You are on page 1of 27

Druk nr 1081

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI kadencja

Informacja Marsza!ka Sejmu


o wp!ywie interpelacji i zapyta" poselskich
oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania

I INTERPELACJE

Informuj#, $e wp!yn#!y nast#puj%ce interpelacje:

1) pos!a Krzysztofa Putry w sprawie uniewa"nienia przez Narodowy Fundusz


Ochrony #rodowiska i Gospodarki Wodnej umowy z Fundacj$ Lex
Veritatis dotycz$cej inwestycji geotermalnej w Toruniu - do ministra
gospodarki - ponowna (3477),

2) pos!a Kazimierza Micha!a Ujazdowskiego w sprawie stanowiska


zajmowanego w kwestii zarzutów stawianych przez akcjonariuszy
mniejszo%ciowych dotycz$cych nieprawid!owo%ci w dzia!aniach Banku
PKO SA - do ministra skarbu pa&stwa - ponowna (4579),

3) pos!a Jaros!awa Urbaniaka w sprawie elektrowni wiatrowych - do ministra


infrastruktury - ponowna (4694),

4) pos!a Bartosza Ar!ukowicza w sprawie terminu rozpocz'cia budowy


obwodnicy My%liborza - do ministra infrastruktury (5296),

5) pos!a Tadeusza Iwi&skiego w sprawie rehabilitacji pos!ów Centrolewu oraz


innych stronnictw politycznych, skazanych w procesie brzeskim
- do ministra sprawiedliwo%ci (5297),

6) pos!a Józefa Piotra Klima w sprawie nieletnich skazanych wyrokiem


s$dowym umieszczanych w domach dziecka - do ministra edukacji
narodowej (5298),
-2-

7) pos!a Józefa Piotra Klima w sprawie sytuacji Zak!adu Naprawczego Taboru


Kolejowego w (apach - do ministra infrastruktury (5299),

8) pose! Gabrieli Mas!owskiej w sprawie "$dania wyra"ania zgody przez


cz!onków spó!dzielni mieszkaniowych b'd$cych w!a%cicielami lokali na
prace remontowe oraz zwi$zane z przebudow$ sieci energetycznej przez
wydzia!y architektury, budownictwa i urbanistyki - do ministra spraw
wewn'trznych i administracji (5300),

9) pos!a Wies!awa Wody w sprawie sprawno%ci dzia!ania systemu


informatycznego ARiMR - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (5301),

10) pos!a Stanis!awa Steca w sprawie wprowadzenia dop!at do eksportu mleka


poza terytorium UE - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (5302),

11) pos!a Stanis!awa Steca w sprawie polityki kursowej - do prezesa Rady


Ministrów (5303),

12) pos!a Stanis!awa Steca w sprawie przewidywanej likwidacji s$dów


rejonowych w powiatach - do ministra sprawiedliwo%ci (5304),

13) pos!a Stanis!awa Steca w sprawie ostatecznego wyja%nienia sprawy


zwi$zanej z ewentualnym istnieniem w naszym kraju tajnych wi'zie& CIA
- do ministra sprawiedliwo%ci (5305),

14) pos!a Stanis!awa Steca w sprawie braku %rodków na dop!aty


do oprocentowania kredytów inwestycyjnych zaci$ganych przez rolników na
inwestycje w gospodarstwach rolnych w 2008 r. - do ministra rolnictwa
i rozwoju wsi (5306),

15) pos!a Eugeniusza Czykwina w sprawie zmiany ustawy Kodeks pracy


- do prezesa Rady Ministrów (5307),

16) pose! Jolanty Szymanek-Deresz w sprawie wyrównania strat


spowodowanych wyp!atami emerytur po zani"onej kwocie bazowej
- do ministra pracy i polityki spo!ecznej (5308),

17) pos!a Leszka Cie%lika oraz grupy pos!ów w sprawie strategii rozwoju I
Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego - korytarz drogowy
- do ministra %rodowiska oraz ministra infrastruktury (5309),

18) pos!a Stanis!awa Kalemby w sprawie planowanej reformy systemu edukacji,


zak!adaj$cej obni"enie wieku szkolnego - do ministra edukacji narodowej
(5310),
-3-

19) pose! Ewy Wolak w sprawie ci'"aru tornistrów szkolnych - do ministra


edukacji narodowej (5311),

20) pose! Joanny Muchy w sprawie negatywnych skutków, jakie niesie osobom
niepe!nosprawnym w woj. lubelskim i ca!ej Polsce likwidacja programu
"Partner" realizowanego przez biuro i oddzia!y wojewódzkie PFRON
- do ministra pracy i polityki spo!ecznej (5312),

21) pos!a Micha!a Szczerby w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego


- do prezesa Rady Ministrów (5313),

22) pos!a Konstantego O%wi'cimskiego w sprawie inwestycji maj$cych na celu


usprawnienie i popraw' bezpiecze&stwa w ruchu drogowym na drodze
krajowej nr 6, umo"liwiaj$cych przekwalifikowanie tej drogi na drog'
ekspresow$ - do ministra infrastruktury (5314),

23) pos!a Artura Górskiego w sprawie nieprzygotowania warszawskich szkó!


do nauki 6-latków - do ministra edukacji narodowej (5315),

24) pos!a Krzysztofa Brejzy w sprawie wprowadzenia obowi$zku posiadania


przez wszystkie osoby poruszaj$ce si' po zmierzchu na terenach
niezabudowanych elementów odblaskowych widocznych dla innych
uczestników ruchu drogowego - do ministra infrastruktury (5316),

25) pos!a Krzysztofa Brejzy w sprawie projektowanego nowego modelu


odbywania aplikacji s$dowej - do ministra sprawiedliwo%ci (5317),

26) pos!a Krzysztofa Brejzy w sprawie dzia!a& na rzecz osób chorych na


stwardnienie rozsiane - do ministra zdrowia (5318),

27) pos!a Grzegorza Roszaka w sprawie zasad funkcjonowania ochotniczych


hufców pracy - do ministra pracy i polityki spo!ecznej (5319),

28) pos!a Wies!awa Janczyka w sprawie obowi$zku sporz$dzania certyfikatów


energetycznych dla obiektów wprowadzanych do obrotu oraz braku
rozporz$dzenia okre%laj$cego metodyk' oblicze& niezb'dnych dla
sporz$dzenia certyfikatów energetycznych, a tak"e ustalaj$cego tryb
szkolenia osób uprawnionych do wydawania %wiadectw energetycznych
(certyfikatorów) - do ministra infrastruktury (5320),

29) pos!a Andrzeja B'tkowskiego w sprawie wzmocnienia pozycji rolników


w relacjach z firmami skupuj$cymi i przetwarzaj$cymi produkty rolne
- do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (5321),
-4-

30) pose! Marzeny Macha!ek w sprawie obni"enia dotacji bud"etowej na


dofinansowanie wynagrodze& dla pracowników niepe!nosprawnych
w 2008 r. - do ministra finansów (5322),

31) pos!a Waldemara Andzela w sprawie wspó!pracy organizacji


pozarz$dowych z samorz$dami - do ministra pracy i polityki spo!ecznej
(5323),

32) pos!a Józefa Rojka w sprawie nowelizacji ustawy o systemie o%wiaty


- do ministra edukacji narodowej (5324),

33) pos!ów Józefa Rojka i Edwarda Czesaka w sprawie planowanych


programów i strategii dotycz$cych rehabilitacji osób niepe!nosprawnych,
w szczególno%ci organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych,
technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i spo!ecznych - do ministra
pracy i polityki spo!ecznej (5325),

34) pos!ów Józefa Rojka i Edwarda Czesaka w sprawie leczenia nowotworów


jelita grubego - do ministra zdrowia (5326),

35) pos!ów Józefa Rojka i Edwarda Czesaka w sprawie potrzeby utrzymania


stawki akcyzy na gaz LPG na dotychczasowym poziomie, a nawet jej
zmniejszenia - do ministra finansów (5327),

36) pos!ów Józefa Rojka i Edwarda Czesaka w sprawie kontraktowania


i formy zatrudnienia piel'gniarek i piel'gniarzy w domach pomocy
spo!ecznej - do ministra zdrowia (5328),

37) pos!ów Józefa Rojka i Edwarda Czesaka w sprawie projektu ustawy


o zmianie niektórych ustaw w zwi$zku ze zmianami w organizacji
i podziale zada& administracji publicznej w województwie - do ministra
zdrowia (5329),

38) pos!ów Józefa Rojka i Edwarda Czesaka w sprawie ustawy z dnia 25 lipca
2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw - do ministra infrastruktury (5330),

39) pos!ów Józefa Rojka i Edwarda Czesaka w sprawie projektu reformy


systemu edukacji - do ministra edukacji narodowej (5331),

40) pos!ów Józefa Rojka i Edwarda Czesaka w sprawie projektu nowelizacji


ustawy o drogach publicznych - do ministra infrastruktury (5332),
-5-

41) pos!ów Józefa Rojka i Edwarda Czesaka w sprawie potrzeby powo!ania


agencji rz$dowej koordynuj$cej dzia!alno%) wszystkich bibliotek
- do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (5333),

42) pos!a Zbigniewa Babalskiego w sprawie wypracowania sta!ych procedur


udzielania pomocy dla poszkodowanych w wyniku kl'sk "ywio!owych
- do prezesa Rady Ministrów (5334),

43) pos!a Zbigniewa Babalskiego w sprawie decyzji Komendanta G!ównego


Policji dotycz$cej reorganizacji struktur kompanii prewencji - do ministra
spraw wewn'trznych i administracji (5335),

44) pos!a Lecha Ko!akowskiego w sprawie wysoko%ci op!at adiacenckich


- do ministra finansów (5336),

45) pos!a Lecha Ko!akowskiego w sprawie zwi'kszenia nak!adów finansowych


na leczenie osób uzale"nionych od alkoholu - do ministra zdrowia (5337),

46) pos!a Lecha Ko!akowskiego w sprawie wyznaczania terminów przydzia!u


sanatoriów - do ministra zdrowia (5338),

47) pos!a Lecha Ko!akowskiego w sprawie egzaminów na aplikacj' prawnicz$


- do ministra sprawiedliwo%ci (5339),

48) pos!a Dariusza B$ka w sprawie nielegalnego transgranicznego


przemieszczania odpadów - do prezesa Rady Ministrów (5340),

49) pos!a Dariusza B$ka w sprawie jako%ci zabezpieczania interesu narodowego


przez Ministerstwo #rodowiska w kontaktach z Uni$ Europejsk$
- do prezesa Rady Ministrów (5341),

50) pose! El"biety (ukacijewskiej w sprawie realizacji procesu nieodp!atnego


udost'pniania akcji spó!ki PGNiG SA - do ministra skarbu pa&stwa (5342),

51) pose! El"biety (ukacijewskiej w sprawie nielegalnych wysypisk %mieci


- do ministra %rodowiska (5343),

52) pose! El"biety (ukacijewskiej w sprawie problemów z wprowadzeniem


w naszym kraju unijnych standardów sortowania %mieci - do ministra
%rodowiska (5344),
-6-

53) pos!a Krzysztofa Gadowskiego w sprawie wniosków p!yn$cych


z orzecznictwa s$dów apelacyjnych w sprawach o ustalenie prawa
do ekwiwalentu pieni'"nego za deputat w'glowy oraz wdro"enia
ukszta!towanej ju" linii orzeczniczej jako modelowego sposobu
rozpatrywania wniosków przy ubieganiu si' o wyp!at' przez ZUS
%wiadczenia pieni'"nego w oparciu o przepisy ustawy o ekwiwalencie
pieni'"nym z tytu!u prawa do bezp!atnego w'gla dla osób uprawnionych
z przedsi'biorstw robót górniczych - do ministra gospodarki (5345),

54) pose! Moniki Wielichowskiej w sprawie zablokowania subwencji


o%wiatowej dla niektórych jednostek samorz$du terytorialnego - do ministra
finansów (5346),

55) pose! Moniki Wielichowskiej w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie


zabytków i opiece nad zabytkami - do ministra kultury i dziedzictwa
narodowego (5347),

56) pose! Moniki Wielichowskiej w sprawie rejestracji samochodów o masie


ca!kowitej powy"ej 3,5 t - do ministra infrastruktury (5348),

57) pose! Moniki Wielichowskiej w sprawie finansowania domów pomocy


spo!ecznej - do ministra pracy i polityki spo!ecznej (5349),

58) pose! Moniki Wielichowskiej w sprawie uproszczenia przepisów


dotycz$cych rejestracji pojazdów sprowadzanych z zagranicy, które
w sposób dotkliwy utrudniaj$ procedury przede wszystkim w!a%cicielom
pojazdów, a tak"e organom rejestruj$cym - do ministra infrastruktury
(5350),

59) pose! Moniki Wielichowskiej w sprawie zmiany przepisu dotycz$cego


otrzymywania %wiadcze& piel'gnacyjnych, przys!uguj$cych rodzicom lub
opiekunom dzieci niepe!nosprawnych z umiarkowanym stopniem
niepe!nosprawno%ci - do ministra pracy i polityki spo!ecznej (5351),

60) pos!a Zbigniewa Matuszczaka w sprawie zmian legislacyjnych dotycz$cych


funkcjonowania Lubelskiego Oddzia!u Wojewódzkiego NFZ - do ministra
zdrowia (5352),

61) pos!a Zbigniewa Matuszczaka w sprawie realizacji programu "Blisko


boisko" - do ministra sportu i turystyki (5353),

62) pos!a Zbigniewa Matuszczaka w sprawie realizacji programu "Moje boisko


- Orlik 2012" - do ministra sportu i turystyki (5354),
-7-

63) pos!a Janusza Krasonia w sprawie zagro"e& niewykonania zada& zawartych


w "Programie budowy dróg krajowych i autostrad na lata 2008-2012"
z powodu niesprawno%ci instytucjonalnej Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad - do ministra infrastruktury (5355),

64) pos!a Janusza Krasonia w sprawie opieki psychologicznej nad dzie)mi


ofiarami przemocy seksualnej - do prezesa Rady Ministrów (5356),

65) pos!a Janusza Krasonia w sprawie niewystarczaj$cych transmisji


w programie 1 i 2 TVP z Igrzysk Paraolimpijskich w Pekinie
- do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (5357),

66) pos!a Maksa Kraczkowskiego w sprawie dzia!a& podejmowanych przez


rz$d w zwi$zku z jego d$"eniem do wprowadzenia Polski do Eurosystemu
- do prezesa Rady Ministrów (5358),

67) pos!a Maksa Kraczkowskiego w sprawie dzia!a& podejmowanych przez


ministra sprawiedliwo%ci w zwi$zku z przeprowadzeniem w 2008 r.
egzaminów na aplikacje prawnicze - do ministra sprawiedliwo%ci (5359),

68) pose! El"biety Streker-Dembi&skiej w sprawie realizacji programu


wycofywania azbestu z gospodarki z dnia 19 czerwca 1997 r. - do ministra
gospodarki (5360),

69) pos!a Grzegorza Raniewicza w sprawie zwi'kszenia obsady celników na


wschodniej granicy - do ministra finansów (5361),

70) pos!a Grzegorza Raniewicza w sprawie rozbudowy infrastruktury przej%)


granicznych - do ministra spraw wewn'trznych i administracji (5362),

71) pos!a Grzegorza Raniewicza w sprawie zapewnienia finansowania


Programu Rozwoju Polsko-Ukrai&skiej granicy pa&stwowej na lata
2008-2012 - do ministra finansów (5363),

72) pos!a Janusza Mikulicza w sprawie wprowadzenia uregulowa& dotycz$cych


pojazdów - quadów - do ministra infrastruktury (5364),

73) pos!a Jaros!awa Pi'ty oraz grupy pos!ów w sprawie planowanej podwy"ki
stawki akcyzy na gaz przeznaczony do zasilania samochodów (LPG)
- do ministra finansów (5365),

74) pos!a Adama Krupy w sprawie form organizacyjnych instytucji kultury, dla
których organizatorami s$ jednostki samorz$du terytorialnego - do ministra
kultury i dziedzictwa narodowego (5366),
-8-

75) pos!a Witolda Pahla w sprawie procederu przywo"enia na terytorium RP


odpadów przez obywateli pa&stw o%ciennych - sygnatariuszy porozumienia
z Schengen - do ministra spraw wewn'trznych i administracji (5367),

76) pos!a Witolda Pahla w sprawie projektu Narodowej Strategii


Gospodarowania Wodami 2030 - do ministra infrastruktury (5368),

77) pos!anek Domiceli Kopaczewskiej i Teresy Piotrowskiej w sprawie opieki


medycznej w domach opieki spo!ecznej - do ministra pracy i polityki
spo!ecznej (5369),

78) pose! Haliny Rozpondek w sprawie procedur wydawania %wiadectw


energetycznych - do ministra gospodarki (5370),

79) pos!a Micha!a Jarosa w sprawie sprecyzowania przepisów przej%ciowych po


likwidacji od 1 stycznia 2009 r. ulgi meldunkowej przy sprzeda"y
nieruchomo%ci - do ministra finansów (5371),

80) pos!a Micha!a Jarosa w sprawie zmian w ustawie o przygotowaniu


fina!owego turnieju Mistrzostw Europy w Pi!ce No"nej UEFA EURO 2012
- do ministra sportu i turystyki (5372),

81) pos!a Micha!a Jarosa w sprawie wprowadzenia do nowych biometrycznych


dowodów osobistych danych uwzgl'dniaj$cych grup' krwi obywateli
- do ministra spraw wewn'trznych i administracji (5373),

82) pos!a Micha!a Jarosa w sprawie obj'cia specjalistycznych studiów


mened"erskich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wroc!awiu programem
certyfikowanych szkole& dla dyrektorów placówek s!u"by zdrowia
- do ministra zdrowia (5374),

83) pos!a Micha!a Jarosa w sprawie zwi'kszenia mo"liwo%ci finansowych


spó!kom celowym powsta!ym w celu przygotowania i wykonywania
przedsi'wzi') Euro 2012 - do ministra finansów (5375),

84) pos!a Romana Kaczora w sprawie sytuacji na rynku cen energii elektrycznej
oraz strategii energetycznej kraju - do ministra gospodarki (5376),

85) pos!a Jaros!awa Rusieckiego w sprawie przywrócenia gmachu Zach'ty dla


potrzeb artystycznych ca!ego %rodowiska artystów malarzy w Polsce
- do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (5377),
-9-

86) pos!a Jaros!awa Rusieckiego w sprawie przetwarzania produktów


ro%linnych w gospodarstwie rolnym i w grupie producentów, bez
konieczno%ci rejestrowania dzia!alno%ci gospodarczej - do ministra
rolnictwa i rozwoju wsi (5378),

87) pos!a Tomasza Kami&skiego w sprawie projektu ustawy o tzw.


deubekizacji - do prezesa Rady Ministrów (5379),

88) pos!a Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie projektowanych zmian


w funkcjonowaniu zak!adów pracy chronionej, których wynikiem mo"e sta)
si' spadek zatrudnienia osób niepe!nosprawnych - do ministra pracy
i polityki spo!ecznej (5380),

89) pos!a Stanis!awa Steca w sprawie zapewnienia finansowania na


rozszerzenie kalendarza szczepie& na 2009 r. o szczepienia przeciwko ospie
wietrznej i pneumokokom - do ministra zdrowia (5381),

90) pos!a Stanis!awa Steca w sprawie stosowania przepisów ustawy Prawo


ochrony %rodowiska - do ministra %rodowiska (5382),

91) pos!a Stanis!awa Steca w sprawie pozostawianych i wyrzucanych %mieci


w polskich lasach - do ministra %rodowiska (5383),

92) pos!a Stanis!awa Steca w sprawie podj'cia dzia!a& w zakresie zwi'kszenia


popularyzacji polskiego sportu w telewizji publicznej - do ministra sportu
i turystyki (5384),

93) pos!a Stanis!awa Steca w sprawie funkcjonowania Programu Operacyjnego


"Innowacyjna gospodarka" - do ministra gospodarki (5385),

94) pos!a Stanis!awa Steca w sprawie wniosków po s!abym wyst'pie polskiej


reprezentacji olimpijskiej w Pekinie - do ministra sportu i turystyki (5386),

95) pose! Anny Sobeckiej w sprawie zawieszenia dzia!alno%ci gospodarczej


- do ministra pracy i polityki spo!ecznej (5387),

96) pose! Anny Sobeckiej w sprawie braku %rodków na wyp!at' emerytur


- do ministra pracy i polityki spo!ecznej (5388),

97) pose! Anny Sobeckiej w sprawie u!atwie& w dost'pie do aplikacji


- do ministra sprawiedliwo%ci (5389),

98) pose! Anny Sobeckiej w sprawie wprowadzenia waluty euro w 2011 r.


- do ministra finansów (5390),
- 10 -

99) pose! Anny Sobeckiej w sprawie rezygnacji z poboru i utworzenia armii


zawodowej - do ministra obrony narodowej (5391),

100) pose! Anny Sobeckiej w sprawie wcze%niejszej edukacji dzieci


- do ministra edukacji narodowej (5392),

101) pose! Anny Sobeckiej w sprawie narodowego programu budowy dróg


lokalnych - do ministra infrastruktury (5393),

102) pose! Anny Sobeckiej w sprawie inwestycji rosyjskiej firmy (ukoil


w Puszczy Bia!owieskiej - do ministra %rodowiska (5394),

103) pose! Anny Sobeckiej w sprawie likwidacji funduszy ochrony %rodowiska


i gospodarki wodnej - do ministra %rodowiska (5395),

104) pose! Anny Sobeckiej w sprawie projektu ustawy o reprywatyzacji


- do ministra skarbu pa&stwa (5396),

105) pose! Anny Sobeckiej w sprawie wynagrodze& s'dziowskich - do ministra


sprawiedliwo%ci (5397),

106) pose! Anny Sobeckiej w sprawie gro*by zaka"enia wody bakteriami


pochodz$cymi ze szpitali - do ministra zdrowia (5398),

107) pose! Anny Sobeckiej w sprawie warunków pracy pracowników


hipermarketów - do ministra pracy i polityki spo!ecznej (5399),

108) pose! Anny Sobeckiej w sprawie pieni'dzy z podatków dla organizacji


po"ytku publicznego - do ministra finansów (5400),

109) pose! Anny Sobeckiej w sprawie rozporz$dzenia dotycz$cego specjalizacji


lekarzy - do ministra zdrowia (5401),

110) pos!a Grzegorza Roszaka w sprawie projektu rozporz$dzenia dotycz$cego


szczegó!owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - do ministra
edukacji narodowej (5402),

111) pos!a Krzysztofa Putry w sprawie anomalii pogodowych


i przeciwdzia!ania skutkom - do ministra spraw wewn'trznych
i administracji (5403),

112) pos!a Krzysztofa Putry w sprawie koncepcji reorganizacji NFZ


- do ministra zdrowia (5404),
- 11 -

113) pos!a Krzysztofa Putry w sprawie sytuacji w szkolnictwie wy"szym


- do ministra nauki i szkolnictwa wy"szego (5405),

114) pos!a Antoniego B!$dka w sprawie nowelizacji ustawy o op!atach


abonamentowych - do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (5406),

115) pos!a Antoniego B!$dka w sprawie dor'czania pism procesowych na


polecenia s$dów i prokuratur przez funkcjonariuszy Policji - do ministra
spraw wewn'trznych i administracji (5407),

116) pos!ów Marka Polaka i Micha!a Wojtkiewicza w sprawie umo"liwienia


osiemnastoletnim pacjentom dzieci'cych oddzia!ów onkologicznych
kontynuacji leczenia w dotychczasowych placówkach - do ministra zdrowia
(5408),

117) pos!a Arkadiusza Litwi&skiego w sprawie nowych zasad przekazywania


1% podatku na organizacje po"ytku publicznego - do ministra finansów
(5409),

118) pos!a Witolda Kochana oraz grupy pos!ów w sprawie stosowania


w praktyce przez aparat skarbowy niektórych przepisów ustawy o podatku
od towarów i us!ug (VAT) - do ministra finansów (5410).

Interpelacje te - zgodnie z art. 192 ust. 6 regulaminu Sejmu


- zosta!y przekazane adresatom.

Jednocze&nie informuj#, $e wp!yn#!y nast#puj%ce odpowiedzi:

1) ministra skarbu pa&stwa Aleksandra Grada na interpelacj' pos!a Jaros!awa


Rusieckiego w sprawie aktualnej sytuacji pracowników Oddzia!u
Cukrownia "Cz'stocice" Krajowej Spó!ki Cukrowej SA po decyzji walnego
zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 17 czerwca 2008 r. (4205),

2) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego - z upowa"nienia


prezesa Rady Ministrów - na ponown% interpelacj' pose! Izabelli
Sierakowskiej w sprawie wyznaczenia Polsce kwot produkcyjnych cukru
przez Uni' Europejsk$ (4458),
- 12 -

3) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Jaros!awa


Dudy - z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pose! Izabeli Kloc
w sprawie zaopatrzenia inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin (4710),

4) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn'trznych i Administracji


Piotra Stacha&czyka - z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pose!
Joanny Muchy w sprawie utworzenia parkingu buforowego w Dorohusku
(4740),

5) minister rozwoju regionalnego El"biety Bie&kowskiej na interpelacj' pos!a


Andrzeja Pa!ysa w sprawie mo"liwo%ci uwzgl'dnienia w Koncepcji
zagospodarowania przestrzennego kraju modernizacji i budowy sieci
energetycznej o znaczeniu krajowym na terenie woj. %wi'tokrzyskiego
(4794),

6) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!a Witolda
Gintowt-Dziewa!towskiego w sprawie umo"liwienia komunikacji drogowej
mieszka&com miejscowo%ci po!o"onych wzd!u" drogi ekspresowej S22
z Elbl$ga do Grzechotek (4807),

7) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelacj' pose! Beaty


Mazurek w sprawie problemu wynikaj$cego z likwidacji s!u"by zast'pczej
(4811),

8) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Jaros!awa


Dudy - z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pose! Beaty Mazurek
w sprawie realizacji programu "Solidarno%) pokole& - dzia!ania dla
zwi'kszenia aktywno%ci zawodowej osób po 50. roku "ycia" (4814),

9) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Jaros!awa


Dudy - z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pose! Beaty Mazurek
w sprawie zaniedba& w polityce informacyjnej Ministerstwa Pracy
i Polityki Spo!ecznej (4817),

10) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pose! Beaty Mazurek
w sprawie poziomu us!ug medycznych %wiadczonych przez farmaceutów
zatrudnionych w aptekach szpitalnych oraz dzia!ów farmacji szpitalnej na
terenie Lubelszczyzny (4819),

11) minister pracy i polityki spo!ecznej Jolanty Fedak na interpelacj' pos!a


Antoniego B!$dka w sprawie nowelizacji ustawy o %wiadczeniach
przedemerytalnych (4824),
- 13 -

12) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów El"biety Suchockiej-Roguskiej


- z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!a Piotra Babinetza
w sprawie konieczno%ci wprowadzenia do bud"etu pa&stwa na 2009 r.
znacz$cych podwy"ek wynagrodze& dla pracowników wojewódzkich
urz'dów ochrony zabytków (4827),

13) minister rozwoju regionalnego El"biety Bie&kowskiej na interpelacj' pos!a


Andrzeja Halickiego w sprawie wpisania na list' indykatywn$ Programu
Operacyjnego "Innowacyjna gospodarka" projektów z woj. mazowieckiego
(4835),

14) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!a Stanis!awa
Lamczyka w sprawie ujednolicenia stawek op!aty za 1ha powierzchni
obwodu rybackiego dla wszystkich dzier"awców-u"ytkowników na obszarze
kraju (4836),

15) podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Igora


Ostachowicza - z upowa"nienia prezesa Rady Ministrów - na interpelacj'
pose! Anny Sobeckiej w sprawie domagania si' przedstawicieli ekipy
rz$dz$cej ujawnienia raportu na temat stanu zdrowia Prezydenta RP (4838),

16) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Jaros!awa


Dudy - z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!a Jaros!awa Pi'ty
w sprawie zmian w ustawie o zwi$zkach zawodowych oraz w innych
aktach prawnych reguluj$cych kwestie zbiorowych stosunków pracy (4840),

17) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Jaros!awa


Dudy - z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!a Jaros!awa Pi'ty
w sprawie zmian w ustawie o rozwi$zywaniu sporów zbiorowych (4841),

18) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Jaros!awa


Dudy - z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!a Jaros!awa Pi'ty
w sprawie zmian w ustawie Kodeks pracy (4842),

19) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upowa"nienia prezesa Rady Ministrów - na interpelacj' pos!a Tadeusza
Tomaszewskiego w sprawie zwolnienia z podatku od darowizn osób
pokrzywdzonych przez tr$by powietrzne (4843),

20) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!a Tadeusza
Tomaszewskiego w sprawie wy!$czenia %rodków finansowych
gromadzonych na funduszu remontowym przez w!a%cicieli prywatnych
budynków wielomieszkaniowych z podstawy opodatkowania (4844),
- 14 -

21) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelacj' pos!a Jaros!awa


Matwiejuka w sprawie zmiany i dostosowania prawa do warunków
wojennych (4846),

22) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dzieko&skiego


- z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!a Jaros!awa Matwiejuka
w sprawie niejasnych przepisów rozporz$dzenia Rady Ministrów z dnia 21
wrze%nia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomo%ci i sporz$dzania operatu
szacunkowego (4847),

23) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Jaros!awa


Dudy - z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!a Jaros!awa
Matwiejuka w sprawie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (4850),

24) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy


- z upowa"nienia prezesa Rady Ministrów - na interpelacj' pos!a Jaros!awa
Matwiejuka w sprawie gro*by podwójnego opodatkowania energii
elektrycznej w 2009 r. (4852),

25) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo%ci Jacka Czai


- z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!a Zbigniewa Matuszczaka
w sprawie utworzenia w Parczewie s$du rejonowego z wydzia!em ksi$g
wieczystych (4854),

26) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo%ci Zbigniewa Wrony


- z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!a Zbigniewa Matuszczaka
w sprawie utworzenia s$du okr'gowego i prokuratury okr'gowej
w Che!mie (4855),

27) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!a Zbigniewa Matuszczaka
w sprawie stanu technicznego i modernizacji linii kolejowej
Warszawa-Lublin-Dorohusk (4856),

28) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn'trznych i Administracji


Adama Rapackiego - z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!a
Jaros!awa Matwiejuka w sprawie radykalnego zmniejszenia liczby
funkcjonariuszy oddzia!u prewencji Policji w Bia!ymstoku i pogorszenia
bezpiecze&stwa mieszka&ców woj. podlaskiego (4861),
- 15 -

29) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Jaros!awa


Dudy - z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!a Jaros!awa
Rusieckiego w sprawie zmian wprowadzonych w lipcu 2004 r. do art. 53
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze& Spo!ecznych
(4863),

30) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Jaros!awa


Dudy - z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!a Jaros!awa
Rusieckiego w sprawie art. 21 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpiecze& Spo!ecznych, który dotyczy ró"nicy, jaka istnieje w sposobie
obliczania emerytury ustawowej dla obywateli przechodz$cych
z wcze%niejszej emerytury i ze %wiadczenia przedemerytalnego (4865),

31) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!a Jaros!awa Rusieckiego
w sprawie zmiany rozporz$dzenia Rady Ministrów w sprawie sieci
autostrad i dróg ekspresowych w cz'%ci dotycz$cej drogi ekspresowej S74
polegaj$cej na zast$pieniu dotychczasowego zapisu S12 (Sulejów)–Kielce
-Opatów-Tarnobrzeg-Stalowa Wola - S19 (Nisko), na zapis A1 ((ód*)-
Tomaszów Mazowiecki-Kielce-Opatów–Tarnobrzeg–Stalowa Wola - S19
(Nisko) (4866),

32) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!a Jaros!awa Rusieckiego
w sprawie zmiany art. 4a pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn
(4867),

33) prezesa Urz'du Zamówie& Publicznych Jacka Sadowego - z upowa"nienia


prezesa Rady Ministrów - na interpelacj' pos!a Waldemara Andzela
w sprawie udzielania zamówie& w trybie zapytania o cen' (4869),

34) sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Hanny Jahns


- z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pose! Gra"yny G'sickiej
w sprawie opó*nie& w og!aszaniu konkursów dotycz$cych krajowych
programów operacyjnych 2007-2013 (4872),

35) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy na interpelacj'


pos!ów Zbigniewa Chmielowca i Kazimierza Moskala w sprawie
nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym (4878),

36) podsekretarza stanu w Ministerstwie #rodowiska Janusza Zaleskiego


- z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!a Tadeusza Motowid!y
w sprawie umieszczenia w lasach pa&stwowych koszy na %mieci (4879),
- 16 -

37) podsekretarza stanu w Ministerstwie #rodowiska Bernarda B!aszczyka


- z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!a Tadeusza Motowid!y
w sprawie problemu dzikich wysypisk %mieci (4886),

38) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia


- z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pose! Agnieszki Hanajczyk
w sprawie umo"liwienia osobom zamieszkuj$cym w zasobach towarzystw
budownictwa spo!ecznego wykupu mieszka& (4892),

39) sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Hanny Jahns


- z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pose! Izabelli Sierakowskiej
w sprawie z!o"onego przez gmin' Na!'czów projektu pn.: Budowa Parku
Wodnego "Termy Na!'czowskie - EURO SPA 2012" (4893),

40) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!a Krzysztofa
Tchórzewskiego w sprawie sprzeciwu NSZZ "Solidarno%)" wobec
planowanego w!$czenia Pa&stwowej Inspekcji Sanitarnej do administracji
zespolonej (4896),

41) szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego


- z upowa"nienia prezesa Rady Ministrów - na interpelacj' pos!a Mariusza
Kami&skiego w sprawie domniemanego u"ycia s!u"b specjalnych w celu
wyja%nienia sprawy przecieku do mediów informacji o instrukcjach
medialnych dla polityków Platformy Obywatelskiej (4907),

42) podsekretarza stanu w Ministerstwie #rodowiska Janusza Zaleskiego


- z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!a Lecha Ko!akowskiego
w sprawie wprowadzenia w UE pakietu klimatycznego (4910),

43) minister nauki i szkolnictwa wy"szego Barbary Kudryckiej na interpelacj'


pos!a Mieczys!awa Golby w sprawie uznawania dokumentów
o wykszta!ceniu uzyskanym w krajach nienale"$cych do UE przez
obywateli polskich (4914),

44) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


(awniczaka - z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!a Romana
Kaczora w sprawie projektu zmian w systemie ubezpiecze& spo!ecznych
rolników (4916),

45) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego


- z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!a Paw!a Kowala w sprawie
organizacji koncertu "Granica 803" w Do!hobyczowie (4935),
- 17 -

46) ministra skarbu pa&stwa Aleksandra Grada na interpelacj' pose! Iwony


Arent w sprawie waloryzacji warto%ci pozostawionych nieruchomo%ci poza
obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (4944),

47) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Jaros!awa


Dudy - z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!ów Joanny
Skrzydlewskiej i Jaros!awa Urbaniaka w sprawie mo"liwo%ci zawieszenia
obowi$zku odprowadzania sk!adek na ubezpieczenia spo!eczne wobec kobiet
wychowuj$cych dziecko do lat 4 i prowadz$cych dzia!alno%) gospodarcz$,
jednak nieosi$gaj$cych z tego tytu!u "adnych dochodów (4954),

48) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!ów Marka Zieli&skiego
i Macieja Orzechowskiego w sprawie zmian w zakresie egzaminów
potwierdzaj$cych kwalifikacje zawodowe (4956),

49) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pose! Moniki Wielichowskiej
oraz grupy pos!ów w sprawie ustalenia zerowej stawki podatku VAT na
zakup i wyposa"enie autobusu im. Jana Paw!a II do poboru krwi (4964),

50) podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adama


Leszkiewicza - z upowa"nienia prezesa Rady Ministrów - na interpelacj'
pos!a Janusza Dzi'cio!a w sprawie sytuacji p!acowej pracowników
zatrudnionych w wojewódzkich inspektoratach ochrony ro%lin
i nasiennictwa (4974),

51) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn'trznych i Administracji


Witolda Dro"d"a - z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!a
Cezarego Tomczyka oraz grupy pos!ów w sprawie zamieszczenia informacji
o grupie krwi w dowodzie osobistym (4979),

52) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dzieko&skiego


na interpelacj' pos!a Zdzis!awa Czuchy w sprawie wdro"enia do polskiego
prawa ustale& dyrektywy nr 2002/91/WE dotycz$cej charakterystyki
energetycznej budynków (4982),

53) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Jaros!awa


Dudy - z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pose! Anny Zalewskiej
w sprawie zmian dotycz$cych prawa pracy, które w obecnym kszta!cie
stanowi$ przeszkod' w rozwi$zywaniu problemów powstaj$cych na rynku
pracy (4996),
- 18 -

54) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!a Stanis!awa Steca
w sprawie budowy obwodnicy na drodze S11 (5003),

55) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów El"biety Chojny-Duch


- z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!a Stanis!awa Rydzonia
w sprawie prowadzenia obs!ugi finansowej szkó! i przedszkoli w formie
zespo!u ekonomiczno-administracyjnego po 1 stycznia 2009 r. (5007),

56) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Jaros!awa


Dudy - z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!a Micha!a Jarosa
w sprawie wysokich kosztów ubezpiecze& spo!ecznych ponoszonych przez
cz!onków %rodowiska artystycznego (5008),

57) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


(awniczaka - z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pose! Ma!gorzaty
Sadurskiej w sprawie sytuacji producentów jab!ek z terenu woj. lubelskiego
(5016),

58) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!a Józefa Piotra Klima
w sprawie podr'czników szkolnych (5042),

59) minister nauki i szkolnictwa wy"szego Barbary Kudryckiej na interpelacj'


pos!a Jaros!awa Matwiejuka w sprawie poszerzenia listy czasopism
naukowych punktowanych (5057),

60) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!a Grzegorza Raniewicza
w sprawie budowy drogi S12 na odcinku Piaski-Dorohusk (5059),

61) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upowa"nienia ministra - na interpelacj' pos!a Grzegorza Raniewicza
w sprawie zatrudniania m!odych nauczycieli (5062),

62) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo%ci Mariana Cichosza na


interpelacj' pos!a Tadeusza Kopcia w sprawie nara"ania na szwank
polskiego wymiaru sprawiedliwo%ci, wobec niemo"no%ci wyegzekwowania
nale"nych wierzycielom kwot, zas$dzonych prawomocnymi wyrokami
s$dowymi (5071).

Odpowiedzi te - zgodnie z art. 193 ust. 2 regulaminu Sejmu


- zosta!y przekazane pos!om.
- 19 -

Informuj# równie$, $e w regulaminowym terminie nie wp!yn#!y


odpowiedzi na nast#puj%ce interpelacje:

1) pos!ów Ma!gorzaty Sadurskiej, Aleksandry Natalli-#wiat i Jaros!awa


Zieli&skiego w sprawie wycofania skargi na decyzj' Komisji Europejskiej
dotycz$c$ UniCredit oraz dzia!a& Komisji Europejskiej w sprawie odcinka
drogi ekspresowej S8 stanowi$cej obwodnic' Augustowa - od ministra
spraw zagranicznych (3452) - 96 dni,

2) pos!ów Krzysztofa Gadowskiego i Wojciecha Sa!ugi w sprawie ponownego


zatrudniania w kopalniach górników, którzy otrzymali górnicze odprawy
i zobowi$zali si' do niepodejmowania pracy w górnictwie - od ministra
pracy i polityki spo!ecznej (4917) - 5 dni.

II ZAPYTANIA

Informuj#, $e wp!yn#!y nast#puj%ce zapytania:

1) pose! Joanny Muchy w sprawie projektu ustawy o uprawnieniach


kombatantów, uczestników walki cywilnej lat 1914-1945, dzia!aczy opozycji
wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiar represji systemów
totalitarnych - do ministra pracy i polityki spo!ecznej (2502),

2) pose! Joanny Muchy w sprawie usuni'cia z listy projektów kluczowych dla


Programu Operacyjnego "Innowacyjna gospodarka" projektu z!o"onego
przez gmin' Na!'czów pod nazw$ Budowa Parku Wodnego "Termy
Na!'czowskie - EURO SPA 2012" - do ministra rozwoju regionalnego
(2503),

3) pos!a Andrzeja Orzechowskiego w sprawie pomini'cia udzia!u


przedstawicieli samorz$dów lokalnych w Radzie Mazurskiego Parku
Krajobrazowego - do ministra %rodowiska (2504),
- 20 -

4) pos!a Artura Górskiego w sprawie wydania na Litwie pocztówki


przypisuj$cej marsza!kowi Józefowi Pi!sudskiemu ludobójstwo narodu
litewskiego - do ministra spraw zagranicznych (2505),

5) pos!a Leszka Deptu!y w sprawie autostrady A4 na odcinku


Rzeszów-Korczowa - do ministra infrastruktury (2506),

6) pos!a Krzysztofa Brejzy w sprawie rencistów s!u"b mundurowych


staraj$cych si' o orzeczenie o niepe!nosprawno%ci - do ministra pracy
i polityki spo!ecznej (2507),

7) pos!a Tomasza Garbowskiego w sprawie planów likwidacji s$dów


rejonowych w Ole%nie i G!ubczycach w woj. opolskim - do ministra
sprawiedliwo%ci (2508),

8) pos!a Micha!a Szczerby w sprawie budowy Muzeum Historii Polski


w Warszawie - do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (2509),

9) pos!a Jana Religi w sprawie wyja%nienia okoliczno%ci towarzysz$cych


prywatyzacji Walcowni Rur Andrzej sp. z o.o. w Zawadzkiem, woj.
opolskie - do ministra skarbu pa&stwa (2510),

10) pos!a Micha!a Szczerby w sprawie przeprowadzenia dzia!a& inwestycyjnych


w Poliklinice CSK MSWiA przy ulicy +elaznej 99 w Warszawie
- do ministra spraw wewn'trznych i administracji (2511),

11) pos!a Macieja Orzechowskiego w sprawie planowanej przez Ministerstwo


Sprawiedliwo%ci reorganizacji struktury s$dów powszechnych na terenie
po!udniowej Wielkopolski - do ministra sprawiedliwo%ci (2512),

12) pos!a Lecha Ko!akowskiego w sprawie budowy bazy paliw na terenie


gminy Narewka - do ministra %rodowiska (2513),

13) pos!a Janusza Krasonia w sprawie awarii i przerw w dostawie energii


elektrycznej w gminie D!ugo!'ka w woj. dolno%l$skim - do ministra
gospodarki (2514),

14) pos!a Janusza Krasonia w sprawie finansowania przez NBP szkole& dla
katolickich ksi'"y - do prezesa Rady Ministrów (2515),

15) pos!a Grzegorza Raniewicza w sprawie kwartalnych zobowi$za&


wype!nianych przez jednostki bud"etowe - do ministra finansów (2516),

16) pos!ów Andrzeja Bu!y i Adama Krupy w sprawie budowy oraz


modernizacji autostrad w Polsce - do ministra infrastruktury (2517),
- 21 -

17) pos!ów Andrzeja Bu!y i Adama Krupy w sprawie przygotowa& inwestycji


dotycz$cych Euro 2012 - do ministra gospodarki (2518),

18) pos!a Janusza Dzi'cio!a w sprawie rozporz$dzenia Ministra Pracy i Polityki


Spo!ecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zada& z zakresu
rehabilitacji zawodowej i spo!ecznej osób niepe!nosprawnych zlecanych
fundacjom oraz organizacjom pozarz$dowym - do ministra pracy i polityki
spo!ecznej (2519),

19) pos!a Janusza Dzi'cio!a w sprawie zapewnienia opieki medycznej


mieszka&com domów pomocy spo!ecznej - do ministra pracy i polityki
spo!ecznej (2520),

20) pos!a Janusza Dzi'cio!a w sprawie projektowanych zmian


w funkcjonowaniu zak!adów pracy chronionej - do ministra pracy
i polityki spo!ecznej (2521),

21) pose! Haliny Rozpondek w sprawie sprzeda"y przez Zak!ad Ubezpiecze&


Spo!ecznych zobowi$za& p!atników sk!adek - do ministra pracy i polityki
spo!ecznej (2522),

22) pose! Haliny Rozpondek w sprawie zmiany przepisów dotycz$cych eksmisji


- do ministra sprawiedliwo%ci (2523),

23) pose! Haliny Rozpondek w sprawie projektu Strategii Rozwoju Turystyki


- do ministra sportu i turystyki (2524),

24) pos!a Micha!a Jarosa w sprawie powstawania nowych domów studenckich


we Wroc!awiu - do ministra nauki i szkolnictwa wy"szego (2525),

25) pos!a Ireneusza Rasia w sprawie wyd!u"enia urlopu macierzy&skiego


- do ministra pracy i polityki spo!ecznej (2526),

26) pos!a Jaros!awa Rusieckiego w sprawie mo"liwo%ci otrzymania %wiadczenia


przedemerytalnego - do ministra pracy i polityki spo!ecznej (2527),

27) pos!a Tomasza Kami&skiego w sprawie przyznawania %wiadcze& rentowych


osobom niewype!niaj$cym cz'%ciowo warunków zawartych w ustawie
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze& Spo!ecznych
- do ministra pracy i polityki spo!ecznej (2528),

28) pos!a S!awomira Kopyci&skiego w sprawie przepisów przygotowywanego


projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych - do ministra zdrowia
(2529),
- 22 -

29) pos!a S!awomira Kopyci&skiego w sprawie mo"liwo%ci przyspieszenia


terminu rozpocz'cia budowy drogi ekspresowej S46 i linii kolejowej
Dorohusk-Lublin-Kielce-Cz'stochowa-Opole-Wroc!aw-Mi'dzylesie
- do ministra infrastruktury (2530),

30) pos!a Krzysztofa Putry w sprawie planowanej budowy bazy paliw


w okolicach osady Le%na Gmina Narewka w woj. podlaskim - do ministra
%rodowiska (2531),

31) pos!a Marka Polaka w sprawie kontynuacji budowy Domu Dziecka


w Jaszczurowej - do ministra %rodowiska (2532),

32) pos!a Jana Religi w sprawie likwidacji gospodarstw pomocniczych


i zak!adów bud"etowych - do ministra finansów (2533),

33) pos!ów Krzysztofa So&ty i Waldemara Wrony w sprawie planowanego


usuni'cia z rozk!adu jazdy PKP poci$gu pospiesznego "Staszic" relacji
Radom-Warszawa-Radom - do ministra infrastruktury (2534),

34) pos!a Arkadiusza Litwi&skiego w sprawie dofinansowania spó!ek


uzdrowiskowych - do ministra skarbu pa&stwa (2535),

35) pos!a Macieja Orzechowskiego w sprawie funkcjonowania na terenie


po!udniowej Wielkopolski systemu automatycznej identyfikacji osoby
dzwoni$cej z telefonu komórkowego na numer alarmowy 112 - do ministra
spraw wewn'trznych i administracji (2536).

Zapytania te - zgodnie z art. 195 regulaminu Sejmu - zosta!y


przekazane adresatom.

Jednocze&nie informuj#, $e wp!yn#!y nast#puj%ce odpowiedzi:

1) ministra skarbu pa&stwa Aleksandra Grada na zapytanie pos!anek Ewy


Malik, Anny Paluch i Jadwigi Wi%niewskiej w sprawie dzia!a&
Ministerstwa Skarbu Pa&stwa podj'tych dla ratowania Fabryki Urz$dze&
Mechanicznych "Por'ba" Sp. z o.o. (2223),
- 23 -

2) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upowa"nienia ministra - na zapytanie pos!a Romualda Ajchlera
w sprawie budowy obwodnicy w miejscowo%ci Uj%cie w ci$gu drogi
krajowej S11 (2289),

3) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upowa"nienia ministra - na zapytanie pos!a Boles!awa Grzegorza
Piechy w sprawie Zespo!u ds. Chorób Rzadkich, powo!anego zarz$dzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2008 r. (2303),

4) sekretarza stanu w Ministerstwie #rodowiska Stanis!awa Gaw!owskiego


- z upowa"nienia prezesa Rady Ministrów - na zapytanie pos!a Paw!a
Kowala w sprawie zabezpieczenia w przysz!orocznym bud"ecie pa&stwa
%rodków na zwi'kszenie limitów %rodków finansowych dla Regionalnego
Zarz$du Gospodarki Wodnej w Krakowie (2306),

5) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upowa"nienia ministra - na zapytanie pos!a Antoniego B!$dka
w sprawie znowelizowanego programu wieloletniego pod nazw$
"Wzmocnienie bezpiecze&stwa zdrowotnego obywateli" (2309),

6) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upowa"nienia ministra - na zapytanie pos!a Piotra Stanke w sprawie
zagro"enia zdrowia mieszka&ców Cz!uchowa spowodowanego narastaj$cym
ska"eniem toksycznym powietrza na osiedlu Wazów (2310),

7) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upowa"nienia ministra - na zapytanie pos!a S!awomira Kopyci&skiego
w sprawie zmiany tre%ci rozporz$dzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja
2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (2313),

8) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upowa"nienia ministra - na zapytanie pos!a S!awomira Kopyci&skiego
w sprawie zapobiegania zachorowaniom na seps' (2314),

9) ministra skarbu pa&stwa Aleksandra Grada na zapytanie pos!a S!awomira


Kopyci&skiego w sprawie sytuacji finansowej Mazowieckiej Wytwórni
Wódek i Dro"d"y Polmos w Józefowie (2315),

10) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy


- z upowa"nienia ministra - na zapytanie pos!a S!awomira Kopyci&skiego
w sprawie stanu bezpiecze&stwa funkcjonariuszy S!u"by Celnej (2316),
- 24 -

11) podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marioli Dwornikowskiej


- z upowa"nienia ministra - na zapytanie pos!a S!awomira Kopyci&skiego
w sprawie kosztów komorniczych egzekucji nale"no%ci wobec placówek
s!u"by zdrowia (2318),

12) ministra skarbu pa&stwa Aleksandra Grada na zapytanie pos!a S!awomira


Kopyci&skiego w sprawie kosztów dzia!alno%ci Fundacji
"Polsko-Niemieckie Pojednanie" (2320),

13) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upowa"nienia ministra - na zapytanie pos!a Jaros!awa Matwiejuka
w sprawie korekty przebiegu linii kolejowej E75 poprzez w!$czenie odcinka
Suwa!ki-Olecko-E!k-Bia!ystok zamiast odcinka Bia!ystok-Sokó!ka-Suwa!ki
(2324),

14) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Jaros!awa


Dudy - z upowa"nienia ministra - na zapytanie pos!a Joachima
Brudzi&skiego w sprawie powo!ywania dyrektorów oddzia!ów regionalnych
Zak!adu Ubezpiecze& Spo!ecznych oraz reformy ZUS (2325),

15) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Jaros!awa


Dudy - z upowa"nienia ministra - na zapytanie pos!a Marka Kuchci&skiego
w sprawie nieprzygotowania aktów wykonawczych do ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów oraz braku zabezpieczenia finansowego
dla samorz$dów maj$cych wykonywa) zadania wynikaj$ce z ustawy
(2326),

16) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upowa"nienia ministra - na zapytanie pos!a Henryka Go!'biewskiego
oraz grupy pos!ów w sprawie zapowiedzianych zawiesze& kursów poci$gów
pasa"erskich na trasach z K!odzka do Kudowy-Zdroju i z Jeleniej Góry
do Szklarskiej Por'by (2330),

17) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Ludwika Koteckiego


- z upowa"nienia ministra - na zapytanie pose! Magdaleny Kochan
w sprawie rozlicze& podatku VAT dokonywanych przez samorz$d
powiatowy (2332),

18) podsekretarza stanu w Ministerstwie #rodowiska Janusza Zaleskiego


- z upowa"nienia ministra - na zapytanie pos!a Artura Dunina w sprawie
monopolistycznych praktyk stosowanych przez Pa&stwowe Gospodarstwo
Le%ne Lasy Pa&stwowe (2335),
- 25 -

19) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo!ecznej Jaros!awa


Dudy - z upowa"nienia ministra - na zapytanie pos!a Jaros!awa
Rusieckiego w sprawie zasadno%ci wstrzymania przez ZUS z dniem
1 lutego 2005 r. wyp!aty emerytury osobie sprawuj$cej opiek' nad chorym
dzieckiem (2341),

20) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upowa"nienia ministra - na zapytanie pos!a Paw!a Kowala w sprawie
listy samodzielnych publicznych zak!adów opieki zdrowotnej,
wytypowanych do dofinansowania w okresie od dnia 1 lipca do 31 grudnia
2008 r. w ramach programu wieloletniego "Wzmocnienie bezpiecze&stwa
zdrowotnego obywateli" (2347),

21) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego na zapytanie pos!a


Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie zawiadomie& o podejrzeniu
pope!nienia przest'pstw zwi$zanych z przyznawaniem dop!at bezpo%rednich
do produkcji rolnej (2357),

22) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewn'trznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upowa"nienia ministra - na zapytanie pos!a
Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie Komisji Heraldycznej (2358),

23) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera


- z upowa"nienia ministra - na zapytanie pos!ów Paw!a Kowala i Marka
Polaka w sprawie nieuj'cia Szpitala Powiatowego im. Jana Paw!a II
w Wadowicach w programie wieloletnim "Wzmocnienie bezpiecze&stwa
zdrowotnego obywateli" oraz zastrze"e& do projektu ustawy o zmianie
ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak!adów
opieki zdrowotnej (2363),

24) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo%ci Zbigniewa Wrony


- z upowa"nienia ministra - na zapytanie pos!a Dariusza Kaczanowskiego
w sprawie wysoko%ci op!at notarialnych przy zawieraniu umów
przeniesienia w!asno%ci lokalu na podstawie przepisów ustawy
o spó!dzielniach mieszkaniowych (2366),

25) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy


- z upowa"nienia ministra - na zapytanie pose! El"biety Witek w sprawie
polskich producentów spirytusu rolniczego (2367),

26) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upowa"nienia ministra - na zapytanie pos!a Roberta Tyszkiewicza
w sprawie przydzielenia autobusu szkolnego z rezerwy Ministra Edukacji
Narodowej gminie Rudka, w powiecie bielskim, w woj. podlaskim (2368),
- 26 -

27) sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Hanny Jahns


- z upowa"nienia ministra - na zapytanie pos!a Janusza Dzi'cio!a
w sprawie pozyskania %rodków unijnych z Programu Operacyjnego
"Infrastruktura i %rodowisko" (2369),

28) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upowa"nienia ministra - na zapytanie pos!a Adama Lipi&skiego
w sprawie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica-Lubawka
(2379),

29) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upowa"nienia ministra - na zapytanie pos!a Adama Lipi&skiego
w sprawie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Nowa Sól-Legnica
(2380).

Odpowiedzi te - zgodnie z art. 195 regulaminu Sejmu - zosta!y


przekazane pos!om.

Warszawa, 9 pa*dziernika 2008 r.

MARSZA(EK SEJMU

(-) Bronis!aw Komorowski

T!oczono z polecenia Marsza!ka Rzeczypospolitej Polskiej


- 27 -