Ο Εστστισμένος Πρίγκιπας

τοσ Oscar Wilde
Ψειά πάλσ από ηελ πόιε, ζε έλα κεγάιν βάζξν, ζηεθόηαλ ην άγαικα ηνπ
Δπηπρηζκέλνπ Πξίγθηπα. Ήηαλ όινο επηρξπζσκέλνο κε ιεπηά θύιια θαζαξνύ
ρξπζνύ, γηα κάηηα είρε δπν ιακπεξά δαθείξηα θαη έλα κεγάιν θόθθηλν ξνπκπίλη
έιακπε ζηελ ιαβή ηνπ ζπαζηνύ ηνπ.
Πξαγκαηηθά ηνλ ζαύκαδαλ πνιύ. "Δίλαη όκνξθνο ζαλ αλεκνδνύξα", είπε έλαο απ'
ηνπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο πνπ ήζειε λα μερσξίδεη γηα ην θαιιηηερληθό ηνπ
γνύζην, "όκσο όρη ην ίδην ρξήζηκνο", πξόζζεζε επεηδή θνβόηαλ όηη νη ηαπεηλόηεξνη
άλζξσπνη ζα λόκηδαλ όηη ζηεξείηαη πξαθηηθήο ζθέςεο, πξάγκα πνπ απηόο δελ ην
πίζηεπε θαζόινπ γηα ηνλ εαπηό ηνπ.
"Γηαηί δελ γίλεζαη ζαλ ηνλ Δπηπρηζκέλν Πξίγθηπα;" ξώηεζε κηα πξαθηηθή κεηέξα ην
αγνξάθη ηεο πνπ έθιαηγε δεηώληαο ην θεγγάξη. "Τνπ Δπηπρηζκέλνπ Πξίγθηπα δελ ηνπ
πεξλάεη θαλ από ην κπαιό λα θιάςεη, γηα νηηδήπνηε".
"Χαίξνκαη πνπ θάπνηνο ζηνλ θόζκν είλαη ηόζν ραξνύκελνο", κνπξκνύξηζε έλαο
δπζηπρήο, θαζώο αηέληδε ην ζαπκάζην άγαικα.
"Μνηάδεη ζαλ άγγεινο", είπαλ ηα παηδηά ηνπ θηιόπησρνπ θαζώο βγαίλαλ από ηνλ
θαζεδξηθό κε ηνπο αθξηβνύο θαηαθόθθηλνπο καλδύεο ηνπο θαη ηηο θαζαξέο ιεπθέο
θνξεζηέο ηνπο.
"Κη εζύ πνύ ην μέξεηο;", είπε ν Γηδάζθαινο ησλ Μαζεκαηηθώλ, "πνηέ ζνπ δελ έρεηο
δεη άγγειν".
"Μα! Έρνπκε δεη ζηα όλεηξά καο", απάληεζε έλα απ' ηα παηδηά - θαη ν Γηδάζθαινο
ησλ Μαζεκαηηθώλ ζπλνθξπώζεθε θαη ηα θνίηαμε πνιύ απζηεξά, θαζώο εθείλνο δελ
ελέθξηλε ηα παηδηθά όλεηξα.
Μηα λύρηα, πέηαμε εθεί θνληά ζηελ πόιε έλα κηθξό Χειηδόλη. Οη θίινη ηνπ είραλ πάεη
ζηελ Αίγππην πξηλ έμη βδνκάδεο, κα απηόο είρε κείλεη πίζσ, επεηδή ήηαλ εξσηεπκέλνο
κε ηελ πην όκνξθε Κνπθαεδόλα. Δίραλ ζπλαληεζεί λσξίο ηελ άλνημε, θαζώο πέηαγε
πάλσ απ' ηνλ πνηακό αθνινπζώληαο έλα κεγάιν θίηξηλν ζθόξν, θαη καγεύηεθε ηόζν
από ηελ ιεπηνθακσκέλε κέζε ηεο πνπ ζηακάηεζε γηα λα ηεο κηιήζεη.
"Να ζ' αγαπήζσ;" είπε ην Χειηδόλη, πνπ ηνπ άξεζε λα κπαίλεη ακέζσο ζην ςεηό, θαη
ε Κνπθαεδόλα ηνπ 'θαλε κηα κηθξή ππόθιηζε. Κη έηζη ην Χειηδόλη πέηαμε γύξσ ηεο,
αγγίδνληαο ην λεξό κε ηα θηεξά ηνπ θαη θάλνληαο αζεκέληα θπκκαηάθηα. Απηόο ήηαλ
ν έξσηάο ηνπο θαη δηήξθεζε όιν ην θαινθαίξη.
"Δίλαη γεινίνο δεζκόο", ηηηίβηζαλ ηα άιια Πεξηζηέξηα, "απηή δελ έρεη θαζόινπ ιεθηά
θαη έρεη θη έλα ζσξό ζπγγελείο" - ζη' αιήζεηα ν πνηακόο ήηαλ γεκάηνο Κνπθαεδόληα.
Μεηά, ήξζε ην θζηλόπσξν θη όια πέηαμαλ καθξπά.
Αθνύ έθπγαλ έλησζε κόλνο, θη άξρηζε λα θνπξάδεηαη απ' ηελ αγαπεκέλε ηνπ. "Γελ

ζπδεηάεη θαζόινπ", είπε, "θαη θνβάκαη όηη είλαη κηα θνθέηα, επεηδή πάληα θιεξηάξεη
κε ηνλ άλεκν". Καη ζίγνπξα, όπνηε θύζαγε ν άλεκνο, ε Κνπθαεδόλα έθαλε ηηο πην
ραξηησκέλεο ξεβεξέληζεο. “Παξαδέρνκαη όηη είλαη εγρώξην πηελό", ζπλέρηζε, "αιιά
εγώ είκαη απνδεκεηηθό θαη κνπ αξέζνπλ ηα ηαμίδηα. Σπλεπώο ζα ιαηξεύεη ηα ηαμίδηα
θαη ε γπλαίθα κνπ".
“Θα πεηάμεηο καθξηά καδί κνπ;” ηελ ξώηεζε, κα ε Κνπθαεδόλα θνύλεζε ην θεθάιη
ηεο αξλεηηθά, ήηαλ πνιύ ζπλδεδεκέλε ζπλαηζζεκαηηθά κε ην ζπίηη ηεο.
“Έπαημεο κε ηελ αγάπε κνπ", ηεο είπε. "Φεύγσ γηα ηηο Ππξακίδεο. Έρε γεηα!" θαη
πέηαμε καθξπά.
Όιε ηε κέξα πεηνύζε θαη ηελ λύρηα έθηαζε ζηελ πόιε. "Πνπ ζα κε δερηνύλ;" είπε,
"ειπίδσ ε πόιε λα έρεη θάλεη ηηο θαηάιιειεο πξνεηνηκαζίεο".
Καη ηόηε είδε ην άγαικα ζην ςειό βάζξν.
"Δθεί ζα θσιηάζσ", είπε, "είλαη έλα ηδαληθό κέξνο, κε πνιύ θαζαξό αέξα". Καη
βνιεύηεθε αλάκεζα ζηα παπνύηζηα ηνπ Δπηπρηζκέλνπ Πξίγθηπα.
"Έρσ ρξπζή θξεβαηνθάκαξα", είπε απαιά ζηνλ εαπηό ηνπ θαη θνίηαμε ηξηγύξσ θαζώο
πξνεηνηκαδόηαλ λα θνηκεζεί. Μα θαζώο έβαδε ην θεθάιη ηνπ θάησ απ' ηελ θηεξνύγα
ηνπ έπεζε πάλσ ηνπ κηα κεγάιε ζηαγόλα λεξό. "Τη παξάμελν!", είπε, "δελ ππάξρεη
νύηε έλα ζύλλεθν ζηνλ νπξαλό, ηα αζηέξηα ιάκπνπλ, θη όκσο βξέρεη. Τν θιίκα ζηελ
βόξεηα Δπξώπε είλαη πξαγκαηηθά θξηθηό. Η Κνπθαεδόλα έβξηζθε ηελ βξνρή όκνξθε,
αιιά απηό ήηαλ απιά ν εγσηζκόο ηεο".
Καη ηόηε έπεζε άιιε κηα ζηαγόλα.
"Μα απηό ην άγαικα δελ κπνξεί νύηε ηελ βξνρή λα εκπνδίδεη;" είπε. "Πξέπεη λα βξσ
κηα θαιή θακηλάδα λα θσιηάζσ" θαη απνθάζηζε λα πεηάμεη καθξηά.
Αιιά πξηλ πξνιάβεη λα αλνίμεη ηα θηεξά ηνπ, έπεζε θαη ηξίηε ζηαγόλα, θη όηαλ
θνίηαμε ςειά, είδε, α! Τη ήηαλ απηό πνπ είδε;
Τα κάηηα ηνπ Δπηπρηζκέλνπ Πξίγθηπα ήηαλ γεκάηα δάθξπα θαη ηα δάθξπα θπινύζαλ
ζηα ρξπζαθέληα κάγνπιά ηνπ. Τν πξόζσπό ηνπ θάληαδε ηόζν όκνξθν ζην
ζειελόθσο πνπ ην Χειηδόλη γέκηζε νίθην.
"Πνηνο είζαη;" ξώηεζε.
"Δίκαη ν Δπηπρηζκέλνο Πξίγθηπαο".
"Καη ηόηε γηαηί θιαηο;" ξώηεζε ην ρειηδόλη, "κε θαηάβξεμεο"!
"Τόηε πνπ δνύζα θαη είρα αλζξώπηλε θαξδηά", απάληεζε ην άγαικα, "δελ ήμεξα ηη
είλαη ηα δάθξπα, επεηδή δνύζα ζην παιάηη ηνπ Sans-Souci, όπνπ ε ιύπε δελ έβξηζθε
είζνδν λα κπεη. Τελ εκέξα έπαηδα κε ηνπο θίινπο κνπ ζην θήπν, θαη ην απόγεπκα
ήκνπλ πξώηνο ζην ρνξό ζηε Μεγάιε Αίζνπζα. Γύξσ απ' ηνλ θήπν ππήξρε ςειόο
ηνίρνο, κα πνηέ δελ λνηάζηεθα λα ξσηήζσ ηη ππήξρε παξαέμσ, όια ήηαλ παλέκνξθα

γηα κέλα. Οη απιηθνί κνπ κε θώλαδαλ απιά Δπηπρηζκέλν Πξίγθηπα, θαη επηπρηζκέλνο
ζη' αιήζεηα ήκνπλ, αλ ε επραξίζηεζε είλαη ην ίδην κε ηελ επηπρία. Έηζη έδεζα, θαη
έηζη πέζαλα. Καη ηώξα πνπ είκαη λεθξόο κε ζηήζαλε εδώ ηόζν ςειά, πνπ κπνξώ λα
δσ όιε ηελ αζρήκηα θαη όιε ηελ δπζηπρία ηεο πόιεο κνπ, θαη αλ θη ε θαξδηά κνπ
είλαη από κνιύβη, δε κπνξώ παξά λα θιαίσ".
"Τη! Γελ είλαη αηόθην ρξπζάθη;" ζθέθηεθε ην Χειηδόλη. Ήηαλ πνιύ επγεληθό θαη δελ
έθαλε θσλαρηά πξνζσπηθά ζρόιηα.
"Μαθξηά", ζπλέρηζε ην άγαικα κε ηελ κπάζα κεισδηθή θσλή ηνπ, "καθξηά ζε έλα
ζνθάθη ππάξρεη έλα θησρόζπηην. Έλα απ' ηα παξάζπξα ηνπ είλαη αλνηρηό, θαη βιέπσ
κηα γπλαίθα λα θάζεηαη ζε έλα ηξαπέδη. Τν πξόζσπό ηεο είλαη αδύλαην θαη
θνπξαζκέλν, θη έρεη ηξαρηέο, θόθθηλεο παιάκεο, όιεο ηξππεκέλεο απ' ηελ βειόλα,
επεηδή είλαη ξάθηξα. Κεληάεη ινπινύδηα ηνπ πάζνπο ζε κηα ηνπαιέηα από ζαηέλ γηα
ηελ πην όκνξθε δεζπνηλίδα επί ησλ ηηκώλ ηεο Βαζίιηζζαο, πνπ ζα ην θνξέζεη ζηνλ
επόκελν Βαζηιηθό Χνξό. Σε έλα θξεβάηη ζηε γσλία ηνπ δσκαηίνπ έλα άξξσζην αγόξη
είλαη μαπισκέλν. Έρεη ππξεηό θαη δεηάεη πνξηνθάιηα. Η κεηέξα ηνπ έρεη λα ηνπ
δώζεη κόλν λεξό απ' ην πνηάκη, θαη ην κηθξό αγόξη θιαίεη. Χειηδόλη, Χειηδόλη,
Χειηδνλάθη, ζα βγάιεηο ην ξνπκπίλη απ΄ηε ιαβή ηνπ ζπαζηνύ κνπ; Τα πόδηα κνπ είλαη
ζθαιηζκέλα ζ' απηό ην βάζξν θαη δελ κπνξώ λα θηλεζώ".
"Με πεξηκέλνπλ ζηελ Αίγππην", είπε ην Χειηδόλη. "Οη θίινη κνπ πεηνύλ πάλσ απ' ηνλ
Νείιν, θαη κηινύλ ζηα κεγάια λνύθαξα. Σύληνκα ζα θνηκεζνύλ ζηνλ ηάθν ηνπ
κεγάινπ Φαξαώ. Ο ίδηνο ν Φαξαώ βξίζθεηαη εθεί ζην πνιύρξσκν θέξεηξό ηνπ. Δίλαη
ηπιηγκέλνο ζε θίηξηλν ιηλό θαη είλαη ηαξηρεπκέλνο κε αξώκαηα. Γύξσ απ' ηνλ ιαηκό
ηνπ ππάξρεη κηα αιπζίδα κε ρισκνύο πξάζηλνπο λεθξίηεο, θαη ηα ρέξηα ηνπ κνηάδνπλ
κε καξακέλα θύιια".
"Χειηδόλη, Χειηδόλη, Χειηδνλάθη", είπε ν Πξίγθηπαο, "δε ζα κείλεηο καδί κνπ γηα έλα
βξάδη, λα γίλεηο ν αγγειηνθόξνο κνπ; Τν αγόξη δηςάεη ηόζν πνιύ, θαη ε κεηέξα ηνπ
είλαη ηόζν ιππεκέλε".
"Γελ λνκίδσ όηη κνπ αξέζνπλ ηα κηθξά παηδηά", απάληεζε ην Χειηδόλη. "Πέξζη ην
θαινθαίξη πνπ έκελα ζηνλ πνηακό, ήξζαλ εθεί δπν αγελή αγόξηα, ηα παηδηά ηνπ
κπισλά, θαη κνπ πέηαγαλ πέηξεο θάζε κέξα. Πνηέ δελ κε πέηπραλ, θπζηθά, ηα
ρειηδόληα πεηάκε πάξα πνιύ θαιά, άζε πνπ θαηάγνκαη από νηθνγέλεηα πνπ 'λαη
δηάζεκε γηα ηελ ζβειηάδα. Αιιά όπσο θαη λα ην πάξεηο ήηαλ κηα ζνβαξή έλδεημε
αζέβεηαο".
Αιιά ν Δπηπρηζκέλνο Πξίγθηπαο θάλεθε ηόζν ιππεκέλνο πνπ ην Χειηδνλάθη ην
κεηάλησζε. "Κάλεη πνιύ θξύν εδώ", είπε, "αιιά ζα κείλσ καδί ζνπ γηα έλα βξάδη θαη
ζα γίλσ ν αγγειηνθόξνο ζνπ".
"Σ' επραξηζηώ, Χειηδνλάθη", είπε ν Πξίγθηπαο.
Έηζη ινηπόλ ην Χειηδόλη δηάιεμε έλα κεγάιν ξνπκπίλη από ην ζπαζί ηνπ Πξίγθηπα θαη
πέηαμε θνπβαιώληαο ην ζην ξάκθνο ηνπ πάλσ απ' ηηο ζθεπέο ηεο πόιεο.
Πέξαζε πάλσ από ην θακπαλαξηό, πνπ ήηαλ ζηνιηζκέλνο κε ιεπθνύο αγγέινπο από
κάξκαξν. Πέξαζε πάλσ από ην παιάηη θαη άθνπζε ηελ κνπζηθή ηνπ ρνξνύ. Μηα

όκνξθε θνπέια βγήθε ζηελ βεξάληα κε ηνλ αγαπεκέλν ηεο. "Τη ππέξνρα πνπ είλαη ηα
αζηέξηα", ηεο είπε, "θαη ηη ππέξνρε πνπ είλαη ε αγάπε!"
"Διπίδσ ην θόξεκά κνπ λα είλαη εγθαίξσο έηνηκν γηα ηνλ Βαζηιηθό Χνξό", ηνπ
απάληεζε εθείλε, "παξήγγεηια λα ην θεληήζνπλ κε ινπινύδηα ηνπ πάζνπο αιιά ε
ξάθηξα είλαη ηόζν ηεκπέια".
Πέηαμε πάλσ από ηνλ πνηακό θαη είδε ηα θαλάξηα λα θξέκνληαη απ' ηνπο ηζηνύο ησλ
πινίσλ. Πέξαζε πάλσ από ην Γθέην, θαη είδε γέξνπο Δβξαίνπο λα θάλνπλ παδάξηα θαη
λα αληαιιάζζνπλ ρξήκαηα. Τέινο έθηαζε ζην θησρόζπηην θαη θνίηαμε κέζα. Τν
αγόξη έηξεκε απ' ηνλ ππξεηό ζην θξεβάηη ηνπ, θαη ε κεηέξα ηνπ είρε απνθνηκεζεί από
ηελ θνύξαζε. Μέζα κπήθε θαη άθεζε ην κεγάιν ξνπκπίλη ζην ηξαπέδη δίπια ζηε
δαρηπιήζξα ηεο. Μεηά πέηαμε απαιά γύξσ από ην θξεβάηη, αλέκηζε ηα θηεξά ηνπ γηα
λα δξνζίζεη ην κέησπν ηνπ αγνξηνύ. "Τη δξνζηά πνπ ληώζσ". είπε ην αγόξη, "κάιινλ
αλαξξώλσ" είπε, θαη βπζίζηεθε ζε έλα γαιήλην ύπλν.
Σηε ζπλέρεηα ην Χειηδόλη πέηαμε πίζσ ζηνλ Δπηπρηζκέλν Πξίγθηπα θαη ηνπ είπε ηη
είρε θάλεη. "Παξάμελν", παξαηήξεζε, "αιιά ληώζσ πην δεζηά ηώξα, θη αο έρεη ηόζν
θξύν".
"Δίλαη πνπ έθαλεο κηα θαιή πξάμε", είπε ν Πξίγθηπαο. Καη ην Χειηδνλάθη άξρηζε λα
ζθέθηεηαη θαη έπεζε λα θνηκεζεί. Η ζθέςε πάληα ηνλ απνθνίκηδε.
Όηαλ ήξζε ε κέξα πέηαμε ζην πνηάκη θαη έθαλε κπάλην. "Τη θαηαπιεθηηθό
θαηλόκελν", είπε ν Καζεγεηήο Οξληζνινγίαο θαζώο πεξλνύζε ηε γέθπξα. "Έλα
ρειηδόλη κεο ζην θαηαρείκσλν!" Κη έγξαςε κηα κεγάιε επηζηνιή ζρεηηθά κε ην ζέκα
ζηελ ηνπηθή εθεκεξίδα. Όινη ζηελ πόιε παπαγάιηδαλ θξάζεηο από ηελ επηζηνιή,
επεηδή ήηαλ γεκάηε παξάμελεο ιέμεηο πνπ δελ κπνξνύζαλ λα θαηαλνήζνπλ.
"Απόςε πάσ ζηελ Αίγππην", είπε ην Χειηδόλη, θαη είρε κεγάια θέθηα πνπ ην
ζθεθηόηαλ. Δίρε πάεη ζε όια ηα δεκόζηα κλεκεία, έθαηζε κάιηζηα πνιύ ώξα πάλσ
ζην θακπαλαξηό ηεο εθθιεζίαο. Όπνηε πήγαηλε εθεί ηα Σπνπξγίηηα ηηηίβηδαλ θαη
έιεγαλ κεηαμύ ηνπο, "Τη εθιεθηόο μέλνο!" θαη ην Χειηδόλη ην απνιάκβαλε πνιύ απηό.
Όηαλ βγήθε ην θεγγάξη πέηαμε πίζσ ζηνλ Δπηπρηζκέλν Πξίγθηπα. "Έρεηο θακηά
παξαγγειία γηα ηελ Αίγππην;" θώλαμε, "ηώξα μεθηλάσ".
"Χειηδόλη, Χειηδόλη, Χειηδνλάθη", είπε ν Πξίγθηπαο, "δε ζα κείλεηο καδί κνπ άιιν έλα
βξάδπ;"
"Με πεξηκέλνπλ ζηελ Αίγππην", απάληεζε ην Χειηδόλη. "Αύξην νη θίινη κνπ θη εγώ
ζα πεηάμνπκε ζηνλ Γεύηεξν Καηαξάθηε. Ο ηππνπόηακνο δαξώλεη εθεί αλάκεζα ζηα
βνύξια, θαη ζην κεγάιν ζξόλν από γξαλίηε θάζεηαη ν Θεόο Μέκλσλ. Όιε ηελ λύρηα
θνηηάεη ηα αζηέξηα, θαη όηαλ ην πξσηλό αζηέξη ιάκςεη, βγάδεη κηα θξαπγή ραξάο θαη
κεηά κέλεη ήζπρνο. Τν κεζεκέξη, ηα θίηξηλα ιηνληάξηα έξρνληαη ζηελ άθξε ηνπ λεξνύ
γηα λα πηνπλ. Τα κάηηα ηνπο κνηάδνπλ κε πξάζηλν βήξπιιν θαη ν βξπρεζκόο ηνπο
είλαη πην δπλαηόο απ' ηελ βνπή ηνπ θαηαξξάθηε.
"Χειηδόλη, Χειηδόλη, Χειηδνλάθη", είπε ν Πξίγθηπαο, "καθξηά ζηελ πόιε βιέπσ έλα
λεαξό άληξα ζε κηα άζιηα ζνθίηα. Σθύβεη πάλσ από έλα γξαθείν γεκάην ραξηηά θαη

ζε έλα πνηήξη δίπια ηνπ, έρεη έλα κπνπθέην καξακέλεο βηνιέηεο. Τα καιιηά ηνπ είλαη
θαζηαλά θαη θαηζαξά, ηα ρείιε ηνπ είλαη θόθθηλα ζαλ ηε ξνδηά, θη έρεη κεγάια
νλεηξνπόια κάηηα. Πξνζπαζεί λα ηειεηώζεη έλα ζεαηξηθό γηα ηνλ Σθελνζέηε ηνπ
Θεάηξνπ, αιιά έρεη παγώζεη θαη ηνπ είλαη αδύλαην λα γξάςεη πιένλ. Γελ έρεη θσηηά
ζην ηδάθη θαη ε πείλα ηνλ έρεη κηζνιηπόζπκν".
"Θα πεξηκέλσ καδί ζνπ γηα άιιε κηα λύρηα", είπε ην Χειηδόλη πνπ ζη' αιήζεηα ήηαλ
θαιόθαξδν. "Να ηνπ πάσ άιιν έλα ξνπκπίλη;"
"Αιίκνλν! Γελ έρσ άιιν ξνπκπίλη πηα", είπε ν Πξίγθηπαο, "κόλν ηα κάηηα κνπ, κνπ
έρνπλ κείλεη. Δίλαη θηηαγκέλα από ζπάληα δαθείξηα, πνπ ηα έθεξαλ από ηελ Ιλδία πξηλ
ρίιηα ρξόληα. Βγάιε ην έλα ηνπο θαη πάλ' ην ζ' εθείλνλ. Θα ην πνπιήζεη ζηνλ
θνζκεκαηνπώιε θαη ζα αγνξάζεη θαγεηό θαη θαπζόμπια, γηα λα ηειεηώζεη ην
ζεαηξηθό ηνπ".
"Καιέ κνπ Πξίγθηπα, δελ κπνξώ λα ην θάλσ απηό", είπε ην Χειηδόλη θη άξρηζε λα
θιαίεη.
"Χειηδόλη, Χειηδόλη, Χειηδνλάθη", είπε ν Πξίγθηπαο, "θάλε όπσο πξνζηάδσ".
Έηζη ην Χειηδόλη έβγαιε ην έλα δαθεηξέλην κάηη ηνπ Πξίγθηπα θαη πέηαμε ζηε ζνθίηα.
Ήηαλ πνιύ εύθνιν λα κπεη κέζα, επεηδή είρε κηα ηξύπα ζηε ζηέγε. Χίκεμε κέζα απ'
ηελ ηξύπα θαη βξέζεθε ζην δσκάηην. Ο λεαξόο είρε θαιύςεη ην θεθάιη ηνπ κε ηα
ρέξηα ηνπ απειπηζκέλνο, θαη δελ άθνπζε ην θηεξνύγηζκα ηνπ πνπιηνύ, κα όηαλ
ζήθσζε ην βιέκα ηνπ βξήθε ην παλέκνξθν δαθείξη αλάκεζα ζηηο καξακέλεο
βηνιέηεο.
"Άξρηζαλ λα κε εθηηκνύλ", είπε, "απηό είλαη από θάπνηνλ κεγάιν ζαπκαζηή κνπ.
Τώξα κπνξώ λα νινθιεξώζσ ην ζεαηξηθό κνπ", θαη θαηλόηαλ θάκπνζν ραξνύκελνο.
Τελ άιιε κέξα ην Χειηδόλη πέηαμε ζην ιηκάλη. Σηάζεθε ζην θαηάξηη ελόο κεγάινπ
ζθάθνπο θαη παξαθνινύζεζε ηνπο λαπηηθνύο πνπ έβγαδαλ κε ζρνηληά κεγάια θηβώηηα
από ην ακπάξη. "Φεύγσ γηα Αίγππην!" θώλαμε ην Χειηδόλη, κα θαλείο δελ λνηάζηεθε,
θαη όηαλ βγήθε ην θεγγάξη πέηαμε πίζσ ζηνλ Δπηπρηζκέλν Πξίγθηπα.
"Ήξζα λα ζε απνραηξεηήζσ", ηνπ θώλαμε.
"Χειηδόλη, Χειηδόλη, Χειηδνλάθη", είπε ν Πξίγθηπαο, "δε ζα θάηζεηο καδί κνπ άιιε
κηα λύρηα;"
"Δίλαη ρεηκώλαο", απάληεζε ην Χειηδόλη, "θαη ζύληνκα ην θξύν ηνπ ρηνληνύ ζα
θηάζεη θη εδώ. Σηελ Αίγππην ν ήιηνο είλαη δεζηόο πάλσ ζηνπο πξάζηλνπο θνίληθεο,
θαη νη θξνθόδεηινη ζηέθνληαη λσρειηθά ζηε ιάζπε. Οη ζύληξνθνί κνπ θηηάρλνπλ
θσιηά ζηνλ Ναό ηνπ Μπααικπέθ θαη ηα κσβ θαη ηα ιεπθά πεξηζηέξηα ηνπο
παξαθνινπζνύλ θαη γνπξγνπξίδνπλ ην έλα ζην άιιν. Καιέ κνπ Πξίγθηπα, πξέπεη λα
ζε αθήζσ, κα δε ζα ζε μεράζσ πνηέ θαη ηελ επόκελε άλνημε ζα επηζηξέςσ κε δπν
παλέκνξθνπο πνιύηηκνπο ιίζνπο γηα λα αληηθαηαζηήζνπκε απηνύο πνπ ράξηζεο. Τν
ξνπκπίλη ζα 'λαη πην θόθθηλν απ' ην θόθθηλν ηξηαληάθπιιν θαη ην δαθείξη ζα λαη κπιε
ζαλ ηνλ σθεαλό".

"Σηελ πιαηεία εθεί θάησ", είπε ν Δπηπρηζκέλνο Πξίγθηπαο, "ζηέθεη έλα θνξηηζάθη πνπ
πνπιάεη ζπίξηα. Τεο έπεζαλ ηα ζπίξηα θάησ, βξαρήθαλ θαη ραιάζαλ όια. Γελ έρεη
παπνύηζηα ή θάιηζεο θαη ην θεθαιάθη ηεο είλαη ρσξίο ζθνπθάθη. Βγάιε θαη ην άιιν
κάηη κνπ θαη δώζ' ηεο ην, έηζη ζα γιπηώζεη ην μύιν απ' ηνλ παηέξα ηεο".
"Θα κείλσ καδί ζνπ άιιε κηα λύρηα", είπε ην Χειηδόλη, "αιιά δελ κπνξώ λα ζνπ
βγάισ ην κάηη. Θα είζαη εληειώο ηπθιόο κεηά".
"Χειηδόλη, Χειηδόλη, Χειηδνλάθη", είπε ν Πξίγθηπαο, "θάλε όπσο πξνζηάδσ".
Έηζη έβγαιε θαη ην δεύηεξν κάηη ηνπ Πξίγθηκα θαη πέηαμε κε νξκή. Με κηα βνπηηά
πέξαζε δίπια απ' ην θνξηηζάθη κε ηα ζπίξηα θαη άθεζε ηνλ πνιύηηκν ιίζν ζηελ
παιάκε ηεο. "Τη όκνξθν γπαιάθη", είπε ην θνξηηζάθη θη έηξεμε ζπίηη ηεο γειώληαο.
Τν Χειηδόλη γύξηζε ηόηε ζηνλ Πξίγθηπα. "Δίζαη ηπθιόο ηώξα", είπε, "θαη ζα κείλσ
καδί ζνπ λα ζε πξνζέρσ".
"Όρη, Χειηδνλάθη", είπε ν θαϋκέλνο Πξίγθηπαο, "πξέπεη λα θύγεηο γηα ηελ Αίγππην".
"Θα κείλσ καδί ζνπ γηα πάληα, λα ζε πξνζέρσ", είπε ην Χειηδόλη θαη θνηκήζεθε ζηα
πόδηα ηνπ Πξίγθηπα.
Όιε ηελ επόκελε κέξα θάζηζε ζηνλ ώκν ηνπ Πξίγθηπα θαη ηνπ είπε ηζηνξίεο από
καθξηλνύο παξάμελνπο ηόπνπο. Τνπ είπε πόζν θόθθηλνο είλαη ν ίβηο, πνπ ζηέθεηαη ζε
ζεηξέο κε ηνπο θίινπο ηνπ ζηνλ Νείιν θαη πηάλνπλ ηα ρξπζόςαξα κε ηα ξάκθε ηνπο,
γηα ηελ Σθίγγα, πνπ είλαη παιηά όζν θη ν θόζκνο, δεη ζηελ έξεκν θαη μέξεη ηα πάληα,
γηα ηνπο εκπόξνπο πνπ πξνρσξνύλ αξγά δίπια ζηηο θακήιεο ηνπο θαη θξαηνύλ
θόθθηλα θνξδόληα ζηα ρέξηα ηνπο, γηα ηνλ Βαζηιηά ησλ Βνπλώλ ηεο Σειήλεο, πνπ
είλαη καύξνο ζαλ ηνλ έβελν θαη ιαηξεύεη έλα κεγάιν θξύζηαιν, γηα έλα κεγάιν
πξάζηλν θίδη πνπ θνηκάηαη ζε έλα θνηληθόδεληξν θαη έρεη είθνζη ηεξείο πνπ ην ηαΐδνπλ
κε θεξύζξα, θαη γηα ηνπο Ππγκαίνπο πνπ ηαμηδεύνπλ πάλσ ζε κεγάια πιαηηά θύιια
ζε κηα ιίκλε θαη έρνπλ πάληνηε πόιεκν κε ηηο πεηαινύδεο.
"Αγαπεκέλν κνπ Χειηδνλάθη", είπε ν Πξίγθηπαο, "κνπ ιεο ζαπκαζηέο ηζηνξίεο, αιιά
πην ζαπκαζηό απ' όια είλαη πόζν ππνθέξνπλ νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο. Η Γπζηπρία
είλαη ην κεγαιύηεξν Μπζηήξην. Πέηαμε πάλσ από ηελ πόιε κνπ, Χειηδνλάθη, θαη πεο
κνπ ηη ζα δεηο".
Έηζη ην Χειηδόλη πέηαμε πάλσ απ' ηε κεγάιε πόιε θαη είδε ηνπο πινύζηνπο λα
γηνξηάδνπλ ζηα όκνξθα ζπίηηα ηνπο, ελώ νη δεηηάλνη έζηεθαλ έμσ από ηνπο θξάρηεο
ησλ θήπσλ ηνπο. Πέηαμε ζε ζθνηεηλά ζνθάθηα θαη είδε ηα ιεπθά πξνζσπάθηα παηδηώλ
πνπ πεηλνύζαλ, θνηηάδνληαο άηνλα ηνπο καύξνπο δξόκνπο. Κάησ από ην ηόμν κηα
γέθπξαο είδε δπν αγνξάθηα πνπ είραλ μαπιώζεη αγθαιηαζκέλα γηα λα δεζηαζνύλ. "Αρ
πόζν πεηλνύκε!" κνλνινγνύζαλ. "Απαγνξεύεηαη λα μαπιώλεηε εθεί", θώλαμε ν
Φύιαθαο θαη απνκαθξύλζεθε ζηελ βξνρή.
Μεηά επέζηξεςε ζηνλ Πξίγθηπα θαη ηνπ δηεγήζεθε όζα είρε δεη.
"Δίκαη επηρξπζσκέλνο κε θύιια από αηόθην ρξπζάθη", είπε ν Πξίγθηπαο, "πξέπεη λα
ηα βγάιεηο έλα-έλα, θαη λα ηα δώζεηο ζηνπο θησρνύο κνπ. Οη δσληαλνί πάληα

λνκίδνπλ όηη ν ρξπζόο κπνξεί λα ηνπο θάλεη επηπρηζκέλνπο".
Φύιιν ην θύιιν, ην Χειηδόλη έβγαδε ην ρξπζάθη κέρξη πνπ ν Δπηπρηζκέλνο
Πξίγθηπαο έκνηαδε αξθεηά κνπληόο θαη γθξίδνο. Φύιιν-θύιιν ηα έδηλε ζηνπο
θησρνύο θαη ηα πξόζσπα ησλ παηδηώλ έγηλαλ πην ξνδαιά θαη γεινύζαλ παίδνληαο
ζηνπο δξόκνπο. "Έρνπκε ςσκί λα θάκε!" θώλαδαλ.
Καηόπηλ ήξζε ην ρηόλη, θαη κεηά ην ρηόλη ήξζε ν παγεηόο. Οη δξόκνη έκνηαδαλ ιεο θη
ήηαλ από αζήκη, ιακπεξνί θαη γπαιηζηεξνί. Μεγάινη παγνθξύζηαιινη ζαλ
θξπζηάιιηλα μηθίδηα θξεκόληνπζαλ απ' ηηο ζηέγεο ησλ ζπηηηώλ, όινη ηξηγύξηδαλ
θνξώληαο γνύλεο θαη ηα αγνξάθηα θνξνύζαλ θόθθηλα ζθνπθηά θαη έθαλαλ παηηλάδ
ζηνλ πάγν.
Τν θαϋκέλν Χειηδνλάθη θξύσλε όιν θαη πην πνιύ, αιιά δελ άθελε ηνλ Πξίγθηπα, ηνλ
αγαπνύζε πάξα πνιύ. Μάδεπε ςίρνπια έμσ απ' ηνλ θνύξλν θαη όηαλ δελ έβιεπε ν
θνύξλαξεο πξνζπαζνύζε λα δεζηαζεί ρηππώληαο ηηο θηεξνύγεο ηνπ.
Μα ζην ηέινο θαηάιαβε όηη ζα πέζαηλε. Δίρε δύλακε ίζα-ίζα λα πεηάμεη σο ηνλ ώκν
ηνπ Πξίγθηπα γηα κηα ηειεπηαία θνξά. "Αληίν θαιέ κνπ Πξίγθηπα!", κνπξκνύξηζε,
"κπνξώ λα θηιήζσ ην ρέξη ζνπ;"
"Χαίξνκαη πνπ ζα παο ηειηθά ζηελ Αίγππην, Χειηδνλάθη", είπε ν Πξίγθηπαο, "έκεηλεο
πάξα πνιύ θαηξό, αιιά θίιεζέ κε ζηα κάγνπια επεηδή ζε αγαπώ".
"Γελ πάσ ζηελ Αίγππην", είπε ην Χειηδόλη, "πάσ ζηνλ Οίθν ηνπ Θαλάηνπ. Ο
Θάλαηνο είλαη ν αδειθόο ηνπ Ύπλνπ, έηζη δελ είλαη;"
Φίιεζε ηνλ Δπηπρηζκέλν Πξίγθηπα ζηα κάγνπια θαη έπεζε λεθξό ζηα πόδηα ηνπ.
Δθείλε ηε ζηηγκή έλαο παξάμελνο ήρνο αθνύζηεθε κέζα ζην άγαικα, ζαλ λα ζπάεη
θάηη. Η κνιπβέληα θαξδηά ηνπ Πξίγθηπα είρε ζπάζεη ζηα δύν. Σίγνπξα ήηαλ θνβεξά
δπλαηόο ν παγεηόο.
Νσξίο ην επόκελν πξσί ν Γήκαξρνο πξνρσξνύζε ζηελ πιαηεία, ζπληξνθηά κε ηνπο
Γεκνηηθνύο Σπκβνύινπο. Καζώο πεξάζαλ από ην βάζξν θνίηαμαλ ςειά ην άγαικα:
"Σπκθνξά! Πώο μέπεζε έηζη ν Δπηπρηζκέλνο Πξίγθηπαο!" είπε.
"Ξέπεζε πνιύ!" θώλαμαλ θαη νη Γεκνηηθνί Σύκβνπινη, πνπ πάληνηε ζπκθσλνύζαλ κε
ηνλ Γήκαξρν θαη θνηηνύζαλ ην άγαικα.
"Τν ξνπκπίλη έπεζε απ' ην ζπαζί ηνπ, ηα κάηηα ηνπ ιείπνπλ θαη ν ρξπζόο έρεη ραζεί",
είπε ν Γήκαξρνο, "κάιηζηα, έρεη ηα ίδηα ράιηα κε ηνπο δεηηάλνπο!"
"Τα ίδηα ράιηα κε ηνπο δεηηάλνπο", είπαλ νη Γεκνηηθνί Σύκβνπινη.
'Έρεη θη όιαο έλα λεθξό πνπιί δίπια ζηα παπνύηζηα ηνπ!" ζπλέρηζε ν Γήκαξρνο.
"Πξέπεη λα εθδώζνπκε κηα δεκόζηα δηαθήξπμε όηη ηα πνπιηά δελ επηηξέπεηαη λα
πεζαίλνπλ εδώ". Καη ν Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ ζεκείσζε ηελ πξόηαζε.
Έηζη γθξέκηζαλ ην άγαικα ηνπ Δπηπρηζκέλνπ Πξίγθηπα. "Αθνύ δελ είλαη πηα

όκνξθνο, δελ είλαη πηα ρξήζηκνο", είπε ν Καζεγεηήο Καιώλ Τέρλσλ ζην
Παλεπηζηήκην.
Μεηά έιησζαλ ην άγαικα ζε κηα πςηθάκηλν θαη ν Γήκαξρνο ζπλεδξίαζε κε ην Σώκα
γηα λα απνθαζηζηεί ηη ζα θάλνπλ ην κέηαιιν. "Πξέπεη λα θηηάμνπκε άιιν άγαικα,
θπζηθά", είπε, "θαη ζα είλαη έλα άγαικα δηθό κνπ".
"Γηθό κνπ", είπε θάζε κέινο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη καιιώζαλ κεηαμύ ηνπο.
Τειεπηαία θνξά πνπ ηνπο άθνπζα, αθόκα καιιώλαλε.
"Τη παξάμελν πξάγκα!" είπε ν επόπηεο ησλ εξγαηώλ ζην ρπηήξην. "Απηή ε ζπαζκέλε
θαξδηά από κνιύβη δελ ιηώλεη ζηελ πςηθάκηλν. Πξέπεη λα ηελ μεθνξησζνύκε". Έηζη
ηελ πέηαμαλ ζε κηα ζθνληζκέλε ζηνίβα πνπ είραλ πεηάμεη θαη ην λεθξό Χειηδόλη.
"Φέξε κνπ ηα δπν πνιπηηκόηεξα πξάγκαηα ηεο πόιεο", είπε ν Θεόο ζε έλαλ από ηνπο
Αγγέινπο Τνπ, θαη ν Άγγεινο Τνπ έθεξε ηελ κνιπβέληα θαξδηά θαη ην λεθξό πνπιί.
"Γηάιεμεο ζσζηά", είπε ν Θεόο, "επεηδή ζηνλ θήπν κνπ ηνπ Παξαδείζνπ απηό ην
κηθξό πνπιί ζα θειαεδάεη γηα πάληα θαη ζηε ρξπζή κνπ πόιε ν Δπηπρηζκέλνο
Πξίγθηπαο ζα κε δνμάδεη".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful