Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc.

-------***--------

Th xin viÖc

KÝnh göi:
ViÖt Nam

Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam

Ban qu¶n lý chuyÕn bay – Tæng c«ng ty hµng kh«ng

Tªn t«i lµ:

Ng« Thi TuyÕt Minh - 29 tuæi

HiÖn t¹i ®ang sinh sèng vµ lµm viÖc t¹i Hµ Néi

Tha quý ¤ng / Bµ !
T«i rÊt vinh dù nÕu ®îc lµm viÖc t¹i Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam, Ban qu¶n lý chuyÕn bay víi vÞ trÝ chuyªn viªn qu¶n lý chuyÕn bay. T«i viÕt th nµy giíi thiÖu s¬ qua vÒ kh¶ n¨ng còng nh kinh nghiÖm lµm viÖc cña b¶n th©n mong ®îc øng cö vµo vÞ trÝ trªn. T«i tèt nghiÖp khoa Marketing trêng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n Hµ Néi n¨m 1997. Tõ khi tèt nghiÖp ®¹i häc ®Õn nay, t«i lµm viÖc t¹i phßng KÕ ho¹ch b¸n hµng, trùc thuéc bé phËn Marketing, c«ng ty ¤ t« Toyota ViÖt Nam (TMV). VÞ trÝ hiÖn t¹i cña t«i lµ Nh©n viªn cao cÊp, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ 3 m¶ng c«ng viÖc chÝnh nh sau:  Thø nhÊt: LËp kÕ ho¹ch.  Ph©n tÝch ¶nh hëng cña nÒn kinh tÕ vµ c¸c chÝnh s¸ch cña níc ViÖt nam còng nh c¸c níc trong khu vùc ®Õn ngµnh s¶n xuÊt « t« ViÖt nam.  Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh vµ ¶nh hëng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Õn c«ng ty Toyota ViÖt nam.  LËp kÕ ho¹ch b¸n hµng ng¾n, trung vµ dµi h¹n.  LËp kÕ ho¹ch Marketing vÒ lÜnh vùc b¸n hµng [chñ yÕu vÒ xóc tiÕn b¸n hµng vµ qu¶ng b¸ s¶n phÈm]

 Thø hai: Qu¶n lý vµ theo dâi ho¹t ®éng b¸n hµng hµng ngµy  Qu¶n lý hÖ thèng ®Æt hµng gi÷a ®¹i lý, TMV vµ c«ng ty Toyota NhËt B¶n  Qu¶n lý ho¹t ®éng vËn t¶i gi÷a ®¹i lý, TMV vµ c«ng ty vËn t¶i  Qu¶n lý vµ theo dâi ho¹t ®éng b¸n hµng cña ®¹i lý vµ TMV cho c¶ hai lo¹i h×nh b¸n xe: xe khÈu nguyªn chiÕc.  Thø ba: X©y dung ch¬ng tr×nh vµ thùc hiÖn c¸c ngµy lÔ héi cña c«ng ty.  Lªn ch¬ng tr×nh vµ néi dung cho c¸c cuéc häp ®¹i lý hµng th¸ng.  ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c buæi lÔ giíi thiÖu xe míi vµ ngµy héi gia ®×nh hµng n¨m cña ®¹i gia ®×nh Toyota ViÖt nam (bao gåm c«ng ty Toyota ViÖt nam vµ c¸c ®¹i lý uû quyÒn chÝnh thøc cña c«ng ty). C«ng viÖc hiÖn t¹i cña t«i t¹i c«ng ty Toyota ViÖt Nam ®îc ®¸nh gi¸ lµ rÊt cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn, t«i vÉn ®Ö ®¬n xin vµo Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam víi lý do chÝnh lµ gia ®×nh t«i sÏ chuyÓn vµo sinh sèng t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh tõ th¸ng 10 n¨m 2003 vµ h¬n hÕt ®ã lµ niÒm m¬ íc lín nhÊt cña t«i tõ khi t«i cßn rÊt nhá. MÆc dï t«i ®ang lµm viÖc t¹i 1 tËp ®oµn s¶n xuÊt kinh doanh « t«, nhng t«i tin lµ t«i cã thÓ ¸p dông thµnh c«ng ph¬ng ph¸p luËn chung vÒ qu¶n lý vµ b¸n hµng trong lÜnh vùc dÞch vô hµng kh«ng. Søc Ðp, tÝnh c¹nh tranh vµ yªu cÇu hiÖn t¹i cña c«ng viÖc t«i ®ang lµm, céng thªm kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm tÝch luü ®îc cña gÇn 10 n¨m häc tËp, nghiªn cøu vµ lµm viÖc, t«i thÊy m×nh cã ®ñ kh¶ n¨ng, niÒm tin vµ kinh nghiÖm ®Ó thö søc víi vÞ trÝ c«ng viÖc mµ Quý c«ng ty ®ang t×m kiÕm. s¶n xuÊt l¾p r¸p trong níc vµ xe nhËp

Víi kh¶ n¨ng giao tiÕp tèt, tr×nh ®é ngo¹i ng÷ (TiÕng Anh) kh¸, víi nhiÖt huyÕt vµ c¸ch lµm viÖc cã hiÖu qu¶, t«i tin r»ng t«i cã thÓ tiÕp cËn vµ hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ë vÞ trÝ chuyªn viªn qu¶n lý chuyÕn bay. ChÝnh v× thÕ, t«i hoµn toµn kh«ng muèn bá lì c¬ héi ®îc tham gia vµo buæi pháng vÊn t×m øng cö viªn cho vÞ trÝ trªn. Xin vui lßng liªn hÖ theo sè m¸y di ®éng (0913) 534988 hoÆc ®iÖn tho¹i c«ng ty sè (0211) 868100-12, sè m¸y lÎ 1096/1094. NÕu t«i ®îc lùa chän vµo pháng vÊn, xin vui lßng b¸o tríc 3 ngµy ®Ó t«i cã ®ñ thêi gian s¾p xÕp chuyÕn bay. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi, Ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2003

NG¤ THÞ TUYÕT MINH