SULIT * 942/2

SKEMA JAWAPAN SOALAN PERCUBAAN PAHANG 2011 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)

GEOGRAFI KERTAS 2 ( ALAM SEKITAR MANUSIA )

SULIT 942/2

1

Soalan 1 (a) Takrifkan maksud lebihan penduduk [ 5 Markah ]

Judul Isi Jawapan Konsep Lebihan Penduduk : Suatu keadaan dimana jumlah penduduk melebihi daya tampung sumber alam yang ada di sesebuah Negara/kawasan. Terbahagi kepada 2 iaitu: lebihan penduduk mutlak yang bermakna sumber alam yang amat sedikit atau sudah habis digunakan. lebihan penduduk relatif iaitu sumber alam masih ada/masih banyak tetapi keupayaan teknologi untuk membangun/menjana sumber tersebut adalah rendah sehingga aras dan keperluan penduduk tidak boleh ditampung. Contoh Negara: Lebihan mutlak: Afrika Utara, Sudan, Ethopia, Swaziland dll lebihan relatif: Indonesia, Filipina, India, Bangladesh dll. JUMLAH (b)

Markah

2

2

2

MAX 5

Mengapakah sesetengah negara mengalami lebihan penduduk?. [ 10 Markah ]

Sebab-sebab berlakunya lebihan penduduk: Judul Isi Jawapan a) Kadar Kelahiran yang tinggi dan Kadar Kematian yang rendah disebabkan oleh: 1. Peningkatan kemudahan kesihatan (hospital/klinik) , sistem dan peralatan perubatan moden serta doktor. Menyebabkan kadar kematian bayi menurun –pelbagai penyakit dapat diubati seperti hepatitis B. 2. Kegagalan/kurang berkesan program perancangan keluarga untuk menjarakkan kelahiran – akibat taraf pendidikan yang rendah, status ekonomi, pemikiran (konservatif) di sesetangah masyarakat. 3. Faktor sosial – agama, adat, status quo masyarakat (kebanggaan dan kekuasaan memiliki bilangan anak ramai atau saiz keluarga besar) 4. Kahwin awal. Perkahwinan pada usia muda meningkatkan kadar fertiliti. Tahap kesuburan wanita ialah antara umur (15 – 45 tahun). Amalan kahwin awal, kecenderungan untuk kelahiran bertambah sebelum tamat kesuburan. Markah

2

2

2

2

2

5. Keperluan buruh/tenaga manusia. Di sesetangah negara seperti India tenaga buruh untuk sektor pertanian datangnya daripada ahli keluarga. Anak yang ramai kos buruh menjadi lebih murah. 6. Kualiti hidup penduduk disesetangah negara meningkat. Pendapatan perkapita meningkat mampu untuk menyara keluarga yang ramai. Amalan pemakanan berzat/seimbang dan penjagaan kesihatan yang baik meningkatkan jangka hayat penduduk – mengurangkan kadar kematian.

2

2

b)

Teknologi pengeluaran kerajaan/Governan.

masih

rendah

dan

faktor

7. Di sesetengah negara teknologi untuk meneroka,menjana dan mempelbagaikan sumber pengeluaran yang ada bagi menampung keperluan penduduk masih rendah. Sumber terbiar sebagai stok atau diguna secara membazir. Keperluan makanan, tempat tinggal dan pekerjaan penduduk tidak dapat dipenuhi. Banyak berlaku di negara yang mengalami lebihan penduduk mutlak. 8. Kelemahan kerajaan/faktor politik. Ketidakcekapan kerajaan untuk mengawal kelahiran,menyebarkan inovasi/pendidikan kekeluargaan,masalah ketidakstabilan politik/negara bergolak yang menyebabkan dasar kependudukan tidak dapat dilaksanakan. Contoh di Sudan.

2

2

Pemarkahan: open marking, max 10 Markah

MAX 10

(c) Jelaskan kesan negatif lebihan penduduk terhadap sosio ekonomi sesebuah negara. [ 10 Markah ] Kesan negatif lebihan penduduk terhadap sosio ekonomi : Isi Utama Huraian dan contoh Aras penduduk tidak boleh ditampung dengan kemampuan sumber pekerjaan yang terhad/tidak dipelbagaikan. Persaingan tinggi dan ini akan menyebabkan pengganguran ketara – mendorong kepada masalah sosial dan migrasi. Disesetengah negara kadar pengganguran melebihi 3% seperti di Indonesia Markah

1. Kadar pengganguran yang tinggi

2

3

2. Fenomena kemiskinan dan kemunduran

Lingkaran kemiskinan – Berpunca daripada pendapatan perkapita yang rendah ekoran penduduk yang terlalu ramai. Pendapatan keluarga menjadi kecil kesannya kuasa beli dan tabungan menjadi rendah. Ini menyebabkan kemunduran/taraf hidup penduduk yang rendah. Ekonomi secukup hidup – hanya memenuhi keperluan asas sahaja. Keupayaan pemilikan rumah amat terhad , hartanah mahal, kos rumah tinggi, fenomena setinggan. perumahan/setinggan, kesesakan, pencemaran alam sekitar, wabak penyakit yang menjejaskan kesihatan penduduk dll indeks kualiti hidup yang merosot. Bekalan sumber makanan seperti sumber pertanian, perikanan,penternakan tidak sepadan dengan jumlah penduduk yang terlalu ramai. Sumber makanan terhad boleh menyebabkan fenomena kebuluran/kelaparan. Produktiviti pertanian rendah – apabila tanah terlalu kerap digunakan untuk pertanian – bekalan makanan berkurangan. Contohnya di Pulau Jawa. Kadar buta huruf dan buta ICT yang tinggi, ekoran daripada kemiskinan keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Pendidikan tertiari – seperti universiti,kolej,institut kemahiran dll terhad. Teknologi dan R&D lambat berkembang Inovasi pembangunan berkurangan. Daya saing sumber manusia lemah. Penularan wabak penyakit yang sukar dikawal seperti taun,denggi H1N1 dll begitu cepat kerana kesedaran penjagaan kesihatan yang rendah. Kemudahan kesihatan, ubat dan doktor masih ketinggalan. Kadar kematian tinggi terutamanya di kawasan pedalaman khususnya kematian di kalangan bayi. Amalan perubatan tradisional masih berleluasa di kalangan masyarakat.

2

3. Masalah perumahan

2

4. Masalah kekurangan bekalan makanan

2

5. pendidikan rendah.

Taraf yang

2

6. Taraf kesihatan yang rendah

2

4

7. Masalah bertambah.

sosial

Kadar jenayah seperti mencuri,merompak,samun meningkat demi survival kehidupan. Gejala sosial seperti pengedaran dan penyalahgunaan dadah,pelacuran juga meningkat bagi meringankan beban hidup. Kewujudan masyarakat merempat/gelandangan – golongan miskin dalam bandar. Peruntukan kerajaan terpaksa diberikan kepada kemudahan asas seperti pendidikan, kesihatan, jaringan perhubungan dll untuk menampung jumlah penduduk yang ramai. Beban kerajaan bertambah – terpaksa berhutang dengan bank dunia dan IMF.

2

8. kerajaan besar.

Bebanan sangat

2

PEMARKAHAN : open marking, max 10 Markah

MAX 10

Soalan 2: Rajah 1 di bawah menunjukkan Piramid Penduduk bagi negara Malaysia dan Singapura pada tahun 2010. Piramid Penduduk Malaysia, 2010 Piramid Penduduk Singapura, 2010

(a) i. Berdasarkan rajah 1, namakan bentuk piramid penduduk bagi Malaysia dan Singapura dan, [ 2 Markah] ii. Bezakankan ciri-ciri demografi antara Malaysia dengan Singapura pada tahun 2010. [ 8 Markah ] Bentuk Piramid Tahun 2010 Malaysia = Progresif Singapura = Regresif Markah 1 1 Max 2

5

Perbezaan Ciri Demografi: Malaysia 2010 Kadar kelahiran tinggi dan kadar kematian rendah. 1.Kadar Kelahiran Dibuktikan dengan saiz tapak dan Kadar piramid yang lebar.Kelompok Kematian 0 – 9 tahun paling ramai. Dikaitkan dengan taraf kesihatan yang bertambah baik – mengawal penyakit di kalangan bayi dan ibu yang mengandung. Kemudahan kesihatan/bilangan doktor dan perubatan yang baik. Kadar mortaliti rendah dan kelahiran hidup tinggi. Dasar 70 juta penduduk menjelang tahun 2100. Jangka hayat masih rendah berbanding Singapura terutama golongan lelaki. 2. Jangka Walaupun berlaku proses Hayat/Penuaaan penuaan penduduk (ageing penduduk. population) tetapi kadarnya masih perlahan. Dikaitkan dengan kesedaran penjagaan kesihatan dikalangan warga tua, kemudahan rawatan untuk golongan tua masih terhad berbanding Singapura. Amalan pemakanan kurang seimbang terutamanya dikalangan lelaki, gaya hidup tidak sihat seperti budaya merokok dll yang mengurangkan jangka hayat. Judul Isi Jawapan Singapura 2010 Kadar kelahiran dan kadar kematian rendah. Tapak piramid kecil – golongan muda sedikit. Dikaitkan dengan kesan dasar saiz keluarga kecil era 1970-an. Tahap pendidikan tinggi, keberkesanan program perancangan keluarga, gaya hidup masyarakat moden (kosmopolitan) teknologi perubatan yang canggih dan lalin-lain. Jangka hayat yang tinggi terutamanya perempuan. Golongan tua yang melebihi 70 tahun adalah ramai/mengalami proses penuaan penduduk. Dikaitkan dengan peningkatan taraf kesihatan/ kemajuan dalam bidang perubatan, Kesedaran tinggi dalam amalan penjagaan kesihatan serta pemakanan/diet yang seimbang dikalangan penduduk Markah

2-4

2-4

6

Kumpulan umur di bawah 3. Nisbah tanggungan (0 – 19 tahun) Tanggungan masih lagi tinggi berbanding dengan kumpulan umur dewasa yang produktif (20 hingga 59 tahun). Kumpulan umur di bawah tanggungan sebahagian besarnya berada di alam persekolahan. Namun begitu nisbah tanggungan ini tidaklah terlalu besar dan masih boleh ditanggung oleh kumpulan dewasa. Ini disebabkan oleh peningkatan kualiti hidup penduduk khususnya daripada segi pendapatan perkapita 4. Ciri Jantina dan Secara keseluruhannya Struktur Umur jumlah penduduk lelaki dengan perempuan hampir seimbang di peringkat umur muda dan dewasa. Tetapi kumpulan umur tua (60 tahun dan ke atas) wanita lebih ramai berbanding lelaki.Kadar kematian lelaki lebih tinggi apabila mencecah umur tua. Ini disebabkan oleh kesedaran penjagaan kesihatan dikalangan penduduk lelaki lebih rendah berbanding wanita.

Nisbah tanggungan rendah – kerana golongan dewasa yang produktif daripada segi ekonomi adalah lebih ramai berbanding dengan golongan muda. Tetapi nisbah tanggungan menjadi tinggi apabila golongan tua bertambah (melebihi 60 tahun) – seperti kos rawatan, penjagaan, hak istimewa warga emas dll.

2-4

Pada keseluruhannya jumlah penduduk perempuan lebih ramai berbanding lelaki. Diperingkat umur muda menunjukkan keseimbangan antara lelaki dan perempuan. Tetapi di peringkat umur dewasa (25 tahun dan ke atas) serta umur tua, golongan wanita lebih ramai berbanding lelaki. Proses penuaan penduduk perempuan lebih tinggi berbanding lelaki.

2-4

Pemarkahan : 4 isi x 2 markah = 8 Markah atau 2 isi X 4 markah = 8 markah Jawapan yang tidak menunjukkan perbezaan = MAX 4 Markah sahaja

MAX 8

7

(b)

Apakah yang dimaksudkan dengan penuaan penduduk ?

[ 5 Markah ]

Markah MAKSUD: Penuaan penduduk ialah proses peningkatan jangka hayat penduduk sesebuah negara yang melebihi 60 tahun.

2

CIRI: Peningkatan golongan warga emas, menggambarkan peningkatan kualiti hidup,peningkatan taraf kesihatan dan perubatan serta kesedaran amalan penjagaan kesihatan yang tinggi.

2

CONTOH: Jangka hayat penduduk Malaysia pada tahun 2005 ialah 75 tahun manakala jangka hayat penduduk Jepun ialah 85 Tahun.

1 MAX 5

(c)

Jelaskan kesan penuaan penduduk di sesebuah negara sedang membangun. [ 10 Markah ]

Judul Isi Jawapan

Markah

1. Peningkatan kos untuk menampung sistem sokongan warga emas 2 Penyediaan rumah kebajikan, kos pengurusan, kos rawatan dan penjagaan yang sempurna oleh kerajaan, swasta dan NGO. Penyediaan perkhidmatan pengangkutan dan kemudahan awam yang khusus.

2. Beban kewangan kerajaan bertambah Bayaran pencen, KWSP, ganjaran dll Hak keistimewaan warga emas perkhidmatan/peningkatan subsidi. 2 diberikan – rebat

3. Nisbah tanggungan semakin meningkat. Golongan tua sudah tidak produktif. Golongan dewasa terpaksa menanggung khususnya kos perubatan. Kadar pencen tidak cukup untuk menanggung kos hidup yang semakin bertambah. 2

8

4. Kemerosotan nilai murni masyarakat. merosotnya nilai tanggungjawab sosial golongan muda terhadap warga emas disebabkan oleh tekanan hidup. Golongan tua dibiarkan di rumah-rumah kebajikan. Nilai murni hidup merosot. 5. Tenaga profesional meningkat. Tenaga profesional di peringkat pengurusan tertinggi masih lagi ramai. Tempoh perkhidmatan dilanjutkan. Contoh pensyarah universiti – sehingga 65 tahun. Ekonomi di peringkat kuarterner dan kuiner boleh dibangunkan. 6. Perubahan ciri demografi dan struktur umur dalam jangka masa panjang. Peningkatan kumpulan umur tua (60 tahun ke atas) –puncak piramid penduduk semakin melebar. Menggambarkan kualiti hidup semakin meningkat. Dalam jangka masa panjang bentuk piramid boleh berubah dari progresif kepada refresif dan stabil sepertimana yang dialami oleh Singapura dan Jepun. 2

2

2

Permarkahan : open marking, max 10 Markah

MAX 10

Soalan 3: (a) Berdasarkan kepada sebuah negara yang telah anda kaji;

(i) Mengapakah industri pembuatan perlu diselerakkan dari bandar ke luar bandar?. [ 9 markah ] Memilih sebuah Negara – dijangka Malaysia = 1 Markah. Judul Isi Jawapan 1. Mengelakkan kesesakan dan tepu bina di bandar. Huraian dan Contoh Kepadatan ruang di bandar – lokasi industri tidak lagi sesuai. Nilai hartanah di bandar mahalMengelakkan saingan guna tanah – lebih untung untuk guna tanah petempatan dan perniagaan berbanding dengan perindustrian Markah

2

9

2. Menjimatkan kos pengeluaran

Sinergi (saling menguntungkan) apabila industri pembuatan berdekatan dengan industri memproses yang terletak di luar bandar. Kos pengangkutan bahan mentah ke kilang pembuatan boleh dijimatkan. Kos buruh dan kos tapak lebih murah di kawasan luar bandar. Konsentrasi pencemaran di bandar boleh dikurangkan apabila sebahagian kilang dilokasikan di luar bandar. Pencemaran air,udara, bunyi dan bau khususnya kilang petrokimia.

2

3. Mengurangkan pencemaran

2

4. Mengimbangi pembangunan bandar dengan luar bandar

Industri sebagai pemangkin pembangunan setempat. Kawasan bandar yang sudah maju diperlahankan manakala kawasan luar bandar yang masih mundur dipercepatkan. Industri pembuatan berintensif buruh diperlukan diluar bandar untuk mencipta banyak peluang pekerjaan. Kadar pengganguran luar bandar boleh dikurangkan – pendapatan perkapita penduduk meningkat, taraf hidup dan kualiti hidup bertambah baik Mengelakkan migrasi ke bandar.

2

5. Membuka peluang pekerjaan kepada penduduk desa.

2

6. Memajukan sumber berpotensi.

Sumber bahan mentah setempat boleh dimajukan kerana industri pembuatan memerlukan bahan mentah tersebut. Contoh industri pembuatan tayar memerlukan getah manakala industri pembuatan minyak masak memerlukan minyak kelapa sawit mentah. Sektor ekonomi huluan boleh berkembang maju.

2

10

7. Kesan pengganda Memajukan Rantaian industri/ekonomi yang berkaitan.

Kesan pengganda – industri yang berkaitan dengan pembuatan berkembang maju seperti industri memproses, pembungkusan, pengangkutan dll. Menggalakkan lahirnya usahawan muda melalui PKS yang menjadi vendoor kepada industri pembuatan berskala besar. Industri pembuatan mempercepatkan pembangunan infrastruktur – khususnya rangkaian pengangkutan, bekalan air,elektrik dan sistem telekomunikasi. Mempercepatkan pembangunan bandar – kewujudan bandar baru di kawasan luar bandar yang berasaskan industri – Kemudahan perbandaran disediakan dengan lengkap.

2

8. Mempercepatkan kemajuan kawasan.

2

Pemarkahan : open marking, max 8 markah + 1 markah pilihan negara = 9 markah

MAX 9

(ii) Huraikan EMPAT sumbangan sektor industri pembuatan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial negara berkenaan. [ 8 markah ] Skema Jawapan: Judul Isi Jawapan 1. Meningkatkan KDNK dan pendapatan negara. Huraian dan Contoh Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) meningkat. Ini menyumbang kepada pendapatan negara melalui eksport produk industri pembuatan. Eksport ke negara maju seperti Jepun, USA dan Eropah menguntungkan negara melalui tukaran mata wang asing. Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat dan secara tidak langsung dapat mengurangkan pengganguran. Peluang pekerjaan wujud dalam bidang pengurusan industri, teknikal dan operator pengeluaran. Ini akan dapat menambahkan pendapatan perkapita penduduk setempat sekaligus boleh meningkatkan taraf hidup mereka. Markah

2

2. Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk.

2

11

3. Kesan Pengganda/Rantaian ekonomi yang berkaitan.

Kesan Pengganda. Menggalakkan pertumbuhan atau perkembangan ekonomi yang berkaitan seperti industri pemprosesan, pertanian, pengangkutan, telekomunikasi, perkhidmatan kewangan dan lain-lain yang berkait secara langsung dengan industri pembuatan. Ekonomi huluan dan hiliran boleh berkembang pesat sejajar dengan perkembangan sektor pembuatan. Membangunkan kawasan mundur: Pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber alam berlaku dengan lebih cepat. Sektor pembuatan berupaya menukarkan struktur ekonomi setempat yang bersifat tradisional kepada ekonomi moden. Pembagunan bandar lebih cepat melalui perkhidmatan pembandaran yang disediakan. Industri dan bandar bergerak seiringan. Menggalakkan perkembangan teknologi, penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam negara khususnya yang berkaitan dengan teknologi rekabentuk dan kawalan mutu. Import teknologi dari luar negara. Menerusi pelaburan asing dalam industri pembuatan seperti – Automotif, barangan elektrik dan elektronik, tekstil, komputer dsb. Menerusi usahasama dengan pelabur tempatan. Pelaburan asing dalam sektor pembuatan datangnya dari syarikat Multinasional (MNCs) – JVC, Samsung, Nokia, IBM, ACER, SONY dll. Pengaliran masuk buruh yang lebih murah mempercepatkan pembangunan industri. Perkongsian pintar antara tenaga pakar dalam dan luar negara. Latihan, kursus lanjutan tenaga kerja meningkatkan kemahiran. Pemarkahan: Open Marking: 4 isi x 2 Markah = MAX 8 Markah.

2

4. Menggalakkan pembangunan kawasan.

2

5. Menggalakkan perkembangan teknologi, R&D dan kepakaran. 6. Menambahkan dana modal /pelaburan dalam negara.

2

2

7. Buruh dan kepakaran

2

12

(iii) Jelaskan kesan negatif aktiviti industri pemprosesan terhadap alam sekitar fizikal. [ 8 Markah]

Judul Isi Jawapan

1. Pencemaran udara, jerebu dan hujan asid.

Huraian dan Contoh Perlepasan bahan-bahan pencemar udara (air pollutions) seperti karbon dioksida, karbon monoksida. hidrokarbon, gas sulfur, kabut fotokimia dll. Pembebasan partikel terampai – PM10. seperti asap, debu dan habuk boleh menyebabkan jerebu. Proses kondensasi wap air dengan bahan pencemar udara menyebabkan hujan asid.

Markah

2

2. setempat.

Pemanasan

Kewujudan bahan pencemar di udara boleh memerangkap bahangan bumi – dikaitkan dengan kesan rumah hijau (Green House Effect). Haba yang dikeluarkan oleh generator kilang juga menyebabkan pemanasan setempat. Perlepasan sisa toksid/enfluen ke dalam sumber-sumber air seperti sungai, tasik,kolam dan laut. Kualiti air bersih terjejas – kadar BOD meningkat, keasidan air bertambah. Pelbagai spesis hidupan air mati dan pupus seperti ikan dan udang, Rantaian makanannya terjejas, habitat dll elemen ekosistem akuatik mengalami kerosakan akibat pencemaran air. Bunyi bising datangnya dari generator kilang yang beroperasi yang mengeluarkan getaran antara ( 60 – 70 dBA). Pencemaran bau datangnya daripada hasil/sisa kilang yang berbau busuk seperti sisa getah dan kelapa sawit. .

2

3. Pencemaran air.

2

4. Kemusnahan ekosistem akuatik

2

5. Pencemaran bunyi dan bau

2

13

6. Pencemaran sisa toksid yang berbahaya/Pencemaran tanih.

Perlupusan sisa toksid oleh kilangkilang haram menyebabkan tanih berasid. Amat merbahaya kepada sumber air tanih apabila berlaku proses larut resap.

2

7. Pencemaran persekitaran/sampah sarap.

Pembuangan sisa pepejal dari kilang menyebabkan pencemaran sampah sarap. Contohnya pembuangan plastik, kotak, sisa kayu, tandan kelapa sawit dll.

2

Pemarkahan: 4 isi x 2 markah = MAX 8 Markah

Atau

SOALAN 3

(a) Jadual 1 menunjukkan peruntukan kerajaan persekutuan untuk projek pembangunan luar bandar di bawah Rancangan Malaysia ke 9 pada tahun 2006 hingga tahun 2010 Projek Pembangunan Jumlah peruntukan (RM bilion) 10.1 10.2 2.0 3.6 2.2 28.1

Projek ekonomi Pendidikan dan latihan Kesihatan Jalanraya Bekalan air dan elektrik Jumlah

Sumber: Rancangan Malaysia ke Sembilan (2006 – 2010)

14

(i) Berdasarkan jadual 1, lukis satu carta pai untuk menunjukkan peruntukan kerajaan persekutuan bagi setiap projek pembangunan luar bandar di bawah Rancangan Malaysia ke 9 pada tahun 2006 hingga tahun 2010. [ 10 Markah ] Pemarkahan : Carta Pai ITEM PEMARKAHAN 1. 2. 3. 4. 5.. 6. Tajuk yang betul. Pengiraan sudut sektor dan peratus sudut sektor. Skala jejari yang sesuai. Petunjuk. Plotan. ( 1 sektor = 1 Markah) . Ada 5 sektor = MAX 5 markah Kebersihan dan Kesempurnaan JUMLAH MARKAH 1 1 1 1 5 1 10

(ii) Kenalpasti tiga koridor pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Malaysia pada masa kini [ 3 Markah ]

JUDUL ISI JAWAPAN MARKAH Tiga Koridor Pembangunan ekonomi di Malaysia pada masa kini ialah: 1. Koridor UTARA (NCER - Kedah, Perak, Perlis dan P.Pinang) 2. Koridor TENGAH (Melaka, Negeri Sembilan, Selangor dan W.P. Kuala Lumpur) 3. Koridor SELATAN (Johor) – yang meliputi Wilayah Pembangunan Iskandar (SJER) 1 4. Koridor Pantai TIMUR (ECER - Kelantan,Pahang dan Terengganu) 1 5. Koridor SABAH dan SARAWAK (Sabah, W.P Labuan dan Sarawak) Pemarkahan : 1 koridor = 1 markah, Max 3 Markah. MAX 3 1 1 1

15

(iii)

Huraikan strategi pembangunan desa di Malaysia.

[ 12 Markah ]

Di antara strategi pembangunan desa di Malaysia ialah : Judul Isi Jawapan 1) Program pembangunan insitu. Huraian dan Contoh Menekankan pembangunan fizikal/kemudahan infrastruktur desa seperti projek PPRT, jalanraya, bekalan air dan elektrik. Juga penyediaan kemudahan infrastruktur perikanan, penternakan, pertanian seperti tali air dan empangan pengairan, jeti pendaratan,pusat perikanan,pusat penyembelihan dll. IADP ialah satu pakej pembangunan yang bersifat “kesepaduan” yang menggabungjalinkan segala sumber, tenaga, dan agensi kerajaan bagi memajukan sektor pertanian luar bandar. Contohnya pembangunan tanah berkelompok oleh FELCRA, rancangan kemajuan kebun kecil oleh RISDA dll. Rancangan pertanian bersepadu seperti KEMUBU dan MADA. Memajukan IKS desa bagi melahirkan usahawan desa di bawah skim kredit mikro. Koridor industri : Kawasan yang berpotensi dikenalpasti untuk dibina kilang pembuatan atau pemerosesan dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai zon industri bebas cukai (FTZ), dibina kemudahan asas yang lengkap, diberikan insentif pelaburan dll untuk menarik pelabur membina industrinya. Contohnya di Paka, Terengganu dan Gebeng, kuantan. Di bawah RPW strategi penjanaan sumber alam dan pembangunan tanah baru seperti yang dibuat pada tahun 1970-an. Contohnya seperti JENGKA, KESEDAR, KEJORA, DARA, dan KETENGAH. Distruktur semula pada masa kini seperti ECER, NCER dan Wilayah Pembangunan Iskandar di Johor Markah

2-3

2) Program Pembangunan Pertanian Bersepadu (Integrated Agricultural Development Programme – IADP

2-3

3). Perindustrian desa. dan rancangan penyebaran industri ke wilayahi mundur seperti di koridor industri pantai timur (ECER).

2-3

4) Rancangan Pembangunan Wilayah (RPW) secara khusus.

2-3

16

5) desa.

Pembandaran

Membandarkan kawasan luar bandar yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan baru – bandar-bandar kecil. Dilaksanakan menerusi strategi-strategi seperti; Mewujudkan bandar baru di kawasan pembangunan wilayah, Membandarkan Pekan-Pekan Berpotensi, Mewujudkan Bandar Industri sejajar dengan program penyelerakan industri ke luar bandar Memajukan kawasan desa berpotensi (mukim dan pekan) sebagai pusat pertumbuhan mikro kepada desa sekitarnya. Sebagai pusat pengumpul dan pengedar, pusat-pusat perkhidmatan sosio ekonomi setempat, pusat pentadbiran mukim/kampung dll secara mikro. Membina kemudahan pendidikan menengah dan IPT khususnya di kawasan luar bandar. Naik taraf kemudahan kesihatan menjadi poliklinik, Memajukan kemudahan pengangkutan dan perhubungan/telekomunikasi, Menyediakan kemudahan reakreasi dan sukan mengikut keperluan penduduk setempat

2-3

6. Pertumbuhan (PPD).

Pusat desa

2-3

7. Program pembangunan sosial.

2-3

Pemarkahan: Open Marking: 4 isi x 3 Markah = MAX 12 Markah 6 isi x 2 Markah = MAX 12 Markah. Panduan Pemarkahan: 1. 2. 3. 4. Isi sahaja tanpa huraian (Listing only) - 3 isi = 1 markah. MAX 3 Isi dengan huraian longgar = 1 markah bagi setiap isi Isi dengan huraian longgar dan contoh = 2 markah bagi setiap isi Isi dengan huraian mantap = 3 markah bagi setiap isi

17

Soalan 4: (a) Namakan tiga kawasan hutan simpan yang terdapat di Malaysia. [ 3 Markah ] Kawasan Hutan Simpan Di Malaysia Hutan Simpan Taman Negara, Pahang. Hutan Simpan, Berkelah, Pahang. Hutan Simpan Endau – Rompin, Pahang dan Johor. Hutan Simpan Belum, Perak. Hutan Simpan Sepilok, Sabah. Hutan Simpan, Bukit Bauk Dungun Terengganu. Hutan Simpan Kuala Koh, Kelantan. (Terima mana-mana hutan simpan di Malaysia) Pemarkahan : 1 kawasan = 1 Markah. MAX 3 kawasan = 3 Markah Markah 1 1 1 1 1 1 1

MAX 3

(b)

Bagaimanakah fenomena penyahutanan berlaku di kawasan Tropika Lembab? [ 10 Markah ] Penyahutanan berlaku di kawasan Tropika Lembab melalui: Judul Isi Jawapan 1. Aktiviti pindah. pertanian Huraian dan Contoh Aktiviti pertanian pindah oleh orang-orang asli memusnahkan hutan melalui kaedah tebang-bakar. Tebang-bakar hutan dan pemindahan tapak tani turut memusnah ekosistem hutan dalam jangkamasa panjang. Pemindahan tapak tani berlaku apabila tanihnya menjadi tidak subur lagi. Petani pindah ini akan meneroka kawasan hutan baru. Penerokaan hutan untuk pertanian perladangan. melibatkan kerja-kerja penebangan, pembakaran,pembersihan hutan secara besar-besaran. menyebabkan kemerosotan dan kepupusan sumber hutan dengan ketara. Contoh pembangunan tanah FELDA – JENGKA,KESEDAR,DARA,KETENGAH dll. Aktiviti ini memusnahkan hutan melalui penebangan dan pembersihan hutan untuk dibina jalan dan tapak stesen janakuasa. Contohnya empangan Bakun dan Pergau Juga penenggelaman kawasan hutan bagi tujuan menakung air. Ekosistem hutan akan musnah dengan cepat apabila kawasan hutan ditengelami air. Contoh pembinaan empangan Kenyir dan Chenderoh. Markah

2

2. Aktiviti Pembangunan tanah.

2

3. Pembinaan empangan elektrik hidro.

2

18

4. Aktiviti Pembalakan

5. Pembinaan infrasturktur.

6. Pembinaan petempatan/perumahan dan tapakbina bandar serta industri.

Pembalakan tak terkawal dan pembalakan haram. Kaedah tebang bersih menyebabkan kawasan hutan merosot dan memusnahkan habitat, siratan makanan dan kepupusan sumber kepelbagaian biologi hutan. Kerja-kerja pembinaan jalan pengangkutan kayu balak juga merosakkan sumber hutan. Pembinaan infrastruktur - lebuh raya, jalanraya, kabel elektrik, saluran paip juga menyebabkan kemusnahan hutan dengan ketara. Projek mega seperti pembinaan dan naik taraf lapangan terbang contohnya ; KLIA, Bayan Lepas, Langkawi dll Pembinaan kawasan petempatan / perumahan Hutan dimusnahkan untuk dijadikan kawasan tapakbina petempatan/perumahan. Hutan juga dimusnahkan untuk dijadikan tapakbina bandar dan industri seperti pembinaan bandar-bandar baru dan estet perindustrian. Saiz kawasan hutan semakin sempit. Pembinaan hotel, resort, chalet di kawasan tanah tinggi, hutan lipur, hutan pantai dll. Pembinaan padang golf, taman tema, medan selera, restoran, ruang niaga, medan letak kereta dll yg berkaitan dengan produk pelancongan – memusnahkan hutan serta menukarkan hutan semulajadi kepada hutan konkrit. Fenomena kebakaran hutan akibat cuaca panas el Nino menyebabkan kemusnahan habitat dan ekosistem hutan. Letusan gunung berapi – kebakaran hutan dan kawasan hutan juga diselaputi debu. Tsunami – memusnahkan hutan pinggir pantai.

2

2

2

7. Pembangunan pelancongan

2

8. Faktor fizikal

2

Pemarkahan: open marking , MAX 10 Markah

19

(c) Cadangkan langkah untuk memelihara dan memulihara sumber kepelbagaian biologi hutan di Malaysia. [ 12 Markah ]

Judul Isi Jawapan Markah Langkah-langkah untuk memelihara dan memulihara sumber kepelbagaian biologi hutan di Malaysia ialah: a) Langkah Perundangan (Pemeliharaan): Pematuhan Akta Perhutanan Negara 1984 dan Akta Perhilitan untuk menjaga pencerobohan hutan. Mewartakan hutan rezab/hutan simpan kekal dan contoh Taman Negara Pahang, Hutan Simpan Belum,Perak dan Taman Negara Bako, Sarawak. Pemantauan dan rondaan yang kerap oleh Agensi pelaksana iaitu Jabatan Hutan dan Perhilitan. Penguatkuasaan dan hukuman oleh pihak berkuasa: Mengenakan tindakan tegas terhadap aktiviti pembalakan haram - seperti denda/kompaun,penjara,membatalkan konsesi pembalakan dll Mengharamkan eksport kayu balak terutamanya dari jenis yang hampir pupus seperti kayu ramin dan cengal. Melaksanakan peraturan EIA sebelum,semasa dan selepas sesuatu projek pembangunan dijalankan yang melibatkan kawasan hutan. 2

2

2

2

2

MAX 4 b) Langkah Pengurusan (Pemuliharaan) Melaksanakan sistem penebangan hutan terpilih bukan tebang – bersih. Pokok-pokok yang cukup matang dan cukup ukur lilitnya sahaja yang ditebang. Pokok yang muda dibiarkan terus membesar dan matang. Melaksanakan program penghutanan semula/penanaman semula hutan yang diuruskan secara sistematik, saintifik dan terkawal – projek perladangan hutan kompensatori. Contoh menanam pokok balak – Akasia, Jati, Sentang. Yemana, Batai dll. Menggalakkan penggunaan sumber-sumber gantian agar tidak terlalu bergantung kepada sumber hutan khususnya kayu. Seperti pengunaan simen dan batu bata dalam industri pembinaan, penggunaan kayu getah dalam industri perabot termasuk mengitar semula bahan terbuang. Rawatan sivilkultur – merawat penyakit & perosak hutan 2

2

2

2 MAX 6

20

c) Langkah Kempen Kesedaran dan Pendidikan Alam Sekitar. Kempen menyedarkan masyarakat tentang kepentingan hutan sebagai warisan kita menerusi pelbagai media seperti kempen “cintailah hutan kita” Kempen melalui media ekektronik dan media cetak. Termasuk program gotong royong menanam pokok hutan. Pendidikan alam sekitar .menerusi mata pelajaran Geografi di Sekolah – menanam kesedaran dan kecintaan terhadap sumber hutan dikalangan generasi muda. 2

2

2

MAX 2

PEMARKAHAN: Agihan isi mesti menyentuh ketiga-tiga komponen langkah di atas iaitu: Langkah Perundangan = MAX 4. Pengurusan = MAX 6. Kempen = MAX 2 MAX 12

Soalan 5:

a) Namakan tiga buah bandaraya global Judul Isi Jawapan Menamakan TIGA buah bandaraya global, iaitu : 1. 2. 3. 4. New York, London, Paris, Tokyo,

[ 3 Markah ] Markah 1 bandar = 1 Markah.

MAX 3 Markah

21

b) Huraikan ciri utama bandaraya global. Skema Jawapan:

[ 10 Markah ]

Ciri utama bandaraya global ialah: Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Penduduknya melebihi 10 juta orang 1. Ciri Penduduk. Dikenali sebagai (megacity). Menjadi tumpuan penduduk negara maju. Taburan penduduknya padat dan tepubina Mengalami penduduk optimun seperti Tokyo Ekonomi bersifat global – di peringkat kuarterner dan kuiner. Menjadi penentu kepada keputusan ekonomi dunia (ciri unggul) seperti bandaraya New York yang menjadi Pusat Perdagangan Dunia WTC (World Trade Centre). Menjadi Pusat kewangan dunia/Transaksi kewangan dunia, ibu pejabat bank dan firma kewangan antarabangsa beroperasi di sini Pusat pelaburan, pasaran modal/saham global Menjadi pusat Persidangan Dunia – Persidangan G8, Kesatuan Ekonomi Eropah (EC), Pusat fesyen dunia. Pusat NGO (badan bukan kerajaan) dunia. Infrastruktur bertaraf global seperti pusat pendidikan dunia – Universiti tersohor, pusat hiburan dunia dll. Ciri sosial termaju dengan memiliki kualiti hidup yang tinggi – pendapatan perkapita dan taraf hidup yang tinggi. Masyarakat kosmopolitan – gaya hidup antarabangsa yang mementingkan status, kecekapan pengurusan masa, sangat bergantung kepada penggunaan teknologi tinggi dll. Memiliki teknologi termaju dan menjadi Pusat R&D global – teknologi ICT, robotik, aeroangkasa dll. Menjadi Pusat Maklumat - Info dan infrasturuktur bertaraf global seperti lembah silikon di Amerika Syarikat. Bandar yang mengawal penyebaran teknologi ke negara lain.

Markah

2

2. Ciri Ekonomi

2

3. Ciri Sosial

2

4. Ciri Kualiti hidup

2

5. Ciri Teknologi

2

22

6. Ciri Bandar.

Fizikal

Bandar terancang - bangunan padat dan tepubina. Bangunan bertingkat dan berkembang secara vertikal. Landskap bandar – terdiri daripada mercu tanda global seperti WTC, Pejabat PBB dll. Nilai ruang/harga tanah yang sangat mahal.

2

Pemarkahan: Open Marking, MAX 10 Markah.

d) Jelaskan kesan negatif fizikal Judul Isi Jawapan

akibat aktiviti pembandaran terhadap persekitaran [ 12 Markah ] Markah

1. Pencemaran Udara dan jerebu

Huraian dan Contoh Pelepasan gas-gas pencemar dari kenderaan dan industri – karbon dioksida dan monoksida, nitrus oksida, sulfur oksida dll meningkatkan indeks pencemaran udara (IPU). Perlepasan asap, debu, jelaga meningkatkan kandungan partikel terampai (PM10) menyebabkan jerebu. Pembuangan sisa kumbahan dari penduduk bandar menyebabkan pencemaran air – bakteria e-Coli Pembuangan sisa domestik/isi rumah dan sisa pembinaan – pencemaran air melalui sisa pepejal. Enfluen kilang dan premis perniagaan – air tercemar dengan peningkatan BOD. Pencemaran kualitiair hujan – hujan asid Pencemaran sampah sarap akibat pembuangan sisa domsetik seperti dari perumahan, premis perniagaan, industri dll. Bau busuk dari sampah – leachate. Bunyi bising dari kenderaan dan kilang. Pulau haba bandar -Peningkatan suhu dalam bandar akibat pemerangkapan haba oleh bahan-bahan pencemar udara/gas rumah hijau – kesan rumah hijau. Simpanan haba pendam dari bangunan konkrit dan jalan bertar. Haba yang dibebaskan oleh metabolisme manusia.

2-3

2. air

Pencemaran

2-3

3. Pencemaran bau dan bunyi

2-3

4. Peningkatan suhu

2-3

23

5.

Banjir kilat.

Kekerapan hujan perolakan – lebat dalam jangkamasa yang singkat. Kadar susupan berkurangan akibat penurapan muka bumi berlebihan. Daya tampung sistem saliran seperti sungai, parit, longkang dan paya menjadi rendah . Penebangan tumbuhan – mengurangkan masa penangguhan Limpahan air – banjir kilat. Bukit dan cerun yang dipotong, diteres, diratakan bagi tujuan pembinaan bangunan dan petempatan/perumahan. Hakisan gegalur. Cerun menjadi tidak stabil – gerakan jisim meningkat dan berlakunya tanah runtuh. Penimbusan/penambakan kawasan paya, bekas lombong – tanah mendap. Penebangan hutan di kawasan pinggir bandar merosakkan habitat, rantaian makanan, kepelbagaian spesis dll. Termasuk kemusnahan ekosistem akuatik akibat penebus gunaan tanah lembab seperti paya dan tasik untuk tapakbina petempatan/bangunan. Pembesaran bandar (rebakan bandar), kewujudan bandar baru kepinggir bandar memusnahkan kawasan tadahan. Menjejaskan proses kitaran hidrologi dan aliran air bawah tanah (akuifer) serta kualiti sumber air tanih.

2-3

6. Hakisan tanih serta tanah runtuh dan tanah mendap

2-3

7. Kerosakan Ekosistem

2-3

8. Gangguan hidrologi

2-3

Pemarkahan : open marking, 6 isi x 2 markah atau 4 isi x 3 markah= MAX 12 Markah

12 Markah

24

Soalan 6: (a) Namakan tiga pakatan Segitiga Pertumbuhan ASEAN dan nyatakan bidang utama kerjasama ekonomi bagi setiap pakatan segitiga tersebut. [ 6 Markah ] Skema Jawapan:

Nama Pakatan Segitiga Bidang Utama Kerjasama Ekonomi ASEAN 1. Pertumbuhan Segitiga Bidang perindustrian meliputi industri Indonesia – Malaysia – pemprosesan, pembuatan dan industri Singapura (IMS – GT) berteknologi tinggi (Hi Tech) 2. Pertumbuhan Segitiga Bidang pertanian khususnya tanaman Indonesia – Malaysia – makanan dan pelancongan berasaskan Thailand (IMT – GT) sumber alam. 3. Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur : Brunei – Indonesia – Malaysia – Filipina (EAGA – BIMP) Pelbagai aktiviti ekonomi berasaskan pembangunan sumber alam seperti pertanian perladangan getah dan kelapa sawit, sumber maritim, eko-pelancongan, industri perhutanan dan pembangunan infrastruktur.

Markah

2

2

2

Pemarkahan : Pakatan sahaja = MAX 3 Bidang utama kerjasama ekonomi sahaja = MAX 3 Pakatan + Fokus kerjasama = MAX 6

MAX 6

(b) Pilih sebuah pakatan Segitiga Pertumbuhan ASEAN, huraikan kelebihan yang dimiliki oleh pakatan Segitiga tersebut berbanding dengan pakatan Segitiga Pertumbuhan ASEAN yang lain. [ 9 Markah] Skema Jawapan: Memilih sebuah pakatan Segitiga pertumbuhan ASEAN samada; IMT-GT, IMS-GT dan EAGA-BIMP. 1 Markah Perbandingan kelebihan boleh dibuat daripada segi: Judul Isi Jawapan 1. Kelebihan sumber alam yang dimiliki Huraian dan Contoh Termasuk bentuk muka bumi dan kesuburan tanih, Taburan mineral seperti petroleum dan gas asli, Keindahan semulajadi (pantai dan pulau) dll. Markah

2

25

2. Kelebihan sumber pasaran

Jumlah penduduk di kawasan segi tiga yang dipilih berbanding dengan segitiga lain. Mempengaruhi kuasa beli penduduk/pendapatan perkapita penduduk serta saiz pasaran. Kemampuan teknologi yang ada, R&D dan inovasi yang dihasilkan. Sokongan dan rangkaian teknologi maju yang sudah wujud – kelebihan sinergi. Keupayaan modal swasta yang banyak. Syarikat sudah berdaya maju Kesediaannya untuk melabur di kawasan segitiga berpotensi tinggi. Kuantiti dan kualiti buruh. Kawasan segitiga menawarkan tenaga buruh yang ramai dan murah. Atau tenaga manusia yang ada berpendidikan tinggi, mudah dilatih, wujud golongan pakar dsb.

2

3. Kelebihan teknologi yang dimiliki

2

4. Kelebihan modal yang dimiliki.

2

5. Kelebihan tenaga buruh dan kepakaran yang ada

2

6. Kelebihan prasarana yang sedia ada.

Seperti rangkaian pengangkutan dan perhubungan, bekalan air dan elektrik Perkhidmatan internet dan jalur lebar di kawasan segitiga yang dipilih. Wilayah yang stabil dalam jangka masa panjang mewujudkan iklim pelaburan yang sihat. kurang ancaman pengganas, lanun, bukan wilayah bergolak dll yang berkaitan. Bebas dari bencana alam.

2

7. Kelebihan daripada segi keselamatan serantau/wilayah.

2

Pemarkahan: Open Marking, max 8 Markah + 1 Markah pilihan segitiga pertumbuhan ASEAN = MAX 9.

26

(c) Cadangkan langkah yang boleh diambil untuk mempercepatkan pembangunan ekonomi di kawasan Segitiga Pertumbuhan ASEAN. [10 Markah] Skema Jawapan: Judul Isi Jawapan 1. Menjaga/mengawal keselamatan bersama. Huraian dan Contoh khususnya di sempadan atau wilayah bergolak seperti di Selatan Thai dan Kepulauan Mindanao. Keselamatan perairan dari ancaman lanun. Mewujudkan kestabilan wilayah/rantau dalam jangkamasa panjang sebagai tarikan untuk melabur. Menggalakkan lebih banyak penglibatan pihak swasta dengan tawaran pakej yang lebih menarik untuk menanam modal di kawasan terbabit. Sokongan kerajaan bagi syarikat bumiputera untuk melabur di kawasan segitiga. Pihak kerajaan mestilah menyediakan kemudahan asas terlebih dahulu seperti bekalan air dan tenaga, rangkaian pengangkutan dan perhubungan dll. Akses penting untuk menarik pelaburan swasta di kawasan segitiga yang masih ketinggalan. Halangan perundangan dan tatacara/prosedur antara negara yang boleh menjejaskan kecekapan seperti prosedur imigresen untuk memudahkan mobiliti buruh, barangan dan perkhidmatan. Halangan tariff/cukai Meningkatkan integriti agensi kerajaan – seperti membanteras amalan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa dll Menyediakan sumber tenaga manusia yang terlatih menerusi latihan kemahiran. Usahasama antara negara berkaitan dengan HRD. Misalnya kerjasama antara universiti dan kementerian antara negara. Markah

2

2. Meningkatkan pelaburan swasta/sokongan kewangan.

2

3. Menyediakan kemudahan asas yang cukup

2

4. Meningkatkan kecekapan agensi kerajaan.

2

5. Pembangunan sumber manusia (HRD)

2

27

6. Mewujudkan jawatankuasa penyelarasan aktiviti

Bagi melicinkan mekanisme pembangunan – perlu ada satu sekretariat atau jawatankuasa pemandu pembangunan di kawasan segitiga pertumbuhan. Pertindihan fungsi antara agensi kerajaan bagi negara terlibat perlu dielakkan. Mewujudkan pengkhususan agensi kerajaan antara negara. Bagi mengelakkan ancaman globalisasi ekonomi, mengutamakan produk intra ASEAN. Mempercepatkan proses perlaksanaan AFTA bagi penurunan tarif dan penyelarasan harga barangan perdagangan inter segi tiga. Mengelakkan lambakan barangan dari China yang lebih murah.

2

7. Menggalakkan perdagangan intra – segitiga ASEAN.

2

Pemarkahan: Open Marking: MAX 10 Markah

Soalan 7: a) Nyatakan kegiatan manusia yang menyebabkan kerosakan sumber tanih di sesebuah kawasan. [ 5 Markah] Kegiatan Manusia 1. Pertanian – Di kawasan cerun curam tanpa teres/kontor, tanpa tanaman tutup bumi, tanaman sejenis dll. 2. Pertanian pindah – Amalan tebang, bakar, tanam dan tinggal. 3. Pembalakan – Tanpa kawalan/pembalakan haram tanpa usaha tanam semula hutan. 4. Pembinaan petempatan/kondominium/hotel/resort dll – yang melibatkan kerja memotong dan meneres cerun bukit tanpa spesifikasi yang sesuai. 5. Pembinaan infrastruktur – lebuhraya, lapangan terbang, empangan dll yang melibatkan kerja tanah – memotong dan meratakan cerun bukit. 6. Perlombongan – kuari, emas, bijih besi dan bijih timah yang melibatkan kerja mengorek tanah dan meletupkan bukit. (Pemarkahan : 1 Kegiatan yang dihurai secara ringkas = 1 Markah). Open marking, MAX 5 Markah 1 1 1 1

1

1

MAX 5

28

b) Jelaskan langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kesan kerosakan sumber tanih di kawasan bercerun curam. [ 10 Markah ] Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Menguatkuasakan Akta Pemuliharaan Tanah 1960. Garis Panduan Pembangunan Di Kawasan Tanah Tinggi (2005) dan Garis Panduan Penyelengaraan Cerun (2006) oleh Jabatan Kerja Raya (JKR). Mengharamkan penggunaan jentera berat di kawasan tanah tinggi dan cerun curam berkontor melebihi 300 meter dari aras laut dan kecerunannya melebihi 15°. Juga mengharamkan sebarang bentuk pembangunan di kawasan cerun berkelas IV pada ketinggian melebihi 1000 meter dari aras laut. Pemantauan berterusan unit kawal selia cerun terhadap aktiviti pembangunan di kawasan cerun dan menyediakan laporan resiko dari masa ke semasa. Hukuman dan denda oleh PBT terhadap aktiviti yang boleh merosakkan cerun bukit atau yang melanggar Laporan EIA 2. Amalan Pengurusan Strategik/Langkah Kestrukturan Pembinaan sungkupan plastik/daun sebagai langkah jangka pendek di kawasan yang telah dikenalpasti berisiko tinggi untuk runtuh. Membina benteng dan tembok penahan (Retaning Wall) dengan menggunakan batu yang diikat antara satu sama lain. Membina gabion (sangkar dawai yang diisi batu) dan groin di kaki cerun dan meletakkan cerucuk kayu/besi/konkrit. Membina sistem longkang/parit di permukaan cerun untuk mengurangkan limpahan larian air permukaan. Markah 2

1.Langkah Perundangan.

2

2

2

MAX 4 2

2

2

2

29

Konkrit cerun/simen cerun. Jaringan besi/dawai menyaluti cerun. Tanaman tutup bumi dipermukaan cerun seperti tanaman rumput dan buluh. Amalan pertanian berteres/berkontor Kempen pemuliharaan cerun seperti menanam pokok peneduh di kawasan cerun. Pendidikan alam sekitar menerusi matapelajaran Geografi tentang penggunaan cerun yang lestari.

2 2 2

2 MAX 4 2

3. Kempen Kesedaran dan Pendidikan Alam Sekitar

2

MAX 2 Pemarkahan : 4 + 4 + 2 = MAX 10 MAX 10

(c) Huraikan pelbagai bentuk kerjasama antarabangsa dalam konteks pembangunan berterusan (lestari). [10 Markah ] Skema Jawapan: Judul Isi Jawapan (Bentuk Kerjasama) Huraian dan Contoh Persidangan Stockholm – Fokus kepada kelestarian dalam persekitaran manusia. Ia menjadi titik tolak utama untuk konsep pembangunan berterusan atau lestari (sustainable development) ditonjolkan terutama sekali selepas penyebaran Laporan Brundtland tentang ”masa depan kita semua”. Persidangan Rio De Janerio. Persidangan ini juga dikenali sebagai ”Sidang Kemuncak Bumi. Peristiwa penting di dalam persidangan ini ialah Konvensyen Biodiversiti Dunia yang telah melahirkan Pelan Tindakan Untuk Abad ke 21 yang dikenali sebagai Agenda 21. Markah

2

1. Persidangan Deklarasi

dan

2

30

Persidangan Johannesburg – Pembangunan berterusan (lestari) khusus untuk kesejahteraan generasi kini dan akan datang. Menjamin kecukupan keperluan asas manusia secara berkekalan. Persidangan Copenhagen (Copenhagen Accord pada Disember 2009) – Fokus untuk mengawal perubahan iklim global menerusi ”Pemerdagangan CO2” antara negara maju dengan negara sedang membangun dan memastikan kenaikan suhu dunia tidak lebih daripada 2°C. Deklarasi Langkawi – Komitmen bersama negara-negara Komanwel untuk menjaga, melindungi dan menguruskan alam sekitar secara mapan. Protokol Montreal - kawalan pembebasan gas Kloroflorokarbon (CFC) bagi mengatasi isu penipisan lapisan ozon. 2. Protokol Perjanjian dan Protokol Kyoto - khusus untuk mengawal pembebasan gas rumah hijau terutamanya karbon monoksida.

2

2

2

2

2

3. Kerjasama teknikal dan kepakaran.

Perkongsian data dan maklumat alam sekitar menerusi teknologi moden seperti pengimejan satelit dan GPS. Sokongan kepakaran dalam menangani fenomena alam sekitar merentas sempadan – seperti masalah jerebu dan pencemaran maritim. Sokongan kewangan kepada negara miskin untuk melaksanakan agenda pembangunan lestari – contohnya pembiayaan USD 30 billion kepada negara membangun dalam tempoh 2010 – 2020 sepertimana yang dipersetujui dalam Copenhagen Accord.

2

2

2

31

4. Peranan antarabangsa

NGO

Peranan GREEN PEACE dalam menjaga kelestarian alam sekitar dunia khususnya sumber lautan dan maritim seperti kempen ”Save Our Sea”. Peranan masyarakat antarabangsa dalam menjayakan kempen ”Earth Hours”penjimatan tenaga serta mengurangkan pembebasan gas rumah hijau.

2

2

Pemarkahan: Open Marking: MAX 10 Markah.

Soalan 8. Berdasarkan satu kajian luar yang telah anda lakukan di sebuah kawasan dalam bandar atau luar bandar , a) Namakan kawasan kajian anda itu dan huraikan sistem pengangkutan yang terdapat di kawasan kajian tersebut. [ 5 Markah ]

Syarat Jawapan: Soalan ini adalah soalan kajian luar, oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syaratsyarat berikut: 1. Skala jawapan mestilah kecil dan khusus sifatnya. Calon mesti merujuk kepada satu kawasan sahaja ; seperti di sebuah daerah kecil, bandar kecil,pekan atau kawasan tertentu dalam bandar seperti di stesyen bas, teksi, keretapi, jeti/feri, stesyen LRT, Komuter, pusat bandar atau mana-mana kawasan yang bersesuaian yang mempunyai sistem pengangkutan di dalam bandar berkenaan. 2. Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain Jawapan calon mestilah bersifat in-situ. 3. Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana kawasan kajian pun. 4. Jawapan hanya berdasarkan kepada kegiatan Pengangkutan sahaja.

32

Panduan Pemeriksaan: i) Jika jawapan calon berskala besar seperti sebuah negeri, bandar besar . MAX = 5/25 Markah sahaja ii) Jika jawapan calon tidak bersifat kajian luar iaitu di merata-rata tempat, atau jawapan umum tanpa merujuk kepada mana-mana kawasan maka markah MAX = 5/25 sahaja. iii) Jawapan calon yang langsung tidak merujuk kepada aktiviti pengangkutan maka = 0 Markah. Skema Jawapan Item Pemarkahan 1. Menamakan kawasan kajian iaitu : Sebuah kawasan yang mikro keluasannya. 2. Menghuraikan dua sistem pengangkutan yang terdapat di kawasan yang dikaji i) Teksi ii) Bas iii) Feri/bot iv) LRT/Monorel v) Keretapi/komuter vi) Beca vii) Kapalterbang. Huraian meliputi aspek-aspek berikut: Arah pergerakan – ke mana dan lingkungan pengaruhnya, jadual pergerakan/kekerapan, isipadu/volume penumpang/barangan yang diangkut, kadar tambang, pemilikan (individu/syarikat swasta), ciri tenaga kerja dll. Pemarkahan: i) ii) iii) iv) Menyatakan sistem pengangkutan sahaja tanpa huraian; 1 sistem = 1 markah. MAX 2 Sistem pengangkutan dengan huraian; 1 sistem = 2 markah. MAX 4 Sistem pengangkutan dengan contoh . 1 sistem = 2 markah. MAX 4 Kawasan kajian + sistem pengangkutan = 1 + 4 = MAX 5. Markah Max 1

2 2 2 2 2 2

MAX 4

33

b) Terangkan bagaimana anda memperolehi maklumat kawasan berkenaan. Isi 1 Pemerhatian / pencerapan Huraian

pengangkutan di [ 4 Markah ] Markah

Memerhatikan pelbagai jenis pegangkutan dan arah alir pergerakan. Mencerap melalui rakaman gambar foto – kamera digital. Merekod dengan buku catatan. Menyediakan senarai semak. Mengedarkan borang soal selidik untuk dapatkan maklumat pengangkutan dari responden di kawasan yang dikaji. Menentukan jumlah responden dan ciri responden yang dikaji. Kaedah persampelan rawak. Mengnalisis data dan dapatan dari lapangan Menemubual key responden (responden utama) yang mungkin/boleh dirakam seperti pengusaha bas,teksi,bot/feri dll Jumlah yang ditemubual. Bahan/maklumat yang diperolehi untuk dianalisis. Mengkaji data dan maklumat dari laporan agensi kerajaan tempatan dan swasta berkaitan dengan sistem,jaringan,jenis dan isipadu pengangkutan. Kajian perpustakaan – laporan tahunan. Kajian sumber Internet Google map

2

2 Soal selidik / kaji selidik

2

3 Temu bual mendalam

2

4 Maklumat sekunder : Rujukan maklumat / data sedia ada

2

Pemarkahan : 2 isi x 2 markah = max 4 markah Atau 4 isi x1 markah = max 4 markah

Max 4

c) Huraikan sumbangan aktiviti pengangkutan yang anda kaji kepada penduduk dan kemajuan ekonomi setempat. [ 8 Markah ] Isi Utama 1. Meningkatkan ketersampaian antara tempat Huraian dan contoh Kawasan-kawasan dalam dan luar bandar mudah didatangi/dikunjungi. Interaksi inter dan intra kawasan menjadi tinggi Menjimatkan masa.- cepat sampai. Mengelakan kesesakan. Markah Max

2

34

2. Meningkatkan mobiliti penduduk.

Pergerakan ulang-alik penduduk ke tempat kerja menjadi mudah/cepat. Urusan seharian menjadi lebih mudah. Menjimatkan kos – jika ada pengangkutan awam. Pengedaran barangan menjadi lebih cepat. Kawasan pasaran menjadi lebih luas. Memudahkan pengguna/penduduk untuk memperolehi barangan dan perkhidmatan. Penghantaran barangan ke pelabuhan/lapangan terbang untuk eksport menjadi lebih cepat. (just in time delivery) Sektor pertanian,perindustrian,perniagaan, perdagangan dan perkhidmatan berkembang pesat – mudah didatangi pembeli/pengguna. Menjadi produk pelancongan seperti LRT dan Monorel, bot/feri,beca dll. Perkembangan sektor perniagaan perkhidmatan contoh pusat latihan memandu, courier/ekspress/pos laju, insurans kenderasan dll Pekerjaan sebagai pengurus,pemandu, buruh am, perkhidmatan kaunter dll Meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dan taraf hidup penduduk. Mengelakkan pengganguran Pembangunan fizikal seperti bangunan, utiliti (air dan elektrik) pejabat, pasaraya, hotel, ruang niaga dll berkembang pesat kerana ketersampaian tinggi. Input pembinaan mudah di bawa masuk. Kos pembinaan dijimatkan. Penyebaran maklumat khususnya media cetak seperti surat khabar menjadi lebih cepat kekawasan sekitar. Idea dan inovasi baru boleh disebarkan dengan mudah melalui rangkaian pengangkutan.

2

3. Pergerakan barangan dan perluasan pasaran.

2

4. Memajukan rantaian ekonomi yang berkaitan.

2

5. Peluang pekerjaan kepada penduduk.

2

6. Mempercepatkan pembangunan kawasan.

2

7. Pembauran inovasi.

2

Pemarkahan :open marking, MAX 8 Markah

MAX 8

35

d) Jelaskan kesan negatif ke atas alam sekitar fizikal dan manusia akibat aktiviti pengangkutan yang dijalankan di kawasan tersebut. [ 8 Markah ]

Isi Utama 1. Pencemaran udara

Huraian dan contoh Pembebasan asap oleh kenderaan Pembebasan karbon monoksida dan plumbum oleh kenderaan akibat pembakaran bahan api yang tidak lengkap. IPU meningkat – cenderung terjadinya jerebu. Bunyi bising dari injin kenderaan – kereta, lori,motorsikal dll Bau busuk asap yang dikeluarkan oleh kenderaan. Peningkatkan suhu sekitar Akibat haba yang dikeluarkan oleh injin kenderaan. Traffic jam terutamanya dikawasan persimpangan dan lampu isyarat. Traffic jam pada waktu puncak. Kerugian kos masa Kesesakan kenderaan – risiko kemalangan bertambah. Jarak penglihatan terhad – jika berlaku pencemaran udara dan jerebu. Ancaman nyawa kos baik pulih meningkat. Pelbagai jenis penyakit yang berkaitan dengan pernafasan akibat pencemaran udara dari asap yang dikeluarkan oleh kenderaan. Bunyi bising – tekanan psikologi kepada penduduk. Peningkatan suhu - Menggangu keselesaan dan kualiti hidup penduduk.

Markah Max

2

2. Pencemaran bunyi dan bau

2

3. Pemanasan setempat. 4. Kesesakan lintas. lalu

2

2

5. Risiko kemalangan

2

6. Gangguan kesihatan penduduk.

2

Pemarkahan :

open marking. 8 Markah (fizikal + manusia) 3 + 1 atau 1 + 3

MAX 8

36

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful