NhiÖm vô ®å ¸n m«n häc

§Ò tµi:

§iÒu khiÓn lËp tr×nh b»ng plc cho hÖ thèng ®ãng thïng bia tù ®éng

Gi¸o viªn h−íng dÉn : Sinh viªn thùc hiÖn :
Néi dung cña phÇn thuyÕt minh: 1. Giíi thiÖu chung vÒ “®iÒu khiÓn lËp tr×nh b»ng plc” 2. Giíi thiÖu vÒ PLC - S7-200 cña SIEMEN 3. T×m hiÓu tËp lÖnh PLC cña S7-200 4. ViÕt ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn ®ãng thïng bia tù ®éng 5. Ch¹y thö ch−¬ng tr×nh trªn phÇn mÒm m« pháng Simulator cña Siemen. C¸c b¶n vÏ: (trong thuyÕt minh) 1. B¶n vÏ l−u ®å gi¶i thuËt m· ho¸ (b»ng lêi) 2. B¶n vÏ m¹ch kÕt nèi cña thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn 3. B¶n vÏ m¹ch ®éng lùc. 4. B¶n vÏ m¹ch ®iÒu khiÓn

http://huynhphuclinh.wordpress.com

email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com

1

Môc lôc
Lêi nãi ®Çu Ch−¬ng I. Giíi thiÖu chung vÒ “®iÒu khiÓn lËp tr×nh b»ng plc” Ch−¬ng II. Giíi thiÖu vÒ PLC - S7-200 cña SIEMEN 2.1 Giíi thiÖu thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn lËp tr×nh 2.2 TÖp lÖnh c¬ b¶n dïng cô thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn kh¶ tr×nh PLC S7-200 2.3 S¬ ®å kÕt nèi vµo ra cña thiÕt bÞ PLC S7-200 2.4 Ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn Ch−¬ng III. T×m hiÓu tËp lÖnh PLC cña S7-200 3.1 S¬ ®å m¹ch ®éng lùc 3.2 S¬ ®å m¹ch ®iÒu khiÓn Ch−¬ng IV. ViÕt ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn cho ®ãng thïng bia tù ®éng. 4.1 ThiÕt bÞ dïng trong hÖ thèng 4.2 Nh÷ng chó ý khi vËn hµnh vµ thay thÕ, s÷a ch÷a kÕt luËn. Ch−¬ng V. Ch¹y thö ch−¬ng tr×nh trªn phÇn mÒm m« pháng Simulator cña Siemen.

http://huynhphuclinh.wordpress.com

email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com

2

Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay trong c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc, yªu cÇu øng dông tù ®éng ho¸ ngµy cµng cao vµo trong ®êi sèng sinh ho¹t, s¶n xuÊt (yªu cÇu ®iÒu khiÓn tù ®éng, linh ho¹t, tiÖn lîi, gän nhÑ ). MÆt kh¸c nhê c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng nghÖ ®iÖn tö ®· ph¸t triÓn nhanh chãng lµm xuÊt hiÖn mét lo¹i thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn kh¶ tr×nh PLC. §Ó thùc hiÖn c«ng viÖc mét c¸ch khoa häc nh»m ®¹t ®−îc sè l−îng s¶n phÈm lín, nhanh mµ l¹i tiÖn lîi vÒ kinh tÕ. C¸c C«ng ty, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt th−êng sö dông c«ng nghÖ lËp tr×nh PLC sö dông c¸c lo¹i phÇn mÒm tù ®éng. D©y chuyÒn s¶n xuÊt tù ®éng PLC gi¶m søc lao ®éng cña c«ng nh©n mµ s¶n xuÊt l¹i ®¹t hiÖu qu¶ cao ®¸p øng kÞp thêi cho ®êi sèng x· héi. Qua bµi tËp cña ®å ¸n m«n häc t«i sÏ giíi thiÖu vÒ lËp tr×nh PLC vµ øng dông nã vµo s¶n xuÊt ®ãng gãi s¶n phÈm b»ng hai b¨ng t¶i cña c«ng ty,xÝ nghiÖp s¶n xuÊt. Trong thùc tÕ lËp tr×nh PLC cã thÓ ®−îc sö dông nhiÒu h·ng phÇn mÒm s¶n xuÊt nh− lµ h·ng Siemens-§øc, omron-NhËt b¶n, Goldstar-Hµn Quèc, tuú thuéc vµo ®èi t¸c, tiÒm lùc cña C«ng ty, xÝ nghiÖp ®Ó sö dông c«ng nghÖ Trªn ®©y lµ mét phÇn nhá vÒ ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn viÕt cho hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®ãng thïng bia tù ®éng. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n ®ã lµ tµi liÖu tham kh¶o cho vÊn ®Ò nµy ®ang rÊt Ýt,vµ h¹n hÑp, nã liªn quan ®Õn nhiÒu vÊn ®Ò nh− phÇn c¬ trong d©y chuyÒn. MÆc dï rÊt cè g¾ng nh−ng kh¶ n¨ng, thêi gian cã h¹n vµ kinh nghiÖm ch−a nhiÒu nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt rÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn bæ sung cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c quý b¹n ®äc còng nh− c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó ®å ¸n nµy ®−îc hoµn thiÖn h¬n. cña h·ng.

http://huynhphuclinh.wordpress.com

email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com

3

Ch−¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ ®iÒu khiÓn lËp tr×nh b»ng plc 1. Giíi thiÖu phÇn cøng cña bé ®iÒu khiÓn kh¶ tr×nh PLC. PLC viÕt t¾t cña Program Mable Logic Controller lµ thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn logic kh¶ tr×nh, cho phÐp thùc hiÖn linh ho¹t c¸c thuËt to¸n ®iÒu khiÓn logic th«ng qua mét ng«n ng÷ lËp tr×nh, bé ®iÒu khiÓn tho¶ m·n c¸c yªu cÇu: - LËp tr×nh dÔ dµng v× ng«n ng÷ lËp tr×nh dÔ häc. - Gän nhÑ, dÔ dµng tu söa, b¶o qu¶n. - Dung l−îng bé nhí lín, cã thÓ chøa ®−îc nh÷ng ch−¬ng tr×nh phøc t¹p. - Hoµn toµn tin cËy trong m«i tr−êng c«ng nghiÖp. - Giao tiÕp víi c¸c thiÕt bÞ th«ng tin, m¸y tÝnh, nèi m¹ng c¸c modul më réng. - Gi¸ c¶ phï hîp. Bé ®iÒu khiÓn lËp tr×nh PLC ®−îc thiÕt kÕ nh»m thay thÕ ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn truyÒn thèng dïng r¬le vµ thiÕt bÞ cång kÒnh, nã t¹o ra mét kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ dÔ dµng vµ linh ho¹t dùa trÓn viÖc lËp tr×nh trªn c¸c lÖnh logic c¬ b¶n. PLC cßn thùc hiÖn c¸c t¸c vô ®Þnh th× vµ ®Õm lµm t¨ng kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn, thùc hiÖn logic ®−îc lËp trong ch−¬ng tr×nh vµ ®−a ra tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cho thiÕt bÞ bªn ngoµi t−¬ng øng. C¬ së cña viÖc sö dông PLC: Trong c«ng nghiÖp tr−íc ®©y, c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn sè th−êng ®−îc cÊu t¹o trªn c¬ së c¸c r¬le vµ c¸c m¹ch logic ®iÖn tö kÕt nèi víi nhau theo nguyªn lý lµm viÖc cña hÖ thèng. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ: Quan hÖ gi÷a c¸c biÕn vµo vµ c¸c biÕn ra tu©n theo mét hµm sè, mµ hµm sè nµy chÝnh ®−îc x¸c ®Þnh bëi luËt kÕt nèi gi÷a c¸c phÇn tö logic. (y1, y2,... yn ) = f (x1, x2,... xn ) Nh− vËy ®èi víi môc ®Ých ®iÒu khiÓn x¸c ®Þnh th× hµm f cè ®Þnh. §èi víi c¸c hÖ thèng lµm viÖc ®¬n gi¶n vµ lµm viÖc ®éc lËp th× viÖc sö dông c¸c phÇn tö cã s½n liªn kÕt cøng víi nhau cã nhiÒu −u ®iÓm vÒ gi¸ thµnh. Tuy nhiªn trong c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn phøc t¹p nhiÒu chøc n¨ng th× nh÷ng cÊu tróc theo kiÓu cøng cã nhiÒu nh−îc ®iÓm nh−: - HÖ thèng cång kÒnh, ®Çu nèi phøc t¹p dÉn ®Õn ®é tin cËy kÐm. - Tr−êng hîp cÇn thay ®æi chøc n¨ng cña hÖ thèng hoÆc söa ch÷a c¸c h− háng th× ph¶i dõng c¶ hÖ thèng ®Ó ®Êu nèi... HiÖn nay víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö ®· cho phÐp chÕ t¹o c¸c hÖ vi xö lý liªn tiÕp, dùa trªn c¬ së cña bé vi xö lý, c¸c bé ®iªu khiÓn logic cã kh¶ n¼ng
http://huynhphuclinh.wordpress.com email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com 4

lËp tr×nh ®−îc (PLC) ®· ra ®êi, cho phÐp kh¾c phôc ®−îc rÊt nhiÒu nh−îc ®iÓm cña c¸c hÖ ®iÒu khiÓn liªn kÕt cøng tr−íc ®©y, viÖc dïng PLC ®· trë nªn rÊt phæ biÕn trong c«ng nghiÖp tù ®éng ho¸. Cã thÓ liÖt kÕ c¸c −u ®iÓm chÝnh cña viÖc sö dông PLC gåm: - Gi¶m bít viÖc ®Êu nèi d©y khi thiÕt kÕ hÖ thèng, gi¸ trÞ logic cña nhiÖm vô ®iÒu khiÓn ®−îc thùc hiÖn trong ch−¬ng tr×nh thay cho viÖc ®Êu nèi d©y. - TÝnh mÒm dÎo cao trong hÖ thèng. - Bé nhí: - Bé nhí vµo ra: Bé ®Þnh thêi Bé ®Õm vµora Khèi vi xö lý trung t©m + HÖ ®iÒu hµnh Bé ®Õm Bit c¬ Bus cña PLC

Cæng vµo ra Onboard

Qu¶n lý ghÐp nèi Cæng ng¾t vµ ®Õm tèc ®é cao

H×nh 2.1: Nguyªn lý chung vÒ cÊu tróc cña bé PLC Tr¹ng th¸i tÝn hiÖu vµo ®−îc nhËn biÕt vµ chøa trong bé nhí, n¬i PLC thùc hiÖn c¸c lÖnh logic ®−îc lËp tr×nh ®Ó xö lý c¸c tÝn hiÖu vµo m¸y vµ t¹o ra c¸c tÝn hiÖu ra ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ liªn quan. * CÊu tróc PLC bao gåm: §èi víi PLC cì nhá c¸c bé phËn th−êng ®−îc kÕt hîp thµnh mét khèi. Còng cã mét sè h¹ng thiÕt kÕ PLC thµnh tõng m« ®un ®Ó ng−êi sö dông cã thÓ lùa chän cÊu h×nh PLC cho phï hîp mµ Ýt tèn kÐm nhÊt, ®ång thêi ®¸p øng ®−îc yªu cÇu øng dông. Mét bé PLC cã thÓ cã nhiÒu m« ®un nh−ng thµnh phÇn c¬ b¶n nhÊt cña phÇn cøng trong bé PLC bao giê còng cã c¸c khèi sau:
http://huynhphuclinh.wordpress.com email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com 5

Nguån cung cÊp + -

Nhí ch−¬ng tr×nh

M« ®un nhËp d÷ liÖu

M« ®un xuÊt d÷ liÖu

TÝn hiÖu vµo

C¬ cÊu chÊp hµnh

H×nh 2.2: S¬ ®å cÊu tróc phÇn cøng cña bé lËp tr×nh PLC Dùa vµo s¬ ®å khèi ta thÊy PLC gåm cã 4 khèi chÝnh ®ã lµ: Khèi nguån, khèi vi xö lý – bé nhí, khèi ®Çu vµo, khèi ®Çu ra. Th«ng th−êng c¸c tÝn hiÖu xuÊt nhËp ®Çu ë d¹ng sè (1- 0), cßn nÕu tÝn hiÖu lµ d¹ng liªn tôc th× ta cÇn g¾n c¸c khèi xuÊt nhËp ë d¹ng liªn tôc (Analog). a. M« ®un nguån: (Moudule) Lµ khèi chøc n¨ng dïng ®Ó cung cÊp nguån vµ æn ®Þnh ®iÖn ¸p cho PLC ho¹t ®éng. Trong c«ng nghiÖp ng−êi ta th−êng dïng ®iÖn ¸p 24V mét chiÒu. Tuy nhiªn còng cã bé PLC sö dông ®iÖn ¸p 220V xoay chiÒu. b. M« ®un CPU (Centrol rocessor Unit module): Bao gåm bé vi xö lý vµ bé nhí: * Bé vi xö lý (CPU): CPU lµ mét bé n·o cña PLC. Nã ®iÒu khiÓn vµ kiÓm so¸t tÊt c¶ mäi ho¹t ®éng bªn trong cña PLC. Nã thùc hiÖn nh÷ng lÖnh ®· ®−îc ch−¬ng tr×nh ho¸ l−u tr÷ bªn trong bé nhí. Mét hÖ thèng BUS mang th«ng tin ®Õn vµ kÕt nèi CPU, bé nhí vµ bé xuÊt nhËp còng chÞu sù ®iÒu khiÓn cña CPU. CPU ®−îc cung cÊp bëi mét tÇn sè
http://huynhphuclinh.wordpress.com email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com 6

®ång bé do tinh thÓ th¹ch anh bªn ngoµi hay mét bé giao ®éng RC. M¹ch dao ®éng nµy cã nhiÖm vô t¹o ra tÇn sè dao ®éng tõ 118 MHZ. Tuú thuéc vµo bé vi xö lý ®· ®−îc sö dông vµ ph¹m vi sö dông. Mét CPU bao gåm 3 thµnh phÇn riªng biÖt sau: + Bé ®iÒu khiÓn (CU – Control Unit) gåm khèi so¹n lÖnh vµ ng¨n xÕp cã nhiÖm vô lÊy lÖnh ra tõ bé nhí vµ x¸c ®Þnh kiÓu lÖnh. + Bé lý luËn vµ sè häc (AIU) ®Ó thùc hiÖn c¸c phÐp to¸n sè häc vµ logic nh−: céng trõ, AND, OR, NOT, + Bé nhí cã tèc ®é cao, kÝch th−íc nhá ®Ó l−u c¸c kÕt qu¶ t¹m thêi vµ c¸c th«ng tin ®iÒu khiÓn. * Bé nhí: Bao gåm bé nhí chøa ch−¬ng tr×nh vµ bé nhí d÷ liÖu, .§¬n vÞ nhá nhÊt cña bé nhí lµ bÝt cã gi¸ trÞ “1” (hoÆc “0”). NhiÒu bÝt hîp theo hµng vµ cét t¹o thµnh mét khèi bé nhí. Néi dung bé nhí cã thÓ ®äc ra hoÆc ghi vµo. Mçi bÝt ®−îc ®Þnh nghÜa mét ®Þa chØ riªng ®Ó bé nhí dÔ qu¶n lý. Cã hai lo¹i bé nhí nh− sau: - Bé nhí RAM (Random Access Memory): Ram lµ bé nhí chÝnh trong mäi m¸y tÝnh. KÓ c¶ PLC. Bé nhí RAM cã lîi lµ dung l−îng lín nh−ng gi¸ rÎ. Ram lµ lo¹i bé nhí cã thÓ ®äc ghi ch−¬ng tr×nh mét c¸ch dÔ dµng. Tuy nhiªn d÷ liÖu trong Ram sÏ bÞ xo¸ s¹ch khi cã sù cè vÒ ®iÖn. V× vËy muèn l−u tr÷ ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn tron bé nhí Ram th× ng−êi ta dïng ph−¬ng ph¸p nu«i bé nhí Ram b»ng 1 nguån pin. NÕu cÇn l−u tr÷d dµi th× ta dïng lo¹i pin cã chÊt l−îng cao... - Bé nhí ROM (Read Only Memory): Rom lµ bé nhí chØ ®äc. Bé nhí nµy cã ®Æc tÝnh tr¸i ng−îc víi bé nhí Ram lµ rÊt khã xo¸, nªn khi cã sù cè vÒ ®iÖn th× néi dung ch−¬ng tr×nh vÉn cßn trong bé nhí. Nh−ng hiÖn nµy ng−êi ta cã thÓ thay ®æi néi dung cña nã. Tuú thuéc vµo c¸ch t¹o néi dung, c¸ch xo¸ néi dung, c¸ch nËp néi dung míi vµo nã mµ ta cã c¸c lo¹i bé nhí Rom kh¸c nhau nh−: PROM, EPROM, RPROM, EEPROM, EAROM. §iÓn h×nh ë ®©y ta xÐt 2 lo¹i bé nhí ROM ®−îc dïng réng r·i trong c¸c PLC lµ EPROM vµ EEPROM. + EPROM (Erasable Programmable Read – Only Memory): Bé nhí Rom cã thÓ xo¸ néi dung ch−¬ng tr×nh. Nã ®−îc xo¸ b»ng tia cùc tÝm, sau khi néi dung cò ®· xo¸ th×

http://huynhphuclinh.wordpress.com

email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com

7

ng−êi ta dïng mét thiÕt bÞ ®Æc biÖt ®Ó ghi néi dung ch−¬ng tr×nh míi vµo trong Rom. Lo¹i nµy rÊt phøc t¹p v× ph¶i dïng thiÕt bÞ ®¾t tiÒn. + EEPROM (Electrically Erasable Programmble Read – Only Memory): Bé nhí lo¹i nµy còng gièng nh− bé nhí EPROM nh−ng ph−¬ng thøc xo¸ néi dung ch−¬ng tr×nh ®¬n gi¶n h¬n. Tøc lµ nã ®−îc xo¸ b»ng ®iÖn vµ viÖc n¹p mét ch−¬ng tr×nh míi cho nã còng ®¬n gi¶n. Ngoµi hai lo¹i trªn trong c¸c PLC ng−êi ta cßn th−êng dïng FLASH EROM. §èi víi nh÷ng bé ®iÒu khiÓn logic theo ch−¬ng tr×nh thuéc lo¹i lín cã thÓ cã nhiÒu Module CPU nh»m t¨ng tèc ®é xö lý. c. M« ®un nhËp: (Input Module) TÝn hiÖu vµo: C¸c tÝn hiÖu ®Çu vµo nhËn c¸c th«ng tin ®iÒu khiÓn bªn ngoµi d¹ng tÝn hiÖu Logic hoÆc tÝn hiÖu t−¬ng tù. C¸c tÝn hiÖu L«gic cã thÓ tõ c¸c nót Ên ®iÒu khiÓn c¸c c«ng t¾c hµnh tr×nh, tÝn hiÖu b¸o ®éng, c¸c tÝn hiÖu cña c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ, C¸c tÝn hiÖu t−¬ng tù ®−a vµo cña PLC cã thÓ lµ tÝn hiÖu ®iÖn ¸p tõ c¸c c¨n nhiÖt ®Ó ®iÒu chØnh nhiÖt ®é cho mät lß nµo ®ã hoÆc tÝn hiÖu tõ m¸y ph¸t tèc, c¶m biÕn. C¸c c¶m biÕn (Sensors) ®−îc nèi víi Module ngâ vµo cña PLC. Th«ng th−êng mét Module nhËp cã 8 ngâ vµo hoÆc 16 ngâ vµo hoÆc cã thÓ h¬n n÷a tuú thuéc vµo yªu cÇu cña ng−êi sö dông mµ chän cho phï hîp. §èi víi nh÷ng øng dông nhá th× cÇn kho¶ng 16 ngâ vµo, øng dông trung b×nh th× cÇn kho¶ng 80 ngâ vµo, øng dông cì dïng c¸c cuén d©y R¬le cho ngâ vµo. §iÖn ¸p ho¹t ®éng ®−a vµo c¸c cuén d©y nµy th−êng vµo kho¶ng 24 VDC víi dßng vµo vµi mA (6mA), rÊt bÐ so víi dßng tiªu thô qua cuén d©y trong r¬le thùc tÕ. Còng cã PLC ho¹t ®éng víi ®iÖn ¸p 220V AC. MÆc dï ®iÖn ¸p cao nh− vËy nh−ng vÉn ®¶m b¶o an toµn cho m¹ch ®iÖn tö cña PLC v× ng−êi ta sö dông c¸c linh kiÖn c¸ch ly (Optocoupler). Theo tiªu chuÈn c«ng nghiÖp víi ®iÖn ¸p 24 VDC, ng−êi ta quy ®Þnh: - §iÖn ¸p tõ 0 ÷ 5 VDC thÓ hiÖn logic 0 ë ngâ vµo - §iÖn ¸p tõ 11 ÷ 30 VDC thÓ hiÖn logic 1 ë ngâ vµo d. M« ®un xuÊt (Output Module): Trong PLC th× Module xuÊt còng hÕt søc quan träng kh«ng kÐm module nhËp. Nã cã thÓ cã 8 hoÆc 16 ngâ ra mµ trªn mét Module xuÊt, do vËy ng−êi sö dông cã thÓ kÕt nèi nhiÒu module l¹i víi nhau ®Ó ®−îc sè ngâ ra phï hîp. §èi víi nh÷ng øng dông nhá th× cÇn 16 ngâ ra. Nh÷ng øng dông lín h¬n cã thÓ dïng tíi 26 hoÆc 256 ngâ ra. Còng
http://huynhphuclinh.wordpress.com email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com 8

gièng nh− Module nhËp th× c¸c ngâ ra cña Module xuÊt lµ c¸c tiÕp ®iÓm cña r¬le, kh¶ n¨ng chÞu t¶i lín 220V/1A. NÕu muèn khèng chÕ phô t¶i c«ng suÊt lín th× th«ng qua c¸c thiÕt bÞ trung gian nh−: CTT. Aptomat. Triac Ngoµi ra cßn cã PLC víi ngâ ra lµ tÝn hiÖu ®iÖn: Logic 0 øng víi ®iÖn ¸p tõ 0 ÷ 0,8V vµ logic 1 øng víi ®iÖn ¸p tõ 12 ÷ 28V víi dßng ra cã khi lªn tíi 300mA. D¶i ®iÖn ¸p cÊp nguån tõ 12V ÷ 28V. PLC thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh: PLC thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh theo chu tr×nh lÆp. Mçi vßng lÆp ®−îc gäi lµ vßng quÐt (scan). B¾t ®Çu mçi vßng quÐt lµ viÖc quÐt c¸c tÝn hiÖu vµo. Trong qu¸ tr×nh quÐt nµy tr¹ng th¸i hiÖn thêi cña mçi tÝn hiÖu vµo ®−îc chøa trong b¶ng ¶nh. ViÖc quÐt c¸c ®Çu vµo nµy rÊt nhanh, viÖc quÐt phô thuéc vµo c¸c module vµo, xung nhÞp còng nh− c¸c ®Æc tÝnh riªng cña mçi lo¹i CPU thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh sö dông. C«ng viÖc nµy thùc hiÖn tõ lÖnh ®Çu tiªn ®Õn lÖnh cuèi cïng cña ch−¬ng tr×nh (lÖnh MEND). Nh− vËy thêi gian thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh sÏ phô thuéc vµo ®é dµi ch−¬ng tr×nh, ®é phøc t¹p cña c¸c lÖnh, vµ ®Æc tÝnh kü thuËt cña tõng lo¹i CPU

ChuyÓn d÷ liÖu tõ ®Çu ra Q tíi cæng ra

ChuyÓn d÷ liÖu tõ ®Çu cæng vµo tíi ®Çu vµo I

TruyÒn th«ng vµ kiÓm tra bé nhí

Thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh

H×nh 2.4: Chu kú thùc hiÖn vßng quÐt cña CPU trong bé PLC Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh CPU lu«n lµm viÖc víi b¶ng ¶nh ra. TiÕp theo cña viÖc quÐt ch−¬ng tr×nh lµ truyÒn th«ng néi bé vµ tù kiÓm tra lçi. Vßng quÐt ®−îc kÕt thóc b»ng giai ®o¹n chuyÓn d÷ liÖu tõ bé ®Öm ¶o ra ngo¹i vi. Nh÷ng tr−êng hîp cÇn thiÕt ph¶i cËp nhËt module ra ngay trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh. C¸c PLC hiÖn ®¹i sÏ cã s½n c¸c lÖnh ®Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy. TËp lÖnh cña PLC chøa c¸c lÖnh ra trùc tiÕp ®Æc biÖt, lÖnh nµy sÏ t¹m thêi dõng ho¹t ®éng b×nh th−êng cña ch−¬ng tr×nh ®Ó cËp nhËt module ra, sau ®ã sÏ quay l¹i thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh. Thêi gian cÇn thiÕt ®Ó
http://huynhphuclinh.wordpress.com email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com 9

PLC thùc hiÖn ®−îc mét vßng quÐt gäi lµ thêi gian vßng quÐt (Scan time). Thêi gian vßng quÐt kh«ng cè ®Þnh, tøc lµ kh«ng ph¶i vßng quÐt nµo còng ®−îc thùc hiÖn trong mét kho¶ng thêi gian nh− nhau. Cã vßng quÐt ®−îc thùc hiÖn l©u, cã vßng quÐt ®−îc thùc hiÖn nhanh tuú thuéc vµo sè lÖnh trong ch−¬ng tr×nh ®−îc thùc hiÖn, vµo khèi l−îng d÷ liÖu ®−îc truyÒn th«ng trong vßng quÐt ®ã. Mét vßng quÐt chiÕm thêi gian quÐt ng¾n th× ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn ®−îc thùc hiÖn cµng nhanh. T¹i thêi ®iÓm thùc hiÖn lÖnh vµo/ra, th«ng th−êng lÖnh kh«ng lµm viÖc trùc tiÕp víi cæng vµo ra mµ chØ th«ng qua bé ®Öm ¶o cña cæng trong vïng nhí tham sè. ViÖc truyÒn th«ng gi÷a bé ®Öm ¶o víi ngo¹i vi trong c¸c giai ®o¹n 1 vµ 4 do CPU qu¶n lý. Khi gÆp lÖnh vµo/ra ngay lËp tøc th× hÖ thèng sÏ cho dõng mäi c«ng viÖc kh¸c, ngay c¶ ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t, ®Ó thùc hiÖn lÖnh nµy mét c¸ch trùc tiÕp víi cæng vµo/ra. NÕu sö dông c¸c chÕ ®é ng¾t, ch−¬ng tr×nh con t−¬ng øng víi tõng tÝn hiÖu ng¾t ®−îc so¹n th¶o vµ cµi ®Æt nh− mét bé phËn cña ch−¬ng tr×nh. Ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t chØ ®−îc thùc hiÖn trong vßng quÐt khi xuÊt hiÖn tÝn hiÖu b¸o ng¾t vµ cã thÓ x¶y ra ë bÊt cø ®iÓm nµo trong vßng quÐt.

ch−¬ng 2: Giíi thiÖu vÒ PLC - S7-200 cña SIEMEN
* CÊu tróc bé nhí PLC:

http://huynhphuclinh.wordpress.com

email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com

10

Bé ®iÒu khiÓn lËp tr×nh S7-200 ®−îc chia thµnh 4 vïng nhí. Víi 1 tô cã nhiÖm vô duy tr× d÷ liÖu trong thêi gian nhÊt ®Þnh khi mÊt nguån bé nhí S7-200 cã tÝnh n¨ng ®éng cao, ®äc vµ ghi trong ph¹m vi toµn vïng lo¹i trõ c¸c bÝt nhí ®Æc biÖt SM ( Special Memory) chØ cã thÓ truy nhËp ®Ó ®äc.

Vïng ch−¬ng tr×nh

Ch−¬ng tr×nh Tham sè D÷ liÖu EEPROM

Ch−¬ng tr×nh Tham sè D÷ liÖu Bé nhí ngoµi

C

Vïng tham sè Vïng d÷ liÖu Vïng ®èi t−îng

H×nh 2.3: Bé nhí trong vµ ngoµi cña S7-200 * Vïng ch−¬ng tr×nh: Lµ vïng bé nhí ®−îc sö dông ®Ó l−u tr÷ c¸c lÖnh ch−¬ng tr×nh vïng nµy thuéc bé nhí trong ®äc vµ ghi ®−îc * Vïng tham sè: Lµ vïng l−u gi÷ c¸c tham sè nh−: Tõ kho¸, ®Þa chØ tr¹m .còng gièng nh− vïng ch−¬ng tr×nh thuéc bé nhí trong ®äc vµ ghi ®−îc. * Vïng d÷ liÖu: Lµ vïng nhí ®éng ®−îc sö dông cÊt c¸c d÷ liÖu cña ch−¬ng tr×nh bao gåm c¸c kÕt qu¶ c¸c phÐp tÝnh nã ®−îc truy cËp theo tõng bit tõng byte vïng nµy ®−îc chia thµnh nh÷ng vïng nhí víi c¸c c«ng dông kh¸c nhau. Vïng I (Input image register): Lµ vïng nhí gåm 16 byte I (®äc/ghi): I.O ÷ I.15 Vïng Q (Output image register): Lµ vïng nhí gåm 16 byte Q (®äc/ghi): ÷ Q.15 Vïng M (Internal memory bits): lµ vïng nhí gåm cã 32 byte M (®äc/ghi): ÷ M.31 Vïng V (Variable memory): Lµ vïng nhí gåm cã 10240 byte V (®äc/ghi): ÷ V.10239 Vïng SM: (Special memory): Lµ vïng nhí gåm: V.O M.O Q.O

http://huynhphuclinh.wordpress.com

email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com

11

- 194 byte cña CPU chia lµm 2 phÇn: SM0 – SM29 chØ ®äc vµ SM30 – SM194 ®äc/ghi. - SM200-SM549 ®äc/ghi cña c¸c module më réng * Vïng ®èi t−îng: Lµ timer (®Þnh th×), counter (bé ®Õm) tèc ®é cao vµ c¸c cæng vµo/ra t−¬ng tù ®−îc ®Æt trong vïng nhí cuèi cïng vïng nµy kh«ng thuéc kiÓu non – volatile nh−ng ®äc ghi ®−îc. - Timer (bé ®Þnh th×): ®äc/ghi T0 ÷ T255 - Counter (bé ®Õm): ®äc/ghi C0 ÷ C255 - Bé ®Öm vµo analog (®äc): AIW0 ÷ AIW30 - Bé ®Öm ra analog (ghi): AQW0 ÷ AQW30 - Accumulator (thanh ghi): AC0 ÷ AC3 - Bé ®Õm tèc ®é cao: HSC0 ÷ HSC5 TÊt c¶ c¸c miÒn nµy ®Òu cã thÓ truy nhËp ®−îc theo tõng bit, tõng byte, tõng tõ ®¬n (word – 2byte), tõ kÐp (Double word). a. CÊu tróc ch−¬ng tr×nh: Ch−¬ng tr×nh cho S7-200 ph¶i cã cÊu tróc bao gåm ch−¬ng tr×nh chÝnh (main program) sau ®ã ®Õn c¸c ch−¬ng tr×nh con vµ c¸c ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t. Ch−¬ng tr×nh chÝnh ®−îc kÕt thóc b»ng lÖnh kÕt thóc ch−¬ng tr×nh (MEND). Ch−¬ng tr×nh con lµ mét bé phËn cña ch−¬ng tr×nh. C¸c ch−¬ng tr×nh con ph¶I ®−îc viÕt sau lÖnh kÕt thóc ch−¬ng tr×nh chÝnh ®ã lµ mÖnh (MEND). C¸c ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t lµ mét bé phËn cña ch−¬ng tr×nh, nÕu cÇn sö dông ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t ph¶i viÕt sau lÖnh kÕt thóc MEND. C¸c ch−¬ng tr×nh con ®−îc nhãm l¹i thµnh mét nhãm ngay sau ch−¬ng tr×nh chÝnh, sau ®ã ®Õn ngay c¸c ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t b»ng c¸ch viÕt nh− vËy cÊu tróc ch−¬ng tr×nh ®−îc râ rµng vµ thuËn tiÖn h¬n trong viÖc ®äc ch−¬ng tr×nh cã thÓ trén lÉn c¸c ch−¬ng tr×nh con vµ ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t ®»ng sau ch−¬ng tr×nh chÝnh.

Main program . .
http://huynhphuclinh.wordpress.com

Thùc hiÖn trong 1 vßng quÐt
email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com

12

. MEND

SBR (n) {n=0 ÷ 255} ch−¬ng tr×nh con . . . RET INT (n){n0 ÷ 255} ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t . . . RETI

Thùc hiÖn khi ®−îc ch−¬ng tr×nh chÝnh

Thùc hiÖn khi cã tÝn hiÖu b¸o ng¾t

http://huynhphuclinh.wordpress.com

email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com

13

Ch−¬ng III. T×m hiÓu tËp lÖnh PLC cña S7-200
* Ph−¬ng ph¸p lËp tr×nh PLC víi phÇn mÒm STEP7-Micro/WIN 32: - C¸ch lËp tr×nh cho S7-200 dùa trªn hai ph−¬ng ph¸p c¬ b¶n: Ph−¬ng ph¸p h×nh thang (ladder logic – viÕt t¾t lµ LAD) vµ ph−¬ng ph¸p liÖt kª lÖnh (Statement List viÕt t¾t lµ STL) vµ ph−¬ng ph¸p thø 3 mµ kh«ng ®−îc dïng th«ng dông lµ ph−¬ng ph¸p s¬ ®å khèi chøc n¨ng (Funtion Block Diagram viÕt t¾t lµ FBD). - Ch−¬ng tr×nh ®−îc viÕt theo kiÓu LAD thiÕt bÞ lËp tr×nh sÏ t¹o ra mét ch−¬ng tr×nh theo kiÓu STL t−¬ng øng. Nh−ng ng−îc l¹i kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c ch−¬ng tr×nh viÕt theo kiÓu STL ®Òu cã thÓ chuyÓn sang d¹ng LAD. * Ph−¬ng ph¸p LAD: LAD lµ ng«n ng÷ lËp tr×nh ®å ho¹ nh÷ng thµnh phÇn c¬ b¶n dïng trong LAD t−¬ng øng víi c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n dïng ®Ó biÓu diÔn lÖnh logic nh− sau: - TiÕp ®iÓm: Lµ biÓu t−îng (Symbol) m« t¶ c¸c tiÕp ®iÓm r¬le c¸c tiÕp ®iÓm cã thÓ th−êng ®ãng: th−êng më Q 0.0 - Cuén d©y (coil): lµ biÓu t−îng -( cung cÊp cho r¬le - Hép (box): lµ biÓu t−îng m« t¶ c¸c hµm kh¸c nhau nã lµm viÖc khi cã dßng ®iÖn ch¹y ®Õn hép th−êng lµ c¸c bé thêi gian (timer), bé ®Õm (counte) vµ c¸c hµm to¸n häc:
CU CTU

) m« t¶ r¬le m¾c theo chiÒu dßng ®iÖn

IN PT

TON

A PV

ADD EN END IN 1 OUT

IN 2
AC1 AC2 ACD

+100

- M¹ng LAD: lµ ®−êng nèi c¸c phÇn tö thµnh mét m¹ch hoµn thiÖn, ®i tõ ®−êng nguån bªn tr¸i sang nguån bªn ph¶i dßng ®iÖn ch¹y tõ tr¸i qua tiÕp ®iÓm ®Õn c¸c cuén d©y hoÆc c¸c hép trë vÒ bªn ph¶i nguån.

http://huynhphuclinh.wordpress.com

email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com

14

* Ph−¬ng ph¸p liÖt kª lÖnh STL: Ph−¬ng ph¸p liÖt kª (STL) lµ ph−¬ng ph¸p thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh d−íi d¹ng tËp hîp c¸c c©u lÖnh. Mçi c©u lÖnh trong ch−¬ng tr×nh kÓ c¶ nh÷ng lÖnh h×nh thøc biÓu diÔn mét chøc n¨ng cña PLC. §Ó t¹o mét ch−¬ng tr×nh d¹ng STL ng−êi lËp tr×nh cÇn ph¶i hiÓu râ ph−¬ng thøc sö dông cña ng¨n xÕp logic cña S7-200 (S0 ÷ S8). Ng¨n xÕp l«gic lµ mét khèi gåm 9 bit chång lªn nhau. TÊt c¶ c¸c thuËt to¸n liªn quan ®Õn ng¨n xÕp, ®Òu chØ lµm viÖc víi bit ®Çu tiªn hoÆc víi bit ®Çu vµ bit thø hai cña ng¨n xÕp (S0 ÷ S1) gi¸ trÞ logic míi ®Òu cã thÓ ®−îc göi vµo ng¨n xÕp. * Ph−¬ng ph¸p FBD: Dïng c¸c phÇn tö logic ®Ó viÕt ch−¬ng tr×nh vÝ dô c¸c m¹ch AND, OR, NOT . c. Có ph¸p lÖnh c¬ b¶n trong PLC S7-200 HÖ lÖnh cña S7-200 ®−îc chia lµm 3 nhãm: - Nhãm lÖnh kh«ng ®iÒu kiÖn: C¸c lÖnh mµ khi thùc hiÖn th× lµm viÖc ®éc lËp kh«ng phô thuéc vµo gi¸ trÞ logic cña ng¨n xÕp. - Nhãm lÖnh cã ®iÒu kiÖn: C¸c lÖnh chØ thùc hiÖn ®−îc khi bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp cã gi¸ trÞ logic b»ng 1. - Nhãm lÖnh ®Æt nh·n: C¸c nh·n lÖnh ®¸nh dÊu vÞ trÝ trong tËp lÖnh. Trong c¸c b¶ng lÖnh cßn m« t¶ sù thay ®æi t−¬ng øng cña néi dung ng¨n xÕp khi lÖnh ®−îc thùc hiÖn. C¶ hai ph−¬ng ph¸p LAD vµ STL ®Òu sö dông ký hiÖu I ®Ó chØ viÖc thùc hiÖn tøc thêi (Immediateli) tøc lµ gi¸ trÞ ®−îc chØ dÉn trong lÖnh võa ®−îc chuyÓn vµo thanh ghi ¶o võa ®ång thêi ®−îc chuyÓn ®Õn tiÕp ®iÓm chØ dÉn trong lÖnh ngay khi lÖnh ®−îcthùc hiÖn chø kh«ng ph¶i chê ®Õn giai ®o¹n trao ®æi víi ngo¹i vi cña vßng quÐt. §iÒu ®ã kh¸c víi lÖnh kh«ng tøc thêi lµ gi¸ trÞ ®−îc chØ ®Þnh trong lÖnh chØ ®−îc chuyÓn vµo thanh ghi ¶o khi thùc hiÖn lÖnh. B¶ng 3-1: Mét sè lÖnh cña S7-200 thuéc nhãm lÖnh thùc hiÖn v« ®iÒu kiÖn. Section 1.01Tªn Section 1.02M« t¶ lÖnh = n Gi¸ trÞ cña bit ®Çu tiªn ng¨n xÕp ®−îc sao chÐp sang ®iÓm n chØ dÉn trong lÖnh. =I n Gi¸ trÞ cña bit ®Çu tiªn ng¨n xÕp ®−îc sao chÐp trùc tiÕp sang ®iÓm n chØ dÉn trong lÖnh ngay khi lÖnh ®−îc thùc hiÖn.
http://huynhphuclinh.wordpress.com email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com 15

A

n

ALD

AN n

CTU Cxx, PV

CTUD Cxx,PV

ED DU LD n

LDN n

LDW <=n1, n2 LDW = n1, n2 LDW >=n1, n2 LPP

LRD

Thùc hiÖn to¸n tö vµ (AND) gi÷a gi¸ trÞ logic cña bit ®Çu tiªn ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ logic cña ®iÓm n chØ dÉn trong lÖnh. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp. Thùc hiÖn to¸n tö vµ (AND) gi÷a gi¸ trÞ logic cña bit ®Çu tiªn ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ logic cña bit thø 2 ng¨n xÕp. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp. C¸c gi¸ trÞ cßn l¹i trong ng¨n xÕp ®−îc kÐo lªn mét bit. Thùc hiÖn to¸n tö vµ (AND) gi÷a gi¸ trÞ logic cña bit ®Çu tiªn ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ logic nghÞch ®¶o cña ®iÓm n chØ dÉn trong lÖnh. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp. Khëi ®éng bé ®Õm tiÕn theo s−ên lªn cña tÝn hiÖu vµo. Bé ®Õm ®−îc ®Æt l¹i tr¹ng th¸i ban ®Çu (reset) nÕu ®Çu vµo R cña bé ®Õm ®−îc kÝch (cã møc logic 1). Khëi ®éng bé ®Õm tiÕn theo s−ên lªn cña tÝn hiÖu ®Çu vµo thø nhÊt vµ ®Õm lïi theo s−ên lªn cña tÝn hiÖu ®Çu vµo thø hai. Bé ®Õm ®−îc reset l¹i nÕu ®Çu vµo R cña bé ®Õm ®−îc kÝch (cã møc logic 1). §Æt gi¸ trÞ logic 1 vµo bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp khi xuÊt hiÖn s−ìn xuèng cña tÝn hiÖu. §Æt gi¸ trÞ logic 1 vµo bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp khi xuÊt hiÖn s−ìn lªn cña tÝn hiÖu. N¹p gi¸ trÞ logic cña ®iÓm n chØ dÉn trong lÖnh vµo bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp. C¸c gi¸ trong ng¨n xÕp ®−îc ®Èy xuèng mét bit. N¹p gi¸ trÞ logic nghÞch ®¶o cña ®iÓm n chØ dÉn trong lÖnh vµo bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp. C¸c gi¸ trong ng¨n xÕp ®−îc ®Èy xuèng mét bit. Bit ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp nhËn gi¸ trÞ logic 1 nÕu néi dung hai tõ n1 vµ n2 th¶o m·n n1 ≤ n2. Bit ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp nhËn gi¸ trÞ logic 1 nÕu néi dung hai tõ n1 vµ n2 th¶o m·n n1 = n2. Bit ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp nhËn gi¸ trÞ logic 1 nÕu néi dung hai tõ n1 vµ n2 th¶o m·n n1 ≥ n2. KÐo néi dung ng¨n xÕp lªn mét bit. Gi¸ trÞ míi cña bit trªn lµ gi¸ trÞ cò cña bit d−íi, ®é s©u ng¨n xÕp gi¶m ®i mét bit (Gi¸ trÞ cña bit ®Çu tiªn bÞ ®Èy ra khái ng¨n xÕp – xo¸). Sao chÐp gi¸ trÞ cña bit thø hai vµo bit thø hai cña ng¨n xÕp. C¸c gi¸ trÞ cßn l¹i tõ bit thø hai trë ®i ®−îc gi÷ nguyªn vÞ trÝ.
email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com 16

http://huynhphuclinh.wordpress.com

MEND NOT O n

OI n

OLD

ON n

RET RETI

KÕt thóc phÇn ch−¬ng tr×nh chÝnh trong mét vßng quÐt. §¶o gi¸ trÞ logic cña bit ®Çu tiªn ng¨n xÕp. Thùc hiÖn to¸n tö hoÆc (OR) gi÷a gi¸ trÞ logic cña bit ®Çu tiªn ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ logic cña ®iÓm n chØ dÉn trong lÖnh. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp. Thùc hiÖn to¸n tö hoÆc (OR) gi÷a gi¸ trÞ logic cña bit ®Çu tiªn ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ logic cña ®iÓm n chØ dÉn trong lÖnh. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp. Thùc hiÖn to¸n tö hoÆc (OR) gi÷a gi¸ trÞ logic cña bit ®Çu tiªn ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ logic cña bit thø hai ng¨n xÕp. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp. C¸c gi¸ trÞ cßn l¹i trong ng¨n xÕp ®−îc kÐo lªn mét bit. Thùc hiÖn to¸n tö vµ (AND) gi÷a gi¸ trÞ logic cña bit ®Çu tiªn ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ logic cña ®iÓm n chØ dÉn trong lÖnh. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp. LÖnh tho¸t khái ch−¬ng tr×nh con vµ tr¶ ®iÒu khiÓn vÒ ch−¬ng tr×nh chÝnh ®· gäi nã. LÖnh tho¸t khái ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t (interrupt) vµ tr¶ ®iÒu khiÓn vÒ ch−¬ng tr×nh chÝnh.

B¶ng 3-2: Mét sè lÖnh trong nhãm lÖnh cã ®IÒu kiÖn (chØ thùc hiÖn khi bit ®Çu tiªn ng¨n xÕp cã gi¸ trÞ logic 1): Tªn lÖnh M«t¶ +D IN1, IN2 Thùc hiÖn hai phÐp céng hai sè nguyªn kiÓu tõ kÐp IN1 vµ IN2. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo IN2 +I IN1, IN2 Thùc hiÖn hai phÐp céng hai sè nguyªn kiÓu tõ IN1 vµ IN2. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo IN2 -D IN1, IN2 Thùc hiÖn hai phÐp trõ hai sè nguyªn kiÓu tõ kÐp IN1 vµ IN2. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo IN2 -I IN1, IN2 Thùc hiÖn hai phÐp trõ hai sè nguyªn kiÓu tõ IN1 vµ IN2. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo IN2 +R IN1,IN2 Thùc hiÖn hai phÐp céng hai sè thùc (32 bit) IN1 vµ IN2. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo IN2 -R IN1,IN2 Thùc hiÖn hai phÐp trõ hai sè thùc (32 bit) IN1 vµ IN2. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo IN2
http://huynhphuclinh.wordpress.com email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com 17

Tªn lÖnh *R IN1,IN2 /R IN1,IN2 ANDD IN1.IN2 ANDW IN1.IN2 CALL n CRET CRTI MOVB IN.OUT MOVD IN.OUT MOVR IN.OUT MOVW IN.OUT ORD IN1, IN2

M«t¶ Thùc hiÖn hai phÐp nh©n hai sè thùc (32 bit) IN1 vµ IN2. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo IN2 Thùc hiÖn hai phÐp chia hai sè thùc (32 bit) IN1 vµ IN2. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo IN2 Thùc hiÖn to¸n logic AND gi÷a c¸c gi¸ trÞ kiÓu tõ kÐp IN1 vµ IN2. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo IN2 Thùc hiÖn to¸n logic AND gi÷a c¸c gi¸ trÞ kiÓu tõ kÐp IN1 vµ IN2. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo IN2 Gäi ch−¬ng tr×nh con ®−îc ®¸nh nh·n n KÕt thóc mét ch−¬ng tr×nh con vµ tr¶ l¹i kiÓu ®iÒu khiÓn vÒ ch−¬ng tr×nh gäi nã KÕt thóc mét ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t vµ tr¶ ®iÒu khiÓn vÒ ch−¬ng tr×nh chÝnh Sao gi¸ trÞ cña Byte OUT Sao gi¸ trÞ cña tõ kÐp IN sang tõ kÐp OUT Sao sè thùc IN sang OUT Sao gi¸ trÞ cña tõ IN sang tõ OUT

Thùc hiÖn to¸n tö OR cho hai tõ kÐp IN1 vµ IN2. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo IN2 ORW IN1, IN2 Thùc hiÖn to¸n tö OR cho hai tõ IN1 vµ IN2. KÕt qu¶ ®−îc ghi l¹i vµo IN2 PLS x §−a bé ph¸t xung nhanh ®· ®−îc ®Þnh nghÜa trong bé nhí ®Æc biÖt vµo tr¹ng th¸i tÝch cùc. Xung ®−a ra ®−îc ®−a ra cæng QO.x RLD IN, n Quay trßn tõ kÐp IN sang tr¸i n bit RLW IN, n Quay trßn tõ IN sang tr¸i n bit RRD IN, n Quay trßn tõ kÐp IN sang ph¶i n bit RRW IN, n Quay trßn tõ IN sang ph¶i n bit SLD IN, n DÞch tõ kÐp IN sang tr¸i n bit SLW IN, n DÞch tõ IN sang tr¸i n bit SQRT IN, OUT LÊy c¨n bËc hai cña mét sè thùc 32 bit IN vµ ghi kÕt qu¶ vµo OUT
http://huynhphuclinh.wordpress.com email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com 18

Tªn lÖnh (32 bit) SRD IN, n SRW IN, n STOP SWAP IN

M«t¶

DÞch tõ kÐp IN sang ph¶i n bit DÞch tõ IN sang ph¶i n bit Dïng “mÒm” ch−¬ng tr×nh §æi bé hai bit ®Çu tiªn vµ cuèi cïng cña byte IN cho nhau

B¶ng 3-3: C¸c lÖnh ®Æt nh·n (Label): Tªn lÖnh (i) INT Nn LBL xx NEXT NOP SBR n M« t¶ Khai b¸o nh·n n cho ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t §Æt nh·n xx trong ch−¬ng tr×nh, ®Þnh h−íng cho lÖnh nh¶y JMP LÖnh kÕt thóc vßng lÆp FOR .NEXT LÖnh rçng (No operation) Khai b¸o nh·n n cho ch−¬ng tr×nh con

d. C¸c lÖnh Timer, Counter: * Timer: Timer lµ bé t¹o thêi gian trÔ gi÷a tÝn hiÖu vµo vµ tÝn hiÖu ra nªn trong ®iÒu khiÓn th−êng ®−îc gäi lµ kh©u trÔ. NÕu ký hiÖu tÝn hiÖu (logic) vµo lµ x (1) vµ thêi gian trÔ lµ t th× tÝn hiÖu ®Çu ra cña Timer lµ x (l-t). trong S7-200 cã hai lo¹i Timer kh¸c nhau: - Timer t¹o thêi gian trÔ kh«ng cã nhí (On-Delay Timer), ký hiÖu lµ TON. - Timer t¹o thêi gian trÔ cã nhí (Retentive On-Delay Timer), ký hiÖu lµ TONR. Hai lo¹i Timer nµy ph©n biÖt nhau bëi ph¶n øng cña chóng ®èi víi tÝn hiÖu vµo. C¶ hai lo¹i ®Òu b¾t ®Çu t¹o thêi gian trÔ tõ thêi ®iÓm cã s−ên lªn cña tÝn hiÖu vµo. Nh−ng TON sÏ tù Reset khi ®Çu vµo cã møc logic 0, cßn TONR th× kh«ng tù Reset khi mÊt tÝn hiÖu vµo. TON ®−îc dïng ®Ó t¹o thêi gian trÔ trong mét kho¶ng thêi gian, cßn TONR thêi gian trÔ ®−îc t¹o ra trong nhiÒu kho¶ng kh¸c nhau. Trong phÇn nµy chóng ta chØ nghiªn cøu lo¹i Timer TON.

http://huynhphuclinh.wordpress.com

email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com

19

LÖnh

§é ph©n gi¶i 1 ms

Gi¸ trÞ cùc ®¹i 32,767 s 327,67 s 3276,7 s 32,767 s 327,67 s 3276,7 s

CPU 212

CPU 214

1) ton

T32 T33 - T36 T37 - T63 T0 T1 - T4 T5 - T31

T32, T96 T33 - T36, T97 - T100 T37 - T63, T101 - T127 T0, T64 T1-T4, T65-T68 T5-T31, T69-T95

10 ms 100 ms 1 ms

TONR

10 ms 100 ms

Có ph¸p khaib¸o Timer trong LAD vµ STL nh− sau: LAD M« t¶ Khai b¸o Timer sè hiÖu xx kiÓu TON ®Ó t¹o thêi gian trÔ tÝnh tõ khi ®Çu vµo IN ®−îc kÝch (cã møc 1). NÕu nh− gi¸ trÞ ®Õm tøc thêi lín h¬n hoÆc TON Txx b»ng gi¸ trÞ ®¹t ®−îc PT th× T+n bit co¸ gi¸ trÞ Logic b¨ng 1. Cã thÓ Reset Timer kiÓu TON b»ng lÖnh R hoÆc b»ng gi¸ trÞ Logic 0 ë ®Çu vµo IN. STL To¸n h¹ng Txx (word): CPU 212: 32-63 CPU 214: 32-63 vµ 96-127 PT (wort): VW, T, C, IW . N= 1 – 32762 (Sè nguyªn)

Txx IN TON PT

Thêi gian trÔ T= PT3 ®é ph©n gi¶i * Counter:

http://huynhphuclinh.wordpress.com

email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com

20

Couner lµ bé ®Õm thùc hiÖn chøc n¨ng ®Õm s−ên lªn cña xung. S7-200 cã hai lo¹i bé ®Õm: bé ®Õm tiÕn (CTU) vµ bé ®Õm tiÕn/lïi (CTUD). Bé ®Õm tiÕn ®Õm sè s−ên cña xung vµo, tøc lµ ®Õm sè lÇn thay ®æi tr¹ng th¸i Logic tõ 0 lªn 1 cña tÝn hiÖu. Sè s−ên xung ®Õm ®−îc ghi vµo thanh ghi 2 byte cña bé ®Õm gäi lµ thanh ghi C-word. Néi dung cña C-word, ®−îc gäi lµ gi¸ trÞ tøc thêi cña bé ®Õm, lu«n ®−îc so s¸nh víi gi¸ trÞ ®Æt tr−íc cña bé ®Õm., ký hiÖu lµ PV. Khi gi¸ trÞ ®Õm tøc thêi b»ng hoÆc lín h¬n gi¸ trÞ ®Æt tr−íc th× bé ®Õm b¸o ra ngoµi b»ng c¸ch ®Æt gi¸ trÞ logic 1 vµo bit ®Æc biÖt cña nã, ®−îc gäi lµ C-bit. Tr−êng hîp gi¸ trÞ ®Õm cßn nhá h¬n gi¸ trÞ ®Æt tr−íc th× C-bit cã gi¸ trÞ logic 0. Kh¸c víi c¸c Timer, c¸c Counter ®Òu cã ch©n nèi víi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn xo¸ ®Ó thùc hiÖn ®Æt l¹i chÕ ®é khëi ph¸t ban ®Çu (reset) cho bé ®Õm, ®−îc ký hiÖu b»ng ch÷ c¸i R trong LAD, hay ®−îc quy ®Þnh lµ tr¹ng th¸i bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp trong STL. Bé ®Õm ®−îc reset khi tÝn hiÖu xo¸ nµy cã møc 1 hoÆc khi lÖnh R (reset) ®−îc thùc hiÖn víi C-bit. Khi bé ®Õm reset th× c¶ C-word vµ C-bit ®Òu nhËn gi¸ trÞ 0. Bé ®Õm tiÕn/lïi CTUD thùc hiÖn ®Õm tiÕn khi gÆp s−ên lªn cña xung vµo cæng ®Õm tiÕn, ký hiÖu lµ CU trong LAD hoÆc bit thø 3 ng¨n xÕp trong STL, vµ ®Õm lïi khi gÆp s−ên lªn cña xung vµo cæng ®Õm lïi, ký hiÖu lµ CD trong LAD hoÆc bit thø 2 ng¨n xÕp trong STL. ViÖc xo¸ bé ®Õm CTUD còng cã hai c¸ch t−¬ng tù nh− bé ®Õm CTU. Có ph¸p khai b¸o Counter LAD vµ STL nh− sau:

http://huynhphuclinh.wordpress.com

email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com

21

LAD

Cxx CU CTU R PV

Cxx CU CTUD CD

R PV

M« t¶ To¸n h¹ng Khai b¸o bé ®Õm tiÕn Cxx (word): theo s−ên lªn cña tÝn CPU 212: 0 – hiÖu vµo cæng CU sè 47 hiÖu xx kiÓu CTU. Khi CTU Cxx, +n gi¸ trÞ ®Õm tøc thêi C- CPU 214: 0 – word cña Cxx lín h¬n 47 hoÆc b»ng gi¸ trÞ ®Æt Vµ 80 – 127 tr−íc PV, C-bit (Cxx) cã PV (Word): gi¸ trÞ logic b»ng 1. Bé ®Õm ngõng ®Õm khi C- VW, T, C, IW, word Cxx ®¹t gi¸ trÞ cùc n=1 – 32767 ®¹i 32767. (sè nguyªn) Khai b¸o bé ®Õm tiÕn/lïi, ®Õm tiÕn theo s−ên lªn cña tÝn hiÖu Cxx (word): ®Õn CU vµ ®Õm lïi theo CPU 212: 48 – CTUD Cxx, s−ên len cña tÝn hiÖu 63 +n ®Õn CD. Khi gi¸ trÞ tøc thêi C- word cña Cxx CPU 214: 48 – lín h¬n hoÆc b»ng gi¸ 79 trÞ ®Æt tr−íc PV, C- bit (Cxx) cã gi¸ trÞ logic b»ng 1. Bé ®Õm ®−îc reset khi ®Çu vµo R cã gi¸ trÞ logic 1. Bé ®Õm ngõng ®Õm tiÕn khi Cword Cxx ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i 32767 vµ ngõng ®Õm lïi khi C- word Cxx ®¹t gi¸ trÞ cùc tiÓu lµ - 32767.

STL

PV (Word): VW, T, C, IW, n=1 – 32767 (sè nguyªn)

http://huynhphuclinh.wordpress.com

email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com

22

Ký hiÖu Cxx cña bé ®Õm ®ång thêi còng lµ ®Þa chØ h×nh thøc cña C - word vµ cña C- bit. MÆc dï còng ®Þa chØ h×nh thøc, song C- word vµ C- bit vÉn ®−îc ph©n biÖt víi nhau nhê kiÓu lÖnh sö dông lµm viÖc víi kiÓu tõ hay kiÓu tiÕp ®iÓm (bit). VÝ dô: LD C48 LDW >= C48 * C¸c lÖnh so s¸nh: NÕu c¸c quyÕt ®Þnh vÒ ®iÒu khiÓn ®−îc thùc hiÖn khi cÇn cã sù so s¸nh th× cã thÓ sö dông lÖnh so s¸nh theo byte, tõ hay tõ kÐp (gi¸ trÞ thùc hoÆc nguyªn). Nh÷ng lÖnh so s¸nh th−êng lµ: so s¸nh nhá h¬n hoÆc b»ng (<=); so s¸nh b»ng (=) vµ so s¸nh lín h¬n hoÆc b»ng (>=). Khi so s¸nh c¸c gi¸ trÞ cña byte th× kh«ng cÇn ph¶i ®Ó ý ®Õn dÊu cña toµn h¹ng, ng−îc l¹i khi so s¸nh c¸c tõ hoÆc tõ kÐp víi nhau th× ph¶i ®Ó ý ®Õn dÊu cña c¸c toµn h¹ng lµ bit cao nhÊt trong tõ hoÆc tõ kÐp. KÕt qu¶ cña phÐp so s¸nh cã gi¸ trÞ b»ng 0 (nÕu ®óng) hoÆc 1 (nÕu sai) nªn cã thÓ sö dông kÕt hîp cïng víi c¸c lÖnh logic LD, A, O. §Ó t¹o ra ®−îc c¸c phÐp so s¸nh mµ S7 - 200 kh«ng cã lÖnh t−¬ng øng nh−: so s¸nh kh«ng b»ng nhau (<>), so s¸nh nhá h¬n (<) hoÆc so s¸nh lín h¬n (>), cã thÓ t¹o ra ®−îc nhê dïng kÕt hîp lÖnh NOT víi c¸c lÖnh ®· cã (=, >= vµ <=). VÝ dô sau m« t¶ viÖc thùc hiÖn phÐp so s¸nh kh«ng b»ng nhau (<>) gi÷a c¸c néi dung cña tõ VW100 vµ h»ng sè 50 b»ng c¸ch sö dông kÕt hîp c¸c phÐp tÝnh so s¸nh b»ng nhau. LDW = vµ lÖnh ®¶o NOT. LDW = VW 100, 50; LDW>= VW100,50; LDW<=VW100,50> NOT // (<>) NOT // (<) NOT // (>) BiÓu diÔn c¸c lÖnh so s¸nh trong LAD: // LÖnh lµm viÖc víi C-bit cña bé ®Õm C48. // LÖnh lµm viÖc víi C- word côa bé ®Õm C48.

e. LÖnh so s¸nh lÖnh di chuyÓn néi dung « nhí vµ mét sè bit nhí ®Æc biÖt.

LAD
http://huynhphuclinh.wordpress.com

M« t¶

To¸n h¹ng
23

email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com

LAD n1 ==B n2 n1 ==I n2 n1 ==D n2 n1 ==R n2 n1 >=B n2 n1 >=I n2 n1 >=D n2 n1 >=R n2

M« t¶

To¸n h¹ng

TiÕp ®iÓm ®ãng khi n1 = n2. B = Byte.

N1, n2: VB, IB, QB, MB (byte) SMB, AC, Const, *VD* , AC

I = Integer. D = Double Integer. R = Real. n1, n2: VW, T, C, IW (tõ) QW, MW, SMW, AC, AIW, H»ng sè, *VD* , *AC TiÕp ®iÓm ®ãng khi n1/n2. B = Byte. I = Integer. D = Double Integer. R = Real n1, n2: VD, ID, QD, MD, (tõ kÐp) SMD, AC, HC, H»ng sè, *VD* , *AC

http://huynhphuclinh.wordpress.com

email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com

24

LAD n1 <=B n2 n1 <=I n2 n1 <=D n2 n1 <=R n2

M« t¶ TiÕp ®iÓm ®ãng khi n1[ n2

To¸n h¹ng

B = Byte. I = Integer. D = Double Integer. R = Real

LDB =, LDW = LDD =, LDR = LÖnh kiÓm tra b»ng nhau cña néi dung hai byte, tõ, tõ kÐp h¹¬c sè thùc. Trong tr−êng hîp phÐp so s¸nh cho kÕt qu¶ ®óng, bit ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp sÏ cã gi¸ trÞ logic b»ng 1. LDB < =, LDW < = LDD < =, LDR < = LÖnh so s¸nh néi dung cña byte, tõ, tõ kÐp h¹¬c sè thùc thø nhÊt cã nhá h¬n hoÆc b»ng néi dung cña byte, tõ, tõ kÐp hoÆc sè thùc thø hai hay kh«ng. Trong tr−êng hîp phÐp so s¸nh cho kÕt qu¶ ®óng, bit ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp cã gi¸ trÞ logic b»ng 1. LDB > =, LDW > = LDD > =, LDR > = LÖnh so s¸nh néi dung cña byte, tõ, tõ kÐp hoÆc sè thùc thø nhÊt cã lín h¬n hoÆc b»ng néi dung cña byte, tõ, tõ kÐp hoÆc sè thùc thø hai hay kh«ng. Trong tr−êng hîp phÐp so s¸nh cho kÕt qu¶ ®óng, bit ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp cã gi¸ trÞ logic b»ng 1. AB =, AW = AD =, AR =

http://huynhphuclinh.wordpress.com

email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com

25

LÖnh kiÓm tra tÝnh b»ng nhau cña néi dung hai byte, tõ, tõ kÐp hoÆc sè thùc. Trong tr−êng hîp phÐp so s¸nh cho kÕt qu¶ ®óng, sÏ thùc hiÖn phÐp tÝnh logic And gi÷a bit ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ logic 1. AB < =, AW < = AD < =, AR < = LÖnh so s¸nh néi dung cña byte, tõ, tõ kÐp hoÆc sè thùc thø nhÊt cã nhá h¬n hoÆc b»ng néi dung cña byte, tõ kÐp hoÆc sè thùc thø hai hay kh«ng. Trong tr−êng hîp phÐp so s¸nh cho kÕt qu¶ ®óng, sÏ thùc hiÖn phÐp tÝnh logic And gi÷a bit ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ logic 1. AB > =, AW > = AD > =, AR > = LÖnh so s¸nh néi dung cña byte, tõ, tõ kÐp hoÆc sè thùc thø nhÊt cã lín h¬n hoÆc b»ng néi dung cña byte, tõ, tõ kÐp hoÆc sè thùc thø hai hay kh«ng. Trong tr−êng hîp phÐp so s¸nh cho kÕt qu¶ ®óng, sÏ thùc hiÖn phÐp tÝnh logic And gi÷a bit ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ logic 1. OB =, OW = OD =, OR = LÖnh kiÓm tra tÝnh b»ng nhau cña néi dung hai byte, tõ, tõ kÐp hoÆc sè thùc. Trong tr−êng hîp phÐp so s¸nh cho kÕt qu¶ ®óng, sÏ thùc hiÖn phÐp tÝnh logic Or gi÷a bit ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ logic 1. OB < =, OW < = OD < =, OR < = LÖnh so s¸nh néi dung cña byte, tõ, tõ kÐp hoÆc sè thùc thø nhÊt cã nhá h¬n hoÆc b»ng néi dung cña byte, tõ, tõ kÐp hoÆc sè thùc thø hai hay kh«ng. Trong tr−êng hîp phÐp so s¸nh cho kÕt qu¶ ®óng, sÏ thùc hiÖn phÐp tÝnh logic Or gi÷a bit ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp víi gi¸ trÞ logic 1. OB > =, OW > = OD > =, OR > = g. C¸c lÖnh di chuyÓn néi dung « nhí vµ mét sè bÝt nhí ®Æc biÖt: * LÖnh di chuyÓn « nhí:

http://huynhphuclinh.wordpress.com

email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com

26

STL MOVW OUT IN

LAD MOV-W EN IN Out

M« t¶ LÖnh sao chÐp néi dung tõ ®¬n IN sang tõ ®¬n OUT

To¸n h¹ng IN, OUT (tõ ®¬n) VW, T, C, IW, QW

* C¸c bÝt nhí ®Æc biÖt (th−êng sö dông khi lËp c¸c ch−¬ng tr×nh ®¬n gi¶n): ¤ nhí M« t¶ SM0.0 Lu«n cã gi¸ trÞ logic b»ng 1 SM0.1 Cã gi¸ trÞ logic b»ng 1 ë vßng quÐt ®Çu tiªn SM0.2 Bit b¸o d÷ liÖu bÞ thÊt l¹c (0-D÷ liÖu cßn ®ñ; 1-D÷ liÖu bÞ thÊt l¹c) SM0.3 Bit b¸o PLC ®−îc ®ãng nguån (1- ë vßng quÐt ®Çu tiªn, 0- ë vßng quÐt tiÕp theo) SM0.4 Ph¸t nhÞp 60 gi©y (0- cho 30 gi©y ®Çu, 1- cho 30 gi©y sau) SM0.5 Ph¸t nhÞp 1 gi©y (0- cho 0,5 gi©y ®Çu, 1- cho 0,5 gi©y sau) SM0.6 NhÞp vßng quÐt (1- cho vßng quÐt lu«n phiªn) SM0.7 BÝt chän chÕ ®é lµm viÖc cho PLC (0- TERM, 1-RUN)

2.3. S¬ ®å kÕt nèi vµo ra cña thiÕt bÞ PLC S7-200:

Ð1

Ð2

Trong ®ã: §iÖn ¸p vµo 24V-DC (cã thÓ lÊy nguån ra cña PLC Sensor-Supply) cßn ®iÖn ¸p cÊp ë ®Çu ra tuú thuéc vµo phô t¶i nh−ng ®iÖn ¸p ®Þnh møc lµ 220V-AC.
http://huynhphuclinh.wordpress.com email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com 27

Khi sö dông c¸c Modun më réng th× cÇn ph¶i nu«i nguån cho nã víi ®iÖn ¸p 24VDC c¶ phÝa ngá ra vµ ngá vµo.

Ch−¬ng IV. ViÕt ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn cho hÖ thèng ®ãng thïng bia tù ®éng.
I: Ph©n tÝch yªu cÇu c«ng nghÖ vµ lùa chän thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn I.1: Ph©n tÝch yªu cÇu c«ng nghÖ: Gíi thiÖu thiÕt bÞ: D©y chuyÒn bao gåm: S0 nót Ên dõng m¸y, S1 nót Ên khëi ®éng m¸y , B1 Sensor b¸o s¶n phÈm r¬i xuèng , B 2 Sensor b¸o cã thïng viÖc. Nguyªn t¾c ®iÒu kiÓn: NÕu ch−a cã thïng t¹i vÞ trÝ ®Æt tr−íc th× khi ta ®iÒu khiÓn ®éng c¬ M lµm viÖc tr−íc ®Ó kÐo b¨ng t¶i ®−a thïng vµo vÞ trÝ ®Ó ®ãng s¶n phÈm , khi thïng vµo ®óng vÞ trÝ th× sensor B2 sÏ t¸c ®éng c¾t ®iÖn ®éng c¬ M ®ång thêi më van Y ®Ó ®−a s¶n phÈm vµo thïng mét d·y 4 chai, cø mçi lÇn bá 4 chai th× ®éng c¬ M ®−îc dÞch chuyÓn mét ®o¹n vµ khi ®· bá ®óng 6 lÇn th× van Y ®−îc ®ãng l¹i vµ ®éng c¬ M ho¹t ®éng.....®−a thïng bia kh¸c vµo vÞ trÝ cø thÕ cã tÝnh chÊt chu kú. 2. ®Þa chØ c¸c biÕn vµo ra. tt 1 2 3 4 5 6 7 Tªn S0 S1 B1 B2 Y M H ®Þa chØ I0.0 I0.1 I0.2 I0.3 I0.4 I0.5 I0.6 Chó gi¶i
NóT ÊN DõNG HÖ THèNG Më m¸y Sensor b¸o s¶n phÈm ®ãng vµo thïng Sensor b¸o cã thïng Van më ®Ó bá s¶n phÈm B¨ng t¶i vËn chuyÓn thïng §Ìn b¸o hÖ thèng ®ang lµm viÖc

Y Van

më ®Ó th¶ s¶n phÈm, M b¨ng t¶i vËn chuyÓn thïng , H ®Ìn b¸o hÖ thèng ®ang lµm

http://huynhphuclinh.wordpress.com

email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com

28

3. vIÕT CH¦¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn ( dïng ng«n ng÷ LaDer)

http://huynhphuclinh.wordpress.com

email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com

29

Ch−¬ng V: Ch¹y thö ch−¬ng tr×nh trªn phÇn mÒm m« pháng SiMulator cña Siemen
1, C¸c b−íc ch¹y b»ng phÇn mÒm m« pháng: - Ta viÕt ch−¬ng tr×nh b»ng phÇn mÒm: STPEP 7 MICROWIN 3.1 - Sau khi viÕt ch−¬ng tr×nh ta vµo menu File chon Export - §Æt tªn tÖp tin vµ chän Save - Më phÇn mÒm m« pháng S7_200.exe - NhËp mËt khÈu cho PLC : 6596 - V o menu Configuration chon CPU Type de PLC chon CPU 214 - V o menu Program chon Load Programa - Chän Accept vµ chän vection cho phï hîp víi (V3.1) - Chän file cÇn m« pháng ®· ®−îc l−u ban ®Çu, NhÊn Open \ NhÊn OK
http://huynhphuclinh.wordpress.com email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com 30

- Chän Run [®iÒu khiÓn c¸c tiÕp ®iÓm cÇn ®iÒu khiÓn b»ng c«ng t¾c trªn b¶ng mµu xanh (c¸c ngá v o I0.0...I0.7, I1.0...I1.5) - Quan s¸t c¸c ®Ìn b¸o trªn PLC 2, KÕt nèi vµ vËn hµnh thö: - Nèi d©y vµo cæng ®Çu vµo - Nèi d©y vµo cæng ®Çu ra - Nèi d©y c¸p nguån Chän PLC trªn thanh c«ng cô sau ®ã nhÊn Run ®Ó ch¹y ch−¬ng tr×nh. L−u ý: Khi vËn hµnh cÇn ph¶i tu©n thñ theo yªu cÇu c«ng nghÖ: tr−íc hÕt ta ph¶i ®Æt chÕ ®é cho ch−¬ng tr×nh theo yªu cÇu c«ng nghÖ b»ng c¸c nót Ên. Khi s÷a ch÷a ph¶i thay thÕ nh÷ng thiÕt bÞ cã th«ng sè kü thuËt t−¬ng ®−¬ng víi thiÕt bÞ cò, riªng PLC- S7-200 cã thÓ thay thÕ b»ng Logo. Trong qu¸ tr×nh vËn hµnh cÇn cã chÕ ®ä b¶o d−ìng ®Þnh kú vµ b¶o ®¶m vÖ sinh c«ng nghiÖp.

KÕt luËn
Trong qu¸ tr×nh lµm ®å m«n häc trang bÞ ®iÖn ®−îc sù gióp ®ì cña c¸c ThÇy c«, cïng b¹n bÌ ®ång nghiÖp nªn t«i ®· c¬ b¶n hoµn thµnh c¸c néi dung cña ®å ¸n. Néi dung cña ®å ¸n chñ yÕu lµ t×m hiÓu c«ng nghÖ, ®Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh vËn hµnh hÖ thèng ®ãng gãi s¶n phÈm. T×m hiÓu thiÕt bÞ kh¶ tr×nh PLC vµ c¸c c©u lÖnh dïng trong PLC – S7-200. §Æc biÖt ®å ¸n ®· gi¶i quyÕt ®−îc ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn, x©y dùng m¹ch kÕt nèi ®iÒu khiÓn vµ lËp hå s¬ trang bÞ cho hÖ thèng ®ãng gãi s¶n phÈm ®¸p øng yªu cÇu c«ng nghÖ ®Æt ra. Tuy b¶n th©n ®· cã nhiÒu cè g¾ng nh−ng do thêi gian, ®iÒu kiÖn, tµi liÖu khã kh¨n vµ kh¶ n¨ng cã h¹n nªn kh«ng tr¸nh khái sai sãt. RÊt mong ®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña ThÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n bÌ ®ång nghiÖp.

http://huynhphuclinh.wordpress.com

email: huynhphuclinh@gmail.com or linhhp_vl@yahoo.com

31

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful