y

YESDİL ESKİŞEHİR

ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ KPDS KELİME SORULARI

www.yesdil.com

OMAR HOCA

2010

ESKİŞEHİR’İN ÜDS, KPDS MARKASI

tenis kortunun servis atılan tarafı. elestiri mahiyetinde.to X rays. but he has ---. hasta olup evde kalma. A) publicized B) priced C) curtailed D) expanded E) confirmed curtail: (f) kesmek. dahil etme. A) extremely B) relatively C) dependently D) single-handedly E) responsively relatively: (z) nispeten / single-handed: (s) tek kisi ile isletilen. alaka. idareyi elinde tutmak / go through: www. ilgi. vesile. aramak. sarılma / confinement: (i) kapanıs. nazik. golf oyununda mânia / involvement: (i) bağlılık. dikkatle 6) What really surprised everybody was that he saved the company from bankruptcy quite ---. durum. yoklamak. bakmak. riziko. karıstırma.collected all the data needed. dönüm noktasına ait 2|Sayfa 7) Before I send this article to the editor. A) conceited B) sufficient C) vulnerable D) informative E) critical conceited: (s) kibirli / informative: (s) bilgi verici. istidlâl. sebep.dilsev. ziyaret etmek. A) resistance B) involvement C) confinement D) exposure E) implication hazard: (i) baht. tehlike. tahlili. A) watch out B) look up C) break through D) take over E) go through watch out: dikkat etmek / look up: gözleri yukarı dikmek. buhranlı vahim. münasebet. Iüzum. karıstırılma. iyilesmek. sınırlayıcı / conscientiously: (z) vicdani olarak. tek el ile çalısan / responsively: (z) hevesli olarak 3) He’s clever. tenkitçi. hapsedilme. kısaltmak. düzelmek / take over: teslim almak. baskalarına kolay geçebilir sekilde / recklessly: (z) pervasızca. loğusalık / implication: (i) ima.. he seems to know by instinct where someone is ---.com .as of poor quality.and strikes there.YESDİL ESKİŞEHİR 1) Many of the critics clearly regarded several of the paintings on ---.more widely. A) discovery B) display C) occasion D) approval E) account occasion: (i) fırsat. hiç bir sey düsünmeden / considerably: (z) epeyce. A) infectiously B) recklessly C) considerably D) restrictively E) conscientiously infectiously: (z) bulasıcı olarak. I’d be grateful if you could ---. elverisli durum. dolasık olma ÇIKMIŞ KPDS KELİME SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 4) It was decided at the board meeting that more funds should be allocated to getting the firm’s products ---. tenkit eğilimli. oldukça / restrictive: (s) kısıtlayıcı. azaltmak 5) There’s nothing very brilliant about the report. hal.it for me. eski bir çesit zar oyunu. bağlayıcı. eğitici / critical: (s) çözümsel. Bilardo oyununda bir vurus. sans. aydınlatıcı. elestiren. tehlikeli. gereklik 2) The report issued by the National Health Council draws attention to the hazards of ---.

mütefekkir. taklit ve benzeme kabilinden / arbitrary: (s) indi. hasretmek / resent: f kızmak. anlamak. -standing) dayanmak. düsünceli. yetkili sâhıs / take up: yukarı çekmek. bono). A) reinforce B) relent C) pursue D) compete E) dispose adamant: (s) hosgörüsüz. tasmak / turn out: tersyüz etmek. numune olan. aksedici. kabul etmek / run over: ziyaretegitmek. dağıtmak. his claim for ---. durmadan gitmek (tren). deli gibi davranmak. ispat etmek. kısaltmak. geçinmek. tecrübe). ihtiyari.to be a talented executive. / refund: (f) geri ödemek. hapsetmek. tasarruf etmek. kabul edilmek (tasan) 8) I had my doubts about her when I took her on. üstünden geçmek. i bir grup veya sınıfı temsil eden. kandırmak. yazmak. of ile satmak.at this stage. evde veya yatakta tutmak. otlatmak için dısarıya çıkarmak (hayvan). basarmak. kovmak.. ilgi.for the accident hasn’t been accepted. olmak. (engelleri) asabilmek / confine: (f) kusatmak. it is unlikely that he would ---. meydana getirmek. sınırlamak. geçmek.a new line of policy. söndürmek.com . uydurmak. dısına dönmek. tekrar para vermek 13) The argument he has put forward is hardly ---with the information we have so far received on the case. aksettirilmis. www.YESDİL ESKİŞEHİR yoklamak. katılmak. baskalık 10) Since the firm has been found negligent by the court. A) compensation B) reduction C) employment D) relevance E) cooperation 3|Sayfa ÇIKMIŞ KPDS KELİME SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ relevance: relevancy i münasebet. poliçeyi ödemek. ile mesgul olmak. ele almak. (k) dili Sızlanmak / executive: (i) idareci. okumak. sarfedip bitirmek. idare etmek / carry on: devam etmek. üstesinden gelmek. düsünce mahsulü / representative: s . imal etmek. ciro etmek (çek. üstünden girip altından çıkmak. tertip etmek. gözden geçirmek. but now I’m pleased to say that she has ---. mana vermek. vazife vermek. akdetmek. tutmak. uygunluk 11) As he has adamantly withstood all kinds of political pressure on this issue for so long. basarmak. gücenmek. A) deserters B) survivors C) conclusions D) suppliers E) discrepancies discrepancy: (i) ayrılık. çıkmak / make out: (göz ile) farketmek. karısmak. almak. üzerine almak. dısarı atmak. çözmek. göz gezdirmek. A) negotiated B) confined C) resented D) constituted E) refunded negotiate: f anlasmayı müzakere etmek. ihtilaf. vermek. kaldırmak. ise almak. A) reflective B) representative C) arbitrary D) resistant E) compatible reflective: (s ) aksettiren. zıtlık. tekrarlamak. baslamak. A) taken up B) run over C) turned out D) made out E) carried on take on: ele almak. vekâlet nev'inden. son seklini vermek. (k) diliyataktan kalkmak. alaka. üstüne almak. çiğnemek. devam ettirmek. geçirmek (hastalık. idare etmek. tanzim etmek. düzenlemek. idare etmek. çok sert / withstand: f (stood. ezmek. flört etmek 9) On the third day of the shipwreck they gave up all hope of finding any ---. elden çıkarmak 12) The British entry into the European Community has ---. kullanmak. karsı koymak / relent: f yumusamak. toplamak.dilsev. yapmak. acıyıp merhamet göstermek / dispose: (f) niyetlendirmek. gözden geçirmek. mukavemet etmek. kendince.

A) conclusive B) ultimate C) controversial D) convenient E) deplorable conclusive: (s) kesin. sindirmek. alesta durmak / put out: (p) çıkarmak. yeterlik. nihai. zayıflatmak. A) redundancy B) efficiency C) consumption D) suitability E) conformity redundancy: (i) fazlalık / efficiency: (i) verim oranı. lafa boğmak. yanmak 4|Sayfa depress: (f) üzmek. munasip. gücendirmek. den. suitableness: (i)uygunluk / conformity: (i) uygunluk. (k) dili kolunu kanadını kırmak. meyus etmek / intimidate: (f) gözünü korkutmak. ayak uydurmak 18) As my secretary will be away for a couple of days. utandırmak. bastırmak. ancak.to finance work on child health. etki / suitability. kesmek. (argo) ilgisini kaybetmek 19) The rise in energy ---. mevki veya rütbesini indirmek. Hazır olmak. yetismek. yıldırmak / complement: (f) tamamlamak. kuvvetten düsürmek. yardım etmemek. söndürmek. (sözüne) sadık kalmak. son. ikna edici / deplorable: (s) müessif. acı hisler uyandırmak www. but without ---.com .my correspondence? A) play back B) bring off C) take care of D) return to E) turn off bring off: basarılı olmak / take care of: bakmak. sapmak. Đng yol vermek. sadece 17) In an effort to ---.dilsev. canını sıkmak. yakalamak.aim. A) plainly B) excessively C) extremely D) remarkably E) solely solely: z yalnız. kati. desteklemek. arka çıkmak. karısmamak. is admirable. A) run out of B) watch out C) stand by D) put out E) keep up with watch out: dikkat etmek / stand by: hazır beklemek. (gen) with ile uygun. rahatsız etmek. birbirini tamamlar olmak / embitter: (f) acılastırmak. acıklı 15) I have looked through the report. bozmak / keep up with: geri kalmamak. yakınında durmak. only ---. as regards the project. but I must admit. lâkayt kalmak.them too much. benzeyis 20) We must find some way to give them fairly complete and realistic picture of the situation.YESDİL ESKİŞEHİR keyfi / compatible: (s) . A) carefully B) thoroughly C) superficially D) seriously E) experimentally ÇIKMIŞ KPDS KELİME SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ (beysbol). would you be kind enough to ---. but his ---. değerini veya miktarını azaltmak. muhafaza etmek / turn off: (pv) kapamak. geçimli 14) I don’t approve of the methods he is using.the rate of inflation many banks have raised their interest rates.has led to a reduction of fossil fuels that the world must use. sözü çevirip cevapsız bırakmak. acınacak halde.. A) depressing B) intimidating C) restricting D) complementing E) embittering 16) The allocation made by the budget committee can be used ---. birbirini tutan.

on some dangerous enterprise. A) blatantly B) randomly C) reasonably D) tightly E) acutely ÇIKMIŞ KPDS KELİME SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 24) Few. A) walk away with B) give in to C) make up for D) get away with E) fall through blatant: (s) bödüren.com . mahsus / successively: (z) sıra ile. A) recurrent B) repressive C) coherent D) exclusive E) deceptive inherent: (s) tabiatında var olan / recurrent: (s) tekrar vuku bulan. kaba. susmak / make up for: telafi etmek / get away with: argo süphe uyandırmadan veya ya. kabul etmek. sitem etmek. baslamak / reproach: (f) iftira etmek. I think it is highly unlikely that James would ever ---anyone. öne sürmek. tahakkuk ettirmek / intentionally: (z) kasten. çözmek. açık. asikâr / random: (s) tesadüfi. anlasılmasını sağlamak / look up: gözleri yukarı dikmek. yazmak. kanıtlamak. rasgele / reasonably: (z) makul surette. sıkıcı / exclusive: (s) umuma açık olmayan.YESDİL ESKİŞEHİR 21) Any child left to its own devices for too long is likely to ---. muvaffak olamamak. birbiri arkasından / impressively: (z) tesir edici bir sekilde. vazgeçilmek 26) Whatever the pressures put upon him. gerçeklesmek. düzelmek / fallthrough: (p) basarı kazanamamak. okumak. sokmak girismek. esi olmayan. vazgeçilmek www. muvaffak olamamak. bariz. yoklamak. teyit etmek. gerçeklestirmek. açıklamak. mana vermek.. A) make out B) put through C) get over D) look up E) fall through reallient: her ortama çokiyi uyan / make out: (p) (göz ile) farketmek. idare etmek / put through: bitirmek / get over: (hastalığı.dilsev. ispat etmek. a too ---. geçinmek. siddetle 5|Sayfa walk away with: ön plana geçmek / give in: teslim olmak. bakmak. A) assert B) entice C) embark D) reproach E) reduce assert: (f) ispat ve iddia ile beyan etmek. ziyaret etmek. (anat) dönüp aksi yöne giden / repressive: (s) bastırıcı. anlamak.kalanmadan atlatmak / fall through: basarı kazanamamak. tek.emphasis on the past. of the statements could be ---substantiated by concrete experimental evidence. if any. basarmak. söylemek / entice: (f) Ayartmak / embark: (f) gemiye binmek veya bindirmek. demek. engelleyici. aramak. sasırtıcı derecede 25) He’s basically a very reallient person so you can be sure he’ll soon ---. oldukça / tightly: (z) sıkıca / acutely: (z) zekâ ile. serzenis etmek. hariç tutan. but it was the high technology sector that suffered most ---. A) intentionally B) successively C) restrictedly D) impressively E) conclusively substantiate: (f) gerçeklemek. öfkeyi) atlatmak. yüksek sesle bağıran. ayıplamak 22) One defect seems inherent in a purely classical education – namely. iyilesmek. aldatıcı 23) Industry as a whole was badly affected by the restrictions. of ile müstesna / deceptive: (s) aldatan.this disappointment.

com . tefrik. yansma mahiyetinde 6|Sayfa bring about: (p) sebep olmak. uğrasmak / go along with: (p) ile beraber bulunmak. (eski) baskasının keyfine tabi /competitive: (s) rakip olan. demek 29) It now appears that while US leaders are still willing for the nation to exert itself abroad and give large amounts of foreign assistance. alınır. ayrılmak / hold up: tutmak. teshir etmek. göndermek. A) spontaneous B) precarious C) competitive D) reluctant E) deliberate ÇIKMIŞ KPDS KELİME SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 30) It is ---. müracaat etmek.dilsev. the most serious ones are those of ---. göstermek. susmak / set off: (p)ayrı koymak. demek istemek. kabul etmek. the American public is ---.the greatest expansion of wealth the world had ever known. the nineteenth century ---. kandırılabilir. kastetmek. rekabet ile ilgili. danısmak.Hungarian. vuzuh. A) referred B) obsessed C) committed D) implied E) meant refer: (f) vermek. kolay bulunur. nazik. içine girilebilir.to go along with these policies. arzetmek. sormak / obsess: (f) musallat olmak. istikrarsız. fitillemek. göstermek.to extreme and radically different approaches to the solution of Britain’s economic problem. A) improvement B) reassessment C) determination D) distinction E) maintenance distinction: (i) ayırt etme. geciktirmek. isaret etmek. A) exceedingly B) notably C) appropriately D) vehemently E) adequately exceedingly: (z) fazlasıyla. ---. razı olmak / spontaneous: (s) kendi kendine olan. korumak. folk music. yolunu kesip soymak / give in: (p) teslim olmak. inceden inceye isleyerek 31) Bartok was influenced as much by the musical innovations of Debuasy and Starvinsky as by East European. zihnini mesgul etmek / mean: niyet etmek. idrak. A) brought about B) put off C) held up D) gave in E) set off exert oneself: (k) çabalamak. yola çıkmak. hiddetle 32) Due to the industrialisation and colonisation. yukselme. belirginlestirmek. isnat etmek. engel olmak. rütbe. yardımda bulunmak.and repair. ima etmek. havale etmek. düsünmek. paye. hâs etmek. baska vakte bırakmak. etkilemek. süslemek www. üstünlük 28) The two major political parties in Britain have currently ---. rizikolu. tehlikeli. süpheli. fark.surprising that the art of ancient America remains the most mysterious and the least accessible. uymak. nisan. A) urgently B) notably C) indifferently D) elaborately E) hardly accessible: (s) yanına girilebilir. ihtiyari / precarious: (s) güvenilmez. hamletmek. temyiz.YESDİL ESKİŞEHİR 27) Among the problems facing bridge engineers. asılsız. esassız. bakmak. den açılmak. çıkarmak (giysi). beraberinde getirmek / put off: tehir etmek. reddedilmek. ziyadesiyle / vehemently: (z) siddetle. bulunur / indifferently: (z) ilgisizce / elaborately: (z) üzerinde dikkatle durarak. açıklık. müsabaka tarzında. kararsız. durdurmak. sivrilme. mana vermek.

and far fewer of them die in infancy. murat.was not a happy one at the time. çesit çesit. gezmek. A) got away with B) written off C) taken after D) made out E) brought up go away with: (p) argo süphe uyandırmadan veya yakalanmadan atlatmak / write off: (p) hesabı kapatmak. özlü. A) balance B) demonstration C) responsibility D) interest E) solidarity exercise: (f) icra etmek. hareket ettirmek. arzulamak 35) The ---. A) disposed of B) fed up C) rounded up D) looked into E) cared for dispose: (f) of ile satmak.com .idman yapmak. ispat etmek. mesgul etmek / will: (i) meram. niyet. zedelenir. idman yaptırmak. yazmak. yaptırmak. A) improvement B) regression C) encounter D) intention E) compromise ÇIKMIŞ KPDS KELİME SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 36) Locke. varlıklı. ilgisiz 38) The United States has long prided itself on being a melting pot of culturally ---. egzersiz yapmak. daimi. çözmek. sorusturmak. haylaz. çalıstırmak.dilsev. fazla sözle ifade edilmis. idmanla gelistirmek.source of conflict in American education. münasebetsiz. fena. izinde yürümek / make out: (göz ile) farketmek. mana vermek. and religion have been a ---. irtibatsız. ethnicity. müddetli. incinebilir / naughty: (s) yaramaz. birbirini tutmayan. ilgilenmek.what it really means. irade. (ing) isinden çıkarılan / incoherent: (s) manasız. anlamak. ağdalı. serkes. uyusma. istek. A) diverse B) redundant C) incoherent D) entire E) substantial diverse: (s) muhtelif. basarmak. önemli. ettirmek. geri çekilme / encounter: (i) karsılasma. regression (i) ricat. değerli kıymetli. but looking back on it I suppose I’m glad it occurred. arzu dilek. A) previous B) perennial C) vulnerable D) naughty E) casual perennial: (s) bütün yıl boyunca devam eden. beğenmek. ihmalci. elden çıkarmak / feed up: (p) fazla yedirmek / round up: (p) bitirmek / look into: (p) arastırmak. dayanıklı. ahlaksız / casual: (s) tesadüfen olan. kasıtlı olmayan. zengin. abuk sabuk. tesadüf. incelemek / care for: (p) bakmak.YESDİL ESKİŞEHİR 33) The two archaeologists have tried hard to read the inscription in old Latin. uzun süren. dövüs / compromise: (i) uzlasma. rasgele. sekilsiz. okumak. kolayca yazmak. ifa etmek. vasiyet vasiyetname / solidarity: (i) dayanısma. hakiki. hareket etmek.peoples. dikkatsiz. but I do not think they have ---. birlik 37) Questions of race. rast gelme. zarara geçmek / take after: (p) benzemek: yolunu tutmak. 7|Sayfa www. vermek. birbirine bağlı olmayan. Hobbes and Rousseau were concerned in their writings with the question of a proper ---between the public good and the right of individuals to exercise free will. tutarsız / substantial: (s) metin. kıymetini sıfıra indirmek. idare etmek / bring up: (p) yetistirmek büyütmek: yaklasmasını sağlamak 34) The children of today are healthier and better ---than those of the past. maksat. bot iki yıldan fazla yasayan / vulnerable: (s) yaralanması mümkün. farklı / redundant: (s) gerekenden fazla olan. geçinmek.

to call a meeting of the financial staff. yakalanmak. fark. A) commit B) imply C) incur D) evolve E) invoke incur: (f) maruz olmak. he felt ---.a vigorous process of creativity. A) obliged B) blamed C) consumed D) omitted E) rewarded 42) The assassination by terrorists of Signor Aldo Moro. the evidence put before the court was not ---. five times Prime Minister of Italy. gayretli ÇIKMIŞ KPDS KELİME SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ applaud: (f) alkıslamak. tamamen / intimately: samimi bir sekilde 40) In recent years ---. A) generously B) inadvertently C) increasingly D) ingeniously E) leisurely inadvertantly: kasıtsız olarak / ingeniously: maharetle. acele etmeden 41) Since the 1950s modern dance in Europe and America has ---. (huk) temyiz.YESDİL ESKİŞEHİR 39) The contemporary world economy differs ---from what the traditional economic theorists of the 1930s envisaged. tasvip etmek / appeal: (i) münacat. sivrilme. a huge ---. planlamak / primarily: (z) evvela. tam tersine / profoundly: (z) derinden. tutulmak. rütbe. A) applauded B) appealed C) reiterated D) condemned E) restrained 8|Sayfa 46) As far as we are concerned.by everyone as an act of barbarism. in May 1978 was ---.that the country is slowly coming out of the crisis. ustallkla / Leisurely: (z) sükünetle. yukselme. A) cast B) explored C) constituted D) relaxed E) followed vigorous: (s) kuvvetli. yalvarıs. açıklık. aslında / conversely: aksine. tekrar oranı / distinction: (i) ayırt etme. idrak. yakarıs. cazibe. temayüz. dinç. A) primarily B) likely C) conversely D) profoundly E) intimately envisage: (f) tasavvur etmek.in the budget seems inevitable. beğenmek. hedef olmak / evolve: (f) söküp çıkarma / invoke: (f) dua etmek. takdir etmek. etkin.enough to convict the man. himayesini dilemek 45) When the rate of exchange began to rise again. A) subsequent B) conclusive C) adamant D) earnest E) consecutive www. zihninde canlandırmak. davayı daha yüksek bir mahkemeye devretme / reiterate: (f) tekrarlamak 43) As a result of continuing economic recession.dilsev. üstünlük 44) The recent economic figures ---. davet etmek. paye.complex and persistent problems in economic and social fields have led people to wonder why once comfortable answers no longer seem adequate to today’s questions.com . çekicilik. A) redundancy B) improvement C) profit D) distinction E) deficit redundancy: (i) fazlalık. temyiz. tefrik. daha yüksek bir makama bas vurma. çağırmak. vuzuh. esaslı olarak. nisan.

okunması mümkün olmayan 48) I was greatly impressed by the way the judge conducted the trial. okumak. dönek. usta. ispat etmek. A) tempted B) undermined C) perpetrated D) run E) deemed www. çekismeli. nihai. ortaya çıkmak.in which the airways lining the lung become inflamed. münakasa edilebilir / put out: çıkarmak. biriyle ısmarlamak / turn up: yukarı çevirmek. çevirmek. yavaslayıp dinmek (konusma) / make out: (göz ile) farketmek. tertip etmek / unstable: (s) kararsız. A) taken after B) run down C) made out D) sent for E) turned up take after: benzemek: yolunu tutmak.as it seemed politically controversial. A) put out B) taken out C) held in D) burst into E) cast aside controversial: (s) ihtilâflı. one of the engineers was naturally ---. tutumsak 52) From the report released today it appears that oil tankers suffer their major ---.dilsev. söndürmek. gelmek 50) At the board meeting.on their return journeys. kötülemek. gerçek. rahatsız etmek. /ingenious: (s) hünerli. hakiki. utandırmak. A) particularly B) completely C) sufficiently D) effectively E) respectively sufficiently: kâfi derecede / respectively: zikredildikleri sıra ile. basarmak. kendini tutmak / cast aside: get rid of 51) Asthma is a common ---. sonraki / conclusive: (s) kesin. ates almak. çözmek. eslik etmek / hold in: tutmak.by whites need look no further than Dennis Williams’s new novel Crossover. A) diagnosis B) disease C) fury D) patient E) recovery inflame: (f) alevlendirmek. çağırtmak. ardısık 47) He devised an ---. yanmak (beysbol). anlamak. yazmak. tahrik etmek. kaypak. tıb iltihaplandırmak. mana vermek. zapt etmek. çıkartmak. A) irrelevant B) unstable C) ingenious D) untamed E) illegible devise: (f) tasarlamak. talim 53) People curious to get some idea of what it is like to be black in a country ---. birisi birine ve diğeri ötekine ait olmak üzere 49) As soon as the leak in the boiler was noticed. götürmek. ---. açmak. izinde yürümek / run down: yermek. kurulmadığı için durmak (saat). istekli.scheme whereby the rate of unemployment in the country could be brought down sharply.. his suggestion was ---. geçinmek.com . A) spills B) costs C) repairs D) drills E) crews spill: (i) denize dökülen petrol / dril: matkap. çok sert / earnest: (s) ciddi. arkasından kosup yakalamak. maharetle yapılmıs / illegible: (s) okunmaz. alevlenmek.when it came to summing up the case. içten. idare etmek / send for: (p) aratmak.YESDİL ESKİŞEHİR subsequent: (s) sonra gelen. usta isi. ikna edici / adamant: (s)hosgörüsüz. plan yapmak. samimi / consecutive: (s) birbirini takip eden. aleyhinde söylemek. öfkelendirmek. çevirip kaldırmak. bozmak / take out: çıkarmak. marifetli. zeki. yüzünü yukarı 9|Sayfa ÇIKMIŞ KPDS KELİME SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ çevirmek.

ortaya çıkmak. söndürmek. gelmek. ayrılmak. telafi etmek. utandırmak. çaresini bulmak.dilsev. simdi. formed the bulk of the ethnic groups arriving in a country historically wary of foreigners. çevirip kaldırmak. parçalara ayırmak. basarmak. geçis yeri / tempt: (f) bastan çıkarmak / undermine: (f) altını kazmak / perpetrate: (f) (fena bir sey) / deem: (f) saymak. kibrini kırmak. izinde yürümek / get off: (p) inmek.with the Security Council resolutions.com .the expected surge of immigrants into the country. kurtulmak.the boat in England. A) look over B) run through C) put out D) take down E) cope with surge: (i) büyük dalga / look over: (p) incelemek. icat etmek. A) took after B) got off C) turned up D) made up E) showed off be wary of: (k) den sakınmak. alçaltmak.YESDİL ESKİŞEHİR crossover: (i) köprü. uydurmak. rahatsız etmek. he was shouted down by them with cries of “Resign!”. (anat) aksi yöne giden 56) Because of their high toxic contents. toplamak. yoklamak / run through: (p) israf etmek. göz gezdirmek. çevirmek. olusturmak. içinden geçirmek. simdilik / notoriously: (z) dile düsmüs olarak / equivocally: (z) süphe kaldırır bir surette. müphem surette. benzemek. yazmak. bir araya getirmek. dikkat etmek / take after: (p) benzemek: (p) yolunu tutmak. muayene etmek. makyaj yapmak / show off: (p) gösteris yapmak. çabucak gözden geçirmek / put out: (p) çıkarmak. A) fruitfully B) adequately C) presently D) notoriously E) equivocally ÇIKMIŞ KPDS KELİME SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 57) I don’t know how we are going to ---. barısmak.stronger measures than those currently in practice. A) matches B) elaborates C) complies D) resumes E) accomplishes sanction: (i) müeyyide / match: (f) uymak. saplamak. yanmak (beysbol). tamamlamak. bulunmak / make up: (p) tertip etmek. göstermek 59) If we are serious about suppressing terrorism we shall have to ---. açmak. eslemek. bozmak / take down: (p) indirmek.be permitted for export to any country. söylemek get (some one veya something) off çıkarmak / turn up: (p) yukarı çevirmek. sökmek. A) annual B) minimal C) essential D) ultimate E) recurrent recurrent: (s) tekrar vuku bulan. none of these chemicals can ---. kaydetme / cope with: (p) (gen) with ile basa çıkmak. fruitfully: (z) verimli olarak / adequately: (z) layıkıyle / presently: (z) birazdan. farz etmek 54) It is plain that the United Nations will not lift the sanctions unless the Iraqi government fully ---. ile uğramsak 58) The Jewish immigrants. yüzünü yukarı çevirmek. kapalı olarak 10 | S a y f a A) require B) revise C) adopt D) abduct E) suspend www.general meeting. itaat etmek 55) When the chairman tried to explain his views to the shareholders at the ---. evlendirmek / elaborate: ayrıntılı bir sekilde hazırlamak / comply: (f) with ile uymak. who ---.

ilgili olarak. guya 63) I am horrified at the turn things have taken and am convinced that he is ---. kanaat. (argo) kendini tutamayıp gülmek 66) The 1990s have been a general ---. are being used ---. tahammül etmek.to overcoming such problems as the finiteness of the world’s resources and possible shortages of strategic materials. A) rebutting B) deserving C) defending D) safeguarding E) indulging 11 | S a y f a contingency:(i).YESDİL ESKİŞEHİR adopt: (f) benimsemek. delillerle reddetmek / safeguard: (f) korumak / indulge: (f) müptela olmak.in the future. aktif. mahkumiyet www.ten years since AIDS caught the world’s attention. ayak diremek / break up: dağılmak. yetmek. katiyet. A) consumption B) decline C) contingency D) conviction E) expenditure 62) The new ceramics. yıkıcı. (çog). azalmak. zahiren. dağıtmak. uygun olarak ÇIKMIŞ KPDS KELİME SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ rebut: (f) çürütmek. A) formidably B) generously C) pertinently D) roughly E) inevitably formidably (z) korkulacak surette. rüzgarlı. fırtınalı / fall off: çekilmek. evlât edinmek / suspend: (f) geçici olarak durdurmak veya iptal etmek 60) When an unknown but gifted artist is finally recognised. düsmek. servet. ihtimal.of much beter treatment than that which he is receiving. A) depressingly B) seemingly C) increasingly D) discouragingly E) obligingly chinaware: çin seramiği / depressingly (z) can sıkıntısı vererek. beklenmedik olay/conviction:(i). ikna. bozulmak / hold out: dayanmak. altüst eden / subsequent: (s) sonra gelen 65) Despite the gusty wind they were able to put out the fire before it ---. inanç. bozusmak. A) rates B) accounts C) sales D) interests E) assets asset: (i) mal. dehset verici bir sekilde / pertinently (z) alakalı olarak. A) fell off B) was taken into account C) was held out D) got out of hand E) broke up gusty: (s) kesik kesik. ileri sürmek. varlık 61) It is ---.com .in engines and electronics. A) crucial B) inexpensive C) adamant D) subversive E) subsequent adamant: (s) hosgörüsüz.. çok sert / subversive (s) tahrip edici. his paintings can become valuable ---. müsamaha etmek 64) Progress in materials research is ---. mevcudat.in aid to poor countries.dilsev. which have little in common with the chinaware we use in our kitchens everyday. üzerek / seemingly (z)görünüste. largely because of fiscal pressures in many rich countries.

bahsetmek. to be precise. itimada sayan /credible:(s).and tries to answer great fundamental questions and demands the most active reading one is capable of.on international affairs. A) raises B) attains C) casts D) alludes E) accomplishes allude:(f). 92 years old and has a ---. mümin. enabling them to take the right direction at both strategic and operational levels. sadık.YESDİL ESKİŞEHİR 67) The whole business of having meals at fixed ---. doğru. A) extremely B) likely C) eventually D) indispensably E) favourably 70) She is the oldest person in the village.our clients with the best possible advice and support. in modern life. kinaye yoluyla söylemek. A) approaches B) substances C) intervals D) requirements E) proportions 68) Space research is largely a branch of pure science.is nothing but a social convention and.word of advice for everyone. a book that ---.popular.vefakâr. itimada sayan 12 | S a y f a endowment: (i) kabiliyetler. A) look through B) bring up C) take back D) break out E) make out 74) The Carnegie Endowment for International Peace seeks an individual to launch a research project on the information revolution and its ---. a matter of convenience. bağ www. ima etmek. inanılır. hayalperest. bağıs / linkage: (i) bağlayıs. independent of any applications which ---from it. güvenilir. A) impact B) involvement C) reference D) linkage E) comparison fanciful:(s). alluded to adı geçen 73) Before the meeting begins. partly because its universal and partly because retirement benefits are related to contributions. A) enforce B) insure C) reduce D) restore E) stem 69) The current social security system is ---. kaprisli.dilsev. iman sahibi. hayal pesinde kosan/faithful:(s). it would be advisable to remind him that he is not on any account to ---the subject of unemployment insurance. kastetmek. A) fanciful B) faithful C) credible D) futile E) kindly ÇIKMIŞ KPDS KELİME SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 71) Our challenge is to ---.com . gerçekten uzak. zikretmek. A) expand B) consult C) improve D) provide E) respect 72) It is a book rich in ideas and beauty. so most people think the system is fair. güvenilir.

A) innovative B) decadent C) meagre D) ambiguous E) poignant decadent: batmıs.from moisture and insects. and some two dozen of them have done so formally since 1985. (argo) kendini tutamayıp gülmek / make for: (p) bir istikamette yol almak. asabiyet 76) Physically speaking. A) rebuke B) deficiency C) damage D) obsession E) frustration rebuke: (f) azarlamak / obsession: (i) endise. / fight off: püskürtmek. çökmüs / meager: az / ambiguous: (s) belirsiz. çıkarmak. America’s historical buildings are often wood-framed and so subject to ---. reddedilmek 80) The objective of this project is to increase the depth of awareness and understanding in the world. about the causes and consequences of the HIV epidemic through ---.the earth as if it were a huge roof. A) reversing B) withholding C) enforcing D) submitting E) committing put away: bir tarafa koymak. A) adopted B) based C) grafted D) scattered E) expanded graft: (f) asılamak 77) Nearly half of the world’s countries have ---capital punishment in law or in practice.to cover more than 40% of the national economy.a disease or a pest.YESDİL ESKİŞEHİR 75) Unlike Europe’s stone castles and cathedrals. defetmek / break out: zuhur etmek 13 | S a y f a www.com . the National Financial Services Management will extend its activities so as ---. bozusmak.across the ocean. siddetli 81) Launched as the new regulatory authority for the countries banking and insurance sector.applications is Friday. muğlâk / poignant: (s) acı keskin. the last day for ---. the Pacific Basin includes not only all those countries bordering on the Pacific coast but also the Pacific island nations ---.dilsev. A) breaks up B) makes for C) hangs over D) puts off E) runs over break up: dağılmak. dağıtmak. A) exceptionally B) ultimately C) inherently D) fluently E) apparently inherently: doğustan / apparently: görünüste 78) Since most of the world’s commercial apples lack genetic diversity. A) put away B) hold up C) fight off D) get off E) break out 82) If you want that post you'd better apply quickly. A) accused B) abolished C) executed D) entailed E) frustrated entail: (f) icap ettirmek ÇIKMIŞ KPDS KELİME SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 79) The atmosphere ---.policies and programmes. they are unable to ---. sabit fikir / frustration: (i) bosuna uğrasma. saklamak / hold up: tutmak. mümkün kılmak / put off: tehir etmek.

yapılabilir. hakiki. muhtemel. vurgulu.YESDİL ESKİŞEHİR withhold: f. muhakkak/distinctly: (z). tatbik edilebilir.the vast quantities of waste we produce.he gave me. vermemek 83) In this paper I should like to report some of the results of an ---. çabuk müteessir olan.dilsev. kesin olarak 14 | S a y f a www. vuzuhla. A) lonesome B) fast C) reckless D) slippery E) stagnant vigorously: z.for a victory at the forthcoming elections. esasi. the party is expected to put its differences aside and campaign ---. A) vigorously B) awkwardly C) precisely D) distinctly E) reluctantly ÇIKMIŞ KPDS KELİME SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 86) Industry has developed rapidly in certain countries as raw materials are ---. uygun. kuvvetli ifa desi olan. makul/susceptible: s. A) passing on to B) waiting up for C) looking forward to D) making up for E) going along with 90) The river Danube rises in Germany and ---through central Europe and into the Black Sea.com .available there. -holding) elinde tutmak. alıngan. sıpsevdi. kendine saklamak. açıkça. 85) For the present. (-held. ihtimal dahilînde. kesinlikle hareket eden 84) Recent studies have shown that smokers are more ---. A) feasible B) susceptible C) applicable D) reliable E) responsible feasible: (s). münasip. bırakmamak. kesinlikle. dikkatle.) aslında olan. muhakkak. yaradılıstan. yakısık alır. Acemicesine/precisely: z. A) extreme B) intrinsic C) intensive D) emphatic E) apparent intrinsic :(s. A) repeatedly B) scarcely C) consequently D) abundantly E) indefinitely 87) I wasn't at all impressed by the ---. üzerinde durulmus. dikkati çeken. kuvvetle ifade olunmus. A) bring up B) win over C) find out D) put off E) deal with 89) Once the children have grown up I shall start travelling again. A) distribution B) explanation C) determination D) complication E) negotiation 88) The problem of how to ---. tamamen.study of two hundred London families./emphatic: s.to common colds and flu than nonsmokers. kolay asık olan. gayretle. gayretli bir sekilde /awkwardly: (z). kısıtlamak. hassas. süphesiz. etkili. mümkün. önemli. A) cruises B) spreads C) flows D) conducts E) covers 91) Anti-lock brakes (ABS) help you to maintain steering control of your car even while braking on ---roads.that. and I'm really ---. requires our urgent attention.

A) socially B) primarily C) suitably D) firmly E) reputedly reputedly: z. müddet ÇIKMIŞ KPDS KELİME SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ bias: (i) meyil. A) stepping up B) putting up with C) look after D) calling for E) dealing with 97) It is hard for a tiger.of life in our planet. rural Northumberland is one of the most unspoiled countries in England. tüketme. A) figure out B) keep away C) rule out D) fall back E) run over 98) If the ---. bosluk/duration: (i) devam. hareketsiz. A) phase B) liability C) level D) supply E) policy entrepreneur: i. dikkatsiz. not of the state. A) Sparsely B) Nearly C) Primarily D) Suitably E) Efficiently sparsely: (z) seyrek seyrek 93) Today a very wide spectrum of biological scientists are needed.how to attack an animal that is facing it. mütesebbis kimse. temayül. rivayete göre. bozulmus (su). tükenme. bitkinlik. A) turned down B) got through C) made up D) made out E) put down chestnut: (i) kestane 99) In many countries training for industry has always been considered to be ---. pesin hüküm.of profits falls in one area of activity. to ---. 95) Evidence of racial bias in sentencing helped to convince certain states in America to ---. atıl.outside assistance.of amphibious warfare is undoubtedly command of the sea.a quarter of the hardwood trees in America. kayıtsız. kendini tehlikeye atan. süre. bayatlamıs. A) withdrawal B) involvement C) determination D) concession E) requirement www. süreklilik. müessese sahibi.capital punishment in the late 1960s and early 1970s. kesat 92) ---. pervasız/stagnant: (s) durgun. both to develop the biotechnology of the next millennium and to ensure the ---. taraf tutma 96) Natural disasters have been defined as ecological disruptions exceeding the adjustment capacity of a community and ---. A) explanation B) process C) exhaustion D) duration E) conservation exhaustion: (i) yorgunluk. especially an inexperienced one.com . 94) A hundred years ago the chestnut ---.populated.the concern of industry itself.YESDİL ESKİŞEHİR lonesome: (s) yalnızlıktan içi sıkılmıs/reckless: (s) dünyayı umursamayan. A) keep down B) rule against C) put out D) point out E) break through 15 | S a y f a 100) A basic ---.dilsev. entrepreneurs may move their resources to an industry where the returns are higher. isadamı.

YESDİL ESKİŞEHİR amphibious: (s). nefesini kesmek. mukavele veya anlasmanın fesholunacağını haber vermek. itham etmek. ayak diremek / bring about: sebep olmak.) umuma açık olmayan. ihbar etmek. A) independent B) exclusive C) adequate D) excessive E) unaccountable exclusive: (s. the writer ---. hariç tutan. güvenmek. yetmek.). a number of scientists. nefes alamamak. veda etmek / give rise to: sebep olmak. boğmak. suffocating s. itimat etmek 16 | S a y f a 107) I'm afraid I can't ---. iki tabiatlı. anlasılmaz. A) acquiring B) denouncing C) deceiving D) repudiating E) recovering denounce: (f). bir kimse veya zümreye has. bastırarak söndürmek. -den gayri. kabul etmemek ÇIKMIŞ KPDS KELİME SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 104) In the early twentieth century. boğucu 103) Because critical periods occur throughout pregnancy.the signature on this painting but it has been signed. and their efforts ---. hesaba katmadan.a foreign policy that makes world peace the top priority. a woman should continuously ---. strong wind and suffocating snow often proves fatal. bunaltıcı. of ile müstesna. ödememek. A) expectation B) endurance C) engagement D) consistence E) combination Suffocate: f. beraberinde getirmek 106) In a blizzard. ileri sürmek. iki yasayıslı. davet etmek 105) In the introduction to this book. sorumsuz. (i. olağanüstü 102) Bacteria have remarkable capacity for ---tolerance to previously lethal drugs. reddetmek. A) keep in with B) put up with C) find out D) take good care of E) look up to keep in with: teveccühünü muhafaza etmek. dost kalmak / look up to: hürmeti olmak. A) make out B) take out C) find out D) turn back E) put down www.com . hesabı verilmeyen. boğulmak.right. who had been trained as physicists.dilsev. bir kimsenin kusurlarını açığa vurmak / repudiate: f. mesuliyetsiz. the ---. suçlamak. hâs etmek. tek. anlatılmaz. tanımamak. hem su hem kara ile ilişikisi olan. esi olmayan. A) took leave of B) made up for C) gave rise to D) showed up E) fell apart take leave: ayrılmak. gerekli olmak / hold out: dayanmak.her health. were interested in the study of biological organisms. haber vermek. hürmet etmek.the field we now call molecularbiology. hem suda hem karada yasayabilir. A) calls for B) holds out C) keeps up D) puts on E) brings about call for: istemek. tahammül etmek. iki sınıfa mensup 101) Even quite late in the twentieth century many men assumed that entry into certain professions was their ---.of very low temperatures.) yalnız bir gazete veya mecmuanın temin edebildiği mülâkat / unaccountable: s. ifsa etmek. (i.

B 59. C 111. B 27. E 107. B 85. E 42. C 84. B 64. D 34. D 13. D 83. E 8. A 73. E 28. A 106. B 110.dilsev. C 4. B 74. B 82. C 76. A 98. A 70. E 18. A) components B) immunity C) reliably D) cavity E) scarcity CEVAP ANAHTARI 1. B 112. C 60. E 6.com . C 109. A 39. E 31. B 45. C 55. A 49. B 47. B 10. B 52.for research grants concerning the prediction of earthquakes. C 68. E 94.sharply between "innate" and "acquired" behaviour. C 19. C 9. A 53. C 16. C 90. D 104. ölüme ait. A 65. A 23. C 22. B 32. D 72. D 43. C 41. C 48. A 75. B 15. D 62. 17 | S a y f a www. C 105. C 26. E 14. C 99. B 88. B 12. C 63. C 91. A 21.in some trades. C 57. the building industry began to make more use of prefabricated. A 46. C 79. A 113. A 37. D 30. A 93. B 102. E 61. A 81. A 86. E 35. A) conditional B) available C) suitable D) considerable E) vulnerable 112) The ozone layer may still act like a protective blanket. are ---. öldürücü. D 66. A 33. D 7.YESDİL ESKİŞEHİR 108) The top research universities in the U. C 29. E 44. A 56.S. D 3. but scientists continue to worry about the sun's ---. E 89. D 87. B 67. D 77. C 80.lethal effects. B 38. A) potentially B) equivalently C) indifferently D) approximately E) abruptly lethal: (li'thıl) s. C 20. E 111) The government has recently made one million dollars ---. C 95. E 24. E 51. E 58.A. öldürücülük. A) exclude B) separate C) distinguish D) infer E) assess ÇIKMIŞ KPDS KELİME SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 113) Owing to the shortages in some building materials and labour ---. D 97. E 25. B 2. lethality i. A 103. E 101. D 50. A 5. A) waiting for B) pulling out of C) facing up to D) trying out E) turning up 109) His doctor ---. C71. B 100. B 96. B 78. E 69. C 36. A 11. A 108. E 17. D 92. D 54. A) made up B) kept on C) ran through D) left out E) played down 110) Our understanding of the development of behaviour has long been hampered by the tendency to ---.the fact that women researchers are encountering substantial barriers to career advancement. D 40.advising him to take it easy for a while and stop all overtime but he didn't listen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful