You are on page 1of 238

TARTALOM

ELS FEJEZET M i t takar az indigkk megjells? Dr. Richrd Seigle: Az ember csoportostsnak rendszerei Jan Tober interjja Nancy Ann Tappe-pel (els rsz) 13 25 30 32 39 43 Bevezet az indigkck gyerekekhez Dr. Barbara Dillenger: Az indigkck gyerekekrl Dr. Doreen Virtue: Tehetsgesek vagy szerencstlenek? Dr. Kathy McCloskey: Ers gyermekcink Debra Hegerle: Indigkk gyerekek Dr. Rbert Gerard: Az Kg kldttei MSODIK FEJEZET M i t tegynk? Jan Tober interjja Nancy Ann Tappe-pel (msodik rsz) 53 57 59 61 63 77 80 83 95 99 110 1 11 Legynk irnytk! Dr. Doreen Virtue: Kgy indigkk gyermek nevelse Dr. Kathy McCloskey: Ha indigkk gyereket nevelnk, ne feledjk cl a kvetkezket! Debra Hagerle: U n a l o m s tisztessg Dr. Jtidith Spitler McKcc: Krs pozitv zenetek kzvettse a g y e r m e k fel Dr. Rbert Gerard: Az indigkk gyerek nevelse Rbert P. Ocker: Llckkzpontsg: amit az oktats az j irnyvonal kpviseli szmra jelent Cathy Patterson: H a s z n l h a t stratgik az indigkk gyermekek irnytsban Rbert P. Ocker: Tekintsk ket ajndknak Jennijer Palmer: A g y e r m e k tantsa Pauline Rogers: Nem versenyszellemet tpll jtkok Joyce Golden Seyburn: Kgy egszsges s boldog gyermek flnevelsnek ht titka 49 8 10

HARMADIK FEJEZET

Az indigkk gyermekek spiritulis tulajdonsgai


Dr. Melanie Melvin: Az Indigkk g y e r m e k e k tisztelete Rbert E Ocker: Llckkzpont utazs Jan Tober interjja Nancy Ann Az indigkck spiritualits Dr. Dureen Virtue: Kgy indigkck gyermek szljnek lenni Dr. Ijauriejoy Pinkham: Kedves indigkck gyerekek! NEGYEDIK FEJEZET Tappe-pel (harmadik rsz)

116
119 132 135 141 152

Az egszsg
Dr. Doreen Virtue: Kgszsgcs-c az engedkenysg? Keith R. Swith: A krnikusan tfordult polarits korunk klnleges gyermekeiben Karn Eck: A tpllkozsrl Karn Boksky: A Szrna: e s e t t a n u l m n y TDIK FEJEZET

161
163 172 187 201

Az indigkk gyerekek zenetei


Ryan Maluski: Kgy indigkk gyerek feln Candice Creelman: Szeretetre van szksged (Az indigkk lt megtapasztalsa) HATODIK FEJEZET

207
208 219

sszegzs
Jan Tober zenete az olvashoz A Fny Gyermekei iYlindcn gyermek szmra... (ismeretlen szerztl) 229 227

lil.SO

FEJEZET

MIT TAKAR AZ INDIGKK MEGJELLS?

z els definci g y hangzik; az indigkk g y e r m e k " o l y a n g y e r m e k , aki j s szokatlan pszicholgiai tu lajdonsgokkal r e n d e l k e z i k s akinek viselkedsi szo ksait t u d o m n y o s a n e d d i g mg n e m rtk le. Kzek a tulaj donsgok e g y s g e s t n y e k e n a l a p u l n a k s arra sztnzik a g y e r m e k nevelit, h o g y vltoztassanak nevelsi szoksai kon. Ha f i g y e l m e n kvl h a g y j u k ezeket a szokatlan tulaj donsgokat, ezekben az j s rtkes t e r e m t m n y e k b e n ki e g y e n s l y o z a t l a n s g o t s csaldottsgot idznk el. Knnek a fejezetnek a clja az i n d i g k k g y e r e k e k tulajdonsga inak a b e m u t a t s a s rtkelse. g y tnik, tbbfle indigkk g y e r m e k ltezik, az jel l e m z i k e t a fejezet ksbbi rszben adjuk meg, de a kvet kez listban m e g i s m e r t e t j k nket az indigkk g y e r e kek legltalnosabb viselkedsi szoksaival. Rillenek-e ezek v a l a k i r e azok kzl, akiket i s m e r ? m e t z a l e g l t a l n o s a b b jellemzk kzl;

1.

Kgy fajta felsbbsgi t u d a t t a l jnnek a vilgra (s sokszor g y is v i s e l k e d n e k ) .

9 2. 3. 4. g y rzik, m e g r d e m l i k , h o g y itt l e g y e n e k " s csodlkoznak, ha valaki ezt a nzetet n e m osztja. Az nbizalom nem p r o b l m a a s z m u k r a . N e h z s g e i k vannak az abszolt t e k i n t l y e l v sggel (elvrjk a m a g y a r z a t o t s a vlasztsi lehetsget). 5. 6. E g y s z e r e n nem tesznek m e g b i z o n y o s dolgo kat; p l d u l n e m szeretnek sorba llni. C s a l d o t t vlnak az o l y a n rendszerektl, ame l y e k rutinnal m k d n e k s n e m kvetelik m e g a kreativitst. 7. G y a k r a n ms megoldsokat t a l l n a k bizonyos problmkra, m i n t a trsaik az iskolban, mint a szleik 8. odahaza; emiatt nonkonformistnak a magukfajtval tekintik ket. Antiszocilisak, vannak egytt. hacsak nem Ha nincs krlttk hozzjuk

hasonl, g y a k r a n m a g u k b a zrkznak, s az az rzsk t m a d , hogy senki emberfia nem rti meg 9. ket. Az iskola nehezen viselhet el a szmukra. N e m reaglnak a f e g y e l m e z ijesztgetsre (Na vrj csak, amg apd hazajn s szreveszi, mit csinltl!"). 10. N e m flnkek: e g y k e t t r e kzlik, ha szksgk van v a l a m i r e . A ksbbiekben rszletesebben m e g v i z s g l j u k ezeket a tulajdonsgokat, de elbb hadd mondjuk el, m i r t is hvjk ezeket a g y e r e k e k e t indigkk g y e r e k e k n e k . A pszicholgia trtnete alatt klnbz rendszerek jt tek ltre az e m b e r e k csoportostsra. Valjban m i n d a n n y i a n v a l a m i l y e n viselkedsi csoportba tatozunk, errl lehet olvasni s megprblhatjuk m a g u n k a t azonostani, s bizony ez sokszor szrakoztat. Ezek a r e n d s z e r e k az em bert klnbz mdokon prbljk meg kategorizlni.

10 N y i l v n v a l , h o g y e g y kpletet keresnek, ami m i n d e n k i t v a l a m i l y e n csoportba oszt, azrt, h o g y az elmvel foglalko z s z a k e m b e r e k bizonyos t m p o n t o k h o z jussanak. Ezek kzl a rendszerek kzl n h n y igen rgi, n h n y p e d i g teljesen j. M i n d j r t a l e g e l e j n e g y p s z i c h o l g u s h o z fordulunk s e g t s g r t , h o g y errl r v i d r t k e l s t adjon, g y a k a d m i a i s z i n t e n k e z d h e t j k el a t m a feldolgozst. Richrd Seigle n e m p u s z t n g y a k o r l orvos, gytsi kpessg. h a n e m foglalkozik h u m n s s p i r i t u l i s t m k k a l is, m i n t a v e l e s z l e t e t t g y

Az ember csoportostsnak rendszerei


Dr. Richrd Seigle

A n y u g a t i civilizci trtnete folyamn szksg volt a kutatsra, m e g h a t r o z s r a s a megtlsre. A m i n t jabb fldrszeket fedeztnk fel s rajta j kultrkat, elszr azt figyeltk, h o g y ki hasonlt rnk s ki n e m . Azokat az embe reket, akik n e m hasonltottak rnk sznben, h i t b e n vagy k u l t r b a n , a l s b b r e n d n e k t e k i n t e t t k t r t n e l m n k sz m o t t e v rszben. T u d o m n y o s a n szlva, m e g p r b l t u k kategorizlni az embereket sznk, fejformjuk, brsznk, intelligencia szintjk stb. alapjn. Az antropolgusok s pszicholgusok veket tltttek azzal, h o g y modellezzk, h o g y a n gondolko dunk, r z n k s cseleksznk. lljon itt n h n y p l d a a k lnbz k a t e g o r i z l s i rendszerekbl:

11 Intelligencia tesztek, m i n t a Wechsler-fle ( W A I S ) s a Stanford-Binet s z e m l y i s g t e s z t . Szemlyisgteszt: MM Pl, M C M I , A s B tpus. Projektv szemlyisgelemzsek: R o r s c h a c h , T A T s az S C T Memria tesztek, m i n t a W M S s a Bender-fle. Sajtos pszicholgiai tnyezk A kvetkez t n y e zk nha a csoportosts alapjul szolgltak: csaldi struktra s szoksok; kultra; l m o k ; e g y n i pszi cholgia; ktds s vonzds; mtoszok; vallsok; tudatos s t u d a t l a n motivcik s gondolatok. Elismert pszicholgusok foglalkoztak a s z e m l y i s g klnbz j e g y e i v e l : Freud, J u n g , Adler, Bern, Fromm, Kernberg, Klein, Maslow, Peris, R e i c h , Rogers, Skinner, s S u l i v a n . Gandhi azt m o n d t a : Kpessgnk arra, h o g y e g y s g e t teremtsnk a klnbzsgek kztt, civilizcink g y n y rsge s szaktprbja lesz majd". Az vezred vge m a g a sabb szeretettudatot s toleranciaszintet sejtet, m i n d e z t pr szz vvel korbban m e g t a n u l h a t t u k volna a bennszltt kultrktl, ha n e m n z t k volna le ket. A tradicionlis m e l l e t t vannak s p i r i t u l i s s ezoterikus csoportostsok is, a m e l y e k az e m b e r e k e t p l d u l szletsi a t t r i b t u m a i k alapjn csoportostjk; i l y e n e k az asztrolgia, az letenergia, v a g y a szent llatokkal val asszocici - a knai vagy az a m e r i k a i i n d i n k u l t r k b a n . B r m i t is gon doljunk ezekrl a ltszlag t u d o m n y t a l a n rendszerekrl, hivatalosan is elismert tny, hogy ezek a l e g r g e b b i t u d s hoz tartoznak s az si szvegekben is e m l t s t kapnak. Ezek a rendszerek, rgiek s jak, arra szolglnak, h o g y az e m b e r megrtse n m a g t . N a n c y Ann T a p p e 1982-ben rta knyvt, a m e l y n e k c m e : U n d e r s t a n d i n g Your life trough colours ( l e t n k meg rtse sznek a l a p j n ) . Ez az els ismert p u b l i k c i , a m e l y ben ezeknek a g y e r e k e k n e k a viselkedsi szoksaik azonos-

12 tsra k e r l n e k . N a n c y az e m b e r i viselkedst szncsopor tokra osztotta s intuitv mdon m r a kezdetek kezdetn e g y pontos s s o k a t m o n d rendszert alkotott. Kz a knyv j e l l e g n l fogva ezoterikus, s n a g y r m m e l tlti el az ol vast, a m i n t kzben n m a g r a ismer. N a n c y tovbbra is elad s csoportokat vezet a vilg m i n d e n tjn az emberi viselkedsrl. Azoknak, akiknek furcsnak t n i k az emberek sznek alapjn val csoportostsa s g y gondoljk, h o g y ez csak a metafizikban rdekeltek s z m r a lehet rdekes, azt mond juk, h o g y n e m r g i b e n Dr. H a r t m a n T a y l o r is foglalkozott e h h e z hasonl kategorizlssal. O n e m az indigkk g y e r e kekkel foglalkozik, pusztn azrt emltjk, h o g y rmutas sunk, h o g y az e m b e r i cselekvsek sznekkel val asszoci cija n e m csak a szellemltk" s z m r a lehet rdekes. Dr. H a r t m a n a hippokratszi v a g y kzpkori csoportostst ve szi alapul: s z a n g u i n , m e l a n k o l i k u s , flegmatikus s koleri kus. Ezekhez trstja a pirosat, kket, fehret s a srgt. A m i n t azt e m l t e t t k , Nancy Tappe szncsoportostsa intuitv m d o n keletkezett, de ennek ellenre n a g y o n pon tos g y a k o r l a t i m e g f i g y e l s e n alapul. Knyvben az egyik szncsoport - m r b i z o n y r a kitalltk az indigkk. Ez a szncsoport, n a g y o n pontosan jellemzi ezt az jfajta" gye reket. O m r 17 vvel ezeltt felfigyelt erre! g y hisszk, ezrt N a n c y t dicsret illeti. Ha r d e k l i k a jslatok, a h a r m a d i k fejezetben olvashat e g y tvsztrrl, aki tulajdonkppen elre ltta a sttkk" gyerekek megjelenst! J a n felkutatta N a n c y t , m e r t g y rezte, ennek a knyv nek az r d e k b e n szksg van r, hogy s z e m l y e s e n beszl jen vele. Ezrt J a n N a n c y t arrl krdezte, hogy alapjban vve m i t is kell rteni az indigkk letszn alatt. Mindket ten g y reztk, h o g y a knyv indtshoz jl jn, ha meg szlaltatnnk N a n c y t , mivel elszr azonostotta s vezet te be ezt a kifejezst. A N a n c y v e l val interj rszletei v gigksrik a k n y v e t .

13

Bevezet az indigkk g y e r e k e k h e z
Jan Tober interjja Nancy Ann
On aki volt az elsknt colour els,

lapp-pel (els rsz)

- Nancy, gyerekeket your life jelent az, s

aki ekkppen azonostotta ezeket a rt rluk. Az Understanding Mit megrtse a sznek alapjn). gy ket!1

knyvet

trough

(Eletnk

hogy indigkk gyerek s mirt hvja

- Azrt hvom ket indigkk g y e r e k e k n e k , m e r t ez az a szn, a m e l y e t ltok, amikor rjuk nzek. - Ez mit jelent pontosan?

- Ez az letsznk. Az emberek letsznn keresztl t u d o m meg, hogy mi a kldetsk ezen a fldn, mit kell megtanul niuk s hogy mi az evilgi szerepk. Valamikor a nyolcvanas vek kzepn g y reztem, hogy kt j szn addik majd a sznkphez, mivel kett akkorra eltnt. Eltnt a fukszia s a bborvrs (magenta) ritkv vlt. Ezrt g y gondoltam, hogy ezek helyett kt j szn jelenik majd meg. N a g y o n meg lepdtem, amikor Palm Springsben egy fukszia jellem em bert lttam, mivel ez a szn a huszadik szzad elejn kihalt. M i n d e n k i v e l megosztottam, hogy lesz m g tovbbi kt letszn, de n e m t u d t a m , hogy m e l y e k lesznek ezek. M i a l a t t az j szn felbukkansra vrtam, m e g l t t a m " az indigk ket. A San Diego-i l l a m i E g y e t e m e n vgeztem kutatso kat abbl a clbl, hogy a szncsoportokrl rszletes pszi cholgiai lerst lltsk ssze, a m e l y a t u d o m n y o s kritik val szemben is megllja a h e l y t . Abban az idben e g y pszi chiter, Dr. M c G r e g o r dolgozott velem.

14

M e g p r b l o k emlkezni e g y msik orvos nevre, de nem jut eszembe. A g y e r m e k k r h z b a n dolgozott. Az esete volt az els, a m i t szleltem. A felesge szlt, de elmletileg n e m lehetett volna g y e r e k e . A g y e r m e k n a g y o n ers szvz rejjel szletett. Dr. M c G r e g o r szlt nekem, hogy nzzem m e g s m o n d j a m el mit ltok". g y nztem m e g a g y e r m e ket s elszr l l a p t o t t a m meg, h o g y e g y j letsznnel van dolgom, a m e l y az n letszn s k l m b a n n e m szerepelt. A g y e r m e k krlbell hat ht m l v a meghalt. Kz nagyon g y o r s a n trtnt. Ez volt az els fizikai tapasztalat arrl, h o g y az jszltt g y e r m e k e k klnbznek azoktl a gyere kektl, akiket n korbban m e g f i g y e l h e t t e m . 1975-ben a S a n Dieg-i E g y e t e m e n a b b a h a g y t a m a tan tst, g y biztosan t u d o m , hogy ez eltte trtnt. Valjban n e m c s i n l t a m tl n a g y g y e t ebbl, egszen addig, amg elkezdtem rni a k n y v e m . Kt v e m b e telt, amg sikerlt k i n y o m t a t n i 1982-ben, majd a kvetkez kiadst is megrte 1986-ban. g y h o g y v a l a m i k o r a 70-es vekben vehettem szre ezt az j jelensget. A n y o l c v a n a s vekben elksztettem a besorolsokat s m e g k e z d t e m a s z e m l y i s g - l e r s o k a t . Akkoriban az indig kk g y e r e k e k 6-7 vesek lehettek s n e k e m csak rjuk kellett nznem, h o g y m e g l l a p t s a m , m i l y e n szemlyisgrl van sz. A l e g n a g y o b b dolog, amit megllapthatok, hogy nekik m g nincs p r o g r a m j u k " , mint neknk. Es ez m g nyolc v m l v a sem jelenik majd meg. 26-27 ves korukra majd egy n a g y vltozst f i g y e l h e t n k meg. Ez jelzi azt, hogy valami nemsokra m e g j e l e n i k . Az idsebbek megersdnek abban, amit tesznek, s a fiatalabbak tisztba kerlnek azzal, hogy mit fognak tenni az letben. - Kiss gy tnik, rajtunk mlik, miv vlnak?

- Ezt m g kutatjuk. Ezrt is kslekedtem az errl szl knyvvel. rlk, h o g y ti most ezt megcsinljtok.

I5 - gy tnik, nagy az rdeklds s szksg van r.

- Igen, val igaz, mivel az e m b e r e k n e m rtik az indig kk jelensget. Ezek a g y e r m e k e k inkbb k o m p u t e r i z l t emberek, ami azt jelenti, h o g y inkbb fogjk a fejket hasz nlni, mint a szvket. g y hiszem, ezek a g y e r e k e k tkle tes vizualizcis kpessgekkel szletnek. T i s z t b a n vannak azzal, ha ezt hasznlni tudjk, akkor ezt senki n e m veheti el tlk. Technikai i r n y u l t s g a k , s ez azt sugallja a sz momra, h o g y technikailag m g fejlettebbekk v l u n k a k zeljvben. N g y v e s korban ezek a g y e r e k e k rtenek a szmtgphez, a m i h e z 65 vesen mi n e m . Ezek a gyerekek technolgia hasznlatra szlettek, ami alapjn elre lthatjuk, hogy mi is fog trtnni az elkvetkezen d tz vben. Olyan technikai fejldst lthatunk majd, amirl mg csak nem is lmodtunk. Azt hiszem, ezek a gyerekek egy kaput nyitnak meg, s annyira fejlettekk vlunk, hogy semmit sem kell majd fejlesztennk, csak sajt magunkat. Egyetrtek.

- Ez az cljuk. g y ltom, a k r n y e z e t a n n y i r a meg gtolja ezeket a g y e r e k e k e t , h o g y n h a g y i l k o l n i is kpe sek. A m i e n g e m illet, n hiszek e g y p a r a d o x o n b a n . A h h o z h o g y vlasztani tudjunk, m e g kell i s m e r j k a sttsget s m e g kell ismerjk a vilgossgot. V l a s z t s n l k l n i n c s nvekeds. Ha pusztn robotok l e n n n k , a m e l y e k kvet nek b i z o n y o s utastsokat, n e m l e n n e s z a b a d akarat, n e m lenne vlasztsi lehetsg; s e m m i s e m l e n n e . megllnk egy pillanatra. Az utbbi idben azt m o n d o g a t o m a t a n t v n y a i m n a k , hogy ha t n y l e g hisznk abban, h o g y volt a kezdet, akkor hinnnk kell a Biblinak, mert azt rja: A fld pedig (kez detekben) kietlen s puszta vala, s settsg vala a m l y s g sznn, s az Isten lelke lebeg vala a vizek felett". Itt most

16 S t t s g m i n d i g volt s vilgossg". Aztn m e g t e r e m t e t t e a vilgossgot. A sttsget nem t e r e m t e t t e - az m i n d i g jelen volt. Az egsz t e r e m t s a sztvlasztds folyamata. Elvlasztotta az jszakt a nappaltl, a vilgossgot a sttsgtl, a fldet a m e n n y t l , az gboltot a levegtl, a fldet a vztl. Sztvlasztja a frfit a ntl. A t e r e m t s t r v n y e a sztvlasztds a vlaszts lehetsg rt; vlasztsi lehetsg nlkl nincs fejlds. g y ltom, h o g y m i n d i g a szlssgek kztt mozgunk a szentek legszentebbike, s a rosszak legrosszabbika k ztt. A l e g t b b n k valahov kzpre kerl, a szentek fel kvnkozva, annak e l l e n r e , h o g y hibkat kvetnk el. Azt ltom, h o g y a szlssg e g y r e jobban httrbe kerl: a leg szentebbek tlagos e m b e r e k k vlnak; a legrosszabbak is; s ez az e g y e n s l y e g y m g finomabb szintre kerl. Ezek a g y e r e k e k , akiket l t t a m - idertve azokat is, akik megltk iskols trsukat v a g y szleiket - indigkk g y e r e k e k voltak. Azok kzl, akiket l t t a m , csupn e g y e t l e n e g y volt indig kk h u m a n i s t a , a tbbi k o n c e p t u a l i s t a volt. - Ez egy nagyon rdekes megjegyzs; azok a gyerekek, lik a lettjuk rad, trsukat, nagyon ltalban vilgos. indigkk gyerekek. Valahogy attl, azonban amit a Azt rtem, kldetsk akik meg hogy az el aka Isten azt m o n d t a l e g y e n

dlyokgrdlnek, hogy

pp ezrt csak az a vlasztsi lehetsgk ma akadlynak vlnek?

megszabaduljanak

- Ez a tlls e g y i k formja. A m i k o r mi g y e r e k e k vol tunk, b o r z a l m a s dolgok jutottak esznkbe s el akartunk szaladni, mert n a g y o n fltnk. Ok viszont nem flnek. - Nincs flelemtudatuk, mert tudjk, hogy kicsodk.

- Igen, hisznek n m a g u k b a n .

17

- IAssunk szletse

ms krdseket. arnyban

Ixgjobb tudomsa szerint mikor vet s most az rghat? indigkk gyerekek mennyire

tk szre az els indigkk gyermeket, szzalkos

- Az a m e g l l a p t s o m , h o g y a tz v alatti g y e r e k e k 90 szzalka indigkk g y e r m e k . N e m t u d n m m e g m o n d a n i , hogy mikor kezdtek vilgra jnni, csak azt tudom, m i k o r kezdtem el velk foglalkozni. A k n y v e m e t az understandig y o u r life trough colour"-t 1986-ban adtk ki. Azt hi szem, elszr 1982-ben l t t a m i n d i g k k g y e r m e k e t . M r jval eltte szrevettem, de akkor m g n e m tudatosodott igazn b e n n e m . 1985-ig tartott, m i r e tudatosodott b e n n e m , hogy ez az j letszn itt van s itt is m a r a d . - Vannak klnbz tpusok? Ha igen, melyek a jellemzik?

- Van ngy klnbz tpus, m i n d e g y i k n e k kln clja van: 1. A H U M A N I S T A : az els t p u s . a tmegekkel fog dolgozni. Ok a jv orvosai, g y v d e i , tanrai, kereskedi, z l e t e m b e r e i s politikusai lesznek. A tmeget fogjk szolglni s n a g y o n tevke n y e k lesznek. R e n d k v l szocilisak, m i n d e n k i hez szvlyesek. Vlemnyk megalapozott. Testk esetlen, amint m o n d t a m , n a g y o n tevke nyek, s nha fejjel r o h a n n a k a falnak, mert elfe lejtik m e g h z n i a fket. N e m t u d n a k e g y jtk kal jtszani, m i n d e n r e s z k s g k van, m i n d e n t m a g u k el tesznek, h o g y vlaszthassanak. Van ezen bell kt tpus, a k i k n e k ha azt mondod, hogy menjen, takartsa ki a szobjt, l l a n d a n jra kell ket f i g y e l m e z t e t n e d , mert valami m s llandan elvonja a f i g y e l m k e t . Felmennek a szobjukba s elkezdik t a k a r t a n i , amg m e g n e m ltnak e g y knyvet. M a j d l e l n e k s olvasni kez denek, mivel ezt n a g y o n szeretik.

18 Tegnap repln uta/.tam, s egy hromves

g o n d t e r h e l t i n d i g k k g y e r m e k volt a repln. Az a n y j a o d a a d t a neki a biztonsgi szablyzatot, k i n y i t o t t a , aztn n a g y o n komolyan, m i n t h a felntt lenne, olvasni" kezdett. Ot percig tanul m n y o z t a , s br t u d o m , h o g y nem tudott olvas ni, g y gondolhatta, hogy olvas. Kz az indig kk h u m a n i s t a . 2. A K O N C E P T U L I S l'A: t sokkal inkbb a projek tek rdeklik, m i n t az emberek. O lesz a holnap mrnke, ptsze, dizjnere, asztronautja, pil tja, katonatisztje. Testalkatuk n e m esetlen, g y e rekkorukban atlta alkatak. Hajlamosak a veze tsre; a fik g y a k r a n az anyjukat prbljk meg i r n y t a n i , a l n y o k pedig az apjukat. Ha sikerl, elg n a g y bajhoz vezethet. Knnek a tpusnak haj l a m a van a s z e n v e d l y b e t e g s g e k r e , klnsen tizenves korukban. A szlknek oda kell rjuk figyelni. Ha i l y e n e k e t mondanak, h o g y ne menj a s z o b m b a " pp ez az a pillanat, a m i k o r t kell kutatni a szobt. 3. A/.TN VAN A .MVSZ: sokkal r z k e n y e b b s g y a k r a n t r k e n y e b b , de ez nem m i n d e n eset ben van gy. t a mvszet rdekli. Kreatv s belle vlik a holnap t a n r a s mvsze. Brmi be is kezdjenek, a dolog kreatv rszt vllaljk. Ha orvos lesz belle, akkor lehet sebsz v a g y ku tat. Ha a szpmvszeteknl kt ki, akkor bel lk vlnak a legjobb sznszek. Ngy- s tzves koruk kztt 15 klnbz dologgal is foglalkoz nak; t p e r c e n k n t mssal s mssal. Ezrt a ze nszek v a g y m v s z e k szleinek azt m o n d o m , h o g y ne vsroljanak hangszereket, csak breljk azokat! Az indigkk mvsz" 5-6 klnbz

19 hangszeren jtszik, aztn t i n d z s e r korban e g y hangszerre koncentrl s a n n a k m e s t e r v vlik. 4. nagyobb termet b r m e l y i k tpusnl. Egy-ktves korukban n e m lehet nekik s e m m i t s e m m o n d a n i , mert m i n d e n re azt vlaszoljk, hogy tudom, m e g t u d o m csi nlni, hagyjatok bkn". Ok lesznek az j vall sok s filozfiai elmletek ltrehozi. Erszako sak lehetnek, mivel jval t e r m e t e s e b b e k s n e m illeszkednek be oly m r t k b e n m i n t a tbbiek. Nos a kvetkez hsz vben az sszes fiziklis letszn el fog tnni, kivve a pirosat - s itt csak az letsznekrl be szlek. Csak a mentlis sznek - a srgsbarna, a srga, a zld s a spiritulis sznek: a kk, az i b o l y a - m a r a d n a k fenn. A humanista indigkk a srga s az i b o l y a h e l y b e lp. Az interdimenzionlis indigkk az ibolya h e l y r e kerl. Ebbl ltszik, hogy az ibolya m i n d a n g y szinten jelen van. - Intuitv mdon fognak majd gondolkodni?

- Ma hallottam a kvetkezt: van e g y bartnm, akinek az unokja ngyves. Ltogatsa sorn S a n t a Barbarban a me nyt s Zacharyt, az unokt elvitte vacsorzni. Az d e s a n y a folyton dicsekszik Zachary kpessgeivel, mivel a tantnje llandan megdicsri, hogy m i l y e n g y o r s a n tanul s m i l y e n tkletes vlaszokat ad a krdsekre; aztn m e g szsbl is dicsretet hoz haza. Flelmet e g y l t a l n n e m rez. Egy j t t e r e m b e m e n t e k s d e s s z e r t k n t e g y n a g y cso ki p u d i n g o t krtek. A g y e r e k m r alig v r t a . Kihoztk a desszertet n a g y felhajtsok kzepette s k z p r e tettk, majd m i n d e n k i kapott e g y kanalat. Z a c h a r y n a g y szeme ket m e r e s z t v e nevetett, aztn k i n y l t a p u d i n g r t s m a g a el hzta az egsz t n y r t s enni kezdett. Az d e s a n y j a vgl megszlalt: Zachary, tudod, h o g y m i t jelent az, ha

20

azt m o n d o m , h o g y m e r s z v a g y ? " A g y e r e k letette a kana lt, s s z e h z t a a s z e m l d k t s azt m o n d t a : Igen" Nos, m i t g o n d o l s z , m i t j e l e n t " - k r d e z t e az a n y j a Azt, h o g y hiszek magamban". N g y ves g y e r e k ! Ezt jelentette neki a merszsg. A ki j e l e n t s , a m i t Z a c h a r y tett, teljesen vilgos: ezek a g y e r m e kek h i s z n e k n m a g u k b a n . H a megprbljuk e l m a g y a r z n i nekik, h o g y rossz dolog, ha hisznek magukban, k tudjk, h o g y f o g a l m u n k sincs, m i t beszlnk. Ilyenkor azt javaslom a szlknek, h o g y fogjk vissza m a g u k a t , s ne mondjk a g y e r e k n e k , h o g y ezt v a g y azt ne t e g y e . Ehelyett mondjk azt: Nos, m i r t n e m m a g y a r z o d el nekem, hogy mirt a k a r o d ezt t e n n i ? l j n k le s beszljk meg. M i t gondolsz mi fog trtnni, ha m e g t e s z e d ? " A m i k o r a g y e r m e k el mondja, h o g y mi trtnik, akkor krdezzk m e g tle, ho g y a n k e z e l n az g y e t . A z t n m e g k a p j u k tlk a vlaszt. Ha nem gy csinljuk mr fiatal koruktl kezdve, az indig kk g y e r e k e k kicssznak a keznkbl, hacsak nem humanist rl van sz. Ok egyltaln n e m fognak errl beszlni velnk. - A fiatal kor alatt mit rt? korukban elkezdhetjk. Beszljnk

Mr

csecsem

hozzjuk, h a d d halljk a h a n g u n k a t : Most ki fogjuk cse r l n i a p e l e n k t , ezt m e g kell t e n n n k , ne l g y t r e l m e t len, g y a m a m a is rl majd, te is. Te sem srsz s n sem leszek s z o m o r e m i a t t , s m i n d e n k i rlni fog! Igaz? Ki cserljk a pelenkt." - Egy msik fontos problmt amikor vetett fel; kezeljk ezeket a gye

rekeket felnttknt,

beszlni

kezdenek?

- M i n d e n e s e t r e n e m beszlhetnk velk felsbbrend st lusban. Ilyenkor szembe is kphetnek. Ok nem az sz hajat s a rncokat tisztelik. Az elismersket ki kell rdemelnnk.

21

- Mit szeretne mg elmondani rekekkel kapcsolatban?

az

olvasknak

az

indigkk gye

- Fontos, hogy odafigyeljnk rjuk. Ne prblkozzunk tekintlyelv mdon reaglni, legynk btrak ebbl a szempontbl. H a g y j u k a g y e r e k e t beszlni, majd elmond ja, hogy mire mirt van szksge. T n y l e g p u s z t n az oda figyelsre van szksg. Ez m i n d e n ; az indigkk g y e r e k e k nagyon nyitottak. - Legynk sznl!

- g y van. Ha visszalst szlelnek, az iskolban meg mondjk a t a n r n n e k v a g y felhvjk a rendrsget. Bizto san hallott mr o l y a n kt-hromves g y e r m e k r l , aki a sz leit azzal boldogtotta, h o g y kihvta a rendrsget, v a g y va l a m i l y e n hasonl dolgot m v e l t Ha k g y rzik, h o g y velk szemben visszals trtnt, automatikusan felkeresik a hatsgokat. ezen akr fel is hborodhatunk. - Azt hiszem, mi hozzjuk kpest a szivrvnyhdon llunk. Ezt m e g t e s z i k s

- Azt hiszem, ez igaz. En ket a h a r m a d i k s a n e g y e d i k dimenzi hdjnak t e k i n t e m . A h a r m a d i k d i m e n z i e g y ra cionlis dimenzi: a gondolkods dimenzija. A n e g y e d i k dimenzi a lt dimenzija. Itt mi a szeretetrl, a tisztessg rl, boldogsgrl beszlnk, de m i n d e z e k e t r i t k n valst juk meg. Br g y tnik, e g y r e jobbak v a g y u n k ezen a tren. A n e g y e d i k d i m e n z i b a n g y a k o r o l n i is fogjuk m i n d e z t . El kezdjk megrteni, h o g y a hborskods hibaval, ha va lakit meglnk, az olyan, m i n t h a m a g u n k a t ltk volna meg. Ezek a g y e r e k e k ezt m r tudjk. Az els indigkk g y e r e k e k r l szl csoportbeszlget sem alatt a szlk s a g y e r e k e k e g y t t jelentek meg. Bbiszitterek v i g y z t a k a g y e r e k e k r e . N g y g y e r e k r e jutott e g y

22

bbiszitter. D l u t n behoztuk a g y e r e k e k e t s a szlk fi g y e l h e t t k ket, amint e g y m s s a l jtszanak s e g y m s t ki krdezik. Volt e g y reg elektronikus rgp, ezt beraktuk a szoba kzepre kzjk. A m i n t azt m r e m l t e t t e m ezek a g y e r e k e k t e c h n i k a i belltottsgak, s az e g y i k mr le is lt az rgp el, m g a tbbi a szoba m s rszein tartzkodott. L e n y g z ksrlet volt. A m g az e g y i k jtszott az rgpen, e g y msik mgtte figyelt. A z t n ha az els a b b a h a g y t a , a htulrl figyel kez dett el jtszani az rgppel, e g y m s i k g y e r e k jtt a jtsz m g s f i g y e l t e htulrl. g y tnt, m i n t h a sorukra vrtak volna, de n e m lltak m g s e m sorba. - Ezek a gyerekek nem szeretnek sorban llni.

- Igen, a szlk lttk is ezt. A 15 g y e r e k kzl csupn e g y m e n t oda e g y i k szljhez s lt az lbe. A tbbiek e g y l t a l n n e m trdtek szleikkel. -Mikor trtnt ez?

- Azt h i s z e m , 1984-ben. Ezek a g y e r e k e k pusztn azt k rik, h o g y e m b e r k n t kezeljk ket, s ne l e g y e n klnbsg felntt s g y e r m e k kztt. Van e g y m u l a t s g o s t r t n e t e m az unokmrl. Akkor trtnt, a m i k o r n y o l c ves volt. A l n y o m n e m szeretett volna neki f e g y v e r r e hasonlt jtkot venni. N e m lehettek i l y e n j t k a i s n e m jtszhatott hborsdit. Az elektronikus jtkok is t i l t v a voltak. A m i k o r krlbell h r o m ves lehe tett, n a frdszobban g n d r t e t t e m a hajamat e g y hideg s e g y m e l e g stvassal. Epp a m e l e g e t hasznltam, amikor felvette a h i d e g e t s azt m o n d t a bang bang". En is felje t a r t o t t a m az e n y m e t s azt m o n d t a m , bang-bang". Eutkosni k e z d t n k a hzban. A l n y o m rmszlt, hogy nem s z a b a d n a ezt t e n n e m . Erre azt m o n d t a m , de ht kezdte". A z t n n a g y o t nevettnk.

23

Amikor n y o l c ves lett, odajtt hozzm s azt m o n d t a N a g y i , tudod, h o g y m i t szeretnk k a r c s o n y r a ? " N e m , n e m t u d o m " . Erre azt vlaszolta, h o g y e g y N i n t e n d t . A l n y o m sszeszortott fogakkal m o n d t a n e k e m , gondoltam: h o g y ne Ezt merszeljek i l y e s m i t venni. N e v e t t e m s m a g a m b a n azt A n a g y m a m j a v a g y o k s m e g k r t r. meg kell r t e n i " A vrosba m e n t e m , m e g v e t t e m a jtkot s utna e l u t a z t a m . Kt hnappal ksbb r k e z t e m vissza. A l n y o m felh vott s azt m o n d t a T n y l e g m e g kell ksznnm, h o g y Colinnak N i n t e n d t vettl k a r c s o n y r a " . Erre azt m o n d t a m persze, persze, t u d o m " erre - tnyleg k o m o l y a n mon dom. Rjttem arra, h o g y g y s e m t u d n m el venni tle. Ezrt rsen kellett l e n n e m . Elkezdtnk zletet ktni. Azt m o n d t a m neki, ha megcsinlja a leckjt, akkor e n n y i s e n n y i ideig jtszhat a N i n t e n d n . Elg sok rossz j e g y e t ho zott az iskolbl, mert n e m akart e g y t t m k d n i . Ezrt azt mondtam, ha az iskolban e g y t t m k d i k a tbbiekkel, tz perccel tbbet jtszhat a N i n t e n d n . Ha jobbak lesznek a jegyeid, e n n y i s e n n y i percet jtszhatsz majd. Ha rosszab bak lesznek, akkor u g y a n n y i v a l kevesebbet." Aztn hazajtt az iskolbl s m e g c s i n l t a a leckit majd megkrdezte, hogy van-e m g valami, amit m e g k e l l e n e csi nlnia. Ha a l n y o m azt mondta, h o g y csinljon m g vala mit, akkor rkrdezett, h o g y ez m e n n y i jtkidt jelent a Nintendn. A m a t e m a t i k a j e g y e i n a g y o n g y e n g r l kivl ra ersdtek. Kt httel ezutn a t a n r n jelentkezett tele fonon s megkrdezte, hogy mi Colin teljes tvltozsnak az oka. A l n y o m e l m o n d t a neki. Majd a t a n r n csodlko zsnak hangot adva azt mondta, hogy lett a legjobb g y e rek az iskolban: e l m e g y s megkrdezi, h o g y van-e vala mi, amiben segtsgre lehet a tanrnnek. Ezt h a z a m e n e t e l eltt is megteszi, aztn otthon elmondja, h o g y mit tett s megkrdezi, hogy ezrt m e n n y i jtkidt kaphat. K i t n tanul lett belle.

24

Sokan azt mondjk az internetrl, h o g y kros s vesz l y e s dolgokhoz ad hozzfrsi lehetsget. De ha a szl be szl a g y e r e k k e l s e l m a g y a r z z a neki, h o g y m i l y e n dolgo kat ne t e g y e n , akkor n e m kerlnek hozzjuk veszlyes a n y a g o k . Azokra kell odafigyelni, akik m g i s hozzjutnak i l y e n e k h e z . Ezek a g y e r e k e k n a g y o n okosak, de olyanok, m i n t mi, sokszor rosszul vlasztanak. Ha n y u g o d t krlm n y e k e t b i z t o s t u n k a szmukra, akkor n a g y o n blcsen fog nak majd vlasztani, mivel n a g y s z e r g y e r e k e k .

Igaz-e

mindez?

Lehet, h o g y Ont n e m rdeklik az o l y a n emberek, akik szneket l t n a k az e m b e r e k b e n . A kvetkezkben olyan ri portokat s beszlgetseket m u t a t u n k be, a m e l y e k e t ngy professzorral s t a n r r a l ksztettnk a t m t illetleg. N a n c y csoportostsa killja-e a szakemberek kritikjt? Lssuk, m i t m o n d errl Dr. Barbara Dillenger. Dr. Barbara Dillenger legtbb idejt tancsadssal tlti. Az e m b e r i t e r m s z e t specialistja s az let egsznek tte kintsre, az letclra, az letadta leckkre koncentrl. Tisz tban van a klnbz tpusok ltezsvel s azzal, hogy az i l y e n tipolgia m i k n t segt abban, hogy rjjjnk, kik va g y u n k valjban. Ltott m r indigkk tpusba tartoz gye reket s n e m k s l e k e d i k a kvetkezket a tudomsunkra hozni. Ksznjk n a g y s z e r hozzjrulst a knyvhz.

25

Az indigkk gyerekekrl
Dr. Barbara Dillenger

A m i n t azt N a n c y T a p p e felfedezte, ltezik n g y f l e indi gkk tpus: a humanista, a konceptualista, a mvsz, s a legritkbb az i n t e r d i m e n z i o n l i s . Ezekben van kzs vons s les klnbzsg is. L s s u n k h r o m letbl vett trtne tet: az els e g y mvszrl, a m s o d i k e g y h u m a n i s t r l s a h a r m a d i k e g y konceptualistrl szl.

mvsz:

egy

kldets

trtnete

Travis indigkk mvsz; zenei tehetsg. M r n g y ve sen kznsg eltt mandolinozott. Egy tves g y e r e k e k b l ll e g y t t e s t szervezett. M i u t n orszgos sikereket rnek el, elksztik els CD-jket. T i z e n n g y vesen szl a l b u m a felkerl a tzes listra. M i n d e g y i k dal szvegt s d a l l a m t rja s jtssza. A C h i c a g o T r i b n m l t a t s a szerint a m a n d o l i n Mozartja". Egyik koncertjn a kvetkez trtnt: A frjemmel azrt m e n t n k el, h o g y m e g h a l l g a s s u k ezt a c s o d a g y e r e ket. A ni toalettben e g y b e s z l g e t s n e k v o l t a m a t a n j a , a m e l y g y i n d u l t : A frjem r a g a s z k o d o t t hozz, h o g y el jjjek a koncertre, g y gondolja, h o g y ettl jobb k e d v r e d e r l k . " - A beszlgetsbl a r r a k v e t k e z t e t t e m , h o g y a n n e m r g veszthette el g y e r e k t . Es t n y l e g k i d e r l t , hogy kt httel a szls u t n a g y e r m e k m e g h a l t . S z v e m megtelt egyttrzssel.

2 6

Kzben T r a v i s felment a sznpadra. Az elads alatt egy o l y a n dalt nekelt, a m e l y e t kilencvesen rt Tarts ki" cm mel a n a g y a p j a h a l l r a . Ez a dal a kedvencem, szmos let tapasztalatrl szl s arrl, h o g y Isten segtsgvel hogyan kell k i t a r t a n u n k . H a t a l m a s taps utn a koncert vget rt. Aztn p i l l a n t s o m u g y a n a r r a a h l g y r e esett, akit a toalett ben beszlni h a l l o t t a m . Travisszel beszlgetett. Knnyes s z e m m e l m o n d t a neki: Ez az utols dal segtett n e k e m ab ban, h o g y m e g g y g y u l j a k . N a g y o n rlk, h o g y eljttem". T r a v i s m e g k s z n t e . A m i k o r a hlgy elment, a gitros hoz fordult s azt m o n d t a igazi tizenves vidmsggal: Igen, errl szl a trtnet". A szvem ismt m e g t e l t rm mel, s letet lehelt a t e s t e m b e . A fi 17 vesen retten to vbbra is jtszik s zent szerez. Egy igazi indigkk sztr, aki teljesti k l d e t s t .

humanista;

trtnet

az

otthoni fegyelemrl

Todd i n d i g k k h u m a n i s t a . N a g y m a m j a m e g l t o g a t sa sorn e g y k n y e l m e t l e n i n c i d e n s trtnt. A n a g y m a m a g y n e g y szp k n a i a r c z e n e b o h c lt. A n a g y m a m a k e d v e n c babja, m g frjtl kapta. A bohc szomor arca Toddot v a l a m i r e e m l k e z t e t t e a m l t b l " , g y h o g y a ba ba fejt apr d a r a b o k r a trte. A n a g y m a m a lthatlag m e g l e p d t t a z eset k a p c s n . Todd hrom- v a g y n g y v e s l e h e t e t t s s e m m i l y e n b n t u d a t o t n e m rzett. M i u t n v i s s z a n y e r t e l l e k j e l e n l t t , a n a g y m a m a felemelte a babt a fldrl s m e g k r d e z t e Toddot, h o g y m e l y i k a kedvenc j t k a . A r e n d r a u t " - vlaszolta Todd. Erre a n a g y m a m a : E l m e h e t e k hozztok s s z t t r h e t e m azt a rendrau t t ? " A n e m l e g e s v l a s z u t n Todd n a g y szemeket meresz tett. Nos, ez a h z a n a g y m a m s a n a g y p a p ; ltal ban n e m t r n k ssze dolgokat csak gy, szeretjk, ha r m m e l teli s b o l d o g a h a n g u l a t . Ha most az n h e l y e m ben lennl, m i t t e n n l ? "

27 Todd tgondolta a h e l y z e t e t s azt m o n d t a : S z k s g e m van e g y kis idre" A hz e g y i k szobjba ment; elzrkzott a kezdd partitl, becsukta az ajtt s teljesen e g y e d l lt a szobban. Pr perc mlva a n a g y m a m a b e m e n t hozz s beszlgetni kezdett vele a haragrl, flelemrl s a pozitv megnyilvnulsokrl. szkincshez igazodva. A m i t itt ltunk, az az indigkk h u m a n i s t a , aki szereti az embereket s a szabadsgot. Az elszigeteldst vlasztja mr i l y e n fiatalon is. Ez az n f e g y e l m e z bezrkzs: Todd szmra mlt bntets az illetlen viselkedsrt. A n a g y m a m a ksbb e g y vadonatj szvetarc a n g y a l t kapott e g y i k bartjtl. Termszetesen e g y n g y v e s g y e r e k

konceptualista

iskolai

trtnet

s a

vltozs szksgessge

T i m 12 ves. Ktsgbeesett d e s a n y j a hozta el hozzm. N e m akart iskolba jrni. N e m ltta r t e l m t az ott eltlttt idnek. Klnsen r t e l m e t l e n n e k t a l l t a az angol rkat. Azt hiszem, az d e s a n y a azt vrta tlem, h o g y m e g g y z m T i m e t arrl, h o g y iskolba jrni p e d i g szksges. Tim indigkk konceptualista s n a g y o n rdeklik a komputerek. M e g k r d e z t e m Timtl, h o g y m i r t n e m szereti az angol rt. Mert a tanr buta s azt akarja, h o g y a H u c l e b e r r y Finnt olvassam." Azt javasoltam neki, h o g y h a ez a helyzet, akkor lehetne okosabb is, m i n t a tanrok, s akr t a n u l h a t n a is tlk. Elmondtam, hogy az angol az iskolban kvetel mny, de lehet ms mdon is t a n u l n i . A z t n m e g k r d e z t e m tle, h o g y a n oldan m e g a h e l y z e t e t . T i m n e k azonnal kznl volt a vlasz. Elmondta, hogy n h n y bartjval, akik u g y a n a z t gon doljk az angol rrl, iskola utn e g y angolos csoportot szerveznek. E g y r t e l m volt, hogy n e m rdekli ket H u c k leberry Finn. Az Interneten prbltak kisegtket keresni, akik ra utn felgyelnk ket az iskolban. Erre azt vla-

28 szltam, hogy ez n a g y o n j tlet. Az d e s a n y n a k leesett az lla, a m i k o r azt javasoltam, h o g y tmogassa ezt az g y e t s keressenek e g y tanrt, aki ra utn segthet. T i m g y rezte, h o g y megrtettk, s m e g n y u g o d o t t . g y hallom, ez n e m oldotta m e g T i m sszes iskolai kihv st. F e l g y e l t i n t e r n e t k u r z u s t e g y j angol rval helyet testette. Most ismt jr iskolba. Brilins konceptualista tletei azt mutatjk, h o g y az iskola struktrjban, a m e l y n h a tehetetlen s t e k i n t l y e l v , vltozsok szksgesek. A j e l e n l e g i iskolai s t r u k t r a n e m segti a m e g v i l g o s u l t indi gkk gondolkodsmdot. T i m desanyja idkzben az is kolareform szszljv vlt.

Okosabbak,

mint

mi

voltunk?

Az indigkk jelensghez kapcsoldik mg valami ms is. M i n d e n s z l azt gondolja, h o g y az g y e r e k e okosabb az t l a g n l . Fz m e g e r s t s t n y e r a j e l e n l e g m e g f i g y e l h e t jelensgek ltal. gyhogy Az kedves tlagos anyukk, nk egyltaln felmrsi amilyen t, hogy nem elfogultak! szintvltozban

van. Fz a t e n d e n c i a m e g f i g y e l h e t a g y e r m e k e k legjabb tesztjeiben. On volt gyerekkorban, vagy esetleg okosabb ahelyett, Honnan Valban hisz abban, h o g y g y e r e k e okosabb annl, mint azoknl a g y e r e k e k n l , akiket korbban nevelt? Elkpzelhe az okossgot az problmnak kros tekintjk, h o g y e g y n a g y s z e r t u l a j d o n s g n a k tekintennk? Hozhat-e okossg" funkcikat? vesszk ezt? Felkszletlenek az iskolk az j kihvsokra? (Lefogadom, h o g y egsz id alatt a fejben bujklt ez az in t u i t v gondolat.) Okosabbak-e ezek a g y e r e k e k , m i n t mi vol t u n k ? Fzrt tnik-e gy, h o g y a legtbb j " g y e r e k e g y j fajta i n t e l l i g e n c i v a l s blcsessggel jn a v i l g r a ? A t m a m i n d e n h o l r i a d a l m a t kelt. szrevette mr, hogy a hrekben arrl beszlnek, h o g y a g y e r e k e i n k az iskolban

29

nem kapjk m e g a kell felksztst s tlag alatti teszteket rnak? Egsz biztosan hallott m r i l y e t . De ennek e l l e n r e a ltszat n e m fedi a valsgot s a kvetkez t n y elgondol kodtat; arra is utal, hogy nemzetkzi szinten trtnik vala mi a g y e r e k e i n k k e l . Valban bizonytott, hogy a mai kor g y e r m e k e i m e n t l i san jobban fel vannak szeretkezve, m i n t s e m iskolink m e g tudnnak birkzni a kpzskkel, v a g y h o g y e g y l t a l n he l y e s e n fel t u d n k m r n i a helyzetet. Lssunk e g y idzetet az Emelked grbe: hossz tv emelkeds az IQ-szintben s e g y b m r s e k b e n " . ltalnosan megfigyelhet, hogy m i n d e n k i panaszkodik arra, hogy a g y e r m e k e k kpessgei z u h a n e s s b e n vannak s hogy az iskolk n e m kpesek felkszteni a g y e r e k e k e t az let feladataira. A kpessgmr s z a k e m b e r e k rdekes felfe dezst tettek, a m i ellentmond ennek: az IQ adatok az el mlt tven vben m e g d b b e n t nvekedst mutatnak, a fe kete s fehr g y e r e k e k IQ tesztjei hasonl szintet rtek el. Ez a trend a Elynn effektus nevet kapta. J a m e s F l y n n jelen ts szociolgus volt, aki ezt elszr d o k u m e n t l t a provoka tv hangvtel knyvben. L e h e t s g e s e g y i k g e n e r c i IQ szintjt a msikhoz m r n i ? M e l y e k azok a krnyezeti t n y e zk, a m e l y e k a legjobban befolysoljk az IQ-t? Mifle in telligencit m r n e k tulajdonkppen az IQ tesztek? Kpes sgmr szakemberek, t r s a d a l o m k u t a t k s a szocil-, kog nitv- s fejlds-pszicholgiai kutatk vitatkoznak azon, hogy a Flvnn-effektus e g y t t a d i s z g e n i k u s hipotzissel ezt C h a r l e s M u r r a y vezette be k n y v b e n a The Bell Curve"-ban - mibl szrmaztathat. Ez a knyv ktelez o l v a s m n y a m i n d e n k i n e k , akit r d e k e l n e k a legjabb kuta tsok az intelligencirl s annak mrsrl. H a d d beszljnk az IQ szintrl s az okossgrl" az indigkk g y e r e k e k esetben. S z e r e t n n k b e m u t a t n i e g y n a g y s z e r hozzszlt, Dr. Doreen Virtue-t, aki a g y e r e * U l r i c Nciscr, A m e r i c a n psvchological Association, W a s h i n g t o n .

30 kek i r n t rzett s z e n v e d l y e m e l l e t t k n y v r s s a l foglalko zik. Tbb orszgos magazinban trst megemltik filozofikus gondolatait s mlyensznt tanulmnyait, amelyekben tudomnyos tnyeket metafizikai gondolatokkal. K n y v n k msodik, h a r m a d i k s n e g y e d i k fejezetben is szerepel majd.

Tehetsgesek vagy szerencstlenek?


Dr. Doreen Virtue
Tudjuk, hogy az indigkk g y e r e k e k Istenadta tehets g k e t m a g u k b a n hordozzk. S o k a n kzlk szletett filoz fusok, akik az let r t e l m r l s a fld m e g m e n t s n e k lehe tsgeirl gondolkodnak. Veleszletett tuds, feltall s m v s z i kpessgekkel r e n d e l k e z n e k . T r s a d a l m u n k , mivel a rgi mdszereken alapszik, n e m veszi szre az indigkk g y e r e k e k tehetsgt. S o k tehetsges g y e r e k r l tvesen azt gondoljk, hogy korltolt - lltja a Kreatv s T e h e t s g e s G y e r e k e k N e m z e ti A l a p t v n y a , e g y non-profit, fggetlen, n e m szektarinus szervezet, a m e l y s e g t s g n y j t s r a hvatott. Ennek a szer vezetnek a vezeti azt lltjk, h o g y sok <Tyerek elvsz a kz nevelsi r e n d s z e r buktatiban. Sok g y e r m e k e t tvesen hip e r a k t v n a k n y i l v n t a n a k . S z m o s szl nincs tisztban az zal, h o g y g y e r m e k e r e n d k v l tehetsges. A kvetkez j e l l e m v o n s o k a t soroljk fel, hogy a szlk azonostani tudjk g y e r m e k k e t : m a g a s fok r z k e n y s g sok fls energija van

31

h a m a r elunja magt, g y tnik, kevs ideig tud sszpontostani a krltte lv felnttek s szlk stabil rzelmi viszonyra van szksge ellenll a t e k i n t l y e l v s g n e k , ha az n e m demokra tikus i r n y u l t s g sajtos tanulsi szoksokat vesz fel, klnsen az olvassban s a m a t e m a t i k b a n k n n y e n csaldott vlik, mivel n a g y r a tr gondo latai vannak, de n e m tall felnttet, aki t m o g a t n ezeknek az tleteknek a megvalstsban tapasztalati ton tanulnak, ezrt e l l e n l l n a k a n y e r s magolsnak s annak, hogy a tanulsi f o l y a m a t b a n csak hallgatk l e g y e n e k nem t u d n a k n y u g t o n lni, a m g n e m kti le valami a f i g y e l m k e t . Rendkvl e g y t t r z k ; sokfle f lelmk van, m i n t pldul hallflelem; szeretteik elvesztstl val flelem ha kudarclmnyk van, knnyen feladjk a kitkere sst, ezutn lland tanulsi gtlsok jelentkezhetnek. N e m o l y a n ez, m i n t h a e g y indigkk g y e r e k lersa len ne? nk mit gondolnak errl? Ez az a l a p t v n y megersti a mi megfigyelseinket, hogy a tehetsges g y e r e k e k vissza hzdnak, ha veszlyeztetve, sorba lltva rzik m a g u k a t , s feladhatjk kreativitsukat azrt, hogy tartozhassanak vala hov. Sok g y e r e k , akiket teszteltnk, igen m a g a s IQ h n y a dost mutatott, de sok esetben cskkent kreativitst. Dr. Kathy McCloskey a kvetkez t u d o m n y o s tancs ad. Cyakorlati tapasztalatai s e s e t - t a n u l m n v a i t n a g y el ismerssel fogadjuk.

32

Ers g y e r m e k e i n k
Dr. Kathy McCloskey

A kerleti m e n t l i s e g s z s g g y i kzpontban, ahol dol gozom, az elz vben hrom indigkk g y e r e k e n vgeztem hivatalos pszicholgiai teszteket. M i n d h r o m g y e r e k e t egy kerleti p s z i c h o l g u s kldte hozzm, akiben a szlk s a tanrok elbeszlsei alapjn g y a n bredt. A szlk a g y e rekek beilleszkedsi s f i g y e l e m m e l kapcsolatos zavaraikrl panaszkodtak. A g y e r e k e k nla s e m m i l y e n panaszra utal jelet n e m m u t a t t a k , br a szlk n e m szntek m e g panasz kodni a g y e r e k e k kezelhetetlensgrl, a m e l y e k vagy az is kolban v a g y otthon, v a g y m i n d k t h e l y e n elfordultak. A pszicholgusn, akit A m a n d n a k fogok hvni, g y e r m e k p cienseit szeretettel s kedvesen kezeli, elutastotta ezeket a panaszokat, m i v e l s z e m m e l lthatlag semmifle zavarrl n e m volt sz. H i v a t a l o s tesztelst krt. Az els h o z z m kldtt g y e r m e k e g y t i z e n n g y ves ka ukzusi l n y volt. S z l e i autjt e n g e d l y s jogostvny nlkl vezette, majd a kzeli non stop bevsrl kzpont ban lfrlt. Az i s k o l b a n k i h a g y o t t e g y vet. Trsai s a ta nrok kikzstettk, korafejlett fizikuma s sziporkzsai miatt. S z l e i soha s e m n y e r h e t t e k vitt vele szemben. A szlk arrl p a n a s z k o d t a k , ha ez g y m e g y tovbb, bele fognak p u s z t u l n i . Ennek a l n y n a k az IQ tesztje a verblis kpessgek tern 129 pontos volt s 112 pontos a tr s vizulis kpessgek te rn. (120-129 m a g a s intelligencia szint, a 130 fltti igen m a g a s ) az sszes n y e l v i tesztben felsszintet rt el. Legala c s o n y a b b e r e d m n y e i korhoz kpest tlagosak voltak!

33 M s szavakkal: n e m volt g y e n g e s e m m i l y e n tren - val jban sokkal jobb e r e d m n y e k e t rt el, m i n t ms, hasonl kor trsai, m i n d a kognitv, m i n d pedig az iskolai tesztek alapjn. Mi trtnhetett? Ennek a l n y n a k R i t a l i n t s C y l e r t , kt, a h i p e r a k t i v i t s kezelsre alkalmazott elsdleges g y g y s z e r t adtak, kevs sikerrel. A szlei azt lltottk, h o g y a l n y u k m i n d i g i l y e n volt, hogy s e m m i s e m segtett rajta. A m i k o r b e s z l t e m vele, ltszott, hogy okosan, felntt m d j r a kpes k o m m u n i k l ni; szeme s arca is ezt r u l t a el. H o g y g y mondjam, kide rlt, hogy egy rett" llekrl van sz. A gond az volt csu pn, hogy ezt rajtam kvl senki s e m vette szre. A m a n d a s n a l e g j a b b tesztek alapjn ezt t i s z t b b a n lttuk, hl/, a l n y szlei k z b e n j r s n a k ksznheten e g y s p e c i l i s iskolba i r a t k o z h a t o t t be. Ez p e r s z e n e m volt knny: a szlknek tmogatsrt kellett folyamodni, h o g y a n e m tl olcs, de r e n d k v l m a g a s hatsfok isko lt kifizethessk a l n y u k n a k . M o s t oda jr s k i v l a n ta nul, mivel szlei n y i t o t t a k v o l t a k l n y u k p r o b l m i r a . Most g y is kezelik, m i n t a h o g y az e g y igen t e h e t s g e s in digkk g y e r e k n e k kijr. A msodik hozzm kldtt g y e r m e k e g y kilencves afroamerikai fi volt. Kt vvel korbban adoptltk, n e m rg kltztek a vrosba. Arrl szmoltak be, hogy g y e r e k k tl fttt; m g csak nem is tud n y u g o d t a n e g y h e l y b e n lni, l landan izeg-mozog, az iskolban p e d i g a tanrok arrl pa naszkodtak, hogy kitr a krdsek ell, zaklatja trsait, en g e d l y nlkl felll a szkrl stb. A szlk attl fltek, hogy a g y e r e k n l ezek kezdd fizikai k i e g y e n s l y o z a t l a n sgok jelei, mivel a g y e r e k desapja drogfgg volt. Az is megfordult a fejkben, h o g y a gondok oka az, h o g y a g y e r m e k korai veiben b i z o n y t a l a n otthoni s iskolai k rlmnyek kztt nevelkedett. A tanrok gygyszeres hiperaktivits-kezelst javasoltak, de a szlk szerettk vol na biztosan kiderteni, mi trtnt, mieltt m g ezeket az ers drogokat alkalmazzk.

34

M g ennl a g y e r e k n l az IQ teszt m i n d a verblis, mind a viselkedsi teszt alapjn 116 s 110 pontos volt, volt kt altesztje, a m e l y e k a l e g m a g a s a b b szintet tttk meg: a szoci lis szablyok, normk, az absztrakt gondolkods altesztek voltak ezek. Iskolai tesztjei azt m u t a t t k , hogy az sszes t r g y b l a l e g m a g a s a b b fokon ll, a m e l y arra utalt, hogy ez a fi e g y tlteljest" tpus. Azt hiszem, e n n e k e l l e n r e iskolai tesztjei pontosabb mrsi e r e d m n y t m u t a t n a k kpessgeirl, m i n t IQ teszt jei. Ez nha elfordul, amikor tehetsges g y e r m e k e k n e k ne hz, kaotikus kezdeti idszakuk van. N a g y o n valszn, h o g y az altesztek k i t n e r e d m n y e i valsabb kpet adtak igazi kpessgeirl. M g e g y s z e r m e g e m l t e m , h o g y ezt a g y e r e k e t hiperaktvnak minstettk, br valjban kpessgei tlagon felli ek voltak. A p r o b l m a az, h o g y ezt az iskolban senki sem i s m e r t e fel! M i n t az els g y e r m e k esetben, beszlgetskor nla is m a g a s fok rettsget t a p a s z t a l t a m . Felntt mdj ra, i n t e l l i g e n s e n beszlgetett. Ezt az rettsget szemei is tkrztk, is rett l l e k n e k " b i z o n y u l t . Nos, m i t is kezdjnk a fls e n e r g i i v a l ? A szlei mg otthon k i d o l g o z t a k a g y e r e k k e l e g y t t e g y mdszert, hogy a g y e r m e k ledolgozza fls energiit. S e g t e t t e k neki, hogy kidolgozzon b i z o n y o s leckket, gy, h o g y fiziklisan is ak tv l e g y e n kzben; ismteljen hangosan szavakat, memori zls kzben e g y lbon lljon; talljon ki s jtsszon el szerepeket klnbz trtnetekben, stb. A szlk meg e g y e z t e k abban, h o g y ezeket a leckket megmutatjk a t a n r o k n a k is, gy, h o g y azok ne nzzk ezt a sajt nevelsi mdszereik e l l e n val t m a d s n a k . A h a r m a d i k s e g y b e n utols hozzm kldtt g y e r e k egy n y o l c v e s afro-amerikai fi volt, aki sokkal fiatalabbnak n zett ki, m i n t a m e n n y i valjban volt. desanyjval, mosto haapjval s 18 hnapos testvrvel lt e g y t t . Ezt a kisem bert az a n y j a azrt vitte el A m a n d h o z , mert kt alkalom mal is elszktt az iskolbl s megprblt e g y e d l hazajut-

35

ni. Rendri segtsggel jutott haza. Azt m o n d t a az anyj nak, hogy megli magt, s a m i k o r m e g k r d e z t k tle, h o g y mirt, csak rzta a fejt s b m u l t m a g a el. Ez a g y e r m e k ppgy, m i n t fiatalabb testvre, m e g r z hatst tett rm. B i z o n y o s r t e l e m b e n az i n d i g k k g y e rekekkel val elz kt k a p c s o l a t o m m i n t h a csak e r r e az esetre ksztett volna fel. A n y o l c v e s g y e r m e k n y u g o d t te kintettel m o n d t a n e k e m , h o g y ez az let n e m sokat r a szmra, ha a n y j n a k n e m s i k e r l e g y kicsit is s z e r e t n i e azt mondta, hogy n a g y o n sajnlja, h o g y itt van. Fiatalabb testvrnek hasonl volt a t e k i n t e t e s az arckifejezse, n e m tudott beszlni, de m l y e n belenzett a s z e m e m b e . Eskdni mernk, h o g y ez a g y e r m e k a t e k i n t e t v e l azt mondta, h o g y ne r u l j a m el a t i t k a i t ! Az a n y a e l m o n d s a szerint az idsebb g y e r m e k v i g y zott testvrre anlkl, h o g y m e g k r t k volna r. Ezenkvl pedig llandan terrorizlta az anyjt. Az voda ta tlf ttten viselkedett, llandan feleselt; ksz volt msokat m a n i p u l l n i ; g y tnt m i n t h a tudn, h o g y msok m i l y e n n e k szeretnnek ltszani. A n y j a kt vvel ezeltt elvitte e g y terapeuthoz, de m r n e m jrnak, mita javult a h e l y z e t . Most azonban a g y e r e k s e m m i t l s e m riad vissza, ezrt a r r a az elhatrozsra jutott, h o g y elkezdi a R i t a l i n ( m e t h y l p h e nidate chloride) kezelst. Az a n y a azt is mondta, h o g y az idsebbik fi azt gondol ja, senki sem szereti igazn. Az is kiderlt, h o g y a kisebbik fi nevelse elviszi az sszes idejt s a frje n e m segt neki ebben. Radsul az utbbi n g y vben l e g a l b b n g y s z e r vltoztattak otthont s iskolt a frje m u n k j a miatt. Br otthon maradna, hogy v i g y z z o n a g y e r m e k r e , de a n y a g i okoknl fogva dolgoznia kell. Azt kvnja, h o g y a frjnek tbb ideje jusson m i n d k t fi nevelsre. T i s z t b a n van az zal, hogy a n a g y o b b i k fi h i n y o l j a az desapjt, aki az utbbi idszakban a brtn rendszeres v e n d g e volt, s aki vel a g y e r e k n e k e d d i g alig volt kapcsolata.

36 S e m A m a n d a , s e m n n e m vrtuk azokat a z e r e d m n y e ket, a m e l y e k a tesztek kitltse utn mutatkoztak. Ez a n y o l c v e s g y e r m e k a klnsen tehetsges szintet rte el m i n d e n kpessgvizsgl tesztben. C s u p n az iskolai rstesztben rt el tlagos e r e d m n y t (a tbbi a legfelsbb beso rolsba e s e t t ) . A n n a k ellenre, h o g y iskolai t a n u l m n y a i az utbbi idben m e g s z a k a d t a k - a tanrok s az d e s a n y a el m o n d s a szerint a g y e r m e k n e m mutatott s e m m i l y e n r dekldst a leckk irnt s e m az iskolban, sem otthon - pe dig kognitv s iskolai kpessgei tzezer g y e r e k kzl pusz tn e g y r e j e l l e m z e k ! Els tallkozsunkkor zeltt kaptam abbl, hogy a tan rai s szlei mit lhettek t, amikor vele foglalkoztak. Fel emelt s megvizsglt m i n d e n t a rendelmben, m g a fikokat is kinyitotta. S z m t a l a n felszltsomat, hogy ljn le, nem is vette szre. Ezrt m s h o g y prbltam kzelteni hozz. N y u g o d t h a n g o n szltam hozz, m i n t e g y felntthz. Azt m o n d t a m , h o g y e n g e m zavar, ha valaki bejn az iro d m b a s e n g e d l y nlkl elkezd kutatni a fikjaimban. Ki fejeztem, h o g y az az rzsem, n e m szeret, v a g y nem tisztel e n g e m . M e g k r d e z t e m , hogy az szobjban kutatott-e m r valaki e n g e d l y nlkl, s kiderlt, hogy m r ktszer is volt erre p l d a : e g y s z e r az iskolban s e g y s z e r otthon. Az tn bocsnatot krt. Elfogadtam bocsnatkrst, majd ke zet fogtunk, m i n t kt j bart. Br n g y hten keresztl tallkoztunk, eztn nem muta tott semmilyen helytelennek minsthet magaviseletet v a g y tiszteletlensget. F i g y e l m e s , i l l e d e l m e s volt s kem n y e n dolgozott a tesztek megrsakor. A m a n d a ugyanezt fi g y e l t e meg, h a s o n l a n kezelte s hasonl e r e d m n y t rt el. Ennl a k i s e m b e r n l a kulcssz a tisztelet volt! M g egyszer elmondanm, ismerte fel ezt! A m i n t ezeket rom, A m a n d a s n megprbljuk mind ezt a szlkkel m e g o s z t a n i anlkl, hogy megbntannk ket, hisz tudjuk, h o g y az d e s a n y r a tl n a g y nyoms nehogy az oktatsi s t r u k t r b a n senki nem

37 hezedik. De csak k tudjk m e g v l t o z t a t n i a g y e r m e k kr nyezett, hogy a m i n d e n n a p i elvrsokat s korltokat meg tanulja kezelni. sszefoglalul lerjuk az indigkk g y e r e k e k felismer snek kt fontos mdjt 1. Ha az indigkk g y e r e k p r o b l m k a t " okoz, fontos, hogy teszteljk: n e m m i n d e n indigkk g y e r e k r el k i m a g a s l teszteredmnyeket, e r e d m n y e k r e kpes az iskolai tesztek g y a k o r t a jeleznek majd tla gos rtket. 2. Ha e g y g y e r e k r l azt gondoljk, h o g y hiperaktv, n a g y a z e s l y arra, h o g y i n d i g k k g y e r e k rl van sz! figyeljk azokat a formabont viselkedsi szo ksokat, a m e l y e k e t a hiperaktivitssal tvesz tenek ssze. az indigkk g y e r e k e k e t k n n y e n a hiperaktv, bajkever kategrijba soroljk, mivel a rgi mdszerek, mint p l d u l felelsre val felsz lts, nem m k d n e k . Az indigkk g y e r e k e k k e l a m u n k a o l y a n , m i n t h a sajt m a g u n k a t alaktannk. A tlk kapott leckk o l y n y i l v n v a lak! H i v a t a l o s a n elismert pszicholgusknt dolgoztam ve lk s rlk annak, h o g y b e v e t h e t e m szakmai t e k i n t l y e met, amikor s r g e t e m a vltozsokat az iskolai rendszerben. Sok o l y a n e m b e r r e van szksgnk, m i n t A m a n d a , aki sz reveszi, h o g y a dolgok n e m m i n d i g azonosak azzal, a m i n e k ltszanak. Kivtelezettnek rzem m a g a m , h o g y s e g t h e t t e m A m a n d n a k ebben a hrom esetben. N a g y s m l y tisztele tet rzek ezek irnt az j g y e r e k e k irnt. de a legtbbjk vagy m i n d e g y i k k l e g a l b b e g y tren kimagasl

38

Tanrok s szerzk a sz A legtbb ember, akit ebben a t m b a n megkrdeztnk, a g y a k o r l a t b a n tallkozik ezekkel a g y e r e k e k k e l . Sokan k z l k tanrok, blcsdei dolgozk, v a g y napkzi otthonos foglalkoztatk. Ezek a nk s frfiak m i n d e n n a p tallkoznak ezzel a jelensggel. Sok esetben tbb tz ves tapasztalattal rendelkeznek; k m o n d j k el neknk, m e n n y i r e lenygz az, a m i m a n a p s g a g y e r e k e k k e l trtnik. Kedves szlk, mi m i n d n y j a n azt szeretnnk mondani, h o g y nincs a g g o d a l o m r a ok! Sok szakmabeli, aki az On g y e r m e k e i v e l is foglalkozik, tisztban van a vltozsokkal. A fal, a m i b e b e l e t k z h e t n k , a nevelsi rendszer s nem a b e n n e dolgoz e g y n e k . Ezt k el sem tudjk mondani n nek, csak akkor jut eszkbe, a m i k o r On m r rg kiment a tanribl. M r hallottak arrl, amit On kzl velk, de n i n c s m g m k d m o d e l l elttk; k nem tehetnek errl. A m s o d i k fejezetben lerjuk, mit tehet On az oktatssal kapcsolatosan. M o s t h a d d i s m e r t e s s k meg Debra Hegeri vel, aki kisegt t a n r Kaliforniban. 0 is a gyakorlatbl is m e r i a p r o b l m t . H a l l g a s s u k az blcs szavait; napokat tlt e g y t t indigkk g y e r e k e k k e l . M i n t nk kzl sokak nak, neki is van i n d i g k k g y e r m e k e .

39

Indigkk g y e r e k e k
Debra Hegerle

Van e g y htves indigkk g y e r e k e m . V g i g k s r t e m t, mint kisegt t a n r a blcsdn, az vodn keresztl, jelen leg els osztlyos. M e g f i g y e l h e t t e m viselkedst m i n d az indigkk, m i n d a nem-indigkk g y e r e k e k k e l . Ez igen r dekesnek b i z o n y u l t ! S z m o m r a k o m o l y kihvst jelent a ta pasztalatok rgztse, mivel a g y e r e k e k e g y s z e r n e k ltsz dolgokat tesznek. Az indigkk g y e r e k e k m s k p p mutatjk ki az rzsei ket, mint a nem-indigkkek, mivel m a g a s fok nbizalom mal s integritssal rendelkeznek. g y olvasnak bennnk, mint e g y n y i t o t t knyvben s g y o r s a n felismerik, majd semlegestik a hts szndkainkat, igen e g y s z e r mdon. M g akkor is tltjk a hts szndkot, ha ezt mi m a g u n k szre sem vesszk. Szksgt rzik annak, hogy az esem nyeket feldolgozzk. Csak akkor i g n y e l n e k kls segts get, ha ezt s z m u k r a tisztelettel s a vlasztsi lehetsgek kel e g y t t knljuk fel. S z e r e t n e k szitucikat sajt m a g u k ban vgiggondolni. Szletsktl fogva tehetsgesek: m i n t a szivacs, g y szv jk magukba az ismeretet, klnsen akkor, ha a figyelmket felkeltik s o l y a n tmra vezetik, ami az rdekldsi kreik kel megegyezik. Az letbl mertett tapasztalatok segtenek nekik legtbbet a tanulsban. Ezrt o l y a n helyzeteket terem tenek, a m e l y e k b e n fejldhetnek s tanulhatnak. Akkor rea glnak a legjobban, ha mint felntteket kezeljk ket. A hts szndkot nemcsak sztnsen felismerik, de mg arra is kpesek, hogy azokat visszafordtsk a kisugr-

40 zjuk fel. Pszicholgiai m a n i p u l c i i k miatt g y a k r a n nonkonformistnak tekintik ket. Ha rzik, hogy a krsnk mgtt hts szndk ll, akkor kategorikusan ellenllnak s g y rzik, ezt jogosan teszik. g y ltjk, ha On n e m ren dezi a s z l - g y e r m e k viszonyt, akkor nekik kell kezde mnyeznik. A m i k o r j pszicholgiai m a n i p u l l k n a k nevezem ket, akkor t u l a j d o n k p p e n arra gondolok, hogy ezzel m e g r t e t i k velnk, felnttekkel, mikor a l k a l m a z u n k elavult m a n i p u l cis eszkzket. Teht ha l l a n d ellenllsba tkznk e g y i n d i g k k g y e r e k k e l szemben, akkor elszr m i n d i g ma g u n k a t vizsgljuk meg. Lehet, h o g y tkrt tart elnk s arra br r b e n n n k e t , h o g y j m d s z e r e k e t talljunk kpessge ik s t e h e t s g k fejlesztsre, illetve hogy elkezdjk a k vetkez szint feladatainak megvalstst. A z i n d i g k k g y e r e k e k veleszletett g y g y t s i kpess g e k k e l is rendelkeznek, a m e l y e k e t - br tudtukon kvl -, de h a s z n l n a k is. A l e g l t v n y o s a b b az volt, amikor megfi g y e l h e t t e m , h o g y csoportokat alkotnak a g y e r e k krl, aki b e t e g n e k v a g y rossz kzrzetnek tnik, megosztva g y az e n e r g i a m e z j k e t vele. L e g g y a k r a b b a n prosval h e l y e z k e d n e k el, de nha csoportokban, hromszg vagy g y m n t a l a k z a t felllst alkottak. Ezt n a g y o n termszetesen teszik. A m i k o r befejeztk, valami mssal foglaltk le magukat. L e n y g z volt ltni. Ezt tettk, anlkl, hogy megbe szltk volna. N h n y esetben n e m tudtk, mirt is teszik ezt. Termszetes volt a s z m u k r a , h o g y ha valakinek szk sge volt r, akkor o d a m e n t e k hozz anlkl, hogy szltak volna, aztn m a g r a h a g y t k . E g y m s i k rdekes m e g f i g y e l s az v folyamn val ki e s b e k a p c s o l d s " volt. Voltak o l y a n peridusok, amikor vonzottk, m s k o r p e d i g tasztottk egymst, illetve amikor s z k s g k volt v a g y a m i k o r n e m volt szksgk e g y m s r a . N e m teljesen vilgos a clja, de sszefgghet a szemlyisg fejldsvel. A kzelsg persze soha sem sznt meg az elk-

41

lnls p i l l a n a t a i b a n sem, de m g s e m m e n t e k e g y m s h o z oda, amg n e m volt m i n d e n rendben. Egy trtnetet szeretnk e l m e s l n i , a m e l y n e k a szerep lje a fiam. A httrrl is beszlnk, h o g y j o b b a n megrt hessk a h e l y z e t e t . A frjem s a szlei A m e r i k b a n felntt knaiak, n p e d i g n m e t s finn szlktl s z r m a z o m . A frjem szlei n a g y h a n g s l y t fektettek a n e v e l s r e , s g y e rekeik ers siker-knyszerben n e v e l k e d t e k . Ez nha az g y e r e k e i k r e is kivetl s m e g f i g y e l h e t , a m i k o r azok egy mssal versengenek, hogy ki az g y e s e b b , okosabb s g y o r s a b b . A frjemmel e g y e t r t n k abban, h o g y ne csatla kozzunk ilyenfajta nevelshez. Ez azonban n e m befoly solja k r n y e z e t n k e t . R a d s u l kpzeljk el, h o g y az n g y e r e k e m az t unoka kzl az e g y e t l e n f i g y e r m e k - az e g y e t l e n felsbbrend - gondolom, m r i s sejtik, h o g y m i r e gondolok. Az apsomknl voltunk karcsonykor. A fiam m a j d n e m n g y v e s volt s a M i l l e n n i u m Falconnal (csillagok hbor ja jtk hatveseknek) jtszott, amit aznap kapott tlnk. Egy ris, ami k i n y l i k s bell mindenfle kabinok tallha tk, bennk hasonl, de n e m egyforma m r e t ajtkkal. A fiamat a jtknak ez a rsze nem rdekelte, csak replset jtszott s idnknt ltt vele, szabadjra e n g e d v e fantzi jt. Az e g y i k n a g y b t y j a elkrte tle a jtkot, majd kiszed te a kabinok p i c i n y ajtit, aztn odaadta a fiamnak, s meg krdezte tle, h o g y ssze tudja-e rakni. Egy raks e g y s z n ajt szrevehetetlen mretbeli k lnbsgekkel! Radsul a m i l y e n hanggal ezt krdezte tle! Ennek a nagybcsinak hrom l n y a van s e g y sor manipul cis trkkt hasznl, amikor el akar rni nluk valamit. N e m lepett meg viselkedse. Azonban lenygz dolog trtnt. Megprbltam kzbelpni, de a fiam felm fordult, szemben hideg n y u g o d t s g g a l , a m e l y e t soha n e m fogok el felejteni. Azt figyelte, mit fogok csinlni, s abban a pilla natban, amikor g y tnt, hogy kiolvasta az anyaoroszln szndkait a nem h a g y o m a fiamat" - g y o r s a n reaglt.

42 R m nzett s p i l l a n t s a azt m o n d t a , hogy nyugi m a m a ! " reztem az e n e r g i a r a m l s t , a h o g y tvette az egsz szoba p a r a n c s n o k s g t . M i n d e n k i a b b a h a g y t a a beszlgetst s t f i g y e l t e . O n y u g o d t a n azt vlaszolta n a g y b t y j n a k : N e m t u d o m . M g soha n e m c s i n l t a m ilyet, d e m e g p r b l h a t o m . " A z t n elkezdte pontosan s akkurtusan visszahe l y e z n i a p i c i n y ajtkat! A m i k o r ksz lett, ismt e n e r g i a r a m l s t reztem, a fiam r m nzett, m i n t h a azt k r d e z n : mama, jl c s i n l t a m ? " C s a k m o s o l y o g t a m s azt m o n d t a m H e l y e s e n tetted". M i n d e n k i m e g r t e t t e a k t r t e l m szavakat, unokabtyjt is belertve, aki a mi j e l e n l t n k b e n azta sem jtszott ilyet e g y i k g y e r m e k k e l sem. N e m beszltnk akkor este errl. M i n d n y j a n tudtuk, h o g y ezt m a g u n k b a n kell feldolgoznunk, sajt leckeknt. C s a k azrt, mert ez a l u r k akkor este g y dnttt, hogy t a n u l n i fog! M i n d e g y i k i n d i g k k g y e r m e k tanrnak szletik! rtsk meg, azt vrjk tlnk, h o g y azt tegyk, amit k termsze tk szerint tennnek. H a n e m g y tesznk, akkor m a n i p u l l n a k bennnket, m g m e g n e m rtjk, hogy a feladatokat az l e t b e n n e k n k m a g u n k n a k kell megoldanunk. A m i k o r a fenti eset megtrtnt, a fiam m i n d e n k i t tantott v a l a m i r e , i d e r t v e sajt m a g t is. Azt r t e t t e m meg, h o g y h a g y j a m cselekedni; kora ellen re kpes r. lljak flre s csak n z z e m ! Ebben az esetben ez n a g y o n r d e k e s n e k b i z o n y u l t . O gyorsan s pontosan felmrte a h e l y z e t e t . A n n a k alapjn, hogy mit akart m e g t a pasztalni, m e g t e r v e z t e a reakcijt. A m i k o r ltta, hogy van segtsg, azonnal t m a d s t " indtott s sszeszedte sszes energijt, hogy elvgezze a feladatot. M i u t n befejezte, p p o l y a n g y o r s a n visszatrt korbbi jtkhoz. S o k hasonl esetet l t t a m , a m e l y b e n az indigkk g y e r e kek u g y a n g y viselkedtek. Eelmrik a helyzetet s annak a l a p j n dntenek, h o g y m i t s z e r e t n n e k megtapasztalni. Ez attl is fgg, hogy biztonsgos k r n y e z e t b e n rzik-e magu-

43

kat. Biztonsgos k r n y e z e t b e n m i n d i g g y reagltak. A biz tonsg n a g y o n fontos, mivel m i n d e n g y e r m e k n e k bizton sgra van szksge ahhoz, hogy felfedezze krnyezett. A biztonsg a s z m u k r a azt jelenti, h o g y m s k p p tehetnek meg dolgokat! A biztonsg a legtbb, a m i t a d h a t u n k nekik. Dr. Rbert Gerard elad, r, ltnk s gygyt.

Hossz vekig az O u g h t e n H o u s e P u b l i c a t i o n k n y v k i a d tulajdonosa volt. Rbert csoportos beszlgetseket s el adsokat tart vilgszerte a D N A g y g y m d r l . M e g u n t a tovbb hallgatni, h o g y a g y e r e k e k mekkora problmt jelentek. Intuitv mdon felismerte, h o g y g y e r meke indigkk s elg blcs volt ahhoz, h o g y el tudja fo gadni az ezzel jr kihvsokat. Ezrt g y e r e k e neki n e m problmt jelent, h a n e m rmt! J a n s n g y talltuk, hogy ltalnosan igaz az, hogy az indigkk g y e r e k e k v a g y formabont kellemetlensgeket okoznak, v a g y k llnak a csald fnypontjban! N e m lenne igazsgos, ha knyvnk ben ez n e m jelenne meg.

Az g kldttei
Dr. Rbert Gerard
Az, hogy a ht s fl ves l n y o m apja lehetek, n a g y o n nagy lds a s z m o m r a ; sok m l y tapasztalatot l t e m m e g ltala. M i n d e n i l y e n e s e m n y t letem ajndknak tartok, m i n t e g y felbredsnek. Sokszor mondtk n e k e m , h o g y a l n y o m e g y i k e azoknak az indigkk g y e r e k e k n e k , akiket az Eg kldtt a fldre. A szl s a szakember szemvel nzve

44

c s a k u g y a n azt m o n d h a t o m , h o g y az indigkk g y e r e k e k t n y l e g klnlegesek. Fontos, h o g y m e g r t s k ket. Kgy szeret szl odafigyelssel s nyitott szvvel szre veszi, h o g y ezek a g y e r e k e k nagyfok tisztnltssal s em lkkpekkel rendelkeznek. Ezek a g y e r k c k figyelnek rnk s idnknt f i g y e l m e z t e t n e k arra, hogy jtsszunk, nevessnk s l e g y n k szabadok. A szemnkbe nznek, hogy sajt ma g u n k g y e r e k k o r t lssuk a szemeikben. g y tnik, tisztban vannak azzal, h o g y mi trtnik a mi letnkben s figyel m e z t e t n e k s p i r i t u l i s h i n y o s s g a i n k r a . Addig, amg nem hzdnak grcssen m a g u k b a a szli v a g y a trsadalmi szi gor miatt, btran elllnak s elmondjk v l e m n y k e t . A l n y o m , S a m a r a Rose llandan figyelmeztet bennn ket, ha n s a felesgem kztt n e m h a r m o n i k u s a viszony. M i n t a tbbi g y e r e k , aki a 80-as vek vgn szletett, S a m a ra is - a nv Istentl szrmazt jelent - azrt jtt a fldre, h o g y m i n d e n n a p j igazsgokra vezessen r bennnket. Az i n d i g k k g y e r e k e k a fldi letet, szleiket s bartaikat hi vatottak szolglni, ha azok m e g h a l l g a t j k ket. M i t is j e l e n t az indigkk kifejezs a s z m o m r a ? A leg e g y s z e r b b v l a s z az, h o g y e g y o l y a n embert, akivel egy szer e g y t t lni. H r o m g y e r e k felnevelse utn knny l e l k i i s m e r e t t e l j e l e n t h e t e m ki, h o g y S a m a r a ms tuds a n y a g g a l rkezett kznk. Az indigkk g y e r e k knnyed s s z e r e t e t r e m l t ; sokan kzlk blcsnek nznek ki s er teljes a t e k i n t e t k . Ersen ragaszkodnak a mhoz. Boldog nak t n n e k s m e g v a n a sajtos viselkedsk. S z m o m r a az indigkk g y e r e k egyfajta kldnct jelent, akit az sanya s az sapa t e r e m t j e kldtt m e g h a t r o z o t t szndkkal. A z i n d i g k k g y e r e k e k o l y a n z e n e t e k e t adnak t, ame l y e k j e l e n l e g i t u d s u n k a t m e g h a l a d j k . N z z k jl m e g ezeket a g y e r e k e k e t , h a l l g a s s u k meg, mit mondanak, majd g o n d o l k o d j u n k el rajta. g y p r b l n a k segteni, hogy meg talljuk c l u n k a t s bels bknket. N z z n k a s z e m k b e ! l d o t t a k l e g y e n e k a g y e r m e k e i n k ! Fontosn tudjk, mit

45

kell vghez vinnik ezen a b o l y g n . rlk e n n e k a jelen sgnek, n e m csak m i n t szl, h a n e m m i n t t a n c s a d is. Kiad vagyok, a h z a m sokszor hasonlt szllodhoz; m i n d e n r, mvsz s zlettrs, aki m e g f o r d u l t n l u n k , n a g y rmt lelte S a m a r a - b a n . Flmennek a szobjba s ki mit tudott jtszanak. Amikor lejnnek, bksebbnek s n y u g o d t a b b n a k tnnek. Ha i l y e n k o r zletrl akarok velk beszlni, ltalban azt vlaszoljk, hogy fradtak e h h e z ! S a m a r a n a g y hatst tett rjuk, m e r t tallkozinkon m i n d i g megkrdezik, hogy van. F g y r e vilgosabb vlt, h o g y ami kor S a m a r a felnttekkel beszl, elhozza bellk a g y e r m e ket, a lt egyszersgt. M s r s z t pedig trsaival nincs sze rencsje. Vagy istentik, v a g y elutastan v i s e l k e d n e k vele szemben. Sokszor kell arra nevelnem, hogy kedvesen fejezze ki magt. A legtbb indigkk g y e r e k a n g y a l o k a t s m s teri l n y e k e t lt. Idnknt rszletesen le is rjk ezeket. Fzek n e m a tlfttt kpzelet s z l e m n y e i , h a n e m m a g a a m a g y a r zat. F g y m s kztt az indigkk g y e r e k e k n y l t a n beszl nek arrl, hogy mit ltnak, egsz addig, a m g el n e m btortalantjk ket. S z e r e n c s r e e g y r e tbb e m b e r n y l i k m e g s figyel oda ezekre az gi kldnckre. A g y e r e k e i n k r l alko tott elkpzelseinket felvltja a kvncsisg s a bizalom. Az indigkk g y e r e k e k szeretik a trgyilagossgot a k o m m u n i k c i b a n . K n n y e n zavarba jnnek, ha a beszl gets nincs sszehangolva. S z e r e t n e k spontn mdon meg n y i l v n u l n i s sokszor rthetetlen oknl fogva izgatottakk vlnak. Sok embernek n e h z s g e t m a d , mivel o l y a n sdi elkpzelsekkel kzeltenek feljk, a m i l y e n e k e t ezek a g y e rekek n e m fogadnak el. G y e r e k k o r b a n h n y s z o r zaklattk Ont azzal a k r d s sel, hogy mi leszel, ha n a g y l e s z e l ? " . H i r t e l e n e g y jvbe ni mestersgen kellett gondolkodnia. Fzzel n e m r a g a d t k ki a jelenbl? Fzt m e g k r d e z n i e g y g y e r e k t l erszakos dur vasg. Fzek a g y e r e k e k n m a g u k a t adjk, ennl tbbre

46 nincs is szksgk. H a g y j u k ht ket bkn, hogy azz le hessenek, a k i k k valjban lennik kell.

Az

indigkk

gyerekeknl

elfordul gondok

Kddig az indigkk g y e r e k e k pozitv tulajdonsgairl szl tam, van azonban h r o m dolog, amelybl gondok szrmaz hatnak. Ezt szakemberknt s szlknt is megfigyelhettem. 1. Tbb f i g y e l e m r e van szksgk s g y rzik, h o g y az let tl rtkes ahhoz, h o g y hagyjk el r p l n i . Azt szeretik, ha zajlik krlttk az let. Sokszor kierszakoljk a szlbl krseik telje stst. A szlk g y a k r a n esnek abba a hibba, h o g y e l v g e z n e k v a l a m i t a g y e r e k helyett, pedig szerepet k e l l e n e a d n i u k neki. Ha a szl egyszer m e g o s z t o t t a a feladatot, biztos lehet abban, hogy a g y e r e k g y fogja kvetni, m i n t h a ktllel lenne hozzktve. 2. Elfordul, h o g y ezek a g y e r m e k e k felhborod nak a trsaiktl elszenvedett visszautastsok mi att. N e m rtik, hogy pajtsaik mirt n e m szere tetbl cselekszenek. Az indigkk gyerekek g y a k r a n s e g t e n n e k trsaikon, de visszautasts ba tkznek. A m i k o r az indigkk g y e r e k e k mg n a g y o n kicsik, nehzsget jelenthet a tbbi g y e r e k h e z val a l k a l m a z k o d s . 3. Az i n d i g k k g y e r e k e k e t g y a k o r t a figyelemhi n y o s n a k v a g y hiperaktvnak minstik. B i z o n y r a sok i l y e n esetet v a l s a n d i a g n o s z t i zltak, genetikai vagy kmiai alapokra tmasz k o d v a . De mi van azokkal az e s e t e k k e l , ame l y e k e t f l r e r t e t t e k , m i v e l a t u d o m n y szm-

47

ra i d e g e n a g y e r m e k s p i r i t u l i s s t e r i s k o n val m e g f i g y e l s e . Beszlgettem g y e r m e k e k k e l s felnttekkel, akik hiperaktvnak v a g y f i g y e l e m h i n y o s n a k tntek, de akiknl szrevettem, h o g y gondolataik az te ri s a s p i r i t u l i s t e r l e t e k fel i r n y u l t a k . Azok az indigkk g y e r e k e k , akikrl f i g y e l e m h i n y t llaptottak meg, n e m t u d n a k kvetkezetesen a lineris g o n d o l k o d s m d n a k s cloknak megfe lelni. Kz azonban n e m hinyossg, h a n e m e g y rtkelend tulajdonsg. A kreatv beszlgets, t e v k e n y s g k s h a j l a m a i k kifejezsnek biz toss ttele kulcs lehet a f i g y e l e m h i n y kezels hez. A figyelemhiny megllaptsa negatv t n y k n t befolysolhatja a g y e r m e k e g y n i s g t . Ily mdon a t n e t e k n e m h o g y m e g s z n n n e k , de s l y o s a b b vlnak. Kz k n n y e n ahhoz vezet het, hogy az e g y n m e g t a g a d j a a bels i r n y t j e jelentsgt s albecsli kpessgeit. Alapos m e g f i g y e l s r e van teht szksg, mieltt valaki nl m e g l l a p t a n n k a f i g y e l e m h i n y t s o l y a s mit kezdennk el kezelni, a m i t n e m v i z s g l t u n k m e g alaposan. Az indigkk g y e r e k e k kvetkez genercija rkezik a fldre? Szlknt s felnttknt tudjuk-e rtkelni a Terem t kldtteit? Oda tudunk-e figyelni ezekre a g y e r e k e k r e ? N e m lehet ktsgnk afell, h o g y ersebb t u d a t t a l r keztek hozznk, hogy a valsggal, a m e l y b e n m i n d a n n y i a n lnk, sikeresebben birkzzanak meg. Hadd maradjanak m i n d a n n y i a n tisztk szvnkben, s n y i t o t t a k lelknkben, fogadjuk el ezt az ajndkot, m e l y e t az g kldtteinek kezbl kapunk.

48 Szvmelenget trtnetek az indigkk gyerekekrl

Ebben a fejezetben tovbbi kt trtnetet szeretnnk megosztani nkkel az i n d i g k k g y e r e k e k r l . Azrt is r demes elmeslnnk ezeket, mert mindegyik indigkk g y e r m e k e g y e d i , s a legjobban g y ismerhetjk m e g ket, ha v a l a m i l y e n formban t a l l k o z u n k velk. Egy csodlatos dolgot szeretnk megosztani mg abbl az idbl, amikor E m m a n e m tudott se jrni, se beszlni... Csa ldom krben ezt az esetet azta is csodaknt emlegetjk. 1996. m r c i u s b a n az a p m , akirl m e g l l a p t o t t k , h o g y p a n g s o s s z v b n u l s a van. Otthon a szerettei kr ben elspadt, az e v s h e z tl g y e n g e volt; egsz id alatt a szkben aludt. A kis E m m a csak tizent hnapos volt, n e m tudott mg beszlni, sem llni v a g y jrni, de m r n a g y e g y t t r z s t s megrtst mutatott. Valami vgigfutott kis elmjben. M e g s e j t h e t t e , h o g y n a g y a p j a n e m rzi jl m a g t s szks ge van a vigasztalsra. O d a m s z o t t hozz, t r d e i r e tmasz kodva fltpszkodott s t a d t a neki kedvenc jtkt, e g y p l s s n y u l a c s k t . H i h e t e t l e n volt, hogy n a g y a p j a hirtelen visszatrt az letbe s m o s o l y o g v a beszlt a kislnyhoz. Ez kt nappal azeltt trtnt, h o g y a n a g y p a p a eltvozott volna az lk sorbl. C s o d l a t o s pillanatok voltak ezek! Az errl kszlt fnykpeket azta is r m m e l nzegetjk." (Jean Elores, B r o o k l y n , N e w York) A l n y o m 1988-ban szletett. Ktves korra m r jl beszlt. H r o m v e s e n e g y s z e r a jtsztren kislnyokkal szeretett volna jtszani, akik a szembe nevettek, mert tl kicsinek tartottk ahhoz, h o g y m a g u k kz fogadjk. A l n y o m szenvtelen arccal jtt vissza s t n y k n t kzlte: Alama, k n e m tudjk, h o g y ki v a g y o k . " ( L i n d a Etheridge, t a n r )

MSOD] K FEJEZET

MIT TEGYNK?

hozzszlsokat olvasva, n n e k az a b e n y o m s a t m a d h a t , hogy a megszlalk ismerik e g y m s t , m e r t sszefggseket lehet felfedezni a trtnetek ben. S z e r e t n n k flhvni a figyelmt, h o g y errl sz s i n c s ! Tudjuk, hogy amikor e g y m s t l fggetlen vlaszokat g y j t n k e g y tmval kapcsolatban, a vlaszok ltalban kollektv e m b e r i tapasztalatot tkrznek, a m e l y e k b l le szrhet az r v n y e s m e g o l d s . Azt fogjuk t r g y a l n i , mit t e g y n k az i n d i g k k g y e r e k e k viselkedst s nevelst illeten. Br a tapasztalatok kiss klnbznek, m g i s m e g d b b e n t hasonlsgokkal tall kozhatunk. Mieltt nekiindulnnk, szeretnnk szintn megosztani v a l a m i t nkkel. Ezt az egsz fejezetet szakemberek, t a n r o k s szlk l tal adott j tancsok s g y a k o r l a t i tapasztalatok tltik ki. Ok megoldsokat prblnak n y j t a n i a k t s g b e e s e t t e k n e k a ki vlasztott g y e r e k e k nevelsre. Voltak azonban o l y a n o k is, akik ennek e l l e n r e azt m o n d t k neknk, h o g y ezt a rszt teljesen ki kellene h a g y n i - illetve ezt jszervel az egsz knyvre is rtettk! Ezek az e m b e r e k azt lltjk, h o g y tu-

50 lajdonkppen nincs lehetsg arra, hogy a szlk megvl toztassk a g y e r e k e i k e t ! P l d u l i l y e n a z a c i k k , a m e l y 1998. a u g u s z t u s 24-n jelent meg Rbert Wright tollbl a T i m e magazinban A The trsak befolysa" cmmel. (A Ebben Rbert Wright Nurture Assumption nevels hipotzised

vel J u d i t h Rich H a r r i s k n y v v e l kapcsolatban szlal meg. J u d i t h Rich H a r r i s azt lltja, hogy a szlknek kevs befolysa van a g y e r e k r e ! Rbert Wright cikkbl: A pszicholgusok l e l l t h a t j k szz ve folytatott kuta t s a i k a t a jl viselked g y e r m e k nevelsrl - no n e m azrt, m e r t m e g t a l l t k volna, h a n e m mert n e m ltezik. J u d i t h R i c h H a r r i s btran ki m e r i jelenteni, hogy a szlknek n i n c s jelents hossz tv befolysa g y e r m e k k s z e m l y i sg-fejldsre". N y i l v n v a l a n J u d i t h R i c h H a r r i s g y gondolja, h o g y az o t t h o n o n kvli k r n y e z e t i befolysok s rkltt gn jei a l a k t j k a g y e r e k l e t t . A g y e r m e k kintrl szvja ma g b a az rtkeket, ezeket k o m b i n l j a rkltt s z e m l y i s g n e k h a j l a m a i v a l , m g a s z l k t e h e t e t l e n l nzik az let t alakulst. T e r m s z e t e s e n mi n e m r t n k ezzel egyet, de azrt k zljk ezt a v l e m n y t is, h o g y On szabadon dntsn. Kr jk, olvassk el J u d i t h R i c h H a r r i s knyvt, aztn dntsk el, vajon az tkrzi-e i n k b b az nk szli sztneit v a g y az l t a l u n k sszegyjttt a n y a g . Mr. Wright mondanival j n a k a l n y e g e a kvetkez: J u d i t h H a r r i s m o n d a n i v a l j a m e g g y z e n bemutatja, h o g y a szlk ersen t l r t k e l i k befolysolsi lehetsgei ket. Ez taln m e g n y u g t a t j a a k e d l y e k e t : m a n a p s g olyan sok az ideges szl. De e n n e k az ellenkezjt is elrheti. Itt van n h n y i d z e t

51 Mert a szlk gondot fordtanak a g y e r e k t r s a s g a s kr nyezete alaktsra. M i l y e n iskolba adjam a g y e r e k e t ? Fo cizni vagy francia rra kldjem szombat d l u t n ? M i l y e n krnyezetben tartsuk a s z l e t s n a p o t ? " Laztsunk! Hiszen a t u d o m n y s e m adott m g vlaszt ezekre a k r d s e k r e . " Termszetesen mi hisznk abban, h o g y nk ezt m e g tudjk tlni. Krjk, olvassk el a kvetkez hozzszlso kat, a m e l y e k tapasztalaton alapulnak s javaslatokat tartal maznak. Elszr is itt ll tz javaslat a mi listnkrl. Ezeket utazsaink sorn gyjtttk. 1. 2. 3. 4. 5. Kezeljk tisztelettel az indigkk gyerekeket!

Becsljk m e g a jelenltket a c s a l d b a n ! Oldjuk meg velk e g y t t a n e v e l s k k e l kapcso latban felmerlt gondokat! Adjunk nekik vlasztsi lehetsget m i n d e n b e n ! S o h a ne k i c s i n y e l j k le ket, s e m m i l y e n krl m n y e k kztt! M i n d i g m a g y a r z z u k meg, m i r t adjuk nekik a tancsokat. Mi is figyeljnk oda ezekre a m a g y a rzatokra. A Mert n azt m o n d t a m " tpus v lasz b u t n a k tnhet, ezrt, gondoljuk t m g egyszer s vltoztassunk rajta. Ezrt tisztelni fognak s t r e l m e s e k lesznek. De ha t e k i n t l y e l v, diktatrikus parancsokat osztogatunk h e l y t ll indok nlkl, n e m vesznek majd k o m o l y a n , n e m hallgatnak majd rnk, st e g y egsz listt l ltanak majd el arrl, hogy amit e l r u n k a sz mukra, mirt n e m j. Az indokls lehet egysze r, p l d u l : Mert ez n e k e m ma n a g y segtsg lenne - n a g y o n fradt v a g y o k " . Az szintesg ersebb fegyver, mint brmi m s . Ezen elgon dolkodnak majd s g y is cselekszenek, a h o g y megkrjk ket.

52

6. 7.

T e g y k ket p a r t n e r e i n k k a nevelsben. Alapo san fontoljuk meg, h o g y a n ! M r c s e c s e m k o r u k b a n m a g y a r z z u n k el min dent, a m i t tesznk. N e m fognak megrteni, de szintesgnket s t i s z t e l e t n k e t rezni fogjk. Ez m e g d b b e n t e n pozitv hatst fejt majd ki, a m i k o r beszlni kezdenek.

8. 9.

Ha

komoly

problmk

addnnak,

teszteljk

ket, mieltt n y u g t a t k a t adnnk nekik. S e g t s g n k k e l n y j t s u n k biztonsgot. Kerljk a negatv kritikt. M i n d i g tudassuk velk, hogy az i g y e k e z e t k b e n t m o g a t j u k ket. S z k s g k van t m o g a t szavainkra, ennek rdekben mg a szlk idegestsre is hajlandak. rljnk e g y t t a s i k e r n e k ! Ne vrjuk, hogy teljestsenek, i n k b b btortsuk ket. 10. Ne mi mondjuk meg, h o g y kicsodk, vagy hogy m i v vljanak, ha n a g y o k lesznek. Ok ezt jobban tudjk. H a d d dntsk el k maguk, hogy mi r dekli ket. Ne k n y s z e r t s k bele ket a csaldi vllalkozsba p u s z t n azrt, mert a csald gene rcik ta azzal foglalkozik. A g y e r e k g y s e m fogja kvetni. Van e g y k e d v e n c t r t n e t n k : E g y i k eladi krt sorn e g y o l y a n csald otthonba kap t a m m e g h v s t , ahol e g y h r o m v e s indigkk g y e r e k l. A s z e m e i b e n ltszott, hogy m i l y e n rett llek lakozik g y e r m e ki t e s t b e n . A szlk tisztban voltak ezzel, s n a g y o n sike resen rtk el azt, hogy a c s a l d n a k ezzel ne sok gondja le g y e n . Ebdnl, a h e l y e t t h o g y rszltak volna, hogy ljn az asztalhoz, m e g k r t k , h o g y vlasszon h e l y e t magnak. A szlk ezt t g o n d o l t a n tettk. g y a kellemetlen parancsbl e g y vlasztsi lehetsget t a r t a l m a z szeretetteljes krs lett. Ktszer szolgltk fl az ebdet s m i n d e g y i k esetben vrtak, h o g y asztalhoz ljn. A g y e r m e k ttekintette a hely-

53

zetet, ltszott, hogy felelsget rez azzal kapcsolatban, hogy m e l y i k szket vlassza. Az e l l e n l l s fel s e m m e r l t ! Ksbb az este sorn e g y s z e r v a g y ktszer v e t t e m szre ellenllst a g y e r e k rszrl, amikor m r fradt s n y g s volt, ami m i n d e n g y e r e k n l elfordul. M e g f e l e l e n s ked vesen gyztk meg, k o m o l y szavakat hasznlva, a m e l y e k e t tettek kvettek. Korrektl s tisztelettel kezeltk, de m i n t minden gyerek, fesztette a hrt, h o g y kiprblja befoly st. Aztn jtt a fegyelmezs, a m e l y logikus s n y u g o d t ma gyarzatot jelentett. A klnbsg n e m is a n n y i r a a fegyel mezs mdjban rejlik, m i n t s e m abban, h o g y a p r o b l m a sorn h o g y a n kezelik a g y e r e k e t . M e r t ezen keresztl fogja fel a g y e r e k azt, hogy mi tiszteljk t, s ezrt is tisztelet tel tartozik neknk. Lssuk ismt, mit mond az indigkk g y e r m e k kifejezs megalkotja, Nancy Tappe.

L e g y n k irnytk!
Jan Tober interjja Nancy Ann (msodik rsz)
- Nancy, mi a tancsa az

Tappe-pel

indigkk gyerekek szlei szmra?

- Csak annyi, hogy beszlgessenek g y e r m e k e i k k e l . Gon doljuk t velk a problmt, ahelyett, h o g y azt m o n d a n n k : Ne krdezskdj", mert ezek a g y e r e k e k m a g u k t l fogjk m e g m a g y a r z n i a dolgokat, s g y rzik majd, h o g y n e k n k nincsenek vlaszaink.

54

- Mit szl ahhoz,

hogy

adjunk

nekik

vlasztsi

lehetsget?

- A d n u n k kell nekik vlasztsi lehetsgeket. De ezeket t kell g o n d o l n u n k . M o n d j u k azt: A m i k o r n i l y e n ids voltam, ez s ez trtnt, te m i t tettl volna a h e l y e m b e n ? " I l y e n k o r a s e g t s g n k r e lesznek. A l n y o m tucatszor csi nlta ezt v g i g a fival, C o l l n n a l . L e l h e t n k hozzjuk s e l m o n d h a t j u k : Tudod, ma nehz n a p o m volt, s valban s z k s g e m van az e g y t t m k d s e d r e , mivel kimerlt va g y o k . Ezrt ha k n y s z e r t e s z , vlteni fogok. N e m szere ted, ha vltzk, s n s e m szeretek vltzni. Teht e g y e z z n k m e g abban, h o g y segtesz nekem, s amikor k szen v a g y u n k , m e g e s z n k e g y adag fagyit". Csak aztn el ne feledjk, m i t g r t n k ! - rdekes, amit mond, is. mert ez alkalmazhat a frjek, felesgek

s a bartok esetben

- Igen, teljes m r t k b e n . A m i n t ltja, csiszolnunk kell m g k o m m u n i k c i s adottsgainkon. Ezt m e g kell tanul nunk. Ezek a g y e r e k e k m r g y szletnek, h o g y ezzel tisz tban vannak. - Teht Igen, k segtenek k majd neknk? majd bennnket, hogy

figyelmeztetnek

s z i n t k l e g y n k e b b e n a t e k i n t e t b e n . N e k i k t n y l e g ers s z e m l y i s g k van, a m i csak az i n d i g k k g y e r e k e k r e jel l e m z . N h a jobb, ha h a g y j u k , h o g y e l l e n r z s k l e g y e n a dolgok felett. Ha e l s z i g e t e l j k ket, firklni fognak a falra; feltpik a sznyeget. zssgtl. Tnkretesznek dolgokat, ha elzrjuk ket a k Ha partit r e n d e z n k s korn g y b a kldjk

ket, biztosak l e h e t n k abban, hogy felhvjk m a g u k r a va l a h o g y a f i g y e l m e t . N e m tudjuk e g y s z e r r e elzrni s arra rbrni ket, h o g y e g y t t m k d j e n e k .

55

Ezek a g y e r e k e k azt vrjk el, hogy valstsuk m e g a csa ldi e g y t t l t e t , ne csak i d e a l i z l j u k azt. Azt adjk tud t u n k r a : A csald e g y i k tagja v a g y o k n is, az n v l e m n y e m is szmt". Arra knyszertenek bennnket, hogy tgondoljuk, amit

mondunk? A parancsosztogats n e m hatsos. Ez a hibja az isko

larendszernek is. Az iskolban szablyok vannak, a m e l y e k tl nem lehet eltrni: Ne krdezskdj s rte b e s z l g e s s ! " Ezek a g y e r e k e k k r d e z n e k s b e s z l g e t n e k . A z t kr d e z i k : M i r t ? M i r t kell ezt m e g t e n n e m ? " . V a g y H a ezt m e g kell t e n n e m , a k k o r ezt h o z z m i l l m d o n te s z e m m e g " . A g y e r e k e k a mi i d e a l i z l t v i l g u n k s z a b lyaival rendelkeznek, nem a vals szablyokkal, elvrjk t l n k , h o g y i g a z i s z l k l e g y n k . Elvrjk, h o g y l e l j n k v e l k s idt l d o z z u n k r j u k . Azt k p z e l j k , h o g y a z id m i n d e n , a m i t a d h a t u n k . D e k m g i s t b b e t a k a r nak. Azt s z e r e t n k , ha j e l e n " l e n n n k , s ne c s a k a lt szat k e d v r t t e g y n k d o l g o k a t . V a l a m i l y e n k z z e l fog hat j u t a l m a t s z e r e t n n e k . Pont gy, a h o g y a felnttek is. A szlknek e m l k e z n i k kell, hogy a m i k o r a g y e r e k e k k e l vannak, t n y l e g l e g y e nek is velk. Testben s llekben, m e r t a g y e r e k e k szreve szik a klnbsget. V a g y m o n d j u k azt: E g y kis idre e l m e g y e k a v r o s b a " . A g y e r e k azt fogja m o n d a n i R e n d b e n , a d d i g majd m e g e szek e g y fagyit". A g y e r e k n e k n i n c s s e m m i gondja, ha a szl szinte. Ez m i n d e n , a m i r e krnek b e n n n k e t . A leg tbb esetben a z i n d i g k k g y e r m e k e k n a g y o n e g y t t m kdk ezen a szinten, ha csak n e m k n y s z e r r e l p r b l k o zunk. I l y e n k o r e l l e n l l n a k majd, mivel igen n a g y nbiza l o m m a l rendelkeznek.

56 - Mit az tancsol azoknak a a nem tanroknak, akiknek az osztlyban

indigkk gyerekek

indigkk gyerekekkel

vegylnek?

- Ez n a g y p r o b l m a volt. Br mostanban kevsb az, mivel e g y r e tbb indigkk g y e r e k van a fldn. - Ismer gkk olyan iskolarendszert, amely valban trdik az indi

gyerekekkel?

- Van egy, a m e l y a legkzelebb ll a problmhoz, itt az E g y e s l t l l a m o k b a n a Waldorf iskola, a m e l y a Rudolf Steiner-fle iskola e g y i k vltozata; a msodik vilghbor alatt az iskolarendszer Nmetorszgbl Svjcba kerlt. ( M e g j e g y z s : ksbb ebben a fejezetben az alternatv beis kolzsi l e h e t s g e k r l sz lesz mg.) - Milyen kek szmra? - Egy j g y e r m e k p s z i c h o l g u s t . Sajnos a legtbb pszi cholgus n e m kpzett ezen a terleten, mivel csupn a gyermekpszicholgia alapjait rinti a szaktudsa, amely Spock, Freud, s J u n g m u n k j r a pl. Egyik sem foglalko zik ezek kzl az indigkk g y e r e k e k k e l . Igaz, n m e l y i k rendszer r z k e n y e b b , de m g s e m az indigkk g y e r e k e k r e sszpontostanak. Ezek a g y e r e k e k teljesen msok. Azt h i s z e m a k o n c e p t u a l i s t a indigkk g y e r m e k szmra a legjobb p s z i c h o l g u s a sportpszicholgus, klnsen ll ez a fikra; m g a h u m a n i s t k a t vagy a mvszeket legjobb, ha e g y tlagos pszicholgushoz visszk. Az interdimenzionlisnak m e g b z h a t s z a b l y o k r a van szksge, mivel neki igen absztrakt a gondolkodsa; nekik inkbb segt tancs adsra van s z k s g k . N e m rdekes ez? Tancsadinknak n a g y vltozson kell keresztlmenni k. Ez f o l y a m a t b a n van. Rgebben sok szempontbl egy terpit javasolna a kezelhetetlen indigkk gyere

5 7

ezoterikus pszicholgus jobb volt, mivel pszichjt, v a g y e g y b rzkt hasznlhatta, a m e l y e t az tlag pszicholgus n e m tehetett meg. M o s t a n r a ez megvltozott, szmos kp zett pszicholgus metafizikai eszkzket is hasznl. Ez t n y l e g rvendetes, mert sok orvos jn ki g y az e g y e t e m rl, h o g y alternatv mdszer a l k a l m a z s r a kpes. Lssuk ismt g y e r m e k p s z i c h o l g i r a szakosodott orvo sok csapatt! Ok tancsot adnak szlknek s t a n r o k n a k is. H a l l j u k Dr. Doreen Virtue, majd Dr. Kathy McCloskey vlemnyt!

Egy indigkk g y e r m e k nevelse


Dr. Doreen Virtue
Csoportbeszlgetseimen s magnpraxisomban gyak

ran krnek tancsot a ktsgbeesett, szeret szlk g y e r e kkkel kapcsolatban. N e m akarja m e g c s i n l n i a hzi fel adatt" s A l n y o m n e m hallgat s e m m i r e , a m i t m o n d o k neki" - hallom a ktsgbeesett krdseket. Elsknt isme r e m el, g y is mint szl s m i n t pszichoterapeuta, h o g y e g y indigkk g y e r m e k nevelse n e m a l e g e g y s z e r b b fel adat, hacsak nem vltoztatjuk m e g teljesen gondolkodsm dunkat ezzel kapcsolatban. N e m kell ahhoz pszicholgusnak v a g y l l e k b v r n a k lennnk, hogy a kvetkezket llapthassuk meg: szli ma gatartsunkbl sokat sajt szlinktl, a mdibl, v a g y sokszor a szli rtekezleten t a n u l t u n k el. Sajnos m i n d e z e k a rgi" forrsokon alapulnak s n e m m k d n e k az j

58 e n e r g i a " esetben. Ne feledjk: az indigkk g y e r e k e k szz szzalkosan az j e n e r g i t " hordozzk. A mi szli feladatunk az, h o g y m e n e d k e t adjunk g y e r e k e i n k n e k a rgi e n e r g i a m a r a d v n y a i ell s segtsk ket e m l k e z n i isteni e r e d e t k r e s feladatukra. N e m engedhet jk m e g m a g u n k n a k , h o g y tmeges a m n z i b a n ljenek, mivel a vilg sorsa rajtuk ll v a g y bukik! Els lpsben a s z e m l l e t n k e t s az elvrsainkat kell r u g a l m a s s t e n n n k . V g l is mirt o l y a n fontos a sz m u n k r a , h o g y a g y e r e k az iskolban k i m a g a s l e r e d m n y e ket rjen el? N e m s z e r e t n m azt sugallni, h o g y a nevelsre e g y l t a l n n i n c s szksg, de l e g y n k szintk: mirt le sznk idegesek, a m i k o r a tanr s z e m r e h n y s s a l hv fel b e n n n k e t ? N e m i n k b b a sajt p r o b l m i n k a t idzi ez fel, a m i k o r m g iskolsok voltunk? Ha pedig g y van, valjban n e m is g y e r e k n k r e v a g y u n k mrgesek; h a n e m sajt e g y n i flelmeinket vettjk ki rjuk. M s r s z t azt gondolhatjuk, h o g y g y e r e k n k n e k j neve lsre van s z k s g e ahhoz, h o g y r v n y e s l n i tudjon az let ben. Ezt n m e g k r d j e l e z n m , mivel az j vilg teljesen klnbz idelokon alapszik majd. Az j vilgban a sze m l y integritsa, azaz a teljessgbe val b e g y a z d s a lesz a legfontosabb - a t e r m s z e t e s pszichikai kpessgeink (tele ptia) v i s s z a n y e r s t jelenti ez, a m e l y rvid idn bell be kvetkezik. A n e v e l s e nlkl a teljessg nlkl rtktelen nek minsl a jv m u n k l t a t i szmra. G y e r e k n k viselkedsvel kapcsolatos elvrsaink s n zpontunk m e g v l t o z t a t s a rvn a szl helyzett is n y u g a l m a s a b b szemszgbl lthatjuk. Elismerem, ez bizonyta l a n n a k s v e s z l y e s n e k tnhet. Szli sztneink azt sg jk, h o g y vjuk g y e r m e k n k e t . Ezrt sztnsen harcolunk g y e r m e k n k e s l y e i r t , de ez azt is jelentheti, hogy sajt g y e r e k n k k e l kell h a r c o l n u n k , amikor bizonyos feladatok megoldsra knyszertjk. Ez a g e n e r c i az els, a m e l y az indigkk g y e r e k e k ne velsben rszt vesz, ezrt a hibk elkerlhetetlenek. Lel-

59 knk s g y e r m e k c i n k lelke m e g e g y e z e t t abban, hogy az ez redfordul tjkn e g y t t ltsenek testet. Ezrt lelki szin ten tisztban voltunk azzal, a m i k o r a s p i r i t u l i s e g y e z s g e t alrtuk, hogy mit vllalunk. Bocsssunk m e g n m a g u n k nak, hogy ezt a nehz feladatot e l v l l a l t u k . L e g y n k tiszt ban azzal, hogy Isten n e m ad o l y a n feladatot, a m e l y n e k a teljestsre ne lennnk felkszlve. Ismerjk m e g azokat a megkzeltseket, a m e l y e k e t a k vetkez hozzszl szakember m u t a t be. J a v a s l a t o k a t ad ar ra, h o g y a n kezeljk az indigkk g y e r e k e k e t rint ltszla gos gondokat.

Ha indigkk gyereket nevelnk, ne feledjk el a kvetkezket!


Dr.
1.

Kathy McCloskey

L e g y n k kreatvak, amikor korltokat lltunk fel. Engedjk a fls fizikai energit felszabadul ni. Szervezzk g y a feladatot! (Tanuls, hat rok kijellse, feladatok megoldsa.) Hagyjuk, hogy a g y e r m e k ereje s kpessgei jelljk ki a hatrokat. M e g lesznk lepdve, hogy e g y indigkk g y e r e k m i r e kpes! Krjk meg a g y e r e k e t , h o g y segtsen a korl tok fellltsban. Sok indigkk g y e r e k rl ni fog annak, ha rszt vehet ebben.

60 2. Anlkl, h o g y felntthz ill felelssgrzetet

v r n n k tlk, kezeljk ket felntt trsknt. A d j u n k nekik felntthz ill m a g y a r z a t o k a t ; jogot arra, h o g y rszt v e g y e n e k a dntsek minden fajtjban, mindenekeltt vlasztsi lehetsget biztostsunk nekik! Ne beszljnk flnyesen velk. F i g y e l j n k rjuk! Ok n a g y o n blcsek s olya nokat tudnak, a m i t mi nem. Tiszteljk ket minden tekintetben, mint a h o g y azt sajt szleinkkel v a g y e g y n a g y o n j b a r t u n k k a l tennnk. 3. Ha azt m o n d j u k , h o g y szeretjk ket, de n e m t a n s t u n k t i s z t e l e t e t i r n t u k , n e m fognak hin ni n e k n k . S z a v u n k sket flekre tallnak, ha n e m rzik a szeretetnket. Az a md, a h o g y csaldi s e g y n i letnket ljk, kzvetlen bizonytk az indigkk g y e rek s z m r a arrl, h o g y szeretetteljesen visel kednk-e v a g y s e m ! 4. Az i n d i g k k g y e r e k e k k e l val kapcsolat m u n k t is, k l n l e g e s m e g b z a t s t is jelent. M i n d e n c s a l r d s g n l rajtakapnak bennnket. Ne is prblkozzunk! Ha gondjaink vannak, ne csak a g y e r e k k e l be szljk meg, h a n e m ms indigkk g y e r e k e k szleivel is. Ne m u l a s s z u k el megfigyelni, h o g y a n visel kednek e g y m s kzt az indigkk g y e r e k e k ! Ne feledjk, n e m csak azt tudjk, hogy k kicsodk, ha n e m azt is, hogy mi kik v a g y u n k . N e m rthetjk flre a gyer m e k n k szemben s arcn megjelen m l y blcsessget. S z e m k ablakot n y i t lelkkre s rzseikre. rzseiket nem tudjk knnyedn eltitkolni. Ha megbntjuk ket, kibrn-

61 dlnak bellnk, s mg azt is ktsgbe vonjk, hogy jl v lasztottak-e, amikor minket vlasztottak szlnek. De ha sze retettel kzeltnk feljk s telismerjk bennk, kik is k va ljban, jobban m e g n y l n a k elttnk, m i n t brki ms.

Unalom s tisztessg
Debra Hagerle

Az indigkk g y e r e k e k szintk. Ez n e m sebezhetsget jelent, h a n e m a l e g n a g y o b b erssgket. Ha mi n e m va g y u n k szintk velk szemben, attl k m g azok lehetnek velnk, de tiszteletet nem fognak i r n y u n k b a n m u t a t n i . Ezt az indigkk g y e r e k e k n l k o m o l y a n kell venni, m e r t k tel jessgket, szeretetket ajnljk fel, lpsrl lpsre kny szertve bennnket, amg v a g y a valsgra brednk, v a g y meghtrlunk, v a g y feladjuk a prblkozst. A h r o m reak ci kzl az utols a legrosszabb. N e m tisztelik azt, aki n e m akarja feldolgozni a helyzetet, s ha feladjuk, ez azt jelenti, hogy n e m vgezzk a feladatunkat. A m e g h t r l s szmuk ra elfogadhatbb, mivel ez azt takarja, h o g y m g prblko zunk a megoldssal. Ez bennk tiszteletet breszt. Ha felis merjk ennek a csodlatos ajndknak az igazi rtkt, a dolgok jra fordulnak, mert ezek a g y e r e k e k n e m tkletes sget, h a n e m szintesget vrnak tlnk. Az unatkozs elhozhatja az indigkk g y e r e k arroganci jt, ezrt ne hagyjuk ket unatkozni. Ha unatkoznak, az azt jelenti, hogy jabb kihvsokra, t g a b b hatrokra van szksgk. Ha lefoglaljuk testket, elmjket, elejt vehet jk a szertelensgnek. Ha alkalomadtn m g i s elfordulna

6 2

v a l a m i l y e n csintalansg, akkor ez azrt trtnik, mert let tapasztalatokat g y j t e n e k . Ezt m e g f i g y e l v e megllapthat juk m i l y e n az lettervk. Ezeket elfogadni, ebben az id szakban m i n d e n k i szmra a legmegfelelbb megolds. Ezt a h e l y z e t e t m e g tudjuk klnbztetni az unatkozstl, mi vel n e m tudjuk lekzdeni, v a g y csak azutn szerznk rla tudomst, miutn mr megtrtnt. G r e g o r y B o d e n h a m m e r e l m o n d j a , h o g y a g y e r m e k ne v e l s t g y a l a p o z z u k m e g a legjobban, ha e g y a r n t tiszte lettel f o r d u l u n k n m a g u n k s g y e r m e k n k i r n y b a , gy, h o g y v i l g o s vlasztsi l e h e t s g e k e t s k v e t k e z m n y e ket v z o l u n k fel g y e r m e k n k n e k - a legfontosabb, h o g y e z e k e t k v e s s k is. D a n M i l l m a n v l e m n y e szerint fontos, hogy felismer jk m s o k ers oldalt s g y e n g i t s azt is, miknt segthet jk ket a legpozitvabb m e g n y i l v n u l s o k h o z . Az tan csait e k n y v szerzi is sikeresen alkalmazzk! Engedjk g y e r m e k n k e t kzelebb jutni e g y n i tulajdonsgaik, nehz sgeik s t e h e t s g k m e g r t s h e z . Az i n d i g k k g y e r e k e k j e r e d m n y e k e t rnek el o l y a n k r l m n y e k kztt, a m e l y e k b e n a korltok s lehetsgek vilgosak, de a m e l y korltok kztt szabadsgra, biztonsg ra lel. Ez azt jelenti, h o g y a szlknek, tanroknak s a g y e rekekre vigyz szakembereknek kpesnek kell lennik arra, h o g y vilgos lehetsgeket s korltokat tudjanak fel vzolni s e g y b e n r u g a l m a s n a k is kell lennik ahhoz, hogv ezeken vltoztatni tudjanak, ha azokat a g y e r m e k mentli san v a g y e m o c i o n l i s a n tlnvi. Az indigkk g y e r e k e k u g y a n i s g y o r s a n rnek. S z i g o r n a k s e g y b e n sportszer nek l e n n i m i n d e n k i r d e k b e n szksges. M o s t p e d i g n h n y g y a k o r l a t i tancs a teendkrl s az e l k e r l e n d hibkrl. A kvetkezkben ismers dolgokat is o l v a s h a t u n k , olyanokat, a m e l y e k e t hallhattunk sajt szl inktl is. A g y e r e k nevelsnek jfajta felfogsa m r ismert, de n e m m i n d i g nver teret a g y a k o r l a t b a n . Sajt szleit hall-

63 ja m e g n y i l a t k o z s a i b a n , amikor g y e r m e k e i v e l beszl? Tisz tban van-e azzal, h o g y m i t tovbbt tetteivel s szavaival a befogad g y e r m e k e k fel? Dr. Judith Spitler McKee n y u g a l m a z o t t professzorn fej ldspszicholgus, konzultns, a k i s g y e r m e k k o r specialist ja. 12 knyvet rt a gyerekek tanulsrl, fejldsrl, jtk rl s kreativitsrl. Csoportbeszlgetseket tart szlk, tan rok, knyvtrosok, terapeutk s gyakorl orvosok szmra.

Ers pozitv zenetek kzvettse a g y e r m e k fel


Dr. Judith Spitler McKee

M i n d e n g y e r m e k n e k szksge van gondoskodsra, figye lemre, btortsra s szli i r n y t s r a . A f e l n t t - g y e r m e k beszlgetseknek rzelmi trdst, szeretetet, m e g n y u g t a tst kell kifejeznik, rtelmesnek s i n g e r e k b e n g a z d a g n a k kell lennik. A szbeli s a n e m szbeli z e n e t e k n e k azt kell sugrozniuk a g y e r e k fel, hogy szvesen ltjuk s trdnk vele, mint otthonunk csodlatos vendgvel. De a felnttek viselkedse g y a k r a n pp az ellenkezjt rezteti a gyerekkel, azt, hogy valjban terhes a szlk szmra, olyan, mint e g y ktbalkezes jvevny. Az effle zenetek klnsen krosak a g y e r m e k kreativitsra, i g y e kezetre s t a n u l m n y i elmenetelre nzve, mivel a g y e r e k a szlt pldakpnek tekinti s tle t m o g a t s t vr. A g y e rekek az ilyen zeneteket g y rtelmezik, h o g y rosszak s nemkvnatosak. Ezek a fjdalmas zenetek g y e n g t i k a g y e r m e k reaglsi kpessgt s komoly a k a d l y o k a t gr dthetnek ltalnos fejldsk el.

64 Ezzel e l l e n t t b e n e g y s z v l y e s , szeretetteljes zenetsor g y r t e l m e z h e t : J g y e r e k v a g y o k ; az otthonom szeretet teljes s p o z i t v " . Ez a h a n g u l a t nveli a g y e r m e k bizalmt s m e g n y i t j a a bels motivcit a fejldsre, a tanulsra, az i g y e k e z e t r e s az alkotsra.

bizalom

s a

bizalmatlansg kifejldse

a gyerekekben

A g y e r m e k e k b e n b i z a l o m sarjad, a m i n t rzkelik testk ben s l e l k k b e n , h o g y alapvet fizikai, rzelmi, rtelmi s kreatv s z k s g l e t e i k e t a gondozk s az ket krlvev fel nttek m e g r t i k . Az zeneteknek, a m e l y e k e t a felnttek kzvettenek, k e l l e m e s n e k s fjdalommentesnek kell lenni k, n e m a flelmen, h a n e m a szereteten kell alapulniuk. A b i z a l o m a szl s a g y e r e k kztt klcsnssgen, ktd sen s t i s z t e l e t e n n y u g s z i k . A kvetkez p l d k b a n b a r t s g t a l a n hangvtel zene teket tall, m e l l e t t e a s z v l y e s s kedves vltozatokkal. A rszleteket a g y e r m e k kornak s a h e l y z e t n e k megfelelen vltoztathatjuk. P u s z t n a mgttes zenet kvetkezetess g r e kell o d a f i g y e l n n k , a m e l y a s z l - g y e r m e k kapcsolat ban a legfontosabb e l e m . A kvetkez h e l y z e t e k b e n vilgo san l t h a t j u k a klnbsget: 1. A g y e r e k beszalad srosan s srva. Azt szeretn, ha felvennnk, h o g y m e n e d k e t talljon valami l y e n flelem ell. BARTSGTALAN ZENET: N e h o g y hozzm nylj a koszos k e z e i d d e l . T i s z t a kosz vagy." SZVLYES ZENET: H a felveszlek, piszkos leszek, de te tbbet jelentesz a s z m o m r a a ruhmnl. Gyere, mo sakodjunk m e g s utna a kedvenc mesdbl olvasok fel neked az gyikdban, ahol majd hozzm bjhatsz."

65 2. A g y e r m e k zrs h e l y z e t b e n fordul nhz.

BARTSGTALAN ZENET: S z e m e i forognak, a m i n t a g y e r e k kzeledik, kzben arra gondol: M r m e g i n t itt van, most m g tbb g o n d o m lesz; g y is a l i g v a g y o k kpes rendbehozni a d o l g a i m a t ! " , s kzben v d e k e z testhelyzetet vesz fl, vllait felhzza s ajkait ssze szortja, m i n t h a h a r c r a kszlne. SZVLYES ZENET: A szvnkre tesszk a keznket, s arra a szeretetre gondolunk, amire g y e r m e k n k n e k szk sge van s amit egymssal megosztannak. S z e m n k tkrzzn szeldsget s testnket tartsuk lazn: gy m r nyilvnvalan szeretetteljes zenetet tovbbtunk. 3. A g y e r e k l l a n d a n krdseket tesz fel s szab lyokra, t m u t a t s o k r a van s r n s z k s g e . BARTSGTALAN ZENET: A hirtelen, r d e k l d s nl kli, bosszankod, v a g y les h a n g h o r d o z s azt z e n i : Tnyleg az a g y a m r a m g y ! Menj innen!" S e m m i szksg nincs itt r d . " n e m csoda, ha a g y e r e k g y fogja rezni, h o g y n e m szeretjk. KNNYED, SZVLYES ZENET: Gondoljunk arra, hogy hanghordozsunk neveleszkz, gyakoroljuk a hanghor dozsunk s hangi vltakoztatst. Ha n a g y o n zaklatottak vagyunk, v e g y n k kt m l y hasi llegzetet, hogy oxi gnt vigynk szervezetnkbe. g y vilgosabban t u d u n k majd gondolkodni. Beszljnk lassan, szelden! 4. A g y e r e k valahov elcsatangolt.

DURVN BARTSGTALAN ZENET; Ne menj arra a csszdra mg egyszer! Kitrheted a nyakad, mint az a kislny a tvben. Mssz le, mieltt a krhzba kerlsz!"

66 Ne beszlgess idegenekkel. Veszlyes alakok llkod nak a krnyken. Azonnal hvj fel, ha megrkeztl." l l a n d a n a rosszat ecsetelve a g y e r e k n e k flelemr zete, l t a l n o s rossz kzrzete v a g y balesetre val haj l a m a alakul ki. Ezek a negatv rzsek a szervezetet specilis flelem-hormonok ellltsra serkentik, a m e l y e k g y e n g t h e t i k az i m m u n r e n d s z e r t , aminek a k v e t k e z m n y e k n t flfjs v a g y jelentkezhetnek.
KNNYED, SZVLYES ZENET: Tudod, beszlget

emsztsi zavarok

t n k a biztonsgrl, s arrl, hogy az idegenekkel va tos lgy. S z e r e t n l krdezni tlem valamit, mieltt koncertre m g y a b a r t a i d d a l ? T u d o m , h o g y m i n d e n r e n d b e n lesz, m e r t t u d s z v i g y z n i m a g a d r a . A fejedet is hasznlod, n e m csak a szvedet. Ne felejtsd el, hogy b r m i k o r hazatelefonlhatsz, ha v a l a m i r e szksged van, de akkor is, ha csak e g y s z e r e n beszlgetni sze retnl. R e n d b e n ? " A v i s s z a k r d e z s megersti a g y e r e k b e n azokat a szo ksokat, a m e l y e k e t elrni szeretnnk. 5. N e m t a r t o t t u n k be e g y gretet.

BARTSGTALAN, DURVA ZENET: H a g y d abba a srst,

amirt n e m mentnk az unokatestvreiddel a vsrba. Majd elmlik. Engem, amikor ekkora voltam, mint te, senki n e m vitt sehov!" Ebben az esetben nem indokoltuk meg, hogy mirt trtnt az gretszegs. Ezzel azt az ze netet tovbbtjuk, hogy a szlk nem tulajdontanak je lentsget az greteknek, s nem lehet bennk megbzni. S Z V L Y E S Z E N E T : A n n y i r a b e l e m e r l t e m a mun kba, h o g y teljesen megfeledkeztem arrl, hogy elvi g y e l e k a v s r b a az unokatestvreiddel. Sajnlom. Be s z l g e s s n k kicsit errl".

67 A flelemvagy bntudatkelts

A felnttek nha a flelem- v a g y a b n t u d a t k e l t s meste reiv vlhatnak, mert g y e r e k k o r u k b a n ezt velk is eljtszot tk. Ezek a n a g y sebeket ejt mdszerek m k d k p e s n e k tnnek, mivel a g y e r e k e k m s k p p viselkednek, ha elsz g y e l l i k magukat. Klnsen igaz ez, ha a s z g y e n k e l t s kznsg eltt trtnik. Az letben ezek a mdszerek m kdnek, de a g y e r m e k s z e m l y i s g f e j l d s r e n a g y o n rossz hatssal lehetnek. A s z g y e n s a szksgtelen b n t u d a t k e l ts visszafogja a g y e r e k e g y n i kifejezdsnek i g n y t . A s z g y e n s a b n t u d a t o l y a n rzsek, a m e l y e k gtoljk a termszetes kvncsisgot, jtkot s a kreativitst. Ebbl a g y e r e k e k g y o r s a n megtanuljk, h o g y ne l e g y e n e k n y l t a k s becsletesek msokkal szemben. A h e l y e t t , h o g y i l y e n md szereket alkalmaznnk, gondoljuk vgig s m o d e l l e z z k a kvnt viselkedst, m u t a s s u k meg, h o g y tmogatjuk g y e r meknket, m a g y a r z z u k el a k v e t k e z m n y e k e t s adjunk rtelmes lehetsgeket a g y e r m e k szmra. A kvetkez h e l y z e t e k b e n megfigyelhetjk, h o g y a n ke rljk el a szgyenkelt technikt:

1.

Kicsi v a g y korltozott g y e r m e k n k bepisilt.

B A R T S G T A L A N , DURVA Z E N E T ; ROSSZ l n y v a g y !

Mst is tudhatnl mr, m i n t h o g y llandan a n a d r g ba v a g y a n a g y m a m a g y r a vizelsz. Direkt c s i n l o d ? T r l d fel e g y e d l ezt a bzt! Ne forduljon el m g egyszer. llandan s z g y e n t hozol r m ! "
SZVLYES Z E N E T : Oh! g y ltszik e g y

kis baleset trtnt. N i n c s s e m m i baj. S e g t e k tiszta ru ht felvenni, s mindjrt jobban rzed majd m a g a d . Kzutn a g y e r e k s z o b b a n a g y e r e k k e l e g y t t nevethe tnk, vagy olvashatunk e g y e t kedvenc mesnkbl.

68 2. A g y e r e k n y m m o g , lassan eszik s bizonyos teleket elutast.


BARTSGTALAN, DURVA ZENET: Siess mr! Mr

megint makacskodsz s megvratsz engem. Most azon nal edd m e g az sszes borst! Ha n e m eszed meg a curr y s fasrtot, ott m a r a d h a t s z tlem a szkben, mg le m e g y a nap. M o s t e l m e g y e k , de m i r e visszajvk, azok a fasrtok tnjenek el a t n y r o d r l ! " Ne legyl ilyen vlogats! Ha n e m eszed m e g az telt, beteg leszel." S Z V L Y E S Z E N E T : Azt szeretnm, ha azt tennd, a m i t n. M e g k s t o l o m ezt az jfajta babos rizsteker cset" (a szl s z e m r e b b e n s nlkl kstolja m e g az telt) ez kicsit m s z, m i n t amit ltalban enni szoktunk, de n a g y o n r d e k e s . Kstolj m e g e g y kanl lal. M i t gondolsz, a m a c i is kr e g y falatot?" Ezutn olvassunk a g y e r e k n e k v a l a m i l y e n jtkos, tpllko zst ler knyvbl. 3. A g y e r e k v i s s z a u t a s t b i z o n y o s t e l e k e t azrt, mert nem szereti ket, vagy m e r t fl attl, h o g y s l y f l s l e g e lesz, m i v e l f o g y k r z fel ntteket utnoz.
BARTSGTALAN, DURVA ZENET. N e m vrok e g y

m s o d p e r c e t sem,

ha m i n d e n t megvizsglsz,

hogy

zsrtalan v a g y k a l r i a s z e g n y l e g y e n . M i n d e n k i min ket b m u l . g y viselkedsz, m i n t e g y g y e r e k " .


S Z V L Y E S , KEDVES Z E N E T : Tervezzk meg e g y t t

az trendet, biztos t a l l u n k olyat, amit te is, n is sze retnk. Itt van m i n d j r t kt tel is, amit n szeretnk megkstolni. M e g e g y rdekes cikk arrl, hogy m i r e van szksge a szervezetnknek, hogy ezeket m i l y e n lelmiszerek tartalmazzk. Megbeszljk?"

69 4. A g y e r e k n e k flelmei vannak e g y h e l y z e t t e l , l lattal v a g y s z e m l l y e l kapcsolatban.


B A R T S G TALN, DURVA ZENET: Az Isten szerelm

re! Ez csak egy htsoros vers, amit az sszejvetelen kell elszavalnod! M s gyerekeknek hosszabb verseik vannak. g y viselkedsz, mint egy csecsem! Menj a szobdba s llj neki a tanulsnak, hogy holnap bszke lehessek r d ! "
SZVLYES, KNNYED ZENET: Meg tudnd mutatni

a verset, a m i t majd el kell m o n d a n o d az iskolai nnep sgen? A t a n r azrt vlasztott tged, m e r t biztos ben ne, hogy m e g t u d o d t a n u l n i . Szeretnd e g y e d l gyako rolni, vagy szksged van s e g t s g r e ? " 5. A g y e r e k n y l t a n megveti a s z a b l y o k a t s a fel nttek t e k i n t l y t . Az iskolban h a z u g s g o k a t mond s beszlget a foglalkozsok alatt.
BARTSGTALAN, DURVA ZENET: Te hazug frter!

Nyilvnosan megszgyentettl azzal a hazugsggal (hi nyzsoddal, beszlgetseddel stb.) a tanrod eltt. Ha majd egy napon segtsgre lesz szksged, ne vrd tlem vagy a tanrodtl, hogy segtsnk! N g y htig nem me hetsz sehov az iskoln kvl. N e m is rdemled meg, hogy meghallgassalak azutn a borzalmas hazugsg utn, amit mondtl. T n j a szemem ell s ne magyarzkodj."
K N N Y E D , SZVLYES Z E N E T : N a g y o n bnt, h o g y

hazudtl. A tanr v a l a m e n n y i t e l m e s l t abbl, a m i trtnt, de tled szeretnm hallani a teljes igazsgot. Beszljnk arrl, h o g y mi trtnt, s h o g y m i t reztl akkor. S z e r e t n m m e g r t e n i . B z n o m kell abban, h o g y ms h e l y z e t e k b e n becsletes s igazsgos leszel majd. S z k s g e m van az e g y t t m k d s e d r e . "

70

becenv

egyb

megjellsek

A g y e r e k e k m e g k l n b z t e t s n e k e g y i k mdja a bec zs s a klnbz e l n e v e z s e k hasznlata. G y a k r a n a kul t r k s a n e m i jelleg k e r e t b e n sztereotipizlt becenevek v a g y llatnevek e l l e n t t e s e n hatnak a g y e r m e k nbizalmra s fggetlensgre; ezen kvl ltalban e g y s k n a k tnnek, a m i e l l e n t m o n d a n n a k a t n y n e k , hogy m i n d e n ember tbbfle tehetsggel r e n d e l k e z i k . M i v e l a g y e r e k e k l t a l b a n n e m klnlnek el viselked sktl s nevktl, a nv nbeteljest prfciv vlhat. M g a pozitv s ltszlag kedves elnevezsek is m l y visszahz ert j e l e n t h e t n e k a t a n u l s b a n s a fejldsben. A korai v a g y a h e l y t e l e n b e s k a t u l y z s o l y a n lehet, mint sarjad hajtsnak a h i r t e l e n fagy. Elkpzelhet, hogy bizo n y o s kpessgek s a k v n c s i s g n e m fejldik ki, v a g y akr m e g l v t e r m s z e t e s adottsgok eltnhetnek, ha n e m gon dozzk ket. Prbljuk az rdekld t e r m s z e t b v r szem szgbl figyelni g y e r m e k n k e t s vrjunk arra, h o g y a g y e r e k veleszletett t e m p e r a m e n t u m a kifejezdjk. F i g y e l j k m e g azokat a t e v k e n y s g e k e t , a m e l y e k a g y e reket lelkesedssel tltik el s biztostsuk a lehetsgek sz les skljt: klnbz h e l y s z n e k e t , embereket s tleteket. Az effle i g y e k e z e t l e h e t v teszi, hogy az indigkk g y e r m e k s a szl e g y m s t klcsnsen elfogadva ljen e g y t t . T i s z t e l e t e t breszt s r m e t szerez m i n d k t flnek. m e n h n y javaslat a b e s k a t u l y z s o k elkerlsre: 1. A m i k o r g y e r m e k n k r l nkntelenl is rossz szoksunk jut az esznkbe. D U R V A , B A R T S G T A L A N : Olyan rendetlen! A szo bja disznl. I l y e n v a g y o k n is, ha sok a dolgom. M e g f e g y e l m e z e m , h o g y l e g y e n sszeszedettebb. Ezt utlja, de m e g c s i n l j a , ha a s a r k a m r a llok."

71

V a g y : N e viselkedj gy, m i n t e g y p r i m a d o n n a . A z e m b e r e k n e m szeretik, ha g y viselkedsz, m i n t h a te lennl az e g y e d l i a szobban. T i s z t e l n e d kell e n g e m , amikor e m b e r e k kztt v a g y u n k . "
KNNYED, SZVLYES:

Sok a kzs vons bennnk,

de persze klnbznk is e g y m s t l . A l n y o m a n n y i ra kreatv s llandan dolgozik v a l a m i n . El kell visel jk e g y m s rendetlensgt, m i v e l e g y i k n k sem sze ret t l z o t t a n takartani. M i n d k e t t e n s z e r e t n k meg tartani o l y a n dolgokat, a m i r l azt gondoljuk, h o g y hasznlhatjuk m g v a l a m i r e . " 2. Ms csaldtagokkal val rendezetlen probl

m n k m i a t t a g y e r e k v i s e l k e d s t brljuk.
DURVA, SZIVLYTELEN:

N e h z eset, a b t y m r a ha

sonlt, aki a csald rosszcsontja volt. M i n d k e t t e n csknysek, m i n t a szamr; csak azt teszik, amit akar nak. M o n d h a t o k neki brmit, soha n e m h a l l g a t r m klnsen ha olvas v a g y s z m t g p e z i k . M i n d a ket ten kifrasztanak s felhergelnek."
KNNYED,

SZVLYES: A fiam hasonlt a b t y m r a

bizonyos szempontbl. M i n d k e t t e n n a g y o n rzke n y e k azokra a dolgokra, a m i t szeretnek v a g y n e m sze retnek. r k i g kpesek azzal foglalkozni, ami lekti ket. E g y l t a l n nem zavartatjk m a g u k a t . " V a g y : Fiam tudom, h o g y k e l l e m e t l e n , ha zavarlak, amikor e n n y i r e lekt valami, de t z p e r c m l v a indul nunk kell. T u d o m , h o g y hallod, a m i t mondok, s az bresztrt csrgre lltom. t p e r c m l v a megsz lal majd, s mi idben el t u d u n k i n d u l n i itthonrl."

72

3.

A g y e r e k szk keretek kz sorolsa ellenlls m e n t e s elfogadshoz v a g y fjdalmas ellenkezs hez vezethet. M g a pozitv besorols is ers k i s e b b r e n d s g i rzst vlthat ki. Sokszor azt sugallja a g y e r m e k szmra, hogy nem hibz hat v a g y e g y b dolgokkal nem foglalkozhat.

B A R T S G T A L A N H O Z Z L L S : Misi a mi tudsunk!

A m i k o r a fogai a tbbi g y e r e k n l h a m a r a b b kezdtek sarjadzani, tudtuk, h o g y k i m a g a s l i k a tbbiek kzl! N a g y s z l e i a ktves szletsnapjn elkezdtk gyjte ni a pnzt e g y alapba, a m e l y e g y e t e m i t a n u l m n y a i t finanszrozza majd. Tanuljon csak a g y e r e k ! Egy na pon m g m i n d a n n y i a n bszkk lesznk r."
K N N Y E D , SZVLYES H O Z Z L L S : Misi, m i m i n d i g

bszkk voltunk r d ! g y gondoltuk, e g y e t e m r e kell majd m e n n e d . M i t szlnl azonban, ha mssal foglal koznl, a m i n e k nincs kze az iskolhoz? Volna kedved k i p r b l n i a zent, m i n t az. unokatestvred, C a r o l y n ? V a g y segthetnl B r i a n n a g y b t y d n a k a z nkntes m u n k b a n a m e n h e l y e n . M i n d k e t t t biztosan tudnd csinlni. Mit gondolsz?" 4. Kerljk azt, h o g y g y e r m e k n k korltozva rez ze m a g t azltal, h o g y pusztn bizonyos kpes sgeit ltjuk m e g s ezekben vrunk tle teljest m n y t . Kerljk, h o g y klnbz csaldtagok hoz h a s o n l t s u k ket azzal az elvrssal, h o g y u g y a n o l y a n l e t p l y t fussanak be. B A R T S G T A L A N : M i n d i g e g y o l y a n g y e r e k r e vgy t a m , aki m e g r t e t i m a g t az emberekkel. A l n y o m m a g a a n p s z e r s g cscsa! B r m i t megtesz, hogy lehessen a f i g y e l e m kzppontjban, m i n d i g s min den helyzetben."

73

Vagy:

Mindegyik gyermekem ugrifles!

Amennyi

idt a t o r n a t e r e m b e n tltenek, m r biztos sztndjat is szerezhettek volna e g y fiskolra. A keresztfiam szletett m a t e m a t i k u s - m i n d i g a n n y i r a k o m o l y s megfontolt. S o k r a viszi mg, m e r t e n g e d e l m e s s soha nem okoz g a l i b t . " KNNYD, gyerekem SZVLYES klnbzik a HANGVIT EL: msiktl. Mindegyik

Mindegyiknek

megvan a maga erssge. Egyszer lenne skatuly b a z r n i ket, meg! Tudom, d e ezt n s e n k i n e k n e m e n g e d e m hogy mindegyikjk tall magnak hogy segtsek nekik

majd v a l a m i l y e n r d e k e s foglalkozst, a m i n t feln. rdekes k a l a n d a s z m o m r a , m e g t a l l n i sajt l e t t j u k a t . " A kvetkez igaz trtnet e g y o l y a n szlrl szl, aki megosztja g y e r m e k v e l sajt letnek azokat a mozzanatait, a m e l y e k b e n n a g y szerep jutott azoknak a felntteknek, akik nevelsben s lettjnak a m e g t a l l s b a n segtettk. Ez a szvlyessg n a g y o n hatsos s felszabadt l e h e t a g y e r e k szmra, hogy rejtett kpessgeit s t b b r t lehetsgeit e g y llandan vltoz v i l g b a n kiprblja. H a m l y e n rez zk, hogy valaki hisz bennnk, hogy a segtsgrl biztost bennnket, akkor az megersti bennnk, h o g y az let e g y utazs s egy o l y a n folyamat, amit s z e m l y e s e n kell tl nnk s msokkal m e g o s z t a n u n k . Tudom, hogy te arra trekszel, h o g y r t a l l j , ki is v a g y valjban. Hasonl h e l y z e t b e n voltam n is, a m i k o r i l y e n ids voltam, m i n t te. Ltom, kvncsi vagy, h o g y m i b e n k lnbzl a tbbiektl. S z e r e t n m , ha t u d n d , h o g y hiszek benned s tmogatni foglak, amikor majd k e m n y e n dolgo zol s sajt h a j l a m a i d a t kveted. N a g y o n rlk, h o g y az d e s a n y m m e g a d t a a szeretetet s a szabadsgot, h o g y n m a g a m lehessek s klnbz t e r l e t e k e n k i p r b l h a s s a m

74

m a g a m a t . A c s a l d b a n senkit s e m k n y s z e r t e t t s e m m i r e . T u d o m , m i n d i g szeretett volna, b r m i h e z kezdtem is volna m a g a m m a l . M i g rzem m l y s g e s szeretett."

Jtsszunk

egytt,

hogy felptsk kapcsolatunkat!

-vagy

helyrehozzuk

Az n m a g u n k b a s a msokba vetett bizalom alapvet fontossg m i n d e n egszsges kapcsolatban. Azok a g y e r e kek, akik a bizalom biztos s tarts alapjaira tmaszkodva cselekszenek, klcsnssget s tarts kapcsolatot kpesek k i a l a k t a n i msokkal. Egyszval sikeresen k o m m u n i k l n a k . Ok e g y t t m k d n i akarnak s kreatvak szeretnnek lenni trsaik s s z l e i k t r s a s g b a n . Ez r e m n y t s hitet ad nekik abban, h o g y a dolgok majd vgl jl alakulnak. Ha a b i z a l o m e l m l i k , szinte hozzllssal s rendsze ressggel h e l y r e kell lltani. Azoknak a gyerekeknek, akik ben s z g y e n r z e t keletkezett, csak azrt, mert n m a g u k a t adtk, s z k s g k van a g y g y u l s r a , h o g y jra t tudjk lelni az letet. Ide tartozik mg, h o g y a klcsns megbo cstst a g y e r m e k n e k s a szlnek m l y e n t kell lnie, ha a fjdalmas b e s k a t u l y z s s korltoz besorols megesett. S z e r e n c s r e a termszet, a mvszet, az irodalom, a k zs n e v e t s s jtszs t e r m s z e t e s mdon g y g y t j k ezeket a s e b e k e t s s e g t e n e k a kapcsolat jjptsben. A jtk a legjobb mdja annak, h o g y b r m i l y e n kor s tpus g y e r m e k n e k b i z t o n s g r z e t e t adjunk. Az r m s nevets k n n y e d d tesz, lehetsget nyjt arra, h o g y e g y t t talljuk m e g a dolgok jelentst s rtel mt. A kzs jtk g y az let s e g y m s s z e m l y n e k rm teli n n e p l s v vlik. A kvetkez jtkok s tevkenysgek kiprblhatk egy nem versenyszer, nem a hibkra koncentrl hangulatban, a m e l y b e n a felelssg egyenlen oszlik meg a jtkosok kztt.

1.

Csecsemk s nagyobbacskk szmra (szlets tl hrom ves korig) be egy blcst prnkkal s plss

Szerezznk llatokkal!

J t s s z u n k e g y s z e r jtkot, rejtsk el az a r c u n k a t . Ehhez hasznljuk a jtk llatokat is! J t s s z u n k vzi jtkokkal, tlcsrrel, csnakokkal, csszkkel, stb. e g y m a n y a g lavrban. A d j u n k kk s zld szneket az telek l n k e b b t t e l h e z ! Olvassunk a kornak megfelel m e s k e t ! 2. Hatves korig

Jtsszunk el szerepeket klnbz meskbl. Krjk meg, de ne knyszertsk a g y e r e k e t a rszvtelre! nekeljk k e d v e n c e g y s z e r d a l o c s k i n k a t ! Jtsszuk el llatok szoksait, m i n t p l d u l a g y k mszst, a bka v a g y a k e n g u r u u g r l s t ! ptsnk homokbl vrat, p l e t e k e t ! Olvassunk a kornak megfelel g y e r m e k m e s k e t ! H a l l g a s s u n k g y e r m e k e k n e k szl hangfelvteleket! 3. Httl tizenegy ves korig

ptsnk e g y t t kiraks kockbl t r g y a k a t , pleteket! Rajzoljuk e g y t t ! N z z n k e g y t t e g y termszetfilmet! Olvassunk s jtsszunk szerepeket k e d v e n c m e s inkbl, a m e l y a g y e r m e k e t a h e l y e s v i s e l k e d s r e neveli a trtnetek alapjn! (tkezs, rendraks, stb.)

76

O l v a s s u n k llattrtneteket - itt n e m csak mesre g o n d o l u n k (Fekete Istvn l l a t t r t n e t e i t ) ! Olvassunk hosszabb trtneteket vagy mesket, csaldrl szl trtneteket! (z, a n a g y varzsl) N z z k m e g az errl kszlt vide vltozatot! 4. Tizenegy ves kortl S t l t a s s u n k llatot, v a g y etessnk llatokat e g y vadasparkban! J t s s z u n k labdajtkokat! J t s s z u n k p a n t o m i m e t v a l a m i l y e n m e g l e p dolog rl (felems cip v a g y zokni viselse, sajt n e v n k elfeledse)! J t s s z u k el a klnbz rzseket, pl. jkedv, kib r n d u l t s g , dh, szomorsg, siker utni bszkesg v a g y a flrertettsg. J t s s z u n k trsasjtkot e g y t t a szmtgpen. J t s s z u n k szjtkokat, lvezzk a rmeket s az e g y b jtkossgot! O l v a s s u n k e g y t t k i e m e l k e d e m b e r e k egyszers tett letrajzbl! Emeljnk ki bizonyos tant jelleg rszeket ezekbl! N z z n k r t e l m e s s j videofilmeket, hallgassunk j h a n g f e l v t e l e k e t !

gyermeki

mltsg

A dalai l m a e g y csoport eltt tartott eladst. Azt m o n d t k neki, h o g y e g y rkos g y e r m e k szeretne beszlni vele. A l m a a z o n n a l m e g k r t e a g y e r m e k e t , hogy menjen vele az e m e l v n y r e . A dalai lma a r j e l l e m z termszetes m o s o l y v a l , tisztelettel krte a g y e r m e k e t , hogy mondja el, mit gondol. A g y e r m e k gtlsok nlkl a kznsg fel for dult s azt m o n d t a : Olyan g y e r m e k vagyok, akinek rkja

77 van. De mindenekeltt g y e r m e k vagyok. Szeretek jtszani. Szeretek nevetni. S z k s g e m van arra, hogy lssk az r mmet. Csak utna lthatjk b e n n e m a beteg g y e r m e k e t . " Knnek az e g y s z e r t r t n e t n e k m l y jelentse van az in digkk g y e r e k e k s z m r a is. Igen, k teljesen klnbz nek msoktl. Igen, k rett lelkek. Igen, nekik a m i e i n k t l klnbz cljaik vannak. Igen, k ihletettek, s sajtos te hetsggel s kpsggel brnak. A sok igen e r d e j b e n azon ban ne feledjk, hogy k m i n d e n e k e l t t g y e r e k e k , s a leg jobban akkor segtjk sajtos kpessgeiket, ha ezt s z e m eltt tartjuk. a sajtos gyermek sajtos nevelst ignyel.

Az albbiakban dr. Rbert Gerard fejti ki gondolatait.

Az indigkk g y e r e k nevelse
Dr. Rbert Gerard
Az indigkk g y e r e k e k s z m r a l n y e g e s krds a neve ls. M i v e l n a g y o n lnkek s n a g y o n kreatvak, k i p r b l n a k dolgokat s felmrik kpessgeiket. Azt akarjk, hogy visszajelezzk nekik, m e l y e k a biztonsgos hatrok, m e l y e k azok az lettapasztalatok, a m e l y e k n e m szolglnak a javuk ra. G y a k r a n ltom, h o g y a szlk elmondjk a g y e r e k n e k , hogy mi a j s mi nem. Ez cskkenti a kreativitsukat s el nyomja nkifejezsket. Ez abban n y i l v n u l meg, h o g y v dekez s lzad llspontot vesznek fel. A szeretetteljes" f e g y e l m e z s fogalma jelzi, h o g y a n fe g y e l m e z z k a g y e r e k e t lelki rdekei szolglatban. A sze ret f e g y e l m e z s " a kvetkezkppen trtnik:

78

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

A g y e r e k e t avassuk be a f o l y a m a t b a ! Elzzk m e g a flrertseket azltal, hogy egy szer m a g y a r z a t o k a t a d u n k ! Ne m o n d j u n k ellent g y e r m e k n k n e k ! Kerljk a parancsosztogatst! Tartsuk a s z a v u n k a t ! M i n d e n h e l y z e t e t a megfelel idben rendezznk! Ne ssk, ne szidjuk a g y e r e k e t ! rzseink tkrzzk a szeretetet! Ha b n t e t s t adnnk, az l e g y e n k n n y ! Beszljk m e g a helyzetet a bntets u t n ! U t n a m i n d i g beszlgessnk s erstsk meg a g y e r e k b e n , h o g y m i n d e n rendben van!

N a g y m e g l e p e t s s e l tapasztaljuk majd, h o g y a g y e r e k tisztelni fog b e n n n k e t a blcsessgrt, az elreltsrt s h o g y e n e r g i i t l e v e z e t h e t i . A l n y o m n a k , S a m a r n a k nagy fok szabadsgot s kreatv lehetsgeket biztostok, de igen ritkn kerli el a viselkedst s hozzllst illet szi goromat. Felletesen szemllve tl szigornak tnk, de S a m a r a tisztban van a korltokkal, s amikor fegyelmezs re kerl sor, m i n d i g h l s , h o g y foglalkozom a helyzetvel. A tlzsba vitt szli gondoskods szigoran tilos! M l y e n bell sok szl fl g y e r m e k e elvesztstl v a g y attl, h o g y m a g r a m a r a d . Ezek a szlk tlzsba viszik a knyez tetst s a megbktst. Ha a g y e r e k szreveszi, hogy i r n y t a n i tudja szleit, m e g is fogja tenni. Ha ezt megen gedjk, a g y e r e k k n n y e n tveszi a szl szerept. Ez bo nyoltja a kapcsolatunkat s beleknyszerti a g y e r e k e t abba, h o g y ne a sajt j e l e n b e n ljen, hanem t v e g y e szlei hibit. A szlknek t i s z t b a n kell lennik azzal, m i l y e n a kap csolatuk a g y e r e k k k e l . Taln e g y ltnoktl kapott tancs i d e l : Rbert, a l n y n a k i r n y t s r a , szeretetre s fegye l e m r e van szksge, n e m pedig szlkre. ( ) tisztban van

79

cljaival s feladataival. L e g y e n n a vezetje." Ez a tancs sokat segtett nekem.

Az

oktats s az

indigkk gyermek

Az e m b e r n e k az a g y b a kellett g y r n i e az sszes tan anyagot, attl fggetlenl, hogy rdekelte-e v a g y sem. Ennek a k n y s z e r n e k o l y a n kros hatsai voltak, h o g y az l lamvizsga utn e g y ven keresztl m i n d e n t u d o m n y o s fel adatot undortnak t a l l t a m . T u l a j d o n k p p e n csoda, h o g y a modern mdszerek n e m ltk ki teljesen a kutats szent szellemt. Az r z k e n y kis p a l n t n a k , az ingerben g a z d a g krnyezet mellett, fleg s z a b a d s g r a van szksge. Enlkl ktsgtelenl elhervad. N a g y o n n a g y hiba azt gondolni, hogy a kutats s a m e g l t s rmeit a k n y s z e r s a kte lessgtudat eszkzeivel nvelni l e h e t . " (Albert Einstein) M i t m o n d h a t n n k az oktatsrl? Dihjban e n n y i t : vl toznia kell ahhoz, hogy az indigkk g y e r e k e k n l sikeres le hessen. Ez a vltozs hamarosan megtrtnik, rszben a tanrok m r h e t e t l e n ktsgbeessnek ksznheten, akik az oktatsi rendszer vltozsrt kiltanak, rszben p e d i g azrt, mert a g y e r e k e k iskolai tesztjei g y e n g l k e d s t jelez nek, persze nem amiatt, mert a gyerekek kpessgei g y e n g k lennnek, h a n e m mert az a l a c s o n y sznvonal r tkelsre megfelelen reaglnak. Ennek az lesz a kvetkez m n y e , hogy az oktats tervezi, i r n y t i s a pszicholgu sok megkrdjelezik majd, hogy az oktatsi rendszer lelkiis meretessge valban megfelel-e az rtkels sznvonalnak. Ez az e g y i k legfontosabb m e g o l d a n d feladat. A kvetkez fejtegetsek o l y a n nevelktl szrmaznak, akik jelentsget tulajdontanak ennek a p r o b l m n a k . Ezu tn b e m u t a t u n k n h n y alternatv iskolt, a m e l y b e n h e l y e t

80 kapnak az indigkk g y e r e k e k . Vgl pedig n h n y alterna tv mdszert ajnlunk, a m e l y e k segtik a g y e r e k e k e t . O l y a n mdszerek ezek, a m e l y e k p r o b l m s g y e r e k e k n l mkd kpesnek b i z o n y u l t a k . M i n d e n i g y e k e z e t n k k e l r e m n y t s z e r e t n n k breszte ni n b e n : n e m m u s z j b e a d n u n k g y e r e k n k e t a szokv n y o s i s k o l a r e n d s z e r b e . M s h o v is fordulhatunk, t e h e t n k tbet g y e r e k n k r t . M e g r i a fradtsgot. Ebben biztosak lehetnek. Ismerje m e g Robert P. Ockert. O az ltalnos iskola fel s tagozatn t a n c s a d M o n d o v i b a n , Wisconsin llamban. A vltozsok szvivje s a r e m n y kzvettje; letnek s z e n v e d l y e s clja a fiatal g y e r e k e k segtse. S z m o s el adst tartott m r m i n d e n kor hallgatsg eltt. S e g t i a dikokat abban, h o g y a n oldjk m e g problmikat, h o g y a n kezeljk konfliktusaikat, h o g y a n vllaljk a felelssget s h o g y a n alaktsk ki t a n u l m n y a i k a t . A Wisconsin l l a m is kolai t a n c s a d i n a k szvetsge a jvbeli oktats vezet e g y n i s g n e k i s m e r t e el. A m i minket illet, mi is meglla pthatjuk, h o g y Robert j ton jr!

Llekkzpontsg: amit az oktats az j irnyvonal kpviseli szmra jelent


Rbert P. Ocker
A g y e r m e k n e v e l s b e n s az oktatsban arra a fordul pontra rtnk, ahol az elvrsok vltozsa rzkelhet. A g y e r m e k n e v e l s korunk e g y i k legtbbszr felmerl krd se. A 2 1 . szzad g y e r e k e i n e k az oktatsa jfajta szemlletet

81

tesz szksgess, a m e l y r e m n y t s ihletet nyjt a vilg g y e r m e k e i szmra. Kz m e g j e l e n i k a g y e r m e k e k l m a i b a n is. Az emberi termszet globlis i s m e r e t r e van s z k s g n k ahhoz, h o g y az j vezredben igazi tfog nevelst g y a k o rolhassunk az emberisg szolglatban. Ezt az e m b e r i s g e t termszetesen g y e r e k e i n k alkotjk majd. M e g r i rtk ldo zatot hozni. Ettl fgg a jvnk! Az oktatknak el kell ismernik, h o g y a m e n n y i r e szks gnk van a szocilis struktra megvltoztatsra, o l y a n n y i r a szksgnk van az oktatsi rendszer m e g v l t o z t a t s r a az zal, hogy m s forrsokhoz folyamodunk. Termszetesert k pesek v a g y u n k erre, mivel az oktatst a nevel irnytja. Az emberi termszetrl jfajta ltsmdot kell kifejlesz tennk, a m e l y e n majd o k t a t s u n k n a k is a l a p u l n i a kell. G y e r m e k e i n k n e k s dikjainknak a bels i r n y t s ajnd kt kell m e g a d n u n k , azt a bels i r n y t s t , a m e l y a bels f e g y e l e m h e z s bkhez vezet. Mlyen t kell reznnk gyermekeink termszett, a m e l y lehetv teszi a szmukra, h o g y e m b e r i l n y e k k fej ldjenek. N e k i k kell kivlasztaniuk, h o g y t e r m s z e t k s l n y k h o g y a n n fel. A h u s z o n e g y e d i k szzad neveli arra hivatottak, h o g y is merjk s vezessk a fejld e m b e r i ltet, g y h o g y bels fegyelmet n y j t a n a k . S z e l l e m e s e n s blcsen kell i r n y t a niuk a g y e r e k e t , hogy er- s felelssgteljes gondolkod e g y n e k k vljanak. Ezrt neknk, nevelknek az j elvrsoknak az ttriv kell vlnunk, j tudatra kell b r e d n n k azltal, hogy jrar tkeljk hipotziseinket a nevels jelentsrl, cljrl s szereprl. A g y e r e k e k e t arra kell m e g t a n t a n u n k , h o g y a n gondolkodjanak s nem arra, h o g y m i t gondoljanak. A mi feladatunk nem az, hogy tudst, h a n e m h o g y blcsessget adjunk t. A blcsessg a tudson t l m u t a t . A m i k o r pusztn tudst adunk, arra tantjuk ket, hogy m i t kell tudniuk, mit vrunk el tlk, s hogy az, amit velk elhitetnk, igaz.

8 2

A m i k o r viszont blcsessget adunk, n e m mondjuk m e g nekik, h o g y mit kell t u d n i u k v a g y mi az igazsg, h a n e m azt, h o g y a n j u s s a n a k el a sajt i g a z s g u k h o z . Termszete sen n e m h a g y h a t j u k ki a t u d s t , a m i k o r a blcsessget ta n t j u k majd, m i v e l t u d s n l k l n i n c s blcsessg. Egy bi z o n y o s fajta t u d s t e g y i k g e n e r c i a m s i k n a k t kell ad jon, de h a g y n u n k kell, h o g y a g y e r e k e k sajt m a g u k fedez zk fel igazi t u d s u k a t . A t u d s t sokszor elfeledjk, de a b l c s e s s g e t soha. O l y a n oktatsi r e n d s z e r eljvetelt ltom, a m e l y in kbb a gyermek kpessgeinek a fejlesztsre alapoz m a j d , m i n t s e m az e m l k e z k p e s s g r e . A vezetnek le h e t v kell t e n n i a g y e r e k e k s z m r a , h o g y felfedezzk nmagukat. A kritikus gondolkodsnak, problmamegol d s n a k , k p z e l e t v i l g n a k , b e c s l e t e s s g n e k s felelssg nek a h u s z o n e g y e d i k szzad gyermeknevelsnek alapve t p o n t j a i v kell v l n i u k . A jv oktatsa a felttlen szereteten alapszik majd. Az j e m b e r i l n y e k n e k ez ad clt s r t e l m e s letet. N e k n k n e v e l k n e k biztostanunk kell, h o g y o l y a n kollgkra bz z u k ezt, akik szvkkel s lelkkkel a ma g y e r m e k e i t a hol n a p felnttiv kpesek n e v e l n i . A nevels gondoskodik majd a g y e r e k e k testrl, lelkrl s szellemrl, a m e l y sza bad s fggetlen. Az igazi oktats az letre nevel. M i , neve lk h a t a l m a s szolglatot t e s z n k az emberisgnek, ha ennek t t r i v vlunk. Az oktatsi rendszerben ezt az ldozatot az e m b e r i s g h e l y z e t n e k javtsa rdekben meg kell hoz n u n k . Ha nk rszt vesznek ebben a llekkzpont neve lsben, n e m csak a g y e r e k e k r e szll lds, h a n e m az egsz e m b e r i s g jvjre is. Rbertrl hallani fogunk mg, de most szeretnnk Ont m e g i s m e r t e t n i Cathy Pattersonnal. aki specilis nevelta nr Kanadban.

8 3

U g y a n g y , m i n t Debra H a g e r l e s Rbert Ocker, neki is mindennapi kapcsolata van a g y e r e k e k k e l e g y nevelsi in t z m n y falai kztt. C a t h y a Problms G y e r e k e k S p e c i lis P r o g r a m Bizottsgnak a tagja. B e m u t a t j a n e k n k szem llett, gondolatait.

Hasznlhat stratgik az indigkk gyermekek irnytsban


Cathy Patterson

Specilis neveltanr vagyok, o l y a n p r o g r a m o k b a n ve szek rszt, a m e l y e k e t k o m o l y viselkedsi rendellenessgek kel l g y e r e k e k s z m r a fejlesztettek ki. veken keresztl szmos o l y a n g y e r m e k k e l volt dolgom, akiket veleszletett figyelem-, s rzelmi zavarokkal jellemeztek, a k i k n e k a sz lei s tanrai s z m r a segtsget p r b l t a m n y j t a n i . Szmos o l y a n g y e r m e k e t is m e g f i g y e l h e t t e m , akiket fi g y e l e m h i n y o s n a k v a g y ezen fell m g h i p e r a k t v n a k is mi nstettek. Azonban a m i n t ezeknek a g y e r e k e k n e k az rzel mi szksgleteit a csald s az iskola megfelelen kezelte, nem volt tbb szksgk orvosi kezelsre. O l y a n dikokkal is tallkoztam, akiket tanraik s orvosaik tvesen hiperak tvnak nyilvntottak, azonban ezek a g y e r e k e k e g y id utn a szlk bizonyos viselkedsi stratgiira h e l y e s e n reagltak. Az a v l e m n y e m , h o g y ha a g y e r e k e k az ilyenfajta stratgi kra jl reaglnak, a hiperaktivits m e g l l a p t s a tves volt. Termszetesen vannak gyerekek, akik t n y l e g a hiperak tivits kategrijba kerlnek, a g y i krosods v a g y idegi

84 e g y e n s l y t a l a n s g kvetkeztben. Ok valban n e m letk pesek a megfelel g y g y s z e r e z s n l k l . N e m biztos, hogy k i n d i g k k g y e r e k e k . A g y g y s z e r e k r e adott reakcijuk megfelelbb, m i n t h a viselkedsi stratgikkal prblkoz nnk, u g y a n i s n a g y o n a l a c s o n y szinten, v a g y e g y l t a l n n e m tudjk ellenrizni ingereiket. A kvetkez rszben azokrl a vltozsokrl szeretnk beszlni, amelyeknek az oktatsi rendszerben tanja v o l t a m ; a rgi mdi g o n d o l k o d s nevelsi problmirl is szlnk n h n y szt, a m e l y e k sok r z e l m i l e g zaklatott g y e r meket rintenek. Sok g y e r m e k ezek kzl az r z e l m i l e g zaklatott g y e r e k e k kzl v a l s z n l e g indigkk g y e r m e k . G y a k o r l a t i s t r a t g i t javaslok a szlk s a tanrok szmra, hogyan segtsk g y e r e k k e t a szksges i r n y v o n a l a k s korltok m e g h a t r o z s b a n . A rgi e n e r g i a " azon a hiten alapul, hogy a g y e r e k e k r e s e d n y e k , a m e l y e k e t a tanrok tudssal fel tudnak Kike ni. Ebben a r e n d s z e r b e n a g y e r e k e k megtanuljk, h o g y a n vljanak a t r s a d a l o m hasznos tagjaiv azltal, hogy a fogla k o z t a t s u k h o z szksges dolgokbl m i n d e n t elsajttanak. F i g y e l m i kpessgeiket kell b i z o n y t a n i u k a tanrok szm ra. n r t k e l s k pedig attl vlik fggv, hogy m i l y e n m i n s g rsos visszajelzst p r o d u k l n a k . A tanr a sz g y e n k e l t s t a l k a l m a z z a s a dikokat e g y m s h o z hasonltja, g y gondolja, h o g y arra motivlja a tanulkat, hogy mg jobb r s b e l i e r e d m n y e k e t rjenek el. Ebben a lgkrben azokat a g y e r e k e k e t , akik ezeknek az elvrsoknak nem fe l e l n e k meg, p r o b l m s n a k tekintik. S z e r e n c s r e korunk t a n r a i o l y a n mdszereket s strat g i k a t dolgoztak ki, a m e l y e k dikkzpontak. Ilyenek az nfejleszts, a sajt i r n y t s oktatsi terv, feladatrtkels s a d i k o k vezette m e g b e s z l s e k . Pldul a British Co lumbiai t a n r o k a korbban rossznak minstett teljest m n y t jabban g y jellik, h o g y az mg fejldben van". Ezzel u t a l n a k arra, h o g y a g y e r m e k n e k kicsivel tbb idre van s z k s g e ahhoz, hogy az adott t r g y n a k vagy tevkeny-

85 sgnek megfeleljen. A t a n r n a k ezutn e g y tervet kell ksz tenie, hogy a gyermek hogyan tudn a legjobb ered m n n y e l kifejleszteni azt a bizonyos kszsget. N h n y tanr o l y a n mdszereket is bevezetett, a m e l y e k sorn a g y e r e k e k sajt m a g u k rtkelik kpessgeiket: kzs meditcik, m e g b e s z l s e k s az agresszivits e l l e n i r n y u l programok sorn. A szlknek is erteljesebb szerep jut az iskolban. C s a t l a k o z n a k a szli tancsad bizottsghoz, hogy a pnzalapba forrsokat talljanak. Az n k n t e s tanr nak jelentkez szlk is e g y r e aktvabb szerepet kapnak az als tagozatos osztlyokban. Az iskolk rgi m d s z e r e i n e k e g y i k kros e l e m e az alkal mazott fegyelmezsi mdszerekben t a l l h a t . Sajnos na g y o n sok g y e r e k e t k l d e n e k ki m g m i n d i g a folyosra, ha n e m figyelnek. Aztn az igazgat leckzteti m e g ket visel kedsk miatt. A kvetkez lpsben h a z a k l d i k a g y e r e k e t . Ezzel az a baj, h o g y a g y e r m e k sajt kvncsisgt s megfi gyelsi hajlamt n e m megfelel mdon elgti ki, u g y a n i s a folyson llva azonnal felismeri s lvezi, h o g y trsai fi g y e l n e k r. A nevetgls s a m u t o g a t s kzvetti fel trsai elismerst: m i n d e n k i m e g i s m e r i nevt, klnsen, ha ez srn elfordul. Szletstl fogva az indigkk g y e r m e k n e k e l i s m e r s r e s kiemelked h e l y e z s r e van szksge. Ha n e m kezeljk megfelel mdon, ezek a g y e r e k e k ezt akr az oktats ker lse rn is elrhetik. G y o r s a n megtanuljk, h o g y a n lehet a felntteket e g y e t l e n m o z d u l a t t a l kihozni a sodrukbl. Csak u g y a n kiskirlyokk v l h a t n a k ! Tovbb, ha h a z a k l d j k ket, akkor az mg j u t a l o m is lehet a szmukra, m i v e l az is kolai munkt n e m kell befejeznik, otthon p e d i g nzhetik a tvt vagy videojtkkal jtszhatnak. A szlk b i z o n y r a m e g r m l n n e k , ha t u d n k , h o g y g y e r e k e i k e t h n y s z o r k l d i k ki a folyosra f e g y e l m e z s cljbl. Lehet, h o g y v a l a m i l y e n m e g o l d a n d feladattal kldik ki ket az osztlybl, de az e l l e n r i z e t l e n t a n u l tr-

86

sai f i g y e l m n e k a felhvsval van lefoglalva, grimaszokat vg s c s i n t a l a n k o d i k . N a g y o n sok iskols g y kerl a fels tagozatba, hogy n a g y h i n y o s s g o k k a l kszkdik. Sokszor hetedikes koruk v g r e s e m t u d n a k olvasni! De ez m e g v l t o z i k . Ersen bzom abban, hogy a szlk e h h e z a vltozshoz jelentsen hozzjrulnak. A szlknek r kell k r d e z n i k az iskolk nevelsi mdszereire, gyakor lataira, ki kell d e r t e n i k , h o g y a g y e r m e k k szksgletei nek ezek megfelelnek-e. J e l e n l e g e g y o l y a n bizottsgnak va g y o k a tagja, a m e l y az alternatv mdszereket, stratgikat vizsglja, h o g y a t a n u l k a t tmogassa. A jvben n e m o l y a n oktatsi r e n d s z e r n e k lesznk a rszesei, a m e l y b e n a g y e r e ket klncnek, rendetlennek, v a g y r e n d s z e r t e l e n n e k tekin tik, ha n e m k p e s n y u g o d t a n e g y h e l y b e n lni, s a m e l y b e n az e g y e t l e n a l t e r n a t v a az, ha haza v a g y e g y specilis neve lsi i n t z m n y b e k l d i k ket.

Megfelel-e A gyerekeknek

az

iskola,

amelybe

a gyerek

jr? tiszteletre,

biztonsgra,

figyelemre,

m l t s g u k t i s z t e l e t b e n t a r t s r a s e g y o l y a n biztonsgos h e l y r e van s z k s g k , a m i r l rzik, h o g y odatartoznak. A k v e t k e z k r d s e k s e g t s g e t n y j t h a t n a k a szlk sz m r a , h o g y el t u d j k dnteni, g y e r m e k k megfelel isko l b a jr-e. N h n y e g y b hasznos e l e m e t i s t a l l h a t n a k ezekben a krdsekben. 1. Az iskolnak, a m e l y b e a g y e r e k e jr, van-e az e g s z iskolra vonatkoz fegyelmezsi elve vagy t e r v e z e t e ? Kikldik-e a g y e r e k e k e t a folyosra, vagy 2. bntetsbl hazakldik-e? Ha igen, te g y n k javaslatot e g y b m e g o l d s r a . A g y e r e k e k m u n k j a ki van-e tve az osztly fa l r a ? A t a n r tisztelettel bnik-e a g y e r e k e k k e l ?

87

M e g d i c s r i - e a t a n r a g y e r e k e k e t , pozitvan vi szonyul-e t e l j e s t m n y e i k h e z ? 3. A specilis feladatok, szerepkrk s a k i a l a k u l trsas 4. kapcsolatok f i g y e l e m b e v t e l v e l osztja-e rszt vesznek-e a d n t s h o z s b a n ? ki a tanr a feladatokat? A tanulk Vannak-e t a n u l k ltal vezetett sszejvetelek, tancskozsok v a g y osztlytallkozk? A t a n u l k felllthatnak-e s z a b l y o k a t ? 5. Van-e valamilyen osztlyszervezet? Tudat b a n v a n n a k - e a g y e r e k e k f e l e l s s g e i k n e k s a tanr elvrsainak? 6. A tanr a feladatokat rszletekbe osztva adja ki, elhalmozza-e a t a n u l k a t u t a s t s a i v a l ? A figyelmi zavarokkal kzd dikok e g y s z e r r e csak e g y lps m e g t t e l r e kpesek. S z k s g k lehet v a l a m i l y e n v i z u l i s jelre, m i n t p l d u l e g y rajzra, a m e l y b e n csillagok jellik, h o g y m e n n y i idt tltttek a feladat megoldsval. M i u t n bi zonyos szm csillagot elrnek, k a p h a t n a k sza badidt, e g y jabb terv kidolgozsba kezdhet nek sajt v l a s z t s u k n a k megfelelen. 7. Ismerik-e a g y e r e k e k feladatuk cljt? Ha a g y e rek megkrdezi, h o g y mirt csinlnak v a l a m i t , a tanr bartsgos vlaszt ad-e, v a g y csak a kvet k e z m n y e k e t ecseteli? 8. 9. 10. Van-e sznet a g y e r e k e k n e k , v a g y l l a n d a n az asztalnl kell l n i k ? Az a n y a g rdekes-e, sznes-e? A g y e r e k e k m s kpp is megoldhatjk-e feladataikat? Ha a g y e r e k n e k nehzsgei t m a d n a k , akkor a tanr megvltoztatja-e s a g y e r e k h e z igaztja-e az a n y a g o t gy, h o g y a g y e r m e k a m e g o l d s h o z az osztllyal e g y t t jusson? 11. A t a n r e l v r s a i v i l g o s a k s k v e t k e z e t e s e k e? Hajlamos-e arra, hogy a s z a b l y o k a t ne

88 m i n d i g kvesse, v a g y ezeket k e d l y n e k meg felelen v l t o z t a s s a ? 12. Az oktats felptse llandan vltozik, vagy a dikok elre tudjk, hogy m i l y e n feladattpus vr rjuk a klnbz napszakokban? 13. Ha a g y e r e k e k v a l a m i l y e n oknl fogva nem fi g y e l n e k , elltetik-e ket a f i g y e l m k e t elvon t r g y t l , trstl v a g y ablaktl? A g y e r e k ilyen kor t o v b b r a is rsze m a r a d - e az osztlynak, v a g y p e d i g s z g y e n k e z s r e k n y s z e r l s az osz t l y b l kizrva rzi m a g t ? 14. Ha a g y e r e k rosszul viselkedik, van-e felgyelt elklnts, folyosra? 15. Az iskola tanrai megprbljk-e rzelmeiket, idejre felfggeszteni? eltleteiket az oktats v a g y csak e g y s z e r e n kikldik a

B i z o n y o s o d j u n k m e g rla, hogy n e m kiablnak-e l l a n d a n a g y e r e k e k r e , v a g y n e m viszik-e tlzs ba a v i s e l k e d s r e vonatkoz leckztetst. A gye rek m e g f i g y e l s i s felismersi szksgleteit ez csak n e g a t v a n befolysolja. 16. A gyereknek a egyszeren azt mondjk, hogy Ilyen rossz vlaszt a d t l " v a g y e h e l y e t t a tanrok in kbb gyenge" kifejezst hasznljk? esetben a t a n r o k beszlnek-e a kvetkezhz hasonl m d o n a g y e r e k h e z : J volt ez a vlasz? M i t l e h e t e t t volna m s k p p c s i n l n i ? Lenne-e jobb m e g o l d s ? " 17. 18. A t a n r c s u p n a feladatot rtkeli, v a g y meg j e g y z s t tesz a viselkedsre is? V a n n a k - e rajzok v a g y e g y b jelek az osztly ban, amelyek azt mutatjk, Csillagos hogy a gyerek bizo mennyire 19. halad? grafikonok,

n y t v n y o k , rajzok stb. A t a n r b e m u t a t - e e g y b mdszereket, stratgi kat a p r o b l m a m e g o l d s r a ? Pl. beszlgets, stb.

89

20.

Van-e lehetsge a g y e r e k n e k arra, h o g y j pon tokat kapjon, ha kveti a tanri utastsokat s ha a feladatra koncentrl? Van-e a t a n r n a k jutal mazsi mdszere? Ha nincs, beszljk m e g a ta nrral, h o g y a n lehetne e g y i l y e t a g y e r e k v a g y az egsz osztly s z m r a bevezetni.

21.

Van-e zen fzet, a m e l y e t a t a n r m i n d e n n a p kitlt, s amit a szl kvetkezetesen n y o m o n kvet, s a m e l y b e a pozitv vltozsok is beleke rlnek? Olvassuk ezt el m i n d e n nap s j szn dkkal beszljk m e g g y e r m e k n k k e l !

22.

Mi az On v l e m n y e az oktatsrl? Fontos-e? n h o g y a n segti a tanrok m u n k j t ? kritikus v l e m n y t g y e r m e k e eltt? Van-e o l y a n tanr, akit n e m kedvel? Mondott-e rla

Gyermeknek

megfelel-e

az

otthon

lgkre?

A kvetkez krdsek alapjn eldntheti, h o g y az ottho ni h a n g u l a t segti-e g y e r m e k e t e h e t s g n e k a gondozst. 1. g y rezzk-e, hogy g y e r m e k n k v l e m n y e rtkes s hogy ebbl mi is tanulhatunk? Vagy mindig csak mi tantjuk s oktjuk g y e r meknket? 2. Figyelnk-e gyermeknkre s gyakran neve tnk-e e g y t t ? A d u n k - e teret a b e n n n k lv gyermeknek, amikor a gyereknkkel jtszunk? 3. 4. 5. Tiszteletben tartjuk-e benssges h a n g u l a t a i k a t s kijellt terletket, szobjukat? Megindokoljuk-e dntseinket? G y a k r a n megdicsrjk-e g y e r m e k n k e t ? A kritikus megjegyzseinket kveten megdi csrjk-e v a l a m i l y e n pozitv t u l a j d o n s g u k a t ?

90 6. 7. 8. Elismerjk-e, sajnljuk is? Neveljk-e g y e r m e k n k e t arra, h o g y msokat tiszteljenek s velk e g y t t rezzenek? H a g y u n k - e idt arra, h o g y a g y e r m e k e t az let klnbz e s e m n y e i r e , jelensgeire oktassuk, m i n t p l d u l h o g y mirt van s z k s g n k az es re? F i g y e l n k - e rjuk, amikor sajt vilgukrl b e s z l n e k ? A k k o r is figyelmesek v a g y u n k , ha ezt m r tbbszr h a l l o t t u k ? 9. Btortjuk-e gyereknket, vagy ehelyett azt h a n g s l y o z z u k , h o g y mirt n e m lesz kpes vala mit sohasem megtenni? 10. 11. M e g t e s z n k - e dolgokat h e l y e t t e , a m i r e e g y e d l is kpes l e n n e ? A d u n k - e neki a c s a l d b a n v a l a m i l y e n felelssgi krt, h a g y u n k - e neki lehetsgeket, h o g y maga vlassza ki? 12. T l g y a k r a n javtjuk-e ki g y e r m e k n k viselked st? F i g y e l j n k arra, h o g y csak a legfontosabb dolgoknl t e g y k ezt meg. T n y l e g fontos, hogy g y e r m e k a n a p m i n d e n percben h e l y e s e n visel kedjen? N e erltessk m e g g y e r m e k n k e t ! 13. 14. szrevesszk-e, Vannak-e ha a g y e r e k jl viselkedik s sszejvetelek, amelyeken ezrt m e g d i c s r j k - e ? csaldi m e g b e s z l j k , h o g y k i m i l y e n felelssget vl l a l , h o g y m i l y e n c s a l d i kzs n n e p l s e k s szrakozsok lesznek az elkvetkezendkben? A g y e r e k e k e z e k a l a t t az s s z e j v e t e l e k alatt kapnak-e fontos szerepet, rszt vesznek-e a d n t s e k b e n ? Ezeken a t a l l k o z k o n b i z o n y o s viselkedsek kvetkezmnyeirl vagy jutalma irl is b e s z l h e t n k . hogy nha hibzunk s ezt

91

15.

Beszlnk-e arrl, h o g y m i l y e n r z e l m i meg n y i l v n u l s o k a t szabad, v a g y n e m szabad msok irnyban kimutatni?

16.

Figyelnk-e gyermeknkre, amikor magnyra, rossz kedlyllapotra vagy elszigeteltsgre panaszkodik? Vagy inkbb tmenetinek tekint jk az rzseit?

17. 18.

Vannak-e kvetkezetes e l v r s a i n k arra az esetre, ha g y e r m e k n k rosszul v i s e l k e d i k ? G y e r m e k n k tpllka t a r t a l m a z - e tl sok cuk rot v a g y tartstszereket? Van-e allergija g y e r m e k n k n e k v a g y m u t a t - e b i z o n y o s fok tlf tttsget bizonyos telek elfogyasztsa u t n ?

korltok

s az

irnyelvek fellltsa

A szl azzal n e m segt g y e r m e k n , ha e l m a g y a r z z a ne ki, hogy indigkk gyerek, s aztn korltozsok s i r n y elvek nlkl szabadjra engedi. M g azoknak a g y e r e k e k n e k is, akik a vilg tudatossgt hivatottak nvelni, s z k s g k van korltokra. A megktsekkel az nellenrzst tanuljk meg, a m e l y letbevg e g y bks kzssg szmra. Az in digkk g y e r e k e t az j energit kpvisel mdszerekkel kell megtantani a korltokra s ktttsgekre. A kvetkez ja vaslatok a fegyelmezst a g y e r m e k m l t s g n a k megrz svel trstjk, ezrt igen hasznosnak b i z o n y u l n a k : 1. A m i k o r utastsokat adunk, fogalmazzunk a k vetkez stlusban: S z k s g e m van a segtsged re, s ha leveted az ajt eltt a cipd az n e k e m n a g y segtsg l e n n e " A l n y e g : S z k s g e m van a segtsgedre...". 2. F i g y e l m e z t e s s k elre a g y e r e k e t , ha pr perc m l v a kszen kell llnia.

92

3.

A d j u n k a g y e r e k e k n e k m i n l tbb lehetsget. Ha n e m akarnak az asztalhoz lni, mondjuk ne kik, h o g y l e h e t s g k van akztt vlasztani, h o g y e g y v a g y kt p e r c m l v a jnnek az asztal hoz. Ne trjnk el a m e g a d o t t lehetsgektl, c s u p n azrt, m e r t azok megerltetk lennnek. Ha a g y e r e k m s l o g i k u s alternatvt javasol, m i n t p l d u l azt, h o g y jhetne-e inkbb azutn az asztalhoz, h o g y sszeszedte a jtkait, adjunk igenl vlaszt.

4. 5. 6.

Adjunk

rvid

magyarzatot,

hogy

mirt

sze

retnnk valamit. E g y s z e r r e csak e g y utastst adjunk, g y n e m lesz a g y e r e k t l t e r h e l v e . l j n k le a g y e r e k k e l s beszljk meg a helyte len viselkeds kvetkezmnyeit. Pldul mondjuk a kvetkezt: Az a szoksod, hogy szthagyod a jtkaidat, n m e g folyton rjuk lpek. M i t csinl j u n k ? T u d s z segteni n e k e m abban, hogy eldnt sk, mi trtnjen, ha a jtkaidat s z t h a g y o d ? " rvnyestsk a kzs megllapodst! 7. N e v e z z n k ki egy pihen szket" vagy egy c s e n d e s k r n y e z e t e t valahol a laksban, ahov a g y e r m e k n e k el kell v o n u l n i a , ha valami h e l y t e len dolgot tett. A g y e r e k e k e t ne kldjk a szob jukba, ahol a jtkok e l t e r e l h e t i k a figyelmket. 8. Ha a h e l y t e l e n v i s e l k e d s r e f i g y e l m e z t e t n n k kell, h a s z n l h a t j u k a h r o m i g szmols mdsze rt: krjk m e g a g y e r e k e t , hogy hagyjon abba b i z o n y o s h e l y t e l e n viselkedst. Kzljk, hogy m i r e h r m a t szmolunk, m r n e t e g y k . H a m g s e m h a g y t a abba 9. hromra, akkor el kell m e n n i e pihen szk"-re. r z e l m e i n k m i a t t soha ne kerljk a f e g y e l m e z m a g y a r z a t o t v a g y a vitt. A f e g y e l m e z s b e n le g y n k kvetkezetesek: Tomi, n n e m fogok vi-

9 3

tatkozni veled. N e m h e l y e s , ha m s o k a t tsz, s most azt s z e r e t n m , ha a ' p i h e n s z k r e ' l n l . " s s z p o n t o s t s u n k a k v e t k e z m n y e k r e s visel kedjnk semlegesen. Vigyznunk kell arra, hogy ne r z k e n y l j n k el. A g y e r e k n e k vgl is m e g kell t a n u l n i a , h o g y m i n d e n t e t t n e k k v e t k e z m n y e van. Ha k i a b l n a k s ellenkeznek, akkor n v e l j k az idt, a m i t a s z k e n kell majd t l t e n i k . Az id k i s z m t s a kzben n z z k az r n k a t s je g y e z z k le kis p a p r r a a hozzadott idt. Ne vi t a t k o z z u n k a g y e r e k k e l , e h e l y e t t m o n d j u n k va l a m i e h h e z hasonlt: E l k e z d e m m r n i a z idt." Ha a p i h e n " vget rt, ne feledjk m e g k r dezni s m e g b e s z l n i g y e r m e k n k e t , h o g y m i rt is volt e r r e szksg. 10. H a s z n l h a t u n k rajzokat is, p l d u l a htszek r n y r e kifggesztve. Ezekre, ha g y e r e k e g y bizo n y o s idszak alatt jl viselkedik, c s i l l a g o k a t v a g y e g y b jeleket rajzolhatunk v a g y r a g a s z t h a t u n k . A m i k o r elg csillag v a g y jel g y l i k ssze, akkor j u t a l m a t kapnak, v a g y e l m e h e t n e k v a l a m i l y e n r e n d e z v n y r e . A viselkedsre val sszpontos tst ez pozitvan befolysolja. 11. Ne feledjk el m e g j e g y e z n i , ha a g y e r e k jl vi selkedik, s dicsrjk meg, h o g y megfelelt az el vrsainknak: rlk, hogy..." N a g y o n g y e s voltl, hogy...". 12. Krjk m e g a g y e r e k e t , h o g y i s m t e l j e n m e g valamit, a m i r l le s z e r e t n n k s z o k t a t n i : Tomi nincs rendjn, h o g y a piszkos c i p d d e l bero hansz a l a k s b a . M e g t u d n d k r l e k m u t a t n i , m g egyszer, h o g y h o g y a n kell b e j n n i ? " M i u tn Tomi l e v e t e t t e a cipjt: Ksznm sz pen, t u d t a m , h o g y m e g t u d o d t e n n i . g y m r sokkal j o b b . "

94 13. A g y e r e k e k n a g y o b b biztonsgban rzik magu kat, ha rendszeres szoksaik vannak, reakciik is kimrtebbek, ha tkezsk, pihensk, s alv suk rendszeres idkzkben trtnik. 14. Ne feledjk, h o g y m i n d i g l e g y n k kvetkezete sek, m g akkor is, ha fradtnak rezzk magun kat ez eltervezett dolgok vghezvitelhez; kln ben a g y e r e k e k megszokjk, hogy nem kell kvet ni a szablyokat, mivel azok llandan vltoznak. R e m l e m , ezek az informcik segtenek majd. A r r a sze r e t n m btortani a szlket, h o g y bizonyosodjanak m e g afell, h o g y az iskolk tudnak-e bnni az rzelmi zavarokkal kzd g y e r e k k e l , v a g y m g m i n d i g elavult mdszereket k vetnek-e. A szlknek m e g kell vizsglniuk n m a g u k a t is, h o g y e l g g tisztelik-e g y e r m e k k e t ahhoz, hogy errl meg is tudjk g y z n i ket, s s z m u k r a lehetsgeket, ert tud janak n y j t a n i . V g l p e d i g a szlknek korltokat kell fel lltaniuk, amelyek a gyermek fejldse szempontjbl szksgesek. A fent e m l t e t t m d s z e r e k klnsen alkalma sak az i n d i g k k g y e r e k nevelsre, mert figyelembe veszik r t k e l k p e s s g k e t s m l t s g u k a t . L s s u k i s m t Rbert P. Ocker hozzszlst.

95

Tekintsk ket ajndknak


Rbert P. Ocker
A konfliktusrl s megoldsaikrl b e s z l g e t t e m vod sokkal. Azt k r d e z t e m : M e g tudja m o n d a n i valaki a fik s a lnyok kzl, h o g y mi az erszak ( v i o l e n c e ) ? " Egy g y n y r kislny csillog szemekkel vlaszolt: Ez k n n y krds. Az a bborszn virg, a m i n e k o l y a n j az illata (violets). M i n d e n n a p r z e m s m i n d i g rlk."* A k i s l n y bl csessget s ert sugrzott. A m i n t p i l l a n t s u n k tallkozott sugrzsnak tengerben, azt m o n d t a m : S z a g o l d csak a vi rgokat, kislny. Te tudod, hogy mi a bkessg. Kvncsi volnk, hogy el tudod-e m o n d a n i trsaidnak, h o g y mi a f lelem? M i n t bartod, segthetek ebben." M e g f o g t a a keze met s mosolygott. Igazi ajndk volt ez l e t e m b e n . Az jfajta g y e r e k e k , az indigkk g y e r e k e k - n csak ki csiknek hvom ket - azrt jttek, h o g y m e g r t e s s k ve lnk, mit is jelent az emberiessg. Ok ajndkot jelentenek a szlk, a vilg s az u n i v e r z u m szmra. Ha ezeket a kicsi ket ajndkknt tiszteljk, akkor ltni fogjuk az isteni bl csessget, a m e l y e t elhoznak, hogy emeljk a fldi lt rezg snek minsgt. Az egyetlen s legfontosabb dolog, amit meg kell tennnk, ha meg akarjuk rteni ket s kommuniklni szeretnnk ve lk, az, hogy mskpp kezdnk rluk gondolkodni. Ha elv rsainkat megvltoztatjuk s ket ajndknak, n e m pedig problmnak tekintjk, kpesek lesznk megrteni blcsess gket, de a magunkt is. A kicsik rtkelni fogjk igyekeze* Az erszak s az i b o l y a sz angol megfelelje rmel e g y m s r a , e z r t rti t l r e " i g e n b l c s e n a k i s l n y a k r d s t fa Ford. m e g j . )

96 tnket, a megrtshez vezet kapu kitrul majd. Minden gye rek, aki megjelenik letnkben, azrt jn, hogy ajndkot kap jon. Ha ezt megadjuk, a kicsik m a g u k vlnak szmunkra ajn dkk: n m a g u n k megvalstsnak ajndkaiv.

Az

sztns

let

Klnbz kor g y e r e k e k k e l foglalkozva azt vettem sz re, h o g y a kisiskolsok s az vodsok jobban rtik a dolgo kat, m i n t a felnttek. Bznak sztneikben s intucijuk ban. A k o m m u n i k c i r l beszltem elssknek s egy indi gkk g y e r m e k vlasza ismt r m m e l rasztott el. Arrl beszlgettnk, h o g y m i l y e n fontos dolog is a figyelem. Kz a csodlatos fi odajtt hozzm s azt mondta: A fi g y e l e m s a csend u g y a n a z t jelenti, csak mskpp mond juk". M o s o l y o g t a m s lveztem b r i l i n s gondolatnak csen dlst. K g y m s r a nztnk s n e m szltunk: a csend ltal rtettk e g y m s t . Ezek az. sztns szavak a k o m m u n i k c i l e g b l c s e b b fajtjt jelentik. A z i n d i g k k g y e r e k e k sztnsen lnek. N e h z dolguk van, m i v e l v e l n k is szt kell r t e n i k , s e g y b e n kzvet ti is az e m b e r sztns v l t o z s n a k . A kicsik m i n d e n n a p s s z e t k z s b e k e r l n e k t r s a d a l m u n k k a l , mivel itt az sztns v i s e l k e d s t n e m veszik j n v e n . Az uralkod k u l t u r l i s h t t r n e m bzik az sztnkben, s a g y e r e k e k m r t u l a j d o n k p p e n korai v e i k b e n m e g t a n u l j k , hogy fl jenek sztneiktl. A fiatalok intucijukkal rzik, h o g y Kn-jk szemlyis g k pozitv rsze lehet, st valjban szksges ahhoz, hogy feladataikat m e g tudjk oldani. C i v i l i z c i n k b a n azonban ezt e l n y o m j u k . Kpp ez az, ami az indigkk gyerekeket sszezavarja s ktsgbe ejti. Azt tantjuk nekik, hogy rossz, ha n-jkre h a l l g a t n a k , s azt sugalljuk, h o g y j, ha bizo n y o s s z e m l y i s g t p u s o k a t k i a l a k t a n a k magukban, amely vdpajzsknt szolglja majd ket. Azutn majd ezek m-

97

gtt az larcok mgtt biztonsgban lhetnek kapcsolataik ban letk vgig. Az oktatsi rendszer, a m d i a , s k u l t u r lis s z e m l y i s g e k m i n d azt sugalljk, h o g y az e g y n i kp, a ltszat, az image kialaktsa srgs s m l y j e l e n t s g fel adat. Ez azonban m r e g a g y e r e k e k szabad sztnssgre. Aztn ezek a l n y k t l megfosztott g y e r e k e k g y t e k i n t e n e k majd m s o k r a , s z l e i k r e , t a n r o k r a s e g y b t e k i n t l y e s e m b e r e k r e , m i n t akiktl vezetst, t m u t a t s t s a valsg m e g m u t a t s t vrjk. G y a k r a n e b b e n a jhis z e m b e n lik l e l e t k e t , bels s z e l l e m i h a n g j u k r a n e m h a l l g a t n a k , sztneikrl t e l j e s e n m e g f e l e d k e z n e k . M i n t a tbbiek alvajr t r s a d a l m u n k b a n , n e h e z e n h a s z n l h a t s sok esetben i d e g e s s g g e l t i t a t o t t r a c i o n l i s m d s z e rekkel e l e m e z n i k e z d i k sajt r t k e i k e t . Ez az e g y e t l e n si k e r m r c e , a m i r e m e g t a n t j u k ket. Azonban e kornak a g y e r m e k e i az n-kp j tudatoss gt hozzk el. Az e m b e r i s g jfajta n m e g r t s t s az sz tns let vzijt hordozzk m a g u k b a n . S p o n t n m d o n s sztnsen szeretnnek l n i ! A h e l y n v a l szavakat szeret nk kimondani anlkl, hogy elre megterveznk. A tiszta elmt szeretnk m e g i s m e r n i , a m e l y e t n e m sttt el a rosszul, a ktes k r l m n y e k kztt megvlasztott feladat s a hozzja fzd felelssg. A h e l y e s tartst szeretnk m e g t a n u l n i , a h e l y e s viselkedst s a klnbz h e l y z e t e k r e val h e l y e s vlaszokat. Ez az, a m i r e b e n n n k e t is m e g t a n tanak. Azrt kiltanak, h o g y h i g g y n k vgre m a g u n k b a n , s bzzunk sztneinkben s intuitv rzseinkben, ami m i n den emberi l n y veleszletett joga. A megfelel i r n y t s s a l az i n d i g k k g y e r m e k n e v e l t e tse sorn n e m c s u p n m e g t a r t j a ezt a kpessgt, h a n e m m g tovbb is fejleszti. M v s z i s z i n t r e viszi. T r s a d a l m u k sztnsen l majd, e n n e k az e l k e z d s r e s z l t a n a k most fel minket.

98

Fegyelmezs

bntets

nlkl

A bntets n l u k n e m hasznl. Pusztn flelmet, brla tot, m r g e s feszltsgeket s konfliktusokat teremt. Ellen kezni, lzadni fognak ellene, a g y l l e t sttsgeibe sllyed nek tle. Ez l e i k k n e k s msoknak veszly forrst jelent heti. Kerljk a b n t e t fegyelmezst! A j f e g y e l m e z s a g y e r e k e k e t a logikus s vals kvet k e z m n y e k r e vezeti r. A fegyelmezssel r m u t a t u n k , hogy mit tettek, g y az l t a l u k okozott p r o b l m a megoldiv vl hatnak, s kzben m l t s g u k srtetlen m a r a d . Az r t e l e m s z e r s vals k v e t k e z m n y e k megtapaszta lsa arra tantja m e g a g y e r e k e t , hogy letket sajt dnt seik alapjn j r t e l e m b e n l e g y e n e k kpesek ellenrizni s m e g o l d a n i p r o b l m i k a t . A g y e r e k e k akarjk ezt a fegyel mez i r n y t s t . Ez felhatalmazza n e m e s s blcs termsze tket, h o g y felelssget vllalhassanak e n e r g i b a n s e g y nisgben g a z d a g l e t k b e n . g y azz vlnak, akiv valj ban v l n i u k k e l l ! M l t s g r a s pozitv rtkelsre van szksgk. rzik s z n d k a i n k a t , m g ha szavainkkal azokat el is szeretnnk titkolni. L e l k k blcs s szvk fiatal. g y tiszteljk ket, mint sajt m a g u n k a t , s az effle i r n y t s r t rkk hlsak lesznek. Etikus i r n y t s u n k a t s s z n d k u n k a t megrtik, szeretetnk s u g r z s n l rzik, hogy ez m i n d a n n y i u n k egyb e t a r t o z s n a k az n n e p e . Ezrt mondjuk, a m i t gondolunk, s gondoljuk, a m i t m o n d u n k ; t e g y k azt, a m i t mondtunk. H a g y j u k , h o g y a teljessgbe val b e g y a z d s u n k vezrel jen. M o d e l l e z z k ezt az indigkk g y e r e k e k szmra, s ez zel r m n k n e k m a g j t vetjk el. A vlasztsi l e h e t s g e k fellltsa fontos mozzanata a fe g y e l m e z s n e k s a megerstsnek. Ha azt akarjuk, hogy ezek a g y e r e k e k blcs dntseket hozzanak, h a g y j u n k nekik vlasztsi l e h e t s g e k e t - o l y a n o k a t is, a m e l y e k n e m feltt lenl blcsek". H a c s a k az utbbiak nem letveszlyesek, erklcsrombolak, vagy egszsgtelenek, hagyjuk ket

99 megtapasztalni hibik vals k v e t k e z m n y e i t , b r m i l y e n fjdalmasak is lennnek ezek. A legjobb k u t a t m u n k t a g y e r e k e k k e l (s m s o k k a l ) va l e g y t t m k d s b e n dr. Foster C l i n e s J i m Fay vgezte. Elveik mkdkpesek! t t r feladatot vllalnak, a g y e r e kek jelenlegi helyzetvel foglalkoznak.

Csak

tanrok

szmra

Sok tanr, akikkel tallkoztunk, megkrdezte tlnk, hogy mit is tehetnek az oktatsi rendszeren bell a g y e r e k e k rde kben: Ktsgbe vagyok esve. N e m tudok vltozst eszk zlni a rendszeren bell, mert a kezeim meg vannak ktve!" Jennifer Palmer tanr A u s z t r l i b a n . () is, m i n t a tbbi tanr, a meglv oktatsi r e n d s z e r e n bell kell dolgozzon. Az indigkk jelensgre l n k e n odafigyel. T a n r i diplom val s neveli b i z o n y t v n n y a l rendelkezik, h u s z o n h r o m vi tapasztalat utn a kvetkez mdon kezeli az indig kk g y e r e k e k e t .

A g y e r m e k tantsa
Jennifer Palmer

Az osztlyban h a g y u n k idt arra, hogy megbeszljk, mit szeretnnek a dikok, amibe beletartozik az is, hogy mit vr nak el a tanrtl. Ez ltalban hasznos. Azonnal szreveszik, hogy az, amit a tanrtl elvrnak, klcsnsen kell mkd-

100 jn, s rteni kezdik, h o g y mi tanrok mirt vrunk el tlk bizonyos dolgokat. Ltjk m i n d k t fl egyenlsgt s jogait. Egy ven keresztl g y l n k egytt, m i n t e g y csald. J o b b , ha klcsnsen m e g e g y e z n k az alapszablyokban, g y m i n d e n k i tisztn ltja, h o g y m i t vrnak el tle. Az osz t l y o m b a n a s z a b l y o k i n k b b ezeket a kzs elvrsokat s lehetsgeket tkrzik, m i n t s e m a szokvnyos szablyokat. A k v e t k e z m n y kijellse a tett t e r m s z e t n alapul, a h e l y e t t , h o g y csak g y k e d v n k szerint l l a p t a n n k meg alapos rtkels n l k l . M i n d e n kijelents pozitv: nem hasznljuk a nem-et. B r ezeknek az a l a p s z a b l y o k n a k a m e g t e r v e z s e e g y htbe telhet, gondolkodjunk ezen s he l y e t t e s t s k be vele a rgi vtizedek porval belepett ezt szabad, ezt n e m s z a b a d " listt. Ezektl az alapszablyoktl m i n d a n n y i a n rmt s fejldst vrunk, a m e l y sorn k pessgeink a legjobb kiteljesedsnek rvendnek majd. Eletem e s e m n y e i t , a m e l y e k n e k hatsa lehet a g y e r e k e k kel val kapcsolatomra, m e g o s z t o m . O l y a s m i r e gondolok, m i n t p l d u l a m i k o r rosszul r z e m m a g a m , elvesztettem v a l a m i t , m e g s r l t e m , fejfjsom van, v a g y ha rdekldm v a l a m i l y e n s p o r t e s e m n y irnt, stb. U g y a n g y , ha valami gondjuk van, nekik is s z k s g e s kifejeznik, h o g y m i n d e n k i m e g r t s e ket. Az o s z t l y u n k b a n megosztjuk problmin kat s t m o g a t j u k e g y m s t . B r m i k o r k a p h a t v a g y o k a beszlgetsre, persze n e m azrt, h o g y a kapott informcit tovbbadjam, ha csak erre n e m kapok kln e n g e d l y t , h o g y azt a megfelel, segteni kpes s z e m l y n e k e l m o n d h a s s a m . Bartjuk s bizalmasuk vagyok a gyerekeknek!

tanterv

Az e g y n vltakoz szksgleteinek megfelelen cselek szik s ltja el m a g t . Ezt viszont csak kpessgeinek s tu d s n a k megfelel szinten tudja m e g t e n n i .

101 Ezrt leckket, t m k a t s f e l a d a t e g y s g e k e t hoztunk lt re. Van nrtkels, irodalmi ttekints, segtsgkirtkels, a m e l y e k e t munkacsoportokban lehet vgezni. A dikoknak lehetsge van a lecke kivlasztsra s bizonyos kereteken bell lehetsgk van arra, hogy az r d e k l d s k n e k meg felel terleteket t a n u l m n y o z z u k vgig. Ez nagyfok sszetettsgre s m a g a s szint gondolko dsra ad lehetsget a g y e r e k e k klnbz tanulsi stlus hoz i d o m u l v a . G y a k r a n o l y a n dikok is a m a g a s szint feladatokat vlasztjk, akiknek a korbbi felttelek kztt specilis t m o g a t s r a lett volna szksgk. Br h i h e t e t l e n m u n k v a l jr, az e r e d m n y e k messze m e g h a l a d j k a fradalmakat. A t a n u l s i t e v k e n y s g e t g y terveztk meg, h o g y segtse m i n d az e g y s z e r , m i n d az sszetett gondolkodst: megfigyels; csoportosts, osztlyozs; visszallts, emlkezs, ismtls; sszehasonlts, klnbsg-felismers; felfogs, m e g r t s ; rtelmezs, rtkels; alkalmazs; megtervezs s alkots. Az rtkels trtnhet e g y e d l , a trsak v a g y a tanr se gtsgvel. Ennek klnbz formi lehetnek: t a n u l m n y i napl, bemutats, fali rajzok, bizonytsok, szerepjtk, termk" rtkels, kivlasztott sajtos felttelek, rott tr tnetszer megjegyzsek, rtekezsek v a g y filmestett nap lk. A dikok m e g t r g y a l j k , s ha a t a n r kivlasztotta, hogy mi l e g y e n az rtkels t r g y a , a dikok elkezdik a fel adatot. Az e g y t t m k d t a n u l s n a g y o n hasznos, hatsos s npszer mdszer a tanrok m u n k j b a n . Ez itt e g y igen kivonatos lersa annak, hogy az iskolban h o g y a n lehet

102 m e g k n n y t e n i s a g y e r e k e k k e l e g y t t m k d v e megter vezni a t a n u l s f o l y a m a t t s s z e m l y i s g k fejldst.

Az

indigkk

gyerekek

alternatv

iskolztatsa

Az i n d i g k k g y e r m e k e k s z m r a a l k a l m a s , az egsz vil gon elterjedt kt a l t e r n a t v beiskolzsi lehetsgre szeret nnk az a l b b i a k b a n felhvni a figyelmt. Az alternatv alatt o l y a n lehetsget rtnk, a m e l y klnbzik azoktl a rend szerektl, a m e l y e k az j g y e r e k e k nevelsben sikertelenek nek b i z o n y u l t a k . Ez utbbiak ltalban az n k o r m n y z a t ltal t m o g a t o t t l l a m i iskolk v a g y magniskolk. Azonban n e m m i n d e n l l a m i iskola a l k a l m a t l a n a z indigkk g y e r e kek szmra, h a t a l m a s vltozsokat lthatunk, ltalban a kisebb, e l s z i g e t e l t e b b h e l y s g e k b e n . Ez a h e l y i tanfelgye l halad g o n d o l k o d s n a k v a g y e g y o l y a n rendszernek k sznhet, a m e l y a t a n r s z m r a r u g a l m a s s g o t biztost. r l n k n a g y o n e z e k n e k a trekvseknek, de ezek m g s e m tartoznak az l t a l n o s t e n d e n c i k kz. A szl sajt maga llapthatja a C a t h y Patterson ltal sszefoglalt s az elz ekben i s m e r t e t e t t pontok alapjn, hogy g y e r m e k e iskolja megfelel-e c s e m e t j e i g n y e i n e k . M e g a d j u k e z e k n e k az iskolknak a cmt. On joggal meg krdezheti, h o g y mi alapjn dntttk el, h o g y ezek s csak ezek az iskolk jk, m s o k p e d i g n e m ? Elismerjk, hogy csupn e l k e z d t k ez i r n y kutatsainkat, s kevs i l y e n is kolt ismernk. Azonban biztostjuk, hogy interneten a w w w . I n d i g o c h i l d . c o m honlapon kiegszt, llandan b vl informcit t a l l h a t majd erre vonatkozlag. n is h o z z j r u l h a t a vltozsokhoz azzal, h o g y megrja neknk, ha v a l a m i l y e n j iskolarendszerre tallt, a m e l y megfelel az i n d i g k k g y e r e k e k ltal fellltott kvetelm n y e k n e k . A h o n l a p u n k o n megjelentjk az indigkk-tpu s iskolkra vonatkoz informcit. Ha javaslata megllja a

103 helyt, megjelentjk majd h o n l a p u n k o n . g y a szlk sz m r a llandan elrhet lehetsget biztostunk, a h e l y e t t , hogy e g y jabb k n y v r e kellene v r n i u k . Ezzel az i n t e r n e t valban hasznos oldalt tudjuk k i h a s z n l n i . T n y l e g azt szeretnnk, ha m i n d e n k i e l r h e t n a legjabb informci kat, n e m pedig reklmcllal s z e r e t n n k bizonyos iskolkat megjelentetni. M e l y i k iskolt vlasszunk a z i n d i g k k g y e r m e k szm ra? V l a s z : azt az iskolt, a m e l y megfelel a kvetkez pon toknak s javaslatoknak. T n y l e g l t e z n e k i l y e n iskolk? Igen, m r az indigkk jelensg eltt is lteztek. Ezeknek az iskolknak a fbb j e l l e m z i t k n n y b e m u tatni. Ezek a kvetkezk: 1. 2. A tanulkat tisztelik, n e m az iskolarendszert. A tanulk r t e l m e s vlasztsi lehetsggel ren delkeznek a lecke r i t m u s r a s b e m u t a t s n a k h o g y a n j r a vonatkozlag. 3. 4. 5. 6. 7. A tanterv r u g a l m a s , o s z t l y r l o s z t l y r a vltoz hat, attl fggen, h o g y m i l y e n e k a tanulk. A g y e r e k e k s a tanr, n e m p e d i g a rendszer fele lsek a t a n u l m n y o k m i n s g r t . A tanrok sajt o s z t l y u k b a n v a g y csoportjuk ban nllsggal rendelkeznek. A r g i m d i " elvrsok n i n c s e n e k jelen. Az j " elvrsokra koncentrlnak. Az ellenrz feladatok annak megfelelen vltoznak, h o g y m e n n y i r e felelnek m e g a dikok k p e s s g e i n e k , t u d s n a k s p e r s z e az inform civltozsnak megfelelen. (Nincs annl rosszabb, mint amikor okos g y e r e k e k n e m a ne kik megfelel szint ellenrz feladatokat kell megoldjk. Ezeket sokszor flrertik, s n e m jn ssze a megolds. A feladatoknak a dikokkal e g y t t kell fejldnik.)

104 8. 9. Az i n t z m n y trtnetre jellemz a vltoztats ra val n y i t o t t s g . Sokszor vitra a d n a k okot.

s most lssuk azt a kt iskolarendszert, a m e l y e k r l tu d o m s t szereztnk a knyv els kiadsnak az idejben.

A Montessori iskola A mi clunk nem pusztn az, hogy rtse a gyerek az anyagot, vagy hogy kevsb knyszertsk a tananyag rgztsre, hanem hogy olyannyira hassunk fantzijra, hogy legbensbb lnye lelkesedjk." (Dr. Maria Montessori) T a l n a M o n t e s s o r r i iskola az e g y i k l e g i s m e r t e b b az al t e r n a t v iskolk kzl. R m b l indult 1907-ben a dr. Mon tessori ltal alaptott napkzi kzpont, a m e l y hivatalosan el i s m e r t i s k o l a r e n d s z e r r fejldtt, ott a tanulkat fggetlen"-nek tekintik. Az a m e r i k a i Montessori trsasgot ( A M S ) 1960-ban alaptottk. Ezek a forradalmi t a n t s i mdszerek azt az rzst keltik b e n n n k , m i n t h a csak az elzekben lert indigkk probl ma m e g o l d s r a terveztk volna ket. m e filozfijuk alap ja sajt m e g v i l g t s u k b a n : A g y e r m e k teljes m e g k z e l t s e az, ami a Montessorifle nevelst e g y e d i v teszi. A Montessori p r o g r a m elsdle g e s clja, h o g y m i n d e n g y e r e k az let m i n d e n terletn teljesen kibontakozzk. A t e v k e n y s g e k fejlesztik a trsa d a l m i kpessgeket, az r z e l m i nvekedst, a fizikai tjko zdst s a s z e l l e m i felkszlst. A teljessget figyelembe vev tanterv, a s p e c i l i s a n kpzett tanrok vezetsvel lehe tv teszi a g y e r e k e k s z m r a , h o g y a jtk rmt megta-

105 pasztaljk s idejk l e g y e n arra, h o g y a folyamatot lvez zk, ez biztostja az nbecslst s az o l y a n tapasztalatokat, amelyekbl a g y e r e k e k tudsukat m e r t i k . Dr. Montessori a g y e r m e k i fejldst f i g y e l e m b e vev programja a g y e r e k n e k felel meg, n e m p e d i g a g y e r e k felel meg a programnak. M i n d e n g y e r e k e g y n i s g n e k a tiszte lete az, ami filozfijnak a l n y e g e . I l y e n r t e l e m b e n a bi zalmas kapcsolat kialakulshoz vezet." A Montessori szervezet tanrokat is kpez. A m e r i k b a n 3000 m a g n i s k o l a van. M e g t a l l j u k ket klvrosokban, m u n k s n e g y e d e k b e n , belvrosokban s v i d k e n is. M i n d e n trsadalmi, k u l t u r l i s , etnikai s g a z d a s g i htter g y e r e k e t m e g t a l l h a t u n k ebben az iskolatpusban. Krjnk informcit Magyarorszgon: Montessori Oktatsi C e n t r u m (1997-es adat) 1213 Budapest, G y m b r u. 2/4. Tel.: (1) 277 0159 Tel.: (1) 420 9408 Amerikban: A m e r i c a n Montessori S o c i e t y ( A M S ) 150 Fifth Avenue N e w York, NY 10011 Tel.: (212) 924-3209

A A Waldorf iskolk a oktats Minden (dr.

Waldorf iskolk legkiemelkedbb szinten jrulnak minsgnek tenne, ha emelshez. megismern azt a filozfi hozz az

iskolarendszernek jt Boyei; a

t, amely a Waldorf iskolk mgtt ll. " Carnegie Nevelsi Alaptvny igazgatja)

106 A Montessori iskolk megalapozott s kzismert alterna tvt jelentenek. U g y a n c s a k bevlt s j a Waldorf iskola, v a g y ms nven a R u d o l f Steiner-fle iskola. 1919-ben S t u t t g a r t b a n alaptottk az els Waldorf isko lt. szak-Amerikban a N e w York-i Waldorf iskola 1928b a n n y l t meg. M a n a p s g a Waldorf Iskola a vilgon a leg gyorsabban terjed, nem felekezeti nevelsi mozgalom. H a r m i n c o r s z g b a n van jelen. Krlbell 550 Waldorf isko la ltezik. A m o z g a l o m N y u g a t - E u r p b a n klnsen N metorszgban, Ausztriban, Svjcban, Hollandiban, N a g y - B r i t a n n i b a n , a s k a n d i n v llamokban a legersebb. A m e r i k b a n k r l b e l l 100 i l y e n iskola van. M r 1919-ben a S z a b a d Waldorf Iskolnak clkitzse volt, hogy szabad, kreatv, fggetlen, erklcss, boldog embe ri lnyeket neveljen. S t e i n e r kitztt feladatt gy sszegezte: Fogadjuk a g y e r m e k e t tisztelettel, neveljk szeretetben s bocsssuk tjra szabadsgban." Gondolja, hogy Steinernek ismeretei lehettek az indigkk gyerekekrl? N e m tudjuk, de a legelreltbb nevelk e g y i k e volt! m e e g y idzet az East West Journal-bl, dr. Ronald E. Kotszch tollbl: Egy Waldorf-iskola ajtajn belpve az az rzsnk, hogy A l i c e t k r n k e r e s z t l a nevels C s o d a o r s z g b a lptnk volna be. M e g l e p s n h a megtveszt vilga ez a tndr mesknek, mtoszoknak, legendknak, a zennek, mv szetnek, fizikai b e m u t a t k n a k , osztlyjtkoknak, idszakos n n e p s g e k n e k , a t a n u l k ltal rt s illusztrlt m u n k a k n y veknek. E g y o l y a n v i l g ez, a m e l y b e n nincsenek vizsgk, fokozatok, s z m t g p e k s televzik. Rviden: o l y a n vilg ez, a m e l y azokat az a l a p v e t gondolatokat polja, a m e l y e k e t a z a m e r i k a i o k t a t s n a k n e m sikerlt." A Waldorf iskola c m e M a g y a r o r s z g o n : 1028 B u d a p e s t , Kossuth Lajos u. 17. Tel.: 275-79-38 (1997-es adat)

107 Amerikban: Association of Waldorf Schools of N o r t h A m e r i c a 3911 B a n n i s t e r R. Fair Oaks, CA 95628 Tel:(916)961-0927

Egyb

technikk

A kvetkez technikk kzl n h n y alapvet fontoss g. N e m esnek a beiskolzs kategrijba, amirl e b b e n a fejezetben sz esett, de ezek is alapveten az oktatshoz tar toznak. Engem az ragad magval, h o g y ezek m e n n y i r e egy szerek s intuitvak. Szinte el is feledkeztnk rluk, s be leltssal rendelkez embereknek kell figyelmeztetnik, hogy lteznek. Ismtelten m e g e m l t j k , h o g y ezt az e g y n hnyat, a ktsgtelenl ltez, e r e d m n n y e l alkalmazott e g y b technikk s mdszerek m e l l ajnljuk. T a l n lesz, a m e l y i k furcsnak tnik majd, de csak azokat mutatjuk be, amelyekrl biztosan tudjuk, h o g y e r e d m n y e s e k .

szeretet-trning:

szv

energija

J a n s n nll eladknt jrjuk a vilgot. Az egszs ges emberi hozzlls s szellem alapjairl beszlnk el adsainkon, ami n e m jelent e g y e b e t , m i n t az e m b e r nma gra s msokra i r n y u l szeretett. Ezltal a tiszteletre mlt termszetes energia ltal az egszsget s a bkess get rhetjk el; szemlyisgnk egyenslyba kerl s letnk is hosszabb lesz! Ehhez az eszkzhz k n n y e d n

hozzfrhetnk, s ezt m i n d e n k i n e k elmondjuk. Emlksznk Robert Ocker szavaira az elz oldalakrl? A gyerekekrl azt mondja: s s z e r e t e t n k sugrzsakor r zik, hogy ez m i n d a n n y i u n k e g y b e t a r t o z s n a k az n n e p e . " Ebben a knyvben jra s jra a szeretettel fognak tallkoz-

108 ni. H a d d m u t a s s u n k be e g y rendszerkutatt, aki g y a k o r l a t i megkzeltst kzl ezzel a t m v a l kapcsolatban. A V e n t u r e I n w a r d - b a n (Bels kalandozsok) e g y rvid cikket olvastunk arrl, h o g y Dvid McArthur mivel is fog lalkozik, szvnket ez igazn fllelkestette. Dr. M c A r t h u r jogi kpvisel s az e g y e t r t s szolglja Kaliforniban, a B o u l d e r Creek-i H e a r t M a t h Intzet S z e m l y e s meghatal mazottja s vallsi r s z l e g n e k az igazgatja. R s z l e t e s e n b e m u t a t j a , h o g y a szv h o g y a n lehet kulcsa m i n d e n n e k , a m i r l itt szltunk. Mr. M c A r t h u r lerja, h o g y a szv kzpontilag h o g y a n i r n y t j a s tovbbtja a test kz pontjain k e r e s z t l az e n e r g i t . A szv e l e k t r o m g n e s e s je lei, melyeket elektrokardiogrammokon mrtek, drmai s s z e h a s o n l t s b a n m u t a t j k a ktsgbeess, a dh, s a b ke, az e l i s m e r s kztti k l n b s g e t . Az idegessg kaotikus rajza (elnevezse i n k o h e r e n s s p e k t r u m ) alapveten kln bzik a bks r z e l e m ( k o h e r e n s s p e k t r u m ) e g y s g e s s r e n d e z e t t jeleitl. Itt valban a szeretetrl van sz, s igen szemlletes, ho g y a n lehet a kaotikus jelektl eljutni a rendezett jelekig. E g y o l y a n f o l y a m a t ez, a m e l y r l g y gondoljk, h o g y az el mben kezddik, de belekapcsoldik a szv is, jobban m o n d v a az r z e l m i r z k e n y s g , amit mi itt szvnek hvunk. N a g y o n g y a k o r l a t i a s s teljes ez a lers. N e m csak a g y e r e kekrl szl, h a n e m m i n d e n emberrl. N a g y s z e r t m u t a t azoknak, akik szeretik g y a k o r l a t i a s a n ltni az rzelmeket, a m e l y e k e t n h a n e h z k o r d b a n tartani. A kvetkezkben szeretnnk felhvni a A figyelmt a Ereeze Erame"-nek n e v e z e t t mdszerre. gyakorlatot

n e m m u t a t j u k be most r s z l e t e i b e n , mivel ezt s z a b l y o s a n kell elsajttani, a h e l y e s k e r e t e k kztt s a megfelel g y a korlatok ltal. A Ereeze E r a m e - g y a k o r l a t o t Doc C h i l d r e fejlesztette ki s a H e a r t M a t h r e n d s z e r alapvet technikja. A H e a r t M a t h intzet szmos stresszcskkent g y a k o r l a t o t is kifejlesztett. A Ereeze Erame-et g y terveztk, hogy k i e g y e n s l y o z z a a

109 szvritmust s beindtsa azokat a rendezett jeleket, ame lyekrl az elbb sz volt. A Freeze Frame mdszert Pauline Rogers javasolta a sz munkra, aki felvette velnk a kapcsolatot. Aktv s kitnte tett m u n k s a a g y e r m e k i fejldsnek. A Kaliforniai G y e r mekeket S e g t g y v i v k Szvetsgtl, a G y e r m e k i Fejl ds g y v i v j e djt kapta, tovbb sztndjat, h o g y tanul m n y o z z a a g y e r m e k i fejlds t m o g a t s n a k lehetsgeit. Flismertsge azt tkrzi, h o g y lett a g y e r m e k e k n e k szen telte. Azrt hvott fel bennnket, h o g y segtsgt felajnlja. M e g k r d e z t k Pauline-t, hogy tapasztalatai szerint me lyek azok a mdszerek, a m e l y e k a g y e r m e k e k n l mkd nek. Azt vlaszolta, h o g y a Freeze Frame-mdszer az, a m e l y mindenki s z m r a hasznos, g y a g y e r e k e k s z m r a is. Arrl is beszlt, h o g y jfajta n e m v e r s e n y s z e l l e m jtkokat is si kerrel lehet a l k a l m a z n i a tantsban. Fauline a Freeze Frame-mdszer kiss megvltoztatott verzijt hasznlja, mivel a g y e r e k e k ezt jobban m e g r t i k : A g y a k o r l a t t r e l e m r e , tolerancira s felelssgtudatra tant, figyelmess tesz bennnket a szvnkbl jv vla szokra. Kz e g y sszetkzseket elkerl p r o b l m a m e g o l d mdszer, s dntshozatalnl is a l k a l m a z h a t . A Freeze Frame-et ajnlom, m i n t a tantsban s az letben is felhasz nlhat eszkzt."

110

N e m versenyszellemet tpll jtkok


Pauline Rogers

M s i k mdja a g y e r e k e k t r e l e m r e s tolerancira neve l s n e k a n e m v e r s e n y s z e l l e m e n a l a p u l jtkok. Evekkel ezeltt rjttnk, h o g y a g y e r m e k e k a jtkon keresztl ta nulnak. F e l m r h e t e t l e n rtk m a g a s cl ( H i g h Scope tantsi m d s z e r e i m a g u k b a foglalnak a vals teaching)

letbl vett t e v k e n y s g e k e t s o l y a n jtkokat, a m e l y e k a g y e r m e k e t arra tantjk, h o g y a n ljenek e g y t t trsaikkal s h o g y m e g r t s k , mi is az let. J e l e n l e g tbb iskola is alkal m a z z a ezeket a mdszereket. Az indigkk g y e r e k e k k e l val m u n k a m a g b a kell fog laljon m i n d e n fejldsi szintet m i n d testi, mentlis, rzel mi, t r s a d a l m i , m i n d s p i r i t u l i s vonatkozsban. A teljes g y e r m e k e t " v e g y k f i g y e l e m b e , klnben e g y o l d a l fejl d s n e k l e h e t n k a tani, a m i t a jelenlegi o k t a t s g y b e n is megfigyelhetnk. Jelenleg nagyon kevs szocilis vagy e g y n i felelssget t a n t a n a k m e g a g y e r e k n e k . A g y e r e k e k c s u p n a felnttekrl vett p l d k r a h a g y a t k o z h a t n a k .

Ajurvdikus

trgyak

gyerekek

szmra

H a l l o t t a k m r Deepak C h o p r r l ? Taln az e g y i k leg hresebb elme ezen a szakterleten. Egyebek kzt Dr. C h o p r a az 5000 ves let T u d s t " v a g y m s nven az j u r v d t tantja. Ezltal b o l y g n k npei j tudatossgra b r e d h e t n e k , s az jurvda m i n d e n n a p i letk s egszs g k blcsessgeket t a r t a l m a z segteszkze lesz majd.

11 1 Joyce Seyburn e g y k o r Dr. Choprval dolgozott e g y t t , a z jurvdt g y e r e k e k n l alkalmazza. J o y c e S e y b u r n tan csokat ad a jga, a lgzs, a tpllkozs s masszzs krdse iben. O l y a n jurvdikus mdszereket m u t a t be, a m e l y e k segtik a szlt abban, h o g y g y e r m e k e i n e k alaposabb gon doskodst tudjon n y j t a n i . Az albbiakban J o y c e sszegzst olvashatjuk.

Egy egszsges s boldog g y e r m e k flnevelsnek ht titka


Joyce Golden Seyburn

Biztos vagyok abban, hogy g y e r m e k n e k a gondozsa megadja az alapot arra, hogy legyzze a vltozsokat, stresszt s kihvsokat, a m e l y e k majd egsz l e t n keresztl jelentkeznek. A kvetkezkben ht fontos titkt" adom meg a g y e r m e k gondozsnak. Az els titok, h o g y m r az anyalben, a fogantats utn gondozzuk g y e r m e k n k e t . ljnk k i e g y e n s l y o z o t t letet, vgezznk rendszeres s mrskelt testgyakorlatokat, tpll kozzunk helyesen, pihenjnk eleget, gondozzuk m a g u n k a t . A msodik titok, h o g y m e g l l a p t s u k g y e r m e k n k dosha tpust, elme-test alkatt. Ezt az tezer ves Ajurvda mu tatja be, a m e l y az si Indiban keletkezett. Ahhoz, h o g y ezt m e g tudjuk tenni, m e g kell f i g y e l n n k g y e r m e k n k evsi s alvsi szoksait, r z k e n y s g t a vilgossgra s sttsgre, msokkal val rintkezst. A h a r m a d i k titok abbl ll, hogy m e g t u d j u k t a n u l n i , ho g y a n sszpontostsunk s h o g y a n n y u g t a s s u k m e g g y e r m e -

112 knket. A legjobb mdja ennek, ha a m e d i t c i v a l a m i l y e n formjt vlasztjuk, v a g y a hangosat, v a g y a csendeset. A g y e r e k e k n e k n e m kell m e d i t l n i u k , pusztn sszpontosta niuk. M s i k mdja ennek, h o g y m i n d e z t az rzkeinken keresztl rjk el; z e n e h a l l g a t s s a l ; sta a termszetben, a r o m a t e r p i a , v a g y hasonlk. A n e g y e d i k titok a m i n d e n n a p i testmasszzs, a m e l y seg ti a g y e r m e k emsztst s betegsgekkel szembeni ellenl lst, e g y b e n javtja az alvst s az izomtnust. A n a g y o b b g y e r e k e k n l s a felntteknl a masszzs cskkenti az izom fjdalmat s az e n d o r p h i n (pitszer p e p t i d ) kibocstst nveli a br alatt, amitl jl rezzk m a g u n k a t . Az tdik titok, hogy vezessnk be jga- s lgzstechni kkat m i n d a legkisebb, m i n d a n a g y o b b g y e r e k e k n l . Ez e g y leten keresztl segt majd az bersg s sszehangolt sg j a v t s b a n ; rendszeress teszi az tvgyat, szomjs got, alvst, az emsztst. A hatodik titok, hogy az elme-test alkatnak megfelel tp llkozsi szoksokat biztostsuk. A m i n t a szlk pldt mu tatnak majd a fenti gyakorlatok elvgzsben, a kiegyens lyozott let s egszsg gykeret ereszt a g y e r e k e k letben. A hetedik titok, hogy alkalmazzuk a pihenst, a masszzst, a serkent szereket, a megfelel trendet a sz lskor. Kerljk a szls utni depresszit, gondozzuk ma gunkat s gyermeknket. G y e r m e k n k gondozsval s ezeknek a javaslatoknak a kvetsvel On s g y e r m e k e b k s e b b s stabilabb letet l v e z h e t majd.

Bizonytk arra,

hogy az

rints tbb,

mint aminek

tnik.

T a l n n e m bzik teljesen abban, a m i t e g y 5000 ves egszsgmegrz rendszer llt. Nos, ha vrunk, akkor elbb-utbb n e m kerlhetjk el! J o y c e S e y b u r n n e g y e d i k titka a k u t a t s kzppontjba kerlt.

113 A T i m e m a g a z i n 1998-as e g y i k jliusi s z m a T a m m e r l i n D r u m m o n d cikkben A korai s g y a k o r i r i n t s " c m m e l a kvetkezket kzli: Az rints Kutat Intzet t a n u l m n y a i azt mutatjk, hogy azok a koraszltt g y e r e k e k , akiket t napon keresztl naponta hromszor masszroztak, jobban tpllkoztak, m i n t hasonlan gyenge trsaik, akik nem kaptak masszzst. Azonban a kilenc hnapra szletett csecsemk s az id sebb g y e r e k e k is hasznt veszik a masszzsnak." U g y a n e z a cikk i d z i dr. T i f f a n y Field p s z i c h o l g u s t , aki hat vvel ezeltt m e g a l a p t o t t a az r i n t s K u t a t Int zetet. O azt lltja, h o g y a m a s s z z s s t i m u l l j a a b o l y g (vagus) idegeket, a m e l y e k aztn e l i n d t j k azt a f o l y a m a tot, a m e l y tbbek kztt az e m s z t s t t m o g a t j a . G y o r s s l y g y a r a p o d s u k n a k k s z n h e t e n a m a s s z r o z o t t kora szlttek t l a g o s a n hat n a p p a l k o r b b a n a d h a t k ki a sz lknek, ami 10 000 d o l l r o s m e g t a k a r t s t j e l e n t . Ha fi g y e l e m b e vesszk, h o g y 4 0 0 000 k o r a s z l t t van m i n d e n vben az E g y e s l t l l a m o k b a n , akkor a m e g t a k a r t s o k szmottevek. Dr. Field azt lltja, h o g y a m a s s z z s b a n rszesl g y e r e k e k a s z l e t s k u t n n y o l c h n a p p a l j o b b mozgsi s m e n t l i s k p e s s g e k k e l r e n d e l k e z n e k . A n e g y e d i k fejezetben gygyt olvashatnak majd k i e g y e n s l y o z s mdszerekrl, nhny tpllk-kiegsztrl,

amirl korbban azt s e m t u d t u k , h o g y l t e z n e k . A z r t illesztjk ezeket is b e l e a k n y v b e , m e r t ezek is s i k e r r e l alkalmazhatk.

Ms

szvmelenget'

trtnetek

az

indigkk

gyerekekrl

Ismt igaz t r t n e t e k k e l f o l y t a t j u k . A k v e t k e z tr tnetek az indigkk jelensg lnyegt s jelentsgt m u t a t j k be.

1 14 A lnyom egyik nap valamilyen khgscsillapt

g y g y s z e r t krt tlem. H a b o z t a m , h o g y adjak-e neki vagy sem, m i r e a l n y o m : Tudod m a m i , n e m a g y g y s z e r az, ami segt n e k e m , h a n e m az,' h o g y n azt hiszem, hogy seg teni fog, ez g y is l e s z . " Egy m s i k a l k a l o m m a l e g y h r o m v e s k i s l n y anyukja m e l l e t t l t e m , a m g k i s l n y o m r a vrtam, aki lovaglleckt vett. Az a n y u k a elmondta, h o g y l n y a rletbe kergeti, mert l l a n d a n o l y a t krdez, a m i r e n e m t u d felelni, a kisl n y a ettl n a g y o n zavart lesz. Azt m o n d t a e g y s z e r az a n y u kjnak: N e k e d t u d n o d kellene m i n d e n vlaszt. Ez benne van a s z a b l y o k b a n ! " M i l y e n s z a b l y o k b a n ? " - krdezte az anyukja. Az a n y u - s z a b l y o k b a n . N e k e d m i n d e n r e kell t u d n o d vlaszol n o d " - erskdtt a g y e r m e k . A m i k o r a z a n y u k a ismt csak azt m o n d t a , h o g y n e m tudja v a l a m i r e a vlaszt, a k i s l n y t o p o r z k o l n i kezdett s azt m o n d t a : N e m s z e r e t e k kicsi l e n n i , felntt akarok len ni most a z o n n a l ! " U g y a n a z o n a hten a k i s l n y m r g e s volt az desapjra, m e r t az m e g b n t e t t e . A k i s l n y haragosan m o n d t a : Neked jnak kell l e n n e d h o z z m ! Te akartl, itt vagyok. Most az lesz a legjobb, ha v i g y z o l r m ! " (Linda Etheridge tanr) A felesgemmel ktves finknak Nicholasnak gyak ran m o n d j u k , h o g y szeretjk. N h a is mondja, h o g y szeret m i n k e t , de g y a k r a b b a n rt e g y e t v e l n k : n is sze retem magamat." (John O w e n , a p a )

115 E g y s z e r az a n g y a l a i m azt m o n d t k n e k e m , h o g y a csil lagok szintn angyalok, k a csillag-angyalok. Azt is mondtk, hogy m i n d e n c s i l l a g v a l a k i n e k a c s i l l a g a itt l e n n a fldn. A kvnsg c s i l l a g azonban m i n d e n k i n e k a csilla ga. A c s i l l a g - a n g y a l o k dolga, h o g y v i g y z z a n a k m i n d e n k i re, b r k i is l e g y e n a z . " ( M e g a n Shubick, 8 ves g y e r m e k )

HARMADI K FEJEZET

AZ INDIGKK GYERMEKEK SPIRITULIS TULAJDONSGAI

okak s z m r a ez a t m a r t e l m e t l e n s g n e k tnik s e l l e n t m o n d a n y u g a t i vilg ltalnos szemlletvel. Ennek t a l n az az oka, h o g y o l y a n elmleteknek m o n d ellent, a m e l y e k e t a m e g l v e g y h z a k szletsnktl kezdve t a n t a n a k Istenrl. Ezrt elkpzelhet, h o g y a kvet kez fejezet i g a z s g t a r t a l m t ( ) n meg fogja krdjelezni. M s o k s z m r a e l l e n b e n ez a fejezet az, a m e l y az zenet mgttes i g a z s g t a r t a l m t j e l e n t i ! Mi p u s z t n arrl s z m o l u n k be, a m i t l t t u n k s hallot t u n k . N e m ll r d e k n k b e n , h o g y Ont b r m i l y e n spiritu lis filozfia i r n y b a t e r e l j k . Ha efflt vettek volna sz re, akkor m e n t s g n k r e szolgljon, h o g y a szeretetrl, az jfajta g y e r e k e k k e z e l s r l szltunk - n e m p e d i g valls rl v a g y filozfirl. Ha k t e l k e d i k a m e t a f i z i k b a n , krjk, folytassa a ne g y e d i k fejezettel, amelyben a z egszsggel foglalkozunk majd, k l n s e n a f i g y e l e m h i n y r a s a h i p e r a k t i v i t s r a vonatkozlag. Ha k i h a g y j a ezt a fejezetet, n e m vltoztatja meg mondanivalnk kapcsolatban. lnyegt az indigkk g y e r e k e k k e l

117 Azok szmra, akik ezt a fejezetet is el fogjk olvasni

Ez a fejezet a vilg m i n d e n tjrl szrmaz trtnetek nek a g y j t e m n y e , o l y a n jslatokat is t a r t a l m a z , a m e l y ezekekre a g y e r e k e k r e vonatkozik, honnan jnnek s hogy kicsodk". Gordon M i c h a e l Scallion (Prfcik s J s l a t o k ) a m e r i kai tvs szemlyisg, megjsolta az j sttkk g y e r e k e k eljvetelt", vannak m s s p i r i t u l i s trtnszek is, akik rgi szvegekben hasonl elrejelzseket t r n a k fel. Tnyleg ltezik reinkarnci vagy jjszlets? A s z m t a l a n trtnet, a m e l y e t a g y e r e k e k m e s l n e k arrl, hogy kik voltak korbban, p u s z t n n a g y o n g a z d a g kzs f a n t z i a v i l g r a vezethet vissza - v a g y p e d i g m l y r e n y l e m l k e z e t r l tanskodik, a m i t c s a k u g y a n f i g y e l e m b e kell v e n n n k ? M i t mondjunk g y e r m e k n k n e k , a m i k o r azt lltja, h o g y m r volt itt ezeltt, v a g y a m i k o r a n g y a l bartairl beszl, vagy e g y b spiritulis k r l m n y r l ad szmot, a m e l y r l mg n e m hallhatott tlnk, de s e m m i l y e n e g y b , k r n y e z e tnkben lv forrsbl sem? M i t tesznk, amikor elkezdik kijavtani vallsi e l m l e t e i n k e t ? Mi a teend? Szeretnnk, ha a vlaszt a fenti k r d s e k r e m e g k a p n n k . Ha ms n e m is, e g y azonban biztos: soha ne k i c s i n y e l j k le g y e r m e k n k e t , ha efflket kzl! Ha e l l e n t m o n d hitnk nek, ne v e g y k szre ezeket a megszlalsokat. Br mi sze m l y szerint i l y e n k o r tollat r a g a d n n k ! Ezek a kzlsek ksbb m e g s z n n e k s n e m befolysoljk majd a vallsi ok tatst. A legtbb g y e r m e k ezeket htves kora utn elfelejti. A vallssal kapcsolatban az a tapasztalatunk, h o g y ezek a g y e r e k e k aligha fognak az e g y h z r a v r n i ! A s p i r i t u l i s hoz zlls a g y e r m e k e k jfajta tulajdonsga s megri, hogy minderrl beszmoljunk. Mieltt elkezdennk, hadd hatrozzunk meg nhny fogal mat, a m e l y e t ebben a fejezetben g y a k r a n hasznlunk majd. azokra, akik tudjk,

118 Az elmlt let: arra utal, hogy az emberi llek rk, hogy tbb emberi letben vesz rszt az idk folyamn. Karma: az e l m l t letek energijnak sorozata, a m e l y r l g y gondoljuk, h o g y a s z e m l y i s g j e g y e ket s a l n y e g i m e g i s m e r s t a jelenlegi letben krvonalazza. Aura: az leter, a m e l y az e m b e r krl van, nha intuitv l t s m d d a l figyelhet meg; klnbz r t e l e m m e l br szneket t a r t a l m a z . Rezgs: frekvencinak is nevezzk. A m a g a s rez gsszmot a lt m e g v i l g o s u l t llapotra rtjk. A rgi energia: a rgi mdszerek, a m e l y e k e g y n e m megvilgosodott llapotra utalnak. Lmpagyjtogat: delkez szemly, egy aki magas rezgsszmmal ren megvilgosodott s magas

szint s p i r i t u l i s t e v k e n y s g e t vgez. Reiki: e n e r g i a k i e g y e n s l y o z mdszer. J a n s n a kvetkezkben b e m u t a t a n d tuds hlgyet m l y e n tiszteljk. H o m e o p t i b a n vgzett munkja m l y hatssal van rnk s n h a mi is i g n y b e vettk kiegyen s l y o z hatsait. Dr. Melanie Melvin a Brit H o m e o p t i s Intzet tagja s kiemelked tancsad. Az interneten megtalljuk a wvvw.drmelanie.com alatt. Hozzszlsa tbb mindenrl

r u l k o d i k , de M e l a n i e fleg g y rzi, hogy munkja ersen a spiritualitsban gykerezik.

119

Az Indigkk gyermekek tisztelete


Dr. Melanie Melvin

Az indigkk g y e r e k e k m a g a s szint nbecslssel sz letnek erre a vilgra, azzal a m e g d n t h e t e t l e n m e g g y z dssel, hogy k Isten g y e r m e k e i . G y e r m e k e sszezavaro dik, ha On n e m tud arrl, hogy On is m i n d e n e k f e l e t t e g y spiritulis lny. Ezrt fontos, hogy becslni t u d j u k sajt magunkat. S e m m i s e m riasztbb a g y e r e k s z m r a , m i n t amikor g y rzi, h o g y szlei n e m r d e m l i k ki tisztelett, szli t e k i n t l y k e t s felelssgket e n n e k e l l e n r e meg prbljk r v n y e s t e n i . Fink, Scott, ktves korban berohant a k o n y h b a , fej vel a padlt clba vve, a m i t pp akkor m o s t a m fl. M g a trdeimen lve hirtelen k i n y j t o t t a m a karjaimat, h o g y megvjam az esstl s a padln val vgigcsszstl. Scott mltsgteljesen felegyenesedett s m l y p i l l a n t s s a l e g y e nesen a s z e m e m b e nzett, majd hatrozottan m o n d t a : Ne knyszertsd Scottie-t". Ltszott rajta, g y rzi, n e m tartot tk tiszteletben s e g y e d l llt fel. M l y e n hatott r m az ap r test befoghatatlan s z e l l e m e ! N e m h a z u d h a t u n k a g y e r e k n e k ! n b e c s l s n k n e k be llrl kell jnnie. Ha p u s z t n m e g p r b l j u k kvetni bizo nyos szakemberek" technikit s mdszereit, a g y e r e k e k szreveszik ezt. szintnek kell l e n n n k s azt kell adnunk, amik valjban v a g y u n k , azt, amiv v l h a t u n k . A g y e r e k szmra m i n t a k p l szolglunk. A g y e r e k e k n e m szavakbl tanulhatjk a legtbbet, h a n e m ha utnozzk szleik visel kedst. Ha szreveszik, hogy szleik viselkedse n e m a tel jessgre trekv, elfordulnak tlk. Semmilyen esetben

120 s e m fogjk tkletesen utnozni szleiket, mert m e g v a n a sajt azonossguk. E g y a n y u k n a k a t e c h n i k j a " akkor mondott csdt, amikor k i s l n y a pp az n kislnyommal jtszott. Az a n y u k a jtt, hogv m a g v a l v i g y e h r o m v e s akaratos, igen f g g e t l e n k i s l n y t . N a g y o n k e d v e s prblt lenni, tbb szr e l i s m t e l t e k i s l n y n a k , h o g y m e n n i k kell. M i n d e n erejt l a t b a vetette, de a k i s l n y a n y u k j a g y e n g e s g t csak m e g v e t e t t e . A m i n t ez folytatdott, az a n y u k a idegess vlt, br mg m i n d i g krve-krte, h o g y h a g y j a abba a jtkot. Vgl, a m i k o r m r n e m b r t a m tovbb, azt m o n d t a m a k i s l n y n a k : H a most n e m msz a n y u k d d a l , akkor kvetkez alkalom m a l n e m fog m a g v a l hozni." A k i s l n y rm nzett s a n y u kjval tvozott. Ha az a n y u k a m e g m o n d j a az igazat, tiszteletbl s er bl cselekszik, e g y s z e r e n ezt mondja: Haza kell m e n n e m . V a n v a l a m i , a m i t be k e l l e n e fejezned, hogy aztn indulhas s u n k ? " , akkor a h e l y z e t s i m b b a n olddott volna meg. Ha az i n d i g k k g y e r e k e k rzik, h o g y jogaikat tisztelve s tel j e s s g r e trekvssel b n u n k velk, hajlandbbak az e g y t t mkdsre. Ha g y rzik, hogy m a n i p u l l n i prbljuk ket, e l l e n s z e g l n e k . Tiszteljk m a g u n k a t , g y e r e k n k e t csakgy, mint min den m s s p i r i t u l i s l n y t s ezrt vrjunk cserbe tisztele tet. M i u t n a l n y o m m s g y e r e k e k e t ltott szleikkel tisz t e l e t l e n l beszlni, azt m o n d t a : A n y u , te ezt sosem enged n d m e g " - s ezrt tiszteletet rzett i r n t a m . A modern n e v e l s e g y i k ltalnos hibjt abban ltom, hogy hajlamo sak v a g y u n k r, h o g y ne bntsuk a g y e r e k e t " , mert ennek p s z i c h o l g i a i k v e t k e z m n y e i lehetnek. Ht annak nincse nek kros kvetkezmnyei, ha a gyermeket szabadjra eresztjk e g y o l y a n v i l g b a n , a m e l y tl nagy ahhoz, hogy szlei segtsge nlkl tjkozdni tudjon? L e l k i l e g lssuk g y e r m e k n k b e n az e g y e n l felet, de azzal is l e g y n k tisztban, h o g y mi v a g y u n k a szlk s ezrt a

121 felelssg is a mienk. Ne k i r l y o k n a k t e k i n t s k ket, h a n e m pusztn tiszteljk ket. Adjunk m e g m i n d e n szabadsgot, amivel csak lni tudnak. Pldul engedjk m e g nekik, hogy vlasszanak abbl az telbl, amit elksztettnk, v a g y kr jk meg, hogy segtsenek kivlasztani, h o g y m i t fzznk. Vgl is nem v a g y u n k ffoglalkozs szakcsok, hogy min denkinek azt fzzk, a m i t szeretne. L t t a m a n y u k k a t , akik a lelkket is kitettk e tekintetben. Ennek e l t r s e tisztelet lensg az a n y u k k k a l szemben. Ha a c s a l d b a n valaki fell dozza magt, a tbbiek ennek nem rlhetnek. A csaldban mindenki t m o g a t s r a kell talljon. A legelmrgesedettebb esetek, amint azt pszicholgusknt s homeopataknt is lthattam, azok, a m e l y e k b e n a gyerekek szmra s e m m i l y e n szli korltot n e m szabnak. Lttam gyerekeket, akik kiknyszertettk a szlkbl ezeket a korl tozsokat. M e g t a g a d j u k szli szerepnket, ha megengedjk gyereknknek, hogy ellenrzse al vonjon bennnket. Amikor g y e r m e k n k ktves volt, rszltam, h o g y ne fogjon meg v a l a m i t a kvz asztalon. De h o g y ellenrizze kvetkezetessgemet, m g i s megfogta. R t t t e m az ujjra, de jra s jra megfogta, n m i n d e n a l k a l o m m a l rcsattin tottam a kezre. S r n i kezdett s a szvem majd megszakadt, de tudtam, ha feladom, azzal n a g y o b b krt okozok a szm ra. E n g e d k e n y s g e m azt jelentette volna, h o g y l e g y z t e a szljt, akinek n a g y o b b n a k , ersebbnek s m e g b z h a t n a k kell lennie, hogy biztonsgot tudjon adni a s z m r a . Ha en nek az ellenkezjt tapasztalja a g y e r m e k , akkor az flelmet breszt benne. Az incidens utn sszebjtunk: boldog volt, soha ezutn nem kerlt sor hasonlra. Ha akkor feladom, jabb s jabb hasonl jelenetet kellett volna v g i g c s i n l n i a ahhoz, hogy m e g t a n u l j a s tisztban l e g y e n azzal, hogy sz lje elg ers s n e m csak felletesen felel m e g annak, hogy felnevelje s s z m r a biztonsgot nyjtson. Ha e l l e n s z e g l s t a p a s z t a l h a t az i n d i g k k g y e r e k e k rszrl, akkor az l t a l b a n azrt van, m e r t n e m rzik, hogy n m a g u n k a t s ket tisztelve a d n n k t ezt a bizton-

122 sgot s ert. Idnknt m i n d e n g y e r m e k tesztelheti tekin tlynket. Az nmagunk s g y e r m e k n k irnyba gyako rolt t i s z t e l e t a l k a l m a z s b a n n e m t v e d h e t n k . A tisztelet a s z e r e t e t e n alapszik. Ha igazn szeretjk g y e r m e k n k e t , n e m p u s z t n g y tekintjk ket, m i n t akik szeretethi n y u n k k i e l g t s r e szolglnak. A s z m u n k r a is s a g y e r m e k s z m r a is g y a j.

vlaszts

szabadsga

A v l a s z t s l e h e t s g e az i n d i g k k g y e r m e k s z m r a n a g y o n fontos. Az igazi s z a b a d s g sorn a dntseket fele lssg k v e t i . Kz a s z a b a d s g m e g kell feleljen a g y e r e k r e t t s g n e k . P l d u l l n y u n k , H e a t h e r m g tzves s e m volt, a m i k o r e g y i k bartnje csaldja hvta, h o g y menjen el v e l k D i s n e y l a n d b e . Kpp m e g volt fzva s tudta, hogy b a r t n j e s z l e i l t a l b a n d o h n y o z n a k az autban, s ettl mindig rosszul lesz; egybknt is nem rg volt D i s n e y l a n d b e n , n e m volt biztos abban, h o g y ismt szeret n e e l k l t e n i ott e g y h a l o m pnzt. D e e g y g y e r e k n e k nehz v i s s z a u t a s t a n i e g y i l y e n m e g h v s t , m e g aztn bartnjt sem akarta cserbenhagyni. Z a v a r t n a k tnt, mivel n e h z volt dntenie, nem is rezte m a g t jl. T i s z t b a n v a g y o k vele, h o g y ez megfontoltsgi szintjhez kpest n a g y erprbt jelentett. Otthon szeretett volna m a r a d n i , de m g s e m tudott n e m e t mondani. gy n m o n d t a m m e g neki, h o g y most inkbb arra van szksge, h o g y otthon maradjon. Ktsgbeessben srt, aztn meg k n n y e b b l t n e k rezte magt, nem engedtem elmenni. H a s o n l eset jtszdott le 18 ves korban. H e a t h e r pp h o g y felplt e g y vrusos fertzsbl s e g y szombat esti koncertrl m s n a p reggel jtt haza. Bartaival megbeszlte, h o g y v a s r n a p este autval elviszi ket e g y tncos mulat sgra, o t t h o n u n k t l kb. e g y r n y i r a . Gondolkodott rajta, majd megksznte, hogy

123 hogy menjen-e, azt a htvgt elgg tlzsfolta progra mokkal. Tudta, hogy fradt lesz, de a szrakozs, a m i r e m r felkszlt, megrte. Azt m o n d t a m neki, h o g y otthon is ma radhat, ha akar, de hatrozottan kijelentette, h o g y inkbb elmegy. Ezrt tiszteletben tartottam dntst. M i n d k t esetben tiszteletben t a r t o t t a m v g y a i t , akkor lptem csak kzbe, a m i k o r g y gondoltam, h o g y segtsgre van szksge, visszalptem, a m i n t hatrozottsgot r e z t e m . Tiszteletre s jzan tletre volt szksg m i n d a kt esetben. Heather mindkt esetben tapasztalatot szerzett. Amg lnk, mindenbl t a n u l u n k , nincsenek rossz vlasztsok; ha blcsessget n y e r n k , vlaszthatunk b r m i t . S z l k n t ir n y t a n u n k s nevelnnk, btortanunk kell, de m i n d e n eset ben, amikor ez lehetsges, a termszetes s l o g i k u s kvet kezmnyeket szemlltessk g y e r m e k n k n e k . A z indigkk gyerekek akkor s z e g l n e k ellen, ha azt rzik, h o g y akara tunkat prbljuk m e g rjuk erltetni. Az indigkk g y e r e k e k rzik, hogy klnbznek a tbbi ektl. A f i g y e l e m h i n y v a g y a hiperaktivits kategrijba val besorols arra kszteti ket, hogy azt h i g g y k , k nega tv tulajdonsgokkal rendelkeznek a tbbi gyerekhez helytelen kpest. Ez elbtortalanodshoz, depresszihoz,

magaviselethez s k e l l e m e t l e n h a n g u l a t h o z vezet, ami meg fosztja ket s b e n n n k e t a legszebb ajndktl. Amgtt, hogy n e m t u d n a k n y u g t o n lni, r z e l m i fjda lom rejlik. A m i k o r g y kezelik ket, m i n t h a rosszak lenn nek, elszr rossz nven veszik, hogy n b i z a l m u k a t g y lertkelik. Aztn a tlz lertkels a g y m o s s k n t kezd hatni. Egy indigkk k i s l n y kk s z e m a n g y a l n a k tnt. N g y v e s e n kerlt a Montessori iskolba. Ordtsi r o h a m a i voltak, ami az iskola szomszdsgban lket arra ksztette, hogy telefonljanak s megkrdezzk, mit c s i n l n a k a ta nrok szegny k i s l n n y a l . A n g y a l k a " ttte a tanrokat, lkdste a trsait, mindekzben n a g y elgedettsggel fi g y e l t e magt a tkrben!

124 Ez a k i s l n y m r g e s volt az a n y u k j r a , amirt nem tisztelte" s teljesen szabadjra e n g e d t e . M r g e s volt a ta n r a i r a , a m i r t azok tl sok s z a b a d s g o t engedtek neki, a m i v e l v i s s z a l t s agresszv volt t r s a i v a l . Ez a kislny n e m volt t l s g o s a n m e g h a t d v a a felnttek viselkedstl. Sokkal okosabbnak s jobbnak rezte magt bizonyos szempontbl, m s tren viszont e g y l t a l n nem, ezrt el k e z d t e b i z o n y g a t n i , h o g y a jobb. T i t o k b a n azonban re m l t e , h o g y v a l a k i a felnttek kzl majdcsak a helyzet magaslatra kerl. E g y k l s s z a k e m b e r n e k m i n d i g k n n y e b b , mivel rzel m i l e g n e m k e v e r e d i k bele s n e m esik n e h e z r e ms szem szgbl, t v o l a b b r l s z e m l l n i az e s e m n y e k e t . Az els t a l l k o z n k o n azt kellett m e g l l a p t a n o m , h o g y ki az, aki m i a t t ez az e g s z trtnik. K o m o l y s g g a l , szeretettel, tisz telettel s e g y e n l flknt k z e l e d t e m hozz, amit tle is e l v r t a m . A m s o d i k a l k a l o m m a l e g y h o m e o p t i s kszt m n y t a d t a m a g y e r m e k n e k . A h o m e o p t i a a pszicholgus knt v g z e t t m u n k m a t n a g y o n m e g k n n y t i . A kszt m n y a r r a s e r k e n t i a sejteket, h o g y visszalltsk a szerve zet e g y e n s l y t . A rkvetkez napon a t a n r o k felhvtak s c s o d l k o z v a krdeztk, h o g y mifle csodt tettem: an g y a l k b l " t n y l e g a n g y a l lett. N e m volt lkdsds, tle gels, k i a b l s s e m ! De t i s z t b a n v o l t a m azzal, h o g y m u n k m n e m rt vget. M o s t a felntteket kellett e g y t t m k d s r e brni ahhoz, h o g y a n g y a l k a " k i e g y e n s l y o z o t t a b b vljk: e g y b k n t a k r n y e z e t e g y id utn jra k i b i l l e n t e t t e volna e g y e n s l y bl, l e g k z e l e b b n e m reagl i l y e n kszsgesen a kszt m n y r e . S z k s g e volt arra, h o g y krnyezett, szleit, a ta nrokat ersnek rezze, mert csak biztonsgos k r l m n y e k kztt tudja e l v g e z n i feladatt. M i n d a n n y i u n k n a k szks gnk van az alapvet biztonsgra, mieltt elkezdennk m e g v a l s t a n i cljainkat.

125 A m i n t dhe csillapodott, srlse e g y r e r z k e l h e t b b vlt: g y rezte, trsai n e m szeretik, s hogy negatv m don klnbzik a tbbiektl. Egy msik homeopatikus k s z t m n y t kapott, a m e l y a fjdalom s kesersg kezelsre alkalmas, ezt t a n c s a d s is kvette, ami segtett az r z e l m i sebek b e g y g y t s b a n . N h n y szocilis viselkedsi formrl is beszltem neki. N e m szeretnnk, h a a z i n d i g k k g y e r e k e k o l y a n o k k vlnnak, mint msok, azonban klnbznek l e n n i na g y o n nehz. N h a k l n c n e k rzik m a g u k a t , akik n e m tar toznak s e m m i l y e n csoportba. Ez b i z o n y fjdalmas. De m g s e m segt, ha azt m o n d j u k nekik, h o g y k n e m kln bznek a tbbiektl, mivel t i s z t b a n vannak az ellenkezj vel. Ehelyett m u t a s s u k m e g nekik, h o g y k l n b z s g k rtkes. Krdezzk m e g tlk, h o g y u g y a n o l y a n o k szeret nnek-e lenni, m i n t brki m s ? Soroljunk fel n h n y pl dt is; valsznleg azt fogjk vlaszolni, h o g y n e m , m i v e l g y eszkbe juttatjuk, h o g y lehetsgk van azz l e n n i , akikk l e n n i k kell valjban.

fggetlen

indigkk

gyerekek

ltalban az indigkk g y e r e k e k fggetlennek rzik m a gukat. Ezrt ha kln ton jrnak, ne v e g y k rossznven tlk. Cltudatossguk csodlatra mlt, br nha az lehet az rzsnk, hogy e g y s l y o s a n megrakott tehervonat kze lt felnk, s mi n e m t u d u n k hov m e n e k l n i . A frjemmel e g y t t e r e m b e n e g y a n y u k t s k i s l n y t vettnk szre. Az a n y u k a azt szerette volna, ha k i s l n y a a szken lve rendesen megvrja, a m g megeszi a reggelijt. Az a n y u k a valsznleg g y e r m e k k o r i emlkeit idzte, ami kor azt vrta g y e r m e k t l , hogy n y u g t o n ljn a szkn. g y ltszik, akkoriban a g y e r e k e k e t csak nzni lehetett, hallgatni nem. A g y e r m e k termszete, hogy izeg-mozog,

126 hisz sok m e g t a p a s z t a l n i v a l j a van. Az indigkk gyerekek nl ez megsokszorozdik, mivel ersen cltudatosak. Ez a h r o m v e s k i s l n y e g y m a g a s , karfa nlkli szken lt. A szk tl m a g a s volt az asztalhoz kpest, a m e l y n l az a n y u k a reggelizett, ezrt h a r m i n c - n e g y v e n centire volt az asztaltl, h o g y a k i s l n y ne tudjon az asztalra rmszni. Ne knk a z u t n e l m o n d t a az a n y u k a , h o g y azrt ltette arra a szkre, m e r t ezt a d t k neki. Br csak e g y v a g y kt percig nztk a g y e r e k e t , de n s a frjem e g y s z e r r e jegyeztk meg, h o g y i n d i g k k ! " A g y e r m e k t h a t p i l l a n t s a elrulta a t n y l l s t azt is, h o g y az t t e r e m b e n lv felnttekkel e g y e n l n e k rzi ma gt. N e m volt m e g r m l v e s e g y l t a l n n e m rdekelte, h o g y mi m i t szlunk hozz. Felllt a szkre. N e m azrt llt fel, h o g y dacoljon az anyjval; n e m tudta, h o g y rosszat tesz. V a l a m i l y e n bels indttatsnl fogva cse lekedett gy. Br elg m a g a s a n llt, m g s e m fltem, hogy le esik, n e m is esett le. E g y e n s l y r z k e tkletes volt. Telje sen bzott m a g b a n s b e n n n k is b i z a l m a t keltett. Inkbb a n y j t s a j n l t a m . M e r t ha g y kpzeli, hogy ezzel a g y e r m e k k e l a rgi nevelsi mdszerek segtsgvel dlre jut, biztosan n a g y o n sok dolga lehet. Egyttrzn mond t a m neki, h o g y a k i s l n y tudja, mit tesz. R e m l t e m , hogy ezzel v a l a m i t segtek. Az a n y u k a erre azt vlaszolta ktsg beesve de b s z k e s g g e l : Ht persze, h o g y tudja." A g y e r m e k hallotta, m i t beszltnk, lpkedni kezdett a szken. T o v b b r a is teljesen nllan viselkedett, sajt bel s intucijra, r t k e i r e , motivcijra, tletre hagyat kozva. Ha az a n y u k a lefoglalta volna kislnyt, v a g y felhv ja a f i g y e l m t a leess veszlyre, valszn, hogy valami lyen megegyezs szletik s mindketten boldogabban tvoztak volna. A m i k o r t r s a s g b a n cskkenteni prbljuk a g y e r m e k vi selkedsnek i l y e n m r v nllsgt, ne ijesztgessk a g y e r e k e t msok e l t l v l e m n y v e l , v a g y vtkessgnek

127 s intucii m e g b z h a t a t l a n s g n a k kimondsval, a m i n t azt az elz genercik tettk.

Azz lesznek,

amit esznek

Egy msik terlet, a m e l y e n a g y e r e k e k nem azt kapjk, amit m e g r d e m e l n e k : a tpllkozs. Az evs n e m o l y a n n a g y p r o b l m a a s z m u k r a . N e m esznek n a g y m e n n y i s g telt, ami persze rosszul rinti a szlket. M i n d e n e s e t r e vic cesnek tnik, ha f i g y e l e m b e vesszk, h o g y sokan k z l n k s l y p r o b l m i n k a t szeretnnk cskkenteni. Ezek a g y e r e kek azt eszik, a m i r e szksgk van, n e m fognak hezni. M j u k tbb a l a c s o n y t p r t k telt m e g tud e m s z t e ni, m i n t a mink, br sokan k z l k a zldsgeket, g y mlcsket szeretik, csakgy, m i n t a hsokat s halat. Ke veset esznek s n e m trdnek a kvetkez fogssal. N e m r e a g l n a k a b n t u d a t - s f l e l e m k e l t s r e v a g y msfle m a n i p u l c i r a , ha i l y e s m i v e l p r b l k o z n n k , csak m e g v e t sket vvjuk ki. Ha van v a l a m i l y e n tkezssel k a p c s o l a t o s informcink, osszuk m e g velk. A z t n h a g y j u k , h o g y k vlasszanak. S z e r v e z e t k b l c s e s s g e jobban m e g v l a s z t j a majd a szksges teleket, ha n e m fertzzk ket flelem mel s trkkkkel. A 70-es vekben tbb kt s fl ves g y e r e k bevonsval vgeztek ksrletet. M i n d e n tkezskor a g y e r e k e k e g y ha talmas telkszletbl vlaszthattak. B r m i t vehettek, ami hez csak kedvk volt. Azzal ellenttben, a m i t a kutatk vrak, a g y e r e k e k tpll teleket vlasztottak, n e m vittk tlzsba az dessgek fogyasztst. Egy angolkros g y e r mek nszntbl tkehal-olajat vlasztott, a m g meg n e m g y g y u l t . Ha a hetvenes vek g y e r e k e i erre kpesek voltak, mirt ne bznnk az indigkk g y e r e k e k b e n ?

128 Szvbeli rzsek

Ezek a g y e r e k e k e g y t t reznek m s l l n y e k k e l : boly gnk h e l y z e t t trzik, l t a l b a n az. let, az llatok, a nv n y e k s m s e m b e r e k fel e g y t t r z szeretettel fordulnak. R e a g l n a k a gonoszsgra, sportszertlensgre, embertelensgre, butasgra, r z k e t l e n s g r e . Br szksgk van dol gokra, de h i n y z i k b e l l k az a n y a g i a s s g (feltve, hogy n e m k n y e z t e t j k a g y o n ket), s ltalban n a g y v o n a l a k . Ezen a tren vgzett pszicholgiai kutatsok kimutattk, h o g y azok a g y e r e k e k , a k i k n e k a szlei segtkszek, rzke n y e b b e k s segtkszebbek. Legjabban azt fedeztk fel, h o g y amikor s e g t n k valakin, a szvversnk lelassul. A n e m segtksz e m b e r e k n e k viszont m a g a s a b b a szvver sk. Ehhez tartozik mg, h o g y a segtksz emberek (nem az e g y m s r a utltakrl van sz), akkor is segtenek, amikor el h a g y h a t n k a terepet. Azrt segtenek, mert a szvkbl jn. E g y s z e r e n fogalmazva azok a g y e r e k e k , akik e g y t t r zk voltak, m a g a s a b b m a g a b i z t o s s g g a l rendelkeztek s ala csonyabb volt a szvritmusuk. rzelmileg, mentlisan, Azokban, szocilisan s t e s t i l e g egszsgesebbek voltak.

akikben kicsi volt az nfelldozs kszsge, n y o m o r u l t a b b nak reztk m a g u k a t . A segtksz g y e r e k e k magabiztosab bak, ezrt a tbbiek n e m ltnak k n n y ldozatot bennk, akiknek a segtkszsgt ki lehetne hasznlni. A kutats azt is m e g l l a p t j a , hogy a m a g a s erklcsisg az e g y t t r z s b l kvetkezik. Az e g y t t r z s t a g y e r m e k a szl ltal nyjtott e g y t t r z s b l tanulja meg. Tiszteljk g y e r m e k n k v d e k e z s r e s cljainak a megvalstsra ir n y u l i g y e k e z e t t . Sajtos kpessgekkel s problmkkal k e r l t e k az l e t n k b e . Ne aggdjunk, m i t vlasztanak. In kbb bzzunk a b l c s e s s g k b e n s ajnljuk fel i r n y t s u n kat s t m o g a t s u n k a t az t f o l y a m n . L e g y n k nmagunk k, fogadjuk el a p r o b l m i n k a t s hibinkat; k u g y a n g y tesznek majd. L e g y n k szintk rzseinket illetleg. Tu d a s s u k velk, hogy szeretjk ket.

129 O l y a n jt tesz a szvnek, ha msokon s e g t n k ! Konkrt bizonytkok vannak arra, h o g y az nfelldozs egszsges a szvnek s a lleknek! Mieltt m g m e g t u d n k szban fo galmazni az erklcsi elveket, ezek a g y e r e k e k m r e g y t t r zn cselekszenek. Fiam, Scott 17 hnapos volt, a m i k o r betegen, t r e l m e m fogytn e g y s z e r csak srni k e z d t e m . A m i k o r feleszmltem, hogy g y e r m e k e m ltja k n n y e i m e t , m e g p r b l t a m e l m e n ni. De m e g k r d e z t e , hogy m i r t srok. M i k o r e l m o n d t a m , hogy rosszul r z e m m a g a m , m e g k r t r, h o g y v e g y e m lbe, majd m u t o g a t n i kezdett a falon lv kpekre, a j t k o k r a a fldn, ami taln flkelten az r d e k l d s e m e t . F p p ezt tet tem n is, a m i k o r szerettem volna m e g v l t o z t a t n i rossz ke dlyllapott. U g y a n a z t tette, a m i t n is t e t t e m . A m d s z e r nlam is kitnen mkdtt. F g y msik alkalommal, a m i k o r H e a t h e r n e k szksge volt arra, h o g y figyeljek r, azt m o n d t a m neki: Most a n y u n e m r r". Scottie a kzelben volt s m e g r t n m o n d t a : De ht szksge van r d ! " Scottie h r o m v e s sem volt ek kor, H e a t h e r pedig n y o l c hnapos. M g a k i s g y e r e k e k is szreveszik a msikban az rzelmi szksgleteket. Az erklcsi fejlds az e g y t t r z s b l szletik. Az er klcs szvbl jn, n e m szablyokbl. A btorsg s m e r s z sg az nzetlensgbl s a msokrt val ldozathozatal rendszeres megtapasztalsbl szrmazik, n e m pedig a logi kus helyzetelemzsbl. Vgl p e d i g n e m a gondolataink hatrozzk meg, h o g y jt cselekedjnk, hanem a szvnk.

Ers akarat,

ers llek

Fzeknek a g y e r e k e k n e k az a sorsa, h o g y megkapjk, a m i t akarnak. A l e g k e l l e m e t l e n e b b az, a m i k o r a d d i g le n e m szll nak a n y a k u n k r l , amg meg n e m adjuk nekik, a m i t krnek. Ilyenkor inkbb mondjuk azt, gondolkodunk a dolgon,

130 m i n t s e m m i n d j r t n e m e t m o n d a n n k . ltalban j okkal k r n e k valamit, a m i r t is v l a s z u n k a t m e g kell gondolnunk. A legjobb, ha m e g t u d j u k krsk indokt s elgondolko dunk, mieltt vlaszolnnk. H a mindjrt nemet mondunk, vagy ksbb e n g e d k e n y e k lesznk, akkor megtanuljk, h o g y a d d i g n y z h a t n a k b e n n n k e t , amg g y i s teljestjk krsket. Ez n e m azt jelenti, h o g y m i n d e n t m e g kellene a d n u n k nekik, a m i t csak krnek, de inkbb gondoljuk meg, mieltt igennel v a g y n e m m e l vlaszolunk krskre.

felelssg

Az e l s d l e g e s szably, h o g y kevs s z a b l y t l l t s u n k fel s tbb viselkedsi i r n y e l v e t . Ha az indigkk g y e r e k e k elveket l t n a k m a g u k eltt, azt legjobban a vals letben t u d j k feldolgozni. S e g t s n k nekik a szvbl jv erklcsi sg k i a l a k t s b a n . H a n e m l e s z n k m r velk, kapcsolata ikat s d n t s e i k e t a szeretet tpllja majd, s n e m vrnak addig, a m g valaki, aki t e k i n t l l y e l rendelkezik, m e g m o n d ja, m i t kell t e n n i k . A l e g t b b e m b e r n e m reagl jl a pa r a n c s o k r a . J o b b , ha szeret s b i z a l m a s trsak v a g y u n k , aki t a n c s o k a t ad, m i n t s e m t e k i n t l y e s nevelk. l l t s u k fel a k o r l t o k a t m i e l t t m g b r m i t i s elvrnnk. A z elvrsokat a l a k t s u k a g y e r m e k szintjnek megfelelen. L e g y n k t r e l m e s e k a g y e r m e k i feleltlensggel, hagyjuk, hogy g y e r m e k n k a t e r m s z e t e s s l o g i k u s k v e t k e z m n y e k b l ta n u l j o n . Beszljnk m e g d o l g o k a t a g y e r e k k e l , adjunk nekik beleszlsra lehetsget. Bzzunk bennk, mert biztos, hogy megrdemlik.

kulcs a szeretet

N e feledjk, h o g y g y e r m e k n k n e k u g y a n a n n y i elz l e t e ( v a g y t b b ) volt, m i n t neknk, h o g y u g y a n o l y a n

131 s p i r i t u l i s lny, m i n t m i m a g u n k ; sajtos t a p a s z t a l a t o k k a l , tehetsggel, Gyermeknk Minket megtanuljon, karmval, azrt lttt tulajdonsgokkal testet, hogy hogy rendelkezik. legyen. leckket bizonyos velnk hogy

vlasztott

szlknek,

bizonyos

tapasztalatokat

megljen,

t u l a j d o n s g a i t fejlessze. A z l e t b e n s p i r i t u a l i t s u k g y e n gbb t e r l e t e i t fejlesztik. Ez n e m m e n t fel b e n n n k e t a szli felelssg all, de felment az all, h o g y feleljnk azrt, h o g y g y e r m e k n k miv vlik. S z e l l e m i l n y e k k n t e g y e n l e k v e l n k . Ez al k a l o m m a l m i n k e t vlasztottak szlknek, lehet, h o g y ko rbban mi v o l t u n k az g y e r e k e i k . T u d j u k , m i t szoktak m o n d o g a t n i a szlk: Vrj csak, m g n e k e d is lesz majd e g y g y e r e k e d ! R e m l e m , u g y a n o l y a n lesz, m i n t a m i l y e n te v a g y most." Lehet, h o g y ez az, a m i r t ez a l k a l o m m a l pp a g y e r m e k n k . J o b b a n h a s o n l t u n k g y e r m e k e i n k r e , k jobban h a s o n l t a n a k rnk, m i n t a h o g y azt hajlandk vagyunk elismerni. A fejldsre a l e g n a g y o b b l e h e t s g n k a m s o k k a l val kapcsolatainkban rejlik. A h o g y m a g u n k a t t k r z d n i lt juk bennk, m e g t u d h a t j u k , h o g y kik v a g y u n k valjban. H a megltjuk, h o g y g y e r m e k n k m i t akar j e l e z n i s mi l y e n fejldsi lehetsgeket akar m i n d a m a g a szmra, mind neknk, akkor a p r o b l m k kevsb lesznek n y u g t a lantak. Azzal csak s l y o s b t j u k a h e l y z e t e t , ha aggdunk, szitkozdunk v a g y m e g p r b l u n k elszkni a kihvsok ell, a m e l y e k e t g y e r m e k n k llt elnk. F i g y e l j k meg, mi a f raszt a g y e r m e k b e n ; aztn nzzk, m i r e t a n t ez bennn ket. A m i n t ezzel foglalkozunk, e r l k d s n k m e g s z n i k s a kapcsolatunk javul. Ne feledjk m e g l t n i a h e l y z e t hu moros oldalt, rezzk a szeretetet, a m i t ez irnt az igen klnleges e m b e r irnt rznk. Erezzk m a g u n k a t megtisztelve, h o g y m i n k e t vlasztot tak. Sznjunk rjuk idt, figyelmet, m i n d e n e k e l t t le g y n k odaadak. Ez a szeretet. A g y e r m e k e k a fontos ese-

132 m e n y e k r e e m l k e z n e k , n e m p e d i g arra, h o g y a z h n y s z o r trtnt m e g . Ismt Rbert P. Ocker szlal meg. Nevelknt, lleks p e c i a l i s t a k n t " mondja a kvetkezket az albbiakban.

Llekkzpont utazs
Rbert P. Ocker
E g y kzpiskols csoportban a felinduls kezelsrl volt sz. M e g k r t e m a csoportot, h o g y rjk le e g y jelents, ide l t a p a s z t a l a t u k a t . A z t n ezeket szban megbeszltk. Az volt a szndkom, a h e l y z e t m e g k n n y t s e rdekben, h o g y az nbecslsre sszpontostsunk. E g y n y o l c a d i k o s fi felllt s magabiztosan megkrdez te: Tudja-e, h o g y mi volt az e l m l t szz v legjelentsebb e s e m n y e ? " A g y e r e k e k e g y m s r a nztek, majd rm, aztn n e m m e l feleltek. Aztn ez az indigkk g y e r m e k szintn azt felelte: Az, hogy n m e g s z l e t t e m " . A tbbi g y e r e k elkezdett nevetni, m i n t amikor a g y e r e kek l t a l b a n nevetnek, ha k n y e l m e t l e n l rzik magukat, v a g y v a l a m i t n e m rtenek. Ereztem, h o g y az osztlyban l v e n e r g i a a l a c s o n y a b b rezgsbe m e g y t. K n n y e d n s tisztelettel f o r d u l t a m a g y e r e k fel s blcs, u g y a n a k k o r za varodott s z e m e i b e nztem. Azt m o n d t a m neki: Szval most m r tudjuk. N a g y o n rlk, h o g y itt vagy. Kszn jk, h o g y m e g t a n t o t t l b e n n n k e t arra, hogy a nevets s a bkessg l e g y z i a dht s a felindulst."

133 A g y e r e k viszonozta mosolyomat. Ismt r e z t e m az ener gia vltozst, ez a l k a l o m m a l a bkessg energija volt jelen. Az i n d i g k k g y e r e k e k b i z a l m a s o r s d n t a jvjk szempontjbl. A g y e r m e k v e l e s z l e t e t t n b e c s l s n e k a m e g r z s e m e s s z e n a g y o b b rtk, m i n t b r m e l y elsaj tthat t a n a n y a g m e g t a n u l s a . Adjuk meg nekik a szks ges tudst, de k z b e n vjuk az n m a g u k b a v e t e t t bizal mat, m e r t e n n e k a l a p j n m u t a t k o z i k m a j d m e g I s t e n b e vetett b i z a l m u k is. A kicsik kzl sokan nem felejtettk m g el az e g y n i s gkn keresztl sugrz a r a n y " a n g y a l t . A mi feladatunk, hogy g y neveljk ket, hogy errl ne is feledkezzenek m e g ! Ha ltjuk szpsgket s tkletessgket, ha ismerjk ltk rk valsgt, ha ezt a szemkben rezzk, mssal n e m tu dunk segteni nekik, csak ha ezt a t u d t u k r a hozzuk. Hozzuk ki a legjobbat bellk, azokbl is, akikkel csak sszehoz a sors. Ne trdjnk azokkal, akik n e m ltjk hal hatatlansgukat; lssuk szellemisgket, a m e l y m e g p r b l a s z e m l y i s g b e n tptalajra lelni. T u d a s s u k ezt velk. Kap csoldjunk ehhez: segtsnk nekik. S e g t s n k e g y m s i k di menzit thozni s l e g y n k a kicsik l m p i n a k m e g g y j t i !

A Egy

jtk embert mint ha

ereje: egy

az

Univerzumra

nyl kapu megismernk,

ra jtk ven (Platn)

utn jobban

egy

keresztl faggatnnk"

Szval lttam, Knyvet De

prbltam hallja, nztem,

hozzfrni,

m aligha rti. mit r felle, belle.

tudatlan

maradtam

134 Haj, adnk n arany karperecet, csak rtenm ezt a gyereket! Nem kell arany - szlt vissza Inkbb jtssz velem, (ismeretlen buta szl!"

klt verse*)

A m i k o r jtszunk velk, az a n g y a l o k is jtszanak a csilla gokban. Az gi jtsztereken az Alkotval folyik ilyenkor az rmteli jtk. A szeretet jtka ez; az ajndkozs s az ajndk elfogads. Tanuljuk el tlk s tiszteljk ket ezrt. r t a t l a n s g u k k a l a felttel nlkli szeretetre tanta nak. Ezzel a szeretettel kell rklnik majd a vilgot. E l m j k b e n s szvkben a fldrl kialakult kp tallha t. Az i n d i g k k g y e r m e k kldetse, h o g y felksztse az e m b e r i s g e t a szeretetre. L s s u k meg, h o g y a ma elkpzelt vilg a holnap valsga. Erezzk t e n n e k a kpzelernek a jtkossgt. A szabad vlaszts e n e r g i j a lesz majd az, a m i felgyorstja a vilg e g y e t e m fejldst. H a l l g a s s u k m e g ket, ne hagyjuk elsor vadni l e l k k vilgrl alkotott kpt. sztnzzk ket: ad j u n k ihletet terveikhez. g y mi is hozzjrulunk a fldi b kessg eljvetelhez. Ok m r ismerik a bkt s a csendet. C s e n d d e l t a n t a n a k b e n n n k e t is, h o g y jobban megrtsk emberi mivoltunkat.

* Hevesi M i h l y fordtsa

135 Nevessnk velk!

A nevets a kulcs a g y e r m e k l e l k h e z ! H a l l g a s s u k neve tsket. A h o g y nevetnek a csillagok, sugrozzk r m k e t felnk. Nevetsk rm s r e m n y s g arra, h o g y a fldnk re j napsugr hull, a m i ltal a szabad vlaszts s a n e v e t s bolygjv vlik majd. T l komoly szndkaik vannak g y e r m e k e i n k n e k ? Mi a h e l y z e t a felnttekkel? N e m p l d a m u t a t s u k k a l kell tanta niuk a kisebbeket? N e v e s s n k e g y t t s fogjuk fel, h o g y er re a kicsiknek is szksge van. A lelkk, a csillagok, a vilg e g y e t e m kvnsga ez. A nevets szksges a fld s z m r a , hogy szeretetet, rmet s bkt tudjon sugrozni. s most lssuk J a n s Nancy Tappe utols interjjt.

Az indigkk spiritualits
Jan Tober interjja Nancy Ann (harmadik rsz) Tappe-pel

- Nancy,

ezek a gyerekek elszr vannak itt a fldn?

- N m e l y i k k igen. Vannak n h n y a n , akik a h a r m a d i k dimenzit m r e g y s z e r e l h a g y t k , vannak, akikrl gy hiszem, hogy e g y msik bolygrl rkeztek. Ez az interpla netris v a g y bolygkzi indigkk, akiket n i n t e r d i m e n zionlisnak hvok. De a mvsz, a konceptualista s a humanista mr volt a fldem s keresztlment a sznskln.

136 - Van karmjuk?

- Igen, lehet nekik karmjuk, n e m s z a b a d u l t a k fel alla. Ha szletsk s ktves koruk kztt figyeljk meg ket, akkor m g e m l k e z h e t n e k korbbi leteikre. U n o k m r l r e n g e t e g kedves t r t n e t e m van. Napokig t u d n k m e s l n i . Egyszer, a munkbl hazatrve, l n y o m a t s u n o k m a t otthon t a l l t a m - t vig n l a m laktak. L n y o m azzal fogadott, hogy a m i t C o l l n most elmesl, biztos k e d v e m r e lesz majd. Collin erre azt mondta: Nem, n e m a k a r o m e l m o n d a n i . " L a u r a azonban azzal biztatta, h o g y mondja csak el, mert n szeretem az ilyesfle trtne teket. A z t n C o l l i n n a g y o n g y o r s t e m b e n a kvetkezket m o n d t a : Csak azt m o n d t a m a n y u n a k , h o g y amikor M a g g orszgban ltnk, n e m volt az a n y u k m , h a n e m a bar tom volt, s a h o g y az id eltelt, mi sem voltunk tbb." Er re azt m o n d t a m : r d e k e s . " M a j d r m nzett, nevetni kez dett, azt m o n d t a , h o g y Csak k i t a l l t a m " . Azt vlaszoltam neki, t u d o m , h o g y m i n d a n n y i a n k i t a l l u n k nha dolgokat, de kzben a r r a g o n d o l t a m , h o g y e g y ktves g y e r e k honnan hallott volna M a g g orszgrl? szrevettem idkzben, hogy szmos indigkk beszl m s korokrl. L a g u n a Beach-i megbzim, tbb ven keresz tl a t a n t v n y a i m is voltak. Egyik napon azzal hvtak fel, hogv nagv gondjuk van, megbeszlhetnk-e velem szem lyesen. M e g e b d e l t e m , majd felkszltem a fogadsukra. A p r o b l m a az volt, hogy a ktves k i s l n y u k hrom nappal azeltt, felbreds utn kzlte, hogy terhes, hogy srgsen vissza kell m e n n i e N e w Yorkba. Azt is mondta mg, h o g y van e g y l n y a a napkziben, h o g y sznszn. S z e l l e m l t n e m m e l p r b l t a m n y o m o n kvetni az el mondottakat. A kvetkezket g o n d o l t a m : A m e n n y i r e n ltom, t n y l e g e g y sznpadi sznszn volt, a sznhz ki g y u l l a d t . A p n i k b a n , a m i n t m i n d e n k i meneklt, megbot lott s e g y k e l e m resett, ami all n e m tudott kiszabadul ni. A m i k o r a tzoltk megrkeztek, m g n e m volt teljesen

137 hallra gve, de megfulladt az, oltfolyadktl, m i v e l n e m tudtk, h o g y ott van. A k i s l n y erre emlkszik s hisztri kus d h r o h a m o k b a n tr ki, m i k z b e n azt vlti, h o g y neki N e w Yorkba kell m e n n i e . " H r o m napja csinlja ezt, azrt kerestek fel, m e r t n e m tudjk, mitvk l e g y e n e k . Menjenek haza, ljenek le a l n y u k h o z , mondjk neki a kvetkezket: ' M e l a n i e figyelj rnk! Te most e g y m s i k letet lsz. A l n y o d idsebb n lad, valaki m s v i g y z r. N e m v a g y terhes s n e m N e w York-ban lsz. Ez e g y m s i k let! Beszljenek hozz, mint ha felntt volna." Ksbb elmondtk, h o g y m i u t n megfo gadtk tancsomat, M e l a n i e n e m beszlt errl tbb.

Indigkk

trtnetek

A fiam terhes bartnjvel hazakltztt. H a m a r ssze hzasodtak, de mg tindzserknt el is vltak. A l n y elkl tztt s a g y e r m e k t nevelszlknek akarta adni. letem legnehezebb idszaka volt ez. Rossz volt rgondolni, h o g y az els unoknkat valaki m s fogja felnevelni! De szeren csre mskpp dntttek s jra e g y m s r a talltak. Egyik reggelen, hat httel a g y e r m e k szletse eltt, fel b r e d t e m s kszldtem a m u n k a h e l y e m r e , amikor e g y lnk szn fnyoszlopot v e t t e m szre a n a p p a l i b a n . Db benten l l t a m s nztem. Aztn a fny h a l v n y o d n i kezdett. Arra gondoltam, hogy a nap volt csupn, v a g y v a l a m i l y e n ms fnyjelensg. A kvetkez napon azonban szintn ott volt. Ezttal behztam a fggnyket, de mg m i n d i g lt szott! Reggeli kzben e l m o n d t a m frjemnek a ltottakat, de nem igazn hitt nekem. A fnyoszlop e g y hten k e r e s z t l m e g j e l e n t n e k e m , de senki sem hitte el. Htfn reggel, e g y h t r e r, h o g y el szr l t t a m , i s m t e l t e n m e g j e l e n t a fnyoszlop. Ezttal a frjem is kibjt az g y b l s is m e g n z t e . D b b e n t e n ll t u n k m i n d a ketten. Bels b i z o n y o s s g o t r e z t e m , h o g y

138 e g y a n g y a l rkezett, h o g y elksztse a g y e r m e k szlet st. A fny u n o k n k m e g s z l e t s i g m e g j e l e n t , m g pr h n a p p a l a z u t n is. T u d t a m , h o g y k l n l e g e s e m b e r k e szletett, de azt nem, h o g y m e n n y i r e . A m i k o r k e z e i m b e n tartottam, az volt az r zsem, h o g y i s m e r e m t, n e m csak m i n t unokmat, hanem m i n t h a korbban m r e g y t t lettnk volna valahol. N h a g y tnt, tart a k e z e i b e n e n g e m . A m i k o r a k i s l n y hrom hnapos lett, kezeit a m e n n y e z e t fel emelte, n megkr d e z t e m tle, h o g y ltja-e az a n g y a l t ? T u d o m , furcsn han gozhat, de ltni l e h e t e t t barna szemeiben az igen"-t. A h o g y az id telt, n y i l v n v a l v vlt, hogy e g y klnle ges g y e r m e k e t k a p t u n k . A k i s l n y n a k a legsajtosabb napi rendje volt s s z a b l y t a l a n idkznknt aludt; g y tnt, n e m szeret a l u d n i . A m i k o r 18 hnapos lett, elmondta, hogy igazbl l m o d n i n e m szeret. A m i k o r ktves lett, m e g t a l l t n h n y babt azok kzl, a m e l y e k m g az e n y m e k voltak g y e r e k k o r o m b a n . Felll totta a l e g n a g y o b b a t , Olive-nak nevezte. Egy ktves g y e r mektl n e h e z e n v r h a t el, hogy ismerje ezt a nevet, de m g klnsebb, h o g y az n d e s a n y m a t is gy hvtk, aki rl soha n e m b e s z l g e t t n k u n o k m eltt. Az d e s a n y m kt vvel J a s m i n e s z l e t s e eltt h u n y t el. J a s m i n e azt is m o n d j a nha: Mirt msz el E d ? " Az d e s a p m a t Ednek hvtk. S z l e i m 42 ve ltek egytt, amikor desapm meghalt. J a s m i n e - n a k l e g a l b b h r o m vlasztsi l e h e t s g e t kell a d n i m i n d e n b l . N e m e n g e d i , h o g y felolvassuk neki a Jjszakt, H o l d " - a t . I n k b b e g y m a g b a n jtszik, g y e r e k f i l m e k e t nz, j t s z i k a porban, cskokat dob a hold fe l, t k a r o l j a a fkat, v a g y b e t e g felntteknek bbi r e i k i t " a d . Ezt hvja gy. E m l k s z i k d e s a n y j a m h b e n a vrre, a m i k o r m g ott volt. Azt mondja, h o g y n e m r e z t e ott jl m a g t . Elfogad ja, h o g y s z l e i n e m l n e k e g y t t , m i n d k e t t j k e t s a h o z z t a r t o z i k a t i s s z e r e t i . M i n d e n g y e r e k e t szeret, e g y

139 igazi kis bkt. N e v e J a s m i n e B r o o k e V a n E t t a s most h r o m s fl v e s . " ( M a r y s Bili VannEtta) Egy ktves indigkk g y e r m e k n e k , N i c h o l a s n a k va gyok az apja. A szls ta felesgemnek, L a u r n a k pajzsmi rigy nagyobbodsa van. Egy szerdai napon megkrtk, hogy mintavtel cljbl jelenjen m e g e g y opercin, aztn az opercit ttettk pntekre. Ekzben n a Dubro E l e k t r o m g n e s e s Mezt k i e g y e n s lyoz p r o g r a m o t t a n u l m n y o z t a m (lsd az 5. fejezetet). Fel fedezni s hasznlni azt az energit, a m e l y m i n d n y j u n k a t krlvesz, gondoltam, csodlatos tapasztalat volt a s z m o m r a . gy kivl alkalom knlkozik arra, h o g y ezt az

energit most j clokra hasznljam. M g felesgem g y g y u l s r t imdkoztam, e g y zld n y a k l n c o t v i z u a l i z l t a m Laura n y a k n a p a j z s m i r i g y e kzelbe (mivel felesgem k szer kiskeresked, ez pp megfelel volt). Egy hten keresz tl energit kzvettettem a lnc fel, a m g L a u r a e r e d m n y e i t vrtuk. N e m voltam klnsen r z k e n y erre az ener gira, soha n e m voltam kpes m e g l t n i , de biztosan t u d t a m , hogy jelen van s h o g y a mdszer m k d i k . Egy httel azutn, hogy L a u r a m e g k a p t a az els operci ra szlt telefonhvst, N i c h o l a s a felesgem arcra m u t a tott s azt m o n d t a : Zld" - ltta volna az e n e r g i t ? M a j d leesett az l l a m ! Soha nem e m l t e t t e m k s r l e t e m e t senki nek, legkevsb ktves g y e r m e k e m n e k ! Felesgemnek s e m m o n d t a m semmit, mert ezoterikus r d e k l d s e m e t g y e r e kesnek tallta. Felesgem azt ltta, hogy N i c h o l a s az orrra mutat, ezrt a zsebkends dobozhoz ment, hogy zsebkendt v e g y e n el, de nem volt semmi az orrn. Nicholas megismtelte: Anyu, a fejed lett zld." Csak azt felttelezem, hogy N i cholas lthatta a zld energit, a m i t n hoztam ltre L a u r a szmra. Ott volt. T n y l e g mkdtt volna a dolog? Szk sgtelen mondanom, hogy ezt j jelnek tartottam.

140 M g u g y a n a z o n a r e g g e l e n L a u r t felhvta az orvos, h o g y vrnak rnk. A flmetszs e r e d m n y e i negatvak vol tak, n e m volt s e m m i k o m p l i k c i . " (John O w e n , a ktves N i c h o l a s apja) Azt l m o d t a m , h o g y kpes v a g y o k paprlapokat a ke z e m h e z vonzani, m i n t h a csak valami paprvonz m g n e s lenne a tenyeremben. Az lom a n n y i r a l n k e n lt tovbb, hogy aztn olvass kzben a knyvet m e g p r b l t a m anlkl lapozni, hogy hoz z n y l t a m volna. Aja ltott e n g e m s megkrdezte, mit csi nlok. Azt vlaszoltam, h o g y s e m m i t . Erre : megprblsz lapozni, anlkl, h o g y kzzel a knyvhz n y l n l ? " Igennel vlaszoltam, erre azt m o n d t a : Csak arra van szksged, h o g y becsukd a szemed, lsd Istent s m a g t az elvgzett dolgot. Aztn m e g t r t n i k . " M a j d megkrt r, hogy prbl j a m meg, s a m i l y e n g y e r e k e s , a m g becsuktam a szemem, lapozott e g y e t . " ( C h e r y l R o y l e , Aja R o y l e hatves kislny desanyja) M a t h e w tkletesen megfelel az Indigkk g y e r e k ler snak. A m i k o r utoljra k a r c s o n y k o r nlunk jrt, masszzs r a v i t t e m M r s . Obbi H a r r i s h o z , aki g y g y t . M a t h e w n e m csak azt lltotta, h o g y feje fltt fnyeket lt, hanem azt is, h o g y a fejn ktszer e l e k t r o m o s s g suhant t. Istenhez val visszatrsrl s a hamvasztsrl beszlt." ( S u n n y Greenberg, a hatves M a t h e w n a g y m a m j a ) Dr. Doreen Virtue lelki vezet. Az t e l j e s t m n y e val j b a n a s p i r i t u a l i t s s a g y a k o r l a t i valsg tvzetbl ll. A kvetkezkben mondanivaljnak lnyegrl olvasha tunk. A n e g y e d i k fejezetben is megszlal Dr. Virtue a figye l e m h i n y r l s a h i p e r a k t i v i t s r l , azonban fontos, hogy az i n d i g k k g y e r e k e k s p i r i t u l i s m e g n y i l v n u l s a i v a l kapcso l a t b a n is m e g i s m e r j k nzeteit, ezeknek majd az azonosts ban lesz fontos szerepk. Ezrt ezeket is bemutatjuk.

141

Egy indigkk gyermek szljnek lenni


Dr. Doreen Virtue
A g y e r m e k e k h e z , a g y e r m e k k o r h o z val k a p c s o l a t o m n a k vegyes httrre van. Kt tizenves fi a n y j a vagyok, pszi cholgus, rgebben e g y felntt fggsgi p r o g r a m o t vezet tem. Ezenkvl a metafizika letfogytiglani dikja s az an gyali vilgban dolgoz j s - g y g y t v a g y o k . M i n t m i n d e n k i ms, valamikor n is g y e r m e k voltam s jl e m l k s z e m a nvekeds p i l l a n a t a i r a . nk is b i z o n y r a emlkeznek arra, mindenki gyerekknt gy felnttnek rzi reztk, hogy felnttek, akiknek csupn aprcska a testk. Gyakorlatilag gyermekkorban magt. Azt hiszem, ez a reinkarnci c i k l u s a i b a n g y k e r e dzik. M i n d a n n y i a n rett lelkek v a g y u n k , azonban a bel pskor g y e r m e k k n t kell jrakezdjnk m i n d e n j letet. A felnttek m g i s g y a k r a n g y kezelik a gyerekeket, mintha azok g y e r e k e k " lennnek. Elfelejtik, h o g y amikor velk beszlnek, nem klnbzik attl, m i n t h a e g y felnttel beszlnnek. A g y e r e k e k u g y a n a z t a tiszteletet vrjk el s rdemlik meg, m i n t amit a felntteknek m e g a d u n k . N e m vletlen, hogy az vezred vge fel a f i g y e l e m h i n y s a hiperaktivits krkpnek m e g l l a p t s a egetver m reteket lttt. 1990 s 1995 kztt azoknak a szma, akik fi g y e l e m h i n y r a s a hiperaktivitsra R i t a l i n t ( m e t h y l p h e n i date chloride-ot) szednek, tbb mint a d u p l j r a ntt - lla ptja meg J o h n Hopkins Orvosi E g y e t e m t a n u l m n y a . A Gygyszer Szablyozsi Hivatal (Drug Enforcement A d m i n i s t r a t i o n ) arrl tesz jelentst, h o g y a g y g y -

142 s z e r e k f e l r s a e b b e n az v t i z e d b e n 600 szzalkosra ntt. A D E A s z e r i n t a R i t a l i n a n n y i r a n p s z e r v vlt, h o g y n h n y i s k o l b a n a d i k o k 20 s z z a l k t kezelik vele. J o h n L a n g j s g r r e c e p t " g e n e r c i n a k hvja korunk g y e r e k e i t s m e g e m l t i , h o g y ha a k e z e l s e k i l y e n m r t k ben nnek, 2000-re n y o l c m i l l i a m e r i k a i g y e r e k fogja s z e d n i ezt a g y g y s z e r t . A p r o b l m a e g y tfog t a n u l m n y szerint az, h o g y a g y g y s z e r javtja u g y a n az iskolai helyzetet, de az otthonit n e m . A h e l y z e t azonban csalka, u g y a n i s a hadsereg vissza utastja azokat a jelentkezket, akik 12 ves koruk utn R i t a l i n t szedtek. Vilgos teht, h o g y a g y g y s z e r e k nem fe lelnek meg a trsadalmi ignyeknek. A g y e r m e k pszichotropikus kezelse jl tkrzi vilgm ret k n y e l m e t l e n s g r z e t n k e t a g y g y s z e r e s kezelst il letleg. A kszbn l l u n k annak, h o g y a rgi energit ma g u n k m g t t hagyjuk; ez az i r i g y s g e n , versenyszellemen, s k a p z s i s g o n alapult, o l y a n j korba lpjnk, a m e l y az egysgben elrhet versengsben, szereteten s tudson a l a p u l m a j d : a rgi utat e n g e d az jnak. g y t n i k , m i n d e n k i , m g a s p i r i t u l i s n legvisszafog o t t a b b a k is t u d a t b a n v a n n a k az elttnk ll vltozsok nak. L e l k i t a n c s a d i g y a k o r l a t o m b a n mostanban m i n d e n hjjal m e g k e n t z l e t e m b e r e k j n n e k s rdekldnek: mi fo l y i k m o s t a v i l g b a n , h o g y a n l h e t n n e k r t e l m e s e b b le tet? P r vvel ezeltt ezek az e m b e r e k n e m is kzeledtek volna s e m m i fel, a m i a l t h a t jelensgeken t l m u t a t . M o s t h a j l a n d a k b e n z n i a j e l e n s g e k m g is, m i u t n r e s z m l t e k , h o g y az a n y a g i v i l g n e m nyjt sem biztons got, s e m b o l d o g s g o t . M g g y is, a m i k o r a t m e g e k vrjk, v a g y legalbbis ke resik az elkvetkez vltozsokat, mi m g m i n d i g kollekt vn a rgi szoksainkhoz ragaszkodunk. Ellenllunk annak, h o g y m s k p p t e g y n k dolgokat. Pldul tovbbra is tl keznk, v e r s e n y z n k , e l h i s z z k a korltokat s a vgess gt. N e m v a g y u n k teljesen szintk sem magunkhoz, sem

143 msokhoz, sokszor udvariassg s a politikai korrektsg mg rejtzkdnk. A most testet lttt g y e r e k e k azonban klnbznek a ko rbbi generciktl. J okkal hvjk ket a fny g y e r e k e i nek", Az vezred g y e r m e k e i n e k " v a g y Indigkk g y e r e keknek". Ezek a g y e r e k e k igen tudatosak, r z k e n y e k s szinte szellemltk. N e m trik az szinttlensget s a becstelensget. Tudjk, hogy mikor h a z u d i k v a l a k i ! Kpzeljk el teht, m i l y e n nehz ezeknek a g y e r e k e k n e k e g y szinttlen iskolarendszerben nevelkedni: Tegynk gy, m i n t h a jl reznnk itt m a g u n k a t . Ne is beszljnk ar rl, mekkora k n y s z e r t jelent az neknk, h o g y ide kell jn nnk tanulni o l y a n dolgokat, a m e l y e k r l n e m tudjuk, h o g y az letben van-e g y a k o r l a t i hasznuk." T b b n y i r e a szlk s e m szintk a g y e r e k h e z . Elrejte nek a g y e r e k ell dolgokat, sokszor igazi r z e l m e i k e t v a g y v a l a m i l y e n s z g y e l l n i val szoksukat, p l d u l italozgatsukat. Azonban ezek a g y e r e k e k sztnsen rzik, h o g y mi az igazsg, tudjk, h o g y v a l a m i nincs rendjn. M e g k r i k nha anyjukat v a g y apjukat, h o g y erstsk m e g ket rzseik ben. Ha a szlk letagadjk az igazat, a g y e r e k n l egszsg telen ktsgbeesshez vezethet. rtelmezni az rzseikben hazugsgainak t k r b e n . Az indigkk g y e r e k e k most e g y szent cl r d e k b e n l tttek testet: e g y j tisztessgen, e g y t t m k d s e n s sze reteten alapul t r s a d a l o m hrnkei k. M i r e elrik a felntt kort, vilgunk l n y e g b e n fog klnbzni attl, a m i t ma napsg lthatunk. N e m lesz erszak s versengs; kpesek lesznk i g n y e i n k k i m u t a t s r a , ezrt n e m lesz szksg m sokkal versenyezni. Termszetes t e l e p a t i k u s kpessgeink jralednek majd, ezltal a hazugsg e l l e h e t e t l e n l . M i v e l mindenki kpes lesz rzkelni az l l n y e k kztti e g y s get, a megfontoltsg uralkodik majd m i n d e n h o l . Amikor a g y e r e k e k Isteni kldetst kell e g y e n g e t n n k , szlknt h a t a l m a s k a r m i k u s felelssgre vonsnak tesszk A g y e r e k e k n e m tudjk igazsgot szleik megjelen

144 ki m a g u n k a t ; legfontosabb, h o g y a g y e r e k e k e t spiritulis si kerre vezessk. H o g y ezt elrjk, n a g y o n szintnek kell l e n n n k velk. A m i k o r a g y e r e k krdez valamit, mondjuk az igazat, m g ha az n e h e z n k r e esik is. G y a k r a n imdko zom segtsgrt, h o g y a m i k o r g y e r m e k e m m e l beszlek, az igazsgot szeretettel t u d j a m e l m o n d a n i . Ha az igazsg kel l e m e t l e n l r i n t bennnket, mondjuk m e g nekik. N e m kell a g y e r m e k e t b i z a l m a s u n k k nevelni, de fontos, hogy rz seinket szintn megosszuk velk. g y pldakpp vlunk, a g y e r e k e k m e g t a n u l j k , h o g y a n tiszteljk rzseiket.

gyermekszl kapcsolat

lelki

meggygytsa

M i n d e n szl krdse mgtt, a m e l y g y hangzik: Mit t e g y e k a g y e r e k e m m e l ? " e g y mgttes kijelents van, a m e l y azt mondja: S z e r e t n m megvltoztatni a g y e r e k e m e t " . A szl krdse valtlanul elferdti a mgttes szndkot, a m e l y n e k clja az, h o g y a g y e r e k a szlnek alvesse magt. A m i k o r azt akarjuk, h o g y valaki m e g t e g y e n valamit, sajt a k a r a t u n k a t akarjuk e g y n i s g r e rerltetni. Kz ritkn m kdik, m a j d n e m m i n d i g balul t ki, klnsen a magas spiritualitssal rendelkez e g y n e k n l , mint pldul az indig kk g y e r e k e k n l . Az llatok is rzik, h o g y ellenrzsnk al kvnjuk vonni ket, s m g azok is lzadnak ez ellen, mivel rreznek a g g o d a l m u n k r a . G y e r m e k e i n k bennnket bks nek s biztonsgot nyjtnak szeretnnek ltni. Ha knysze rtjk ket, b i z o n y t a l a n o k k s flnkk vlnak. A m i k o r g y e r m e k n k v a l a m e l y i k hzsa kihoz a sod runkbl, els lpsknt lljunk ellent a hirtelen reakcinak. A d j u n k m a g u n k n a k t perc pihent. Vonuljunk vissza a fr dszobba v a g y m s n y u g o d t h e l y i s g b e , aztn csukjuk be a s z e m n k e t s l l e g e z z n k m l y e k e t . Imdkozzunk lelki segtsgrt Istenhez, az a n g y a l o k h o z , v a g y a fldre szllt ta n t m e s t e r n k h z . Klnsen j mdszer az, amikor elkp zeljk, h o g y az egsz gondot tadjuk a S z e l l e m n e k . Sokszor

145 kpzelek el e g y a n g y a l t , akinek a kezben e g y risi vdr van s n ebbe belerakok m i n d e n t , ami aggaszt. A m i k o r b kessget rzek ezutn, tudom, h o g y a dolgok r e n d b e fognak jnni. Ezt m i n d i g csodk" kvetik. Msodszor pedig tartsuk szem eltt a h e l y z e t e t . Mi v lasztottuk, hogy az v e z r e d v l t s eltt a fldre jjjnk, m i n t l m p a g y j t o g a t k " , akik g y e r m e k e i k n e k m e g v i l g t jk majd a bejrand utat. Mi vlasztottuk ket g y e r m e knknek. Ez a legfontosabb s m i n d e n e g y b k e v s b az. A m i k o r majd let utni skrl figyeljk t a p a s z t a l a t a i n k a t , azokat a pillanatokat rezzk majd a legsikeresebbnek, a m i k o r pldt m u t a t t u n k g y e r m e k n k n e k . N e m a z lesz majd fontos, h o g y a k o n y h a tiszta-e, v a g y a g y e r e k n k j j e g y e t hozott-e haza az iskolbl. Csak a szeretet k r d s e i re e m l k e z n k majd vissza. Harmadszor pedig vizualizljuk, h o g y m i l y e n kapcsola tot szeretnnk g y e r m e k n k k e l . S z l k n e k ezt veken ke resztl tancsoltam s j e r e d m n y e k e t rtek el vele. Az e g y i k a n y u k a t r e l m t vesztve keresett fel, arrl panaszko dott, hogy g y e r m e k e rosszul viselkedik. M o n d a t n a k kze pn szavba vgtam: arrl panaszkodik, h o g y a l n y n a k szmos hibja van. T a l n ezt is a k a r j a ? " Rmnzett, mint a h o g y rltekre nz az e m b e r : N e m , persze, hogy n e m akarom". M i n d e n esetben - v l a s z o l t a m - azt tapasztaljuk, a m i t igaznak tartunk. On azt lltja, h o g y a l n y a rosszul visel kedik s addig, a m g az On s z m r a ez az igazsg, ezt is fogja tapasztalni." Az a n y u k a , rtelmes n lvn, mindjrt tudta, mirl be szlek. Vilgoss vlt a szmra, hogy g o n d o l k o d s m d j n kell vltoztatni. S e g t e t t e m neki l n y t kedvesnek, szeretet teljesnek, kzelinek vizualizlni. N a g y rszletessggel v gezte a vizualizcit; pldul ltta magt l n y v a l moziba menni. Pr nappal ksbb arrl szmolt be, h o g y a l n y a ppgv viselkedik, a h o g y a vizualizciban elkpzelte. A ja vuls folyamatos lett, most m r tbb ve tart.

146 N h n y a n b i z o n y r a m e g k r d e z i k majd, h o g y ezzel nem pp a sajt a k a r a t o m a t vettem-e ki a g y e r e k e m r e ? Bzom benne, h o g y ez a vizualizcis g y a k o r l a t abbl indul ki, hogy mindnyjan egyek vagyunk. Nincsenek klnll e g y n e k ; p u s z t n illzi az, hogy klnbznk msoktl. A vizualizci bizonytja, h o g y a b e n n n k e t krlvev embe rek, p u s z t n gondolataink, rzseink s elvrsaink fggv n y b e n j e l e n n e k meg. Nem viselkednk-e msknt klnbz emberekkel? N e m v a g y u n k - e kedvesebbek azokkal az emberekkel, akik kedvelnek b e n n n k e t ? N e m vagyunk-e n y o m o t t hangulat ban, ha negatv e m b e r e k mellett v a g y u n k ? G y e r m e k e i n k sem kpeznek kivtelt ez all. A m i k o r g y ltjuk ket, hogy k Isten szent, boldog, tkletes s csodlatos gyermekei, t e r m s z e t s z e r l e g megfelelnek ezeknek a tulajdonsgoknak.

Rezgsszmvlts Egszsgmegrz

az

indigkk

gyerekek

segtsgvel kivonat,

boltokban

ltezik nvnyi

a m e l y a h i p e r a k t i v i t s r a j a v a l l o t t " . T a l n ezek hatsosak. T u l a j d o n k p p e n az, a m i r l g y g o n d o l j u k , h o g y mk dik, m k d n i is fog. De e n n e k e l l e n r e n n e m v a g y o k n a g y h v e a kls ke z e l s n e k . B i z t o s v a g y o k b e n n e , h o g y akik a r o m a t e r p i t vagy gygynvnyeket hasznlnak, jindulattal teszik ezt, ezrt k r e m , ne r t s e n e k flre. Az n h i t e m abbl a fi lozfibl t p l l k o z i k , a m e l y azt mondja, h o g y m i n d e n c s u p n i l l z i , h o g y h a e g y krkpet m e g l l a p t u n k s va l a h o g y k e z e l n k , a k k o r ezzel v a l s g g tesszk; st m g el is m l y t h e t j k . Eontos, h o g y ne s k a t u l y z z u k be g y e r e k n k e t , ne mond juk, h o g y v a l a m i l y e n h i n y o s s g a van. M g az indigkk g y e r e k kifejezssel is l e g y n k vatosak, ne gondoljuk gyer m e k n k r l , h o g y k l n l e g e s v a g y msoktl klnbz. Is ten m i n d e n g y e r m e k e azonos, mivel m i n d n y j a n e g y e k va-

147 g y n k . Az e g y e t l e n klnbsg az, hogy az a n y a g i vilg e m e lomkpben, ahol g y tnik, h o g y m i n d n y j a n klnb znk e g y m s t l , az indigkk g y e r e k e k n e k e g y e d i , betelje stend cljuk van. Ok sz szerint a jvbl s z r m a z n a k s m g a m l t k r l m n y e i kciztt l fldn ltttek testet. Ezrt tekintsnk g y e r m e k e i n k r e a l e g m a g a s a b b skrl. Tiszteljk bennk az a n g y a l o k a t ppgy, a h o g y m a g u n k ban is s msokban is tiszteljk az a n g y a l i termszetet. Ezt emlkezetnkben tartva l e g y n k Istennel e g y t t g y e r m e knk i r n y t szlei. Istennel s az a n g y a l o k k a l val beszlgetseimbl meg t u d t a m , hogy n a g y o n fontos a testnk megvsa. Ennek n e m hisgi vagy eszttikai okai vannak; csupn a jl han golt, polt, tpllt test r z k e n y e b b az isteni i r n y t s r a . A spiritualitsban fontos, h o g y t e r m s z e t e s mdon m i n l ke vesebb hst e g y n k , v a g y akr ne is e g y n k , a m i t a keleti ramlatok is hangslyoznak, a m i a ptagorszi filozfiai is kola elve is volt e g y k o r (a m o d e r n metafizika s a lelki g y g y t s blcsje). Ennek az az oka, h o g y az l e l m i s z e r e k b i z o n y o s rezgs s z m m a l rendelkeznek. A m a g a s r e z g s s z m tel lehetv teszi a szervezetnek, hogy m a g a s a b b rezgsszmon ljen, gy az e m b e r k n n y e b b e n tud igazi njben idzni. M i n l m a g a s a b b ez a rezgsszm, t e r m s z e t e s intuitv kpess gnk, annl k n n y e b b e n fogja felfogni Istennek, szellemi vezetnknek s az a n g y a l o k n a k az zeneteit. Az lettel teli friss telek, m i n t a zldsgflk, g y m l csk s a gabonacsrk a l e g m a g a s a b b r e z g s s z m m a l ren delkeznek. Az llott, fagyasztott, szrtott v a g y tlftt te lek pedig nagyon a l a c s o n n y a l . A l a c s o n y rezgsszmot tall hatunk m g a cukorban, telsznezkekben, tartstszerekben s a gyomirtkban, a m e l y e k e t a n v n y e k r e p e r m e t e z nek, az utbbiak a hall energijt t a r t a l m a z z k . Adjunk m a g u n k n a k s g y e r m e k n k n e k segt kezet ab ban, hogy a legmagasabb s p i r i t u l i s rezgst elrjk. Fontos az j kor"-ban, hogy v e g e t r i n u s , v e g y s z e r m e n t e s lel-

148 met fogyasszunk. T u l a j d o n k p p e n ez kpezi a hiperaktivits kezelsben jrtas s z a k e m b e r e k tancsainak magjt is. A m d i a - a televzi, az jsg, a mozi, a rdi, az inter net, a m a g a z i n o k - s z i n t g y hordoznak rezgseket. A negativitson, a flelmen v a g y a hinyossgon alapul inform cihordozk r e n d e l k e z n e k a legkisebb rezgsszmmal. A szeretetet hirdetk p e d i g a l e g m a g a s a b b frekvencival. Fon tos, h o g y h z t a r t s u n k a t o l y a n m a g a s rezgsszmon tart suk, a m i l y e n e n csak tudjuk. Cskkentsk a negatv hrek jtktert, ne h a g y j u k a negativitst hordoz jsgokat, ma gazinokat szerteszt heverni a laksban. Imdkozzunk segtsgrt, h o g y g y e r m e k n k lelki i r n y m u t a t s t kapjon, tvol maradjon a negatv informcihordozktl. Imi hat sosabbak lesznek majd, m i n t a dorgls v a g y a fegyelmezs. V g l p e d i g e m l k e z z n k a megbocsts e r n y r e s erejre, h o g y c s o d k n a k lehessnk a tani letnk minden terletn, klnsen a kapcsolatainkban: Ne feledjk, h o g y m a n a p s g n e m okoz n a g y o b b szenvedst s e m m i sem, m i n t amikor e g y vdl gondolatot nem sikerl elrejtennk. De nincs o l y a n fjdalom sem, a m e l y e t a megbocsts ne tudna meggygytani." Azt hiszem, az i n d i g k k g y e r e k nevelsnek vlsga s l y o s a b b n a k tnik, a m i k o r a szl g y e r m e k n e k hzassgbe li gondjait v a g y s z g y e n l e t e s vlst ltja. F g y 18 hnapig tart t a n u l m n y b a n Dr. Patrick J. Killcar s Dr. Patrcia O. Q u i n n a kvetkezket s z r t e le: A kt l e g k r i t i k u s a b b s legbefolysolbb t n y e z n e k az apa g y e r m e k h e z val hozzllsa s bizalma bizonyult. Az a n y k g y a k r a n t e r m s z e t e s e n s felttel nlkl fejezik ki szeretetket g y e r m e k k i r n y b a , klnsen akkor, ha gye rekk e s e t l e n e b b v a g y n a g y o b b odafigyelst i g n y e l , mint a h o g y az a h i p e r a k t i v i t s esetben is fennll. Az apk vi szont, a m e n n y i b e n n e m t a n s t a n a k megrtst a hiperaktivitssal kapcsolatban, ktsgbeessket akr rzelmi eluta stsban is k i n y i l v n t h a t j k .

149 A m e g k r d e z e t t apk kzl sokan i g y e k e z t e k m e g h a t rozni azokat a negatv viselkedsi elemeket, a m e l y e k a hiperaktivitssal fggtek ssze s azokat, a m e l y e k s z e r i n t k a g y e r e k rszrl szndkosak voltak. Kz g y a k r a n az apk nvekv zavarodottsghoz s a vi selkedsre val tlzott sszpontostshoz vezetett. Ez a g y e r m e k - a p a kapcsolatban negatv m e g n y i l v n u l s o k soro zathoz vezet. Azok az apk, akik m e g r t e t t k a hiperaktivits kvetkezmnyeit, ltalban jobban t u d t a k g y e r m e k k pozitv viselkedsre sszpontostani". Ez n e m ksrlet arra, h o g y m i n d e n b e n az apt okoljuk. Tulajdonkppen azt vettem szre, h o g y ha az i n d i g k k g y e r m e k a n y j a megrja v a l a m i l y e n formban az apt, a h e l y z e t m g rosszabb vlik. L n y e g e s , h o g y m i n d e n k i , aki rszt vesz a nevelsben, hajland l e g y e n a megbocs tsra; ez r v n y e s a szlkre, a t a n r r a , az orvosra st a g y e r m e k r e is. Ha a h a r a g t a r t s energijt hordozzuk lelknkben, akkor a sz szoros r t e l m b e n m g e g y e l a v u l t vilghoz ragaszko dunk. Ilyenkor abban a p r h u z a m o s vilgban v a g y u n k , a m e l y e t az En ural. Abban a v i l g b a n a p r o b l m k i r n y t a nak s a kosz g y z . Ezzel ellenttben ll, amikor hajlandk v a g y u n k megbocstani n m a g u n k n a k s a vilgnak: vissza visszk m a g u n k a t a szeretet s a L l e k vilgba. Ebben a vi lgban m i n d e n seb h a r m o n i k u s a n b e g y g y u l . S z e r e n c s r e mr a megbocsjtsra val hajlandsg is elg. A hajland sg kis rse elg a Llek fnynek arra, h o g y m e g m e n t s e n m i n d n y j u n k a t gondolataink illzivilgtl. Az indigkk g y e r m e k igazi ajndk a vilg szmra, ha a helyzethez llekkel kzeltnk, m a g u n k a t is s g y e r m e k n ket is megajndkozzuk. A g y e r e k azrt van itt, h o g y tant son bennnket, mi is azrt v a g y u n k itt, h o g y tantsuk t. A szvbl jv beszlgetsek segtenek rtkelni g y e r m e k n k spiritualitst. A kapcsolat szorosabb, a bizalom m l y e b b vlik. M i n d i g e m l k e z n n k kell azonban arra, h o g y Isten a

150 g y e r m e k igazi anyja s apja. Ha l l a n d a n Istenhez fordu lunk szli segtsgrt, az indigkk g y e r e k nevelse rtel m e s s a leglvezetesebb rsze lesz Isteni letclunknak.

A Az ezoterikusoktl

spiritulis s azok

evolci forrsaibl megtudhatjuk,

h o g y az j, fldnkre rkez g y e r e k e k spiritulisabb tudat tal r e n d e l k e z n e k , m i n t mi. Ez n e m azt jelenti, hogy az indi gkk g y e r e k e k m i n d e g y i k e vallsi vezet lesz, csupn Ismtlem, a n n y i t , h o g y hozznk kpest m s t u d a t t a l rkeznek a fldre. M i r t e l m e van ennek, e g y l t a l n igaz-e? h o g y a l e g t b b s p i r i t u l i s forrs szerint n e m csak vrtk ezeket a g y e r e k e k e t , h a n e m k az e m b e r i t u d a t evolcij nak b i z o n y t k a i . Bkehoz, rett lelkek, bolygnk jobb t t e l n e k r e m n y s g t hordozzk, r d e k e l t e k abban, hogy szleik kzt bkt teremtsenek. M e s s z e figyelmesebbek az elvrsokhoz kpest, o l y a n blcsessgrl tesznek tanbi zonysgot, h o g y idnknt elll a szavunk. Emberbarti sz tneik b e l l r l fakadnak, m r a korai letszakaszban felis m e r h e t k . Tudjk, hogy tartoznak valahov s valakikhez. Az e m b e r i s g l e g j a b b evolcis lpcsfokt jelentik. O n t s z e m l y e s e n n e m ismerjk, pusztn ezeket a bke hoz g y e r m e k e k e t szeretnnk segteni. S z e r e t n n k megadni nekik m i n d e n felttelt, h o g y teljestsk azt, amirt jttek. J o b b vilgot t e r e m t e n e k annl, m i n t a m i t mi valaha is lehet sgesnek t a r t o t t u n k . S z m o s s z e l l e m i selvvel foglalkoz valls-trtnsz r zkeli ezt a j e l e n s g e t s g y gondolja, h o g y ez az ltalno san elfogadott jslat m e g v l t o z s h o z vezet. Az emberisg n a g y l e h e t s g e ez az v e z r e d v l t s utn. Az emberisg el kerli a l e g s z r n y b b vgzet jslatokat, a m e l y e k r l az si rsok beszlnek, j szellemi l e h e t s g e k h e z jut, a m e l y e k nek r t e l m b e n az e m b e r e k a sorsukat m e g tudjk vltoz tatni, a f l e l e m s g y l l e t nlkli jvben. Az indigkk

151 g y e r m e k e k r e m n y s g e t n y j t a n a k arra, h o g y az sszes

2000-es vekre vonatkoz jslat r t e l m e t l e n n vljon. N e m talljuk jobb mdjt annak, hogy ezt a fejezetet be fejezzk s a kvetkez fejezetet bevezessk, mint hogy L a u r i e J o y P i n k h a m e g y i k trtnett m u t a t j u k be. L a u r i e e g y i d e j l e g a n y a , a kora g y e r m e k k o r i nevelsben jrtas, amirl a N e w H a m p s h i r e - i E g y e t e m e n szerzett diplomt, ezenkvl pedig doktori m u n k j a az Istensgrl szl. L a u r i e megosztja v e l n k t a p a s z t a l a t a i t s i g y e k e z e t t az indigkk g y e r e k e k k e l k a p c s o l a t b a n . Br s p i r i t u l i s dol gokrl beszl, szrevesszk majd a figyelemhinyra s h i p e r a k t i v i t s r a val utalst. M i r t jelenik ez m e g a knyv ben m i n d e n h o l ? Mi kze van ezeknek a b e t e g s g e k n e k az indigkk g y e r e k h e z ? Lssuk L a u r i e trtnett. Ne feledjk majd, a m i k o r a k vetkez fejezetben a Ritalinrl s a f i g y e l e m h i n y krkp rl, a flrertelmezett krkp g y e r e k e k s z m r a javasolt alternatv g y g y m d o k r l olvasunk.

152

Kedves indigkk gyerekek!


Dr. Laurie Joy Pinkham

Kt i n d i g k k g y e r m e k e t n e v e l t e m fel s h r o m uno k m szintn i n d i g k k g y e r m e k . A fiaim a 70-es vekben, u n o k i m ebben az v t i z e d b e n szlettek. N e v e l s k nem volt e g y s z e r . M i n d i g t u d t a m , h o g y valami m s k p p m kdik fiaimnl; m i n d e g y i k e g y n i s g volt s teljesen k lnbztek trsaiktl. M a r k az idsebbik fiam, m i n d i g rzkeny s tvolsgtar tan viszonyult az e m b e r e k h e z . Csecsem korban a sz szoros r t e l m b e n rkig tudott k i s g y b a n beszlni" jtk llataihoz. N e m szerette, ha felvettk vagy megleltk, ha n e m inkbb azt kedvelte, ha lthatatlan irnyti knyeztet tk g y n a k rcsai mgtt. M a r k beszdkszsge n a g y o n ko rn m e g n y i l v n u l t . 18 hnapos korra mondatokban be szlt. Ktvesen n a g y o n g y e s e n ptett legbl s ms a sszeraks jtkokbl mindenflt, szerette a zent, kln sen Mozartot, Chopint, Beethovent s a barokkbl mindent. Scott a fiatalabbik fiam, n a g y o n ragaszkodott hozznk, szomor volt, hogy itt kell lennie. Attl a pillanattl kezdve, h o g y llegezni kezdett, hromves korig nem h a g y t a abba a srst. letnek els kilenc hnapjban nagyon keveset aludt. Testemhez erstve h o r d t a m ekkor. Szvversem, a melegsg s a kzelsg m e g n y u g t a t t k , ettl rvid idre elaludt. A l e g n e h e z e b b az volt, h o g y n e m t u d t a m , m i t v le g y e k . M s szlket f i g y e l v e kvncsi l e t t e m , h o g y m i lehet a z oka g y e r m e k e i m m s s g n a k . N e m voltak kzeli bar t a i n k , m i v e l a z e m b e r e k i l y e n g y e r e k e k e t " n e m szvesen l t n a k o t t h o n u k b a n , n e m h v t a k b e n n n k e t sehov. Elszi-

153 getelve r e z t k m a g u n k a t m i n d n y j a n . M i n d i g s z e r e t t e m a g y e r e k e k e t s g y reztem, h o g y l e g a l b b kett kell majd. H o g y g y e r m e k e i m e t jobban m e g r t s e m , korai g y e r mekkor nevelsbl d i p l o m t s z e r e z t e m s a 80-as vek ben e g y g y e r m e k g o n d o z s i p r o g r a m o t v e z e t t e m . Ezekben az idkben klnbz htter g y e r e k e k e t f i g y e l h e t t e m meg. Ezek a g y e r e k e k a l e g f a n t z i a d s a b b t r t n e t e k e t m e s l t k a n g y a l a i k r l , vezetikrl, k p z e l e t b e l i bartaik rl. S z e r e t t e m h a l l g a t n i ket, j volt rezni, h o g y e g y na pon majd az l t a l n o s m r c e ez lesz, h o g y ezek a trtne tek rthetv vlnak. Mindkt gyerekemnek szokatlan tapasztalatai voltak. Scott felbresztett jszaka, hogy m e n j n k ki m e g n z n i az rhajkat, a m i k e t ltni vlt. Eelkeltem, k i m e n t e m , csak hall gattam, a m i n t elmesli, mit lt. T e r m s z e t e s e n n e m l t t a m s e m m i t ! T u d o m , fontos volt s z m r a ez, n e m akart htves ltre az utcra e g y e d l kimenni. Ez alatt az idszak alatt, ami 14 ves korig tartott, m e g b e s z l t k azokat a metafizi kai dolgokat, amikrl t u d o m s a volt. Testvre, M a r k szobjba hvott jszaka s m e g k r d e z t e , hogy ltom-e az rhajst s a repl csszealjat, ami a szo bjban van. Ismtlem, s e m m i t s e m l t t a m , de i g y e k e z t e m . Vrakoztam, htha m e g l t o m . H a most visszaemlkszem, g y gondolom, a fiaim voltak azok, akik felnyitottk a szememet. 1984 utn az iskolban tapasztalt n e h z s g e k kvetkezt ben Scottrl f i g y e l e m h i n y t s h i p e r a k t i v i t s t llaptottak meg. S e m m i t n e m t u d t a m errl, de b e l e v e t e t t e m m a g a m a t a betegsg t a n u l m n y o z s b a . A h o g y olvastam, arra a k vetkeztetsre jutottam, hogy M a r k n a k szintn f i g y e l e m h i n y a van, de nla h i n y z i k a hiperaktivits. g y vette kezde tt e g y teljesen msfle nevels. P r b l t a m m e g r t e n i a helyzetket s a lehet legbksebb k r l m n y e k e t i g y e keztem biztostani a szmukra. N e m volt k n n y felada tom, radsul nem volt m i r e tmaszkodnom.

154 G y e r e k e i n k szoksos jtkai sszetart ernek bizonyul tak c s a l d u n k b a n . Finnek ksznheten reztk gy, hogy t a r t o z n a k valahov. G y e r e k k o r u k korai veiben trsaiktl elszigeteldtek; a vdekezs ellenreakcit s verekedst ho zott a s z m u k r a . N e m rtettk, h o g y mirt trtnik velk ez, elszomortotta ket, h o g y trsaikkal nem egyeztek. M e g p r b l t u k a g y g y s z e r e s kezels klnbz vltoza tait, a m e l y e k bizonyos ideig mkdtek. A Ritalin s a D e x a d r i n e azokban az idkben a legjobb g y g y s z e r n e k s le h e t s g n e k szmtott. N e m voltak homeoptival foglalkoz orvosok a krnyknkn, az alternatv g y g y s z a t 1983-ban n e m volt m g elfogadott v a g y k n n y e n hozzfrhet. S z m o s szakorvoshoz m e n t n k k^hogy vlaszt kapjunk g y e r m e k e i n k viselkedsre, de legtbbszr zrt kapukat d n g e t t n k , sokszor a j t a n c s a szigor fegyelmezsben m e r l t ki, ami az a l k a l m a z s utn n a g y o n n a g y feszltsge ket s g y l l e t e t okozott a c s a l d b a n ; radsul mg tbb vi selkedsi zavar is jelentkezett. g y gondoltam, h o g y klnbzsgk elfogadsa az els lps, ahhoz, h o g y segthessnk. M i n d e n t egybevetve, ezek a g y e r e k e k i r n y m u t a t k k vltak sok ms f i g y e l e m h i n y o s s hiperaktv g y e r e k s z m r a . Kgy h e l y i csoportot szervez t e m s azokat a szlket g y j t t t e m egybe, akiknek a gyere kei u g y a n c s a k f i g y e l e m h i n y o s a k voltak. Knnek a szpsge abban rejlett, h o g y a szlk megosztottk egymssal tapasz talataikat. Beszlhettnk ktsgbeessnkrl, amit mind n y j a n reztnk, prblkozsainkrl s a tvedseinkrl. A m i n t g y e r m e k e i m kamaszodtak, e g y r e nehezebben br t u n k v e l k . A szoksos, kamaszkorral jr problmk s a m e g l l a p t o t t krkp e g y t t e s ervel hatott s m i n d n y j u n kat k t s g b e ejtett. Az i s k o l a r e n d s z e r fegyelmezett, nem se gtett. N e m rtettk az egszet, csak a viselkedsket pr b l t k e l l e n r z s k al vonni. A m i k o r M a r k 15 ves lett, azt mondta, hogy egy bartj hoz m e n n e lakni, mi beleegyeztnk, lssuk, mi lesz. Otthon

155 nem mentek rendben a dolgok s g y gondoltuk, a klnkltzs taln segthet, de ehelyett a helyzet mg rosszabb lett! M a r k javtintzetbe kerlt. Az intzetben a viselkedsi problmi fokozottabb vltak. H i r t e l e n , i m p u l z v viselke dse miatt kerlt oda s mert o l y a n n szeretett volna vlni, mint a tbbiek. A sz szoros r t e l m b e n soha n e m fogta fel a kvetkezmnyeket. A tett utn az arca m i n d i g spadtt vlt, m i n t h a n e m hitte volna el, hogy a m i t tesz, mivel jr. Az els i l y e n i n c i d e n s e k kz tartozott e g y knyvlops, majd aztn e g y i k bartja desapjnak az autjt e m e l t e el. M i u t n kiengedtk az intzetbl, s z m t a l a n nehz h e l y zete addott, mivel tetteinek a k v e t k e z m n y e i t kptelen volt felmrni. K e m n n y s e l k e s e r e d e t t vlt. S z l k n t nem tudtam, h o g y a n segthetnk gy, h o g y viselkedse el len ne emeljek kifogsokat. Tudtam, h o g y l n y e csodlatos, de egy hormonlisn f i g y e l e m h i n y o s fi viselkedsi prob lmit kezelni n e m t u d t a m . Scott, a fiatalabbik fiam szintn nehz eset volt. Eredm n y e s volt a sportrn, klnsen a jgkorongban, a zen ben, a mvszetekben, kitallt trtnetek rsban; de a tbbi terleten nehzsgei voltak. N e m ltta a tiltott zn kat. Viselkedse v e r s e n y s z e l l e m volt; m i n d i g n y e r n i akart, legyen az jtk v a g y vita. 1991 tli napforduljn m e g l t o g a t t a m M a r k o t abban a laksban, ahol bartjval lakott e g y t t , e g y szeretetcsoma got" vittem ajndkba, mivel utols l t o g a t s o m k o r hot do got, spagettit, srt t a l l t a m a htben. A m i n t b e l p t e m a folyosra, rmmre egy Krisztus szobrot pillantottam meg a lpcs legtetejn. Azonban h a m a r f e l i s m e r t e m benne az tvgi t e m p l o m J z u s t . Azt m o n d t a m a fiknak, mivel mind a ketten rszt vettek a lopsban, h o g y 48 rjuk van arra, hogy v i s s z a v i g y k a szobrot, klnben h v o m a rend rsget s e l m o n d o m , hogy hol a szobor. M a j d naponta fel hvtam a plbnit, hogy visszakerlt-e m r a szobor, de mindig n e m m e l feleltek.

156 A h a r m a d i k nap felhvtam a h e l y i rendrsget s el m o n d t a m , h o g y hol a szobor. Alark laksn lefoglaltk a szobrot, t p e d i g letartztattk. M a r k m r n e m volt kisko r, e g y vre a m e g y e i brtnbe kerlt. r d e k e s e r r e visszaemlkezni. Alarkot vadk ellenben k i e n g e d t k . A z o n b a n a k i h a l l g a t s r a n e m ment el s aztn j a n u r 11-n, 1992-ben letartztattk. Ez a 11 ra 11-kor trtnt e g y jelents idpontban, a m i k o r a megvilgosods fel n y l kapu m e g n y l t . Ot hnappal ksbb Scott-ot lel k i i s m e r e t - f u r d a l s a arra k n y s z e r t e t t e , hogy bevallja, hogy lopta el a szobrot s M a r k laksra vitte. Elment a br sgra s bevallotta, h o g y volt a tettes. 90 napra javtint zetbe csuktk. H z a s s g o m szintn a vgt jrta akkoriban. Szlknt a f r j e m m e l csdt m o n d t u n k . A h o g y most visszatekin tek, l e t e m b e n n a g y n y i t s volt ez az idszak. M i n d e z g y e r m e k e m v a l l o m s a , h z a s s g o m e l h i d e g l s e , a rend r s g m e g r k e z s e a 11 ra 11-es n n e p r e , lelki felbre d s e m - a b b l e r e d , h o g y 1988-ban R e i k i m e s t e r l e t t e m . T u d o m , h o g y fiam s n e g y e z s g b e n l l u n k . Errl mos t a n b a n n y l t a n , n e v e t v e b e s z l n k . l e t n k b e n e g y na g y o n nehz idszakot hoztunk helyre. Tisztban vagyunk azzal is, h o g y m s k p p is m e g t e h e t t k volna, de mi m g i s ezt v l a s z t o t t u k . 1997-ben M a r k ismt a m e g y e i brtnbe kerlt kzle kedsi s z a b l y s r t s r t , g y o r s h a j t s r t , e g y baleset h e l y s z n n e k e l h a g y s r t s a b n t e t s e k m e g n e m fizets rt. Ekkor azt a tancsot" k a p t a m , h o g y ne ltogassam meg, h a g y j a m bkn, h a d d gondolkodjon vtkessgn, mi vel ez t a n u l s i s a kvetkez m e g v i l g o s o d s i szintjt el kszt i d s z a k a . S z a b a d u l s a eltt hat hnappal azt a tancsot kaptam, h o g y kldjek neki knyveket. S p i r i t u a l i t s s a l , vallssal kap csolatos i r o d a l m a t k l d t e m neki. Ktsgtelenl elolvasta ezeket, a b e n n k rejl zenetek befogad talajra leltek. R viddel e z u t n a knyveket brtntrsainak is odaadta, aztn

157 ezeket megbeszltk. g y reztem, hogy lelknk jra e g y e sl: attl kezdve, a m i k o r n y i t o t t szvvel f i g y e l t e m , de n e m l t t a m a g y e r m e k k o r i rhajst s az a n g y a l i vezetket, fiam brtnben val felbredsn keresztl, a brtntrsaival va l lelki megoszts rmig, m i n d - m i n d ezt szolglta. H a m szletstl fogva t m u t a t m volt! A brtnbl kikerlve jelenleg M a r k Reiki segt, kt l nyt, Kathrynt s E m m t neveli. letfelfogsa a korbbitl meren klnbzik. Igyekszik mssgt elfogadni s elfo gadtatni, nyitott arra, h o g y m e g r t s e igazi valjt. M e g va g y o k gyzdve, hogy ez a korai indigkk g y e r m e k azrt van itt, hogy msokat segtsen, hogy apaknt felneveljen kt lnyt, akik azrt jttek a fldre, hogy g y k e r e s vltozst v i g y e n e k vgbe. Scott az orvosls tern dolgozik, van e g y g y e r m e k e , Kailey. Szletsnek idejt m e g r e z t e m ; br messze vol tam, de siettem, hogy jelen legyek, a m i k o r m e g r k e z i k . N e m voltam meglepve, a m i k o r odahaza elolvastam az ze neteket s mris siettem a krhzba. Tanja lettem, K a i l e y Isabel szletsnek! Szletse utn beszlt" hozzm. Aggaszt llapotban volt, el kellett vinni az orvosi kzpontba, ahol segteni tud tak rajta. A kezemben tartottam s m e g k r d e z t e m tle, hogy vissza kell-e m e n n i e a szellemvilgba? De nem, m i n den rendben volt. Aztn azt mondta, hogy most azrt van itt, hogy lsson engem, de m e n n i e kell s n g y h n a p m l va jra lthatjuk e g y m s t . Ez a beszlgets p i l l a n t s a i n k o n keresztl zajlott le. Scott s n vitztunk kicsit, de aztn tnyleg n g y hnap lett belle, hogy jra karjaimban tarthattam kedves unokmat. Scott mesli, hogy o l y a n rzse van, hogy l n y a m i n d e n t tud rla. Emlkszem, m g azt is mondta, h o g y azt hiszi, a kislny tud olvasni a gondolataiban s llandan figyeli t. Amint idsebb lett, fejlett beszdkszsge s fggetlen e g y n i s g e e g y r t e l m v vlt. T i z e n n g y hnapos korban m r egsz mondatokat tudott mondani. Tudta honnt jtt

158 s ezt el is m o n d t a . Sokszor csak lt az g y b a n , nzett, be szlt velem, anlkl, hogy k i n y i t o t t a volna a szjt. S c o t t m i n d i g s z e r e n c s s " volt. B e l l m i n d i g tudta, mi kor fog n y e r n i v a g y veszteni s m i n d i g igaza is lett. Sokat b e s z l g e t n k K a i l e y - r l , m i v e l t i s z t b a n van vele, h o g y is m s . A m g n e m k e z d t e k el tbben beszlni az indigkk g y e rekekrl, a d d i g senki n e m tudta, h o g y kicsodk ezek a sok szor flrertett, szokatlan, tehetsges l n y e k . Csodlatos nak t a r t o m , h o g y l t h a t o m ezeknek a g y e r e k e k n e k a kvet kez g e n e r c i j t ; t i s z t b a n v a n n a k azzal, h o g y kicsodk s h o g y m i t a k a r n a k , e g y l t a l n n e m gond a s z m u k r a ezt a t u d o m s u n k r a hozni. Beszlnek arrl, h o g y m r ltek a fl dn s azt is tudjk, h o g y korbban mi hol voltunk. Kailey beszl errl n e k e m m o s t a n b a n . Beszl a n g y a l a i r l s szel l e m i vezetirl, azt is elmondja, m i t - m o n d a n a k neki. Scott f i g y e l i a l n y t , most m r rti, h o g y e g y k o r m i r t igyeke zett a n n y i r a felnni. E m m a , M a r k l n y a m g igen fiatal, de is hasonlsgot m u t a t az i n d i g k k g y e r e k e k k e l . Beszl s hihetetlen j m o z g s k s z s g g e l rendelkezik. Teste n y l n k s rugalmas. S z e m e i m i n d i g csillognak, m u t o g a t a krlttem lv ltha tatlan l n y e k r e , akiket n e m ltok, de tudom, hogy azt mondja p i l l a n t s v a l , h o g y ezek az e n g e m krlvev a n g y a lok, a s z e l l e m i vezetk. M o s o l y o g rjuk, beszl hozzjuk... majd r m n z s c s e n d e s e n elmondja, ki v a g y o k . M a r k m s i k l n y a K a t h r y n Elizabeth, beszl kedvenc a n g y a l r l . M o s o l y o g , kinyjtja a kezt s e g y t t mennek a homokozba alagutat sni, homokstemnyt kszteni, v a g y m e g b e s z l n i a napi teendket. S e g t e t t n e k e m , h o g y m e g t u d j a m , g y e r m e k e i m valban ajndkok a s z m o m r a . Az id folyamn e g y e z s g e t ktt t n k v a l a m i r l s j t u d n i , hogy ez most u n o k i m m a l fog folytatdni. S z e r e t e m a fiaimat, szmtalanszor elmondom nekik, h o g y m i l y e n klnleges e m b e r e k n e k tartom ket. Elmondom, h o g y rlk a nehz idszaknak, mivel ezltal

159 kzelebb kerltnk e g y m s h o z . Tudom, h o g y g y e r m e k e i m sok m s g y e r m e k s z m r a t m u t a t k n t szolgltak. Fel lesztettk lelkemet, a v i l g r a segtettk unokimat, akik va lban tudjk, hogy kicsodk!

Tovbbi

trtnetek

A m i k o r l n y o m , M a r i l y n m g alig volt h r o m v e s , a z En Istenem J Istenem..." kezdet imt m o n d t u k . A v g n M a r i l y n megkrdezte tlem, h o g y n m i l y e n imt m o n d o k s arra krt, hogy m o n d j a m hangosan. Elkezdtem a M i Atynk"-ot s azonnal csatlakozott hozzm. Biztosan tu dom, hogy eltte n e m hallhatta, legalbbis n e m ebben az letben. M e g k r d e z t e m , honnt tudja i l y e n szpen. Azt vlaszolta, hogy ezt m i n d i g is t u d t a . G r a t u l l t a m neki, hogy i l y e n jl emlkezett r. Beszlgettnk arrl, h o g y m i l y e n ersek az emlkek, m i l y e n fontos, hogy ezeket tiszteletben tartsuk. Az ilyesfajta beszlgetsek nem voltak ritkk, n azt hittem, h o g y ezek m i n d e n g y e r m e k r e jellemzk, mivel n e m volt tapasztala tom m s hasonl kor g y e r e k e k k e l . Csak amikor bartaim felhvtk a figyelmemet arra, h o g y l n y o m m a l val b e s z l g e t s e i n k m e n n y i r e r e t t e k , akkor j t t e m t i s z t b a azzal, h o g y l n y o m m e s s z e t l m u tat az t l a g o n . E g y i k a l k a l o m m a l az aut hts biztonsgi g y e r m e k l sn lt. Ell l t e m az e g y i k b a r t o m m a l s a n n a k a t e m p lomnak a bels dsztsrl beszltnk, a m e l y b e j r t u n k . Arrl volt sz, h o g y b i z o n y o s s z e m l y e k ezeken a dszt seken m e n n y i r e e g o c e n t r i k u s n a k t n n e k a kzponti sze m l y h e z kpest, hogy a mgttes igazsg k t s g t e l e n l m g i s jelen van. M a r i l y n megszlalt, e l m o n d t a , h o g y i g y e keznnk kellene m e g r t e n i e g y m s t s az igazsgot" n y i l vnvalan a falakzat s z i m b o l i k j r a gondolt. Bartom dbbent rmlettel nzett a l n y o m r a , de s z m o m r a ter-

160 m s z e t e s volt, h o g y l n y o m rett llek rvn felismerte azt, a m i r e t n y l e g s z k s g volt. ( T e r r y S m i t h , a 12 ves M a r y l i n d e s a n y j a )

15 ves l n y o m , S t e f s n e g y holland h a g y o m n y o k k a l rendelkez vallsos kzssgben lnk. T u d o m , hogy sza vaink m e g h a l l g a t s r a tallnak, i m d k o z o m is ezrt. Arrl b e s z l g e t t n k , h o g y a g y e r e k e k az iskolban mit g o n d o l n a k a m e n n y r l . A l n y o m ezzel kapcsolatban azt m o n d t a : A m e n n y e g y sz, a m e l y lerja u g y a n az let ut ni vilgot - de be is korltozza azt." A m e n n y r l a kvetkezket is m e g e m l t e t t e : Isten nem h a g y t a abba a t e r e m t s t : a v i l g e g y e t e m llandan vltozik. Azrt t e r e m t e m b e r t , h o g y az m e g t a n u l j a szeretni t." A sorsrl a k v e t k e z volt a v l e m n y e : Isten nem tud ja, hogy m i t fogunk c s e l e k e d n i . O szeretetet adott s a tu dst. Azt kell t e n n n k , amirl azt hisszk, h o g y h e l y e s . Van sorsunk, de el tudjuk-e fogadni? Ha m e g t n k valakit, azt Isten n e m rta el a s z m u n k r a ; ez a mi szabad vlaszt sunk. I s t e n n e k volt e g y gondolata, m e g t e r e m t e t t e az embe risget; az e m b e r i s g most prblja ezt a gondolatot meg rteni. En v a g y o k a gondolat s most e m b e r r lettem. Istennek is s a t e r e m t s n e k is a rszese vagyok. En vagyok az Alkot s az A l k o t s is e g y b e n . " ( L a u r i e Werner, a 15 ves Stef a n y j a )

bben a fejezetben n e m kizrlag a f i g y e l e m h i n y r l s a hiperaktivitsrl olvashatnak. H a s z n l h a t s elgsges informci ll a rendelkezsre ezekkel a t mkkal kapcsolatban, n e m s z e r e t n n k azt a hatst kelteni, hogy mi t e k i n t l y e s szaktudi v a g y u n k ezeknek a terletek nek. De mivel a Ritalin ( m e t h y l p h e n i d a t e chloride) haszn lata megsokszorozdott, s azt az indigkk g y e r e k e k eset ben is alkalmazzk, fel szeretnnk hvni a f i g y e l m t n h n y friss informcira ezzel a g y g y s z e r r e l kapcsolatban. Ha azrt lapozott e h h e z a fejezethez, h o g y a f i g y e l e m hiny s hiperaktivits kezelsre alternatv mdszereket talljon, j h e l y e n jr. Ez a fejezet azonban fleg azokrl szl, a k i k n l tvesen l l a p t o t t k m e g ezeket a krkpeket, akik t u l a j d o n k p p e n i n d i g k k g y e r e k e k . Sok e s e t b e n a fi g y e l e m h i n y r a s hiperaktivitsra hasznosnak bizonyul tancsok s mdszerek az i n d i g k k g y e r m e k n l is alkal mazhatak, klnsen a t p l l k o z s t s az a l t e r n a t v visel kedst illeten. A kvetkez pontok elfordultak m r a knyv elz feje zeteiben is. Tartsuk ezeket jl az e m l k e z e t n k b e n :

162 1. 2. N e m m i n d e n indigkk g y e r m e k figyelemhi n y o s v a g y hiperaktv. De n e m m i n d e n f i g y e l e m h i n y o s v a g y hiperak tv g y e r e k i n d i g k k g y e r e k .

rzstelents

vagy

kezels?

Eddig ebben a k n y v b e n o l y a n szlkrl olvashattak, akiknek g y e r m e k e i f i g y e l e m h i n y o s n a k tntek, de valj ban n e m voltak azok. N h n y a n vgigcsinltk a figyelem hiny-kezelst a megfelel g y g y s z e r e k k e l . A m i n t azt ko rbban e m l t e t t k , ez hasznosnak bizonyult, de vajon tny leg az volt-e? Egsz biztosan egy-kt g y e r e k n y u g o d t a b b vlt s megfelelt az elvrsoknak, de csupn azrt, mert fej lett t u d a t u k a t r z s t e l e n t e t t k " . Ez a fejezet azok szmra k s z l t , a k i k t n y l e g k v n c s i a k r, h o g y g y e r e k k f i g y e lemhinyos vagy pedig indigkk gyermek-e. Elszr dr. Doreen Virtue szlal m e g azokrl az indigkk g y e r e kekrl, akiket f i g y e l e m h i n y o s n a k minstettek. A z t r r fi g y e l e m h i n y n h n y kezelsi lehetsgrl adunk szmot, a m e l y e k e t u t a z s a i n k sorn lthattunk, a m e l y e k hasznosak l e h e t n e k azon indigkk g y e r m e k e k szmra is, akik a kr n y e z e t k k e l konfliktusban lnek. N h n y ezek kzl furcsnak tnhet, de nem emltennk m e g ket, ha n e m t a l l t u k volna ket mkdkpesnek.

163

Egszsges-e az engedkenysg?
Dr. Doreen Virtue
Az indigkk gyereket sokszor figyelemhinyosnak

minstik, m e r t n e m hajland a l v e t n i m a g t a szli pa rancsnak. A m i k o r e g y filmet n z n k , sokszor a l z a d s z e l l e m n e k s z u r k o l u n k , a z o n b a n ha u g y a n e z a s z e l l e m gyermeknkben folyamodunk. Russel B a r k l e y a kvetkezket mondja: Br a figyelmetlensg, a tlftttsg s a cskkent in gerellenrzsi kpessg a l e g l t a l n o s a b b tnetek, a m e l y e ket akkor sorolnak, ha a hiperaktv g y e r e k e k r l beszlnek, a g y a k o r l a t o m azt sugallja, hogy a szfogadatlansg u g y a n csak elsdleges p r o b l m a . " T b b vig dolgoztam a pszichitria t e r l e t n . T a n c s a d voltam e g y p r o m i n e n s pszicholgusnl. A vr m i n d e n n a p dugig megtelt t r e l m e s pciensekkel, m g az orvos ltal ban e g y rt ksett. Egy pciensre m a x i m u m tz perc ju tott. Ezalatt a tz perc alatt az orvos asztaln jegyzetelt, mi kzben a pciens beszlt. A tallkoz v g n az orvos rt e g y receptet. Elszr e l t l t e m ezt az orvost, a m i r t szbeli se gtsg helyett g y g y s z e r e s kezelshez folyamodott. Aztn megrtettem, h o g y e g y s z e r e n azt teszi, a m i t az orvosok l talban tesznek. Ha e l m e g y n k e g y orvoshoz, akkor b r m i is legyen a problmnk, a vgn receptet k a p u n k . Egy rgi monds jut az eszembe: Soha ne akarj m e g t a n t a n i e g y disznt nekelni. Az iddet pazarolod s r a d s u l mg a disznt is felhergeled." M s szavakkal: az e m b e r e k n e m vl toznak. N e m csoda ht, hogy a t a n r o k n a k elegk van a jelenik meg, gygyszeres kezelshez

164 szfogadatlansgbl, e l k l d i k a g y e r e k e k e t a pszichiter hez, akik aztn g y g y s z e r t a d n a k nekik. V a n n a k azonban p s z i c h i t e r e k , akik n y l t a n eltlik a g y g y s z e r e z s t . A R i t a l i n n e m b i l l e n t i h e l y r e a biokmi ai k i e g y e n s l y o z a t l a n s g o t , h a n e m elindtja azt." lltja dr. P t e r R. B r e g g i n a P s z i c h o l g i a - P s z i c h i t r i a s a Kap csold Tudomnyos Tanulmnyok Nemzetkzi Kz p o n t j n a k igazgatja (John H o p k i n s E g y e t e m ) . O a kvet kezket m o n d j a : A h i p e r a k t i v i t s e g y e l l e n t m o n d s o s krkp, a m e l y n e k n i n c s t u d o m n y o s v a g y orvosi alapja. A szl, az orvos v a g y a t a n r kpes jl rezni m a g t a hiperaktvnak kikil tott g y e r e k trsasgban, ha n e m veszi figyelembe a megl laptott krkpet s azt n e m vetti ki a g y e r m e k r e . N i n c s b i z o n y t k s e m m i l y e n a g y i v a g y testi elvltozsra azoknl a g y e r e k e k n l , akiket rutinszeren hiperaktvnak n y i l v n t o t t a k . N i n c s e n e k ismert biokmiai elvltozsaik v a g y e s e t l e g e s keresztezd informcis csatornik". Dr. B r e g g i n hozzteszi, h o g y van bizonytk viszont ar ra, h o g y a R i t a l i n l l a n d krost hatssal van a g y e r m e k a g y i s t r u k t r j r a s m k d s r e . A Ritalin cskkenti a vr a g y fel tart r a m l s t ez p e d i g zavarokat okoz a g y e r m e k fejld a g y b a n . Azzal folytatja: N e m a g y e r e k e k zavartak, h a n e m a vilg, a m e l y b e n l nek... Ha a szlk megfelel k r n y e z e t e t biztostanak a sz m u k r a , v i s e l k e d s k s z m o t t e v javulst m u t a t kiltsaik kal e g y e t e m b e n . De ha ez n e m trtnik meg, a gyerekek, a t i n d z s e r e k ktsgbeeshetnek, sszezavarodhatnak, fjdal maik magukba zrsval nrombolkk vlnak, amitl s z k s g s z e r e n lzadkk lesznek. S o h a n e m s z a b a d n a azt m o n d a n i nekik, hogy betegek, m i v e l az elsdleges konfliktus a csaldban s az iskolban van, n e m p e d i g b e n n k . "

165 A g y e r e k e k s z m r a hasznos, ha m e g t a n u l j k , h o g y tet teikrt vllalniuk kell a felelssget, de n e m n y e r n e k sem mit, ha azoknak a m e g r z k d t a t s o k n a k s feszltsgeknek a k v e t k e z m n y e i r t vdoljuk ket, a m e l y e k n e k k r n y e z e tnkben ki vannak tve. T m o g a t s r a van szksgk, n e m pedig megalz d i a g n z i s r a s e l m e r o m b o l g y g y s z e r e k r e . A legtbben kzlk i g y e k e z e t e t m u t a t n a k s e g y t t m kdnek, ha a szlk f i g y e l m e t s r d e k l d s t t a n s t a n a k legalapvetbb szksgleteik irnt.

Az

indigkk gyerekek

klnbz

megkzeltsei

Az els feladat az, h o g y m e g v j u k n m a g u n k a t s az i n d i g k k g y e r e k e k e t attl a z e l a v u l t s t v e s felfogstl, amely krlvesz bennnket. Ahelyett, hogy gygysze reznnk, v a g y k n y s z e r t e n n k ket a s z f o g a d s r a , l teznek m s m d s z e r e k is, h o g y l e t k e t h a r m o n i k u s s s teljess t e g y k . Pldul dr. M a r r y A n n Block a No m o r e R i t a l i n ( S o h a tbb R i t a l i n ) c m knyv szerzje g y kzelt az indigkk gyerekekhez, h o g y megprblja m e g r t e n i gondolkods mdjukat. M e g f i g y e l t e , h o g y ezek a g y e r e k e k elssorban a jobb agyfltekjket hasznljk. Ezrt a n n y i r a vizulisak, kreatvak, mvsziek, ezrt fordulnak elszeretettel a trbe lisg s a kzzel foghat dolgok i r n y b a . Iskolarendsze rnk a hivatalnokokra jellemz bal a g y f l t e k e h a s z n l a t t vrja el, nincs kibklve azokkal a g y e r e k e k k e l , akik fleg jobb agyfltekjket hasznljk. Dr. Block szerint ezek a g y e r e k e k t a p i n t s tjn tanul nak. Ez azt jelenti, h o g y leginkbb kezket hasznljk tanu ls kzben. M i v e l azonban n a g y o n okosak, kpesek arra, hogy ms mdon is ptoljk ismereteiket. N e g y e d i k b e n vagy tdikben a tanrt az osztly eltt ltjk beszlni s a tblra rni. A t a n r elvrja, h o g y j e g y z e t e l j e n e k s h e l y e -

166 sen lerjk a feladatokat. Azonban ezeknek a g y e r e k e k n e k n e h z s g e i k a d d n a k i l y e n k r l m n y e k kztt. Dr. Block a kvetkezket rja: B r ltjk s halljk az informcit, az a g y n e m dol gozza fel e g y a r n t a hall s a lt r z k e k e n keresztl r kez i n f o r m c i t . Ok m e g p r b l n a k t a n u l n i , de mivel ta p i n t s o n , r i n t s e n k e r e s z t l t a n u l n a k , pattogtatjk a tol lat, k e z e i k e t z s e b k b e teszik v a g y az elttk lt m e g r i n tik. Ezzel bajba keverik m a g u k a t , p e d i g csak a s z m u k r a l e g m e g f e l e l b b m d o n , az r i n t s e n keresztl prbltak t a n u l n i . B r n a g y o n okosak, sokszor t a n u l s i zavarokat l laptanak meg nluk." A m i k o r dr. Block azt mondja, h o g y ezek a gyerekek a ta p i n t s s az r z e l e m fel i r n y u l n a k , akkor ez alatt term szetes p s z i c h i k a i kpessgeiket rti. Ez azt jelenti, hogy az i n d i g k k g y e r e k e k fizikai s rzelmi b e n y o m s a i k alapjn kapjk s adjk le az informcit. Ez o l y a n pszichikai kpes sget jelent, a m e l y e t az intuci v a g y telepatikus kpess gek j e l l e m e z n e k . Ezek a k o m m u n i k c i lelki formi. Biztos v a g y o k abban, h o g y m i n d e n k i b e n termszetszerleg meg v a n n a k ezek a kpessgek, h o g y az j vilgban ezeket mind n y j a n vissza is n y e r j k majd. Ne b n t s u k az indigkk g y e r e k e k e t , csak mert o l y a n tulajdonsggal rendelkeznek, a m e l y n e k mi is hasznt fogjuk ltni! Dr. Block gy folytatja: A k i k n e k fontos az r i n t s a t a n u l s b a n , nehezkre eshet hall s lt szerveik segtsgvel t a n u l n i . Nekik szksgk van a t a p i n t s r a . Ez azt jelenti, h o g y m e g kell rintenik va l a m i t sszpontosts kzben. Adjunk e g y kis puha, ssze n y o m h a t l a b d t a g y e r e k e k n e k ; engedjk meg nekik, hogy e g y i k k e z k k e l fogdossk, mikzben olvasnak, rnak vagy figyelnek, a k r az iskolban, akr odahaza. A tapints bevo nsval elsegthetjk a hall s lt szerveiken keresztl m e g v a l s u l t a n u l s t is. Ettl m e g s z n h e t az elfogadhatat lan v i s e l k e d s k az o s z t l y b a n . A t a p i n t s o n keresztl tanulk n e m m i n d i g halljk szle ik hvst. M o n d j u k elszr a nevket, hogy odafigyelje-

167 nek, mieltt mg v a l a m i l y e n szbeli utastst adnnk. Ha a g y e r m e k kzelben v a g y u n k , g y e n g d e n r i n t s k m e g vl lt v a g y kezt, azrt, h o g y m e g a l a p o z z u k ezltal az infor mcit, majd mondjuk el az utastst."

Mit

tegynk';'

A h e l y z e t a kvetkez: e g y g y e r m e k l e h e t i n d i g k k vagy figyelemhinyos, vagy mindkett. Tisztban v a g y u n k azzal, h o g y m i n d k t esetben s z m t a l a n k i e g y e n s l y o z a t l a n s g g a l van d o l g u k n a p m i n t n a p . M i t t e h e t n k ? l n i s vrni a csodra n e m m e g o l d s , s e m a m a g u n k , s e m gyermeknk szmra. Taln On m r pp el is kezdett valamit. T a l n m i e l t t el kezdte a f i g y e l e m h i n y kezelst, t a n u l m n y o z t a a szakiro dalmat, tallkozott m s hasonl cipben jr szlkkel, el ment az orvoshoz is. Ezrt m i n d e n tisztelet az n, m i n d e z persze el is v r h a t ! Mi most azt mondjuk nnek, h o g y l tezik mg v a l a m i ! S z n d k u n k az, hogy r e m n y t s ne zava rodottsgot keltsnk nben. S z e r e t n n k v a l a m i t leszgezni: a k n y v b e n m e g s z l a l k kzl senki n e m szeretn, h o g y a szlk b n t u d a t o t rez zenek g y e r m e k k g y g y s z e r e s kezelse m i a t t . N e m azrt rtuk ezt a knyvet, h o g y ujjal m u t o g a s s u n k m s o k r a . Csu pn szerettk volna b e m u t a t n i , h o g y a g y g y s z e r e z s tulaj donkppen m i l y e n k v e t k e z m n y e k k e l jr s h o g y ltez nek alternatv lehetsgek is. Azt is szeretnnk, ha meg vizsgln, h o g y taln g y e r m e k n e k nincs is f i g y e l e m h i n y a v a g y hiperaktivitsa. Ha a felsorolt i s m r v e k kzl va l a m e l y i k illik g y e r m e k r e , b i z o n y r a kvncsi arra, h o g y msok mit is tesznek. G y g y t k , nevelk, az oktatsban dolgozk szlalnak meg ebben a fejezetben. M e g o l d s o k a t p r b l n a k n y j t a n i azoknak a gyerekeknek, akikrl azt felttelezik, h o g y figye l e m h i n y o s a k v a g y hiperaktvak. A mdszerek kzl n e m

168 m i n d hivatalosan elfogadott, de jl tudjuk, hogy a forradal mi m d s z e r e k elszr m i n d i g e l u t a s t s r a tallnak. A jelen kori o r v o s t u d o m n y trtnetben is t a l l u n k erre tanbi zonysgot. Emlkezznk a gyomorfekly kezelsre. A legjabb kutatsok szerint b a k t r i u m az okozja! A g y g y szeripar vitba szllt ezzel, egszen a legutols percig. E g y e d l azon az orvoson m l t az elfogadtats, aki ennek a t n y n e k a felfedezje volt: sajt testn bizonytotta ezt be, a m i b e m a j d n e m bele is pusztult. V g l az e r e d m n y az lett, h o g y a g y g y s z e r i p a r elfogadottnak n y i l v n t o t t a , hogy a feklyt b a k t r i u m okozza. K n y v n k taln hasonl helyzet ben van. De ezt majd csak az id dnti el! S z e r e t n n k n h n y t n y t b e m u t a t n i a Ritalinrl. Vannak j s rgi kelet informcik errl a g y g y s z e r r l , a m e l y e k m i n d e g y i k e n a g y o n fontos. A T i m e m a g a z i n vezrhasbjn foglalkozott a R i t a l i n n a l (1998. nov. 30.): A R i t a l i n ( m e t h y l p h e n i d a t e chloride) fogyasztsnak terjedse m e g c s e n g e t t e a vszjelzt. Az orvosok g y rzik, m e g kell k z d e n i k a szlkkel, akik attl szoronganak, h o g y g y e r m e k k egsz lett lomban tlti majd, azontl rszokik a g y g y s z e r r e s kvetelni fogja azt, ha pedig meg tagadjk tle, akkor egy egyttmkdbb orvost keres majd. N m e l y szl m e g csupn azrt rzi szksgesnek a g y g y s z e r a l k a l m a z s t , hogy g y e r m e k n e k viselkedse a tbbi g y e r e k viselkedsvel szinkronban l e g y e n , mg akkor is, ha g y e r m e k e viselt dolgai csak e n y h n e k minsthetk, pl. k l n c k d s , hisztria stb. A R i t a l i n ( m e t h y l p h e n i d a t e chloride) t e r m e l s meghtszerezdtt az e l m l t n y o l c v alatt s a g y g y s z e r 90 szza lkt az A m e r i k a i E g y e s l t l l a m o k b a n fogyasztjk. Ezek az adatok azt sugalljk, hogy az iskolk, biztost trsas gok, a c s a l d o k a g y o r s m e g o l d s r e m n y b e n a g y g y s z e rezs fel f o r d u l n a k o l y a n esetben is, a m i k o r a pszichoter pia, a c s a l d i m e g b e s z l s , tancsads, v a g y tlfttt let m d u n k a l a p v e t m e g v l t o z t a t s a elgsges lenne...

169 M g azok az orvosok is, akik a R i t a l i n pozitv hatsait t mogatjk, beltjk, hogy a R i t a l i n n e m h e l y e t t e s t h e t i a

jobb iskolkat, kreatvabb tanrokat s szlket, akiknek


tbb idt kellene tltenik g y e r m e k e i k k e l . Ha a g y e r e k n e m tanul meg bnni problmival, a g y g y s z e r jttem n y e i a hats elmltval megsznnek... A tendencia nyilvnval: azoknak a problms g y e r e k e k nek az arnya, akikrl f i g y e l e m h i n y t s hiperaktivitst lla ptott meg az orvos s erre Ritalint javasolt, 55%-rl 75%-ra nvekedett 1989-tl 1996-ig." (Time magazin idzett szma.) A tudomny s a hivatalos g y g y s z a t vszjelzseit szre kell teht vennnk, mint ahogy azt a n h n y alternatv javas latot is, amely a megoldst segtheti. A gygyszerrl alapve t krdsek merlnek fel: mi az igazsg a Ritalin hasznrl s mellkhatsairl? Honnan szerezhetnk tudomst arrl, amit az orvosok tudnak? M i t mondanak a szakemberek? Dr. J. Zink e g y kaliforniai c s a l d t e r a p e u t a tbb g y e r e k nevelsrl szl knyv szerzje a T i m e m a g a z i n n a k u g y a n ebben a szmban a kvetkezket mondja: N e t a g a d j u k a Ritalin ( m e t h y l p h e n i d a t e chloride) mkdkpessgt. De hogy mitl mkdik, mik a k v e t k e z m n y e i , ha tlzsba visszk a szedst, azt n e m tudjuk." A kvetkez, 1984-ben lert tapasztalat u g y a n e z t mond ja, az idzet dr. Rbert M e n d e l s o h n t l szrmazik: Senki sem bizonytotta mg, h o g y az o l y a n g y g y s z e rek, mint a Ritalin v a g y a C y l e r t javtan g y e r m e k e i n k e g y e t e m i versenykpessgt. A Ritalin s a hasonl g y g y szerek szedse a tlfttt g y e r m e k rvid tv kezelhets gt clozza meg. A g y g y s z e r t a g y e r e k azrt kapja, h o g y tanrainak az lett m e g k n n y t s e , nem azrt, h o g y jobb s t e r m k e n y e b b letet ljen. Ha a g y e r m e k n k az ldozat, ezen g y g y s z e r e k n e k az erteljes k v e t k e z m n y e i n a g y o n

170 nagy rat jelentenek, legyen." A csak azrt, hogy a tanroknak kzben

knnyebb

kvetkez

idzet

olvassa

tartsuk ezt szben. Az idzet a N e m z e t i Egszsggyi Int zet tallkozjn 1998-ban hangzott el, a T i m e magazin mr idzett s z m b a n ltott napvilgot. T i z e n t v alatt kevs vltozst l t h a t u n k a R i t a l i n n a l kapcsolatban! A R i t a l i n jl m k d i k rvidtvon, n a g y s z e r e n csk kenti a h i p e r a k t i v i t s m e g n y i l v n u l tneteit. E g y r e tbb g y e r m e k kapja ezt a g y g y s z e r t , de ennek e l l e n r e nem k szlt t a n u l m n y , a m e l y azt vizsgln, h o g y ez m i l y e n hats sal is van a g y e r m e k e k ksbbi, e g y e t e m i fejldsre vagy szocilis v i s e l k e d s r e . A R i t a l i n a k a d l y o z h a t j a a g y e r m e k nvekedst, a leg utbbi kutatsok azt mutatjk, hogy azt inkbb kslelteti, m i n t s e m l e l l t a n . Az tves g y e r e k e k esetben nveke dett a g y g y s z e r e k fogyasztsa, azonban s e m m i l y e n bizo n y t k n i n c s arra, h o g y ezek a s t i m u l n s o k biztonsgosak v a g y hasznosak l e n n n e k . "

Ritalin

mellkhatsai

Valsznleg jdonsgot fog most olvasni, mivel eddig csak az orvosok i s m e r h e t t k a kvetkez informcikat. Re mljk, haszonnal olvassk majd! Az idzet az orvosi segd letbl szrmazik. A bevezett a t r v n y n e k megfelelen a g y r t cg, a C i b a G e i g y fogalmazta meg. A m i k o r a kvetkez idzetet olvassuk, tisztban kell len n n k azzal, h o g y m a g a a g y r t cg kzli, hogy n e m tudjk, m i n e k alapjn m k d i k a Ritalin, vagy h o g y a n befolysolja a betegsget, van-e v a l a m i m e l l k h a t s a a kzponti ideg rendszerre. Elismerik, h o g y a hossztv hatsa ismeretlen. Az a t y a i f i g y e l m e z t e t s e k s m a g y a r z a t o k dr. M e n d e l sohntl szrmaznak, akit m r idztnk ebben a fejezetben:

171 Az idegessg s az l m a t l a n s g a l e g l t a l n o s a b b m e l lkhatsok, a m e l y e k e t ltalban azzal v d h e t n k ki, ha cskkentjk az adagot, v a g y lelltjuk a szedst a d l u t n i , s az esti rkban. E g y b m e l l k h a t s o k jelentkezhetnek: t l r z k e n y s g (a brkitst is i d e r t v e ) , c s a l n k i t s , (cs p, viszket foltok a brn), lz, zleti fjdalom, h m l b r g y u l l a d s (pikkelyes foltok), e r y t h m e a m u l t i f o r m e (akut g y u l l a d s o s brbetegsg), elhalst okoz r g y u l l a d s sz vetpatolgiai szindrmja (a vrerek romboldsa), az interstitilis t h r o m b o c y t o p e n i k u s p u r p u r a (komoly vralva dsi rendellenessg), t v g y t a l a n s g , m e l y g s , szdls, palpitci, fejfjs, mozgszavar, lmossg, tachycardia (szapora szvvers), grcss szvroham, szvritmuszavar, ha si fjdalmak, a hosszabb terpia alatt slyvesztesg. Ritkn jeleztek vissza T o u r e t t e s z i n d r m t . A toxikus elmebaj elfordulhat a g y g y s z e r t szed betegeknl; ala csony vrsejtszm (leukopenia) s/vagy v r s z e g n y s g ; n h n y p l d a akad a hajhullsra is. G y e r m e k e k n l t v g y t a lansg, hasi fjdalmak, a hosszabb kezelsek alatt s l y v e s z ts s lmatlansg, szapora szvvers g y a k r a b b a n elfordul hat, a fent emltett reakcik u g y a n c s a k m e g j e l e n h e t n e k . " Most pedig lssuk, m i l y e n j tpllkokat, tkezsi tan csokat s tpllk-kiegsztket h a s z n l h a t u n k , a m e l y e k a kezels rszt kpezhetik. Keith S m t h fog errl szlni, aki Kaliforniban riszdiagnzissal foglalkozik s gygyn vny-terpival tmogatja pcienseit. N a g y sikereket rt el szokvnyosnak nem m o n d h a t mdszereivel, a m e l y e k ke vesek szmra ismeretesek. A t e c h n i k a i lersn tl azt kr tk, rjon neknk o l y a n esetekrl, a m e l y e k k e l m i n d e n k i szmra vilgoss teheti m d s z e r n e k l n y e g t . M e g k r t k Keith-et, m u t a s s a be m d s z e r e i t s kln be szljen az indigkk g y e r e k e k r e s a f i g y e l e m h i n y o s g y e rekekre kifejtett hatsaikrl. Ismt felhvjuk a figyelmet, hogy nem m u t a t u n k be o l y a n mdszert, a m e l y n e k a m k dst a g y a k o r l a t b a n n e m tapasztaltuk meg. A ma k l n c " elmletei a holnap t u d o m n y o s g y a k o r l a t v vlnak.

172

A krnikusan tfordult polarits korunk klnleges gyermekeiben


Keith R. Smith
M i n d e n g y e r m e k esetben a clunk az kellene legyen, h o g y inkbb g y g y t s u k , m i n t s e m kezeljk. M i a l a t t infor mcit g y j t t t e m a f i g y e l e m h i n y r l , a hiperaktivitsrl, a tanulsi zavarokrl, letaglzott a G y e r m e k Egszsgt Meg rz s a Fejldst S e g t N e m z e t i Intzetnek az erfeszt seirl kzlt adat, a m e l y szerint a tanulsi s n y e l v i kszsgi zavarok kijavtsra adott t m o g a t s 1,75 milli dollrrl 15 m i l l i r a ntt 1975-tl 1993-ig. A m i csupn a kutats tmo g a t s r a nagyjbl 80 m i l l i dollr kiadst jelent! A Jv kutatsi i r n y e l v e i a tanulsi zavarokat illeten" - c m t a n u l m n y b a n a kvetkezket olvashatjuk a Keze ls/Beavatkozs alfejezetekben: Az olvassi zavarokkal kapcsolatos irodalom tlapozsakor szrevesszk, h o g y n i n c s e g y e t l e n kezelsre v a g y be avatkozsra i r n y u l m e g k z e l t s sem, a m e l y valsznst h e t n a k l i n i k a i l a g jelents, hossztv sikert, azoknl a g y e rekeknl, akiknl m e g l l a p t h a t a tanulsi zavar. Sajnos cse k l y t u d o m n y o s tmogatottsgot lveznek a sajtos kezel si mdszerek v a g y ezeknek a kombincii a klnbz tanu lsi zavarok e s e t b e n . " ( U g y a n a n n a k a honlapnak a 9. oldala) S z m t s a i m szerint ez az Intzet 155 m i l l i dollrt fek tetett s i k e r t e l e n l a kutatsokba. Egy msik internetes adat ( m e d i o c o n s u l t . c o m ) m e g l l a p t j a , hogy felteheten 3 v a g y 5 m i l l i h i p e r a k t i v i t s b a n szenved g y e r e k van. Hozzadva

173 azokat is, akiknek tanulsi zavaraik vannak, az sszesen 10 milli v a g y m g ennl is tbb g y e r e k e t jelent. Kbben a jelentsben a National Institut of M e n t i Health ( N I M H - M e n t i H i g i n i a i N e m z e t i Intzet), a nemzeti a g y k u t a t s t tmogat szvetsgi hivatal a kvetke zket llaptja meg: A hiperaktivits orszgos szinten a f i g y e l e m kzppont jba kerlt. A huszadik szzad kilencedik vtizedben, a m e l y e t az elnk s a kongresszus az a g y v t i z e d n e k n y i l v n tott, lehetsges, hogy a kutatk m e g t a l l j k a hiperaktivits biolgiai alapjait s megtudhatjuk, vagy kezeljk hatsosan." Ha e g y intzet elklt 155 m i l l i dollrt, ezenkvl m g vannak e g y b k o r m n y h i v a t a l o k is, a m e l y e k m i l l i k a t kl tenek, kvncsi lennk, h o g y m e n n y i pnzt s kutatsi idt pazaroltunk el gy, hogy s e m m i t s e m t u d u n k felmutatni. J m a g a m g y g y n v n y e k k e l s holisztikus g y g y s z a t tal foglalkozom. A fent kzlt informcit elkpesztnek tartom, ennek az az oka, h o g y az n s z a k t e r l e t e m e n a fi g y e l e m h i n y s a hiperaktivits l t a l b a n a l e g k n n y e b b e n g y g y t h a t v a g y e n y h t h e t r e n d e l l e n e s s g e k n e k szmta nak. A t e r m s z e t g y g y s z a t t a l foglalkozk n e m orvosok, ezrt mi n e m kezelhetnk, csupn azt e n g e d l y e z i k a sz munkra, hogy javtsuk a kzrzetet s e n y h t s k a t n e t e ket. H r o m esettrtnetet mellkelek, br n e m lenne nehz 300-at v a g y 3000-et felsorolni. N e m e m l k s z e m o l y a n eset re, a m e l y b e n a f i g y e l e m h i n y o n v a g y a hiperaktivitson ne tudtunk volna segteni, ha csak n e m o l y a n esetben, a m i k o r a beteg nem kvette a javaslatokat. h o g y a n elzzk m e g

A A krnikusan tam alkalmazni.

krnikusan

tfordult polarits vletlenl" buk

tfordult p o l a r i t s r a

kantam s a k r n i k u s fradtsg t n e t e i r e s i k e r e s e n t u d Azta azt v e t t e m szre, hogy szmos

174 h i p e r a k t v g y e r e k b e n u g y a n e z e k a felnttekre j e l l e m z tnetek jelentkeznek. A m i k o r e l k e z d t e m tesztelni a hiperaktv gyerekeket, fel t e v s e i m valsnak b i z o n y u l t a k . M i n d e n gyereknek, aki fel kereste rendelmet, krnikus polarits zavara volt. Az erre a r e n d e l l e n e s s g e k r e hasznlt g y g y n v n y e k k e l e g y t t al k a l m a z t a m az elzleg kidolgozott trendet s csodlatos dolgok trtntek. A g y e r m e k e k javulst mutattak. A legtb ben u t n a jl reztk m a g u k a t . A szervezet m i n d e n f o l y a m a t a elektromos jelleg. A m e n t l i s folyamatok, az i m m u n r e n d s z e r , a szv, m i n d rszei e g y o l y a n rendszernek, a m e l y elektromos alapokon mk dik. Az e m b e r i test e g y nfenntart, ngenerl elektromos rendszer. Az r a m l s sorn m g n e s e s mezk keletkeznek. A m g n e s e s mezk polaritssal rendelkeznek: van szaki s dli p l u s . Feszltsg alatt m e g v l t o z n a k a plusok: az sza ki h e l y e t cserl a dlivel. M i v e l az emberi test elektromos alap, rendelkezik e g y finom elektromos mezvel: bizonyos feszltsgek megvl toztathatjk a plusok h e l y z e t t p p g y mint a mgnes ese tben. Ez trtnhet tmenetileg, a legtbb holisztikus s al t e r n a t v g y g y s z a t t a l foglalkoz szakember ezt kezelni tud ja. G y a k o r l a t o m b a n viszont arra a kvetkeztetsre jutottam, h o g y a polarits sok esetben hossz tvon is fenn maradhat, n e h e z e n g y g y t h a t a klnbz fennll helyzetek teljes m e g r t s e nlkl. g y t a l l t a m , h o g y a polarits megfordu lsa g y a k r a n krnikuss vlhat s o l y a n betegsgek okozja lehet, mint a krnikus fradtsg, depresszi, idegessg, izomfjdalom, i m m u n b e t e g s g e k , rk, hiperaktivits s sok m s k r n i k u s betegsg, a m e l y n e m g y g y t h a t az ltalnos felfogs keretei kztt. A betegsg klnbz szakaszai s az elzetesen felmerl tnetek a kezels hogyanjra zavarlag hatnak, g y az alapvet p r o b l m a ltalban figyelmen kvl kerl, m g a vgs szakasz t n e t e i m e g nem jelennek.

175 A szervezet elektromos rendszere

Az tfordult polarits g y e n g t i a szervezet elektromos fe szltsgt. A hossz ideig tart s t r e s s z h e l y z e t e k az okai en nek. A m i n t a szervezet elektromos feszltsge g y e n g l , a tnetek megjelennek, h o g y f i g y e l m e z t e s s e n e k b e n n n k e t . Ha a frekvencia 42 H e r t z al esik, az i m m u n r e n d s z e r nem kpes ellenllni a betegsgnek. A krnikus polarits-vlto zs korai szakaszaiban a tnetek lehetnek: htfjs, feszlt izmok v a g y fejfjs. Ha n e m lasstunk a tempbl, ezek a tnetek rosszabbodhatnak, pldul slyos fradtsghoz, depresszihoz, idegessghez, m i g r n e s fejfjshoz, izomfj dalom, zsibbadtsghoz, vagy krnikus fjdalomhoz vezet hetnek a l e g y e n g l t testrszben. A megvltozott p o l a r i t s s a l a r e n d s z e r n o r m l i s n fenntart ereje elvsz. Az i m m u n r e n d s z e r h e z kzvettett elektromos jelek ilyen helyzetben inkbb rombolnak, mintsem gygytannak. A szerz m e g j e g y z i a g y g y t s z a k e m b e r e k szmra, hogy olyan betegsgekben, mint az ITP (interstitilis trombocita thrombocytopenikus purpura szvetkzi

cskkenssel jr bevrzs), a szakknyv (a Merck-fle) a k vetkez lerst adja: .... e g y o l y a n betegsg, a m e l y b e n a lp titokzatos mdon elkezdi rombolni a vrs vrsejteket. H o g y e n y h t s k ezt a sokszor g y g y t h a t a t l a n betegsget, a lpet el kell tvoltani." U g y a n e b b e n a l e r s b a n a szerz ki jelenti: ...olyan, m i n t h a a vrs vrsejtek e l l e n t t e s elekt romos tltst vennnek fel...". Lehetsges lenne, h o g y az elektromos tlts megvltoz tatsa a szervezet utols ksrlete arra, h o g y kijavtsa a rom bol stresszhelyzeteket s b e n n n k e t arra k n y s z e r t s e n , hogy pihentetbb h e l y z e t e k e t v e g y n k fel, a m i k o r tolko csiba vagy g y b a k n y s z e r l n k ? A krnikusan megvltozott polarits p r h u z a m o k a t m u tat a hiperaktivits tneteivel; p l d u l l e g y e n g l t , rvidt v memria s a koncentrcis kpessg h i n y a . A m i k o r di-

176 agnosztizlni prblom ezt, a pciensek sok esetben igen ta llnak tartjk a h o m l y o s gondolkods"-t. M s esetekben m e g k r e m a pcienseket, h o g y kpzeljk el, hogy a g y u k egy v i l l a n y g , a m e l y a szervezetben a legtbb energit fo gyasztja, h o g y fnyt adjon, aztn m e g k r d e z e m tlk, hogy reztek-e valaha kigst az gben", v a g y el tudjk-e kp zelni, h o g y m i t reznnek, ha az k i a l u d n a . Az ltalnos v lasz: Igen, p p ezt r z e m ! " M o s t ljk bele m a g u n k a t azoknak az iskols gyereknek a h e l y z e t b e , akiknek p r o b l m i vannak az g kialvsval". Az iskolban a g y e r m e k n e k elssorban koncentrcis kpessgre s j rvidtv m e m r i r a van szksge.

A Az amerikai

krkp fellltsa: Pszichitriai

kilenc

tnet irnyvonalainak

Szvetsg

megfelelen a f i g y e l e m h i n y s hiperaktivits megllapt shoz k i l e n o t n e t r e van szksg, a m e l y e k ht ves kor alatt a l a k u l t a k ki s l e g a l b b hat hnapja tartanak; meglehetsen s l y o s a n korltozzk a n o r m l i s iskolai tevkenysget. Ezek a kvetkezk: Figyelmetlensg: 1. 2. 3. . 4. 5. 6. 7. A g y e r m e k n e m figyel a rszletekre, gondatlan h i b k a t kvet el. N e h z s g e i vannak a figyelsben. N e m figyel a beszdre. N e m sikerl befejeznie v a g y kvetnie a dolgokat Nehzsgei vannak a vezsben. Elkerli azokat a feladatokat, a m e l y e k erfesz tst v a g y folyamatos f i g y e l m e t kvetelnek tle. G y a k r a n elveszti iskolai felszerelst. feladatainak megszer

177 8. 9. K n n y e n elterelhet a f i g y e l m e . A napi t e v k e n y s g e k sorn g y a k r a n feledkeny.

Hiperaktivits (Tlftttsg)/impulzivits: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. G y a k r a n izeg-mozog. G y a k r a n e l h a g y j a a szkt, a m i k o r l n i e kellene. R m s z i k eszkzkre, p t m n y e k r e . N e m tud n y u g o d t a n jtszani. llandan t e v k e n y k e d i k , o l y a n m i n t h a , motor hajtan". Sokat beszl. Koraretten kikerli a krdseket. N e m tudja kivrni a sort. G y a k r a n flbeszakt msokat v a g y erszakosan kiknyszert valamit.

risz analzis:

virgok s kszer tpusok

A R a y i d risz a n a l z i s b o n y o l u l t a b b , m i n t s e m az eg szet le t u d n n k itt rni, de r v i d e n e l m o n d j u k , h o g y a vi rgknt v a g y r z e l m e s k n t ismert risz a g y e r m e k e k n l leginkbb f i g y e l m e t l e n s g g e l , a felntteknl p e d i g dep resszival ll k a p c s o l a t b a n . A pttys v a g y k s z e r k n t ismert risz a h i p e r a k t i v i t s ra vagy impulzivitsra utal a g y e r e k e k n l , i d e g e s s g r e a felntteknl. A megfordult polarits, az t r e n d analzis, a R a y i d s egyb mdszerek alkalmazsa segtsgvel gyermeknk e g y alapos kiegszt ellenrzs rszese lehet. Az esetek egyenknti figyelembevtele, amelyben az egyni tnetek h a n g s l y t kapnak, sokszor igen sikeres k r k p - m e g l l a p tst e r e d m n y e z . Ezt a kvetkez e s e t t a n u l m n y o k b l is megtlhetjk.

178 Els esettanulmny

Pciens: L n y g y e r m e k , 4 ves, tipikus f i g y e l e m h i n y s hiperaktivits tnetekkel. Elzmny: H t httel korbban szletett, mint kellett volna. Az jszlttek intenzv o s z t l y n 5 napot tlttt. Az a n y j a e l m o n d s a szerint a terhessg alatt betegnek s zaklatottnak rezte m a g t . R i t k n a l u d t tbbet hrom rnl. A g y e r m e k n a g y o n r z k e n y volt, els ltogatsunk alkalm val a h i p e r a k t i v i t s t n e t e i t m u t a t t a . Az a n y a azt is elmond ta, h o g y jszaknknt izzadt, ismtld h n y i n g e r t rzett. Orvosi kezels: A tesztek elvgzse u t n a f i g y e l e m h i n y m e g l l a p t s a megtrtnt, R i t a l i n t javasoltak, arra az esetre, ha ez az llapot az iskolskor elrsekor is fennllna. A sz lk g y dntttek, h o g y m s megoldsokat is keresnek. Kiegszt furcsa n e v t . A k i s l n y risze r v n y l virg tpus, a m i e g y rzkeny s r z e l m e s s z e m l y i s g t p u s r a vall. A m e g f i g y e l s e k k i m u t a t t k a krnikusan megvltozott polaritst. A szlk e l m o n d s a szerint n a g y o n rzkeny a cukorra. A tovbbi elemzsek a stresszfaktorokat illeten, a m e l y e k s z l e t s e k o r fennlltak, kidertettk, h o g y mind kt szl kt l l s b a n is dolgozott, a szls eltt hromszor is j h e l y r e kltztek. Az a n y a h n y s r l s m e l y g s r l pa naszkodott t e r h e s s g e idejn, ezrt folyamatos kezelst ka pott a h e l y i s r g s s g i k l i n i k n kiszrads ellen. M e g f i g y e l h e t volt, h o g y m i n d k t szl n a g y o n feszlt letet lt. A g y e r m e k m i n d e z t a terhessg alatt tlte, ez szletse utn is folytatdott. M e g l l a p t o t t u k , hogy a kis l n y tvette d e s a n y j a mdszert, a hnyst, azrt, hogy g y o m r t - r z e l m i kzpontjt - m e g k n n y t s e . Az l t a l n o s k r n i k u s polarits m e g v l t o z s r a hasznla tos g y g y n v n y e s tpllkozsi programot alkalmaztuk. A cukrot k i v e t t k az trendjbl, csak klnleges alkalmakra megoldsok: szlei lmban a gyermek szletse eltt megjelent, m e g m o n d t a nekik szokatlan s

179 tartottuk fenn. Az rzelmek ersebb k i m u t a t s r a s tbb e g y t t tlttt szeretetteljes, n y u g o d t idszak b e i k t a t s r a krtk a szlket, azrt, h o g y a k i s l n y r z e l m i l e g m a g a s i g n y s z e m l y i s g t p u s t kielgtsk. Eredmnyek: A g y e r m e k n a g y o n jl a l k a l m a z k o d o t t az iskola-elkszthz. M i n d e n hiperaktivitsra utal t n e t eltnt. Az jszakkat talussza, jszakai izzadsai e l m l t a k s n e m h n y tbbet. Egy pszicholgus, aki utoljra meg vizsglta, megllaptotta, h o g y e g y n g y v e s h e z kpest fi g y e l e m r e m l t s l e n y g z szkinccsel rendelkezik. Megllaptsok: A kutatsok kimutatjk, hogy azok a szlk, akik szintn hiperaktvak voltak, g y a k r a n neurol giai v a g y pszicholgiai p r o b l m k k a l , m a g a s a b b szinten ki vannak vagy tve annak, hogy gyermekk figyelemhinyban Azt is feljegyeztk, hiperaktivitsban szenvedjen.

hogy azok a szlk, akiknek m r van e g y hiperaktv g y e r meke, n a g y o n valszn, h o g y a tovbbi g y e r m e k e i k r e is jellemzek lesznek ezek a tnetek. Ezrt a tudsok g e n e t i k a i hajlammal m a g y a r z z k a hiperaktivitst, a m e l y tovbbra sem kezelhet sikerrel. Az n tapasztalatom alapjn a krnikusan megfordult polarits raglyos", a m e l y e t termszetesen n e m krokozk befolysolnak, h a n e m v a l a k i n e k a kzelsge. Ha e g y k i m e rlt elemet e g y j e l e m m e l l tesznk, akkor a j e l e m feszltsge cskken. Azoknl a g y e r e k e k n l , akiket krniku san tfordult polarits szlk vesznek krl, vagy a magzat e g y i l y e n a n y a m h b e n van, szintn megfordul a polarits. Ez g y a k r a n a szlets eltt trtnik m e g s folyto nosan jelen van akkor is, a m i k o r m r a g y e r m e k e g y m a g a fejldik tovbb. Elre ltom, h o g y a t u d o m n y megfogja l laptani, hogy a megfordult polarits kvetkeztben v e g y i vltozsok mennek vgbe az a g y b a n , a kezdd i d e g r e n d szeri zavarok azok, a m e l y e k a p r o b l m k a t okozzk.

180 Msodik esettanulmny

Pciens: F i g y e r m e k , 7 ves, figyelemhiny, hiperaktivi ts tnetei s izomdisztrfia. Elzmny: az izomdisztrfit, a m e l y mozgskorltozdottsggal jr, szletse utn llaptottk meg. A hiperakti vits tnetei a s z l e t s kezdettl jelen voltak. N e m tudott n y u g t o n lni, t a n u l n i s figyelni, a szlkre hallgatni. Az is kolban n e m t u d t a l e r n i a nevt, az rsos feladatait soha n e m t u d t a befejezni, a m a t e m a t i k b a n m g a l e g e g y s z e r b b feladatokkal is n e h z s g e i voltak. Orvosi kezels: f o l y a m a t o s a n s e g t s g e t k a p e g y g y e r m e k k l i n i k t l s f i z i k o t e r p i n is rszt vesz. F g y pszichi ter tz p e r c m e g f i g y e l s utn R i t a l i n t r e n d e l t a szmra. Ez a n y j t a r r a k s z t e t t e , mdszereket keressen. Kiegszt alternatvk: A krdsek alapjn kiderlt, h o g y ez a g y e r m e k e g y n a g y o n stresszes hzassgba szle tett. Korbban k e z e l t e m az anyjt krnikusan megvltozott polarits miatt. J e l e n l e g elvlt s kevsb zaklatott a part nerkapcsolata. Az l e t s t l u s megvltoztatsa g y a k r a n segt sget jelent m i n d a szlnek m i n d a g y e r m e k n e k . Ennl a g y e r m e k n l is ki lehetett m u t a t n i a krnikusan tvltozott polaritst; g y a szokvnyos g y g y n v n y e s ke zelst kapta, azrt, h o g y a polaritst visszalltsuk. A g y e r e k kptelen volt l e n y e l n i a kapszulkat, ezrt a g y g y n v n y e ket a l m a p r b e , g y m l c s l e v e k b e , protein italokba vagy Opaline-ba tettk, h o g y segtsk az emsztst. A kezelst a d d i g folytattuk, a m g a g y e r m e k n e k vissza n e m llt a ter mszetes llapota. Ezutn m r csak kis a d a g b a n kapta a g y g y n v n y k s z t m n y e k e t , hogy a g y g y u l s i folyamat tovbb folytatdjon. Eredmnyek: A g y e r m e k n e k csodlatos e r e d m n y e i vol tak az iskolban. N e m csak a nevt tudja lerni, de kitn j e g y e k e t kap rsos feladataira. A m a t e m a t i k v a l m g prob lmi vannak, de e g y j, rintsen" alapul matematikai h o g y ms, g y g y s z e r nlkli

181 mdszert vehettek be nla, ami valsznleg az v vgre se gt elrni az osztlynak megfelel szintet. Kgy szakember IQ felmrst vgzett a g y e r m e k e n . Az a n y a szerint Woodcock-Johnson fle teszteket. Az e r e d m n y e k 128, 1 35-s e r e d m n y e k e t m u t a t t a k , a m e l y az tlagon felli, a kitn kategrikba esnek. Az orvos kicsi Einstein"-nek hvja a g y e r m e k e t , akirl szintn tudjuk, h o g y ta nrai g y e n g e tanulnak minstettk. A g y e r m e k disztrfija (tpllkozsi r e n d e l l e n e s s g ) to vbbra is fennll, de szmos, l t a l b a n ezzel a betegsggel jr e g y b tnet nem jelent m e g nla. Az ellenrzst vgz orvos csodlkozva szokta m e g j e g y e z n i az a n y n a k : N e m tudom, m i t csinl a g y e r e k k e l , de m i n d e n k p p folytassa." Az orvos elmondta, hogy ez a g y e r m e k teljesen m s k p p re agl, mint azok, akiket eddig kezelt disztrfival. Megjegyzsek: A genetikai vizsglat megllaptotta, hogy az a n y a n e m rendelkezik azokkal a gnekkel, a m e l y e k a tpllkozsi rendellenessgekrt l e n n n e k felelsek. Az orvos azt lltja, hogy a fogamzs p i l l a n a t b a n az a n y a olyan stresszen mehetett keresztl, a m e l y e k a petesejt m u tcijt e r e d m n y e z t k , ami nha megtrtnik. Sajt g y a k o r l a t o m b a n azt l l a p t o t t a m meg, h o g y a hiperaktivits eseteinek legtbbjben k i m u t a t h a t a krniku san megvltozott polarits. Ennek g y g y n v n y e k k e l val polsa g y a k r a n f i g y e l e m r e m l t e r e d m n y e k e t hoz, m i n t ahogy ennl a g y e r m e k n l is. Az intuitv mdon m e g l l a p tott krkp azt mutatja, hogy a disztrfia s a Little kr, az egvb szletsi rendellenessg a m e g f o r d u l t polarits k vetkezmnye, a m e l y a magzat i d e g r e n d s z e r i fejldsnek klnbz s t d i u m b a n jn ltre.

Harmadik

esettanulmny

Pciens: tizent ves kzpiskols fi szokatlan tnetek kel, a m e l y e k nem felelnek meg a m e g l l a p t o t t krkpnek.

182 Elzmny: a m a g a s intelligencij fiatal fi n a g y mr tkben lesovnyodott. A tbb mint 1,70 m a g a s fi titokza tos mdon 44 kilra fogyott. Arca spadtt vlt, szeme k rl karikk keletkeztek; o s z t l y t r s a i Drakulnak csfoltk. Karjai s lbai v k o n y g a k n a k tntek, m i u t n izmai sorva d s n a k indultak. H t a m e r e v v vlt, a fels rszben e g y jl szlelhet g r n y e d t s g e t v a g y ppot lehetett megfigyelni. L b i z m a i grcsbe r n d u l t a k , jszakai izzadsra panaszko dott s arra, h o g y beszlgetsei sorn nem tudja a megfele l szavakat hasznlni. Gyomor-blcsatornja u g y a n c s a k fo kozott r z k e n y s g e t m u t a t o t t . Orvosi kezels: A1RI ( M g n e s e s R e z o n a n c i a Kpalko t s ) , C A T scan ( s z m t g p p e l segtett tomogrfia), a z e g y b orvosi tesztek n e m m u t a t t a k k i s e m m i t . A z e g y e t l e n h i b a a v r k p b e n a v a s h i n y volt. Ot klnbz orvos vas ptlst javasolt: vas-szulft formjban, a m e l y r l ksbb g y tnt, h o g y csak s l y o s b t j a a h e l y z e t e t . A kvetkez l e h e t s g a C r o h n - b e t e g s g d i a g n z i s a volt, a m e l y t u l a j donkppen a vkonybl gyulladsa, amely a tpllk g y e n g e felszvdst e r e d m n y e z i . A tovbbi vizsglatok a z o n b a n ezt is k i z r t k . Kiegszt eljrsok: A kls m e g f i g y e l s alapjn ezen a fin a krnikus p o l a r i t s tvltozs jelei voltak megfigyel hetk, a m e l y rgtn igazoldott is. A tnetek az ankilolosis s p o n d i l y t i s h e z ( c s i g o l y a m e r e v s g ) lltak a legkzelebb, a m e l y h e z g y a k r a n b l g y u l l a d s o s betegsgek, m i n t a fek l y e s v a s t a g b l g y u l l a d s , v a g y Crohn-betegsg trsul. M i n t a legtbb i s m e r e t l e n e r e d e t betegsget, ezt is nehz beazo nostani, a m g a klasszikus t n e t e k tovbb n e m fejldnek. A v g r e viszont g y a k r a n tl ks van ahhoz, hogy visszjra fordtsuk v a g y m e g l l t s u k a fizikai krosodst. A szokvnyos g y g y n v n y e s tpllkozssal jr keze lst kapta a k r n i k u s a n tvltozott polarits rendbehozs ra. A g y o m o r - b l c s a t o r n a r z k e n y s g r e val tekintettel a kezdetekben c s u p n kis a d a g o k b a n kapta a k s z t m n y t .

183 A k i e g y e n s l y o z a t l a n s g o k legtbbje n e m javthat ad dig, a m g a polaritst vissza n e m lltjuk. Ezrt a kezelst addig folytatjuk, amg a polarits vissza n e m ll eredeti lla potba. C s a k e z u t n adtuk neki a l e g e n y h b b vas t a r t a l m g y g y n v n y e k e t , v r s z e g n y s g n e k a g y g y t s r a , ame lyek n y u g t a t l a g hatottak egsz b l r e n d s z e r r e . Eredmnyek: hrom hnap utn a p c i e n s n e k m r flig visszall a polaritsa, 5 kils s l y g y a r a p o d s n a k l e h e t t n k a tani. Az jszakai izzads s a lbgrcsk m e g s z n t e k . Hossz tv eredmnyek: A p c i e n s 18,5 k i l v a l g y a rapodott. A hti merevsg, a g r n y e d t s g m e g s z n t . A karokon s a l b a k o n az izom jra kifejldtt s n o r m l i s llapotban van. A szemek krli karikk s arcnak s p a d t s g a m e g s z n t . J e l e n l e g a z iskola befejezse u t n ll, s z m t g p e s tervezssel foglalkozik. Azt h a l l o t t a m , hogy most fejezett b e e g y k m r e g n y t , m e l y e t m g n e m adtak ki. M i n d e n e s e t r e ez a t e h e t s g e s g y e r m e k visszake rlt a n o r m l i s l e t b e . A m e n n y i b e n a n o r m l i s kifejezs a l k a l m a z h a t e g y klnsen t e h e t s g e s e m b e r e s e t b e n ! Megjegyzsek: Ebben az esetben a pcienst, m i v e l az rendkvli i n t e l l i g e n c i v a l s k o m o l y fizikai t n e t e k k e l rendelkezett, n e m vittk pszicholgushoz, g y n e m is lett hiperaktvnak v a g y f i g y e l e m h i n y o s n a k m i n s t v e . Alapos vizsglattal t e r m s z e t e s e n ki lehetett volna m u t a t n i ezeket a tneteket. A g y a k o r l a t o m b a n kitnik, h o g y a stressz a legalapve tbb problma, a m e l y az tvltozott polaritshoz vezet. Amint m e g i s m e r t e m ennek a f i a t a l e m b e r n e k j szndk csaldi httert, lttam, h o g y a stressz szellemi j e l l e g : a fi intellektulis skon tlteljestette iskolai k v e t e l m n y e i t . Fesztett iskolai t e l j e s t m n y e i megfordtottk polaritst, a betegsg megmutatkozott. Azt hiszem, ez az eset tipikus az indigkk g y e r m e k e k krben. A hiperaktivitsra alkalmazott g y g y s z e r e k , a Prednisone illetve az e g y b g y u l l a d s c s k k e n t g y g y s z e rek nem lettek volna e r e d m n y e s e k a betegsg kezelsben.

184

sszefoglals
Egy lkrkp" m e g l l a p t s a , m i n t a m i l y e n a hiperaktivits v a g y a f i g y e l e m h i n y , ezeknek azonnali g y g y s z e r e s kezelse n e m lehet igazi m e g o l d s . iVlind a hiperaktivits, m i n d a depresszi esetben a kutats azt mutatja, hogy a k s b b i e k b e n ms, k o m o l y a b b betegsgek is felthetik a fej ket. A szoksos kezelsi m d s z e r n e m mkdik, klnsen igaz ez az indigkk g y e r e k e k esetben. A kutats folytat dik, az orvosok lassan m e g r t i k az okok jellegt. Br ez csak a kezdet kezdete, vilgoss vlt, h o g y a betegsgek tbbs gt k o r u n k tlfesztett k r l m n y e i okozzk. A tkletes megoldsok mg vratnak magukra. M i n d e n szlnek m e g k e l l e n e i s m e r n i e azokat a lehet sgeket, a m e l y e k keretn b e l l ezek a g y e r e k e k s probl m i k rthetv vlnak. N e m l e h e t n e k g y e r m e k e i n k egsz sgesek, boldogok, k i e g y e n s l y o z o t t a k , amg mi m a g u n k s remnytelensggel terheljk kiegyenslyozatlansggal

m a g u n k a t , a m i n e k kvetkeztben a krnikusan megvlto zott polaritstl szenvednk. A kezelseim alatt sok indig kk szl rzi gyermeke gygyulsa sorn sajt maga g y g y u l s t is. E g y t a n u l m n y arra a kvetkeztetsre jut, h o g y s e m m i l y e n j e l e n l e g i kezelsi v a g y beavatkozsi mdszer n e m m kdik a f i g y e l e m h i n y , a h i p e r a k t i v i t s , v a g y a g y e n g n fej lettsg esetben. Egy m s i k t a n u l m n y azt tallta, hogy a g y e r e k e k 74 szzalka, azok kzl, akiknl hiperaktivitst l l a p t o t t a k m e g a h a r m a d i k osztlyban, a kilencedik osz t l y r a is u g y a n a z o k a t a t n e t e k e t mutatjk. Egy h a r m a d i k t a n u l m n y kimutatja, h o g y a Ritalin-fogyaszts Ez a s z m j e l e n l e g 2,5 m i l l i krl lehet. A g y g y s z e r e s kezels elssorban a g y e r m e k kezelhet s g r e j, n e m a m e g g y g y t s r a . Egy t a n u l m n y kimutat ja, h o g y azok a felnttek, akiket g y e r e k k o r u k b a n hiperakti1990 s 1995 kztt m e g d u p l z d o t t s 1,5 m i l l i g y e r m e k e t rint.

185 vitssal kezeltek, hromszor n a g y o b b e s l y t m u t a t n a k a drogfggsgre, m i n t a kontroll csoport. T b b t a n u l m n y is rmutat, h o g y a brtnviseltek n a g y a r n y b a n g y e r m e k kori f i g y e l e m h i n y t v a g y hiperaktivitst g y g y s z e r r e l ke zeltk. Ezek a szmok vszjslak, e g y r e tbb g y e r m e k sz letik m a g a s fok stressztnyezvel. J lenne, ha csodlatos g y e r e k e i n k kedvrt az alternatv mdszerek kutatatsa eltrbe kerlne. A g y g y s z e r e s ke zels eltntetheti a tneteket, de ritkn n y l a p r o b l m a gykereihez. A kutats folytatdik, a tudsok jobb kezelsi mdszereket keresnek. Sok esetben az e g s z csaldot m e g kellene vizsglni s a stressztnyezket e n n e k alapjn meg rteni. Csak gy t u d u n k az r z k e n y lelk e m b e r k k felvir goztatshoz hozzjrulni s s z m u k r a e g y egszsges kr nyezetet ltrehozni. A m i n t jabb kor jn, r kell jnnnk, h o g y n a g y o n sok felfedeznivalnk van m g n m a g u n k r l s g y e r m e k e i n k r l . Sokan vagyunk, akik szolgljuk ezeket a g y e r m e k e k e t . Eze ket a g y e r e k e k e t n e m szabad lkrkpek"-kel tvesen ke zelni. M i n d e g y i k k klnbzik s ennek megfelelen is kell kezelnnk ket. Ez e g y e d l nkn m l i k ! V l a s z t h a t j k a g y g y s z e r e s kezelst, m i n t a kezelsek e g y i k legrosszabbik fajtjt, v a g y vlaszthatnak ms m d s z e r e k e t is, a m e l y e k segtenek g y e r m e k n e k s csaldjnak is. Az indigkk g y e r e k e k szleinek s b a r t a i n a k azt javas lom, hogy alaposan gondolkodjanak el ezeknek a kis tan roknak" az i g n y e i n . nknek klns jelentsggel br pldakpet kell a d n i u k a szmukra. Ezrt tiszteljk e g y n i sgket, keressk a h e l y e s s igazi alternatv kezelsi md szereket; s mindenekfltt soha ne adjk fel! Elmondtuk mr, h o g y m i e l t t b e m u t a t n n k v a l a m i t , azt e l l e n r i z z k . A legjobb e l l e n r z s sokszor a m d s z e rek s i k e r e s s g t b i z o n y t , biztos forrsbl s z r m a z igaz trtnetek m e g h a l l g a t s a . Rviddel azutn, h o g y meg kaptuk a fenti e s e t t a n u l m n y o k a t , a k v e t k e z levl rke-

186 zett B e l l a megosztjuk Richardstl, Norine desanyjtl. nkkel: Kzt most

A l n y o m 15 ves s j e l e n l e g Keith S m i t h kezelse alatt ll, aki risz- s g y g y n v n y s z a k r t Escondidoban, Kali forniban. Keith gy hisszk, alatt lnyunk indigkk gyermek, gygykezelse figyelemremlt vltozsokat

m u t a t o t t . A kzpiskola m s o d i k o s z t l y b a jr, n a g y o n n e h z idszakot lt t, m i v e l f i g y e l e m h i n y o s rendellenes sgei voltak, n e m volt kpes az iskolra koncentrlni. El m e n t n k orvoshoz s e g y n e u r o l g u s h o z , d e egyikjk sem tudott semmit sem kimutatni. E l b t o r t a l a n o d t a m , a m i k o r a s z e g n y l n y a tizedik osz t l y b a n m e g b u k o t t . S z e r e t t e m volna kivenni az iskolbl, h o g y m s h o l folytassa t a n u l m n y a i t . Azonban vitba keve r e d t e m az igazgat-helyettessel, ktsgbeesetten prbltam m e g l l a p t a n i , mi a baj a l n y o m m a l . N a g y o n okos s blcs g y e r m e k volt, de o s z t l y t r s a i v a l n e m tudott kijnni; n e m volt kpes hozzjuk a l k a l m a z k o d n i . V g l Keith-hez vittk el ezt a s z e g n y g y e r m e k e t . O pontosan t u d t a , mi a gond, f i g y e l m e s e n hallgatta vgig l n y u n k a t . Igazi lds volt ez, m i v e l e l m o n d h a t a t l a n u l kt sgbeejt, a m i k o r senki n e m tud vlaszt adni a m i r t e k r e . " S e m az i n d i g k k g y e r e k e k , s e m a hiperaktivits eset ben n e m h a g y h a t j u k f i g y e l m e n kvl a z trend krdskrt s e m . De a m i most kvetkezik, az tbb ennl. Az trend he l y e s m e g v l a s z t s v a l h e l y e t t e s t h e t - e a Ritalin ( m e t h y l p h e n i d a t e c h l o r i d e ) ? L s s u n k kt e g y m s n a k ellentmond v l e m n y t . M i n d k e t t m e g b z h a t forrsbl szrmazik: M e g h a t r o z o t t , stabil, a l a c s o n y dzis gygyszer. Azok a kritikusok, akik azt lltjk, h o g y az trend a gyakorlatok vagy egyb kezelsek ppolyan jl mkdnek, mint a R i t a l i n , n e v e t s g e s s teszik m a g u k a t . "

187 (Dr. Philip Berent, az Arlingtoni H i p e r a k t i v i t s i Kz pont pszichitere). Szokatlan kutatsok azt sugalljk, h o g y l e g a l b b i s n h n y hiperaktv g y e r m e k a tpllkozsi k e z e l s e k r e jl re agl. A kezelsekbe b i z o n y o s teltett olajokat v o n t a k be, ms l e l m i s z e r e k e t p e d i g kivettek a g y e r m e k t r e n d j bl... a tovbbi kutatsok s z k s g e s e k . " - A T i m e m a g a z i n idzett szma. (Nemzeti E g s z s g g y i Intzet 1998) N e m azt sugallja-e ez, h o g y a dnts m g vrat m a g r a ? Ne gondoljuk azonban, h o g y a tpllkozs n e m szmt. Igenis szmt! A kvetkez esetek pp a tpllkozsrl szl nak, a m e l y n e k alapvet hatsa volt az indigkk g y e r e k e k s a hiperaktv g y e r e k e k letben. Karn Eck amellett, hogy fggetlen oktatsi tancsad s isko lai szoftverek forgalmazja Oregonban, arra sznta lett, hogy a gygyszer nlkli gygyts a gyakorlatban minl nagyobb teret nyerjen; gy jutott tbbek kztt a tpllkozs-kutatshoz.

A tpllkozsrl
Karn Eck
A S m a r t S t a r t (tpllk-kiegszt k s z t m n y ) a fontos ptelemeket" t a r t a l m a z z a . G y e r m e k n k is elszr az ptkockk e g y s z e r k o m b i n c i j i g jut el, majd m e g t a nulja, h o g y a n ptsen sszetett hzat, autt, stb. S z e r v e z e t n k is e g y s z e r e l e m e k b l llt ssze teljes r t k rend-

188 szereket, szerveket, szveteket, v a g y akr az a g y t a n u l s i kzpontjt. Ezeket az e l e m e k e t a tpllkbl kell felvennnk. Sajnos sok i l y e n e l e m az t r e n d n k b e n szerepl finomtott lelmi szerekbl h i n y z i k , a m i n e k a kvetkeztben szervezetnk nek h i n y r z e t e j e l e n t k e z i k s alkotkszsgnk cskken. A m i k o r a S m a r t S t a r t o t megterveztk, az volt az alapelv, h o g y biztostsanak b e n n e m i n d e n o l y a n tpelemet, a m e l y r e a szervezetnek szksge van. A kutatk ezt a tpllk-kieg sztt a m e n t l i s t e v k e n y s g segtsre terveztk. A n y o m e l e m e k l t a l b a n h i n y o z n a k a finomtott telek bl, br ezek adjk a szervezetben v g b e m e n legtbb e n z i m k p z d s alapjt. Az e n z i m e k gyorstjk a szervezet m k d s i funkciit kezdve a ltstl egszen az idegi im pulzusokig. A S m a r t S t a r t t e r m k e k az Albion Laboratories s z a b a d a l m a z t a t t a , o l y a n sszettelben szerepelnek benne az s v n y i a n y a g o k , h o g y a szervezet azokat k n n y e n fel tudja dolgozni, g y a felszvds k n n y e n v g b e m e g y . A v i t a m i n o k o l y a n e l e m e k , a m e l y e k e t szervezetnk nem t u d nllan ellltani, a m e l y e k e t naponta ptolni kell s z e r v e z e t n k egszsges m k d s e rdekben. A tbbi sszetev is n a g y jelentsggel br az egszsg m e g r z s b e n . A l e c i t h i n p l d u l az a g y 75%-t teszi ki. A tbbi e l e m nincs u g y a n j e l e n i l y e n m r t k b e n a szervezet ben, de szintn fontos szerepet tlt be a szervezetben. G i n g k o b i l o b a p l d u l K n b a n e g y kzismert fa; kese r flavonoidokat t a r t a l m a z , a m e l y nveli a vr r a m l s t s s t a b i l i z l j a a v r r a m l s korltozst az a g y b a n (vr agy-gt), amely a szervezet legersebb szrrendszere. S z a b l y o z z a az a g y b a j u t e n e r g i t , ami a cukrokbl s az o x i g n b l jut hozz, s a kros a n y a g o k a t n e m e n g e d i az a g y h o z hozzfrni. T a n u l m n y o k k i m u t a t t k , h o g y a z antioxidnsok, mint p l d u l a p y c n o g e l , a m e l y e g y tlevel krgbl kszlt ki vonat, nveli a lts erssgt. A g y g y n v n y e k tmogat-

189 jk a hossz letet, a vitaminokkal s a n y o m e l e m e k k e l e g y t t a S m a r t S t a r t teljessgt biztostjk. A S m a r t Start egy egyedi tpllk-kiegszt, amelyet a szervezet szmra fontos elemek figyelembevtelvel ksztet tek, abbl a clbl, hogy segtsk a tanulsi kpessget. A ben ne tallhat tpllkelemeket okos" elemekknt is emlegetik. A tpllk-kiegszt a gyermekek szmra idelis, rghat tablettban elegyti a fontos ltkpz svnyokat, antioxidns vitaminokkal s nvnyi rszekkel. Ennek ellenre nem csak a gyermekek fogyaszthatjk, hanem az egsz csald. A doboz 90 tablettt tartalmaz, a m e l y e g y hnapra elegend.

190 A hat c s i l l a g g a l jellt s v n y i a n y a g az Albion Labora tories levdett k e l t k p z aminosav t e r m k e , a m e l y mg a kvetkez n v n y e k sajtos keverkt t a r t a l m a z z a ; ezek a m e n t l i s t e v k e n y s g r e fejtenek ki j hatst: G i n g k o Biloba levl T e n g e r i moszat Fekete dibl Szibriai ginzeng gykr Pycnogenol 40 mg 20 mg 12 mg 12 mg 12 mg 400 mg

Fekete fonya( a n t h o c y n a n a d i n k o n c e n t r t u m )

Szintn tartalmaz meg, fruktzt, dcxtrzt, citromsavat, zestt cs stcarin savat.

A m i n t lthatja, a S m a r t S t a r t sszettele szmos elemet t a r t a l m a z s m e g l e h e t s e n vltozatos. A b e n n e lv elemek fontos szerepet t l t e n e k be a szervezetben. A kvetkezk ben ezeket r s z l e t e z z k .

Vitaminok A v i t a m i n o k szmos esetben hinyoznak a tpllkunkbl, klnsen a slt teleinkbl, mivel a sts folyamn ezek t voznak. M i v e l a v i t a m i n o k a t szervezetnk n e m tudja nma gtl ellltani, a tpllkkal kell azokat a szervezetbe juttat nunk. Fontos szerepet jtszanak az energiatermelsben, a stresszreakciban, s az i m m u n r e n d s z e r mkdsben. A BTA K A R O T I N : (A v i t a m i n ) antioxidns, a m e l y e t a mj n e m r a k t r o z ; relatve n e m m r g e z . C D
S

VITAMIN:

antioxidns.

VITAMIN:

a k a l c i u m f e l s z v d s t segti el.

191 B I , B 2 , B 6 , B12 KS A N l A C I N A M I D : az energiatermels s a stressz-reakci fontos e l e m e i .


FI.SAV

szksges az e n e r g i a t e r m e l s b e n .

B l O T l N : lnyeges nvekedst segt t n y e z a test m i n d e n sejtjben. P A N T H O T K N S A V : segti a z i m m u n r e n d s z e r t .

nyomelemek

M i v e l a n y o m e l e m e k az ltalunk fogyasztott lelmisze rekbl a finomts s e g y b feldolgozs f o l y a m n tvoznak, a S m a r t S t a r t sszettelben fontos h e l y e t tltenek be. A nyomelemek biztostjk a tbb szz enzim reakcijnak felgyorstst a szervezetben. E z e k a reakcik felelnek t u l a j d o n k p p e n m i n d e n szervezeti f u n k c i r t , az idegi i m p u l z u soktl kezdve a vrcukorszint stabilizlsig. Mindezek lnyegesek az l e t m k d s e k b e n s a t a n u l s b a n . A V A S KS A M O L Y B D K N U M : a v r s vrsejtek e l e m e i . ClNK: 60 e n z i m alkoteleme, tbbek kztt azoknak is, a m e l y e k a szervezetben keletkez antioxidnsok ltrejttrt felelnek. M A N G N : lnyeges azon e n z i m e k szmra, a m e l y e k a csontnvekedst, az energiatermelst, s az i m m u n rendszert segtik. R Z : klnsen fontos szerepe v a n a z i m m u n r e n d s z e r s a szv s rrendszer egszsgnek a m e g r z s b e n . C H R O M I U M : fontos a cukrok s a zsrok anyagcserjben. loDINK: a thyroid enzimek ltrehozsban jtszik fontos szerepet. S K . L K N I U M : fontos e n z i m e k a l k o t e l e m e az i m m u n rendszerben.

192 A nvnyi sszetevk

A n v n y e k a szervezet t e r m s z e t e s t a n u l s i kpessgt segtik el: GlNGKO BILOBA: k e s e r s s z e t t e l e l e m e k b l ll, a m e l y stabilizlja az a g y szrrendszert, az agytl. FEKETE FONYA: p r o a n t h o c y a n a d i n - t (antioxidnst) t a r t a l m a z , a m e l y vdi a sejteket. FEKETE D I : a i o d i n e t e r m s z e t e s forrsa ( a n y a g c s e r e k i e g y e n s l y o z ; a szervezet e n e r g i a e l l t s t s e g t i ) .
SZIBRIAI

a vr

a g y - g t a t s a n e m k v n a t o s a n y a g o k a t tvol t a r t j a

GINZENG: a d a p t o g n e k e t t a r t a l m a z , a m e l y

javtja a stresszfeldolgoz kpessget. PYCNOGENOL: a n t i o x i d n s , a m e l y e t e g y t l e v e l kr gbl v o n n a k ki.


LT.CITHIN:

az a g y elssorban poshpholipidekbl ll,

m e l y e k l e c i t h i n j e l l e g elemek.

sszegzs M i u t n a szlk k i p r b l t k a S m a r t Startot, i l y e n kije l e n t s e k e t tettek: M i n t h a m e g g y j t o t t k volna a l m p k a t s valaki otthon l e n n e ". E g y i k szl a tpllk-kiegszt n l k l m e n t s z a b a d s g r a g y e r m e k v e l s sajnlatos mdon n a g y szksge lett volna r, a m i n t a g y e r m e k viselkedse is m t kaotikuss vlt. S o k s z o r k i r l a doboz s a szlk n e m veszik szre, h o g y m i l y e n n a g y szksgk is van r, csak ak kor, a m i k o r a p r o b l m k jra jelentkeznek, i l y e n k o r pnik szer telefonlsoknak v a g y u n k a tani, mivel a tpllk-ki egsztt jra be kell s z e r e z n i k . Interaktv nevelsi szoftvernk szintn m e g k n n y t i a hiperaktv v a g y f i g y e l e m h i n y o s g y e r e k e k lett. A g y e r e kek e g y e n k n t lvezik a s z m t g p e s munkt, a m e l y llan-

193 d visszajelzst ad a s z m u k r a . Egy g y e r e k llandan fel llt, izgett-mozgott, mialatt a leckjt ksztette, de n a g y o n rlt, hogy a vlaszokat jl eltallta. J volt ezt ltni, mivel i l y mdon t u d a t r a b r e d h e t n e k annak, h o g y k is okosak s t u d n a k t a n u l n i . n b e c s l s k n a g y o t n ezltal, viselke dsi p r o b l m i k ezzel ellenttben jelentsen cskkennek! Alternatv lehetsgek

S z e r e t n n k b e m u t a t n i n h n y a l t e r n a t v trendet, ame l y e k kicsit furcsnak tnhetnek, de igen hasznosak. Korb ban emltettk, hogy sokszor korunk rltsgei a holnap t u d o m n y t kpezik. Ez val igaz. Az a l t e r n a t v lehets gek npszersdsvel az o r v o s t u d o m n y vgre veszi a fradtsgot, s pillantsra mltatja a furcsnak t n md szereket. Az o r v o s t u d o m n y jfajta gondolkodsa azt fejezi ki: Ha m k d i k , lehet valami benne. Az okt r r n k k sbb is k i t a l l n i . " Ez n a g y o n n a g y fejlds a rgi idkhz kpest, a m i k o r e g y s z e r e n kijelentettk, h o g y n e m m k d het a dolog, m e r t n e m tudjuk az okt. N h n y tlet sokszor ugyanazok ltal kerl javaslatra, akik korbban kijelentettk rla, hogy ostobasg. Az alternatv s kiegszt g y g y s z a t m e g j e l e n i k a kr hzakban, s ezek a m e g a l a p o z a t l a n " m d s z e r e k szmos beteget segtenek a g y g y u l s h o z s k i e g y e n s l y o z o t t s g hoz. Sok szakember szmra valban m e g a l a p o z a t l a n n a k tnnek ezek a mdszerek, de v a l a h o g y m g i s mkdkpe sek. Az a k u p u n k t r a benne van m r n h n y biztost trsa sg tmogatsi vllalsai kztt, mivel hivatalosan e g y m sik kultrbl szrmaz tiszteletet r d e m l si t u d o m n y nak ismertk el. Emlkezznk, h o g y v t i z e d e k i g a hivatalos orvostudomny n e m igazn ddelgette az a k u p u n k t r t . Egyb rgi mdszerek, a m e l y e k korbban bizarrnak tn tek, t u d o m n y o s vizsglatok t r g y t kpezik. Az Associated Press novemberi szma a kvetkezket rja:

194 K n b l s z r m a z i k , sok a m e r i k a i orvos igen furcsnak t a l l j a : a fekete r m m e l e g t s e a t e r h e s nk kislbujjnl a m a g z a t v e s z l y e s p o z c i b l val tfordulst e r e d m n y e z i a s z l s eltt. A m i k o r orvosok ezrei k i n y i t j k a J o u r n a l of the A m e r i can M d i c a l Association utols szmt, e g y o l y a n tudom n y o s t a n u l m n y t t a l l n a k majd benne, a m e l y arrl szl, h o g y ez a knai g y g y m d valban m k d i k s a n y u g a t i nknek is ki kell p r b l n i u k . " E g y 1997-ben a N e w E n g l a n d J o u r n a l of M e d i c i n e - b e n m e g j e l e n t t a n u l m n y s z e r i n t a z a m e r i k a i betegek 4 6 szza lka folyamodott alternatv kezelshez, akupunktrhoz v a g y v a l a m i l y e n i r o p r a k t i k a i k e z e l s h e z . U g y a n c s a k eb b e n a t a n u l m n y b a n k e r l m e g l l a p t s r a egy, a legnp s z e r b b a l t e r n a t v g y g y s z a t i m d s z e r e k r e vonatkoz lis ta a l a p j n , h o g y a m s o k ltal n y j t o t t s p i r i t u l i s g y g y m d a z tdik h e l y e n ll. O l v a s s u k el a kvetkez hozzszlst, taln hasznostani t u d j u k majd.

Klammath-tavi

csoda:

kk-zld alga

E d w a r d H a l l o w e l l a t a n u l s i zavarok, klnsen a figye l e m h i n y avatott s z a k t e k i n t l y e . Dr. H a l l o w e l l az 1998-as Csendes-ceni rgi tanulsi z a v a r a i n a k s a g y g y s z e r e s kezels konferencijn fsznokknt szerepelt H o n o l u l u b a n , ahol olyan mdszereket is kifejtett, a m e l y e k alkalmazsval g y g y s z e r e k e t mellzni le het. A kk-zld alga fontos e l e m e volt listjnak. Ezt az algt D l - O r e g o n l l a m b a n a Fels K l a m m a t h tbl gyjtik be. A Klammath-tavi kk-zld algt szupertpllk"-nak beczik, mivel hatsait felfedezi kitnnek tartjk. Ez e g y

195 termszetes tpllk, n e m adnak hozz tartstszert, szin tetikus sznezket, v a g y zestt. John K Taylor, e g y msik jelents pszicholgus a N e t w o r k of Hope - e g y tpllkozssal foglalkoz k i a d v n y - e g y i k szmban a kvetkezket mondja: Nem v a g y o k rdekelt e g y e t l e n alga begyjtsvel, an nak feldolgozsval foglalkoz cg zleti g y e i b e n sem. El lenben m d o m b a n volt beszlni tbb ezer szlvel s szak emberrel a f i g y e l e m h i n y r l s a hiperaktivitsrl; a szlk n y o m a t k o s a n kijelentettk, hogy a kk-zld alga g y e r m e kk szmra sokat segtett a f i g y e l e m h i n y s h i p e r a k t i v i t s gygytsban." Tovbbra is t a r t s u k e m l k e z e t n k b e n , h o g y n e m min den hiperaktv s f i g y e l e m h i n y o s g y e r e k i n d i g k k g y e r mek. De n a g y o n sok indigkk g y e r e k r e n d e l k e z i k a hiperaktivitshoz hasonl tulajdonsggal, a m e l y e t sokszor az okoz, hogy el kell viseljk csaldjuk s k r n y e z e t k el n e m fogadst t e r m s z e t k e t illetleg. g y talltuk, h o g y a kk zld algt a l k a l m a z szlk sikerekrl s z m o l n a k be! Azt mondjk rla, h o g y stabilizlja a vrcukor szintet, n e m tar talmaz mrgeket, t a r t a l m a z viszont fontos vitaminokat, (k lnsen sok bta karotint, s B12-t), s e g y b k i t n tulaj donsgokkal is rendelkezik. Az sszes l e l e m kzl, amirl utazsaink sorn hallot tunk, kiemelkedett a kk-zld alga, m e l y n m a g b a n is megllta a h e l y t . Segt a f i g y e l e m h i n y o n ? K i e g y e n s l y o z z a az indigkk tulajdonsgokat? S o k a n hisznek benne, visszajelzseket s megerstseket is h a l l h a t u n k mindenfell. S o k a k szerint mindenki tpllkozsba bele kellene venni. Ha el akarunk olvasni hrom t u d o m n y o s t a n u l m n y t rla, a www.the-peoples.net/celltech. honlapon megtalljuk.

196 A kvetkezkben o l y a n m k d mdszerekrl olvas hatunk, a m e l y e k br nem hivatalosak, de megbzhat emberektl szrmaznak s kirtkel tanulmnyok is szlettek rluk.

Kapcsolat

mgnesessggel

Az a v l e m n y n k , h o g y a m g n e s e s s g s az emberi szervezet kztti kapcsolat igen l n y e g e s szerepet tlt be. Ez a v l e m n y n k annak ksznhet, h o g y szmos szakem bert i s m e r n k , aki a m g n e s e s s g g y g y t hatsval foglal kozik. Ezek kzl a m u n k k kzl a legtbb vezet szerepet jtszik a rk g y g y t s b a n s a betegsgek ellenrzsben, ezrt e n n e k a k n y v n e k a keretein t l m u t a t . Azonban m e g kell m e g e m l t e n n k , h o g y a vonatkoz m u n k k kzl na g y o n sok m g kezdeti s t d i u m b a n van, n e m lehet kirtkel ni, a n n a k e l l e n r e , h o g y t n y l e g kivl laboratriumi kuta tsok l l n a k mgtte. N e m is a k a r t u n k errl beszmolni, de e g y sszegz levelet kaptunk Patti McCann-Para-tl, aki b e m u t a t t a , h o g y vannak orvosok, akik sikereket rtek el a f i g y e l e m h i n y o s g y e r e k e k m g n e s e s s g g e l val kezels ben. Patti a kvetkezket rja: pp m o s t olvastam el e g y knyvet, a m e l y b e n sz van a f i g y e l e m h i n y o s g y e r e k e k m g n e s e s kezelsrl! A cme M a g n e t i c therapy, rta dr. Ron L a w r e n c e , dr. Paul Rosch Ea., C . P , s J u d i t h P l o w d e n . A n y o l c a d i k fejezet 167. olda ln, m e g e m l t i k dr. B e m a r d Margois-t, aki csodlatos ered m n y e k e t rt el a f i g y e l e m h i n y o s g y e r e k e k n l . Az nbe csls p r o b l e m a t i k j a is t e r t k r e kerl benne. Dr. Margois e g y e g y s z e r t a n u l m n y t vgzett, a m e l y b e 8 s 15 v kzt ti 28 g y e r m e k e t vont be. A g y e r e k e k kzl kett kivtelvel m i n d e g y i k fi volt. Az 1998-as Los Angeles-i M g n e s e s Te rpia A m e r i k a i A k a d m i j n e m l t e t t e t a n u l m n y t . Dr.

197 Margois statikus ( v a g y p e r m a n e n s ) m g n e s e s s g e t a l k a l m a zott a kezelsben; a t a n u l m n y rtkeli m a g u k a szlk voltak! A szlk azt jeleztk vissza, h o g y a m g n e s terpia n a g y o n sokat segtett a g y e r m e k e k e n . S o k a n azt mondtk, g s fld volt a klnbsg a g y e r m e k e k v i s e l k e d s b e n a kezels eltt s utn. A m g n e s e s terpia utn a g y e r m e k igazn szeretnival lett." N e m beszlhetnk a d d i g msrl, a m g n e m a d u n k tan csot nnek ezzel kapcsolatban, br ennek a t e r p i n a k n e m sok kze van m a g h o z az indigkk g y e r e k h e z : krjk, ne hasznljanak m g n e s e s matracokat v a g y szkeket hnapo kon keresztl, pusztn azrt, mert kzben jl rzik m a g u kat, vagy mert egszsgesen szeretnnek l n i ! Az effle gyakorlat megvltoztathatja a sejtek mkdst, m i v e l szer vezetnk lland erknek van kitve. Ne hasznljuk ht l land jelleggel az i l y e n eszkzket! Kapcsoljuk ki a megfe lel idben! Bzunk benne, h o g y a kutatsok r m u t a t n a k a kros hatsokra is! Ha a m g n e s e s terpia kpes m e g g y g y t a n i embereket szakemberek f e l g y e l e t e mellett, akkor gondolkodjunk el azon, h o g y m i l y e n hatsa lehet ezeknek az erknek, ha a megfelel t u d s nlkl a l k a l m a z z u k ket.

bwfecdback

s a

neuroterpia

A Hearthmath-rendszerrl mr beszltnk a msodik fejezetben. Ami a kvetkez rvid beszmolban a biofeedbackrl elhangzik, hasonlt hozz. B e s z l t n k az a g y h u l l m a i n a k mrsrl, m e l y e k segtsgvel k i m u t a t hat a kaotikus, az rmteli llapot, a szeretet, v a g y a g y llet. E m l t e t t n k e g y o l y a n mdszert is, a m e l y az e m b e r k i e g y e n s l y o z o t t viselkedst segti el. M o s t lssuk e n n e k a megkzeltst orvosi szempontbl is. M r k o r b b a n is t u d t u n k errl, de m g s e m rtettk teljessgben.

198 Donna King e g y okleveles n e u r o t e r a p e u t a , trstagja az A m e r i k a i Biofeedback Intzetnek. A Viselkeds Pszichol giai Intzet oktatatsi szakigazgatja. Ez az intzet viselke ds orvoslsbl n y j t diplomt Washington llamban. T le k a p t u n k e g y rvid sszefoglal levelet a biofeedbackre vonatkozlag. Azrt rok, m e r t n a g y r m m r e szolgl, hogy olyan g y e r e k e k k e l d o l g o z h a t o m e g y t t , akikrl korbban a hiperaktivitst v a g y f i g y e l e m h i n y t llaptottk meg. Egy elektorenkefalogrfot hasznlok, hogy m e g m r j e m a gyerek a g y h u l l m a i t , majd m e g t a n t o m arra, h o g y a n vltoztathatja ezeket a h u l l m o k a t addig, a m g n e m rzi, h o g y gondolko dsa k n y s z e r n l k l i s n y u g o d t . Ezltal g y g y s z e r e s keze lsk s z k s g t e l e n n vlik, v a g y a n n a k m r t k e cskkent het. A l v s u k m i n s g e javul; az g y b a v i z e l s s a dhro hamok m e g s z n n e k . Ezt a mdszert EEG Neurofeedbacknek v a g y EEG Biofeedbacknek nevezzk. A g y e r e k erre kap, v i s e l k e d s e ezltal vlasztsi lehetsgekhez jut, a g y g y s z e r e s kezelssel v a g y az a l k a l m a z k o d s r a val kny szerrel e l l e n t t b e n . " A biofeedback v a g y a n e u r o t e r p i a n e m j kelet. Donna tbb d o k u m e n t c i t is a r e n d e l k e z s n k r e bocstott, a m e l y bemutatja, h o g y m i r t is m k d i k ez a mdszer. O l y a n ta n u l m n y o k is s z e r e p e l n e k ebben, a m e l y e k a g y e r e k e k lta lnos v i s e l k e d s r l szlnak. A m i n t emltette, naponta kap csolatban van a g y e r e k e k k e l s s z e m l y e s tapasztalata, hogy lehet rajtuk s e g t e n i . Ne feledjk, h o g y ez e g y hivatalosan e l i s m e r t t u d o m n y s sok g y e r m e k s z m r a haszonnal jr! V a l s z n l e g a neurofeedback s n e u r o t e r p i a i szerveze teknek tucatjai lteznek, a m e l y e k e t mi most nem sorolunk fel. De n z z n k m e g m g egyet, a m e l y n e k a levele a Don nval e g y i d e j l e g rkezett be hozznk. A neve: Fkusz N e u r o f e e d b a c k Kpzsi Kzpont, klnsen a hiperaktv s a f i g y e l e m h i n y o s g y e r m e k e k r e h e l y e z i a h a n g s l y t . Dr. N o r b e r t G o i g e l m a n alaptotta s a neurofeedback hivatalos

199 alkalmazsa mellett a n e u r o n l i s szablyozssal is foglalko zik ( S S N R ) . Az alapt elektronikbl szerzett m r n k i ok levllel rendelkezik s a pszicholgia doktora. S z a k t e r l e tnek a hiperaktv s f i g y e l e m h i n y o s g y e r e k e k neurofeedback ltali segtst tartja. A kzpont a kvetkez levelet kldte neknk: Korunk m a g a s a n fejlett szmtstechnikjban a g y e r e kek e g y n e m g y g y s z e r e s kezelsen alapul m d s z e r g y a korlati hasznaiban rszeslhetnek. Az EEG neurofeedback e g y biztonsgos, n e m beavatkozs jelleg, fjdalommentes tanulsi folyamat, a m e l y b e n a hat vnl idsebb p c i e n s fe jre EEG szenzorokat h e l y e z n k . Ezek a szenzorok a pciens a g y i mkdsrl informci kat tovbbtanak a s z m t g p fel. Ez az informci aztn e g y sznes k p e r n y n jelenik meg, a m i n a p c i e n s f i g y e l e m mel ksrheti sajt a g y h u l l m a i t a jelzseken keresztl. g y tudatba kerl a g y h u l l m a i minssgnek, s azok vltozta tst m e g tudja tanulni. A h a l a d s t a vizulis s az a u d i t v visszajelzsek mutatjk meg. Az EEG Neuro-Eeedback kpzst e g y videojtkhoz ha sonlthatjuk, a m e l y b e n a t e l j e s t m n y r t a j u t a l m a t az isko lban v a g y a m u n k a h e l y e n lehet learatni. n b e c s l s n k nvekszik s a kihasznlatlan kpessgeink szlelse e g y s z e rv vlik. A t a n f o l y a m u t n a pcienseknek ritkn van szksge tovbbi konzultcikra, kpzsre v a g y g y g y s z e rezsre."

Neuromuszkulris

integrci

Mi a v l e m n y k e g y o l y a n mdszerrl, a m e l y u g y a n g y tekintettel van az a g y mkdsre, mint a neurofeed back, de a szervezetet is belekapcsolja a g y g y u l s i folya matba? Dr. K a r e n B o l e s k y okleveles e g s z s g g y i tancs ad, pszichoterpii kpzettsggel rendelkezik, jelenleg

200 g y a k o r l kezel s t a n r a N e u r o m u s z k u l r i s Integrci S z m a Intzetben, a m e l y n e k igazgatsban is rszt vesz. Ezt a m d s z e r t is s i k e r e s e n a l k a l m a z z k a hiperaktv g y e r e k e k n l . A S z m a N e u r o m u s z k u l r i s Integrci egy fajta e l m e - t e s t t e r p i a , a m e l y a p c i e n s e k n l e g y a r n t fizi kai s p s z i c h i k a i v l t o z s o k a t kpes e l i d z n i . Ezek a vl tozsok a s z e r v e z e t s t r u k t u r l i s k i e g y e n s l y o z s a s az i d e g r e n d s z e r e g y i d e j fejlesztse rvn trtnnek. A md szer tz t a l l k o z b l ll, a m e l y m a g b a foglal m l y s z v e t i m a n i p u l c i t , m o z g s g y a k o r l a t o k a t , az orvos s a pciens kztti b e s z l g e t s t , n a p l v e z e t s t s e g y b o l y a n t a n u l s i mdozatokat, a m e l y e k sorn a szervezet s az i d e g r e n d szer e g y e n s l y a h e l y r e b i l l e n . H i h e t e t l e n n e k tnik, u g y e ? A S z m a hasonl a tbbi rendszerhez, de az e g y e t l e n , a m e l y az i z o m p l y a kezels m e l l beiktatja a n e u r o l g i a i terpit is. A j egszsg r dekben n e k e m is s Jannak is m d u n k b a n volt megtapasz talni bartunk, dr. S i d Wolf munkjnak e r e d m n y e i t , aki e g y b k n t kollgja dr. M e l a n i e Melvinnek, aki az elz fe jezetekben megszlalt, dr. S i d Wolf az izomplya-felszaba dtsra sszpontost, s igen g y o r s e r e d m n y e k e t r el. Ez volt az e g y i k ok, a m i r t a Szmt, m e l l y e l g y a k o r l a t t kib vtette, m e g e m l t j k ebben a knyvben. A S z m a mdszert Bili W i l l i a m s fejlesztette ki. Csapat ban ezt a mdszert a hrom a g y modell"-nek nevezik, amely tulajdonkppen a m k d s i elvre utal. Karn Bolesky a k vetkezket mondja: A S z m a clja, hogy a pciens a hrom agy modellt hasznlva o l y a n tapasztalathoz jusson, amelyben tisztba kerl azzal, hogy m e l y i k a g y a " a legjobban hasznl hat e g y bizonyos tevkenysg v a g y feladat vghezvitele kor." Azt is e l m a g y a r z z a , hogy a leggyakrabban hasznlt bal agyflteke h e l y e t t hasznosabb, ha a msik a g y a t " is be tud juk kapcsolni. A S z m a elmletben s a gyakorlatban is mind a hrom a g y mozgstsra trekszik. Ha ez ltrejn, az e g y n optimlisabban tudja elltni feladatait, n a g y o b b egsz sget, teljessget s lnksget lesz kpes megtapasztalni.

201 A f i g y e l e m h i n n y a l s a hiperaktivitssal kapcsolatban a kvetkezket llaptja meg: A f i g y e l e m h i n y s h i p e r a k t i v i t s krkpvel r e n d e l k e z sszes pciens a bal agyflteke o l y a n m r t k d o m i n a n cijt mutatja, a m e l y r e n d e l l e n e s n e k nevezhet. Emiatt a pciens bal agyfltekje tllsi" m d u s z b a n , azaz vlsg llapotban mkdik. Ebben a v l s g l l a p o t b a n a pciensek grcssen ragaszkodnak bal a g y f l t e k j k hasznlathoz, ezrt koncentrcis kpessgk tlterhelt, a m e l y 16 bit/m sodpercre korltozdik. Szrna kifejezssel lve 16 bit-jk teltdik! A Szrna m i n d e g y i k pcienssel kln foglalkozik, hogy mdot talljon arra, h o g y m i n d h r o m a g y a t m k dsbe hozza, amelynek kvetkeztben knnyedsget r znk, s a feszltsgek m e g s z n n e k . A f i g y e l e m h i n y t s a hiperaktivitst n inkbb a bal a g y f l t e k b e val kapaszko dsnak tartom, m i n t s e m betegsgnek. A Szrna keretei igen hatsosak azltal, hogy az e g y n bels tapasztalatait e g y egysgestett llapotra tudja kiterjeszteni. Az integrits, az az az e g y n e g y s g e s m k d s e lehetv teszi a szervezet s az e l m e kztti n a g y o b b energiacsert, a m e l y n e k kvetkez m n y e k n t a tlterheltsg m e g s z n i k .

A Szrna: esettanulmny
Karn Bolesky

Egy n a g y o n okos n y o l c v e s fit kldtt hozzm orvosa, akirl megllaptottk, hogy figyelemhinyos. A kisfi pszicholgiai kartonja m r tele volt rva. A g y e r m e k e t ko rbban iskolai s m a g n tancsadk vizsgltk meg. S z l e i

202 azrt hoztk hozzm, m e r t otthoni s iskolai viselkedse ktsgbeejtette ket; teljesen ki voltak borulva, g y gondol tk taln ez lesz az utols m e n e d k . A g y e r e k n e m hall gatott a szra, nem tudott n y u g o d t a n tanulni, rosszul viselkedett, feladatait n e m fejezte be, nem rzett semmifle felelssget viselkedsrt. A l e g k e l l e m e t l e n e b b az volt, hogy az iskolban agressz van viselkedett trsaival szemben, otthon pedig testvreivel l l a n d a n csatrozott. S o k a t jtszott o l y a n szmtgpes jtkokkal, a m e l y e k t e l j e s t m n y k z p o n t a k s a bal agyflteke mkdst ve szik i g n y b e . U t l t a , a m i k o r n e m volt v a l a m i b e n igaza, a m i k o r ideges lett v a l a m i r t , e g y e d l szeretett m a r a d n i . Az iskolban agresszivitsa fleg a szmtgp hasznlatnl n y i l v n u l t meg. E l m e s l t e nekem, h o g y amikor feszltnek rzi m a g t , a s z m t g p e n kell jtszania. Igen m l y tuda tossggal rendelkezett szervezetrl, de tbbnyire nem rezte m a g t jl a testben. Azt llaptotta meg, hogy az a g y a ideges, a g y o m r a fel van kavarodva, a kezei mrgesek, trdei s szemei idegesek, a g e r i n c e zavarodott. Ez azt rul ta el a szmomra, h o g y igen m l y e n t u d a t b a n van testr szeinek, az e l m o n d o t t a k alapjn rthetv vlt, h o g y mirt is n e m akart ezeknek l l a n d t u d a t b a n m a r a d n i . N g y h e t e n k n t lseket tartottunk, igen j e r e d m n n y e l . Az els tallkoz nehezen ment, mert alig t u d t a m rbrni az e g y t t m k d s r e , mivel csak kis ideig tudott e g y adott do logra koncentrlni. Ennek ellenre, azonnal pozitv reakci kat lehetett m e g f i g y e l n i a Szrna mdszert kveten. N e h z volt t u d a t t testre i r n y t a n i . Nevetglt, ellenllt, el akarta vonni a figyelmt arrl, h o g y nmagt rezze. H a g y t a m , h o g y vezessen. M i v e l kevs ideig tudott e g y v a l a m i r e ssz pontostani, m a g a s hatsfokkal kellett dolgoznom. Krtem, lltson le, ha g y gondolja, h o g y a munka" tl behat. Eh hez arra volt szksge, h o g y figyeljen magra s az ellenr zsi rzkt bekapcsolja. Az els ls utni tallkoznkon ki jelentette, h o g y azon a hten nem verekedett.

203 A n e g y e d i k ls utn azt mondta, h o g y n e m akarja to vbb folytatni az lseket: A n n y i v a l jobban r z e m ma gam, mita elkezdtk, hogy nincs s z k s g e m m r r. M o s tantl e g y e d l folytatom a g y g y u l s t . " B i z a l o m m a l fogad tam kijelentst, az els ls ta u g y a n i s n e m m u t a t t a az ag resszivits jeleit. Jl viselkedik az iskolban s odahaza, ezenkvl lelkes focista lett belle. g y gondolom, hogy amikor bal agyfltekjnek kizr lagos hasznlatt feladta, m k d s b e hozta kzponti a g y t (a hrom a g y modell rsze, a m e l y azon a h e l y e n mkdik, ahol testi rzeteinket dolgozzuk fel s az energit r e z z k ) , rjtt arra, h o g y teste biztonsgos hely, nincs mitl flnie; kzponti a g y b a n rezte energiit, a m e l y cskkentette ben ne a t l t e r h e l t s g rzett. M a j d m e g k e z d t e az e g y s g e s t s folyamatt, a m e l y lehetv tette a s z m r a , h o g y kisebb erfesztssel tbb energit szabadtson fel. Egszsgt jra megtallta, a m i n t visszanyerte bels kzponti i r n y t s t . 19 hnapja fejezdtek be tallkozink. M i n d e n t egybevetve, ha e l m l e t e m a hiperaktivitst s f i g y e l e m h i n y t illeten igaz, s ezek a betegsgek csupn a tlzott bal agyflteke hasznlat k v e t k e z m n y e i , akkor az integrits nvelsvel a koncentrcis kpessg is nvek szik. A legtbb gyerek, aki v g i g m e n t a Szrna lseken, v a l a m i l y e n javulst tud felmutatni viselkedsben. Kpesek kevesebb erfesztssel megbirkzni a felmerl probl mkkal, jobban oda t u d n a k figyelni k r n y e z e t k r e .

Gyors Szem Mdszer

Dr. R a n a e J o h n s o n az alaptja a G y o r s S z e m Intzetnek Oregon l l a m b a n . A g y o r s szem mdszert tulajdonkppen akkor fejlesztettk ki, amikor az a u t i z m u s kezelsre alter natv mdszereket kerestek. Ranae a u t i s t a fin prblt seg teni. N e m csak o l y a n mdszereket tallt, a m e l y e k az autizmuson segtenek, hanem a m e l y e k a hiperaktv g y e r e k e k s

204 a felnttek s z m r a is hasznosak. Lssunk n h n y gondola tot ezzel kapcsolatban: A G y o r s S z e m M d s z e r ( R a p i d Kye T e c h n o l o g y ) a lt fizikai, rzelmi, m e n t l i s s s p i r i t u l i s vetleteit veszi figye l e m b e . A fizikai skon m e g t a n u l j u k , h o g y a n rhetjk el a szervezetben t a l l h a t zavar informcit (a stresszt), s h o g y azt a sejtek szintjn h o g y a n tudjuk tudatosan felsza b a d t a n i . A szervezet m e g t a n u l j a a tudatos stresszoldst, a m e l y az letben f e l m e r l b r m i l y e n stresszes llapot fel dolgozst lehetv teszi. g y a szervezet termszetes egsz sgi llapota visszalltja a m e g b o m l o t t biokmiai e g y e n s l y t , h e l y r e l l t j a az egszsget. Az rzelmi szinten, a G y o r s S z e m Mdszer megknnyti a negatv rzelmi energia kiszrst (a negatv energia a beteg sggel ll kapcsolatban). A pciensek megtanuljk ezt, s azt is, h o g y a n hasznljk ezt az energit az let mindennapjaiban. A m e n t l i s szinten a p c i e n s e k e t megtantjuk, h o g y a n h a s z n l h a t j k letkpessgeiket. Az letkpessgek o l y a n s p i r i t u l i s elvek, a m e l y e k abban segtik az e g y n t , hogy k lnbz nzpontokbl lssa az let adott helyzeteit. Ha azt tesszk, a m i t m i n d i g is tettnk, akkor u g y a n a z t az ered m n y t is kapjuk m i n d e n a l k a l o m m a l . A G y o r s S z e m Md szer kognitv rsze m e g t a n t j a pcienseinket, hogy a dolgo kat m s szgbl kzeltsk meg, m i n t ahogy azt a mltban tettk. A pciens t u d a t r a b r e d ezeknek a spiritulis elvek nek, kpesnek fogja rezni m a g t arra, hogy csatlakozzon az let t e r e m t s h e z . A spiritulis szinten a G y o r s S z e m Mdszer az embereket tkletessgkre emlkezteti. A stresszek feloldsa megnyit ja az utat sajt spiritulis t e r m s z e t n k fel. Ez lehetv te szi, h o g y meghatrozzk letcljukat s elkerljk az egzisz tencilis ressget, a m e l y n e k betegsg a kvetkezmnye. A G y o r s S z e m t e c h n o l g i a a l i m b i k u s rendszert (ez az r z e l m e k r t felels az a g y b a n ) a szemen s a fln keresztl ri el. A l i m b i k u s r e n d s z e r az a g y azon rsze, a m e l y az r-

205 zelmek feldolgozsrt felel. A szem kapcsolatban ll a limbikus rendszerrel, a test azon rszn keresztl, m e l y e t geni culate nucleinek hvunk, a fl pedig a m e d i l i s g e n i c u l a t e nucleivel van sszekttetsben. Ez a kapcsolat teszi lehet v, hogy a pciens a sejtjeiben fel tudja dolgozni a stresszt az a g y a l a p i m i r i g y segtsgvel, a m e l y a szervezet bio kmiai m k d s t a sejtek szintjn s z a b l y o z z a . Az A m m o n szarvon ( h i p p o k a m p u s z ) keresztl - ez a l i m b i k u s rendszer tovbbi rsze-, s e g y b m e m r i a t e r l e t e k e n keresztl a p ciens kpess vlik arra, hogy a mltjhoz tartoz stressze ket kiszrje s eltvoltsa. A m i n t k n y v n k sszelltshoz dolgoztuk fel az adato kat, kaptunk e g y levelet a G y o r s S z e m Intzet oktatitl. Ok ezt rjk: Mivel tizenkt g y e r m e k van kzttnk (6-30 v kztti ek), g y rezzk, tisztban v a g y u n k azzal, h o g y az indig kk g y e r m e k elnevezs m i r e is vonatkozik. A f i g y e l e m h i n y s a hiperaktivits, az a u t i z m u s s e g y e b e k tern kzvetlen tapasztalataink vannak. A nevelsnek o l y a n megkzeltst hirdetjk, a m e l y univerzlis elveken alapul (letkpessg Program). Ezekkel n a g y s z e r e r e d m n y e k e t r t n k el." Az alapt ezt rja: A Gyors S z e m M d s z e r s az letkpessg P r o g r a m segt sgre volt g y e r m e k e m n e k , u n o k i m n a k s annak a tbb ezer embernek, akik eljttek a kpzsre, akik ezt gyfeleik nek tovbbadtk, h o g y sajt letk m e g t e r e m t s b e n szere pet vllaljanak. Nagyon izgalmas ltni az alternatv modelljvel mdszereket, amint korunk orvosgyakorlati

e g y m s r a tallnak. Egy eklektikus, teljessgre trekv g y gyszat ltrejttnek lehetnk a s z e m t a n i .

206 Az elektromgneses mezt kiegyenslyoz mdszer

Az e l e k t r o m g n e s e s mezt k i e g y e n s l y o z mdszer az e g y i k l e g j a b b technika a metafizika szntern, valsznleg e g y i k e azoknak a mdszereknek, a m e l y e k lttn n a g y o n el csodlkozunk. Kicsit hasonl a kzrtteles g y g y t s h o z , de o l y a n n y i r a m a g a s a r n y j e r e d m n y e k e t rtek el vele, h o g y m g a N A S A is r d e k l d i k irnta. Ha m e g akarunk t u d n i e g y e t s mst errl a technikrl, aminek a mkds re n e m igazn van fizikai m a g y a r z a t , vessnk r e g y pillan tst. Peggy s Steve Dubro fejlesztette ki, akik jelenleg vi l g s z e r t e oktatjk az rdekldket. Honlapjukon a kvetke zket olvashatjuk: Az elektromgneses mezt k i e g y e n s l y o z technika az az energiamdszer, a m e l y g y lett megtervezve, hogy az uni verzlis kalibrcis rccsal e g y t t h a t v a mkdjn. Az uni verzlis kalibrcis rcs az e m b e r energia-anatmijnak mo dellje. A technika egyszer, rendszerezett eljrs, amit min denki m e g tud tanulni. A mdszer az ember az e m b e r h e z " hatst alkalmazza a mgneses mezben. Egybekapcsolja a lelket s a biolgit. N g y fzisa van, a m e l y e k kzl mind e g y i k ersti az elektromgneses mez mintkat, a m e l y r e szksg van ahhoz, hogy sikeresen hozzjruljunk vals g u n k t e r e m t s h e z az j energia szntern." Mi rdekli a N A S A - t ? A S o n a l y s t nev cg elvllalta ennek a techniknak a tanulmnyozst. A ksrletben a kikpzs s a gyakorlatok voltak rdekesek a N A S A szmra, melyeknek az volt a clja, hogy az elektromgneses mez a tudatossgn ke resztl nvelje a csapatszellemet s erstse az egszsgmeg rzs folyamatt", ms szavakkal, stimullnia kellett a kollek tv tudatot a szellem s a biolgia egysgestsvel! M i l y e n tancsot adjunk ezzel kapcsolatban? Nzzk meg s c s o d l k o z z a n a k rajta, aztn kldjk el g y e r e k e i k e t is, k a n n y i r a n e m fognak rajta csodlkozni.

bben a fejezetben o l y a n indigkk g y e r e k e k r l hall hatunk, akik idkzben felnttek, v a g y m r a felnt t vls kszbn llnak. N e h e z e n t a l l t u n k o l y a n felntteket, akik m a g u k is indigkk g y e r m e k e k voltak, mi vel ez a kifejezs elg j ahhoz, hogy szles krben ismert lenne. Ha legutbbi k n y v e m utols fejezetben n e m sz lok ezekrl a g y e r e k e k r l , n e m is kaptunk volna tlk leve leket sem. Knnek a k n y v n e k az elolvassa u t n m i n d e n bi zonnyal sokan m a g u k r a ismernek, illetve szreveszik, h o g y g y e r m e k e i k , rokonaik, v a g y bartaik indigkk g y e r e k e k - e vagy sem. Onnan t u d j u k ezt, hogy az l t a l u n k tartott el adsokon s tallkozkon a rsztvevk kzl sokan mondjk el, hogy az letkben is trtntek hasonl e s e m n y e k . R y a n M a l u s k i hszas vei elejn jr. A hasonl kor in digkk e g y n e k ltalban azok kz tartoznak, akik elsk kztt szlettek. Csak azt tudjuk g a r a n t l n i , h o g y valami l y e n rendellenessget" llaptottak m e g nluk, br akkori ban mg a f i g y e l e m h i n y korkpnek fellltsa n e m volt a n n y i r a begyakorlott mozdulat, mint m a n a p s g : m e n t l i s

zavarokkal v a g y e g y b n e m megfelelssel jellemeztk ket. A krkp fellltsa az adott rgitl is fggtt. Sok idsebb i n d i g k k s p i r i t u l i s besorolsi aspektusokat is megemlt.

Egy indigkk g y e r e k feln


Ryan Maluski
Lerni, h o g y m i l y e n rzsei vannak e g y indigkk gyerek nek, n e m is o l y a n egyszer feladat, mivel nagyon sok min dent el szeretnk mondani. Egybknt n e m is tudom, hogy m i l y e n az, ha valaki nem indigkk g y e r e k k n t n fel. Egy szval ezek a d i l e m m i m . H a d d kezdjem azonban azzal, hogy m i n d i g t u d t a m , hogy ide tartozom, s m i n d i g volt vala m i l y e n m l y r l jv univerzlis vilgkpem a dolgok mk dsrl s sajt kiltemrl. A helyzet komikuma, hogy olyan embereket, h e l y e t s helyzeteket vlasztottam, amelyek tu datossgom s e m m i l y e n tulajdonsgait n e m tkrztk. El tudjk kpzelni a vgtelen rnyalatokat abban a jtszmban, a m i t m a g a m n a k kivlasztottam? A kihvsokat nehznek reztem: klncnek s m a g n y o s n a k reztem magam. g y reztem, i d e g e n e k vesznek krl, akik elrasztottk otthono mat s m e g p r b l n a k azz faragni, amirl g y gondoljk, hogy megfelel a szmomra. N y e r s e n fogalmazva g y rez tem m a g a m a t , m i n t e g y kirly, akit rabszolgnak tekintenek. N e w York l l a m b a n Westchester m e g y b e n nttem fel e g y kzposztlybeli katolikus csaldban. Kt szeret szlt s e g y t vvel fiatalabb hgot vlasztottam magamnak. G y e r e k k o r o m b a n nha m a g a s lzam volt, i l y e n k o r rngsaim is voltak s el kellett vinni a h e l y i krhzba, ahol jgre

209 tettek, hogy lehljek. Krlbell kt vig Phenobarbitallal kezeltek, hogy rngsaim megsznjenek. A n y m szrevette, hogy knnyebben m e g b e t e g s z e m n a g y o b b csoportok kze lben, ezrt ha csak lehetsges volt, tvol tartott a tmegtl. Bartaink s rokonaink ezt n e m rtettk, sokszor kritizltk t emiatt. m d e s a n y m rezte, h o g y ezt kell tennie. S z l e i m lehetsgkhz m r t e n m i n d e n t m e g a d t a k a szmomra. Sok f i g y e l m e t k a p t a m s m l y r l jv szeretetet rasztottak felm. Egy vadaskertbe m a j d n e m m i n d e n n a p elvittek. Emlkszem az llatokra, az e n y m e k n e k r e z t e m ket. M g ki is e n g e d t e m a kecskket a parkba, e n n e k na gyon rltem. Els ltogatsom a cirkuszban m e g l e h e t s e n rdekes volt. d e s a n y m g y emlkszik erre: Ryan ktves volt, a m i k o r e l m e n t n k a cirkuszba. Volt neki sajt h e l y e , de azt akartam, hogy m i n d e n t lsson, ezrt az lembe vettem. A h o g y n z t e m a m u t a t v n y o k a t , o l y a n izgalomba jttem, h o g y llandan m o n d o g a t t a m : R y a n , ezt nzd, ezt n z d ! " , Nzd az elefntokat s a b o h c o k a t ! " Egyszer csak R y a n e g y hirtelen mozdulattal m e g f o r d u l t s arcul ttt! Majd tovbb nzte a cirkuszi m u t a t v n y o k a t . Az orvos azt mondta, h o g y felingereltem, hogy bkn kell hagynom, hogy lvezze a dolgokat, hogy sajt m a g a s z m ra fedezze fel ket." Amikor htves lettem, szrevettem, h o g y n h n y dol got mskpp csinlok, m i n t a tbbiek. Pldul a m i k o r e g y dessg boltba b e m e n t n k s azt mondtk, hogy vlasszak a cukorkk kzl, n csak azt az e g y e t vlasztottam, a m i r e pp akkor szksgem volt s n e m t m a d t a m le az egsz bol tot. A pnztros m e g j e g y e z t e , hogy klnbzm a tbbiek tl. A legtbb g y e r e k felmarkolna e g y egsz adagot. C s a k azt a darabot vettem ki a dobozbl, amit abban a p i l l a n a t ban m e g k v n t a m . Karcsonyra sok jtkot kaptam, de a m i n t az elst k i n y i tottam, j ideig csak azzal jtszottam, m g n e m a n y u k m b-

210 tortani kezdett, h o g y csomagoljam ki a tbbit is. N a g y o n hls voltam azrt az e g y jtkrt is, abban a percben telje sen lekttt. Egsz n a p el t u d t a m vele jtszani. A m i k o r n a g y o n fiatal voltam mg, kpes voltam egyet len t r g y r a figyelni, mikzben az volt az rzsem, hogy bel sm szinte e l h a g y j a testemet s a t r g y fel kzelt, amit aztn m i n d e n szgbl lttam, m i n d e n rszlet hatalmas ar n y o k a t vett fel, jval n a g y o b b n a k tnt, m i n t a valsgban. A m i k o r ezt e l m o n d t a m a bartaimnak, n e m tudtk, mirl beszlek. Zavarodottnak, flrertettnek reztem magam, g y g o n d o l t a m , h o g y csak tvedtem. A kzpiskola jelentette a legtbb kihvst, itt ltem meg l e g n a g y o b b f j d a l m a i m a t is. Ebben az idszakban a gyere kek felmrik m a g u k a t s prblnak beilleszkedni, mert szk sgk van az e l i s m e r s r e . N a g y o n fontos ez ebben az id szakban. M i n d e n furcsasg kirv. Furcsnak is reztem ma g a m . Eleinte sok b a r t o m volt s jl reztem m a g a m minden kzssgben, de az id folyamn g y lttam, hogy minden kitl eltvolodom; sajt vilgomban ltem n a g y o n m a g n y o san. Fz dhtett, azt akartam, hogy n o r m l i s " legyek. 15 ves k o r o m k r n y k n e l m o n d t a m szleimnek, hogy n y o m o t t h a n g u l a t o t , paranoit rzek, hogy a tbbiektl tel jesen klnbzm. I d e g r o h a m a i m voltak s furcsn visel kedtem, k n y s z e r - s m n i a s z e r r t e l m e t l e n ritulis moz dulatsorokat c s i n l t a m , a m e l y e k r l g y gondoltam, hogy s z k s g e m van ahhoz, h o g y biztonsgban r e z z e m m a g a m . Elmmben sokszor negatv, alacsony szint manipull hangokat h a l l o t t a m . E l m m s r z e l m e i m sszezavarodtak. N e m t u d t a m k o n c e n t r l n i tbb, n e h e z e m r e esett ellen rizni m o z d u l a t a i m a t , g y reztem m a g a m , m i n t egy felh zott rug. g y r e z t e m , tzezer volt futkos az ereimben, pe dig m g a fele is sok a s z m o m r a . O l y a n voltam, mint egy fldels n l k l i e l e k t r o m o s huzal; e n y h e r n g s a i m voltak, amit T o u r e t t e s z i n d r m n a k hvnak. A szleim orvosokhoz vittek; sok orvosra e m l k s z e m .

211 A bels koszt humorral p r b l t a m eltni, az o s z t l y bo hca lettem. Szvesen e l v i s e l t e m a szobafogsgot, csak h o g y nmi figyelmet vonjak m a g a m r a . B r m i t m e g t e t t e m , csak nevessenek rajta az emberek. Ez n a g y o n fontos volt a sz momra. A m i k o r ezt tettem, akkor tulajdonkppen kapcso latban voltam velk, felfigyeltek r m ! Elfordult, hogy csak e g y s z e r e n e g y m a g a m b a n ld gltem s jeleneteket dolgoztam ki - egyfajta jtk volt ez, amiben sajt m a g a m a l a k t h a t t a m a m a g a m vlasztotta jel lemeket, s brmit m e g t e h e t t e m , a m i t csak a k a r t a m . N h a hirtelen nevetsbe trtem ki, s a m i k o r m e g k r d e z t k , h o g y min nevetek, m a g y a r z a t a i m a t n e m rtettk. A v i d m s g elfeledtette rosszulltemet; a nevets o l y a n j rzs. Ennek ellenre n e m lehetett k i s z m t a n i g y o r s hangulatvltozsaimat, mivel ezek m i n d e n f l e elrejelzs nlkl trtek el. Zavarodottnak, flntsnak hvtak, s n ezeket e l h i t t e m . Ezek trtntek ekkor v e l e m . Azt gondoltam, hogy soha n e m szabadulok ki abbl a brtnbl, a m i b e kerltem. A klnbz g y g y s z e r e k kise gtettek e g y bizonyos idre, de aztn v a l a m i m i n d i g feltt te a fejt. Tizent ves koromban a T o u r e t t e s z i n d r m a leg kivlbb orvosa azt m o n d t a n e k e m s a szleimnek, hogy n v a g y o k a l e g e g y e d i b b eset a p r a x i s b a n : g y tnik, hogy a m i n t valamit rendbe hozunk, az mshol ti fel a fejt. Ilyen t a l n y o s dolgot m g l e t e m b e n n e m l t t a m ! " Abban az idben m g bszke is voltam arra, h o g y n e m tudjk, mi bajom, mert v a l a h o g y g y reztem, h o g y m g van r e m n y a g y g y u l s r a . A g y g y s z e r e k n e m t u d t k el fojtani vagy megszntetni a fjdalmaimat s zavarodotts gomat. Aztn rjttem, hogy az alkohollal ezt k n n y e n elr hetem. M a j d n e m m i n d e n nap felvittem a szobmba v a l a m i l y e n szeszes italt s ivsba fojtottam a p r o b l m i m a t . Az ital segtett s e g y biztonsgos, c s a l d i a s s m i n d i g elrhet llapotba ringatott. A cigaretta is segtett abban, h o g y leg albbis e g y kicsit normlis"-nak r e z z e m m a g a m .

212 T i z e n h a t vesen h i p e r a k t v n a k n y i l v n t o t t a k s e g y j fajta g y g y s z e r e s kezelst k a p t a m . E g y i k este ettl o l y a n izgatott l e t t e m , h o g y s z l e i m kihvtk az orvost, aki azt m o n d t a , h o g y v e g y e k m g be g y g y s z e r t : attl majd meg nyugszom. Azonban miutn bevettem, m g izgatottabb l e t t e m . A z t n e g y m s i k orvos jtt s kzlte, h o g y a tab l e t t k tesznek izgatott. M r alig frtem a b r m b e n s ar ra k r t e m a n y m a t , h o g y v e g y e n n e k e m alkoholt, h o g y jl r e z z e m m a g a m . T a r t h a t a t l a n llapotban voltam; a hall g o n d o l a t a vigaszt n y j t o t t , m i v e l g y kpzeltem, knnye d n m e g s z n t e t h e t t e volna az tlt poklot. volt a s z m o m r a . A kzpiskola utols vben annyira ktsgbeestem, h o g y nknt j e l e n t k e z t e m a krhz pszichitriai osztlyra. A kezel orvosom javasolta ezt, s n b e l e e g y e z t e m , n e m is gondolva t, h o g y m i t teszek. Huszont 10 s 18 v kztti g y e r e k volt m g r a j t a m kvl a pszichitriai osztlyon. Va ljban elg jl r e z t e m m a g a m a t a trsasgukban. Lthat t a m azoknak a p r o b l m k n a k a sort, amivel m i n d e n k i ms is kszkdik. Els a l k a l o m m a l krlbell e g y hnapig vol t a m ott. M r p r n a p elteltvel szrevettem, h o g y a tbbi g y e r e k , ha v a l a m i gondja van, odajn hozzm s beszlget v e l e m . M i n d n y j a n m e g n y l t a k a s z m o m r a s szvesen vet tk t a n c s a i m a t . A k r h z s z e m l y z e t e ennek n e m n a g y o n rlt: Egy bolond h o g y a n adhat tancsokat e g y msik n a k " . A s z e m l y z e t t k r z t e s z m o m r a a sajt m a g a m ltal t e r e m t e t t bels brtnt, a m i akkor valsgosan s flelem keltn m a g b a zrt. E g y i k jszaka a tny, h o g y hol is vagyok, pnikszer h a n g u l a t b a kergetett. Kitrt b e l l e m s e g y r e csak azt ord t o t t a m : M i r t pont e n g e m ? " Az els napokban szrevet t e m n g y zrkt, a h o v az intzet s z e m l y z e t e bezrta a m a g u k a t ellenrizni n e m t u d kezeiteket. Eltte a fldre szortottk s T h o r a z i n e injekcit fecskendeztek beljk, majd az g y h o z ktztk ket a csendes szobban, amg m e g n e m n y u g o d t a k . Ezek a szerencstlenek aztn bnteTestem brtn

213 tsbl n e m telefonlhattak, n e m fogadhattak ltogatt, n e m nzhettek tvt, nem h a g y h a t t k el szobjukat, a m e l y n e k az ajtajt n y i t v a kellett h a g y n i u k , h o g y a s z e m l y z e t l l a n d megfigyels alatt tarthassa ket. S z e r e t t e m a szabadsgot, s tettem rla, h o g y ez velem ne trtnjen meg. A krhzi szablyzatokban az volt a ktsgbeejt, h o g y olyan emberek fogalmaztk ket - ez szmomra e g y r t e l m volt, mert bizonyos rtelemben beleltok az emberekbe akiknek sajt maguknak is problmik voltak. Ezt n tlttam. Szleim s bartaim az iskolbl megltogattak s n a g y o n se gtkszek voltak. Tizennyolcadik szletsnapomat a krhz ban tltttem, mg a ballagsomra sem m e n t e m el. N e m reztem m a g a m frfinak. Szmos okom volt arra, hogy sajnl jam magamat. Emlkszem, amint m a g a m b a n azt m o n d t a m : Legyzm mindezt, s segtek a tbbi gyereknek, hogy k is kpesek legyenek erre. Tudom, hogy van kit." Amikor lerettsgiztem s g y dntttem, hogy n e m folytatom t a n u l m n y a i m a t felsfok i n t z m n y b e n , sz leim m e g r t s t tanstottak. Kpezni k e z d t e m m a g a m a t . Elszr m g i k u s knyveket o l v a s t a m , majd az nsegt irodalmat n z t e m t. Ez volt az a t u d a t o s s g , a m i r e o l y rgta s z k s g e m volt. R e m n y t adott s t u d t a m , m i n d e n rendbe jn majd. M g akkor is, amikor e g y e d l v o l t a m odahaza, g y rez tem, hogy valaki figyel, hogy m i n d e n m o z d u l a t o m a t s pil lanatomat kirtkeli, felrja v a l a m i l y e n tblra. Ezrt az egyedllt az erdben n a g y o n jt tett. Ez volt az e g y i k leg jobb technika arra, hogy k i e g y e n s l y o z z a m s teljess te g y e m m i n d e n rzsemet, azokban a pillanatokban, a m i k o r elveszettnek reztem m a g a m . Az indigkk g y e r m e k ltnek e g y m s i k sajtossga az a hihetetlen dh s mreg, amit az e m b e r akkor rez, amikor megprblja e l m o n d a n i rzseit, de senki s e m rti m e g azo kat. Ez odig fokozdott, hogy vgl s e m m i t sem m o n d t a m el msoknak. g y reztem, ms h u l l m h o s s z o n v a g y u n k , s akr robbanshoz is vezethetett. Szket dobltam, kteked-

214 t e m , e g y s z e r e n l e t m a d t a m a v e l e m szemben llt, v a g y i t a l b a fojtottam d h m e t . A m i n t ltjk, kiterjedsem" tovbbra is fokozdott, s azta is eltrek az tlagtl. K a p t a m e g y pirult, hogy vissza t u d j a m tartani m a g a m . De sohasem sikerlt visszafogni v a g y ellenrizni m a g a m . Ez a kiterjeds m g m i n d i g tart. Ezeket rzi e g y i n d i g k k g y e r e k , m i a l a t t feln. A z e g y i k l e g h i h e t e t l e n e b b ksrlet, a m e l y e t v a l a h a i s ki prbltam, a szervezet az elektromgneses mezt jraled kiegyenslyoz egy bizonyos t e c h n i k a volt, m e l y e t P e g g y D u b r o alaptott, a m e l y sorn elektromgnesessge s z i n t e n . Az els s z a k a s z u t n teljesen m s n a k r e z t e m ma g a m . Eg s fld volt a k l n b s g ! g y reztem, h o g y az r a m l s a t e s t e m b e n teljess vlik. Az sszes kis t a szer vezetemben, a m e l y e k m g k i p l b e n voltak, egyszerre befejezett vltak. M e g a l a p o z o t t a b b n a k s k i e g y e n s l y o z o t t a b b n a k r e z t e m m a g a m s e l l e n r z s e m al t u d t a m vonni rzseimet. Bkessget reztem, sokkal jobban vissza t u d t a m fogni m a g a m a t s r z e l m e i m e t . A negatv r z e l m e i m kikszb l s r e is kpess v l t a m . A rossz h a n g u l a t o k e g y s z e r e n el m l n a k , utna jl r z e m m a g a m . Az elektromgneses mez k i e g y e n s l y o z s jzan d o l o g n a k t n i k a szmomra, g y g o n d o l o m , m i n d e n m s i n d i g k k g y e r e k n e k is meg kellene t a n u l n i a ezt a technikt. St m i n d e n k i n e k el kellene sajt t a n i a , ha azt szeretn, h o g y az lett k n n y e d e b b e n s el l e n r i z h e t b b e n lje. N a g y ttrs akkor jelentkezett, amikor m e g i s m e r t e m a szupertel"-nek nevezett kk-zld algt. Hrom napi f o g y a s z t s utn teljesen megvltozott az letem. g y rez t e m , h o g y az r a m k r k a szervezetemben jra teljess vl nak s bels l n y e m kiterjed. N y u g o d t n a k s ellenrizhetnek reztem magamat az sszpontostsi kpessgem e n e r g i a s z i n t e m m e l s e m l k e z k p e s s g e m m e l nvekeds nek i n d u l t . Bels erm m e g j h o d s t , n a g y o b b k i e g y e n s -

215 lyozottsagot es n y u g o d t s g o t ereztem, m i n t m e g eltte

soha. M i n d e n k i n e k ajnlom. Fontos a szmomra, hogy idt sznjak m a g a m r a . Egyma gamban kinylok m i n t e g y virg. A l a k h e l y e m kzelben lv zld park kitn arra, hogy e g y e d l lehessek. Ha korn reggel m e g y e k oda, ki tudok lpni m i n d e n n a p i letembl s kvlrl t u d o m ttekinteni, m i n t h a filmet nznk. Az e g y e dllt nlkl, csak azt ltnm, ami kzvetlenl krlvesz s ismt ktsgbeesett s zavarodott vlnk. E g y e d l l t e m b e n azonban az letet egyrtelmen egysgesnek ltom. Knnyebben beltom, hogy e g y bizonyos terleten mirt addtak nehzsgeim. Ltom az u t a m a t az erdben s azt is, hogy hov vezet, ha tovbb folytatom. L t o m a zskutckat s azt is, hogy a bokrokat s gazokat hol kell kivgni. Jobban, n a g y o b b szeretettel ltom a dolgokat, klnsen a magam p r o b l m i t . Ha valami ingerel, tlkezs nlkl tu dok rtekinteni. A m i k o r az e m b e r e k k e l vagyok, csupn rintkeznk; de amikor egymagamban vagyok valami csodlatos trtnik: intucim megnvekszik: l e t e m e t elle nrizhetbbnek rzem. Aztn a m i n d e n n a p i l e t b e n maga sabb tudatossggal trek vissza, s kpes v a g y o k az let helyzetek megoldsra. g y rzem, n a g y o n fontos, hogy tiszteletben tartsuk az emberek m a g n t e r l e t e i t s szabadidejk szentsgt. Ami kor az erdben v a g y o k e g y m a g a m b a n , lehetek sajt m a g a m , s ez az, ami szmt. Beszlhetek a fkhoz s m i n d e n h e z , ami krlvesz, s azok csak h a l l g a t n a k s szeretnek, azrt mert az vagyok, aki vagyok. J e g y o l y a n h e l y e n lenni, ahol csak e g y s z e r e n m a g a m n a k kell l e n n e m ; ahol t u d o m , h o g y nem hangzik el tlet klnbzsgemrl. g y n t t e m fel, hogy klncnek reztem m a g a m s a k r n y e z e t e m brlatt llandan el kellett t r n m . H a lenne e g y indigkk g y e r e k e m , teljesen m s k p p bnnk vele, mint ahogy velem bntak. Azonnal m a g a s rez gsszm teleket adnk neki, az alapoz t e c h n i k k a t elsaj-

216 t t t a t n m vele, e l v i n n m e l e k t r o m g n e s e s mez k i e g y e n s lyozsi programra. M e g b i z o n y o s o d n k , h o g y t u d a t o s - e sajt e g y e d i s g rl, a m e l y ajndk, s ezt n e m t e k i n t e n m rossznak v a g y krosnak. V a l s z n l e g n e m v i n n m iskolba. H a n e m i n k b b a k r n y k s z l i v e l sszefogva csoportot alaktank, h o g y g y e r m e k e i n k e g y e d i n e v e l s t s oktatst az igazn fon tos d o l g o k r l elkezdjk: a s p i r i t u a l i t s r l , arrl, kik is va ljban, arrl h o g y h o g y a n fejezzk k i m a g u k a t ; h o g y a n szabaduljanak meg indulataiktl, hogyan talljanak r az n b e c s l s r e , a fejldsre, a m s o k s a m a g u k szeretetre, a z i n t u c i j u k r a . S o k a t u n a t k o z t a m a z iskolban. N e m volt r t e l m e a m l t d o l g a i t m e g t a n u l n i ; ezrt a m l t t a l n e m t r d t e m . A j e l e n b e n voltak a g o n d j a i m , a jv p e d i g elg s t t n e k n z e t t ki. Az i s k o l a r e n d s z e r vltoztatsra vr; nevetsges, hogy e g y fejld e m b e r i l n y t g y kezelnek, mint e g y kis csavar gt. M e g kell bizonyosodjunk arrl, hogy a tanrok elg felkszltek-e s e l g g k i e g y e n s l y o z o t t a k - e . Sok kiegyen s l y o z a t l a n t a n r rossz hatssal van a g y e r e k r e . Igaz ez a p s z i c h i t r i a i intzetekre is. A p c i e n s e k n e k n a g y o b b szk sge l e n n e a vals vilggal val kapcsolatra, mint a g y g y s z e r e k r e s az e g y m s t l val e l k l n t s r e . A z i n d i g k k g y e r e k e k n e k ersebb munkaeszkzeik van n a k az l e t b e n . E g y n e m i n d i g k k g y e r e k n e k sja van, a m i v e l sni t u d e g y rkot, az i n d i g k k g y e r e k n e k viszont traktorja v a g y margpje, a m i v e l g y o r s a b b a n tudja vghez v i n n i u g y a n a z t . De pp a m i a t t arra is kpesek, hogy n a g y o n m l y rkot ssanak, a m i b e k n n y e n bele t u d n a k esni. H a k i e g y e n s l y o z a t l a n o k , n e m ll r e n d e l k e z s k r e a ltra, ami nek a s e g t s g v e l ki t u d n n a k m s z n i belle. g y kpess g e i k e t m a g u k ellen fordtjk.

217 H a d d mondjuk el, h o g y R y a n nem kapott vzlatot kny vnkbl. Azrt krtk, h o g y beszljen m a g r l , m e r t hal lottuk trtnett. N e m kapott tancsokat, h o g y m i t rjon. A trtnet valban a sajtja, ppgy, mint a h o g y v a l s z n l e g nk is el t u d n k m e s l n i a sajt trtnetket. Beszl a ki terjedsrl", s arrl h o g y senki sem rtette t meg, m g akkor sem, ha m e g p r b l t a e l m a g y a r z n i azt, h o g y mi tr tnik. Ez e g y klasszikus indigkk trtnet. szrevettk azt a segtkszsget, ami n l a jelentkezett? Az i d e g o s z t l y o n msok segtjv vlt. Azt is m e g l l a p t o t t a : L e g y z m mindezt, s segtek a tbbi g y e r e k n e k , h o g y k is kpesek l e g y e n e k erre. T u d o m , h o g y van kit." Ebben is m e g n y i l vnul az, hogy msokon is segtenie kell. Intuitv mdon tisztban van azzal, hogy vannak msok is rajta kvl, akik hozz hasonltanak s szksgk van a segtsgre. M i n d i g a jelenben l. A r r a sszpontost l l a n d a n , a m i van, s n e m arra, a m i lesz. Ez is klasszikus j e l l e m z s egy ben az oka is annak, a m i r t n e m tudja b e l t n i t e t t e i n e k a kvetkezmnyeit. A karcsonyi ajndk felbontsa, az dessg bolt, az e g y s z e r ltezs, az e g y e d l l t m i n d a je lenben n y e r i el a jelentsgt. Ez jelzi a g y e r m e k k i t g u l t tudatt, azt a valamit, a m i a ksbbi l e t b e n n e m tl g y a k ran jelentkezik. N l a ez ksbb is jelen van, ami m i a t t furcsnak" mi nstik. R y a n azt mondja: A m i n t ltjk, k i t e r j e d s e m " tovbbra is fokozdott, s azta is eltrek az tlagtl. Ez a kiterjeds mg m i n d i g tart. Ezeket rzi e g y i n d i g k k g y e rek, mialatt feln." Ryan beleltott az emberekbe. Errl n e m rul el tl so kat, mivel g y gondolja, ezt sokan furcsnak tartjk. Mi g y gondoljuk, hogy ez e g y o l y a n kpessg, m e l y segtsgvel az ember kpes ltni msok energiamezejt, s ez alapjn intelligens dntseket tud hozni. N h n y a n ezt i n t u c i n a k mondank. M r korn megjelenik nla ez, s ktsgbeesik, mert ltja, hogy orvosai s tanrai k i e g y e n s l y o z a t l a n o k .

218 M i c s o d a ajndk ez, de micsoda nehzsget is jelent egy ben, ha n e m rtik meg. R y a n fejlettnek rezte m a g t , de azt is rezte, hogy sen ki s e m rti, m i r l beszl. Korbban e m l t e t t k , hogy az in d i g k k g y e r e k e k sokszor m a g a s a b b r e n d n e k rzik magu kat. Ezt R y a n is e m l t i : ...gy r e z t e m m a g a m a t , mint e g y kirly, akit r a b s z o l g n a k t e k i n t e n e k . " Az iskola elkeserti. M i c s o d a tok az, ha a t a n r u n k n e m i s m e r i fel, kik is va g y u n k valjban! A kk-zld a l g a s a u b r o - f l e e l e k t r o m g n e s e s mez k i e g y e n s l y o z s i technikja m e g l e p e t s volt a s z m u n k r a ! N e m t u d t u k , h o g y R y a n hasznlta ezeket a mdszereket. M l t a t s a kiss hrvers jelleg, h o g y t n y l e g a s e g t s g r e lehettek. T a l n r d e k l i nket, h o g y R y a n szlei m i n d e z t tltk, s most e g y szeret fik van, aki k i e g y e n s l y o z o t t , boldog b a r t s g b a n l v e l k . Ez m e g e r s t h e t b e n n n k e t abban, h o g y m g i s van remny, ha a mi l e t n k b e n is van valaki, aki r e m n y v e s z t e t t n e k tnik. S o h a ne adjuk fel! A kvetkez rvidke, m kedves levelet C a t h y t l , e g y m s i k i n d i g k k g y e r m e k t l kaptuk: T i z e n h a t ves v a g y o k , azt h i s z e m , tisztn ltom a dol gokat. N a g y o n k t s g b e e s e m , a m i k o r m e g p r b l o m meg r t e n i az e g y k o r t r s a i m tetteit, g o n d o l a t a i t , s rzseit. N e m r g t a l l k o z t a m valakivel, aki osztja rzseimet, ma g a i s t i s z t n lt. N a g y o n r l t e m , h o g y t a l l t a m valakit, a k i r e e g s z l e t e m b e n v r t a m , akivel m e g t u d o m osztani tapasztalataimat. Epp most o l v a s t a m utols knyvnek indigkk g y e r e kekrl szl fejezett, furcsamd m e g k n n y e b b l s t rez tem, h o g y v a n n a k m s g y e r e k e k s tindzserek is, akik pp g y ktsgbe v a n n a k esve, mint a h o g y n. g y r z e m , h o g y m r csak azzal, h o g y ezt most meg rom, s valaki elolvassa, lesz r e m n y a vltozsra. ebbl arra gondolunk,

219 Sok levelet kapnak k o r o m b e l i fiataloktl? N e m t u d o m , hov fordulhatnk. V a l s z n l e g g y f o l y t a t o m az l e t e met, a h o g y e d d i g is l t e m , s m e g l t o m , h o g y m e r r e visz majd az u t a m . " pp gy, mint a h o g y R y a n levelt is, ezt a levelet is az utols k n y v e m b e n t a l l h a t fejezet m i a t t kaptuk. C a t h y n e m lltja, hogy okos. Azt rja, hogy tisztn ltja a dolgo kat. O is e g y m a g a tallt r a k n y v e m b e n az informcira, m i a l a t t e g y felnttek s z m r a rdott metafizikai k n y v e t olvasott. O is keres valakit, aki m e g r t e n . V g l p e d i g na g y o n rl, hogy ezt a valakit e g y vele e g y k o r trsa szem l y b e n megtallta. A legtbb indigkk g y e r m e k azonban nem tall i l y e n trsra. A m e n n y i b e n C a t h y indigkk g y e r mek (gy gondoljuk, hogy i g e n ) , akkor m a g n y o s n a k rez heti magt. A legtbb indigkk g y e r e k j e l e n l e g hat s tz v kztti. C a t h y elfutra az indigkk jelensgnek, m i n t ahogy a kvetkez indigkk, C a n d i c e C r e e l m a n is az.

Szeretetre van szksged (Az indigkk lt megtapasztalsa)


Candice Creelman

Alr az elejtl fogva t u d t a m , hogy klnbzm a tbbi ektl, de nem t u d t a m mirt. Emlkszem az els vodai na pomra, amikor o d a m e n t e m az vn krl ll csoporthoz. A csoportban valami furcst reztem, s t u d t a m , h o g y n e m tartozom kzjk. A tbbi g y e r m e k az els naptl kezdve n a g y o n durvn bnt velem, m i n t h a fldnkvli l e t t e m vol-

220 na. M r n e m e m l k s z e m , h o g y miket m o n d t a k rm, csak ar ra, hogy azt az rzst keltettk bennem, h o g y rtktelen va g y o k s n e m t a r t o z o m a csoportba. YJ, folytatdott az isko lban, a fiskoln s a m i n d e n n a p i letben is. Az iskola n a g y n e h z s g e t okozott a s z m o m r a , n e m csak azrt, mert k l n c n e k nztek, h a n e m mert tisztban voltam vele, h o g y a t a n u l t a n y a g tbbsge flsleges s s e m m i kze a valsghoz. M i n d v g i g t u d t a m , h o g y abbl, a m i t tantot tak, s e m m i t s e m fogok felhasznlni majd az letben. Tud t a m , h o g y az i s k o l b a n t a n u l t a k csupn viszonylagos ha szonnal jrnak. Az a l a p v e t olvassi, rsbeli, s z m t a n i s a k l v i l g r a vonatkoz i s m e r e t e k e n kvl csupn haszontala nul t e r h e l t e k le b e n n n k e t . A k k o r i b a n ezeket az rzseimet n e m t u d t a m teljessggel megfogalmazni, de alapjban vve m o s t a n r a b e i g a z o l d t a k . A m i igazn bosszantott az retts gi vizsga k z e l e d t e k o r az volt, hogy csupn arra tantottak meg bennnket, hogyan mondjuk vissza kifejts nlkl v a g y m i n d e n e g y n i gondolatot mellzve azt, amit leadtak a s z m u n k r a . M i h a s z n a lehet ennek a z letben? A z i s k o l r a v o n a t k o z effle g o n d o l a t a i m m i a t t n a g y o n sokat u n a t k o z t a m , s e g y l t a l n n e m v o l t a m j t a n u l . St p p e n csak t e v i c k l t e m . Az r e t t s g i t a l e g g y e n g b b osz t l y z a t t a l t e t t e m l e c s a k azrt, h o g y v g r e m e g s z a b a d u l j a k az iskoltl s ne r e z z k tbb fjdalmat azrt, h o g y a tb biek k i k z s t e n e k . E n n e k e l l e n r e a fiskoln is folyta t d t a k ezek a p r o b l m k , st m g a m a i n a p i g is hozztar toznak az letemhez. B r s z l e i m n a g y o n szerettek, fogalmuk s e m volt arrl, h o g y m i bajom lehet. A n y m i l y e n e k e t mondott: Minden kit u g r a t n a k az iskolban", s hogy: A g y e r e k e k gonoszak n h a " . A legjobb t a l n ez volt, amin ma m r nevetek: Ne vedd ket f i g y e l e m b e , s majd bkn h a g y n a k . " A m i persze n e m volt igaz, s a m i t sokkal k n n y e b b volt kimondani, m i n t m e g t e n n i . N e m h o g y n e m h a g y t a k bkn, d e m g job ban csfoldtak, ha a sarokba m e n e k l t e m ellk.

221 A h e l y e t t , hogy a g y e r e k k o r o m a t m s g y e r e k e k k e l jtszva tltttem volna, a s z l e i m l a k s b a n zent h a l l g a t t a m , a m i tsegtett a kellemetlen h a n g u l a t a i m o n . Ez n a g y o n szeren css dolognak bizonyult, m e r t ksbb a zene lett a szak m m . S z k s g t e l e n m o n d a n o m , h o g y o l y a n kevs nbecs lssel n t t e m fel, hogy m g m i n d a mai n a p i g k z d e n e m kell azokkal a hangokkal, a m e l y e k e l m m b e n azt zengik, hogy vesztes vagyok, ne is p r b l k o z z a m s e m m i v e l . A z t n mostanban egy nyugalmas idszakban visszamentem" oda, ahov g y reztem, h o g y n e m t a r t o z t a m soha: az isko lba. A sebek mg jelen vannak, de szerencsre mdjt ta l l t a m annak, hogy g y kzeltek feljk, hogy k e r e s e m az okokat. g y most m r be t u d o m g y g y t a n i ket. Az rettsgi eltt btorsgot g y j t t t e m s e l h a t r o z tam, h o g y m e g k r d e z e k valakit, m i r t bntak v e l e m az is kolai vek alatt gy, a h o g y bntak. A kisvrosom iskolj hoz m e n t e m s e g y i k o s z t l y t r s a m a t , e g y l n y t pillantot tam meg, akivel az els naptl k e z d v e e g y t t j r t u n k isko lba. R n z t e m , hirtelen nekibtorodva, mieltt m g szbe kaptam volna, kiszaladt a szmbl: Emlkszel, h o g y bn tatok v e l e m veken k e r e s z t l ? " C s a k b m u l t r m megjtsz va, h o g y s e m m i r l sem t u d . De t o v b b e r s k d t e m : Mi rt? M i t vtettem n valaha is ellenetek, h o g y ezt r d e m e l tem? M i t kvethettem el, h o g y i l y e n b o r z a l m a s kikzs tsben r s z e s l t e m ? " A l n y krbenzett, m e g p r b l t kitrni a krds ell. Amikor rjtt, hogy n e m t u d m e n e k l n i , gondolkodba esett. Az e g y e t l e n , amit m o n d a n i tudott, az volt: Te a n n y i ra m s voltl." M i r e n: Mirl beszlsz? Mi az, h o g y m s voltam? M g ha t n y l e g ms is vagyok, mirt kellett ezrt azokat a megalz dolgokat m o n d a n i ? " Akkoriban nem t u d t a m , hogy miben klnbzm a tbbiektl, de az utbbi pr h n a p b a n e g y r e n a g y o b b be l e l t s o m van ebbe. Most m r rlk, h o g y ezek a t a p a s z talatok ersebb tettek, m g akkor is, ha ez a k k o r i b a n bor z a l m a s n a k hatott. G y e r m e k k o r o m a t s t i n d z s e r k o r o m a t

222 m a g n y b a n t l t t t e m . N e m volt senki, a k i h e z v a l b a n tar t o z h a t t a m volna. Ezrt a z u t n az orszg m s i k vgbe, T o r o n t b a k l t z t e m kt s fl vre. A m l t n y r o n des a n y m b e t e g s g e m i a t t a r r a k n y s z e r l t e m , h o g y haza m e n j e k . Ez volt a z o n b a n l e t e m legszebb n y a r a . A m l t a t m a g a m mgtt t u d t a m h a g y n i . M e g t u d t a m t e n n i , m e r t kpess v l t a m e r r e . V g r e ta l l t a m e g y csoportot, ahol m e g t a l l t a m a h e l y e m e t ; a d d i g sohasem reztem, hogy valahov tartozom. Bartaim j clt, b i z o d a l m a t j e l e n t e n e k a s z m o m r a . M o s t t a n u l o m meg, h o g y ne r e j t s e m el igazi v a l m a t , m i v e l az e m b e r igazi valja g y n y r . M o s t , h o g y ismt T o r o n t b a n va gyok, sokkal teljesebbnek s sokkal ersebbnek rzem m a g a m , mint eltte. T u l a j d o n k p p e n n e h z volt v i s s z a m e n n i , m e r t ottho n o m h o z soha s e m r e z t e m ktdst, s itt T o r o n t b a n el f o g l a l t s g o m volt. M e g t a n u l t a m , h o g y n e m f u t h a t u n k el: elbb vagy utbb szembe kell nznnk nmagunkkal, m i n t a h o g y a n y r o n o d a h a z a ez v e l e m is m e g t r t n t . S o kat t a n u l t a m a m l t a m r l s arrl is h o g y ez m i t j e l e n t e t t a szmomra. Az i n d i g k k j e l e n s g felismerse, a hozz tartoz ma g y a r z a t o k sok m i n d e n t m e g v i l g t o t t a k a s z m o m r a abbl, h o g y ki v a g y o k s m i r t is kell itt l e n n e m valjban. Ez m e g a d t a n e k e m az ert, h o g y a m l t sebeit be t u d j a m gy g y t a n i , s m i n t e g y erteljes, nbizalommal felvrtezett ember, folytatni t u d j a m l e t e m e t . g y hatroztam, h o g y m i n d e z t az e n e r g i t a z e n m b e h e l y e z e m , s az let igazn fontos dolgairl rok majd. Sokszor t a l l k o z t a m rosszallssal, amikor arrl beszl t e m , h o g y m e n n y i r e g y rzem, hogy msok eltt jrok, h o g y a korhoz kpest e l r e h a l a d o t t a b b vagyok. A m i t meg f i g y e l t e m , m e g t a p a s z t a l t a m s reztem, messze m e g h a l a d j a azt, amit a legtbb e m b e r m e g t a p a s z t a l n i kpes. N a g y o n ktsgbeejtnek b i z o n y u l t , n h a letaglzott, a m i k o r azt a hibt kvettem el, h o g y ezeknek az rzseimnek hangot ad-

223 tam o l y a n e m b e r e k jelenltben, akik ezt n e m rtettk meg. Azt m o n d t k ilyenkor, h o g y tl fiatal vagyok, h o g y i l y e n mly tapasztalatokkal rendelkezzem, h o g y e g o i z m u s r a vall, amikor azt m o n d o m , hogy msoknl elbbre j u t o t t a m a ta pasztalataim tern. Azt kell m o n d a n o m , h o g y a fizikai t a p a s z t a l a t o k n a k nem sok kzk van a b l c s e s s g h e z . M i n d e n k i n e k , attl fggetlenl, h o g y h n y ves, hozzfrse van e h h e z a bl csessghez: ez attl fgg, hogy nyitottak vagyunk-e, hagyjuk-e, h o g y thasson b e n n n k e t . A k o r n a k n e m sok kze van e h h e z . Azon a n y r o n lelki szempontbl n a g y o n sokat fejld tem. A Reiki-kurzus mesterfokozatn t u d t a m , hogy vekkel elrbb v a g y o k a legtbb ott lv e m b e r h e z kpest, azokat is beleszmtva, akik m r vek ta g y a k o r o l t a k . M i e l t t m g t u d t a m volna, hogy mi is az, e g y v alatt kpes is voltam r. A hiba az volt, hogy errl beszltem. T u d t a m , h o g y a leg tbben nagyon mrgesek rm, m e r t e l m o n d t a m nekik, hogy m i l y e n elrehaladottnak r e z t e m m a g a m a t s h o g y a kurzus g y e r e k j t k volt a s z m o m r a . S o k a n azt prbltk nekem e l m a g y a r z n i , hogy k i h a g y t a m a k u r z u s finomsga it, de tisztban voltam azzal, h o g y ez n e m g y van. V g i g l veztem a kurzus rmeit, de a tma, amirl beszltnk, sz momra m r alapvetnek szmtott. Persze az emberek, a m i k o r ezeket e l m o n d o m , automati kusan azt gondoljk, hogy ezt az e g o i z m u s mondatja v e l e m . Ezt egy tanrral is m e g t a p a s z t a l t a m mr, aki ki is jelentette, hogy egoista vagyok. Elg ersen letmadott, s letrte a bi zalmamat. Ennek ellenre a m i t tudok, azt t u d o m , s nincs mdomban b e b i z o n y t a n i . C s a k csinlom. N e m tulajdontok tl n a g y jelentsget annak, h o g y in digkk vagyok ezt most csak ennek a k n y v n e k a kedv rt rom meg, hogy rvilgtsak arra, m i l y e n rzsei vannak egy indigkk g y e r e k n e k s felnttnek. Az indigkk jelen sg csupn arra tant, hogy m e g r t s e m , m i n m e n t e m s m e g y e k keresztl. A m l t b a n tehernek r e z t e m a klnbz-

224 sget, de most inkbb k a l a n d n a k t e k i n t e m . M i n d e n nap g y bredek, m i n t k a r c s o n y reggeln, soha n e m h i t t e m volna, h o g y ezt az rzst visszakapom. De itt v a g y o k s szeretettel t e k i n t e k m i n d e n nap el. lek s a m i n d e n s g csodjban t a l l t a m m e n e d k e t . M i n d e n k i n e k m e g v a n erre a lehets ge, a n n a k ellenre, h o g y g y tnik, az indigkk g y e r e k e k nek ez korbban adatik meg, m i n t a legtbb embernek. Ezrt t a p a s z t a l a t a i m alapjn a legtbb, amit tancsolni tudok, h o g y l e g y n k m e g r t k az indigkk g y e r e k e k k e l . Az i n d i g k k g y e r e k e k n e k e g y s z e r e n az igaz szeretetre s t m o g a t s r a van szksgk, de n e m lehetnek boldogok, ha elklntik, vagy kikzstik ket. S z k s g k van arra, h o g y rezzk a tmogatottsgot, s a szeretetet. Ezt tudo m s u l vve ernk m e g n s azz vlhatunk, akiv vlnunk kell, anlkl, h o g y ezrt s z g y e n k e z n n k kellene. N e m is t u d o m , h n y s z o r v g y t a m arra, h o g y valaki azt mondja, h o g y szeret, s h o g y t m o g a s s o n azrt, mert n m s va g y o k , m i n t a tbbiek. I s m t l e m , n e m sajnlkozsra, h a n e m t m o g a t s r a lett volna s z k s g e m , ami cltudatossgomat m e g e r s t h e t t e volna. N e m segtsg a s z m u n k r a , ha ujjal m u t o g a t n a k rnk, s azt mondjk: N a ez e g y i n d i g k k ! G y e r n k , t e g y k pr bra, lssuk mit t u d ! " E h e l y e t t inkbb beszljnk arrl, h o g y t n y l e g azrt v a g y u n k - e itt, h o g y m e g i s m e r j k ltnk cljt. A szeretet az, a m i r e szksged v a n ! " (Ali y o u need is l o v e " Beatles-szm c m e ) Ezt n e m csak az indigkk g y e r e k e k s felnttek s z m r a z e n e m , h a n e m m i n d e n e m b e r s z m r a . Ez a zenei szveg kellene a vilg kzponti tmja l e g y e n , mivel azrt v a g y u n k itt, h o g y megtapasztaljuk ezt. A fldi m e n n y o r s z g tbb, m i n t a g y e r m e k i kpzelet szle m n y e . A kpzelettel kezddik m i n d e n ! A fldi m e n n y o r szg valsg, m g ha sokan n e m is ltjk e g y e n l r e . Az indi gkk g y e r e k e k rszei a n n a k a csoportnak, akik ezt tudjk. H i g g y k el, h o g y e z g y v a n ! Candice-nek alapvet kzs tulajdonsgai vannak R y a n n a l s a tbbi i n d i g k k g y e r e k k e l s felnttel. J e l e n -

225 leg hszas vei kzepn jr. Lthattuk, m i l y e n rosszul rez te magt azrt, m e r t m s n a k ltta m a g t a tbbiekhez k pest. Ez m l y n y o m o t h a g y o t t benne, a m i n t kikzstettk. Az iskolval kapcsolatos elkeseredettsgt is m e g f i g y e l h e t jk. H i g g y k el, az ilyenfajta v l e m n y e k s az oktatsi rendszer ellen val lzads a jvben m g jobban el fognak szaporodni. M r most is szmos t a n r rzi ezt. Klnbzsge, tudatossga, trsainl n a g y o b b blcses sge vltotta ki a kikzstst, u g y a n e z e k a tulajdonsgai voltak azok, a m e l y e k megvtk attl, h o g y beilleszkedjk. A msik dolog, a m i t megosztott msokkal, az elrehala dottsga volt. Tudott o l y a n dolgokat tenni, a m i t m s re gebb" dikok pp h o g y csak tanultak. g y s u h a n t t srgi blcsessgen a l a p u l technikkon, m i n t h a m i n d i g is ismer te volna azokat. Kz az indigkk g y e r e k e k m s i k tulajdons ga: amint meg akarjuk tantani ket v a l a m i r e , unatkoznak, mris a haladbb szintre akarnak lpni, v a g y akr abba is akarjk h a g y n i . Kz ellenkezsnek tnhet, de ha m e g r t e t t k az alapvet dolgokat, akkor mirt folytassk? Kz n e m csak intelligencijuk, h a n e m blcsessgk f g g v n y e is, s ko ruktl fggetlen. C a n d i c e levelben sok erre vonatkoz mondatot tallunk. Pldul amikor azt mondja, h o g y n e m egoizmusrl van sz, amikor elrehaladottsgrl beszl. g y mint Ryannak, neki is m a g n y b a kell vonulnia. Kgyedl ellenrizni tudja magt, a sajt m a g a r i t m u s n a k megfelelen haladhat. Kz megvdi azoktl, akik elszigetel tk. Br tudta, hogy klnbzik a tbbiektl,de t a n r a i n a k s trsainak bnt kijelentsei nbecslst m e g a l z t k . M g ha ezek a g y e r e k e k igen m a g a s t u d a t o s s g g a l jnnek is a vilgra, ezt ki lehet verni" bellk. Kz volt a h e l y z e t Ryannal s Candice-szal. rljnk, hogy k i e g y e n s l y o zottsggal m i n d k e t t e n visszanyertk igazi t u d a t o s s g u k a t . Adindketten rjttek, hogy hiba volt m s o k n a k m e g e m l teni rzseiket: rontott a helyzeten, ezltal m g jobban ki lezdtt kikzstettsgk. Br tovbbra is prbltk el mondani trsaiknak rzelmi tapasztalataikat, de visszate-

226 kintve m i n d k e t t e n g y gondoljk, h o g y jobb lett volna hall gatni s rbreszteni a vilgot, h o g y a segtsgk nlkl n e m sok m i n d e n t kezdhet. E g y s z e r e n n e m tudjuk elkp zelni, h o g y m i l y e n nehz lehetett ez az idszak a szmukra. R y a n , Cathy, s C a n d i c e a lelki blcsessghez maguktl jutottak. A m i n t ezt korbban mondottuk, ez is sajtsga az i n d i g k k g y e r e k e k n e k . A t e m p l o m b a n kitnnek, mivel ez az a hely, ahol a szeretet m e g n y i l v n u l . A szeretet vilg e g y e t e m e t that elve m a g h o z vonzza ket, mivel ebben m e g h i t t s g r e lelnek. M i t is m o n d o t t C a n d i c e , mi volt a v i g a s z t a l s a ? Ebben a k n y v b e n a l e g t b b m e g s z l a l m i n d u g y a n e r r l be szlt, s ez n e m volt m s m i n t a szeretet. C a n d i c e kvns ga, h o g y s z e r e s s k s tiszteljk, m i n d e n e k fltt ll. Az z e n e t e m i n d n y j u n k s z m r a az, h o g y szeressk ezeket a csodlatos gyerekeket!

z a n y a g g y j t s sorn valami e g y r t e l m v vlt a s z m u n k r a : m g ha ezek a g y e r e k e k e g y a r n y l a g j csoportot is alkotnak, de az idn fell ll bl csessgk e g y jfajta, az letnek sokkal elfogadhatbb for mjt nyjtja. N e m csak a velk val e g y t t l t r e r v n y e s ez, hanem a tbbi e m b e r t r s u n k k a l val k a p c s o l a t u n k r a is. Lee s n ezt a knyvet a g y e r e k e k r l rtuk a szlk, nagyszlk, tanrok s iskolai, pszicholgiai tancsadk szmra. De valjban m i n d a n n y i u n k r l szl. Ezek a g y e rekek azt kvetelik, h o g y szntessk m e g sztrunkban az olyan szavakat, mint bnssg v a g y ldozat, ezek h e l y e t t szortkozzunk o l y a n fogalmakra, mint a remny, az e g y t t rzs s a felttel nlkli szeretet. Ezek kzl e g y i k s e m j kelet, g y e r m e k e i n k pusztn a l k a l m a t n y j t a n a k m i n d e z e k nek a szntelen g y a k o r l s r a . Egy jfajta m e g m r e t t e t s t kvnnak, m i n t a h o g y mi is. Az Isteni ldst jl lthatan m a g u k o n hordjk: Arra figyelmeztetnek, hogy ljnk a j e l e n b e n m i n den kapcsolatunkban.

228 A r r a szltanak fel bennnket, h o g y vllaljuk a fe lelssget azrt, amit m o n d u n k s a m i t msokra ki vettnk, m i n d t u d a t o s a n m i n d p e d i g tudatlanul. A r r a szltanak, hogy vllaljuk magunkrt a fele lssget. Ezek a t e k i n t l y e s l n y e k m i n d a n n y i u n k rtkess gt tkrzik. N e m v a g y u n k - e m i n d n y j a n felsbb r e n d e k - s p i r i t u l i s lnyek, akiknek fldi tapaszta lataik vannak? V g l p e d i g van m g e g y m s i k rtkes ajndk is, amit ltaluk k a p u n k . A m i n t megtanuljuk, h o g y a n tiszteljk ket, s h o g y a n l e g y n k e r e d m n y e s nevelk, azt is megtanuljuk, h o g y a n tiszteljk s neveljk szeretettel azt a bels g y e r m e ket, a m e l y m i n d a n n y i u n k b a n m e g t a l l h a t . J t s z a n i hv nak! Ha n i n c s idnk s n e m tudjuk lvezni a jtkot, akkor szaktsunk idt erre. N e k n k kell idt t e r e m t e n n k ! Ez n e m a u t o m a t i k u s a n illet m e g b e n n n k e t ! Ha az let olyan k o m o l l y vlik, h o g y n e m t u d u n k jtszani, nevetni, a ku t y n k k a l belefutni a pocsolyba, m i n d e n ellen megvdel mez e r d t m n y t ltrehozni m a g u n k b a n , akkor elvesz tnk. E g y blcs e m b e r e g y k o r azt m o n d t a : N e m az a fon tos, h o g y m i t kaptunk, h a n e m h o g y mit kezdnk vele." V g k v e t k e z t e t s k n t l e g y e n m g e g y utols fejezet.

229

A Fny G y e r m e k e i Minden g y e r m e k szmra...


(ismeretlen szerztl)

A n a g y felbreds kora eljtt. Te, aki g y dntttl, h o g y tekintetedet felemeled a sttsgbl a vilgossg fel, ltha tod ezt az e s e m n y t a fldn. Kz azrt trtnik, mert szved mlyrl svrogtl azutn, h o g y a hbor h e l y n igazi b kt, a kegyetlensg uralkodsnak szntern s a szvekben m e g d e r m e d t szeretet h e l y n p e d i g megbocsjtst lss. Fld b o l y g n k o n l d s r a d szt. B a r t u n k s A n y n k is ez a b o l y g . E m l k e z z n k e r r e s poljuk l t a l a kapcso l a t a i n k a t . ppolyan llny, m i n t mi m a g u n k : l, szeret, llegzik. rzi a szeretetet, a m i t talajn boldog szvvel lp kedve felje sugrzol. A Teremt a te kezeidet vlasztotta, hogy segts a m a g nyosnak; szemeidet, hogy ne a bnst, h a n e m az r t a t l a n t lsd; s ajkaidat, hogy bkt szt mondj. Ne h a g y d a fj dalmat m e g n y i l v n u l n i . O l y sok ideig vndoroltl a stt lmok illzijban! Lpj be vgre a fnybe s rd el az igaz sgot. A vilg nem csak a rossztl szenvedett, h a n e m a j m e g i s m e r s n e k a flelmtl is. A flelmet e n g e d d rkre tvozni; a fnybe kerlve talakul. Ehhez r t e l m e t kaptl, n e m csak magadrt, h a n e m azrt is, h o g y e g y beteg s f radt vilgot elvezess az j tudatossg bks hajlkba. Az eltted lv vzi v a l s g g vlik. Itt van a s z m o d ra adott vlasz: e g y nek, a m e l y m e g v i g a s z t a l j a s m e g jtja a viseltes lelket. m e a hd, a m e l y e l v e z e t t e s t v r e i d hez s n v r e i d h e z . Itt van az n-ed. N z s z e l d e n n m a g d r a s engedd, h o g y a Fny, a m i t lttl, b e l d hatoljon.

2 30 Az igazi s z e r e t e t b e l l r l fakad, m i n d e n g o n d o l a t a vilg mindensg ldsa! Eleted m i n d e n rsze m e g g y g y u l . A r a n y l csillogsban r a g y o g s z majd, a m i Teremtd blcsessgt s g y z e l m t hirdeti. A m l t m i n t stt lom feloszlik, rmed a n n y i r a elraszt m i n d e n t , h o g y az jszakra n e m is fogsz emlkezni. M e n j s l g y a r e m n y s g hrvivje! E l g e d e t t s g e t su g r z n m u t a s d az u t a t a g y g y u l s h o z ; t e s t v r e i d s nv reid kvetni fognak. Es a m i n t a korltok kapuja m g rsz, j r a e g y e s l s z m a j d azokkal, akik e l v e s z e t t n e k tntek. A T e r e m t s z m r a n i n c s vesztesg. V l a s z d a megbocsjts tjt s r m k n n y e k r e fakadsz, a m i k o r m i n d e n b e n meg ltod az I s t e n s g e t . M e n j s ld a s u g r z llek lett. Tedd g y z e d e l m e s s a T e r e m t t m i n d e n t e t t e d b e n . N a g y rtked m i a t t fontos v a g y s s z k s g van r d ! Ne engedd, h o g y a sttsg el n y o m j a nzpontod vilgossgt. N e m azrt szlettl, hogy hibkat vts. A siker a sorsod. A vilg r e m n y s g e kebeled ben van e l l t e t v e , s sikered biztostott, m i h e l y t az Egyet len T e r e m t m e l l llsz. Ez a Fld g y g y u l s a ! M i n d e n ktsged s flelmed elt nik, a m i n t szreveszed, h o g y a g y g y u l s a szvedben lako z szereteten keresztl jn el.

Lee

Carol zenete az olvashoz

A k n y v r s a k a d m i k u s szempontjai i m m r jl tltha tv v l t a k a s z m o m r a , mivel ez a h e t e d i k k n y v e m . Azonban ez a k n y v klnbzik a tbbitl abbl a szem pontbl, h o g y a b e n n e kzreadott g o n d o l a t o k rvn a g y e rekek k t s g b e e j t h e l y z e t r l szl m l y e m b e r i tapasz t a l a t o k a t m u t a t j a be. Az e l a d s a i n k alatt sorokban vrakoznak a szlk, hogy t a l l k o z h a s s a n a k velnk, elmondjk r m k e t s bnatukat. E g y m s utn j n n e k s arra krnek, h o g y kldjnk energit

231 fiknak v a g y lnyuknak, akirl bebizonyosodott, h o g y in digkk g y e r m e k , aki ktsgbe van esve, mert az iskolban problmi vannak. A tanrok l l a n d a n megkrdezik, h o g y mit tehetnek. M i n d e n eset klnbzik a msiktl, de vala hogy m g i s e g y s u g y a n a z . N a p k z i s felgyelk arrl sz molnak be, hogy a g y e r e k e k jfajta j t k s z a b l y o k a t alak tottak ki s e g y m s s a l teljesen m s k p p rintkeznek, m i n t ahogy korbban ennl a k o r o s z t l y n l ezt m e g f i g y e l t k . G y e r m e k e k k e l dolgoz n v r e k s polk m e g r a g a d trtneteket meslnek arrl, h o g y a z indigkk g y e r e k e k h o g y a n g y g y t a n a k m e g m s g y e r m e k e k e t . S z v n k meg rezdl, a m i k o r beteg s h a l d o k l g y e r m e k e k r l h a l l u n k . Ezek azok a helyzetek, a m i k o r az i n d i g k k g y e r m e k e k meg tudjk m u t a t n i csillogsukat, a m i k o r nincs, aki csfot zzn bellk, s elmondja nekik, h o g y tl sok m i n d e n b e n klnbznek a tbbiektl. Ha kevs a felntt s a tbbi g y e r m e k tl g y e n g e ahhoz, h o g y segtsen, az i n d i g k k g y e r e k e k megszervezik a jtkot; szeretetet s t a n c s o k a t adnak a kisebbeknek. Odafekszenek a slyosan beteg g y e r e k e k mell, szerete tkkel s trsasgukkal g y g y t j k ket. Aztn a t b b i e k h e z mennek, akik fradtan v a g y betegen fekszenek, h o g y szem g y r e v e g y k ket. Teszik ezt addig, m g m a g u k is m e g n e m betegszenek. Aztn, a h o g y a tbbiek is, lefekszenek. Ebben a knyvben errl nem volt sz. S z m u n k r a m e g r z e g y ilyen h e l y r e elmenni, de az polk m e s l n e k errl. Indigkk g y e r e k e k nha vgighallgatjk az eladsain kat, sorban llnak, hogy beszlhessenek velnk. Ezek kzl sokan hatvesen megkrik a szleiket, hogy eljhessenek a felnttekkel az eladsra. Egy hatves g y e r m e k mr alig vr ta, hogy vajon felismerem-e? Azt m o n d t a m neki, h o g y n e m ismerhetem, mivel mg nem tallkoztunk. Jelezte, hogy nem is vrta ezt el, csak n t akkorrl ismerem, amikor m g nem gy nzett ki. N a g y o n rettnek tnt, s m g m i n d i g nem tudom, hogy m i r e gondolt. De m r m a g a a gondolat, hogy egy hatves g y e r m e k n e k i l y e s m i jusson az eszbe, l-

232 legzetelllt. N e m az rdekel, hogy valaki ms ideolgijt tette-e a magv, h a n e m folyamatossgnak s felsbbsgnek a t u d s a volt r m m l y hatssal. O hitt ebben! A t i z e n v e s i n d i g k k g y e r e k e k , akikkel beszltnk, na gyon klnlegesek. Szeretnm, ha egyszer sokukkal e g y t t n e k e l h e t n n k v a l a h o l . Azt hiszem, n a g y o n lvez nk ezt. Egy t v s telefon n l k l i sszejvetelt szeret nk, a m e l y b e n a s z l k s a g y e r e k e k e g y m s s a l szeretet b e n r i n t k e z h e t n e k . A t i z e n v e s e k azt z e n i k a s z m u n k ra, s ezt m i n d i g is h a l l o m : A kor n e m szmt. Mi m i n d n y j a n i s m e r j k e g y m s t . H a t n y l e g tisztelsz b e n n n k e t , nzd, h o g y m i t t e s z n k ! " Ezek az indigkk tindzserek nagyon klnlegesek. A m i k o r velk beszlgetek, m i n d i g arra gondolok, hogy n n e m i l y e n v o l t a m tizent ves koromban. M i n t h a e g y blcs e m b e r r e l beszlnk, a k i n e k csupn a teste fiatal. N e m cso da, ha msok azt m o n d j k rluk, hogy klnsek. A vilg n e m ltott m g i l y e t , ezrt n h n y e m b e r s z m r a furcsa je lensg ez. Eiatal e s e t l e n s g k keveredse az regek blcses sgvel szeretni val, ezrt ezek az e m b e r k k kedvenceim m vltak. O l y a n e n e r g i t kpviselnek, amit l t n u n k kell ahhoz, h o g y e l h i g g y k kiss o l y a n ez, m i n t h a a legdivato sabb ltzetet l t e n n k m a g u n k r a , fels ajkunkba g y r t t e t e t n n k s n a g y a p i n k s smnok trsasgban, h a r s n y rap hallgatsa kzben jl r e z n n k m a g u n k a t ! Az itt m e g s z l a l k n a g y o n kedvelik a g y e r e k e k e t . Ok megprbltak a trsadalomban a legmesszebbmenkig killni azrt, ami e d d i g b i z o n y t a t l a n volt. I m m r a probl m t szrevettk, beazonostottuk. Klnleges fbl farag tk ezeket a megszlalkat. Knyvnkben is killnak m e g g y z d s k r t . Ha m e g k r d e z z k , mirt, azt vlaszol jk: mert a g y e r e k e k m e g r d e m l i k ezt". Tisztban vannak azzal, h o g y a t r s a d a l o m b a n szksg van a konszenzusra, g y n a g y s z e r csoportosulss nvi ki m a g t - e g y o l y a n t r s a d a l o m m , a m e l y felismeri az indigkk g y e r m e k e k tu lajdonsgait s pontosan tudja, hogy mit kell tennie.