosti i monotonosti iii

iv funkcije, te se dokazuje neprekidnost svih elementarnih funkcija. Drugi semestar poˇinje s ˇetvrtim poglavljem o diferencijalnom raˇunu i c c c teorijski i praktiˇki relevantnim pojmovima u vezi s derivacijom. Posebno, c dokazuju se teoremi srednje vrijednosti i primjenjuju na probleme istraˇivanja z toka funkcije. Takoder pokazujemo neke primjene u numeriˇkoj matematici. c Pojam integrabilnosti u Riemannovom smislu uvodi se u petom poglavlju. Tu dokazujemo integrabilnost elementarnih funkcija pomo´u njihove c neprekidnosti ili monotonosti po dijelovima. Takoder se definira primitivna funkcija i daju se osnovne tehnike integralnog raˇuna. Obraduju se primjene c na nalaˇenje povrˇina likova i volumena tijela, kao i zakrivljenost ravninskih z s krivulja. Posljednje ˇesto poglavlje je posve´eno redovima brojeva i redovima funks c cija. Prouˇava se apsolutna konvergencija redova i dokazuju se dovoljni uvjeti c za konvergenciju redova. Od redova funkcija poseban naglasak je na redovima potencija. Specijalno se promatraju Taylorovi redovi osnovnih funkcija. Takoder se ukratko obraduju i osnovne ˇinjenice o Fourierovim redovima c periodiˇkih funkcija. c Dodaci A i B su uvrˇteni zato da studentima budu na raspolaganju oss novna znanja iz matematiˇke logike i elementarne teorije skupova potrebna c za svladavanje ovog kolegija.

OBAVEZNA LITERATURA: 1. S. Kurepa, Matematiˇka analiza 1: Diferenciranje i integriranje, Tehc niˇka knjiga, Zagreb, 1984. c 2. S. Kurepa, Matematiˇka analiza 2: Funkcije jedne varijable, Tehniˇka c c knjiga, Zagreb, 1984. DOPUNSKA LITERATURA: 1. M. H. Protter, C. B. Morrey, A First Course in Real Analysis, Springer Verlag, 1991.

Boris Guljaˇ s

Sadrˇaj z
Uvod 1 Skupovi i funkcije 1.1 Skupovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1 Skupovi N, Z, Q . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2 Prikaz skupova Q i R na pravcu . . . . . . . 1.1.3 Decimalni brojevi, aproksimacija . . . . . . 1.1.4 Kartezijeva ravnina, koordinatni sustav . . . 1.2 Funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1 Klasifikacija realnih funkcija pomo´u grafa . c 1.2.2 Linearne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3 Apsolutna vrijednost i udaljenost . . . . . . 1.2.4 Kvadratna funkcija . . . . . . . . . . . . . . 1.2.5 Razlomljene linearne funkcije . . . . . . . . 1.2.6 Polinomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.7 Racionalne funkcije . . . . . . . . . . . . . . 1.2.8 Kompozicija funkcija, inverzna funkcija . . . 1.2.9 Korijeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.10 Eksponencijalna funkcija na Q, logaritamska op´a potencija . . . . . . . . . . . . . . . . . c 1.2.11 Hiperbolne i area funkcije . . . . . . . . . . 1.2.12 Trigonometrijske i arkus funkcije . . . . . . 1.3 Aksiomi polja R, supremum i infimum, potpunost . 1.3.1 Aksiomi polja R . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2 Supremum i infimum skupa, potpunost . . . 1.3.3 Eksponencijalna funkcija na R (I.) . . . . . 1.4 Ekvipotentni skupovi, prebrojivost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . funkcija, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii 1 1 2 6 7 8 8 10 11 12 14 15 15 16 16 20 20 22 24 28 29 31 35 36

41 2 Nizovi 2.1 Niz i podniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.2 Limes niza u R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 v

. . . . . .3.6. . . . 3. . . . 4. . . . . .2 Konveksne funkcije.4 Limes superior i limes inferior . . . . . . .4 Teoremi srednje vrijednosti . 3. . . . . . . .1 Limes u R . .2 Neprekidnost funkcije u toˇki . . . . . . . . . . . .2 Jednostrani limes u R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . .3. . . . . . . . . . .3. . . . . 3. 4. .4 L’Hospitalovo pravilo .1 Odredivanje ekstrema pomo´u derivacija viˇeg reda c s 4. . . .5 Monotonost i derivacija funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . 2. .5 Otvoreni skupovi u R . . . . . . . . . . . .3.1 Motivacija . . . . . . .2. .7 Svojstva konveksnih funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Polje C. . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . 4. 3. . . . .1. . . .8 Primjene derivacije .5 Cauchyjev niz . .2. . . .4 Neprekidnost funkcije na segmentu . . . .2 Neprekidnost eksponencijalne funkcije na R . . . . . . . .3 Eksponencijalna funkcija . . . . . . . area i arcus funkcija 3. . . . . . . . .3 Operacije s konvergentnim nizovima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . .4 Hiperbolne i area funkcije . . . . . . . . . . . . . .3 Derivacije elementarnih funkcija . . . 4. . . . 4 Derivacija 4.2 Diferencijabilnost i operacije . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . .3 Neprekidnost i monotonost .6. . . . . . . 3. . 2.6.1 Potencije i korijeni . . . . . . . .3 Nizovi u C. .1. . .1 Neprekidnost korijena. . 4. 4. . . . . . . . . .) 2.2 Eksponencijalne funkcije na R (II.1 Primjeri konvergentnih nizova . . . . 2. 45 47 50 51 54 55 55 56 57 61 61 64 65 67 71 72 73 74 76 78 81 83 85 85 90 93 93 93 94 95 96 99 102 103 105 109 111 112 114 3 Limes i neprekidnost funkcije 3. . . . . . . . . . ˇ SADRZAJ . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . c 3. . . . 2. . . limes niza u C . . . . . .6 Taylorov teorem . . . . 4.3 Neprekidnost trigonometrijskih funkcija . . . . . . . 4. . . . .4 Jednostrana neprekidnost funkcije . . . .6.3. . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . 2. . . . 3. . . . . . . . .vi 2. . . . logaritamske.1 Limes funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . nizovi u C . . . . . . . 2. . infleksija . . . .2 Eksponencijalna funkcija na C . . 4.2 Trigonometrijske i arcus funkcije . . . 4. . . . . . . . .6. . . . . .1 Neprekidnost i operacije s funkcijama . . . . . . . . .1 Polje kompleksnih brojeva C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . .3 Okomite i kose asimptote na graf funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 171 . . . . . 5. .7. . presjeka i oduzimanja B.5 Primitivna funkcija . .8. . . . . . . . . . . .5 Produkt redova . . . . . .1 Definicija reda . . . . . 175 . . . . 150 153 . . . . . . . . . . . . . . 6. . . 122 . . 121 . . 182 5 Riemannov integral 5. .7. . . . 166 . . 5. . . . . . . . . 6. . . . . . . .3 Povrˇina rotacione plohe . .4 Zakrivljenost ravninske krivulje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 . . . .1 Direktna integracija . .2 Duljina ravninske krivulje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 . . . .3 Osnovna svojstva . . . . . . . . . .8 Nepravi integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 . . . . . . .2 Definicija konvergencije reda . .ˇ SADRZAJ 4.2 Inkluzija i prazan skup . . . . . . . 5. . . . . . . . . .1 Volumen rotacionog tijela . . . . . . . . . . . . . . .1 4. . . . . e . . . . . . . . . . . . 136 . . . . . . .4 Integrabilnost monotonih i neprekidnih funkcija 5. . . . . . 130 . 114 Newtonova metoda . . . apsolutna konvergencija 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Uvjeti za konvergenciju reda . . . . . 5. A Algebra izjava 185 A. . .6 Redovi potencija . . . . . . . . . 134 . . 153 . . . . . . . . . . .2 Izjavne funkcije i kvantifikatori . . . . . 5. . . . . . B. . . . . . . . . . . . . . .8. . . 136 . . . . . . . . . . .3 Usporedivanje redova. . . . . . . . . . . . . . . .1 Izjave i veznici . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . 127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . 5. . . . . 6. . B. . . 186 B Elementarna teorija skupova B. . 178 .2 Integral . . . . . . . . . . . . . 144 . . . .7 Taylorovi redovi . . . . . . . . . 147 . . .3 Zakoni unije. . . . . . 194 . . . . . . s 5.7 Primjene . . . . .6 Metode integriranja . . 155 . . 6. . . . 144 . . 146 . . . . .4 Univerzalni skup i komplement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Integracija racionalnih funkcija . . 144 . . . . 145 .6.8 Fourierovi redovi . . 5. 121 . . . . . . . . . . 117 . . . . . 191 . . . 6.7. . . . . . . 189 . . . . . . . . . s 5. . . . . . . . .9 Uniformna konvergencija . . . . . . .1 Kriterij konvergencije nepravog integrala 6 Redovi 6. . . . . . . . . . . . . . . . 158 . . . . 185 A. 5. . 192 . . . .1 Skupovi i operacije sa skupovima . . . .2 vii Lagrangeov interpolacijski polinom . . . 142 . . . . . . . . .1 Problem povrˇine i rada sile . . . . . .7. . . . . . . . 5. . . . . 5.10 Sumiranje redova u smislu C´sara . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8. . . . 6. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .viii ˇ SADRZAJ B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Kartezijev produkt . . 196 Index 197 . . . . . . . . . . 195 B.6 Relacije i funkcije . . . .

”postoji element a c koji je u skupu A”. c 1 . c Skup koji nema niti jednog ˇlana zovemo prazan skup i oznaˇavamo s ∅. kvanc c c tifikator egzistencije ili postojanja. A = B. izjava ∃a(a ∈ A). c Znak ⇒ je logiˇki veznik koji zovemo implikacija. 7}. Intuitivno. 3. ∀t. t element od c c c c A povlaˇi (slijedi) t element od B”.onda”. Moˇemo provjeriti da skup B ima toˇno ista ˇetiri ˇlana 2. Na primjer. kazuje da skup A ima barem jedan ˇlan.1 Skupovi Pojmovi skup i element ili ˇlan skupa predstavljaju osnovne ili primitivne c pojmove koji se ne definiraju. Navedeni veznici odgovaraju pojedinim operacijama sa skupovima. a ⇔ (ekvivalencija) ˇitamo ”ako i samo ako”. postoji skup ˇiji ˇlanovi su svi primitivni brojevi manji od c c 10. ∨ (disjunkcija)je veznik ”ili”. i on opisuje opseg izjave koja iza njega slijedi. a da a nije element skupa A koristimo oznaku a ∈ A. ako je svaki elez s ment t ∈ A ujedno i element skupa B. povlaˇi. c c c Neka je B skup svih rjeˇenja polinomijalne jednadˇbe x4 − 17x3 + 101x2 − s z 247x + 210 = 0. Taj skup moˇemo oznaˇiti c z c nabrajaju´i ˇlanove unutar vitiˇastih zagrada: {2. Pored navedenih kvantifikatora koristimo joˇ slijede´e veznike ili logiˇke operacije: s c c c ∧. pojam skupa predstavlja cjelinu koju ˇine elementi ili ˇlanovi tog skupa. (t ∈ A) ⇒ (t ∈ B). ”onda i samo onda” c i sliˇno. Posljednja izjava je napisana pomo´u logiˇkih znakova i glasi: ”za svaki t. Nazovimo ga s A. Znak ∀ (za svaki) je logiˇki kvantifikator (univerzalni kvantifikator). On povezuje dvije izjave i ˇitamo ga ”slijedi.Poglavlje 1 Skupovi i funkcije 1. & (konjunkcija) koji odgovara jeziˇnom vezniku ”i”. Npr. 5 i 7. Drug logiˇki kvantifikator je ∃. Za pisanje ˇinjenice da je a element c c c skupa A koristimo oznaku a ∈ A. tj. z c c c 3. A = ∅. tj. c c Kaˇemo da je skup A podskup skupa B i piˇemo A ⊆ B. Iz tog razloga skupovi A i B su identiˇni. tj. ako . 5. To je skup od ˇetiri elementa: 2. 3. 5 i 7.

tj. . Z. ∃s(n) ∈ N.) talijanski matematiˇar c 1 . a njegovi ˇlanovi su prirodni brojevi 1. a njen rezultat je skup koji sadrˇi one i samo one ˇlanove koji su ˇlanovi skupa A i z c c skupa B. 3. kojeg oznaˇavamo s 1. c c 1. Vrijedi aksiom matematiˇke indukcije: c Neka je S ⊆ N takav da vrijedi: 1) 1 ∈ S. koji c c je prije kojega u prirodnom poretku.2 POGLAVLJE 1. onda su one jednako vrijedne. Na skupu N moˇemo usporedivati brojeve. tj. a njen rezultat je skup koji sadrˇi one i samo one ˇlanove koji su ˇlanovi skupa A ili skupa B. kolovoz 1858. 189. pro´i ´emo svim prirodnim brojevima. z Osnovna znanja o logiˇkim izjavama i skupovima potrebna u daljnjim c razmatranjima obradena su u Dodatku A (str. 185. Naravno. 2. . c c N = {1.1 Skupovi N. postoje razliˇite realizacije skupa N. Ako krenemo od prvog prirodnog broja. Takav je skup prirodnih brojeva koc c jeg oznaˇavamo s N. Zapravo. tj. 2. za svaki prirodni broj znamo koji broj dolazi nakon njega. Sada ´emo se posvetiti konkretnim skupovima kojima ´emo se baviti u ovom kursu.}. Q U naˇim razmatranjima posebno vaˇnu ulogu igraju skupovi koji nemaju s z samo konaˇno mnogo ˇlanova. (n ∈ S) ⇒ (s(n) ∈ S). – Turin.. obje su istinite ili su obje laˇne. 3. To je c jedini element koji nije sljedbenik nekog prirodnog broja. 3. ∀t (t ∈ A ∩ B) ⇔ ((t ∈ A) ∧ (t ∈ B)). . travanj 1932. SKUPOVI I FUNKCIJE Operacija presjek skupova A i B u oznaci A ∩ B odgovara vezniku ”i”. Ako veznik ⇔ povezuje dvije izjave. 2) ∀n ∈ N. c Giuseppe Peano (Cuneo [Piemonte]. za svaz ka dva razliˇita prirodna broja znamo koji je manji a koji je ve´i.1. tko mu je sljedbenik. 2. Svaki skup za kojeg vrijede Peanovi aksiomi poistovje´ujemo sa skupom c prirodnih brojeva. Postoji prvi element u skupu N i oznaˇavamo ga s 1. tj. 1 ∈ N. tj. ∀n ∈ N. Sada smo upravo c c opisali svojstva koja ˇine Peanove1 aksiome skupa N: c 1. Operacija unija skupova A i B u oznaci A ∪ B odgovara vezniku ”ili”. Svaki prirodni broj ima sljedbenika. 20.). Tada je S = N. Naprimjer.) i B (str. . tj. . tj. . i od svakog broja predemo na njec govog sljedbenika. 27. tj. ∀t z c c (t ∈ A ∪ B) ⇔ ((t ∈ A) ∨ (t ∈ B)).

na N imamo zadanu algebarsku strukturu i uredaj. x + n = n. 1 = s(0). m Lako se provjeri da je ta operacija asocijativna (∀ n. . m. n < s(n). Takoder. Tako smo def . Sada stavimo ∀ n. Ve´ najjednostavniji problemi vode na rjeˇavanje s c s jednadˇbe oblika a + x = b. b ∈ N. tj. Osim operacije zbrajanja. . i komutativna (∀ n.}. dodajmo sada c skupu suprotne elemente za sve n ∈ N i poredajmo ih u obratnom poretku od njihovih originala. tj. Dakle. . tj. s(n) . To slijedi iz 1. za svaka dva razliˇita prirodna broja jedan je manji od drugoga. Dodajmo. Dobro. {{{∅}}}.))) = s[m] (n). c To je tzv. Sto c moˇemo sada uˇiniti? Uobiˇajen postupak kod rjeˇavanja sliˇnih algebarz c c s skih problema je da proˇirimo (ako je mogu´e) skup tako da u tom ve´em s c c skupu naˇa jednadˇba ima rjeˇenje. n+ (m+ k) = (n + m) + k. {{∅}}. odmah imamo i uredaj ≤ ako stavimo (n ≤ m) ⇔ ((n < m) ∨ (n = m)). {∅}. (n.Takav z s x zovemo suprotnim element od n i oznaˇavamo s −n. Kaˇemo da je uredaj na skupu N dobar uredaj jer ima svojstvo da svaki z neprazan podskup skupa N ima prvi (najmanji) element. Pitanje je sada koliko nam je ta struktura korisna i dostatna. skupu N element koji s z s oznaˇavamo s 0 i stavimo ga ispred jedinice jer vrijedi 0 + 1 = 1. m ∈ N). . SKUPOVI 3 jednu moˇemo sagraditi od praznog skupa: N = {∅. tj. Kada bi takav broj postojao. Za n ∈ N stavimo s(n) = n + 1. c s s z Naime. Pomo´u funkcije sljedbenik moˇemo na N definirati binarnu operaciju c z zbrajanja. jer pri zbrajanju s 0 svi elementi ostaju nepromijenjeni. Odmah je jasno da niti u skupu {0} ∪ N nismo u mogu´nosti rijeˇiti naˇu jednadˇbu za bilo koji izbor brojeva a. . tj. . na N moˇemo definirati relaciju strogog uredaja < tako da kaˇemo z z ∀n ∈ N. k ∈ N). c Taj uredaj je linearan ili jednostavan. m ∈ N. oni su usporedivi. Moˇemo li tu jednadˇbu rijeˇiti z z z s u skupu N za svaki izbor brojeva a.1. imamo 1 < 2 < 3 < · · · < n < n + 1 < · · ·. ∀a ∈ N. Peanovog aksioma. z gdje je sljedbenik definiran sa s(a) = {a}. odgovor je negativan ve´ za izbor a = b = 1. b ∈ {0} ∪ N. u skupu N ne postoji broj x sa svojstvom da c je x + 1 = 1. dakle. za bilo koji n ∈ N jednadˇba n+ x = 0 nema rjeˇenje u {0} ∪N. n + m = m + n.1. n + m = s(s(s(. . b ∈ N? Naravno. m ∈ N) ((n < m) ⇒ (−m < −n)). Ve´ u prvim godinama c ˇkolovanja iz matematike uˇi se kako razne probleme matematiˇki formus c c lirati i potom rjeˇavati. neutralni element za zbrajanje ili nula. ˇ onda je iz definicije zbrajanja jasno da bi vrijedilo ∀n ∈ N. Naime. gdje su a.

SKUPOVI I FUNKCIJE Z = {. ∀ n ∈ Z. 2. b ∈ Z. −n. komutativna i u skupu Z postoji neutralni element za mnoˇenje 1. . Broj x za koji vrijedi nx = 1 nazivamo reciproˇni element od s c 1 n ili inverz od n za operaciju mnoˇenje i oznaˇavamo s n−1 = n . −n ∈ −N stavimo −n + −m = s −(n + m). . 4. ∃ − a ∈ Z. tj. 0 + a = a + 0 = a (neutralni element).) norveˇki s matematiˇar c 1 . a za −m ∈ −N.Froland. nemaju zajedniˇkog djelitelja razliˇitog od 1 ili −1. . n. . 1. (−n)·(−m) = z s c n · m. pa stavljamo −m + n = k. a + −a = −a + a = 0 (suprotni elementi). zovemo je komutativna (Abelova1 ) grupa. ∀ a. . 2. Ako sada z c proˇirimo skup Z sa svim mogu´im rjeˇenjima jednadˇbe nx = m. −2. . −m ∈ −N. Napominjemo da je prikaz racionalnog broja u obliku m jedinstven ako su brojevi m i n relativno prosti. m ∈ N stavimo n · m = n + n + · · · + n. Za −m.4 doˇli do skupa s POGLAVLJE 1. n ∈ N. . ∀ a. . n ∈ N promatramo dva sluˇaja. Na ˇitav skup Z moˇemo takoder c z proˇiriti i operaciju zbrajanja. 0. b ∈ Z. Ve´ za a = n ∈ N i b = 1 ta jednadˇba nema z c z rjeˇenje u Z. s z Na skupu N moˇemo definirati i drugu binarnu operaciju koju nazivamo z mnoˇenje ako za ∀ n. a u sluˇaju c (m ≥ n) ⇒ ∃ k ∈ {0} ∪ N. . . i 3. b. . ∃ 0 ∈ Z. . n · 1 = 1 · n = n. 6. Strukturu (Z. +) koja zadovoljava svojstva 1. n · (−m) = −(n · m). Skup Z sa operacijom + je algebarska struktura sa svojstvima: 1. a + (b + c) = (a + b) + c (asocijativnost). kolovoz 1802. ∀ a ∈ Z. . 3. ∀ a ∈ Z. Ako je (n ≥ c m) ⇒ ∃ k ∈ {0} ∪ N.. Lako se pokaˇe da je i z ta operacija asocijativna. zovemo grupa. 5. . m = n + k.. n ∈ N. ako joˇ vrijedi i svojstvo 4. n tj. c ∈ Z. −1. n = m + k.} = −N ∪ {0} ∪ N kojeg nazivamo skupom cijelih brojeva. gdje je s c s z n ∈ N i m ∈ Z dobivamo skup Q={ m . m ∈ Z} n koji zovemo skupom racionalnih brojeva. . Tu operaciju z m moˇemo lako proˇiriti i na skup Z stavljaju´i za −n. c c Niels Henrik Abel (Nedstrand. To je s osnovna algebarska struktura u kojoj je uvijek rjeˇiva jednadˇba a + x = b. travanj 1829. Promatrajmo sada rjeˇivost z s jednadˇbe a · x = b za a. pa stavljamo −m + n = −k. Za −m ∈ −N. 2. a + b = b + a (komutativnost).

(refleksivnost). Vrijedi 1. c Operaciju zbrajanje je mogu´e proˇiriti sa skupa Z na skup Q na slijede´i c s c naˇin: c m m′ m m′ mn′ + m′ n .1. (a ≤ b) ∨ (b ≤ a). b ∈ Q. 4. Taj uredaj nije linearan. b ∈ Q. (antisimetriˇnost). Primjer 1. ∀ A. zovemo ga parcijalni uredaj. ′ ∈ Q. n n n n nn′ 5 Skup racionalnih brojeva bez nule. Ta relacija ima slijede´a c svojstva: ∀ 1. B ⊆ U. c 3. tj. ∀ a. b ∈ Q. B. ∀ a. ·) s gore navedenim svojstvima naziva se polje. stavimo n ≤ n′ ⇔ mn ≤ m n. n(m + k) = nm + nk. 2. z Struktura (Q. Taj uredaj je u suglasju s operacijama zbrajanja i mnoˇenja. ∀ A ⊆ U. Ako uredaj zadovoljava samo svojstva 1. ′ ∈ Q. s nulom nije moc gu´e dijeliti. (a ≤ b) ⇒ (∀c ∈ Q (a + c ≤ b + c)). Vrijedi z 1. tj. m. Relacija inkluzije je parcijalni uredaj na partitivnom skupu P(U) nekog skupa U. s operacijom mnoˇenja (Q. (a ≤ b) ∧ (b ≤ a) ⇒ (a = b). C ⊆ U. k ∈ Q. n′ ∈ Q. 2. npr.. . i 3. (A ⊆ B) ∧ (B ⊆ A) ⇒ (A = B).’ ∀ a. 2. operacije zbrajanja i mnoˇenja su povezane svojstvom distributivnosti mnoˇenja prema zbrajanju. ∀ A. SKUPOVI Operaciju mnoˇenje na skupu Q definiramo tako da za z ∀ m m′ mm m m′ . ∀ a. 2. (tranzitivnost). disjunktni skupovi nisu usporedivi. b ∈ Q. (A ⊆ A). (a ≤ b) ⇒ (∀c ≥ 0 (ac ≤ bc)).1. 2. n n n n nn′ z Medutim. Uredaj sa skupa Z moˇemo jednostavno proˇiriti na skup Q tako da z s m m′ m m′ ′ ′ ∀ n . (A ⊆ B) ∧ (B ⊆ C) ⇒ (A ⊆ C). ∀ a. c ∈ Q. stavimo + ′ = ∈ Q. stavimo · ′ = ∈ Q. (a ≤ b) ∧ (b ≤ c) ⇒ (a ≤ c). ∀ a. ∀ a ∈ Q. ∀ n. 3. b ∈ Q. (a ≤ a).1. ((a ≥ 0) ∧ (b ≥ 0)) ⇒ (ab ≥ 0). Nula nema reciproˇnog elementa. (linearnost ili totalnost). b. ·) je takoder z komutativna grupa. +.

a zatim odredimo traˇeni z z broj. pretpostavimo da vrijedi 2 ∈ Q. SKUPOVI I FUNKCIJE 1. Tada postoje relativno prosti brojevi m. n ∈ N (nemaju zajedniˇkih faktora razliˇitih od 1) takvi da je c c . to je ispunjeno q1 + q2 . Naravno. q2 ∈ Q. bro√ c √ ju 2.1. Jedini naˇin da logiˇki c c c toˇnim c zakljuˇivanjem dobijemo neistinitu tvrdnju je da je polazna pretpostavka nec istinita. prvo s na pomo´nom pravcu nanesemo n jedc nakih duˇina. Zatim izaberemo jediniˇnu duˇinu s z c z i nanosimo ju uzastopno na desnu stranu za pozitivne i na lijevu stranu za negativne cijele brojeve. Kao ˇto se vidi na slici desno. kao ˇto je prikazano na slijede´oj slici. ∀ q1 . tj. Metoda z 0 1 2 kojom dokazujemo tu tvrdnju vrlo je ˇesta u dokazivanju razliˇitih matemac c tiˇkih tvrdnji. tj. n m 1 0 1 n 2 m n 1 Skup racionalnih brojeva Q je gust u sebi. n 0 < m < n. Dokaˇimo da 2 ∈ Q. Prirodno pitanje ve´ za q = c 2 je da li su na taj naˇin dobivene sve c toˇke na pravcu. √ Dakle.6 POGLAVLJE 1.2 Prikaz skupova Q i R na pravcu Skup cijelih brojeva prikazujemo na pravcu tako da izaberemo ˇvrstu toˇku c c za ishodiˇte i njoj pridruˇimo cijeli broj 0. ∃ q ∈ Q. Konstruirajmo toˇku koja je od 0 c udaljena za duljinu dijagonale kvadrata sa stranicama duljine 1. q1 < q2 . q1 < q < q2 . Na taj naˇin je jasno da je ravnac lom i ˇestarom mogu´e na pravcu konss c truirati svaki racionalan broj. da li svaka toˇka c c 1 na pravcu predstavlja neki racionalan broj. na pravcu posluˇimo se z Talesovim teoremom o sliˇnim trokutic ma. s c 3 2 1 0 1 2 3 Da bismo prikazali racionalni broj m . Iz Pitagorinog pouˇka slijedi da ta toˇka odgovara c c broju ˇiji kvadrat je jednak 2. tj.

odnosno kontradikciju s pretpostavkom da su m i n relativno prosti. dobili smo neistinu. Zato ˇto smo navikli raˇunati u decimalnom sustavu s c (valjda zbog deset prsti na rukama) decimalni brojevi su nam neophodni u svakodnevnom ˇivotu. c 0 Dakle. Neka je d > 0 realan broj koji se nalazi negdje desno od 0 na c brojevnom pravcu. . irac s c cionalne brojeve. da li je mogu´e na´i decimalan c c c c broj koji se od zadanog realnog broja razlikuje za manje od unaprijed zadane traˇene toˇnosti ε > 0. .1.1. c 1. 0 0 odnosno 2m2 = n2 . an ∈ {0. . . Sada je jasno da sve toˇke na pravcu ne predstavljaju racionalne brojeve. Drugim rijeˇima. Svaki decimalni broj je iz Q. 2 5 je decimalan broj. No tih brojeva ima manje od realnih brojeva. a0 ∈ N i a1 . gdje je m ∈ Z. . c ve´ ima (puno viˇe) toˇaka koje ne predstavljaju racionalne nego tzv. n ∈ N. aproksimacija ±(a0 + a1 a2 an + 2 + · · · + n ). z c Mi u ovom trenutku moˇemo dati samo geometrijsku ideju dokaza te z ˇinjenice. tada je i m2 djeljiv s 2. Nakon konaˇno koraka broj d ´e biti pokriven tom duˇinom. Sada imamo 4m2 = 2n2 . Odatle pak zakljuˇujemo da je i n = 2n0 za neki n0 ∈ N. svaki racionalni broj oblika k m . pne. 10 10 10 (1. Poˇto je desna s n strana posljednje jednakosti prirodan broj djeljiv s 2. tj. 9}. tj. Tada je i m djeljiv s 2.3 Decimalni brojevi. . pne.) grˇki matematiˇar.1. odnosno m2 = 2. m = 2m0 za neki m0 ∈ N. 10 10 10 10 10 1 Arhimed (287. postoji a1 ∈ {0. Sve te toˇke zajedno predstavljaju skup realnih brojeva c koji oznaˇavamo s R. SKUPOVI m n 7 √ 2 = 2. Podijelimo sada taj segment na deset jednakih dijelova i toˇka koja reprezentira broj d ´e pasti u jedan od c c a1 a1 1 njih. . . zovemo decimalnim brojem. . 9} tako da je a0 + ≤ d < a0 + + . 1. Obratno. Naime. kada bi bilo m = 2m0 + 1 slijedilo bi m2 = 4m2 + 4m0 + 1. a odatle dobijemo m2 = 2n2 . fiziˇar i astronom c c c . Na taj naˇin smo naˇli c s prirodan broj a0 + 1 za koji je a0 ≤ d < a0 + 1. . m = 2m0 i n = 2n0 . – 212. tj. 2. k. 2. . pa ima z smisla pitanje da li je mogu´e svaki realan broj po volji toˇno aproksimirati c c pomo´u decimalnih brojeva. 1. 1. 2. Sada uzmimo jediniˇnu duˇinu i nanosimo je uzastopno c z na desno.1) Broj oblika gdje je n. . a2 . . jer se moˇe napisati kao kvocijent cijeloga broja z m n i 10 . . Ta c c z 1 geometrijska tvrdnja naziva se Arhimedov aksiom. 9} tako da je a0 + + 2 ≤ d < a0 + + 2 + 2 . 10 10 10 1 Sada taj segment duljine 10 podijelimo na deset jednakih dijelova i dobijemo a1 a2 a1 a2 1 broj a2 ∈ {0. . .

1. Ravninu s okomitim c c koordinatnim osima zovemo Kartezijeva koordinatna ravnina i moˇemo z 2 je poistovjetiti sa skupom R × R = R = {(x. tj. . Sada ´emo z c navesti ne baˇ previˇe formalnu definiciju tog pojma. a ∈ A. koordinatni sustav Uredeni par dva objekta a i b je ureden skup koji oznaˇavamo s (a. gdje je brojeva a1 . 1. x. b). A × B = {(a. b) = (c. b) i (c. 10 10 10 10 10 10 10 tj. 31. an ∈ {0. veljaˇe 1650. s s ˇ Ren´ Descartes (Le Haje [danas Descartes]. b ∈ B}. oˇujak 1596. – Stocholm [Svedska]. a2 . . smo pokazali kako se toˇke skupova Q i R reprezentiraju c c na brojevnom pravcu. Sada ´emo sliˇnu stvar uraditi u ravnini. .y0 1 y0 pridruˇiti par realnih brojeva koji se dobiju tako z da se nacrtaju pravci koji su paralelni sa koordinatnim osima. b) i kod c kojeg je osim samih elemenata vaˇno i na kojem se mjestu oni nalaze. 1. d) su jednaka. 2. Dva z uredena para (a.2 Funkcije Jedan od najvaˇnijih pojmova u matematici je pojam funkcije. Svaki od njih na pravcu na koji je okomit jednoznaˇno u svom sjeciˇtu odreduje rec s x 1x0 0 alan broj koji to sjeciˇte predstavlja na koordinats noj osi. d).4 Kartezijeva ravnina. s z c 1. gdje je c a ∈ A i b ∈ B. a sastoji se od svih uredenih parova (a. Kartezijev ili Dekartov1 produkt dva skupa A i B je skup kojeg oznaˇavamo s A × B. U toˇki 1.) francuski filozof i matematiˇar c c 1 . y).2. e z 11. Sada svakoj toˇki ravnine moˇemo c z T x0. . . Tako smo doˇli do s a1 a2 an a1 a2 an 1 + 2 + · · · + n ≤ d < a0 + + 2 + · · · + n + n. Tako smo svakoj toˇki ravnine T pridruˇili c z uredeni par realnih brojeva (x0 . y ∈ R}. 9} za koje je a0 + < ε.8 POGLAVLJE 1. . ako i samo ako je a = c i b = d. Ta dva pravca zovemo koordinatne osi. y0 ) kojima je ta toˇka jednoznaˇno odredena. SKUPOVI I FUNKCIJE 1 10n Prethodni postupak ponavljamo n puta. (a. . b). naˇli smo decimalan broj koji zadovoljava traˇenu toˇnost aproksimacije.1. tj. c c U ravnini nacrtamo dva okomita brojevna pravca i njihovom sjeciˇtu pridruˇimo broj 0 na jednom s z y i na drugom pravcu. .

x ∈ A} ⊆ B.f c f c f 0 c x . f (x)). {(x.2. Toˇku f (c) zovemo slikom toˇke c. FUNKCIJE Definicija 1. moˇemo ga nacrz tati u Kartezijevoj ravnini. y c. Slika funkcije f je skup R(f ) = {f (x). Tada piˇemo z c s f : A → B. Funkcija sa skupa A u skup B A je pridruˇivanje elemenata skupa A elementima z skupa B. 9 f B Skup Γ(f ) = Dvije funkcije f : A → B i f : C → D su jednake toˇno onda kada vrijedi c A = D(f ) = D(g) = C. f (x) = g(x). Tada piˇemo g = f |D(g) . B = K(f ) = K(g) = D i ∀x ∈ A. c onda je graf Γ(f ) ⊂ R2 . Takoder se kaˇe i da je f s z proˇirenje od g. Neka su A i B bilo koja dva neprazna skupa. x ∈ D(f )} ⊆ A × B je graf funkcije f . skup c K(f ) = B nazivamo podruˇje vrijednosti ili koc domena funkcije f . tj. f (c)). g(x) = f (x).1. Na taj naˇin za c ∈ D(f ) postoji toˇno c c c jedna toˇka na grafu oblika (c. Svojstvo po kojem moˇemo z razlikovati bilo koji podskup Kartezijeve ravnine od grafa funkcije je da u sluˇaju grafa c funkcije. Funkcija g je restrikcija ili suˇenje funkcije f ako vrijedi D(g) ⊆ D(f ) z i ∀x ∈ D(g). a c c c c zovemo originalom od f (c). s U sluˇaju kada je D(f ) ⊆ R i K(f ) ⊆ R. tako da je svakom elementu iz A pridruˇen toˇno jedan element iz B.1. svaki pravac koji je paralelan s osi ordinata sijeˇe graf funkcije u najviˇe jednoj c s toˇki. s tim da skup D(f ) = A zovemo podruˇje definicije ili domena funkcije f . a kodomena je na osi ordinata (y-osi). a onda c je jedinstvena i toˇka f (c) koja je pridruˇena c z toˇki c. Domena se nalazi na osi apscisa (x-osi).

4) 0 x 0 x raste strogo raste y y 4. (1. rastu´a na intervalu I ⊆ R. strogo monotone. Za funkciju f : I → R kaˇemo da je: z 1. SKUPOVI I FUNKCIJE y Na slici desno je primjer krivulje u Kartezijevoj ravnini koja nije graf funkcije. ako c y y (∀x1 . (1.2) 0 x 0 x 2.1 Klasifikacija realnih funkcija pomo´u grafa c Mnoga korisna svojstva realnih funkcija mogu se lako uoˇiti na grafu funkcije. ako c (∀x1 . x2 ∈ I) (x1 < x2 ) ⇒ (f (x1 ) > f (x2 )).3) 3. x2 ∈ I) (x1 < x2 ) ⇒ (f (x1 ) ≤ f (x2 )). x2 ∈ I) (x1 < x2 ) ⇒ (f (x1 ) ≥ f (x2 )). strogo padaju´a na intervalu I ⊆ R. (1.2. strogo rastu´a na intervalu I ⊆ R. Pravac paralelan s osi y koji prolazi kroz c sijeˇe c krivulju u tri toˇke. c Definicija 1. (1. ako c (∀x1 .10 POGLAVLJE 1. 0 c x 1. padaju´a na intervalu I ⊆ R. odnosno. Tako nije mogu´e na c c jedinstven naˇin preko grafa pridruˇiti toˇki c z c funkcijsku vrijednost f (c). z .2. ako c (∀x1 .5) pada strogo pada Za takve funkcije kaˇemo da su monotone. x2 ∈ I) (x1 < x2 ) ⇒ (f (x1 ) < f (x2 )).

y1 ) ∈ R2 . a broj l je toˇka na osi y u kojoj pravac sijeˇe os. c Broj k = tg α u formuli je koeficijent smjera. f (−x) = −f (x)). (1. zovemo linearnom funkcijom (to nije u skladu s definicijom linearnosti u linearnoj algebri). x0 = x1 . (x1 . y0 ). a → R kaˇemo da je: z 1. gdje su m. y0) ∈ R2 i koji ima zadan z c koeficijent smjera k je y = k(x − x0 ) + y0 ii. parna na intervalu −a.2.1.2. Segmentni oblik jednadˇbe pravca je z + = 1.7) parna neparna 1. a ). ako (∀x ∈ −a. c c s i. (1. Funkciju zadanu formulom y = f (x) = kx + l. Za funkciju f : −a.6) 0 x 0 y y 11 x 2. To je funkcija f : R → R ˇiji graf je pravac. a ⊆ R. Jednadˇba pravca koji prolazi toˇkom (x0 . a ). x ∈ R. FUNKCIJE Definicija 1. Jednadˇba pravca koji prolazi toˇkama (x0 . n toˇke u c m n kojima pravac sijeˇe osi x i y. c . x1 − x0 x y iii. a ⊆ R. ako (∀x ∈ −a. f (−x) = f (x)). neparna na intervalu −a. z c y1 − y0 je y = (x − x0 ) + y0 . To su prije c s svega funkcije koje su zadane jednostavnim formulama.2 Linearne funkcije Ograniˇimo se sada na funkcije koje se obraduju u srednjoj ˇkoli. c c y 1 n Α m 0 1 x Prisjetimo se nekoliko ˇinjenica koje se uˇe o pravcima u srednjoj ˇkoli.3.

itd. c Q.3 Apsolutna vrijednost i udaljenost y 1 Kada govorimo o aproksimaciji onda je vaˇno znaz ti kako se mjeri udaljenost medu objektima. Iz nejednakosti −|a| ≤ a ≤ |a| −|b| ≤ b ≤ |b| zbrajanjem dobijemo −(|a| + |b|) ≤ a + b ≤ |a| + |b| ˇto daje (1. x < 0 Iz definicije funkcije za svaki a ∈ R slijedi nejednakost −|a| ≤ a ≤ |a|. |b| = b pa je |a||b| = ab = |ab|. |x| = (1.12 POGLAVLJE 1. s 2. ii) a ≥ 0. U sluˇaju ii) je ab ≤ 0 pa je |ab| = −(ab) = a(−b) = |a||b|. 0 1 x ˇ Cesto je potrebno provjeriti nejednakost |x| ≤ ε.8)  −x . ∀ a.D. b ∈ R.1.10) . (1. tj.E. |a · b| = |a| · |b|. gdje je ε ≥ 0 realan broj.x > 0 0 . (1. (x ∈ R). iii) a ≤ 0. U sluˇaju kada se radi o realnim brojevima tu vaˇnu c z ulogu igra funkcija koju zovemo apsolutna vrijednost realnog broja definirana sa:   x . tj.2. b ≥ 0. x = 0 .9). |a + b| ≤ |a| + |b|. b ≤ 0. ∀ a. Ta nejednakost je ekvivalentna s dvije nejednakosti −ε ≤ x ≤ ε. Apsolutna vrijednost produkta realnih brojeva je jednaka produktu apsolutnih vrijednosti faktora. b ≥ 0.9) 2. 1. c Teorem 1. U sluˇaju i) je |a| = a. c c c iv) a ≤ 0. Apsolutna vrijednost zbroja realnih brojeva je manja ili jednaka od zbroja apsolutnih vrijednosti pribrojnika. Gledamo ˇetiri sluˇaja: i) a ≥ 0. SKUPOVI I FUNKCIJE 1. Za apsolutnu vrijednost imamo slijede´e rezultate. b ≤ 0. b ∈ R. Dokaz: 1.

Za bilo koje a. Dokaz: Vrijedi |a + b − (a′ + b′ )| = |(a − a′ ) + (b − b′ )| ≤ |a − a′ | + |b − b′ | ≤ ε1 + ε2 .11) . Tako se zapravo raˇuna s pogreˇnim brojevima c c i ta se greˇka stalno uveˇava kod raˇunskih operacija. (1. .11). |a′ | U numeriˇkoj matematici se u praksi umjesto toˇnih brojeva upotrebljac c vaju aproksimacije brojeva iz dosta ograniˇenog skupa brojeva koje je mogu´e c c s reprezentirati na raˇunalu.1. tj. b ∈ R s toˇnosti c ′ ′ ε1 . Dokazati prethodnu nejednakost matematiˇkom indukcijom. b′ ∈ R aproksimacije brojeva a. odakle slijedi nejednakost (1. kako bi s s bili u stanju procjenjivati i kontrolirati pogreˇku u procesu raˇunanja.13) (1.1. an ∈ R: n n k=1 ak ≤ k=1 |ak |.9) moˇemo poop´iti na sumu od konaˇno realnih brojeva z c c a1 . Ako a ∈ R aproksimiramo s a′ ∈ R onda je apsolutna greˇka jednaka s |a − a′ | |a − a′ | a relativna greˇka je s .E. Q. FUNKCIJE 13 Nejednakost (1. Dakle. . s c Teorem 1. b ∈ R vrijedi nejednakost ||a| − |b|| ≤ |a − b|.2.D. Zamjenom a sa b dobijemo |b| = |(b − a) + a| ≤ |b − a| + |a| = |a − b| + |a| ⇒ |b| − |a| ≤ |a − b|.1. −|a − b| ≤ |a| − |b| ≤ |a − b|. . . ε2 > 0. Zato je od interesa s c c znati kako se pogreˇka ponaˇa kod osnovnih operacija s brojevima.2. Zadatak 1. Neka su a′ . c Korolar 1. |ab − a′ b′ | ≤ ε2 |a′ | + ε1 |b′ | + ε1 ε2 . Dokaz: Vrijedi |a| = |(a − b) + b| ≤ |a − b| + |b| ⇒ |a| − |b| ≤ |a − b|.12) (1. |a − a | ≤ ε1 i |b − b | ≤ ε2 . onda je |a + b − (a′ + b′ )| ≤ ε1 + ε2 .

Dakc z s le. zovemo kvadratna funkcija. tj. 0) na c grafu zovemo tjeme parabole. potrebno je u raˇunanju izbjegavati s c c mnoˇenje sa suviˇe velikim brojevima o ˇemu se stvarno u praksi vodi briga. z c s s c tj. x ∈ R. 2a a 1 a 1 0 a 1 0 a 0 y T 0 x . z s c 1. SKUPOVI I FUNKCIJE |ab − a′ b′ | = |a′ (b − b′ ) + (a − a′ )b′ + (a − a′ )(b − b′ )| ≤ ≤ |a′ b − b′ | + |a − a′ ||b′ | + |a − a′ ||b − b′ | ≤ ε2 |a′ | + ε1 |b′ | + ε1 ε2 .2. gdje je broj D = b2 − 4ac 2a 4a diskriminanta kvadratne funkcije. ve´ tu bitan s s c utjecaj ima veliˇine faktora pomnoˇene s greˇkom kod svakog faktora. Ona se moˇe napisati z b 2 b2 u obliku f (x) = a x + 2a + c − 4a . da bismo smanjili pogreˇku raˇunanja. Nasuprot tome.D.14 Nadalje.4 Kvadratna funkcija Funkciju zadanu formulom f (x) = ax2 . POGLAVLJE 1.2 = . a u sluˇaju a < 0 je c c maksimum 0 za x0 = 0. Ako je D < 0 onda kvadratna funkcija ne sijeˇe os c apscisa. To je funkcija f : R → R ˇiji graf je parabola. Ako je c koeficijent a > 0 onda funkcija ima minimum jednak 0 u toˇki x0 = 0. c Ako je D ≥√0 onda funkcija ima nultoˇke c −b ± D x1. da ona nije ve´a od zbroja pogreˇaka pribrojnika. Q. − ). Op´a kvadratna funkcija je zadana formulom c f (x) = ax2 + bx + c =. Odatle je vidljivo da je tjeme te parabole u toˇki c D b T = (− .2 moˇemo zakljuˇiti da se pogreˇka zbrajanja ponaˇa oˇekivano.E. funkcija nema realne nultoˇke. Toˇku T = (0. Iz teorema 1. poc s greˇka produkta nije manja od produkta pogreˇaka faktora.

tj. a1 . Naravno.2. konstanta. a2 . gdje je ostatak r polinom stupnja 0. d ∈ R. Pn : R → R.1. (1. Prirodno podruˇje c definicije polinoma kao realne funkcije je skup R. tj. a ). Dakle. FUNKCIJE 15 1. Potrebno je c2 x ishodiˇte (0. gdje je α = bc−ad . polinom s realnim koeficijentima moˇemo shvatiti i kao polinom z Pn : C → C. an ∈ R i an = 0. 0) Kartezijevog sustava translas tirati u toˇku (− d . a stupanj od Pn−m je razlika stupnjeva Pn i Qm . tj. onda je c Pn (x) = Pn−m (x)Qm (x)+Rp (x).5 Razlomljene linearne funkcije Razlomljena linearna funkcija je zadana forax + b mulom f (x) = . 0 = Pn (z) = Pn (z). c. . cx + d Prirodno podruˇje definicije te funkcije je c skup D(f ) = R \ {− d }. . U tom sluˇaju vrijedi Pn (x) = Pn (x). gdje su a. gdje je stupanj polinoma Rp strogo manji od stupnja divizora Qm . odnosno s kvadratnim polinomom x2 − (z + z)x + zz = x2 − 2Re(z)x + |z|2 s realnim koeficijentima.14) gdje je n = k1 + · · · + kp + 2(l1 + · · · + lm ). b. c Naime. c c x+ c odakle je vidljivo da je graf funkcije f mogu´e c dobiti translacijom grafa istostrane hiperboα le h(x) = . gdje su a0 . . Svaki polinom nad C moˇe z rastaviti na produkt linearnih polinoma (”osnovni teorem algebre”). z nultoˇke od Pn . c c c y 0 x 1. Odatle slijedi da za realnu nultoˇku α polinoma Pn vrijedi Pn (x) = (x − α)Pn−1(x). po prethodnom vrijedi Pn (x) = Pn−1 (x)(x − α) + r. ako su c c z. Ako je stupanj polinoma Pn ve´i ili jednak od stupnja polinoma Qm . onda je i z nultoˇka. ∀x ∈ C.2.6 Polinomi Polinom stupnja n ∈ N je funkcija zadana formulom Pn (x) = a0 + a1 x + a2 x2 + · · · + an xn . . a slika je R(f ) = R \ c { a }. tj. Funkciju je c c c a bc−ad 2 mogu´e prikazati u obliku f (x) = + c d . f : R \ {− d } → R \ { a }. To ima za posljedicu da se polinom s realnim koeficijentima moˇe faktorizirati u z obliku: Pn (x) = an (x − x1 )k1 · (x − xp )kp (x2 + b1 x + c1 )l1 · · · (x2 + bm x + cm )lm . onda je on djeljiv s linearnim polinomima x − z i x − z c s koeficijentima u C. Ako je z ∈ C c nultoˇka od Pn .2. Iz 0 = Pn (α) = r slijedi tvrdnja. .

Ako su definirane kompozicije g ◦ f . h ◦ (g ◦ f ) (h ◦ g) ◦ f . definirana funkcija h : A → D.16 POGLAVLJE 1. g : R → R. Ako je R(f ) ⊆ D(g). Naime. (k = 1. · · · . g ◦ f = f ◦ g. ∀x ∈ A. inverzna funkcija Prirodna operacija s funkcijama. onda je formulom h(x) = g[f (x)]. Neka su funkcije f : A → B i g : C → D. = P1 (x) + . Lako se provjeri da funkcija iA : A → A definirana s ∀x ∈ A. tj. .7 Racionalne funkcije P (x) . je dana u slijede´oj definiciji. [h ◦ (g ◦ f )](x) = h[(g ◦ f )(x)] = h{g[f (x)]} = (h ◦ g)[f (x)] = [(h ◦ g) ◦ f ](x).D. Primjer 1.h tri funkcije. Q. ali (g ◦ f )(0) = c g[f (0)] = g(1) = 3 = (f ◦ g)(0) = f [g(0)] = f (2) = 5. to je domena D(f ) = R \ {x1 . To se lako c vidi na primjeru funkcija f. tj. Teorem 1. Prirodno podruˇje definicije racionalne funkcije skup R bez c nultoˇaka nazivnika Q. n). . gdje je Q(xk ) = 0. Racionalna funkcija je prava racionalna funkcija ako je stupanj polinoma u brojniku manji od stupnja polinoma u nazivniku. f (x) = 2x + 1 i g(x) = x2 + 2. iA (x) = x i funkcija iB : B → B definirana s ∀y ∈ B.g. Nadalje je K((h ◦ g) ◦ f ) = K(h ◦ g) = K(h) i K(h ◦ (g ◦ f )) = K(h). Tu funkciju nazivamo kompozicijom funkcija f i g. onda vrijedi h ◦ (g ◦ f ) = (h ◦ g) ◦ f . SKUPOVI I FUNKCIJE 1. Kompozicija nije op´enito komutativna operacija.8 Kompozicija funkcija. Oˇito postoje funkcije g ◦ f.E.4. te koristimo oznaku h = g ◦ f. Sada. gdje su P. xn }. f ◦ g : R → R.2. . prvo dokaˇimo da su im doz mene jednake. Q poliQ(x) nomi nad R. D((h◦g)◦f ) = D(f ) i D(h◦(g◦f )) = D(g◦f ) = D(f ).3. Neka su f. Kao kod svake binarne operacije ima smisla pitanje o postojanju neutralnih elemenata za tu operaciju. Poˇto je broj takvih nultoˇaka manji ili jednak stupc s c nju polinoma Q. gdje je stupanj polinoma R strogo Q(x) Q(x) manji od stupnja polinoma Q. . Svaku racionalnu funkciju je mogu´e prikazati kao sumu polinoma i prave racionalc P (x) R(x) ne funkcije. h ◦ g. koja ne ovisi o tome kakve su strukture zadane na skupovima.2. Dokaz: Da bismo dokazali jednakost funkcija. Racionalna funkcija zadana je formulom f (x) = 1.2. gdje je ∀x ∈ R. c Definicija 1. . za pravila vrijedi ∀x ∈ D(f ). Kompozicija funkcija je asocijativna operacija.

Prije nego odgovorimo na pitanje za koje funkcije postoji inverzna funkcija. iA je desni. x). g1 = g2 .15) i (1. c Definicija 1. a iB je lijevi neutralni element za operaciju ◦ i oni su op´enito c razliˇiti. ((x1 = x2 ) ⇒ (f (x1 ) = f (x2 ))). tj. Tada koristimo oznaku g = f −1 . i 4. ∀x ∈ A. jedinstvena.x 0 f 1 1 x Dakle. Primijetimo da suprotne implikacije od (1. Naime kada bi poss tojale funkcije g1 i g2 koje ispunjavaju zahtjeve iz definicije 1. Kaˇemo da je funkcija f : A → B injekcija ako vrijedi z ∀ x1 . imaju svojstvo ∀f : A → B. x ∈ D(f )} = Γf .16) (1. Tamo se svi elementi domene preslikaju u c jedan element kodomene. ((f (x1 ) = f (x2 )) ⇒ (x1 = x2 )). iB ◦ f = f i f ◦ iA = f . FUNKCIJE 17 iB (y) = y.1. vrijedi Γf −1 = {(y. Naime. . Dakle. kvadrant Kartezijevog koordinatnog sustava. Graf Γf −1 funkcije f −1 simetriˇan je grafu c Γf funkcije f s obzirom na pravac y = x koji raspolavlja 1. Neka je zadana funkcija f : A → B. x2 ∈ A. g1 (y) = g1 {f [g2(y)]} = (g1 ◦ f )[g2 (y)] = g2 (y). (1.6. g[f (x)] = x i ∀y ∈ B.5. f −1(y)). odnosno. Kod funkcije koju nazivamo konstantnom funkcijom c situacija je potpuno razliˇita. gdje je Γf simetriˇna slika grafa Γf s obzirom c na pravac y = x. po analogiji s operacijama zbrajanja i mnoˇenje. ili ekvivalentno ∀ x1 .2. y ∈ D(f −1)} = = {(f (x). Kaˇemo da je funkcija z g : B → A inverzna funkcija od funkcije f ako vrijedi g◦f = iA i f ◦g = iB . x2 ∈ A. imali bismo ∀y ∈ B. Definicija 1. kod funkcije koja je injektivna. ako postoji. razliˇiti elementi domene se presc likaju u razliˇite slike.15) zadovoljava svaka funkcija. c Kada imamo lijevi i desni neutralni element za operaciju ◦. definirajmo slijede´e pojmove. ima smisla pitanje o postojanju inverznog z elementa za neku funkciju f : A → B. f [g(y)] = y.15) y x.f x 1 f f x .5. Jedinstvenu oznaku za inverznu funkciju f −1 funkcije f moˇemo koristiti z zato ˇto je inverzna funkcija.

f je injekcija. Ako znamo koji skup je slika funkcije. Sada smo u stanju odgovoriti na pitanje o postojanju inverzne funkcije. Teorem 1. a tada je joˇ teˇe dokazati tu s z ˇinjenicu. Dokaz: Neka je funkcija strogo rastu´e na I.17) Dakle.4. Na taj naˇin za svaku toˇku c s c c c iz slike funkcije postoji toˇno jedna odgovaraju´a toˇka na grafu. Za funkciju f : A → B postoji inverzna funkcija f −1 : B → A ako i samo ako je f bijekcija.17) kazuje da je svakom y ∈ B na jedinstven (funkcijski) naˇin pridruˇen x ∈ A. a u drugom f (x2 ) < f (x1 ). onda moˇemo jednostavno uzeti z taj skup za kodomenu i postigli smo da je dana funkcija surjekcija. c x1 = x2 .7. f je bijekcija. Q. tj. c Svojstvo strogog rasta ili strogog pada funkcije je vaˇno zbog slijede´ih z c posljedica. (f (x1 ) = f (x2 )) ⇒ (f −1 [f (x1 )] = f −1 [f (x2 )]) ⇔ (x1 = x2 ). za svaki element kodomene postoji i jedinstven je njegov original.1. (∀y ∈ B) (∃!x ∈ A) (y = f (x)). Kaˇemo da je funkcija f : A → B bijekcija ili 1-1 ako je z ona injekcija i surjekcija. x2 ∈ I. Tada u prvom sluˇaju slic jedi f (x1 ) < f (x2 ). U svakom sluˇaju je c f (x1 ) = f (x2 ). (y = f (x)).E. Uvjet (1. Neka je funkcija f : I → R strogo monotona na intervalu I ⊆ R. odnosno ako vrijedi ∀ y ∈ B. f je surjekcija. tj. SKUPOVI I FUNKCIJE Svojstvo injektivnosti kod funkcija iz R u R najlakˇe moˇemo ustanoviti s z ako imamo nacrtan graf funkcije. Tada je x1 < x2 ili je x2 < x1 . (1. c Definicija 1. Kaˇemo da je funkcija f : A → B surjekcija ako je slika z funkcije jednaka kodomeni funkcije. U pravilu nije lako pogoditi skup koji je slika funkcije. tj.18 POGLAVLJE 1. Propozicija 1. Tada je ona injekcija. Dokaz: Neka postoji f −1 : B → A.D. Definicija 1. Dakle. a s tim i c c c toˇno jedan original u domeni funkcije. y = f (x). ∃ x ∈ A. tj. Tada za svaki y ∈ B postoji x = f −1 (y) sa svojstvom f (x) = f [f −1 (y)] = y. Tada svaki pravac koji je paralelan s osi x smije sje´i graf funkcije u najviˇe jednoj toˇki.8. Sada. Neka je sada f bijekcija. R(f ) = B. Tada je dobro c z . Uzmimo bilo koje x1 .

f bijekcija. tj. y2 < y1 . c c Dokaz: Ako je funkcija f : I → R strogo rastu´a surjekcija na intervalu c I ⊆ R.5. g[f (x)] = g(y) = x i ∀y ∈ B. te postoji f −1 : R(f ) → I. Primjer 1. Dakle. k = 0. Linearna funkcija zadana formulom f (x) = kx + l.D. y 1 f 1 0 f 1 x ax + b . za bilo koji y ∈ R posy−l toji jedinstven x = ∈ R. ˇto je suprotno pretpostavci. c = b = 0) kao neutralni element.3. Tada ona ima inverznu funkciju koja je strogo rastu´a (padaju´a) na R(f ). U z suprotnom bi vrijedilo da postoje y1 . y2 ∈ R(f ). Pokaˇimo da ta funkcija zadovoz ljava uvjete iz definicije 1. k k Grafovi of f i f −1 su simetriˇni na pravac c y = x. Lako se vidi da je cx − a skup svih razlomljenih linearnih funkcija (nekomutativna) grupa s obzirom na kompoziciju kao grupnu operaciju i identitetu (a = d = 1. g = f −1 . Propozicija 1.1. Q. cx + d gdje su a. koja je isto razlomljena linearna funkcija. Naime. y2 ∈ R(f ). njegov orik ginal. g : y → x. Primjer 1.2. b. No tada bismo zbog strogog rasta funkcije f imali f [f −1 (y2 )] < f [f −1 (y1 )]. Iz ovoga je odmah vidljivo da vrijedi 1 l f −1 (x) = x − .2. d ∈ R ima inverznu funkciju zadanu formulom f −1 (x) = −dx + b . Razlomljena linearna funkcija zadana formulom f (x) = . f [g(y)] = f (x) = y. ∀x ∈ A. FUNKCIJE 19 definirana funkcija g : B → A.1.E. Neka je funkcija f : I → R strogo rastu´a (padaju´a) c c surjekcija na intervalu I ⊆ R. s Q.E. Naime. y1 < y2 i f −1 (y2 ) < f −1 (y1 ). onda je po propoziciji 1. Pokaˇimo da za bilo koje y1 . je bijekcija f : R → R.4. c. (y1 < y2 ) ⇒ (f −1 (y1 ) < f −1 (y2 )).D.

logaritamska funkcija. Na ovaj naˇin smo definirali funkciju f : N → R+ . +∞ i koje imaju inverzne funkcije f− : [0. One c −1 imaju inverzne funkcije f+ : [0. 0] → c −1 [0. m ∈ N. m ∈ Z. ∀x ∈ R. Ako c definiramo f (0) = a0 = 1. 0] . s a ∀n ∈ N. ∀n ∈ N. Definiramo: a1 = a an+1 = an · a. +∞ . Mogu´e je uzeti i druge restrikcije f− = f | −∞. SKUPOVI I FUNKCIJE 1. onda smo proˇirili funkciju do f : N ∪ {0} → R+ . ∀x ∈ R. y 0 f 1 x Medutim. njihove restrikcije f+ = f |[0. c Za razliku od neparnih potencija. f (n) = an . Zbog ∀ n. ∀n ∈ N.+∞ su strogo rastu´e bijekcije f+ : [0. a > 0 i a = 1. n ∈ N. an am = an+m funkcija f : Z → R+ zadovoljava: (i) f (0) = 1. +∞ → −∞. su parne funkcije f : R → [0. neparne korijene. ∀ n. n ∈ N.10 Eksponencijalna funkcija na Q.9 Korijeni y 1 f 1 Neparne potencije su funkcije zadane formulom f (x) = x2n+1 . (ii) f (n + m) = f (n)f (m). 1 f 1 0 f 1 x 1. To su bijekcije s R na R i imaju inverze f −1 (x) = √ 2n+1 x. s 1 Funkcija se lako proˇiruje dalje do f : Z → R+ . +∞ → [0.20 POGLAVLJE 1.0] c koje su strogo padaju´e funkcije f− : −∞. +∞ → [0. +∞ . To su neparne i strogo rastu´e funkcije na R. n . parne potencije zadane formulom f (x) = x2n .2.2. Neka je q = m ∈ Q. stavljanjem f (−n) = n . gdje s n √ su m ∈ Z. pa definiramo vrijednost funkcije s f (q) = f ( m ) = n am . Proˇirimo funkciju f na skup racionalnih brojeva Q. op´a potencija c Neka je a ∈ R. n ∈ N. f (1) = a. ∀x ∈ R. pa tako nisu injekcije te nemaju inverze. +∞ .

f (q) < f (q ′ ). √ pa nn′ zbog strogog rasta funkcije √ → x x √ ′ nn′ mn′ < nn am′ n . ∀x ∈ 0. Uzc m m′ ′ mimo q = n . Tada je amn < am n .5. +∞ . ∀x ∈ 0. y ∈ R. q ′ ∈ Q. Funkcionalna jednadˇba za logaritamsku funkciju z ima oblik loga (xy) = loga x + loga y. 0 a 1 1 0 a 1 x Teorem 1. +∞ . logb a .2.2. ′ ′ mn′ < m′ n.1. +∞ . Naime. odna R+ imamo √ a √ n′ nosno n am < am′ . Za a. ∀x. n n y Pokaˇimo da je za a > 1 funkcija f : z Q → 0. Bijekciju iz teorema 1. f (1) = a > 0 i f (x + y) = f (x)f (y). a 1 0 1 x To slijedi iz injektivnosti eksponencijalne funkcije i aloga (xy) = xy = aloga x aloga y = aloga x+loga y . ∀x ∈ 0. tj. +∞ . Sada funkcionalna c jednadˇba ima oblik z ax+y = ax ay . Zadatak 1. q < q ′ . Vrijec di loga 1 = 0 i loga a = 1 za sve 0 < a = 1. tj. Postoji toˇno jedna bijekcija f : R → 0. ∀x. +∞ strogo rastu´a na Q. zovemo eksponencijalna funkcija s bazom a i oznaˇavamo s f (x) = expa (x) = ax . y ∈ R. +∞ → R koja je strogo rastu´a za a > 1 c i strogo padaju´a za 0 < a < 1. y 0 a 1 Eksponencijalna funkcija ima inverznu funkciju f −1 : 0. +∞ tako da vrijedi c f (0) = 1. ∀x. b > 0 dokazati da vrijedi loga x = logb x .5. Tu funkciju c zovemo logaritamska funkcija s bazom a i oznaˇavamo s f −1 (x) = loga x. z √ m m′ mn′ + m′ n nn′ f (q + q ) = f ( + ′ ) = f ( )= amn′ +m′ n = ′ n n nn ′ = nn′ √ amn′ nn′ √ am′ n = √ n am n′ √ am′ = f ( m′ m )f ( ′ ) = f (q)f (q ′). q = n′ ∈ Q. y ∈ 0. ∀ q. FUNKCIJE 21 Tako smo dobili funkciju f : Q → R+ koja i dalje zadovoljava funkcijsku jednadˇbu f (q + q ′ ) = f (q)f (q ′).

∀x ∈ R 2 ex + e−x . SKUPOVI I FUNKCIJE Rjeˇenje: Formula slijedi iz injektivnosti eksponencijalne funkcije i s blogb x = x = aloga x = blogb a loga x = bloga x logb a .18) (kosinus hiperbolni).71828182 oznaˇavamo loge = ln i zovemo prirodc ni logaritam. za a = e ≈ 2.21) y ch cth 1 1 1 x e 2 0 sh x th 0 x Henry Briggs (Worley Wood. veljaˇa 1561. – Oxford. +∞ → R kao funkciju c c α def α ln x zadanu formulom f (x) = x = e . sijeˇanj 1630.(1. 26. Specijalno.11 Hiperbolne i area funkcije c Pomo´u eksponencijalne funkcije definiramo hiperbolne funkcije slijede´im c formulama: ex − e−x .19) (tangens hiperbolni). ∀x ∈ R chx e +1 chx e2x + 1 cthx = = 2x .22 POGLAVLJE 1. a za a = 10 piˇemo log10 = log i zovemo Briggsov1 ili dekadski s logaritam. (1. Sada je mogu´e definirati op´u potenciju f : 0.2. (1. ∀x ∈ R \ {0} shx e −1 shx = y (sinus hiperbolni).20) (kotangens hiperbolni). ∀x ∈ R chx = 2 shx e2x − 1 thx = = 2x .) engleski c c matematiˇar c 1 . 1. (1.

y = shx = .+∞ = Ch : [0. zbog cthx = 1 slijedi da cth strogo pada na 0. 2 Iz ovih osnovnih formula lako se dobivaju mnoge druge formule za sumu ili produkt hiperbolnih sinusa i kosinusa. ex − e−x Neka je y ∈ R(sh). 1 . Odatle i iz propozicije c 1. z cth : R \ {0} → R \ [−1. 0 . thx Zbog neparnosti je cth strogo padaju´a i na −∞.18) i za sh (1.23) tj. y > 0 je th(x + y) − thx = sh(x + y)chx − ch(x + y)shx sh(y) = > 0.1. moˇemo dokazati da su funkcije sh : R → R. Za primjer pokaˇimo (1. Uz pretpostavku da je R(exp) = 0. c Odatle za x. a cth strogo pada na 0. Odatle je x = ln(y + y 2 + 1). a ch je parna funkcija.22) (1. tj. +∞ .7. Nadalje. pa ch strogo raste na [0.22): z 1 shx chy + chx shy = [(ex − e−x )(ey + e−y ) + (ex + e−x )(ey − e−y )] = 4 1 = (ex+y + ex−y − e−x+y − e−x−y + ex+y + e−x+y − ex−y − e−x−y ) = 4 1 = (ex+y − e−(x+y) ) = sh(x + y). +∞ . Zbog parnosti ch strogo pada na −∞. Naime. pa sh kao suma strogo rastu´ih je strogo c rastu´e funkcija na R. a zbog neparnosti strogo raste i na R. uz zamjenu u = ex dobijemo jednadˇbu u2 − 2yu − 1 = 0. Zbog u = ex > 0 jedino c s z rjeˇenje je u = ex = y + y 2 + 1. thx < th(x + y). +∞ . cth su neparne. ∃x ∈ R. ex i −e−x strogo rastu.). ch(x + y)chx ch(x + y)chx (1.2. Takoder vrijede adicione formule sh(x + y) = shx chy + chx shy. +∞ . th. gdje s . Iz ch2 x = 1 + sh2 x ≥ 1 slijedi da je R(ch) ⊆ [1. +∞ (dokazati ´emo u korolaru c 3. z Mogu´e rjeˇenja te jednadˇbe su u = y ± y 2 + 1. 0]. th : R → −1. FUNKCIJE 23 Funkcije sh. slijedi da su navedene funkcije injekcije. Za x. +∞ . y > 0 imamo ch(x + y) = chx chy + shx shy > chx chy > chx. Tada je ex − e−x − 2 2y = 0. +∞ bijekcije. odnosno th strogo raste na R+ . Funkcije sh.19). odnosno. +∞ → [1. 1] i ch|[0. kao i za hiperbolni tangens i kotangens. ch i th strogo rastu na [0.1. ch(x + y) = chx chy + shx shy. Osnovna formula koja vrijedi za hiperbolne funkcije je ch2 x − sh2 x = 1 i slijedi direktno iz definicija za ch (1.

∀x ∈ R\{0}.24 POGLAVLJE 1. α0 : [0. k ∈ Z. 2 1−x (1 − y)e2x = 1 + y. +∞ . bijekcija. z x No. x ≥ 0 ⇒ e ≥ 1 pa je jedino rjeˇenje ex = y + y 2 − 1. ∃x ∈ R. y = thx = e2x − 1 . y = Chx = Zbog cthx = 1 . t ∈ −1. puni kut je 2π radijana. z s s a prvi krak mu je pozitivni dio osi x. 2 x−1 1. α(x) = α0 (rx ). a pravi kut je π radijana. 1]. tj. Odatle je e2x + 1 ex + e−x . 1 } = R\[−1. ∀x ∈ −1. ∃x ∈ [0. Kutu α pridruˇujemo realan broj z koji odgovara duljini luka na kruˇnici koji odsjecaju krakovi kuta α. odnosno x = Neka je y ∈ R(th) ⊆ −1. tj. inverzna funkcija sh−1 : R → R je definirana formulom √ sh−1 x = ln(x + x2 + 1). a u suprotnom je negativan. Kao u prethodnom sluˇaju c 2 1−y zakljuˇujemo R(th) = −1. t thx −1 Takoder slijedi da je cth : R \ [−1. Neka je y ∈ R(Ch) ⊆ [1.2. 2π → K. onda je kut pozitivan. Sada uzmimo bilo koji y ∈ R i neka je x = ln(y + y 2 + 1). +∞ . 0 ≤ rx < 2π. 1] → R \ {0} zadana formulom cth−1 x = 1 x+1 ln . je R(cth) = { 1 . +∞ . 1 1+y ln . 1 . SKUPOVI I FUNKCIJE je funkcija y → ln(y + y 2 + 1) definirana na R. tj. 1 i da je inverzna funkcija th−1 : −1. Tu mjeru kuta nazivamo radijan. gdje je x = 2kπ +rx . Ako je z drugi krak odmaknut od prvoga u pozitivnom smjeru (suprotnom od smjera kazaljke na satu). Tu funkciju je mogu´e proˇiriti do z c s funkcije α : R → K. ∀x ∈ R \ [−1. odnosno ex = y ± y 2 − 1. 2 Tada dobijemo jednadˇbu e2x − 2yex + 1 = 0.12 Trigonometrijske i arkus funkcije Neka je u Kartezijevom koordinatnom sustavu zadana kruˇnica polumjera z 1 (trigonometrijska kruˇnica) i na njoj srediˇnji kut α s vrhom u ishodiˇtu. 1 . Odatle dobivamo R(Ch) = [1. Dakle. R(sh) = R. +∞ i funkcija Ch−1 : R → R ln(y+ y √ je definirana formulom Ch−1 x = ln(x + x2 − 1). x = s 2 − 1). Jasno je da odatle slijedi y = sh x. ∀x ∈ R. Dakle. tj. ∀x ∈ [1. 1]. 1 → R c 1+x 1 definirana formulom th−1 x = ln . . Sa slike je jasno da je pridruˇivanje koje realnim brojevima koji z 2 odgovaraju radijanima pripadnih srediˇnjih kutova pridruˇuje toˇke jediniˇne s z c c kruˇnice K.

tangens (tg ) i kotangens (ctg ) tako da pridruˇimo koordinate A = (cos α. ∀x ∈ R. ∀x ∈ R. sin α). Iz slike je jasno da vrijedi sin x = cos(x − π ). ∀n ∈ N. ∀x ∈ D(f ). 1] i cos : R → [−1.9. FUNKCIJE Sada ´emo geometrijski definirati trigonomec trijske funkcije sinus (sin). sin α y 1 25 C A B Α D 0 x Definicija 1. pa taj skup nema minimum ve´i od 0. S druge strane postoje periodiˇke funkcije koje nemaju temeljnog c perioda kao npr. Za funkciju f : D(f ) → R kaˇemo da je periodiˇka perioda z c τ > 0 ako vrijedi 1) ∀x ∈ D(f ) ⇒ x + τ ∈ D(f ). ∀x ∈ R. Iz sliˇnosti pripadc sin α nih pravokutnih trokuta vrijedi tg α = cos α cos α i ctg α = . tj.24) . ako je τ > 0 period funkcije f . c 1 y sin Π 0 Π 2 Π x cos Funkcije sin : R → [−1. ˇto je osnovna trigonometrijska jednakost. kosinus (cos). vrijedi sin(x + 2π) = sin x i cos(x + 2π) = cos x. onda je nτ takoder period od f . s (1. 1). Svaki τ ∈ Q+ je njen period. B = z (1. 2 Sa trigonometrijske kruˇnice je vidljivo da vrijedi z cos2 x + sin2 x = 1. f : R → R definirana s f (x) = 1 za x ∈ Q i f (x) = 0 za x ∈ Q. sin je neparna. ∀x ∈ R. tg α) i C = (ctg α. Nadalje. odnosno. a cos parna funkcija. Ako postoji najmanji period τ0 > 0 onda njega zovemo temeljni period funkcije f . 2) f (x + τ ) = f (x).1. Primijetimo.2. cos x = 2 sin(x + π ). 1] su periodiˇke s temeljnim c periodom 2π.

2 1 sin x sin y = [cos(x − y) − cos(x + y)]. (1.26) Funkcije tg : R \ { π + kπ. y ∈ R. C = (cos α. 0). sin α).25). B = (1. Iz (1. To slijedi iz tg (x + π) = = = tg x i cos(x + π) − cos x 1 ctg x = tg x . sin(α + β)). − sin β). tj. (cos β − cos α)2 + (− sin β − sin α)2 = (1 − cos(α + β))2 + (0 − sin(α + β))2 ⇒ cos2 β − 2 cos β cos α + cos2 α + sin2 β + 2 sin β sin α + sin2 α = = 1 − 2 cos(α + β) + cos2 (α + β) + sin2 (α + β) ⇒ 2 − 2 cos α cos β + 2 sin α sin β = 2 − 2 cos(α + β) ⇒ (1. k ∈ Z} → R i ctg : R \ {kπ. k ∈ Z} → R imaju 2 sin(x + π) − sin x osnovni period π. D = (cos(α + β). C) = d(B. 2 1 cos x cos y = [cos(x + y) + cos(x − y)].25) lako slijedi adicioni teorem za funkciju sinus: π π π sin(α+β) = cos( −α−β) = cos( −α) cos β+sin( −α) sin β = sin α cos β+cos α sin β. ∀ x. D). SKUPOVI I FUNKCIJE Sada ´emo geometrijski dokazati osnovni adicioni teorem za funkciju koc sinus: cos(x + y) = cos x cos y − sin x sin y.26 POGLAVLJE 1. 2 2 2 Iz prethodnih formula lako dobijemo 1 [sin(x + y) + sin(x − y)].25) Na slici desno istaknute su toˇke c A = (cos β. Funkcije tg i ctg su neparne. . Iz sliˇnosti trokuta △ OAC i △ OBD slijedi c jednakost duljina d(A. 2 sin x cos y = 0 Β Α Β y 1 D C B x A (1.

Dakle. c njihove restrikcije na dijelove podruˇja definicije na kojem su strogo moc notone. 2 2 Tg = tg | − π . Tg : − π . π → R. 1].1. Tg−1 = arctg : R → − π . Cos = cos |[0. Medutim. π i Ctg = ctg | 0. jesu injekcije. 2 2 Ctg−1 = arcctg : R → 0. pa zato nemaju inverzne funkcije. Tako definiramo Sin = sin |[− π .π] . π → R. 1] → [− π . π] → [−1. π ] . 1]. 2 2 Cos−1 = arccos : [−1. π ]. 2 2 Cos : [0. 1] → [0. y Π 2 1 arcsin Sin arccos Π 2 1 Π 2 1 0 1 Π x 2 1 0 1 Π 2 x Cos Sin−1 = arcsin : [−1. 2 2 Ctg : 0. π . parovi inverznih funkcija su: 2 2 Sin : [− π . y Π .2.π . π]. π ] → [−1. FUNKCIJE 27 y y tg ctg 1 1 Π 2 0 Π 2 x Π Π 2 0 Π 2 Π x Periodiˇke funkcije nisu injekcije. π .

(n + 1)π] → [−1. π +nπ = Tgn vrijedi Tg−1 (x) = Tg−1 (x) + nπ. π + nπ] → [−1. n Zadatak 1. m ∈ Z. 1].4. s z 1. SKUPOVI I FUNKCIJE y Tg Π 2 1 Ctg Π 21 arctg Π 2 Π 2 0 Π 2 x 0 Π 2 arcctg x Naravno. 2 Rjeˇenje: Treba uzeti u obzir da su funkcije Sin−1 strogo rastu´e za pars c n ne i strogo padaju´e za neparne n ∈ Z. Za s c tg | − π +nπ. ∀x ∈ [−1. Rijeˇimo jednadˇbe sin x = b i cos y = b za b ∈ [−1. 2 2 Joˇ je jednostavniji sluˇaj inverznih funkcija restrikcija od tg i ctg . ∀x ∈ R i analogno n 2 2 za ctg | nπ. 1] bijekcija i za njenu inverznu funkciju Cos−1 : [−1. π +nπ] = Sinn : [− π + nπ.28 y POGLAVLJE 1. imamo c Sin−1 (a) + 2mπ ≤ x ≤ Sin−1 (b) + 2mπ. 1] → [nπ. Rijeˇimo nejednadˇbu a ≤ sin x ≤ b za −1 < a < b < 1. supremum i infimum. to nisu jedine restrikcije koje su bijekcije. ∀x ∈ [−1. . m ∈ Z. (n + 1)π] vrijedi Cos−1 (x) = n n (−1)n (Cos−1 (x) − π ) + nπ + π . 1] → [− π + nπ. 1]. Zato za n = 2m.3 Aksiomi polja R. Isto tako je cos |[nπ. s z −1 Rjeˇenje: Za svako n ∈ Z je xn = Sinn (b) = (−1)n Sin−1 (b) + nπ i s −1 −1 π n yn = Cosn (b) = (−1) (Cos (b) − 2 ) + nπ + π . Zadatak 1. 1]. je Sin−1 (b) + (2m − 1)π ≤ x ≤ Sin−1 (a) + (2m − 1)π. potpunost U ovoj toˇki uvodimo aksiomatiku skupa realnih brojeva koja karakterizira c sva njegova svojstva s obzirom na algebarsku strukturu i uredaj na njemu. 1] bijekcija. π + nπ] moˇe se dobiti kao n 2 2 −1 −1 n Sinn (x) = (−1) Sin (x) + nπ.(n+1)π] = Cosn : [nπ.3. Njena 2 2 2 2 z inverzna funkcija Sin−1 : [−1. a za n = 2m − 1. ∀x ∈ R. Za svako n ∈ Z je sin |[− π +nπ.(n+1)π = Ctgn vrijedi Ctg−1 (x) = Ctg−1 (x) + nπ.

y. xy = yx. y ∈ R. x + (−x) = (−x) + x = 0. Uredenu trojku (R. Asocijativnost zbrajanja: ∀x. z A 5. Svaki element iz R ima inverz za zbrajanje (suprotni): ∀x ∈ R. ·) nazivamo poljem. ∀x ∈ R 0 + x = x + 0 = x. +. Komutativnost zbrajanja: ∀x.1 Aksiomi polja R R je komutativna grupa s obzirom na operaciju zbrajanje + : R × R → R. y. SUPREMUM I INFIMUM.1. A 3. x x x . A 6. x(y + z) = xy + xz.3. z ∈ R. z ∈ R. ∃!(−x) ∈ R. 1 = 0. Komutativnost zbrajanja: ∀x. A 7. 1 1 1 ∈ R. z ∈ R. Asocijativnost mnoˇenja: z ∀x. AKSIOMI POLJA R. Postoji neutralni element 0 (nula): ∃!0 ∈ R. POTPUNOST 29 1. ∀x ∈ R 1 · x = x · 1 = x. x = x = 1. distributivnost mnoˇenja prema zbrajanju: z ∀x. x(yz) = (xy)z. y.3. A 4. A 9. A 1. x + (y + z) = (x + y) + z. x + y = y + x. Svaki element iz R \ {0} ima inverz za mnoˇenje (reciproˇni): z c ∀x ∈ R \ {0}. R \ {0} je komutativna grupa s obzirom na mnoˇenje · : R × R → R. A 2. ∃!x−1 = A 8. Postoji jedinstven neutralni element 1 (jedinica): ∃!1 ∈ R. y ∈ R.

tj. Iz jedinstvenosti elementa s danim svojstvom za −x. −(−x) = x. z Neka vrijedi ab = 0. b = 1 sa svojstvo da ∀x ∈ R bx = xb = x. onda je a = 0. kada bi postojao broj b ∈ R. Analogno.30 POGLAVLJE 1. Suprotni i reciproˇni brojevi su jedinstveni. Tada bi vrijedilo −a = −a + 0 = −a + (a + c) = (−a + a) + c = 0 + c = c. 5. imali bi b = b1 = 1. 6. Iz aksioma dokaˇimo neka poznata svojstva operacija zbrajaz nja i mnoˇenja. SKUPOVI I FUNKCIJE Primjer 1. pa je c −1 −1 b = 1 · b = a ab = a 0 = 0. 0x = (0 + 0)x = 0x + 0x = 2 · 0x. Obratna tvrdnja slijedi iz 5. Odatle je (−1)(−1) = −(−1) = 1. pa bi slijedilo 1 = 2. . Imamo (−1)(−1) + (−1) = (−1)(−1) + (−1)1 = (−1)((−1) + 1) = (−1)0 = 0 i isto tako (−1) + (−1)(−1) = 0. imali bi a = a + 0 = 0. Naime. a odatle 0 = 1. 4. pa zbog jedinstvenosti nule vrijedi −0 = 0. Kad bi bilo 0x = 0. a to je kontradikcija. Ako je a = 0 onda a ima reciproˇni element. onda bi taj element imao inverz. c Neka je a ∈ R i c ∈ R. a = 0 sa svojstvo da ∀x ∈ R a + x = x + a = x. 2. ˇto je kontradikcija.5. Pokaˇimo (ab = 0) ⇔ ((a = 0) ∨ (b = 0)). z 1. c = −a njegov suprotni broj. Dokaz jedinstvenosti reciproˇnog broja s c je analogan. z Za svaki x ∈ R vrijedi x + (−0) = x + 0 + (−0) = x + 0 = x i −0 + x = −0 + 0 + x = 0 + x = x. 0 je jedinstven neutralni element za zbrajanje i 1 je jedinstven neutralni broj za mnoˇenje. Analogno. Za svako x ∈ R vrijedi x0 = 0x = 0. Vrijedi (−1)(−1) = 1. 3. To se protivi zahtjevu iz A6. slijedi x = −(−x). Po definiciji suprotnog elementa je −x+(−(−x)) = (−(−x))+(−x) = 0 i −x + x = x + (−x) = 0. Pokaˇimo da je −0 = 0. ako je b = 0. z Kada bi postojao broj a ∈ R. Vrijedi ∀x ∈ R. a+c = c+a = 0. 7.

y ∈ R. POTPUNOST Na skupu R je zadan linearan (totalan) uredaj ≤. SUPREMUM I INFIMUM. m ≤ x. Primjer 1. (Q. y ∈ R. Uskladenost mnoˇenja: z ((x ≥ 0) ∧ (y ≥ 0)) ⇒ (xy ≥ 0). omeden odozdo u R.1.7. ako je omeden odozdo i odozgo u R.6. ako z postoji broj M ∈ R takav da vrijedi ∀x ∈ S. 1. +.2 Supremum i infimum skupa. S = ∅. S = ∅. A 11. Kaˇemo da je S ⊂ R.3. (x + z ≤ y + z)). ≤) je uredeno polje. ≤) je uredeno polje. Antisimetriˇnost uredaja: c ∀x. x ≤ M. Vrijedi monotonost mnoˇenja: z ((x ≤ y) ∧ (z ≥ 0)) ⇒ (xz ≤ yz). (x ≤ y) ∨ (y ≤ x). . z ∈ R. Broj M zovemo gornja meda ili majoranta skupa S. A 10. (R. Tranzitivnost uredaja: ∀x. je omeden u R. ((x ≤ y) ∧ (y ≤ x)) ⇒ (x = y). ako postoji broj z m ∈ R takav da vrijedi ∀x ∈ S. ((x ≤ y) ∧ (y ≤ z)) ⇒ (x ≤ z). potpunost Definicija 1. Skup S ⊂ R. 31 Imamo x ≤ y ⇒ y − x ≥ 0 ⇒ (y − x)z ≥ 0 ⇒ yz − xz ≥ 0 ⇒ xz ≤ yz. z A 13.3. Uskladenost zbrajanja: (x ≤ y) ⇒ (∀z. ·.10. Linearnost uredaja: ∀x. A 14. ·. Uredaj je u skladu s operacijama zbrajanja i mnoˇenja. A 12. +. y. S = ∅. omeden odozgo u R. Kaˇemo da je S ⊂ R. Broj m zovemo donja meda ili minoranta skupa S. Primjer 1. AKSIOMI POLJA R.

Naime. odnosno c < (n + 1)a ∈ A.D. na ≤ c i ∀ε >.11. n ∈ N} odozgo ograniˇen skup u R. ∃n ∈ N.5. c Zadatak 1.) pisati u obliku: c (ii. zovemo uredeno potpuno polje. a > 0.32 POGLAVLJE 1. Aksiom potpunosti: Svaki neprazan odozgo omeden podskup S ⊂ R ima supremum u R. b > 0. Supremum koji je u skupu nazivamo maksimum. +. c − ε < na. a > 0. s L = sup S je karakteriziran slijede´im svojstvima: c (i. c Definicija 1. a < L. Dakle (R. na > b. ∃x ∈ S.) ∀x ∈ S.6 (Arhimedov aksiom). svaki ve´i broj je takoder majoranta. onda on ima beskonaˇno mnogo majoranc ti. Broj L ∈ R koji je najmanja majoranta nepraznog odozgo omedenog skupa S ⊂ R nazivamo supremum skupa S i piˇemo L = sup S. Uredeno polje koje zadovoljava i A 15. ≤) je uredeno potpuno polje. ∀n ∈ N. a < x. ˇto je s Q. ·. da Arhimedov aksiom vrijedi u z skupu Q. Sada za ε = a > 0 dobijemo c − a < na. b ∈ R. x ≤ L. postoji c = sup A. U tom svjetlu ima smisla c slijede´a definicija.E. ako S ima majorantu. Dokaz: Pretpostavimo da tvrdnja teorema nije istinita. b ∈ R. Sada c c po A15. c A 15. ∃x ∈ S. neka vrijedi: ∃ a. Teorem 1. ako je L = sup S ∈ S onda je L = max S. U skupu R vrijedi tvrdnja: ∀ a. kontradikcija s ˇinjenicom da je c gornja meda od S. b > 0. na ≤ b. tj. tj. ˇ Cesto je praktiˇno uvjet (ii. ∃n ∈ N. L − ε < x. Sada smo u mogu´nosti zadati posljednji aksiom skupa R. SKUPOVI I FUNKCIJE Jasno.) ∀a ∈ R. . Pokaˇite bez upotrebe A 15. tj. (ii. ∀n. To znaˇi da je skup A = {na.)′ ∀ε > 0.

8. ∀x ∈ R. k ′ ∈ N. ∀n ∈ N. m′ . Zadatak 1. SUPREMUM I INFIMUM. Dakle. m. q ′ = m′ ∈ Q.7. onda za svaki q ∈ S imamo q 2 < 2 < a2 ⇒ q < a. 1 < q. a takvog nema. postoji k k n ∈ N takav da je nmk ′ > m′ k. Tada je a = 2 ( 2 ∈ Q). tj. a′ < a.6.1. n ≤ m. . n+1 ≤ 1. ∃n ∈ N. Neka z S 2 je a ∈ Q. Dakle. Utvrdite da li postoji i ako postoji odredite supremum skupa n S = { n+1 . Oˇito je S odozgo omeden s c 2 ∈ Q. AKSIOMI POLJA R. k. Odatle je 2 2 1 1 2a < a2 − 2 < a2 − 2 + ⇒ 2 < a− . Neka je a z bilo koja majoranta skupa S. mora biti a2 > 2. z ∀ε > 0. q ′ > q. Pokaˇimo da vrijedi: a ∈ Q. n+1 Iz Arhimedovog aksioma slijedi postojanje m ∈ N. ako je 0 < a i a2 > 2. x + ε ∩ Q = ∅. Dakle. Neka je S = {q ∈ Q. m ∈ N. Tada za n = m imamo mk ≤ m ⇒ k = 1. Dokaˇite da je Q gust u R. ∀n ∈ N. Obratno. Kada bi bilo a2 < 2. No tada bi vrijedilo ∀n ∈ N. onda bi a bio maksimum od S. Trebamo na´i n ∈ N tako da c vrijedi 1−ε< n ⇔ (1 − ε)(n + 1) < n ⇔ −nε + 1 − ε < 0 ⇔ 1 < (n + 1)ε. Tada po Arhimedovom aksiomu za brojeve a2 − 2 > 0 i 2a > 0 postoji n ∈ N takav da vrijedi n(a2 − 2) > 2a.3. Sada za svaki q = m . majoranta od S. x − ε. a > 0. n z Rjeˇenje: Skup S je odozgo ograniˇen s 1. nk > m. q 2 < 2}. odnosno nq > q ′ . Primjer 1. tj. U sus protnom bismo imali k. Skup S nema maksimalan element. postoji q ′ = q + n ∈ S. Uzmimo bilo koji ε > 0. a > 0. a je majoranta od S. tj. Pokaˇimo da ne postoji najmanja majoranta skupa S u Q. Uzmimo sada n = m − 1 i imamo tvrdnju. POTPUNOST 33 Rjeˇenje: Dovoljno je pokazati da ∀k. mε > 1. Pokaˇimo s c da je 1 = sup S. Naime. ˇto nije istina ve´ s c ′ za n = m + 1. postoji majoranta n n n 1 a′ = a − n ∈ Q. za bilo koji q ∈ S po Arhimedovom aksiomu za brojeve 2 − q 2 > 0 i 2q + 1 > 0 postoji n ∈ N tako da je n(2 − q 2 ) > 2q + 1. nk ≤ m. m ∈ N. Polje Q nije potpuno. Tada je n2 (2 − q 2 ) > n(2q + 1) = 2nq + n ≥ 1 1 2nq + 1 ⇒ (q + n )2 < 2. Zadatak 1. je majoranta od√ ⇔ a2 > 2. n ∈ N}.

postoji L = sup S− ∈ R. Prema A 15.8. ∀q ∈ Q. karakterizira svojstvo potpunosti koje razlikuje polje R od polja Q.D. c c . −L ≤ x i ∀ε > 0. L − ε < −x. .12. Odatle za infimum skupa a kao najve´u minorantu od A vrijedi inf A ≥ inf B. Neka je 1 ≤ k0 < n najve´i od indeksa za koje je c q2 −q1 s αk ≤ x − ǫ. Broj ℓ ∈ R koji je najve´a minoranta nepraznog odozdo c omedenog skupa S ⊂ R nazivamo infimum skupa S i piˇemo ℓ = inf S. ∃x ∈ S. ˇto je kontradikcija s izborom broja n. Zbog x + ε ≤ αk0 +1 vrijedi n = αk0 +1 − αk0 ≥ 2ε.E. −x ≤ L i ∀ε > 0. to vrijedi sup A ≤ sup B. Tada postoji c ℓ = inf S ∈ R. Q. Poˇto je supremum od A najmanja majoranta s skupa A. Slijede´i teorem opisuje to svojstvo na prihvatljiviji naˇin. SKUPOVI I FUNKCIJE Rjeˇenje: U suprotnom sluˇaju bi vrijedilo ∃ε > 0. tj. Tada je ∀−x ∈ S− . (ii. −x ≤ −m. Uzmimo k n ∈ N tako da vrijedi 2nε > q2 − q1 i odredimo αk = q1 + n (q2 − q1 ) ∈ Q (k = 0. ∃ − x ∈ S− . Dokaz: Neka je S− = {−x. s ℓ = inf S je karakteriziran slijede´im svojstvima: c (i. Analogno. Infimum koji je u skupu nazivamo minimum. x < ℓ + ε. tj. . Tako s je i sup B majoranta za A. ℓ ≤ x. Tada je sup A ≤ c sup B i inf A ≥ inf B.) ∀x ∈ S. S = ∅. ∃x ∈ S. ∀ − x ∈ S− . x ∈ S}. a > ℓ. n). c Aksiom A 15. . c c To kazuje da je ℓ = −L = inf S. To moˇemo z napisati i na slijede´i naˇin: ∀x ∈ S . postoji infimum skupa S. Neka je q1 ≤ x − ǫ i x + ε ≤ q2 . n − 1. tj. s c (q ≤ x − ǫ) ∨ (x + ε ≤ q). Neka je A ⊆ B ⊂ R i B ograniˇen skup. 1.)′ ∀ε > 0. svaka minoranta skupa B ujedno je i minoranta skupa A. Neka je S ⊂ R. tj. ∃x ∈ R. postoji m ∈ R tako da vrijedi ∀x ∈ S. tj. ako je ℓ = inf S ∈ S onda je ℓ = min S. . m ≤ x. ∃x ∈ S. Zadatak 1. x < −L + ε.7.34 POGLAVLJE 1.) ∀a ∈ R. pa je infimum od B minoranta za A. Skup S je odozdo omeden u R. skup S− je odozgo omeden u R. Teorem 1. Rjeˇenje: Svaka majoranta skupa B ujedno je i majoranta skupa A. Definicija 1. odozdo ograniˇen skup. (ii. x < a.

B ⊂ 0. ∀x ∈ A. Tada c je skup A + B = {x + y .3. tj.) njemaˇki matematiˇar c c c 1 . Ako je n < m.8). Rjeˇenje: Zbog x ≤ sup A. (Cantorov1 aksiom) Neka za svaki n ∈ N imamo segmente [an . ∀y ∈ B. an ≤ bm . sup A + sup B − ε nije gornja meda skupa A + B. bn ]. ∀x ∈ A. tj. ∀y ∈ B. 6. an ≤ bm . Skupovi A c i B su ograniˇeni (odozdo s a1 i odozgo s b1 ) pa postoje sup A i inf B. onda n < n + 1 < · · · < m − 1 < m povlaˇi an ≤ · · · ≤ am ≤ bm . i y ≤ sup B.) U ovoj toˇki ´emo proˇiriti eksponencijalnu funkciju do skupa R i tako se c c s uvjeriti da je teorem 1. ∀n ∈ N. Zadatak 1. bn ] ⊂ R takve da vrijedi [an+1 . Tada postoji x ∈ R takav da je x ∈ [an .D. Ako je n = m onda je to jasno. Dokaz: Oznaˇimo s A = {an .E. an ≤ an+1 i bn+1 ≤ bn .Halle. pa vrijedi sup A ≤ inf B.9. Sada je inf B gornja meda za skup A. m ∈ N. Neka su A. Druga mogu´a aksiomatika polja R se dobije ako aksiom A c 15.1. an ≤ inf B. x ∈ A. c ˇ Zelimo pokazati da vrijedi [sup A. B ⊂ R odozgo ograniˇeni neprazni skupovi. x ∈ A. ∀n ∈ N. tj. Postoje x ∈ A i y ∈ B takvi da je ε ε ε ε sup A − 2 < x i sup B − 2 < y. Zadatak 1. 1. Napomena 1. SUPREMUM I INFIMUM.1. vrijedi x + y ≤ s sup A + sup B. n ∈ N}. AKSIOMI POLJA R. ∀n ∈ N.8.10. c analogno vrijedi za m < n. ∀n ∈ N. z . Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (Saint Petersburg [Russia]. sup A + sup B je gornja meda skupa A + B. Neka su A. POTPUNOST 35 Teorem 1. inf B] ⊆ [an . bn+1 ] ⊂ [an . Neka je ε > 0 odabran po volji. bn ]. sijeˇanj 1918. y ∈ B} odozgo ograniˇen i vrijedi sup(A + c B) = sup A + sup B.3 Eksponencijalna funkcija na R (I. 3.5. Odatle zakljuˇujemo ∀n ∈ N je an donja meda c za skup B. n ∈ N} i B = {bn .3. Tada je skup AB = {xy . istinit. zamijenimo s Arhimedovim aksiomom (teorem 1. Dokaˇimo da vrijedi c z ∀n. y ∈ B} odozgo ograniˇen i vrijedi c sup(AB) = sup A sup B.6) Cantorovim aksiomom (teorem 1. bn ]. Q. Tada je x + y > sup A − 2 + B − 2 = sup A + sup B − ε. +∞ odozgo ograniˇeni neprazni skuc povi. oˇujak 1845. Za sve n ∈ N oˇigledno vrijedi an ≤ bn . dakle.

U skupu B nema nesparenih elemenata. q < x} sup{aq . 2. q < x. Ovo je motivacija za slijede´u definiciju i u sluˇaju kada skupovi c c nemaju konaˇan broj elemenata. konstruirali smo obostrano jednoznaˇno preslikavanje sa skupa c c A na skup B (bijekciju) i jasno je da skupovi A i B imaju jednak broj elemenata. q ∈ Q. Niti u skupu A. tj. i y ≤ sup B. ∀x ∈ A. prebrojivost Ako imamo dva skupa A i B s konaˇnim brojem elemenata. Dakle. Naime. q. sup A sup B − ε nije gornja meda. sparimo ih. Nastavimo li tako sparivati nesparene elemente skupa A s nesparenim elementima skupa B. SKUPOVI I FUNKCIJE − ε. vrijedi sup(AB) = sup A sup B.10. teorijski je lako c ustanoviti imaju li oni jednak broj elemenata. niti u skupu B nema nesparenih elemenata. q. q ′ ∈ Q. s Sada eksponencijalnu funkciju proˇirujemo do funkcije f : R → 0. Tada je xy > (sup A − ε0 )(sup B − ε0 ) = ε0 − (sup A + sup B)ε0 + sup A sup B > sup A sup B − ε. da su jednakobrojni ili ekvipotentni ako postoji bijekcija f : A → B. q ′ ∈ Q. U sluˇaju 2. 3. imamo f (x)f (y) = sup{aq . q ′ < y} = ′ ′ ′ Rjeˇenje: Zbog x ≤ sup A. ∀y ∈ B. s Za a > 1 i x ∈ R definiramo f (x) = sup{aq . ∀y ∈ B. z tj. q ′ < y} = = sup{aq+q . .4 Ekvipotentni skupovi.13. q ′ ∈ Q. Neka je 0 < ε < sup A+sup B odabran po volji i neka je 0 < ε0 < sup A+sup B − 2 2 (sup A+sup B)2 4 1. sup A sup B je gornja meda skupa AB. = sup{aq+q .36 POGLAVLJE 1. +∞ . Za skupove A i B kaˇemo da imaju jednak broj elemenata. nakon konaˇno koraka do´i ´emo do jedne od slijede´ih situacija: c c c c 1. vrijedi xy ≤ s sup A sup B. Zato ˇto je ε > 0 odabran po volji. U sluˇaju 1. konstruirali s c s smo injekciju sa skupa A u skup B i jasno je da skup B ima viˇe elemenata od skupa A. Zbog zadatka 1. U sluˇaju 3. Postoje x ∈ A i y ∈ B takvi da je sup A − ε0 < x i 2 sup B − ε0 < y. c Definicija 1. konstruirali smo injekciju sa skupa B u skup A i c jasno je da skup A ima viˇe elemenata od skupa B. U skupu A nema nesparenih elemenata. provodimo slijede´i c postupak: uzmimo element skupa A i element skupa B. q < x}. ∀x ∈ A. q ∈ Q. q + q ′ < x + y} = f (x + y).

12. (ii) (A ∼ B) ⇒ (B ∼ A). tj. – – Moskva. onda je A ∼ B. Ako postoje injekcije f : A → B i g : B → A. Zadatak 1. Pokaˇite da vrijedi z 1. Kaˇemo da je beskonaˇan skup S prebrojiv ako je ekviz c potentan skupu prirodnih brojeva N. Teorem 1. oˇujak 1892. Ako postoji injekcija f : A → B onda kaˇemo da A ima manje ili jednako z elemenata od B. a navodimo ga bez dokaza. k(A) ≤ k(B). PREBROJIVOST 37 Tada joˇ kaˇemo da A i B imaju jednak kardinalni broj i piˇemo k(A) = k(B) s z s ili A ∼ B. U suprotnom sluˇaju kaˇemo da je taj c z skup neprebrojiv. 30. listopad 1968. August 31 kolovoz 1945. EKVIPOTENTNI SKUPOVI. – Lowow. oˇujak 1880.11. N ∼ 2N. Slijede´i teorem u konkretnim situacijama bitno olakˇava utvrdivanje ekc s vipotentnosti skupova. (iii) (A ∼ B) ∧ (B ∼ C) ⇒ (A ∼ C). Zadatak 1. Rjeˇenje: s (i) Identiteta iA : A → A je bijekcija. da z vrijedi (i) A ∼ A. tj. odnosno ((k(A) ≤ k(B)) ∧ (k(B) ≤ k(A))) ⇒ (k(A) = k(B)).9 (Cantor-Bernstein1 -Banach2 ).1. Definicija 1.14.) c z ukrajinski matematiˇar c 2 Stefan Banach (Krakow. 26. (ii) f : A → B bijekcija ⇒ (f −1 : B → A) bijekcija.) poljski z matematiˇar c 1 . Primijetimo da prethodni teorem govori o antisimetriˇnosti uredaja medu c kardinalnim brojevima.4. (iii) f : A → B ∧ g : B → C bijekcije ⇒ g ◦ f : A → C je bijekcija. Sergej Natanoviˇ Bernstein (Odessa. Pokaˇite da je ekvipotentnost relacija ekvivalencije. 5.

a < b. . 4. a < b. su relativno prosti}. 6. Po 4. b] u a. pa postoji n injekcija sa Q u N × N. Preslikavanje f : N → Z definirano s f (2n) = n + 1. ∀n ∈ N. c < d. n)) =          m+n−1 2 m+n−1 2 + n.9 slijedi tvrdnja. b ∼ c. 3. c. SKUPOVI I FUNKCIJE 4. 5. komponiramo tu injekciju s bijekcijom sa N × N na N iz zadatka 1. 3. N ∼ 2N + 1. N ∼ N × N. 7. b → c. imamo Q ∼ N. n ∈ N. na [ 3a+b . b] na bilo koji segment u a. Svac kom uredenom paru prirodnih brojeva jednoznaˇno je odreden poredak na putanji ozc naˇenoj na slici. b ∈ R. b]. d]. 7. ∀n ∈ N je bijekcija. N ∼ Z. npr. m ∈ Z. b] ∼ [c. m + n − 1 neparan m + n − 1 paran 0 1 2 3 4 m n 4 3 2 1 + m. ∀n ∈ N. je a. b u [a. je bijekcija. i dobijemo injekciju s Q u N. b . Konstruiramo preslikavanje f : N × N → N kako je grafiˇki prikazano na slici desno. ∀a. b . b. Dokaz: Skup Q = { m . T g −1 : R → a. Tada je to injekcija s 4 4 [a. f (1) = 0 i f (2n + 1) = −n. Preslikavanje n → 2n + 1. je bijekcija. b je bijekcija. 2. b ∈ R. POGLAVLJE 1. d definirano s f (x) = d−c (x b−a − a) + c je bijekcija.38 2. Preslikavanje n → 2n. b] ∼ a.12. f : a. a < b.9. 6. postoji bijekcija s [a. pa po teoremu 1. Skup racionalnih brojeva Q je prebrojiv. Funkcija f je definirana forc mulom: f ((m. 5. b .E. je [a. Nadalje. je R ∼ a. a+3b ]. Rjeˇenje: s 1. Identiteta je injekcija s a.3. d ∈ R. ∀a. Sada po teoremu 1. S duge strane identiteta je injekcija s N u Q. ∀a.D. b . d i [a. Propozicija 1. Q.

to postoji bn+1 ∈ B takav da je bn+1 = bk . Dokaz: Kada bi R bio prebrojiv. b] takva da je [a.2. b2 ] ⊂ [a1 . . slijedi B ∼ N. c c i(x) = x.9. b] ⊂ R bio prebrojiv. Ako je f (1) ≤ a1 +b1 stavimo a2 = a1 +3b1 i b2 = b1 . b ∈ R. bn razliˇiti. tada bi po propoziciji 1. c Q. o potpunosti skupa R postoji x ∈ [a. da je [a.4. c s c 1 ≤ k ≤ n. Tada je f ◦ i : B → N injekcija. Pretpostavimo da smo za neki n ∈ N definirali g(k) = bk ∈ B.D. 1 ≤ k ≤ n. bm+1 ]. b] ⊂ R je neprebrojiv skup.4.1. b1 = b. ∀n ∈ N. a u 2 4 +b sluˇaju f (1) ≥ a1 +b1 stavimo a2 = a1 i b2 = 3a14 1 . onda je identiteta i : B → A. ˇto je kontradiks cija s izborom toˇke x. b2 ] i [a2 . postoji m ∈ N tako da je x = f (m). Teorem 1.D. Na isti naˇin. bn ]. zamjenom a1 ↔ a2 i b1 ↔ b2 . bn ] ⊃ [an+1 . i segment [a. PREBROJIVOST 39 Propozicija 1. postojala bi bijekcija f : N → [a. tj. a funkcija g je po konstrukciji injekcija.10. Zbog pretpostavke o bijektivnosti funkcije f : N → [a. gdje su svi b1 . a to se kosi s tvrdnjom teorema 1.4. i B ⊆ A. n ∈ N}. Konstruirajmo injekciju g : N → B na slijede´i naˇin: c c Uzmimo bilo koji b ∈ B i stavimo g(1) = b. f : A → N bijekcija. Po teoremu 1. sa svojstvom [an . Takvim postupkom definiramo g(n). b] prebrojiv.D. Dokaz: Kada bi vrijedilo suprotno. Po teoremu 1. Neprazan podskup prebrojivog skupa je konaˇan ili prebroc jiv. ∀n ∈ N. bn+1 ] i f (n) ∈ [an+1 . Stavimo a1 = a. Q. Skup realnih brojeva R je neprebrojiv. No. EKVIPOTENTNI SKUPOVI. ∀n ∈ N. U oba sluˇaja vrijedi c c 2 f (1) ∈ [a2 . b].E. . b] = R(f ) = {f (n). Q. a < b.10. bn+1 ]. Neka su a. Korolar 1. Dokaz: Neka je A ∼ N. bn ]. pa stavimo g(n + 1) = bn+1 . . ∀x ∈ B. po konstrukciji vrijedi f (m) ∈ [am+1 . Na taj naˇin dobivamo segmente [an . b1 ]. Ako je B konaˇan c onda je tvrdnja oˇita. . b] tako da je x ∈ [an .8. Poˇto skup B nije konaˇan. ∀n ∈ N.E. . Segment [a. Ako B nije konaˇan. c c nademo f (2) itd. injekcija s B u A.E.

SKUPOVI I FUNKCIJE .40 POGLAVLJE 1.

U ovom sluˇaju odstupamo od c uobiˇajenog naˇina oznaˇavanja funkcijskih vrijednosti. c Niz (an )n je strogo padaju´i ako ∀ n ∈ N.Poglavlje 2 Nizovi 2. Niz (an )n s an = n + n . ∀n ∈ N. c 41 . pa za n ∈ N piˇemo c c c s a(n) = an i nazivamo n-tim ˇlanom niza. Niz (an )n je rastu´i ako ∀ n ∈ N. c Niz (an )n je strogo rastu´i ako ∀ n ∈ N. an > an+1 . ∀x ∈ R. je niz u C. Niz (an )n je niz realnih funkcija. Evo nekoliko primjera nizova: 1 1. ∀n ∈ N. Za to je neophodno da je niz u skupu na kojem je definiran uredaj. gdje je ∀n ∈ N. Neka je (an )n u R. an ≤ an+1 . 3. an : R → R funkcija definirana s an (x) = sin nx. an < an+1 . monotonost je vaˇno svojstvo koje niz moˇe z z zadovoljavati. an ≥ an+1 . ili skup realnih ili c s c kompleksnih funkcija.1 Niz i podniz Funkciju a : N → S zovemo niz u S. Kao i kod drugih funkcija. z Nas ´e najviˇe zanimati sluˇajevi kada je taj skup R. c Niz (an )n je padaju´i ako ∀ n ∈ N. Niz (an )n s an = n . Definicija 2. je niz u R.1. Uobiˇajena oznaka za niz je (an )n∈N c c ili (an )n ili samo (an ). C. Kodomena niza moˇe biti bilo koji neprazan skup. i 2.

Za niz b : N → S kaˇemo da je podniz niza a : N → S. U tom smislu fraza ”gotovo c c svi ˇlanovi” znaˇi ”svi ˇlanovi osim eventualno njih konaˇno mnogo”. Dakle. Rjeˇenje: Dokaˇimo tvrdnju matematiˇkom indukcijom. m ∈ N takvi da je n < m. Neka je (pn )n strogo rastu´i niz u N. Pojam konvergencije u R ima slijede´i oblik: c Definicija 2.1. m ∈ N.1) .2 Limes niza u R Intuitivno poimanje konvergencije ili teˇenja ˇlanova niza (an )n u R k nekom z c broju a ∈ R sastoji se u tome da je ”puno” ˇlanova niza po volji blizu broju a. a + ε . Definicija 2. niza kao funkcija je rastu´i ako c vrijedi: ∀ n. Tada je n < n + 1 < · · · < m − 1 < m pa iz definicije 2. oni se nalaze u intervalu a − ε. Neka su c z n. pa mora biti pn+1 ≥ n + 1. tj. onda je prihvatljivo pod ”puno” shva´ati beskonaˇno c c mnogo ˇlanova. tj. Jasno je da iz toga slijedi da je niz rastu´i u smislu definicije 2. c n ≤ pn . Niz realnih brojeva (an )n konvergira ili teˇi k realnom broju z c z a ∈ R ako svaki otvoreni interval polumjera ε oko toˇke a sadrˇi gotovo sve ˇlanove niza. Pretpostavimo da za n ∈ N vrijedi n ≤ pn . tj. ekvivalentna s definiz c cijom monotonosti niz kao funkcije.42 POGLAVLJE 2. Vaˇno je uoˇiti da podniz nekog niza dobijemo tako da z c izbacimo neke ˇlanove polaznog niza. Tada vrijedi ∀ n ∈ N. (2. Dokaˇimo da vrijedi obrat.2. Naime.1. iako se ˇini slabijom. Prethodna definicija se realizira u skupu R tako da blizinu realnih brojeva mjerimo pomo´u razdaljinske funkcije d(x. y) = |x − y|. slijedi an ≤ an+1 ≤ · · · ≤ am−1 ≤ am . Jasno je da vrijes z c di 1 ≤ p1 tako da imamo bazu indukcije. (∃nε ∈ N). a pod ”malo” samo konaˇno njih. c (∀ε > 0). an ≤ am .3. 2. Zadatak 2. Ako je zadan ε > 0. (n < m) ⇒ (an ≤ am ). c onda brojevi x koji su od a udaljeni za manje od ε zadovoljavaju |x − a| < ε. U situaciji kada radimo s beskonaˇnim c c (prebrojivim) skupom. c c c c moˇemo re´i da niz (an )n konvergira ili teˇi broju a ako su gotovo svi ˇlanovi z c z c po volji blizu broju a. tj. NIZOVI Pokaˇimo da je ta definicija. pn+1 > n. ((n > nε ) ⇒ (|an − a| < ε)).1. (∀n ∈ N). a preostali ˇlanovi zadrˇavaju prijaˇnji c c z s medusobni poredak. c a samo ”malen” broj ˇlanova daleko. Tad je pn+1 > pn ≥ n. ako z postoji strogo rastu´i niz p : N → N u N takav da je b = a ◦ p. c U oznakama (bn )n i (an )n za nizove pisali bismo bn = b(n) = (a ◦ p)(n) = a[p(n)] = ap(n) = apn .

z Jedan sluˇaj divergencije niza moˇemo podvesti pod pojam konvergencije. c 2.6) slijedi postojanje m ∈ N tako da vrijedi mε > 1. gdje je E > 0. Pokaˇimo da niz ( n )n konvergira i limn n = 0. b ∈ R. (∃nε ∈ N). Pretpostavimo da konvergentan niz (an )n ima dvije graniˇne c vrijednosti a. +∞] i piˇemo c s lim an = +∞. Konvergentan niz u R je ograniˇen. Iz Arhimedovog aksioma u teoremu (1.3 vrijedi za neki konkretan niz i konkretan limes sastoji se u tome da se za po volji zadani ε > 0 pronade ili barem dokaˇe z postojanje prirodnog broja nε takvog da svi ˇlanovi s indeksima ve´im od nε c c leˇe u intervalu a − ε. a + ε .2. Dakle nε = m je traˇeno rjeˇenje. a Ε a1 a4 a6 a a5 a3 a Ε a2 Ako niz ne konvergira onda kaˇemo da on divergira. n→∞ n→∞ (2. Konvergentan niz u R ima samo jednu graniˇnu vrijednost. ((n > nε ) ⇒ (an > E)). Naime. z 1 1 Primjer 2.1) postojali na . Kaˇemo da niz (an )n u R konvergira k +∞ ako svaka okolina z od +∞ sadrˇi gotovo sve ˇlanove niza. nb ∈ N takvi da vrijedi ε ε (n > na ) ⇒ (|an − a| < ) i (n > nb ) ⇒ (|an − b| < ). LIMES NIZA U R 43 n→∞ Tada a zovemo graniˇna vrijednost ili limes niza (an )n i piˇemo a = c s lim an ili a = limn an . Definicija 2. z s (n > nε ) ⇒ (nε > nε ε > 1) ⇒ Teorem 2. Tada bi za ε = |a − b| > 0 zbog (2. c z U tu svrhu definiramo okoline od +∞ kao intervale oblika E. a = b. z c (∀E > 0). 1. Sada za n > m vrijedi nε > mε > 1.1. (∀n ∈ N).2.1. Analogno moˇemo definirati lim an = −∞. tj. z Provjeravanje da li definicija 2. +∞ .4.2) U tom sluˇaju govorimo o konvergenciji niza (an )n u R = [−∞. ∀ n ∈ N. 1 <ε n ⇒ 1 −0 n < ε. c Dokaz: 1. z Uzmimo ε > 0 po volji. 2 2 .

∀n ∈ N. tj. n ∈ N} odozgo. 2. Dakle. a = limn an . tj.D. s c 2.44 Sada za nε = max{na . Sada za n > nε imamo |an | ≤ |an − a| + |a| ≤ 1 + |a|.1. Svaki ograniˇen i monoton niz u R je konvergentan. Naime. . pa postoji nε ∈ N tako da (n > nε ) ⇒ (|an − a| < 1). nb } imamo (n > nε ) ⇒ (|a − b| ≤ |a − an | + |an − b| < POGLAVLJE 2. Zbog toga ˇto je niz s (pn )n strogo rastu´i niz u N i zadatka 2. c Q. . ∀ε > 0. |an | ≤ M. Odatle c slijedi (∀n ∈ N). je oˇigledno ograniˇen.3. c Dokaz: Neka je (an )n konvergentan niz u R. a = limn apn . c Dokaz: Neka je niz (an )n rastu´i. Teorem 2.E. Neka je M = max{|a1 |. imamo ∀n ∈ N. c c Dakle.D. . . a + ε uvijek se nalazi beskonaˇno ˇlanova niza. Q. 2 2 ˇto je oˇita neistina. Ograniˇenost c c rastu´eg niza znaˇi ograniˇenost skupa A = {an . pn ≥ n. i neka je (apn )n bilo koji njegov podniz. ∀n ∈ N.2. Od interesa je na´i jednostavno provjerive dovoljne uvjete za konvergenc ciju niza. U definiciji (2. Teorem 2. . ∀n ∈ N. Uzmimo bilo koji ε > 0. (n > nε ) ⇒ (pn > nε ) ⇒ (|apn − a| < ε). z c Za oˇekivati je da podnizovi niza nasljeduju dobra svojstva originalnog c niza. niz je ograniˇen. Svaki podniz konvergentnog niza u R i sam je konvergentan i ima istu graniˇnu vrijednost kao i niz. taj interval ne sadrˇi gotovo sve ˇlanove niza. Tada iz a = limn an i (2. dakle. a − ε < anε . an ≤ an+1 . Niz c n definiran s an = (−1) .1) uzmimo ε = 1. Iz definicije supremuma skupa A imamo: 1. limes mora biti jedinstven. NIZOVI ε ε + = ε = |a − b|).E. za 0 < ε < 1 i bilo koji a ∈ R izvan c 2 otvorenog intervala a − ε. |anε |. Sama ograniˇenost nije dovoljna za konvergenciju niza. 1 + |a|}. an ≤ a. Tada vrijedi ∀ n ∈ N. Primjer 2.1) postoji nε ∈ N takav da (n > nε ) ⇒ (|an − a| < ε). ∃nε ∈ N. ali niti jedan realan c c broj nije mu graniˇna vrijednost.2. pa postoji c c c a = sup A ∈ R.

tj. 45 Dakle. n ∈ N}. lim an = sup{an . Npr. O K M 2. Neka su (an )n i (bn )n konvergentni nizovi u R. Q. (−1)n n z Primjer 2. Isto tako je produkt nizova (an )n i (bn )n niz oblika (an · bn )n . Monotonost nije nuˇna za konvergenciju niza. Na desnoj slici prikazan je odnos svojstava monotonosti (M) i ograniˇenosti (O) nizova u odnosu na c konvergentne (K) nizove u R. Specijalno. za λ ∈ R je λ(an )n = (λan )n .E. U sluˇaju nizova to znaˇi da je suma (razlika) nizova (an )n c c c i (bn )n niz oblika (an ± bn )n . OPERACIJE S KONVERGENTNIM NIZOVIMA Iz 1. i lim bn = 0.3. Tada vrijedi: 1. n ∈ N}. Analogno se za padaju´i niz pokaˇe c z n→∞ n→∞ lim an = inf{an . bn = 0. limn→∞ bn n→∞ n→∞ 4.3 Operacije s konvergentnim nizovima Za nizove u R kao funkcije s vrijednostima u R moˇemo definirati sve operaz cije po toˇkama.4. Sada ´emo prouˇiti kako se limes ponaˇa kod navedenih operacija c c s s nizovima. Teorem 2. i rasta niza (an )n imamo ∀ε > 0. .3. onda je i niz n→∞ an bn konvergentan n i lim n→∞ an bn = limn→∞ an . (n > nε ) ⇒ (a − ε < anε ≤ an ≤ a < a + ε) ⇒ (|an − a| < ε). i 2. ∃nε ∈ N. a nije monoton. Niz (an · bn )n je konvergentan i lim (an · bn ) = lim an · lim bn . niz konvergira k 0.2. Niz (an ± bn )n je konvergentan i lim (an ± bn ) = lim an ± lim bn . tj.D. (an )n · (bn )n = (an · bn )n . n→∞ n→∞ n→∞ 2. ∀ n ∈ N. n→∞ n→∞ n→∞ 3. Niz (|an |)n je konvergentan i lim |an | = | lim an |. (an )n ± (bn )n = (an ± bn )n . Ako je ∀n ∈ N. pa je skup nizova vektorski prostor (algebra).

M + |b| M + |b| Sada za nε = max{n1 . 3. |b|2 Odatle pomo´u 2. n2 ∈ N takvi da vrijedi ∀n ∈ N. n→∞ n→∞ POGLAVLJE 2. n2 } imamo (n > nε ) ⇒ (|an bn − ab| ≤ |an ||bn − b|| + |an − a||b| < ε). n2 }. 1 n→∞ bn = 1 . Sada za ε > 0 zbog (2. 2 2 Sada za ε > 0 postoji n1 ∈ N tako da ∀n ∈ N vrijedi (n > n0 ) ⇒ (|bn − b| < (n > n1 ) ⇒ (|bn − b| < Uzmimo nε = max{n1 . Tvrdnja slijedi jednostavno pomo´u nejednakosti (1.E.1.46 Dokaz: Neka su lim an = a i lim bn = b. Pokaˇimo da vrijedi lim z ∀n ∈ N. µ ∈ R n→∞ n→∞ niz (λan + µbn )n konvergentan i lim (λan + µbn ) = λa + µb. s c postoji M > 0 takav da ∀n ∈ N.D.1) postoje n1 . pa ∀n ∈ N imamo (n > nε ) ⇒ ( 1 |bn − b| 1 − ≤ < ε). zbog toga ˇto je konvergentan. c (n > nε ) ⇒ ||an | − |a|| ≤ |an − a| < ε. NIZOVI 1. slijedi 3. Korolar 2. 2 2 Sada za nε = max{n1 . n→∞ . Prije svega. Neka su lim an = a i lim bn = b. 2. n2 } imamo (n > nε ) ⇒ (|an + bn − (a + b)| ≤ |an − a| + |bn − b| < ε). Q. Za ε = b |b| 2 > 0 imamo n0 ∈ N tako da |b| |b| ) ⇒ (|bn | ≥ ). tj. c 4. n2 ∈ N takvi da vrijedi ∀n ∈ N. bn b |bn ||b| 2ε ).11). Tada je za bilo koje λ. (n > n1 ) ⇒ (|an − a| < ε ε ) i (n > n2 ) ⇒ (|bn − b| < ). |an | ≤ M. ε ε (n > n1 ) ⇒ (|an − a| < ) i (n > n2 ) ⇒ (|bn − b| < ). Za ε > 0 zbog (2.1) postoje n1 . niz (an )n je ograniˇen.

D. Sada za nε = max{n1 . n→∞ n→∞ 2. Osim operacija na skupu R imamo zadan uredaj ≤. ∀n ∈ N.3) . cn ≥ 0. (2. 2. Konvergencija nizova je u skladu s tim uredajem. slijedi lim λan = λa. Tada postoji a > 0 takav da je √ b = a2 . an ≤ bn . onda bi u okolini c − |c| . ˇto nije mogu´e zbog c + |c| < 0. n2 ∈ N takvi da vrijedi ∀n ∈ N. 1. Napomena 2. onda je (cn )n konvergentan i lim cn = c.3. Q. Ako je (cn )n niz za kojeg vrijedi ∀ n ∈ N. onda je lim an ≤ lim bn . Neka je b > 0 realan broj. Dokaz: Pretpostavimo da je b > 1. Skup svih konvergentnih nizova u R je vektorski prostor (algebra). an ≤ cn ≤ bn i lim an = n→∞ n→∞ lim bn = c.4. c + |c| 2 2 n→∞ bili gotovo svi ˇlanovi niza.1) postoje n1 . n→∞ Dokaz: 1. 2. i teorema 2.4 2. ∀ n ∈ N. n2 } imamo (n > nε ) ⇒ (c − ε < an ≤ cn ≤ bn < c + ε) ⇒ (|cn − c| < ε). c s c 2 Sada za cn = bn − an . Neka su (an )n i (bn )n konvergentni nizovi c u R.E. a = b (surjektivnost kvadratne funkcije). Tada iz teorema 2. (n > n1 ) ⇒ (|an − c| < ε) i (n > n2 ) ⇒ (|bn − c| < ε).E. Q. slijedi tvrdnja.2. Kada bi bilo c < 0.3. Teorem 2. 1.1. ∀n ∈ N.1. Neka je niz (xn )n definiran rekurzijom xn = 1 2 xn−1 + b xn−1 .5 (teorem o sendviˇu). tj. Ako je ∀ n ∈ N.1 Primjeri konvergentnih nizova Propozicija 2. Tada je lim cn = c ≥ 0. Za ε > 0 zbog (2. OPERACIJE S KONVERGENTNIM NIZOVIMA 47 Dokaz: Za bilo koji λ ∈ R uzmimo konstantni niz bn = λ. Odatle i iz aditivnosti limesa imamo n→∞ linearnost.D. Neka je niz (cn )n konvergentan i takav da vrijedi ∀n ∈ N.

postoji a = limn xn . 1 Ako je a < 1 onda je a > 1. (∀n ∈ N). k = 1. +∞ slijedi √ (n > nε ) ⇒ 1 < n n < 1 + ε.5. pa je n→∞ lim √ n a= lim 1 n n→∞ 1 a = 1.48 POGLAVLJE 2. Iz (2. b slijedi xn > 1. n − 1. Sada je za a = 1 b b c imamo tvrdnju. Za 0 < b < 1 imamo 1 > 1. Q. . Primjer 2. c Prvo uoˇimo da iz (2. Dokaˇimo indukcijom da je niz (xn )n c z padaju´i i odozdo omeden s 1.4) (2. Sada iz (2. pa postoji c > 1. 2 odakle slijedi b = a2 .3) i 0 < (xn−1 −1)2 + b−1. Pretpostavimo 2 da vrijedi 1 < xk < xk−1 .3) imamo a = 1 a + a . Vrijedi lim √ n n = 1.E.4. (∀n ∈ N). 2. n x2 − b xn − xn−1 = − n−1 . Za a > 0 vrijedi lim n a = 1. 2 2 U sluˇaju 1 < a je 1 < a < n za gotovo sve n ∈ N. NIZOVI uz poˇetnu vrijednost x0 = b > 1. Dakle.D.4) imamo x2 − b > 0. √ Primjer 2. 2 2 Uzmimo nε ∈ N za koji vrijedi (nε − 1)ε2 > 2.5) slijedi xn −xn−1 < 0.5.3) imamo c x2 − b = (xn − xn−1 )2 . Tada vrijedi (n > nε ) ⇒ (1 + ε)n > n odnosno (n > nε ) ⇒ 1 < n < (1 + ε)n . 2xn−1 (2. . . 1 = c2 . . Iz (2. ∀n ∈ N. Sada tvrdnja slijedi iz teorema 2. n→∞ n−1 2 nε − 1 2 ε >n ε > n. √ Zbog strogog rasta funkcije x → n x na 0. n−1 a onda iz (2. odakle imamo √ c√ 1 < n a < n n za gotovo sve n ∈ N. n→∞ Za bilo koji ε > 0 po binomnom teoremu imamo: (1 + ε)n = 1 + nε + n(n − 1) 2 n−1 2 ε + · · · + εn > n ε.5) Baza indukcije slijedi iz x1 = 1 (b + 1) < b = x0 i x1 > 1. .

(n + 1)n+1 ˇto kazuje da je i niz (an )n konvergentan.6. niz (bn )n je konvergentan. Zbog ranije pokazane nejednakosti an < bn . n+1 n vrijedi ··· 1− < n 1 k! an+1 = k=0 1 k! 1− 1 k−1 ··· 1− n+1 n+1 + 1 > an . Odatle indukcijom slijedi 1 tvrdnja. 2 an = k=0 n n 1 = k nk 1− 1 n n k=0 n(n − 1) · · · (n − k + 1) = k!nk k−1 n n 1 = bn .2. su k! . imamo lim an ≤ lim bn . bn < 3 ⇒ bn+1 < 2 + 2 (bn − 1) < 1 2 + 2 (3 − 1) = 3. n→∞ n→∞ ∀n ∈ N. ˇto daje lim an = lim bn = e ≈ s n→∞ n→∞ n→∞ n→∞ 2. s Sada za bilo koji ˇvrst p ∈ N i svaki n > p imamo c p an > k=0 1 k! 1− p 1 n ··· 1− k−1 n . n n 49 1 . ∀n ∈ N. ∀n ∈ N. ∀p ∈ N.71828182. . Nizovi an = 1 + n konvergentni i imaju isti limes. ∀n ∈ N. i ∀n ∈ N. c c z Vrijedi 1 1 1 bn+1 = 1+ + +···+ 1! 2! (n + 1)! <2+ = 2+ 1 2 1+ 1 1 + ···+ 3 (n + 1) · · · 3 < 1 tj. imamo rekurziju bn+1 < 2 + 2 (bn − 1). Sada primjenom binomne formule na niz (an )n imamo n 1 1 1 1 1+ + +···+ 2 2 3·2 n···2 1 = 2 + (bn − 1). Zbog 1 − c ≥ 1 − . b1 = 2 < 3. i bn = k=0 Niz (bn )n je oˇigledno strogo rastu´i. Prethodna nejednakost za n → ∞ daje n→∞ lim an ≥ k=0 1 = bp . k! k=0 k=0 p p pa je i niz (an )n odozgo ograniˇen. k! Odatle slijedi lim an ≥ lim bn .3. Naime. Dakle. OPERACIJE S KONVERGENTNIM NIZOVIMA 1 Primjer 2. za 0 ≤ p ≤ n. ∀n ∈ N. Pokaˇimo da vrijedi bn < 3.

2. +∞ . 2. ∀x ∈ [0. Neka je m ∈ N takav da je x ≤ m. +∞ → 0. f (1) = e. I ⊆ R.6. definirane s (2. Dokaz: Uzmimo x ≥ 0 i pokaˇimo da je niz fn (x)n strogo rastu´i i omeden. y 1+ n n x+y − 1+ n n = x + y xy 1+ + 2 n n x+y − 1+ n n = . z konvergira obiˇno ili po toˇkama k funkciji f : I → R na intervalu I.5. +∞ → 0. (2. gdje su fn : I → R. U tu svrhu za svaki n ∈ N definiramo funkcije fn : [0. y ≥ 0 imamo 1+ Vrijedi x 1+ n n x n 1+ y = n 1+ x + y xy + 2 n n ≥ 1+ x+y n n . Niz funkcija (fn )n . n+1 (n + 1)n+1 pa je (fn (x))n strogo rastu´i niz. Za podniz (fnm (m))n strogo rastu´eg niza (fn (m))n c m imamo fnm (m) = fn (1) . +∞ . NIZOVI 2. Kaˇemo da niz funkcija (fn )n .50 POGLAVLJE 2. f (0) = 1. gdje su fn : [0. zadovoljava : 1. +∞ . ∀x ∈ I. ∀x ∈ [0. +∞ → 0. ∀n ∈ N. +∞ . Za x. f = limn→∞ fn . ∀n ∈ N. 3. Kako iz primjera 2.6) n Definicija 2.6). z c Vrijedi n fn (x) = k=0 n n xk = k nk 1 n+1 n k=0 1 k! 1− 1 n · 1− k−1 xk < n < k=0 1 k! 1− · 1− k−1 xn+1 xk + = fn+1 (x). slijedi iz primjera 2. Funkcija f : [0. n ∈ N. y ∈ [0. Odatle slijedi konvergencija niza (fn (x))n . +∞ .6. ako c c niz brojeva (fn (x))n konvergira k f (x). +∞ tako da vrijedi x n fn (x) = 1 + .3. Svojstvo 1. ∀n ∈ N. Tada je c fn (x) ≤ fn (m). konvergira na skupu [0. +∞ kao c limes niza funkcija. je jasno. f (x + y) = f (x)f (y). ∀n ∈ N. ∀x. Propozicija 2. a svojstvo 2.) U ovoj toˇki definiramo eksponencijalnu funkciju exp : R → 0. slijedi fn (1) ≤ 3.2 Eksponencijalne funkcije na R (II. +∞ . imamo fn (x) ≤ 3m .

Sada promatramo skup Ap1 .4. +∞ na slijede´i naˇin: c c   f (x) . sluˇaj: Bez smanjenja op´enitosti uzmimo da je m = 1. Medu svim k > p1 takvim da je ak > ap1 uzmimo najmanji i oznaˇimo ga s c . x + y > 0 i x > 0. ∃m ∈ N tako da skup Am nema maksimum. x ≥ 0. tj. LIMES SUPERIOR I LIMES INFERIOR xy = 2 n n−1 51 x+y 1+ n k k=0 x + y xy 1+ + 2 n n n−1−k . n ≥ m}. Sada definiramo funkciju exp : R → 0. x < 0. Sada iz prethodne nejednakosti za n → ∞ dobijemo n→∞ lim 1+ x n n 1+ y n n − 1+ x+y n n = 0. Svaki niz (an )n u R ima monoton podniz. c Poˇnimo s n = 1 i medu svim k > 1 takvim da je ak > a1 uzmimo c najmanji i oznaˇimo ga s p1 .2. 1. y < 0. ∀m ∈ N skup Am ima maksimum.E. To znaˇi da ∀n ∈ N ∃k ∈ N.   exp(x) = 1   . pa je exp(x + y) = f (x + y) = 1 f (x) f (−y) = exp(x) exp(y). ve´ A1 c c c nema maksimum. Ako su x i z c y istog predznaka.D. pa zbog prethodne nejednakosti imamo xy n 1+ x+y n n−1 ≤ 1+ x n n 1+ y n n − 1+ x+y n n ≤ xy x 1+ n n n−1 1+ y n n−1 . onda bi i prethodni A1 imao. k > n i ak > an . onda je jednakost jasna. Ovaj c skup isto nema maksimum. odakle slijedi svojstvo 3. Q. y ∈ R. 2. Promatramo dva sluˇaja: c 1.4 Limes superior i limes inferior Lema 2. tj. U prvom sluˇaju imamo c f (x) = f (x + y + (−y)) = f (x + y)f (−y). Dokaz: Neka je Am = {an . x + y > 0. y < 0. ∀x. ap1 > a1 . a drugi ide analogno.1. Jedini interesantni sluˇajevi su x > 0.  f (−x) (2. jer kada bi ga imao. 2.7) Pokaˇimo da vrijedi exp(x + y) = exp(x) exp(y).

Sada za taj s c c ograniˇen i monoton podniz iz teorema 2. listopad 1815. medu podnizovima a ◦ q ◦ q (2) . Karl Theodor Wilhelm Weierstrass (Ostenfelde. postoji strogo rastu´i niz q (2) : N → N takav da je c a(2) ◦ q (1) ◦ q (2) monoton podniz od a(2) ◦ q (1) . Medu onim k ∈ N za koje je ak = b1 c uzmimo najmanji i oznaˇimo ga s p1 .2. itd. z s ako postoji podniz (apn )n niza (an )n takav da vrijedi lim apn = α. Za konaˇno nizova a(1) . tj. Ograniˇen niz u R ima konvergentan podniz. a(2) . a ◦ p.1. onda je i svaki njegov podniz ograniˇen.2. Jasno. slijedi konvergencija. . Dokaz: Iz leme 2. n→∞ Iz definicije slijedi da je α ∈ R gomiliˇte niza (an )n ako i samo ako ∀ε > 0 s okolina α − ε.) njemaˇki matematiˇar c c c 1 . Sada glec damo Ap1 +1 i neka je b2 = max Ap1 +1 .E. Jasno je da vrijedi c ap2 ≤ ap1 . NIZOVI p2 . ∀n ∈ N. tj. s z c c Teorem 2. . a ostali ne moraju bit monotoni. Tim postupkom dobijemo strogo rastu´i niz (pn )n u N takav c c Q.6 (Weierstrass1 ). Zbog toga ˇto je podniz mos (1) (1) notonog niza i sam monoton. Sada gledamo podnizove a(1) ◦ q (1) . Korolar 2. Kaˇemo da je α ∈ R gomiliˇte niza (an )n realnih brojeva. . 19. a(n) ◦ p. . Definicija 2. podniz (apn )n je padaju´i. koji su svi monotoni.6. a(2) ◦ q (1) . .1.1. Ovim postupkom u n koraka dolazimo do podnizova a(1) ◦ p. smo vidjeli da je ograniˇenost niza nuˇna. gdje je p = q (1) ◦ q (2) ◦ · · · ◦ q (n) . a ostali ne moraju biti. . Q. c Q. . i primjeru 2.7. da je apn ≥ apn+1 . a(n) postoji strogo rastu´i niz c c (1) (2) (n) p : N → N takav da su svi podnizovi a ◦ p. . a(n) ◦ q (1) od kojih je prvi monoton. (j < p1 ) ⇒ (aj < ap1 ). ap2 > ap1 .D. Medu svim k > p1 za koje je ak = b2 uzmimo najmanji i oznaˇimo ga s p1 . c z ali ne i dovoljna za konvergenciju toga niza. b2 ≤ b1 .1. podniz (apn )n je strogo rastu´i.E. . ∀n ∈ N.3. . . Ovim postupkom dobivamo strogo rastu´i niz (pn )n u c c N takav da je apn < apn+1 . z c c Primjer 2. c z c Poˇto je niz ograniˇen. . moˇemo na´i monoton podniz zadanog niza.D.D. . a(2) ◦ q (1) ◦ q (2) . 2. . U teoremu 2. tj.E. . c Dokaz: Pomo´u leme 2. . postoji strogo rastu´i niz q (1) : N → N takav da je c (1) (1) (1) a ◦ q monoton podniz od a .52 POGLAVLJE 2. . . itd. sluˇaj: Neka je b1 = max A1 . Sada po lem1 2. a ◦ p monotoni. .Berlin. 31. veljaˇa 1897. . α + ε sadrˇi beskonaˇno ˇlanova niza. a(n) ◦ q (1) ◦ q (2) su prva dva monotona. tj. . a(2) ◦ p. Slijede´i teorem govori o tome c ˇto se ipak moˇe zakljuˇiti iz ograniˇenosti niza.

E. Tada ∀ε > 0. iv. ∀ε > 0. c s 53 ii. Q. tj. c Obratno. je L − ε < an za beskonaˇno ˇlanova niza. je an < ℓ + ε za beskonaˇno ˇlanova niza. tj.D. s Definicija 2. ∀ε > 0. tj. α = lim an . onda je po teoremu 2. c c Dakle. Niz (an )n u R je konvergentan ako i samo ako je lim inf an = lim sup an . Skupovi N i Q su ekvipotentni. s Supremum skupa A zovemo limes superior niza (an )n i oznaˇavamo c s lim sup an ili limn an .7. Svaki konvergentan niz ima toˇno jedno gomiliˇte. svaki realan broj je limes s nekog niza racionalnih brojeva.4. c Broj ℓ ∈ R je limes inferior niza (an )n ako i samo ako vrijedi: Teorem 2. je ℓ − ε < an za gotovo sve ˇlanove niza. iii. Svaki ograniˇeni niz ima barem jedno gomiliˇte u R. c c 1. ako vrijedi gornja jednakost. a iz definicije limesa superiora. onda je skup svih gomiliˇta jeds noˇlan i neka je α njegov element. Niz iz primjera 2. . pa je skup svih gomiliˇta niza c s jednoˇlan. je an < L + ε za gotovo sve ˇlanove niza. a to je graniˇna c s c vrijednost. c Broj L ∈ R je limes superior niza (an )n ako i samo ako vrijedi: 2. postoji bijektivni niz r : N → Q. . c c Dokaz: Ako je niz (an )n konvergentan. v. ∀ε > 0. iz definicije limesa inferiora. α + ε . ima toˇno dva gomiliˇta jer je (−1)2n → 1 i c s (−1)2n−1 → −1. Neka je (an )n ograniˇen niz realnih brojeva i A ⊂ R skup c svih gomiliˇta tog niza. n→∞ . Tada je R skup svih gomiliˇta niza (rn )n . c gotovo svi ˇlanovi niza su > α − ε.7. n→∞ Infimum skupa A zovemo limes inferior niza (an )n i oznaˇavamo s c lim inf an ili limn an . svaki njegov podniz ima istu graniˇnu vrijednost kao i niz. ∀ε > 0.2. n→∞ n→∞ 2.2. Niz (n)n nema niti jedno gomiliˇte u R. LIMES SUPERIOR I LIMES INFERIOR i. gotovo svi ˇlanovi su u intervalu α − ε. gotovo svi c ˇlanovi niza su < α + ε.2. n→∞ 1.

z c Iz (2.8) za ǫ = 1 imamo n1 ∈ N takav da ∀n.8.8.D. Sada je M = max{|a1 |.) francuski matematiˇar c 1 (2. Q. 1 + |an1 +1 |} takav da vrijedi |an | ≤ M. c postoji a = limn apn . 21. skup kompleksnih brojeva C o kojem govorimo u slijede´oj toˇki. . |an1 |. Odatle za n > n1 imamo |an | ≤ |an − an1 +1 | + |an1 +1 |. Takav je npr. Uzmimo ε > 0 po z volji. slijedi ε ε |an − a| ≤ |an − apn | + |apn − a| < + = ε. (n. Dokaz: Neka je (an )n konvergentan niz i a = limn an . m > n1 ) ⇒ (|an − am | < 1). Augustin Louis Cauchy (Paris. ε (∀ε > 0)(∃nε ∈ N)(∀n ∈ N)((n > nε ) ⇒ (|an − a| < )). Cauchyjevo svojstvo je posebno vaˇno u op´enitijim strukturama od skuz c pa R. 2 ε ε Neka je n. Tada se kaˇe da je skup potpun ako svaki c c z Cauchyjev niz iz skupa konvergira u tom skupu. z Obratno. dakle uvjet (2. ograniˇen (an )n niz ima konvergentan podniz (apn )n . Pokaˇimo da je taj niz ograniˇen. Teorem 2. Kaˇemo da je niz (an )n realnih brojeva Cauchyjev1 ili funz damentalan niz ako (∀ε > 0)(∃nε ∈ N)(∀n. m > nε ) ⇒ (|an − am | < ε)). Definicija 2. Pokaˇimo da vrijedi a = limn an . kolovoz 1789. a = limn an . 2 ′′ Zato ˇto je niz (an )n Cauchyjev imamo nε ∈ N takav da s ε ′′ ((n > nε ) ⇒ (|an − am | < )).5 Cauchyjev niz Sada navodimo nuˇan i dovoljan uvjet za konvergenciju realnog niza koji u z sebi ne upotrebljava pojam limesa.E. ∀n ∈ N. tj. 2 ′ ′′ Neka je nε = max{nε . m > nε . . Dakle.6. pa imamo |an − am | ≤ |an − a| + |a − am | < 2 + 2 = ε. gdje nismo u mogu´nosti pomo´u uredaja definirati pojam potpunosti c c skupa. neka je (an )n Cauchyjev niz. Iz konvergencije podniza (apn )n imamo n′ε ∈ N takav da ε ((n > n′ε ) ⇒ (|apn − a| < )). Niz u R je konvergentan ako i samo ako je Cauchyjev. tj. 2 2 tj. kao u Aksiomu 15. m ∈ N)((n. 23. Po teoremu 2. . – Sceaux-Paris. nε } pa za n > nε . svibanj 1857.54 POGLAVLJE 2. pomo´u njega moˇemo ispitati c z konvergenciju niza a da nemamo kandidata za njegov limes. NIZOVI 2. .8) je nuˇan. m ∈ N.8) . zbog pn ≥ n.

0)(a. Sada na R × R definiramo operacije zbrajanja i mnoˇenja. Vrijedi (a. −b) + (a. definiramo (a. ad + bc). b ∈ R. Q. Za bilo koji par (a. −b + b) = (0. d) ∈ R × R.D. te distributivnosti mnoˇenja na zbrajanje u R. z Neka je ⊕ : (R × R) × (R × R) → (R × R) operacija zbrajanja definiran s ∀(a. (2. tj. b) = (−a + a. Asocijativnost i komutativnost mnoˇenja i distributivnost mnoˇenja na z z zbrajanje slijede direktnim raˇunom iz asocijativnosti i komutativnost mnoˇenja c z i zbrajanja na R. POLJE C. tj. 2 a2 + b2 +b a2 = a −b . b) gdje su a.9) i mnoˇenja (2. (0. 1b+0a) = (a. b)−1 = Vrijedi (a. Dokaz: Pokaˇimo da za skup C i operacije zbrajanja (2. (c. b + 0) = (a.10) z zovemo skup kompleksnih brojeva i oznaˇavamo s C. a0+b1) = (a. + i ·. do A 9.9) i neka je ⊙ : (R × R) × (R × R) → (R × R) operacija mnoˇenja definiran s z ∀(a. b + (−b)) = (0. Skup R × R snabdjeven operacijom zbrajanja (2. 0 + b) = (a + 0. −b) = (a + (−a). tj.E. b) = (−a. a2 aa − b(−b) a(−b) + ba . b) ⊙ (c. b) = (0 + a.1 Polje C. tj. b). 0). b). 0) + (a. za svaki par (a. b) + (−a. b) i (1. 0). (a. slijede direktno iz istih aksioma za R i definicije operacije zbrajanja. nizovi u C Polje kompleksnih brojeva C Neka je R × R Kartezijev produkt skupa R sa samim sobom. b) = (0. (2. Aksiomi A 1. Za svaki (a. 2 a2 + b2 +b . Skup kompleksnih brojeva C je polje. 0) i (−a.6 2. b) imamo z (a. b) ⊕ (c. 0). 0).6.9. d) = (ac − bd. b) = (1a−0b. NIZOVI U C 55 2. −b).10) z z vrijede aksiomi A 1.2. d) = (a + c. b)(1.6. R × R je skup svih uredenih parova (a. Jedinica z ili neutralni element za mnoˇenje je par (1. b).10) U daljnjem tekstu ´emo umjesto oznaka ⊕ i ⊙ koristiti iste oznake kao i za c operacije u R. b + d). = (1. (c. 0) = (a1−b0. (a. b) a −b . d) ∈ R × R. b) suprotni par −(a. b).9) i mnoˇenja (2. 0). Neutralni element za zbrajanje je par (0. c Teorem 2. s tim da je uvijek jasno kada su operacije s parovima realnih brojeva ili sa samim realnim brojevima. a2 + b2 a2 + b2 . a2 + b2 = 0. i A 4.

Taj z uredaj je samo parcijalni uredaj. Takoder. b) = (a. dakle. (a. 0)+(b.2 Eksponencijalna funkcija na C f (x + iy) = ex (cos y + i sin y). NIZOVI def Na C moˇemo definirati uredaj ((a. 0). x′ . 0) = 1 i op´enito c s c (a. Za komleksni broj z = a+bi definiramo njegov konjugirani broj z = a−bi. pa je f proˇirenje eksponencijalne s funkcije s R na C. Kompleksan broj (0. b) (c. v ∈ C. x ∈ R} ⊂ C. y ∈ R. 0) = a. (1. 1) nisu usporedivi. ∀ x. moˇemo z z ga izjednaˇiti s R. Uoˇimo podskup R′ = {(x. za modul vrijedi nejednakost trokuta |z + v| ≤ |z| + |v|. restrikcija relacija parcijals ′ nog uredaja na C daje na R linearan uredaj koji je u skladu s operacijama zbrajanja i mnoˇenja. √ √ Realni broj |z| = a2√ b2 = zz zovemo modul kompleksnog broja z.56 POGLAVLJE 2. 0) = (a+b. z ′ ˇ U skupu R vrijede aksiomi A 1. 0). Tako je R′ uredeno potpuno polje. Tako za svaki kompleksan broj vrijedi (a. zv = zv i |zv| = |z||v|. y ∈ R. jer npr. 0) i(0.11). y. b) = a + bi. Stoviˇe. ∀ x. d)) = (a ≤ c) ∧ (b ≤ d). do A 9. Ako je z = a + bi ∈ C. pa se operacije s kompleksnim brojevima svode na operacije s binomima. (2. Za z = x + iy.6. 1)(0. (1. 0 = −(1. 1) zovemo imaginarna jedinica i oznaˇavamo ga s c i = (0. ∀ z. 0) = −1 s . 0)+(b. Vrijedi |z + v|2 = (z + v)(z + v) = |z|2 + |v|2 + zv + zv = |z|2 + |v|2 + 2Re(zv) ≤ ≤ |z|2 + |v|2 + 2|Re(zv)| ≤ |z|2 + |v|2 + 2|zv| = (|z| + |v|)2 . Taj skup je zatvoren na opec racije zbrajanja i mnoˇenja. imamo f (z)f (z ′ ) = f (x + iy)f (x′ + iy ′) = ex (cos y + i sin y)ex (cos y ′ + i sin y ′) = ′ . gdje su x. 0)(b. Tako vrijedi i2 = (0. + √ Vrijedi |Rez| = |a| ≤ a2 + b2 = |z| i |Imz| = |b| ≤ a2 + b2 = |z|. √ Odatle zbog rasta funkcije · na R+ slijedi (2. z ′ = x′ + iy ′. onda je a = Rez realni dio i b = Imz imaginarni dio od z. Za z. Pokaˇimo da to proˇirenje zadovoljava osnovnu funkcijsku z s jednakost koja karakterizira eksponencijalnu funkciju. tj. (2. 1). 0) = 0. 0) i (a.12) Definiramo funkciju f : C → C na slijede´i naˇin: c c Za y = 0 dobijemo f (x) = ex .11) 2. 1) = (−1. 0)(0. y ′ ∈ R. 1) pa piˇemo (a. 0) = (ab. v ∈ C vrijedi z + v = z + v. U tom smislu piˇemo (0.

2 ez − ez . za svaki z ∈ C moˇemo definirati z sin z = cos iz = shz = chiz = eiz − e−iz . NIZOVI U C = ex+x [cos y cos y ′ − sin y sin y ′ + i(sin y cos y ′ + cos y sin y ′)] = = ex+x [cos(y + y ′ ) + i sin(y + y ′)] = f (x + x′ + i(y + y ′)) = f (z + z ′ ). Tako imamo pridruˇena z dva realna komponentna niza (αn )n i (βn )n .3 Nizovi u C. 2. y ∈ R. ∀n ∈ N.15) Lako se vidi da vrijedi cos iz = chz.18) (2. Takoder. ∀z ∈ C. POLJE C. ∀ x.17) (2. 2i ez + ez .6. c ∀z ∈ C.13) iz koje slijedi veza trigonometrijskih funkcija i eksponencijalne funkcije eiy − e−iy .19) (2. ∀ y ∈ R. ako je f (x+iy) = 0 onda zbog ex > 0 iz (2.6. Za x = 0 dobije se Eulerova formula eiy = cos y + i sin y. (2. 2i eiy + e−iy .12) slijedi cos y = sin y = 0. limes niza u C Neka je (an )n niz u C .12) vidimo da vrijedi f (z) = f (z).14) (2. . Sada moˇemo kompleksnu eksponencijalnu funkciju pisati u obliku z ex+iy = ex (cos y + i sin y). Dakle imamo funkciju f : C → C \ {0} koju oznaˇavamo s f (z) = ez . 2i eiz + e−iz . gdje je an = αn +βn i. 2 (2.24). cos y = 2 sin y = Takoder.2. sin iz = ishz.16) (2. ˇto je nemogu´e zbog s c (1. ′ ′ 57 Iz (2.

n n n n n n Naravno. ∀n ∈ N. Zbog |an − a| = |αn − αn |2 + |βn − β|2 slijedi a = limn an . Obratno. tj.E.4.58 POGLAVLJE 2. (∀n ∈ N). ∀n ∈ N.2 imamo njihove monotone podnizove s istim c indeksima (αpn )n i (βpn )n . bn = γn + δn i. . Dokaz: Ako je a = limn an i a = α + βi. Neka je (an )n niz u C . Mi ´emo to uˇiniti tako ˇto ´emo c c c s c dokazati da konvergiraju komponentni nizovi (αn )n i (βn )n . ((n > nε ) ⇒ (|an − a| < ε)). Niz kompleksnih brojeva (an )n konvergira ili teˇi ka kompleksnom broju a ∈ C z ako svaki otvoreni krug polumjera ε oko toˇke a c sadrˇi gotovo sve ˇlanove niza. an = αn + βn i. (∃nε ∈ N).10.9. Sada pomo´u korolara 2. sada je odmah jasno da i u kompleksnom sluˇaju c vrijedi teorem 2. imamo lim(an + bn ) = lim((αn + γn ) + (βn + δn )i) = lim(αn + γn ) + lim(βn + δn )i = n n n n = (lim αn + lim βn i) + (lim γn + lim δn i) = lim an + lim bn . Teorem 2. Za konvergentne nizove (an )n . Zato ˇto se operacije s kompleksnim nizovima svode na operacije s realnim s komponentnim nizovima. NIZOVI Im z Definicija 2. onda vrijedi |αn − αn | ≤ |an − a| i |βn −β| ≤ |an −a|. (2. neka je α = limn αn i β = limn βn . Vrijedi limn an = a = α + βi ako i samo ako je α = limn αn i β = limn βn .20). z c Ε a (∀ε > 0). te je stoga za oˇekivati c da vrijede svojstva koja vrijede za konvergentne nizove u R. Ako je kompleksni c niz (an )n = (αn + βn i)n ograniˇen.D. o ograniˇenom nizu. onda su ograniˇeni njegovi komponentni c c nizovi. ∀n ∈ N i (bn )n . gdje je a = α + βi. Q. pa smo u mogu´nosti konstruirati konvergentan c podniz (apn )n = (αpn + βpn i)n kompleksnog niza (an )n . odakle odmah imamo α = limn αn i β = limn βn . n n n n n n Takoder vrijedi i teorem 2. i za mnoˇenje imamo z lim(an bn ) = lim((αn γn − βn δn ) + (αδn + βn γ)i = n n = (lim αn lim γn − lim βn lim δn ) + (lim α lim δn + lim βn lim γ)i) = n n n n n n n n = (lim αn + lim βn i)(lim γn + lim δn i) = lim an lim bn . To se moˇe z dokazati koriste´i definiciju limesa (2. gdje je an = αn +βn i.6.20) Re z 0 Definicija limesa niza u C je formalno ista kao i u R.

2. NIZOVI U C Primjer 2. Neka je a ∈ C. tj.6. α ≤ a . imamo ∀n ∈ N. Sada iz c n→∞ α n ∀n ∈ N. niz (an )n je strogo padaju´i. n ∈ N} ≥ 0. n→∞ 59 Zbog |an − 0| = |an | − 0 = |a|n − 0 bez smanjenja op´enitosti moˇemo c z uzeti 0 < a < 1. ≤ an−1 . Po teoremu 2.8. a . Tada je lim an = 0. POLJE C. Tada vrijedi an+1 < an .3. ∀n ∈ N. |a| < 1. lim an = α = inf{an . Iz svojstva infimuma slijedi a α ≤ α ⇒ α(1 − a) ≤ 0 ⇒ α ≤ 0 ⇒ α = 0.

60

POGLAVLJE 2. NIZOVI

Poglavlje 3 Limes funkcije i neprekidnost funkcije
U ovom poglavlju obradujemo vaˇne pojmove limesa funkcije i neprekidnosti z ˇ funkcije. Zelimo intuitivno promiˇljanje o tim pojmovima pretvoriti u strogi s matematiˇki jezik, tako da omogu´imo egzaktno koriˇtenje tih pojmova na c c s funkcijama s kojima radimo.

3.1

Limes funkcije

1 Neka su zadane funkcije a : N → R, a(n) = n , ∀n ∈ N i f : 0, +∞ → R, 1 f (x) = x , ∀x ∈ R. Prva funkcija je niz i u prethodnom poglavlju smo 1 ˇ = 0. Sto se tiˇe funkcije f , priliˇno je jasno c c dobro prouˇili ˇto znaˇi lim c s c n→∞ n 1 = 0. Malo je manje jasno kako u vezu intuitivno poimanje pojma lim x→∞ x 1 dovesti lim = 1 i analognu priˇu s nizom. Kod niza nismo u mogu´nosti c c x→1 x konstruirati proces pribliˇavanja argumenata n k broju 1, dok kod realnih z brojeva je to mogu´e. U slijede´oj definiciji dana je veza limesa funkcije i c c limesa niza.

Definicija 3.1. Neka je I ⊆ R otvoren interval i c ∈ I. Za funkciju f : I \ {c} → R kaˇemo da ima limes u toˇki c jednak L ako za svaki niz (cn )n z c u I vrijedi: ( lim cn = c) ⇒ ( lim f (cn ) = L).
n→∞ n→∞

Tada piˇemo lim f (x) = L. s
x→c

Iz definicije je vidljivo da je pribliˇavanje broja x prema c ekvivalentno z pribliˇavanju svih nizova koji konvergiraju k c. Dakle, u definiciji je potrebno z 61

62

POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE

promatrati sve takve nizove, a ne samo jedan niz ili njih konaˇno mnogo. c Tada se slike tih nizova po funkciji f moraju pribliˇavati istom broju L. S z druge strane, nizovi koji konvergiraju k c imaju toˇke i lijevo i desno od c, c pa je prirodno pretpostaviti da je toˇka c iz nekog otvorenog intervala koji c je sadrˇan u domeni funkcije f . z Prethodni pojam je mogu´e opisati i bez upotrebe nizova. To je sadrˇaj c z tzv Cauchyjeve definicije limesa funkcije u toˇki, koju dokazujemo u sljec de´em teoremu. c Teorem 3.1 (Cauchyjeva definicija limesa). Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I i f : I \ {c} → R. Limes funkcije f u toˇki c postoji i lim f (x) = L c x→c ako i samo ako vrijedi (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 < |x − c| < δ) ⇒ (|f (x) − L| < ε)). (3.1)

Dokaz: Neka vrijedi (3.1). Uzmimo bilo koji niz (cn )n u I \ {c} takav da je c = limn cn , tj. (∀δ > 0)(∃nδ ∈ N)(∀n ∈ N)((n > nδ ) ⇒ (|cn − c| < δ)). Pokaˇimo da je tada limn f (cn ) = L, tj. z (∀ε > 0)(∃nε ∈ N)(∀n ∈ N)((n > nε ) ⇒ (|f (cn ) − L| < ε)). (3.3) (3.2)

Za ε > postoji δ > 0 tako da vrijedi (3.1). Za taj δ postoji nδ tako je ispunjeno (3.2). Uzmimo sada nε = nδ i za ∀n ∈ N imamo (n > nε ) ⇒ (|cn − c| < δ) ⇒ (|f (cn ) − L| < ε), a to je upravo (3.3). Obratno, neka je lim f (x) = L, tj. vrijedi definicija 3.1. i neka ne vrijedi
x→c

(3.1), tj.
1 Sada za svaki n ∈ N uzmimo δn = n u 3.4. i dobijemo cn = x 1 . Tako smo n 1 doˇli do niza (cn )n u I \ {c} za koji vrijedi |cn − c| < n i |f (cn ) − L| ≥ ε > 0, s dakle, limn cn = c, a niz (f (cn ))n ne konvergira k L (kontradikcija s definicijom 3.1.). Dakle, ako je lim f (x) = L, onda vrijedi (3.1). Q.E.D. x→c

(∃ε > 0)(∀δ > 0)(∃xδ ∈ I)((0 < |xδ − c| < δ) ∧ (|f (xδ ) − L| ≥ ε > 0)). (3.4)

Napomena 3.1. Cauchyjeva definicija limesa funkcije ima jednostavnu geometrijsku interpretaciju koja glasi: Za svaku okolinu L − ε, L + ε broja L postoji okolina c − δ, c + δ broja c koja se, s izuzetkom toˇke c, preslikava u okolinu L − ε, L + ε , tj. c f ( c − δ, c + δ \ {c}) ⊆ L − ε, L + ε .

3.1. LIMES FUNKCIJE

63

Limes funkcije je u skladu sa operacijama zbrajanja i mnoˇenja s funkciz jama. To je posljedica ˇinjenice da je limes niza u skladu s tim operacijama c i definicije 3.1. Teorem 3.2. Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I i f, g : I \ {c} → R za koje postoje lim f (x) i lim g(x). Tada vrijedi:
x→c x→c

1. Funkcija f ± g ima limes u c i lim(f (x) ± g(x)) = lim f (x) ± lim g(x).
x→c x→c x→c

2. Za svaki λ ∈ R funkcija λf ima limes u c i lim λf (x) = λ lim f (x).
x→c x→c

3. Funkcija f g ima limes u c i lim(f (x)g(x)) = lim f (x) lim g(x).
x→c x→c x→c

4. Ako je g(x) = 0, ∀x ∈ I \ {c} i lim g(x) = 0, funkcija
x→c

f ima limes u c g

i lim

lim f (x) f (x) = x→c . x→c g(x) lim g(x)
x→c

5. Funkcija |f | ima limes u c i lim |f (x)| = | lim f (x)|.
x→c x→c

Dokaz: Sve tvrdnje slijede iz odgovaraju´ih tvrdnji u teoremu 2.4. za nizove c (f (cn ))n i (g(cn ))n . Q.E.D.

Teorem 3.3 (teorem o sendviˇu). Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I i c f, g : I \ {c} → R za koje postoje lim f (x) i lim g(x).
x→c x→c

1. Ako je f (x) ≤ g(x), ∀x ∈ I \ {c}, onda je lim f (x) ≤ lim g(x).
x→c x→c

2. ako je h : I\{c} → R takva da vrijedi f (x) ≤ h(x) ≤ g(x), ∀x ∈ I\{c} i lim f (x) = lim g(x) = L, onda funkcija h ima limes u c i lim h(x) = L.
x→c x→c x→c

Dokaz: Tvrdnje slijede iz odgovaraju´ih tvrdnji u teoremu 2.5. za nizove c (f (cn ))n ,(g(cn ))n i (h(cn ))n . Q.E.D.

Za funkciju f : a. Zbog lim cos x = 1 i teorema 3. +∞ → R kaˇemo da ima limes u toˇki +∞ jednak z c L ∈ R ako vrijedi: (∀ε > 0)(∃∆ > 0)(∀x ∈ a. 1. slijedi α < tg α.1. usporedimo li povrˇinu c s s kruˇnog isjeˇka POAD = 1 α i povrˇinu trokuta z c 2 P△OBD = 1 tg α. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE sin x = 1. −E .1.. slijedi lim x→0 x Α 0 y 1 C D 1 x sin x x cos x 0 Π 2 x 3. Odatle imamo nejednakost sin x < 1. ta nejednakost vrijedi za sve x = 0. x y A B Primjer 3. Ve´ smo kod c z limesa niza vidjeli da kao okoline toˇke +∞ mogu posluˇiti intervali E. sin α < α za α > 0. c c gdje je E > 0. Pokazati da je lim x→0 Na trigonometrijskoj kruˇnici je vidljivo da je luk z koji odgovara vrijednosti kuta x > 0 u radijanima ve´i od tetive toga luka koja je hipotenuza pravoc kutnog trokuta △ACD ˇija je jedna kateta duljine c sin α. tj.1 Limes u R Pojam limesa funkcije moˇemo proˇiriti na sluˇajeve kada argument funkcije z s c teˇi k ±∞ ili kada vrijednost funkcije teˇi k ±∞ ili oboje. .3. +∞ . s x→+∞ 2. Sliˇno. c gdje je E > 0. za okoline toˇke −∞ uzimamo intervale −∞. s tim da prilagodimo pojam okoline novim situacijama. za x sve 0 < |x| < π . sliˇno. Tada piˇemo lim f (x) = f (+∞) = L.1. tj. cos x < sin x 2 x za 0 < x < π . Zbog neparx nosti brojnika i nazivnika. +∞ ) ((x > ∆) ⇒ (|f (x) − L| < ε). Za funkciju f : I \ {c} → R kaˇemo da ima limes u toˇki c jednak +∞ ako vrijedi: z c (∀E > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 < |x − c| < δ) ⇒ (f (x) > E)). imamo nejednakosti cos x < sin x < 1. 4 x→0 sin x = 1. Najprirodnije je z z to uˇiniti tako da iskoristimo geometrijsku interpretaciju limesa iz napomene c 3. Definicija 3. Dakle.64 POGLAVLJE 3.2. Zbog parnosti funkcija s obije 4 strane nejednakosti isto vrijedi za sve x = 0. za x > 0. Neka je I ⊆ R otvoren interval i c ∈ I.

3. +∞ → R rastu´a funkcija na a. Odatle za ε > 0 i ∆ = xε . sluˇaj lim f (x) = L direktno poop´ava limes niza. x→+∞ Q. a ) ((x < −∆) ⇒ (f (x) < −E). (ii) ∀ε > 0. konaˇnog limesa u beskonaˇnosti. c = +∞ ili c = −∞. +∞ . c s i tehnika dokaza je jednaka. imamo (x > ∆) ⇒ (L − ε < f (xε ) ≤ f (x) ≤ L < L + ε) ⇒ (|f (x) − L| < ε). Za funkciju f : −∞. Tako i neki c c x→+∞ ˇ rezultati koji vrijede za nizove imaju svoj analogon u ovom sluˇaju. c a. c Teorem 3.+∞ Tada vrijedi: (i) ∀x > a. +∞ . c Definicija 3. lim f (x) = L.1. ili samo rastu´e nizove u I \ {c}.2 i 3. c c c vrijede svi rezultati u teoremima 3. limesa funkcije f u toˇki c promatrali samo c nizove koji konvergiraju k c s lijeve strane. s x→−∞ U sluˇaju 1.D. s x→c 65 3. ∃xε > a.4. kao i u sluˇaju kada je c ∈ R.3. c Tada vrijedi lim f (x) = sup f . f (x) ≤ L. L − ε < f (xε ). c c dobili bismo definiciju limesa slijeva funkcije u toˇki c.+∞ Dokaz: Neka je f ograniˇena na a. Tada piˇemo lim f (x) = f (−∞) = −∞.3. Limes od f u +∞ postoji ako i samo ako je f ograniˇena na a. x→+∞ a. a → R kaˇemo da ima limes u toˇki −∞ jednak z c −∞ ako vrijedi: (∀E > 0)(∃∆ > 0)(∀x ∈ −∞.E. postoji L = sup f . Stoviˇe. . c Posebno. 3. tj.1.2 Jednostrani limes u R Kada bismo u definiciji 3. LIMES FUNKCIJE Tada piˇemo lim f (x) = +∞. zbog rasta funkcije f .1. Neka je f : a. tj. c Sada ´emo dati Cauchyjevu definiciju jednostranog limesa funkcije. +∞ . tj. Na isti naˇin bismo c definirali i limes zdesna funkcije u toˇki c.

5) i (3. i 3.6)) vrijede s istim L. Za taj . pa onda (3. Neka je I ⊆ R otvoren interval i c ∈ I. a za x > 0 je sgn(x) = 1. Za funkciju f : I \ {c} → R kaˇemo da ima limes zdesna u toˇki c jednak L ako vrijedi: z c (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 < x − c < δ) ⇒ (|f (x) − L| < ε)). ako vrijede (3.5) i (3.2. onda vrijedi (3. (3. c Teorem 3. s xրc x→c− 2. Za funkciju f : I \ {c} → R kaˇemo da ima limes slijeva u toˇki c jednak L ako vrijedi: z c (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 < c − x < δ) ⇒ (|f (x) − L| < ε)).5.6) Tada piˇemo lim f (x) = lim f (x) = f (c+) = L.1). y 1 nema limes u nuli.2. To znaˇi da funkcija sgn nema limesa u nuc li. Obratno. Za svaki x < 0 je c sgn(x) = −1. s xցc x→c+ Jednostrani limes funkcije ima ista svojstva kao i limes funkcije. vrijede teoremi 3. ali je zato lim sgn(x) = −1 i lim sgn(x) = 1. sgn(x) =  0 x = 0. x→0− x→0+ 0 x 1 Veza izmedu limesa funkcije i jednostranih limesa funkcije dana je slijede´im teoremom.66 POGLAVLJE 3. Neka je I ⊆ R otvoren interval. dakle. Odatle zakljuˇujemo da za svaki niz koji konvergira k c nuli slijeva. (3. Za funkcija f postoji lim f (x) ako i samo ako postoje i jednaki su lim f (x) i x→c x→c− x→c+ lim f (x).5) i (3. onda za dano ε > 0 uzmimo minimalnog δ > 0 od onih koji postoje po (3.6). c ∈ I i f : I \ {c} → R. ali ima i lijev i desni limes u nuli i oni su razliˇiti. a za one s desna je jednak 1. Neka je I ⊆ R otvoren interval i c ∈ I.3 ako u njima limes zamijenimo s lijevim ili desnim limesom. x→c Dokaz: Ako postoji lim f (x) = L. Funkcija signum (predznak) definirana s  x  |x| x = 0.5) Tada piˇemo lim f (x) = lim f (x) = f (c−) = L. pripadni niz funkcijskih vrijednosti ima limes jednak −1.6) s istim L. Primjer 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE 1.

za oˇekivati je da je posc c tojanje limesa u toˇki nuˇan uvjet da bi funkcija u c z toj toˇki bila neprekidna. ∃δ > 0. nije pokidana. limes nije jednak vrijednosti funkcije.6. Neka je f rastu´a na I. f (c)) izc c x dvojena. c z ∀ε > 0. c Q. x ∈ I. ali je toˇka (c. Teorem 3. Prethodna razmatranja vode nas na sljede´u definiciju pojma neprekidnosti c funkcije. I to je vrsta prekida. Dokaz: 1.2. (c − δ < x < c) ⇒ (|f (x) − d| < ε). tj. c 67 Q. Tada je f (c+) = inf{f (x). ∀x ∈ I. onda je c f (c−) ≤ f (c) ≤ f (c+). 3. Analogno se dokazuje postojanje f (c+).ˇ 3. x ∈ I. c f prekidna u toˇki 0. tj. Ako f raste. ∃xε ∈ I. Skup S = {f (x).D. . Interesantno je slijede´e svojstvo monotonih funkcija. Ta 0 c funkcija ima limes u toˇki c. Neka je I ⊆ R otvoren skup i f : I → R monotona funkcija.E.D. xε < c.2. tj. Poˇto je d = sup S imamo s a) ∀x ∈ I. NEPREKIDNOST FUNKCIJE U TOCKI δ > 0 vrijedi implikacija u (3. Uzmimo sada δ = c − xε > 0 pa zbog rasta funkcije f imamo: (c − δ < x < c) ⇒ (xε < x < c) ⇒ (d − ε < f (xε ) ≤ f (x) ≤ d < d + ε) ⇒ (|f (x) − d| < ε).2 Neprekidnost funkcije u toˇki c Intuitivno geometrijsko poimanje pojma neprekidnosti funkcije povezano je s ˇinjenicom da od takve c funkcije oˇekujemo da joj je graf krivulja povuˇena c c y u jednom potezu. Dakle. x < c} je odozgo c ograniˇen s f (c). iako uklonjiva. pa postoji d = sup S. Sluˇaj kada je f padaju´a funkcija se dokazuje tako da se pretc c hodni sluˇaj primijeni na funkciju −f . a ako pada f (c−) ≥ f (c) ≥ f (c+). b) ∀ε > 0. Pokaˇimo da je d = f (c−). x > c}.E. (x < c) ⇒ (f (x) ≤ d). U tom smislu f c je za oˇekivati da je funkcija sgn iz primjera 3. d − ε < f (xε ).1). U svakoj toˇki c ∈ I funkcija f ima lijevi i desni limes. Iz grafa funkcije na slic ci desno je vidljivo da to nije i dovoljan uvjet.

f ( c − δ. Pokaˇimo da je konstantna funkcija f : R → R.4. Za funkciju c f : I → R kaˇemo da je neprekidna u toˇki c ako postoji limes funkcije z c f u toˇki c i lim f (x) = f (c). Primjer 3. tj. Kako se uvjet (3. c ∈ I i funkcija f : I → R. . c Teorem 3. onda je taj δ dobar i za svaki ε > ε0 . Dokaz: Slijedi direktno iz definicije 3. f c Ε f f c f c Ε 0 c ∆ c c ∆ x Dajemo nekoliko primjera neprekidnih funkcija.68 POGLAVLJE 3. onda je svaki 0 < δ < δ0 dobar s c i za taj ε. f (x) = d. (3.4. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE Definicija 3. Funkcija je neprekidna na skupu I ako je c x→c neprekidna u svakoj toˇki c ∈ I. Primijetimo. Obratno. Neka je I ⊆ R otvoren interval. Neka je I ⊆ R otvoren interval i toˇka c ∈ I. Uzmimo ε > 0 po volji i neka je δ = ε. c + δ ) ⊆ f (c) − ε.7) ima jasnu skupovnu interpretac ciju koja glasi: Za svaki interval polumjera ε oko slike f (c) postoji interval polumjera δ oko c koji se u njega preslikava. Njihovu neprekidnost dokazujemo upotrebom Cauchyjeve definicije. neprekidna u svakoj toˇki c ∈ R. ∀x ∈ R.7 (Cauchyjeva definicija).3.D. f (c) + ε .E. ∀x ∈ R. ako s c smo za neki ε > 0 naˇli odgovaraju´i δ0 > 0.7) upotrebljava kod provjere neprekidnosti funkcije u toˇki? Uzmemo ε > 0 po volji i trebamo na´i ili barem dokazati postojanje c c δ > 0 tako da vrijedi gornja implikacija. tj. y Cauchyjeva definicija neprekidnosti funkcije u toˇki (3.1. Tada c vrijedi implikacija (∀x ∈ I) ((|x − c| < δ = ε) ⇒ (|x − c| < ε)). Jasno je da uvijek vrijedi implikac cija (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((|x − c| < δ) ⇒ (0 = |d − d| < ε)).4. Pokaˇimo da je funkcija f : R → R. i teorema 3. z Primjer 3.7) Q. ako smo za neki ε0 > 0 naˇli odgovaraju´i δ > 0. neprez kidna u svakoj toˇki c ∈ R. f (x) = x. f je neprekidna u c. Funkcija f je neprekidna u toˇki c ako i samo ako vrijedi c (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((|x − c| < δ) ⇒ (|f (x) − f (c)| < ε)).

Funkcija f : R → R definirana s   1.7. To znaˇi da c c moˇemo na´i niz (cn )n u I ⊆ R takav da je limn cn = c i da niz (f (cn ))n ne z c konvergira k f (c).8. Za bilo koji ε > 0 uzmimo δ = min{ |c| . 2 }. z neprekidna u svakoj toˇki c ∈ R \ {0}. z 2ε neprekidna u svakoj toˇki c ∈ R. x c Primjer 3.ˇ 3. |x + c| |x − c| <ε |x||c| ⇒ 1 1 − <ε . Negacija Cauchyjeve definicije glasi (∃ε > 0)(∀δ > 0)(∃x ∈ I) ((|x − c| < δ) ∧ (|f (x) − f (c)| ≥ ε)).11 imamo (∀x ∈ I) ((|x − c| < δ = ε) ⇒ (||x| − |c|| ≤ |x − c| < δ = ε)). Imamo    (|x − c| < |c| ) ⇒ ( |c| < |x|) ⇒ ( ε|c|2 < ε|x||c|)    2 2 2 (|x − c| < δ) ⇒ ⇒    (|x − c| < ε|c|2  2 ⇒ (|x − c| < ε|x||c|) ⇒ Primjer 3. (3. f (x) = |x|. je jasno da je neprekidna u svim toˇkama osim u toˇki 0. Za bilo koji ε > 0 uzmimo δ = c |c| ε|c|2 min{ 2 . neprekidna je u svakoj toˇki c ∈ R. x ∈ Q.2. ∀x ∈ R. Primjer 3. NEPREKIDNOST FUNKCIJE U TOCKI 69 Primjer 3.8) ε ) ⇒ (|x − c||x + c| < ε) ⇒ |x2 − c2 | < ε). x ∈ Q. 5|c| }. Pokaˇimo da je funkcija f : R → R. Funkcija f : I → R ima prekid u toˇki c ∈ I ako nije neprekidna u c. c 2 Vrijedi    (|x − c| < |c| ) ⇒ (|x + c| < 5|c| ) ⇒ ( 2ε < ε )   2 2 5|c| |x+c|  (|x − c| < δ) ⇒ ⇒     (|x − c| < 2ε 5|c| ⇒ (|x − c| < Pogledajmo sada nekoliko primjera funkcija koje imaju prekid. Funkcija je prekidna u nuli jer ne c c postoji limes funkcije u nuli. 1 Primjer 3.6.2. Za funkciju sgn definiranu u primjeru 3. Zbog nejednakosti c 1. Funkcija f : R → R.5. . f (x) =  0. f (x) = x2 . Pokaˇimo da je funkcija f : R → R. Uzmimo ε > 0 po volji i neka je δ = ε. ∀x ∈ R.9. f (x) = x . ∀x ∈ R.

pa niz (f (cn ))n konvergira k c.10.E.1. x ∈ Q. pa niz (f (cn ))n ne konvergira k c. uzmimo niz (cn )n iz Q koji konvergira k c. c c Da je f prekidna u svakoj toˇki c = 0 vidi se sliˇno kao u prethodnom c c primjeru. postoji δ > 0 tako da 1 U sluˇaju (f (c) > 0) vrijedi (|x − c| < δ) ⇒ (f (x) > 2 f (c) > 0). Tada je f (cn ) = 0. Tada je f (cn ) = 0. Neka je I ⊆ R otvoren interval. s c c Lema 3. c 1 a u sluˇaju (f (c) < 0) vrijedi (|x − c| < δ) ⇒ (f (x) < 2 f (c) < 0). Neka je I ⊆ R otvoren interval.70 POGLAVLJE 3. c . Ako je f (c) = 0 onda funkcija lokalno oko c ˇuva predznak. uzmimo niz (cn )n iz Q koji konvergira k c. Dakle. gdje je neprekidna. a ne k 0. za c ∈ Q uzmimo niz (cn )n iz R \ Q koji konvergira k c. Q. Ako je c = 0. ˇinjenica da je funkcija neprekidna u nekoj toˇki ima utjecaj na c c ponaˇanje funkcije u okolini te toˇke. pa niz (f (cn ))n ne konvergira k 1. c ∈ I i funkcija f : I → R neprekidna u c. c c Ipak.2. Lema 3. Naime. Primjer 3. Dokaz: Iz Cauchyjeve definicije za ε = 1 postoji δ > 0 takav da vrijedi (∀x ∈ I) ((|x − c| < δ) ⇒ (|f (x)| ≤ |f (x) − f (c)| + |f (c)| < 1 + |f (c)|)). je prekidna u svakoj toˇki osim u toˇki 0. pa niz (f (cn ))n ne konvergira k 0. c tj. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE je prekidna u svakoj toˇki. tvrdnja vrijedi za η = δ i M = 1 + |f (c)|. Tada je f (cn ) = cn . Tada je f lokalno ograniˇene oko c. Uzmimo niz (cn )n iz c R \ Q koji konvergira k c. za c ∈ Q i f (c) = 0. Funkcija f : R → R definirana s   x. ∃η > 0 i ∃M > 0 c tako da je ∀x ∈ I. O tome se radi u slijede´im lemama. Tada je f (cn ) = 1. x ∈ Q. f (x) =  0. c ∈ I i funkcija f : I → R neprekidna u c. Iz prethodnih primjera je vidljivo da prekidnost ili neprekidnost u nekoj toˇki nema utjecaj na prekidnost ili neprekidnost u ostalim toˇkama. Neka je c ∈ Q i f (c) = 1. tj. Za c ∈ Q i f (c) = 0. Analogno. onda za niz (cn )n koji konvergira k 0 i niz (f (cn ))n konvergira k 0. (|x − c| < η) ⇒ (|f (x)| < M).D.

2 2 2 1 U sluˇaju f (c) < 0 uzimamo ε = − 2 f (c) > 0 i postupamo analogno.D. onda je funkcija f g neprekidna u c. Q. c Stoga bez dokaza navodimo slijede´i teorem. ∀x ∈ R neprekidna na R.ˇ 3. Ako je g(x) = 0. Q.D.E. ∀x ∈ I.E. Svaki polinom je neprekidna funkcija na R. Dokaz: Polinom P (x) = a0 + a1 x + · · · + an xn je linearna kombinacija potencija. c Teorem 3. Dokaz: Racionalna funkcija f (x) = pa je neprekidna po teoremu 3. f (x) = xn . Q. 1 (|x − c| < δ) ⇒ (|f (x) − f (c)| < f (c)) ⇒ 2 1 1 1 ⇒ (− f (c) < f (x) − f (c) < f (c)) ⇒ (f (x) > f (c)). Slijede´i rezultat se odnosi na uskladenost neprekidnosti i operacije komc pozicije funkcija. Korolar 3. Korolar 3. Neka je I ⊆ R otvoren interval.1. pa je neprekidan po teoremu 3.E.83. g : I → R neprekidne u c.2.D. Tada vrijedi: 1. 2. c ∈ I i neka su funkcije f.2. µ ∈ R je funkcija λf + µg neprekidna u c.1 Neprekidnost i operacije s funkcijama c Neprekidnost je uskladena sa uobiˇajenim operacijama s realnim funkcijama.3. To je posljedica ˇinjenice da je limes funkcije u skladu s tim operacijama.2. c 3. Korolar 3. 3. P (x) Q(x) je kvocijent neprekidnih funkcija.81. Funkcija f g je neprekidna u c. Za svaki λ.7) dobijemo c 2 δ > 0 takav da ∀x ∈ I.8. Za svaki n ∈ N je funkcija f : R → R. Svaka racionalna funkcija je neprekidna na cijelom podruˇju c definicije. . NEPREKIDNOST FUNKCIJE U TOCKI 71 Dokaz: U sluˇaju f (c) > 0 uzmimo ε = 1 f (c) > 0 pa iz (3.

g ◦ f je neprekidna u c. uzmimo ε > 0 po volji. +∞ definirali smo u (2. Q. Dokaz: Da bismo dokazali neprekidnost funkcije g ◦ f po Cauchyjevoj definiciji. f : I → R. +∞ koja je limes niza funkcija (fn )n iz c (2.10. Neka su I. J ⊆ R otvoreni intervali. +∞ je neprekidna na R. dobro je definirana funkcija g ◦ f : I → R. +∞ → 0. c ≥ 0 vrijedi x fn (x)−fn (c) = 1 + n a odatle imamo max{x.2.c} n . 3. Ako je funkcija f neprekidna u toˇki c ∈ I i funkcija g neprekidna u c d = f (c) ∈ J.2 Neprekidnost eksponencijalne funkcije na R Eksponencijalnu funkciju exp : R → 0. c Isto tako. c}) 1+ max{x. Teorem 3. c} |fn (x) − fn (c)| ≤ |x − c| 1 + n Za n → +∞ dobivamo nejednakost |f (x) − f (c)| ≤ |x − c|f (max{x. n−1 n n−1 c − 1+ n n x−c = n 1+ k=0 x n n−1−k 1+ c n k . = |x − c| fn (max{x. onda je g ◦ f neprekidna u c. .7) pomo´u c rastu´e funkcije f : [0. Funkcija exp : R → 0.9. iz pretpostavke o neprekidnosti funkcije f u toˇki c za svaki η > 0 postoji δ > 0 tako da vrijedi (∀ x ∈ I) ((|x − c| < δ) ⇒ (|f (x) − f (c)| < η)).6).72 POGLAVLJE 3.E. Po pretpostavci o neprekidnosti funkcije g u toˇki d za svaki ε > 0 postoji η > 0 tako da vrijedi c (∀ y ∈ J) ((|y − d| < η) ⇒ (|g(y) − g(d)| < ε)). c}). dakle. Sada imamo (∀ x ∈ I) ((|x − c| < δ) ⇒ (|f (x) − f (c)| < η) ⇒ (|g(f (x)) − g(f (c))| < ε)). g : J → R funkcije za koje vrijedi f (I) ⊆ J. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE Teorem 3. Dokaz: Za x.D. tj.

Funkcije th i cth su neprekidne kao kvocijenti od sh i ch po teoremu 3. x−c x+c |x − c| )|| cos( )| ≤ 2 < δ = ε). Q. Za funkciju exp vrijedi lim exp(x) = lim f (x) = 1 i x→0+ x→0+ 1 1 1 lim exp(x) = lim = = = 1.D. 2 Dokaz: U primjeru 3. funkcija f (−x) je kompozicija 1 neprekidnih funkcija.E. lim exp(x) = x→0− x→0− f (−x) x→0 lim f (−x) lim f (x) ⇒ (|f (x) − f (c)| ≤ |x − c|f ( x→0− x→0+ exp(0).E.83. |x| < Sada za bilo koji ε > 0 uzmimo δ = ε pa imamo (|x−c| < δ) ⇒ (| sin x−sin c| = 2| sin( dakle. Hiperbolne funkcije su neprekidne na cijelom podruˇju definic cije.4. +∞ . exp je neprekidna na −∞. s Q. 3.1.E.D. pa imamo 3c 2 73 (|x − c| < δ) ⇒  c  (|x − c| < 2 ) ⇒ (x <  (|x − c| < ε f ( 3c ) 2 3c ) 2  ⇒ (f (max{x. f (ε ) }. tj.2. Funkcija sin : R → [−1. Korolar 3. 1] je neprekidna na R.E. koristili smo nejednakost | sin x| ≤ |x|. Teorem 3. 2 2 2 Q.9. Funkcije tg i ctg su kvocijenti neprekidnih funkcija pa su neprekidne po teoremu 3. Nadalje.D. Dokaz: Funkcije sh i ch su linearne kombinacije funkcije exp i njene kompozicije s funkcijom x → −x. 0 . . Korolar 3. ˇto pokazuje neprekidnost u 0. pa je cos kompozicija neprekidnih funkcija 2 te je neprekidna po teoremu 3. Trigonometrijske funkcije su neprekidne na cijelom podruˇju c definicije.8. pa je onda i funkcija f (−x) neprekidna na −∞. NEPREKIDNOST FUNKCIJE U TOCKI c Uzmimo sada ε > 0 po volji i neka je δ = min{ 2 .D.2. 0 . sin je neprekidna u c.5. tj.1.11.3. pa su neprekidne po teoremu 3. 2 pa je exp neprekidna na 0. Dokaz: Vrijedi cos x = sin(x+ π ). c}) < f ( 3c ))  2  ⇒ 3c ) < ε). Q.ˇ 3.3 Neprekidnost trigonometrijskih funkcija π .8.

Iako se ˇini da zahtjev za neprekidnoˇ´u funkcije na segmentu nije bitno c sc razliˇit od zahtjeva za neprekidnoˇ´u na otvorenom intervali. b] c posluˇimo se slijede´om definicijom.b] 2.b] [a. b]. xM ∈ [a. Dokaz: Tvrdnja teorema moˇe se razdvojiti na tri dijela: z 1.1. b]. b] ⊆ R. ∀n ∈ N. gdje je [a.74 POGLAVLJE 3. Dakle. jer smo pojam neprekidnosti s c definirali za toˇke koje leˇe u nekom otvorenom intervalu sadrˇanom u domeni c z z funkcije. postoje m = inf f i M = sup f . b] → R. Tada je f ([a. b c je jasno ˇto znaˇi neprekidnost te funkcije u c. Analogno definiramo neprekidnost na skupovima oblika [a. slijede´i vaˇni c sc c z teorem to opovrgava. ∀x ∈ [a.12 (Bolzano-Weierstrass). Omedenost odozdo funkcije f se dokazuje tako da se prethodni dokaz primjeni na funkciju −f . postoji njegov konvergentan podniz (xpn )n i c c neka je limn xpn = c. Dokaz tvrdnje 1. b] takav da vrijedi f (xn ) > n. Po teoremu 2. funkcija f je odozgo omedena. postoje z xm .2. Uskladenost limesa niza i uredaja na R povlaˇi c ∈ [a. f je ograniˇena na [a. b] ⊆ R i funkcija f : [a. pa je prema teoremu 2. tj. niz (xpn )n je konvergentan. Da bismo definirali neprekidnost i u rubnim toˇkama segmenta [a. s f (xpn ) > pn ≥ n. b]. tj. Neka je funkcija f : [a. b] → R neprekidna na segmentu [a. b] ⊂ I. z c Definicija 3.4 Neprekidnost funkcije na segmentu Neka je funkcija f : [a. b] ako postoji z otvoren interval I ⊆ R i funkcija g : I → R takva da vrijedi: 1. b] i 3. b]) = [m. Zbog neprekidnosti funkcije f vrijedi limn f (xpn ) = f (c). b]. 2. Kaˇemo da je funkcija f neprekidna na [a. To je kontradikcija s c izborom niza. Neka je [a. Funkcija f postiˇe svoj minimum i maksimum na [a. g je neprekidna na I.5. M] takoder segment.6. Teorem 3. tj. b] → R razliˇita od c konstantne funkcije. b] tako da je C = f (c). . M postoji c ∈ [a. [a. f (xm ) = m i f (xM ) = M. Niz (xn )n je u [a. b i a. Za toˇke c ∈ a. c [a. za svaki c n ∈ N bi postojao xn ∈ [a. tj.: Kada bi funkcija f bila neograniˇena odozgo. Za svaki C ∈ m. 3. b]. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE 3. b] ⊂ R segment. b] pa je ograniˇen. ograniˇen. g(x) = f (x).

D. Neka je C > 0 bilo koji broj. +∞ . U dokazima surjektivnosti logaritamske. tj. ∀n ∈ N. ∀n ∈ N. pa je m < f (m). pa je i C ∈ R(exp). Uzmimo niz (cn )n u A takav da je c = limn cn . . pa je c. ∀x ∈ [0.D. ∀n ∈ N. onda postoji niz (an )n u R(f ) takav s [a. 1 < 21 .12.E. Q. +∞ → [0. Dokaz tvrdnje 3.: Ako je M ∈ R(f ) onda je M = max f . Zbog exp(−x) = . m] po teoremu 3. imamo niz (xn )n u [a. To je istina za n = 1. c tj. 1] ⊆ R(exp). Zbog neprekidnosti funkcije f vrijedi limn apn = limn f (xpn ) = f (c).ˇ 3. Pretpostavimo [a. +∞ ⊆ R(exp). limn xpn = c ∈ [a. Zbog f (cn ) < C i neprekidnosti funkcije f vrijedi f (c) = limn f (cn ) ≤ C. NEPREKIDNOST FUNKCIJE U TOCKI 75 Dokaz tvrdnje 2.12.6. hiperbolnih i area funkcija koristili smo pretpostavku da je eksponencijalna funkcija surjekcija.D. b takav da je c = limn yn . y > c. f (m)] ⊆ R(f ). Q. Analogno se dokazuje da je m ∈ R(f ). Tada postoji n ∈ N takav da vrijedi exp(0) = 1 < C < n < exp(n). Za bilo koji n ∈ N je funkcija f : [0. b] koji je ograniˇen. Dokaz: Pokaˇimo najprije n < 2n . z Korolar 3. je [0.7. z Neka je sada n < 2n . M = f (c) ∈ R(f ) (kontradikcija). Sada uzmimo bilo koji C > 1. podniz konvergentnog niza ima isti limes kao i niz. Zbog C < f (xM ) je c < xM . Zbog neprekidnosti funkcije exp na segmentu [0. Dakle. b]. b]. Funkcija exp : R → 0. Dakle. Zbog strogog rasta potencija na R+ imamo n < 2n < en = exp(n). n] je po teoremu 3. [1. +∞ je surjekcija. Uzmimo niz (yn )n u c. Zbog c f (xm ) < C je xm ∈ A. Zbog neprekidnosti funkcije f na segmentu [0. Tada postoji njegov podniz (xpn )n koji je konvergentan. b = ∅. C = f (c). R(f ) = [0. Tada po Arhimedovom aksiomu (teorem 1.) postoji m ∈ N takav da je f (0) = 0 < C < m < f (m). [exp(0). f (x) < C}.2. No.b] da M ∈ R(f ). Za svaki y ∈ [a. Oznaˇimo A = {x ∈ [xm . Dokaz: Za bilo koje prirodne brojeve n. m > 1 vrijedi m < mn . vrijedi C ≤ f (y). M bilo koji broj.b] da je M = limn an . pa je A = ∅. Q. Zbog an = f (xn ). Pokaˇimo neke jednostavne primjene prethodnog teorema. 1 tj. Neka je c = sup A.E. Zbog odredenosti pretpostavimo da je xm < xM . exp(n)] ⊆ R(exp). Tada vrijedi n + 1 < 2n + 1 < 2n + 2n = 2 · 2n = 2n+1 . tj. +∞ definirana s f (x) = xn surjekcija. +∞ vrijedi exp(x) 0. Tada vrijedi f (c) = limn f (yn ) ≥ C.6.: Neka je C ∈ m. Sada smo u stanju to dokazati. pa je i C ∈ R(f ). Poˇto je M = sup f . xM ].E. Korolar 3.

U slijede´im teoremima interc c val nije nuˇno konaˇan skup. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE Iako je iz geometrijske definicije funkcije sinus moˇda jasno da je njena z slika segment [−1.3 Neprekidnost i monotonost. 1]. Dokaz: Zbog odredenosti uzmimo da f raste na I.8. funkcija f : I → R monotona na I i I ′ = f (I) otvoren interval. dok je c c za neprekidnost dovoljno imati pojam okoline toˇaka skupa. Uzmimo bilo koji c+b 0 < ε < min{M1 . Zbog rasta funkcije f vrijedi M1 ≥ 0 i M2 ≥ 0. Obratna inkluzija slijedi iz ge2 2 ometrijske definicije funkcije sin. sin( π )] = [−1.13. Tada je f neprekidna funkcija na I. 1] ⊆ R(sin).D. Uzmimo bilo koju toˇku c c ∈ I i pokaˇimo da je f neprekidna u c. Svojstvo intervala koje istiˇemo je da za svake z c c svoje dvije toˇke sadrˇi i sve toˇke izmedu njih. Q. Neka je a. Zapravo. pokazat ´emo da svaki od tih pojmova . π ] pa je po teoremu 2 2 3. odnosno pojam c konvergencije nizova. 2 . Neka su M1 = f c+b 2 − f (c). povlaˇi onaj drugi. Neka je I ⊆ R otvoren interval. neprekidnost inverzne funkcije Uvjet monotonosti i uvjet neprekidnosti funkcije na nekom skupu su razliˇitog tipa. uz jedan c dodatni uvjet na funkciju. c z c Teorem 3. Ipak. Korolar 3. Vrijedi ε < M1 = f − f (c). 1] je surjekcija. Monotonost je definirana pomo´u uredaja na skupu R. odnosno.7).12. M2 }. M2 = f (c) − f a+c 2 .E. U sluˇaju M1 = 0 i M2 = 0 funkcija f je konstantna na segmentu c a+c c+b . koji sada dokazujemo.76 POGLAVLJE 3. b . 2 . [sin(− π ). ta se ˇinjenica egzaktno dokazuje na sliˇan naˇin kao u c c c prethodnom korolaru. Provjerimo Cauchyjevu definiciju neprekidnosti (3. 3. pa je onda neprekidna u toˇki c. Sluˇajevi M1 = 0 i M2 > 0 c c 2 ili M1 > 0 i M2 = 0 su kombinacija prethodnog sluˇaja i sluˇaja M1 > 0 i c c M2 > 0. Funkcija sin : R → [−1. Dokaz: Funkcija sin je neprekidna na segmentu [− π . ta dva pojma primijenjena na funkciju ˇesto dac ju isti rezultat. b ⊆ I konaˇan interval z c takav da je c ∈ a.

c Teorem 3. Neka je −∞ ≤ a′ = inf I ′ i c sup I ′ = b′ ≤ +∞. −δ ′′ }. f < 2 2 ε ε f (c)−ε < f (c)− < f (c). Mi smo ve´ dokazali neprekidnost nekih osnovnih funkcija. odnosno. s 2 2 ε to postoji δ ′ ∈ R tako da vrijedi f (c) + 2 = f (c + δ ′ ). Poˇto je I otvoren interval.D. c ) ⇒ (f (c) ≥ f (x) ≥ f (c − δ) ≥ f (c + δ ′′ ) = f (c) − ) ⇒ 2 ε ε ε ⇒ ( ≥ f (x) − f (c) ≥ − ) ⇒ (|f (x) − f (c)| ≤ < ε). Ako je f neprekidna bijekcija sa I na I ′ . . a+c c+b Analogno. Kada bi vrijedilo a′ ∈ I ′ = z f (I) postojao bi a ∈ I. imamo δ ′′ ∈ R takav da vrijedi f (c)− 2 = f (c+δ ′′ ). funkcija f : I → R i I ′ = f (I).3. NEPREKIDNOST I MONOTONOST f (c) < f (c) + 77 ε c+b < f (c) + ε < f . Ako je f strogo monotona i neprekidna funkcija na I. to postoji s a1 ∈ I. c + δ ) ⇒ (f (c) ≤ f (x) ≤ f (c + δ) ≤ f (c + δ ′ ) = f (c) + ) ⇒ 2 ε ε ε ⇒ (− ≤ f (x) − f (c) ≤ ) ⇒ (|f (x) − f (c)| ≤ < ε). onda je f strogo monotona funkcija na I i f −1 : I ′ → I neprekidna funkcija na I ′ . Zbog rasta funkcije f mora biti δ ′ > 0. Neka je f strogo rastu´a na I. 2 Zbog rasta funkcije f je δ ′′ < 0. Neka je I ⊆ R otvoren interval. Uzmimo δ = min{δ ′ . a′ = f (a).14. Zbog toga ˇto je c ∈ I izabran s po volji. pa je f neprekidna u c. 2 2 2 Dakle. 1. Primjena prethodnog teorema u dokazivanju neprekidnosti konkretnih funkcija je oteˇana ˇinjenicom da je ˇesto vrlo teˇko dokazati da je neki skup z c c s slika funkcije. 2 2 2 Isto tako ε (x ∈ c − δ. c pa nas interesira dokazivanje neprekidnosti njihovih inverznih funkcija. zbog ε < M2 = f (c) − f . Q.3. Zbog toga ˇto je I ′ = f (I) interval.E. Tada je f (a1 ) < f (a) = a′ ˇto je kontradikcija s definicijom s ′ ′ infimuma. onda je I ′ otvoren interval i f −1 : I ′ → I neprekidna funkcija na I ′ . vrijedi (3. Dokaz: 1. U tu svrhu je koristan slijede´i rezultat. Analogno se dokazuje b ∈ I . a1 < a.7). Pokaˇimo da vrijedi a′ ∈ I ′ . f je neprekidna na I. Imamo ε (x ∈ c. 2.

To je kontradikcija s pretpostavkom o bijektivnosti funkcije f .+∞ . x2 .14. x ≥ 0. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE Neka je z ′ ∈ a′ .14. Kada f ne bi bila strogo monoz tona na I. vrijedi f ([x. Neparne potencija su neprekidne i strogo rastu´e bijekcije s otvorenog c (beskonaˇnog) intervala R na R. f je strogo monotona funkc cija na I. c c g 0 No. imamo x < y. jer joj domena nije otvoren interval (konaˇan ili beskonaˇan). Pokaˇimo da je f strogo monotona na I. f je restrikcija neprekidne funkcije.13.78 POGLAVLJE 3.3.12. tj. b′ bilo koji element.14. +∞ .1 Neprekidnost korijena. Proˇirimo funkciju f do s funkcije g : R → R na slijede´i naˇin: c c xn . 2. y ′ ∈ I ′ takvi da vrijedi x′ < z ′ < y ′. logaritamske. 3. b′ . Zbog strogog rasta funkcije f . U prvom sluˇaju postoji C tako da je (f (x1 ) < C < f (x2 ))∧(f (x3 ) < C < f (x2 )). pa po teoremu 3. funkcija f −1 g(x) = x . Sada imamo funkciju g koja zadovoljava uvjete teorema 3. x3 ∈ I takve da je x1 < x2 < x3 i c (f (x1 ) < f (x2 ))∧(f (x2 ) > f (x3 )) ili (f (x1 ) > f (x2 ))∧(f (x2 ) < f (x3 )). posluˇimo se trikom koji ´e omogu´iti primjez c c 1 nu spomenutog teorema. Funkcija f : I → I ′ je neprekidna bijekcija pa postoji f −1 : I ′ → I. postojale bi toˇke x1 . y]. Tada z ′ nije niti minoranta niti majoranta skupa I ′ . y]) = [x′ . +∞ koja je neprey kidna i strogo rastu´a bijekcija. x ≤ 0.D. a onda i f −1 .E. Q. Parna potencija nije bijekcija. y] ⊂ I je f neprekidna na [x. c Zbog neprekidnosti funkcije f na segmentima [x1 . Analogno se dobije kontradikcija i u drugom sluˇaju. x2 i c′′ ∈ x2 . pa postoji inverzc 1 na funkcija f −1 : [0. area i arcus funkcija Primijenimo rezultate prethodne toˇke za dokazivanje neprekidnosti inverzc nih funkcija. Dakle. slijedi neprekidnost od f −1 . pa gledamo njenu restrikciju f : [0. pa su korijeni neparnih potencija neprekidne c funkcije po teoremu 3. Neprekidnost od f −1 slijedi iz teorema 3. x3 ] prema teoremu 3. Zbog [x. x. x2 ] i [x2 . tj.. z ′ ∈ I ′ . y ′] ∋ z ′ . Neka je x = f −1 (x′ ) i y = f −1 (y ′ ). postoje c′ ∈ x1 .12. x3 takvi da je C = f (c′ ) i C = f (c′′ ). Dakle I ′ = a′ . Sada iz 1. +∞ → [0. Dakle. f ne isg 1 punjava pretpostavke teorema 3. Zbog toga ˇto je s −1 −1 −1 f = g |[0. +∞ → [0. postoje x′ . pa je njena inverzna funkcija g −1 : R → R neprekidna na R.

pa je neprekidna po definiciji 3. +∞ → [0. +∞ i nju proˇirujemo do funkcije g : R → R s tako da stavimo g(x) = −1 y 1 g ch(x). +∞ ima po teoremu 3.5 79 Zbog toga ˇto je exp : R → 0.3. +∞ → + 0. −1 → −∞.14. vrijedi cth(x) = a odatle slijedi cth−1 (x) = cth−1 (x) . pa nezadovoljava uvjete c teorema 3. +∞ . +∞ → 1.14. iz teorema 3. Ctg−1 = arcctg : R → 2 2 0. . Medutim. Restrikcije Tg : − π . 0 → −∞. π → R. imaju po teoremu 3.14. 0 i cth−1 : 1. x < −1 − . 1 koje su neprekidne bijekcije. x < 0 . 1 → R. +∞ po definiciji 3. 0 g 1 1 x Tada je Ch : [1. Isto vrijedi i za hiperbolne funkcije sh : R → R i th : R → −1. π . π . cth−1 (x) . 2 2 neprekidne inverze Tg−1 = arctg : R → − π . neprekidan inverz cth− : −∞. x ≤ 0. +∞ → R. x + 1. π → R i Ctg : 0. x > 1 + cth− (x) . +∞ neprekidna bijekcija. 1] nema podruˇje definicije interval. Zato ˇto su i domene i slike funkcija cth− s i cth+ disjunktni skupovi.14. +∞ → [1. x ≥ 0. pa su takve i njihove inverzne funkcije sh−1 : R → R i th−1 : −1.3. −1 i cth+ : 0.5. y Funkcija cth : R \ {0} → R \ [−1. NEPREKIDNOST I MONOTONOST je neprekidna na [0. x > 0 cth 1 Arccth 0 x Bijektivna restrikcija od ch je Ch : [0. +∞ restrikcija neprekidne funkcije g −1 . cth+ (x) . svaka njena restrikcija cth− : −∞. s slijedi neprekidnost njene inverzne funkcije ln : 0.

 −x + 1 h(x) = cos x . 1] i Cos : 2 2 [0. x ≤ 0. funkcije g i h imaju neprekidne inverze. Tako definiramo g. π] → [−1.14.E. π ≤ x. pa su i njihove restrikcije Sin−1 = g|[−1. Q. Ostali prekidi su prekidi c druge vrste.D. π ] → [−1. −π ≤ x ≤ π .15. to c su elementarne funkcije neprekidne. x ≤ −π .6. area i arcus funkcije) su neprekidne su na cijelom podruˇju definicije. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R. 1] proˇiriti do neprekidnih bis jekcija sa otvorenog intervala na otvoren interval. h : R → R tako da stavimo   x + π − 1 . h Π 2 1 g 1 g 0 1 Π x 2 y 1 Π Π 2 1 0 Π 2 1 x h Po teoremu 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE y i Da bismo dokazali neprekidnost funkcija arcsin = Sin−1 i arccos = Cos−1 moramo funkcije Sin : [− π .).) i 3.1] neprekidne funkcije po definiciji. eksponencijalna funkcija. Budu´i da operacije kojima od tih funkcija c c gradimo elementarne funkcije ˇuvaju neprekidnost (teoremi 3. π ≤ x.8. U sljede´em teoremu se vidi kako sam uvjet monotonost ima utjecaj na c vrstu i broj prekida kod funkcije.9. −π ≤ x ≤ π. g(x) = 2 2  x − π + 1 . logaritamske funkcije. 2 2 sin x . Kaˇemo da z f ima u toˇki c ∈ I prekid prve vrste ako u c postoje i lijevi limes f (c−) c i desni limes f (c+) funkcije i ako su oni razliˇiti. Definicija 3.80 POGLAVLJE 3. trigonometrijske funkcije i njihove inverzne funkcije korijeni.  −x + π − 1 . hiperbolne. 1 Teorem 3. Dokaz: Sve funkcije od kojih gradimo elementarne funkcije (potencije. Elementarne funkcije su neprekidne na cijelom podruˇju dec finicije. 2 2  .1] i Cos−1 = h|[−1. .

16. U teoremu 3. je dokazano da monotona funkcija ima u svakoj toˇki lijevi i desni limes. pa toj toˇki pridruˇujemo c c z otvoreni interval Ia = f (a−). x ∈ I. zbog f (a+) = inf{f (x). (a < b) ⇒ (f (a+) ≤ f (b−)). Neka je f rastu´a funkcija i neka je J skup svih toˇaka prekida te funkcije. Sada za svaki a ∈ J uzmemo ra ∈ Ia ∩ Q pa imamo injekciju a → ra s J u Q.9) . Ako u Cauchyjevu definiciju jednostranog limes uvrstimo vrijednost limesa jednaku f (c) dobijemo Cauchyjevu definiciju jednostrane neprekidnosti: f je neprekidna slijeva ako i samo ako vrijedi (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 ≤ c − x < δ) ⇒ (|f (x) − f (c)| < ε)). tj.E. tj. b ∈ J. x ∈ I. s Dokaz: 1. Monotona funkcija moˇe imati samo prekide prve vrste. Ako su a. u sluˇaju a < b. 2 2 Ia ∩ Ib = ∅. z 2.D. Funkcija f je neprekidna c x→c− zdesna u toˇki c ako postoji limes zdesna funkcije f u toˇki c i lim f (x) = c c x→c+ f (c). Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R monotona funkcija.6. onda je zbog postojanja c c f (c−) i f (c+) taj prekid prve vrste.3. zbog f (b−) = sup{f (x). Isto tako.10) Veza jednostrane neprekidnosti i neprekidnosti funkcije u nekoj toˇki dana c je slijede´im teoremom.7. c (3. J je najviˇe prebrojiv skup. f (a+) . a < x} c b−a je f (a+) ≤ f (a + 2 ). J ima manji ili jednak kardinalni broj od Q. (3. Za funkciju f : I → R kaˇemo da je neprekidna slijeva u toˇki c ako postoji limes z c slijeva funkcije f u toˇki c i lim f (x) = f (c). 3.4 Jednostrana neprekidnost funkcije c Definicija 3. s Q. 1. Ako f ima u toˇki c prekid. a = b. c c 2. Naime. Neka je I ⊆ R otvoren interval i toˇka c ∈ I. x < b} je f (b−) ≥ f (b − b−a ) = f (a + b−a ). Dakle. Za svaku toˇku a ∈ J imamo f (a−) < f (a+). jer su intervali otvoreni. JEDNOSTRANA NEPREKIDNOST FUNKCIJE 81 Teorem 3. onda je Ia ∩ Ib = ∅. Dakle. Monotona funkcija ima najviˇe prebrojivo mnogo prekida. i f je neprekidna zdesna ako i samo ako vrijedi (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 ≤ x − c < δ) ⇒ (|f (x) − f (c)| < ε)).4.

i 2. Obratno. Q. Dokaz: Ako je funkcija neprekidna na segmentu u smislu definicije 3. ∀x ∈ I. postoji njeno neprekidno proˇirenje i lijevo i desno od segmenta [a. 1.17.17. se dokazuje analogno kao 1. ∀x ∈ I. x ≤ c. funkcija je neprekidna u c.5.D. b]. b . ∀x ∈ I. tj. neka je f neprekidna i slijeva i zdesna u c. zadovoljava uvjete tvrdnji 1. ˜ onda f = g. postoji limes funkcije i jednak je f (c). onda vrijedi ˜ ˜ (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((|x − c| < δ) ⇒ (|f(x) − f (c)| < ε)). 3. te neprekidna zdesna u a i slijeva u b. ako i samo ako je neprekidna na otvorenom intervalu a. Neka je I ⊆ R otvoren interval. i 2. s Q. i posebno (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 ≤ c − x < δ) ⇒ (|f (x) − f (c)| < ε)). zadovoljava traˇena svojstva. 2.. Obratno. ∀x ∈ I.9. ∀x ∈ I. z 2. x ≤ c. Ako je f neprekidna u c onda f = f zadovoljava uvjete iz 1. x ≥ c. x ≥ c. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE Teorem 3. Funkcija f je neprekidna slijeva u c ako i samo ako postoji funkcija ˜ ˜ f : I → R neprekidna u c i takva da je f (x) = f (x). Korolar 3.E. iz teorema 3. ako je f neprekidna slijeva u c. ˜ Obratno.. .82 POGLAVLJE 3. pa po teoremu 3. pa je neprekidna i slijeva i zdesna u c. b] → R neprekidna na otvorenom intervalu a.5.E. te neprekidna zdesna u a i slijeva u b. i f (x) = f (c). c ∈ I i funkcija f : I → R. onda funkcija f : I → R defini˜ ˜ rana s f (x) = f (x). ˜ ˜ Dokaz: 1.D. Tada postoje lijevi i desni limes funkcije i jednaki su f (c).17. ˜ 3. b] → R je neprekidna na segmentu. Funkcija f je neprekidna u c ako i samo ako je neprekidna i slijeva i zdesna u c. x ≤ c. b . gdje je g iz definicije 3. Ako postoji neprekidna funkcija f : I → R takva da je f (x) = f (x). Funkcija f : [a. ako je f : [a. f je neprekidna slijeva u c. onda ju po teoremu 3. Funkcija f je neprekidna zdesna u c ako i samo ako postoji funkcija ˜ ˜ f : I → R neprekidna u c i takva da je f (x) = f (x).5. tj.

Skup F ⊆ R je zatvoren skup ako je komplement otvorenog skupa. Za skup S ⊆ R kaˇemo da je otvoren skup. Dokaz: Ako je S ⊆ R otvoren skup. +∞ . b − x} i imamo x − εx . c z c Naime. a ∪ a. n + 2 . 2. R je otvoren jer je R = n∈Z ∞ n=0 ∞ n=0 n. neka za svaki x ∈ S postoji εx > 0 tako da je x−εx . Tada je S = x − εx . Primjer 3. b ∈ R. +∞ = n.8. Za svaki a ∈ R je jednoˇlan skup {a} zatvoren u R jer je {a}C = c −∞.D. x + εx ⊆ S.5. b] zatvoren jer je [a. slijedi postojanje otvorenog intervala takvog da je x ∈ a.3.E. za svaki a ∈ R. a ∪ b. a < b. Slijede´i skupovi su zatvoreni u R. je segment [a. Neprazan skup S ⊆ R je otvoren ako i samo ako za svaki x ∈ S postoji εx > 0 tako da je x − εx . Obratno. kako bismo bili u mogu´nosti s obje strane promatrati c nizove koji konvergiraju k toˇki. x∈S Skup T koji sadrˇi sve otvorene podskupove od R naziva se topologija z na R. Q. c 1. x+εx ⊆ S.12. Skupovi 0. Otvoreni intervali nisu jedini skupovi s c takvim svojstvom. b]C = −∞. n + 2 i −∞. 2. +∞ otvoren skup. +∞ . Primjer 3.1. Za sve a.11. Uzmimo εx = min{x − a. Neka je T topologija na R. onda za svaki x ∈ S iz definicije 3. a i a. x + εx pa je stoga otvoren skup. a takvi su i skupovi −∞. Slijede´i skupovi su otvoreni u R. OTVORENI SKUPOVI U R 83 3. 0 = −n − 2. c 1. −n su otvoreni skupovi. bilo je vaˇno da s obije strane te toˇke imamo toˇaka koje se nalaze z c c u domeni funkcije. Propozicija 3. Tada vrijedi . Propozicija 3.2. ako je S ili z prazan skup ili unija po volji mnogo otvorenih intervala.8. x + εx ⊆ S. Definicija 3.5 Otvoreni skupovi u R U svim razmatranjima u vezi s pojmom neprekidnosti funkcije u toˇki ili c limesa funkcije u toˇki bilo je vaˇno da se toˇka nalazi u otvorenom intervalu. b ⊆ S.

pa je po propoziciji 3. n. (k) Uzmimo εx = min{εx . k = 1. . .11. n. . onda je λ∈Λ Sλ ∈ T. . . . uzmimo x ∈ Sk po volji. Po definiciju presjeka vrik=1 jedi x ∈ Sk . Ako je Sk ∈ T. (k) (k) (k) postoje εx > 0. k = 1. . . . x+εx ⊆ Sk . . pa je prema propoziciji k=1 3. Dokaz: Tvrdnja 1. . ∅. x + εx ⊆ Sλ . n 3. Odatle je x − εx . Zbog otvorenosti skupova Sk . . n.8. . . postoji εx > 0 takav da je x − εx . . uzmimo x ∈ Sλ po volji. . skup k=1 Sk otvoren.1 skup Sλ otvoren. k = 1. k = 1. onda je k=1 Sk ∈ T. Q. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE 2. n. x + εx ⊆ n Sk . . . n. x + εx ⊆ Sk . .D. ∀λ ∈ Λ.E. .1. . za sve k = 1. . i primjera 3. . prema propoziciji 3. . takvi da je x−εx . slijedi iz definicije 3. R ∈ T. n k = 1.1. k = 1. Tada vrijedi x − εx . Po definiciju λ∈Λ unije postoji λ ∈ Λ takav da je x ∈ Sλ . . n} pa vrijedi x − εx . . . x + εx ⊆ Sλ .84 1. Ako je Sλ ∈ T. n. . POGLAVLJE 3. Sada zbog otvorenosti skupa Sλ . . Da bismo dokazali tvrdnju 2. λ∈Λ n λ∈Λ Za dokaz tvrdnje 3.

Poglavlje 4 Derivacija funkcije 4. Neka je s(t). t] definira se kao c Isaac Newton. aproksimacija funkcije. posebno polinomi prvog stupnja ˇiji su grafovi pravci. x−c Povijesno su dva po prirodi razliˇita problema bila glavna motivacija za c razvoj diferencijalnog raˇuna. g(c) = f (c). matematiˇar i astronom c c 1 85 . (Woolsthorpe. ˇto daje l = f (c). oˇujka 1728. t ≥ 0. to je razumno pitanje. I ⊆ R otvoren interval. problemi brzine i tangente c Jedna od ˇesto upotrebljavanih metoda u rjeˇavanju matematiˇkih problema c s z c je aproksimacija ili pribliˇno odredivanje nekog sloˇenijeg matematiˇkog z objekta pomo´u jednostavnijih objekata. engleski c z fiziˇar.1 Motivacija. Funkcije koje svi dobro poznajemo i razumijemo su z polinomi. x ∈ R. Stoga je za c neku funkciju f : I → R.London. lokalno oko toˇke c c najbolja aproksimacija funkcije f . U tom sluˇaju je prirodno zahtijevati da c se te funkcije podudaraju u toˇki oko koje lokalno aproksimiramo funkciju. funkcija koja mjeri put z koji je proˇla materijalna toˇka u vremenskom intervalu [0. sijeˇnja 1643. interesantan problem koji je polinom prvog stupnja oblika g(x) = k(x − c) + l. Na c taj naˇin bismo iz ponaˇanja jednostavnih funkcija mogli neˇto zakljuˇiti c s s c o sloˇenijoj funkciji. t]. . Sada iz zahtjeva da je f (x) ≈ g(x) kada je s f (x) − f (c) x ≈ c imamo k ≈ . 31. da li je mogu´e neku c c funkciju dobro aproksimirati pomo´u funkcija koje dobro razumijemo. c Jedan od njih je fizikalni problem definiranja pojma brzine za ˇije rjeˇenje c s 1 je zasluˇan Isaac Newton. c tj.). 4. Prosjeˇna s c c brzina te materijalne toˇke u vremenskom intervalu [t0 . Kako je u matematiˇkoj analizi od c c interesa prouˇavanje funkcija.

jer mi znamo mjeriti prosjeˇnu brzinu s s c c na nekom intervalu. lipanj 1646.1) df (c).W. Taj x→c x−c broj zovemo derivacija (izvod) funkcije f u toˇki c i piˇemo c s f ′ (c) = lim Joˇ se koriste oznake Df (c) ili s f (x) − f (c) . onda sec z c kanta s postaje tangenta t. Taj proces opisujemo pomo´u limesa funkcije. ako postoji lim c . odnosno. a toˇka predstavlja vremenski interval [t0 . ako se d−c toˇka D po grafu Γf pribliˇava toˇki C. dx Kaˇemo da je f diferencijabilna na intervalu I ako je ona diferencijabilna z u svakoj toˇki iz I. t) = POGLAVLJE 4. f (d)) ima koeficijent smjera f (d) − f (c) ks = . ako t→t0 t→0 t − t0 taj limes postoji. – Hanover. To je neˇto ˇto nije mogu´e mjeriti. onda njenu derivaciju (f ′)′ (c) c Gottfried Wilhelm Leibnitz (Leipzig. diferencijabilna ili derivaz f (x) − f (c) bilna u toˇki c otvorenog intervala I ⊆ R. c c s(t) − s(t0 ) moˇemo re´i da je brzina u toˇki v(t0 ) = lim v(t0 . d→c d−c t s f f c 0 c d x U sva tri prethodna problema kao rjeˇenje se name´e broj kojem teˇi izraz s c z f (x)−f (c) oblika x−c kojeg nazivamo kvocijent diferencija za funkciju f u toˇki c c. Odnosi se na pitanje postojanja jedinstvene tangente u nekoj toˇki c y f d grafa Γf funkcije f . Stoga je od interesa slijede´i pojam. Ako d → c. Dakle.) njemaˇki matematiˇar c c 1 . DERIVACIJA s(t) − s(t0 ) . Sekanta kroz toˇke C = c (c. studeni 1716. No pitanje je kako definirati pojam brzine u trenutku t − t0 t0 . c Mogu´e je promatrati ponaˇanje prosjeˇne brzine na intervalima oko toˇke c s c c t0 ˇija duljina se smanjuje. Tada je na I dobro definirana funkcija x → f ′ (x) koju c prirodno oznaˇavamo s f ′ i takoder zovemo derivacija od f na I. x→c x−c (4. tj. s s 1 Leibnitz. f (d) − f (c) kt = lim . Drugi problem je geometrijske naravi. tj. Ako je sada c ta funkcija diferencijabilna u nekoj toˇki c ∈ I. 21. a njegovo rjeˇenje je naˇao G. f (c)) i D = (d. c Definicija 4.1. t) = lim z c c . Kaˇemo da je funkcija f : I → R. t0 ] duljine 0.86 v(t0 . koeficijent smjera sekante prelazi u koeficijent smjera tangente. 14.

c f ′′ (c) = lim f ′ (x) − f ′ (c) . Vrijedi f (x) − f (c) α−α f ′ (c) = lim = lim = 0. Op´enito. f : I → R onda moˇemo definirati z f (n+1) f (n) (x) − f (n) (c) (c) = lim . MOTIVACIJA zovemo druga derivacija od f u c i oznaˇavamo s f ′′ (c).4. . ˇto dokazujemo u teoremu koji slijedi. f ′ (x) = 0. dana je s v(t) = s (t).2. Funkcija g definirana s g(x) = f ′ (c)(x − c) + f (c). Primjer 4.1. 3. ∀ x ∈ R u toˇki c c c ∈ R. ∀ x ∈ R. tj.1. ∀ x ∈ R u toˇki c ∈ R. mogu´e je c c −1 c odmah zadati i funkciju h(x) = f ′ (c) (x − c) + f (c). f ′ (x) = 1. x→c x−c 87 Analogno se definira tre´a derivacija itd. s 2. Analogno se ubrzanje definira kao derivacija brzine po vremenu. tj. je lokalno najbolja aproksimacija funkcije f oko c medu polinomima stupnja ≤ 1. f (c))) je c c pravac koji je graf linearne funkcije g it toˇke 1. Tangenta na graf funkcije f za toˇku c (ili u toˇki grafa (c. brzina je prva derivacija funkcije puta po vremenu. x→c x→c x − c x−c dakle. c c Vrijedi f (x) − f (c) x−c f ′ (c) = lim = lim = 1. c Primjer 4. U terminima derivacije funkcije. Jasno. Na´i derivaciju konstantne funkcije f (x) = α. Na´i derivaciju funkcije f (x) = x. x→c x − c x→c x−c dakle. ˇiji graf je normala na graf funkcije u toˇki c. Brzina materijalne toˇke. ako postoji n-ta derivac c (n) cija od f na I. tj. ∀ x ∈ R. x→c x−c uz uvjet da navedeni limes postoji. x ∈ R. a(t) = v ′ (t) = s′′ (t). tj. problemi navedeni kao motivacija imaju sljede´a rjeˇenja: c s 1. ˇiji put u vremenu t opisuje funkcija t → c c ′ s(t).

3. sth ≤ 1. ∀ x ∈ R. polinom g je medu svim polinomima stupnja ≤ 1 lokalno c oko c najbolja aproksimacija funkcije f .2) neprekidna u c. slijedi tvrdnja. f nije diferencijabilna u 0. (4. No. x ∈ R. Sada egzaktno dokazujemo tvrdnju vezanu za problem aproksimacije Teorem 4.2. Q. onda je f neprekidna u c. Ako je funkcija f : I → R diferencijabilna u toˇki c otvorenog c intervala I. ω(c) = 0 = limx→c f (x)−f (c) − f ′ (c) = limx→c ω(x).5) (4. Obratno. a diferencijabilna na R \ {0}. ω(x) = x−c  0 . (0 < |x − c| < δh ) ⇒ (|f (x) − g(x)| < |f (x) − h(x)|). To se vidi u sljede´em primjeru.E. pa derivacija ne c postoji.D. je neprekidna na R.3). x→0+ x x→0− x lim dakle. i h = g. c c Primjer 4. za x = c (4. Dokaz: Zbog diferencijabilnosti funkcije f u toˇki c je funkcija c   f (x) − f (c) − f ′ (c) . x ∈ I. za x = c . Ako je h polinom.4) Drugim rijeˇima. ona ne mora nuˇno biti diferenc z cijabilna u toj toˇki.3) odakle zbog neprekidnosti u c funkcija na desnoj strani jednakosti (4. |x| |x| = −1 i lim = 1. Neka je funkcija f : I → R diferencijabilna u toˇki c otvorenog c intervala I i neka je g(x) = f ′ (c)(x − c) + f (c). onda postoji δh > 0 tako da vrijedi ∀x ∈ I. c Teorem 4. .88 POGLAVLJE 4. Naime. (4. Ako je funkcija neprekidna u nekoj toˇki. lijevi i desni limes kvocijenta diferencija su razliˇiti. diferencijabilnost povlaˇi neprekidnost. x−c Sada je f (x) = f (c) + (f ′ (c) + ω(x))(x − c). Naime. DERIVACIJA Sada razmotrimo vezu izmedu diferencijabilnosti i neprekidnosti funkcije f . Funkcija f (x) = |x|.1.

iz M.3. Iz (4.5). δ2 } imamo (|x − c| < δh ) ⇒ (|ω(x)| < |f ′ (c) − k + ω(x)|).8) Takoder. 89 (4.11) i(4.12) .3) dobivamo f (x) − h(x) = [f (c) − l] + [f ′ (c) − k + ω(x)](x − c). gdje su k.8) i (4. iz M. MOTIVACIJA Dokaz: Polinom h moˇemo pisati u obliku z h(x) = k(x − c) + l.5). slijedi postojanje δ1 > 0 tako da vrijedi 1 (|x − c| < δ1 ) ⇒ (|f (x) − h(x)| > ε) gdje je ε = |f (c) − l| > 0.7) imamo c |f (x) − h(x)| = |f ′(c) − k + ω(x)||x − c|. Pomnoˇimo li (4. (4.13) s |x − c| dobivamo (4.A.I. iz neprekidnosti funkcije f − g u c i zbog (f − g)(c) = 0 za ε iz (4. (4.12) za δh = min{δ1 .9) slijedi (4.3. l ∈ R. (4. za δh = min{δ1 . Sada.9) Zbog lim |f ′ (c) − k + ω(x)| = |f ′(c) − k| > 0. δ2 } iz (4.6) (4.11) 2 Takoder. ∀ x ∈ R.E. iz leme 3. U sluˇaju ((l = f (c)) ∧ (k = f ′ (c))) iz (4.A.8) postoji δ2 > 0.1. c U sluˇaju (l = f (c)) iz neprekidnosti funkcije f − h i zbog (f − h)(c) = 0 c iz leme 3.6) i (4.13) Q.D. 2 (4. Iz (4.10) (4. iz neprekidnosti funkcije ω u c i ω(c) = 0 dobivamo δ2 > 0 tako da (|x − c| < δ2 ) ⇒ (|ω(x)| < ε). z (4.I.4. tako da vrijedi (|x − c| < δ2 ) ⇒ (|f (x) − g(x)| < ε). slijedi x→c postojanje δ1 > 0 tako da 1 (|x − c| < δ1 ) ⇒ (|f ′ (c) − k + ω(x)| > ε) gdje je ε = |f ′(c) − k| > 0.7) Uvjet h = g je ispunjen u dva sluˇaja: (l = f (c)) ili ((l = f (c))∧(k = f ′ (c))).

90 POGLAVLJE 4. 2.15). DERIVACIJA 4. g(c)2 (4. Ako je funkcija f g (4. onda je i diferencijabilna u toˇki c i c f g ′ (c) = f ′ (c)g(c) − f (c)g ′(c) .1.3. g : I → R diferencijabilne u toˇki c otvoc renog intervala I. x−c x−c x−c x−c h(x) − h(c) f (x) − f (c) g(x) − g(c) = lim + lim . Za funkciju h = f g imamo h(x) − h(c) f (x)g(x) − f (c)g(c) f (x) − f (c) g(x) − g(c) = = g(x)+f (c) .15) definirana na I. Funkcija f + g je diferencijabilna u toˇki c i c (f + g)′ (c) = f ′ (c) + g ′ (c). s Odatle je Odatle je .16) Dokaz: 1. Neka su funkcije f. Funkcija f g je diferencijabilna u toˇki c i c (f g)′(c) = f ′ (c)g(c) + f (c)g ′(c).) daje (4. x→c x→c x→c x−c x−c x−c lim odnosno vrijedi (4. 2.2 Diferencijabilnost funkcija i operacije s funkcijama Od interesa je istraˇiti kako se svojstvo diferencijabilnosti funkcije u toˇki z c ponaˇa kod uobiˇajenih operacija s funkcijama s c Teorem 4.14) (4. x→c x→c x→c x→c x−c x−c x−c lim ˇto zbog neprekidnosti funkcije g u c (teorem 4. x−c x−c x−c x−c h(x) − h(c) f (x) − f (c) g(x) − g(c) = lim lim g(x) + f (c) lim .14). Za funkciju h = f + g imamo h(x) − h(c) f (x) + g(x) − f (c) − g(c) f (x) − f (c) g(x) − g(c) = = + . 3. 1.

19) y−d  0 .17) Skup svih funkcija s I u R koje su diferencijabilne u toˇki c je vektorski prosc tor (uz operacije zbrajanja i mnoˇenja sa skalarom definiranim po toˇkama). (Derivacija kompozicije funkcija) Neka su f : I → R.2. Tada je za sve λ.17).E. Neka su funkcije f. ′ ′ Korolar 4.18) Dokaz: Uzmimo funkciju ω iz (4. Q. DIFERENCIJABILNOST I OPERACIJE 1 3. tj. Primjenom prethodnog rezultata i formule za deriviranje sume dobivamo (4. Uzmimo prvo h = g . z c ′ a pridruˇivanje f → f (c) je linearan funkcional na tom prostoru.E.15) i dobivamo (4. . Teorem 4. za y = d ω1 (x) = (4.3) i analogno. onda je kompozicija g ◦ f diferencijabilna u c i vrijedi c (g ◦ f )′ (c) = g ′ (d)f ′(c).4. neka je ω1 definirana s   g(y) − g(d) − g ′ (d) . g : J → R i neka je f (I) ⊆ J. (4. Q.4. za y = d. µ ∈ R funkcija λf + µg diferencijabilna u toˇki c i c (λf + µg)′(c) = λf ′ (c) + µg ′ (c). ∀ x ∈ R. Zbog neprekidnosti funkcije g u c slijedi limx→c g(x)−g(c) h(x) − h(c) x−c lim =− . Ako je funkcija f diferencijabilna u toˇki c ∈ I i funkcija g diferencijabilna c u toˇki d = f (c) ∈ J.16). (4. g : I → R diferencijabilne u toˇki c otvoc renog intervala I.D.1. x→c x−c g(c) limx→c g(x) g ′(c) f 1 1 odnosno h (c) = (c) = − .2) tako da vrijedi (4. kompozicija g ◦ f : I → R je dobro definirana na I. z Dokaz: Uzmimo konstantnu funkciju h(x) = λ. Sada na funkciju = f · g g(c)2 g g primijenimo pravilo za deriviranje produkta funkcija (4. pa imamo 91 h(x) − h(c) = x−c 1 g(x) x−c − 1 g(c) =− g(x)−g(c) x−c g(c)g(x) .D. Sada formula za deriviranje produkta daje (λf )′ (c) = c (hf )′ (c) = h′ (c)f (c) + h(c)f ′ (c) = h(c)f ′ (c) = λf ′ (c). Tada je h′ (c) = 0 u svakoj toˇki c ∈ R.

20) h(x) − h(c) f (x) − f (c) = [g ′ (d) + ω1 (f (x))] .92 tako da vrijedi POGLAVLJE 4. (4. I. Prethodnu formulu ˇesto koristimo u obliku c 1 (f −1 )′ (x) = ′ −1 . pa imamo h(x) = g[f (x)] = g(d) + [g ′ (d) + ω1 (f (x))][f (x) − f (c)]. Teorem 4. Stavimo d = f (c) i y = f (x) pa dobivamo y − d = [f −1 (y) − f −1 (d)][f ′ (c) + ω(f −1(y))].E. funkcija c ω1 ◦ f je neprekidna u c i (ω1 ◦ f )(c) = ω1 [f (c)] = ω1 (d) = 0. ˇto daje s (4. c (c) Dokaz: Iz diferencijabilnosti funkcije f u toˇki c slijedi c f (x) − f (c) = (x − c)[f ′ (c) + ω(x)]. bijekcija i neka su f i f −1 neprekidne na I. Neka je h = g ◦ f . Ako f ima derivaciju u toˇki c ∈ I i ako je f ′ (c) = 0. f (f (x)) . onda je f −1 diferencijabilna c u toˇki d = f (c) i vrijedi (f −1 )′ (d) = f ′1 . gdje je ω funkcija neprekidna u c definirana s (4.5. (Derivacija inverzne funkcije) Neka je f : I → J.2). y→d y−d f (c) Q. f (x) − f (c) h(x) − h(c) = lim[g ′ (d) + ω1 (f (x))] lim . y−d f (c) + ω(f −1 (y)) ˇto daje jednakost s (f −1 )′ (d) = lim f −1 (y) − f −1 (d) 1 = ′ . Sada je h′ (c) = lim x→c odakle slijedi (4.18).D.21) x−c x−c Zbog neprekidnosti funkcije f u toˇki c i neprekidnosti ω1 u d = f (c). DERIVACIJA g(y) = g(d) + (g ′ (d) + ω1 (y))(y − d). x→c x→c x−c x−c Q. odnosno J.D. Odatle dobivamo f −1 (y) − f −1 (d) 1 = ′ . J ⊆ R otvoren interval. y ∈ J.E.

3 4. Odatle slijedi lim sin x = 1. +∞ −→ √ 1 1 0. iz prethodnog i pomo´u formule za deriviranje kompozicije imamo c m 1 1 m m 1 (x n )′ = [(xm ) n ]′ = n (xm ) n −1 mxm−1 = m x n −m+m−1 = m x n −1 . c neka je n ∈ N i f (x) = x−n . Nadalje. +∞ definirana s f (x) = xq . za x ∈ − π . za q = m . 2x cos x cos cos2 x . x ∈ R \ {0}. x−c x−c 2 2 ˇto daje s sin x−c sin x − sin c x+c = lim x−c2 lim cos = cos c. x ∈ R. DERIVACIJE ELEMENTARNIH FUNKCIJA 93 4. x x Sada za ∀c ∈ R vrijedi 2 sin x−c cos x+c sin x−c sin x − sin c x+c 2 2 = = x−c2 cos . Tada vrijedi (f −1 )′ (x) = f ′ (f −1 (x)) = √1 n( n x)n−1 = 1 n−1 nx n 1 = n x n −1 . Pokaˇimo da vrijedi formula (xq )′ = qxq−1 . +∞ −→ 0. 2 sin x sin x sin x sin x ′ cos x cos x − sin x(− sin x) 1 ) = = . m ∈ Z i z n n ∈ N. Tada se indukcijom pomo´u formule c ′ n−1 za deriviranje produkta funkcija lako dobije f (x) = nx . derivacija f ′ (c) = cos c za ∀c ∈ R ili u drugoj oznaci (sin x)′ = cos x.4. x→c x→c x→c x−c 2 2 lim Odatle je za f (x) = sin x.3.2 Trigonometrijske i arcus funkcije x→0 Za 0 < x < π vrijedi sin x < x i tg x > x. ∀x ∈ R. 2 2 Pomo´u formule za deriviranje kvocijenta imamo c (tg x)′ = ( Analogno slijedi (ctg x)′ = ( cos x ′ − sin x sin x − cos x cos x 1 ) = =− 2 .3. Iz prethodnog i formule za n−1 = −nx−n−1 . Odatle. +∞ definirana s f −1 (x) = n x = x n .1 Derivacije elementarnih funkcija Potencije i korijeni Neka je n ∈ N i f (x) = xn . π \ {0} 2 2 2 vrijedi nejednakost cos x < sin x < 1. 1 Neka je q ∈ Q \ {0} i f : 0. iz cos x = sin(x + π ) dobivamo (cos x)′ = cos(x + π ) · 1 = − sin x. Naime.3. deriviranje kvocijenta dobijemo (x−n )′ = ( x1n )′ = −nx x2n Neka je za n neparan f −1 : R → R ili za n paran f −1 : 0. n n 4. Sliˇno.

1 − x2 (Tg−1 x)′ = = x) 1 1 = . 1 − x2 Za f (x) = Cos x je f −1 (x) = Cos−1 x. = −1 1 + x2 1 + [ctg (Ctg x)]2 (Ctg−1 x)′ = 1 sin2 (Ctg −1 −1 = x) 4. za x < 0  f0 (−x) Za x.3 Eksponencijalna funkcija x c (1 + n )n − (1 + n )n = x−c x x c x c c 1 = (1 + )n−1 + (1 + )n−2 (1 + ) + · · · + (1 + )(1 + )n−2 + (1 + )n−1 . ∀x ∈ R. c}).3. c > 0 vrijedi 1+ min{x. . za x ≥ 0 x 1 f (x) = e = . −1 2 1 + x2 1 + [tg (Tg x)] −1 −1 . c} n n−1 Prelaskom na limes dobivamo f0 (min{x. pa formula za deriviranje inverzne funkcije daje (Sin−1 x)′ = 1 = cos(Sin−1 x) 1 1 − [sin(Sin x)]2 −1 =√ 1 . c} n n−1 ≤ x c (1 + n )n − (1 + n )n ≤ x−c 1+ max{x. n n n n n n n Odatle imamo x Za x ≥ 0 definirali smo f0 (x) = limn (1+ n )n . pa formula za deriviranje inverzne funkcije daje (Cos−1 x)′ = −1 = sin(Cos−1 x) 1 1 cos2 (Tg −1 1 − [cos(Cos x)]2 −1 −1 =√ −1 . x−c . DERIVACIJA Za f (x) = Sin x je f −1 (x) = Sin−1 x. ∀x ∈ R.94 POGLAVLJE 4. Sada je eksponencijalna funkcija definirana s   f0 (x) . c}) ≤ f0 (x) − f0 (c) ≤ f0 (max{x.

Neka je f (x) = ln |x| za x = 0.3. za x < 0 imamo f (x) = f ′ (x) = − pa je ′ f0 (−x) 1 f0 (−x)(−1) = = = f (x). Odatle je (ax )′ = ex ln a ln a = ax ln a. pa je f ′ (x) = −x (−1) = x . Odatle je (xα )′ = eα ln x α x = αxα−1 . 1 Dakle ∀x = 0 je (ln |x|)′ = x . Tada za x > 0 imamo f (x) = 1 1 1 ln x. pa je f ′ (x) = x . Op´a eksponencijalna funkcija za x > 0 i α ∈ R\{0} definirana c 1 je s xα = eα ln x . Za x < 0 je f (x) = ln(−x). Primjer 4. f0 (−x) Sada.3. Za logaritamsku funkciju f −1 (x) = ln x kao inverznu funkciju od eksponencijalne imamo 1 1 (ln x)′ = ln x = . ˇto zbog neprekidnosti od f0 u 0 i f0 (0) = 1 s x daje f (x) − 1 = 1 = f (0). −x→0+ −x lim−x→0+ f0 (−x) pa je f ′ (0) = f (0). za ∀x ∈ R je (ex )′ = ex .6.4.5. Za c x x > 0 imamo 1 ≤ f0 (x)−1 ≤ f0 (x). Njena inverzna funkcija 1 loga x ima derivaciju (loga x)′ = aloga1x ln a = x ln a .4. Primjer 4. Dakle.4 Hiperbolne i area funkcije ex − e−x 2 ′ (sh x) ′ = = ex + e−x = ch x . 2 . e x Primjer 4. lim x→0+ x Za x < 0 je f (x) − 1 lim = lim x→0− x→0− x 1 f0 (−x) x −1 = lim f0 (−x) − 1 1 = 1 = f (0). DERIVACIJE ELEMENTARNIH FUNKCIJA 95 Funkcije x −→ min{x. 2 2 [f0 (−x)] [f0 (−x)] f0 (−x) U sluˇaju c = 0 moramo posebno gledati lijevi i desni limes od f (x)−1 . ∀x > 0. 4. c} su neprekidne pa za x → c slijedi ′ f0 (c) = lim f0 (x) − f0 (c) = f0 (c). x→c x−c 1 . Eksponencijalna funkcija s bazom a > 0 definira se kao ax = ex ln a za ∀x ∈ R. ∀x ∈ R. c} i x −→ max{x.

I ⊆ R otvoren interval. (x ∈ c. ∀x ∈ R. (x ∈ c − δ. 2 ch x (ch x) ch x ′ 2 2 ch x sh x − ch x −1 = = = 2 .7. +∞ . ∀x > 1. c + δ ) ⇒ (f (c) < f (x)) . ∀x ∈ R. 2 2 ′ ch2 x − sh2 x 1 sh x = = = 2 . ln(h(x)) = g(x) ln(f (x)). Ako je f (c) > 0 onda ∃δ > 0 takav da vrijedi (x ∈ c − δ. Tada je i funkcija h : I → R. f (x) 4. ∀x ∈ R. 2 sh x (sh x) sh x 1 1 1 = . c ) ⇒ (f (x) < f (c)) . c ) ⇒ (f (x) > f (c)) . ∀x ∈ −1. ∀x ∈ R \ {0}. ∀x ∈ R \ [−1. Neka je f : I → R.96 (ch x)′ = (th x)′ (cth x)′ (sh−1 x)′ ′ POGLAVLJE 4. diferencijabilne funkcije. Naime. definirana s h(x) = f (x)g(x) . ∀x ∈ I. −1 1 − x2 1 − [th(th x)]2 1 1 = . g : I → R. DERIVACIJA ex + e−x ex − e−x = = sh x .4 Teoremi srednje vrijednosti i primjene Lema 4. = Primjer 4. c + δ ) ⇒ (f (c) > f (x)) . Ako je f ′ (c) < 0 onda ∃δ > 0 takav da vrijedi (x ∈ c. 1]. (Logaritamsko deriviranje) Neka su f : I → 0. diferencijabilna. Odatle je h(x) f h′ (x) = f (x)g(x) g ′(x) ln(f (x)) + g(x) f ′ (x) . 1 . . diferencijabilna u toˇki c otvorenog intervala c ′ I ⊆ R. = =√ −1 ch(sh x) −1 1 + x2 2 1 + (sh(sh x)) 1 = sh(Ch−1 x) 1 ch2 (th−1 x) 1 sh2 (cth−1 x) −1 1 (Ch−1 x)′ = (th−1 x)′ = (cth−1 x)′ = 1 (ch(Ch −1 x))2 = 1 1 = . pa deriviranjem lijeve i desne strane ove jednakosti ′ (x) ′ imamo: h (x) = g ′ (x) ln(f (x)) + g(x) f (x) .1. −1 2 1 − x2 1 − [cth(cth x)] −1 =√ 1 x2 − 1 .

d) strogi lokalni minimum f (c).4.2. ako ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ I (|x − c| < δ) ⇒ (f (x) ≥ f (c)). x−c f (x) − f (c) > 0 ⇒ (f (x) − f (c) > 0) . tj. .2 (Fermat). f ne bi imala lokalni maksimum u c. Q.E.D. Dakle. TEOREMI SREDNJE VRIJEDNOSTI 97 Dokaz: Sliˇno kao u dokazu teorema 4. Definicija 4. iz M. c ) ⇒ (x ∈ c. po lemi 3. To daje (x ∈ c − δ. mora biti f ′ (c) = 0.D. Takve toˇke zovemo toˇkama lokalnih ekstrema.. onda je f ′ (c) = 0.3. c ) ⇒ (f (x) > f (c)). Lema 4. c + δ ) ⇒ f (x) − f (c) > 0 ⇒ (f (x) − f (c) < 0) . Za funkciju f : I → R kaˇemo da u c otvorenog intervala z I ⊆ R ima a) lokalni maksimum f (c). pa f opet ne bi imala lokalni maksimum u c. Dokaz: Neka f ima u c lokalni maksimum. odnosno. strogih lokalc c nih ekstrema.A. c) lokalni minimum f (c).1. x−c Q. ako ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ I (|x − c| < δ) ⇒ (f (x) ≤ f (c)). U sluˇaju f ′ (c) < 0 ∃δ > 0 takav da c (x ∈ c − δ.4. ako ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ I (0 < |x−c| < δ) ⇒ (f (x) < f (c)). .I. c + δ ) ⇒ (f (c) < f (x)).E. ako ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ I (0 < |x − c| < δ) ⇒ (f (x) > f (c)). Ako je f diferencijabilna u c. iz diferencijabilnosti funkcije f u c c slijedi neprekidnost u c funkcije g : I → R definirane s g(x) = f (x)−f (c) x−c ′ f (c) . b) strogi lokalni maksimum f (c). Neka f : I → R u toˇki c otvorenog intervala I ⊆ R c ima lokalni ekstrem. Kada bi bilo f ′ (c) > 0 onda bi postojao δ > 0 takav da (x ∈ c. ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ I 1 (|x − c| < δ) ⇒ g(x) ≥ 2 g(c) > 0. za x = c . za x = c Zbog g(c) = f ′ (c) > 0.

DERIVACIJA Uvjet da je derivacija u toˇki jednaka nuli nije dovoljan da bi u toj toˇki c c funkcija imala lokalni ekstrem. Za funkciju f (x) = x3 je f ′ (x) = 3x2 . 21. Toˇke iz otvorenog intervala u kojima je dec rivacija jednaka nuli nazivamo stacionarnim toˇkama. b−a 1 Michel Rolle (Ambert. Funkcija g je diferencijabilna na I i g ′(x) = f ′ (x) − f (b)−f (a) . Tada ∃ c ∈ a. tj.6 (Rolle1 ). c Teorem 4.D. tj.E. studeni 1719. diferencijabilna na otvorenom intervalu I ⊆ R i neka su a.– Paris. a < b. b takva da je 0 = g ′(c) = f ′ (c) − f (b)−f (a) . vrijedi f (a) = f (b) = 0. tj. travanj 1652. b . ∀x ∈ I. pa g zadovoljava sve uvjete Rolleovog teorema. b .98 POGLAVLJE 4. ′ Teorem 4. Tada ∃ c ∈ a. ∃ c ∈ a.7 (Lagrange2 ). diferencijabilna na otvorenom intervalu I ⊆ R i neka za a.D. . – Paris.2. Sada po lemi 4. b takav da je f ′ (c) = 0. b takav da je f (b) − f (a) = f ′ (c)(b − a). ∀c ∈ a. b ∈ I. z c Q. Q. Neka je f : I → R. b−a Takoder je g(a) = g(b) = 0. b] ⊂ I. b .8. pa je f (c) = 0. a < b. c Primjer 4. je f ′ (xM ) = 0. i pretpostavimo da je to M. Dokaz: Budu´i da je funkcija f neprekidna na segmentu [a. ali f nema lokalni ekstrem u 0 jer je f strogo rastu´a na R. travanj 1813.) francuski matematiˇar c 2 Joseph Louis Lagrange [Giuseppe Lodovico Lagrangia] (Turin [Sardinija] 25. Neka je f : I → R. M = f (xM ). tj. Pretpostavimo da je m < M. ∃xM ∈ a. sijeˇanj c 1736. 10. 8. talijansko-francuski matematiˇar c . b ∈ I. Ako je m = M onda je f konstantna funkcija na tom segmentu. Onda se barem jedna od tih vrijednosti poprima unutar intervala a. c = xM je traˇena toˇka. Dokaz: Neka je funkcija g : I → R zadana s g(x) = f (x)−f (a)− f (b)−f (a) (x− b−a a).onda ona c poprima minimum m i maksimum M na tom segmentu (B-W teorem).E. f ′ (0) = 0.

4. z Teorem 4. formulacija Lac c grangeovog teorema.9. 1 . Takoder. ∀x ∈ I. b ∈ I i sekantu koja prolazi toˇkama c (a. zbog postojanja f ′ (c) vrijedi x→c− x→c− 0 a c b x f (x) − f (c) f (x) − f (c) lim f ′ (x) = lim = lim = f ′ (c). f (c)) na gras fu Γ(f ) koja je paralelna s tom sekantom. f (b)) na grafu Γ(f ) funkcije f postoji tangenta s diraliˇtem (c. Ako je f : [a. onda funkcija f ′ nema prekida prve vrste na I. onda se pretpostavlja njena c neprekidnost na [a. Ako realna funkcija f ima derivaciju f ′ na otvorenom intervalu I ⊆ R.E. Postoji nekoliko sliˇnih. b] → R. ∀x ∈ I. odnosno. f (a)) i (b. MONOTONOST I DERIVACIJA FUNKCIJE Geometrijska interpretacija Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti kaˇe da za svaz ko a. σ ∈ 0. c Q.D. Po pretpostavci postoji lim f ′ (x). jednakost iz Lagrangeovog teorema moˇe se pisati kao z f ′ (c) = f (b) − f (a) . Funkcija . b piˇe u obliku c = a + σ(b − a).5. No. Tada je f neprekidna slijeva (zdesna) u c. nekada se toˇka c ∈ a. b] i diferencijabilnost na a.8. Odatle je x→c− x−c tada je lim f ′ (x) = lim f ′ (cx ).5 Monotonost i derivacija funkcije Teorem 4. x→c− x→c− x→c x−c x−c Interesantna je sljede´a posljedica. 4. Naime. x < c. c f (x) − f (c) = f ′ (cx ). Neka je f : I → R diferencijabilna na otvorenom intervalu I ⊂ R i neka funkcija f ′ : I → R ima u toˇki c ∈ I limes slijeva (limes c ′ zdesna). b . ali u nekim detaljima razliˇitih. Korolar 4. c takva da vrijedi f (x) − f (c) = f ′ (cx )(x − c). njena derivacija f ′ : I → R definirana s (f ′ )(x) = f ′ (x). Neka je f : I → R. Dokaz: Neka je x ∈ I. diferencijabilna na otvorenom intervalu I ⊆ R. pa po Lagrangeovom teoremu srednje vrijednosti postoji toˇka cx ∈ x. s Sada ´emo dokazati da za funkciju diferencijabilnu na otvorenom intervalu c I ⊂ R.2. ne moˇe biti bilo kakva funkcija. Funkcija f raste na I ako i samo ako je f ′ (x) ≥ 0. b−a 99 y f b t s f f c f a a to je upravo jednakost koeficijenata smjera tangente i sekante.

s Q. takve da je f (x1 ) = f (x2 ). f ′ (c) = 0 i ako ∃δ > 0. tj. Dakle. z Zbog f ′ (x) ≥ 0. ∀x ∈ I. x1 .D. Druga tvrdnja dobije se tako da se prva tvrdnja primijeni na funkciju −f . f pada na I ako i samo ako je f ′ (x) ≤ 0. diferencijabilna na otvorenom intervalu I ⊆ R i neka je S = {x ∈ I. ali f ′ (0) = 0. Obratno. funkcija f raste na I. onda bi c zbog rasta funkcije f za svaki x ∈ x1 . Sada smo u mogu´nosti opisati dovoljne uvjete za lokalne ekstreme difec rencijabilne funkcije pomo´u njene derivacije. c − δ. x2 .100 POGLAVLJE 4. skup S ne sadrˇi interval. diferencijabilna na otvorenom intervalu I ⊆ R. x2 tako da je f (x2 ) − f (x1 ) = f ′ (c)(x2 − x1 ) ≥ 0. x1 < x2 postojao c ∈ x1 . c ) ⇒ (f ′ (x) > 0) i (x ∈ c. Funkcija f strogo raste (pada) na I ako i samo ako skup S ne sadrˇi otvoreni interval i f ′ (x) > 0 (f ′ (x) < 0). tj. ˇto se protivi pretpostavci. ∀ x ∈ R. Nuˇan i dovoljan uvjet c z dan je u sljede´em teoremu. a to je suprotno pretpostavci o strogom rastu funkcije f na I. Kada bi postojale toˇke x1 .10. c ) ⇒ (f (x) > f (c)). x2 ∈ I0 . onda bi ∀ x1 .9. c Teorem 4. Neka su x1 . Kada bi postojala toˇka c ∈ I takva da je f ′ (c) < 0. f (x1 ) ≤ f (x2 ). x2 ⊆ S. Q. z Pretpostavimo sada da je f ′ (x) > 0. onda bi po lemi 4. f ′ (x) = 0}. Kada bi postojao otvoren interval I0 ⊂ S. x2 ∈ I. prema teoremu 4. To pokazuje primjer funkcije f (x) = x3 . ∀x ∈ I \ S i da S ne sadrˇi interval. ∀x1 . c Teorem 4.1. ∀x ∈ I. Uvjet da je f ′ (x) > 0. ali taj uvjet nije nuˇan. Neka je f : I → R. neka je f ′ (x) ≥ 0. . je dovoljan za strogi rast funkcije f na I. tj. c (x ∈ c − δ.E. x2 ∈ I (x1 < x2 ) ⇒ (f (x1 ) ≤ f (x2 )). ∀x ∈ I. Po prethodnom teoremu vrijedi f ′ (x) ≥ 0. ∀x ∈ S. Dakle. DERIVACIJA Dokaz: Neka f raste na I. Ako je c ∈ I. a to je u suprotnosti s rastom funkcije. x2 takav da je f (x2 ) − f (x1 ) = f ′ (c)(x2 − x1 ) = 0.11.D. tako da onda f ima u toˇki c strogi lokalni maksimum. z ∀x ∈ I \ S. Tada bi funkcija bila konstantna na intervalu x1 . ta je funkcija strogo rastu´a. x1 < x2 . c postojao δ > 0 takav da vrijedi (x ∈ c − δ. tj. f (x) = f (x1 ) = f (x2 ).E. x2 vrijedilo f (x1 ) ≤ f (x) ≤ f (x2 ). c + δ ) ⇒ (f ′ (x) < 0). f ′ (x) ≥ 0. ∀x ∈ I. x1 < x2 . c + δ ⊆ I. Neka je f : I → R. 1. z Naime. x2 ∈ I0 . Po Lagrangeovom teoremu srednje vrijednosti ∃ x ∈ x1 . Dokaz: Neka f strogo raste na I. ∀x ∈ I.

2 -0.9. MONOTONOST I DERIVACIJA FUNKCIJE 2. tj. c zamjenom f s −f . Ispitati lokalne ekstreme i na´i intervale monotonosti funkcije c x f (x) = . c + δ . slijedi iz 1. Ako je c ∈ I.2 -6 -4 -2 -0. c ) ⇒ (f ′ (x) > 0) i (x ∈ c. pa je f ′ (t) > 0.4 f’ f −∞. c imamo x < t < c. ∞ – ց 0. ∀x ∈ c − δ. Sluˇaj 2. c + δ ∃t izmedu c i x tako da vrijedi f (c) − f (x) = f ′ (t)(c − x). x = c. −1 – ց −1. tako da (x ∈ c − δ. Za x ∈ c. onda f ima u toˇki c strogi lokalni minimum. Prema Lagrangeovom teoremu srednje vrijednosti ∀x ∈ c − δ. c + δ ) ⇒ (f ′(x) > 0). − 2 ) i max(1. pa je f ′ (t) < 0.D. Q. −1 . c ) ⇒ (f ′ (x) < 0) i (x ∈ c. Primjer 4. 1 1 Stoga imamo lokalne ekstreme: min(−1. odakle slijedi f (c) − f (x) = f ′ (t)(c − x) > 0. Neka je f ′ (c) = 0 i (x ∈ c − δ. Sada.4 2 4 6 . 1 i zbog f ′ (2) < 0 f pada na 1. c − δ.5. c Zbog f ′ (−2) < 0 funkcija pada na ∞. c + δ je c < t < x. za x ∈ c − δ. zbog f ′ (0) = 1 f raste na −1.E. +∞ . f u c ima strogi lokalni maksimum. f ′ (c) = 0 i ako ∃δ > 0. 1 + x2 1 − x2 . Stoga je f (c) − f (x) = f ′ (t)(c − x) > 0. c + δ ⊆ I. Dakle. 1 + ր 1. c 101 Dokaz: 1. je f (x) < f (c). 0. (1 + x2 )2 Funkcije f i f ′ su definirane na R i f ′ (x) = Stacionarne toˇke su x1 = −1 i x2 = 1.4. c + δ ) ⇒ (f ′ (x) < 0). 2 ).

Funkcije f i f ′ su definirane na R i f ′ (x) = x3 − 3x2 − 4x = (x2 − 3x − 4)x. f ′ (− 1 ) = 9 . f ′ (1) = −6. max(0. c c Teorem 4. −1 – ց −1. DERIVACIJA Primjer 4.23) f (n+1) (cx ) (x − c)n+1 . Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R ima n-tu derivaciju na I. Ispitati lokalne ekstreme i na´i intervale c 1 monotonosti funkcije f (x) = 4 x4 − x3 − 2x2 + 1. k! (4.24) Brook Taylor (Edmonton. 30. −31). Lagrangeov teorem srednje vrijednosti ima sljede´e uop´enje. a funkciju c Rn (x) = f (x) − Tn (x) . 1). x2 = 0 i x3 = 4. (n + 1)! (4. ∞ + ր 4. 4 ). -4 -2 2 4 6 20 40 -20 f’ f 4.102 POGLAVLJE 4. Tada ∀x ∈ I. kolovoz 1685.12. 2 8 Lokalni ekstremi su: min(4. Stacionarne toˇke su x1 = −1.22) zovemo Taylorov1 polinom n-tog reda za funkciju f u toˇki c.) engleski matematiˇar c . tako da je c Rn (x) = 1 (4.– London. ∃cx izmedu c i x. Neka je c ∈ I i Tn Taylorov polinom za f u toˇki c definiran s (4. (Taylor) Neka je I ⊆ R otvoren interval i neka f : I → R.10. zovemo n-ti ostatak funkcije f u c. x ∈ R. studeni 1731.6 Taylorov teorem srednje vrijednosti i primjene Definicija 4. −∞.3.22). x ∈ I. Za c ∈ I polinom n Tn (x) = f (c) + k=1 f (k) (c) (x − c)k . ima derivaciju n + 1-vog reda na I. 0 + ր 0. c Vrijednosti derivacije izmedu stacionarnih toˇaka c su f ′ (−2) = −12. 4 – ց 1 min(−1. 18. (Lagrangeov oblik ostatka).

f ∈ C (n+1) (I).1 c s Odredivanje ekstrema pomo´u derivacija viˇeg reda U proˇlom teoremu pokazali smo da je f ′ (c) = 0 nuˇan uvjet za postojas z nje lokalnog ekstrema diferencijabilne funkcije f u toˇki c. takav da c ∀k ∈ {1. Neka je I ⊆ R otvoren interval. n F (t) = −f (t) − ′ ′ k=1 f (k+1) (t) f (k) (t) (x − t)n (x − t)k − (x − t)k−1 + A k! (k − 1)! n! = (x − t)n A − f (n+1) (t) .4. n} vrijedi f (k) (c) = 0 i f (n+1) (c) = 0. ˇto pomo´u c s c (4.D. za x = c neprekidna u toˇki c i vrijedi f (x) = Tn (x) + ωn (x)(x − c)n .24). k! (n + 1)! (4. TAYLOROV TEOREM 103 Dokaz: Za ˇvrsto x ∈ I. x ∈ I. f ′ (c) = 0. (4. onda je funkcija ωn c definirana s Rn (x) . ako je n + 1 paran broj i f (n+1) (c) > 0. x = c. c 4. a zbog (4. .6. Neka je c ∈ I stacionarna toˇka.13. Napomena 4. Ako je f (n+1) lokalno ograniˇena oko c. .26) vrijedi F (c) = 0.26) Lako je provjeriti da je F (x) = 0. tada je u sluˇaju c I. To povlaˇi da je A = f (n+1) (cx ). Q. Nadalje. . c s c Teorem 4.25) daje (4.E. tj. f : I → R. Sada ´emo dati c c dovoljan uvjet za lokalne ekstreme pomo´u derivacija viˇeg reda u toˇki c. n! Iz Rolleovog teorema srednje vrijednosti zakljuˇujemo da ∃cx strogo izmedu c ′ c i x takav da vrijedi F (cx ) = 0.6.25) (n + 1)! A= f (x) − f (c) − (x − c)n+1 n k=1 f (k) (c) (x − c)k k! .1. za x = c (x−c)n ωn (x) = 0 . . Ako postoji n ∈ N. definirajmo funkciju F : I → R formulom c n F (t) = f (x) − f (t) − gdje je k=1 f (k) (t) (x − t)n+1 (x − t)k − A . f ima strogi lokalni minimum u c. .

U sluˇaju III. x2 = 0 i x3 = 4.. III.E. f ′′ (4) = 20 > 0. f ′ i f ′′ su definirane na R. c + δ ∃cx izmedu (n+1) (c c i x tako da je f (x) = f (c) + f (n+1)!x ) (x − c)n+1 > f (c) (zbog parnosti eksponenta n + 1). f nema lokalni ekstrem u c (ima horizontalnu infleksiju). c + δ vrijedi f (n+1) (x) > 0. ∀x ∈ c − δ. se c dokazuje analogno. 1 ). zbog neparnosti eksponenta n + 1. sluˇaj. Funkcije f . Tada zbog neprekidnosti c (n+1) f u toˇki c ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ c − δ. f ′ (x) = e−x (4x3 − 2x5 ) f ′′ (x) = e−x (4x6 − 18x4 + 12x2 ) f ′′′ (x) = e−x (−8x7 + 60x5 − 96x3 + 24x) f (4) (x) = e−x (16x8 − 176x6 + 492x4 − 33612x2 + 24) 2 2 2 2 2 . f ′′ (0) = −4 < 0. Sluˇaj II. na razliˇitim stranama c c od c vrijednost od f (n+1) (cx )(x − c)n+1 ima razliˇite predznake. Ispitati lokalne ekstreme funkcije f (x) = 4 x4 − x3 − 2x2 + 1. Stacionarne toˇke su x1 = −1. pa su toˇke c lokalnih ekstrema: min(−1. max(0. f ima strogi lokalni maksimum u c. ako je n+1 neparan broj. c Vrijedi f ′′ (−1) = 5 > 0. 4 Primjer 4. DERIVACIJA II. min(4. Funkcije f . u c nije c lokalni ekstrem funkcije f . Imamo f ′ (x) = x3 − 3x2 − 4x = (x2 − 3x − 4)x i f ′′ (x) = 3x2 − 6x − 4. ako je n + 1 paran broj i f (n+1) (c) < 0.12. Dakle.104 POGLAVLJE 4. Dokaz: Pretpostavimo da je nastupio I. Q. 1 Primjer 4.D. tj. 1). f ′ i f ′′ su definirane na R. Ispitati lokalne ekstreme funkcije f (x) = x4 e−x . c Po Taylorovom teoremu srednje vrijednosti.11. −31). f ima u c strogi lokalni minimum.

za x = 0 da f ima u toˇki 0 strogi lokalni minimum (nacrtaj graf). Primjer 4.5 0. Za realnu funkciju f kaˇemo z da je konveksna na intervalu I ⊆ R. za x = 0 . min(0.13. 4e−2 ). odnosno. infleksija f x2 Definicija 4.4. x2 ∈ I) f ( x1 + x2 f (x1 ) + f (x2 ) )≥ . za x = 0 1 je klase C (∞) (R) i 1 − 12 e x = 0. -4 4 -2 2 √ ′′ f (− 2) =< 0. c √ x2 = 0 i x3 = 2. za svaki polinom P .4 0. 4e−2 ). 2 (4.28) . Upravo su toga oblika i limesi lim P x→0 x pomo´u kojih se raˇuna derivacija f (n) (0). c 4. za x = 0 ′ 3e x trema. Odatle je x→0 x Dakle. Medutim. ako f (x1 ) + f (x2 ) . To slijedi iz lim x e x→∞ n −x e− x2 0 1 . max( 2.27) Funkcija f je strogo konveksna ako u (4.6. √ √ pa imamo lokalne ekstreme: max(− 2.3 0. vrijedi f (x) = . 105 0.2 0. x2 ∈ I) f x1 + x2 2 ≤ f x1 2 f x2 f x1 f x1 2 x2 O x1 x1 2 x2 x2 Funkcija f je konkavna ako vrijedi (∀x1 . √ Vrijedi f ′′ (− 2) =< 0. c c e− x = 0.2 Konveksne funkcije. 0).1 f ′′′ (0) = 0. Funkcija f (x) = vrijedi f (n) (0) = 0.27) za x1 = x2 vrijedi stroga nejednakost. pa iz toga slijedi 0 .6.4. TAYLOROV TEOREM √ Stacionarne toˇke su x1 = − 2. 2 2 (4. f (4) (0) = 24 > 0. lim n = 0. f ′′ (0) = 0. tu nije mogu´e primijeniti prethodno pravilo za odredivanje eksc 1 2 − x2 . n ∈ N. (∀x1 . ∀n ∈ N.

29) vrijedi za neko t ∈ 0. tj. (4. vrijedi g(t) ≤ 0. to je desna strana od (4. Neka je δ = min{c. c + δ] ⊆ [0. (Jensenova nejednakost) Ako je f neprekidna i konveksna funkcija na intervalu I ⊆ R. segmenti [c − δ. f ((1 −t)x1 + tx2 ) ≤ (1 −t)f (x1 ) + tf (x2 ). DERIVACIJA a strogo konkavna ako u (4. Ako je g(c) = 0 za neko c ∈ 0.29) za t = x3 −x1 x2 −x1 x2 −x1 x2 −x1 x2 −x3 x3 −x1 dobivamo f (x3 ) ≤ x2 −x1 f (x1 ) + x2 −x1 f (x2 ).29) Ako jednakost u (4.31) Budu´i da je g(c − δ) = 0 ili g(c + δ) = 0. tj. 1]. 1 . ∀ t ∈ [0.D. 1]. jednakost u (4. Zbog g(c − δ) ≤ 0 i g(c + δ) ≤ 0. 1]. onda za izbor δ > 0 takav da vrijedi [c − δ. 1 − c}. c + δ] i [0. onda vrijedi (∀ x1 . 1] imaju barem jedan zajedniˇki rub. onda jednakost vrijedi ∀ t ∈ [0.30) ˇ Zelimo dokazati da je g(t) ≤ 0. Neka je f : I → R diferencijabilna funkcija na otvorenom intervalu I ⊆ R. 1] → Rs g(t) = f ((1 − t)x1 + tx2 ) − (1 − t)f (x1 ) − tf (x2 ). (∀ t ∈ [0.14. Zbog g(0) = g(1) = 0 z c je c ∈ 0. ∀ t ∈ [0. 1]. tj. Dokaz: Za bilo koje x1 . ∀ t ∈ [0. 1 .31) slijedi g(c − δ) + g(c + δ) = 0. 2 (4. Pretpostavimo suprotno. Q. to povlaˇi g(c − δ) = 0 i g(c + δ) = 0. 1]).31) strogo c manja od g(c). c Dokaz: Neka je f konveksna na I i neka su x1 . s c Dakle. ako i samo ako je njena derivacija f ′ rastu´a funkcija na I. x2 ∈ I definirajmo neprekidnu funkciju g : [0. Iz toga slijedi da je c g(t) = 0.29) tada vrijedi za svako t ∈ [0. 1]. x2 ∈ I). Iz Jensenove nejednakosti (4.E.106 POGLAVLJE 4. 1 . Sada c g(c) = g (c − δ) + (c + δ) 2 ≤ g(c − δ) + g(c + δ) . 1]. Vrijedi x3 = x2 −x3 x1 + x3 −x1 x2 .28)za x1 = x2 vrijedi stroga nejednakost. ∀ t ∈ [0. (4. x2 . Odatle je f (x3 )−f (x1 ) ≤ x2 − x3 x3 − x1 x3 − x1 − 1 f (x1 )+ f (x2 ) = (f (x2 )−f (x1 )) ⇒ x2 − x1 x2 − x1 x2 − x1 . 1]. Funkcija f je konveksna na I. neka g postiˇe svoj maksimum u toˇki c i neka je g(c) > 0. Teorem 4. ˇto je kontradikcija s ˇinjenicom da je g(c) > 0 maksimum. iz (4.15. x1 < x3 < x2 . Teorem 4. x3 ∈ I.

x2 . ∀x1 . x2 − x1 tj. Neka je f : I → R dva puta diferencijabilna funkcija na otvorenom intervalu I ⊆ R.E. x3 − x1 x2 − x1 x2 − x3 107 (4. Dakle.32) Ako u (4. x3 − x1 x2 − x1 Analogno se dobije nejednakost f (x2 ) − f (x1 ) f (x2 ) − f (x3 ) ≤ . a to vrijedi onda i samo onda ako je f ′′ (x) ≥ 0. x1 < x3 < x2 vrijedi f (x3 ) − f (x1 ) f (x2 ) − f (x1 ) f (x2 ) − f (x3 ) ≤ ≤ . 2 Zbog (c1 < c2 ) ⇒ (f ′(c1 ) ≤ f ′ (c2 )) i x2 − x1 > 0 vrijedi 1 f 2 odakle slijedi f x1 + x2 2 1 1 ≤ f (x1 ) + f (x2 ).4.3. x2 − x1 x2 − x3 Dakle. (x1 < x2 ) ⇒ f ′ (x1 ) ≤ f ′ (x2 ). Uzmimo po volji x1 . neka je f ′ rastu´a funkcija na I.D. ∀x ∈ I.6.D. c Obratno.Q. c .E. x1 +x2 i 2 ∃c2 ∈ x1 +x2 .32) prvo predemo na limx3 →x1 . Po Lagrangeovom teoremu srednje vrijednosti ∃c1 ∈ x1 . c x1 < x2 . f je konveksna funkcija na I. tj. TAYLOROV TEOREM f (x3 ) − f (x1 ) f (x2 ) − f (x1 ) ≤ . x1 + x2 2 − f (x1 ) ≤ 1 f (x2 ) − f 2 x1 + x2 2 . dobivamo nejednakost f (x2 ) − f (x1 ) f ′ (x1 ) ≤ ≤ f ′ (x2 ). x2 ∈ I. a zatim na limx3 →x2 . f ′ je rastu´a funkcija na I. x3 ∈ I. Korolar 4. Dokaz: Po prethodnom teoremu f je konveksna na I ako i samo ako je f ′ rastu´a na I. 2 2 Q. ∀x ∈ I. Funkcija f je konveksna na I ako i samo ako je f ′′ (x) ≥ 0. x2 takvi da je 2 f x1 + x2 x2 − x1 −f (x1 ) = f ′ (c1 ) i f (x2 )−f 2 2 x1 + x2 2 = f ′ (c2 ) x2 − x1 .

√ – – ց s. c + δ . c funkcija f strogo konveksna. Neka je f : I → R dva puta diferencijabilna funkcija na otvorenom intervalu I ⊆ R. c −∞. Teorem 4.D.16. c i strogo pada na c. 1 + x2 √ 2 . DERIVACIJA Definicija 4. Dokaz: Neka je f strogo konveksna na c − δ. x .8 0. c + δ je f strogo konkavna ili obratno.konkav. c i strogo konkavna na c. Vrijednosti f ′′ (−1) > 0. tj. − √ 2 . konv. Ispitati lokalne ekstreme i toˇke infleksije funkcije f (x) = c −x2 e . a na intervalu c. Tada f ′ strogo raste na c − δ. f ′ i f ′′ su definirane na R.E.15.6 0. c+δ . 1) odreduju konveksnost i konkavnost u intervalima izmedu toˇaka infleksije. Toˇka c ∈ I c je toˇka infleksije ili prijevojna toˇka. ako postoji δ > 0 takav da je na c c intervalu c − δ. f ′ ima strogi lokalni maksimum u c. √ f” f’ f – + ր s. konkav. √ c Mogu´e toˇke c c √ infleksije su x2 = − 22 i x3 = 22 .2 -3 -2 -1 x2 x1 x3 1 2 3 Stacionarna toˇka je x1 = 0. Toˇka c ∈ I je toˇka infleksije funkcije f ako i c c ′′ ′ samo ako je f (c) = 0 i funkcija f ima u c strogi lokalni ekstrem. f (c)) toˇka infleksije s z c c grafa funkcije f . Funkcije f . konv.14.∞ 2 Primjer 4. max(0. c i strogo konkavna na c. 2 2 + – ց s. − 22 + + ր s. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R. Joˇ kaˇemo da je toˇka (c. neka f ima u c strogi lokalni maksimum.5. Q. f ′′ (0) < 0. Tada je f ′′ (c) = 0 i ∃δ > 0 takav da f ′ strogo raste na c − δ.108 POGLAVLJE 4. Ispitati lokalne ekstreme i toˇke infleksije funkcije f (x) = c . Primjer 4.0 2 0. Obratno. f ′′ (1) > 0. Tada je f strogo konveksna na c−δ.4 0. f ′ (x) = −2xe−x 2 1 f ′′ (x) = (4x2 − 2)e −x2 0. c + δ . c + δ . c i strogo pada na c.

4.6. TAYLOROV TEOREM Funkcije f , f ′ i f ′′ su definirane na R. f ′ (x) = f ′′ (x) =
1−x2 (1+x2 )2 2x(x2 −3) (1+x2 )3
-3 -2 0.4 0.2 x3 x1 -1

109

x4 -0.2 -0.4

1 x2

x5 2

3

Stacionarne toˇke su x1 = −1 i x2 = 1. c √ Mogu´e toˇke infleksije su x3 = − 3, c c √ x4 = 0 i x5 = 3.
′′

Vrijednosti druge derivacije izmedu toˇaka infleksije su: f ′′ (−2) > 0, c f (0) < 0, f ′′ (1) > 0, a jedini lokalni ekstrem je max(0, 1).
f” f’ f √ −∞, − 3 – – ց s. konkav. √ − 3, −1 + – ց s. konvek. −1, 0 + + ր s. konvek. 0, 1 – + ր s. konkav. √ 1, 3 – – ց s. konkav. 3, ∞ + – ց s. konvek. √

4.6.3

Okomite i kose asimptote na graf funkcije

Definicija 4.6. Neka je I ⊆ R otvoren skup i f : I → R funkcija ˇiji je c graf Γf ⊂ R × R. Kaˇemo da je pravac p asimptota na graf funkcije Γf , ako z udaljenost izmedu pravca i toˇke T ∈ Γf teˇi k 0 kako se toˇka T beskonaˇno c z c c udaljava od ishodiˇta. s

Graf Γf ima okomitu asimptotu u rubnoj toˇki podruˇja definicije c ∈ R c c ako je lim f (x) = ±∞.
x→c±

Graf Γf funkcije f : I → R ima kosu ili horizontalnu asimptotu y = kx+l u ±∞, ako je
1. a, +∞ ⊆ I za neko a ∈ I, 2. 3. lim
x→+∞ x→+∞

1’. −∞, a ⊆ I za neko a ∈ I, 2’. 3’. lim
x→−∞ x→−∞

f (x) = lim f ′ (x) = k ∈ R, x→+∞ x

f (x) = lim f ′ (x) = k ∈ R, x→−∞ x

lim (f (x) − kx) = l ∈ R

lim (f (x) − kx) = l ∈ R

110

POGLAVLJE 4. DERIVACIJA

Primjer 4.16. √ Ispitaj tok i nadi asimptote x+1 funkcije f (x) = . x 1. Prirodna domena funkcije je D(f ) = [−1, 0 > ∪ 0, +∞ .
x+2 2. f ′ (x) = − 2x2 √x+1 , x ∈ D(f ).
-1 -0.5

60

40

20

0.5

1

1.5

2

3. lim

x+1 x+1 = −∞ , lim = x→0− x→0+ x x +∞. Dakle, f ima asimptotu u 0. 0, ∞ – ց

-20

-40

Primjer 4.17. Ispitaj tok i nadi asimptote x2 − 3 . funkcije f (x) = x−2 1. Prirodna domena funkcije je D(f ) = R \ {2} x2 − 4x + 3 2. f ′ (x) = , x ∈ D(f ). (x − 2)2 Stacionarne toˇke su x1 = 1 i x2 = 3. c x2 − 1 x2 − 1 = −∞ , lim = +∞. x→2− x − 2 x→2+ x − 2 lim Dakle, f ima okomitu asimptotu u 2.

[−1, , 0 > f’ – f ց

-60

20

15

10

5

-2 -5

1

2

3

4

6

-10

-15

x2 − 1 x2 − 1 2x − 1 = 1 , lim − x = lim = 2, tj. x→±∞ x(x − 2) x→±∞ x − 2 x→±∞ x − 2 lim y = x + 2 je kosa asimptota u ±∞. −∞, 1 + ր 1, 2 – ց 2, 3 – ց 3, +∞ + ր

f’ f

4.6. TAYLOROV TEOREM

111

4.6.4

L’Hospitalovo pravilo

Teorem o limesu kvocijenta funkcija f u toˇki c ∈ R podrazumijeva posc g tojanje limesa obje funkcije u toj toˇki i limx→c g(x) = 0. Slijede´i teorem c c predstavlja uop´enje tog rezultata, ali uz odredene uvjete na derivacije funkc cija f i g. Teorem 4.17. (L’Hospitalovo1 pravilo) Neka su f i g funkcije definirane na I \ {c} ⊂ R i neka su diferencijabilne na tom skupu. Neka vrijedi
x→c

lim f (x) = 0, lim g(x) = 0, g ′(x) = 0, ∀ x ∈ I \ {c}, lim
x→c

f ′ (x) = L. x→c g ′ (x)

Tada je lim

f (x) = L. x→c g(x)

Dokaz: Dokaz provodimo uz jaˇe pretpostavke na funkcije f i g, tj. da one c imaju neprekidne derivacije na I, te da je f (c) = g(c) = 0 i g ′(c) = 0. Iz Taylorovog teorema srednje vrijednosti i napomene 4.1. slijedi: f (x) = f ′ (c)(x − c) + ω(x)(x − c), g(x) = g ′(c)(x − c) + ω1 (x)(x − c), gdje su ω i ω1 neprekidne funkcije u c i ω(c) = ω1 (c) = 0. Sada imamo f (x) f ′ (c) + ω(x) = ′ , ∀x ∈ I \ {c}. g(x) g (c) + ω1 (x) (4.33)

Sada desna strana jednakosti zadovoljava uvjete teorema o limesu kvocijent jer limesi brojnika i nazivnika postoje u toˇki c i limes nazivnika je = 0. c Dakle, f (x) f ′ (c) + ω(x) limx→c (f ′ (c) + ω(x)) f ′ (c) f ′ (x) = lim ′ = = ′ = lim ′ . x→c g(x) x→c g (c) + ω1 (x) limx→c (g ′(c) + ω1 (x)) g (c) x→c g (x) lim Q.E.D. Napomena 4.2. Ako su funkcije f, g ∈ C (n+1) (I), te vrijedi f (c) = f ′ (c) = · · · = f (n) (c) = 0 i g(c) = g ′ (c) = · · · = g (n) (c) = 0, g (n+1) (c) = 0, tada iz Taylorovog teorema srednje vrijednosti imamo f (x) f (n+1) (x) = lim (n+1) . x→c g(x) x→c g (x) lim
Guillaume Franois Antoine Marquis de L’Hospital (Paris, 1661. – Paris, 2. veljaˇa c 1704.) francuski matematiˇar c
1

112

POGLAVLJE 4. DERIVACIJA

4.7

Svojstva konveksnih funkcija

′ Napominjemo da treba razlikovati f− (c) od limesa s lijeva derivacije ′ f ′ (c−), odnosno f+ (c) od limesa s desna derivacije f ′ (c+)

Definicija 4.7. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R. Kaˇemo da f z f (x) − f (c) ′ ima u toˇki c ∈ I lijevu derivaciju ako postoji f− (c) = lim c , x→c− x−c f (x) − f (c) ′ odnosno desnu derivaciju ako postoji f+ (c) = lim . x→c+ x−c

Teorem 4.18. Neka je I ⊆ R otvoren skup i f : I → R neprekidna i konveksna funkcija na I.
′ ′ 1. U svakoj toˇki x ∈ I funkcija f ima lijevu f− (x) i desnu f+ (x) desnu c ′ ′ derivaciju, te vrijedi f− (x) ≤ f+ (x). ′ 2. Funkcija x → f− (x) je rastu´a i neprekidna slijeva na I, a funkcija c ′ x → f+ (x) je rastu´a i neprekidna zdesna na I. c

3. Funkcija f ima derivaciju na I\J, gdje je J ⊂ I najviˇe prebrojiv skup. s Dokaz: Za a < x1 < x3 < x2 < b, kao u dokazu teorema 4.15., vrijedi f (x2 ) − f (x1 ) f (x2 ) − f (x3 ) f (x3 ) − f (x1 ) ≤ ≤ . x3 − x1 x2 − x1 x2 − x3 (4.34)

1. Neka je c ∈ I bilo koja toˇka. Za x2 = c, x1 = c − s i x3 = c − t desna c nejednakost u (4.34) daje f (c) − f (c − s) f (c) − f (c − t) ≤ s t (0 < t < s). (4.35)

Za x1 = c, x3 = c + t i x2 = c + s lijeva nejednakost u (4.34) daje f (c + t) − f (c) f (c + s) − f (c) ≤ t s Zbog f (c) = f (c + t) + (c − t) 1 ≤ [f (c + t) + f (c − t)] ⇒ 2 2 ⇒ f (c) − f (c − t) ≤ f (c + t) − f (c). (0 < t < s). (4.36)

Odatle, dijeljenjem s t i upotrebom (4.35) i (4.36) dobivamo: f (c) − f (c − t) f (c + s) − f (c) ≤ t s (0 < t < s). (4.37)

iz M. t→0+ t→0+ −t→0− t −t ′ Analogno.34) za x1 = x. z c Za svaki x ∈ I i dovoljno malo t > 0 imamo: ′ f+ (x) ≤ f (x + t) − f (x) . ′ f ima derivaciju u svakoj toˇki u kojoj je f− neprekidna funkcija. (f+(x) ≤ f− (y)). postoji F (0+) i f (c) − f (c − t) f (c − t) − f (c) ′ = lim = f− (c).26. ′ ′ ′ vrijedi limx→c+ f+ (x) = f+ (c).40). odnosno f− (x) = f+ (x). Analogno se ′ dokazuje neprekidnost slijeva funkcije f− . (f+(x) ≤ f+ (y)). rastu´a funkcija f− ima najviˇe prebrojivo c s ′ prekida na intervalu I. zbog neprekidnosti funkcije f .7. c ′ Pokaˇimo da je f+ neprekidna zdesna na I. c ′ ′ ′ ′ pa je f+ (x) ≤ f− (y). zbog rasta funkcije f+ je limx→c+ f+ (x) ≥ f+ (c).A. (4.36. a desna strana manja od f− (y). ε za neki ε > 0.D. iz M. Neka je c ∈ I bilo koja toˇka. Neka je x < y (x.I. x2 = y i x3 = x + t = y − t slijedi: F (0+) = lim F (t) = lim f (x + t) − f (x) f (y) − f (y − t) ≤ . pokazano f− (x) ≤ f+ (x) i c c ′ ′ f− (y) ≤ f+ (y) imamo ′ ′ ′ ′ ′ ′ (x < y) ⇒ (f− (x) ≤ f− (y)).A.37) i onda ′ ′ s → 0+ slijedi f− (c) ≤ f+ (c). t (4. (4. funkcije f− i f+ su rastu´e na I. tj.39) ′ ′ tj. Budu´i da je u toˇki 1. onda iz (4.42) ′ ′ ′ S druge strane. y ∈ I). Za x < y (x.38) je ve´a od f+ (x). (4.43) ′ Prema teoremu 3. Dakle. y ∈ I) imamo ′ ′ ′ f− (x) ≤ f+ (x) ≤ f− (y).40) t Prelaskom na limes x → c+ u (4.38) t t ′ ′ Lijeva strana od (4. Dakle. tj. f+ je neprekidna s desna. 2.41) Odavde za t → 0+ dobivamo: x→c+ ′ ′ lim f+ (x) ≤ f+ (c). Prema teoremu 3. iz (4.35) slijedi da funkcija definirana s F (t) = 113 f (c) − f (c − t) pada na t intervalu 0.I.43) za c ′ ′ ′ ′ ′ y → x+ dobivamo f− (x) ≤ f+ (x) ≤ f− (x).36) dobivamo egzistenciju f+ (c).E. (4. imamo: x→c+ ′ lim f+ (x) ≤ f (c + t) − f (c) . SVOJSTVA KONVEKSNIH FUNKCIJA Iz (4. Iz vanjske nejednakosti u (4. (4. Za t → 0+ u (4. Ako je f− neprekidna u toˇki x ∈ I. 3. Q. c .4. padaju´a c funkcija ima limes zdesna u 0.

19. vrijedi c p1 − p2 ≡ 0. . Zadani su uredeni parovi realnih brojeva (xk .8. 1. p1 − p2 ∈ Pn ima n + 1 nultoˇku. n). . . . . n). . . . . . . 1. tj. 1. . 1. gdje su x0 < x1 < x2 < · · · < xn ˇvorovi interpolacije. .8 Primjene derivacije U ovoj toˇki pokazujemo kako se ideje povezane s derivacijom primjenjuju na c neke prektiˇne zada´e kao ˇto su numeriˇko rjeˇavanje nelinearnih jednadˇbi c c s c s z i aproksimacija funkcija pomo´u polinoma. Lagrangeovih polic noma. 1. xn pa je nuˇno oblika c c z Li (x) = α(x − x0 ) · · · (x − xi−1 )(x − xi+1 ) · · · (x − xn ) . (4. xi+1 . Tada je p1 −p2 ∈ Pn jer je Pn vektorski prostor. DERIVACIJA 4. . Nadi p ∈ Pn tako da c vrijedi p(xk ) = fi (k = 0. . c (k = 0. 1. Dokaz: (jedinstvenost:) Neka su p1 . (egzistencija:) Egzistenciju dokazujemo pomo´u tzv. . n) . . . . an . . . . .114 POGLAVLJE 4. . 1. Promatrajmo specijalni interpolacijski problem: ˇvorovi interpolacije c xk (k = 0. s realnim koeficijentima a0 . . . . Li (xk ) = δik = 0 za i = k . fk ). xi−1 . n) z tako da vrijedi 1 za i = k . fk ). . . . (k = 0. s Koeficijent α odredujemo iz uvjeta Li (xi ) = 1 ˇto daje α = 1/(xi − x0 ) · · · (xi − xi−1 )(xi − xi+1 ) · · · (xi − xn ) . . . (k = 0. a traˇimo polinome Li ∈ Pn (i = 0. . . Dakle.1 Lagrangeov interpolacijski polinom n Neka je Pn skup svih polinoma s realnim koeficijentima stupnja ≤ n oblika p(x) = k=0 ak xk . .44) Takav polinom zovemo interpolacijski za parove (xk . . n) su kao i prije. Oˇigledno vrijedi (p1 −p2 )(xk ) = 0. n). . 1. . . Znaˇi Li ∈ Pn ima nultoˇke x0 . . c Postoji toˇno jedan polinom p ∈ Pn tako da je c p(xk ) = fi (k = 0. fk ). Neka su zadani parovi realnih brojeva (xk . c 4. gdje su x0 < x1 < x2 < · · · < xn ˇvorovi interpolacije. Teorem 4. n). . (k = 0. n). . . . p2 ∈ Pn interpolacijski polinomi. .

Oˇigledno vrijedi G(xk ) = 0 (k = c 0. . n − 1). (n + 1)! (4. Lema 4. . Prirodno pitanje je koliko toˇno polinom P aproksimira funkciju f u c toˇkama koje se razlikuju od ˇvorova. . 1. b] barem n + 1 razliˇitu nultoˇku. . .45) Dokaz: Neka je ξ = xk (k = 0. Istim naˇinom dolazimo do zakljuˇka da n + 1-va c c c c (n+1) derivacija G ima barem jednu nultoˇku u a. Izaberimo α tako da vrijedi g(ξ) = 0. b .46) gdje je α ∈ R za sada proizvoljan. Neka je a ≤ x0 < x1 < x2 < · · · < xn ≤ b i funkcija f ∈ C n+1 [a. .20.E. 115 pa je polinom p = n fi Li ∈ Pn traˇeni interpolacijski polinom.D. dakle treba ocijeniti f (x) − P (x) za c c x = xk . Zbog ξ = xk . 1. S tom svrhom dokazujemo slijede´i teorem srednje vrijednosti. . Definirajmo pomo´nu funkciju c G(x) = f (x) − P (x) − α(x − x0 ) · · · (x − xn ) . b] .4. pa imamo 0 = G(n+1) (x(ξ)) = f (n+1) (x(ξ)) − α(n + 1)! .3. . xk+1 −xk = h c (k = 0. xi − xj Q.8.45). funkcija G ima u [a. Tada c c po Rolleovom teoremu srednje vrijednosti derivacija G′ ima na [a. b] n + 2 razliˇite nultoˇke. b postoji x(ξ) ∈ a. 1. . b].D. Zbog P ∈ Pn vrijedi P (n+1) ≡ 0. Tada za svaki ξ ∈ a.E. n). . . tj. c Teorem 4. Neka su ˇvorovi interpolacije jednoliko udaljeni. Q. . a odatle slijedi tvrdnja teorema. n) neovisno o izboru α. (4. b tako da vrijedi f (ξ) − P (ξ) = 1 f (n+1) (x(ξ))(ξ − x0 )(ξ − x1 ) · · · (ξ − xn ) . i=k . Tada za svako n ∈ N vrijedi |(x − x0 )(x − x1 ) · · · (x − xn )| < n!hn+1 . PRIMJENE DERIVACIJE Polinom fi Li ∈ Pn ima svojstvo fi Li (xk ) = fi δik = fi 0 za za i=k . trivijalno c zadovoljena. Njega z i=0 moˇemo zapisati u tzv. Oznaˇimo tu nultoˇku c c c s x(ξ). inaˇe je jednakost (4. x ∈ [a. Lagrangeovom obliku: z n n n p(x) = i=0 fi Li (x) = i=0 fi j=0(j=i) x − xj . .

2 4 x s tim da su na slikama grafovi funkcija isprekidani. . . . 2. x2 = 2. f (x) = 3 sin(x + ) + 2x − . . a grafovi interpolacijskih polinoma puni. 2 5 1 1 2 5. y f x 2sin x 1 2 x 3 2 y f x 3cos x y 1 2 f x 1 x x2 2 x3 3 x4 4 0 x1 1 x 0 y x1 1 x2 2 x3 3 x4 4 x 0 x1 1 x2 2 x3 3 x4 4 x f x ln x y f x 1 sin 4x 2 1 2 y f x tg 1 5 x 2 2 1 0 0 0 1 2 3 4 x 1 2 3 4 x 2 3 4 x . n) slijedi tvrdnja. n} tako a je x ∈ [xi−1 . . f (x) = sin(4x) + . . Neka su zadani ˇvorovi interpolacije x1 = 1. . 2 6 U slijede´im primjerima smo interpolirali funkcije c 2 1 4. f (x) = tg ( x − ).E. . Q. DERIVACIJA Dokaz: Za 0 = x ∈ [x0 .D. Tada vrijedi |x − xi+k | < (k + 1)h (k = 0. . . f (x) = . Interpolacijski polinom za funkciju f je oblika 1 1 p(x) = − f (1)(x − 2)(x − 3)(x − 4) + f (2)(x − 1)(x − 3)(x − 4)− 6 2 1 1 − f (3)(x − 1)(x − 2)(x − 4) + f (4)(x − 1)(x − 2)(x − 3). . xn ] postoji i ∈ {1. . f (x) = ln x. i |(x − x0 )(x − x1 ) · · · (x − xn )| < i!(n + 1 − i)!hn+1 . . 2 2 5 5 1 1 6. f (x) = 3 cos(x) + . −i). i − n) i |x − xi+k | < |k|h (k = −1. x3 = 3 c i x4 = 4. Primjer 4. .116 POGLAVLJE 4.18. 3. . 1. Dakle. . xi ]. Zbog n+1 ≥ n + 1 (i = 1.

f (x) = 0 . c Vrijedi ocjena pogreˇke s |xn − x∗ | ≤ C|xn−1 − x∗ |2 . ∀x ∈ [a. b c aproksimacija nultoˇke x∗ .49) (4. b] . PRIMJENE DERIVACIJE 117 4.8. ′′ (4. f ′ (xn−1 ) (4. mogu´e je to rjeˇenje x1 dobiti u obliku c s x1 = x0 − f (x0 ) . 2 min[a. tj. tj.b] f ′′ gdje je C = . b]) i neka vrijedi f (a) · f (b) < 0.50) Tada za x0 ∈ [a. Naime. Taj postupak nalaˇenja aproksimacije rjeˇenja c z s naziva se Newtonovom metodom ili metodom tangenti. Teorem 4.21. Ako je s z f ′ (x0 ) = 0.48) konvergira k jedinstvenoj nultoˇki x∗ funkcije f na [a. funkcija klase C 2 ( a. za (x0 − x∗ )2 << 1. niz definiran s (4.51) max[a. I = [a. geometrijski smisao ove metode dan je idu´om slikom. b]. Neka je x0 ∈ a. promatrajmo jednadˇbu koja se z dobije tako da se funkcija f zamijeni s najboljom lokalnom aproksimacijom funkcije f u blizini x∗ . ′′ f ′ (x) = 0 .48) s poˇetnom vrijednosti x0 . (n ∈ N). barem bolja od x0 .2 Newtonova metoda Neka je f : I → R. Pretpostavimo da je x∗ ∈ a.b] f ′ .47) biti doc c c s z bra aproksimacija rjeˇenja originalne jednadˇbe. b ). Neka je f ∈ C 2 ([a.4. f ′ (x0 ) Nastavljanjem tog postupka dobije se niz (xn )n∈N0 definiran rekurzijom xn = xn−1 − f (xn−1 ) . Prema Taylorovom teoremu srednje vrijednosti c postoji η izmedu x0 i x∗ tako da vrijedi 1 ′′ 0 = f (x∗ ) = f (x0 ) + f ′ (x0 )(x∗ − x0 ) + f (η)(x∗ − x0 )2 . 0 = f (x0 ) + f ′ (x0 )(x − x0 ) . (4.8.n ∈ N . b]. b nultoˇka funkcije f . b] takav da vrijedi f (x0 ) · f (x0 ) > 0. 2 Ako je x0 blizu x∗ . tj. (4. f (x∗ ) = 0. c Slijede´i teorem se zasniva na geometrijskim svojstvima Newtonove mec tode.47) U tom je sluˇaju razumno oˇekivati da ´e rjeˇenje jednadˇbe (4.

= xn − x∗ − ′ f (xn ) f ′ (xn ) ′′ f (ηn )(x∗ − xn )2 > 0 . a ostali se dokazuju anac logno.52). f (b) < 0. n ∈ N. f (b) < 0. ηn ∈ [x∗ .48) za funkciju f (x) = xm − b uz poˇetnu aproksimaciju x0 = b.4. (∀n ∈ N). b]. xn ] . f (b) > 0. sluˇaj 4.E. f ′ > 0. Tvrdnja vrijedi za n = 0. Pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n. f (a) < 0. tj. ′′ Zbog f ′ (x) · f (x) > 0 je x∗ < x0 . f < 0 4.49). ˇto zbog jedinstvenosti nultoˇke s c daje x∗∗ = x∗ . Zbog xn+1 = xn − xn+1 − x∗ xn+1 − x∗ f (xn ) . f (b) = b − b > 0. Ocjena pogreˇke slijedi iz (4. Zbog xn+1 = xn − Korolar 4.Weierstrassovog teorema c i uvjeta (4. Neka je niz (xn )n definiran rekurzijom (4. f ′ > 0. Dokaz: Neka je m > 1 i b > 1.52) = 2f ′ (xn ) f (xn ) < xn niz (x)n∈N0 je padaju´i. f (x) = mx > 0 i f ′′ (x) = . f > 0 3. tj. f ′ < 0. f < 0 2.118 POGLAVLJE 4. Za svaki m ∈ N i svaki realni broj b > 0 postoji a > 0 takav da je b = am . f (a) > 0. DERIVACIJA Dokaz: Egzistencija nultoˇke slijedi iz Bolzano .53) Funkcija f : [1. Razlikujemo sluˇajeve c 1.48) slijedi f (x∗∗ ) = 0. f (b) > 0. c m ′ m−1 f (1) = 1 − b < 0. Zbog neprekidnosti c c funkcija f i f ′ iz (4. f (a) < 0. m−1 m xn−1 (4. f > 0 ′′ ′′ ′′ ′′ y f x 0 x2 x1 x0 x Dokazujemo samo sluˇaj 4.21. koji odgovara slici. f ′ < 0. b] → R zadovoljava uvjete teorema 4. f ′ (xn ) f (xn ) f (x∗ ) − f (xn ) − f ′ (xn )(x∗ − xn ) = . f (a) > 0. c f ′ (xn ) Za padaju´i i odozdo ograniˇen niz postoji x∗∗ = lim xn . slijedi x∗ < xn+1 .D. Pokaˇimo indukcijom da za (xn )n∈N0 z vrijedi x∗ < xn . c (m − 1)xm + b n−1 xn = . (4. Zbog f ′ (x) = 0 funkcija je strogo monotona pa je nultoˇka c jedinstvena na [a. s Q.

b .711816182730850357259567369723776592320652455091 x5 = 1. b].70997594667669698935310887254386010986805511055 . Q.70997594667669698935311193144763560051192536599 x8 = 1. √ Primjer 4.b] |xn − a| ≤ (m−1)bm−2 |xn−1 2 − a|2 . pa niz konvergira k jedinstvenoj nultoˇki c funkcije f u intervalu 1.0643062857645366549205092932833336474017123008021 x3 = 1. c c x0 = 5 x1 = 2.767315594852839675630814501991099802877564157758 x4 = 1. b] pa je c max f ′′ = m(m − 1)bm−2 i min[1.E.709977924257737717994546579193826487753056762840 x6 = 1. Izraˇunajmo 3 5 Newtonovom metodom na 50 decimala.D. ∀x ∈ [1. Odatle slijedi ocjena pogreˇke s [1.19. s z Kvadratna brzina konvergencije u pravilu znaˇi da je u svakoj novoj iteraciji c dvostruko ve´i broj toˇnih znamenaka. Funkcije f ′ i f ′′ su rastu´e na [1.70997594667898405119733103179107967836688376517 x7 = 1. PRIMJENE DERIVACIJE 119 m(m − 1)xm−2 > 0. c Zbog ocjene pogreˇke (4.51) kaˇemo da niz konvergira kvadratnom brzinom.7708333333333333333333333333333333333333333333333 x2 = 2.b] f ′ = m. (n ∈ N).4.8.

120 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA .

Takav je z dio ravnine omeden grafom funkcije (pseudotrapez) kao na slici desno.Poglavlje 5 Riemannov integral 5. Oznaˇimo s µ c funkciju koja dijelu ravnine P pridruˇuje rez alnu vrijednost koju zovemo povrˇina. npr. 121 . c c 1. Funkciju koja zadovoljava gornja svojstva zovemo mjera. µ(P ). trokuta. P1 ⊆ P2 ⇒ µ(P1 ) ≤ µ(P2 ) = 0. 0 a f P b 3.1 Problem povrˇine i rada sile s Znamo odrediti povrˇinu nekih jednostavnih likova u ravnini. s pravokutnika. P1 ∩ P2 = ∅ ⇒ µ(P1 ∪ P2 ) = µ(P1 ) + µ(P2 ). trapeza itd. s Od te funkcije oˇekujemo slijede´a svojstva. kvadrata. b a a P a2 P a ab P b b a ab 2 h P a h a b 2 Postavlja se problem odredivanja povrˇine lis kova koji imaju sloˇenije granice. 2. µ(P ) ≥ 0.

(k = 1. . b]. b] dobivamo razliˇite c c k=1 aproksimacije povrˇine lika P odozdo. Mk visine upisanih i opisanih pravokutnika. To znaˇi da postoje m = inf f i M = sup f . m ≤ f (x) ≤ M. onda pokuˇajmo aproksimirati dio s ravnine P pomo´u jednostavnijih likova ˇije c c P5 P6 P7 P4 P3 P8 povrˇine znamo jednostavno izraˇunati. . s 5. . . Dakle. a < b. b] → R funkcija ograniˇena c na segmentu [a. Odatle imamo n µ(pk ) = n mk (xk −xk−1 ) ≤ µ(P ) ≤ n Mk (xk − k=1 k=1 k=1 xk−1 ) = n µ(Pk ). srpanj 1866. n). Georg Friedrich Bernhard Riemann (Breselenz. segment u R i neka je f : [a. . a na tim dijelovima silu aproksimiramo odozdo i odozgo konstantnom silom mk i Mk . . gdje su mk . na putu duljine c s = b − a. – Selasca[Italija]. < xn−1 < xn = c b.b] [a. RIEMANNOV INTEGRAL Ako ve´ odmah nismo u mogu´nosti nepoc c sredno odrediti µ(P ) (ako taj broj uop´e ima c smisla). c povrˇina µ(P ) ´e imati smisla ako moˇemo po volji blizu na´i jednu gornju i s c z c jednu donju aproksimaciju oblika kao u prethodnoj nejednakosti U klasiˇnoj mehanici se rad konstantne sile f (x) = c za sve x. Podijelimo segment [a. Ako funkcija f nije konstantna. onda ˇitav put podijelimo na manje dijelove a = x0 < x1 < . koja c djeluje na materijalnu toˇku izmedu x = a i x = b. tj. b] na n(∈ N) dijelova toˇkama a = x0 < x1 < c p4 p5 p3 p6 p1 p2 p7 p8 . b]. studeni 1826. Razliˇitim podjelama segmenta [a. 20. .122 POGLAVLJE 5. Njihove pok=1 k=1 a x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 b x8 vrˇine su jednake µ(pk ) = mk (xk − xk−1 ). s µ(Pk ) = Mk (xk − xk−1 ). Tako za rad sile W na tom putu dobivamo donju i gornju n aproksimaciju k=1 mk (xk −xk−1 ) ≤ W ≤ n Mk (xk −xk−1 ). . b]. tj.2 Riemannov1 integral ograniˇene funkcije c na segmentu [a. Pravokutnici koje smo tako dobili imaju svojstvo ∪n pk ⊆ P ⊆ ∪n Pk . definira kao W = c · s.) njemaˇki matematiˇar c c 1 . s c P1 P2 pravokutnika.b] Neka je [a. Sa slike je jasno da s ´e aproksimacija biti u pravilu bolja ako je podjela segmenta finija. 17. problem odredivanja rada sile na putu je istovjetan problemu odredivanja povrˇine ispod grafa funkcije. ∀x ∈ c [a. Pojam rada k=1 sile na putu ´e imati smisla ako moˇemo dobiti po volji bliske donje i gornje c z aproksimacije. odnosno odozgo. npr. Dakle. < xn−1 < xn = b kao na slici desno.

Jasno je da vrijedi m(b − a) ≤ s ≤ σ ≤ S ≤ M(b − a). . Iz nejednakosti (5. . I ∗ (f . (5. b). b]. kolovoz 1842. b] toˇkama s c a = x0 < x1 < . a. b) ≤ I ∗ (f .b ] [a′ . c ∗ neka su I∗ i I donji i gornji Riemannov integral funkcije f na segmentu [a. m ≤ c m ≤ f (x) ≤ M ′ ≤ M. . . . b) = inf B. 23. < xk < . a C je skup svih integralnih suma σ funkcije f na segmentu [a. c Teorem 5. INTEGRAL 123 Uoˇimo. . Sve te sume dobiju se variranjem broja n ∈ N. (5. b] → R funkcija ograniˇena na segmentu [a. gdje je m′ = inf′ f i M ′ = sup f . .5) Jean Gaston Darboux (Nmes.Paris. xk ]. Neka je mk = [xk−1 .1. . b′ ] ⊆ [a. a. veljaˇa 1917. (5. Neka je f : [a. b]. . Tada je I∗ (f .b′ ] na podsegmentu je ve´i ili jednak infimumu na segmentu i supremum na c podsegmentu je manji ili jednak supremumu na segmentu. Iz prethodnog je jasno da donji i gornji Riemannov integral postoje za svaku funkciju f : [a. σ = k=1 f (tk )(xk − xk−1 ). S je gornja Darbouxova suma. (k = 1. n).1) i toˇaka tk . . a. (k = 1. n). b] podsegment.1. S = 1 k=1 Mk (xk − xk−1 ).2. 14. B je skup svih gornjih Darbouxovih suma S. Prema c aksiomu potpunosti postoje I∗ (f . c c Za n ∈ N podijelimo (izvrˇimo subdiviziju) segment [a.4) Definicija 5. .) francuski c matematiˇar c 1 . < xn−1 < xn = b na n dijelova. svim razliˇitim c izborima subdivizije (5. Broj I∗ zovemo donji Riemannov integral funkcije f na segmentu [a. (5. . b′ ].5. . b]. b].1) inf f i Mk = sup f . b] → R koja je ograniˇena na segmentu [a. infimum ′ ′ [a . a σ je integralna suma. Dakle.xk ] po volji izabrane toˇke tk ∈ [xk−1 . a. b]. definirajmo sume: c n n n s= k=1 mk (xk − xk−1 ).2) Broj s zovemo donja Darbouxova suma.3) slijedi da su c skupovi A.3) Neka je A skup svih donjih Darbouxovih suma s. B i C ograniˇeni odozdo s m(b − a) i odozgo s M(b − a). Sada ´emo provesti konstrukciju koju smo najavili u prethodnoj toˇki.xk ] (5. onda vrijedi ∀x ∈ [a′ . ako je [a′ . a broj I ∗ zovemo gornji Riemannov integral funkcije f na segmentu [a. b) = sup A. Za [xk−1 . b].

tj. Napravimo sada novu subdiviziju Σ3 od unije toˇaka iz c subdivizija Σ1 i Σ2 i oznaˇimo pripadne Darbouxove sume sa s3 i S3 . a. Q. imamo s1 ≤ s3 ≤ S3 ≤ S2 . Poˇto vrijedi s3 ≤ S3 . (5. a odatle m′k (x′ − xk−1 ) + m′′ (xk − k k k ′ [x . Pripadne Darbouxove sume oznaˇimo s s′ c i S ′ . dokazali smo (∀s ∈ A) (∀S ∈ B) . . b] ako je I∗ (f . tj. .x′ ] [x′ . tj. < xk−1 < xk < . x ] i [x .6) Tada se broj I = I∗ = I ∗ naziva integral ili R-integral funkcije f na seg- . Analogno. . Napravimo novu subdiviziju Σ′ tako da subdiviziji Σ dodamo toˇku c x′ takvu da je xk−1 < x′ < xk . bez obzira na subdivizije na kojima su nastale. s ≤ S. za m′k = inf ′ f i [xk−1 . Odatle zakljuˇujemo c (∀s ∈ A) s ≤ inf B. Suma S ′ nastaje iz S tako da pribrojnik Mk (xk − xk−1 ) zamijenimo s ′ ′′ ′ ′′ Mk (x′ − xk−1 ) + Mk (xk − x′ ).xk ] ′ Definicija 5. to vrijedi Mk ≤ Mk i ′′ ′ ′ ′′ ′ ′ Mk ≤ Mk . s′ ≥ s. xk ] podsegmenti od [xk−1 . b] c kaˇemo da je integrabilna u Riemannovom smislu ili R-integrabilna na z segmentu [a. S ′ ≤ S.D.xk ] ′ da su [xk−1 . b] → R ograniˇenu na segmentu [a. c To znaˇi da se donja Darbouxova suma s′ na novoj subdiviziji ne smanji. I∗ ≤ I ∗ .E. Σ3 je nastala iz Σ1 dodavanjem (konaˇno) toˇaka iz Σ2 ali takoder i c c iz Σ2 dodavanjem (konaˇno) toˇaka iz Σ1 . Primijetimo sada da isti zakljuˇak vrijedi ako nekoj subdiviziji dodamo c konaˇan broj novih toˇaka. < c xn−1 < xn = b zadana subdivizija Σ i neka su s i S pripadne Darbouxove sume. a z c gornja Darbouxova suma se smanji ili ostane jednaka ako subdiviziji dodamo jednu toˇku. . Naime. RIEMANNOV INTEGRAL Dokaz: Dokaz provodimo u tri dijela. c ′ s ≤ s . c Sada pokazujemo da je svaka donja Darbouxova suma manja ili jednaka svakoj gornjoj Darbouxovoj sumi. Tada je Mk (x − xk−1 ) + Mk (xk − x ) ≤ Mk (x − xk−1 ) + Mk (xk − x′ ) = Mk (xk − xk−1 ). Iz prethodnog zakljuˇka slijedi c c c s1 ≤ s3 i S3 ≤ S2 . neka je sa a = x0 < x1 < . Za funkciju f : [a. Budu´i c [xk−1 . a gornja ne pove´a. Dakle. Prvo pokaˇimo da se donja Darbouxova suma pove´a ili ostane jednaka. b). gdje je Mk = sup f i Mk = sup f . neka su Σ1 i Σ2 dvije subdivizije i neka je s1 donja Darbouxova suma odredena subdivizijom Σ1 i S2 gornja Darbouxova suma odredena subdivizijom Σ2 . a. m′′ = inf f vrijedi m′k ≥ mk i m′′ ≥ mk . Dakle.x ] ′ ′ x ) ≥ mk (x′ − xk−1 ) + mk (xk − x′ ) = mk (xk − xk−1 ). pa je stoga S ′ ≤ S. Dac kako. moˇemo zamisliti da te toˇke dodajemo c c z c jednu po jednu pa svaki put vrijedi zakljuˇak iz prethodnog razmatranja. tj. jer su obje Darbouxove sume na s istoj subdiviziji Σ3 .124 POGLAVLJE 5. Dakle. xk ].2. b) = I ∗ (f . a odatle sup A ≤ inf B.

Odatle je sup A′ ≤ sup A ≤ inf B ≤ inf B ′ . Rjeˇenje. k = 0. ekvidistantne subdivizije. Tako je ponekad dovoljno gledati samo tzv. ∀ x ∈ [a. 1. Za bilo koju subdia viziju uvijek vrijedi mk = Mk = C. 0 ≤ y ≤ f (x).7) Neka je f : [a. ∀k ∈ {1. b] → R+ integrabilna funkcija na [a. . . pa je b Cdx = C(b − a). Primjer 5. b]} pseudotrapez.1. Dakle. Zadatak. a < b. Sada povrˇinu s µ(P ) pseudotrapeza definiramo s b µ(P ) = a f (x)dx. tj. Odatle je n n s= k=1 mk (xk −xk−1 ) = S = n k=1 Mk (xk −xk−1 ) 0 a b =C k=1 (xk − xk−1 ) = C(b − a). c n Izraˇunajmo direktno iz definicije integrale nekih jednostavnih c funkcija. . B ⊂ R takvi da je sup A ≤ inf B.b] a f (x)dx = [a.b] f= a f. y) ∈ R × R. b ∈ R+ . ˇto daje sup A = s inf B. A = B = {C(b − a)}. . n. . izraˇunajmo c b b f (x)dx = a Cdx. Za a. INTEGRAL mentu [a. (5. h = b−a . Iz ovog zadatka zakljuˇujemo da je za integrabilnost funkcije na segmentu c dovoljno da supremum nekog podskupa A′ skupa svih donjih Darbouxovih suma A bude jednak infimumu nekog podskupa B ′ skupa svih gornjih Darbouxovih suma B. Neka su A. a zbog B ′ ⊆ B imamo s inf B ≤ inf B ′ . b] i oznaˇava jednom od slijede´ih oznaka c c b b 125 I= f (t)dt = [a. ∀x ∈ R. tj.2. . imamo I∗ = sup A = inf B = I ∗ = C(b − a). n}. Zbog A′ ⊆ A imamo sup A′ ≤ sup A.5. Neka je C ∈ R+ i f (x) = C. . za n ∈ N su toˇke oblika xk = a+kh. b] i neka je P = {(x. a . . Ako postoje A′ ⊆ A i B ′ ⊆ B takvi da je sup A′ = inf B ′ onda je i sup A = inf B.

b ∈ R+ . c xk = a+kh. b]. ∀x ∈ R.n ∈ N . . . . Neka je f (x) = x. Budu´i n da f raste na R. te visinom b−a. n. . n ∈ N} = B′ b2 a2 (b − a)2 − − . Mk = f (xk ) = a + kh . 1. . Njegova povrˇina je a+b (b−a). 2 2 2n sn = Analogno se dobije Sn = Neka je sada b2 a2 (b − a)2 − + .2. to je ∀ k ∈ {0. s 2 Izraˇunajmo integral: c Uzmimo bilo koji n ∈ N i uzmimo pripadnu ekvidistantnu subdiviziju segmenta [a. k = 0. Lik na slici desno je trapez (okrenut) s bazama duljine a i b. 2 2 . Odatle je n n 0 a b sn = k=1 (a+(k−1)h)h = nah+h 2 k=1 (k−1) = = nha + h2 (n − 1)n b − a (b − a)2 (n − 1)n = na + ⇒ 2 n n2 2 b2 a2 (b − a)2 − − . RIEMANNOV INTEGRAL Primjer 5. a < b. . i a. 2 2 2n b2 a2 (b − a)2 = {Sn . tj. h = b−a . 2 2 2n A′ = {sn . n ∈ N} = − + . 1.126 POGLAVLJE 5. .n ∈ N . . 2 2 2n b Odatle imamo sup A′ = inf B ′ = a xdx = b2 a2 − . n} mk = f (xk−1 ) = a + (k − 1)h.

Tada ∀ε > 0 vrijedi 0 ≤ I ∗ −I∗ ≤ S −s < ε i stoga je I ∗ = I∗ .3. b] ako i samo ako ∀ε > 0 postoji subdivizija segmenta [a. 0 < a < b. . 5. Budu´i da c f raste na R.3 Osnovna svojstva Riemannovog integrala Teorem 5. n} mk = f (xk−1 ) = (a + (k − 1)h)2 . . sup A′ = inf B ′ = (b − a)3 b3 a3 + a(b − a)2 + a2 (b − a) = − . b] takva da za pripadne Darbouxove sume vrijedi S −s < ε. k = 0. 1. b] → R ograniˇena funkcija na [a. . . Iz svojstava infimuma i supremuma slijedi da ∀ε > 0 postoje Darbouxove sume S1 i s2 (op´enito na razliˇitim subdivizijama) takve da vrijedi S1 < I ∗ + ε/2 i c c . ∀x ∈ R. Dokaz: Neka ∀ε > 0 postoji subdivizija segmenta [a. h =. . OSNOVNA SVOJSTVA Primjer 5. 1. . Obratno. I ∗ = I∗ . Neka je f (x) = x2 . c Funkcija f je integrabilna na [a. . b] ⊂ R. tj. 3 3 3 (b − a)3 3 1+ 3 1 + 2 2n 2n + a(b − a)2 1 + 1 n + a2 (b − a). Mk = f (xk ) = (a + kh)2 . Uzmimo bilo koji n ∈ N i uzmimo pripadnu ekvidistantnu subdiviziju segmenta [a.3. b]. Neka je f : [a.2. Raˇunamo c n n n 0 a b 127 sn = k=1 (a + (k − 1)h) h = na h + 2ah = na2 h + 2ah2 2 2 2 k=1 (k − 1) + h 3 k=1 (k − 1)2 = = (b − a)3 3 (n − 1)n (n − 1)n(2n − 1) + h3 = 2 6 3 1 1 1− + 2 + a(b − a)2 1 − + a2 (b − a) 2n 2n n i analogno Sn = Odatle. b]. . b ∈ R. xk = a + kh. i a. neka je f R-integrabilna na [a. b] takva da za pripadne Darbouxove sume vrijedi S − s < ε.5. n. tj. to je ∀ k ∈ {0.

β ∈ R funkcija αf + βg je integrabilna na [a. Ako je f ≤ g na [a. Neka su f. RIEMANNOV INTEGRAL s2 > I∗ − ε/2. Uzmimo novu subdiviziju koja je odredena unijom toˇaka c iz subdivizija od S1 i s2 . b] takva da za pripadne Darbouxove sume vrijedi S − s < ε/α. b]. za Darbouxove sume funkcija f. b]. Sf . Sg vrijedi Sf − s′f < ε/2 i Sg − s′′ < ε/2.3 zakljuˇujemo da je funkcija f + g integrabilna na [a. tj.D Glavna svojstva Riemannovog integrala dana su slijede´im teoremima. Sg vrijedi Sf − sf ≤ Sf − s′f < ε/2 i Sg − sg ≤ Sg − sg < ε/2.b] f . Takoder.3 postoji subdivizija segmenta [a. b] tako da za pripadne Darbouxove sume ′ ′′ ′ ′′ s′f . g : [a. b] i vrijedi b b b b b (αf + βg) = α a f + β a g. Na subdiviziji koja je g g odredena unijom toˇaka iz prethodnih subdivizija za pripadne Darbouxove c ′ ′′ ′′ sume sf . imamo b b b (f +g)− a a f− a g ≤ Sf +g −sf −sg ≤ Sf +Sg −sf −sg = Sf −sf +Sg −sg < ε i b b b (f +g)− a b a f− a g ≥ sf +g −Sf −Sg ≥ sf +sg −Sf −Sg = sf −Sf +sg −Sg > −ε. c Teorem 5. Dokaz: Iz inf K f +inf K g ≤ f (x)+g(x) ≤ supK f +supK g za svako x ∈ K ⊆ [a. za bilo c koji ε > 0 i prethodno konstruiranu subdiviziju. b]. Za bilo koje α. pa imamo Sαf − sαf = α(Sf − sf ) < ε. sg . na bilo kojoj subdiviziji a = x0 < x1 < · · · < xn−1 < xn = b segmenta [a. s′′ . b b tj. Q. Odatle. s daje integrabilnost funkcije αf . Takoder vrijedi . Sf . a Za α > 0 i bilo koji ε > 0 prema teoremu 5.3 za bilo koji ε > 0 postoje subdivizije segmenta [a. b] ⊂ R. Odatle slijedi aditivnost integrala. Sada imamo S − s ≤ S1 − s2 < I ∗ + ε/2 − I∗ + ε/2 = ε. b] slijedi inf K f + inf K g ≤ inf K (f + g) ≤ supK (f + g) ≤ supK f + supK g za svaki K ⊆ [a. | a (f + g) − a f − a g| < ε.E. b] vrijedi sαf = αsf i Sαf = αSf . f + g imamo sf + sg ≤ sf +g ≤ Sf +g ≤ Sf + Sg . g. Po teoremu 5.3. b b b (f + g) = a f + a g. a b b Takoder vrijedi | a f | ≤ a |f | ≤ (b − a) sup[a. b] onda je a f ≤ a g. ˇto po teoremu 5.2. Sada po teoremu 5. Sada za Darbouxove sume funkcije f + g na toj subdiviziji imamo Sf +g − sf +g ≤ Sf + Sg − (sf + sg ) = Sf − sf + Sg − sg < ε. Iz dokaza prethodnog teorema znamo da je s2 ≤ s ≤ S ≤ S1 . b] → R integrabilne funkcije na [a. Zbog inf K αf = α inf K f i supK αf = α supK f za svaki K ⊆ [a.128 POGLAVLJE 5. te neka su S i s pripadne Darbouxove sume.

b]). b . b] i a f = a f + c f . Ako je funkcija f integrabilna na segmentima [a. i c = xn < xn+1 < · · · < xn+m−1 < xn+m = b segmenta [c. Teorem 5. OSNOVNA SVOJSTVA 129 b b −ε < α(sf −Sf ) = sαf −αSf ≤ b b a αf −α a b f ≤ Sαf −αsf = α(Sf −sf ) < ε. integral je homogeno preslikavanje. | a αf − α a f | < ε. onda je supK f+ = supK f i inf K f+ = inf K f . b b Za f ≤ g je g − f ≥ 0. Dokaz: Po teoremu 5.2. realan vektorski prostor (reˇetka). b] ⊂ R i c c ∈ a. b] → R ograniˇena funkcija na [a. Jasno.4. b Ako je f ≥ 0 onda su sve Darbouxove sume nenegativne pa je i a f ≥ 0. Neka je f : [a. ako je f ≥ 0 na K. Pokaˇimo da integrabilnost funkcije f povlaˇi integrabilnost funkcije |f |. Uzmimo subdiviziju a = x0 < x1 < · · · < xn+m−1 < xn+m = b segmenta [a. Za α = 0 prethodna tvrdnja je a oˇita. b]. pa zbog linearnosti imamo a g − a f ≥ 0. To povlaˇi a αf = α a f .3. daje integrabilnost funkcije f+ . Sada iz f− = f+ − f dobivamo integrabilnost funkcije f− . Q. c] i [c. skup funkcija integrabilnih na segz mentu [a. b]. b]. a integral je linearan i monos ton funkcional na I([a. To pomo´u c teorema 1. S ′′ − s′′ = n k=n+1 (Mk − mk )(xk − xk−1 ) < ε/2. a onda i |f |. Prethodni teorem kaˇe da je I([a. 0} i f− = max{−f. Posljednja tvrdnja slijedi iz −|f | ≤ f ≤ |f | i prethodno dokazanih svojstava. iz aditivc b b b nosti slijedi a −f = − a f . b]. b tj. S ′ − s′ = n (Mk − mk )(xk − k=1 xk−1 ) < ε/2. Vrijedi f = f+ −f− i |f | = f+ + f− . Dovoljno je dokazati integrabilnost funkcije f+ . onda b c b je f integrabilna na [a. Ako je supK f ≥ 0 i inf K f ≤ 0 imamo supK f+ = supK f i inf K f ≤ 0 = inf K f+ . dakle. c]. 0}. Iz ovoga zakljuˇujemo da c je na svakoj subdiviziji razlika gornje i donje Darbouxove sume za funkciju f+ manja ili jednaka razlici Darbouxovih suma za funkciju f .5.E. U sluˇaju f ≤ 0 c je f+ = 0 pa je supK f+ − inf K f+ = 0 ≤ supK f − inf K f . Za pripadne Darbouxove sume vrijedi S = S ′ + S ′′ i s = s′ + s′′ . pa je supK f+ −inf K f+ = supK f −inf K f . pa za α < 0 po prethodnom vrijedi a αf = b b b −(−α)f = − a (−α)f = −(−α) a f . z c Definirajmo funkcije f+ = max{f. Pokaˇimo z da na bilo kojem podskupu K segmenta [a. b] vrijedi supK f+ − inf K f+ ≤ supK f − inf K f . ˇto daje s supK f+ − inf K f+ = supK f ≤ supK f − inf K f .D. ˇto uz aditivnost daje linec s arnost integrala. Odatle je S − s = . Naime. za bilo koji ε > 0 postoje subdivizije a = x0 < x1 < · · · < xn−1 < xn = c segmenta [a. b]).

β] f = 1. Za svaki [α.E. I∗ = I ∗ s 5.E.β] f = f (α) i sup[α. ˇto po teoremu 5. . Uzmimo ekvidistantnu subdiviziju xk = a + kh. | f − f − f | < ε. . b]. .2. RIEMANNOV INTEGRAL S ′ − s′ + S ′′ − s′′ < ε.β] f = f (β). Sada na prethodnoj subdiviziji imamo b a c b f− a c f− c b f ≤ S − s′ − s′′ = S ′ + S ′′ − s′ − s′′ < ε f ≥ s − S ′ − S ′′ = s′ + s′′ − S ′ − S ′′ > −ε. . b c b i a b a b f− c a a f− b c c tj. Vrijedi S − s = n (f (xk ) − k=1 k=1 k=1 f (xk−1 ))h = h(f (b) − f (a)) = (f (b) − f (a))(b − a)/n < ε.). . Specijalno. . Promatrajmo f : [0. b] ⊂ R.3 f Q.3. integral je aditivan po podruˇju integracije. b] pa je integrabilna (primjer 5. < ck−1 < ck < .130 POGLAVLJE 5. b]. tj. Stoga pretpostavimo da je f (b) − f (a) > 0.1. Stoga su pripadne Darbouxove sume oblika s = n f (xk−1 )h i S = n f (xk )h. 1] i f (x) = 0 ako je x ∈ Q ∩ [0.5. 1. jesu li su elementarne funkcije R-integrabilne na segmentima koji su sadrˇani u podruˇju definicije. n). 1] vrijedi inf [α. Odatle je a f = a f + c f . b]. . 1] → R za koju je f (x) = 1 ako je x ∈ Q ∩ [0. Neka je ε > 0 bilo koji i n ∈ N takav da vrijedi nε > (f (b) − f (a))(b − a). Za funkciju f : [a. Dokaz c zujemo da su monotonost na segmentu ili neprekidnost na segmentu svojstva koja povlaˇe integrabilnost c Teorem 5. Ako je f (a) = f (b) onda c je f konstantna funkcija na [a. daje integrabilnost funkcije f na s [a.ck ] monotona funkcija za sve k = 1. ˇto daje I∗ = 0 i I ∗ = 1. n. . b] → R kaˇemo da je monotona po dijez lovima na segmentu [a. β] ⊆ [0. . c Q. Za svaki [α. tj. h = (b − a)/n.4 Integrabilnost monotonih i neprekidnih funkcija Prirodno je pitanje koje od do sada prouˇavanih svojstava funkcije je doc voljno za Riemann integrabilnost.D je R-integrabilna. Po teoremu 5. Definicija 5. . β] ⊆ [a. Dokaz: Pretpostavimo da je f rastu´a na [a. < cn−1 < cn = b takva da je f |[ck−1.β] f = 0 i sup[α.D Svaka funkcija koja je ograniˇena na segmentu nije i Riemann integrabilna c na tom segmentu. 1]. . Neka je f : [a. (k = 0. b] ako postoji subdivizija a = c0 < c1 < . . b] → R monotona funkcija na [a. . b] vrijedi inf [α. Tada je ona R-integrabilna na [a.

U tu svrhu potrebno je profiniti neka saznanja o neprekidnim funkcijama. b]. tj. Dakle. tj. Q. Tada je ona R-integrabilna na [a. ˇto zbog s |f (apn ) − f (bpn )| ≥ ε > 0 daje kontradikciju. Dokaz: Kada tvrdnja teorema ne bi bila istinita. b].D. Sada dokazujemo Riemannov teorem o integrabilnosti neprekidne funkcije. Q. te ima konvergentan podniz (apn )n∈N . b] → R neprekidna funkcija na [a. Dokaz: Tvrdnja slijedi iz teorema 5. [a.5. Niz (an )n∈N je u segmentu [a. ∀n ∈ N. Za funkciju f : I → R kaˇemo da je jednoliko (uniformno) z neprekidna na intervalu I ⊆ R ako ∀ε > 0 ∃δ > 0 ∀x′ . pa je ograniˇen. Tada je ona R-integrabilna na [a. Takoder.b] . b] ⊂ R.6.E. b] i vrijedilo bi ∃ε > 0 ∀δ > 0 ∃x′δ . Zbog neprekidn nosti funkcije f u c imamo limn f (apn ) = limn f (bpn ) = f (c).1. x′′ ∈ [a. b] → R neprekidna funkcija na [a. Definicija 5. INTEGRABILNOST MONOTONIH I NEPREKIDNIH FUNKCIJA131 Korolar 5. vrijedi limn bpn = c.E.7. onda bi funkcija f bila neprekidna na [a. b] → R po dijelovima monotona funkcija na [a.D. i svojstva aditivnosti integrala po podruˇju integracije. Neka je f : [a. limn apn = c ∈ [a.4. Neka je f : [a. tvrdnja teorema je istinita. Neka je f : [a. Teorem 5. b]. b].5. Tada je ona jednoliko neprekidna na [a. b] (|x′δ − x′′ | < δ) ∧ (|f (x′δ ) − f (x′′ )| ≥ ε).4. b] takva da je c f (x)dx = f (c)(b − a). δ δ δ 1 Sada za n ∈ N uzmimo δ = n pa imamo an = x′δ i bn = x′′ takve da vrijedi δ 1 (|an − bn | < n ) ∧ (|f (an ) − f (bn )| ≥ ε). c b n ck f (x)dx = a k=1 ck−1 f (x)dx. b] ⊂ R. x′′ ∈ I (|x′ − x′′ | < δ) ⇒ (|f (x′ ) − f (x′′ )| < ε). Bitno je sloˇenije dokazati integrabilnost funkcije neprekidne na segmenz tu. b]. c Zbog |apn − bpn | < p1 . b] ⊂ R. postoji toˇka c ∈ [a. Teorem 5.

Propozicija 5. . b − c}. . bi postojao δ > 0 tako da vrijedi ∀x ∈ I.E. b].E. Korolar 5. Tada ∀x ∈ [a. postoje toˇke c ′ ′′ ′ ′′ [xk . Ako za svaki segment [u. Zbog monotonosti integrala slijedi m(b−a) ≤ [a. tj. . n.xk ] f i Mk = f (xk ) = ε sup[xk−1. za c ∈ a. Dokaz: Zbog odredenosti uzmimo da je M = h(c) > 0. onda je f (x) = 0 za svako x ∈ I.D.I. x′′ ∈ I.132 POGLAVLJE 5. . 1. Q. onda je h integrabilna na [a. . b] → R iˇˇezava svugdje osim moˇda u toˇki sc z c b c ∈ [a. Za pripadnu gornju Darbouxovu sumu vrijedi S = 2hM < ε. b] postoji δ > 0 tako da ∀x′ . . h < min{ M . k = 0. h < min{ 2M . Zbog jednolike neprekidnosti funkcije f na [a. s . xk ∈ [xk−1 .b] f i M = max[a.2 dovoljno je pokazati da ∀ε > 0 postoji subdivizija segmenta [a. Zbog c neprekidnosti funkcije f na segmentu [xk−1 . c − a.b] f . m ≤ b−a [a. b vrijedi u f (x)dx = 0. x2 = c + h.xk ] f . po lemi c 3. Jasno je da vrijedi za svaku donju Darbouxova sumu s = 0 jer je na svakoj subdiviziji mk = 0 na svakom podsegmentu od [a. b] takva da za pripadne Darbouxove sume vrijedi S − s < ε. U sluˇaju c = a uzmemo subdic ε viziju a = c = x0 < x1 < x2 = b. c + h ] tako da vrijedi 2 2 c+ h 2 U sluˇaju da postoji toˇka c ∈ I takva da je f (c) < 0 zakljuˇujemo anac c c logno. n. .b] f (x)dx ≤ 1 M(b − a). k = 1. Neka je h = min{δ. Q. Dakle. RIEMANNOV INTEGRAL Dokaz: Prema teoremu 5.2. c + h] ⊂ I 2 i zbog neprekidnosti funkcije f postoji t ∈ [c − h . Uzmimo ε > 0 po volji i pokaˇimo da z postoji subdivizija tako da za njenu gornju Darbouxova sumu vrijedi S < ε. . b] tako da je f (c) = b−a [a. k = 1. b] i a f (x)dx = 0. . Odatle je S − s = n (Mk − mk )h < b−a nh = ε. v] ⊂ a. xk ] takve da je mk = f (xk ) = inf [xk−1 . b]. f je k=1 integrabilna na [a. b uzmimo subdiviziju a = x0 < x1 < x2 < x3 = b. Zbog (|x′k − x′′ | ≤ h < δ) imamo Mk − mk < b−a . n. c − a. Tada je [c − h.D. gdje ε je x1 = c − h. b − c}. b] imamo m ≤ f (x) ≤ M. b].1.A. Dokaz: Kada bi postojala toˇka c ∈ I takva da je f (c) > 0. Neka je ε > 0 zadan po volji. Uzmimo n ∈ N takav da je h = b−a < δ i napravimo n ekvidistantnu subdiviziju s toˇkama xk = a + kh. n. b . ˇto je suprotno pretpostavci.b] f (x)dx. . b − c}. c− h 2 f (x)dx = f (t)h > 0. Po Bolzano-Weierstrasseovom te1 oremu postoji c ∈ [a. . Ako h : [a. . Naime.3.b] f (x)dx ≤ M. . k ε k = 1. Neka su sada m = min[a. gdje je x1 = c + h. (|x − c| < δ) ⇒ (f (x) ≥ 1 f (c)). . iz M. . . Neka je f : I → R neprekidna funkcija na otvorenom intervalu v I = a. xk ]. (|x′ − x′′ | < δ) ⇒ (|f (x′ ) − ε f (x′′ )| < b−a ).

No. . . . . f (xn ) = k za neko k ∈ N. n)) definirane s  . za x = ck    0 . n. c k pokazuje da takvih xn ima konaˇno mnogo.E. . 0 < m < n. neka su a ≤ c1 < c . . za ck−1 < x < ck fk (x) =   f (ck −) . m i n su relativno prosti .5. tj. Neka ograniˇena funkcija f : [a. pa k > ε ⇒ k < 1 . b] → R ima na segmenc tu [a. . INTEGRABILNOST MONOTONIH I NEPREKIDNIH FUNKCIJA133 u sluˇaju c = b subdiviziju a = x0 < x1 < x2 = c = b. 1] takav da je lim xn = c. 1]. f (ck +).8) b a ck ck−1 Uzmimo bilo koji c ∈ [0. c s Odatle slijedi da je f neprekidna samo u toˇkama c ∈ [0. funkcija f − k=1 fk ima na [a. x ∈ [0. 1]. za x = ck−1 f (x) . i prethodne propozicije imamo fk (x)dx = fk (x)dx n za sve k = 1. . . ˇto je kontradikcija. x = . c − a}. Korolar 5.4. S druge strane xn = m .D. k = 1. b]. b] → R (k = 1. Neka su fk : [a. a to su c ∈ [0. Primjer 5. To daje sup A′ = inf B ′ = 0. 1] i bilo koji injektivan niz (xn )n u [0.3. 1] → R koja ima prebrojivo toˇaka prekida koje ˇine gust skup u [0. Nadalje. ck−1 < ck < . ε ima samo konaˇno mnogo takvih k. Neka je f (x) = 0 . b] jednak c c Q. b] samo konaˇno mnogo vrijednosti razliˇitih od 0. Dokaz: Tvrdnja slijedi iz teorema 5. n n (5. Tako je opet S = 2hM < ε. U suprotnom sluˇaju bi z c n→∞ n→∞ postojao ε > 0 sa svojstvom da za beskonaˇno mnogo ˇlanova xn ∈ [0. < cn ≤ b toˇke u kojima f ima prekide prve vrste. Tvrdnja korolara sada slijedi iz aditivnosti integrala. gdje je x1 = c − h. n. c postoje f (ck −). . .. za a ≤ x < ck−1  0 fk     f (ck−1 +) . prethodne propozicije i svojstva aditivnosti integrala po podruˇju integracije. 1] u kojima je c f (c) = 0. a koja je ipak integrabilna na c c [0. za ck < x ≤ b 0 a ck 1 ck b Iz teorema 5.7.E. 1] \ Q 1 m .D. pa je njen integral na [a. Ovdje definiramo funkciju f : [0. . . . Q. Tada je ona Rs c c integrabilna na [a. b] ⊂ R najviˇe konaˇno toˇaka prekida prve vrste. . c ε h < min{ M . 1] \ Q. 0. Pokaˇimo da je lim f (xn ) = 0. . 1] ∩ Q c c 1 1 vrijedi f (xn ) > ε. tj.7.4. Naime. . gdje je m < k.

onda iz Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti imac mo H(x2 ) − H(x1 ) = H ′ (c)(x2 − x1 ). (5. Primitivna funkcija ili antiderivacija funkcije f na skupu I je svaka funkcija F : I → R sa svojstvom F ′(x) = f (x). tj. Dokaz: Uzmimo toˇku a ∈ I po volji. xk = n . RIEMANNOV INTEGRAL 1 Pokaˇimo da je f R-integrabilna na [0. To dokazuje tvrdnju. ∀ x ∈ I. H ′ (x) = 0. Tada je funkcija F : I → R dobro definirana formulom x F (x) = a f (t)dt. x1 = x2 . F ′ (x) = f (x). . a] neprekidna funkcija. Neka su αk z ε (k = 1. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R. Prema tome je H konstantna funkcija na I. . . . ∀x ∈ I. 5. vrijedi G(x) = F (x) + C.8. Dokaz: Ako je F ′ = f i G′ = f . ∀x ∈ I. 2M nε s s gdje je n > ε . gdje je toˇka c izmedu x1 i x2 . ∀x ∈ I. Kako je ostatak sume manji od 2 . H(x) = C. . nε ) sve toˇke za koje vrijedi f (αk ) > 2 (vidjeli smo da ih ima c konaˇno mnogo) i neka je M = max{f (αk ). tj. x1 ∈ I.E. Dakle. Tada postoji primitivna funkcija od f na I.5 Primitivna funkcija Definicija 5. .D. . to je suma ˇlanova u gornjoj Darbouxovoj sumi S koja njima odgovara manja c nε M ε ε od n < 2 . Jasno je da je svaka donja Darbouxova suma s = 0. 1]. bilo koje dvije toˇke. k = 0. svojstava integrala i c c . Sada pokaˇimo da za bilo koji z ε > 0 moˇemo konstruirati gornju Darbouxovu sumu S < ε. Za bilo koju toˇku x ∈ I je restrikcija c c funkcije f na segment [a. pomo´u (5. gdje je H = G − F . . Zbog c ′ H (c) = 0 dobivamo H(x2 ) = H(x1 ). . nε }. Teorem 5. tj. Poˇto ima najviˇe nε segmenata u kojima je neki od αk . k = 1. . onda postoji konstanta C ∈ R takva da vrijedi G(x) = F (x) + C. x] ili [x. ∀ x ∈ I. to je S < ε.5. z Za bilo koju toˇku c ∈ I i svaki x ∈ I.Q. Ako su F i G bilo koje dvije primitivne funkcije od f na intervalu I. . . n. onda je (G − F )′ = G′ − F ′ = f − f = 0. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R zadana funkcija.9) Pokaˇimo da je F primitivna funkcija od f na I. Ako su x1 .9). c k Uzmimo ekvidistantnu subdiviziju segmenta [0. Slijede´i teorem daje dovoljne uvjete za postojanje primitivne funkcije c Teorem 5. ∀ x ∈ I.134 POGLAVLJE 5. ∀x ∈ I. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R funkcija neprekidna na I. pa je integrabilna u Riemannovom smislu.9. 1] i z 0 f (x)dx = 0. 1.

tada za bilo koju subdiviziju a = x0 < x1 < · · · < xn−1 < xn = b segmenta [a. gdje je θx ∈ [0. a Q. Napomena 5. ∀x ∈ I.E. b] ⊂ I vrijedi b a f (x)dx = F (b) − F (a). onda imamo C ∈ R tako da vrijedi G(x) = F (x) + C. Ako je G bilo koja druga primitivna funkcija od f na I.10) Dokaz: Ako je F primitivna funkcija definirana s (5.5.D. F (x) − F (c) = f (c + θx (x − c)). 1] tako da je x c x 135 F (x) − F (c) = Odatle imamo a f (t)dt − f (t)dt = a c f (t)dt = f (c + θx (x − c)).5. Dovoljno je pretpostaviti da je f integrabilna funkcija i da postoji F primitivna funkcija od f na I. imamo θx ∈ [0.D.10). onda zbog F (a) = 0. onda za svaki segment [a.10. Sada dokazujemo Leibniz-Newtonovu formulu koja daje vezu izmedu primitivne funkcije (odnosno pojma derivacije) i Riemannovog integrala funkcije. Ako je f neprekidna funkciju na otvorenom intervalu I i F bilo koja primitivna funkcija funkcije f na I. (5. vrijedi formula (5. Teorem 5. PRIMITIVNA FUNKCIJA Riemannovog teorema 5. x→c x→c x→c x−c Q.7.1. x−c Iz neprekidnosti funkcije f u toˇki c dobivamo c F ′ (c) = lim F (x) − F (c) = lim f (c + θx (x − c)) = lim f (x) = f (c). Prethodni teorem je istinit i bez pretpostavke da je f neprekidna na I.E. 1].9). Naime. b] iz Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti imamo n F (b) − F (a) = k=1 (F (xk ) − F (xk−1 )) = . Sada je b G(b) − G(a) = (F (b) + C) − (F (a) + C) = F (b) − F (a) = F (b) = f (x)dx.

2. za bilo koju donju D-sumu s i bilo koju gornju D-sumu S. Dakle. n. . RIEMANNOV INTEGRAL n = k=1 F (tk )(xk − xk−1 ) = ′ k=1 f (tk )(xk − xk−1 ) = σ. x sin x itd. za neke tk ∈ [xk−1 . Odatle je I∗ ≤ F (b) − F (a) ≤ I ∗ . . no poˇto broj u s sredini ne ovisi o subdiviziji. onda je ona diferencijabilna na I. ˇto zbog pretpostavke I∗ = I ∗ daje tvrdnju. Na ˇalost to z nije istina kada se radi o primitivnim funkcijama ili antiderivacijama.1 Metode integriranja Direktna integracija Derivacije elementarnih funkcija su opet elementarne funkcije.7. gdje je σ integralna suma.6. s tim da je ovdje a < c < b 5. Pri2 mjeri elementarnih funkcija ˇije primitivne funkcije nisu elementarne su e−x . slijedi egzistencija toˇke c ∈ a. ˇto odgovara integralnom teoremu srednje vrijednosti iz Riemannovog teores ma 5. k = 1.136 n POGLAVLJE 5. Ako iskoristimo Leibniz-Newtonovu formulu dobivamo b a f (x)dx = f (c)(b − a).6 5. b . s Napomena 5. Ne postoji op´i naˇin kako utvrditi je li primitivna c c ln x x funkcija elementarne funkcije opet elementarna funkcija. za pripadne Darbouxove sume imamo s ≤ F (b) − F (a) ≤ S. pa iz Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti za bilo koje a. c √ 1 . . onda je s ≤ F (b) − F (a) ≤ S. Navodimo tablicu osnovnih elementarnih funkcija i njihovih primitivnih funkcija. . U pravilu pokuˇavamo nalaˇenje primitivnih funkcija za sloˇenije funkcije raznim poss z z tupcima svesti na te jednostavne funkcije. Ako je F primitivna funkcija od f na otvorenom intervalu I. a < b. b ∈ I.. sin x . xk ]. c tako da je F (b) − F (a) = F ′ (c)(b − a). .

Ta oznaka zapravo predstavlja skup svih primitivnih funkcija od f . medusobno razlikuju samo za konss tantnu funkciju.11. Ako je F primitivna funkcija od f na I i G primitivna od g na I. Teorem 5.5. onda je αF + βG primitivna funkcija od αf + βg na I. koje se. U oznaci neodredenog integrala to piˇemo kao s (αf (x) + βg(x))dx = α f (x)dx + β g(x)dx. Tako prvo navodimo pravilo koje je posljedica linearnosti derivacije i integrala. kao ˇto znamo. Zbog upotrebe primitivnih funkcija u raˇunanju integrala pomo´u Leibnizc c Newtonove formule. . ˇesto se koristi oznaka za neodredeni integral funkcije c f u oznaci f (x)dx.6. METODE INTEGRIRANJA 137 f x α F xα+1 α+1 (α = −1) e sin x cos x 1 cos2 x 1 sin2 x 1 x x shx chx 1 ch2 x 1 √ ln |x| ex − cos x sin x tg x −ctg x chx shx thx −cthx Sin−1 x Tg−1 x sh−1 x th−1 x ch−1 x sh2 x 1 1−x2 1 1+x2 √ 1 1+x2 1 1−x2 √ 1 x2 −1 Kod upotrebe Leibniz-Newtonove formule ˇesto se upotrebljava oznaka c b F (x) a = F (b) − F (a). Osnovna pravila za nalaˇenje primitivnih funkcija su zapravo obratno z interpretirana pravila za deriviranje funkcija.

Neka je ϕ(J) ⊆ I.E.12) Sada primitivnu funkciju F nalazimo uz supstituciju x = ϕ(t). (5.11) dobivamo b ψ(b) f (x)dx = a ψ(a) f (ϕ(t))ϕ′ (t)dt.E. RIEMANNOV INTEGRAL Dokaz: Funkcija H = αF + βG ima derivaciju H ′ = αF ′ + βG′ = αf + βg.138 POGLAVLJE 5. tj.5. Teorem 5. b = ϕ(β) iz (5. c Primjer 5. gdje je C konstanta po volji.D. Takoder. Tada je G = F ◦ ϕ primitivna funkcija od (f ◦ ϕ)ϕ′ na J. (5. ax2 + bx + c .11) Dokaz: Zbog ϕ(J) ⊆ I je funkcija G = F ◦ ϕ definirana i diferencijabilna na J. f ◦ ϕ je definirana na J. ∀ α. Ako je ϕ strogo monotona funkcija J na I i ψ = ϕ inverzna funkcija od ϕ. Vrijedi G′ (x) = F ′ (ϕ(x))ϕ′ (x) = f (ϕ(x))ϕ′ (x) ˇto daje s β α ϕ(β) f (ϕ(x))ϕ′ (x)dt = G(β) − G(α) = F (ϕ(β)) − F (ϕ(α)) = −1 f (x)dx. Neka su I i J otvoreni intervali. 1 2 11 4 7 6 1 x 2 − x 2 + 3x − x 6 + 10x 2 + C. odnosno t = ψ(x). Q. x Rjeˇenje. onda uz oznake a = ϕ(α).D.12.6. 11 9 7 2ax + b dx. na sljede´i naˇin: c c F (x) = f (x)dx = f (ϕ(t))ϕ′(t)dt = G(t) + C = G(ψ(x)) + C. Vrijedi f (x) = x 2 − 2x 2 + 3 − x 6 + 5x− 2 pa je s f (x)dx = Primjer 5. Druga metoda je supstitucija ili uvodenje nove varijable. β ∈ I vrijedi β ϕ(β) f (ϕ(t))ϕ′ (t)dt = α ϕ(α) f (x)dx. Ta je metoda posljedica pravila za deriviranje kompozicije funkcija. Na´i primitivnu funkciju od f (x) = 9 7 1 1 √ √ 3 x5 −2x4 +3 x− x2 +5 √ . ϕ(α) Q. ϕ diferencijabilna funkcija na J i F primitivna funkcija od f na I.

Na´i c y n dy = 1 1 y n+1 + C = sinn+1 x + C. a a x . dx = − adt dobivamo s t t2 F (x) = 1 a t dx √ . Supstitucijom x = a . za sve m. 2(m − n) 2(m + n) 1 − cos 2mx x sin 2mx dx = − + C. METODE INTEGRIRANJA 139 Rjeˇenje. Rjeˇenje.6. y sinn x cos xdx Rjeˇenje.5.9. 2 2 4m (sin mx)2 dx = Primjer 5. x x2 − a2 ( a )2 t − a2 · − adt t2 =− 1 a √ dt = 1 − t2 1 1 a = − Sin−1 t + C = − Sin−1 + C. F (x) = t2 ln2 x tdt = + C = +C 2 2 Rjeˇenje. Supstitucijom t = ln x dobivamo s ln x dx = x Primjer 5. ln x dx. 1 dy = ln |y| + C = ln |ax2 + bx + c| + C.7.10. Supstitucijom y = sin x imamo dy = cos xdx ˇto daje s s sinn x cos xdx = Primjer 5. n+1 n+1 sin mx sin nxdx. x Rjeˇenje. Za m = n i m = −n imamo 2 sin mx sin nxdx = = Za m = n imamo 1 2 [cos(m − n)x − cos(m + n)x]dx = sin(m − n)x sin(m + n)x − . Uz supstituciju y = ax2 +bx+c imamo dy = (2ax+b)dx pa imamo s 2ax + b dx = ax2 + bx + c Primjer 5. n ∈ N.8. U tu svrhu koristimo trigonometrijsku formulu: sin α · sin β = s 1 [cos(α − β) − cos(α + β)].

dx √ .13) postoje.13. odc √ c nosno x = cos2 t rjeˇavamo korijena. Stavimo x = tg t. 2 2 Sada je ϕ(α) = r sin α = 0 i ϕ(β) = r sin β = r. .140 POGLAVLJE 5. s F (x) = = c2 √ r 2 − x2 = c2 2 x = ϕ(t) = r sin t dx = r cos tdt (1 + cos 2t)dt = = r 2 − r 2 sin2 t r cos tdt = cos2 tdt = c2 sin 2t (t + ) + C = G(t). r] postoji njen inverz. π ] → [0.13) uz uvjet da integrali u (5. RIEMANNOV INTEGRAL √ √ Ako su u podintegralnoj funkciji korijeni oblika c2 − x2 ili c2 + x2 ili √ x2 − c2 . (1 + x2 ) 1 + x2 dt cos2 t Rjeˇenje. b ∈ I vrijedi b b b u (x)v(x)dx = u(x)v(x) a a ′ − u(x)v ′ (x)dx. 1 + x2 r dt = (1 + tg 2 t) 1 + tg 2 t cos2 t cos tdt = sin t + C = √ Primjer 5. a u sluˇaju x c c stituciju x = c cht Primjer 5. P = 4 c s 0 √ r 2 − x2 .11. a (5. Takoder je u sluˇaju c2 + x2 mogu´e s c c √ 2 − c2 mogu´e koristiti supje koristiti supstituciju x = c sht. 0 Tre´a je metoda parcijalne integracija koja je posljedica pravila za deric viranje produkta funkcija (uv)′(x) = u′ (x)v(x) + u(x)v ′ (x). v : I → R i za svaki par a. onda se pomo´u supstitucije x = c sin t. Rjeˇenje. zbog strogog rasta funkcije ϕ : [0. dx = s 1 pa zbog 1 cos2 t = 1 + tg 2 t imamo x + C. Izraˇunajmo povrˇinu kruga radijusa r. Teorem 5.12. tj. odnosno x = c tg t. Za funkcije u. te vrijedi 2 r P =4 0 √ r2 − x2 =4 0 π 2 sin 2t r cos tdt = 2r (t + ) 2 2 2 2 π 2 = r 2 π.

6. Q. Primjer 5.13. METODE INTEGRIRANJA 141 Dokaz: Funkcija F (x) = u(x)v(x) je primitivna funkcija od f (x) = u′(x)v(x)+ u(x)v ′ (x) pa vrijedi b b b b u(x)v(x) a = a (u′ (x)v(x)+u(x)v ′ (x))dx = a u′ (x)v(x)dx+ a u(x)v ′ (x)dx. β β Uvrˇtavanjem u prvi integral dobivamo s F (x) = 1+ 1 αx α 1 α e sin βx − − eαx cos βx + F (x) β β β β 1 αx α e sin βx + 2 cos βx eαx β β β + β2 sin βx + α cos βx eαx β ⇒ ⇒ α2 F (x) = β2 F (x) = α2 . Stavimo u′ (x) = ex i v(x) = x. ex dx = ex i Rjeˇenje. F (x) = ex dx = xex − ex + C = (x − 1)ex + C.14. pa je u(x) = s ′ v (x) = 1. pa je u(x) = αeαx .5. Odatle je β F (x) = eαx cos βxdx = α 1 αx e sin βx − β β eαx sin βxdx Sada ponovimo prethodni postupak za u′ (x) = sin βx i v(x) = eαx . Stavimo u′(x) = cos βx i v(x) = eαx .D. Tako dobivamo eαx sin βxdx = − 1 αx α e cos βx+ β β eαx sin βxdx s tim da uzmemo 1 sin βxdx = − β cos βx i v ′ (x) = eαx cos βxdx = − 1 αx α e cos βx+ F (x). Odatle je xex dx = xex − Primjer 5. cos βxdx = Rjeˇenje. eαx cos βxdx. xex dx.E. pa je u(x) = s 1 sin βx i v ′ (x) = αeαx .

ako je Q(x) = (x − x0 )k i stP < k tada postoje i jedinstveni su Ai ∈ R. . 2 + 1)n 2n (x 2n ⇒ (5. . . an = 0.6.17) . . (5. . . .15) gdje je p ki + 2 s lj = n. Prisjetimo se da svaku racionalnu funkciju mogu´e napisati kao sumu c polinoma i prave racionalne funkcije.2 Integracija racionalnih funkcija Neka je P (x) = a0 +a1 x+a2 x2 +. gdje su Qi (i = 1.+an−1 xn−1 +an xn . .15. c c Tada postoje i jedinstveni su polinomi Pi . pa imamo u(x) = x i s ′ v (x) = −2nx(x2 + 1)−(n+1) . Fn (x) = POGLAVLJE 5. Odatle je Fn (x) = x +2n 2 + 1)n (x Fn+1 (x) = Za n = 1 imamo x2 x dx = 2 +2n[Fn (x)−Fn+1 (x)] 2 + 1)n+1 (x (x + 1)n 1 x 2n − 1 + Fn (x). neka je stP < stQ i neka je Q = Q1 · · · Qn .14) dx = Tg−1 x + C. (j = 1. . bj ∈ R. . n). tj.16) Q(x) Qi (x) i=1 Posebno. n) u parovima relativno prosti polinomi. x1 . . Uzmimo u′ (x) = 1 i v(x) = (x2 + 1)−n . nemaju zajedniˇkih nultoˇaka. z c c F1 (x) = x2 5. . xp su realne nultoˇke polinoma P . stPi < stQi . .14. +1 pa sada moˇemo rekurzivno pomo´u (5. k) takvi da je P (x) = Q(x) k i=1 Ai . . . . . (i = 1. . . Polinom P je mogu´e faktorizirati na c polinome s realnim koeficijentima prvog i drugog stupnja na slijede´i naˇin: c c P (x) = an (x − x1 )k1 · · · (x − xp )kp (x2 + a1 x + b1 )l1 · · · (x2 + as x + bs )ls . polinom stupnja n s koeficijentima a0 . + 1)n (x2 Rjeˇenje. (i = 1. . a1 . . RIEMANNOV INTEGRAL dx . s). n ∈ N. (x − x0 )i (5. . Neka su P i Q polinomi.14) raˇunati ostale Fn .142 Primjer 5. an ∈ R. . (n ∈ N). n ≥ 2. . takvi da je n P (x) Pi (x) = . . aj < 4bj . te c i=1 j=1 2 vrijedi aj . . (5. Sada bez dokaza navodimo teorem koji nam omogu´ava rastav prave racionalne funkcije na jednostavne prave c racionalne funkcije Teorem 5.

p2 < 4q i stP < 2k tada postoje i jedinstveni su Ai . (5. (i = 1. x−a Drugi integral moˇemo za n ≥ 2 rastaviti na z (x2 Ax + B A dx = n + px + q) 2 =− i dalje (x2 2x + p Ap dx+(B− ) n + px + q) 2 (x2 (x2 dx = + px + q)n A 1 Ap + (B − ) 2 + px + q)n−1 2(n − 1) (x 2 dx 2 2x+p √ 4q−p2 n dx + px + q)n (x2 dx 1 = 2 n + px + q) (q − p4 )n = 1 (q − p2 n− 1 ) 2 4 Fn 2x + p 4q − p2 . . . Bi ∈ R. METODE INTEGRIRANJA 143 Ako je Q(x) = (x2 + px + q)k .19) (x − a)n (x2 Ax + B dx. k) takvi da je P (x) = Q(x) k i=1 (x2 Ai x + Bi .5. + px + q)n (5. Za n = 1 imamo Ax + B A dx = x2 + px + q 2 = 2x + p Ap dx + (B − ) x2 + px + q 2 2B − Ap F1 dx = x2 + px + q . (n ∈ N). . + px + q)i (5.6. n (x − a) 1 − n (x − a)n−1 a za n = 1 je dx = ln |x − a| + C. (n ∈ N). .14). A ln(x2 + px + q) + 2 2x + p 4q − p2 4q − p2 .18) Prethodni teorem svodi integraciju prave racionalne funkcije na integrale oblika: dx . +1 gdje je Fn zadana rekurzijom (5. (p2 < 4q).20) Sada za n > 1 imamo 1 1 dx = + C.

Izraˇunati volumen kugle radijusa r.16. Naˇinimo subc f diviziju Tk a = x0 < x1 < · · · < xn−1 < xn = b (5. f (xk )) aproksimiramo duljinom Lk = d(Tk−1 . Tk ) = Lk Tk 1 1 Lk Tk 1 0 xk 1 xk xk 1 x (xk − xk−1 )2 + (f (xk ) − f (xk−1 ))2 = . . RIEMANNOV INTEGRAL 5. ˇto predstavlja aproks b simaciju volumena tijela.7. Tada je volumen tijeka jednak V = a P (x)dx. Duljinu krivulje izmedu toˇaka Tk−1 = c (xk−1 . (5. f (xk−1 )) i Tk = (xk .1 Primjene Volumen rotacionog tijela y Neka je P (x) povrˇina presjeka tijela i ravs nine okomite na os x. ˇto daje s b x V =π a f (x)2 dx. 3 3 3 5.144 POGLAVLJE 5. f (xk )).7. a = x0 < x1 < . b]. .21) Primjer 5. b] i oznaˇimo s Tk = (xk . c k = 0. < xn−1 < xn = b. . . Specijal0 z a b no. ako je tijelo nastalo rotacijom povrˇine s ispod grafa funkcije f oko osi x.2 Duljina ravninske krivulje Problem odredivanja duljine luka (rektifikacija) kruˇnice i nekih drugih kriz vulja ve´ je zaokupljao paˇnju starih Grka. stolje´u.7 5. n. Integralne sume su oblika n k=1 P x P (tk )(xk − xk−1 ). Funkcija koja opisuje c √ r kruˇnicu na segmentu [−r. r] je f (x) = r 2 − x2 pa je V = π −r (r 2 −x2 )dx = z 2r 3 4r 3 π 3 3 π[r 2 (r − (−r)) − ( r3 − −r )] = π[2r 3 − ]= . pripadne toˇke na grac fu. . Tom c c problemu moˇemo pristupiti na slijede´i naˇin: z c c Neka je krivulja dio grafa funkcije f na segy mentu [a. b] kao na slici desno. a bio je i jedan od problema c z na kojima se razvijao diferencijalni i integralni raˇun u 17. 1. Uzmimo subdiviziju segmenta [a. onda je P (x) = πf (x)2 . .22) segmenta [a.

27) L= (5. xk ] je oblika s ′ (t )]2 (x − x 2πf (tk ) 1 + [f k k k−1 ).22) funkcije g(x) = Ako je funkcija g integrabilna na [a. (5.23) (5. r] je f (x) = r 2 − x2 . xk − xk−1 2 145 (5. Tk ) izmedu toˇaka manja ili jednaka s c duljini luka izmedu tih toˇaka.24) Poˇto je udaljenost Lk = d(Tk−1. < xn−1 < xn = b. Dakle. Za zadanu subdiviziju segmenta [a.26) a to je integralna suma za subdiviziju (5.7.25) dobivamo c n L= k=1 1 + [f ′ (tk )]2 (xk − xk−1 ). Izraˇunati oploˇje kugle√ c s radijusa r. (5.23) i (5. b]. to je donja aproksimacija L za duljinu krivulje c L dana s n n L= k=1 Lk = k=1 1+ f (xk ) − f (xk−1 ) xk − xk−1 2 (xk − xk−1 ) ≤ L. (5. b ˇto daje formulu za raˇunanje oploˇja s c s O = 2π a f (x) 1 + [f ′ (x)]2 dx.5. . 1 + [f ′ (x)]2 dx. O = 2π −r rdx = 2πr(r − (−r)) = 4πr 2 . . onda je duljina krivulje dana s b 1 + [f ′ (x)]2 . a (5. Funkcija koja opisuje kruˇnicu na segmentu [−r.17. integralna suma je n 2π k=1 f (tk ) 1 + [f ′ (tk )]2 (xk − xk−1 ). . .7. x ∈ [a. a 1 + f ′ (x)2 = √r2r−x2 . .24) iz (5. (k = 1. b]. . PRIMJENE f (xk ) − f (xk−1) = 1+ (xk − xk−1 ). xk − xk−1 Pomo´u Lagrangeovog teorema dobivamo c f (xk ) − f (xk−1 ) = f ′ (tk ). b].3 Povrˇina rotacione plohe s Neka je ploha nastala rotacijom oko osi x grafa funkcije f na segmentu [a. n). b]. . z r Dakle. a = x0 < x1 < .28) 5.29) Primjer 5. aproksimacija dijela rotacione povrˇine na segmentu [xk−1 .25) Pomo´u (5.

f (x)) ima koeficijent smjera f ′ (x) i sa osi apscisa zatvara c kut τ (x) = Tg−1 f ′ (x).33) gdje su t i s izmedu x0 i x. α(M0 . Pomo´u teorema srednje vrijednosti za taj integral dobivamo c µ(M0 M ) = ⌢ 1 + [f ′ (s)]2 (x − x0 ). c Ako prosjeˇna zakrivljenost teˇi nekom broju kada c z toˇka M po krivulji Γ teˇi k M0 . Kada x → x0 .7. M) µ(M0 M) prosjeˇna zakrivljenost luka M0 M krivulje Γ. Pomo´u Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti za c funkciju τ = Tg−1 f ′ imamo α(M0 .31) i (5.32) gdje je s ∈ [x0 . M) = τ (x) − τ (x0 ) = τ ′ (t)(x − x0 ) za neko f ′′ (t) t izmedu x0 i x.33) poprima oblik f ′′ (x0 ) κ(M0 ) = 3 . f : I → R funkcija koja ima neprekidnu drugu derivaciju na I i neka je Γf graf funkcije f . (5.31) 1 + [f ′ (t)]2 Za duljinu luka imamo formulu (5. onda taj broj c z zovemo zakrivljenost krivulje Γ u toˇki M0 .28): µ(M0 M ) = x0 ⌢ x 1 + [f ′ (u)]2 du. c ⌢ ⌢ M M0 (5.30) dobivamo formulu za prosjeˇnu zakrivljenost c f ′′ (t) · 1 + [f ′ (t)]2 1 . Tada je α(M0 . M) duljina luka krivulje Γ izmedu toˇaka c M0 i M. Iz formula (5. Zbog τ ′ (t) = [Tg−1 f ′ ]′ (t) = [Tg−1 ]′ (f ′(t))f ′′ (t) = 1 + [f ′ (t)]2 je f ′′ (t) (x − x0 ) za neko t izmedu x0 i x. Neka je c µ(M0 .4 Zakrivljenost ravninske krivulje y Oznaˇimo s α(M0 . onda t → x0 i s → x0 .146 POGLAVLJE 5. M) kut ˇto ga zatvaraju tanc s gente na krivulju Γ u toˇkama M0 i M. M) = (5. pa (5.32). Tangenta na graf Γf u toˇki M = (x. 1 + [f ′ (s)]2 (5. RIEMANNOV INTEGRAL 5. [1 + [f ′ (x0 )]2 ] 2 .30) Τ x 0 Α x Neka je I ⊆ R otvoren interval. x]. (5.

x→∞ Da li je mogu´e osjenˇanom dijelu ravnine c c S omedenom koordinatnim osima i grafom y funkcije pridruˇiti broj koji bi imao smisao z f x e x povrˇine. Ta je funkcija morala biti ograniˇena na segmentu. Takvi su c intervali [a.34) 3 . a ne moraju biti ni ograniˇeni.0 x B liki B povrˇina dijela ravnine SB ispod gras fa na segmentu [0. a. b . NEPRAVI INTEGRAL 147 Dakle. Poˇto je interval [0. x > 0. 0 (5. b s tim da moˇe biti a = −∞ ili b = ∞. x ∈ R. Za tu funkciju vrijedi lim e−x = 0. B B Povrˇina skupa SB je dana sa s B 0 −x e dx = −e −B −x −x 0 = 1 − e−B . c Neka je zadana funkcija f (x) = e−x . da bi se uop´e mogla c c razmatrati njena integrabilnost. je f ′′ (x) κ(x) = (5. pravcem x = 1 i grafom funkcije pridruˇiti broj koji bi z i taj limes zovemo nepravi integral. Tada piˇemo s ∞ 0 0 e dx = lim (1 − e B→∞ ) = 1 proglasiti povrˇinom s B e dx = lim −x B→∞ e−x dx. Je li mogu´e osjenˇanom dijelu ravnine S omedenom koordic c x→0+ x natnim osima. to nije mogu´e upotrijebiti pravokutc c SB nike kao aproksimaciju tog dijela ravnine. ∞ neogras s niˇen. Tako z dobiveni integral ´emo zvati nepravi integral.5. zakrivljenost krivulje Γf (grafa funkcije f : I → R) u toˇki (x. b]. . c x ∈ I. a. Za tu funkciju vrijedi x 1 lim √ = 0.35) 1 Neka je zadana funkcija f (x) = √ . No iz slike desno je vidljivo da bi za dovoljno ve. Sada ´emo proˇiriti pojam integrabilnosti c s na intervale koji nisu zatvoreni.8 Nepravi integral Do sada smo koristili pojam Riemann integrabilne funkcije na segmentu.8. [1 + [f ′ (x)]2 ] 2 5. f (x)). B] mogla aproksimirati traˇenu povrˇinu (ako tako neˇto ima smisz s s la). pa je razumno broj lim B→∞ dijela ravnine S.

A Ako je f integrabilna na svakom segmentu [A.6. Poˇto je na intervalu s s 0. B] gdje je B < b ≤ +∞. c gdje je c ∈ a. Neka je funkcija f : [a. z Analogno definiramo integral na a.36) dx √ = lim x ε→0+ 1 ε dx √ = 2. onda. definiramo →b a← c A→a+ B B→b− f (x)dx = lim f (x)dx + lim A f (x)dx. 1] mogla aproksimirati traˇenu poz vrˇinu (ako povrˇina ima smisla). Ako postoji konaˇan limes c B B→b− lim f (x)dx. b . 1] funkcija neograniˇena. b i oznaˇava s c →b a f (x)dx. a (5. RIEMANNOV INTEGRAL y imao smisao povrˇine. b bilo koja toˇka. x Definicija 5.37) onda se taj limes zove nepravi integral funkcije f na [a.37) ne z postoji kaˇemo da integral (5.148 POGLAVLJE 5. to nije mogu´e c c upotrijebiti pravokutnike kao gornju aproksimaciju tog dijela ravnine.38) Takoder se kaˇe da integral (5. (5. Moˇe se pokazati da prethodna definicija c z ne ovisi o c. s s 0 Ε f x 1 x SΕ 1 x 1 Povrˇina dijela ravnine Sε dobije se kao s Sada piˇemo s ε 1 0← √ 1 √ dx = 2 x x 1 ε √ = 2(1 − ε). b] : b b f (x)dx = lim a← A→a+ f (x)dx. .38) konvergira.38) divergira. uz uvjet da svi limesi postoje. Ako limes u (5. No iz slike desno je vidljivo da bi za dovoljno mali ε > 0 povrˇina dijela ravnine Sε ispod grafa na segs mentu [ε. (5. B] ⊂ a. b → R integrabilna na svakom segmentu [a.

xp +∞ 3. 2 1 − x2 ε→−1+ F 0 Primjer 5. NEPRAVI INTEGRAL 149 Napomena Zato ˇto su i limes funkcije i R-integral monotoni i linearni. imamo 0 (α < 0) +∞ a dx = xp a +∞ (1 − p > 0) . Neka je a > 0. Integral 0← Dokaz: 1. xp 2. 1−p Zbog lim xα = x→+∞ +∞ (α > 0) . a limB→+∞ sin B Teorem 5. B→+∞ pa integral divergira k +∞.15. a1−p (1 − p < 0) p−1 2. xp dx divergira za svako p ≥ 0.20. ε→0+ x . ta s svojstva ima i neodredeni integral.19. +∞ 1. Za p = 1 je B a dx = xp 1 1 1 − p xp−1 B = a 1 (B 1−p − a1−p ).18. Za p = 1 imamo +∞ a dx = lim (ln x B→+∞ x B a ) = lim ln B − ln a = +∞. cos xdx divergira jer je cos xdx = sin B.8. Integral a a dx konvergira za p > 1 i divergira za p ≤ 1. Za p = 1 je ε→0+ lim ε dx = ln a − lim ln ε = +∞. Integral 0← dx konvergira za 0 < p < 1 i divergira za p ≥ 1. 2 Primjer 5. 0 −1← √ dx = lim 1 − x2 ε→−1+ +∞ 0 0 ε √ dx π = lim (−Sin−1 ε) = . Primjer 5. +∞ 0 dx = lim 1 + x2 B→+∞ B 0 dx = lim (Tg−1 x 1 + x2 B→+∞ B ) = lim Tg−1 B = 0 B→+∞ π . ne postoji.5.

40) i vrijedi a +∞ +∞ f (x)dx ≤ x ϕ(x)dx.150 Za p = 1 imamo a ε→0+ POGLAVLJE 5.40) onda divergira i integral (5.40).E.41) Ako je integral (5. Q. Neka su funkcije f.D. B B (ii) za svako B > a postoje integrali a f (x)dx i a ϕ(x)dx. Dokaz: Funkcije F (x) = a f (t)dt i Φ(x) = a ϕ(t)dt rastu i vrijedi F (x) ≤ Φ(x). ako divergira integral (5.39) f (x)dx a (5. onda je konvergentan i integral +∞ (5. RIEMANNOV INTEGRAL lim ε dx 1 = (a1−p − lim ε1−p ) = p ε→0+ x 1−p 1 a1−p 1−p ∞ (1 − p < 0) . +∞ → R takve da vrijedi (i) 0 ≤ f (x) ≤ ϕ(x) za svaki x ≥ x0 > a. Neka je a > 0 i neka su funkcije f. 5. +∞ → R pozitivne i neka postoji f (x) = c (0 ≤ c ≤ +∞). ϕ : [a. 3.39) divergentan. i 2. x→+∞ ϕ(x) lim (5.4. a (5.40) divergentan. Za rastu´u funkciju limes u beskonaˇnosti c c F (+∞) = limx→+∞ F (x) postoji ako i samo ako je ta funkcija ograniˇena c odozgo. Korolar 5. odnosno.42) x Ako je c < +∞ i ako konvergira integral (5. za svaki x > a. . Slijedi iz 1.39).16. onda je i integral (5.1 Kriterij konvergencije nepravog integrala Teorem 5. Ako je integral a +∞ ϕ(x)dx konvergentan. ϕ : [a. (1 − p > 0) Q.39) onda konvergira i integral (5.8. Odatle slijedi tvrdnja teorema.D.E.

39) onda divergira i integral (5.E. pa konvergencija (5.40) povlaˇi konvergenciju (5.39) povlaˇi konvergenciju (5. onda kaˇemo da uvjetno konvergira z Propozicija 5.E.2. za svaki b > a. Analogno. +∞ → R funkcija koja je za svaki b > a in+∞ tegrabilna na segmentu [a. f− : [a. integrabilna na segmentu [a.38) z apsolutno konvergira.40). b].40) onda konvergira i integral (5.3 i funkcija |f |. Zbog 0 ≤ f+ (x) ≤ |f (x)| i 0 ≤ f− (x) ≤ |f (x)| za x ≥ a. onda je i konvergentan. odnosno. Neka je f : [a. f− (x)dx. +∞ → R definirane s f+ (x) = max{0. tj.D. Neka su f+ . Ako je 0 < c < +∞ onda oba integrala istovremeno konvergiraju ili divergiraju. b]. →b Ako konvergira integral a |f (x)|dx.8. Obratna tvrdnja od tvrdnje u prethodnoj propoziciji nije op´enito istinita. konver+∞ gencija +∞ a |f (x)|dx i teorem 5.39). c > 0 i 0 < ε < c daju postojanje ∆ > 0 tako da f (x) f (x) (x > ∆) ⇒ (| ϕ(x) − c| < ε) ⇒ ( ϕ(x) > c − ε) ⇒ ((c − ε)ϕ(x) < f (x)).40) i (5. −f (x)} za x ≥ a.39) istovremeno konvergiraju ili divergirac Q. U sluˇaju 0 < c < +∞. i f− (x) = max{0. Ako integral (5. onda kaˇemo da integral (5.40) povlaˇi dic c vergenciju (5. za svaki b > a.39). odnosno divergencija (5. tada je konvergentan i nepravi integral a f (x)dx. Ako je konvergentan nepravi integral +∞ a |f (x)|dx.40).39) c f (x) povlaˇi divergenciju (5. f (x)} za x ≥ a. b]. odnosno divergencija (5.D. c . Funkcije f+ i f+ su takoder. integrabilna na segmentu [a.40). ϕ(x) f (x) = 1 . Dokaz: Ako je c < +∞ onda ∀ ε > 0 ∃ ∆ > 0 takav da (x > ∆) ⇒ f (x) f (x) (| ϕ(x) − c| < ε) ⇒ ( ϕ(x) < c + ε) ⇒ (f (x) < (c + ε)ϕ(x)). daju konvergenciju nepravih integra+∞ +∞ +∞ a la a +∞ a f+ (x)dx i f− (x)dx. (5. Tad je f (x) = f+ (x) − f− (x) i |f (x)| = f+ (x) + f− (x) za x ≥ a. Dokaz: Prisjetimo se da je po teoremu 5. ako divergira integral (5.16. NEPRAVI INTEGRAL 151 Ako je c > 0 i ako konvergira integral (5. zbog limx→+∞ ϕ(x) = c c c ⇔ limx→+∞ ju.5.38) konvergira ali ne konvergira apsolutno. pa konvergencija (5.39). ako je integral ap- solutno konvergentan. Sada je f (x)dx = a a f+ (x)dx − Q.

16. parcijalnom integracijom dobivamo: t 0 t t e x dx = −e −x α −x α x +α 0 0 e−x xα−1 dx. (Gama funkcija) Za α ≥ 1 definiramo nepravi integral +∞ Γ(α) = 0 e−x xα−1 dx. +∞ → R zovemo gama funkcija.43) vidi se na slijede´i naˇin: c c Za α ≥ 1 vrijedi limx→+∞ e−x xα+1 = 0 pa za ε = 1 postoji ∆ > 0 takav da (x > ∆) ⇒ (e−x xα−1 x2 = e−x xα+1 < 1) ⇒ (e−x xα−1 < x12 ). c Funkciju Γ : [1.44). xp Primjer 5. a zbog | cos x| ≤ x1p konvergira tre´i nepravi interval za p > 1. (α ≥ 1).15. Naime. p > 1). (5.4. RIEMANNOV INTEGRAL Primjer 5.21. Gama funkcija je poop´enje faktorijela. su konvergentni. Sada konvergencija integrala (5. i prethodne propozicije: 2 cos 1 zbog e−x ≤ e−x za x ≥ 1 konvergira prvi. i teorema 5. 0 2 +∞ cos x dx. Za gama funkciju vrijedi rekurzija: (5. Nepravi integrali +∞ 0 e−x dx. 1 + x2 +∞ a cos x dx. Ta funkcija se javlja u mnogim c matematiˇkim problemima u raznim granama matematike.43) Konvergencija integrala (5.22. zbog |1+xx| ≤ 1+x2 konvergira 2 c drugi.1.43) slijedi pomo´u teorema 5. pa za n ∈ N imamo Γ(n + 1) = nΓ(n) = · · · = n(n − 1) · · · 1 · Γ(1) = n!.152 POGLAVLJE 5. c . Vrijedi +∞ Γ(1) = 0 e−x dx = 1. tj. xp (a > 0. Odatle zbog limt→+∞ e−t tα = 0 dobivamo (5.44) Γ(α + 1) = αΓ(α). To slijedi iz korolara 5.

. Oznake za red su c c an ili n∈N (6.Poglavlje 6 Redovi 6. . a sn je n-ta parcijalna suma reda.1. (sn )n ) nizova (an )n i (sn )n . sn = a1 + a2 + · · · + an . Neka je (an )n niz realnih brojeva. .1.1) an ili N an ili ∞ n=1 an ili a1 + a2 + · · · + an + · · · .1 Definicija reda Definicija 6. . Red je uredeni par ((an )n . Element an zovemo op´i ˇlan reda. Primjer 6. Pretvaranje racionalnih brojeva u decimalne. Nizu (an )n pridruˇujemo z niz (sn )n definiran s: s1 = a1 s2 = a1 + a2 s3 = a1 + a2 + a3 . 1 1 10 = 9 10 9 1 = + 10 1 = + 10 1 1 1 + 2 10 9 102 1 1 +···+ n 2 10 10 153 + 1 1 9 10n .

a1 = an+1 = . . 1 1 1 1 .2) (n + 1)an+1 = an . . . . n 9 n=1 10 9 10n n=1 Primjer 6. . .2. zbog lim POGLAVLJE 6. s poˇetnim uvjetom f (0) = 1.2) izjednaˇimo koeficijente uz iste potencije dobivamo c a1 2a2 3a3 4a4 = = = = . Za x = −1 imamo 1 1−x+x x = =1+ 1−x 1−x 1−x 2 2 x2 x−x +x = 1+ = 1+x+ = ··· 1−x 1−x xn = (1 + x + x2 + · · · + xn ) + . (6. . . . a3 = . a odatle slijedi 1 = lim (1 + x + x2 + · · · + xn ) = 1 − x n→∞ ∞ n=0 xn . . Geometrijski red. .3) Derivacija je oblika f ′ (x) = a1 + 2a2 x + 3a3 x2 + · · · + nan xn−1 + · · · . Uvjet f (0) = 1 daje a0 = 1. . dobivamo = lim + 2 +···+ n n n→∞ 9 10 9 n→∞ 10 10 10 ∞ ∞ 1 1 1 1 a to piˇemo = s i govorimo da je suma reda . (6. 1−x n→∞ Za |x| < 1 je lim xn = 0. an = . REDOVI . 1 1 1 1 1 1 = 0. 1! 2! 3! n! .3. . x ∈ R. pa kad zbog (6. Pokuˇajmo na´i funkciju f : R → R koja je rjeˇenje diferencis c s jalne jednadˇbe z f ′ (x) = f (x).154 Iz prethodnog. a0 a1 a2 a3 a1 a2 a3 a3 = a0 1 = 2! a0 1 = 3! a0 1 = 4! a0 . . Traˇimo funkciju u obliku polinoma neodredenog c z stupnja f (x) = a0 + a1 x + a2 x2 + a3 x3 + · · · + an xn + · · · . 1 a (n+1)! 0 Primjer 6. . . a2 = .

αn . n! (6. Stoga je razumno oˇekivati da za z c c ∀ x ∈ R vrijedi x x2 xn f (x) = lim (1 + + +···+ ) = n→∞ 1! 2! n! ∞ n=0 xn .2 Definicija konvergencije reda ∞ n=1 Definicija 6. Tada vrijedi n→∞ lim sn = lim σn + i lim τn . s z pa moˇemo oˇekivati da ∀ x ∈ R vrijedi z c ex = ∞ n=0 xn .5) realnih ili kompleksnih brojeva kaˇemo da je konvergentan (sumabilan. n→∞ n→∞ .5) je divergentan ako je niz (sn )n divergentan. Za niz kompleksnih brojeva (an )n = (αn + iβn )n moˇemo promatrati tri z reda ∞ ∞ ∞ an .5) i oznaˇavamo sa c s= ∞ n=1 an = a1 + a2 + · · · + an + · · · . (6.7) Red (6. n=1 n=1 n=1 s parcijalnim sumama sn = a1 + · · · + an . Budu´i da je sn = σn +iτn to niz (sn )n konvergira ako i samo ako konvergiraju c nizovi (σn )n i (τn )n . DEFINICIJA KONVERGENCIJE REDA 155 ˇto pokazuje da ne postoji polinom koji bi zadovoljavao traˇenu diferencijalnu s z jednadˇbu sa zadanim poˇetnim uvjetom.2). z zbrojiv).2.5) konvergentan onda broj s = lim sn n→∞ (6.6.5) konvergentan. ako je niz (sn )n parcijalnih suma reda (6. βn .2.4) 6.6) zovemo sumom reda (6. τn = β1 + · · · + βn . n! S druge strane znamo da je funkcija ex rjeˇenje diferencijalne jednadˇbe (6. Ako je red (6. Za red an (6. σn = α1 + · · · + αn .

156 odnosno
∞ n=1 ∞ n=1 ∞ n=1

POGLAVLJE 6. REDOVI
∞ n=1

an =

(αn + iβn ) =

αn + i

βn .

Pitanje konvergencije reda, a pogotovo sume reda, moˇe biti vrlo kompliz cirano. Za poˇetak dajemo primjer u kojem je na oba pitanja mogu´e lako c c odgovoriti 1 konvergira i nadimo njegovu n(n + 1) n=1 1 1 1 sumu. Prvo uoˇimo da za svaki n ∈ N vrijedi c = − , pa n(n + 1) n n+1 imamo n n 1 1 1 1 = − =1− . sn = k(k + 1) k=1 k k + 1 n+1 k=1 Primjer 6.4. Pokaˇimo da red z Sada je jasno da vrijedi lim sn = 1, tj.
n→∞ ∞ n=1 ∞

1 = 1. n(n + 1)

Teorem 6.1. (Nuˇan uvjet konvergencije reda) z Ako red

an konvergira, onda niz (an )n konvergira k nuli, tj. vrijedi
∞ n=1

n=1

(

an konvergira ) ⇒ ( lim an = 0).
n→∞

(6.8)

Dokaz: Ako red (6.5) konvergira k broju s, onda vrijedi
n→∞

lim an = lim (sn − sn−1 ) = lim sn − lim sn−1 = s − s = 0.
n→∞ n→∞ n→∞

Q.E.D. Obratna implikacija u (6.8) nije op´enito istinita, ˇto je vidljivo iz sljec s de´eg primjera c Primjer 6.5. Harmonijski red
∞ n=1

1 n

(6.9)

divergira k +∞.

6.2. DEFINICIJA KONVERGENCIJE REDA Uoˇimo da vrijedi sn+1 = sn + c

157

1 > sn pa je niz (sn )n strogo rastu´i. c n+1 Pokaˇimo da je podniz (s2n )n odozgo neograniˇen. U tu svrhu indukcijom z c 1 dokazujemo da ∀ n ∈ N vrijedi nejednakost s2n ≥ 1 + 2 n. Za n = 1 imamo 1 s s2 = 1 + 2 ˇto daje bazu indukcije. Sada s2n+1 = s2n + 1 1 1 1 1 + n +· · ·+ n > s2n + n +· · ·+ n = 2n + 1 2 + 2 2 + 2n 2 + 2n 2 + 2n 1 2n+1 = s2n + 1 1 1 1 ≥ 1 + n + = 1 + (n + 1). 2 2 2 2

= s2n + 2n

Odatle zakljuˇujemo lim s2n = +∞, a to povlaˇi lim sn = +∞. Primijec c n→∞ n→∞ 1 timo, red divergira, a vrijedi lim = 0. Dakle, konvergencija niza op´ih c n→∞ n ˇlanova k nuli nije dovoljan uvjet za konvergenciju reda. c Primjer 6.6. Alterniraju´i harmonijski red c
∞ n=1

(−1)n−1

1 n

(6.10)

1 konvergira. Nuˇan uvjet konvergencije je ispunjen, tj. lim (−1)n−1 = 0. z n→∞ n Nadalje, vrijedi s2m = 1− 1 2 + 1 1 − 3 4 +···+ 1 1 − 2m − 1 2m

ˇto pokazuje da je podniz (s2m )m strogo rastu´i. Nadalje, s c s2m = 1 − 1 1 − 2 3 − 1 1 − 4 5 −···− 1 1 − 2m − 2 2m − 1 − 1 < 1, 2m

pokazuje da je niz (s2m )m odozgo ograniˇen. Prema teoremu o rastu´im c c nizovima taj niz je konvergentan. Neka je lim s2m = s ≤ 1. Zbog s2m+1 = s2m +
1 2m+1 m→∞ m→∞ n→∞

imamo lim s2m+1 = s, dakle i lim sn = s, ˇto pokazuje da je s

red (6.10) konvergentan. Konvergencija redova je u skladu s operacijama zbrajanja redova i mnoˇenja z redova sa skalarima.

158 Teorem 6.2. Neka su
∞ n=1

POGLAVLJE 6. REDOVI an i
∞ ∞ n=1

bn konvergentni redovi sa sumama A i B.

Za svaki par λ, µ ∈ C je red
∞ n=1

(λan + µbn ) konvergentan i vrijedi
∞ n=1 ∞ n=1

n=1

(λan + µbn ) = λ

an + µ

bn .

(6.11)

Dokaz: Oznaˇimo An = a1 + · · · + an , Bn = b1 + · · · + bn , Cn = (λa1 + µb1 ) + c · · · + (λan + µbn ). Zbog Cn = (λAn + µBn ) za sve n ∈ N, lim An = A i
n→∞ n→∞ n→∞ n→∞ n→∞

lim Bn = B imamo lim Cn = λ lim An +µ lim Bn , tj. vrijedi (6.11).Q.E.D.

z Sada ´emo prouˇiti konvergenciju geometrijskog reda koji igra vaˇnu uloc c gu u narednim rezultatima o konvergenciji redova. Teorem 6.3. Za q ∈ C, |q| < 1, geometrijski red
∞ n=0

qn = 1 + q + q2 + · · ·

(6.12)

konvergira i ima sumu

Dokaz: Za |q| < 1 imamo odakle slijedi

1 . Za |q| ≥ 1 red (6.12) divergira. 1−q

1 − q n = (1 − q)(1 + q + · · · + q n−1 ) sn = 1 + q + · · · + q n−1 = 1 − qn 1 1 = − qn. 1−q 1−q 1−q

odatle zbog lim q n = 0 dobivamo lim sn =

1 . n→∞ n→∞ 1−q Ako je |q| ≥ 1, onda je ∀ n ∈ N, |q n | ≥ 1, pa niz op´ih ˇlanova reda (6.12) c c ne teˇi k nuli, dakle taj red divergira. z Q.E.D.

6.3

Usporedivanje redova, apsolutna konvergencija redova
an kaˇemo da je red s pozitivnim ˇlanovima ako z c

Definicija 6.3. Za red je ∀ n ∈ N, an ≥ 0.

6.3. USPOREDIVANJE REDOVA, APSOLUTNA KONVERGENCIJA159 Teorem 6.4. 1. Red an s pozitivnim ˇlanovima konvergira ako i samo c ako je njegov niz parcijalnih suma (sn )n ograniˇen. Tada je ∞ an = c n=1 sup{sn ; n ∈ N}. 2. Ako red
∞ n=1 an

s pozitivnim ˇlanovima konvergira, onda njegova suma c
∞ n=1

ne ovisi o poretku ˇlanova, tj. vrijedi c N bijekcija (permutacija).

an =

∞ n=1

aσ(n) , gdje je σ : N →

Dokaz: 1. Neka je (sn )n niz parcijalnih suma reda ∞ an . Jasno, sn+1 = n=1 sn + an+1 pa je niz (sn )n rastu´i. Takav niz je konvergentan ako i samo ako c je ograniˇen. c 2. Oznaˇimo s (s′n )n niz parcijalnih suma reda ∞ a′n , a′n = aσ(n) . Za c n=1 bilo koji n ∈ N postoje p, q ∈ N takvi da je σ(1) < p, σ(2) < p, . . . , σ(n) < p, τ (1) < q, τ (2) < q, . . . , τ (n) < q, gdje je τ = σ −1 . Odatle je s′n = aσ(1) + aσ(2) + . . . + aσ(n) ≤ a1 + a2 + . . . + ap = sp i sn = a1 + a2 + . . . + an = ′ aσ(τ (1)) + aσ(τ (2)) + . . . + aσ(τ (n)) ≤ aσ(1) + aσ(2) + . . . + aσ(q) = sq . To daje sup{s′n ; n
∞ m=1

∈ N} = sup{sm ; m ∈ N}, odnosno

an = lim sn = lim s′m =
n→∞ m→∞

n=1

a′m . an ,

Q.E.D. bn redovi s pozitivnim (6.13) an ≤ K bn .

Lema 6.1. (usporedivanje redova) Neka su ˇlanovima i neka postoji K > 0 tako da je c

an ≤ K bn , ∀n ∈ N. Ako konvergira red bn , onda konvergira i red an i vrijedi Ako red an divergira, onda divergira i red bn .

n n Dokaz: Neka je sn = k=1 ak i tn = k=1 bk . Nizovi (sn )n i (tn )n su rastu´i i zbog (6.13) vrijedi sn ≤ Ktn , ∀n ∈ N. Niz (tn )n konvergira ako i c samo ako je ograniˇen. Tada je i niz (sn )n ograniˇen, pa konvergira i vrijedi c c lim sn ≤ K lim tn . Ako je niz (sn )n neograniˇen, tada je i niz (tn )n neograc niˇen. c Q.E.D. ∞ n=1

Primjer 6.7. Red

1 je konvergentan jer (n + 1)2 > n(n + 1) povlaˇi c n2
∞ n=1

1 1 < ⇒ (n + 1)2 n(n + 1)

1 ≤ (n + 1)2

∞ n=1

1 = 1. n(n + 1)

REDOVI 1 konvergira za p ≥ 2.14) i ako je σ : N → N bijekcija. a− ≤ |an |.9.2. imamo A+ = n=1 a+ i A− = ∞ a− . ako je an < 0 Za nizove (a+ )n i (a− )n s pozitivnim ˇlanovima vrijedi c n n an = a+ − a− .5. Pretpostavimo da je (an )n niz u R i definirajmo a+ = n an 0 ako je an ≥ 0 . n n n=1 n n=1 n Neka su A+ i A− nizove sume. Red ˇto povlaˇi s c 1 divergira za p ≤ 1. jer je np ≤ n.4. Neka je (an )n niz u C. n Teorem 6. ako je an < 0 a− = n 0 −an ako je an ≥ 0 . Tada po teoremu 6. po lemi 6. Ako konvergira red ∞ n=1 |an | ∞ n=1 (6. vrijedi A+ − A− = ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ + − + − n=1 an − n=1 an = n=1 (an −an ) = n=1 an . Ako konvergira red (6.160 Primjer 6.14) an | ≤ ∞ n=1 onda konvergira i red ∞ n=1 an i vrijedi | ∞ |an |. c n=1 n=1 σ(n) n=1 σ(n) .15) Budu´i da po pretpostavci red ∞ |an | konvergira i da ∀n ∈ N vrijedi c n=1 a+ ≤ |an |.8. n n n n (6. onda konvergira i red ∞ aσ(n) i vrijedi ∞ an = aσ(n) . tj. jer je np ≥ n2 ˇto povlaˇi s c p n ∞ n=1 ∞ n=1 1 ≤ np ∞ n=1 1 . |an | = a+ + a− (∀ n ∈ N). red n=1 an je konver∞ gentan. 1. odnosno np ∞ n=1 ≤ 1 . iz n=1 σ(n) σ(n) ˇega slijedi ∞ an = A+ − A− = ∞ (a+ − a− ) = ∞ aσ(n) .1. n2 1 n Primjer 6. np 1 ≤ n ∞ n=1 1 . np a red ∞ n=1 1 divergira. Prema teoremu 6. redovi ∞ a+ i ∞ a− konvergiraju. Red ∞ n=1 POGLAVLJE 6. n=1 n=1 n=1 Dokaz: I. 2.

Iz prethodnog slijedi ocjena s2m < A < s2m−1 .16) |an | ≤ K |bn |. ali red ∞ |an | divergira. Red ∞ an je uvjetno konvergentan ako n=1 konvergira. onda niti red bn ne konvergira 6. Odatle opet slijedi konvergencija reda n=1 n=1 ∞ (αn + iβn ) = ∞ an . ∀m ∈ N. ∀n ∈ N. an . podniz (s2m )m je strogo rastu´i. Dakle. Zbog s2m+1 = s2m + a2m+1 je = limm s2m+1 = A. Nadalje.D. ∀n ∈ N (alterniraju´i red) c Teorem 6.7. Dokaz: Neka je (sn )n niz parcijalnih suma reda (6.E. Nadalje je s2m = a1 − (a2 − a3 ) − · · · − (a2m−2 − a2m−1 ) − a2m < a1 .E. podniz (s2m )m je konvergentan. neka je A = limm s2m . Neka je (an )n niz u C. ∀n ∈ N.4. slijedi konvergencija redova ∞ |αn | i ∞ |βn |. n=1 n=1 Definicija 6.17) red u R gdje je an > 0. . Q.17). βn ∈ R.6. bn apsolutno konvergira. c c pa je podniz (s2m )m ograniˇen odozgo. UVJETI ZA KONVERGENCIJU REDA 161 II. an = αn + iβn . Q. n=1 n=1 n=1 n=1 ∞ Konaˇno. pa je takoder i limn sn = A.17) konvergira k broju A za koji vrijedi 0 < A < a1 . αn . ∞ an = ∞ αn +i ∞ βn = n=1 ασ(n) +i ∞ βσ(n) = c n=1 n=1 n=1 n=1 ∞ (ασ(n) + iβσ(n) ) = ∞ aσ(n) .6. Vrijedi s2m = (a1 − a2 ) + (a3 − a4 ) + · · · + (a2m−1 − a2m ). onda apsolutno konvergira i red an . Neka su je Ako red Ako red apsolutno.4 Neki dovoljni uvjeti za konvergenciju reda ∞ n=1 Promotrimo (−1)n−1 an (6. Za red ∞ an kaˇemo da je apsolutno konvergentan ako z n=1 ∞ je red n=1 |an | konvergentan. Zbog |αn | ≤ |an |. a n=1 n=1 odatle i redova ∞ αn i ∞ βn . bn redovi u C i neka postoji K > 0 tako da (6. tada red (6. an ne konvergira apsolutno . pa za k → ∞ dobivamo | ∞ an | ≤ ∞ |an |. za svaki k ∈ N imamo | k an | ≤ n=1 n=1 n=1 k |an | ≤ ∞ |an |. (Leibnitzov kriterij) Ako niz (an )n realnih pozitivnih brojeva strogo pada i limn an = 0. tj.4. |βn | ≤ |an |.D. n=1 Teorem 6.

z Q. onda red ∞ an+1 an ≤ q. 29. pa niz (an )n ne teˇi z k nuli. ∀n ≥ m. Teorem 6. n n=1 2. n=1 n=1 2. REDOVI Teorem 6. onda red an n=1 2. Ako vrijedi ∞ n=1 |an | ≥ 1 za beskonaˇno mnogo indeksa n ∈ N. n=1 Dokaz: 1.) francuski filozof. nije ispunjen nuˇan uvjet konvergencije reda. odakle slijedi ∞ |am+k | ≤ |am | ∞ q k = 1−q . Iz drugog uvjeta imamo |an | ≥ |am | > 0. ∞ an apsolutno konvergira. a onda niti niz (an )n ne konvergira k nuli. tj.8.9. tj.E. (D’Alembertov1 kriterij) Neka je (an )n niz u C i an = 0. m ∞ q Dokaz: 1. Tada podniz (apn )n ne konvergira k nuli.E. Za n ≥ m imamo |an | ≤ q n . Tada konvergira i red ∞ |an |. ∀n ∈ N. 1.D. odnosz no. kaˇe da za podniz (apn )n niza (an )n vrijedi n |apn | ≥ 1. imamo |am+k | ≤ q|am+k−1 | ≤ · · · ≤ q q k |am |. 1 ⊂ R takvi da vrijedi ∀n ≥ m. odnosno. an apsolutno konvergira. 1. ∀n ≥ m.Paris. an apsolutno konvergira. Jean le Rond d’Alembert (Paris. 1 ⊂ R takvi da vrijedi onda red ∞ n |an | ≤ q. Ako postoje m ∈ N i q ∈ 0. onda red c an divergira. Uvjet 2. ∞ an apsolutno konvergira. n=1 n=1 2. 16. . |apn | ≥ 1.162 POGLAVLJE 6. pa red ∞ |am+k | k=1 k=1 k=1 konvergira (jer je majoriziran s konvergentnim geometrijskim redom). pa je n=m |an | ≤ ∞ q n = 1−q .D. ∀n ≥ m. Tako nije ispunjen nuˇan uvjet konvergencije z reda. Za n = m + k. matematiˇar i fiziˇar c c 1 . n=m Tada konvergira red ∞ |an |. Q. listopad 1783. Ako postoje m ∈ N i q ∈ 0. an+1 ≥ 1. (Cauchyjev kriterij) Neka je (an )n niz u C. ∀n ∈ N. Ako postoji m ∈ N takav da vrijedi ∞ an divergira. k ∈ N. studeni 1717.

c zakljuˇujemo divergenciju reda c an . onda ju daje i Cauchyjev kriterij.1. Dokaz: Ako je 0 ≤ r < 1.E. 1 √ nn n 1 konvergira i n2 1 divergira i n n n 1 n2 = → 1. 1 n = 1 √ nn → 1. s c Primjer 6. a za 1 < r red divergira. Napomena 6. Ako D’Alembertov kriterij daje odluku. Tada pomo´u lijevih nejednakosti i teorema 6. ali D’Alembertov kriterij ne daje odluku o c . Q.11. an Sada iz desnih nejednakosti i teorema 6. Tada za ε > 0. Naime. onda imamo k k→∞ m+k |am+k | ≤ m+k |am | q m+k −→ q.10. Neka je (an )n niz u C i an = 0. Ako neki od nizova ∞ an+1 n .8 ili teorema 6. Obratna tvrdnja nije istinita. u sluˇaju r = 1 ne daje c c odluku. ˇto pokazuje slijede´i primjer. q ′ = q + ε < 1. ako je |am+k | ≤ q k |am |. Redovi za koje niti D’Alembertov niti Cauchyjev kriterij ne daju odluke o konvergenciji ili divergenciji: ∞ n=1 ∞ n=1 ∞ n=1 ∞ n=1 1 konvergira i n(n + 1) 1 divergira i n an+1 an an+1 an = n(n+1) (n+1)(n+2) = n n+2 → 1.6. slijedi apsolutna konvergencija reda ∞ an .8 ili teorema 6. Dajemo primjer reda ˇija konvergencija se moˇe ustanoviti c z pomo´u Cauchyjevog kriterija.1.9. n=1 n=1 U sljede´em primjeru se vidi da korolar 6.D.9.4. |an | konvergira k r ∈ R+ . onda za 0 ≤ r < 1 red an an n n n=1 apsolutno konvergira.1. = n n+1 → 1. UVJETI ZA KONVERGENCIJU REDA 163 Korolar 6. Sada za taj ε postoji m ∈ N sa svojstvom ∀n ∈ N (n ≥ m) ⇒ r − ε < an+1 < r + ε = q ili (n ≥ m) ⇒ r − ε < n |an | < r + ε = q . Primjer 6. ∀n ∈ N. onda postoji ε > 0 takav da je r + ε < 1. ∀k ∈ N. postoji m ∈ N takav da (k ≥ m) ⇒ m+k |am+k | ≤ q ′ . U sluˇaju 1 < r uzimamo ε > 0 takav da je c ∞ r − ε > 1.

Naime. +∞ . 1 n Dokaz: Neka je sn = x 1 k=1 f (k) parcijalna suma reda i neka je F (x) = f (t)dt. n+1 Po korolaru 6. 2n |a2n | = 2 c 2 n→∞ 1 1 i 2n+1 |a2n+1 | = 2 · 2 2n+1 −→ 2 . tj. ∀x ∈ [1. REDOVI 1 . n! Teorem 6. red apsolutno konvergira i definira funkciju E : C → C. limn an = 1 . 2 4n−1 konvergenciji ili divergenciji. Ako red konvergira onda vrijedi 1 +∞ f (x)dx ≤ ∞ n=1 f (n) ≤ f (1) + f (x)dx. ∀n ∈ N.10. Naprotiv. +∞ . niz ne 4n a2n 8 an n 1 konvergira. E(1) = e. c 1. 4n a2n+1 = an+1 a2n 2 . (Integralni Cauchyjev kriterij) Neka je f : [1. E(0) = 1. tj.1. ali ni po teoremu 6.8. Tada je a2n+1 = 2 i a2n−1 = 4n 2 = 1 . Za svako z ∈ C red an+1 = an z n+1 (n+1)! zn n! ∞ n=0 zn apsolutno konvergira. . E(z) = ∞ n=0 zn . Red gira. nije mogu´a odluka. Neka je niz (an )n definiran s a2n = Primjer 6. C(z) = (2n + 1)! ∞ n=0 ∞ n=0 (−1)n z 2n . Za svaki z ∈ C apsolutno konvergiraju redovi S(z) = ∞ n=0 (−1)n z 2n+1 .12.13. ∞ neprekidna i padaju´a funkcija na [1. n! = |z| n→∞ −→ 0 = r < 1.164 POGLAVLJE 6. +∞ → [0. ∞ n=1 +∞ f (n) konvergira ako i samo ako integral 1 f (x)dx konver- +∞ 2. n! Primjer 6. (2n)! Ti su redovi apsolutno majorizirani s redom zn .

15 i red ∞ n=1 1 dx konvergira za p > 1 i divergira za p ≤ 1.6. Poˇto je F s rastu´a funkcija. Tada xp 1 je neprekidna i padaju´a na [1. Dakle. np ∞ n=2 Primjer 6. Obratno. UVJETI ZA KONVERGENCIJU REDA 165 Funkcija f je padaju´a. Zbog rasta funkcije F c c je i ta funkcija ograniˇena. ako red ∞ f (n) konvergira. onda je niz +∞ n=1 n=1 (sn )n ograniˇen.14. p − 1 ln x p − 1 ln 2 +∞ 2 dx . Funkcija n lnp n 1 f (x) = . red x lnp x ∞ n=2 1 n lnp n .E.4. konvergentan. tj.15. Ispitaj konvergenciju reda 1 za p > 1. taj limes postoji ako i samo ako je F ograniˇena. Neka konvergira 1 f (x)dx. 1 Q. +∞ . Odatle je f (k + 1) ≤ n+1 k n f (t)dt ≤ f (k). tj. a tada je i niz (F (n))n ograniˇen. n−1 Dakle. pa postoji sup F = lim F (x) = c x→+∞ f (x)dx. Vrijedi k+1 k n F (n + 1) = 1 2 f (t)dt = k=1 3 f (t)dt ≤ n k=1 f (k) = sn ≤ ≤ f (1) + f (t)dt + 1 2 +∞ f (t)dt + · · · + + f (t)dt = f (1) + F (n). pa je i rastu´i niz (sn )n ograniˇen. ∀n ∈ N imamo F (n + 1) ≤ sn ≤ f (1) + F (n). +∞ je neprekidna i padaju´a. postoji limx→+∞ F (x). pa ∀k ∈ N i ∀t ∈ [k. k + 1] imamo f (k + 1) ≤ c k+1 f (t) ≤ f (k). red c c ∞ f (n). x ∈ [2. ∃ sup F . c c Tada vrijedi sn ≤ f (1) + sup F . Vrijedi c x lnp x x F (x) = 2 dt = t lnp t ln x ln 2 y = ln t dy = dt/t ln x = ln 2 dy = yp =− x→+∞ 1 y 1−p p−1 =− pa je lim F (x) = konvergira za p > 1.D. Primjer 6. Funkcija f (x) = +∞ Prema teoremu 5. c xp 1 konvergira za p > 1 i divergira za p ≤ 1. 1 1 = p−1 p − 1 ln 2 1 1 1 1 + p−1 p−1 . tj. ∀k ∈ N. 1.

Uzmimo sada nε = p + q. ∀n ∈ N0 i |an |. ∞ n=0 pa je tvrdnja istinita. to postoji M > 0 tako da ∀n.5 Produkt redova ∞ n=0 Definicija 6.18) b ∞ n=0 0 0 a0 a1 a2 a3 x Red ∞ n=0 an i ∞ n=0 bn . ′ ′ ′ ′ ′ tj. . za bilo koji ε > 0 postoji p ∈ N takav da (n > p) ⇒ n→∞ ′ (|Bn | < ε1 = ε 2(p+1)M ε ). ∀n. Neka su an i ∞ n=0 y bn redovi u R ili b3 b2 b1 C. 2. . .5. n n Dokaz: Oznaˇimo An = c a= ∞ n=0 k=0 ak . 2a Zbog konvergencije reda an n=0 vrijedi lim an = 0. Definirajmo niz (cn )n sa n cn = k=0 ak bn−k . gdje je Cn = a0 Bn + a1 Bn−1 + · · · + an B0 . Cn = An B + Cn . |Bn | ≤ M. a tada je A = 0 i cn = 0. onda red ∞ n=0 an apsolutno konvergira k A i red bn konver- cn definiran s (6.11. . ′ ′ Pokaˇimo da vrijedi lim Cn = 0. Ako je a = 0 onda je an = 0. 1. Bn = Bn − B. Neka je sada a > 0. k = 0. Ako red gira k B. ∀n. pa za parcijalne sume reda cn imamo: Cn = a0 b0 + (a0 b1 + a1 b0 ) + · · · + (a0 bn + a1 bn−1 + · · · + an b0 ) = ′ ′ ′ = a0 Bn +a1 Bn−1 +· · ·+an B0 = a0 (B +Bn )+a1 (B +Bn−1 )+· · ·+an (B +B0 ). cn zovemo produktom redova ∞ n=0 (6.18) konvergira k AB. Budu´i da je lim Bn = lim (Bn −B) = z c n→∞ n→∞ n→∞ ∞ ′ 0. ∞ n=0 Teorem 6. pa za ε2 = ∀n (n > q) ⇒ (|an | < ε2 ). . Takoder. Za n > nε imamo: > 0 postoji q ∈ N (q ≥ p) takav da ′ ′ ′ ′ ′ |Cn | ≤ (|B0 ||an | + · · · + |Bp ||an−p |) + (|Bp+1 ||an−p−1| + · · · + |Bn ||a0 |). REDOVI 6.166 POGLAVLJE 6. Bn = k=0 ′ bk .

2. Pokaˇimo da za funkciju E iz primjera 6. . ∀k ∈ {1.19). Q. n→∞ n→∞ Napomena. x ∈ I.E. vrijedi E(x)E(y) = z E(x + y).12. y.19) c r naziva red potencija oko toˇke c. Naime. I ⊆ R( ili C). funkcija E je eksponencijalna funkcija. ∀x.6 Redovi potencija ∞ n=0 Neka je (fn )n niz funkcija fn : I → R( ili C). Dakle. Primjer 6. fn (x) = an (x − c)n .6. Re z 0 . REDOVI POTENCIJA 167 ′ ′ ′ Zbog n − p > q vrijedi |Cn | ≤ ε2 (|B0 | + · · · + |Bp |) + ε1 (|a0 | + · · · + |an−p−1 |) < ′ ε2 (p + 1)M + ε1 a = ε. pa kvadrat polaznog reda divergira. red konvergira po Leibnit1+n n=0 zovom kriteriju. Sada definiramo r = sup{|z − c|. Ako je ∀n ∈ N0 .6. Kvadrat toga reda ima op´i ˇlan c c cn = (−1)n Zbog 1 1 √ + √ +···+ 1 1+n 2n 1 k(2 + n − k) +···+ √ 1 1+n . ∀n. E(x)E(y) = ∞ n=0 1 1 ≥ .D.16. Neka je c K = {z ∈ C. . red (6. U prethodnom teoremu nije mogu´e izostaviti uvjet apsolutne c ∞ (−1)n √ konvergencije kod oba reda. . z ∈ K} i nazivamo ga radijus konvergencije reda (6. a odatle lim Cn = AB. . 6. n + 1} 1+n k(2 + n − k) imamo |cn | ≥ 1.19) konvergira u z}. xn n! 1 n! ym = m! m=0 n ∞ ∞ n n=0 k=0 xk y n−k k! (n − k)! ∞ n=0 = ∞ n=0 1 n! n k=0 n! xk y n−k k!(n − k)! = = ∞ n=0 k=0 n k n−k x y k = (x + y)n = E(x + y). lim Cn = 0. onda se red ∞ n=0 Im z fn an (x − c)n (6. n! Dakle. Red zovemo redom funkcija.

23) Odatle slijedi konvergencija reda ∞ |an un |. apsolutna konvergencija n=0 reda ∞ an un . a red c c ∞ n=0 an n+1 x .24) . tj.23) prvo s |u| . gdje je q = |u| < 1. c M n ∃M > 0. Redovi (6.20) Red ∞ n=1 nan xn−1 . (o radijusu konvergencije) 1. 2. tj. |z| > r. ∀n. c c Teorem 6. gdje je (6. |z| < r. REDOVI Zbog jednostavnijeg pisanja uzmimo c = 0. |z0 | (6.21) i (6. U tu z |u| n svrhu pomnoˇimo (6.22) na istom skupu.22) imaju jednak radijus konvergencije. red (6. (6. n+1 (6. i divergiraju za ∀z ∈ C. ∀n.22) zovemo antiderivacijom (neodredenim integralom) reda (6. |an z0 | ≤ M. a zatim s n+1 . n=0 (6. a odatle je |an | ≤ . tj. tj.20) i r > 0.21) zovemo derivacijom reda (6. ρ Dokaz: Neka je radijus konvergencije reda (6.20) apsolutno konvergira ∀z ∈ K(0.20). red n=0 an z0 n konvergira.168 POGLAVLJE 6.21) i (6. ∞ n 0 < |u| < r. Ako je r radijus konvergencije reda (6. (6. n=0 |z| < r.12.20) r > 0 i neka je u ∈ C. Zbog toga niz (an z0 )n konvergira k nuli pa je ograniˇen. onda svi redovi apsolutno konvergiraju za ∀z ∈ C. Dakle. odnosno u n+1 1 n+1 ≤ cn+1 q. imamo red potencija oko nule ∞ an xn .20) ˇlan po ˇlan. Sada imamo |z0 |n |an un | ≤ Mq n . Pokaˇimo sada konvergenciju redova (6. tj. pa imamo: z |nan un−1 | 1 n−1 an n+1 ≤ bn−1 q. |u| < |z0 | < r. Ako je ρ = lim supn n 1 |an |. onda je r = . Tada postoji z0 ∈ K.20) ˇlan po ˇlan. r). 3.

n(n − 1)|an ||z|n−2 (6.20) je antiderivacija reda (6.27) (6. pa redovi (6. pa je r1 ≥ r3 . Za q < 1 ∃ε > 0 tako da je q ′ = (1 + ε)q < 1. red (6. ρ podniz (apn z pn )n ne konvergira k nuli.20) je derivacija c reda (6. red sve ˇlanove niza ( |an z n c n apsolutno konvergira po Cauchyjevom kriteriju. tj.26) (6. Tada za n > nε iz (6.21) i (6. Red (6. Dakle r = r1 = r2 = r3 . a takoder postoji nε ∈ N tako da (n > nε ) ⇒ (bn−1 < 1+ε)∧(cn+1 < 1+ε).25) (6.21) ˇlan po c ˇlan. a beskonaˇno ˇlanova je ve´e od ρ − ε. Dakle.6.22). (6. |u| (n + 1)q Vrijedi limn bn−1 = limn cn+1 = 1. REDOVI POTENCIJA 1 1 169 n+1 nq n−1 |u| bn−1 = M . n(n − 1)an z n−2 . 1 Pokazali smo da red apsolutno konvergira ∀z ∈ C.24) imamo 1 n−1 nan un−1 an n+1 ≤ (1 + ε))q = q ′ < 1.6. Q. c Uzmimo z ∈ C.D. c c c 1 Sada za |z| > ρ odaberimo ε > 0 tako da je (ρ−ε)|z| ≥ 1. pa za |z| > 1 vrijedi pn |apn z pn | ≥ (ρ − ε)|z| ≥ 1. i u n+1 1 n+1 ≤ (1 + ε)q = q ′ < 1. |z| > ρ . tj. i 2. |z| < ρ i divergira 1 1 ∀z ∈ C. pa po prethodnom vrijedi r1 ≥ r2 . 3.E.22) ˇlan po ˇlan. red divergira u svakoj toˇki z ∈ C. jer bismo u suprotnom imali kontradikciju s definicijom radijusa konvergencije kao supremuma. Iz prethodnog slijedi da za radijuse konvergencije r2 i r3 redova (6. nan z n−1 .a za |z| > r c c redovi divergiraju. Tako smo dokazali tvrdnje 1.21) i (6. cn+1 = M . dakle.20).22) vrijedi r = r1 ≤ r2 i r1 ≤ r3 . Analogno. |z| > ρ . Sada za gotovo ρ n n |) vrijedi n |a z n | ≤ (ρ + ε)|z| = q < 1.22) apsolutno konvergiraju po Cauchyjevom kriteriju. Ako je 0 ≤ ρ < +∞ onda su za svaki ε > 0 gotovo svi ˇlanovi niza c n ( |an |)n manji od ρ + ε. Uzmimo podniz pn |apn | > ρ − ε. r = ρ . a tada niti niz (an z n )n ne konvergira 1 k nuli. onda su sa f (z) = f1 (z) = f2 (z) = M2 (z) = ∞ n=0 ∞ n=1 ∞ n=2 ∞ n=2 an z n . Ako je r > 0 radijus konvergencije redova (6.28) .21) i (6. |z| < 1 i ε > 0 tako da je (ρ + ε)|z| < 1.

r) ⊆ C. . r → R i f1 : −r. r . z ∈ C. r ). 2 Odatle slijedi f (z) − f (u) − f1 (u) = z−u = ∞ n=2 ∞ n=0 an z n − an un − nan un−1 = z−u n=1 ∞ n=2 ∞ an z n − un − nun−1 z−u ≤ |z−u| n(n − 1) n−2 |an |r1 = |z−u|M2 (r1 ). z−u 2 Dokaz: Vrijedi k−1 uk −z k = (u−z)(uk−1 +uk−2z · · ·+uz k−2 +z k−1 ) ⇒ |uk −z k | ≤ kr1 |u−z|.2. c . Neka su f : −r. imamo b ∞ a n=0 an x dx = n ∞ n=0 b an a x dx = n ∞ n=0 an n+1 x n+1 b = a ∞ n=0 an (bn+1 −an+1 ). vrijedi nejednakost f (z) − f (u) 1 − f1 (u) ≤ M2 (r1 )|z − u|. b ∈ −r. ∀x ∈ −r. . POGLAVLJE 6. a < b. f ∈ C ∞ ( −r. (n = 2. Za svaki 0 < r1 < r i svaki par u. Korolar 6.D. r ). 2 Q.). 3. tj. r . n+1 Dokaz: Iz leme 6. Takoder za a.2 slijedi je f1 = f ′ na −r. REDOVI Lema 6. r → R definirane s (6.29) a odatle je z n − un − nun−1 = |z n−1 − un−1 + (z n−2 − un−2)u + · · · + (z − u)un−2| ≤ z−u n−2 n−2 n−2 n−2 ≤ |z−u|[(n−1)r1 +(n−2)r1 +· · ·+1r1 ] ≤ |z−u|r1 n(n − 1) .26). ∀k ∈ N. Tada je f1 (x) = f ′ (x).E. u = z i |u| ≤ r1 . a onda rekurzivnim zakljuˇivanjem slijedi da je f ∈ C ∞ ( −r. Neka je r > 0 radijus konvergencije reda (6. Funkcija f ima derivaciju svakog reda na −r. r .25) i (6. . (6.2.170 definirane funkcije na K(0.25). r . |z| ≤ r1 .

c + r → R zadana s f (x) = ∞ an (x − c)n . n→∞ Q. (n = 0.13. c + r ) i vrijedi f (c) = a0 f ′ (c) = a1 f ′′ (c) = 2a2 . c + δ ∩ I. c + r ). Ako postoje n0 ∈ N. k=0 k! (6. ∀x ∈ I ′ = c − δ. gdje je r > 0 n=0 radijus konvergencije reda. . c ∈ I i f : I → R klase C ∞ (I). Tada je f ∈ C ∞ ( c − r.7.D. (n + 1)! (n + 1)! 1 . ∀x ∈ I ′ ∩ c − |f (n) (x)| ≤ CM n n!. 1. n! Definicija 6. postoji cx izmedu c i x tko da vrijedi f (x) = Tn (x) + Odatle je |f (x)−Tn (x)| = Za x ∈ I ′ ∩ c − ∞ f (n+1) (cx ) (x − c)n+1 . Taylorovi polinomi Tn (x) = c n f (k) (c) k (x − c) su parcijalne sume Taylorovog reda.6. ∀n ≥ n0 . . δ > 0. 1 . n! je M|x − c| < 1 pa je lim |f (x) − Tn (x)| = 0. . (n + 1)! |f (n+1) (cx )| M n+1 (n + 1)! |x−c|n+1 ≤ C |x−c|n+1 = C(M|x−c|)n+1 .31) konvergira k f (x).30) f (n) (c) (x − c)n n! (6.6.). TAYLOROVI REDOVI 171 6.E.32) + 1 M . . takvi da je onda red (6.7 Taylorovi redovi Neka je f : c − r.c M + 1 M n→∞ lim Tn (x) = n=0 f (n) (c) (x − c)n = f (x). Formula za koeficijente je f (n) (c) . . . tj. Red an = ∞ n=0 (6. M > 0 i C > 0. . Dokaz: Za svaki x ∈ I. po Taylorovom teoremu srednje vrijednosti. f (n) (c) = n!an . Neka je funkcija f ∈ C ∞ ( c − r. .31) Teorem 6.c M zovemo Taylorov red funkcije f oko toˇke c. Neka je I ⊆ R otvoreni interval.

δ .E.172 POGLAVLJE 6. Binomni red Za α ∈ R i k ∈ N definiramo ∞ α = k α(α−1)···(α−k+1) .14. x ∈ R i c = 0 je f (n) (0) = 1. Primjer 6. a za |x| > 1 divergira. (2n)! za sve x ∈ R. ∀x ∈ I ′ . tj. n+1 α |x|n n dakle.33) Q. 1 . postoji δ > 0. 1 → R funkcija definirana s f (x) = (1 + x)α . Dokaz: Vrijedi |f (x) − Tn (x)| = zbog konvergencije reda |f (n+1) (cx )| |x − c|n+1 n |x − c|n+1 ≤ C −→ 0. Sada. Vrijedi f (n) (x) = f (n) (0) α α(α − 1) · · · (α − n + 1)(1 + x)α−n . c ∈ I i f : I → R klase C ∞ (I). pa vrijedi x2n+1 sin x = (−1) (2n + 1)! n=0 n ∞ Primjer 6. za |x| < 1 red apsolutno konvergira.D. (n + 1)! (n + 1)! ∞ xn n=0 n! . δ je |ex | < eδ = C.17. n n=0 .19. (6. pa je = . Za δ > 0 vrijedi (x < δ) ⇒ (ex < eδ ). Neka je f : −1. onda red (6.18. ∀n ∈ N. Ako postoje δ > 0 i C > 0 takvi da je |f (n) (x)| ≤ C. Primjer 6. k! α α n s tim da je = 1. Promatrajmo red potencija x . ∀x ∈ − 2 . ∀n ∈ N. Za funkciju f (x) = ex . n=0 n! ∀x ∈ −δ. REDOVI Teorem 6. Po D’Alembertovom 0 n n=0 kriteriju imamo an+1 = an α |x|n+1 n+1 |α − n| n = |x| −→ |x| = r. pa je n Taylorov red oko nule ∞ x . ∀x ∈ R. c + δ ∩ I. takav da je x ∈ −δ. Za funkcije f (x) = sin x i f (x) = cos x je |f (n) (x)| ≤ 1. Neka je I ⊆ R otvoreni interval.31) konvergira k f (x). za svaki x ∈ R. Pokaˇimo z n n! ∞ α n 1 da je f (x) = x . pa red konvergira k funkciji na ˇitavom R c i cos x = ∞ (−1)n n=0 x2n . ∀x ∈ I ′ = c − δ.

No.13 za C = 2 α 3 α α max{( 2 ) . n0 − 1 Primjer 6. α α α+1 pa .21.33) iz teorema 6.22. 1 vrijedi uvjet (6. 1 (binomni n n=0 red). n0 − 1 1 U sluˇaju |x| ≤ 2 je 1 + x ≥ 1 pa vrijedi (1 + x)−n ≤ 2n . 1 ispunjen uvjet (6.32) iz teorema 6. 1 . Na´i Taylorov red oko c = 0 funkcije f (x) = Sin−1 x i ispitati c njegovu konvergenciju. n n! 2 2 · 4 · · · 2n (2n)!! . Tada za n > n0 imamo n − α > 1.12.14 za C = α max{1. 2α}. c 2 1 Stoga na intervalu − 2 .20. ∞ 1 1 − 2 2n ′ 2 −2 Vrijedi f (x) = (1−x ) = (−1)n x . 2 } i M = 2. 1 (geometrijski red). imamo f (x) = ln(1 + x) = ∞ ∞ n+1 xn n x (−1) = (−1)n−1 . za x ∈ −1. za x ∈ −1. n + 1 n=1 n n=0 Primjer 6. Na´i Taylorov red oko c = 0 funkcije f (x) = ln(1 + x) i c ispitati njegovu konvergenciju. 1 (geometrijski Vrijedi f ′ (x) = = 1 + x2 n=0 red). ∞ 1 (−1)n x2n . ∀n ∈ N. n0 > α + 1. ∞ 1 ′ Vrijedi f (x) = = (−1)n xn . = |α||1 − α+1 | · · · |1 − n0 −1 |(1 − α+1 ) · · · (1 − α+1 ) ≤ 2 n0 n n n0 − 1 f (n) (x) α α Odatle je = (1 + x)α−n ≤ (1 + x)α−n .2. i korolaru leme 6. 1+x n=0 Tada po teoremu 6. za x ∈ −1. Tada po teoremu 6. TAYLOROVI REDOVI 173 Neka je n0 ∈ N.12. (−1)n 1 −2 n = 1 · 3 · · · (2n − 1) 1 · 3 · · · (2n − 1) (2n − 1)!! = = . Na´i Taylorov red oko c = 0 funkcije f (x) = Tg−1 x i ispitati c njegovu konvergenciju. 2n + 1 n=1 2n − 1 n=0 Primjer 6. i korolaru leme 6. za x ∈ −1. imamo f (x) = Tg−1 x = ∞ ∞ 2n+1 x2n−1 n x (−1) = (−1)n−1 . 1 . za x ∈ −1.6. n n0 − 1 n! U sluˇaju x ≥ 0 je 1 + x ≥ 1 pa vrijedi (1 + x)−n ≤ 1. Odatle c slijedi da je na intervalu [0. ∀n ∈ N.2.7.

Zbog limn→∞ sn = s ∃nε ∈ N takav da nε |f (x) − s| ≤ (1 − x) n=0 |sn − s|x + (1 − x) n ∞ n=nε +1 |sn − s|xn ≤ . REDOVI (2n − 1)!! 2n x .37) ε ε ε (n ≥ nε ) ⇒ (|sn − s| < 2 ). n −1 (6. Dokaz: Trebamo dokazati (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x)((0 < 1 − x < δ) ⇒ (|f (x) − s| < ε)). |x| < 1. an xn . (2n)!! 2n + 1 ∞ n=0 ∞ n=0 Teorem 6. Odatle je (2n)!! ∞ n=0 f (x) = Sin−1 x = (2n − 1)!! x2n+1 .35) sn xn . (Abelov teorem) Ako red onda je s f (x) = an konvergira i ima sumu s. 1 .36) gdje je sn = k=0 ak parcijalna suma polaznog reda. Mnoˇenjem (6. (6. 1 → R i vrijedi s = lim f (x).34) definirana funkcija f : −1. Neka je δ = |sn − s| . za x ∈ −1.35) sa z s(1 − x) te (6. Oduzimanjem dobivenih rezultata slijedi f (x) − s = (1 − x) ∞ n=0 (sn − s)xn . |x| < 1. Desnu stranu od 2 n=0 (6.36) s 1 − x. Tada za 0 < 1 − x < δ imamo Uzmimo sada ε > 0 bilo koji.37) rastavimo na sumu od 0 do nε i od nε + 1 do ∞. x→1− (6. Pomnoˇimo (6.174 pa imamo f (x) = ′ ∞ n=0 POGLAVLJE 6.34) s z 1 = 1−x dobivamo f (x) = 1−x n ∞ n=0 ∞ n=0 xn (6.15. |x| < 1.

B.D. 6.E. C i ako je n cn = k=0 ak bn−k . Prema teoremu 6.D. onda je C = AB. Neka je f : ε. cn konvergiraju k A. pa po teoremu o jednostranom x→1− x→1− limesu produkta vrijedi C = lim h(x) = lim (f (x)g(x)) = lim f (x) lim g(x) = AB. Korolar 6.20. Takve funkcije c . ∞ Korolar 6. 1 .E.8. neka postoji f (r−) i neka red an r n . Naime.23. i prethodni red zadovoljavaju uvjete Abelovog teorema.4. 2 2 Q. |x| < x→1− 1. Vrijedi (−1)n−1 = ln 2. definirana s f (x) = ∞ an xn . Primjer 6. ∀n. FOURIEROVI REDOVI ε (1 − x) |sn − s| + (1 − x) 2 n=n n=0 nε ∞ ε +1 175 xn < ε ε + = ε.E.8 Fourierovi redovi ˇ Neka je f : R → R periodiˇka funkcija s periodom 2π. gdje je 0 < ε < r. Ako redovi an .15 je C = lim h(x). an r n xn zadovoljava uvjete teorema 6. g(x) = n ∞ n=0 bn x . funkcija f iz primjera n n=1 6. na inQ. Dokaz: Oznaˇimo f (x) = c ∞ n=0 an x .3. Tada je f (r−) = n=0 ∞ n=0 n=0 Dokaz: Red potencija tervalu −1.15. h(x) = n ∞ n=0 cn xn . B = lim g(x). Zelimo tu funkcic ju prikazati pomo´u jednostavnijih funkcija istog perioda. r → R. x→1− x→1− x→1− x→1− Q. ∞ n=0 ∞ an r n konvergira.6. ∀x ∈ −1. A = lim f (x).D. bn . 1 . Vrijedi h(x) = f (x)g(x).

. Neka je f : [−π. cos nx. Funkciju k=0 n Ak sin(kx + ϕk ) zovemo trigono- metrijski polinom. Ako u konaˇno dimenzionalnom unitarnom prostoru c V ˇelimo vektor x prikazati kao linearnu kombinaciju vektora neke ortonorz mirane baze {e1 . 15. gdje A nazivamo amplitudom. m ∈ N. . (n ∈ N). π] → π f (x)g(x)dx. Po analogiji s konaˇno dimenzionalnim sluˇajem. ∀n.m . Za funkcije −π cos nxdx = 0 sin nxdx = 0 sin nx cos mxdx = 0 sin nx sin mxdx = πδn. n. koeficijenti u c c tom prikazu su oblika an bn 1 = π 1 = π π −π π −π f (x) cos nxdx. . 1 1 To pokazuje da je skup funkcija { √1 . Trigonometrijski polinom mogu´e je napisati u obliku c (ak cos kx + bk sin kx). ∀n ∈ N. ∀n. √π sin nx. ∞ a0 + (an cos nx + k = 1. f (x) sin nxdx. m ∈ N. . vrijedi π −π π −π π −π π −π π −π zovemo trigonometrijski red. 18. svibanj 1830. . . .) z francuski matematiˇar c 1 . 21.176 POGLAVLJE 6. . (6. 16. ∀n ∈ N ∪ {0}.) ˇvicarski matematiˇar s c 2 Jean Baptiste Joseph Fourier (Auxerre.39) i nazivaju se Euler1 –Fourierovi2 koeficijenti. en } onda su koeficijenti u tom prikazu oblika (f |ek ). √π sin nx. ∀n. – St Petersburg [Rusija]. rujan 1783. a ϕ je fazni pomak. . . REDOVI su oblika A sin(ωx + ϕ).38) R snabdjeven sa skalarnim produktom (f |g) = sin nx. ortonor2π miran skup vektora u V . Promotrimo vektorski prostor V svih neprekidnih funkcija f : [−π. travanj 1707. n ∈ N}. oˇujak 1768. π] → R zadana s f (x) = 2 n=1 bn sin nx). Red oblika k=0 a0 + (an cos nx + bn sin nx) 2 n=1 ∞ (6.m cos nx cos mxdx = πδn. . ω je kutna frekn vencija. – Paris. ∀n ∈ N. e2 . . ∀n ∈ N. m ∈ N. Leonhard Paul Euler (Basel.

Neka je f (x) = an = bn = 1 1 π 2 π π f (x) cos nxdx = 0. Parcijalnom integracijom dobivamo an = 1 π π f (x) cos nxdx = −π π −π f (x) sin nx nπ π −π − 1 nπ π f ′ (x) sin nxdx = −π π = f ′ (x) cos nx n2 π − 1 n2 π π −π f ′′ (x) cos nxdx = − 1 n2 π f ′′ (x) cos nxdx. f (x + 2π) = f (x). – G¨ttingen. veljaˇa 1805. s c (ii) Funkcija f je po dijelovima monotona na [−π. Zbog neprekidc ′′ ′′ nosti f postoji M > 0 tako da je |f (x)| ≤ M. π . 13. Ako f ima f (x−) + f (x+) prekid u x ∈ −π. 2 Dokaz: Dokazujemo samo konvergenciju reda i to uz jaˇi uvjet da je f ∈ c (2) C ([−π. Odatle je |an | ≤ 2M . π odiˇnosti proˇirena na R. π].8. (Dirichlet)1 Neka je f : [−π. Q. Imamo c s Primjer 6. a potonji je n=1 konvergentan. tj. −π π 1 π π f (x) sin nxdx = −π sin nxdx = 0 −2 cos nx πn π = 0 2 [1 − (−1)n ]. π]. πn Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (Dren. π] → R takva da vrijedi (i) Funkcija f ima najviˇe konaˇno prekida i to prve vrste na [−π. ∀n ∈ N. i neka je po peri1 x ∈ [0. π]).E. π . FOURIEROVI REDOVI ∞ 177 a0 Oznaˇimo sumu Fourierovog reda s S(x) = + c (an cos nx + bn sin nx) 2 n=1 Teorem 6.) njemaˇki matematiˇar c c . ∀n ∈ N. onda je S(x) = . −1 x ∈ [−π.6. Analogno se dobije |bn | ≤ 2M . Ako je f neprekidna u x ∈ −π. Neka je S : R → R suma Fourierovog reda. 0 . ∀x ∈ R.D.16. Odatle slijedi n2 n2 1 da je Fourierov red apsolutno majoriziran s redom 4M ∞ n2 .24. ∀x ∈ [−π. c o svibanj 1859. π]. Takoder je S(−π) = 2 f (π−) + f (−π+) S(π) = . Tada Fourierov red funkcije f konvergira ∀x ∈ R. onda je S(x) = f (x). −π gdje su prethodni sumandi jednaki nuli zbog periodiˇnosti. 5.

neprekidne funkcije na I. c z tj. . n=0 f (−kπ+)−f (kπ−) 2 sin(2n + 1)x . s tim da je S(x) = f (x) za x = nπ i 2n + 1 = 0. S(x) = s(nπ) = 4 . I ⊆ R. Niz funkcija konvergira (obiˇno ili po toˇkama) k funkciji f : I :→ R. ako ∀x ∈ I. c c f (x) = lim fn (x) n→∞ Primjer 6. 0 ≤ x ≤ n . Dokaz: Uzmimo bilo koju toˇku c ∈ I i dokaˇimo da je f neprekidna u c. fn : I → R. onda je f neprekidna na I. 1 0 . fn : I → R. I ⊆ R. ∀n ∈ N0 . obiˇni limes niza c c 0 funkcija ne ˇuva neprekidnost. tj. b2n−1 = Dakle.n ≤x≤1 n→∞ 1 Vrijedi f (x) = lim fn (x) = 0. b2n = 0. (6. 1] i f (0) = lim fn (0) = 1. kaˇemo z da uniformno ili jednoliko konvergira k funkciji f : I → R na I. Dakle. Neka su ∀n ∈ N.17. Neka je za n ∈ N funkcija fn : [0. REDOVI n ∈ N. ako (∀ε > 0) (∃nε ∈ N) (∀x ∈ I) (∀n ∈ N) ((n > nε ) ⇒ (|fn (x) − f (x)| < ε)). I ⊆ R. funkcija f ima n→∞ 1 1 n prekid u toˇki 0.9 Uniformna konvergencija nizova i redova funkcija Neka je (fn )n niz funkcija fn : I → R.25. 1] → R definirana s y fn (x) = 1 −nx + 1 . (∀ε > 0) (∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((|x − c| < δ) ⇒ (|f (x) − f (c)| < ε)).41) Teorem 6. ∀n ∈ N0 . Za niz funkcija (fn )n . 6. (2n−1)π ∞ POGLAVLJE 6. c Cauchyjev oblik definicije limesa niza funkcija po toˇkama glasi: c x (∀x ∈ I)(∀ε > 0)(∃nε ∈ N)(∀n ∈ N)((n > nε ) ⇒ (|fn (x) − f (x)| < ε)). (6.178 tj.40) Definicija 6. Ako niz (fn )n uniformno konvergira na I k funkciji f : I → R.7. ∀x ∈ 0.

f je neprekidna u c.43) Q.18. Iz uniformne konvergencije niza (fn )n k f . Tada red un (x) apsolutno konvergira ∀x ∈ I ∞ n=1 i definira funkciju f : I → R. un : I → R. f (x) = uniformno konvergira k f . pa imamo (|x−c| < δ) ⇒ (|f (x)−f (c)| ≤ |f (x)−fn (x)|+|fn (x)−fn (c)|+|fn (c)−f (c)| < ε). Red ∞ n=1 un uniformno konvergira na I. Dokaz: Zbog (6. tj. n ∈ N.44) je red redom ∞ n=1 un (x) apsolutno majoriziran s konvergentnim ∞ n=1 an .42) Zbog neprekidnosti funkcije fn u c vrijedi ε (∃δn ) (∀x ∈ I) ((|x − c| < δn ) ⇒ (|fn (x) − fn (c)| < )). Neka je ∀n ∈ N. Teorem 6. i neka je n ∞ n=1 (6. ∀x ∈ I.D. ∀n ∈ N. |un (x)| ≤ an . onda red ∞ n=1 ∞ n=1 n=1 (6.E. Dokaˇimo da niz (sn )n z . 3 Uzmimo sada bilo koji n > nε i stavimo δ = δn . UNIFORMNA KONVERGENCIJA 179 Neka je ε > 0 bilo koji. a onda i na I. 3 (6.6.44) un uniformno konvergira na I. Dakle. ∀x ∈ I. un red funkcija. njegove parcijalne sume. I ⊆ R. Ako je svaki ˇlan reda funkcija c ∞ ∞ n=1 un po apsolutnoj vrijed- nosti manji ili jednak od odgovaraju´eg ˇlana konvergentnog reda s pozitivnim c c ˇlanovima c an . ako niz (sn )n uniformno konvergira na I.9. postoji nε ∈ N tako da ε (∀x ∈ I) (∀n ∈ N) ((n > nε ) ⇒ (|fn (x) − f (x)| < )). un (x). a sn = k=1 uk .

(6.E. |x0 | . zbog ∀x ∈ I. n=1 un uniformno konvergira na I k f : I → R. un (t) dt = un (t)dt. uk (x) ≤ |uk (x)| ≤ ak < ε.180 Uzmimo bilo koji ε > 0.D. ∞ n=0 uniformnu konvergenciju. pa po teoremu 6. |sn (x) − f (x)| < ε. c c z 0 |x|n Sada imamo |an xn | ≤ |an xn | ≤ Mq n . REDOVI Tada postoji nε ∈ N takav da ∀n ∈ N. Neka je za svaki n ∈ N.5. tj.6. un : I → R neprekidna funkcija na I. Poˇto red s ∞ an xn konvergira. pa postoji M > 0 takav da je |an xn | ≤ M. za n > nε . te neka red za svaki x ∈ I red vrijedi ∞ n=1 x a ∞ n=1 x a ∞ n=1 ∞ n=1 a x un uniformno konvergira na I k f : I → R. imamo Q. Q. onda on uniformno konvergira na svakom segmentu I ⊆ −|x0 |. ∀x ∈ I. Tada x un (t)dt uniformno konvergira na I k a f (t)dt. onda je f Teorem 6. ∞ k=n ak < ε). Korolar 6. ∀n ∈ N. te ako red ∞ neprekidna na I.E. pa za svaki x n n x ∈ I postoji f (t)dt.D.45) Dokaz: Po prethodnom korolaru je f : I → R neprekidna na I.19. Ako red potencija an xn konvergira za neko x0 ∈ R. 1 takav da vrijedi |x| ≤ q|x0 |. red 0 |x0 |n ∞ n=0 an xn uniformno konvergira na I. Uk (x) = . Dakle. tj. (n > nε ) ⇒ ( ∞ k=n ∞ k=n ∞ k=n POGLAVLJE 6. ∀n ∈ N. |x0 | . un : I → R neprekidna funkcija na I = [a. Oznaˇimo sa sn = c a k=1 u k i s Vn = k=1 Uk . b]. Ako je za svako n ∈ N. Tada postoji q ∈ [0. njegov 0 op´i ˇlan teˇi k nuli. vrijedi ∀x ∈ I. Dokaz: Uzmimo bilo koji segment I ⊆ −|x0 |. n=0 Korolar 6.18.

Integral i limes niza funkcija op´enito ne komutiraju. pa je i sama neprekidna na I. b]. Tada je g = f ′ na I. tj.26. Po teoremu 6. ∞ n=1 ∞ n=1 ′ un = ∞ n=1 u′n . Definirajmo fn : [0. tj. red ∞ n=1 a f (t)dt − a sn (t)dt ≤ a |f (t)−sn (t)|dt ≤ ε x−a < ε. 0 ≤ x ≤ π n .D. π] → R. b−a postoji nε ∈ N takav da ∀n ∈ N. ε ). Dokaz: Funkcija g = u′n je suma uniformno konvergentnog reda nepre- kidnih funkcija na I. ∀t ∈ I.6.E. ako konvergenc cija niza nije uniformna. UNIFORMNA KONVERGENCIJA x 181 ∞ n=1 uk (t)dt. Un uniformno konvergira k F . ∀x ∈ I.n ≤x≤π π y n Funkcije fn su neprekidne na I. ∞ Teorem 6. Neka za svaki n ∈ N. neka red red ∞ n=1 n=1 un konvergira k f : I → R na I i neka u′n uniformno konvergira k g : I → R na I. f (x) = lim fn (x) = 0.20. Zbog uniformne konvergencije reda a x un za bilo koji ε > 0. n π f (x)dx = 0 i 0 0 Π n Π x fn (x)dx = 0 0 π n n sin nxdx = 2. (n > nε ) ⇒ (|f (t) − sn (t)| < Tada za F (x) = a f (t)dt i ∀x ∈ I imamo x x x |F (x)−Vn (x)| = Dakle. funkcija un : I → R ima neprekidnu derivaciju na I = [a. funkciju g smijemo integrirati ˇlan po ˇlan. ∀n ∈ N.9. na slijede´i naˇin: c c fn (x) = n sin nx . π 0 . c c x g(t)dt = a ∞ n=1 a x u′n (t)dt = . b−a Q.19. n ∈ N. Primjer 6.

8. µ ∈ R i ∀a. Ako niz (sn )n konvergira i ako je s = lim sn . Primjer 6. . Neka je (sn )n niz u R i (σn )n niz definiran s (6. parcijalne sume reda. ∀x ∈ I = [−π. (6. n ∈ N.) talijanski matema- tiˇar c . Neka je S ⊂ RN c skup nizova (an )n za koje red an konvergira. travanj 1859. Definirajmo fn : [−π. gdje su sn = n→∞ k=1 ak . b ∈ S. tj. tj. Dakle.27. Q.E.10 Sumiranje redova u smislu C´sara e ∞ Oznaˇimo s RN vektorski prostor svih nizova realnih brojeva.46).46) Definicija 6. π]. Oznaˇimo εn = sn − s. n→∞ ε n ∈ N. L(λa + µb) = λL(a) + µL(b). ali niz (fn )n ne konvergira na I.D.182 ∞ n=1 POGLAVLJE 6. onda i niz n→∞ (σn )n konvergira i s = lim σn . ∀λ. Ako niz (σn )n konvergira i σ = lim σn . 6. e n→∞ Propozicija 6. c n→∞ Ernesto Cesaro (Napulj. g = f ′ na I. 1 n ∈ N. π] → R. ∞ za ∀λ. Funkcija L : S → R koja nizu pridruˇi sumu odgovaraju´eg reda. µ ∈ R i ∀a. 12. Neka je s = lim sn . sa fn (x) = sin nx. ako koc nvergencija niza derivacija nije uniformna. listopad 1906. L : a = (an )n → s = z c n n=1 an je linearan n=1 funkcional. S je vektorski prostor. REDOVI [un (x) − un (a)] = ∞ n=1 un (x) − ∞ n=1 un (a) = f (x) − f (a). n ∈ N.1. b ∈ S je λa + µb ∈ S. (n > m) ⇒ (|εn | < 3 ). onda σ zovemo limes niza (sn )n u smislu C´sara1 . pa postoji m ∈ N takav da ∀n ∈ N.12. Vrijedi lim fn = 0 uniformno n n ′ na I. Sada za 1 Dokaz: Neka je s = lim sn i neka je ε > 0 bilo koji. tj. Definiramo niz (σn )n sa σn = 1 n n k=1 sk . Derivacija i limes funkcija op´enito ne komutiraju.

1 i e vrijedi formula ∞ 1 xn = . n ∈ N. c e n−1 1 n ∈ N i σ2n = 2 i σ2n−1 = 2n−1 . . + sm+1 n − m − 1 + s+ .10. . Uzmimo nε > m + 1 takav da vrijedi Primjer 6. n ∈ N. . SUMIRANJE REDOVA U SMISLU CESARA n > m + 1 imamo σn = = a odatle |σn − s| < |s1 + . 1−x n=0 . Geometrijski red konvergira u smislu C´sara ∀x ∈ [−1. . limn σn = 1 . . . Naime. + sm+1 | < i < . Neka je an = (−1)n−1 . . . n n n ε (m + 1)|s| ε |s1 + . . + εn s1 + . nε 3 nε 3 Sada ∀n ∈ N. (n > nε ) ⇒ |σn − s| < ε. . n n n 3 s1 + .´ 6.28. s2n−1 = 1. + sm+1 | m + 1 n−m−1ε + |s| + . Q. 2 Primjer 6. + sm+1 sm+2 + . . . ali konvergira u smislu C´sara. + sn + = n n 183 εm+2 + .29. s2n = 0.D.E. Red ∞ n=1 an ne konvergira u obiˇnom smislu. tj.

184 POGLAVLJE 6. REDOVI .

q. onda) implikacija. onda i samo onda: p∧q p∨q p⇒q p⇔q (i) konjunkcija . Operator negacije je ¬p (ne p). ⇒. i c logiˇkih simbola ∧. slaˇu druge izjave. ali ne i oboje. istinitim ili laˇnim. (onda i samo onda) ekvivalencija. . od kojih svaka moˇe biti ili istinita ili laˇna. z Osnovni veznici su i. ∨. Ako s 1 oznaˇimo vrijednost istinite izjave. c (ili) disjunkcija . 0 Logiˇki zakoni ili tautologije su izjave sastavljene od slova p. . . uz upotrebu lijevih i desnih c c zagrada. uvijek dobijemo istinitu izjavu. logiˇki produkt. . a s 0 vrijednost neistinite c izjave. logiˇki veznici i operator negacije definirani su slijede´om tabelom: c c p 0 0 1 1 q 0 1 0 1 p∧q 0 0 0 1 p∨q 0 1 1 1 p⇒q 1 1 0 1 p⇔q 1 0 0 1 p 0 1 ¬p 1 .1 Izjave i veznici Mnoga razmatranja u teoriji skupova postaju preglednija ako koristimo logiˇke simbole i logiˇke zakone konstruirane u toj logici. c (ako. . Iz tog razloga navoc c dimo osnovne pojmove iz matematiˇke logike na koje ´emo se pozivati. r. . c c . Od izjava se z z pomo´u logiˇkih veznika i operatora negacije. r. takve da kad slova zamijenimo bilo kakvim c izjavama. ili. . ⇔. c c Osnovni objekti matematiˇke logike su izjave koje oznaˇavamo p. logiˇka suma. z 185 . . ako. q. onda. .Dodatak A Algebra izjava A. ¬.

Taj postupak za izjavu (p ∧ q) ⇒ (p ∨ r) ispisujemo pomo´u tabele: c p q r p ∧ q p ∨ r (p ∧ q) ⇒ (p ∨ r) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 . ˇto znaˇi da je gornja izjava s c tautologija. 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U zadnjem stupcu tabele su samo jedinice. (p ∧ 1) ⇔ p (p ⇒ r) p ⇔ ¬¬p ¬p ∧ ¬q ¬p ∨ ¬q (¬q ⇒ ¬p) (¬p ∨ q) (p ∧ ¬q) p⇒1 komutativnost disjunkcije asocijativnost disjunkcije komutativnost konjunkcije asocijativnost konjunkcije prvi zakon distribucije drugi zakon distribucije idempotentnost apsorpcija tranzitivnost implikacije dvostruka negacija de Morganovi zakoni kontrapozicija . uvrˇtavamo sve mogu´e c s c istinosne vrijednosti za ulazna slova. .186 DODATAK A. Slijede´e tautologije su osnovni zakoni algebre logiˇkih izjava: c c (p ∨ q) ((p ∨ q) ∨ r)) (p ∧ q) ((p ∧ q) ∧ r)) (p ∧ (q ∨ r)) (p ∨ (q ∧ r)) (p ∨ p) ⇔ p (p ∨ 1) ⇔ 1. koriste´i z c definicione vrijednosti za logiˇke operatore iz tabele. ⇒ . A. ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ . (p ∧ 0) ⇔ 0 ((p ⇒ q) ∧ (q ⇒ r)) (p ∨ ¬p) ⇔ 1 ¬(p ∨ q) ¬(p ∧ q) (p ⇒ q) (p ⇒ q) ¬(p ⇒ q) 0 ⇒ p. (q ∨ p) (p ∨ (q ∨ r)) (q ∧ p) (p ∧ (q ∧ r)) ((p ∧ q) ∨ (p ∧ r)) ((p ∨ q) ∧ (p ∨ r)) (p ∧ p) ⇔ p (p ∨ 0) ⇔ p.2 Izjavne funkcije i kvantifikatori Promatramo izjave s promjenjivom varijablom Φ(x). ALGEBRA IZJAVA Ako za neku izjavu ˇelimo provjeriti da li je tautologija onda. Ako za objekt x stavimo z ime nekog objekta i ako tako dobivena izjava bude istinita onda kaˇemo da . p ⇒ p ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ .

. ¬(∃xΦ(x)) ⇔ ∀x(¬Φ(x)).2.5) vrijedi ekvivalencija. (A.7) U sluˇaju kada je izjavna funkcija konstantna u implikacijama (A. ∀(x ∈ ∅)Φ(x) ⇔ 1 .12) (A. c c c Ta se ˇinjenica opisuje pomo´u kvantifikatora. ∃x(Φ(x) ⇒ p). U nekim sluˇajevima je varijabla c te funkcije ograniˇena nekim skupom A. ∀(x ∈ A)Φ(x) ⇒ Φ(a) . ∃x(Φ(x) ∧ Ψ(x)) ⇒ (∃xΦ(x) ∧ ∃xΨ(x)).A.8) (A. IZJAVNE FUNKCIJE I KVANTIFIKATORI 187 taj objekt zadovoljava izjavnu funkciju Φ. (∀x)p (∃x)p ∀x(p ∨ Φ(x)) ∃x(p ∧ Φ(x)) (p ⇒ ∀xΦ(x)) (∀xΦ(x) ⇒ p) ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ p.2) (A.11) (A. a mogu´e je da nema ograniˇenja.10) (A. Imamo dva kvantifikatora: c c ∀ ∃ univerzalni kvantifikator. .5) Za prethodne dvije implikacije ne vrijedi obrat. (A. ∃(x ∈ A)Φ(x) ⇔ Φ(a1 ) ∨ Φ(a2 ) ∨ · · · ∨ Φ(an ).1) (A. ∃(x ∈ ∅)Φ(x) ⇔ 0.(A. Φ(a) ⇒ ∃(x ∈ A)Φ(x). p ∨ (∀xΦ(x)). Vezu kvantifikatora i operatora negacije daju izjave: ¬(∀xΦ(x)) ⇔ ∃x(¬Φ(x)).4). . (A. ∃x(Φ(x) ∨ Ψ(x)) ⇔ (∃xΦ(x) ∨ ∃xΨ(x)). (∀xΦ(x) ∨ ∀xΨ(x)) ⇒ ∀x(Φ(x) ∨ Ψ(x)). Ako je neka funkcija ograniˇena konaˇnim skupom A = {a1 . . (A. i c (A. ∀x(p ⇒ Φ(x)). an } onda c c vrijedi: ∀(x ∈ A)Φ(x) ⇔ Φ(a1 ) ∧ Φ(a2 ) ∧ · · · ∧ Φ(an ). p.3) Nadalje vrijedi: Za a ∈ A imamo: Pravila koja daju vezu izmedu kvantifikatora i logiˇkih operacija su: c ∀x(Φ(x) ∧ Ψ(x)) ⇔ (∀xΦ(x) ∧ ∀xΨ(x)).13) . Prethodne relacije govore o distributivnosti univerzalnog kvantifikatora na produkt i kvantifikatora egzistencije na sumu. kvantifikator egzistencije.1).4) (A.6) (A. p ∧ (∃xΦ(x)).9) (A.

y). y) Slika A. y).7) . y). y) ∀y∃xΦ(x.(A.17) Za sluˇaj kombinacije kvantifikatora egzistencije i univerzalnog kvantific katora imamo dijagram kao na slici (A. yΦ(x.13) moˇe se uzeti izjavna z funkcija koja ne zavisi o x. y) ⇔ ∀y∀xΦ(x.16) (A.1: Dijagram implikacija za kvantifikatore . y) ⇔ ∃y∃xΦ(x.1). (A. y) ∀x.14) (A. y) ∃y∀xΦ(x.188 DODATAK A. ∃x∃yΦ(x.15) Iz tog razloga umjesto ∀x∀y piˇemo skra´eno ∀x. npr. y. y) ∃xΦ(x. ∃x∀yΦ(x. y) ∃x.13).1) . Za s njih vrijede isti zakoni (A. ALGEBRA IZJAVA Izjavne funkcije mogu imati viˇe argumenata. y). (A. y. y) ∀xΦ(x. Vrijedi : (∀xΦ(x) ∨ ∀xΨ(x)) ⇔ ∀x∀y(Φ(x) ∨ Ψ(y)). a u (A. (∃xΦ(x) ∧ ∃xΨ(x)) ⇔ ∃x∃y(Φ(x) ∧ Ψ(y)). y) izjavna funkcija. Ψ(x. Imamo slijede´a pravila: c ∀x∀yΦ(x. yΦ(x. Φ(x. gdje je Φ(x. a umjesto ∃x∃y piˇemo s c s ∃x. y) ∀x∃yΦ(x.(A.

z ∀A∀B∃C(∀x((x ∈ C) ⇔ ((x ∈ A) ∨ (x ∈ B)))). (A) Aksiom unije: Za bilo koje skupove A i B postoji skup kojem su elementi svi elementi skupa A i svi elementi skupa B i koji ne sadrˇi druge elemente. tj. strukture u kojoj su definirane samo binarne i unarne operacije sa skupovima. tj. B. Osnovni ili primitivni pojmovi su skup i element skupa.1 Skupovi i operacije sa skupovima U ovoj toˇki uvodimo najjednostavniju aksiomatiku koja nam omogu´ava c c zasnivanje Boole-ove algebre skupova. tj. Boole-ove algebre skupova. Uvodimo i jednostavnu aksiomatiku dostatnu za izgradnju tzv. A = B onda i samo onda ako vrijedi ∀x((x ∈ A) ⇔ (x ∈ B)). AKSIOMI ELEMENTARNE TEORIJE SKUPOVA (O) Aksiom obuhvatnosti: Ako su A i B skupovi sastavljeni od jednih te istih elemenata onda se oni podudaraju. (B) Aksiom razlike: 189 .Dodatak B Elementarna teorija skupova U ovom dodatku cilj je definirati osnovne operacije sa skupovima i ispitati njihova svojstva.

tj. (B. c Dokaz: Pretpostavimo da postoje dva skupa C1 i C2 koji zadovoljavaju uvjete aksioma (A). imamo mogu´nost uvodenja c jedinstvenih oznaka za uniju A ∪ B i za razliku A − B. Iz definicije razlike slijedi x ∈ A ∩ B ⇔ (x ∈ A) ∧ ¬(x ∈ A − B) ⇔ (x ∈ A) ∧ (¬(x ∈ A) ∨ (x ∈ B)) ⇔ ⇔ ((x ∈ A) ∧ ¬(x ∈ A)) ∨ ((x ∈ A) ∧ (x ∈ B)) ⇔ (x ∈ A) ∧ (x ∈ B).D. Q. Napomena B.E.1. Tada vrijedi ∀x ((x ∈ D1 ) ⇔ ((x ∈ A) ∧ (x ∈ B)) ((x ∈ D2 ) ⇔ ((x ∈ A) ∧ (x ∈ B)) ⇒ ((x ∈ D1 ) ⇔ (x ∈ D2 )). Kao posljedicu Teorema B. Pomo´u unije i razlike moˇemo definirati dvije nove operacije sa skupoc z vima. Napomena B. Odatle po aksiomu (O) slijedi C1 = C2 . Definicija B. (C) Aksiom egzistencije (postojanja): Postoji barem jedan skup. Odatle po aksiomu (O) slijedi D1 = D2 . Analogno pretpostavimo da postoje dva skupa D1 i D2 koji zadovoljavaju uvjete aksioma (B).2.1. Dakle x ∈ A ∩ B ⇔ (x ∈ A) ∧ (x ∈ B).190 DODATAK B. Teorem B. Presjek skupova A i B je skup A ∩ B = A − (A − B). Skupovi ˇije postojanje slijedi iz (A) i (B) su jedinstveni. Tada vrijedi ∀x ((x ∈ C1 ) ⇔ ((x ∈ A) ∨ (x ∈ B)) ((x ∈ C2 ) ⇔ ((x ∈ A) ∨ (x ∈ B)) ⇒ ((x ∈ C1 ) ⇔ (x ∈ C2 )). ∀A∀B∃C(∀x((x ∈ C) ⇔ ((x ∈ A) ∧ (x ∈ B)))).1.1.1) . ELEMENTARNA TEORIJA SKUPOVA Za bilo koje skupove A i B postoji skup kojem su elementi oni i samo oni elementi skupa A koji nisu elementi skupa B.

Zbog (x ∈ A − A) ⇔ (x ∈ A) ∧ ¬(x ∈ A) ⇔ 0 slijedi da taj skup ne sadrˇi niti jedan element.2. (B.5) imamo drugu ekvivalenciju u (B. Q. skup A zovemo pravim podskupom skupa B. Razlika dva skupa je sadrˇana u skupu kojeg umanjujemo : A − B ⊆ A. a inkluzije (B. izjava ∀x(x ∈ Z1 ⇔ x ∈ Z2 ) bi bila istinita jer su obje strane . c odatle zbog (B. (B.5) Inkluzije (B.1. A ⊆ A ∪ B . INKLUZIJA I PRAZAN SKUP 191 B. Zbog (B. A ∩ B ⊆ A . Za skupA kaˇemo da je podskup skupa B ako z Tada piˇemo A ⊆ B ili B ⊇ A.D.4) (B.6). (B. Pomo´u c tautologije (p ⇒ q) ⇒ ((p ∨ q) ⇒ q) slijedi ((x ∈ A) ∨ (x ∈ B)) ⇒ (x ∈ B). (B.2. Anas logno. Tada postoji i skup A − A. z z Tranzitivnost inkluzije (A ⊆ B) ∧ (B ⊆ C) ⇒ (A ⊆ C).5) slijede iz p ∧ q ⇒ p.2 Inkluzija i prazan skup ∀x((x ∈ A) ⇒ (x ∈ B)).4) slijede iz tautologije p ⇒ p ∨ q. Oˇigledno vrijedi (A ⊆ B) ∧ (B ⊆ A) ⇒ A = B.2) i tranzitivnosti implikacije. z Propozicija B.3) slijedi iz (B.B. Kada bi postojala dva skupa Z1 i Z2 s prethodnim z svojstvom. tj. s Ako je A ⊆ B i A = B. Unija skupova sadrˇi svaki pojedini skup. Relaciju inkluzije moˇemo definirati pomo´u jednakosti i z c jedne od operacija ∪ ili ∩.4) slijedi prva ekvivalencija u (B. B ⊆ A ∪ B.6) Dokaz: Ako je A ⊆ B onda vrijedi ∀x((x ∈ A) ⇒ (x ∈ B)). Po aksiomu (B) postoji barem jedan skup A.6). A ∩ B ⊆ B. c Navedimo i dokaˇimo najvaˇnija svojstva inkluzije. koriste´i tautologiju (p ⇒ q) ⇒ (p ⇒ (p ∧ q)) imamo A ⊆ A ∩ B. ˇto dokazuje A ∪ B ⊆ B. a presjek je sadrˇan u svakom z z pojedinom skupu.E.2) Definicija B. A ⊆ B ⇔ (A ∪ B = B) ⇔ (A ∩ B = A).

( i=1 Bj ) = j=1 i=1 j=1 . tj. (B.8) Dokaz slijedi iz zakona asocijativnosti za disjunkciju i konjunkciju u algebri sudova.7) Ovi zakoni slijede iz zakona komutativnosti za disjunkciju i konjunkciju u algebri sudova. A ∩ B = B ∩ A.3 Zakoni unije. . . (A∩(B ∪C)) = (A∩B) ∪(A∩C). Za konaˇan broj skupova Ai (i = 1. (A ∩ (B ∩ C)) = ((A ∩ B) ∩ C). . . Napomena B. .192 DODATAK B. Zbog jedinstvenosti skupa s z prethodnim svojstvom koristimo oznaku ∅ za taj skup. n) i Bj (j = 1. presjeka i oduzimanja Slijede´e zakonitosti za operacije sa skupovima prvi je istraˇio John Boole c z (1813-1864). Zakoni distributivnosti: (A∪(B ∩C)) = (A∪B) ∩(A∪C) . B. Dakle. tj. (x ∈ ∅) ⇔ 0.9) Dokaz slijedi iz zakona distribucije disjunkcije prema konjunkciji i obratno. Odatle po aksiomu (O) slijedi Z1 = Z2 . Analogno dobijemo A∩∅ = ∅.3. m) c imamo n m n m ( i=1 n Ai ) ∩ ( Ai ) ∪ ( Bj ) = j=1 m n m i=1 j=1 (Ai ∩ Bj ). Zakon asocijativnosti: (A ∪ (B ∪ C)) = ((A ∪ B) ∪ C) . (B. (B.4) daje A∪∅ = A. c A ∩ B = ∅. ∀x(x ∈ ∅). . s Skupovi A i B su disjunktni ako nemaju zajedniˇkih elemenata. (Ai ∪ Bj ). ˇto zajedno s (B. ELEMENTARNA TEORIJA SKUPOVA laˇne. . Iz x ∈ (A ∪ ∅) ⇔ (x ∈ A) ∨ (x ∈ ∅) ⇒ (x ∈ A) ∨ 0 ⇒ (x ∈ A) zakljuˇujemo c A∪∅ ⊆ A. . Budu´i je implikacija s laˇnom premisom uvijek istinita to vrijedi ∀x(x ∈ c z ∅ ⇒ x ∈ A) iz ˇega zakljuˇujemo c c ∀A(∅ ⊆ A). Zakon komutativnosti : A ∪ B = B ∪ A .

A − (B ∪ C) = (A − B) ∩ (A − C). Takoder vrijede jednakosti : (A ∪ B) − C = (A − C) ∪ (B − C). (B.16) (B. Vezu izmedu relacije inkluzije i operacija unije. A − (B ∩ C) = (A − B) ∪ (A − C).14) (B.18) (B.13) ⇔ (x ∈ A) ∧ (x ∈ B) ⇔ x ∈ (A − B). PRESJEKA I ODUZIMANJA Zakoni idempotencije: A ∪ A = A .B. 193 (B. ((A ∩ C) ⊆ (B ∩ D)). ˇto slijedi iz s x ∈ A ∩ (B − C) ⇔ (x ∈ A) ∧ x ∈ (B − C) ⇔ (x ∈ A) ∧ (x ∈ B) ∧ (x ∈ C) ⇔ Zakoni de Morgana za oduzimanje glase: ⇔ x ∈ (A ∩ B) ∧ (x ∈ C) ⇔ x ∈ ((A ∩ B) − C). Jednakosti u (B.15) (B.10) slijede iz zakona idempotencije za sudove. A − (B ∪ C) = (A − B) − C. (B. ZAKONI UNIJE. A ∩ A = A. Nadalje vrijedi ˇto slijedi iz: s A − B = A − (A ∩ B).3.19) (B. presjeka i razlike daju jednakosti: (A ⊆ B) ∧ (C (A ⊆ B) ∧ (C (A ⊆ B) ∧ (C (C ⊆ D) ⊆ D) ⊆ D) ⊆ D) ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ((A ∪ C) ⊆ (B ∪ D)).11) (B.17) (B.10) (B.20) . Oduzimanje skupova nije obratna operacija uniji ˇto se vidi iz s A ∪ (B − A) = A ∪ B. ((A − D) ⊆ (A − C)).12) x ∈ (A−(A∩B)) ⇔ (x ∈ A)∧(x ∈ A∩B)) ⇔ (x ∈ A)∧((x ∈ A)∨(x ∈ B)) ⇔ ((x ∈ A) ∧ (x ∈ A)) ∨ ((x ∈ A) ∧ (x ∈ B)) ⇔ Zakon distributivnosti mnoˇenja prema oduzimanju oblika z A ∩ (B − C) = (A ∩ B) − C. ((A − D) ⊆ (B − C)).

samo je c potrebno shvatiti skupove kao izjave.25) (B. Vrijede slijede´e ekvivalencije: c A ⊆ B ⇔ (A ∩ −B = ∅). Naime. ⊆.24) su de Morganovi zakoni za komplement. −. Tada je A ∩ −A = ∅ .23) (B. ⇒. A ∪ −A = U. a (B. Relacija (B. suviˇe je opseˇan.194 DODATAK B. −(−A) = A. ELEMENTARNA TEORIJA SKUPOVA B. c Propozicija B. ako je A ∩ −B = ∅ onda A = A ∩ U = A ∩ (B ∪ −B) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ −B) = A ∩ B ⊆ B. Obratno. a simbole ∩.3. A ∩ U = A . =. Takav c c skup zovemo univerzalni skup i oznaˇavamo s U. A ⊆ B ⇔ −B ⊆ −A A ⊆ B ⇒ A ∩ −B ⊆ B ∩ −B = ∅ ⇒ A ∩ −B = ∅.2.26) slijedi iz logiˇkog zakona o kontrapoziciji. U tom sluˇaju oˇigledno c c c vrijedi: ∀A A ⊆ U . ⇔. − (A ∪ B) = −A ∩ −B.23) je pravilo dvostrukog komplementa.26) Dokaz: Za dokaz relacije (B.4 Univerzalni skup i komplement Za neki skup A moˇemo promatrati sve objekte koji nisu ˇlanovi tog skupa. Takav objekt op´enito nije skup. 0. A ∪ U = U. U zamijeniti simbolima ∧.24) Jednakost (B.25) koristimo monotonost inkluzije na presjek Napominjemo da su formule koje se dobivaju u Booleovoj algebri podskupova ekvivalentne odgovaraju´im izjavama algebre sudova. ¬. z c tj. U konc s z kretnim situacijama prouˇavamo samo one skupove koji su podskupovi nekog c konkretnog skupa ˇiji ˇlanovi su objekati koji nas interesiraju (atomi).22) (B. {x|x ∈ A}.E. ∅. Neka su A i B skupovi. . ∨.D. (B. Za skupove u idu´im rezultatima ove toˇke pretpostavljamo da su podc c skupovi univerzalnog skupa U. Neka su A i B skupovi. c Q. Vrijede slijede´e osnovne jednakosti. ∪. (B.21) Skup U − A = AC = −A zovemo komplement skupa A (u odnosu na skup U). Iz aksioma (B) je oˇigledno c A − B = A ∩ (U − B) = A ∩ −B = −(−A ∪ B) Propozicija B. −(A ∩ B) = −A ∪ −B . (B. 1.

31) (B. Tada je C × D − A × B = ((C − A) × D) ∪ (C × (D − B)). y)|(x ∈ X) ∧ (y ∈ Y )}.) ruski matematiˇar c . U sluˇaju (i) imamo a = c = d i c c c a = b = c.27) i aksiomu (O) imamo dva mogu´a sluˇaja: c c (i) {a} = {c} i {a. 20. KARTEZIJEV PRODUKT 195 B. neka su A.B.35) (B. B i C skupovi.29) (B.33) (B. Tada po (B. b) = (c.4. – Moskva. je (a. (B. b} = {c. (A × C) − (B × C). Vrijedi (A ∪ B) × C C × (A ∪ B) (A ∩ B) × C C × (A ∩ B) (A − B) × C C × (A − B) = = = = = = (A × C) ∪ (B × C).3.5. Da bi vrijedilo (a. d) nuˇno je i dovoljno da bude z istinita izjava (a = c) ∧ (b = d). (Kolmogorov1 ) Za bilo koja dva a i b definiramo skup koji nazivamo uredeni par elemenata a i b. Neka su A. a) ⇔ a = b. Propozicija B. C i D skupovi.2. b) = {{a}. Jasno je da za svaki skup X vrijedi X × ∅ = ∅ i ∅ × X = ∅.5 Kartezijev produkt (a. Za bilo koje skupove X i Y oznaˇimo c Taj skup zovemo Dekartov ili Kartezijev produkt skupova X i Y .27) Definicija B.28) (ii) {a} = {c.34) Nadalje. 25. Dokaz: Neka je (a. B. d). U sluˇaju (i) oˇito vrijedi (a = c) ∧ (b = d).E. Navodimo neka jednostavna svojstva Dekartovog produkta. d} i {a. d}. 1 (B.2. X × Y = {(x. b) = (b.D. b}} (B. Teorem B. za C = ∅ vrijedi A ⊆ B ⇔ (A × C) ⊆ (B × C) ⇔ (C × A) ⊆ (C × B).30) (B. (B. (C × A) ∩ (C × B). (A × C) ∩ (B × C). b} = {c}. listopad c 1987. (C × A) − (C × B).4. (C × A) ∪ (C × B). Q. {a. tj. b) = (c.32) (B. travanj 1903. Dekartov produkt je monoton na ⊆.36) Andrej Nikolaeviˇ Kolmogorov (Tambov. Definicija B. Jednostavna posljedica teorema B.

196

DODATAK B. ELEMENTARNA TEORIJA SKUPOVA

Dokaz: Za (B.29) imamo (x, y) ∈ (A∪B)×C ⇔ (x ∈ A∪B)∧y ∈ C ⇔ ((x ∈ A)∨(x ∈ B))∧(y ∈ C) ⇔ ((x ∈ A)) ∧ (y ∈ C)) ∨ ((x ∈ B) ∧ (y ∈ C)) ⇔ ((x, y) ∈ (A × C)) ∨ ((x, y) ∈ (B × C)) ⇔ (x, y) ∈ (A × C) ∪ (B × C). Jednakosti (B.30), (B.31), (B.32), (B.33) i (B.34) dokazuju se analogno. Dokaˇimo (B.35). z (x, y) ∈ C × D − A × B ⇔ ((x, y) ∈ C × D) ∧ ((x, y) ∈ A × B) ⇔ ((x ∈ C) ∧ (y ∈ D)) ∧ ((x ∈ A) ∨ (y ∈ B)) ⇔ ((x ∈ C) ∧ (y ∈ D) ∧ (x ∈ A)) ∨ ((x ∈ C) ∧ (y ∈ D) ∧ (y ∈ B)) ⇔ (x ∈ (C − A) ∧ (y ∈ D)) ∨ ((x ∈ C) ∧ (y ∈ (D − B))) ⇔ ((x, y) ∈ ((C − A) × D)) ∨ ((x, y) ∈ (C × (D − B))) ⇔ (x, y) ∈ ((C − A) × D) ∪ (C × (D − B)). Posljednja tvrdnja slijedi iz A ⊂ B ⇔ A−B = ∅ ⇔ ∅ = (A−B)×C = A×C −B ×C ⇔ A×C ⊆ B ×C. Q.E.D.

B.6

Relacije i funkcije

Definicija B.5. Podskup R kartezijevog produkta X ×Y nazivamo relacija. Da su dva elementa a ∈ X i b ∈ Y u relaciji R piˇemo s < a, b >∈ R ili aRb. Skup D(R) ⊆ X zovemo domena relacije. Kodomena relacije je K(R) = Y . Prazan skup ∅ je relacija. s Ponekad se ˇinjenica da < x, y >∈ R piˇe x Ry. c Medu najvaˇnijim relacijama je relacija ekvivalencije. Ona se javlja kod z nastojanja da elemente skupa identificiramo na osnovi nekog njima zajedniˇkog svojstva. Na taj naˇin se skup raspada na podskupove elemenata c c koji su identiˇni u pogledu tog svojstva. Poˇto usporedujemo elemente istog c s skupa A jasno je da za relaciju ekvivalencije R vrijedi R ⊆ A × A.

B.6. RELACIJE I FUNKCIJE

197

Definicija B.6. Relacija R ⊆ A × A je relacija ekvivalencije ako vrijedi: (i) R je refleksivna na A: ∀x(< x, x >∈ R). (ii) R je simetriˇna: c ∀x, y((< x, y >∈ R) ⇒ (< y, x >∈ R)). (iii) R je tranzitivna: ∀x, y, z((< x, y >∈ R) ∧ (< y, z >∈ R)) ⇒ (< x, z >∈ R). Takoder, medu najvaˇnije relacije ubrajamo relacije uredaja ili poretka. z Definicija B.7. Relacija R se naziva relacijom poretka ili uredaja ako vrijedi (1) ∀x(xRx) refleksivnost, (2) ∀x, y, z((xRy) ∧ (yRz) ⇒ (xRz)) tranzitivnost , (3) ∀x, y((xRy) ∧ (yRx) ⇒ (x = y)) antisimetriˇnost . c Relacija s gornjim svojstvima joˇ se naziva parcijalni uredaj . s Uredaj R je linearan ili jednostavan ako vrijedi ∀x, y(x = y ⇒ (xRy ∨ yRx)). Standardna oznaka za relaciju uredaja je ≤ ili . Ako relacija nije antisimetriˇna onda se zove poluuredaj. c Pojam funkcije svakako je jedan od najvaˇnijih pojmova u matematici. z Intuitivno, pod tim pojmom podrazumjevamo jednoznaˇno pridruˇivanje elec z menata jednog skupa elementima drugog skupa. Funkcija je specijalni sluˇaj c medu relacijama. Definicija B.8. Relacija F je funkcija ako vrijedi ∀x, y, z(((< x, y >∈ F ) ∧ (< x, z >∈ F )) ⇒ (y = z)). Zbog jedinstvenosti, umjesto oznake < x, y >∈ F ili xF y piˇemo y = F (x). s

Indeks
A aksiom – Arhimedov, 7, 32 – Peanovi, 2 – potpunosti, 32 antisimetriˇnost c aproksimacija, 7, 85 – funkcije, 87, 113 – nultoˇke, 116 c – povrˇine, 120 s apsorpcija – logiˇka, 184 c asocijativnost – disjunkcije, 184 – konjunkcije, 184 – presjeka, 190 – unije, 190 B binarna operacija – zbrajanje, 3 brojevi – cijeli, 4 – decimalni, 7 – racionalni, 4 brojevni pravac, 7 brzina, 85 – prosjeˇna, 85 c D de Morganovi zakoni – logiˇki, 184 c – za skupove, 191 derivacija, 86 disjunkcija, 183 distributivnost – kvantifikatora, 185 – logiˇka, 184 c – presjeka na uniju, 190 – unije na presjek, 190 E ekvipotentni skupovi, 36 ekvivalencija, 183 Eulerova formula, 57 F funkcija, 9, 195 – apsolutna vrijednost, 12 – arcus, 27 – area, 23 – bijekcija, 18 – derivabilna, 86 – diferencijabilna, 86 – domena, 9 – eksponencijalna, 20, 35, 50 – – na C, 56 – gama, 150 – graf, 9 – hiperbolne, 22 – injekcija, 17 – inverzna, 17 – izjavna, 185 – – viˇe argumenata, 186 s – kodomena, 9 – korijen, 20 – kvadratna, 14 – linearna, 11 198

INDEKS – logaritamska, 21 – monotona, 10 – – po dijelovima, 128 – neprekidna, 68 – – uniformno, 129 – op´a potencija, 22 c – padaju´a, 10 c – polinom, 15 – prekidna, 69 – primitivna, 132 – racionalna, 16 – rastu´a, 10 c – razlomljena linearna, 15 – restrikcija, 9 – surjekcija, 18 – trigonometrijske, 24 G gomiliˇte niza, 52 s graniˇnu vrijednost, 43 c greˇka s – apsolutna, 13 – relativna, 13 grupa – komutativna, 4 I idempotentnost – logiˇka, 184 c – skupovna, 191 implikacija, 183 infimum, 34 integral – donji, 121 – gornji, 121 – neodredeni, 135 – nepravi, 146 – Riemannov, 122 interpolacija – ˇvorovi, 113 c – polinomom, 113 K Kartezijev produkt, 8, 193 Kartezijeva ravnina, 8 kompozicija funkcija, 16 komutativnost – disjunkcije, 184 – konjunkcije, 184 konjunkcija, 183 kontrapozicija, 184 konvergencija – niza, 42 – – uniformna, 176 – reda, 153 – – apsolutna, 159 – – uniformna, 177 koordinatni sustav, 8 kvantifikator – egzistencije, 185 – univerzalni, 185 kvocijent diferencija, 86 L limes – – limes – – – limes – – – –

199

inferior, 53 superior, 53 funkcije, 61 Cauchyjeva definicija, 62 jednostrani, 65 u R, 64 niza, 42 funkcija, 50 u C, 57 u R, 43 u R, 42

M majoranta, 31 maksimum, 32 matematiˇka indukcija, 2 c metoda tangenti, 117 minimum, 34

83 – podskup. 37 – presjek. 152 – harmonijski. 41 c O obuhvatnost. 29 – uredeno. 54 – fundamentalan. 194 – domena. 151 – potencija. 113 – Taylorov. 195 – kodomena. 165 – – radijus konvergencije. 174 – funkcija. 50 – konvergentan. 164 – Taylorov. 192 – zatvoren. 6 – komplement. 83 sljedbenik. 121 – integralna. 159 – parcijalna suma. 160 – – integralni. 187 operator negacije. 54 – funkcija. 24 red. 68 – jednostrana. 174 refleksivnost. 148 neprekidnost funkcije. 41 – Cauchyjev. 189 – prebrojiv. 32 T . 102 polje. 153 – kriterij konvergencije INDEKS – – Cauchyjev. 33 – gust u sebi. 39 – otvoren. 188 – univerzalni. 195 relacija. 121 – reda. 154 – konvergentan. 113 – Lagrangeov.200 mjera. 42 – rastu´i. 55 – realnih brojeva. 165 – produkt redova. 170 – Fourierov. 15 – interpolacijski. 195 R radijan. 151 – binomni. 169 – trigonometrijski. 195 – uredaja. 162 – – Leibnitzov. 5 – kompleksnih brojeva. 194 – poretka. 42 polinom. 183 P podniz. 42 – padaju´i. 119 N nepravi integral – kriterij konvergencije. 153 – – parcijalna. 192 – neprebrojiv. 180 e supremum. 195 S sekanta. 31 poluuredaj. 86 skup – gust. 81 niz. 2 suma – Darbouxova. 160 – – D’Alambertov. 165 – geometrijski. 194 – ekvivalencije. 151 – – u smislu C´sara. 41 c – podniz.

195 – parcijalni. 86 – koeficijent smjera. 183 tranzitivnost. 184 U uredaj.INDEKS tangenta. 86 tautologija. 3 – jednostavan. 195 – linearan. 193 201 . 195 – implikacije. 195 uredeni par. 5. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful