You are on page 1of 7

Dziennik Ustaw Nr 196

11220

Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.09.20 18:03:37 +02'00'

Poz. 1167

1167
ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI ISZKOLNICTWA WYSZEGO1) zdnia 1 wrzenia 2011r.

Na podstawie art.167 ust. 3 ustawy zdnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr164, poz.1365, zpn. zm.2)) zarzdza si, co nastpuje: 1. Rozporzdzenie okrela:

1) tytuy zawodowe nadawane absolwentom: a) studiw pierwszego stopnia, b) studiw drugiego stopnia,

c) jednolitych studiw magisterskich;

2) warunki wydawania iniezbdne elementy:

a) dyplomw ukoczenia studiw, potwierdzajcych kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kwalifikacje drugiego stopnia, wydawanych po uzyskaniu okrelonych efektw ksztacenia, w tym dyplomw wsplnych,

b) wiadectwa ukoczenia studiw podyplomowych, potwierdzajcego kwalifikacje podyplomowe, wydawanego po uzyskaniu okrelonych efektw ksztacenia na studiach podyplomowych; 3) wzr suplementu do dyplomu.

2. Absolwentom studiw pierwszego stopnia nadaje si tytuy zawodowe:

1) inynier architekt po uzyskaniu efektw ksztacenia okrelonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku architektura; 2) inynier architekt krajobrazu po uzyskaniu efektw ksztacenia okrelonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku architektura krajobrazu;

ww
1)

3) inynier poarnictwa straakom Pastwowej Stray Poarnej po uzyskaniu efektw ksztacenia okrelonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku inynieria bezpieczestwa w Szkole Gwnej Suby Poarniczej na studiach prowadzonych dla straakw Pastwowej Stray Poarnej;

Minister Nauki iSzkolnictwa Wyszego kieruje dziaem administracji rzdowej szkolnictwo wysze, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw zdnia 16 marca 2011r. wsprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego (Dz. U. Nr63, poz.324). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz.1280, z2008r. Nr70, poz.416, z2009r. Nr68, poz.584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z2010r. Nr57, poz.359, Nr75, poz.471, Nr96, poz.620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz.455, Nr112, poz.654 iNr174, poz.1039.

w. rcl .go v.p l


wsprawie tytuw zawodowych nadawanych absolwentom studiw, warunkw wydawania oraz niezbdnych elementw dyplomw ukoczenia studiw iwiadectw ukoczenia studiw podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu 4) inynier po uzyskaniu efektw ksztacenia prowadzcego do uzyskania kompetencji inynierskich; 5) licencjat pielgniarstwa po uzyskaniu efektw ksztacenia okrelonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku pielgniarstwo; 6) licencjat poonictwa po uzyskaniu efektw ksztacenia okrelonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku poonictwo; 7) licencjat po uzyskaniu efektw ksztacenia okrelonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunkach innych ni kierunki wymienione w pkt 16, prowadzonych w ramach innych obszarw ksztacenia. 3. Absolwentom studiw drugiego stopnia nadaje si tytuy zawodowe: 1) magister po uzyskaniu efektw ksztacenia okrelonych dla kwalifikacji drugiego stopnia lub magister inynier po uzyskaniu efektw ksztacenia prowadzcego do uzyskania kompetencji inynierskich oraz efektw ksztacenia okrelonych dla kwalifikacji drugiego stopnia; 2) magister inynier architekt po uzyskaniu efektw ksztacenia okrelonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku architektura; 3) magister inynier architekt krajobrazu po uzyskaniu efektw ksztacenia okrelonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku architektura krajobrazu; 4) magister inynier poarnictwa inynierom poarnictwa po uzyskaniu efektw ksztacenia okrelonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku inynieria bezpieczestwa w Szkole Gwnej Suby Poarniczej; 5) magister pielgniarstwa po uzyskaniu efektw ksztacenia okrelonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku pielgniarstwo; 6) magister poonictwa po uzyskaniu efektw ksztacenia okrelonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku poonictwo; 7) magister sztuki po uzyskaniu efektw ksztacenia okrelonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunkach wramach obszaru sztuki; 8) magister po uzyskaniu efektw ksztacenia okrelonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunkach innych ni kierunki wymienione w pkt 57, prowadzonych w ramach innych obszarw ksztacenia.

Dziennik Ustaw Nr 196

11221

Poz. 1167

4. Absolwentom jednolitych studiw magisterskich nadaje si tytuy zawodowe: 1) lekarz po uzyskaniu efektw ksztacenia okrelonych dla jednolitych studiw magisterskich na kierunku lekarskim;

5) informacje dotyczce posiadacza dyplomu: a) imi lub imiona inazwisko, b) dat imiejsce urodzenia;

2) lekarz dentysta po uzyskaniu efektw ksztacenia okrelonych dla jednolitych studiw magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym; 3) lekarz weterynarii po uzyskaniu efektw ksztacenia okrelonych dla jednolitych studiw magisterskich na kierunku weterynaria;

4) magister farmacji po uzyskaniu efektw ksztacenia okrelonych dla jednolitych studiw magisterskich na kierunku farmacja;

5) magister sztuki po uzyskaniu efektw ksztacenia okrelonych dla jednolitych studiw magisterskich na kierunkach wramach obszaru sztuki; 6) magister po uzyskaniu efektw ksztacenia okrelonych dla jednolitych studiw magisterskich na kierunkach innych ni kierunki wymienione w pkt 15, prowadzonych w ramach innych obszarw ksztacenia.

5. Warunkiem wydania dyplomu ukoczenia studiw wyszych jest uzyskanie okrelonych wprogramie ksztacenia efektw ksztacenia iwymaganej liczby punktw ECTS, o ktrych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18d ustawy zdnia 27 lipca 2005r. Prawo oszkolnictwie wyszym, odbycie przewidzianych w programie ksztacenia praktyk, zoenie egzaminu dyplomowego oraz pracy dyplomowej. 6. Warunkiem wydania wiadectwa ukoczenia studiw podyplomowych jest uzyskanie okrelonych wprogramie ksztacenia tych studiw efektw ksztacenia ico najmniej 60 punktw ECTS, zoenie egzaminw oraz zoenie pracy kocowej lub egzaminu kocowego, jeeli przewiduje to program ksztacenia studiw podyplomowych.

7. 1. Dyplom ukoczenia studiw wyszych zawiera nastpujce niezbdne elementy: 1) godo uczelni umieszczone wwidocznym miejscu oraz informacj o treci: Wydany w Rzeczypospolitej Polskiej; 2) nazw uczelni wydajcej dyplom lub nazwy uczelni i instytucji naukowych prowadzcych studia wsplnie oraz nazw podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni; 3) nazw: dyplom ukoczenia studiw wraz z informacj ouzyskaniu kwalifikacji pierwszego stopnia albo drugiego stopnia, albo jednolitych studiw magisterskich; wprzypadku studiw prowadzonych wsplnie do nazwy dyplomu dodaje si wyrazy: prowadzonych wsplnie; 4) fotografi posiadacza dyplomu piecztowan pieczci urzdow uczelni do toczenia wpapierze;

ww

w. rcl .go v.p l


6) miejsce na podpis posiadacza dyplomu; 7) numer dyplomu; 8) informacje dotyczce studiw, wtym: a) form ipoziom studiw, b) okrelenie kierunku studiw lub kierunku ispecjalnoci oraz obszaru iprofilu ksztacenia, c) wynik studiw; 9) nazw idat uzyskania tytuu zawodowego; 10) piecztki imienne i podpisy rektora uczelni oraz kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej; 11) miejscowo idat wydania dyplomu; 12) piecz urzdow uczelni. 2.Wodpisie dyplomu oraz odpisie dyplomu przeznaczonym do akt uczelni pod nazw dyplomu umieszcza si, odpowiednio, napis: (ODPIS) lub (ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT). 3.Wuczelni, wktrej nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych, wdyplomie pomija si dane dotyczce tych jednostek. 8. wiadectwo ukoczenia studiw podyplomowych zawiera nastpujce niezbdne elementy: 1) godo uczelni umieszczone wwidocznym miejscu oraz informacj o treci: Wydane w Rzeczypospolitej Polskiej; 2) nazw: wiadectwo ukoczenia studiw podyplomowych; 3) nazw uczelni lub jednostki organizacyjnej prowadzcej studia podyplomowe; 4) nazw podstawowej uczelni; jednostki organizacyjnej 5) informacje dotyczce posiadacza wiadectwa: a) imi lub imiona inazwisko, b) dat imiejsce urodzenia; 6) informacje dotyczce studiw podyplomowych, w tym: zakres, liczb semestrw, wynik studiw podyplomowych; 7) piecztki imienne ipodpisy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej oraz rektora lub kierownika jednostki organizacyjnej prowadzcej studia podyplomowe; 8) piecz urzdow uczelni; 9) miejscowo idat wydania wiadectwa;

Dziennik Ustaw Nr 196

11222

Poz. 1167

9. Okrela si wzr suplementu do dyplomu ukoczenia studiw, ktry stanowi zacznik do rozporzdzenia.

10. Studentom iuczestnikom studiw podyplomowych, przyjtym na studia albo studia podyplomowe przed dniem wejcia wycie rozporzdzenia oraz wroku akademickim 2011/2012, mog by wydawane dyplomy ukoczenia studiw isuplementy do dyplomw albo wiadectwa ukoczenia studiw podyplomowych wedug wzorw okrelonych w przepisach dotychczasowych.

11. Studenci przyjci na studia przed dniem wejcia wycie rozporzdzenia oraz wroku akademickim 2011/2012 uzyskuj tytuy zawodowe, ktrych nazwy

ww

w. rcl .go v.p l


12. Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem 1 padziernika 2011r.3) Minister Nauki iSzkolnictwa Wyszego: B. Kudrycka
3)

10) wykaz przedmiotw wraz zliczb godzin zaj teoretycznych, zaj praktycznych oraz liczb punktw ECTS.

s zgodne z nazwami okrelonymi w przepisach dotychczasowych.

Niniejsze rozporzdzenie byo poprzedzone rozporzdzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajw tytuw zawodowych nadawanych absolwentom studiw iwzorw dyplomw oraz wiadectw wydawanych przez uczelnie (Dz.U. z2009r. Nr11, poz.61 iNr47, poz.387), ktre traci moc z dniem wejcia w ycie niniejszego rozporzdzenia, na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. ozmianie ustawy Prawo oszkolnictwie wyszym, ustawy ostopniach naukowych itytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki oraz ozmianie niektrych innych ustaw (Dz.U. Nr84, poz.455 iNr112, poz.654).

Dziennik Ustaw Nr 196

11223

Poz. 1167
Zacznik do rozporzdzenia Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyszego zdnia 1 wrzenia 2011 r. (poz. 1167)

Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez Komisj Europejsk, Rad Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczy obiektywnych ipenych informacji dla lepszego zrozumienia oraz sprawiedliwego uznawania kwalikacji akademickich izawodowych wkraju iza granic. Suplement zawiera opis rodzaju, poziomu, kontekstu, treci istatusu odbytych studiw ipomylnie ukoczonych przez osob wymienion woryginalnym dyplomie. Opis ten nie powinien zawiera adnych sdw wartociujcych, stwierdze o rwnowanoci lub sugestii dotyczcych uznania. Powinien dostarcza informacji odnonie do wszystkich omiu sekcji. Tam gdzie informacja nie zostaa podana, naley wyjani przyczyny jej braku. SUPLEMENT DO DYPLOMU wany zdyplomem nr

1. INFORMACJE OPOSIADACZU DYPLOMU

1.1. Nazwisko: ........................................................................................................................................

1.2. Imi (imiona): ............................................... 1.4. Numer identykacyjny, kod studenta albo numer albumu: ....................... 2. INFORMACJE ODYPLOMIE3)

1.3. Data urodzenia (dzie, miesic, rok): ...............................

2.1. Okrelenie uzyskanego wyksztacenia (tytu zaw zawodowy)1): ....................... .

................. ..........................................

ztacenia: ......... 2.2. Kierunek studiw ispecjalno oraz prol ksztacenia: ............................................ .................

.....................

cej 2.3. Nazwa istatus uczelni wydajcej dyplom1): ............................................. . .....................

owadz dia 2.4. Nazwa istatus uczelni prowadzcej studia2) (jeeli jest inna ni wymieniona wpkt 2.3): ..... .................................................. ................. ................. POZIOMIE WY 3. INFORMACJE OPOZIOMIE WYKSZTACENIA adowe/egzaminw 2.5. Jzyk (jzyki) wykadowe/egzaminw: .......................................

wykszta 3.1. Poziom posiadanego wyksztacenia: ...................................... 3.2. Czas trwania studiw wedug programu: ......................................... .......................................... 4. INFORMACJE OTRECI STUDIW IOSIGNITYCH WYNIKACH3)

ww

3.3. Warunki przyjcia na studia: ............................................

4.1. Forma studiw: ................................. 4.2. Wymagania programowe: ......................................... ................. 4.3. Szczegy dotyczce przebiegu studiw: skadowe programu studiw oraz indywidualne osignicia, uzyskane oceny/punkty ECTS: ....................................................................... strona /

w. rcl .go v.p l


WZR SUPLEMENTU DO DYPLOMU UKOCZENIA STUDIW (NAZWA UCZELNI)

Dziennik Ustaw Nr 196

11224

Poz. 1167

4.4. System ocen i oile to moliwe sposb ich przyznawania: ..................................... ..................... ............................

4.5. Wynik ukoczenia studiw1): ................................................... ................. 5. INFORMACJE OUPRAWNIENIACH POSIADACZA DYPLOMU

.............................. 5.1. Dostp do dalszych studiw: ....................................

.... ..................... we ile m liwe): ........ 5.2. Posiadane kwalikacje oraz uprawnienia zawodowe (oile to moliwe): ........................... .. ................................... ................. 6. DODATKOWE INFORMACJE3)

6.1. Dodatkowe informacje, wtym oodbytych prakt tych praktykach iotrzymanych nagrodach: .................. ch ................. ........................ EMENTU 7. POWIADCZENIE SUPLEMENTU

. 6.2. Dalsze rda informacji: ..........................................................

7.1. Data: ................... nika 7.2. Podpis kierownika podstawowej jednostki o organizacyjnej uczelni: .................................... y 7.3. Stanowisko osoby wymienionej wpkt 7. ........................................................................................................... 7.2: lni: ................................................................................................... 7.4. Piecz urzdowa uczelni:

ww

w. rcl .go v.p l


strona /

Dziennik Ustaw Nr 196

11225

Poz. 1167

8. INFORMACJA OKRAJOWYM SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYSZEGO 8.1. Kryterium dostpu do szkolnictwa wyszego czny czas ksztacenia do momentu ukoczenia szkoy dajcej moliwo przystpienia do egzaminu dojrzaoci (egzaminu maturalnego) wynosi 1215 lat. Po zdaniu egzaminu dojrzaoci (egzaminu maturalnego) absolwenci otrzymuj wiadectwo dojrzaoci upowaniajce do ubiegania si oprzyjcie na uczelni.

8.2. System szkolnictwa wyszego System szkolnictwa wyszego ipodstawy jego funkcjonowania okrela ustawa zdnia 27 lipca 2005 r. Prawo oszkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr164, poz. 1365, zpn. zm.). Przepisy tej ustawy stosuje si do publicznych iniepublicznych szk wyszych, aprowadzenie ksztacenia odbywa si na tych samych zasadach ipo spenieniu tych samych warunkw. Uczelnie, niezalenie od ich statusu, dziel si na uczelnie akademickie oraz uczelnie zawodowe. Uczelnia akademicka to uczelnia, wktrej przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora. Uczelnia zawodowa to uczelnia prowadzca studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie nieposiadajca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Studia wuczelniach s prowadzone jako studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia). ncjackie, ktre trwaj sze lub siedem semeStudia pierwszego stopnia mog by prowadzone jako studia licencjackie, k strw, albo studia inynierskie, ktre trwaj siedem lub osiem semestrw. S Studia drugiego stopnia trwaj trzy albo cztery semestry. astu Jednolite studia magisterskie trwaj od dziewiciu do dwunastu semestrw. at bnym Studia doktoranckie trwaj nie duej ni cztery lata. Wodrbnym trybie, zgodnie z zprzepisami ustawy zdnia e naukowym az 14marca 2003 r. ostopniach naukowych itytule n kowym oraz ostopniach itytu wzakresie sztuki (Dz. U. itytule naukowy doktora Nr65, poz. 595, zpn. zm.), uzyskuje si stopie naukowy dokto a albo st stopie doktora wzakresie sztuki. Studia wysze oraz studia doktoranckie mog by prowadzone jako studia sta stacjonarne albo jako studia niestacjonarne. 8.3. Tytuy nadawane absolwentom szk wy zych wyszych cencjat oonictwa, inynier, licencjat, licencjat pielgniarstwa, licencjat poonictwa, inynier inynier poarnictwa, inynier architekt oraz inynier architekt krajobrazu nadawa absolwentom stu nadawane studiw pierwszego stopnia, e: er, magister oraz tytuy rwnorzdne: magister inynier, magister inynier architekt, magister inynier architekt i l krajobrazu, magister inynier poarnictwa, m magister pielgniarstwa, magister poonictwa, magister sztuki nadawane absolwentom studiw drugiego stopnia, studiw orzdn rz, magister oraz tytuy rwnorzdne: lekarz, lekarz denty dentysta, lekarz weterynarii, magister farmacji, magister entom itych sztuki nadawane absolwentom jednolitych studiw magisterskich.

we 8.4. Punkty zaliczeniowe Liczba punktw ECTS przewidziana planem stud studiw dla semestru wynosi 30, natomiast dla roku studiw 60. plom Aby uzyska dyplom ukoczenia studiw pierwszego stopnia, student jest obowizany uzyska co najmniej 180punktw ECTS, studiw drugiego stop stopnia co najmniej 90 punktw ECTS, jednolitych studiw magistermniej skich co najmniej 300 punktw ECTS w wsystemie studiw picioletnich oraz 360 punktw ECTS wsystemie nich. studiw szecioletnich.

ww
1) 2)

opnie wzakresie sztuki, tytu naukowy, tytu wzakresie sztuki 8.5. Stopnie naukowe, stopnie wz Zgodnie zprzepisami ustawy z zdnia 14 marca 2003 r. ostopniach naukowych itytule naukowym oraz ostopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z pn. zm.) s nadawane stopnie naukowe, stopnie wzakresie sztuki oraz tytu naukowy profesora. Stopniami naukowymi s stopnie doktora idoktora habilitowanego okrelonej dziedziny nauki wzakresie danej dyscypliny naukowej. Stopniami wzakresie sztuki s stopnie doktora idoktora habilitowanego okrelonej dziedziny sztuki wzakresie danej dyscypliny artystycznej. Stopnie naukowe istopnie wzakresie sztuki nadaj jednostki organizacyjne uczelni iPolskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, zgodnie zposiadanymi uprawnieniami. Tytuem naukowym jest tytu profesora okrelonej dziedziny nauki, tytuem wzakresie sztuki jest tytu profesora okrelonej dziedziny sztuki. Tytu profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Wprzypadku tumaczenia na jzyk obcy tre pozostaje wpisana woryginalnym brzmieniu. Naley poda status uczelni prowadzcej studia (publiczna/niepubliczna) oraz nazwy uczelni lub instytucji prowadzcych studia wsplnie, woryginalnym brzmieniu. 3) Pkt 2.3, 2.4, 4.24.4, 6.1 i6.2 mog zosta rozszerzone oodpowiedni liczb stron, wzalenoci od potrzeb.

w. rcl .go v.p l


strona./.

Dziennik Ustaw Nr 196


O p is:

11226

Poz. 1167

ww

w. rcl .go v.p l

1) format po obciciu A4 (210x297 mm); 2) papier offsetowy biay, gramatura 80 g/m2; 3) druk dwustronny wkolorze czarnym; 4) odpis suplementu przeznaczony do akt uczelni wykonany wedug wzoru okrelonego dla suplementu; pod nazw SUPLEMENT DO DYPLOMU umieszcza si napis: (ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT); 5) suplement oraz odpis suplementu przeznaczony do akt wlewym grnym rogu, na widocznej we wzorze linii, zszyty iopiecztowany pieczci urzdow uczelni; 6) tekst: czcionka Times New Roman CE 11 pkt, napis SUPLEMENT DO DYPLOMU wersaliki 14 pkt, w punkcie 8 czcionka Times New Roman CE 10 pkt, oznaczenie stron czcionka Times New Roman CE 8 pkt; 7) okadka suplementu wykonana ztektury ogramaturze 630 g/m2, oprawiona woklein introkal, wkolorze brzowym odpowiadajcym nrpantone 4695 C, wyklejka papier celulozowy, biay, jednostronnie powlekany, ogramaturze 120 g/m2, na wewntrznej prawej stronie cztery naroniki otwarte, paskowe, szeroko paska 6 mm; 8) na okadce napis: SUPLEMENT DO DYPLOMU toczony zot foli, wersaliki, czcionka Times New Roman CE 30 pkt, na wysokoci 77 mm od grnej krawdzi, umieszczony centralnie wpionowej osi strony; 9) podczas wypeniania suplementu kropki oznaczajce wiersze mog by zastpione wpisanym tekstem.