ǘǣǙǝǭǚǢ ǝǜǗǚǭǧǕǽ

ǜǕ ǥǕǖǣǧǕǧǕ ǢǕ ǨǢǝǗǚǥǜǝǧǚǧǣǧ
„ǘǣǫǚ ǙǚǠǬǚǗ“ - ǭǧǝǤ
(2009/2010 ȗ.)

УНИВЕРЗИТЕТ ”ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” – ШТИП
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТАТА НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
(2009/2010 г.)

Штип, 2010 година

Годишен извештај
СОДРЖИНА
I. ВОВЕД ................................................................................................................. 5
II. УНИВЕРЗИТЕТСКИ СЕНАТ ....................................................................... 17
III. РЕКТОРСКА УПРАВА ................................................................................ 32
IV. ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ ................................................................... 47
V. ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ ................................................................................. 56
VI. ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ........................................................................ 57
VII. ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ................................................................... 63
VIII. СОВЕТ НА РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ ОД
НАУЧНИ И УМЕТНИЧКИ ОБЛАСТИ ........................................................... 81
IX. УПРАВЕН ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ
НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ВРАБОТЕНИТЕ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ ............................................................................................. 82
X. ЦЕНТАР ЗА МЕЃУУНИВЕЗИТЕТСКА СОРАБОТКА ............................ 83
XI. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КАРИЕРА И АЛУМНИ КЛУБ ............................... 85
XII. ЦЕНТАР ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА ................................................... 88
XIII. ЦЕНТАР ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ .............................. 106
XIV. ЦЕНТАР ЗА Е-УЧЕЊЕ ........................................................................... 108
XV. ИТ ЦЕНТАР ............................................................................................... 115
XVI. ЕДИНИЦИ ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП .................................................................... 121
XVII.1. ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ ................................................................ 121
XVII.2. ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ ................... 214
XVII.3. ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ .................................................................. 292
XVII.4. ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА ................................................... 372
XVII.5. ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ............................................................... 411
XVII.6. ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ....................................................................... 434
XVII.7. ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ ........................................ 457
XVII.8.ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ..................................... 535
XVII.9. ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКA ................. 616
XVII.10. ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ............................................................. 661
XVII.11. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ............................................... 872
XVII.12. ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ .................................. 900
XVII.13. МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ............................................................... 922
XVIII. ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЈА И АРХЕОЛОГИЈА ................................ 942
XIX. ОДДЕЛ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ .............................................................. 946
XX. БИБЛИОТЕКА ............................................................................................ 963
XXI. САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ............................................................... 966

3

Годишен извештај

I. ВОВЕД
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип успешно ја заврши
академската 2009/2010 година.
Универзитетот е основан на 27 март 2007 година со Закон за основање
на државен Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 40/2007 година). Тој ден се одбележува како
патронен празник на Универзитетот. На 30 јуни 2008 година е донесен
Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на државен
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 81/2008 година).
За ректор на Универзитетот е избран проф. д-р Саша Митрев,
проректор за настава е проф. д-р Емилија Јаневиќ-Ивановска и проректор
за наука е проф. д-р Блажо Боев.
Универзитетот, согласно со Статутот („Универзитетски гласник“
09/2009), е највисока автономна јавна високообразовна, научна, односно
уметничка установа, што го обезбедува единството во вршењето и развојот
на високото образование, науката, уметноста и стручноста, и непосредно
преку своите единици од различни студиски подрачја пренесува сознанија
од повеќе научни, односно уметнички подрачја и дисциплини.
Во неговиот состав влегуваат јавни факултети, т.е. единици кои
вршат високообразовна и научноистражувачка дејност во сите степени на
високото образование.
Единици во состав на Универзитетот се:
1. Педагошки факултет;
2. Факултет за природни и технички науки;
3. Земјоделски факултет;
4. Факултет за информатика;
5. Економски факултет;
6. Правен факултет;
7. Факултет за музичка уметност;
8. Факултет за медицински науки;
9. Факултет за туризам и бизнис логистика;
10. Филолошки факултет;
11. Електротехнички факултет;
12. Технолошко-технички факултет;
13. Машински факултет.
како и Високата здравствена школа.
Покрај овие единици, се организираат и: катедри, оддели, институти,
центри, лаборатории, библиотеки и други внатрешни организациони
единици, како што се:
– Геомагнетна опсерваторија;
– Универзитетски културен центар;
– Универзитетски спортски центар;
– Центар за односи со јавноста;
– Центар за доживотно учење;
– Центар за електронско учење;

5

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип


Центар за обезбедување на квалитет;
Центар за меѓууниверзитетска соработка;
Информативно-технолошки центар;
Универзитетска библиотека;
Институт за историја и археологија и
Институт за гастрономија, исхрана и диететика.

На Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип се организираат
универзитетски, стучни студии од прв, втор и трет циклус.
Наставата се одвива во повеќе градови во Република Македонија,
најголемиот дел се лоцирани во Источна Македонија, како што се: Штип,
Кочани, Радовиш, Гевгелија, Виница, Пробиштип, Струмица, Берово,
Свети Николе, Кавадарци, Прилеп и Скопје.
Вкупниот број на вработени на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип изнесува 438. Списокот на вработените се наоѓа во прилог:

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Редовни професори
Редовен проф. д-р Блаже Китанов
Редовен проф. д-р Тодор Делипетров
Редовен проф. д-р Борис Крстев
Редовен проф. д-р Тодор Серафимовски
Редовен проф. д-р Блажо Боев
Редовен проф. д-р Благој Голомеов
Редовен проф. д-р Саша Митрев
Редовен проф. д-р Илија Каров
Редовен проф. д-р Трајко Мицевски
Редовен проф. д-р Стеван Алексоски
Редовен проф. д-р Никола Силјановски

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Вонредни професори
Вон. проф. д-р Кирил Цацков
Вон. проф. д-р Емилија Петрова-Ѓорѓева
Вон. проф. д-р Ленче Милошева
Вон. проф. д-р Снежана Ставрева-Веселиновска
Вон. проф. д-р Зоран Десподов
Вон. проф. д-р Мирјана Голомеова
Вон. проф. д-р Гоше Петров
Вон. проф. д-р Орце Спасовски
Вон. проф. д-р.Тена Шијакова-Иванова
Вон. проф. д-р Војо Мирчовски
Вон. проф. д-р Верица Илиева
Вон. проф. д-р Ристо Кукутанов
Вон. проф. д-р Љупчо Михајлов
Вон. проф. д-р Лилјана Колева-Гудева
Вон. проф. д-р Рубин Гулабоски
Вон. проф. д-р Владо Гичев

Годишен извештај

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Вон. проф. д-р Ристо Фотов
Вон. проф. д-р Виолета Димова
Вон. проф. д-р Стојан Рендевски
Вон. проф. д-р Ристо Дамбов
Вон. проф. д-р Јордан Живановиќ
Вон. проф. д-р Милица Шкариќ
Вон.проф. м-р Кирил Рибарски
Вон.проф. Илија Пејовски
Вон. проф. м-р Борис Трајанов
Вон.проф. д-р Никола Камчев
Вон. проф. д-р Ѓорги Шуманов
Вон. проф. д-р Биљана Ѓоргеска
Вон. проф. д-р Емилија Јаневиќ-Ивановска
Вон. проф. д-р Снежана Мирасчиева
Вон. проф. д-р Владо Петровски
Вон. проф. м-р Никола Смилков
Вон. проф. д-р Зоран Панов
Вон. проф. д-р Виолета Димовска
Вон. проф. д-р Соња Петровска
Вон. проф. д-р Цвета Мартиновска

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Доценти
Доц. д-р Виолета Николовска
Доц. д-р Снежана Јованова
Доц. д-р Борче Костов
Доц. д-р Виолета Стефанова
Доц. д-р Дељо Каракашев
Доц. д-р Дејан Мираковски
Доц. д-р Виолета Стојанова
Доц. д-р Ацо Кузелов
Доц. д-р Милан Георгиевски
Доц. д-р Душан Спасов
Доц. д-р Зоран Димитровски
Доц. д-р Драгица Спасова
Доц. д-р Еленица Софијанова
Доц. д-р Татјана Атанасова-Пачемска
Доц. д-р Лидија Горачинова-Илиева
Доц. д-р Круме Николовски
Доц. д-р Маргарита Матлиевска
Доц. д-р Крсте Шајноски
Доц. д-р Јованка Денкова
Доц. д-р Билјана Ивановска
Доц. д-р Душко Алексовски
Доц. д-р Симеон Симеонов
Доц. д-р Ангел Тасевски
Доц. д-р Димко Димески

7

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

8

Доц. д-р Крсто Блажев
Доц. д-р Винета Сребренковска
Доц. д-р Нако Ташков
Доц. д-р Никола Димитров
Доц. д-р Златко Јаковлев
Доц. д-р Јован Ананиев
Доц. д-р Љупчо Блажевски
Доц. д-р Војо Беловски
Доц. м-р Валентина Велковска-Трајановска
Доц. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска
Доц. м-р Татјана Џорлева
Доц. м-р Антонијо Китановски
Доц. м-р Георги Мицанов
Доц. д-р Илчо Јованов
Доц. м-р Маријан Јанкоски
Доц. м-р Владимир Лазаревски
Доц. м-р Емилија Потевска
Доц. м-р Александар Секуловски
Доц. м-р Гоце Гавриловски
Доц. д-р Гордана Панова
Доц. д-р Мите Илиевски
Доц. д-р Сашо Коцески
Доц. д-р Наташа Коцеска
Доц. д-р Александар Костадиновски
Доц. д-р Марија Леонтиќ
Доц. д-р Бистра Ангеловска
Доц. д-р Цена Димовска
Доц. д-р Толе Белчев
Доц. д-р Василија Шарац
Доц. д-р Катерина Деспот
Доц. д-р Љупчо Сотироски
Доц. д-р Златка Митева
Доц. д-р Махмут Челик
Доц. д-р Стипица Поповски
Доц. д-р Александра Милева
Доц. м-р Ангеле Михајлоски
Доц. м-р Владимир Јаневски
Доц. д-р Оливера Трајковска-Ѓоргиева
Доц. д-р Цане Котески
Доц. д-р Виолета Иванова
Доц. д-р Добри Чундев
Доц. д-р Билјана Петревска
Доц. д-р Зоран Утковски
Доц. д-р Татјана Рушковска

Годишен извештај

Предавач на Високата здравствена школа
1. Пред. м-р Невенка Величкова
2. Пред. м-р Ленче Николовска
3. Пред. м-р Васка Здравкова
Виш лектор
1. Виш лектор м-р Марија Кукубајска
2. Виш лектор м-р Снежана Кирова
Лектор
1. м-р Драгана Коцева
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Асистенти
Ас. д-р Кирил Барбареев
Ас. м-р Ирена Китанова
Ас. м-р Трајче Стојанов
Ас. м-р Деспина Сивевска
Ас. м-р Сашко Иванов
Ас. м-р Николинка Донева
Ас. м-р Горан Тасев
Ас. м-р Весна Зајкова-Панева
Ас. м-р Благица Донева
Ас. м-р Горан Мијоски
Ас. м-р Фиданка Трајкова
Ас. м-р Ружица Јовановиќ-Малинова
Ас. м-р Емилија Костадиновска
Ас. м-р Билјана Златановска
Ас. м-р Цветанка Матраковска
Ас. м-р Зоран Здравев
Ас. м-р Благој Делипетров
Ас. м-р Игор Стојановиќ
Ас. м-р Стеван Габер
Ас. м-р Златко Бежовски
Ас. м-р Горан Миладинов
Ас. м-р Борјан Ѓоргиев
Ас. м-р Гуле Гулев
Ас. м-р Зоран Голубовски
Ас. м-р Весна Продановска
Ас. м-р Ранко Младеноски
Ас. м-р Славчо Цветков
Ас. м-р Златко Соврески
Ас. м-р Владан Андоновиќ
Ас. м-р Гоце Стефанов
Ас. м-р Наташа Мојсовска
Ас. м-р Киро Мојсов
Ас. м-р Дејан Методијески

9

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

10

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Ас. м-р Христо Стојаноски
Ас. м-р Александар Цветковски
Ас. м-р Верица Ивановска
Ас. м-р Марјан Делипетров
Ас. м-р Ѓорги Димов
Ас. м-р Влатко Јовановски
Ас. м-р Александар Крстев
Ас. м-р Маријан Џидров
Ас. м-р Дарко Лазаров
Ас. м-р Емилија Митева
Ас. м-р Марија Гогова
Ас. м-р Кристина Мишева
Ас. м-р Борка Тушевска
Ас. м-р Страшко Стојановски
Ас. м-р Олга Ѓуркова
Ас. м-р Даница Дончовска
Ас. м-р Мире Спасов
Ас. м-р Ана Митаноска
Ас. м-р Билјана Митеска-Попеска
Ас. м-р Билјана Ковачевиќ
Ас. м-р Наташа Максимова
Ас. м-р Васко Кокаланов
Ас. м-р Билјана Атанасова
Ас. м-р Стојанче Мијалковски
Ас. м-р Радмила Каранакова
А с. м-р Сања Костадиновиќ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Помлади асистенти
Пом. ас. Билјана Стојанова
Пом. ас. Милена Ѓокиќ
Пом. ас. Даниела Јакимова
Пом. ас. м-р Трајче Митев
Пом. ас. м-р Марија Хаџи-Николова
Пом. ас. Афродита Зенделска
Пом. ас.Наталија Маркова
Пом. ас. Далибор Јованов
Пом. ас. Петар Клетникоски
Пом. ас.Дијана Насева
Пом. ас. Билјана Балабанова
Пом. ас. Фиданка Илиева
Пом. ас. Лимонка Лазарова
Пом. ас. Тодор Чекеровски
Пом. ас. м-р Костадинка Чабулева
Пом. ас. м-р Ева Велинова
Пом. ас. м-р Нина Даскаловска
Пом. ас. м-р Крсте Илиев

Годишен извештај

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Пом. ас. м-р Сашко Димитров
Пом. ас. м-р Ванѓа Димитриева
Пом. ас. м-р Елизабета Митрева
Пом. ас. м-р Тања Ангелкова
Пом. ас. Марија Радевска
Пом. ас. Анета Стојановска
Пом. ас. Горан Нациќ
Пом. ас. Владимир Арсов
Пом. ас. м-р Андон Мајхошев
Пом. ас. м-р Илија Груевски
Пом. ас. м-р Ана Никодиновска
Пом. ас. м-р Владимир Митревски
Пом. ас. м-р Дејан Маролов
Пом. ас. м-р Ленче Насев
Пом. ас. Даринка Ѓоргиева
Пом. ас. Тоше Крстев
Пом. ас. Мишко Милев
Пом. ас. Марина Данилова
Пом. ас. Катарина Смилков
Пом. ас. Евица Бојаџиева
Пом. ас. Ангела Маролова
Пом. ас. Валентина Велкоска-Накова
Пом. ас. Гордана Камчева
Пом. ас. Марија Караколевска
Пом. ас. Киро Папакоча
Пом. ас. Андријана Штерјоска-Алексовска
Пом. ас. Марија Димитровска
Пом. ас. Елена Симеоновска-Јовева
Пом. ас. Стефан Петровски
Пом. ас. Виолета Џидрова
Пом. ас. Мелса Стефанова
Пом. ас. Александар Серафимов
Пом. ас. м-р Татјана Уланска
Пом. ас. м-р Душко Јошески
Пом. ас. м-р Зоран Темелков
Пом. ас. м-р Љупчо Давчев
Пом. ас. м-р Марина Радосављевиќ-Бојчева
Пом. ас. м-р Влатко Пачешкоски
Пом. ас. м-р Емилија Ристова
Пом. ас. м-р Александра Ристеска
Пом. ас. м-р Александра Димоска

Помлади лектори
1. Драган Донев
2. Елена Тупаревска
3. Јане Јованов

11

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Лаборанти со ВСС
Цона Чеботарева
Васко Златковски
Марија Николовска
Сања Пачемска
Елена Гелова
Јасмина Буралиева
Љубица Стефановска
Сашко Милев
Сања Спасова
Силвана Крстева
Сашка Голомеова
Маја Кикириткова
Душица Санева
Марина Петрова
Марика Атанасова
Елизабета Каракашева
Софија Петковска
Александра Стојанова

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кореспонденти со ВСС
Даринка Веселинова
Наташа Велковска
Биљана Петковска
Весна Петрова
Марија Тодорова
Роза Јовановска
Костадин Голаков

Корепетитори со ВСС
1. Невенка Трајкова
2. Наташа Трбојевиќ
Вработени со втор циклус (магистерски) студии
1. Генерален секретар м-р Ристо Костуранов
2. Секретар на универзитет д-р Александар Илиевски
3. ИТ администратор м-р Ристе Поповски
Вработени со ВСС
1. Милкица Панева - Раководител на Кабинет на ректор
2.
3.
4.
5.

12

Секретари
Виолета Шаклева
Ванчо Павлов
Никица Георгиева
Билјана Ѓорѓиева

Годишен извештај

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ема Радосављевиќ
Билјана Дурдубакова
Светлана Попова
Елизабета Давитковска-Барбареева
Љубица Медарска
Лилјана Мираковска
Даниела Свиркова
Билјана Цоневска
Марјан Ристов
Ирена Рибарева

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Технички секретари
Христина Серафимовска
Кристина Постолова
Снежана Георгиева
Габриела Андова
Габриела Шутева
Билјана Герасимова
Наташа Сарафова
Сашка Атанасова
Елвира Павлова
Павлина Минова-Ичева
Маргарита Алчинова
Бистра Василева
Лидија Јорданова

29.
30.
31.
32.

Сметководители
Павлина Спасова - раководител
Даница Гркова – виш сметководител
Македонка Коцева – виш сметководител
Билјана Иванова - сметководител

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Референти за студентски прашања
Димитар Љуботенски - раководител
Слаѓана Митровска
Марјан Марков
Владимир Китанов
Валентина Давчева
Милена Цацкова
Славица Спасова
Мирјана Максимова
Антонио Талевски
Марио Параклиев
Билјана Костуранова
Влатко Берковски
Иван Јосифов

13

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Мери Манева
Иван Боев
Катарина Делева
Мирјана Максимова
Христина Ампова
Тони Михаилов
Катица Стојчева

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Референти во сектор
Видан Лазарев
Александар Донски
Стојко Стојков
Маријана Кротева
Наташа Фенева
Славе Димитров
Марија Манева
Жарко Арсовски
Душан Миланов
Александар Максимов
Благој Михов
Ана Петровска
Невенче Панова
Љубен Тевдовски

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Други вработени со ВСС
Горан Лонгуров - архитект
Сашко Коруновски - електроинженер
Емилија Николова - архивар на Универзитет
Методи Патраклиски - раководител на оддел
Гоце Богатинов - главен ИТ администратор
Ристе Тимовски - ИТ администратор
Илија Лазаревски - ИТ администратор
Игор Ампов – веб-администратор
Кристина Богатинова - веб-администратор
Даница Гавриловска-Атанасовска - лектор по македонски јазик
Дијана Никодиновска - лектор
Цвета Димитриева - раководител на Библиотека
Јасминка Соколовска - библиотекар
Мима Костова – библиотекар

Вработени со ВСШ
1. Моне Здравев - парноложач
2. Васка Серафимовска - лаборант
3. Стојан Илиев – портир/чувар

14

Годишен извештај

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Вработени со ССС
Економи
Зоран Илиев - економ на Универзитет
Тодорчо Гоцев
Насо Иванов
Тоше Симоновски
Влатко Плешков
Игор Лазов
Сашко Миланов
Марјан Веселиновски
Јордан Трендов
Пане Петров
Саше Јанев

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Портир/Чувар
Ацо Манев
Драган Николов
Донче Иванов
Синиша Најдовски
Лазар Петров
Стојанче Стојанов
Љупчо Донев
Камчо Аритонов
Васил Љуботенски
Славко Шапков
Вeне Пaнов
Митре Мишев
Орце Аџиски
Бошко Стојанов
Здравко Малинов
Лазо Цветков
Сашко Вареловски
Илија Арсов
Михаил Ефтимов
Ленче Филипова
Стојанче Лазаров
Слободан Стојчев
Тони Мартиновски
Бошко Тенев

36.
37.
38.
39.
40.

Хигиеничар
Емилија Велинова
Јасминка Манаскова
Катерина Петрова
Сања Ристова
Ангелина Илиева

15

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

16

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Снежана Божилова
Невенка Ронкова-Атанасова
Маја Стојановска
Јасмина Нофитова
Савета Мастева
Јулијана Денкова
Светлана Каева
Цветанка Манасиевска
Сузана Спасевска
Ленче Димитрова
Татјана Џонова
Илванка Козарева
Панда Ангелова
Благица Божинова
Ласта Уровска
Снежана Стојанова
Снежанка Ангелова
Јасминка Накова
Олгица Лазарова

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Други вработени со ССС
Снежана Ицева - помошен референт за јавни набавки
Катерина Бошкова - референт за јавни набавки
Стојанче Манев - благајник на Универзитет
Удовалиева Аница – референт во студентски прашања
Сашко Донев - возач на ректор
Коце Петков - возач на автобус/минибус
Слободан Јовев - возач на автобус/минибус
Јордан Тиквешански - ИТ систем администратор
Борче Јаневски - ИТ техничар
Насков Александар - ИТ техничар
Петров Горан - ИТ техничар
Влатко Миленковски - радио и ТВ техничар
Љуба Миланова - книжничар
Емилија Пенева - лаборант
Зоран Манасков – лаборант
Илија Јованчев – градинар
Ангела Бикова - лаборант

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вработени со НСС
Станко Трајчев – портир/чувар
Ванчо Петров – портир/чувар
Дана Велкова - хигиеничар
Дејана Велкова - хигиеничар
Будимир Станојковски – портир/чувар
Вера Фенева - хигиеничар
Вежди Рашидов – портир/чувар

Годишен извештај

II. УНИВЕРЗИТЕТСКИ СЕНАТ
Универзитетскиот сенат е орган на управување и стручен орган на
Универзитетот, кого го сочинуваат по двајца претставници од единиците
на Универзитетот од редот на професорите и научните советници, по еден
претставник од придружните членки и 10% претставници од студентите.
Претседател на Универзитетскиот сенат е ректорот на Универзитетот,
а во неговата работа учествуваат и проректорите и генералниот секретар.
Членовите на Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип се следниве:
Ред.
бр.
1

2

Име и презиме
Ректор
Проф. д-р Саша Митрев
Проректори

16

Проф. д-р Блажо Боев
Проф. д-р Емилија ЈаневиќИвановска
Генерален секретар
М-р Ристо Костуранов
Членови
Доц. д-р Ангел Тасевски
Доц. д-р Ацо Кузелов
Доц. д-р Билјана Ивановска
Проф. д-р Верица Илиева
Доц. д-р Винета Сребренкоска
Доц. м-р Владимир Лазаревски
Проф. д-р Владо Петровски
Доц. д-р Гордана Панова
Проф. д-р Снежана Ставрева
Веселиновска
Доц. д-р Душко Алексовски

17

Доц. д-р Златко Јаковлев

18

Проф. д-р Зоран Деспотов

19
20

Доц. д-р Јован Ананиев
Доц. д-р Крсто Блажев
Доц. д-р Лидија ГорачиноваИлиева
Доц. д-р Љупчо Блажевски

3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15

21
22

Факултет
Ректорат

Ректорат
Ректорат
Ректорат
Машински факултет
Земјоделски факултет
Филолошки факултет
Земјоделски факултет
Технолошко-технички факултет
Факултет за музичка уметност
Педагошки факултет
Факултет за медицински науки
Педагошки факултет
Филолошки факултет
Факултет за туризам и бизнис
логистика
Факултет за природни и технички
науки
Правен факултет
Технолошко-технички факултет
Факултет за информатика
Правен факултет

17

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

23

Доц. д-р Никола Димитров

24

Проф. д-р Орце Спасовски

25

Доц. д-р Бистра Ангеловска
Доц. д-р Стефанија Лешкова
Зеленковска
Проф. д-р Трајко Мицески
Доц. д-р Цвета Мартиновска
Студенти
Трајче Здравков

26
27
28
29

Факултет за туризам и бизнис
логистика
Факултет за природни и технички
науки
Факултет за медицински науки
Факултет за музичка уметност
Економски факултет
Факултет за информатика
Сојуз на студенти

Одржани се следниве седници на Универзитетскиот сенат:
На дваесет и осмата седница на Универзитетскиот сенат, одржана
на 28.1.2010 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за отворање на дисперзирани студии на единиците на
Универзитетот;
2. Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот;
3. Одлука за усвојување на студиска програма за интердисциплинарни
студии по историја и археологија на Универзитетот;
4. Одлука за усвојување на Финансов план за 2010 година на
Универзитетот;
5. Одлука за исплата на паричен надомест на раководителите на
центрите при Универзитетот за учество во работата на Ректорската
управа, за подготовка, разгледување, заземање на став и гласање по
точките од дневниот ред на седниците;
6. Одлука за усвојување на Предлог-мислење од Комисијата за
финансирање инвестиции и развој бр. 1003 - 1775/10 од 22.11.2009
година;
7. Одлука за усвојување на Правилник за издавање на дипломи, додаток
на дипломите и за условите и постапката за одземање на издадената
диплома на Универзитетот;
8. Одлука за усвојување на План за јавни набавки за 2010 година на
Универзитетот;
9. Одлука за исправка на техничка грешка во Студиската програма за
втор циклус на студии на Педагошки факултет;
10. Одлука за промена на Елаборат за втор циклус на студии на
Факултетот за информатика;
11. Одлука за промена на предмет во Програма на прв циклус на студии
на Факултетот за информатика;
12. Одлука за усвојување на Извештај за активностите на Центарот
за обезбедување на квалитет при Универзитетот за 2009 година и
предлог-план за работа за 2010 година;
13. Одлука за потврдување на Одлуката бр. 0801-99/1 од 28.1.2010
година донесена од ректорот на Универзитетот за избор на декан на
Електротехничкиот факултет;

18

Одлука за усвојување на Годишен извештај за работа за 2009 година на Универзитетот.12. беа донесени следниве одлуки: 1. 3.14.2009 година за сметката 603 . Одлука за усвојување на Годишната сметка за период од 1. 5.2.2. донаторски проект сметка 785 . 4. Одлука за усвојување на Годишната сметка за период од 1. донаторски проект сметка 785 .12.Штип.2009 година.12. 6. 2.2009 година. 5. Одлука за поднесување на барање до Општина Штип за ослободување од комуналии. донаторски проект сметка 785 . 8. Одлука за усвојување на Годишната сметка за период од 1. Одлука за одобрена висина на средствата за користење на службени мобилни телефони. Одлука за усвојување на студиските програми за организирање на трет циклус на универзитетски студии (докторски студии) на Педагошки факултет.2009 година. донаторски проект сметка 785 .12.1. Одлука за изменување на Правилникот за утврдување и исплата на плати и надоместоци од плати и други надоместоци на вработените на Универзитетот.12.40.1. Одлука за покренување на иницијатива за формирање на Универзитетска телевизија.12.2009 до 31. 8. 7. Одлука за усвојување на Годишната сметка за период од 1.2009 до 31. 2. донаторски проект сметка 631 .2009 до 31. 1/09 од 17.1.1.1.17.2010 година. поднесено од Здружение на граѓани „Градски хор“ .Скопје. 9.55.2009 до 31.1.2009 до 31.2009 година за сметката 788 .12.2009 година.12. 3. На триесеттата седница на Универзитетскиот сенат.Годишен извештај 14. Одлука за усвојување на Годишната сметка за период од 1. беа донесени следниве одлуки: 1. 4. донаторски проект сметка 785 . одржана на 4.1.2009 година. Одлука за усвојување на Извештајот од Пописната комисија за извршениот попис на Универзитетот за 2009 година и за формирање на Комисија за расход на Универзитетот. Одлука за усвојување на Годишната сметка за период од 1. Одлука за усвојување на Барањето бр. Одлука за давање на позитивно мислење на студиски програми за втор циклус на студии (специјализација и магистратура) на Воената академија „Генерал Михајло Апостолски“ .2009 до 31. 15. На дваесет и деветтата седница на Универзитетскиот сенат.18 сопствени приходи. одржана на 26. Одлука за земање на рамковен кредит од банка.12.2010 година. 7. Одлука за усвојување на Годишната сметка за период од 1.1.2009 до 31.36. 6.21.2009 година.2009 до 31.буџетска сметка. Одлука за усвојување на Годишната сметка за период од 1. Одлука за плаќање по пристигнати побарувања. 19 .2009 година.

5. 2. Одлука за давање на согласност на Правилник за утврдување на цените на услугите на Институтот за информатика и студиска програма на Институтот за информатика. 4. Одлука за давање на согласност за склучување на Договор за закуп на простории со НУЦК „Ацо Шопов“ .2010 година. беа донесени следниве одлуки: 1. 7.Куманово.4. за потребите на Правен факултет од Агенција за управување со одземен имот.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип На триесет и првата седница на Универзитетскиот сенат. за успешна завршна сметка за 2009 година на Универзитетот. одржана на 11.2010 година. 10. Одлука за прифаќање на понуда за учество на Саем на денови на образование и кариера од 14. Одлука за донирање на парични средства за печатење на монографија „Атлас на минералите во Македонија“. 2. 20 .Штип.2. На триесет и втората седница на Универзитетскиот сенат. Одлука за давање на согласност за потпишување на Договор за научна. 4. храна и пијалаци во ресторан „Универзитетски клуб“. Одлука за исправка на техничка грешка на Студиска програма на втор циклус студии на Педагошки факултет. Одлука за прифаќање на понуда за деловна соработка со медиуми.3. 9. Одлука за определување на паричен надомест на вработените на Универзитетот што ќе можат да го користат за услуга. 3. согласно со одлуката на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет 2102-32/19 од 26.2010 година.2.2010 година. на паркинг во сопственост на „Агрокуманово“ . 8. 11.2010 до 16. Одлука за дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2010 година. одржана на 26. Одлука за избор на проректор за настава на Универзитетот. 5. Одлука за усвојување на Програма за одбележување на патрониот празник на Универзитетот за 2010 година. Одлука за изнајмување на деловен простор во сопственост на „Макпромет АД“ . Одлука за плаќање на паричен износ за лежарина на „ПМВ форд мондео“.4. 3. возило кое е доделено на Универзитетот. беа донесени следниве одлуки: 1. образовна и културна соработка помеѓу Универзитетот во Риека и Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Одлука за усвојување на Правилник за единствени основи за остварување на издавачка дејност и правила за издавање на учебници и учебни помагала на Универзитетот.Штип. 6. Одлука по барање за одобрување на организирање на аранжман по повод 8-ми Март. Одлука за усвојување на студиските програми за организирање на трет циклус на универзитетски студии (докторски студии) на Економски факултет.

Одлука за усвојување на Студиска програма по бизнис информатика за прв циклус на студии на Факултетот за информатика. Одлука за усвојување на Правилник за ангажирање на афирмирани научници. 10. 12. 03-2405/1 од 29. 4. Одлука за усвојување на правила за премин од една единица на друга единица во рамките на Универзитетот.Штип на друг универзитет. одржана на 21. 8. 8. Одлука за набавка на Микрософт лиценци. стручњаци и уметници од практиката во наставата на Универзитетот. Одлука за усвојување на правила за ангажирање на наставници и соработници на Универзитетот. Одлука за усвојување на Студиска програма за четиригодишни студии од прв циклус по лозарство на Земјоделски факултет. 10.4. Одлука за усвојување на План за архивски знаци. 9. Одлука за усвојување на правила за премин од Универзитет „Гоце Делчев“ .Штип.2010 година. 7. 9. 21 . Одлука за усвојување на правила за премин од друг универзитет на Универзитет „Гоце Делчев“ .3. 7. Одлука за усвојување на обрасци за втор циклус на студии на Универзитетот.Скопје. Одлука за преотстапување на возило од Катедрата за заштита на растенијата при Земјоделски факултет на Универзитетот. 13. Одлука за назначување на претставник од Универзитетот во раководството на Фитосанитарната лабораторија. 2. Одлука за усвојување на Студиските програми за организирање на трет циклус на универзитетски студии (докторски студии) на Факултет за медицински науки. 5. Одлука за усвојување на нова Студиска програма за прв циклус на универзитетски студии на Машински факултет. 11. 6. Одлука за давање на согласност за постапување по писмо со предмет Ургенција бр.2010 година од Министерство за образование и наука. Листата на архивската граѓа од трајна вредност и Листата на документарниот материјал со рокови за чување за 2010 година. Одлука за усвојување на Одлуката на Наставно-научниот совет на Факултетот за природни и технички науки бр. 3. беа донесени следниве одлуки: 1.Годишен извештај 6.4. Одлука за усвојување на студиските програми за организирање на трет циклус на универзитетски студии (докторски студии) на Факултетот за музичка уметност. На триесет и третата седница на Универзитетскиот сенат.2202-59/33 од 6. 11.2010 година за исправка на технички грешки во студиските програми. Одлука по понуда од „Нома прес“ ДООЕЛ . Одлука за усвојување на правила за премин од една на друга студиска програма во рамките на иста единица на Универзитетот.

19. Одлука за усвојување на Правилник за работа. Одлука за определување на лица вработени на Универзитетот за посета на Курс за противпожарна заштита во организација на Работнички универзитет . Одлука за започнување на постапка за измена на член 377. Одлука за продолжување на Договор за одржување на софтвер за материјално . бр.Штип. Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стекнување и распределба на средства остварени врз основа на втор циклус на универзитетски студии и трет циклус (докторски) студии на Универзитетот. Одлука за усвојување на Студиска програма за втор циклус на студии по рурален туризам. Одлука за усвојување на Студиска програма за втор циклус на студии по советодавна и стручна поддршка на руралниот развој.Штип и Александар Димитровски од Скопје. 17. 18.4.финансиско работење. бр. Одлука за давање на согласност за потпишување на Договор за вршење на услуги помеѓу Универзитет „Гоце Делчев“.3. 22 .2010 година. 31. 1702-62/3. 25. 29. Одлука за усвојување на Барањето бр. 2302-105/6 од 6. бр. 10-1000/1 од 21. 1902-47/04 од 20. став 2 од Статутот на Универзитетот. 28. 20. Ценовник за работа и План за одржување на Центар за е-учење. 24.2010 година за исправка на технички грешки во студиските програми. Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за условите. 1702-62/10 од 14. Одлука за усвојување на Одлуката на Наставно-научниот совет на Електротехнички факултет бр.2010 година за исправка на технички грешки во студиските програми.2010 година за измена и дополнување на студиската програма. 30. Одлука за усвојување на Правилник за организација и работење на Центарот за обезбедување на квалитет. критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.2010 година. инвестиции и развој. 1702-62/8.4. 08-1550/1 од 23. 21.4. Одлука за усвојување на Барањето бр.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 14. 27.4. Одлука за усвојување на одлуките на Наставно-научниот совет на Факултетот за музичка уметност бр. 23. Одлука за усвојување на Студиска програма за втор циклус на студии по рурален развој. 2502-53/5 од 14. 16. 22.2010 година за измени и дополнувања на студиските програми. Одлука за усвојување на Предлог-мислења од Комисијата за финансии. Одлука за усвојување на Одлуката на Наставно-научниот совет на Факултет за медицински науки бр. 1702-62/9. Одлука за усвојување на одлуките на Наставно-научниот совет на Економски факултет бр.4. 26. 15.

Одлука за определување на лица вработени на Универзитетот за посета на Курс за прва помош во организација на Црвен крст . 0901-390/10.Штип бр. Одлука за задолжително доставување на барања за средства за конгреси. 0901390/14. СВР . одржана на 13. 33. Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот.5. 3.Штип. Одлука за измени и дополнувања на студиските програми за прв циклус на студии на Правен факултет. Одлука за давање на согласност за соработка со Друштво за консалтинг. 4. странски јазик и спорт и рекреација во студиските програми на единиците на Универзитетот. 2. Одлука за усвојување на барањето од Општинска установа за култура „Дом на млади“ . 23 . Одлука за усвојување на барањето од Министерство за внатрешни работи. 0901-390/6. 36. Одлука за посетување на курсеви на нововработени лица на Универзитетот. трговија и услуги „Емотикон“ . 0901-390/12. 5.5. Одлука за ревидирање на студиските програми за предметите информатика. Одлука за измени и дополнувања на студиските програми за прв циклус на студии на Машински факултет. критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ . Одлука за потврдување на одлуките од триесет и деветтата седница на Ректорска управа бр. 0901-390/7.Годишен извештај 32. Одлука за измени и дополнувања на студиските програми за прв циклус на студии на Педагошки факултет.03. 13. Одлука за утврдување на работи кои спаѓаат во дејноста на Универзитетот и значат или би можеле да значат конкуренција на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Одлука за спроведување на уписите за учебната 2010/2011 на Факултетот за туризам и бизнис логистика во Гевгелија и во Кавадарци. 0301/22 од 7. 0901-390/13. д-р Зоран Панов. Одлука за усвојување на измени и дополнувања на Правилникот за условите. 0901-390/15 од 17. 35. 34. производство. 0901390/9.Штип.Штип.2010 година. Одлука за одобрување на средства за учество на студенти на Електријада 2010 во Чањ. 8.2010 година.2010 година. 10. 12. Црна Гора. беа донесени следниве одлуки: 1. Одлука за усвојување на Наставна програма за курсеви на Центарот за е-учење. 0901-390/11. студиски и научни престои итн. Одлука за усвојување на барањето од проф. 6. 11. 0901-390/8. конференции.Штип. 7. 9. до Министерство за образование и наука и доколку истите не бидат одобрени да се подмируваат од страна на Универзитетот. На триесет и четвртата седница на Универзитетскиот сенат.

Русија на студенти и асистенти од Универзитетот. 2. 30. Одлука за усвојување на Предлог-проект за 3D модулирање на Универзитетот.5. беа донесени следниве одлуки: 1. 27. Одлука за усвојување на студентски календар и распоред на годишни активности на Универзитетот.2010 година. Одлука за усвојување на Студиска програма по лозарство за втор циклус студии. на Земјоделски факултет. Одлука за измени и дополнувања на студиските програми за прв циклус студии на Факултетот за информатика. Одлука за измени и дополнувања на студиските програми за прв циклус студии на Економски факултет.2. 25. 23. На триесет и петтата седница на Универзитетскиот сенат. 17. Одлука за усвојување на Одлука од Наставно-научниот совет на Педагошки факултет бр. Одлука за усвојување на Студиска програма за прв циклус студии по компјутерски дизајн на Факултетот за природни и технички науки. 3.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 14. 24. 26. Одлука за усвојување на Студиска програма по енологија за прв циклус студии (3+1) на Земјоделски факултет. 24 . 16. 21. Одлука за усвојување на Правилник за планирање. Одлука за измени и дополнувања на студиските програми на Филолошки факултет. 15. 2102-31/18 од 19. 20. со траење од две години. 22. Одлука за дислокација на Машинскиот факултет. Одлука за усвојување на измени и дополнувања на студиските програми за прв циклус студии на Факултетот за природни и технички науки. Одлука за усвојување на Студиска програма по финансово право на Правниот факултет. Одлука за усвојување на Студиска програма по енологија за втор циклус студии.2010 година. 28. 19. 1702-76/9 од 18. Одлука за верификација на мандат на член на Универзитетскиот сенат. 29. евиденција и известување за извршени работни задачи и активности на вработените во одделите и центрите при Универзитетот. Одлука за плаќање на трошоците за патување во Самара . Одлука за усвојување на Студиска програма по рурален развој за прв циклус студии (3+1) на Земјоделски факултет. Одлука за овластување на потписници на жиро-сметката на студентската организација Студентски парламент. на Земјоделски факултет. со траење од две години. Одлука за измени и дополнувања на студиските програми за прв циклус студии на Факултетот за медицински науки.2010 година за измени и дополнувања на Студиската програма 2007/2008 на Економски факултет за насоките Меѓународна економија и Здравствен менаџмент.6. Одлука за усвојување на Предлог-одлука од Наставно-научниот совет на Економски факултет бр. 18. одржана на 18.

2010 година за исправка на техничка грешка во Студиската програма за насоката МБА . 16.6.6.2010 година за измени и дополнувања на студиските програми за прв циклус студии. Одлука за усвојување на Правилник за доделување на почесни академски титули на Универзитетот. 20. 1802-85/24 од 26. 2602-68/19 од 17.менаџмент (модул 3+2). 11.5. 5.Годишен извештај 4. Одлука за усвојување на Предлог-одлука од Наставно-научниот совет на Економски факултет бр.2010 година од Универзитетски спортски центар.2010 година за ставање во мирување на студиска програма. стручно-уметничка и апликативна дејност на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Одлука за усвојување на правила за кодирање на предметите во студиските програми на Универзитетот. 17. од страна на овластени судски проценители. 18.6. 7. 12. 10. Одлука за зголемување на основачки влог на Уни-сервис ДООЕЛ Штип. Одлука за измена на Правилникот за стекнување и распределба на средствата остварени врз основа на втор циклус универзитетски студии и трет циклус (докторски) студии на Универзитетот. Одлука за усвојување на предлог-мислењата од Комисијата за издавачка дејност. 9. Одлука за усвојување на Ценовник на услуги на Центарот за односи со јавноста. 19. Одлука за измена на Правилникот за формите на стекнување и распределба на приходот од научноистражувачка. Одлука за усвојување на Предлог-одлука од Наставно-научниот совет на Факултетот за природни и технички науки бр. 25 . Одлука за усвојување на Барањето бр. инвестиции и развој. Одлука за распишување на Конкурс за запишување на студенти на втор циклус универзитетски и специјалистички студии на Универзитетот. 8. 2202-77/3 од 14. Одлука за усвојување на предлог-мислењата од Комисијата за финансии. 15.2010 година за измени и дополнувања на Студиската програма по инженерство на животна средина . 6. 14.втор циклус (едногодишни) студии. 13. Одлука за усвојување на Предлог-одлука од Наставно-научниот совет на Земјоделски факултет бр.5. 1702-95/4 од 15. Одлука за изработка на проценка на објекти кои не се запишани во книговодствена евиденција на Универзитетот. Одлука за усвојување на Предлог-одлука од Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и бизнис логистика бр. 0302-2 од 14. Одлука за усвојување на Правилник за организација и работа на Канцеларијата за кариера и алумни клуб на Универзитетот. Одлука за усвојување на Правилник за реализирање на практична настава за студентите на Универзитетот.

4. Одлука за дополнување во делот на студиските програми во кој се дефинира фондот на часови и кредити за секоја дисциплина поединечно. 22.7. Одлука за усвојување на правила за администрирање на апликативни истражувања на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Одлука за потврдување на Одлуката на Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и бизнис логистика бр. 2.2010 година. 2602-40/7 од 24. Одлука за усвојување на правила за јавна одбрана на магистерски/ специјалистички труд на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија. 25. за работната група за успешно реализирање на уписите на Универзитетот и за соработниците од единиците на Универзитетот кои се задолжени за примање на документи и внесување на податоци за пријавените кандидати. 7. 23. Одлука за дополнување на Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни. 5. На триесет и шестата седница на Универзитетскиот сенат. 26 . Физика и Биохемија. Хемија. Одлука за дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2010 година. Одлука за усвојување на План за активности на Центарот за односи со јавноста во пресрет на уписите за студиската 2010/2011 година. Одлука за усвојување на Одлуката на Наставно-научниот совет на Факултетот за медицински науки бр. 24. научни. 3.4. 27. 6.2010 година. работна група за техничка помош во реализација на уписите и задолжување на деканите да назначат по двајца-тројца соработници од единиците на Универзитетот за примање на документи и внесување на податоци за пријавените кандидати по единици за учебната 2010/2011 година. Одлука за усвојување на подготовка на Програма за одбележување на годишни и значајни настани и истакнати личности во 2011 година. 26. Одлука за определување на временски период во кој вработените на Универзитетот колективно ќе го користат годишниот одмор.5. Одлука за усогласување на студиските програми на единиците на Универзитетот по предметите Математика.2010 година. наставни и соработнички звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Одлука за утврдување на надомест за членовите на Универзитетската конкурсна комисија. 2502-64/7 од 19.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 21. Одлука за усвојување на Предлог-мислење од Комисија за финансии инвестиции и развој. Одлука за измена на Правилникот за формите на стекнување и распределба на приходот од научноистражувачка. 8. Одлука за промена на назив на предмет во Студиска програма за втор циклус на студии на Правен факултет. одржана на 5. 9. стручно-уметничка и апликативна дејност на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. беа донесени следниве одлуки: 1.

9. с. поднесено од Оливера Коцева-Максимова.USA и шпедитерски трошоци на Шпедиција „Логвин“. 4. Одлука за одбивање на барањето од Национална установа Библиотека „Гоце Делчев“ – Штип. Одлука за делумно усвојување од барањето ДООЕЛ „Сине Ајс“ Штип. 15. беа донесени следниве одлуки: 1. д-р Борис Крстев од претседател на Комисија за финансии. Одлука за определување на матични факултети на предмети. Одлука за разрешување на проф. Одлука за трошоците за акредитирање на лабораториите на Универзитетот да ги плати Универзитетот. 8. д-р Емилија Јаневиќ-Ивановска за заменикпретседател на Комисијата за јавни набавки. 2. 16.7.2010 година. 10. Одлука за усвојување на Правилник за условите и начинот на ангажирање на визитинг-професор на Универзитетот. Св. Одлука за посета на курсеви за Sharepoint на вработени на Универзитетот. 11. д-р Борис Крстев од претставник од Универзитетот во Совет за развој. 3. Одлука за усвојување на Барање за согласност за приклучок на електрична енергија за викенд куќа на нисконапонска мрежа во сопственост на Земјоделски факултет. 5.8. Амзибегово. д-р Блажо Боев за претседател на Комисија за јавни набавки. 6. Николе. Одлука за измена и дополнувања на Годишниот план за јавни набавки за 2010 година. 11. Одлука за разрешување на проф. д-р Борис Крстев од претседател на Комисија за нормативна и издавачка дејност. Одлука за избор на проф. На триесет и седмата седница на Универзитетскиот сенат. Одлука за усвојување на Предлог-одлуката на Наставно-научниот на Електротехнички факултет бр. 12. одржана на 16. д-р Борис Крстев од претседател на Комисија за јавни набавки. Одлука за плаќање на фактура за превоз на книги донација од International book project . 13. 2302-201/5 од 5. Одлука за избор на проф. 12. Одлука за овластување на потписници на жиро-сметката на Унисервис ДООЕЛ Штип.2010 година. Одлука за разрешување на проф. Одлука за усвојување на Предлог-понуда од „СПА Интернационал“ – Штип. финансирање и имот на високообразовните установи. 14. 27 . инвестиции и развој. организирани од Семос .Годишен извештај 10. Одлука за задолжително присуство на помлади асистенти и асистенти на првиот дел на напреден курс за користење на ИКТ во наставниот и истражувачкиот процес. 7. Одлука за разрешување на проф.Компјутерски образовен центар.

19. д-р Блажо Боев за претставник од Универзитетот во Совет за развој. Одлука за избор на проф. Одлука за овластување на потписници на жиро-сметката на Универзитетски спортски центар ДООЕЛ . Одлука за усвојување на барање на Качувачки клуб „Астибо“ – Штип. 24.2010 за прифаќање на поднесената оставка за вршење на функцијата проректор за финансии. Одлука за усвојување на Правилник за условите. за сместување на гости од државниот Медицински факултет во Самара – Русија. 23. 25. 0801-899/1 од 6. 4. Одлука за определување на висината на надоместокот за партиципација кој треба да го плаќаат странските студенти кои се запишани на Универзитетот во учебната 2010/2011 година.7.2010 година. На триесет и осмата седница на Универзитетскиот сенат.2011 година за измени и дополнувања на Студиската програма по турски јазик и книжевност2010/2011.2010 година. д-р Лилјана Колева-Гудева за претседател на Комисија за нормативна и издавачка дејност. 28 . Одлука за усвојување на Предлог-одлука бр. 20. беа донесени следниве одлуки: 1. д-р Билјана Ѓорѓевска на Решението бр. Одлука за усвојување на Правилник за организација и работа на Катедрата за заштита на растенијата и животната средина на Земјоделски факултет. 2502 -42/3 од 10. Одлука за потврдување на Одлуката од ректорот на Универзитетот бр. Одлука за потврдување на Одлуката на Наставно-научниот совет на Филолошки факултет бр. Одлука за усвојување на Одлуката на Наставно-научниот совет на Факултетот за информатика бр.Штип.2010 година. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за финансии.8. д-р Ристо Фотов за претседател на Комисијата за финансии. Одлука за избор во звање редовен професор. 2.8. 22. Одлука за одбивање на Приговорот од проф. 21.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 17. Одлука за избор на проф.2010 година на Наставно-научниот совет на Факултетот за медицински науки за измени на Предлог-одлука бр. Одлука за формирање на Комисија за попис и расход на стари материјали останати од реконструкцијата и санацијата на објектите на Универзитетот. 18.2010 година. инвестиции и развој.9.7. 5. 0801-939/1 од 20. 29. критериумите и правилата за запишување и студирање во трет циклус – докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. 26. 3. 2202 – 66/3 од 23. 27. Одлука за избор на проф. 28.3. финансирање и имот на високообразовните установи.7. Одлука за усвојување на Ценовник на услуги од Катедрата за заштита на растенијата и животната средина на Земјоделски факултет. инвестиции и развој. инвестиции и развој. одржана на 13. Одлука за плаќање фактура за хотелски услуги на Конгресен центар – Скопје и Медитеран – Агент ДОО Штип. 2502-89/3 од 23. 2402-90/8 од 7.

Одлука за измени и дополнувања на Годишниот план за јавни набавки за 2010 година.Штип. На четириесеттата седница на Универзитетскиот сенат. 29 . Одлука за започнување на постапка за реорганизација на „Унисервис“ ДООЕЛ Штип. хемија. одржана на 4. 1702-126/6 од 14. 11. 4.2010 година. Одлука за организирање на предметот Спорт и рекреација. Одлука за усвојување на Правилник за основање. Одлука за прифаќање на Барањето од Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип. Одлука за усвојување на Барање од Основно училиште „Димитар Влахов“. беа донесени следниве одлуки: 1. 9. наставна програма и ценовник на услуги на Институтот за јазици при Универзитетот.2010 година. биологија. Одлука за ставање во мирување на дисперзираните студии по информатика во Берово за студентите запишани за учебната 2010/2011 година и за организирање на наставата на студентите запишани во учебната 2009/2010 година. 8. Одлука за автентично толкување на член 378 од Статутот на Универзитетот. Одлука за ослободување од партиципација за прв и втор семестар на студентите од ромска националност кои се запишани во учебната 2010/2011 година.9. Одлука за усвојување на Правилник за организација. 6. 3. 2. надзор и внатрешна организација на Уни-сервис ДООЕЛ Штип. 7. 10. управување. 12. надзор и внатрешна организација на Универзитетски спортски центар ДООЕЛ Штип. беа донесени следниве одлуки: 1. Одлука за определување на висината на надоместоците на членовите на надзорните одбори и техничко лице за стручно-административни работи на Уни-сервис ДООЕЛ Штип и Универзитетски спортски центар ДООЕЛ Штип. 0302-1087/1 од 7. управување.10. географија и компјутерски дизајн. Одлука за усвојување на Правилник за основање. Одлука за организирање на универзитетски студии по математика.2010 година. бр.2010 година на Наставно-научниот совет на Економски факултет. 13.2. Одлука за избор на тројца членови на Комисијата за нормативна и издавачка дејност при Универзитетот. Одлука за определување на странски јазици што мора да ги имаат изучувано студентите кои сакаат да се запишат на втор и трет циклус студии на Универзитетот. Одлука за усвојување на висината на надоместоците за час на договорно ангажираните професори на Универзитетот. 14. одржана на 23. 2.Годишен извештај На триесет и деветата седница на Универзитетскиот сенат.9. Одлука за усвојување на Предлог-одлука бр. 3. 5.

9.2010 година.Велес. 4. Одлука за давање на согласност за склучување на анекс на договор со „Дигитал“ ДООЕЛ .Струмица. објавен во дневен весник „Дневник“ на 8. критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Одлука за верификација на мандат на член на Универзитетскиот сенат (претставник од Педагошкиот факултет). Одлука за усвојување на Програма за Научна конференција „Јосиф Ковачев и неговото време“ во организација на Институтот за историја и археологија при Универзитетот. 8. 30 . инвестиции и развој.10. Одлука за давање на согласност за склучување на анекс на договор со „Крин-производство“ ДОО .деловен објект за потребите на Универзитетот.Струмица. Одлука за давање на согласност за склучување на анекс на договор со „Пирамида“ ДОО . 6. 2. Одлука за усвојување на Барање од Здружение на граѓани „Макфест“ – Штип бр. 3.2010 година.2010 година. Одлука за усвојување на образец на Договор за финансирање во професионален / кариерен развој на вработен на Универзитетот.2010 година.Струмица.9. Одлука за усвојување на образец на Договор за бенефиции на студенти. 5. Одлука за потврдување на предлог-мислења од Комисијата за финансии.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 4. Одлука за давање на согласност за склучување на анекс на договор со „Дизајн“ ДООЕЛ . 7. одржана на 22.Штип. На четириесет и првата седница на Универзитетскиот сенат.Прилеп. Одлука за избор на членови на Универзитетска комисија за самоевалуација. 10. Одлука за давање на согласност за склучување на анекс на договор со „Делта-Пром“ ДООЕЛ . Одлука за давање на согласност за склучување на анекс на договор со „Бау инженеринг“ДООЕЛ . беа донесени следниве одлуки: 1. Одлука за усвојување на Правилник за изменување на Правилникот за условите. Одлука за изменување на Правилникот за утврдување и исплата на плати и други надоместоци на вработените на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. 12. 6. Одлука за усвојување на барањето за екстра лесно гориво од НУ Библиотека „Гоце Делчев“ – Штип. 9. 08-10/1 од 28. 13. Одлука за верификација на мандат на член на Универзитетскиот сенат (претставник од Факултетот за медицински науки). Одлука за давање на согласност на Одлуката од Наставно-научниот совет на Филолошки факултет бр.10. 2402-123/38 од 29. 11. 7. 5. Одлука за усвојување на Понуда по отворен повик за закуп на недвижен имот . 9. 8.

11. Одлука за давање на согласност за склучување на договор за закуп на простор со ЈЗО Клиничка болница – Штип РЕ Физикална медицина.2010 година донесена на дваесет и деветтата седница на Универзитетскиот сенат за земање на рамковен кредит од банка. Одлука за усвојување на Понуда од македонскиот магазин „Шило“ од Австралија. Одлука за започнување на постапка за сертификација на администрацијата на Универзитетот по стандард ISO 9001. 14.Општинска организација – Штип.Годишен извештај 10.11. 13.2010 година.10.11. 17. Одлука за усвојување на барањето од Црвен крст . Одлука за усвојување на барањето за екстра лесно гориво од Црвен крст на Македонија – Општинска организација – Штип. 0701-983/14 од 16. 0701-164/9 од 8.8. 24. Одлука за поништување на Одлуката од Универзитетски сенат бр. Одлука за плаќање на фактури по Одлука од Наставно-научниот совет на Факултетот за природни и технички науки бр. 12. Одлука за потврдување на Одлука од Ректорска управа бр. Одлука за давање на согласност на Предлог-одлука бр.2008 година. 02021609/13 од 10. Одлука за дополнување на одлуката за висината на надоместоците што ги плаќаат студентите за образование и административни услуги на Универзитетот. Одлука за давање на согласност на Предлог-одлука бр.10. 2. 1602-91/36 од 5. 23.2010 година за исправка на техничка грешка на насоката Јавна администрација за прв и втор циклус на студии на Правниот факултет. Одлука за усвојување на Проект-изложба на фотографии и документи „Штип низ времето“. 21. 15.2. 19. На четириесет и втората седница на Универзитетскиот сенат. 2202-132/38 од 14. Одлука за изменување на Одлуката бр. Одлука за усвојување на содржината на студентско досие за прв и втор циклус на студии. 16.2010 година. одржана на 22. 18. 31 .10. 22. 20.2010 година за усвојување на понуда од „СПА интернационал“ – Штип.2010 година за исправка на техничка грешка на насоката Јавна администрација за прв циклус на студии на Правниот факултет. Одлука за усвојување на Упатство за користење на MOODLE курсеви. Одлука за овластување на ректорот да одобрува преноќевање на одредени вработени на Универзитетот кои се задржуваат прекувремено на работа во сместувачки капацитети со кои Универзитетот има склучено договор по спроведена постапка за јавна набавка. Одлука за давање на согласност за склучување на Договор за вршење на услуги со Академија за протокол Македонија ДООЕЛ Скопје. беа донесени следниве одлуки: 1. 1602-91/37 од 5.

Во работата на Ректорската управа учествува и генералниот секретар. 3904-12/1 од 2. 7. Одлука за изменување на Правилникот за утврдување и исплата на плати и надоместоци од плати и други надоместоци на вработените објавен во Универзитетски гласник бр. 1902-97/29 од 24. 10. 19. 12/09 и 14/10. Одлука по предлог-мислења од Комисијата за издавачка дејност. 5.2010 година. Одлука за давање на согласност на Одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за информатика. Одлука за спречување на судир на интереси помеѓу родител наставник и студент . РЕКТОРСКА УПРАВА Ректорската управа ја сочинуваат ректорот.2010 година поднесено од носители на научни проекти. Одлука за усвојување на Барање бр.9. 11. 17.11. проректорите.2010 година. 12. 18.дете на наставник. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за финансии. 9. Одлука за давање на согласност на План за работа на Студентскиот парламент на Универзитетот за студиската 2010/2011 . 16. 3903-1/1 од 9. 15. економ домар и хигиеничар.2010 година. Одлука за измена и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2010 година.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 3. Одлука за ангажирање на 30 лица на работни места портир. Одлука за давање на согласност за Финансиски план на Студентскиот парламент на Универзитетот. Одлука за усвојување на Понуда од Телевизија Кочани бр. 4. деканите на единиците и еден претставник на студентите избран од Студентскиот парламент на Универзитетот. 8. инвестиции и развој. 6. Одлука за формирање на Комисија за спроведување на попис на Универзитетот. 14. Одлука за усвојување на Понуда од „Yellow pages“ бр. III. Одлука за давање на согласност на Центарот за односи со јавноста да организира филмски и театарски претстави. Одлука за усвојување на Предлог-одлуката на Наставно-научниот совет на Факултетот за музичка уметност бр. 0505-1305/1 од 27. Одлука за давање на согласност за склучување на Анекс на договор. 20.10. 13. Членови на Ректорската управа на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип се следниве: 32 . Со Ректорската управа раководи ректорот.11. Одлука за верификација на мандат на член на Универзитетскиот сенат.2011/2012 година. Одлука за усвојување на Деловник за работа на Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

33 . д-р Нако Ташков 16 17 18 19 Проф. Одлука за усвојување на Предлог-мислење од Комисијата за финансии. д-р Саша Митрев Проректори 2 Проф. д-р Илчо Јованов Проф. д-р Никола Камчев Проф. д-р Виолета Димова Проф.11. 3. д-р Тодор Делипетров Студент Трајче Здравков 20 Факултет Ректорат Ректорат Ректорат Ректорат Факултет за природни и технички науки Филолошки факултет Факултет за информатика Машински факултет Земјоделски факултет Факултет за музичка уметност Технолошко – технички факултет Педагошки факултет Факултет за туризам и бизнис логистика Факултет за медицински науки Економски факултет Правен факултет Електротехнички факултет Сојуз на студенти На седниците на Ректорската управа беа донесени следниве одлуки: На триесет и петтата седница на Ректорската управа. Ректор 1 Проф. д-р Емилија Јаневиќ3 Ивановска Генерален секретар 4 М-р Ристо Костуранов Декани 7 Проф. Одлука за усвојување на Студиска програма за интердисциплинарни студии по историја и археологија на Универзитетот. 4.2009 година.Годишен извештај Ред. инвестиции и развој бр. д-р Илија Каров Доц. д-р Блажо Боев Проф. д-р Зоран Панов Проф. 2. д-р Кирил Цацков 15 Доц. беа донесени следниве одлуки: 1.2010 година. Име и презиме бр. д-р Владо Гичев Проф. Одлука за усвојување на Годишен извештај за работа за 2009 на Универзитетот. одржана на 28. Одлука за отварање на диспензирани студии на единиците на Универзитетот. д-р Ристо Фотов Проф. Одлука за усвојување на Извештај за активностите на Центарот за обезбедување на квалитет при Универзитетот за 2009 година и предлог-план за работа за 2010 година. 1003-1775/10 од 22. д-р Благој Голомеов 8 9 10 11 12 13 14 Проф. 5. д-р Стеван Алексоски Проф.1. д-р Јордан Живановиќ Проф.

6. одржана на 4.2010 година. 9. Одлука за усвојување на студиските програми за организирање на трет циклус на универзитетски студии (докторски студии) на Педагошки факултет. 10. Одлука за усвојување на План за јавни набавки за 2010 година на Универзитетот. 1/09 од 17. Одлука за промена на предмет во Програма на прв циклус на студии на Факултетот за информатика. Одлука за усвојување и Предлог-правилник за издавање на дипломи. 14. Одлука за плаќање по пристигнати побарувања. Одлука за усвојување на спецификација за откуп на носии. 13. 4. Одлука за земање на рамковен кредит од банка. Одлука за одобрена висина на средствата за користење на службени мобилни телефони. Предлог-одлука за давање на согласност за придружно членство на друга единица кон Универзитетот. додаток на дипломите и за условите и постапката за одземање на издадената диплома на Универзитетот. 9. Одлука за поднесување на барање до Општина Штип за ослободување од комуналии.12. поднесено од Здружение на граѓани „Градски хор“ – Штип.2009 година. На триесет и шестата седница на Ректорската управа. 8.2. Одлука за изменување во Правилникот за утврдување и исплата на плати и надоместоци од плати и други надоместоци на вработените на Универзитетот. 34 . 7. Одлука за покренување на иницијатива за формирање на Универзитетска телевизија. беа донесени следниве одлуки: 1. 12. Одлука за усвојување на спецификација за потрошен материјал хемикалии за хемиски лаборатории за потребите на научниот проект „Споделување на тешки и токсични метали со примена на методите на ICP – AES и ICP . 7. 3. Одлука за усвојување на Финансов план за 2010 година на Универзитетот. 5. 11. 8.0302 сл. од 4. Одлука за усвојување на Извештајот од Пописната комисија за извршениот попис на Универзитетот за 2009 година и за формирање на Комисија за расход на Универзитетот.MS”.2010 година. 15. Одлука за промена на Елаборат за втор циклус на студии на Факултетот за информатика. 2. Одлука за усвојување на Барањето бр. 10. Одлука за исправка на техничка грешка во Студиска програма за втор циклус на студии на Педагошки факултет.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 6. Предлог-одлука за давање на позитивно мислење на студиски програми за втор циклус на студии (специјализација и магистратура) на Воената академија „Генерал Михајло Апостолски” – Скопје. Одлука за одобрување на Барање бр.2.

Одлука за прифаќање на Понуда за учество на Саем на денови на образование и кариера од 14. 9.2010 година. 35 . беа донесени следниве одлуки: 1. Одлука за верификување на наставата која е реализирана на втор циклус студии на Универзитет „Св. На триесет и осмата седница на Ректорската управа. 4. одржана на 26.2010 година. 3. 2. 10.Годишен извештај На триесет и седмата седница на Ректорската управа. 4.2. Одлука за усвојување на студиските програми за организирање на трет циклус универзитетски студии (докторски студии) на Факултетот за медицински науки.2. беа донесени следниве одлуки: 1. Одлука за давање на согласност за склучување на Договор за закуп на простории со НУЦК „Ацо Шопов” – Штип. 3. Одлука за плаќање на паричен износ за лежарина на „ПМВ форд мондео“. 11. Одлука за усвојување на Правилник за единствени основи за остварување на издавачка дејност и Правила за издавање на учебници и учебни помагала на Универзитетот.4. 8. 5. од Агенција за управување со одземен имот. 2. Одлука за распишување на Конкурс за запишување на студенти на втор циклус на академски специјалистички студии по методика на наставата по религиско образование на Педагошки факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2009/2010 година. Кирил и Методиј” – Скопје. на паркинг во сопственост на „Агрокуманово“ – Куманово. возило кое е доделено на Универзитетот за потребите на Правен факултет.2010 година. 1/10 од 3. Одлука за усвојување на студиските програми за организирање на трет циклус универзитетски студии (докторски студии) на Факултетот за музичка уметност. образовна и културна соработка помеѓу Универзитетот во Риека и Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Одлука за донирање на парични средства за печатење на монографија „Атлас на минералите во Македонија“.2010 година. 6. одржана на 11. Одлука за давање на согласност на Правилник за утврдување на цените на услугите на Институтот за информатика и студиска програма на Институтот за информатика. Одлука за прифаќање на Понуда за деловна соработка со медиуми. Одлука за давање на согласност за одржување на настава на друг универзитет. Одлука по Барање за одобрување на организирање на аранжман по повод 8-ми Март. Одлука по Барање од Друштво на физичари на Република Македонија бр. 12. 7. Одлука за давање на согласност за потпишување на Договор за научна. Одлука за усвојување на студиските прграми за организирање на трет циклус универзитетски студии (докторски студии) на Економски факултет.3.

одржана на 21. 7. Одлука за усвојување на нова Студиска програма за прв циклус на универзитетски студии на Машински факултет. согласно со Одлуката на Наставно-научниот совет на Педагошки факултет 2102-32/19 од 26. 8. Листата на архивската граѓа од трајна вредност и Листата на документарниот материјал со рокови за чување за 2010 година. одржана на 17. 17. На четириесеттата седница на Ректорската управа.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 5. Одлука за изнајмување на деловен простор во сопственост на „Макпромет АД“ – Штип. Одлука за усвојување на Предлог-мислење бр. Одлука за усвојување на Ценовник на книги по договор со автори за продажба во книжарниците на Уни-сервис ДООЕЛ Штип. Одлука за давање на согласност на наставник за ангажирање на Државен универзитет во Тетово. 4. Одлука за утврдување на составот на наставно-научните совети на единиците на Универзитетот.3. Одлука за исправка на техничка грешка на Студиска програма за втор циклус студии на Педагошки факултет. Одлука по понуда од „Норма прес“ ДООЕЛ – Скопје. 12.2010 година. беа донесени следниве одлуки: 1. На триесет и деветтата седница на Ректорската управа. Одлука за определување на лица вработени на Универзитетот за посета на обука за прва помош во работна организација. Одлука за усвојување на Програма за одбележување на патрониот празник на Универзитетот за 2010 година. Одлука за усвојување на План за архивски знаци.2010 година. 9. 3. Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стекнување и распределба на средствата остварени врз основа на втор циклус универзитетски студии и трет циклус (докторски) студии на Универзитетот. Одлука за доделување на пофалница и награда. 13.2010 година. беа донесени следниве одлуки: 1. 11. Одлука за усвојување на Конкурс за запишување на студенти на прв циклус на студиските програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2010/2011 година и за усвојување на Конкурс за запишување на студенти – питомци и студенти на прв циклус студии на Воената академија во учебната 2010/2011 година (придружна членка). 15. 36 . Одлука за давање на согласност на наставници да држат настава на друг универзитет. 16. 2. 1003-123/9 од 3. од Комисијата за финансии. 6.2.4. Одлука за одбивање на Барањето од Ангеле Зафировски. Одлука за одбивање на Барањето од дипломиран инженер геолог Саше Митрев. 10.2010.2. Одлука за прифаќање на химна на Универзитетот. 14. инвестиции и развој.

Одлука за усвојување на Правилник за работа. критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус на студии на Универзитетот. 15. Одлука за усвојување Правилник за ангажирање афирмирани научници. 2202-59/33 од 6. 9. Одлука за усвојување на правила за премин од една единица на друга единица во рамките на Универзитетот. Странски јазик и Спорт и рекреација во студиските програми на единиците на Универзитетот. стручњаци и уметници од практиката во наставата на Универзитетот. Одлука за усвојување на Одлуката на Наставно-научниот совет на Електротехнички факултет бр.4. 19. Одлука за набавка на Микрософт лиценци.1702-62/8.1702-62/9.2010 година од Министерство за образование и наука. за измени и дополнувања на студиските програми.2502-53/5 од 14.4.1702-62/3 и бр. 3. Одлука за усвојување на Студиската програма по лозарство за четиригодишни студии од прв циклус на Земјоделски факултет. Одлука за усвојување на Правилник за организација и работење на Центарот за обезбедување на квалитет.2010 година.Годишен извештај 2. 16. 6.4. 37 . Одлука за давање на согласност за постапување по писмо со предмет Ургенција бр. 7. Ценовник за работа и План за одржување на Центар за е-учење. Одлука за посетување на курсеви на нововработени лица на Универзитетот. за исправка на технички грешки во студиските програми. 10. Одлука за усвојување на одлуките на Наставно-научниот совет на Економски факултет бр.3. Одлука за преотстапување на возило од Катедрата за заштита на растенијата при Земјоделскиот факултет на Универзитетот.2010 година. Одлука за усвојување на Одлуката на Наставно-научниот совет на Факултетот за медицински науки бр. бр. 14. 20. за исправка на технички грешки во студиските програми. Одлука за ревидирање на студиските програми за предметите Информатика. Одлука за усвојување на обрасци за втор циклус студии на Универзитетот.2010 година. 18. 8. 13.1702-62/10 од 14. 12. Одлука за усвојување на правила за премин од друг универзитет на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 17. бр. Одлука за усвојување на правила за премин од Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип на друг универзитет. 5. за исправка на технички грешки во студиските програми.4. Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за условите. 4. Одлука за усвојување на Одлуката на Наставно-научниот совет на Факултетот за природни и технички науки бр. 03-2405/1 од 29. Одлука за усвојување на правила за премин од една на друга студиска програма во рамките на иста единица при Универзитетот. 11.2010 година. 2302-105/6 од 6.

Одлука за усвојување на Наставна програма за курсеви на Центарот за е-учење. Одлука за усвојување на измени и дополнувања на Правилникот за условите. Одлука за давање на согласност за потпишување на Договор за вршење на услуги помеѓу Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип и Александар Димитровски од Скопје. 28. Одлука за усвојување на Барањето бр. со траење од две години. 23. на Земјоделски факултет. 33. Одлука за усвојување на Студиска програма по рурален туризам за втор циклус на студии. 1902-47/04. 38 . Одлука за започнување на постапка за измена на член 377. 26. На четириесет и првата седница на Ректорската управа. 5.2010 година за измена и дополнување на студиската програма. Одлука за усвојување на измени и дополнувања на студиските програми за прв циклус на студии на Факултетот за информатика. Одлука за усвојување на Студиска програма по советодавна и стручна поддршка на руралниот развој за втор циклус на студии. 29.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 21.5. 31. 32. 4. Одлука за усвојување на одлуките на Наставно-научниот совет на Факултетот за музичка уметност бр. Одлука за усвојување на Студиска програма по рурален развој за втор циклус на студии. со траење од две години. одржана на 15. 22. Одлука за продолжување на Договорот за одржување на софтвер за материјално-финансиско работење. инвестиции и развој. 2. 3.08-1550/1 од 23. критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Одлука за усвојување на Студиска програма по компјутерски дизајн за прв циклус на студии на Факултетот за природни и технички науки. од 20. 6. став 2 од Статутот на Универзитетот. Одлука за назначување на претставник од Универзитетот во раководството на Фитосанитарната лабораторија.4. Одлука за спроведување на уписите за учебната 2010/2011 на Факултетот за туризам и бизнис логистика во Гевгелија и во Кавадарци.2010 година. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за финансии. Одлука за усвојување на правила за ангажирање на наставници и соработници на Универзитетот. 25. Одлука за усвојување на Студиска програма по лозарство за втор циклус на студии. на Земјоделски факултет. 27. 24. беа донесени следниве одлуки: 1.2010 година.3. 30. Одлука за усвојување на Конкурс за запишување на студенти на втор циклус Универзитетски специјалистички студии по методика на наставата по религиско образование на Педагошки факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2009/10 година. Одлука за усвојување на Студиската програма по енологија за втор циклус на студии.

29. 19. д-р Зоран Панов. 24. производство. Одлука за усвојување на Предлог-проект за 3D модулирање на Универзитетот. 8. Одлука за усвојување на Барањето од проф. 20.0301/22 од 7. 26. 13. Одлука за измени и дополнувања на студиските програми за прв циклус на студии на Машински факултет. 12. Одлука за давање на согласност за соработка со Друштво за консалтинг. евиденција и известување за извршени работни задачи и активностите на вработените во одделите и центрите при Универзитетот. Одлука за усвојување на студентски календар и распоред на годишни активности на Универзитетот. 22. трговија и услуги „Емотикон“ – Штип. 18. 21. да се подмируваат од страна на Универзитетот. 14. Одлука за усвојување на Студиска програма по финансово право на Правниот факултет. Одлука за измени и дополнувања на студиските програми за прв циклус на студии на Педагошки факултет. Одлука за усвојување на Барањето од Министерство за внатрешни работи СВР – Штип.2010 година. Одлука за усвојување на Барањето од Општинска установа за култура „Дом на млади“ – Штип бр.2. 10. 11. Одлука за усвојување на Студиска програма по рурален развој за прв циклус на студии (3+1) на Земјоделски факултет. студиски и научни престои итн. Одлука за дислокација на Машински факултет. Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот. 2102-32/18 од 19. Одлука за задолжително доставување на барања за средства за конгреси. Одлука за усвојување на Правилник за планирање.Годишен извештај 7. 9. 17. Одлука за усвојување на Одлука од Наставно-научниот совет на Педагошки факултет бр. 28. Одлука за усвојување на Студиска програма по енологија за прв циклус на студии (3+1) на Земјоделски факултет. Одлука за измени и дополнувања на студиските програми за прв циклус на студии на Економски факултет. Црна Гора. 27. 25. 39 . Одлука за одобрување на средства за учество на студенти на Електријада 2010 во Чањ. 16. конференции. до Министерство за образование и наука и доколку истите не бидат одобрени. Одлука за измени и дополнувања на студиските програми на Филолошки факултет. Одлука за измени и дополнувања на студиските програми за прв циклус на студии на Факултетот за медицински науки.5. Одлука за верификација на мандат на член на Ректорската управа. Одлука за измени и дополнувања на студиските програми за прв циклус на студии на Правен факултет. 15. 23.2010 година. Предлог-одлука за утврдување на работи кои спаѓаат во дејноста на Универзитетот и значат или би можеле да значат конкуренција на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

1702-76/9 од 18.2010 година. Одлука за усвојување на Правилник за доделување на почесни академски титули на Универзитетот. Одлука за измена на Правилникот за формите на стекнување и распределба на приходот од научноистражувачка. беа донесени следниве одлуки: 1. Одлука за плаќање на трошоците за патување во Самара – Русија на студенти и асистенти од Универзитетот.2202-77/3 од 14.1802-85/24 од 26. 12. Одлука за усвојување на предлог-одлука од Наставно-научниот совет на Економски факултет бр.2010 година за измени и дополнувања на Студиската програма 2007/2008 на Економски факултет за насоките Меѓународна економија и Здравствен менаџмент. Одлука за усвојување на Предлог-одлука од Наставно-научниот совет на Земјоделски факултет бр.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 30. втор циклус (едногодишни) студии. 2.6.5. 14. стручно-уметничка и апликативна дејност на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. одржана на 18. 8. 4. 3. На четириесет и втората седница на Ректорската управа. 10.5. 7. 5. Одлука за усвојување на измени и дополнувања на студиските програми за прв циклус на студии на Факултетот за природни и технички науки. од страна на овластени судски проценители. 6.2010 година за исправка на техничка грешка во Студиската програма за насоката МБА – менаџмент (модул 3+2).2010 година за измени и дополнувања на Студиската програма по инженерство на животна средина. Одлука за усвојување на Правилник за организација и работа на Канцеларијата за кариера и алумни клуб на Универзитетот. Одлука за овластување на потписници на жиро-сметката на студентската организација Студентски парламент. Одлука за распишување на Конкурс за запишување на студенти на втор циклус универзитетски и специјалистички студии на Универзитетот. Одлука за изработка на процена на објекти кои не се запишани во книговодствена евиденција на Универзитетот. Одлука за усвојување на Правилник за реализирање на практична настава за студентите на Универзитетот. 13. 40 .6. 11.2010 година за ставање во мирување на студиска програма. Одлука за измена на Правилникот за стекнување и распределба на средствата остварени врз основа на втор циклус Универзитетски студии и трет циклус (докторски) студии на Универзитетот.6.1702-95/4 од 15. Одлука за усвојување на Предлог-одлука од Наставно-научниот совет на Економски факултет бр. Одлука за усвојување на правила за кодирање на предметите во студиските програми на Универзитетот. 9. Одлука за усвојување на Предлог-одлука од Наставно-научниот совет на Факултетот за природни и технички науки бр.

Одлука за усвојување на подготовка на Програма за одбележување годишни и значајни настани и истакнати личности во 2011 година. Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија.2010 година. Одлука за усвојување на Одлуката на Наставно-научниот совет на Факултетот за медицински науки бр. 3. Одлука за дополнување на Правилникот за критериумите и постапката за избор на наставно-научни. Одлука за усогласување на студиските програми на единиците на Универзитетот по предметите Математика. Одлука за усвојување на Предлог-одлука од Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и бизнис логистика бр. Одлука за усвојување на предлог-мислењата од Комисијата за финансии инвестиции и развој.7. 5. Одлука за усвојување на Ценовник на услуги на Центарот за односи со јавноста. Одлука за зголемување на основачки влог на Уни-сервис ДООЕЛ Штип. 24. Одлука за усвојување на предлог-мислењата од Комисијата за издавачка дејност. беа донесени следниве одлуки: 1. за работната група за успешно реализирање на уписите на Универзитетот и за соработниците од единиците на Универзитетот кои се задолжени за примање на документи и внесување на податоци за пријавените кандидати. работна група за техничка помош во реализација на уписите и задолжување на деканите да назначат по двајца-тројца соработници од единиците на Универзитетот за примање на документи и внесување на податоци за пријавените кандидати по единици за учебната 2010/2011 година.2602-40/7 од 24.2010 година. Одлука за усвојување на правила за администрирање на апликативни истражувања на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.5. 22.5.2602-68/19 од 17.2502-64/7 од 19. 23. 21. 16. 17. научни. На четириесет и третата седница на Ректорската управа. 25. Хемија. 41 . Одлука за дополнување во делот на студиските програми во кој се дефинира фондот на часови и кредити за секоја дисциплина поединечно. 18. одржана на 5. наставни и соработнички звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. 20.2010 година за измени и дополнувања на студиските програми за прв циклус на студии.2010 година.4. Одлука за утврдување на надомест за членовите на Универзитетската конкурсна комисија. Одлука за усвојување на Предлог-мислење од Комисија за финансии инвестиции и развој. 4.Годишен извештај 15. 2. 19. Одлука за определување на временски период во кој вработените на Универзитетот колективно ќе го користат годишниот одмор. Физика и Биохемиија. Одлука за потврдување на Одлуката на Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и бизнис логистика бр.

Одлука за усвојување на Правила за јавна одбрана на магистерски/ специјалистички труд на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 3. д-р Блажо Боев за претставник од Универзитетот во Совет за развој. 7. одржана на 16. 12. Одлука за разрешување на проф.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 6. Одлука за определување на матични факултети на предмети. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за финансии. финансирање и имот на високообразовните установи.8. 11. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за наставни прашања. Одлука за задолжително присуство на помлади асистенти и асистенти на првиот дел од Напреден курс за користење на ИКТ во наставниот и истражувачкиот процес. д-р Блажо Боев за претседател на Комисија за јавни набавки. 10. 42 . финансирање и имот на високообразовните установи. 6. 12. На четириесет и четвртата седница на Ректорската управа. Одлука за овластување на потписници на жиро-сметката на Универзитетски спортски центар ДООЕЛ Штип.2010 година. д-р Лилјана Колева-Гудева за претседател на Комисија за нормативна и издавачка дејност. Одлука за усвојување на Правилник за условите и начинот на ангажирање на визитинг-професор на Универзитетот. д-р Борис Крстев од претседател на Комисија за нормативна и издавачка дејност.Компјутерски образовен центар. Одлука за определување на висината на надоместокот за партиципација кој треба да го плаќаат странските студенти кои се запишани на Универзитетот во учебната 2010/2011 година. 2. 10. 5. Одлука за избор на проф. Одлука за избор на проф. 9. 8. 11. стручно-уметничка и апликативна дејност на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Одлука за измена на Правилникот за формите на стекнување и распределба на приходот од научноистражувачка. беа донесени следниве одлуки: 1. Одлука за избор на проф. 4. Одлука за промена на назив на предмет во Студиска програма за втор циклус на студии на Правен факултет. 8. 7. Одлука за посета на курсови за Sharepoint на вработени на Универзитетот организирани од Семос . д-р Емилија Јаневиќ-Ивановска за заменикпретседател на Комисија за јавни набавки. д-р Борис Крстев од претставник од Универзитетот во Совет за развој. Одлука за избор на проф. инвестиции и развој. Одлука за разрешување на проф. Одлука за одбивање на барањето од Национална установа Библиотека „Гоце Делчев“ – Штип. Одлука за усвојување на План за активности на Центарот за односи со јавноста во пресрет на уписите за студиската 2010/2011 година. 9.

Одлука за трошоците за акредитирање на лабораториите на Универзитетот да ги плати Универзитетот. 16.2010 година. 19.2010 година. Одлука за одбивање на Барањето од МИТ универзитет . 28. 2302-201/5 од 5. Одлука за плаќање на фактура за превоз на книги донација од International book project – USA и шпедитерски трошоци на Шпедиција „Логвин“. Одлука за делумно усвојување на Барањето од ДООЕЛ „Сине Ајс“ – Штип. Одлука за усвојување на Предлог-понуда од „СПА интернационал“ – Штип. 43 . 20. Одлука за одбивање на Приговорот од проф. Одлука за усвојување на Барање од Качувачки клуб „Астибо“ – Штип. Св.1005-644 од 12.7.2010 година за измени и дополнувања на Студиската програма по турски јазик и книжевност 2010/2011. Одлука за усвојување на Барање за согласност за приклучок на електрична енергија на викенд куќа на нисконапонска мрежа во сопственост на Земјоделски факултет. 0801-899/1 од 6. Одлука за овластување на потписници на жиро-сметката на Унисервис ДООЕЛ Штип. 26. 2402-90/8 од 7.2010 година. д-р Борис Крстев од претседател на Комисија за јавни набавки. Одлука за избор на проф. 18. Одлука за потврдување на Одлуката за Наставно-научниот совет на Филолошки факултет бр. Одлука за разрешување на проф. 29. 25. д-р Ристо Фотов за претседател на Комисијата за финансии. 24. поднесено од Оливера Коцева – Максимова. Одлука за формирање на Комисија за потпис и расход на стари материјали останати од реконструкцијата и санацијата на објектите на Универзитетот. Одлука за распишување на Конкурс за избор на наставник во сите звања за наставно-научната област трговско право. 17. 21. 27. 23. Одлука за усвојување на Правилник за условите. инвестиции и развој. Николе.7.7.Годишен извештај 13.Скопје бр. критериумите и правилата за запишување и студирање во трет циклус – докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Одлука за разрешување на проф. 15. Одлука за усвојување на Предлог-одлуката на Наставно-научниот совет на Електротехнички факултет бр.7. д-р Борис Крстев од претседател за Комисија за финансии. д-р Билјана Ѓорѓевска на Решението бр. 22. Амзибегово. 14. с. инвестиции и развој.

2010 година. Одлука за усвојување на Конкурс за запишување на студенти на прв циклус на универзитетски и стручни студии на студиските програми на Универзитетот во учебната 2010/2011 година – втор уписен рок. 4. 3. 4.8. хемија. Одлука за ослободување од партиципација за прв и втор семестар на студентите од ромска националност кои се запишани во учебната 2010/2011 година.2. беа донесени следниве одлуки: 1. одржана на 20. а кои имаат помалку од 40 поени. 9. Одлука за усвојување на Барање за давање на согласност за ангажирање на потребниот кадар за вршење на универзитетска дејност во Државниот универзитет во Тетово. Одлука за продолжување на Конкурсот за запишување на студенти на втор циклус универзитетски академски.8. Одлука за определување на странски јазици што мора да ги имаат изучувано студентите кои сакаат да се запишат на втор и трет циклус студии на Универзитетот. 5. 10. 2. 11. одржана на 30.08.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип На четириесет и петтата седница на Ректорската управа. Одлука за запишување на кандидати кои се јавиле на Конкурсот за запишување на студенти за прв циклус студии на Универзитетот во учебната 2010/2011. Одлука по Барање од Машки одбојкарски клуб „Младост“ – Штип. Одлука по Иницијатива од Земјоделски факултет бр. Одлука по Допис од Министерство за образование и наука бр. 6. 7. беа донесени следниве одлуки: 1. 126/87/1 од 25. специјалистички и специјалистички стручни студии на студиските програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2010/2011 година. биологија. Одлука за организирање на универзитетски студии по математика.9. 6. Одлука за прифаќање на Барањето од Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип бр.2010 година. Одлука по барање за преземање на Одбојкарски клуб од Женски одбојкарски клуб „Младост“ – Штип. 2. 0302-1087/1 од 7. географија и компјутерски дизајн. Одлука за усвојување на листа на членови на Наставно – научните совети на единиците на Универзитетот. Одлука за преадаптација на две предавални во лаборатории во Кампус 2 на Универзитетот. 1802-130/9 од 23. 44 . 3. Одлука за определување на одговорни лица за реализирање на проектите за санација и адаптација на објекти и простории на Универзитетот. 8.2010 година. На четириесет и шестата седница на Ректорската управа. 5.2010 година.2010. Одлука по Барање од ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје – Скопје. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за наставни прашања.

9. одржана на 18. Одлука за усвојување на Правилник за изменување на Правилникот за условите.2010 година.2010 година. Општинска организација – Штип.1702-126/6 од 14. наставна програма и Ценовник на услуги на Институтот за јазици при Филолошки факултет. 5.Годишен извештај 7. Одлука за усвојување на Барањето за екстра лесно гориво од Црвен крст на Македонија. 4. Одлука за усвојување на Барање од Основно училиште „Димитар Влахов“ – Штип.9. Одлука за усвојување на Барањето за екстра лесно гориво од НУ Библиотека „Гоце Делчев“ – Штип. 11. 2402-123/38 од 29. Одлука за дополнување на Одлуката за распишување на Конкурс за запишување на студенти на втор циклус универзитетски и специјалистички студии на Универзитетот. 7. Одлука за усвојување на висината на надоместоците за час на договорно ангажираните професори на Универзитетот. 10. Одлука за усвојување на Правилник за организација.2010 година на Наставно-научниот совет на Економски факултет. 3. Општинска организација Штип. Одлука за склучување на годишен договор со весникот „Штипски глас“. 6. донесена на четириесет и втората седница на Ректорската управа. Одлука за дополнување на Одлуката за висината на надоместоците што ги плаќаат студентите за образование и административни услуги на Универзитетот. Одлука за усвојување на Упатство за користење на MOODLE курсеви. На четириесет и седмата седница на Ректорската управа. 9. 0901-793/12 од 18. Одлука за објавување на Јавен повик за закуп на недвижен имот – деловен објект за потребите на Универзитетот. бр. Одлука за потврдување на Одлуката од Наставно-научниот совет на Филолошки факултет бр. Одлука за усвојување на Барањето од Црвен крст. Одлука за усвојување на предлог-мислењата од Комисијата за издавачка дејност. Одлука за организирање на предметот Спорт и рекреација. Одлука за усвојување на Предлог-одлука бр. 14. 8.10. Одлука за потврдување на предлог-мислења од Комисијата за финансии инвестиции и развој. 13.9. беа донесени следниве одлуки: 1. 45 .6. 2. 11. 8. Одлука за давање на согласност за распишување на Конкурс за предвремен избор во звање вонреден професор.2010 година. 12. критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус на студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. 10. Одлука за усвојување на Барањето за одобрение на промотивни активности на телекомуникацискиот оператор ONE.

Одлука за стипендирање на трет циклус на студии на вработените соработници на Универзитетот. 22. На четириесет и осмата седница на Ректорската управа. 21. 16.2010 година. Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија за одлучување за прием на кандидати за втор циклус студии за учебната 2010/2011 година. Одлука за усвојување на Програма за Научна конференција „Јосиф Ковачев и неговото време“ во организација на Институтот за историја и археологија при Универзитетот.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 12. 19. Одлука за усвојување на образец на Договор за бенифиции на студенти. за земање на рамковен кредит од банка. Одлука за давање на согласност на План за работа на Студентскиот парламент на Универзитетот за студиската 2010/2011 – 2011/2012 година. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за финансии инвестиции и развој. објавен во дневен весник „Дневник“ на 8.2010 година донесена на триесет и шестата седница на Ректорската управа. Предлог-одлука за членови на Универзитетска комисија за самоевалуација. 6. 17. 14. РЕ Физикална медицина. 5. 0901-163/9 од 8. 8. Одлука за усвојување на образец на Договор за финансирање во професионален / кариерен развој на вработен на Универзитетот. 2. 4. Одлука за усвојување на Понуда по отворен повик за закуп на недвижен имот деловен објект за потребите на Универзитетот. беа донесени следниве одлуки: 1. Одлука за давање на согласност за склучување на Анекс-договор. Одлука за усвојување на понуда од македонскиот магазин „Шило“ од Австралија. Одлука за започнување на постапка за сертификација на администрацијата на Универзитетот по Стандард ISO 9001. Одлука по предлог-мислења од Комисијата за издавачка дејност. Одлука за изменување на Одлуката бр. 20. 13. 7. одржана на 22.2. Одлука за давање на согласност на Финансиски план на Студентскиот парламент на Универзитетот. 15. Одлука за усвојување на барањето на храмот „Воздвижение на шесниот крст господов“ – с. Одлука за давање на согласност на Одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за информатика. 18. Одлука за измена и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2010 година. 46 .10. Одлука за давање на согласност за склучување на Договор за закуп на простор со ЈЗО Клиничка болница – Штип. Одлука за давање на согласност за склучување на Договор за вршење на услуги со Академија за протокол Македонија ДООЕЛ Скопје. 3.2010 година. Кадрифаково.11.

21. 3903-1/1 од 9. економ домар и хигиеничар. Одлука за давање на согласност на Предлог-одлуката на Наставнонаучниот совет на Електротехничкиот факултет (за прв циклус). 10. 01/10 од 24. објавен во „Универзитетски гласник“ бр. IV. Одлука за усвојување на Предлог-проект за серија дебати на различни теми.8. Одлука за изменување на Правилникот за утврдување и исплата на плати и надоместоци од плати и други надоместоци на вработените. 11. 13.4. ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ 1. 1002-642/2 од 8. Одлука за усвојување на Барање бр. 19. градоначалникот на Општина Штип донесе Одобрение за градење бр. 23. 17. Исто така. 14. Одлука за утврдување на Листа на информации од јавен карактер на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Одлука за усвојување на понуда од Телевизија Кочани бр.2010 година.2009 година и истото му беше доставено на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.2010 година поднесено од носители на научни проекти. Одлука за давање на согласност на Предлог-одлуката на Наставнонаучниот совет на Електротехничкиот факултет (за втор циклус).10. 3904-12/1 од 2. градоначалникот на Општина Штип донесе Решение за локациски услови бр.Годишен извештај 9. Одлука за одбивање на Барање бр. 18. 47 . Одлука за ангажирање на 30 лица на работни места портир. 12.9.2010 година. Одлука за давање на согласност на Центарот за односи со јавноста да организира филмски и театарски претстави. 0505-1305/1 од 27. Објект: Спортска сала „Јордан Мијалков“ Решавајќи по Барањето на Општина Штип и Министерството за образование и наука – Скопје за издавање на Решение за локациски услови за изградба на спортска сала и затворен пливачки базен.11. Одлука по Барање за продолжување на Договорот склучен со ТВ Стар – Штип за изнајмување на пакет од две рекламни паноа.2009 година и истото му беше доставено на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. решавајќи по Барањето на Општина Штип и Министерството за образование и наука – Скопје. 20. 15. Одлука за усвојување на понуда од Yellow pages бр. 1003-2413/2 од 15. 16. Одлука за формирање на Комисија за спроведување на попис на Универзитетот. Одлука за спречување на судир на интереси помеѓу родител – наставник и студент – дете на наставник. Одлука за распишување на Јавен повик за поставување на кафемати во објекти на Универзитетот. 12/09 и 14/10.11. 22.2010 од Национална аутизам асоцијација.

По Барање на Универзитетот се склучи Договор со ЕВН Македонија за снабдување со електрична енергија бр.11. градоначалникот на Општина Штип донесе Одобрение за употреба бр. по Барање на Универзитетот. од страна на ТП „Геопремери“ – Штип беше изработен Геодетски елаборат за промени во одржување бр.2010 година и Имотен лист бр. Универзитетот до Агенцијата за катастар на недвижности поднесе пријава бр. 256/09 од 30. 1001-700/1 од 10.2010 година.2010 година.06.2010 година.6. 22242 со дел. од страна на ТП „Геопремери“ – Штип беше изработен Геодетски елаборат за промени во одржување бр.8. Исто така. од 1.6. Агенцијата издаде потврда бр. 0302-731/1 од 02. 10/10-17 од 31.10.2010 година. за издавање на податоци од Геодетско – катастарскиот информационен систем и врз основа на ова барање.бр.05-1105/сл. Агенцијата за катастар на недвижности – Одделение за катастар на недвижности издаде Имотен лист бр. 22085 со дел. во кој е наведено дека корисник на недвижниот имот е Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Универзитетот поднесе Барање бр.4.2010 година до Агенцијата за катастар на недвижности за запишување на правата на недвижностите кои во систематското запишување останале незапишани и врз основа на оваа Пријава.11.7.2010 година. Потоа. Агенцијата за катастар на недвижности – Одделение за катастар на недвижности издаде Имотен лист бр.2010 година за запишување на промена во катастарот на недвижности и Одделението за катастар на недвижности издаден нов Имотен лист бр.2.2010 година во кои е наведено дека корисник на недвижниот имот е Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.5. со графички приказ на Градежна парцела бр.2. 05-1105/3178 од 8.бр. од 1.261126/334 од 28. 1 со намена за изградба на спортска сала и пливачки базен. Објект: Агеција за вработување Универзитетот поднесе Пријава бр.05-1105/2190 од 22. Одделението за катастар на недвижности 48 . Локалната самоуправа на Општина Штип – Одделение за урбанизам и заштита на животната средина издаде Извод од урбанистичкиот план на градот Штип бр. за запишување на правата на недвижностите.2009 година. 99925 со дел. 0302-893/2 од 6. По Барање на Универзитетот. Објект: Средно текстилно училиште По Барање на Универзитетот. 3.05-1105/2190 од 22.89059 со дел. кои во систематското запишување останале незапишани и врз основа на оваа пријава.2010 година. 99925 со дел. Исто така.бр. бр.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Решавајќи по Барањето на инвеститорите Општина Штип и Министерството за образование и наука – Скопје. 2.11.2010 година. за издавање на Одобрение за употреба на спортска сала од трета категорија. по Барање на Универзитетот. 0302-208/2 од 18.0302-1017/1 од 20.2010 година и Имотен лист бр. 05-1105/сл.4.2010 година.бр. 131/10 од 18.

11. Исто така.2008 г. 83936 со дел.11. Министерството за транспорт и врски достави Мислење бр.2010 со кој се одобрува Предлог-планската програма за изработка на Државна урбанистичка планска документација за Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. покрај Агенцијата за вработување.2010 г. комунални работи и заштита на животната средина издаде Извод од урбанистички план со графички приказ на УП бр. заведено под бр. 0307-157/1 од 8. од страна на ТП „Геопремери“ – Штип беше изработен Геодетски елаборат за промени во одржување бр.бр.2010 година.16-9205/2 од 27.бр. Објект: Геомагнетна опсерваторија По Барање на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.2009 година.05-1105/2190 од 16. е и Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. По Барање на Универзитетот. Општина Карбинци.9. По Барање на Универзитетот.4.05-1105/8074 од 10. за запишување на права на недвижности кои во систематското запишување останале незапишани.12. 2258 со дел. со образложение кои документи се потребни за да се постапи по Барањето. 101/10 од 25. Објект: Кампус 2 (Педагошки факултет и Факултет за природни и технички науки) На 1. во кои е наведено дека корисник на недвижните ствари е Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.2010 г. во кои е наведено дека корисник на недвижните ствари.2.. ТП „Геопремери“ – Штип изработи Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога бр.67/10 од 19.2010 г.2010 година и Имотен лист бр.4.05-1105/8072 од 10.6. односно.2010 година. 82915 со дел.0302-1501/1 од 26.2010 г. 5. ТП „Геопремери“ – Штип достави Записник за извршен увид на местото.Годишен извештај издаде нов Имотен лист бр.3.2010 г. Министерството за транспорт и врски при Владата на РМ достави Допис бр. Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој при Владата на РМ до Универзитетот достави Извадок од Нацрт-записникот од 28-та седница 49 . Агенцијата за катастар на недвижности – Одделение за катастар на недвижности издаде Имотен лист бр. 1 на Договор за закуп бр.4.2010 година.бр. и Имотен лист бр. по Барање на Универзитетот.02-8657/1 од 4. ТП „Геопремери“ – Штип изработи Геодетски елаборат бр. бр. По Барање на Универзитетот.10. 6. Во врска со Барањето на Универзитетот за доделување право на користење на недвижна ствар.Скопје Средното училиште на Град Скопје „8 Септември“ – Скопје и Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип склучија Анекс бр.48/10 од 10. Одделение за урбанизам.1. Објект: Средно училиште „8 Септември“ . 82904 со дел.6.05-1105/2190 од 16. 4. беше извршено омеѓување на катастарски парцели заради поставување на бетонска ограда.

6.2.6.2010 г.6. Универзитетот повторно поднесе Барање до Владата на РМ бр. Министерството за образование и наука.17-35/102 од 7.2010 г.17-35/102 од 7. во кој е наведено дека разгледувањето на Барањето на Универзитетот за давање на недвижна ствар е одложено. 0302-144/1 од 5. Согласно со горенаведениот Извештај бр.12.12. Објект: Факултет за медицински науки Универзитетот поднесе Барање до Министерството за транспорт и врски бр. Владата на РМ донесе Одлука за давање на користење на недвижна ствар бр.2010 г. По Барање на Универзитетот. 50 . за да може што побргу да се добие Одобрение за градба и да се започне со изведба на објектот на Факултетот за медицински науки. По обезбедените мислења од Агенцијата за државни патишта.11. Министерството за економија и Секретаријатот за законодавство. Потоа. за продолжување на постапката за давање на недвижна ствар за формирање на Геомагнетна опсерваторија. Комисијата за економски систем и тековна економска политика при Владата на РМ достави Извештај бр.15-20/121 од 6.2010 г.6.2010 г.2010 година за корекции на Предлогпланот за измена и дополнување на Деталниот урбанистички план за Универзитетскиот клинички центар и максимално почитување на веќе усогласеното и предадено Урбанистичко решение. со укажување Општина Карбинци да се обрати до Министерството за земјоделство. имајќи ги предвид новите обезбедени документи. бр. Генералниот колегиум при Владата на РМ достави Мислење бр. со цел реализација на Барањето за недвижна ствар за формирање на Геомагнетна опсерваторија.0302-1446/1 од 26..285/10 од 10.0302-1446/1 од 26. шумарство и водостопанство за пренамена на земјиштата од категоријата пасишта и шуми. 7. во градежно земјиште.2010 г. Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта и Јавното претпријатие за стопанисување со шуми.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип на комисиите на Владата бр. шумарство и водостопанство со Барање за пренамена на земјиштата од категоријата пасишта и шуми. до Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој за повторно да го разгледаат Барањето на Универзитетот.2010 година.2010 г.2010 г. Општина Карбинци поднесе Барање бр.12.51-3114/1 од 14.11. каде е наведено дека Комисијата го одложила разгледувањето на Барањето на Универзитетот за давање на недвижна ствар за формирање на Геомагнетна опсерваторија со образложение дека претходно треба да се обезбедат нови мислења од Министерството за финансии. По завршувањето на сите постапки. 08-569/1 од 14.18-40/98 од 4. како и да се распише тендер за проектирање на објектот.. до Министерството за земјоделство. ТП „Геопремери“ – Штип изработи Геодетски елаборат за нумерички податоци за КО Вртешка. Согласно со горенаведеното Барање бр.. во градежно земјиште. Министерството за труд и социјална политика.

беше објавена во „Службен весник на РМ“ бр..2010 г. а во врска со Барањето за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар. 51 .10.1к-В2 и Извод од Урбанистички план бр. во рамките на Инвестиционата програма и план за изградба на нов објект и кредитно задолжување. и Мислењето од Секретаријатот за законодавство бр. која треба да се произнесе по истото. 0505-281/1 од 3.2010 година до Министерството за образование и наука со предлог за изнаоѓање на привремено решение.1003853/2 од 2.2010 година до Министерството за финансии за добивање на согласност за земање рамковен кредит од банка и притоа средствата од кредитот ќе се искористат за изградба на Факултет за медицински науки.51-4996/1 од 12.3.2010 година за издавање на Урбанистички план и врз основа на ова Барање.139/10. Исто така.2010 г. но со одредени инвестиции од страна на УГД многу бргу би се ставил во функција.2010 г.2010 г.2010 г.2010 година. 0302284/3 од 3. Одделението за урбанизам и заштита на животната средина издаде Извод од Урбанистички план бр. г. за престанок на користење на недвижни ствари на Јавната здравствена установа – Општа болница Штип и оваа Одлука на 19. Факултет за медицински науки.0308-957/1 од 10.7.2.1001-3539 од 7.10. ТП „Геопремери“ – Штип изработи Геодетски елаборат за нумерички податоци бр.8. Никола Тодоров.8.7. за одобрување на повеќегодишен Договор за јавна набавка – за изградба на нов објект за високо образование.3. односно за користење на објектот на Работната единица за физикална медицина и рехабилитација во Штип. бидејќи овој објект се наоѓа во незавидна состојба. Владата на РМ донесе Одлука бр.1001-3539/1 од 7.2010 година е препратено до Агенцијата за планирање на просторот.2010 г. г.2. Зоран Ставрески и Барање бр. 0302144/1 од 5. Универзитетот поднесе Барање бр. до Владата на РМ за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар.147/10 од 12. Универзитетот поднесе Барање бр. 07-5172/2 од 26. Универзитетот поднесе Барање до Локалната самоуправа бр.16-1302/2 од 22. Универзитетот достави до Министерството за образование и наука Предлог-развојна студија за Факултетот за медицински науки бр.2010 година до Министерот за финансии.2010 година со известување дека горенаведеното Барање бр. Во меѓувреме.0302-500/1 од 20.3. со графички приказ на Градежна парцела бр.2010 година. По Барање на Универзитетот.7.7.0302867/1 од 2.Годишен извештај Министерството за транспорт и врски достави Допис бр. со графички приказ на Градежна парцела бр.7. Универзитетот поднесе Известување за Факултетот за медицински науки бр.2010 година до Министерот за образование и наука.4.2010 г. Откако Универзитетот постапи по Мислењето од Министерството за финансии бр. која беше потребна за да се подготви информација да Владата на РМ за кредитно задолжување на Универзитетот. Универзитетот поднесе Барање бр.8. 0302-284/2 од 3.1л-В2.25-02-28170/2 од 24.

до НЛБ Тутунска банка и Писмо бр.4 Универзитетот поднесе Пријава бр. Постапувајќи по Барањето на Универзитетот за добивање на долгорочен рамковен кредит.12.6.517265/1 од 14. до АД Стопанска банка за интерес за добивање на Понуда за долгорочен рамковен кредит. Штип бр.12.2010 г. Исто така. кои во систематското запишување останале незапишани. со графички приказ на Градежна парцела бр. во кој е наведено дека се дава позитивно мислење за Барањето на согласност за поведување на постапка за добивање на долгорочен рамковен кредит.2010 г.513492/1 од 13. Штип бр.1001-2211/1 од 28. за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и овие Одлуки беа објавени на 17.1001-5395/1 од 13. на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.2010 г.6. издаде Извод од Урбанистички план на г.12. и Одлука бр. 8. Објект за високо образование – Студентски дом (Диспанзер за нервни болести) По Барање на Универзитетот. Владата на РМ достави Извадок од Нацртзаписникот од 199-тата седница бр.Штип издаде Имотен лист бр.51-7155/1 од 7.51-7265/1 од 14. По Барање на Универзитетот.4. Штип бр.11. во „Службен весник на РМ“ бр. за запишување на правата не недвижностите.0302-1538/2 од 21.071107/326 од 6. во кој е наведено дека корисник на недвижниот имот е Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Извод од Урбанистички план на г.6. Одделението за урбанизам и заштита на животната средина при Општина Штип. Владата на РМ донесе Одлука бр.05-1105/3202 од 10.5.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип По Барање на Универзитетот.4. постапувајќи по Барањето на Универзитетот за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на РМ.2010 г.2010 г. со дел.10.2010 г.83039.0302-576/2 од 10. Агенцијата за катастар на недвижности – Одделение за катастар на недвижност .51-3493/1 од 13.2010 г.2010 г.2010 г. Универзитетот достави Писмо бр.2010 г.2010 г. Одделението за урбанизам и заштита на животната средина при Општина Штип.0302-1538/1 од 21. до Агенцијата за катастар на недвижности. Согласно со позитивното мислење од Владата на РМ за Барањето на согласност за поведување на постапка за добивање на долгорочен рамковен кредит. издаде Извод од Урбанистички план на г. По Барање на Универзитетот. Агенцијата за катастар на недвижности – Одделение за катастар на недвижности . како и Согласност на предлогот за пристапување кон склучување Договор за долгорочен закуп на градежно земјиште.Штип издаде Уверение бр.6.1001- 52 .12. за историски преглед на извршените запишувања за парцели во комплекс Медицински центар КО Штип – дел 4.81/10 и стапија на сила наредниот ден од објавувањето.2010 г. сопственост на РМ бр. со графички приказ на Парцела бр.бр.12. По Барање на Универзитетот. Владата на РМ достави Извадок од Нацрт-записникот од 200-тата седница бр. во кој е наведено дека се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште. сопственост на РМ.2010 г.

11.2010 г.10.2010 г. беа доставени: Мислење од Министерството за финансии бр.2010 г. за усвојување на понудата од понудувачот „Нико 2002“ ДООЕЛ – Штип.05-1105/сл.2010 година. со дел.. По Барање на Универзитетот.83039.2010 г.2010 г.59/10-4 и бр.174/10 од 22. По Барање на Универзитетот.2010 г. Агенцијата за катастар на недвижности. Објект: РЕ за физикална медицина и рехабилитација Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип донесе Одлука за давање на согласност за склучување на Договор за закуп на простор со ЈЗО Клиничка болница – Штип. Универзитетот изработи Предлог-планска програма бр. потоа Геодетски елаборат за запишување на права на недвижности кои во систематското запишување останале незапишани бр. ТД „Нико 2002“ ДООЕЛ – Штип и Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип склучија Договор за закуп бр.10. 0701-1293/20 од 22.59/10-3.03071308/1 од 28. за изработка на Државна урбанистичка планска документација со која ќе се врши уредување и користење на просторот во рамките на формираните градежни парцели бр. Постапувајќи по Пријавата бр.2. со графички приказ на Градежна парцела бр. Потоа.10.98/10 од 3. во кој е наведено дека корисник на целокупниот недвижниот имот е Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Паркинг „Селена“ Согласно со Барањето на Универзитетот за давање на користење на недвижна ствар со намена паркинг.9.2010 година.5.10.2010 година.2010 г.2010 г.Годишен извештај 5396/1 од 13. од 26.4. Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога бр.2010 г.2. Универзитетскиот сенат донесе Одлука бр. кои во систематското запишување останале незапишани.4. бр.Штип издаде нов Имотен лист бр.10. ТП „Геопремери“ – Штип изработи Геодетски елаборат за нумерички податоци (за средношколскиот и студентскиот дом) бр.59/10-5 сите од 12. и Геодетски елаборат за нумерички податоци (за објект за високо образование) бр. Работната единица за физикална медицина и рехабилитација бр.03021217/6 од 13. донесена од Универзитетскиот сенат.2.2010 г. 10.25-02-4878/2 од 16. бр.0302-576/2 од 10. со графички приказ на Градежна парцела бр.бр..2010 година. Објект на железничка станица (Кампус 4) Согласно со Јавниот повик за закуп на недвижен имот (деловен објект) за потребите на Универзитетот.3 и бр.10. Одделение за катастар на недвижности . 9.10. Мислење 53 .2010 г.92/10 од 29.16/10 од 28.4. Штип бр. за запишување на правата не недвижностите.1001-5397/1 од 13.0701-1293/2 од 22.1. ТП „Геопремери“ – Штип изработи Геодетски елаборат за промени во одржување бр. Врз основа на Одлуката бр..3 и Извод од Урбанистички план на г.0701-1293/2 од 22.5.10.

3.2010 година.2010 г.3.10.. Согласно со Одлуката на Владата бр.2010 г.9. издаде Имотен лист бр.19-1116/3 од 2. во кој е наведено дека корисник на целокупниот недвижниот имот е Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.0301-69/10 од 22.2010 година.бр.2009 г.0302-421/1 од 26.2010 г. По Барање на Универзитетот. Државниот завод за геодетски работи. со дел.02-2257/10 од 15.5. во кој е наведено дека корисник на недвижниот имот е Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.1213-01/2023 од 2.05-1105/5791 од 4.Штип издаде Имотен лист бр.0301-14/09 од 9. По разгледувањето на сите горенаведени мислења.9439 со дел. Одделение за катастар на недвижности .2010 г. Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј – Штип. Недвижен имот во Наставен центар – Струмица По Барање на Универзитетот.3. како и измената на изгледот на фасадите кои се дадени во Анексот бр.19-6631/1-09 од 16. беше изготвен Записник бр.9.9.2. Управата за заштита на културното наследство при Министерството за култура достави Конзерваторско одобрение бр.19-6631/1-09 од 16. и Мислење од Секретаријатот за законодавство бр.2010 г. Објект: Административна зграда – нов Ректорат (ПУ во Ново Село) По Барање на Универзитетот.2010 година за конзервација. во кој е оценето дека Основниот со изведбен проект бр. 12. за објектот: реконструкција на Основното училиште во Ново Село – Штип.2010 година за издавање на одобрение за конзервација. адаптација и доградба на конгресната сала на Основното училиште во Ново Село – Штип.3. по Барање на Универзитетот беше изработен Анекс на основниот со изведбен Проект бр. изработен од ДУПП „Слемепроект“ ДОО – Штип. ТП „Геопремери“ – Штип изработи Геодетски елаборат за ажурирана Геодетска подлога бр. 54 .89839.0701/428 од 29.2.82/10 од 5.2010.2009 година.2010 г. Одделение за премер и катастар – Струмица. достави Извештај бр. и истата на 22. за примопредавање на недвижна ствар – земјиште лоцирано во КО Штип 1.6.9.08-333 од 8. 13.13/10.2. Мислење од Министерството за транспорт и врски бр.07-1115/2 од 22.2010 година.2010 г. Исто така. со почитување на поранешниот изглед на објектот и е донесен Заклучок дека се прифаќа Основниот проект за реконструкција.0301-69/10 од 22. Агенцијата за катастар на недвижности.2010 г.3.0302-1185/1 од 29. за реконструкција на Основното училиште во Ново Село – Штип ги задоволува потребите за соодветно димензиониран обем на работи за реконструкција и адаптација на ваков вид објекти. Согласно со Барањето на Универзитетот бр.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип од Министерството за образование и наука (Сектор за нормативноправни работи) бр.10. Владата на РМ донесе Одлука за давање на користење недвижна ствар бр.бр. беше објавена во „Службен весник на РМ“ бр.

2010 година за давање под долгорочен закуп на објектот – нов Пионерски дом на ЈОУ Пионерски дом „Јосип Броз Тито“ – Гевгелија.2010 година со точни податоци за површините во КО Струмица.07993/1 од 12. заверен со архивски бр.2010 за склучување на Договор за непосредна спогодба со Министерството за земјоделство. Советот на Општина Гевгелија донесе Одлука бр.12.12.0302-812/2 од 23.6.12. за да може да се започне постапка за склучување на Договор за закуп со непосредна спогодба. туку за трајно користење на целата недвижната стар и поради овие причини.0307-1487/1 од 13.0307-1245/1 од 15.1.2009 г.9. Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип на 34-тата седница донесе Одлука бр. Објект: Факултет за туризам и бизнис логистика во Општина Гевгелија Согласно со Барањето на Универзитетот за давање на користење на недвижна ствар. каде се наоѓаат објектите на Универзитетот.4.12. Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Општина Гевгелија склучија Договор бр.07-993/1 од 12. Објект: Технолошко-технички факултет во Општина Пробиштип Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и „Весна Сап“ ДОО – Скопје склучија Анекс бр.3.2010 година за регулирање на меѓусебните права и обврски. Универзитетот достави Одговор бр.0308-441/2 од 7. 15. Универзитетот достави Известување бр. 14. И двата Анекса се однесуваат на Договорот за користење на недвижност бр.3. и Анекс бр.2009 г. 55 .8.2010 година со која се одлучи наставата на Факултетот за туризам и бизнис логистика во учебната 2010/2011 година наместо во Општина Гевгелија да се одвива во Општина Кавадарци сè до создавање на просторни услови во Општина Гевгелија.2010 година. бидејќи не станува збор за долготраен закуп на дел од објектот.2008 година. шумарство и водостопанство и согласно со ова Барање Министерството достави Известување бр.0302-1169/1 од 24. По реакцијата на ваквата одлука од страна на градоначалникот на Општина Гевгелија и по дополнителните разговори.5. Универзитетот поднесе Барање бр.0701-621/11 од 13. како и бројот на катастарските парцели.2010 година до Советот на Општина Гевгелија дека не ја прифаќа горенаведената Одлука бр. Универзитетот ќе биде приморан во наредната учебна 2010/2011 година Факултет за туризам и бизнис логистика да го дислоцира од Општина Гевгелија или истиот да го стави во мирување.2.0307-1245/23 од 17.22-11085/2 од 10.2010 година во кое е наведено кои документи се потребни за да се комплетира Барањето. кои се под владение на Универзитетот.0307-1245/2 од 17. заверен со архивски бр.Годишен извештај По Барање на ЈКПД „Комуналец“ – Струмица.

11.2009 година.2009 година до Министерството за транспорт и врски – Сектор за уредување на просторот. Универзитетскиот сенат на 34-тата седница донесе Одлука бр.2009 година. Објект: Машински факултет во Општина Виница Советот на Општина Виница донесе Одлука бр.5.2010 година за пристапување на „Аутомакедонија“ АД – Скопје како придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип достави Известување бр.6. во кој се регулирани меѓусебните права и обврски на Универзитетот и Аутомакедонија.5.5.2010 година. „Аутомакедонија“ АД – Скопје и Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип склучија Договор за придружно членство бр.11. Советот на Општина Виница донесе Одлука бр. сè до моментот на изнаоѓање соодветно просторно решение кое ќе може да послужи за високообразовна дејност во Виница.07-963 од 19.07-963 од 19. Универзитетскиот сенат на 26-тата седница донесе Одлука бр. урбанизам и ЗЖС достави Барање за согласност за изработка на Парцијални измени и дополнувања на ГУП – Виница бр. кои ќе произлезат од стапувањето на Аутомакедонија како придружна членка на Универзитетот.2009 година за покренување на постапка за изготвување на Парцијални измени и дополнувања на Генералниот урбанистички план (ГУП) – Виница.0302/596 од 23.09374 од 25.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 16.2010 година. Подоцна.0302489/1 од 15.0701-621/2 од 13. 2.5. ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ 1. Секторот за комунални работи.07-563 од 31. 0701-621/2 од 13.04.6.2009 година за започнување на преговори за соработка со „Аутомакедонија“ АД – Скопје. во кое е опишана состојбата на Машинскиот факултет во Виница и е предложено во учебната 2010/11 година Машинскиот факултет да биде привремено префрлен во Кампусот во Кочани.03-4870 од 19. Врз основа на Одлуката бр. Национална установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј – Штип Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј – Штип до Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип достави Барање за придружно членство бр. Согласно со Одлуката од Универзитетскиот сенат бр.07011615/6 од 24. V.6.8451 – Гимназија „Ванчо Прке“ во КО Виница. 56 .2010 година за покренување на постапка за изготвување на ДУПД (Државна урбанистичка планска документација) на КП бр.12.2009 година за изведување на практичниот дел од наставата на Машинскиот факултет од областа на автомобилизмот. 0307-704/1 од 28. „Аутомакедонија“ АД – Скопје Друштвото за внатрешен и надворешен промет „Аутомакедонија“ АД – Скопје достави Предлог за соработка со Универзитетот бр.2010 година до Министерството за образование и наука.

4.0701110/3 од 29. Во моментот. VI. Национална установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј – Штип.283 Педагошки факултет .Кочани Број на студенти 876 Економски факултет .Штип 903 Факултет за природни и технички науки .Годишен извештај Универзитетскиот сенат на 28-тата седница донесе Одлука бр. „Агроунија“.2010 година за пристапување на Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј – Штип како придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.0701-110/3 од 29.1. Согласно со Одлуката од Универзитетскиот сенат бр.2010 година.437 Земјоделски факултет .Штип 1. ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ Во почетокот на 2010 година бројот на студенти по факултет во рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“ е следен: Универзитет – „Гоце Делчев“ .Штип 476 Факултет за медицински науки Штип 389 57 .Скопје. Универзитетот има вкупно шест придружни членки: „Аутомакедонија“ АД .Штип 1.Штип 857 Филолошки факултет . Специјална болница за кардиохирургија „Филип II“.Штип 618 Факултет за музичка уметност Штип 177 Факултет за информатика .1. во кој се регулирани меѓусебните права и обврски на Универзитетот и Музејот. Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј – Штип и Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип склучија Договор за придружно членство бр. 0307-518/1 од 26. НУБ „Гоце Делчев“ – Штип и Воена академија. кои ќе произлезат од стапувањето на Музејот како придружна членка на Универзитетот.2010 година.Штип Правен факултет .

– Еден референт од Службата за студентски прашања. се определени како одговорни лица за Економски факултет. – Еден референт од Службата за студентски прашања. во согласност 58 . се определуваат како одговорни лица за Факултет за медицински науки. – Еден референт од Службата за студентски прашања. се определува како одговорно лице за Факултет за природни и технички науки. во согласност со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. се определува како одговорно лице за Факултет за музичка уметност. референтите од Студентска служба се определени како одговорни по факултет по следниов распоред: – Двајца референти од Службата за студентски прашања. се определува како одговорно лице за Технолошко-технички факултет. во согласност со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. во согласност со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. се определени како одговорни лица за Педагошки факултет.574 Заради поефикасно и поодговорно работење. бизнис и логистика .Виница 91 Технолошко-технички факултет Пробиштип 111 ВКУПНО: 8. во согласност со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.Гевгелија Електротехнички факултет Радовиш 577 647 132 Машински факултет . – Двајца референти од Службата за студентски прашања. – Двајца референти од Службата за студентски прашања. се определува како одговорно лице за Факултет за информатика. во согласност со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. – Еден референт од Службата за студентски прашања.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Висока здравствена школа . во согласност со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. во согласност со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.Штип Факултет за туризам. – Еден референт од Службата за студентски прашања.

Годишен извештај – – – – – со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. се определуваат како одговорно лице за Правен факултет.9. – Кавадарци – еден одговорен за Земјоделски факултет и Факултет за природни и технички науки. Трет уписен рок . Еден референт од Службата за студентски прашања. до 16. Со цел поефикасно работење и опслужување на студентите. во согласност со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. се определува како одговорно лице за Филолошки факултет. до 21.9. се определува како одговорно лице за Факултет за туризам и бизнис логистика. Еден референт од Службата за студентски прашања.8. Втор уписен рок . Уписите за учебната 2010/2011 година се одржаа по следниов редослед: 1. Еден референт од Службата за студентски прашања. Еден референт од Службата за студентски прашања. во согласност со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.9. 2. во согласност со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. се определува како одговорно лице за Машински факултет.3. се определува како одговорно лице за Електротехнички факултет.6. се отворија шалтери на Студентската служба во: – Струмица – еден одговорен за Факултет за информатика и Земјоделски факултет.17. до 1. додека на Педагошкиот факултет и на Факултетот за природни и технички науки се одржаа уште по три додатни сесии за апсолвенти и студенти по стари програми. се определува како одговорно лице за Земјоделски факултет. во согласност со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. Прв уписен рок . 3. Еден референт од Службата за студентски прашања. во согласност со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. Во текот на годината се одржаа три редовни сесии и две казнени (продолжена февруарска и продолжена септемвриска). како и еден одговорен за Економски и Педагошки факултет.10.10. 59 . – Штип – еден одговорен за Правен факултет и Факултет за туризам и бизнис логистика.

Штип Факултет за информатика .440 РЕДОВНИ СТУДЕНТИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 60 Економски факултет .Радовиш Машински факултет .Штип Факултет за медицински науки .Кочани Земјоделски факултет .Штип Факултет за туризам и бизнис логистика Гевгелија Електротехнички факултет . бројот на примени студенти во прва година е следен: Редовни студенти во државна квота: 2.Штип Педагошки факултет .Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип По завршувањето на уписите.Штип Факултет за природни технички науки Штип Висока здраствена школа .Штип Правен факултет .Виница Технолошко-технички факултет Пробиштип Вкупно повторувачи кофинасирање втора година државна квота повторувачи кофинасирање Државен Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип државна квота реден број прва година 307 37 21 339 153 17 10 231 199 2 242 70 1 60 165 21 280 46 17 1 114 39 25 73 6 9 4 1 1 3 29 26 326 11 272 2 22 254 3 5 241 334 140 10 316 13 95 4 5 457 34 3 311 27 1 34 57 9 2 45 90 3 28 1 33 2 2430 248 97 2574 293 97 .430 Вонредни студенти со кофинансирање: 248 Вонредни студенти: 762 Вкупно: 3.Штип Филолошки факултет .Штип Факултет за музичка уметност .

Штип Факултет за музичка уметност .Радовиш Машински факултет .Штип Факултет за туризам и бизнис логистика Гевгелија Електротехнички факултет .Кочани Земјоделски факултет .Штип Факултет за медицински науки .Виница Технолошко-технички факултет Пробиштип Вкупно 326 68 250 7 171 4 58 1 306 6 88 3 4 4 207 242 76 54 208 115 25 1 112 9 157 18 174 37 79 3 повторувачи кофинасирање кофинасирање 8 9 10 државна квота 7 Државен Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип повторувачи 1 2 3 4 5 6 четврта година државна квота реден број трета година 1 49 90 73 6 11 4 23 2 1750 155 20 1065 82 0 61 .Штип Факултет за информатика .Штип Правен факултет .Годишен извештај РЕДОВНИ СТУДЕНТИ 11 12 13 15 Економски факултет .Штип Филолошки факултет .Штип Педагошки факултет .Штип Факултет за природни технички науки Штип Висока здраствена школа .

Гевгелија Електротехнички факултет .Кочани Земјоделски факултет .Штип Педагошки факултет .Штип Факултет за природни технички науки Штип Висока здраствена школа .Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 Економски факултет .Штип Факултет за медицински науки .1 62 .Виница Технолошко-технички факултет Пробиштип Вкупно вкупно вкупно запишани вонредни студенти повторувачи кофинасирање државна квота Државен Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип апсолвенти реден број вкупно 1179 169 50 20 876 98 20 688 13 6 242 3 5 20 959 9 50 363 95 1 372 155 181 59 184 1770 1169 888 250 1097 643 800 2 42 195 1039 0 0 0 652 34 9 897 278 15 140 424 31 835 1614 847 72 4 366 1289 83 3 170 0 9 2 20 17 115 189 63 1 17 83 31 2 71 7819 778 214 2130 11012 Во истиот период се примени документи на 71 кандидат – странски државјани или наши државјани со завршено средно образование во странство.Штип Филолошки факултет .Штип Факултет за туризам и бизнис логистика .Штип Правен факултет .Штип Факултет за музичка уметност .Штип во декември 2010 г.176 Факултет за природни и технички науки – 65 Земјоделски факултет – 7 Факултет за информатика .511.Радовиш Машински факултет .Штип Факултет за информатика . Бројот на дипломирани студенти за 2010 година е: Педагошки факултет . Конечниот број на запишани студенти на Универзитетот „Гоце Делчев“ . е 3.

Поднесување на барања за добивање на решенија за акредитација за трет циклус – докторски студии групирани во кампуси. пријави и најразлични барања поврзани со статусот. како и започнувањето на учебната 2010/2011 година. Постапки за исплаќање на менторите. односно во календарската 2010 година. 11. 3. ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ Одделот за настава за втор и трет циклус – докторски студии при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип функционира како оддел за административна поддршка на вториот и третиот циклус . поврзани со вториот циклус студии и докторските трудови. Спроведување на постапките за избор на соработници и наставници на единиците на Универзитетот. 9. Процесуирање на постапки за добивање на решенија за акредитација за нови студиски програми на единиците на кои веќе функционира вториот циклус студии.Годишен извештај Факултет за медицински науки – 95 Економски факултет – 1 Вкупно: 345 Во текот на целата година од страна на референтите се вршеше внесување и префрлување на податоци во е-индексот. потврди и сл. пријави и најразлични барања поврзани со статусот. членовите на комисиите за спроведените одбрани на магистерски трудови во учебната 2009/2010 година. Својата основна функција ја вршеше во време на многубројни активности реализирани во учебната 2009/2010 година. Промоција на докторирани студенти. 63 . VII. Реализирање на конкурси за запишување на студенти на втор циклус студии за учебната 2009/2010 и 2010/2011 година. Постапките за одбрана на специјалистички и магистерски трудови. Преку овој новитет студентите се опслужуваат со разни документи (уверенија. како и на единиците кои сега ги исполнуваат законските услови за започнување со реализирање на втор циклус студии. 8. Постапка за одбрана на докторски труд. 12. Изработка на предлог-акти за потребите на Одделот и за потребите на Универзитетот. Молби. 10. Промоција на магистрирани студенти. правата и обврските на студентите – докторанди. 4.). 13. 5.докторски студии за сите единици на Универзитетот кои имаат започнато со реализирање на студиски програми од втор циклус студии и постапки за одбрана на докторски дисертации. Молби. кои се однесуваат на процесуирање на: 1. 6. како и други тековни активности. правата и обврските на студентите на втор циклус студии. Постапки за исплаќање на ангажираните наставници во вториот циклус студии во учебната 2009/2010 година. 7. 2.

1. 1 Единица на Универзитетот Број на студенти 2009/2010 Број на студенти 2010/2011 редовни вонредни Земјоделски факултет Катедра за заштита на растенијата 64 Студиска програма Фитопатологија Фитосанитарна администрација Ентомологија Хербологија Вкупно 6 4 2 1 1 10 4 . Преглед на број на студенти по единици на Универзитетот и студиски програми: Р.докторски студии во која работните обврски ги извршуваат: раководител. Факултет за медицински науки – специјалистички стручни студиски програми. Економски факултет. критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус . пријави и најразлични барања поврзани со статусот. Факултет за музичка уметност и Факултет за туризам и бизнис логистика (во учебната 2010/2011 година за првпат започнаа со реализирање на студиска програма на втор циклус студии). кој воедно е раководител и на Службата за студенти на прв циклус студии.б. критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус студии на Универзитеот „Гоце Делчев“ во Штип.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Фунцијата на Одделот за втор и трет циклус-докторски студии се презентира со аналитичка оценка за сите видови активности поткрепени со статистички прегледи и показатели и секако со заклучни согледувања. правата и обврските на студентите на втор циклус студии Во составот на Одделот за втор и трет циклус студии функционира Студентската служба за втор и трет циклус . Во функција на подобрување на административната поддршка на Одделот за настава за втор и трет циклус . Службата за студенти ги опслужува сите единици на Универзитетот кои во моментов реализираат втор циклус студии: Земјоделски факултет.доктoрски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Факултет за информатика. Правилникот за условите. Педагошки факултет (овие единици во учебната 2010/2011 г. Факултет за природни и технички науки (оваа единица во учебната 2010/2011 година има трета генерација на студенти на втор циклус студии од основањето на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип).докторски студии направени се измени на Правилникот за условите. Молби. двајца референти за студентски прашања и еден волонтер. Правилникот за распределба на средства остварени од втoр и трет циклус студии. имаат втора генерација на студенти на втор циклус студии). Правен факултет.

на студенти 120 14 13 Економија на ЕУ 27 Вкупно: 174 Насока Правосудна 1 Бр.на студенти 56 редовни вонредни 37 28 4 6 5 1 12 5 58 40 редовни вонредни 65 . лековити и ароматичнозачински култури Органско растително производство Вкупно Преработка и контрола на анимални производи Генетика и селекција Семепроизводство Насока МБА менаџмент 4+1 МБА менаџмент 3+2 Здравствен менаџмент 3 Правен факултет 6 2 1 1 1 10 Број на студенти 2 13 4 1 13 Број на студенти 4 1 8 3 5 1 6 39 Бр.Годишен извештај Катедра за растително производство Катедра за преработка и контрола на земјоделски производи Катедра за биотехнологија. генетика и селекција 2 Економски факултет Житни и мешункасти култури Градинарски култури Индустриски.

на студенти Бр. на студенти 3 4 1 3 2 3 4 1 1 1 2 52 .Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Правосудна 4+1 Правосудна 3+2 Јавна администрација Јавна администрација 4+1 Јавна администрација 3+2 Применета политика и дипломатија Применета политика и дипломатија 4+1 Применета политика и дипломатија 3+2 18 8 14 5 9 19 4 1 5 12 31 27 1 45 Вкупно 4 Факултет за медицински науки – студиска програма на Високата здравствена школа Студиска програма Интензивна нега гинекологија и акушерство инструментарка Дипломирана стручна анестетичар медицинска семејна и сестра патронажна сестра специјализирана ментално здравје за превенција на инфективни и неинфективни заболувања 66 114 97 Бр.

минералогија и геохемија Катедра за нааоѓалишта на минерални суровини Графика и дизајн Геологија и геофизика Индустриска логистика Хидрогеологија Минерална технологија Геомеханика 9 2 22 5 5 4 1 6 5 1 1 67 .Годишен извештај Дипломиран стручен лаборант по медицинска лабораториска дијагностика специјализиран за Дипломиран стручен физиотерапевт специјализиран за 5 трансфузионист хемискобиохемиска лабораторија санитарно-хемиска лабораторија микробиолошка лабораторија кинезитерапија рехабилитација на деца и корекција на телесни деформитети рефлексотерапија и акупресура Вкупно: 2 9 13 1 1 1 2 13 1 2 25 33 Факултет за природни и технички науки Површинска експлоатација Подземна експлоатација Инженерство на животна средина Петрологија.

на студенти 3 2 15 3 2 5 1 3 1 2 1 11 9 13 31 .Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 6 7 Педагошки факултет Менаџмент во образованието и образовна политика Училишна педагогија Социјална педагогија Дидактика Предучилишно воспшитание Предучилишно воспитание специјалистички Методика на наставата по религиско образование 13 21 20 4 1 82 Факултет за информатика Насока Теориска информатика Теориска информатика 3+2 Информациони системи и технологии Информациони системи и технологии 4+1 Информациони системи и технологии 3+2 Софтверско инженерство Софтверско инженерство 3+2 Роботика 4+1 Математика 4+1 Вкупно: 68 35 Бр.

б. Молби. Постапки за одбрана на специјалистички и магистерски трудови Една од функциите на Одделотот за втор и трет циклус студии е и процесуирањето на јавните одбрани на специјалистичките/ магистерските трудови на студентите на единиците кои имаат втор циклус студии.Годишен извештај 8 Факултет за туризам и бизнис логистика Меѓународен туризам 9 3 9 Факултет за музичка уметност Џез студии Етнокореологија Теорија и педагогија 6 3 1 10 Одделот за настава за втор и трет циклус студии во календарската 2010 година има процесуирано повеќе од 300 различни барања и молби од студенти на втор циклус студии. пријави и најразлични барања поврзани со статусот.докторанди. 2. Одделот во текот на 2010 година процесуира постапки за одбрана на специјалистички и магистерски трудови по единиците на Универзитетот како што следува: Р. 3. правата и обврските на студентите на трет циклус студии докторанди Одделот за настава за втор и трет циклус студии во календарската 2010 година има процесуирано 35 различни барања и молби од студенти . 1 2 6 Единица на Магистрирани Универзитетот Земјоделски 2 факултет Факултет за природни и 6 технички науки Педагошки 2 факултет Специјализирани Вкупно 2 28 69 .

д-р Ѓоше Петров .Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 4. 5. Постапка за одбрана на докторски труд Во состав на Универзитетот „Гоце Делчев“ .член. своите студии ги продоложија на Факултетот за природни и технички науки во рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.Штип и тоа на докторите на науки: д-р Дејан Мираковски и д-р Виолета Стојанова . Димов Благој Ѓорѓи од Штип. но сè уште немаа магистрирано или докторирано. 6. Процесуирање на постапките за исплаќање на ангажираните наставници во вториот циклус студии во учебната 2009/2010 година Една од обврските на Одделот за настава за втор и трет циклус студии е и процесуирањето на документацијата потребна за исплаќање на ангажираните наставници на втор и трет циклус студии на сите 70 .доктори на технички науки. д-р Блажо Боев – претседател. Добрила Рогожарева од Штип. Најдовска Младен Јасмина од Скопје. проф. 7. Одделот за втор и трет циклус – докторски студии ја презеде евиденцијата за сите магистранти и докторанди. д-р Виолета Стефанова – член. проф. Одделот за втор и трет циклус – докторски студии за првпат од започнувањето на своето функционирање ја процесуира првата постапка за јавна одбрана на докторска дисертација на Факултетот за природни и технички науки на кандидатот м-р Горан Тасев. канидатот Горан Тасев успешно ја одбрани докторската дисертација и се стекна со научен назив доктор на технички науки. Комисијата донесе одлука. Одделот за настава за втор и трет циклус студии организираше и процесуираше постапка за промоција на магистрираните студенти од Факултетот за природни и технички науки: Хаџи-Николова Атанас Марија од Штип. Организирање на промоција на магистрираните студенти Во рамките на прославата на патрониот ден на Универзитетот. д-р Тена Иванова-Шијакова – член. проф. а кандидатите кои беа запишани. Донева Илија Благица од Штип. Крстев Борис Александар од Штип. д-р Тодор Серафимовски – член и ментор. Организирање на промоција на докторираните студенти Во рамките на прославата на патрониот ден на Универзитетот. Стојанче Мијалковски од Штип. кои докторирале по основањето на Универзитетот „Гоце Делчев“ . Одделот за настава за втор и трет циклус студии организираше и процесуираше постапка за промоција на доктори на науки од Факултетот за природни и технички науки. Во текот на 2010 година. каде и претходно се изведуваа магистерски студии и одбрани на докторати. проф. Кандидатот јавно ја бранеше својата докторска дисертација пред Комисијата во состав: проф. Дрогрешка Делимир Катерина од Скопје. запишани претходно на Факултетот за природни и технички науки.Штип е и Факултетот за природни и технички науки.

Во тековната 2010 година се процесуирани сите барања за исплаќање на наставниците за прв и втор семесар за учебната 2009/2010 година доставени од единиците кои изведуваат втор циклус студии.Годишен извештај единици на Универзитетот. членовите на комсиите за спроведените одбрани на магистерски трудови во учебната 2009/2010 година Друга обврска на Одделот за настава за втор и трет циклус студии е и процесуирањето на документацијата потребна за исплаќање на ангажираните наставници на втор и трет циклус студии на сите единици на Универзитетот како ментори или членови на комисиите за оценка и одбрана на магистерски/специјалистички трудови.1. 71 .3. 9. за секој наставен предмет и со поименичен список на сите студенти кои го слушале тој предмет. 9. По извршената проверка во извршените уплати од страна на студентите. По извршената проверка во извршените уплати од страна на студентите.претседател. Единиците на Универзитетот кои имаат втор циклус студии се должни до Одделот за настава за втор и трет циклус . Светлана Попова . Во тековната 2010 година се процесуирани сите доставени барања за исплаќање на наставниците кои членувале во овие комисии во календарската 2010 година. објавен на 4. Единиците на Универзитетот каде имало одбрани на магистерски или специјалистички трудови се должни до Одделот за настава за втор и трет циклус докторски студии да достават барања за исплаќање на членовите на комисиите по завршувањето на одбраната на магистерскиот труд. проректор за наука . Постапки за исплаќање на менторите. комплетната документација се доставува до Службата за сметководство на понатамошна обработка заради исплата.член. одржана на 26.докторски студии да достават барања за исплаќање на ангажираните наставници по завршувањето на секој семестар. Реализирање на конкурси за запишување на студенти на втор циклус студии за учебната 2009/2010 и 2010/2011 година Во текот на оваа година на Универзитетот беа објавени и реализирани конкурси за запишување на студенти на втор циклус студии. Димитар Љуботенски .Штип во учебната 2009/2010 година и формирање на Универзитетска конкурсна комисија во состав: проф. д-р Блажо Боев.2. Конкурс за запишување на студенти на втор циклус специјалистички студии на студиската програма Методика на наставата по религиско образование на Педагошки факултет.2010 година. седница. 8. донесе Одлука за распишување на Конкурс за запишување на студенти на втор циклус академски специјалистички студии по методика на наставата по религиско образование на Педагошки факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ . комплетната документација се доставува до Службата за сметководство на понатамошна обработка заради исплата.член.2010 година Ректорската управа на 37.

проф. Конкурс за запишување на студенти на втор циклус специјалистички студии на студиската програма Методика на наставата по религиско образование на Педагошки факултет од 16. на втор циклус студии. проф. Климент Охридски“ во Битола. На овој Конкурс беа примени вкупно 3 студенти. Конкурс за запишување на студенти на втор циклус универзитетски академски и специјалистички и специјалистички стручни студии на студиските програми на единиците на Универзитетот. Универзитет „Св.2010 година Овој Конкурс. Владата на РМ со Одлука за давање на согласност на конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразвни установи „Св. исто така. во учебната 2009/2010 година. Државниот универзитет во Тетово и Универзитетот „Гоце 72 . Единица на Универзитетот Студиска програма Студенти Педагошки факултет Методика на наставата по религиско образование 48 9. Ректорската управа донесе Одлука бр. Конкурсот е објавен на веб-страницата и во дневен весник на 26 јуни 2010 година. д-р Снежана Јованова-Митковска – претседател. објавен во јули 2010 година Наставно-научните совети на единиците донесоа одлуки за бројот на студенти кои ќе се запишуват во учебната 2010/2011 г.6.2.6. По овој Конкурс беа запишани вкупно 48 студенти. д-р Емилија Петрова-Ѓорѓева – член. м-р Никола Смилков – член.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип За реализирање на овој Конкурс.3. специјалистички и стручни студии во учебната 2010/2011 година.2010 година за распишување на Конкурс за запишување на студенти на втор циклус студии на универзитетски академски.Штип. Врз основа на одлуките на единиците. Кирил и Методиј“ во Скопје. беше за запишување на студенти на втор циклус академски специјалистички студии по методика на наставата по религиско образование на Педагошки факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ . Со овој Конкурс започна спроведувањето на новата студиска програма од втор циклус студии – специјалистички студии кои оспособуваат кадар за настава во основните училишта – професори по методика на наставата по религиско образование. 0901-793/12 од 18. Педагошкиот факултет формира Комисија во состав: доц. Единица на Универзитетот Студиска програма Студенти Педагошки факултет Методика на наставата по религиско образование 3 9.

Илија Пејовски.Илиева и доц. 1702-138/18 од 23.10.2010 год. д-р Зоран Десподов. наставно-научните совети на единиците формираа комисии во состав: 1. 2. д-р Трајко Мицески. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска. 4. д-р Круме Николоски. формира Комисија во состав: проф. Факултет за медицински науки со Одлука бр.10. д-р Гордана Панова. 8. 5. доц. 2002-80/9 од 28. формира Комисија во состав: доц. Факултет за музичка уметност формира Комисија со Одлука бр. проф. 2202-132/4 од 14. 94/2010 даде согласност на конкурсите за втор циклус студии. Александар Секуловски и доц. 7. За спроведување на овој Конкурс. доц. м-р Никола Смилков – член. д-р Илчо Јованов. доц. м-р Валентина ВелковскаТрајанова. д-р Сашо Коцески.2010 год. 6. м-р Гоце Гавриловски. е формирана Комисија во состав: проф.2010 год. д-р Верица Илиева. 1802-170/25 од 7. д-р Благој Голомеов. д-р Емилија Петрова-Ѓорѓева – член и проф. Факултет за информатика со Одлука бр.10. д-р Ацо Кузелов. во состав: доц. д-р Ристо Фотов и доц. проф. Факултет за природни и технички науки со Одлука бр. доц. 2102-70/7 од 4.2010 год.2010 год.2010 год. формира Комисија во состав: проф. д-р Нако Ташков. 3. проф. д-р Цвета Мартиновска. формира комисија во состав: доц. Ѓорѓи Мицанов – Оддел за џез студии. формира Комисија во состав: проф. 1602-91/18 од 5.10. Педагошки факултет со Одлука бр. Правен факултет со Одлука бр. доц.Оддел за музичка теорија и педагогија и Етнокореологија и проф. 2602-97/10 од 5. формира Комисија во состав: проф.9. д-р Лидија Горачинова. 9. проф.10. д-р Златко Јаковлев. д-р Никола Силјановски и доц.2010 год. д-р Снежана Јованова-Митковска – претседател. д-р Љупчо Михајлов. д-р Војо Беловски и м-р Олга Ѓуркова. весник на РМ“ бр. проф. Антонијо Китановски. д-р Никола Димитров и доц. Земјоделски факултет со Одлука бр.2010 г. д-р Стеван Алексоски. доц. д-р Ѓорги Шуманов.2010 год. м-р Владимир Јаневски . доц. доц.10. На овој Конкурс се запишани студенти по единици на Универзитетот и студиски програми како што следува: 73 . д-р Тодор Серафимовски и проф. 2502-103/64 од 1. Факултет за туризам и бизнис логистика со Одлука бр. 1909-97/18 од 24.9. 51-4000/1 од 27 јули 2010 година објавена во „Сл. Економски факултет со Одлука бр. доц.9.Годишен извештај Делчев“ во Штип во академската 2010/2011 студии бр. доц. формира Комисија во состав: проф.

б. генетика и селекција Фитопатологија Фитосанитарна администрација Ентомологија Хербологија 4 Житни и мешункасти култури Градинарски култури Индустриски. лековити и ароматично зачински култури Органско растително производство Вкупно Преработка и контрола на анимални производи 3 74 Економски факултет 1 1 2 4 1 8 3 редовни вонредни 37 4 5 12 58 редовни 28 6 1 5 40 вонредни 18 8 14 5 Генетика и селекција Семепроизводство Вкупно 2 Број на студенти 2010/2011 редовни вонредни Насока МБА менаџмент 4+1 МБА менаџмент 3+2 Здравствен менаџмент Економија на ЕУ Вкупно: Правен факултет Насока Правосудна Правосудна 4+1 Правосудна 3+2 Јавна администрација . 1 Единица на Универзитетот Студиска програма Земјоделски факултет Катедра за заштита на растенијата Катедра за растително производство Катедра за преработка и контрола на земјоделски производи Катедра за биотехнологија.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Р.

Годишен извештај Јавна администрација 4+1 Јавна администрација 3+2 Применета политика и дипломатија Применета политика и дипломатија 4+1 Применета политика и дипломатија 3+2 9 19 4 1 5 12 1 45 Вкупно 4 Факултет за медицински науки – студиска програма на Високата здравствена школа 97 Студиска програма интензивна нега гинекологија и акушерство инструментарка анестетичар Дипломирана стручна семејна и патронажна медицинска сестра сестра специјализирана за ментално здравје превенција на инфективни и неинфективни заболувања Дипломиран стручен лаборант по медицинска лабораториска дијагностика специјализиран за 52 трансфузионист хемиско-биохемиска лабораторија санитарно-хемиска лабораторија микробиолошка лабораторија 4 3 4 1 1 2 13 1 75 .

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Дипломиран стручен физиотерапевт специјализиран за 5 кинезитерапија рехабилитација на деца и корекција на телесни деформитети рефлексотерапија и акупресура Вкупно: 76 1 2 45 Факултет за природни и технички науки Површинска експлоатација Подземна експлоатација Инженерство на животна средина (едногодишни) Инженерство на работна средина Инженерство на животна средина (двогодишни) Петрологија. петрологија и геохемија Геомеханика 6 13 Педагошки факултет Менаџмент во образованието и образовна политика Училишна педагогија Социјална педагогија Дидактика Предучилишно воспитание 7 5 16 6 6 1 12 4 2 4 1 64 14 10 12 4 . минералогија и геохемија Катедра за нааоѓалишта на минерални суровини Графика и дизајн Геологија и геофизика Индустриска логистика Хидрогеологија Минерална технологија Минералогија.

Годишен извештај Предучилишно воспитание специјалистички Методика на наставата по религиско образование Стекнување со наставнички компетенции 1 5 1 47 7 8 9 Факултет за информатика Насока Теориска информатика Теориска информатика 3+2 Информациони системи и технологии Информациони системи и технологии 4+1 Информациони системи и технологии 3+2 Софтверско инженерство Софтверско инженерство 3+2 Роботика 4+1 Математика 4+1 Вкупно: 2 3 2 5 1 3 1 2 11 1 9 Меѓународен туризам 3 9 Џез студии Етнокореологија Теорија и педагогија 6 3 1 10 Факултет за туризам и бизнис логистика Факултет за музичка уметност 77 .

– студиски програми на Факултетот за туризам и бизнис логистика. 5. Кампус 4 – општествени. Одборот за акредитација донесе Решение за акредитирање на: – студиски програми на Факултетот за информатика. хуманистички и музички науки. како и на единици кои сега за прв пат исполнуваат услови за акредитирање на студиски програми од втор циклус студии. 3. 2. Поднесување на барања за добивање на решенија за акредитација за трет циклус – докторски студии групирани во кампуси Одделот за настава за втор и трет циклус студии до Одборот за акредитација на високото образование достави барања за добивање на решенија за акредитации на трет циклус студии на единиците на Универзитетот групирани во кампуси: Кампус 2 . 8. 9. 6. потоа Факултетот за туризам и бизнис логистика и Земјоделскиот факултет. Постапки за добивање на решенија за акредитација за нови студиски програми на единиците на кои веќе функционира вториот циклус студии.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Преглед на вкупно запишани студенти на втор циклус студии во учебната 2010/2011 година 1. 4. Комплетна документација е доставена за Факултетот за информатика за акредитирање на нови едногодишни и двогодишни студиски програми.природни. – студиски програми на Земјоделски факултет. – студиски програми на Факултетот за музичка уметност. технички и биотехнички науки.медицински науки. 7. Единица на Универзитетот Земјоделски факултет Факултет за природни и технички науки Правен факултет Економски факултет Факултет за музичка уметност Факултет за информатика Факултет за медицински науки Педагошки факултет Факултет за туризам и бизнис логистика Вкупно Вкупно запишани студенти 11 64 97 98 10 20 45 47 9 401 10. како и на единиците кои сега ги исполнуваат законските услови за започнување со реализирање на втор циклус студии Преку Одделот за настава за втор и трет циклус студии до Одборот за акредитација на високото образование беа доставени барања за добивање на решенија за акредитации на нови студиски програми на единици на кои веќе има втор циклус студии. 78 . Кампус 3 . 11.

Годишен извештај

12. Процесуирање на постапките за избор на соработници и
наставници на единиците на Универзитетот
Во текот на 2010 година во Одделот за втор и трет циклус – докторски
студии се процесуирани постапки за избор на наставници и соработници на
сите единици на Универзитетот што се однесува на избор на соработници
и наставници, реизбор на соработници и наставници, како и предвремени
постапки за избор на наставници.
Избраните соработници и наставници, распоредени по единици,
табеларно се прикажани како што следи:

1
2.
3.
4.
5.
6.

Единица на Универзитетот
Земјоделски факултет
Факултет за природни и
технички науки
Технолошко-технички
факултет
Правен факултет
Педагошки факултет
Факултет за туризам и бизнис
логистика

7.

Економски факултет

8.

Факултет за информатика

9.

Факултет за медицински науки

10.
11.
12
13

Филолошки факултет
Машински факултет
Факултет за музичка уметност
Електротехнички факултет

соработници
8

наставници
1

4

1

1
4

2
1
4

7
8
асистенти
специјалисти 13
соработници 8
1

5
2
наставници 15
предавач
специјалист 5
3
2
1
2

13. Изработка на предлог-акти за потребите на Одделот и за
потребите на Универзитетот, како и други тековни активности
Во календарската 2010 г. во Одделот за втор и трет циклус студии беа
изработени и процесуирани следниве предлог-акти:
– Правилник за организација и работење на Канцеларија за кариера и
алумни клуб при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
– Обрасци за потребите на Канцеларијата за кариера и алумни клуб:
Договор за бенефиции на студентите;
– Правилник за практична настава на студентите:
– Обрасци за реализирање на практичната настава на студентите:
Договор за практична настава на студентите;
Дневник за дневни активности за практична настава на студентот;

79

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип80

Упатница;
Правилник за постапка за доделување на почесни академски титули;
Измени и дополнувања на Правилникот за условите, критериумите
и правилата за запишување и студирање на втор циклус студии на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
Правилник за измени и дополнувања на Правилникот за единствените
основи за кредит-трансфер системот, преминот од една на друга
студиска програма и преминот од една на друга високообразовна
единица во состав на Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип;
Список на документи кои треба да се достават до Телото за
правилна примена на Правилникот за единствените критериуми и
постапка за избор во наставни, наставно-научни, наставно-стручни и
соработнички звања на Универзитеот „Гоце Делчев“ - Штип;
Измени и дополнувања на Правилникот за стекнување и распределба
на средства остварени врз основа на втор и трет циклус универзитетски
студии и трет циклус – докторски студии на Универзитетот;
Измени и дополнувања на Правилникот за условите, критериумите
и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на
Универзитеот „Гоце Делчев“ во Штип;
Измени и дополнувања на Правилникот за условите, критериумите
и правилата за запишување и студирање во трет циклус – докторски
студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
Правилник за измени и дополненувања на Правилникот за
стекнување и распределба на средства остварени врз основа на втор
циклус универзитетски студии и трет циклус (докторски) студии на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
Правила за изработка на специјалистички/магистерски трудови;
Правила за јавна одбрана на специјалистички/магистерски трудови;
Врз основа на Правилникот се изработени обрасци за втор циклус
студии:
Извештај за состојбата на студентското досие,
Исписница,
Барање за проверка на студентско досие;
Изработена е чек листа за содржината на досието за втор циклус
студии;
Предлог-одлука за дополнување на Одлуката за надоместоците што
ги плаќаат студентите на втор и трет циклус студии;
Правилник за издавање на диплома и додадаток на диплома, за
промоција на дипломите и за условите и постапката за одземање на
издадената диплома на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
Правилник за ангажирање на афирмирани научници, стручњаци
од практиката и уметници во наставата на Универзитетот „ Гоце
Делчев“ во Штип

Годишен извештај

ЗАКЛУЧОЦИ
Споредувајќи ги статистичките податоци за предметното работење на
Одделот за втор и трет циклус - докторски студии на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип во 2009 година и во 2010 година, може да се заклучи дека
во извештајната година е обезбеден висок степен на стручност, ажурност
и квалитет во постапувањето при извршувањето на задачите и обврските
на вработените во овој оддел.
Обемот на обврските и работните задачи на вработените во овој
Оддел во споредба со минатата година е значително зголемен, но сепак
е задржано високо ниво на квалитет и квантитет во извршувањето на
работните задачи.
Разгледувајќи ги сите активности кои се преземани во Одделот за
втор и трет циклус студии, може да се заклучи дека Одделот успешно ги
извршувал своите обврски и ги исполнувал своите задачи, квалитетно и
навремено.
Во наредниот период треба да се идентификуваат евентуални слабости
и недоследности при извршувањето на функциите со континуирано
следење на работењето на сите извршители во овој Оддел и решавање
на евентуалните поплаки и забелешки од студентите или професорите
ангажирани на вториот циклус студии.
VIII. СОВЕТ НА РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ ОД НАУЧНИ И
УМЕТНИЧКИ ОБЛАСТИ
Советот на редовни професори за научни и уметнички професори
е формиран и работи врз основа на одредбите од Правилникот за
единствените критериуми и постапка за избор во наставни, наставнонаучни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип („Универзитетски гласник“ бр.12/2009).
Членови на Советот се сите редовни професори на Универзитетот.
Согласно со одредбите од цитираниот Правилник, во постапката при
одлучувањето во врска со оваа иницијатаива учествуваа сите редовни
професори на Универзитетот кои се од областа на општествени науки и
уметност: проф. д-р Стеван Алексоски, проф. д-р Трајко Мицески, проф.
д-р Блаже Китанов и по функција: проф. д-р Саша Митрев - ректор и
проф. д-р Блажо Боев - проректор за наука.
Во извештајната година имаше само една иницијатива за избор на
наставник во звање редовен професор и тоа за избор на наставник на
Економски факултет, која беше спроведена согласно со одредбите од
Правилникот.
Заради процесуирање на таа постапка претседателот на Советот,
ректорот проф. д-р Саша Митрев, закажа седница која се одржа на
30.8.2010 г. за донесување на Мислење за Рефератот за избор на наставник
по предметот Трговско право на Економски факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип и предлогот за избор на проф. д-р Милан Илиевски
во звање редовен професор. Од страна на присутните едногласно беше
донесено Позитивно мислење за предметната постапка и истото беше
проследено до Универзитетскиот сенат за донесување на одлука.

81

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

ЗАКЛУЧОК
Анализирајќи ја работата на Советот на редовни професори во
извештајната година, може да се заклучи дека Советот функционирал
согласно со одредбите од позитивните прописи.
Неговото востановување значи подигнување на квалитетот за
спроведување на изборните постапки за избор на наставници во звање
редовен професор.
IX. УПРАВЕН ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НА ТРЕТ
ЦИКЛУС СТУДИИ НА ВРАБОТЕНИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
Управниот одбор на Фондот за стипендирање на трет циклус студии на
вработените на Универзитетот во 2010 година функционираше врз основа
на Правилникот за стипендирање на трет циклус студии на вработените
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип („Универзитетски гласник“ бр.
12/2009).
Својата функција во извештајната година ја оствари со разгледување
на поднесените апликации од заинтересираните вработени - докторанди
или студенти на докторски студии, донесување на предлог-листа на
кандидати кои ги исполнуваат условите за доделување на стипендии и
поднесување на истата до Ректорската управа на Универзитетот заради
одлучување.
Во текот на 2010 година до Управниот одбор беа поднесени вкупно
четири апликации:
– м-р Кирил Барбареев, асистент на Педагошки факултет;
– м-р Илија Груевски, асистент на Правен факултет;
– м-р Ана Никодиновска, асистент на Правен факултет;
– м-р Дејан Методијески, асистент на Факултетот за туризам и бизнис
логистика.
По разгледување на поднесените апликации, Управниот одбор утврди
дека сите тие ги исполнуваат условите и едногласно донесе Предлогодлука за доделување на стипендија за сите апликанти.
Во текот на 2010 година беа склучени договори за стипендирање
со апликантите на кои во 2009 година им беше одобрена стипендијата:
м-р Страшко Стојановски, м-р Андон Мајхошев, м-р Борка Тушевска,
м-р Славчо Цветков, м-р Цане Котески и м-р Оливера Трајковска и м-р
Кирил Барбареев, на кој стипендијата му беше одобрена во 2010 год.
ЗАКЛУЧОК
Споредувајќи ги статистичките податоци за работењето на Управниот
одбор на Фондот за стипендирање на вработените за 2009 г. и за 2010
г. може да се заклучи дека во 2010 год. Управниот одбор постапуваше
согласно со правилата, професионално и ажурно следствено на тоа своите
задачи ги исполни квалитетно и навремено.
Во наредниот период треба се идентификуваат евентуални проблеми
слабости и недоследности при изрвшувањето на функцијата на Управниот
одбор на Фондот за стипендирање на вработените за трет циклус студии.

82

Годишен извештај

X. ЦЕНТАР ЗА МЕЃУУНИВЕЗИТЕТСКА СОРАБОТКА
Во текот на 2010 година Центарот за меѓууниверзитетска соработка
продолжи со своите работни активности за интензивирање, зацврстување
и потпишување на нови договори. Во таа насока во 2010 година се
склучени договори за соработка помеѓу УГД и следните високообразовни
и научни институции: Универзитет во Риека Хрватска, Бозок универзитет
во Јозгат, Универзитет во Ниде, Универзитет во Невшеир, Универзитетот
Aurel Vlaicu во Арад, Република Романија, Универзитетот 1 Decembrie
1918 во Алба Јулија, Република Романија, TÜV Rheinland, Република
Романија, Национален универзитет ВН Каразин во Харков, Национален
педагошки универзитет Драгоманов, Универзитетот во Мостар, TÜV Rheinland, Република Романија.
Се очекува повратен одговор на нашата понуда за соработка од
Државниот универзитет во Црна Гора, како и договарање околу сферите
на соработка со Virginia International University и Универзитетот Намик
Кемал од Турција.
Во првото тримесечие од 2010 година, Универзитетот „Гоце Делчев“
потпиша повеќе мандати за соработка во рамките на повикот за Темпус
проекти од кои потврден одговор беше добиен за два. Така, активностите
од одобрениот проект “Building Capacity for Structural Reform” Ref. No.
511355- ТЕМПУС-1-2010-1 ќе започнат во почетокот на 2011 година,
а активностите од тековните Темпус проекти продолжија. Проектот за
промовирање на мобилноста кај студентите од Западен Балкан заврши во
септември 2010 г. и беше испратен извештај за реализираните активности
до Фондацијата King Badouin во Белгија.
Вработените од УГД во текот на 2010 година активно учествуваа на
меѓународни конференции, конгреси и симпозиуми. Нашите вработени
ги презентираа своите научни трудови на следниве научни собири:
Меѓународна конференција за органско земјоделско производство во
рамки на проблеми со заштита на животната средина во Фамагуста
(Кипар), Меѓународна конференција за образовни науки во Истанбул
(Турција), Семинар за опрема за прочистување на води со технологија на
јапонска фирма Мицибуши, 2 модул во Софија (Бугарија), Конференција
„Македонскиот јазик во историски и современ контекст“ во Скопје
(Македонија), Конференција „Современа книжевност за деца во наставата
и науката“ во Јагодина (Р. Србија), Конференција „Воспитувачот
во 21 век“ во Сокобања (Србија), Конференција „Живот и дело на
Више Стахуљак“ во Осиек (Хрватска), Конференција „ИАТЕФЛ за
наставници по англиски јазик“ во Хергојт (Велика Британија), Саем за
градежништво, градежна и рударска механизација „Баума“ во Минхен
(Германија), Конференција „Јазик, книжевност, промени“ во Ниш
(Србија), Симпозиум „Применета електромагнетика“ во Птуј (Словенија),
Втора балканска конференција за биологија „Балканбио“ во Пловдив
(Бугарија), Меѓународна конференција за наставници по англиски
јазик „Селчук“ во Измир (Турција), Конференција „Светската криза и

83

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

економскиот развој“ во Варна (Бугарија), Меѓународна конференција
за бизнис и економија во Солун (Грција), Конференција „Материјали,
методи и технологии“ - Сончев брег (Бугарија), Конференција за ревизија
и историја на сметководството во Истанбул (Турција), Конференција
„Национална етномузикологија: историја на науката, истражувачки
методи и перспектива за развој“ во Санкт Петербург (Русија), Меѓународен
конгрес „Исламската цивилизација на Балканот“ во Скопје (Македонија),
Конференција „Хоризонт 2020 - пред економското знаење и бизнисот“
во Свиштов (Бугарија), Форум за земјоделски политики „Намалување на
разликата: политики во земјоделството и руралниот развој во Југоисточна
Европа во пресрет на приближувањето кон Европската унија“ во Дрезден
(Германија).
Презентации за научни и студиски престои во странство одржаа
следните фондации и организации: Американската амбасада, ДААД,
Американскиот центар со презентација за JFDP програмата. Професор
Мартина Њувел од САД одржа предавање на тема „Новите трендови во
биотехнологијата“, а г-ѓа Кумар одржа работилница за методиката на
наставата по англиски јазик. Центарот за меѓууниверзитетска соработка
во март и април организираше три презентации за Еразмус програмата и
можностите кои таа ги нуди за студентите. Студентите пројавија интерес
за аплицирање за оваа програма, сепак, за жал, конкурсот не беше
отворен заради привремено затворање на програмата за Р. Македонија.
До Центарот не се поднесени извештаи за заминување на наши студенти
или вработени на подолги студиски престои во странство во 2010 година.
Проф. Панова од Медицинскиот факултет испрати апликација за краток
студиски престој во Германија преку програмата ДААД. Во септември
пристигнаа и првите меѓународни студенти на УГД од Турција.
Од страна на УГД беше поднесена апликација до Американската
амбасада за Фулбрајт специјалистот за е-учење г. Ворик, како и за
Фулбрајт специјалисти од областа на квалитет во образованието и
меѓууниверзитетска соработка. Во септември на деветмесечен престој
на УГД пристигнаа г-ѓа Бахмајер преку програмата Фулбрајт која е
ангажирана на Филолошкиот факултет, како и г-ѓа Форестер како студент
на размена преку Фулбрајт програмата која на УГД и во Р.Македонија
работи на своето истражување за традиционалните вредности во склоп на
нејзината магистерска работа.
Во текот на целата година беа испраќани известувања до вработените
и студентите за сите отворени конкурси за стипендии за студиски
престои во странство, како и конференции, семинари и научни собири
и симпозиуми. Беше изработена и нова, попрегледна веб-страница за
Центарот за меѓууниверзитетска соработка.
Во овој годишен извештај се претставени и активностите на Центарот
за кариера и алумни клуб за втората половина од 2010 година. Имено,
најнапред беше изготвен план за работа со кој беа опфатени следниве
активности:

84

Годишен извештај

Селекција на заинтересирани фирми/претпријатија за соработка
со УГД во сферата на гарантирање на работни места за волонтери
и практиканти, како и дозволување попуст за студентите за некои
услуги (на пр. интернет, книги, превоз во земјава и сл.);
– Потпишување на договор со заинтересираните фирми;
– Дефинирање на начинот на членство во Алумни клубот;
– Дизајнирање на алумни картички за членовите (за членство и попуст);
– Дефинирање на календар на активности за 2011/2012 година;
– Организирање на прв состанок на Алумни клубот со можните идни
членови (покана до сите студенти кои оваа година ги завршуваат
своите студии на УГД, објаснување за работата на Алумни клубот,
објаснување за целта на клубот и предностите кои ги имаат преку
членството во Алумни клубот);
– Зачленување на УГД Алумни и креирање на посебна веб-страница
за таа намена (со можност за креирање на доживотна електронска
адреса на алумните).
Во таа насока, од септември до крајот на ноември интензивно се
работеше на потпишување на договори за извршување на студентска
пракса со институции и организации од Општина Штип. Првите студенти
беа испратени на практична настава во тие институции на почетокот на
ноември.
Истовремено се потпишуваа и договори со трговски компании и
трговци поединци кои беа заинтересирани да понудат попуст на своите
производи или услуги за студентите. Заради тоа беа дизајнирани и
изработени договори за соработка и посебни ознаки за компаниите кои
нудат попуст, а се одлучи студентите да можат да го користат попустот со
прикажување на студентската легитимација.
Од ноември во склоп на Центарот за кариера и Алумни клуб работи
и една помала библиотека која е отворена за студентите и вработените
на УГД, а литературата во најголем дел е од областа на економијата и
правото.
XI. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КАРИЕРА И АЛУМНИ КЛУБ
Период на
активности
декември – јануари
јануари – февруари
февруари
март
март

Вид на активности
Преговори со „Коузон“ за започнување на проект
„Студентски сервис“ при Универзитетот
Изработување на Прашалник за медиумско
истражување во соработка со „УГД ФМ“
Презентација на Konrad Adenauer за стипендии во Р.
Германија
4-дневен Електронски саем во организација на УСАИД
Работилница за подготовка на CV, мотивациско писмо
и интервју за работа на Економски факултет во
Струмица

85

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

март
март
февруари – март
февруари – март
февруари – март

февруари – мај

април
април
април – мај
мај

мај
мај - јуни
мај – јуни
јуни – јули

јуни – јули - август
јули
јули – август
август

86

Акција во соработка со „ТУШ“ за промоција на нивни
студентски понуди
GCDF обука за кариерно советување од УСАИД
Симулација на интервју за вработување со група на
студенти и на Економски факултет во Штип
Симулација на интервју за вработување со група
студенти на Економски факултет во Струмица
Симулација на интервју за вработување со група
студенти на Факултетот за туризам и бизнис логистика
во Штип
Преговори со JADE (European Confederation of Junior
Enterprises - http://www.jadenet.org/) за формирање
на компанија водена од студенти при Универзитетот
(процесот е ставен во мирување)
Подготовка на барања за пракса за Факултетот за
туризам и бизнис логистика, при што беа опфатени
сите поголеми шпедициии, осигурителни компании и
Царинската управа на Р. Македонија
Посета на GCDF – 4-дневна Обука за кариерно
советување од УСАИД
Креирање на веб-страница: http://praksa.ugd.edu.mk/
Подготовка на серија на обуки и презентации за
студентите при Универзитетот во соработка со
„Емотикон“ - Штип
Презентација на Програма за сертифицирање ECB*L
(European Business Competence* Licence) од GlobalHR
Подготовка на потребни документи за изведување на
студентска пракса
Посета на фирми за студентска пракса
Финализирање на Правилник за работа на
Канцеларијата за кариера и алумни клуб, Договор
за изведување на практична настава со компании,
Упатница за студентите за реализирање на практична
настава, Дневник за практикантите
Потпишување на договори за практикантска работа со
компании
Договор за практична настава со „Филип Втори“
Праќање на студенти на практична настава
Подготовки за реализирање на дебата во
Мултимедијалниот центар на Економски факултет на
тема : Фиксен наспроти флуктуирачки девизен курс

Годишен извештај

август

август

август
септември
септември
септември
септември
септември
септември
октомври
октомври

октомври

октомври
октомври
октомври

Подготвување на распоред за реализирање на серија
на обуки за изработка на CV, мотивациско писмо,
подготовка за интервју, комуникациски и презентациски
вештини (крај на септември, почеток на октомври)
Подготовка на распоред за реализирање на практична
настава во „Филип Втори“ за студенти-стипендисти
од Факултетот за медицински науки и Економски
факултет, насока Здравствен менаџмент
Подготовка на серија на обуки и презентации во
октомври или ноември за студентите при Универзитетот
во соработка со „Емотикон“ - Штип
Коорганизирање на работилница во соработка со JFDP
алумни на тема „Активно учење во големи групи“
Успешно одржана дебата на Економски факултет на
тема „Фиксен наспроти флуктуирачки девизен курс“
Состанок со претставници од „Zip travel“ за
студентска пракса и спроведување на истражување на
Универзитетот
Подготовка на договор за студентски попусти
Издавање на упатници и архивско работење
Подготвување на распоред за вршење на практична
настава во „Филип Втори“
Сертифицирање за GFDP – меѓународен сертификат за
кариерно советување
Учество на дебата во организација на Фондација за
развој на локална заедница на тема „Приоритет при
вработување: академски оценки или стекнати вештини“
- Состанок со претставник од „Брилијант“, Павле
Кафтанов
- Состанок со претставници од “Logwin“, Трајан
Ангелов и Кристина Паскова
- Состанок со претставници од Тутунска банка, Зоран
Коларов и Игор Јанев
- Состанок со претставник од Стопанска банка, Весна
Арсова
Ажурирање на веб-страницата на Канцеларијата за
кариера и алумни клуб
Работилница за подготовка на CV и мотивациско писмо
Организирано предавање на претставници од Maharishi Univ. за употреба метод на „Учење основано на
свесност“

87

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

ноември

ноември

ноември
ноември
ноември
ноември
ноември

Учество
на промоција на Закон за здруженија
и фондации во рамки на проектот „Јакнење на
капацитетите на Генералниот секретаријат – Сектор
за анализа на политики и координација – Одделение
за реформа на јавната администрација и Одделение за
соработка со невладини организации“
- Состанок со Сузана Толева, Регионален завод за
статистика
- Состанок со Емил Василев, Источен плански регион
- Состанок со претставник од Грдовјанка
- Состанок со претставник од Центар дизајн - Hamachi
Учество на универзитетски натпревари во Штип
Секојдневни активности: архивско работење, издавање
на упатници за практична настава, работа со студенти
Подготовка на работилница за изработка на бизнис
план во соработка со Сојуз на студенти при УГД
Помош на студенти при избор на литература и при
пишување на семинарски труд
Организација на библиотечен фонд на Канцеларијата
за кариера и алумни клуб

XII. ЦЕНТАР ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
1. Вовед
Центарот за односи со јавноста како единица на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип е формиран со донесувањето на Одлуката на
Собранието на Република Македонија за давање согласност на Статутот
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип на седницата одржана на 27 април
2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/2008 и
103/2008).
Пред формирањето на Центарот, функционираа Канцеларија за
односи со јавноста и Оддел за издавачка дејност, во чиј состав беше и
веб-страницата во која работеа четири лица и кои беа задолжени со
низа активности за остварувањето на дејноста, улогата и задачите на
Универзитетот и на единиците.
Канцеларијата за односи со јавноста функционираше во просториите
на Ректоратот. Канцеларијата воспоставуваше комуникации со
пошироката јавност во земјава и со одделни субјекти поврзани со
Универзитетот во странство.
Канцеларијата за односи со јавноста редовно ја информираше
јавноста и осмислено ги презентираше информациите и содржините за
работата на структурите на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.
Канцеларијата
организираше: прес-конференции, трибини,
свечености, доделување на признанија, патронен ден на Универзитетот,

88

Годишен извештај

почеток на нова студиска година, доделување на дипломи, приредби и
други активности за промоција на Универзитетот.
Од септември до крајот на ноември 2007 година Одделот за издавачка
дејност беше сместен во просториите на поранешниот Работнички
универзитет (денес Факултет за информатика).
Од декември 2007 година до септември 2009 година Одделот работеше
во просториите на Ректоратот на Универзитетот (ул. „Крсте Мисирков“
бб - Штип).
Од почетокот на октомври 2009 година Одделот е дислоциран во
Кампус 1, односно на првиот кат од новите, модерно просторно и технички
уредени простории на Центарот за односи со јавноста (ул. „Генерал
Михајло Апостолски“ бб - Штип).
Од септември 2008 година започна изградбата на Центарот за односи
со јавноста, кој е со површина од 332 м2.
Одделот за издавачка дејност е со површина од 98 м2. Одделот за
радио и ТВ заедно со Одделот за реклама и пропаганда се на површина од
205 м2.
Центарот за односи со јавноста како единица на Универзитетот
„Гоце Делчев“ - Штип активно и постојано учествува и придонесува за
остварувањето на дејноста, улогата и задачите на Универзитетот и на
единиците.
Центарот активно учествува во работата на органите, работните тела
на Универзитетот и на единиците.
Центарот реализира акти, одлуки и задачи на органите на
Универзитетот и на единиците и го почитува дигнитетот и достојно го
употребува името и обележјата на Универзитетот.
2. Структура
2.1. Раководител
Според Правилникот за организација на работата и систематизација
на работните места на Универзитетот („Универзитетски гласник“ бр.10,
јули 2009 г.), од страна на ректорот на Универзитетот, проф. д-р Саша
Митрев, во јули 2009 година за раководител на Центарот за односи со
јавноста е назначен м-р Кирил Барбареев.
2.2. Вработени
1. Славе Димитров
Референт во издавачка дејност
2. Благој Михов
Референт во издавачка дејност
3. Кристина Богатинова
Веб-администратор
4. Игор Ампов
Веб-администратор
5. Даница Гавриловска-Атанасовска
Лектор по македонски јазик
6. Влатко Миленкоски

89

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Технички уредник во Оддел за радио и ТВ
7. Марија Манева
Референт во Оддел за реклама и пропаганда
8. Тони Михаилов
Новинар (заклучно со август 2010 г.)
9. Мартина Николовска
волонтер во ЦОЈ (од мај 2010 г.)
10. Игор Стојанов
волонтер во ЦОЈ (од август 2010 г.)
3. Оддели во состав на Центарот
Во состав на Центарот за односи со јавноста се три оддели:
1. Оддел за издавачка дејност
2. Оддел за реклама и пропаганда
3. Оддел за радио и ТВ
Оддел за издавачка дејност
Универзитетот „Гоце Делчев“ својата издавачка дејност ја
остварува преку издавање на учебници, учебни помагала, монографии,
студии, списанија, годишници, зборници, преводи на странски изданија,
информативен и пропаганден материјал, брошури, летоци и друга
литература.
Формирање
Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Гоце Делчев“ на
четвртата седница, одржана на 21 август 2007 година, донесе Правилник
за единствените основи за остварување на издавачка дејност на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Одделот за издавачка дејност е основан во септември 2007 година,
со тројца вработени. Истиот месец се печатени првите броеви на
универзитетските гласила „Универзитетски гласник“ и „Универзитетски
билтен“.
Формирањето на Одделот се наметна како суштинска потреба
за ефикасно и квалитетно спроведување на Издавачкиот план на
Универзитетот.
Од јули 2009 година Одделот за издавачка дејност влезе во состав на
Центарот за односи со јавноста.
Организирањето и екипирањето со соодветен и, пред сè,
висококвалитетен и стручен кадар беше приоритет при создавањето на
Одделот.
Од основањето на Одделот во септември 2007 година, па до денес,
бројот на вработени лица се зголеми. Одделот беше основан со тројца
вработени, а денес работат шестмина вработени.

и

90

Активности на Одделот
Според Издавачкиот план на Универзитетот „Гоце Делчев“
благодарение на максималната посветеност, ентузијазмот,

Годишен извештај

професионалноста, како и добрата тимска работа на вработените во
Одделот, во 2010 година се реализирани следниве изданија:
– Универзитетски билтен
Универзитетски билтен бр. 34 (1 февруари 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 35 (15 февруари 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 36 (1 март 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 37 (15 март 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 38 (15 април 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 39 (3 мај 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 40 (17 мај 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 41 (1 јуни 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 42 (15 јуни 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 43 (1 јули 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 44 (16 август 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 45 (27 август 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 46 (15 септември 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 47 (1 октомври 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 48 (15 октомври 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 49 (15 ноември 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 50 (1 декември 2010 г.)
Универзитетски билтен бр. 51 (15 декември 2010 г.)
– Универзитетски гласник
Универзитетски гласник бр. 13 (11 јануари 2010 г.)
Универзитетски гласник бр. 14 (3 мај 2010 г.)
Универзитетски гласник бр. 15 (9 јули 2010 г.)
Универзитетски гласник бр. 16 (1 ноември 2010 г.)
Универзитетски гласник бр. 17 (20 декември 2010 г.)
– Универзитетски весник
Универзитетски весник бр. 1 (декември 2009 г.)
Универзитетски весник бр. 2 (февруари 2010 г.)
Универзитетски весник бр. 3 (март 2010 г.)
Универзитетски весник бр. 4 (мај/јуни 2010 г.)
Универзитетски весник бр. 5 (септември 2010 г.)
Универзитетски весник бр. 6 (октомври 2010 г.)
Универзитетски весник бр. 7 (декември 2010 г.)
– Годишни зборници
Годишен зборник на Земјоделски факултет
Годишен зборник на Факултет за природни и технички науки
Годишен зборник на Факултет за музичка уметност
Годишен зборник на Институт за историја и археологија
Годишен зборник на Правен факултет
Годишен зборник на Педагошки факултет
Годишен зборник на Филолошки факултет

91

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

– Списанија
Списание за теорија и практика „Воспитание“ – Педагошки факултет
„Природни ресурси и технологии“ - Факултет за природни и технички
науки
– Годишен каталог на изданијата на Универзитетот „Гоце Делчев“
Просторни и технички услови
Одделот за издавачка дејност е со површина од 98 м2 и располага со
најсовремена компјутерска опрема, видеокамери, фотоапарати, печатачи,
фотокопири, скенери, плотер, катер и друга опрема, која во целост ги
задоволува барањата за квалитетна и ефикасна работа.
Отсек за одржување на веб-страници
Активности на Отсекот
Отсекот за одржување на веб-страници врши ажурирање, дизајнирање
и планирање на веб-страниците под доменот на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип. Во прибирањето на информациите, покрај вработените
во Центар за односи со јавноста, учествуваат лица задолжени по
факултетите:
1. Трајче Стојанов – Педагошки факултет
2. Никола Смилков – Педагошки факултет
3. Илија Груевски – Правен факултет
4. Маргарета Алчинова – Правен факултет
5. Златко Бежовски – Економски факултет
6. Билјана Герасимова – Економски факултет
7. Зоран Поповски – Земјоделски факултет
8. Лилјана Колева-Гудева – Земјоделски факултет
9. Габриела Шутева – Факултет за информатика
10. Александар Крстев – Факултет за информатика
11. Стојанче Мијалковски – Факултет за природни и технички науки
12. Ангеле Михајлов – Факултет за природни и технички науки
13. Киро Папакоча – Факултет за медицински науки
14. Марина Петрова – Факултет за медицински науки
15. Даниела Свиркова – Електротехнички факултет
16. Сашко Милев – Машински факултет
17. Костадин Голаков – Филолошки факултет
18. Душица Санева – Факултет за туризам и бизнис логистика
19. Елвира Павлова – Технолошко-технички факултет
Октомври 2009 г.: Подготвување и пуштање на англиската верзија на
Универзитетот: http://int.ugd.edu.mk/. При подготвувањето на англиската
верзија учество имаа и лица задолжени за превод од Филолошки факултет.
Во текот на секој работен ден е вршено ажурирање и на веќе формираните
веб-страници.

92

Годишен извештај

Ноември 2009 г.: Отворање на веб-страница на Фитосанитарна
лабораторија http://fitolab.ugd.edu.mk. Во текот на секој работен ден е
вршено ажурирање на веќе формираните веб-страници.
Изработка на упатство за исппраќање на матријали за објавување на
веб-страниците на Универзитетот.
Декември 2009 г.: Извршени корекции на главната веб-страница.
Извршени корекции на веб-страницата на Земјоделски факултет.
Внесување на дополнителни информации во глобалната енциклопедија
Википедија. Во текот на секој работен ден е вршено ажурирање на веќе
формираните веб-страници.
Јануари 2010 г.: Коригирање на делот за вработени: правилници и
упатства. Пуштање на руска верзија на главната страница. Во текот на
секој работен ден е вршено ажурирање на веќе формираните веб-страници.
Февруари 2010 г.: Пријавување на веб-страницата на Google Analytics. Пријавуванје на веб-страницата на Alexa (The Web Information
Company). Во текот на секој работен ден е вршено ажурирање на веќе
формираните веб-страници.
Март 2010 г.: Тековни работи. Обновување, одржување и ажурирање
на сите веб-страници под надлежност на Отсек за одржување на вебстраници.
Април 2010 г.: Во текот на секој работен ден е вршено ажурирање на
веќе формираните веб-страници.
Мај 2010 г.: Пуштање во употреба на веб-страницата на Центарот
за односи со јавноста: http://coj.ugd.edu.mk. Во текот на секој работен ден
е вршено ажурирање на веќе формираните веб-страници.
Јуни 2010 г.: Пуштање во употреба на веб-страницата на
Универзитетското радио: http://ugdfm.ugd.edu.mk.
Во текот на секој работен ден е вршено ажурирање на веќе
формираните веб-страници.
Јули 2010 г.: Креирање на веб-страницата на Центарот за
обезбедување на квалитетот: http://cok.ugd.edu.mk. Во текот на секој
работен ден е вршено ажурирање на веќе формираните веб-страници.
Август 2010 г.: Во текот на секој работен ден е вршено ажурирање
на веќе формираните веб-страници.
Септември 2010 г.: Редизајнирање на веб-страницата на
Универзитетот. Во текот на месецот е извршена промена на поголем дел
од веб-сајтовите на факултетите.
Октомври 2010 г.: Изработка на веб-страницата на Катедрата за
заштита на растенијата и животната средина: http://www.dpep.ugd.edu.mk.
Во текот на секој работен ден е вршено ажурирање на веќе формираните
веб-страници.
Ноември 2010 г.: Изработка на веб-страницата на Центарот за
меѓууниверзитетска соработка: http://cmus.ugd.edu.mk. Внесување на
Граѓански дневник на веб-страницата за услуги на Владата на Р.Македонија
(http://www.uslugi.gov.mk).

93

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Декември 2010 г.: Изработка на веб-страницата на студентите на
Универзитетот http://studenti.ugd.edu.mk. Изработка на веб-страницата
на ИТ-центарот на Универзитетот http://it.ugd.edu.mk.
Оддел за реклама и пропаганда
Одделот за реклама и пропаганда, согласно со Систематизацијата на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, започна да работи како посебен
Оддел во рамките на Центарот за односи со јавноста при Универзитетот
во април 2009 година.
Во периодот пред неговото формирање, маркетингот и промотивните
активности беа реализирани од страна на Центарот за односи со јавноста.
Одделот за реклама и пропаганда е одговорен за планирање,
реализирање и евалуирање на сите промотивни и маркетинг активности
коишто имаат за цел да го промовираат Универзитетот во државата и
надвор од неа.
Во соработка со факултетите, центрите, институтите и другите
единици интегрирани во Универзитетот, Одделот за реклама и пропаганда
е одговорен за подготовка на маркетинг акционен план, реализација
на тој маркетинг план и евалуација на резултатите. Понатаму, Одделот
за реклама и пропаганда покрај планираните промотивни и маркетинг
проекти предвидени и утврдени со маркетинг планот редовно се грижи
за дизајнот, информациите и изборот на рекламните материјали, во
соработка со Одделот за радио и ТВ подготвува аудио и видео презентации
за Универзитетот, рекламни аудио и видео спотови за Универзитетот,
комуницира со медиумите во делот на рекламното и ПР претставување
на Универзитетот, дава поддршка во организација на манифестации,
свечености, патронен празник на Универзитетот и други настани.
Во периодот од септември 2009 година до декември 2010 година,
Одделот за реклама и пропаганда има реализирано низа проекти.
Септември 2009 г. - Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип се претстави
на манифестацијата „Ноќ на истражувачи“. Во рамките на централната
манифестација, која годинава се одржа во Битола, Земјоделскиот
факултет, Технолошко-техничкиот факултет и Факултетот за природни и
технички науки активно се претставија пред научната јавност и граѓаните
на Битола, презентирајќи ги своите истражувања и научни достигнувања,
како и можноста за нивна практична примена во стопанскиот живот.
Преку овој настан Универзитетот ја промовираше својата научна дејност
и ја потенцираше својата отворена позиција и иницијативност во поглед
на спојувањето на академијата и стопанството, како и подобрување
на соработката помеѓу високообразовните институции како носители
на научните истражувања и малите и средни претпријатија, каде се
аплицираат достигнувањата на македонските научници.

94

Годишен извештај

28 септември 2009 г. - отворање на новите објекти во Кавадарци
Центарот за односи со јавноста се вклучи во организацијата на отворањето
на новите простории. Организација на местото на настанот, информирање
на медиумите, подготовка на текстови и целиот протокол на настанот.
Октомври 2009 г. - Универзитетот „Гоце Делчев“ во соработка со
Германската амбасада во Република Македонија успешно реализираше
проект за прикажување на филмови од германската кинематографија
„Универзитетска филмска недела - недела на германски филм“.
Универзитетската филмска недела помина успешно и забележано
од страна на студентите и поширокиот аудиториум. Посетеноста и
заинтересираноста за Неделата на германскиот филм беше на завидно
ниво, како од студентите на УГД, така и од заинтересираните граѓани,
вљубеници во филмската уметност. Програмата се состоеше од пет
вечери, со премиерно прикажување на дела од различни жанрови од
германската кинематографија. Првата вечер посетителите имаа можност
да го гледаат документарниот филм „Како падна ѕидот”, по кој следуваа
серија кратки филмови „Мојот ѕид”. На втората вечер беше прикажан
филмот „Под мостовите”, на третата - серија краткометражни филмови,
додека четвртата вечер беше резервирана за филмот „Небо без ѕвезди”.
Последната вечер од филмската недела заврши со филмот „Еден ден во
Европа”.
7 октомври 2009 г. -промоција на 35 наслови на преведени книги
Организација на настанот, целиот протокол во соработка со
протоколот на претседателот на Владата на РМ го организираше Центарот
за односи со јавноста.
На свеченоста присуствуваа и претседателот на Владата на РМ,
Никола Груевски, и министерот за образование и наука, Никола Тодоров.
Универзитетот „Гоце Делчев“ организираше промоција на вкупно 35
наслови, кои се дел од преводот на 500 стручни, научни книги и учебници
од кои се учи на врвните, најдобрите и најреномираните универзитети во
САД и Англија, и учебници кои се од областа на правото во Франција и во
Германија.
Ноември 2009 г. - Во текот на ноември Одделот за реклама и
пропаганда започна со подготовките за концертот на ФМУ. За овој настан
се подготвуваше аудио, видео и печатен материјал.
Во текот на овој месец започнаа и подготовките за новогодишната
детска претстава и за настанот се подготвуваше печатен, аудио и видео
промотивен материјал.
Декември 2009 г. - Организација на Новогодишен концерт на
Факултетот за музичка уметност. Организација и логистика за време на
доделувањето на новогодишните пакетчиња за децата на вработените и
детската претстава по повод овој настан.
Јануари 2010 г. - Подготовка на Промо-план за програмата на
Универзитетското радио.
Февруари 2010 г. - Организирање на настанот – полагање цвеќе на
споменикот на Гоце Делчев, по повод 4 февруари - Ден на раѓањето на
Гоце Делчев.

95

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Подготовки за промоција на Универзитетското радио.
Во текот на овој месец, Одделот за реклама и пропаганда во соработка
со Центарот за кариера и развој, изработи проект за истражување на
локалните електронски медиуми во Општина Штип.
Истражувањeтo на медиумскиот пазар имаше за цел да обезбеди
показатели релевантни за актуелниот рејтинг на телевизиите и
радиостаниците, нивната објективност, присуството меѓу публиката,
бројноста на нивните слушатели/гледачи, квалитетот на понудените
програмски содржини, навиките на медиумската публика, како и низа
релевантни информации значајни за креирањето на програмската и
маркетиншката политиката на медиумот. Ова истражување донесе голем
број придобивки за Универзитетот, а дел од нив се:
– Резултатите од истражувањето беа релевантен показател и за
утврдување на актуелната позиција на Универзитетското радио „УГД
ФМ“. Одредувањето на позицијата на „УГД ФМ“, како млад медиум
со специфична целна група и поинаков медиумски формат беше
многу важна во периодот на креирање и дефинирање на носечката
програмска содржина.
– Реализацијата на овој проект ќе значи можност претставниците
на академскиот и административен кадар на Универзитетот да го
фокусираат своето знаење на научноистражувачка и апликативна
работа не само во рамките на редовниот работен ангажман, туку и
надвор од него.
– Со овој тип на проекти почнаа да се создаваат поволни услови за
основање и развој на истражувачки центар на ниво на Универзитетот,
кој ќе соработува не само со научноистражувачките центри на
другите универзитети и слични институции во државата и надвор од
неа, туку и со бизнис секторот во Македонија.
– Реализацијата на медиумското истражување вклучи студенти на
Економскиот факултет, што беше одлична можност за практично
имплементирање на стекнатите знаења во текот на студирањето, но и
добивање на нови знаења и стекнување вештини кои ќе им овозможат
на студентите да се стекнат со ново искуство значајно за нивниот
професионален развој.
Март 2010 г. - Одделот за реклама и пропаганда зеде учество во
планирањето и активностите за одбележување на патрониот празник на
Универзитетот, трета година од формирањето на Универзитетот. Во склоп
на настаните, првпат од постоењето на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип на 27 март 2010 година, на свечен начин им беа доделени дипломите
на 530 студенти кои дипломираа на Педагошкиот и на Факултетот за
природни и технички науки.
Во свечена атмосфера, во присуство на своите најблиски,
дипломираните студенти со добивањето на дипломите ставија печат и на
одбележувањето на патрониот празник на Универзитетот. На свеченоста,
освен дипломите на дипломираните студенти, ректорот Митрев, премиерот
Никола Груевски и министерот за образование Никола Тодоров им ги

96

Годишен извештај

доделија дипломите на првите тројца магистри на наука, од осуммината кои
ги добија дипломите на оваа свеченост. Во рамките на одбележувањето на
патронатот, беше положено цвеќе пред бистата на Гоце Делчев во Кампус
2 на УГД.
Одделот за реклама и пропаганда зеде учество во организацијата
на изложбата „Дарвин сега“ - патувачка изложба организирана од
Универзитетот „Гоце Делчев“, во соработка со Британскиот совет. Истата
се состои од 16 банери кои имаат информативен, едукативен и уметнички
карактер. Банерите ги опишуваат животот и делото на британскиот
природонаучник Чарлс Дарвин и неговото епохално дело. Едукативните
банери се со илустрации, фотографии, мапи и портрети. Тие го следат
патот на развитокот на Дарвиновата теорија за еволуцијата на видовите,
како таа е поврзана со општествените, социјалните и културните текови
и нејзиното влијание врз современиот живот на луѓето. Оваа година се
навршуваат 200 години од раѓањето на Дарвин и 150 години од објавувањето
на неговото најпознато дело За потеклото на видовите по пат на природна
селекција.
Универзитетот „Гоце Делчев“ во соработка со Општинската
организација на Црвен крст, а по повод МАРТ - МЕСЕЦОТ НА
КРВОДАРУВАЊЕТО, организираше неколку крводарителски акции во
сите универзитетски кампуси во Штип. Акциите се одвиваа од 10 до 31
март во периодот од 9 до 17 часот во просториите на Домот на културата,
Педагошкиот факултет, Економскиот факултет и Ректоратот.
Во соработка со Амбасадата на Република Полска и Францускиот
културен центар на Универзитетското радио во периодот од 30 март до
1 април беше организиран настан со име „Денови на Шопен“. По повод
200-годишнината од раѓањето на овој славен полски композитор, беа
организирани низа настани. Имено, се емитуваше получасовна емисија
посветена на Фредерик Шопен. Во текот на два дена е прикажан еден игран
и еден документарен филм посветени на делото и животот и делото на
еден од најголемите композитори на сите времиња.
Април 2010 г. - Продолжија активностите од изложбата „Дарвин
сега“, која заврши на 7 април.
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип се претстави пред посетителите
на Деновите на образование и кариера. За таа цел, Одделот за реклама
и пропаганда подготви посебен проект за претставување кој вклучуваше
уредување на штандот. На штандот на Универзитетот посетителите можea
да добијат комплетни информации за можностите за студирање на УГД
директно од претставниците на Универзитетот, како и од промотивните
печатени и аудио/видео материјали кои Одделот за реклама и пропагнда
ги подготви специјално за оваа намена. Универзитетот се претстави
пред присутните и со настап на Факултетот за музичка уметност. На
свеченото отворање на Деновите на образование и кариера свој настап
имаа студентите од Одделот за етнокорелогија од Факултетот за музичка
уметност при УГД, а вториот ден настапи Одделот за џез.

97

Во текот на кампањата се оствари средба со матурантите. Се работеше за Собирот на студенти од универзитетите во Република Македонија. Богданци. Универзитет „Св. Европски 98 . Универзитетот „Гоце Делчев“ втора година по ред реализира промотивна кампања која вклучува посета на средните општински училишта во градовите каде Универзитетот има свои наставни центри. се поделија промотивни материјали. ЦОЈ со својот Оддел за реклама и пропаганда ја имаше задачата на: – Координатор на проектот и основна информативна врска помеѓу училиштата во кои се вршеше посетата и продеканите за настава. Климент Охридски“ . со вкупно 45 средни училишта. Николе. Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип беше домаќин на настанот. Годинава за првпат беа реализирани и отворени денови во поголемите наставни центри – Штип. Берово. Пробиштип. Кирил и Методиј“ . Радовиш. Студентите учествуваа во дебата на тема „Обединети во различностите“. како претставници од факултетите. Куманово. Одделот за реклама и пропаганда реализираше промотивна кампања во пресрет на уписите во новата студиска 2010/2011 година.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Април/мај 2010 г. д-р Емилија Јаневиќ-Ивановска. – ЦОЈ изработи презентација (Power Point) која им беше пратена на сите презентери. се презентираше Универзитетот „Гоце Делчев“ заедно со условите и можностите за студирање во новата студиска 2010/2011 година. Велес. студенти од Универзитет „Св.Тетово. Македонска Каменица. Во подготовката и реализацијата на промотивната кампања беа вклучени проректорот за настава. Кочани. се детектираа желбите и интересите на матурантите. Во текот на кампањата беа посетени следниве градови: Скопје. кој традиционално се одржува секоја година по повод свеченото одбележување на Денот на европското обединување – 9 мај. Виница. како и останати градови кои беа лоцирани како значајни за привлекување на потенцијални студенти. Кавадарци. – ЦОЈ беше одговорен за давање насоки како треба да се одвива посетата на училиштата и како посетата да биде поуспешна. Прилеп. проф.Скопје. со цел да се подготват поуспешно за презентирањето. Струмица. Битола. Св. Државен универзитет . продеканите за настава од сите факултети и еден претставник од Одделот за реклама и пропаганда од Центарот за односи со јавноста. Одделот за реклама и пропаганда го организираше и даде целосна техничка и логистичка поддршка на настан кој се случи на 9 мај 2010 година.Во текот на април и мај 2010 година. Гевгелија. Кочани. Делчево. Неготино. Велес. Струмица. се утврди нивната желба за продолжување на образованието. а во вториот дел од манифестацијата. – ЦОЈ беше одговорен за организирање на превозот на учесниците во кампањата и нивно информирање за местото и часот на поаѓање и информирање кога и во кои училишта се закажани презентациите.Битола. – ЦОЈ беше одговорен за навремено снабдување со промотивни материјали за факултетите. Универзитетот на ЈИЕ . Кавадарци.Тетово. .

Одделот за реклама и пропаганда организираше брендирани маички за сите студенти . но и пред странските туристи и гости. ФОН .Годишен извештај универзитет . Јуни/јули/август 2010 г. а третата на Махмут Тефиќ од Европски универзитет . д-р Емилија Јаневиќ-Ивановска. „Диши здравје“ беше слоганот кој изминатата работна седмица ја одбележа Неделата на борбата против пушењето.Одделот за реклама и пропаганда во соработка со Факултетот за медицински науки при Универзитетот оргазираше кампања по повод Денот на борба против пушење. комуникацијата со училиштата и техничка и логистичка поддршка при промоциите во училиштата.Одделот за џез. а беа поделени и едукативни материјали кои содржат информации за тоа што содржи една цигара и како за период од четири недели пушачите можат лесно да се откажат од цигарите.Штип. на вкупно 22 штанда.Скопје и Универзитет „Гоце Делчев“ .Штип учествуваа во натпревар по ораторство. . како и 99 . овојпат со една и единствена цел на поинаков. Истите беа комплетирани во координација со проректорката за настава. во која настапи Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце Делчев“ . Одделот за реклама и пропаганда се вклучи во подготовката на информаторите за студентите од прв и втор циклус. Јуни 2010 г.Скопје. На еден од штандовите. Одделот за реклама и пропаганда ги подготви и пропагандните материјали кои беа вклучени во кампањата. . проф. Во планираните настапи во август. интересен. Источниот плански регион се претстави на 12 јуни.претставници на УГД. интерактивен начин да ја пренесе пораката за штетноста од консумирањето цигари. Признание доби и Катица Шкариќ од Универзитетот „Гоце Делчев“ . Манифестацијата имаше за цел да ги промовира своите позитивни специфики пред домашните посетители. Кирил и Методиј“ . студентка на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Во рамките на Неделата на борбата против пушењето беа одржани едукативни предавања во сите основни и средни училишта во Штип. Втората награда ѝ припадна на Гјерадина Леку од Универзитетот на ЈИЕ .Во периодот од јуни до септември. Универзитетот „Гоце Делчев“ заедно со Факултетот за медицински науки повторно меѓу младата популација -учениците од основните и средните училишта. Одделот за реклама и пропаганда се вклучи во организацијата на активностите. Одделот за реклама и пропаганда ги организираше активностите за учество во манифестацијата по име „Сакај ја Македонија – уживај во својата татковина“.Скопје. Манифестацијата беше организирана во периодот од 8 до 26 јуни. Комисијата одлучи наградата за најдобар оратор да ја добие Елена Тарчугоска.Тетово. традиционално се организише турнеја низ цела Македонија. Во текот на јуни. низ претставување на секој од осумте региони. Универзитетот „Гоце Делчев“ ги претстави своите факултети и студиски програми и ги информира сите заинтересирани за можностите и условите за студирање во новата академска 2010/2011 година. Освен тоа.Скопје.

10 август – Гевгелија. Во текот на јуни. Александар Секуловски. Флаерот беше дистрибуиран во весникот „Дневник“ (викенд издание 13 и 14 август). ЦОЈ подготви флаер кој ги содржи информации за уписите 2010/2011 г. На концертите свое учество дадоа Одделот за џез и Одделот за етнокореологија при ФМУ. Поради временските непогоди. Аудиоспотот се емитуваше на „УГД ФМ“. Центарот за односи со јавноста предложи користење на алтернативна реклама низ движечки билборди кои би содржеле информации за Универзитетот и информации за уписните рокови. 12 август – Струмица. ТВ Кочани. Васил Хаџиманов. Со турнејата беа опфатени вкупно 15 градови. 18 август – Битола и 20 август – Скопје. во склоп на турнејата. 30 јуни – Берово. 14 август – Св. во соработка со агенцијата „Вижн борд“. Во пресрет на претстојните уписни рокови за новата академска година. Васил Хаџиманов и Мартин Ѓаконовски-Шпато. Одделот за реклама и пропаганда ги подготви материјалите во кои спаѓаа флаери и брошури за ФМУ и Универзитетот. делење флаери. како и на националните радиостаници „Антена 5“ и „Метрополис“ во периодот од 15 јули до 1 септември. 7 август – Охрид. 11 август – Радовиш. ТВ Вис. Во однос на печатениот материјал. како и квартетот Тони Китановски. концертот во Берово не беше реализиран. Битола и Скопје. каде наместо Одделот за џез настапуваше квартет составен од Тони Китаноски. Мартин Ѓаконовски-Шпато. Александар Секуловски. медиумско покривање на настанот. Гевгелија.Николе. Освен ова. Одделот за реклама и пропаганда во соработка со група волонтери од Театарската група „Конкордио“ подготви видеоспот за реклама на Универзитетот и претстојните уписни рокови. ТВ Еми. Подвижните билборди беа искористени за реклама низ градовите: Скопје. Видеоспотот се емитуваше на локалните телевизии ТВ Стар и ТВ Ирис. како и на националната ТВ станица – Канал 5. 15 август – Пробиштип. Одделот за реклама и пропаганда подготви и реализираше рекламирање преку подвижни билборди. а се погрижи и за нивна дистрибуција. Во делот на реклама на Универзитетот. во текот на август. организација на локалните медиуми да го покријат настанот. 16 август – Велес. 13 август – Штип. локалниот весник „Инфо Кочани“ (августовски број) и локалниот весник „Штипски глас“ (августовски број). весникот „Вест“ (7 и 8 август). Покрај студентите од Факултетот за музичка уметност и придружба од претставници од истиот Факултет. Одделот за реклама и пропаганда подготви и аудиоспот за претстојните уписи. 1 јули – Виница. на турнејата активно беа вклучени претставници од Центарот за односи со јавноста кои се задолжија за фотографирање. 100 .Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип претходната година. настапија студентите од Одделот за џез. 9 август – Кавадарци. Настапите во градовите се организирани по следниов распоред: 28 јуни – Кочани. Кавадарци и Охрид. 18 август – Прилеп. Одделот за реклама и пропаганда реализираше повеќе активности. Исклучок беа Охрид. ТВ Нова. Периодот на емитување беше од 15 јули до 1 септември.

а другата за „УГД ФМ“. Со него. Освен тоа. презентации и сл.Во текот на септември. Одделот за реклама и пропаганда ја заврши и поготовката на спецификација за рекламни материјали за 2011 година. Септември 2010 г. Вториот ден беше предвиден за разговор и предавање од страна на проф. Одделот за реклама и пропаганда подготви аудиореклами за ИТ академијата на УГД и студентскиот сервис е-индекс. Одделот за реклама и пропаганда се вклучи во подготовка на брошура за Универзитетот. како и за изглед на меморандум и визит-карта. Одделот за реклама и пропаганда оствари повеќе организациони активности и проекти. 17 август. Одделот подготви и дизајн за две сценографии во форма на банер кој ќе се користи за одредени настани. во конференциската сала во Ректоратот. . д-р Виолета Димова. . прес-конференции. во соработка со Германската амбасада во Скопје. Во текот на август. Одделот за реклама и пропаганда се вклучи и во подготовките и организацијата на Македонско-украинската научна конференција на УГД. На првиот ден беше реализирана трибина со еден од најпознатите македонски автори. во склоп на проектот беше реализирано и интервју на „УГД ФМ“. Во текот на август. Рекламите се емитуваа во текот на август и септември на „УГД ФМ“. Одделот за реклама и пропаганда го подготви и реализираше проектот „Лист хартија и обоено небо“. Во текот на септември. . Венко Андоновски.во соработка со Филолошки факултет. Проектот беше реализиран во просториите на Економски факултет. Одделот за реклама и пропаганда започна со подготовка за проект . трибина – работилница со Универзитетот на Југоисточна Европа. Во текот на септември. Едната сценографија беше подготвена за Универзитетот.Во текот на август. е-маил. како и отворено студио од пред Ректоратот.Годишен извештај Август 2010 г. по што се проектираше филм – биографија на писателот Чарлс Буковски. во соработка со Филолошкиот факултет при УГД. проф. 101 . Одделот за реклама и пропаганда заедно со Одделот за радио реализираше отворено студио со програма во живо од кафе-бар „Сквер“. Во текот на септември. Октомври 2010 г. д-р Александар Прокопиев. на тема поврзана со детската литература. како и подготовка на мултимедијално ЦД за презентација на Универзитетот и неговите факултети.Во текот на октомври. на првиот ден од првиот уписен рок. По трибината. како и организација на Недела на германски филм. Проектот се реализираше во периодот од 27 септември до 29 септември. Во третиот и последен ден од проектот беше реализирано предавање од страна на современиот македонски писател. Конференцијата се одржа на 1 октомври. Одделот подготви и решение за корпоративен идентитет на Универзитетот кој би се користел во комуникацијата преку пошта. Дел од активностите ги вклучија организацијата на: Научната конференција за Јосиф Ковачев. беше оставен простор за прашања од страна на посетителите.

Одделот за реклама и пропаганда се вклучи во организацијата за пречек на претставници од Британскиот совет во Ректоратот на Универзитетот. Прославата се одржа во кафе-бар „АЈС“. Одделот за реклама и пропагада се вклучи во подготовка на презентација на македонски и англиски јазик. Ноември 2010 г. за откупување на рекламен простор во нивниот магазин. Одделот за реклама и пропаганда се вклучи во повеќе активности и проекти. Одделот за реклама и пропаганда се вклучи во подготовката на брошура за полесно користење на Електронскиот индекс на УГД. а средствата беа донирани на гладните и материјално немоќните. Беше реализиран состанок за подготовка на потребни ексклузивни материјали за доделување на патрониот празник на Универзитетот. за потребите на Ректорот на Универзитетот. покрај вработените во УГД. Во текот на ноември. со цел известување за тековните и претстојните настани во ЦОЈ и Универзитетот.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Освен тоа. Во текот на ноември. Одделот за реклама и пропаганда се вклучи во подготовката на брошура за полесно користење на Live@Edu. Во ноември беше реализирана и соработка со ТВ Кочани за рекламирање на Универзитетот. Оддел за радио и ТВ Во декември 2009 година се работеше на Дозвола за вршење на радиодифузна дејност. Во текот на октомври. .Во текот на декември. Одделот за реклама и пропаганда оствари соработка со магазинот „Шило“ од Австралија. На прославата. Во акцијата беше реализирано откупување на 500 шолји по цена од 100 денари. во подрачјата каде што Универзитетот има свои 102 . каде беше организирана забава со специјална програма од страна на „УГД ФМ“.Во текот на ноември. Одделот за реклама и пропаганда организираше прес-конференција за локалните медиуми. Одделот за реклама и пропаганда се вклучи во организацијата на хуманитарна акција во соработка со Црвен крст – Штип. Во текот на ноември беше подготвена и реклама за списанието за деца со посебни потреби. присуствуваа и студенти и соработници од локалните медиуми. . Одделот за реклама и пропаганда подготви сет рекламни материјали и пакети за потребите на Ректоратот и Факултетот за природни и технички науки. Декември 2010 г. Одделот за реклама и пропаганда се вклучи во организацијата и промоцијата на одбележувањето на годишнината од основањето на Центарот за односи со јавноста. Во текот на ноември. Одделот за реклама и пропаганда се вклучи во организацијата за пречек на хрватската делегација во Ректоратот и во Универзитетското радио.

Беше промовирана емисијата за џез „Џез индекс“. Беше промовирана емисијата за рок музика „РОК ИНФУЗИЈА“ на Димитар Љуботенски. Изработка на видеоматеријал за промоција на Универзитетот по барање од Владата на Република Македонија. Радиото учествуваше со аудиоефекти за претставата за деца одржана во Ректоратот .27 март.. решенија. „УГД ФМ“ се вклучи како од аспект на организација. Активности околу промовирањето на ИТ Академијата со аудио реклами. Започна емитување на „СВЕЖ ВОЗДУХ“ од 12 до 14 часот. како резултат од Конкурсот за програмски содржини во „УГД ФМ“ од страна на Одделот за јавни набавки и емисијата „ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА“ на д-р Кирил Барбареев. Во јануари 2010 година се вршеше оформување на програмата и истата претрпе неколку промени во утринскиот дел. Беше објавен Конкурс за прием на волонтери за програмски содржини и беа примени 30-тина апликации. за користење на студија. како и груба финансиска конструкција околу изведувањето на истата. за дел од нив беа направени и видеореклами за локалните телевизии во продукција на „УГД ФМ“. „УГД ФМ“ беше вклучен во инсталацијата на опремата на Мултимедијалниот центар. која ја подготвува волонтер Мартина Николовска. Беше промовирана емисијата „УГД ТОП 20“ на Виктор Димитров – ди-џеј Сателит и „ИНДЕКС 6“ на најголемите хитови на Јасна Величковска – волонтер.Годишен извештај кампуси.. се работеше редовна програма според зададената програмска шема. Во февруари 2010 беше промовирана емисијата за јавни набавки. изработка на реклами и изнајмување на опрема. во делот на озвучување и видеопроекции. така и во подготовките на материјали. Во март 2010 г. како и целосно осмислување и дизајнирање на сите емисии. Во април 2010 г. Во овој период интензивно се работеше на подготовките за патронот на Универзитетот . аудиоматеријали и видеоматеријали за реализација на истиот од страна на ЦОЈ. Беше промовирана емисијата „АКУСТИКА ФМ“ резултат од Конкурсот за програмски содржини во „УГД ФМ“ од страна на Славе Димитров од Издавачка дејност. Во останатиот дел програмата и активностиоте на радиото беа во нормален режим со 24-часовна програма. Беше составен ценовникот за вршење на услуги во „УГД ФМ“. Утврување на нова програмска шема со внесување на новите содржини. покрај новите содржини воведени на радио. 103 .ВИТЕЗОТ МАСКА И ЗЛОБНИОТ ВОЛШЕБНИК ЛЕДЕНА РАКА. Изработено е решение за можност на емитување во регионот по кампуси. филм.

Емисијата ја презеде Игор Стојанов заедно со Дијана Насева. начинот на презентација и монтажа на програмите и рубриките што ги уредуваат. пренос во живо на радио од „Лого кафе“ во кампањата . Емисијата „Свеж воздух“ започна со нов термин од 12 до 16 часот. што во изминатиот период се покажа како потреба.mk и беа започнати процесите за нејзино ажурирање и додавање на содржини. Беа договорени емисиите од областа на здравството во оработка со „Филип II“. за подобрување на дикцијата. со видеореклама. Во јуни 2010 г. Во мај започна преставувањето на факултетите на програмата на „УГД ФМ“. Во мај беше изработена и хостирана веб-страница на „УГД ФМ“ . „УГД ФМ“ се концентрираше со редовната програма и промовирањето во програма на вториот циклус на студии. Редефинирање на веб-страницата на „УГД ФМ“. Универзитетското радио „УГД ФМ“ беше со својата редовна програма.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Програма во живо од Саемот на образование и кариера. „УГД ФМ“ беше ко-организатор на Астибо џез фестивалот. Во август Универзитетското радио „УГД ФМ“ ги следеше и настапите на Факултетот за музичка уметност во рамките на промоцијата на Универзитетот низ градовите во Република Македонија. и покрај тоа зеде учество со информирање од крводарителската акција и организација и озвучување годишниот концерт на ФМУ. Изработка на видеоспот за Факултетот за медицински науки.. Во јули беше завршена првичната верзија на веб-страницата на Универзитетот.Неделата за борба против пушењето. аудиореклама и подготовка со озвучување во Мултимедијалниот центар. „Толку добри вибрации“ и рубрики „Нешто многу важно“ и „Десетка“.edu. Беше извршена обука на волонтерите што започнаа со нови емисии на „УГД ФМ“. воведена е новата програмска шема на „УГД ФМ“.ugd. така и во поглед на распределбата на рубриките и емисиите кој волонтерите ги имаа како обврска. Беа воведени нови емисии: „Басни и тапани“. Септември 2010 г.ugdfm. како дел од кампањата за информирање на младите за можностите и капацитетите на Универзитетот „Гоце Делчев“. „УГД ФМ“ ги следеше концертите на Факултетот за музичка уметност со нивните настапи низ целата држава. Беа завршени подготовките за редовната програма која се емитуваше во текот на одморот. Игор Стојанов и Влатко Миленкоски беа задолжени за новиот дизајн и структура на веб-страницата и нејзиното поврзување со социјалните мрежи. која содржеше како измени во поглед на програмската шема.Jazz Appreciation Month“ во соработка со Американското катче. како и маркетингот на истата. 104 . со анкета која имаше за задача да ја оцени програмата на Универзитетското радио. како и програма во живо од „Версај ..

3 декември: Посета на Милчо Манчевски со вклучување на трибина – разговор со студентите и љубителите на филмот и уметноста. „УГД ФМ“ учествуваше во промоцијата на успешниот проект на Универзитетот да го прикаже филмот „Мајки“ во својот Мултимедијален центар. организиран од страна на Универзитетот „Гоце Делчев“. . започнаа подготовките за роденденот на „УГД ФМ“ и програмски и од организационо одбележување на првиот роденден на Универзитетското радио. како и Месецот на македонски филм. Центарот за односи со јавноста со своите оддели за реклама и пропаганда и Оддел за радио и ТВ започна да подготвува и проект со активности во Мултимедијалниот центар на УГД.1 декември – 16 декември: „Месец на македонскиот филм“. се работи за проекции на филмови и играње на театарски претстави на сцената на Мултимедијалниот центар. Редовната програма и промовирањето на Универзитетот во јавноста беше редовна обврска на вработените. покрај својата редовна програма со редовната програмска шема. постелнина за помош на најранливите лица. Акцијата вклучи собирање на храна. 105 . Во овој проект беа опфатени следниве активности: . Беа изготвени роденденски програми и џинглови кои на кратко ја опишаа првата година од постоењето на „УГД ФМ“. „УГД ФМ“ ја следеше и промовираше НЕДЕЛАТА НА ГЕРМАНСКИ ФИЛМ – одржана во Мултимедијалниот центар на Економскиот факултет. а тоа е интерна телевизија која ќе овозможи централизирано менаџирање на информациите и навремено информирање на студентите во сите кампуси.3 ноември – 10 ноември: Проекција на филмот „Мајки“ на Милчо Манчевски. Дополнителни активности на Центарот за односи со јавноста со неговите Оддели за реклама и пропаганда и радио и ТВ Во текот на октомври. . а на истиот се промовираше и Универзитетот со флаери. кога Претседателот на државата Ѓорге Иванов одржа предавање на студентите од Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“. „УГД ФМ“ го следеше и настанот на Правниот факултет на 15 октомври. Во тек се подготовки за целосна имплементација и менаџирање на истата од Центарот за односи со јавноста.. обувки. која започна на 20 октомври и траеше до 22 октомври. како и остварување на интервју во Универзитетското радио.„УГД ФМ“ беше база и место на развој на новиот проект на Универзитетот.Годишен извештај Октомври 2010 г. летоци и сл. Беше добро покриен и „Макфест“ – фестивалот на забавна музика. но и донација на парични средства. „УГД ФМ“ ја следеше и промовираше хуманитарната акција на Универзитетот „Гоце Делчев“ во соработка со Црвен крст – Штип. средства за хигиена. Поконкретно. Техничкиот дел од истата беше успешно завршен и таа започна со експерименталниот период на емитување.. Ноември 2010 г. облека.

Подготовка и реализација на постапката за самоевалуација на Универзитотот. Одделот за реклама и пропаганда се вклучи и во проект „Серија на јавни дебати“ во соработка со Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип. Подготвителни активности за организација на Оддел за обуки и компетенции.. Центарот во директна соработка со комисиите за самоевалуација (на единиците и на Универзитетот) директно асистираше во прибирањето и анализа на податоците. Дебатите беа организирани на 16 и 23 ноември. во Мултимедијалниот центар беше реализирана и уште една претстава. Финализирање на формалната организација на Центарот. Одделот за реклама и пропаганда заедно со Одделот за радио и ТВ изработија вкупно 23 броеви на Информативниот билтен. визија. Одделот за реклама и пропаганда даде техничка и логистичка поддршка во организирањето на две дебати кои беа предвидени за декември. 2. мисија. Освен овие активности. кога сите документи изработени од работната група (предлог-правилник.. Следствено на тоа. Хронолошки приказ на активностите Првата активност беше во целост завршена заклучно со мај 2010 г. согласно со ISO 9001 системот за управување со квалитет. посебно внимание беше посветено на развивање на процедури и методологии за изведување на постапките за интерна евалуација. Освен тоа. Подготовка и иницирање на постапка за сертификација. како и низа дополнителни документи) во финалната форма беа усвоени во целост од универзитетските органи. Претставата со име „Како да ја убиеш сопругата и зошто“ беше изведувана во Мултимедијалниот центар на 20 декември 2010 г. ЦЕНТАР ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ Согласно со Планот за работа за 2010 г.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Центарот за односи со јавноста оствари и соработка со Театарот за деца и младинци. како и обезбедување на врска со другите служби и центри 106 . 4. во просториите на Кампус 2. Во рамките на овие подготвителни активности. 3. а пред сè на дефинирање на инпутите. XIII. активностите на Центарот за обезбедување на квалитет на УГД беа фокусирани во правец на неколку групи активности и тоа: 1. ЦОК како организатор на сите активности беше директно инволвиран и во процесот на самоевалуација. Во текот на декември. структура. Педагошки факултет. што се дистрибуира еднаш неделно во електронска форма до сите вработени на УГД и медиумите на локално ниво. овојпат за возрасни. Подетален опис со хорнологија на активностите е даден во продолжение. Од оваа соработка беа реализирани две детски претстави: „Македонска приказна“ која се изведуваше на 30 ноември и „Дете Голомеше“ која се изведуваше на 6 декември.

12. согласно со Системот за управување со квалитет (ISO 9001). како и планови за реализација на обуките. чија задача е да започне со подготовките за сертификација. Заради подобра прегледност. Ефикасната соработка со комисиите овозможи брзо. надлежна за балканските држави). исто така беа презмени обемни активности кои започнаа со посета и преговори со слични центри во Европа. Овие активности резултираа со потпишување на договор за соработка со една од најпрестижните европски куќи во оваа област TUV Rhineland. Со цел да се заокружи процесот. формиран е работен тим во состав м-р Емилија Ристова и Љубица Стефановска.2010 г. направени се прелиминарни контакти со реномирани куќи за сертификација и извршен увид во постојната состојба на овој план. Во рамките на тој договор беа извршени обуки на персоналот задолжен за логистичка поддршка и организација на овој оддел (Милкица Панева и Ана Петровска.Годишен извештај при УГД. организацијата на Оддел за обука и компетенции во рамките на ЦОК. инциран е процес на контрола на интегритетот на податоците во извештајот. Имајќи ги предвид условите и расположливоста на внатрешни ресурси. Сите планирани активности се во тек и истите треба да продолжат и во наредната година. како процедури и работни упатства. Германија (дирекцијата во Романија. Планирано е овие активности поинтензивно да продолжат во текот на наредната година. Тимот од октомври 2010 г. Во поглед на активностите за сертификација на Универзитетот. кои ќе бидат основа за изведување на наредните актвности. транспарентно и ефикасно завршување на сите активности и усвојување на завршниот извештај на 23. Околу последната активност. Предлог-програма за работа на Центарот за обезбедување на квалитет за 2011 г. 107 . комплетираа примарна обука во Центарот за тренинг и компетенции во Букурешт – Романија). како и дефинирање на заклучоците и формирање на „криви на учење“. дефинирање на основните (core) процеси. Работниот тим пристапи на изготвување на правилници за организација. активностите се синтетизирани табеларно во продолжение. За секоја активност е дефинирана временската рамка и периодот на реализација. интезивно работи на дефинирање на организационата шема (обемот во кој ќе се врши сертификација).

Маја Ристова. инж. Основната цел на овој Центар е да се воведат модерни форми на учење на Универзитетот „Гоце Делчев“. Центарот за електронско учење моментално функционира во состав: Бр. инж. граф. нови технологии: (интерактивни табли. графички табли. Презиме и име 1 2. 108 .. волонтер. но започна со работа во септември 2009 година под раководство на м-р Зоран Здравев. инж. учители. мултимедиумски софтвер и хардвер. подготовка на прирачник за обезбедување на квалитет обуки на работниот тим и нивно сертифицирање за експерти/внатрешни аудитори Организација на Оддел за обуки и компетенции изработка и усвојување на Правилник за организација на работата на ООК 1 – 6 месец 1-7 месец 3-9 месец 1-2 месец изработка на План за изведување на обуки за 2011 година тренинг обуки (на 2-3 тематики) сертификација на обучувачи/експерти 9-10 9-12 XIV. како и перманентни обуки на наставници.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Опис на активност Временска рамка Активности за внатрешна евалуација на квалитет изготвување на “learning curves” имплементација на анкетните прашалници во ERP софтверот тестирање и имплементација на системот за прибирање на податоци и нивна анализа Активности за сертфикација изработка на основните документи и процедури. студенти и ученици од универзитети и училишта во Република Македонија. волонтер Дипл. инф.. 3. инф. во состав на Центарот за електронско учење работеа и м-р Алексанадар Крстев и дипл. аудиовизуелна опрема и друго). волонтер До септември 2010 г. Развојот на интернетот и мултимедијалните технологии се основна на e-учење. ЦЕНТАР ЗА Е-УЧЕЊЕ Центарот за електронско учење (ЦЕУ) е формиран во септември 2008 година. 5 М-р Зоран Здравев М-р Ѓорги Димов Силвана Крстева Никола Димитров Александар Донев Звање Асистент на Факултет за информатика Асистент на Факултет за информатика Лаборант на Технолошко-технички факултет Дипл. 4.

Во периодот од 20 јануари до 28 февруари 2010 г. беа реализирани и голем број на тековни активности како: решавање на проблеми на кориснички профили и невалидни курсеви. Во периодот од април до мај.. На 5 март 2010 година официјално беше пуштен во употреба првиот број од неделниот весник „Е-инфо“. со исклучок на периодот за време на годишните одмори. со цел да се решат проблемите поврзани со примената на платформата за електронско учење. Започна и реализацијата на вториот дел од курсевите за користење на „Moodle“ платформата за наставниците и соработниците од сите 13 факултети во состав на Универзитетот „Гоце Делчев“. Во овој период.. до декември 2010 г. Во овој период беше креиран и нов изглед за Moodle платформата со сопствено лого на Центарот. Извештај за тековните активности на Центарот за електронско учење Во периодот од ноември 2009 г. Во периодот од 31 март до 30 април 2010 г. Филолошкиот факултет и Факултетот за туризам и бизнис логистика во Гевгелија. во овој период беа предложени дизајни за неделниот весник „Е-инфо“ и подготовка на содржините за весникот. Во просторите на Работничкиот универзитет во Струмица се одржа курс за проектот „Доживотно учење во секој дом“. до јануари 2010 г. беше креирано и усвоено логото на ЦЕУ. во просторите на Центарот за електронско учење беа одржани курсевите за ИТ – ресурси за нововработените на Универзитетот „Гоце Делчев“ и беа завршени 109 . Исто така. Во периодот од февруари до март 2010 г. во просториите на ЦЕУ беа одржани почетни курсеви за користење на „Moodle“ платформата за наставниците и соработниците од сите 13 факултети во рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“.. Центарот за електронско учење продолжи со реализацијата на веќе започнатите кусеви според планираната динамика. во согласност со предвидената програма за работа. Беше усвоен Правилник за работа. Во периодот од 31 мај до 30 јуни 2010 г. Центарот за електронско учење реализираше голем број на активности. Во континуитет е даден хронолошки преглед на реализираните тековни активности: Во периодот од ноември 2009 г. Центарот за електронско учење одржа обука за наставничкиот кадар од Факултетот за музичка уметност. Со цел полесно да се пристапи до саканите информации за дејностите и активностите на Центарот за електронско учење беше креирана вебстраница. а исто така се изврши подготовка на курсевите за ИТ ресурси. беше инсталиран нов појак сервер (поради зголемување на бројот на корисници) со најнова верзија на системот за електронско учење. Ценовник на услуги и План за одржување на системот за е-учење.Годишен извештај 1. со менија и линкови кон корисни страници. кој во континуитет излегува еднаш неделно. континуирано менување и ажурирање на содржините на веб-страницата на Центарот за електронско учење и сл. кој ќе содржи корисни совети за полесно користење на ИКТ алатките.

2. Во табела 1 се дадени најновите податоци кои ја дефинираат искористеноста на Moodle платформата.202 корисници. Со ова се овозможи отстранување на сите невалидните курсеви од Moodle платформата. Систем за управување со учењето (Learning management System – Moodle) Центарот за електронско учење ја користи Moodle платформата. која има за цел да обезбеди соодветен развој на вештините и компетенциите кои се неопходни за 21 век. со целосно нов концепт. Новиот изглед е компактен. Исто така.8 – 20. како и материјали поврзани со електронското учење.ИКТ во наставниот и истражувачкиот процес се одржаа во периодот од (23. корисниците може да пристапат кон нивната е-пошта.2010) има околу 8. а останатите се студенти на Универзитетот „Гоце Делчев“ . неговата програма и работа.декември е направено финализирање на уредувањето на Moodle платформата. односно креирачите на своите курсеви водат редовна и постојана контрола на своите курсеви. да ги погледнат сите досегашни изданија на електронскиот информатор „Е-инфо“ и да пристапат кон платформата Moodle. Центарот за електронско учење покрај извршувањето на тековните активности. Беше изработено упатство за користење на Moodle курсевите. едноставен. Во овој период во просториите на гимназијата „Добри Даскалов“ во Кавадарци се одржа курсот за проектот „ Доживотно учење во секој дом“. која е неопходна за нивната идна професија или кариера. 110 .2010 година). односно беа остранети сите глобални привилегии кои ги имаа професорите и асистените за креирање на курсеви. Moodle платформата (податоци земени на 10.9. на 18 октомври доби нов изглед на веб-страницата. Во периодот ноември . Исто така. а особено за да се осигура дигиталната писменост на студентите. овој софтверски пакет нуди зголемен и подобар пристап на студентите до креираните курсеви. кориснички упатства за наставниците и студентите. Овде може да се прегледаат најновите соопштенија од Центарот. ажурирање на содржините на веб-страницата. професорите и асистентите може да креираат курсеви само за својот факултет и соодветната студиска година за која е наменет предметот. беа извршени и стандардните активности на уредување на профилите на корисниците (заборавени лозинки. Напредните курсеви за користење на Информатичката компјутерска технологија .). На страницата може да се добијат информации за Центарот. поправка на имињата на студенти со кирилица и др. На овој начин само со овластување од ЦЕУ.12. функционален и е приспособен за корисниците полесно да можат да пристапат до саканите информации и содржини.Штип. Моментално се креирани вкупно 760 курсеви на Moodle платформата кои се активни.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип курсевите за користење на „Moodle“ платформата за наставниците и соработниците. Во периодот од 1 октомври до 31 октомври. неделно издавање на „Е-инфо“ и сл. асистенти и лаборанти. од кои 215 се професори. активностите и студентите зачленети во нив. за содржините.

1.804 2. Искористеност на Moodle платформата Вкупен број 760 8.258 Курсеви Корисници Задачи на улогите Предавачи Пораки Прашања Ресурси 3.202 43.774 215 31.294 8. Реализирани курсеви Во рамките на Центарот за електронско учење беа реализирани повеќе курсеви. Во прилог се дадени одржаните кусеви и бројот на присутни учесници по хронолошки редослед. Податоци за курсевите за користење на „Moodle“ платформата Број на присутни Назив на факултетот ноември-јануари 22 април-јуни 11 Факултетот за природни и технички науки 19 14 Факултетот за информатика 12 12 Економскиот факултет 18 6 Педагошкиот факултет 15 14 Правен факултет 9 9 Филолошки факултет 19 16 Факултет за медицински науки 14 15 Факултет за музичка уметност 13 4 Технолошко-технички факултет 11 11 Машински факултет 8 8 Електротехнички факултет 2 2 Факултет за туризам и угостителство 2 7 164 129 Земјоделскиот факултет Вкупно 111 . Табела 2.Годишен извештај Табела 1. Во периодот од ноември 2009 до јуни 2010 година во просториите на ЦЕУ беа одржани почетни курсеви за користење на „Moodle“ платформата за наставниците и соработниците од 13 факултети во рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“ (табела 2).

Предавањата беа организирани на следниов принцип: 2 термин Оперативен систем. Курсевите беа организирани така што вработените беа поделени во три групи: администрација. во три групи. 1 термин 112 . 3. наставници и соработници и технички персонал. – Курсевите за администрацијата беа организирани на принципот 6 x 3 часа. правилно користење и Microsoft Outlook MS Office (Word. Во периодот од март до мај во просторите на Работничкиот универзитет во Струмица се одржа курс за проектот „Доживотно учење во секој дом“ на кој присуствуваа 15 учесници. Зоран Здравев 1 термин (2 група) 8 Маја Ристова. Курсевите за ИТ – ресурси за нововработените на Универзитетот „Гоце Делчев“ беа одржани во периодот од 31 мај до 30 јуни 2010 г. Зоран Здравев 2 термин 13 Маја Ристова 3 термин 14 Маја Ристова 4 термин 13 Зоран Здравев. Интернет и безбедност 6 термин Хардвер кој се користи на УГД Табела 3. Курсевите за ИТ – ресурси организирани за администрација – Администрација Број на присутни Предавач 1 термин (1 група) 7 Маја Ристова.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 2. односно 6 присуства по 3 часа во две групи. Предавањата беа организирани на следниов принцип: 1 термин Оперативен систем и правилно користење 2 термин MS Office пакет (Microsoft Outlook) 3 термин Microsoft Word 4 термин Microsoft Excel 5 термин Microsoft PowerPoint. Маја Ристова 5 термин 13 Маја Ристова 6 термин 12 Гоце Богатинов Вкупно 80 Курсевите за наставниците и соработниците беа организирани на принципот 3 x 3 часа. Excel и PowerPoint) 3 термин Хардвер кој се користи на УГД.

Предавањата беа организирани на следниов принцип: 1 термин Запознавање со оперативниот систем.Годишен извештај Табела 4. Александар Крстев 2 термин – прва/втора група 7 Александар Крстев 2 термин – трета група 10 Ѓорги Димов 3 термин – прва/втора група 5 Гоце Богатинов 3 термин – трета група 12 Гоце Богатинов. најава и др. Курсевите за ИТ – ресурси организирани за наставници и соработници Наставници и соработници Број на присутни Предавач 1 термин – прва група 3 Ѓорги Димов 1 термин – втора група 3 Александар Крстев 1 термин – трета група 11 Маја Ристова. Зоран Здравев Вкупно – 51 Курсевите за техничкиот персонал беа организирани на принципот 3 x 3 часа. 113 . Во септември во просториите на гимназијата „Добри Даскалов“ во Кавадарци се одржа почетен курс за користење на е-учење со Moodle на кој присуствуваа 15 учесници. Power Point) 3 термин Хардвер кој се користи на УГД Табела 5. Курсевите за ИТ – ресурси организирани за техничкиот персонал Технички персонал Број на присутни Предавач 1 термин 7 Ѓорги Димов 2 термин 7 Александар Крстев 3 термин 7 Гоце Богатинов Вкупно 21 4. Outlook. 2 термин MS Office (Word.

Напредните курсеви за користење на Информатичката компјутерска технологија . Google Documents. Маја Ристова 5 термин (27. напредно користење на Word (содржина.8.прв дел 2. библиографија. бројот на присутни наставници и соработници.2010 год) 15 Маја Ристова 3 термин (25.Курсот за гимназија „Добри Даскалов“ 114 Број на присутни 164 129 15 152 15 .2010 год) 17 М-р Ѓорги Димов 4 термин (26.2010 год) 16 М-р Зоран Здравев 6 термин (30. Табела 6. колаборација).8.2010 год) 16 М-р Ѓорги Димов.8. референции.2010 год) 17 М-р Зоран Здравев 8 термин (30. Google Wave и други.2010 год) 7 М-р Ѓорги Димов Вкупно Предавач 119 Табела 7.8. Курсевите за наставниците и соработниците беа организирани во групи.Курсеви за користење на „Moodle“ платформата .8.Курсевите за ИТ-ресурси за нововработените 5.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 5. користење на програмата OneNote.8.9.8. како и предавачот кој го одржал курсот. Во табелата 6 е даден датумот на одржување на курсот.ИКТ во наставниот и истражувачкиот процес се одржаа во периодот од (23.2010 год) 16 М-р Зоран Здравев 2 термин (24.8 – 20.Курсот за проектот „Доживотно учење во секој дом“ 4. Во рамките на овие курсеви беа опфатени некои од електронските алатки кои овозможуваат работа преку онлајн соработка. Опфатени беа и алатки од Microsoft (Microsoft Skydrive) кои помагаат при собирање на информации и ажурирање на содржини преземани од Интернет.2010 год) 15 М-р Ѓорги Димов 7 термин (23.втор дел 3.Курсеви за користење на „Moodle“ платформата . за вработените од сите факултети во рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“ во времетраење од 3 часа. Датум на одржување на курсот и број на присутни наставници и соработници Датум на одржување на курсот Број на присутни 1 термин (23. Вкупен број на одржани курсеви и учесници Одржани курсеви 1.2010 година).8.

дизајн.Напредните курсеви за користење на ИКТ Вкупно кандидати 119 594 Центарот за електронско учење издаде вкупно 150 сертификати за наставниците и соработниците кои присуствуваа на курсевите. Имплементација на ERP платформа (CRM и Navision) – Иницијална имплементација на почетна верзија на CRM софтверската платформа согласно со техничката спецификација. – Постојана комуникација (e-mail. – Перманентна надградба на ERP софтверската платформа согласно со деталната разработка на техничката спецификација. 115 . brain storming сесии и оперативни состаноци) со инволвираните имплементатори од страната на Логин системи. карактеристични за работата на Студентската служба. од страна на сите вработени во Студентската служба на УГД и дополнително ангажираните лица. Имплементација на електронски индекс (CRM софтверска платформа. – Континуирано реализирање и координирање на обуки за сите крајни корисници на ERP платформата. веб-портал за наставнички и соработнички кадар. вебпортал за студенти) Внесување на сите студиски програми за следниве генерации на студенти: – 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011. – Почеток на процес за техничко средување и специфицирање на работни процеси и процедури на ООС заради идна сертификација. ИТ ЦЕНТАР Во годината која истекува ИТ центарот учествуваше во проекти кои имаат важно место во работата на УГД. тестирање и продукција на сите новоимплементирани функционалности. XV. правила и логики. согласно со Статутот и Правилникот на УГД. – Реализација на бројни оперативни интерни состаноци со менаџментот на УГД заради прецизирање на бизнис процесите. Имплементација на системски правила и процедури. во однос на имплементацијата на сите постоечки и/или нови бизнис процеси. Редоследно ќе бидат наведени. Техничка и оперативна координација на процесот на електронска обработка на податоците за сите постоечки студенти на УГД ретроактивно и тековно. – Перманентна анализа. – Вклучување на две дополнителни лица во работата на Одделот за оддржување на софтвер. телефон.Годишен извештај 6.

– Изработка на техничка спецификација за Анекс договорот (во однос на иницијалниот договор) со Логин системи. – Менаџментот на одделните единици во состав на УГД. Во завршна фаза (во корелација со финансиските трансакции): – Електронско пријавување на испит (веб-портал за студенти). Имплементација на форма за генерирање на потребни типови на извештаи и обрасци. Пуштање во продукција на функционалност за генерирање на извештаи на ниво на CRM: – Извештај за пријавени студенти. Преглед на податоци за студирање. – Електронско оценување (веб-портал за наставници). – Електронски потпис (веб-портал за наставници). – Извештај за положени испити/дипломиран студент.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Пуштање во продукција на веб-портал за студенти: Преглед на лични податоци. – Реализација на Import апликација (Upisirang) – Комплетна техничка координација и спроведување на процесот на упис на нови студенти (Конкурс за учебната 2010/2011 година). – Изработка на техничка спецификација за модулот за упис на студенти (кој треба да биде изработен од страна на Логин системи). – Електронска огласна табла (веб-портал за студенти/наставници). Генерирање на најразлични видови на статистики за потребите на: – Менаџментот на УГД. – Реализација на форма за системско префрлување на студент на ниво на CRM. – Пуштање во продукција на формата за преглед на финансиски трансакции на ниво на CRM (реализирани од почетокот на УГД). – Електронско генерирање на извештај за пријавени студенти по сесија (веб-портал за наставници). – Електронски консултации (веб-портал за студенти/наставници). – Import на сликите за студентите запишани во учебната 2010/2011 година. . – Максимално приспособување на визуелниот дизајн на CRM платформата на корисничките потреби. – Електронски упис и заверка на семестар (веб-портал за студенти). – Генерирање на административни документи на ниво на CRM. Преглед на реализирани пријави. Имплементација на електронско досие за хонорарно ангажиран наставник. – – – Имплементација на Microsoft dynamics Navision софтверска платформа – – – – 116 Модул за човечки ресурси Имплементација на електронско досие за вработен. Имплементација на електронско досие за волонтер.

– добавувачи. Тековен развој на модулот во однос на потребните функционалности согласно со потребите на вработените во Секторот за човечки ресурси. Модул за јавни набавки Имплементација на форми за процесирање на сите типови на постапки за јавни набавки: – мала набавка. Реализација на дел од побараните извештаи од страна на УГД кон Логин. колони за приказ и функционални логики (бизнис процедури). и нивна синхронизација со системот за студентска служба. – артикли. – отворена постапка. Перманентна комуникација и координација помеѓу Логин системи и оддел за финансии при УГД во однос на комплетирањето на барањата на клиентот. – постапка со барање за прибирање на понуди. Имплементација на системска класификација на научни полиња и подрачја за избор на наставен кадар. – постапка со преговарање без објавување на оглас. Модул за јавни набавки Техничка координација на процесот на имплементација на Модулот за финансии имплементиран од страна на Логин. – купувачи.Годишен извештај – – – – – – Имплементација на форма за процесирање на одлуки за ангажман на редовно вработен наставнички кадар и хонорарно ангажиран наставнички кадар. Регулирање на процесот на достава на КИБС фајл заради импорт во новиот модул (Navision) – оперативно и технички. Перманентна комуникација и координација помеѓу Логин системи и Оддел за јавни набавки при УГД во однос на комплетирањето на барањата на клиентот. Инкорпорирање на сите потребни контроли во однос на: студиски програми. Организација и средување на податоците кои е потребно да се преземат од старите системи: – основни средства. максимално оптоварување со часови (во однос на наставниот кадар). Имплементација на контроли. Доставување на потребните податоци (бази на податоци) од постоечките системи. 117 . согласно со изработената спецификација од страна на Одделот за јавни набавки при УГД. анекс на договор за работно место и плата и анекс на договор за плата. Форма за изготвување на анекс на договор за работно место.

– Дефинирање на план и начин за издавање на картички на вработени и студенти (овде е опфатено сликањето на вработените. – Мигрирање на студентските пошти на систем хостиран од Microsoft (outlook. AD. Реализација на извештаи од апликацијата во координација со вработените во истата. Апликативна реализација на процесот на замена на токени со картички (во однос на вработените на УГД) во Tamacs. БиХ). Организација на работна посета на Самир Лисанчич (Document servis – Сараево. Имплементација на FIM 2010 Certificate Lifecycle Проектот опфаќаше ангажман на вработени од ИТ центарот. корисничко име и електронска пошта на студентите. а во поглед на задоволување на корисничките барања.com) и креирање на врската CRM. Постојана координација помеѓу Интек системи и Универзитетската библиотека во насока на средување на сите постоечки проблематични аспекти на апликацијата. 118 .Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Разрешување на бројни конфликтни ситуации во однос на одредени работни процедури. Администрирање на интерната организација на апликацијата. Систем за електронска евиденција на пристап и работно време (Тamacs) Тековно одржување на апликацијата Tamacs. како медиум за носење на електронскиот сертификат. Модул за управување со возила Во тек е изработка на детална техничка спецификација од страна на Одделот за одржување на софтвер при ИТ центарот на УГД. – Тестирање на софтвер и техника за печатење на картичките. скенирањето на сликите на студентите и графичка обработка). Главни чекори во реализацијата на овој проект беа: – Тестирање на комбиниран модел на пластична картичка со чип од gemalto и RFID калем. FACIT – библиотека Тековно одржување на апликацијата (FACIT + Web catalog). outlook со која автоматски ќе се креира студентско досие. – Пуштање на портал за self-service на вработените и студентите. заедно со консултанти и експерти од Microsoft сервиси и фирмата Интек. – Изработка на различни дизајни за картичките на вработените и студентите. – Планирање и имплементација на софтверското решение за издавање и менаџмент на сертификатите. Генерирање на сите потребни и побарани извештаи од страна на Службата за човечки ресурси од Tamacs и/или од дедицираната дата база.

пластични додатоци за Legrand канал) По добивањето на оваа опрема започна нејзината инсталација по новите објекти во Скопје. новите простории на Филолошкиот факултет. мрежни приклучници. Останува да се комплетира врската ERP(HR).Годишен извештај По завршувањето на имплементацијата успешно се испечатени и сертифицирани околу 4. patch cords. Радовиш. Монтажа на безжичен систем за студенти и вработени Опремата е добиена по завршена јавна набавка од минатата година.). Гевгелија. Штип . Изготвен е идеен проект од страна на изведувачот за целосната оптичка патека со кој ќе се аплицира за доделување на согласности за работа. exchange со која ќе се автоматизира креирањето на нов вработен. започна процес за изготвување на документација и преговори за добивање на поволни услови за продолжување на овој договор. Извршена е евалуација и реализирани се договори со новите оператори (средината на декември 2010 г. Понатамошната монтажа ќе оди според потребите за безжично покривање. Останати активности Кампус договор за Microsoft лиценти Поради истекот на постоечкиот тригодишен договор за бесплатни лиценци од Microsoft. AD. Јавни набавки за телефонија. Двете згради на текстилното училиште се исто така меѓусебно поврзани со оптички кабел. Проектот ќе продолжи во пролет наредната година.објект НИКО на железничка станица. Набавките се распишани поради истекот на едногодишните договори со постоечките оператори. Завршена е конфигурацијата на безжичната мрежа и се монтирани 50% од набавените access point уреди по факултетите. Текстилното училиште. 119 . интернет услуги и линкови Изготвена е спецификација која е доставена до Секторот за јавни набавки. Изготвување на спецификација и реализација на јавна набавка за пасивна мрежна опрема (мрежен кабел. корисничко име и електронска пошта.500 картички за студенти и околу 500 за вработени. Изготвено е упатство за користење на безжичната мрежа кое е објавено на официјалната веб-страница на УГД. Оптичко поврзување втора фаза Втората фаза започна со поврзување на текстилното училиште на постоечката инфраструктура која поминува во коритото на река Отиња и креирање на редундантна оптичка врска преку Универзитетската библиотека.

Со стандардната процедура се реализираа 14 дела.. 4 дела со прибирање на понуди додека за 3 немаше понуди. Добиени се два сервера од понова генерација реализирани преку Темпус проект и се ставени во продукциската виртуелна околина. Направена е спецификација за изработка на професионално веб ориентирано решение (портал) за студентско сместување.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Видеоконференции Започнати се видеоконференциски предавања од страна на персонал од „Филип Втори“ и професорката Лилјана Стевчева. Исталацијата започна веднаш на местата каде што е веќе беа монтирани Samsung LCD телевизори. Најголем дел од оваа опрема е нарачана и ќе пристигне кон крајот на 2010 г. Направена е посета на конференцијата на Микрософт Визија 2010. Извршени се обуки за користење на ИТ опрема на нови вработени во Центарот за електронско учење Извршена е посета на курс за ревизори за стандардите ISO 27001 и ISO 20000 во TUV Романија. ISO9001 Почеток на изготвување на процедури и правила за работата на ИТ центарот по ISO9001 стандард за квалитет. останатиот дел ќе се комплетира наредната година. Направено е барање за мала набавка со која ќе се обезбеди надградба и одржување на ДМС Xerox Docushare. Беше повлечена телевизиската опрема од деканите со намера за пренамена и интеграција во овој систем за огласување. Направена е средба со претставници на фирмата за СМС услуги Blue zone и е разговарано за можноста на нудење услуги кон студентите и вработените за известување преку СМС пораки. Систем за електронско огласување Опремата пристигна оваа година по реализирана набавка од претходната година. Реализирана е јавна набавка на ИТ опрема Набавката се состоеше од 21 дел на различна опрема. каде што се партиципираше во презентација на софтверскиот систем за менаџмент на картички од страна на Јордан Т. 120 . Со овие сервери се подобрува работата на оваа околина Извршена е колокација на сервер во сопственост на градското собрание и е пуштен во работа во нашата систем сала.

ЕДИНИЦИ ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП XVII. Милена Ѓоќиќ.) Број на вработени 24 Наставници 13 редовни професори: 1 проф.1. д-р Владо Петровски. Административен кадар технички секретар . проф. ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ Структура Декан . помл. д-р Снежана Јованова-Митковска Соработници 7 асистенти . д-р Кирил Цацков. м-р Ирена Китанова. м-р Билјана Попевска-Митевска помлади асистенти: 3 помл. д-р Емилија Петрова-Ѓорѓева. д-р Кирил Барбареев.секретар на Факултетот: 1 Габриела Андова секретар-правник на Факултетот: 1 Марјан Ристов Број на запишани студенти во учебната 2009/2010 година Одделенска настава: 57 Предучилишно воспитување: 45 Вкупен број на запишани студенти на Факултетот Оделенска настава: 366 Предучилишно воспитување: 194 Дообразување: 145 Вкупно: 787 Оддели Предучилишно воспитание Оддел за одделенска настава 121 .избор на декан Кирил Цацков (мај 2009 г. проф. проф. м-р Трајче Стојанов. проф. Билјана Стојанова. ас. д-р Соња Петровска. доц. ас.Годишен извештај XVI. доц. м-р Деспина Сивевска. помл. д-р Борче Костов. ас. ас. д-р Блаже Китанов вонредни професори: 9 проф. д-р Виолета Николовска. Даниела Јакимова. проф. д-р Снежана Мирасчиева. ас. доценти: 3 доц. м-р Никола Смилков. ас. д-р Ленче Милошева. проф. проф. д-р Снежана Ставрева-Веселинова. ас.магистри на науки: 5 ас.

Кирил и Методиј“ .12.Штип..2009 год. Донесување Одлука за одржување на педагошки стаж.Штип. одржана на 21. Донесување Одлука за упис во IV година за студентите на дообразување со завршен факултет и студентите со завршена Педагошка академија на друг оддел. формирање на рецензентски комисии за избор и преизбор на наставници и соработници. 4. Донесување Одлука за полагање на 2 (два) испита во една сесија за рано учење на англиски јазик. барања од студенти и др. 10. Донесување Одлука за ангажирање на наставници во II (втор) циклус на студии во летниот семестар на Педагошки факултет. 6. 7. 12. 122 . 8.Оддел за одделенска настава Извештај од одржаните седници на Наставно-научниот совет Во текот на оваа година се одржани вкупно 10 седници на Наставнонаучниот совет. Донесување Одлукa за разрешување и именување на секретар на Педагошки факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ . Дневен ред на 1.Скопје. Донесување Одлука за согласност . барања од наставници и соработници за присуство на научни собири и симпозиуми во земјава и во странство. 5. седница на ННС 1. Донесување Одлука за формирање на Комисија за разгледување на барања и молби од студентите. Донесување Одлука за ангажирање на професори . Донесување Одлука за ангажирање на наставници од други факултети при Универзитет „Гоце Делчев“ . 2.ангажирање на проф. 11. Од направената анализа на дневните редови на наведените седници е констатирано дека се разгледувани повеќе значајни точки: наставна проблематика. Донесување Предлог-одлука за запишување на нови студенти во прва година во учебната 2010/2011 година на Педагошки факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ -Штип. д-р Снежана Мирасчиева . Донесување Одлука за ангажирање на наставници и соработници во прв циклус на студии во летниот семестар. 9.ментори за втор циклус на студии од други универзитети. Усвојување на записникот од XVI седница на ННС.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Раководители на одделите Проф. формирање на рецензентска комисија за издавање на учебници по одделни предмети. д-р Душан Тодоровски по предметот Основи на физичко образование со методика на Педагошкиот факултет при Универзитет „Св. Одлука за согласност и партнерство во Темпус проектот “Advanced teachers’ training on children’s social alienation” (ATTCSA) на Педагошкиот факултет од Универзитетот во Фоџа. 3. 13. д-р Соња Петровска .Предучилишно воспитание Доц.

Одлука за дополнување на Одлуката од 1. 8. 4. 7. со еден неположен испит од трета година. 19. Исправка на техничка грешка во Студиската програма на социјална педагогија на втор цилкус на Педагошкиот факултет. 3. Донесување Одлука за исправка на техничка грешка во Студиската програма за прв циклус на студии по предметот Влашки јазик. седница на ННС 1.2010 год. д-р Максим Каранфиловски по предметот Руски јазик за учители на академски специјалистички студии од втор циклус по методика на наставата по религиско образование на Педагошкиот факултет 9.2. Усвојување на записникот од I седница на ННС. Дневен ред на 2. 15. Донесување на одлука за вклучување на ООУ „Гоце Делчев“ во менторски училишта на Педагошки факултет. 123 . 17. Донесување Одлука за распишување на Конкурс за запишување на студенти на академски специјалистички студии од втор циклус по методика на наставата по религиско образование на Педагошкиот факултет. Разно – Барања. Донесување Одлука за запишување на студенти во втор циклус на специјалистички студии по методика на настава по религиско образование на Педагошкиот факултет. одржана на 18.. Разно. Донесување Одлука за распишување на Конкурс за запишување на студенти на академски специјалистички студии од втор циклус по методика на наставата по религиско образование на Педагошкиот факултет. 5. Одредување на листа за избор на странски јазик на прв циклус на студии. 16. седница за упис во IV година за студенти на дообразување со завршен факултет и студенти со завршена Педагошка академија од друг оддел. 6. 2. 18. Донесување Одлука за потпишување на Меморандум за соработка на Педагошкиот факултет со Локална самоуправа – Општина Штип. Донесување одлуки за признавање на положени испити на други високообразовни установи. Донесување Одлука за формирање на Конкурсна комисија за втор циклус на Педагошки факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 10. Донесување Одлука за избор на координатор за партнерството на Педагошкиот факултет во Темпус проектот со Универзитетот од Фоџа.Годишен извештај 14. Донесување Предлог-одлука за ангажирање на проф.

3. 6.. 2. III семестар. одржана на 29. изборен предмет. 9. 3. Донесување Одлука за дополнување на Студиската програма за 2009/2010 г. Дневен ред на 4. Донесување Одлука за ангажираност за наставничкиот и соработничкиот кадар на Педагошкиот факултет на прв циклус на студии за зимскиот/летниот семестар за учебната 2010/2011 г. 4. 8. Донесување Одлука за ангажираност за наставничкиот кадар на Педагошкиот факултет на втор циклус академски универзитетски студии за зимскиот/летниот семестар за учебната 2010/2011г. Донесување Одлука за ангажираност на наставничкиот кадар на специјалистички студии по методика на наставата по религиско образование во летниот (I.2010 год. седница на ННС 1. Донесување Одлука за ангажираност за наставничкиот кадар на Педагошкиот факултет на втор циклус универзитетски интердисциплинарни студии (специјалистички студии) за зимскиот/ летниот семестар за учебната 2010/2011 год. на втор циклус академски универзитетски студии. Донесување Одлука за формирање на Комисија за заверка на педагошката практика.. Донесување Одлука за формирање на Конкурсна комисија за II циклус на Педагошки факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. Усвојување на записникот од II седница на ННС.2010 год. Донесување Одлука за прифаќање на пријава за наслов на тема за магистерски/ специјалистички труд. Донесување Предлог-одлука за бројот на студенти кои ќе се запишат во учебната 2010/2011 г. 4. Усвојување на записникот од III седница на ННС. 124 . во Одделот за предучилишно воспитување и Одделот за одделенска настава. II) семестар. 5. седница на ННС 1. 7. во Одделот за предучилишно воспитување од втора година. 7. Разно. 8. одржана на 22. 6. Донесување Одлука за исправка на техничка грешка во Студиската програма за 2009/2010 г.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Дневен ред на 3. 2. Донесување Одлука за дополнување и измена на Студиската програма за 2009/2010 г.3. Донесување Одлука за формирање на Дисциплинска комисија. 5. Донесување Одлука за реализирање на наставната практика на специјалистички студии по методика на наставата по религиско образование во летниот (II) семестар.4. Утврдување на теми за втор циклус на студии на Педагошкиот факултет.

на Педагошкиот факултет.2007г. Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата за ракописот на учебникот „Училишна педагогија и училишна организација“ одбрани дела од доц. Донесување Одлука за формирање Комисија за уписи на студенти во прв циклус на универзитетски (академски) студии за учебната 2010/2011 г. 16. 20.Годишен извештај 9. Донесување Одлука за прифаќање на пријавени наслови на тема на магистерски трудови. 15. Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија по објавен Конкурс за еден соработник во звање асистент. Донесување на Одлука за дополнување на Одлуката бр. Одлука за формирање на Комисија за проверка на психофизичките способности на кандидатите за студирање на Педагошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. 4. д-р Соња Петровска. 13. одржани на 29. 17. Донесување Одлука за распишување на Конкурс за еден наставник во сите звања. 125 . 18. 10. 2010 г. Донесување Одлука за распишување на Конкурс за еден соработник во звање помлад асистент. за усвојување на предлог-теми за магистерски труд на втор циклус Универзитетски академски магистерски студии во учебната 2009/2010 г. 2102-40/52 од 12. за усвојување на студиските програми за наставнички компетенции на Педагошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. Усвојување на записникот од III и IV седница на ННС. Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија по објавен Конкурс за еден наставник во сите звања.2010 г.11.4.6.2010 год. Дополнување на Предлог-одлуката бр. и 7. 11. Донесување Одлука за распишување на Конкурс за еден соработник во звање асистент. Донесување Одлука за распишување на Конкурс за еден соработник во звање помлад асистент. 3. Донесување на одлуки по приговорите од студентите Елена Петрова и Васка Попова.05. Донесување на Одлука за ангажираност на наставници и соработници за прв циклус на студии за зимскиот/летниот семестар во учебната 2010/2011 година од други факултети и универзитети за потребите на Педагошкиот факултет. 21. 0210-738/6-16 од 23. Донесување Одлука за распишување на Конкурс за еден соработник во звање помлад асистент. 14. 12. Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија по објавен Конкурс за еден соработник во звање помлад асистент. 19. 2. Разно – Барања Дневен ред за 5 седница на ННС 1. 5.

седница на ННС 1. 5. 7. 8. одржана на 2. 6. Весна Дончевска и Адријана Димитровска. 2. 4. Донесување Предлог-одлука за продолжување на волонтирањето на веќе постоечките волонтери. 5. Донесување на Одлука за состав на Наставно-научниот совет на Педагошки факултет.2010 год. 7. Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија по објавен Конкурс за еден соработник во звање помлад асистент. 9. Донесување Одлука за оценка за магистерски труд на Маријана Кротева и Весна Хорватовиќ. д-р Владо Петровски. Известување до Наставно-научниот совет за извештајот од комисиите за увид на студентско досие за Гоце Енѓовски. Дневен ред за 7. Усвојување на записникот од V седница на ННС.. Усвојување на записникот од VI седница на ННС. Донесување Одлука за прифаќање иницијатива за започнување на постапка за трансформирање на Педагошкиот факултет. Донесување Одлуки за усвојување на извештаите од комисите за оценка на подобноста на специјалистички/ магистерски трудови и одредување датуми за одбрана на кандидатите. Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија по објавен Конкурс за еден соработник во звање помлад асистент. одржана на 19. Донесување на Одлука за состав на Деканатската управа на ННС.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 6. д-р Снежана Мирасчиева и проф.2010 год. седница на ННС 1. Разно – Барања. Формирање комисии за оценка на стручниот труд на кандидат методика на наставата по религиско образование. 9. 2. 8. Разно – Барања. 3. Разно – Барања.8. 126 . Донесување Одлука за прифаќање на Рецензијата за ракописот на учебникот под наслов „Методика на наставата по религиско образование“ од авторите проф. Формирање на тричлена Комисија за увид во досиејата на Весна Дончевска. Андријана Димитровска и Гоце Енѓовски на Педагошки факултет.7. Донесување Одлука за формирање на комисии за оценка на специјалистички труд на кандидатите по методика на наставата по религиско образование. 4. 3. Дневен ред за 6.

Измена на Одлуката бр. 8. Одлука за ангажирaност на наставничкиот кадар на Педагошкиот факултет во летниот семестар во учебната 2010/2011 година за втор циклус академски универзитетски студии. Дневен ред за 9.општествени науки. 127 . Донесување Одлука за формирање на комисии за оцена на специјалистички труд на кандидатите по методика на наставата по религиско образование. одржана на 26. Весна Дончевска и Адријана Димитровска. Усвојување на записникот од VIII седница на ННС. Измена на Одлуката бр.2010 год. 2. седница на ННС 1. подрачје . Донесување Одлука за усвојување на извештајот од комисиите за увид на студентско досие за Гоце Енѓовски. 4.8.2010 г.8. 6. 10. Усвојување на записникот од VII седница на ННС.9. Промена на Одлуката за ангажирaност за прв циклус на студии за зимскиот/летниот семестар во учебната 2010/2011 година од Факултетот за музичка уметност на Педагошкиот факултет. област: педагогија. Донесување Одлука за ангажирање на лице од практиката за изборниот предмет Влашки јазик.2010 г. 7. 9. 2.2010 год. Донесување Одлука за усвојување на извештаите од комисиите за оцена на подобноста на специјалистички трудови и одредување на датуми за одбрана на кандидатите.2102-58/3 од 19. Донесување Одлука за одобрување на финансиски средства од областа на научно усовршување.образование. образование на наставници. 11. одржанa на 7. Донесување одлука за прифаќање наслов на кандидатите од магистерски студии. 3. 5. Разно – Барања. 6. 4.2102-58/4 од 19. 3. седница на ННС 1. Донесување Одлука за усвојување на извештаите од комисиите за оцена на подобноста на специјалистички трудови и одредување на датуми за одбрана на кандидатите. за определување на бројот на членовите на Наставно-научен совет на Педагошкиот факултет.елементарно образование (системи и методи). 5. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема под наслов „Појава и развој на исламот“ на специјалистички труд од кандидатот Невенка Цикарска. Предлог-одлука за ангажирање на наставник за физичка култура за потребите на Педагошкиот факултет.8. за определување на составот на Деканатската управа на Педагошкиот факултет.Годишен извештај Дневен ред за 8. Донесување Одлука за избор еден наставник во сите звања за научно поле.

8. Одлука за ангажирaност на соработнички кадар за прв циклус на студии за летниот семестар во учебната 2009/2010 година од Електротехнички факултет на Педагошкиот факултет. седница на ННС 1. Разно – Барање. Донесување Предлог-одлука за ангажираност на професори за изборни предмети во зимскиот семестар во учебната 2010 / 2011 на прв циклус. Одлука за ангажирaност на наставничкиот и соработничкиот кадар на Педагошкиот факултет во летниот семестар во учебната 2009/2010 година за прв циклус на студии за задолжителните предмети. 10. Разно.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 7. Одлука за ангажирaност за прв циклус на студии за летниот семестар во учебната 2009/2010 година од Факултетот за музичка уметност на Педагошкиот факултет. Oдлука за ангажирање на веќе ангажираните волонтери за потребите на Педагошкиот факултет. Одлука за ангажирaност на соработнички кадар за прв циклус на студии за летниот семестар во учебната 2009/2010 година од Филолошкиот факултет на Педагошкиот факултет. Одлука за ангажирaност на наставничкиот кадар на Педагошкиот факултет во летниот семестар во учебната 2009/2010 година за втор циклус на студии. Донесување Одлука за избор на членови на Комисијата за самоевалуација. 2. 128 Одлуки донесени на седниците Прва седница на Наставно-научен совет на Педагошки факултет Одлука за разрешување и избор на секретар на Педагошкиот факултет. Одлука за ангажирaност на наставничкот и соработничкиот кадар за прв циклус на студии за летниот семестар во учебната 2009/2010 година од Факултетот за информатика на Педагошкиот факултет. 5. 7. 4. 5. 4. 1. Донесување Одлука за формирање на Конкурсна комисија за запишување на студенти на универзитетски академски студии од втор циклус. Донесување Одлука за избор за еден соработник во звање асистент за наставно-научната област применета кинезиологија. 3. Донесување Одлука за избор на еден соработник во звања помлад асистент за наставно-научната област психологија на образование и воспитување. . 3. 9. 2. Формирање на Комисија за реализирање на испитот по Влашки јазик. Донесување Одлука за избор на нов член на Универзитетски сенат. 6. 11. Донесување Одлука за избор на еден соработник во звање помлад асистент за наставно-научната област образование на наставници. 6. Дневен ред за 10.

1505-17/9 од 28. од студентот Илија Арев. Одлука за организирање на педагошки стаж за вонредните и редовните студенти на Педагошкиот факултет во учебната 2009/20210 година. 3. 9. 19.1.2010 г. на Педагошкиот факултет. 23. Одлука за распишување на Конкурс за запишување на студенти на академски специјалистички студии од втор циклус по методика на наставата по религиско образование на Педагошкиот факултет. 15. 20.2. Одлука за партнерство во Темпус проектот со Универзитетот од Фоџа. на студентот Катерина Маркишиќ. д-р Снежана Мирасчиева. 16. Одлука за формирање на Конкурсна комисија за запишување на студенти на универзитетски академски студии од втор циклус.2.2. Одлука за одобрување на Барањето бр. на студентот Кевица Коцева. 21. 13.1502-90/30 од 11.2010 г. Одлука да се дадат дополнителни две сесии (априлска и ноемвриска) на модулот Рано учење на странски јазик за полагање по еден испит. 14.2010г.1505-57/2 од 11. Одлука за одобрување на средства за стручно-научно усовршување на ас.Годишен извештај 8.1505-17/10 од 28. 18. Одлука за ангажирaност на наставнички кадар за прв циклус студии за летниот семестар во учебната 2009/2010 година од Факултетот за музичка уметност на Педагошкиот факултет. 2.2010г. 1.1505-17/15 од 1.научно усовршување на проф.научно усовршување на проф. со еден неположен испит од lll година. Одлука за одобрување на средства за стручно. Предлог-одлука за бројот на нови студентите кои ќе се запишуваат во академската 2010/2011 г. од Силвија Радомир Јовановска. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр. на студентот Јадранка Андова.2010 г. Одлука за исправка на техничка грешка во студиската програма на втор циклус на Педагошкиот факултет. 22. Одлука за вклучување на ООУ „Гоце Делчев“ како менторскo училиштe. Одлука за одбивање на Барањето бр. 10. 17. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр. Одлука за упис во lV година за студенти на дообразување со завршен факултет и студенти со завршена Педагошка академија од друг оддел. Одлука за 129 . д-р Емилија Петрова-Ѓорѓева. 11. 12. Одлука за формирање Комисија за разгледување на барања и молби од студенти. Одлука за за одобрување на средства за стручно. м-р Трајче Стојанов. Втора седница на Наставно-научен совет на Педагошки факултет одобрување на Барањето за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр.1.

Одлука за усвојување на Барањето бр. 7.10. за префрлување на Орце Николовски бр. доцент. Оддел за одделенска настава во државна квота. Оддел за одделенска настава во државна квота.10. 13.1505-21/14 од 27. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-20/14 од 2. редовен студент. на Педагошкиот факултет.2009 од Лилјана Коцева за префрлување од Педагошкиот факултет во Штип. Одлука за усвојување на Барањето бр. 15.10.1505-15/31 од 16. Оддел за одделенска насока во државна квота како редовен студент без партиципација со бр.10. Оддел за одделенска настава во државна квота на дисперзираните студии во Струмица. 14. Предлог-одлука за ангажирање на наставник за потребите на Педагошкиот факултет за проф.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 4. Оддел за предучилишно воспитување како вонреден студент . Оддел за одделенска настава во државна квота. Одлука за издавање на учебник по предметот Училишна педагогија и училишна организација под наслов Училишна педагогија и училишна организација (одбрани поглавја) на д-р Соња Петровска. Климент Охридски“ . 8.14653.2009 од за префрлување на Гоце Трајанов од Економски факултет. националност Ром. на Педагошкиот факултет во вонреден студент.2009 г.11. редовен студент. 130 .1505-19/4 од 8. 6. 10. Одлука за усвојување на Барањето бр. д-р Максим Каранфиловски од Филолошкиот факултет при Универзитет „Св. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на помл. на индекс бр. 5. редовен студент во државна квота на Педагошкиот факултет. Одлука за усвојување на Барањето бр.Скопје.на индекс бр.кофинансирање со бр.2009 за префрлување на Хусеин Емран од Машинскиот факултет во Виница.1505-19/2 од 10. асистент Милена Ѓокиќ. насока Финансиски менаџмент во Штип. Одлука за исправка на техничка грешка во Судиската програма за прв циклус на студии по предметот Влашки јазик. Одлука за избор на координатор за партнерството на Педагошкиот факултет во Темпус проектот со Универзитетот од Фоџа.14689. Одлука за усвојување на Барањето бр.2009 г. Оддел за одделенска настава во државна квота како редовен студент со бр. 11.1505-21/13 од 27. 9. на индекс 14652. Оддел за одделенска настава во државна квота на дисперзираните студии во Струмица. Оддел за одделенска настава во државна квота на дисперзираните студии во Струмица. за префрлување на Ангелина Занова од Педагошки факултет „Св.2009 од Марина Ристова за префрлување од Педагошкиот факултет во Штип.2009 од Весна Павлова за префрлување од Педагошкиот факултет во Штип.9. Одлука за усвојување на Барањето бр. д-р Снежана Ставрева-Веселиновска. 12. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на вонреден проф.1505-21/16 од 27. 16. редовен студент во државна квота на Педагошкиот факултет.9. Кирил и Методиј“ – Скопје. индекс 14557.

Штип.2009 г.2009 г. 21. Одлука за потпишување на Меморандум за соработка на Педагошкиот факултет со Локалната самоуправа – Општина Штип. од Марија Терзиева.1505-19/3 од 17.1505-21/4 од 9. Одлука за усвојување на Барањето бр. на студентот Суза Кнежевиќ.1505-17/36 од 16.2010г.1505-14/271 од 16. Одлука за усвојување на Барањето бр. индекс бр. 26. на студентот Катерина Ристова.2010 г. на Педагошкиот факултет во Штип. како редовен студент во државна квота.1505-14/338 од 12. Одлука за усвојување на Барањето бр. индекс бр.9.2010 од Тунај Дуров за префрлување од Факултет за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип на дисперзираните студии во Струмица. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр. редовен студент. Одлука за избор на рецензенти за издавање на учебниците под наслов „Училишна педагогија и училишна организација (одбрани дела)“ на проф.1. Одлука за усвојување на Барањето бр. Оддел одделенска насока како редовен студент во државна квота.2009 г.Штип. Одлука за распишување на Конкурс за запишување на студенти на академски специјалистички студии од втор циклус по методика на наставата по религиско образование на Педагошкиот факултет. за префрлување на Сoња Ристова. редовен студент на Педагошкиот факултет во вонреден студент. 18. за продолжување на студирањето на Педагошкиот факултет како вонреден студент на Одделот за предучилишно воспитување без надоместок. 25. Оддел за одделенска насока како редовен студент со кофинансирање. Одлука за усвојување на Барањето бр. Одлука за запишување на Весна Апостолова на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование.14688. на индекс 14371 за префрлување од Педагошкиот факултет во Штип.1505-17/8 од 28.2009 од Дарко Митковски. 29.11. 20.1. вонреден студент со бр. д-р Соња Петровска. бр. 28.9. 23.1505-17/14 од 29. Оддел за одделенска настава. Одлука за усвојување на Барањето бр.2009 од Џулиета Димитриева.14690 за продолжување на студирањето на Педагошкиот факултет како вонреден студент на дообразување на Одделот за одделенска настава . 19. 27.2. 24.Годишен извештај 17. индекс 14524. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр. на студентот Благородна Ушева.3. Оддел за одделенска настава на дисперзираните студии во Струмица.1505-15/26 од 4. за префрлување на Сања Тенева од Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ . 131 .2010г.11.1505-19/1 од 1. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр. 22.09.

Одлука за запишување на Катерина Пипилева на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. Одлука за запишување на Ристе Кукутанов на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. 50. Одлука за запишување на Влатко Мирасчиев на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. Одлука за запишување на Марјан Јанковиќ на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. Одлука за запишување на Иван Стојменов на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. Одлука за запишување на Коста Донев на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. Одлука за запишување на Столе Тасев на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. 49. 36. Одлука за запишување на Методи Мирчовски на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. 40. Одлука за запишување на Николче Ѓорѓев на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. Одлука за запишување на Емил Атанасов на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. 46. 37. 34. 43. 44. Одлука за запишување на Кирил Трајковски на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. 42. 51. 47. 38. 41. Одлука за запишување на Александар Зашов на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. Одлука за запишување на Благоја Трајкоски на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. Одлука за запишување на Роберт Илиевски на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. Одлука за запишување на Илија Поп Гонов на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 30. Одлука за запишување на Оливер Димитров на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. 31. Одлука за запишување на Добрица Јанев на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. 132 . 33. Одлука за запишување на Александар Денков на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. Одлука за запишување на Јулијана Мијалов на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. 52. Одлука за запишување на Лилјана Ристеска на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. 45. Одлука за запишување на Игор Крстев на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. 32. Одлука за запишување на Кирил Павлески на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. Одлука за запишување на Тони Петрушевски на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. 48. 35. 39.

72. Одлука за запишување на Татјана Јованова на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. Одлука за запишување на Костадин Миланов на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. 71. 58. Одлука за запишување на Игор Здравковски на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. 67. Одлука за запишување на Aнтова Билјана на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. 64. Одлука за запишување на Горан Постоловски на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. 60. 59. 56. 63. 133 . Одлука за запишување на Марија Нацевска на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. 62. Одлука за запишување на Ѓоко Бурмузовски на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. 66. Одлука за запишување на Данче Миланова на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. 75. Одлука за запишување на Моника Дервеноска на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. Одлука за запишување на Гонца Запрова-Анастасова на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. Одлука за запишување на Жаклина Трајчев на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. Одлука за запишување на Даниел Јовановски на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. 70. Одлука за запишување на Борче Горгиев на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. Одлука за запишување на Весна Јовчевска-Андоновска на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. Одлука за запишување на Ружица Илиев на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. Одлука за запишување на Александар Несторовски на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. Одлука за запишување на Анета Јовковска на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. 54. Одлука за запишување на Илија Орачки на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. 61. Одлука за запишување на Павлинка Стефановски на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. 69. 55. 73. 65. Одлука за запишување на Игор Миланов на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. Одлука за запишување на Миле Митров на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. 57. 74. Одлука за запишување на Коста Орачки на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. Одлука за запишување на Николче Ѓорѓиевски на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. 68.Годишен извештај 53.

Одлука за одобрување на отсуство за патување во земјава на доцент д-р Соња Петровска. 134 . Одлука за ангажирaност на наставничкиот кадар на Педагошкиот факултет во летниот семестар во учебната 2009/2010 година за втор циклус на специјалистички студии по методика на наставата по религиско образование. 78. Одлука за одобрување на отсуство за патување во земјава на асистент м-р Ирена Китанова. м-р Кирил Барбареев. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на вонреден професор д-р Снежана Мирасчиева. Одлука за усвојување на предлог-теми за специјалистички труд на втор циклус универзитетски специјалистички студии по методика на наставата по религиско образование во учебната 2009/2010 г. 11.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 76. Одлука за издавање на учебник по предметот Методика на настава по религиско образование на вонреден професор д-р Снежена Мирасчиева и вонреден професор д-р Владо Петровски. 12. 3. 7. 6. 4. 77. Одлука за запишување на Томе Јованов на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. Одлука за распределба на средства од Фондот за научни и стручни усовршувања на Педагошкиoт факултет. Одлука за формирање на Комисија за заверка на педагошката наставна практика за втор циклус на специјалистички студии по методика на наставата по религиско образование во учебната 2009/2010 г. Одлука за усвојување на предлог-теми за магистерски труд на втор циклус Универзитетски академски магистерски студии во учебната 2009/2010 г. Одлука за запишување на Ванчо Умленски на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. 14. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на асс. 13. 2. 8. 10. Одлука за формирање на Конкурсна комисија за запишување на студенти на универзитетски академски студии од втор циклус. 5. 9. Одлука за запишување на Дејан Трајков на втор циклус студии на методика на настава по религиско образование. Одлука за дополнување и измена со студиската програма за учебната 2009/2010 год. Одлука за избор на рецензенти за издавање на учебниците под наслов „Методика на наставата по религиско образование“ од вонреден професор д-р Снежена Мирасчиева и вонреден професор д-р Владо Петровски. Одлука за ангажирaност на наставничкиот кадар за втор циклус специјалистички студии по методика на наставата по религиско образование за летниот семестар во учебната 2009/2010 година од Филолошкиот факултет на Педагошкиот факултет. Трета седница на Наставно-научен совет на Педагошки факултет 1.

издадено од ПЗУ „Меди-Лаб“ – Струмица. 27.4. 16. 135 .1505-17/23 од 4.5. 22.2010 г.1505-17/63 од 31.во учебната 2009/2010 г. 21. од Евгенија Полјак за ставање на студиите во мирување. од Ленче Христова со бр. како вонреден студент. му се изрекува дисциплинска мерка ИСКЛУЧУВАЊЕ. давање на неточни податоци на органите на Универзитетот.1502-90/8 од 14.3.4.3.2. насока Финансиски менаџмент во државна квота во Струмица на Педагошки факултет. му се изрекува дисциплинска мерка ИСКЛУЧУВАЊЕ. 18.2010 г.2010 г.2010 г. од Игор Настовски за презапишување на прв семестар на академски специјалистички студии од втор циклус по методика на настава по религиско образование на Педагошкиот факултет. 25. Одлука за формирање на Дисциплинска комисија за водење на дисциплинска постапка за утврдување на дисциплинска одговорност. 26.2010 г. 1015 од 25. на студентот Весна Димитровска. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр. Одлука за усвојување на Барањето бр. 19.2010 г.Годишен извештај 15.2010 г. Одлука за усвојување на Барањето бр. на индекс 14607 за префрлување од редовен во вонреден студент. Одлука за одбивање на Барањето бр. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр. Оддел за одделенска настава.2.2010 г. 24. 17. на студентот Ангелина Занова.1. Одлука за усвојување на Барањето бр.2. од Елеонора Стојчева студент на Педагошкиот факултет „Климент Охридски“ . односно единицата. на индекс 14217/с за сторена тешка дисциплинска повреда.1505-19/55 од 19.2.Скопје за префрлување на Педагошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ -Штип.1505-20/2 од 23. од Милица Петрова за префрлување од Економски факултет.1505-17/93 од 29.2010 г.2010 г.1505-19/6 од 19.3. 20. на индекс 14431 за сторена тешка дисциплинска повреда.1505-19/2 од 19.1505-17/64 од 31. давање на неточни податоци на органите на Универзитетот. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр.2010г. на студентот Васка Христова. насока Одделенска настава во државна квота во Струмица. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр.1505-17/11 од 28. во прилог достави Лекарско уверение бр. Одлука за усвојување на Барањето бр. односно единицата. на студентот Зора Јанева. Одлука на студентот Елена Петрова со бр. Одлука на студентот Васка Попова со бр. на студентот Јован Гугушевски. 23.

38.10. Одлука за усвојување на Барањето бр. 37. Одлука за усвојување на Барањето бр. 36.2007 г.6.1505-15/16 од 2.1505-15/2 од 2.1505-14/332 од 9. на индекс 14480 за префрлување од редовен студент во вонреден студент на Педагошкиот факултет – Штип.2009 г.1505-15/22 од 30.11. на индекс 14467 за префрлување од редовен студент во вонреден студент на Педагошкиот факултет – Штип.2010 г. Oдлука за усвојување на Барањето бр. од Сузана Ристова со бр. од Даниел Ефремов со бр.2009г.2009 г. 33. на индекс 14550 вонреден студент за префрлување од Oдделот за одделенска настава на Oдделот за предучилишно воспитување.10. 34. 32. 40. 35.1505-15/20 од 27. Одлука за усвојување на Барањето бр. Oдлука за усвојување на Барањето бр. од Сања Самоникова со бр.Штип.11.1505-15/9 од 9. Oдлука за усвојување на Барањето бр.Штип во државна квота партиципацијата да ја плаќа на 4 рати. 31. на индекс 1422 за префрлување од редовен студент во вонреден студент на Педагошкиот факултет – Штип.10.2009 г.1505-15/40 од 30. 39.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 28. од Гоце Паунов со бр.1505-15/41 од 30. 29. на индекс 1437 за плаќање на партиципација на 4 рати. од Игор Кичевски со бр.628/0808/28 од 22. на индекс 1434 за префрлување од редовен студент во вонреден студент на Педагошкиот факултет . на индекс 1414 за префрлување од редовен студент во вонреден студент на Педагошкиот факултет – Штип. на индекс 142 редовен студент на Педагошкиот факултет .2007 г.1505-15/23 од 30. Одлука за усвојување на Барањето бр. од Слаѓан Јаначковски со бр.11. на индекс 14479 за префрлување од редовен студент во вонреден студент на Педагошкиот факултет – Штип. на индекс 14475 за префрлување од редовен студент во вонреден студент на Педагошкиот факултет – Штип.2009 г. Oдлука за усвојување на Барањето бр. 136 . Одлука за усвојување на Барањето бр.2009 г. од Елена Јанковска со бр.2.10.1505-14/45 од 18.2009 г.10. на индекс 14560 вонреден студент за префрлување од Oдделот за одделенска настава на Oдделот за предучилишно воспитување. Oдлука за усвојување на Барањето бр. од Јончо Лукаров со бр.2. на индекс 14483 за префрлување од редовен студент во вонреден студент на Педагошкиот факултет – Штип. од Бернард Симонов со бр. Оддел за одделенска настава. Oдлука за усвојување на Барањето бр.2009 г.2009 г. 30. од Александра Чурлиновска со бр. од Гордана Вељановска со бр.1505-15/25 од 30.10. Одлука за усвојување на Барањето бр. на индекс 14100 за префрлување од редовен студент во вонреден студент на Педагошкиот факултет – Штип. од Игор Кралев со бр.10. Одлука за усвојување на Барањето бр.628/0808/32 од 22. од Тони Паунов со бр.2009 г.

на Универзитетскиот сенат потребен е просек од 8.5.9.5. на индекс 14466 за префрлување од редовен студент во вонреден студент на Педагошкиот факултет – Штип.5. Четврта седница на Наставно-научен совет на Педагошки факултет 1.0701-1198/10 од 19.1505-17/102 од 12.2010 г. на студентот Аница Удовалиева. Оддел за одделенска настава.2009 г.11. 6.2009 г.2010 г. 43.1505-14/277 од 17. Одлука за одобрување на Барањето бр. 5. 7.5.2009 г. Одлука за одобрување на Барањето бр. 3. од Маре Лазарова за продолжување на студиите на Педагошкиот факултет. 4. 10.2009 г. Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-14/304 од 5.1505-17/118 од 2. поднесено од Лилјана Апостолова.1505-17/90 од 3. Одлука за усвојување на Барањето бр. Одлука за ангажирaност за прв циклус на студии за зимскиот/летниот семестар во учебната 2010/2011година од Факултетот за музичка уметност на Педагошкиот факултет. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр.5. Одлука за одобрување на Барањето бр. поднесено од Станка Вујовиќ. поднесено од Јасминка Кржовска. 137 . Одлука за ангажирaност на наставничкиот и соработничкиот кадар за прв циклус студии во зимскиот/летниот семестар во учебната 2010/2011 година од Факултетот за информатика на Педагошкиот факултет. поднесено од Сашо Јорданов. од Владимир Тулиев со бр.1505-15/28 од 10.10. поднесено од Лидија Гогова.1505-17/95 од 3. 11. Одлука за одобрување на Барањето бр. 12.9. Предлог-одлука за ангажирање на наставник за потребите на Педагошки факултет.1.5. 2.6. 44.Годишен извештај 41.1505-19/4 од 25.2010 г. 8.2010 г. Одлука за ангажирaност на наставничкиот кадар за прв циклус студии за зимскиот/летниот семестар во учебната 2010/2011 година од Факултетот за музичка уметност на Педагошкиот факултет.1505-17/104 од 13. поднесено од Јасминка Златкова. 9. Одлука за усвојување на Барањето бр. 42. Одлука за одобрување на Барањето бр. од Слаѓан Јаначковски за префрлување од квотата за кофинансирање во државна квота. Oдлука за одбивање на Барањето бр.1505-17/101 од 12.1505-17/91 од 3.2010 г. Одлука за одобрување на Барањето бр.2010 г.5. Одлука за одобрување на Барањето бр.2010 г.2010 г. поднесено од Јасминка Дурдубакова.2010 г.50 за да може во натамошните години да се продолжи во државна квота. бидејќи согласно со Одлуката бр. поднесено од Валентина Костадинова.1505-17/89 од 3.

Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатот Гоце Ацески под наслов „Православното христијанство како религиски систем“. елементи и основни карактеристики 20. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатката Катерина Пишевска под наслов „Наставникот во современата настава“. поднесено од Лидија Пачемска. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатката Оливера Стојановска под наслов „Суштина.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 13. 28. 22. Одлука за одобрување на Барањето бр. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатот Ивица Величковски под наслов „Фактори за успешна наставна комуникација“. поднесено од Лилјана Стојчева.2010 г. 21.Јован Богослов и влијанието на руската имиграција во духовниот живот на Македонија“. Одлука за одобрување на Барањето бр.5. поднесено од Силвана Митева.1505-17/97 од 12. 17. 138 . 19. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатката Катерина Божинова под наслов „Историскиот развој на струмичките манастири Водоча и Велјуса“. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатката Весна Горгиева под наслов „Историски развој на христијанството во Македонија“. 15.1505-17/103 од 12. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатката Жаклина Горгиева под наслов „Комуникацијата во наставата“.2010 г. 14. 24. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатот Васко Стојанов под наслов „Планирање на наставниот процес“. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатот Драги Анастасовски под наслов „Ислам низ призмата на христијанството и Библијата“.5.2010 г. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатот Ана Петрова под наслов: Универзални религии настанок. елементи и историски форми на религијата“. 18. 23. 25. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатката Александра Гаштарска под наслов „Религијата и магија“. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатот Драган Горгиевски под наслов „Битолската богословија Св. Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-17/94 од 3.5. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатот Ѓоко Белчовски под наслов „Македонската православна црква во Америка и во Канада“. 26. 27. 16.

Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатката Маја Јакимовска под наслов „Христијанството како религиски систем“. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатката Маја Димитријева под наслов „Просветната и духовната дејност на Партениј Зографски“. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатката Катaрина Митковска под наслов „Будизмот како религиски систем“. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатката Мила Дањанкова под наслов „Римокатолицизам како религиски систем“. 40. 37. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатката Наташа Поповска-Неделковска под наслов „Протестантизмот како религиски систем“. 31. 38. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатот Веле Спиркоски под наслов „Разликите и допирните точки помеѓу православието и римокатолицизмот“. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатот Јане Илиев под наслов „Англиската црква како религиски систем“. 35. 36. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатот Златко Крстевски под наслов „Како Светата православна црква ја почитувала и почитува Мајката Божја“. 139 . Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатот Петре Миленков под наслов „Христијанството и окултизмот“. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатката Надица Копчаревска под наслов „Возобновување на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква“. 43. 32. 42. 33. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатката Даниела Ристеска под наслов „Вербални методи во наставата по религиско образование“. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатот Роберт Конески под наслов „Наставата по религиско образование во 21 век“. 30. 39. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатот Петар Ристовски под наслов „Православието во Јапонија“. 34. 41. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатот Љупчо Смилев под наслов „Македонската православна црква во Австралија“.Годишен извештај 29. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатката Викторија Новаковска под наслов „Историскиот развој на православното христијанство“.

51. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатката Сузана Трајкова под наслов „Митот и ритуалот како една од основните димензии на религиските системи“.2010 г. д-р Максим Каранфиловски од Филолошкиот факултет при Универзитет „Св. 49.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 44. Одлука за ангажирaност на наставничкиот кадар за втор циклус специјалистички студии по методика на наставата по религиско образование за зимскиот/летниот семестар во учебната 2010/2011 година од Филолошкиот факултет на Педагошкиот факултет. 48. 56. 55. за усвојување на студиските програми за наставнички компетенции на Педагошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. Предлог-одлука за потребите на Педагошкиот факултетот . Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатот Стоил Димитриев под наслов „Историскиот развој на возобновената Охридска архиепископија во лицето на Македонската православна црква од 1958 год. 2102-40/52 од 12. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатот Драги Трајановски под наслов „Историски развој на јудеизмот“..5. на Педагошкиот факултет. 47. Одлука за исправка на техничка грешка во Студиската програма 2009/2010 г. 0210-738/6-16 од 23. 52. на Педагошкиот факултет. 53. 50. 54. Одлука за исправка на техничка грешка во Студиската програма за втор циклус на академски универзитетски студии од областа предучилишно воспитание и образование за учебната 2010/2011 г.11. Одлука за ангажирaност на наставничкиот кадар на Педагошкиот факултет во зимскиот/летниот семестар во учебната 2010/2011 година за втор циклус на специјалистички студии по методика на наставата по религиско образование.втор циклус на специјалистички студии по методика на наставата по религиско образование по предметот Руски јазик за учители за учебната 2010/2011 година да се ангажира проф.2007 г. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на специјалистички труд од кандидатката Ружа Стојковиќ под наслов „Конфучијанизам и таолизам“.. Одлука за дополнување на Студиската програма 2009/2010 г. 140 . Одлука за дополнување на Одлуката бр. до денес“. 46. Одлука за дополнување на Предлог-одлуката бр.за усвојување на предлог-теми за магистерски труд на втор циклус иниверзитетски академски магистерски студии во учебната 2009/2010 г. Одлука за формирање на Комисија за проверка на психофизичките способности на кандидатите за студирање на Педагошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. 45. Кирил и Методиј“ – Скопје.

2010 г. Одлука за ангажирaност на наставничкиот и соработничкиот кадар на Педагошкиот факултет во зимскиот/летниот семестар во учебната 2010/2011 година за прв циклус на студии.5.5. Р. 68.Годишен извештај 57. 62. година поради учество на XIV International Dostoevsky Simpozium на кој учествува со сопствен труд Philosophical system od Dostoyevsky-an attempt for reconstruction во Наполи.2010 г. Одлука за распишување на Конкурс за еден соработник во звање помлад асистент за научното поле општествени науки. рекреација. Одлука за усвојување за Барањето бр. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на проф.2010 г.14633 за ставање во мирување на обврските поради здравствени причини. 61. од студентот Симона Тричкова со индекс бр. 141 . 60. подрачје на истражување кинезиологија . Италија.2010 г. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на магистерски труд од кандидатката Маријана Кротева под наслов „Дидактички аспекти на проблемската настава“. 67. Р. Одлука за распишување на Конкурс за еден соработник во звања (помлад асистент) за научното поле општествени науки. м-р Трајче Стојанов од 13-18. област на истражување психологија на образование и воспитување. д-р Соња Петровска.14638 за ставање во мирување на обврските поради здравствени причини. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на магистерски труд од кандидатката Весна Хорватoвиќ под наслов „Дидактички компоненти на лектирните содржини во наставата по македонски јазик во основното училиште“. физичко воспитување. Одлука за усвојување на Барање бр. област -образование на наставници. од студентот Сузана Коколанска со индекс бр.2010 г. 58.6. 65. 1505-14/ 170 од 27. подрачје на истражување психологија. 1505-14/171 од 27. 64. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на ас. подрачје образование .6.Бугарија. кинезитерапија). Одлука за распишување на Конкурс за еден соработник во звања (асистент) за научното поле општествени науки. 59. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на магистерски труд од кандидатот Александар Донски под наслов „Историската улога на религиите во социјалната педагогија“. 69. 63. д-р Снежана Ставрева-Веселиновска 17-18. Бугарија. 66.област на истражување применета кинезиологија (спорт.6. година поради учество на 13th International Conference ICT IN TNE EDUKATION OF THE BALKAN COUNTRIES која ќе се одржи во Варна. Одлука за прифаќање на рецензијата за ракописот на учебникот „Училишна педагогија и училишна организација“ (одбрани дела) од авторот доц. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на помлад асистент Даниела Јакимова од 17-18. година поради учество на Меѓународна научна конференција во Варна.

на студентката Верица Николова.2010 г. на студентката Силвана Арсова. подрачје на истражување биологија. на студентката Виолета Стојанова.5.1505-17/113 од 25.5.1505-17/124 од 21. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр. Предлог-одлука за бројот на нови студентите кои ќе се запишуваат на втор циклус на академски универзитетски студии за учебната 2010/2011 г.6.2010 г. на студентката Родна Гарванлиева. на студентката Сузана Герасимова.5.1505-17/110 од 18. Одлука за одобрување на Барањето бр.област на истражување биохемија. 7.2010 г.2010 г. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр. елементарно образование (системи и методи). Одлука за распишување на Конкурс за еден наставник во сите звања за научното поле општествени науки. област: педагогија образование на наставници.1505-17/121 од 15. Одлука за распишување на Конкурс за еден соработник во звања (помлад асистент) за научното поле природно-технички науки. Одлука за формирање на Комисија за уписи на студенти во прв циклус на универзитетски (академски) студии за учебната 2010/11 г.2010 г. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр.5. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на еден соработник во звање помлад асистент за наставно-научната област образование на наставници на Педагошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.1505-17/88 од 3. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр. на Педагошкиот факултет.2010 г.6. Петта седница на Наставно-научен совет на Педагошки факултет 1. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр. на студентката Вера Јованова.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 70.1505-17/126 од 22.2010 г. 8. 2. 5.2010 г.5. 142 . подрачје . 73. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр. 3. 9.1505-17/119 од 10.1505-17/98 од 12.2010 г.6. 71.6. на студентката Добрица Тодорова. на студентката Јасминка Андонова. 6. 4. 72. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр. 74.1505-17/107 од 13.образование . на Педагошкиот факултет. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр. поднесено од Тунај Дуров.

5. 11. 15050-10/65 од 20. 19. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр. 12. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр. 15.5.1505-17/128 од 30. на студентката Антонета Маневска.2010 г.2010 г. на студентката Дивна Митева.4. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр. 18.Годишен извештај 10. на студентката Светлана Крстева.2010 г.6. на студентката Жанета Радмилова.1505-17/92 од 3.1505-17/122 од 17.2010 г.2010 г. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр. со индекс бр.5.2010 г. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр.6. Одлука и усвојување на Барање бр. на студентот Зоран Лузевски.1505-17/105 од 13. на студентката Лидијана Тошева. на студентката Марија Герасимова.1505-17/127 од 24. на студентката Блага Тодоровска. 23. 143 . 14..11. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр. на студентката Јорданка Атанасова. на студентката Љубинка Нушевска. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр. 14684 на Студиската програма за одделенска настава.6. на студентката Снежана Арсова.5.2008 г. на студентот Орце Мојсиев. 16.2010 г.2010 г.5.1505-17/87 од 30. 13.2010 г.1505-17/120 од 15.1505-17/99 од 12.37-0808/9 од 6.2010 год.5. на студентката Сања Ничева. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр. 21.6. за признавање на педагошкиот стаж на студентката на дообразување Снежана Арсова.6. 22. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр.5. 20.1505-17/125 од 22.1505-17/106 од 13.1505-17/96 од 12. 24.2010 г.2008 г.1505-17/112 од 20.2010 г.2010 г.5. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр. 17. на студентката Тина Панева.1505-17/100 од 12. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр.

Одлука дека Приговорот бр.2010 год.6. елементарно образование на Педагошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. д-р Снежана Ставрева-Веселиновска. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на еден соработник во звање помлад асистент за наставно-научната област психологија на образование и воспитување на Педагошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.2010 год. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на проф. ас. Милена Ѓокиќ. 28. 144 . 30. Шеста седница на Наставно-научен совет на Педагошки факултет 1. Се потврдува Одлуката бр. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден соработник во звање помлад асистент за наставно-научната област биохемија на Педагошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд под наслов „Универзални религии – настанок елементи и основни карактеристики“ на кандидатката Ана Петрова.6. 29. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на проф.5.2105-50/1 од 8. 27.2010 год. од студентката Елена Петрова се одбива како неоснован.2010 год. од Дисциплинската комисија. 33.2105-50/2 од 8. д-р Снежана Мирасчиева и проф. 4.2105-42/6 од 26. Одлука за одобрување на отсуство на помл. Се потврдува Одлуката бр. Одлука за прифаќање на рецензијата за ракописот на учебникот под наслов „Методика на наставата по религиско образование“ од авторите проф. На студентката Елена Петрова ѝ се изрекува дисциплинска мерка ИСКЛУЧУВАЊЕ. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд под наслов „Планирање на наставниот процес“ на кандидатот Васко Стојанов. 32. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на еден соработник во звање асистент за наставно-научната област применета кинезиологија на Педагошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.2105-42/5 од 26. образование на наставници. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд под наслов „Христијанството и окултизмот “ на кандидатот Петре Миленков. од Дисциплинската комисија.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 25. м-р Никола Смилков.5. 26. На студентката Васка Попова ѝ се изрекува дисциплинска мерка ИСКЛУЧУВАЊЕ. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област педагогија. д-р Владо Петровски. 2. 3. 31. Одлука дека Приговорот бр. од студентката Елена Петрова се одбива како неоснован.

Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд под наслов „Вербални методи во наставата по религиско образование“ на кандидатката Даниела Ристеска. елементи и историски форми на религијата“ на кандидатката Оливера Стојановска. 7. 6. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд под наслов „Наставникот во современата настава“ на к кандидатката Катерина Пишева. 19. Неделковска. 8. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд под наслов: „Будизмот како религиските систем“ на кандидатката Катарина Митковска. 10. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд под наслов „Просветата и духовната дејност на Партениј Зографски“ на кандидатката Маја Димитријева. 18. Одлука за формирање на Комисија за оценка на магистерски труд под наслов „Дидактички компоненти на лектирни содржини во наставата по македонски јазик во основното училиште во Република Македонија“ на кандидатката Весна Хорватовиќ. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд под наслов „Возобновување на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква“ на кандидатката Надица Копчаревска. 14. 17. Одлука за формирање на Комисија за оценка на магистерски труд под наслов „Дидактички аспекти на проблемската настава“ на кандидатката Маријана Кротева. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд под наслов „Историски развој на православното христијанство“ на кандидатката Викторија Наковска. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд под наслов „Фактори за успешна наставна комуникација “ на кандидатот Ивица Величковски. 16. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд под наслов „Комуникацијата во наставата“ на кандидатката Жаклина Ѓоргиева. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд под наслов „Протестантизмот како религиски систем“ на кандидатката Наташа П. 11. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд под наслов „Историски развој на христијанството во Македонија“ на кандидатката Весна Ѓоргиева. 13. 145 .Годишен извештај 5. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд под наслов „Христијанството како религиски систем“ на кандидатката Маја Јакимовска. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд под наслов „Суштина. 15. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд под наслов: „Римокатолицизмот како религиски систем“ на кандидатката Мила Дањанкова. 9. 12.

Весна Дончевска со индекс бр. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд под наслов „Историски развој на јудаизмот“ на кандидатот Драги Трајановски. 2. од студентот Марија Хаџи Андонова со индекс бр. од студентката Марија Хаџи Андонова со индекс бр.14355 за префрлување од Одделенска настава во Штип на Одделенска настава во Струмица. 22. Одлука за мирување на обврските на студентката Снежана Андонова со индекс бр. 28.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 20. Одлука за мирување на обврските на студентот Јане Јакимов со индекс бр. Одлука се усвојува Барањето бр. Одлука за определување на составот на Деканатската управа на Педагошкиот факултет. 29.6. 1505-21/3 од 21. 26. 1505-14/186 од 18.16853. 27. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд под наслов „Македонската епархија во САД и Канада“ на кандидатот Ѓоко Белчовски. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд под наслов „Историски развој на возобновената Охридска архиепископија во лицето на Македонската православна црква од 1958 до денес“ на кандидатот Стоил Димитриев. Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет донесе едногласна одлука за покренување на иницијатива за трансформација на Педагошкиот факултет. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд под наслов „Религија и магија“ на кандидатката Александра Гаштарска.14355 за продолжување на студиите. 23.2010 г. 25.14231с. 3.2010г. Одлука за определување на бројот на членовите на Наставно-научен совет на Педагошкиот факултет.14497. 21. Сњдма седница на Наставно-научен совет на Педагошки факултет 1. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд под наслов: „Митот и ритуалот како една од основните димензии на религиските системи“ на кандидатката Сузана Трајкова. Предлог-одлука за потребите на Педагошкиот факултет при Универзитет„Гоце Делчев“ во Штип да се распише Конкурс за избор на: 3 волонтери (наставно-научно подрачје .6.14495. Одлука за формирање на Комисија за проверка и увид во студентско досие на Гоце Енговски со индекс бр. 146 . Одлука се усвојува Барањето бр.14488с и Андријана Димитровска со индекс бр.педагогија и методика): – Марија Коцева – Јадранка Бочварова – Зоран Павлов 30. 24.

Одлука за усвојување на Барањето бр.1431. Одлука за усвојување на Барањето бр.2009 г. за префрлување од Студиската програма за предучилишно воспитување на Студиската програма за одделенска настава.2008 г. Одлука за усвојување на Барањето бр. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд под наслов „Македонската православна црква во Австралија“ на кандидатот Љупчо Смилев.2009г. од студентката Маријa Топалова со индекс бр. од студентот Гиго Вета со индекс бр.2010г. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд под наслов „Историски развој на струмичките манастири Водоча и Вељуса“ на кандидатот Катерина Божинова. 10.Годишен извештај 4. 8. од студентката Ивана Зафирова со индекс бр.за признавање на испитот по предметот Методика.4.634/0808/9 од 22. 14.14142.14112. од студентот Глигор Атанасов со индекс бр.41-0808/4 од 5.2008 г. од студентката Андријана Петровска со индекс бр.14258 .2008 г.14157.9. за префрлување од редовен во вонреден студент.10.1505-17/42 од 17. 7. Одлука за усвојување на Барањето бр. Одлука за усвојување на Барањето бр. Одлука за усвојување на Барањето бр. 15.1505-17/108 од 13. Одлука за формирање на К за оценка на специјалистички труд под наслов „Англиската црква како религиски систем“ на кандидатот Јане Илиев.1505-15/11 од 8.1505-21/2 од 8.5.10. од студентката Марија Ѓорѓиева со индекс бр. за префрлување од Студиската програма за предучилишно воспитување на Студиската програма за одделенска настава. од студентот Елвис Ибрахим со индекс бр. за префрлување од Студиската програма за предучилишно воспитување на Студиската програма за одделенска настава.08400-41/10 од 18. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистички труд под наслов „Конфучијанство и таоизм“ на кандидатката Ружа Стојковиќ.6.1505-21/5 од 10. за префрлување од Студиската програма за одделенска настава на Студиската програма за предучилишно воспитување. Одлука за усвојување на Барањето бр. Студиска програма за стекнување на наставнички компетенции.14272. 11.2009 г.9.14214/д. 12.14348.41-0808/1 од 29. 13. 16.2007 г. за префрлување од Студиската програма за предучилишно воспитување на Студиската програма за одделенска настава. за префрлување од Студиската програма за предучилишно воспитување на Студиската програма за одделенска настава. поднесено од Василева Елена 147 .02. Одлука за усвојување на Барањето бр. Одлука за одобрување на Барањето бр. 5.2010 г.11. вонреден студент. 6. од студентката Марјана Јангеловска со индекс бр. 9.

Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатката Жаклина Ѓоргиева под наслов „Комуникацијата во наставата“ во целост. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на магистерски труд на кандидатката Весна Хорватовиќ под наслов „Дидактички компоненти на лектирни содржини во наставата по македонски јазик во основното училиште во Република Македонија“ во целост. 19. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатката Катерина Пишева под наслов „Наставникот во современата настава“ во целост. 28. 18. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатот Ивица Величковски под наслов „Фактори за успешна наставна комуникација“ во целост. 21. 29. 148 . 25. 20.2. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Маријана Кротева под наслов „Дидактички аспекти на проблемската настава“ во целост. 23.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 17. 22. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатката Ана Петровa под наслов „Универзални религии – настанок елементи и основни карактеристики“ во целост. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатката Викторија Новаковска под наслов „Историски развој на православното христијанство“ во целост. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатот Весна Ѓоргиева под наслов „Историски развој на христијанството во Македонија“ во целост. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатката Маја Димитријева под наслов „Просветата и духовната дејност на Партениј Зографски“ во целост. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатката Катарина Митковска под наслов „Будизмот како религиските систем“ во целост. 24.1505-17/47 од 19. 26. Одлука за одобрување на Барањето бр. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатот Васко Стојанов под наслов „Планирање на наставниот процес“ во целост. поднесено од Саветка Тезиева.2010 г. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатката Даниела Ристеска под наслов „Вербални методи во наставата по религиско образование“ во целост. 27.

32. 36. 2. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатката Сузана Трајкова под наслов „Митот и ритуалот како една од основните димензии на религиските системи“ во целост. 149 . Неделковска под наслов „Протестантизмот како религиски систем“ во целост. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистичкиот труд под наслов Исламот низ призмата на Библијата и христијанството“ на кандидатот Драги Анастасовски. 34. 3. 37. 31. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистичкиот труд под наслов „Православното христијанство како религиски систем“ на кандидатот Гоце Ацевски. Осма седница на Наставно-научен совет на Педагошки факултет 1. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистичкиот труд под наслов „Битолската богословија Св. 35. 4. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатот Стоил Димитриев под наслов „Историски развој на возобновената Охридска архиепископија во лицето на Македонската православна црква од 1958 до денес“ во целост. Јован Богослов и влијанието на руската имиграција во духовниот живот на Македонија“ на кандидатот Драган Ѓорѓиевски. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатката Маја Јакимовска под наслов „Христијанството како религиските систем“ во целост. елементи и историски форми на религијата“ во целост. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатката Наташа П. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатката Оливера Стојановска под наслов: „Суштина. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатот Петре Миленков под наслов „Христијанството и окултизмот“ во целост. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистичкиот труд под наслов „ Како светата православна Црква ја почитувала и негувала Мајката Божја“ на кандидатот Златко Крстевски. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатот Мила Дањанкова под наслов „Римокатолицизмот како религиските системи“ во целост. 33.Годишен извештај 30. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатката Надица Копчаревска под наслов „Возобновување на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква“ во целост.

8. од Адријана Ангелова за продолжување на студиите т. 14.16635 за плаќање на надоместокот за кофинансирање на 4 (четири) еднакви рати.1505-15/13 од 19.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 5. 16.2010 г. Клиново. 15.5. од студентката Василка Туџарова со бр. 17.16531.9. Студиска програма за одделенска настава.2010 г. Одлука дека се усвојува Барањето бр.2010 г.1505-14/215 од 27.9. за префрлување од редовен студент во вонреден студент.1505-15/7 од 22.1505-7/ од 12. уверение.6. за префрлување од редовен студент во вонреден студент. 12. од студентот Марјан Христов за префрлување од Факултетот за информатика на Педагошки факултет на Студиската програма за одделенска настава како редовен студент во државна квота. 10.1505-14/227 од 6. повторно запишување на испишан студент.2010 г. 11. 9. од студентката Камелија Лазова со индекс бр.1505-14/184 од 16.1505-20/9 од 6. 7.14364. Одлука дека се усвојува Барањето бр. Одлука дека се усвојува Барањето бр. на Студиската програма за одделенска настава за мирување на студиите за учебната 2010/2011 год.2010 г.2010 г.16635.12261. од студентката Маја Симоновска со индекс бр. од студентката Зорица Соколова со индекс бр. Одлука дека се усвојува Барањето бр.8. Одлука дека се усвојува Барањето бр.2010 г.1505/15/12 од 19. од Марика Стојева од с. како редовен студент во државна квота.9. Одлука дека се усвојува Барањето бр. од студентката Маја Давиткова со индекс бр. од студентот Драган Петковски со индекс бр.5.2010 г.9.1505-19/6 од 3. Одлука дека не се усвојува Барањето бр. 18. за промена на Студиската програма предучилишно воспитување од стара во нова програма.2. за префрлување од редовен студент во вонреден студент.8. Одлука за формирање на Комисија за оценка на специјалистичкиот труд под наслов „ Православието во Јапонија“ на кандидатот Петар Ристовски.2010 г. за префрлување од редовен студент во вонреден студент. 6. дисперзирани студии во Струмица.2010 г.6. Одлука дека се усвојува Барањето бр.1505-16/2 од 1.2010 г. од студентката Марија Тасевска за префрлување од Земјоделски факултет . Кавадарци.редовен студент. на индекс 16115.16531 за плаќање на надоместокот на 4 (четири) еднакви рати. Одлука дека се усвојува Барањето бр.8.2010 г. Одлука дека се усвојува Барањето бр. за префрлување од редовен студент во вонреден студент.2010 г.е.1505-15/10 од 31. група Хемија и биологија. 150 .14400.Струмица на Педагошки факултет. од студентката Маја Давиткова со индекс бр. Одлука дека се усвојува Барањето бр. 13.1505-19/5 од 2. од студентот Зорица Соколова со индекс бр.9. Одлука дека се усвојува Барањето бр.1505-14/177 од 7. од студентот Мануел Шитровски. за издавање на дупликат дипома. Одлука дека се усвојува Барањето бр.

1505-17/138 од 6. како вонреден студент на Студиската програма за одделенска настава.9. Одлука дека се усвојува Барањето бр. на Студиската програма за одделенска настава. од студентката Радмила Тушевска од Универзитет „Св.Скопје за префрлување на Педагошкиот факултет при Универзитет „Гoце Делчев“ . Одлука дека се усвојува Барањето бр. 20. Климент Охридски“ .2010 г.Штип. како редовен студент во квотата кофинансирање. Климент Охридски“ . од студентката Дијана Јовановска од Педагошкиот факултет „Св. Одлука дека се усвојува Барањето бр.1505-20/6 од 2.2010 г. од студентката Викторија Петрова за префрлување од Филолошкиот факултет на Педагошки факултет на Студиската програма за предучилишно воспитување како редовен студент во квотата кофинансирање. од студентот Никола Костадинов од Универзитет „Св.1505-21/5 од 19. 24.Битола за префрлување на Педагошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ .Педагошки факултет во Битола за префрлување на Педагошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ .9. Педагошки факултет „Св. Кирил и Методиј“. Педагошки факултет . Климент Охридски“. како редовен студент во државна квотата. Одлука дека се усвојува Барањето бр. Одлука дека се усвојува Барањето бр. Кирил и Методиј“.2010 г.Штип.8. дисперзирани студии во Струмица.2010 г.Штип.16115.9.8.2010 г. како редовен студент во државна квота. од студентот Митко Мирчев за префрлување на дисперзираните студии во Струмица. Одлука дека се усвојува Барањето бр.2010 г.како редовен студент во државна квотата. 23.1505-19/4 од 27. дисперзирани студии во Струмица. од студентката Сандра Горгиева за префрлување од Факултетот за информатика на Педагошки факултет. од студентката Василка Туџарова со индекс бр. од студентот Тања Мутовиќ од Универзитет „Св. 151 . Одлука дека се усвојува Барањето бр. на Студиската програма за предучилишно воспитување. за префрлување од Студиската програма за предучилишно воспитување на Студиската програма за одделенска настава. Одлука дека се усвојува Барањето бр.1505-20/5 од 11.Годишен извештај 19. на Студиската програма за одделенска настава како редовен студент во државна квота. како вонреден студент на Студиската програма за одделенска настава.2010 г. 27.8.9.Штип. 21.1505-19/7 од 6. 26. Климент Охридски“ . Одлука дека се усвојува Барањето бр. на Студиската програма за одделенска настава.8.2010 г.1505-20/7 од 2. 22.1505-21/5 од 19.8.2010 г. Филозофски факултет -Скопје за префрлување на Педагошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ -Штип. 25. од студентот Мануел Ширтовски од Универзитет „Св.1505-20/6 од 13.Скопје за префрлување на Педагошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ . на Студиската програма за одделенска настава.

1505-14/196 од 17. за продолжување на студиите.2010 г.8. Одлука дека се усвојува Барањето бр. 29. Одлука дека се усвојува Барањето бр.2010 г.9.1505-14/206 од 23.2010 г. за продолжување на студиите.8.14190.2010 г.. студирањето може да го реализира по Студиската програма 2008/2009 год. Одлука дека се усвојува Барањето бр. 152 . 39.8.2010 г. 38. за продолжување на студиите.2010 г.2010 г.1505-17/137 од 27. 32. вонреден студент на Студиската програма за одделенска настава за продолжување на студиите.2010 г. со индекс бр. за продолжување на студиите. Одлука дека се усвојува Барањето бр.1505-14/221 од 2. 31. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр. за продолжување на студиите. Одлука дека се усвојува Барањето бр. Одлука дека се усвојува Барањето бр. од студентката Зорица Соколова со индекс бр. 37.2010 г.1505-14/48 од 19. Одлука дека се усвојува Барањето бр. 42. од студентката Фросина Саздова со индекс бр.8.8.2010 г. 36. од Аница Гурева.1505-14/214 од 27.8. за продолжување на студиите. Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет донесе едногласна одлука по Барањето бр1505-17/134 год. Одлука дека се усвојува Барањето бр. од студентката Весна Атанасова со индекс бр. Одлука дека се усвојува Барањето бр. од студентката Соња Јованова со индекс бр. за продолжување на студиите. Одлука дека се усвојува Барањето бр.521/99. Одлука дека се усвојува Барањето бр. од студентката Ленче Николова со индекс бр.288/96. 41. 35.14342.408/98. од студентот Митко Мирчев со индекс бр. 34.8.2010 г.14658.2010 г.1505-14/209 од 25. Одлука дека се усвојува Барањето бр. за продолжување на студиите.1505-14/213 од 27.1505-14/198 од 19.1505-14/203 од 19.16634/с .8.1505-14/199 од 19.1505-14/200 од 19.16531. 40.16645. од студентката Василка Туџарова. од студентката Ангелина Марангозова со индекс бр. 33.1505-14/200 од 19.16115.9.12279.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 28.8. 30.8.16635. од студентката Сашка Мицова со индекс бр. на студентот Елвис Ибрахим. од студентката Јованова Александра со индекс бр. од студентката Марина Ристова со индекс бр.8.1505-14/220 од 2.1483.2010 г. за продолжување на студиите. Одлука дека се усвојува Барањето бр. за продолжување на студиите.2010 г. за продолжување на студиите. од студентката Љупка Делипетрова-Јолева со индекс бр. од студентката Маја Давиткова со индекс бр.2. за продолжување на студиите.

48. 52.2010 год. Одлука дека доц. 44. Одлука дека се усвојува Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатот Драги Трајановски под наслов „Историски развој на јудаизмот“ во целост. Одлука дека се усвојува Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатката Катерина Божинова под наслов „Историски развој на струмичките манастири Водоча и Вељуса“ во целост. Одлука дека се усвојува Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатот Ѓоко Белчовски под наслов „Македонската епархија во САД и во Канада“ во целост. студентката не ги има подмирено.Годишен извештај 43. Одлука дека се усвојува Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатот Јане Илиев под наслов „Англиската црква како религиски систем“ во целост.2102-48/26 од 10. д-р Соња Петровска се избира за наставник во звањето вонреден професор за наставно-научната област педагогија. 51.наставни дисциплини. Кирил и Методиј“ – Скопје на следниве предмети . Одлука за измена на Одлуката бр. студентката не ги има подмирено. 45. Предлог-одлука за ангажирање на наставник за потребите на Педагошкиот факултет на вонреден професор д-р Илија Клинчаров од Факултет за физичка култура при Универзитет „Св. Одлука дека студентката Весна Дончевска констатира дека за II год. студентот не ги има подмирено. втората рата од трошоците за студирање надоместок во износ од 200 евра во денарска противвредност за учебната 2006/2007 год. 55. 49. Одлука дека се усвојува Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатката Александра Гашарска под наслов „Религија и магија“ во целост. Одлука дека студентот Гоце Енѓовски констатира дека за I год. образование на наставници и елементарно образование на Педагошки факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. првата и втората рата од трошоците за студирање надоместок во износ од 400 евра во денарска противвредност за учебната 2007/2008 год. првата и втората рата од трошоците за студирање надоместок во износ од 400 евра во денарска противвредност за учебната 2007/2008 год. 46. 54.6. 47. Одлука дека се усвојува Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатот Љупчо Смилев под наслов „Македонската православна црква во Австралија“ во целост. Одлука дека студентката Адријана Димитровска констатира дека за II год. за ангажирaност за прв циклус на студии за зимскиот/летниот семестар во учебната 2010/2011година од Факултетот за музичка уметност на Педагошкиот факултет. 53. 153 . Одлука дека се усвојува Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатката Ружа Стојковиќ под наслов „Конфучијанство и таоизам“ во целост. 50.

Одлука за усвојување на Барањето бр.12. од студентот Октај Амедов редовен студент државна квота на Земјоделскиот факултет дисперзирани студии во Струмица.1505-19/8 од 7.9. за префрлување од Студиската програма за предучилишно воспитување на Студиската програма за одделенска настава. на индекс бр.2010 г. Одлука за усвојување на Барањето бр. Одлука за измена на Одлуката бр. за промена на презимето од Анастасовска во Маџова.8. Одлука за усвојување на Барањето бр. 5.9. 8.2010 год. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-14/229 од 7.2010 г.14398. од студентот Туше Мучев со индекс бр.2102-58/4 од 19. Девета седница на Наставно-научен совет на Педагошки факултет 1.2010 г. 6.9. 14745 редовен студент во државна квота на Педагошкиот факултет. за промена на презимето во студентското досие од Јакимовска во Илиевска. од студентката Елена Цветковска индекс бр.2010 г. 4. 7. Одлука за усвојување на Барањето бр. Одлука за усвојување на Барањето бр.14642.6. од Валерија Маџова. за мирување на студиите за учебната 2009/2010 год.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 56.1505-14/239 од 17.9.2010 г.1505-17/123 од 17.1505-14/250 од 23. Одлука за усвојување на Барањето бр. за мирување на студиите за учебната 2010/2011 год. од студентката Јасмина Јакимовска со индекс бр. Одлука за усвојување на Барањето бр.9. 57.1505-25/9 од 28.за определување на бројот на членовите на Наставно-научен совет на Педагошкиот факултет. 10. од студентот Сања Маглешева со индекс бр.1505-19/15 од 28.2010 г. 2.1505-14/216 од 27.1505-25/8 од 17. за запишување на модулот Рано учење на англиски јазик.за определување на составот на Деканатската управа на Педагошкиот факултет. Одлука за усвојување на Барањето бр. 3. 11.2010 г. за префрлување на Педагошкиот факултет дисперзирани 154 .8.1485 .2010 год.2010 г.8. за мирување на студиите за учебната 2010/2011 год.9.14345. Одлука за измена на Одлуката бр. од студентката Ванѓе Панова со индекс бр. на студентот Тони Костоски.9. за мирување на студиите за учебната 2010/2011 год. од Валерија Маџова.1505-21/13 од 16. од студентката Ивана Анчовска со бр.07767 од Правниот факултет за префрлување на Педагошкиот факултет на Студиската програма за предучилишно воспитување како редовен студент во државна квота. 9.2102-58/3 од 19.2010 г. Одлука за усвојување на Барањето бр.2010 г. Одлука за одобрување на Барањето за признавање на испити положени на друга високообразовна установа бр.14573.1505-14/356 од 24. од студентот Сејнур Дуров со индекс бр. Општа насока.9.2009 г.

Одлука за усвојување на Барањето бр. 16815.1505-19/9 од 14. Климент Охридски“ 155 . насока географија. за префрлување на Педагошкиот факултет на Студиската програма за предучилишно воспитување како вонреден студент.9.16849.1505-19/13 од 28.9. индекс бр. Одлука за усвојување на Барањето бр. како редовен студент како редовен студент.1505-15/15 од 17. за префрлување од редовен студент во вонреден студент. за префрлување на Педагошкиот факултет на дисперзираните студии во Струмица во рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“ на Студиската програма за одделенска настава како редовен студент. државна квота. 17.1505-19/12 од 28.9. 18. како вонреден студент. редовен студент во државна квота на Земјоделскиот факултет дисперзирани студии во Струмица. 101094. 20. од студентот Јоана Митрева. 13. од Сања Василева. Одлука за усвојување на Барањето бр. 14.1505-19/11 од 28. вонреден студент на Факултетот за природни и технички науки. 16. од студентката Кристина Михајловска. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-20/16 од 24. студии во Струмица на Студиската програма за одделенска настава.9.1505-15/16 од 17. од студентката Ленче Пецанова со индекс бр.1505-15/14 од 14. Одлука за усвојување на Барањето бр.2010 г. за префрлување на Педагошкиот факултет дисперзирани студии во Струмица на Студиската програма за одделенска настава. насока Информатика.2010 г. за префрлување од редовен студент во вонреден студент.1505-19/14 од 28. од студентката Катерина Чиркова со индекс бр. 13985.1505-19/10 од 28. од Маргарита Коцева редовен студент на Факултетот за природни и технички науки. како вонреден студент.2010 г.9.14264. од студентот Тункац Шавлев. Одлука за усвојување на Барањето бр. како редовен студент. Одлука за усвојување на Барањето бр.9.14428 .2010 г. Кирил и Методиј“ на Педагошкиот факултет „Св. вонреден студент на Факултетот за информатика. Одлука за усвојување на Барањето бр. 15. од студентката Анета Миланова со индекс бр. студентка на Машинскиот факултет во Струмица како редовен студент во државна квота се префрлува на Педагошки факултет во Штип на Студиската програма за предучилишно воспитување како редовен студент во државна квота. Одлука за усвојување на Барањето бр.2010 г.Годишен извештај 12. индекс бр. од Маргарита Здравковска студентка на Универзитет „Св.9. Одлука за усвојување на Барањето бр. 21.2010 г. Студиска програма за македонски јазик и книжевност за префрлување на Педагошкиот факултет на Студиската програма за одделенска настава.2010 г. за префрлување од редовен студент во вонреден студент.9.9.9.2010 г. 19. вонреден студент на Филолошкиот факултет.2010 г.2010 г. од студентката Катерина Јованова со индекс бр. насока географија. за префрлување на Педагошкиот факултет на Студиската програма за предучилишно воспитување. Општа насока.

од Катерина Крстевска студентка на Универзитет „Св. 1499 редовен студент на Педагошкиот факултет.1505-21/8 од 28.14345 вонреден студент за префрлување од Штип Студиска програма за одделенска настава на дисперзираните студии во Струмица Студиска програма за одделенска настава. 156 во Скопје за префрлување на Универзитетот „Гоце Делчев“ на Педагошки факултет .7.9.2010 г. од Кристина Темелкова.1505-21/7 од 21.2010 г.9.2010 г. од Маја Стојановска студент на Универзитет „Св. 27. со индекс бр. од Илинка Стаменовска студентка на Универзитет „Св. за префрлување од Студиска програма за предучилишно воспитување нa Студиска програма за одделенска настава.Педагошкиот факултет.2010 г.1505-21/3 од 1.9. 14159 редовен студент на Педагошкиот факултет. Одлука за усвојување на Барањето бр.9. 25. 28. за префрлување од Студиската програма 2007/2008 за одделенска настава на Студиската програма 2008/2009 год.9. од студентката Сања Маглешева. за одделенска настава.2010 г. со индекс бр. Одлука за усвојување на Барањето бр.Штип на Студиската програма за предучилишно воспитување како вонреден студент. 23. 29. Климент Охридски“ во Скопје за префрлување на Универзитетот „Гоце Делчев“ на Педагошки факултет .Штип на Студиската програма за одделенска настава како редовен студент. за префрлување на Универзитетот . Одлука за усвојување на Барањето бр. од студентката Ивана Николова индекс бр.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 22. Кирил и Методиј“ – Скопје на Педагошки факултет се префрлува на Универзитетот „Гоце Делчев“ на Педагошки факултет на Студиската програма за одделенска настава како вонреден студент.9. од студентот Дарко Новоселски индекс бр. 24.14261 за префрлување од Студиска програма за предучилишно воспитување на Студиска програма за одделенска настава. Климент Охридски“ во Битола . Одлука за усвојување на Барањето бр. за предучилишно воспитување.521/99 вонреден студент.2010 г.Штип на Студиската програма за предучилишно воспитување како редовен студент. за префрлување од Студиската програма 2007/2008 за предучилишно воспитување. Кирил и Методиј“ на Педагошкиот факултет „Св.1505-20/10 од 17. студентка на Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Скопје за префрлување на Универзитетот „Гоце Делчев“ на Педагошки факултет . од студентката Кристина Попадинова.1505-14/228 од 6. 26.2010 г.2009 г. Одлука за усвојување на Барањето бр. 30. од студентката Весна Атанасова. Кирил и Методиј“ на Педагошкиот факултет „Св.1505-20/13 од 23.9.1505-20/11 од 17. Одлука за усвојување на Барањето бр. на Студиската програма 2008/2009 год. Одлука за усвојување на Барањето бр. со индекс бр.9.1505-14/237 од 17.1505-20/15 од 24. Одлука за усвојување на Барањето бр. Одлука за усвојување на Барањето бр.2010 г.

од студентот Александар Пингов со индекс бр. „Гоце Делчев“ на Педагошки факултет на Студиската програма за одделенска настава како вонреден студент.1505-10/70 од 7.2010 г.1505-14/124 од 31.9. од студентката Тина Јованова со индекс бр. Одлука за усвојување на Барањето бр. од студентката Марија Коцева со индекс бр.9. од студентката Јулијана Костадинова со индекс бр.14157.9. 42.9.1505-14/238 од 17.2010 г.14685 за признавање на педагошкиот стаж. Одлука за усвојување на Барањето бр.14556 за продолжување на студиите.1505-14/234 од 16. 157 .2010 г. Одлука за усвојување на Барањето бр. за продолжување на студиите. 39.2010 г.16392 за продолжување на студиите. 38. од студентката Дивна Митева со индекс бр.1505-21/2 од 27. Одлука за прифаќање на Пријавата за наслов на тема на магистерски труд од кандидатот Загорка Донска под наслов „Моралните вредности во наставните содржини по македонски јазик од петто до осмо одделение“. 35. Одлука за прифаќање на Пријавата на тема под наслов „Модели на училишната дисциплина во современото училиште“ на магистерски труд од кандидатката Марија Коцева. 41.2010 г.14171.14436 за продолжување на студиите.2010 г.2010 г.1505-14/233 од 15.3.1505-14/241 од 17.14525 за продолжување на студиите.1505-14/238 од 17.5. Одлука за усвојување на Барањето бр.1505-14/245 од 21. 40. Одлука за усвојување на Барањето бр. Одлука за усвојување на Барањето бр.14103 за продолжување на студиите.Годишен извештај 31.9. Одлука за усвојување на Барањето бр. 37. за признавање на педагошкиот стаж. 32. од студентката Лимонка Коцева со индекс бр. со индекс бр.1505-10/70 од 7. 44.2010 г.2010 г. Одлука за усвојување на Барањето бр. Одлука за усвојување на Барањето бр.9.9. 33. од студентката Николина Ристовска со индекс бр.14391 за продолжување на студиите.2010 г. од студентката Верка Петкова со индекс бр. 36. Одлука за усвојување на Барањето бр. од студентката Наталија Спасова со индекс бр.9.2010 г. од студентот Билјана Маноилова. Одлука за прифаќање на Пријавата за наслов на тема на магистерски труд од кандидатката Николовска Павлина под наслов „Политиката и програмите за превенирање на ризичното однесување кај учениците (домци) во државните ученички домови“. 34.1505-14/256 од 28.14362 за продолжување на студиите.9. од студентката Маре Лазарова за префрлување од Студиската програма за одделенска настава на Студиската програма за предучилишно воспитување 2010/2011 год. 43. Одлука за усвојување на Барањето бр.

Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатот Драган Ѓоргиевски под наслов „Битолската богословија Св. д-р Драгор Заревски од Филозофскиот факултет при Универзитет „Св. -изборен – Етика . со фонт на часови 1+1+1 на Студиската програма за одделенска настава и Студиската програма за предучилишно воспитување за учебната 2010/2011 год. 53. Предлог-одлука за ангажирање на наставник за потребите на Педагошкиот факултет.се слуша во зимскиот (III семестар) на Одделот за предучилишно воспитување. 46. Со непосредно и тајно гласање е избрана проф. д-р Снежана СтавреваВеселинова. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатот Драги Анастасовски под наслов „Исламот низ призмата на Библијата и христијанството“ во целост.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 45. кој ќе се слуша во III семестар. со фонд на часови 1+1+1. Одлука за прифаќање на Пријавата за наслов на тема на магистерски труд од кандидатката Тања Камчева под наслов „Поврзаноста на нарушувањето во однесувањето на децата и условите за живот во семејството“. Одлука за утврдување на член на Универзитетскиот сенат при Универзитет„Гоце Делчев“ . 51. Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет донесе едногласна одлука и го ангажира Васил Николов. Одлука за формирање на Kомисија за реализација на испитот по предметот Влашки јазик за учебната 2010/2011 год. За потребите на Педагошкиот факултетот за прв циклус на студии за зимскиот семестар за учебната 2010/2011 година се ангажира доц. 49. за изборниот предмет Влашки јазик. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатот Петар Ристовски под наслов „Православието во Јапонија“ во целост. -изборен. 158 . 47. 54.Штип од Педагошкиот факултет. со фонд на часови 1+1+1.наставни дисциплини: – Филозофија .се слуша во зимскиот (III семестар) на Одделот за предучилишно воспитување. Јован Богослов и влијанието на руската емиграција во духовниот живот во Македонија“ во целост. 52. 48. 50. лице од практика. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатот Гоце Ацевски под наслов „Православното христијанство како религиски систем“ во целост. Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на специјалистичкиот труд на кандидатот Златко Крстевски под наслов „Како Светата православна црква ја почитувала и ја почитува Мајката Божја“ во целост. Кирил и Методиј“ – Скопје на следниве предмети .

Одлука за прифаќање на пријавата на специјалистички труд на тема под наслов „Појава и развој на исламот“ од кандидатката Невенка Цикарска. Одлука за усвојување на Барањето бр.12/2009 год. од Катерина Крстевска студентка на Универзитет „Св. 60. д-р Ленче Милошева од Педагошки факултет во Штип. 57. 64. Марија Коцева и Јадранка Бочварова. 2. 56. Предлог-одлука за ангажирaност на соработнички кадар за прв циклус на студии за зимскиот семестар во учебната 2010/2011година од Факултетот за информатика на Педагошкиот факултет. м-р Никола Смилков од Педагошкиот факултет. Одлука за избор на Даниела Јакимова во соработничко звање помлад асистент за наставно-научната област образование на наставници.9.).Скопје . Предлог-одлука за ангажирaност на соработнички кадар за прв циклус на студии за зимскиот семестар во учебната 2010/2011 година од Филолошки факултет на Педагошкиот факултет. Предлог-одлука за ангажирaност на наставничкот кадар за прв циклус на студии за зимскиот семестар во учебната 2010/2011 година од Факултетот за музичка уметност на Педагошкиот факултет. согласно со член 8 од Правилникот за стипендирање на трет циклус студии на вработените на Универзитетот „Гоце Делчев“ . Предлог-одлука за ангажирaност на наставничкиот кадар за прв циклус на студии за зимскиот семестар во учебната 2010/2011 година од Факултетот за информатика на Педагошкиот факултет.1505-20/15 од 24. Одлука за одобрување на отсуство на проф. Одлука за утврдување на членови на Комисијата за самоевалуација на Педагошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ . 3. 59. Десета седница на наставно – научен совет на Педагошкиот факултет 1. 5. Одлука за избор на м-р Билјана Попеска во соработничко звање асистент за наставно-научната област применета кинезиологија.2010 г.Штип. 4. Одлука за ангажирање на волонтерите Зоран Павлов. м-р Кирил Барбареев. Кирил и Методиј“ . Одлука за одобрување на средства за научно-стручно усовршување на проф. Одлука за избор на Билјана Стојанова во соработничко звање помлад асистент за наставно-научната област психологија на образование и воспитување. Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет донесе едногласна одлука за одобрување на областа на научно усовршување на асс. 58.Штип („Универзитетски гласник“ бр.Педагошки факултет се префрлување на Универзитетот „Гоце Делчев“ на Педагошки факултет на Студиската програма за одделенска настава како вонреден студент. 61. 62. 63.Годишен извештај 55. Одлука за формирање на Конкурсна комисија за запишување на студенти на универзитетски академски студии од втор циклус. 159 .

1437 редовен студент во квотата кофинансирање и му се одобрува плаќање на надоместокот за кофинансирање на 4 рати. за учебната 2010/2011год. од Марина Здравевска.9. 0808-71/15 од 17... Одлука за усвојување на Барањето бр. Одлука за прифаќање на Барањето бр.1505-19/18 од 30.9.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 6. 12.1505-15/18 од 28.16169 редовен студент во државна квота на Машинскиот факултет. Климент Охридски“ во Скопје за префрлување на Универзитетот „Гоце Делчев“ на Педагошки факултет на Студиската програма за одделенска настава како редовен студент. од студентот Зекир Гулшен со индекс бр. од Емилија Јанева и одобрување за префрлување на студентот од Студиската програма за предучилишно воспитување на Студиската програма за одделенска настава во рамките на Педагошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ . Одлука за усвојување на Барањето бр.9. 8.2010 г.9. од студентот Надежда Јованова со индекс бр.редовен студент за префрлување во вонреден студент за зимскиот семестар во учебната 2010/2011 год. за учебната 2010/2011 год. 1505-14/242 од 17. 14280 редовен студент во квотата кофинансирање на која ѝ се одобрува плаќање на надоместокот за кофинансирање на 4 рати. Одлука за усвојување Барањето бр. организација и логистика во Струмица за префрлување на Педагошки факултет на дисперзираните студии во Струмица на Студиската програма за одделенска настава како редовен студент во државна квота. 9. 14423 редовен студент во квотата кофинансирање на која ѝ се одобрува плаќање на надоместокот за кофинансирање на 4 рати.2010 г.Штип како вонреден студент. Одлука за усвојување на Барањето бр.2010 г. 1505-14/2 од 14. 11.1505-19/16 од 30. 10. Општа насока. во Струмица за префрлување на Педагошки факултет на дисперзираните студии во Струмица на Студиската програма за одделенска настава како редовен студент во државна квота. студентка на Универзитет „Св.2010 год. од Слаџан Јаначковски со индекс бр..2010 г. Одлука за усвојување на Барањето бр.9.2010 год.2010 год. 160 . Општа насока. редовен студент во државна квота на Факултетот за информатика.. 1505-14/248 од 22.101078. 7.2010 год.9.9. насока Транспорт.14244 . Одлука за усвојување на Барањето бр. за префрлување на Педагошкиот факултет во рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“ на Студиската програма за одделенска настава како редовен студент.9.1505-19/17 од 30.9. 14.2010 г.1505-20/14 од 24. за учебната 2010/2011год. Одлука за усвојување на Барањето бр. од Татјана Пантева со индекс бр. од студентката Надица Караиванова со индекс бр. од Милена Јаневска со индекс бр. Одлука за усвојување на Барањето бр. Кирил и Методиј“ на Педагошкиот факултет „Св. 13. од Илија Томовски редовен студент на Земјоделски факултет.

Климент Охридски“ на Педагошкиот факултет дисперзирани студии во Струмица при Универзитет „Гоце Делчев“ .2010 г.9. ФЕВРУАРСКА ПРВА СЕСИЈА Предмети Методика на работа со надарени деца Методика на ОТК Дидактика 1 Германски јазик Математика 1 Социологија на образованието Предучилишна педагогија Кукларство и сценографија Литература за деца Методика на наставата по математика Англиски јазик Дидактика 2 Хигиена Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 7 4 4 4 5 76 3 9 4 72 3 8 3 28 3 8 1 16 3 7 2 11 1 70 61 44 36 5 3 10 6 6 3 62 59 38 9 12 6 8 15 12 5 4 2 1 52 48 36 22 7 1 2 14 13 18 14 12 13 12 11 10 4 9 6 3 2 3 1 1 16 10 1 2 1 1 3 1 161 .2010 г.9. Имајќи предвид дека е во тек септемвриска сесија оваа бројка ќе се зголеми.1505-17/138 од 6. поднесено од Радмила Тушевска.Годишен извештај 15. Над 80% од студентите ги имат целосно положено предвидените испити.9. од студентот Љубинка Ефтимова со индекс бр. поднесено од Мануел Ширтовски. Одлука за одобрување на Барањето бр.Штип на Студиската програма за одделенска настава како редовен студент. Постигнати резултати на студентите по одделните предмети на единицата Постигнатите резултати на студентите по одделни предмети се на високо ниво.16139 вонреден студент. 16.9. 1505-20/12 од 23. 17.1505-21/9 од 30. 18. за префрлување од Студиската програма за предучилишно воспитување на Студиската програма за одделенска настава. од Славица Терзиева за префрлување од Педагошки факултет Битола од Универзитетот „Св.2010 г.2010 год. Одлука за одобрување на Барањето бр.1505-17/139 од 14. Одлука за усвојување на Барањето бр. Одлука за прифаќање на Барањето бр.

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Психологија на образование и воспитание Основи на природните науки Педагогија на слободно време Општа педагогија Применета математика Философија Естетика Педагошка психологија Училишна педагогија Македонски јазик со култура на изразување 1 Македонски јазик со култура на изразување 2 Македонски јазик со култура на изразување Развојна психологија Здравствено образование Методика на деца со посебни потреби Историја Методологија на педагошко истражување Методика по развој и култура на говорот Основи на ликовно воспитување со методика Основи на физичко воспитување со методика Семејна педагогија 162 4 2 1 106 67 50 20 11 10 3 6 20 16 16 2 4 7 2 1 43 37 20 9 4 2 4 1 7 7 7 3 3 1 60 46 56 45 55 45 13 12 13 19 19 9 7 3 3 2 92 84 47 26 8 2 5 6 27 25 20 13 6 1 6 4 4 4 4 3 7 13 9 6 1 1 1 1 1 1 121 103 73 29 13 11 9 7 5 3 1 1 111 105 105 6 11 28 60 265 195 123 63 31 18 8 3 115 83 50 29 14 4 1 2 20 16 16 10 1 1 1 1 37 30 20 3 3 5 2 1 35 35 28 9 13 5 1 96 86 76 28 5 29 11 13 .

Годишен извештај Основи на музичко воспитување со методика Религиски системи Методика на воспитно-образовна работа по ПО Методика на настава по ПО Дидактика Мултикултурно образование Музички инструмент Еколошко воспитување Основи на општествено уредување Стилистика Основи на природа Логика Руски јазик Методика на воспитна работа Педагошка комуникација Образовна технологија Основи на информатика 2 Информатика 1 Информатика 2 Информатика во образованието Културологија Литература за деца 1 Литература за деца 2 Литература за деца и млади Општествено уредување Математика 2 Методика на настава по македонски јазик 59 51 50 11 8 8 15 12 11 7 2 1 37 17 8 8 1 31 21 9 7 2 26 22 22 2 5 9 5 1 28 25 25 17 4 2 1 1 10 9 9 1 2 6 21 19 5 5 93 121 13 45 89 107 9 41 60 59 14 33 56 24 3 14 29 11 3 7 16 11 5 8 20 15 11 8 1 45 43 42 10 6 4 4 4 2 1 1 1 44 4 40 4 36 4 20 3 8 8 8 6 13 61 10 57 3 1 15 41 5 30 9 4 6 4 4 1 1 16 9 3 3 4 1 1 18 8 9 1 3 3 6 2 1 14 1 1 12 4 5 5 45 3 17 14 9 9 13 12 12 10 48 42 35 12 1 4 2 2 3 9 1 163 .

5 успешно изведени колоквиуми во оваа сесија.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Организација на предучилишна установа Теорија и практика на играта Географија Етика Влашки јазик Историја на педагошки идеи Социјална психологија Математика 31 29 29 3 3 3 2 4 2 2 3 2 2 3 2 1 1 1 2 1 42 38 2 1 6 1 19 3 1 2 1 1 1 1 1 18 2 7 6 3 Забелешка: Методика по математика . ФЕВРУАРСКА ВТОРА СЕСИЈА Методика на работа со надарени деца Социологија на образованието Дидактика 1 Дидактика Методика на наставата по математика Дидактика 2 Хигиена Психологија на образование и воспитание Педагошка психологија Македонски јазик со култура на изразување 1 Македонски јазик со култура на изразување 2 Развојна психологија Методика на деца со посебни потреби Историја 164 1 1 3 29 12 3 23 6 2 23 5 1 17 5 7 6 3 1 6 3 3 3 2 2 1 31 17 8 1 1 1 1 1 3 5 1 1 1 1 1 33 1 2 2 6 30 22 9 5 4 7 6 5 2 1 85 64 47 25 16 3 2 3 1 1 .2 успешно изведени колоквиуми во оваа сесија.4 успешно изведени колоквиуми во оваа сесија. Методика на воспитно-образовна работа по ПО . Методика на развој и култура на говорот .2 успешно изведени колоквиуми во оваа сесија. Методика на настава по македонски јазик .

Основи на ликовно воспитување со методика .Годишен извештај Методологија на педагошко истражување Етика Основи на ликовно воспитување со методика Основи на физичко воспитување со методика Семејна педагогија Религиски системи Методика на настава по ПО Педагогија на слободно време Училишна педагогија Основи на општествено уредување Образовна технологија Основи на природа Руски јазик Методика на воспитна работа Педагошка комуникација Информатика Информатика во образованието Литература за деца 1 Литература за деца 2 Литература за деца Методика на настава по македонски јазик Англиски јазик Методика на наставата по физичко воспитување Кукларство и сценографија Предучилишна педагогија Основи на ликовно воспитание и образование со методика Организација на предучилишна установа Здравствено воспитување Музичко воспитание со методика Математика 36 29 20 1 1 1 32 29 20 7 1 5 19 18 18 5 4 2 7 4 18 1 6 10 1 53 7 4 18 1 4 9 1 47 7 4 14 1 4 8 1 20 3 3 1 6 6 1 2 2 1 9 1 4 1 1 3 2 10 3 2 10 1 5 3 2 10 2 6 8 6 2 15 5 1 5 4 1 5 6 1 1 4 1 2 2 10 1 1 6 8 5 2 6 8 5 9 8 8 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 50 48 23 1 4 6 4 2 15 7 2 15 1 1 3 1 7 1 2 3 6 6 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 16 8 Забелешка: Методика на наставата по математика .1 успешно изведен колоквиум и 2 неуспешни колоквиуми во оваа сесија.2 успешно изведени колоквиуми и 2 неуспешни колоквиуми во оваа сесија. 165 .

АПРИЛСКА СЕСИЈА Пријавиле Полагале Положиле 6 Предмети Информатика 1 1 1 1 Информатика 2 2 2 2 2 Информатика во 2 2 2 образованието Основи на 8 5 5 3 информатика Основи на ликовно воспитание со 22 20 17 3 методика Ликовно воспитание и 10 10 10 3 образование со методика 1 Стилистика 3 3 3 Основи на музичко воспитание со 17 14 11 8 методика Музички 51 44 44 41 инструмент Основи на физичко воспитание со 11 11 11 4 методика Руски јазик 5 5 3 3 Руски јазик 2 1 1 1 Германски јазик 2 1 1 1 1 Англиски јазик 2 2 2 2 Влашки јазик 1 2 2 2 2 Македонски јазик со култура на 2 2 2 1 изразување 2 Македонски јазик 22 19 13 11 Литература за деца 5 4 4 2 Литература за деца 2 2 2 1 1 166 7 8 1 9 10 1 1 2 3 3 4 3 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 .6 успешно изведени колоквиуми колоквиум во оваа сесија. Методика на настава по македонски јазик . Основи на ликовно воспитание и образование со методика .Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Основи на физичко воспитување со методика .6 успешно изведен колоквиум во оваа сесија.1 успешно изведен колоквиум и 2 неуспешно изведени колоквиуми во оваа сесија. Методика на воспитно образовна работа по ПО .8 успешни колоквиуми.

Годишен извештај Литература за деца 2 Дидактика Дидактика 1 Дидактика 2 Методика на работа со деца со посебни потреби Методика на наставата по математика Математика Математика 1 Математика 2 Училишна педагогија Општа педагогија Основи на општествено уредување Религиски системи Историја Методологија на педагошко истражување Методика на настава по природа и општество Методика на настава по ЗПО Методика на ВОР по ЗПО Методика на настава по ОТК Развојна психологија Психологија на образование и воспитание Педагошка психологија Основи на природата Хигиена 14 14 14 8 6 8 16 10 6 14 9 4 8 9 3 7 7 1 1 1 1 8 4 2 2 19 18 9 4 1 10 1 1 9 1 1 3 1 1 2 1 1 1 7 6 5 3 2 19 7 5 2 3 15 12 9 4 2 2 3 57 2 49 2 22 1 14 1 5 3 17 16 11 4 5 2 13 11 7 2 1 1 8 8 6 4 3 1 3 3 3 8 6 4 4 1 1 1 1 22 19 8 5 2 1 33 30 18 6 7 4 3 3 3 2 21 1 1 1 3 1 1 167 .

Методика на настава по математика.6 успешно изведени колоквиуми во оваа сесија. Методика на настава по ЗПО -5 успешно изведени колоквиуми во оваа сесија Методика по ПиО -3 успешно изведени колоквиуми во оваа сесија Методика на ВОР по ЗПО .Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Социологија на образование Педагогија на слободно време Методика на воспитна работа Кукларство и сценографија Историја на педагошки идеи Методика на работа со надарени деца Педагошка комуникација Теорија и практика на игра Географија Естетика Етика Мултикултурно образование Семејна педагогија Методика по култура на говор Методика на наставата по македонски јазик 11 10 3 2 1 3 2 2 1 1 10 6 6 1 1 2 2 2 1 8 8 8 40 39 39 8 15 16 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 3 1 1 10 7 5 1 3 2 2 1 6 6 5 3 4 1 6 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Забелешка: Основи на ликовно воспитување со методика. Методика по култура на говор .2 неуспешни колоквиуми во оваа сесија.1 успешно изведен колоквиум во оваа сесија. 168 . Основи на физичко воспитување со методика .6 успешно изведен колоквиум и 1 неуспешен колоквиум во оваа сесија. Психологија на образование и воспитание делумно признавање на испит со оценка 6 (шест).3 успешно изведени колоквиуми во оваа сесија.

Годишен извештај МАЈСКА СЕСИЈА Пријавиле Полагале Положиле Предмети Основи на ликовно воспитание со 21 19 16 методика Основи на ликовно воспитание и 10 8 7 образование со методика Основи на музичко воспитание со 2 2 методика Музички 6 4 4 инструмент Основи на физичко воспитание со 24 24 24 методика Методика на наставата по 20 15 7 математика Методика по развој и култура на 9 6 6 говорот Историја 6 4 4 Методологија на педагошко 3 3 1 истражување Методика по природа и 6 6 4 општество Методика на настава по природа 20 19 17 и општество Педагошка 1 психологија Основи на 1 1 природата Методика на наставата по 13 13 11 македонски јазик Основи на техничка култура со 1 1 1 методика 6 7 2 8 9 10 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 Забелешка: Основи на ликовно воспитување со методика – 13 успешни колоквиуми и 3 неуспешно положени колоквиуми во оваа сесија. 169 .

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Методика по македонски јазик – 11 успешни колоквиуми и 2 неуспешни колоквиуми во оваа сесија. Методика на воспитно образовна работа по ПО . Методика по развој и култура на говорот . Основи на физичко воспитување со методика – 24 успешни колоквиуми. Методика на настава по математика – 7 успешни колоквиуми. ЈУНСКА ПРВА СЕСИЈА Пријавиле Полагале Положиле Предмети Основи на 32 25 24 информатика Историја на 3 3 3 педагошки идеи Основи на 1 1 1 информатика 2 Информатика во 1 1 1 образованието Основи на ликовно воспитание со 91 86 83 методика Основи на ликовно воспитание и 35 34 31 образование со методика Ликовна 25 25 25 работилница Општа педагогија 40 28 27 Основи на музичко воспитание со 130 127 127 методика Музички 212 111 111 инструмент Основи на физичко воспитание со 36 29 27 методика Основи на физичко воспитание со 6 6 6 методика 170 6 7 8 9 10 13 2 4 4 1 1 1 1 1 1 13 20 23 14 7 1 9 7 11 1 25 14 11 1 1 16 36 40 21 14 45 21 15 21 1 3 5 9 8 1 3 1 2 .17 успешно изведени колоквиуми оваа сесија.6 успешно изведени колоквиуми оваа сесија. Методика по природа и општество . Основи на ликовно воспитание и образование со методика .4 успешно изведени колоквиуми оваа сесија.3 успешно изведени колоквиуми оваа сесија.

Годишен извештај Основи на физичко образование со методика Стилистика Руски јазик Училишна педагогија Македонски јазик со култура на изразување Македонски јазик со култура на изразување 2 Литература за деца и млади Литература за деца 1 Литература за деца 2 Англиска фонетика и фонологија Музичко образование со методика 1 Детето и природата Кукларство и сценографија Дидактика Дидактика 1 Дидактика 2 Методика на работа со надарени деца Методика на работа со деца со посебни потреби Методика на наставата по математика Македонски јазик и книжевност Математика Математика 1 Математика 2 85 78 77 7 15 29 17 4 37 8 36 6 36 6 6 5 17 1 13 3 2 12 9 3 1 1 1 45 18 13 6 5 2 5 5 3 3 101 85 53 17 16 10 5 11 4 1 1 1 7 5 2 2 1 1 1 34 34 32 6 6 6 2 11 3 3 1 50 15 56 51 15 52 14 5 24 10 5 12 4 9 3 83 76 76 12 21 23 9 10 13 13 11 2 1 3 5 121 115 101 19 20 23 12 1 1 1 14 4 6 14 2 2 4 2 2 1 9 18 8 8 4 2 4 1 1 1 4 2 2 171 .

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Применета математика Училишна педагогија Општа педагогија Семејна педагогија Предучилишна педагогија Теорија и практика на играта Социјална психологија Основи на општествено уредување Образовна технологија Религиски системи Историја Методологија на педагошко истражување Позитивна психологија Методика по природа и општество Методика на настава по природа и општество Развојна психологија Педагошка психологија Психологија на обрзование и воспитание Мултикултурно образование Еколошко воспитание Заштита на животна средина Естетика 172 1 1 1 1 10 7 3 1 1 1 1 7 4 4 2 1 1 44 40 38 8 16 3 8 3 31 28 28 3 4 15 4 2 63 53 35 23 4 6 2 40 37 37 3 5 17 11 1 33 103 32 63 31 35 8 14 17 5 5 2 2 14 144 97 81 23 19 11 5 3 47 46 46 1 4 11 5 25 41 39 39 8 7 5 4 10 95 94 70 38 15 7 6 4 27 18 8 4 2 1 1 84 74 40 18 6 8 3 6 3 2 1 46 41 38 4 9 18 2 5 5 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 .

Годишен извештај Основи на философија Видови и форми на оценување Основи на природата Хигиена Училишна педагогија и училишна организација Педагошка комуникација Социологија на образование Педагогија на слободно време Англиски јазик Методика на воспитна работа Методика на наставата по македонски јазик Етика Основи на техничка култура со методика Теорија на воспитанието Методика по развој и култура на говорот Лингвостилистика Музичко воспитание и образование со методика 2 Ликовно воспитание и образование со методика 1 Ликовно воспитание и образование со методика 2 3 2 2 2 10 10 10 2 4 1 3 85 57 33 18 13 3 1 10 8 7 1 2 4 39 24 18 5 5 6 5 5 5 2 3 46 31 21 12 8 1 33 33 33 7 14 8 2 1 6 4 2 2 99 89 85 35 38 6 1 3 6 6 5 1 4 2 2 2 1 1 32 30 30 5 4 4 11 1 1 1 28 27 27 7 3 8 5 3 28 26 25 1 5 1 2 1 1 4 1 6 8 6 5 1 2 3 5 173 .

Основи на ликовно воспитување со методика .2 успешно изведени колоквиуми и 1 неуспешно изведен колоквиум во оваа сесија. Основи на физичко образование со методика .2 успешно изведени колоквиуми и 1 неуспешно изведен колоквиум во оваа сесија. ЈУНСКА ВТОРА СЕСИЈА Пријавиле Полагале Положиле Предмети Методика на работа 11 9 7 со надарени деца Дидактика 1 17 15 5 Методика на наставата по 37 36 24 математика Методика на воспитно10 9 9 образовната работа по математика Дидактика 2 27 27 8 Основи на 19 18 8 природата Психологија на образование и 2 1 1 воспитание Педагошка 38 34 20 психологија Македонски јазик со култура на 13 11 7 изразување 174 6 7 8 3 1 3 5 8 1 5 2 5 3 5 3 9 10 5 1 10 7 8 1 1 .Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Културологија Организација на предучилишна установа Логика Сценски игри Здравствено воспитание 3 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 36 30 30 1 1 1 1 1 8 4 6 1 1 Забелешка: Методика на настава по математика .5 успешно изведени колоквиуми и 3 неупесни колоквиуми во оваа сесија. Методика на воспитно образовна работа по ПО .6 успешно изведени колоквиуми и 3 неуспешни колоквиуми во оваа сесија.1 успешно изведени колоквиуми во оваа сесија. Методика на настава по македонски јазик .

Годишен извештај Македонски јазик со култура на изразување 2 Развојна психологија Методика на деца со посебни потреби Историја Методологија на педагошко истражување Основи на ликовно воспитување со методика Основи на ликовно воспитание и образование со методика Ликовно воспитание и образование со методика 1 Ликовно воспитание и образование со методика 2 Основи на физичко образование со методика Основи на физичко воспитание со методика Семејна педагогија Сценски игри Религиски системи Методика на настава по ПО Методика на настава по ЗПО Педагогија на слободно време Училишна педагогија и училишна организација 2 2 1 1 23 16 10 4 5 4 4 2 75 57 36 29 1 4 55 49 31 19 9 2 20 15 13 2 2 2 13 12 9 1 4 1 1 1 1 5 4 4 1 1 1 1 18 15 11 3 2 1 2 9 8 8 4 1 1 5 1 2 4 1 1 2 1 1 1 1 26 25 16 13 2 2 1 1 7 5 4 1 3 23 18 6 4 2 4 2 2 2 1 1 1 3 175 .

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Училишна педагогија Основи на општествено уредување Општествено уредување Образовна технологија Основи на природните науки Германски јазик Руски јазик Методика на воспитна работа Педагошка комуникација Влашки јазик Информатика 2 Основи на информатика Социологија Литература за деца 2 Методика на настава по македонски јазик Методика по развој и култура на говорот Стилистика Етика Естетика Логика Музичко образование со методика 1 Музичко воспитание и образование со методика 1 176 1 1 1 1 26 23 10 7 3 2 2 2 3 2 2 1 1 10 6 5 3 2 1 4 1 4 1 3 1 3 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 5 3 3 19 15 7 5 2 2 1 17 12 5 6 5 5 2 5 8 4 2 2 8 4 1 2 8 4 1 4 1 1 1 1 10 8 8 5 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 3 2 2 1 1 1 1 1 .

Методика на настава по ПО . Основи на ликовно воспитување со методика . Основи на физичко образование со методика .9 успешно изведени колоквиуми во оваа сесија.5 успешно изведени колоквиуми во оваа сесија.2 успешно изведени колоквиуми во оваа сесија.6 успешно изведени колоквиуми и 2 неуспешни колоквиуми во оваа сесија. 177 . Методика на воспитно-образовната работа по математика .3 успешно изведени колоквиуми и 1 неуспешно изведен колоквиум во оваа сесија.Годишен извештај Музичко воспитание и образование со методика 2 Музички инструмент Математика 1 Математика 2 Основи на музичко воспитание со методика Видови и форми на оценување Дидактика Основи на техничка култура со методика Општа педагогија Предучилишна педагогија Позитивна психологија Мултикултурно Социјална психологија Кукларство и сценографија Здравствено воспитание Историја на педагошки идеи Математика 3 3 3 3 27 26 26 11 1 2 1 1 1 7 7 1 7 6 2 7 1 4 1 1 1 1 31 25 8 2 2 2 10 6 3 2 7 7 7 5 8 7 4 2 12 9 9 1 5 4 3 1 5 1 1 1 13 10 9 3 1 1 1 12 12 2 6 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 1 5 1 1 1 2 1 2 Забелешка: Методика на настава по математика .

Основи на ликовно воспитание и образование со методика .1 успешно изведени колоквиуми во оваа сесија. СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА Пријавиле Полагале Положиле Предмети Основи на 8 4 2 информатика Основи на 4 4 4 информатика 1 Основи на 1 1 1 информатика 2 Информатика во 1 1 1 образованието Култура на јазично 1 изразување Логика 1 Основи на ликовно воспитание со 27 21 20 методика Руски јазик 2 2 2 Основи на музичко воспитание со 12 10 10 методика Музички 13 6 6 инструмент Основи на физичко образование со 14 12 11 методика Училишна педагогија 20 18 7 и училишна организација Предучилишна 1 педагогија Литература за деца 21 17 15 Македонски јазик со култура на 3 3 2 изразување 1 Македонски јазик со култура на 3 3 2 изразување 2 178 6 7 8 1 9 10 1 2 1 1 1 1 2 7 2 1 2 2 2 4 5 2 1 6 3 6 1 7 7 2 1 2 1 1 1 1 .1 неуспешен колоквиум во оваа сесија.2 успешно изведени колоквиуми и 1 неуспешно изведен колоквиум во оваа сесија. Ликовно воспитание и образование со методика .Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Методика на настава по македонски јазик .

Годишен извештај Литература за деца и млади 2 Литература за деца и млади 1 Литература за деца 2 Позитивна психологија Македонски јазик со култура на изразување Литература за деца 1 Кукларство и сценографија Дидактика Дидактика 1 Дидактика 2 Организација на предучилишна установа Методика на работа со деца со посебни потреби Методика на наставата по математика Здравствено воспитување Математика Математика 1 Математика 2 Предучилишна хигиена Училишна педагогија Основи на педагогија Семејна педагогија Стилистика Ликовно воспитание и образование со методика 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 6 5 4 1 2 15 9 4 3 1 2 2 2 2 6 5 5 1 1 23 15 24 21 12 23 10 8 11 7 8 9 3 2 2 1 19 14 9 4 4 8 4 14 2 3 12 2 1 3 1 2 1 1 3 1 1 6 5 3 3 7 6 4 3 3 3 1 2 1 2 1 3 3 3 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 179 .

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Основи на општествено уредување Основи на општествено уредување со просветно законодавство Образовна технологија Религиски системи Историја Методологија на педагошко истражување Музички инструмент Методика на настава по природа и општество Развојна психологија Педагошка психологија Психологија на обрзование и воспитување Мултикултурно образование Музички инструмент 2 Англиска граматика 1 Социјална психологија Ликовна работилница Музичко воспитание и образование со методика 2 Основи на природата 180 4 2 2 1 1 5 4 1 2 1 1 1 2 39 1 28 1 15 11 3 1 1 85 66 48 23 14 3 15 11 9 5 1 2 15 11 6 5 21 16 4 3 1 27 23 5 4 1 6 5 3 2 11 9 9 2 2 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 3 3 3 2 1 23 19 13 4 3 1 1 1 1 1 3 1 5 1 1 1 1 6 1 .

Годишен извештај Музичко образование со методика 1 Историја на педагошки идеи Педагошка комуникација Социологија на образование Педагогија на слободно време Англиски јазик за учители Методика на воспитна работа Методика на наставата по македонски јазик Етика Основи на техничка култура со методика Стилистика Ликовно воспитание и образование со методика 2 Училишна хигиена Ликовно воспитание и образование со методика 1 Англиски јазик Методика на ВОР по ЗПО Методика на ВОР по математика Методика на ВОР по култура на говор Теорија и практика на игра Германски јазик Методика на работа со надарени деца Естетика 4 4 4 1 1 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 20 14 7 3 1 1 1 1 1 1 3 2 2 17 13 9 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 4 3 1 3 3 3 9 8 7 6 10 7 7 5 5 5 5 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 4 1 1 2 3 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 181 .

Основи на ликовно воспитување со методика . Методика на ВОР по култура на говор . Методика на настава по ПиО .1 успешен колоквиум во оваа сесија.1 успешен колоквиум во оваа сесија.2 успешно изведени колоквиуми во оваа сесија. Методика на ВОР по култура на говор .1 неуспешно изведен колоквиум во оваа сесија. ОКТОМВРИСКА СЕСИЈА Пријавиле Полагале Положиле Предмети Основи на 6 3 3 информатика Основи на ликовно воспитание со 8 6 4 методика Ликовно воспитание и 2 1 образование со методика 1 Ликовно воспитание и 4 4 4 образование со методика 2 Ликовна 1 1 1 работилница Основи на музичко воспитание со 9 9 8 методика Музички 15 13 13 инструмент Основи на физичко образование со 4 4 3 методика 182 6 7 2 1 8 1 9 10 1 1 3 1 2 1 3 1 13 1 1 1 .2 успешно изведени колоквиуми и 1 неуспешен колоквиум во оваа сесија.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Основи на природните науки 19 12 8 4 1 2 1 Забелешка: Методика на наставата по математика . Основи на физичко воспитување со методика . Методика на ВОР по математика .1 успешно изведени колоквиуми и 2 неуспешен колоквиум во оваа сесија. Методика на настава по македонски јазик .3 успешно изведени колоквиуми во оваа сесија.5 успешно изведени колоквиуми во оваа сесија.

Годишен извештај Основи на физичко воспитување со методика Училишна педагогија и училишна организација Училишна педагогија Литература за деца Македонски јазик со култура на изразување 1 Македонски јазик со култура на изразување 2 Литература за деца и млади 2 Литература за деца и млади 1 Литература за деца 2 Позитивна психологија Македонски јазик со култура на изразување Основи на општествено уредување со просветно законодавство Кукларство и сценографија Дидактика Дидактика 1 Дидактика 2 Методика на работа со надарени деца Методика на работа со деца со посебни потреби Методика на наставата по математика Математика 3 2 2 9 7 2 2 2 13 9 2 2 3 1 1 1 1 2 1 7 4 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 6 6 6 4 1 1 1 12 11 4 5 5 2 5 5 5 3 1 16 6 22 15 6 22 5 4 8 3 4 5 2 5 5 5 3 2 4 4 3 2 1 8 7 6 3 1 18 17 8 8 2 1 4 2 1 3 183 .

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Математика 1 Математика 2 Училишна педагогија Основи на педагогија Семејна педагогија Општествено уредување со просветно Основи на општествено уредување Организација на предучилишна установа Религиски системи Историја Методологија на педагошко истражување Методика на ВОР по ЗПО Методика на настава по природа и општество Развојна психологија Педагошка психологија Социјална психологија Психологија на обрзование и воспитување Мултикултурно образование Музички инструмент 2 Англиска граматика 1 Естетика Англиска граматика 2 Философија 184 2 4 2 4 2 4 2 4 3 3 2 2 6 1 1 1 3 1 1 1 10 9 2 2 4 3 3 2 2 2 2 1 41 1 35 1 25 1 16 6 2 30 21 13 8 3 2 3 2 2 1 1 5 5 3 19 11 4 2 1 24 16 8 5 1 2 1 1 1 2 1 2 1 43 3 2 1 6 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .

185 .Годишен извештај Основи на природата Музичко образование со методика 1 Музичко воспитание и образование со методика 1 Музичко воспитание и образование со методика 2 Историја на педагошки идеи Педагошка комуникација Социологија на образование Педагогија на слободно време Фонетика Синтакса Методика на воспитна работа Методика на наставата по македонски јазик Етика Стилистика Основи на техничка култура со методика Методика на настава по ОТК Детето и природата Училишна хигиена Здравствено воспитување Еколошко воспитување Основи на природните науки 16 15 4 1 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 15 13 7 2 2 2 1 2 1 2 1 2 3 3 3 1 9 7 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 3 2 9 8 3 3 1 1 1 1 10 9 2 1 1 1 1 2 7 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 Забелешка: Методика по математика .2 успешно изведени колоквиуми и 1 неуспешен колоквиум во оваа сесија.

59 Дидактика – 6.6 Еколошко воспитување – 7.1 неуспешен колоквиум во оваа сесија.71 Општествено уредување – 6 Математика 2 – 6.57 Образовна технологија – 7 Основи на информатика 2 – 6 Информатика 1 – 6. Основи на физичко воспитување со методика .5 Методика на настава по македонски јазик – 6.25 Културологија – 8.74 Основи на музичко воспитување со методика – 6. Методика на настава по македонски јазик .64 Основи на физичко воспитување со методика – 6.96 Организација на предучилишна установа – 9. Ликовно воспитание и образование со методика . Методика на воспитно образовна работа по ПО .5 Методика на воспитно-образовна работа по ПО – 6.57 Руски јазик – 7. ФЕВРУАРСКА ПРВА СЕСИЈА Историја – 6.09 Методика на воспитна работа – 6.25 Информатика во образованието – 7.4 Педагошка комуникација – 7.29 Логика – 7.1 успешно изведен колоквиум во оваа сесија.1 успешно изведен колоквиум во оваа сесија.6 Литература за деца 2 – 6.56 Основи на општествено уредување – 6 Основи на природа – 7.78 Религиски системи – 8. Методика на настава по природа и општество .2 успешно изведени колоквиуми и 1 неуспешен колоквиум во оваа сесија.78 Информатика 2 – 6.91 Музички инструмент – 6.8 Литература за деца 1 – 6.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Основи на ликовно воспитување со методика .2 успешно изведени колоквиуми и 1 неуспешен колоквиум во оваа сесија.93 Семејна педагогија – 8.22 Мултикултурно образование – 7.2 успешно изведени колоквиуми во оваа сесија.84 Методологија на педагошко истражување – 6.71 Основи на ликовно воспитување со методика – 7.66 Методика по развој и култура на говорот – 6.17 186 .73 Методика на настава по ПО – 6.

25 Етика – 8 Основи на ликовно воспитување со методика – 7.7 Македонски јазик со култура на изразувањето 1 – 6 Македонски јазик со култура на изразувањето 2 – 6 Развојна психологија – 6.86 187 .62 Педагогија на слободно време – 7 Училишна педагогија – 7 Основи на општествено уредување – 6.4 Основи на физичко воспитување со методика – 6.66 Педагошка комуникација – 7 Информатика – 6 Информатика во образованието – 7 Литература за деца 1 – 6 Литература за деца 2 – 6.25 Литература за деца – 6.5 Педагошка психологија – 6.5 Англиски јазик – 8 Методика на настава по физичко воспитание – 6 Кукларство и сценографија – 9 Предучилишна педагогија – 8 Основи на ликовно воспитание и образование со методика – 7.Годишен извештај Теорија и практиката на играта – 8 Географија – 8 Етика – 7.4 Методика на настава по македонски јазик – 6.73 Семејна педагогија – 6.71 Религиски системи – 9 Методика на настава по ПО – 6.56 ФЕВРУАРСКА ВТОРА СЕСИЈА Социологија на образованието – 7 Дидактика 1 – 6.5 Методологија на педагошко истражување – 6.5 Образовна технологија – 7 Основи на природа – 7.7 Дидактика 2 – 6 Хигиена – 7.05 Руски јазик – 6 Методика на воспитна работа – 6.4 Методика на работа со деца со посебни потреби – 7.3 Дидактика – 6 Методика на наставата по математика .33 Влашки јазик – 6 Историја на педагошки идеи – 8 Математика – 7.4 Историја – 6.

38 Литература за деца – 6.67 Основи на музичко воспитание со методика – 6.5 188 .Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Здравствено воспитување – 7 Музичко воспитание со методика – 7.6 Основи на општествено уредување – 7 Религиски системи – 6.75 Литература за деца 1 – 6.09 Основи на физичко воспитание со методика – 6.5 Историја – 6.5 Македонски јазик – 6.25 Дидактика 1 – 6.13 Дидактика 2 – 6.13 Руски јазик – 6 Руски јазик 2 – 8 Германски јазик 2 – 6 Англиски јазик 2 – 9 Влашки јазик 1 – 6 Македонски јазик со култура на изразување 2 – 6.33 Математика 1 – 6 Математика 2 – 6 Училишна педагогија – 6.33 Математика – 6 АПРИЛСКА СЕСИЈА Информатика 1 – 10 Информатика 2 – 6 Информатика во образованието – 8 Основи на информатика – 6.43 Математика – 6.8 Основи на ликовно воспитание со методика – 7.36 Ликовно воспитание и образование со методика 1 – 7 Стилистика – 8.55 Музички инструмент – 6.5 Литература за деца 2 – 6.82 Методика на настава по П и О – 6.33 Методика на работа со деца со посебни потреби – 6 Методика на настава по математика – 6.5 Методологија на педагошко истражување – 6.43 Дидактика – 6.4 Општа педагогија – 6.75 Методика на настава по ЗПО – 7 Методика на ВОР по ЗПО – 6 Методика на настава по ОТК – 8 Развојна психологија – 6 Психологија на воспитание и образование – 6 Педагошка психологија – 6.

4 Методика по култура на говор – 6 Методика на настава по македонски јазик – 7 МАЈСКА СЕСИЈА Основи на ликовно воспитание со методика – 6.5 Етика – 8 Мултикултурно образование – 7 Семејна педагогија – 7.41 Ликовна работилница – 10 Општа педагогија – 6.5 Теорија и практика на играта – 8 Географија – 9 Етсетика – 7.33 Педагогија на слободно време – 6.5 Историја на педагошки идеи – 8.08 Историја на педагошки идеи – 9 Основи на информатика 2 – 7 Информатика во образованието – 7 Основи на ликовно воспитание со методика – 7.63 Основи на музичко воспитание со методика – 7.72 Хигиена – 6.77 Основи на ликовно воспитание и образование со методика – 8.73 Основи на физичко образование со методика – 8.67 Социологија на образование – 6.63 Основи на физичко воспитание со методика – 7.21 Педагошка комуникација – 6.22 Стилистика – 8.5 Методика на воспитна работа – 7.17 Училишна педагогија – 7 189 .Годишен извештај Основи на природата – 6.85 Музички инструмент – 6.67 Основи на ликовно воспитание и образование со методика – 6 Музички инструмент – 7.5 Руски јазик – 6.25 Методика на работа со надарени деца – 7.5 Кукларство и сценографија – 7.25 Методика по развој и култура на говор – 6 Историја – 6 Методологија на педагошко истражување – 6 Методика по П и О -6 Основи на природа – 9 Основи на техничка култура со методика – 8 ЈУНСКА ПРВА СЕСИЈА Основи на информатика – 7.

63 Образовна технологија – 8.75 Предучилишна педагогија – 7.07 Методика по П и О – 8.47 Литература за деца 1.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Македонски јазик со култура на изразување – 6.69 Македонски јазик со култура на изразување 2 – 6 Литература за деца и млади – 8.5 Основи на природата – 7.91 Македонски јазик и книжевност – 8 Математика – 6 Математика 1 – 6 Математика 2 – 6 Применета математика – 8 Училишна педагогија .03 Методика на настава по П и О – 6.48 190 .6 Социологија на образование – 6.93 Основи на општествено уредување – 6.28 Педагошка комуникација – 6.87 Еколошко воспитание – 7 Заштита на животна средина – 8 Естетика – 8 Основи на философија – 6 Видови и форми на оценување – 7.43 Училишна педагогија и училишна организација – 7.05 Религиски системи – 8.6 Дидактика 2 – 6.33 Кукларство и сценографија – 8 Дидактика – 6.68 Методика на работа со деца со посебни потреби – 9 Методика на настава по математика – 7.9 Развојна психологија – 6.29 Историја – 6.7 Семејна педагогија – 6.11 Позитивна психологија – 9.19 Детето и природата – 8.28 Дидактика 1.7 Литература за деца 2 – 7 Англиска фонетика и фонологија – 10 Музичко образование со методика 1 – 7.88 Педагошка психологија – 7.53 Социјална психологија – 7.33 Хигиена – 7.86 Методологија на педагошко истражување – 7.62 Методика на работа со надарени деца – 7.53 Психологија на образование и воспитание – 7 Мултикултурно образование – 7.

52 Основи на ликовно воспитување со методика – 7 Основи на ликовно воспитание и образование со методика – 7.Годишен извештај Педагогија на слободно време – 7.5 Семејна педагогија – 6.15 ЈУНСКА ВТОРА СЕСИЈА Методика на работа со надарени деца – 7 Дидактика 1.29 Дидактика 2 – 6.7 Македонски јазик со култура на изразување – 6 Македонски јазик со култура на изразување 2 – 6 Развојна психологија – 6.5 Сценски игри – 9 Религиски системи – 6 Методика на настава по ПО – 6.8 Методика на работа со деца со посебни потреби – 7.75 Училишна педагогија и училишна организација – 6.28 Ликовно воспитание и образование со методика 2 – 7.5 Организација на предучилишна установа – 10 Логика – 8 Сценски игри – 8 Здравствено воспитание – 7.41 Културологија – 6.6 Методика на настава по математика – 6.5 Историја – 6.19 Методика на настава по ЗПО – 6 Педагогија на слободно време – 6.81 Ликовно воспитание и образование со методика 1 – 6.67 Ликовно воспитание и образование со методика 2 – 7.5 Основи на физичко образование со методика – 7.03 Методика на воспитна работа – 6 Методика на настава по македонски јазик – 6.78 Основи на техничка култура со методика – 7.37 Основи на природата – 6.71 Методика на воспитно-образовна работа по математика – 6.37 Психологија на образование и воспитание – 6 Педагошка психологија – 6.25 Основи на физочко воспитание со методика – 6.8 Теорија на воспитанието – 6.4 Општествено уредување – 6 191 .33 Училишна педагогија – 7 Основи на општествено уредување .5 Методика по развој и култура на говорот – 8.6.43 Лингвостилистика – 8 Музичко воспитание и образование со методика 2 – 7.19 Методологија на педагошкото истражување – 6.

67 Кукларство и сценографија – 6 Здравствено воспитание – 7.14 192 .6 Музичко воспитание и образование со методика 2 – 6 Музички инструмент – 6.75 Методика по развој и култура на говор – 7.73 Училишна педагогија и училишна организација – 6.25 Основи на информатика 2 – 8 Информатика во образование – 6 Основи на ликовно воспитание со методика – 7.5 Основи на информатика 1 -7.38 Основи на техничка култура со методика – 8 Општа педагогија – 6.33 Предучилишна педагогија – 6.75 Музичко воспитание и образование со методика 1 .5 Мултикултурно образование – 7.4 Германски јазик – 6 Руски јазик – 6 Педагошка комуникација – 6 Влашки јазик – 6 Информатика 2 – 8 Основи на информатика – 6 Социологија – 6.31 Руски јазик – 6.71 Позитивна психологија – 7.22 Историја на педагошки идеи – 10 Математика – 6 СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА Основи на информатика – 7.96 Математика 2 – 6 Основи на музичко воспитание со методика – 8.44 Социјална психологија – 7.8 Методика на настава по македонски јазик – 7.2 Стилистика – 8 Етика – 7 Естетика – 7.29 Литература за деца 2.33 Основи на музичко воспитание со методика – 7.5 Основи на физичко образование со методика – 6.29 Видови и форми на оценување – 7 Дидактика – 6.5 Основи на природните науки – 6.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Образовна технологија – 6.8 Музички инструмент – 6.5 Логика – 7 Музичко образование со методика 1 – 6.

5 Педагошка комуникација – 6 Социологија на образование – 6.11 Музички инструмент – 6.5 Литература за деца и млади 2 – 6.89 Методика на настава по ПиО – 6.67 Математика – 6.57 Педагогија на слободно време – 7 Англиски јазик за учители – 6 Методика на воспитна работа – 8 193 .18 Методика на работа со деца со посебни потреби – 8 Методика на настава по математика – 6.5 Позитивна психологија – 7.Годишен извештај Литература за деца – 6.25 Литература за деца 1 – 6 Кукларство и сценографија – 7.3 Дидактика 1 – 6 Дидактика 2 – 6.6 Македонски јазик со култура на изразување 1 – 6 Македонски јазик со култура на изразување 2 – 6.25 Историја на педагошки идеи – 7.33 Методологија на педагошко истражување – 7.33 Математика 1 – 6 Предучилишна хигиена – 7 Училишна педагогија – 6 Основи на педагогија – 6.67 Мултикултурно образование – 8.78 Музички инструмент 2 – 7.33 Развојна психологија – 6.5 Основи на општествено уредување со просветно законодавство – 8 Образовна технологија – 6 Религиски системи – 8 Историја – 6.33 Основи на природата – 7.25 Педагошка психологија – 6.2 Психологија на воспитание и образование – 6.5 Англиска граматика 1 – 8 Социјална психологија – 8 Ликовна работилница – 6 Музичко воспитание и образование со методика 2 – 6.6 Дидактика – 6.15 Музичко образование со методика 1 – 7.75 Семејна педагогија – 6 Стилистика – 8.25 Македонски јазик со култура на изразување – 6.5 Ликовно воспитание и образование со методика 1 – 7 Основи на општествено уредување – 7.

6 Дидактика – 6.5 Училишна педагогија и училишна организација – 7.17 Методика на ВОР поо култура на говор – 6 Теорија и практика на играта – 6 Германски јазик – 6 Методика на работа со надарени деца – 6 Естетика – 7 Основи на природните науки – 7 ОКТОМВРИСКА СЕСИЈА Основи на информатика – 6.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Методика на астава по македонски јазик – 7 Етика – 8 Основи на техничка култура со методика – 8 Стилистика – 8 Ликовно воспитание и образование со методика 2 – 7 Ликовно воспитание и образование со методика 1 – 6 Методика на ВОР по ЗПО – 6 Методика на ВОР по математика – 6.75 Музички инструмент – 6 Основи на физичко образование со методика – 7.5 Литература за деца – 6.33 194 .33 Позитивна психологија – 7 Македонски јазик со култура на изразување – 6 Основи на општествено уредување со просветно законодавство – 7 Кукларство и сценографија – 6.57 Македонски јазик со култура на изразување 2 – 6 Литература за деца и млади 2 – 6 Литература за деца и млади 1 – 6 Литература за деца 2 – 6.5 Основи на физичко воспитување со методика – 6.38 Методика на работа со надарени деца – 6.5 Ликовно воспитание и образование со методика 2 – 7.5 Ликовна работилница – 6 Основи на музичко воспитание со методика – 7.33 Основи на ликовно воспитание со методика – 7.5 Математика – 6 Математика 1 – 6 Математика 2 – 6 Училишна педагогија – 6 Основи на педагогијата – 6 Семејна педагогија – 6 Основи на општествено уредување – 6.4 Дидактика 1 – 6 Дидактика 2 – 6.67 Методика на настава по математика – 6.

52 Методологија на педагошко истражување – 6.5 Англиска граматика 2 – 6 Филозофија – 7 Основи на природата – 7 Музичко образование со методика 1 – 6 Музичко воспитание и образование со методика 2 – 7 Историја на педагошки идеи – 8 Педагошка ккомуникација – 7 Социологија на образование – 6 Педагогија на слободно време – 7.5 Музички инструмент 2 – 6 Англиска граматика 1 -6 Естетика – 7.5 Развојна психологија – 7.25 Педагошка психологија – 7 Мултикултурно образование – 7.54 Методика на ВОР по ЗПО – 6.33 Методика на настава по македонски јазик – 6 Етика – 8 Стилистика – 8 Основи на техничка култура со методика – 7 Методика на настава по ОТК – 6 Детето и природата – 8 Училишна хигиена – 6.33 Здравствено воспитување – 7 Еколошко воспитување – 7 Основи на природните науки – 6 195 .5 Фонетика – 9 Синтакса – 9 Методика на воспитна работа – 7.Годишен извештај Општествено уредување со просветно законодавство – 6 Организација на предучилишна установа – 7 Религиски системи – 6 Историја – 6.

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип ФЕВРУАРСКА ПРВА СЕСИЈА Предмети Англиски јазик Историја Основи на природните науки Философија Развојна психологија Руски јазик 45 96 42 40 42 18 6 10 2 7 11 5 8 8 7 9 6 3 10 7 1 96 64 44 11 9 5 8 11 94 90 89 2 25 38 9 11 96 93 57 20 10 9 7 11 51 49 41 23 8 4 2 4 Положиле 6 7 8 9 10 10 Пријавиле Полагале Положиле ФЕВРУАРСКА ВТОРА СЕСИЈА Предмети Англиски јазик Историја Основи на природните науки Развојна психологија Руски јазик Пријавиле Полагале 2 29 20 11 11 33 23 3 1 33 32 4 3 1 5 2 Положиле 6 7 8 9 1 2 АПРИЛСКА СЕСИЈА Предмети Основи на природните науки Философија Историја Развојна психологија Руски јазик Пријавиле Полагале 30 29 8 1 3 3 2 17 2 14 2 7 2 5 1 1 19 17 7 5 1 1 3 2 6 7 8 9 10 6 1 1 12 1 1 7 2 12 ЈУНСКА ПРВА СЕСИЈА Предмети Социологија на образованието Основи на природните науки Основи на педагогија Историја Философија Педагошка психологија 196 Пријавиле Полагале Положиле 82 65 49 33 8 21 20 4 2 2 84 79 70 41 15 28 2 14 2 7 1 6 1 1 63 61 37 14 2 .

Годишен извештај Македонски јазик со култура на изразување Развојна психологија Основи на информатика 78 76 36 6 4 4 38 36 35 20 3 7 4 2 3 1 16 4 7 6 2 6 7 8 9 10 4 ЈУНСКА ВТОРА СЕСИЈА Предмети Социологија на образованието Англиски јазик Историја Основи на природните науки Основи на педагогија Педагошка психологија Македонски јазик со култура на изразување Развојна психологија Основи на информатика Пријавиле Полагале Положиле 28 27 11 7 3 11 1 8 1 3 1 6 6 2 2 7 7 3 2 16 13 5 1 2 1 36 32 10 4 5 1 7 3 3 2 1 42 39 36 28 7 1 6 7 8 9 7 2 1 1 3 1 2 1 1 СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА Пријавиле Полагале Положиле Предмети Англиски јазик 1 Историја 26 20 11 Основи на 18 13 3 природните науки Основи на 11 4 7 педагогија Философија 1 1 Педагошка 19 18 1 психологија Македонски јазик со култура на 25 23 8 изразување Развојна психологија 3 3 2 Руски јазик 2 Основи на 11 2 информатика 10 3 1 5 1 3 1 197 .

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип ОКТОМВРИСКА СЕСИЈА Предмети Социологија на образованието Основи на природните науки Основи на педагогија Историја Философија Педагошка психологија Македонски јазик со култура на изразување Развојна психологија Основи на информатика 11 9 5 7 4 2 2 8 7 7 7 9 1 8 1 7 1 2 1 4 4 10 8 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 ФЕВРУАРСКА ПРВА СЕСИЈА Англиски јазик – 7.14 ЈУНСКА ПРВА СЕСИЈА Социологија на образованието – 6.9 ФЕВРУАРСКА ВТОРА СЕСИЈА Историја – 6 Основи на природните науки – 7.5 Основи на педагогијата – 6.14 Развојна психологија – 6.89 198 6 Пријавиле Полагале Положиле 7 8 4 1 5 9 10 .98 Филозофија – 7.63 Руски јазик – 6.55 Основи на природните науки – 6.33 Развојна психологија – 6.25 АПРИЛСКА СЕСИЈА Основи на природните науки – 7.66 Историја – 6.5 Филозофија – 6 Историја – 6.74 Историја – 7.66 Развојна психологија – 7.14 Филозофија – 6 Педагошка психологија – 7.78 Основи на природните науки – 7.

1 видеокамера и 1 фотоапарат.26 ЈУНСКА ВТОРА СЕСИЈА Социологија на образование – 6. 5 графички табли.03 Развојна психологија – 7.86 Македонски јазик со култура на изразување – 6 Развојна психологија – 6 Основи на информатика – 6 Техничка опременост Факултетот располага со 80 компјутери.38 Развојна психологија – 7 ОКТОМВРИСКА СЕСИЈА Социологија на образованието – 6 Основи на природните науки – 6 Основи на педагогија – 6 Историја – 6. 2 електронски табли. 5 предавални.33 Основи на информатика – 6.4 Македонски јазик со култура на изразување – 6. 7 LCD-проектори. кои ги користат и другите факултети во состав на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.Годишен извештај Македонски јазик со култура на изразување – 7. 7 преносни (лаптоп) компјутери. 199 .7 Развона психологија – 6.64 Основи на природните науки – 6 Педагошка психологија – 6 Македонски јазик со култура на изразување – 6. 2 библиотеки и 1 читална. 2 училници. 5 клавијатури.25 Основи на информатика – 7. 2 пијанина. Најголем дел од просторните услови на Факултетот се реновирани и санирани. 2 компјутерски лаборатории.36 Англиски јазик – 9 Историја – 7. Просторни услови Наставата се изведува во: 2 амфитеатра. 2 фотокопери.25 СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА Историја – 6.33 Педагошка психологија – 7. 4 печатачи.67 Основи на природните науки – 6 Основи на педагогија – 6.

Издавачка дејност Во текот на триесетгодишното постоење на Факултетот се издадени голем број книги и зборници од поранешните и сегашните вработени наставници на Факултетот: Р. 5. 4. 2. Ран детски развој. 7.б. 200 Наслов Од пејзажот кон човекот Во подножјето на огнот Импресии и погледи Девет возбуди Ацо Шопов . 4. Посети на организации: Посета на касарната „Јане Сандански“ во Штип. TEMPUS project Macedonian as a foreign language curriculum upgrading. 8. Зајакнување на капацитетите на идните наставници и други професионалци за работа со деца во мултиетничко општество во соработка со ОБСЕ. БРО. Изработка на методологија за изучување на втор јазик (British Council. 2 . 6. 5. ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ИДНИТЕ НАСТАВНИЦИ И ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛЦИ ЗА РАБОТА СО ДЕЦА ВО МУЛТИ ЕТНИЧКО ОПШТЕСТВО ВО Охрид.живот и дело Критички соочувања Моите дијаманти Методика на наставата по македонски јазик со практикум I-IV одделение Автори Блаже Китанов Блаже Китанов Блаже Китанов Блаже Китанов Издавач Година Македонска книга1987 Скопје Глобус-Скопје 1995 Глобус-Скопје 1995 Орбита – С – Скопје 1996 Блаже Китанов Култура-Скопје 1998 Блаже Китанов Блаже Китанов Макавеј-Скопје Макавеј-Скопје 2005 2005 Блаже Китанов Педагошки факултет-Штип 2001 . ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛЦИТЕ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО И СОЦИЈАЛНИТЕ СЛУЖБИ ЗА РАБОТА ВО МУЛТИ-ЕТНИЧКИ во соработка со ОБСЕ. 2. 1. 3. Проекти: 1. 2.ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛЦИТЕ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО И СОЦИЈАЛНИТЕ СЛУЖБИ ЗА РАБОТА ВО МУЛТИ-ЕТНИЧКИ КОНТЕКСТ ВО ОХРИД ОД 29 септември – 3 октомври 2010 г.6 декември 2009 г. 2. 3. државните универзитети во Република Македонија). МОН. 1.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Активноси на Педагошки факултет Семинари: 1.

2007 21. 22. 23. 2009 2009 2009 2010 2008 201 . 12. 10. 23. 14. литературна критика Литература за деца и млади. Достоевски од подземјето до Трајче Стојанов Аз-Буки Богочовекот во печат 2007 19. Општа педагогија 2006 20. Социологија Етничноста како фактор за образование 17. 15. осврти-прикази Просветата и културата во Штип и Штипско меѓу двете светски војни Штипскиот регион меѓу двете светски војни 1918-1941 Детето и физичкото воспитание 16.МА воспитанието на децата Училишна педагогија и училишна организација Соња Петровска Педагошки факултет (одбрани поглавја). 24.Годишен извештај 9. 11. во Република Македонија Основи на општественото 18. 13. Книжевни прилози за наставата Литература за деца и млади. уредување со просветно законодавство Блаже Китанов Педагошки факултет-Штип 2006 Блаже Китанов Педагошки факултет-Штип 2007 Блаже Китанов Педагошки факултет-Штип 2007 Блаже Китанов Педагошки факултет-Штип 2007 Кирил Цацков Глобус-Скопје 1995 Кирил Цацков Педагошки факултет-Штип 2002 Душан Тодоровски Владо Петровски Педагошки факултет-Штип Педагошки факултет-Штип Владо Петровски Педагошки факултет-Штип 2007 Владо Петровски Педагошки факултет-Штип 2007 Емилија Петрова Педагошки Ѓорѓева факултет-Битола Современото училиште Емилија Петрова Педагошки и моралното воспитание Ѓорѓева факултет-Штип Емилија Петрова Основи на педагогија Aлфа 94-Штип Ѓорѓева Емилија Петрова Теорија на воспитание Aлфа 94-Штип Ѓорѓева Семејството и Соња Петровска Алфа 94 . поетикаписатели Литература за деца.

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Научноистражувачка работа Листата на проекти кои се во тек на реализација: . 5. Објавени трудови 1. Емилија Петрова Ѓорѓева (2009). Education in Balkans Today. Влияние музьіки на Человека: Педагогические размьішления и наблюодения. 9.10. Emilija Petrova Gjorgjeva. Предушилищното детство и отговорностите на съвременото общецтво. Bulgaria. global changes and regional development. 16 – 17 April 2010. Надарените и талентираните креатори на прогресот (Теорија и практика). New philosophy for integration of man and environment for overcoming global issues. 12. Kiril Cackov. Congress Full text book. 10. 6-th International Scientific Conference Dedicated to the International Earth Day. Надарените и талентираните креатори на прогресот (Теорија и практика). Материальі международноѝ научно-практическоѝ конференции. 2010. The book of abstracts and program. Штип. младежта и науката. Ирена Китанова.Megjunaroden seminar za makedonski jazik. 29 Oktomvri 2010. Надарените и талентираните креатори на прогресот (Теорија и практика). Воспитание (списание за теорија и практика). WSEC Procedia Social and Behavioral Sciences. North Cyprus.2010. Битола. Emilija Petrova Gjorgjeva. 11. Емилија Петрова Ѓорѓева. Sofia. Kiril Cackov. Emilija Petrova Gjorgjeva (2009). Министерсво на образованието. Makedonija. Where is the moral education today?. 2010. Emilija Petrova Gjorgjeva (2009). Ирена Китанова (2009). Чебоксарьі. Емилија Петрова Ѓорѓева (2009).Neodminlivata pedagoska dejnost na Josif Kovacev vo Stip I Prilep . Josif Kovachev I negovoto vreme. 7. Montenegro.Структурата на дидактичкиот материјал при комплексната постапка на обработката на буква како метод кај надарените деца. Democratic Society and Civic Education. Turkey. Современото училиште во функција на талентираните ученици.Nauchen simpozium. literature I kultura. Snezana Stavreva-Veselinovska. Kiril Cackov. Битола. Ohrid. Tatjana Atanasovska (2009). 3.Stip Makedonija.5-6 juli 2010. 6. 202 . Емилија Петрова Ѓорѓева (2009). Емилија Петрова Ѓорѓева (2009). (бр.2009 “Learning and Teaching with Technology” –Tempus. Snezana Stavreva Veselinovska. Родителските улоги и социјалниот развој на надарените ученици. Znacenjeto na monografijata Balkanskite vojni i Makedonija na Gjorgi Abadjiev vrednuvana od istoriski aspect. година 6). Бургас. 8. 4.(2010) Methods of Successful learning in environmental education. 2. Characteristics of Contemporary School Seen Through The prism of Moral Education. Педагошки факултет. Битола.

World Conference on Educational Sciences. Snezana Stavreva-Veselinovska. 2010. 16. Available online at www. 28. седиментот. Sonja Petrovska. 2010. Near East University Post Office. (2009).6. Istanbul – Turkey. 20. CREATIVE TEACHERS MAKE CREATIVE CHILDREN. 2009. год. 2244-2247. Лилјана Kолева Гудева. 2009.Годишен извештај 13. Bahcesehir University..29 мај. 17. pp. оризот и градинарски култури во сливот на реката брегалница. Snezana Kirova. Jordan Zivanovika. Croatia. WCES2010. pp. KAYSERI – TURKEY. 14.com Procedia Social and Behavioral Sciences 2 (2010) pp. Istanbul – Turkey. 943. 2010. abstract book. Fidanka Ilieva. pp. 04-08 February. 23. 1811877-0428 & 2010 Published by Elsevier Ltd. 04-08 February. 18. Snezana Stavreva Veselinovskaa. Снежана Ставрева Веселиновска. Jordan Zivanovikia . Academic World Education & Research Center. P. ISBN 978-953-7210-24-3. Fidanka Ilieva. Snezana Stavreva Veselinovska.O. Jordan Zivanovic and Milena Gokik. Bahcesehir University. KAYSERI – TURKEY. Democratic society and moral education. 129. Milena Gokikb. II научна конференција „Квалитет и безбедност на храна” со меѓународно учество. 101-109. Штип. Istanbul. Bahcesehir University. 3rd International conference CURRICULUMS AF THE EARLY AND COMPULSORY EDUCATION. abstract book. Универзитет „Гоце Делчев”. How Did Nature Select the Best Species of Eacs Generation? INTERNATIONAL CONFERENCE ON PLANT &ENVIRONMENTAL POLLUTION. Academic World Education & Research Center. 1214 November. Охрид. JULY 6-11. 2010. Стекнување на компетентност на наставникот кој предава предмети од природните науки. Списание за теорија и практика. 15. Sonja Petrovskaa . Emilija Petrova Gjorgjeva (2010). Smart learning with smart board. How to help children understand and respect nature?. Дистрибуција на оловото во вода. pp. пребиотици и пробиотици во млекарската индустрија. Snezana Stavreva Veselinovskaa. World conference on Educational sciences. 355-366. 19.sciencedirect. JULY 6-11. Стартер култури. World Conference on Educational Sciences. Zadar. Snezana Stavreva-Veselinovska. Snezana Stavreva-Veselinovska. 10. WCES–2010. 203 . abstracts book . Interactive learning in programmed teaching of the subject “Based of nature science” at pedagogical faculties in the Republic of Macedonia (ICT tools in Biology education). Nicosia – Cyprus. (2009). INTERNATIONAL CONFERENCE ON PLANT &ENVIRONMENTAL POLLUTION. Годишниот зборник на Земјоделскиот факултет. Application of Clean Cultures of Microorganisms in The Purification of the Collectro System “Ohridsko Ezero”. Факултет за биотехнички науки – Битола. бр. Петти меѓународен научен собир на тема: „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ХУМАНО ОПШТЕСТВО“.. pp. ВОСПИТАНИЕ. 2010. Снежана Ставрева Веселиновска. Snezana Stavreva Veselinovska.

CGID 1633921. Snezana Stavreva Veselinovska. Integration of e-learning into the curriculum of ’elements of natural sciences’ in the early grades of primary school. pp. Budva.1877-0428 & 2010 Published by Elsevier Ltd. Благоевград. Ecology in diatomic flora in thermo-mineral springs of katlanovska banja in the republic of Macedonia. Всероссийской научно-практической конференции „Проблемы непрерывного экологического образования“. R. 2010. 25.12. The book of abstracts. 03. 372-376 УДК 37. Bugarija. ТРЕТА БАЛКАНСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 21. Crna Gora. Snezana Stavreva Veselinovska.sciencedirect. 2010. 6-10 oktomvri. R. June 17 – 19. R. Snezana Stavreva-Veselinovska. pp. 182. 28. Snezana Stavreva-Veselinovsка. 20-21. 6-th International Scientific Conference Dedicated to the International Earth Day. 6-10 oktomvri. Godisnik. Budva. Snezana Stavreva Veselinovska. pp. Bulgaria. Crna Gora. abstracts book . 2010 New philosophy for integration of man and environment for overcoming global issues. The place of teachers in transition. CG-ID 16339216. Snezana Stavreva Veselinovska. pp. 2010.г. 105 ISBN 978-86-908743-3-0. 24. Варна. 2010. Methods of successful learning in environmental education. R.com Procedia Social and Behavioral Sciences 2 (2010) pp. 6-10 oktomvri. Екатеринбург. The book of abstracts. Effect of lead on two different microorganisms taken from contaminated soils. 10–11.O. Snezana Stavreva Veselinovska. Първа пролетна национална конференция „утвърждаване и повишаване авторитета на учителя в съвременните условия”. Snezana Stavreva Veselinovska. Crna Gora. 31. Bulgaria. 26. R. The book of abstracts. Microbiological Criteria for Food and Legislation in Republic Macedonia.18 П 78.011. 2010. COBBIS. Budva. 2010. 13th International Conference “ICT IN THE EDUCATION OF THE BALKAN COUNTRIES”. 104 ISBN 978-86-908743-3-0. Начальное экологическое образование: от любви и удивления – к знанию и пониманию. 204 Near East University Post Office. 2010. Available online at www. ISBN 978-5-321-01756-2 ББК 74. 2010.03. COBBIS. 95 ISBN 978-86-908743-3-0. P. Crna Gora. Sofia. 4th International Symposium of ecologists of Montenegro ISEM4. 16 – 17 April 2010. muscles and organs at specific localities in Probistip and its surroundings.200. 4th International Symposium of ecologists of Montenegro ISEM4. 2253-2259. The book of abstracts. . 6-10 oktomvri. 4th International Symposium of ecologists of Montenegro ISEM4. 2010.50+20.33:502. pp 160-169. 943. 4th International Symposium of ecologists of Montenegro ISEM4. global changes and regional development. 27. COBBIS. 105 ISBN 978-86-908743-3-0. Varna. pp. Tom 4. CG-ID 16339216.09. Kiril Cackov. Snezana Stavreva Veselinovska. Lead concentrations in different animal tissue. Budva. CG-ID 16339216. COBBIS. Русија. 23. 22. pp. Nicosia – Cyprus.

(2010) Non violent communication in the teaching in a function of creation of simulative learning environment and keeping the lifelomg learning style.22 и 23 април. ECOLOGIA BALKANICA.Годишен извештај 29. 33. Eдинадесетата международна научно-практическа конференция на тема: ”СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ”. Jordan B. Vol. 32. (2010). 38. Хаджидимово обл. (2010) ДЕМОКРАТСКИТЕ ОДНОСИ ВО НАСТАВАТА ВО ПРАВЕЦ НА КРЕАТИВНА И СТИМУЛАТИВНА СРЕДИНА ЗА УЧЕЊЕ.С. 2010 г. 2010. (2010) The authority of the teacher at the primary school in Macedonia-conditions and perspectives..bg Мирасчиева. Абланица. 37. 35. Mirascieva. Mirascieva. (2010) The integrated access in the preparation and planning of the teaching process at the primary schools in Republic of Macedonia.(2010) Воспитувачот во современата детска градинка. S. © Ecologia Balkanica http://eb.Е. (2009) Циљеви и задаци у концепцијама основног васпитања и обраѕовања у Републици Македонији. Istanbul – Turkey. 30. Ѓорѓева. 34. 17-18 април 2010 година. Zivanovik. Changes of Some Biochemical and Physiological Parameters in Capsicum annuum L.Варна. общ. Ужице.. Djokic. (2010) УМЕНИЯ ЗА 21 ВЕК. Snezana T.uni-plovdiv. S. (2010)ПАРТНЕРСТВОТО ВО НАСТАВАТА – ОСНОВА ЗА РАЗВОЈ НА УЧЕНИКОТ. В. 04-08 February. Петтиот меѓународен научен собир на тема „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ХУМАНО ОПШТЕСТВО“. Међународна научна конференција „Циљеви и задаци васпитно-образовног рада“. as a Consequence of Increased Concentrations of Copper and Zinc. 20-21. Меѓународна стручно-научна средба – расправа на тема „ 205 . С. Сандански. П. 2 Online First EB-02-2010_RA_03. НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО І-ІV КЛАС” С.С.bio.03. Благоевград. ПЪРВА ПРОЛЕТНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „УТВЪРЖДАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ АВТОРИТЕТА НА УЧИТЕЛЯ В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ”. Stavreva-Veselinovska. гр. Петтиот меѓународен научен собир на тема:„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ХУМАНО ОПШТЕСТВО“. Мирасчиева. Петровски. Mirascieva. Мирасчиева. 31. Меѓународна научна конференција „Предучилишното детство и одговорностите на современото општество“. Project-based learning through appliance of ICT in the teaching. Петтиот меѓународен научен собир на тема „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ХУМАНО ОПШТЕСТВО“. 13 новембар. S. Мирасчиева. Milena M.2010 год Mirascieva.С.С. С.Охрид на 28 и 29 мај 2010 година.Охрид на 28 и 29 мај 2010 година. 36. S. Мирасчиева.. World Conference on Educational Sciences “Innovation and Creativity”Bahcesehir University. Бургас 25-27 ноември. Охрид на 28 и 29 мај 2010 година Мирасчиева. (2009) Професионалниот развој на воспитувачите во детските градинки во Република Македонија.

June 17 – 19. 48. Petrovska (2009): Pedagogical aspects of integration of ICT in educational practice. Collected Papers of 3rd Scientific research symposium. 182-189. . Zadar. 2010. Sonja. Petrovska and Natasha. Универзитет „Св. Curriculums of the early and compulsory education. tehnologije I informatike – Novi Sad..Петровски. Бургас. Snezana Stavreva – Veselinovska. PhD Snezana Mirascieva . Jordan Zivanovik. (2010) Методика на наставата по религиско образование. Д-р Соња Петровска (2010): Кооперативното учење во функција на хуманизација на воспитно-образовната работа. 565-578. 70 (зборникот е во печат. С. Универзитет „Св. Надарените и талентираните креатори на прогресот (теорија и практика). Bulgaria Prof. Община Бургас – Министерство на образованието младежта и науката – Буграски свободен университет и Университет „проф. Гевгелија.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 39. Благоевград. a трудот е приложен со извадокот од Зборникот на апстракти). 46. Меѓународна научна конференција „Науката. Velkovska. Образование за хумано општество. 43.Some didactical aspects about changes in teaching. Centar za razvoj I primenu nauke. 40. 206 ПРЕДУЧИЛИШНИТЕ ИНСТИТУЦИИ – ДЕЦАТА ВО УСЛОВИ НА ТРАНЗИЦИЈА “. p. 47. a трудот е приложен со извадокот од Книгата на резимеа). Предучилишното детство и одговорностите на съвременното общество – Доклади од научна конфереренция с международно участие. Novi Sad I Grid. Кирил и Методиј“ – Педагошки факултет – Скопје (зборникот е во печат. 42. Штип:Универзитет„Гоце Делчев“ Sonja. Д-р Асен Златаров“. Sonja. 41. Sonja J. Климент Охридски“ – Педагошки факултет – Битола. Зборник на апстракти. Бургас. стр. 9-10 септември 2010 Мирасчиева. str. 49. 44. Institut za pedagoska istrazivanja – Beograd. S. 45. Предучилишното детство и одговорностите на съвременното общество – Доклади од научна конфереренция с международно участие. Petrovska (2009): Образование на надарените и талентираните. Зборник на трудови. Petrovska (2009): Educational Values of Questioning and SelfQuestioning. (2009): Research Tendencies in The Area of Parent-School Cooperation. Mirascieva. Sonja Petrovska (2009): Operational system EDUBUNTU. стр. Д-р Асен Златаров“. Tehnologija. Община Бургас – Министерство на образованието младежта и науката – Буграски свободен университет и Университет „проф. Битола. Охрид. 212-218.В. 76-83. 1 и 2 јуни 2010 год. втор дел. informatika i obrazovanje za drustvo icenja I znanja – Knjiga rezimea. образованието и искуството во 21 век“. стр. (2010) WHAT ARE THE EFFECTS OF APPLYING THE ICT IN THE TEACHING PROCESS? 13th International Conference “ICT IN THE EDUCATION OF THE BALKAN COUNTRIES”Varna. Prirodno matematicki fakultet – Novi Sad. Učiteljski fakultet Sveučilište u Zagrebu.

Procedia – Social and Bеhavioral Science. Център за обучение. Прва интернационална научна конференција за талентираните и надарените креатори на прогресот (теорија и практика). (2009). Croatia. Учителите. 5-th International symposium Technology. Sombor. p.com/science/journal/18770428. S. (2009). (2009. Зборник од првата пролетна конфереренция. S. Teachers in primary schools and their abilities for using ICT in the teaching process.. Jovanova. Jordan Zivanovic. трудот во прилог). 59. Д.01-03. Христовска. Turcija. informatika i obrazovanje za drustvo ucenja i znanja.. Варна. 3rd specially focused Symposium: Curriculums of the Early and Compulsive Education. Јованова-Митковска. How to strength teacher’s abilities for permanently using ICT in the teaching process? The 5th International Balkan Education and Science Congress. Sonja Petrovska.Mitkovska. 53. Sonja Petrovska. Issue 2. Jovanova-Mitkovska. (2010): How to help children understand and respect Nature. Novi Sad. http:// www. Volume 2..Ohrid. (2009). 3rd International Conference on Advanced Systematic Research. S. (2009). p. 52. S. Hristovska. November.. Turkey Edrene. Issue 2. 56. What we must to do to strengthening teacher’s abilities for permanently using ICT in the teaching process? Uciteljski fakultet. 12th International Conference. S. Snezana Stavreva Veselinovska. Jovanova –Mitkovska. New strategies and methods in the initial mathematics education. S.sciencedirect. sciencedirect. консултации и тренинг ZS консулт – Варна (Зборникот е во печат. Jovanova-Mitkovska. S. V – ti Medzunarodni simpozijum. Novi Sad.com/science/journal/18770428 51. 57. Inclusive Education in the BalkanCountries: Policy and Practice. 207 . Snezana Stavreva Veselinovska. Zadar. November. 3rd International Conference on Advanced Systematic Research. Која е улогата на наставниците во едукацијата на надарените и талентираните ученици? Битола. Jovanova. 60. 2253-2259. 2009. informatics and education for the learning and knowledge society. Zadar. 3rd specially focused Symposium: Curriculums of the Early and Compulsive Education.October. Milena Gokik (2010): Interactive learning in programmed teaching of the subject “Based of Nature Science” at pedagogical faculties in the Republic of Macedonia (ICT tools I Biology education). Jordan Zivanovic. Hristovska D. (2009). Соња Петровска (2010). С.Mitkovska. (2009). 58. Jovanova-Mitkovska. Volume 2. 55. Jovanova. 25-27June 2009.Edirne . техните лидерски умения и ефективното училище. http://www.Mitkovska. Integration of IKT in the teaching process. tehnologija. (2009). D. Procedia – Social and Bihavioral Science. Croatia.. Nastavnici u osnovnoj skoli i njihove sposobnosti za primenu IKT.) Preschool teacher and their role in inclusive education. Hristovska D. 19-20 June.Годишен извештај 50. 2244-2247. 54. 31 mart-1 april.

Охрид: 20-29 мај 2010.. Зборник на Филолошки факултет (во печат). 70. Охрид: 20-29 мај 2010. D. Јованова-Митковска. Jovanova-Mitkovska.. The need of continuous professional teacher development.Skopje. Varna: 17-19 June.. 208 . 5-ти Меѓународен научен собир „Образование за хумано општество“. 65. Јованова-Митковска. Cyril and Methodius University.2010.. Христовска Д. D. Jovanova-Mitkovska S.10. D. (2010) Why environmental education? 4-th International Symposium of ecologists of Montenegro. S. Scientific conference.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 61. С.2009. B. (2010) Information technology and its application in preschool institution. D. Јованова-Митковска. С. june 2009. (2010) Why environmental education? Scientific conference. Београд. 74. Ohrid. 69. ISEM 4. Jovanova-Mitkovska S. Христовска. Collaboration between the contemporary school and the parents of children with special needs. (2010) Educator and his role in strengthening the physical and spiritual health of the preschool child. Штип (во печат).. Hristovska. Д. Jovanova-Mitkovska. 72. Practical strategies for improving the learning and the program for the students with special needs in the primary school.10. (2009). januar 2009. Budva: October 2010. 29-30.2010. Јованова-Митковска. (2009). 62. 67. Научен симпозиум. Varna: 20-21. (2009). Istanbul. Istanbul. Rusе: 29-30. Граѓанска асоцијација на учители во РМ. Inclusive education in the Balkan countries Policy and Practice. B. Kostov. (2010) Некои согледувања за „звучната метода“ на Јосиф Ковачев. Hristovska. (2009. First autmn national conference. S. (во печат). Jovanova-Mitkovska. (2009). Turkey (во печат). Hristovska. Jovanova..11. Зборник (во печат). 2010.10. С. Позицијата и улогата на наставникот во современиот воспитно-образовен процес. S. Hristovska. Science conference. 76. 68. Штип: 30. Turkey. 13-th International conference “ICT in the education of the Balkan countries. Ruse. Burgas. Jovanova-Mitkovska S. Акционите истражувања и нивната примена во педагошката практика. 5-ти Меѓународен научен собир „Образование за хумано општество“. 64. Јованова-Митковска. Hristovska. Kostov. С.. (2010) Директорот парадигма на професионална етика. S. Ss. Зошто ни е важно и значајно изготвувањето на проекти за научноистражувчка работа. Будуќа Школа. 75. 25-27. Воспитание. Educator and his capacity for implementation of the initial mathematical education. Jovanova-Mitkovska. R. 73. 63. Certain view points of the examination of collaboration between the teachers and the parents of the children with special needs.. S.. D. 71. Зборник.2010. (2010) Училиштетокреативно стимулативна средина за учење и развој. С. С. (2009). 66. Српска Академија Образовања. (2010) Teachers professional ethics.3. Јованова-Митковска.

BALKAN SPRING EDUCATIONAL CONFERENCE.. (2009). The 5th international scientific conference.. 4. B. A. 28. 29.. 28 . 80. 81. 78. Милошева. Education for human society. Китанова. 85. Procedia Social and Behavioral Sciences (2). Китанова. 83. D. Симпозиумoт „Јосиф Ковачев и неговото време“. A. бр.29May..a problem or a gift of the society. Работилница „Училиште по мерка на дететето“ УНИЦЕФ. B. Development of creativity as a basic task of the moder educational system. Воспитание. 84. Blumm taksonomu of questions in high education. Л. 117-118. The 3rd International Conference. Edirne-TURKEY. Стојанова. Snezana Mirasčieva. (2010). volume 2.Innovation and Creativity in Education. 12th International conference. Штип.Macedonia”. International Conference on informatics. Китанова. The 5th International Balkan Education and Science Congress. Sivevska D..Годишен извештај 77.5 ноември 2010.. 3395-3400. Stojanova. Етичко-естетските сегменти во Букварот на Јосиф Ковачев. Miloseva. Marelja. Sombor 28-29 March. The 5th international scientific conference. B. (2010). Inclusive education in the Balkan Countries policy and practice. И. Implicit theories of intelligence in pre-service teachers: differences between first and second year students. Learning through computer game. (2010). И. Stojanova. 86. 1259-1265. Students with learning disabilities.. B. (2009). Proceedings of ICERI 2009 Conference. Петти научен собир на тема „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ХУМАНО ОПШТЕСТВО“ Охрид. (2009) “Differences in educational achievements of pupils belonging to different ethnicities in R. Life-long learning as need and challenge of education of 21 centuries. Nikoloska. Холидеј Ин.. May 7-8. Sivevska. (2009). (2009). 90. Value orientation in pre-service teachers. Istanbul. 2010. 79. Turkey.29May. И. Китанова.. Stojanova. Б. World Conference on Educational Sciences (WCES-2010). Education for human society. Curriculums of early and compulsive education. 82. Stojanova. И. 209 . 6. 28. Блумова таксономија на воспитно-образовните цели Списание „Воспитание“ Педагошки факултет. Bahcesehir University.. (2009). 89. educational technology and new media in education. Stojanova. B. Vlado Petrovski. 4-8 February 2010 . 333-340. И.10.. Скопје. Stojanova. Stojanova. Stress and resilience in families of children with specific learning disabilities.29 мај 2010 – „Креативноста и стимулот на ученикот преку комплексната постапка за обработка на буква“. Abstract. Nikoloska. B. Ohrid (во печат). 91. Китанова. J. 87. B.2010. Ohrid (во печат). (2009). 676-679. год. Вредносните ориентации кај адолесцентите.10. Daniela Jakimova. L. „Socialization and E-learning“. 88. Daniela Jakimova.. 55-61.

D. (2010) “Образованието и јазичното прашање како дел од мултикултуралноста” Петтиот меѓународен научен собир на тема: „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ХУМАНО ОПШТЕСТВО“. 93.. Mitevska.K. 28 – 29 May.. Снежана Мирасчиева. 99.. Todorovski. Скопје (во печат)... Скопје (во печат).. Просветно дело (во печат). (2010) Релации на моторните тестови за проценка на координација со моторни тестови за проценка на други моторни способности кај деца од 7-годишна возраст. 983 – 987.. (2010). (2010) Kолку учениците од средните училишта кои го изучуваат наставниот предмет етика ги познаваат моралните особини. (2010) The human aspects of the physical education versus the civilizational gains – the economical profit and the computerization. B. Митевска. Todorovski. Охрид .Б. Просветно дело. Охрид. О. Popeska. (2009) „Ethnical nationality in Macedonia and the educational language of the members of ethnical communities“. Снежана Мирасчиева.Б. Митевска. (2010) “Theoretical assumptions of using ICT in education”. B. Попеска. 25-27 June (poster presentation). 28 и 29 мај 2010 година. V international Scientific Conference “Education for a human society”. 97. Ohrid. 13. (во печат). Popeska. (2010) Моралните особини во функција на подобри спортски резултати. 210 . Охрид . 102. 28 и 29 мај 2010 година (во печат). Даниела Јакимова (2010). “Толеранцијата во мултикултуралните општества – социјална дистанца” Петтиот меѓународен научен собир на тема „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ХУМАНО ОПШТЕСТВО“. (2010) The importance of teaching ethics in building human values. Mitevska. Congruention of motor structurewith boys at the age of 6 and 7 years.B.К.th Internacional conference “ICT in the education of the Balkan countries” Varna 17-19 June ( во печат). Татјана Уланска. 96.G.O. 12th International Conference on Inclusive Education in the Balkan Countries: Policy and Practice. Popeska. Snezana Mirasčieva. 98. Ohrid. Mitevski. Митевска. Б. 28 и 29 мај 2010 година (во печат). 95. Владо Петровски. 28 – 29 May. Попеска. Попеска. Митевски.. 94. “Мултикултуралноста. 100. Просветно дело.етничка дистанца во училиштата на Република Македонија” Петтиот меѓународен научен собир на тема: „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ХУМАНО ОПШТЕСТВО“. Georgiev. К.. Vlado Petrovski. Даниела Јакимова. (презентиран труд. во печат). 101. Научно – практическа конференция с международно участие “Иновации в образованието”.К. Шуменски университет “Епсикоп Константин Преславски”. K.. Владо Петровски. Митевски.. V international Scientific Conference “Education for a human society”. Даниела Јакимова (2010). О. Daniela Jakimova.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 92. Daniela Jakimova.D. во печат). Ohrid (презентиран труд.

10.30.10.10 . Volume 1.com ISSN 1311-8987 Соња Петровска Учество на симпозиуми и конференции 2010 1.9 . Ohrid 28-29 maj 2010.2010 .bg/ ISSN 1314-0213 Снежана Ставрева-Веселиновска – ADVISOTY EDITOR. 2007. д-р Виолета Николовска (2009 – 2010 год. Clement of Ohrid. V International Scientific Conference “Education for a human society”. 15. Научни трудове. Volume 1/November 2009.2010 . Union Scientists in Bulgaria – Plovdiv. Физическое восспитание и спорт (во печат).uni-plovdiv.) 211 . Групни изложби Меѓународно биенале за минијатурна уметност . Issue Humanities@Social science. http://ss. Србија. O. University of Plovdiv Publishing house..4Th International DFEWA Symposium of Modern Art MALLNITZ. Austria. Интернационална конференција „Надарените и талентираните креатори на прогресот (теорија и практика)“.2009 . Универзитет „Св./ Други активности Смилков Никола Симпозиуми: 15. V. Georgiev. Климент Охридски“ – Педагошки факултет – Битола. Faculty of pedagogy – St.. 2009. Mitevski. Охрид. Научна конференция на Русенския Университет. eJounalNet.Годишен извештај 103.B. Усна презентација: Образование на надарените и талентираните. Popeska. Нови избори на наставничкиот и соработнички кадар . Усна презентација: Cooperative learning as a humanistic approach. Mitrevski.Меѓународна вајарска колонија Мармор.30. www. Снежана Ставрева-Веселиновска Снежана Ставрева-Веселиновска – ASSOCIATE EDITORS.. Electronic multi-topical JOURNAL OF INTERNATIONAL RESEARCH PUBLICATIONS. (2010) Relations of the motor latent dimensions with the motor knowledge and habits among the high school female students. ECOLOGIA BALKANICA – International Scientific Research Journal of Ecology. Словенија.Меѓународен симпозиум на скулптура во бронза Волавје. 16-17 октомври 2009.8 . 2. 3.8. Доц. G.Горни Милановац.9.

2010 г. Јазикот наш денешен. Јазикот наш денешен.1 Svibanj 2010. Filozofski sistem Dostojevskog 212 . 4. Учество во проекти: 1.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Објавени трудови: 1. државните универзитети во Република Македонија). Публикации: 1. на тема: Dostoevsky: Philosophical Mind. Функционална морфологија. Воспитание.25 No. 3. 2. Скопје. 17. Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – 25 . Што направивме и што треба да направиме за македонскиот литературен јазик.10. Стојанов Трајче Симпозиуми: 1. XIV меѓународен симпозиум за Достоевски. Трет меѓународен славистички собир. Скопје. Зборник на трудови од Научниот собир „Балкански јазичен светоглед“. МОН.26.2. Осма научна полско-македонска конференција. Нормата и македонската наука за јазикот. Штип.2009 г. во организација на Интернационалното друштво Достоевски (IDS). Diacovensia. 1-3. 2009. во Никшиќ. TEMPUS project Macedonian as a foreign language curriculum upgrading. Скопје. 15.. 18. Зборник трудови од Наулниот собир „Културата и јазикот“. 23-24. во Хрватска. 2009. Црна Гора. Од 28 до 30 септември 2009 г.2010 год. БРО. 3.избрани аспекти. Скопје. 2010. Научен собир „Стандарднојазичната норма на македонскиот јазик“. 2. во организација на Филозофскиот факултет во Никшиќ. Џаково. 2009. За јазичната култура. Од 1 до 4 септември 2010 г. Скопје. Vol. Учество на меѓународна конференција: 1. Од 13 до 20 јуни 2010 г. 2. Меѓународен симпозиум. во организација на Универзитет „Јосип Јуриј Штросмаер“ – Осиек (Католичкиот богословски факултет – Џаково) на тема Руска религиска философија . Njegoševi dani . ед. Наполи. Научен собир „Македонскиот јазик во историски и во современ контекст“. кн.4. год. Изработка на методологија за изучување на втор јазик (British Council. Writer`s Eye. кн. Учество на научни собири: 1. ед. 10. Скопје. 6 бр. Балканизмите во Четиријазичникот на Ѓорѓи Пулевски. Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“. 2. Супстантивизацијата на придавките како продуктивен зборообразувачки модел во македонскиот јазик. Литературен збор. во Италија. Предлозите во ПАС – и на предикати од втор ред.

The 5th international scientific conference. Р. Варна. Скопје. 13-ти Симпозиум за спорт и физичко образование на младите. На 19. Р. Проблемы руской идентичности в восприятии иностранца. Дјуиевата криткика на традиционалниот поим за вистината. Септември 2010 г. 73-92 Рецензент: 1. Институт слвяноведения. 65–90. I Меѓународна Научно-стручна конференција на Федерација на универзитетски наставници. за основно одделение.Годишен извештај (pokušaj rekonstrukcije) Izvorni znanstveni članak. Научно-практическа конференция с международно участие „Иновации в образованието”. XV Научна конференция. Македонија. Научна конференција на Великотрновски универзитет „Св. Претседател на Рецензентска комисија при Министерството за образование и наука. Билјана Попеска Учество на симпозиуми и конференции 2009 година Мај.. 27 (ноември 2009). 2009. 2009. Москва. 2009. Октомври 2010 . 213 .Кирил и Методии”. Мај. катедра “Гимнастика” и катедра Психология. 2009. Ohrid. Јуни 2010. Педагошки Факултет. Вучина Зориќ. Русе. Ноември.Бугарија.2010г покана за рецензирање на научен труд во меѓународно списание Ephemerides Theologicae Diacovenses ISSN:1330 -2655 UDK:22/28.Македонија. РАН. Macedonia. Миленко С. сборник научных трудов. – – Преводи Политичките предизвици на образованието. Скопје.Бугарија. специјална награда за краток расказ на анонимен конкурс на веб-страницата на <http://okno. Р. Учрждение Российской академии наук. за рецензија на учебник по Религиско образование. Изд.mk/node/7641> на издавачката куќа Темплум.Бугарија. Р. Р. Велико Трново. Филозофија [Скопје]. Бугарија. превод од српски Трајче Стојанов. Научна конференция на Русенския Университет. НСА”Васил Левски” Софија. тренери и едукатори по кинезиологија. Русе. 2009. Награди и признанија: 1. 26 (мај 2009). Славянский мир в третьем тысячелетии. Декември. Р. 2. Филозофија [Скопје]. Р Бугарија.2. бр. 2010. 2. Education for human society. Охрид. Октомври. Научна конференция на Русенския Университет. 2010. превод од црногорски Трајче Стојанов. Октомври. Стојниќ. педагогика и социология. бр.

д-р Борис Крстев. д-р Саша Митрев.2010 година е потврдена одлуката за избор проф. Со Одлука на Универзитетскиот сенат дел. на 29. д-р Ристо Дамбов 214 .Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип XVII. Факултетот го менува името во согласност со наставната програма и од Факултет за рударство. Формирање на Факултетот Факултетот за природни и технички науки е јавна високообразовна установа која е формирана во 1977 година во состав на Универзитетот „Св. д-р Војо Мирчовски.2009 со Одлука дел.бр. 0701-1549/17 од 5. 0801-1505/1 од 29. д-р Зоран Десподов.бр.Скопје.4 проф.7 проф. проф.2. проф. Избор на декан Ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“. д-р Благој Голомеов за декан на Факултетот природни и технички науки. д-р Тодор Серафимовски и проф. ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ Извештајот за работата на деканот на Факултетот за природни и технички науки за периодот од 1 октомври 2009 год. д-р Орце Спасовски и проф. д-р Дејан Мираковски. до 30 септември 2010 год.10. претставува сумирање на резултатите и осврт на реализираните цели и задачи кои произлегуваат од стратегијата за развој на Факултетот. д-р Тена Шијакова-Иванова и доц. Структура Наставната дејност на Факултетот ја изведуваат: редовни професори .11.2007 година.2010 година го избра проф. одржана на ден 1.бр. За продекани на Факултетот за природни и технички науки со Одлука на Наставно-научниот совет дел. д-р Благој Голомеов. 2202-200/18 од 12. проф.11. проф. Кирил и Методиј“ . На седницата на Наставно-научниот совет. проф. Организациона поставеност на Факултетот Наставно-научен совет Наставно-научниот совет е стручен орган и орган на управување на Факултетот. 1.2009 година се избрани: проф. д-р Мирјана Голомеова. д-р Благој Голомеов за декан на Факултетот за природни и технички науки. проф.12. д-р Гоше Петров. проф. д-р Блажо Боев. проф.10. Наставно-научниот совет го сочинуват избраните редовни и вонредни професори. геологија и политехника се преименува во Факултет за природни и технички науки. д-р Благој Голомеов вонредни професори . Од септември 2007 година Факултетот за природни и технички науки влезе во состав на новоформираниот државен Универзитет „Гоце Делчев“Штип. проф. доценти како и претставници на соработниците и студентите. д-р Тена Шијакова-Иванова.

ас. – проф. Афродита Зенделска дипл инж.4 Васка Серафимовска. д-р Лидија Горачинова-Илиева од Факултетот за информатика.1 Љубица Медарска-Апостолова Библиотекар . д-р Дејан Мираковски. доц.Годишен извештај доценти . помл. ангажирани се и професори од другите факултети во состав на Универзитетот и тоа: – проф. проф. доц. д-р Рубин Гулабовски.секретар на Факултетот . доц. д-р Душан Спасов. доц.ас. доц. ас. м-р Стојанче Мијалковски. ас. проф. пом. ас. Дељо Каракашев. д-р Милан Ѓоргиевски. – проф. д-р Драгица Спасова. ас. 215 . д-р Татјана Атанасова-Пачемска. доц. ас. д-р Тодор Делипетров од Електротехнички факултет. д-р Сашо Коцевски. доц. м-р Горан Тасев.10 ас. м-р Николинка Донева. д-р Верица Илиева. м-р Александра Димоска. Зоран Манасков.1 Катица Стојчева За целосно покривање на наставата. ас. д-р Васка Сандева асистенти . д-р Љупчо Михајлов од Земјоделскиот факултет. доц. доц. д-р Крсто Блажев. ас. м-р Сашко Јованов.1 доц. м-р Трајче Митев. ас. д-р Лилјана Колева-Гудева. д-р Катерина Деспот насловен доцент . – проф. проф. доц. д-р. д-р Анѓел Тасевски од Машински факултет. д-р Зоран Панов.4 пом. – проф. д-р Снежана Ставрева-Веселиновска од Педагошкиот факултет. д-р Јордан Живановиќ. – проф. лаборанти . доц. д-р Александра Милева.м-р Горан Мијоски. м-р Радмила КаранаковаСтефановска. м-р Весна Зајкова-Панева. проф. ас. м-р Ана Митаноска помлади асистенти . Цонка Чеботарева технички секретар . д-р Виолета Стефанова. д-р Владо Гичев. д-р Винета Сребренковска од Технолошко-техничкиот факултет. доц. м-р Марија Хаџи-Николова. пом.5 доц. м-р Благица Донева. д-р Симеон Симеонов. д-р Виолета Стојанова и доц. доц. м-р Марјан Делипетрев.1 Љуба Миланова референт за студентски прашања . ас. ас. Елизабета Каракашева.

2. 216 . како од функционален така и од суштински карактер..3. Биологија Во продолжение се образложени измените и корекциите во студиските програми во текот на 2010 год. Сите измени не претставуваат промена поголема од 10% од одобрената/ акредитирана програма/модул. како резултат на согледувањата и искуствата од досегашното функционирање на истите. – модернизирање и дополнување на наставните содржини и литературата кај одделните предмети. – подобрување на студиската програма. Катедри На Факултетот за природни и технички науки постојат следниве катедри: – – – – Институт за рударство Катедра за површинска експлоатација Катедра за подземна експлоатација Катедра за минерална технологија Катедра за логистика и животна средина – – – – – Институт за геологија Катедра за петрологија. минералогија и геохемија Катедра за наоѓалишта на минерални суровини Катедра за геологија и геофизика Катедра за хидрогеологија и инженерска геологија Катедра за географија – – – Инситут за архитектура и дизајн Катедра за архитектура Катедра за дизајн и технологија на мебел и ентериер Катедра за компјутерски дизајн – – Институт за градежништво Катедра за градежно инженерство Катедра за геотехнологија Во состав на Факултетот за природни и технички науки како универзитетски интердисциплинарни студии за стекнување на наставнички компетенции се востановуваат и студиски групи за: 1. Предложените измени и корекции ги имаат следниве цели: – исправка на техничките грешки. Хемија 1.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 2.4. Математика 1. изразено низ зголемување на специфичните знаења на студентите и поголема ефикасност на студирање.

На изборните предмети се додава 0+0+5 часа дополнителна активност. при што се дефинирани групи (блокови) на изборни предмети за секоја катедра посебно (Катедра за површинска експлоатација. ќе има 4 кредити и фонд на часови 1+1+1. Прва година Извршено е усогласување со Студиската програма по геологија. Информатика со 4 кредити и фонд на часови 1+1+1. со фонд на часови 0+0+2. Катедра за подземна експлоатација и Катедра за минерална технологија). Инжинерска графика и Геологија и петрографија. при што сите предмети се од постојната одoбрена/акредитирана студиска програма. Информатика со 4 кредити и фонд на часови 1+1+1. Модуларноста и дефинирањето на специјалноста се обезбедени низ изборните предмети. Согласно со препораките се воведуваат спортски активности во форма на факултативен предмет кој претствува услов за заверка на актуелниот семестар. со фонд на часови 0+0+2. се воведуваат предметите Спорт и рекреација во форма на факултативен предмет кој претствува услов за запишување на III семестар. индивидуалната работа се брише. 217 . Странски јазик со 4 кредити и фонд на часови 0+0+4. Странски јазик со 4 кредити и фонд на часови 0+0+4. Наместо предметите: Површински процеси. На изборните предмети се додава 0+0+5 часа дополнителна активност. Опис на измените во Студиската програма по геологија Согласно со препораките. Опис на измените во Студиската програма за рударство Согласно со препораките. која се состои во формирање на заедничко јадро на предмети и бришење на модулите. Во I семестар предметот Минерално инженерство се брише и се воведуваат предметите: Основи на програмирање и Минералогија. На изборните предмети се додава 0+0+5 часа дополнителна активност. Прва година Извршено е усогласување со Студиската програма по рударство. Карти и геоморфологија и Принципи во геологијата се воведени предметите: Основи на програмирање. Предметот Хемија наместо 6 кредити и фонд на часови 2+2+1. а се додава дипломски труд. Во II семестар наместо предметoт Oснови на рударство e воведен предметот Геологија со петрографија Во наредните семестри е извршена реорганизација на предметите.Годишен извештај Согласно со препораките на Министерството за образование и наука кај дел од предметите се препорачани нови основни учебници и минимално се адаптирани наставните содржини. се воведуваат предметите Спорт и рекреација во форма на факултативен предмет кој претствува услов за запишување на III семестар. Студентите се определуваат за една катедра и тој избор го задржуваат низ целиот студиум.

наместо 8 кредити и фонд на часови 2+2+2 сега имат 6 кредити и фонд на часови 2+2+1. Предметите: Проекти и проектирање. минералогија и геохемија Нема промени во листата на изборни предмети.V семестар Минералогија на глини – VI семестар Инженерска петрологија – VI семестар Органска геохемија– VII семестар Кристалографија– VII семестар Петротектоника– VII семестар Методи на петролошки испитувања – VII семестар Карпи и минерали и културно-историски споменици – VIII семестар Применета минералогија– VIII семестар Катедра за наоѓалишта на минерални суровини Од листата на изборни предмети се бришат следниве предмети: Наоѓалишта на минералните суровини Проектирање на истражни работи Економска геологија со менаџмент Менаџмент на минералните суровини Геологија на јаглени 218 . фонд на часови 2+2+1. а предметот Геофизички истражувања од VI семестар се префрла во V семестар. наместо 8 кредити и фонд на часови 2+2+2 сега имаат 6 кредити и фонд на часови 2+2+1 Четврта година Сите предмети во VII семестар носат по 6 кредити. Генеза на рудни наоѓалишта. изборните по 4 кредити. Систематика на силикати -III семестар Геохемија на магмaтски и метаморфни карпи -IV семестар Систематика на несиликати -IV семестар Геохемија на седименти и седиментациски басени -V семестар Геохемија на водите . Во VIII семестар задолжителните предмети носат по 6 кредити.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Предметот Хемија наместо 6 кредити и фонд на часови 2+2+1. Изборните предмети се распределени по семестри како што е дадено во прилогот. Втора година Предметите: Палентологија и стратиграфија. Геохемија на флуиди. Катедра за петрологија. фонд на часови 1+1+1 и дипломската работа 10 кредити. ќе има 4 кредити и фонд на часови 1+1+1. Трета година Предметот Геолошко картирање од V семестар се префрла во VI семестар. фонд на часови 2+2+1.

Годишен извештај Останатите предмети од листата на изборни предмети се распределени по семестри како што е дадено во прилогот: Метали во почвите – III семестар Геологија на средината – IV семестар Економика на минерални суровини – V семестар Истражување на минерални суровини – VI семестар Проспекција на НМС – VII семестар Рудничка геологија со проектно истражни работи– VII семестар Геологија на геотермални наоѓалишта – VII семестар Наоѓалишта на ретки и расеани елементи – VIII семестар Хидрогеохемија – VIII семестар Производствен менаџмент – VIII семестар Катедра за геологија и геофизика Се бришат следниве предмети: Интернет Бази и структури на податоци Мултимедија МАП – инфо Се додават следниве предмети: Историска геологија 1 Историска геологија 2 Посебни поглавја од геофизика Геотермална енергија Геомеханика Истражно дупчење Палеомагнетизам Предметот ГИС од задолжителен во VII семестар преминува во изборен Предметот Геологија на македонија преминува од VIII семестар во VII семестар Предметот Интерпретација и моделирање од изборен преминува во задолжителен предмет во VIII семестар. Останатите изборни предмети се распределени по семестри според дадениот прилог: Историска геологија 1 – III семестар Геофизички техники 1 – III семестар Историска геологија 2 – IV семестар Геофизички техники 2 – IV семестар Геологија на квартер – V семестар Посебни поглавја од геофизика – V семестар Дигитална обработка на податоци – VI семестар Методи на делечинска детекција – VI семестар Математички методи во геологија и геофизика – VII семестар Геомеханика – VII семестар 219 .

Предметот Хидрологија од задолжителен во VIII семестар поминува како изборен во IV семестар. 220 . Предметот Геотехнички модели на средината од изборен преминува во задолжителен во VIII семестар. Предметот Хидрогеологија на карст се менува во Геологија на карст. а на место него се става предметот Изработка на бунари. Предметот Инженерска геофизика од задолжителен во VIII семестар поминува во задолжителен во VII семестар.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Палеомагнетизам – VII семестар Сеизмотектоника – VII семестар ГИС – VIII семестар Геотермална енергија – VIII семестар Истражно дупчење – VIII семестар Компјутерска симулација на геопроцеси – VIII семестар Катедра за хидрогеологија и инженерска геологија Предметот Методика на хидрогеолошки истражувања се брише. Предметот Геомеханика од задолжителен во VII семестар преминува во изборен предмет во III семестар. Се додава нов предмет Хидрогеологија. Останатите предмети од листата на изборни предмети се распределени по семестри како што е дадено во прилогот: Хидрогеологија – III семестар Геомеханика – III семестар Методи на инженерско-геолошки истражувања – IV семестар Хидрологија – IV семестар Геологија на карст – V семестар Минерални води – V семестар Проектирање на хидрогеолошки истражувања – VI семестар Проектирање на инеженерско-геолошки истражувања – VI семестар Геотермална енергија – VII семестар Заштита на подземни води – VII семестар Изработка на бунари – VII семестар Основи на градежништво и фундирање – VII семестар Геотектоника – VII семестар ГИС – VII семестар Техничко подобрување на теренот – VII семестар Спелеологија – VIII семестар Истражно дупчење – VIII семестар Инженерско – геолошко картирање – VIII семестар Инженерска петрологија – VIII семестар Математички методи во геологијата и геофизиката – VIII семестар Геотехнички објекти – VIII семестар На изборните предмети се додава 0+0+5 часа дополнителна активност.

Опис на измените во Студиската програма по архитектура и дизајн Согласно со препораките.Годишен извештај Опис на измените во Студиската програма по географија Согласно со препораките. Предметот Историја на архитектура. На изборните предмети се додава 0+0+5 часа дополнителна активност. Индивидуалната работа во II семестар наместо 4 носи 6 кредити. Странски јазик со 4 кредити и фонд на часови 0+0+4. се воведува предметот Спорт и рекреација во форма на факултативен предмет кој предствува услов за запишување на III семестар. Предметот Проектна и техничка документација наместо 4 кредити и фонд на часови 1+1+1 ќе носи 6 кредити и фонд на часови 2+2+1. Опис на измените на Студиската програма по градежништво Согласно со препораките. Модул: Компјутерски дизајн Предметот Интернет технологии се заменува со предметот Информатика. Модул: Просторно планирање и урбанизам Предметот Градежни конструкции наместо 8 кредити и фонд на часови 2+2+2 ќе носи 6 кредити и фонд на часови 2+2+1. Предметот Дизајнирање на осветлувањето во V семестар се заменува со предметот Технологија на тапациран мебел. Индивидуалната работа во VI семестар се брише и се додава завршен испит. Информатика со 4 кредити и фонд на часови 1+1+1. уметност и урбанизам 2 наместо 6 носи 4 кредити. со фонд на часови 0+0+2. Предметот Градежни материјали наместо 4 носи 6 кредити. Странски јазик е со 4 кредити и фонд на часови 0+0+4. Странски јазик е со 4 кредити и фонд на часови 0+0+4. Индивидуалната работа од I семестар се брише. Информатика со 4 кредити и фонд на часови 1+1+1. 221 . со фонд на часови 0+0+2. во форма на факултативен предмет кој претствува услов за запишување на III семестар. Модул: Дизајн и технологии на мебел и ентериер Предметот Градежни конструкции во IV семестар се заменува со предметот Елементи на дрвените конструкции. Информатика со 4 кредити и фонд на часови 1+1+1. се воведуваат предметите Спорт и рекреација и спорт. се воведува предметот Спорт и рекреација во форма на факултативен предмет кој предствува услов за запишување на III семестар. со фонд на часови 0+0+2.

VI семестар Задолжителниот предмет Планирање на транспортна инфраструктура (од VI семестар.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Индивидуалната работа се брише и се додава завршен испит. Наместо Индивидуална работа се воведува задолжителен предмет Инфраструктурни објекти – општо со фонд на часови 1+1+1. со фонд на часови 1+1+1. Предметот Геомеханика наместо 4 кредити ќе носи 6 кредити и фонд на часови 2+2+1. механизација и правна регулатива за изградба на патишта. Предметот Геодезија од 4 семестар преминува во 3 семестар V семестар Задолжителните предмети Градежни конструкции 1 (од IV семестар) и Градежни конструкции 2 (од V семестар) се спојуваат во задолжителен предмет Градежни конструкции со фонд на часови 2+2+2. Се воведува изборен предмет Сообраќајно-техничка опрема и паркирање. со фонд на часови 1+1+1 со 4 кредити. со фонд на часови 2+2+1 и со 6 кредити и – Кинематика и динамика. за изучување во V семестар. Се воведува изборен предмет Организација. Модул: Хидротехника Предметот Статика. со фонд на часови 2+2+2. IV семестар Предметите Градежни конструкции 1 и 2 од IV и V семестар се поврзуваат во предмет Градежни конструкции со 6 кредити и фонд на часови 2+2+1. Предметот Планирање на транспортна инфраструктура од VI семестар се префрлува во V семестар. 2+2+2) се заменува со предметот Управување и одржување на патишта. кинематика и динамика се дели на два предмета и тоа: – Статика со фонд на часови 2+2+1 и со 6 кредити и – Кинематика и динамика со фонд на часови 1+1+1 со 4 кредити 222 . кинематика и динамика се дели на два предмета и тоа: – Статика. Наместо Индивидуална работа се воведува задолжителен предмет Основи на градски сообраќајници. Предметот Јакост на материјали од III семестар преминува во IV семестар и наместо 8 кредити и фонд на часови 2+2+2 ќе има 6 кредити и 2+2+1. Модул: Транспортна инфраструктура III семестар Предметот Статика.

Индустриски процеси 2 и Индустриски процеси 3. Индивидуалната работа се брише и се додава завршен испит. Логистика на опасни материи. а се воведуваат предметите Индустриски процеси 1. Опис на измените во Студиската програма по логистика Модул: Индустриска логистика Се предлага бришење на предметот Линеарно програмирање (изборен IV семестар) и негова замена со предметот Информациони системи. Воведување на предметите Индустриски процеси (задолжителен IV семестар) и Менаџмент на комунален отпад (задолжителен VI семестар). Предметот Графика и дизјан (4 ЕКТС) се заменува со предметот Инженерска графика (6 ЕКТС). Предметот Инженерство на еколошки процеси од IV семестар (задолжителен) се поместува во III семестар (задолжителен). Предметите: Производни процеси во рударството. Предметот Законски регулативи и планирање од VI семестар (задолжителен) се поместува во истиот семестар (изборен). Странски јазик со 4 кредити и фонд на часови 0+0+4. Опис на измените во Студиската програма за животна средина Согласно со препораките. се воведуваат предметите Спорт и рекреација во форма на факултативен предмет кој претствува услов за запишување на III семестар. На изборните предмети се додава 0+0+5 часа дополнителна активност. Планирање и проектирање на логистички центри. Технологии на интермодален транспорт и Интернет стопанисување (сите изборни предмети VI семестар). со фонд на часови 0+0+2. На изборните предмети се додава 0+0+5 часа дополнителна активност. Информатика со 4 кредити и фонд на часови 1+1+1. На изборните предмети се додава 0+0+5 часа дополнителна активност.Годишен извештај Предметот Јакост на материјали од III семестар се префрлува во IV семестар и наместо 8 кредити и фонд на часови 2+2+2 се заменува со 6 кредити и фонд на часови 2+2+1. Предметот Механика на флуиди од IV семестар се префрлува во III семестар и наместо 4 кредити и фонд на часови 1+1+1 се заменува со 6 кредити и фонд на часови 2+2+1. 223 . Се предлага бришење на предметите Инженерство на животна средина (задолжителен III семестар) и Математичко моделирање на средина (изборен VI семестар). На изборните предмети се додава 0+0+5 часа дополнителна активност. Производни процеси во кожарската индустрија и Производни процеси во текстилната индустрија (изборни предмети VI семестар) се бришат.

Опис на измените во Студиската програма по биологија Предметот Хемија I. се воведуваат предметите Спорт и рекреација во форма на факултативен предмет кој предствува услов за запишување на III семестар. Изборните предмети во VI семестар: Економија на средни бизниси.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Модул: Индустриски менаџмент Се предлага бришење на предметот Линеарно програмирање (изборен IV семестар) и негова замена со предметот Информациски системи со ист фонд на часови и ЕКТС. наместо 4 кредити со фонд на часови 1+1+1 ќе има 6 кредити и фонд на часови 2+2+1. Опис на измените во Студиската програма по хемија Предметот Хемија на комплексни соединенија на преодни метали наместо 4 кредити со фонд на часови 1+1+1 ке има 6 кредити и фонд на часови 2+2+1. На изборните предмети се додава 0+0+5 часа дополнителна активност. Информатика со 4 кредити и фонд на часови 1+1+1. Предметот: Аритектура на компјутери од III во IV семестар. Предметот: Архитектура на компјутери наместо 4 ЕКТС сега носи 6 кредити Индивидуалната работа во трети семестар се брише. со фонд на часови 0+0+2. Економија со современи природни ресурси и Култура на изразување и комуникација се бришат. со ист фонд на часови и ЕКТС. Предметот: Теорија на броеви – од IV во V семестар Предметот: Mатематичка анализа наместо 6 ЕКТС сега носи 8 ЕКТС. Предметите Финансиска математика и Линеарно програмирање се додават во листата на изборни предмети. Предметот Макроекономија (задолжителен VI сместар) се заменува со предметот Инженерска економија. Предметот Кристалографија наместо 4 кредити со фонд на часови 1+1+1 ќе има 6 кредити и фонд на часови 2+2+1. 224 . Опис на измените во Студиската програма по математика Предметот: Алгебра 1 се заменува со Линеарна алгебра Предметот: Алгебра 2 се заменува со Алгебра Предметот: Структури на податоци и алгоритми од V во III семестар. Хемија II. Опис на измените во Студиската програма по нови техологии и материјали Согласно со препораките. Како нови изборни предмети во VI семестар се додаваат предметите Претприемништво и Ергономија. Странски јазик со 4 кредити и фонд на часови 0+0+4.

4.одлука за исплаќање на еднократен паричен надоместок во висина на едногодишен продекански додаток за продеканите на Факултет за природни и технички науки. 3.. 225 . 3.2009 г. Дневен ред од седницата на 5. формирање на рецензентски комисии за подобност на теми за докторски дисертации.2009 година Усвојување на записникот од 10-тата седница на ННС одржана на 11. прифаќање на теми за магистерски трудови. Усвојување на записникот од 12-тата седница на ННС одржана на 23.9. Донесување на Одлука за формирање на Комисија за самоевалуација процена на квалитетот на студиските програми на Факултетот за природни и технички науки.. формирање на рецензентски комисии за избор и реизбор на наставници и соработници. Донесување на Одлука за усвојување на Правилникот за организација и работењето на Факултетот за природни и технички науки.9. д-р Мирјана Голомеова.. формирање на рецензентска комисија за издавање на учебници по одделни предмети. барања од наставници и соработници за присуство на научни собири и симпозиуми во земјава и во странство. д-р Мирјана Голомеова.10. 5.2009 г. Одлука за потврдување на избраните раководители на катедрите на Факултетот за природни и технички науки. Извештај од одржаните седници на Наставно-научен совет Во текот на оваа година се одржани вкупно 15 седници на Наставнонаучниот совет. Донесување на Одлука за потврдување на одлуките за избор на раководители на катедрите на ФПТН. 3.2009 г. Од направената анализа на дневните редови на наведените седници е констатирано дека се разгледувани повеќе значајни точки: наставна проблематика.9. Усвојување на записникот од 11-тата седница на ННС одржана на 23. 2. д-р Тена Шијакова Иванова и проф. Одлука за формирање на Комисија за процена на квалитетот на студиските програми – самоевалуација на Факултетот за природни и технички науки. 2. Донесени одлуки: 1. формирање на рецензентски комисии за јавни одбрани на магистерски трудови. Донесување на Предлог-одлука за исплаќање на еднократен паричен надоместок на продеканите проф. Разно. барања од студенти и др. д-р Тена Шијакова-Иванова и проф. проф. – – – 1.Годишен извештај Дополнително изработен е Елаборат за организирање на нова Студиска програма по компјутерски дизајн во рамките на Факултетот за природни и технички науки на Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип. Предлог .

д-р Дејан Мираковски.2009 година. 5. 15. Донесување на Одлука за усвојување на Правилникот за внатрешните односи и работењето на Факултетот за природни и технички науки.10. 10. Одлука за одобрување на отсуството на доц. Разгледување на рецензентскиот извештај за оценка на пријавената тема за докторската дисертација и подобноста на кандидатот м-р Ферат Шала. 7. 12.10. 11. Донесување на Одлука за формирање на Уредувачки одбор за издавање на списанието „Природни ресурси и технологии“.10. 9. 2.асистент/асистент за научната област геотехнологија по објавен Конкурс од 1.асистент/асистент за научната област архитектура.10.2009 г. урбанизам и планирање по објавен Конкурс од 1.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 4. 5. Донесување Предлог-одлуки за ангажирање на наставници кои ќе изведуваат настава на трет циклус на студии на Факултетот за природни и технички науки. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на наставник во насловно звање доцент/вонреден професор за наставно.2009 година. 6. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на соработник помл. Донесување на Одлука за избор на координатор за ЕКТС. Одлука за продолжување на септемвриска испитна сесија.2009 година. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на соработник помл. 14. Донесување на Одлука за потврдување на изборот на раководител на Институтот за геологија. Разно. . Донесување на Одлука за потврдување на изборот за раководител на Институтот за рударство. Барања од вработени и студенти. 8. Донесување на Предлог-одлука за плаќањето за дополнителните услови односно диференцијалните испити за кандидатите кои се запишани на трет циклус на студии.10.2009 година Усвојување на записникот од 13-тата седница на ННС одржана на 5. – 1. 13.2009 година.научното подрачје Градежништво и водостопанство по објавен Конкурс од 1. а не завршиле соодветни академски студии од втор циклус. 4. Донесување на Одлука за формирање на Конкурсна комисија за запишување на студенти на втор циклус на студии на Факултетот за природни и технички науки. урбанизам и планирање по објавен Конкурс од 1. 3.. 226 Дневен ред од седницата на 21.10. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на наставник во сите звања за наставно-научното подрачје архитектура.

Донесување на Одлука за утврдување на еден или повеќе кандидати за избор на декан на Факултетот за природни и технички науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. д-р Дејан Мираковски./асистент) за наставно-научното подрачје архитектура. 4. Усвојување на Годишниот извештај за работата на деканот на ФПТН за периодот од 1. Одлука за прифаќање на барањето и префрлување на студент од Катедрата за минералогија. 14. Одлука за усвојување на Правилникот за внатрешните односи и работењето на Факултетот за природни и технички науки. 9. 2. Предлог-одлука за ангажирање на трет циклус на проф. 3. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на еден соработник (помл. Одлука за потврдување на избраниот раководител на Институтот за рударство на ФПТН. Одлука за одобрување на отсуство на доц. а не завршиле соодветни академски студии од втор циклус. 2. Одлука за прифаќање на Извештајот од Рецензентската комисија за утврдување на подобноста на темата „Реструктуирање на рудниците за олово и цинк во Косово“ од кандидатот м-р Ферат Шала. урбанизам и планирање. урбанизам и планирање.9. д-р Благоја Марковски.ас.Годишен извештај Донесени одлуки: 1. 8. Одлука за избор на координатор за ЕКТС.2009 година. 13. 3.2009 година 1. д-р Доне Гершаковски.10. Предлог-одлука за плаќањето за дополнителните услови. односно диференцијалните испити за кандидатите кои се запишани на трет циклус на студии. 7. д-р Драган Колчаковски. 227 . Предлог-одлука за ангажирање на трет циклус на проф. 6.2008 до 30. Дневен ред од седницата на 28. 11. 5. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на еден наставник за наставно-научното подрачје архитектура. Предлог-одлука за ангажирање на трет циклус на проф. Предлог-одлука за ангажирање на трет циклус на проф. 12. Одлука за потврдување на избраниот раководител на Институтот за геологија на ФПТН.10. Донесување на Предло-одлука за прифаќање на студиските програми за организирање на трет циклус на универзитетски студии (докторски) на Факултетот за природни технички науки. Одлука за формирање на Конкурсна комисија за запишување на студенти на универзитетски академски студии од втор циклус. петрологија и геохемија на Катедрата за хидрогеологија. Одлука за формирање на Уредувачки одбор за издавање на списанието „Природни ресурси и технологии“. 15. 16. д-р Трајче Стафилов. 10.

7. Одлука за прием на втор циклус на Миле Илиев. Донесени одлуки: 1. 26. Одлука за прием на втор циклус на Ирена Кацарски. Одлука за прием на втор циклус на Григориос Хантхопоулос. Одлука за прием на втор циклус на Милан Стојков. 9. Одлука за прием на втор циклус на Драган Ристовски. Одлука за прием на втор циклус на Дафинка Димитрова. 228 . 10. Предлог-одлука за ангажирање на м-р Тодорка Грозданова за предметот Англиски јазик на Катедрата за компјутерски дизајн во Кавадарци. 12.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 4. Донесување на одлуки за одобрување и запишување на втор циклус универзитетски академски студии на студентите кои ги исполнуваат условите за прием. 5. Одлука за прием на втор циклус на Благица Атанасова. 8. 14. 23. Одлука за прием на втор циклус на Панче Арсов. 6. 21. 20. 24. 5. 25. 15.2008 година до 30. Одлука за прием на втор циклус на Елена Катарова. 11. 6. Одлука за прием на втор циклус на Тони Гаврилов. Одлука за прием на втор циклус на Драган Миленковски. Одлука за прием на втор циклус на Жаклина Ристевска. Одлука за прием на втор циклус на Горан Сирачевски. 13. Одлука за утврдување на еден или повеќе кандидати за избор на декан на ФПТН. Одлука за прием на втор циклус на Александар Лазаров. Одлука за одбивање на Влатко Алексовски за запишување на втор циклус. Одлука за прием на втор циклус на Дејан Павлов. 3. Одлука за прием на втор циклус на Марија Михајилова. Одлука за прием на втор циклус на Ѓорги Везенковски. Одлука за прием на втор циклус на Емилија Ивановска. 8. Одлука за прием на втор циклус на Ванчо Аџиски. 19. 2. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на деканот на Факултетот за природни и технички науки за периодот од 1. Одлука за прием на втор циклус на Саше Митрев.9. 22. 18. Одлука за прием на втор циклус на Јасминка Коколанска. Донесување на Одлука за формирање на Конкурсна комисија за запишување на студенти на универзитетски академски студии од втор циклус.2009 година. Разгледување на доставените пријави за изработка на магистерски трудови. Предлог-одлука за прифаќање на студиските програми за организирање на трет циклус на универзитетски студии (докторски) на Факултетот за природни технички науки.10. Разно. 16. 4. 17. 7. Одлука за прием на втор циклус на Зоранчо Богдановски.

40. Одлука за прием на втор циклус на Димче Трендафилов. Одлука за прием на втор циклус на Марија Стојановска. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд од Златко Пелтековски. 42. Одлука за прием на втор циклус на Владко Берков. Одлука за прием на втор циклус на Горан Серафимов. 33. Одлука за прием на втор циклус на Горан Лонгуров. 56. 47. 55. Одлука за прием на втор циклус на Благој Михов. 38. Одлука за прием на втор циклус на Софче Трајкова. 44. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд од Амелија Миќиќ. Одлука за прием на втор циклус на Дејанчо Петров. Одлука за прием на втор циклус на Сашко Коруновски. 28. 48. 35. 49. 34. 53. 37. 32. 36. 30. Одлука за прием на втор циклус на Лазар Ѓоргиев. Одлука за прием на втор циклус на Елизабета Каракашева. 229 .Годишен извештај 27. Оодлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд од Драги Пелтечки. 45. 50. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд од Кирил Јованов. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд од Добриела Рогожарева. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд од Милица Николова. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд од Коле Илијевски. Предлог-одлука за ангажирање на м-р Тодорка Грозданова за предметот Англиски јазик на Катедрата за компјутерски дизајн во Кавадарци. 29. Одлука за формирање на конкурсна комисија за запишување на студенти на втор циклус на универзитетски академски студии. 41. 39. Одлука за прием на втор циклус на Марјан Максимов. 54. Одлука за прием на втор циклус на Видан Лазарев. 52. 31. Одлука за прием на втор циклус на Силвана Мицева. 51. Одлука за прием на втор циклус на Новица Петрушев. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд од Јулија Ристова. Одлука за прием на втор циклус на Дарко Шумантев. Одлука за прием на втор циклус на Елена Јанкова. 46. 43. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд од Симон Атанасов. Одлука за прием на втор циклус на Влатко Трпески. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд од Наташа Попевска.

3. Разно. Донесени одлуки: 1. Барања од вработени и студенти.. Донесување на одлуки за одобрување и запишување на втор циклус универзитетски академски студии на студентите кои ги исполнуваат условите за прием (продолжен конкурс). Одлука за прием на втор циклус на Анета Донкова-Петрушова.. 16. Одлука за прием на втор циклус на Александар Донев. 7. 2. Донесување на Одлука за избор на продекани на Факултетот за природни и технички науки. Донесување на Одлука за избор на двајца соработници (во звање помлад асистент/асистент) за наставно-научната област градежништво и водостопанство на ФПТН. Одлука за избор на м-р Сања Спировска во звање помлад асистент за наставно-научната област градежништво и водостопанство. 8. Одлука за прием на втор циклус на Звонко Каширски. 4.10. 2. октомври 2009 г. 17. Одлука за избор на продекани на Факултетот за природни и технички науки. Одлука за прием на втор циклус на Марина Алексова. 6. Одлука за прием на втор циклус на Филип Иванов. Одлука за избор на м-р Горан Мијоски во звање асистент за наставнонаучната област градежништво и водостопанство. Одлука за одбивање на Ивица Ефтимов за запишување на втор циклус. Разгледување на рецензентскиот извештај за оценка на пријавената тема за докторската дисертација и подобноста на кандидатот м-р Ѓорги Димов.28. 10. 13. Одлука за прием на втор циклус на Влатко Крстевски.11. Одлука за прием на втор циклус на Јордан Трајчевски. Одлука за прием на втор циклус на Дејан Борски. 12. 3. Одлука за прифаќање на Извештајот од Комисијата за подобност на темата за докторска дисертација под насло: „Методологија на истражување и дефинирање на инженерско-геолошките карактеристики на наоѓалиштата на архитектонско-градежен камен во Р. 5. 230 . 6.10. Одлука за прием на втор циклус на Никола Механџиски. 11. Усвојување на записникот од 15-тата седница на ННС одржана на 28. Дневен ред од седницата на 11. 15. Одлука за прием на втор циклус на Васја Дамески.2009 г. според Универзитетски билтен бр.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип – – 1. 14. 9. 4.2009 г.Македонија“ од кандидатот м-р Ѓорги Димов. Одлука за прием на втор циклус на Љубомир Зафировски. Одлука за прием на втор циклус на Митко Лиговски. 5.2009 година Усвојување на записникот од 14-тата седница на ННС одржана на 21.

д-р Виолета Стефанова на втор циклус на студии на ФПТН. 20. Разгледување на покриеноста на наставата на втор циклус на Факултетот за природни и технички науки. Барања од вработени и студенти. 231 . д-р Дељо Каракашев на втор циклус на студии на ФПТН. 4. д-р Гоше Петров на втор циклус на студии на ФПТН. д-р Дејан Мираковски на втор циклус на студии на ФПТН. д-р Зоран Десподов на втор циклус на студии на ФПТН. 3. Донесување на Одлука за покренување на постапка за распишување на Конкурс за избор на еден соработник во звање асистент за наставно-научната област геофизика. 22. 5. Разно..ас. Одлука за ангажираност на доц. Одлука за ангажираност на проф. Одлука за ангажираност на проф. Одлука за покриеноста на наставата на втор циклус на Факултетот за природни и технички науки. Одлука за набавка на моторно возило за потребите за изведување на апликативна и научноистражувачка работа на Катедрата за површинска експлоатација.11.2009 г. 19. д-р Блажо Боев на втор циклус на студии на ФПТН. 2. Одлука за одобрување на отсуството на помл. д-р Борис Крстев на втор циклус на студии на ФПТН. 9. 7. Одлука за ангажираност на проф.2009 година Усвојување на записникот од 16-тата седница на ННС одржана на 11. Одлука за одобрување на отсуството на доц.Годишен извештај 18. Одлука за прием на втор циклус на Валентина Пешова. 5. Одлука за ангажираност на проф. – 1. Одлука за ангажираност на проф. Афродита Зенделска. 4. 6. Донесени одлуки: 1. Дневен ред од седницата на 26. Одлука за ангажираност на доц. Одлука за ангажираност на проф. 2. 3. Донесување на Одлука за ангажирање на еден наставник за наставнонаучното подрачје рударство по предметите Рудно-машинско инженерство и Механика на флуиди. 11. Одлука за ангажираност на доц. д-р Зоран Панов на втор циклус на студии на ФПТН. 8. 21. 23. д-р Благој Голомеов на втор циклус на студии на ФПТН. д-р Војо Мирчовски на втор циклус на студии на ФПТН. 10. Одлука за прием на втор циклус на Бојан Ангеловски.11. Одлука за ангажираност на проф. Одлука за прием на втор циклус на Кире Станојоски. д-р Дејан Мираковски.

29. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на проф.м-р Марија Хаџи-Николова. д-р Соња Лепиткова на втор циклус на студии на ФПТН. д-р Сашо Коцевски на втор циклус на студии на ФПТН. д-р Јордан Живановиќ на втор циклус на студии на ФПТН. 30. Одлука за одобрување на отсуство за патување во земјата на проф.м-р Стојанче Мијалковски. д-р Орце Спасовски.ас. 18. поднесено од Љубиша Костадинов. Oдлука за прифаќање на Барањето од студентот на втор циклус Виктор Сарафов. 190/09 од Т. Одлука за ангажираност на проф.ас. 17. Одлука за ангажираност на проф. д-р Зоран Десподов. д-р Мирјана Голомеова на втор циклус на студии на ФПТН. Одлука за ангажираност на проф. 13. 26. Одлука за усвојување на пријавата за софинансирање на развојноистражувачкиот проект под наслов „Изведување на дупчечко- 232 . д-р Тодор Серафимовски на втор циклус на студии на ФПТН.ас.о. 31. 15. 21.м-р Трајче Митев. Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден асистент во звање асистент за наставно-научната област геофизика. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на проф. ас. 25. Скопје. помл. 16. доц. д-р Тодор Делипетров на втор циклус на студии на ФПТН.ас. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на помл. д-р Ристо Дамбов. Одлука за одбивање на барањето за продолжување на студиите на втор циклус на Студиската програма по инженерство на животна средина. 27. Одлука за ангажираност на проф.д-р Дејан Мираковски. д-р Орце Спасовски на втор циклус на студии на ФПТН. ас. 19. м-р Николинка Донева.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 12. Одлука за ангажирање на проф. 20. д-р Тена Шијакова-Иванова на втор циклус на студии на ФПТН. Одлука за усвојување на пријавата за софинансирање на развојноистражувачкиот проект под наслов „Можности за воведување на нова технологија за добивање на мермерни блокови со каменорезна верижна пила“. 22. д-р Војо Мирчовски.м-р Марија Хаџи-Николова и помл. Одлука за ангажираност на проф.о.Д. 28.м-р Стојанче Мијалковски. помл. ас. главен истражувач проф. Албатрос увоз-извоз . Одлука за ангажираност на проф. 24. помл. д-р Славко Младеновиќ – редовен професор во пензија по предметите Рудно-машинско инженерство и Механика на флуиди. Одлука за ангажираност на проф. Одлука за набавка на книги врз основа на Профактура бр. Одлука за ангажираност на доц. Радмила Каранакова-Стефановска 23. 14.д. Одлука за одобрување на отсуство за патување во земјава на помл.

Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Стојанче Николов. Влатко Берков. Димче Трендафилов. главен истражувач проф. 33. 1 декември 2009 г.31.11. 4. Донесување на Одлука за избор на еден наставник (во звање доцент) за наставно-научната област архитектура. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Страше Маневски. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Анкица Илијева. 3. Валентина Пешова и Звонко Каширски. Донесување на Одлука за прифаќање на Извештајот од Рецензентската комисија за утврдување на подобноста на темата за докторска дисертација под наслов „Одговор на геотехнички модел на средината од минирање“ на кандидатката м-р Цветанка Матраковска.2202-200/19 од 12.32.2009 година. Донесување на Одлука за избор на еден соработник (во звање помлад асистент) за наставно-научната област архитектура. 8.2009. главен истражувач проф.. 1 декември 2009 г. 34. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Сашо Јовчевски. 2. 9. Одлука за усвојување на пријавата за софинансирање на развојноистражувачкиот проект под наслов „Примена на неексплозивни средства при разрушување на големи блокови и стари објекти“. Александар Донев. одржана на 26. д-р Ристо Дамбов. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Анкица Илијева.2009 година Усвојување на записникот од 17-тата седница на ННС. 7. според Универзитетски билтен бр. 6. – 1.12.. Видан Лазарев. Благој Михов. 5. Дарко Шумантев. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Ана Каранфилова-Мазневска. урбанизам и планирање на ФПТН според Универзитетски билтен бр. 16 октомври 2009 г.32.. Разгледување на покриеноста на наставата во летниот семестар на прв циклус на студии на Факултетот за природни и технички науки. урбанизам и планирање на ФПТН. Дневен ред од седницата на 15. д-р Ристо Дамбов.Годишен извештај минерски работи во функција на намалување на трошоците при примарно дробење на варовник за добивање на технички камен за градежништвото“. 233 . 10.11. Одлуки за признавање на испити за втор циклус за следниве студенти: Горан Лонгуров. Донесување на Одлука за избор на еден соработник (во звање асистент) за наставно-научната област архитектура. 11. урбанизам и планирање на ФПТН според Универзитетски билтен бр. Одлука за дополнување на Одлуката бр. 32.

12. Барања од вработени и студенти... Разно. за назначување на екстерен ментор при изработката на докторската дисертација под наслов „Дефинирање на корелационата зависност помеѓу сеизмичкото и магнетното поле – модел Р. 234 .3. за назначување на екстерен ментор при изработката на докторската дисертација под наслов „Развој на модели за загадување на водите и процена на ризикот од загадување на водите од жешките точки во Р. Донесување на Одлука за дополнување на Одлуката бр. 24. за назначување на екстерен ментор при изработката на докторската дисертација под наслов „Современ пристап во контршола и управување на загадените руднички води и избор на оптимален модел на примерот на рудникот Бучим“ од кандидатката м-р Марија Хаџи-Николова. 23..2009 г.2202127/11 од 10.2202-59/8 од 19.7. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на соработник . за назначување на екстерен ментор при изработката на докторската дисертација под наслов „Анализа на загадување на воздухот од емисиите на стационарните извори и формирање на реален модел на квалитетот на воздухот како основа за систем за управување со аерозагадувањето“ од кандидатката м-р Магдалена Трајковска-Трпеска. Барање од студенти на втор циклус на ФПТН.2202-127/10 од 10. Донесување на Одлука за дополнување на Одлуката бр. спектрална анализа и теорија на филтри во применетата геофизика“ од кандидатот м-р Игор Стојановиќ.2202-149/ 17 од 14. 19.2009 г. Донесување на Одлука за формирање на Комисија за оцена на магистерски труд под наслов „Наоѓалиште Иловица: геолошко минералошки и генетски карактеристики“ од кандидатката Добриела Рогожарева.Македонија“ од кандидатот м-р Благица Донева. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Роберт Зинзовски.4. 13.2009 г. 22.2009 г.2202-88/9 од 29. за назначување на екстерен ментор при изработката на докторската дисертација под наслов „Оптимизација на диспечерски систем за управување на мобилна рударска опрема со примена на GPS технологии“ од кандидатот м-р Тодор Чекеровски. 16.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 12.4.Македонија“ од кандидатката м-р Лендита Дика.2009 г. Донесување на Одлука за дополнување на Одлуката бр. 15. 17.2009 година. 21. во дневниот весник Дневник. 14. Донесување на Одлука за дополнување на Одлуката бр.асистент за научната област геофизика по објавен Конкурс од 7.9.7... Донесување на Одлука за дополнување на Одлуката бр. 20. за назначување на екстерен ментор при изработката на докторската дисертација под наслов „Процесирање на геолошки податоци. Донесување на Одлука за дополнување на одлуката бр. 18. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Благојче Митревски.2202-88/8 од 29.2009 г.

Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд под наслов „Оптимизација на работа на роторен багер при експлоатација на јаглен во функција на минимизирање на трошоци за преместување“ од кандидатот Роберт Зинзовски. урбанизам и планирање. 10. 7. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд под наслов „ Дизајнирање на работните косини на П.К. 8. 3. 14. 9. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за подготвување и поднесување на писмен извештај за пријавените кандидати по Конкурсот од 7. 5. 4. Одлука за избор на м-р Ана Митановска во звање асистент за наставно-научната област архитектура. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд под наслов „ Дефинирање на зависност меѓу квалитетот на шкрилестите карпести маси и брзините на движење на еластичните бранови“ од кандидатот Стојанче Николов. ‘Ржаново во функција од обезбедување на факторот на сигурност“ од кандидатката Анкица Илијева. 13. 11. 12. Одлука за покриеноста на наставата и ангажираност на наставниците во летниот семестар на Факултетот за природни и технички науки. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд под наслов „Одржлив развој на производ“ од кандидатката Ана Каранфилова-Мазневска. 235 . Одлука за прифаќање на Извештајот од Комисијата за утврдување на подобноста на темата „Oдговор на геотехнички модел на средината од минирање“ од кандидатката м-р Цветанка Матраковска. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд под наслов „Симулационо моделирање и анализа при подземниот руднички транспорт“ од кандидатот Горан Поп-Андонов. урбанизам и планирање. 6.Годишен извештај Донесени одлуки: 1.2009 година. Одлука за избор на д-р Катерина Деспод во звање доцент за наставнонаучната област архитектура. Одлука за избор на м-р Александра Димоска во звање помлад асистент за наставно-научната област архитектура. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд под наслов „Планирање на развој на површински коп на јаглен во функција на геотехничка стабилност на работните косини“ од кандидатот Страше Маневски. урбанизам и планирање. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд под наслов „Проценка на геотехничката стабилност на работните косини и мерки и постапки за нивна стабилизација“ од кандидатот Сашо Јовчевски. 2.12. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд под наслов „Повеќекритериумски оптимизациони техники на одлучување за избор на систем на експлоатација на јаглен“ од кандидатот Благојче Митревски.

Сашко Маневски. Ирена Грозданова. Весна Мојсова. Сања Стоилова. 20. Ванчо Јошевски.1. Одлука за усвојување на пријавата за финансирање на научноистражувачкиот проект под наслов „Еколошки ризици поврзани со природната радиоактивност и присуството на гранитоидите во планината Огражден (Југозападна Бугарија и Источна Македонија)“. Атанасовски Виктор. Горан Мијалов. 28. Одлука за дополнување на Одлуката бр. Гордана Колева.2202-149/17 од 14. 23. Одлука за дополнување на Одлуката бр. Марија Мицова.2202-88/9 од 29. Одлука за одобрување на Барањето на студентот Бојан Димитров. Методи Крнчески. Дејан Јефтимов и Марио Митев 30. Блашко Арсов. Калиопи Босиланова. 29. Владимир Тодоровски. Стефанија Стојанова.7. Мијалче Барутчиев. 236 .2009 година. Мартин Стоилов. Верица Захаријева. 31. Одлука за одобрување на Барањето на студентот Зоранчо Пецуровски 27.2009 година. Дарко Марков. Одлука за дополнување на Одлуката бр. Марија Атанасова. 24. Одлука за дополнување на Одлуката бр.2009 година. 25. Одлука за одбивање на Барањето од група студенти од втор циклус. Деан Ицев. Слаџана Горгиева. Одлука за одобрување на Барањето на студентот Методи Крнчески.2202-127/10 од 10.7. Даниел Наунов. Одлука за одобрување на Барањето на студентот Александар Митев.2010 година 1. Марија Наумова. Влатко Лазов. Одлуки за прифаќање на барањата на студентите: Верица Михајлова. Одлука за одобрување на Барањето на студентот Оливер Алексов.3. Димитар Кулаков. Александар Атанасов.4. Разгледување на иницијативата на Министерството за образование и наука и донесување на Одлука за отворање на дисперзирани студии од Факултетот за природни и технички науки.2202-127/11 од 10. Одлука за дополнување на Одлуката бр. 21. Горан Ангелов. 18.2009 година.2202-59/8 од 19. Дневен ред од седницата на 22. Одлука за дополнување на Одлуката бр. Елена Костадиновска.2202-88/8 од 29. Одлука за одобрување на Барањето на студентот Мите Зиков. 17. Одлука за одобрување на Барањето на студентот Димитар Николовски 26. Вангел Ташков. главен истражувач проф.9. д-р Тодор Серафимовски.04. Добриела Санева. Атанаско Николов. Борче Јаневски. Радмила Јанкова. Дејан Манев. Ацо Мијоски. Одлука за одобрување на Барањето од студентот Слободан Марковски. 16. 22.2009 година.2009 година 19. Петар Петковски.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 15.

5. Донесување на Одлука за усвојување на предлог-пријавата за финансирање на научноистражувачкиот проект под наслов „Anthropogenic effects on the human environment in the neogene basins in the se Europe“. – Студиска програма за рударство и геологија (модул Архитектонско градежен камен) во Прилеп за учебната 2010/2011 г. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за оцена на магистерскиот труд под наслов „Оптимизација на техничкоекономските параметри на методата за хоризонтално покривно откопување со хидрозаполнување на рудни тела со благ пад и различна дебелина“ од кандидатот Слободан Марковски. 6.2010 година Усвојување на записниците од 18-тата седница на ННС.2010 г. – Студиска програма за градежништво во Куманово за учебната 2011/2012 г. Дневен ред од седницата на 29. главен истражувач проф.Годишен извештај Донесени одлуки: 1. 2. Предлог-одлука за отворање на дисперзирани студии од следниве студиски програми: – Студиска програма за дизајн и технологии за мебел и ентериер во Пехчево за учебната 2011/2012. 8.1. д-р Тодор Серафимовски. Донесување на одлуки за ангажирање на наставниците за летен семестар на втор циклус на студии на Факултетот за природни и технички науки. главен истражувач проф. Донесување на Одлука за усвојување на Предлог-пријавата за финансирање на научноистражувачкиот проект под наслов „Примена на долгоживеечките космогени нуклиди (26 Al. главен истражувач проф.12..1. д-р Тодор Серафимовски. 4. Донесување на одлуки за ангажирање на наставниците за летен семестар на прв циклус на студии на Факултетот за природни и технички науки.2009 и првата седница на ННС одржана на 22. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за оцена на магистерскиот труд под наслов „Наоѓалиште Иловица: геолошко минералошки и генетски карактеристики“ од кандидатката Добриела Рогожарева. одржана на 15. 10 Be) во одредувањето 237 . 3. Донесување на Одлука за усвојување на предлог-пријавата за финансирање на научноистражувачкиот проект под наслов „Структурно – металогенетски проучувања на територијата на Република Македонија“. – 1.. Донесување на Одлука за усвојување на предлог-пријавата за финансирање на научноистражувачкиот проект под наслов „Анализа на влијателни параметри при примарни минирања во функција за добивање на соодветна гранулација на изминираниот материјал при експлоатација на минералните суровини“. д-р Ристо Дамбов. 7.

д-р Војо Мирчовски. главен истражувач проф. 12. главен истражувач проф. Донесување на Одлука по Предлог-иницијативата за конкурирање за наградата „Гоце Делчев“ за 2010 година за книгата-делото „Генеза на рудни наоѓалишта“ од проф. Донесување на Одлука за усвојување на Предлог-пријавата за финансирање на научноистражувачкиот проект под наслов „Присуство на тешки метали во површинските и подземните води во регионот на Овче Поле и нивно влијание врз квалитетот на животната средина“.Македонија“.Електротехнички прописи за 2010 година. 13. д-р Тодор Серафимовски. Барања од студенти. Донесување на Одлука за усвојување на Предлог-пријавата за финансирање на научноистражувачкиот проект под наслов „Геомагнетен модел на Р. д-р Зоран Панов. 15. главен истражувач проф. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за оцена на магистерскиот труд под наслов „Оптимизација на техничкоекономските параметри на методата за хоризонтално покривно 238 . д-р Блажо Боев. Донесување на Одлука за усвојување на Предлог-пријавата за финансирање на научноистражувачкиот проект под наслов „Хидрогеолошки карактеристики на сливното подрачје на карстниот извор Студенчица и одредување на санитарно заштитни зони“. Донесување на Одлука за усвојување на Предлог-пријавата за финансирање на научноистражувачкиот проект под наслов „Корелација на геотектонската реонизација со геофизичките полиња на територијата на Р. Донесени одлуки: 1. 18. главен истражувач проф. 16. д-р Гоше Петров.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 9. на степенот на ерозијата на подрачјето на наоѓалиштето Алшар“.Македонија 2010/2011“. главен истражувач проф. 14. Барања од вработени. 19. д-р Тодор Делипетров. Разно. 17. Донесување на Одлука за набавка на Водич . д-р Орце Спасовски. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за оцена на магистерскиот труд под наслов „Наоѓалиште Иловица: геолошко минералошки и генетски карактеристики“ од кандидатката Добриела Рогожарева. 2. 11. 10. главен истражувач проф. Донесување на Одлука за усвојување на темите за магистерски трудови на студиските програми за втор циклус на Факултетот за природни и технички науки. Донесување на Одлука за усвојување на Предлог-пријавата за финансирање на научноистражувачкиот проект под наслов „Еколошки насочена рударска експлоатација на јаглен како основен енергенс со нула емисија на CO2 во Република Македонија“.

8. главен истражувач проф. д-р Војо Мирчовски. откопување со хидрозаполнување на рудни тела со благ пад и различна дебелина“ од кандидатот Слободан Марковски. д-р Тодор Делипетров. 239 . главен истражувач проф. 7. Одлука за усвојување на Предлог-пријавата за финансирање на научноистражувачкиот проект под наслов „Присуство на тешки метали во површинските и подземните води во регионот на Овче Поле и нивно влијание врз квалитетот на животната средина“. главен истражувач проф. Одлука за усвојување на Иницијативата за конкурирање за наградата „Гоце Делчев“ за 2010 година за книгата – делото „Генеза на рудни наоѓалишта“ од проф. Одлука за усвојување на Предлог-пријавата за финансирање на научноистражувачкиот проект под наслов „Геомагнетен модел на Р. главен истражувач проф.Македонија 2010/2011“. д-р Блажо Боев. одлука за усвојување на Предлог-пријавата за финансирање на научноистражувачкиот проект под наслов „Anthropogenic effects on the human environment in the neogene basins“. главен истражувач проф. д-р Тодор Серафимовски. Одлука за усвојување на Предлог-пријавата за финансирање на научноистражувачкиот проект под наслов „Корелација на геотектонската реонизација со геофизичките полиња на територијата на Р. д-р Зоран Панов. 11. Одлука за усвојување на Предлог-пријавата за финансирање на научноистражувачкиот проект под наслов „Структурно – металогенетски проучувања на територијата на Република Македонија“. д-р Ристо Дамбов. 10 Be) во одредувањето на степенот на ерозијата на подрачјето на наоѓалиштето Алшар“. главен истражувач проф. 10. д-р Тодор Серафимовски. главен истражувач проф. 9. Одлука за усвојување на Предлог-пријавата за финансирање на научноистражувачкиот проект под наслов „Анализа на параметри на влијание при примарни минирања во функција за добивање на соодветна гранулација на изминираниот материјал при експлоатација на минералните суровини“. 5. 6.Македонија“. главен истражувач проф. главен истражувач проф. Одлука за усвојување на Предлог-пријавата за финансирање на научноистражувачкиот проект под наслов „Хидрогеолошки карактеристики на сливното подрачје на карстниот извор Студенчица и одредување на санитарно заштитни зони“. д-р Гоше Петров. Одлука за усвојување на Предлог-пријавата за финансирање на научноистражувачкиот проект под наслов „Примена на долгоживеечките космогени нуклиди (26 Al. Одлука за усвојување на Предлог-пријавата за финансирање на научноистражувачкиот проект под наслов „Еколошки насочена рударска експлоатација на јаглен како основен енергенс со нула емисија на CO2 во Република Македонија“. 12.Годишен извештај 3. д-р Тодор Серафимовски. 4. д-р Орце Спасовски.

Одлука за набавка на Водич . д-р Блажо Боев на ПМФ при Универзитет „Св. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на проф. Донесување на Предлог-одлука за бројот на студентите кои ќе се запишат на Факултетот за природни и технички науки во учебната 2010/2011. 240 Дневен ред од седницата на 23. Донесување на Одлука за избор на раководител на Студиската програма по хемија. за потребите на библиотеката на ФПТН. 14. Одлука за одобрување на Барањето на студентот Ана Миланова. Одлука за усвојување на темите за магистерски трудови на Факултетот за природни и технички науки. Донесување на Одлука за избор на координатор на Институтот за архитектура и дизајн. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на доц. д-р Орце Спасовски. Афродита Зенделска. .Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 13.Електротехнички прописи за 2010 година. Донесување на Одлука за набавка на учебници чиишто автори се наставници на ФПТН. Донесување на Одлука за ангажирање на проф. Одлука за одобрување на Барањето на студентот Бранко Јованов. одржана на 29.2. 10. 15. 20. 17. Донесување на Одлука за избор на раководител на Студиската програма по математика. Донесување на Одлука за избор на раководител на Студиската програма по биологија. 16. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на помл. 3. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден соработник во звање асистент за наставно-научната област архитектура. редовен професор во пензија на група предмети на прв циклус на студии на ФПТН. 9. 21. – 1. 5. 19.2010 година Усвојување на записниците од 2. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на проф. 2. 18. 7. 8. ас. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на помл. Кирил и Методиј“ во Скопје. 22.м-р Трајче Митев. Одлука за одобрување на Барањето на студентот Анѓел Савев. д-р Дејан Мираковски. ас. 6. д-р Војо Мирчовски. д-р Стојан Здравев. седница на ННС. Донесување на Одлука за формирање на Работна група за ревидирање на студиските програми на Институтот за рударство. Донесување на Предлог-одлука за давање на согласност за ангажирање на проф. урбанизам и планирање на Факултетот за природни и технички науки.2010. 4.1. Институтот за геологија и Институтот за градежништво.

Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Иле Андоновски. 20. 241 . Одлука за избор на координатор на Институтот за архитектура и дизајн. 15. Одлука за набавка на книги за потребите на библиотеката на Факултетот. Донесување на Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Добриела Рогожарева под наслов „Наоѓалиште Иловица: геолошко – минералошки и генетски карактеристики“. Одлука за ангажирање на проф. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Илија Дамбов. 19. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Димитар Христов.Годишен извештај 11. 6. урбанизам и планирање на Факултетот за природни и технички науки. 17. 5. осми семестар на Институтот за рударство – Катедра за површинска експлоатација и Обработка на АГК со фонд на часови 2+2. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Јане Богданов. Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден соработник во звање асистент за наставно-научната област архитектура. 4. 24. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Никола Ржаникоски. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Валериј Пенев. 2. 12. Донесени одлуки: 1. Предлог-одлука за бројот на студентите кои ќе се запишуваат во академската 2010/2011 на Факултетот за природни и технички науки. 22. 3. 21. д-р Стојан Здравев – редовен професор во пензија по предметите: Експлоатација на АГК (изборен) со фонд на часови 2+2. Институтот за геологија и Институтот за градежништво. Барања од студенти од прв и втор циклус. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Зоран Бошев. 14. 18. 16. 13. осми семестар на Институтот за рударство – Катедра за површинска експлоатација. Разно. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Милан Наџински. Барања од вработени. Одлука за формирање на работна група за ревидирање на студиските програми на Институтот за рударство. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Тони Даскалов. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Стојан Витанов. 23.

11. 17.Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2009 /2010 година.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 7.источен регион на Република Македонија со методи на повеќекритериумско одлучување“ од кандидатот Зоран Бошев. Предлог-одлука за одобрување за изведување на настава на Студиската програма на Институтот за географија по предметот Општа геологија со петрографија (6+4) на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот „Св. 15. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд под наслов „Избор на оптимална локација за регионална депонија во централно. 10. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд под наслов „Моделирање на технологии на добивање на комерцијални блокови при експлоатација на архитектонско – градежен камен“ од кандидатот Иле Андоновски. технологии и развојни сценарија за третман на медицински отпад“ од кандидатот Валериј Пенев. одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд под наслов „Атенуација на сеизмичката енергија на територијата на Република Македонија“ од кандидатот Јане Богданов. 9. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд под наслов „Сеизмотектонски модел на Валандовското епицентрално подрачје“ од кандидатот Тони Даскалов. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд под наслов „Влијание на приборот за дупчење на ефектите и трошоците при изведување на дупчечки работи во рудниците со површинска експлоатација“ од кандидатот Димитар Христов. 14. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд под наслов „Локации. 16. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд под наслов „Менаџирање на процесот на минирање со посебен осврт на изборот на типот на експлозив и гранулацијата на изминираниот материјал“ од кандидатот Стојан Витанов. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд под наслов „Избор на оптимална метода на минирање на површинските копови во функција на минимални трошоци“ од кандидатот Милан Наџински. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд под наслов „Анализа на критериумите за оценка на потреси и безбедносни растојанија при минирање“ од кандидатот Илија Дамбов. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд под наслов: „Техно-економска анализа на методите за добивање на камени блокови и оптимирање на трошоците при примена на дупчечкоминерски работи и каменорезна верижна пила“ од кандидатот Никола ‘Ржаникоски. 8. Одлука за усвојување на Извештајот од Рецензентската комисија за оцена на магистерскиот труд на кандидатот Добриела Рогожарева под наслов „Наоѓалиште Иловица: геолошко-минералошки и генетски карактеристики“ и закажување на јавна одбрана. 242 . 13. извори. 18. 12.

Одлука за одобрување на Барањето на студентот на прв циклус Ванчо Пешовски. Одлука за одобрување на Барањето на студентот на прв циклус Љубица Гинова. 20. Одлука за одобрување на Барањето на студентот на прв циклус Весна Мојсова.2. геологија. Одлука за одобрување на барањето за продолжување на рокот за одбрана на докторската дисертација на ас. Дневен ред од седницата на 1. 30. Донесување на Одлука за избор на еден соработник (во звање асистент) за наставно-научната област геофизика на ФПТН според Универзитетски билтен бр. 25.4. Донесување на Одлука за исправка на технички грешки на студиските програми на ФПТН. 15 февруари 2009 г. Одлука за одобрување на Барањето на студентот на прв циклус Дарко Минов. 31. архитектура и дизајн (модул дизајн и технологија на мебел и ентериер) и градежно инженерство на ФПТН. 4. 243 . 26. 23. Одлука за одобрување на Барањето на студентот на прв циклус Суза Цветковска.Годишен извештај 19. Одлука за одобрување на Барањето на студентот на прв циклус Мите Зиков. Донесување на Предлог-одлука за прифаќање на Студиската програма за компјутерски дизајн за прв циклус на студии на ФПТН. 22. 3. 2. Одлука за одобрување на Барањето на студентот на прв циклус Поликарп Гаџига Симон. Одлука за одобрување на Барањето на студентот на втор циклус Игор Ристевски. Одлука за одобрување на Барањето на студентот на прв циклус Марија Бојаџиева. 27.35.2010 година Усвојување на записникот од 3-тата седница на ННС. 32. Одлука за одобрување на Барањето на студентот на прв циклус Надица Митева. 21. одржана на 23. Донесување на Одлука за измени и дополнување на студиските програми за: рударство. 28. – 1. 29. м-р Сашко Иванов за 2 години. Одлука за одобрување на барањето на студентот на втор циклус Марјан Поп-Андонов... 24. Одлука за одобрување на Барањето на студентот на прв циклус Спасе Ѓуровски. Одлука за одобрување на Барањето на студентот на прв циклус Бранко Јованов.2010 г. Одлука за одобрување на Барањето на студентот на прв циклус Спасе Ристов. 33.

2010 година. 9. Одлука за избор на м-р Марјан Делипетрев во асистент за наставнонаучната област геофизика. 8. Донесување на Одлука за ангажирање на помл. Барања од вработени.асистент за научната област архитектура. 15. Барања од студенти од прв и втор циклус. 16. Во 244 .одлука за измени и дополнувања на студиските програми на ФПТН. Разно. 13. Предлог . Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Благој Ѓоргиевски. 5.ас. 7. м-р Александра Ристеска од Технолошко-технички факултет за потребите на ФПТН. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за поднесување на писмен извештај за избор на еден соработник-асистент за наставно-научната област архитектура. урбанизам и планирање.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 5.3. 2. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за оцена на магистерскиот труд под наслов „Методологија на процена на визуелни влијанија на површинските копови и мерки за управување со визуелните ресурси при проектирање на површинските копови“ од кандидатката Радмила Каранакова-Стефановска. Донесување на Одлука за избор на раководител на Студиската програма по биологија. 17. Донесување на Одлука за ангажирање на помл. 3. 11. урбанизам и планирање по објавен Конкурс од 17. 14. Донесување на Одлука за усвојување на Извештајот од Рецензентската комисија за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Слободан Марковски под наслов „Оптимизација на техничко-економските параметри на методата за хоризонтално покривно откопување со хидрозаполнување на рудни тела со благ пад и различна дебелина“. 10. м-р Александра Димоска – помлад асистент на Факултетот за природни и технички науки.одлука за прифаќање на Студиската програма за компјутерски дизајн за прв циклус на студии на Факултетот за природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. 6. во дневниот весник Дневник.ас. 12. Одлука за исправка на технички грешки на студиските програми на Факултетот за природни и технички науки за учебната 2009/2010 г. Донесени одлуки: 1. Донесување на Одлука за изведување на теренска настава за студентите на ФПТН. Предлог . 4. Донесување на Одлука за назначување на нов член во Издавачкиот одбор на Geologica Macedonica. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на соработник . Донесување на Одлука за избор на раководител на Студиската програма по математика.

245 . Одлука за избор на раководител на Студиската програма за математика. Одлука за назначување на нов член во Издавачкиот одбор на списанието Geologica Macedonica Одлука за изведување на практична настава – теренска пракса во учебната 2009/2010 за студентите на Факултетот за природни и технички науки. д-р Благој Голомеов. проф. д-р Зоран Панов и доц. 21.Годишен извештај 6. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на проф. 20. 9. д-р Орце Спасовски. – – Рецензентската комисија се именуваат доц. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на проф. 10. 14. д-р Ристо Дамбов.2010 од студентот Бобан Самарџиски. Одлука за ангажирање на помл. Одлука за формирање на Комисија за оцена на магистерски труд под наслов „Методологија на процена на визуелни влијанија на површинските копови и мерки за управување со визуелните ресурси при проектирање на површинските копови“ од кандидатката Радмила Каранакова-Стефановска. Одлука за усвојување на Извештајот од рецензентската комисија за оцена на магистерскиот труд под наслов: „Оптимизација на техничко-економските параметри на методата за хоризонтално кровно откопување со хидрозаполнување на рудни тела со благ пад и различна дебелина“ од кандидатот Слободан Марковски Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд под наслов „Системи за заштита на ПЈС од подземни и површински води со имплементирање на информациски системи за мониторинг“ од кандидатот Благој Ѓоргиевски.м-р Горан Мијоски. 19.ас. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на проф. 13. 7. д-р Тодор Серафимовски. 18. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на проф. 8.3. 17. Одлуки за прифаќање на барањата на студентите: Александар Каровски (Барање за префрлување од стара на нова програма на ФПТН).ас. д-р Дејан Мираковски. Одлука за избор на раководител на Студиската програма за биологија. Одлука за одобрување на исплата на средства. 11. м-р Александра Димоска на ФПТН. Драган Филов (Барање за префрлување од стара на нова програма на ФПТН). Одлука за ангажирање на помл. д-р Катерина Деспот – претседател.техничкиот факултет на ФПТН. м-р Александра Ристеска од Технолошко. Одлука за одбивање на Барањето за префрлување од Факултетот за информатика на ФПТН – втор циклус бр. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на ас. 16. 15.1505-56/4 од 1. 12.

5. Мартина Лазарова (Барање за префрлување од Факултетот за информатика на ФПТН – Студиска програма за компјутерски дизајн). 6..Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип – – – – – – – – – – – 1. Дневен ред од седницата на 20. одржана на 1. Кирил и Методиј“– Скопје).металуршки факултет при Универзитет „Св. Димитар Николов (Барање за признавање на испити положени на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“– Штип.одлука за ангажирање на наставници за втор циклус на студии на студиските програми на ФПТН за учебната 2010/2011 година. Донесување на Одлука за усвојување на Извештајот од Рецензентската комисија за оценка на магистерскиот труд на кандидатката Радмила Каранакова-Стефановска под наслов „Методологија на процена на . Донесување на Предлог-одлука за ангажирање на наставници и соработници кои се во редовен работен однос на ФПТН за учебната 2010/2011 година. 4. Биљана Доневска (Барање за признавање на испити положени на Технолошко. Тоше Михајлов (Барање за признавање на испити положени на Техничкиот факултет– Битола). Кирил и Методиј“ – Скопје). Марина Костадинова (Барање за признавање на испит положен на Правниот факултет – Кочани). 246 Лазар Василев (Барање за префрлување од стара на нова програма на ФПТН). Донесување на Предлог . 2. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден соработник за наставно-научната област градежништво и водостопанство на ФПТН. Зоранчо Пецуровски (Барање за признавање на испити положени на Студиската програма за рударство на Факултетот за природни и технички науки – Штип).) Жана Димовска Цветковска (Барање за признавање на испити положени на Природно-математичкиот факултет при Универзитет „Св. 3. Димитар Пуреовски (Барање за префрлување од Факултетот за информатика на ФПТН – Студиска програма за компјутерски дизајн). Донесување на предлог-одлуки за ангажирање на наставници и соработници на ФПТН од други факултети при УГД за учебната 2010/2011 година. Дарко Минов (Барање за признавање на испити положени на Техничкиот факултет – Битола).2010 година Усвојување на записникот од 4-тата седница на ННС. 5.2010 Г.4. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден наставник за наставно-научната област пејзажна архитектура на ФПТН.

3. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Јасмина Аритоновиќ. Донесување на Предлог-одлука за исплата на надоместоци за одржана настава за периодот од 1 октомври до 31 декември 2009 година на доц.одлука за ангажирање на наставници и соработници од Машинскиот факултет за потребите на ФПТН за учебната 2010/2011. 2.научната област пејзажна архитектура. Барања од вработени. Предлог – одлука за ангажирање на наставници за втор циклус на студии на студиските програми на ФПТН за учебната 2010/2011 година. Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден наставник за наставно. 8. Донесување на Одлука за формирање на Комисија за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Стојанче Николов под наслов „Дефинирање на зависност меѓу квалитетот на шкрилестите карпести маси и брзините на движење на еластичните бранови“.Годишен извештај 7. 9. 14.научната област градежништво и водостопанство. Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден соработник за наставно. 247 .одлука за ангажирање на наставници и соработници кои се во редовен работен однос на ФПТН за учебната 2010/2011 година. визуелни влијанија на површинските копови и мерки за управување со визуелните ресурси при проектирање на површинските копови“. 11. 8. 4. Предлог .одлука за ангажирање на наставници и соработници од Земјоделскиот факултет за потребите на ФПТН за учебната 2010/2011. Предлог . Барања од студенти од прв циклус.техничкиот факултет за потребите на ФПТН за учебната 2010/2011. Донесени одлуки: 1. Одлука за усвојување на Извештајот од Рецензентската комисија за оцена на магистерскиот труд под наслов „Методологија на процена на визуелни влијанија на површинските копови и мерки за управување со визуелните ресурси при проектирање на површинските копови“ од кандидатката Радмила Каранакова-Стефановска. 5. Предлог . 10.одлука за ангажирање на наставници и соработници од Педагошкиот факултет за потребите на ФПТН за учебната 2010/2011. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Афродита Зенделска. 7. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Емил Петрушев. Разно. Предлог .одлука за ангажирање на наставници и соработници од Факултетот за информатика за потребите на ФПТН за учебната 2010/2011. 9. 12. 13. 6. 10.одлука за ангажирање на наставници и соработници од Технолошко . Предлог . Предлог . д-р Катерина Деспот – доцент на ФПТН.

Александар Митев (Барање за признавање на испити положени на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“– Штип). Димитар Николовски (Барање за признавање на испити положени на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“– Штип) Димитар Пуреовски (Барање за признавање на испити положени на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“– Штип). м-р Трајче Митев. 14. Охридана Ѓоргиева (Барање за префрлување од Индустриски менаџмент на Индустриска логистика). Димитар Кулаков (Барање за признавање на испити положени на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“– Штип). .Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 11. 15. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд под наслов „Проценка на квалитетот на почвите и седиментите во околните води на хидројаловиштето на рудникот САСА и влијание врз животната средина“ од кандидатката Афродита Зенделска. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на помл. Гоце Велинов (Барање за префрлување од Индустриски менаџмент на Индустриска логистика). Бранко Јованов (Барање за признавање на испити положени на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“– Штип). д-р Орце Спасовски. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд под наслов „Компаративна анализа на ОГК-1 и ОГК-2 на просторот Делчево –Пехчево . 13. Цане Брајановски (Барање за префрлување од Рударство на Животна средина). – – – – – – – – – – – – 248 Одлуки за прифаќање на барањата на студентите: Калиопи Босиланова (Барање за префрлување од Архитектура и дизајн на Математика). 12. Надица Каракерезова (Барање за продолжување на студирање по новата програма за геологија). Кире Колев (Барање за префрлување од Компјутерски дизајн на Индустриска логистика).Берово“ од кандидатот Емил Петрушев. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на проф. Ристе Бумбаров (Барање за префрлување од Индустриски менаџмент на Индустриска логистика). Одлука за формирање на Комисија за оцена на магистерски труд „Дефинирање на зависност меѓу квалитетот на шкрилестите карпести маси и брзините на движење на еластичните бранови“ од кандидатот Стојанче Николов. ас.

13. 2.40. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на насловен доцент/вонреден професор за наставно-научните подрачја: геодезија. Мартина Лазарова (Барање за признавање на испити положени на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“– Штип). биологија. 12. географија. градежништво и водостопанство. Одлука за избор на м-р Ана Митановска во асистент за наставнонаучната област архитектура. Донесување на Одлука за формирање на Комисија за упис на студенти на прв циклус на студии во учебната 2010/2011. 11. 3. хемија. одржана на 20. 5.2010 г.Годишен извештај – – 1. 7. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Јасмина Аритоновиќ. урбанизам и планирање. 8. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Миле Стојаноски. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на двајца соработници во звање асистент за наставно-научното подрачје рударство. архитектура. Одлука за распишување на Конкурс за избор на двајца асистенти во звање асистент за наставно-научното подрачје архитектура. компјутерска техника и информатика. 6. 2. урбанизам и планирање. Донесување на Одлука за запишување на студенти на втор циклус на студии на студиските програми на ФПТН за учебната 2010/2011 година. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Драган Миленковски.6. математика. Барања од студенти од прв циклус. Разно. 9.5.. 10. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Жаклина Ристевска. урбанизам и планирање. 17 мај 2010 г. Донесување на Одлука за избор на еден соработник (во звање асистент) за наставно-научната област архитектура и дизајн на ФПТН. Одлука за распишување на Конкурс за избор на наставници во насловни звања за наставно-научните подрачја: 249 .2010 година Усвојување на записникот од 5-тата седница на ННС.. Дневен ред од седницата на 10. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Зоранчо Богдановски. 3. 4. Донесени одлуки: 1. Барање од вработени. според Универзитетски билтен бр.

9. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд под наслов „Избор на оптимална опрема за експлоатација во фаза на отварање на ПК ПЈС Суводол“ од кандидатката Жаклина Ристевска. Архитектура. Сашо Миланов (Барање за запишување на Студиската програма за подземна експлоатација). Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд под наслов „Моделирање на процесите на стабилност на косини кај патишта на ПК“ од кандидатката Јасмина Аритоновиќ. 10. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на доц. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд под наслов „Анализа и синхронизација на новата механизација при откопување на откривката во ПК – ПЈС Суводол“ од кандидатот Драган Миленковски. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд под наслов „Оптимизација на работните параметри на роторен багер СРС – 2000 откопување на јаловина во ПК Брод-Гнеотино“ од кандидатот Зоранчо Богдановски. Тони Митевски (Барање за запишување на Студиската програма за подземна експлоатација). 11. 250 Геодезија – 1 наставник. Компјутерска техника и информатика – 3 наставници. 8. Одлука за формирање на Комисија за запишување на студенти на прв циклус на студии во учебната 2010/2011 на Факултет за природни и технички науки. – – – – – – – 12. 6. Градежништво и водостопанство – 3 наставници. Одлуки за прифаќање на барањата на студентите: Горанче Гроздановски (Барање за запишување на Студиската програма за подземна експлоатација). Марјан Јанев (Барање за префрлување од Компјутерски дизајн на Логистика). урбанизам и планирање – 3 наставници. 7. Хемија – 2 наставници. Богдан Најдовски (Барање за признавање на испити). Бобан Тасков (Барање за признавање на испити). д-р Дељо Каракашев. Биологија – 2 наставници: Одлука за распишување на Конкурс за запишување на студенти на втор циклус на студии во учебната 2010/2011.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип – – – – – – – 4. Ана Миланова (Барање за признавање на испити). 5. Математика – 2 наставници. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд под наслов „Технологија за селективна експлоатација на јаглен и меѓуслојна јаловина во ПК Брод – Гнеотино“ од кандидатот Миле Стојановски. .

Донесување на Одлука за формирање на Рецензентската комисија за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Горан Поп-Андонов под наслов „Симулационо моделирање и анализа при подземниот руднички транспорт“. 4. 2. Донесување на Одлука за избор на рецензенти за издавање на учебник под наслов „Методи на минирање“ од авторот проф.2010 година. д-р Ристо Дамбов.Годишен извештај – 1. Донесување на Одлука за усвојување на Извештајот од Рецензентската комисија за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Стојанче Николов под наслов „Дефинирање на зависност меѓу квалитетот на шкрилестите карпести маси и брзините на движење на еластичните бранови“.. во дневниот весник Дневник. 5. Барања од студенти од прв циклус.2010 г. 7. во дневниот весник Дневник. 12. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на еден наставник во насловно звање – доцент/вонреден професор за наставно . Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на насловен доцент/вонреден професор за наставно-научните подрачја: архитектура. Донесување на Одлука за ангажирање на доц. 14.2010 година. градежништво и водостопанство. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на двајца соработници (во звање асистент) за наставнонаучното подрачје рударство по објавен конкурс од 22. 10. компјутерска техника и информатика.научното подрачје геодезија по објавен Конкурс од 22. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентската комисија за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Драги Пелтечки под наслов „Методологија за избор на најповолен начин на транспорт на минералните суровини од аспект на заштита на животната средина“. во дневниот весник Дневник. Дневен ред од седницата на 1. 3. урбанизам и планирање. Донесување на Одлука за усогласување на студиските програми по математика. 6. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Миле Илиев. со истите кои што се слушаат на другите факултети на УГД. 11. 8.6.6. за изведување на предавања на прв циклус на студии во учебната 2010/2011 (зимски семестар). урбанизам и планирање по објавен конкурс од 22. физика и хемија кои се слушаат на ФПТН. 13.7. Разно.6. Барања од вработени. 9.2010 година Усвојување на записникот од 6-тата седница на ННС. 251 .научното подрачје архитектура. д-р Јован Пехчевски насловен доцент на Факултетот за информатика.6. одржана на 10.2010 година. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на тројца наставници во насловно звање – доцент/вонреден професор за наставно .

Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за оцена на магистерскиот труд под наслов: „Дефинирање на зависност меѓу квалитетот на шкрилестите карпести маси и брзините на движење на еластичните бранови“ од кандидатот Стојанче Николов 8. физика и хемија. Одлука за ангажирање на доц. Одлука за одобрување на исплата на средства. 3. 252 . Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден наставник (во насловно звање доцент/вонреден професор) за наставно-научното подрачје геодезија. 2. Одлука за избор на рецензенти за издавање на учебник под наслов „Методи на минирање“ од авторот проф. 12. урбанизам и планирање – 2 наставници. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерски труд „Методологија за избор на најповолен начин на транспорт на минералните суровини од аспект на заштита на животната средина“ од кандидатот Драги Пелтечки. 15. урбанизам и планирање. 10. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на двајца соработници (во звање асистенти) за наставно-научното подрачје рударство. Одлука за формирање на Комисија за оцена на магистерски труд „Симулационо моделирање и анализа при подземниот руднички транспорт“ од кандидатот Горан Поп-Андонов. д-р Јован Пехчевски – насловен доцент на Факултетот за информатика за прв циклус на студии за зимски семестар на Факултетот за природни и технички науки. – Компјутерска техника и информатика – 2 наставници. 13. – Митева Надица (Барање за префрлување од Студиската програма за индустриска логистика на Студиската програма за животна средина). Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд под наслов: „Типогенеза и модел на валоризација на илитски глини од околината на Виница“ од кандидатот Миле Илиев. 6. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на ас. 11. 4. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на проф. Одлуки за прифаќање на барањата на студентите: – Јовица Велиновски (Барање за запишување на Студиската програма за минерална технологија). Одлука за распишување на Конкурс за избор на наставници во насловни звања за наставно-научните подрачја: – Архитектура. д-р Ристо Дамбов. 14. 9. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на тројца наставници (во насловно звање доцент/вонреден професор) за наставно-научното подрачје архитектура. 5. м-р Горан Тасев.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Донесени одлуки: 1. 7. – Градежништво и водостопанство – 2 наставници. Одлука за усогласување на студиските програми по математика. д-р Тодор Серафимовски.

2010 година.научното подрачје архитектура. одржана на 1. урбанизам и планирање по објавен конкурс од 17. Разно. 4.2010 година. во дневниот весник Дневник.8. во дневниот весник Дневник. Верица Захаријева (Барање за признавање на испити). 8. Донесување на Одлука за усвојување на Извештајот од рецензентската комисија за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Драги Пелтечки под наслов: „Методологија за избор на најповолен начин на транспорт на минералните суровини од аспект на заштита на животната средина“. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на двајца наставници во насловно звање .2010 година – Усвојување на записникот од 7. во дневниот весник Дневник. Донесување на Предлог-одлука за ангажирање на наставници на студиските програми н автор циклус на Факултетот за природни и технички науки.Годишен извештај – – – – Благој Арсов (Барање за признавање на испити). 2. Барања од студенти од прв циклус..научното подрачје Компјутерска техника и информатика по објавен Конкурс од 17.8. 9. Дневен ред од седницата на 26.Петрушова.2010 година. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на двајца наставници во насловно звање – доцент/вонреден професор за наставно . Донесување на Одлука за утврдување на составот на Наставнонаучниот совет на ФПТН за учебната 2010/2011 Г. 13.научното подрачје градежништво и водостопанство по објавен конкурс од 17. 12. Методи Попов (Барање за признавање на испити). 5. 7. 6. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Митко Лиговски.Кадиица“. 3. 10. 1. Донесување на Одлука за усвојување на Извештајот од Рецензентската комисија за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Горан Поп-Андонов под наслов „Симулационо моделирање и анализа при подземниот руднички транспорт“. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Анета Донкова . 11. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентската комисија за оценка на докторската дисертација на кандидатот м-р Горан Тасев под наслов „Металогенија на полиметалниот рудоносен систем Буковик .7.2010 г. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на двајца наставници во насловно звање – доцент/вонреден професор за наставно . 253 . Никола Стојанов (Барање за признавање на испити). Барања од вработени. седница на ННС.8.доцент/вонреден професор за наставно ..8.

Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на ас. 10. 9. м-р Горан Тасев.8.Математика). 3. 11. 7. Одлука за утврдување на членовите на ННС за учебната 2010/2011 на ФПТН. За ментор се определува проф. д-р Тодор Серафимовски – редовен професор на ФПТН. 13.2010 год. 8. Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на ас.Петрушова. Одлуки за прифаќање на барањата на студентите: – Атанас Нанчев (Барање за префрлување од ПМФ при Државен универзитет во Тетово на ФПТН . Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на двајца наставници (во насловно звање доцент/вонреден професор) за наставно-научното подрачје градежништво и водостопанство. 14. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд под наслов „GIS модел на резултатите од истражувањата на бакарната минерализација на Казан Дол“ од кандидатот Митко Лиговски. 6.Математика). Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на проф. – Ирина Митреска (Барање за префрлување од ПМФ при Државен универзитет во Тетово на ФПТН . Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавениот Конкурс во дневниот весник „Дневник“ на ден 17. Предлог . Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на двајца наставници (во насловно звање доцент/вонреден професор) за наставно-научното подрачје компјутерска техника и информатика. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд под наслов „Дефинирање на просторниот распоред на типогените алтерации и нивната поврзаност со рудната минерализација во наоѓалиштето Иловица“ од кандидатката Анета Донкова . м-р Горан Тасев. – Златко Петковски (Барање за префрлување од ПМФ при Државен универзитет во Тетово на ФПТН . 254 . Одлука за усвојување на Извештајот од Рецензентската комисија за оцена на магистерскиот труд под наслов „Методологија за избор на најповолен начин на транспорт на минералните суровини од аспект за заштита на животната средина“ од кандидатот Драги Пелтечки. 2. 4.Математика). д-р Тодор Серафимовски.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Донесени одлуки: 1. Одлука за усвојување на Извештајот од Рецензентската комисија за оцена на магистерскиот труд под наслов „Симулационо моделирање и анализа при подземниот руднички транспорт“ од кандидатот Горан Поп-Андонов. 12.одлука за ангажирање на наставници на студиските програми за втор циклус на ФПТН за учебната 2010/2011. Одлука за формирање на Комисија за оцена на докторската дисертација под наслов „Металогенија на полиметалниот рудоносен систем Буковик – Кадиица“ од кандидатот м-р Горан Тасев. 5.

12. 5. одржана на 26. 11. 3.2008 година.м-р Ана Митаноска.Штип). Донесување на Одлука за ангажирање по одредени предмети на ас. Марјан Стојанов (Барање за префрлување од Компјутерски дизајн – Штип на Логистика . Разно. д-р Андреј Лепавцов – доцент на Американ колеџ – Скопје. за изведување на настава на Факултетот за природни и технички науки. д-р Никита Шекутковски – редовен професор на Природно-математичкиот факултет – Скопје. 2. Иван Јованов (Барање за признавање на испити). Ристовски Дени (Барање за префрлување од Компјутерски дизајн – Кавадарци на Компјутерски дизајн .2010 година – Усвојување на записникот од 8. Донесување на Одлука за формирање на Комисија за самоевалуација на Факултетот за природни и технички науки. Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Александар Лазаров. д-р Ристо Рибаровски – редовен професор во пензија. 8. за изведување на настава на Факултетот за природни и технички науки. Донесување на Предлог-одлука за ангажирање на доц.Годишен извештај – – – – – – – Љубомир Џорлев (Барање за префрлување од Педагошкиот факултет при УГД – Штип на ФПТН – Архитектура и дизајн).0210-148/190 од 19.9.. 255 . Разгледување на доставената пријава за изработка на магистерски труд од Софче Трајкова. 4. Донесување на Одлука за измена на одлуката бр.2010 г. Донесување на Предлог-одлука за ангажирање на проф. 7. Барања од вработени. седница на ННС. 1. Никола Миташев (Барање за префрлување од Шумарски факултет при УКИМ –Скопје на ФПТН – Архитектура и дизајн). Славче Трајков (Барање за префрлување од Економски факултет при УГД-Штип на ФПТН – Индустриска логистика). 6.8. Барања од студенти од прв циклус.12. Јане Велкоски (Барање за префрлување од стара на нова програма на Студиската програма за геологија на ФПТН). за изведување на настава на Факултетот за природни и технички науки. Донесување на Одлука за ангажирање на проф.Штип). за изведување на настава на Факултетот за природни и технички науки. 9. Донесување на Предлог-одлука за ангажирање на проф. Дневен ред од седницата на 23. д-р Ицко Ѓоргоски – професор на Природно-математичкиот факултет – Скопје. 10.

. д-р Тодор Серафимовски – редовен професор на ФПТН..2008 година 8. 7. д-р Ристо Рибаровски – редовен професор во пензија на прв циклус на ФПТН за учебната 2010/2011 г. 9. Одлука за ангажирање на проф. – Менка Димитровска (Барање за префрлување од Факултет за информатика при УГД-Штип на ФПТН – Компјутерски дизајн).м-р Ана Митаноска по одредени предмети на прв циклус на ФПТН во учебната 2010/2011 година. 6. – Павле Ѓорѓиевски (Барање за префрлување од Факултет за информатика при УГД-Штип на ФПТН – Компјутерски дизајн). – Димитар Стефановски (Барање за запишување на Катедрата за подземна експлоатација). – Борис Киров (Барање за префрлување од Факултет за информатика при УГД-Штип на ФПТН – Компјутерски дизајн). 5. – Васко Мирчовски (Барање за паралелно студирање). д-р Ицко Ѓоргоски – редовен професор на ПМФ при УКИМ на прв циклус на ФПТН за учебната 2010/2011 г. – Александар Неделковски (Барање за префрлување од Факултет за информатика при УГД –Штип на ФПТН – Компјутерски дизајн). д-р Борис Крстев – редовен професор на ФПТН. За ментор се определува проф. Одлука измена на Одлуката бр.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Донесени одлуки: 1. – Александра Богатинов (Барање за префрлување од Факултет за информатика при УГД – Штип на ФПТН – Компјутерски дизајн). 3. одлука за ангажирање на ас.12. 2. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд под наслов „GIS модел на резултатите од истражувањата на бакарната минерализација на Казан Дол“ од кандидатот Митко Лиговски. д-р Никита Шекутковски – редовен професор на ПМФ при УКИМ на прв циклус на ФПТН за учебната 2010/2011 г. Одлука за формирање на Комисија за самоевалуација на Факултетот за природни и технички науки. Одлука за ангажирање на проф. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд под наслов „Современи трендови и практики за финално одлагање на опасен отпад усогласени со тековните европски стандарди“ од кандидатот Александар Лазаров. – Кире Андонов (Барање за префрлување од Факултет за информатика при УГД-Штип на ФПТН – Компјутерски дизајн). 4. Одлука за ангажирање на доц. д-р Андреј Лепавцов – доцент на Американ колеџ – Скопје на прв циклус на ФПТН за учебната 2010/2011 г. Одлука за ангажирање на проф. 10. 256 . Одлуки за прифаќање на барањата на студентите: – Бобан Стојановски (Барање за запишување на Катедрата за подземна експлоатација). За ментор се определува проф.0210-148/190 од 19.

Годишен извештај – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Петар Мицевски (Барање за префрлување од Факултет за информатика при УГД-Штип на ФПТН – Логистика). Мартин Јовановски (Барање за префрлување од Градежен факултет при УКИМ-Скопје на ФПТН – Градежништво). Арсов Благој (Барање за префрлување од Машински факултет при УГД-Штип на ФПТН – Географија). Маја Стојановска-Цветаноска (Барање за префрлување од ПМФматематика при УКИМ-Скопје на ФПТН – математика). Масев Александра (Барање за префрлување од Економски факултет при УКИМ-Скопје на ФПТН – Логистика). Драган Сајов (Барање за префрлување од Факултет за информатика при УГД-Штип на ФПТН – Компјутерски дизајн). Богданче Петрушевски (Барање за префрлување од Градежен факултет при УКИМ-Скопје на ФПТН – Градежништво). Билјана Петрушевска (Барање за префрлување од Машински факултет при УКИМ-Скопје на ФПТН – Животна средина). Спасе Михајлов (Барање за префрлување од Факултет за информатика при УГД-Штип на ФПТН – Компјутерски дизајн). Даниела Тодорова (Барање за префрлување од Правен факултет при УГД-Штип на ФПТН – Логистика). Димче Јакимов (барање за префрлување од Технички факултет – Битола на ФПТН – Архитектура и дизајн). Никола Андонов (Барање за префрлување од Електротехнички факултет при УГД-Штип на ФПТН – Компјутерски дизајн). Александра Мицова (Барање за префрлување од ВЗШ при УКЛОБитола на ФПТН – Биологија). Ѓоргиев Методие (Барање за префрлување од Машински факултет при УГД-Штип на ФПТН – Географија). Горанчо Јанев (Барање за префрлување од Педагошки факултет при УГД-Штип на ФПТН – Логистика). Дејан Наунов (Барање за префрлување од Педагошки факултет при УГД-Штип на ФПТН – Логистика). Тимо Поповски (Барање за префрлување од Градежен факултет при УКИМ-Скопје на ФПТН – Градежништво). Раде Крстевски (Барање за префрлување од Градежен факултет при УКИМ-Скопје на ФПТН – Градежништво). Лазар Димов (Барање за префрлување од Земјоделски факултет при УГД-Штип на ФПТН – Логистика .Кавадарци). Ристо Ристов (Барање за префрлување од Градежен факултет при УКИМ-Скопје на ФПТН – Архитектура и дизајн). Диме Чулев (Барање за префрлување од Градежен факултет при УКИМ-Скопје на ФПТН – Градежништво). Тошо Петровски (Барање за префрлување од Факултет за информатика при УГД-Штип на ФПТН – Компјутерски дизајн). Дејан Веселинов (Барање за префрлување од Педагошки факултет при УГД-Штип на ФПТН – Логистика). 257 .

Балабанова Марика (Барање за продолжување на студиите на Студиската програма за биологија). Деспина Крстова (Барање за продолжување на студиите на Студиската програма за математика). 258 . Билјана Галева (Барање за продолжување на студиите на Студиската програма за математика). Андријана Трпковски (Барање за префрлување од Студиската програма за геологија на Студиската програма за географија на ФПТН). Мирјана Деспотовиќ (Барање за повторно запишување на Студиската програма за геологија на ФПТН). Постигнати резултати на студентите Постигнатите резултати на студентите по одделни предмети се на високо ниво. Игор Илиевски (Барање за префрлување од стара на нова програма на студиската програма за геологија на ФПТН). Павле Куков (Барање за запишување на Катедрата за минерална технологија). Александра Ѓозева (Барање за префрлување од Студиската програма за биологија на Студиската програма за географија на ФПТН). Бобан Трендафилов (Барање за префрлување од Студиската програма за геологија на Студиската програма за логистика на ФПТН). Даница Трајкоска – Стојкова (Барање за префрлување од стара на нова програма на Студиската програма за геологија на ФПТН). Суза Цветковска (Барање за признавање на испити). Милица Тачевска (Барање за префрлување од редовен во вонреден на Студиската програма за индустриска логистика на ФПТН). Владимир Хилјадников (Барање за префрлување од Студиската програма за геологија на Студиската програма за логистика на ФПТН). Ѓорги Ѓоргиев (Барање за префрлување од Студиската програма за биологија на Студиската програма за географија на ФПТН).Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип – – – – – – – – – – – – – – – – Ана Анастасова (Барање за префрлување од Студиската програма за индустриска логистика на Студиската програма за индустриски менаџмент на ФПТН). Над 80% од студентите целосно ги имат положено предвидените испити. 4. Дејан Тачевски (Барање за префрлување од редовен во вонреден на Студиската програма за индустриска логистика на ФПТН).

Годишен извештај ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА Предмети Третман на отпадни води Биологија на клетка Менаџмент со финансиски ризик 2Д Графика и дизајн Методи на рудничка експлоатација Теорија на процеси 1 Симулација на донесување на одлуки Програмирање Моделирање во рударството Теорија на информации Структури и бази на податоци Теорија на системименаџмент Теорија на системилогистика Механика на флуиди Експлозивни средства Системи на континуирана технологија Методи на дупчење Минирање во урбани средини Методи на минирање Градежништво во рударството Проекти и проектирање Историја на архитектура Инженерство на животна средина Инженерска геофизика Пријавиле Полагале Положиле 6 7 8 9 3 4 10 7 7 7 7 7 7 2 2 2 1 29 23 23 8 7 5 3 12 10 10 4 2 8 8 8 1 1 4 42 41 41 13 17 5 5 1 33 31 31 10 8 3 7 3 38 38 25 10 7 4 2 2 19 18 18 9 4 2 3 27 23 23 9 7 6 1 13 11 6 4 2 29 29 29 10 8 6 4 13 13 13 7 - 4 2 12 3 12 3 7 3 3 2 3 2 4 4 2 6 6 0 1 1 1 2 2 0 13 13 13 2 5 2 2 2 1 1 29 29 29 8 7 9 9 9 4 4 3 3 3 2 4 2 1 2 1 4 2 3 4 7 1 1 259 .

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Методи на дупчење Геофизички истражувања Геомеханика Минерално инженерство Микроекономија Индустриска пракса Елементарна математика Загадување на воздухот Менаџмент на животна средина Инструментални методи Истражување на почви Генеза на рудни наоѓалишта Минерална технологија на ултрафини честички Екоконтролни технологии 1 Инженерство на рудничка средина Менаџмент во рударството Техничка заштита Вентилациско инженерство Рудничка аерологија Нумерички методи Мултимедија Германски јазик 1 Италијански јазик 1 Италијански јазик 2 Физика на земјата Градежни материјали Материјали во рударството 260 7 7 7 - 1 4 - 2 1 1 1 3 3 3 2 1 14 14 14 6 2 2 2 2 30 13 28 12 28 12 2 1 8 4 11 2 4 1 3 4 5 5 5 7 7 7 3 10 7 7 7 1 4 1 1 1 1 5 5 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 21 21 20 3 5 3 3 5 20 20 18 1 5 4 5 3 20 20 20 5 6 6 2 1 9 9 7 3 2 1 1 1 26 13 14 31 1 21 63 1 26 13 14 19 1 21 63 1 14 13 14 18 1 18 59 1 8 2 3 2 3 1 2 4 3 4 2 4 7 9 3 4 3 4 1 3 20 3 9 3 9 2 12 10 10 7 3 3 10 5 3 2 3 3 2 1 1 .

суровини Вовед во градежништвото Математика 1 Математика 2 Множества и логика Минерално инженерство геологија Глобални еколошки процеси Индустриска сопственост 21 21 19 3 5 3 3 11 11 11 11 6 4 1 8 8 8 1 3 1 2 1 8 8 8 1 3 3 1 - 3 3 3 1 2 3 3 3 1 2 4 4 4 1 3 4 4 4 9 9 9 9 9 6 3 1 1 7 8 2 6 6 5 2 3 2 2 2 1 1 1 6 6 6 4 4 4 4 1 1 1 1 11 11 7 183 6 4 158 3 4 137 3 4 7 7 6 3 2 9 9 9 2 1 5 1 60 60 60 5 31 23 1 1 1 5 1 1 5 2 1 3 2 65 24 3 3 12 8 8 1 1 261 .Годишен извештај Инженерство на рудничка средина Градежни материјали 1 Рударски извозни построенија Технологија на подземна екплоатација Геотехнолошки методи 1 Заштита на животна средина Геотехнички објекти 1 Гасификација на јаглени Технологија на површинска експлоатација Проектирање на површински копови Проектирање на подземни копови Механика на карпи Експлоатација на камен Истражно дупчење Менаџмент во геологијата Истражување на мин.

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Системи на квалитет Географија Структурна геологија Геолошко картирање Принципи во геологијата Петротектоника Принципи во геологијата Руски јазик 1 Минерална технологија 1 Интернет Информатика Економија на мали бизниси Комерцијална логистика кристалохемија Индустриска минералогија Комуникациски вештини Минералогија Минералогија и петрографија Проценка на влијанијата врз животната средина Минералогија и петрографијагеографија Петрологија Геохемија Седиментологија Физика 1 Англиски јазик 1 Инженерска геофизика Интернет Геомеханика Бази и структури на податоци 262 14 20 10 1 14 20 9 1 14 20 9 1 1 10 10 10 2 1 1 1 1 5 1 1 1 77 74 63 28 13 8 13 13 6 1 2 139 195 139 195 133 184 66 20 49 54 25 11 8 33 18 30 31 31 21 3 2 10 4 2 15 15 12 4 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 4 2 2 10 6 6 5 7 7 7 1 20 19 19 9 2 2 4 209 63 2 2 4 209 61 2 2 4 159 59 2 2 12 2 1 6 3 6 5 7 2 4 7 10 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 4 2 1 2 1 98 27 10 9 22 11 1 1 6 4 3 7 3 7 9 4 5 19 .

Рудни наоѓалишта. Специјални минирања. 20 20 4 Методи на дупчење. Методи на минирање Руски јазик 1 и 2 6 6 4 3 Математика 1 34 34 34 32 Проектирање во минерално 7 7 5 5 инженерство. Нумерички методи Математика 2 2 2 2 2 Италијански јазик 1 4 4 1 Современи методи во подземната експлоатација на 1 1 1 металните минерални суровини Подземна експлоатација на 1 1 1 јаглен Методи на подземна експлоатација на 1 1 1 жични наоѓалишта Подземна експлоатација на 1 1 1 камени блокови Руднички транспорт 1 1 1 1 7 1 8 9 10 1 1 АПРИЛСКА СЕСИЈА 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 263 .Годишен извештај Програмски јазик Информациони истражувања 4 68 68 55 45 4 5 2 Пријавиле Полагале Положиле 6 Предмети Механика на флуиди 1 1 1 Структури и бази на 3 3 1 податоци Инструментални методи. Минерални ресурси Системи на континуирана технологија. Генеза 10 10 10 6 на рудни наоѓалишта. Методи на рудничка експлоатација.

Палеонтологија и стратиграфија Информатика. Физика 2 Геологија на Македонија. Основи на програмирање Системи на континуирана технологија Специјални минирања Методи на дупчење Методи на рудничка експлоатација Методи на минирање Геотектоника Географија Индустриска сопственост Геотектоника 264 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 9 9 9 3 2 3 6 6 6 2 2 2 8 8 8 2 4 18 18 13 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 18 18 13 6 6 1 5 4 5 4 1 0 4 4 2 1 2 1 1 2 1 0 2 1 3 3 3 2 2 2 1 1 12 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 . Интернет. Интернет. Минерално инженерство Физика1.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Технологија на информации Теорија на системи Теорија на процеси Хемија. Операциони истражувања. операциони истражувања. Развој на нови производи. Основи на програмирање Компјутерска симулација на геопроцеси Геотектоника Индустриска сопственост Географија Системи на квалитет Информатика. Економско технолошки развој.

1 1 1 прогн. 11 11 11 3 хидрогеологија и др.Годишен извештај Географија Индустриска сопственост Систем на квалитет Компјутерска симулација Програмирање Интернет Информатика Операциони истражувања 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 8 3 4 8 3 4 5 2 3 5 1 3 1 1 1 1 1 1 ЈУНСКА СЕСИЈА Пријавиле Полагале Положиле 6 Предмети Инженерска геологија и хидрогеологија. Информациони 11 11 11 1 системи Подземна експлоатација на 5 5 5 јаглен Руднички транспорт 13 13 13 4 Методи на подземна експлоатација на 5 5 5 жични наоѓалишта Петрологија 8 8 8 Геохемија 7 7 7 Метаморфни карпи 7 7 7 Површински процеси 1 1 1 7 8 9 10 5 2 1 3 2 2 2 4 2 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 5 2 3 1 1 1 6 5 7 6 1 2 1 1 1 1 265 . Рудно машинско 6 6 6 1 инженерство Клима и енергија 9 9 5 1 Генеза на рудни 6 6 6 наоѓалишта Минерални ресурси 5 5 5 2 Инструментални 7 7 7 5 методи Рудни наоѓалишта 3 3 3 1 Истражување на 2 2 2 2 почви Алтерации и минер.

266 1 19 7 1 19 7 19 7 1 1 19 3 4 13 13 13 4 3 4 2 74 74 73 19 18 27 2 8 8 8 5 3 10 10 10 7 1 1 1 1 3 3 3 5 13 5 13 5 13 5 1 1 1 1 6 1 4 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 4 3 5 5 5 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 7 1 2 2 1 3 6 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 .Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Седиментологија Геоекологија Геолошко картирање Дизајн на логистички системи Економско технолошки развој Нацртна геометрија Индустриски менаџмент Менаџмент со финансиски ризик Минерална технологија 1 Геологија на Македонија Геологија на квартер Физика 2 Принципи во геологијата Систем на квалитет Структурна геологија Геотектоника Методи на далечинска детекција Сеизмотектоника Подземна експлоатација на камени блокови Екоконтролни технологии Проекти и проектирање Менаџмент во геологијата Менаџмент со финансиски ризик Истражно дупчење Економска геологија Хидрогеохемија Менаџмент во минер. ресур.

Методи на руд. Производни процеси во рударството Хемија 1 и 2 Објектно ориентационо програмирање Еколошка економија Механика на карпи Методи на минирање 1 1 1 6 7 6 7 4 5 2 2 1 3 4 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 11 9 6 1 1 26 1 1 26 1 1 26 2 2 2 7 7 7 2 2 2 5 5 5 5 5 1 4 6 1 1 4 6 1 1 1 6 1 1 1 14 14 14 2 2 2 2 1 1 7 7 7 2 1 11 11 11 1 3 33 33 33 11 16 6 35 7 4 2 2 25 15 7 25 15 7 24 15 4 2 7 1 1 5 1 1 7 5 1 5 1 5 4 1 2 5 2 1 2 2 1 1 3 5 3 1 2 1 3 8 1 4 1 4 2 4 3 1 1 2 13 2 1 267 .тех.тех.експл.Годишен извештај Истражување во мин. Геохемија на флуиди Геосредина Геохемиска проспекција Енергетски ресурси Методи на геолошки истражувања Минерална технологија Програмски јазик Интернет Теорија на системи 2 Екоконтролни технологии 2 Заштита при работа Менаџмент на животна средина Инженерство на еколошки процеси Рударско-економска анализа Методи на дупчење Маркетинг Системи на кон. Економија на средни бизниси Комерцијална логистика Методи на испитување во мин. ресур.

на метални и минерални суровини. на кам.експл.инду. Методи на подземна експ.на жични наоѓалишта Подземна експ. 2 Алгебра 1 Инженерство на еколошки процеси Палеонтологија и стратиграфија Палеогеографија Подземна експл.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Експлоатација на камен Анимација и презентација Графика и дизајн Индустриска сопственост Сеизмотектоника Геотектоника Принципи во геологијата Екоконтролни технологии 2 Рударско-економска анализа Еколошка економија Комуникациски вештини Градежни мат.на јаглен Производни процеси во текст.блокови Современи методи во подз. Италијански јазик 1 Италијански јазик 2 Теорија на информации Теорија на процеси 268 3 3 3 3 29 29 29 5 7 9 4 22 21 21 6 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 1 2 1 2 18 18 18 2 12 4 1 1 1 1 5 5 5 4 4 3 2 1 35 35 35 14 6 2 4 2 4 1 4 1 3 3 2 8 8 8 19 19 19 6 2 2 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 23 2 18 2 17 1 2 1 5 4 4 3 1 2 2 1 1 4 1 8 7 3 1 11 2 6 1 6 4 9 1 1 1 2 1 1 4 5 6 .

системи Моделирање во рудн.и уметност 1 Истор.процеси во текст.на арх. експл. Одбрани поглавја од проектирање Анимација и презентација Основи на проект. одлуки Моделирање на кожа Произ.Годишен извештај Производен менаџмент Англиски јазик 1 Дизајн Истор. Јакост на материјали Градежништво во рударството Техничка механика Петротектоника Системи на квалитет Математика 2 Геофизички истражувања Клима и енергија Руски јазик Математика 1 Германски јазик 1 и 2 Хистологија со ембриологија 38 35 31 16 6 7 3 8 5 7 5 7 2 6 2 1 2 2 2 2 16 15 8 3 4 1 62 60 60 12 19 1 5 23 43 10 7 3 3 1 5 1 1 4 0 0 4 0 0 2 1 1 1 12 1 12 1 11 5 4 4 3 3 3 3 2 2 12 12 12 4 3 2 2 2 2 2 1 1 1 5 3 69 184 5 3 69 133 5 3 69 100 1 2 14 30 63 19 1 1 24 8 11 11 11 3 7 4 83 13 17 4 76 4 17 4 60 4 17 4 19 17 3 1 9 3 1 4 7 7 7 2 2 3 1 1 1 5 1 3 1 1 3 2 1 1 1 3 1 9 1 10 9 6 269 .индустрија Произв.процеси во кожарска инд.и уметност 2 Англиски јазик 2 Објектно-ориентирано прогр.на арх. 2Д и 3Д графика Симулација на донес. управ. Информ.

бизниси Принципи во геологијата Деловна информатика (логистика) Деловна информатика (менаџмент) Теорија на одлуки Методи на дупчење Подземни рударски операции Методи на минирање 270 5 5 5 3 2 2 2 2 2 2 6 6 6 1 4 4 4 2 11 66 11 11 11 36 9 11 11 23 9 8 20 9 15 15 15 2 3 26 26 26 5 3 6 6 6 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 7 1 7 1 7 1 6 6 6 6 8 6 6 4 4 4 4 3 4 4 4 16 16 9 23 23 33 7 1 1 3 2 1 1 2 2 4 3 4 2 1 4 2 1 1 2 8 7 7 4 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 2 1 2 2 7 1 1 23 10 6 2 4 1 31 7 31 2 14 1 8 1 6 2 1 6 6 6 3 1 1 1 9 4 4 3 1 .Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Менаџмент на опасен отпад Ласер процеси Технолошки развој Рудно-машинско инженерство Карти и геоморфологија Индустр.и комуникација Микроекономија Законски регулативи и планирање Минералогија Индустриска минералогија Минералогија на глини Минералогија и петрографија Кристалохемија Општа екологија Инструментални методи (геологија) Инструментални методи (жив.пракса Математика 2 Математика 1 Геолошки хазард Култура на израз.сред.) Менаџмент на мали и сред.

системи Основи на проектирање Графика и дизајн Основи на рударство Јакост на материјалите Техничка механика Нумерички методи Градежни материјали 2 Нумерички методи (комп.дизајн) Линеарно програмирање 1 1 1 15 15 15 1 2 7 2 7 2 7 1 1 10 6 6 5 6 2 3 2 2 2 1 1 1 1 9 8 8 2 2 2 4 4 4 4 34 7 27 7 23 4 6 2 3 1 7 2 1 5 24 24 24 10 4 3 2 5 7 34 7 29 7 27 4 14 1 8 1 4 1 1 13 6 3 142 142 142 6 6 6 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 10 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 56 47 27 2 4 7 6 2 1 1 1 1 1 7 7 6 3 3 13 5 13 5 5 4 4 1 3 5 4 4 4 1 1 1 34 18 13 4 5 1 3 32 32 28 10 10 3 3 2 20 20 17 8 3 1 1 6 271 .на арх и уметност 2 Дизајн (Комп.Годишен извештај Информ. бизниси Графика Графика Моделирање на инд.мини Истор.дизанј) Основи на дизајн Основи на дизајн Менаџмент на мали и сред.мли Физика 2 Економија на мали бизниси Геотермална енергија Геофизички истражувања Геолошки хазард Карти и геоморфологија Генеза на рудни наоѓалишта Рудни наоѓалишта Минерални ресурси Инструментални методи Наоѓалишта на ретки и рас.

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Модели на оптимизација 23 23 19 9 5 4 1 7 8 9 СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА Пријавиле Полагале Положиле 6 Предмети Економски6 6 6 1 технолошки развој Хемија 1 и 2 3 3 3 3 Развој на нови 1 1 1 производи Материјали во 1 1 1 1 рударството Градежни материјали 1 1 1 1 Германски јазик 2 1 1 1 Англиски јазик 1 и 2 13 12 9 1 Геологија на квартер 1 1 1 Математика 1 8 6 1 1 Математика 2 52 46 12 11 Компјутерска симулација на 2 2 2 геопроцеси Геотектоника 2 2 1 Палеонтологија и 1 1 1 стратиграфија Методи на далечинска 2 2 2 2 детекција Геолошко картирање 1 1 Механика на флуиди 6 6 3 3 Системи на квалитет 3 3 2 Историја на арх. и 5 3 1 уметноста 2 Дизајн 6 3 Принципи во 1 1 1 1 геологијата Руски јазик 1 и 2 16 14 7 6 Генеза на рудни 2 2 2 2 наоѓалишта Рудни наоѓалишта 1 1 1 1 Минерални ресурси 1 1 1 Метали во почвите 2 2 2 Техногени наоѓалишта 1 1 1 Металогенетска 1 1 1 прогноза 272 3 10 2 1 1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 2 1 1 .

експлоатација Проектирање на подземни копови Графика и дизајн Одбрани поглавја од проект Проектирање на површински копови Анимација и презентација 5 3 3 1 1 1 5 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 - - 7 5 1 2 4 5 1 2 2 1 - 1 1 - 3 3 - 7 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 10 1 10 1 1 ОКТОМВРИСКА СЕСИЈА Пријавиле Полагале Положиле Предмети Деловна информатика 5 1 1 Геофизички 3 3 3 истражувања Геолошки хазард 4 4 4 6 1 7 8 9 10 3 1 3 273 .мли Италијански јазик 1 и2 Графика 2Д 3Д Механика на карпи Моделирање во руд.Годишен извештај Интернет Операциони истажувања Модели на 5 оптимизација Информатика Основи на програмирање Линеарно програмирање Нумерички методи во рударството Методи на минирање Методи на дупчење Специјални минирања Основи на дизајн Историја на арх и уметност 1 Моделирање на инд.

м-ли Дизајн Менаџмент во геологијата Проекти и проектирање Историја на арх. и уметност 1 Историја на арх. и уметност 2 Мат.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип Нумерички методи во рударството Основи на дизајн Графика Италијански јазик 1 Италијански јазик 2 Индустриска пракса1 Индустриска пракса 2 Моделирање на инд.во геоф. и геофизика Операциони истражувања 1 Операциони истражувања 2 Истражување на мин. сур ГИС Минерална технологија 1 Комерцијална логистика Микроекономија Информатика во рударството Математика 1 Математика 2 Германски јазик Англиски јазик 2 274 2 2 1 1 3 2 2 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 8 5 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3 1 1 7 5 3 1 1 1 2 2 - 5 5 1 1 1 1 5 5 5 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 32 1 4 6 29 1 4 6 12 4 4 10 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 3 2 2 1 .мет.

Одредување на физичко-механичките карактеристики на материјалите. вода. ситнење и класирање на минералните суровини. текстура и минерален состав на карпите. Издавачка дејност На Факултетот за природни и технички науки постои високошколска специјална библиотека. Лабораторија за географско информационен систем . мелење.431 наслови и 62 периодични списанија од областа на геологијата. архитектурата. квалитет на воздух. За да се 275 . Физичка лабораторија Оваа лабораторија е оспособена за изведување на вежби по предметот Физика. Лабораторија за геофизика Оваа лабораторија располага со инструменти за магнетни и геоелектрични мерења. 6. рударството. петрологија и геохемија Во оваа лабораторија се вршат минералошки и петролошки испитувања на разни минерални суровини. Најголем дел од просторните услови на Факултетот се реновирани и санирани. електронско поврзување со други библиотеки и нејзино мрежно поврзување со целиот наставнички кадар на Факултетот. како и читална за студентите. карти и др. Микроскопска лабораторија Оваа лабораторија се врши одредување на микроскопските карактеристики на петрогени и металични минерали. почва и др. Библиотеката располага со вкупно 3. Одредување на структура. Лабараторијата по хемија ја користат и другите факултети во состав на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. градежништвото. Моментално се работи на нејзина компјутеризација со можност за пребарување на Интернет. вода и др. карпи. Лабораторија за животна средина Во оваа лабораторија се вршат мерења на параметри на животна средина.Годишен извештај 5. 7. Лабораторија за минерална технологија Оваа лабораторија е оспособена е за дробење.ГИС Оваа лабораторија на изработка на ГИС апликации. Техничка опременост Во состав на Факултетот се следниве лаборатории: Лабораторија за минералогија. Хемиска лабораторија Во оваа лабораторија се вршат хемиски испитувања на минерали. почва. Просторни услови Факултетот располага со два амфитеатра. Лабораторија за геомеханика Во оваа лабораторија се врши дефинирање на геомеханичките карактеристики на карпестите маси. шест предавални и девет лаборатории.

IZ73Z0_128089 276 . – „Минерологија“ од проф. Macedonia and Bulgaria. geochemistry and geodynamic setting of mineral resources in Serbia. Во академската 2009/2010 година излезе од печат четвртиот број од зборникот на трудови „Природни ресурси и технологии“. д-р Војо Мирчовски и проф. д-р Ристо Дамбов. д-р Тена Шијакова-Иванова. Во академската 2008/2009 година поднесени се барања до ННС за издавање на неколку универзитетски учебници чија постапка за реализација е во тек. – „Заштита на подземни води“ од проф. 8. SCOPES Project No. 2009-2012 Metal transport and ore deposits: The geology. како на пример: Acta Universitatis carolinae geologica Slovak magazine geological Senckenbergina lethaea Sbornik geologickysh ved journal of geological sciences Memories de geologie (lozana) ZDGG Zitteliana Geological Quarterly Jahrbuch GB Vieteljahrsschrift der naturforschenden gesellschaft in Zurich Geologija Geologica belgica Ofioliti Natura Croatica Archives des sciences Geologica Croatica Geological Survey of Denmark and Greenland Document STU Lion Billetins of American palentology Service gelogiquie de Belgiquie Geologica Acta. Од академската 2009/2010 година тек е издавањето на учебникот „Методи на минирање“ од проф. Научноистражувачка работа Листата на проекти кои се во тек на реализација: Проф.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип спроведе и реализира современиот концепт на студирање и за да се следат најновите достигнувања во светот се врши континуирано надополнување на библиотечниот фонд со најсовремена стручна литература. д-р Тодор Серафимовски 1. д-р Дарко Мајер.

главен проектант проф. Месечни извештаи за извршена геотехничка анализа на стабилноста на косините на откопните блокови на ПК „Суводол“ 2010 год. јуни 2010 год. 5. НОВАЦИ. 2009. д-р Зоран Панов. март 2010 5. главен проектант проф. прилози. ФПТН. Штип 2010 год. АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ. д-р Зоран Панов 1. Институција: УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП. Штип 2009/10 год. Дополнителен рударски проект за формирање на внатрешно одлагалиште на јаловина во јужниот дел на површинскиот коп „Бучим“ (книга II). Штип. Штип.. д-р Зоран Панов. 2. д-р Тодор Делипетров 1. Штип.Годишен извештај Проф. Институција: УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП. (раководител на проектот) 2. АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ.Виница. Проект за вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина кварцен песок на проширувањето на концесискиот простор „Љубош“.туристички спортско . ТЕХНОЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА НАБАВКА НА ОСНОВНА ОПРЕМА ЗА ПЕ РУДНИЦИ. 2010 год. Проф. 6. 3. ДОПОЛНИТЕЛЕН РУДАРСКИ ПРОЕКТ ЗА САНАЦИЈА НА СВЛЕЧИШТЕТО ОД СЕВЕРОИСТОЧНИОТ ДЕЛ НА ЦЕНТРАЛНОТО РУДНО ТЕЛО НА РУДНИКОТ „БУЧИМ“ – РАДОВИШ. 4. главен проектант проф. Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. Институција: УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП. август 2010 г. РЕК „БИТОЛА“. Штип 2010 год. Студија за оправданоста за инвестирање во Бањско . д-р Зоран Панов. НОВАЦИ. ПОДРУЖНИЦА РЕК “БИТОЛА“.Скопје. ПОДРУЖНИЦА РЕК „БИТОЛА“. Елаборат за извршени детални геолошки истражувања на термоминералните води од изворот Л’џи и Бањата Кежовица. Цементарница Усје Ад . УПРОСТЕН РУДАРСКИ ПРОЕКТ ЗА НАДВОРЕШНО ОДЛАГАЛИШТЕ ВО 0-ТИ БТО СИСТЕМ. Главен проект за експлоатација на термоминерална вода од наоѓалиштето „ИСТИБАЊА“ . Дополнителен рударски проект за санација на североисточниот дел на централното рудно тело на рудникот „БУЧИМ“ – Радовиш. д-р Зоран Панов. август 2010 год. РУДНИК “СУВОДОЛ“. АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ. МЕСЕЧНИ АНАЛИЗИ НА СТАБИЛНОСТА НА КОСИНИТЕ ОТКОПНИТЕ БЛОКОВИ ВО ПЕ РУДНИК „СУВОДОЛ“. НОВАЦИ. 277 . главен проектант проф. 3. 74 стр. 7. ПОДРУЖНИЦА РЕК „БИТОЛА“. 2010 год.рекреативен центар „Кежовица“. 4. ТЕХНОЕКОНОМСКА СТУДИЈА ЗА ЦЕНА НА ЧИНЕЊЕ НА ИСКОПАН И УТОВАРЕН ЈАГЛЕН (ЈАЛОВИНА) ОД РУДНИК „БРОД – ГНЕОТИНО“ – БИТОЛА. Институција: УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП. 5 граф. Штип 2010 год.

Институција: УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП. НЕГОТИНО. РЕВИЗИЈА КОН ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ХИДРОТРАНСПОРТ. д-р Борис Крстев 278 . УПРОСТЕН РУДАРСКИ ПРОЕКТ ЗА НАДВОРЕШНО ОДЛАГАЛИШТЕ ВО 1-ВИ БТО СИСТЕМ. член на Секторски комитет и консултант во проектот. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗВЕШТАИ – АНАЛИЗА НА СТАБИЛНОСТА НА КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОФИЛИ НА КОСИНИТЕ НА ОТКОПНИТЕ БЛОКОВИ НА ПЕ РУДНИК „СУВОДОЛ“. ОСКУЛТАЦИЈА НА БРАНАТА НА ФЛОТАЦИСКОТО ЈАЛОВИШТЕ НА РУДНИКОТ САСА – МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 2010/2011 год. ОСНОВЕН ПРОЕКТ. РЕК „БИТОЛА“. ЕЛАБОРАТ ЗА ОСКУЛТАЦИЈА НА ХИДРОЈАЛОВИШТЕ ТОПОЛНИЦА. 3. НОВАЦИ. д-р Зоран Панов.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 6. д-р Зоран Панов. ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА И GTZ МАКЕДОНИЈА. Институција: УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП. Штип 2010 год. д-р Зоран Панов. ОСКУЛТАЦИЈА НА БРАНАТА НА ФЛОТАЦИСКОТО ЈАЛОВИШТЕ НА РУДНИКОТ САСА – МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 2009/2010 год. Проф. 3 II ФАЗА НА РУДНИК САСА-ДООЕЛ. главен проектант проф. ДОПОЛНИТЕЛНИ СТУДИИ И ИЗВЕДБЕН ПРОЕКТ ЗА НАДВИШУВАЊЕ НА ХИДРОЈАЛОВИШТЕ БР. Секторски комитет за услови во кои се користи техничката опрема. АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ. д-р Зоран Панов. Институција: УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП. НОВАЦИ. д-р Благој Голомеов 1. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА. АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ. Штип 2010 год. ПРОЕКТ ЗА ТРАНСПОЗИЦИЈА НА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ НА ЕУ ВО МАКЕДОНСКОТО ЗАКОНОДАВСТВО. БУЧИМ – РАДОВИШ. главен проектант проф. 10. ПОДРУЖНИЦА РЕК „БИТОЛА“. ДОПОЛНИТЕЛЕН РУДАРСКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ВНАТРЕШНО ОДЛАГАЛИШТЕ НА ЈАЛОВИНА ВО ЈУЖНИОТ ДЕЛ НА ПОВРШИНСКИОТ КОП „БУЧИМ“. главен проектант проф. Штип 2009/2010 год. М. Штип 2010 год. Проф. РАЗВОД И ОДЛАГАЊЕ НА ФЛОТАЦИСКАТА ЈАЛОВИНА НА РУДНИКОТ ЗА БАКАР БУЧИМ – РАДОВИШ НАД КОТА 630 мнв 4. ЗА ГОДИШНО ПРОИЗВОДСТВО ОД 900000 ТОНИ РУДА. главен проектант проф. РУДНИК „СУВОДОЛ“. 5. 7. ПОДРУЖНИЦА РЕК „БИТОЛА“. 2009/2010 год. 2. КАМЕНИЦА ОД КОТА 960 ДО МАКСИМАЛНО МОЖНО НИВО. Институција: УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП. ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА ЗА ПОЧЕТОК СО ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ЈАГЛЕН ВО ЈАГЛЕНОВОТО НАОЃАЛИШТЕ „НЕГОТИНО“. 9. 8.

Елаборат за заштита на животната средина за проектот за детални геолошки истражувања на минералната суровина на кварцен песок на концесискиот простор „Голозинци“ . Елаборат за заштита на животната средина за проектот за детални геолошки истражувања на минералната суровина на кварцен песок на концесискиот простор „Шупли Камен“ . 279 . проф. Елаборат за заштита на животната средина за проектот за детални геолошки истражувања на минералната суровина на кварцен песок на концесискиот простор „Варвара“ . 2010 год. М.Штип. План за вентилација и верификација на ветрени патишта на јама „Саса” за 2010 / 2011 . 2010 год.Штип. д-р Блажо Боев. 8. Каменица. 2010 год. ОСКУЛТАЦИЈА НА БРАНАТА НА ФЛОТАЦИСКОТО ЈАЛОВИШТЕ НА РУДНИКОТ САСА – МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 2010/2011 (проф. д-р Борис Крстев). 2010. 9. д-р Саша Митрев. План за вентилација-верификација на ветрени патишта на јама „Саса“.Штип. РАЗВОД И ОДЛАГАЊЕ НА ФЛОТАЦИСКАТА ЈАЛОВИНА НА РУДНИКОТ ЗА БАКАР БУЧИМ – РАДОВИШ НАД КОТА 630 мнв (проф. 2009 год. д-р Дејан Мираковски 1. 2009-2010 год. д-р Борис Крстев). 2010 год. 4. (проф. . ОСКУЛТАЦИЈА НА БРАНАТА НА ФЛОТАЦИСКОТО ЈАЛОВИШТЕ НА РУДНИКОТ САСА – МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 2009/2010 (проф. проф. проф. 7. 3. 5. д-р Борис Крстев). РЕВИЗИЈА КОН ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ХИДРОТРАНСПОРТ. проф. ЕЗЕРОТО КАЛИМАНЦИ И РЕКАТА БРЕГАЛНИЦА 2010 г.Штип. 2010 год. за периодот 2009/2010 год. 6.Штип. д-р Благој Голомеов. 2.Штип. 3.Годишен извештај 1. д-р Благој Голомеов. Контрола на квалитативни параметри на рудничката атмосвера и индустрискиот круг на РОЦ „САСА”. Доц. 2. 2010 год. Елаборат за оцена на влијанието врз животната средина на деталните геолошки истражувања на минералната суровина кварцен песок на проширувањето на концесискиот простор „Љубош“ . Утврдување на концентрација на амбиентална прашина во индустрискиот круг на РЕК Битола.Штип. Елаборат за оцена на влијанието врз животната средина на деталните геолошки истражувања на минералната суровина калцитски мермер на проширувањето на концесискиот простор „Говрлево“ . проф. д-р Благој Голомеов. 10. 2010 год.Штип. Елаборат за заштита на животната средина за проектот за детални геолошки истражувања на минералната суровина на игнимбрит на концесискиот простор „Расје“ . МОНИТОРИНГ НА ХИДРОЈАЛОВИШТЕТО СО СИСТЕМОТ ЗА ЕВАКУАЦИЈА НА ОКОЛНИТЕ ВОДИ НА РУДНИКОТ САСА И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ПО ТЕЧЕНИЕТО НА КАМЕНИЧКА РЕКА. д-р Борис Крстев). 4.

Client: UNDP. 280 . Извештај за извршено 24-часовно континуирано мерење на бучава во околината на локацијата на термоелектраната-топлана ТЕ-ТО АД Скопје. 2. 13.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 11. 2009. Србија”. Дејан Мираковски. Сеизмо-хидрогеолошката осетливост на животната средина и на општеството на Балканскиот регион (2006 . Зоран Десподов.health and safety plan” – Client: UNDP. технички советник за изработка «Technical design of remediation activities for “Artana” mine tailings-Kosovo» . Н. според искуството на Загребското извориште на подземна вода од алувионот на реката Сава (2006-2008). д-р Зоран Десподов 1. Одредување на санитарно заштитни зони околу Штипското извориште на подземна вода од алувионот на реката Брегалница. 2010. Дејан Мираковски. јули 2010 год. 15. Думурџанов. 14. рецензент (надворешен експерт) на предлог научноистражувачки проект на тема „Изучување на можностите за валоризација на преостанатите резерви од јаглен со цел за обезбедување на стабилност на енергетскиот сектор на Р. јуни 2010 год. Загадување и заштита на подземните води во алувијалните седименти на реката Брегалница во зависност од хидрогеолошките карактеристики (2006-2009). 12.Client: UNDP. 16. Проф.. Н. 4. технички советник за изработка на “Technical design remediation activities for Lojane mine . технички советник на: “WESTERN BALKANS ENVIRONMENTAL PROGRAMME“. под организација на UNDP спонзориран од Кралството Холандија. 2010. Раководител на проектот (Билатерален проект со Хрватска. Извештај за извршено 24 часовно континуирано мерење на бучава во околината на локацијата на термоелектраната-топлана ТЕ-ТО АД Скопје.. Министерство за образование и наука).2009). Баара. Дејан Мираковски. 2009: Проект за вршење на детални геолошки истражувања за изнаоѓање на геотермална енергија на локалитетот по течението на Река ПенаТетово. Проф. 2010 год. Раководител на проектот (Министерство за образование и наука). и др. Учесник во проектот претставник за Македонија (УНЕСКО). В. д-р Војо Мирчовски 1. Србија. 3. Мирчовски. финансиран од Министерството за наука и технолошки развој при Владата на Р.. технички советник за изработка на “Technical design of remediation activities for ”Zarkov potok” tailings pondKosovo” . Дејан Мираковски.

Volkov. Објавени трудови Во текот на оваа година наставничкиот кадар на Факултетот за природни и технички науки има публицирано и презентирано околу 90 научни трудови. Turkey. Vol. 3. R. A. G. Москва.. A. Thessaloniki. School of Geology. O. 9. Part 2.. “Heavy metals in the water of the river Kalnistanska and the vicinity”. 2010. Mijalkovski. Republic of Macedonia (FYROM). конф. Stefanovska. Т. 100-летию академика В. Possibility of application of optimization method to solve problems in mining . посяш.Special Issue of Geologica Balcanica). стр. T. T.. A. Spasovski. 2009. of Macedonia.V. T. 2010. and Volkov. 4. 20-42. V. 5. 8. A. Stefanova. B. 2010. Serafimovski. 1. Greece. 281 . Alekseev.. pp. A.. K. 3rd Balkan Mining Congress BALKANMINE. and Lakova. G. 2010. Serafimovski. 356-357. Stefanovska.05 December.A. 2010. 2010. Sidorov.. Volkov. Marchev. I. and Volkov. Serafimovski.R. V. No. Станковский. Tasev. Doneva. 5.V. pp. 01 . Пространство и время формирования двух Pb-Zn месторождений в одной металлогенической зоне Македонии.Ni deposit in the Republic of Macedonia”. Makedonska Kamenica. Zendelska.Y. Melfos. B. 431. Смирнова. A. 3rd Balkan Mining Congress BALKANMINE. V. 3. Spasovski. Doklady Earth Sciences. Добровольская. Stefanova. 7. A. 431. Doneva. 2009.. S.. . “Application of the multi . 146 – 152. Izmir. Mijalkovski.Natural resources and technology. K. and Sidorov. Vol. O. 2010. V. T.. Yu. Серафимовский.criteria optimization for solving the problems in mining”. Mitev.. Chatzipetros.. Serafimovski. (Original Russian Text: A. Vol. XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. 2010. М. Scientific Annals. Relationship between Cenozoic structures and polymetallic mineralizations in the central part of the Serbo-Macedonian massif.. како во земјава така и надвор од неа. A. Stefanova. Greece. Blazev. Thessaloniki. 3. P. B. T. Aristotle University of Thessaloniki Proceedings of the XIX CBGA Congress (Special volume 100). 04 . pp. 359-367. V. 3rd International expert conference on underground mining of mineral raw materials PODEKS 09.. 6. Faculty of natural and technical sciences. Serafimovski. Izmir. pp.. B. 01 . S. “Metalogenetic characteristics of the Groot Fe ..03 October 2009. published in Doklady Akademii Nauk. No. Abstracts Volume (eds. Geology of Ore Deposits. T. Vol. 52.. Фундаментальные проблемы геологии месторождений полезных ископаемых и металлогении: XXI Междунар. Г.. 649–655). 429–434. V. Doneva. Volkov. Doneva.Годишен извештај 8. A. pp. 2. науч.03 October 2009. Р. pp. Formation Mechanism of Dwarfish Cu–Au Porphyry Deposits of Macedonia. 179–195.. Dwarf Copper–Gold Porphyry Deposits of the Buchim–Damjan–Borov Dol Ore District. М.. И. and Tasev. 2010. R. Александров. Turkey. The structural-metallogenic maps of ore districts of F. K. V.

. Mircovski. Vol.2008.. ZEMAK. 12. 2009: Metamorphism of the glaucophane and magnesoiriebeckite .. V. Issue Nо 1. 62. 9-11. Alexandar Krstev. 4. 2009: Karst aquifer in Mt Galicica and possibilites for water supply to Ohrid with ground water. 2009: New data on the mineralogy and geochemistry of the Strelci molybdenum ore deposit. . Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences.. I конгрес на 282 . Issue No 1. Борис Крстев. 2010 ГОД.. V. Z.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 10. O. Stip. western Macedonia. Vol. Mayer. 13..Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences. Благој Голомеов. Vol. ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ “ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ТЕХНОЛОГИИ”БР. 2010 ГОД. 4... Мирјана Голомеова. 14. Мирчовски В „Хидрогеолошки карактеристики на околината на Дојранско Езеро и можностите за искористување на подземните води”. No 1. Каракашев Д. Mircovski. 4..Deljo Karakasev. 20. Aфродита Зенделска. Vol. Петров Г. V. Rudarsko-geolosko-naftni zbornik. ПРИМЕНА НА ЗЕОЛИТИТЕ ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ СО ПОМОШ НА ЈОНСКА РАЗМЕНА И АДСОРПЦИЈА. 22.bearing metamorphic rocks in the GostivarVodno zone. Mircovski. Boris Krstev. A. Мирчовски В. O. International Symposium “ENERGETICS 2008”. Geologica Macedonica. 2010 ГОД. ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ “ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ТЕХНОЛОГИИ”БР. APPLICATION OF MATHEMATICAL METHODS FOR HYDROCYCLONES WITH LAGRANGE MULTIPLIERS. 62. ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ “ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ТЕХНОЛОГИИ”БР. Kekic.16). 18. Борис Крстев.. 4. ( Импакт фактор 0. Macedonia. Spasovski. Mircovski. Tasev. north-western Macedonia. Blagoj Golomeov. Благој Голомеов. ГРАВИТАЦИСКА СЕПАРАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН НА ОТПАДНА ВОДА ЗАГАДЕНА СО МАСЛА. Alexandar Krstev. O. 2010 ГОД. V. Александар Крстев. Mircovski. No 1. 17.. D. 2009: Possibilities for ground water pollution of the stip aquifer regarding its hydrogeological characteristics. Blagoj Golomeov. ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ “ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ТЕХНОЛОГИИ”БР. 2010 ГОД. .. 16. Panov.10.21 Zagreb.106). Mirjana Golomeova. ( Импакт фактор 0. Mircovski. 15. Spasovski. Александар Крстев. Александар Крстев. Aфродита Зенделска. ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ “ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ТЕХНОЛОГИИ”БР. “Geothermal potentional and genesis of geothermal energy of the Republik of Macedonia”. 19. Boris Krstev. Mirjana Golomeova. Spasovski. V. V. Ohrid. 11.. Aфродита Зенделска. Мирјана Голомеова. COMPUTER PROGRAMMES FOR MINERAL PROCESSING PRESENTATION. 4. G.. ПРИМЕНА НА ЕЛЕКТРОФЛОТАЦИЈАТА ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ФИНИ И УЛТРАФИНИ ЧЕСТИЧКИ.

9.12. бр. Geologica Macedonica. 2010.Н.18. Тена Иванова-Шијакова. ПОДЕКС 08. СРГИМ. Мијалковски.430. 2009. 25.З. Мираковски. Tena Šijakova-Ivanova. I конгрес на геолозите на Република Македонија.10.Sijakova-Ivanova. “Cd concentration on the soils in the vicinity of the village of Pisica”. Македонско рударство и геологија. Peltecki. pp.14.Boev. Зборник на трудови од Трето стручно советување ПОДЕКС ‘09. Zoran Panov. Мирчовски В. 28. D.Годишен извештај 21. 29.: Техники на ускопно пробивање како алтернатива на конвенционалните методи за изработка на окна и ускопи. стр. З. Малкoвски Ѓ. Geogrievski.Мијалковски С. Десподов З: Methodology for choice an optimal belt conveyor in underground mines. II Стручно советување со меѓународно учество. Vol. геолозите на Република Македонија. 24. С. Македонска Каменица. 26. 50 – 55. Охрид. М. 2010. 23. 283 .D. od praistorije do danas.: Istoriski razvoj makedonskog rudarstva. Македонија”. год. СРГИМ.ER’10. Stip. СРГИМ. 405 411.: Разгледување на можностите за примена на технологијата за откопување со заполнување на откопаните простори со засип од слаби бетони во рудниците за олово и цинк. З: Нови истражувања за геометриските параметри на подетажниот метод со зарушување. Zbornik radova III Međunarodni simpozijum Energetsko rudarstvo . 2009. vol.Z.B. год. Apatin. Зборник на трудови. 22. GEOME 2 ISSN 0352 – 1206. Природни ресурси и технологии. Охрид. Македонија. RGF-Beograd i Privredna komora Srbije. Каракашев Д.Fruška Gora. 2009. Десподов. Зоран Панов. T..Каменица. Десподов. “Stability analysis of gock wedges with multiple sliding surfaces”.. pp. 2008... Zbornik radova iz Međunarodne konferencije IRSE09. Stip..Karakasev. 30. 2009. „Геотехнички аспекти на подземната експлоатација на архитектонскоградежен камен”. 31.: Opening and basic preparation for underground mining of the Zhivojno coal deposit. 23. 27. B.. Зборник на трудови. 421 . Македонско рударство и геологија. 2009. Istorija rudarstva Srednje Evrope..3.. Донева. Десподов З. УГД-Штип. СРГИМ.: Паста – совршен материјал за заполнување на подземните откопани простори. 05-06. Година 3. бр.Каменица.. Elizabeta Karakaševa. Дељо Каракашев. 2010. Десподов З.Д.. М. 2008. Зборник на трудови од Четврто стручно советување ПОДЕКС ‘09. Deljo Karakašev. Despodov. стр. Scientific journal “Natural resources and technologu”. Macedonia. „Генеза на геотермалната енергија во Р. Сасански В. Факултет за природни и технички науки. СРГИМ. Десподов.2008. 63–71 (2009). RGF Beograd.

Зоран Десподов.Каменица. Трето стручно советување «Технологија на подземна експлоатација на минерални суровини». September. Ванчо Гоцевски. 2009. 3 rd International Sympozium Energy Mining ER 2010. Македонска Каменица. D. Јане Богданов. рудник “Саса”. Fugitive dust from coal mining .. 42. Д. Стратешка контрола и планирање на рудничките вентилациони системи. D. Mirakovski. Filip Petrovski. Fugutive Dust from Coal Mining-Emission Estimation Techniques and Sampling Methods. разработка и откопување на подлабоките делови во ревирот “Свиња река”. Трето стручно советување „Технологија на подземна експлоатација на минерални суровини». Македоноско рударство и геологија. СРГИМ. Македонска Каменица. Трето стручно советување „Технологија на подземна експлоатација на минерални суровини». 40. УГД-Штип. СРГИМ. 43. Трето стручно советување „Технологија на подземна експлоатација на минерални суровини”. Мираковски. Стојанче Мијалковски: Примена на софтвер за проектирање на дупчачко минерски работи во рударството. 41. СРГИМ. Д. Радмила Каранакова Стефановска. Николинка Донева: Примена на ГИС-програма во рудниците со подземна експлоатација. Новата директива за отпад од рударската (екстрактивната) индустрија – рамка за решение на проблемите со рудничкиот отпад. Скопје. Факултет за природни и технички науки. Борче Гоцевски: Разгледување на можностите за примена на технологијата за откопување со заполнување на откопаните простори со засип од слаби бетони во рудниците за олово и цинк. 284 . 2009. Година 4. З: Технологија за товарење и транспорт на материјалот при брза изработка на тунели. Peltecki. 38. 2009. Стојанче Мијалковски. M.. Мine project evaluation techniques Natural Resources and Technologies FNTS.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 32. Македонска Каменица. Стојанче Мијалковски. Стојанче Мијалковски: Отворање. 2009. Десподов. Трето стручно советување „Технологија на подземна експлоатација на минерални суровини». СРГИМ. Зоран Десподов. 37. 2010. Serbia. Мираковски. 2010. Трајче Митев: Примена на повеќекритериумската оптимизација за решавање на проблеми во рударството. Станке Тасковски. 2009. D. D.. 34. Никола Механџиски: Стратешка контрола и планирање на рудничките вентилациони системи. СРГИМ. СРГИМ. СРГИМ. 2009. Македонско рударство и геологија. Hadzi-Nikolova. М. 35. 2010. број 13. Македонска Каменица. Дејан Мираковски. СРГИМ. Афродита Зенделска. Стојанче Мијалковски. Благица Донева. 2009. 33.emission estimation and sampling methods 3rd International Symposium ENERGY MINING 2010. 36. Македонска Каменица.Mirakovski. Mirakovski. 2009. Никола Механџиски. Apatin. Стојанче Мијалковски. Hadzi Nikolova. 2009. Banja Junakovic. D. Горан Поп-Андонов. ПОДЕКС 3. 39. M. Природни ресурси и технологии. Peltecki.

Стојанче Мијалковски: Насоки за намалување на ризикот во рударството. 2010. Faculty of Natural and Technical Sciences. Борче Гоцевски: Технологија за изработка на поткоп 830. 2009. Ванчо Гоцевски. Дејан Ивановски. 2010. 2010. Стојанче Мијалковски. број 18. 2010. СРГИМ. Марија Хаџи-Николова. Борче Гоцевски: Разгледување на можностите за примена на технологијата за откопување со заполнување на откопаните простори со засип од слаби бетони во рудниците за олово и цинк. 47. Македонско рударство и геологија. Volume 3. Скопје. СРГИМ. Štip. Стојанче Мијалковски: Споредба меѓу „Магацинскиот откопен метод” и “Подетажниот откопен метод со отворени откопи” за откопување на тенки рудни жици. Скопје. СРГИМ. СРГИМ. Македонско рударство и геологија. Зоран Десподов. Скопје. Минимални стандарди за проектовање и изведбе депоније пепела. СРГИМ. Ванчо Арменски: Примена на современи софтверски решенија во рударството. 2009. број 15.. Хаџи-Николова М. B. Mijalkovski. No 3 “Natural resources and technology”. Зоран Десподов. 20-21 октобар 2009 год. 2010. Четврто стручно советување „Технологија на подземна експлоатација на минерални суровини». Стојанче Мијалковски: Паста – совршен материјал за заполнување на подземните откопани простори..Годишен извештај 44. информативно-стручна ревија: Македонско рударство и геологија. Современи техники на ускопно пробивање како алтернатива на конвенционалните методи за изработка на окна и ускопи. Македонско рударство и геологија. 48. Никола Механџиски. II саветовање за меѓународним учешчем на тему: Депоније пепела. Пробиштип. Десподов З. СРГИМ. Донева Н. Скопје. Зоран Десподов. септември 2009 год. Стојанче Мијалковски: Избор на оптимални вредности за искористување и осиромашување на рудата при подетажниот метод со зарушување на кровината во ревир „Свиња река» во рудникот „Саса». 50. 2010. 53. Стојанче Мијалковски: Примена на нови видови на експлозиви и нови технологии во рударството. Пробиштип. СРГИМ. 54. шљаке и јаловине у термоелектранама и рудницима. 46. Станке Тасковски. Стојанче Мијалковски. Пробиштип. Сасански В. University “Goce Delčev”. Четврто стручно советување „Технологија на подземна експлоатација на минерални суровини». Зоран Десподов. СРГИМ. 285 . Македонско рударство и геологија.14. Четврто стручно советување „Технологија на подземна експлоатација на минерални суровини». R. Четврто стручно советување „Технологија на подземна експлоатација на минерални суровини». Пробиштип. Драги Пелтечки. Doneva. број 16. 2010.. 51. Донева Н. S. Karanakova Stefanovska: Possibility of application of optimization methods to solve problems in mining. 49. Бања Врујци. Стојанче Мијалковски. 52. број 17. бр. 45. Привредна комора Србије.

. Пробиштип. N.ПОДЕКС ’10. S. Донева Н. 59. University”Goce Delcev”. Зборник на трудови. 2010 (во печат). 2010 (во печат). Natural resources and technology... Минимални стандарди за пројектовање и изведбе депоније пепела.. Каменица. Донева Н.3. Doneva. 2010. Macedonija. 62... S. IV стручно советување на тема: Технологија на подземна експлоатација на минерални суровини .. Hadzi-Nikolov. 63.. 137-146.. Хаџи-Николова. 65. Faculty of Natural and Technical Sciences. Хаџи-Николова. Хаџи-Николова.. Hadzi-Nikolova. Life Cycle Assesment of the Energy Generation System and its Application in Climate Change Assesment. Stip. 60. М. 61.. 2009. 13-20. Менаџмент на јаловишта. 57. М. 3 rd International Sympozium Energy Mining ER 2010.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 55. M. Hadzi-Nikolova..:Преглед на историскиот развој на новата австриска тунелска метода. Хаџи Николова М. Banja Junakovic. Doneva. М. Бања Врујци. М. декември 2009. Хаџи-Николова М.. ПОДЕКС `09.. 2009 год. 286 .ПОДЕКС ’09. Донева. декември 2009. Трајковић С. Doneva N. September. 2009. Ђукановић Д. СРГИМ.:Анализа на трошоците за изработка на подземните простории во рудниците за јаглен во Србија. 66. Примена на техниките на ускопно пробивање во подземните рудници како алтернатива на конвенционалните методи за изработка на окна и ускопи. Natural resources and technology. ПОДЕКС `09. Зборник на трудови. III стручно советување на тема: Технологија на подземна експлоатација на минерални суровини . Лутовац С. IV стручно советување на тема: Технологија на подземна експлоатација на минерални суровини . Донева Н. СРГИМ. Photovoltaic (PV) Systems for Generating Electric Energy for the Solar Energy.. September. Донева Н. Stip. Hadzi-Nikolov. Principles of rock mass stabilisation after excavation of underground structures. III стручно советување на тема: Технологија на подземна експлоатација на минерални суровини . Natural resources and technology. N. СРГИМ. СРГИМ. Донева Н.:Современи технологии за изработка на подземни хоризонтални рударски објекти. Macedonija. Faculty of Natural and Technical Sciences.ПОДЕКС ’10. Apatin. 109-118 64.. 2010. October 2009.. 47-54. октобар.. Hadzi-Nikolova. Пробиштип. Sustainable development and sustainable use of natural resources. М. Примена на техниките на ускопно пробивање во подземните рудници како алтернатива на конвенционалните методи за изработка на окна и ускопи. Иванов С. Донева Н. Apatin. 58. M. Донева Н. University”Goce Delcev”... Каменица. Хаџи – Николова М. Н. II саветовање са меѓународним учешчем. Mенаџмент на јаловишта. 2009. No. Banja Junakovic. 3 rd International Sympozium Energy Mining ER 2010.ПОДЕКС ’09.. Хаџи-Николова М.. 2010 (во печат). M. 56.

I. Dedeljanova. Хаџи-Николова. Bugarija 77. R. Doneva. Р. S. K.. ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА КАМЕНИ БЛОКОВИ – ИСКУСТВА И РЕЗУЛТАТИ. Мираковски. B. 2010 70. (во печат) 73. R. МАКЕДОНИЈА. R. Eнергетската ефикасност во функција на унапредување на квалитетот на животната средина.Dambov. март 2010.. M. М.Годишен извештај 67. R. Photovoltaic (PV) Systems for Generating Electric Energy for the Solar Energy. Bugarija. G. Dambov. Зборник на трудови. Papic. Z. Управување на цврст комунален отпад.. Controlled Blasting with Demolition Agent. I. Hadzi-Nikolov. ПРОБИШТИП. III Стручно советување со меѓународно учество. Аџиски В. Homogenized Dump Coal.. Хаџи-Николова. Dambov.. September. R. M. Д. ПОДЕКС `10. N.Dambov. X Conference for open pit mining and underwater exploitation. Панов З. 2009. Мираковски. Hadzi-Nikolova. М. No. Apatin. I. Stability Aspects of Excavations in Landslide Zone for a Coal mine “Suvodol”R. М. R. Stefanov. Doneva. Dambov.Georgievski R. Turkye 79. Природни ресурси и технологии.. Varna. N.. Р. Dambov.. 2009 75. Hadzi-Nikolov.4 (во печат) 72. Dambov.. Balkanmine 2009 IZMIR. Мијалковски С. Природни ресурси и технологии. Banja Junakovic. Balkanmine 2009.. Донева Н .I. DEMOLITION OF OLD BUILDINGS AND OTHER OBJECTS WITH EXPLOSIVES (РАЗРУШЕНИЕ СТАРЫХ ОБЪЕКТОВ ПОМОЩЬЮ ВЗРЫВЧАТОК). Dambov.. Kostoski. Хаџи-Николова. Bugarija. Life Cycle Assesment of the Energy Generation System and its Application in Climate Change Assesment. ПРОБИШТИП. Оптимизација и контрола на технолоските процеси во рудниците.Karanakova Stefanovska. IIрo Стручно советување со мегународно учество. 2009 78. Kotman.Macedonia.. 2009 76.. 14 стр. Рударство и геологија. Z. Banja Junakovic. Gocev. R. 3 rd International Sympozium Energy Mining ER 2010. September. Hadzi-Nikolova. Dambov.. М. Д.Karanakova Stefanovska . М. X Conference for open pit mining and underwater exploitation.4 (во печат) 71. X Conference for open pit mining and underwater exploitation. ISSN 1409-8288. 3 rd International Sympozium Energy Mining ER 2010. J. M. R.Karanakova Stefanovska . Зборник на трудови. IZMIR.Spasovski. R. 3rd Balkan Mining Congress. Хаџи-Николова. 3rd Balkan Mining Congress. S. Правна регулатива за процена и контрола на бучавата во работна средина. Varna. Varna.. No. Д. Tukye 80.. Хаџи-Николова.. Apatin. МАКЕДОНИЈА 287 . 2010 69.Jovanovski.PeshevskI. O. 68. (во печат) 74. Сепаратно проветрување –оперативни принципи и потреба. ПОДЕКС `10. Technical and Biological Reclamation of the Topolnica Tailing Dump. Донева Н . Насоки за намалување на ризикот во рударството. Мираковски.

IV INTERNATIONAL GEOMECHANICS CONFERENCE. Услови примене контурних минирања на површинским коповима. 19 -20. Р.Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 81. Sofija. извршен е и избор на еден насловен доцент за наставно научното подрачје архитектура. VARNA. Србија 85. Balkanmine 2009. NONEX . производство и развој. ФАБРИКА ЗА ЕКСПЛОЗИВИ . урбанизам и планирање и тоа на д-р Васка Сандева. 10. СПИСАНИЕ „МАКЕДОНСКО РУДАРСТВО И ГЕОЛОГИЈА” 89. Извршени се избори од звање помлад асистент во звање асистент и тоа на: м-р Марјан Делипетрев. O. Bugarija 88. BUGARIJA 83. ас. Меѓународна конференција за површинска експлоатација. Дамбов. ОМЦ 2010.2010. PLANNING ОF STABILITY SLOPES IN THE OPEN PIT MINE SUVODOL IN FUNCTION FOR MINIMIZE OF THE DEFORMITIES. Исто така. R. Regionalni kongres studenata geotehnoloških fakulteta. помл. IZMIR. Нови избори на наставнички и соработнички кадар Заради развојот и унапредувањето на наставно-образовната дејност на Факултетот од година во година бројот на вработените постепено се зголемува. Детонит.Spasovski.10. универзитетски учебник (во припрема за печат) 87. Во текот на оваа година за потребите на новоформираните студиски програми се примени неколку асистенти и професори од областа на архитектурата и градежништвото и тоа: доц. 3rd Balkan Mining Congress. Gorgievski. Дамбов.2010. 11. IV . Blagoj Gorgievski. Heavy Metals in the Water of The River Kalnistanska and the Vicinity.експлозиви . ОМЦ 2010. Risto Dambov . Р. 2010 84. м-р Радмила Каранакова-Стефановска и м-р Стојанче Мијалковски. д-р Катерина Деспод. MGU . Р. Меѓународна конференција за површинска експлоатација. Неексплозивни системи и средства за кршење на карпи и бетони. B. м-р Горан Мијоски. Р. Ристо Дамбов. Dambov. R.стручно советување за подземната експлоатација. Д-р Иван Крсмановиќ. Врњачка Бања. Врњачка Бања. Tukye 82.ас.м-р Ана Митаноска. состојби. Risto Dambov. R.карактеристики и начин на примена. Пробиштип. Методи на минирање. Дамбов. асс. EQUIPMENT FOR TURNING DOWN OF DIMENSION STONE. 3-6 JUNI. 288 . Dambov. СИСТЕМИ ЗАШТИТЕ ПЈС У РУДНИКУ „СУВОДОЛ“ ОД ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ ВОДА.м-р Александра Ристеска. Србија 86. Goran Stojkoski Dimitar Hristov. Дамбов.

учество на XIX Конгрес на CBGA. held in Sofia. Други активности Патувања во странство: Проф. 2010 година 3. 2010 година Проф.7. Проф. д-р Борис Крстев 1. Training course on Mine Waste Water Treatment 1. 2. 10. Цирих. Солун. Љубљана. Солун. Р. 2010. Политетнички Универзитет Тирана. мултилатерален проект со Швајцарија. 9. Швајцарија. Р. 18 . 2010 година 2. како и со германската групација TÜV Rheinland” со претставништво за Романија. 6 . 2. 3. Швајцарија. 2010 год. 2010 год.22. д-р Зоран Панов 1. 2. Место на патување: Турција. УКРАИНА. 2. Грција. Место на патување: Романија Датум: 4/2010 Инситутција: Универзит Aurel Vlaicu во Арад. Д-р Горан Тасев 1. 9. ВИЦЕС-проект. мултилатерален проект со Швајцарија. 2010 год. 23-24. Цирих. Проф. Србија и Бугарија. Измир Датум: 10/2009 Инситутција: “BalkanMine” Цел на патувањето: присуство на интернационален симпозиум “BalkanMine” во Измир и присуство на работен состанок и избор на нов член на здржението “BalkanMine”. Р. Отворен Универзитет во Киев. 2010 год. Цел на патувањето: потпишување на договори за соработка со универзитети во Романија. јуни. 2009 and February 15 – 19. АЛБАНИЈА. д-р Тодор Серафимовски 1. УНГАРИЈА. Универзитетот 1 Decembrie 1918 во Алба Јулија. Orga- 289 .22. 18 . јули. 15-20 фебруари. д-р Војо Мирчовски 1. 5. Србија и Бугарија. Словенија (член на Комисијата за одбрана на докторската дисертација на колешката Настја Роган-Шмуц при Наравнословно-технич