)">

White Castle ":'M-=-u-s-:'ic--::b-y-' -:-lG-e-i~k-o--,i'\;j-1a-ts-'l-{l-'

CD Track

CD Trflck

01

02

._•... ._._. __

:----:-_:---::---==~Si;;'"I~Jle~Ye~r=I~)es~e~'tv~'<r.

J=120 ca.

..
-Il

Bmg misterioso '1 ~

P

I

-ff

,I

J~. .
<\

r
11
-

J

J~

<,.

::.:.-.r

'"

co

I

" ..
Ill"[
-~

G M9

j
:..l!-'fir

, :\W.

rr

.h -._.. I

J~.
I

J

_I~·

....

,...

-

Bm9 _n_jf_
_Lj

'1
lr

u

_.
b

.

j---,J.

Ii

J

J..---::::

ff
GM9

n-

o

.....

,., II

1~

I

J

rr
'.tW.

-,-

In
----. I"
I

.

J~.

n

~---J.
\!.I
I

-.

~::![jl\-:: Kazu Music

AllRighl- Ri--CfYe,1 The right- tor japan admini-rcr •.d by Alfh-u» -

elll1-;

. I - - - - 11:.s> I.fi tJ . ~ r . ! -r-r ~I ~~. ~3~ J ~i ~3~ . '--3-----' '. i .. .~.tW.".: J~ f~/~r' r.---3----. '. -...".[!J B Eo"B a tempo f o erandioso . r--3--. -I ~ I 2=e ~~ 1 I I ~ ii~ I - ']i i~ Bm? Bm7 ... f1 1I ']Ill J. '--3___J simile B 1'1 EmlB II . I.._f7\ ~ ~ ~~ . p r-> T.----.V pp I 67 . .' ~~ I 1~ ~i~ TI #J J L---3---' ~3------. -~ ~ rtt..----.-----. I I tJ ~~ . d· ~~.~ ! ~ ~~ d~ ~.J _.

/ ~ ~~Jl 1 " . 'II p L~: . ~ ~£l - T1 Em7 1'1 . 111 r-- ~.. .. fl II /----II' .__.. (J=112 ca..r ..simile f'I II I Em? ~ 1~ I J -e- Ffd· --------------1 F~ 8m COil sentimento ~ ~f~1 -e- ~.II <-----" F~ I ~ .. I .. I ..I----" .....10 ~ .0 'fill . rit.~.- I II .___.d. -.~ . (. r.-5 G'm7 G ~- . -rkJ~ --' /~J .:_.111 . ----------:::::::-:--.. l Tl • r .. " 1-'-' _I I I ~ ..... -. I ~.. 1 ~ . 63 .f1""i t Cil A Allegretto 8m ~ p ---~. -.) II G ~. ~ ..

- .-~I L_3~ I AonB _E'i r L--3___L . ////~ j .it.~ 1"= ~-j:' ..ill ~ ... I .f"- • - • t• 0 _ -r:-a I P 6 *" . . ~// . .ioI . .-1__j ..~~(~ -~ p ~~ "-' ~ --------- " ... _Ui_~_r--~ - * .r .i->____ ------- __ ~ ~ ~ F ~ ~..ioI ..~ = "i -- •• . J Em? tempo rubato "'~ . mf brillante --------==:::--:::c. _. ..ioI EonB - . mf '-- B .fL_ • " J.> .t.-----------..~ »< ~- '- '. It' I I'.J~ '-3=- P #R ~ ~H _G: ~ F'I --------- . .' . fill lID a tempo ~ B - 3----' - .r-r-r-« / -~... 3 I - ______ ._ * . .i fill [Q I j ~ ._ _ • ._ 6 1~ .~fL~f~'~ .-I Tn --- ~ ----_ td lib.

8m 65 .

..i. -~. p I . GM? J.~ _ 1 .'\ fI-~~tt ~ f!-_.. ])_.D..l.J:~ _ _ _ .J..~ _ J~..~~..u .-~® _ 8m? GM? _ - _ . . ----- (./v 1'----:1 . 1 t (ad '": I I l I I .-----.J'-~ 1 - fI II - .Bmz II J. ~--/I ~ . -"" .'\ . I fI II ~ .r ~f pp 1 (."J "__:______/ ~ '-{J~--~--_/ JI LJ ~jLJ·1 _. . ---... . ~r~~~ ~--------r fI- 1'1 II (CO T)) rtt.. p (.~t~ «:ta_ :n -e- 66 ..~ 1 .__1 ____ . .._J I J:~ _ 1 J 1 J .~ ~ t t:!~r . I __-/ ~ ...I.. ______________... ---.~ _ 1 / J:-~ _ /L..'\ . .. ~--- i"I. ~ ..