You are on page 1of 3

16/07/2004 TARĠH VE 1647 SAYILI BAKAN OLURU ĠLE YÜRÜRLÜĞE GĠREN AMATÖR ÖZEL TEKNELERĠN DONATIMINA ĠLĠġKĠN YÖNERGE

Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, amatör özel yat ve teknelerin personel ve teknik teçhizat ile donatılmasının asgari gereklerini belirlemek amacıyla düzenlenmiĢtir. Kapsam Madde 2 - Bu Yönerge, ticari faaliyette bulunmayan amatör özel tekneler ile bu teknelerde çalıĢan amatör denizcileri kapsar. Dayanak Madde 3 - Bu Yönerge, 1/7/2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Amatör Denizci Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıĢtır. Personel Donatımı Madde 4- Amatör denizciler Amatör Denizci Belgesi ile sefer bölgesi sınırı olmaksızın aĢağıda tabloda belirtilen Ģartlarda tekne kullanabilir. Amatör Özel Teknelerin Gemiadamları Ġle Donatımı TEKNE BÜYÜKLÜĞÜ (GT) 150 GT'den büyük M/Y 150 GT’den büyük 50 GT – 150 GT 50 GT’den küçük YAT KAPTANI 1 1 AMATÖR DENĠZCĠ 2 2 2 1 YAĞCI 1 TOPLAM

4 3
2 1

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

150 GT’den büyük motorlu özel yatlarda 1 yağcı ilave edilir. Amatör denizcilerden biri gemici olabilir. 50 GT-150 GT arasındaki özel yatlarda Amatör denizcilerden biri gemici olabilir. 18 GT’den küçük özel yatlarda Amatör denizci yerine usta gemici kaptanlık yapabilir. Ticari sürat motorlarını amatör denizci yeterlikli kiĢi sevk ve idare eder. Gezi ve spor amaçlı deniz araçları ile amatör balıkçı tekneleri yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde Amatör Denizci Belgesine sahip kiĢilerce kullanılabilir Turizm ve sportif amaçlı olarak mürettebatsız (bare-boat) kiralanmıĢ, yukarıda sayılan nitelikleri taĢıyan ticari yatlar da Amatör Denizci Belgesi ile kullanılabilir. ġu kadar ki, 60 günü aĢmayan bir süreyle düzenlenmiĢ kira sözleĢmesi seyir süresince teknede bulundurulacaktır. Özel tekne ve yatlara ait 8 metreye kadar servis botları, sahil ve diğer deniz araçları ile bağlantı kurmak, su kayağı, dalıĢ, balıkçılık ve su sporları yapmak amacı ile teknenin çevresindeki emniyetli göz sahası içerisinde, hiçbir yeterlilik belgesi olmaksızın kullanılabilir. Gemiadamları Yönetmeliği bağlısı Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına ĠliĢkin Yönergenin 8 nolu çizelgesinde ticari yatların personel donatımında belirtilen amatör denizci yerine gemici ile donatılır. 16 yaĢından küçük amatör denizci tekne kullanırken, teknede 16 yaĢından büyük uygun ehliyetli en az bir kiĢinin olması gereklidir.

Teknik Teçhizat Donanımı Madde 5 – Gerçek kiĢilere ait olup ticari maksatla kullanılmayan özel teknelerin teçhizat bakımından donatılmasında bu yönergenin Ek-1’inde yer alan cetvele göre iĢlem yapılır. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Madde 6 - 2/8/2002 tarih ve 1201 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe giren Gemilerin Gemiadamı ile Donatılmasına ĠliĢkin Yönerge’nin 8 sayılı çizelgesinin özel yatlara iliĢkin, bölümü ve dipnotları yürürlükten kaldırılmıĢtır.

Yürürlük Madde 7- Bu Yönerge Denizcilik MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakan onayı ile yürürlüğe girer. Yürütme Madde 8- Bu Yönerge hükümleri Denizcilik MüsteĢarlığı’nın bağlı olduğu Bakan tarafından yürütülür.

EK-1
EK-1:GERÇEK KĠġĠLERE AĠT OLUP TĠCARĠ MAKSATLA KULLANILMAYAN ÖZEL TEKNELERĠN DONATILMALARINA AĠT ESASLAR Belgeler Özel Yat/Tekne Kayıt Belgesi Özel tekneler gerçek kiĢilere ait olup, ticaret amacıyla kullanılmayan teknelerdir.özel tekneler Türk karasuları içinde 4 yıl süreli "Özel Yat/Tekne Kayıt Belgesi" ile seyire çıkarlar. Bu belgeyi tekne sahibinin baĢvurusu ve beyanı üzerine, faturası ile üretici beyannamesi görülerek, Liman BaĢkanlıkları düzenler. Bu belge Türkçe ve Ġngilizce olarak düzenlenir. Belgede, teknenin kayıt ve teknik niteliklerine iliĢkin bilgiler yer alır. Belgeye teknenin yandan çekilmiĢ bir fotoğrafı eklenir. Özel tekneler için Yurt dıĢına çıkıĢlarda Transit Log düzenlenir. Özel tekneler için, "Denize ElveriĢlilik Belgesi" düzenlenmez. Özel yat ve teknelere Gemiadamları Yönetmeliğinin sefer bölgeleri ile ilgili hükümleri uygulanmaz. Uygulamalar Yat Turizmi ve Amatör Denizcilik Yönetmelikleri çerçevesinde gerçekleĢtirilir. Ölçme Belgesi (Tonilato Belgesi) Telsiz Telefon Ruhsatı Tüm özel tekneler boylarına bakılmaksızın Tonilato Belgesi alacaklardır. Özel teknelerde telsiz telefon bulundurulması konusunda Telsiz Kanununa bağlı mevzuatla belirlenmiĢ amir hükümler uygulanır. ZORUNLU TEÇHĠZAT Can Kurtarma Teçhizatı Can yeleği Boyu ne olursa olsun, denize çıkan her teknede seyire katılan kiĢi baĢına bir adet can yeleği bulunacaktır. Teknede çocukların bulunması halinde her çocuk için bir can yeleği bulunacaktır. Boyu 9 metrenin altında olan teknelerde en az 1adet ıĢıklı, savlolu, boyu 9 metrenin üstünde olan teknelerde birisi ıĢıklı savlolu olmak üzere en az 2 adet can simidi bulunacaktır. Her teknede en az 2 adet bulunacaktır.( tarihi geçmemiĢ) Her teknede en az 2 adet bulunacaktır. ( tarihi geçmemiĢ) Her teknede en az 1 adet bulunacaktır. (yüzer veya elde tutulan tip ve tarihi geçmemiĢ) Seyir Fenerleri ve Yardımcı Teçhizat Seyir fenerleri Pusula Siyah küre Kampana Düdük Radar reflektörü Bütün teknelerde Uluslararası DenizdeÇatıĢmayı Önleme Tüzüğüne (UDÇÖT) uygun olacaktır. Her teknede bir adet manyetik pusula bulunacaktır. UDÇÖT kurallarına uygun olacaktır. UDÇÖT kurallarına uygun olacaktır. UDÇÖT kurallarına uygun olacaktır. Seyyar tip hava basınç tüplü olabilir. Boyu ne olursa olsun, 150 gros tonun altındaki bütün teknelerde bulunacaktır. Yangınla MücadeleTeçhizatı TaĢınabilir yangın söndürme Makina dairesi veya sandığı dıĢında 1 adet 6 kg'lık, varsa kuzinede veya kamarada 1 adet 6 kg'lık tüpü bulunacaktır. Boyları 15 metrenin altında olan teknelerde yangın söndürme tüpleri 2 kg'lık olabilir. Boyları 9 metrenin altında olan teknelerde en az 1 adet 2 kg'lık bulunacaktır.Kamaralı teknelerde kamara baĢına en az 1 adet 2 kg'lık tüp bulunacaktır. Motoru olmayan teknelerde yangın söndürme tüpü bulunması gerekmez. Deniz Kirliliğini Önleme Teçhizatı Pis su tankı ve güverte boĢaltma bağlantısı Denizde ÇatıĢmayı Önleme Tüzüğü kitabı Can Kurtarma ĠĢaretleri Pis su oluĢabilecek yapıdaki teknelerde aranır. Notik yayınlar Her teknede bir adet bulunacaktır. Bütün teknelerde bulunacaktır.

Can simidi

ParaĢütlü iĢaret fiĢeği El maytabı Duman kandili

Tablosu Markalama Gemi ve bağlama limanı adının yazılması Teknenin baĢomuzluklarına ve aynasına yazılacaktır. Aynası dar veya baĢ kıç bir teknede gemi ve bağlama limanı adları iki kıç omuzluğa yazılır. Yazılar okunaklı olmalı, batone harf kullanılmalıdır, el yazısı veya süslü yazılar kabul edilmez, harf boyları 15 cm den küçük olamaz. Liman adı kısaltılmıĢ olarak yazılamaz. Bağlama Limanı adının önünde B.L. veya Lim. gibi kısaltmalar bulunmayacaktır. Tekne ve liman adı, kıçta taşınan hizmet botu, jetski gibi araçlar nedeniyle uzaktan okunamıyorsa daha yüksek bir yere yazılacaktır. Üzerine tekne adı ve bağlama limanı yazılacaktır. Önerilen diğer teçhizatlar Hizmet botu Ġlk yardım takımı Sabit veya otomatik ĢiĢen can salı Dürbün, Ayna, Balta, Bıçak, Çamçak VHF telsiz telefon Termometre/Barometre Yangın battaniyesi Demir ırgatı, zincir ve/veya halatı Seyir haritaları (seyir sahasına ait) Önerilir, markalanmalıdır. Önerilir. Varsa markalanmalıdır. Önerilir Önerilir Önerilir Önerilir Önerilir Önerilir.

Can simitlerinin markalanması

Pergel, paralel cetvel, kalem, Önerilir silgi Ġlk Yardım el kitabı Denizde Canlı Kalma el kitabı Can Kurtarma Teçhizatı Kullanma Talimatı Uluslararası ĠĢaret Kod kitabı Fenerler ve Sis ĠĢaretleri kitabı BaĢka yardımcı seyir cihazları ve emniyet teçhizatı Önerilir Önerilir Önerilir Önerilir Önerilir Uzaklara yapılacak seyirlerde özellikle el maytabı, paraĢütlü iĢaret fiĢeği ve duman kandili sayısının öngörülenden fazla olması, teknede GPS ve Radar gibi yardımcı seyir cihazları yanında EPIRB ve SART gibi emniyet teçhizatı bulunması önerilir.