946/1 PENGAJIAN PERNIAGAAN Kertas 1 2011 3 Jam

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2011 SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA

TINGKATAN ENAM

CADANGAN SKEMA JAWAPAN PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 1 3 Jam

946/1

© 2011 Hak Cipta

[Lihat sebelah]

Cadangan skima pengajian perniagaan 1 – Pahang 2011 Jawapan Soalan 1

a) Objektif perniagaan i. Memaksimum keuntungan( 1/2m) ii. Penakatan(1/2m) iii. Pertumbuhan atau pengembangan(1/2m) iv. Tanggungjawab sosial(1/2m) b) Untung dapat mengembangkan perniagaan i. Memperbesarkan saiz perniagaan sedia ada(mendapat ekonomi bidangan,kos pengeluaran seunit rendah,daya saing ditingkatkan)(1m0 ii. Meningkatkan jumlah dan nilai asset.(1m) iii. Membuka cawangan baru atau menambah pelaburan modal dan modal kerja dalam perniagaan sedia ada.(1m) c) 4 fungsi utama pengurusan i. Perancangan (1/2m) ii. Pengorganisasian(1/2m) iii. Kepimpinan(1/2m) iv. Kewalan(1/2m) d) Pendekatan Kuantitatif-menekankan penggunaan kaedah matematik,statistic dan alat bantu pengurusan membuat keputusan.(1m) Pendekatan kontingensi-menekankan bahawa tindakan pengurus mestilah bersesuaian dengan situasi.Contoh, gaya kepimpinan autokratik tidak sesuai bagi semua pekerja dalam semua keadaan.(1m) e) Fungsi belanjawan sebagai alat pengawalan. i. Memastikan setiap sumber kewangan yang diperolehi dapat membiayai kos aktiviti yang dirancang.Contoh hutang dikutip dalam tempoh yang ditetapkan. .(1m) ii. Memastikan setiap peruntukan perbelanjaan digunakan secara berkesan bagi mengelakan pembaziran.(1m) iii. Menentukan sumber pembiayaan dan bentuk perbelanjaan yang akan dilibatkan bagi setiap belanjawan seperti belanjawan hasil dan belanja,belanjawan modal belanjawan bahan mentah supaya prestasi kewangan organisasi dapat dipertingkatkan.(1m) iv. Memudahkan pihak pengurusan membuat perbandingan memandangkan belanjawan dibuat berdasarkan data berangka. Perbezaan dapat dikesan secara dengan cepat dan tindakan pembetulan boleh diambil dengan segera. .(1m)
Mana-mana 3 x 1m = 3m(max)

f)

Perekayaaan semula: kajian semula yang menyeluruh keatas proses-prose kerja /prosedur/kerja yang kritikal dalam organisasi(1m) dan merekabentuk semula proses-proses untuk menjadikannya lebih cekap dan berupaya member kualiti yang lebih baik(1m)

g) Bentuk saluran mendatar
Pengedaran intensif Ciri Pengeluar mengedarkan keluarannya ke seberapa banyak kedai yang mungkin (1/2m) Tujuan Memastikan produk mudah didapati oleh pengguna(1/2m) Pengedaran selektif Pengeluar memilih beberapa kedai untuk mengedarkan keluarannya(1/2m) Memastikan peruncit benar – benar berkeupayaan dalam pemasaran produk(1/2m) Pengedaran eksklusif Pengeluar hanya memilih satu kedai dalam satu kawasan pasaran(1/2) Membolehkan kawalan terhadap produk terutama dari segi harga (1/2m)

h)

Ciri – ciri penilaian yang berkesan i. Piawai prestasi yang ditetapkan bagi pekerjaan tertentu mesti berhubungkait dengan matlamat sesebuah organisasi . ii. Piawaian prestasi mesti didedahkan kepada pekerja dan difahami oleh pekerja iii. Sistem penilaian mesti mampu membezakan pekerja baik dengan pekerja yang buruk prestasi iv. Penilai mesti mempunyai masa yang cukup untuk memerhati apa saja yang telah dilakukan oleh pekerja supaya keputusan penilaian yang tepat dibuat terhadap pekerja tersebut v. Penilai mesti diberikan latihan yang cukup sebelum membuat penilaian supaya mereka dapat menggunakan sistem penilaian prestasi dengan betul Mana-mana 2 x1m

i)

Jenis ganti rugi dan jaminan i. Bentuk tunai -Menggantikan barangan yang rosak atau hilang dengan barangan yang baru. Contoh : Penggantian kaca yang pecah dengan kaca yang baru . ii. Pembaikan kerosakan iaitu syarikat insurans akan membayar secara terus kepada syarikat yang membaiki kerosakan yang dialami oleh si diinsurans . Contoh : Pembaikan kerosakan kenderaan kenderaan akibat kemalangan jalan raya iii. Pembinaan semula . Contoh : Membina semula bangunan yang musnah akibat kebakaran selain melalui cara membayar pampasan dalam bentuk tunai .
Fakta 1/2m ,H 1/2m X 3

j)

Faktor – faktor yang menyumbang kepada efektif dalam bersinergi adalah : i. Suasana organisasi yang terdiri daripada wang yang berbeza membolehkan pengurus mendapat pelbagai input untuk mengurus lebih berkesan di samping memerlukan koordinasi dan kerjasama semua pihak yang terlibat . ii. Pengurus perlu menyedari pekerja memiliki perbezaan mental dan pengetahuan yang menghasilkan pemikiran , pendapat dan sikap yang berbeza .Perbezaan tersebut memerlukan seseorang itu menghargai pendapat dan idea orang lain . iii. Seseorang individu boleh meyakinkan pekerja lain supaya bersama – sama bekerja untuk mencapai matlamat organisasi yang sama . Tindakan seseorang penting dalam membawa sesebuah organisasi yang stabil . iv. Bersinergi menekankan seorang itu perlu memahami antara satu sama lain . Perbezaan pendapat yang wujud antara pekerja merupakan satu tindakan untuk mengatur dan menyusun kerja bagi merebut peluang ekoran daripada perbezaan Mana-mana 3 X 1m

Jawapan Soalan 2

a) Maksud penguruan sumber manusia Merujuk kepada falsafah,polisi,prosedur dan amalan-amalan(1m) yang berkaitan dengan pengurusan manusia didalam organisasi(1m) Peranan pengurus sumber manusia i. Pengantara  Orang tengah antara pekerja dengan industry  Mebawa pendapat pekerja kepada pihak atasan  Penghubung antara pekerja dengan organisasi ii. Perancang program penstafan  Program penstafan yang bersesuaian seperti hari anugerah pekerja cemerlang,jamuan akhir tahun  Program meraikan pekerja yang menyumbang kepada pencapaian matlamat organisasi iii. Penilaian prestasi  Memastikan pekerja menerima ganjaran yang bersesuai dengan hasil kerja seperti ganjaran,gaji,pampasan atau latihan dan pembangunan  Juruaudit terhadap mutu kerja iv. Fasilitator  Memilih pekerja yang bersesuai untuk latihan dan pembangunan dan bertindak sebagai fasilitaor dalam program tersebut. v. Penyelaras  Memastikan pekerja mendapat perlindungan yang bersesuai dengan jenis kerja yang dilakukan seperti insuran dan kesihatan.
Pilih mana-mana 4, Fakta 1m, huraian mana-mana 1x1m= 2m

b) i. Maksud Tindakan disiplin

 

ialah hukuman yang dikenakan terhadap pekerja yang didapati melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi.(1m) 2 bentuk hukuman a) Hukuman positif-(1/2) memberi nasihat atau khidmat kaunseling bagi memberikan peluang kepad pekerja untuk memperbaiki diri mereka(1/2) b) Hukuman negative/hukuman progresif-(1/2) langkah yang diambil untuk menghukum seseorang pekerja setelah hukuman positif gagal mengubah mengubah tingkah laku pekerja tersebut seperti pemberian amaran,penurunan pangkat,penggantungan kerja dan pemecatan(1/2)

ii. Proses tindakan disiplin Langkah
Memberi amaran lisan(½m m)

Huraian

Markah ½m ½m ½m

i. Terhadap kesalahan ringan ii. Kesalahan kali pertama iii. Cth datang lewat ketempat kerja atau menunjukan prestasi yang lemah i. Melakukan kesalahan ringan yang berulangan ii. Surat amaran diberikan dan akan direkodkan dalam fail pekerja iii. Mempunyai rekod buruk akan mengalami kesukaran kenaikan pangkat

2

Member amaran bertulis(½m)

½m ½m 2 ½m

i. Mengadakan perbincangan formal(½m)

Masih mengulangi kesalahan yang sama walaupun amaran lisan dan bertulis telah diberikan ii. Bertemu dan berbincang dengan pekerja untuk mengetahui sebab salah laku dan sebab tindakan disiplin tidak harus dikenakan terhadapnya. iii. Pihak pengurusan akan mengumpulkan dokumen bukti dan saksi untuk dikemukakan kepada pekerja semasa sesi perbincangan tersebut.

½m ½m 2

½m

i. Mengenakan tindakan disiplin(½m)

Selepas siasatan dan pekerja didapati melakukan kesalahan tersebut, tindakan disiplin akan diambil terhadap pekerja berkenaan bersesuaian dengan jenis kesalahan yang dilakukan ii. Pihak pengurusan perlu mengemukan butir lengkap mengenai kesalahan seperti jenis kesalahan,tempat dan masa kesalahan. iii. Jenis hukuman adalah menurunkan pangkat,menggantung kerja dan pemecatan

2 ½m

½m

½m

iii.Masalah dihadapi dalam menguatkuasa tindakan disiplin a) Hukuman positif gagal mengubah salah laku b) Kesukaran mengumpulkan bukti kesalahan c) Masalah untuk mendapatkan pekerja baru d) Risiko pendakwaan dimahkamah e) Hubungan antara pekerja dengan pengurus akan menjadi renggang f) Tiada dasar atau panduan tindakan disiplin yang jelas dalam organisasi boleh menjejaskan proses tindakan disiplin g) Tindakan disiplin tidak dapat dilakukan jika tidak mendapat sokongan dan persetujuan daripada pengurusan atasan h) Mungkin kehilangan kesan kepada pekerja kerana merka sudah lali dengan amaran Pilih mana-mana 4 x 1m = 4m

Jawapan soalan 3 (a) Perniagaan perlu mendapat untung kerana: (i) Untuk terus ujud (½) -Perniagaan perlu mendapat untung untuk memastikan operasi perniagaan dapat ditampung untuk terus kekal dipasaran(1) (ii) Untuk Bersaing (½) -Dengan keuntungan,perniagaan boleh mengambil langkah strategic untuk menghadapi pesaing.Strategi termasuk promosi,penambahbaikan produk dan saluran agihan yang lebih agrasif Untuk mengembangkan perniagaan (½) -keuntungan boleh digunakan untuk membuka cawangan baru. Perniagaan yg besar boleh memasuki ekonomi bidangan dengan kos operasi yang minimum.(1) Untuk membayar kos operasi/overhead (½) -Keuntungan digunakan untuk membayar gaji pekerja,bil-bil utility,membeli input dan membayar hutang.(1) Untuk membayar faedah pelabur (½) -Boleh digunakan untuk membayar faedah pinjaman bank,membayar pinjaman pokok dan membayar diveden kepada pemodal(pemilik ekuiti) (1) Pulangan kepada ushawan (½) -Keuntungan sebagai ganjaran kepada ushawan.Ini boleh meningkatkan taraf hidup mereka atau menambah kuasa beli mereka(1)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

***(pilih mana-mana 4) fakta (½), huraian 1 X 4 = 6m Soalan 3 (b) Frasa tersebut bermaksud: (i) Apa yang hendak dikeluarkan (½) -Barang/perkhidmatan yg memberikan untung maksimum (½) (ii) (iii) Berapa banyak hendak dikeluarkan(½) -bergantung kpd permintaan pasaran(½) Bagaimana hendak dikeluarkan(½) -Menggunakan sumber buruh dan modal secara cekap bagi memaksimumkan keuntungan dengan meminimakan kos(½) (iv) Untuk siapa dikeluarkan(½) -Untuk mereka yg mempunyai kuasa beli(½)

***Fakta(½), huraian(½) 1X4=4m

3 (c) Pihak berkepentingan sesebuah perniagaan (i) Pelanggan(½) -Merupakan pembeli barangan/perkhidmatan yg dikeluarkan firma(1) -Pelanggan mahukan kepuasan dari barangan/perkhidmatan. Perniagaan pula mahukan Pelanggan sebagai sasaran produknya bagi meraih keuntungan(1) (max 2½) Pembekal(½) -Pihak yg membekalkan bahan mentah/khidmat sokongan kpd perniagaan utk mengeluarkan output(1) -Pembekal penting untuk menjamin bekalan berterusan(1) -Pembekal harus menjamin bekalan berkualiti (1) -Pembekal harus menyediakan kemudahan bayaran seperti kemudahan kredit(1) (max 2½) Pembiaya atau pemodal (½) -Merupakan pemberi kredit/pemegang saham/pemilik perniagaan (1) -Merupakan sumber utama kewangan, ada kepentingan kepada perniagaan untuk memperolehi keuntungan(1) (max 2½) pekerja (½) -Merupakan tenaga kerja yang membantu mentranformasi input kepada output melalui kemahiran,pengetahuan dan bakat yang mereka miliki (1) -Organisasi perlu menyokong pekerja dalam memenuhi keperluan mereka termasuk pembayaran gaji dan kebajikan pekerja (1)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

pesaing (½)

-Merupakan firma perniagaan lain yang mengeluarkan barangan atau perkhidmatan yang hampir sama (1) -Perniagaan mempunyai kepentingan kepada perniagaan lain untuk membolehkan organisasi perniagaan mengatur strategi promosi untuk mengatasim pesaing mereka(1) -pesaing pula mesti bersikap adil dengan tidak melanggar sebarang etika perniagaan yang telah ditetapkan(1) (max 2½) (iv) Kerajaan(½) -Penetap undang-undang/peraturan yang digunakan oleh organisasi perniagaan, dan undang undang ini mesti dipatuhi oleh organisasi perniagaan (1) -Menjadi tanggungjawap perniagaan untuk mengetahui undang undang yang ditetapkan kerajaan seperti penjagaan alam sekitar dan penetapan harga barangan(1) -Kerajaan menetapkan system cukai dari organisasi perniagaan (1) (max 2½) ***Fakta (½), takrifan 1, kepentingan 1 (2 ½ X 6 = 15)

Jawapan soalan 4 4(a) maksud: -Perniagaan yang beroperasi dalam sesebuah Negara (1) -Mengeluarkan hasil untuk pasaran tempatan/dalam Negara (1) -Terdiri dari industry kecil dan sederhana(1) -Menggunakan tenaga kerja dari penduduk tempatan (1) -Menggunakan bahan mentah tempatan (1) -Ia berteraskan:       Perkilangan Pertanian Pembinaan Perkhidmatan Borong Runcit (1)

Kepentingannya/sumbangan: - Menyediakan peluang pekerjaan (Fakta ½ Huraian ½) - Menjimatkan tukaran asing (Fakta ½ Huraian ½) - Memaksimakan pengunaan bahan mentah tempatan(Fakta ½ Huraian ½) - Mengimbangi pendapatan penduduk tempatan(Fakta ½ Huraian ½) - Mengelak kebergantungan ekonomi pada Negara lain(Fakta ½ Huraian ½) *** maksud 3m kepentingan 5m = 8m

4(b) (i) Peruncitan -Aktiviti menyediakan barangan supaya mudah didapati pembeli bila diperlukan -Terlibat mengagihkan produk dari pengeluar kpd pemborong/pengguna akhir dalam kuantiti kecil -contoh:kedai runcit dll pemborongan -Menjual/mengagih barangan dalam kuantiti besar -mensasar kpd peruncit/pemborong -Contoh:Pemborong barangan keperluan harian,barangan industry dll Kewangan -Bidang pengumpulan modal,pelaburan ekuiti,penyediaan kemudahan kredit dan urus niaga wang. -Aktivitinya seperti bank perdagangan,syarikat pelaburan,insuran dan pengurup wang Perkhidmatan professional -Menyediakan kepakaran dan kemahiran khusus -memberi perkhidmatan kpd individu, institusi dan syarikat -contoh: khidmat guaman,perubatan,konsultasi dll

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Perkhidmatan Awam -Menyediakan kemudahan utk kemudahan orang ramai -Contoh: Pengangkutan awam seperti teksi, bas, keretapi, komunikasi dan penyiaran Perhotelan -tawarkan khidmat penginapan,makanan&minuman serta kemudahan reakreasi -sesuai diwujudkan dibandar besar atau pusat peraginan -contoh: Hotel,Rumah tumpangan,resort,homestay dll

(vi)

(vii)

Pendidikan -Menyediakan tempat & program pendidikan untuk pelajar/penuntut -Contoh: Pusat tuisyen,kolej,pusat latihan kemahiran dll

***pilih mana-mana 6 kategori. Fakta (Fakta ½ Huraian 1) 1½ X 6 = 9m Mesti kaitkan dengan kes (Rafie & isteri) walaupun sekali.Jika tidak markah 0. 4 (c) Dimensi Penubuhan

Kelebihan perkongsian Mudah- Tak perlu dokumen yang banyak dan cepat diluluskan Modal Rendah/sedikit-senang mencari rakan kongsi dan memerlukan pinjaman yang kecil Pengawasan Kurang-kurang member kesan besar Kerajaan kepada ekonomi Negara dan kurang ancaman kpd pemilik perniagaan

Cukai

Rendah-Cukai pendapatan individu

Pengurusan

Langsung-Semua pengkongsi terlibat.boleh sama-sama menyumbang idea.mpy kuasa yg sama memeriksa akaun dan perjalanan perniasgaan

Fakta 4X ½ m=2m Huraian 4X ½ m=2m

Kelemahan syarikat Sukar-perlu banyak dokumen.masa kelulusan oleh pendaftar juga lama. Besar-Penerbitan saham perlu prosedur rumit, masa lama dan kos tinggi Ketat-Masalah dihadapi syarikat boleh gugat ekonomi Negara.pengawasan penting bagi menjaga pemegang saham minority dari diseleweng oleh lembaga pengarah&pengurusan syarikat Tinggi-Cukai berganda iaitu cukai syarikat yang tinggi dan cukai pendapatan individu Pemegang saham majorityPengurusan terpisah dari pemilik.diurus oleh lembaga pengarah terpilih.biasanya pemegang saham terbesar.tiada hubungan erat antara pemegang saham minority dan lembaga pengarah Fakta 4X ½ m=2m Huraian 4X ½ m=2m

Jawapan soalan 5 (a) Maksud Motivasi Merujuk kepada tenaga yang member semangat dan ketabahan kepada pekerja untuk berusaha mencapai sesuatu matlamat (1) kepentingan:        Menyatukan ahli organisasi kesatu arah bagi mencapai matlamat organisasi. Mengekal pekerja,terutama pekerja mahir dalam organisasi Mengurangkan kadar ponteng kerja Mengurangkan kadar lantik henti pekerja dalam organisasi Meningkatkan prestasi dan usaha pekerja Meningkatkan moral pekerja Meningkatkan kerjasama dlm kalangan ahli organisasi (Mana-mana 4X1=4m)

(b)

Factor penjagaan/kesihatan Hubungan interpersonal-Hubungan harmoni antara pekerja &pekerja, pekerja&majikan. Dasar syarikat & pentadbiran-dasar syarikat yang mesra pekerja Dasar Penyeliaan- sentiasa membuat penyenggaraan Sekuriti pekerja-Jaminan tidak akan diberhentikan tanpa sebarang sebab/ diberikan pampas an sekiranya diberhentikan  Keadaan pekerjaan-Terjamin/ada insuran dll  Faedah-faedah pekerja- Ganjaran kewangan dan bukan kewangan  Kehidupan peribadi-bebas ganguan/ancaman (5X1=5m) Factor motivasi/dorongan Pencapaian-Memaksimumkan potensi diri/mencabar diri sendiri Tanggungjawab-Bagi peranan yang lebih mencabar Pengiktirafan-Anugerah perkhidmatan cemerlang/kenaikan pangkat Kemajuan-Peluang meningkatkan kerjaya Kerja mencabar dan kreatif-inovasi (5X1=5m) Peranan sebagai penyelesai masalah i) Perunding konflik – menjadi jururunding jika berlaku pertikaian dlm organisasi yg dikuatiri akan menjejaskan aktiviti pengeluaran ii) Pengagih sumber- menempatkan mesin dan manusia besesuaian dgn jenis pekerjaan dan kelayakan pekerja iii) Membuat keputusan-membuat keputusan terutama perkara berisiko tinggi iv)menyelesai masalah-menjadi orang tengah dalam menyelesaikan pertikian/konflik antara pekerja dengan pekerja/pekerja dan majikan v)Liason/Penghubung- menjadi penghubung/jurucakap antara pihak organisasi dengan kerajaan atau pihak berkepentingan yang lain.         

(c)

Peranan sebagai pendorong i) Motivator/pemberi galakan –memberikan galakan dlm bentuk kewangan dan bukan kewangan kepada pekerja yg menunjukkan pencapaian cemerlang. ii) Sebagai lambing - menjadi lambing kepada prestasi organisasi iii)Ketua – Orang yang mempunyai kuasa tertinggi dalam kilang pemerosesan ayam. iv)Fasilitator/pemudah cara-Pemudahcara terutamanya ketika menjadi pembimbing kepada pekerja dlm melaksanakan tugas mereka. v)pemimpin- menjadi org yg bertanggungjawab memimpin organisasi dlm membawa pasukan mencapai halatuju yang telah ditetapkan. ***Perlu dikaitkan dengan kes walaupun sekali.jika tidak,markah 0 (Fakta-1,kaitan-1 mana-mana 5X2=10)

Jawapan soalan 6 6 (a) Maksud promosi.  Salah satu elemen campuran pemasaran iaitu cara organisasi berkomunikasi dengan pelanggan  Sebagai komunikasi pemasaran utk berkongsi idea /maklumat/perasaan  Elemen campuran promosi-pengiklanan,publisiti,promosi jualan & jualan bersemuka  Tujuan promosi- utk mendapat perhatian/mengajar pelanggan/memujuk pelanggan/meyakinkan pengguna.  Contoh-iklan kereta proton di TV (1m X mana-mana 3 huraian=3m) Kaedah penentuan belanjawan promosi i) Kaedah mengikut kemampuan kewangan  Berdasarkan kemudahan tunai  Samada peratus jualan/untung bersih  Matlamat pemasaran ialah utk meluaskan liputan promosi  Syarikat biasanya meperuntukan belanja yang besar untuk promosi (fakta 1m, huraian ½ m. Max 2½ m) ii) Kaedah bersaing  Berdasarkan kaedah yang diamalkan oleh pesaing dalam industry yang sama  Mengikut peruntukan yang dilakukan pesaing dalam industry yang sama  Tidak berkaitan dengan objektif promosi atau keuntungan  Jika ingin mengatasi promosi pesaing,sediakan peruntukan lebih besar (fakta 1m, huraian ½ m. Max 2½ m) iii) Kaedah objektif dan tugas  Berdasarkan objektif dan tugas yang telah ditetapkan  Apakah tujuan yang hendak dicapai dalam promosi tersebut  Pemasar perlu mendefinisikan tujuan promosi yang diadakan  Tentukan objektif berdasarkan kesesuaian bebanan tugas  Anggaran kos boleh dibuat berdasarkan bebanan tugas yang dilakukan (fakta 1m, huraian ½ m. Max 2½ m)

6 (b)

iv) Kaedah peratusan jualan  Memperuntukan sejumlah wang bagi tujuan promosi  Berdasarkan jumlah jualan lepas atau jangkaan jualan pada masa depan  Berdasarkan juga pengalaman lepas  Sebaik-baiknya promosi dibuat berdasarkan saiz syer pasaran (fakta 1m, huraian ½ m. Max 2½ m)

6 (c)

Sistem logistic yang saling bergantung antara satu sama lain. i) Pergudangan  Merujuk kpd aktiviti penyimpanan barang yg telah dijadualkan pengalirannya  Untuk memastikan kuantiti barangan mencukupi bagi setiap produk  Syarikat boleh menggunakan gudang persendirian atau gudang awam  Gudang persendirian/milik syarikat mpy kawalan sendiri sepenuhnya  Gudang awam ialah gudang yg disewa dari syarikat lain  Kos gudang awam lebih murah berbanding membina dan mengurus sendiri (fakta 1m, huraian ½ m.pilih mana-mana 4. Max3 m) ii) Kawalan Inventori  Untuk meminimumkan kos pada inventori yg tak terjual  Jumlah inventori yg disimpan mestilah tidak terlalu banyak  Untuk mengurangkan kos penyimpanan dan pengendalian kos inventori yg tinggi  Inventori mestilah dikawal dari segi masa dan kuantiti pesanan  Kos kehabisan stok dan kos penyimpanan stok berlebihan patut diimbangi.  Kos pemerosesan pesanan dan kos mengendalikan inventori juga patut diimbangi. (fakta 1m, huraian ½ m.pilih mana-mana 4. Max3 m) iii)Pengendalian Bahan  Aktiviti pemunggahan barangan kedalam/keluar kilang/gudang/terminal pengangkutan  Sistem terkini ialah melibatkan penggunaan kontena  Dpt mengurangkan masa pemunggahan/kos pengendalian/kerosakan/kecurian. (fakta 1m, huraian ½ m.pilih mana-mana 4. Max3 m) iv) Pemprosesan pesanan  Proses penerimaan pesanan dari pelanggan/kelulusan pemberian kredit/penyediaan invois/pengutipan bayaran dijadualkan dan bayaran tertunggak  Penerimaan dan pengendalian pesanan harus teliti, cepat dan cekap  Menyediakan perkhidmatan pelangan yang baik (fakta 1m, huraian ½ m.pilih mana-mana 4. Max3 m) v) Pengangkutan  Meliputi pemindahan bahan mentah dari pusat pengeluaran/produk separuh siap/produk siap kepada pemasar/pembeli.  Pengaliran keluar barang/tarikh keluar barang/ruang penyimpanan harus diteliti untuk mengelakkan kenaikan kos.  Jenis pengkutan ialah seperti lori/kapal terdang/keretapi/kapal laut dll  Pemasar harus mempertimbangkan jenis barangan/lokasi pembeli/saiz dan kapasiti pengangkutan/kecepatan penghantaran (fakta 1m, huraian ½ m.pilih mana-mana 4. Max3 m)

Jawapan Soalan 7 a) i. Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pengurus pengeluaran[10m] Kemajuan teknologi Mempercepatkan proses pengeluaran Bersedia menerima sebarang perubahan teknologi yang drastic Kemajuan teknologi membawa kepada penggunaan computer,jentera dan robot Persaingan hebat persaingan global hebat produk mampu bersaing dari segi kualiti,harga dan cirri-ciri produk Keperluan memenuhi citarasa pengguna yang pelbagai kitaran hayat produk menjadi pendek,perlu keluarkan pelbagai jenis produk bagi memnuhi pelbagai citarasa Keflesiblelan sistem pengeluaran keupayaan menyesuaikan kaedah pengeluaran dengan peruabahan yang berlaku dari aspek reka bentuk, campuran produk dan tingkat teknologi keupayaan untuk memenuhi citarasa pengguna

Kepekaan terhadap isi alam sekitar

mengambil kira kebersihn dan keindahan alam sekitar supaya kualiti alam sekitar tidak tercemar kesan aktiviti yang pengeluaran yang dijalankan.

Kepentingan strategi

perlu strategi global untuk bersaing dipasaran.

ii

Mana-mana 5 Cabaran x 1m, huraian 5 x 1m Penekanan peningkatan kualiti secara berterusan telah menjadi agenda penting dalam pengurusan pengeluaran dalam usaha memuaskan hati pelanggan.Antara alat kualiti yang telah digunakan adalah kawalan proses secara Statistik(SPC).Jelaskan[11m] SPC- satu kaedah statistic yang digunakan untuk memastikan setiap proses pengeluaran mematuhi piawai yang ditetapkan.(1m)

Penggunaan i) menentukan had kawalan statistic bagi sesuatu proses pengeluaran,iaitu samada berada dalam had kawalan atau luar had kawalan(½m ) ii) Terdapat dua had kawalan,iaitu had kawalan atas dan had bawah.( ½m ) iii. Garisan tengah menunjukan kualiti sebenar yang ingin dicapai.( ½m) iv.Had atas dan had bawah menandakan kualiti yang masih boleh diterima (walaupun tidak memenuhi standard yang ditetapkan(½m) Rajah Had atas

______________________________________ (1m)          (1m) (1m) _____________________________________garisan tengah        (1m) Had bawah _________________________________________ (1m)

Fungsi SPCa)Memantau piawaian bagi menentukan samada output menepati apa yang ditetapkan ataupun tidak(1m) Membuat pengukuran tentang nilai kualiti sesuatu output untuk mengesan varians(1m) b)Mengambil tindakan pembetulan untuk menyingkirkan varians yang wujud(1m) b) Pembuatan luwes adalah salah satu konsep pengurusan pengeluaran moden. i. Apakah maksud pembuatan luwes[1m] Satu sistem pengeluaran/mesin (½m )yang boleh mengeluarkan pelbagai produk dengan cepat(½m) ii. Berikan tiga kebaikan penggunaan sistem tersebut.[3m] tidak memerlukan ramai pekerja maka dapat mengurangkan kos buruh masa penyedian yang pendek maka mengurangkan kos penyediaan dan memungkinkan campuran produk dilakukan kerja-kerja penjadualan dan jalan laluan bahan dikendalikan oleh computer Dapat meningkatkan penggunaan mesin-mesin output dengan kualiti yang lebih kosisten dapat dihasilkan Mana-mana 3 x 1m = 3m Jawapan Soalan 8 a) i. Maksud pembuatan keputusan secara kualitatif dan pembuatan keputusan secara kuantitatif.[3m] Pembuatan keputusan secara kualitatif: Kaedah pembuatan keputusan secara subjektif tidak melibatkan maklumat berangka memerlukan kebijaksanaan dan pengalaman pembuat keputusan/cungkilan idea,budi bicara,gerak hati @pengundian pembuat keputusan juga perlu kreatif dan berinovasi. contoh kajian kes ,tulang ikan Mana-mana (3 x ½m ) = 1½m Pembuatan keputusan secara kuantitatif: Kaedah pembuatan keputusan secara objektif melibatkan penggunaan data,maklumat dan penilaian memerlukan pengetahuan pembuat keputusan menginterpretssikan angka-angka yang diperolehi dan graf-graf yang dipersembahkan contoh pengukuran statistic dan persembahan grafik,PERT/CPM, pokok keputusan Mana-mana (3 x ½m ) = 1½m

b) maksud dan pengiraan Maksud Min Jumlah semua nilai data dan dibahgikan dengan bilangan data (1m) Min = X÷n Pengiraan

=85+70+65+43+65+20+21+34+65+50 ÷ 10 = = Median Nilai yang terletak ditengahtengah bagi set data yang disusun secara menaik.(1m) 518 ÷ 10 51.8 (1m)

20,21,35,43,50,65,65,65,70,85 = 50+65 ÷ 2 = 57.5 (1m)

Mod

Nombor yang berulang paling kerap dalam set data (1m)

Nombor yang paling kerap berulang adalah 65 , yang berulang sebanyak 3 kali (1m)

Julat

Perbezaan antara nilai terbesar dengan nilai terkecil dalam suatu set data (1m) Purata jarak setiap nombor dari min (1m)

85 – 20 = 65 x 20 21 35 43 50 65 65 x-min -31.8 -36.5 -22.5 -14.5 -7.5 7.5 7.5

(1m) (x-min)² 1011.24 1332.25 506.25 210.25 56.25 56.25 56.25

Sisihan piawai

65 70 85

7.5 12.5 27.5

56.25 156.25 765.25

4197.74

Varians= 4197.74 ÷ 9 = 466.42(1m)

Sisihan piawai = √ (x-min)² _______ 10-1

= 21.59 (1m)

c) i.

ii.

Maksud ketegangan.[2m] Tindakbalas fisiologi dan emosi keatas sesuatu perangsang/stimuli (1m)yang memberikan tuntutan-tuntutan fizikal atau psikologi kkeatas seseorang individu. (1m) Jelaskan tiga faktor peribadi yang boleh menyebabkan ketegangan.[6m] Tidak semua pekerja suka mengambil tanggungjawab,kreatif dan suka bekerja (1m) Sekiranya sumbanngan mereka tidak dibalas dengan setimpal oleh organisasi mereka akan berasa tidak puashati dan tertekan(1m) Pekerja baru yang kurang pengalaman banyak menghadapi kesukaran menjalankan kerja(1m)

Personality (1m)

Tanggapan /keperluan(1m)

Pengalaman (1m)

Keupayaan /rutin harian(1m)

Pekrja yang kurang upaya akan lebih tertekan dalam melakukan kerja(1m) Kejadian seperti kemalangan yang berlaku kepada orang yang terdekat kepada pekerja(1m)

Kejadian yang mengejutkan(1m)

Mana-mana 3 fakta dan huraian x 2 iii Huraikan tiga tanda ketegangan individu.[3m) i. aspek fisiologi sentiasa letih,kurang upaya menjalankan tugas dan sering menghadapi penyakit ii. aspek gelagat peningkatan keganasan,,banyak makan,tabiatmenambil minuman keras dan merokok iii. aspek psikologi sentiasa murung dan selalu mengelak diri apabila diberikan tugasan,sikap panas baran iv. aspek kognitif hasil kerja merosot,penurunan produktiviti dan ponteng kerja. Mana-mana 3 x 1=3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful