You are on page 1of 47

SKAKAVAC 3.4

SKAKAVAC
VOL.III BROJ 4

SADRŽAJ:

• • • • • •

PET PLEMENITIH REDOVA ARHITEKTURE LIBER PORTA LUCIS SA KOMENTARIMA TEOLOGIJA MEMFISA O ENOHIJANI NEPOZNATI FILOZOFI ABRAMELINOVI KVADRATI

Serijal 3. / Broj 4. Privatno elektronsko izdanje. Svi tekstovi su © vlasništvo autora. Jesenji Ekvinocij 2011.e.v.

1

SKAKAVAC 3.4

PET PLEMENITIH REDOVA ARHITEKTURE
Tau Libero.’. Kako se od početka svog izučavanja Učenici Slobodni Zidari uče o Tri Stuba koji se nalaze u središtu Hrama, tako se Pomoćnici upućuju u dublji smisao Pet Plemenitih Redova Arhitekture koji se ogledaju u pet stilova prikazanih u formama Stubova. Dorskom, Jonskom i Korintskom stilu se pridodaju Toskanski i Kompozitni. Svaki od ovih Redova tj. stilova ima duboki smisao koi daje pouke o odre enim Elementima Prirode, Čoveka i Univerzuma. Red u arhitekturi ne predstavlja samo stub, već je sastavljen iz Postamenta, Stuba i Kapitela koji svojim proporcijama i sadržajem predstavljaju Stil, tj. Red. Dorski Red je prvi i naj jednostavniji od Grčkih stilova i najčešće se nalazi u Hramovima. Kako je u proporciji jedna čovekova stopa sadržana šest puta u visini čoveka, tako je i visina ovog Stuba, uključujući kapitel šest puta debljina baze. Jonski Red se razvijao uporedo sa Dorskim, te kako je Dorski modelovan po formi Čoveka, Jonski je u harmoniji sa formom Žene. Visina stuba je osam do dvanaest debljina baze, čime daje vitkiji izgled stubu. Kapitel je sačinjen od Voluta koje se proporcionalno prelivaju i previjaju na dve strane. Dorski stub ima čvrst, kvadratni postament, a Kapitel je sastavljen iz dva dela, kosog i pravog (Ehin i Abak), te najčešće nema kanelure na samom stubu. Jonski stub ima postament sačinjen iz zakrivljenih "stopa" - plinta. Kanelure na stubu su vitke i razdvojene jedna od druge. Korinstski stil je kombinacija i razvoj sjedinjenih Jonskih i Dorskih stilova. Najbitnija razlika je u Kapitelu, koji je bogato ukrašen, dekorativan, sa bujnim lišćem Akanta, 24 kanelure i sa dodatnom kvadratnom stopom. Poznato je da Jonski stub Slobodnim Zidarima simbolše Mudrost, te da je projekcija Časnog Starešine Lože, koji vlada i upravlja Masonskim radovima u Loži. Dorski stub je simbol Snage i dodeljen je Starijem Nadzorniku koji je zadužen za sprovo enje naredbi i organizovanje "radnika" po Planu Majstora. Korinstski stil predstavlja Lepotu, ujedno i Mla eg Nadzornika, koji odražava ispoljavanje Misli, Reči i Dela Slobodnih Zidara. Ova tri Svetla Slobodnog Zidarstva predstavljaju i Dužnost spram Velikog Neimara Svemira, uzorno ponašanje spram celog Čovečanstva i upravljanje strastima i predrasudama. Toskanski Red je najjednostavniji, nema ornamenata, nema kanelura, kapitel je čist, nalik Dorskom, sve u svemu jednostavan, čist, ali čvrst i snažan stil. Kompozitni stil je mešavina svih ostalih Redova Arhitekture. Veće volute sa kapitela Jonskog stuba, sa akantusovim lišćem Korinstkog stila, visine uvek sa tačno deset svojih preseka, razra enog postamenta. Na drugi način ovi stilovi se jasno povezuju sa Elementima Drevnih. Mudrost, kao ženski princip je Plave Boje, stoga u vezi sa elementom Vazduha. Snaga, muški, crveni - Vatreni element. Lepota, u harmoniji i proizvod sjedinjenja Polarnosti daje Vazduh (prikazuje se Žutom bojom). Toskanski stil, snažan i čvrst - kao element Zemlje, dok je Kompozitni u svojoj kompleksnosti i bogatstvu predstava razvoja i usavršavanja u Duhu. No, kako su ovi "Redovi" suštinski oličeni kao "stubovi" u tome se mora traživi poseban smisao i tumačenje prirode elemenata koje predstavljaju. Ono što je osnovno poznato kroz pouke Kabalista jeste da je i samo Drvo Života koje predstavlja i Univerzum i arhetipskog Čoveka sačinjen iz Stubova - i to upravo stubova koji nose tako specifična imena - Stub Snage, Stub Milosti/Mudrosti i Središnji Stub Lepote tj. Harmonije. Ovo je bitna pouka jer objašnjava da "stub" predstavlja vezu viših aspekata i sadržaja Kosmosa sa svim onim što je "niže", ujedno predstavljajući i smisao da je čvrstina "stuba" oslonjena na tlo i temelj "nižeg" te da svojom prirodom na adekvatan način "pridržava" sve ono što je "više". Tako, Stub Snage se oslanja na sefiru Hod, koja predstavlja Inteligenciju (Merkur), u središtu sadrži sefiru Geburah (Mars) - koja je sama po sebi Snaga, te doseže u svom vrhu sefiru Binah

2

SKAKAVAC 3.4
(Saturn), tj. Duhovno Razumevanje. Stub Milosti je utvr en u "ženskoj" sefiri Necah (Venera), u središtu je sefira Hesed (Jupiter), a u vrhu je Hokmah - Mudrost (Neptun). Stub Lepote je utemeljen u sefiri Jesod (Mesec), nad kojom se uzdiže staza "Samek" tj. "stub" (Sagitarius), te povezuje u samom središtu sefiru Tifaret (Sunce) - što je Lepota, odakle se uzdiže do same božanske Krune Drveta Života (Pluton/Galaktički centar). Na ovaj način se vidi da stilovi arhitekture predstavljaju i nebeske činioce solarnog sistema koji povezuje Planetu Zemlju i inkarniranog Čoveka (tj. celu ljudsku rasu) sa najvišim Svodom Hrama kojega pridržavaju ovi stubovi. Pet stilova Arhitekture u sebi sadrže uticaje ljudskih Čula - kojih je Pet, oni prenose i pouke Petorice Velikana drevnog Duhovnog Znanja. Samim tim Pet stilova čine arhitektonsku projekciju svesadržanosti projekcije pet elemenata unutar pet "nivoa" tj. stilova koji "materijalno" opisuju Gradnju Hrama. To ujedno predstavlja i korespodenciju sa istočnjačkim Tatvama koje se predstavljaju sa 5x5 tj. dvadeset i pet kombinacija, gde u ovom smislu "stubovi" mogu predstavljati najmaterijalniji odraza tj. Zemljani nivo svih osobenosti (pet "kombinacija" Pritivi Tatve Zemlje). Postoji i veoma specifičan aspekt ove pouke, budući da je na Drvetu Života staza Samek u stvari Stub koji povezuje Mesec i Sunce, tj. Temelj i Lepotu Čoveka, Astralne i Solarne osobenosti duše, predstavljajući odre enu Umetnost, kako se naziva ova staza u Tarotu. Odatle i potiče ideja da Masonerija predstavlja Kraljevsku Umetnost, koja spaja i sjedinjuje Muške i Ženske principe, Mesec i Sunce - koji se i neizostavno pojavljuju u svakom Masonskom Hramu sa strene onog uzvišenog simbola koji odražava Velikog Neimara Svemira. Svaki od Stubova tj. Stilova Arhitekture objašnjava i protok Sile sa "viših" ravni na "niže" tj. ka ispoljavanju u Materijalnom svetu. Odatle i potiču osnovna imena, Stub Snage snosi Vatru sa nebesa, Stub Mudrosti snosi Vodu, a stub Lepote ispoljava sjedinjenu harmoniju. Odatle je jasno da Toskanski predstavlja čvrstinu ljudskog tela, a Kompozitni Red predstavlja Duhovnu raznovrsnost i ispoljavanje božanske mnogostruke uzvišenosti u beskrajnom mnoštvu Manifestacija. Toskanski, "zemljani" stil je toliko jednostavan da ga i manje učen zanatlija može izraditi kvalitetno, dok je za izradu Kompozitnog stuba potrebna veoma suptilna veština usavršenog Majstora Masona. Na drugi način, ovi "stubovi" su u relaciji i sa Imenom Boga, koga nazivahu Gospod Adonai A.'.D.'.N.'.I.'. - to jesu elementalne Sile u svojim Duhovnim projekcijama. Budući da "Stub" spaja Tifaret i Jesod samim tim to odražava Adonaija kao Svetog An ela Čuvara, Solarnog Logosa, koji prenosi uticaje sa viših ravni, darujući Svetlost astralnim regijama Čovekove Svesti - odatle nadahnjujući i vodeći Čoveka Putem Spoznaje i Inicijacije. Neizostavno se mora napomenuti da sam broj Pet predstavlja relaciju sa Plamenom Zvezdom. Ipak, tu plamenu Zvezdu drugačije pojme i poznaju Pomoćnici i Majstori Masoni, u odnosu na Vitezove Ružinog Krsta ili pak Suverene elike Generalne Inspektore Drevnog i Prihvaćenog Škotskog Obreda. Svaki od njih, dajući svoj Znak, kroz sebe prenosi Silu Plamene Zvezde, ujedno predstavljajući i Ono što povezuje Nebo i Zemlju, Ono šta čini "potporu" i ono što "odvaja" sve manifestovano. Ipak, Pomoćnici i Majstori su to upoznali simbolikom, Braća Ruže i Krsta to bude u sebi, dok Suvereni Inspektori kroz sebe prenose silu Duha neuslovno i nepomućeno, delujući kao Stubovi Masonerije, svako spram svoje Istinske Prirode - a ona se napaja Umetnošću Duha Sunca koje osvetljava Mesec, dalujući tako, čak i u noći, i po samom danu, da se Svetlost Logosa objavljuje Duši Čovečijoj. Postoji još pouka, doslednih, bitnih, suptilnih koje definišu Redove Arhitekture u Slobodnom Zidarstvu, ali kao što Oko u Trouglu, na Istoku Hrama Lože, predstavlja Velikog Neimara, tako Sunce predstavlja Proroka koji prenosi Njegovu Gnozu, time i Mesec predstavlja religioznu grupaciju koja je Prorokom nadahnuta - te bilo da neko sledi Konfučija, Mojsija, Muhameda, Lao Cea ili Isusa (ili pak drugih Mudraca), bilo da sledi Istinskog Adonaija, svaki Čovek predstavlja Stub Kraljevske Umetnosti kroz koju se Svetlost Adonaija prenosi u Kraljevstvo Ljudi. Odaberite dobro. Spoznaj Samoga Sebe!

3

". najtamnije. T . M . tamno u mnoštvu svijetlih. kao glasnika tom malom nebeskom tijelu. Pore enje planete već uspostavlja odrećenu polarnost i dvojnost u odnosima materijalnog sveta...A'.manifestovanim Univerzumom.V.a kao zrak moje svijetlosti..V.V.V..prigušio bljesak. Tačke ("Krune"). Njegov neopisiv sjaj je od Ain Sof Aura.V. Ovde se formuliše uticaj iz Najviše Krune i pretače se "kao" vidljiva Svetlost Zvezdi . kao što je Magus spoznao svoju Reš Aeona tako je i njegova svest u stanju Majstora Hrama sposobna da prenese poruku te Reči .V.V. Svetlost se obznanjuje kroz vibraciju Reči Aeona. gde je "Nevidljivi Svemir" upravo Beskrajni Prostor Beskrajnog Svetla.V. ujedno i materijalna emanacija . Jer."Majstor" se pojavljuje iz "Onoga" što je iznad i iza Drveta Života i sagledava čak i najmanje. k vama sam došao iz Vremena izvan svog Vremena..V. Kroz Kapiju Svetlosti objavljuje se manifestovanim polarnostima svesti mnoštva . te ujedno i odre uje polarnosti koje su oformljene u Univerzumu. On je sadržatelj ("kuća") i obuhvata sve emanirano u polarnostima mnoštva. L .SKAKAVAC 3. tj.. ." I .Tada V. zakon koji dejstvuje u manifestovanim sferama Univerzuma. niti "prikazati" u sferama koje čine manifestovanost Univerzuma. Tamno nebesko telo je "planeta Zemlja"."ponora") čuje kao Glas.. 3.. prigušio sam bljesak svog neopisivog sjaja. ALEF. DALET.. Ugledao sam malo tamno nebesko tijelo kako se vrti u bezdanu beskrajnog prostora. šaljući V. Ogromni . Svetlo .formuliše se smisao Sile i vibracije." (merkurovski Pustinjak). Majstor Hrama formuliše smisao Misli Aeona i oformljuje energiju koja se u nižim "svetovima" (ispod tzv.V.A.V. "To" što je odlučilo obratiti se ljudima ima svoju Volju.' 1. B . Ono što je svest Beskrajne Svetlosti izlučuje jedan Zrak . iz "onoga" što propušta tu emanaciju Duha u svetove elemenata. 2.V. Telo .. Ono je sićušno u mnoštvu ogromnih. progovori i reče: GIMEL.V."hdga" (13). Čak je i uzvišeni Majstor V..V. Nameru i Plan koji čine prirodu tih Reči. "rwa" (207).progovori .. momenat izbijanja Svetlosti-Sile. koje je "daleko" izvan dualnosti i ograničenja mnoštva.. koji opstoji "unutar" bezdana beskrajnog prostora. a ta Svetlost se ne može niti pojmiti. sav sjaj i svu tamu.V. Tada V.V.. 4 . je i "otisak" Kamile koja kroči Pustinjom . Sićušno .V. "tada" definiše Tačku.malom nebeskom telu".V.V. "samo" emisar "onoga" šta je Svest Onoga koji je iznad i iza Svega. BET. "To" što je esencija Više Svesti putem Reči formuliše sve ono što postoji u kontinuumu vremena. "Vreme izvan svog Vremena" je "bezvremenost" Beskraja. "ra" (201)."Ja koji obuhvatam. koji prenosi "poruku" Božanskog Duha. Ja. 4. koji u sebi obuhvaćam svu ogromnost i svu sićušnost.'.". i donosim vam ove riječi. za njega ništa nije nevažno.V.V. Vreme je ograničavajući koncept."lwdg" (43).koja je Vibracija emanacije Univerzuma proisteklog iz Jednog Izvora.V.V. i reče .Vibracija ima smisao.. iz Svemira vama nevidljivog.Čoveku.muškarcima i ženama.V. Druga analogija jeste hijerarhijska."dwa" (11). V. Muškarci i žene Zemlje.4 LIBER PORTA LUCIS SUB FIGURA X KNJIGA "VRATA SVJETLOSTI" sa komentarima Fr. G .. Ovo ukazuje da Svest "postoji" čak i u Tome."hywg" (24).V.

Ne bejahu spremni da ga prime. HE. sluga svih njih."to" (470). nevidljivi svemir. još uvek. H . 6. Spremnost predstavlja odre ene kvalitete Čoveka koji su razvijeni tokom "inkarnacije" u svetu mnoštva. VAU.. Odabir se vrši na više razina. 9. H . TET. Ipak. Zato najmanji od njih. Piše za one koji su spremni. Ljudi ne čuju Glas Svetlosti. vrednost i sposobnost akumulacije Sile (bogatstvo) i inteligencija (pokretljivost i neograničenost svesti.. on kao telo i um ("sluga") Čoveka prima."knjigu" (koja je poruka Onog "onostranog" Najvišeg ljudima sveta. osobine elemenata onoga koji je spreman da pojmi Svetlost Duha T . A da je netko spreman poznaje se po sljedećem: ako je obdaren nekim darovima. HET. i piše ovu knjigu. gde Maat obitava. a oni koji "razumeju" su Majstori Hrama.Postoje poneki Inicijati. L . Ovi kvaliteti tj. karakteristike kojima bi bili u stanju da "komuniciraju" sa Najvišim. te ih jedino mogu "posedovati" oni koji idu spiritualnom stazom. samo je njih nekoliko pozvano. ili nekog drugog vidljivog znaka. 7. ali od tih nekoliko mnogi su izabrani. u njima je prepoznat potencijal tih posebnih "darova". Oni koji "čuju" su Oslobo eni Adepti. koji su spremni da slušaju). Znanje . 5. osobine su obeležja izvrsnosti i Adeptstva."hoydy" (99). tj. H .Donosi reči . a ograničenje vezanosti za sferu mnoštva ih je "odvojilo" od svesnosti saživljenja sa Božanskim.Izvan vremena.oni koji osete "zov" Spiritualne Staze se pokreću iz "uspavanosti" u ograničenjima mnoštva. Stoga nemaju "čula" da "čuju" Glas Svetlosti. 4 kao emanirano dvojstvo sa definisanom polarnošću.. Znanje nije za svakoga .muškarci i žene. Ljudi kao emanacije Svesti u mnoštvu su "opčinjeni" utiscima manifestovanog.Nisu ga čuli. V . "yšpc" (398).. koristeći svoje sposobnosti i osobenosti kojima su u relaciji sa "postojećim". ili inteligencije. Ovo znanje nije za svakoga. razvili svoje sposobnosti tj. "Doth" = Gnosis. oni ga nisu čuli.SKAKAVAC 3. tj. ZAIN.4 D ... "tod" (474).Procena Majstorovih Služitelja . A majstorovi služitelji će po njegovom uvidu suditi o tome. koji mu dolazi iz sfere Razumevanja i formuliše smisao Reči u celinu . "Darovi" su stoga te osobine koje čine nasle e (poreklo. duhovna tradicija). i preko njih će se saznati ovo Znanje. Ali. 8. Ovi "darovi" su tako e i Adeptova svest o Tri Alhemijska principa (koji su predstava sadejstva Sila u središnjoj trijadi Drveta Života). On pojmi Glas proročišta Bogova.emanira energiju vibracije Svetlosti."čuje" Glas Svetlosti. a dosledan duhovan Rad. I . V . Knjiga . Ovo je mesto "odabira" i usmeravanja Sile ka "odabranima". neki su ga čuli i razumjeli. ili bogatstva. kapacitet uma). Vreme . aspiracija i postignuća dovode do odre enih "ogleda" koji filtriraju i odre uju one koji su dostojni Najviših spoznaja.Piše za one."rps" (340). izme u Pojavnog i Spiritualnog "Sveta".Adepti služe Duhovnoj hijerarhiji. Ljudi nisu.oni su se ustrojili sa materijom. jer ne bijahu spremni da ga prime.Oni su stoga u stanju da prenesu smisao Razumevanja čak i regione mnoštva. energetske naboje i životnu Silu 5 . u stvari. ne čuju Glas Sunca Svojega . koji su uspostavili i otvorili kanale komunikacije izme u Heseda i Hokmaha. Adepti Duha. ako je podoban zbog porijekla. Ovo "znanje" je Znanje o Zmiji Mudrosti. T .Darovi tj. kao što Zmija predstavlja i izazove. ne čuju Glas Zvezde Aeona.

Mogu li kosmička četiri elementa ostariti.. I+V+D = 20 . V . I .neki žive u paklenim patnjama.SKAKAVAC 3. Mi smo došli da naše drugove spasimo od njh. Th . namerom. Jer postoji život ojačan znanjem i najvišim blaženstvom kojeg ne dotiče ni jedno od tih. D . Prvo na ovoj zemlji postoje mnogi i različiti uslovi života. Magovi Aeona obznanjuju sebe kao Duhovne entitete koji imaju Znanje i kvalitete koji omogućavaju Ljudima Zemlje da stupe u Svetlost. Točak "karme".. 12. T . gotovo bogolika.postoji menjanje stanja. stvarnih mehanizama koji održavaju postojanost Univerzuma.V. "Mesec". zemlja. ali u univerzumu uvek postoji onoliko "materije" koliko uvek postoji. oni uvek zadržavaju svoje lične univerzalne osobine. Tko može pobjeći od bolesti. Svaki poznati element podložan je ovom mehanizmu. Točak TARO . ali u svemu. (Rad koji vodi kroz Kapiju Svetlosti). JOD. Deseti stih.. neki su elita. V. Jupiterovska snaga postojanja. Duh. koji je usaglašen sa Promenom stanja Postojanja i Postojanosti. kao smisao evolucije koja vodi iz ograničenja materijom i ostvaruje osvešćivanje o Duhovnom u svetu materije. koji je osovina postojanja. neki kao neprimetni duhovi.V. (obznana).. koji po prirodi emanacije Univerzuma i Čoveka postoje u ljudskom Biću. kada na njih deluju drugi elementi. 10. ipak.su neki od poznatih prikaza. I . neki kao robovi. skrivenosti uticaja koji talasaju i utiču na Zemlju. razlika u vi enju zavisi od tačke gledišta.Rad Majstora). Zmija / Kundalini. "Spolja" ovaj Liber prenosi poruku Svetlosti.. dokle god je utvr eno materijalizacijom u materijalnom Kraljevstvu. Marsovska sila "uništavanja". kao i sadržatelj celokupne manifestacije je neuslovljen fizičkim životom . više nego Inicijate. Postoji život patnje na Zemlji i život Duha na Zemlji.Patnja. U svakom od njih postoji neko sjeme patnje. ("Kula" ATU XVI) Zajedno Kaf (20) i Pei (80) daju 100. Krst kao obeležje Inicijacije Svetlosti. a to je tamni Quof. Otuda i akcenat na "mučnom" aspektu ovog stiha . Točak Zakona.Zemlja i različiti uslovi života. neki kao gladne životinje.on ga omogućava. smrt su u funkciji promene.V. U Malkutu postoje različiti uslovi življenja . biti bolesni ili umreti? Njihova suština ne "trpi" takve vrste "promene" . neki odnosi elemenata su "prijatni". nasle a. To je pitanje lične osobenosti svake inkarnirane Zvezde. (snaga). vatra i vazduh se "menjaju" u odre enom smislu.. voda. dok "iznutra" svaki stih predstavlja duhovnu pouku o razinama poimanja Inicijacije Svetlosti. poimanja stanja i mnoštva me u-odnosa elemenata.Priroda. Sljedeće je priroda Djela. K . postoji "seme patnje". LAMED.što poga a "profane". užitkom. ali i pitanje "poziva".4 koja je potpora sveg "postojanja" i koja "pozvane" suočava sa bu enjem tih skrivenih Moći. Jod je "kotva" koja markira naglasak na objavi o prirodi Velikog Rada. što je predstava Spiritualne Suštine Dela. "simbola". i raznih uslova života na njoj je odre eno misterioznim Velikim Planom postojanja. starost. bolest. i njegovi Majstori i Adepti. uništenje..V.. navikom.Znanje nije za svakoga.Nekolicina je pozvana. Hijerarhija 6 . a neki "ne prijatni". Postojanje Zemlje.. Ta "patnja" je bol koji oseća ego kada biva odvojen od onoga za šta se vezao. korespodentan slovu "Jod" ukazuje na skrivenu vezu sa Pustinjakom. To seme patnje predstavlja sistem promene i ne vezivanja za svako trenutno stanje.. tj. zrelosti koja je ostvarena. kombinacije. 20 je "Delo" (Univerzum kao Delo Velikog Neimara . Točak sudbine. ("Sreća" ATU X) F . starosti i smrti? KAF. bol.Dela. Glas Skrivenog Sopstva. 11. neki besni. a neki sebični i egoistični. iluzije. jer ima svoju karakterističnu osobenost.Sledeće. kroz Promenu. pitanje uslova života.Mnogi su izabrani (me u pozvanima). opsene.

Me utim.SKAKAVAC 3. Sat (L).što su sve simbolički prikazi Staze Posvećenika. manifestatora Sile Duha u svet ljudi. pomoću koje se stupa kroz Kapiju Svetlosti.V. one kojima je Istina u Umu i Srcima. kao emisara. Adepti. koliko god nekad mogu da deluju lepo i smisleno ure ene u uzvišene ode "Bogu" jesu odraz misli o Tome. Ćit (M) i Ananda (D) su stanja koja imaju svoje odraze na Zemlji..a. koji su tek talasanja energije koja je "očvrsnuta" Svetlost. Njegovo sopstvo je "Nero eno". a čija Snaga ruku je Sila Sunca. Profani i ne znaju osobenosti i posvećenost inicijata.ali ljudi treba da dosegnu u sebi momenat odluke koji će ih "ovde i sada" okrenuti ka Svetlosti.odre uju stepen "budnosti".oni jačaju vid inicijata. i dalje Inicijati uveravaju da je to predstava "Divota" koje se doživljavaju u iskustvu jednote sa Svetlom. u daleke i strane. M . otkrivaćemo vam neopisivi sjaj Staze Posvećenika. Baš kao što čovjeka koji se penje uz strmu planinu izgube iz vida njegovi prijatelji u dolini.. Adepti. N . jer umu aspiranta odgovara da pouke primi na ovaj slikovni način. Ono što je u umu i duši Adepta nebulozno je (u oblacima) "zakrčenom" i ograničenom umu onih koji uživaju i pate na planeti Zemlji. ojačavaju vid aspiranta.astralne svetlosti).koji je Život u Svetlosti.predstavlja osmišljeni Put ili pak strukturu postupaka i pouka koji vode Aspirante . da bi na taj način preneli Svetlost umovima ljudi. stoga postoje i oni Služitelji Zvezde i Zmije koji su u stanju da vode Ljude ka iluminaciji. To u poukama Misterija nazivaju "Akefalon".. jer reči. V . i njezin bezimeni sjaj.4 duhovne organizacije već postoji na Zemlji.V.probuditi u sebi Volju i naum da se iz Materije oslobodi Svest koja je vezana za nju. egzotične zemlje. koje "malo po malo" otvaraju vidike. kroz Kapiju Svetlosti. N .oni nisu ljudi koji se "samo-žrtvuju" u svojoj Spoznaji. on će uživati u sunčevoj svjetlosti iznad njih. ali predstavljaju istinske razine života koji nije uslovljen materijalnim postojanjem i senzornim čulima Čoveka. Duhovni "svet" se prožima sa materijalnim. Život u Duhu osloba a "drugove" Majstora. kako bi sve jasnije video i Stazu i njen Sjaj .Adepti. "iza" smrti Ega. 13. Do toga života mi stižemo već ovdje i sada. Malo po malo.Staza Posvećenika je pod nadzorom Hijerofanata Aeona . kako vaš vid bude jačao. preuzimajući obličje Boga Inicijatora Aeona stupaju. oni "Znakom Ulazećeg".Nemoguće je ispričati o onome što se "nalazi" iza kapije i staze "Smrti".V. 7 . reklo bi se "Carstvo nebesko je u Vama" . služitelji V. Inicijat se "uz" nju "penje" ka Vrhu . Pustinjaci Aeona. . Nemoguće je ispričati o divotama toga što su oni postigli. one koji su već povezani u Bratski Lanac Svetlosti. 15. Odluka o stupanju kroz Kapiju Svetlosti je ključ za prepoznavanje da Svetlost nije "tamo" iza te "kapije" već je sveprisutna . a kamoli Adepata.Bezimeni sjaj je "iza" pedeste Kapije Razumevanja. kao predstavnici Majstora su dosegli ovo stanje lične Iluminacije . po Volji.Kosmičke "vode" su Svetlost koja je medijator Volje i Inteligencije. Inicijati Svetlosti. a misli su mentalni odrazi.ovde i sada. takav je i slučaj sa Adeptom. Strma planina je "Planina Inicijacije" tako e zvana i "Abiegnus". 14. što postavlja utiske i impresije koje su analogne strukturi Postojanja i "smeru" hijerarhije koja budi Svetlost u Čoveku. "Spasenje" je u prihvatanju vo stva Visokih Inicijata Duhovne strukture . i dospjeti do vječnih snjegova. Stvarno stanje i osobine Duhovne realizacije Života u Svetlosti se ne može opisati rečima.V. MEM. SAMEK. Reči su ovde složene da Vam daju do znanja da Vas Svetlost "čeka".Taj Život postoji prožet sa materijom (poput kosmičke "vode" . M . daju nivoe Znanja. Staza Posvećenika ima svoj smisao . a potrebno je proći kroz tu Portu Misterija . Ne mora se "putovati" daleko. ali ne nameće svoje uticaje . već su ga postigli.koja je prisutna. predstavljaju izazove i predočavaju stadijume i omogućavaju sticanje iskustva.odluka Čoveka mora da proističe iz lične Slobodne Volje. NUN. Oni će reći: on se izgubio u oblacima. I .

tj. tj.sledeći pouke Duhovne Hijerarhije. Naučni Iluminizam predstavlja smisleni i inteligentni pristup duhovnom Radu i dosezanju spoznaje kroz precizno definisanu strukturu. kao i uticaja Bogova sa Olimpa. ali imaju odre ene i "različitosti" . ali njihovi nasljednici su izvrtali njihove riječi. koji se najčešće "vežu" za lik i veličinu Majstora. Apsolutne Svijetlosti. Inicijat. postignuće direktnog iskustva Istine o obitavanju u Svetlosti. Živa i So. koji se pak poznaju kao alhemisjki Sumpor.4 "Vrh planine" je Ilunimacija. Odiseja ( δυσσεία) je zajedno s Ilijadom. A ona je nerazumljiva. To je ludost. Detaljno poznavanje prirode glavnih junaka Odiseje (i Ilijade). te interakcija i alegorije opisanih avantura specifičnim jezikom razotkrivaju aspekte Staze Posvećenika." Pa ipak. koja sadrži Znanje. oni u svom ograničenju ne mogu pojmiti da Znanje o "tajanstvenim jezicima" može podariti takve spoznaje koje bude Dušu i uzdižu svest ka Velikom Svetlu. polarnosti i ograničenja.SKAKAVAC 3. 18. o životu sa Svetlom i o živou prožetom Svetlošću Duha. slepom eolskom pesniku. toliko i tvrdnja koju Majstor definiše bezpogovorno . "razine" u kojoj nema mnoštva. kao što naučnik može da nauči neki tajanstveni jezik starih naroda. re e Egipćana i Sumera. gde se uz pomoć sina Telemaha osvećuje proscima koji su nastojali isprositi ruku njegove verne žene Penelope i na gozbama upropašćavali njegovo imanje. Ćit i Ananda.ipak . Ova izjava je koliko obećanje. kao poznata "konstanta" prepoznatljiva je u spevovima i poukama svih "različitih" Škola. te je moguće pratiti jasne korespodencije kroz izložene Misterijske spevove koji nose pouke o Putu Posvećenika. jasnu "Gramatiku" i "razlikuje" se od spontanih izboja i proboja u druge ravni postojanja koje ne omogućavaju stabilno stanje svesti i jasno razumevanje ostvarene Spoznaje. CADI. ne slede Stazu Posvećenika već kreiraju velove i fantazije o Veličini i Uzvišenosti. on uživa u Odiseji. dok oni čitaju prazne i vulgarne stvari. time gubeći pojam i magičku vezu sa Najvišim. Majstor obznanjuje da ove tri osobenosti predstavljaju stanje u kojem se obitava dosezanjem Najvišeg Apsolutnog stanja. jedan od dva antička grčka epa koja se pripisuju Homeru. tako da se kroz Škole Misterija aspiranti upoznaju sa Kabalom "starih" Hebreja i Grka. tj.ipak. sagorevanjem ega i uma delovanjem ličnog Ognja i kosmičke Vatre svest Inicijata doseže tri stadijuma čiji su spoljni "odrazi" znani kao Sat. Izgubovši u brojnim opasnostima sve drugove. Ovo jesu "slični" aspekti najviših duhovnih spoznaja. Mi ćemo vas dovesti do Apsolutne Istine. Ili. precizne elemente sadržaja Znanja. Ipak struktura Univerzuma. pripoveda kako nakon desetogodišnjeg trojanskog rata Odisej luta deset godina po svim morima i doživljava mnoge opasne pustolovine. 16.naslednici. i opet je iznova i iznova padao Veo na Svetinju nad Svetinjama. Naučni iluminizam podrazumeva Red u Radu ka spoznaji. 8 . Padom Kule ograničenja. zamagljujući stvarnu Jednostavnost i Lepotu Svetlosti. Apsolutnog Blaženstva. Magovi uspostavljaju sisteme kroz svoje Majstore. Mnogi su Adepti vjekovima pokušavali da to ostvare. PEI. koji nije napustio svet i pobegao u "neke druge sfere" ima svoje prijatelje i me u profanima . Bitna je razlika izme u pouka datih kroz misterijske spevove u odnosu na pisanije umova koji se periferno i "horizontalno" bave samo osobenostima materijalnog sveta i njegove ograničene dinamike mnoštva i "dualnosti". Njegovi prijatelji će reći: " Gle! On se pretvara da čita tu knjigu.dokle god postoji odvojenost u odnosu ČovekBožansko. Adepti sprovode i realizuju procese Duhovne Hijerarhije . prolaskom kroz Kapiju Svetlosti i idući Stazom Posvećenika se "dolazi do" Istine. Tajanstveni jezici starih naroda su manje-više poznati Inicijatima. AJIN. vraća se na Itaku. dok se ne realizuje apsolutna "povezanost" u jedinstvu činjenice da Čovej Jeste Božanski. a ne Haos i srljanje bez kontrole. 17. Svetlosti i Blaženstva u bivanju "s Bogom".

Zelatori.V. upozorava da nije došao na ovu planetu da stvori stado poslušnih ovčica već da predoči stvarno Duhovno Svetlo. prolaskom kroz Kapiju Svetlosti dosegli odre ena iskustva i shvatanja koja nadilaze puku religiju i filozofiju.V. Inicijat izjavljuje "To si Ti" . ujedno bivaju i robovlasnici koji stada ovčica drže u pokori i onemogućavaju stvarno Duhovno "napredovanje. ta sila osloba a oganj koji sagoreva telo i dušu Čoveka. 21. ti vredni posvećenici znaju za moć "Pranajame" i stoga kontinualno. kao što se sa samim željezom ne može potpaliti vatra. samo ako je u peći primjerena temperatura.Adepti poimaju da su to samo relativni koncepti shvatanja. jer svako agregatno stanje elemenata može da se zapali dejstvom Sile ognja.4 Postoji više organizacionih struktura koje se predstavljaju kao duhovni vodiči. predstavlja viši aspekt poimanja Kosmogonije. Ljudi su vezani za svoje "disanje" čineći vazduh hranom za svoja tela. 9 . te koliko mogu biti pozitivni generatori plitke duhovnosti. Religija i filozofija vezuju masu u svoje okrilje.. ali duhovna alhemija se sprovodi kada se To Jedno. Filozofija. Jedno je Sunce na nebu naš najbliži emisar Božanske Svetlosti.. mnoštvo se pretače iz jednog stanja u drugo. kao najgrublji segment duhovnosti dat je ljudima planete da se kroz "verovanje" povežu sa Duhovnim Tokom. ali vi ćete lako shvatiti da su sve religije svijeta samo velovi i simboli Apsolutne Istine.. koje su spoljašnji odrazi Stvarnoga Duha. "Disanjem" Prane Zelatori raspaljuju Dušu koja se pretače u Akašu. izme u Ateizma i Teizma. Pa ipak. prate svoju prožetost sa Pranom. Čovek kaže "Dišem". 19. Sve na zemlji se menja. Za Adepta koji sve sagledava odozgo. Taj "Svetovni Dvor" Kraljevstva je tek deseti deo univerzalne realnosti. samo ako Zelator dovoljno snažno puše u svoju peć. Vama koji još lutate po Svijetovnom Dvoru. zasnovanog na izboru čoveka koji je uslovljen okruženjem. KUOF.V. ipak.Jedan Duh je magički agens koji je nepromenljiv. Jedno sa Duhom. iz koje je materija otelovljena i pomoću koje se rastvara i osloba a. koju povremeno obasja odraz mesečeve svetlosti nalik je životima koje vode ljudi male planete Zemlje. tako se i u destilacijskom aparatu ove duhovne alkemije svi sistemi zemlje stapaju u jedno znanje. te znaju da je Stvarnost beskrajno "širi" koncept od onoga što se doživljava pod senama noći planete. pri čemu svako za sebe može odabrati sistem koji bi sledio u spoljašnjem dvorištu pred Hramom Inicijacije. koliko je pogodna u smislu da aspirant ima blisku relaciju sa Majstorom." Poznavanje Budinog i Muhamedovog učenja jeste pogodnost za ljude planete. ne postoji nužnost biranja izme u Bude i Muhameda. Religija i filozofija daju naznake i simbole onoga šta "postoji" u Višim sferama. Adepti su. društvom.. "Ja sam ON". magnetizma grupne svesti mase. a drugi drugom. a kretanje Pra-Nu budi Tajnu Svetlost Duha u svesti Inicijata. V.. ŠIN. kojem će svako pojedinačno (kao i u iskrenim grupama posvećenika) moći samostalno da do e kroz iskušenja ličnih ogleda postignuća. osmišljivog Univerzuma. epitetima. ukazujući na svoje sposobnosti i ličnu veličinu. ali i dalje u samom Kraljevstvu jer moćima uma tumači aspekte i prirodu vidnog i čulima osetnog. formulama. pak.. mi još ne možemo otkriti sve. na početku jedan sistem može odgovarati jednom tragaocu. navikama . REŠ. svakog trena. ugalj i željezo zajedno sagorijevaju u jednom velikom plamenu. I baš kao što drvo.SKAKAVAC 3.. mnoštvo je prožetosti elemenata . jedno ostaje. Sva materija sagoreva u plamenu. Duh Daha. koje je Pra-Nu. niti um i duša ljudi može jasno prepoznavati uticaje viših sfera u samom Kraljevstvu. Isto kao i filozofije. već prijatelj i vodič na delu Staze Posvećenika. koja se zasniva na autoritetu emotivne i psihološke bliskosti sa Svtarnim Majstorom koji je iznedrio sistem koji slede. te stoga ne može predstavljati Sve..V. generiše u telu koje osloba a Oganj da bi ga duša osetila. toliko i ometa aspirantovo poimanje da Majstor nije njegovo lično Božanstvo. Sledbeništvo može biti zamka. Religija. Verovanje u Boga ili verovanje u ne-postojanje Boga je u tom "dvorištu" pitanje ličnog opredeljenja i izbora. koja je univerzalna sila postojanja. Mračna noć. Mnoštvo je promjenljivo i prolazno. 20. dok je Najviši Apsolut nazivan imenima i terminima.

V. Krst kao obeležje Inicijacije je simbol Života u Svetlosti. Oni već obitavaju u Divotama koje je V.V. ukazali su da Drevni Tok Aeona buja. On je izveo svoje Veliko Delo. koja izaziva promene i razvoj.4 Gvož e je najteži prirodni element koji jedna Zvezda može u svojoj plazmenoj peći da stvori. TAU.V. je dao ljudima novi Oganj.V. krećući se. Ljubav je zakon. mi koji smo oslobo eni okova neznanja. do potvrditi da su "njegove" Reči Istina. Životu koji boravi u Svijetlosti. ali je Čoveku pogodno da u svom "poljašnjem" nastojanju i stremljenju ka Spoznaji da oseti i odabete čak i po svojim spoljašnjim (ograničenim) afinitetima. ne stojeći u mestu i čekajući i nadajući se u čudo. koji smo već išli Stazom Posvećenika. Zbog toga. koju ćete sami pojmiti krenuvši kroz Kapiju Svetlosti. pažljivo gledamo u srce tragaoca i vodimo ga stazom koja najviše odgovara njegovoj prirodi ka konačnom cilju svega. spomenuo. stoga je Univerzum Svetlost koju Vam možemo pokazati. Vatra Duha ne može se pokrenuti grubom silom.V. ukazao je na Stazu. da. Oni su osposobljeni i dobre volje da potpomognu onima koji su čuli Zov i znaju kako voditi aspirante Stazom Posvećenika.V. osvetlio je svojim Ognjem spoljašnji prilaz Kapiji Svetlosti. nemamo reći mnogo više. prošavši Portu Svetlosti. Čini šta ti je volja će biti sav Zakon. oni su objavili svoje prisustvo. Mi koji smo bliski V.SKAKAVAC 3.V. ka Životu koji boravi u Svijetlosti.V.V. prisutan je i na dohvat Ruke.-u. ljubav pod voljom. koji sistem Rada mu odgovara.V.V. 10 . čak i kada ih ne možete prepoznati videvši im tela u kojima obitavaju u ovom svetu. Postoje oni koji su oslobo eni okova neznanja (jer teško je u Svetlosti čak i "sebe" definisati kao "Mi").V. Za šta ste se Vi inkarnirali na ovoj maloj planeti!? 22. V. jer Kretanje je osobina Bogova. Oni ne sumnjaju.

ali datih na najgrublji "gra evinski" način. Priroda .životu u Svetlosti Bogova. Merkur i Sumpor su u relaciji sa suptilnom manifestacijom sfera unutar pojavnog. a nad time je polukrug "Meseca".povezuje se sa egipatskim Bogom Mudrosti . gotovo svi su želeli zlato. zatim na višem nivou proći pouke sva tri centra. Učenje starog Egipta se tako prenelo dvostrukim tokom. Sumpor je "nasuprotno" tom simbolu prikaz Trojstva koje vlada nad Krstom Elemenata. Simboli belih i crvenih lavova i orlova. kao Krug. koji svi osim jednoga (u to vreme) nisu uspeli da transformišu Olovo u Zlato. Živa je "vodenog" aspekta Inteligencije . Hermopolisa ("Khemenu") i Memfisa ("Men-Nefer"). bočice i raznolike i šarene hemikalije i substance su paljene i ka ene. Merkur tj. Deleći Egipat na "Gornji" i "Donji" taj podeljeni krug postaje poznati alhemijski simbol Soli najmaterijalnijeg aspekta sveta . astralnog i mentalnog-umnog sveta.Bog PTAH.celokupnog stvorenog sveta.Tot-om. dok je Sumpor "vatreni" element posebno u relaciji sa Horusom.što je poznati simbol "Sunca". kao jedan od ogranaka tajnog društva je tako e sadržao simbole istinskih Misterija. *** *** *** Kao projekcija tri Alhemijska simbola u širem smislu religiozna "misao" i shvatanje je i u Egiptu bila trostruka . kao sveukupnu manifestaciju Univerzuma. atanori i kukurbiti. do današnjih dana.skoncentrisana oko gravitacionih duhovnih Moći tri religiozna centra Heliopolisa ("On"). u jednini. ali je to u stvari bila bolna devijacija duhovnog toka koji je zbog izvitoperenosti umova zatrovanih iskrivljenom religioznom dogmom i fantazijama o mistici "onostranog" iščileo iz memljive podsvesti čovečanstva "čudesnim radovima" zanesenih "alhemičara".Heliopolisom vlada Sunce .Al Khemi. Učenje o religioznim shvatanjima celokupne drevne religioznosti je još "tada" bilo razdeljeno na ova tri centra te su inicijati morali prvo proći posvećenja svojih lokalnih škola Misterija. i predstavlja spiritualno gnostički sistem zaodenut simbolima i alegorijama koji prenose posebne pouke o smislu i strukturi Univerzuma.i to kroz inicijacije Memfisa. Razumevanja o Jedinstvu ove trostrukosti religije Egipta . u tajnosti se prenoseći samo izabranim i posvećenim inicijatima . jednim skrivenim. a tek povremeno su se bljeskovi istinskog svetla pojavljivali na istorijskoj pozornici kako bi usmerili poneke ljude i doga aje . Sama alhemija je doživela svojevrstan "procvat" u srednjem veku.ka neminovnom cilju . a Memfisom Ptah .unutar Svega koje je Stvorio "Veliki Neimar Svih Svetova" .Horus "Sumpor". Gotovo da odmah biva jasna relacija sa alhemijskim simbolima i projekcijama gnoze . pri čemu je taj Krug definisan i Tačkom u središtu . a ne Zlato. Ne treba se zaboraviti da egipatska reč koja predstavlja Boga jeste "NeTeR".Jedan Bog je predstavljan simbolom jednog "barjaka" a množina Bogova sa tri "barjaka". Slobodno Zidarstvo. umetnost Bogova Crne Zemlje . Ovi barjaci su kasnije dobili svoju izobličenost sa 11 . uzgajane i po mračnim podrumima "istinskih" alhemičara.4 TEOLOGIJA MEMFISA Tau Libero Shvatimo Egipat. jer tada nisu svi zavre ivali to Znanje . tj. ali ima malo posvećenika koji razlučuju i poznaju duboki i stvarni smisao Misterija Iza Masonerije. dok je u množini "NuTeRu" od čega potiče reč Natura. takoreći "Khem". Istinski Tok duhovnosti Alhemije je ostao skriven iza vela. Dva druga alhemijska simbola. jednim vidnim. Hermopolisom vlada Tot ."So". Jasno je da Sumpor i Živa predstavljaju energiju i svest koji sadejstvuju unutar celokupnog stvorenog postojanja .razlog je bio jednostavan. Alhemija je. Ovako jasno prepoznajemo da sjedinjenje polarnosti Sunca i Meseca vlada nad Krstom Manifestacije Elemenata. kroz materijale i alate starog Zanata. Živa predstavlja sjedinjenje Kruga nad Krstom.SKAKAVAC 3.Egipatskih Misterija. kao što se naširoko zna."Živa". da bi se u njima sublimiralo posvećenje istinskog shvattanja tj. Šarenilo lažnih pouka nije sadržalo istinsko inicijatsko Znanje. Simboli uzvišenog smisla su stalno prisutni u Masonskim Hramovima.

Osam primordijalnih. On je svoja Postojanost i Promena. Heliopoliska teologija kaže da je iz Nuna kroz Atuma. Ptah je Velikom Rečju iz svog Srca i Jezikom emanirao sve. sveprisutno u svakom "delu" stvorenog Kosmosa.ne može se niti zamisliti. u kojem je "bila" ta Ogdoada.kada se dodiruju i sfere primordijalnog haosa prestvorenog). Mudrost ("Sia"). nestvorenih "aspekata" Nuna je pred-postojalo i stvorilo uslove za Genezu. Atum-Ra. On je i Nun. delovanje Atum-Ra kroz kojeg je započela Geneza i iz čega su prvo stvoreni Osam Bogova. Neophodno je jasno izložiti stvarno inicijatsko poimanje Univerzuma i kako se to definiše u Izvornom Obliku tj. sila. dok Hermopoljska teologija to učenje proširuje poukom da je iz Nuna i njegove Ogdoade. Njegovo večno podmla ivanje je zasnovano na njegovoj suštinskoj prirodi Svetla. Bog Tot izgovarajući Reč stvorio Eneadu i sve postojeće. Po ovom učenju Atum-Ra je sve stvorio pomoću svog dlana. Atum u svom samostvaranju poseduje Razumevanje. putem emanacije njegovog semena . ništa stvoreno ni ne stvoreno ne postoji mimo Ptaha. Ovo "prvo vreme" započinje Atumovim samo-stvaranjem i okončava se ispoljavanjem Atuma izvan Nuna .sve je Ptah i sve je u Ptahu. nikakav Bog. U Memfisu pouka je sledeća. Za razliku od shvatanja da je Atum stvorio Sve putem dejstva njegovog semena. te za razliku od drugih Bogova. Znanje o Postojanju i Smisao procesa kojim se Inicijati "vraćaju" Božanskoj suštini. On je i Atum i um-jezik-srce koji su Izrekli Reči Geneze. sfera . Nun. On je i Eneada i Sve što je manifestovano. Atum i Ra. putem svoje namere.jer ne može se "obožavati" ono što Ne-Postoji . kojom Ra upravlja. Ptah je Nun. Jer svaki ispravan Duhovni Sistem u sebi sadrži Znanje o Nastanku Svega. stanje. Nun je primordijalni "okean" Ne-Stvorenog iz kojeg je Sve nastalo. kao bog stvaraoc. Na taj način je objašnjeno da je mistično poreklo univerzuma.iz čega je sve nastalo . Ptah je sveobuhvatan. 12 . Postanje se izdiže kao Ta-Tenen (uzdignuto tle. kako se on razdelio i stvorio Eneadu. koji sa "vrhovnim" čine poznatu "Eneadu" . Drevnom i Izvornom Obredu koji potiče iz doba i zemlje Egipta. brdo u raznim Misterijama) iz NUN-a.4 smislom da je svaki vladar stavljao svoje lične egoistično projektovane simbole na barjake kojim je hteo da se poveže sa Božanstvenošću. te da je on kao Sveti Ibis. u doba "prvog vremena" kao i kontinualno svuda. ploveći Nilom. pre Geneze Univerzuma. Po hermopoljskom učenju izvesna Ogdoada ."kada je prvi zrak Sunca prodro kroz horizont" što se predstavljalo simbolom ptice Ben-Ben.SKAKAVAC 3. dato iz tajnih škola Misterija) gde se u samoj Kruni Drveta Života sve stvara u Svetlosti Aciluta. se manifestovao kao Sunce. Memfisko Jedinstvo svega potiče od shvatanja da je Ptah Jedan i Sveobuhvatan. kao "vodeni ambis" iz kojeg je sve nastalo je "otac svih bogova". stojeći na primordijalnim vodama iz svojih grudi iznedrio Veliku Reč koja je otpočela postojanje Univerzuma. sam čin stvaranja i sve postojeće stavljeno pod upravu Božanskog Uma i Inteligencije. Ovo je izvesna korespodencija sa "kasnijim" kabalističkim učenjem (koje je tako e poteklo iz Egipta. autoritativnu objavu . ostrvo.zarad njegovog zadovoljstva. po Heliopoliskom učenju. te da je Ptah inicirao. nije imao nikakav Kult . niti slaviti ritualima i magijom ono što nema karakteristike u postojećem Univerzumu.Veliku Reč. Hermopoljska Magija ukazuje da je Tot glavešina pre-stvorene Ogdoade. održava Sve i uništava sve. falusa i čina onanije. Ponad ovog svetog brda. magiju ("Heka"). a Memfisko učenje definiše da je Ptah uobličio primordijalno Jaje Duha. koji je "haotično" stanje pre samog Postanja."Hu" . kao i pravdu i istinu ("Maat"). Ptah je stvorio Sve. Stoga su ga i inicijati Slobodnog Zidarstva nazivali Velikim Neimarom Svih Svetova. koje je večni život i obnavljajuća sila "Sunčeve Barke". po Danu (životu univerzuma) i po Noći (podzemnim svetom .Devetku Bogova Egipta. niti formulisati. putem delovanja Reči Svetlosti i naumom Boga Magije. potekavši iz misterioznih Velova Ne-Postojanja koji su "iza" i "izvan" Drveta Života (koje predstavlja emanirani Univerzum). Heliopoljski ritual opisuje kako je Atum-Ra stvorio sebe u "prvo vreme". Pra-postojbini Svega. Svojim Umom on izgovara Veliku Reč i stvara Sve. Ptah obuhvata Sve i nema ništa osim Ptaha. "Khemenu" i predstavlja naziv za "grad osam Bogova" gde su primordijalna Božanstva stvorila svoje uporište i vezu "onostranog" i Stvorenog. u vreme Zep-Tepija ("prvo vreme" izvan vremena) stvorena Eneada. Ptah je "bio" pre postanka. i Ogdoada.

Sve tri kosmologije Egipta sadrže izvesne "razlike" po posmatranju i poimanju "onoga" šta je bilo pre Postanja. sačuvaju vibraciju i direktnu vezu sa pravim Izvorom Duhovnosti. Hou i Houet nikada ne istupaju izvan Nuna. Kouket. Faraona. Kuk ("Kekui") je kasnije nazivan onim koji je uzdigao Svetlost. mrak i pasivnost .Ništa.počevši prvobitnim stvaranjem Osam Bogova (koji su u svom savršenstvu odlika božanstvenosti kabalističkog Aciluta). sve elemente. stoga mi ne možemo nikada na pravi način opisati i predočiti rečima ljudi tu Misteriju. a naučnici našeg doba to pokušavaju nazvati Materijom i Anti-materijom.kao Kuk i Gereh "ne-postoje". Ain-Sof i Ain-Sof-Aur) pretočilo sebe u Postojeće. tj. Iz primordijalnog Haosa Ptah je stvorio Red. negacija. Ipak. kako bi "kabalisti" rekli AIN . "Tada" Set i Horus nisu postojali da bi vodili svoje bitke Čoveka i njegove Senke . U prvotnom pre-postojanju neograničene inercije haosa . stoga su neograničeni. Ogdoada "Bogova" koji su Ne-Postojali "unutar" haosa Beskrajnog Prostora Nuna je opisana kao četiri para "Bogova": Nun i Nunet su primordijalne Vode. u "prvom vremenu" i u stvarno postojećem stvorenom "istorijskom" manifestovanju Svemira. Amunom. Ovo negativno stanje pre postojanja je potpuno nasuprotno emaniranom univerzumu.jer Čovek ne beše stvoren. odvojenosti. Primordijalni "kvartet" Kuk. vezanosti. Kuk i Kouket ("muški" i "ženski" princip moći tame Nuna) su odre ivali (kasnije) kretanje Sunca. U Nunu Nebo i Zemlja nisu "bili" odvojeni. kako podsećaju Slobodni Zidari tumačeći to površno kao zavo enje reda u civilizacijski istorijski "haos". Nun i primordijalna "ne-postojeća" Ogdoada čine haos-matricu koju je Ptah. Hou i Houet su beskraj i neodre enost. Prva tri "boga haosa" Nunet. 13 . nakon čega su vladali Sledbenici Horusa. Ipak. Ovde se pak ne može govoriti o nekoliko hiljada godina "istorije" koju je pre-fabrikovala "moderna" arheologija i istoričari (koji su služitelji onih koji su zatirali istinsku Univerzalnu Religiju). Neuslovljeni i nepodeljeni Nun "adrži" pritajeno Seme. niti odbojnosti. "Prvo vreme" predstavlja Prizmu kroz koju je Ne-Postojeće (Ain. Nun je "u" sebi sadržao kao ne-postojeće i ne-stvorene sve potencijale svega što može nastati. te se njegovo ime kasnije prenelo u razne molitvene izreke i poznato je čak i najširoj masi religioznih ne-upućenika kroz ime "Amen" ili "Amin". Jedno i Ništa.4 Nun se poistovećivao sa "skrivenim".Nuna i Houa. Kuk i Kouket su potpuna Tama i potencijal svetlosti.SKAKAVAC 3.Geneze Univerzuma. a Red stvorenog Univerzuma opstoji kroz Ptaha.Otac koji je stvorio Atuma. Geneza Univerzuma se pojmi jao jedinstveni akt u zvesnom "prvom vremenu" kada je Ptah stvorio Sve. Vazduh i Voda . te tek "kasnije" kada je započelo vladanje Bogo-Ljudi. potencijal kreacije. težeći da zavedu Red prosvetiteljstva. kroz njihove dinastije. "Ordo Ab Chao". Gereh i Gerhet su odsustvo. niti sukobi. humanisti i dobročinstva. neuslovljeni i "beskrajni". ipak bivajući Ne-Postojanje. koji je Sve. oni su tako e s one strane postojanja. a kao što je poznato i sama istorija Egipta se deli na vremena kada su "Zemljom" vladali Bogovi. uredio po svojoj Volji. Na taj način su istinski inicijati uspeli da i pored izobličene religiozne dogme. stvorivši postojanje. Gereh i Gerhet pripremaju pojavljivanje Atum-Ra i početak "prvog vremena". Ptah je znan kao Ptah-Nun . "Unutar" Nuna nije postojalo previranje. ne znajući da i iza tih Reči stoji pouka o samom primordijalnom Aktu Stvaranja . jer nije postojalo nasuprotnosti. Pre Postojanja Univerzuma "bio" je Haos. koje je Veliko Delo Velikog Neimara Svih Svetova. Na taj "način" u doba "prvog vremena" pojavljuje se Atum iz Nuna i "novo Sunce" sviće nad Nilom.Šu i Tefnut (Helijum i Vodonik) nisu emanirani iz Beskrajne Svetlosti. materiju . a Kouket onom koja je uzdizala u Noć. inicijati Memfisa znaju da haos kao prvotna ne-egzistencija prožima sve postojeće. egzistenciju.

4 Ne postoji "odvojenost". a prikazuje se u obliku Ureusa na čelima faraona. a ponekad i Horus uz kormilo. Znanja koja su nam predata su zabeležena na starim papirusima. kao sunce. Lotos se otvorio. postoji forma manifestacije i poimanja svega unutar Beskrajne telesnosti Ptaha. a u njemu je bio skarabej koji se preobličio u dečaka koji plače . a zatvara kad sunce zalazi kao što se i lotos zatvara u predvečerje. bog vetra ili vazduha (svako veče proguta sunce. koji leži potrbuške. praiskonskog okeana. Oko se vratilo s decom. te je odredio kakve im se žrtve trebaju prinositi. oličen u faraonu. Jaje je sneo ibis – ptica koja predstavlja Tota koji je stvorio sam sebe. U čamcu su bili Geb. a on je poslao svoje oko da ih traži. sin Geba i Nut. koji će biti stvoritelj sveta. Ra je poslao svoje oko u obliku svoje ćerke Hator (Sekmet). kokodakajuće ponavljanje dogmatski 14 . Sia – um. Oko se povezuje s razornom boginjom kobrom Buto. Utemeljio je i gradove i egipatske pokrajine. Apstraktna svojstva koja su omogućila da do e do stvaranja svijeta su "Hu" . Prema mitu Šu i Tefnut su se odvojili od Atuma. ove Misterije nisu puko umno i intelektualno prepričavanje. Ona je vitka žena koja se nadvija nad zemljom. na zidovima hramova Egipta i dosta pouka je sročeno od strane visokih inicijata Egipatskih Misterija.Ra. jedan od vidova Ptaha. ali se razljutilo na Atuma zbog zamene."Čamac miliona godina". povukao u obliku krave na Nut. u obliku feniksa.Velika gakuša.krava koja stoji na zemlji i koju podupiru druga božanstva.um. Egipćani su verovali da je nebo boginja Nut . Tako je stvoren sadašnji svet. Vode Nila i okeana tekle su i u podzemni svet koji je bio odraz neba i po kojem je plovilo sunce tokom noći. planine sunčevog izlaska i prolazeći izme u dve sikomore započinjao je svoj put nebom u čamcu koji se zvao Manjet . Bog Ra odrekao se svoga položaja vladara u korist Tota. a ono se razljutilo jer ga je Ra zamenio. a kad su ga našli Šu i Tefnut ono se opiralo te je plakalo. Ljudi su nastali iz suza Raovog oka koje je jednog dana otišlo. Dok je oko tražilo Šua i Tefnut Atum ga je zamenio drugim. bog zemlje. uključujući i bogove te sve dobre stvari. Nakon toga Ra se. Bogove je postavio na mesta gde su se održavali njihovi kultovi. Misterije Drevnog i Izvornog Znanja su mnogostruke. a u Memfisu predstavljaju Ptahov jezik i srce. ženski princip) su vidovi Nuna. a ona ga je digla u nebo. "Sia" .SKAKAVAC 3. bio je vladar zemlje. kao prvostvorena emanacija Svetlosti i kao prvobitna božanska telesnost je Sunce u njegovoj snazi i njegovo ime jednostavno znači Sunce. Jedan je lotosov cvet izronio iz voda Jezera dva horizonta. ujedinio ju je i dao joj ime Ta-Tenen što je ujedno bilo i ime Ptaha u Memfisu (Ptah praiskonskog brda). U početku je Ra vladao svemirom koji je stvorio. a ujutro ga ponovo ra a) i lanac planina koje obrubljuju zemlju. čuči i drži tradicionalne simbole života i sreće. Mnoge su priče o njegovu ro enju: iz Nuna. sin Nut i sebe samog (kao Kamefis). a iz njegovih le a niče rastinje. niti stvarna podeljenost. umoran. Hu – vlast. a od njegovih suza nastali su ljudi. Ptah je stvorio sve. a da su bogovi Ogdoade njegove duše. pomaljao iza Manu. Samo Stvaranje je opisano na razne misteriozne načine. Ra se. Tot (na pramcu uništava neprijatelje) i drugi bogovi. Heha je prikazivan kao čovek koji na glavi nosi savijenu trsku. U jajetu je bila ptica svetla. Ra. Lotos se poistovećivao s Raovim okom koje on otvara u zoru. Ispod nje leži kružni okean u čijem je središtu Geb. svako jutro ra a zlatno tele (sunce). iz lotosa. lavice koja je svladala ljude te je htela sve da ih uništi. Horus. Po jednom predanju Horus (srce) i Tot (jezik) su zamenili Atuma kao izvršioca Ptahove volje. ali kad je ostario došlo je do pobune me u bogovima i ljudima. a sunčev čamac joj plovi preko zvezdanog stomaka. Hike – čarolija. a podržavaju je Šu. Ra. savest. Hu i Sia zajedno nose Horusovo oko. Svet potiče iz kosmičkog jajeta koje je snela božanska guska . a ipak se svode na jednostavnost poštovanja Jednog Boga. Ipak. Kad su se njegove latice rastvorile iz njega se rodio Ra. Drugi su se bogovi prilepili za njen stomak i tako postaše zvezde. Nun je rekao da bi Ra trebao ostati na svojem prestolu i okrenuti svoje oko na buntovnike. "Sekem" – energija i "Heh" (Hehet.autoritativna reč. Zato ga je Atum uzeo i stavio na svoje čelo odakle je moglo vladati celim svetom koji je stvarao. U drugoj pouci Tot je išao u potragu za okom.

oni su "deo" Ptaha. Kao što smo imenovali druge. Tefnut.koji je "Otac"(Ptah) i "Sveti Duh"(Atum) i "Sin"(Ra-Horus). da prvi elementi Hrama sa kojima se upoznaju prilikom stupanja u Bratstvo predstavljaju znamenja Njihovog Boga? Svi su čuli za Dva Stuba Solomonovog Hrama. Ima onih koji veruju da Vrhovno Biće transcendira stvoreni svet. i uverenje da Vrhovni Bog. čineći devetostruku emanaciju Jednoga . da čak ni um profanih ne zaboravi odakle potiče. već se samo čuvala u Tajnosti. no. čija suština prevazilazi stvoreni svet.nije li zanimljivo da je u grčkoj mitologiji on korespodentan. *** *** *** Ljudi sveta se zanose mišlju da postoji Jedan Vrhovni Bog koji deluje kao Stvoritelj mnoštva Bogova i koji figurira kao jedinstveno Bogoobličje šireg panteona Bogova. U to su uvereni sledbenici Velikog Neimara Svih Svetova. date kao potpora onoj aspiraciji ka Božanskom Duhu kuda se Inicijati upućuju u svojoj želji za Spoznajom. zatim. koji je u drevna vremena imao i 15 . iza Vela. tu su i oni koji veruju da Vrhovni Bog ne prevazilazi prirodni poredak. koja nikada nije bila izgubljena. Aset. sfera Plazme "Heru-Ra-Ha" . Svi Bogovi Memfiske Teologije su epifanije Ptaha.i to samo iskustvom Istine i Životom u Svetlu. Nut. direktnim Znanjem i Iskustvom Istine obitavanja u Zajednici Bogova. koji jeste Stvoritelj i koji obuhvata Sva moguća stanja Bića i egzistencije čini sve delom sebe. Postojanje i Prestajanje su kontinuum . Postoji. Stoga Ptah-Atum-Ra predstavlja "Trojstvo" koje vlada nad svim Elementima.to su dva stuba Boaz i Jakin. da je ono učinilo svoje i ostavilo svoju kreaciju. Atum je obličje Ptaha kroz koje On kreira i ispoljava se kao Sunce-čvorište. božanskim Kovačem. Asar. Postoje i oni koji veruju samo u Jednog Boga ili oni koji veruju da je Bogova mnogo. te se dalje ne meša u njeno postojanje i prirodne zakone.Postanje. kroz koji su stupali samo najposvećeniji i najodaniji Inicijati .SKAKAVAC 3. te bi se to definisalo kao "Panenteizam" u čemu je svako Ime Boga ujedno i Reč Moći kojim Ptah stvara deo i aspekt Univerzuma. Spoznaj Samoga Sebe . Mnoge pouke i znanja o Misterijama koje su date svetu. kao najodaniji sledbenici Zanata stvaranja i gradnje. kao i mistična Reč Majstora Masona.Univerzuma . Ptahovo ime znači "Stvoritelj" . Geb. upravo oni koji Znaju Njegovo Izvorno i Drevno Ime. Sve ("pan") je u ("en") Ptahu ("Theos")."Veliki Neimar" i prikazivan je kao mumificirani čovek koji slobodnim rukama drži skiptar sačinjen iz tri dela . Ne postoji mesto i vreme Postanka . naravno. stoga je i u religijama profanih On nazvan TroJednim . Memfiska Teologija je zasnovana na Ptahu . Misterije Egipta se moraju spoznati i iznutra. drugi je " ed" znači Stabilonst.elikog Neimara Svih Svetova .prvi je "Vas" i predstavlja Snagu. u analogiji sa Bogom Hefestom. Ovo nisu samo Stubovi Hrama već simbolični Skiptri koji održavaju Postojanost Hrama . a predstavljaju jasnu vezu i neodvojivost Ptaha od Masonerije. Inicijati Memfisa su sačuvali i druga shvatanja i prikaze koji su Misterije Iza Masonerije. Šu. kako Ptah (s)misli on izgovarajući Reči Moći kroz njih i kreira Univerzum. a treći je "Ank" i predstavlja Besmrtnost duše i Večni Život. Nema ni jednog dela Čoveka koji nije od Bogova.Zvezda kao emanacija Sile Svetla oko misterioznog "Hadita" . *** *** *** Znaju li Slobodni Zidari.središta u svakom delu Beskraja misteriozne "Nuit".koje je On stvorio i kojima "vlada" kroz Moći Bogova. Ptahom.i spoznaćeš Bogove.Ptah čini sve To. u um urezujemo Velika Imena Bogova Savršenog Postojanja. Oni se manifestuju "u" Ptahu. kao i za Misteriju Majstora Masona koja se saznaje u "središnjoj sobi" Hrama.4 sročenih formi znanja. Set i Neftis su predvo eni Jednim. te se prožima sa svetom.

jer kažu Inicijati Memfisa . Vi ste Egipa. Kako kaže čuvena pouka .to nije hrpa kamenja. sadrži Sve i u Svemu se nalazi vidan ili skriven . precizno prikaže svoje Znanje o celokupnom Univerzumu . Volja i Inteligencija.koliko je Ništa i Jedno."Kraljevstvo Nebesko je u Vama!". Rituale i pouke vode Inicijate ka ostvarenju i 16 . jer Tubalkain je Vladar Vatre . Inicijati Egipta su oduvek znali da se ne vezuju za Hram. Nije ni čudo da sve profane i izobličene religije pokušavaju da (na silu) vladaju fizičkim mestom koje se smatra mestom gradnje te uzvišene Gra evine. prizive i čarolije koje posvećenike vode suptilnim regionima svesti do Ultimativne Spoznaje .kao što Svete Životinje predstavljaju animalne osobenosti u samim ljudima i prirodi. čime je ukazano na to da se u učenjima Egipta (i drugih Škola Misterija i Hermetizma. upravo Ovde i Sada .SKAKAVAC 3. sama materija je otelovljeni Duh Boga. odvojeno ili skriveno. Sve. uzvišeno. isto znači i da ste upravo Vi sami taj Hram Cara Solomona . uživajući u zamišljanju negdašnje lepote i značaja. te da ona sadrži upute. Khem. budeći se. Kompleksi Viših Stepena vode inicijate dublje i šire. to je Ljudsko Biće. Hramovi Egipta su oduvek bili energetska čvorišta duž Nila. reklo bi se Više u Svetlo . "Iznad" tih "crvenih" sistema Inicijacije prostire se dejstvo Drevnog i Izvornog Obreda Memfis-Mizraim. Tamna Zemlja. Vi.Tub Al Kain. oni se "premeštaju" i re-kreiraju u toku vremena i prostora.4 Ime . dali smo naznaku o Onome koji je Božanska Svest. Iz ovoga sledi ideja i pouka da je "Hram Cara Solomona" tvorevina koja predstavlja Čoveka u Mikrokosmosu. pogodno je. Kao što je zapisano. u svojim Simboličkim Stepenima deluje u prostorno-vremenskom.koji su spoljne projekcije gnostičkog "onostranog" Boga Abraxos-a. niti jedan preostali oplakani zid očaja . čudno tako nazvanih). dotaknuti zaboravom. gledajući stare simbole.Hrama . astralnom telu. misleći o tome. "On" je ujedno i Mnoštvo. Ti Hramovi su sada razrušeni. Misterijska pouka o Hramu Cara Solomona je alegorija o Stvaranju Savršenog Sadržatelja i čuvara . Sada mora da bude jasno da Knjiga Rituala koji vode Inicijate u Svetlost i Život sa Bogovima nije"Knjiga mrtvih" već jasno "Knjiga Izlaska u Dan". već i praktičnim metodama sticanja direktnog iskustva Istine o Univerzumu. dosledan i posvećen sistem prenosa Drevne Gnoze. gde obitava Božanski Duh. On. koje su sačuvale to Drevno Znanje u svojim posebnim oblicima) može steći uvid i Znanje o Strukturi Svega . najnižih stepena.Ptah je Sve. koja se Alhemijom Inicijacije budi u spoznaju o neodvojivosti od Velikog Neimara i slobodi življenja u Besmrtnosti Svetla koje je Jedno.To je sve U Vama i oko Vas. Stvarni Hramovi Inicijacije nisu izgubljeni i zatrti.mesta u kojem se "čuva". koji je stvorio Sve.koji je u Ognju iskovao veze Velike Gra evine . ujedno napominjući da stvoreni Bogovi u Mnoštvu čine superlative svakog Elementa postojanja . istinski Duhovni Sistem mora posvećenicima da razjasni. svom materijalnom i energetskom. živeći i uspavljujući se po Duhovnoj Promisli Visokih Inicijata i Egipatskih Patrijarha Gnoze. Možete posetiti neka od tih "starih" mesta. Masonerija. koji je bio Kosmički Tok energije. a ne verovanje) otvara Vrata Svetlosti i vodi ljude ka povezivanju u Bratski Lanac. Samo Življenje Misterija (sigurnost spoznaje.do Izlaska u Dan..Univerzuma i Čoveka. Čovek je Hram Božanskog Duha. duboko. društvenom okviru sadašnjice.ne samo intelektualnim modelima Znanja.. Božanstvo nije negde visoko. prekriveni peskom. slike i hijeroglife koji su vodili svest Inicijata ka shvatanjima Misterija Duha biti tamo. ali nije dovoljno. daleko. u Makrokosmosu. već da Inicijacije i Misterije nose u sebi.Univerzuma. koji kroz svoje Radove. to je Arhetipski "Adam Kadmon" . kao jedan konkretan. mesto i tlo. *** *** *** Ovde smo dakle ukazali na Ono šta je "bilo" pre Postanja.do onog momenta kada se stupa u Zajednicu Prosvetljenih . a čije su ime Masoni preneli čak i inicijatima simbolički8h.Zajednicu Svetaca (Suverenih Velikih Generalnih Inspektora.

"Zato" je Simbol ovog Obreda Krilato Jaje Knef sa osmokrakom Zvezdom . kroz Izlazak u Dan.koji je Bogoobličje Apsolutna Božanska Realnost.Tome se Inicijati vraćaju .SKAKAVAC 3. Misterijama iza Masonerije.koja je neodvojena i prožeta Ptahom . 17 . u tome Ptah održava .jer iz Toga Ptah stvara.4 realizaciji svoje stvarne Prirode .svom Pra-Izvoru .Životu u Svetlu.

šta kada se Cilj postigne? Sve to aspirant treba imati na umu pre nego što započne rad sa Enohijanom. Jednostavnim rečima. Sva lepota Enohijane leži u prostoj ispostavi da je samoregulativna i da se transformiše i modifikuje kroz aspiranta i njegovo sopstveno iskustvo. Možda je daleko najvažnije u ovom delu da odredi ključeve i Table. Njihovo izgovaranje je puki protokol. On mora osetiti Enohijanu. trigrame. možda unutar sebe kriju pojedina slova koja su bitna. Neka obožava svoj Rad. heksagrame. izdvoji Stražarske Kule. Ono što nam sistem ključeva omogućava jeste kontakt sa potpuno drugačijom vrstom Svesnosti. jer je on već odavno kupljen. ukoliko bi posmatrali Jedno Slovo i kada bi to Slovo sada uvećali mikroskopom. aspirant mora doneti o Cilju. Oda bi ra nje Ci lj a i o kra cim a Cil ja Kao prvu i najvažniju odluku. možda čak sama misao o ključevima . i on će ga dovesti Uspehu i Radosti. u kojoj će zabeležiti sve potrebna Imena i koja će mu služiti kao podsetnik u daljem Radu. onako kako bi što lakše. i to ne samo enohijanska. Stoga.4 O ENOHIJANI Fr. Ključevi samo otključavaju. ukazuju nam na osnovnu odliku Uma . On mora imati aktivan rad i kontakt sa ciljem i pre nego što se on dogodi.izbacujući ili dodavajući ono što sam osećao da treba. Oda bi ra nje Me t o da i Sre dst va unut a r Me t o da Sada aspirant u odnosu na Cilj treba da utvrdi Metod i Sredstvo. Ti pak misli na svoj. čak i cele rečenice . Ono što se traži od aspiranta jeste da ga dobro očisti i da gleda kroz njega u novu Ravan. da li se Pita ili Zahteva? Neka nacrta pentagrame. Neka one teku danima pre izvo enja ceremonije. slova i raznolikosti Tabli. Budi kreativan i ne tako strog prema svom Radu. O kl j uče vi ma Rečeno je i ja želim samo da proširim. Tu se krije mnogo toga što navodi na interpretaciju. Jasnovidost u Enohijani ne predstavlja veštinu samu po sebi.tako da je Jedan Alef preobražen u specifično Trojstvo (ALP kao 111). Najbolje je da aspirant ima pri sebi svoju svesku.a to je da Ne-Radi-Ispravno. da li se ključevi mogu povezati u Jednu celinu? Ja sam posmatrao Rad kao mikroskop. Teorija o ispravnosti Imena. Tako e. čak i pre nego što saznaš više o Enohijani. o Enohijani je izrečeno mišljenja koliko postoji idiota. Sve dalje. ključevi izgleda da samo ponešto crpe od čoveka. Stoga naš program stavlja akcenat na osloba anje bića aspiranta. već i Imena Kabale. Ovde je Sve-Moguće.SKAKAVAC 3. Vraćam se na individualnost . Izgleda da su ključevi zasnovani na potpuno drugačijem modelu motorike. Neka razmisli da li će Prizivna ili Terajuća sredstva preobratiti u enohijanske reči. ide od ove misli. Meni je svaki put uspelo da ostvarim isti Cilj čitajući drugačije reči. Čini se da je naš decimalni sistem.pokreće ih i čini ih stvarnim. krutosti i kitnjatosti Rada. neka aspirant ima na umu da su svetovi Enohijane već pokrenuti. gde su izvori entuzijazma. O na či ni m a Misli dobro o tome da je jedina prepreka ka Uspehu u Enohijani sam aspirant. Šta je Namera Rada. on je mora pokrenuti unutar sebe već samim pripremama. Prozor se ne konstruiše. neka se Metod kupa u njegovom biću kao da je Cilj već ostvaren. Upravo taj talent jeste na najvišem postolju i panteonu Magike. Enohijana je živa. sve što je potrebno jeste podešavanje tvog aparata za prijem Sile.umesto hebrejskog. kao i fonetska vrednost koju nosi Slovo i Reč u Umu čoveka. On tako e mora utvrditi koja je priroda Sile sa kojom radi. on može jednostavno svakoj strani sveta dodeliti odgovarajuće enohijansko Ime .A. svetovi odavno već postoje. Ja mislim o tome na taj način. Sami ključevi se dele na one koji pokreću Stražarske Kule i onaj Jedan koji pokreće Etire. Mo de rno shva t a nje j a sno vi do sti Veoma je važno da aspirant razdrobi vezu sa starim običajima i Metodima koje su zasnovane na ozbiljnosti. Možda je njihovo ispoljavanje začeto samom Voljom za radom. treba pobrojati sva Imena . drugačiji od sistema na kome je bazirana Enohijana. da li je ona elementalna ili planetarna? Da li je rad ka Spolja ili ka Unutra? Da li je prizivni ili terajući. već samo jedan od prozora kroz koji se gleda novi svet.u hijerarhijskom odnosu. Da li aspirant shvata Etire “van” Kula. brže i 18 . ona zahteva autentičnost izvo enja i individualnost. videli bi drugu Tablu sa drugim manjim Slovima i tako dalje. Na sličan način kao što je Kabala predvidela spelovanje svakog slova koje daje zasebnu Reč .radi kako Hoćeš i kako se samo tebi svi a. Modeluj svoj Početak na elastičnosti i Promeni.

bez pauza. stoga se ono što želim reći prvenstveno oslanja na upućivanje na prvo iskustvo kontakta. Jer prvog dana on ništa ni ne treba dobiti. Nakon što je sa Namerom odabrao odgovarajuću Inteligenciju.SKAKAVAC 3. ali tiho i pasivno. Sa početkom drugog dana. ali da li si ga vratio Nazad? 19 . neka on prvo dobro pripremi njegovu Ravan za odgovarajući element ili planetu . Neka aspirant ustane ranije i neka se dobro i prijatno pripremi. aspirant će sam manifestovati Viziju i Glas. aspirant će dobiti Viziju i Glas. bukom enohijanskih ključeva i jezikom Enohijane. Neka sav Rad stoga bude uspostavljen unutar dva dana. Zatim neka nastavi kao ranije do jutra. Ali neka ovome ne pridaje veću važnost. Sva težnja i zadatak u Radu treba da se oslanja na postepeno iscrpljivanje psihofizičkog aparata. Neka se okupa i uredi svoj prostor. Ta prijatna toplina umornih očnih kapaka i ošamućenost beskrajnim ponavljanjem ključeva čine savršenu podlogu za Promenu. Nakon ponoći prvog dana. da će njegov um prirodno uploviti u enohijansku Ravan. neka on počne sa čitanjem ključeva. napraviće pauzu od pola sata kada on zaželi.u vidu iskustva Enohijane. neka sedne u svoj položaj i neka nastoji dobiti Viziju i Glas. Ove dve supstance izgleda da deluju na um praktičara poput omamljujućeg sredstva. stoga neka sva ritualna priprema ne traje više od jednog sata. Ova forma transa je izuzetan Metod za mnoga Postignuća. Zadatak treba usmeriti ka stvaranju konstantnog pritiska na aspirantov Um. Krajnja suština se pronalazi u izazivanju pijanstva aspiranta iscrpljivanjem i namerom. Neka ne očekuje ništa i neka on ne traži ništa. U tom momentu. i nakon što je utvrdio redosled ključeva.teranjima i prizivima. Jednom kada se oseti ta Promena. redosledom koji odgovara prirodi rada. na taj način. Očišćen i pripremljen. Napredujući dalje.4 spontanije dobio Promenu . Veoma je važno da tokom ovog rada aspirant isključi sebe iz sfera svakodnevnog života i da stvori specifičnu mešavinu duhovnog entuzijazma i melanholije. ovim Znanjem pio si iz Graala. onako kako njegovoj prirodi najbolje pogoduje. već samo svoje biće uzdrmati stalnim ponavljanjem ključeva i osluškivanjem svog unutrašnjeg sveta koji se tim ključevima Menja. neka aspirant misli o ovome. Neka prvog dana čita ključeve šest puta u toku jednog sata. dalje će biti lako. do onog momenta kada cenzor aspirantove realnosti puca. Nakon toga. kada čitanja budu deset puta u toku jednog sata.

U potrazi za ovim „oru ima“ čovek je angažovan od samog momenta „pada“ – to je 20 .SKAKAVAC 3. gubeći ravnotežu... tako je i Čoveku omogućeno da kroz odre ene postupke. U ovome je napomena da ne postoji poreklo koje je iznad čovečijeg. čime je on zadržao svoju prirodnu superiornost uživajući u miru i dobrobitima – koje današnji ljudi ne poimaju. Noć je za ljude. te da je cilj čovečiji da sile Nereda. čak i na svom najnižem stepenu u Redu. intelektualno Sunce i svi Radovi započinju u Ponoć. vidljiva manifestacija Nevidljivog Centra sveg Života neće nikome uskratiti svoje astralne uticaje i svako živo Biće prima zrake Božanske Substance. niti mogu zamisliti. nastale „padom“ i napuštanjem Edena. „I Gospod Bog sačini čoveka od prašine zemlje i udahnu u njegove nosnice dah života“. smrtnih generacija koje se smenjuju u patnji. kada u dubokoj meditaciji Prosvetljeni vide u samo Središte Prirode i sagledavaju Izvor svih dobara i Istina. Oni se ipak odmaraju onda kada Sunce. Ova sfera – „oklop“ i moćno „koplje“ su bili toliko superiorni u ljudskoj prirodi nad osobenostima drugih Bića. nadvladaju kako bi opet vladalo Jedinstvo Mira. stvoren Dahom Božanskim. Filozofima Jedinstva. kako se ništa u Univerzumu ne doga a mimo Velikog Plana i promisli Stvoritelja. Sunce. 3-3-1 „U početku Bog stvori nebo i zemlju i zemlja beše bez oblika i prazna“ saopštavaju nam ovi Filozofi Jedinstva. Sunce ne zalazi. ono ne uskraćuje svoj sjaj neznalicama i neupućenima. je bio obdaren sa savršenim „oklopom“ – sferom Luči Daha Božanske Energije i „kopljem“ koje je bilo sačinjeno od četiri elementa. porocima i najnižim strastima. On napušta Centar i gubi vlast – pad čovečiji je takav. Ipak. ali njima. videći sfere i procese njegovih „suparnika“ koji ga nisu poimali. Tokom svog vremena Čovek je ostajao u toj Tački u koju ga je Bog postavio. ono se ne skriva od zlih okultnih sila. Oni znaju da se Sunce ne pomračuje za ne-inicirane. iskustva i saznanja ponovo stekne blagotvornost onoga što mu je bilo povereno u Centru Univerzuma. odakle je mirno promatrao Sve oko sebe. koje je vidljivi manifestator Nevidljivog Središta Života i Svetlosti. kako ga je stvorio Bog. nema velova koji skrivaju Božansku Istinu u Suncu. daruje svima svoje blagorodne uticaje. Čudesni oklop i nepobedivo koplje su izgubjeni. jednom Biću. Oni su najpriložniji Radu tokom časova fizičke tame. On obitava u svetu očeva i majki. koja niko još od početka vremena nije mogao da razdvoji. Njihov Rad se nikada ne prekida jer ostvarenje Velikog Dela zahteva stalnu upotrebu intelektualnih sposobnosti i angažovanje čoveka u svim domenima života. ono se uvek uzdiže visoko na Nebu. podložan kvarenju. da je to omogućavalo čoveku. Nebeski čovek. te da je on drevniji od svih Bića iz Prirode. on gubi svoje mesto i biva podložan surovim silama sveta. dela. da srećno i nepobedivo obitava u Centru Svega. Ali.4 NEPOZNATI FILOZOFI Tau Libero Sledi učenje koje se prenosi u Filosofskoj Odaji onih koji sebe nazivaju Filozofima Jedinstva. nema senke njegovim istinskim uticajima i zračenju.

Tako pisanje Misterija odražava govor. zatim je u prostoru i vremenu „palo“ iz tog Raja u Mračni. Kaldeje i pogotovo kroz Mudre Kabaliste. kroz mnoge boje se prikazuje masi. Hijeratsko Značenje. Da bi se shvatile Misterije davnina i da bi se pronikolo u Drevne Mudrosti korišćenja ovog simbolizma je neophodno – to je primordijalni i prvotni jezik. Niti jedna postojećih religija sveta. Jasno je da je i ovaj prvotni simbol Misterija naznačio i sledeći – Trougao. Pravoslavlje. Jedinstvo postoji kroz Raznolikost. slovo i duh. jesu jedinstveni i predstavljaju jedinstven princip. tako da Iluminacija potiče i nikada ne nestaje. tako ni osećanja i strasti ne mogu biti prenešena direktno iz Srca. opisani tradicijama drevnih Majstora Egipta. Jednota proističe iz Mnoštva. dok iz tog Haosa ne pokrene svoj Red i opet uspostavi taj savršeni Zakon. Budizam. Čovekovo Biće je obitavalo u Savršenstvu. do sada. smisao. materijalni „omotač“ (oklop) i duhovnu suštinu (koplje) ili kako se kaže jezikom Misterija – Egzoterno i Ezoterno. U ovom Zakonu sve je u Krugu. Krug kao „Ouroboros“ je prvi i poslednji simbol Filozofa Jedinstva – jer upravo možemo reći da sve što je opisano. već opstaje u Središtu Svega. Manifestovani svet. Svi zakoni Kreacije.4 svakodnevna potraga. Jedna jedina Reč ovog Svetog Jezika u sebi poseduje neiscrpne mogućnosti i subjekte Meditacije koji se mogu izreći Mnoštvom reči nadahnutih misli. Sve postoji kao manifestacija Jednoga i sve se vraća Jednome. Jedna Jedina Svetlost sija iz tri Izvora. Katolicizam. iz kojeg se putem Samo-Spoznaje i probu enja sebi svojstvenih potencijala i Moći vraća u Ekvilibrijum Savršenstva. Sve je postalo iz Jednoga. jer ono što je poteklo iz Jednoga samo se Jednome priklanja. koji vlada i upravlja Prirodom i Bićima. ideja i svetih napeva o Filozofskom Jedinstvu Univerzuma. brojnu vibratornu vrednost. ima telesnost – život i ima kraj – smrt („rep“). uz fonetsku vrednost sadržavajući i simboličko tj. Sagledati sve ovo Jasnom Vizijom i Puninom Duše jedino je moguće iz samog Savršenstva Središta Univerzuma. aspiracija ka spoznaji i ponovnom sticanju tih „objekata“ Moći sa kojima Biće može u ponovnoj harmoniji doseći To što mu je Su eno. obitavanju u Centru Univerzuma. znanih po imenima kao Bramanizam. osim (moguće) najpribližnije putem Muzike i Umetnosti. zvan Apsolutnim. iz njega proističe Sve – u svoj raspršenosti i mnoštvu.SKAKAVAC 3. Tri su iz Jednoga i Tri su u povratku Jednome. Tri je u Jednome. Primarni Božanski Zakon je Zakon Jedinstva. U svakoj ideji iskazanoj kroz govor ili pisanje treba razmotriti obličje i primarni motiv. Judaizam ili Islam (ili kako god to žele u svom sektaškom domenu 21 . sve (u toku postojanja) ima Početak – Ro enje („glavu“). Kao što direktan govor ne može da potpuno izrazi misli. misli. predstavlja ideju i nadasve talismansku silu u kojoj je kombinovana misao sa govorom i akcijom. jeste sadržano u tom Jednom Simbolu. a ujedno i poslednji mogući – jer u Krugu Svega koji je simbolizovan Zmijom koja grize sebi rep postoje Sve Stvari. Metafizičke ideje se tako jedino primereno mogu nazreti i shvatiti kroz alegoriju i materijalne figure mističnog porekla – simbole. ovde. Sveti jezik Kabalista na kojem se zasniva Filozofija Slobodnog Zidarstva i Skrivenih Filozofa Jedinstva je bio „hebrejski“ – a svako slovo poseduje fonetsku vrednost. hijeroglifsko i sveto tj. Jedna je Istina i stoga je samo Jedna Religija.

Uglomer i Šestar – koji su tako e u prikazu trostrukosti Moći Svetla koje „simbolišu“. grudi i glavu – to su Senka. sledbenike i Majstore. kultova se sva aju i sukobljavaju oko mnoštva nedorečenosti i konfuzija koje opstoje usled raspršenosti i umne ograničenosti ne posvećenih Istinskom Inicijacijom. Boga Materijalizma. Cilj gotovo svih Tajnih Društava je ponovno uspostavljanje Jedinstva. Velika „podela“ Univerzuma na Trojstvo koje „čine“ Bog. sveznajuće i nad-osećajno putem Provi enja koje se sjedinjuje sa ljudskom voljom. stomak. Snaga i Mudrost. društvene aspekte žiota ljudi. koja su se prenela u Slobodno Zidarstvo. Telo i Svetlost. naučne. stoga se povremeno nazivani Nepoznatim Filozofima ili pak Skrivenim Superiorima. Maska je simbol skrivenosti „onih“ koji su Tajni Majstori Hrama. pravda i izvršna moć. delom slobodan kroz inteligenciju. Racionalizam i Idealizam jedino kroz udruženu Nauku sa Religijom mogu kročiti stazom zajedničkog osloba anja sveta. Maska je simbol iza kojega personalnost nestaje – postaje se Nepoznat. aj simbol je maska. tu su i tri vodeća oficira Lože – Starešina. vegetativni i životinjski svet. Provi enje je Bog čistog Teizma. Bog deluje super-intelektualno. U prirodi ovo Trojstvo čine mineralni. Iza te Maske je Nepoznati Filozof. Materijalizam. Iza Maske Čovek nije ono što se i kako se prikazuje svetu – tu je on To što zaista Jeste. U čoveku ovo Trojstvo se projektuje kroz ljudsko telo. Postoje beskrajne interpretacije i tumačenja Simbola koji se prikazuju i koji su primenljivi i na religiozne i moralne.SKAKAVAC 3. tri Velika Svetla Slobodnog Zidarstva – Knjiga Zakona.4 ograničenosti) nemaju mnonpol da poseduju Istinui da time isključuju ostale kao mračne. Pripadnici ovih „religija“ tj. Filozofi Jedinstva koji su povučeni od očiju sveta upravljali Duhovnim tokovima Inicijacije Okultnih Društava. uspostavljanje „Drevne i Primitivne“ Univerzalne Religije – koja nije banalno verovanje u „boga“ već stvarno Iskustvo i sigurnost utehe Duše u Jedinstvo sa Božanskim. Čovek je „polu-odre en“ delom uslovljen sudbinom. Sunca i Meseca – koji su upravo Bog. tako i u Misterioznim Hramovima oltari su trobojni – Crno za materijalno. iza Vela odvojenoti Mnoštva od Jednoga. Trojstva se ogledaju u mnogim sferama. Čiste Svetlosti. u društvu to su zakonodavstvo. Religiozna – primećujemo odnos vernika sa sveštenikom i Bogom. neuslovljeno promatra ljude i prirodu. tako i Istina predstavlja Istinsku Jednu Religiju. zle i ne dostojne. Crveno za napredno i intelektualno energično. Ta Maska predstavlja Mir i Samotništvo – ali i odgovornost da se Dela i uči od sebe i drugih u budnoj savesti i Svesti. Trojstvo se u Loži Masona susreće u vidu Svevidećeg Oka u Trouglu – kao najvišeg prikaza Boga. Prirodom upravljaju fatalne sile sudbine. U nekolicini simbola je otelotvoreno znanje velikog Zakona Prirode koji je uvek isti bez obzira na okolnosti. Iza Maske taj neznani. koji je uvek tu u Čoveku – Loži i budno ga motri. u nauci vidimo učenjake. Ne mogu se prenebreći i zaobići Istine koje su neporecive – Univerzalna Religija je srž i 22 . a Religija je osnova (u masi) puta povratka Jedinstvu sa Božanskim. Čovek i Priroda u sebi sadrži „projekcije“ mnogih Trojstava. iza i iznad vela Ambisa Drveta Života. U Gnostičkim i Kabalističkim učenjima. tu su i trojstvo Svetleće Delte. Slobodan da Volju i Inteligenciju osnaži Ljubavlju za Svet i izme u Dela koja su odraz Reči Tišine koje potiču iza Maske. a Belo – Prosvetljeno za Najviše Duhovno. ka zajedničkoj evoluciji kroz Univerzalnu Religiju Istine – koja je Filozofija Jedinstva. Ova Maska je Sloboda iz koje deluješ Voljom na svoju Sudbinu i pred očima Provi enja. me u drugim Neznancima. bez Ega i ograničenosti uma. To je osnova Misterija Inicijata – kao što Sunce sija za Sva Bića. kroz koje je oduvek dolazilo usmerenje na Putu Ponovnog Ujedinjenja sa Božanskim nisu bili podložni ograničenjima Ega i inkarnirane ličnosti čoveka.Stariji i Mla i Nadzornik. Tajnim Majstroima. Prorok-Mesija i (Gnostička) Crkva. a upravo to je proisticalo iz još jednog simbola koji ih je držao na Putu koji je predodre en. tu su i tri stuba – Lepota. ljudska volja je Bog Pan-Teizma.

. 2-2 Svaki Mason je upoznat sa time da su pred Hramom u Jerusalimu stojala dva Stuba. svaka Svetlost potrebuje Senku. Me u Egipćanima uravnotežujući činitelj izme u Muškog Boga – Ozirisa („Asar“) i Ženske 23 . Ova dva stuba su od istog materijala (kao što su identične brojne vrednosti. koji je zajednički činioc koji povezuje sve faktore nasuprotnosti. jer svaka sila potrebuje otpor. zna da samo Jedinstvo potrebuje svoju nasuprotnost – dualnost – mnoštvo. Inicijativa i Otpor. Nepoznati Filozofi ne deluju zarad svoje koristi i ličnog dobitka – takve stranputice duhovnog puta oni su savladali.. jer Harmonija nastaje analogijom nasuprotnosti. Izme u dve nasuprotne stvari postoje ezoterična sila. Jedna Tačka. Njihov cilj je jasan – uspostavljanje Univerzalne Religije i Savršenog Bratstva me u ljudima Sveta. Baza koj je Kvadratna – Materijalna. konveksnost treba Konkavnost. prima svoju „platu“ kraj dva stuba. treći sačinitelj.. uravnoteženom – tome što iskupljuje ta dva sučeljena „neprijatelja“. Autoritet i Slobodu. Ipak. Mnoštvo se po filozofiji svakog kulta teži vratiti Jednome. Ova dva stuba su monumentalni Stubovi Kreacije.SKAKAVAC 3.4 smisao svih drugih pojavnih religija – sa čime se nadopunjuju i sve Nauke. svaki vladar treba narod. Hijerarhija čini Prirodu. Broj Tri je pomiritelj dramatičnih nasuprotnosti polova. Pri svom prvom koraku u Loži. Esencija i Substanca – to su projekcije simbola stubova. beskrajnom sadejstvu polarnosti. Poznajući Dušom Istinu Univerzalne Religije Nepoznati Filozofi su u stanju živeti i biti u zajedništvu me u svim kultovima i religijama sveta – jer raznolikost je jedan od odraza Jedne Svetlosti Istine. svaka vlast treba Kraljevstvo. Mason se kreće po crno-belom podu. koji se nazivaju Jakin i Boaz – što predstavlja Snagu i Slabost – nasuprotnosti. po Kabalistima) i očito su nasuprotni jedan drugom – ipak“ oni su uravnoteženi u Jedinstvu sa neposrednim Svodom koji podržavaju. Nepoznati Filozof. koja neutrališe polarnosti u u jedan jedinstveni princip: Zakon Ekvilibrijuma. Razum i Veru. Putem Inicijacije se otkriva Uakon Uravnoteženja. Afirmacija uspostavlja sebe kroz negaciju. Harmonija i Diskord. To su stubovi intelektualnog i moralnog sveta. a istinski Inicijat otkriva Svod. čime se Kreacija i Evolucija nadopunjuju u beskrajnom toku kruženja u Manifestovanom i iz Toga u Ništa. Svetlo i Tama. blizanca. svako pražnjenje potrebuje ponovno punjenje. Ova dva Stuba predstavljaju Muškarca i Ženu. pri svakom koraku u Loži. koji im daje smisao. Jedan je Bog. Veliki Neimar Univerzuma. Duh i Materija. Čoveka i Društvo koji su vidljivi organizam kojim upravljaju Bratstva Inicijata usmerenih idejom Sinarhije – vo enjem sveta Prosvetljenim promislima Nepoznatih Filozofa i Skrivenih Superiora. Stari Egipćani su nam za to dali najveći Materijalni Simbol – Piramidu. Filozof Jedinstva. Prava i Dužnosti. uništenog ega i prosvetljeni dubokim Duhovnim Razumevanjem. koji je sačinjen od obe polarnosti (sjedinjene). Sve Inicijacije predočavaju Novajlijama simbolizam olarnosti i nasuprotnosti – kontrast „profanog“ i banalno materijalnog i haotičnog naspram Reda i Inteligencije smisla Velikog Bratstva. Sinteza Religije.. Politike i Nauke vodi ka spoznaji Istine. Dobro i Zlo. Kaina i Avelja. Život i Smrt. svakom osvajaču treba cilj osvajanja. a svaka strana Trougaona – dok je sam Vrh – samo Jedan. Pri ulasku u Ložu prolazi kraj dva stuba. pa ipak jedinstven u neutralnosti. iza maske skrivenosti i tajnosti „oni“ su samo-poreknuti. svakom Radniku treba grubi materijal. Postoji neporeciva hijerarhija pojavnog Univerzuma koji je nastao dejstvom i Provi enjem Jednog Boga – Velikog Neimara Univerzuma. Poimanje polarnosti vodi Dušu Čoveka u težnji i želji da spozna Istinu Harmonije svih polarnosti u težnji ka prosvetljenju Ljudske Duše teži tom trećem. Iz ovoga proističe treći princip. Toplina i Hladnoća.

U hrišćanskoj teogoniji. Nepoznati Filozof nosi Masku kako bi obitavao u svom ličnom Miru. Dva stuba. nad-smisao iznad smisla sjedinjenih polarnosti. Svetlost za Kabaliste. Ne samo da ličnost Nepoznatog Filozofa nije znana mundanom svetu. Roditelja Mudrosti i Razumevanja – Hokmaha („Aba“) i Binah („Ama“). persone. Zemlja i Vatra. medijator izme u Boga „Oca“ i Svetog Duha „Majke“ je „Sin“. sadržana je i dogma o Besmrtnosti Duše – koja je simbolisana drevnim simbolom – Krstom. Boaz i Jakin predstavljaju izvesnu ezoteričnu Kapiju koja se karakteriše hebrejskim slovom Dalet. koji je Luk. Filozofski Kamen za Hermetiste. Krst je i simbol Svetlosti. Čovek. već odaju utisak delovanja Duha Istine i samog Provi enja. čija brojna vrednost je Četiri. Trostruki Tau u Krugu je monogram Egipatskog Boga TOTa.. Me u Kabalistima Keter. već i kao simbol četiri elementa prikazana životinjama Otkrovenja: Orao. U učenjima Tota. Iz nekog čudesnog i misterioznog razloga ili Provi enja Svevišnjeg. Tiho Dete. Izgubljena Reč ili pak Neznano Ime. već se i njegova dela ne razaznaju kao da potiču od čoveka. što je uporedivo sa spasenjem Duša putem krvi čuvenog „Nazarećanina“.. kojem su posvećeni Hramovi Inicijacije kao odaje Znanja i Mudrosti. Ono Jedno što poput svoda nadkriljuje Polarnosti Stubova.4 Boginje – Izide („Aset“) je Dete . koji je plašt Dostojanstva i Diskrecije. Hermetički Filozofi su pak slavili Krst. ali nosi i plašt koji. poput plašta Apolonijusa iz Tijane. ne samo kao spoj (2) polarnosti. Uravnoteženim simbolom koji sjedinjuje dve polarnosti – horizontalu i vertikalu (Masonske „visak“ i „libelu“) – u novonastali „treći“ simbol. samo Neizgovorljivo Ime Boga. je znan i kao Veo Izide ili pak Pokrov Cibele. Me u Hindusima Šiva transformator. Apsolutna Harmonizujuća Sila je Neutralno Jedinstvo. Središnja Vatra Prirode za Rozenkrojcere. sa tri „T“ koji predstavlja gnostički trostruki Tau – koji je ekvivalent slovu Šin – kabalističkom simbolu Božanstva. LVX-a – jer ona je sjaj Istine Jedinstva Polarnosti i četvorostrukosti Prirode. . Kubna stena ili pak savršeni Ašler za Slobodne Zidare su sve jedna ista „stvar“.Horus („Apep“). znanog i kao Hermes Trismegistos. Bik i Lav – Vazduh.. predstavlja Puninu i Celokupnost lične Mudrosti i kapacitet za sadržavanje Luči. sjedinjuje Stvoritelja Bramu i Održavatelja Višnua.SKAKAVAC 3. a Kabalisti ga predstavljaju 24 . Upravo iz ovog Jedinstva se dobija Filozofski Kamen ili kako Rozenkrojceri kažu: „In Cruce Salus“ – U Krstu je Spasenje. mantija. Hindu – RAMA Egipat – AMUN Hebreji – IHVH Kaldeja – BAAL Sirija – ADAD Skandinavija – ODIN Grčka – TEOS Latini – DEUS Francui – DIEU Nemci – GOTT Pitagora je svojim sledbenicima iskomunicirao u obliku Te-Tra-Grama-Tona ili Te-Trak-Tisa. Voda.. me u mnogim narodima planete u njihovim jeziima je sačinjeno od Četiri slova. Ovaj plašt.

Knjiga Svetog Zakona (nekada "skrivana" simbolom Orfejeve Lire). na centralnom mestu.jer Istina Gnoze kojuNepoznati Filozofi poseduju je Suština svih učenja datih i proširenih me u ljudima Zemlje. U intelektualnom kraljevstvu Tačka predstavlja apsolutno znanje. a koji su na drugoj "ravni" prikazani slovima S. U ljudskom kraljevstvu Tačka je Individua. To su i dve polarnosti dobra i zla.Tačka i Krug. a drugi pri Jesenjem Ekvinociju. a slovo "I" jeste Skrivenost. tame i svetla. pojmljenih na različitim nivoima inicijacije. dve linije sjedinjene daju „treči“ simbol – Krst. Dva stuba su nadkriljena „Trećim“ – Svodom.Jovana. a Krug predstavlja Naučne teorije. u samoj Knjizi Zakona. Tačka je uzrok. kružnica sa Odorom.'. a simbolizuje ga Maska. Ova dva stuba "pridržavaju" dva Sveta Jovana. Zapravo koren ovog imena je u dva Trougla. iza Viska i Libele. Zvezdu Nade."Nepoznati Filozofi" nosi duboku filozofsku podlogu. ponad kojih. Iza dva Stuba ("Krsta"). koji potvr uju suštinski Zakon Harmonije i Ravnoteže. na tom mestu. a Krug je razvoj i predstavlja Čovečanstvo. krije se drugi set simbola .te se upravo tu.Boga u Beskraju. jedan pri Prolećnom. u svojoj snazi. simbol vlasti Ljudske Volje i Duha nad Materijom. sisteme i Škole. a drugi Uspravan. a poznavanje izgovora ove Reči predstavlja posedovanje suštinske Tajne za sjedinjenje s Njom. koji u sebi skriva i kroz sebe objavljuje Kabalistički Tetragramaton i četvorostruko Neizgovorljivo Ime.SKAKAVAC 3. To je Zvezda koja je vodila Tri Mudraca. Boga koji blagoslovi sve Bogove. Tačka se povezuje sa Maskom. je broj njegovog Slova u Misterijama. . tj. dva stuba Solomonovog Hrama. fluidnosti i transcedenciji znak Raka sadrži Gnozu Aeona . U tome vidimo interakciju simbola. jer "Slova" predstavljaju vibraciju Duha. sa obe strane.ABRAHADABRA! Nepoznati Filozofi veruju u Jednog Jedinstvenog Boga i Jednu Univerzalnu Religiju. predstavljeno Odorom. Tačka u Krugu.'. pa čak i prokletog Jarca iz Mendesa. posledica.4 poslednjim slovom . pri čemu sam Krst predstavlja simbol koji se krije iza poznatih simbola Masonerije. primarni pokretač. na vrhu svoda. znak Reči otelovljene u telu. jer broj Raka. Krst je obličje Četvorostrukog Zakona. a to slovo je Het i broj mu je 418 . na oltaru središnjeg poštovanja. 2–3–1 Čak i naziv koji su usvojili . Religiju koja sadrži i poništava sve kultove . Sam Krst koji je sjedinjenje Četiri elementa (kroz njihove polarnosti) daje novi fenomen Jedinstva – Transcedenciju harmonije uravnoteženosti elemenata – Pentalpu. izme u zodijačkih znakova Ovna i Vage. Ovime je i sam tok vremena. zapisano je da se Tačka naziva HADIT. to je Zvezda koja predstavlja Čoveka – Plamena Zvezda – Pentagram. Ovo Znanje je vrh svih Škola Inicijacije.ona je postavljena ponad simbola Sunca. kombinuju kao simbol sa Krstom. nasle ena od Egipatskih Majstora. Tau je Krst – Univerzum. prikazom dva Stuba .što je INRI za Rozenkrojcere i ROTA za Hermetiste. Ova dva slova se pak. Krug je ishod. a Obod. koji su isprepletani.I. duha i materije. koja se uvek nalazi u Masonskim Hramovima.H. kako su je sačuvali Jevreji i Kabalisti jeste J. u čemu je "S" slovo Tišine i Superiora ("Superior") . muškarca i žene. a Izgubljena Reč.H. koje se nalazi izme u Dva Stuba. U moralnom kraljevstvu Tačka predstavlja Religiju.V. U još misterioznijim poukama unutar Svetilišta nad Svetilištima. nalazi Knjiga Svetog Zakona. a Krug je NUIT.od kojih je jedan Vertikalam. nepoznanica ("Incognitus"). a Krug čine različiti oblici obožavanja. uravnotežen. izme u kojih je simbol koji "skriva" Reč Majstora Masona. tako e se prikazuje na jednom od simbola Nepoznatih Filozofa . spoljašnje vi eno kao dva simbolična stuba Masona.TAU. koji predstavljaju princip Razvoja . tj. godine. predstavlja Jagnje Sv. koja u potpunosti skrva Inicijata. Ovo je AZOT Adepata najviših stepena hermetičke Inicijacije. Oni stoga veruju i u nepogrešivost i nepovredivost Duha koji se emanira kroz Dobročinstvo i predstavlja Univerzalnu 25 .

ne predstavljaju samo Harmoniju i Uravnoteženje već i trajno Kretanje. spuštanje Svetlosti iz božanske Krune ka duši Sunca." . Nepoznati Filozofi u Božanskom prepoznaju dva suštinska "koncepta" . spuštajući. Tačka. tj.4 Filantropiju. pri čemu se lična sreća ispoljava kroz spoznaju stvarne prirode te Volje i njeno ispoljavanje u Svetu. Sada je pred nama finalna relacija Nepoznatih Filozofa sa ispoljenjem Božanskog i prikaz simbola koji se «skriva» iza Masonskih Velikih Svetlosti – Uglomera i Šestara. te da bi se Oslobodio i "iskupio" neophodno je sjediniti Volju sa Provi enjem iz čega se emanira Sila koja je moćna Reč. koliko je i njegov Centar. na ovaj način.kroz koje se Božansko Jedno ispoljava i vrši svoj Veliki Rad kroz egzistenciju Univerzuma. Božanstvenosti Čoveka. iskazan u Reči. Velikog Sveta. Realnost je Ideja koju dokazuje Nauka. Harmonija Sfera. a koji je ujedno i simbol iza kojeg se krije «slovo» Šin – Duh. Oni bi rekli: "Omnia in Duo. Pravda je pravilan odnos i precizna proporcija. Unum in Nihil. Inteligenciju i Akciju . moguće je objasniti 26 .SKAKAVAC 3. Trougao koji stoji vrhom ka gore.ideju i formu. stoga se ona smatra prikazom Makrokosmosa. Šestokraka Zvezda predstavlja Univerzum kao spoj dva Trojstva – koji su Bog i Priroda. čak i ovde samo simboli za još dublje i značajnije Misterije koje se kriju iza. koji su pak. Aktivnost Boga i Univerzuma. Mikrokosmos – emanacija Božanskog u «malom».Beskraja . moguće stoga pojmiti da se nalazi svuda. a predstavlja lični Veliki Rad i služi ispunjenu sreće svih ljudi. koja je sačinjena od dva para (polarnost polarnosti) «vibracija» . Ovo Misteriozno Ime je iskorišćeno kako bi se kroz njega ispričala priča o Putu Inicijacije Esena i Terapeuta. o Iskupljenju Nepoznatih Filozofa kroz Moć Plamene Zvezde – koja je Čovek. Vrhovni četvorostruki Zakon. koje se kreću od središta Zemlje ka središtu Sunca. a simbolično ja «nasuprotan» (ali i nadopunjujući) spram Pentagrama. nec Unum. ali u sadejstvu i prožetosti sa Duhom. Trougao sa vrhom usmerenim na dole. gde je Tetragramaton simbolisan i Trostrukim Tau simbolom. te se u «prostoru» formira Kosmički Heksagram. Hec nec Quatuor. dvojstvo. Nepoznati Filozofi pojme da Zakon Trojstva u sebi sadrži silu Jedinstva i ispoljene Polarnost. dok je «sedmog dana» Bog odmarao – u Tački. Kako je spomenuto u starim spisima Svet je sazdan tokom šest dana.JH + VH – u sili svoje utvr enosti otvara put emanaciji Duha. et Spiritui Sancti Interni. Ljudska volja je moćnoja čak i od Provi enja. et Spiritui Sancti externi. te predstavlja Promenu. uzdižući. suverenost i božanstvenost Ljudske Volje kojom "upravlja" Savest. Prvi Božanski Princip Univerzuma je predstavljen Krugom. Pentagram je stoga simbol koji unosi aktivnost u "statičnu" manifestovanost Krsta i Kvadrata. da Četvorostrukost predstavlja ispoljavanje Trojstva u nasuprotnosti Dvojstva polarnosti. ujedno čineći uticaj Sunca ka Zemlji. Interakcija Kruga i Tačke čini uspostavljanje dualnosti Trojstva sila i svesti. Oni veruju u apsolutnu Slobodu. Duo in Unum. Na ovaj način Tetragramaton je uzdignut u Svetlost Duha. koja nema dimenziju postojanja. Fizički. a deljenje njihove sprege je načinilo Krst postojanja Svetlosti. Razum je Božanska iskazana Reč. nec Nihil sunt. kao i evoluciju fizičkih sila. kao što je i prikaz čovekove podre enosti i ograničenosti elementima. predstavlja čovekovu aspiraciju ka Stvoritelju. predstavlja Vodu. Gloria Patri et Matri et Filius et Filia. Spoznaju Boga. koje je samim svojim odnosom spram Jednoga uspostavilo emanaciju Trojstva. tj. primio je upliv Aeona i sada predstavlja Pentekost i Transcedenciju materije u Imenu Čoveka – «JHŠVH». Pentagram je i simbol Čovekove duhovne vladavine nad četiri elementa. inkarniranje Duha u svetu telesnosti. već predstavlja Mirovanje. Čudesno je to prikazano simbolima. Kao što u središtu Masonskog simbola isprepletanih Uglomera i Šestara stoji slovo «G» koje predstavlja Gnosis Aeona. koji je simbol Čoveka – Mikrokosmosa. a u duhovnom smislu predstavlja uticaj Boga na stvorena Bića. predstavlja Vatru. ujedno celokupan Heksagram predstavlja sjedinjenje Polarnosti čija interakcija predstavlja Genezu.ali sa dubokim znanjem da iza ovoga stoje još Dva moćna suštinska Simbola ispoljavanja Božanskog. čineći Generaciju i Regeneraciju kroz sjedinjenje Vatre i Vode. Od Sve-Jedinstva Jednog Boga emanirala se polarnost. što sve čini Harmoniju Celine . Ime otelotvorene božanstvenosti. Taj Krug je beskrajan.Večnosti. Kroz smisao odnosa ovih «brojeva» te konačno kroz sam Heksagram. noc Duo. tj. Sjedinjena dva trougla. nezavisnost. Kako smo razumeli.

4 sve Misterije Prirode. Paracelzusa. kako fizičke. Hirama ubiše izdajnici. da Meditacija predstavlja tiho bu enje kroz sazrevanje i bujanje Gnoze u Inicijatu. šta je to Stvarno šta Simboli predstavljaju? Izazova ima mnogo na Stazi. Adonisa je ubio divlji vepar. Sen Martena. a u teologiji ovaj «Simbol» ujedinjuje Razum i Veru. Materijalizam i Duhovnost. Levija potpuno ignorisaše – a oni su bili istinske Lučonoše – kroz njih i pouke njihovih života prenesene su pouke o simbolizmu skrivenog Znanja inicijata. jer iz sigurnosti Spoznaje jedino proističe Ljubav i Dobročinstvo za ceo Svet. Jao i Jao i Jao onima koji ukaljaju i skrivaju Gnozu od onih kojima je namenjena. Najvišem.SKAKAVAC 3. U tome je i Provi enje. a Bagremova grana. Setimo se starih Inicijatora. Žaka de Moleja spališe. ka Direktnom Iskustvu Istine – jer sigurnost Spoznaje poništava veru i nadu. Vronskog. 27 . Mojsije beše napušten u pećinama planine Nebo. Potrebno je Meditirati o smislu svakog od velikih Majstora jer su oni preneli Dah inicijacije. Isusa raspeše. jer upravo Duh i Dah Božanski. očuvali Autentičnu Tradiciju. upravo spomenuti Majstori su. Agripu svi napustiše. ili pak Egipatska Braća iz Memfisa. Dah koji se prenosi sa Inicijatora na Inicijata u ne prekinutoj Lozi od trenutka kada je Bog udahnuo Život Čoveku. tako i metafizičke. Stoga je Slobodno Zidarstvo dobilo zadatak da prenese ljudima Znanje u najgrubljem obliku. Svetog Jovana obezglaviše. poznajući prirodu Otelotvorene Reči znali da postoji «način» kojim se sledi Geneza. Dosta je reči i objašnjenja ovde izrečeno. Nemojmo ih izneveriti. podseća da uvek treba stremiti ka višem.Šta je to Iza Simbola. te kada ceo svet bude spreman za Sledeći Korak – stupanje u Hram Duha. ali nad ovime postoji staza koju slede samo najviši posvećenici. Kaljostra. nisu imali sumnju u Gnozu Aeona. Nad «Simboličnom» Masonerijom uzdižu se sistemi Znanja koji blagoslove one Inicijate i aspirante koji im se posvete. a oni koji su sebe dovoljno uglačali kao pravilnu Kocku prikazali su se dostojmima stvarnoj duhovnoj strukturi koja im saopštava viša ili pak dublja Znanja kroz koje se Duša rastvara u Duhovnoj Luči. Jao onima koji iznevere Autentičnu Tradiciju Duha. ali bez prave Meditacije i «unutarnje» spoznaje smisla cela Misterija nije zaista dokučena. Jao onima koji u svojoj Slobodnoj Volji odluče da prenesu Gnozu Ljudima. Ozirisa ubi Tifon. Pitagora beše otrovan. Nepoznati Filozofi prikazuju ovo Znanje kroz dobro znane nam simbole. Orfeja raskomadaše Bahanatkinje. Apolonija mučiše. Jao onima koji iznevere Gnozu Aeona. Religiju i Nauku. koji su im preneli Inicijatori neprekinute Loze. simbol Najviših Inicijata. Jao onima koji izdaju ukazano im poverenje. jer na svakog od njih pade velika patnja koja je bila veo njihove Tišine. oni su u svom Miru i Tišini budno prihvatali Znanje asimilujući ga i Meditirajući o tome stalno težeći da shvate i Razumeju . kao što su Braća Škoti ili Braća iz Jorka. a postoji i način kojim se sve Re-Generiše. postoji Put Misticizma Meditacije i Put Magike i Teurgije koji su Nepoznati Filozofi sačuvali od profanih – do onog časa kada i za njih kucne čas Inicijacije.

AGO – izvesti.. pokrivene stvari. OGR – vrabac. MIL – 80 – Mars – petoslovna kameja ON – Oin+Nun – Sunce. RGO – preokrenuti.Duh koji nadvladava vreme i prostor i sagledava sve stvari koje su u tom kontinuumu inkarniranja svesti u Karmi. I. Abramelinovi pečati su generatori energije volje.O. LAM+AL =71+31 – Out Boga LA+MAL = 31+71 – Sfera Ničega. Anu IRE (IRA) – Duh GO – Veza Ketera i Tifareta – Gimel 28 . 6 je Vau . 1.4 ABRAMELINOVI KVADRATI Frater P. Ovo se tako e može formulisati i kao: «Izvire iz Sunca i kroz pojas Boginje se spušta putem Strele da bi se bljeskom svetlosti vratio Suncu. NOLIM – skrivene... koji iz Mudrosti sagledava manifestovano. Ceo pečat ima vrednost 1050. «Da se znaju sve stvari prošle i buduće. bljesak svetlosti.'. istraživanje.Hijerofant..'. bez ograničenja vremena (kontinuuma) i prostora (sfera). Stoga ovaj pečat donosi svo znanje o stvarima prošlim i budućim.» MLVN – raznovrsnost. Što sve zajedno znači : «Različita pitanja potpuno ispitana i analizirana brzo i čak stvari brižno skrivene i sklonjene.» MIL+ON = 80+ON (120) . potpunost. LAMAL =102 . kada u njemu ima tako uzvišenih sadržaja povezanih u splet moći i potku svesti.Kula Sunca IRA+GO = 211+73 – Pojas Prvosveštenice. odlučiti. MLA – punoća. koji svojom viobracijom deluju na svest u cilju spoznaje i u cilju izvo enja promene u skladu sa voljom i istinskom prirodom... MILON.V. 1050 se može shvatiti kao Veliki ALEF sa Nunom .SKAKAVAC 3. analizirati. stvar koja leti.'. IRAGO – EIRA – pitanje.» MILON = 200 – Reš – Sunce IRAGO =274 .

podeliti. jedinstvo. Dalet. Pečati prvog poglavlja se svi odnose na prošlost i budućnost i do toga se dolazi kroz različite procese i energije. barjak.SKAKAVAC 3. Citadele. ukaljati. zaštita odgore. desna ruka. «O čuvanim i skrivenim mestima i stvarima ideje se javljaju i otkrivaju ono o čemu se nije govorilo.. zagrliti.LAMAL. GNM – braniti. govor. HIGANAM – GNN. Libar. znak 138 – Sin Boga (Beni Elohim)... poravnati. skakavac. IGOGANA – GG – krov ili pokrov... 29 . praznina. Makahašanah – ABRAHADABRA 1246 – Alef + Reš + Mem + Vau / Vazduh + Vatra + Voda + Zemlja 13 – ljubav. grčenje 110 – otac vere.. omrznut. kao i u prvom pečatu .» Izgleda da je «MANAGIH» barijera za odnos sa prošlošću.. Meters kaže: «Cela ideja ove formule izgleda da je snažan proboj u branjena mesta ili stvari. Specifičnost je da se odnosi na budućnost i ima se utisak da središnja reč i ovde. RAGIGAR – ROO – izbiti. podignut. meditirati. THIRAMA TIRIM – snažno branjena mesta (Thirama). Ovime je obuhvaćeno celo Drvo Života i u svojoj Božanstvenosti i sa svojim «prljavim i niskim» sadržajima. ribar. 4 – ABA – otac . 2. zagraditi. grom. Boleskin.. ANAGOGI – delo uzdizanja.4 LAM – Put («Kosmička inteligencija» . kapija) LA .. Ništa .. AL . MANAGIH – MNO – zaustaviti.. sličnost. pojaviti se.» 266 – Hebron. Tu su i sveta imena i smisao odvojenosti.. te se svest usmerava na «planove» o budućnosti. U sredini ovog pečata je 418 – ograda i protok kroz ceo «sistem» svesti. Bog (Sve) OO – Malakim – Kraljevi Tifareta LGL – 63 (GS) IAAI – 22 – Zmija Mudrosti MRMRM = 520 . čelo 418 – ograda. narasti. ima ulogu zamajca ili pokretača sile («vihora»). AMARIHT – reč.

otvorenom svešću sagledava vreme tj. 284 – mali vrt 550 – zmajevi. Obnoviti – LAMED. to ćemo jasnije ispoljiti sebe u «budućnosti».SKAKAVAC 3. Pečati prvog poglavlja su vrlo lukavo odre eni za sam «početak» Puta. a He sažima u jednu svest koja sagledava (neutralno i nepristrasno). gvozdena palica 470 – večnost. NABHI «Da bi se znale stvari koje će se dogoditi u ratu. Bet ih sadrži. a poznavanje «budućnosti» je proces razvoja intuicije i slušanje unutarnjeg glasa sa pitanjem «kuda idem?» i samo saznavanje «budućnosti» su smernice o Putu i o vršenju Volje (a pošto se intuicijom tj. ERIRO – ARR – prokleti. što se sve odnosi na prostornovremenski kontinuum svesti i energije. 4. Pečati deluju kao usmerivači za dalje napredovanje – što bolje poznajemo «prošlost» tj. DOREH «Znati sve stvari koje se odnose na budućnost». uskla enost sa istinskom prirodom je postignuta). budućnost. čista vuna.4 3. potpomaže u tome da svest to «bolje» definiše. Uvid u prošlost može otvoriti oči po pitanju samoanalize (znanje prošlosti i budućnosti kada bi im težili čisto radi znanja ne bi imali smisao već bi bili zastranjivanje) poznavanje prošlosti definiše ko smo tj.'. Predstavlja saznavanje o Tajnama kje se odnose na prostore – objekte koji su u vezi sa životom i smrću. HEROD – HRD – tresti.A. DOREH – DUR – obitavalište. biti ro en. Biti ro en – QUOF. ID generiše tok.HET. dok QLH obrću energiju.Bet + Quof + Lamed + Het 14 – Jod + Dalet 5 – He – Zvezda Obitavalište je u vezi sa BET. Prokletstvo i Drhtanje .. drhtati. RINIR – NIR – obnoviti. dok je «budućnost» realizacija rada u unutarnjem Redu.'.» 30 . Tako e «prošlošću» u tom smislu se bave rangovi spljašnjeg Reda A. vreme 2138 . manifestovanog sebe. krug krugova. ORIRE – ORIOR – uzidati.

Rad pred sobom. Drugi i treći pečat se odnose na Hokmah i Binah i zajedno na «budućnost» tj. praćka. NJegovi potencijali su čisti. ADAIH – DIH – proročanska ptica. HI ili IH je Jod+He – Otac+Majka. 19 je i Jod (slovo Oca). Tifaret. Patnje ili rat bi onda bile procesi koji bi omogućili iskustva i pročišćenje na putu dosezanja Sunca.4 NABHI – NBA – prorokovati. praznina. Bilo da se ovaj pečat odnosi na patnje (ili nevolje) ili na Rat. žaliti 19 – neprijatelj.. 200 je grana. Majstor koji svoju Volju koncentriše kroz njih ima cilj tj.. arhetipski. BAKAB – KAB – u nevolji.S.) videći. 1 – Keter – sve prošlo i buduće 2 – Hokmah – budućnost 3 – Binah – budućnost 4 – Hesed – stvari prošle i zaboravljene 5 – Geburah – rat 6 – Tifaret – patnje koje dolaze 7 – Necah – povoljne stvari koje dolaze 8 – Hod – prošlost o neprijateljima 9 – Jesod – za nadolazeće oluje 10 – Malkut – za tajne rata 11 – sve / Daath – istinski i lažni prijatelji Prvi pečat.. Hesed – prošlo i zaboravljeno – tiče se «znanja» koje u okviru Ruaha kola i previre. doneti. Ovaj pečat pokreće da stvari iza u na videlo da bi svest mogla da spozna sebe i osobine i elemente ega koji emanira iz nje. ispoljiti 26 – (broj sefira S. Zbog spominjanja «proricanja» ovo asocira na solarne i apolonske uticaje koji su u staroj Grčkoj prizivani kada su traženi uvidi o prošlim i budućim doga ajima. 68 upućuje na to da iz Mudrosti treba da do e jasna «proročanska» vizija. nešto biva jasno. je potpun i omogućuje uz punu posvećenost celokupno sagledavanje potpunog toka vremena i prostora. a ispljenje kroz «proročansku pticu» potseća na Jupitera. potpuni protok svih energija koje omogućavaju uvide.. 26 je osovina celog pečata. Geburah – rat – «Rat» je u stvari i Rad ispoljavanja svog Velikog Dela. ali ovde «on» otkriva budućnost da bi Rad mirno u Razumevanju i Mudrosti bio ispunjen. NAB ili BAN je BN – Sin – Vau.. proricanje. ocrnjen. ADA je otac. Kebad (suprug Lilite). Jov. 31 . gledati na. nešto potisnuto. kao da rotiraju u polarnosti oko izvesnog «epicentra». Onome ko je u Keteru vreme prošlo i buduće su sluge Svetlosti. IHBAN – IHB – dati. opet se vide duhovne crte koje odražavaju sklad sa Istinskom Prirodom. Zanimljivo je da se ovde pojavljuju i Eva i Lilit. Nabhi = 68 Adaih = 19 Bakab = 26 Ceo pečat je 200 – što navodi na promisao da se treba obratiti pažnja na redove i delove koji to potvr uju. 68 – mudar. a ne iz nekontrolisanih i nejasnih odraza Ruaha ili Nefeša..SKAKAVAC 3. baciti. a «buduće» je njegov sjaj ponad Velikog Dela svih drugih koji «ga» slede. Kada se pregleda redosled pečata prvog poglavlja shvata se da oni mogu da se povežu sa sefirotima Drveta Života. «prošlo» je njegovo Veliko Delo. pošto Keter nije uslovljen time ima jasnu svest i «izvan» toga je pa može sve da «zna». za Keter. od proleća. kost. Eva. Stvari prošle i zaboravljene se tako e odnose i na niz proteklih inkarnacija koje su za Adeptus Egzemptusa vrlo važne da ih osvesti na svom putu. HIADA – IDH – odaslati napred.

SKAKAVAC 3. NVDETON «Da bi se znale stvari prošle i zaboravljene. a te namere su Oluje za čoveka koji je ne pripremljen. pravilno (vladati). Vrlo je praktičan pečat koji omogućava sagledavanje naših karakteristika vezanosti koje su nas pokretale i u čijoj smo interakciji ili po uzoru na njih došli do odre enog stadijuma. MT je i smrt. MT – zaboravljene stvari. otkositi. čija snaga («vatra») njega pomeraju. u cilju spoznaje. Čisto srce jasno gleda. ELEMELE – ALIM. Necah – povoljne stvari koje dolaze. one ga bacaju tamo amo. NOTEDUN – NTH – istegnuti se. u zavisnosti da li su istiniti ili lažni «prijatelji». kao i vodiči i usmerivači koji nam mogu pomoći dalje na Putu. pošto je vrlo «koristan» (kao samo analiza) na svakom koraku. DN – odrediti.4 Tifaret – patnje koje dolaze – odnosi se na previranja i sučeljavanja sa svojim osobinama – pogotovo mučnim – čije je sagledavanje bitno na putu Spoznaje «Svetog An ela Ćuvara». izmakle. U Jesodu te «oluje» još nisu ispoljene (ispoljavaju se u Malkutu). Hod – prošlost o neprijateljima.» NUDETON – ND – ukloniti. VSILARO – BSHL – čupati. mučeći ga. to su za njega olujni vetar («vazduh») i šibajuća kiša («voda»). ATHN – snažno. ALH – Bog Moćnika. 32 . U odnosu na vreme prošlo i buduće oni su vodiči i usmerivači koji su nas doveli do mesta gde smo.odnosi se na praktično poznavanje metoda koje potpomažu vršenje Volje. Tako je prvo poglavlje Abramelinovih pečata u stvari kostur celokupnog sistema rada – inicijalni korak u našem sagledavanju sebe i Univerzuma. 11. predstavlja prijatnost Venere. IŠ – supstanca. ali on to ne prepoznaje kao uticaje Više svesti. NU+DeT+ON – Nuit + Jedinstvo + Sunce. kao i njen povoljan uticaj koji potpomaže put spoznaje. «Prijatelji» su naravno «pomagači» ili ometači. a «neprijatelji» su činioci tih osobina koje moramo integrisati i jasnom svetlu. 5. Prošlost se odnosi na osobine koje smo ispoljili kao svoju prirodu. pa se ovde one mogu nazreti i pojmiti kao «budući» doga aji – ono što treba da Radimo i o Radu koji nam predstoji. – da bi se znali istiniti i lažni prijatelji. Ovaj pečat može da se shvati kao da «potpomaže» ili se prožima sa svima ostalima. Jesod – nadolazeće oluje – pošto Jesod prenosi uticaje «odgore» on prenosi Višu Volju i njene Namere. ORALISU – ORL – nadprotočno. Malkut – za poznavanje tajni rata (u odnosu na vreme prošlo i buduće) – veoma prizemno – moramo znati «zanat» da bi «radili» . !Povoljnost» se ogleda u uzvišenosti osećanja (ne emocija) u odnosu na spekulisanje intelekta. ARO – zemlja. uključiti. DIREMAT – DR – obuhvatiti.

5 – mars – petoslovna kameja. razbiti.. gubi se. taj mentalni konflikt izaziva raspad. sedam. IPARAS – PRS – polomiti na deliće. 33 . ceo kvadrat = 2192. trošenja. raspršenost uma koji naposletku zbog nekoherentnosti puca i lomi se na delove. ARAIRP – AR – reka. Ovo je formula problema (nevolje). uznemirenost. Sarapi = 352 – uzvišena svetlost. 6. ona bledi. milosrdan. 5. munja Adairp = 492 – T+C+B Rakkia = 252 – zmijska jazbina Ukupno. Iz Metersovog tumačenja se vidi izgaranje. «Sporedni putevi» upućuju na značenje pečata.4 Nudeton = 268 Vsilaro = 377 Diremat = 269 Elemele = 120 Ukupno. AIKKAR – OKR – problemi. RPH – smanjiti. 14. odnosi se na Sunce – O.. RAKKIA – RKK – izbledeti. zatim izaziva probleme. 268 – kamen za bacanje 269 – sporedni putevi – Otac-Sin-Duh 377 – nervni splet le a. ceo pečat = 1948 – 1+9+4+8 = 22 – Zmija Mudrosti Središnja Reč je 120 tj. Ovo je čist sled doga aja koji se odvijaju ako se ne vrši Istinska Volja. SARAPI SARAPI – ŠRP – goreti.N. omekšati.SKAKAVAC 3. PRIARA – PRR – rasuti. tok reke koji se smanjuje je slabljenje životne sile – usled inicijalnog izgaranja.

obilje. MNK – lanac.. HCL – prostrano. 6 je mistični broj Binaha.4 7. lonac za vodu. AN – rad.. Šesta kameja: 14 – trn. Het + Ajin + Cadi.A.a – u skladu sa Istinskom Voljom povoljni ishodi dolaze. siromah. Služe meditaciji i doživljaju smisla kroz iskustva astrala. pozadi – He / Zvezda. Cela kameja tj. Gog. zlato. sabirati. 167 – bezimeni.. 5 mačeva. medved. ono što se lako raspada. NLH – završiti.Č..SKAKAVAC 3. Sedmi pečat: 24 je «Onaj koga volim» i «Onaj koji mene volji». za svaku kameju. MALACH «Da se znaju povoljne stvari koje dolaze. 6 (u skladu sa suncem). Finalni zbirovi. a upotpunjenje donosi «miomiris» koji je blagonaklonost celog ciklusa i to je manifestacija u prostoru – sam miomiris je pojava S. kao i učesnike i doga aje koji vode do ishoda tj. sakupljati. Mada treba biti pronicljiv i pronaći pravu korespodenciju – koja zatim manifestuje svoju čistu silu. dvoboj. lanac se odnosi na tok vremena i doga aja koji su povezani – stabilno i precizno odre eni (smešteni) – na osnovu Rada. voljen.. ruka. bodljika. LNN – smestiti se. okončati. prozor. okovi 189 – zapečaćen zdenac. merkurovski Bog. 6 je Vau. telo. žrtva. AMN – stabilnost. Tifaret – Lepota. starešina nad starešinama 133 – vino. supstanca. vrč. 24. kada se svedu na dvocifren i jednocifren broj su tako e odrednice same formule pečata. 34 .. 5 – magla. uzbrdica – zemlja Geburaha. materijalizacije te Volje. So koja se lako rastapa (u vodi) je prijemčivost.» MLCh – So. le a. mleti. izmaglica. QNM – miomirisno. ljubav. svaka reč pojedinačno obeležava procese i stadijume. morska so Ukupno = 978. Sve se vrti oko «Istinske Volje / Prirode» i opcije koje su pružene čoveku da na odre enom nivou to uradi «dobro» ili «pogreši».

svoje znanje o sebi i univerzumu i time da sagleda sve «neprijatelje» koji mu se isprečuju na Putu Istine.» QSM – predvideti. tamo.SKAKAVAC 3. 195 – stado. 151 je veoma «čist» i moćan broj. jer to znanje nije cilj. po svojoj promisli.» 35 . Svaki red je korespodentan sefiri Hod. izvor žive vode. rumoriti. na to se nadovezuje 151. predosetiti. ljubomoran 340 – okrutni lav. DB – žagoriti. knjiga. 340 deluje kao «talas» (60+70+80+70+60). ROTHER «Da se znaju nadolazeće oluje. Na posletku 1032 je direktna veza sa Keterom – «neutralnost» Ketera daje veliku moć Volji koja time 2osnažena» spoznaje sve u svom domenu. kukasta lopata. a 195 je prožimanje sa «mnoštvom». KOSEM «Da se znaju prošle stvari o neprijateljima. Pitanje «neprijatelja» se time povezuje sa inteligencijom – Znanjem kao funkcijom i osobinom Daatha. vešt. OBD – sluga. što je osnova na kojoj počiva spoznaja «neprijatelja». kao i svešću o Najvišem Izvoru (kroz jedinstvo polarnost) asimiluje i prevazilazi taj «neprijatelj» koji je znanje ega – Ruaha. niti «pomoć na putu» već Moć Imena ovde ispoljenih upućuje da se Eazumevanjem i Mudrošću. učen. SOPHOS – mudar. MSK – pomešati se. ime Ukupno = 2032 – sfera Primum Mobile / Rašit Ha Gilgalim Uzvišenost ovih reči je toliko moćna da pruža čoveku mogućnost da sagleda svoje osobine.4 8. poseta 151 – AHIH u celosti. 9. a tako e čini i sjedinjenost Vatre i Vode 300 + 40 – baš u sredini pečata. rast.

odakle i potiče akcenat o oluji. uzvišen Ukupno. predočiti. HRH – prikazivati. telo.. a ne direktno sa Jupiterom (koji daje četvorostruke pečate). cela kameja = 2660.4 RTT – tresuće. vetrom raznoseći deliće. o verbalnim korenima jezika) vidimo drugo: ROTA ORAT TARO ATOR . zabeležiti.. OROR – otkrivati. so).» 89 – zatvoriti. Energija volje ne bi imala sposobnost da se manifestuje u materijalnom obliku da je u pitanju neki blaži ili nejasan smisao njenog dejstva. THURH. 191 – lice. a kameja je proširena u šestostruku da bi bila u relaciji sa Suncem. 489 – ispaštanje 555 – nejasnoća 286 – visok. kretanje.SKAKAVAC 3. 5. red. inicirati.. danju. 14. ALHIV.. 36 . kada se malo bolje pogleda (u skladu sa Metersovim komentarom koji sledi za 10 i 11 pečat. Time Jesod postaje mesto sa koga se «oluje» mogu jasno sagledati. udar. 14 i 5 opet vode do energija Marsa – Geburaha. U pitanju je oluja jer ona po prirodi ima snagu.. ali i moć obilaženja i zaokupljanja – ne zadržavanja. ona se izdivlja i ide dalje. užasavajuće. MELABBED «Da se znaju tajne rata. Cela formula kameje predstavlja prikazivanje razloga za strah od ikojeg užasnog doga aja (koji predstoji). žaliti. a uz to samo čvrste stvari ostaju na svom mestu – jer imaju jak Temelj. razum.. U Jesodu se već formiraju obličja ishoda koji će se manifestovati u Kraljevstvu. Samo snažna Volja je oluja koja će moći da sprovede svoj naum..zakon. 96 – AL ADNI. RTT i ThUR – razlog za brigu. tišina (ili 78 – kada se ne računaju samoglasnici – Hua. Aivaz. Keter. silinu. a ne nekoj drugoj energiji kao formulaciji ispoljavanja toka. manji an eo Vage. 8x8= 64. da pokrene sve ka svom cilju..... HRR – začeti.. kutija. 153 – Suma 1-17. CHRTH – opisati. kovčeg. tajna. U stvari. lomilac. 10. rad. pohvalan.

. ono što Istinskoj Volji u stvari i ne odgovara. a ti uslovi su bitni za manifestovanje Istinske Volje tj. Kao što se shvata da se pečati prvog poglavlja odnose na ispoljenu volju i potencijale ispoljavanja Istinske Prirode tako ovde. BKS – asocira na 82 – ljubazan. U prvom delu «prošlost» se tako e treba shvatiti i kao sfere podsvesnog i nesvesnog stanja svesti. utvara. Različite Volje i namisli se hoće ispoljiti i svaka ima svoj «cilj» i svoje «razloge» za svoje ispunjavanje. MEBHAER «Da se znaju pravi i lažni prijatelji. u Metersovim spisima.». već se očito odnose na direktan upliv u kolektivnu svest ili pak «Akaša hronike». dok je «budućnost» upravo nad-svest i super-svest – koji se uskla uju ka središnjem momentu ovdesada koji je «nulta tačka» neuslovljenosti svesti kroz koju se prolazi ka sagledavanju i poimanju energija i ideja «potrebnih» segmenata postojanja koji se istražuju radi konačne i celovite spoznaje – što se suptilnije obra uje sledećom grupom pečata. 11. Tako pojmimo da ovi pečati upućuju na sagledavanje situacija i tema koje treba da znamo i kojih treba da smo svesni.» 7x7=49 – Venera. Treba dakle shvatiti predispozicije i sve životne okolnosti. pravičan.. HLALH – kao formula 71 – tvoj užas. Ovde se.. Ovde se spominje vrlo specifična reč – «prosvetljenje». kao i svoj koncept sprovo enja volje – način «ratovanja». II. ona sama treba da sagleda pravi «poligon» za njeno ispoljavanje. zatim spominju i «sumnjive nauke» što je očito skretanje pažnje da svet ne treba da zastrani od Puta Iluminacije i Samospoznaje tj. Saturn. da bi mogli svoju Istinsku Volju da vršimo. iskrenost i lažnost potiče od «odnosa» koji postoje kako pod Paroketom tako i pod Bezdanom.. ali sama reč govori da je važno obratiti pažnju na Uzvišenije stvari. HRH – prikazivati. Treba razmotriti samu ovu tvrdnju jer je u njoj smisao ovih energija. a to može biti sa smislom sticanja uvida. ovi pečati mogu da «otkriju» svaku informaciju bez drugih preduslova – što znači da nisu ograničeni na vremenskoprostorni tok. Drugo poglavlje treće knjige Abramelina maga prikazuje pečate koji se bave «dobijanjem informacija koje se tiču stvari i da bi se prosvetlili o svim oblicima uslova i sumnjivih Nauka.4 «Rat» je previranje sila Volje u Kraljevstvu. Pečati druge grupe se tiču «uslova» odre enih stanja i stvari.SKAKAVAC 3. N-KKB nas vodi do Geburaha (92) koji odgovara «ratovanju». prijateljstvo. a to su definitivno 37 . da ne gubi vreme i energiju na «sumnjivo» tj.

Četiti «L» su potpuna ravnoteža (ali «L» na enohijanskom je bitno slovo Duha/Ketera). 1. svet.. zatim sažimanja ka suštini (Jod) i eto – središte pečata je «G» . ne samo na četiri strane sveta već generalno – suštinski i kroz četiri ravni. PLH – razvrstati. Ova kameja asocira na Hijerofanta – Inicijatora i njegovu prirodu svetlosti koja iz vrhovne trijade vodi «niže sopstvo». a ne «meditativni» . 38 . U ovom pečatu se četiri puta pojavljuje ime URIEL što mu daje veliki značaj. U uglovima pečata je čvrsta veza sa Bogom. Uriel je ovde potka svetlosti koja omogućava protok informacija i sagledavanje stanja. ALLUP je na zanimljiv način «povezan» sa Ritualom Pentagrama i Božanskim imenima koja se u njemu javljaju – i to se pojavljuju četiri puta što potencira moć tih energija – koje su vrlo snažne. Vrhovna svetlost koja spaja Krunu i Lepotu. učitelj. Kula Vatre i svetlost prvosveštenice 883 – Lux Oriens 19 – važan za Kuran (ključni broj) 10 – 1 – «prosvetljujuća» veza sa Keterom. Jod koji je uz njega je sažimanje od mnoštva ka jednome. a to je sadejstvo moći elemenata i moći Duha – specifično je što je središnja reč šifra uravnoteženja svega. Ovi pečati deluju izvlačeći i ispoljavajući adekvatna stanja na videlo – gde ih čovek može sagledati i delovati shodno tome.. Apsurdno je i pomisliti da ovakav pečat neko može da koristi za puko traženje «informacija» o bilo čemu osim o LVX-u. Ovaj pečat je stoga izuzetno moćan. Pulla – živina.. oranica. osoba koja u isto vreme vodi i upućuje kako da ga se sledi. grad. a tako e i prenosioc Reči koja izvire iz svetlosti Gimela. AL – Bog UP – jednakost Ketera i Malkuta. njegovo prisustvo u svemu – u svakom «uglu» ma koliko da su uglovi elementarni. oblak. oblast.SKAKAVAC 3. s tim da su procesi ovog rada Magički. a u njemu se provlači Uriel. kroz samu Svetlost Duha može doći do jasnog poimanja «svega drugoga». 147 čini obod. URIEL – AURiAL – Svetlost Boga.4 Yama i NiYama.. «Kamila».. Gimel u samom središtu je Gnosis (ili pak «Geometrija») tj. Ovo je shodno tome Bik kao predvodnik stada. UP je suštinsko jedinstvo Najvišeg i Najnižeg.sa realnim ispoljavanjima «promena» a ne samo u domenu introspekcije.. jer jedino kroz spoznaju Najvišeg (kroz ravnotežu pročišćenja i posvećenja).Gimel – veza Ketera i Tifareta. urediti. 147 – IHVH + ADNI + AHIH + AGLA 252 – zmijska jazbina – predstavlja zbir dva važna broja 36+216 83. ALLUP ALUP – doktor. Elohim LE – AGLA RU – skup.

a tako e oni mogu sprovoditi i dela šestostrukih.» 165 440 220 436 – – – – tvrd.4 LI kao «voda» ukazuje na prenošenje ove moćne inicijacije kroz oblike požrtvovanosti (tj. Nehema. pa samim tim i nemaju jednostavnost u ispoljavanju duhovne suštine – ona se može pronaći. oni.SKAKAVAC 3. I dalje se sve ovo odnosi na Yamu i Niyamu. «i ko će razumeti?». savršen. prvi pečat je ekstremno duhovno moćan. pošto pripadaju sefirotima ispod Tifareta mogu biti u domenu «demona» . a delom «zlim duhovima». ali mnoštvo slova je gužva energija.. 2. mi ovu stazu ne shvatamo kao Isusa-Spasitelja-Iskupitelja već kao HOORa – Inicijatora koji moć svetlosnog fluida – koji je sveprisutan. sedmostrukih i osmostrukih kvadrata – ali. tutor. No. obavezu da se sila duha ne sputava i ne zadržava. kao otvoren kanal) koja potiče od «Obešenog čoveka». «duhovnijih» energija u skladu sa prirodom čoveka. a sefire 6. 5 i 4 su u domenu Viših. veliki zmaj.time je tako e jasno da su «demoni» sile svesti i elemenata koje još nisu potpuno osvešćene i pod kontrolom Istinske Volje.. NEMO. ali mnoštvo mogućnosti i dodatnih korespodencija stvara gužvu i nejasnoću – pa se iz te ne sre enosti moraju sprovesti Yama i Niyama koje se oslanjaju na vo stvo «učitelja» ili uzora (tutora.. pridržavaće se IHVH. Sabatao. junakinja.. dugačak. kolaudacija. «uzvišenijom» silom (ili principom).u stvari sa jedne strane sami brojevi se svaki ponaosob mogu povezati sa nekom «čistijom» tj. Hošana. a ne čist protok. besprekoran. čvrst. MELAMMED «Za dobijanje informacija koje se odnose na nešto i da bi se prosvetlili o svim oblicima uslova i sumnjivih nauka. Zato su pečati ovog poglavlja i dodeljeni delom an elima.. divovi. Pečate sa četvorostrukim. skup.. sabor. majstora). a druga dva su suviše kompleksni. 39 . elegantan. petostrukim i šestostrukim kvadratima omogućavaju «An eli» i «Sveti An eo Čuvar». ALLUP je u stvari ALEF. već da se prenosi dalje. Ovi brojevi uopšte ne deluju «loše» .

Kada ovo obavimo. EKDILUN i ovaj pečat deluje u cilju shvatanja okolnosti života u nama i oko nas. tu je ne samo strah od nepoznatog. stvara sigurnost dok druga dva raščišćavaju 7 i 8 – tj. strah od vlastitih osećanja – sa svim time se moramo suočiti i sagledati ih da bi okolnosti života bile ure ene – da bi se valjano sredio Hram za «stupanje u njega» . kruna arke. ogra en. bezgraničnost. ali ga okružuju energije koje ga plene i talasaju (poput vode). kada stvorimo odgovarajuće okolnosti i kada je to okrepljeno energijom i podrškom koja dolazi od prvog pečata onda možemo da se suočimo sa silama pečata sledećeg. teraju nas da se suočimo sa sobom i da se kroz to dovedemo u red. Protivnici Duhovnog napretka su time uspeli da drže masu u ropstvu. 40 . u smislu odnosa Hoda i Necaha. svetlost. što znači da ovde 3x3 predstavlja Duhovni upliv Binaha (Babalon-Venus) u materijalni Necah (Venera-Astarte). a to znači da prethodni više deluje na um i intelekt.čime se čiste osećanja straha za pristup Duhu i za stupanje Duha ka čoveku koji mu «teži». U srži je vrhovno i uzvišeno.. Ova tri pečata imaju specifičnu dinamiku – prvi koji je duhovno superioran deluje kao «ohrabrenje» tj. Ne biti uplašen je vrlo bitna stvar za mnoge ljude na Putu. U njegovom središtu je pečat 3x3 koji je vrlo uravnotežen.me utim.SKAKAVAC 3. a ovaj na osećanja i emotivnost – tako e u cilju sprovo enja Yame i Niyame. Meters jedino tumači EKDILUN – Ekdeilon sa «ne biti uplašen» . Imena trećeg poglavlja su ovde data tako iasno da je oćito u masi namerno od strane protivnika duha progurana i nametnuta teza i ideja da su ova «bića» suštinsko «zlo» . III. 207 je Scorpio. trećeg dela trećeg poglavlja Abramelinove knjige. da bi se najpogodnije organizovali i uskladili time sa Duhovnom suštinom. Ovaj pečat je 7x7 i generalno pravi ravnotežu sa prethodnim. starešina.4 3.za duhovno bu enje. To znači da nema ničega «zlog» u njima. ali uman i slobodouman Kabalista sa ovim nema problema. Gospod univerzuma. već da su namerno pogrešno tumačeni iz više potencijalnih i konkretnih razloga.. već i strah od promene. Abramelin napominje da je za dejstvo ovih pečata nadležan Sveti An eo Čuvar ili pak neki drugi An eo.

sada se mora pozabaviti ljudskim specifičnim i suštinskim «delovima».-a. Suočavanje sa elementima je (suštinski) bitno za sve nas – ne samo da ih «potčinimo» (kako to traži od nas da nam se četiri princa «zakunu na poslušnost»). naravno. 41 .Č. «Duh» se stoga kabalistički odnosi na vrhovnu trijadu Drveta Života – Nešmah – koji je priroda S. inteligencija. Uriel je ovde i svojstveni «kontrolor» nad elementalnim silama. URIEL je stoga Duhovno središte koje zbog svojih osobina i čiste veze sa LVX-om deluje kao prolaz / «vortex» za pojavljivanje Duha u bilo kom obliku. već da ih spoznamo. To su jasne elementalne atribucije. Nakon što se «pripremi teren» sa prethodnom grupom pečata. Postavlja se pitanje zašto je čak i u ovoj knjizi došlo do «pogrešnog» dodeljivanja obličja pojavljivanja Duha.energetska struja astralne svetlosti Duha. Čovek.4 LUCIFER URIEL SATAN LEVIATAN Ovo je vrlo jednostavno tumačenje tih imena. Sila koja je opšti poslanik tj.a. Oko njega figuriraju tri suštinska elementala.» Ova četiri obličja su: Zmija. Budući da je njegov pečat 5x5 to govori o Pentagramu – simbolu u kome Duh vlada nad elementima.Č. osvestimo u sebi i oko sebe. kreatura. Satana kao ptica. Arhan eo ili sl.A. Priroda koja na svom nivou «obuhvata» specifičnosti našeg vlastitog S. a Levijatan kao Zmija – Zmaj. Uriel je AUR-I-AL . da bi Svetlost u nama zatim delovala kao garant i potvrda kontrole Istinske Volje nad elementalima. an eo. sa početnim velikim slovom «Duh». Obratite pažnju da se traži da se pojavi «Duh» (Kabalisti su bili vrlo precizni kada su tražili od nečega da se pojavi duh. Dok ovde imamo jasno napisano. biće.SKAKAVAC 3. kao i «Vril» . On je Svetlost koja nas vodi sve dok u toj Svetlosti ne razaberemo specifične zrake koji su «bitni» za nas – zrake naše Istinske Volje. Budući da su im dodeljene veoma negativne «karakteristike» (u javnosti. ali je po svojoj prirodi sveobuhvatna. Ptica – i bilo koja životinja. To je Svetlost koja sebi ne daje druge posebne karakteristike (jedinstvenost). Otuda i potiče tumačenje ovih pečata: «Da se izazove pojavljivanje Duha i da preuzme bilo koji oblik. URIEL je Duhovna Suština i sama Energija Svetlosti. demon. Lučonoša – «Prometej» se javlja u ljudskom obličju. tj. Ona omogućavaju da nam se «Duh» (kome Uriel daje energiju Svetlosti) objavi u obličjima koja su pogodna za specifične spoznaje koje želimo steći.Svetlost Boga. ekstremno loše) onda je očito da su ova imena bitna za spoznaju Duha. ako se potčinite ikojem delu univerzuma onda ste njegov rob – bilo da je to «biće sa demonskim imenom» ili «svetac sa presvetim imenom».A. dok su tri imena oko njega suštinski arhetipi elemenata / elementala.

mogu na sledeći način postaviti u korespodencije: Vrhovna trijada – ALLUP Središnja trijada – MELAMMED Niža trijada – EKDILUN Tako e i: Asijah – SATAN Ruah / Jecirah – LUCIFER Brijah – LEVIATAN Acilut – URIEL Ovo u neku ruku i potvr uje to što dva pečata dodeljena Najvišem sadrže ime URIEL. Stoga nema ništa «zlo» u ovim imenima. ne poznajemo je u potpunosti. «Ol Sonuf Vaoresa i Gohu IAD Balata. drugi formiraju sfere. Samo kroz LVX naša Istinska Volja sija sjajem Zvezde koja jeste njena vlastita Istinska priroda. Možemo zaključiti da II poglavlje – posvećeno Yami i Niyami – što znači da dejstvo dinamike trijade ne daje svoje utvr ene pojedinačne uticaje već stvara poligon za dejstva. Znači da je Uriel. Levijatan je definitivno ime koje je dato «Kundalini» . ograničenja i ropstva «željama».» IAIDA! IOIAD! IADNAMAD! Pečati se.SKAKAVAC 3.. pa iz toga nema «vladanja» nad njom – opet je u pitanju spoznaja i naš odnos spram vlastitih osobina – ako smo robovi svojih osobenosti onda nismo svesni celokupnog sklopa.tj. Šta znači uvek nositi Urielov pečat? To predstavlja posvećenost LVX-u i Duhu koji je u Tome i ničemu drugom. Vladar nad Svime.. Arhetipovima. Opasnost leži u vezanosti za prenosioca. Opasnost je i u opijenosti Svetlom tj. a time je jasno da nismo došli ni do potpune spoznaje Svetlosti – iz koje jedino proističe «vlast» nad «prinčevima» tj. Kolika važnost je data Urielu i njegovom pečatu vidimo i iz Abramelinovog posebnog uputstva da se ovaj pečat nosi na čelu pri svim operacijama ove Magike. Uništitelj Svega. a ne u predanosti Svetlu. energetskim fluidom. prirodu služenja toj Najvišoj Svetlosti.kako se TO zove na «Istoku». a samim svojim prisustvom štiti od opčinjenosti. Održavatelj. tako e. posvećenost Svetlosti Božanskoj i znamenje da Božansko u Duhu i Svetlosti jeste Stvoritelj. Pečati I poglavlja su budili Sefirote. ali nije ono sam po sebi – znači ima karakteristične osobine i pojavnost da bi ispunio svoju Volju tj. 42 . osim mogućnosti da postanemo robovi ograničenja elementalne prirode – a samo Uriel je u ovome svemu naš Vodič i «usmerivač». a ne u svesnosti sveprožimanja Luči. a time i rad na spoznaji nije upotpunjen.4 Zašto je onda «Lucifer» po svojoj prirodi «opasan» i nije od Duha već je dodeljen vlasti nad elementima? Kao što mu ime kaže on prenosi svetlo. Inicijator i Opunomoćenik našeg Svetog An ela Čuvara – Svetlost Duha koja ionako sama po sebi «vlada» nad tim elementima. a treći konkretizuju Ravni. Kundalini je koliko moćan prenosnik energije i koliko snažno može da uzdigne dušu – toliko može i da poremeti onoga ko je nesiguran i neuravnotežen i ko nije pripremio svoje «kanale» za protok te energije – koja je naša vlastita – ali sve dok nije u «skladu» sa svešću Svetlosti ona je «slepa sila» . u stvari izvestan oblik kolektivnog An ela Čuvara (kao što to neki navode za Aiwass-a). kao Svetlost Boga. čim ima snagu Svetlosti i kontrolu po volji nad svim magičkim procesima.

«U» je slovo Hijerofanta (Taurus). Maga) čime ono preuzima obličje koje je prigodno da čoveku prenese «poruku» Svetlosti. barjak. URIEL URIEL – Auriel – Svetlost Boga. tj. hteti. Otac Tetragramatona. princ. IRE – Duh. željan. U čemu je onda poenta da ovaj pečat čini da se Duh pojavljuje u obličju bilo koje životinje? Pošto je on Sama Svetlost on kao neutralan činitelj nema drugog «obličja» ili «ispoljavanja» osim Svetlosti. a «L» je Uravnoteženje (Venus.. suprotni deo. voljen. znak. Samotnik. velika voda / IMIM – mule. u odnosu na njega Krst čine 4x50 (IM) što je 200 – Reš. ljubav.. jela. srž svega. «Obličje» Svetog An ela Čuvara je jedno od obličja («životinja») koje manifestuje ovo Svetlo. Libra). Duh Majke 110 – Otac vere. Sunce (Svetlost Zvezde). reč. 407 je «signum» i dragoceno ulje. sličnost. desna ruka. a 50 je Nun (Scorpio) – ta dva broja su udvojena po uglovima. staza. sudnjeg dana. LUCIFER 43 . EIMAR – AMR / IMR – govoriti. Ovaj pečat se ne odnosi na pojavljivanje Duha u obličju zmije. žaliti. vest. izreka. ulaz. uključiti. Obličje «životinje» tj. zagrliti. mazge. Ukupno: 1124 – Alef + Quof + Kof + Dalet 8 – HET. 215 (RIE) je uzvišen. Sinovi Pravednoga. držati se «kao Sunce». onda. ro ak. 251 – Uriel. RAMIE – RMIH – Obmana. Oba slova u uglovima su od Venere. već u obličju bilo koje životinje. što daje smirenost i Lepotu. IMIMI – IMM – More. niži oblik manifestacije je «odgovor» Svetlosti Boga na delove Uma i svesti čoveka (aspiranta.4 1. 2. kedar 256 – Aron. Tako se na specifičan način sve povezalo sa «Svetlošću Boga». U središtu pečata je Jod – seme.SKAKAVAC 3.

44 . stoga. te nije ni čudo što su Luciferu davali obličje Jarca i « avola» . nije sama «čista» Svetlost već «agens» prenosnik. Kao što je uopšteno tumačeno On je prenosioc Svetlosti.zbog Ajina. Lama i sličnih «Bića» koja jesu sama po sebi «zanimljiva» . LVI = 46 = ALHI. a postoji i zanimljiva «veza» sa NUIT. medijator. niti Najviši. noć. odnosi se na Plejade. Luciferu je dodeljen i broj 75. kao AN-NA. ali i na druga dva ugla odakle kreće «LEVI». LEVIATAN Ovaj pečat čini da se Duh pojavljuje u obličju Zmije. a broj 51 se pojavljuje na više mesta – prvo u središtu. dakle.. Zbog «količine» slova pečat je vrlo kompleksan i. bivajući «svetlonoše». čini da se Duh javlja u obličju Čoveka. deluje dosta «zloslutno» . Svi ovi brojevi su moćni – jesu Moć Zmije Kundalini. 3. ali ne i suštinsko Svetlo)...SKAKAVAC 3. i na dva nasuprotna ugla kao AN-NA. već imaju svoju funkciju u svom delu manifestovanog Univerzuma. komplikovan za tumačenje.. (Ovo je i «zamka» u koju upadaju «moderni» magičari koji u svojoj fantaziji kreiraju kultove obožavanja Aiwass-a. Davanje obličja Čoveka se doima «ogledaloliko». HILL. «LEVI» je Sveštenik... jer bi to bilo ograničavajuće i čovek tako ne bi spoznao Duh. on je «glasnik zvezde». 112 – Jehova Elohim 380 – IHVH + ADNI 281 – Kruna 353 – Tajna u Tetragramatonu i onih koji ga se boje. Npr. sam po sebi broj 51. AN je bol. ADVM – Edom je zemlja demonskih kraljeva.. NA je neuspeh.4 Lucifer je Svetlonoša. kao i dosta njemu korespodentnih imena i reči.ali nisu Apsolut. provodnika. meditarora) jeste on sam iliti čovekoliko obličje. znači sam odraz u svetlosti koji čovek može da pojmi usled dejstva ovog «agensa» (ili katalizatora.. U središtu pečata je «N». Uzaludno je i obmanjujuće obožavati samog prenosnika. već bi stojao na pragu ne čineći korak da stupi napred. a kao Krst stoji 4x130.

kao i ABA – krst – otac. ako ne i većina preostalih pečata u ostalim poglavljima su «nepotpuni» tj. ali i AMA – Majka (a tu je i ADA). kovitlanje 47 – budalasto. talasi. nisu celi definisani već samo odre ene linije čine dejstvo smisla. oni nas upoznaju sa elementima Čoveka i elementima Univerzuma.umesto da su spoznajom «Znanja i Razgovora» prepustili sebe Svetlosti koja je Suština toga – oni se uzdaju u «pticu» koja je Satana. dobro. 121 – ništavni. ŠTN kao «protivnik» je samo spoljnje i «neinicirano» shvatanje – ali. SATAN «Satan» je hebrejsko ŠTN – «protivnik». ka Božanskim sferama. U I poglavlju se akcentiralo na direktnom iskustvu spoznaje.znači opet je cilj spoznati neke aspekte čoveka/Univerzuma. Očito je da svaki od ovih pečata pokriva neku od oblasti «divinacije» . Pojavljivanje Duha u obličju ptice je doduše malo nejasno. U tome je i moć ovih kvadrata.. dok su ovde u pitanju «vizije» tj. Svi ostali pečati dalje «razvijaju» sistem Inicijacije. ali sada na drugačiji način nego što su to.. ka Duhu. davali pečati prvog poglavlja. 45 . Ništa. Slovo «B» je u samom središtu.44. Oni koji su se – kao hrišćani – vezali za to da se Bog-Duh pojavljuje kao Golub – ptica samo su se vezali za «utvaru» . uopšteno.40 – samožrtvovanje.4 4. SA je 61 – AIN. i opet se pojavljuje NA – 51. procese. jedinstvo. uočljivo je i pojavljivanje «DM» . Što ne znači da je za istinsku Volju nekog Maga neophodno da sazna sve pojedinačne osobenosti svih sila koje su manifestovane u ovim knjigama. «Protivnik» nije neko drugo biće. Ukupno: 358 – Sram. oblak. idoli. od njega se kreću četiri «TA» ..SKAKAVAC 3. za pećine i podzemna mesta. za vizije u prstenju i ogrlicama. u vatri. Neheš – Zmija.. ali ako uzmemo da je 358 finalni broj vrlo moćan prenosnik Svetlosti Duha onda možemo reći da se Duh manifestuje ovde kao Ptica Svetog Duha. to je obličje koje je preuzela sama Svetlost da bi nam predočila naše vlastite osobine i elemente – naša vezanost za to nas sputava da i sami postanemo Svetlost. Pečati IV poglavlja govore da su dati za dobijanje različitih vizija – za ogledala od stakla i kristala. pomoću Joda. Tako IV poglavlje ima devet pečata koji se mogu shvatiti kao tri trojstva čije sadejstvo je specifična spoznaja delova univerzuma. u vodi. krajnost.. ako utvrdimo da se («niko») ne sme vezati za obličja (likove. sfere univerzuma vodeći Maga ka specifičnim spoznajama. ščepati 22 – njegovom rukom. plakanje. Dobar deo. To su moćni medijatori jer su čuvari pristupa ka Svetlosti. pšenica. za vizije u vazduhu. za vizije u vosku.. Ti pečati su «u službi» i dalja razrada osnovnih sila koje deluju kroz ove pečate iz prva tri poglavlja. magijska vizija. u mesecu.entitet. forme) znači da ni obličje ptice nije «presveto» već je samo vizuelna objava energija Duha. odrazi nekih realnosti Magovog života. a pristrasnosz. Mesija. u ruci. kao i odbojnost su prepreke Spoznaji.

da bi se oni sagledali. Treba samo opet sagledati kako i na koji način (i sa čime) ovi pečati imaju veze sa Drvetom Života – jer je više nego jasno da je Kabala Znanje koje je medijator Logosa Duha u ovom sistemu Magičnih Kvadrata. S jedne strane za svakoga od nas jedan način divinacije je odgovarajući i najviše odgovara njegovoj/njenoj prirodi.4 Ovde se cilja na egzaktne delove celine. S druge strane postojanje ovako sročenih devet pečata govori da se vizija («Istine») može pojmiti na devet načina. 46 .SKAKAVAC 3. pa se može reći da su ovi pečati dati da zadovolje raznolikost naših umnih sklopova koji traže da saznaju još nešto o sebi – tražeći «viziju».