”Maine meni, mutta kunnia kasvoi!” – vai oliko se päinvastoin?

Vastaavia puolihuolimattomia huomautuksia kuulee, kun yritykset ja ihmiset puolustelevat epäonnistumisiaan ja mokiaan. Silti maine lienee niitä tärkeimpiä kilpailukeinoja niin yrityksissä kuin henkilötasollakin. Asiakkaat kun valitsevat mieluummin tunnetun, hyvämaineisen yrityksen kuin tuntemattoman tai lapsuksistaan kuulun yrityksen. Vastaava näkökulma on esimerkiksi työnantajilla. Mitä tuo kallisarvoinen maine sitten oikeastaan on? Oppikirjat määrittelevät maineen aineettomaksi elementiksi, johon liittyy toisaalta tunnettuus oleellisena osana ja toisaalta todistuksen, arvostelun antaminen toisena osana. Maine syntyy sekä omasta toiminnasta että muiden antamista arvosteluista. Sen muodostumiseen vaikuttavat suorat omakohtaiset kokemukset, toisten välittämät kuulopuheet ja median antama yleiskuva. Mainetyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta, mutta hyvä maine voi mennä yhdessä yössä jonkin ikävän tapauksen takia. Maine on siis aika mutkikas juttu! Maineen muodostukseen tulisikin panostaa niin henkilökohtaisella tasolla kuin yrityksissäkin. Henkilön tulee siis kiinnittää huomiota omaan osaamiseensa, omaan ulkoasuunsa ja käyttäytymiseensä – sehän on itsestään selvää. Mutta se ei yleensä olekaan yhtä selvää, että maineen rakennuksen tulisi olla kokoaikaista. Ehkä kotona, neljän seinän sisällä saa vähän hellittää, mutta kodin ulkopuolella tulisi siihen sijoittaa voimavaroja. Varsinkin pienillä paikkakunnilla, joissa kaikki tuntevat toisensa, on hyvinkin tärkeää muistaa ystävällinen käytös ja asianmukainen ulkoasu myös kauppajonoissa ja roskia viedessä. Koskaanhan ei voi tietää, kuka on seuraava työnantaja tai suosittelija! Yrityksen mainetta luodaan ehkä muodollisemmin kuin henkilökohtaista mainetta. Pelisäännöt ovat kuitenkin pääpiirteissään samat. Tavoitteena on aina hyvä, myönteinen maine. Yrityksen – niin kuin yksilönkin – tulee kuitenkin määritellä tarkemmin, mitä tuo hyvä maine juuri sen kohdalla on. Hyvää mainetta voidaan eri yrityksissä kuvata vaikkapa adjektiiveilla luotettavuus, tehokkuus, edullisuus, joustavuus jne. Jo yrityksen liikeideassa tulisi määritellä nämä arvot, maineen peruskivet, joihin sitten kaikella toiminnalla pyritään. Hyvää mainetta kehitetään erilaisilla omilla toimilla kuten tuotekehityksellä, hinnoittelulla, jakelutieratkaisulla sekä markkinointiviestinnällä. Yrityksen yhteistyökumppanit kertovat yrityksestä ja luovat sen ympärille maineen sädekehää. Kielteiset uutiset tiedotusvälineissä voivat pilata hyvän maineenrakennustyön. Asiakkaat ovat merkittävin ryhmä, joka vie yrityksen mainetta eteenpäin – erityisesti pettyneet asiakkaat voivat tehdä yrityksen hyvälle maineelle hallaa. Muistettava on myös, että yrityksen työntekijällä on myös vastuu yrityksen maineesta. Henkilökohtaisella käytöksellään – niin työ- kuin yksityiselämässäänkin – hän luo mielikuvaa edustamastaan yrityksestä ja vaikuttaa näin ollen omalta osaltaan yrityksen maineeseen. Jokaisella työntekijällä on siis painava vastuu yrityksen maineesta ja tekojensa seurauksia tulisikin harkita vakavasti – millaista mainetta välitetään esimerkiksi kirjoittamalla välillä kipakoitakin kolumneja paikallislehteen?
Johanna Heinonen-Salakka Kirjoittaja on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun markkinoinnin lehtori

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.