SKAKAVAC 3.

4

SKAKAVAC
VOL.III BROJ 4

SADRŽAJ:

• • • • • •

PET PLEMENITIH REDOVA ARHITEKTURE LIBER PORTA LUCIS SA KOMENTARIMA TEOLOGIJA MEMFISA O ENOHIJANI NEPOZNATI FILOZOFI ABRAMELINOVI KVADRATI

Serijal 3. / Broj 4. Privatno elektronsko izdanje. Svi tekstovi su © vlasništvo autora. Jesenji Ekvinocij 2011.e.v.

1

SKAKAVAC 3.4

PET PLEMENITIH REDOVA ARHITEKTURE
Tau Libero.’. Kako se od početka svog izučavanja Učenici Slobodni Zidari uče o Tri Stuba koji se nalaze u središtu Hrama, tako se Pomoćnici upućuju u dublji smisao Pet Plemenitih Redova Arhitekture koji se ogledaju u pet stilova prikazanih u formama Stubova. Dorskom, Jonskom i Korintskom stilu se pridodaju Toskanski i Kompozitni. Svaki od ovih Redova tj. stilova ima duboki smisao koi daje pouke o odre enim Elementima Prirode, Čoveka i Univerzuma. Red u arhitekturi ne predstavlja samo stub, već je sastavljen iz Postamenta, Stuba i Kapitela koji svojim proporcijama i sadržajem predstavljaju Stil, tj. Red. Dorski Red je prvi i naj jednostavniji od Grčkih stilova i najčešće se nalazi u Hramovima. Kako je u proporciji jedna čovekova stopa sadržana šest puta u visini čoveka, tako je i visina ovog Stuba, uključujući kapitel šest puta debljina baze. Jonski Red se razvijao uporedo sa Dorskim, te kako je Dorski modelovan po formi Čoveka, Jonski je u harmoniji sa formom Žene. Visina stuba je osam do dvanaest debljina baze, čime daje vitkiji izgled stubu. Kapitel je sačinjen od Voluta koje se proporcionalno prelivaju i previjaju na dve strane. Dorski stub ima čvrst, kvadratni postament, a Kapitel je sastavljen iz dva dela, kosog i pravog (Ehin i Abak), te najčešće nema kanelure na samom stubu. Jonski stub ima postament sačinjen iz zakrivljenih "stopa" - plinta. Kanelure na stubu su vitke i razdvojene jedna od druge. Korinstski stil je kombinacija i razvoj sjedinjenih Jonskih i Dorskih stilova. Najbitnija razlika je u Kapitelu, koji je bogato ukrašen, dekorativan, sa bujnim lišćem Akanta, 24 kanelure i sa dodatnom kvadratnom stopom. Poznato je da Jonski stub Slobodnim Zidarima simbolše Mudrost, te da je projekcija Časnog Starešine Lože, koji vlada i upravlja Masonskim radovima u Loži. Dorski stub je simbol Snage i dodeljen je Starijem Nadzorniku koji je zadužen za sprovo enje naredbi i organizovanje "radnika" po Planu Majstora. Korinstski stil predstavlja Lepotu, ujedno i Mla eg Nadzornika, koji odražava ispoljavanje Misli, Reči i Dela Slobodnih Zidara. Ova tri Svetla Slobodnog Zidarstva predstavljaju i Dužnost spram Velikog Neimara Svemira, uzorno ponašanje spram celog Čovečanstva i upravljanje strastima i predrasudama. Toskanski Red je najjednostavniji, nema ornamenata, nema kanelura, kapitel je čist, nalik Dorskom, sve u svemu jednostavan, čist, ali čvrst i snažan stil. Kompozitni stil je mešavina svih ostalih Redova Arhitekture. Veće volute sa kapitela Jonskog stuba, sa akantusovim lišćem Korinstkog stila, visine uvek sa tačno deset svojih preseka, razra enog postamenta. Na drugi način ovi stilovi se jasno povezuju sa Elementima Drevnih. Mudrost, kao ženski princip je Plave Boje, stoga u vezi sa elementom Vazduha. Snaga, muški, crveni - Vatreni element. Lepota, u harmoniji i proizvod sjedinjenja Polarnosti daje Vazduh (prikazuje se Žutom bojom). Toskanski stil, snažan i čvrst - kao element Zemlje, dok je Kompozitni u svojoj kompleksnosti i bogatstvu predstava razvoja i usavršavanja u Duhu. No, kako su ovi "Redovi" suštinski oličeni kao "stubovi" u tome se mora traživi poseban smisao i tumačenje prirode elemenata koje predstavljaju. Ono što je osnovno poznato kroz pouke Kabalista jeste da je i samo Drvo Života koje predstavlja i Univerzum i arhetipskog Čoveka sačinjen iz Stubova - i to upravo stubova koji nose tako specifična imena - Stub Snage, Stub Milosti/Mudrosti i Središnji Stub Lepote tj. Harmonije. Ovo je bitna pouka jer objašnjava da "stub" predstavlja vezu viših aspekata i sadržaja Kosmosa sa svim onim što je "niže", ujedno predstavljajući i smisao da je čvrstina "stuba" oslonjena na tlo i temelj "nižeg" te da svojom prirodom na adekvatan način "pridržava" sve ono što je "više". Tako, Stub Snage se oslanja na sefiru Hod, koja predstavlja Inteligenciju (Merkur), u središtu sadrži sefiru Geburah (Mars) - koja je sama po sebi Snaga, te doseže u svom vrhu sefiru Binah

2

SKAKAVAC 3.4
(Saturn), tj. Duhovno Razumevanje. Stub Milosti je utvr en u "ženskoj" sefiri Necah (Venera), u središtu je sefira Hesed (Jupiter), a u vrhu je Hokmah - Mudrost (Neptun). Stub Lepote je utemeljen u sefiri Jesod (Mesec), nad kojom se uzdiže staza "Samek" tj. "stub" (Sagitarius), te povezuje u samom središtu sefiru Tifaret (Sunce) - što je Lepota, odakle se uzdiže do same božanske Krune Drveta Života (Pluton/Galaktički centar). Na ovaj način se vidi da stilovi arhitekture predstavljaju i nebeske činioce solarnog sistema koji povezuje Planetu Zemlju i inkarniranog Čoveka (tj. celu ljudsku rasu) sa najvišim Svodom Hrama kojega pridržavaju ovi stubovi. Pet stilova Arhitekture u sebi sadrže uticaje ljudskih Čula - kojih je Pet, oni prenose i pouke Petorice Velikana drevnog Duhovnog Znanja. Samim tim Pet stilova čine arhitektonsku projekciju svesadržanosti projekcije pet elemenata unutar pet "nivoa" tj. stilova koji "materijalno" opisuju Gradnju Hrama. To ujedno predstavlja i korespodenciju sa istočnjačkim Tatvama koje se predstavljaju sa 5x5 tj. dvadeset i pet kombinacija, gde u ovom smislu "stubovi" mogu predstavljati najmaterijalniji odraza tj. Zemljani nivo svih osobenosti (pet "kombinacija" Pritivi Tatve Zemlje). Postoji i veoma specifičan aspekt ove pouke, budući da je na Drvetu Života staza Samek u stvari Stub koji povezuje Mesec i Sunce, tj. Temelj i Lepotu Čoveka, Astralne i Solarne osobenosti duše, predstavljajući odre enu Umetnost, kako se naziva ova staza u Tarotu. Odatle i potiče ideja da Masonerija predstavlja Kraljevsku Umetnost, koja spaja i sjedinjuje Muške i Ženske principe, Mesec i Sunce - koji se i neizostavno pojavljuju u svakom Masonskom Hramu sa strene onog uzvišenog simbola koji odražava Velikog Neimara Svemira. Svaki od Stubova tj. Stilova Arhitekture objašnjava i protok Sile sa "viših" ravni na "niže" tj. ka ispoljavanju u Materijalnom svetu. Odatle i potiču osnovna imena, Stub Snage snosi Vatru sa nebesa, Stub Mudrosti snosi Vodu, a stub Lepote ispoljava sjedinjenu harmoniju. Odatle je jasno da Toskanski predstavlja čvrstinu ljudskog tela, a Kompozitni Red predstavlja Duhovnu raznovrsnost i ispoljavanje božanske mnogostruke uzvišenosti u beskrajnom mnoštvu Manifestacija. Toskanski, "zemljani" stil je toliko jednostavan da ga i manje učen zanatlija može izraditi kvalitetno, dok je za izradu Kompozitnog stuba potrebna veoma suptilna veština usavršenog Majstora Masona. Na drugi način, ovi "stubovi" su u relaciji i sa Imenom Boga, koga nazivahu Gospod Adonai A.'.D.'.N.'.I.'. - to jesu elementalne Sile u svojim Duhovnim projekcijama. Budući da "Stub" spaja Tifaret i Jesod samim tim to odražava Adonaija kao Svetog An ela Čuvara, Solarnog Logosa, koji prenosi uticaje sa viših ravni, darujući Svetlost astralnim regijama Čovekove Svesti - odatle nadahnjujući i vodeći Čoveka Putem Spoznaje i Inicijacije. Neizostavno se mora napomenuti da sam broj Pet predstavlja relaciju sa Plamenom Zvezdom. Ipak, tu plamenu Zvezdu drugačije pojme i poznaju Pomoćnici i Majstori Masoni, u odnosu na Vitezove Ružinog Krsta ili pak Suverene elike Generalne Inspektore Drevnog i Prihvaćenog Škotskog Obreda. Svaki od njih, dajući svoj Znak, kroz sebe prenosi Silu Plamene Zvezde, ujedno predstavljajući i Ono što povezuje Nebo i Zemlju, Ono šta čini "potporu" i ono što "odvaja" sve manifestovano. Ipak, Pomoćnici i Majstori su to upoznali simbolikom, Braća Ruže i Krsta to bude u sebi, dok Suvereni Inspektori kroz sebe prenose silu Duha neuslovno i nepomućeno, delujući kao Stubovi Masonerije, svako spram svoje Istinske Prirode - a ona se napaja Umetnošću Duha Sunca koje osvetljava Mesec, dalujući tako, čak i u noći, i po samom danu, da se Svetlost Logosa objavljuje Duši Čovečijoj. Postoji još pouka, doslednih, bitnih, suptilnih koje definišu Redove Arhitekture u Slobodnom Zidarstvu, ali kao što Oko u Trouglu, na Istoku Hrama Lože, predstavlja Velikog Neimara, tako Sunce predstavlja Proroka koji prenosi Njegovu Gnozu, time i Mesec predstavlja religioznu grupaciju koja je Prorokom nadahnuta - te bilo da neko sledi Konfučija, Mojsija, Muhameda, Lao Cea ili Isusa (ili pak drugih Mudraca), bilo da sledi Istinskog Adonaija, svaki Čovek predstavlja Stub Kraljevske Umetnosti kroz koju se Svetlost Adonaija prenosi u Kraljevstvo Ljudi. Odaberite dobro. Spoznaj Samoga Sebe!

3

SKAKAVAC 3.4

LIBER PORTA LUCIS SUB FIGURA X
KNJIGA "VRATA SVJETLOSTI" sa komentarima Fr.A.'.A'.'

1. Ugledao sam malo tamno nebesko tijelo kako se vrti u bezdanu beskrajnog prostora. Ono je sićušno u mnoštvu ogromnih, tamno u mnoštvu svijetlih. ALEF. Tamno nebesko telo je "planeta Zemlja", ujedno i materijalna emanacija - "Majstor" se pojavljuje iz "Onoga" što je iznad i iza Drveta Života i sagledava čak i najmanje, najtamnije, za njega ništa nije nevažno. Pore enje planete već uspostavlja odrećenu polarnost i dvojnost u odnosima materijalnog sveta, koji opstoji "unutar" bezdana beskrajnog prostora. Telo - "hywg" (24); Sićušno - "hdga" (13); Ogromni - "lwdg" (43)... 2. Ja, koji u sebi obuhvaćam svu ogromnost i svu sićušnost, sav sjaj i svu tamu, prigušio sam bljesak svog neopisivog sjaja, šaljući V.V.V.V.V. - a kao zrak moje svijetlosti, kao glasnika tom malom nebeskom tijelu. BET. Čak je i uzvišeni Majstor V.V.V.V.V. "samo" emisar "onoga" šta je Svest Onoga koji je iznad i iza Svega. On je sadržatelj ("kuća") i obuhvata sve emanirano u polarnostima mnoštva. Njegov neopisiv sjaj je od Ain Sof Aura, a ta Svetlost se ne može niti pojmiti, niti "prikazati" u sferama koje čine manifestovanost Univerzuma. Ono što je svest Beskrajne Svetlosti izlučuje jedan Zrak - V.V.V.V.V. koji prenosi "poruku" Božanskog Duha. Jer, kao što je Magus spoznao svoju Reš Aeona tako je i njegova svest u stanju Majstora Hrama sposobna da prenese poruku te Reči - koja je Vibracija emanacije Univerzuma proisteklog iz Jednog Izvora, Tačke ("Krune"), iz "onoga" što propušta tu emanaciju Duha u svetove elemenata. Svetlo - "dwa" (11); "ra" (201); "rwa" (207). B - "Ja koji obuhvatam..." I - "...prigušio bljesak..." (merkurovski Pustinjak). T - "...malom nebeskom telu"... 3. Tada V.V.V.V.V. progovori i reče: GIMEL. Svetlost se obznanjuje kroz vibraciju Reči Aeona. Majstor Hrama formuliše smisao Misli Aeona i oformljuje energiju koja se u nižim "svetovima" (ispod tzv."ponora") čuje kao Glas. V.V.V.V.V. je i "otisak" Kamile koja kroči Pustinjom - manifestovanim Univerzumom. Ovde se formuliše uticaj iz Najviše Krune i pretače se "kao" vidljiva Svetlost Zvezdi - Čoveku. G - Tada V.V.V.V.V.; "tada" definiše Tačku, momenat izbijanja Svetlosti-Sile. M - progovori - formuliše se smisao Sile i vibracije. L - ... i reče - Vibracija ima smisao. 4. Muškarci i žene Zemlje, k vama sam došao iz Vremena izvan svog Vremena, iz Svemira vama nevidljivog, i donosim vam ove riječi. DALET. Kroz Kapiju Svetlosti objavljuje se manifestovanim polarnostima svesti mnoštva - muškarcima i ženama. Vreme je ograničavajući koncept, tj. zakon koji dejstvuje u manifestovanim sferama Univerzuma; "Vreme izvan svog Vremena" je "bezvremenost" Beskraja, gde je "Nevidljivi Svemir" upravo Beskrajni Prostor Beskrajnog Svetla. Ovo ukazuje da Svest "postoji" čak i u Tome, koje je "daleko" izvan dualnosti i ograničenja mnoštva. "To" što je odlučilo obratiti se ljudima ima svoju Volju, Nameru i Plan koji čine prirodu tih Reči. Druga analogija jeste hijerarhijska. "To" što je esencija Više Svesti putem Reči formuliše sve ono što postoji u kontinuumu vremena, te ujedno i odre uje polarnosti koje su oformljene u Univerzumu.

4

SKAKAVAC 3.4
D - muškarci i žene, 4 kao emanirano dvojstvo sa definisanom polarnošću. L - Izvan vremena, nevidljivi svemir, gde Maat obitava. T - Donosi reči - emanira energiju vibracije Svetlosti. Vreme - "to" (470). 5. Ali, oni ga nisu čuli, jer ne bijahu spremni da ga prime. HE. H - Nisu ga čuli... Ljudi kao emanacije Svesti u mnoštvu su "opčinjeni" utiscima manifestovanog. Stoga nemaju "čula" da "čuju" Glas Svetlosti. H - Ne bejahu spremni da ga prime... Ljudi nisu, još uvek, razvili svoje sposobnosti tj. karakteristike kojima bi bili u stanju da "komuniciraju" sa Najvišim. Ljudi ne čuju Glas Svetlosti, ne čuju Glas Zvezde Aeona, ne čuju Glas Sunca Svojega - oni su se ustrojili sa materijom, a ograničenje vezanosti za sferu mnoštva ih je "odvojilo" od svesnosti saživljenja sa Božanskim. 6. Ipak, neki su ga čuli i razumjeli, i preko njih će se saznati ovo Znanje. VAU. V - Postoje poneki Inicijati, Adepti Duha, koji su uspostavili i otvorili kanale komunikacije izme u Heseda i Hokmaha, tj. izme u Pojavnog i Spiritualnog "Sveta". Oni koji "čuju" su Oslobo eni Adepti, a oni koji "razumeju" su Majstori Hrama. V - Oni su stoga u stanju da prenesu smisao Razumevanja čak i regione mnoštva, koristeći svoje sposobnosti i osobenosti kojima su u relaciji sa "postojećim". Znanje - "hoydy" (99); "tod" (474). "Doth" = Gnosis. 7. Zato najmanji od njih, sluga svih njih, i piše ovu knjigu. ZAIN. On pojmi Glas proročišta Bogova, on kao telo i um ("sluga") Čoveka prima, tj."čuje" Glas Svetlosti, koji mu dolazi iz sfere Razumevanja i formuliše smisao Reči u celinu - "knjigu" (koja je poruka Onog "onostranog" Najvišeg ljudima sveta, koji su spremni da slušaju). Knjiga - "rps" (340); "yšpc" (398). 8. Piše za one koji su spremni. A da je netko spreman poznaje se po sljedećem: ako je obdaren nekim darovima, ako je podoban zbog porijekla, ili bogatstva, ili inteligencije, ili nekog drugog vidljivog znaka. A majstorovi služitelji će po njegovom uvidu suditi o tome. HET. Spremnost predstavlja odre ene kvalitete Čoveka koji su razvijeni tokom "inkarnacije" u svetu mnoštva. Ovi kvaliteti tj. osobine su obeležja izvrsnosti i Adeptstva, te ih jedino mogu "posedovati" oni koji idu spiritualnom stazom. "Darovi" su stoga te osobine koje čine nasle e (poreklo, duhovna tradicija), vrednost i sposobnost akumulacije Sile (bogatstvo) i inteligencija (pokretljivost i neograničenost svesti, kapacitet uma). Ovi "darovi" su tako e i Adeptova svest o Tri Alhemijska principa (koji su predstava sadejstva Sila u središnjoj trijadi Drveta Života). H - Piše za one... Ovo je mesto "odabira" i usmeravanja Sile ka "odabranima". I - Darovi tj. osobine elemenata onoga koji je spreman da pojmi Svetlost Duha T - Procena Majstorovih Služitelja - Adepti služe Duhovnoj hijerarhiji. 9. Ovo znanje nije za svakoga; u stvari, samo je njih nekoliko pozvano, ali od tih nekoliko mnogi su izabrani. TET. Odabir se vrši na više razina. Znanje nije za svakoga - oni koji osete "zov" Spiritualne Staze se pokreću iz "uspavanosti" u ograničenjima mnoštva, u njima je prepoznat potencijal tih posebnih "darova", a dosledan duhovan Rad, aspiracija i postignuća dovode do odre enih "ogleda" koji filtriraju i odre uju one koji su dostojni Najviših spoznaja. Ovo "znanje" je Znanje o Zmiji Mudrosti, kao što Zmija predstavlja i izazove, energetske naboje i životnu Silu

5

SKAKAVAC 3.4
koja je potpora sveg "postojanja" i koja "pozvane" suočava sa bu enjem tih skrivenih Moći, koji po prirodi emanacije Univerzuma i Čoveka postoje u ljudskom Biću. T - Znanje nije za svakoga. Zmija / Kundalini. I - Nekolicina je pozvana. Glas Skrivenog Sopstva. Th - Mnogi su izabrani (me u pozvanima). Krst kao obeležje Inicijacije Svetlosti. 10. Sljedeće je priroda Djela. JOD. Jod je "kotva" koja markira naglasak na objavi o prirodi Velikog Rada. "Spolja" ovaj Liber prenosi poruku Svetlosti, dok "iznutra" svaki stih predstavlja duhovnu pouku o razinama poimanja Inicijacije Svetlosti. Deseti stih, korespodentan slovu "Jod" ukazuje na skrivenu vezu sa Pustinjakom, što je predstava Spiritualne Suštine Dela. I - Sledeće... (obznana). V - Priroda... (snaga). D - Dela... (Rad koji vodi kroz Kapiju Svetlosti). I+V+D = 20 ... 20 je "Delo" (Univerzum kao Delo Velikog Neimara - Rad Majstora). 11. Prvo na ovoj zemlji postoje mnogi i različiti uslovi života. U svakom od njih postoji neko sjeme patnje. Tko može pobjeći od bolesti, starosti i smrti? KAF. Točak sudbine, Točak "karme", Točak Zakona, Točak TARO - su neki od poznatih prikaza, "simbola", stvarnih mehanizama koji održavaju postojanost Univerzuma, kroz Promenu. U Malkutu postoje različiti uslovi življenja - neki žive u paklenim patnjama, neki kao robovi, neki kao gladne životinje, neki kao neprimetni duhovi, neki besni, a neki sebični i egoistični, neki su elita, gotovo bogolika, ali u svemu, dokle god je utvr eno materijalizacijom u materijalnom Kraljevstvu, postoji "seme patnje". To seme patnje predstavlja sistem promene i ne vezivanja za svako trenutno stanje. Ta "patnja" je bol koji oseća ego kada biva odvojen od onoga za šta se vezao, navikom, užitkom, namerom... bolest, starost, smrt su u funkciji promene. Svaki poznati element podložan je ovom mehanizmu, jer ima svoju karakterističnu osobenost, zemlja, voda, vatra i vazduh se "menjaju" u odre enom smislu, kada na njih deluju drugi elementi, neki odnosi elemenata su "prijatni", a neki "ne prijatni", ipak, oni uvek zadržavaju svoje lične univerzalne osobine. Mogu li kosmička četiri elementa ostariti, biti bolesni ili umreti? Njihova suština ne "trpi" takve vrste "promene" - postoji menjanje stanja, kombinacije, ali u univerzumu uvek postoji onoliko "materije" koliko uvek postoji, razlika u vi enju zavisi od tačke gledišta, poimanja stanja i mnoštva me u-odnosa elemenata. Duh, koji je osovina postojanja, kao i sadržatelj celokupne manifestacije je neuslovljen fizičkim životom - on ga omogućava. Postojanje Zemlje, i raznih uslova života na njoj je odre eno misterioznim Velikim Planom postojanja, koji je usaglašen sa Promenom stanja Postojanja i Postojanosti. K - Zemlja i različiti uslovi života. Jupiterovska snaga postojanja. ("Sreća" ATU X) F - Patnja, bol, uništenje. Marsovska sila "uništavanja". ("Kula" ATU XVI) Zajedno Kaf (20) i Pei (80) daju 100, a to je tamni Quof, "Mesec", opsene, iluzije, skrivenosti uticaja koji talasaju i utiču na Zemlju. Otuda i akcenat na "mučnom" aspektu ovog stiha - što poga a "profane", više nego Inicijate. 12. Mi smo došli da naše drugove spasimo od njh. Jer postoji život ojačan znanjem i najvišim blaženstvom kojeg ne dotiče ni jedno od tih. LAMED. Postoji život patnje na Zemlji i život Duha na Zemlji. To je pitanje lične osobenosti svake inkarnirane Zvezde, pitanje uslova života, nasle a, ali i pitanje "poziva", tj. zrelosti koja je ostvarena, kao smisao evolucije koja vodi iz ograničenja materijom i ostvaruje osvešćivanje o Duhovnom u svetu materije. V.V.V.V.V. i njegovi Majstori i Adepti, Magovi Aeona obznanjuju sebe kao Duhovne entitete koji imaju Znanje i kvalitete koji omogućavaju Ljudima Zemlje da stupe u Svetlost. Hijerarhija

6

SKAKAVAC 3.4
duhovne organizacije već postoji na Zemlji, stoga postoje i oni Služitelji Zvezde i Zmije koji su u stanju da vode Ljude ka iluminaciji. Sat (L), Ćit (M) i Ananda (D) su stanja koja imaju svoje odraze na Zemlji, ali predstavljaju istinske razine života koji nije uslovljen materijalnim postojanjem i senzornim čulima Čoveka. Život u Duhu osloba a "drugove" Majstora, one koji su već povezani u Bratski Lanac Svetlosti, one kojima je Istina u Umu i Srcima, a čija Snaga ruku je Sila Sunca. "Spasenje" je u prihvatanju vo stva Visokih Inicijata Duhovne strukture - koja je prisutna, ali ne nameće svoje uticaje - odluka Čoveka mora da proističe iz lične Slobodne Volje, pomoću koje se stupa kroz Kapiju Svetlosti. 13. Do toga života mi stižemo već ovdje i sada. Adepti, služitelji V.V.V.V.V. - a, već su ga postigli. MEM. Duhovni "svet" se prožima sa materijalnim. Ne mora se "putovati" daleko, u daleke i strane, egzotične zemlje, reklo bi se "Carstvo nebesko je u Vama" - ali ljudi treba da dosegnu u sebi momenat odluke koji će ih "ovde i sada" okrenuti ka Svetlosti. Adepti, kao predstavnici Majstora su dosegli ovo stanje lične Iluminacije - oni nisu ljudi koji se "samo-žrtvuju" u svojoj Spoznaji, da bi na taj način preneli Svetlost umovima ljudi, oni "Znakom Ulazećeg", preuzimajući obličje Boga Inicijatora Aeona stupaju, po Volji, kroz Kapiju Svetlosti. M - Taj Život postoji prožet sa materijom (poput kosmičke "vode" - astralne svetlosti). I - Adepti, Pustinjaci Aeona. Inicijati Svetlosti. M - Kosmičke "vode" su Svetlost koja je medijator Volje i Inteligencije, kao emisara, manifestatora Sile Duha u svet ljudi. Odluka o stupanju kroz Kapiju Svetlosti je ključ za prepoznavanje da Svetlost nije "tamo" iza te "kapije" već je sveprisutna - ovde i sada. 14. Nemoguće je ispričati o divotama toga što su oni postigli. Malo po malo, kako vaš vid bude jačao, otkrivaćemo vam neopisivi sjaj Staze Posvećenika, i njezin bezimeni sjaj. NUN. Stvarno stanje i osobine Duhovne realizacije Života u Svetlosti se ne može opisati rečima, jer reči, koliko god nekad mogu da deluju lepo i smisleno ure ene u uzvišene ode "Bogu" jesu odraz misli o Tome, a misli su mentalni odrazi, koji su tek talasanja energije koja je "očvrsnuta" Svetlost. Reči su ovde složene da Vam daju do znanja da Vas Svetlost "čeka", a potrebno je proći kroz tu Portu Misterija - probuditi u sebi Volju i naum da se iz Materije oslobodi Svest koja je vezana za nju. Staza Posvećenika ima svoj smisao - predstavlja osmišljeni Put ili pak strukturu postupaka i pouka koji vode Aspirante - odre uju stepen "budnosti", daju nivoe Znanja, predstavljaju izazove i predočavaju stadijume i omogućavaju sticanje iskustva, koje "malo po malo" otvaraju vidike, ojačavaju vid aspiranta, kako bi sve jasnije video i Stazu i njen Sjaj - koji je Život u Svetlosti. N - Nemoguće je ispričati o onome što se "nalazi" iza kapije i staze "Smrti". V - Staza Posvećenika je pod nadzorom Hijerofanata Aeona - oni jačaju vid inicijata. N - Bezimeni sjaj je "iza" pedeste Kapije Razumevanja, "iza" smrti Ega. Njegovo sopstvo je "Nero eno", To u poukama Misterija nazivaju "Akefalon".... i dalje Inicijati uveravaju da je to predstava "Divota" koje se doživljavaju u iskustvu jednote sa Svetlom. 15. Baš kao što čovjeka koji se penje uz strmu planinu izgube iz vida njegovi prijatelji u dolini, takav je i slučaj sa Adeptom. Oni će reći: on se izgubio u oblacima. Me utim, on će uživati u sunčevoj svjetlosti iznad njih, i dospjeti do vječnih snjegova. SAMEK. Strma planina je "Planina Inicijacije" tako e zvana i "Abiegnus". Inicijat se "uz" nju "penje" ka Vrhu - što su sve simbolički prikazi Staze Posvećenika, jer umu aspiranta odgovara da pouke primi na ovaj slikovni način, što postavlja utiske i impresije koje su analogne strukturi Postojanja i "smeru" hijerarhije koja budi Svetlost u Čoveku. Profani i ne znaju osobenosti i posvećenost inicijata, a kamoli Adepata. Ono što je u umu i duši Adepta nebulozno je (u oblacima) "zakrčenom" i ograničenom umu onih koji uživaju i pate na planeti Zemlji.

7

SKAKAVAC 3.4
"Vrh planine" je Ilunimacija, tj. postignuće direktnog iskustva Istine o obitavanju u Svetlosti, o životu sa Svetlom i o živou prožetom Svetlošću Duha. 16. Ili, kao što naučnik može da nauči neki tajanstveni jezik starih naroda, Njegovi prijatelji će reći: " Gle! On se pretvara da čita tu knjigu. A ona je nerazumljiva. To je ludost." Pa ipak, on uživa u Odiseji, dok oni čitaju prazne i vulgarne stvari. AJIN. Naučni Iluminizam predstavlja smisleni i inteligentni pristup duhovnom Radu i dosezanju spoznaje kroz precizno definisanu strukturu, koja sadrži Znanje, precizne elemente sadržaja Znanja, jasnu "Gramatiku" i "razlikuje" se od spontanih izboja i proboja u druge ravni postojanja koje ne omogućavaju stabilno stanje svesti i jasno razumevanje ostvarene Spoznaje. Naučni iluminizam podrazumeva Red u Radu ka spoznaji, a ne Haos i srljanje bez kontrole. Tajanstveni jezici starih naroda su manje-više poznati Inicijatima, tako da se kroz Škole Misterija aspiranti upoznaju sa Kabalom "starih" Hebreja i Grka, re e Egipćana i Sumera. Ipak struktura Univerzuma, kao poznata "konstanta" prepoznatljiva je u spevovima i poukama svih "različitih" Škola, te je moguće pratiti jasne korespodencije kroz izložene Misterijske spevove koji nose pouke o Putu Posvećenika. Odiseja ( δυσσεία) je zajedno s Ilijadom, jedan od dva antička grčka epa koja se pripisuju Homeru, slepom eolskom pesniku, pripoveda kako nakon desetogodišnjeg trojanskog rata Odisej luta deset godina po svim morima i doživljava mnoge opasne pustolovine. Izgubovši u brojnim opasnostima sve drugove, vraća se na Itaku, gde se uz pomoć sina Telemaha osvećuje proscima koji su nastojali isprositi ruku njegove verne žene Penelope i na gozbama upropašćavali njegovo imanje. Detaljno poznavanje prirode glavnih junaka Odiseje (i Ilijade), kao i uticaja Bogova sa Olimpa, te interakcija i alegorije opisanih avantura specifičnim jezikom razotkrivaju aspekte Staze Posvećenika. Inicijat, koji nije napustio svet i pobegao u "neke druge sfere" ima svoje prijatelje i me u profanima - ipak, oni u svom ograničenju ne mogu pojmiti da Znanje o "tajanstvenim jezicima" može podariti takve spoznaje koje bude Dušu i uzdižu svest ka Velikom Svetlu. Bitna je razlika izme u pouka datih kroz misterijske spevove u odnosu na pisanije umova koji se periferno i "horizontalno" bave samo osobenostima materijalnog sveta i njegove ograničene dinamike mnoštva i "dualnosti". 17. Mi ćemo vas dovesti do Apsolutne Istine, Apsolutne Svijetlosti, Apsolutnog Blaženstva. PEI. Padom Kule ograničenja, sagorevanjem ega i uma delovanjem ličnog Ognja i kosmičke Vatre svest Inicijata doseže tri stadijuma čiji su spoljni "odrazi" znani kao Sat, Ćit i Ananda, koji se pak poznaju kao alhemisjki Sumpor, Živa i So. Ovo jesu "slični" aspekti najviših duhovnih spoznaja, ali imaju odre ene i "različitosti" - dokle god postoji odvojenost u odnosu ČovekBožansko, tj. dok se ne realizuje apsolutna "povezanost" u jedinstvu činjenice da Čovej Jeste Božanski. Majstor obznanjuje da ove tri osobenosti predstavljaju stanje u kojem se obitava dosezanjem Najvišeg Apsolutnog stanja, tj. "razine" u kojoj nema mnoštva, polarnosti i ograničenja. Ova izjava je koliko obećanje, toliko i tvrdnja koju Majstor definiše bezpogovorno - sledeći pouke Duhovne Hijerarhije, prolaskom kroz Kapiju Svetlosti i idući Stazom Posvećenika se "dolazi do" Istine, Svetlosti i Blaženstva u bivanju "s Bogom". 18. Mnogi su Adepti vjekovima pokušavali da to ostvare; ali njihovi nasljednici su izvrtali njihove riječi, i opet je iznova i iznova padao Veo na Svetinju nad Svetinjama. CADI. Magovi uspostavljaju sisteme kroz svoje Majstore, Adepti sprovode i realizuju procese Duhovne Hijerarhije - ipak - naslednici, koji se najčešće "vežu" za lik i veličinu Majstora, ne slede Stazu Posvećenika već kreiraju velove i fantazije o Veličini i Uzvišenosti, zamagljujući stvarnu Jednostavnost i Lepotu Svetlosti, time gubeći pojam i magičku vezu sa Najvišim.

8

SKAKAVAC 3.4
Postoji više organizacionih struktura koje se predstavljaju kao duhovni vodiči, ukazujući na svoje sposobnosti i ličnu veličinu, koja se zasniva na autoritetu emotivne i psihološke bliskosti sa Svtarnim Majstorom koji je iznedrio sistem koji slede. V.V.V.V.V. upozorava da nije došao na ovu planetu da stvori stado poslušnih ovčica već da predoči stvarno Duhovno Svetlo, kojem će svako pojedinačno (kao i u iskrenim grupama posvećenika) moći samostalno da do e kroz iskušenja ličnih ogleda postignuća. Sledbeništvo može biti zamka, koliko je pogodna u smislu da aspirant ima blisku relaciju sa Majstorom, toliko i ometa aspirantovo poimanje da Majstor nije njegovo lično Božanstvo, već prijatelj i vodič na delu Staze Posvećenika. 19. Vama koji još lutate po Svijetovnom Dvoru, mi još ne možemo otkriti sve; ali vi ćete lako shvatiti da su sve religije svijeta samo velovi i simboli Apsolutne Istine. Isto kao i filozofije. Za Adepta koji sve sagledava odozgo, ne postoji nužnost biranja izme u Bude i Muhameda, izme u Ateizma i Teizma. KUOF. Mračna noć, koju povremeno obasja odraz mesečeve svetlosti nalik je životima koje vode ljudi male planete Zemlje. Taj "Svetovni Dvor" Kraljevstva je tek deseti deo univerzalne realnosti, te stoga ne može predstavljati Sve, niti um i duša ljudi može jasno prepoznavati uticaje viših sfera u samom Kraljevstvu. Religija, kao najgrublji segment duhovnosti dat je ljudima planete da se kroz "verovanje" povežu sa Duhovnim Tokom. Filozofija, pak, predstavlja viši aspekt poimanja Kosmogonije, ali i dalje u samom Kraljevstvu jer moćima uma tumači aspekte i prirodu vidnog i čulima osetnog, osmišljivog Univerzuma. Adepti su, prolaskom kroz Kapiju Svetlosti dosegli odre ena iskustva i shvatanja koja nadilaze puku religiju i filozofiju, te znaju da je Stvarnost beskrajno "širi" koncept od onoga što se doživljava pod senama noći planete. Religija i filozofija daju naznake i simbole onoga šta "postoji" u Višim sferama, dok je Najviši Apsolut nazivan imenima i terminima, epitetima, formulama, koje su spoljašnji odrazi Stvarnoga Duha. Religija i filozofija vezuju masu u svoje okrilje, te koliko mogu biti pozitivni generatori plitke duhovnosti, magnetizma grupne svesti mase, ujedno bivaju i robovlasnici koji stada ovčica drže u pokori i onemogućavaju stvarno Duhovno "napredovanje." Poznavanje Budinog i Muhamedovog učenja jeste pogodnost za ljude planete, pri čemu svako za sebe može odabrati sistem koji bi sledio u spoljašnjem dvorištu pred Hramom Inicijacije. Verovanje u Boga ili verovanje u ne-postojanje Boga je u tom "dvorištu" pitanje ličnog opredeljenja i izbora, zasnovanog na izboru čoveka koji je uslovljen okruženjem, društvom, navikama - Adepti poimaju da su to samo relativni koncepti shvatanja. 20. Mnoštvo je promjenljivo i prolazno; jedno ostaje. I baš kao što drvo, ugalj i željezo zajedno sagorijevaju u jednom velikom plamenu, samo ako je u peći primjerena temperatura, tako se i u destilacijskom aparatu ove duhovne alkemije svi sistemi zemlje stapaju u jedno znanje, samo ako Zelator dovoljno snažno puše u svoju peć. REŠ. Jedno je Sunce na nebu naš najbliži emisar Božanske Svetlosti. Sve na zemlji se menja, mnoštvo se pretače iz jednog stanja u drugo, mnoštvo je prožetosti elemenata - Jedan Duh je magički agens koji je nepromenljiv. Sva materija sagoreva u plamenu, jer svako agregatno stanje elemenata može da se zapali dejstvom Sile ognja, ali duhovna alhemija se sprovodi kada se To Jedno, koje je Pra-Nu, Duh Daha, generiše u telu koje osloba a Oganj da bi ga duša osetila. Zelatori, ti vredni posvećenici znaju za moć "Pranajame" i stoga kontinualno, svakog trena, prate svoju prožetost sa Pranom, koja je univerzalna sila postojanja, iz koje je materija otelovljena i pomoću koje se rastvara i osloba a. Ljudi su vezani za svoje "disanje" čineći vazduh hranom za svoja tela, ipak, ta sila osloba a oganj koji sagoreva telo i dušu Čoveka. "Disanjem" Prane Zelatori raspaljuju Dušu koja se pretače u Akašu. Čovek kaže "Dišem", Inicijat izjavljuje "To si Ti" ... "Ja sam ON",... Jedno sa Duhom.... a kretanje Pra-Nu budi Tajnu Svetlost Duha u svesti Inicijata. 21. Pa ipak, kao što se sa samim željezom ne može potpaliti vatra, na početku jedan sistem može odgovarati jednom tragaocu, a drugi drugom. ŠIN.

9

SKAKAVAC 3.4
Gvož e je najteži prirodni element koji jedna Zvezda može u svojoj plazmenoj peći da stvori. Vatra Duha ne može se pokrenuti grubom silom, ali je Čoveku pogodno da u svom "poljašnjem" nastojanju i stremljenju ka Spoznaji da oseti i odabete čak i po svojim spoljašnjim (ograničenim) afinitetima, koji sistem Rada mu odgovara, krećući se, jer Kretanje je osobina Bogova, koja izaziva promene i razvoj, ne stojeći u mestu i čekajući i nadajući se u čudo. V.V.V.V.V. je dao ljudima novi Oganj, ukazao je na Stazu, osvetlio je svojim Ognjem spoljašnji prilaz Kapiji Svetlosti. On je izveo svoje Veliko Delo. Za šta ste se Vi inkarnirali na ovoj maloj planeti!? 22. Zbog toga, mi koji smo oslobo eni okova neznanja, pažljivo gledamo u srce tragaoca i vodimo ga stazom koja najviše odgovara njegovoj prirodi ka konačnom cilju svega, ka Životu koji boravi u Svijetlosti, da, Životu koji boravi u Svijetlosti. TAU. Mi koji smo bliski V.V.V.V.V.-u, koji smo već išli Stazom Posvećenika, prošavši Portu Svetlosti, nemamo reći mnogo više, do potvrditi da su "njegove" Reči Istina. Postoje oni koji su oslobo eni okova neznanja (jer teško je u Svetlosti čak i "sebe" definisati kao "Mi"), čak i kada ih ne možete prepoznati videvši im tela u kojima obitavaju u ovom svetu, oni su objavili svoje prisustvo, ukazali su da Drevni Tok Aeona buja, prisutan je i na dohvat Ruke. Oni su osposobljeni i dobre volje da potpomognu onima koji su čuli Zov i znaju kako voditi aspirante Stazom Posvećenika. Oni ne sumnjaju. Oni već obitavaju u Divotama koje je V.V.V.V.V. spomenuo. Krst kao obeležje Inicijacije je simbol Života u Svetlosti, stoga je Univerzum Svetlost koju Vam možemo pokazati, koju ćete sami pojmiti krenuvši kroz Kapiju Svetlosti.

Čini šta ti je volja će biti sav Zakon. Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

10

SKAKAVAC 3.4

TEOLOGIJA MEMFISA
Tau Libero

Shvatimo Egipat, takoreći "Khem", kao sveukupnu manifestaciju Univerzuma, kao Krug. Deleći Egipat na "Gornji" i "Donji" taj podeljeni krug postaje poznati alhemijski simbol Soli najmaterijalnijeg aspekta sveta - celokupnog stvorenog sveta. Dva druga alhemijska simbola, Merkur i Sumpor su u relaciji sa suptilnom manifestacijom sfera unutar pojavnog, astralnog i mentalnog-umnog sveta. Merkur tj. Živa predstavlja sjedinjenje Kruga nad Krstom, pri čemu je taj Krug definisan i Tačkom u središtu - što je poznati simbol "Sunca", a nad time je polukrug "Meseca". Ovako jasno prepoznajemo da sjedinjenje polarnosti Sunca i Meseca vlada nad Krstom Manifestacije Elemenata. Sumpor je "nasuprotno" tom simbolu prikaz Trojstva koje vlada nad Krstom Elemenata. Živa je "vodenog" aspekta Inteligencije - povezuje se sa egipatskim Bogom Mudrosti - Tot-om, dok je Sumpor "vatreni" element posebno u relaciji sa Horusom. Alhemija je, kao što se naširoko zna, umetnost Bogova Crne Zemlje - Al Khemi, i predstavlja spiritualno gnostički sistem zaodenut simbolima i alegorijama koji prenose posebne pouke o smislu i strukturi Univerzuma. Sama alhemija je doživela svojevrstan "procvat" u srednjem veku, ali je to u stvari bila bolna devijacija duhovnog toka koji je zbog izvitoperenosti umova zatrovanih iskrivljenom religioznom dogmom i fantazijama o mistici "onostranog" iščileo iz memljive podsvesti čovečanstva "čudesnim radovima" zanesenih "alhemičara". Istinski Tok duhovnosti Alhemije je ostao skriven iza vela, u tajnosti se prenoseći samo izabranim i posvećenim inicijatima - Egipatskih Misterija. Simboli belih i crvenih lavova i orlova, atanori i kukurbiti, bočice i raznolike i šarene hemikalije i substance su paljene i ka ene, uzgajane i po mračnim podrumima "istinskih" alhemičara, koji svi osim jednoga (u to vreme) nisu uspeli da transformišu Olovo u Zlato. Šarenilo lažnih pouka nije sadržalo istinsko inicijatsko Znanje, jer tada nisu svi zavre ivali to Znanje - razlog je bio jednostavan, gotovo svi su želeli zlato, a ne Zlato. Učenje starog Egipta se tako prenelo dvostrukim tokom, jednim skrivenim, jednim vidnim, do današnjih dana, a tek povremeno su se bljeskovi istinskog svetla pojavljivali na istorijskoj pozornici kako bi usmerili poneke ljude i doga aje - ka neminovnom cilju - životu u Svetlosti Bogova. Slobodno Zidarstvo, kao jedan od ogranaka tajnog društva je tako e sadržao simbole istinskih Misterija, ali datih na najgrublji "gra evinski" način, kroz materijale i alate starog Zanata. Simboli uzvišenog smisla su stalno prisutni u Masonskim Hramovima, ali ima malo posvećenika koji razlučuju i poznaju duboki i stvarni smisao Misterija Iza Masonerije. *** *** *** Kao projekcija tri Alhemijska simbola u širem smislu religiozna "misao" i shvatanje je i u Egiptu bila trostruka - skoncentrisana oko gravitacionih duhovnih Moći tri religiozna centra Heliopolisa ("On"), Hermopolisa ("Khemenu") i Memfisa ("Men-Nefer"). Gotovo da odmah biva jasna relacija sa alhemijskim simbolima i projekcijama gnoze - Heliopolisom vlada Sunce - Horus "Sumpor", Hermopolisom vlada Tot - "Živa", a Memfisom Ptah - "So". Jasno je da Sumpor i Živa predstavljaju energiju i svest koji sadejstvuju unutar celokupnog stvorenog postojanja - unutar Svega koje je Stvorio "Veliki Neimar Svih Svetova" - Bog PTAH. Učenje o religioznim shvatanjima celokupne drevne religioznosti je još "tada" bilo razdeljeno na ova tri centra te su inicijati morali prvo proći posvećenja svojih lokalnih škola Misterija, zatim na višem nivou proći pouke sva tri centra, da bi se u njima sublimiralo posvećenje istinskog shvattanja tj. Razumevanja o Jedinstvu ove trostrukosti religije Egipta - i to kroz inicijacije Memfisa. Ne treba se zaboraviti da egipatska reč koja predstavlja Boga jeste "NeTeR", u jednini, dok je u množini "NuTeRu" od čega potiče reč Natura, tj. Priroda - Jedan Bog je predstavljan simbolom jednog "barjaka" a množina Bogova sa tri "barjaka". Ovi barjaci su kasnije dobili svoju izobličenost sa

11

SKAKAVAC 3.4
smislom da je svaki vladar stavljao svoje lične egoistično projektovane simbole na barjake kojim je hteo da se poveže sa Božanstvenošću. Neophodno je jasno izložiti stvarno inicijatsko poimanje Univerzuma i kako se to definiše u Izvornom Obliku tj. Drevnom i Izvornom Obredu koji potiče iz doba i zemlje Egipta. Jer svaki ispravan Duhovni Sistem u sebi sadrži Znanje o Nastanku Svega, Znanje o Postojanju i Smisao procesa kojim se Inicijati "vraćaju" Božanskoj suštini, Pra-postojbini Svega. Postanje se izdiže kao Ta-Tenen (uzdignuto tle, ostrvo, brdo u raznim Misterijama) iz NUN-a, koji je "haotično" stanje pre samog Postanja, pre Geneze Univerzuma. Ponad ovog svetog brda, po Heliopoliskom učenju, Atum-Ra, kao bog stvaraoc, se manifestovao kao Sunce. Nun je primordijalni "okean" Ne-Stvorenog iz kojeg je Sve nastalo. Po ovom učenju Atum-Ra je sve stvorio pomoću svog dlana, falusa i čina onanije, putem emanacije njegovog semena - iz čega je sve nastalo - zarad njegovog zadovoljstva. Po hermopoljskom učenju izvesna Ogdoada - Osam primordijalnih, nestvorenih "aspekata" Nuna je pred-postojalo i stvorilo uslove za Genezu, a Memfisko učenje definiše da je Ptah uobličio primordijalno Jaje Duha, u kojem je "bila" ta Ogdoada, te da je Ptah inicirao, putem svoje namere, delovanje Atum-Ra kroz kojeg je započela Geneza i iz čega su prvo stvoreni Osam Bogova, koji sa "vrhovnim" čine poznatu "Eneadu" - Devetku Bogova Egipta. Heliopoliska teologija kaže da je iz Nuna kroz Atuma, u vreme Zep-Tepija ("prvo vreme" izvan vremena) stvorena Eneada, dok Hermopoljska teologija to učenje proširuje poukom da je iz Nuna i njegove Ogdoade, Bog Tot izgovarajući Reč stvorio Eneadu i sve postojeće. U Memfisu pouka je sledeća, Ptah je sveobuhvatan, On je i Nun, i Ogdoada, On je i Atum i um-jezik-srce koji su Izrekli Reči Geneze, On je i Eneada i Sve što je manifestovano. Ptah obuhvata Sve i nema ništa osim Ptaha, ništa stvoreno ni ne stvoreno ne postoji mimo Ptaha, nikakav Bog, sila, stanje, sfera - sve je Ptah i sve je u Ptahu. Ptah je stvorio Sve, održava Sve i uništava sve. On je svoja Postojanost i Promena. Stoga su ga i inicijati Slobodnog Zidarstva nazivali Velikim Neimarom Svih Svetova. Heliopoljski ritual opisuje kako je Atum-Ra stvorio sebe u "prvo vreme", kako se on razdelio i stvorio Eneadu. Ovo "prvo vreme" započinje Atumovim samo-stvaranjem i okončava se ispoljavanjem Atuma izvan Nuna - "kada je prvi zrak Sunca prodro kroz horizont" što se predstavljalo simbolom ptice Ben-Ben. Ovo je izvesna korespodencija sa "kasnijim" kabalističkim učenjem (koje je tako e poteklo iz Egipta, dato iz tajnih škola Misterija) gde se u samoj Kruni Drveta Života sve stvara u Svetlosti Aciluta, potekavši iz misterioznih Velova Ne-Postojanja koji su "iza" i "izvan" Drveta Života (koje predstavlja emanirani Univerzum). Atum u svom samostvaranju poseduje Razumevanje, Mudrost ("Sia"), autoritativnu objavu - "Hu" - Veliku Reč, magiju ("Heka"), kao i pravdu i istinu ("Maat"). Njegovo večno podmla ivanje je zasnovano na njegovoj suštinskoj prirodi Svetla, koje je večni život i obnavljajuća sila "Sunčeve Barke", kojom Ra upravlja, ploveći Nilom, po Danu (životu univerzuma) i po Noći (podzemnim svetom - kada se dodiruju i sfere primordijalnog haosa prestvorenog). Hermopoljska Magija ukazuje da je Tot glavešina pre-stvorene Ogdoade, te da je on kao Sveti Ibis, stojeći na primordijalnim vodama iz svojih grudi iznedrio Veliku Reč koja je otpočela postojanje Univerzuma. Na taj način je objašnjeno da je mistično poreklo univerzuma, sam čin stvaranja i sve postojeće stavljeno pod upravu Božanskog Uma i Inteligencije, putem delovanja Reči Svetlosti i naumom Boga Magije. "Khemenu" i predstavlja naziv za "grad osam Bogova" gde su primordijalna Božanstva stvorila svoje uporište i vezu "onostranog" i Stvorenog. Memfisko Jedinstvo svega potiče od shvatanja da je Ptah Jedan i Sveobuhvatan. Ptah je Nun, Atum i Ra. Svojim Umom on izgovara Veliku Reč i stvara Sve. Ptah je "bio" pre postanka, u doba "prvog vremena" kao i kontinualno svuda, sveprisutno u svakom "delu" stvorenog Kosmosa. Za razliku od shvatanja da je Atum stvorio Sve putem dejstva njegovog semena, Ptah je Velikom Rečju iz svog Srca i Jezikom emanirao sve. Nun, kao "vodeni ambis" iz kojeg je sve nastalo je "otac svih bogova", te za razliku od drugih Bogova, nije imao nikakav Kult - jer ne može se "obožavati" ono što Ne-Postoji - ne može se niti zamisliti, niti formulisati, niti slaviti ritualima i magijom ono što nema karakteristike u postojećem Univerzumu.

12

SKAKAVAC 3.4
Nun se poistovećivao sa "skrivenim", Amunom, te se njegovo ime kasnije prenelo u razne molitvene izreke i poznato je čak i najširoj masi religioznih ne-upućenika kroz ime "Amen" ili "Amin". Na taj način su istinski inicijati uspeli da i pored izobličene religiozne dogme, sačuvaju vibraciju i direktnu vezu sa pravim Izvorom Duhovnosti. Sve tri kosmologije Egipta sadrže izvesne "razlike" po posmatranju i poimanju "onoga" šta je bilo pre Postanja, u "prvom vremenu" i u stvarno postojećem stvorenom "istorijskom" manifestovanju Svemira. Ovde se pak ne može govoriti o nekoliko hiljada godina "istorije" koju je pre-fabrikovala "moderna" arheologija i istoričari (koji su služitelji onih koji su zatirali istinsku Univerzalnu Religiju), a kao što je poznato i sama istorija Egipta se deli na vremena kada su "Zemljom" vladali Bogovi, nakon čega su vladali Sledbenici Horusa, te tek "kasnije" kada je započelo vladanje Bogo-Ljudi, Faraona, kroz njihove dinastije. "Unutar" Nuna nije postojalo previranje, niti sukobi, jer nije postojalo nasuprotnosti, odvojenosti, vezanosti, niti odbojnosti. "Tada" Set i Horus nisu postojali da bi vodili svoje bitke Čoveka i njegove Senke - jer Čovek ne beše stvoren. U Nunu Nebo i Zemlja nisu "bili" odvojeni, Vazduh i Voda - Šu i Tefnut (Helijum i Vodonik) nisu emanirani iz Beskrajne Svetlosti. Nun je "u" sebi sadržao kao ne-postojeće i ne-stvorene sve potencijale svega što može nastati, ipak bivajući Ne-Postojanje, tj. kako bi "kabalisti" rekli AIN - Ništa. Ogdoada "Bogova" koji su Ne-Postojali "unutar" haosa Beskrajnog Prostora Nuna je opisana kao četiri para "Bogova": Nun i Nunet su primordijalne Vode. Hou i Houet su beskraj i neodre enost. Kuk i Kouket su potpuna Tama i potencijal svetlosti. Gereh i Gerhet su odsustvo, negacija, potencijal kreacije. U prvotnom pre-postojanju neograničene inercije haosa - Nuna i Houa, mrak i pasivnost - kao Kuk i Gereh "ne-postoje". Neuslovljeni i nepodeljeni Nun "adrži" pritajeno Seme, Kuk i Kouket ("muški" i "ženski" princip moći tame Nuna) su odre ivali (kasnije) kretanje Sunca. Kuk ("Kekui") je kasnije nazivan onim koji je uzdigao Svetlost, a Kouket onom koja je uzdizala u Noć. Na taj "način" u doba "prvog vremena" pojavljuje se Atum iz Nuna i "novo Sunce" sviće nad Nilom. Ovo negativno stanje pre postojanja je potpuno nasuprotno emaniranom univerzumu, a naučnici našeg doba to pokušavaju nazvati Materijom i Anti-materijom. Prva tri "boga haosa" Nunet, Hou i Houet nikada ne istupaju izvan Nuna, stoga su neograničeni, neuslovljeni i "beskrajni". Primordijalni "kvartet" Kuk, Kouket, Gereh i Gerhet pripremaju pojavljivanje Atum-Ra i početak "prvog vremena". Ipak, oni su tako e s one strane postojanja, stoga mi ne možemo nikada na pravi način opisati i predočiti rečima ljudi tu Misteriju. Nun i primordijalna "ne-postojeća" Ogdoada čine haos-matricu koju je Ptah, koji je Sve, Jedno i Ništa, uredio po svojoj Volji. Ptah je znan kao Ptah-Nun - Otac koji je stvorio Atuma. Geneza Univerzuma se pojmi jao jedinstveni akt u zvesnom "prvom vremenu" kada je Ptah stvorio Sve, stvorivši postojanje, egzistenciju, sve elemente, materiju - počevši prvobitnim stvaranjem Osam Bogova (koji su u svom savršenstvu odlika božanstvenosti kabalističkog Aciluta). Iz primordijalnog Haosa Ptah je stvorio Red. "Ordo Ab Chao", kako podsećaju Slobodni Zidari tumačeći to površno kao zavo enje reda u civilizacijski istorijski "haos", težeći da zavedu Red prosvetiteljstva, humanisti i dobročinstva, ne znajući da i iza tih Reči stoji pouka o samom primordijalnom Aktu Stvaranja - Geneze Univerzuma, koje je Veliko Delo Velikog Neimara Svih Svetova. Pre Postojanja Univerzuma "bio" je Haos, a Red stvorenog Univerzuma opstoji kroz Ptaha. "Prvo vreme" predstavlja Prizmu kroz koju je Ne-Postojeće (Ain, Ain-Sof i Ain-Sof-Aur) pretočilo sebe u Postojeće. Ipak, inicijati Memfisa znaju da haos kao prvotna ne-egzistencija prožima sve postojeće.

13

SKAKAVAC 3.4
Ne postoji "odvojenost", niti stvarna podeljenost, postoji forma manifestacije i poimanja svega unutar Beskrajne telesnosti Ptaha. Samo Stvaranje je opisano na razne misteriozne načine. Svet potiče iz kosmičkog jajeta koje je snela božanska guska - Velika gakuša. U jajetu je bila ptica svetla, Ra, koji će biti stvoritelj sveta. Jaje je sneo ibis – ptica koja predstavlja Tota koji je stvorio sam sebe, a da su bogovi Ogdoade njegove duše. Jedan je lotosov cvet izronio iz voda Jezera dva horizonta. Kad su se njegove latice rastvorile iz njega se rodio Ra. Lotos se otvorio, a u njemu je bio skarabej koji se preobličio u dečaka koji plače - Ra, a od njegovih suza nastali su ljudi. Lotos se poistovećivao s Raovim okom koje on otvara u zoru, a zatvara kad sunce zalazi kao što se i lotos zatvara u predvečerje. Apstraktna svojstva koja su omogućila da do e do stvaranja svijeta su "Hu" - autoritativna reč, "Sia" - um, savest. Hu i Sia zajedno nose Horusovo oko, a u Memfisu predstavljaju Ptahov jezik i srce. "Sekem" – energija i "Heh" (Hehet, ženski princip) su vidovi Nuna, praiskonskog okeana. Heha je prikazivan kao čovek koji na glavi nosi savijenu trsku, čuči i drži tradicionalne simbole života i sreće. Egipćani su verovali da je nebo boginja Nut - krava koja stoji na zemlji i koju podupiru druga božanstva, a sunčev čamac joj plovi preko zvezdanog stomaka, svako jutro ra a zlatno tele (sunce). Ona je vitka žena koja se nadvija nad zemljom, a podržavaju je Šu, bog vetra ili vazduha (svako veče proguta sunce, a ujutro ga ponovo ra a) i lanac planina koje obrubljuju zemlju. Ispod nje leži kružni okean u čijem je središtu Geb, bog zemlje, koji leži potrbuške, a iz njegovih le a niče rastinje. Vode Nila i okeana tekle su i u podzemni svet koji je bio odraz neba i po kojem je plovilo sunce tokom noći. Prema mitu Šu i Tefnut su se odvojili od Atuma, a on je poslao svoje oko da ih traži. Dok je oko tražilo Šua i Tefnut Atum ga je zamenio drugim. Oko se vratilo s decom, ali se razljutilo na Atuma zbog zamene. Zato ga je Atum uzeo i stavio na svoje čelo odakle je moglo vladati celim svetom koji je stvarao. Oko se povezuje s razornom boginjom kobrom Buto, a prikazuje se u obliku Ureusa na čelima faraona. Horus, jedan od vidova Ptaha, oličen u faraonu, bio je vladar zemlje, ujedinio ju je i dao joj ime Ta-Tenen što je ujedno bilo i ime Ptaha u Memfisu (Ptah praiskonskog brda). Po jednom predanju Horus (srce) i Tot (jezik) su zamenili Atuma kao izvršioca Ptahove volje. Ptah je stvorio sve, uključujući i bogove te sve dobre stvari. Bogove je postavio na mesta gde su se održavali njihovi kultovi, te je odredio kakve im se žrtve trebaju prinositi. Utemeljio je i gradove i egipatske pokrajine. Ra, kao prvostvorena emanacija Svetlosti i kao prvobitna božanska telesnost je Sunce u njegovoj snazi i njegovo ime jednostavno znači Sunce. Mnoge su priče o njegovu ro enju: iz Nuna, iz lotosa, u obliku feniksa, sin Geba i Nut, sin Nut i sebe samog (kao Kamefis). Ljudi su nastali iz suza Raovog oka koje je jednog dana otišlo, a kad su ga našli Šu i Tefnut ono se opiralo te je plakalo. U drugoj pouci Tot je išao u potragu za okom, a ono se razljutilo jer ga je Ra zamenio. U početku je Ra vladao svemirom koji je stvorio, ali kad je ostario došlo je do pobune me u bogovima i ljudima. Nun je rekao da bi Ra trebao ostati na svojem prestolu i okrenuti svoje oko na buntovnike. Ra je poslao svoje oko u obliku svoje ćerke Hator (Sekmet), lavice koja je svladala ljude te je htela sve da ih uništi. Nakon toga Ra se, umoran, povukao u obliku krave na Nut, a ona ga je digla u nebo. Drugi su se bogovi prilepili za njen stomak i tako postaše zvezde. Tako je stvoren sadašnji svet. Bog Ra odrekao se svoga položaja vladara u korist Tota. Ra se, kao sunce, pomaljao iza Manu, planine sunčevog izlaska i prolazeći izme u dve sikomore započinjao je svoj put nebom u čamcu koji se zvao Manjet - "Čamac miliona godina". U čamcu su bili Geb, Tot (na pramcu uništava neprijatelje) i drugi bogovi, Hu – vlast, Sia – um, Hike – čarolija, a ponekad i Horus uz kormilo. Misterije Drevnog i Izvornog Znanja su mnogostruke, a ipak se svode na jednostavnost poštovanja Jednog Boga. Znanja koja su nam predata su zabeležena na starim papirusima, na zidovima hramova Egipta i dosta pouka je sročeno od strane visokih inicijata Egipatskih Misterija. Ipak, ove Misterije nisu puko umno i intelektualno prepričavanje, kokodakajuće ponavljanje dogmatski

14

SKAKAVAC 3.4
sročenih formi znanja. Misterije Egipta se moraju spoznati i iznutra, direktnim Znanjem i Iskustvom Istine obitavanja u Zajednici Bogova. Spoznaj Samoga Sebe - i spoznaćeš Bogove. Nema ni jednog dela Čoveka koji nije od Bogova. Kao što smo imenovali druge, u um urezujemo Velika Imena Bogova Savršenog Postojanja. Šu, Tefnut, Geb, Nut, Asar, Aset, Set i Neftis su predvo eni Jednim, Ptahom, čineći devetostruku emanaciju Jednoga - elikog Neimara Svih Svetova - koje je On stvorio i kojima "vlada" kroz Moći Bogova. Mnoge pouke i znanja o Misterijama koje su date svetu, da čak ni um profanih ne zaboravi odakle potiče, date kao potpora onoj aspiraciji ka Božanskom Duhu kuda se Inicijati upućuju u svojoj želji za Spoznajom. Svi Bogovi Memfiske Teologije su epifanije Ptaha. Oni se manifestuju "u" Ptahu, oni su "deo" Ptaha. Sve ("pan") je u ("en") Ptahu ("Theos"), te bi se to definisalo kao "Panenteizam" u čemu je svako Ime Boga ujedno i Reč Moći kojim Ptah stvara deo i aspekt Univerzuma. Ne postoji mesto i vreme Postanka - Postanje, Postojanje i Prestajanje su kontinuum - Ptah čini sve To, kako Ptah (s)misli on izgovarajući Reči Moći kroz njih i kreira Univerzum. Atum je obličje Ptaha kroz koje On kreira i ispoljava se kao Sunce-čvorište, sfera Plazme "Heru-Ra-Ha" - Zvezda kao emanacija Sile Svetla oko misterioznog "Hadita" - središta u svakom delu Beskraja misteriozne "Nuit". Stoga Ptah-Atum-Ra predstavlja "Trojstvo" koje vlada nad svim Elementima, stoga je i u religijama profanih On nazvan TroJednim - koji je "Otac"(Ptah) i "Sveti Duh"(Atum) i "Sin"(Ra-Horus). *** *** *** Znaju li Slobodni Zidari, kao najodaniji sledbenici Zanata stvaranja i gradnje, da prvi elementi Hrama sa kojima se upoznaju prilikom stupanja u Bratstvo predstavljaju znamenja Njihovog Boga? Svi su čuli za Dva Stuba Solomonovog Hrama, kao i za Misteriju Majstora Masona koja se saznaje u "središnjoj sobi" Hrama, no, Inicijati Memfisa su sačuvali i druga shvatanja i prikaze koji su Misterije Iza Masonerije, a predstavljaju jasnu vezu i neodvojivost Ptaha od Masonerije. Ptahovo ime znači "Stvoritelj" - "Veliki Neimar" i prikazivan je kao mumificirani čovek koji slobodnim rukama drži skiptar sačinjen iz tri dela - prvi je "Vas" i predstavlja Snagu, drugi je " ed" znači Stabilonst, a treći je "Ank" i predstavlja Besmrtnost duše i Večni Život. Ovo nisu samo Stubovi Hrama već simbolični Skiptri koji održavaju Postojanost Hrama - Univerzuma - to su dva stuba Boaz i Jakin, kao i mistična Reč Majstora Masona, koja nikada nije bila izgubljena, već se samo čuvala u Tajnosti, iza Vela, kroz koji su stupali samo najposvećeniji i najodaniji Inicijati - i to samo iskustvom Istine i Životom u Svetlu. *** *** *** Ljudi sveta se zanose mišlju da postoji Jedan Vrhovni Bog koji deluje kao Stvoritelj mnoštva Bogova i koji figurira kao jedinstveno Bogoobličje šireg panteona Bogova. Postoje i oni koji veruju samo u Jednog Boga ili oni koji veruju da je Bogova mnogo, zatim, tu su i oni koji veruju da Vrhovni Bog ne prevazilazi prirodni poredak, te se prožima sa svetom. Ima onih koji veruju da Vrhovno Biće transcendira stvoreni svet, da je ono učinilo svoje i ostavilo svoju kreaciju, te se dalje ne meša u njeno postojanje i prirodne zakone. Postoji, naravno, i uverenje da Vrhovni Bog, čija suština prevazilazi stvoreni svet, koji jeste Stvoritelj i koji obuhvata Sva moguća stanja Bića i egzistencije čini sve delom sebe. U to su uvereni sledbenici Velikog Neimara Svih Svetova, upravo oni koji Znaju Njegovo Izvorno i Drevno Ime. Memfiska Teologija je zasnovana na Ptahu - nije li zanimljivo da je u grčkoj mitologiji on korespodentan, u analogiji sa Bogom Hefestom, božanskim Kovačem, koji je u drevna vremena imao i

15

SKAKAVAC 3.4
Ime - Tub Al Kain, a čije su ime Masoni preneli čak i inicijatima simbolički8h, najnižih stepena, jer Tubalkain je Vladar Vatre - koji je u Ognju iskovao veze Velike Gra evine - Hrama - Univerzuma. Iz ovoga sledi ideja i pouka da je "Hram Cara Solomona" tvorevina koja predstavlja Čoveka u Mikrokosmosu, to je Ljudsko Biće, u Makrokosmosu, to je Arhetipski "Adam Kadmon" - koji su spoljne projekcije gnostičkog "onostranog" Boga Abraxos-a. Misterijska pouka o Hramu Cara Solomona je alegorija o Stvaranju Savršenog Sadržatelja i čuvara - mesta u kojem se "čuva", gde obitava Božanski Duh. Nije ni čudo da sve profane i izobličene religije pokušavaju da (na silu) vladaju fizičkim mestom koje se smatra mestom gradnje te uzvišene Gra evine. Kako kaže čuvena pouka - "Kraljevstvo Nebesko je u Vama!", isto znači i da ste upravo Vi sami taj Hram Cara Solomona - to nije hrpa kamenja, niti jedan preostali oplakani zid očaja - To je sve U Vama i oko Vas, upravo Ovde i Sada - jer kažu Inicijati Memfisa - Ptah je Sve, sadrži Sve i u Svemu se nalazi vidan ili skriven - koliko je Ništa i Jedno, "On" je ujedno i Mnoštvo. Hramovi Egipta su oduvek bili energetska čvorišta duž Nila, koji je bio Kosmički Tok energije. Ti Hramovi su sada razrušeni, prekriveni peskom, dotaknuti zaboravom. Inicijati Egipta su oduvek znali da se ne vezuju za Hram, mesto i tlo, već da Inicijacije i Misterije nose u sebi, svom materijalnom i energetskom, astralnom telu. Stvarni Hramovi Inicijacije nisu izgubljeni i zatrti, oni se "premeštaju" i re-kreiraju u toku vremena i prostora, budeći se, živeći i uspavljujući se po Duhovnoj Promisli Visokih Inicijata i Egipatskih Patrijarha Gnoze. Možete posetiti neka od tih "starih" mesta, uživajući u zamišljanju negdašnje lepote i značaja, gledajući stare simbole, slike i hijeroglife koji su vodili svest Inicijata ka shvatanjima Misterija Duha biti tamo, misleći o tome, pogodno je, ali nije dovoljno. Samo Življenje Misterija (sigurnost spoznaje, a ne verovanje) otvara Vrata Svetlosti i vodi ljude ka povezivanju u Bratski Lanac. Čovek je Hram Božanskog Duha, sama materija je otelovljeni Duh Boga, Božanstvo nije negde visoko, duboko, daleko, uzvišeno, odvojeno ili skriveno. Vi ste Egipa, Khem, Tamna Zemlja, koja se Alhemijom Inicijacije budi u spoznaju o neodvojivosti od Velikog Neimara i slobodi življenja u Besmrtnosti Svetla koje je Jedno, On, Vi, Sve... Kao što je zapisano, istinski Duhovni Sistem mora posvećenicima da razjasni, precizno prikaže svoje Znanje o celokupnom Univerzumu - ne samo intelektualnim modelima Znanja, već i praktičnim metodama sticanja direktnog iskustva Istine o Univerzumu. *** *** *** Ovde smo dakle ukazali na Ono šta je "bilo" pre Postanja, dali smo naznaku o Onome koji je Božanska Svest, Volja i Inteligencija, koji je stvorio Sve, ujedno napominjući da stvoreni Bogovi u Mnoštvu čine superlative svakog Elementa postojanja - kao što Svete Životinje predstavljaju animalne osobenosti u samim ljudima i prirodi, čime je ukazano na to da se u učenjima Egipta (i drugih Škola Misterija i Hermetizma, koje su sačuvale to Drevno Znanje u svojim posebnim oblicima) može steći uvid i Znanje o Strukturi Svega - Univerzuma i Čoveka. Sada mora da bude jasno da Knjiga Rituala koji vode Inicijate u Svetlost i Život sa Bogovima nije"Knjiga mrtvih" već jasno "Knjiga Izlaska u Dan", te da ona sadrži upute, prizive i čarolije koje posvećenike vode suptilnim regionima svesti do Ultimativne Spoznaje - do Izlaska u Dan. Masonerija, kao jedan konkretan, dosledan i posvećen sistem prenosa Drevne Gnoze, u svojim Simboličkim Stepenima deluje u prostorno-vremenskom, društvenom okviru sadašnjice. Kompleksi Viših Stepena vode inicijate dublje i šire, reklo bi se Više u Svetlo - do onog momenta kada se stupa u Zajednicu Prosvetljenih - Zajednicu Svetaca (Suverenih Velikih Generalnih Inspektora, čudno tako nazvanih). "Iznad" tih "crvenih" sistema Inicijacije prostire se dejstvo Drevnog i Izvornog Obreda Memfis-Mizraim, koji kroz svoje Radove, Rituale i pouke vode Inicijate ka ostvarenju i

16

SKAKAVAC 3.4
realizaciji svoje stvarne Prirode - koja je neodvojena i prožeta Ptahom - koji je Bogoobličje Apsolutna Božanska Realnost. "Zato" je Simbol ovog Obreda Krilato Jaje Knef sa osmokrakom Zvezdom - jer iz Toga Ptah stvara, u tome Ptah održava - Tome se Inicijati vraćaju - svom Pra-Izvoru - Životu u Svetlu, Misterijama iza Masonerije, kroz Izlazak u Dan.

17

SKAKAVAC 3.4

O ENOHIJANI
Fr.A.

Oda bi ra nje Ci lj a i o kra cim a Cil ja
Kao prvu i najvažniju odluku, aspirant mora doneti o Cilju. Šta je Namera Rada, gde su izvori entuzijazma, šta kada se Cilj postigne? Sve to aspirant treba imati na umu pre nego što započne rad sa Enohijanom.

Oda bi ra nje Me t o da i Sre dst va unut a r Me t o da
Sada aspirant u odnosu na Cilj treba da utvrdi Metod i Sredstvo. Možda je daleko najvažnije u ovom delu da odredi ključeve i Table. Tako e, treba pobrojati sva Imena - u hijerarhijskom odnosu, i to ne samo enohijanska, već i Imena Kabale. Najbolje je da aspirant ima pri sebi svoju svesku, u kojoj će zabeležiti sve potrebna Imena i koja će mu služiti kao podsetnik u daljem Radu. On tako e mora utvrditi koja je priroda Sile sa kojom radi, da li je ona elementalna ili planetarna? Da li je rad ka Spolja ili ka Unutra? Da li je prizivni ili terajući, da li se Pita ili Zahteva? Neka nacrta pentagrame, heksagrame, trigrame; izdvoji Stražarske Kule. Neka razmisli da li će Prizivna ili Terajuća sredstva preobratiti u enohijanske reči, on može jednostavno svakoj strani sveta dodeliti odgovarajuće enohijansko Ime - umesto hebrejskog. On mora imati aktivan rad i kontakt sa ciljem i pre nego što se on dogodi. On mora osetiti Enohijanu, on je mora pokrenuti unutar sebe već samim pripremama. Neka one teku danima pre izvo enja ceremonije; neka se Metod kupa u njegovom biću kao da je Cilj već ostvaren. Neka obožava svoj Rad, i on će ga dovesti Uspehu i Radosti, neka aspirant ima na umu da su svetovi Enohijane već pokrenuti. Ključevi samo otključavaju, svetovi odavno već postoje.

Mo de rno shva t a nje j a sno vi do sti
Veoma je važno da aspirant razdrobi vezu sa starim običajima i Metodima koje su zasnovane na ozbiljnosti, krutosti i kitnjatosti Rada. Enohijana je živa, ona zahteva autentičnost izvo enja i individualnost. Jasnovidost u Enohijani ne predstavlja veštinu samu po sebi, već samo jedan od prozora kroz koji se gleda novi svet. Prozor se ne konstruiše, jer je on već odavno kupljen. Ono što se traži od aspiranta jeste da ga dobro očisti i da gleda kroz njega u novu Ravan.

O kl j uče vi ma
Rečeno je i ja želim samo da proširim; o Enohijani je izrečeno mišljenja koliko postoji idiota. Teorija o ispravnosti Imena, slova i raznolikosti Tabli, ukazuju nam na osnovnu odliku Uma - a to je da Ne-Radi-Ispravno. Sva lepota Enohijane leži u prostoj ispostavi da je samoregulativna i da se transformiše i modifikuje kroz aspiranta i njegovo sopstveno iskustvo. Ono što nam sistem ključeva omogućava jeste kontakt sa potpuno drugačijom vrstom Svesnosti. Meni je svaki put uspelo da ostvarim isti Cilj čitajući drugačije reči, čak i cele rečenice - izbacujući ili dodavajući ono što sam osećao da treba. Vraćam se na individualnost - radi kako Hoćeš i kako se samo tebi svi a. Upravo taj talent jeste na najvišem postolju i panteonu Magike. Izgleda da su ključevi zasnovani na potpuno drugačijem modelu motorike. Čini se da je naš decimalni sistem, kao i fonetska vrednost koju nosi Slovo i Reč u Umu čoveka, drugačiji od sistema na kome je bazirana Enohijana. Stoga, ključevi izgleda da samo ponešto crpe od čoveka, možda unutar sebe kriju pojedina slova koja su bitna, možda čak sama misao o ključevima - pokreće ih i čini ih stvarnim. Možda je njihovo ispoljavanje začeto samom Voljom za radom. Njihovo izgovaranje je puki protokol. Ja mislim o tome na taj način. Ti pak misli na svoj, čak i pre nego što saznaš više o Enohijani. Modeluj svoj Početak na elastičnosti i Promeni. Budi kreativan i ne tako strog prema svom Radu. Ovde je Sve-Moguće. Sami ključevi se dele na one koji pokreću Stražarske Kule i onaj Jedan koji pokreće Etire. Tu se krije mnogo toga što navodi na interpretaciju. Da li aspirant shvata Etire “van” Kula, da li se ključevi mogu povezati u Jednu celinu? Ja sam posmatrao Rad kao mikroskop; ukoliko bi posmatrali Jedno Slovo i kada bi to Slovo sada uvećali mikroskopom, videli bi drugu Tablu sa drugim manjim Slovima i tako dalje. Na sličan način kao što je Kabala predvidela spelovanje svakog slova koje daje zasebnu Reč - tako da je Jedan Alef preobražen u specifično Trojstvo (ALP kao 111).

O na či ni m a
Misli dobro o tome da je jedina prepreka ka Uspehu u Enohijani sam aspirant. Jednostavnim rečima, sve što je potrebno jeste podešavanje tvog aparata za prijem Sile. Sve dalje, ide od ove misli. Stoga naš program stavlja akcenat na osloba anje bića aspiranta, onako kako bi što lakše, brže i

18

SKAKAVAC 3.4
spontanije dobio Promenu - u vidu iskustva Enohijane. Jednom kada se oseti ta Promena, dalje će biti lako, stoga se ono što želim reći prvenstveno oslanja na upućivanje na prvo iskustvo kontakta. Sva težnja i zadatak u Radu treba da se oslanja na postepeno iscrpljivanje psihofizičkog aparata, do onog momenta kada cenzor aspirantove realnosti puca. Zadatak treba usmeriti ka stvaranju konstantnog pritiska na aspirantov Um, bukom enohijanskih ključeva i jezikom Enohijane. Neka sav Rad stoga bude uspostavljen unutar dva dana. Neka aspirant ustane ranije i neka se dobro i prijatno pripremi. Neka se okupa i uredi svoj prostor. Nakon što je sa Namerom odabrao odgovarajuću Inteligenciju, i nakon što je utvrdio redosled ključeva, neka on prvo dobro pripremi njegovu Ravan za odgovarajući element ili planetu - teranjima i prizivima. Ali neka ovome ne pridaje veću važnost, stoga neka sva ritualna priprema ne traje više od jednog sata. Očišćen i pripremljen, neka on počne sa čitanjem ključeva, redosledom koji odgovara prirodi rada. Nakon toga, neka sedne u svoj položaj i neka nastoji dobiti Viziju i Glas, ali tiho i pasivno. Neka ne očekuje ništa i neka on ne traži ništa. Jer prvog dana on ništa ni ne treba dobiti, već samo svoje biće uzdrmati stalnim ponavljanjem ključeva i osluškivanjem svog unutrašnjeg sveta koji se tim ključevima Menja. Neka prvog dana čita ključeve šest puta u toku jednog sata, bez pauza. Nakon ponoći prvog dana, kada čitanja budu deset puta u toku jednog sata, napraviće pauzu od pola sata kada on zaželi. Zatim neka nastavi kao ranije do jutra. Sa početkom drugog dana, aspirant će dobiti Viziju i Glas. Krajnja suština se pronalazi u izazivanju pijanstva aspiranta iscrpljivanjem i namerom. Ove dve supstance izgleda da deluju na um praktičara poput omamljujućeg sredstva, na taj način, da će njegov um prirodno uploviti u enohijansku Ravan. Ta prijatna toplina umornih očnih kapaka i ošamućenost beskrajnim ponavljanjem ključeva čine savršenu podlogu za Promenu. U tom momentu, aspirant će sam manifestovati Viziju i Glas, onako kako njegovoj prirodi najbolje pogoduje. Veoma je važno da tokom ovog rada aspirant isključi sebe iz sfera svakodnevnog života i da stvori specifičnu mešavinu duhovnog entuzijazma i melanholije. Ova forma transa je izuzetan Metod za mnoga Postignuća, neka aspirant misli o ovome. Napredujući dalje, ovim Znanjem pio si iz Graala, ali da li si ga vratio Nazad?

19

SKAKAVAC 3.4

NEPOZNATI FILOZOFI
Tau Libero

Sledi učenje koje se prenosi u Filosofskoj Odaji onih koji sebe nazivaju Filozofima Jedinstva, čak i na svom najnižem stepenu u Redu. Njihov Rad se nikada ne prekida jer ostvarenje Velikog Dela zahteva stalnu upotrebu intelektualnih sposobnosti i angažovanje čoveka u svim domenima života. Oni se ipak odmaraju onda kada Sunce, koje je vidljivi manifestator Nevidljivog Središta Života i Svetlosti, daruje svima svoje blagorodne uticaje. Oni su najpriložniji Radu tokom časova fizičke tame, kada u dubokoj meditaciji Prosvetljeni vide u samo Središte Prirode i sagledavaju Izvor svih dobara i Istina. Noć je za ljude, ali njima, Filozofima Jedinstva, intelektualno Sunce i svi Radovi započinju u Ponoć. Oni znaju da se Sunce ne pomračuje za ne-inicirane, ono ne uskraćuje svoj sjaj neznalicama i neupućenima, ono se ne skriva od zlih okultnih sila. Sunce, vidljiva manifestacija Nevidljivog Centra sveg Života neće nikome uskratiti svoje astralne uticaje i svako živo Biće prima zrake Božanske Substance. Sunce ne zalazi, ono se uvek uzdiže visoko na Nebu, nema senke njegovim istinskim uticajima i zračenju, nema velova koji skrivaju Božansku Istinu u Suncu. 3-3-1 „U početku Bog stvori nebo i zemlju i zemlja beše bez oblika i prazna“ saopštavaju nam ovi Filozofi Jedinstva... „I Gospod Bog sačini čoveka od prašine zemlje i udahnu u njegove nosnice dah života“. U ovome je napomena da ne postoji poreklo koje je iznad čovečijeg, te da je on drevniji od svih Bića iz Prirode, stvoren Dahom Božanskim, te da je cilj čovečiji da sile Nereda, nastale „padom“ i napuštanjem Edena, nadvladaju kako bi opet vladalo Jedinstvo Mira. Nebeski čovek, kako ga je stvorio Bog, je bio obdaren sa savršenim „oklopom“ – sferom Luči Daha Božanske Energije i „kopljem“ koje je bilo sačinjeno od četiri elementa, koja niko još od početka vremena nije mogao da razdvoji. Ova sfera – „oklop“ i moćno „koplje“ su bili toliko superiorni u ljudskoj prirodi nad osobenostima drugih Bića, da je to omogućavalo čoveku, jednom Biću, da srećno i nepobedivo obitava u Centru Svega, odakle je mirno promatrao Sve oko sebe, videći sfere i procese njegovih „suparnika“ koji ga nisu poimali. Tokom svog vremena Čovek je ostajao u toj Tački u koju ga je Bog postavio, čime je on zadržao svoju prirodnu superiornost uživajući u miru i dobrobitima – koje današnji ljudi ne poimaju, niti mogu zamisliti. Ali, gubeći ravnotežu, On napušta Centar i gubi vlast – pad čovečiji je takav, on gubi svoje mesto i biva podložan surovim silama sveta. On obitava u svetu očeva i majki, smrtnih generacija koje se smenjuju u patnji, podložan kvarenju, porocima i najnižim strastima. Čudesni oklop i nepobedivo koplje su izgubjeni. Ipak, kako se ništa u Univerzumu ne doga a mimo Velikog Plana i promisli Stvoritelja, tako je i Čoveku omogućeno da kroz odre ene postupke, dela, iskustva i saznanja ponovo stekne blagotvornost onoga što mu je bilo povereno u Centru Univerzuma. U potrazi za ovim „oru ima“ čovek je angažovan od samog momenta „pada“ – to je

20

SKAKAVAC 3.4
svakodnevna potraga, aspiracija ka spoznaji i ponovnom sticanju tih „objekata“ Moći sa kojima Biće može u ponovnoj harmoniji doseći To što mu je Su eno. Čovekovo Biće je obitavalo u Savršenstvu, zatim je u prostoru i vremenu „palo“ iz tog Raja u Mračni, Manifestovani svet, iz kojeg se putem Samo-Spoznaje i probu enja sebi svojstvenih potencijala i Moći vraća u Ekvilibrijum Savršenstva, obitavanju u Centru Univerzuma. Primarni Božanski Zakon je Zakon Jedinstva, iz njega proističe Sve – u svoj raspršenosti i mnoštvu, dok iz tog Haosa ne pokrene svoj Red i opet uspostavi taj savršeni Zakon. Kao što direktan govor ne može da potpuno izrazi misli, tako ni osećanja i strasti ne mogu biti prenešena direktno iz Srca, osim (moguće) najpribližnije putem Muzike i Umetnosti. Metafizičke ideje se tako jedino primereno mogu nazreti i shvatiti kroz alegoriju i materijalne figure mističnog porekla – simbole. U svakoj ideji iskazanoj kroz govor ili pisanje treba razmotriti obličje i primarni motiv, slovo i duh, materijalni „omotač“ (oklop) i duhovnu suštinu (koplje) ili kako se kaže jezikom Misterija – Egzoterno i Ezoterno. Tako pisanje Misterija odražava govor, misli, smisao, uz fonetsku vrednost sadržavajući i simboličko tj. hijeroglifsko i sveto tj. Hijeratsko Značenje. Sveti jezik Kabalista na kojem se zasniva Filozofija Slobodnog Zidarstva i Skrivenih Filozofa Jedinstva je bio „hebrejski“ – a svako slovo poseduje fonetsku vrednost, brojnu vibratornu vrednost, predstavlja ideju i nadasve talismansku silu u kojoj je kombinovana misao sa govorom i akcijom. Jedna jedina Reč ovog Svetog Jezika u sebi poseduje neiscrpne mogućnosti i subjekte Meditacije koji se mogu izreći Mnoštvom reči nadahnutih misli, ideja i svetih napeva o Filozofskom Jedinstvu Univerzuma. Da bi se shvatile Misterije davnina i da bi se pronikolo u Drevne Mudrosti korišćenja ovog simbolizma je neophodno – to je primordijalni i prvotni jezik, a ujedno i poslednji mogući – jer u Krugu Svega koji je simbolizovan Zmijom koja grize sebi rep postoje Sve Stvari, tako da Iluminacija potiče i nikada ne nestaje, već opstaje u Središtu Svega. Krug kao „Ouroboros“ je prvi i poslednji simbol Filozofa Jedinstva – jer upravo možemo reći da sve što je opisano, do sada, ovde, jeste sadržano u tom Jednom Simbolu. Svi zakoni Kreacije, opisani tradicijama drevnih Majstora Egipta, Kaldeje i pogotovo kroz Mudre Kabaliste, jesu jedinstveni i predstavljaju jedinstven princip, zvan Apsolutnim, koji vlada i upravlja Prirodom i Bićima. U ovom Zakonu sve je u Krugu, sve (u toku postojanja) ima Početak – Ro enje („glavu“), ima telesnost – život i ima kraj – smrt („rep“). Sagledati sve ovo Jasnom Vizijom i Puninom Duše jedino je moguće iz samog Savršenstva Središta Univerzuma. Jasno je da je i ovaj prvotni simbol Misterija naznačio i sledeći – Trougao. Jedinstvo postoji kroz Raznolikost, Jednota proističe iz Mnoštva. Sve je postalo iz Jednoga, Sve postoji kao manifestacija Jednoga i sve se vraća Jednome. Tri je u Jednome, Tri su iz Jednoga i Tri su u povratku Jednome. Jedna Jedina Svetlost sija iz tri Izvora, kroz mnoge boje se prikazuje masi. Jedna je Istina i stoga je samo Jedna Religija, jer ono što je poteklo iz Jednoga samo se Jednome priklanja. Niti jedna postojećih religija sveta, znanih po imenima kao Bramanizam, Budizam, Katolicizam, Pravoslavlje, Judaizam ili Islam (ili kako god to žele u svom sektaškom domenu

21

SKAKAVAC 3.4
ograničenosti) nemaju mnonpol da poseduju Istinui da time isključuju ostale kao mračne, zle i ne dostojne. To je osnova Misterija Inicijata – kao što Sunce sija za Sva Bića, tako i Istina predstavlja Istinsku Jednu Religiju, a Religija je osnova (u masi) puta povratka Jedinstvu sa Božanskim. Pripadnici ovih „religija“ tj. kultova se sva aju i sukobljavaju oko mnoštva nedorečenosti i konfuzija koje opstoje usled raspršenosti i umne ograničenosti ne posvećenih Istinskom Inicijacijom. Cilj gotovo svih Tajnih Društava je ponovno uspostavljanje Jedinstva, uspostavljanje „Drevne i Primitivne“ Univerzalne Religije – koja nije banalno verovanje u „boga“ već stvarno Iskustvo i sigurnost utehe Duše u Jedinstvo sa Božanskim. Materijalizam, Racionalizam i Idealizam jedino kroz udruženu Nauku sa Religijom mogu kročiti stazom zajedničkog osloba anja sveta, ka zajedničkoj evoluciji kroz Univerzalnu Religiju Istine – koja je Filozofija Jedinstva. Trojstva se ogledaju u mnogim sferama. Religiozna – primećujemo odnos vernika sa sveštenikom i Bogom; u nauci vidimo učenjake, sledbenike i Majstore; u društvu to su zakonodavstvo, pravda i izvršna moć; tako i u Misterioznim Hramovima oltari su trobojni – Crno za materijalno, Crveno za napredno i intelektualno energično, a Belo – Prosvetljeno za Najviše Duhovno. U čoveku ovo Trojstvo se projektuje kroz ljudsko telo, stomak, grudi i glavu – to su Senka, Telo i Svetlost. U prirodi ovo Trojstvo čine mineralni, vegetativni i životinjski svet. Velika „podela“ Univerzuma na Trojstvo koje „čine“ Bog, Čovek i Priroda u sebi sadrži „projekcije“ mnogih Trojstava. Prirodom upravljaju fatalne sile sudbine, Boga Materijalizma; Čovek je „polu-odre en“ delom uslovljen sudbinom, delom slobodan kroz inteligenciju; ljudska volja je Bog Pan-Teizma. Bog deluje super-intelektualno, sveznajuće i nad-osećajno putem Provi enja koje se sjedinjuje sa ljudskom voljom. Provi enje je Bog čistog Teizma, Čiste Svetlosti. U Gnostičkim i Kabalističkim učenjima, koja su se prenela u Slobodno Zidarstvo, Trojstvo se u Loži Masona susreće u vidu Svevidećeg Oka u Trouglu – kao najvišeg prikaza Boga, koji je uvek tu u Čoveku – Loži i budno ga motri; tu su i trojstvo Svetleće Delte, Sunca i Meseca – koji su upravo Bog, Prorok-Mesija i (Gnostička) Crkva; tu su i tri stuba – Lepota, Snaga i Mudrost; tu su i tri vodeća oficira Lože – Starešina,Stariji i Mla i Nadzornik; tri Velika Svetla Slobodnog Zidarstva – Knjiga Zakona, Uglomer i Šestar – koji su tako e u prikazu trostrukosti Moći Svetla koje „simbolišu“. Filozofi Jedinstva koji su povučeni od očiju sveta upravljali Duhovnim tokovima Inicijacije Okultnih Društava, kroz koje je oduvek dolazilo usmerenje na Putu Ponovnog Ujedinjenja sa Božanskim nisu bili podložni ograničenjima Ega i inkarnirane ličnosti čoveka, stoga se povremeno nazivani Nepoznatim Filozofima ili pak Skrivenim Superiorima, Tajnim Majstroima, a upravo to je proisticalo iz još jednog simbola koji ih je držao na Putu koji je predodre en. aj simbol je maska. Maska je simbol iza kojega personalnost nestaje – postaje se Nepoznat, me u drugim Neznancima. Iza Maske taj neznani, neuslovljeno promatra ljude i prirodu. Ta Maska predstavlja Mir i Samotništvo – ali i odgovornost da se Dela i uči od sebe i drugih u budnoj savesti i Svesti. Ova Maska je Sloboda iz koje deluješ Voljom na svoju Sudbinu i pred očima Provi enja. Iza Maske Čovek nije ono što se i kako se prikazuje svetu – tu je on To što zaista Jeste. Iza te Maske je Nepoznati Filozof, bez Ega i ograničenosti uma, Slobodan da Volju i Inteligenciju osnaži Ljubavlju za Svet i izme u Dela koja su odraz Reči Tišine koje potiču iza Maske, iza Vela odvojenoti Mnoštva od Jednoga. Maska je simbol skrivenosti „onih“ koji su Tajni Majstori Hrama, iza i iznad vela Ambisa Drveta Života. Postoje beskrajne interpretacije i tumačenja Simbola koji se prikazuju i koji su primenljivi i na religiozne i moralne, naučne, društvene aspekte žiota ljudi. U nekolicini simbola je otelotvoreno znanje velikog Zakona Prirode koji je uvek isti bez obzira na okolnosti. Ne mogu se prenebreći i zaobići Istine koje su neporecive – Univerzalna Religija je srž i

22

SKAKAVAC 3.4
smisao svih drugih pojavnih religija – sa čime se nadopunjuju i sve Nauke. Sinteza Religije, Politike i Nauke vodi ka spoznaji Istine. Postoji neporeciva hijerarhija pojavnog Univerzuma koji je nastao dejstvom i Provi enjem Jednog Boga – Velikog Neimara Univerzuma. Hijerarhija čini Prirodu, Čoveka i Društvo koji su vidljivi organizam kojim upravljaju Bratstva Inicijata usmerenih idejom Sinarhije – vo enjem sveta Prosvetljenim promislima Nepoznatih Filozofa i Skrivenih Superiora. Ipak, iza maske skrivenosti i tajnosti „oni“ su samo-poreknuti, uništenog ega i prosvetljeni dubokim Duhovnim Razumevanjem. Nepoznati Filozofi ne deluju zarad svoje koristi i ličnog dobitka – takve stranputice duhovnog puta oni su savladali. Njihov cilj je jasan – uspostavljanje Univerzalne Religije i Savršenog Bratstva me u ljudima Sveta. Poznajući Dušom Istinu Univerzalne Religije Nepoznati Filozofi su u stanju živeti i biti u zajedništvu me u svim kultovima i religijama sveta – jer raznolikost je jedan od odraza Jedne Svetlosti Istine. Mnoštvo se po filozofiji svakog kulta teži vratiti Jednome. Stari Egipćani su nam za to dali najveći Materijalni Simbol – Piramidu. Baza koj je Kvadratna – Materijalna, a svaka strana Trougaona – dok je sam Vrh – samo Jedan, Jedna Tačka. Jedan je Bog, Veliki Neimar Univerzuma. 2-2 Svaki Mason je upoznat sa time da su pred Hramom u Jerusalimu stojala dva Stuba, koji se nazivaju Jakin i Boaz – što predstavlja Snagu i Slabost – nasuprotnosti. Ova dva Stuba predstavljaju Muškarca i Ženu, Razum i Veru, Autoritet i Slobodu, Prava i Dužnosti, Kaina i Avelja. To su stubovi intelektualnog i moralnog sveta. Ova dva stuba su monumentalni Stubovi Kreacije, jer svaka sila potrebuje otpor, svaka Svetlost potrebuje Senku, konveksnost treba Konkavnost, svako pražnjenje potrebuje ponovno punjenje, svaka vlast treba Kraljevstvo, svaki vladar treba narod, svakom Radniku treba grubi materijal, svakom osvajaču treba cilj osvajanja. Afirmacija uspostavlja sebe kroz negaciju... Ova dva stuba su od istog materijala (kao što su identične brojne vrednosti, po Kabalistima) i očito su nasuprotni jedan drugom – ipak“ oni su uravnoteženi u Jedinstvu sa neposrednim Svodom koji podržavaju. Izme u dve nasuprotne stvari postoje ezoterična sila, koja neutrališe polarnosti u u jedan jedinstveni princip: Zakon Ekvilibrijuma. Iz ovoga proističe treći princip, koji je sačinjen od obe polarnosti (sjedinjene), pa ipak jedinstven u neutralnosti. Broj Tri je pomiritelj dramatičnih nasuprotnosti polova. Putem Inicijacije se otkriva Uakon Uravnoteženja, koji je zajednički činioc koji povezuje sve faktore nasuprotnosti. Dobro i Zlo, Život i Smrt, Svetlo i Tama, Duh i Materija, Toplina i Hladnoća, Harmonija i Diskord, Inicijativa i Otpor, Esencija i Substanca – to su projekcije simbola stubova, a istinski Inicijat otkriva Svod, treći sačinitelj, koji im daje smisao, jer Harmonija nastaje analogijom nasuprotnosti. Pri svom prvom koraku u Loži, pri svakom koraku u Loži, Mason se kreće po crno-belom podu, beskrajnom sadejstvu polarnosti. Pri ulasku u Ložu prolazi kraj dva stuba, prima svoju „platu“ kraj dva stuba... Filozof Jedinstva, Nepoznati Filozof, zna da samo Jedinstvo potrebuje svoju nasuprotnost – dualnost – mnoštvo, čime se Kreacija i Evolucija nadopunjuju u beskrajnom toku kruženja u Manifestovanom i iz Toga u Ništa. Sve Inicijacije predočavaju Novajlijama simbolizam olarnosti i nasuprotnosti – kontrast „profanog“ i banalno materijalnog i haotičnog naspram Reda i Inteligencije smisla Velikog Bratstva. Poimanje polarnosti vodi Dušu Čoveka u težnji i želji da spozna Istinu Harmonije svih polarnosti u težnji ka prosvetljenju Ljudske Duše teži tom trećem, uravnoteženom – tome što iskupljuje ta dva sučeljena „neprijatelja“, blizanca. Me u Egipćanima uravnotežujući činitelj izme u Muškog Boga – Ozirisa („Asar“) i Ženske

23

SKAKAVAC 3.4
Boginje – Izide („Aset“) je Dete - Horus („Apep“). Me u Hindusima Šiva transformator, sjedinjuje Stvoritelja Bramu i Održavatelja Višnua. Me u Kabalistima Keter, Apsolutna Harmonizujuća Sila je Neutralno Jedinstvo, Tiho Dete, Roditelja Mudrosti i Razumevanja – Hokmaha („Aba“) i Binah („Ama“). U hrišćanskoj teogoniji, medijator izme u Boga „Oca“ i Svetog Duha „Majke“ je „Sin“. Dva stuba, Boaz i Jakin predstavljaju izvesnu ezoteričnu Kapiju koja se karakteriše hebrejskim slovom Dalet, čija brojna vrednost je Četiri. Iz nekog čudesnog i misterioznog razloga ili Provi enja Svevišnjeg, samo Neizgovorljivo Ime Boga, Izgubljena Reč ili pak Neznano Ime, me u mnogim narodima planete u njihovim jeziima je sačinjeno od Četiri slova. Hindu – RAMA Egipat – AMUN Hebreji – IHVH Kaldeja – BAAL Sirija – ADAD Skandinavija – ODIN Grčka – TEOS Latini – DEUS Francui – DIEU Nemci – GOTT Pitagora je svojim sledbenicima iskomunicirao u obliku Te-Tra-Grama-Tona ili Te-Trak-Tisa, sa tri „T“ koji predstavlja gnostički trostruki Tau – koji je ekvivalent slovu Šin – kabalističkom simbolu Božanstva. Trostruki Tau u Krugu je monogram Egipatskog Boga TOTa, kojem su posvećeni Hramovi Inicijacije kao odaje Znanja i Mudrosti. U učenjima Tota, znanog i kao Hermes Trismegistos, sadržana je i dogma o Besmrtnosti Duše – koja je simbolisana drevnim simbolom – Krstom. Uravnoteženim simbolom koji sjedinjuje dve polarnosti – horizontalu i vertikalu (Masonske „visak“ i „libelu“) – u novonastali „treći“ simbol, koji je Luk, nad-smisao iznad smisla sjedinjenih polarnosti. Hermetički Filozofi su pak slavili Krst, ne samo kao spoj (2) polarnosti, već i kao simbol četiri elementa prikazana životinjama Otkrovenja: Orao, Čovek, Bik i Lav – Vazduh, Voda, Zemlja i Vatra. Upravo iz ovog Jedinstva se dobija Filozofski Kamen ili kako Rozenkrojceri kažu: „In Cruce Salus“ – U Krstu je Spasenje. ... što je uporedivo sa spasenjem Duša putem krvi čuvenog „Nazarećanina“... Krst je i simbol Svetlosti, LVX-a – jer ona je sjaj Istine Jedinstva Polarnosti i četvorostrukosti Prirode. Svetlost za Kabaliste, Filozofski Kamen za Hermetiste, Središnja Vatra Prirode za Rozenkrojcere, Kubna stena ili pak savršeni Ašler za Slobodne Zidare su sve jedna ista „stvar“, Ono Jedno što poput svoda nadkriljuje Polarnosti Stubova. Nepoznati Filozof nosi Masku kako bi obitavao u svom ličnom Miru, ali nosi i plašt koji, poput plašta Apolonijusa iz Tijane, predstavlja Puninu i Celokupnost lične Mudrosti i kapacitet za sadržavanje Luči, koji je plašt Dostojanstva i Diskrecije. Ne samo da ličnost Nepoznatog Filozofa nije znana mundanom svetu, već se i njegova dela ne razaznaju kao da potiču od čoveka, persone, već odaju utisak delovanja Duha Istine i samog Provi enja. Ovaj plašt, mantija, je znan i kao Veo Izide ili pak Pokrov Cibele, a Kabalisti ga predstavljaju

24

SKAKAVAC 3.4
poslednjim slovom - TAU. Tau je Krst – Univerzum. Dva stuba su nadkriljena „Trećim“ – Svodom, dve linije sjedinjene daju „treči“ simbol – Krst. Sam Krst koji je sjedinjenje Četiri elementa (kroz njihove polarnosti) daje novi fenomen Jedinstva – Transcedenciju harmonije uravnoteženosti elemenata – Pentalpu, Zvezdu Nade, simbol vlasti Ljudske Volje i Duha nad Materijom. To je Zvezda koja je vodila Tri Mudraca, znak Reči otelovljene u telu, predstavlja Jagnje Sv.Jovana, pa čak i prokletog Jarca iz Mendesa, to je Zvezda koja predstavlja Čoveka – Plamena Zvezda – Pentagram. 2–3–1

Čak i naziv koji su usvojili - "Nepoznati Filozofi" nosi duboku filozofsku podlogu. Zapravo koren ovog imena je u dva Trougla, koji su isprepletani, a koji su na drugoj "ravni" prikazani slovima S.'.I.'. u čemu je "S" slovo Tišine i Superiora ("Superior") , predstavljeno Odorom, koja u potpunosti skrva Inicijata, a slovo "I" jeste Skrivenost, nepoznanica ("Incognitus"), a simbolizuje ga Maska. Ova dva slova se pak, kombinuju kao simbol sa Krstom, tj. prikazom dva Stuba - od kojih je jedan Vertikalam, a drugi Uspravan, pri čemu sam Krst predstavlja simbol koji se krije iza poznatih simbola Masonerije, iza Viska i Libele. Krst je obličje Četvorostrukog Zakona, koji u sebi skriva i kroz sebe objavljuje Kabalistički Tetragramaton i četvorostruko Neizgovorljivo Ime. Ovo Znanje je vrh svih Škola Inicijacije, jer "Slova" predstavljaju vibraciju Duha, a Izgubljena Reč, nasle ena od Egipatskih Majstora, kako su je sačuvali Jevreji i Kabalisti jeste J.H.V.H. - što je INRI za Rozenkrojcere i ROTA za Hermetiste. Ovo je AZOT Adepata najviših stepena hermetičke Inicijacije, a poznavanje izgovora ove Reči predstavlja posedovanje suštinske Tajne za sjedinjenje s Njom. Iza dva Stuba ("Krsta"), krije se drugi set simbola - Tačka i Krug, tj. Tačka u Krugu, koji predstavljaju princip Razvoja - Boga u Beskraju. U ljudskom kraljevstvu Tačka je Individua, a Krug je razvoj i predstavlja Čovečanstvo. U intelektualnom kraljevstvu Tačka predstavlja apsolutno znanje, a Krug predstavlja Naučne teorije, sisteme i Škole. U moralnom kraljevstvu Tačka predstavlja Religiju, a Krug čine različiti oblici obožavanja. Tačka je uzrok, primarni pokretač, Krug je ishod, posledica. Tačka se povezuje sa Maskom, a Obod, kružnica sa Odorom. U još misterioznijim poukama unutar Svetilišta nad Svetilištima, u samoj Knjizi Zakona, zapisano je da se Tačka naziva HADIT, a Krug je NUIT. Knjiga Svetog Zakona (nekada "skrivana" simbolom Orfejeve Lire), koja se uvek nalazi u Masonskim Hramovima, na centralnom mestu, na oltaru središnjeg poštovanja, tako e se prikazuje na jednom od simbola Nepoznatih Filozofa - ona je postavljena ponad simbola Sunca, koje se nalazi izme u Dva Stuba, sa obe strane. U tome vidimo interakciju simbola, pojmljenih na različitim nivoima inicijacije, spoljašnje vi eno kao dva simbolična stuba Masona, dva stuba Solomonovog Hrama, izme u kojih je simbol koji "skriva" Reč Majstora Masona. To su i dve polarnosti dobra i zla, tame i svetla, muškarca i žene, duha i materije, koji potvr uju suštinski Zakon Harmonije i Ravnoteže. Ova dva stuba "pridržavaju" dva Sveta Jovana, jedan pri Prolećnom, a drugi pri Jesenjem Ekvinociju. Ovime je i sam tok vremena, godine, uravnotežen, izme u zodijačkih znakova Ovna i Vage, ponad kojih, na vrhu svoda, u svojoj snazi, fluidnosti i transcedenciji znak Raka sadrži Gnozu Aeona - te se upravo tu, na tom mestu, nalazi Knjiga Svetog Zakona, jer broj Raka, je broj njegovog Slova u Misterijama, a to slovo je Het i broj mu je 418 - ABRAHADABRA! Nepoznati Filozofi veruju u Jednog Jedinstvenog Boga i Jednu Univerzalnu Religiju, Boga koji blagoslovi sve Bogove, Religiju koja sadrži i poništava sve kultove - jer Istina Gnoze kojuNepoznati Filozofi poseduju je Suština svih učenja datih i proširenih me u ljudima Zemlje. Oni stoga veruju i u nepogrešivost i nepovredivost Duha koji se emanira kroz Dobročinstvo i predstavlja Univerzalnu

25

SKAKAVAC 3.4
Filantropiju. Oni veruju u apsolutnu Slobodu, nezavisnost, suverenost i božanstvenost Ljudske Volje kojom "upravlja" Savest, pri čemu se lična sreća ispoljava kroz spoznaju stvarne prirode te Volje i njeno ispoljavanje u Svetu, a predstavlja lični Veliki Rad i služi ispunjenu sreće svih ljudi. Nepoznati Filozofi u Božanskom prepoznaju dva suštinska "koncepta" - ideju i formu, Inteligenciju i Akciju - kroz koje se Božansko Jedno ispoljava i vrši svoj Veliki Rad kroz egzistenciju Univerzuma. Realnost je Ideja koju dokazuje Nauka, Razum je Božanska iskazana Reč, Pravda je pravilan odnos i precizna proporcija, Harmonija Sfera. Nepoznati Filozofi pojme da Zakon Trojstva u sebi sadrži silu Jedinstva i ispoljene Polarnost, da Četvorostrukost predstavlja ispoljavanje Trojstva u nasuprotnosti Dvojstva polarnosti, što sve čini Harmoniju Celine - Beskraja - Večnosti. Oni bi rekli: "Omnia in Duo, Duo in Unum, Unum in Nihil. Hec nec Quatuor, noc Duo, nec Unum, nec Nihil sunt. Gloria Patri et Matri et Filius et Filia, et Spiritui Sancti Interni, et Spiritui Sancti externi." - ali sa dubokim znanjem da iza ovoga stoje još Dva moćna suštinska Simbola ispoljavanja Božanskog. Pentagram je stoga simbol koji unosi aktivnost u "statičnu" manifestovanost Krsta i Kvadrata, te predstavlja Promenu, ali u sadejstvu i prožetosti sa Duhom. Pentagram je i simbol Čovekove duhovne vladavine nad četiri elementa, kao što je i prikaz čovekove podre enosti i ograničenosti elementima. Ljudska volja je moćnoja čak i od Provi enja, te da bi se Oslobodio i "iskupio" neophodno je sjediniti Volju sa Provi enjem iz čega se emanira Sila koja je moćna Reč, Ime otelotvorene božanstvenosti. Vrhovni četvorostruki Zakon, iskazan u Reči, koja je sačinjena od dva para (polarnost polarnosti) «vibracija» - JH + VH – u sili svoje utvr enosti otvara put emanaciji Duha. Čudesno je to prikazano simbolima, gde je Tetragramaton simbolisan i Trostrukim Tau simbolom, a koji je ujedno i simbol iza kojeg se krije «slovo» Šin – Duh. Na ovaj način Tetragramaton je uzdignut u Svetlost Duha, primio je upliv Aeona i sada predstavlja Pentekost i Transcedenciju materije u Imenu Čoveka – «JHŠVH». Ovo Misteriozno Ime je iskorišćeno kako bi se kroz njega ispričala priča o Putu Inicijacije Esena i Terapeuta, o Iskupljenju Nepoznatih Filozofa kroz Moć Plamene Zvezde – koja je Čovek, Mikrokosmos – emanacija Božanskog u «malom». Sada je pred nama finalna relacija Nepoznatih Filozofa sa ispoljenjem Božanskog i prikaz simbola koji se «skriva» iza Masonskih Velikih Svetlosti – Uglomera i Šestara. Šestokraka Zvezda predstavlja Univerzum kao spoj dva Trojstva – koji su Bog i Priroda, stoga se ona smatra prikazom Makrokosmosa, Velikog Sveta, a simbolično ja «nasuprotan» (ali i nadopunjujući) spram Pentagrama, koji je simbol Čoveka – Mikrokosmosa. Trougao koji stoji vrhom ka gore, uzdižući, predstavlja Vatru. Fizički, predstavlja čovekovu aspiraciju ka Stvoritelju, kao i evoluciju fizičkih sila, koje se kreću od središta Zemlje ka središtu Sunca. Trougao sa vrhom usmerenim na dole, spuštajući, predstavlja Vodu, a u duhovnom smislu predstavlja uticaj Boga na stvorena Bića, ujedno čineći uticaj Sunca ka Zemlji. Sjedinjena dva trougla, na ovaj način, ne predstavljaju samo Harmoniju i Uravnoteženje već i trajno Kretanje, Aktivnost Boga i Univerzuma, čineći Generaciju i Regeneraciju kroz sjedinjenje Vatre i Vode, koji su pak, čak i ovde samo simboli za još dublje i značajnije Misterije koje se kriju iza. Kao što u središtu Masonskog simbola isprepletanih Uglomera i Šestara stoji slovo «G» koje predstavlja Gnosis Aeona, tj. Spoznaju Boga, tj. Božanstvenosti Čoveka, ujedno celokupan Heksagram predstavlja sjedinjenje Polarnosti čija interakcija predstavlja Genezu, tj. inkarniranje Duha u svetu telesnosti, spuštanje Svetlosti iz božanske Krune ka duši Sunca. Kako smo razumeli, Prvi Božanski Princip Univerzuma je predstavljen Krugom. Taj Krug je beskrajan, koliko je i njegov Centar, Tačka, moguće stoga pojmiti da se nalazi svuda. Kako je spomenuto u starim spisima Svet je sazdan tokom šest dana, dok je «sedmog dana» Bog odmarao – u Tački, koja nema dimenziju postojanja, već predstavlja Mirovanje. Interakcija Kruga i Tačke čini uspostavljanje dualnosti Trojstva sila i svesti, te se u «prostoru» formira Kosmički Heksagram. Od Sve-Jedinstva Jednog Boga emanirala se polarnost, dvojstvo, koje je samim svojim odnosom spram Jednoga uspostavilo emanaciju Trojstva, a deljenje njihove sprege je načinilo Krst postojanja Svetlosti. Kroz smisao odnosa ovih «brojeva» te konačno kroz sam Heksagram, moguće je objasniti

26

SKAKAVAC 3.4
sve Misterije Prirode, kako fizičke, tako i metafizičke, a u teologiji ovaj «Simbol» ujedinjuje Razum i Veru, Materijalizam i Duhovnost, Religiju i Nauku. Dosta je reči i objašnjenja ovde izrečeno, ali bez prave Meditacije i «unutarnje» spoznaje smisla cela Misterija nije zaista dokučena. Stoga je Slobodno Zidarstvo dobilo zadatak da prenese ljudima Znanje u najgrubljem obliku, a oni koji su sebe dovoljno uglačali kao pravilnu Kocku prikazali su se dostojmima stvarnoj duhovnoj strukturi koja im saopštava viša ili pak dublja Znanja kroz koje se Duša rastvara u Duhovnoj Luči. Nad «Simboličnom» Masonerijom uzdižu se sistemi Znanja koji blagoslove one Inicijate i aspirante koji im se posvete. Jao onima koji iznevere Gnozu Aeona, Jao onima koji izdaju ukazano im poverenje, Jao i Jao i Jao onima koji ukaljaju i skrivaju Gnozu od onih kojima je namenjena. Nepoznati Filozofi prikazuju ovo Znanje kroz dobro znane nam simbole, kao što su Braća Škoti ili Braća iz Jorka, ili pak Egipatska Braća iz Memfisa, očuvali Autentičnu Tradiciju, jer upravo Duh i Dah Božanski, koji su im preneli Inicijatori neprekinute Loze, nisu imali sumnju u Gnozu Aeona, oni su u svom Miru i Tišini budno prihvatali Znanje asimilujući ga i Meditirajući o tome stalno težeći da shvate i Razumeju - Šta je to Iza Simbola, šta je to Stvarno šta Simboli predstavljaju? Izazova ima mnogo na Stazi, a Bagremova grana, simbol Najviših Inicijata, podseća da uvek treba stremiti ka višem, Najvišem, ka Direktnom Iskustvu Istine – jer sigurnost Spoznaje poništava veru i nadu, jer iz sigurnosti Spoznaje jedino proističe Ljubav i Dobročinstvo za ceo Svet. Jao onima koji iznevere Autentičnu Tradiciju Duha, Jao onima koji u svojoj Slobodnoj Volji odluče da prenesu Gnozu Ljudima. Setimo se starih Inicijatora, jer na svakog od njih pade velika patnja koja je bila veo njihove Tišine. Nemojmo ih izneveriti. Adonisa je ubio divlji vepar, Ozirisa ubi Tifon, Pitagora beše otrovan, Orfeja raskomadaše Bahanatkinje, Mojsije beše napušten u pećinama planine Nebo, Hirama ubiše izdajnici, Svetog Jovana obezglaviše, Apolonija mučiše, Isusa raspeše, Žaka de Moleja spališe, Agripu svi napustiše, Paracelzusa, Kaljostra, Sen Martena, Vronskog, Levija potpuno ignorisaše – a oni su bili istinske Lučonoše – kroz njih i pouke njihovih života prenesene su pouke o simbolizmu skrivenog Znanja inicijata. Potrebno je Meditirati o smislu svakog od velikih Majstora jer su oni preneli Dah inicijacije, Dah koji se prenosi sa Inicijatora na Inicijata u ne prekinutoj Lozi od trenutka kada je Bog udahnuo Život Čoveku. U tome je i Provi enje, da Meditacija predstavlja tiho bu enje kroz sazrevanje i bujanje Gnoze u Inicijatu, ali nad ovime postoji staza koju slede samo najviši posvećenici, upravo spomenuti Majstori su, poznajući prirodu Otelotvorene Reči znali da postoji «način» kojim se sledi Geneza, a postoji i način kojim se sve Re-Generiše, postoji Put Misticizma Meditacije i Put Magike i Teurgije koji su Nepoznati Filozofi sačuvali od profanih – do onog časa kada i za njih kucne čas Inicijacije, te kada ceo svet bude spreman za Sledeći Korak – stupanje u Hram Duha.

27

SKAKAVAC 3.4

ABRAMELINOVI KVADRATI
Frater P.'.O.'.V.'.

Abramelinovi pečati su generatori energije volje, koji svojom viobracijom deluju na svest u cilju spoznaje i u cilju izvo enja promene u skladu sa voljom i istinskom prirodom.

I. 1. MILON.

«Da se znaju sve stvari prošle i buduće.» MLVN – raznovrsnost; IRAGO – EIRA – pitanje, istraživanje; AGO – izvesti, odlučiti; RGO – preokrenuti, analizirati; MLA – punoća, potpunost; OGR – vrabac, stvar koja leti; NOLIM – skrivene, pokrivene stvari. Što sve zajedno znači : «Različita pitanja potpuno ispitana i analizirana brzo i čak stvari brižno skrivene i sklonjene.» MILON = 200 – Reš – Sunce IRAGO =274 ... LAMAL =102 ... Ceo pečat ima vrednost 1050. 1050 se može shvatiti kao Veliki ALEF sa Nunom - Duh koji nadvladava vreme i prostor i sagledava sve stvari koje su u tom kontinuumu inkarniranja svesti u Karmi. 6 je Vau - Hijerofant, koji iz Mudrosti sagledava manifestovano, bez ograničenja vremena (kontinuuma) i prostora (sfera). Ovo se tako e može formulisati i kao: «Izvire iz Sunca i kroz pojas Boginje se spušta putem Strele da bi se bljeskom svetlosti vratio Suncu.» MIL+ON = 80+ON (120) - Kula Sunca IRA+GO = 211+73 – Pojas Prvosveštenice, bljesak svetlosti... LAM+AL =71+31 – Out Boga LA+MAL = 31+71 – Sfera Ničega. Stoga ovaj pečat donosi svo znanje o stvarima prošlim i budućim, kada u njemu ima tako uzvišenih sadržaja povezanih u splet moći i potku svesti. MIL – 80 – Mars – petoslovna kameja ON – Oin+Nun – Sunce, Anu IRE (IRA) – Duh GO – Veza Ketera i Tifareta – Gimel

28

SKAKAVAC 3.4
LAM – Put («Kosmička inteligencija» ... kapija) LA ... AL ... Ništa ... Bog (Sve) OO – Malakim – Kraljevi Tifareta LGL – 63 (GS) IAAI – 22 – Zmija Mudrosti MRMRM = 520 ... Ovime je obuhvaćeno celo Drvo Života i u svojoj Božanstvenosti i sa svojim «prljavim i niskim» sadržajima.

2. THIRAMA

TIRIM – snažno branjena mesta (Thirama), Citadele; HIGANAM – GNN, GNM – braniti; IGOGANA – GG – krov ili pokrov, zaštita odgore; RAGIGAR – ROO – izbiti, pojaviti se; ANAGOGI – delo uzdizanja; MANAGIH – MNO – zaustaviti, zagraditi; AMARIHT – reč, govor. Meters kaže: «Cela ideja ove formule izgleda da je snažan proboj u branjena mesta ili stvari.» 266 – Hebron, grčenje 110 – otac vere, sličnost, zagrliti, desna ruka, barjak, znak 138 – Sin Boga (Beni Elohim), poravnati, podeliti, narasti, ukaljati, Libar, čelo 418 – ograda, Boleskin, Makahašanah – ABRAHADABRA 1246 – Alef + Reš + Mem + Vau / Vazduh + Vatra + Voda + Zemlja 13 – ljubav, jedinstvo, omrznut, praznina, podignut, ribar, grom, meditirati, skakavac. 4 – ABA – otac ... Dalet. Pečati prvog poglavlja se svi odnose na prošlost i budućnost i do toga se dolazi kroz različite procese i energije. U sredini ovog pečata je 418 – ograda i protok kroz ceo «sistem» svesti. Tu su i sveta imena i smisao odvojenosti. Specifičnost je da se odnosi na budućnost i ima se utisak da središnja reč i ovde, kao i u prvom pečatu - LAMAL, ima ulogu zamajca ili pokretača sile («vihora»). «O čuvanim i skrivenim mestima i stvarima ideje se javljaju i otkrivaju ono o čemu se nije govorilo.» Izgleda da je «MANAGIH» barijera za odnos sa prošlošću, te se svest usmerava na «planove» o budućnosti.

29

SKAKAVAC 3.4
3. DOREH

«Znati sve stvari koje se odnose na budućnost». DOREH – DUR – obitavalište; ORIRE – ORIOR – uzidati, biti ro en; RINIR – NIR – obnoviti; ERIRO – ARR – prokleti; HEROD – HRD – tresti, drhtati. 284 – mali vrt 550 – zmajevi, gvozdena palica 470 – večnost, krug krugova, čista vuna, vreme 2138 - Bet + Quof + Lamed + Het 14 – Jod + Dalet 5 – He – Zvezda Obitavalište je u vezi sa BET; Biti ro en – QUOF; Obnoviti – LAMED; Prokletstvo i Drhtanje - HET. Predstavlja saznavanje o Tajnama kje se odnose na prostore – objekte koji su u vezi sa životom i smrću. Bet ih sadrži, dok QLH obrću energiju, ID generiše tok, a He sažima u jednu svest koja sagledava (neutralno i nepristrasno). Pečati prvog poglavlja su vrlo lukavo odre eni za sam «početak» Puta. Uvid u prošlost može otvoriti oči po pitanju samoanalize (znanje prošlosti i budućnosti kada bi im težili čisto radi znanja ne bi imali smisao već bi bili zastranjivanje) poznavanje prošlosti definiše ko smo tj. potpomaže u tome da svest to «bolje» definiše, a poznavanje «budućnosti» je proces razvoja intuicije i slušanje unutarnjeg glasa sa pitanjem «kuda idem?» i samo saznavanje «budućnosti» su smernice o Putu i o vršenju Volje (a pošto se intuicijom tj. otvorenom svešću sagledava vreme tj. budućnost, uskla enost sa istinskom prirodom je postignuta). Pečati deluju kao usmerivači za dalje napredovanje – što bolje poznajemo «prošlost» tj. manifestovanog sebe, to ćemo jasnije ispoljiti sebe u «budućnosti», što se sve odnosi na prostornovremenski kontinuum svesti i energije. Tako e «prošlošću» u tom smislu se bave rangovi spljašnjeg Reda A.'.A.'., dok je «budućnost» realizacija rada u unutarnjem Redu. 4. NABHI

«Da bi se znale stvari koje će se dogoditi u ratu.»

30

SKAKAVAC 3.4
NABHI – NBA – prorokovati; ADAIH – DIH – proročanska ptica; BAKAB – KAB – u nevolji; HIADA – IDH – odaslati napred, baciti; IHBAN – IHB – dati, doneti. Nabhi = 68 Adaih = 19 Bakab = 26 Ceo pečat je 200 – što navodi na promisao da se treba obratiti pažnja na redove i delove koji to potvr uju. NAB ili BAN je BN – Sin – Vau, Tifaret; HI ili IH je Jod+He – Otac+Majka; ADA je otac... 68 – mudar, praznina, žaliti 19 – neprijatelj, Jov, ocrnjen, Eva, ispoljiti 26 – (broj sefira S.S.) videći, gledati na, Kebad (suprug Lilite)... Zanimljivo je da se ovde pojavljuju i Eva i Lilit, kao da rotiraju u polarnosti oko izvesnog «epicentra»... 68 upućuje na to da iz Mudrosti treba da do e jasna «proročanska» vizija, a ne iz nekontrolisanih i nejasnih odraza Ruaha ili Nefeša. 19 je i Jod (slovo Oca), a ispljenje kroz «proročansku pticu» potseća na Jupitera. 26 je osovina celog pečata, potpuni protok svih energija koje omogućavaju uvide. Bilo da se ovaj pečat odnosi na patnje (ili nevolje) ili na Rat, opet se vide duhovne crte koje odražavaju sklad sa Istinskom Prirodom. Patnje ili rat bi onda bile procesi koji bi omogućili iskustva i pročišćenje na putu dosezanja Sunca. 200 je grana, kost, arhetipski, od proleća, praćka, proricanje. Zbog spominjanja «proricanja» ovo asocira na solarne i apolonske uticaje koji su u staroj Grčkoj prizivani kada su traženi uvidi o prošlim i budućim doga ajima. Kada se pregleda redosled pečata prvog poglavlja shvata se da oni mogu da se povežu sa sefirotima Drveta Života. 1 – Keter – sve prošlo i buduće 2 – Hokmah – budućnost 3 – Binah – budućnost 4 – Hesed – stvari prošle i zaboravljene 5 – Geburah – rat 6 – Tifaret – patnje koje dolaze 7 – Necah – povoljne stvari koje dolaze 8 – Hod – prošlost o neprijateljima 9 – Jesod – za nadolazeće oluje 10 – Malkut – za tajne rata 11 – sve / Daath – istinski i lažni prijatelji Prvi pečat, za Keter, je potpun i omogućuje uz punu posvećenost celokupno sagledavanje potpunog toka vremena i prostora, pošto Keter nije uslovljen time ima jasnu svest i «izvan» toga je pa može sve da «zna». Onome ko je u Keteru vreme prošlo i buduće su sluge Svetlosti, «prošlo» je njegovo Veliko Delo, a «buduće» je njegov sjaj ponad Velikog Dela svih drugih koji «ga» slede. Drugi i treći pečat se odnose na Hokmah i Binah i zajedno na «budućnost» tj. Majstor koji svoju Volju koncentriše kroz njih ima cilj tj. Rad pred sobom. NJegovi potencijali su čisti, ali ovde «on» otkriva budućnost da bi Rad mirno u Razumevanju i Mudrosti bio ispunjen. Hesed – prošlo i zaboravljeno – tiče se «znanja» koje u okviru Ruaha kola i previre, nešto biva jasno, nešto potisnuto. Ovaj pečat pokreće da stvari iza u na videlo da bi svest mogla da spozna sebe i osobine i elemente ega koji emanira iz nje. Stvari prošle i zaboravljene se tako e odnose i na niz proteklih inkarnacija koje su za Adeptus Egzemptusa vrlo važne da ih osvesti na svom putu. Geburah – rat – «Rat» je u stvari i Rad ispoljavanja svog Velikog Dela.

31

SKAKAVAC 3.4
Tifaret – patnje koje dolaze – odnosi se na previranja i sučeljavanja sa svojim osobinama – pogotovo mučnim – čije je sagledavanje bitno na putu Spoznaje «Svetog An ela Ćuvara». Necah – povoljne stvari koje dolaze, predstavlja prijatnost Venere, kao i njen povoljan uticaj koji potpomaže put spoznaje. !Povoljnost» se ogleda u uzvišenosti osećanja (ne emocija) u odnosu na spekulisanje intelekta. Čisto srce jasno gleda. Hod – prošlost o neprijateljima. Prošlost se odnosi na osobine koje smo ispoljili kao svoju prirodu, a «neprijatelji» su činioci tih osobina koje moramo integrisati i jasnom svetlu, u cilju spoznaje. Jesod – nadolazeće oluje – pošto Jesod prenosi uticaje «odgore» on prenosi Višu Volju i njene Namere, a te namere su Oluje za čoveka koji je ne pripremljen, one ga bacaju tamo amo, mučeći ga, ali on to ne prepoznaje kao uticaje Više svesti, to su za njega olujni vetar («vazduh») i šibajuća kiša («voda»), čija snaga («vatra») njega pomeraju. U Jesodu te «oluje» još nisu ispoljene (ispoljavaju se u Malkutu), pa se ovde one mogu nazreti i pojmiti kao «budući» doga aji – ono što treba da Radimo i o Radu koji nam predstoji. Malkut – za poznavanje tajni rata (u odnosu na vreme prošlo i buduće) – veoma prizemno – moramo znati «zanat» da bi «radili» - odnosi se na praktično poznavanje metoda koje potpomažu vršenje Volje. 11. – da bi se znali istiniti i lažni prijatelji. «Prijatelji» su naravno «pomagači» ili ometači, u zavisnosti da li su istiniti ili lažni «prijatelji». U odnosu na vreme prošlo i buduće oni su vodiči i usmerivači koji su nas doveli do mesta gde smo, kao i vodiči i usmerivači koji nam mogu pomoći dalje na Putu. Vrlo je praktičan pečat koji omogućava sagledavanje naših karakteristika vezanosti koje su nas pokretale i u čijoj smo interakciji ili po uzoru na njih došli do odre enog stadijuma. Ovaj pečat može da se shvati kao da «potpomaže» ili se prožima sa svima ostalima, pošto je vrlo «koristan» (kao samo analiza) na svakom koraku. Tako je prvo poglavlje Abramelinovih pečata u stvari kostur celokupnog sistema rada – inicijalni korak u našem sagledavanju sebe i Univerzuma.

5. NVDETON

«Da bi se znale stvari prošle i zaboravljene.» NUDETON – ND – ukloniti; ATHN – snažno; VSILARO – BSHL – čupati, otkositi; ARO – zemlja; DIREMAT – DR – obuhvatiti, uključiti; MT – zaboravljene stvari, izmakle; MT je i smrt; ELEMELE – ALIM, ALH – Bog Moćnika; ORALISU – ORL – nadprotočno; IŠ – supstanca; NOTEDUN – NTH – istegnuti se; DN – odrediti, pravilno (vladati). NU+DeT+ON – Nuit + Jedinstvo + Sunce.

32

SKAKAVAC 3.4
Nudeton = 268 Vsilaro = 377 Diremat = 269 Elemele = 120 Ukupno, ceo pečat = 1948 – 1+9+4+8 = 22 – Zmija Mudrosti Središnja Reč je 120 tj. odnosi se na Sunce – O.N. 268 – kamen za bacanje 269 – sporedni putevi – Otac-Sin-Duh 377 – nervni splet le a, sedam... «Sporedni putevi» upućuju na značenje pečata.

6. SARAPI

SARAPI – ŠRP – goreti; ARAIRP – AR – reka; RPH – smanjiti; RAKKIA – RKK – izbledeti, omekšati; AIKKAR – OKR – problemi, uznemirenost; PRIARA – PRR – rasuti, razbiti; IPARAS – PRS – polomiti na deliće. Ovo je formula problema (nevolje). Sarapi = 352 – uzvišena svetlost, milosrdan, munja Adairp = 492 – T+C+B Rakkia = 252 – zmijska jazbina Ukupno, ceo kvadrat = 2192; 14; 5. 5 – mars – petoslovna kameja; Iz Metersovog tumačenja se vidi izgaranje; tok reke koji se smanjuje je slabljenje životne sile – usled inicijalnog izgaranja, trošenja; ona bledi, gubi se, zatim izaziva probleme, taj mentalni konflikt izaziva raspad, raspršenost uma koji naposletku zbog nekoherentnosti puca i lomi se na delove. Ovo je čist sled doga aja koji se odvijaju ako se ne vrši Istinska Volja.

33

SKAKAVAC 3.4
7. MALACH

«Da se znaju povoljne stvari koje dolaze.» MLCh – So, ono što se lako raspada; MNK – lanac; AMN – stabilnost; LNN – smestiti se; AN – rad; NLH – završiti, okončati; QNM – miomirisno; HCL – prostrano. 167 – bezimeni, okovi 189 – zapečaćen zdenac, starešina nad starešinama 133 – vino, 5 mačeva, morska so Ukupno = 978; 24; 6 (u skladu sa suncem). Het + Ajin + Cadi. So koja se lako rastapa (u vodi) je prijemčivost; lanac se odnosi na tok vremena i doga aja koji su povezani – stabilno i precizno odre eni (smešteni) – na osnovu Rada, a upotpunjenje donosi «miomiris» koji je blagonaklonost celog ciklusa i to je manifestacija u prostoru – sam miomiris je pojava S.A.Č.a – u skladu sa Istinskom Voljom povoljni ishodi dolaze. Finalni zbirovi, za svaku kameju, kada se svedu na dvocifren i jednocifren broj su tako e odrednice same formule pečata. Služe meditaciji i doživljaju smisla kroz iskustva astrala. Šesta kameja: 14 – trn, bodljika; uzbrdica – zemlja Geburaha; žrtva; ljubav, voljen; dvoboj, mleti, zlato, ruka... 5 – magla, izmaglica, le a, pozadi – He / Zvezda. Sedmi pečat: 24 je «Onaj koga volim» i «Onaj koji mene volji»; merkurovski Bog; supstanca, telo; siromah; obilje; lonac za vodu; vrč... 6 je mistični broj Binaha; sakupljati, sabirati; Gog; medved; prozor... 6 je Vau, Tifaret – Lepota. Mada treba biti pronicljiv i pronaći pravu korespodenciju – koja zatim manifestuje svoju čistu silu. Cela kameja tj. svaka reč pojedinačno obeležava procese i stadijume, kao i učesnike i doga aje koji vode do ishoda tj. materijalizacije te Volje. Sve se vrti oko «Istinske Volje / Prirode» i opcije koje su pružene čoveku da na odre enom nivou to uradi «dobro» ili «pogreši».

34

SKAKAVAC 3.4
8. KOSEM

«Da se znaju prošle stvari o neprijateljima.» QSM – predvideti, predosetiti; OBD – sluga; SOPHOS – mudar, učen, vešt; DB – žagoriti, rumoriti; MSK – pomešati se. Svaki red je korespodentan sefiri Hod. 195 – stado, poseta 151 – AHIH u celosti; izvor žive vode; rast; ljubomoran 340 – okrutni lav; kukasta lopata; knjiga; tamo, ime Ukupno = 2032 – sfera Primum Mobile / Rašit Ha Gilgalim Uzvišenost ovih reči je toliko moćna da pruža čoveku mogućnost da sagleda svoje osobine, svoje znanje o sebi i univerzumu i time da sagleda sve «neprijatelje» koji mu se isprečuju na Putu Istine. 151 je veoma «čist» i moćan broj; 340 deluje kao «talas» (60+70+80+70+60); a tako e čini i sjedinjenost Vatre i Vode 300 + 40 – baš u sredini pečata, što je osnova na kojoj počiva spoznaja «neprijatelja»; na to se nadovezuje 151, a 195 je prožimanje sa «mnoštvom». Na posletku 1032 je direktna veza sa Keterom – «neutralnost» Ketera daje veliku moć Volji koja time 2osnažena» spoznaje sve u svom domenu, po svojoj promisli. Pitanje «neprijatelja» se time povezuje sa inteligencijom – Znanjem kao funkcijom i osobinom Daatha, jer to znanje nije cilj, niti «pomoć na putu» već Moć Imena ovde ispoljenih upućuje da se Eazumevanjem i Mudrošću, kao i svešću o Najvišem Izvoru (kroz jedinstvo polarnost) asimiluje i prevazilazi taj «neprijatelj» koji je znanje ega – Ruaha.

9. ROTHER

«Da se znaju nadolazeće oluje.»

35

SKAKAVAC 3.4
RTT – tresuće, užasavajuće; HRR – začeti, predočiti; OROR – otkrivati; THURH- zakon, razum, red; HRH – prikazivati; CHRTH – opisati, zabeležiti; RTT i ThUR – razlog za brigu; Cela formula kameje predstavlja prikazivanje razloga za strah od ikojeg užasnog doga aja (koji predstoji). U Jesodu se već formiraju obličja ishoda koji će se manifestovati u Kraljevstvu. Time Jesod postaje mesto sa koga se «oluje» mogu jasno sagledati. 489 – ispaštanje 555 – nejasnoća 286 – visok, uzvišen Ukupno, cela kameja = 2660; 14; 5. 14 i 5 opet vode do energija Marsa – Geburaha, odakle i potiče akcenat o oluji, a ne nekoj drugoj energiji kao formulaciji ispoljavanja toka. U pitanju je oluja jer ona po prirodi ima snagu, udar, kretanje, silinu, ali i moć obilaženja i zaokupljanja – ne zadržavanja... ona se izdivlja i ide dalje. Energija volje ne bi imala sposobnost da se manifestuje u materijalnom obliku da je u pitanju neki blaži ili nejasan smisao njenog dejstva. Samo snažna Volja je oluja koja će moći da sprovede svoj naum, da pokrene sve ka svom cilju... vetrom raznoseći deliće, a uz to samo čvrste stvari ostaju na svom mestu – jer imaju jak Temelj. U stvari, kada se malo bolje pogleda (u skladu sa Metersovim komentarom koji sledi za 10 i 11 pečat... o verbalnim korenima jezika) vidimo drugo: ROTA ORAT TARO ATOR ... a kameja je proširena u šestostruku da bi bila u relaciji sa Suncem, a ne direktno sa Jupiterom (koji daje četvorostruke pečate).

10. MELABBED

«Da se znaju tajne rata.» 89 – zatvoriti, telo, tišina (ili 78 – kada se ne računaju samoglasnici – Hua, Keter, Aivaz; lomilac, žaliti, inicirati, so); 191 – lice, kutija, kovčeg; 153 – Suma 1-17; manji an eo Vage; 96 – AL ADNI, ALHIV, danju, pohvalan, rad, tajna... 8x8= 64...

36

SKAKAVAC 3.4
«Rat» je previranje sila Volje u Kraljevstvu. Različite Volje i namisli se hoće ispoljiti i svaka ima svoj «cilj» i svoje «razloge» za svoje ispunjavanje, kao i svoj koncept sprovo enja volje – način «ratovanja». N-KKB nas vodi do Geburaha (92) koji odgovara «ratovanju»...

11. MEBHAER

«Da se znaju pravi i lažni prijatelji.» 7x7=49 – Venera, prijateljstvo, iskrenost i lažnost potiče od «odnosa» koji postoje kako pod Paroketom tako i pod Bezdanom. HRH – prikazivati; BKS – asocira na 82 – ljubazan, pravičan; HLALH – kao formula 71 – tvoj užas, utvara, Saturn.

II. Drugo poglavlje treće knjige Abramelina maga prikazuje pečate koji se bave «dobijanjem informacija koje se tiču stvari i da bi se prosvetlili o svim oblicima uslova i sumnjivih Nauka...». Treba razmotriti samu ovu tvrdnju jer je u njoj smisao ovih energija. Kao što se shvata da se pečati prvog poglavlja odnose na ispoljenu volju i potencijale ispoljavanja Istinske Prirode tako ovde, ovi pečati mogu da «otkriju» svaku informaciju bez drugih preduslova – što znači da nisu ograničeni na vremenskoprostorni tok, već se očito odnose na direktan upliv u kolektivnu svest ili pak «Akaša hronike». U prvom delu «prošlost» se tako e treba shvatiti i kao sfere podsvesnog i nesvesnog stanja svesti, dok je «budućnost» upravo nad-svest i super-svest – koji se uskla uju ka središnjem momentu ovdesada koji je «nulta tačka» neuslovljenosti svesti kroz koju se prolazi ka sagledavanju i poimanju energija i ideja «potrebnih» segmenata postojanja koji se istražuju radi konačne i celovite spoznaje – što se suptilnije obra uje sledećom grupom pečata. Pečati druge grupe se tiču «uslova» odre enih stanja i stvari, a ti uslovi su bitni za manifestovanje Istinske Volje tj. ona sama treba da sagleda pravi «poligon» za njeno ispoljavanje. Ovde se spominje vrlo specifična reč – «prosvetljenje», a to može biti sa smislom sticanja uvida, ali sama reč govori da je važno obratiti pažnju na Uzvišenije stvari. Ovde se, u Metersovim spisima, zatim spominju i «sumnjive nauke» što je očito skretanje pažnje da svet ne treba da zastrani od Puta Iluminacije i Samospoznaje tj. da ne gubi vreme i energiju na «sumnjivo» tj. ono što Istinskoj Volji u stvari i ne odgovara. Tako pojmimo da ovi pečati upućuju na sagledavanje situacija i tema koje treba da znamo i kojih treba da smo svesni, da bi mogli svoju Istinsku Volju da vršimo. Treba dakle shvatiti predispozicije i sve životne okolnosti, a to su definitivno

37

SKAKAVAC 3.4
Yama i NiYama, s tim da su procesi ovog rada Magički, a ne «meditativni» - sa realnim ispoljavanjima «promena» a ne samo u domenu introspekcije. Ovi pečati deluju izvlačeći i ispoljavajući adekvatna stanja na videlo – gde ih čovek može sagledati i delovati shodno tome.

1. ALLUP

ALUP – doktor, učitelj, osoba koja u isto vreme vodi i upućuje kako da ga se sledi. Ovo je shodno tome Bik kao predvodnik stada. URIEL – AURiAL – Svetlost Boga; Pulla – živina, oranica; PLH – razvrstati, urediti. Ova kameja asocira na Hijerofanta – Inicijatora i njegovu prirodu svetlosti koja iz vrhovne trijade vodi «niže sopstvo». 147 – IHVH + ADNI + AHIH + AGLA 252 – zmijska jazbina – predstavlja zbir dva važna broja 36+216 83... Kula Vatre i svetlost prvosveštenice 883 – Lux Oriens 19 – važan za Kuran (ključni broj) 10 – 1 – «prosvetljujuća» veza sa Keterom. U ovom pečatu se četiri puta pojavljuje ime URIEL što mu daje veliki značaj. Uriel je ovde potka svetlosti koja omogućava protok informacija i sagledavanje stanja. ALLUP je na zanimljiv način «povezan» sa Ritualom Pentagrama i Božanskim imenima koja se u njemu javljaju – i to se pojavljuju četiri puta što potencira moć tih energija – koje su vrlo snažne, ne samo na četiri strane sveta već generalno – suštinski i kroz četiri ravni. 147 čini obod, a u njemu se provlači Uriel, a to je sadejstvo moći elemenata i moći Duha – specifično je što je središnja reč šifra uravnoteženja svega, zatim sažimanja ka suštini (Jod) i eto – središte pečata je «G» - Gimel – veza Ketera i Tifareta. Ovaj pečat je stoga izuzetno moćan, jer jedino kroz spoznaju Najvišeg (kroz ravnotežu pročišćenja i posvećenja), kroz samu Svetlost Duha može doći do jasnog poimanja «svega drugoga». Apsurdno je i pomisliti da ovakav pečat neko može da koristi za puko traženje «informacija» o bilo čemu osim o LVX-u. AL – Bog UP – jednakost Ketera i Malkuta; Elohim LE – AGLA RU – skup, oblast, grad, oblak, svet... U uglovima pečata je čvrsta veza sa Bogom, njegovo prisustvo u svemu – u svakom «uglu» ma koliko da su uglovi elementarni. UP je suštinsko jedinstvo Najvišeg i Najnižeg. Četiti «L» su potpuna ravnoteža (ali «L» na enohijanskom je bitno slovo Duha/Ketera); Jod koji je uz njega je sažimanje od mnoštva ka jednome, a tako e i prenosioc Reči koja izvire iz svetlosti Gimela. Gimel u samom središtu je Gnosis (ili pak «Geometrija») tj. «Kamila»... Vrhovna svetlost koja spaja Krunu i Lepotu.

38

SKAKAVAC 3.4
LI kao «voda» ukazuje na prenošenje ove moćne inicijacije kroz oblike požrtvovanosti (tj. obavezu da se sila duha ne sputava i ne zadržava, već da se prenosi dalje, kao otvoren kanal) koja potiče od «Obešenog čoveka»... No, mi ovu stazu ne shvatamo kao Isusa-Spasitelja-Iskupitelja već kao HOORa – Inicijatora koji moć svetlosnog fluida – koji je sveprisutan. ALLUP je u stvari ALEF. Pečate sa četvorostrukim, petostrukim i šestostrukim kvadratima omogućavaju «An eli» i «Sveti An eo Čuvar», a tako e oni mogu sprovoditi i dela šestostrukih, sedmostrukih i osmostrukih kvadrata – ali, oni, pošto pripadaju sefirotima ispod Tifareta mogu biti u domenu «demona» - time je tako e jasno da su «demoni» sile svesti i elemenata koje još nisu potpuno osvešćene i pod kontrolom Istinske Volje; a sefire 6, 5 i 4 su u domenu Viših, «duhovnijih» energija u skladu sa prirodom čoveka. Zato su pečati ovog poglavlja i dodeljeni delom an elima, a delom «zlim duhovima»... prvi pečat je ekstremno duhovno moćan, a druga dva su suviše kompleksni, pa samim tim i nemaju jednostavnost u ispoljavanju duhovne suštine – ona se može pronaći, ali mnoštvo slova je gužva energija, a ne čist protok. I dalje se sve ovo odnosi na Yamu i Niyamu.

2. MELAMMED

«Za dobijanje informacija koje se odnose na nešto i da bi se prosvetlili o svim oblicima uslova i sumnjivih nauka.» 165 440 220 436 – – – – tvrd; «i ko će razumeti?»; Nehema; NEMO; skup, sabor. kolaudacija, veliki zmaj, besprekoran, savršen. junakinja, pridržavaće se IHVH, čvrst, elegantan, divovi, dugačak. tutor, Hošana, Sabatao.

Ovi brojevi uopšte ne deluju «loše» - u stvari sa jedne strane sami brojevi se svaki ponaosob mogu povezati sa nekom «čistijom» tj. «uzvišenijom» silom (ili principom), ali mnoštvo mogućnosti i dodatnih korespodencija stvara gužvu i nejasnoću – pa se iz te ne sre enosti moraju sprovesti Yama i Niyama koje se oslanjaju na vo stvo «učitelja» ili uzora (tutora, majstora)...

39

SKAKAVAC 3.4
3. EKDILUN

i ovaj pečat deluje u cilju shvatanja okolnosti života u nama i oko nas, da bi se najpogodnije organizovali i uskladili time sa Duhovnom suštinom. Ovaj pečat je 7x7 i generalno pravi ravnotežu sa prethodnim, u smislu odnosa Hoda i Necaha, a to znači da prethodni više deluje na um i intelekt, a ovaj na osećanja i emotivnost – tako e u cilju sprovo enja Yame i Niyame. U njegovom središtu je pečat 3x3 koji je vrlo uravnotežen. 207 je Scorpio; Gospod univerzuma; svetlost; bezgraničnost; ogra en, starešina, kruna arke... što znači da ovde 3x3 predstavlja Duhovni upliv Binaha (Babalon-Venus) u materijalni Necah (Venera-Astarte). U srži je vrhovno i uzvišeno, ali ga okružuju energije koje ga plene i talasaju (poput vode). Meters jedino tumači EKDILUN – Ekdeilon sa «ne biti uplašen» - čime se čiste osećanja straha za pristup Duhu i za stupanje Duha ka čoveku koji mu «teži». Ne biti uplašen je vrlo bitna stvar za mnoge ljude na Putu; tu je ne samo strah od nepoznatog, već i strah od promene; strah od vlastitih osećanja – sa svim time se moramo suočiti i sagledati ih da bi okolnosti života bile ure ene – da bi se valjano sredio Hram za «stupanje u njega» - za duhovno bu enje. Ova tri pečata imaju specifičnu dinamiku – prvi koji je duhovno superioran deluje kao «ohrabrenje» tj. stvara sigurnost dok druga dva raščišćavaju 7 i 8 – tj. teraju nas da se suočimo sa sobom i da se kroz to dovedemo u red. Kada ovo obavimo, kada stvorimo odgovarajuće okolnosti i kada je to okrepljeno energijom i podrškom koja dolazi od prvog pečata onda možemo da se suočimo sa silama pečata sledećeg, trećeg dela trećeg poglavlja Abramelinove knjige.

III. Imena trećeg poglavlja su ovde data tako iasno da je oćito u masi namerno od strane protivnika duha progurana i nametnuta teza i ideja da su ova «bića» suštinsko «zlo» - me utim, Abramelin napominje da je za dejstvo ovih pečata nadležan Sveti An eo Čuvar ili pak neki drugi An eo. To znači da nema ničega «zlog» u njima, već da su namerno pogrešno tumačeni iz više potencijalnih i konkretnih razloga. Protivnici Duhovnog napretka su time uspeli da drže masu u ropstvu, ali uman i slobodouman Kabalista sa ovim nema problema.

40

SKAKAVAC 3.4
LUCIFER

URIEL

SATAN

LEVIATAN

Ovo je vrlo jednostavno tumačenje tih imena. URIEL je Duhovna Suština i sama Energija Svetlosti, dok su tri imena oko njega suštinski arhetipi elemenata / elementala. Otuda i potiče tumačenje ovih pečata: «Da se izazove pojavljivanje Duha i da preuzme bilo koji oblik.» Ova četiri obličja su: Zmija, Čovek, Ptica – i bilo koja životinja. Postavlja se pitanje zašto je čak i u ovoj knjizi došlo do «pogrešnog» dodeljivanja obličja pojavljivanja Duha. Obratite pažnju da se traži da se pojavi «Duh» (Kabalisti su bili vrlo precizni kada su tražili od nečega da se pojavi duh, inteligencija, biće, kreatura, an eo, demon, Arhan eo ili sl. Dok ovde imamo jasno napisano, sa početnim velikim slovom «Duh». URIEL je stoga Duhovno središte koje zbog svojih osobina i čiste veze sa LVX-om deluje kao prolaz / «vortex» za pojavljivanje Duha u bilo kom obliku. Oko njega figuriraju tri suštinska elementala, naravno, ako se potčinite ikojem delu univerzuma onda ste njegov rob – bilo da je to «biće sa demonskim imenom» ili «svetac sa presvetim imenom». Lučonoša – «Prometej» se javlja u ljudskom obličju; Satana kao ptica, a Levijatan kao Zmija – Zmaj. To su jasne elementalne atribucije. Budući da su im dodeljene veoma negativne «karakteristike» (u javnosti, tj. ekstremno loše) onda je očito da su ova imena bitna za spoznaju Duha. Ona omogućavaju da nam se «Duh» (kome Uriel daje energiju Svetlosti) objavi u obličjima koja su pogodna za specifične spoznaje koje želimo steći. Nakon što se «pripremi teren» sa prethodnom grupom pečata, sada se mora pozabaviti ljudskim specifičnim i suštinskim «delovima». «Duh» se stoga kabalistički odnosi na vrhovnu trijadu Drveta Života – Nešmah – koji je priroda S.A.Č.-a. Suočavanje sa elementima je (suštinski) bitno za sve nas – ne samo da ih «potčinimo» (kako to traži od nas da nam se četiri princa «zakunu na poslušnost»), već da ih spoznamo, osvestimo u sebi i oko sebe, da bi Svetlost u nama zatim delovala kao garant i potvrda kontrole Istinske Volje nad elementalima. Uriel je ovde i svojstveni «kontrolor» nad elementalnim silama. Sila koja je opšti poslanik tj. Priroda koja na svom nivou «obuhvata» specifičnosti našeg vlastitog S.A.Č.a. Uriel je AUR-I-AL - Svetlost Boga, kao i «Vril» - energetska struja astralne svetlosti Duha. On je Svetlost koja nas vodi sve dok u toj Svetlosti ne razaberemo specifične zrake koji su «bitni» za nas – zrake naše Istinske Volje. To je Svetlost koja sebi ne daje druge posebne karakteristike (jedinstvenost), ali je po svojoj prirodi sveobuhvatna. Budući da je njegov pečat 5x5 to govori o Pentagramu – simbolu u kome Duh vlada nad elementima.

41

SKAKAVAC 3.4
Zašto je onda «Lucifer» po svojoj prirodi «opasan» i nije od Duha već je dodeljen vlasti nad elementima? Kao što mu ime kaže on prenosi svetlo, ali nije ono sam po sebi – znači ima karakteristične osobine i pojavnost da bi ispunio svoju Volju tj. prirodu služenja toj Najvišoj Svetlosti. Opasnost leži u vezanosti za prenosioca, a ne u predanosti Svetlu. Opasnost je i u opijenosti Svetlom tj. energetskim fluidom, a ne u svesnosti sveprožimanja Luči. Levijatan je definitivno ime koje je dato «Kundalini» - kako se TO zove na «Istoku». Kundalini je koliko moćan prenosnik energije i koliko snažno može da uzdigne dušu – toliko može i da poremeti onoga ko je nesiguran i neuravnotežen i ko nije pripremio svoje «kanale» za protok te energije – koja je naša vlastita – ali sve dok nije u «skladu» sa svešću Svetlosti ona je «slepa sila» - tj. ne poznajemo je u potpunosti, pa iz toga nema «vladanja» nad njom – opet je u pitanju spoznaja i naš odnos spram vlastitih osobina – ako smo robovi svojih osobenosti onda nismo svesni celokupnog sklopa, a time i rad na spoznaji nije upotpunjen, a time je jasno da nismo došli ni do potpune spoznaje Svetlosti – iz koje jedino proističe «vlast» nad «prinčevima» tj. Arhetipovima. Samo kroz LVX naša Istinska Volja sija sjajem Zvezde koja jeste njena vlastita Istinska priroda. Stoga nema ništa «zlo» u ovim imenima, osim mogućnosti da postanemo robovi ograničenja elementalne prirode – a samo Uriel je u ovome svemu naš Vodič i «usmerivač», Inicijator i Opunomoćenik našeg Svetog An ela Čuvara – Svetlost Duha koja ionako sama po sebi «vlada» nad tim elementima. Kolika važnost je data Urielu i njegovom pečatu vidimo i iz Abramelinovog posebnog uputstva da se ovaj pečat nosi na čelu pri svim operacijama ove Magike. Znači da je Uriel, kao Svetlost Boga, u stvari izvestan oblik kolektivnog An ela Čuvara (kao što to neki navode za Aiwass-a), čim ima snagu Svetlosti i kontrolu po volji nad svim magičkim procesima, a samim svojim prisustvom štiti od opčinjenosti, ograničenja i ropstva «željama». Šta znači uvek nositi Urielov pečat? To predstavlja posvećenost LVX-u i Duhu koji je u Tome i ničemu drugom, posvećenost Svetlosti Božanskoj i znamenje da Božansko u Duhu i Svetlosti jeste Stvoritelj, Održavatelj, Uništitelj Svega, Vladar nad Svime. «Ol Sonuf Vaoresa i Gohu IAD Balata...» IAIDA! IOIAD! IADNAMAD! Pečati se, tako e, mogu na sledeći način postaviti u korespodencije: Vrhovna trijada – ALLUP Središnja trijada – MELAMMED Niža trijada – EKDILUN Tako e i: Asijah – SATAN Ruah / Jecirah – LUCIFER Brijah – LEVIATAN Acilut – URIEL Ovo u neku ruku i potvr uje to što dva pečata dodeljena Najvišem sadrže ime URIEL. Možemo zaključiti da II poglavlje – posvećeno Yami i Niyami – što znači da dejstvo dinamike trijade ne daje svoje utvr ene pojedinačne uticaje već stvara poligon za dejstva. Pečati I poglavlja su budili Sefirote, drugi formiraju sfere, a treći konkretizuju Ravni.

42

SKAKAVAC 3.4
1. URIEL

URIEL – Auriel – Svetlost Boga; RAMIE – RMIH – Obmana; IMIMI – IMM – More, velika voda / IMIM – mule, mazge; EIMAR – AMR / IMR – govoriti. Ovaj pečat se ne odnosi na pojavljivanje Duha u obličju zmije, već u obličju bilo koje životinje. 251 – Uriel, jela, kedar 256 – Aron; reč, vest, izreka; Sinovi Pravednoga; Duh Majke 110 – Otac vere; sličnost; zagrliti; sudnjeg dana; desna ruka; znak; barjak; ro ak. Ukupno: 1124 – Alef + Quof + Kof + Dalet 8 – HET; željan, voljen, hteti, onda, ulaz, žaliti, ljubav... U središtu pečata je Jod – seme; Otac Tetragramatona, srž svega, Samotnik; u odnosu na njega Krst čine 4x50 (IM) što je 200 – Reš, Sunce (Svetlost Zvezde); 407 je «signum» i dragoceno ulje; a 50 je Nun (Scorpio) – ta dva broja su udvojena po uglovima. «U» je slovo Hijerofanta (Taurus), a «L» je Uravnoteženje (Venus; Libra). Oba slova u uglovima su od Venere, što daje smirenost i Lepotu. 215 (RIE) je uzvišen, princ, staza, suprotni deo, držati se «kao Sunce», uključiti, tj. IRE – Duh; Tako se na specifičan način sve povezalo sa «Svetlošću Boga». U čemu je onda poenta da ovaj pečat čini da se Duh pojavljuje u obličju bilo koje životinje? Pošto je on Sama Svetlost on kao neutralan činitelj nema drugog «obličja» ili «ispoljavanja» osim Svetlosti. Obličje «životinje» tj. niži oblik manifestacije je «odgovor» Svetlosti Boga na delove Uma i svesti čoveka (aspiranta; Maga) čime ono preuzima obličje koje je prigodno da čoveku prenese «poruku» Svetlosti. «Obličje» Svetog An ela Čuvara je jedno od obličja («životinja») koje manifestuje ovo Svetlo.

2. LUCIFER

43

SKAKAVAC 3.4
Lucifer je Svetlonoša, čini da se Duh javlja u obličju Čoveka. Kao što je uopšteno tumačeno On je prenosioc Svetlosti, dakle, nije sama «čista» Svetlost već «agens» prenosnik, medijator. Uzaludno je i obmanjujuće obožavati samog prenosnika, jer bi to bilo ograničavajuće i čovek tako ne bi spoznao Duh, već bi stojao na pragu ne čineći korak da stupi napred. Davanje obličja Čoveka se doima «ogledaloliko», znači sam odraz u svetlosti koji čovek može da pojmi usled dejstva ovog «agensa» (ili katalizatora, provodnika, meditarora) jeste on sam iliti čovekoliko obličje. (Ovo je i «zamka» u koju upadaju «moderni» magičari koji u svojoj fantaziji kreiraju kultove obožavanja Aiwass-a, Lama i sličnih «Bića» koja jesu sama po sebi «zanimljiva» - ali nisu Apsolut, niti Najviši, već imaju svoju funkciju u svom delu manifestovanog Univerzuma, bivajući «svetlonoše», ali ne i suštinsko Svetlo). Luciferu je dodeljen i broj 75, HILL, on je «glasnik zvezde», odnosi se na Plejade, noć, a postoji i zanimljiva «veza» sa NUIT. U središtu pečata je «N», a kao Krst stoji 4x130, te nije ni čudo što su Luciferu davali obličje Jarca i « avola» - zbog Ajina.

3. LEVIATAN

Ovaj pečat čini da se Duh pojavljuje u obličju Zmije. Zbog «količine» slova pečat je vrlo kompleksan i, stoga, komplikovan za tumačenje. Npr. «LEVI» je Sveštenik, a broj 51 se pojavljuje na više mesta – prvo u središtu, kao AN-NA... i na dva nasuprotna ugla kao AN-NA, ali i na druga dva ugla odakle kreće «LEVI». AN je bol; NA je neuspeh; ADVM – Edom je zemlja demonskih kraljeva... sam po sebi broj 51, kao i dosta njemu korespodentnih imena i reči, deluje dosta «zloslutno» ... LVI = 46 = ALHI... 112 – Jehova Elohim 380 – IHVH + ADNI 281 – Kruna 353 – Tajna u Tetragramatonu i onih koji ga se boje. Svi ovi brojevi su moćni – jesu Moć Zmije Kundalini.

44

SKAKAVAC 3.4
4. SATAN

«Satan» je hebrejsko ŠTN – «protivnik». 121 – ništavni, idoli, krajnost, kovitlanje 47 – budalasto, plakanje, oblak, talasi, ščepati 22 – njegovom rukom, pomoću Joda, magijska vizija, pšenica, dobro, jedinstvo...

Ukupno: 358 – Sram, Mesija, Neheš – Zmija. Slovo «B» je u samom središtu, od njega se kreću četiri «TA» - 40 – samožrtvovanje... SA je 61 – AIN, Ništa; i opet se pojavljuje NA – 51; uočljivo je i pojavljivanje «DM» - 44, kao i ABA – krst – otac; ali i AMA – Majka (a tu je i ADA). Pojavljivanje Duha u obličju ptice je doduše malo nejasno, ali ako uzmemo da je 358 finalni broj vrlo moćan prenosnik Svetlosti Duha onda možemo reći da se Duh manifestuje ovde kao Ptica Svetog Duha. ŠTN kao «protivnik» je samo spoljnje i «neinicirano» shvatanje – ali, ako utvrdimo da se («niko») ne sme vezati za obličja (likove, forme) znači da ni obličje ptice nije «presveto» već je samo vizuelna objava energija Duha. Oni koji su se – kao hrišćani – vezali za to da se Bog-Duh pojavljuje kao Golub – ptica samo su se vezali za «utvaru» - umesto da su spoznajom «Znanja i Razgovora» prepustili sebe Svetlosti koja je Suština toga – oni se uzdaju u «pticu» koja je Satana. «Protivnik» nije neko drugo biće- entitet, to je obličje koje je preuzela sama Svetlost da bi nam predočila naše vlastite osobine i elemente – naša vezanost za to nas sputava da i sami postanemo Svetlost. U tome je i moć ovih kvadrata, oni nas upoznaju sa elementima Čoveka i elementima Univerzuma, a pristrasnosz, kao i odbojnost su prepreke Spoznaji. To su moćni medijatori jer su čuvari pristupa ka Svetlosti, ka Duhu, ka Božanskim sferama. Dobar deo, ako ne i većina preostalih pečata u ostalim poglavljima su «nepotpuni» tj. nisu celi definisani već samo odre ene linije čine dejstvo smisla. Ti pečati su «u službi» i dalja razrada osnovnih sila koje deluju kroz ove pečate iz prva tri poglavlja. Svi ostali pečati dalje «razvijaju» sistem Inicijacije, procese, sfere univerzuma vodeći Maga ka specifičnim spoznajama. Što ne znači da je za istinsku Volju nekog Maga neophodno da sazna sve pojedinačne osobenosti svih sila koje su manifestovane u ovim knjigama. Tako IV poglavlje ima devet pečata koji se mogu shvatiti kao tri trojstva čije sadejstvo je specifična spoznaja delova univerzuma. Pečati IV poglavlja govore da su dati za dobijanje različitih vizija – za ogledala od stakla i kristala, za pećine i podzemna mesta, za vizije u vazduhu, za vizije u prstenju i ogrlicama, za vizije u vosku, u vatri, u mesecu, u vodi, u ruci... Očito je da svaki od ovih pečata pokriva neku od oblasti «divinacije» - znači opet je cilj spoznati neke aspekte čoveka/Univerzuma, ali sada na drugačiji način nego što su to, uopšteno, davali pečati prvog poglavlja. U I poglavlju se akcentiralo na direktnom iskustvu spoznaje, dok su ovde u pitanju «vizije» tj. odrazi nekih realnosti Magovog života.

45

SKAKAVAC 3.4
Ovde se cilja na egzaktne delove celine, da bi se oni sagledali. S jedne strane za svakoga od nas jedan način divinacije je odgovarajući i najviše odgovara njegovoj/njenoj prirodi, pa se može reći da su ovi pečati dati da zadovolje raznolikost naših umnih sklopova koji traže da saznaju još nešto o sebi – tražeći «viziju». S druge strane postojanje ovako sročenih devet pečata govori da se vizija («Istine») može pojmiti na devet načina. Treba samo opet sagledati kako i na koji način (i sa čime) ovi pečati imaju veze sa Drvetom Života – jer je više nego jasno da je Kabala Znanje koje je medijator Logosa Duha u ovom sistemu Magičnih Kvadrata.

46

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful