You are on page 1of 97

Lêi më ®Çu

Theo ®iÒu tra cña Tæ chøc du lÞch ThÕ giíi, du lÞch ®· trë thµnh mét nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña con ngêi, nhÊt lµ ë nh÷ng níc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. ViÖt Nam lµ mét ®Êt níc cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn du lÞch rÊt lín, thu hót ®îc rÊt nhiÒu kh¸ch du lÞch quèc tÕ. HiÖn nay, ViÖt Nam cã ba Di s¶n v¨n ho¸ ThÕ giíi lµ Cè ®« HuÕ, Phè cæ Héi An, Th¸nh ®Þa Mü S¬n vµ cã mét Di s¶n thiªn nhiªn v¨n ho¸ ThÕ giíi lµ VÞnh H¹ Long, cïng víi hµng ngh×n tµi nguyªn du lÞch næi tiÕng kh¸c n»m ë kh¾p mäi miÒn tæ quèc, lµm næi bËt lªn h×nh ch÷ S xinh ®Ñp trªn b¶n ®å ThÕ giíi. Ngµy nay, ®îc sù quan t©m cña §¶ng vµ Nhµ níc cïng víi nh÷ng cè g¾ng phÊn ®Êu cña nh©n d©n c¶ níc, ®êi sèng kinh tÕ còng nh ®êi sèng x· héi cña mäi tÇng líp trong x· héi ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn, c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh còng tõ ®ã mµ ph¸t triÓn tèt h¬n. Trong ®ã ngµnh du lÞch ®· ®îc sù quan t©m ®Æc biÖt cña §¶ng vµ Nhµ níc, bëi v× ngµnh du lÞch ®îc coi lµ ngµnh “c«ng nghiÖp kh«ng khãi”, lµ ngµnh kinh tÕ mòi nhän trong thêi kú ®æi míi, lµ ngµnh “xuÊt khÈu t¹i chç”, “xuÊt khÈu v« h×nh”, mang l¹i nguån ngo¹i tÖ lín cho ®Êt níc. Tõ thËp niªn 90 trë l¹i ®©y, du lÞch ViÖt Nam ®· ph¸t triÓn mét c¸ch kh«ng ngõng vµ ®· ph¸t huy ®îc néi lùc vèn cã cña m×nh. Sè lîng ngêi d©n ViÖt Nam tham gia c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ vµ sè lîng kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt Nam còng ®ang kh«ng ngõng ph¸t triÓn. Cô thÓ lµ vµo n¨m 1990 ViÖt Nam ®ãn ®îc 0,25 triÖu lît ngêi, ®Õn n¨m 1997 ®· ®ãn ®îc 1,716 triÖu lît ngêi (t¨ng gÊp 7 lÇn), cho ®Õn n¨m 1

2000, du lÞch ViÖt Nam ®· h©n h¹nh ®ãn vÞ kh¸ch thø 2 triÖu sang th¨m ViÖt Nam. Bíc sang thÕ kû 21, Tæng côc du lÞch ViÖt Nam ®· ®a ra khÈu hiÖu “ViÖt Nam ®iÓm ®Õn cña thiªn niªn kû míi” ®Ó thu hót nhiÒu h¬n n÷a lîng kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµo ViÖt Nam. Bªn c¹nh ®ã, ViÖt Nam cßn cã ch¬ng tr×nh quèc gia hµnh ®éng v× du lÞch, tæ chøc c¸c ch¬ng tr×nh liªn hoan du lÞch, ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, gióp c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn h¬n n÷a. KÕt qu¶ lµ lîng kh¸ch du lÞch quèc tÕ n¨m 2001 ®· t¨ng râ rÖt, ®¹t con sè lµ 2,33 triÖu lît ngêi. Gãp phÇn vµo con sè ®ã lµ mét lîng kh«ng nhá kh¸ch du lÞch Trung Quèc (29%). Trong thêi gian qua, quan hÖ hai níc ViÖt Nam - Trung Quèc ®· ngµy cµng æn ®Þnh, c¶ hai níc ®· ¸p dông nhiÒu chÝnh s¸ch hç trî vÒ mäi mÆt ®Ó hai bªn cïng ph¸t triÓn ®i lªn. HiÖn nay, thÞ trêng kh¸ch du lÞch Trung Quèc ®ang lµ thÞ trêng kh¸ch lín cña du lÞch ViÖt Nam. ChÝnh v× vËy viÖc t×m hiÓu ®Æc ®iÓm vµ ph¸t triÓn h¬n n÷a thÞ trêng kh¸ch du lÞch Trung Quèc lµ mét viÖc lµm thiÕt thùc, ®Ó phôc vô vµ ®¸p øng tèt h¬n n÷a nh÷ng yªu cÇu mµ kh¸ch du lÞch Trung Quèc khi vµo ViÖt Nam ®Æt ra. §îc sù chØ b¶o cña TiÕn sÜ TrÇn ThÞ Minh Hoµ vµ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c anh chÞ ë Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch DÞch vô DÇu khÝ ViÖt Nam, ®Æc biÖt lµ Gi¸m ®èc Bïi V¨n Dòng, em ®· m¹nh d¹n thùc hiÖn luËn v¨n tèt nghiÖp víi ®Ò tµi “§Æc ®iÓm tiªu dïng cña kh¸ch du lÞch Trung Quèc vµ mét sè gi¶i ph¸p thu hót kh¸ch du lÞch Trung Quèc t¹i Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch DÞch vô DÇu khÝ ViÖt Nam”. §Ó thùc hiÖn luËn v¨n nµy, em ®· ¸p dông ph¬ng ph¸p chñ yÕu lµ ph¬ng ph¸p thu

2

thËp sè liÖu, ph©n tÝch t×nh h×nh dùa trªn sè liÖu thu thËp ®îc vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu lý luËn kÕt hîp víi quan s¸t t×m hiÓu vµ kh¶o s¸t thùc tÕ.

Ch¬ng I

Lý luËn chung vÒ kh¸ch du lÞch vµ c¸c biÖn ph¸p nh»m thu hót kh¸ch du lÞch
1.1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n: 1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ kh¸ch du lÞch: Trong vµi thËp kû trë l¹i ®©y, ngµnh Du lÞch ®· ®îc coi lµ ngµnh kinh tÕ mòi nhän ë nhiÒu níc trªn ThÕ giíi. ViÖc ®i du lÞch còng ®· trë nªn phæ biÕn h¬n, hoµn thiÖn h¬n vµ ngµy cµng cã ®ßi hái cao h¬n. Cã rÊt nhiÒu chuyªn gia nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn du lÞch nh»m hiÓu biÕt h¬n n÷a, ®¸p øng tèt h¬n n÷a nhu cÇu cao cÊp nµy cña con ngêi.

3

song em chØ xin tr×nh bµy mét sè ý kiÕn c¬ b¶n: Héi nghÞ quèc tÕ vÒ du lÞch häp n¨m 1963 t¹i Roma . theo chñ tr× cña Liªn hîp quèc bµn vÒ Kh¸ch du lÞch quèc tÕ. kÓ c¶ cã hîp ®ång lao ®éng hay kh«ng.Italy. “Kh¸ch du lÞch quèc tÕ lµ ngêi níc ngoµi. * Nh÷ng nh©n viªn qu©n sù cña Héi ®ång b¶o an Liªn hîp quèc. ®ã lµ nh÷ng ngêi: * §i lµm ë §¹i sø qu¸n. ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi vµo ViÖt Nam du lÞch. * Nh÷ng sinh viªn ®i du häc ë níc ngoµi. ra níc ngoµi kh«ng nh»m môc ®Ých kiÕm tiÒn. ph¶i cã thêi gian lu l¹i lín h¬n 24 giê (hoÆc sö dông Ýt nhÊt mét tèi trä) vµ chØ lu l¹i Ýt h¬n mét n¨m”. Theo NghÞ ®Þnh sè 27/2001/N§-CP cña ChÝnh phñ níc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam th×: “Kh¸ch du lÞch lµ ngêi ®i du lÞch hoÆc kÕt hîp ®i du lÞch. trõ trêng hîp ®i häc. c«ng d©n ViÖt Nam. ngêi níc ngoµi c tró t¹i ViÖt Nam ra níc ngoµi du lÞch”. ë c¸c Tæ chøc quèc tÕ do Liªn hîp quèc thµnh lËp. * §i víi môc ®Ých kiÕm tiÒn. * §Õn víi môc ®Ých chÝnh trÞ hoÆc di c tÞ n¹n. “Kh¸ch du lÞch néi ®Þa lµ c«ng d©n ViÖt Nam hoÆc ngêi níc ngoµi c tró t¹i ViÖt Nam ®i du lÞch trong l·nh thæ ViÖt Nam”. lµm viÖc hoÆc hµnh nghÒ ®Ó nhËn thu nhËp ë n¬i ®Õn”. Nh vËy. mÆc dï cã mét sè ngêi ®i ra níc ngoµi nhng l¹i kh«ng ®îc coi lµ Kh¸ch du lÞch. cã rÊt nhiÒu ý kiÕn kh¸c nhau.VÒ kh¸i niÖm Kh¸ch du lÞch. kh¸i niÖm Kh¸ch du lÞch ®îc ®a ra nh sau: “Kh¸ch du lÞch lµ nh÷ng ngêi khëi hµnh khái n¬i c tró thêng xuyªn cña m×nh. 4 .

Ph©n lo¹i kh¸ch theo quèc tÞch vµ theo khu vùc ®Þa lý: ViÖc ph©n lo¹i kh¸ch theo tõng quèc tÞch sÏ gióp nhµ kinh doanh hiÓu râ h¬n t©m lý. mçi d©n téc l¹i cã ®Æc ®iÓm riªng.1. 5 . vµ Kh¸ch quèc tÕ thô ®éng (Outbound tourist) lµ lîng kh¸ch cña mét níc ra níc ngoµi.1. c¸ch sèng riªng vµ c¸ch thÓ hiÖn còng rÊt riªng.1. + Kh¸ch du lÞch néi ®Þa (Internal tourist): Lµ tÊt c¶ nh÷ng ngêi ®ang ®Þnh c trªn l·nh thæ cña mét quèc gia nµo ®ã.1. víi mäi môc ®Ých trõ lao ®éng kiÕm tiÒn. Ph©n lo¹i Kh¸ch du lÞch: 1. Kh¸ch du lÞch quèc tÕ bao gåm hai lo¹i: Kh¸ch quèc tÕ chñ ®éng (Inbound tourist) lµ lîng kh¸ch vµo mét níc.2.2. Theo Tæ chøc Du lÞch ThÕ giíi (WTO) n¨m 1995 ®· ®a ra c¸c kh¸i niÖm vÒ Kh¸ch du lÞch ®Ó thèng nhÊt chuÈn thèng kª cho c¸c níc: + Kh¸ch du lÞch quèc tÕ (International tourist): Lµ tÊt c¶ nh÷ng ngêi níc ngoµi hoÆc nh÷ng ngêi ®Þnh c ë níc ngoµi ®Õn mét quèc gia nµo ®ã vµ nh÷ng ngêi ®ang ®Þnh c t¹i mét quèc gia nµo ®ã ®i ra níc ngoµi víi mäi môc ®Ých kh¸c nhau trõ môc ®Ých lao ®éng kiÕm tiÒn trong kho¶ng thêi gian lín h¬n 24 giê ®ång hå hoÆc sö dông Ýt nhÊt mét tèi trä nhng ph¶i nhá h¬n 365 ngµy. Bëi v× mçi quèc gia. ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i kh¸ch ®Õn tõ c¸c níc kh¸c nhau trªn ThÕ giíi. ®i ®Õn mét n¬i kh¸c trong quèc gia ®ã kh«ng qu¸ 12 th¸ng. + Kh¸ch du lÞch trong níc (Domestic) Domestic = Internal tourist + Inbound tourist.

ViÖc ph©n lo¹i kh¸ch du lÞch theo nguån gèc d©n téc nh»m gióp cho c¸c doanh nghiÖp hiÓu vÒ tÝnh c¸ch vµ t©m lý du kh¸ch cña tõng d©n téc. chÝnh v× vËy ph©n lo¹i kh¸ch theo môc 6 . ®Æc biÖt rÊt dÔ tù ¸i d©n téc.Tøc lµ kh¸ch du lÞch trong níc b»ng kh¸ch du lÞch néi ®Þa céng víi kh¸ch du lÞch quèc tÕ chñ ®éng. cö chØ tù nhiªn. §©y lµ sè liÖu thèng kª tæng lîng kh¸ch du lÞch t¹i mét thÞ trêng cô thÓ nµo ®ã x¸c ®Þnh t¹i mét thêi ®iÓm nµo ®ã. th¼ng th¾n.. ®iÒu nµy cã ¶nh hëng ®Õn ®Æc ®iÓm tiªu dïng cña chuyÕn ®i.. Ph©n lo¹i kh¸ch theo môc ®Ých chuyÕn ®i: Mçi ngêi tham gia vµo chuyÕn du lÞch ®Òu cã nh÷ng môc ®Ých kh¸c nhau. vui buån thêng hay biÓu hiÖn trªn nÐt mÆt. giËn dçi kh«ng biÓu lé trªn nÐt mÆt. buån vui. thÝch tù do.2. §©y lµ sè liÖu thèng kª tæng lîng kh¸ch du lÞch lµ ngêi cña mét quèc gia nµo ®ã ®i du lÞch. Cã nghÜa lµ kh¸ch du lÞch quèc gia b»ng kh¸ch du lÞch néi ®Þa céng víi kh¸ch du lÞch quèc tÕ thô ®éng. §èi víi kh¸ch du lÞch cã nguån gèc tõ Ch©u Phi th× thêng cã tÝnh nãng n¶y. tÝnh t×nh cëi më.1. hay nãi cêi. §Ó tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p tèt nhÊt nh»m ®¸p øng cao nhÊt nh÷ng nhu cÇu cña mäi ®èi tîng kh¸ch.2. nhng l¹i chÊt ph¸c. 1. + Kh¸ch du lÞch quèc gia (National tourist) National tourist = Internal tourist + Outbound tourist.. Kh¸ch du lÞch cã nguån gèc Ch©u ©u. cuång nhiÖt. phãng kho¸ng. *Ph©n lo¹i kh¸ch du lÞch theo nguån gèc d©n téc: Kh¸ch du lÞch cã nguån gèc Ch©u ¸: TÝnh t×nh kÝn ®¸o.

N¬i ®Õn cña lo¹i kh¸ch nµy thêng lµ c¸c thµnh phè lín. ®èi t¸c.. ngêi nhµ kÕt hîp ®i du lÞch. cã kh«ng khÝ trong lµnh. cæ ®éng viªn. Nªn tr¸nh nh÷ng phiÒn to¸i thêng x¶y ra trong chuyÕn ®i... kh¸ch du lÞch nghØ dìng. + Kh¸ch du lÞch thÓ thao: Bao gåm c¸c vËn ®éng viªn. bôi bÆm n¬i ®« thÞ. thñ ®«. tr¸nh nh÷ng ån µo. tham dù c¸c héi nghÞ. m¸t mÎ. + Kh¸ch du lÞch th¨m th©n: §©y lµ lo¹i kh¸ch ®i víi môc ®Ých th¨m th©n nh©n.. tham gia c¸c héi chî triÓn l·m. hä muèn t×m ®Õn nh÷ng n¬i thanh b×nh.. th¬ng gia nªn cã kh¶ n¨ng thanh to¸n rÊt cao. bãng ræ. 7 . sau ®©y lµ mét sè môc ®Ých c¬ b¶n: + Kh¸ch du lÞch c«ng vô: lµ kh¸ch ®i du lÞch víi môc ®Ých gi¶i quyÕt c«ng viÖc.. V× vËy. em chØ kÓ tªn mµ kh«ng ®i vµo chi tiÕt cô thÓ: Kh¸ch du lÞch tÝn ngìng. héi th¶o. c¸c m«n thÓ thao kh¸c. Hä lµ c¸c th¬ng nh©n.. Ngoµi ra cßn cã mét sè môc ®Ých n÷a. ch÷a bÖnh. §©y lµ lo¹i h×nh du lÞch xuÊt hiÖn ®Ó ®¸p øng lßng ham mª c¸c ho¹t ®éng thÓ thao nh: Bãng ®¸.®Ých chuyÕn ®i ®Ó phôc vô tèt h¬n vµ ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. t×m kiÕm b¹n hµng. Dßng kh¸ch thêng ®æ vÒ nh÷ng n¬i cã c¸c sù kiÖn thÓ thao ®Æc biÖt. song do ®Æc thï cña ®Ò tµi ®· chän. c¸c nhµ kinh doanh du lÞch rÊt nªn chó träng ®Õn c¸c sù kiÖn thÓ thao ®Ó cã kÕ ho¹ch thu hót tèt nhÊt sè lîng kh¸ch vÒ víi doanh nghiÖp m×nh. kh¸ch du lÞch nghiªn cøu. c¸c trung t©m th¬ng m¹i.. yªn tÜnh. cã ®ßi hái rÊt lín ®Æc biÖt lµ ®ßi hái vÒ ®é an toµn rÊt cao. + Kh¸ch du lÞch víi môc ®Ých nghØ ng¬i gi¶i trÝ: Chñ yÕu kh¸ch muèn nghØ ng¬i th gi·n sau nh÷ng giê lµm viÖc c¨ng th¼ng.

dÔ chÞu ®èi víi kh¸ch. VËy thÕ nµo lµ nhu cÇu du 8 .1. hµnh vi tiªu dïng cßn bÞ ¶nh hëng bëi giíi tÝnh. vÝ dô kh¸ch du lÞch lµ n÷ giíi thêng mua s¾m nhiÒu h¬n nam giíi vµ n÷ giíi thêng nh¹y c¶m vÒ gi¸ cao h¬n nam giíi.2. ®Æc biÖt lµ nhu cÇu ®i du lÞch cña con ngêi ë khu vùc nµy ®Õn khu vùc kh¸c trªn ThÕ giíi t¨ng dÇn theo cÊp ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ x· héi. Ngîc l¹i.1. 1. c¸c nhµ kinh doanh l÷ hµnh sÏ t×m ra ®îc thÞ trêng chÝnh cña m×nh ®Ó híng tíi phôc vô kh¸ch mét c¸ch tèt h¬n vµ cã biÖn ph¸p ®Ó x©y dùng s¶n phÈm mét c¸ch phï hîp h¬n.. Ngoµi ra. ch¬ng tr×nh du lÞch hÊp dÉn phï hîp. Cßn ®èi víi nh÷ng ngêi cã thu nhËp trung b×nh kh¸ th× sÏ l¹i ®a ra c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch võa víi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña hä mµ vÉn t¹o ra ®îc sù tho¶i m¸i.2. Kh¸i niÖm: Víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña khoa häc kü thuËt phôc vô cho cuéc sèng cña con ngêi th× du lÞch lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu cña ngêi lao ®éng.2.. §èi víi ngêi cã thu nhËp cao th× C«ng ty sÏ giíi thiÖu nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao. Nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch: 1.4. x· héi vµ d©n trÝ ®· ph¸t triÓn. Ch¼ng h¹n. Ph©n lo¹i kh¸ch theo kh¶ n¨ng thanh to¸n: Nghiªn cøu ®îc vÊn ®Ò nµy.3. Ph©n lo¹i kh¸ch theo ®é tuæi vµ giíi tÝnh: Sù kh¸c nhau ë ®é tuæi vµ giíi tÝnh còng g©y ra hµnh vi kh¸c biÖt trong tiªu dïng vµ øng xö. sinh viªn. ®èi víi kh¸ch du lÞch lµ ngêi giµ vµ trung niªn th× yªu cÇu vÒ chÊt lîng s¶n phÈm sÏ cao h¬n so víi kh¸ch du lÞch lµ thanh niªn vµ häc sinh.1. nh÷ng thanh niªn trÎ Ýt chó ý ®Õn chÊt lîng mµ thêng chó ý ®Õn sè lîng. 1.2. Du lÞch trë thµnh nhu cÇu cña con ngêi khi tr×nh ®é kinh tÕ.1.

¤ng kh¼ng ®Þnh r»ng. c¸c mèi quan hÖ x· héi cµng hoµn thiÖn th× nhu cÇu du lÞch cña con ngêi ngµy cµng trë nªn cÊp thiÕt.. 1. Lý thuyÕt nhu cÇu cña A.Maslow ®· nghiªn cøu nhu cÇu chung cña con ngêi vµ ®· ®a ra 5 bËc nhu cÇu.. BËc 3: Nhu cÇu ®îc trùc thuéc: giao tiÕp. nhµ t©m lý häc ngêi Mü . BËc 5: Nhu cÇu hoµn thiÖn b¶n th©n. an ninh cho tÝnh m¹ng. nhu cÇu nµy ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trªn nÒn t¶ng cña nhu cÇu sinh lý (sù ®i l¹i) vµ c¸c nhu cÇu tinh thÇn (nghØ ng¬i. ngñ. uèng. gi¶i trÝ.. ®îc thÓ hiÖn nh sau: BËc 1: Nhu cÇu thiÕt yÕu.. nhu cÇu ®i du lÞch thêng mang tÝnh cao cÊp v× chØ khi ®· tháa m·n nh÷ng nhu cÇu thiÕt yÕu con ngêi ta míi híng tíi tháa m·n c¸c nhu cÇu thø yÕu vµ thêng sÏ cã xu híng chi tr¶ nhiÒu h¬n so víi møc sèng hµng ngµy. Ph¶i kh¼ng ®Þnh r»ng nhu cÇu ®i du lÞch lµ nhu cÇu thø yÕu.. mÆc.2.2.. BËc 2: Nhu cÇu ®îc tån t¹i: an toµn. nhu cÇu thø yÕu. sinh lÝ: ¨n.. giao tiÕp). Nhu cÇu du lÞch ph¸t sinh lµ kÕt qu¶ t¸c ®éng cña lùc lîng s¶n xuÊt trong x· héi vµ tr×nh ®é s¶n xuÊt x· héi. BËc 4: Nhu cÇu ®îc yªu mÕn. kÝnh träng. Nh÷ng nhu 9 . Tr×nh ®é s¶n xuÊt x· héi cµng cao. hiÖp héi. Trong 5 bËc trªn th× tõ bËc 2 ®Õn bËc 5 lµ nhu cÇu t©m lý. Maslow (Nhµ t©m lý häc ngêi Mü) Vµo n¨m 1943. khi nhu cÇu bËc thÊp ®îc tháa m·n råi sÏ ph¸t sinh nhu cÇu ë bËc tiÕp theo.lÞch? Nhu cÇu du lÞch lµ mét lo¹i nhu cÇu ®Æc biÖt vµ tæng hîp cña con ngêi. nhu cÇu cña con ngêi cã tÝnh thø bËc. Cã nghÜa lµ ph¶i tháa m·n nhu cÇu bËc thÊp tríc..A.

1. nhu cÇu ¨n uèng vµ lu tró. Nhãm nhu cÇu thiÕt yÕu bao gåm nh÷ng nhu cÇu nh: nhu cÇu vËn chuyÓn (nhu cÇu ®i l¹i).cÇu vÒ du lÞch thêng mang tÝnh chÊt tæng hîp.x· héi ®· ®îc n©ng lªn rÊt nhiÒu vµ sù ra ®êi cña nhiÒu lo¹i h×nh vËn chuyÓn nªn nhu cÇu nµy dÇn ®îc tháa m·n mét c¸ch tèi ®a. Nhu cÇu bæ sung. do ®êi sèng kinh tÕ .3. thêng ph¶i héi tô mét sè c¸c nhu cÇu míi dÉn ®Õn viÖc quyÕt ®Þnh ®i du lÞch. + Nhu cÇu vËn chuyÓn: Nhu cÇu nµy cña kh¸ch du lÞch ph¸t sinh do tÝnh cè ®Þnh cña tµi nguyªn du lÞch vµ ®îc hiÓu lµ sù di chuyÓn cña kh¸ch du lÞch tõ n¬i ë thêng xuyªn ®Õn mét n¬i kh¸c ®Ó tiªu dïng s¶n phÈm du lÞch vµ quay trë vÒ n¬i ë thêng xuyªn cña hä. 1. Ngµy nay. Nhu cÇu ®Æc trng. Nh÷ng nhu cÇu trong chuyÕn du lÞch: Khi mét ngêi nµo ®ã quyÕt ®Þnh ®i du lÞch tøc lµ hä ®· cã thêi gian rçi.3. lóc ®ã hä ®· lµ cÇu thùc sù vµ trë thµnh kh¸ch du lÞch. ë t¹i ®iÓm du lÞch ®ã còng ph¸t sinh nhu cÇu ®i l¹i v× mét ch¬ng tr×nh du lÞch ®îc x©y dùng thêng cã ®Õn nhiÒu n¬i xung quanh tµi nguyªn du lÞch chÝnh.2. cã kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ cã thÓ ®· cã sù hç trî cña c¸c nhµ l÷ hµnh.2. Nhu cÇu trong chuyÕn hµnh tr×nh cña mét kh¸ch du lÞch ®îc chia lµm ba lo¹i: Nhu cÇu thiÕt yÕu. tuy nhiªn chóng kh«ng cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh cho viÖc lùa chän ch¬ng tr×nh du lÞch còng nh chÊt lîng cña ch¬ng tr×nh du lÞch.1. Nh÷ng yÕu tè sau ®©y sÏ ¶nh hëng tíi mong muèn tháa m·n nhu cÇu ®i l¹i cña 10 . Nhu cÇu thiÕt yÕu: Lo¹i nhu cÇu nµy lµ nhu cÇu c¬ b¶n kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong mçi chuyÕn ®i.

2. khÈu vÞ ¨n uèng. cã thÓ thiÕu trong mét ch¬ng tr×nh du lÞch nhng viÖc tháa m·n nh÷ng nhu cÇu nµy mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn sù lùa chän c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch còng nh chÊt lîng cña c¸c ch¬ng tr×nh ®ã. Nhu cÇu ®Æc trng: §©y lµ nh÷ng nhu cÇu cã thÓ cã ®Çy ®ñ.... nªn cµng ®ßi hái c¸c nhµ l÷ hµnh ph¶i chó träng ®Æc biÖt ®Õn nhu cÇu nµy nh»m tr¸nh trêng hîp ®i du lÞch l¹i khæ h¬n ë nhµ.kh¸ch du lÞch: Kho¶ng c¸ch di chuyÓn. 11 . Ngµy nay. t×nh tr¹ng søc khoÎ. môc ®Ých chÝnh cÇn tháa m·n trong chuyÕn ®i. 1.2. Møc ®é thÓ hiÖn nhu cÇu lu tró vµ ¨n uèng cña kh¸ch tuú thuéc vµo c¸c yÕu tè nh: kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch. chÊt lîng dÞch vô cña doanh nghiÖp du lÞch. Nhu cÇu thiÕt yÕu ®îc tháa m·n mét c¸ch ®Çy ®ñ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn hµng lo¹t nh÷ng nhu cÇu míi. Do ®ã. C¸c kh¸ch s¹n mäc lªn nh nÊm chÝnh lµ ®Ó tháa m·n nhu cÇu nµy cña kh¸ch du lÞch. c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh còng nh kh¸ch s¹n sÏ ph¶i ®Æc biÖt quan t©m phôc vô nhu cÇu nµy cña du kh¸ch vµ ph¶i lu«n n©ng cao chÊt lîng dÞch vô còng nh uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng du lÞch trong vµ ngoµi níc. ®Æc biÖt lµ vÒ nhµ ë vµ ph¬ng tiÖn ®i l¹i. kh¶ n¨ng thanh to¸n.. thãi quen tiªu dïng. gi¸ c¶. + Nhu cÇu lu tró vµ ¨n uèng: §©y lµ nhu cÇu tÊt yÕu ph¶i cã trong thêi gian thùc hiÖn chuyÕn ®i. môc ®Ých chÝnh cña chuyÕn ®i..3. h×nh thøc tæ chøc chuyÕn ®i. së thÝch. do cuéc sèng thêng nhËt cña ngêi lao ®éng ®· t¨ng lªn râ rÖt. thêi gian cña chuyÕn ®i. ®Æc ®iÓm c¸ nh©n cña du kh¸ch..

kh¶ n¨ng thanh to¸n. vµ vÒ c¸c dÞch vô tham quan gi¶i trÝ mµ hä ®ang tham gia. nhu cÇu t×m hiÓu. §iÒu ®ã cµng dÔ dµng thùc hiÖn khi tham gia mét ch¬ng tr×nh du lÞch.. kh¸m ph¸ nh÷ng ®iÒu míi l¹ ë n¬i ®Õn du lÞch ®Ó kh«ng ngõng trau dåi kiÕn thøc cho riªng m×nh. ph¶i phô thuéc vµo c¸c yÕu tè sau: ®Æc ®iÓm c¸ nh©n cña kh¸ch. nã chÝnh lµ mong muèn cña con ngêi ®îc c¶m nhËn vÒ ch¬ng tr×nh du lÞch. du kh¸ch muèn më réng giao tiÕp. h×nh ¶nh hä míi ®îc tiÕp nhËn ë ®iÓm du lÞch. nghÒ nghiÖp. th«ng qua ng«n ng÷. Tuy nhiªn nh×n chung khi tham gia vµo mét ch¬ng tr×nh du lÞch kh¸ch du lÞch thêng cã nhu cÇu t×m hiÓu. + Nhu cÇu c¶m thô c¸i ®Ñp vµ gi¶i trÝ vÒ b¶n chÊt ®©y lµ nhu cÇu thÈm mü. + Nhu cÇu t×m hiÓu: BÞ chi phèi bëi môc ®Ých chuyÕn ®i nªn cã mét sè ngêi tham gia vµo ch¬ng tr×nh du lÞch chñ yÕu lµ ®Ó nghiªn cøu vÒ mét vÊn ®Ò nµo ®ã.Nhu cÇu ®Æc trng bao gåm nhu cÇu c¶m thô c¸i ®Ñp vµ gi¶i trÝ. môc ®Ých chuyÕn ®i. Muèn tháa m·n nhu cÇu nµy cña kh¸ch du lÞch. 12 . nhu cÇu giao tiÕp.. giai cÊp. + Nhu cÇu giao tiÕp: Trong cuéc sèng thêng ngµy còng nh khi ®i du lÞch. nhu cÇu giao tiÕp cña kh¸ch du lÞch vÉn lu«n cÇn ®îc tháa m·n. vÒ tµi nguyªn du lÞch. §Ó tháa m·n ®îc nhu cÇu nµy cña kh¸ch du lÞch ®ßi hái c¸c nhµ kinh doanh du lÞch ph¶i t¹o ra ®îc nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng phï hîp víi gi¸ c¶ cña ch¬ng tr×nh ®· x©y dùng. Bëi lÏ. thÞ hiÕu thÈm mü. v¨n ho¸ vµ tiÓu v¨n ho¸. muèn trao ®æi th«ng tin ®Ó më réng mèi quan hÖ cña m×nh vµ tù hoµn thiÖn m×nh.

2. 1. §éng c¬ ®i du lÞch: Kh¸ch du lÞch lµ nh÷ng ngêi tham gia vµo mét chuyÕn ®i nµo ®ã. lý do nµo khiÕn hä tham gia vµo chuyÕn ®i? Tøc lµ t¹i sao hä l¹i ®i du lÞch ®Ó gi¶i trÝ mµ kh«ng ph¶i lµ lo¹i h×nh gi¶i trÝ nµo kh¸c? Hay nãi c¸ch kh¸c. Nh÷ng nhu cÇu nµy cã thÓ lµ nhu cÇu thÈm mü. Ngoµi ra. v× thÕ c¸c doanh nghiÖp du lÞch nªn chó träng tháa m·n nhu cÇu ®Æc trng cña kh¸ch du lÞch ®Ó thu hót kh¸ch. Nhu cÇu bæ sung: §©y lµ nh÷ng nhu cÇu cã thÓ cã. nhu cÇu vÒ y tÕ ®Ó ch¨m sãc søc khoÎ.. nhu cÇu mua s¾m (hµng lu niÖm. mét trong nh÷ng yÕu tè nh»m thu hót kh¸ch cña doanh nghiÖp du lÞch lµ hiÓu ®îc nhu cÇu cña hä lµ g×. Telex. Tãm l¹i. hä mong muèn g×.). c¸c nhµ kinh doanh du lÞch nªn khai th¸c nhu cÇu nµy ®Ó thu lîi nhuËn. trang ®iÓm). nhng t¹i sao. lµm ®Ñp cho b¶n th©n (c¾t tãc. chóng kh«ng mang tÝnh thiÕt yÕu còng kh«ng mang tÝnh quyÕt ®Þnh. 1. hµng tiªu dïng c¸ nh©n. víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau.3. giÆt lµ.3.. cßn rÊt nhiÒu nh÷ng nhu cÇu ph¸t sinh kh¸c mµ cuéc sèng hiÖn ®¹i cÇn cã.3. cã thÓ kh«ng ph¸t sinh trong chuyÕn hµnh tr×nh du lÞch...). Fax.). víi nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. ®éng c¬ nµo thóc ®Èy hä ®i du lÞch? 13 . nhu cÇu rÌn luyÖn thÓ thao (ch¬i Golf. nhu cÇu vÒ th«ng tin liªn l¹c (Internet... lµm thÕ nµo ®Ó tháa m·n hä mét c¸ch tèt nhÊt.ViÖc thu hót kh¸ch tham gia vµo ch¬ng tr×nh du lÞch cña doanh nghiÖp m×nh lµ vÊn ®Ò ®Æt lªn hµng ®Çu cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp du lÞch. Tenis.

nh÷ng ngêi lµm du lÞch ®ang quan t©m tíi du lÞch v¨n ho¸ vµ du lÞch sinh th¸i. 1. suèi níc nãng. c¸c ho¹t ®éng c¬ b¾p kh¸c mµ cã thÓ gióp hä dÔ chÞu. thèng kª ®îc bèn nhãm ®éng c¬ ®i du lÞch nh sau: 1. Néi lùc nµy thóc ®Èy vµ duy tr× ho¹t ®éng cña c¸ nh©n khiÕn cho ho¹t ®éng Êy tu©n theo mét môc ®Ých nhÊt ®Þnh. HiÖn nay. §éng c¬ hµnh vi ®îc hiÓu lµ néi lùc ®îc sinh ra tõ nhu cÇu mong muèn cÇn ®îc tháa m·n. Vµ ®éng c¬ ®i du lÞch ®îc b¾t nguån tõ nhu cÇu cña con ngêi mµ ®· ph©n tÝch ë trªn. tháai m¸i. kh¸ch 14 .§Ó hiÓu râ vÒ ®éng c¬ ®i du lÞch. nh»m môc ®Ých lµm t¨ng cêng søc khoÎ.2. cã mét sè níc ®ang ®Æc biÖt chó ý tíi ®éng c¬ nµy cña con ngêi ®Ó thóc ®Èy mäi ngêi ®i du lÞch.. cÇn ph¶i t×m hiÓu thÕ nµo lµ ®éng c¬ hµnh vi cña mét c¸ nh©n. cã nÒn v¨n minh lóa níc thËt ®Æc s¾c. thëng thøc c¸c mãn ¨n ®éc ®¸o. Tuy nhiªn.3. nghÖ thuËt.3. ®Æc biÖt lµ khoÎ m¹nh. §éng c¬ vÒ v¨n ho¸. gi¶i trÝ. ®Ó ph©n biÖt ®éng c¬ ®i du lÞch víi c¸c ®éng c¬ kh¸c th× c¸c chuyªn gia du lÞch ®· nghiªn cøu. HoÆc tham gia c¸c ch¬ng tr×nh th gi·n. gi¸o dôc: §éng c¬ nµy nãi lªn nh÷ng ®ßi hái cña con ngêi muèn hiÓu biÕt vÒ nh÷ng n¬i xa l¹. VÝ dô nh ë níc ta.1. §éng c¬ ®i du lÞch cña con ngêi còng kh«ng n»m ngoµi lý thuyÕt ®éng c¬ hµnh vi nãi chung. thëng thøc ©m nh¹c. nh÷ng n¬i cã t¾m bïn.. bëi ViÖt Nam lµ níc cã nÒn v¨n ho¸ l©u ®êi. VÝ dô nh dßng kh¸ch ®æ vÒ c¸c suèi níc kho¸ng. phong tôc tËp qu¸n cña c¸c d©n téc. §éng c¬ vÒ thÓ lùc: §éng c¬ nµy lµ tÊt c¶ nh÷ng g× liªn quan th«i thóc con ngêi vÒ mÆt c¬ b¾p.

c¸i míi mÎ trong mçi chuyÕn ®i. ®ång nghiÖp.4. theo ®uæi viÖc häc hµnh gÇn nh lµ v× môc ®Ých c«ng viÖc. kh«ng nh÷ng du lÞch trong níc mµ du lÞch ra níc ngoµi còng ph¸t triÓn rÊt nhanh. Môc ®Ých cña viÖc nghiªn cøu ®éng c¬ ®i du lÞch cña con ngêi lµ nh»m gióp c¸c nhµ kinh doanh du lÞch ®Þnh híng chÝnh s¸ch s¶n phÈm.3. c¸i l¹. ®Þa vÞ. VÝ dô nh trªn ThÕ giíi. ®îc ®Ò cao. Cã mét sè ngêi l¹i muèn chøng tá m×nh. hä hµng vµ ngêi th©n. më réng c¸c mèi quan hÖ b¹n bÌ.3. muèn ®îc c«ng nhËn. §éng c¬ vÒ giao tiÕp: §©y lµ mét phÇn quan träng trong ®êi sèng cña mçi con ngêi. mèi quan hÖ trong gia ®×nh. §Ó t¹o ra mét chuyÕn ®i du lÞch. nÕu chØ cã nhu cÇu vÒ du lÞch th× cha ®ñ mµ ph¶i cã ®éng c¬ ®Ó biÕn nhu cÇu ®ã 15 . chÝnh s¸ch gi¸ c¶. 1. héi th¶o. uy danh: §éng c¬ nµy thóc ®Èy ngêi ta ®i ®Õn nh÷ng cuéc héi nghÞ. ho¹t ®éng nghiªn cøu. giao lu quèc tÕ th«ng qua m¹ng Internet ®ang lµ mèt thêi thîng cña giíi trÎ. 1. cho nªn ngµy cµng cã nhiÒu nh÷ng mèi quan hÖ míi vµ chÝnh v× thÕ ngêi ta ph¶i ®i du lÞch. Ngµy nay. hoÆc muèn ®îc chó ý. §éng c¬ vÒ th©n thÕ. muèn ch¬i tréi.3. hiÖn nay xuÊt hiÖn lo¹i h×nh du lÞch bay vµo vò trô nh»m tháa m·n ®éng c¬ nµy cña c¸c tØ phó muèn kh¸m ph¸ vò trô vµ cßn muèn ®îc c¶ ThÕ giíi biÕt ®Õn.du lÞch trong vµ ngoµi níc lu«n t×m thÊy nh÷ng c¸i hay. bëi kh«ng ai cã thÓ sèng næi nÕu kh«ng cã nh÷ng mèi quan hÖ ngoµi x· héi. Trªn c¬ së ®ã ®Ó biÕt ®îc thÞ trêng môc tiªu cña m×nh ®Ó cã híng kinh doanh cho phï hîp. §éng c¬ nµy bao gåm nh÷ng íc muèn ®îc gÆp gì nh÷ng con ngêi míi.

thay ®æi. chóng ®îc chia lµm hai nhãm lµ nhãm nh©n tè chñ quan vµ nhãm nh©n tè kh¸ch quan. Th«ng thêng.1.4.thµnh hiÖn thùc. nhu cÇu du lÞch lu«n lu«n biÕn ®éng nh x· héi. nghiªn cøu ®éng c¬ ®i du lÞch cña con ngêi lµ mét c«ng viÖc rÊt quan träng vµ cã ý nghÜa lín. Mét sè nh©n tè t¸c ®éng tíi viÖc thu hót kh¸ch trong kinh doanh l÷ hµnh: Cã rÊt nhiÒu nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c thu hót kh¸ch cña mét doanh nghiÖp l÷ hµnh. nã kh«ng n»m ngoµi viÖc nghiªn cøu vÒ kh¸ch du lÞch mµ cßn cñng cè h¬n n÷a môc tiªu kinh doanh cña mét doanh nghiÖp l÷ hµnh. Nhãm c¸c nh©n tè chñ quan: Nhãm c¸c nh©n tè chñ quan lµ nh÷ng nh©n tè bªn trong mµ doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t. Do vËy. kh¾c phôc ®Ó phï hîp víi doanh nghiÖp. trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn mét sè nh©n tè cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh lµ: + VÞ thÕ cña doanh nghiÖp: kh¸ch du lÞch khi cã nhu cÇu ®i du lÞch th× hä lu«n mong muèn ®îc ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu cña m×nh.4. Tuy nhiªn. 1. Mét sè biÖn ph¸p nh»m thu hót kh¸ch du lÞch trong kinh doanh l÷ hµnh: 1. 1. hä thêng göi g¾m chuyÕn ®i cña m×nh vµo mét doanh nghiÖp ®· cã uy tÝn trªn 16 . ViÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c ®éng c¬ ®i du lÞch cã thÓ lµm nÒn t¶ng cho viÖc x©y dùng chÝnh s¸ch s¶n phÈm vµ chÝnh s¸ch gi¸ c¶ ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. §Ó tháa m·n ®îc ®iÒu ®ã. Cã rÊt nhiÒu nh©n tè ¶nh hëng tíi viÖc thu hót kh¸ch cña doanh nghiÖp du lÞch. c¸c nh©n tè bªn ngoµi còng nh c¸c nh©n tè bªn trong cña kh¸ch du lÞch.1.1.4.

Ngµy nay. tin cËy lÉn nhau.thÞ trêng. + ChÊt lîng cña c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch: thÓ hiÖn ë chç kh¸ch du lÞch tham gia ch¬ng tr×nh du lÞch cã ®îc ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña m×nh mét c¸ch tèt nhÊt kh«ng. b¸n thÞt chã” hay kh«ng? HiÖn nay. vÝ dô vÒ híng dÉn viªn cã nhiÖt t×nh hay kh«ng. Trong cuéc chiÕn cña c¸c doanh nghiÖp du lÞch. bëi v× con ngêi khi ®· cã mét gi¸ trÞ cuéc sèng nhÊt ®Þnh th× ®iÒu hä cÇn h¬n c¶ chÝnh lµ sù tin tëng. nªn kh¸ch du lÞch ph¶i nghØ l¹i t¹i c¸c c¬ së lu tró nh kh¸ch s¹n. cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp du lÞch v× muèn thu hót kh¸ch tham gia ch¬ng tr×nh du lÞch cña m×nh. c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh ngoµi viÖc thu hót kh¸ch cßn ph¶i lu«n chó träng tíi vÊn ®Ò gi÷ uy tÝn. nhµ nghØ. ®· th«ng qua qu¶ng c¸o ®Ó ®a ra nh÷ng ch¬ng tr×nh hÊp dÉn nhng khi tæ chøc l¹i kh«ng nh nh÷ng g× høa hÑn nªn ®· ®Ó l¹i c¶m gi¸c vµ Ên tîng kh«ng tèt cho kh¸ch du lÞch. c¸c thuyÕt tr×nh viªn cã giíi thiÖu hÊp dÉn. Nh vËy. gi÷ v÷ng ®îc ch÷ tÝn trªn thÞ trêng ®· vµ sÏ m·i lµ mét vò khÝ s¾c bÐn ®Ó thu hót kh¸ch. chÊt lîng phôc vô cña c¸c nh©n viªn trong kh¸ch s¹n còng ph¶i ®¶m b¶o ®Ó thu hót ®îc kh¸ch. 17 . v× vËy chÊt lîng phôc vô cña hä ph¶i tèt. ch÷ tÝn cµng cã gi¸ trÞ cao. cã ®i ®îc hÕt c¸c ®Þa ®iÓm ghi trong ch¬ng tr×nh hay kh«ng? Hä cã bÞ c¶m thÊy lµ doanh nghiÖp ®ang “treo ®Çu dª. + ChÊt lîng cña c¸c nh©n viªn phôc vô trong suèt chuyÕn ®i. Th«ng thêng c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch kÐo dµi Ýt nhÊt lµ 2 ®Õn 3 ngµy. Gãp phÇn kh«ng nhá n÷a lµ chÊt lîng phôc vô cña nh©n viªn trong c¸c kh¸ch s¹n. hä lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi ®oµn kh¸ch trong suèt chuyÕn ®i. truyÒn c¶m hay kh«ng? §Æc biÖt lµ c¸c híng dÉn viªn.

Cã thÓ nãi hoµ b×nh vµ æn ®Þnh chÝnh trÞ ë mét ®Êt níc. + §Æc thï quèc gia: Nh÷ng ®Æc thï nµy t¹o nªn mét lîi thÕ c¹nh tranh rÊt lín. nªn chÊt lîng kh«ng ®¶m b¶o. VÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y lµ sö dông chÝnh s¸ch ®ã nh thÕ nµo cho phï hîp ®Ó võa hÊp dÉn ®îc kh¸ch l¹i thu ®îc lîi nhuËn cao cho doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp nªn chó ý ®Õn gi¸ thµnh vµ gi¸ b¸n cña s¶n phÈm. nã thÓ hiÖn ë thÓ chÕ chÝnh trÞ. 1.2. vÞ trÝ ®Þa lý. Nhãm c¸c nh©n tè kh¸ch quan: Nhãm nh©n tè kh¸ch quan lµ nh÷ng nh©n tè bªn ngoµi t¸c ®éng vµo mµ doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng hoÆc Ýt cã kh¶ n¨ng thay ®æi ®îc. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp ®· sö dông chÝnh s¸ch gi¸ nh mét c«ng cô ®¾c lùc ®Ó thu hót kh¸ch. cßn ph¶i kÓ ®Õn tr×nh ®é. kÐo theo lµ kh¸ch du lÞch trªn ThÕ giíi kh«ng cã ý ®Þnh ®Õn quèc gia ®ã du lÞch. TÝnh ®Æc thï nµy ®Æc biÖt quan träng v× cho dï t×nh h×nh du lÞch trªn ThÕ giíi cã thuËn lîi ®Õn ®©u.Ngoµi ra.1. ®Þnh híng vµ x©y dùng c¸c môc tiªu chiÕn lîc gióp doanh nghiÖp ®Èy m¹nh viÖc t¨ng cêng thu hót kh¸ch. nhng trong bèi c¶nh quèc gia ®ã kh«ng tèt vÒ t×nh h×nh kinh tÕ hay t×nh h×nh chÝnh trÞ th× ch¾c ch¾n ngµnh du lÞch níc ®ã còng sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n. ChÝnh hä lµ nh÷ng ngêi qu¶n lý toµn bé ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. tiÒm n¨ng vÒ kinh tÕ vµ tµi nguyªn du lÞch. mét khu vùc lµ 18 . n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý. + Gi¸ c¶ cña c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch: mÆc dï thuËn mua võa b¸n song do hiÖn nay trªn thÞ trêng cã sù c¹nh tranh qu¸ khèc liÖt nªn c¸c doanh nghiÖp buéc ph¶i h¹ gi¸ thµnh ®Õn møc tèi ®a.4. ®iÒu kiÖn lÞch sö.

1. + C¸c sù kiÖn ®Æc biÖt trªn ThÕ giíi nh : c¸c héi nghÞ. 19 . Ngîc l¹i. + C¸c nhµ cung cÊp: nÕu doanh nghiÖp l÷ hµnh cã mèi quan hÖ tèt víi c¸c nhµ cung cÊp kh¸ch vµ c¸c nhµ cung øng s¶n phÈm riªng lÎ th× sÏ lu«n gi÷ ®îc nguån kh¸ch. héi th¶o cã tÝnh chÊt quèc tÕ. g©y ®îc uy tÝn lín. c¸c ®¹i héi thÓ thao.. nÕu doanh nghiÖp l÷ hµnh kh«ng cã mèi quan hÖ tèt víi c¸c nhµ cung øng vµ nhµ cung cÊp th× khã cã thÓ thu hót ®îc kh¸ch du lÞch vÒ doanh nghiÖp m×nh.4. c¸c gi¶i bãng ®¸ lín. doanh nghiÖp sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc thu hót kh¸ch vÒ víi doanh nghiÖp cña m×nh.2. æn ®Þnh cho doanh nghiÖp. níc ta l¹i ®îc coi lµ níc cã hÖ sè an toµn cao trªn ThÕ giíi vµ hiÕm cã tai n¹n m¸y bay th× viÖc thu hót kh¸ch du lÞch sÏ cã thuËn lîi h¬n. khi mµ bän khñng bè ho¹t ®éng ë kh¾p mäi n¬i. còng gãp phÇn vµo viÖc t¨ng sè lîng kh¸ch tham gia ch¬ng tr×nh du lÞch. mét khu vùc gÇn kÒ nhau dÉn ®Õn cung vît qu¸ cÇu th× cã ¶nh hëng rÊt nhiÒu ®Õn qu¸ tr×nh kinh doanh. + C¸c ®èi thñ c¹nh tranh: nÕu cµng cã nhiÒu doanh nghiÖp l÷ hµnh cïng kinh doanh trªn cïng mét ®Þa bµn. Mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m thu hót kh¸ch du lÞch cña doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh: T¨ng doanh thu vµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn lµ môc tiªu cña mäi doanh nghiÖp kinh doanh. trong bèi c¶nh hiÖn t¹i. tai n¹n m¸y bay liªn tôc x¶y ra.. VÝ dô nh ë níc ta. §èi víi doanh nghiÖp l÷ hµnh th× muèn t¨ng doanh thu. kh«ng riªng g× lÜnh vùc kinh doanh du lÞch.nh©n tè ®Çu tiªn quyÕt ®Þnh cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch.

1. Thu hót kh¸ch th«ng qua viÖc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. chÊt lîng phôc vô. chÊt lîng phôc vô: ChÊt lîng s¶n phÈm vµ chÊt lîng phôc vô lµ nh©n tè cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh tíi viÖc tháa m·n c¸c nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. V× vËy. ®Ó lµm ®îc ®iÒu nµy em xin tr×nh bµy mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n nh sau: 1.tèi ®a ho¸ lîi nhuËn chÝnh lµ t¨ng kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch tham gia ch¬ng tr×nh du lÞch. doanh nghiÖp muèn t¨ng kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch l©u dµi cÇn ph¶i x©y dùng nhiÒu tour du lÞch hÊp dÉn víi chÊt lîng s¶n phÈm vµ chÊt lîng phôc vô hoµn h¶o. mét doanh nghiÖp muèn thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch th× vÊn ®Ò ®Æt ra hµng ®Çu vµ cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh lµ kh«ng ngõng hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. vµ quan träng nhÊt lµ ph¶i cho kh¸ch thÊy ®îc hä lu«n ®îc ®¸p øng h¬n c¶ lßng mong muèn cña hä ®· cã tríc chuyÕn ®i. Kh«ng nh÷ng thÕ. 20 . Ngêi mua bao giê còng thÝch cã nhiÒu mÆt hµng ®Ó tháa søc lùa chän. ChÊt lîng s¶n phÈm vµ chÊt lîng phôc vô ®îc coi lµ mét trong nh÷ng tiªu chuÈn c¬ b¶n ®Ó n©ng cao uy tÝn cña doanh nghiÖp. sè s¶n phÈm.4. tíi viÖc thu hót kh¸ch cña mét doanh nghiÖp l÷ hµnh. v× thÕ cÇn cã nhiÒu ch¬ng tr×nh du lÞch phong phó. ph¶i cã híng ®i ®óng cho riªng doanh nghiÖp m×nh. së thÝch.2. doanh nghiÖp cÇn biÕt râ m×nh b¸n g×. môc ®Ých còng nh kh¶ n¨ng thanh to¸n cña mäi ®èi tîng kh¸ch hµng. t¬ng xøng víi chi phÝ kh¸ch du lÞch bá ra. chÊt lîng. Ph¶i cho kh¸ch du lÞch thÊy ®îc lµ hä lu«n ®îc cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm míi víi chÊt lîng ngµy cµng cao. ViÖc ®Æt ra mét chiÕn lîc s¶n phÈm hîp lý rÊt cã ý nghÜa. ®¸p øng nhu cÇu. chu k× sèng cña nã nh thÕ nµo? Qua ®ã.

Sù ph©n biÖt vÒ gi¸ cã thÓ ¸p dông b»ng c¸ch x©y dùng nhiÒu ch¬ng tr×nh víi nh÷ng møc gi¸ kh¸c nhau cho nhiÒu ®èi tîng kh¸c nhau.3. ®a ra nhiÒu møc gi¸ kh¸c nhau hoÆc ®a ra mét kho¶ng gi¸ th× doanh nghiÖp l÷ hµnh cã thÓ thu hót ®îc nhiÒu ®èi tîng kh¸ch h¬n. Nh vËy.1. doanh nghiÖp ph¶i tÝnh to¸n kü chi phÝ bá ra vµ møc l·i thu vÒ.2. M . §Ó thu hót kh¸ch ®Õn víi doanh nghiÖp cÇn cã chÝnh s¸ch gi¸ hîp lý.4. 1.P .2. Mét chÝnh s¸ch gi¸ cøng nh¾c sÏ t¹o cho kh¸ch c¶m gi¸c ngÇn ng¹i khi ®Õn tiªu dïng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp vµ kh¸ch kh«ng ®îc lùa chän ch¬ng tr×nh phï hîp víi m×nh. Thu hót kh¸ch th«ng qua chÝnh s¸ch gi¸ c¶: Trong thêi buæi kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay th× ®«i khi gi¸ c¶ l¹i lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc thu hót kh¸ch cña mét doanh nghiÖp kinh doanh du lÞch. cuèi cïng lµ ®Þnh ra gi¸ b¸n. Thu hót kh¸ch th«ng qua chÝnh s¸ch ph©n phèi s¶n phÈm: Thùc chÊt cña chÝnh s¸ch ph©n phèi s¶n phÈm trong du lÞch lµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®a s¶n phÈm du lÞch tíi ngêi tiªu dïng nh thÕ nµo ®Ó cã hiÖu qu¶ cao nhÊt? HiÖn nay. §Ó cã thÓ ®a ra ®îc møc gi¸ hîp lý ®ã.T Trong ®ã: M: Nhµ cung cÊp 21 . M . V× vËy. Mµ ®èi víi doanh nghiÖp th× gi¸ c¶ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn doanh thu.T 2. trong kinh doanh l÷ hµnh cã b¶y kªnh ph©n phèi nh sau: 1. c¸c doanh nghiÖp khi h¹ gi¸ b¸n ®Ó c¹nh tranh còng ph¶i chó ý ®Õn lîi nhuËn.4. C¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh gay g¾t b»ng c¸ch h¹ gi¸ s¶n phÈm cïng lo¹i cña m×nh so víi ®èi thñ c¹nh tranh.2.

T 7.. c¸c nhµ kinh doanh du lÞch cã thÓ lùa chän kªnh ph©n phèi khï hîp víi doanh nghiÖp m×nh ®Ó dÔ dµng trong viÖc tiªu thô ®îc nhiÒu s¶n phÈm. ®ßi hái ngêi qu¶n lý ph¶i cã lùa chän c¸ch qu¶ng c¸o sao cho phï hîp. ph¹m vi qu¶ng c¸o. qu¶ng c¸o nh lµ mét c«ng cô ®¾c lùc gióp cho c¸c nhµ kinh doanh dÔ dµng ®a c¸c s¶n phÈm cña m×nh ®Õn tay ngêi tiªu dïng. 1. biÓn qu¶ng c¸o. Th«ng qua qu¶ng c¸o.TO . thuyÕt phôc hä tiªu dïng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp m×nh.A .A .W .A .T phßng ®¹i diÖn 5. V¨n A: §¹i lý b¸n lÎ W: §¹i lý b¸n bu«n TO: C«ng ty l÷ hµnh Th«ng qua b¶y kªnh ph©n phèi nµy.3.. Ngoµi ra. khuÕch tr¬ng: HiÖn nay. M .. C¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o rÊt ®a d¹ng vµ phong phó.A .2. b¶ng qu¶ng c¸o víi néi dung 22 . M . M . Cã thÓ chän h×nh thøc qu¶ng c¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. ph¶i chó ý tíi nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh nh: Thêi gian thùc hiÖn. tÇn sè xuÊt hiÖn.TO .4.W .TO . Thu hót kh¸ch th«ng qua qu¶ng c¸o. doanh nghiÖp cã thÓ cung cÊp th«ng tin cho kh¸ch hµng..T 4. M . hay thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng vµ më réng ®îc ph¹m vi ho¹t ®éng còng nh ®¶m b¶o møc ®é an toµn cho c«ng viÖc kinh doanh cña doanh nghiÖp. dùa vµo kh¶ n¨ng chi phÝ cho qu¶ng c¸o cña doanh nghiÖp.4.T 6. hoÆc tham gia c¸c héi chî triÓn l·m. M . t¹i c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn hoÆc c¸c ®iÓm b¸n cÇn cã ¸p phÝch. trªn m¹ng Internet.T T: Kh¸ch du lÞch P: Chi nh¸nh.

cung cÊp th«ng tin cho kh¸ch hµng nh c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch. h¹ thÊp chi phÝ vµ ph¶n øng nhanh.. Cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh kh¸c.6.2. gi¸ c¶. nhng cã thÓ nhãm tÊt c¶ c¸c h×nh th¸i chiÕn lîc vµo ba d¹ng c¬ b¶n lµ chiÕn lîc ph©n biÖt.. híng ®i ®óng cho doanh nghiÖp m×nh lµ bµi to¸n nan gi¶i cña nhiÒu nhµ qu¶n lý.. doanh nghiÖp du lÞch sÏ cã nhiÒu nguån kh¸ch h¬n. Ngoµi ra còng cÇn cã mèi quan hÖ víi c¸c bé.2. v× vËy nªn cã chÕ ®é hoa hång vµ chÕ ®é hËu m·i tháa ®¸ng. MÆc dï cã rÊt nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. Thu hót kh¸ch th«ng qua viÖc t¹o lËp vµ x©y dùng mèi quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c: Trong nÒn kinh tÕ c¹nh tranh gay g¾t nh hiÖn nay. C¸c doanh nghiÖp nªn lùa chän cho m×nh mét chiÕn lîc kinh doanh phï hîp bëi v× bÊt kÓ chiÕn lîc nµo còng cã thuËn lîi vµ khã kh¨n riªng. Thu hót kh¸ch th«ng qua chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp: ViÖc t×m ra chiÕn lîc. c¸c dÞch vô kÌm theo. hç trî lÉn nhau v× du lÞch lµ mét ngµnh kinh tÕ tæng hîp ®ßi hái sù cã mÆt cña nhiÒu ngµnh kh¸c n÷a.. ®Ó tõ ®ã x©y dùng mét ª-kÝp ho¹t ®éng ®ång bé. Nhng nÕu t×m ®îc híng ®i ®óng cho doanh nghiÖp m×nh l¹i lµ mét thuËn lîi lín. 23 . dÔ dµng thu hót ®îc kh¸ch du lÞch vÒ víi doanh nghiÖp m×nh. mét doanh nghiÖp ®¬n lÎ khã cã thÓ ®øng v÷ng trªn th¬ng trêng nÕu nh kh«ng thiÕt lËp ®îc cho m×nh c¸c mèi quan hÖ. 1.4. ngµnh cã liªn quan nh c¸c ®¬n vÞ chñ qu¶n. 1. h¶i quan. ban.4. ViÖc t¹o lËp vµ x©y dùng c¸c mèi quan hÖ ®ã ®Òu ph¶i dùa trªn quan hÖ b×nh ®¼ng ®«i bªn cïng cã lîi.5. h·ng hµng kh«ng.

mét phong c¸ch riªng nªn viÖc vËn dông còng rÊt kh¸c nhau. thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn nhng còng cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp kh«ng cã biÖn ph¸p thÝch hîp. kh«ng nh÷ng kh«ng thu hót ®îc kh¸ch mµ cßn lµm gi¶m lîi nhuËn cña doanh nghiÖp m×nh. Ch¬ng II Mét sè ®Æc ®iÓm tiªu dïng cña kh¸ch du lÞch Trung Quèc. Trªn ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p thu hót kh¸ch cña doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh. mét bÝ quyÕt gióp c¸c doanh nghiÖp cã thÓ thu hót kh¸ch n÷a lµ lu«n lu«n l¾ng nghe nh÷ng gãp ý cña chÝnh nh÷ng kh¸ch du lÞch. quan t©m ®Õn ý kiÕn cña hä ®Ó tõ ®ã ®a ra nh÷ng ®iÒu chØnh cÇn thiÕt vµ phï hîp. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch DÞch vô DÇu khÝ ViÖt Nam: 24 . tuy nhiªn mçi mét doanh nghiÖp l¹i cã mét ®Æc thï riªng. Thùc tÕ cho thÊy ®· cã nhiÒu doanh nghiÖp t×m ®îc biÖn ph¸p thu hót kh¸ch rÊt tèt cho doanh nghiÖp m×nh.1. thùc tr¹ng khai th¸c kh¸ch du lÞch lµ ngêi Trung Quèc t¹i Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch DÞch vô DÇu khÝ ViÖt Nam 2. V× vËy. viÖc ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p trªn ®ßi hái mçi doanh nghiÖp l÷ hµnh ph¶i chän cho m×nh nh÷ng biÖn ph¸p hîp lý ®Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶.Ngoµi ra.

XÝ nghiÖp söa ch÷a x©y l¾p. nhµ hµng. xuÊt nhËp khÈu vµ söa ch÷a. néi ®Þa. kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ. C«ng ty OSC ViÖt Nam ®· gÆt h¸i ®îc nhiÒu thµnh c«ng víi c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®îc x©y dùng khang trang. c¸c kh¸ch 25 . Ngµy nay. tªn tiÕng Anh lµ The National Oil Services Company of Vietnam. ph¸t huy vai trß cña C«ng ty Quèc doanh vµ ®· trë thµnh “con chim ®Çu ®µn” cña ngµnh Du lÞch ViÖt Nam lóc bÊy giê. C«ng ty OSC ViÖt Nam ngay tõ khi thµnh lËp ®· kÞp thêi n¾m b¾t thêi c¬. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty: C«ng ty Du lÞch DÞch vô DÇu khÝ ViÖt Nam. x©y l¾p.C«n §¶o. C«ng ty ®· vît lªn trªn nh÷ng khã kh¨n ®ã.Thµnh phè Vòng Tµu. cã trô së chÝnh t¹i sè 02 Lª Lîi . kinh doanh c¬ së lu tró.2. vµ ®éi ngò c¸n bé n¨ng ®éng.1. ®Õn nay C«ng ty ®· cã ®îc mét chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng. ®îc thµnh lËp ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1977. C«ng ty OSC ViÖt Nam ®· cã mét c¬ së vËt chÊt hiÖn ®¹i vµ ®ång bé. cña ®éi ngò c«ng nh©n viªn vµ ®Æc biÖt lµ ®îc sù quan t©m cña §¶ng vµ Nhµ níc. cã nhiÒu ®¬n vÞ trùc thuéc nh: Trung t©m xuÊt nhËp khÈu. khi §Êt níc ta bíc vµo thêi k× ®æi míi. xo¸ bá c¬ chÕ qu¶n lý bao cÊp. B»ng nç lùc cña Ban l·nh ®¹o C«ng ty. chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng. Trong 15 n¨m tiÕp theo. gäi t¾t lµ OSC ViÖt Nam. C«ng ty OSC ViÖt Nam ®· lµm tèt c¸c nhiÖm vô chÝnh cña m×nh lµ phôc vô c¸c dÞch vô dÇu khÝ. tiÒn th©n lµ C«ng ty Du lÞch Phôc vô DÇu khÝ Vòng Tµu . C«ng ty ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vµ kh«ng sao tr¸nh khái sù c¹nh tranh khèc liÖt cña c¬ chÕ thÞ trêng. nhiÖt t×nh.1. Trong 10 n¨m ®Çu x©y dùng vµ trëng thµnh.

   Cho thuª nhµ ë. kh¸ch s¹n. 2.. ngoµi biÓn). C«ng ty OSC ViÖt Nam ®· cã h¬n 30 biÖt thù.  Kh¸m ch÷a bÖnh.. vËn chuyÓn.1. kh¸ch s¹n. Cho thuª ph¬ng tiÖn ®i l¹i trªn ®Êt liÒn vµ ngoµi ®éng cã thêi h¹n ë níc ngoµi. ho¹t ®éng trªn c¸c lÜnh vùc cung øng dÞch vô dÇu khÝ. B»ng nh÷ng ho¹t ®éng cña m×nh OSC ViÖt Nam ®· n©ng cao uy tÝn ®èi víi c¸c C«ng ty DÇu khÝ. b¸c sü. gÇn 1000 phßng ngñ tiÖn nghi ®ñ tiªu chuÈn phôc vô kh¸ch quèc tÕ vµ néi ®Þa. 26 . l÷ hµnh quèc tÕ.2. phiªn dÞch.. Kh¸ch s¹n Palace ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ. nhµ hµng vµ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp còng nh c¸c dÞch vô sinh ho¹t kh¸c.. híng dÉn du lÞch vµ cho thuª nh©n viªn th ký. Cung cÊp l¬ng thùc thùc phÈm.s¹n nh: kh¸ch s¹n Rex. Thi c«ng x©y l¾p.. §a chuyªn gia vµ ngêi lao ®éng ViÖt Nam ®i lao th«ng tin liªn l¹c vµ c¸c dÞch vô kh¸c. b¹n hµng trong níc vµ quèc tÕ. l¸i xe. §· cã mêi ®¬n vÞ liªn doanh víi níc ngoµi nh: C«ng ty liªn doanh Du lÞch OSCAN. trô së v¨n phßng lµm viÖc. Du lÞch. C¸c ngµnh nghÒ chÝnh hiÖn nay cña OSC ViÖt Nam lµ :  Kinh doanh du lÞch vµ dÞch vô sinh ho¹t cho c¸c C«ng ty dÇu khÝ níc ngoµi t¹i ViÖt Nam (l÷ hµnh. C«ng ty liªn doanh DÞch vô Du lÞch OSC FIRST HOLIDAYS. ¨n uèng. víi kh¸ch hµng. c¸c dÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ. XuÊt nhËp khÈu. ®iÖn ®µi vµ c¸c nh©n viªn phôc vô kh¸c trªn ®Êt liÒn.    biÓn..

2.1.QuËn I . ngoµi c¸c phßng ban liªn quan. Chi nh¸nh cßn cã mét sè phßng nghØ ®Ó kinh doanh. M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty Du lÞch DÞch vô DÇu khÝ ViÖt Nam: Gi¸m ®èc C«ng ty V¨n phßng ®oµn thÓ V¨n phßng C«ng ty Phßng tæ chøc hµnh Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t Phßng du lÞch C¸c ®¬n vÞ C¸c ®¬n vÞ C¸c ®¬n vÞ C¸c ®¬n vÞ C¸c ®¬n vÞ C¸c ®¬n vÞ27 .thµnh phè Hå ChÝ Minh.3.QuËn Hoµn KiÕm .1. 2. kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc. OSC ViÖt Nam ®ang tiÕp tôc hoµn thiÖn h¬n n÷a c¸c c¬ së vËt chÊt vµ dÞch vô hiÖn cã cña m×nh. HiÖn nay C«ng ty OSC ViÖt Nam ®· thµnh lËp 02 Chi nh¸nh t¹i 65 Nam Kú Khëi NghÜa . vµ t¹i sè 38 YÕt Kiªu .1.3. chuyªn ®ãn tiÕp kh¸ch cña C«ng ty vµ kh¸ch nghØ ®¬n thuÇn.Thµnh phè Hµ Néi. ChÝnh v× vËy. ngoµi ra nã l¹i chÝnh lµ nhµ kh¸ch. §iÒu kiÖn kinh doanh hiÖn nay cña Chi nh¸nh C«ng ty OSC ViÖt Nam: §îc thµnh lËp tõ n¨m 1986. Chi nh¸nh OSC ViÖt Nam t¹i Hµ Néi cã ®Æc ®iÓm lµ chuyªn kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ vµ néi ®Þa.Víi lßng mong muèn ngµy cµng cã nhiÒu b¹n hµng.

2. mçi thµnh viªn. Chøc n¨ng cña tõng bé phËn : Do ®· cã 14 n¨m ho¹t ®éng nªn c¸c bé phËn cña Chi nh¸nh ®· ®îc ph©n c«ng ®Çy ®ñ râ rµng vai trß. Cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc tµi chÝnh kÕ to¸n cña Chi nh¸nh nh theo dâi ghi chÐp sæ s¸ch cña Chi nh¸nh theo ®óng 28 .1. nhiÖm vô cña mçi bé phËn.2. lµ ngêi quyÕt ®Þnh tæ chøc bé m¸y nh©n sù.trô së chÝnh t¹i Thµnh phè Vòng Tµu.3. quý vµ cuèi n¨m. Hµng th¸ng c¸c bé phËn kh¸c trong Chi nh¸nh ph¶i b¸o c¸o thùc hiÖn kÕ ho¹ch víi Gi¸m ®èc vµ xin chØ thÞ ®ét xuÊt khi cã ph¸t sinh bÊt thêng trong c«ng viÖc. cô thÓ nh sau: + Gi¸m ®èc Chi nh¸nh: Lµ ngêi ®øng ®Çu cña Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch DÞch vô DÇu khÝ ViÖt Nam t¹i Hµ Néi. ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh. M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc cña Chi nh¸nh t¹i Hµ Néi : Gi¸m ®èc Chi nh¸nh Phßng kÕ to¸n Phßng ®iÒu hµnh Phßng tiÕp thÞ Nhµ kh¸ch OSC §éi xe 2. + Phßng kÕ to¸n: Bé phËn nµy bao gåm hai nh©n viªn.3. chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt. Hµng th¸ng.1.3. Gi¸m ®èc cßn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña Chi nh¸nh m×nh vµ cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong Chi nh¸nh. chøc n¨ng. Gi¸m ®èc ph¶i cã nh÷ng b¸o c¸o göi tíi Gi¸m ®èc C«ng ty . Ngoµi ra.

Nh vËy. híng dÉn viªn cã tr¸ch nhiÖm viÕt “NhËt ký ®oµn” ®Ó theo dâi t×nh h×nh chung cña chuyÕn ®i vµ môc tiªu thÞ 29 . ngoµi ra cßn ph¶i quan t©m ®Õn t×nh h×nh kh¸ch. kÞp thêi ph¶n ¸nh nh÷ng thay ®æi ®Ó Gi¸m ®èc cã biÖn ph¸p xö lý. hiÓu râ c¸c tµi nguyªn du lÞch ®îc x©y dùng trong ch¬ng tr×nh. h·ng hµng kh«ng. Ngêi ®iÒu hµnh cã nhiÖm vô x©y dùng ch¬ng tr×nh.  Qu¶ng c¸o víi c¸c ®¹i lý l÷ hµnh vµ kh¸ch du lÞch. Theo dâi vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh sö dông vèn.. phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cã quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c bé phËn kh¸c trong Chi nh¸nh. thuyÕt minh. Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú.  X©y dùng vµ b¸n c¸c tour trän gãi cã chÊt lîng.. néi ®Þa vµ híng dÉn viªn. gi¶i thÝch ®iÓm du lÞch ®Õn tham quan..  TÝnh gi¸ thùc tÕ. Híng dÉn kh¸ch thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. b»ng c¸ch liªn hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp kh¸c (kh¸ch s¹n.hÖ thèng tiªu chuÈn vµ chÕ ®é kÕ to¸n cña nhµ níc. Nhµ ®iÒu hµnh tour cã rÊt nhiÒu chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nh:  Nghiªn cøu thÞ trêng trong vµ ngoµi níc.  Xem xÐt t×nh h×nh c¹nh tranh.) vµ thanh to¸n víi gi¸ tháa thuËn. + Phßng ®iÒu hµnh: Bé phËn nµy cã s¸u nh©n viªn. Bao gåm nh©n viªn ®iÒu hµnh du lÞch quèc tÕ. tµi s¶n cña Chi nh¸nh.  Thùc hiÖn c¸c tour du lÞch. sau ®ã b¸n mét ch¬ng tr×nh trän gãi bao gåm nhiÒu dÞch vô nhá cho kh¸ch hµng th«ng qua c¸c ®¹i lý l÷ hµnh. Híng dÉn viªn cã tr¸ch nhiÖm n¾m b¾t néi dung ch¬ng tr×nh du lÞch.. gi¶i quyÕt nh÷ng trêng hîp bÊt thêng x¶y ra trªn ®êng ®i. vËn chuyÓn. Sau mçi chuyÕn ®i.

Mçi mét nh©n viªn Marketing ph¶i tù ®¶m nhËn c«ng viÖc qu¶ng c¸o. Nh©n viªn lµm phßng ph¶i ®¶m b¶o phßng èc lu«n lu«n s¹ch sÏ. ®Ó kh¸ch c¶m thÊy yªn t©m.trêng s¾p tíi vµ rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm cho m×nh còng nh cho c¸c ®ång nghiÖp. §©y lµ bé phËn trùc tiÕp gÆp gì kh¸ch nghØ nªn hoµn toµn ph¶i coi kh¸ch nh ngêi nhµ. sao cho mang l¹i mét nguån kh¸ch tèi ®a cho Chi nh¸nh. nh©n viªn lµm phßng. nguån kh¸ch vµ ®èi thñ c¹nh tranh. nh©n viªn b¶o dìng. ch¨m sãc tËn t×nh ®èi víi kh¸ch. nh©n viªn b¶o vÖ. Ph¶i lu«n niÒm në. + Phßng thÞ trêng (Marketing): Bé phËn nµy cã s¸u nh©n viªn. trùc tiÕp. trang thiÕt bÞ kh«ng bÞ háng hãc tríc khi kh¸ch bíc vµo phßng. Khi kh¸ch ®Õn nghØ. Êm cóng khi nghØ l¹i ®©y. qua qu¶ng c¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng b¸o chÝ. Tõ ®ã thiÕt lËp ®îc mèi quan hÖ gÇn gòi h¬n gi÷a kh¸ch víi Chi nh¸nh. tËn t×nh. Ph¶i t¹o lËp ®îc c¸c chiÕn lîc Marketing du lÞch ®Ó gi÷ ®îc vÞ trÝ c¹nh tranh l©u dµi. ph¶i cung cÊp ®å dïng cho phßng theo tiªu chuÈn ®Æt ra.. tÊt c¶ lµ s¸u nh©n viªn. Tõ khi kh¸ch ®Õn cho ®Õn khi kh¸ch ra vÒ ph¶i quan t©m. ChÞu tr¸ch nhiÖm tõ kh©u ®ãn tiÕp ®Õn kh©u phôc vô kh¸ch. lu«n lu«n t×m hiÓu nghiªn cøu thÞ trêng. ®ång thêi x©y dùng mét thÞ trêng kh¸ch du lÞch tiÒm n¨ng cho Chi nh¸nh. 30 . chu ®¸o ®èi víi kh¸ch. + Bé phËn Nhµ kh¸ch OSC ViÖt Nam: Bao gåm nh©n viªn LÔ t©n. Lµ bé phËn ho¹t ®éng ®éc lËp... truyÒn b¸ c¸c s¶n phÈm du lÞch tíi tay ngêi tiªu dïng theo c¸ch riªng cña m×nh nh: liªn hÖ qua ®iÖn tho¹i. Nh©n viªn b¶o vÖ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o an toµn cho kh¸ch còng nh cho nh©n viªn cña Chi nh¸nh..

phßng ®iÒu hµnh vµ phßng tiÕp thÞ cã sè nh©n viªn tèt nghiÖp §¹i häc lµ 100%. Bé phËn nµy cã ba ngêi.3. hÕt m×nh v× sù ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh nãi riªng vµ cña C«ng ty Du lÞch DÞch vô DÇu khÝ ViÖt Nam nãi chung. Tæng sè nh©n viªn lµ 23 ngêi.4. 2. Ngoµi ra nh©n viªn lµm viÖc t¹i ®©y cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao vµ rÊt n¨ng ®éng. céng t¸c viªn lµ 10 ngêi. sè lao ®éng hîp ®ång. võa lµ nhµ kh¸ch . ë bé phËn Nhµ kh¸ch cã 50% sè nh©n viªn tèt nghiÖp §¹i häc. 70% cã ®é tuæi tõ 26 ®Õn 40 tuæi. cßn l¹i ®Òu ë ®é tuæi díi 45 tuæi. nh ë phßng kÕ to¸n.+ Bé phËn ®éi xe: Bao gåm l¸i xe vµ nh©n viªn b¶o dìng. nh©n viªn nam chiÕm 43%.1. b¶o dìng. Sè nh©n viªn n÷ chiÕm 57%. l¹i míi ®îc thµnh lËp trªn mêi n¨m nªn ®éi ngò lao ®éng cña Chi nh¸nh t¬ng ®èi Ýt vÒ sè lîng.Chi nh¸nh cña C«ng ty. Cã 10% sè nh©n viªn cã ®é tuæi tõ 20 ®Õn 25 tuæi. 31 . Nh×n vµo chÊt lîng ®éi ngò nh©n viªn ë Chi nh¸nh cã thÓ thÊy sù ph©n c«ng lao ®éng t¬ng ®èi phï hîp. s¸ng t¹o. §Æc ®iÓm ®éi ngò lao ®éng cña Chi nh¸nh: Víi ®Æc ®iÓm lµ võa ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ hµnh. Tuy nhiªn ®éi ngò lao ®éng ë ®©y tõ Ban Gi¸m ®èc ®Õn c¸c nh©n viªn ®Òu cßn trÎ. Bé phËn nµy ngoµi nhiÖm vô l¸i xe cßn ph¶i ch¨m sãc. §iÓm m¹nh cña ®éi ngò c«ng nh©n viªn lµ phÇn lín ®Òu tèt nghiÖp §¹i häc. duy tr× c¸c bé phËn cña xe ®îc tèt. Nguån nh©n lùc ®· ®¸p øng ®îc ®ßi hái ngµy cµng kh¾t khe cña ngµnh Du lÞch ViÖt Nam.

Víi tæng sè vèn cña C«ng ty OSC ViÖt Nam lµ 145 tû VND.1. 02 . Nhµ kh¸ch -Chi nh¸nh t¹i Hµ Néi ®îc trang bÞ thiÕt bÞ cô thÓ nh sau: * §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt t¹i c¸c phßng ban: Ngoµi ®éi xe cña Chi nh¸nh cã s¸u chiÕc xe « t«. 01 m¸y Photocopy. mÆt b»ng cña Nhµ kh¸ch . phßng Gi¸m ®èc cßn ®îc trang bÞ thªm:    *§iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt t¹i c¸c phßng nghØ: HiÖn nay. §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña Nhµ kh¸ch Chi nh¸nh C«ng ty OSC ViÖt Nam t¹i Hµ Néi: Nh×n chung diÖn tÝch. 01 Bé bµn ghÕ.05 Bµn lµm viÖc. Kh«ng ®îc ph©n chia thµnh nhiÒu lo¹i nh c¸c kh¸ch s¹n. nhµ kh¸ch cã tæng sè phßng lµ s¸u phßng. 01 m¸y §iÒu hoµ nhiÖt ®é. 01 m¸y Fax.2.3. Ngoµi ra.5. tÊt c¶ c¸c phßng lµm viÖc cña nh©n viªn ®Òu ®îc trang bÞ:        01 m¸y vi tÝnh. nhµ nghØ lín kh¸c. 01 Ti vi mµu. 01 Tñ l¹nh. nhµ kh¸ch OSC ViÖt Nam chØ cung cÊp cho kh¸ch mét 32 . chØ cã 10 phßng bao gåm c¶ phßng nghØ cña kh¸ch vµ phßng lµm viÖc cña Gi¸m ®èc vµ nh©n viªn.Chi nh¸nh cña C«ng ty OSC ViÖt Nam t¹i Hµ Néi rÊt nhá. 02 . 02 Tñ ®ùng tµi liÖu.04 m¸y §iÖn tho¹i.

C«ng ty OSC ViÖt Nam ®· tr¶i qua nhiÒu chÆng ®êng lÞch sö lóc ghËp ghÒnh khóc khuûu.  04 §Ìn cung cÊp ¸nh s¸ng. Vµ víi ®éi ngò nh©n viªn cña Chi nh¸nh nhiÖt t×nh. g¹t tµn. ChÝnh v× muèn më réng ph¹m vi ho¹t ®éng cña m×nh ë ViÖt Nam nªn Chi nh¸nh t¹i Hµ Néi ®· ®îc ra ®êi. phÝch níc. mong muèn cèng hiÕn chÝnh søc lùc cña m×nh ®Ó lµm giµu cho b¶n th©n vµ cho §Êt 33 .lo¹i phßng duy nhÊt víi gi¸ b¸n chung cho c¶ kh¸ch lµ ngêi ViÖt Nam vµ ngêi níc ngoµi lµ: 200.  01 §iÖn tho¹i.  02 §«i dÐp ®i trong phßng.  01 M¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é. Víi trang thiÕt bÞ cung cÊp cho phßng nghØ vµ c¸c phßng ban kh¸c nh trªn cã thÓ ®¸p øng ®îc nhu cÇu nghØ l¹i cña c¸c c¸n bé ®i c«ng t¸c t¹i Hµ Néi vµ kh¸ch ®Õn liªn hÖ mua ch¬ng tr×nh du lÞch. Ngµy nay. díi sù quan t©m cña §¶ng . C«ng ty Du lÞch DÞch vô DÇu khÝ ViÖt Nam ®· gÆt h¸i ®îc nhiÒu thµnh c«ng.  01 Tñ ®ùng quÇn ¸o. C¸c phßng nghØ ®Òu ®îc cung cÊp nh sau:  02 Giêng ngñ.Nhµ níc. 04 rÌm cöa.  01 Bµn lµm viÖc.  01 Th¶m tr¶i phßng.000VND/Buång/Ngµy. Qua 25 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh. ngµy cµng kh¼ng ®Þnh uy tÝn cña C«ng ty trªn thÞ trêng trong vµ ngoµi níc.  01 Bé Êm chÐn. díi sù chØ ®¹o cña Tæng Côc Du LÞch ViÖt Nam (c¬ quan chñ qu¶n cña C«ng ty). lóc thuËn lîi ®i lªn.  01 Bé bµn ghÕ.

kh¸ch quèc tÕ chñ ®éng (inbound) vµ thô ®éng (outbound). ngµy cµng lµm trßn nhiÖm vô C«ng ty giao phã vµ cßn phÊn ®Êu x©y dùng Chi nh¸nh v÷ng m¹nh. Chi nh¸nh C«ng ty OSC ViÖt Nam ®· v÷ng bíc ®i lªn trªn con ®êng ®æi míi cña §¶ng . §Æc ®iÓm thÞ trêng kh¸ch t¹i Chi nh¸nh trong 3 n¨m qua Chi nh¸nh ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu trªn hai lÜnh vùc lµ l÷ hµnh vµ nhµ nghØ.6 400 71.9 579 1. (Nguån : B¸o c¸o tæng kÕt göi C«ng ty t¹i thµnh phè Vòng Tµu) Nh×n vµo b¶ng 01 ta thÊy lîng kh¸ch néi ®Þa.1 N¨m 2001 648 TØ träng (%) 14.391 §¬n vÞ tÝnh ë cét n¨m: Lît kh¸ch. 2.15 8 9. nhng do môc ®Ých nghiªn cøu nªn trong b¶ng tæng kÕt vÒ thÞ trêng kh¸ch díi ®©y.511 100. B¶ng 01: §Æc ®iÓm thÞ trêng kh¸ch t¹i Chi nh¸nh C«ng ty OSC ViÖt Nam N¨m 1999 TØ träng N¨m 2000 TØ träng (%) 17.412 2 208 2.5 2.níc.Nhµ níc. ®· t¨ng dÇn 34 .1.7 9.0 3.0 0 ChØ tiªu Kh¸ch néi ®Þa Kh¸ch quèc tÕ chñ ®éng Kh¸ch quèc tÕ thô ®éng Tæng kh¸ch (%) 428 19.1 3.0 0 446 4.8 100.417 11.52 70.4. em xin ®îc chØ xÐt vÒ thÞ trêng kh¸ch tham gia ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi cña Chi nh¸nh. cïng víi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cña Chi nh¸nh.4 75.9 100.

theo thèng kª cña Chi nh¸nh. Sa Pa . N¨m 2001.904 ngµy. chø kh«ng ®Ó kh¸ch nghØ t¹i chÝnh nhµ kh¸ch cña Chi nh¸nh.575 ngµy kh¸ch. Chi nh¸nh ho¹t ®éng chñ yÕu ë thÞ trêng Trung Quèc. thÞ trêng Th¸i Lan vµ Singapore ho¹t ®éng cha cã hiÖu qu¶ cao. Cßn ®èi víi kh¸ch nghØ t¹i Nhµ kh¸ch cña Chi nh¸nh. sang th¨m thñ ®« Hµ Néi. Nh vËy cã thÓ thÊy..Qu¶ng Ninh. 2001. C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch mµ Chi nh¸nh x©y dùng ®Òu ®a kh¸ch ra nghØ t¹i c¸c kh¸ch s¹n trong khu vùc.®Òu qua c¸c n¨m 1999. §øc l¹i cha ®îc sù quan t©m cña Chi nh¸nh vµ hiÖn nay c¸c thÞ trêng nµy cßn ®ang bá ngá. phÇn lín lµ kh¸ch c«ng vô cã quèc tÞch ViÖt Nam. 35 . ®i du lÞch Th¸i Lan lµ 197 ngµy.Lao Cai. Mét sè thÞ trêng ®îc coi lµ tiÒm n¨ng lín cña du lÞch ViÖt Nam nh NhËt B¶n.548 ngµy kh¸ch. 2000. Sè ngµy kh¸ch du lÞch ViÖt Nam ®i du lÞch Singapo lµ 60 ngµy. Biªn giíi L¹ng S¬n. sè kh¸ch néi ®Þa chñ yÕu tham gia vµo c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi vÒ H¹ Long .. sè ngµy kh¸ch du lÞch néi ®Þa cña Chi nh¸nh lµ 1. §Æc biÖt lµ sè c¸n bé cña C«ng ty Du lÞch DÞch vô DÇu khÝ ViÖt Nam tõ thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ Thµnh phè Vòng Tµu ra Hµ Néi c«ng t¸c. Lµm mÊt ®i mét nguån kh¸ch dåi dµo ®Çy tiÒm n¨ng. sè ngµy kh¸ch du lÞch Trung Quèc thô ®éng (outbound) lµ 2. Kh¸ch quèc tÕ chñ ®éng (inbound) chñ yÕu lµ kh¸ch du lÞch Trung Quèc qua cöa khÈu Mãng C¸i (Qu¶ng Ninh) vµ cöa khÈu H÷u NghÞ Quan (L¹ng S¬n). Nh vËy thÞ trêng kh¸ch cña Chi nh¸nh chñ yÕu tËp trung vµo kh¸ch du lÞch Trung Quèc vµ kh¸ch ë mét sè níc trong khu vùc ASEAN. sè ngµy kh¸ch du lÞch Trung Quèc chñ ®éng (inbound) cña Chi nh¸nh lµ 5. Tuy nhiªn.

000 950.397. nhµ nghØ.000 1.5.Chi nh¸nh §¬n vÞ tÝnh : 1000 VND C¸c chØ tiªu Tæng doanh thu Gi¸ vèn Thu nhËp gép Nép nghÜa vô 0 ThuÕ vµ c¸c chi phÝ Thu nhËp 726.620.000 0 1.540 25.2.000 190.000 1.000 190.53 (32%) 0 Thu nhËp sau 22.1.300. vµ trong 03 n¨m qua ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ nh sau: B¶ng 02 : KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Nhµ kh¸ch .200.75 thuÕ 0 (Nguån: B¸o c¸o tæng hîp cña Chi nh¸nh göi C«ng ty t¹i Vòng Tµu) .790 0 37. Trong bèi c¶nh ®ã c¸c kh¸ch s¹n.250.000 750.072.910 13.850 33. KÕt qu¶ ho¹t ®éng thùc tÕ: Nh×n chung. C«ng ty l÷ hµnh còng ®· hÕt søc cè g¾ng ph¸t huy néi lùc vµ kh¶ n¨ng cña m×nh ®Ó kinh doanh.700. Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch DÞch vô DÇu khÝ ViÖt Nam ®· kÞp thêi n¾m b¾t thêi c¬ kinh doanh.00 36 .000 1.630. Du lÞch ViÖt Nam hiÖn nay cßn ®ang gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n v× lý do chñ quan còng nh lý do kh¸ch quan. 42. Cïng chung víi nh÷ng khã kh¨n ®ã.610 11.210 0 ThuÕ thu nhËp 10.150 1.28 N¨m 1999 1.500.000 190.72 N¨m 2001 3.00 N¨m 2000 2.000 1.300 28.

VÒ chi phÝ n¨m 2001 so víi n¨m 2000 t¨ng 130% chøng tá Chi nh¸nh ®· chñ ®éng më réng quy m« kinh doanh vµ ®iÒu ®ã ®· thóc ®Èy doanh thu t¨ng nhanh (130%).25 tû VND. hµng n¨m Chi nh¸nh cßn ph¶i nép nghÜa vô cho C«ng ty Du lÞch DÞch vô DÇu khÝ ViÖt Nam lµ 190triÖuVND.100.1. 2. NÕu nh ë n¨m 1999 tæng doanh thu cña Chi nh¸nh lµ 1. Chi nh¸nh cßn cã mèi quan hÖ víi c¸c c«ng ty níc ngoµi ®Æt t¹i Hµ 37 . Ngoµi ra.7 tû VND th× ®Õn n¨m 2001 tæng doanh thu ®· ®¹t ®îc 3.6. c¸c C«ng ty ®ãng trªn ®Þa bµn Hµ Néi còng thêng xuyªn th«ng qua Chi nh¸nh ®Ó ®a nh©n viªn cña m×nh ®i du lÞch. thu nhËp b×nh qu©n cña nh©n viªn ®· ph¶n ¸nh ®óng nh÷ng nç lùc cña chÝnh b¶n th©n ®éi ngò c«ng nh©n viªn vµ cña Ban Gi¸m ®èc Chi nh¸nh. b¹n hµng trong níc còng nh quèc tÕ. chiÕm 191%.000VND. Nh vËy chøng tá Chi nh¸nh ®· cã chiÕn lîc kinh doanh t¬ng ®èi tèt.Nh×n vµo b¶ng 02. gãp phÇn vµo sù thµnh c«ng cña Chi nh¸nh lµ nhê mèi quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c kh¸ch hµng. ta thÊy tæng doanh thu cña Chi nh¸nh kh¸ cao. N¨m 1999. n¨m 2001 lµ 1. Cïng víi sù phÊn ®Êu cña ®éi ngò c«ng nh©n viªn cña Chi nh¸nh. Mèi quan hÖ cña Chi nh¸nh.250. VÝ dô nh C«ng ty du lÞch Sµi Gßn thêng cung cÊp kh¸ch ë Hµ Néi ®i tham quan du lÞch mét sè tØnh miÒn b¾c. n¨m 2000 lµ 1. ®©y lµ kÕt qu¶ phÊn ®Êu cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Chi nh¸nh. Nh vËy. l¬ng b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 980.000VND. biÕt t×m híng ®i cho m×nh.000VND/1ngêi/1th¸ng.

Chi nh¸nh ®· ®Æt mét v¨n phßng ®¹i diÖn. ViÖc ph¸t triÓn m¶ng du lÞch néi ®Þa t¬ng ®èi quan träng v× khi ngµnh du lÞch ph¸t triÓn sÏ kÐo theo nhiÒu ngµnh kinh tÕ kh¸c còng ph¸t triÓn nhng muèn t¨ng nhanh thu nhËp kinh tÕ quèc d©n b»ng con ®êng du lÞch th× nªn quan t©m ®Õn du lÞch néi ®Þa.1.1. Nh×n vµo tæng thÓ. MÆt kh¸c nªn khai th¸c c¸c thÞ trêng kh¸ch mµ Chi nh¸nh ®ang cßn bá ngá.7.Néi.1. chÝnh v× vËy Chi nh¸nh nªn ph¸t huy lîi thÕ cña m×nh ®Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn vµ v¬n réng h¬n n÷a v× thùc tÕ hiÖn nay c¬ së h¹ tÇng cña Chi nh¸nh rÊt nhá. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña Chi nh¸nh: N¨m 2001 lµ n¨m më ®Çu cña thÕ kû míi. Nh÷ng thuËn lîi cña Chi nh¸nh . Nhµ níc vµ Tæng côc Du lÞch ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó c¶i c¸ch vµ ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh tÕ nãi chung vµ ho¹t ®éng Du lÞch nãi riªng. §¸nh gi¸ chung Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch DÞch vô DÇu khÝ ViÖt Nam t¹i Hµ Néi cã nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n nh sau : 2. tiÕp tôc phÊn ®Êu vµ ph¸t triÓn h¬n n÷a ®Ó më réng Chi nh¸nh cña m×nh. ho¹t ®éng ®èi ngo¹i vµ hîp t¸c quèc tÕ cña ViÖt Nam trong ®ã cã du lÞch tiÕp tôc ph¸t triÓn. cã nh©n viªn thêng trùc ®Ó tiÖn giao dÞch. cã thÓ thÊy Chi nh¸nh rÊt m¹nh vÒ m¶ng du lÞch Trung Quèc inbound (chñ ®éng) vµ outbound (thô ®éng). 2. T¹i Trung Quèc. tõ ®ã cã thÓ giíi thiÖu kh¸ch tham gia ch¬ng tr×nh cña Chi nh¸nh. t×nh h×nh kinh tÕ cña c¸c níc trong khu vùc ®ang trªn ®µ t¨ng trëng. 38 .7. ThÕ m¹nh cña Chi nh¸nh lµ ®ang ngµy cµng ®øng v÷ng vµ n©ng cao uy tÝn trªn thÞ trêng. cña thiªn niªn kû míi.

N»m trong hÖ thèng cña C«ng ty Du lÞch DÞch vô DÇu khÝ ViÖt Nam, Chi nh¸nh t¹i Hµ Néi cã thuËn lîi lµ lu«n lu«n cã ®îc sù quan t©m cña Ban Gi¸m ®èc C«ng ty, ®îc hëng nh÷ng quyÒn lîi mµ C«ng ty cã ®îc. Bªn c¹nh ®ã, Chi nh¸nh kh«ng ph¶i vay vèn cña ng©n hµng ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh, hµng n¨m kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn l·i vay ng©n hµng. Ngoµi ra, C«ng ty Du lÞch DÞch vô DÇu khÝ ViÖt Nam lµ C«ng ty kinh doanh rÊt nhiÒu lÜnh vùc, ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc phôc vô dÇu khÝ nªn C«ng ty rÊt cã tiÕng t¨m trªn thÞ trêng vµ ®ang ngµy cµng ¨n nªn lµm ra, kh¼ng ®Þnh uy tÝn cña m×nh trªn trêng quèc tÕ. V× vËy, Chi nh¸nh t¹i Hµ Néi còng ®îc hëng uy tÝn ®ã ngay tõ khi thµnh lËp nªn kh«ng gÆp nhiÒu khã kh¨n khi cßn non trÎ. Chi nh¸nh cã mét bé m¸y qu¶n lý tinh gi¶m, gän nhÑ, lµm viÖc cã khoa häc. §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Chi nh¸nh cã tr×nh ®é v¨n ho¸ vµ nghiÖp vô rÊt tèt, l¹i rÊt nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc, nhÊt lµ Chi nh¸nh cã mét ®éi ngò nhµ ®iÒu hµnh tour du lÞch inbound vµ ®éi ngò Híng dÉn viªn rÊt trÎ, n¨ng ®éng, vµ cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ kh¸ cao, ®¸p øng ®îc ®ßi hái cña kh¸ch du lÞch. §éi ngò nµy lu«n lu«n cã ý thøc tù phÊn ®Êu, tù hoµn thiÖn ®Ó ph¸t triÓn Chi nh¸nh. Cuèi cïng, Chi nh¸nh cña C«ng ty ®îc më t¹i Thñ ®« Hµ Néi - trung t©m kinh tÕ v¨n ho¸ cña c¶ níc, cã thuËn lîi lµ dÔ dµng n¾m b¾t ®îc c¸c th«ng tin liªn quan, kh¸ch dÔ dµng ®Õn liªn hÖ c«ng t¸c. Thñ ®« Hµ Néi lµ ®Çu mèi giao th«ng cña c¶ níc, tõ ®©y cã thÓ ®i ®Õn nhiÒu tiÓu vïng du lÞch träng ®iÓm nh tiÓu vïng du lÞch §«ng B¾c, tiÓu vïng du lÞch trung t©m... thuËn lîi cho viÖc x©y dùng c¸c tuyÕn ®iÓm du lÞch míi. H¬n thÕ n÷a, Chi nh¸nh cßn ®îc ®Æt t¹i mét quËn trung t©m cña

39

Thñ ®«, cã thÓ nãi vÒ ®Þa thÕ lµ rÊt thuËn lîi cho Chi nh¸nh trªn mäi lÜnh vùc. 2.1.7.2. Nh÷ng khã kh¨n cña Chi nh¸nh: Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi ®ã, Chi nh¸nh cßn cã nh÷ng khã kh¨n nh lµ mÆt b»ng cña Chi nh¸nh qu¸ chËt hÑp, kh«ng cã chç ®Ó xe cña kh¸ch ®Õn liªn hÖ. Cã qu¸ Ýt phßng nghØ nªn c¸c phßng kh«ng ®îc chia thµnh nhiÒu lo¹i, nhiÒu møc gi¸ kh¸c nhau ®Ó tháa m·n mäi nhu cÇu cña kh¸ch, nªn sè kh¸ch ®Õn víi Chi nh¸nh chñ yÕu lµ kh¸ch c«ng vô, cã thu nhËp kh¸. Cßn kh¸ch níc ngoµi ®Õn ®©y nghØ lµ rÊt hiÕm, kh¸ch cã thu nhËp cao vµ trung b×nh còng Ýt ®Õn víi Nhµ kh¸ch Chi nh¸nh. Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o cña Chi nh¸nh cßn rÊt yÕu, ho¹t ®éng Marketing cha cã hiÖu qu¶ cao, do chi phÝ cho ho¹t ®éng nµy kh«ng cã nhiÒu nªn viÖc tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o cha ®îc réng kh¾p. VÒ kinh doanh l÷ hµnh, Chi nh¸nh còng thiªn vÒ khai th¸c lo¹i kh¸ch c«ng vô cã thu nhËp kh¸, ®èi víi kh¸ch cã thu nhËp trung b×nh, Chi nh¸nh cha cã ch¬ng tr×nh phï hîp. NhÊt lµ ®èi víi tÇng líp Häc sinh- Sinh viªn, mét tÇng líp ham häc hái, muèn t×m hiÓu nh÷ng ®iÒu míi l¹ nhng l¹i cã kh¶ n¨ng chi tr¶ thÊp, Chi nh¸nh cã x©y dùng ch¬ng tr×nh nhng gi¸ cßn kh¸ cao l¹i kh«ng ®îc ®Çu t, tuyªn truyÒn, qu¶ng b¸ nªn thÞ trêng nµy cha ph¸t triÓn. VÒ kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ, Chi nh¸nh cã ®éi ngò híng dÉn viªn vµ nhµ ®iÒu hµnh giái ngo¹i ng÷, nhng l¹i thiªn vÒ tiÕng Trung Quèc nªn míi khai th¸c ®îc thÞ trêng kh¸ch Trung Quèc mµ cha khai th¸c ®îc c¸c thÞ trêng kh¸ch kh¸c. Hoµ chung víi sù ph¸t triÓn cña §Êt níc, Du lÞch quèc tÕ outbound ngµy cµng ph¸t triÓn, ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña thÞ

40

trêng. Nhng hiÖn nay, nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch ViÖt Nam ra níc ngoµi chñ yÕu lµ sang c¸c níc Th¸i Lan, Sing-ga-po, nªn Chi nh¸nh còng míi ph¸t triÓn ë hai níc nµy, cha më réng ra ®îc c¸c níc kh¸c. 2.2. §Æc ®iÓm tiªu dïng cña kh¸ch du lÞch Trung Quèc 2.2.1. Vµi nÐt vÒ ®Êt níc Trung Hoa: 2.2.1.1. VÞ trÝ ®Þa lý: Níc Céng hoµ Nh©n d©n Trung Hoa (hay thêng ®îc gäi lµ Trung Quèc) n»m ë phÇn phÝa §«ng cña Ch©u ¸ trªn bê biÓn phÝa T©y cña biÓn Th¸i B×nh D¬ng. Trung Quèc cã tæng diÖn tÝch lµ 9.569.961km2, réng sau níc Nga vµ Canada. Trung Quèc cã ®êng biªn giíi trªn bé dµi kho¶ng 22.800km. PhÝa §«ng gi¸p TriÒu Tiªn, phÝa B¾c gi¸p M«ng Cæ, phÝa §«ng B¾c gi¸p víi Nga, phÝa T©y gi¸p víi Kadactan, Kirghissia, Tadshikistan, phÝa T©y vµ T©y Nam gi¸p Pakistan, Apghanistan, Ên §é, Nepan, phÝa Nam gi¸p víi Mianma, Lµo vµ ViÖt Nam. §Þa h×nh Trung Quèc rÊt ®a d¹ng, nghiªng tõ T©y sang §«ng theo bèn bËc thang, ®é cao n¬i cao nhÊt lµ Cao nguyªn T©y T¹ng víi ®é cao trung b×nh lµ 4.000m so víi mùc níc biÓn vµ ®îc biÕt ®Õn nh lµ “nãc nhµ cña ThÕ giíi”. Cao nguyªn T©y T¹ng ®îc cÊu thµnh bëi c¸c d·y nói quanh n¨m tuyÕt phñ nh: C«nl«n, Hymalaya. BËc thø hai lµ khu vùc Néi M«ng, vµ cao nguyªn V©n Nam - Quý Ch©u, Th¸i B×nh S¬n, Tø Xuyªn trªn ®é cao 1.000 - 2.000m. BËc thø ba cao kho¶ng 500 - 1.000m b¾t ®Çu tõ d·y nói §¹i S¬n, Th¸i B×nh S¬n vµ TuyÕt Phong ch¹y tõ phÝa §«ng ra bê biÓn. BËc thø t lµ thÒm lôc ®Þa. Trung Quèc cã phÇn lín s«ng ngßi ch¶y tõ T©y sang §«ng ®æ vµo biÓn Th¸i B×nh D¬ng, ngo¹i trõ mét sè ch¶y vÒ phÝa

41

lîng ma díi 750mm. sè cßn l¹i lµ n÷. D©n c ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu. Lao Cai. MËt ®é trung b×nh lµ 126 ngêi/km2. Hµ Giang. Lai Ch©u vµ 2 tØnh cña Trung Quèc lµ V©n Nam vµ Qu¶ng T©y. Con s«ng lín nhÊt Trung Quèc lµ s«ng Trêng Giang dµi 6. ë phÝa Nam l¹i gÇn víi khÝ hËu nhiÖt ®íi. cËn nhiÖt ®íi. Thiªn T©n. chiÕm 1/5 d©n sè ThÕ giíi. L¹ng S¬n. 2.3 tû ngêi.350km. Trung Quèc cã 23 tØnh vµ 3 Thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng lµ B¾c Kinh. t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho Trung Quèc trong thuû ®iÖn vµ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp. mïa hÌ Êm ¸p vµ ng¾n ngñi. n«ng th«n chiÕm 68%.464km. Trung Quèc cã ®êng biªn giíi gi¸p víi ViÖt Nam dµi 1. 2.300km.1.2. nhng ë phÝa s©u trong ®Êt liÒn khÝ hËu nhiÖt ®é thay ®æi theo thêi gian trong ngµy.100mm. ë phÝa B¾c Trung Quèc gÇn khu vùc khÝ hËu l¹nh.2. mïa ®«ng dµi vµ l¹nh lÏo. D©n sè: Trung Quèc lµ níc cã d©n sè ®«ng nhÊt ThÕ giíi.3.1.Nam. Vïng trung t©m Trung Quèc cã khÝ hËu nãng. Khu vùc khÝ hËu nhiÖt ®íi vµ cËn nhiÖt ®íi c©y cá xanh t¬i quanh n¨m.2. Thîng H¶i. Nam chiÕm 52% d©n sè. Vïng §«ng B¾c cã khÝ hËu lôc ®Þa. Vïng duyªn h¶i phÝa §«ng cã khÝ hËu Êm. ngoµi ra cßn cã 5 khu tù trÞ. Cao B»ng. mét n¨m cã bèn mïa ph©n biÖt. ®é Èm cao. ®i qua 6 tØnh (31 huyÖn) cña ViÖt Nam lµ Qu¶ng Ninh. s«ng Hoµng Hµ lín thø hai dµi 5. d©n c thµnh phè chiÕm 32%. KhÝ hËu: PhÇn lín diÖn tÝch Trung Quèc n»m trong khu vùc «n ®íi. lîng ma tõ 750mm ®Õn 1. kho¶ng 1. Khu vùc duyªn h¶i phÝa §«ng cã mËt ®é 42 .

Tríc c¶i c¸ch tõ 1952 . Ngêi H¸n cã tiÕng nãi vµ ch÷ viÕt riªng.4% thÊp h¬n b×nh qu©n cña ThÕ giíi (4.2. §Õn n¨m 2001. t¨ng 8% so víi n¨m 2000.6%. Trong ®ã d©n téc chÝnh lµ d©n téc H¸n (chiÕm kho¶ng 91% d©n sè). Trung Quèc ®· ®Æt ch©n vµo hµng ngò c¸c quèc gia cã GDP trªn 1000 tû USD (cô thÓ lµ 1092tû USD). T©y T¹ng. vµ lµ mét trong n¨m ng«n ng÷ cña Liªn hîp quèc. mËt ®é kho¶ng 100 ngêi/km2. M·n Ch©u.52%).7% (theo IMF). (chiÕm kho¶ng 9% d©n sè). cßn l¹i lµ 55 d©n téc thiÓu sè nh: M«ng Cæ. TriÒu Tiªn. N¨m 2001 nh ®· nãi ë trªn lµ 8% trong khi ®ã cña nÒn kinh tÕ ThÕ giíi lµ 4.. Kinh tÕ: Trung Quèc gÆt h¸i ®îc rÊt nhiÒu thµnh c«ng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña m×nh tõ ngµy khai sinh ra níc Céng hoµ Nh©n d©n Trung Hoa vµ kÓ tõ khi nÒn kinh tÕ më cöa n¨m 1979.1978. tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n hµng n¨m cña kinh tÕ Trung Quèc lµ 4. D©n téc Håi vµ M·n Ch©u còng sö dông tiÕng Trung Quèc. Trung Quèc lµ mét níc ®a s¾c téc. tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n hµng n¨m lµ 7.. bao gåm 56 d©n téc. 2.kho¶ng 400ngêi/km2. 43 . trong ®ã cã 23 d©n téc võa cã ng«n ng÷ võa cã ch÷ viÕt riªng. Tõ n¨m 1978 ®Õn 1999. vïng cao nguyªn sèng r¶i r¸c. Hiu. thµnh tùu ®ã ®· cho thÊy Trung Quèc ®· ng¨n chÆn ®îc xu thÕ suy gi¶m tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ tõ n¨m 1999. cßn khu vùc phÝa T©y. 2000. Thµnh tùu kinh tÕ cña Trung Quèc trong h¬n 20 n¨m c¶i c¸ch qu¶ lµ mét kú tÝch. ®îc biÕt lµ tiÕng Trung Quèc ®îc dïng trªn l·nh thæ Trung Quèc vµ céng ®ång ngêi Hoa ë níc ngoµi.4.1. cßn 53 d©n téc kh¸c sö dông tiÕng nãi riªng.

víi hµng chôc triÖu lît kh¸ch du lÞch ®Õn tham quan Trung Quèc. sè kh¸ch t¨ng 35 lÇn. ®øng thø 32 trªn ThÕ giíi). Du lÞch trong níc vÉn ®¹t 694 triÖu kh¸ch. than ®¸. h¶i s¶n. mang l¹i 12. b«ng. So víi n¨m 1978. ®øng thø 9 trªn ThÕ giíi. n«ng nghiÖp ®øng ®Çu ThÕ giíi nh: lóa m×.1% so víi n¨m 2000. t¨ng 10. ®øng thø 7 trªn ThÕ giíi. N¨m 1998. §a Trung Quèc tõ vÞ trÝ thø 40 lªn hµng thø 6 trong sè c¸c níc cã thu nhËp lín nhÊt vÒ du lÞch (theo ®¸nh gi¸ cña WTO .9 tû NDT. ph©n bãn ho¸ häc n»m trong nh÷ng níc s¶n xuÊt ®øng ®Çu ThÕ giíi. thªm vµo ®ã lµ c¸c s¶n phÈm vÒ thÐp. xim¨ng.. khoa häc. mçi n¨m thu hµng tû USD. xuÊt khÈu cña Trung Quèc ®¹t 266. Sè ngo¹i tÖ do du lÞch mang l¹i ®¹t gÇn 50% 44 .5% so víi n¨m 1997. nhËp khÈu ®¹t 206.32%GDP.200 kh¸ch s¹n víi h¬n 700 ngh×n phßng ®· ®îc x©y dùng vµ ®a vµo ho¹t ®éng.6 tû USD. kim ng¹ch ngo¹i th¬ng t¨ng 17 lÇn so víi n¨m 1978 vµ ®ang ®øng thø 10 trªn ThÕ giíi (n¨m 1978. n¨ng lîng ®iÖn. thÞt. chiÕm 4. Trung Quèc cã s¶n lîng cña mét sè ngµnh c«ng nghiÖp. C¶ níc cã h¬n 5.. doang thu t¨ng 48 lÇn.1999).Tæ chøc Du lÞch ThÕ giíi). HiÖn nay.2 tû USD t¨ng 28. Sù tiÕn bé cña nÒn kinh tÕ Trung Quèc thÓ hiÖn râ trong gi¸o dôc.48 triÖu lît kh¸ch. Tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu ®øng thø 8 trªn ThÕ giíi.Sau 20 n¨m c¶i c¸ch (1978 . GDP Trung Quèc t¨ng 6.8 lÇn tÝnh theo gi¸ kh«ng ®æi. Ngo¹i th¬ng: TÝnh ®Õn n¨m 2001. ch¬ng tr×nh v¨n ho¸ vµ n©ng cao møc sèng cña ngêi d©n. doanh thu ®¹t 343.1tû USD. sîi ho¸ häc. Ngµnh du lÞch cña Trung Quèc ph¸t triÓn rÊt m¹nh tõ khi cã c¶i c¸ch. kh¸ch du lÞch nhËp c¶nh vµo Trung Quèc ®¹t 63.

7% so víi n¨m tríc. võa nh hiÖn h÷u l¹i võa nh v« h×nh. t¨ng 30.424 triÖu lît ngêi Trung Quèc ®i du lÞch níc ngoµi. V¨n häc: 45 . chiÕm 37. N¨m 1998. giÊy vµ thuèc sóng. cÇm. Khi nghiªn cøu v¨n ho¸ Trung Quèc. du lÞch Trung Quèc ®· ph¸t triÓn rÊt m¹nh vµ cßn cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn m¹nh h¬n n÷a. vâ thuËt.235 triÖu lît ngêi. Víi 5000 n¨m x©y dùng vµ cñng cè ®Êt níc. kú. c¸c cuéc chiÕn tranh ®· lïi vÒ qu¸ khø. 2. trong ®ã khèi c¬ quan nhµ níc lµ 5. kiÕn tróc vµ t tëng triÕt häc Trung Hoa cæ ®¹i.1. Sè lîng ngêi Trung Quèc ®i du lÞch níc ngoµi ngµy cµng t¨ng. Nh vËy. v¨n ho¸ Trung Quèc vÉn cßn hiÖn h÷u trong tÊt c¶ mäi mÆt cña cuéc sèng nh nghÖ thuËt d©n gian. cã 8.6. trë thµnh nguån thu nhËp quan träng. nhiÒu triÒu ®¹i ®· ®i qua. tèn kh«ng biÕt bao nhiªu giÊy mùc mµ nh÷ng cèng hiÕn cña hä dêng nh qu¸ nhá bÐ so víi nÒn v¨n ho¸ khæng lå ®îc mÖnh danh lµ “trÝ kh«n cña nh©n lo¹i”. tr¶i qua nhiÒu th¨ng trÇm cña lÞch sö.06% so víi n¨m 1997. nhiÒu nhµ khoa häc ®· dµnh c¶ cuéc ®êi nghiªn cøu. t¨ng 3. 2.5.tæng sè thu phi mËu dÞch.2. gi¶m 8. Víi møc t¨ng trëng vÒ kinh tÕ nh vËy cµng lµm cho ngµnh du lÞch cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn h¬n n÷a. ®Ó cho ®Õn nay khi nh¾c ®Õn v¨n ho¸ Trung Quèc mäi ngêi vÉn c¶m nhËn thÊy kho tµng v¨n ho¸ Trung Quèc chøa ®ùng ®Çy bÝ Èn.77% so víi n¨m ngo¸i. thi. khèi t nh©n cã 3.2.86% tæng sè ngêi ra níc ngoµi du lÞch. häa.1.19 triÖu lît ngêi. V¨n ho¸: Nãi ®Õn Trung Quèc kh«ng mét ai kh«ng biÕt ®Õn nÒn v¨n minh Trung Hoa cæ ®¹i víi la bµn.

V¨n häc Trung Hoa còng ®îc coi lµ mét trong nh÷ng c¸i n«i cña v¨n häc ThÕ giíi.... Trung Quèc cã nh÷ng t¸c phÈm th¬ lín tõ thÕ kû VI tríc c«ng nguyªn.nhµ th¬ lín cña Trung Quèc . cã thÓ nãi mét vµi ®iÓm chung cña ngêi Trung Quèc nh sau: Ngêi Trung Quèc cã tÝnh kû luËt kh«ng cao. C¸c thÓ lo¹i v¨n ch¬ng kh¸c nhau ®îc ph¸t triÓn trong c¸c triÒu ®¹i nèi tiÕp nhau nh: L¹c phó thêi H¸n.2. bao gåm 305 bµi th¬. mét sè nhµ v¨n tiÕn bé nh Lç TÊn ®· sö dông ngßi bót nh mét vò khÝ s¾c bÐn. V¨n häc Trung Quèc ph¸t triÓn cao h¬n trong x· héi phong kiÕn.viÕt tËp th¬ “Ly Tao” . 2. v¨n häc thêi k× nµy tËp trung vµo ca ngîi chiÕn c«ng vµ lßng dòng c¶m cña nh©n d©n Trung Hoa trong V¹n Lý Trêng Chinh. ®¶ ph¸ x· héi phong kiÕn..000 c©u..7. Tuy nhiªn møc ®é cã kh¸c 46 . víi t¸c phÈm “Kinh thi” ®îc hoµn thµnh lµ t¸c phÈm th¬ lín nhÊt cña Trung Quèc. ®©y lµ hËu qu¶ cña chÕ ®é quan liªu bao cÊp. Trong nh÷ng n¨m 20. x· héi vµ ®iÒu kiÖn kinh tÕ. Nh÷ng t¸c phÈm tiªu biÓu thêi k× nµy lµ “Thanh xu©n thi ca” cña D¬ng M¹t. Lèi sèng: Phong tôc truyÒn thèng vµ tËp qu¸n cña mçi d©n téc Trung Quèc cã sù ph¸t triÓn vµ ¶nh hëng theo chiÒu dµi lÞch sö. ®Ò cao tù do. “S¸ng nghiÖp sö” cña D¬ng Thanh. th¬ ®êng thêi §êng.. Nhµ v¨n KhuÊt Nguyªn . ThËt vËy.mét t¸c phÈm th¬ ca tr÷ t×nh dµi 3.. Nh×n chung. Qu¸ch M¹t Nhîc víi t¸c phÈm “N÷ thÇn”. Nh÷ng tiÓu thuyÕt tiªu biÓu cña Lç TÊn lµ “AQ chÝnh truyÖn”.1. Sau khi khai sinh ra níc Trung Hoa míi.

hä thêng rÊt Ýt mØm cêi ë lÇn gÆp mÆt ban ®Çu nh nh÷ng ngêi Ch©u ¸ thêng lµm. thêi gian lµm viÖc ë Trung Quèc thêng b¾t ®Çu tõ thø 2 ®Õn thø 6 hµng tuÇn. c¸c cuéc th¶o thuËn lµm ¨n kh«ng chÝnh thøc cã thÓ ®îc tiÕn hµnh trong b÷a ¨n tra hoÆc tèi vµ c¸c th¬ng vô thêng kÕt thóc trong b÷a ¨n. hoa tr¾ng. Ngêi Trung Quèc thêng kiÒm chÕ t×nh c¶m cña m×nh. Ngêi ta cã thÓ chµo nhau b»ng c¸i gËt ®Çu nhÑ. CÇn chó ý kh«ng nªn tÆng c¸c mãn quµ cã dÝnh d¸ng ®Õn sè 4 v× sè 4 trong tiÕng Qu¶ng §«ng ph¸t ©m gièng tõ “chÕt”. ®Æc biÖt nh÷ng n¬i cã c¬ cÊu thÞ trêng ph¸t triÓn th× t¸c phong c«ng nghiÖp ®ang ngµy cµng ®îc kh¼ng ®Þnh. nghØ tÕt cæ truyÒn vµo kho¶ng cuèi th¸ng 12 ®Çu th¸ng 1 (©m lÞch).nhau ë nh÷ng vïng kh¸c nhau. kÐo v× tÊt c¶ nh÷ng thø nµy ®Òu mang ý nghÜa kh«ng tèt. dao. Còng nh ViÖt Nam. hay ®Æt c¸c c©u hái thay lêi hái th¨m vµ hä ®¸nh gi¸ cao nh÷ng ngêi níc ngoµi sö dông nh÷ng c©u chµo hái cña hä. thêng xuyªn chiªu ®·i kh¸ch lµ mét tËp tôc cña phong c¸ch lµm ¨n cña ngêi Trung Quèc. Ngêi Trung Quèc thêng kh«ng bµn viÖc lµm ¨n trong b÷a ¨n s¸ng. Trong b÷a ¨n cÇn chó ý kh«ng ®îc c¾m dùng ®«i ®òa trong b¸t c¬m v× h×nh tîng nµy chØ cã trong ®¸m ma vµ nã ®ång nghÜa víi sù chÕt chãc. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp Trung Quèc ®Òu gi¶m ho¹t ®éng ®¸ng kÓ vµo dÞp lÔ. b¹n nªn cè nµi Ðp hä cho ®Õn khi hä nhËn. kh«ng nªn tÆng c¸c mãn quµ nh: §ång hå ®eo tay hoÆc ®ång hå ®Ó bµn. Ngêi Trung Quèc coi mÇu ®á lµ 47 . kh¨n tay. Ngêi Trung Quèc thêng tõ chèi mãn quµ vµi lÇn v× phÐp lÞch sù.

chÝnh v× vËy khi kinh doanh du lÞch hä ph¶i biÕt ®îc ngêi ®ang ®èi diÖn víi m×nh lµ ai. ®ång chÝ Lª Kh¶ Phiªu . ®iÒu quan träng lµ ph¶i lµm sao cho mäi ®èi tîng kh¸ch ®Òu ®îc tháa m·n. nhng kÓ tõ n¨m 1991. d©n téc ®ã cã ®Æc ®iÓm g×? N¾m b¾t ®îc ®Æc ®iÓm cña hä míi hiÓu ®îc hä. ý nghÜa cña viÖc nghiªn cøu: ViÖc nghiªn cøu ®Æc ®iÓm tù nhiªn. s«ng liÒn s«ng”.1. phôc vô hä mét c¸ch chu ®¸o h¬n. kinh tÕ.2. Quan hÖ ngo¹i giao: ViÖt Nam .. Quan hÖ ViÖt Nam . liªn hoan.2.1. ®Æc biÖt lµ víi c¸c níc ASEAN.biÓu hiÖn cña sù tèt lµnh vµ ®îc sö dông trong hÇu hÕt tÊt c¶ nh÷ng dÞp vui nh cíi hái.Trung Quèc trong c¸c lÜnh vùc chñ yÕu: 2.nguyªn Tæng bÝ th §¶ng Céng s¶n cña níc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam. lèi sèng cña ngêi Trung Quèc cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi nhµ kinh doanh du lÞch. Du lÞch lµ mét ngµnh dÞch vô. kh«ng ph¶i lóc nµo hai níc còng cã mèi quan hÖ tèt ®Ñp..Trung Quèc lµ hai níc l¸ng giÒng “nói liÒn nói. d©n sè. thuéc d©n téc nµo. 2.Trung Quèc ®· cã quan hÖ rÊt tèt ®Ñp víi nhau vµ víi c¸c níc kh¸c trong khu vùc. vµ ngµy cµng thu hót ®îc hä h¬n. 48 . sau khi b×nh thêng ho¸ quan hÖ ngo¹i giao th× ViÖt Nam .2. Vµo n¨m 1999. mçi d©n téc l¹i mang ®Æc ®iÓm riªng cña m×nh.2. v¨n ho¸. Tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n th¨ng trÇm cña lÞch sö.8. 2.2. Bëi v× trªn ThÕ giíi cã rÊt nhiÒu d©n téc kh¸c nhau.

®êng thñy vµ ®êng hµng kh«ng ®· nèi nhiÒu thµnh phè.®ång chÝ Giang Tr¹ch D©n còng ®· chÝnh thøc sang th¨m níc ta. Trong ®iÒu kiÖn quan hÖ ngo¹i giao æn ®Þnh nh vËy th× c¸c mèi quan hÖ kh¸c ®· ®îc ph¸t huy vai trß vµ còng ®· kh¼ng ®Þnh tÇm quan träng cña m×nh..kü thuËt.. ®ã lµ quan hÖ th¬ng m¹i. Tæng bÝ th kiªm Chñ tÞch níc Céng hoµ Nh©n d©n Trung Hoa . ®ã lµ cha kÓ hµng tr¨m ®oµn kh¸c sang th¨m vµ trao ®æi ë c¸c lÜnh vùc kh¸c nh v¨n ho¸. N¨m 2000.. §iÒu nµy thÓ hiÖn t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ gi÷a hai níc ®ang ngµy cµng ®îc cñng cè vµ th¾t chÆt.Trung Quèc. hîp t¸c vÒ kinh tÕ ®Çu t. nghÖ thuËt. NhiÒu cöa khÈu ®· ®îc më vµ n©ng cÊp. Thñ tíng Chu Dung C¬ ®· sang th¨m chÝnh thøc níc ta vµ vµo ®Çu n¨m 2002. nhiÒu tuyÕn ®êng bé. L·nh ®¹o hai níc ®· ®a ra ph¬ng ch©m trong mèi quan hÖ thÓ hiÖn ë 16 ch÷ vµng: “L¸ng giÒng h÷u nghÞ.®· sang th¨m chÝnh thøc níc Céng hoµ Nh©n d©n Trung Hoa. híng tíi t¬ng lai”. ®Þa ph¬ng gi÷a hai níc víi nhau.. hai níc 49 . Hai níc ®· ký nhiÒu v¨n kiÖn hîp t¸c hai bªn cïng cã lîi nh: HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i. hiÖp íc biªn giíi trªn ®Êt liÒn ViÖt Nam . Ngoµi ra. thÓ dôc thÓ thao.. æn ®Þnh l©u dµi. hîp t¸c toµn diÖn.th¬ng m¹i. Trong nh÷ng n¨m qua.. hiÖp ®Þnh vÒ viÖc thµnh lËp ñy ban vÒ hîp t¸c kinh tÕ . cét mèc biªn giíi trªn bé ®Çu tiªn gi÷a hai níc ®îc x©y dùng ®· thÓ hiÖn t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ vµ kh¼ng ®Þnh mèi quan hÖ ngo¹i giao gi÷a hai níc ®ang ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng vµ æn ®Þnh. hiÖp ®Þnh hîp t¸c kinh tÕ . hiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn. N¨m 2001. cho ®Õn nay ®· cã h¬n 115 ®oµn c¸c cÊp ë Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng cña hai níc ®· sang th¨m lÉn nhau.

2. 50 . §Õn nay.®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch rÊt thuËn lîi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hai níc cïng nhau ph¸t triÓn.5 triÖu USD. hai bªn khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp du lÞch tiÕn hµnh hîp t¸c du lÞch vµ ®Çu t theo luËt ®Çu t cña mçi níc. nªn cã nhiÒu nÐt t¬ng ®ång vÒ v¨n ho¸ vµ ®iÒu nµy gióp cho viÖc hîp t¸c vÒ du lÞch dÔ dµng vµ thuËn tiÖn h¬n. víi tæng sè vèn lµ 28.2. Hîp t¸c vÒ du lÞch: Ngµnh du lÞch ®ang ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trong toµn bé nÒn kinh tÕ cña mçi mét quèc gia. ñng hé c¸c doanh nghiÖp du lÞch hai níc thiÕt lËp vµ ph¸t triÓn quan hÖ nghiÖp vô. Trung Quèc vµ ViÖt Nam ®· cã nhiÒu tiÕn bé trong viÖc hîp t¸c ®Ó cïng nhau ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ. HiÖp ®Þnh hîp t¸c du lÞch ViÖt Nam . hai bªn ñng hé c¸c c«ng ty du lÞch cña níc m×nh tæ chøc kh¸ch du lÞch níc m×nh vµ kh¸ch du lÞch níc thø ba ®i du lÞch bªn kia. Trªn thùc tÕ.Trung Quèc cã néi dung chñ yÕu vÒ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn hîp t¸c du lÞch gi÷a hai níc. Hai níc ®· kÝ hiÖp ®Þnh hîp t¸c du lÞch vµo ngµy 8/9/1994.2. ViÖt Nam chÞu nhiÒu ¶nh hëng cña v¨n ho¸ Trung Hoa.2. v× vËy viÖc u tiªn ®Ó ph¸t triÓn du lÞch ®· vµ ®ang lµ mèi quan t©m cña bÊt k× quèc gia nµo trªn ThÕ giíi. Trung Quèc cã 07 dù ¸n ®Çu t vµo lÜnh vùc du lÞch vµ kh¸ch s¹n ë ViÖt Nam. t¹o ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c ®Ó ph¸t triÓn ngµnh du lÞch. Thêi gian qua. Vµ ®Æc biÖt lµ Trung Quèc ®· cã nhiÒu kho¶n viÖn trî dµnh cho nh©n d©n ViÖt Nam ®Ó ViÖt Nam cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn h¬n n÷a. hoµ nhËp víi kinh tÕ c¸c níc trong khu vùc vµ trªn ThÕ giíi. ®Æc biÖt lµ ngµnh du lÞch.

..3. ph¶i kÓ ®Õn lµ chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc ta tõ sau khi b×nh thêng ho¸ quan hÖ víi Trung Quèc ®· cã nhiÒu thay ®æi. H¶i Phßng vµ Thñ ®« Hµ Néi. hai níc ®· khÐp l¹i qu¸ khø. s«ng liÒn s«ng”. ®Þnh k× trao ®æi th«ng tin.Th¸ng 4/1999. nh×n vÒ t¬ng lai ®Ó cïng nhau ph¸t triÓn. nhng em xin tr×nh bÇy mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n nh sau: Tríc tiªn.3. L¹ng S¬n. Lao Cai. §Æc ®iÓm tiªu dïng cña kh¸ch du lÞch Trung Quèc 2. do côc trëng Hµ Quang VÜ dÉn ®Çu ®· sang th¨m ViÖt Nam vµ ®· kÝ kÕ ho¹ch hîp t¸c du lÞch ViÖt Nam . Mét sè nguyªn nh©n thóc ®Èy ngêi Trung Quèc sang ViÖt Nam. t¨ng cêng hîp t¸c ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i. 2. thêng xuyªn. 51 . v× thÕ viÖc quan hÖ. N¨m 1996. HiÖn nay. qu¶n lý kh¸ch s¹n. ta më thªm mét sè cöa khÈu ë vïng biªn giíi cho kh¸ch Trung Quèc vµo ViÖt Nam b»ng giÊy th«ng hµnh.. víi néi dung chñ yÕu: trao ®æi ®oµn ®¹i biÓu cÊp quèc gia mçi n¨m mét lÇn. song hiÖn nay.2. Hµ Giang. ®· cã trªn 40 C«ng ty l÷ hµnh quèc tÕ vµ trªn 150 kh¸ch s¹n t¹i ViÖt Nam ®îc ®ãn kh¸ch du lÞch Trung Quèc b»ng thÎ du lÞch t¹i Cao B»ng.1. Cã rÊt nhiÒu nguyªn nh©n thóc ®Èy ngêi Trung Quèc sang ViÖt Nam. qua l¹i gi÷a hai níc tuy cã nhiÒu biÕn ®éng. Qu¶ng Ninh.2. hîp t¸c tuyªn truyÒn du lÞch cña níc kia t¹i thÞ trêng m×nh. héi chî vÒ du lÞch do bªn kia tæ chøc. ®oµn ®¹i biÓu Côc Du lÞch Quèc gia Trung Quèc. Trung Quèc vµ ViÖt Nam lµ hai níc l¸ng giÒng “nói liÒn nói.Trung Quèc giai ®o¹n 1999-2000 vµo ngµy 6/4/1999 t¹i Hµ Néi. khuyÕn khÝch doanh nghiÖp hai níc tham gia héi th¶o.

Kho¶ng c¸ch gi÷a hai níc lµ kh«ng cã. ®iÒu nµy rÊt cã lîi cho mäi ho¹t ®éng kinh doanh vµ du lÞch.Trung ®· ®îc nèi liÒn. N¨m 1998. §Õn ViÖt Nam hä kh«ng nh÷ng ®îc hëng c¸c s¶n phÈm nhiÖt ®íi mµ cßn thuËn tiÖn cho hä trong viÖc gÆp gì. viÖc ®i l¹i gi÷a hai níc ngµy cµng thuËn tiÖn. ®êng s¾t ViÖt . thuËn tuyÕn ®êng giao th«ng b»ng ®êng bé. ®êng thuû. kh«ng ph¶i ®i qua níc thø ba. níc ta l¹i lµ cöa ngâ cña §«ng Nam ¸. chi phÝ vËn chuyÓn thÊp phï hîp víi kh¶ n¨ng chi tr¶ cña ngêi Trung Quèc. Ngêi Trung Quèc Ýt khi ®i du lÞch thuÇn tuý mµ thêng kÕt hîp sang c¸c níc t×m kiÕm c¬ héi lµm ¨n. qua 6 tØnh (31 huyÖn) cña ViÖt Nam vµ qua 2 tØnh cña Trung Quèc. H¶i Phßng. bªn c¹nh ®ã ViÖt Nam l¹i chÞu ¶nh hëng 52 . H¹ Long b»ng thÎ du lÞch. Gi¸ c¶ hµng ho¸ dÞch vô cña níc ta rÎ h¬n so víi c¸c níc l©n cËn Trung Quèc nh Th¸i Lan. vµ ®êng hµng kh«ng.... Sing-ga-po. phï hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ngêi d©n Trung Quèc. gÆp gì c¸c ®èi t¸c.. Lîi thÕ cña níc ta lµ cã ®êng biªn giíi chung víi Trung Quèc dµi 1350km. kÝ kÕt víi b¹n hµng ë c¸c níc §«ng Nam ¸. MÆt kh¸c..cïng víi sù nèi l¹i ho¹t ®éng cña tuyÕn ®êng s¾t ViÖt . cho phÐp mêi ba c«ng ty l÷ hµnh ë Hµ Néi vµ b¶y c«ng ty ë cöa khÈu biªn giíi ®îc ®ãn kh¸ch du lÞch Trung Quèc vµo Hµ Néi.. §Êt níc ViÖt Nam cã rÊt nhiÒu tµi nguyªn du lÞch ®éc ®¸o vµ hÊp dÉn kh«ng chØ riªng víi kh¸ch du lÞch Trung Quèc mµ cßn ®èi víi c¶ kh¸ch du lÞch ë nhiÒu níc trªn ThÕ giíi.Trung ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc qua l¹i gi÷a ta vµ Trung Quèc. Ngoµi ra. §iÒu ®ã lµm gi¸ ch¬ng tr×nh du lÞch ViÖt Nam rÎ h¬n.

§iÒu ®ã lµm cho sè lîng kh¸ch Trung Quèc sang ViÖt Nam ngµy cµng t¨ng vµ sÏ t¨ng h¬n n÷a. hä kh«ng ph¶i lu«n lu«n ®óng giê. kû nguyªn cña t×nh h÷u nghÞ. cã nhiÒu vïng sinh th¸i kh¸c nhau vµ ®Æc ®iÓm d©n c kh¸c nhau. kh«ng sßng ph¼ng nh ngêi ph¬ng T©y. tuy nhiªn hä rÊt coi träng nh÷ng ngêi ®óng giê. kinh tÕ níc ta ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn.cña nÒn v¨n ho¸ Trung Hoa tõ rÊt l©u ®êi nªn viÖc sang ViÖt Nam du lÞch lµ mét tÊt yÕu cña ngêi Trung Quèc. 53 .¤ng Giang Tr¹ch D©n ®· më ra mét kû nguyªn míi. Ngµy nay. ®i du lÞch vµ th¨m th©n nh©n. cßn cã nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c khiÕn ngêi Trung Quèc sang ViÖt Nam du lÞch nh t×nh h×nh an ninh chÝnh trÞ cña níc ta trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y kh¸ æn ®Þnh. ngêi d©n ViÖt Nam thùc sù mÕn kh¸ch.2. tuy nhiªn ngêi Trung Quèc cã ®iÓm gièng víi ngêi ViÖt Nam lµ hä a nhÑ nhµng. T×nh h÷u nghÞ ViÖt . ngêi Trung Quèc sang ViÖt Nam chñ yÕu lµ v× c«ng viÖc. Ngêi Trung Quèc kh¸ tháai m¸i vÒ thêi gian.2. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng kh¸ch du lÞch Trung Quèc ®ang lµ thÞ trêng kh¸ch lín cña du lÞch ViÖt Nam. mçi thêi mçi kh¸c.Trung còng ®ang ngµy cµng kh¨ng khÝt vµ hai níc ®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch hç trî nhau cïng ph¸t triÓn. Ngoµi ra. Së thÝch vµ thãi quen tiªu dïng cña kh¸ch du lÞch Trung Quèc Trung Quèc lµ mét ®Êt níc réng lín.3. 2. t×nh c¶m. Ngêi Trung Quèc tõ xa xa ®· rÊt muèn sang ViÖt Nam v× nhiÒu lý do. song hiÖn nay. hîp t¸c. víi chÝnh s¸ch më cöa cña c¶ hai níc ®Æc biÖt lµ chuyÕn th¨m h÷u nghÞ níc ta cña Tæng bÝ th kiªm Chñ tÞch níc Céng hoµ Nh©n d©n Trung Hoa . ®«ng d©n.

lôa t¬ t»m. Kh¸ch du lÞch Trung Quèc thêng a chuéng hµng truyÒn thèng næi tiÕng vµ c¸c mÆt hµng cã tiÕng t¨m kh¸c nh hµng thñ c«ng mü nghÖ. b¶n s¾c d©n téc vµ cuéc sèng cña con ngêi ViÖt Nam. Hä thêng xuyªn quan t©m vµ hái nhiÒu vÒ phong tôc. Hä thêng cã vÎ hay khiªm tèn. Hä tr©n träng vµ ®¸nh gi¸ cao tÝnh cÇn cï. chØ khi ®i cã cù li ng¾n th× hä míi ®i «t«. hä thêng ®i thµnh tõng ®oµn cã c¶ gia ®×nh vµ con c¸i cïng ®i. còng cã nh÷ng ®oµn chØ cã toµn ®µn «ng vµ thanh niªn. tËp qu¸n. kh¶ n¨ng thanh to¸n. phong c¸ch tiªu dïng cña ngêi Trung Quèc chÞu t¸c ®éng chi phèi cña nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau nh yÕu tè t©m lý c¸ nh©n vµ x· héi. thæ cÈm cña ViÖt Nam. khen ngîi b»ng c©u “c¸m ¬n” hay c©u t¬ng tù mµ ngêi ta thêng kh«ng d¸m nhËn hay tá vÎ nhón nhêng. c¶m th«ng víi nh÷ng khã kh¨n kinh tÕ do hËu qu¶ cña chiÕn tranh tµn ph¸. løa tuæi. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y.Ngêi Trung Quèc rÊt coi träng t×nh b¹n vµ cã tinh thÇn tËp thÓ vµ tinh thÇn d©n téc cao. 54 . hä thêng kh«ng ®¸p l¹i nh÷ng lêi t¸n d¬ng. Mét sè ®Æc ®iÓm vµ së thÝch cña ngêi Trung Quèc cÇn chó ý khi phôc vô hä lµ: * VÒ vËn chuyÓn: Khi ®i du lÞch th× ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn phô thuéc vµo tour hä tham gia nhng khi hä ®i xa. Trong du lÞch. mÕn kh¸ch cña d©n téc ViÖt Nam. sè lîng kh¸ch du lÞch Trung Quèc vµo ViÖt Nam t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Hä a thÝch c¸c tour du lÞch trän gãi ®îc qu¶ng c¸o víi gi¸ ph¶i ch¨ng nhng chÊt lîng ph¶i ®¶m b¶o. ph¬ng tiÖn hä thÝch nhÊt lµ tÇu háa v× theo hä ®ã lµ ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn an toµn nhÊt. giíi tÝnh vµ nhu cÇu së thÝch cña hä. nhón nhêng vµ kÝn ®¸o.

g©y khã kh¨n vµ khã chÞu rÊt lín cho kh¸ch du lÞch. §iÒu mµ ngêi Trung Quèc phµn nµn nhiÒu nhÊt khi ®i du lÞch sang ViÖt Nam lµ t×nh tr¹ng ®êng x¸. khi mµ gi¸ vÐ tÇu háa cßn t¬ng ®èi cao th× c¸c tour du lÞch cña ViÖt Nam x©y dùng chñ yÕu lµ ®i b»ng «t«. Kh¸ch Trung Quèc thÝch ë trong nh÷ng phßng cã tr¶i th¶m v× hä c¶m thÊy c¨n phßng sang träng h¬n. trong lóc nãi chuyÖn hä uèng trµ. §a sè ngêi Trung Quèc hót thuèc v× vËy phßng ë cña hä nªn cã bËt löa.. vÝ dô nh uèng trµ. con ®êng thuËn tiÖn nhÊt lµ tõ cöa khÈu Mãng C¸i (Qu¶ng Ninh). Sang th¨m Thñ ®« Hµ Néi. bao diªm vµ g¹t tµn. nhng hä thêng chØ ë kh¸ch s¹n 2 ®Õn 3 sao. Trong kh¸ch s¹n ph¶i lu«n cã níc nãng ®Ó t¾m vµ ®Ó phôc vô c¸c nhu cÇu kh¸c. 55 . cßn cã mét sè tuyÕn ®êng n÷a ®Òu rÊt xÊu vµ nguy hiÓm. §iÒu nµy rÊt khã kh¨n cho c¸c híng dÉn viªn khi dÉn ch¬ng tr×nh. * Lu tró vµ ¨n uèng: + Lu tró: Khi sang ViÖt Nam du lÞch. ®¶m b¶o an toµn vµ lÞch sù. ¨n c¬m xong hä còng uèng trµ. víi kh«ng khÝ ngét ng¹t vµ ®êng xãc.. mµ quèc lé 18 hiÖn nay cha lµm xong. Ngêi Trung Quèc cã thãi quen uèng trµ. theo quèc lé 18 vµ quèc lé 5 ®Õn Hµ Néi. tuy nhiªn hä còng thêng hay nÐm tµn thuèc ®ang ch¸y xuèng sµn nªn kh¸ch s¹n cÇn chó ý sö dông lo¹i th¶m sao cho hîp lý. mµ ngêi Trung Quèc rÊt khã chÞu khi ph¶i ngåi trªn «t« l©u.Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. ngêi Trung Quèc ®Æc biÖt thÝch c¸c kh¸ch s¹n cã g¾n sao. ngêi híng dÉn viªn ph¶i cã nghÖ thuËt l«i kÐo lµm cho hä quªn thêi gian vµ mÖt nhäc trªn nh÷ng tuyÕn ®êng xa vµ xãc. Ngoµi ra.

. chuèi. xoµi. Hä kh«ng thÝch ¨n tr¸ng miÖng nhng khi cã thø hoa qu¶ cña vïng nhiÖt ®íi nh thanh long.. buæi tèi hä thêng thÝch géi ®Çu sau khi ¨n uèng xong. kh«ng thÝch dïng níc m¾m mµ dïng x× dÇu víi ít vµ tái (ngêi miÒn B¾c ¨n tái nhiÒu). ngêi Trung Quèc muèn ¨n nh÷ng mãn tù chän. Cã rÊt nhiÒu mãn ¨n kh¸c nhau ®iÓn h×nh cho c¸c d©n téc kh¸c nhau. kh«ng thÝch ¨n qu¶ ngät hay qu¸ chua. + ¡n: Trung Quèc lµ ®Êt níc cã nÒn v¨n ho¸ tõ l©u ®êi nªn ¨n uèng ®îc coi lµ mét nghÖ thuËt. mµn trßn. x× dÇu vµ rÊt thÝch nh÷ng b÷a ¨n cã h¹t ®iÒu. rau. vµo buæi s¸ng hä thêng ngñ dËy muén. Ngêi Trung Quèc tríc ®©y hay ¨n m× chÝnh nhng hiÖn nay hä kh«ng ¨n m× chÝnh n÷a.. Ýt khi ho¹t ®éng tríc 8 giê s¸ng. B÷a ¨n cña hä tèi thiÓu ph¶i cã 4 mãn: thÞt. Buæi s¸ng. ë Trung Quèc kh«ng cã b¸nh m× níng nªn hä rÊt thÝch ¨n b¸nh m× èpla. Khi ¨n mçi ngêi cÇn cã mét b¸t c¸ nh©n ®ùng gia vÞ. ngêi miÒn B¾c cuèi cïng míi ¨n canh. vµ hä hay ®i ngñ muén.Ngêi Trung Quèc thÝch ngñ giêng réng. canh. c¸. n¬i tho¸ng khÝ. Khi c¶ ®oµn kh¸ch ngåi ¨n th× chØ bµy nh÷ng mãn ¨n lªn 56 . chÝnh ®iÒu ®ã t¹o nªn nÐt h¬ng vÞ rÊt riªng cña mãn ¨n Trung Quèc. hä thÝch ¨n nãng. v× vËy khi phôc vô hä. Trong mét ngµy. buæi tra cã giê nghØ tra. kh«ng thÝch ¨n ®å nguéi. x¬ng sên th× hä rÊt thÝch. dµnh cho hä th× hä rÊt thÝch. tái. C¸c mãn ¨n ®îc nÊu níng rÊt cÇu k× víi ®ñ lo¹i gia vÞ. ít. NÕu ®oµn ®«ng kh¸ch nªn ®Ó nhiÒu mãn cho hä chän hoÆc cã mét nåi ch¸o cã trøng. Ngêi miÒn Nam ¨n canh tríc. ph¶i chó ý ®Õn ®iÒu nµy. kh«ng ¨n ®å chÊm. Ngêi Trung Quèc kh«ng thÝch ¨n sèng..

®ùng trong cèc to. ë Trung Quèc cã lo¹i rîu næi tiÕng lµ rîu Mao §µi.. hä kh«ng uèng rîu ViÖt Nam hay rîu T©y. dï lµ tiÖc ®øng hay tiÖc ngåi. ngêi d©n téc kh¸c th× chóc rîu vµ ch¹m cèc. ®Æc biÖt hä kh«ng thÝch cã trÎ ¨n xin hoÆc ®¸nh giÇy quanh quÈn ë bªn. Trµ thêng ®îc pha lo·ng. kh«ng ¨n qu¸ no. ¨n nhiÒu thøc ¨n tù nhiªn. NÕu mét ngêi kh¸ch trong ®oµn gÆp mét ngêi quen nµo ®ã mµ hä cÇn mêi ngêi ®ã ¨n cïng th× nªn chÊp nhËn vµ cho hä ngåi ¨n riªng. ¨n Ýt muèi.. Khi tæ chøc tiÖc. uèng nãng.bµn cßn c¬m vµ ch¸o ®Ó mét chç ai thÝch th× lÊy. NÕu ph¶i uèng níc däc ®êng hä thêng mang theo níc kho¸ng ®Ó dïng. ®Þnh râ thêi gian ¨n uèng trong ngµy. kh«ng bôi bÈn. ®¶m b¶o chÕ ®é dinh dìng phï hîp vµ khoa häc. nhai kÜ. níc hoa qu¶. 57 . Ngêi Trung Quèc ®Æc biÖt thÝch uèng trµ. cßn ngêi d©n téc Håi th× dïng níc uèng kh¸c nh níc ngät cã ga. nÕu buéc ph¶i ¨n trªn ®êng th× hä thÝch nh÷ng chç tho¸ng m¸t. Ngêi Trung Quèc cã thãi quen ®Þnh thùc ®¬n chÝnh trong tuÇn. cã nh÷ng lóc hä kh«ng thÝch ngåi víi ngêi uèng rîu. D©n téc Håi kh«ng uèng rîu. + Uèng: Khi ®i du lÞch hay bÊt k× ®i ®©u xa ngêi Trung Quèc hay mang theo ®å uèng. b÷a lãt d¹ kh«ng ¨n qu¸ nhiÒu. hä Ýt khi uèng cµ phª. bÊt k× kh¸ch s¹n nµo cã phôc vô kh¸ch Trung Quèc ®Òu bµy lo¹i rîu nµy. Tãm l¹i. Hä thÝch ¨n mét b¸t phë. hä rÊt khoa häc ngay c¶ trong vÊn ®Ò ¨n uèng. ngêi ViÖt Nam nªn ¸p dông theo hä v× ¨n uèng cã khoa häc sÏ ®¶m b¶o cho søc khoÎ. nuèt chËm. khi kh¸ch ®Õn còng kh«ng bµy rîu. Tuy nhiªn. Trong qu¸ tr×nh ®i du lÞch. ch¸o hay mét cèc s÷a tríc khi ®i ngñ.

Ngêi Trung Quèc thÝch ch¬i c¸c m«n thÓ thao thiªn vÒ trÝ tuÖ nh cê vua.. kh«ng nªn dÉn kh¸ch du lÞch Trung Quèc ®Õn c¸c chïa chiÒn. l¨ng tÈm. tó l¬ kh¬.. cê v©y. thiªn nhiªn t¬i ®Ñp.. cëi më. hä cã thÓ kÕt hîp nãi chuyÖn rÊt ch©n t×nh. chÞu nhiÒu ¶nh hëng cña v¨n ho¸ Ph¬ng §«ng. hä cã khiÕu thÈm mü.. Trong thëng thøc c¸i ®Ñp. §©y lµ 58 . * Vui ch¬i gi¶i trÝ vµ thëng thøc c¸i ®Ñp. b·i biÓn... l¨ng mµ hÇu nh ®Òu cã kÝch thíc vµ kiÕn tróc ®Ñp h¬n cña ViÖt Nam.. hä thêng mÆc c¶ ®Ó mua ®îc hµng rÎ. cã c¸ch ®èi xö còng gÇn nh ngêi ViÖt Nam vËy. Trong ®êi sèng thêng ngµy còng nh khi ®i du lÞch hä cã nh÷ng nhu cÇu. vµ mét sè trß gi¶i trÝ nh ch¬i ®¸nh m¹t chîc.. Nh÷ng lóc r¶nh rçi hä thêng d¹o ch¬i trªn phè. Hä thÝch mua nh÷ng hµng mü nghÖ truyÒn thèng cña lµng nghÒ ViÖt Nam. ngêi Trung Quèc rÊt tinh tÕ. Khi sang th¨m ViÖt Nam. *Mua s¾m: Khi sang ViÖt Nam. rÊt gÇn gòi víi ngêi d©n ViÖt Nam. ngêi Trung Quèc thÝch mua nh÷ng thø tr¸i c©y nhiÖt ®íi.. di s¶n v¨n ho¸. v× níc hä cã rÊt nhiÒu chïa. cho nªn nh×n chung hä cã nhiÒu nÐt t¬ng ®ång víi ViÖt Nam. ¸o dµi ViÖt Nam b»ng lôa t¬ t»m....Khi uèng trµ. v× hä rÊt thÝch ng¾m c¶nh. Phô n÷ thÝch mua nãn l¸. nh÷ng n¬i cã phong c¶nh. Trung Quèc lµ mét níc Ch©u ¸. ®i du lÞch ViÖt Nam hä thÝch nh÷ng ch¬ng tr×nh tham quan c¸c khu nghØ m¸t. Nªn ®a hä ®i th¨m c¸c danh lam th¾ng c¶nh. cê tíng. Ngêi Trung Quèc rÊt tiÕt kiÖm trong chi tiªu.

2. kh¸ch ®i du lÞch thuÇn tuý b»ng thÎ du lÞch chiÕm ®a sè. Qu¶ng T©y. Cho nªn. Ngêi ®µn «ng ®i du lÞch nhiÒu h¬n n÷ giíi (theo tØ lÖ 6/4) v× ngêi phô n÷ cßn bËn viÖc gia ®×nh. Kh¸ch ®i b»ng hé chiÕu chñ yÕu lµ c¸c doanh nh©n sang du lÞch kÕt hîp t×m ®èi t¸c lµm ¨n. Ngêi Trung Quèc thêng ®i du lÞch vµo mïa xu©n vµ mïa h¹. Hä thÝch ®i theo ®oµn. kinh nghiÖm thùc tÕ cßn Ýt.2. Nh÷ng n¨m tríc ®©y. hiÓu nhau th× cµng dÔ lµm hä tháa m·n h¬n. Kh¸ch Trung Quèc hay sang ViÖt Nam lµ ngêi Qu¶ng §«ng. Thùc tr¹ng nguån kh¸ch vµ kh¸ch du lÞch Trung Quèc t¹i Chi nh¸nh C«ng ty OSC ViÖt Nam t¹i Hµ Néi Tõ khi nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng nhiÒu thµnh phÇn díi sù qu¶n lý cña Nhµ níc.3. §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· kh¼ng ®Þnh “Du lÞch lµ 59 . TriÕt Giang ®©y lµ nh÷ng xø giµu nhÊt Trung Quèc. NhËn thÊy vai trß quan träng cña viÖc kinh doanh du lÞch trong nÒn kinh tÕ míi. em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý cña c¸c ThÇy C«. C¬ cÊu kh¸ch du lÞch Trung Quèc: HiÖn nay. sè lîng kh¸ch ®i víi môc ®Ých nµy lµ chñ yÕu.3. cã hai c¸ch ®Ó ngêi Trung Quèc sang du lÞch ViÖt Nam lµ ®i b»ng hé chiÕu vµ b»ng thÎ du lÞch. Trªn ®©y lµ mét sè nÐt kh¸i qu¸t vÒ ®Êt níc vµ con ngêi Trung Quèc. Phóc KiÕn. Ngêi miÒn §«ng ®i du lÞch nhiÒu h¬n ngêi miÒn T©y v× ngêi miÒn §«ng giµu h¬n. ®Æc biÖt lµ ngµnh Du lÞch.3. thêng gåm nhiÒu ®é tuæi kh¸c nhau. do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n. nhiÒu ngµnh kinh tÕ níc ta ®· ®îc khëi s¾c. 2. mÆc dï em ®· rÊt cè g¾ng song kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. song hiÖn nay.thuËn lîi lín cho c¸c nhµ kinh doanh du lÞch v× cµng gÇn gòi.

x· héi cña §Êt níc”. Chi nh¸nh chñ tr¬ng phôc vô mäi ®èi tîng kh¸ch. Chi nh¸nh C«ng ty OSC ViÖt Nam cßn lµm nhiÖm vô cña mét nhµ kh¸ch cña C«ng ty Du lÞch DÞch vô DÇu khÝ ViÖt Nam nªn cßn cã nhiÒu lÜnh vùc kinh doanh kh¸c n÷a.1. nªn trong 3 n¨m qua Chi nh¸nh ®Òu t¨ng sè lîng kh¸ch néi ®Þa vµ kh¸ch quèc tÕ. tuy nhiªn kh¸ch du lÞch quèc tÕ vÉn chiÕm sè lîng ®¸ng kÓ. kh«ng ph©n biÖt quèc tÕ hay néi ®Þa. viÖc kinh doanh cña Chi nh¸nh ®· cã nhiÒu thuËn lîi. Chi nh¸nh ®· nç lùc b»ng mäi biÖn ph¸p nh»m tån t¹i vµ kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ trêng du lÞch trong níc vµ quèc tÕ. do míi ®îc thµnh lËp nªn viÖc kinh doanh cña Chi nh¸nh cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. 2. Tõ n¨m 1995 trë l¹i ®©y. Chi nh¸nh C«ng ty OSC ViÖt Nam ®· tËp trung vµo khai th¸c thÞ trêng kh¸ch. §Æc ®iÓm nguån kh¸ch cña Chi nh¸nh OSC ViÖt Nam: Tríc n¨m 1990. Cô thÓ ®îc tr×nh bµy ë b¶ng sau: B¶ng 03: C¬ cÊu nguån kh¸ch t¹i Chi nh¸nh cña C«ng ty OSC ViÖt Nam 60 .mét ngµnh kinh tÕ quan träng trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ . x©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch nh»m thu hót kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµ kh¸ch du lÞch néi ®Þa. sè lîng kh¸ch ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ. N¾m ®îc thêi c¬ ®ã.3. tuy nhiªn trong luËn v¨n nµy em chØ xin nãi vÒ lÜnh vùc kinh doanh du lÞch l÷ hµnh. sè lîng kh¸ch ®Õn víi Chi nh¸nh cha ®¸ng kÓ.

4 199 träng 200 träng 200 träng Kh¸ch néi ®Þa Kh¸ch quèc tÕ chñ ®éng (inbound) Kh¸ch quèc tÕ thô ®éng 70. lîng kh¸ch du lÞch ®Õn víi Chi nh¸nh ®Òu t¨ng mét c¸ch rÊt khÝch lÖ. thu nhËp quèc d©n t¨ng. l¹m ph¸t gi¶m. kh«ng tr¸nh khái lý do kh¸ch quan nµy nªn Chi nh¸nh chØ ®ãn ®îc 1. N¨m 1999. N¨m 2001 võa qua lµ n¨m khëi s¾c cña mäi ngµnh kinh tÕ.8 446 9.1 N¨m 1 648 3. do khñng ho¶ng kinh tÕ ë mét sè níc trong khu vùc nªn lîng kh¸ch quèc tÕ ®i du lÞch rÊt Ýt.3. Sè lîng kh¸ch du lÞch Trung Quèc t¹i Chi nh¸nh: 61 .39 4.52 2 TØ (%) 19.§¬n N¨m ChØ tiªu vÞ tÝnh Lît kh¸ch Lît kh¸ch Lît 9 428 1.51 Tæng kh¸ch 100. §Æc ®iÓm tiªu dïng cña kh¸ch du lÞch Trung Quèc t¹i Chi nh¸nh 2.7 208 9.0 kh¸ch 8 1 1 (Nguån : B¸o c¸o tæng kÕt cuèi n¨m göi C«ng ty t¹i thµnh phè Vòng Tµu) Qua b¶ng trªn chóng ta thÊy.3.2.522 lît ngêi tham gia c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch. bªn c¹nh ®ã khñng ho¶ng kinh tÕ ë c¸c níc trong khu vùc còng ®· dÇn kh¾c phôc nªn nh×n vµo b¶ng trªn thÊy tæng sè lît kh¸ch ®¹t 3.1.9 (outbound) kh¸ch Lît 2. Lîng kh¸ch néi ®Þa vµ outbound còng chÞu ¶nh hëng nhng kh«ng ®¸ng kÓ.426 lît kh¸ch ë mét Chi nh¸nh nhá lµ rÊt ®¸ng mõng.0 100.5 71.41 2 TØ (%) 17.15 3.6 400 11.0 100. 2.9 N¨m 0 579 2.2.41 7 TØ (%) 14.1 75.

Tõ n¨m 1996. Chi nh¸nh C«ng ty OSC ViÖt Nam t¹i Hµ Néi ®· thu hót ®îc rÊt nhiÒu kh¸ch Trung Quèc ®Õn víi Chi nh¸nh. sè lîng kh¸ch ®· t¨ng lªn gÇn gÊp 3 lÇn so víi n¨m 1999.Trung. Theo thèng kª cña Tæng côc Du lÞch ViÖt Nam. Cïng víi nh÷ng thuËn lîi trong quan hÖ ViÖt . Trung Quèc lµ níc cã thÞ phÇn kh¸ch du lÞch vµo ViÖt Nam chiÕm tØ träng lín nhÊt trªn tæng sè kh¸ch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam. 2001 cña Chi nh¸nh) Nh vËy. n¨m 2001 võa qua sè lîng kh¸ch du lÞch Trung Quèc vµo ViÖt Nam chiÕm tØ träng lµ 29% toµn bé lîng kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµo ViÖt Nam. ch¾c r»ng trong nh÷ng n¨m tíi lîng 62 . 2000. rÊt giái tiÕng Trung Quèc. N¨m 2001. Víi ®éi ngò lao ®éng trÎ. tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m 2001 lîng kh¸ch du lÞch Trung Quèc ®· t¨ng lªn rÊt nhiÒu. Sè lîng ®îc thÓ hiÖn ë biÓu ®å sau: BiÓu ®å 01: Sè lîng kh¸ch du lÞch Trung Quèc ®Õn Chi nh¸nh (lît kh¸ch) 2359 1658 854 2500 2000 1500 1000 500 0 1999 2000 2001 (Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt c¸c n¨m 1999.

cha tËp trung vµo khai th¸c c¸c dÞch vô dÔ thu lîi nhuËn cao. c¸c ch¬ng tr×nh do Chi nh¸nh x©y dùng cã møc gi¸ t¬ng ®èi cao nªn b×nh qu©n vÒ chi tiªu ë Chi nh¸nh còng t¬ng ®èi cao. th× dÞch vô vËn chuyÓn ®øng thø hai.00 0 60. §¬n vÞ VND VND VND VND VND Sè lîng 250.2.3.3 19 20. Tuy nhiªn. ®iÒu nµy thÓ hiÖn cô thÓ ë b¶ng díi ®©y. mµ trªn thùc tÕ.1 0 605.0 0 (Nguån : Chi nh¸nh C«ng ty OSC ViÖt 63 .00 0 125. 2. chi phÝ cho vËn chuyÓn ë níc ta cßn cao. §©y chÝnh lµ mÆt yÕu cña ngµnh du lÞch níc ta. c¸c dÞch vô bæ sung nh dÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ vµ dÞch vô mua s¾m chiÕm tØ lÖ kh¸ khiªm tèn. C¬ cÊu chi tiªu cña kh¸ch du lÞch Trung Quèc. kh¸ch du lÞch Trung Quèc lµ ®èi tîng kh¸ch cã møc chi tiªu b×nh qu©n theo ®Çu ngêi kh«ng cao.6 10 55.00 9.kh¸ch Trung Quèc ®Õn ViÖt Nam nãi chung vµ ®Õn Chi nh¸nh nãi riªng sÏ cßn t¨ng h¬n n÷a. gi¶i trÝ Mua s¾m vµ môc ®Ých kh¸c Tæng céng Nam ) Nh vËy.2. Nh×n chung. sau dÞch vô lu tró .00 VND 100. Cã thÓ thÊy r»ng.00 0 115.lµ lo¹i h×nh dÞch vô lu«n chiÕm tØ lÖ cao trong chi tiªu cña mét chuyÕn du lÞch. B¶ng 04: Chi tiªu b×nh qu©n cña kh¸ch du lÞch Trung Quèc Môc ®Ých chi tiªu DÞch vô lu tró DÞch vô ¨n uèng DÞch vô vËn chuyÓn DÞch vô vui ch¬i.000 Tû lÖ (%) 41.

C¬ cÊu kh¸ch du lÞch Trung Quèc: Kh¸ch du lÞch Trung Quèc cña Chi nh¸nh hÇu hÕt lµ kh¸ch du lÞch thuÇn tuý (chiÕm 90% tæng sè kh¸ch du lÞch Trung Quèc ®Õn víi Chi nh¸nh). thÓ thao. Theo ®é tuæi Díi 25 tuæi 108 12.6 197 11. ta thÊy tØ lÖ kh¸ch lµ nam giíi lu«n lu«n cao h¬n n÷ giíi.1 Tõ 25 .3 1319 55.1 2. 2000.6 724 43. B¶ng 05: C¬ cÊu kh¸ch du lÞch Trung Quèc cña Chi nh¸nh theo ®é tuæi vµ giíi tÝnh §¬n vÞ tÝnh ë cét sè l ît kh¸ch: Lît kh¸ch ChØ tiªu 1999 Sè lît TØ lÖ kh¸ch % 2000 Sè lît TØ lÖ kh¸ch % 2001 Sè lît TØ lÖ kh¸ch % 1.7 tuæi Trªn 45 tuæi 264 31 561 33.3..ë níc ta cha cã nhiÒu ®iÓm vui ch¬i gi¶i trÝ hÊp dÉn kh¸ch du lÞch nªn còng kh«ng thÓ thu hót ®îc kh¸ch trong tiªu dïng c¸c dÞch vô bæ sung.45 482 56.9 356 15.8 666 28. §iÒu nµy rÊt dÔ hiÓu. 2.4 934 56. v× d©n sè cña Trung Quèc nghiªng vÒ phÇn nam giíi nhiÒu h¬n. thªm vµo ®ã n÷a lµ bÊt kÓ ë níc nµo còng vËy. 2001 cña Chi nh¸nh) Qua b¶ng trªn..4 900 54.7 1040 44. Sè cßn l¹i lµ mét lîng rÊt Ýt kh¸ch du lÞch víi môc ®Ých th¬ng m¹i.2 (Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt c¸c n¨m 1999.2. Theo giíi 854 100 1658 100 2359 100 tÝnh Nam 473 55.9 N÷ 381 44.3. sè lîng nam giíi ®i du lÞch lu«n cao h¬n 64 .3 1337 56.

§Æc ®iÓm cña ®éi ngò lao ®éng ë phßng ®iÒu hµnh tour (ë bé phËn kinh doanh nhËn kh¸ch . hä ®îc ®µo t¹o ë trêng §¹i häc Ngo¹i ng÷ nªn còng rÊt am hiÓu t©m sinh lý vµ v¨n ho¸ cña ngêi Trung Quèc. N©ng cao chÊt lîng ®éi ngò lao ®éng: §©y lµ viÖc lµm hÕt søc khã kh¨n nhng nÕu lµm ®îc sÏ ®em l¹i kÕt qu¶ rÊt lín cho Chi nh¸nh. Ngµy nay.4. 2. trong ®iÒu kiÖn kinh doanh cung ®· lín h¬n cÇu. sè kh¸ch cã ®é tuæi trªn 45 còng rÊt cao. Nh÷ng biÖn ph¸p thu hót kh¸ch du lÞch Trung Quèc cña Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch DÞch vô DÇu khÝ ViÖt Nam: Thu hót kh¸ch du lÞch lµ môc tiªu hµng ®Çu cña mäi doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh. viÖc thu hót kh¸ch cµng lµ vÊn ®Ò nan gi¶i cña mäi doanh nghiÖp kinh doanh l÷ hµnh. nhiÖt t×nh vµ rÊt giái ngo¹i ng÷. ®Æc biÖt lµ tiÕng Trung Quèc. Trong thêi gian qua.n÷ giíi.inbound) lµ hä cßn rÊt trÎ. Sau ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m thu hót thÞ trêng kh¸ch du lÞch Trung Quèc cña Chi nh¸nh: 2. Chi nh¸nh C«ng ty OSC ViÖt Nam ®· ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p nh»m lµm t¨ng lîng kh¸ch ®Õn víi Chi nh¸nh.4. l¹i n¨ng ®éng. Ngoµi ra.1. §èi víi thÞ trêng kh¸ch Trung Quèc ë Chi nh¸nh th× sè kh¸ch cã ®é tuæi tõ 25 ®Õn 45 chiÕm tØ träng cao nhÊt vµ lu«n ë møc trªn 50%. ®Òu xÊp xØ ë møc 30%. NÕu ph©n theo h×nh thøc tæ chøc th× kh¸ch du lÞch Trung Quèc ®Õn víi Chi nh¸nh chñ yÕu lµ ®i theo ®oµn. V× vËy. mçi ®oµn thêng tõ 20 ®Õn 40 ngêi. §©y lµ ®o¹n thÞ trêng chÝnh cña Chi nh¸nh. viÖc n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò lao ®éng ®· ®îc u tiªn hµng ®Çu ë Chi nh¸nh. 65 .

®iÒu kiÖn thùc tÕ t¹i ®iÓm du lÞch. Hµ Néi . s¶n phÈm cña Chi nh¸nh t¬ng ®èi ®a d¹ng.Lµo Cai.L¹ng S¬n.. ®©y chÝnh lµ Chi nh¸nh ®· ¸p dông chÝnh s¸ch gi¸ ®Ó thu hót kh¸ch. Chi nh¸nh ®· x©y dùng nh÷ng ch¬ng tr×nh du lÞch cã møc gi¸ hÕt søc mÒm dÎo. mèi quan t©m cña kh¸ch du lÞch. hä ®· biÕt phôc vô kh¸ch mét c¸ch tËn t×nh vµ chu ®¸o nªn ngµy cµng thu hót ®îc kh¸ch du lÞch Trung Quèc vÒ víi Chi nh¸nh. §Ó x©y dùng mét tour du lÞch trän gãi. mµ ®Æc biÖt lµ c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi. phôc vô kh¸ch 66 . m«i trêng. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tiªu dïng cña kh¸ch Trung Quèc nh vËy mµ trong thêi gian qua. së thÝch..2.4. l¹i hîp víi mong muèn cña ®èi tîng kh¸ch du lÞch Trung Quèc. ¸p dông chÝnh s¸ch gi¸: B»ng c¸ch ®a ra nhiÒu møc gi¸ kh¸c nhau hoÆc ®a ra c¸c møc gi¸ thÊp h¬n ®èi thñ c¹nh tranh.3. hîp tói tiÒn. Hµ Néi .4. Qua kh¶o s¸t thùc tÕ. ¸p dông chÝnh s¸ch s¶n phÈm: S¶n phÈm ®Æc trng cña c¸c c«ng ty l÷ hµnh lµ c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch. Mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm tiªu dïng cña kh¸ch du lÞch Trung Quèc lµ thÝch gi¸ rÎ. theo sè lîng kh¸ch kh¸c nhau. Chi nh¸nh ®· tËp trung vµo khai th¸c c¸c tour chÝnh nh: Hµ Néi . kh«ng cÇn tiÖn nghi sang träng. Nh×n chung. phong phó. 2. Chi nh¸nh ®· nghiªn cøu kü lìng nhu cÇu. 2. Sù ph©n biÖt vÒ gi¸ cã thÓ ¸p dông cho c¸c ch¬ng tr×nh kh¸c nhau.H¹ Long.Sau khi ®îc ®µo t¹o vÒ du lÞch. ®ång thêi c¨n cø vµo nguån tµi nguyªn du lÞch. ®å ¨n thøc uèng ®¾t tiÒn mµ chñ yÕu lµ hîp khÈu vÞ.

c¬ quan cïng ®Þa bµn Hµ Néi vµ ë c¸c vïng phô cËn ®Ó t¨ng nguån kh¸ch ®Õn víi Chi nh¸nh.Trung Quèc ®Ó thuËn tiÖn trong viÖc trao ®æi th«ng tin ®èi víi c¸c kh¸ch hµng vµ thiÕt lËp mèi quan hÖ víi c¸c h·ng l÷ hµnh cña níc b¹n. Chi nh¸nh cßn chñ ®éng më mét v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i tØnh Nam Ninh . Chi nh¸nh ®· kh«ng ngõng cñng cè vµ më réng mèi quan hÖ ®Ó viÖc tiÕn hµnh lµm thñ tôc xuÊt nhËp c¶nh. Trong thêi gian qua. C¸c quan hÖ nµy thêng ®îc cô thÓ ho¸ b»ng lîi Ých kinh tÕ díi h×nh thøc hoa hång.. T¨ng cêng liªn doanh...5. 2. trong mèi quan hÖ liªn doanh liªn kÕt vµ thiÕt lËp quan hÖ. C«ng ty Du lÞch §êng s¾t B¾c Kinh.víi nhiÖt t×nh vèn cã. ¸p dông chÝnh s¸ch ph©n phèi: 67 . 2. ta cã thÓ nhËn thÊy Chi nh¸nh ®· cã mèi quan hÖ t¬ng ®èi réng r·i víi c¸c c¬ quan ®oµn thÓ vµ c¸c tæ chøc du lÞch ®Ó phôc vô cho viÖc kinh doanh cña m×nh ®îc tèt h¬n. C«ng ty Du lÞch Quèc L÷. c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan.4. ban ngµnh h÷u quan.. Ngoµi ra. C«ng ty Du lÞch Thîng H¶i..4. c¸c h·ng hµng kh«ng.. §èi víi c¸c bé. Nh vËy.4. liªn kÕt: §Ó t¹o ra vµ thu hót ®îc c¸c nguån kh¸ch míi th× c¸c h·ng l÷ hµnh ph¶i kh«ng ngõng më réng c¸c mèi quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh kh¸c. C¸c h·ng l÷ hµnh thêng göi kh¸ch cho Chi nh¸nh lµ C«ng ty Du lÞch Quèc tÕ H÷u NghÞ Qu¶ng T©y. Chi nh¸nh C«ng ty OSC ViÖt Nam ®· liªn tôc t¹o mèi quan hÖ víi c¸c C«ng ty. ®îc nhanh chãng. phï hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ mong muèn cña kh¸ch du lÞch Trung Quèc. dÔ dµng thuËn tiÖn. mua vÐ m¸y bay.

qu¶ng c¸o ®· lµ mét c«ng 68 . ®Æt vÐ. Mét sè ®oµn.6. ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn tíi c¸c ®Þa ®iÓm kh¸ch ®Õn trong hîp ®ång. fax cho Chi nh¸nh ®Ó cung cÊp th«ng tin vÒ kÕ ho¹ch ®ãn tiÕp vµ hä trùc tiÕp nhËn tiÒn cña kh¸ch. C«ng ty Du lÞch Hµ Giang. C¸c h·ng nµy thêng th«ng qua ®iÖn tho¹i. Khi nhËn ®îc kÕ ho¹ch tõ phÝa göi kh¸ch. H¹ Long vµ H¶i Phßng. Khi thùc hiÖn xong ch¬ng tr×nh th× Chi nh¸nh trÝch phÇn tr¨m cho c¸c ®¹i lý. Chi nh¸nh thêng nhËn kh¸ch tõ c¸c h·ng göi kh¸ch th«ng qua hîp ®ång kÝ kÕt gi÷a hai bªn. §©y lµ kªnh ph©n phèi chÝnh mµ Chi nh¸nh thêng ¸p dông. Th«ng thêng.§èi víi kh¸ch Trung Quèc chñ ®éng. Chi nh¸nh th«ng qua c¸c ®¹i lý C«ng ty Du lÞch c¸c tØnh biªn giíi cã cöa khÈu tiÕp gi¸p víi Trung Quèc ®îc phÐp ®ãn kh¸ch Trung Quèc nh C«ng ty Du lÞch Lµo Cai. bé phËn ®iÒu hµnh cña Chi nh¸nh phèi hîp víi c¸c bé phËn kh¸c ®Ó tiÕn hµnh ®Æt phßng. kÕ ho¹ch ¨n uèng. cã khi Chi nh¸nh thùc hiÖn viÖc ®µm ph¸n gi¸ c¶ trùc tiÕp víi kh¸ch. Còng cã khi. phô thuéc vµo mèi quan hÖ gi÷a hai bªn vµ sè lîng kh¸ch mµ hä göi ®Õn. bëi v× nã cã thuËn lîi lµ dÔ dµng b¸n ®îc c¸c tour trän gãi víi sè lîng lín. Chi nh¸nh chÞu tr¸ch nhiÖm bè trÝ ch¬ng tr×nh cho kh¸ch. sau ®ã chuyÓn sang Chi nh¸nh tríc khi kh¸ch tíi ViÖt Nam.4. viÖc qu¶ng c¸o t¬ng ®èi kh«ng cÇn thiÕt. 2... C«ng ty Du lÞch L¹ng S¬n. Chi nh¸nh thêng tr¶ cho c¸c c«ng ty göi kh¸ch møc hoa hång trung b×nh dao ®éng tõ 5 .12%. Chi nh¸nh nhËn ®ãn tiÕp kh¸ch phÇn ch¬ng tr×nh t¹i Hµ Néi. T¨ng cêng tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o: §èi víi kh¸ch du lÞch Trung Quèc. tuy nhiªn ngµy nay.

Nãi tãm l¹i. C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cña Chi nh¸nh khi ®a ra qu¶ng c¸o ®Òu s¸t víi thùc tÕ tæ chøc. Vµ Chi nh¸nh ®· kh«ng quªn giíi thiÖu nh÷ng ch¬ng tr×nh Chi nh¸nh ®· x©y dùng vµ nh÷ng ch¬ng tr×nh ®Æc biÖt cña Chi nh¸nh ®Ó thu hót kh¸ch quay trë l¹i víi Chi nh¸nh. Chi nh¸nh lu«n cã quµ tÆng in Logo cña Chi nh¸nh ®Ó tÆng cho kh¸ch hµng sau mçi chuyÕn ®i. Chi nh¸nh còng ®· n¾m ®îc chiÕc ch×a kho¸ nµy nªn trong nhiÒu n¨m qua. C¸c nh©n viªn cña Chi nh¸nh lu«n ®Ò cao yÕu tè chÊt lîng s¶n phÈm vµ chÊt lîng phôc vô. Chi nh¸nh ®· vµ ®ang ngµy cµng cñng cè uy tÝn cña m×nh trªn thÞ trêng du lÞch ViÖt Nam còng nh thÞ trêng du lÞch quèc tÕ. kh«ng lµm kh¸ch du lÞch c¶m thÊy ngì ngµng khi thùc sù tham gia tour ®ã. Chi nh¸nh liªn tôc x©y dùng nh÷ng ch¬ng tr×nh míi ®Ó qu¶ng c¸o göi ®Õn tËn tay thÞ trêng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng.cô ®¾c lùc gióp nhµ kinh doanh nhanh chãng ®a mÆt hµng cña m×nh ®Õn víi ngêi tiªu dïng. C«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o cña Chi nh¸nh ®· phÇn nµo thu hót ®îc kh¸ch hµng ®Õn víi Chi nh¸nh vµ còng ®· phÇn nµo t¹o dùng ®îc uy tÝn vµ h×nh ¶nh cña Chi nh¸nh trªn thÞ trêng du lÞch. v× vËy trong nhiÒu n¨m qua uy tÝn cña Chi nh¸nh ®· ®îc kh¼ng ®Þnh. §èi víi nh÷ng kh¸ch ®· tham gia vµo ch¬ng tr×nh. b»ng c¸c biÖn ph¸p thu hót kh¸ch cña m×nh. sè lîng kh¸ch ®Õn víi 69 . c¸c nh©n viªn cña Chi nh¸nh lu«n t©m niÖm r»ng khi kh¸ch ®· ®Õn víi Chi nh¸nh m×nh dï b»ng c¸ch nµy hay c¸ch kh¸c còng ph¶i lu«n chó träng phôc vô kh¸ch mét c¸ch tËn t×nh chu ®¸o. Víi ph¬ng ch©m “kh¸ch hµng lµ thîng ®Õ”. ®Æc biÖt lµ thÞ trêng Trung Quèc.

§iÒu nµy ®· kh¼ng ®Þnh ®îc nç lùc cña tÊt c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Chi nh¸nh.Chi nh¸nh t¨ng lªn râ rÖt. Ch¬ng III : mét sè ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p nh»m t¨ng cêng thu hót kh¸ch du lÞch lµ ngêi Trung Quèc t¹i Chi nh¸nh OSC ViÖt Nam. 70 .

Th¸i B×nh D¬ng ®ang næi lªn nh mét thÞ trêng hÊp dÉn.3. riªng khu vùc §«ng Nam ¸ ®· ®ãn ®îc 60 triÖu lît kh¸ch. mÕn kh¸ch. 3.1. Xu híng ph¸t triÓn cña thÞ trêng du lÞch ViÖt Nam HiÖn nay trªn ThÕ giíi. lµ trung t©m vµ lµ cöa ngâ cña khu vùc §«ng Nam ¸. mÆc dï t×nh h×nh x· héi vµ kinh tÕ ThÕ giíi ®ang cã nhiÒu biÕn ®éng. Kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn víi khu vùc nµy t¨ng lªn 12 lÇn vµ thu nhËp ngo¹i tÖ t¨ng lªn 5 lÇn trong 30 n¨m qua. NÕu nh tríc ®©y. chÝnh v× vËy ngµnh du 71 . tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã ®· gióp ViÖt Nam trë thµnh mét ®iÓm du lÞch hÊp dÉn ®èi víi kh¸ch du lÞch trªn ThÕ giíi. thay vµo ®ã lµ thÞ trêng du lÞch ë khu vùc Ch©u ¸ . vÝ dô nh “sù kiÖn 11/9” x¶y ra t¹i Mü ®· lµm ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn ngµnh du lÞch ë hÇu kh¾p c¸c quèc gia trªn ThÕ giíi. §Êt níc ViÖt Nam víi bÒ dµy lÞch sö vÎ vang víi nÐt v¨n ho¸ ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc vµ n¬i ®©y cã rÊt nhiÒu c¶nh ®Ñp kú vÜ.1. míi l¹ víi kh¸ch du lÞch.. ®ang cã sù thay ®æi lín vÒ dßng kh¸ch. song ViÖt Nam vÉn ®îc coi lµ mét níc cã hÖ sè an toµn cao nhÊt ThÕ giíi. ViÖt Nam víi vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi lµ n»m trªn ®êng giao th«ng quèc tÕ. Xu híng ph¸t triÓn cña thÞ trêng kh¸ch du lÞch Trung Quèc ®èi víi ViÖt Nam vµ Chi nh¸nh OSC ViÖt Nam.6 triÖu lît kh¸ch quèc tÕ. Tuy nhiªn trong n¨m 2001 võa qua ®· x¶y ra nhiÒu sù kiÖn g©y chÊn ®éng d luËn ThÕ giíi. con ngêi ViÖt Nam nh©n hËu. hai khu vùc thu hót nhiÒu kh¸ch nhÊt lµ T©y ¢u vµ B¾c Mü th× ngµy nay tèc ®é t¨ng trëng ®ang cã xu híng gi¶m dÇn. Theo thèng kª cña Tæ chøc Du lÞch ThÕ giíi (WTO) th× n¨m 2001 võa qua khu vùc nµy ®· ®ãn ®îc 122. Ngµy nay. hoang s¬.1..

víi 50 níc vµ vïng l·nh thæ. ViÖt Nam ®· triÓn khai quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞch theo híng du lÞch v¨n ho¸ vµ du lÞch sinh th¸i. Nhµ níc ta ®· cã nhiÒu ch¬ng tr×nh. Nga. u tiªn x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng ë nh÷ng khu du lÞch tËp trung t¹i c¸c trung t©m lín. ®· cã 18 hiÖp ®Þnh song ph¬ng ®îc kÝ kÕt..000 h·ng du lÞch trªn ThÕ giíi. APEC. VÒ hîp t¸c ®a ph¬ng. n¨m 1996 lµ thµnh viªn cña ASLANTA. Trung Quèc.. biÖn ph¸p nh»m thu hót kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµo 72 . vÝ dô nh hiÖp ®Þnh kÝ kÕt víi c¸c níc nh: Cu Ba. Víi viÖc x©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh. danh lam th¾ng c¶nh næi tiÕng cña ®Êt níc.. Ngoµi ra.. n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸c nh©n viªn nh»m phï hîp víi tÊt c¶ c¸c lo¹i kh¸ch kh¸c nhau. n¨m 1989 lµ thµnh viªn cña DATA. liªn doanh më réng thÞ trêng vµ cè g¾ng v¬n lªn thµnh mét quèc gia cã uy tÝn trªn thÞ trêng ë c¶ mäi mÆt. ®Æc biÖt lµ vÒ du lÞch. ViÖt Nam ®· cã nhiÒu hiÖp ®Þnh hîp t¸c song ph¬ng vµ ®a ph¬ng. Ên §é. c¸c di tÝch lÞch sö. ViÖt Nam lu«n më cöa hîp t¸c.. ngµy cµng hoµ nhËp víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn ThÕ giíi.lÞch ViÖt Nam vÉn ®ang trªn con ®êng héi nhËp vµ ph¸t triÓn. cÇn thiÕt ®Ó du lÞch ViÖt Nam ®Õn víi thÞ trêng du lÞch ThÕ giíi vµ kh¼ng ®Þnh m×nh trªn chÝnh thÞ trêng ®ã. Trong nh÷ng n¨m qua. ViÖt Nam ®· lµ thµnh viªn cña Tæ chøc Du lÞch ThÕ giíi (WTO). Huy ®éng c¸c nguån lùc tham gia kinh doanh du lÞch. Nh×n chung trong mÊy n¨m qua. c¸c ®iÓm du lÞch hÊp dÉn vÒ v¨n ho¸. vµ 8 níc ASEAN. ViÖt Nam ®· cã hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ víi WTO.. ASEM. Vµo n¨m 1981. ViÖt Nam cßn hîp t¸c víi trªn 1. ASTA vµ trong khu«n khæ c¸c níc ASEAN. §©y lµ nh÷ng bíc ®i quan träng.

5 . (sè liÖu cña Tæng côc Du lÞch ViÖt Nam) Tuy nhiªn nÕu so s¸nh víi c¸c níc trong cïng khu vùc th× ®ã lµ nh÷ng con sè khiªm tèn. Mü. N¨m 2001 võa qua. ë Th¸i Lan ®· ®ãn ®îc 6. t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 0. Trung Quèc. cã 9 thÞ trêng kh¸ch du lÞch quèc tÕ lín nhÊt ë ViÖt Nam lµ Ph¸p.ViÖt Nam cho nªn thÞ trêng kh¸ch du lÞch quèc tÕ t¬ng ®èi æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. 73 . NhËt B¶n. ë Malaysia ®· ®ãn ®îc 7. du lÞch ViÖt Nam ®· ®ãn ®îc 2. KÕt qu¶ nµy ®· chøng minh nç lùc phÊn ®Êu kh«ng ngõng cña mäi thµnh viªn trong ngµnh du lÞch nãi riªng vµ cña ChÝnh phñ níc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam nãi chung.3 triÖu lît kh¸ch quèc tÕ. HiÖn nay. Mü.19 triÖu lît kh¸ch. níc ta sÏ ®ãn ®îc 6 -7 triÖu lît kh¸ch du lÞch quèc tÕ. §µi Loan. §Þnh híng ph¸t triÓn cña du lÞch ViÖt Nam lµ nh»m vµo c¸c thÞ trêng ¢u. song du lÞch ViÖt Nam cha thùc sù ph¸t triÓn t¬ng xøng víi tiÒm n¨ng s½n cã cña §Êt níc.7 triÖu lît kh¸ch quèc tÕ. Trung Quèc. mÆc dï ®· cã rÊt nhiÒu cè g¾ng. Môc tiªu phÊn ®Êu cña du lÞch ViÖt Nam ®Õn n¨m 2005 lµ 3.4 triÖu lît kh¸ch du lÞch quèc tÕ. NhËt B¶n. §an M¹ch. trong khi ®ã vµo n¨m 1995.3 triÖu lît kh¸ch quèc tÕ. Qua ®ã ta cã thÓ thÊy ®îc. ®Æc biÖt lµ thÞ trêng kh¸ch du lÞch Ch©u ¢u.33 triÖu lît kh¸ch du lÞch quèc tÕ. CÇn ph¶i nç lùc nhiÒu h¬n n÷a trong c«ng cuéc ph¸t triÓn du lÞch níc nhµ. Mü. Anh. NhËt B¶n. Trung Quèc ph¸t triÓn rÊt tèt. Theo dù kiÕn ®Õn n¨m 2010. Thôy SÜ. n¨m 2010 lµ 6 . theo thèng kª vµ kÕt luËn cña Tæng côc Du lÞch ViÖt Nam. ë Singapo ®ãn ®îc 6. óc.7 triÖu lît kh¸ch víi thu nhËp t¬ng øng lµ 2 tû USD vµ kho¶ng 4-5 tû USD.

.1. ®Æc biÖt lµ ngµnh Du lÞch. gi¸ sµn cho c¸c doanh nghiÖp. Tæng côc trëng Tæng côc Du lÞch ViÖt nam ®· kÝ quyÕt ®Þnh ban hµnh “Quy chÕ t¹m thêi vÒ qu¶n lý vµ tæ chøc ®èi víi ngêi Trung Quèc cã giÊy th«ng hµnh xuÊt nhËp c¶nh do Trung Quèc cÊp.2. qui ®Þnh vÒ kh¸ch s¹n vµ ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn kh¸ch.2.3. Nhµ níc ta ®· chñ tr¬ng ®Èy m¹nh ph¸t triÓn du lÞch quèc tÕ.1. Xu híng ph¸t triÓn cña thÞ trêng kh¸ch du lÞch Trung Quèc ®èi víi ViÖt Nam vµ Chi nh¸nh C«ng ty OSC ViÖt Nam. Tæng côc Du lÞch ®· ra v¨n b¶n híng dÉn sè 758/TCDL ngµy 31/7/1998 víi mét sè néi dung: ®èi tîng cÊp thÎ. coi du lÞch lµ mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña ®Êt níc. thu hót ngµy cµng nhiÒu kh¸ch du lÞch quèc tÕ tíi ViÖt Nam. §îc sù uû nhiÖm cña Thñ tíng ChÝnh phñ. gi¸ trÞ sö dông vµ lÖ phÝ cña thÎ du lÞch.. Trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ. quy ®Þnh ®èi víi c¸c C«ng ty l÷ hµnh quèc tÕ.1. Nh÷ng chñ tr¬ng vµ chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc ta ®èi víi viÖc ph¸t triÓn sè lîng kh¸ch du lÞch Trung Quèc thùc sù ®· t¹o ®µ cho du lÞch ViÖt Nam “tiÕn mét bíc dµi” trªn con ®êng chinh 74 . §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· cã nhiÒu bíc ph¸t triÓn míi trong quan hÖ ngo¹i giao vµ hîp t¸c lµm ¨n kinh tÕ ®Ó mäi ngµnh kinh tÕ ®Òu cã c¬ héi ph¸t triÓn. Sau ®ã. vµo níc ta tham quan du lÞch” (quyÕt ®Þnh sè 229/Q§ . Tû phÇn cña kh¸ch du lÞch lµ ngêi Trung Quèc trªn thÞ trêng du lÞch ViÖt Nam. X¸c ®Þnh thÞ trêng kh¸ch du lÞch lµ ngêi Trung Quèc lµ thÞ trêng kh¸ch lín ®Çy tiÒm n¨ng cña du lÞch ViÖt Nam. chÕ ®é b¸o c¸o. x©y dùng §Êt níc cïng víi viÖc coi träng c¸c ho¹t ®éng ®èi ngo¹i.TCDL ngµy 2/7/1998). 3.

Trung Quèc ®· ®îc nèi liÒn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch qua l¹i dÔ dµng h¬n vµ tõ ®ã lîng ngêi Trung Quèc sang ViÖt Nam b»ng ®êng bé ®· t¨ng lªn râ rÖt. n¨m më ®Çu cña kû nguyªn míi. N¨m 1999. §Õn n¨m 1999.14 triÖu lît kh¸ch). Cho ®Õn n¨m 2001. bªn c¹nh ®ã ViÖt Nam ®· cho phÐp kh¸ch du lÞch Trung Quèc vµo c¸c tØnh biªn giíi b»ng giÊy th«ng hµnh vµ tuyÕn ®êng s¾t ViÖt Nam . ®¹t con sè kho¶ng 0. tøc lµ kh¸ch du lÞch Trung Quèc ®¹t kho¶ng 0. Tæng côc Du lÞch ViÖt Nam cã quy ®Þnh sè 229/Q§ . tØnh L¹ng S¬n. lîng kh¸ch du lÞch Trung Quèc ®Õn ViÖt Nam t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ. chiÕm kho¶ng 23% trªn tæng sè kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµo ViÖt Nam (2.78 triÖu lît kh¸ch.484 triÖu lît kh¸ch.TCDL vÒ viÖc ban hµnh quy chÕ t¹m thêi cho ngêi Trung Quèc vµo ViÖt Nam (tíi tËn Hµ Néi) b»ng giÊy th«ng hµnh. hé chiÕu mµ chØ cÇn ThÎ du lÞch.Trung nh cöa khÈu t¹i tØnh Qu¶ng Ninh.. ngµnh du lÞch ViÖt Nam ®· liªn tôc tæ chøc c¸c 75 . xÊp xØ 27%. tØnh Lai Ch©u.492 triÖu lît kh¸ch. §Õn n¨m 2001 võa qua.phôc thÞ trêng kh¸ch du lÞch Trung Quèc réng lín.. níc ta më thªm vµ n©ng cÊp hÇu hÕt c¸c cöa khÈu ë vïng biªn giíi ViÖt . N¨m 2000. Nhµ níc ViÖt Nam cho phÐp kh¸ch du lÞch Trung Quèc ®îc vµo Hµ Néi kh«ng cÇn visa. tæng sè kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam lµ kho¶ng 1. tû träng kh¸ch du lÞch Trung Quèc ®· lªn tíi con sè 29% trªn tæng sè kh¸ch du lÞch quèc tÕ n¨m 2001 lµ 2. trong ®ã kh¸ch du lÞch Trung Quèc chiÕm kho¶ng 0. lîng kh¸ch du lÞch Trung Quèc t¨ng nhanh do nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu nh: N¨m 1996. (sè liÖu cña Tæng côc Du lÞch ViÖt Nam) Nh vËy trong n¨m 2001 võa qua.676 triÖu lît kh¸ch. Ngµy 2/7/1998.33 triÖu.

nhËn thÊy kh¶ n¨ng kinh doanh du lÞch trªn thÞ trêng du lÞch trong vµ ngoµi níc. N»m trªn ®Þa bµn Hµ Néi. Bªn c¹nh ®ã. cho nªn chiÕn lîc kinh doanh cña Chi nh¸nh lµ khai th¸c thÞ trêng kh¸ch du lÞch Trung Quèc.2. hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp kinh doanh du lÞch ®Òu biÕt khai th¸c thÞ trêng kh¸ch chÝnh cña ViÖt Nam lµ thÞ trêng kh¸ch du lÞch Trung Quèc nªn lîng kh¸ch Trung Quèc vµo níc ta n¨m 2001 t¨ng ®ét biÕn so víi n¨m 2000 lµ 137%.1. Chi nh¸nh C«ng ty OSC ViÖt Nam ®· n¾m b¾t ®îc thêi c¬ vµ ®i s©u vµo khai th¸c thÞ trêng kh¸ch du lÞch Trung Quèc b»ng ThÎ du lÞch. Tû phÇn cña kh¸ch du lÞch Trung Quèc trong thÞ trêng kh¸ch cña Chi nh¸nh: Trong mêi n¨m ®Çu x©y dùng vµ ph¸t triÓn. Chi nh¸nh nhËn thÊy cã mét sè lîng lín kh¸ch du lÞch Trung Quèc tiÒm tµng ë khu vùc c¸c tØnh phÝa Nam Trung Quèc cã ®êng biªn giíi chung víi ViÖt Nam vµ cã cöa khÈu th«ng qua níc ta nh 76 . lµ Thñ ®« cña §Êt níc. Chi nh¸nh ®· m¹nh d¹n tuyÓn chän nh©n viªn chuyªn ngµnh du lÞch ®Ó ®Çu t vµ khai th¸c thÞ trêng du lÞch tiÒm n¨ng cña §Êt níc. Cho ®Õn n¨m 1995. Qua kh¶o s¸t thÞ trêng vµ t×m hiÓu thùc tÕ. §éi ngò nh©n viªn ë phßng ®iÒu hµnh tour . n¬i thuËn tiÖn ®êng giao th«ng.ch¬ng tr×nh du lÞch thu hót nhiÒu lîng kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµ ®Æc biÖt lµ kh¸ch du lÞch Trung Quèc. Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch DÞch vô DÇu khÝ ViÖt Nam ®· cã chiÕn lîc kinh doanh ®a d¹ng nhiÒu ngµnh nghÒ nh C«ng ty mÑ lµ C«ng ty Du lÞch DÞch vô DÇu khÝ ViÖt Nam. 3.bé phËn nhËn kh¸ch l¹i hÇu hÕt lµ c¸c cùu sinh viªn trêng §¹i häc ngo¹i ng÷ chuyªn ngµnh tiÕng Trung Quèc.2.

N»m trªn ®Þa bµn Hµ Néi lµ trung t©m th¬ng m¹i cña c¶ níc.Trung Quèc ®Ó dÔ dµng trong viÖc tiÕp xóc víi kh¸ch Trung Quèc mét c¸ch nhanh nhÊt.. Víi ®éi ngò nh©n viªn n¨ng ®éng.. nh»m thu hót lîng kh¸ch lín tõ c¸c tØnh biªn giíi ®Õn Hµ Néi du lÞch. Sau khi cã quyÕt ®Þnh cña Nhµ Níc vÒ viÖc cho phÐp kh¸ch du lÞch Trung Quèc sö dông thÎ du lÞch ®Ó ®Õn Hµ Néi. B»ng quyÕt ®Þnh cho kh¸ch du lÞch Trung Quèc cã thÓ ®Õn Hµ Néi. Du lÞch ViÖt Nam ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho Chi nh¸nh khai th¸c thÞ trêng réng lín nµy. Kh¸ch Trung Quèc thêng qua cöa khÈu Mãng C¸i (chiÕm 2/3 lîng kh¸ch Trung Quèc vµo ViÖt Nam) th× Chi nh¸nh ®· cã V¨n 77 . * Nh÷ng thuËn lîi ®èi víi Chi nh¸nh C«ng ty OSC ViÖt Nam trong viÖc thu hót kh¸ch du lÞch Trung Quèc th«ng qua thÎ du lÞch. nhiÖt t×nh.Qu¶ng §«ng víi cöa khÈu Mãng C¸i (Qu¶ng Ninh). Chi nh¸nh C«ng ty OSC ViÖt Nam ®· kÞp thêi ®a ra chiÕn lîc kinh doanh lµ nh»m vµo ®èi tîng kh¸ch du lÞch Trung Quèc. §Ó kÕt hîp gi÷a lîi Ých kinh tÕ víi an ninh quèc gia th× viÖc tæ chøc tiÕp ®ãn. Chi nh¸nh ®· nhanh chãng n¾m b¾t thêi c¬.18 C«ng an Thµnh phè Hµ Néi gi¸m s¸t vµ qu¶n lý chÆt chÏ. Nam Ninh víi cöa khÈu H÷u NghÞ Quan (L¹ng S¬n). ®Æc biÖt lµ rÊt giái tiÕng Trung Quèc. Chi nh¸nh ®· më v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Nam Ninh . C«n Minh víi cöa khÈu Hµ KhÈu (Lµo Cai). bu«n b¸n. tham quan cho ®èi tîng kh¸ch nµy ph¶i ®îc phßng PA. x©y dùng ngay nh÷ng ch¬ng tr×nh du lÞch tõ Trung Quèc ®Õn Hµ Néi. Sè lîng kh¸ch nµy thêng qua biªn giíi sang tØnh b¹n ®Ó tham quan.

tríc ®©y kh¸ch du lÞch Trung Quèc chØ ®îc ®Õn mét sè tØnh biªn giíi gi¸p ViÖt Nam th× nay hä ®· cã thÓ ®Õn tËn Thñ ®« Hµ Néi.phßng ®¹i diÖn t¹i ThÞ x· Mãng C¸i ®Ó tiÖn viÖc ®ãn tiÕp kh¸ch. Bëi v×. sÏ bít mét kho¶n lµm visa. n¬i Chi nh¸nh C«ng ty ®ang ho¹t ®éng. Chi nh¸nh ®· thu ®îc mét lîng doanh thu lín tõ kh¸ch du lÞch Trung Quèc. hé chiÕu mµ tríc ®©y vÉn ph¶i lµm. khi x©y dùng ch¬ng tr×nh. Nhê nh÷ng thuËn lîi trªn mµ trong ba n¨m qua Chi nh¸nh ®· ®¹t ®îc mét kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ: BiÓu ®å 02: C¬ cÊu kh¸ch du lÞch quèc tÕ chñ ®éng cña Chi nh¸nh (lît kh¸ch) 2500 2000 1500 1000 854 500 0 382 136 281 318 155 397 402 259 2359 1658 KDL KDL KDL KDL Trung quèc Th¸i Lan Singapore níc kh¸c 78 . trong khi ®ã. song b»ng viÖc thu hót kh¸ch du lÞch mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Kh¸ch du lÞch Trung Quèc kh«ng ph¶i lµ ®èi tîng kh¸ch cã kh¶ n¨ng chi tr¶ cao. Khai th¸c thÞ trêng kh¸ch du lÞch Trung Quèc b»ng thÎ du lÞch rÊt thuËn tiÖn cho mäi doanh nghiÖp kinh doanh du lÞch vµ cho chÝnh Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch DÞch vô DÇu khÝ ViÖt Nam.

3. §Ó t¹o ®îc chç ®øng cña m×nh trong kinh doanh du lÞch l÷ hµnh. cô thÓ: n¨m 1999. Chi nh¸nh ®· kh«ng ngõng cè g¾ng trong kinh doanh nh»m thu lîi nhuËn tèi ®a cho doanh nghiÖp. 3. ®Ó ®øng v÷ng trong m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ trêng hiÖn nay. n¨m 2001. §Ó tiÕp tôc phÊn ®Êu më réng thÞ trêng. tØ träng kh¸ch du lÞch Trung Quèc chiÕm 56. chiÕm 69%. TØ träng kh¸ch du lÞch Trung Quèc lu«n lín h¬n 50%. 79 .2.1%. §©y lµ mét kÕt qu¶ ®¸ng mõng ë mét Chi nh¸nh. ph¸t huy lîi thÕ c¹nh tranh cña Chi nh¸nh.2. Ph¬ng híng chung cña Chi nh¸nh: Còng nh mäi doanh nghiÖp kinh doanh kh¸c. chñ ®éng t¨ng cêng thu hót kh¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n. ®Æc biÖt lµ kh¸ch quèc tÕ ®Õn víi Chi nh¸nh. ®ßi hái Chi nh¸nh ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó t¨ng ®îc lîng kh¸ch.1. Chi nh¸nh ®· ®a ra ph¬ng híng chung cho toµn Chi nh¸nh. Ngoµi ra. Ph¬ng híng ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch DÞch vô DÇu khÝ ViÖt Nam.7%. mäi thµnh viªn cña Chi nh¸nh ph¶i cã sù nç lùc cao h¬n n÷a. n¨m 2000.150 (Nguån: B¸o c¸o cña Chi nh¸nh göi C«ng ty t¹i Thµnh phè Vòng 1999 2000 2001 Tµu) Nh×n vµo b¶ng trªn. chiÕm 68. h¹n chÕ nh÷ng tån t¹i vµ tõng bíc kh¾c phôc chóng. ta cã thÓ dÔ dµng nhËn thÊy sè lîng kh¸ch du lÞch Trung Quèc chiÕm sè lîng rÊt lín vµ ®Òu t¨ng ®¸ng kÓ trong ba n¨m qua.

mét phÇn ph¶i phÊn ®Êu t¨ng nhanh lîng kh¸ch ®Õn víi Chi nh¸nh b»ng c¸ch: N©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm.2. §iÒu nµy thÓ hiÖn ë chç c¸c nh©n viªn trong Phßng kh«ng ngõng trau dåi kiÕn thøc. mét phÇn thùc hiÖn ®óng c¸c kÕ ho¹ch. Bªn c¹nh viÖc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm th× n©ng cao chÊt lîng phôc vô còng lµ môc tiªu phÊn ®Êu hµng ®Çu cña Phßng. liªn kÕt gi÷a c¸c bé ban ngµnh cã liªn quan vµ gi÷a hai níc ViÖt Nam .Trung Quèc ®Ó cñng cè mèi quan hÖ lµm ¨n tèt ®Ñp ®· cã gi÷a hai bªn. c¸c nh©n viªn trong Phßng còng ph¶i phÊn ®Êu v× môc tiªu chung cña c¶ Chi nh¸nh. Ngoµi ra. c¬ chÕ kho¸n s¶n phÈm. tù m×nh t×m tßi. Chi nh¸nh cßn lu«n ®¶m b¶o ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. häc hái nh÷ng kinh nghiÖm. vÒ 80 . Ph¬ng híng vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña phßng ®iÒu hµnh tour ë bé phËn kinh doanh nhËn kh¸ch (inbound) : Tríc tiªn.1. tiÕt kiÖm vµ ph¸t triÓn néi lùc. më réng thÞ trêng. ®©y lµ môc tiªu hµng ®Çu cña Phßng v× cã n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ chÊt lîng phôc vô th× míi ngµy cµng thu hót ®îc kh¸ch nhiÒu h¬n. ®æi míi qu¶n lý. ph¬ng híng mµ Chi nh¸nh ®Æt ra. ®Ó phÊn ®Êu møc doanh thu t¨ng trëng tõ 10 . T¨ng cêng ®Çu t ®æi míi trang thiÕt bÞ vµ tæ chøc kinh doanh thªm nhiÒu thÞ trêng kh¸ch kh¸c. kû luËt ®Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh vµ ®oµn kÕt néi bé. thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh cã hiÖu qu¶. n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ chÊt lîng phôc vô. §Èy m¹nh viÖc hîp t¸c liªn doanh.®ã lµ: tiÕp tôc thùc hiÖn kû c¬ng. vµ nh÷ng kiÕn thøc vÒ híng dÉn viªn. ®Èy m¹nh ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý.15% so víi n¨m 2001. 3.

®Æc biÖt lµ nh©n viªn ph¶i lµm viÖc t¹i v¨n phßng ®¹i diÖn cña Chi nh¸nh ë Trung Quèc. Thiªn T©n. nh»m gióp hä n©ng cao hiÓu biÕt cña m×nh vÒ c¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc. tuyªn truyÒn ®êng lèi cña §¶ng cho c¸c nh©n viªn kh¸c cïng phÊn ®Êu. Ph¶i ch¨m lo tèt ®Õn ®êi sèng c¸c nh©n viªn trong Phßng. Cã ®¶m b¶o ®îc ®êi sèng nh©n viªn th× c¸c nh©n viªn míi ph¸t huy hÕt ®îc kh¶ n¨ng vèn cã cña m×nh ®Ó phôc vô cho c«ng viÖc. môc tiªu phÊn ®Êu trong thêi gian tíi cña phßng ®iÒu hµnh tour ë bé phËn inbound sÏ cã kÕ ho¹ch tiÕp tôc ®Èy m¹nh h¬n n÷a viÖc thu hót kh¸ch du lÞch Trung Quèc. §©y lµ thÞ trêng kh¸ch du lÞch mµ Chi nh¸nh ®· khai th¸c.c¸c tµi nguyªn du lÞch vèn cã cña §Êt níc. ®Æc ®iÓm cña §Êt níc Trung Quèc. ChÝnh v× vËy bé phËn nhËn kh¸ch cña Chi nh¸nh ph¶i ®i s©u vµo khai th¸c triÖt ®Ó thÞ trêng kh¸ch du lÞch Trung Quèc ë c¸c Thµnh phè lín nh B¾c Kinh. c«ng t¸c tèt ®Ó giíi thiÖu víi chi bé §¶ng cña Chi nh¸nh ®Ó cã thÓ kÕt n¹p §¶ng cho sè nh©n viªn nµy. Tãm l¹i. Mét vÊn ®Ò còng ®îc ®Ò cËp ®Õn chÝnh lµ t¨ng cêng qu¶ng c¸o. tõng miÒn ®Ó tõ ®ã cã thÓ ®èi víi bÊt kÓ ®èi tîng kh¸ch nµo còng hiÓu ®îc hä tõ nh÷ng c¸i nhá nhÊt vµ tõ ®ã còng cã thÓ phôc vô hä mét c¸ch tèt nhÊt. Vµ quan träng h¬n c¶ lµ viÖc t×m hiÓu nhiÒu h¬n n÷a v¨n ho¸. Gióp ®ì c¸c nh©n viªn cã ®¹o ®øc tèt. cè g¾ng ®Õn n¨m 2005 sÏ ®¹t con sè 5000 kh¸ch du lÞch Trung Quèc 81 . më réng thÞ trêng kh¸ch du lÞch Trung Quèc. Kh«ng chØ ®i s©u t×m hiÓu nh÷ng c¸i chung mµ ph¶i ®i vµo cô thÓ tõng vïng. nhng míi chØ tËp trung ë mét sè tØnh l©n cËn biªn giíi chung gi÷a hai níc. Thîng H¶i.

qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch DÞch vô DÇu khÝ ViÖt Nam vµ qua t×m hiÓu thùc tÕ vÒ c¸c biÖn ph¸p thu hót kh¸ch du lÞch Trung Quèc cña Chi nh¸nh. 3.3.. Lµ mét sinh viªn ®ang trong giai ®o¹n häc tËp vµ nghiªn cøu. ®iÒu cÇn nhÊn m¹nh lµ ph¶i n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ chÊt lîng phôc vô.®Õn víi Chi nh¸nh. VÒ phÝa Chi nh¸nh C«ng ty OSC ViÖt Nam Trong qu¸ tr×nh kinh doanh võa qua. l·nh ®¹o Chi nh¸nh chñ yÕu ¸p dông biÖn ph¸p kho¸n s¶n phÈm cho c¸c phßng tù t×m c¸ch kinh doanh.1. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m t¨ng cêng thu hót kh¸ch du lÞch Trung Quèc t¹i Chi nh¸nh. §©y lµ mét thuËn lîi cho c¸c phßng ®îc tù do häc hái vµ tù do kinh doanh nªn hÇu hÕt c¸c phßng kinh doanh ®Òu cã hiÖu qu¶. Ban l·nh ®¹o Chi nh¸nh còng nªn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n n÷a cho c¸c phßng ban ®Æc biÖt 82 .3. em xin m¹nh d¹n ®a ra mét sè kiÕn nghÞ sau ®©y nh»m t¨ng cêng kh¶ n¨ng thu hót thÞ trêng kh¸ch du lÞch Trung Quèc t¹i Chi nh¸nh. C¨n cø vµo nh÷ng ph¬ng híng vµ nhiÖm vô cña Chi nh¸nh ®Ò ra trong thêi gian tíi nh ®· tr×nh bµy ë trªn. Tuy nhiªn. t¨ng cêng qu¶ng b¸ c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cña m×nh ®Ó nh»m môc ®Ých thu hót nhiÒu h¬n n÷a lîng kh¸ch du lÞch Trung Quèc ®Õn Chi nh¸nh. NhËt B¶n. 3. TiÕn tíi më réng ph¹m vi kinh doanh sang c¸c thÞ trêng tiÒm n¨ng lín m¹nh cña du lÞch ViÖt Nam lµ thÞ trêng kh¸ch du lÞch Ch©u ¢u.. V× vËy ®Ò nghÞ Ban l·nh ®¹o Chi nh¸nh tiÕp tôc sö dông biÖn ph¸p nµy ®Ó c¸c phßng kinh doanh cã hiÖu qu¶.

1. Chi nh¸nh tËp trung vµo c¸c tour chÝnh nh: Mãng C¸i . Trong khi khai th¸c thÞ trêng kh¸ch du lÞch Trung Quèc. ®Æc biÖt lµ kh¸ch du lÞch Trung Quèc ®èi víi Chi nh¸nh em cã mét sè kiÕn nghÞ nh sau: 3.3. Chi nh¸nh sÏ cã nh÷ng ®iÒu chØnh thÝch hîp víi c¸c nhu cÇu cña kh¸ch. viÖc kh¸ch du lÞch Trung Quèc cã thÓ ®Õn Hµ Néi l¹i lµ mét thuËn lîi lín..lµ phßng ®iÒu hµnh ë bé phËn nhËn kh¸ch (inbound). víi thêi gian kho¶ng tõ 7 ®Õn 10 ngµy. hoÆc c¸c ch¬ng tr×nh th¨m c¸c danh lam th¾ng c¶nh trong vïng.. b»ng c¸ch cÊp kinh phÝ qu¶ng c¸o. Chi nh¸nh cã thÓ x©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch nh “Hµ Néi city tour”. §Ó t¨ng cêng thu hót kh¸ch du lÞch quèc tÕ. Hµ Néi – Trµ Cæ.. Hµ Néi .. thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn h¬n.§å S¬n. ban. ®¸p øng ®îc môc tiªu cña Chi nh¸nh. Hµ Néi – C¸t Bµ. HiÖn nay. Ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi khi ®îc x©y dùng ph¶i ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi. më réng mèi quan hÖ cña Chi nh¸nh víi c¸c bé. Tuy nhiªn.Hµ Néi. S¶n phÈm cña Chi nh¸nh chÝnh lµ c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi.. phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ trêng. Khi khai th¸c kh¸ch du lÞch Trung Quèc sang ViÖt Nam b»ng thÎ du lÞch. ngµnh kh¸c ®Ó nhê ®ã phßng inbound cã thÓ cã ®îc nhiÒu nguån kh¸ch h¬n. §a d¹ng ho¸ vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm: S¶n phÈm lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mäi doanh nghiÖp kinh doanh. Chi nh¸nh chñ yÕu khai th¸c thÞ trêng kh¸ch ë c¸c 83 .VÞnh H¹ Long . §èi víi ®èi tîng kh¸ch du lÞch sang ViÖt Nam b»ng thÎ du lÞch th× viÖc x©y dùng mét ch¬ng tr×nh du lÞch hîp lý rÊt khã kh¨n do nh÷ng vÊn ®Ò vÒ an ninh vµ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan kh¸c.1..

ChÝnh v× vËy viÖc n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò lao ®éng còng lµ vÊn ®Ò ®îc Chi nh¸nh quan t©m.. Híng dÉn viªn lµ mét thµnh phÇn rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh tæ chøc chuyÕn ®i bëi v× híng dÉn viªn lµ ngêi xuyªn suèt chÆng ®êng víi kh¸ch du lÞch. khai th¸c thÞ trêng kh¸ch du lÞch Trung Quèc ë c¸c thµnh phè lín nh Thîng H¶i. ChÊt lîng s¶n phÈm ë ®©y ®îc hiÓu lµ chÊt lîng thiÕt kÕ vµ chÊt lîng s¶n xuÊt. c¸c ch¬ng tr×nh cña Chi nh¸nh nªn chó träng ®Õn phÇn vui ch¬i gi¶i trÝ vµ mua s¾m. Vµ Chi nh¸nh ph¶i cã chÝnh s¸ch x©y dùng nh÷ng s¶n phÈm míi. Lµm sao ®Ó s¶n phÈm l÷ hµnh cña Chi nh¸nh khi x©y dùng vµ khi tæ chøc b¸n ph¶i thu ®îc kÕt qu¶ cao.tØnh phÝa nam Trung Quèc cã biªn giíi víi ViÖt Nam. B¾c Kinh. VÒ chÊt lîng s¶n xuÊt. ChÊt lîng s¶n phÈm lu«n lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ cho mçi doanh nghiÖp du lÞch nãi chung vµ cho doanh nghiÖp l÷ hµnh nãi riªng. cã nghÜa lµ thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch du lÞch tham gia ch¬ng tr×nh vµ sù c¶m nhËn cña ngêi tiªu dïng lu«n lín h¬n sù mong chê cña hä. bao gåm chÊt lîng cña nhµ ®iÒu hµnh trong viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh vµ chÊt lîng cña híng dÉn viªn du lÞch. Chi nh¸nh nªn tiÕp tôc tiÕn s©u h¬n n÷a vµo thÞ trêng kh¸ch du lÞch Trung Quèc réng lín ®Çy tiÒm n¨ng. Ngoµi ra. Trong t¬ng lai Chi nh¸nh ph¶i tiÕn hµnh thu hót. cã nghÜa lµ ®a thªm 84 .. cã ®é hÊp dÉn cao vµ x©y dùng s¶n phÈm dÞ biÖt ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh trªn thÞ trêng. c¸c ®Æc khu kinh tÕ vµ c¸c khu vùc th¬ng m¹i tù do v× ®©y lµ thÞ trêng kh¸ch cã kh¶ n¨ng chi tr¶ cao h¬n. Thiªn T©n vµ ®Æc biÖt lµ c¸c khu c«ng nghiÖp lín. lµ ngêi trùc tiÕp tiÕp xóc víi ®oµn kh¸ch. phôc vô ®oµn kh¸ch.

B»ng c¸ch tháa thuËn ®«i bªn cïng cã lîi díi h×nh thøc tiÒn hoa hång. 3. nhµ hµng ®· ®Çy kÝn chç. CÇn tu©n thñ ®óng c¸c qui ®Þnh vÒ b¸o hñy. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch gi¸ c¶: 85 . t¹o lËp vµ x©y dùng mèi quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp lµ rÊt quan träng. Trong nÒn kinh tÕ c¹nh tranh gay g¾t nh hiÖn nay.2. Muèn lµm ®îc ®iÒu nµy. Chi nh¸nh cã thÓ gi÷ v÷ng ®îc mèi quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp nh kh¸ch s¹n. ngñ…. NH Trung Hoa ®¹i töu lÇu (Hµ Néi)… Chi nh¸nh ph¶i cã mèi quan hÖ tèt ®Ó khi vµo mïa du lÞch hay c¸c ngµy lÔ tÕt. nhê cã mèi quan hÖ tèt ®Ñp tríc ®ã mµ viÖc tæ chøc c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cña Chi nh¸nh vÉn thùc hiÖn ®îc. 3. nhµ hµng.. Ngoµi ra. KS Bªn hå… ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®îc mäi nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch Trung Quèc v× cã thÓ nãi 2 kh¸ch s¹n trªn cã thÞ trêng môc tiªu chÝnh lµ kh¸ch Trung Quèc. Lóc nµy.mét sè ®Þa ®iÓm vui ch¬i vµo ch¬ng tr×nh ®Ó t¨ng møc chi tiªu trung b×nh mét ngµy cña kh¸ch lªn cµng nhiÒu cµng tèt nh»m thu nhiÒu lîi nhuËn mét c¸ch chÝnh ®¸ng h¬n n÷a.1. thÞ trêng sÏ ®Çy ¾p c¸c kh¸ch du lÞch mµ c¸c kh¸ch s¹n. hiÖn nay Chi nh¸nh thêng ®a kh¸ch ®Õn nghØ t¹i c¸c kh¸ch s¹n nh KS H¶i qu©n.1.3. t¹o ®îc thÕ m¹nh vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng. X©y dùng tèt h¬n mèi quan hÖ gi÷a Chi nh¸nh víi c¸c nhµ cung cÊp. nhu cÇu du lÞch cña mäi ngêi t¨ng lªn. KS BÕn BÝnh (H¶i Phßng).. §èi víi c¸c kh¸ch s¹n. nhµ hµng.3. kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ Chi nh¸nh cÇn gi÷ uy tÝn ®èi víi c¸c kh¸ch s¹n.3. cÇn tiÕp tôc më réng mèi quan hÖ lµm ¨n víi mét sè kh¸ch s¹n kh¸c nh KS Hµ Néi. gi¶m suÊt ¨n. nhµ hµng.

gi¸ c¶ c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cña Chi nh¸nh kh«ng ph¶i lµ cao. Chi nh¸nh ®· cã mèi quan hÖ lµm ¨n víi mét sè c«ng ty nh C«ng ty Du lÞch Qu¶ng T©y. Hµng n¨m. Trªn thÞ trêng hiÖn nay. C«ng ty Du lÞch Quèc L÷. Cã chÝnh s¸ch u ®·i hîp lý ®èi víi c¸c h·ng l÷ hµnh Trung Quèc cã quan hÖ l©u n¨m nh chÝnh s¸ch gi¸..ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh bëi v× nÕu ®a ra ®îc møc gi¸ c¹nh tranh sÏ gióp Chi nh¸nh t¹o lËp ®îc mét thÞ trêng kh¸ch lín cho riªng m×nh. tù h¹ thÊp uy tÝn cña m×nh trªn thÞ trêng. §Ó ®¶m b¶o quan hÖ kinh doanh víi b¹n hµng l©u dµi. HiÖn nay. héi th¶o vÒ du lÞch. cÇn thiÕt lËp mèi quan hÖ míi víi c¸c c«ng ty l÷ hµnh nh C«ng ty Du lÞch Qu¶ng §«ng v× ®©y lµ vïng kinh tÕ rÊt ph¸t triÓn. ®©y lµ ®iÒu tèi kÞ trong kinh doanh vµ nÕu ®iÒu nµy x¶y ra Chi nh¸nh sÏ mÊt lßng tin cña kh¸ch hµng... Tuy vËy. T¨ng cêng thiÕt lËp mèi quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c: §Ó thu hót ®îc nhiÒu ®èi tîng kh¸ch du lÞch Trung Quèc. 3..4. V× vËy nÕu cã thÓ. phÝa Trung Quèc thêng tæ chøc c¸c héi chî vÒ du lÞch.1.. héi nghÞ.. Chi nh¸nh cÇn ph¶i t¹o lËp c¸c mèi quan hÖ víi c¸c h·ng l÷ hµnh quèc tÕ Trung Quèc th«ng qua c¸c héi chî triÓn l·m. Chi nh¸nh nªn cö ngêi ®Õn tham gia nh»m t×m ®èi t¸c vµ ph¶i ký ®îc nhiÒu hîp ®ång trao ®æi kh¸ch víi mét sè C«ng ty l÷ hµnh cña Trung Quèc. mµ còng kh«ng thÊp.3. Chi nh¸nh nªn t×m biÖn ph¸p gi¶m tèi ®a c¸c chi phÝ nh»m gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm so víi thÞ trêng chung.. viÖc x©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ gi¶m cña Chi nh¸nh kh«ng nªn ®ång nghÜa víi gi¶m chÊt lîng s¶n phÈm. nghÜa lµ gi¶m gi¸ ®èi víi c¸c 86 . Chi nh¸nh nªn ¸p dông nhiÒu møc gi¸ linh ho¹t cho tõng ®èi tîng kh¸ch cô thÓ vµ ®a ra møc gi¸ u ®·i ®èi víi c¸c ®èi tîng kh¸ch nµy.

. u tiªn gi¶m thêi h¹n thanh to¸n. qu¶ng c¸o cho c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ®· ®îc x©y dùng. HiÖn nay. tËp s¸ch máng. Chi nh¸nh nªn lùa chän c¸c c¬ héi. c«ng ty nµy. h·ng l÷ hµnh kh¸c. 3.1. Chi nh¸nh nªn lµm c¸c tËp gÊp. nªu bËt c¸c nÐt hÊp dÉn ®Æc biÖt cña ch¬ng tr×nh nh gi¸ c¶ hay lµ nh÷ng tuyÕn ®iÓm ®éc ®¸o. ®a d¹ng. qu¶ng c¸o trªn m¹ng Internet lµ mét lo¹i h×nh qu¶ng 87 . xÝ nghiÖp cã liªn doanh hoÆc quan hÖ kinh doanh víi Trung Quèc.. ®Æc biÖt. tríc hÕt cÇn ph¶i lµm sao cho thÞ trêng kh¸ch tiÒm tµng biÕt ®îc c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cña Chi nh¸nh.3.. V× vËy. c¸c c«ng ty. nh»m b¸n ®îc nhiÒu ch¬ng tr×nh du lÞch h¬n.. khuyÕn m¹i. Chi nh¸nh ph¶i phÊn ®Êu t¨ng tØ lÖ hoa hång cao h¬n c¸c c«ng ty. CÇn cã mét kÕ ho¹ch qu¶ng c¸o theo chiÕn dÞch hoÆc theo ®Þnh k× ®Ó t¹o sù thu hót cña kh¸ch.5. h¬n n÷a nªn x©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o hÊp dÉn.b¹n hµng nµy. nghÜa lµ “hîp t¸c ®«i bªn cïng cã lîi” Bªn c¹nh ®ã. Muèn lµm tèt ®îc ®iÒu nµy.. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch qu¶ng c¸o. c¸c dÞp ®Æc biÖt ®Ó qu¶ng c¸o cho phï hîp vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt lµ vÉn gi¶m ®îc chi phÝ.. Chi nh¸nh còng cÇn thiÕt lËp mèi quan hÖ víi c¸c tæ chøc quèc tÕ t¹i ViÖt Nam. ph¸t cho kh¸ch ®i du lÞch t¹i Chi nh¸nh hay nh÷ng c¬ quan cã ngêi Trung Quèc lµm viÖc.. ®Ó cã ®îc nguån kh¸ch tèt th«ng qua c¸c tæ chøc. §©y lµ mét kh©u hÕt søc quan träng trong viÖc cung cÊp th«ng tin cho kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm còng nh c¸c th«ng tin kh¸c vÒ Chi nh¸nh. t¹o mèi quan hÖ trao ®æi qua l¹i lÉn nhau.. thêng xuyªn göi kh¸ch sang cho c¸c ®èi t¸c ®ã.

Nh thÕ. Chi nh¸nh còng nªn cã chÝnh s¸ch u ®·i ®Æc biÖt nh tÆng quµ cho c¸c ®oµn kh¸ch lín ®Ó khuyÕn khÝch mua thªm ch¬ng tr×nh. Ngoµi ra. 3. Ngoµi viÖc gi¶m gi¸ cho c¸c ®oµn kh¸ch lín. l¹i thóc ®Èy kh¸ch ®i du lÞch vµo c¸c dÞp träng ®¹i cña §Êt níc hä.2. vËn chuyÓn cho mét hoÆc hai kh¸ch tuú theo sè lîng kh¸ch cô thÓ. VÒ phÝa C«ng ty Du lÞch DÞch vô DÇu khÝ ViÖt Nam C«ng ty Du lÞch DÞch vô DÇu khÝ ViÖt Nam cã trô së chÝnh t¹i Vòng Tµu lµ C«ng ty mÑ cña Chi nh¸nh t¹i Hµ Néi. §Ó tõ ®ã cã nh÷ng thay ®æi cho phï hîp víi mong muèn cña kh¸ch hµng. tÆng quµ in Logo cña Chi nh¸nh nh ®· lµm vµ tiÕn hµnh ghi ý kiÕn ®ãng gãp cña chÝnh kh¸ch du lÞch cho Chi nh¸nh sau mçi chuyÕn ®i. CÇn cã mét vµi nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn vÒ “tin häc trong du lÞch” ®Ó ngµy cµng cã c¸ch lµm ¨n míi vµ cã thÓ hoµ m×nh vµo c¸ch lµm ¨n chung cña du lÞch ThÕ giíi. Chi nh¸nh nªn quan t©m tíi sinh nhËt cña kh¸ch du lÞch ®Ó tæ chøc cho kh¸ch nÕu ®óng dÞp. Còng nh mäi C«ng ty kh¸c.. Cã u ®·i ®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng kh¸ch du lÞch nhá tuæi. ®Æc biÖt lµ ®èi víi viÖc qu¶ng c¸o cho thÞ trêng kh¸ch ë níc ngoµi. Vµo c¸c ngµy lÔ tÕt. VÒ chÝnh s¸ch khuyÕn m·i. thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch du lÞch h¬n n÷a. C«ng ty Du lÞch DÞch vô DÇu khÝ ViÖt Nam 88 .c¸o hiÖn ®¹i mµ cã hiÖu qu¶ cao.. t¨ng ®îc thêi gian ngêi Trung Quèc thêng ®i du lÞch. Chi nh¸nh cÇn ¸p dông biÖn ph¸p miÔn phÝ mét sè dÞch vô nh lu tró. nªn tæ chøc buæi tiÖc lín cho ®oµn kh¸ch cïng tham gia. Chi nh¸nh cã thÓ x©y dùng trang Web cho riªng m×nh ®Ó qu¶ng c¸o s¶n phÈm ra thÞ trêng ThÕ giíi.3.

3. nhng gÇn nh Chi nh¸nh ph¶i ho¹t ®éng kinh doanh mét c¸ch ®éc lËp. Bu chÝnh viÔn th«ng. Ngµnh du lÞch lµ mét ngµnh kinh tÕ tæng hîp cña nhiÒu ngµnh kh¸c nhau. Chi nh¸nh thËt khã cã thÓ thu ®îc nhiÒu doanh thu cho Chi nh¸nh. Giao th«ng vËn t¶i. cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn chuyÕn ®i. Chi nh¸nh ph¶i nép cho C«ng ty mét kho¶n lµ 190 triÖu ®ång. §©y lµ mét kho¶n chi phÝ t¬ng ®èi lín. 3. h¹ch to¸n ®éc lËp. C«ng ty cÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho Chi nh¸nh b»ng c¸ch x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ h¹ tÇng c¬ së. §èi víi c¸c c¬ quan h÷u quan kh¸c. Níc.. §èi víi Tæng côc H¶i quan: lµ c¬ quan cao nhÊt trong viÖc lµm thñ tôc xuÊt nhËp c¶nh cho kh¸ch du lÞch. Trong thêi gian qua.. Ngoµi ra. t¹o tiÒn vèn cho Chi nh¸nh ho¹t ®éng. viÖc kinh doanh cña Chi nh¸nh ®· cã nhiÒu thuËn lîi vµ ®ang ph¸t triÓn ®i lªn. V× trong ®iÒu kiÖn kinh doanh khã kh¨n nh hiÖn nay.. HiÖn nay. C«ng ty nªn gi¶m bít mét phÇn cho Chi nh¸nh. nÕu cã thÓ. Trong luËn v¨n nµy em chØ xin kiÕn nghÞ ®Õn mét sè c¬ quan h÷u quan chÝnh. mÆc dï lµ mét Chi nh¸nh cña C«ng ty.3. Hµng n¨m. v× vËy Chi nh¸nh rÊt mong C«ng ty më réng thªm c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho Chi nh¸nh. còng nh mäi doanh nghiÖp kh¸c.. C«ng an. v× thÕ rÊt mong 89 . §iÖn. §Ó tæ chøc ®îc mét tour du lÞch quèc tÕ hoµn chØnh ®ßi hái ph¶i cã sù tham gia cña c¸c ngµnh nh: H¶i quan.®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c Chi nh¸nh cña m×nh nh»m kinh doanh cã hiÖu qu¶. C«ng ty kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña Chi nh¸nh. HoÆc ®Ó Chi nh¸nh t¸ch riªng ra khái C«ng ty nh Chi nh¸nh t¹i H¶i Phßng tríc ®©y ®Ó Chi nh¸nh tù kinh doanh vµ tù më réng c¬ së.

. chóng ta sÏ khai th¸c thÞ trêng kh¸ch du lÞch Trung Quèc ë c¸c thµnh phè lín nh B¾c Kinh. lµ ®èi tîng kh¸ch cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao nªn c¸c h·ng hµng kh«ng sÏ lµ chiÕc cÇu nèi quan träng.ngµnh H¶i quan t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ dÔ dµng h¬n n÷a trong viÖc lµm thñ tôc xuÊt nhËp c¶nh vµ thñ tôc h¶i quan cho kh¸ch du lÞch quèc tÕ nãi chung vµ kh¸ch du lÞch Trung Quèc nãi riªng. quy ®Þnh trong viÖc ®ãn kh¸ch Trung Quèc ®Ó ®¶m b¶o an ninh cho ngêi d©n ViÖt Nam vµ cho c¶ kh¸ch du lÞch Trung Quèc. khi c¸c híng dÉn viªn vµo cöa khÈu ®ãn kh¸ch ®Òu mÊt mét kho¶n lÖ phÝ. §èi víi Bé giao th«ng vËn t¶i: bao gåm tÊt c¶ c¸c ngµnh nh ngµnh giao th«ng ®êng bé. t¹o ®iÒu kiÖn cho híng dÉn viªn cã ®ñ giÊy tê. ®êng hµng kh«ng. ®êng thuû. vÉn biÕt r»ng kh«ng thÓ kh«ng thu lÖ phÝ nhng rÊt mong ngµnh H¶i quan gi¶m mét phÇn kho¶n lÖ phÝ nµy. ®Ò nghÞ ngµnh hµng 90 . §èi víi ngµnh hµng kh«ng: MÆc dï hiÖn nay kh¸ch du lÞch Trung Quèc ®Õn ViÖt Nam b»ng ®êng hµng kh«ng rÊt Ýt nhng trong t¬ng lai. ®¹i lý mËp mê l¹i dÔ dµng kinh doanh h¬n c¸c c«ng ty. ngoµi ra bé c«ng an cßn lµ c¬ quan xÐt vµ cÊp giÊy cho viÖc ®ãn kh¸ch nªn rÊt mong bé c«ng an phèi hîp víi c¸c C«ng ty l÷ hµnh ®ãn kh¸ch Trung Quèc. vµ c¸c nh©n viªn H¶i quan cÇn t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho c¸c híng dÉn viªn lµm thñ tôc mét c¸ch nhanh nhÊt. HiÖn nay. CÇn ban hµnh nh÷ng quy chÕ. doanh nghiÖp lµm ¨n ch©n chÝnh. Tr¸nh c¸c trêng hîp c¸c c«ng ty. §èi víi Bé c«ng an: lµ c¬ quan cao nhÊt trong viÖc ®¶m b¶o an ninh quèc gia vµ an toµn cho kh¸ch du lÞch.. Thîng H¶i. V× vËy. thñ tôc ®îc vµo cöa khÈu ®ãn kh¸ch Trung Quèc.

VÒ phÝa ngµnh. VÒ phÝa Nhµ níc vµ Tæng côc Du lÞch Qua h¬n 40 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ngµnh du lÞch. tuyÕn ®êng s¾t ViÖt Nam . c¸c nhµ ga thêng cã sai sãt khi th«ng b¸o giê tÇu ®Õn vµ giê tÇu ch¹y lµm cho nhiÒu ®oµn kh¸ch bÞ lì chuyÕn tÇu hoÆc ph¶i chê ®îi qu¸ l©u g©y phiÒn phøc cho chuyÕn ®i. tiÕp thÞ.Trung Quèc vµ c¸c tuyÕn ®êng s¾t xuyªn ViÖt cÇn ®îc liªn tôc b¶o dìng ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho nh÷ng chuyÕn ®i. §Ò nghÞ bé giao th«ng vËn t¶i cã biÖn ph¸p c¶i t¹o vµ n©ng cÊp nh÷ng tuyÕn ®êng nµy. Do c¸c tuyÕn du lÞch hÊp dÉn kh¸ch du lÞch Trung Quèc l¹i r¬i vµo c¸c tØnh miÒn nói nªn hiÖn nay ®êng dÉn ®Õn ®iÓm du lÞch rÊt nguy hiÓm. Cã nh÷ng chÝnh s¸ch t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c h·ng l÷ hµnh ViÖt Nam tham gia m¹ng líi ®¹i lý vÐ trong chÕ ®é gi÷ chç vµ cã chÝnh s¸ch gi¸ cho c¸c ®oµn kh¸ch trong viÖc qu¶ng c¸o. Sapa .Hµ Néi. Cöa ¤ng . Bªn c¹nh ®ã.Mãng C¸i (thuéc ®Þa phËn tØnh Qu¶ng Ninh). nªn n©ng cao chÊt lîng phôc vô cña m×nh h¬n n÷a vµ n©ng cÊp c¸c s©n bay quèc tÕ.Hµ Néi. §èi víi giao th«ng ®êng bé: N©ng cÊp c¸c tuyÕn giao th«ng träng ®iÓm nh : Mãng C¸i .Sapa (thuéc ®Þa phËn tØnh Lao Cai). §¶ng vµ Nhµ níc ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p vµ chÝnh s¸ch ®Ó ngµy 91 . 3. cÇn ph¶i kh¾c phôc nh÷ng sai sãt nµy ®Ó c¸c h·ng l÷ hµnh kh«ng ph¶i chÞu thiÖt thßi vµ ®Ó phôc vô kh¸ch ®i du lÞch b»ng tÇu ho¶ mét c¸ch an toµn vµ thuËn lîi nhÊt. ®Æc biÖt lµ ®o¹n Lao Cai . HiÖn nay. §©y lµ nh÷ng tuyÕn ®êng mµ c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch khi thùc hiÖn thêng ph¶i ®i qua.kh«ng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho phÐp híng dÉn viªn cña c¸c h·ng l÷ hµnh quèc tÕ ®a ®ãn kh¸ch. L¹ng S¬n Hµ Néi.4..3....

CÇn cã vèn ®Çu t cña Nhµ níc vµo viÖc tËp trung x©y dùng mét sè khu du lÞch träng ®iÓm theo híng ph¸t triÓn du lÞch côc bé. Nhµ níc ta míi cho phÐp kh¸ch du lÞch Trung Quèc ®i b»ng thÎ du lÞch vµo ViÖt Nam qua cöa khÈu ®êng bé vµ ®êng biÓn 7 tØnh lµ: Cao B»ng. Tuy nhiªn hiÖn nay. em xin phÐp cã mét sè kiÕn nghÞ nh sau: Ban hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p quy liªn quan ®Õn du lÞch vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n ®ã. VÝ dô nh ®èi víi ThÞ x· Hµ §«ng (tØnh Hµ T©y). lîng kh¸ch Trung Quèc vµo níc ta ngµy mét nhiÒu. Hµ Giang. ®©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh thÞ trêng nµy. cã kh¸ch s¹n S«ng NhuÖ cã thÓ ®ãn ®îc kh¸ch du lÞch quèc tÕ th× l¹i kh«ng ®îc phÐp ®ãn kh¸ch du lÞch Trung Quèc b»ng thÎ du lÞch. Qu¶ng Ninh. B»ng viÖc cho phÐp ngêi Trung Quèc cã giÊy th«ng hµnh xuÊt nhËp c¶nh vµo ViÖt Nam tham quan du lÞch. Vµo 92 . Tuyªn truyÒn cho du lÞch ViÖt Nam trªn thÞ trêng quèc tÕ. Lµo Cai. kÐo dµi thêi gian cña ch¬ng tr×nh hµnh ®éng quèc gia vÒ du lÞch. Trong thêi gian tíi ®Ò nghÞ Nhµ níc vµ Tæng côc xem xÐt ®Ó cho phÐp mét sè tØnh còng ®îc ®ãn kh¸ch Trung Quèc b»ng thÎ du lÞch. L¹ng S¬n. Cho nªn vÒ phÝa Nhµ níc vµ Tæng côc Du lÞch. xö lý c¸c vi ph¹m mét c¸ch nghiªm kh¾c ®Ó ngµnh du lÞch ViÖt Nam ph¸t triÓn mét c¸ch lµnh m¹nh vµ cã ph¸p luËt.cµng thu hót kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Æc biÖt lµ kh¸ch du lÞch Trung Quèc vµo ViÖt Nam du lÞch. H¶i Phßng vµ Hµ Néi. lµ mét thÞ x· n»m tiÕp gi¸p víi Hµ Néi. em cã mét sè kiÕn nghÞ nh sau: Mét trong nh÷ng thÞ trêng träng ®iÓm cña du lÞch ViÖt Nam hiÖn nay lµ thÞ trêng kh¸ch du lÞch Trung Quèc. Riªng ®èi víi kh¸ch du lÞch Trung Quèc.

Cã nh thÕ míi cã thÓ gi¶m gi¸ thµnh vµ gi¸ b¸n mçi ch¬ng tr×nh ®Ó du lÞch ViÖt Nam hoµ nhËp víi thÞ trêng du lÞch ThÕ giíi. V× vËy. Nhµ níc vµ Tæng côc Du lÞch cÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c h·ng du lÞch cña níc ta tham gia vµ còng nªn cã chuyªn gia cña Tæng côc tham gia ®Ó tõ ®ã ®Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng vµ cã biÖn ph¸p hç trî c¸c h·ng l÷ hµnh quèc tÕ khai th¸c thÞ trêng kh¸ch du lÞch Trung Quèc mét c¸ch tèt h¬n. HiÖn nay. vÐ vµo cöa l¹i qu¸ cao. g©y khã kh¨n cho c¸c h·ng l÷ hµnh trong khi x©y dùng ch¬ng tr×nh vµ kh«ng thu hót ®îc kh¸ch du lÞch Trung Quèc v× thÞ trêng kh¸ch nµy cã kh¶ n¨ng chi tr¶ cßn thÊp. sè lîng c¸c khu vui ch¬i cßn rÊt Ýt. cÇn ¸p dông triÖt ®Ó chÝnh s¸ch “mét gi¸” ë mäi lo¹i h×nh kinh doanh liªn quan ®Õn du lÞch. ®Æc biÖt lµ kh¸ch du lÞch quèc tÕ. Nhµ níc cÇn cã thÓ thiÖp ®Ó cã chÝnh s¸ch gi¸ khuyÕn khÝch cho kh¸ch Trung Quèc... Trung Quèc cã më hai cuéc héi chî triÓn l·m du lÞch quèc tÕ vµ néi ®Þa. Hµng n¨m. nh÷ng khu vui ch¬i nµo thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch quèc tÕ th× thêng t¨ng gi¸ mét c¸ch ®ét ngét ®èi víi kh¸ch quèc tÕ kÓ c¶ kh¸ch Trung Quèc. CÇn nhanh chãng x©y dùng thªm nhiÒu khu vui ch¬i gi¶i trÝ cho kh¸ch du lÞch.nh÷ng ngµy chÝnh vô. Ngoµi ra. c¸c c«ng ty l÷ hµnh rÊt muèn ®a kh¸ch vµo KS S«ng NhuÖ nhng l¹i kh«ng ®îc phÐp. tiÕn tíi Nhµ níc cÇn cã biÖn ph¸p qu¶n lý vÒ gi¸ vµ vÒ quy m« tæ chøc ®èi víi c¸c hé kinh doanh nhá lÎ t¹i chÝnh ®iÓm du lÞch ®Ó tr¸nh g©y phiÒn hµ cho kh¸ch du lÞch. kh«ng g©y c¶m gi¸c ph©n 93 . ®iÖn b¸o. Gi¸ thµnh mét sè dÞch vô ë níc ta cßn cao h¬n rÊt nhiÒu so víi Trung Quèc nh: ®iÖn tho¹i. cíc phÝ tÇu xe.

biÖt ®èi xö víi ngêi níc ngoµi tíi ViÖt Nam khiÕn hä hiÓu nhÇm r»ng ngêi ViÖt Nam kh«ng mÕn kh¸ch, muèn “bãc lét” kh¸ch níc ngoµi... §µo t¹o vµ båi dìng nguån nh©n lùc cho ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh vµo ba lÜnh vùc lµ ®µo t¹o nhµ qu¶n lý, nhµ ®iÒu hµnh, ®éi ngò híng dÉn viªn. Thùc tÕ cho thÊy ë ViÖt Nam hiÖn nay, c¸c trêng §¹i häc cha cã biÖn ph¸p gi¸o dôc ®ång bé. Trêng ®µo t¹o sinh viªn chuyªn ngµnh du lÞch th× kh¶ n¨ng ngo¹i ng÷ rÊt kÐm, trêng ®µo t¹o ngo¹i ng÷ l¹i kh«ng chuyªn vÒ du lÞch nªn khi c¸c sinh viªn ra trêng muèn phôc vô ngµnh du lÞch l¹i cã nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh ph¶i kh¾c phôc. V× vËy, Nhµ níc cÇn t¸c ®éng ®Õn Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, ®Ó c¸c sinh viªn ®îc ®µo t¹o vÒ du lÞch khi ra trêng cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®îc nh÷ng ®ßi hái kh¾t khe cña ngµnh du lÞch ViÖt Nam. Trªn ®©y lµ mét sè kiÕn nghÞ nhá cña em sau khi ®· ®i s©u t×m hiÓu, nghiªn cøu lÜnh vùc ®ãn kh¸ch Trung Quèc t¹i Chi nh¸nh C«ng ty OSC ViÖt Nam. Em hy väng cã thÓ gãp phÇn nhá bÐ vµo viÖc thu hót vµ duy tr× thÞ trêng kh¸ch du lÞch Trung Quèc, ®Ó Chi nh¸nh cã thÓ kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n n÷a trong thêi gian tíi.

kÕt luËn
N¨m 2001 lµ n¨m më ®Çu cña thÕ kû míi, cña thiªn niªn kû míi, t×nh h×nh kinh tÕ cña c¸c níc trong khu vùc ®ang trªn ®µ t¨ng trëng, ho¹t ®éng ®èi ngo¹i vµ hîp t¸c quèc tÕ cña ViÖt Nam trong ®ã cã du lÞch ®ang tiÕp tôc ph¸t triÓn. Nhµ níc vµ 94

Tæng côc Du lÞch ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó c¶i c¸ch vµ ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch nãi chung vµ kinh doanh l÷ hµnh nãi riªng. Trªn ®µ ph¸t triÓn ®ã, Hµ Néi lµ mét ®Þa bµn cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn du lÞch vµ híng du lÞch trë thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña Thµnh phè trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch DÞch vô DÇu khÝ ViÖt Nam t¹i Hµ Néi ®· phÊn ®Êu hÕt m×nh ®Ó gãp phÇn lµm cho du lÞch cña Thµnh phè ph¸t triÓn rùc rì h¬n n÷a. Sau mêi n¨m nh×n l¹i qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh vµ híng ph¸t triÓn cña thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ, Chi nh¸nh nhËn thÊy thÞ trêng kh¸ch du lÞch Trung Quèc lµ mét thÞ trêng tiÒm n¨ng vµ ®iÒu quan träng nhÊt lµ Chi nh¸nh cã thÓ ®¸p øng ®îc nh÷ng ®ßi hái cña ®èi tîng kh¸ch nµy. §îc thùc tËp t¹i Chi nh¸nh, em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “§Æc ®iÓm tiªu dïng cña kh¸ch du lÞch Trung Quèc vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m thu hót kh¸ch du lÞch Trung Quèc t¹i Chi nh¸nh C«ng ty Du lÞch DÞch vô DÇu khÝ ViÖt Nam”, bëi v× ë Chi nh¸nh thÞ trêng kh¸ch du lÞch Trung Quèc lµ thÞ trêng chiÕm tØ träng lín nhÊt, em sÏ cã ®iÒu kiÖn t×m hiÓu nhiÒu h¬n. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Chi nh¸nh, em ®· nhËn thÊy kh¶ n¨ng ho¹t ®éng ë thÞ trêng kh¸ch du lÞch Trung Quèc cña c¸c nh©n viªn phßng ®iÒu hµnh tour ë bé phËn nhËn kh¸ch lµ rÊt lín. C¸c anh chÞ lu«n cè g¾ng phÊn ®Êu hÕt m×nh ®Ó ngµy cµng thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch du lÞch Trung Quèc h¬n n÷a. Khi thùc hiÖn luËn v¨n nµy em ®· ®îc c¸c anh chÞ gióp ®ì nhiÖt 95

t×nh ®Ó t×m hiÓu ®Æc ®iÓm tiªu dïng cña kh¸ch du lÞch Trung Quèc, kh¸i qu¸t lªn c¸i chung nhÊt cña ngêi Trung Quèc. Ngoµi ra, Gi¸m ®èc Chi nh¸nh Bïi V¨n Dòng ®· gióp em cã ®îc nh÷ng sè liÖu, ph¬ng híng vµ kÕ ho¹ch cña Chi nh¸nh trong thêi gian tíi. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· gióp em hoµn thµnh luËn v¨n nµy. VÒ phÝa nhµ trêng, em ®· ®îc sù d¹y b¶o nhiÖt t×nh cña c¸c ThÇy, C« gi¸o trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i trêng vµ ®Æc biÖt lµ sù chØ b¶o tËn t×nh cña TiÕn sÜ TrÇn ThÞ Minh Hoµ ®· truyÒn d¹y cho em kiÕn thøc vµ ph¬ng ph¸p luËn ®Ó thùc hiÖn luËn v¨n nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c ThÇy, C« gi¸o vµ ®Æc biÖt lµ TiÕn sÜ TrÇn ThÞ Minh Hoµ.

96

6. NguyÔn V¨n §Ýnh . NXB Thèng kª. 2. 1996 ( 268 trang) 3. 97 .Tµi liÖu tham kh¶o 1. Hµ Néi. NXB Thµnh phè Hå ChÝ Minh. øng xö trong kinh doanh du lÞch. NXB Thèng kª. 2000 (168 trang). (264 trang).2001. B¸o tuÇn du lÞch. NXB Sù thËt.NguyÔn V¨n M¹nh: T©m lý vµ nghÖ thuËt giao tiÕp. 1999.Ph¹m Hång Ch¬ng: Qu¶n trÞ kinh doanh l÷ hµnh. 5. NXB Tæng hîp §ång Nai. Lª Gi¶ng: Mét sè nÐt vÒ v¨n ho¸ Trung Quèc. TrÇn Ngäc Nam: Marketing du lÞch. NguyÔn V¨n §Ýnh . c¸c sè n¨m 2000. Hµ Néi. NguyÔn Minh Tôª cïng nhãm t¸c gi¶: §Þa lý du lÞch.1991 4. 2000 ( 258 trang).