Prof. Liliana Dana Lung, Prof.

Rodica Trişcă

U N I U N E A E U R O P E A N GUVERNUL ROMĂNIEI Ă

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI POS DRU 2007ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 2013 AMPOSDRU

F o n d u l S o c i a l E u r o p e a I n s t r u m e n t ee S t r u c t u r a l n 2007 - 2013

OIPOSDRU

IN S P E C T O R A T U L Ş C O L A R JUDEŢEAN CLUJ

Nr. 8/2.18/01.09.2010

1. Transversalitatea competenţelor cheie - 2 ore 2. Proiectarea unităţii de învăţare (PUI) centrată pe nevoile de învăţare ale elevilor - 3 ore 3. Metode, tehnici, instrumente de măsurare a progresului şcolar - 4 ore 4. Utilizarea metodelor educaţiei nonformale şi informale pentru îmbunătăţirea performanţelor educaţiei formale – 5,5 ore • 5. Cultura complexităţii - 3,5 ore

Număr ore: 20 ore (6 ore curs, 12 ore activităţi practice, 2 ore evaluare) Formatori: Chicinaş Luminiţa-Florentina, Ursache Anicuţa, Borbe Laura, Teodorescu Gabriel Nicolae, Simuţ Maria Domnica, Negrea Carmen, Feher Andrei, Dragoş Violeta, Gligan Aurora, Ciobanu Gabriela, Popescu Cristina Daniela, Ivan Simona Ileana, Lung Liliana Dana, Trişcă Rodica, Petri Alina-Bianca, Ilea Daniela-Gabriela, Bărdaş Viorel, Branea Cristina-Maria, Borşan Maria, Godja Olimpia-Mioara, Grozav Gabriel, Iosif Dorina, Irimie-Matei Camelia, Moldovan Anca-Daniela, Moţ Monica, Popoviciu Mihaela-Carmen, Vulc Cristian-Cornel 2.1. Transversalitatea competenţelor cheie
1

2.1.1. Conceptul de competenţe cheie Mondializarea economiei, mutaţiile de pe piaţa forţei de muncă, rapiditatea schimbărilor tehnologice şi sociale, exigenţele sporite ale societăţii civile au determinat instituţii şi specialişti din întreaga lume să caute competenţele de care are nevoie orice cetăţean pentru a se integra în viaţa socială într-o „economie bazată pe cunoaştere care să asigure dezvoltarea economică, slujbe mai bune şi o mai mare coeziune socială”.1 „Educaţia, ca funcţie deopotrivă socială şi economică, are un rol fundamental în dobândirea de către cetăţenii europeni a competenţelor cheie necesare pentru adaptarea la aceste schimbări.”2 Astfel s-au elaborat documente care fac referire la importanţa formării competenţelor cheie prin care se asigură învăţarea „pe tot parcursul vieţii”, documente prin care s-au stabilit strategiile necesare pentru a atinge aceste obiective: „1) identificarea şi definirea competenţelor cheie necesare pentru dezvoltarea personală, cetăţenia activă, coeziunea socială şi încadrarea într-o societate bazată pe cunoaştere; 2) susţinerea activităţilor statelor membre menite să se asigure că, până la sfârşitul perioadei de educaţie şi de formare iniţială, tinerii dobândesc o stăpânire a competenţelor cheie, la un nivel care să le permită pregătirea pentru viaţa de adult şi care să constituie o bază pentru instruirea viitoare şi pentru viaţa profesională, precum şi pentru dezvoltarea şi pentru actualizarea competenţelor lor cheie pe parcursul vieţii; 3) propunerea responsabililor politici, a furnizorilor de educaţie, a angajatorilor, precum şi a celor care se instruiesc a unui cadru de referinţă european, în vederea sprijinirii eforturilor de atingere la nivel naţional şi european a obiectivelor convenite; 4) constituirea unui cadru de acţiune comunitar, atât în contextul programului de lucru Educaţie şi instruire 2020, cât şi în cel creat de programele comunitare în domeniul educaţiei şi al instruirii.”3 DEFINIŢIE: „Competenţele cheie reprezintă un pachet multifuncţional, transferabil de cunoştinţe, abilitaţi şi atitudini de care au nevoie toţi indivizii pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, incluziunea socială şi găsirea unui loc de muncă. Acestea trebuie să se fi dezvoltate la sfârşitul educaţiei obligatorii şi trebuie să acţioneze ca fundament pentru învăţare, ca parte a educaţiei pe tot parcursul vieţii.” 3 2.1.2. Categorii de competenţe cheie În Cadrul european privind competenţele în procesul de învăţare de-a lungul vieţii s-au stabilit competenţe cheie necesare în vederea împlinirii pe plan personal, a cetăţeniei active, a incluziunii sociale şi a capacităţii de inserţie profesională într-o societate bazată pe cunoaştere: 1. Comunicarea în limba maternă: Comunicarea este abilitatea de a exprima şi de a interpreta gânduri, sentimente şi fapte atât pe cale orală cât şi scrisă (ascultare, vorbire, citire şi scriere) şi de a interacţiona într-un mod adecvat în cadrul întregii game a contextelor sociale şi culturale – educaţie şi instruire, la serviciu, acasă sau în timpul liber. 2. Comunicare în limbi străine: Comunicarea într-o limbă străină are aceleaşi dimensiuni ca şi comunicarea în limba maternă: se bazează pe abilitatea de a înţelege, de a exprima şi de a interpreta gânduri, sentimente şi fapte atât pe cale orală cât şi în scris (ascultare, vorbire, citire şi scriere) într-o gamă potrivită de contexte sociale –
1 2

Concluziile Preşedinţiei. Consiliul European de la Lisabona, 23-24 Martie 2000, punctul 26. Parlamentul european şi Consiliul au adoptat, pe data de 18 decembrie 2006, Recomandarea cu privire la competenţele cheie pentru învăţarea de-a lungul întregii vieţi, recomandare care constituie cadrul de referinţă european în domeniu. 3 Competenţele cheie pentru Educaţia pe tot parcursul vieţii - Un cadru de referinţă european, noiembrie 2004, Grupul de lucru B „Competenţe cheie”, Implementarea programului de lucru „Educaţie şi instruire 2010”, Comisia Europeană

2

la serviciu, acasă, în educaţie şi în instruire – conform cu dorinţele sau cu nevoile individului. Comunicarea într-o limbă străină apelează la abilităţi de mediere şi de înţelegere culturală. Nivelul performantei va varia între cele patru dimensiuni, între diferitele limbi şi conform cu moştenirea şi cadrul lingvistic al individului. 3. Competenţe în matematică, ştiinţe şi tehnologie: Alfabetizarea matematică este abilitatea de a aduna, scădea, înmulţi şi împărţi mental sau în scris pentru a rezolva o gamă de probleme în situaţiile vieţii de fiecare zi. Accentul se pune mai ales pe proces decât pe rezultat, mai degrabă pe activitate decât pe cunoaştere. Alfabetizarea ştiinţifică se referă la abilitatea şi dorinţa de a utiliza cunoştinţele şi metodologia menite să explice lumea naturală. Competenţa în tehnologie e văzută ca înţelegerea şi utilizarea acelor cunoştinţe şi metode care pot modifica cadrul natural ca răspuns la nevoile şi dorinţele oamenilor. 4. Competenţe în utilizare a noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie: Competenţa digitală implică utilizarea critică şi cu încredere a mijloacelor media electronice la muncă, în timpul liber şi pentru comunicare. Aceste competenţe se referă la gândirea logică şi critică, la abilităţile de management a informaţiei la standarde înalte şi la abilităţi de comunicare dezvoltate. La nivelul de bază, abilităţile TIC cuprind utilizarea tehnologiei multimedia pentru a primi, evalua, stoca, produce, prezenta şi schimba informaţii şi pentru a comunica şi a participa în reţele prin intermediul Internetului. 5. Competenţe de a învăţa să înveţi: Această competenţă cuprinde disponibilitatea de a organiza şi de a reglementa propria învăţare, atât individual cât şi în grup. Aceasta include abilitatea de a organiza eficient timpul, de a rezolva probleme, de a achiziţiona, de a procesa, de a evalua şi de a asimila noi cunoştinţe şi de a aplica noile cunoştinţe şi deprinderi într-o varietate de contexte: acasă, la locul de muncă, în educaţie şi în instruire. În termeni mai generali, “a învăţa să înveţi” contribuie puternic la managementul traseului profesional, la evoluţia în carieră. 6. Competenţe de relaţionare interpersonală şi competenţe civice: Competenţele de relaţionare interpersonală cuprind toate formele comportamentale care trebuie stăpânite pentru ca un individ să fie capabil să participe într-un mod eficient şi constructiv la viaţa socială şi să rezolve conflictele, dacă e cazul. Abilităţile interpersonale sunt necesare pentru interacţiunea efectivă, individual şi în grupuri, aceste abilităţi sunt utilizate atât în domenii private cât şi în domenii publice. 7. Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat: Antreprenoriatul are o componentă activă şi una pasivă: cuprinde atât capacitatea de a induce schimbări cât şi abilitatea de a le primi, de a sprijini şi de a le adapta la inovaţia adusă de către factorii externi. Antreprenoriatul implică asumarea responsabilităţii pentru acţiunile cuiva, pozitive şi negative, dezvoltarea unei viziuni strategice, stabilirea obiectivelor şi realizarea lor, precum şi motivarea de a reuşi. 8. Sensibilizare la cultură şi exprimare culturală: Exprimarea culturală cuprinde aprecierea importanţei exprimării creative a ideilor, experienţelor şi a emoţiilor prin intermediul diferitelor medii, incluzând muzica, expresia corporală, literatura şi artele plastice. Dobândirea acestor competenţe cheie asigură o autogestionare mai bună a procesului de învăţare, a relaţiilor sociale şi interpersonale şi reflectă, din perspectiva procesului educaţional, schimbarea centrului de interes de la predare la învăţare. Competentele-cheie, pe de alta parte, trebuie să-i ajute pe tineri să aibă o viaţă împlinită şi să contribuie la buna funcţionare a societăţii, într-o lume modernă, globală, diversă şi interconectată. Este important ca tinerii să stăpânească tehnologiile moderne de comunicare şi să poată filtra cantităţile mari de informaţii la care au acces, păstrând, totodată, echilibrul între creşterea economică şi sustenabilitatea mediului înconjurător, între prosperitate şi echitate

3

provocarea principală privind transmiterea competenţelor sociale şi civice. CNFPA. pct. cu părţile interesate din domeniul culturii şi cu societatea civilă. precum şi abordării orientate către rezultatele procesului de învăţare.socială. de studenţi şi de profesori. Schimburile efectuate arată că astfel de măsuri trebuie să fie însoţite de acţiuni de promovare a iniţiativelor. a matematicii şi a ştiinţelor. acesta a avut un loc esenţial în cadrul reformei politicii în acest domeniu. în colaborare cu angajatorii. organismele societăţii civile. Această abordare reprezintă o provocare reală pentru organizarea procesului de învăţare şi depinde în mod crucial de capacităţile profesorilor. Învăţarea trebuie să asigure persoanelor care studiază nu numai cunoştinţe. Transversalitatea competenţelor cheie În privinţa programelor şcolare în Uniunea Europeană se acordă o atenţie sporită predării şi învăţării bazate pe competenţe.. „Ca urmare a rezultatelor care au fost considerate slabe de multe dintre statele membre în cadrul anchetei PISA din 2006. noi oportunităţi de mobilitate în scopul studiilor. competenţele transversale cheie devin din ce în ce mai importante şi mai explicite în cadrul programelor şcolare. 2. cu tinerii. De asemenea. oferindu-le o agendă comună în perspectiva învăţării de-a lungul vieţii. întreprinderile. cu un accent mai pronunţat pe dezvoltarea competenţelor şi a atitudinii pozitive odată cu acumularea cunoştinţelor şi a practicilor aplicabile în viaţa de zi cu zi. Aceste competenţe cheie au fost recunoscute în România şi de către Consiliul Naţional de Formare a Adulţilor (CNFPA)4 prin „Lista de competenţe cheie. Astfel. Idem. ci şi aptitudinile şi atitudinile relevante. Proiect de raport de activitate comun pentru anul 2010 al Consiliului şi al Comisiei privind punerea în aplicare a programului de lucru”Educaţie şi formare profesională 2010”. a creativităţii şi a inovării în şcoli. Formularea SMART a competenţelor 4 5 Hotărârea nr. aceasta presupune ca un obiectiv inerent al misiunii şcolilor să fie „responsabilitatea explicită de a pregăti elevii pentru continuarea studiilor”.06. comune mai multor ocupaţii” în care sunt descrise cele opt competenţe. În mod asemănător. 2. Competenţe cheie pentru o lume în curs de schimbare. 86/24. autorităţile naţionale şi regionale. 7 Metode inovatoare precum planurile de învăţare personalizate şi învăţarea bazată pe cercetare pot fi utile în mod special pentru persoanele care au avut experienţe şcolare anterioare negative sau marcate de eşec. de asemenea.3. limbile străine sau matematica şi ştiinţele fac obiectul unei abordări transversale în cadrul programei şcolare. 4 . Parteneriatele ar crea.2008. 7. în special în privinţa citirii. În unele ţări. Sunt necesare mai multe acţiuni de elaborare a unor metode de predare şi de evaluare conforme cu abordarea bazată pe competenţe. Materiile tradiţionale precum limba maternă. a gândirii critice şi a creativităţii. inclusiv prin activităţi de sensibilizare. Cadrul european privind competenţele cheie a avut o contribuţie considerabilă în acest sens.2. Parteneriatele între instituţiile de învăţământ şi părţile externe interesate ar trebui consolidate la toate nivelurile. Sunt necesare eforturi deosebite pentru competenţele transversale cheie care sunt esenţiale pentru creşterea nivelului de creativitate şi de inovare şi pentru succesul în muncă şi în societate.”5 Abordarea bazată pe competenţe vizează aptitudinile şi deprinderile necesare pentru aplicarea adecvată a cunoştinţelor precum şi dezvoltarea unor atitudini pozitive în favoarea continuării studiilor. 2. Elevii trebuie să beneficieze de mai multe oportunităţi de a lua iniţiative şi de a învăţa în şcoli care sunt deschise către muncă.4.1. Există din ce în ce mai multe exemple de promovare a antreprenoriatului prin parteneriate cu întreprinderile sau prin dezvoltarea unor microîntreprinderi conduse de elevi. sport şi cultură. unele ţări au creat strategii sau planuri de acţiune menite să ridice nivelul competenţelor de bază. 2. acţiuni bazate pe voluntariat.1.1. Astfel de parteneriate ar reuni profesioniştii din domeniul educaţiei şi al formării profesionale. a spiritului de iniţiativă şi de antreprenoriat şi a conştiinţei culturale constă în depăşirea componentei cunoştinţelor.

Exemple: . sau la un anumit nivel de studii precis.) înseamnă. Abordabil. SMART este un acronim. Măsurabil. Realist.. Caracterul RELEVANT arată faptul că acea competenţă se referă la un anumit nivel de calificare. elemente care să permită stabilirea exactă a faptului că acei parametri au fost atinşi sau nu. . Relevanţa unei competenţe se evaluează în raport cu o anumită unitate de competenţe din Standardul de Pregătire Profesională aferent unui anumit nivel de calificare.inteligent’’ dar..Specific. Relevant. Tangible’’. Cele mai frecvente variante de interpretate a acronimului SMART în limba romană sunt: . Scrierea unei competenţe respectând criteriul de TIMP presupune specificarea exactă a intervalului de timp în care acţiunea descrisa de verb se desfăşoară pentru realizarea parametrilor calitativi şi cantitativi precizaţi. O competenţă trebuie exprimată astfel încât să poată fi evaluată la încheierea ciclului de învăţare pentru a observa dacă a fost sau nu îndeplinită.Specific. . (de) Atins. respectiv măsurarea progresului realizat. Criteriul MĂSURABIL înseamnă că formularea acelei competenţe trebuie să conţină elemente care să o facă cuantificabilă calitativ sau cantitativ. 5 .Specific. .În ce condiţii? . iar aceste condiţii să nu depindă de factori externi necontrolabili.Cum? . astfel încât să răspundă la întrebările următoare: . ..Ce? .Formularea competenţelor vizate în procesul de învăţare trebuie să indice cu exactitate rezultatele pe care actul didactic le are în vedere pentru a le obţine.Cine? . băiatul aleargă distanţa de 50 m.Pentru punctajul maxim. Pentru aceasta. Orientat către Rezultat. în contextul nostru. Attainable. Măsurabil. Măsurabil. Criteriul REALIZABIL / de ATINS / ABORDABIL – înseamnă că acea competenţă poate şi este necesar să fie atinsă în condiţiile date.Stimulativ. elevul întocmeşte în 7 minute o listă cuprinzând 7 condiţii pe care trebuie sa le îndeplinească o construcţie. Tangibil. Realist. Încadrat în Timp. în cartea lui Paul J. Realistic. la Timp.Specific.În cât timp? Este de dorit ca formularea SMART a competenţelor să cuprindă şi precizări care să răspundă la întrebarea . încălţat cu pantofi tip sport cu talpa din cauciuc. în utilizarea sa de bază. . Formularea SMART a competenţelor înseamnă indicarea exactă a ceea ce se doreşte a se obţine. în 7 secunde. pe un teren de zgură. Cercetând istoria utilizării acestui termen aflăm că prima atestare a utilizării lui este datată în anul 1965. Realizabil. Cuvântul .Unde? . Measurable.smart’’(engl. Acceptat de toate părţile interesate. Meyer intitulată "Personal Success Planner". Există mai multe variante ale semnificaţiei acronimului SMART datorită multiplelor cuvinte din limba engleză cărora li se atribuie sensul de bază sau sensuri apropiate/derivate. Termenul SPECIFIC presupune şi precizarea condiţiilor în care se desfăşoară acţiunea descrisă de verb .. formularea competenţelor vizate trebuie să fie SMART.Pentru punctajul maxim. având semnificaţia de bază: . Măsurabil.Cu ce rezultat/beneficiu?’’ Formularea SPECIFICĂ presupune utilizarea unui verb care nu permite interpretări. definit în Timp.

Multidisciplinaritatea presupune abordarea unei teme din perspectiva mai multor discipline. • Istorie Interdisciplinaritatea reprezintă transferul de tehnici de lucru.1. Reiese că. se interpretează rezultatele şi se concluzionează. care rămân independente unele de altele. Abordarea integrată a învăţării poate fi făcută pe mai multe niveluri: abordarea multidisciplinară. • Educaţie muzicală – cântece. legi principii aparţinând unei disciplineual şi practic al altei/altor discipline fiind o modalitate de abordare a învăţării în care studierea unei teme oferă ocazia formării/dezvoltării unor competenţe de un nivel mai înalt. proberbe.2. de a utiliza în contexte noi. • Fizica – studiul zborului: portanţa. chimiei. obiceiuri. absolvenţii sunt puşi în situaţia de a face conexiuni. • Limba şi literatura română şi a minorităţilor naţionale . estimări. Elementul care poate facilita o abordare multidsciplinară este în acest caz: barza care poate fi privită din diferite perspective. legende. Prin abordarea de teme cross-curriculare. concepte. În acest caz. De exemplu.tradiţii. trebuie acordată prima şansă unei abordări integrate a curriculumului şcolar în faţa unei instruiri de tip disciplinar. în cadrul unui proiect vizând monitorizarea calităţii mediului înconjurător elevii dintr-o localitate urmăresc anual numărul berzelor care îşi fac cuiburi pe raza localităţii lor. cu 6 . formarea de deprinderi şi exersarea unor atitudini corespunzătoare. biologiei în domeniul ştiinţelor socio-umane: este identificată o problemă. • Matematcă – studiu comparativ multianual utilizând calculul procentual. În cazul unui curriculum integrat avem de-a face cu un domeniu de convergenţă al cunoştinţelor. Abordarea disciplinară a curriculumului presupune studierea temelor din perspectiva specializată a câte unui singur obiect de studiu. fiecare disciplină contribuie cu aspecte specifice la dezvoltarea temei abordate. există un cadru experimental pentru verificarea iotezei. lumea reală are şansa de a se regăsi în actul didactic şi de a răspunde nevoilor reale de învăţare ale elevilor. De exemplu: • etapele realizării unei cercetări ştiinţifice rezultă din tansferul metodei experimentului din domeniul fizicii. pentru a putea răspunde provocărilor societăţii contemporane. dezvoltarea de competenţe specifice acelui domeniu de studiu adică: dobândirea de cunoştinţe. clasei. • utilizarea fenomenului de rezonanţă magnetică – fenomen descoperit şi cercetat în fizica modernă – în medicină pentru diagnosticarea unor afecţiuni care. se formulează o ipoteză. într-un mod integrat ceea ce au învăţat pe parcursul şcolarităţii lor. se înregistrează datele cantitative. al deprinderilor. respectiv colecţii de: poveşti.5. • Limbi moderne – realizarea unui eseu de prezentare. legile şi principiile mai multor discipline cuprinse în curriculum şcolar şi anume: • Biologie – studiul familiei. utilizând metodologia. evaluându-se confirmarea sau infirmarea ipotezei iniţiale. caracteristicilor morfo-funcţionale etc. interdisciplinară şi transdisciplinară. melodii tradiţionale. • Educaţie plastică – realizarea unor planşe sau colaje sau documentare privind picturi în care apare barza. Noţiunea de curriculum integrat presupune o interrelaţionare a disciplinelor de studiu. al atitudinilor şi al valorilor care sunt specifice mai multor discipline şcolare raportat la o temă/subiect studiat. Abordarea inter/multi/transcurriculară a învăţării Pentru a se integra socio-profesional şi a atinge succesul în viaţa personală.

a actualizării metodelor de evaluare şi a introducerii unor noi modalităţi de organizare a procesului de învăţare. cea a competenţelor-cheie. pot fi detectate într-n stadiu incipient şi deci pot fi tratate din timp. . este limpezită într-o manieră nouă şi fertilă de cunoaşterea transdisciplinară.1. 6 Wikipedia. enciclopedia liberă.7. în perioada de formare şi dezvoltare personală şi intelectuală. Având în vedere aceste propuneri de schimbări din sistemul de evaluare. Asigurarea faptului că metodologiile inovatoare aduc beneficii tuturor celor care studiază. transdisciplinaritatea se preocupă de dinamica provocată de acţiunea simultană a mai multor niveluri de Realitate.• ajutorul acestei tehnici. Cercetarea disciplinară se referă cel mult la unul şi acelaşi nivel de Realitate. mai sunt multe de făcut în vederea sprijinirii dezvoltării competenţelor profesorilor. non-formale şi informale şi creşterea mobilităţii rămân o provocare. Astfel. raționamentul prin analogie (proporţionalitate în matematică) este transferat în literatură (construirea metaforelor). În actuala formă de structurare a Planurilor de învăţământ CDŞ-urile oferă un cadru optim pentru punerea în practică a principiului interdisciplinarităţii care poate fi exploatat la maximum. cel mai ades. În prezenţa mai multor niveluri de Realitate. cercetările disciplinare şi transdisciplinare nu sunt antagoniste. profesorii vor fi nevoiţi să proiecteze activităţi de învăţare şi instrumente de evaluare interdisciplinare/ intermodulare/ intercurriculare. copiii şi tinerii au avut posibilitatea să-şi construiască în mod corect conceptele specifice fiecărei discipline. unul din imperativele sale fiind unitatea cunoaşterii.6 Abordarea transdisciplinară a lumii este posibilă în condiţiile în care.org/wiki/Transdisciplinaritate 7 . să exerseze conexiuni şi interrelaţii. fără a fi o nouă disciplină ori o nouă super-disciplină. S-au realizat progrese remarcabile în privinţa adaptării programei şcolare. indiferent de statul european din care provin. Descoperirea acestei dinamici trece în mod necesar prin cunoaşterea disciplinară.1. 2.inclusiv pe cei din categoriile defavorizate . aşa cum indică prefixul trans. ceea ce se află în acelaşi timp şi între discipline şi înăuntrul diverselor discipline şi dincolo de orice disciplină. Transdisciplinaritatea. se nutreşte din cercetarea disciplinară care. ea se referă doar la fragmente ale unuia şi aceluiaşi nivel de Realitate. la rândul său. dezideratul tuturor este acela de a ajunge. Foarte multe state fiind în plin proces de schimbare a sistemului de învăţământ. http://ro.pentru continuarea studiilor şi pentru activitatea profesională. reprezintă o provocare majoră. Evaluarea în context multi. Educaţia primară şi formarea profesională ar trebui să sprijine dezvoltarea acestor competenţe cheie până la un nivel care să îi pregătească pe tineri .Transdisciplinaritatea priveşte. Finalitatea ei este înţelegerea lumii prezente.6.şi interdisciplinar Integrarea conceptului de competenţe-cheie este unitară în cadrul Uniunii Europene. 2. Punerea în aplicare a programului de învăţare de-a lungul vieţii prin intermediul învăţării formale. Cu toate acestea. universităţile şi angajatorii vor putea judeca tinerii cu aceeaşi măsură. inclusiv categoriilor defavorizate şi persoanelor care frecventează forme de învăţământ destinat adulţilor. să descopere complexitatea lumii având o cultură disciplinară solidă. În acest sens. la un proces unitar de evaluare a absolvenţilor. Proiectarea CDŞ-urilor şi a orelor la dispoziţia profesorilor centrate pe competenţe cheie Multe ţări introduc reforme care utilizează în mod explicit ca punct de referinţă cadrul competenţelor cheie. de altfel. în următorii ani..wikipedia. în contextul mobilităţii profesionale în continuă creştere. spaţiul dintre discipline şi de dincolo de discipline este plin de informaţie. ci complementare’’. În schimb.

în general. În funcţie de caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte. conform Curriculumului Naţional. Cea mai bună alegere este de a pune elevii în situaţii în care ei trebuie să-şi folosească şi să-şi dezvolte competenţe cheie. disciplinele opţionale au o pondere de 20% în planurile-cadru pentru învăţământul obligatoriu şi de 30% în planurile-cadru pentru liceu. profesorul decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învăţare remedială. lăsând la dispoziţia cadrului didactic 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. nevroze.Importanţa proiectului în proiectarea didactică bazată pe competenţe cheie Şcoala şi profesorul trebuie să găsească modalităţi de a facilita procesul de învăţare al elevilor. 56. sau pentru învăţare „remedială” sau „stimulativă”. adăpost.1. Piramida lui Maslow Teoria ierarhiei nevoilor a fost elaborată de psihologul american Abraham Maslow. nevoia de securitate este activă şi dominantă în cazuri deosebite.” De asemenea din numărul total de ore avute la dispoziţie.1. un număr important de ore din planurile cadru. conform art. programa şcolară acoperă 75% din orele de predare şi evaluare. Cel mai bun mod de a realiza acest obiectiv este de a lăsa responsabilitatea acolo unde ea există în mod natural. potrivit noului proiect al Legii învăţământului preuniversitar. la nivelul elevului. conform unor planuri individuale de învăţare elaborate pentru fiecare elev. catastrofele naturale.Proiectarea unităţii de învăţare (PUI) centrată pe nevoile de învăţare ale elevilor 2. inclusiv universităţile. Maslow ierarhizează nevoile umane în funcţie de prioritatea lor în cinci categorii: • Nevoile fiziologice sunt nevoile de bază ale corpului uman: hrană. etc. crize economice. Ar trebui acordată o atenţie specială încheierii de parteneriate între domeniul educaţiei şi formării profesionale şi cel al muncii. aliniatul (5) „Pentru fiecare disciplină şi domeniu de studiu. La noi în ţară.” 2. aliniatul (4). a vătămărilor fizice. Ele sunt dominante atunci când nu sunt satisfăcute la un nivel acceptabil. vor fi direcţionate către Curriculum-uri la decizia şcolii. Elevii trebuie să înveţe să-şi asume responsabilitatea pentru propria lor dezvoltare. a dezastrului ecologic. Iniţial. a factorilor ocazionali şi imprevizibili. de ordine şi de lege. care vor putea fi centrate pe competenţe cheie. situaţii negative cronice. • Nevoile de siguranţă şi de securitate cuprind nevoia de stabilitate. aşa cum se precizează în documentul amintit mai sus. Astfel în documentul amintit.2 .Sistemele de educaţie şi de formare profesională. restul putând fi completate cu activităţi care să vizeze formarea de competenţe cheie. doar o parte sunt alocate orelor de predare. De obicei. apă. nevoia de structură. În acest caz nici o altă nevoie nu poate sta la baza motivaţiei. cum ar fi războiul. În această categorie intră şi nevoia de prieteni.8. 2. epidemiile. • Nevoile sociale sunt legate de natura socială a omului. se stipulează: „În cadrul Curriculumului Naţional. ar trebui să devină mai deschise şi racordate la cererea de pe piaţa forţei de muncă şi la necesităţile societăţii. Art.56. somn. Nevoile sociale se manifestă sub urmatoarele forme: 8 . Maslow s-a referit la ele ca nevoie de dragoste şi apartenenţă. dezorganizarea societaţii. Art. în cazul copiilor cu probleme speciale. În şcoală acest deziderat poate fi realizat prin proiectarea de CDL-uri sau prin completarea Curriculumului Naţional cu proiecte de activităţi didactice care să aibă ca obiectiv simularea/ crearea unor situaţii de viaţă reală. de protecţie împotriva îmbolnăvirilor. de relaţii agreabile cu cei din jur.2. nevoia de familie. pentru consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare.

Fară existenţa acestora nevoile nu pot fi satisfăcute. cinstea şi onestitatea. mai ales cele personale (stimă. Din această cauză. Nevoile de nivel superior. de experimentare şi de explorare. atâta timp cât nu răneşte pe alţii. nevoia de stimă cuprinde dorinţa de putere. să facă ceea ce doreşte. talentele si capacităţile de care dispune. de independenţă şi de libertate. Cele doua condiţii sunt:  Libertatea de exprimare si de investigare se referă la existenţa unor condiţii sociale ce permit unei persoane să se exprime liber. Nevoia de cooperare este una din cele mai puternice nevoi umane şi rezultă din nevoia de afiliere. O nevoie odată satisfăcută încetează să mai fie motivatoare. informale.  Nevoia de a şti şi de a înţelege cuprinde dorinţa de a dobândi şi de a sistematiza cunoştinţe despre mediu. o Nevoia de afectivitate este o nevoie socială universală şi se manifestă în doua direcţii: de la individ spre alte persoane si dinspre cei din jur spre individ. Satisfacerea acestor nevoi duce la încredere în sine. să caute informaţii şi să se apere. Ameninţările asupra existenţei acestor condiţii acţionează ca şi cum ar fi ameninţată însăşi satisfacerea nevoilor. iar din punct de vedere extern. fie în grupuri mici. demnitate.o Nevoia de afiliere se referă la dorinţa de a avea prieteni şi colaboratori. În cadrul organizaţiilor se manifestă mai ales prin munca în echipă. mulţi autori includ cele doua condiţii între nevoi. Maslow susţine că pentru satisfacerea nevoilor de bază există anumite precondiţii. la conştientizarea valorii proprii. Încurajează justiţia. nevoia de a-şi satisface curiozitatea. Satisfacerea acestei nevoi permite individului să-şi realizeze potenţialul. poate deveni operant urmatorul nivel. nevoia de meditaţie. recunoaştere. de realizare. fie în organizaţii formale. faimă şi glorie. sunt mult mai puternice sub aspect motivaţional decât cele de nivel inferior şi efectul lor este mai îndelungat. totodată va duce şi la creşterea celorlalte nevoi. Individul caută compania altor persoane. de încredere. Autorealizare e Autorespect Dragoste şi apartenenţă Autorespect Siguranta Fiziologice După ce un nivel de nevoi a fost satisfacut într-o masură acceptabilă. realizare). la sentimentul de a fi util şi necesar în lume. apreciere. statut. de a se asocia cu alte persoane. Din punct de vedere intern. • Nevoia de autorealizare (autoactualizare) este dorinţa unei persoane de a se realiza ca o personalitate unică în concordanţă cu potenţialul său şi în cadrul limitelor impuse de realitate. rezultând astfel o piramidă cu şapte nivele. • Nevoia de stima cuprinde două grupe de nevoi delimitate în funcţie de unghiul de abordare care poate fi intern sau extern. să investigheze. dorinţa de a avea reputaţie sau prestigiu. 9 .

comportamentele noastre pot fi învăţate prin: a) recompensele pe care le oferim unui individ imediat după execuţia unui comportament dezirabil. frecvenţa. iar celălalt vectorizant. de orientare a comportamentului spre realizarea unui anumit scop. să înveţe la o anumită materie). Limita teoriilor biologice constă în aceea că instinctele nu pot să explice diversitatea comportamentelor şi preferinţelor umane. De exemplu. există factori ereditari care ne influenţează semnificativ comportamentele (de exemplu. 2. Teoriile biologice nu sunt complet discreditate. De exemplu. deoarece ordinea nevoilor poate varia de la o persoană la alta. în cazul comportamentului inteligent.2. • O nevoie nu trebuie să fie satisfacută în proporţie de 100% pentru ca o altă nevoie să devină motivatoare. • O altă cauză a răsturnării ierarhiei poate fi satisfacerea unei categorii de nevoi pentru o perioadă îndelungată după care nevoia va fi subevaluată. Teoriile învăţării. dacă cunoaştem motivaţia comportamentului de achiziţionare a unor cunoştinţe putem estima timpul pe care un elev îl alocă învăţării acestora. Motivaţia învăţării Problema care se pune în acest context este următoarea:” Ce anume îl face pe un elev să dorească să înveţe. iar pe un altul să nu dorească acest lucru?” . pentru persoanele creative satisfacerea nevoii de creativitate.Nu dispunem de o motivaţie universală şi generală. chiar Maslow a subliniat că ierarhia nevoilor nu trebuie privită rigid. • La un moment dat pot fi active mai multe categorii de nevoi. Ele ataşează doar o simplă etichetă acestor comportamente. s-a evidenţiat existenţa unei componente genetice a inteligenţei estimată la valoarea de 50%). Conform teoriei lui. în situaţia în care un profesor emite o judecată generală de genul: “clasa nu este motivată”. • În plus. b) pedepsele pentru un comportament indezirabil. Membrii aceleiaşi clase sunt motivaţi însă să facă multe alte lucruri. Cel mai reprezentativ exponent al acestor teorii a fost Skinner. Cei mai mulţi oameni sunt numai parţial satisfăcuţi în nevoile lor. ci de una orientată mai mult sau mai puţin precis spre rezolvarea sau nerezolvarea unor probleme specifice. Creativitatea lor se manifestă nu ca nevoie de autorealizare activă ca urmare a satisfacerii nevoilor de nivel inferior. Cercetătorii asupra procesului motivaţional pornesc de la asumpţia existenţei a trei factori importanţi. Astfel. este mai importantă decât satisfacerea oricarei alte nevoi. • Ierarhia nevoilor depinde de personalitatea.ci şi unul de direcţionare al comportamentelor. • Nevoile de ordin superior nu acţionează în mod obligatoriu în ordinea ierarhiei lor. Astfel putem conchide că motivaţia dispune de două segmente importante: unul de energizare. Dacă dorim să accelerăm durata. Clasa respectivă nu este motivată să rezolve un anumit tip de sarcini (de exemplu. ci ea este activă şi în cazul în care nevoile de bază nu sunt satisfacute. Teoriile biologice sunt primele abordări sistematice explicative asupra motivaţiei. ce concură la explicaţia motivaţiei: biologici. parte a nevoii de autoactualizare. pe baza mai multor studii realizate pe gemeni monozigoţi.Aspecte specifice: • Nevoile sunt interdependente şi îşi găsesc exprimarea maximă în nevoia de autorealizare care apare pe masura satisfacerii tot mai multor nevoi de pe nivelele inferioare. Motivaţia are nu numai un caracter energizator ori activator asupra comportamentului. mediul socio-cultural şi succesele sau eşecurile anterioare ale persoanei.2. el comite o eroare. intensitatea de execuţie a unui com-portament trebuie să-l întărim prin consecinţe valorizate pozitiv de subiect. persoana care niciodată nu a suferit de foame subestimează efectele nesatisfacerii nevoii de hrană şi priveşte hrana ca ceva neimportant. de învăţare şi cognitivi . De asemenea. Ele atribuie cauza comportamentului existenţei unor instincte. Timpul alocat este un bun predictor sau indiciu al potenţialelor achiziţii ulterioare ale elevilor 10 .

lipsa gesticii acompaniată de o mină încremenită nu susţine motivaţia pentru învăţare b) schimbarea canalului de comunicare. aspiraţia. Motivaţia unui comportament orientat spre scop depinde de modul în care evaluăm doi factori: valenţa şi expectanţa. scopurile. O astfel de învăţare este deosebit de eficientă. calculator cresc motivaţia. deşi îl solicită pe elev prin satisfacţiile oferite. frică. Utilizarea aceluiaşi ton. Eşecul va fi perceput cu atât mai puternic cu cât distanţa dintre nivelul rezultatelor propuse şi nivelul de performanţă este mai mare. 1991). Această nevoie se caracterizează printr.Teoriile cognitive. Având un anumit nivel de aspiraţie elevul va încerca să obţină o anumită performanţă.3. folosirea cât mai multor registre diferite de comunicare: oral. întârzie oboseala. Un alt concept introdus de Maslow este autorealizarea. 1992). evenimentele au o anumită valoare personală. Nivelul de aspiraţie exprimă speranţa uneori destul de vagă a subiectului.o multitudine de dimensiuni. Aceste teorii pornesc de la explicaţia motivaţiei comportamentelor umane. Deci. dublată de o creştere a satisfacţiei. desene. valorile. Reacţia tipică la succes este ridicarea “ştachetei” nivelului de expectanţă (Radu. nesiguranţă. umor şi independenţă. O formă superioară a motivaţiei prezentă îndeosebi în învăţarea şcolară o constituie motivaţia intrinsecă. motivaţia poate fi surprinsă în următoarea formulă: Motivaţia = expectanţă x valenţă Motivaţia fiind un concept cu caracter difuz . expectanţa (Gagné and Berliner. c) utilizarea umorului ameliorează comprehensiunea şi creează o atmosferă favorabilă menţinerii interesului. Ei devin mediatori între elevi şi realitate şi nu doar sursa continuă a furnizării de informaţii. care energizează şi direcţionează comportamentul – factori cum ar fi: interesul. ori o anumită valenţă. exprimarea deschiderii şi creativităţii. aceloraşi structuri gramaticale. din cauză că. vizual. definit ca “dorinţa unei persoane de-a deveni tot ceea ce e capabilă să devină”. încercând să dea un răspuns la întrebarea: “de ce facem ceea ce facem?”. absenţa acestei aspiraţii îl va determina să depună un efort mai puţin susţinut. manifestarea curiozităţii şi spontaneităţii în interacţiunea cu mediul. experienţa înregistrată subiectiv este una a succesului. b) concordanţe – când distanţa dintre nivelul rezultatelor şi cel al performanţelor se reduce. În şcoală elevii învaţă pentru că învăţătura le dă satisfacţii prin ea însăşi. Motivaţia depinde şi de estimarea probabilităţii de-a avea succes (expectanţă). De aici pot rezulta anumite efecte negative asupra elevului: timiditate. anxietate. trebuinţele.deseori este relaţionată cu alţi factori. grafice şi la unele mijloace auxiliare: videoproiector. acţional precum şi recursul în timpul expunerii la anumite scheme. permite celui ce învaţă să desfăşoare o activitate de durată şi să obţină un randament sporit . cum ar fi: acceptarea de sine şi acceptarea altora. Nivelul de aspiraţie este nivelul rezultatelor pe care individului i-ar place să le obţină sau pe care speră să le obţină.2. d) formularea de întrebări: observaţiile sistematice realizate de Silverman (1985) în mediul şcolar susţin că profesorii ce adresează întrebări elevilor renunţă la a oferi doar un flux permanent de cunoştinţe. 2. În situaţia şcolară acest interes poate fi captat prin recursul la mai multe tehnici simple: a) varierea stimulilor are efecte motivatoare. Tehnici motivaţionale în predare: 11 .tablă smart. Astfel. Între rezultatele obţinute şi cele aşteptate pot apărea: a) contradicţii – fapt ce va fi înregistrat ca experienţa unui eşec. Rezultatul este că elevii înşişi vor tinde să-şi pună întrbări/probleme şi să se autoevalueze. Obiectele. Ea constă în acele motive care nu depind de o recompensă din afara activităţii. care să satisfacă acest nivel.

4) Stimularea descoperirii. oferirea de feedback şi de mobilizare). 8) Minimalizarea consecinţelor neplăcute ale implicării elevilor în şcoală ex: disconfortul fizic (determinat de: absenţa pauzelor.com/ro/AssessingProjects/AssessmentStrategies/GaugingStudentNeeds/ Gardner.intel. situaţia în care elevii sunt solicitaţi să participe la o competiţie unde numai o mică parte au şansa de a reuşi. Este importantă încercarea de conştientizare a elevilor în legătură cu: a) finalităţile sarcinilor pe care le rezolvă b) modul în care aceste sarcini îi pregătesc să facă alte lucruri c) de ce sunt aceste sarcini importante şi interesante 2) Expectanţe clare ( profesorii trebuie să ofere date suficient de clare despre sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească elevii şi să abordeaze o nouă sarcină dându-le un motiv al realizării sarcinii .H.de aer curat).2. redundantă. Inteligențe multiple. contradicţia. complecşi sau ambigui creează un fel de “trezire cognitivă” numită curiozitate epistemică.. de abilităţi şi de interese. să fie testaţi dintr-o lecţie care nu li s-a predat.4. O cunoaştere deplină a cunoştinţelor şi a înţelegerii elevilor legate de un subiect îl ajută pe profesor să-şi proiecteze instruirea.elevul încearcă să submineze autoritatea profesorului).1) Începerea lecţiei prin a da elevilor un motiv de-a fi motivat (profesorul le spune explicit elevilor că pot obţine satisfacţie personală din îndeplinirea unei sarcini şcolare. un ecran aflat prea departe. în cazul prezentării unor noi sarcini. 3) Utilizarea judicioasă a notării(sistemul de notare utilizat în general prezintă simultan trei funcţii diferite: evaluare. Nu se admit comentarii neutre sau chiar negative). Instrumente de identificare ale nevoii de învăţare La orice subiect nou. cunoştinţe sau înţelegere demonstrează elevul?”. comentariile profesorului au un caracter motivant. El consideră că inteligenţa nu este o însuşire pusă în lumină prin forţe standard.o raţiune a finalizării ei). Câteva modalităţi prin care poate fi stimulată curiozitatea epistemică: surpriza. Noi orizonturi 12 . 2.pentru a obţine acceptarea şi aprobarea celorlalţi. să fie nevoiţi să asculte o prezentare plictisitoare. elevii aduc o largă varietate de experienţe. o încăpere lipsită de rezonanţă. Analiza nevoilor de învăţare răspunde la întrebări de tipul: „Ce abilităţi. înţelegere şi învăţare.perplexitatea ori nesiguranţa. curiozităţii epistemice (stimulii noi. care nu îi antrenează. Pentru a minimaliza atractivitatea competiţională este necesar uneori a se folosi pedeapsa pentru comportamentul neadecvat. ci capacitatea de a rezolva probleme şi de a 7 8 http://www97.(2006). utilizarea unor apeletive dezonorante de către profesor la adresa elevului).acesta creează premisele motivării pentru a căuta noi căi de înţelegere şi de rezolvare a unor probleme). „Ce dovedeşte? Care sunt greşelile tipice?” „ Există modele sau tendinţe pe care să mă focalizez?”7 Inteligenţe multiple “Inteligenţa este abilitatea de a rezolva probleme sau de a crea produse. neobişnuitul. Elevii au nevoie să ştie în termeni exacţi: a) la ce se aşteaptă profesorul din parte lor să facă b) cum vor fi evaluaţi c) care vor fi consecinţele diferitelor acţiuni întreprinse de ei. diminuarea stimei de sine (datorată eşecului de-a rezolva anumite probleme care îi surclasează. 5) Stimularea apetitului(oferirea unei mostre din recompensă înainte ca subiectul să fi depus vreun efort are efecte stimulative asupra motivaţiei) 6) Utilizarea unor materiale familiare pentru exemple 7) Minimalizarea atractivităţii motivaţiei competiţionale(uneori. dar concomitent să fie stimulat un comportament adecvat. să abordeze greşelile tipice şi să aibă avantajul unor experienţe relevante. explorării. valorizate de către una sau mai multe culturi” – Howard Gardner8 Teoria Inteligenţelor Multiple ( TIM) a fost formulată pentru prima oară în 1985 de către Horward Gardner şi porneşte de la ideea existenţei unor inteligenţe diferite şi autonome ce conduc la modalităţi diverse de cunoaştere. surprinzători.

Se prezintă în tabelul de la fişa nr. auditiv. Deşi există variate clasificări ale stilurilor de învăţare. (2007).2 descrierea fiecărui tip de inteligenţă. „punctele tari” ale profilului de inteligenţă şi situaţii/activităţi de învăţare din perspectiva inteligenţelor multiple.. va încerca să le fructifice pe cele tari şi să le amelioreze pe cele slabe.9 2. Astfel. o vom prezenta pe cea mai frecventă. elevii vor înţelege că lucrând individual sau în echipă. E. În acelaşi timp.. Valorificând permanent şi la toate disciplinele aceste tipuri de inteligenţe. capacitatea cognitivă a omului este descrisă printr-un set de abilităţi. Un element esenţial în aplicarea teoriei inteligenţelor multiple la clasă este cunoaşterea profilului de inteligenţă al elevilor. valorificând tot ceea ce pot ei oferi mai bun. mai jos. Ceea ce-i diferenţiază este gradul lor de dezvoltare şi natura unică a combinării lor. După modalitatea senzorială implicată sunt 3 stiluri de învăţare de bază: vizual. Aflarea punctelor .. M. de deprinderi mentale pe care Gardner le numeşte .6. tactilkinestezic. Piramida învăţării Este prezentată. fiecare elev va conşientiza punctele tari şi slabe pe care le posedă. Howard Gardner a identificat 9 tipuri de inteligenţe. de talente. DULAMĂ.. Studiul posibilităţilor de valorificare a inteligenţelor multiple în lecţiile de geografie. pot obţine rezultate maxime.. Stiluri de învăţare Există mai multe stiluri de învăţare. întâlnită în literatura de specialitate.5.slabe” este esenţială pentru stabilirea strategiilor de diferenţiere şi individualizare.realiza produse în situaţii concrete de viaţă.inteligenţe”. Toţi indivizii normali posedă fiecare dintre aceste inteligenţe într-o anumită măsură.2. 9 13 . rata medie de retinere în cadrul diferitelor strategii de învăţare pasive sau active: 5 % 10% Ascultare Învăţare pasivă Citire 20% Audio-vizual 30% Demonstraţie 50% Grupuri de discuţie Învăţare activă 75% Exersare prin practică 90% Predarea/utilizarea imediată a cunoştinţelor 2.2.tari” şi .

elevul cu dizabilităţi/sau cu dificultăţi de învăţare şi elevul talentat sau supradotat.2. de a-şi construi în mod conştient progresia cunoaşterii şi în care reglarea activităţii priveşte cu prioritate strategiile educaţionale ale educatorului.3. etapizată. . a performanţelor. de observaţie şi de investigaţie. desfăşurată în timp. în cadrul instruirii diferenţiate care să sprijine învăţarea. în perfecţionarea procesului curricular. în mod direct sau indirect. 14 . evaluare/ autoevaluare controlată. Ea permite monitorizarea şi verificarea stadiului atins în învăţare şi cunoaştere în instruirea diferenţiată. de dezvoltare a creativităţii şi a originalităţii din perspectiva valorificării teoriei inteligenţelor multiple. în construirea şi reconstruirea curriculum-ului şi.măsurarea progresului şcolar al elevilor presupune formarea unei imagini reale. sprijinindu-le constant şi sistematic eforturile. instrumente de măsurare a progresului şcolar 2. calităţile. cu dificultăţile de învăţare ale elevilor. performanţe. tehnici. sistematică şi analitică. în cazul instruirii diferenţiate. confuziile. strategii care să valorifice la maximum cultivarea curiozităţii.1.se recomandă ca măsurarea progresului şcolar să fie continuă (în flux continuu). evidenţiindu-se. Semnificaţia cuprinzătoare a măsurării progresului şcolar al elevilor sau a evaluării este aceea de act psihopedagogic complex de stabilire a relevanţei şi a valorii unor prestaţii. deoarece orice act educaţional implică. . în corectarea greşelilor şi înlăturarea disfuncţiilor. . alături de acestea. inevitabile în cadrul instruirii diferenţiate. Măsurarea progresului şcolar În cadrul instruirii diferenţiate. obiective despre sine a celui evaluat. greşelile sale. ameliorări sau corective adecvate. Noi dezvoltări în teoria şi practica măsurării progresului şcolar în cazul instruirii diferenţiate: . sugerându-i modificări. .elev şi profesor.se recomandă practicarea unei evaluări formative. măsurarea progresului şcolar al elevilor. . o activitate complexă. o componentă a procesului de învăţământ. evaluarea. strategii de evaluare specifice activităţilor diferenţiate.actul evaluativ trebuie considerat drept un parteneriat între elevul cu dizabilităţi/sau cu dificultăţi de învăţare şi elevul talentat sau supradotat ca evaluat şi profesor ca evaluator.din perspectiva noului curriculum. capacităţile. interevaluare (evaluare reciprocă).evaluarea se realizează în interesul ambilor parteneri ai procesului instructiv-educativ . pentru a-i putea oferi evaluatorului informaţii concrete în legătură cu nivelul de atingere a obiectivelor educaţionale. să asigure fiecărui individ informaţii în legătură cu evoluţia învăţării şi oportunitatea de a-şi monitoriza propriul progres în învăţare. procese etc. cu caracter dinamic şi flexibil. în stimularea şi promovarea autocunoaşterii şi autoevaluării. îndeosebi prin: autoevaluare. aspectele negative şi disfuncţiile care intervin în procesul de învăţare şi formare: lacunele. nivelul său de cunoştinţe. aptitudinile sale. prin raportarea acestora la un sistem de indicatori de performanţă. sistematic sau nesistematic. a competenţelor şi a standardelor vizate.. în primul rând.3. Măsurarea progresului şcolar al elevilor este considerată în didactica modernă un proces. Metode. ajustări. orientată de scopuri şi obiective bine delimitate. comportamente. respectiv criterii şi standarde prestabilite. aspectele pozitive ale întregului proces de învăţare şi formare parcurs de acesta. competenţele. conduita sa şi. alături de predare şi de învăţare. nu în ultimul rând. presupune operaţii desfăşurate diferenţiat. este transformat în permanenţă într-un partener al profesorului în evaluare. măsurarea progresului şcolar al elevilor sau evaluarea reprezintă. a spiritului critic. în vederea atingerii obiectivelor educaţionale.

temă mare.3. utilizându-se un eşantion de elevi cu aceeaşi vârstă şcolară. Criteriul obiectivităţii şi al gradului de certitudine oferit. 2. la "simţul didactic" al acestuia şi este foarte răspândită în practica instruirii datorită relativei sale simplităţi. corespunzător unei anumite vârste biologice (unui anumit număr de ani).măsurarea progresului şcolar trebuie să fie astfel proiectată şi realizată.1.3. Elevii au acelaşi nivel de performanţă/corespunzător unei anumite vârste şcolare (unei clase şcolare). semestru.Raportarea comportamentului elevului cu dizabilităţi sau cu dificultăţi de învăţare şi a elevului talentat sau supradotat la media normală.ciclu curricular.1. în instruirea diferenţiată. pe tot parcursul procesului de instruire. Evaluarea iniţială (parţială. erorile şi lacunele. eficienţa educaţională a secvenţei evaluate şi rezultatele obţinute de elevi.1. încât să îi stimuleze şi să îi motiveze intrinsec pe evaluaţi să înveţe şi pe cei cu dizabilităţi/sau cu dificultăţi de învăţare şi pe elevii talentaţi sau supradotaţi. utilizându-se un eşantion de elevi cu aceeaşi vârstă biologică. Evaluarea obiectivă în instruirea diferenţiată se bazează pe folosirea unor tehnici ştiinţifice speciale de măsurare a unor trăsături. stabilit în prealabil. propriul progres cognitiv. statistică.2. indispensabilă. a unei prestaţii. unitate de învăţare. de plasament) în instruirea diferenţiată stabileşte nivelul de pregătire al elevului la începutul unei perioade sau etape de lucru . să îşi monitorizeze propria evoluţie în învăţare. 2. 2. .2.Raportarea comportamentului elevului cu dizabilităţi/sau cu dificultăţi de învăţare şi a elevului talentat sau supradotat la obiectivele procesului instructiv-educativ. prin valorificarea uneia din următoarele două proceduri: . predictivă. ci o verigă necesară şi utilă. Variantele acestei proceduri presupun realizarea de comparaţii între prestaţia elevului şi nivelul mijlociu de performanţă.3.d. ceea ce înseamnă că ea nu mai reprezintă doar un instrument de control. dar şi dificultăţile. se caracterizează prin apelul la intuiţia profesorului. adică permite reglarea instruirii prin elevul însuşi. această procedură presupune fixarea prealabilă a unor obiective ale instrucţiei şi educaţiei în fiecare etapă de învăţământ şi pentru fiecare disciplină. respectiv clasa de elevi. nivelul mijlociu de performanţă al microgrupului din care face parte elevul evaluat.2. practic. de obicei operându-se pe secvenţe mici. de care elevul poate să dispună pentru a-şi urmări propriile obiective şi pentru a-şi construi propriile parcursuri/ trasee de învăţare şi formare. performanţa finală a fiecărui elev poate fi evaluată cu precizie pe baza unui punctaj prestabilit. pe parcurs) în instruirea diferenţiată se doreşte a fi o evaluare formativă care presupune verificarea permanentă a rezultatelor. Trecerea la secvenţa următoare se realizează numai după ce se cunosc modul de desfăşurare.2. astfel că evaluarea formativă devine şi formatoare.2.2.3. .3.a. Evaluarea empirică (subiectivă). 15 .măsurare a progresului şcolar nu trebuie considerată un punct final sau un moment de bilanţ. Criteriul dimensiunii temporale a acţiunii evaluative: 2. în înlănţuirea secvenţelor instructiveducative. prin adoptarea de măsuri de ameliorare privind procesul de predare-învăţare şi performanţele unor elevi.2.2. a unei experienţe. diagnostică.o măsurare a progresului şcolar eficientă îl transformă pe evaluat în evaluator al propriilor sale acţiuni în cadrul instruirii diferenţiate.3. acesta fiind cel care prefigurează strategiile de reglare a învăţării. asigurând elementele de feed-back formativ şi sumativ şi sugerând modalităţi pertinente de reglare a demersului didactic şi implicit a instruirii diferenţiate. distinge: 2. precum şi exprimarea lor în forme de comportament măsurabile. Evaluarea continuă (de progres. Ea presupune crearea unor instrumente de culegere a datelor şi de comparare deliberată a comportamentului elevului cu un anumit standard acceptat..m. a realizării acestui comportament în rândul uneia şi aceleiaşi categorii de subiecţi. ci şi un instrument de formare. astfel încât. în raport cu acest comportament.2.1.2. 2.1. . stabilit în prealabil. capitol ş. Tipuri de evaluare în instruirea diferenţiată 2. definite în termeni operaţionali. an şcolar.3. a unei performanţe.2.2.

o măsurare se exprimă în mod obligatoriu prin cifre. care este inseparabilă de măsurare. la comportamentele şi la atitudinile acestora. la sfârşitul semestrelor. De asemenea. de metode. al modurilor de notare. Conceperea unor subiecte cuprinzătoare care să acopere întreaga arie tematică abordată se constituie în specificul acestui tip de evaluare. a determinat apariţia şi dezvoltarea docimologiei didactice. restrânse şi bine definite şi constă în acordarea de semnificaţii. al variabilităţii notării la acelaşi examinator şi la examinatori diferiţi.2. se realizează compararea rezultatelor constatate cu nivelul celor înregistrate la începutul etapei de instruire diferenţiată. Dezavantajele majore ale acestei forme de evaluare rezidă în faptul că ea are caracter de sondaj. Nevoia imperioasă a aprecierii. Structura procesului de măsurare a progresului şcolar la nivel micro În modelul didacticii actuale care promovează o evaluare ştiinţifică. Altfel spus.3. A măsura înseamnă a atribui un număr unui obiect. la competenţele. Verificarea presupune colectare de informaţii referitoare la nivelul performanţelor şcolare ale evaluaţilor. continuă. Acţiunile de verificare şi acordare de note se realizează de către cadrul didactic examinator. Aprecierea depinde de măsurare. 16 . unui fapt sau unui eveniment. la acordarea unor semnificaţii. respectiv la cunoştinţele.în calitate de componentă a evaluării. de tehnici. cu nivelul sau intensitatea însuşirii evaluate. dacă în general. a unui capitol şi. al concursurilor. iar actele evaluative specifice nu însoţesc procesul didactic şi nu permit ameliorarea acestuia decât pentru seriile viitoare de elevi. măsurarea şi notarea. Ea reflectă progresul şcolar şi transformările produse în personalitatea elevului. structura actului evaluativ şi în cadrul instruirii diferenţiate este analizată în viziune sistemică şi cuprinde următoarele trei etape/ niveluri interrelaţionate şi integrate într-un sistem: verificarea. întrucât el arată în mod calitativ gradul în care obiectul/ evenimentul are o anumită caracteristică. de atitudini etc. periodic. spre deosebire de apreciere. global. a unei unităţi de învăţare. Evaluarea sumativă (cumulativă. în urma actului de examinare. Analizând. Notarea presupune precizarea şi mai exactă. însă ea se referă la un spectru mai larg de caracteristici şi de performanţe. Nota şcolară reprezintă aprecierea exprimată prin numere sau calificative care cuantifică. la sisteme de referinţă.2. prin aplicarea unui ansamblu de strategii. performanţele şi conduita elevilor. obiectivă. măsurarea . 2. sistematică. pregătirea. al anului şcolar sau al ciclului curricular. măsurarea se referă la acordarea unei semnificaţii cantitative caracteristicilor calitative. Măsurarea în învăţământ se concentrează în general asupra unor caracteristici specifice. În termeni riguroşi. la capacităţile. la finele studierii unei teme. de bilanţ) în instruirea diferenţiată se realizează la finele unei etape de instruire. este necesară o raportare directă a rezultatelor obţinute la obiectivele operaţionale sau la cele instructiv-educative urmărite pe parcursul etapei de instruire diferenţiată. putem afirma că procesul măsurării este fundamental descriptiv.3. "rafinarea" semnificaţiei atribuite prin măsurare. de abilităţi. al factorilor subiectivi ai notării. pe baza sistemului de notare adoptat la nivelul unui sistem de învăţământ.2. În aplicarea acestei forme de evaluare. prin opoziţie. măsurarea şi aprecierea. graţie emiterii unor judecăţi de valoare asupra rezultatelor şi adoptării deciziei. la abilităţile. la standarde de performanţă. al mijloacelor care concură la asigurarea obiectivităţii evaluării. de procedee şi de instrumente. ca urmare a participării acestuia la procesul de instrucţie şi de educaţie. formativă şi formatoare. Docimologia didactică este disciplina psihopedagogică care studiază problemele examinării şi ale notării cuprinzând în sfera sa de preocupări studiul sistematic al examenelor. Măsurarea reprezintă acţiunea de interpretare şi de apreciere a performanţelor evaluaţilor prin raportarea lor la indicatori de performanţă. Notarea reprezintă acţiunea cadrului didactic de apreciere prin note şcolare a progresului realizat de elevi.3. se referă la însăşi dezvăluirea mărimii. la sisteme de criterii de evaluare.3. exprimat prin nivelul lor de cunoştinţe. realizând o corelare a valorilor prin mărimea lor.

în sarcini de lucru cu caracter teoretic. în funcţie de configuraţia situaţiei evaluative.introducerea unor criterii de notare standardizate .înlocuirea notării tradiţionale cu mijloace mai puţin rigide . de formare a abilităţilor etc. să stimuleze reflecţia personală şi autoevaluarea. a modalităţilor de îmbinare a acestora şi a momentului/ momentelor în care ele se aplică. cu nivelul de stăpânire a cunoştinţelor. respectiv confirmă sau infirmă atingerea performanţelor urmărite în activitatea instructiv-educativă diferenţiată. 2. cu performanţele acestora.înlocuirea notării unipersonale prin notarea în colaborare . practice) interferează şi se combină între ele. practic sau teoretico-practic.folosirea unei noi scări de notare (de exemplu o scară cu notele: 2. . Plecând de la informaţiile obţinute în urma aplicării strategiilor de evaluare.formelor şi a tipurilor de evaluare . administrate/ comunicate şi corectate de către profesor. 10) . Diferitele tipuri de probe de evaluare (orale. Tehnicile presupun utilizarea de probe de măsurare a progresului şcolar / instrumente de măsurare a progresului şcolar pentru a putea fi puse în practică. în cadrul instruirii diferenţiate: Preocupările îndreptate în direcţia îmbunătăţirii şi modernizării sistemului de notare au devenit tot mai substanţiale în cadrul instruirii diferenţiate.descriptorilor de performanţă. Metode.3. Tehnicile de măsurare a progresului şcolar reprezintă formele concrete pe care le îmbracă metodele. Specialiştii propun următoarele direcţii de ameliorare a sistemului de notare şi de eliminare a subiectivismului din notare în cadrul instruirii diferenţiate: . evaluatorul va proiecta şi realiza reglarea şi optimizarea instrucţiei şi educaţiei în etapele ulterioare. 8. prin intermediul cărora. instrumente de măsurare a progresului şcolar în cadrul instruirii diferenţiate: Strategiile de evaluare sau de măsurare a progresului şcolar reprezintă manierele operaţionale de stabilire a: . 4.valorificarea pe o scară mai largă a evaluării şi autoevaluării cu ajutorul computerului. ele sunt stabilite în funcţie de conţinuturile de învăţat şi de obiectivele propuse în probleme. strategiile de măsurare a progresului şcolar reprezintă componenta acţiunii educaţionale care validează..introducerea în portofoliul profesorului a fişelor individuale de progrese şcolare. modalităţi concrete prin care se declanşează obţinerea de răspunsuri la itemii formulaţi. 6. baremelor. scrise. evaluatorul obţine informaţii în legătură cu randamentul şcolar al elevilor. sistemelor de notare. Metodele de măsurare a progresului şcolar sunt căi. Vizând stabilirea raportului dintre rezultatele obţinute în procesul instructiv-educativ diferenţiat şi cele scontate prin formularea obiectivelor operaţionale. să colaboreze cu familiile acestora etc. instrumente.utilizarea unor metode obiective de evaluare. prin raportare la obiectivele propuse şi la conţinuturile ştiinţifice. Planificarea probelor de evaluare pentru elevii cu dizabilităţi/sau cu dificultăţi de învăţare şi pentru elevii talentaţi sau supradotaţi trebuie să se încadreze în regimul raţional de efort. să evite solicitarea/ 17 .Prevenirea eşecului în măsurarea progresului şcolar.metodelor. a tehnicilor şi a probelor de evaluare a randamentului şcolar. tehnici.4. dată fiind importanţa deosebită a procesului de evaluare şi de notare. în conformitate cu obiectivele educaţionale urmărite şi cu conţinuturile selectate . modalităţi de acţiune. deci probele de evaluare materializează tehnica. cum sunt testele . care să conţină un număr cât mai mare de observaţii şi care să îl oblige pe profesor să manifeste mai multă atenţie în procesul instructiv-educativ şi în relaţiile cu elevii. Probele de măsurare a progresului şcolar / instrumentele de măsurare a progresului şcolar sunt grupaje de itemi (pedagogici) proiectate.

chiar şi sesizarea abaterii de la subiect ori a greşelii însăşi. dimpotrivă.este bine să se lase elevul desemnat să îşi construiască. creând în acelaşi timp o stare de tensiune sau de dependenţă faţă de profesor. ci. care fac parte. să-şi dezvolte răspunsul în conformitate cu posibilităţile sale şi să se intervină cu întrebări auxiliare numai când apare riscul abaterii de la temă sau în caz de eroare. elevilor să nu li se solicite simpla reproducere din memorie a conţinuturilor. care sprijină în mare măsură realizarea de evaluări formative. ascultarea elevilor. problematizări. Descrierea selectivă a unor metode de măsurare a progresului şcolar în cadrul instruirii diferenţiate În cadrul instruirii diferenţiate se disting două categorii de metode: metodele tradiţionale de măsurare a progresului şcolar bazate pe probe orale.5. În felul acesta. să îi influenţeze formativ. după care vor fi numiţi elevii ce vor răspunde (la tablă sau din bancă). a inventivităţii şi creativităţii proprii. aplicabilitatea conţinuturilor învăţate. Fragmentarea excesivă a examinării elevului .supraîncărcarea elevilor. Fireşte.5. operaţionalitatea achiziţiilor. 2. să asigure timpul necesar de pregătire şi elaborare a răspunsului. o resemnificare a acestuia.3. gradul de formare a abilităţilor. subordonate celor dintâi. În cazul instruirii diferenţiate. într-un învăţământ formativ. aprecieri. completându-se reciproc. ele având rol de orientare a gândirii şi a activităţii elevilor. în funcţie de caracteristicile situaţiei evaluative. Orice completare sau corectare urmează să se facă cu implicarea şi contribuţia clasei. corectitudinea acestora. Este recomandabil ca verificarea cunoştinţelor să angajeze într-o formă sau alta cât mai mulţi elevi. să le ofere acestora prilejul să se realizeze pe măsura capacităţilor proprii. clasa nu poate rămâne în afara câmpului de observaţie şi intervenţie didactică al profesorului. adesea. în contexte asemănătoare sau diferite. Întrucât orice proces de instrucţie şi de educaţie urmăreşte formarea şi dezvoltarea anumitor comportamente şi competenţe la elevi. rămâne un procedeu frecvent în practica didactică actuală. reale. După ce s-a adresat întrebarea de bază . alături de cei chestionaţi.1. precum şi pe utilizarea dispozitivelor de examinare şi cele alternative/ complementare. în vederea asigurării unei evaluări obiective. astfel încât el aşteaptă acordul pentru fiecare element al răspunsului său. o autochestionare. precum şi abilităţi de utilizare şi aplicare în practică a acestuia. care pot fi valorificate în variante metodologice diverse. în elaborarea probelor de evaluare se va avea în vedere cerinţa ca. spre exemplu. Nu există o tehnică unică de evaluare orală. realizează deci o repetare în limbaj intern. profesorul alternează în chestionarea orală întrebări de bază cu întrebări ajutătoare. în formularea răspunsurilor. această metodă constituie o formă particulară a conversaţiei. prin antrenarea operaţiilor gândirii. Alături de elementele şi de aspectele bazate pe memorie şi memorare. cu valenţe formative mai accentuate. metodele de evaluare se pot combina. Fără să reprezinte o evaluare-sancţiune. să nu "vâneze" situaţii critice pentru elevi. după o scurtă conversaţie frontală (cu întreaga clasă) se schiţează temele ce urmează să fie discutate în cadrul verificării cunoştinţelor. chiar şi diferenţiat. De aceea. este firesc ca aceleaşi obiective să stea la baza evaluării.3. prin care se verifică gradul de însuşire a cunoştinţelor. Este indicat să se propună teme care să pretindă o selecţie şi o prelucrare a materialului învăţat. soluţii inedite etc. Evaluarea orală în instruirea diferenţiată Numită frecvent şi ascultarea elevilor. a priceperii de a interpreta şi de a prelucra datele. prefigurate în obiectivele operaţionale stabilite în prealabil.prin intervenţii prea numeroase . se face apel la întrebări.care delimitează precis tema . Clasa este solicitată să participe activ prin completări. În cadrul instruirii diferenţiate. respectiv a unui grup de 3-5 elevi. 2. 18 . toţi elevii îşi verifică propriile cunoştinţe şi abilităţi. a neimplicării în activitatea didactică.poate dezorganiza răspunsul şi poate demotiva elevul. între probele de măsurare a progresului şcolar şi obiectivele operaţionale există o corelaţie foarte strânsă. scrise şi practice. Limitarea examinării orale numai la dialogul profesorului cu elevii numiţi să răspundă lasă celorlalţi posibilitatea "evadării" din lecţie. în sensul că probele de măsurare a progresului şcolar sunt construite prin raportare directă la obiectivele operaţionale. un autocontrol cognitiv şi o autoevaluare. De asemenea.

elevii care vor fi evaluaţi. Prin administrarea 19 .3.cu rezolvarea la tablă. să realizeze generalizări.5. O atenţie specială se va acorda orientării elevilor în direcţia operaţionalizării conţinuturilor studiate. asupra nivelului de pregătire a clasei. mai relevant şi cu mai mare impact pentru elevi. În situaţiile în care tema este deosebit de grea. profesorul le poate scăpa de sub control pe celelalte. totodată. confuziile care se fac. există patru forme mai răspândite de evaluare scrisă: verificarea curentă. realizată prin probe scrise curente (lucrări de control). adesea. În practică. la clasele mari frecvenţa lor fiind mai redusă. Tezele semestriale durează o oră sau două şi acoperă o anumită parte a materiei predate. din orice testare de cunoştinţe. în cadrul instruirii diferenţiate. Este vorba de întrebări care cer elevilor să efectueze analize. ele urmărind verificarea cunoştinţelor din lecţia de zi. astfel încât procesul didactic avansează în condiţiile unui feed-back cognitiv insuficient de consistent. a manifestării originalităţii şi creativităţii proprii. apreciindu-se şi încurajându-se orice progres realizat de un elev sau altul. dar. în cadrul instruirii diferenţiate. lacunele elevilor şi. a exersării operaţiilor gândirii. iar clasa participă activ la identificarea şi discutarea soluţiilor. el ajunge să stăpânească bine anumite strategii. un loc corespunzător trebuie rezervat întrebărilor care solicită efort de gândire şi o activitate intelectuală relevantă. adeseori alternează conversaţia frontală . conştiinciozitatea cu care se pregătesc.inevitabil. Când supune unei verificări – întrun timp relativ scurt – pe toţi elevii unei clase. Probele scrise curente durează 20-30 de minute şi se administrează fără ca elevii să fie avertizaţi. profesorul urmăreşte întreaga clasă).utilă pentru verificarea părţii teoretice . În cadrul instruirii diferenţiate. în etapa de proiectare a activităţii didactice. Una din dificultăţile tipice începutului în activitatea didactică este volumul mic al atenţiei şi incapacitatea distribuirii acesteia. putându-se deplasa asupra tuturor aspectelor şi secvenţelor didactice. în notare. Odată cu experienţa. care sunt greşelile tipice. Este vorba. să formuleze explicaţii. deci poate realiza un management superior calitativ pentru secvenţele de activitate didactică. pe care le rezolvă simultan. destul de limitate. comune. întrun timp relativ scurt. comparaţii şi clasificări. chiar şi asupra celor care în trecut erau sau păreau mai puţin controlabile. se poate recurge la o ascultare frontală rapidă cu participarea întregii clase şi se pot acorda note pentru contribuţiile intelectuale cele mai substanţiale şi mai creative. abstractizări etc. de volum redus. 2. să aducă argumentări. Sondajul practicat de profesor este de regulă (din diverse motive obiective şi subiective) un sondaj restrâns. de eşantionul de elevi. metode şi tehnici didactice. hazardată). în cadrul unor lecţii recapitulative. mai întâi. astfel încât să îşi formeze o imagine obiectivă. În cadrul instruirii diferenţiate. se dovedesc a fi mai eficiente forme combinate de evaluare. atenţia devine distributivă. lucrările scrise semestriale anunţate (tezele). Asemenea lucrări scrise se pot da de 2-3 ori pe semestru. bazate pe îmbinarea examinării frontale cu procedee de ascultare individuală. măsura în care fac faţă unui control inopinat. a aplicării lor în contexte diferite şi variate. profesorul va stabili cu grijă eşantioanele care urmează să fie verificate. reală (şi nu una subiectivă. care poate furniza informaţii de mai mică sau mai mare cuprindere. practic incomplet. conţinutul care va fi testat din lecţia anterioară sau din materia studiată anterior şi. La disciplinele sau temele în care aplicaţiile şi problemele au o pondere relevantă. ele sunt anunţate. anticipând ascultarea elevilor. Pot fi chemaţi la tablă 2-3 elevi care primesc sarcini de lucru diferite. Evaluarea scrisă în cadrul instruirii diferenţiate se realizează cu ajutorul probelor scrise de evaluare. să dezvăluie raporturi cauzale. răspunsuri articulate la întrebări precise. asupra gradului de însuşire a cunoştinţelor predate. exprimarea în scris a ideilor şi tratarea sarcinilor de lucru în scris. Fiind concentrat la lecţie asupra unor aspecte sau momente. motivări întemeiate. În cadrul instruirii diferenţiate. precum şi abilităţile de a formula.2. în al doilea rând. profesorul realizează un sondaj frontal. de eşantionul de conţinut. în mod individual. având posibilitatea să stabilească acele conţinuturi care s-au înţeles mai greu sau mai uşor dintr-un material predat. testele şi testele docimologice. a unor probleme sau exerciţii aplicative (în timp ce elevii rezolvă la tablă. care le solicită elevilor elaborarea. evaluatorul va discerne şi va cântări bine între exerciţiul de memorare şi implicarea gândirii. ceea ce a fost mai interesant. eventual pregătite.

în vederea organizării învăţământului în ansamblul său. de descoperiri ale relaţiilor dintre concepte.tezelor se urmăreşte stabilirea volumului materiei stăpânite de elevi.3. fidelitatea. . la fizică. În consecinţă. care. se impune realizarea distincţiei între test . Formarea şi exersarea unor abilităţi practice se subordonează unor finalităţi educaţionale bine delimitate. biologie). Testul constituie un instrument de evaluare scrisă cu structură.3. standardizarea. Spre exemplu. anumiţi indicatori şi anumite cerinţe 20 . consistenţa.care reprezintă un instrument de evaluare elaborat ocazional.4. cu răspunsuri la alegere. testele trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe (I. construirea şi reconstruirea schemelor cognitive. ceea ce îi conferă o mai mare precizie. rod al unei investigaţii ştiinţifice. Testele pedagogice de cunoştinţe alcătuiesc categoria de bază a testelor de cunoştinţe şi au o aplicabilitate largă. în contexte educaţionale formale. a exactităţii/ preciziei în măsurare. întinderea materiei pe care o stăpânesc elevii. clare şi operaţionale. chimie. Există şi teste pedagogice care nu presupun o evaluare finalizată cu notă. de laborator (de exemplu. Elaborarea testelor reprezintă o operaţie complexă şi riguroasă. Evaluarea practică în instruirea diferenţiată presupune utilizarea de probe practice de evaluare şi ocupă un loc însemnat în verificarea abilităţilor. Astfel. a suficienţei/ insuficienţei performanţelor elevilor într-o situaţie educaţională dată. D. în secvenţe specifice de predareînvăţare. etalonarea. Holban. în proiectele elaborate de elevi. priceperilor şi deprinderilor formate în cadrul activităţilor aplicative. educaţie fizică). dintre care amintim: este un instrument complex. capacitatea lor de a selecta şi sistematiza ceea ce este esenţial dintr-un volum mai mare de cunoştinţe învăţate. validitatea.oferă posibilitatea măsurării mai exacte.asigură condiţii identice de evaluare pentru evaluaţi. calităţi şi însuşiri/ atribute specifice. 2. prin itemii pe care îi conţine. extinsă la scara întregului proces de învăţământ. defineşte testele pedagogice drept teste de cunoştinţe care evaluează cunoştinţele dobândite în şcoală.oferă posibilitatea comparării facile a rezultatelor obţinute de evaluaţi la teste identice (repetate) sau diferite. aceste produse trebuie să respecte anumite standarde. În instruirea diferenţiată. . Testele care conţin itemi obiectivi. abilităţi practice. sensibilitatea. 2001): identitatea. poate acoperi o arie mare de conţinuturi predate şi. fie la micro nivel. mai obiective a performanţelor elevilor în comparaţie cu alte probe de evaluare. 2.3.5. acţiunile şi operaţiile prezentate vizează elaborarea unor produse care prezintă anumite întrebuinţări practice. al unor discipline şcolare sau teme care implică realizarea de activităţi practice (desen. Acestea favorizează realizarea de delimitări noţionale şi conceptuale. ceea ce permite evidenţierea şi evaluarea diferenţelor individuale dintre aceştia. . ci doar cu o certificare. 1995. riguros de evaluare şi probă . - Ion Holban (1995). în consecinţă. ştiinţific. Ungureanu. omogenitatea. datorită rapidităţii în aplicare. . . a lucrărilor experimentale. ele pot fi utilizate fie la macro nivel. deci pot deveni instrumente de învăţare şi de autoevaluare. se mai numesc teste grilă. muzică.5. în raport cu un standard prestabilit.poate poseda însuşiri ale investigaţiei experimentale. poate verifica atingerea unui număr mare de obiective ale actului didactic. de aceea. în vederea ameliorării practicilor educative. de unde şi răspândirea mare a testelor în practica evaluativă. măsurarea progresului şcolar cu ajutorul testelor reprezintă o formă de evaluare scrisă modernă. nestandardizat.operează cu bareme de prelucrare şi interpretare a răspunsurilor. capacitatea de a operaţionaliza cunoştinţele şi de a le aplica în rezolvări de exerciţii şi probleme.care reprezintă un instrument de evaluare standardizat.

5.7. gândirea critică. cu un standard. 2.6. o metodă reprezentativă pentru instruirea diferenţiată – ca metodă de evaluare longitudinală a elevilor conţine o colecţie de informaţii referitoare la rezultatele sale şcolare şi la produsele activităţii sale: probe de evaluare scrise.a În cadrul instruirii diferenţiate. În dezvoltarea capacităţii de autoevaluare un rol important îl joacă metacogniţia. orale şi practice.3. la funcţionalitate. teste.referitoare la forma lor. care. eventual.3. portofoliul include informaţii obţinute în urma autoevaluării propriei prestaţii şcolare a elevilor. în conformitate cu un model. Portofoliul este. altfel. După finalizarea proiectului. abaterile lor de la standardele de calitate oferă informaţii despre lacunele şi deficienţele abilităţilor practice pe care le deţin elevii. 2. detalii asupra modului de raportare al elevilor la sarcinile de învăţare. ş. îi aparţine profesorului. produsul realizat. Elementul esenţial al acestei metode este implicarea activă a elevului în crearea. să cuantifice şi să măsoare obiectiv eforturile depuse de elevi. 2. Aspectele vulnerabile şi defectele produselor. proiectul şi portofoliul reprezintă metode importante de măsurare a progresului şcolar al elevilor. care pot fi negociate cu elevii. opţiunea pentru stabilirea (în manieră flexibilă) a criteriilor de evaluare a unui proiect şi pentru explicitarea lor. Aşadar. remarci ale părinţilor. acesta este prezentat de către autor/ autori în clasă. postere. iar profesorii pot afla o serie de aspecte relevante pentru evoluţia copiilor. Acest fapt conferă portofoliului o importantă valoare instructivă. prin care elevii cu dizabilităţi/sau cu dificultăţi de învăţare şi elevii talentaţi sau supradotaţi au posibilitatea să-şi cultive curiozitatea. pe lângă valenţa sa evaluativă. Principalele instrumente didactice de autoevaluare şi de dezvoltare a capacităţii de autoevaluare a elevilor sunt chestionarele şi fişele de autoevaluare. prin definirea şi înţelegerea sarcinii de lucru. spiritul de observaţie şi de investigaţie. abilităţi. la dimensiuni. fie în manieră holistică. casete video ş. reflecţii ale acestora. conduite şi atitudini. teme scrise efectuate acasă. la abilităţile de autocontrol şi autodirijare în învăţare. pe baza unor criterii bine definite.5. la aspect.d. de caracteristicile situaţiei evaluative. fişe de activitate practică.5. asupra punctelor reuşite şi a celor vulnerabile. lucrări scrise. de asemenea.a.a. să-şi dezvolte inteligenţa. care are în vedere nivelul de generalitate în care intenţionează să îşi înscrie demersul evaluativ. pe baza mecanismelor autocognitive. a strategiilor de învăţare şi cunoaştere. ale conţinutului evaluat. de natura disciplinei şi a temei abordate. Practic. a modului de construire şi utilizare a schemelor cognitive. comportamente.3. Proiectele pot fi evaluate fie analitic. ar fi fost trecute cu vederea: (percepţia lor asupra rezultatelor proprii. competenţe. în faţa colegilor.5. în colectarea şi în selectarea produselor care răspund scopului portofoliului.m. Realizarea unui proiect începe în clasă. îşi verifică. metacogniţia se referă la cunoştinţele persoanei privind propriile sale procese mintale. evidenţiindu-se rezultatele obţinute şi. Autoevaluarea în cadrul instruirii diferenţiate reprezintă actul psihopedagogic prin care o persoană îşi apreciază.m. notiţele din clasă. astfel. trăirile şi 21 . CD-uri. dacă este cazul. elevii se cunosc şi învaţă despre ei înşişi în procesul întocmirii portofoliului şi în reflecţiile asupra produselor propriei învăţări. Proiectul este o metodă reprezentativă pentru instruirea diferenţiată şi reprezintă o lucrare scrisă care are la bază o cercetare teoretică sau teoretico-practică amplă şi de durată. Valorificând aceste informaţii şi constatări.d. prin raportare la un obiectiv etc. eventual şi prin începerea rezolvării acesteia şi se continuă pe o perioadă de câteva zile sau săptămâni. rapoarte ale unor investigaţii. dar şi a deficienţelor şi carenţelor cognitive. autoevaluarea devine componentă a metacogniţiei. astfel încât să facă posibilă atingerea obiectivelor operaţionale urmărite. la calitatea suprafeţelor. în care elevul are consultări cu profesorul. chestionare. referate. pe baza unor criterii clare. profesorul proiectează strategiile de reglare a instruirii şi măsurile corective necesare. astfel încât să valorizeze. ale clasei de elevi ş. îşi analizează critic şi evaluează propriile cunoştinţe. respectiv actul de autoobservare reflexivă a propriilor procese cognitive. În cadrul instruirii diferenţiate.

Acestea îmbunătăţesc următoarele aspecte :învăţarea şi realizarea obiectivelor. motivaţia. utilizând metodele obişnuite de evaluare. 2. Definirea conceptelor 22 . putem evalua atât nivelul calitativ atins. Există mai multe modalităţi de evaluare a portofoliilor elevilor. sarcini etc. Principalii paşi pe care trebuie să-i urmăm în planificarea activităţii de accelerare/aprofundare a curriculum-ului (orientativi) sunt:  Determinarea necesitatilor. aprofundarea curriculum-ului.3. Utilizarea metodelor educaţiei nonformale şi informale pentru îmbunătăţirea performanţelor educaţiei formale 2.1. în cadrul instruirii diferenţiate sunt multiple: crearea de colecţii de produse personale relevante. 2. Aplicarea teoriei inteligentelor multiple în procesul de evaluare a progresului şcolar Teoria inteligentelor multiple a fost propusă de Howard Gardner.  Relevanţa cunoştinţelor: progres/ regres sau succes/insucces. evaluarea globală. Pentru ca un portofoliu să fie eficient. competenţa de exprimare logică în scris).autodiagnosticare. atitudinea faţă de învăţare şi de o materie anume. în cadrul instruirii diferenţiate. Accelerarea curriculum-ului vs. capacitatea de redare grafică a literelor.4. 8 până la 12). prin raportarea produselor sale la scopul propus. exprimate în moduri variate de învatare şi modalităţi particulare de exprimare a achizitiilor dobândite.  Activitatea de bază. comportamentul. evaluarea progresului şcolar înregistrat pe parcursul colectării produselor. Primele 7inteligente au fost definite de către el în 1983. În cazul în care se înregistrează progres şcolar trebuie evidenţiat elevul şi în funcţie de context se trece la o altă etapă. cu ajutorul cărora se stabileşte nivelul de competenţă al elevului.7.3. Scopurile care stau la baza realizării portofoliilor. dacă portofoliul conţine un număr foarte mare de piese este îngreunată discriminarea produselor relevante de cele nerelevante. bazată pe criterii generale. Astfel.). Acţiunea de sprijin/ întărire a activităţii elevilor are câştiguri substantiale atât pentru profesor cât şi pentru elevi. care pot fi valorificate individual sau combinat (spre exemplu. obiectivele. de a dezvolta şi de a preîntâmpina propriile dificultăţi. holistică.  Evaluarea: efectuată de profesor sau efectuată în comun cu elevul.4. concentrarea în clasă.  Design-ul lectiei: realizată în funcţie de subiect. putem recurge la: evaluarea analitică. centrată pe probleme. a fiecărui element în parte. valorificarea reflecţiilor personale realizate de elevi în legătură cu produsele incluse în portofoliu şi care pot organiza întreaga informaţie conţinută în portofoliu.aşteptările legate de performanţa lor. strategiile şi planurile lor de viitor etc. în lucrarea “Frames of Mind” şi ultimele două în “Intelligente Reframed” în 1999. este esenţială reunirea următoarelor elemente esenţiale: existenţa unui număr mic de piese (6.6. realizarea de colecţii de produse care să ateste pregătirea elevilor pentru trecerea la un nivel de instruire superior. Conform Teoriei Inteligentelor Multiple (TIM) fiecare individ posedă cel putin nouă inteligente diferite. cât şi dezvoltarea pe parcursul perioadei respective). acţiunile. respect de sine. adică încrederea elevilor în propria obiectivitate de a îmbunătăţi.transmiterea informaţiilor. stabilirea corectă şi interiorizarea de către elevi a scopului pe care îl are alcătuirea portofoliului. atitudinea faţă de profesor. centrată pe conţinutul materiei de studiu sau realizată în funcţie de necesităţi. încrederea în sine sau mod de acţiune propriu . evidenţierea şi demonstrarea procesualităţii formării şi dezvoltării unor capacităţi sau competenţe (spre exemplu. 2.

Editura EDP. Nu există elemente de integrare decât la nivel intradisciplinar. a schimbărilor de comportament. »11 “Monodisciplinaritatea: discipline separate. p.« Definiţiile cele mai cunoscute ale celor trei forme de educaţie au fost formulate de Coombs. fără ca acestea să îşi piardă independenţa: literatură. ci implică organizare şi durată). sub forma integrării curriculare. care se realizează prin diferite mijloace (tradiţionale sau moderne .13 23 .. Cerkez M.13 14 Idem. în cadrul căruia fiecare individ îşi formează atitudini. incluzând.13 15 Idem. ca un întreg. independente. cu o durabilitate mai mare în timp. » 10 « Învăţarea pe tot parcursul vieţii : include toate activităţile de învăţare care au un scop (activităţi realizate în vederea îmbogăţirii cunoaşterii. biologie (capodopera literară „Moby Dick” a scriitorului american Herman Melville). Prosser şi Ahmed (1973): Educaţie formală: sistemul de educaţie.prin tehnologia informaţiilor şi a comunicării).13 13 Idem. care colaborează. învăţare autodidactă). pornind de la şcoala primară până la terminarea universităţii. Eucaţia nonformală şi informală : realităţi şi perspective în şcoala românească. magazin.”13 “Interdisciplinaritatea: cooperare între discipline înrudite. prin ceea ce se numeşte fuziune – faza cea mai radicală a integrării”15 “Competenţele: sunt ansambluri de cunoştinţe şi deprinderi dobândite prin învăţare. Accentuează importanţa fiecărei discipline. Editura EDP. fiecare dintre ele. “12 “Pluridisciplinaritatea / multidisciplinaritatea: formă superioară a interdisciplinarităţii.. de la locul de muncă sau de joacă. Exemplu: Balena Albă – Moby Dick – tema poate fi studiată prin prisma mai multor discipline. p. îşi interiorizează sau clarifică anumite valori. activităţi de formare organizate de instituţii de învăţământ). Sarivan L. care însă îşi păstrează structura şi independenţa conceptuală. p. din cel public sau din surse individuale). de la piaţă. integrării unor discipline. a înţelegerii asupra lumii.. constă în suprapunerea unor elemente ale diverselor discipline. Cerkez M. structurat ierarhic şi gradat cronologic.”14 “Trandisciplinaritatea: întrepătrunderea mai multor discipline. p. care se desfăşoară continuu şi pe o anumită durată (nu sunt întâmplătoare. chimiei şi tehnologiei. Educaţie informală: procesul real de învăţare de-a lungul vieţii. Ele permit identificarea şi rezolvarea în contexte diverse a unor probleme caracteristice unui anumit 10 Costea O. O temă aparţinând unui anumit domeniu este analizată din perspectiva mai multor discipline. p. Exemplu: electroliza – aspecte relevante din punct de vedere al fizicii.. Bucuresti.(2009). educaţie şi formare la locul de muncă sau în afara orelor de program. în timp a unei discipline noi.(2009). dobândeşte deprinderi şi cunoştinţe din experienţa cotidiană.. considerate izolate. diverse programe specializate de formare (cursuri. de la bibliotecă sau din mass-media. geografie. care sunt autonome. văzută. Bucuresti. şcoli pentru a doua şansă.14 12 Idem. Interdisciplinaritatea este centrată pe formarea de competenţe transversale. pe lângă studiile academice generale. nu depind de contextul formal sau de alt tip în care se desfăşoară (includ diferite tipuri de învăţare: ucenicie.. Educaţie nonformală : orice activitate educaţională organizată în afara sistemului formal existent – fie că se desfăşoară separat sau ca un element important al unei activităţi mai largi – care este menită să răspundă nevoilor educaţionale ale unui anumit grup şi care are urmăreşte obiective de învăţare clare. care sunt independente de sursa de finanţare (fie că aceasta provine din sectorul privat.10 11 Costea O. Exemplu: armonizarea unor fragmente din cadrul aceleiaşi discipline cu scopul asigurării înţelegerii unor fenomene complexe. care presupune intersectarea unor arii curriculare. cu posibilitatea constituirii. este o formă mai puţin dezvoltată a comunicării. sau a unui nou domeniu al cunoaşterii. a clarificării propriilor valori etc.). valorificând influenţele şi resursele educative din mediul în care trăieşte – de la familie şi vecini. Eucaţia nonformală şi informală : realităţi şi perspective în şcoala românească. pp. Sarivan L.

Managementul curriculum-ului. învăţarea are caracter spontan.Bucureşti. aşteptări. atunci ea este în funcţie de interesele de moment ale subiectului în legătură cu problemele vieţii • învăţarea informală poate fi descrisă pe scurt drept învăţarea intergeneraţii • se distinge de celelalte forme de educaţie prin aceea că nu se recunoaşte explicit o figură autoritară de tipul meditatorului. renunţe la învăţare şi de aceea disciplina este redusă. curs SNSPA. călătoriile. accidental • îmbracă mai multe forme: activităţile sociale din familie şi cu prietenii. scurt • este structurată.se decide ce anume se achiziţionează: cunoştinţe.domeniu. de aceea putem vorbi de învăţare experienţială • este specific acestui tip de învăţare autodeterminarea puternică. regional. temeri. diplome • intrarea şi ieşirea din sistem se face prin examinare. legate de casă. local.Educaţia informală • se petrece din primele luni de viaţă şi se întinde pe tot parcursul vieţii • vizează acţiunea de învăţare din viaţa e zi cu zi. pe clasă • scopul predării tinde să fie centrat pe transmiterea de informaţii. psihopedagogic. cele legate de petrecerea timpului liber şi de o parte din activităţile desfăşurate în spaţiul public • nu este structurată. planificată • este creditată. realizarea lecţiilor. într-o structură. antrenorului. percepţia celorlalţi vizavi de sine. Educaţia formală • îşi exprimă scopurile pe termen lung. amâne. verificate periodic • profesorii sunt cei care mediază învăţarea. Competenţele specifice se definesc pe obiect de studiu şi se formează pe durata unui an şcolar. Competenţele generale se definesc în raport cu obiectele de studiu şi se formează pe durata învăţământului liceal (sau pe o parte din acesta). activităţile legate de şcoală. planificată • nu se obţin certificate de competenţă.Când este este voluntară şi autodirecţionată. mediu. deci se obţin certificate de competenţă. agendă stabilită la nivel naţional. etc) • subiectul poate decide oricând să întrerupă.41 24 .”16 2. motivaţia care stă la baza ei este intrinsecă şi selectivă. p. • utilizează informaţii de bază în mod explicit şi presupune documentare riguroasă 16 Cerkez M.2. Ele au un grad mare de generalitate şi complexitate.4. deprinderi sau competenţe. • utilizarea informaţiilor de bază este implicită • cunoştinţele şi deprinderile se formează în mare măsură pe baza unui demers inductiv.2. activităţi domestice. activităţi cu colectivul clasei legate de şcoală.4. (2006).2. Descrierea celor trei tipuri de educaţie 2. evaluarea ia forma autoevaluării şi este mai mult sau mai puţin critică în funcţie de numeroşi factori subiectivi (interese. • se desfăşoară în instituţii acreditate. fiind etape în dobândirea acestora. Rezultatele sunt validate social şi permit-resping accesul la anumite posturi. • uneori ea este intenţionată (de exemplu cînd vrem să învăţăm forme de politeţe într-o ţară străină). stima de sine. diplome. activităţi generale în spaţiul public 2.. dar de cele mai multe ori este neintenţionată (învăţarea unor mesaje sociale repetând cântecele formaţiilor care ne plac). etc. iar scopul învăţării tinde să fie centrat pe însuşirea de cunoştinţe şi formarea unor abilităţi. psihologic. pe principiul imitaţiei şi repetiţiei în vederea eliminării erorilor. de regulă. după standarde avizate ştiinţific.2. funcţii. Ele sunt derivate din competenţele generale. este legată de activităţile familiale.4.1. activităţile desfăşurate singur. • învăţarea se petrece.

Thessaloniki. proiectat mai mult spre dezvoltarea IQ-ului şi incapabil să sprijine formarea unei atitudini corespunzătoare învăţării pe tot parcursul vieţii 2.. însă. Metode de învăţare ale educaţiei nonformale ce pot fi inserate în cadrul formal şi în lecţie Pornind de la cele opt competenţele cheie ne-am propus să listăm acele metode. prin aplicaţii. voluntară • asemenea educaţiei formale este necesară medierea în actul învăţării. Making Learning Visible. orientarea pragmatică şi multinivelară (accesând toate tipurile de inteligenţă) 2. Assessment. rolul de profesor. represiv în raport cu creativitatea. ci mai ales EQ-ul. Excel.coe.12 25 . altor forme de educaţie pe tot parcursul vieţii • acordă prioritate formării şi dezvoltării unor abilităţi de viaţă şi implicării active în însăşi procesul de învăţare a acestora • se bazează pe experienţă şi acţiune • conţinutul şi procedurile se elaborează corespunzător nevoilor de viaţă. sau o activitate poate fi realizată în formulă pluridisciplinară. consilier • spre deosebire de educaţia formală motivaţia învăţării este eminamente intrinsecă • nu vizează numai IQ-ul. tehnoredactarea unor lucrări utilizând diferite programe (Word. CEDEFOP. Concluzii: 1.4. activismul. important pentru prezent şi viitor este ca sistemul educaţiei formale să poată absorbi de la celelalte forme de educaţie: motivaţia intrinsecă. prea costisitor. flexibilitatea. programe structurate organizate de diferite fundaţii. p.2.net/BridgesForRecognition. A deprinde capacitatea şi voinţa unei învăţări pe tot parcursul vieţii depinde şi de înţelegerea acestui aspect esenţial. Activitatea 1.3. inteligenţa socială. ONG-uri) şi îmbracă forme precum: cursuri.Unele dintre acestea pot să fie utilizate la toate disciplinele. fiecare formă de educaţie este necesară şi firească în diferitele momente ale vieţii. (2000).• • însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor se face printr-un demers preponderent deductiv. demonstraţii. activităţi şi instrumente specifice educaţiei nonformale care pot fi introduse. emisiunilor online pentru documentare 17 18 www. • din perspectiva celui care învaţă educaţia nonformală este intenţionată. www. PPT. intenţionalitatea. cât şi de organizaţii. utilizate în cadrul educaţiei formale. Identification. este înlocuit cu cel de facilitator. etc) 2.int/youth/ Bjonavold J. excursii. utilizarea emisiunilor TV.18 • este accesibilă oricui • poate să se realizeze în medii şi situaţii de viaţă diferite • este complementară educaţiei formale. personalităţii şi curiozităţii epistemice ale participanţilor • poate fi acreditată şi se pot obţine certificate de competenţă • poate fi organizată atât de structuri ale educaţiei formale. antrenor. vizite la muzee. ecologică. Educaţia nonformală17. and Recognition of Non-Formal Learning in Europe. 2. interdisciplinară şi chiar transdisciplinară.4. înregistrărilor DVD.SALTO-Youth. asociaţii. • spre deosebire de educaţia informală este structurată pe obiective. în prezent există toate aceste forme ale educaţiei şi funcţionează într-un fel sau altul 3. în timp şi logistic. exemplificări spre deosebire de celelalte forme este atât de structurat încât uneori devine rigid la nou. altele decât cele de învăţământ (asociaţii culturale.3.

competiţii. vizite. Cerkez M. ziare. ecologice 18. 23 Ionescu M. întreceri.3. 26 . echipă 14. activităţi de îngrijire a plantelor şi animalelor 23. schiţe. participarea la concursuri. concerte..ro/Detaliu.realizarea de reviste. machete. realizarea unui traseu didactic19. în laborator. pliante. Cluj-Napoca. alcătuirea unui traseu turistic 16. în oră. 24 Costea O. artistice. (2001).youtube. ansambluri de dans-majorete. Educaţia nonformală şi informală: realităţi şi perspective în şcoala românească. realizarea de aplicaţii. chestionare (de diferite tipuri) 4. 10. prezentarea lucrărilor în cadru formal.18-21. poze. pp.a unor experimente ştiinţifice 12. (2006). elaborarea unor planuri de proiecte şi implementarea proiectelor 19. (2009). a diferite tipuri de jocuri 11. cercuri.154-201. tabere 21. Cluj Napoca. fişe de observaţie (de diferite tipuri). prietenii. Chiş V. excursii cu părinţii. articole din enciclopedii.. mulaje. Radu I. Editura Eurodidact.. tablouri. elaborarea unor reguli. traforaje. postere. realizarea -în clasă. bloguri online 28. schimb de experienţă 22. 5. în oră.20.com/watch?v=orgl7NDOF4g&feature=related şi http://www. expoziţii.21 24. Bucureşti. rezolvarea unor teste de aptitudini. pentru transmiterea şi prezentarea informaţiilor.inteligenţelor multiple) 7. 9.aspx?t=Scoli-participante&eID=97 21 ***ISJ Cluj. realizarea de filme. spectacole. realizarea de produse de mici. fără suport TIC) 8. etc. dezbateri 13. Sarivan L. grup de elevi 20. sculpturi. pp.organizarea de cluburi. . realizarea unor activităţi în grup. pp. de personalitate în vederea cunoaşterii de sine şi a celorlalţi 17. realizarea. Plimbări interculturale pe srăzile europei. lectura. în natură.155-212. Ştiinţifică. în cluburi de lectură a unor cărţi. elaborarea de reviste. 22 Ionescu M. 19 http://www. Bucureşti.herocluj. reviste.com/watch?v=F4K8zladON8&feature=related 20 http://www. jurnale (de diferite tipuri). evaluare. Didactica modernă Editura Dacia. realizarea de portofolii cu forme de exprimare personalizate (cf. echipe de proiect 27. sisteme de reguli de către colectivul de elevi pentru normarea diferitelor activităţi colective 15.. (1992). echipe sportive22. etc) din diferite materiale. broşuri.24. a unor povestiri. în cercul de prieteni. grup organizat. 26. pp.23. informal (cu. lectura în familie. benzi desenate. în grupuri organizate la şcoală.organizarea unei trupe de teatru. utilizarea TIC. planşe. broşuri.youtube. Editura EDP.181-183. etc. Editura . de către profesor şi elevi. cor. organizarea şi participarea la manifestări civice. din materiale reciclabile 6. Strategii de predare şi învăţare. modelaje. mari dimensiuni (origami.

DaVinci learning.Construiţi un eseu argumentativ cu titlul „Jocul este o modalitate de învăţare” 2. face parte din categoria metodelor de învăţare experienţială.4. Identificaţi minim 3 motive pentru care oamenii preferă să se joace online. emisiunilor online pentru documentare De ce să urmărim emisiuni în oră? Pentru că: permit transmiterea de informaţii accesînd simultan mai multe simţuri. înregistrărilor DVD. Paşi de urmat pentru inserarea poveştilor în lecţie 1.ro.Pamfil). urmări lectura (înainte şi pe parcursul lecturii) 4. precizaţi şi jocul. www. etc) 3. 3. orice text permite lecturi multiple.ise.Adăugaţi motivele personale pentru care preferaţi să vă jucaţi. A.ted. „Myth buster”.Cum poate fi folosită experienţa gamer-ilor? 4. ascultăm răspunsuri diferite 7. culturale. Aceasta presupune să formulăm la începutul orei obiectivele de învăţare ale lecţiei. abilităţile formate sau ce cunoştinţe de la diferite discipline se pot folosi pentru a creşte performanţa în joc? 2. pentru că asigură premise pentru dezvoltarea creativităţii (vezi”Idei&blocaje”. informale 2. www. precizând obiectivele urmărite 5.o*net. avem posibilitatea de a aşeza. etc. M. alegem povestea care se potriveşte cu obiectivele lecţiei 2.2. în oră.La ce discipline aţi putea utiliza experienţa acumulată prin jocuri. să oferim elevilor pe suport scris (fişă).Patapievici). dramatizare pregătită de câţiva elevi. a unor povestiri De ce să citim poveşti? Pentru că: astfel copiii învaţă să citească. etc. www. se poate utiliza la orice vârstă. chiar dramatizare(vezi articol pe temă. spectatorul în poziţii experienţiale. poveştile cu tâlc permit intuiţii ale unor concepte teorii abstracte (vezi funcţiile mitului.dacă citim noi povestea.davincilearning. este mai aproape de metoda educaţiei informale.4.go. pentru un joc preferat (descrieţi jocul) ce anume se învaţă în timpul jocului. etc. 5. sub ce formă se produce lectura (improvizaţie. dotarea tehnică.4. povestirea.2. după vizionare. ne asigurăm că toţi elevii pot auzi. sau pe tablă/ flipchart sarcina pe care o au de realizat în timpul vizionării. concluzionăm şi propunem o temă în acord cu obiectivele sau în continuarea discuţiei Exemplu: 1. oferim timp pentru redactarea răspunsurilor 6. www. de tipul „How it’s made?”.4. la ce discipline s-ar putea utiliza cunoştinţele.1 Utilizarea emisiunilor TV. auzi şi apoi desfăşura sarcinile propuse 4. social-politice. utilizăm metoda observaţiei dirijate. Exemplu: 1.verificăm dacă elevii pot vedea. noţiuni de teoria relativităţii în „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”).youtube. De asemenea există emisiuni ce pot fi urmărite online.earth. avem grijă la aspectele legate de spaţiu.com. Pe internet găsim situri care propun informaţii ştiinţifice. alegem materialul potrivit cu obiectivele lecţiei 2. se îmbogăţeşte vocabularul.ted.4. fructificăm povestirea pentru atingerea obiectivelor . funcţionează ca simulare a unei experienţe de viaţă.html 2. utilizăm metoda ascultării dirijate.google. Există o serie de canale TV care pot servi pentru documentare: Discovery. avem grijă la aspectele legate de timp-durata emisiunii în raport cu durata orei de curs 3.Lectura. Inserarea metodelor nonformale.Identificaţi.Urmăriţi conferinţa http://www. H. ideatic vorbind. sau o citesc elevii. National Geografic.4. „Amazing body”. cultivăm interesul pentru emisiuni valoroase.R. etc: www.Eliade). transmite enorm de multă informaţie într-un mod plăcut (ex. avem grijă la aspectele legate de timp.noţiuni de fizică cuantică în „Alice în ţara minunilor”. 5. însoţită de debrifing. www. Paşii de urmat pentru inserarea acestor emisiuni în lecţie: 1.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world.

Un elev citeşte povestea (anexa) 2. win-win).6. prin simplul fapt că noi intrăm în joc. permit intuirea unor concepte idei abstracte. Uneori. în oră.(vezi cum se realizeză.3. Jocuri tematice. Proiecte în educaţia pentru dezvoltare durabilă. dar putem creea motivaţii suficiente pentru ca ei să intre în joc. concluzionăm şi propunem o temă de casă în acor cu obiectivele sau ăn continuarea discuţiei Exemplu: 1. demonstrăm jocul. sau atunci când se formează echipe de lucru noi. 3. etc. concluzionăm şi propunem o temă de casă în acord cu obiectivele sau în continuarea discuţiei 2. Paşi de urmat pentru inserarea jocului în lecţie 1. Nu putem obliga. ritmul de lucru scade. evident nu este exhaustivă. sesizăm apatie sau plicitseală. Ce tipuri de jocuri putem utiliza la oră?25. sunt 100% participative.Realizăm debrifing-ul.Ne jucăm.(vezi cum se realizeză. Jocuri de cunoaştere.noi-orizonturi.4.potrivite atunci când participanţii sunt obosiţi. sunt distractive. 5. de rezolvare a conflictelor. propunem şi noi una. 2. avem grijă la aspectele legate de timp.com 26 .4. se aplică principiul learning by doing.26 Există numeroase clasificări. lasă tot la nivelul distracţiei şi poate avea efecte negative vizavi de percepţia disciplinei. Jocuri de rol. pentru simularea realităţii de tip concurenţial (win/lose. mai jos) 2.4. reticenţele dispar.Uneori e nevoie de o rundă demo. ne asigurăm că jocul se poate desfăşura în spaţiul pe care îl avem la dispoziţie. pot fi utilizate la orice nivel de vârstă-dacă sunt adaptate.ro www. a diferite tipuri de jocuri De ce să ne jucăm? Pentru că: jocurile fac parte din categoria învăţării experienţiale.la fel ca şi cele tematice servesc atingerii obiectivelor propuse. dar pot fi utilizate şi ca răspuns la nevoile grupului (tip team building. că nu există risc de accidente 4. Jocuri de spargerea gheţii-potrivite atunci când participanţii nu se cunosc şi constatăm că există reţineri mari la implicarea în activităţile comune şi atunci când vrem să consolidăm o echipă (experienţa comună a succesului/ eşecului permite întărirea grupului) Jocuri de energizare. lăsăm la latitudinea elevului participarea.Explicăm. explicăm jocul şi ne asigurăm că toată lumea a înţeles. alegem jocul care se potriveşte cu obiectivele lecţiei 2. mai jos) 7.bussinesballs.Realizăm debrifing-ul. Un joc care se încheie la sfârşitul orei şi nu ne permite racordul cu obiectivele. fructificăm jocul pentru atingerea obiectivelor Exemplu: 1. 3.potrivite atunci când se urmăreşte creşterea motivării pentru învăţare sau când se realizează evaluarea. Realizarea unui traseu didactic Ce este un proiect? 25 www. generează un grad mare de învăţare (vezi piramida învăţării). 6.4.potrivite atunci când participanţii nu se cunosc. Realizarea.4.acestea sunt legate de obiectivele de învăţare pe care ni le propunem în oră. de stimulare a creativităţii) Jocuri tip competiţie.

la utilizarea robinetelor şi a spaţiilor sanitare într-o şcoală. pentru a se putea urmări desfăşurarea lor. Prin conexiunea lor cu viaţa. dezvoltarea tehnicilor de evaluare. Pentru a se evita confuziile. elevii devin participanţii efectivi ai procesului de învăţare. La realizarea unui proiect. limitat în timp.Proiectul constituie un şir de activităţi. Proiectul este finalizat printr-un produs. la organizarea sălilor de clasă. pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale unor comunităţi. B. . proiecte de cercetare efectuate de elevii/studenţii care participă la o formă de instruire/autoinstruire. Participanţilor la un asemenea program. Elaborarea proiectului este o ocazie pentru efectuarea de . Proiecte educaţionale În practică. Proiectele de cercetare ale elevilor. filme video etc. dacă în program se abordează o problemă locală sau. obişnuim să folosim denumirea de proiect educaţional. vom deosebi : A. de obicei. modele. să-şi gospodărească judicios resursele materiale. B. pe etape? • Cine va realiza cele propuse? • Care sunt fondurile necesare pentru realizare şi cum se planifică aceste fonduri? • Care sunt rezultatele aşteptate? • De ce se realizează asemenea proiecte educaţionale cu elevii? Proiectele educaţionale abordând mediul.se ia în considerare gradul de dezvoltare intelectuală şi educaţională al grupului. În locul abilităţilor verbale. obţinerea unor performanţe măsurabile la un grup de indivizi (pe care să-i numim elevi sau studenţi) sau alt produs (realizarea unei activităţi a unui grup sau individ. dacă se bazează pe realităţile concrete ale şcolii: . Descrierea proiectului fiind solicitat de eventualii finanţatori ai proiectului respectiv. să-şi planifice şi să-şi evalueze activităţile. care are. pentru un şir de activităţi desfăşurate în vederea realizării unor obiective menite să îmbunătăţească anumite situaţii existente. trebuie să răspundă la următoarele întrebări: • Ce se urmăreşte a se realiza? • De ce? • Cum se va realiza. Programele educaţionale constituie un prilej şi pentru a conlucra. acest mod de organizare a învăţării a început să fie utilizat doar de câţiva ani. A. La aceste programe se recomandă să se aplice tehnici inovative didactice. fiind mai puţin cunoscut în învăţământul preuniversitar. ca rezultat. participarea fiind un prilej pentru a primi informaţii despre mediu. lucrări ştiinţifice. la starea curţii unităţii şcolare. la sistemul de colectare a deşeurilor produse în timpul zilei de elevii şcolii. în principiu. grupuri sau alte scopuri. să elaboreze idei proprii. să putem realiza conştientizarea dependenţei în care suntem faţă de mediu. determinate de necesităţile concrete ale grupurilor respective. elevul efectuează o cercetare îndreptată spre obiective clare. să colaboreze cu alţii. proiecte educaţionale. instalaţii. un produs final: realizarea unor obiective măsurabile. capacitatea de a pune întrebări.). programe de activităţi ale unor grupe. care să dezvolte capacitatea gândirii critice. le putem oferi repere referitoare la modul în care e posibilă acţionarea în diferite situaţii. Este o modalitate de instruire/autoinstruire. accentul cade pe creativitate şi acţiune. aparate. reprezintă un sprijin şi pentru integrarea elevilor în realităţile vieţii cotidiene. pe calea dezvoltării durabile. ce-I pregăteşte pe elevii pentru viaţă. pentru a realiza conexiunea dintre şcoală şi restul lumii. să încurajeze cooperarea elevilor.în scopurile şi obiectivele programului există conexiune cu programa şcolară. utilizate în procesul de instruire/autoinstruire La noi în ţară. creative. Prin realizarea unui proiect. folosită cu precădere ca un instrument pentru un învăţământ. aceasta fiind necesară supravieţuirii speciei umane. pot forma calea prin care. Iată câteva idei care uşurează elaborarea unui program educativ reuşit legat de educaţia pentru sustenabilitate. Prin realizarea unui proiect. referindu-ne în contextul şcolii: la schimbarea aspectului interior al şcolii. cu temă şi scop bine determinat. elevii învaţă să gândească autonom. Este un avantaj. Proiectele educaţionale se elaborează clar şi concis.

colectarea de date. . Aceasta este urmată de pregătirea sau cercetarea şi discutarea mijloacelor de realizare a răspunsului. de problemele autentice. în funcţie de scopul urmărit. Un proiect are mai multe etape: apare mai întâi intenţia. Pot fi utilizate surse secundare: date publicate în ziare. sau o problemă care poate fi urmărită pe baza posibilităţilor locale. graficele. desene.recunoaşterea dependenţelor în cadrul unui sistem. măsurători. . 5.Are loc o schimbare a calităţii apei în aval de un canal de scurgere”. schiţe.dezvoltarea responsabilităţii faţă de mediu şi a dorinţei de acţiune. . . a eventualelor discuţii cu persoana care conduce proiectul. 3. participare efectivă. să colecteze un număr suficient de date necesare interpretării rezultatelor. iar prezentarea trebuie să fie logică. are loc aprecierea muncii realizate: se va discuta dacă proiectul şi-a atins sau nu scopul. Se pot efectua proiecte commune cu doi-trei participanţi. Trebuie reflectat asupra organizării în timp. Deşi cele mai interesante teme sau dovedit a fi acelea care se bazează pe observaţiile celui care desfăşoară activitatea. Etapele unui proiect de cercetare realizabil de către elevi: 1. cercetarea unor surse secundare de informaţii. După desfăşurarea activităţii. reviste. se va descrie modul de colectare a datelor.Modificări ale conductibilităţii apei în aval de localitate”. De exempu: din tema mai largă a studiului apelor. modele grafice. cum ar fi: . această etapă nu exclude consultarea cadrului didactic sau a altor persoane ale comunităţii. dezvoltarea unor strategii pentru rezolvarea creativă a problemelor. . Persoanele care nu trec prin şcoală învaţă în acest mod. printrun învăţământ global.dezvoltarea capacităţii de comunicare şi colaborare.dezvoltarea sensibilităţii faţă de mediu. Orice poate fi analizat. Prezentarea rezultatelor a) În prima partea.. emisiuni radio. Căutarea răspunsurilor posibile. 4. dobândirea abilităţilor de rezolvare a situaţiilor conflictuale. care urmează să fie verificată în timpul desfăşurării proiectului. Desfăşurarea propriu-zisă a proiectului. fotografii. de înlocuirea programelor organizate logic. iniţiativa rezultată din curioziatate. precum şi măsurile de prevenire a accidentelor. ca în cursul colectării datelor să se tindă spre exactitate şi rigurozitate. Să se efectueze clasificări. atitudinea copiilor. Planificarea sau proiectarea etapelor de lucru se realizează prin formularea clară a ideilor. asupra ajutorului de care este nevoie. 2. ale etapelor. dar este mai practic să se studieze o problemă locală.recunoaşterea capacităţilor individuale. b) Tabelele. E bine să fie cunoscute cerinţele la evaluarea proiectului.recunoaşterea problemelor. a tinerilor de a se afla într-o anumită situaţie trăită. se pot formula ipoteze diverse. . cunoaşterea realităţii şi interpretarea unor rezultate. . care pot fi uneori neaşteptate. desene. E necesar ca materialele să aibă titlul corespunzător subiectelor pe care le reprezintă. Alegerea temei. asupra instrumentelor necesare. fotografii. diagramele să fie legate prin texte explicative. hărţi. . Se trece la executare. Elevii/studenţii vor fi instruiţi. orientare largă de vederi. . Obiectivele folosirii proiectelor: . e bine ca ele să fie la aceeaşi scală. care provoacă o anumită întrebare. diagrame. Rezultatele se vor prezenta sub formă de tabele. dezvoltarea acestor capacităţi. Dacă se compară două grafice. asupra accesibilităţii locului. Formularea problemei sau a ipotezei de lucru. Se aleg tehnicile corespunzătoare şi dacă este cazul se fac propuneri pentru rezolvarea problemelor. metodele folosite. pe discipline..investigaţii pe teren.învăţare autonomă.Ce vieţuitoare găsim în pârâu în amonte de localitate şi ce viţuitoare apar în aval?” sau altele. dezvoltarea aptidudinilor de comunicare cu alţii. filme video. să se treacă la interpretări. ceea ce înseamnă aplicarea modului de lucru ales. promovarea deschiderii faţă de schimbări. dacă e cazul.. prin delimitarea unei probleme de analizat. asupra locului în care se va desfăşura. Esenţa metodei proiectelor este legarea învăţământului de viaţă. Locul măsurătorilor să nu fie influenţat negativ de efectuarea acestora.

Cu toate avantajele şi succesele metodei proiectelor în învăţământul american. Apariţia unor rezultate neaşteptate se cere a fi explicată. este privit ca instrument pentru relaxare. Este folosită cu succes în combinaţie cu metodele tradiţionale. a unui sistem de cerinţe. activităţi ce se caracterizează prin modificarea structurilor ierarhice tradiţionale. stabilirea de concluzii. fiind aplicat pe perioade relativ scurte din timpul programului şcolii. ar putea să apară. în care acesta se vede confruntat cu o problemă autentică. activităţi de laborator. apare o relaţie de parteneriat în care elevii îşi aleg temele împreună cu dascălul lor. Dacă e cazul. dezvoltă fantezia şi dorinţa de a lucra. . JOCUL Jocul. pot fi folosite şi surse auxiliare. se pot discuta implicaţiile problemei studiate. delectare pentru sine. Elevii/studenţii devin participanţi activi în procesul instruirii lor proprii. Metoda proiectelor necesită pregătire deosebită. apropie elevul/studentul de lumea complexă cu care se întâlneşte în viaţă.măreşte motivaţia elevilor/studenţilor. Realizarea proiectului necesită documentare. aplicabil încă din vârsta copilăriei. atât din punct de vedere al mediului local. partea prezentată de celelalte grupe să nu-o intereseze. Discuţii. evaluare. în timp ce ceilalţi pot rămâne pasivi. În contrast. Unii elevi se pot angaja într-o măsură excesivă şi să neglijeze celelalte discipline. invită la căutare. Se stabileşte legătura dintre rezultate şi ipotezele iniţiale. cât şi implicaţiile la scară naţională sau mondială. poate apărea posibilitatea ca fiecare grupă să cunoască numai o porţiune din domeniul proiectului. le planifică împreună. sprijină acţiunea în rezolvarea problemelor. deoarece unii lucrează în grup. Concluzii. Printre formele de bază ale . Se prezintă ce s-ar putea face în continuare. Jocul este un mijloc de transmitere a cunoştinţelor. orare neobişnuite şi clasa.cadrul didactic devine moderatorul activităţilor elevilor. uşor neserios.6. Într-un proiect educaţional. în raport cu ipotezele.permite cunoaşterea de metode de lucru bazate pe cooperare (utilizându-se munca în grup). 2. iar execuţia proiectului întăreşte spiritul de răspundere proprie. Dezavantajele metodei proiectelor: . activitate care şi-a câştigat autoritatea prin existenţa planificării. vizite la faţa locului. . se fragmentează. . Avantajele folosirii metodei proiectelor: . dezvoltă deprinderi care nu sunt suficient accentuate în învăţământul tradiţional. atelier. Luându-se în considerare constatările. creşte încrederea în forţele proprii. Se discută ce alte probleme. găsirea de soluţii şi verificarea lor. aceasta are şi dezavantaje. Metoda proiectelor s-a adeverit a fi un instrument util în practica curentă a învăţământului american şi vest european. Munca în decursul realizării proiectului înseamnă stabilirea unei relaţii cu comunitatea şi o recunoaştere exterioară a activităţii. emiterea de ipoteze. În accepţia modernă.sprijină învăţarea prin descoperire. ca ceva relaxant. datorită trăirii ilariante a prezentului. cu rezolvarea unei sarcini concrete. Confruntarea cu situaţii veridice declanşează o efervescenţă pe plan mintal. Jocul. ce are o finalitate reală. acţiunea bazată pe răspunderea proprie. învăţarea este percepută ca activitate caracterizată prin . timpul acordat de obicei nu permite aprofundarea în tema respectivă. de teren. Pentru sublinierea rezultatului. a scopurilor bine determinate. se explică eventualele diferenţe. jocul este privit ca distracţie. în pedagogia clasică şi în gândirea convenţională. pe baza analizei rezultatelor.seriozitate”. Uneori. În această viziune. Elevii şi chiar şi adulţii preferă jocul expunerilor academice. legate de cea studiată. în şcoală. ea este privită de elevi ca o pierdere de timp. ce implicaţii ar putea avea asupra altor probleme. se stabilește clar ce rezultate sunt concludente. adevăratul proiect pune subiectul într-o situaţie autentică de cercetare şi de acţiune. este considerat ca fiind legat numai de vârsta copilăriei. Astfel. ca formă de organizare..timpul de lucru nu este continuu şi integrarea în cadrul programului tradiţional poate constitui o problemă. 7. a unui conţinut valoric. iar în continuare se subliniază ce s-ar putea face cu proiectul dat.

devine mai interesantă şi mai eficientă. să interpretăm. Pietricelele. Prin jocul de simulare se realizează o modelare a realităţii. crează situaţii emoţionale ale aventurilor spirituale. pe de altă parte. probleme emoţionante. Conducătorul jocului are rolul de a denumi sistemul care urmează a fi simulat (imitat) şi să urmărească în ce măsură se potriveşte fiecare rol jucat în sistem. La vârsta şcolarului. Jocul câştigă tot mai mult teren în educaţia privind mediul. bucuria situaţiilor trăite în comunitate întăreşte efectul educației prin jocuri. caz pentru care nu este nici un motiv ca jocul să fie lăsat numai pe seama educaţiei preşcolarilor. Jocurile de simulare. La vârsta preşcolarului. evoluează bazat pe fantezia participanţilor. Educaţia pentru dezvoltare durabilă include un număr sporit de elemente ale jocului printre instrumentele de lucru. cele realizate cu calculatorul. putem forma norme în cadrul unui grup sau crea angajamente cu uşurinţă. povestea picăturii de apă. iar. Este foarte important ca situaţia să fie aleasă din mediul propriu elevilor. tensiuni reduse prin umor. a unor activităţi proprii. pe de o parte. rezolvarea unui conflict între două persoane. al procesului educaţional. jocuri cu diferite alte instrumente. capacitatea de negociere. jocurile pentru dezvoltarea simţurilor. să exersăm rezolvarea situaţiilor conflictuale. conturează suportul pentru a apela la joc. nu respectă jocul. Activităţile educaţionale prin jocuri de situaţie devin interesante prin faptul că nu se urmăreşte aplicarea în practică a cunoştinţelor. esenţa jocului constând în mirajul stării euforice create.fierbinte”. se poate îndepărta mult de realitate. prin pantomimă. datorită faptului că oferă posibilitatea unor acţiuni dirijabile din interiorul individului. jocul de reguli. jocuri combinate. canalizează sentimentele în direcţia stării în care elevii învaţă. toate acestea constituie elemente mirifice ale imaginaţiei copilului. Exemplu: . problemele grave ale vieţii şi ale morţii cu care se confruntă. să trăim experienţa relaţiiilor cu semenii noştri. de a se juca. să fie o problemă . prin jocuri. se exersează obişnuinţe. pe această cale. Jocul este o activitate care însoţeşte omul pe toată perioada vieţii sale. nu poate ajunge în rezonanţă cu elevii săi. În timpul jocului. având însă dezavantajul că. chiar relaţii complicate. jocurile de situaţie. evoluează activitatea de cunoaştere. Dascălul care nu cunoaşte jocul.. spontan. ci se colectează cunoştinţele necesare rezolvării problemelor.activităţilor umane jocul şi învăţarea au aceeaşi pondere şi valoare. Jocuri de situaţie: Sunt alcătuite pe baza unor situaţii reale. proiectele. jocul dramatic. rolurile sunt pregătite de participanţi (ca actori). pot fi transmise şi înţelese mesaje complexe. La preşcolari. profund motivate. Prin intermediul jocului. Vârsta adolescenţei măreşte afinitatea către jocuri. oferind adolescentului sentimentul bucuriei jocurilor. Dorinţa nestrămutată a omului de a continua pe toată durata vieţii sale. Învăţarea. prin jocul de rol. iar personajele se identifică cu evenimentele. să reflecte o problemă efectivă existentă din comunitate. jocurile în echipe. seminţele în timpul jocului. deprinderi de soluţionare a conflictelor şi ajută la obţinerea de noi cunoştinţe. ca o metodă de lucru în procesul educaţiei privind mediul și dezvoltarea durabilă. Senzaţiile plăcute apar nu numai la evaluarea rezultatelor sau la orientarea individului către cerinţe. Jocurile dramatice. are loc aprofundarea imaginii realităţii. Varietatea jocurilor ne ajută să clarificăm. situaţii trăite. jocul în sine are valoare de recompensă. aproape exclusiv. întregesc paleta jocurilor utilizate mai frecvent ca metode ale educației pentru dezvoltare durabilă. Învăţăm roluri cu uşurinţă. Caracterul deschis. Majoritatea jocurilor de situaţie sunt scrise dinainte. un ecosistem). iar cunoştinţele se fixează profund. jocurile de memorie. Jocul continuă. educaţia se realizează. Aceste jocuri dezvoltă capacitatea decizională. caracterul jocurilor se modifică însă. în final. deprinderi de rezolvare a problemelor. Poate fi simulat de exemplu. acţiuni viitoare. conflicte simulate şi rezolvate. Posibilităţi de a apela la joc în diferite situaţii ale educaţiei pentru mediu: Jocuri de simulare: rolurile vor fi selecţionate dintre elementele componente ale unor sisteme reale (de exemplu: un arbore. jocul de rol.

cei care aparţin . a dexterităţilor privind aruncarea/prinderea mingii. se poate continua jocul după regulile cărţilor de joc. În mod similar. antrenează participanţii. Cunoştinţele devin necesare pentru rezolvarea problemei. În cadrul unei activităţi pe teren.. evaluarea cantităţii de deşeuri. apare un conflict legat de amplasarea centrului de colectare a deşeurilor. mirosirea. Jocuri de memorie Necesită capacitate de concentrare. Jocuri bazate pe combinarea simţurilor Legat la ochi. jocul serveşte la aprofundarea cunoştinţelor. Existenţa unei probleme reale în comunitatea locală dă viaţă problemei. noţiunile se fixează mai uşor.pădure” vor sta ghemuiţi. Alegerea unei probleme . ca formă a jocului Dramatizarea. repetând aruncarea în aşa fel. speciile. unde. pănâ când ajunge la toţi participanţii. evaluare continuă comună. apoi propriul nume şi noţiunea sau expresia aleasă. model de organizare a activităţii educative/de învăţare. pe baza mirosului. disciplină. va trebui să regăsească drumul parcurs şi. geologice. O altă variantă a aceluiaşi joc poate fi obţinută printr-o mică modificare: aruncând o minge pe rând. în final. Jocuri combinate Bazându-ne pe observaţii realizate pe teren. Se pot inventa diferite combinaţii de jocuri. mingea să parcurgă traseul din nou pe aceaşi cale. luarea de decizii în grup. După atingerea.. Formularea conflictului se leagă de amplasamentul locului de colectare a deşeurilor. Configuraţia celor din cerc constituie configuraţia sistemului analizat. Paşii sunt conduşi cu atenţie. apoi. denumirile întâlnite în ziua respectivă se trec pe cărţi (speciile se desenează. în final. Educaţia prin dramatizare este un proces de dezvoltare în grup. poate fi considerată ca metodă sau ca instrument. mod de gândire sau sistem de instrumente. fiecare pe rând îşi pronunţă numele şi îi alătură numelui o expresie aparţinând unei teme stabilite în prealabil. Jocul serveşte astfel la dezvoltarea memoriei şi a mobilităţii participanţilor. noţiunile. Pregătirea necesită o serie de cunoştinţe despre sol. adăugând. se bazează pe . 20-25 elevi/participanţi fiind aşezaţi în cerc. privirea copacilor dintr-o oglindă aşezată sub nas în timpul mersului în pădure. identificarea unor plante cu ochii închişi. în final. poate fi compus un joc cu cărţi de joc. ca. de exemplu . Elevii din cerc vor forma astfel o imagine caracteristică a zonei respective.stepei” vor sta într-un picior. Următorul repetă cele spuse de precedent. pentru ca drumul parcurs să fie memorat. Ca urmare a repetării. Cronomentrând timpul în care mingea ajunge la ultimul participant.. de exemplu: mersul cu picioare goale (desculţi) pe frunze.râului” îşi ridică o mână. Metoda reportajului aplicat în prealabil permite înţelegerea complexităţii problemei. La un semn. elevul fiind condus la locul iniţial.În localitatea M. Se formează un sistem pe baza criteriilor date. sunt larg răspândite diferite metode prin care tinerii să îndrăgească pădurea. Alegem criterii de clasificare (de pildă. toţi care aparţin unui habitat. Apoi. acesta repetă toate numele/expresiile enunţate de cei 19 dinainte. Când se ajunge la cel de al douăzecilea. cuprinderea cu ambele mâini ale copacului. dorim clasificarea plantelor pe baza apartenenţei de habitat). condiţii meteo (direcţia vântului de exemplu).. Astfel cunoştinţele se fixează profund odată cu memorarea situaţiei. Dramatizarea. să identifice copacul. noţiunile se conturează prin simboluri). Pe această cale pot fi fixate noţiunile nou însuşite în timpul unei zile de activităţi pe teren. propriului nume şi o expresie/o noţiune. a multitudinii intereselor diferitelor grupuri aflate în conflict. recunoaşterea păsărilor în zbor. probleme sociale. resturilor menajere. Fiecare membru al clasei/grupului îşi alege un nume nou din noile denumiri. sau noţiunile întâlnite în timpul unei zile de tabără. perechea se conduce la un copac. într-o zi. observarea atentă a unor zgomote. prin care se realizează stimularea evoluţiei personalităţii prin învăţarea. perseverenţă. Acest mod de învăţare. În ţările anglofone. acesta fiind un element important din punct de vedere metodic. cunoaşterea compoziţiei deşeurilor. stimulăm participanţii. Cei care aparţin . adică să treacă prin mana participanţilor în aceeaşi ordine.fierbinţi“ întâmpinate este cu mai mult efect decât alegerea oricărei situaţii interesante dar inventate. îndepărtându-se baticul de pe ochi. elevii pot întâlni un număr mare de denumiri noi.

Lucrările sunt apoi prezentate de liderul ales de fiecare grupă. în modul următor: Se organizează o acţiune pentru salvarea pădurilor. clasa primeşte sarcina să reprezinte cum îşi imaginează mediul în diferite etape ale dezvoltării istoriei umane: o grupă elaborează pentru era primitivă.dascălul participă. Sistemul cunoştinţelor dobândit prin utilizarea posibilităţilor dramatizării cuprinde informaţii. Improvizaţii . educaţia/instruirea se realizează prin comunicare verbală. a unei situaţii particulare apărute în mediu. de exemplu. acţiunile fiind guvernate de legi raţionale. în mare parte. altă grupă pentru viitorul probabil.generalizează. Jocuri privind interacţiunea în grup. cei care au ales probleme identice sau similare să formuleze articolul în comun. trage concluzii. în prezent. fiecare membru al perechilor se va prezenta drept persoana pereche. acţionează.caz”. cu reprezentanţii companiilor utilizatoare de lemn. sentimente. După un timp. Baza teoretică fiind teoria socialcognitivă elaborată de Bandura (1986). STUDIUL DE CAZ Constă în analiza şi dezbaterea unui . . abstractizează. . ci pe procesul educaţiei. Se cere alcătuirea în grup a unor evenimente sub forma unor imagini fixe. care se realizează prin . verifică. Astfel de exemple. Astfel. . subiectul multiplelor studii de cercetare. experienţa individului.participanţii ca parteneri se activează reciproc. Cunoştinţele comunicate.ca rezolvare de probleme.. cu un număr dat de cuvinte. Pregătirea studiului de caz necesită o muncă prealabilă intensă. constituie următoarele tipuri de jocuri de rol: Colectarea de informaţii. . se prezintă articolele în faţa grupului. Scala culorilor poate reprezenta un mesaj. Jocuri de exprimare prin desene şi culori. imagini succesive statice. Deşi relaţia dramatizare-educaţie este. Se formează perechi. Există diverse tipuri de jocuri dramatice (sunt cunoscute şi sub denumirea de jocul de rol). ajută. mimate. Se solicită elevilor să formuleze fiecare. încurajează cu multă dragoste. Altă grupă pentru era noastră. se cunoaşte că pedagogia dramatizării se clădeşte pe un sistem de instrumente caracterizat prin următoarele: . care descrie învăţarea ca fiind rezultatul unor interacţiuni dinamice complexe între diferiţi factori. accentul este nu pe produsul.. de exemplu.se desfăşoară după stabilirea unei stări emoţionale favorabile muncii în comun.Rolul expertului” Se formulează tema. este pus în relaţie cu tema mobilizând experienţa trăită. atitudini.acea constatare a teoriei învăţării care afirmă că atitudinea de cooperare cu alţii este cea care favorizează cel mai mult dezvoltarea gândirii. nu sunt contestate de către copil. În concluzie. la scrierea şi publicarea unor articole în ziarele locale. colaje. Situaţiile dramatizărilor educative oferă posibilitatea unor activităţi emoţionante splendide cu efecte de durată pentru participanţi. sosind intr-un parc naţional. În final. în care perechea discută. date de profesor. Vă veţi întâlni peste o oră. Copilul înţelege.. lumea imaginaţiei. cerem elevilor să mimeze pe grupe 1) Ce putem face în acel loc? 2) Ce trebuie să facem în acel loc? 3) Ce protejăm în acel loc? Jocuri de durată mai scurtă pentru începera activităţilor. Educatorul evaluează. acceptă şi nu reclădeşte informaţia pe baza unor legi interne proprii. un articol despre o problemă de mediu. Apoi. De exemplu. În sistemul pedagogic clasic.elevul sesizează pe cale emoţională..serii diapozitive”. Cum îi veţi convinge despre necesitatea reducerii acţiunilor de defrişare a pădurilor? Prezentarea de scenete: realizarea unui interviu dintre un ziarist şi directorul unei fabrici care produce substanţe toxice. . în funcţie de modul de realizare. Improvizaţii mimate ale unor acţiuni . De exemplu. critică rezultatul final nu şi munca depusă de cel educat/instruit pentru a ajunge la acel rezultat. se poate ajunge.

din multitudinea cazurilor oferite de realitate. în final. în cazul modelului autoritar. după sistematizarea şi analiza situaţiei. se implică activ. dar şi de drepturile proprietarilor. În timpul desfăşurării studiului de caz. Ea contribuie la dezvoltarea puterii decizionale. Utilizarea unui teren poate afecta cetăţenii. ulterior. obiectivele şi politica de dezvoltare a comunităţii. comunitatea decide asupra utilizării terenurilor. De obicei. legate de utilizarea terenurilor. decizia trebuie luată. compară opinia proprie cu a celorlalţi. el formulează întrebări de explorare. în timp ce se confruntă cu părerile altora.surprinderea şi selecţionarea cazurilor relevante. pe care. Cazul ales trebuie să fie bine analizat în prealabil pentru a nu omite date absolute necesare pentru înţelegerea situaţiei. acestea se pot nota pe coli lipite pe perete. În anumite zone sunt parcuri. trebuie să se ţină cont de necesităţile comunităţii pe termen lung. el devine moderatorul procesului. iniţial. Pentru că pot apărea diverse situaţii. Se explică ce înseamnă fiecare. La realizarea planurilor urbanistice. moderatorul/profesorul/organizatorul să reflecte. autoritatea este sensibilizată de existenţa unei . Următoarea activitate va permite elevilor să realizeze o propunere pentru rezolvarea unei probleme legate de utilizarea unui teren. să conţină o situaţie problemă la care este necesară stabilirea unei decizii pentru a fi rezolvabilă. conducătorul activităţii fără a anticipa soluţii. fie că nu există soluţie perfectă. E posibil ca modul de soluţionare acceptat să nu se facă cu acordul tuturor participanţilor. să-şi formuleze propriile păreri şi să ajungă la faza luării deciziei. de asemenea. fără a influenţa opiniile. urmează o perioadă de procurare a informaţiilor necesare (prin întrebări adresate colegilor sau cadrului didactic. apreciază contribuţia fiecărui participant. să comenteze modul în care aceştia au reuşit să intervină. la capacitatea examinării critice a fenomenelor. se hotărăşte care e cea mai bună soluţie propusă. fie că sunt necesare informaţii suplimentare. receptarea şi adaptarea unor orientări. După ce confruntă diferite soluţii posibile. face legătura între diferite păreri. nimeni nici nu le bănuia. de dezvoltarea viitoare a populaţiei. se stabilesc noi relaţii reciproce dintre participanţi. modelul autoritar.. modelul legislativ. să pornească de la o situaţie reală. Este important ca. unghiuri de vedere noi. că nu există răspunsuri corecte sau că nu apar evaluări semnificative ale faptelor. aceasta afectează un număr mare de persoane care de multe ori aparent. Schimbul de informaţii între participanţi este util pentru sesizarea. de practica cotidiană şi permite studierea unei situaţii tipice. acum. Descrierea unui caz şi a modalităţilor în care se lucrează cu elevii. materiale tipărite) apoi. găsirea de soluţii multiple pentru unele probleme. Dacă discuţiile iau la un moment dat multiple direcţii. în altă zonă. specifice mediului dintr-o zonă. cetăţenii de mâine. Aceste planuri reflectă scopul. la alte activităţi. nu au nimic cu terenul respectiv. sunt case de locuit. la domiciliu. din diferite puncte de vedere. este zona de afaceri. de exemplu. Elevul/studentul antrenat în vederea găsirii celei mai bune soluţii va fi pus în situaţia să participe activ la soluţionarea cazului. trebuie să cunoască modul cum are loc procesul planificării şi rezolvarea conflictelor care pot să apară în legătură cu utilizarea terenurilor. Când se ia o decizie privind utilizarea unui teren. în altele. totuşi. De pildă. documentare la faţa locului sau din articole din ziare. a situaţiilor. pentru a se putea relua ideile. Deseori. Se cunosc trei modele ale luării deciziilor în asemenea cazuri: modelul consensului. Pentru a fi mai convingători vom prezenta o exemplificare. Există în localităţi zone cu restricţii privind anumite activităţi. să rezume modul de participare al membrilor grupului. se stabilesc diferite variante de soluţionare. Elevii de azi. la locul de muncă. elevii/studenţii care se angajează mai greu în alte discuţii. moderatorul poate constata. Profesorul nu este . După prezentarea orală sau în scris a cazului. facilitează mersul discuţiilor prin sugerarea a cât mai multe variante de soluţii posibile. Activitatea este centrată pe organizarea discuţiilor în jurul rezolvării problemei date. sau în diferite alte contexte. Această metodă permite apropierea procesului instruirii/educaţiei de viaţă. a capacităţii de a anticipa evoluţia anumitor evenimente. După prezentarea cazului. şi asupra unor reguli de rezolvare a conflictelor care pot să apară.înţeleptul atotştiutor”. tablă sau în alt loc vizibil. sau între participanţi şi moderator.

se află un imens stejar. dar nici să se vândă maşinile sub nasul lor. În planul urbanistic.consiliul este chemat în faţa clasei şi ascultă propunerile diferitelor grupe (un voluntar va urmări ca fiecare dintre vorbitori să nu depăşească timpul afectat de 2 minute). Se pun întrebări ca: Ce părţi sunt în conflict? Ce doreşte fiecare? Se notează ce doreşte fiecare parte. dar aceştia ar periclita maşinile care stau în . Consiliul local doreşte strada cu copaci. să fie în acord cu dorinţa locuitorilor.se anunţă cu 5 minute înainte de terminarea timpului acordat pentru definitivarea propunerilor. este interzisă vânzarea de maşini. că se formează anumite zone de restricţie în oraşe. ei trebuie să decidă asupra criteriilor după care vor decide pe care soluţie să o adopte. sau votează.După ce se explică modalităţile de luare a deciziilor. se analizează câteva soluţii posibile. A mai făcut rost de bani şi doreşte să deschidă o agenţie pentru comercializarea unor autoturisme de lux.. Domnul Pop este convins că locul central îi va atrage pe cumpărători.Se împart fişele pentru elevi.Se realizează o listă pe tablă cu răspunsurile (de exemplu: Vor spune că trag la sorţi. Se discută cu elevii: care sunt părţile conflictuale. privind construcţiile? Fişa elevului: . fiecare citeşte cazul.Consiliul” va lua decizia.RHODODENDRON” vrea să salveze stejarul monument al naturii. . se va planta un arbore pentru a avea umbră şi aer curat în centru. . Grupele primesc hârtie şi carioci. În centrul terenului. având vârsta de peste 150 de ani.Se întreabă elevii cum se va lua o decizie în cazul în care dorinţa lor diferă de cea a prietenilor lor? . iar maşinile doreşte să le expună în aer liber. Înainte.Dilema stejarului monument al naturii” Domnul Pop Alexandru a devenit proprietarul unui teren din centrul oraşului..Elevii sunt rugaţi să reflecte asupra soluţiilor posibile.Consiliului”. în zona în care se află terenul.Grupuri de cetăţeni” vor prezenta soluţii diferite. să protejeze mediul. Stejarul va trebui să dispară. comunică decizia luată. sau că voi ruga pe cineva să decidă.Consiliul” se adună 5-10 minute pentru a lua decizia finală.au 20 minute timp de lucru. Vecinii nu doresc să taie stejarul. ei vor aşeza pe hârtie planul propus pentru rezolvarea situaţiei.. Domnul Pop este împotriva plantării pomilor în zona terenului său..probleme. care măsoară 42 m. prin implicarea publică. dacă după părerea lor se vor putea înţelege? . ... să respecte planul de urbanism. să nu planteze pomi în zona terenului său. .consiliul se reîntoarce. din fiecare grup se alege un reprezentant pentru a forma grupul . se anunţă că doi din grup vor prezenta timp de 2 minute soluţia găsită în faţa .vota” decizia finală. (de exemplu. Autoritatea adună informaţii legate de soluţii alternative şi consecinţele posibile şi implementează o anumită decizie. ceilalţi elaborează criteriile presupuse după care . În urma unei recente hotărâri a Consiliului local în zonă. la fiecare 6 m... . li se cere să fie atenţi ei vor simula acum un grup de cetăţeni. . În acest timp. Pentru a fi prezentat elevilor se realizează o fişă cu descrierea cazului. de obicei. iar . Etape ale desfăşurării: . A cerut aprobarea Consiliului local pentru a construi un mic oficiu. ar trebui plantaţi şapte copaci. doreşte să vândă maşini.se discută cu grupele: dacă sunt de acord cu decizia? De ce da? De ce nu? Ce criterii a ales Consiliul? Dacă ceilalţi sunt de acord cu aceste criterii? Ce ar fi modificat fiecare elev la procesul decizional? Au întâlnit situaţii similare în viaţă? Cum cred ei. sau că fac un compromis…sau alte păreri) . se poate trage la sorţi ce rol va adopta fiecare grupă. Domnul Pop posedă terenul. Acest grup se retrage şi se explică rolul lor: să asculte soluţia propusă de fiecare grup. ce alternative ar fi. . însă.când fiecare grup a prezentat soluţia propusă. . să taie stejarul. pentru modelul autoritar. . Grupul .Consiliului local”.Consiliul local” va . să respecte legile etc) .clasa se împarte în grupe de câte 4/5 elevi.după zece minute de lucru. deoarece frunzele şi ramurile ce cad ar periclita maşinile expuse în faţa oficiului de vânzări. ..

Acestor oameni le place spaţiul verde şi nu vor ca stejarul să fie tăiat. pentru a exersa deprinderile respective pe o treaptă superioară. .exerciţiu pentru antrenarea atenţiei: se pune o întrebare întregului grup. unii ar putea să se plictisească. cine să atenţioneze grupul asupra timpului scurs într-o anumită activitate. răspunde fiecare. Avantajul grupului restrâns (nu mai mult de cinci membri) este că.Verde” doreşte o întărire a hotărârii privind plantarea arborilor în centrul oraşului. Locuitorii terenurilor învecinate sunt impotriva afacerii cu maşini deoarece se tem de zgomote. Să nu le acordăm prea mult timp. este posibilă manifestarea individuală a fiecărui membru al grupului. Dacă deviază de la subiect. deosebiri. cine să noteze dacă e cazul. neavând curaj să vorbească. după criterii diferite. Exemple privind activităţile realizabile în grup: Se poate obţine în grup ceea ce se poate realiza cu o clasă întreagă sau cu un grup mai mare. apoi câte doi sau în grup? Se pune întrebarea.respectarea gradualităţii: exersarea anumitor deprinderi se poate realiza în mod gradat. pentru protecţia mediului. într-un grup mic. pe scurt. sau se poate lucra cu grupe formate pentru un anumit tip de activitate. Grupul . sarcina formulată este scrisă şi apare în faţa lor. La prezentarea listei în faţa întregii clase. trei sau mai multe persoane. Grupul local . de la o activitate la alta. . Activităţile în grup îndeamnă la participare. în faţa întregii clase (sau în faţa unui grup mai numeros). Cum se poate asigura posibilitatea de a se gândi singur fiecare.pregătirea de liste de către fiecare grup. de timpul şi locul în care aceste sarcini se cer a fi realizate (sala de clasă. vom înţelege activităţi realizate în grupuri mici..jurul oficiului de vânzării. mai întâi. se lucrează cu un număr minim posibil. fiecare vorbitor. . protejează stejarul ca monument al naturii şi se străduieşte din puteri să convingă Consiliul local să salveze această istorie vie. Urmează discuţia cu clasa întreagă. observăm cine lucrează şi cine stă deoparte.. să redacteze o scrisoare. cooperarea optimă se obţine lucrând nu cu mai mult de cinci membri. . . să formuleze o definiţie. apoi pe rând.uneori. ACTIVITĂŢI ÎN GRUP Prin activităţi în grup (sau munca în grup). urmând să-şi formuleze răspunsul propriu. Structura grupului poate varia. pentru ca şi rădăcinile acestuia să fie în siguranţă. cine să raporteze asupra activităţii. Numărul optim de membri depinde de caracterul sarcinii de îndeplinit.grupele pot fi de două. pentru a putea organiza timpul acordat. elevii pot învăţa unul de a altul şi anumite sarcini se repartizează în cadrul grupului. E bine dacă. încât. în trepte. în aşa fel. pentru ca să ştie exact ce au de făcut. Realizarea unor liste. cât timp au la dispoziţie. în cadrul grupului. să-i ajutăm la clarificarea anumitor sarcini. cât timp avem la dispoziţie.grupurile să cunoască exact ceea ce se solicită de la fiecare (exemplu. putem să lăsăm să decidă grupul cine să fie liderul. grupele pot fi solicitate să aleagă doar cel mai important element din lista realizată.RHODODENDRON”. repetă. Observarea grupului: este împortant ca în timpul activităţii să răspundem la întrebări. se retrag. având între doi şi şase participanţi. . stejarul . asemănări. se distribuie anumite roluri. putem comunica timpul disponibil până la terminarea sarcinii. Astfel. De obicei. Planificarea muncii în grupuri mici se realizează ştiind exact ce dorim să înfăptuim. învăţarea devine rezultatul cooperării membrilor grupului. Grupele pot fi puse în situaţia de a îndeplini o sarcină. răspunsul formulat de antevorbitor. . Sugestii pentru acest tip de activitate: . Formarea grupului rămâne la latitudinea persoanei care îndrumă activitatea. La un moment dat. se lasă să gândească în mod individual fiecare elev. ele îi îndeamnă la cooperare pe acei care. apoi fiecare va discuta cu cineva răspunsul. un articol sau să conceapă planul realizării unui experiment). de exemplu avantaje. îi reorientăm.să cunoască. cum vom putea valorifica munca grupurilor pentru întreaga clasă. după care să treacă la sarcina următoare. laborator sau pe teren). dezavantaje.monument al naturii şi terenul din jur.

este dotat într-un punct. Ungaria. pentru un spectru larg de grupuri ţintă. Germania. . este destinată unei bune orientări şi uşurează parcurgerea traseului. TRASEE DIDACTICE Traseele didactice. în acelaşi timp. informaţii. fiecare elev citeşte posterele. în general. subliniind ceva din munca fiecărui grup. iar durata parcurgerii lor variind.Prelucrarea muncii grupelor: la începutul muncii trebuie reflectat asupra modului de utilizare a rezultatelor muncii grupelor. care conţine informaţii generale. Modalităţi de prelucrare a rezultatelor: . TD oferă posibilitatea sensibilizării printr-o mai bună cunoaştere a unor zone. ale mediului natural sau realizat de om. În lipsa panourilor explicative. nebănuite. variază între 800 m şi 8 km. Aceste informaţii descriu zona în punctele în care deobicei este înfipt câte un jalon numerotat. sunt trasee marcate asemănător traseelor turistice. trasee tematice (TD) – nature trail. între 1 oră şi o zi întreagă (8-10 ore). În afara traselului educativ din Piatra Craiului.rezultatele se trec pe o coală de hârtie (de dimensiuni mari). care se identifică uşor în timpul parcurgerii traseului. care se poate considera punctul de acces al traseului. asemănătoare marcajelor turistice. cu un panou central. care oferă alături de facilitarea orientăriivizitatorilor sensibilizarea şi posibilitatea cunoaşterii specificului. pot oferi posibilitatea înţelegerii şi aprofundării conexiunilor cu problemele globale ale planetei pentru cei care-l parcurg. care se lipeşte pe tablă şi se prezintă celorlalte grupe. Caracteristici ale TD: . în experienţa educaţională din Anglia. respectiv parcurgerea traseelor didactice.concluziile se trec pe un poster. din punct de vedere al specificului natural sau al istoriei culturii. culturii. a valorilor culturii) în procesul educaţional privind mediul. în general de dimensiuni mai mari. se prelucrează cu întreaga clasă. sfaturi practice pentru vizitatori. TD au un rol deosebit în dezvoltarea „patriotismului local” al unei zone. organizaţiile nonguvernamentale. constituie o modalitate de integrare a valorilor mediului (a naturii dintr-o zonă dată. sentier didactique (în limba franceză). fotografii. tanösvény (în limba maghiară). oferit de parcurgerea acestora prin impresii. în afara efectului sentimental. naturlehrpfad. nature experience trail (în limba engleză). în afara marcajelor.pe traseu.un traseu didactic din ariile protejate de regulă. naturlebnispfad (în limba germană). majoritatea lor fiind administrate de organizaţii nonguvernamentale. uşor accesibile prin mijloace de transport. sunt cunoscute numeroase asemenea trasee. În cazul integrării traseului didactic în . . noi cunoştinţe legate de specificul zonei. Traseele didactice numite uneori şi trasee tematice. legat de surpriza descoperirii.existenţa marcajelor. texte explicative. . . 1999) Traseul didactic: zonă/teren dotat cu marcaje. educaţia pentru dezvoltare durabilă. Care sunt caracteristicile principale ale TD? Ce posibilităţi educaţionale oferă acestea? Cum sunt realizate aceste TD la faţa locului? Construirea. schiţe. Sunt realizate şi administrate de autorităţile locale. pentru explicarea elementelor caracteristice zonei se montează panouri pentru explicarea elementelor caracteristice zonei. numite şi trasee educative. identificarea valorilor. mai puţin cunoscute. prin contactul direct. valorilor mediului natural sau/şi a elementelor caracteristice istoriei. vizitatorul primeşte sub forma unei broşuri un text explicativ cu informaţii despre ceea ce poate cunoaşte prin parcurgerea traseului. apoi. a dezvoltării civilizaţiei umane din acea zonă. cât şi în cadrul activităţilor pe teren. naturleerphad (în limba olandeză). care oferă. Munca în grup se utilizează. al căror spectru de activităţi cuprinde protecţia mediului. companiile particulare sau de stat (sau în parteneriat). (Kiss. timpul aproximativ în care poate fi parcurs. a traseului tematic din Călimani azi. posterele se afişează în sală.o grupă discută concluziile cu un alt grup (necesită mai multe încăperi). atât la activităţi desfăşurate în clasă. Panourile pe parcursul traseului didactic oferă o viziune asupra elementelor specifice observabile pe teren. Lungimea traseelor didactice întâlnite. uneori. de obicei. în România. prin hărţi. harta întregului traseu.

formaţiuni geomorfologice. Traseele didactice care vor fi create de şcoli în cadrul proiectului actual. schimb de experienţă între grupele de elevi. . Portofoliul şcolii va conţine amănunte cu privire la conţinuturile şi strategiile didactice propuse pentru diverse grupe de clase sau pentru grupe de studiu din acea şcoală şi deja utilizate. identificarea de specii. în cadrul activităţilor de învăţare cu elevii şcolii. iar educaţia are un rol important. Caietele de lucru. . mersul pe jos. aceste elemente să fie prezentate în faţa clasei. societatea şi economia. notarea elevilor/studenţilor.să se informeze de la bătrânii satului despre legende existente legate de elementele portului popular. desene. relaţii de interdependenţă în cadrul sistemelor naturale. Teme cuprinse mai des în trasee didactice: . . obiectivele pe care doreşte să le atingă. De ce să construim trasee didactice? „Acest tip de activitate răspunde unui concept recent pentru realitatea educaţională românească. . fişele de lucru. . vieţuitoare.(EDD). Prin evaluare. privind cele observate. Aceste trei elemente trebuie menţinute în echilibru. fotografii ale unor elemente de port. mine. . figurând punctele-cheie ale zonei.elevii să înveţe cum să observe cu atenţie flora şi fauna locală. Prin dezvoltare durabilă se înţelege: „acea dezvoltare care asigură necesităţile prezentului. diferă de traseele clasice descrise.plante specifice. pe un carton sau pe panza de dimensiuni mari mari (de exemplu min 1 m x 1.să prezinte desene. pot servi şi pentru evaluarea progresului elevilor la parcurgerea traseului didactic. în marea majoritate a traseelor didactice. conceptul de educaţie pentru dezvoltare durabilă. elemente ale portului popular local.5 m). din Parcul Natural Apuseni.să trezească grija elevilor pentru zonele protejate. care facilitează modelarea unor activităţi educaţionale. nu înţelegem neapărat. ce reflectă gradul de implicare a acestora. . O asemenea activitate de învăţare ar solicita elevii să descrie individual. diferite tipuri de sol: . Alt exemplu. Temele menţionate. Aceste trasee locale constituie un cadru. intervenţia omului cu consecinţele ei şi altele. Un exemplu de activităţi realizabile propuse pentru activitatea: „Tradiţie şi actualitate în mediul rural”. Educaţia pentru dezvoltare durabilă (EDD) este un „concept dinamic care exprimă o nouă viziune a educaţiei ce tinde să permită oamenilor de toate . care cunoaşte specificul grupului. broşura poate fi realizată sub formă de caiet de lucru de către cadrul didactic. aceste teme sunt oferite în mod firesc de mediul existent în zona traseului didactic.să colecteze informaţii despre un element specific de exemplu: laleaua în portul popular local. ci sesizarea progresului prin realizarea unor produse ale activităților. lacuri.elemente hidrologice: izvoare. ceea ce nu este simplu. minereuri. realizarea de eseuri. bazându-se pe ghidul elaborat de cei ce administrează traseul didactic respectiv.să contribuie la un stil de viaţă sănătos. să identifice anumite specii locale. sunt îmbinate între ele. apoi. Traseele didactice care vor fi create de şcoli pot avea panouri asemănătoare celor din zonele protejate sau se poate realiza o hartă de dimensiuni mai mari. Cascada Valul Miresei. pot avea caracter interactiv. prin practicarea mişcării în aer liber.activitatea de educaţie privind mediul a unor clase sau grupuri de elevi. elaborate de cadrul didactic sau de autoritatea care administrează traseul didactic. în ideea sustenabilităţii zonelor montane utilizând strategii participative. fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a şi le satisface. Strategii propuse: observaţii directe pe teren. care se va realiza în şcoală pe un perete direct. în situaţii reale. pentru clasele 7-8 cu următoarele obiective: . unde se pot organiza şi desfăşura activităţi de învăţare crosscurriculare. . cursuri de apă.să realizeze un portofoliu despre motive florale în portul popular al diverselor zone din judeţ.” Definiţia evidenţiază cele trei componente ale dezvoltării durabile: mediul. . prezentarea celorlalte clase a celor constatate pe teren. să realizeze şi să prezinte eseuri scurte despre evenimentele la care oamenii locului îmbracă portul strămoşilor .valori ce prezintă importanţă din punct de vedere al istoriei culturii umane.legătura factorilor naturali în evoluţia sistemelor naturale. aşa cum. realizarea de fotografii. animale.

1.aspx?t=Scoli-participante&eID=97 2.aspx?t=Scoli-participante&eID=97 . monumente istorice. Repartizaţi sarcinile membrilor echipei şi planificaţi activităţile în timp 4. . pentru acest proiect pot fi: clădiri istorice cu valoare artistică. Paşi 1. muzee. catalogul punctelor cheie. aria limbă şi comunicare. activităţi urmăresc dezideratele dezvoltării durabile şi permit abordări pluridisciplinare şi transdisciplinare. jurnal colectiv. Conceptul EDD integrează trei componente ale dezvoltării durabile identificând principalele patru căi de realizare ale acesteia prin: .dezvoltarea cunoştinţelor şi sensibilităţii publicului. Camelia Pop. 3. model de traseu construit de autor.vârstele să-şi asume responsabilitatea în crearea şi trăirea unui viitor durabil” . filme documentare.”27 Ce este un traseu didactic? Traseul didactic se constituie într-un set de acţiuni şi activităţi realizate de elevi prin care aceştia descoperă elemente locale. estetică. sub coordonarea d-nei prof.promovarea şi îmbunătăţirea educaţiei. TIC. educaţie plastică. Construiţi programa portofoliului şi stabiliţi modalităţile de realizare a produselor din portofoliu. Exemplul 2 Tema: Strada mijloc de exprimare artisitică 27 http://www. evenimente (artistice. model de traseu pe http://www.herocluj. Promovarea educaţiei. Conceptul educaţiei pentru dezvoltare durabilă s-a definit prima dată în Agenda 21 capitol 36. chestionar de evaluare a activităţii.youtube.reorientarea educaţiei existente la toate nivelurile pentru a aborda dezvoltarea durabilă. pornind de la tema propusă în lucrarea „Plimbări interculturale pe srăzile europei” şi documentarul realizat de elevii Liceului Teoretic Mihai Eminescu.ro/Detaliu. cartea de onoare completată de invitaţii expoziţiei. case memoriale. biserici. istorice) locale devenite tradiţionale. http://www. monografii. din punct de vedere artistic şi istoric. pentru evidenţierea specificului Clujului. centre de cercetare. sociologie.ro/Detaliu. poze.youtube. Punctele cheie. pentru sprijinirea turismului local. pe hartă vor fi marcate punctele cheie identificate pe raza localităţii şi între acestea şi şcoala d-voastră.com/watch? v=orgl7NDOF4g&feature=related şi http://www. prezentări PPT. sensibilizarea publicului şi a instruirii. personalităţi ale zonei. geografie. caracteristic zonei şcolii. documente tip descriere. etc Discipline implicate: istorie. Realizaţi harta localităţii. Aceste acţiuni. clădiri. Portofoliul poate conţine: harta.com/watch?v=F4K8zladON8&feature=related Exemplul 1 Tema: Clujul-artă şi istorie Scop: realizarea unui instrument educaţional propriu.instruire. psihologie. culegere de legende şi povestiri locale referitoare la monumente. . chestionar de impresii ale membrilor echipei. traduceri ale textelor în limbi studiate în şcoală. sau internaţionale pornind de la o temă aleasă de grupul de elevi. . naţionale.herocluj. instituţii de învăţământ. Stabiliţi componenţa echipei şcolii 2. fotografii.

gândurile şi răspunsurile care au fost generate de experienţa (lectura unei povestiri. 2. Punctele de referinţă pentru activităţi sunt elemente ce ţin de stradă (despre stradă. cartea de onoare completată de invitaţii expoziţiei. educaţie civică.com 30 ***Curs formare de formatori.Descrierea a ceea ce s-a auzit şi trăit (lectura povestirii). dar şi a simţului critic. realizat şi trăit (jocul): Ce imagini sau scene vă amintiţi? Ce oameni. piramidei învăţării. Stabiliţi componenţa echipei şcolii 2. idei. Traseul didactic utilizează toate tipurile de activităţi din piramida învăţării. cf. îngirijoraţi în vreun moment al experienţei? Care a fost şi este dispoziţia voastră 28 29 ***Curs formare de formatori. Fundaţia Noi Orizonturi. însoţită de debrifing dobândeşte valenţele formative ale discuţiei în grup. educaţie muzicală. documente tip descriere. metodologia CDI. jocul) trăită. TIC. senzaţii tactile vă amintiţi? Ce alte elemente vă amintiţi? Care au fost momentele esenţiale ale acţiunii (din poveste. jurnal colectiv. poze. pp. Portofoliul poate conţine: extrase din literatură care vorbesc despre stradă. istorie. Jocurile însoţite de debrifing dobândesc valenţele aplicaţiilor. caracterisitc zonei de domiciliu.Scop: realizarea unui instrument educaţional propriu. istorie. cuvinte vi s-au întipărit în minte? Ce idei. monografii. la cea de implicare în învăţare.Exprimarea sentimentelor: cum v-a afectat această experienţă? Cum v-aţi simtit? Aţi fost surprinşi.5. cântece. de pe stradă-lucrări artisitice. psihologie.4. comentarii. Repartizaţi sarcinile membrilor echipei şi planificaţi activităţile în timp 4. aplicare. .29 Activitatea Rata reamintirii Ascultarea unei prelegeri. transfer. educaţie plastică.15-20 www.geoffpetty. chestionar de evaluare a activităţii. filme documentare. expuneri. Ce este debrifing-ul şi cum se realizează28 Debrifing-ul este procesul de reflecţie asupra experienţelor activităţii la care am participat. Fundaţia Noi Orizonturi. pentru evidenţierea formelor de manifestare artistică din trecut până în prezent. Construiţi programa portofoliului şi stabiliţi modalităţile de realizare a produselor din portofoliu. chestionar de impresii ale membrilor echipei. etc 3. fotografii. p. soluţii (a testa) Etapele debrifing-ului sunt: Reflectare 1. fotocopii ale unor tablouri. 5% Citirea informaţiilor 10% Urmărirea mesajelor audio-video 20% Demonstraţii 30% Discuţii în grup 50% Aplicaţii (learning by doing) 75% Învăţarea altor persoane/ 90% Utilizarea imediată a ceea ce s-a învăţat Atitudinea elevului receptarea informaţiilor idem idem idem aplică ce au învăţat idem idem Etapele în debrifing respectă definiţia „învăţarea este tranformarea experienţei în cunoştinţe utile” şi etapele învăţării prin experienţă a lui Kolb:30 experienţa concretă (a face). Paşi 1. Lectura povestirilor. prezentări PPT.4. oameni v-au atras atenţia şi de ce? Ce sunete. în vederea dezvoltării simţului artistic. sau joc)? Ce cuvinte aţi reţinut în mod special? Ce fapte v-au atras atenţia în mod special? 2. Discuţiile generate în grup au scopul de a clarifica reacţiile. interpretare/generalizare (a gândi). poezii.14. reflectare/observare (a simţi). evenimente cultural-artisitice tradiţionale şi din perioada proiectului) Discipline implicate: aria limbă şi comunicare. Utilizarea tehnicii debrifing-ului permite creşterea ratei reamintirii şi trecerea de la atitudinea de receptare.

Ed. Cultura complexităţii 2.formarea şi dezvoltarea structurilor de personalitate presupun relaţionarea şi interacţiunea dinamică individ-mediu.1.valorificarea maximală a potenţialului psihoindividual al personaei. de mecanisme psihice structurate într-un ansamblu unitar şi coerent (sistem) care-i conferă identitate psihoindividuală. . aflate în pemanentă evoluţie32 . Coordonate esenţiale ale dezvoltării optime : . persoana realizează cunoaşterea de sine concretizată în conceptul de SINE. .5.Concluzionare: Ce putem reţine din această experienţă? Ce este important de ţinut minte? Ce putem generaliza şi din ce perspectivă? Transfer 6. grupul? Aţi fost surprinşi/ supăraţi/ entuziasmaţi/ curioşi/ confuzi/ descurajaţi de ceva anume în această experienţă? Interpretare/generalizare 3. .Analiza experienţei şi a sentimentelor trăite: Ce am putea învăţa din această experienţă?Aţi mai avut astfel de experienţe în viaţă? V-a afectat modul de a privi lucrurile pe viitor. 31 32 Ion Al. . concretă) conduce la cristalizarea credinţei autoeficienţei şi a internalismului – factor care determină nivelul performanţelor în activitate.cauza schimbării evolutive. solicitând-o să răspundă provocărilor prin transformări adaptive şi creativ-inovative.stările de sănătate şi funcţionalitate optimă a persoanei sunt în strânsă legătură cu măsura în care aceasta achiziţionează cunoştinţe şi abilităţi care să-i permită adaptarea cu cucces la solicitările realităţii.mediul (fizic şi social) în care trăieşte persoana este în continuă schimbare.Acţiune-transfer: Care din concluzii le poţi utiliza în practica personală? Unde vei putea utiliza ceea ce s-a concluzionat? 2. .mediul existenţial al individului este un spaţiu de viaţă personalizat. între abordarea structurală şi cea dinamic-procesuală. 31 . fapt care o motivează să se dezvolte permanent. persoana realizează cunoaşterea şi relaţionarea cu mediul existenţial. Consiliere psihopedagogică. o constituie dezechilibrul funcţional a persoanei ca urmare a neconcordanţei dintre capacităţile acesteia şi cerinţele mediului. Polirom.2 Indicatori şi standarde ale optimizării dezvoltării umane . într-un cadru adecvat.5. Consiliere psihopedagogică.5.persoana dispune la un moment dat. Ed. o personalitate şi un Eu inconfundabile.cunoaşterea de sine adecvată (realistă. Poliromm. . 2. Dezvoltarea optimă a unei persoane – proces de autoactualizare a potenţialităţilor şi a capacităţilor Modelul optim de abordare a personalităţii umane. .funcţionalitatea cognitivă adecvată şi eficientă a pesoanei. Prin intermediul acestor mecanisme psihice. Un astfel de model realizează o sinteză integrativă între perspectiva psihologică (intrapersonală) şi cea psihosocială (relaţională. Ion Al.5. această experienţă? 5. interpersonală). Dumitru.1. .dezvoltarea armonioasă.1. persoana dobândeşte încredere în forţele proprii.sufletească? Cum a reacţionat cel de lîngă voi. 2008. 2008.Evaluarea experienţei: ce a fost bine şi ce a fost rău în această experienţă? Care a fost aspectul cel mai important din ea? Ce concluzii putem trage din această experienţă? 4. a dezvoltării personalităţii. Dumitru.în şi prin relaţionarea cu ceilalţi ( mediul social). .persoana dobândeşte prin învăţare. multidimensională a personalităţii. abilităţi necesare pentru a realiza performanţe ridicate. Potenţialului individual 2.1. devine optimistă şi are sentimentul autorealizării şi autoâmplinirii. a structurii şi dezvoltării ei este modelul structural-sistemic şi relaţional-dinamic.

5. . .lucrurilor. comportamental. afectiv. eşecul autocontrolului conduce la emoţii ratate care generează stări de angoasă. organizarea. teroare. . interesele şi aspiraţiile formabilului realizează pregătirea şi formarea personalităţii acestuia sub toate aspectele: cognitiv. Gestionarea pozitivă a acestor stări în sensul diminuării şi transformării lor în surse de potenţare a activităţii persoanei este un semn de inteligenţă emoţională. imaginaţia.la realizarea cunoaşterii participă: percepţia.focalizarea atenţiei pe probleme importante cu rezolvare posibilă .moduri de reprezentare şi de rezolvare a problemelor) care să ducă la cunoaşterea realităţii şi a cunoaşterii de sine. echilibrată. stres. emoţional şi comportamental toate integrate într-o construcţie armonioasă. .în limitele asigurării funcţionării adecvate a structurilor de personalitate -dimensiunea cognitivă – procesarea informaţiilor (scheme mentale. coerent şi consistent. cognitiv.dimensiunea biologică(fizică) . Potenţialul individual este polimorf caracterizat de un set de trasaturi cantitative şi calitative cum ar fi: -imagine de sine realistă şi autoevaluare conform cerinţelor . limbajul ca mecanisme psihice susţinute de atenţie. Dezvoltarea armonioasă a personalităţii Conceptualizarea acceptabilă a dezvoltării armonioase a personalităţii este dată de cele patru dimensiuni: . motivaţie şi afectivitate.fac aprecieri corecte a situaţiilor.abilităţile cognitive sunt un mod de structurare.manifestă entuziasm şi poftă de viaţă . . Şcola focazilazată pe nevoile. frică. panică. . în care cele patru aspecte se susţin reciproc. memoria.2 Concluzionând. anxietate. reguli şi norme dezirabile social şi asumate de individ. asigurând condiţiile unei dezvoltări armonioase. înţelegerea şi utilizarea informaţiilor despre lume şi despre sine.abilităţi de controlare a emoţiilor şi de canalizare a energiilor acestora pentru rezolvare cu succes a problemelor.4. spaimă. relaţionarea şi adaptarea flexibilă la cerinţele mediului. la nivel uman.dezvoltarea cognitivă plasată în contextul social marchează rolul relaţionării cu ceilalţi.dimensiunea comportamentală – evidenţiată de adecvarea actelor. a modurilor şi a stilului de gândire. etc. sub aspect biologic.cunoştinţe declarative şi procedurale. teamă. 2..1. nelinişte. .dimensiunea afectivă (emoţională).ataşament faţă de anumite valori .au sentimentul apartenenţei la o anumită comunitate .dezvoltarea cognitivă se referă la formarea unor capacităţi şi competenţe necesare gândirii şi cunoaşterii realităţii. comunicare. a modalităţilor de relaţionare interpersonală. a inteligenţei. precum şi a atitudinilor şi opţiunilor sale valorice la contexte situaţionale diverse.integrarea diverselor aspecte ale eului într-un concept de Sine unitar.1. întrajutorarea etc. optime a acestuia.practicarea unui stil de viaţă sănătos şi dobândirea de către persoană a unei stări generale de bine 2. materializarea dorinţelor şi a aspiraţiilor proprii.3. adaptabil la realitate. procesarea. cooperare.procesul creşterii şi maturizării . în funcţie de anumite principii.detaşare de anumite situaţii şi relaţii . gândirea.acceptare de sine şi acceptarea celor din jur realistă .simte nevoia unor experienţe de viaţă variate . reacţiilor personei. a cerativităţii.5.oamenilor . Dezvoltarea psihică adecvată şi eficientă a personei – funcţionarea mecanismelor cognitive ale persoanei . dezvoltarea optimă a personalităţii cuiva este rezultatul evoluţiei personei în cauză. construirea cunoaşterii.abilităţile capacităţile şi competenţele umane sunt implicate în achiziţionarea.

5.1. întreprinde acţiuni conforme cu un sistem propriu de valori. eventual.responsabilitatea personală – asumarea liberă a consecinţelor alegerilor şi a comportamentului adoptat într-o situaţie dată. . . Integrarea acestor dimensiuni într-un concept sintetic. autoevaluare după standarde personale autoimpuse. Didactică.Sinele cuvenit.utilizarea unor concepte cu valoare integratoare ridicată şi cu o forţă explicativă crescută Sinele – structură psihică relativ stabilă care se formează în ontogeneza individului. rezolvare constructivă a conflictelor. religios . etc.Sinele ideal – imaginea şi aprecierea de sine proiectate.1. negociere. . la un moment dat. . . . evaluarea. subiectul îşi creează oportunităţi pentru satisfacerea nevoilor personale.relaţii pozitive cu ceilalţi – încredere în oameni. Cunoaşterea sinelui(cunoaşterea de sine) include: . se teme.ceea ce persoana dispreţuieşte la ea însăşi.îşi pun în valoare creativitatea şi au simţul umorului 2. de care.5. persoana valorifică pozitiv experienţele. hotărâre.conceptul de sine (Self-concept). convingeri şi idealuri 2. curiozitate.1. Psihologie şcolară.apartenenţă la un grup social – împărtăşirea valorilor ecestuia şi acţiunea pentru atingerea unor scopuri comune la stanadardele stabilite împreună.înţelegerea structurii şi dinamicii personalităţii umane . . empatie.sens şi scop în viaţă – activitate direcţionată spre obiective de durată medie şi lungă.imaginea de sine (Self – image) . . 2006 . . al locului (statusului social).5..6. afectivitate. rasial.autonomie – independenţă. în prezent. 33 Andrei Cosmovici.5. . cum ar dori persoana să ştie în viitor.Sinele anxios – ceea ce persoana nu ar dori să se împlinească.Sinele real – felul în care ne percepem şi ne evaluăm în mod real. Componente ale stării de bine .asumarea unor norme şi valori dezirabile social – transpuse într-un sistem personal de credinţe. Caracteristici esenţiale ale funcţionării optime a personei într-o societate liberă şi democratică . rezistenţă la presiunile grupului.control – sentiment de competenţă şi de control personal în rezolvarea sarcinilor.acceptarea de sine – atitudine pozitivă faţă de sine.aprecierea. . . Bucureşti.manifestă toleranţe de ordin etnic. Ed. cu valoare explicativă crescută privind structura şi dinamica personalităţii este necesară şi benefică dezvoltării optime a personalităţii umane 2. percepţia şi evaluarea pozitivă a experienţelor trecute şi încedere în viitor.întreţin relaţii apropiate cu câţiva oameni speciali . sociabilitate.5. acceptarea calităţilor şi defectelor proprii. .Sinele dispreţuit . . are bucuria prezentului şi relevanţa viitorului convingerea că merită să te implici.capacitatea de a aveaea releţii interpersonale pozitive – abilităţi de cooperare.1 Conceptul de sine şi dezvoltarea optimă a personalităţii umane Conceptul de sine (Self) presupune: . în cadrul şi prin intermediul proceselor de socializare şi educaţie. stima de sine (Self – esteem) 33 Procesul realizării cunoaşterii de sine este însoţit de trăiri afective care-i conferă persoanei sentimentul valorii sale. Aspectele dimensiunilor Sinelui: . dorit – ceea ce crede persoana că ar tebui / că s-ar cuveni să devină.

2.1.5.să ofere oportunităţi diverse variate şi stimulative pentru angajamentul şi inplicare a elevilor (situaţii şi activităţi noi şi diverse. respingerea rutinei. creativitate.constituirea unui « Sine » coerent adaptat diverselor situaţii .comparaţia .analiza obiectelor sau a fenomenelor : separarea mintală a unor obiecte.integrarea diverselor aspecte şi dimensiuni ale EULUI .generalizarea: operaţia prin care extindem o relaţie stabilă între două obiecte sau fenomene 2. nevoia de provocări. nonconformism. stil de învăţare. pentru încurajarea şi stimularea învăţării 2. tocmai pentru că sunt speciali. 2.sinteza .5. personalizat. Mediu de învăţare favorabil dezvoltării optime a personalităţii umane Acest mediu trebuie să fie structurat astfel încât : . fenomene însuşiri. psihologice. elemente sau însuşiri . şi intriseci.5. mod de interacţionare cu semenii 35. Supradotaţii constituie un grup aparte. succesiune de operaţii care duc la dezvăluirea unor aspecte importante ale realităţii şi la rezolvarea anumitor probleme. materiale. sociale) necesare realizării învăţării eficiente şi durabile în scopul dezvoltării. izolarea pe plan mintal a unor aspecte sau relaţii esenţiale dintre fenomene .să furnizeze recompense materiale şi psihologice. Consiliera psihologică pentru dezvoltarea optimă a personalităţii umane – proces de învăţare focalizat pe individ.2. relaţii şi roluri noi. fenomene sau diferitele lor părţi. Elevul supradotat este acel subiect cu o capacitate intelectuală superioară mediei.legătură stabilită între obiecte. .. În concluzie dezvoltarea optimă a personalităţii umane presupune: . de evocarea unor fapte sau fenomene concrete. având ca element comun excepţionalitatea realizată prin combinarea fericită a unor capacităţi intelectuale şi aptitudini deosebite cu anumite trăsături de personalitate (în condiţiile unui mediu socio-familialcultural favorizant).4. flexibilitate. Operaţiile generale ale gândirii34 . autoeficienţă. analiză a esenţialului. sprijinită din când în când. pragmatici. Supradotarea este o manifestare umană deosebită. 34 Idem Ibidem 35 . percepţia schimbărior de sine pozitive.consiliere psihopedagogică – un mod de potenţare a dezvoltării optime a personalităţii umane (pentru a avea oameni eficienţi. Operaţii de ordin superior ale gândirii în procesul instructiv-educativ Gândirea – un proces de mare complexitate . peste 130). cu multiple faţete.1. optimişti şi încrezători în viitor .medii şi contexte de învăţare favorabile (oportunităţi/resurse/recompense) . idei şi valori . Ei trebuie consideraţi persoane cu nevoi speciale. Copiii supradotaţi nu constituie un grup populaţional omogen. părţi.abstractizarea:controversă imaginară. observându-se diferenţe cognitive atât la nivel cantitativ.stil de viaţă sănătos şi stare generală de bine . . valorifică abilităţi şi capacităţi în scopul dezvoltării personalităţii individuale. apropierea pe plan mintal a unor obiecte sau fenomene în scopul stabilirii de similitudini şi diferenţe între ele pe baza analizei şi sintezei .dezvoltare personală – deschidere la experienţe noi sentimentul valorizării propriului potenţial. extrinseci.4.5.4. capacitate de autoreflexie. care se diferenţiază prin caracteristicile de personalitate. (la nivel psihometric.care să conducă la dobândirea de abilităţi şi competenţe pentru succes.1. Nu se poate vorbi de un profil psihologic unic.fericiţi) 1 2.să conţină resursele (fizice.5. sănătoşi şi robuşti.moment iniţial al reflecţiei. cât şi calitativ.3. elemente .

o maturitate mai mare (percepţie şi memorie vizualǎ), dezvoltarea capacităţii metacognitive la o varstă timpurie (aproximativ 6 ani) şi intuiţie în rezolvarea problemelor, talent creativ şi motivaţie intrinsecă pentru învăţare, precocitate şi talent Cea mai completǎ definiţie a supradotǎrii a fost prezentatǎ în Raportul Maryland, propus de Comisia pentru Educaţie a Ministerului Educaţiei din Statele Unite (la Congresul pe tema educaţiei, 1971). Conform ei, copiii supradotaţi şi talentaţi sunt acei copii capabili de performanţe ridicate, care demonstreazǎ achiziţii şi /sau abilitǎţi potenţiale, precum: capacitate intelectuală generală, aptitudine academică specifică, gândire creativă sau productivă, capacitate de lider, arte vizuale şi reprezentative, capacitate psihomotorie. Educaţia copiilor supradotaţi nu este o educaţie elitistică, nu se adresează unui procent redus din educaţia şcolară, ci, prin programele de acumulare, accelerare şi îndrumare, sunt promovate, formate şi dezvoltate abilităţile naturale şi potenţialele tuturor categoriilor de copii. O alternativă educaţională poate şi trebuie să fie orientată către principii de dotare intelectuală, respectiv emancipare, şi nu manipulare. Declaraţia de la Lisabona respectă toate principiile enunţate şi exprimate clar de zeci de ani de sistemul de educaţie a copiilor supradotaţi. Educaţia copiilor supradotaţi nu vine în contradicţie, ci se suprapune şi respectă sistemul de învăţământ existent, însă se bazează pe un curriculum, programe şi metodologii de învăţământ şi practică ce pot îmbogăţi oferta grădiniţelor, şcolilor, liceelor şi universităţilor, la alegerea acestora. Aceşti copii necesită programe şi/sau servicii educative superioare celor care se găsesc, de regulă, în programa şcolară, în vederea realizǎrii contribuţiei lor faţǎ de sine şi faţǎ de societate. Este posibil ca aceşti copii capabili de realizări înalte să nu - şi fi demonstrat încă potenţialul printr-un randament înalt, de aceea este foarte importantǎ identificarea lor de cǎtre persoane calificate profesional. 2.5.4.1.2. Pentru elevii cu dizabilităţi cognitive pot fi utilizate interfeţe grafice, limba maternă ca modalitate de interacţiune, informaţie organizată,segmentată, modulată, limitată, care poate fi suplimentată la cerere. Pentru elevii cu deficienţe de vedere interfaţa poate permite creşterea fonturilor sau a contrastului, sau chiar sisteme de interacţiune în Braille sau în limbaj natural. Pentru elevii cu dificultăţi severe şi multiple de învăţare, lumea modelată oferă oportunitatea de a aplica variante şi a găsi soluţii posibile la diferite probleme într-un mediu controlat. Acest control este legat de un număr de opţiuni din care se alege informaţia pentru o decizie corectă, evidenţiindu-se şi efectele unei alegeri greşite. Pentru elevii cu dizabilităţi motorii, TIC promovează accesul fizic. Cel mai eficient mod de a folosi tehnologia priveşte dezvoltarea mobilităţii independente (elevul învaţă să folosească scaunul automat cu rotile descoperind autonomia personală de mişcare). Prin abordarea tematicã, curriculumul se organizeazã în jurul unor teme, lucru care implicã elevii într-o învãţare sistematică. Ei pot învăţa prin activităţi practice, în care au ocazia de a înţelege şi aplica ce au învăţat. Fiecare element este esenţial pentru o experienţă de învăţare reuşită. Când curriculumul se predã sub formã de teme integrate, elevilor li se oferã ocazia de a utiliza experienţe diverse pentru a învăţa şi acumula cunoştinţe. Aceeaşi temã este privitã din mai multe perspective, iar aceste perspective sunt articulate şi subsumate temei. Principiile si elementele strategice ce stau la baza legii protecţiei mediului de exemplu au la bază scopul asigurarii unei dezvoltari durabile a societăţii. Elevii motivaţi doar pe primele două principii au motivaţii comune cu aplicabilitate generală care recurge la decizii personale directe privind de exemplu: principiul precautiei in luarea deciziei sau principiul prevenirii riscurilor ecologice si a producerii daunelor. Elevii sunt orientaţi spre adoptarea unor politici concepte de mediu, armonizate cu programele de dezvoltare a societăţii. 2.5.5. Gândirea critică şi soluţionarea problemelor contextuale, reale

2.5.5.1. Gândirea critică este tipul de gândire care se structurează pe baza unei atente evaluări a premiselor şi dovezilor şi care formulează concluzii cât mai obiective luând în considerare toţi factorii pertinenţi şi utilizând toate procedeele logice valide (Carter, 1973). Capacitatea decizională în societăţile democratice este un proces la capătul căruia un grup ajunge la consens, prin discuţii, dezbateri şi analiză. Actul decizional ar trebui să reprezinte mai mult decât simpla acumulare a unor opinii exprimate. Opiniile trebuie confruntate în sfera publică şi toţi participanţii la discursul public trebuie să asculte cu atenţie argumentele fiecăruia. Pentru luarea unor decizii autentic democratice, nici un grup nu trebuie exclus (Lipset, 1995) Gândirea critică constă din procesul mental de analiză sau evaluare a informaţiei, mai ales afirmaţii sau propoziţii pretinse de unii oameni a fi adevărate. Ea duce la un proces de reflecţie asupra înţelesului acestor afirmaţii, examinând dovezile şi raţionamentul oferit şi judecând faptele. Învăţarea gândirii critice este eficientă dacă sunt respectate anumite condiţii: - crearea unor situaţii de învăţare şi alocarea timpului necesar - încurajarea formabililor să gândească independent, să speculeze, să reflecteze - acceptarea diversităţii de opinii şi idei - implicarea activă prin confruntare de idei, cooperare şi colaborare pentru găsirea soluţiilor adecvate - convingerea elevilor că nu vor fi ridiculizaţi pentru opiniile exprimate - încrederea în capacitatea fiecăruia de a gândi în mod critic - aprecierea pozitivă a gândirii critice. http://ro.wikipedia.org/wiki/Gandire critica36 A gândi critic înseamnă a fi curios, a pune întrebări, a căuta răspunsuri, a căuta cauze şi implicaţii, a găsi alternative la atitudini deja fixate, a adopta o poziţie pe baza unei întemeieri argumentate şi a analiza logic argumentele celorlalţi, a rezolva probleme privitoare la activitatea grupului. Gândirea critică este considerată un factor-cheie în învăţarea eficientă. Antrenarea acestui tip de gândire poate avea ca punct de plecare strategii bazate pe lectura activă, elaborarea raţionamentelor, formulare de întrebări, elaborare de texte diverse (fişe de lectură, comentarii, recenzii, referate, eseuri), folosirea de metode grafice. 2.5.5.2. Deprinderi de cercetare în gândirea critică37 - a observa înseamnă a vedea şi a remarca ceva/pe cineva; a privi pe cineva/ceva cu atenţie pentru a remarca diverse elemente. - a descrie înseamnă a defini o persoană/o situaţie. - a compara înseamnă a examina oamenii sau lucrurile, a le găsi un gen proxim şi o diferenţă specifică. - a identifica înseamnă a arăta sau demonstra cum este ceva/cineva; a recunoaşte ceva/pe cineva ca individualitate. - a asocia înseamnă a opera conexiuni mentale între persoane sau situaţii; a le conecta pe baza unei relaţii de co-ocurenţă sau de cauzalitate. - a infera înseamnă a formula o opinie pe baza informaţiei disponibile şi a evidenţei; a ajunge la o concluzie; a sugera indirect că o afirmaţie este adevărată. - a prezice înseamnă a anticipa un eveniment. - a solicita înseamnă a face o cerere oficială; a face ca o lege, normă, etc. să fie eficientă într-o situaţie dată; a folosi ceva deoarece este relevant sau potrivit; a utiliza ceva în practică.. 2.5.5.3. Lista comportamentelor observabile - indivizii ar trebui să: - descrie şi altora situaţia
36

http://ro.wikipedia.org/wiki/Gandire critica Oxford: Oxford University Press. Callahan, W. P. (1998). Critical thinking and decision making [On-line].

37

- verifice dacă ceilalţi dispun de toate informaţiile şi dacă au o gândire părtinitoare. - raporteze situaţia la convingerile altora. - folosească reacţiile emoţionale pentru a sublinia importanţa şi nu ca bază unică a comportamentului. - îşi pună întrebări asupra rezultatului. - imagineze mai multe moduri de acţiune şi să ia în considerare ce situaţii le-ar limita acţiunile. - gândească în colaborare diverse modalităţi de a proceda. - decidă care sunt cele mai bune soluţii.38 2.5.6. Învăţarea prin investigare, ciclul IBL şi predarea integrată 2.5.6.1.. Învăţarea prin investigare, ciclul IBL Utilizarea investigaţiei ca demers didactic favorizează: exersarea tehnicilor de muncă intelectuală şi metoda învăţării prin descoperire, coroborarea izvoarelor istorice şi interpretarea lor, cultivarea interesului pentru cercetare, învăţarea etapelor proiectării unei investigaţii istorice (Ghid de evaluare, 1996). Etapele parcurse de un demers investigativ includ: identificarea temei, formularea întrebărilor referitoare la domeniul de interes, stabilirea obiectivelor investigaţiei, identificarea surselor de informare, realizarea unui plan, colectarea informaţiilor/datelor, analiza şi prelucrarea informaţiilor, prezentarea rezultatelor. Procesul de învăţare parcurge mai multe faze succesive care debutează cu motivarea, continuă cu achiziţia/ asimilarea cunoştinţelor şi se finalizează cu demonstrarea performanţei. Ele relevă complexitatea învăţării, varietate produselor ei şi a gradelor de asimilare a noilor cunoştinţe. Faza de motivare îi oferă elevului imaginea a ceea ce învăţarea îi permite să realizeze. În acest scop sunt necesare următoarele activităţi ale educatorului: captarea atenţiei, provocarea curiozităţii, a unei atitudini de deschidere, prin prezentarea obiectivelor învăţării într-un context semnificativ pentru elev. La educabili ponderea automotivării creşte. Faza de achiziţie include reactualizarea cunoştinţelor anterioare necesare şi asimilarea noului conţinut, desfăşurate ca activităţi individuale şi sociale. Faza de performanţă corespunde verificării gradului în care s-a produs învăţarea la fiecare elev. Mecanismele învăţării şcolare implică 3 clase de operaţii, integrate în acţiuni didactice: - transfer clasic (utilizarea cunoştinţelor vechi în situaţii noi); - transfer analogic de la situaţia sursă (SS) la situaţia ţintă (SŢ) (descoperirea unor similitudini parţiale între vechile (SS) şi noile (SŢ) cunoştinţe); - formulare şi testare de ipoteze; - inducţie şi generalizare; - particularizare (asimilarea noului prin raportare la un exemplu cunoscut). Învăţarea bazată pe investigare (inquiry based learning) este procesul atent, direcţionat şi intenţionat de diagnosticare a problemelor, experimente cu evaluare detaliată, şi identificarea de alternative, formularea de ipoteze, căutarea de informaţii, construirea de modele, dezbaterea cu colegii, şi formularea de argumente coerente.39 În lucrarea Standarde Naţionale pentru Ştiinţa Educaţiei (National Science Education Standards - NSES), lansată de către Consiliul Naţional de Cercetare (NRC) în 1996, definiția învățării prin investigare este următoarea: “Învăţarea bazată pe investigare îşi are originea în diversele moduri în care cercetătorii studiază lumea naturală şi propun explicaţii pe baza dovezilor rezultate din munca lor. De asemenea, învăţarea prin investigare, se referă la activităţile tinerilor (copii, elevi,studenţi) în care aceştia îşi dezvoltă cunoaşterea şi înţelegerea ideilor ştiinţifice, a modului în care studiază oamenii de
38

Bernart, E. (2003), Metode şi tehnici de învăţare eficientă. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană Linn, Davis, & Bell, 2004; Internet Environments for Science Education, Lawrence Erlbaum Associates

39

similare cu cele evidenţiate în cazul experimentului. şi ipoteze. folosirea de instrumente pentru a colecta.1. punerea de intrebari. Învăţarea bazată pe investigare este o activitate complexă care implică realizarea de observaţii. dar ei. cum ar fi cele prezentate în figura 1 şi figura 2.5. 1996) de fapt se referă la modul în care oamenii de ştiinţă fac cercetări şi-l prezintă acest lucru ca pe un ciclu de învăţare prin investigare. propunerea de răspunsuri. 2009. ar trebui să dezvolte capacitatea de a realiza o cercetare/investigaţie ştiinţifică completă.” NSES (NRC. Elevii se vor angaja în anumite aspecte ale învăţării prin investigare pe măsură ce învaţă modul ştiinţific de cunoaştere a lumii naturale. Argumente pentru o predare bazată pe tema de cercetare 40 Bètapartners. analiza şi interpreta date. a learning route to inquiry investigations and modelling .3.2. care poate lua multe forme idealizate. revizuirea a ceea ce este deja cunoscut în lumina unor dovezi experimentale. de asemenea. cercetarea planificată. Aceast mod de învăţare necesită identificarea de ipoteze. Ciclul învăţării prin investigare (Inquiry based learning)40 5. comunicarea rezultatelor. examinarea cărţilor şi a altor surse de informaţii pentru a vedea ceea ce este deja cunoscut. utilizarea gândirii critice şi logice. explicaţii. şi nu în ultimul rând.ştiinţă. Formularea concluziilor Observarea Procesarea datelor colectate Întrebarea care inițiază cercetarea Experimentul Construcția teoriei care susține cercetarea Fig. şi luarea în considerare a unor explicaţii alternative.

oamenii de ştiinţă îşi reorganizează reprezentările asupra lumii în urma rezultatelor investigaţiei. comunicarea rezultatelor. prin intermediul acestui proces. investigaţia pare să fi e o metodă adecvată didacticii disciplinelor ştiinţifi ce. Demersul ştiinţific investigativ are însă similitudini frapante cu procesul de învăţare.2. oferind astfel o revizuire mai critică a probelor/dovezilor experimetale şi raţionamentul care stă la baza explicaţiilor. 13-16 43 NRC. 42 Llewellyn. Rămâne oare investigaţia un demers didactic valabil numai pentru învăţarea ştiinţelor? În cartea Cercetarea şi Standardele Naţionale de Ştiinţa Educaţie: Un ghid pentru predare şi învăţare43 rolul elevului în învăţarea bazată pe investigaţia ştiinţifică este rezumată în următoarea listă de esenţiale caracteristici de cercetare în clasă. angajându-i în căutarea răspunsurilor şi a explicaţiilor (ceea ce presupune colectarea şi analizarea informaţiilor. colectarea. Iată mai jos paşii propuşi în National Standards for Science Education. • formulează explicaţii pornind de la elemente de dovezi empirice/experimentale pentru a răspunde întrebărilor orientate ştiinţific şi. deprinderi şi atitudini specifi ce ştiinţelor. Inquire Within. propunerea răspunsurilor şi a explicaţiilor. prin aceea că propune un demers care conduce la formarea de concepte. pentru a construi noi cunoştinţe. 25 . 2002. p. elevii sunt puşi în situaţia reorganizării structurilor de gândire. • continuă cu relaţionarea rezultatelor cu cunoştiinţele din domeniu conducând la aprofundarea înţelegerii şi la asumarea de către elevi a propriei învăţări. modificarea şi respingerea unor explicaţii). elevii: • sunt antrenaţi de întrebări la care se pretează la investigarea empirică. cu accent pe dovezi empirice/ experimentale ca bază pentru explicaţii despre cum funcţionează lumea naturală. examinarea surselor de informare. • se finalizează cu folosirea noii perspective dobândite pentru a aborda noi probleme şi a testa şi dezvolta explicaţiile obţinute pentru alte fenomene de interes. În acelaşi mod. investigaţia ca demers didactic41: • se centrează pe o întrebare/ problemă/ fenomen. şi pot conduce la colectarea şi utilizarea datelor pentru a dezvolta explicaţii pentru fenomene ştiinţifice. proiectarea investigaţiei. La fel ca în ştiinţe. p. formulare de întrebări. avansarea de predicţii. crearea. Altă reprezentare a ciclului de învăţare prin investigare în 6 etape42 În consecinţă. 41 Etapele investigaţiei variază după diferiţi autori.Investigaţia este fundamentală pentru cercetarea ştiinţifică. prin aceasta. • comunica explicaţiile lor. Fig 5. The National Academies Press. 2000. Din această perspectivă. analizarea şi interpretarea informaţiilor. • acordă prioritate dovezilor. • începe cu ceea ce elevii ştiu. 1996: observare.

• Recunoaşte diversitatea elevului şi încurajează toţi elevii să participe în totalitate în procesul învăţării.3. Imaginaţi-vă că sunteţi un critic de film şi scrieţi o cronică a fimului Scufiţa Roşie asa cum ar fi pus în scenă de unul dintre aceştia.4. Dacă greutatea unui corp în condiţii de imponderabilitate devine zero. reprezentând tot atâtea indicii legate de subiect: indiciii asupra conţinutului. Cadrul didactic ghidează şi facilitează învăţarea. ÎNTREBĂRI DEDUCTIVE Aceste întrebări solicită elevilor să meregă dincolo de informaţiile disponibile. cunoştinţelor şi nivelului de înţelegere şi de experienţă anterioară al elevilor. • Colaborează cu colegii de la alte discipline şi niveluri de studiu. • Provoacă eelevii să accepte şi să-şi împartă responsabilitatea în beneficial propriei învăţări. Inquiry and the National Science Education Standards: A Guide for Teaching and Learning. întrebările de interpretare le propun să înţeleagă consecinţa informaţiilor sau ideilor. Departe de a lăsa elevii lor adânciţi în conţinuturi teoretice de dansuri. şi Kurosawa. Prin chestionare atentă şi discutarea sistematică elevii pot identifica o suuită de elemente. B. sau ficţiune. Profesorul precizeză "În acest semestru aţi studiat trei regizori: Fellini. ÎNTREBĂRI DE INTERPRETARE. Pentru a determina elevii să treacă dincolo de aspecte factuale le cerem să identifice aceste indicii şi discutăm ce deducţii sunt justificate. profesorul întreabă: Ce ştim privind acaestă fotografie?. Întrebările – esenţa iniţierii oricărei investigaţii ştiinţifice Dennie Palmer Wolf44. totodată. 44 Dennie Palmer Wolf. Dimensiunile rolului cadrului didactic în predarea bazată pe tema de cercetare O viziune asupra celor şase dimensiuni ale rolului cadrului didactic în predarea bazată pe cercetare/investigaţie ştiinţifică rezultă din următoarele45: A. ne-am adunat dovezi despre o lume de poveste. tehnicilor folosite.3. sugerează că există patru categorii mari de întrebări: întrebări deductive. ce putem spune despre masa sa?. Dacă întrebările deductive şi de interpretare solicită unui elev să vadă în profunzime. publicată de Academic Connections in 1987 45 NRC. • Selectează conţinutul. 2000. p. • Focalizează şi sprijină cercetarea înteracţionând cu elevii. cerându-i acestuia să-şi folosească cunoștințele în situaţii noi. priceperea autorului de a folosi cuvântul scris.5. 22-23 . Cadrul didactic planifică un o unitate de învăţare bazată pe învăţarea prin cercetare pentru elevii săi. Dar putem aprecia că nu în mod exclusiv. întrebări de interpretare. De exemplu aflat în situaţia de a a stimula spiritul de observaţie al elevilor ăn legătură cu informaţia extrasă de aceştia dintr-o footgrafie. întrebările de transfer produc o extensie în gândire. 5. THE ART OF QUESTIONING. ÎNTREBĂRI DE TRANSFER. piese de teatru. Hitchcock. Când citim un roman. mesajului transmis de fotograf. • Selectează strategiile de predare şi evaluare ce vor sprijini dezvoltarea înţelegerii elevilor şi dezvoltă o comunitate de învăţare." ÎNTREBĂRI DESPRE IPOTEZE. toate în intenţia de a anticipa ceea ce s-ar putea întâmpla în capitolul următor. • Orchestrează dialogul dintre elevi în formularea argumentelor/ideilor ştiinţifice. Dacă întrebările deductive solicită elevilor să găsesască informaţii lipsă. The National Academies Press. Sunt cele bazate pe ceea ce poate fi anticipat şi testat aparţin cu precădere ştiinţelor. • Joacă rolul de model de caracter de cercetător prin evidenţierea curiozităţii. stilul autorului. profesori calificaţi sonda pentru previziuni ca o modalitate de a face elevii activ conştienţi de aşteptările lor. îl adaptează şi proiectează curriculum astfel încât să corespundă intereselor.3. etc. deschiderii faţă de noi idei şi date şi prin scepticism. întrebări de transfer şi întrebări despre ipoteze.

3-11 . • Participă decisional la alocarea de timp şi resurse pentru aceste programe. Cadrul didactic participă activ la continuarea planificării şi dezvoltării programelor de promovare a metodei cercetării în şcoală la diferite discipline. • Structurează timpul disponibil astfel încât elevul să fie capabil să se angajeze într-o investigaţie extinsă. • Modelează şi accentueză abilităţile. • Prezintă şi solicită respect tuturor elevilor pentru diverse idei. Cadrul didactic dezvoltă comunităţi de învăţare ce reflectează asupra rigorii intelectuale a investigaţiei ştiinţifice şi atitudini şi valori sociale favorabile învăţării prin această metodă. medii şi resurse tehnologice. D. • Identifică resursele externe şcolii şi face disonibile şi accesibile elevului instrumente ştiinţifice. materiale. Levels of Inquiry: Hierarchies of pedagogical practices and inquiry processes. • Creează un cadru pentru activitatea elevului care este flexibil şi adecvat investigaţiei ştiinţifice. Gradul de aprofundare corelat cu nivelul competenţelor Literatura de specialitate evocă următoarea ierarhie a competenţelor relativ de aprofundare a proceselor intelectuale care se produc investigaţiei ştiinţifice46: Competen e Competenţ de bază Competenţe Competenţe Competenţe ţ rudimentare integrate Observarea Identificarea Identificarea Colectarea şi variabilelor problemelor de înregistrarea datelor Construirea unui investigat Formularea de tabel de date Proiectarea şi concluzii Construirea unui coordonarea Comunicarea grafic ştiinţifică a Clasificarea Descrierea investigaţiei rezultatelor dependenţelor dintre Utilizarea Măsurarea diferitelor variabile tehnologiei li mărimi Achiziţia şi matematicii în timpul Luarea deciziiilor – porcesarea datelor investigaţiei nivel rudimentar Analizarea Generarea Explicarea investigaţiilor principliilor prin 46 care se bazează pe gradul prin metoda cercetprii / Competenţe ţ avansate Rezolvarea de probleme compelxe din lumea reală Sintetizarea unor explicaţii ipotetice complexe Stabilirea de legi empirice pe baza probelor şi logicii Analizarea şi evaluarea argumentelor ştiinţifice Wenning. • Cultivă colaborarea dintre elevi. • Reflectează asupra şi îmbunătăţeşte practica predării. • Planifică şi dezvoltă programe de promovare a metodei cercetărrii ca metodă activă de instruire la orice disciplină. Cadrul didactic se angajează în realizarea unei evaluări asupra predării dar şi învăţării elevilor. • Ghidează elevii în autoevaluare. E.C.3. F.5. 2(3). • Determină elevii să aibă o voce semnificativă în decizia asupra conţinutului şi contextului muncii lor şi solicită elevilor să-şi asume responsabilitatea pentru învăţarea tuturor membrilor comunităţii. 2005. spaţiu. • Implică elevii în proiectarea mediului învăţării. 5. Carl. atitudinile şi valorile cercetării. abilităţi şi experienţe. Cadrul didactic proiectează şi coordonează mediul de învăţare ce asigură elevului timp. • Utilizează multiple metode şi colectează sistematic date despre înţelegerea şi abilităţile elevilor. Journal of Physics Teacher Education Online. • Participă deplin la planificarea şi implementarea dezvoltării profesionale personale şi în echipă prin intermediul unor astfel de programe. resurse necesare pentru învăţare.

5 Utilizarea şi asi’gurarea preciziei în colactarea datelor 3. diferenţa specifică) 4. simetria. poziţia sa. mişcarea.4 Utilizarea abilităţilor matematice la analiya şi interpretarea datelor 5.2 Măsurarea folosind unităţi de măsură standardizate 3. variabilelor dependente.3 Identificarea de modele şi relaţii ăntre variabile din datele colectate 4.1 Proiectarea investigaţiei ştiinţifice pentru a testa o ipoteză 2.2 Reformularea întrebărilor greşite 1.6 Efectuarea de teste multiple 3.3 Compararea. şi a variabilelor ce necesită verificare 2.6 Descrierea unui obiect în relaţie cu alt obiect (ex.2 Identificarea variabilelor independente.2 Construirea şi utilizarea reprezentăriilor grafice 4.4 Cosnstruirea şi/sau utilizarea sistemelor de clasificare 3.Intuirea Scăzut Definirea variabilelor procesul de inducţie dpdv operaţional Comunicarea şi Poriectarea pregătirea unui investigaţiilor argument ştiinţific Experimentarea Formularea ipotezelor Luarea deciziilor – nivel de bază Dezvoltarea modelelor Evaluarea variabilelor ←Gradul de aprofundare→ → Construirea demersului logic Generarea predicţiilor prin procesul de deducţie Investigaţie ipotetică Ridicat 5.3 Utilizarea datelor colecatte pentru a face deducţii şi/sau anticipa tendinţe .1 Observaţii diferenţiate prin deducţie 5.1 Explicaţii diferenţiate pentru descriere )genul proxim. Identificarea întrebărilor pentru investigaţia ştiinţifică 1. dispunerea în spaţiu sau forma) 4.1 Identificarea întrebărilor test 1.3 Definirea operaţională a variabilelor bazate pe caracteristici observabile 2. direcţia.1 Colectarea datelor prin folosirea de instrumente şi tehnici adecvate 3.4 Identificarea defectelor în proiectarea investigaţiei ştiinţifice 2.6. Uilizarea de instrumente şi tehnici de colectare a datelor 3.5 Utilizarea de proceduri sigure 2.2 Propunerea unie explicaţii bazate pe observaţie 5.3. Analizarea şi descrierea datelor 4. gruparea altor obiecte pe baza caracteristicilor 3. Proiectarea investigaţiei ştiinţifice 2. Exlicarea rezultatelor şi formularea concluziilor 5.3 Formularea ipotezelor 2. Descriptori specifici pentru investigaţia ştiinţifică clasele 5-8 Conform Standardului naţional pentru Educaţie descriptorii specifici pentru investigaţia ştiinţiifcă pentru clasele 5-8 în SUA sunt următorii: 1.

• manifestă curiozitate şi observă • este pregătit pentru întrebări deliberat. Elevii pun întrebări. neaşteptate sau sugestii venite din • explorează în jur. • pun întrebări (verbal sau prin acţiuni). în cooperare cu profesorul şi cunoştinţele şi stilurile de gândire colegii. privind şi 47 Joe Exline "Inquiry-Based Science. Comunicarea Procedurilor ştiinţifice şi explicaţiilor 7.5. martie. aplicabile.3 Comunicarea cunoştinţelor provenite dintr-o cercetare orală şi prin rapoarte scrise cuprinzând scheme. Ce fac elevul / profesorul în cadrul unităţii de învăţare bazată pe proiectul de cercetare47 Următoarea listă descrie comparativ rolul îndeplinit de fiecare membru al acestui parteneriat elev-profesor în cadrul activităţilor proiectate a se desfăşura prin metoda proiectului de cercetare: Elevii se percep pe sine ca fiind cei Profesorul reflectează asupra scopului care învaţă în cadrul unui process de şi proiectează activitatea de învăţare învăţare bazată pe proiectul de cercetare • sunt nerăbdatori să înveţe. partea elevului.4 Formularea unei explicaţii logice despre relaţiile cauză-efect în datele dintr-un experiment 6. procesul învăţării. • utilizează întrebări ce conduc la activităţi ce generează alte întrebări sau idei. materiale • discută unii cu alţii şi cu şi resurse pentru o activă profesorul despre observaţii şi implicare a E. demonstrează • cunoaşte şi planifică modalităţi de dorinţa de a modifica ideile şi îşi încurajare şi antrenare a elevului asuma riscuri calculate.2 Utlizarea probelor şi observaţiilor pentru explicarea şi comunicareab rezultatelor 7. Recunoaşterea explicaţiilor alternative şi a ipotezelor de lucru 6. selectând şi utilizând materialelel • pregăteşte mediul învăţării cu de care au nevoie.aprilie 1995.2 Identificarea raţionamentelor defectuoase nesusţinute de date 7. diagrame sau grafice după cum este cazul 5. corespunzător • se asigură că învăţarea la nivelul Elevii acceptă o "invitaţie de a învăţa" întregului grup este concentrată şi de bună voie se angajează într-un asupra rezultatelor relevante şi proces de explorare. What Does It Look Like?" publicat în CONNECT MAGAZINE. propun explicaţii şi folosesc observaţiile.1 Considerea explicaţiilor alternative 6. şi pentru a-i creşte responsabilitatea afişează un scepticism pentru faţă de învăţare. căutând.3. • încearcă să-şi testeze propriile idei. .7. de învăţare. • caută să colaboreze şi să lucreze • cunoaşte deprinderile necesare. • planifică modalităţi prin care • demonstrează că doersc să afle şi fiecare elev va fi implicat activ în să experimenteze mai mult. instrumente de învăţare. • observă critic.1 Comunicarea experimentală a metodelor de cercetare şi/sau procedurilor de lucru 7. pun întrebări. necesare pentru învăţarea bayată • sunt mai încrezători în procesul pe cercetare.

5. • proiectează moduri de a-şi testa ideile. rapoarte. evaluarea. • îşi exprimă ideile într+o varietate de moduri. Ei de asemenea susţin dezvoltarea abilităţilor şi modelează şi cultivă dezvoltarea de stiluri de gândire • Acceptă că predarea este de asemenea un proces în învăţare.ascultând. and peers. • Folosesc indicatori pentru apreciarea propriei munci • Recunosc şi raportează propriile puncte tari şi puncte slabe • Reflectează asupra propriei învăţări împreună cu profesorul sau cu colegii săi • Profesorul facilitează învăţarea clasei de elevi. and write about learning activities with parents. . 2. grafice şamd They listen. fără sa aştepte. • Pune întrebări.2. confirmare sau infirmare a ideilor • desfăşoară activităţi de: utilizarea materialelor. detectează secvenţe şi evenimente. valorifică şi formulează întrebări ca parte importantă a învăţării. observarea. elevii ajung la concluzii generale.6. aplică competenţelee de procesare a informaţiei şi îşi dezvoltă propriul set de reguli primare adecvate disciplinei Elevii apreciază critic propriile practici de învăţare. caută efectiv cauzele şi ghidează corespunzător elevul. • Pune des întrebări de tipul: De ce? Cum îţi dai seama? şi Care este dovada? • Face evaluarea elevului parte integrantă a facilitării procesului de învăţare. • Este în mod constant în alertă faţă de barierele în învăţare şi ghidează elevul atuci când este necesar. notează modificările şi detectează deosebiri şi asemănări Elevii comunică folosind o varietate de metode. încurajează gândirea divergentă ce conduce la mai multe întrebări. extindere. incluzând jurnale. teacher. scheme. • Planurile de facilitare zilnice. Pe baza unor fapte particulare . • fac conexiuni cu ideile anterioare. întotdeauna. lunare şi anuale ale profesorului se concetrază pe cuprinderea conţinutului învăţării într-un cadru conceptual. • utilizează limbajul învăţării. • Valorizeză şi încurajează răspunsurile şi când aceste răspunsurile evidenţiază concepţii greşite. Elevii planifică şi se implică activ în activităţile de învăţare. speak. Descoperirea inductivă se bazează pe raţionamentul inductiv în care gândirea progresează de la singular la particular spre general. săptămânale. şi înregistrarea informaţiei • sortează innformaţia şi decid ce este important • observă detaliile. să i se spună ceea ce are de făcut • planifică moduri de verificare.

Elevul porneşte de la cazuri generale.3. ca atare. se conchide la asemănarea probabilă a altor note ale acestora sau a obiectelor însele. definiţii. în învăţământ. 2000. când apar noi discipline care se adaugă celor deja existente. Potolea. se dovedeşte a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a ştiinţei cu societatea. Predarea integrată cunoaşte o extensie relativ rapidă. Polirom. Integrarea conţinuturilor vizează stabilirea de relaţii strânse. Vlăsceanu).5. tendinţei de diferenţiere încearcă să i se opună tendinţa de integrare. Iaşi. integrare pluridisciplinară. – Pedagogie.6. 49 Păun. E. Cristea. 201). valori aparţinând disciplinelor şcolare distincte (cu următoarele posibilităţi: integrare intradisciplinară.1 . cultura. principii pentru a ajunge la judecăţi particulare 48 2. integrare multidisciplinară. în care de la adevăruri generale. Descoperirea prin analogie se bazează pe raţionamentul analogic în care mişcarea logică are loc de la adevăruri cu un anumit grad de generalitate. 1994. Din perspectiva celui care învaţă. abilităţi.5. 2. gândirea se mişcă spre adevăruri mai puţin generale sau particulare.Transversalitatea competenţelor cheie M2. Explozia informaţională conduce nu numai la creşterea cantitativă a cunoştinţelor. D.1 Modalităţi de determinare a abilităţilor necesare în vederea ocupării unui loc de muncă Competenţe solicitate de angajatori Scop: • Cunoaşterea abilităţilor solicitate de angajatori Obiective: 48 S. Ele permit examinarea unor caracteristici asemănătoare ale altui obiect cunoscut şi.4. precum: concepte. reguli. . În locul coincidenţelor dintre obiectul de învăţământ şi disciplina ştiinţifică. în virtutea asemănării a două obiecte sau a unor note a lor.PROIECTAREA ŞI IMPLEMENTAREA CURRICULUM-ULUI CENTRAT PE COMPETENŢE M2. când cunoaşterea umană se află într-un proces continuu de diferenţiere. se optează pentru “câmpuri cognitive integrate” care transced graniţele dintre discipline (L.Descoperirea deductivă se bazează pe raţionamentul deductiv. integrare transdisciplinară) toate organizate şi predate cu conţinuturi intradisciplinare pe axele curriculumuliu naţional FIŞE DE LUCRU MODUL 2.58. tehnologia. ci şi la esenţializare. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. convergenţe între elemente. capacităţilor sau aptitudinilor ((Grande Dictionnaire de la Psychologie. învăţarea constituie o modalitate de achiziţie a cunoştinţelor. 2002. pp. Descoperirea prin analogie sau transductivă se foloseşte în special la clasificarea unei noţiuni noi cu ajutorul noţiunilor deja cunoscute de către elevi. În raţionamentul analogic.1. la integrare. Ed. face posibilă stabilirea unor concluzii referitoare la primul obiect. Descoperirea prin analogie nu este o metodă de demonstraţie riguroasă deoarece concluziile se bazează pe asemănarea parţială a fenomenlor. integrare interdisciplinară. în primul rând datorită faptului că răspunde unor preocupări privind natura ştiinţei. Predarea integrată49 În societatea de astăzi.6. Dicţionar de pedagogie. p.

găsirea unui loc de muncă este destul de anevoioasă. Subliniaţi abilităţile care pot fi transferate în cazul în care angajatul şi-ar schimba locul de muncă. din punctul de vedere al întreprinzătorului.2 Formaţi un grup de 5 persoane. Abordarea inter/multi/transdisciplinară a învăţării Scop: Obiective: • Identificarea abilităţilor pe care le pot dobândi elevii prin utilizarea proiectului • Justificarea beneficiilor pe care le are folosirea proiectului pentru elevi Sarcina de lucru 3-Fişa nr. Sarcina de lucru 1 –Fişa nr. Prezentaţi soluţiile grupului. Utilizaţi brainstorming-ul în grup pentru a identifica cât mai multe abilităţi pe care trebuie să le dobândească un elev în vederea ocupării unui loc de muncă (notaţi abilităţile pe foaia de flipchart). Aveţi în vedere faptul că o persoană nu va avea aceeaşi slujbă toată viaţa şi că va avea nevoie de abilităţi transferabile. 1. care trebuie să facă tranziţia de la şcoală la locul de muncă.Puteţi utiliza suportul de curs şi fişele de documentare de la anexe şi puteţi accesa www. 2. Pentru aceasta elaboraţi o listă de minim 5 obiective folosind regula SMART de exprimare a lor.1.3 Formaţi grupuri de 5 persoane. Această competenţă trebuie atinsă treptat.1. 4. 3.Pornind de la listele prezentate în activitatea anterioară alegeţi o competenţă. . un reprezentant) M2.2 Formularea SMART a competenţelor Scop: • Formularea SMART a competenţelor specifice ariilor curriculare Obiective: • Identificarea de indicatori de cuantificare cantitativă sau calitativă pentru formularea SMART a competenţelor • Întocmirea unei liste de 5 competenţe formulate SMART specifice unui domeniu Sarcina de lucru 2-Fişa nr.1 Formaţi grupuri de 5 persoane. 1.1. Ierarhizaţi abilităţile în ordinea importanţei lor.• • • • De a discuta despre abilităţi şi deprinderi solicitate de angajatori De a stabili care dintre abilităţile solicitate de angajatori sunt prioritare De a oferi o justificare pentru formarea de abilităţi transferabile De a pune în valoare rolul şi importanţa competenţelor specifice fiecărei discipline Scenariu: În condiţiile concurenţiale de astăzi. Enumeraţi abilităţi pe care doreşte un angajator să le aibă un tânăr.1.3.o*net 5.1. M2. Prezentaţi soluţiile grupului (foaie fipchart.

un reprezentant) Sarcina de lucru 4-Fişa nr. Puteţi utiliza suportul de curs şi fişele de documentare de la anexe.2. iar ideile cele mai valoroase sunt înregistrate pe flipchart. indicând pentru fiecare din ele competenţele pe care le pot dezvolta.” 2. un reprezentant) GRUPUL 4 Utilizaţi brainsotrming-ul în grup pentru a construi minim 5 idei de proiecte. 1. Prezentaţi soluţiile grupului (foaie flipchart. un grup de elevi de liceu scrie un scenariu original de teatru pe tema unui conflict apărut între colegi pe fondul consumului de alcool la o petrecere la care au participat împreună intr-un club.1.Utilizaţi branstorming-ul pentru -a identifica elementele de interdisciplinaritate ale activităţii descrisă în text -a identifica competenţele cheie ce se pot dabândi prin activitatea descrisă în text 3. “Sub îndrumarea unui profesor. Prezentaţi soluţiile grupului (foaie flipchart. Puteţi utiliza suportul de curs şi fişele de documentare de la anexe.Prezentaţi soluţiile grupului (foaie flipchart. Prezentaţi soluţiile grupului (foaie flipchart. un reprezentant) GRUPUL 2 Utilizaţi brainstorming-ul în grup pentru a identifica consecinţele pozitive ale folosirii proiectelor în procesul de învăţare.Proiectarea unităţii de învăţare (PUI) centrată pe nevoile de învăţare ale elevilor M2. Spectacolul este însoţit de o dezbatere pe tema conflictelor şi violentei între tineri pe fondul consumului de alcool. Puteţi utiliza suportul de curs şi fişele de documentare de la anexe. Moderarea dezbaterii este condusă de către un elev. părinţi şi profesori. un reprezentant) M2. Puteţi utiliza suportul de curs şi fişele de documentare de la anexe.2 . Prezentaţi o listă cu cel puţin 5 asemenea abilităţi.GRUPUL 1 Utilizaţi brainstorming-ul în grup pentru a determina ce abilităţi pot să dobîndească elevii. Prezentaţi soluţiile grupului (foaie flipchart.4 Formaţi grupuri de 5 persoane.1 Elaborarea unui instrument de identificare a nevoilor de învăţare ale elevilor pentru o temă/ un subiect ales de cursant Scop: Cunoaşterea factorilor care stau la baza motivaţiei învăţării Obiective: • Identificarea motivelor care îi determină pe elevi să înveţe din perspectiva profesorului • Identificarea motivelor care îi determină pe elevi să înveţe din perspectiva părinţilor • Identificarea motivelor care îi determină pe elevi să înveţe din perspectiva elevilor .Lecturaţi textul. un reprezentant) GRUPUL 3 Utilizaţi brainstorming-ul în grup pentru a identifica limitele şi dificultăţile învăţării prin proiecte. utilizând ca şi metodă de învăţare Proiectul. dezbatere organizată împreună cu spectatorii: colegii din liceu. Elevii pun spectacolul de teatru în scenă cu o introducere muzical-coregrafică originală prin care exprimă tema spectacolului după care urmează piesa de teatru propriu-zisă.

privind factorii motivatori ai învăţării. de activităţi de învăţare diferenţiate.2.3. cînd prezentaţi.Fişa nr. un reprezentant) M.3 Formaţi grupe de câte 4 persoane care predau aceeaşi disciplină sau arie curriculară . oral. M2. Utilizaţi brainstorming-ul şi „Ştiu.Sarcina de lucru 1.Fişa nr.2. rezolvarea. Vreau să ştiu. din perspectiva profesorilor. pentru două grupuri de elevi: unul cu grad scăzut al motivaţiei şi unul cu nivel ridicat de motivaţie Scop: Abordarea demersului diferenţiat în procesul didactic Obiective: • Identificarea de activităţi de învăţare care determină învăţarea la elevi • Identificarea de metode şi de instrumente de evaluare diferenţiate Sarcina de lucru nr.2. Realizarea unui proiect de lecţie centrat pe specificul TIM.2. privind factorii motivatori ai învăţării.(foaie flipchart. Justificaţi alegerile făcute.2. în plen. pentru o unitate de învăţare. la una din disciplinele pe care le predaţi.2. din perspectiva părinţilor. Prezentaţi soluţiile.2. Prezentaţi soluţiile.2 Formaţi perechi pe discipline de învăţământ Utilizînd cadrul unităţii de învăţare. diferenţiind strategiile (metode. privind factorii motivatori ai învăţării. Elaborarea. Am învăţat” pentru a identifica motivele care îi determină pe elevii din clasele primare să înveţe în clasă şi acasă.2.3. Prezentaţi soluţiile sub forma unui instrument de identificare a nevoilor de învăţare ale elevilor. (foaie flipchart. un reprezentant) Realizaţi o analiză SWOT a activităţii din şcoală de predare-învăţare din şcoală.1 Formaţi grupuri de 5 persoane. un reprezentant) Realizaţi o analiză SWOT a activităţii din şcoală de predare-învăţare din şcoală. forme de organizare) şi activităţile de învăţare Scop: Cunoaşterea specificului TIM Obiective: • Identificarea de activităţi de învăţare care să susţină dezvoltarea tipurilor de inteligenţă • Utilizarea de metodelor şi de intrumente de evaluare specifice tipurilor de inteligenţă Sarcina de lucru nr.Fişa nr. dezvoltaţi un răspuns la rubrica “activităţi de învăţare” astfel încât să utilizaţi instruirea sau evaluarea diferenţiată a elevilor în funcţie de nivelul lor de motivare.(foaie flipchart. din perspectiva elevilor. Prezentaţi soluţiile. resurse. Utilizaţi fişele de documentare din anexe. Realizaţi o analiză SWOT a activităţilor de predare-învăţare din şcoală.

5.2. 2.  există răspunsuri corecte sau greşite.  În mod normal.. 8. sunetele şi zgomotele pe care le-ai ascultat acolo? Te foloseşti de gestica mâinii când scrii? În locul ziarelor.4 Formaţi grupuri de 5 persoane.. Elaborarea unei liste cu activităţi de învăţare specifice fiecărui stil de învăţare şi strategii de instruire adecvate Scop: Utilizarea stilurilor de învăţare în procesul instructiv-educativ Obiective: • Identificarea stilului/stilurilor de învăţare • Elaborarea de activităţi de învăţare care se bazează pe stilurile de învăţare Sarcina de lucru nr. 3.X” sau . preferi radioul sau televizorul pentru a te ţine la curent cu ultimele noutăţi sau ştiri sportive? La utilizarea unui calculator consideri că imaginile vizuale sunt utile. sinceritatea este foarte importantă pentru completarea acetui chestioanar. Chestionar referitor la stilurile de învăţare Nume: Acest chestionar te va ajuta să găseşti modul în care poţi învăţa cel mai bine. imagini reprezentative? Când joci .Fişa nr.X şi O” sau dame poţi să-ţi imaginezi semnele de . 9. îţi plac instrucţiunile citite cu voce tare. M2. completarea chestionarului durează între 20 şi 30 minute. astfel încât să diferenţiaţi strategiile şi activităţile de învăţare ale elevilor în funcţie de nivelul lor de motivare.4. 7. Puteţi folosi organizatorii grafici. vorbeşti în detaliu despre muzica. imaginile din bara de meniuri. Utilizaţi fişele de documentare din anexe. Identificarea stilului/stilurilor proprii de învăţare prin aplicarea şi prin interpretarea chestionarului.     1. 10 Răspunde la întrebări prin DA sau NU. Folosiţi în evaluare Turul galeriei. Utilizaţi munca independentă pentru a identifica stilul propriu de învăţare prin aplicarea şi prin interpretarea chestionarului. Nu  Pentru completarea chestionarului ai la dispoziţie atât timp cât ai nevoie. Încercuieşte doar un singur răspuns la fiecare întrebare. discuţiile sau/şi cursurile orale? Îţi place să asamblezi diferite lucruri? DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU . ci să desenezi diagrame. bicicleta)? Când încerci să-ţi aminteşti ortografia unui cuvânt ai tendinţa de a scrie cuvântul respectiv de câteva ori pe o bucată de hârtie până găseşti o ortografie care arată corect? Când înveţi ceva nou..2. 6.4. de exemplu: icoanele. dar nu este NICI O PROBLEMĂ dacă durează mai mult. 4. sublinierile colorate etc? Când notezi anumite informaţii preferi să nu iei notiţe. Pentru a obţine cele mai bune rezultate.Elaboraţi un proiect de lecţie la una din disciplinele pe care le predaţi. Completează chestionarul pe cont propriu.O” în diferite poziţii? Îţi place să desfaci în elemente componente anumite obiecte şi să repari diferite lucruri (ex. În grup elaboraţi o listă cu activităţi de învăţare specifice fiecărui stil de învăţare şi cu strategii de instruire adecvate. Când descrii o vacanţă/o petrecere unui prieten.

scrii cuvântul pe hârtie înainte? Îţi place să te mişti în voie când lucrezi? Înveţi să ortografiezi un cuvânt prin pronunţarea acestuia? Când descrii o vacanţă/o petrecere unui prieten. în linişte? Găseşti că este mai uşor să îţi aminteşti numele oamenilor decât feţele lor? Când ortografiezi un cuvânt. 32 . 11 . 27 . 28 . La utilizarea calculatorului consideri că este util ca sunetele emise să avertizeze utilizatorul asupra unei greşeli făcute sau asupra terminării unui moment de lucru? Când recapitulezi/studiezi sau înveţi ceva nou. fără repetarea acelei informaţii? Îţi place să efectuezi activităţi fizice în timpul liber (ex. 37 . 17 . 31 . 15 . 30 . 16 . 20 . 19 . pe loc? Înveţi mai bine dacă asişti la demonstrarea practică a unei abilităţi? Găseşti mai uşor să îţi aminteşti feţele oamenilor decât numele lor? Pronunţarea cu voce tare a unor lucruri te ajută să înveţi mai bine? Îţi place să demonstrezi şi să araţi altora diverse lucruri? Îţi plac discuţiile şi îţi place să asculţi opiniile celorlalţi? La îndeplinirea unei sarcini urmaţi anumite diagrame? Îţi place să joci diverse roluri? Preferi să mergi . 25 . decât să îţi petreci timpul singur într-o bibliotecă? Când vizitezi o galerie sau o expoziţie. despre hainele lor şi despre culorile acestora? Când începi o sarcină nouă. îţi place să utilizezi diagrame şi/sau imagini? Ai rapiditate şi eficienţă la copierea pe hârtie a unor informaţii? Dacă ţi se spune ceva. plimbări etc. 23 . grădinărit... 33 . sport. 21 . îţi place să începi imediat şi să rezolvi ceva atunci. 34 . 14 .)? Îţi place să asculţi muzică în timpul liber? Când vizitezi o galerie sau o expoziţie. îţi place să priveşti singur. ai tendinţa de a fredona în surdină un cântec sau de a vorbi cu tine însuţi? Te uiţi la imaginile dintr-o revistă înainte de a decide ce să îmbraci? DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU . vorbeşti despre cum arătau oamenii. 29 . îţi place să vorbeşti despre articolele expuse şi să asculţi comentariile celorlaţi? Urmăreşti uşor un drum pe hartă? Crezi că unul din cele mai bune moduri de apreciere a unui exponat sau a unei sculpturi este să o atingi? Când citeşti o poveste sau un articol dintr-o revistă. 13 . 12 . 24 . 36 . 35 . sau când te uiţi la vitrinele magazinelor. 22 .pe teren” şi să afli singur informaţii. 26 . îţi imaginezi scenele descrise în text? Când îndeplineşti diferite sarcini. sau când te uiţi la vitrinele magazinelor. 18 . îţi aminteşti ce ţi s-a spus.

şi preferi să fii activ aproape tot timpul? DA DA NU NU Interpretarea chestionarului După completarea chestionarului.38 . Vizual/A Auditiv/ Practic vedea Ascultare 4 1 2 6 3 5 8 9 7 12 11 10 13 14 15 17 16 19 22 18 20 24 21 23 25 26 27 29 28 30 33 32 31 35 36 34 37 38 39 Total întrebări Total întrebări Total întrebări încercuite: încercuite: încercuite:  Acum marchează pe graficul de mai jos numărul total de întrebări încercuite pentru fiecare stil de învăţare. Când planifici o călătorie nouă. instrumente de măsurare a progresului şcolar . 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 1 Vizual/A vedea Practic 2 1 Auditiv/A aculta M2. Încercuieşte numai numărul întrebăriilor la care ai răspuns cu DA.  Cea mai înaltă curbă din grafic arată stilul tău de învăţare preferat. tehnici.3 Metode. îţi place să te sfătuieşti cu cineva în legătură cu locul destinaţiei? Ţi-a fost întotdeauna dificil să stai liniştit mult timp şi preferi să stai liniştit puţin timp. află care este stilul tău de învăţare. 39 .  Dacă curba are o evoluţie aproximativ egală înseamnă că îţi place să utilizezi toate stilurile de învăţare.

1 –Fişa nr. precizând şi obiectivele educaţionale vizate Sarcina de lucru nr.4. la o anumită temă.3. observatorul prezintă oral concluziile cursanţilor. supradotaţi).3. Realizaţi individual o listă a criteriilor de evaluare pe care le cunoaşteţi.3. Joc de rol. din cadrul disciplinei de specialitate. Prezentaţi produsul pe o foaie de flipchart. Realizarea de planuri personalizate de învăţare şi de evaluare a progresului şcolar. Realizarea unei colecţii de metode de evaluare individuală şi de grup a progresului şcolar Sarcina de lucru nr. Prezentaţi produsul pe o foaie flipchart. Elaborarea de teste de evaluare pentru elevii cu dizabilităţi/sau cu dificultăţi de învăţare şi pentru elevii talentaţi sau supradotaţi care să cuprindă 10-12 itemi de diferite tipuri. trecând pe fiecare postit o metodă.La sfârşitul jocului. pentru un capitol. Observatorul îşi notează prestaţia elevilor şi a profesorului.1 Formaţi grupe de 5 persoane.3. Concepeţi un test cu 10-12 itemi.4. Realizarea evaluării unui portofoliu al elevului Sarcina de lucru nr. Lipiţi pe foaia de flipchart metodele de evaluare.5 Formaţi grupe de 4 persoane. sau interdisciplinară. supradotaţi.3. M2.3 Formaţi grupe de 3 persoane.2.În timpul lecţiei de matematică profesorul lucrează în acelaşi mod cu cei 3 elevi. Folosiţi matricea de specificaţii de la fişele de documentare.3. pentru elevii cu dizabilităţi/sau cu dificultăţi de învăţare şi pentru elevii talentaţi sau supradotaţi. Realizaţi trei planuri de învăţare pentru disciplina dată.2 Alegeţi o disciplină comună. pentru trei categorii de elevi: cu deficienţe de învăţare. . cel de-al doilea este de nivel mediu. trecând pe fiecare postit un criteriu. M2. la o disciplină de studiu comună grupului.5 -Fişa nr. Evaluaţi produsele celorlalte grupe utilizând postituri cu sugestii sau observaţii. astfel încât să fie evidentă adresabilitatea pe categorii de elevi (cu dificultăţi de învăţare. M2.3. iar al treilea este interesat de matematică şi are rezultate foarte bune la această materie. Precizaţi şi obiectivele educaţionale vizate de test.4 Muncă independentă Realizaţi individual o listă a metodelor e evaluare pe care le cunoaşteţi. însă unul întâmpină dificultăţi de învăţare.3-Fişa nr. medii.2 –Fişa nr. Evaluaţi produsele celorlalte grupe utilizând posituri cu sugestii/observaţii. la rubrica indicată. sau propuneţi o temă interdisciplinară. fără a genera repetiţie.3.3. medii.M2. Sarcina de lucru nr. Lipiţi pe foaia de flipchart criteriile potrivite fiecărei metode de evaluare. la o anumită disciplină Sarcina de lucru nr.3.Fişa nr.1.

C= o dorinţă sub aspect profesional. ambii jucători vor avea un strigăt scurt (ups!) şi vor ieşi din joc şi vor deveni observatori. 3. ori vieţii personale. informale ce pot fi inserate în cadrul formal şi în lecţie Sarcina de lucru nr. pîna când rămân doar două persoane care vor fi declarate câştigătoare. M2. iar când va striga capul sus. pornind de la competenţele vizate de acesta. formală.familyspirit. Fiecare partcipant este rugat să îşi spună numele şi să poarte un ecuson după prezentare. D= o aşteptare sub aspectul carierei. Argumentarea necesităţii utilizării mijloacelor nonformale şi informale şi descrierea tipurilor de educaţie: informală. Conferinţa http://www. Fiecare partcipant va vorbi în funcţie de culoarea pe care s-a întâmplat să o aleagă (deci nu dezvăluim codul culorilor decât după ce servim bomboanele).1 Joc de cunoaştere Cumpăraţi bomboane ambalate în patru culori.com .ro. M2.ted.Fişa nr. dar rugaţi să amâne consumarea lor până la pauză. Sarcina de lucru nr. Pe foaia flipchart apare un cod al celor 4 culori. Aplicaţii ale metodelor de învăţare specifice educaţiei nonformale.noi-orizonturi. Prezentaţi produsul pe o foaie de flipchart. fiecare trebuie să se uite în jos.com/talks/sugata_mitra_the_child_driven_education. Sunt două consecinţe posibile: a. Fiecare culoare primeşte o semnificaţie: culoarea A= cea mai mare realizare profesională. 4.4. nu se întâmplă nimic (persoana rămâne în joc). B= cea mai mare provocare profesională. sau www. b.3 Titlul povestirii Ce legătură au copacii cu pacea?50 50 Preluat de pe www.dacă o persoana se uită la cineva care la rândul lui are privirea îndreptată către altcineva. Ierarhizaţi aceste criterii construind un sistem de notare a portofoliului dat.2. nonformală. Oferiţi fiecărui participant o bomboană.4. fiecare îşi ridică privirea şi se uită în ochii cuiva din cerc.1-Fişa nr.2 Joc de energizare Cereţi întregului grup să formeze un cerc.html Sarcina de lucru nr.3-Fişa nr. Identificaţi criterii de evaluare pentru un portofoliu.1.2.Explicaţi-le că atunci când facilitatorul va striga în mod repetat instrucţiunea: capul jos.4.O dată ce persoanele care şi-au întâlnit privirea au ieşit din cerc. astfel participanţii să se poate vedea între ei. Evaluaţi produsele celorlalte grupe utilizînd dezbaterea. 4.Citiţi fişa cu modelul de portofoliu. jocul continuă după aceleaşi reguli. Nu necesită debrifing.dacă o persoană se uită la altcineva care se uită direct la aceeaşi persoană. 2.4 Utilizarea metodelor educaţiei nonformale şi informale pentru îmbunătăţirea performanţelor educaţiei formale M2.

Fără copacii care să susţină solul. Acum. Căutaţi informaţii cu privire la ritmul defrişărilor-plantărilor pe planetă. prindea rădăcini. Atunci ea a plantat un copac.. 5. cum pot fi ele definite.. Mişcarea s-a numit "Mişcarea Centurii Verzi". poliţia a fost trimisă să o intimideze şi să o bată pe Wangari pentru că a plantat copaci şi pentru că a susţinut ideea egalităţii şi democraţiei în minţile oamenilor. Astfel. pământul a devenit ca un deşert. În curînd a organizat femei din toată ţara să planteze copaci. a fost bătută de paznicii angajaţi de firmele care doreau să păstreze pămîntul curăţat. unul după celălat. O dată. În 2002. în Kenia. Ce alţi premianţi Nobel cunoaşteţi? Ce au făcut? . identificate geografic. Au realizat că trebuie să fie tratate drept persoane care merită tot respectul şi demnitatea. Ea are 65 de ani. precum ţiteiul. 3. iar pe lideri i-a îndemnat să construiască o societate cât mai dreaptă. în afară de copaci. Peisajul . Femeile începeau să aibă încredere în ele însele.Acum treizeci de ani.a fost schimbat.. Am trăit o asemenea experienţă? Am cunoştinţă de asemenea evenimente? 4. perseverenţa şi credinţa că schimbările pozitive sunt posibile. Caracterizaţi din punct de vedere economic resursele despre care se povesteşte în lucrare. Ea a decis că trebuie să existe o metodă mai bună de a avea grijă de pământ şi de femeile şi fetele din această ţară. Despre ce regimuri politice se vorbeşte. Putem urma exemplul? Sarcini de lucru (teme) pluridisciplinare: 1. Ne arată că este posibil să aducem schimbări pozitive şi asta în mod paşnic. cât şi cel interior al oamenilor . în special în rândul femeilor. Au realizat că sunt capabile de foarte multe lucruri şi că pot fi egale cu un bărbat. Ea a fost internată în spital cu leziuni la cap. iar în acest an ea a mai plantat încă un copac ca recunoştinţă pentru onoarea care ia fost făcută: Wangari Maathai a fost laureată cu Premiul Nobel pentru Pace. După ce a fost notificată asupra premiului. caracterizate. Dar ea nu a cedat.. a scris un discurs intitulat. Ce s-a întâmplat? 2.” Întrebări pentru debrifing: 1. Când femeile şi fetele mergeau după lemne pentru foc pentru a putea pregăti masa. iar acest fapt a făcut-o să înţeleagă că era pe calea cea dreaptă.Ea dorea să planteze mii de copaci. Ea a îndemnat la stoparea lăcomei marilor corporaţii. A trebuit doar să se uite în ochii celor trei copii ale ei şi în ochii fetelor şi femeilor care înfloreau alături de copaci şi astfel a găsit puterea de a continua. ele trebuiau să caute ore în şir pentru a găsi câteva crenguţe rămase. Ce rol au copacii în ecosistem? 2. 90% din păduri au fost defrişate. Preşedintele ţării nu era bucuros cu astfel de fapte. "Ce legătură au copacii cu pacea?" Ea a evidenţiat că multe războaie sunt purtate pe seama mai multor resurse naturale. iar mişcarea a luat amploare. oamenii din Kenia au organizat alegeri democratice. Tot de ceea ce este nevoie este curajul. Şi astfel s-a ajuns la 30 de milioane de copaci plantaţi în Africa. Iar după aceea a mai plantat unul. Ea a fost acuzată de subversiune şi a fost arestată de multe ori.atât cel exterior al pământului. O femeie pe numele de Wangari a văzut toate acestea întâmplându-se. Aşa că le-a învăţat pe femeile care căutau crengi să planteze copaci şi le-a plătit o mică sumă de bani pentru fiecare puiet crescut. 4. Wangari este Asistentul Ministrului Mediului Înconjurator din Kenia. pământul. Astfel de schimbări erau ameninţătoare pentru unii. Aproape treizeci de ani ea a fost ameninţată fizic şi de multe ori a fost făcută de râs în presă. Dar a mai avut loc încă ceva în timp ce femeile plantau copaci. Ce simt? 3. A supravieţuit. dar a realizat că i-ar lua mult prea mult timp dacă ar face acest lucru singură. Ea este prima femeie din Africa care primeşte acest premiu. iar cu fiecare an care trecea tot mai mulţi copaci acopereau pământul. Ea a adăugat: "Experienţele noastre recente din Kenia dau speranţa tuturor celor care luptă pentru un viitor mai bun. cărbunele sau diamantul. Altceva. iar preşedintele care s-a opus lui Wangari şi Mişcării Centurii Verzi nu mai are funcţie publică. în timp ce Wangari încerca să planteze copaci. Au început să vadă că ele pot face diferenţa.

Dacă trăiesc în ostilitate.argumentaţi titlul.realizaţi portretul unui copil care trăieşte în condiţiile enumerate în text. ce am schimbă în felul nostru de a ne comporta. (notaţi cât mai multe din întrebările puse de formator) 2. Dacă trăiesc în teamă. Din fiecare echipă alegeţi o persoană care va îndeplini un rol. Întrebări pentru debrifing: 1. 7. Dacă trăiesc înconjuraţi de milă. copiii învaţă preţuirea. Dacă trăiesc în ruşine.rescrieţi textul astfel încât să dobândească valoare estetică. Dacă trăiesc în corectitudine.realizaţi o compunere pornind de la ultima afirmaţie. am trăit o experienţă similară care să susţină vreo propoziţie ? 4. 3. copiii învaţă să fie răbdători. copiii învaţă să fie anxioşi.aflaţi care sunt modalităţile prin care o fiinţa învaţă şi apreciaţi despre ce forme este vorba în text. copiii învaţă să fie agresivi. utilizând ca suport celelalte afirmaţii din text. Dacă trăiesc în onestitate.subliniaţi cuvintele pe care nu le înţelegeţi şi căutaţi definiţia lor. economic. Dacă trăiesc în acceptare. Dacă trăiesc în bunăvoinţă. urmăriţi dacă participanţii răspund întrebărilor adresate de formator. copiii învaţă să iubească. istoric. copiii învaţă să simtă invidie. sau au teninţa de a sări etape. copiii învaţă să respecte adevărul. copiii învaţă generozitatea. copiii învaţă să aibă încredere în ei şi ceilalţi. Dacă trăiesc în toleranţă. 5. copiii învaţă că este bine să ai un ţel. 4. sau unul din enunţurile din text.5-Fişa nr. 6. 4.6-Fişa nr. 4. copiii învaţă să se autocompătimească.încercuiţi emoţiile pozitive cu roşu şi pe cele negative cu negru. Sarcina de lucru nr. Dacă trăiesc în gelozie. ROL A= un lider de tip dictatorial . copiii învaţă să se simtă vinovaţi. copiii învaţă să fie drepţi. copiii învaţă să fie timizi.4-Fişa nr. copiii învaţă să se accepte pe sine. după această lectură ? Sarcini de lucru (mono. copiii învaţă că este plăcut să trăieşti în lume. Dacă trăiesc în aprobare. 8.6. copiii învaţă să condamne. ce simt ? 3. Dacă trăiesc în recunoaştere. Ce drepturi ale omului se încalcă. 7. transdisciplinare): 1. pluri. Dacă trăiesc împărţind cu ceilalţi. 2.identificaţi valori morale în text Sarcina de lucru nr.oferiţi sinonime pentru 10 cuvinte din text.4. 5 Sarcină: 1. dacă puteţi) Sarcina de lucru nr. Dacă trăiesc în prietenie. Dacă trăiesc în încurajare. Prezentaţi statul kenian din punct de vedere geografic. copiii învaţă să fie încrezători. Dacă trăiesc în laudă.(notaţi câteva exemple. Dacă trăiesc înconjuraţi de ridicol.6 Joc tematic: Leadership Grupul se împarte în 3 echipe. Precizaţi articolele corespunzătoare. 9. urmăriţi dacă se utilizează întrebările specifice fiecărui moment de debrifing.4 Titlul povestirii: Copiii învaţă ceea ce trăiesc! (sursa povestirii Dorothy Law Nolte) Dacă trăiesc în critică. ce se spune în această colecţie de propoziţii ? 2. acum.

istorie.timp. vor începe să discute.8 Paşi în construirea traseului didactic : 1.7. sau o diagramă Gantt pentru activităţile din traseul didactic 4.Fişa nr. Sugeraţi pentru rolul A să împieice cu orice preţ diversitatea şi creativitatea. După ce s-a înţeles regula. iar decizia să o ia pe baza e vot. ori pluridisciplinar 2.5. Sugeraţi pentru rolul B să prezinte sarcina echipei şi să le asculte sugestii. 4.identificaţi pentru fiecare disciplină sarcinile ce s-ar putea propune(brainstorming) şi de aici veţi obţine produsele elevilor pentru portofoliu. Cultura complexităţii M2.5.Dimensiunile Sinelui .8-Fişa nr. leadership. sau un matematician le va oferi soluţii. Realizăm debrifing-ul pe marginea tipului de management.1.stabiliţi ce activităţi se impun la clasă/oră/disciplină pentru ca elevii să realizeze ceea ce s-a propus M2. dacă e vreun leader recunoscut. materiale. alte persoane/instituţii. 4. Rezultat. nu pot să deschidă ochii. realitatea îmbogăţită Sarcina de lucru nr. de relaţii interpersonale.4. M. Aplicaţii: medii inovative de învăţare: traseul didactic în comunitate.1 .ROL B= un lider democrat ROL C= un lider de tip laisse-faire Discutaţi cu persoanele alese comportamentul corespunzător. stabiliţi responsabilităţile 6.precizaţi cine va fi implicat-colectiv elevi. participanţii sunt rugaţi să închidă ochii şi să nu îi deschidă până când nu vor decide că sarcina a fost realizată. Sugeraţi pentru rolul C să prezinte sarcina şi să se retragă. Domenii incidente: psihologie. Fiecare echipă primeşte aceleaşi materiale: hârtie albă. rolul specialistului.2. Vor apare probabil discuţii în grupurile A şi C dacă persoanele alese joacă rolul foarte bine. dar că pot să ţină sfoara astfel încât aceasta să se mişte în palma ţinută căuş. istorie. economie.7 Joc tematic: Pătratul magic Grupul se aşează în cerc. Nu oferiţi nicio altă informaţie. organizaţii 5. sociologie.pe marginea comportamentului de grup vs. După ce fiecare se prinde de sfoară li se explică că: nu trebuie să lase sfoara cu ambele mâini nciodată pe parcursul jocului. foarfecă şi timp de lucru 10 min şi trebuie să producă cât mai multe şi mai frumoase ecusoane pentru curs. matematică.determinaţi resursele necesare. de care să poată să se prindă toţi participanţii este legată la capete (să formeze un cerc). orice întrebări sau cerinţe din partea subalternilor să fie întâmpinate cu întrebarea: “Dar tu ce zici?” Fiecare echipă trebuie să realizeze ecusoane.se vor certa. sociologie.echipă.O sfoară destul de lungă.realizaţi o hartă.alegeţi o temă generoasă sub aspect transdisciplinar. de structură politică. precum şi planul de activităţi 3. Debrifing-ul. psihologie. profesori. Pot să vorbească. încercând să impună formatul personal. civică. spaţiu. set carioci. logistică 7. literatură.4.5. liniar. etc. Sarcina de lucru nr. După închiderea ochilor se dă sarcina: realizaţi în 7 minute un pătrat cu sfoara de care sunteţi legaţi. Identificarea potenţialului individual al elevilor Sarcina de lucru 1-Fişa nr. etc Domenii incidente: cultură civică.

Interpretaţi starea afectivă pentru exemplele date.Dimensiunea afectivă (emoţională). Analiză de caz .abilităţi de controlare a emoţiilor şi de canalizare a energiilor. M2.5.corelarea operaţiilor generale ale gândirii cu situaţii date .2.

opaiţ.5. izvor.. Ce tot unitar vă sugerează cuvintele? Brichetă.5. chibrit au comun . lumânare.. 2-Fişa nr. Operaţiile generale ale gândirii COMPARAŢIA ANALIZA OBIECTELOR SAU A FENOMENELOR SINTEZA ABSTRACTIZAREA.3. abstractizarea.5.3 Formaţi grupe de 5 persoane Din cauza unor defecţiuni tehnice staţia de epurare a unui oraş a deversat în emisar (râul din apropiere) ape uzate cu un conţinut puternic agresiv din punct de vedere al substanţelor chimice. Care sunt elementele componente ? Se dau următoarele cuvinte: iarbă. analiza obiectelor sau a fenomenelor. .2 Operaţiile generale ale gândirii-Comparaţia.. Corelaţi operaţiile generale ale gândirii cu situaţiile date în tabel. GENERALIZAREA .căprioară.Interpretaţi situaţia ajungând la un consens ecologist. Folosiţi în prezentare ciorchinele ca organizator grafic al informaţiilor. umbră. Soluţionarea problemelor contextuale. parcurgând următoarele etape de gândire critică.Sarcina de lucru nr. Situaţii date Ai o casă.Fişa nr. generalizarea Formaţi grupe de 4 persoane. sinteza. copaci. reale prin parcurgerea etapelor de gândire critică Sarcina de lucru nr. Ce vă sugerează cuvântul indisciplină? Studentul şi elevul -tineri din sistemul educativ M2. ciuperci.?.Utilizaţi mozaicul în găsirea soluţiilor.3.

5. Ce mă motivează ? …………… 5. evidenţiind lucrurile noi pe care le-aţi învăţat.Activităţi individuale şi sociale …………………… .. pun atitudini deja fixate întrebări Caut cauze şi implicaţii Analizez logic argumentele Adopt o poziţie argumentată celorlalţi Rezolv problemele de grup Consens ecologist Caut răspunsul Gândesc critic M2... ciclu IBL şi a predării integrate Sarcina de lucru nr.Fişa nr. 6.. Completaţi schema dată şi prezentaţi produsele.4. Evaluare calitativă …………………. Ce cunoştinţe deţin ? ----------- 4. 3.5.Găsesc alternative la Sunt curios. 1.4. Analiză de caz -utilizarea învăţării prin investigare. . De ce informaţii mai am nevoie ? …………… .4 Muncă în pereche Deţineţi un teren teren intravilan unde doriţi să construiţi o casă. Bilanţul de final …………………… ……… 2.

Fişe de documentare Fişe de documentare pentru tema 1- Transversalitatea competenţelor cheie Fişă de documentare nr.1. 1 ELEMENTE DE BAZĂ ALE PROIECTULUI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂŢARE 1. Definiţia proiectului: Proiectul este o creaţie substanţială în cadrul căruia elevilor le este cerut să efectueze cercetarea, planificarea, rezolvarea de probleme şi evaluarea de-a lungul unei perioade extinse de timp. Unele proiecte pot include o componentă practică. Proiectele sunt mai cuprinzătoare şi cu final mai deschis decât temele şi pot fi abordate individual sau de un grup de elevi. Multe proiecte pot implica elevi care muncesc fără o supraveghere atentă, dar în scopul autenticităţii, nivelurile de supraveghere ar trebui specificate. Un proiect se termină în general cu un raport sau cu un obiect produs sau cu o combinaţie a acestora. 2. Obiective generale • Proiectele dezvoltă abilităţile cheie în contextul orientării şi pregătirii profesionale • Proiectele contribuie la abordarea inter/multi/transdisciplinară a învăţării 3. Obiective specifice Un proiect este un instrument de învăţare. Lucrul cu proiectul este benefic pentru elevi deoarece îi încurajează să: • Îşi asume responsabilitatea faţă de propriul lor proces de învăţare şi în ceea ce priveşte gestionarea timpului, îmbunătăţirea relaţiilor interumane, gestionarea resurselor materiale etc.; • Pună în aplicare şi să dobândească abilităţi, cunoştinţe şi atitudini într-un mod activ; • Învaţă prin acţiune; • Ia decizii; • Integreze cunoştinţe din domenii diferite; • Se dezvolte individual într-o manieră şi direcţie potrivită pentru fiecare elev; • Dobândească o orientare profesională şi să devină conştient de realitatea profesională şi de cerinţele profesionale şi să înveţe cum să facă faţă acestei realităţi; • Coopereze mai degrabă, decât să concureze cu ceilalţi; 4. Consecinţele pozitive ale folosirii proiectelor în educaţie pentru profesori şi şcoală • Stabilirea de teme de proiect cu activităţi practice în beneficiul şcolii; • Proiectele pot fi prezentate şi valorificate cu ocazia unor activităţi cu părinţii, cu parteneri sociali ai şcolii, cu ocazia “Zilelor şcolii”, activităţi culturale, activităţi educative pe şcoală, sesiuni de comunicări ştiinţifice pentru elevi şi profesori etc.; • Formarea de grupe de profesori: consultant, expert, formator/tutore, facilitator, în vederea elaborării de CDL-uri şi proiectării de activităţi educative în afara orelor din Curriculum-ul Naţional;

Fişă de documentare nr. 1.2 ETAPE ÎN ELABORAREA PROIECTULUI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂŢARE Elaborarea schemei unui proiect educaţional 1. Stabilirea unei sarcini/sarcinilor sub formă de problemă, reflectând o activitate din viaţa reală; 2. Organizarea activităţilor (formarea grupurilor de lucru, a responsabilităţilor în cadrul grupului); 3. Stabilirea criteriilor de performanţă; 4. Stabilirea termenelor intermediare şi finale de verificare şi evaluare;

Pentru a avea succesul scontat “Proiectele educaţionale” trebuie să îndeplinească o serie de criterii esenţiale: este util; este acceptat; respectă termenul limită; respectă limitele de buget; satisface aşteptările/ cerinţele de calitate; respectă cerinţele lucrului în echipă; este utilizat/ utilizabil. Etape ce trebuie să fie parcurse în vederea elaborării unui proiect educaţional 1. Planificaţi • Analizaţi ceea ce trebuie să realizaţi şi stabiliţi tema proiectului; • Strângeţi informaţii despre aceste aspecte; • Stabiliţi-vă obiectivele; • Planificaţi-vă activităţile; 2. Organizaţi • Stabiliţi ceea ce trebuie făcut; • De către cine; • Până când; • Cu ce costuri; • Cu de rezultate şi responsabilităţi; • Determinaţi implicarea; 3. Conduceţi activităţile în timpul derulării proiectului • Stabiliţi o direcţie pentru organizare; • Luaţi decizii şi asumaţi-vă responsabilităţile; • Motivaţi, stimulaţi, îndrumaţi; • Alocaţi sarcinile potrivite persoanelor potrivite; 4. Monitorizaţi • Elaboraţi fişe de monitorizare a activităţilor; • Elaboraţi rapoarte privind calitatea şi cantitatea activităţii; • Furnizaţi feedback; 5. Raportaţi Fişă de documentare nr. 1.3 EXEMPLU STRUCTURĂ A UNUI PROIECT, CA INSTRUMENT DE ÎNVĂŢARE

Studii de marketing în domeniul construcţiilor
Argument: Scopul acestui proiect este de a oferii informaţii utile pentru cei interesaţi să-şi construiască o casă sau pentru cei care intenţionează să-şi achiziţioneze produse pentru lucrări de reparaţii, reabilitări, renovări sau reamenajări, ale unor construcţii existente.Gama de produse din domeniul construcţiilor este foarte diversă şi complexă, dar sursele de informare privind posibilităţile de selecţie a acestora este insuficientă. Prin acest proiect ne propunem să oferim celor interesaţi, argumente pro şi contra privind gama de produse existentă pe piaţă, astfel încât aceştia să poată alege din mai multe variante, soluţia optimă pentru lucrarea ce urmează a fi realizată. Proiectul va oferi soluţii şi recomandări pentru satisfacerea cerinţelor beneficiarului. • Durata proiectului: • Data începerii: • Data finalizării: • Coordonator: • Participanţi la elaborarea proiectului: Obiective specifice: - selectarea, gestionarea şi valorificarea informaţiilor cu privire la produsele ce pot fi utilizate la diverse lucrări de construcţii; - studii şi analize comparative privind criteriile de selecţie ale unor materiale în funcţie de cerinţele beneficiarului;

- elaborarea de miniproiecte cu teme privind studii de marketing pentru diverse categorii de produse; - îmbunătăţirea gestionarii informaţiilor cu privire la o categorie de produse, de la un grup de lucru la altul; Rezultatele proiectului: - realizarea unor materiale informative, cu produse ce pot fi utilizate pentru diverse categorii de lucrări de construcţii; - soluţii practice pentru diverse lucrări de construcţii; - creşterea interesului către studiu; - exprimarea creativităţii, folosind tehnologia informatica in procesul de învăţare; - diseminarea şi valorizarea rezultatelor proiectului; - schimbul de bune practici în domeniul educaţiei; - broşuri ale proiectului; - CD-ul proiectului;

Fişă de documentare nr.1. 4. FIŞA DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE PROIECT Elev: ………………………………………………………………………… Tema proiectului: …………………………………………….. Nume, prenume şi specializare îndrumător de proiect: ………………………………………… Partea I: Monitorizarea progresului proiectului 1. Data începerii activităţilor la proiect: ………………………………. 2. Competenţe vizate / implicate în realizarea / execuţia proiectului: Stabilirea planului activităţilor individuale ale elevului pentru proiect: Data: Semnătura elevului: Semnătura îndrumătorului: 3. Stabilirea planului de redactare a Proiectului – suport scris: Perioada: ………………………………………. Revizuit: ……………………………………… Formă finală acceptată de către îndrumător: …………………………….. 4. Întâlniri pentru monitorizarea proiectului: Nr. Observaţii Semnătură crt. elev 1. Prezentarea structurii proiectului 2. Întocmirea paginii de titlu, cuprins, argument, bibliografie 3. Stabilirea etapelor de realizare a proiectului 4. Stabilirea condiţiilor de calitate 5.

-

Proiectul / produsul are validitate în raport cu tema. sub coordonarea/supravegherea îndrumătorului de proiect sau/şi a persoanelor autorizate 4. a imaginaţiei şi creativităţii în abordarea şi îndeplinirea sarcinilor 10. Elaborarea proiectului şi redactarea părţii scrise a proiectului au fost făcute într-un mod consistent şi concomitent. Abordarea temei proiectului a fost făcută dintr-o perspectivă personală. Referinţele surselor de informaţii utilizate la redactarea părţii scrise a proiectului au fost preluate şi prezentate într-un mod personal şi nu sunt o compilaţie de citate 8. În realizarea sarcinilor de lucru din cadrul proiectului candidatul a făcut dovada implicării şi angajării personale. Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului a fost făcută conform planificării iniţiale 5. Soluţiile găsite de către candidat pentru rezolvarea problemelor practice au o transferabilitate în alte contexte practice Partea III: Aprecierea calităţii proiectului: CRITERIUL 1. Activităţile practice întreprinse în cadrul proiectului se raportează adecvat la tema proiectului 2. Proiectul / produsul demonstrează completitudine şi acoperire satisfăcătoare în raport de tema aleasă 3. elevul demonstrând reflecţie critică 3.Partea II: Aprecierea calităţii activităţii elevului: CRITERIUL Calificativ OBSERVAŢII 1. Soluţiile pentru situaţiile problemă cu care s-a confruntat candidatul pe parcursul executării proiectului sunt personale şi au fost găsite cu ajutorul îndrumătorului de proiect 9. după caz. scopul. obiectivele şi metodologia abordată 2. Documentarea pentru proiect a fost făcută cu sprijinul şi sub supravegherea îndrumătorului de proiect 6. Activităţile practice au fost întreprinse. Identificarea şi utilizarea de surse de informaţii pentru redactarea părţii scrise a proiectului a fost realizată integral 7. Opţiunea elevului pentru utilizarea anumitor Calificativ OBSERVAŢII . originalităţii soluţiilor propuse. conform planificării 4.

În scopul accesibilizării informaţiei şi creşterii atractivităţii prezentării. în sine. 2. model. Partea scrisă a proiectului este redactată logic şi demonstrează o bună argumentare a ideilor 7. 5. aplicaţii. 5. 3.resurse este bine justificată şi argumentată în contextul proiectului 5. Elevul şi-a susţinut punctele de vedere şi opiniile într-un mod personal şi bine argumentat 5. Proiectul / produsul are aplicabilitate practică şi în afara şcolii 9. . 4. Rezultatul final stabilit de profesorul/ profesorii îndrumători:……………………………. Aprecierea răspunsurilor candidatului la întrebările: ÎNTREBAREA DA/ NU OBSERVAŢII 1. coerentă şi fluentă 2.1. Partea IV: Aprecierea prezentării / susţinerii orale a proiectului: CRITERIUL DA/ OBSERVAŢII NU 1. Elevul a realizat o comunicarea orală clară. o soluţie practică personală. 10. elevul a utilizat în prezentare strategii eficiente şi mijloace de comunicare potrivite: elemente de grafică. Elevul a demonstrat putere de sinteză şi adaptarea prezentării la situaţia de examinare 4. facilităţi audio-video ale TIC etc. Fişă de documentare nr. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună consistenţă internă 6. Prezentarea a fost structurată echilibrat în raport cu tema proiectului şi cu obiectivele acestuia 3.. cu elemente de originalitate în găsirea soluţiilor 8. Proiectul / produsul reprezintă.

avantaje de natură organizatorică : . .permite învăţarea de către elevi a unor cunoştinţe şi moduri de gândire specifice care. .divizarea cunoştinţelor strict in interiorul fiecărei discipline nu mai corespunde cu evoluţia actuala .organizarea pe discipline este deosebit de rezistentă şi pentru faptul că găseşte sprijin în structura profesională a personalului didactic 2. ceea ce învaţă este perceput de elev ca fiind rupt de viată .învăţământul pe discipline a condus la paradoxul „enciclopedismului specializat”. asigură o dezvoltare intelectuală complexă . avantaje de ordin pedagogic : .compartimentarea pe discipline reduce mult motivaţia învăţării . prin complementaritate. .transferul principiilor şi conceptelor din disciplinele generale spre disciplinele cu un caracter mai particular nu s-a produs decât sporadic şi doar în cazul elevilor dotaţi .respectă ierarhia cunoştinţelor anterioare dobândite de elevi . care „închide elevul si profesorul într-o tranşee pe care şi-o sapă ei înşişi şi care îi izolează din ce în ce mai mult pe măsură ce o adâncesc”. de preocupările sale. Elevul nu resimte importanta pentru el a fiecărei discipline.AVANTAJELE ŞI DEZAVANTAJELE ABORDĂRII INTRA/INTER/MULTI/TRANSCURRIULARĂ A CONŢINUTURILOR ÎNVĂŢĂRII Modalităţi de integrare a conţinuturilo r Avantaje Dezavantaje 1. .divizarea cunoştinţelor în compartimente distincte-se potriveşte foarte bine cu Integrarea învăţământul pe clase şi pe intradisciplinar lecţii ă şi problema . învăţământ aplicarea unui sistem de notare şi promovare pe discipline relativ simplu de realizat . săptămânală şi anuală a programului şcolar .permite organizarea zilnică disciplinelor de .

superficială. sporeşte Recomandare : funcţionalitatea Predarea cunoştinţelor asimilate în interdisciplinară să cadrul fiecărei discipline alterneze . estetică etc.această abordare este . pronunţat caracter cunoştinţele fiind învăţate în educativ: temele calitatea lor de condiţii. Integrarea fenomenul fiind restituit în tematică – pluridisciplinar globalitatea sa şi nu fragmentar.favorizează transferul şi în consecinţă capacitatea de a Integrarea pe aplica cele învăţate la situaţii noi de viaţă orizontală şi interdisciplinar . aşa încât se poate întâmpla ca elevul să fie pus în situaţia de a învăţa noi cunoştinţe sprijinindu-se tot pe cunoştinţe noi . cele instrumente ale acţiunii. să . Ea este deci o abordare economică .aduce în prim plan obiectivele predării şi învăţării . discipline algoritmii şi strategiile cu o gamă largă de aplicare.acest transfer reduce efortul reînvăţării itatea cunoştinţelor ce sunt comune mai multor discipline.temele.ale privind tehnologia .motivaţia faţă de cunoştinţele noi se diminuează în mod evident atunci când studierea fenomenului este încheiată. ea menţine viu temele mari. de minimalizarea necesităţii de a stăpâni cunoştinţele anterioare . problemele sunt tratate sub toate aspectele.punctul de plecare îl constituie demersurile elevului .riscul superficialităţii. o abordare care optimizează raportul dintre volumul de cunoştinţe şi cantitatea de învăţare .”cu de toate şi cu nimic” . .favorizează conceptele şi coexiste cu cea pe principiile generale. „Enciclopedismul specializat”poate fi înlocuit cu un enciclopedism lipsit de orice bază. pe aspecte sau itatea pe laturi ale sale .orientare mai recentă privind reforma conţinuturilor care nu numai că asigură organizarea conţinuturilor ci aduce o schimbare de optică în ce priveşte raporturile dintre conţinutul învăţării şi elev .riscul învăţării superficiale întrucât nu se sprijină pe cunoştinţele anterioare ale elevilor .risc de generalizare abuzivă şi învăţare nesistematică.pare să fie favorizantă pentru motivaţia potrivită pentru învăţării. cu un interesul elevilor . fără certitudinea că elevii şiau însuşit bine cunoştinţele vehiculate observaţie : Abordarea transdisciplina ră . cunoaşterii ed. de ecologice.. al „enciclopedismului steril”. civică. ed.

2. relaţii.capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse cu ajutorul clasificărilor şi reprezentărilor din mediul înconjurător.capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse cu ajutorul codului lingvistic.capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse cu ajutorul mişcării.focalizarea asupra elevului deschide un câmp larg de aplicare a tehnologiilor moderne de instruire şi creează premisele unui învăţământ eficient Fişe de documentare pentru tema 2.vizuală .. 3. Inteligenţa spaţial. 6. Inteligenţa muzical-ritmică .Proiectarea unităţii de învăţare (PUI) centrată pe nevoile de învăţare ale elevilor Fişa de documentare nr. 5.capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse cu ajutorul reprezentărilor spaţiale şi al imaginii.capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse cu ajutorul ritmului şi melodiei. 4. .1 1. Inteligenţa logico-matematică .capacitatea de a opera cu modele. Inteligenţa lingvistică . 2. de a grupa. ordona şi interpreta date. Inteligenţa corporal-kinestezică . categorii. Inteligenţa naturalistă .

2 . Inteligenţa intrapersonală . Inteligenţa existenţială – Gardner e convins că e o modalitate de cunoaştere. 8.capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse prin cunoaşterea de sine. 9.7. Inteligenţa interpersonală -capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse prin cunoaşterea şi interacţiunea cu ceilalţi. De aceea vorbeşte despre aceasta ca despre o jumătate de inteligenţă. dar nu a stabilit localizarea pe creier.2. Fişa de documentare nr.

Studiul într-un grup în care Inteligenta spaţială are în vedere exerciţii de gândire vizuală folosirea culorilor.Ascultarea unor melodii care nu distrag atenţia în timpul studiului. Scrierea unor rezumate ce conţin punctele esenţiale ale materialului..abilitatea de a înţelege relaţiile spaţiale şi de a percepe şi crea imagini Inteligenţa interpersonală 1. 3. fişe de lucru. Utilizarea unor diagrame în luarea de notiţe. reprezentarea datelor pe o axă a timpului. hărţi. în care fiecare membru explică materialul însuşit . clasificări.Realizarea unor scheme sau grafice. iar apoi se discută pe marginea lui. joc de roluri. demonstraţii ştiinţifice.Studiul în grup.abilitatea de a utiliza deprinderile motrice şi senzaţiile corporale Inteligenţa lingvistică . 2. folosirea unor grafice. memorare.Discutarea conţinutului învăţat într-un grup de studiu. Scrierea unui cântec despre materialul ce trebuie învăţat. 2. Inteligenţa kinestezică vizează mişcarea creativă. grafice. dramatizarea. 4. Metodologie didactică Inteligenţa muzicală pune accent pe folosirea muzicii de fond. crearea de melodii sau legarea acestora de concepte. povestiri în imagini. 4. analiza ei. 1.abilitatea de a înţelege şi de a crea sunete muzicale Tehnici eficiente de învăţare 1. Organizarea notiţelor astfel încât să fie evidenţiate informaţiile esenţiale. Inteligenţa kinestezică .Citirea textelor şi sublinierea capitolelor 3. diagrame. 3.abilitatea de a înţelege raţionamente logice şi de a rezolva probleme Inteligenţa spaţială . exerciţii de relaxare fizică. mima. cuantificări şi calcule Inteligenţa logico matematică .Organizarea informaţiei în modele structurale.Organizarea logică a materialului de învăţat. 2. 4. discuţii în gupuri de orice mărime. Predarea conţinutului altor persoane 1. folosirea limbajului corporal. colaje. Inteligenţa logicomatematică asigură rezolvarea problemelor de matematică. jocuri logice. 1. filme şi fotografii . lectură individuală. Sublinierea cu diferite culori a informaţiilor importante.abilitatea de a comunica prin limbaj Inteligenţa lingvistică este vizibilă prin lecturi. povestiri.Acţionarea asupra conţinutului şi crearea unor jocuri.Utilizarea practică a conţinutului însuşit. 5. Găsirea unor paternuri în informaţiile prezentate.Explicarea secvenţialităţii conţinutului altor persoane. 1. 3.Rescrierea notiţelor.baterea ritmului în timpul învăţării. 4. 3. 4. ascultarea muzicii. 2. murmurarea. 2.Tipuri de inteligenţe Inteligenţa muzicală .Crearea unor rime. Realizarea unor legături grafice între informaţii.Recitirea informaţiilor sau scrierea unor teme pentru dezbateri. folosirea cărţilor.

cuvintelor.Fişa de documentare nr. sa ofere  utilizarea unor raspunsuri. proiectelor . . sarcinile verbale/orale • Înţeleg cel mai bine informaţiile când le aud Stilul tactil kinestezic • Îşi amintesc ceea ce fac şi experienţele personale la care au participat cu mâinile şi întreg corpul (mişcări şi atingeri) Le place folosirea instrumentelor sau preferă lecţiile în care sunt implicaţi activi/participarea la activităţi practice Îşi pot aminti foarte bine lucrurile pe care leau făcut o dată. Activităţi de  sublinierea ideilor  explicarea noilor invatare: principale. titluri de capitole şi hărţi Înţeleg cel mai bine informaţiile atunci când le văd Observa in special detaliile mediului • Îşi amintesc ceea ce aud şi ceea ce se spune • Le plac discuţiile din clasă şi cele în grupuri mici • Îşi pot aminti foarte bine instrucţiunile. a exprimarea verbala a formulelor ideilor matematice cu  citirea cu voce tare diferite culori  invatarea cu tutori  vizualizarea sau intr-un grup in graficelor.3-stilurile de învăţare Stilul vizual Stilul auditiv Puncte tari: • • Îşi amintesc ceea ce scriu şi citesc Le plac prezentările şi proiectele vizuale Îşi pot aminti foarte bine diagrame. dramatizari. intelegere a grafice informatiei orale  transcrierea informatiei  vizualizarea informatiei scrise.2. pantomime sau jocuri de rol pentru dezvoltarea memoriei de lunga durata  vorbitul si plimbatul in timpul repetarii cunostintelor  aplicarea in practica a cunostintelor invatate. tabelelor care pot sa adreseze si imaginilor intrebari. a informatii . leau exersat şi le-au aplicat în practică (memorie motrică) Au o bună coordonare motorie Au un scris urat • • • • • • Sunt usor distraşi de zgomot Deficienţe: - Uneori nu-si pot gasi cuvintele potrivite. sa instrumente de studiu exprime modul de : harti.  prezentări ale  manuirea obiectelor care trebuie invatate  aranjarea tabelelor si a diagramelor intr-o ordine corecta  utilizarea unor miscari. dans. tabele.

 Când învăţaţi luaţi multe notiţe şi explicaţi-le detaliat. o muzică liniştită  Dacă nu aţi înţeles ceva din ceea ce a spus cadrul didactic.  Dacă folosiţi notiţele altcuiva.  încercaţi să studiaţi într-un spaţiu adecvat. jucaţi-vă cu o  minge de tenis.  Priviţi persoana cu care vorbiţi! Vă ajută la concentrare asupra sarcinii de învăţare. Este foarte folositor pentru învăţarea materialelor în vederea participării la teste. întrebaţi-l politicos dacă vă poate repeta sau explica din nou.  Alegeţi un loc de învăţare liniştit! Dacă este necesar puteţi folosi căşti. titlurile capitolelor. de la sfârşit la început. alte indicii şi spuneţi cu voce tare ce idei sunt transmise în carte. Faceţi exerciţii  pentru mâini. Unele persoane preferă în timp ce învaţă să asculte în  fundal. parcurgeţi rapid de la un capăt la altul textul. să citiţi titlurile capitolelor.  Recitaţi/ spuneţi cu voce tare informaţiile pe care doriţi să vi le amintiţi mai mult timp. De aceea. rescrieţi-le. practicaţi un sport.  Când citiţi. Aceasta înseamnă că este de dorit să respectaţi următoarea succesiune: să urmăriţi imaginile. tălpi. vă auziţi unul pe celălalt.  Confecţionaţi cartonaşe colorate cu ideile de bază pe care doriţi să le învăţaţi şi repetaţi-le cu voce tare. încercaţi “abordarea întregului ca o parte”. strângeţi în pumn o minge elastică sau ceva similar. etapele de lucru cu voce tare de fiecare  Pentru a memora. plimbaţi-vă şi spuneţi cu voce tare ceea ce aveţi de învăţat.  Dacă sunteţi o fire agitată. Spuneţi obiectivele. pentru a nu vă distrage atenţia din cauza zgomotului.  Întrebaţi cadrele didactice dacă puteţi prezenta temele sau munca voastră ca o prezentare orală sau pe o casetă audio. picioare. priviţi imaginile.Recomandări pentru elevi:  Luaţi notiţe! Cea mai eficientă cale pentru o învăţare de lungă durată.  Înregistraţi casete audio cu punctele importante pe care vreţi să vi le amintiţi o şi ascultaţi-le în mod repetat. în josul paginii. culorile pentru a sublinia ideile principale!  Înainte de a începe o sarcină/ temă pentru acasă  Studiaţi cu un prieten(ă)! Astfel puteţi discuta cu acesta despre materialul de învăţat. vă clarificaţi.  Când citiţi o scurtă povestire sau un capitol dintr-o carte. nu-i deranjaţi pe cei din jurul vostru. nervoasă. paragraf cu paragraf.  Stabiliţi obiectivele pentru tema de casă şi verbalizaţi-le.  Este posibil ca nu întotdeauna să studiaţi cel mai bine la birou sau în bancă. folosind un scaun confortabil.  Cei mai mulţi cu acest stil de învăţare învaţă cel mai bine singuri. părţile corpului. Folosiţi culori diferite care să vă ajute memoria. daţi-le o notă personală! Îţi vei aminti mult mai bine!  Utilizaţi marcatoarele. să citiţi primul şi ultimul paragraf şi apoi să identificaţi “emoţiile şi sentimentele” transmise. degete. Puteţi de asemenea să treceţi în  revistă scurta povestire/capitolul. chiar un şezlong cu o pernă de . folosind  notiţele.

de învăţare (birou. biroul. Afişează-le! Să fie de câte ori este  Studiaţi cu muzică în cât mai vizibile. unde vă şi obiectivele şi rezolvarea sarcinilor.  Ca tehnică de învăţare şi memorare. Dacă este posibil. puteţi relaxa în acelaşi scrieţi-le. mediul imaginile. muzica vă atragă atenţia. să să auziţi cuvintele pe barocă.  Când faceţi calcule heavy-metal). atunci pauze! Dar asiguraţicând studiaţi. culoarea potrivită. hărţi. postere.  Citiţi cu voce tare ori timp. când vreţi să vă amintiţi informaţia. 3-5 minute de pauză. clasică este cea fie uşor de citit. programe  Luaţi frecvent mici computere. lucru.      stabiliţi-vă dată când începeţi sprijin. de ex. diferite şi imagini în lucru) departe de Această tehnică este notiţele pe care le uşă şi ferestre şi în numită fond de luaţi. în exerciţiile faţa clasei.  Înainte de a alege folosiţi diagrame.  eficient cuprinde 15-25 minute de studiu. Găsiţi imaginea şi sunetul cuvintelor în minte. “engl. colorate. foi de matematică în care lucraţi cu hârtie fotografiile. de ex. ţineţi ochii închişi şi scrieţi ideea în aer sau pe o  suprafaţă. când vă că vă întoarceţi aveţi de pregătit o repede la lucru. care le citiţi pentru a mai recomandată faţă le înţelege mai bine Înainte de a citi un de o muzică sensul. titlurile puteţi să vă acoperiţi efectua corect etc. încercaţi o varietate de filme. culori. treceţi în revistă. care ajută la apoi verificaţi-le! concentrarea atenţiei. calculaţi Plasaţi-vă spaţiul Alegeţi culoarea cu voce tare. Mai  târziu. Un temă sau când orar faceţi o prezentare. video. rezultatele. favorită care vă ajută culori bancă. . să posibil! Aveţi nevoie fundal (de ex. utilizaţi  Decoraţi clasa. zgomotoasă. colour din carte. “scanaţi” matematice. în fişe de Notaţi-vă ideile grounding.“flashcards”). banca. capitol sau o carte. pe bancă cu degetul. culoare. principale pe  Încercaţi să citiţi prin cartonaşe colorate folii transparente (engl. pentru a încadra colorată. masă de  Folosiţi să vă concentraţi. De asemenea corect coloanele şi a schemele. masa.

diagrame. Puneţi muzică în timpul activităţilor. agende de lucru. Finalizaţi cu un rezumat al conţinutului predat. Lăsaţi spaţiu liber pe fişe pentru luarea de notiţe. învăţaţi-i şi apoi spuneţi-le ce au învăţat”.închideţi ochii şi încercaţi să vedeţi cu ochii minţii  şi să auziţi ideile învăţate anterior. adăugaţi ilustraţii la informaţia textuală. pentru a fi citite şi pe care să ia notiţe. Folosiţi flipchart-uri pentru a înfăţişa ce va urma şi ceea ce s-a prezentat. cunoştinţe. Accentuaţi ideile principale pentru a le semnala când să ia notiţe. . scurte discuţii în grupuri mici. cuvintele cheie. Includeţi activităţi auditive. pixuri şi/ sau creioane colorate. Acest fapt reprezintă vechiul principiu „spuneţi-le ce urmează să înveţe. Începeţi predarea unui nou material cu o explicare scurtă a ceea ce urmează să se predea. concurs de răspuns la întrebări (Jeopardy) etc. Includeţi planuri. cum ar fi brainstorming. Lăsaţi suficient de mult timp pentru discutarea şi analizarea activităţilor. Folosiţi metoda socratică de susţinere a prelegerilor pe baza adresării de întrebări elevilor pentru a obţine o cât mai mare parte din informaţii de la ei şi apoi umpleţi golurile cu propriile dvs. Eliminaţi potenţialele surse de distragere a atenţiei. Recomandări pentru profesori: Folosiţi grafice. Oricând este posibil. fişe etc. Încurajaţi adresarea de întrebări pentru a-i ajuta să rămână atenţi în medii auditive. Daţi pauze frecvente de relaxare (pauze pentru odihnirea creierului). Folosiţi activităţi care îi determină pe elevi să se implice activ şi să se mişte.  Când învăţaţi o nouă informaţie. Puneţi la dispoziţie carioci de evidenţiere. confecţionaţi cartonaşe colorate în care să includeţi ideile esenţiale. Includeţi în fişe suficiente informaţii pentru a fi recitite după sesiunea de învăţare. Asiguraţi-vă că aceste culori sunt suficient de strălucitoare pentru a fi văzute de toţi participanţii. ilustraţii etc. Îndrumaţi elevii cum să vizualizeze sarcinile complexe. atunci când este cazul. Folosiţi culori pentru a evidenţia ideile principale pe flipchart sau table albe. Acest lucru le permite să stabilească conexiuni Realizaţi multe activităţi de formare practice.

.privind conţinutul învăţat şi modul în care se aplică acesta la situaţia lor.

reprezentarea datelor pe o axă a timpului. 1Organizarea notiţelor astfel încât să fie evidenţiate informaţiile esenţiale. Discutarea conţinutului învăţat într-un grup de studiu.Rescrierea notiţelor.baterea ritmului în timpul ascultarea muzicii. Organizarea notiţelor astfel încât să fie evidenţiate informaţiile esenţiale.inteligenţe multiple Competenţe în societatea cunoaşterii/inteligenţe multiple Competenţe lingvistice (maternă) Competenţe lingvistice ( străină) Competenţe matematice Competenţe ştiinţifice şi tehnologice Competenţe pentru a învăţa să înveţi Organizarea logică a materialului de învăţat. Muzicală 1 Crearea unor rime. analiza ei. 3. interpersonale .2Realizarea unor legături grafice între informaţii.Fişa de documentare nr. . sociale Predarea conţinutului altor persoane Competenţe antreprenoriale Competenţe de exprimare culturala Logicămatematică Inteligenţe multiple Lingvistică 1Explicarea secvenţialităţii conţinutului altor persoane 2Predarea conţinutului altor persoane Discutarea conţinutului învăţat într-un grup de studiu. murmurarea. folosirea unor grafice.4 Corelare competenţe cheie. Organizarea logică a materialului de învăţat. interculturale. 1Citirea textelor şi sublinierea capitolelor 2. 2Realizarea unor legături grafice între informaţii. 1Găsirea unor paternuri în informaţiile prezentate 2Predarea conţinutului altor persoane Discutarea conţinutului învăţat într-un grup de studiu. Discutarea conţinutului învăţat într-un grup de studiu. 1Explicarea secvenţialităţii conţinutului altor persoane 2Predarea conţinutului altor persoane Discutarea conţinutului învăţat într-un grup de studiu. .Recitirea informaţiilor sau scrierea unor teme pentru dezbateri. 1Explicarea secvenţialităţii conţinutului altor persoane 2Predarea conţinutului altor persoane Spaţială 1Utilizarea unor diagrame în luarea de notiţe. Competenţe civice. Organizarea logică a materialului de învăţat. 2.

Studiul într-un grup în care fiecare membru explică materialul însuşit şi apoi discută pe marginea lui. Studiul într-un grup în care fiecare membru explică materialul însuşit şi apoi discută pe marginea lui. în care fiecare membru explică materialul însuşit . Utilizarea practică a conţinutului însuşit. 2. Intra personală 1Învăţarea în locuri liniştite. 4. . Predarea conţinutului altor persoane Studiul în grup. ferite de zgomot. 1Învăţarea în locuri liniştite.Reflectarea periodică la ceea ce tocmai a învăţat. 2.Reflectarea asupra importanţei materialului. ferite de zgomot.învăţării. Prezentarea materialului insuşit altei persoane. iar apoi se discută pe marginea lui. . 2. a efectelor lui asupra celui care învaţă Realizarea unor concursuri cu ceilalţi elevi.Reflectarea periodică la ceea ce tocmai a învăţat. Inter pesona lă Prezentarea materialului insuşit altei persoane.Reflectarea la semnificaţia personală a informaţiilor însuşite.Organizarea informaţiei în modele structurale. Corporalchinestezică Acţionarea asupra conţinutului şi crearea unor jocuri. Prezentarea materialului insuşit altei persoane. crearea de melodii sau legarea acestora de concepte.

3. 2.B.2 Competenţe specifice Activităţi de învăţare .3.2 Structura generală a unui sistem de calcul 1.1 Structura generală 1.3.2.C.1 Sistemul de operare 1.3 Componentele software 1.3.3 Principalele funcţii ale unui sistem de operare 1.5 Măsuri de protecţie în timpul lucrului la calculator . Ore/Sapt: IX A.exercitii de identificare si utilizare a elementelor hardware a unui calculator .F/2/35 Proiectul unităţii de învăţare Unitatea de învăţare Structura calculatorului personal Nr.2 Componentele hardware 1.D.2.exercitii de utilizare a componentelor software a unui sistem de operare Resurse Fişe de lucru Cabinetul de informatică Documenatie de specialitate Evaluare Continuă Sumativă Lucrari practice Observaţii 1.3 -Identificarea componentelor hard şi soft ale unui calculator personal Unitatea centrală de -Descrierea funcţionării unui calculator personal prelucrare Unitatea de memorie Sistemul de intrare ieşire 1.5-Proiectul unităţii de învăţare Unitatea şcolară: Disciplina: Tehnologia informaţiei şi a comunicării Profesor: Clasa/Nr.1 1.Fişa de documentare nr. 1.3. ore alocate 7 Nr.4 Principalele tipuri de sisteme de operare 1.E. Conţinuturi 1. Crt.2.

sa recapituleze.2 Tipuri de evaluare în instruirea diferenţiată TIPUL DE INTELIGENTA Verbal/kinestezica Logico/matematica EVALUAREA IN TAXONOMIEI LUI BLOOM TERMENII Să evalueze. să valorizele.Fişe de documentare pentru tema 3. sa sugereze. sa evalueze.1 Matricea de specificaţii Tipuri de evaluare în instruirea diferenţiată Domenii Elemente de conţinut Cunoaştere şi înţelegere Rezolvare de probleme Aplicarea cunoştinţelor Total (%) Total (%) Fişa de documentare nr.Metode. sa . instrumente de măsurare a progresului şcolar Fişa de documentare nr. sa deduca. tehnici. sa prezica.3.3. sa corecteze Să ordoneze.

sa selecteze. să valorizeze. sa sugereze. portofolii cu imagini. sa masoare. sa aleaga. sa sugereze. sa sugereze. sa judece. jurnalul reflexive. reprezentari grafice. activitati fizice. desene. sa ordoneze Să masoare. sa ordoneze Tipul de inteligenţă Verbal/kinestezica Logico/matematica Vizual/spatiala Muzicala/ritmica Corporala/kinestezica Metode de evaluare Portofoliul. tehnica lotus. sa concluzioneze. joc de rol. . inregistrari audio/video. să concluzioneze. sa ordoneze Să decidă. Concerte. să selecteze. dramatizare. sa estimeze. sa critice Sa valorizeze.selecteze. sa concluzioneze. sa estimeze. tehnica 3-2-1 Hartile conceptuale Hartile conceptuale. să estimeze. sa noteze Vizuala/spatial Muzicala/ritmica Corporala/kinestezica Sociala /interpersonal Intrapersonala Naturalista Existentiala TIPUL DE INTEL Să valorizeze. sa ordoneze Sa sugereze. sa ordoneze Să aprecieze. sa estimeze. sa estimeze. Sa decida. picture . fotografii. spectacole Pantomime.

portofolii portofolii .Sociala /interpersonala Intrapersonala Naturalista Existentiala Jocul de rol. studiul de caz Portofolii individuale Proiectul de cercetare. studiul de caz.

Propuneţi o temă pentru elevi şi demonstraţi caracterul interdisciplinar/pluridisciplinar sau transdisciplinar al ei.Identificaţi pentru fiecare competenţă cheie o sarcină de lucru. sau se pot folosi în evaluarea folowup) Portofoliu: Conţinut 1.Elaboraţi un plan de lecţie unde să se regăsească obiective SMART.Propuneţi un proiect pentru elevi care să întrunească următoarele condiţii: transdisciplinar.Propuneti un conţinut pentru un portofoliu. activităţi de învăţare diferenţiate pe tipuri de inteligenţă şi o abordare transdisciplinară. astfel încât să puteţi evalua fiecare tip de inteligenţă. să vizeze minim 5 competenţe cheie. 4.Elaboraţi o unitate de învăţare pentru un capitol de la disciplina pe care o predaţi şi care să conţină: competenţe cheie. 10. activităţi de învăţare specifice educaţiei nonformale.Propuneţi 5 sarcini de lucru diferite care pornesc de la lectura unui text (poveste). o metodă de predare şi o tehnică de evaluare. să presupună învăţarea prin investigare şi să vizeze toate dimensiunile sinelui. utilizând acelaşi test şi argumentaţi soluţia propusă. diferenţiat pentru elevi cu deficienţe şi supradotaţi. 2. 7.Formulaţi 3 obiective SMART pentru una din competenţele cheie. Aplicarea cunoştinţelor (se poate realiza colocviu. precum şi nivelul motivaţiei lor.IGENTA Evaluare finală pentru modul 2 Testarea cunoştinţelor: 1.Prezentaţi o modalitate prin care puteţi să evaluaţi diferenţiat elevii(cu deficienţe de învăţare/supradotaţi). astfel încât abordarea să fie transdisciplinară. obiective SMART pentru competenţele incluse.Propuneţi o modalitate prin care puteţi urmări progresul şcolar pentru una din competenţele cheie. 3.Identificaţi abilităţile care se pot forma şi dezvolta prin intermediul sarcinii: „realizaţi un eseu argumentativ cu subiectul-un copac salvează vieţi şi prezentaţi eseul însoţit de un suport PPT” 3. 5.Precizaţi întrebările specifice fiecărei etape din tehnica debrifing-ului. 8. activităţi de evaluare care să urmărească tipurile de inteligenţă şi nivelele diferite de dezvoltare ale elevilor. 5. 6.Alegeţi/creaţi/culegeţi o poveste şi un joc şi inseraţi materialul în planul unei lecţii. 4.Descrieţi o lecţie care atinge cât mai mulţi din factorii motivaţionali din perspectiva lui Maslow. .Elaboraţi un set de teste care să măsoare progresul şcolar al elevului. 2. 9.Construiţi întrebările de debrif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful