Œ

knÆ]ç_Ö] oÊ èÖ^‰…

4ZîÆ¢q)
9ZvZ† Wá

~ W
ÑZÝ°Z†1Z '

^9mJ ;Ö…æ Ü׊Ú
á^jŠÒ^µ -ߊn‰æ†µ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Œ

Q

àÚæ ä´ fôv‘ø o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö ^ßønùô fôÞø o×FÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø éö¡ø’$ Ö]æø àønû Ûô³Öø^³Ãø ³Öû] hùô …ø äô ³×# ³Öô ‚ö³Ûû³vø³Öû]ø
(‚Ãe^Ú] àm‚Ö] Ýçm oFÖ] å†$] oËjÎ]æ äjߊe àߊÖ]
yÒ]Ìw dZÆyZXì H{™E
»4Zî} (} (
Æäâi~!‚g¿kZä~

wÎg<
 zvZ[Â~}g !
kZX •{ç Z (H4Zîžnƒ ãZzt ‚Æ0#
Ö Zž @
•Å

Xì HwÑ+Zä~ÐY Zg WÅDI ZgzZ]vZ

 Ÿz Å)4Zît ‚Æ0#
s
Ö Zž Vƒ ‚
gy Zt Ð ÒÃÏ ÌŠ Z kZ KZ ~

x Zg WzyjÃ0#
Ö ZÆ™Ø{ »yZ}Š™uhÃ4Zîy ZžVƒ @
™ ¬Š ÌtÐvZgzZ ÏñYƒ

Ñ!
w1»© Â~´ ˜y ZgzZ}Š™u 0
Ð4ZîyZÃV”y›žì ¬Š ÌtÐ\¬vZgzZ}Š
XìgŠ ‡6
qC
Ù {zX}Š™

X •D™{™E
»V¨¤} (} (
ÆäâikZÐK
 F
ë[Z
ànû ÛôÖø^Ãø Öû] hù…ø äô ×# Öô ‚öÛû vøÖû]æø

~W
ÑZÝ°Z†1Z

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Œ
÷i ÚÔZ×Ô s%ZC
Ù CZ ëžì c
Š ¬…ävZž ’ e Ì'YgzZì } Y y›C
Ù

X ,™ c
‹ k0
Æ<
 Å] wÎgÆkZgzZ[ ÂÅvZ

:ì ëOEgy â•
Ûž6
D59 Vð^ŠßÖ]E Ùôç‰ö†$ Ö]æø ²
ô ] oÖø]ô åö æ•% †ö Êø ðõ oû•ø oÊô ÜûjöÂû ‡ø ^ßøiø áû^ô Êø

ó Xó ƒ ‹ k0
Æ]wÎgÆkZgzZvZÐZ ¹™·i Ú~A çË?¤
Z L L

}• D Y™á } ×gzZ] Ã%Z LZvßk0
ÆX• {z ]¨¤» äâ i kZ [Z

X•]¨¤ƒ
 tX ±Ãäs c ª
Z°z2Z¸±c
s »Zª
Z°@¬c
Ô ÔZw¾Å{•x Z¸Z

}Y b§hZy›uñC
Ù èÑq•ï Š hgÃ] wÎg zvZgzZ•DYáŸLZvßk0
Æ

/Ü*
•& • D™Ÿ._Æ 2Z ¸{Š™äzÆ Vâ ¨
Zxg ¯vŠÆ b§kZ c
{•x Z ¸Zžì

Xì c
Šg ZŒ
Û uÑ~©pZkzgŠ ä

Xì c
â•
Û ~}g !
ÆVÍß, Zä\¬vZgzZ
ø ×ô fû Îø àÚô ÙøˆôÞ]. ^Úø æø Ô
ø nû Öø]ô ÙøˆôÞ]. «Ûøeô ]»û çßöÚø ] Üûãö Þ$]* áøçÛöÂö ˆû mø àømû „ôÖ$] oÖø]ô †ø iø Üû³Öø]*
á]* áøæ‚öm†ômö Ô
Ÿ÷¡ø•ø Üûãö ×$ –ômö á]* àö³Fþ_6 nû Ž$ Ö] ‚öm†ômö æø ä´ eô ]»æ†ö ËöÓûmø á]* ]»æ?†ö Úô ]. ‚ûÎøæø lôç»Æö ^³þ_$ Ö] oÖø]ô ]»ç?Ûö Òø^vø³jømø
D60 Vð^ŠßÖ]E ]‚÷nÃô eø

s§Å] \ WŽ 6kZ • ñÑ yZZ {zžì w ì »Xì ¬ŠÃVÍßyZ ä \ W H L L

Ÿ LZž • T e vßt gzZì ðƒ wi *
¬ Ð] \ WŽ Ì6kZgzZì ˆÅwi *
žì Le y-,™g ïZ »]¨¤tžì Š
c
Š ¬7ZèÑq N Yá k0
Æ ]¨¤

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ó Xó ,Šw Ze~„ ZeÅgzŠ 7Z

Æ]¨¤kZŠp ÂvßtÉ c
¯7]¨¤„™ Yá~ {•x Z¸ZŸLZäVâ ›

» {•x Z ¸Z ª• D™õ6Rg kZgzZ•ÁgÆ}g ZŠ Z C¨¤[Zvßt •Ð ~ y»g Z ~Š ã

‰ 0Šã
Ô • ‰ 0 Y ¡
ZÆ ]¨¤ q
Zž !Î7t èÑq • D™g Ñg ŒZ ¯
 !
*
ƒ Ág

C¨¤kZÐ| 1365 Ô²~Š:•ª©pZg ZŠ ÷pø)
,™] !
H ÂÅ´ ˜òsZvŠ•

ìt%Zk\Z.
Þ ‡h
'
× gzZì @
YHõ{°‡!
6
¿t¬kZžìt] !
Åk\Zì Š
0Ág »}g ZŠ Z

D&

ðebÑŠÆi ZŽ nÆqË~{•x Z ¸ZªŸkZ {zì ˆf]ùÅXDI Z‰ž

}WX ñXÃy›C
٠Є ZeÅ b§kZvZ•

XìŠ •
á g Z»\¬vZ
ø òô ³5 þÖøæ»^.Êø ²
D44 Vå‚ñ^ÛÖ]E áøæ†ö Ëô ³þ³FþÓøÖû] Üöâö Ô
ö ] Ùøˆø Þ*] ^Ûøeô ÜÓövûmø ÜûÖ$ àÚø æø

ó Xó ••
Û »{zÂH:ê._Æ( yâ ‡z<Ñ ) {Š™wi *
ÅvZäVÍßXL L

XìŠ •
á g Z(~uzŠ
ø eùô …ø æø ¡³ø ³þÊø
ÜûãôŠôËöÞ]* o»Êô ]»æ‚örômø Ÿø Ü$ $ö Üûãö ßønû eø †ø rø•ø ^Ûø nû Êô Õøç»ÛöÓôùvømö oF³j$uø áøç³ßö³Úô ç+ ³mö Ÿø Ô
D65 V ð^ŠßÖ]E^Û÷n×ô Šûiø ]»çÛö×ôù Šømö æø kønû –øÎø ^Û$ Úôù ^q÷†ø uø

°%Z LZ ( ]·} Z) J
Z
M
ƒ 7ð¸J
‰
Ü z kZ vßt nÅ [g }¾L L
IÒ7E
: kCÌ;z ø ~ Vߊ LZÐ ŸÆ] \WQgzZ B yâ : ÁqN ~ ]5ç
ó Xó B™t6
gîåÐZ,™

: •D â •
Û vZ¶g[;ß Z†0·xsÑZ•
{z´Æ<ÑÅvZŽì Ì{zÐ~ yZ•õ0
êuÆyZ1•}g ‚¹ ]¨¤L L

@
™~i ‚yâ ‡Špªì @
™~p~] â© ZÆvZŽì Ì{zgzZì @
™Ÿ._Æyâ ‡gzZ Ë

XìŠ •
á g Z»vZ~}g !
ÆTì
D21VpF…ç•E ²
ö ] äô eô áûƒø^+mø ÜûÖø ^Úø àômû ‚ôùÖ] àøÚôù Üûãö Öø ]»çÂö †ø •ø ]»ç. ³þ³5 þÒø†ø •ö Üûãö Öø Ýû*]

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ävZ ]i YZ ÅX• D ¯ 2Z¸{z n Æ y ZŽ • q
Ñ ( ÆvZ ),ZÆ yZ H L L

ó Xó ~Š7

†X •x ©ZÆ_Z÷gzZOž 6ì 3gg Z Œ
Û'

Ãx ©Z¦Ñ‰äV¨¤ÆgzŠ {ŠŽñ

ñƒ ñ¯ÆVâ ¨
Z6gîåÂ] 5çÆ]g ˆîSì @
YH¿62Z ¸Æ]¨¤~x ©Z

YÆ e
Ã~256 ™@
250 ™12 ¢Æ òzë LZ ä •Z'

Z 0·X • ._Æ 2Z ¸
X •˜x *
Æ÷ZÆnc
°Z~}g !
Æ( ]g ˆyZ-Z ) ó ó èm…^rjÖ] èʆÇÖ]L L

©E8nc
M»'
zvZ G
î*9gzix?ZXvZî•E
°Z÷ZgŠ.
Þ ‡[»

Vƒ Le *
™n²¼ 0Ðœ£z nZ¾ZÆkZì ¿gŠ ã
Å]g ˆyZ- ZTä\ W

b!
Æ Vz`
@
]g ˆyZ- ZXì Q» T 3s Z¤
Zc™m{ì Hg¨6]YgqÆ kZ ä ë
x ÓgzZÐNÑck

i~]g ˆyZ- Z] ¬i Ú Cg ˆLZ`
@
ì {g ZŠ Zi WnÆä™ »]Ã%Z

»Tì c
W^Âq
Z k0
}g ø b§ÏZXÐ,™ Zƒ7~ yZ- Z kZ Ì]¬i ÚÆVµ Cg ˆ

2Z ¸Cg ˆÌæäë~kZó ó èm•çÊÖ] ène†ÃÖ] èÓ×ÛÛ×Ö èm…^rjÖ] èÛÓvÛÖ] Ý^¿³ÞL ì
L y ZÄ

V˜]g ˆy Z-Ztžì @
ƒ"
U
tÐkZ•72Z ¸¦Ñ•{Š™äzÆVâ ¨
Zƒ
 {z•ñ7
Q c
è‡nÆä™ê σ ̪
Z°nÆ ä™ê~ yZ- Z kZì ¬»äYá ]¬i Ú

ì ]!
tZ
 ÐVƒ+C
Ù âãâ ‡gzZY ¯zÉÐVƒ¦Ñ){zXÐ,™ŸV ;zx ©ŽgzZǃÌ

ì c
Š¬ÃVÍßävZ•xŠ ƒÐ<ÑgzZwÎg ñƒÇÆvZŸgzZx ÂZg7»kZgzZyZ-ZtÂ
•Ô ^
Z
Y*
Y Ô x Zww'Ð •z z™ c
^
Y á k 0
Æ] wÎgz vZ ]Ã%Zz ]¬i Ú LZž

gzZvZ sÜ qŽg ~ gñZ·i p
Ð x Ó} (LgX z™ HÝq ðÉg n Æ ]5çgzZÔ ]ZŠ „Ô

»] !
kZt Âc
Zz™Ð 2Z ¸ÆvZ)Ì~A çÐ Lg¤
ZX ì *
™s§Åx ©ZÆ] wÎg

6¬Æ] wÎgzvZgzZì ˆ~Š ßF
Ãyâ ‡ ã¨
Z6ŸÆ] wÎggzZ y â‡ÆvZž ǃ ]o
X •7èZg

kZ &7åÃ+ŠÆvZ¿(Zžì @
ƒx¥ÌtÐ äZ™ŸÐ 2Z¸ÆvZ)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ì 7°»nÆDÆt £ã¨
Z ä™i] ¬i Úz b)ÆVÍßt ì ³*
+Š~ w ìÆ
Û » {zì ‚
g {o(Z¿ŽgzZ
ì 7]!
à ©ðÃtX ì ( `g {Ð xs Z ª) G
îÏ)ÅZù`g {gzZ•
LZì e¿ðÃZ
 ž YY Z hg76ñZggzZ=zŠ ¿ZÆËÐZì •ÅzÂzÌZ¹É

ÅvZ q
Z Ìt *
™Ÿ ._Æ x ©ZÆvZ sÜža kZ ñYá s§Å2Z ¸ÆvZ)Ÿ
yâ ‡Æ ËÌŸb§ÏZ 7^
Y ]Š „ÅnËnÆvZ) b§TgzZì ~z)Æ ]Š „

Å]vZwÎggzZ]Š „ÅvZq
ZV˜ ~x|ÆvZwÎg·vZÑZ!ZÑžakZ7^
Y ._Æ
ã™ÅvZwÎg·sÜ®
 ¤ZgzZì 'â »vZsܬžì ï•
á Ìt ~kZ b§ÏZì ï•
á®
 ¤Z
ÆѾwyzŠ ˜ ~xsZX •ä™i]Ã%Zz] ¬i Ú._Æ2Z¸z ]â ©ZÆ4Zì

Æä™Ç*
2Z¸gzZŸÆvZX nÆÍsÜgzZsÜt?ì ˆðVZ VYg ZŒ?ì Š
Hn

X Yƒ7„ð¸y¨
Z Â%ÆÍžakZì Zƒw yn
ø eùô …ø æø ¡³ø ³þÊø
ÜûãôŠôËöÞ*] oûÊô ]»æ‚örômø Ÿø Ü$ $ö Üûãö ßønû eø †ø rø•ø ^Ûø nû Êô Õøçû ÛöÓùô vømö oF³j$uø áøç³ßö³Úô ç+ ³mö Ÿø Ô
D65 V ð^ŠßÖ]E^Û÷n×ô Šûiø ]»çÛö×ôù Šømö æø kønû –øÎø ^Û$ Úôù ^q÷†ø uø

°% Z L Z N J
Z
M
 07ð¸J
‰
Ü z kZvßt nÅ[g}¾( ]·} Z) L L

ÐZgzZX ,™: kC;~Vߊ LZПÆ\ WQgzZB™:t¬zß~]5ç
ó Xó B™t6
gîå

XìŠ •
á g Zb§ÏZ
†ôìôŸÿ? û] Ýôçû nø Öû]æø ²
ô ^eô áøçßöÚô ç+ iö ÜûjößÒö á]ô Ùøç‰ö†$ Ö] ]»çÃö n›ô*]æø ²
ø ] ]»çÃö n›ô]* ]»ç?ßöÚø ] ðø àøm„ô$Ö] ^³ãø m%^*³³³þ³5 ³þmø
ø Öô ƒFø
D59 Vð^ŠßÖ]E ¡÷mæô^+iø àöŠøuû]*æø †ºnû ìø Ô

g y ZZ 6]y
n
Wx- gzZ vZ ?¤
Z z™®
 ¤Z Å] wÎg gzZ z™®
 ¤Z ÅvZ !ß Zz yZZ L L

ó Xó ì YZÐp ÒÆx •ZgzZì 4tXƒ

gzZ ¬ÆgzZ ËB‚Æ ¬Æ] wÎgÆ kZgzZvZ {zžì n•
Û » VâZxÆ Vâ ›
$ » yâ ‡òsZ ÂÐZÉ } Š: g ZŒ
4hIF
Å] ÆÔZ¦’ e *
ƒ {àe
×zG@
gzZ y éE
5G
Û '
Z'
Ãyâ ‡
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Æ wÎgz vZ gzZ • Å™™n•
Û gzZ ~g ZŠ)f KZ ä ~ ] •
á g Z¦
P tX ’ e *
ƒ ƒõ » <Ñ
vZ)ÃVâZx}g ø y-ž @
Xì H (Z nÆ„ZpíÅVâ ›gzZVâ ZxgzZG@
Å]â ©Z

6½úÆ Wæz AŸgzZ:[:7Z}Š™:gzŠÐ +Š 7ZgzZ ñ¯ : ,@
»2Z¸Æ
X}Š™: {Š â W

wßZ +4nÆkZ~ <Ñ Âìnç» ä•ÃgñZ Cg ˆgzZ]g ˆwßZJ
V˜

žakZì 7eÐ2Z¸ã¨
ZŽžì $
Ë ƒ¹F
+Z~]g ˆÐäCZÃX•ŠŽñ2Z¸z

ÐZ sÜì ŠŽñð>ÅnC
Ù nÆ VÍß~ kZ • ñW™á <ÑŽ ] Ñžì y ZZ Zg ø
~]g ˆkZÃV26{Š âC
Ù „p¤
Zì H IÐg !
zg »z ]g ˆÅnTä] ÑX ì k

Š Åä C Z

6ìž~Š !
'~zy
Zz ~z*Š ~ kZì g !
zg » »yvz}g ÄuZu{z |gŠ1ì @
WÃ{Z
Ã
Xì yâ •
Û »\¬vZž
Dô 276 Vå†ÏfÖ]E kô³³þ þÎF‚ø’$ Ö] oeô†û möæø ]»ç³Feøþ †ùô Ö] ²
ö ] ÐövøÛûmø
ó Xó ì @
J(Ã] ‡œgzZì @
SÊÎvZ L L

Ð#
Ö Óë Z®’ eÈп#ÅyZ’ e ´gÃæÃVßßZÆ<Ñ~]g ˆZ®
E
k0
Æ X,™‚ZgÐ V ðG3r‡gzZY f,Z {zž¾ Ð y»g ZÆ ]g ˆyZ- Z {zž• D™ ¬+Z

ãZz <Ñè2Z ¸z wßZ,Z n Æ ]g ˆ±{zgzZ Vƒ ]â ¥~z*Šz ´Š å0Ð ]g ˆ

~ ä™ äz wßZÆ ]g ˆY ftX ìg CƒÐ Vh§òsZ 9]g ˆ~ Ýzg ÅXž ,Š™

B‚Æ *ŠžOgt ‚ Ì°Z¸z wßZÆ ]gˆ@¬ ~z*ŠgzZ OgÃæ ÃY fw Z¸ZgzZÜÑmÀ
M»'
zvZ G
î*9gzix?ZzXƒ: Ì¿#Å<ÑgzZìg CƒÌ]g ˆ

M»'
zvZ G
î*9gzix?Z]g ˆyZ- Zr
 ™gœ[ »x H

kZgzZ å0Ð Z
Z¯Æ kZgzZœ£z nZ¾ZÆ ]g ˆyZ- ZŽ ‹[ æ » \Wä ~

]•
á g Z¦

P~ekZì c
â•
Û [æä\ W~}g !
kZì Zƒ†ŸZŽ~g ëgÅ]g ˆÐyZ- Z
(•
ò Z'
Z0·)ÐN â •
Û zžìyZX Vƒ&n•
Û ¹ÜZz´Š CZ*
àJ
\ W

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Æ <ÑÃT’ e ´Š ÿkZ ~g ZŠ)f Å ä™ê ~ ]¬i Úz ]5ç °%Z

D1

g»/Š„ H {z Âì 7! pt ~ ˤ
Zƒ @
™Ÿ~ Ýzg ÅVßßZ ¦ÑŽ Vƒ ]â ¥~}g !
O !gzZg âƒÔ
]c
gz¢zzž @
ì òi ÑnÆè‡/ZzÐ t £—b)¨gzZVßßZ¦Ñƒt éhI
Xƒ@
™Ÿ™ÄgÃæÃVâzŠx ©Z¦ÑgzZ

Æ]Š X~zy
Zz ~EŠ „: B
g 7¢
 &Å ðÉg Ë{z ñY™ ¹F
ÌÎ=ã¨
Z

D2

sܤ
Z • $
Ë ƒ i] )z b) ã¨
Z%Æ Ýzg Å<Ñ„:gzZì $
Ë 0=g fuZz » w”
Å wz4
Æ V1ÂgzZ ƒ Å VßÎg  @
ƒ eê » ë!
z h„ Ð =sÜgzZ Cƒ °» „ =

ì ÑZe 1 :ÃvZ [ ä x ¸kZ Œ°» n Æ ðÉgÃ=ËÌä x ¸TSg: ]gz¢
9 6ì _òC
E
X • º•
Û wìëÆyZgzZîG
Ö ZgzZ
0.:Xž
Ù !
Ð] t·#
LZ }°!
Æ VÂŒŠ gzZ VzàIÐ ƒ Å] Ñžì "
U
Ð õg @
Ì]!
t

D3

ŸtÆyZžì "
U
ÌtgzZ¸D™Ÿ™NŠ@ZØz]uZzz]ÑqgzZ"Š=KZ~]¬i Ú

<ÑŠŽz!
ÆkZ1¸Dƒi]¬i ÚÐyZ¸D Yäâ ŸÆy Z¸Dƒ Ìgàâ•
Û
HxÎñÐ Vñ*
+F
Ãx © yZgzZ H IB‚ÆñÐ VŽ ZzggzZVh§ÆVâ ¨
$
Z™ WäòsZ


¹q
ÑgzZ]¨¤7Z
D21VpF…ç•E ²
ö ] äô eô áûƒø^+mø ÜûÖø ^Úø àômû ‚ôùÖ] àøÚôù Üûãö Öø ]»çÂö †ø •ø ]»ç. ³þ³5 þÒø†ø •ö Üûãö Öø Ýû*]

~Š 7ävZ ]i YZ ÅT• D¯ <Ñ+Z nÆ y ZŽ • q
Ñ,ZÆ yZ H L L

ó Xó ì

XìŠ •
á g Z(~uzŠ
ø òô ³5 þÖøæ»^.Êø ²
D44 Vå‚ñ^ÛÖ]E áøæ†ö Ëô ³þ³FþÓøÖû] Üöâö Ô
ö ] Ùøˆø Þ*] ^Ûøeô ÜÓövûmø ÜûÖ$ àÚø æø

ó Xó ••
Û »vß{zÂH:ê._Æ( <Ñ ) {Š™wi *
ÅvZäVÍßXL L
àøm„ô×$ Öô áøçÖöçÏömøæø lôç»Æö^_$ Ö]æø kôfû rôÖû^eô áøçßöÚô ç+ mö gôjFø ÓôÖû] àøÚôù ^f÷ n’ôÞø ]»çiöæ]. àøm„ô$Ö] oÖøžô †ø iø Üû³Öø*]
D51Vð^ŠßÖ]E ! ¡n÷ fô‰ø ]»çßöÚø ] ðø àøm„ôÖ$] àøÚô pF‚øâû ]* ðô Ÿ? çø . ³þ³5 âøþ ]»æ†ö ËøÒø
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

gzZ zŠ Y • DÑ yZZ Š
c
ŠzÐ ~ [  Π¬Š 7ÃVÍßy Z ä \ WH L L

ó Xó •Cc
Z@{Š c
e
iÐVë¸tž•ëvß•
Û »gzZ6
]¨¤

Z • k
q
9zŠ Å *Cƒ 7^
Y *Å nC
Ù • szczg•Ž • Šzu¼ Å *

D4

ƒ &b§hZÃx ©ZÆkZgzZƒ ‚
gD»<ÑŽì YyY „zx lZtgzZ: Óª~uzŠgzZ: ÑŠ ¬
Ãw 'gzZ w 'Ãx Zw~ T ( 7^
Y *{z%Z )ì ^
Y *~ Vâ ›žì c
â•
Û ä] ÑakZ

( ~èF
)X ñYc
Šg Z Œ
Û x Zw

°»t ÌnÆVhÆ] ¬i Úì „g™ Zg7 ÃÑÆwz4
LZì åòs Z<Ñ

D5

kZ•Dƒ ._ÆVAXá Zz äW~=gzZjyEZì C™uIzŠgzZ ãZzÌŸgzZì

yvz œÆ y ZÔ ÅÅVzÈ {zì · ÒZ¬ZXì ¡Z°Z 3°ZvZ ÑZz ä™wi *
Ã<Ñža
gzZì i ‚<Ñ„Šp{zH7á ZjÆËx » » ~i ‚<ÑävZkZakZì¸!
b§hZÐ
ðà (Z)nÅvZ ?ì 7~<Ñi»Tì·i Ú ‚yà (ZX •á Zz äà<Ñ ] wÎg

x Â+F
ågzZF
6s »Zx  Zƒ c
Ñ»kZì å<Ñt( ƒ: ~ òsZ<Ñi»T7·i Ú
4G
5k!Ð<
3E
 z[žŽ òsZ}Xì
M W{Š™äzÆVâ ¨
ZgzZ2Z ¸ÆxzgÐp ÒÌË{zì ûE

htì òi Ñz~gz¢*
Z™Ð <Ñê »·i ÚC
Ù ž•BëaÏZXì 7F
ÁÐp ÒÌËÐ

x Âã• WgzZ & §¦Ñh»kZÿC
Ù }™ŸÆVz×]¬i Ú{zžì Ýq „Ã<ÑsÜ

§zŠ6
Tì 3 ZggzZi§{z ¸ì IÃy›C
Ù ì {yŠ ]•ì [x»x ¸A Ð ‰ ÂÆ
nZ¾Z LZ • ìg D™Ýq VÒx»Ð )g fÆ kZ • Zc ¿y›J
 ` WÐ] ª
‚g

HÌìÃV”gzZ•ò ÌwŠÆVÍßäVrZª
z$
Åx ÂÏZ•`™Ýq ð‚gJ
œ£z

y›X •„g C™tyZxg•7Z•ðƒzás§ÅVâ ›Ðzz Åx ÂÏZx Z ¸Z Å *Šì

 ( t§z ]§ ñ'ÂvŠ {z´Æ kZ¸ iZ[¢Ðzz Åx ÂÏZ~ s »Zz w°yZx

ÆVñÂy Z¸D™7®
 ¤6kZXìg7tÐyZx Zú•¶: ¶
»WÅVÍßÐå

Æy Z • :
 »8{gzZ h — Æ}Ñ çòsZx ÂtÉ ì ;g „x » *
z Z'Ðå Ìx •Z » f Î

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Xì „g ÄÅg *
ZgzZ]Ã%Z Ô~¸Z•
Û Z~}Ñ çÐf Î
D82 Vð^ŠßÖ]E ]†÷ n%ô Òø ^Ë÷³þ³Fþ×øjô ìû] äô nÊô ]»æ‚öqøçø Öø ²
ô ]†ônû Æø ‚ôßÂô àûÚô áø^Òø çû Öøæø

ó Xó D0
s %Z{Š c
i¹~kZvßtÂ@
ƒÐs§ÅgzZË{z´ÆvZyWŒ
Û t¤
Z L L

g(ZtÐZgzZì bŠÃy¨
Zg (Z »¬gzZŸÝZgŠ '9c
*
™wJÃyZc
f λx ÂÞZ)

<ÑÅvZžì @
™"
U
tgzZì @
™ë Z•
Û µñ»äƒ} 9s ÜƬgzZx ÂÆvZ {zžì bŠ

y⠇Êpy¨
ZC
Ù b§kZgzZ Ç}™ŸÐ =Ð ñZg KZ y¨
Z b§kZXì ˆÅ7®
 ¤6
ÌÃ\ WvZX ì 7,@
»]Ñì6fgzZ aÎÔ„ÅgzZ Ë{z´ÆvZ y¨
ZèÑq ÇŒI Z » ~i ‚
XÇgpôÐkZ

(ÏZ%x *
ÆKgÆÑ!
yZ-ZÐs§Å•
ò Z'
Z0·)
M»'
zvZ G
î*9gzix?Z

Ã\ WÉ Vƒ Le I¼ 0Ð ŸÆògØ>gzZ[æÆ\ W0Ð ]g ˆyZ- Z

gzZ xsZ ñfvŠ&gzZ • ñƒKg (ZÃ+Š TgzZ • Èg »6}oTëž Vƒ Le *
C

y›Ë: 7^
Y n Æ y›Ë *
™ ãZŠ¤
zgÐ Tì +Š »vZ {z ì 3g CZ ä Vâ ›
kZ c
,Š™ »Ã]g ˆyZ-Z ëžì Ÿ» »p
góåÃ<ÑkZì wWÅnZ²ZÐ kZÃ#
Ö Ó

ähgÃ<
 zyWŒ
Ûq
ZÐ~yZžakZ, Š™ »ÌÃ]g ˆYb§ÏZ B™g (Z É{g )Ð
» aÎkZ ñƒ ñ;Æy-ZuzŠgzZ ( ._Æ2Z ¸LZ)ì @
™ŸÆVz`
@
žì :
»

2Z ¸iZiZ n Æ ]g ˆÐ ÒÃz œ~(ä VrZ ì 4 yâ ‡ Zƒ c
¯ » m
ôZžì³

ƒ³#<Ñtp¤
Zì QŠæ~p
g ¦zpôgzZäJ (ª
zŠgzZ~~g »tâuÐX•Çg ¯

VÍßyZgzZ•ïŠžðŠÃV26tâuáZz ä;aÎ+Z b§kZ @
Y H7g¨ðÃ6
kZ ¬Zñc
i !
¸Š {z •B4Ã2Z ¸{Š™äzÆy¨
Z vߎ B7[tÃf ÎÆ2Z ¸ÞZ)kZŽ ÌÃ

kZ¢•
Û gzZñY H¿6x ©ZgzZVhÆkZžì Ýqg (Z »Í£ ~Vâ ¨
ZX •L ÑgzZ

YÃkZvZ Âå Yƒt · Z6ŸÆy¨
^
Z Ë c
yâ ‡ ã¨
Zž @
ƒ e(Z¤
Z ) ?B™t · Z6¬Æ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Xì 7yâ •
Û »vZH ( ì c
Šg Z Œ
Û ¬Ã]ÑsÜävZ Â=7e(Z êŠg ZŒ
Û
ø eôù…ø æø ¡ø³þÊø
D65Vð^ŠßÖ]E
! Üãö ßønû eø †ø rø•ø ^Ûønû Êô Õøçû ÛöÓùô vømö oFj$uø áøçßöÚô ç+ mö Ÿø Ô

~ ] ¬i ÚLZJ
Z
M
ƒ7ðñJ
‰
Ü z kZvßt( ]·} Z) nÅ[g}¾L L

ó Xó B™:t¬zßN

ñZÎ7g (Z »äZ™ä™êc
¬» & •
Û ÌËZ®Xì s§Å:K;~ çÛÓvm

g(ZtÃË~¢•
Û b§ÏZX N Zz™êÐ ÁqgzZ臦ÑgzZB™qŽgÅ<Ñ{zžÆvZ

yZ-Z [Z åÝqg (Zt ¬X Ð ª
Z° ~uzŠ c
N Zz™êÐ ^gÃ¦Ñ Â•e {zž 7Ì

‘Ó{z6
gîÆ$z]‡a}g øHì spi§sÜŠ
W:Zzg (Z¸ ÌÐä¯]g ˆ
Ág ÌxsZ – ;gÐ V;z Âc
CZÃyâ ‡gzZ M W{Š™ äzÆ Vâ¨
Z äVM7°»´ ˜gzZ

hgÃ<ÑäVâZx›Z
 åc
WÌgzŠ (ZgzZ‰ {g ´ ˜òsZ c
‘ÓòsZ Åx *
sÜgzZ Zƒ

gzZ ‰ƒ »„ 2Z¸òsZÐ }u~ oÆ yZž‰ VJ
wq kZ {z ÂñCZ 2Z¸ ã¨
Z™

y{5
J
ä gzZ m
ôZX kzg äVrZ} 7äCZ2Z¸Æ]†gzZV”òsZ)~A çC
Ù 7Z

X å:ôZzÌ»gzŠÐbÑŠzÐmÀÆkZgzZ<Ñ »X1Zg –»2Z ¸Æ

Æ kZ c
~ Y âZ {Š™x Zw c
{Š™w 'ž ’ e *
ƒ 7µ » nË~ }g !
Æ ¿Ë

X •] )c
;ÅnË~]5çgzZ]â ©Z

:ì @
â•
Û \¬vZ
D78 VsuE tõ†ø uø àûÚô àôm‚ôùÖ] oÊô ÜûÓönû ×øÂø ØøÃø qø^Úø æø
X ó óà Ze7;ðÃ~+Š6
?ävZ L L

Æ y›žì 7— ðÃÌ~ ] !
kZX • V*‚ W„ V*‚W6gîå~ kZÉ

ë!
%ZV; ,™#
Ö Ó._ÆkZ ,™Ç*
ÃxsZ {zžì ]gß„q
Z sÜÅ! x»gzZx PZ

ZvßtžakZ M
ƒ75x ©ZòsZÐ]÷ZpÅV26
tâugzZnZ¾Z CZ fÆV26
ÆVh§+ Š ÑgzZ]ZŠ NZt¬xsZ b§kZ•D™C
Zª
zŠz wâ Ð V1wgzZVh§: Óª

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ž7„ et Y^7xsZ +Š ÌB‚Æ& §gîS
gzZx ZwXB‚ÆŠÎX Y^7ÌB‚
ä™ ~g Z‡ 0
Å t £gzZ w°xsZ }™ŠÅœ£Æ yZ c
á™t · ZB‚ÆVÍß yZ xsZ

DÐ V>ªÆnC
Ù 7Zì @
™«™z e
×Åt £ÆVâ ¨
ZxsZžì Y^B‚ÆVß Zz

ÅTN Z™ *+Z~ ¢•
Û É ,™: s ZžZÐ w° 9—Z°Å´ ˜òsZ¤
ZX ì @
™ë Z•
Û

ñYƒt wq]gßZ
 gzZ?ÏVƒV¹Q ÂVƒ: „~´ ˜òs Z—Z°+Z¤
Zƒw°¦ÑŠ ã

7i»b)~xsZž ÇñYƒ¢Š NZt »VÍßQ ÂVƒ: —Z°¦Ñ„~ ´ ˜òsZž

ÆyZgzZ}™{Zeñ• ÃVÍß{zž ÇñYïµñÃy-b§kZ ÇñY w$
~ ¢— »yZ

wÎg·vZ ÑZ!Z Ñ Š ã
Å +Š ñZÎk0
Æ Vâ ›žì t wZÎ}Š è ]ÐÅ <Ñ~ Vߊ

ng çz °oÆ +ŠX ì HŠ ã
Å¿zDŠ NZÆyZÔì H{z´ÆkZ yTÅyZ Hì gzZÆvZ

ž’ eÃVâ›?ÐN CZÃq ¾{z´Æ+ŠQ Â,™y´Z » ~g ZÜz]Y Z'
Ð] c
Ãzg °Z

Ù , ñxi ÑÃ qnZ Å ] wÎggz Z ]Š „ÅvZ q
C
Z •ghZzÐvZ wÎg·vZ ÑZ!Z Ñ ªŠ ã
KZ
~zc Å<у
 gñâ÷ZX ,™qŽgs§Åx © ZÆ]wÎgÆkZgzZvZ~Z} (
Lg
ix?Zz X N ¯g ÃCZÃ

Ð ` ¯wt ì @
Y ¹wÅ ` Z¯Z&ì {g ZŠ Zq
Z Ì~ ` ¯ b§Å {)z ]g ˆyZ- Z

¦ÑñOÆ2Z ¸ã¨
Z {zžce ÌÃwkZX ì C™._Æ2Z¸8 g- ŸÆgñZ 0
X}™g (ZÃ2Z ¸

Æ 2Z¸ ã ¨
Z Ÿ ÌV;z ì Š
c
¯ Ìn Æ VzgzŠ'
× gzZ VíœYq
Z b§ÏZ
4hÅZgg-Z äq
tX ì c
Šg Z Œ
Û Y» „ ZegzZ ],ÚÔV!~ G
îG
0E
ò 0vZ† •7Z • Dƒ ._
Xìg Zh
úŠ Å© Â#
Ö ÓV ˜•~okZ2Z ¸szòZg~yZgzZF ƒ

H[ ZŽ ÑgzZ ZÎg¹yZgzŠÆÃÃVzgZŠ)f äÓyZ~oèLZä•
ò Z'
Z0· •
akZì m» ~g ZŠ¸gÐ yZ0
{ „•
á »yZž• ÌDg e vßt Ðò•Z'
Z0· •

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

/i ‚Ð Vâ · . Zs ÜÆ yZ%Z M
™7ðZzg »™Ás ÜÆ yZ}0

g Ȯ #
Ö Ó
X å7DÃ •»X¸Tg D™

X •˜~÷ Z%x *
ÆWZk

izT
*
•Z'
Z0·

G
-ÊZ .ñ°áä ]&Zñ]g Ziz~)lÆã éŒB§ÅZZ0[ ;ß Z†ž
~Y æOÆy G
é5;XE

}g !
kZì Š
1 Zg – »2Z¸Æ]¸~Š Z•
Û Zzœ]g Ziz nÆkZgzZ••Š wc
gg ZD
Ù 27 ÃXgz
Æ b§kZ%Æ Ÿ¦ÑgzZ ]îÅXŠ qÔ & ¤Å:7 ]&Zñ]g Zizž yâ•
Û t »\ W~

<Ñ~] ¬i Ú, Zž• T e *
Ct Ã\WëX ì yâ •
Û ¬ZñÐ ñZg ~gøt ñ•: ] 5ç

5ZŠ ZŽ ._Æ2Z ¸ñƒñ¯aÆVíœä]&Zñ]g Zizì @
ƒx„ê»^gÃ
ix?Zz

Xì 7^
Y*
™G@
ÅyZ ´gg Z Œ
Û'
ÃyZ•¦Ñ)•Cgzx2Z¸tì Å

ÏZ%x *
Æ=rÆnc
°Z »•Z'
Z0·
M»'
zvZ G
î*9gzix?Zr
 ™=rx H

Ã]g Ziz~ ]5çyZX ðƒ „Ç WÐ ]ÑìÆ\ W0Ð ] ¸~Š Z•
Û Zzœ]g Ziz

~V- g ZŠ)f ÅkZtakZ}™„zg¨h
'
× ~ kZžceÐZ ƒ ;gƒÂ¿6
2Z ¸¦Ñ)¤
Z

ÃVzg ZŠ)fÆ]g ZizQ ƒ: e¿aÆyZ6yâ ‡Æ<Ѥ
Z ̈Ænpzg¨°»ì Ð

Z°Xƒ:xŠ ƒÐ<Ñ{Š™wi *
ª
ÆvZ {zž, ™Ç*
( gzZN ¯) b§kZÃ2Z ¸LZž’ e

xŠ ƒÐ <ÑŽ ) }Š ]i YZ Å f ÎÆ 2Z¸Æ b§kZÃVÂg Zizž ’ e *
ƒ 7g (Zt Ã

ÅVh%Æ<Ѫ
Z°ž Ç“ W@
t ~ VÍß~}g !
ÆkZ ÂÏ}™ (Zª
Z°¤
Z( Vƒ

ix?ZzX ÏñY ~ŠzÂ6]•
á g Z¦
~÷žìyZXì „g™yz¬gzZe
×zG@

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ÏZ%»•
ò Z'
Z0·x *
Æp§è‡

"0ZgµgzZ `Z•
3E
…ðƒ „Ç W…Ð "
Âz â Îâ Æy é¨GE
Û 0m
+Z†gzZÆ \ W

tž –(q
Z ä \WžakZ Zƒ kˆZ »uZgŠ Z üÆ \WgzZVc
gz$¼ ~ ] !
¯Æ\ W

HáZjÆ]g Ziz Å]¸~Š Z•
Û Zzœªì $
Ë ™êì eb§T{zñY HŠ4Æ#
Ö Ónç
Ù \ Wž’ et *
C
ƒèÑq• M
ƒèZgù6äY~ VpZ°¦Ñ)v߉\ Wì ÀñY

ÅiÆkZgzZ,Š ŸÃ^gÃÐZ ƒÂ*
™ê nÆ\W¤
ZgzZ BŠÐÃ
`¦ÑÃA ç

á x »Ð„zg¨~ê{zžì á
n•
Û »è‡X CÉê
Z°Ì{zì ~‚fÆ\ W]gߎ

}g øt)ž• ïŠ Ÿ™Èt ~ ]¸~Š Z•
Û Zzœ]gZizR »VíœQ ‰žì @
ƒ Ì(Z

<Ñž 7„ øÎ{z ‰
Ü z ¬Rì ‚
g mÐ gñZ mºÆ ]g Zizt c
( 7~g (Z {]

+ŠtX ò OZ c
VƒgñZ à â ~ yZyC
Ù ˆC
Ù ì‚
g ¢
 &åÅ b &Z Å w ZjZ ã¨
Z òsZ

}uzŠ RŠŽ z!
ÆkZ¿ðä
ZX ì °»nÆä™iŽ ÂC
Ù gzZ ä•} ×gzZ]¬i Ú

kZñÐyâ ‡kZgzZì @
™g Z Œ
Û Z »¢
 &åÅ2Z ¸sz {zž ǃtŠ »kZ Âì &ÃVV

ÆXkZÐzgÅ<Ñ~žì ;g™C
Ù ªtпkZLZgzZì ³ #Æ{0<ÑŽì ;g™

ÆkZž’ eà Q Z®ì Leg Z•
Û ÐV-g ZŠ)f KZ c
e™7ïÐzz Å:c
Vƒ b
¬Ði

V˜ }™ÒÃgzZ[z ïnÆkZ}™ê._Æ<Ñ~ kZ ñYW)lÌŽ k0
J
)lˤ
Z}™i Z•ZÐ -s§ÅFgzZ Ë c
ä™:ZzÃRgzZ)lÌ˃®
 ,Z Ì
XÐ,™7~ÝzgÅ<Ñi»kZëvZY •
á yZCÉ… ÂVƒ7gŠ] )~

x *
Æ÷ZÆnc
°ZÏZ%»•Z'
Z0·

G
X-©{ZÅZ0m
ì ¹~[ æLZ ä \ WÐXŠ qÆg »Æ ö:G
+Z†ì n²ˆÆxs

ž @
}™äzx ÂnÆVzgÇZg egzZ nÆŠR
{zž @
ÐN ¯ ª
Z°àSnÆkZëž

ÆnËŶŠ ¬»ä™äzÃx ÂËž•T e *
et ëXƒyzç~ ä•gñZ,ZÃVpZ°

ÅTñCZÃx  kZ {zž7^
Y nƪ
 Z°¦ÑÆb§Tì 7nÆ ËöRÅg (Z
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Å ä•ÃgñZ yZ ~ ª
 Z° ¦Ñž Ç ñYƒ "
U
t Ð kZža kZ ì H {g •
á Z ä \ Ws§
¼ƒ
 t~#
Ö ÓT )èÑqXì 4„x Â{Š™äz»Vâ ¨
ZnÆä™Ç*
Xì 7¢
&

vZž•ˆð¯—Z°¦Ñ~o kZ ÂakZì]vZwÎg<
 gzZvZ[ÂM W»kZ( ì ;gƒ

XìŠ •
á g Z » \¬
D59 Vð^ŠßÖ]EÙôç‰ö†$ Ö]æø ²
ô ] oÖø]ô åö æ•% †ö Êø ðõ oû•ø oÊô ÜûjöÂû ‡ø ^ßøiø á^ô Êø

ó Xó zŠ N
ßs§Å]wÎgÆkZgzZvZÐZ ¹™·i Ú~A çˤ
Z L L

~}g !
ÆX•x ©ZÆqYƒ
 •j§Æä•]¬i ÚÌŽ {z´ÆkZ

Xì @
â•
Û \¬vZ
D50 Vå‚ñ^ÛÖ]E áøçßöÎô çû mö Ýõçû ÏøÖôù ^Û÷ Óûuö ²
ô ] àøÚô àöŠøuû]* àûÚø æø áøçÇöfû mø èô n$×ô âô ^røÖû] ÜøÓûvöÊø]ø

à Zz 䙢ì Yƒ »¾¬yi Zá{Š c
iÐvZX •ìg™lˆ¬»qY vßt H L L

ó Xó ?nÆx ¸

•ÌgñZ, ZvŠgzZì } Y b§hZvZ&ì òZgx ÂC¨¤~ Vzg ZŠ ZáZz ä™ë Z•
Û s »Z
ò Z'

Z0·=r x?Zz•( •qÑs ÜŽ )

yzŠ ¬ L ž
L ì ~ Te
Zzg [™s§Å k„0Z • ë y Z‰Z yÑ_ög•

~iz%ÐZì 7"
U
Дk„0Ze
Zzgt( {Š c
i¬¼ •Á¬¼ ) •] YgŠÆ¬ªó ¬
ó

Œ¨^› à †nru à³e Ý^³ŽaÌäÁq~ug´gzZì He
Zzg~ó ó é¡’Ö] … ‚Î Ün¿³Ã³i L Lä
+-B G
ä®
 )q
ZÅvZÂg$ögzZÞÔ¥0 öGÔ£Zx âZÃx ÷Xì He
ZzgÐ Œ^³f à³e] à³³Â
+-B G
^³³³ß³³$‚³³³uÅyÒe
Zzgt ‚ÆvZ¶gG0 öGä~•ëvZ¶g´æ0ZXì ¹®
-B+G †nru àe] à Ý^Žâ à s³m†³q
Vƒ&ƒ
 o{Š c
i~*
hgÃe
ZzgÅkZž ¹äG
ò 0 öG
9
.>E
{z ÅçG
0x ÷ ëž• ëvZ¶gÄ0ZX V; ¹ä kZ ?Vz™y Ò g
uÅkZ~ ¹ä ~X
Šº{z~g
ug» Z {gÃè²( å @
ƒŠº{z~T ) ¶Cƒ: k0
ÆgzZ ËŽ¸f
 7e
Zzg
9
Ëž•D™e
ZzgÐ\!
LZvZ é):X+gkƒ ¤0vZ†ž 6ì Å¿#ÅkZäržth
'
×ì

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ø òô ³5 þÖøæ»^.Êø ²
ÆD 44 V å‚ñ^ÛÖ]E—áæ†ö Ëô ³þ³FþÓøÖû] Üöâö Ô
ö ] Ùøˆø Þ*] ^Ûøeô ÜÓövûmø Üû³$Ö à³Úø æø üДk„0Zä

¸ ó ó †ËÒ ä³e o³âL L•p ÖZ(~uzŠX쬸 ó ó †ËÒ o³âL Lc
â•
Û ä”\W ÂHwZÎ~}g !

°»nƬÆkZ¿¸ ó ó †³³Ë³Ò ä³³³e o³³Ë³³ÒL L•p ÖZÆyZ(gzZq
Zìg ïZz¬ »¬ÆvZ
µ
ÐZ~ > ?Zg ¶ Z ä ) üG3 zgzZ Ìäk

0ZgzZ( ì He
`
Zzg~‚KZÐZ ä t Zi°Z†)Xì

X ( 7¬yzŠ )ì ¹Ç¬ÐZäVrZžì "
U
w¸¸Ð”k„0ZÐ9• ( ì H™f
9
.>E
ì”
ÐzzzŠe
ZzgÅçG
0x ÷
X슺{z~kZ

D1

Xì ;g™¿#Å|zZÐLZ

D2

Wq
e
Š 4
ÆyZž•D™ª
ÑŠ6
]!
kZó ó †ËÒ äe oâL ó †ËÒ oâL Lp ÖZÆ”k„0Z

0º Z¬t Â( yz•
Û ÃZ) Š
WxѳZ6¬Z
 žì c
â•
Û äxsÑZ •ìŠ Z%„¬ÐkZgzZì Ç

tZ^Z äM
ò 0ZX • D â•
Ûh
'
× yZ‰Z yÑ •Xƒ: ÑZz ä™spÃkZÜŒ
Û gzZ ðÃJ
Z
Š

Hg (ZÃ<Ñ c™~uzŠgzZ ~Š hg<Ñœà Zz äƒwi *
6
] ·äTX ì c
â•
Û ~t` Zz
Å ‚1ZQ Â( ì (Z ÑZz ä™g (ZÃ<Ñ ã• W{” c™Z
 ) 1™¬ä kZ Š
` s§ÅkZ

Û » Ëq )!

{z H (Z Ìä TÇgxl6] ~·<ÑÐZŽÐ}HÃáZz äY s§

*
ƒ Üq )Z6¬Æ ¿kZ {Š c
i ÌÐ kZX ì 7s %Z ðÃ~ kZì ]!
hgzZ 9tX ì

vßžì @
™Ç*
2Z ¸,Z6x ¸KZgzZì @
™spÃx © ZÆ+Šì ÂzgÐ <ÑÅvZŽ ’ e
D™e
×Å2Z¸yZ {z6
gîib§kZ•D Yá ]â l~g Z]
¯gzZ ãZ-Š àâ LZs§ÅkZ

•D™sÜV× *
Z ÂKZ~qÊÆyZgzZIÃ2Z ¸yS •Dƒ>%Æg ïZÆ<ÑgzZ•
xŠîÆyZ c
ì nÆV- g @
@
sÜtžì ¹äVzn‰~}g !
Æq )ZÆM
ò 0ZX

wi *
ÅvZgzZì @
Wxi Ñg ïZ »<ÑÐzz ÅT HiÃxsZ´Zâä VMnÆVßZz½6

¹t ~}g !
Æq) ZÆM
ò 0Z ÌäT)ì @
ƒ"
U
i ZŽ »2Z ¸}uzŠ {z´Æ<Ñ{Š™

b &ZgzZ©Â6
gîãZz~w¸kZXì 7F
6bÑŠgzZ ë›dÅnËŽì wìCZf »kZt( ì
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Ðw Z¸ZÆ[Zì Š
1x »Ð ésÜÌ~¨
 _zp ÖZgzZì ;g WÃú6
Vß Zz¶Š ]úŠ Å

}nÉ • 7 ò M0Z sÜáZz ä™Üà q )Z kZža kZì ãZz ~ kZ Ì/Zz*
ØÃ<ÑŽ ñY ¹: •
Û »ðYÿkZX ì HÜq )Z6] !
kZ ä[ZÐ ¹ ~ +y
Mz

—Z°+Z}™ŸÆäƒ ~'
c
hZÆq Ë„Šp}Š™^
Ã6*’z¹£ÃŠpgzZ}Š™

wZÎ »nËÐyZž ( Vƒg (Z!
âZ—Z°{z)gzZVƒ D YñYá ]¬i Úz]â lV˜ñ¯

( ƒ@
Y0RȻ
Z°•Â:gz)ƒqNJ
ˆ
Ü ¬znZ‹Z6
VhÆyZc

gZ Œ
Û w'Ã{Š™x ZwÆ <ÑgzZg ïZ Ð <ÑÐ zz ŬŠV- g @
@
ä 'T
¬Ãg ïZ ãZzÆ<Ñ c
•D™wì¬Ã~p~w 'zx ZwsÜŽÐ~îJ08E
%h
•
á {zì –bŠ
B‚ÆkZp¤
Zì ¬ bŠg Z Œ
Û w'Ãx ZwX ì ë!
Ð p ÒÆVâzŠ Üz=tÃtèÑq•ë

ìŠ
¹Ãä™:ê6<Ñ{Š™wi *
ÆvZ6gî ãZz ~ e
W²ƒ Ì: Í6¬ÆvZ)
{z H¿c
w¸t¬Ìä Tž•ëŽ •WMÐ ]c
ÃÆ îJ08E
%vßÐ ¹Ð ~+y
OX
EG
!
3
|
ÔÅ & ¤à ŠÆ kZÐ ¿kZgzZì Œ6¬ì èE. ì¿» kZÉ 7•
Û » i{z1ì •
Û»

Û »y¨

ZÐ ¿Ëž• ëŽ • Ì,Z îJ08E
%¼²ì d
†ÅyZZ ~úŠÆ kZgzZì „gƒ
[ÂtÃt »îJ08E
%XŒ: w 'Ã{Š™x ZwÆ<Ñ c
}Š™:gï Z( »<Ñ) {zžJ
Z
 @
ƒ7
wÎgÆkZgzZvZžì t · Z6] !
kZ »DIZžakZXì s ÜÆq )ZgzZ ]vZwÎg<
 vZ

:ì •
Û »A
ƒ &Ìw 'ÃkZ ÑZz ¶Š à Çž ðÎ7oÑt Ìä Ë~ kZì ¬ bŠ à Çà ]
à ] wÎgÆkZ c
vZ6gîãZz ä kZžì °»¸ nƬÆkZì ðÎ ä ËoÑÅŠ NZ
G-d
Zì 7oÑÅw ÕäC Z c
¤
Š NZÌ~kZì t · Z Ì6¬ÆVß ZzäZh Zt Zè»+Š b§ÏZ ~Š à Ç
GÅkZ) nÆä™Ýq[ Œ
Û »}Š%Ëb§ÏZXƒ H (ZЄZz6
Ñc
ƒ c
Z h Z é7SZ'
× t Zè»+Š

6¬ÆáZz¶( ~nÈ yWŒ
Û Xì •
Û » t ·Ñ!
ÑZz ä™s Zî » kZ ÑZz ä™{>( 6g Z'
×z
~ yZZ Ð ®
 ¤Z gzZ • ë yZZ Ê NZ gzZ ¿w ¸Ž ì ñZg Å VÍß yZt ì [ƒ t · Z
GE
4hÒ3XZ• b‡Æ¶Ð CÔ ±ŸZ
VGž 6ì ¬ *
Zh Z t Zè6gîãZz »+Šžì q ) Z » ï

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

gÑ" ~ <
 z [ ÂX • wdZƒ
 tèÑq *
™ %f nÆvZ) *
™{>Ã `gÎgzZ0
e c
Ð MÆ

w'ÿc
w ¸kZ {zž7~gz¢ì •
Û » {zì @
™¿c
w ¸t¬Ì¿Žž•ŠŽñ6]!
kZ bÑŠ

àZz¬yzŠ¬¬Ð kZX ä $ö[Z: ä É@
:ì ðÎ '/ô:Žì oÑw‰tƒ &Ì

kZÐaÆvZž•˜~ó ó †³¿³ß³Ö] Å^³³jÚ]L LÏYZÞ¬·1ZX •`™"
U
ëü»e
Zzg
Xì _ƒãZz| ëZzgz G
îSG
!ZgŠ Åg
u
U
"
Е 9pëÆkZÐ VÍßgzZ ÂñY 1yâ 9w ¸t »”k„0Z¤
Z

:ëZgŠ

D1

VâzŠÆyZgzZ”tzçÔ”Z[»äVMì œg6`gZpsÜtž ǃtÈ»kZZ®ì [ƒ
/ôzŠgzZ Zƒs%Z~A çÆÄÜ~]Z|VâzŠ y ZZ
 å H{Š Zg Z » ¶Šg Z Œ
Û•
Û »ÃV¹‚

ž HnZ ‹Z ä `g Zp  Š
HgH¬n Æ ä™ê à ¿vZ èg ~ÄZ .ñ1ZgzZ m¬ 0z/

Xì c
â•
Û ävZ²ì c
Šg (Z »ŸÃVâ ¨
Zä? Ù^q†Ö] ÜjÛÓu
ø òô ³5 þÖøæ»^.Êø ²
D44 Vå‚ñ^ÛÖ]E áøæ†ö Ëô ³þ³FþÓøÖû] Üöâö Ô
ö ] Ùøˆø Þ*] ^Ûø eô ÜÓövûmø ÜûÖ$ àÚø æø
Xì •
Û »{zH7ê._Æ{Š™wi *
ÆvZäT

Zp¤
q
Z s%Z »' x Z™/ôža kZ ¶ß ñZgt Å `g Zpžì } Y b§hZ ¿C
Ù èÑq

Ô k„0Z ä” Z[» X ꊙ `g {Ð I7Zž å7¬1ƒ ¯ Ì:
 »Õ6}uzŠ
ÆyZ” k„0ZX ,™b‡N Œ7Z ,™]Z™Zè ~}g !
kZÐ yZž 5k0
Æ`g Zp

êVâzŠ äVÍß ?ž ¹Ðy Zä”k„0Z ~Š™C
Ù ª~qŸg6
ä™]!
äVrZ ‰ k0
:žì yâ •
Û »\¬vZèÑqì HnZ ‹Z6
Vß Zzä™
D35 Vð^ŠßÖ]E^ãø ×ô âû ]* àûÚôù ^Û÷Óøuøæø äô ×ô âû ]* àûÚô ^Û÷Óøuø ]»ç%öÃø eû ^Êø

gzZÐ ~ Vzg ZŠ¸gÆC
Ù ØÑZz ä™ê q
Z ( ÂñYƒ s%Z~ ~ç Vx¤
Z) L L

ó Xó zŠ™gHÐäZyÆ~çq
Z

ävZž c
Š[ ZŽ ä VrZ ?ñY H H ( nÆä™gzŠ s%ZÆ) ]t·#
Ö Z[Z

c
Š™êŽ ävZ1•i WÆ䙄zg¨~]5çLZvßì c
Š 7g (Z CZ »ä™êÃVÍß

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ì @
â•
Û \¬vZž ¹ä”k„0Zì 7]i YZÅä™ ( ~pc
) ä™g¨ÃVâ ¨
Z~kZ
D95Vå‚ñ^ÛÖ]EÜûÓößûÚôù Ùõ‚ûÂø ]æø ƒø ä´eô ÜöÓövûmø
ó Xó m¾ZwŠ ¬zŠÐ?Ð,™êL L

ÅVhÆ~çVxgzZ kÔg D\ WH ( ì 0Ð~h !
kgzZg De
Wt) ¹äVrZ

ÐëJ
À{z²ì ¬wŠ ¬m¬0zñ /~wìÆ\WH ?Ð,™ê »ypÆVâ ›b§

}Šg (Z »ä™êÃVâ ¨
Z~¬ÆvZ ä VÍß ??7wŠ ¬ ëQ Âì wŠ ¬{z¤
Z ;g @
™k

6
„ZeKZvß¼gzZ 1™qŽgs§ÅhäVÍßÐ ¹Ð~yZˆÆ{™ Zèz {øokZ ?c
Š
À
E4) 7VâzŠêg»Z >gÃèZ
ÃVÍßyZ( å Hä èG
 )‰ƒ {eÐ ` ¯Å”Z[ »gzZìg L e
C1& ZgzZk
ÃwZ ¸ZÆæEÎE
ò ƒ ¤‰É@
vŠgzZ”k„0Zä îJ08E
%Æäâi {ŠŽñXì @
Y¹ `g Zp„
•g D™w EZ µñ" zû"ÐZž @
c
Š àV¹ÐV ¹7ZgzZ 1á ~}g !
Æ`gZpžŽ

p„Ö] †ËÓÖ] ‹nÖ äÞ]L L•p ÖZÆ”k„0ZèÑqì ¹¬yzŠ¬”k„0Zž c
Š ¯?ŠÐZgzZ

ÕÆyZgzZ `g Zp]» ó ó änÖ] áçfâ „iL L~kZì 7¬{zƒìgአZ%?Žž ó ó änÖ] áçfâ „i

n Æ b &ZgzZ „0
¶
Å tÅ `gZpÉ ì 7‚Åe
Ww ¸t »”k„0Z Z®Xì [ æ

ðÃc
Vƒòg »zŠ·{zì e•D™spÃ<ÑÅvZŽì Š
¹•
Û »ÃVÍßy Z~e
W²Xì

ÆáZz ä™spÃvZŠzu c
¬ÆvZ y›ðÃgzZ c
” k„0Z H ( ÏñWÐW,h
'
× )gzZ

‚Åe
Wt ÂñYƒ"
U
Ì9¤
Z w ¸{gÃè»” k„0ZX 7¦

Ù ?ì YȬyzŠ¬Ã¿kZ
C

·£Z)´N W: ~žðŠÆVÍß{ Ze{zž’ eÃVâ›ì ~ŠgÆw ìßÆ`g ZpÉ 7
}g øX • [™s§Å {)z ”k„0ZŽ g U
Wtž • Dâ •
Û ~ äÆ‘Z >•9Z™ •
á
Æ2Z ¸szÐg U
WyZ {z • ñƒ ¶ *
[g U
Wt nÆ yZ • DBÝ ¬Ž vß {ZeÆ äâ i
Üw ¸»™ •
á £Z ð¸LZ(~uzŠX •ìg YK äz~ ´ ˜òsZ·WŽ •f
 ?Š Åi ZŽ
&
C1ZŽì ¹~}g !
Ô•ë•w ®~ ~d‚Ð{)zæEÎE
Æg U
W‰kZ äVrZŽ •D™

X Vƒ@
™y´Z »]Y Z'
ЄZe~vZ} Z

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

zz ÅTì c
Š™i ¸W»cgzZW+Z~gzŠ kZ}g ø ä Vß Zz ä;] 2z u“

N CZÃ2Z¸gzZ ñOÆ䙟._Æ<Ñ{Š™wi *
ÅvZ {zžì ;gïi ZŽ ÃVâZxÐ
òsZ¼ ƒ
 t gzZ ,™g (ZÃ2Z ¸Æ¬IZ ñOÆ <ÑÅvZ~ ]³Ôy Y Ô wâ Æ VÍß

Å] !
kZ7Z {z •D Yƒ¸!
Ð w Z¸Z yZÆ( k
ò ƒ ¤z k
ñ „0Z ) yZxt Z
 Xì ~´ ˜

G ._Æ2Z ¸{Š™äzÆVâ ¨
Z{z´Æ<ÑÅvZŸÆV³ÔyYÔwâž•f
¯?Š

•X @
ƒ 7•
Û » òŠ WÐ ¿#Å <ÑÅvZ~ Vhá Zz äY K n Æ x ZúgzZ • M
Y

Z) VâZxÆ äâ i LZŽ • Æ y ZgzŠÆ }øoB‚Æ `g ZpwZ ¸Zz g U
Wtž • Dâ •
Û
yYÔw âžì 1¯ ?Š& å7x`
ðà (Z » yZèÑq¸ T e bŠg Z Œ
Û•
Û »Ã ( ¿vZ ègtzçz
ì YYc
¯yâ ‡ðà (Z „:ì ß?Št•M
ƒÌ._Æyâ ‡<Ñs ÜŸÆ{)z

*
™ b§kZX } 7*
CZ™hgÃ<ÑÅ ] wÎgÆkZgzZvZÃTì YY HÍÑ6Vâ ›„:

6
x ©ZÆ]wÎggzZvZÃ2Z ¸ÆVz•
Û »gzZì ãZŠ¤
zgz nZ²ZÐ <ÑÅ]wÎgÆkZgzZvZ

Xì 7—ÂIZË~Tžì ¬ (Ztì bŠ ßF

û»ŠzgzÆg U
Wz wZ ¸Z yZgzZì ©
yY¼ ƒ
 tƒ Ù| » hŽ ¿I s »Z ÌðÃ

=KZQgzZì ©
™x¥~}g !
ÆyZ å ¹t ä”k„0ZÃVÍßXgzZì @
Y™ÌzzgzZ

ÆvZ c
*
¯ yâ ‡ñƒ DƒÆ<ÑgzZ +ŠÆvZž• ìg™ë]!
Ž Âá x »Ð ]ùgzZ

gzZ »úÆ]÷Zpz Y Zg WÅVâ ¨
Z *
CZÃ2Z ¸²gzZ à ©ñƒ ñ¯ ÆVâ ¨
Z™hgÃx ©Z

{ŠŽñ™á ÃwZ ¸Zzg U
WyZžì ©
yY {z Âì @
™g¨6ƒ
 yZÔ*
hgÊzugzZ <ÑÔx ©ZÆvZ
G
&
Ò
4E
5 • ìg ;„ Ze ãZz ~(¹ îJ08E
kZgzZ(kZÃg U
WyZž• ìgá x »Ð øG
%Æ äâ i

Xì x`
Z(¹»îJ08E
%{ŠŽñyZtX¸7taÆTž•ìg™7nÆÑ

ñÎ} :ä`g Zp~}g !
ÆX)' x Z™/ôB‚ÆyZgzZ ¿vZègtzçZH

t¬ c
N ¯ 2Z ¸Ð s§KZ ñƒDƒÆ<ÑÅvZ {zž¸Bi W»]!
kZÊp{zH ( •

x Z™/ô(Z ¯z •
á q ?ì ` Zzgx ¬~ VßZz äB´ ˜òsZÀ` Wž 6,™A
%M Wzg2Š
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ÅñZgÅe
ÒZgzZ]÷ZpÅx ¸( v!
fÍ) ä'x Z™/ôHX YY7ÌeÎ~}g !
Æ'
x Z²Z kZx Z™/ô? å H òZg~á$
ÆŠzu {À 0
{Š™wi *
ÆvZ7ZgzZ?¸ G äz2Z¸Ãæ

Ƭ ôÜÆ b§kZ Ìvß| 7yZx ¬Æ äâi kZ H Â/ôM
™7L (Z {z • u 0
Ð

/ôÂM
ƒ7>%ƬÆb§kZÌÉ0
gzZs ¸z"ÆäâikZÉ M
aÎ7~}g !

+Š ä VM¸ vß {z Âx Z™/ôX YY 7ÌeÎ Â~ }g !
Æ V-{h
¦

'Ü' x Z™

wðÃ+ZªZz ¿ðÃ~äâ ikZ¤

ZX H3gÐypLZÃe
gÆY õ
Z nÆ~—ÅxsZ
ø òô ³5 þÖøæ»^.Êø ²
Üöâö Ô
ö ] Ùøˆø Þ*] ^Ûøeô ÜÓö³vû³mø Üû³Ö$ à³Úø æø ™gzZ D™:g ïZÐbÑŠ ôÜ)ÌL`g Zp Â@

~XD™Šg»kZ™á ?ŠÐ] c
WôÜyZgzZ ãZzñOÆD44 Vå‚ñ^ÛÖ]E— áøæ†ö Ëô ³³³³þ³F³³þÓø³Öû]
}ì Š
¹[ggzZ]¨¤ÃVß Zzä™~i ‚yâ ‡
D121 VÝ^ÃÞŸ]Eáøçû Òö†ôŽûÛöÖø ÜûÓö$Þ]ô Üûâö çû ÛöjöÃû ›ø]ø áû]ô æø

ó Xó Ѓuæ?ÂÅ®
 ¤ZÅyZä?¤
Z L L
D21 VpF…ç•E ²
ö ] äô eô áƒø^+mø ÜûÖø ^Úø àômû ‚ôùÖ] àøÚôù Üûãö Öø ]»çÂö †ø •ø ]»ç. ³þ³5 þÒø†ø •ö Üûãö Öø Ýû*]

vZ]i YZ ÅT• D ¯ <Ñ+ZÐ ~ +Š nÆ yZŽ • q
Ñ,ZÆ yZ H L L

ó Xó ?~Š 7ä
D26 VÌ`ÒE]‚÷uø]ø ä´?ÛôÓûuö oûÊô Õö†ôŽûmö Ÿøæø
ó Xó @
™7q
ÑÃË~¬LZ{zL L

X D™7e
Wtc
å7x ·Z ðÃ~X¸ceä™7Ã`g ZpbÑŠ,Z
D64 Vá]†ÛÂ Ù•E ²
ô ] áôæû •ö àûÚôù ^e÷ ^eø …û ]ø ^–÷Ãû eø ^ßø–öÃû eø „øíôj$mø Ÿæøø
ó Xó ÐN ¯7[g {z´ÆvZÃ}uzŠq
Zë L L

X¸ M
™7Ìe
Wt
D31 VäeçjÖ]E²
ô ] áôæû •ö àûÚôù ^e÷ ^eø …û ]ø Üûãö Þø^fø âû …ö æø Üûâö …ø ^fø uû]ø •æû „öíøi$]ô
ó Xó ì 1¯[g {z´ÆvZÃV3zgŠzY fLZäVrZgzZ L L
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

{z•D™ª
ÑŠ6
qTbÑŠt1¸M
YK76µñ,ZŽ •bÑŠ Ì{z´ÆyZ
Üû³³³³³³³Ö$ à³³³³³³³Úø æø `g Zp¤
ZgzZX X77]c
Wtä`g ZpakZ( ¬ª)7„¶Ð}uq

.;{zžakZD Y™”k„0ZÂDƒìgᬠ» ¿vZègtzçzZªZzŠ Z%Ð' ÜÓövû³mø
çE
áû]ô æø ü e
WgzZáZzKb§hZÃwz4
y•
á Æ VìW¬ÆyWŒ
Û Ý¬} (¹Æ #
Ö Z• G
î%ÑZ

ÅyZä?¤
ZXì p»e
W•~zZgÆwz4
È•
á ( 121:x ÅZ) û áøçû Òö†ôŽûÛö Öø ÜûÓöÞ$]ô Üû³âö çû ³Ûö³jöÃû ³›ø]ø
$ Д k„0Z ä ÁqXЃ Yƒ uæ?ÂÅ®
5kE
Vâ ›vßu漞ì He
Zzg 9åE
 ¤Z
ª)}Šg âvZ&gzZƒ ë w 'ÐZƒ f
™ %fŠp ?Žgâ YŽž¸ìg™c~}g !
kZÐ

uæ?Â*
â ¹ »VÃæyZ äVâ ›?¤
Z Åwi *
Wä\¬vZ Â?ƒ ëx ZwÐZ( gâY Zƒ Z%
e
uæ{zì @
™~zcÅyâ ‡,Z c
ì @
¯yâ ‡¿Ž {z´ÆvZžì @
ƒ"
U
Ðe
WkZXЃ
yâ ‡gzZ<Ñ c
+Š ðÃ{z´Æ +ŠÆvZ1ݪÂì Ž è‡ c
yZxݪ@'
ÆkZì •
Û »gzZ

KZc
6gîÆÕá™ê ._Æ yâ ‡gzZ ˤ
Z ¿(Zì êŠÃgzZ Ëc
Êpht:gzZ @
CZ 7
Âè‡ c
y ZxݪÃè‡ c
Áq kZ ƒ &: wŠ • »yâ ‡ÆvZÃyâ ‡kZ™ƒ [¦Ð éZp
vŠz”tzç”Z¤
Zƒ&: ^
YÃ䙿6kZgzZÃyâ ‡ÆvZ)ª¿kZ7•
Û »1Ð}

:k

Š Ìœq
Z ~ äÎ ò : »¬6yZ'/ô}uzŠgzZ” k„0Z  @
ƒt¬ê »'x Z™/ô

nÆgzZ Ë{z´ÆvZŽ <Ñzyâ ‡(Z ðÞ¸Bb§hZÃ]!
kZvßtžakZ D™

» ä¯ yâ ‡gzZ ä¯ <Ñž *
™òúŠt sÜÉ ì [„ [gzZÕ„ Õ¬„¬t ì ^
Y*
*
¯
gzZ uÑÌòúŠt ÂÃÔZ c
wË c
x ¸c
{•
á Š !
c
ÔÃg ZŠuÔÃyZxËì ÝqÃËÐ ~ t‘g (Z

: Lyâ ‡z<ÑäkZì Š
HòúŠ~}g !
ÆT~|ƒ òúŠ sÜp¤
Zì ¬Z (
¹

@
Y0uæz•
Û »„Ðä™òúŠ sÜ7c
ƒ @
™ q nZÅyâ ‡ÆkZ@ ÑZz ä™òúŠtXƒ c
¯

ì 70Ð qçñkZ}g ø {zì§ZzŽ Îâ Æ”k„0ZgzZ `g Zpž Zƒx¥Ð kZì

]¨¤Ð ä™ b§kZce*
™7ië !
Ã] ¬çñ{e{eVâzŠ yZ Z®ì t•
Û ~ VâzŠÔ

0ZvZ†žce ´g Š c
t ̈ Æ ]¬ƒ
 yZ X ì $
Ë Y Å Ýq „ ~ŠÛp Å +Z gzZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

E
0Zž•`™"
U
t ë ÂwzZ ¶$
Ë ƒtÌÐ kZ¸ 7éŒBÄZùx9¸ y¨
Zy
WÌ”k„
Ã] !
Å y¨
Z q
Z ë H Ẫ nÁ!
ZgzZì 7mðÃÐ qçñ}g ø » ]!
¤
Å ”k„

;gÑ » ƒ ÅY m
Z x ÓŽ ~}g !
Æ© ªZ+F
ë Z Ì{zgzZ?Ð ,Š ßF
6x¯ÆvZ
™ÌÃ¥L g[ZŽ -t Zg øžì yZ …X ì Û »©ÂÝì x *
„ »]¨®!
¬© ÂÔ
Æ]wÎgÆkZgzZvZsÜu~+Š}g ø ?ñW: ~™ÃVß Zz äBY f<Ypǃ Š
W

X •x ©Zz}Z•
Û

*
¦ ä Ët ‚ Æ y Z n Æ ~È0
6Ï e Z
 ¸” k„0vZ† *
¦¸

[Z±g•) ñYƒ lg !
ÅVzßÐ y• W6VÍß ?ž å ¹äVrZ ÂH7w¸»”/gzZ”–1Z

V- ä”/*
¦ì ¹V- ä”–1Z*
¦žƒë ?gzZVƒ;g ‹¬»]vZwÎg»~ž ( Æ

~VßßZÆ+Š {zžì u 0
Ð x Z²Z kZðZŠ »”k„0Z *
¦ž•ëQg !
ZëX ì ¹
q

žce D
gŠ c
]!
t 1•yWÅZy )FÂ{zÐ,™[‚g Z »¿#c
„Zz6" c
^z5ÅnË

w¸»! ôžñY 1™n•
Û tZ
 ™m{ì 7u‰
Ü zÆq Z4
~+Šì 7+Š w¸»! ôË
ÃîJ08E
%Æäâ i {ŠŽñbÑŠ ¸$
äëXì ng çÆyâ •
Û Æ] wÎg c
ì ng çЬÆvZ

~ ~i ‚<Ñt‘gzZX • sz^~ e
×Å4ZîŽ • •Š™7nÆ ÃgzZ äŒ
yzŠ¬ ) w¸[™s§Å”k„0Z?Šg•nÆä¯ [gÃyZ nƶŠg Z Œ
Ûq
Ñ »vZ
gzZ Zg*Ðk0
}÷z/0_g q RZ÷ìgÃè~e
ZzgÅ” [i ¬0Y Z'
X •D™7( ¬

ž ¹äVrZ ( ?ƒìg Y V¹ž ) Y7ÐkZä~åc
Š ä]ÑÐZŽ åZ}~B;ÆkZ

Xì Å ~Š •
á Ð {ç Å\!
LZ ä TVzŠ ^» yŠ¤
ÅòŠ WkZž @
ì 5ä] vZ wÎg=
t
-#E
( ã]ÑZî@A X 869/2:zé)E
ZÔ90/6:ð¨
Ô4456 :Š ƒ ZŠ1ZÔ292/4: £Z)

wÎg {zž å?Š Å ]!
kZ ¿t » ¿kZ• D â•
Û òk

0Z ~ KÆ g
`
u kZ

ì ;gyâ 7Ãe
WœÅy WŒ
Û ì ;g™gï Z »<Ñðƒ ðÑÐ s§ÅvZì ;g™d
†Å]vZ

áZzäƒ D

% Ð xsZ¬» ¶Š^»yŠ¤

gzZOÆ¿kZÔ c
Š¬»OÆkZä ] Ñ n kZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ž•D â •
Û~
ò zDx â Z~bÑÅg
ukZ( 91/20:Š
ò 0Z òzë)X ¶<
 Å] Ñ~}g !
Æ
ÑgzZ c
0
g ZŒ
ÛD

%{za kZ å ` Zzg »yZ~gzŠÆ qYž 6¶Å™™w '~Š •
á t ä ¿kZ

( 149/3:ãçbÑ )Xì CY~ŠÃD

%Ž ~Š Zw„zÐZä]

kZgzZ ’ e *
™g¨b§hZ6]!
kZì „g ïZ ig ïZ Ç»<Ñ• D â •
Û Ÿgæg

~ŠÎkZÉì @
Y c
Š áÑŽ » ä™wßzŠÎÃVËÀ` Wž’ e ´ŠzÂÌ6kZB‚B‚Æ

;gƒ~ãZôÅVâ ›Éì ;gƒt ‚ÆV\WÅVâ ›¼ƒ
 tì @
Y Hë Z•
Û DÃg !
zg »

kZ {zžì ~g ZŠ)f Å{ Z'
uÆy Z-Zì @
Y H q Ê »x Â~ŠÎkZÐzgÅ2Z¸Æ]g ˆyZ- Zì

Ë ƒ HgzZwVÅKw'Ãx ZwB‚Æs
$
 Ÿz {Š c
iÐ kZgzZ™| (
Ð kZ ñZ™æ WgŠ¿6yâ ‡
änÖçÏÖ] á^ÛmŸ] ˜³Î]ç³Þ !‚g LZäƒZ•Z m+Z†ñƒD™{û6
u{gÃè
g

~ŠÎäVrZV ˜N Z hzŠÃ6
{Ñ çÆVâ›™Ägt ‚Ãg
ukZžì –~ èn׳³Ã³³Ë³³³Ö]æ
áÑ {°‡!
Ã]âøx Óy ZgzZ • Çg ¯ } e ZÆ ~g »$
gzZ [ZÑ• Çg™ì‡œ
Z%Æg !
zg »

Vz•
Û »Ðf ÎÆx ÂkZ b§kZ•Ýq] ¬Z%gzZ«™7ZÐs§ÅVáÓX •ñƒA

Åx †kZƒ
 t ì @
Y ¹gñZÆpŠ b!
c
] ZŠ ¢žœ&ì @
Yƒ ~gz¢Ì*
™4zŠÐ
Xì ÐzzÅf Î

kZgzZƘŊ ˜q
ZÐ~yZì Zƒ 3g ~g Y yz¬Ð4ZîäVâ ›6gñZX
ëèÑqX ì ;g Y ¹~Š¤
cŠÃŠ ˜ •{ùÅÈz{nƶŠ Y ZwÃ+@WgzZì *
™ »Ã

ä™ (ZX CYƒ 7sp|Å¿c
q kZÐ ~pÅx *
Æ ¿c
q Ëž•`™s
 Ÿz
ì t · Z »Y fx Ó6
wyÐVß Zz

c
}™ IÐ eX {izg c
ÆzgÐ Vzi úPz E
{z¤
ÌŽX •D â •
Û Š
ò 0ZxsÑZ •

Š ˜ c
}™IÐ #
Ö wÅ b ïÐ ] âøÔZŽ Ô *
iÔ[ZÑÔ#
Ö wÅ Uß䙆wâ #
Ö wÅO

ðò}™ IÐ yZì @
Wxi ѬÐg ï ZÆX]‚ZzvŠ c
Ð ä™gHtb
6[ ÂIZÔÐ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

kZƒ @
™: VY „g ZŒ
Û Z »yZ {zp¤
Z ÏñY Åk
 Ð {z¤

,Z Â~x ZoZÆ]â øyZƒ: Ìg±

Xì 7s %ZÃݬË~]!

ì ~}g !
Æ{z¤
kZ (É 7~gñZ {gÃèyZ ) {z Âì m»s %ZÆY •J
V˜

Š 4
q
ÆY •yZ Ìt)ìr ì yZ f ZÔ•~zŠ Åòž 6}™g ZÜZ6uF
ÆVž‰Ž

{z¤

áZz ä™ IÃyZžì s%Z~ kZìnç »]
ÃvŠ b§kZ ( B7Z
 ZzÃyZŽ ì

?7c
σk
 gzZwyÐ

Ë~ä™wy ( Ð{z¤

áZz1 zgÐy Z) Âì ]!
Å] âø{gÃègzZ]‚ZzJ
V˜

ñfžÏñY Å7k
 akZÐ Vß Zz ä™g ZÜZ6uF
ÆVžXì H7s%Z ä ݬ
{z Â( ¸: b‡Æ#
Ö â Z) Å”Z[» x •
á I Zž 6•7©!
gzZ•
Û »vß,Zq
Š 4
Æ>
7ZakZ)¸†nÆä™ »#
Ö ÓÅkZgzZ¸á Zz ä™ `zy

Ð#
Ö â Z Åx â Zm{q
Z

X(Š
¹7•
Û »gzZ©!
E
4›$â Ãy Z• xsÑZù`g {á Zz1zgÐ ]âø{gÃèžZ
t ÇñY Hkª6> 2i èEG

6Hu|ZÐVÍßä”Z[ »žìzz ¸ å Hwyä”ZÐX•b§Å `g Zp
X yZz1IZgzZx •
á IgzZ{y IZž

Hu|ZuzŠ } `g ZpgzZì @
™Ð ð¸ }uzŠ ð¸ q
Z 6 Hu| (ZÐ x •
á IZgzZ {y IZ
E
4›$â »” & œ–1Z q )ZÆ' x Z™/ôÔ g
Zw yÐ èEG
Š q Z Å] Ñ ( H wyÐ yZz1I Z)

IZ² ÇñY HwyÐ Vß Zz ä™IÃ]‚ZzgzZ]âøžì ?Š Å]!
kZ wyÐ `g Zp » ”

~ É@
gzZ' x Z™/ô~ w yx°z wy~ }g !
Æ ]uZz‰yZ s %ZÐ {y IZgzZ x •
á
X ås%Z

( 504 D503/28:òz2 Z qù)
?Š Å òúŠ kZ}g øì yz¬Ð y Z s ÜÆ Vâ ›gzZŠæ ÅWæŠ Z D

g Z »gzŠh
]

Xì yâ •
Û t»vZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

( 33:å‚ñ^ÛÖ]) Üûãö ßûÚô äü $Þ^ô Êø ÜûÓößûÚô Üûãö Ö$çø jøm$ àûÚø æø

ó Xó ǃÐ~4Z {zÅ4zŠÐ( Wæzg ñ )y ZÌäTÐ~? L L

ì Š ZD

g ZgzZ¬ *
™Šæ ÅyZ bŠB‚ »Wæs ÜÆVâ ›žì q) Z6]!
kZ »Y f

Xì `zy

ÐxsZ

c
Š [ ZŽ ä VrZ Âì Š
HwZÎ~}g !
Æþ ÂgzZ]ÑZñÐ ƒZ†0vZ†)´

yZÐñZggzZŸÔw â LZ *
™ q Ê »Wæì È » þ Â=g f »ä™ `g {Ð xsZì ¬þ Â

ÅVÍßÒZŽ •Š™C
Ù ªë›x Ó{z äV.áZz äƒ6M%ZÃ| 1â422 y
s Z ~Š )22Ô*
™Šæ Å

ë!
ooÔ•‰ƒ 0
ú6
Y ]ZÆ|kZ ÌYÎY fá Zz¶ŠB‚ »]¨¤¸ÍzZÐVzÃ

ðZÎg Ìá Zzäƒg D»VAÔáZz¶Š kgŠ »òÝO%ZÃVâ ›•ìg™~g Zizt¤

t™ï
ÐVƒ ZÎgh
'
× gzZì c
Š™ ZÎgÃyZ ävZ•‰ƒ {qÑ„¹t ‚ÆVÍßX •`ƒg D»

tì ;g™{zu|+F
ŽB‚ÆVâ ›Æyj
$
jZž c
Š™ãZzt ‚Æ*Š ~g ‚ä(gœX
~e
×Å k%Z]¨¤} (Ð ƒ
 LZgzZTLZ ÌD

%Æ[²~ k
 kZì k
°
[²‰™hgÃvZ • D Yá Ÿ LZ vßt k0
Æ T]¨¤ (Z» yZt • ‰ƒ} 9

{zž Hy´Z™ÁäËXë Z•
Û Šzu ðcäËX ,Š t¬g ( ~k
 ° )ÃM%Zä ´ ˜

ÅëZ•
Û ¶g {Š c
i¹ ÐZ ÅŠæ ÅM%Z ä ´ ˜‰ìB‚ÆM%Z •« £Æ +@WyjZ

}Š 7B‚ Zg øŽž Hy ´Z ãZz ä y²(X c
Š w ïÐ o LZÃVzÉyjZ ä´ ˜‰
}g øžAŠ {zžì x £g¨.
Þ ‡aÆuñC
Ù X Ð , ™g Ñ~ V7ŠgzZ 5#LZÐZ ë Ç

Zì c
q
Š™„~ V”zŠ ÃVÍß äŽkZì H[‚g Zù »Š ZD

g Zh
]
ä V¨¤Æ äâ i

»Vâ›{z¤
q
Z ªì ÅV- g ZjÆkZgzZ(n~uzŠ •w ìëzB‚ÆkZgzZ yŠ Ñ0)‚Z
45ÒuZuzŠgzZ
G
ÆÇtžce*
™77i ZŽ »¿ÆVâ ›yZÃËXì »Vzg ÇŠæÆyZgzZV ðG3E


 ŸzÐ s§ÅyZ • ¶‚Æ (ëž• ìg™g ZŒ
Û ZŠ pvßtža kZ • 7g ÇŠæ

gzZë!
gzZì ˆƒyTÅhI ZgzZ hˆÆöâi WkZ ?ì YY H¢ù6
]!
ÅVß Zzä™
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

c
]gmÐ s§ÅVß Zz ¶ŠB‚ »]¨¤yZÃD¨
 ¤c
ݬËZ®•‰ ayTÌë!
IZ

Xce *
™y ´Z»#ŠgzZ•gzZ]ÐÐy ZÉXceã™7s
 Ÿz
E

Š»gzZ[ ZŽ Ñ6
qçñLZŽì è[ Â{•„¹6qçñkZ ävZî•E©E8 å<X§ÅZÜ*
X á^Óm†ÚŸ] á^Â] àÚ†ËÒ oÊ á^nfjÖ]ì
L x *
»Tì [ ÂÅÎâ

gzZ<
 z[Â~kZ ǃ"
U
]â ¥i Z6zÆ„¹·_»[ÂkZnƉ
Ü Zœz hy â|

̈Ʒ_Æ [ÂkZgzZˆÆ öâi WkZX ì Š
H"
U
Ãy*Ð Y Zg Wz wZ ¸ZÆY fx

ðÃ: ðÃaÆ x »C
Ù žì Cƒ ]Š ¬ ÅVÍß¼ ? Ç äT “
 Q  e y T: Ãh¿ðä
Z

: ðÃÅw ¸ÆyZ ÌQvßt••
Û »ëž, Š™y´Z]¨¤Æäâ i}g ø¤
Z•D&

ðei ZŽ
~}g !
ÆY fvßÆnI Y¼Xce *
g eÐ [ Z±ÆvZÃVÍß,ZXÐ,™7äÂðÃ

U
"
Ð]ÑXì @
ƒÀ6VÂ!
+ZXì ÞC
Ù i „P»Y fž•ë {z•D™ Z"z6
ÞC
Ùi

]!
~uzŠX ì ~D}÷ñZg +Z Å'x Z™/ô„:ƒ Åy ÒðZ'+Z ÅY fä] \Wž7
Šæ Å+ŠáZz ¶Š ]úŠ Å© ÂVƒ© Âñf{zªÆ • D™›Ð ägzZY fëžìt

Ãh,™ ZÎgÃhgzZ ,Š hgŠæ Å hI Zz hgzZ N YQÐ hvßt Z
 1Vƒá Zz ä™

hÃVÍßëžakZ•” ä™]ÐÐ yZÉ •DY ?
Ø úÐ ›KZQ Ìë ÂN Ö

~x ¬ s²& *
™yÒ [ÛÆ ¿ÌËX 7Ð)g fÆ VÍßÃh• … TÐ)g fÆ
b Æ Õžì –~304mg »f ÑZ ä ò~zâx â Zž 6• *Zç¼ nÆ kZì @
Y ¹Õ

Xì b§kZ,ÅyZì c
Šg Z Œ
Û^
YäY fÃF
{Š c
iÐX•[ òZ
X *
™e
Ds ÜÆݪË

kZvߎ ǃ *
™{™E
» ðZ'
kZ~,Z ) *
™Ýqyz¬zŠæ nÆä™ »ÃðZ'Ë

D1
D2

X ÇñWx *
Ì»yZÐVƒ_C~

X ñY¹¼~}g !
Æˤ
Z‰
Ü zf
ò :

X *
™yÒðZ'
ÅkZnÆäXÐÆðŠÆ¿ËÃVâ ›
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

D3
D4

X ÑZzä™[‚g Z»®
$

z[x ¬u

D5

X {)zÓ
*
Ô Z66ƒÍðÄyTÅ¿Ë

D6

Xì y â •
Û »\¬vZ
ðø «eø ! ]çû Þö^Òø çû Öøæø äö Öøçû ‰ö…ø æø ²
ø ] •$ «uø àûÚø áøæû •% •çø mö †ôìôŸ6 ] Ýôçû nø Ö]æø ²
ô ^eô áøçßöÚô çû m% ^Ú÷ çû ³Îø ‚ö³rô³iø Ÿø
ø òô Ö5 æ]ö Üûãö iø†ø nû ŽôÂø æû ]ø Üûãö Þø]çø ìû]ô æû ]ø Üû³âö ðø ^³ßø³eû ]ø æû ]ø Üû³âö
Üûâö ‚øm$]øæø áø^Ûømû Ÿô û] Üöãôeôçû ×öÎö oûÊô gøjøÒø Ô
æø Üûãö ßûÂø ²
ö ] oø•ô…ø ^ãø nû Êô àømû‚ô×ô ìF †ö ãFÞûŸø û] ^ãø jô vûiø àûÚô pû†ôrûiø kõß#³qø Üû³ãö ×ö³ìô‚û³mö æø äö ³ßû³Úôù |õæû †ö ³eô
ø òô Ö5 æ]ö äö ßûÂø ]çû •ö…ø
D22VäÖ•^rÛÖ] Eáøçû vö×ô ËûÛöÖû] Üöâö ²
ô ] høˆû uô á$ ]ô øŸ]ø ²
ô ] höˆû uô Ô

Og 4zŠÐVÍßyZ {zQgzZƒ B
gyZZ6]y
WgzZvZŽÐN 0
7Ãx ¸+Z\ W L L
VÍßyZVƒg ZŠ¸g c
Vƒ ð¸Vƒd
ÔVƒ\!
ÆyZ {zp¤
Z•D™#ŠÐvZŽ

Vk( vZ) 7Zì ˆÅG@
ÅyZ)g fÆkŠbzggzZì Š
c
ŠÉyZZ~VߊÆ
{z ì èZg Ð y ZvZÐ •gå ~ yZ • ˜,1n Æ T Ç}™4ZŠ ~
ó Xó ì [ x»„®
 ) ÅvZžÅgŠ c
•®
 ) ÅvZvßt•èZgÐvZ

Xì \¬~g !
Š•
á gZ
Üûãö Ö$çø jømø àûÚø æø ˜õÃû eø ðö «nø Öôæû ]ø Üûãö –öÃû eø ðö «nø Öôæû ]ø p†5 ’Fß$Ö]æø •ø çû ãö nø Öû] ]æ„öíôj$iø Ÿø ]çû ßöÚø ! àømû „ôÖ$] ^ãø m%^ø³þm5
D51Vå‚ñ^ÛÖ]E àønû Ûô×ô ¿# Ö] Ýøçû ÏøÖû] p‚ôãû mø Ÿø ²
ø ] á$ ]ô Üûãö ßûÚô äü $Þ^ô Êø ÜûÓößûÚô

äTÐ~?•„
 zŠÆ}uzŠq
Zvßtƒ ¯#
Ö „
 zŠÃòg »zŠ·!ß ZzyZZ L L

ó Xó @
™7e
Z@Ãx ¸Ý ªvZǃÐ~4Z {zc
¯„
 zŠÃyZÌ
]æû †ö ËøÒø ‚ûÎøæø éô •$ çø ÛøÖû^eô Üûãônû Öø]ô áøçû Ïö×ûiö ðø «nø Öô æû ]ø ÜûÒöæ$ ‚öÂø æø pæùô ‚öÂø ]æû „öíôj$iø Ÿø ]çû ßöÚø ! àømû „ôÖ$] ^ãø m%^ø³þm5
D1VäßvjÛÛÖ]EÐùô vøÖû] àøÚôù ÜûÒö ðø «qø ^Ûøeô

VrZèÑqƒD™ ƒ @
»›Ðy Z ?ž ƒ ¯#
'
Ö „
 zŠÃÔŠ LZgzZ}÷!ß ZzyZZ L L

ó Xó ì c
Wk0
}g vŽì Hg ïZ» hkZä

Ðòg »zŠ·äVrZž•¸ ]¨¤Æäâi}g øžce *
ƒx¥Ãy›uñC
Ù

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ÑÀ` W )ì c
Š™4ZŠ~ VzyLZ7Zì 1¯ „
 zŠgzZ ð¸LZ7Zì à ™4zŠ6gîå

Å äWÃ
Š
c
Š hg î n Æ ƒ
 {)z zyÔõÔ òg »ÔŠ· Ôg ñx ÓÃ<Ñ}wyÆ]
Z+ŠzŠ~[²Òk
q

zŠ wïÐ[²Òk
b
b
Ãòg »zŠ·ž åc
â•
Û ä] Ñ²ì ˆ~Š ]i YZ

ì c
Š wâ 7Zì c
Î7Z~º´+4Æ*Š 7Z•ìg ö •ìgî7Z ( M
{g7B‚
~}g !
Æ V¨¤Æäâi}g ø Z
 Xì$
Ë ƒ H4zŠ™| (Ð kZ c
Š x Z •Z ~Š ]³ÃyZX

Xì yâ •
Û »Vz³vZ}™g ï Z»V¨¤yZžceÃy›C
Ù Â[ƒx¥
ø ŠøÛû jø‰û] ‚ôÏøÊø ²
oÏF$ûçö Öû] éô æø †û Ãö Öû^eô Ô
ô ^eô àûÚô ç+ möæø lôçû Æö^_$ Ö^eô †û ËöÓm$ àûÛøÊø
D256Vå†ÏfÖ]E

ó Xó 1x åZš
o¢äkZc
ÑyZZ6vZgzZHg ïZ »]¨¤äT L L

ò[ ;ß Z†0· •X ÏñYƒ ãZz |Å]¨®!
¬Ð X• ìg™7wZ ¸ZÆ Y fë[Z

Ð V¨¤áZz äY Å]Š „{z´KvZJ
Z
 Yƒ79J
‰
Ü z kZxsZ + ŠX • Dâ •
Û

X ñY H:g ÖZzy´Z »]Y Z'
ø ŠøÛû jø‰û] ‚ôÏøÊø ²
oÏF$ûçö Öû] éô æø †û Ãö Öû^eô Ô
ô ^eô àûÚô ç+ möæø lôçû Æö^_$ Ö^eô †û ËöÓm$ àûÛøÊø
D53/10 VènߊÖ] ……‚Ö]ED256Vå†ÏfÖ]E

ó Xó 1x åZš
o¢äkZc
ÑyZZ6vZgzZHg ïZ »]¨¤äT L L

Ð y!
i y¨
Zž{z H ?ì Z(Õ‚yÕ D â•
Û ñƒ D™ ãZz t•
Û »ûZÕgzZº ZÕ

{zc
ƒg ZŠ} izggzZ~i ú{zp¤
Z ÇñYƒ`g {ÐxsZ Â}™p°Å]¨¤c
}™ ZŠ ZÝ(Z ðÃ

X ì t•
Û Z (¹ ~ VâzŠXƒ: `g {Ð xsZ1}Š™s çÐZvZ c
X }™ ZŠ Z e
Šžì Z(Õ

]¨®!
¬{zì Ån•
Û 6

ZävZŽq«Ðƒ
 X •D â •
Ûh
'
× ( 55/10 VènߊÖ] ……‚³Ö])

Xìv!
yZZgzZ
løçû Æö^_$ Ö] ]çfö ßô jøqû]æø ²
ø ] ]æ‚öfö Âû ] áô]ø Ÿ÷çû ‰ö…$ èõ Ú$ ]ö Øùô Òö oÊô ^ßø%ûÃø eø ‚ûÏøÖøæø

ó Xó z™[ AZÐ]¨¤z™]Š „ÅvZž 5wÎg~#
Ö ZC
Ù äëL L
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

D161/1 VènߊÖ] ……‚Ö]EÔ ( 36:ìZ)

σg Ñ 9A
]Š „ÅvZžìX Z(¹tÔXVZ ‚ : • Dâ •
Û ~©pZ [Â

D29 ”(‚nrÛÖ] xjÊEX ñYHg ïZ »]¨¤Z

kZ:ì 7°» 'Yp»kZ c
*
™ ZŠ ZÐy !
iªÈ»vZ ÑZ!Z Ñ:•D â •
Û ~[ ÂÏZ

]Š „{z´ÆvZB‚B‚Æg Z Œ
Û ZÆ kZ {zžJ
Z
 •$
Ë Y ~ŠgZ Œ
Û pôwâ z yY Åy¨
ZÐ

X$
Ë ƒ7pôyYÅkZgzZw â»kZÂÇ}™—~kZ¤
Z}Š™:g ïZ»VzŠqáZzäYK

ÅvZ sÜ]Š „žì t p»vÑZ!ZÑgzZ È »© Â:• D â •
Ûv
ò Z†0 yÑ •


ñY Hg ïZ »kZì CY Å]Š „ÌÅT{z´ÆvZX ñYŒÃvZsÜ´ â »yvœñ éE
CG
X ñY H y´Z » WÑ ÌÐ Vß Zz ä™]Š „ÅvZ)gzZ ñY H y´Z » ~g ZÜ Ð kZ gzZ

D152”(‚nÛvÖ] ˆmˆÃÖ]†nŠniE

]Š „ÌÅq T{z´ÆvZì x *
»g ïZÆ]¨¤C
Ù ©Â:•ë Œ
ò 0Ý°Z† •

ì g Zæzg ZŠ »¡Åw qZx Ó6yZZgzZì Š ã
ÅyZZ „© Â•ë© ÂÃg ïZÆkZì CY Å

(393‚nrÛÖ] xjÊ)X •Š !
'
wqZ%ÆkZ

Xì c
â•
Û ä\¬vZ(~uzŠ
ø ŠøÛû jø‰û] ‚ôÏøÊø ²
D256 Vå†ÏfÖ]E oÏF$ûçö Öû] éô æø †û Ãö Öû^eô Ô
ô ^eô àûÚô ç+ möæø lôçû Æö^_$ Ö^eô †û ËöÓm$ àûÛøÊø
ó Xó 1x åZš
o¢äkZc
ÑyZZ6vZgzZ Hg ï Z»]¨¤äT L L

gï Z»]¨¤ {z Z
 ǃg щ
Ü z kZ ÑZz äCZÃvZ ÑZ!ZÑ {Èžì ?Š Å]!
kZ e
Wt

!ZÑ ä kZža kZì 7y›{z 3g 7{ot ä T7ÒIŽ ì Zš
o¢{z ¸ Ç}™

[Z±ÆvZÐZŽ ñCZ {o„zgzZ}™„zg¨b§hZ {zžceÃy ›C
Ù Z® c
CZ 7ÃvZ ÑZ

D263/11VènߊÖ] ……‚Ö]EX}™"
U
B‚Æ]m ZzÔÃpÆvZ ÑZ!Z ѪñXÐ
\
]¨¤~ e
WkZì ¹Ãg ïZÆ ]¨¤ Zš
o¢ävZX • D â •
Ûy
ò éC+ 0yÑ •

»]¨¤1•D™òúŠ »yZZvßiŠ ‰žakZì H™f~ˆÃyZZ6vZgzZ¬Ãg ïZÆ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Xì @
ƒN
ÑòúŠ »y Zb§kZD™7g ïZ

Xì y â •
Û »\¬vZ
ø ] ]æ‚öfö Âû ] áô]ø Ÿ÷çû ‰ö…$ èõ Ú$ ]ö Øùô Òö oÊô ^ßø%ûÃø eø ‚ûÏøÖøæø
D36 VØvßÖ]E lçû Æö^_$ Ö] ]çfö ßô jøqû]æø ²

[AZ Ð ]¨¤gzZz™]Š „ÅvZ ( å HÐ yZ {z) 5wÎg ~ #
Ö ZC
Ù ä ëL L
ó Xó z™

ÃVÍßÐ ]¨¤ {zž¸ ‰ K _¬a ÏZ x Z™Y m
Zx Óžì Š
c
et ~ e
WkZ

•D502/10 Vènß³ŠÖ] ……‚³Ö]EXì ³#»Y m
Zx Ó{zÂ@
™7[AZÐ]¨¤¿Ž [ZN X

3g {oðÃÌ~}g !
ÆT{z´ÆvZžìt p»g ïZÆ]¨¤:•D â•
Û[
ò ;ß Z†0·

Å䃕
Û »äƒ{ ZeÆkZgzZñY Hy´Z » ~g ZÜЃ
 ßc
ƒ|
 gŠXƒy¨
Z c
ƒXì @
Y
ÅvZ sÜ~žì H¿ðä
ZXƒ: VY „ \ !
c
ð¸ {zp¤
Z}™]ÐÐ kZ}Š „ ZÍ

@
™7nZ‹Z ðÃ6
yZH7¼~}g !
ÆVJñƒ ¶6yZ c
Vzg Z'
× gzZVzG1Vƒ@
™]Š „

ì Hg ïZ » ]¨¤ ä kZ „ : gzZ 7yZZ 6vZ » kZ ì N
Ñ~ „ZÍ ÅvZ ÑZ!Z Ñ ¿(Z Â
D33/4 Vèm‚rßÖ] Øñ^ŠÛÖ]æ Øñ^‰†Ö] èÂçÛrÚEX

ñY 3g {o» äƒ ë!
Æ ]Š „ÅvZ)žì È » ]¨®!
¬:• D â •
Û•

tì p»yZZ6
vZX ñY Å#ŠÐ V26]¨¤ñY Hg Ö Z »]ÐÐ kZ ñY c
Š hgÐZ

~Š™m{ n ÆvZ sÜ]Š „ÅnC
Ù ì 7Šqðà ZÎÆ kZì Š q„ ñZvZž ´g {o

›Ð yZ•ìg™]Š „ÅvZØ{vߎgzZX ñY ~Š™ÔÐvZ)Å]Š „ÅnC
Ù gzZ ñY

" Ð Tì + Š {z»7•Z'
Z ¸X ñY ¿g #Šz ]ÐÐ VÃæX ñY ¿g 4zŠ ñY ¿g

Xì c
Šg ZŒ
Û °¸z"ävZà ãZŠ¤

zgzAg
ÜÓößûÚô æ. ð5 †ø eö ^$Þ]ô ÜûãôÚô çû ÏøÖô ]çû Öö^Îø ƒû]ô äü Ãø Úø àømû „ô$Ö]æø Üønû âô ]†ø eû ]ô?oûÊô èºßøŠøuø éºçø ³‰û]ö Üû³Óö³Öø kû³Þø^³Òø‚û³Îø
oj#uø]‚÷eø]ø ðö «–øÇûfø Öû]æø éöæø ]‚øÃø Öû] ÜûÓößønû eø æø ^ßøßønû eø ]‚øeø æø ÜûÓöeô ^Þø†û ËøÒø²
ô ] áôæû •ö àûÚô áøæû ‚öfö Ãû ³iø ^³Û$ ³Úô æø
D4VèßvjÛÛÖ]E åü?‚øuûæø ²
ô ^eô ]çû ßöÚô ç+ iö

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ëž ¹Ð x ¸KZ äVrZZ
 •:%+4¶‚ÆyZgzZ7•Z'
Za}g vL L

» ( wqZ ) }g vëƒ Dg å {z´ÆvZ ?ÎÐ VzŠq}g vgzZÐ ?• g ZÜ

žJ
Z
 ì ˆƒC
Ù ªnÆå ]ÐgzZ #Š yxgŠ}g vgzZ}g øX •D™g ïZ

X ƒ Wá: yZZ6
vZq
Z ?
\
gzZ ´g ]zZ°z ]Ð~ wŠžì È »[ AZÐ ]¨¤X • ë y
ò éC+ 0yÑ •

¿ŽX *
™g (Z ÏeÐ kZÔƒ®
 , Z¤
Z *
™ »*
U*
SÐZÐB; *
™yÒðZ'ÅkZÐ y!
i

òúŠ LZ {z  }™ : (Z n 1 }™ òúŠ » [ AZ Ð ]¨¤
ä™{ ZegzZ•î×Æ]¨¤Žì iZÐÎY fyZ D502/10Vènß³³ŠÖ]……‚³³³Ö]EXì 7C~

ÅV¨¤vߎ ì iZÐ yZ• ìg™ q Ê »V ¨¤ÆgzŠ {ŠŽñvߎ ì iZÐ äáZz
0s ¸z" Ðzz Å4ZîyZŽ ì —~ VßŠÆ VÍßXX ì iZÐ yZ • ìg™«™

žì iZÐyZì ˆf]ùÅX•ìg™æ•
á pÅyZŽ •ìg™Ýq[Œ
Û »yZŽ •ìg

Ѓg D Î’ÅêJ
“
 ƒ YWs§Å+Š ƒ W^ßs§Å© Âz™qŽgs§ÅkZÔzg eÐvZ

 ¤6ÏZX ì 1 CZÃÏ0
®

i ~z*Š sÜ™>Ã]y
Wä ?H ?Ѓg ÈB‚Æ+Š J
“
?
1ÇÐ?ävZ !ßZzä™iB‚Æë!
Ãh!ß Zzäšs§Å~zg ¼z„ZegzZÎY f?ƒ`™

Xžì
ðø •…ø æø åö æ„öfø ßøÊø äü ÞøçÛö jöÓûiø Ÿøæø Œô^ß$×Öô äü ß$³ßö³nùô fø jöÖø gø³jFÓô³Öû] ]ç³iöæû ]ö àø³mû „ô³$Ö] Ñø^³%ønû Úô ²
ö ] „ø³ìø]ø ƒû]ô æø
D187 Vá]†ÛÂ Ù•E áøæû †ö jøŽûmø ^Úø ‹øòûfôÊø ½ ¡÷nû ×ô Îø ^ß÷Ûø $ø ä´ eô ]æû †ø jø•û]æø Üûâô …ôçû ãö ¾ö

Ðz™yÒt ‚ÆVÍßÐZ ?žì ˆ~Š[ ÂÎ1ÇÐ VÍßyZävZZ
 LL

¹žàá 7~á$
ÆkZgzZc
Š Nú"ÐZäVrZ17Ѓ ÖÐZ

ó Xó ~h
y

äVrZŽì q~'

XìŠ •
á g Z(~uzŠ
gôjFÓôÖû] oÊô Œô^ß$×Öô äö ß#³nù eø ^³Úø ‚ô³Ãû ³eø àûÚô p‚Fãö Öû]æø kôßFnùô fø Öû] àøÚô ^ßøÖûˆø Þû]ø «Úø áøçû Ûö³jöÓû³mø àø³mû„ô³Ö$] á$ ]ô
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ø òô Ö5 æ]ö
D 159Vå†ÏfÖ]E áøçßöÃô ×# Ö] Üöãö ßöÃø ×ûmø æø ²
ö ] Üöãö ßöÃø ×ûmø Ô

Æ VÍßä ëžÆ kZˆ ì Åwi *
Z@gzZ bÑŠ ãZz ä ëŽ • D Ö vߎ
e

ó Xó ì ÒÅVß Zzä™ÒgzZÒÅvZ6
VÍßyZ~[ ¸•Š™yÒ{za

Xì yâ •
Û (gzZq
Z
ø òô Ö5 æû ]ö ¡÷nû ×ô Îø ^ß÷Ûø$ø ä´eô áøæû †ö jøŽûmø æø gôjFÓôÖû] àøÚô ²
áøçû ×öÒö^ûmø ^Úø Ô
ö ] Ùøˆø Þû]ø ^Úø? áøçû ÛöjöÓû³mø àø³mû„ô³Ö$] á$ ]ô
hº]„øÂø Üûãö Öøæø Üûãônû Òùô ˆø ³mö Ÿøæø èô Ûø³nFÏô ³Öû] Ýøçû ³mø ²
ö ] Üö³ãö Ûö³×ôù ³Óø³mö Ÿøæø …ø ^³³ß$³Ö] Ÿ$]ô Üû³ãôÞô çû ³_ö³eö oû³³Êô
D174 Vå†ÏfÖ]Eܺnû Öô]ø
LZvßt •f
7Á6kZgzZì Hwi *
~[Â6yZäëŽ •D Ö vߎ L L

yZ Ç}™u 0
7Z: Ç}™]!
:Ð yZ~ #
Ö ªvZ• ìg½v WsÜ~ ù

ó Xó ì [ Z±u *
ŠgŠ nÆ

ÅäCZÕZ'
ZIn
g 7®
 , Z Åä™]!
hgzZ • ‰ xÐ h{Zg vߎ

7ÅtžakZ , Š:B‚ »V¨¤X ,™Ñï:Ðì Âw ¸ë!
Ái Z Á Âì 77Z =Â
T e *
W6
{ Zg Å hvßt¤
ZÔì c
Š™{ ZeÐ h{ZgÃVÍßyZ ä Tìi§gzZ3 Zg »7+ZÉ

X , ™y ´Z» ~g ZÜÐV¨¤,™yÒ©Ât ‚ÆVÍßN CZÕZ'
ZIžce7Z•
»hvßt¤
Z ÏñYƒyTÅë!
zhX ÏñYƒ×~y éŒG3kIÅZY 1zZgzZvZY 1zZd
k
™[ AZ ÂÐ ¿z w¸ë!
M
X•M
ƒ {e ÂÐ ë!
Ái Z Á Ân
g 7®
 ,Z Å ¶ŠB‚

: iz u‡+Š6x ZúÆ™p°Å4Zî,g eÐvZ {zžì iZ ~g ø Ð Y hÆ]
)•
y˜Æ]5çÆVâ ›4Zîtž}tÐVÍß:ì „ZezY æ~(
¹tžakZ,™

Xì y cgzZ^ÑtžakZ•

æ… Â}: (Zë¤
"
Z•ët Âz™ H#
Ö '!
+Zž•ëÐ Y hyZëZ

Ö { ZeÃ#
#
Ö Zz™yÒhQÂì ]!
+Z¤
ZÐBá(~g øvß~Š YzÉÃgzZ ÇñY c
Š UÐ

ÆyZz™ ãZz ÌZ Å]¨®!
¬z™yÒ © Â9Z® ǃ bŠ [ZŽ ™ƒ Z9t ‚ÆvZ ä ?z™
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

~g vÅgŠ c
X z™ { Ç W7Z Ð ÌZ Å ]Š Þ ƒ C ¤ Å Š ˜ 7Z z™ yÒ •Z'
Z It ‚

+ŠX ì ]gz¢h
”ÅkZÃ#
Ö Z ` Wžz™ J 7!i *
]¦X ì c
Š™{ Zeä Ùñ{ ÅY f}g vgzZ
G
4&×Æ ]¨¤X z™ ¬Š$
b§kZ 7Z Ç ñW×ÃyZÐ ä™ ¬Š$
aÆ V ðG3G
n Æ V7ŠÆ
X Ïã1
]!
ËÌ[Z H•Š™yÒ wßZgzZw dZÆV¨¤t ‚Æ\Wä~Ǹy ›
*
×Ð s§ÅV ¨¤?ì ^z»g ðÃ~ y´ZÆ ~g ZÜÐ yZ Ì[ Z H ?ì ¹!
µz —~
Xì c
Šg ZŒ
Û qNävZ
D105Vð^ŠßÖ]E ^Û÷ nû ’ôìø àønû Þô ðô «íø×ôû Öù àûÓöiø Ÿøæø

ó´
ó #
Ö î× »Vß Zzä™ìL L
Üûãö ßûÂø ²
ø ] Ùö•ô ^røm% àûÛøÊø ^nø Þû‚% Ö]éô çnFvøÖû] oÊô Üûãö ßûÂø ÜûjöÖû•ø ^qø ðô «Öø©öâ5 Üû³jöÞû^ø³â5 :ìŠ •
á g Z(~uzŠ
D109 V ð^ŠßÖ]E èô ÛønÏôF Öû] Ýøçû mø

Z×yÃÐ vZ n Æ yZ ~ #
Ö ªƒ D ×Ð s§Å yZ ~ *Šžƒ vß ?tL L
ó ó?Ç}™

: ]Z W
@
Æ ~g ZÍ *
6}n LZ ƒ „g Y Å#
Ö è ÅV ¨¤y Z Z
 žceÃy ›

]¨¤¿ðÃZ
 gzZX •`ƒ4ZŠ~Vzi ZzgŠ FƬ]¨¤tžÇgŠ c
b§hZ]!
tñ Ñ

}g øža kZce *
o7Z'
Ã\W Â}™g (Z Ïe c
ƒ nZg *
Ð \WÐzz Åe
×Å

Y{gùB‚ÆáZz ä™e
×Å]¨¤ Ëy›ðà ¸ D™ c
Š hgÃCÌs sZ
Ð yZ …}Š™{nz uh ÃV ¨¤x ÓgzZ}™Šæ(C
Ù Å© ÂIZgzZ© Â{zžì ¬ŠÐvZ?ì

Æy Z „ ÂvZ} ZX ñâ •
Û «‰
Ü ¤ ÅmsÐ Vzg ÇŠæÆ yZ ñâ •
Û «=ÂÅ] Y Z'
z ~g ZÜ

} Z™wi *
fz µ6yZ ™wi *
ª
V„ngzZá²i6y Z „ Â}Š™ {n} Š ZwÃM%Z "
 gzZ T
Xâ•
Û ‚]Š Þ~{ ZgKZ…vZ} Z}Š Z™Š Zi WÃVǸ}g øÐVâ {{ÆV¨¤vZ

!ànÃÛq] äe^v‘]æ ‚ÛvÚ ^ßnù fÞ o× ²] oבæ!ànÛÖ^ÃÖ] h… ² ‚ÛvÖ] á] ^Þ]ç• †ì•æ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

4

)l

/

5

*
‹ Ÿk0
Æ{•x Z ¸Z

/

7

2Z ¸{Š™äzÆVâ ¨
Z òZg~Vâ ›

12

0Ðx ÂÆ]g ˆyZ- Z

/

16

ƒÌ~g (Z¤
Z *
‹ ] ¬i Úk0
Æ]g ˆyZ- Z

/

/

Xì Z
 ZzgzZxi Ñ*
™É{g )ÐkZÌA

20

ì ¦Ñ)#
Ö Óx Â0Ð Víœ

/

21

~:

/

22

ò :gzZq
Z » b§ÏZ

/

23
25

ñCZ:Ãx Â( ¦Ñ)) kZ {g ZŠ Z ðÃ
ì ®e
Zzg à Zz¬yzŠ¬

26

Šg»Vß Zzä™—~q )ZÆvZ¶gM0Z

29

?s %Z~¡Åg
u{gÃè

38
39
40
41
44
45

bŠg Z Œ
Û w'nÃx Zw

¿#ÅvZ-°Š ˜

ì ¬ ôÜ)zgÐvZ-°Š ˜

ŠZD

gZh
]

ñZg~}g !
ÆY f
4zŠÐòg »zŠ·

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

47

ìZ
 Zz] ¨®!
¬

/

50

?È »] ¨®!
¬

/

52

ì iZÐÎY f

/

55

Ø{

/

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Ünu†Ö] àÛu†Ö] ²] ÜŠe

lçÆö^_$ Ö] ]çfößôjøqû]æø ²
ø ] ]æ‚öföÂû ] áô]ø Ÿ÷ç‰ö…$ èõ Ú$ ]ö Øùô Òö ±ûÊô ^ßø%ûÃø eø ‚»ÏøÖøæø
z™]Š „ÅvZžÇwÎg~#
Ö ZC
Ù äë—"gzZ
DORVØvßÖ]EX”Ð]¨¤gzZ

é‚nûÏøôÂ
àmû ‚ôuùô çøÛÖ]
oË׊Ö]²]‚fÂçe]

‚ÛvÖ] kne å…]•]

á^jŠÒ^µ -ߊn‰æ†µ ^9mJ ;Ö…æ Ü׊Ú

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Ünu†Ö] àÛu†Ö] ²] ÜŠe
²] Ù牅 oF× ݡŠÖ]æ éçF×’Ö]æ ² ‚ÛvÖ]
Ã<ÑgzZ + Š kZ nÆ VÍß {zžì 3g™t x
Ð gzZÇt Ð Y fä \¬vZ G
X ˆÅwi *
§{éZŽ •g D™ãZz

Xì Š •
á g Z »\¬vZ
ýýäü Þøçû ÛøjöÓûiøŸøæø Œô^ß$×Öô äü ß$ßönùô fø jöÖø gøjFÓôÖû] ]çiöæû ]ö àømû „ô$Ö] Ñø^ø%nû Úô ²
ö ] ‚øìø]ø ƒû]ôæø

ì –¼Ž ~ kZž 1gZŒ
Û Z ¶ˆÅe
Á[ÂÃXÐ VÍßyZ ä \¬vZZ
 gzZL L

DSTMV á]†ÛÂ Ù•E ó Xó *
Ö:Ã]!
ÅkZgzZxgD™yÒs ™s™ÐZ

:c
â•
Û X BÖ ÃhŽ •ñZIy²ävZvß{zgzZ
gôjFÓôÖû] oÊô Œô^ß$׳Öô åö ^ß$n$ eø ^Úø ‚ôÃû eø àûÚô p‚Fãö Ö»]æø lô^ßønùô fø Ö»] àøÚô ^ßøÖûˆø Þû*] «Úø áøçû ÛöjöÓû³mø àø³mû „ô³Ö$] á$ ]ô
ø òô ÖFæ.]
DUQMVé†ÏfÖ]EáøçßöÃô ×# Ö] Üöãö ßöÃø ×ûmøæø ²
ö ] Üöãö ßöÃø ×ûmø Ô
D Ö( Ї Ãn¾Ë )•Åwi *
äëŽÃVìZ@gzZV•}g øvߎ —"

VÁZÎì
ó c
Š™yÒ™wÅwÅ~[ÂKZ c ( äŒÃ ) VÍß7Zä ë²ó•

DMQU V é†ÏfÖ]EX •D™Òá Zzä™Òx ÓgzZvZ6

:ì \¬~g !
yâ •
Û
lçÆö^_$ Ö] ]çfö ßô jøqû]æø ²
ø ] ]æ ‚öfö Âû ] áô]* Ÿ÷ç‰ö…$ èõ Ú$ .] Øùô Òö oûÊô ^ßø%ûÃø eø ‚ûÏøÖøæø

X ” Ð ]¨¤ gzZ z™ ]Š „ ÅvZ ž Ç wÎg ~ #
Ö ZC
Ù ä ë — " gzZ

DORVØvßÖ]E

Xì c
Šg Z Œ
Û n•
Û *
ÑyZZ6
\¬vZgzZ¬zg ï Z»]¨¤6
( ÷ZzX)VzÈx Óä\¬vZ

?ìH]¨¤

äYñZz™ c
äYK]Š „KZ {zgzZñYÅ]Š „ZÎÆvZÅTXì q{zC
Ù ]¨¤
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

XƒèZg6

s§Å]Š „Å \¬vZ Y 1zZgzZ x?Z :Y m
ZX • ëÃg Zh
úŠ L ÑÆ ðZ}
]¨¤

ì e • 7]¨¤ {z n kZ¸ ÔŠ} (Ð ƒ
 Æ Vß Zz ä™]Š „ÅvZ){zgzZ¸ D š
X ,™ÏÈÅy Zvß

ó Xó ì CB ó ó]¨¤L LñYÅ]Š „ZÎÅ\¬vZ ÅTq{zC
Ù L L :•D â •
Û´
ò âxâZ

D1222 V‚nËjŠÛÖ] èm]‚âE

:•D™yÒV-p°Å ó ó]¨¤L L ò ³0Zx â Z

Šq{zì eì @
Y™izˆÐ ÏÈ åL7 KZ {È Ðzz ÅTì ]¨¤ ,c
•{zC
Ù LL

™hgÃ] wÎggzZvZ{zÐTì @
ƒ¿{z]¨¤»x ¸C
Ù çOÔ®
 ¤ZZ
 Zz c
ÔZ§c
Ôƒ

ºúÆ kZ%Æ ]ùÞZ c
Ô Vƒ D™]Š „Å kZÆ hgÃvZ c
Ô Vƒ D Z™ê
 ¤Z ÅvZtžì D7Z ~}g !
®
Æ XVƒ D™®
 ¤Z Å kZ ~gñZ,Z c
Ô Vƒ

D1219:‚nËjŠÛÖ] èm]‚âEó Xó 7

CY Å ]Š „ {z´ ÆvZ ,¿{z C
Ù L L :• D â •
Û[
ò ;ßZ†0 ·xsÑZ •
ÅwÎgÆ kZgzZvZ c
ÔÆ 0Z§ÔƒÆ 0Šq{zì eÔƒ èZg6]Š „kZ KZ {zgzZÔƒ
DNRQV‚m†ËÖ] ÄÚ^rÖ]Eóì
ó @
ƒ]¨¤ƒ
ó Æ0®
 ¤ZZ
 ZzÔi *"Ю
 ¤Z
%MçaMz{Š™çaMÆyZ1•g Ñ"Â]¨¤L L
ó ó:•õ0
{ŠgzWæE
X 7+Z

XƒqŸg6
÷kZ {zgzZ ñYÅ]Š „ÅT¿(Z

û 1ü

û2ü

ƒCƒÌ: ]Š „ÅkZp¤
Zƒ êŠ]úŠ Åä™]Š „KZÃVÍß¿Ž

û3ü

X}™ês ÜÆ<ÑðƒÅwi *
ÅvZ¿Ž

û 5ü

Xƒ@
™òúŠ »+ Y(D¿Ž

û 4ü

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X •ZgŠ&Æ}Èq
Z~« £Æ\¬vZ

[tÂ}™~igzs ÜÅx ©ZÆkZ1ŒhÄ®
 ¤ZÅ\¬vZ {Èž :ìtzgŠ ª

X ǃg Ç{k
{zgzZ

ä™ÏÈÅgzZ Ëc
ñY0g UŠp Âc
™ƒsÅÐ ~g ZŠÎâ •
Û ÅvZ {zž :ìtzgŠ ZuzŠ

Xì¬zuÑtXÑ

6
¥%kZ¿Ž X ñ`¬CZŠp6t‘ÅkZgzZ}™]zŒ ÐvZ {zž :ìtzgŠ ZŠ

»\¬vZXƒ:”
»]¨¤{zJ
Z
 Yƒ7ðñJ
‰
Ü zkZ¿ðÃgzZX ì ]¨¤{z ñY V

:ì yâ •
Û
ø ŠøÛjø‰»] ‚ôÏøÊø ²
^ãø Öø Ýø^’øËô Þ»] Ÿø oÏF$ûçö Ö»] éô æø †û Ãö Öû^eô Ô
ô ^eô Ýà»Úô ç, mö æø lôçÆö^_$ Ö^eô †»ËöÓûm$ à»ÛøÊø

LŽ 1x å Zg –o¢(Z ä kZ ñWá yZZ6vZgzZ}™g ïZ »]¨¤ ðÃŽ :L L

DNQR V é†ÏfÖ]Eó ó7ÑZzUI

Xì @
šs§Å]Š „ÅvZ)ŽXì ]¨¤Z(
Ѓ
 yàºn»fôÚ% æ' ‚öÂø ÜûÓöÖø äö Þ$]ô àø_6 nû Ž$ Ö]]æ ‚öfö Ãû iø Ÿ$ áû]ø Ýø•ø ! o»ßeøô ^mø ÜûÓönû Öø]ô ‚ûãø Âû ]ø ÜûÖø]ø

ì ÔŠ î Zg vÂ{zó*
™: ]Š „Åy-ž å17ÇÐ?ä ~ H óxŠ WŠ ÑzZ} ZL L
DRLVànŠmFEó ó

Xì ]Š „Åy-®
 ¤ZÅy -ž Zƒx¥ÌtÐe
WkZ
CYÅ]Š „ÅXXZÎÆvZgzZ}™g Z Œ
Û Z » ( ²] Ÿ$]ô äø ³³ÖF]ô Ÿø)¿Ž c
â•
Û ä] vZwÎg
Ü׊ÚE XìáZjÆvZnç»wŠÆkZgzZŠ
ƒx Zw6
Vâ ›ypzw â»k QX}™g ïZ»yQì

DSO”VMt á^ÛmŸ] h^jÒ

ÅVâ ›É $
Ë ƒ 7pôgzZx ZwyYz wâ Ðh
| 7ÝÐ y!
i sÜž ! • â•
Û g¨

CY Å]Š „{z´ÆvZ ÅXñY c
Š™gï Z »VzŠqyZ Z
 σx Zw‰
Ü z kZ w âz yYÐgZŒ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

] vZ wÎg² D™7h
Š F
ÅyQvßÒZì „gƒ]Š „ÅXX™hgÃvZ ` W1

X z™g ïZ »yQì CYÅ]Š „ÅXX:c
â•
Ûä

ñƒñ¯ÆVâ ¨
Z6Vâ ¨
ZɃ:È0
»<
 z[ÂaÆŸŽ yZxݪgzZ'
Y{z

:c
â•
Û ä\¬vZ~}g!
ÆyZx,ZXì ]¨¤G{z}™Ç*
2Z ¸
ø òô ÖFæ^öÊø ²
DPP V é‚ñ^ÛÖ]Eáøæ†ö Êô ^ÓøÖ] Üöâö Ô
ö ] Ùøˆø Þ]ø ^Ûø eô ÜûÓövûmø ÜûÖ$ àûÚø æø

X ó ó••
Û »„vß,Z Â}™:ê._Æx © ZñƒG wi *
ÆvZŽgzZL L

(Z ƒ ;g^ »vZ)¼gzZ »vZ +Š¼ Z
 L L:• D â •
Û Š
ò 0Zx â ZxsÑZ •
Åç³Û³³r³³ÚEó óñYƒ: Ç*
+Š »vZsÜžJ
Z
 ìZ
 Zz*
™wyB‚ÆVß Zzä™

D 469 K28 pæ^jËÖ]

á~V pZ°Å]¨¤ŸLZŽì ÅÔÅyZZÆVÍßy Zä\¬vZ6
x £}uzŠ

: •D Y
û ×ô fû Îø àûÚô ÙøˆôÞû]ö ^Úø æø Ô
ø nû Öø]ô ÙøˆôÞ]ö ^Ûøeô ]çßöÚø ! Üûãö Þ$]ø áøçÛö Âö ˆû mø àømû „ôÖ$] oÖø]ô †ø ³iø Üû³Öø]ø
áøæ‚ömû†ômö Ô
Üûãö ×$ –ôm% áû]ø àö_6 nû Ž$ Ö] ‚ömû†ômö æø ä´ eô ]æ†ö ËöÓûmø áû]ø ]æ?†ö Úô ]ö ‚ûÎøæø lôçÆö^³_$ ³Ö] o³Öø]ô ]ç?³Ûö³Òø^³vø³jøm$ áû]ø
÷ ø•ø
DRL V ð^ŠßÖ]E ] ‚÷nÃô eø Ÿ¡

Zƒwi *
¬Ð \WgzZ6\ W¼Žž•D™t ÂòúŠŽ ¬Š 7ÃVÍßyQä ?H L L

N Z™ê™ Yá k0
Æ]¨¤( )lCZ )ž•t T e1•n
gyZZ6
k Qì

óì
ó LeÜZ e~„ZeÅgzŠÃyZy-gzZì Š
c
Š¬»ä™¬ÐkZÃy ZèÑq

{zŠ Z%Ð ]¨¤6gîôÜVŒ: • ˜~‚Åe
WkZ ~ŠzŠñdÑZ1Z¦

Žì ª
Z°x Â{zgzZX •D™ê ._Æyâ ‡}uzŠ ËZÎÆÞZ Èâ ‡Ž •x ©
ì s ™Ç!
~pkZe
WtZ®Xƒ} â •~y
WÃvZ[Â:gzZƒ.» dZg Z MZÆvZ:

°oÆyZZ *
Y äZ™ê »]5ç LZ k0
Æ k Qƒ B
g wÅ]¨¤ª
Z°Žž

Ðä™tª
Z°^
Yê
Z°+ZòŠ Wžì£»òi Ñ»yZZ6
[ ÂÅk QgzZvZgzZ ì

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

]¨¤gzZvZgzZ• xzFz xi ÑVâzŠ¬Ð ]¨¤gzZ yZZ6
vZÐ z¥ÅyWŒ
Û X }Š™g ïZ
DORSV”V ᕆÏÖ] Ün`ËiEXì ( ¬É )koÐDÐWÆVâzŠ

• ñƒ ñ¯ Æ Vâ ¨
ZŽ • D™Ç*
6x ZúÆ oÃ2Z¸yQ yZxŽ • â •
Û g¨\W

]¨¤¿ŽgzZX •4Zîƒ
 {zóZƒc
¯»¿q
ZËc
óyâ ‡{Š™k0
»ÔZ c
ÔƒY ѯg â {zì eÔ
tž c
Š Pà ãZZòúŠÆVß Zz½62Z ¸y Zä\¬vZ™Èû áøçÛö³Âö ˆ³mø üì Le*
Zz™êÐ

yZZ6
<Ñ ã• WgzZvZž M
ƒ7¦~wŠÆ}Èq
ZyZZgzZ¿i§t p•‘
g ZŠ yZZ

c
Š™{ZeÃyZ ä y -X , ™ qŽgÐ ]¨¤aÆpÆ A ç LZgzZ ,™ÌòúŠ »p
g
ž c
Š™xi Ñ6
›C
Ù ™ â•
Û óì
ó Š
c
Š¬»ä™¬ÐkZÃyQ²L Lû ä´ eô ]æ†ö ËöÓûmø áû]ø ]æ?†ö Úô ]ö ‚û³Îø üXì

ŧ`
c
wæU
Ôe
¾ Å Vzg ZŠuÆ VX~ VÂŒŠ ì e ]¨¤tX }™#Š Ð ]¨¤ {z
òsZŽ Vƒ —Z° {z c
• D™ê ._Æ ` Zzgz Ìg ñO Å <
 z [ ÂŽ Vƒ ~ ]gß

VÍß™ƒŠ Zi WÐ <
 z [ ._Æ M Wñƒ ñ¯Æ ÔZ —Z°tX • ŠŽñ„ ~ ´ ˜
\¬vZX ì Yƒ H¬gzZ™| (Ð kZXì CZz™æ WgŠ¿4Š'
i ` ¯gzZ:7 6
X•C™ê~
:ì Hy´ Z~yWŒ
Ûä
ø òô ÖFæ^öÊø ö²] Ùøˆø Þ]ø «Ûøeô ÜÓövûmø Üû³Öø àû³Úø æø
Üöâö óóóóóóóáøçÛöÖô^¿# Ö] Üöâö óóóóóóáøæ†ö Êô ^ÓøÖ] Üöâö Ô
DPS^iPP V é‚ñ^ÛÖ]E áøçÏö‰ô^ËøÖ]

{z‰‰‰‰‰‰•Ýª{z‰‰‰‰‰••
Û »„z}™:ê ._Æx © Z ñƒG wi *
ÆvZŽgzZL L

ó ó•ÉÃ

пvZègk„0vZ†X ••
Û »6vßtÔ7¦

Ù ! Vƒ:•
C
Û »{zgzZ¾ •
Û »ÃVÍß,ZvZ

ÆvZžì C™ª
ÑŠ6]!
kZ {zì ðWe
ZzgŽ Ð {)zvZ¶g kƒ ¤~‚Å`™e
WkZ

DànÞ]çÏÖ] ÜnÓvi äÖ^‰…EXì •
Û »ÑZzä™êÐqgzZ Ë{z´Æx ©Z {Š™wi *

ä™ê ._Æ2Z¸~ÆÂHOÃyZgzZ H:g ±Z »ÝÆVß Zz ¶Š: > 2i äñ/ôZ

X Vƒ_7Ý{zì eÔ••
Û » GÐzgÅe
W{gÃèÌáZz

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

: •D â •
Û ~KÆe
WkZ[
ò ;ß Z†0·xsÑZ•

gzZ Ë{z´Æ <
 z [Â {zžì @
™ b§kZ ¿#Å] vZ wÎggzZ \¬vZ ¿Ž :L L

ÃÏg ÅxsZgzZ yZZ nä kZ c
Í Âì \~ ŠÅ]÷ZpKZ c
ì @
Z™êÐ(

, Zä\¬vZèYÔìg »"}™òúŠ »y ZZ„ H{z {ZpˆÆkZX ²g @
ZÐyŠ¤

Z
J
 Xì Ág Z(
Ѓ
 »©Âó ó*
™g ïZ»]¨¤Lž
L ìt|Xì c
Šg ZŒ
Û N
ÑÃVÍß
D1223V‚nËjŠÛÖ] èm]‚â EX ó óYB7uñ{zǃ: Á¥t~¿Ë

43X e ãƒx¥Ãƒ
y!
inÆyZZž õJ/G
 ]!
t:•D â •
Û

ò 0Zx â ZxsÑZ•
Š

¿»wŠgzZì •Æ& ¤ÅwŠg Z Œ
Û ZXì 7°» & ¤6gîàŠ sÜÔì xi Ñg Z Œ
Û ZÐ
ŽgzZì *
™& ¤Å<ÑðƒðÑÅ] vZwÎggzZs§Å] vZwÎgì ƒ qgzZ®
 ¤Z

gzZs Z‹Z »]Z f ÅkZ :ì p»g ZŒ
Û ZÆvZž b§T 'â ÃyZ•ØŠ¬ä] \ M Ì

c
ÐzzÅ°c
ƒ;g P{zì e'â:Ã] wÎgÆkZgzZvZì È »¬X *
™]Š „ÅkZ
s§Å] wÎgÆ kZgzZvZgzZ & ¤~ wŠÆTXì ¬t ÔƒÐzz ÅnZ²ZgzZg ïZ

D638- 639-K 7 pæ^jËÖ] ÅçÛrÚEX óì
ó •
Û »{zƒ:®
 ¤Zzƒ q

^Å ãZxÅ2Z¸ñƒ ñ¯Æk Q6y¨
ZÆy¨
ZÔ]¨¤Z(Ѓ
 »gzŠÆ`W

Û{b§TèYXì c
Š¬»ä™¬ÃVzÈðñLZä\¬vZÐ TXì Zƒc
Y6
ݬxÓ~
%ZÆkQgzZì „z sÜÌ(]Zf àZz ä™gH2Z¸gzZ ¶Š ¬)%Wb§ÏZì q
ÑÑ øZuzvZÔ
XìZ
 Zz®
 ¤ZÅ (¬)

:ì y.f Èâ •
Û »\¬vZ
û †ôŽûmö Ÿø ™
DNRVkm• Ì`ÓÖ]é…ç‰E—]‚÷uø]ø ä´?Ûô Óûuö oûÊô Õ
ó Xó @
™7q
ÑÃË~¬LZ \¬vZ L L

4]I
©E
3GG
Š
ÆnÌË~¬ÆvZ ¿
ÌðÞìt È » e
 M kZL L :• D â •
Û òö )´
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Ž Ԭ̎žì @
ƒ"
U
Ðe
 MX}™t»„vZsÜgzZsܬÔ}™: lö M Åx ©Z

ìê ª Ð ƒ
 ~ VhÆvZXì *
™tÆ ^z5Ë%ÐZì c
Š™ävZê
D™ q nZ Å2Z ¸ñƒ ñ¯ Æ Vâ ¨
Z vߎ X 2Z¸ñƒ G wi *
gzZ ñ¯ Æ kZ

Æ<ÑÅvZuuZ t • ñZ´=g fÆ •LZ ä kZŽ • 2Z ¸ã-ÝZgŠŽ Ô•
à á]ùz ]g w ÅyZ ävZ Ô• •
Û »µz — š áZz ä™~g Zˆ@
Åy Z • ³ #
D83-82K4V” á^nfÖ] ð]ç•]EX•xzø6
gîåÐgâÆÞZkzvßtXì
DQPV Í]†ÂŸ]E †ÚŸ]æ Ð×íÖ] äö Öø Ÿø] :ì \¬~g !
Š•
á gZ
óì
ó »Ï Q̬( ƒ
 Z®)gzZì ÅÏZt‘ƒ
 !ƒgg ZŠ¸ L L
DPL V ̉çmE äô ×# Öô Ÿ$]ô ÜöÓûvöÖ] áô]ô
óì
ó h»vZsÜ( *
`)yâ ‡z¬L L

D •¨]• oe]E ÜöÓvöÖ] äô nÖ]ô æø ÜöÓvöÖ] çø âö ²
ø ] á$ ]ô :c
â•
Û Š•
á g Zä ] \ W

ó Xó ì »ÏZ ÌêgzZì ¬»\¬vZL L

ÉX ƒ :
 » ]YgŠ ~— sÜ ¢
™ » Tì 7]Š „rðÃ]zŒz #Š Ð ]¨¤

gzZ:
 »]•Ôz »yZZg Ö Z »]g ›z •Ð ÔŠ kZX ì ÔŠ Z(Ѓ
 »+ŠÆvZ]¨¤

Xì u~Š ã
»x?Z:Y m
Z

{zžì Yƒ å~ ]gßÏZsÜy ZZ »òŠ W L L :ž• D â •
Û iò !
0m
+Z† •

Ù Æ Ï0
C

igzZXƒ èZg6ŸÆ \¬vZ ~ A çC
Ù } (LgX ñÑ yZZ6\¬vZ

Å \¬vZ sÜn Æ ŸóÐ z'
Wz ]³ c
Ð wâ c
ƒÐ yY m» kZ {Zp~ A ç
X ǃ~g ù»vZ)7»vZ {z:gzX}™qŽgs§Å ( yâ ‡)<Ñ
:ìt?Š ÅkZÐyWŒ
Û gzZ
løçÆö^_$ Ö] ]çfö ßô jøqû]æø ²
ø ] ]æ ‚öfö Âû ] áô]* Ÿ÷ç‰ö…$ èõ Ú$ ]. Øùô Òö oûÊô ^ßø%ûÃø eø ‚ûÏøÖøæø

( 36:ìZ)X”Ð]¨¤gzZz™]Š „ÅvZžÇwÎg~#
Ö ZC
Ù äë—"gzZ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

LZÐ kz ÅkZgzZ ( }Š™ntçLaª)}Š q ®
 ¤ZçLat ‚Æ\¬z îNE
!4vZ¿Ž
ñq ®
 ¤ZçLat ‚ÆvZ)¿ŽgzZXìg Z ¦
]Š „»\¬vZ {zÂñZ™ê»]âl

 ¤Z Å yZgzZ Å ]Š „Å V G ä kZ ÂñZ™êÐ( yâ ‡ÆvZ)) <Ñ)gzZ
®

DMLUV ävË‘ ‡{^e àe] în• pFæ^jÊæ lŸ^ÏÚE X Åg (Z ÏÈz

4݁
-I
4
G
)
E
._Æ kZ ™™à ©z HÃ<Ñ ÅvZ ä T :•ë òèG Z Ô¬Z·•

4E
&ÅxsZ2Z ¸z] c
GE
4hE
gzŠ {ŠŽñgzZÆ{Š c

Ã}uzŠžƒ ‚
g {ot c
ð` 7#
Ö Ó

xsZs ÜŽ •ï•
á Ìvß{z~ yZì `g {ÐxsZ+Šì •
Û »¿(Z •¬ZñÆ
2Z ¸n kZŠp™hgÃ<Ñvßt • D™N @
Å¿6yZÃVÍßg zZ • D ¯ 2Z ¸
6Š ã
kZët • VziñnÆ]ÑqgzZÆ{Š c
iÐ <Ñtžì {o»yZž•D ¯

¬Ð Z { z Z
 ì @
CZ A
i§ ZuzŠ™hgi§q
Z {zžìt ]¡ ã¨
Zž•ìgÈ

D61K1 ” ànÛ%Ö] ÅçÛrÛÖ]E Xƒc
Mèc
ÚÃ~á Zz¬c
ƒ@MÃ4ÐáZz
t ¤
Z) L L
áøçßöÎô çm% ÝõçÏøÖôù ^Û÷Óuö ²
ô ] àøÚô àöŠøuû]ø àûÚø æø áøçÇöfû mø èô n$ ×ô âô ^røÖ] ÜøÓûvöÊø]ø
ŽgzZ?•qéZpÆŸgzZ¬Æª
 ˜tQ H Â( • D hñìÐ yâ ‡ÆvZ
DQLVé‚ñ^ÛÖ]E! !Xì yÃÑZzä™ê4Ð\¬vZq
Š 4
ÆyZ•n
g¢vß

kZŽì ;g™#
Ö èÅVÍßyZ \¬vZ :•D â •
Û ~‚Åe
WkZM
ò 0Zƒq

Ãx ©Z, ZÔ•áZz1 zgÐÑÆnC
Ù Xìí »nC
Ù ~X•ìg hgÃx ©Z,ZÆ

§zŠ b§T • D Y s§Å ]q ˜Z •‚ŠpgzZ Y Zg M Å yZ Ô] ÷Zp ÅVÍß™ hg

]÷ZpKZ ä VrZŽ ¸ D™Ç*
Ã] â©Z Á{ZegzZ: hYÆ b§ÏZ vßÆ qY

äVrZŽ¸ D™~g @
@
]â ©ZgzZŸÆb§TgzZ¸ Dƒ ñƒ ñ¯ Ð Y Zg MgzZ
·ùkZ Éc
X å H äz Éc
nÆV-g @
@
ä y{5
ä X¸ nÐ y{5
ä {•
á Š !
LZ

HA
%™áÐ{)z xs ZgzZ+
 Z¾Ôe
Š·Ô<
Ø ZèZäy{5
ä Žì x *
»2Z ¸

]÷ZpÅy{5
ä ¡{z¸ 7fp â Ð <
Ø èËŽ¸ Ìx © Z,ZÐ ¹ ~ kZX å
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

wÎgÆkZgzZvZÃ[ ÂkZ {zgzZ ð0
g ZŒ
Û q nZ.
Þ ‡~ˆ[ ÂtX¸F
6
$
h

ZßÅkZgzZ
G
G
Å
ÿ5© ZZ
 ZzÔì •
Û »{zì H (ZÌäTTÐ~y ZX¸n
gxlÌ6
] â© ZÆ]
vZêZ(
N
g »nC
Ù gzZ ñ M: s§Åx ©ZÆ] wÎgÆkZgzZvZÆ™/žJ
Z
ì
DSSN ävË‘V †{n%Ò àôe] †nŠËiEX ó }
ó ™: ._Æ<
 Å] vZwÎggzZ[ÂÅ

G
©EÅ
§
ÅV- g @
@
yZ L L • D â •
Û ñƒ D™{û6w¸kZÆM
ò 0Z òö Zæq •

©¬gzZ ~g Z]
¯Ôà â LZgzZ• DCZ2Z¸ÆVzm
ôZŽ •vß{z F
ÌÐ yZÉ b§
$

Æ ] wÎgÆ kZ gzZvZ Ã2Z¸~ môZ yZ gzZ • D™._Æ yZ ŸÆ ] 5ç
6lzg kZ {z J
Z
 ••
Û »gzZ D

%Ƶz — Ë% vß,Z X • n
g xl6]â ©Z

ðÃÐ kZ7ZÔBÄg: VY̼x *
CZ {zX D™7qŽgs§Å¬ÆvZgzZ•g ZŒ
Û '

•g Z ƒ
 ƃ
 {z ÔB™¿•e æÐ ~ w qZ ~C
Ù ªÆ xs Z {zgzZ ǃ 7{Z
Ã

D838 ”‚nrÛÖ] xjÊEX ó ó{)z{/zegzZ { izgÔi ú‰

Æyâ ‡ò Z¸ÑZ ÎgzZ ãZ-Š óÙçóÏ( {zž• uæÌáZz ¶Š ht ÃÔZ b§ÏZ

áZz ¶Šg ZŒ
Û xi Ñ®
 ¤Z ÅkZX ì C¯ yâ ‡Ž e
ÒZ ÅyZX 7È0
Æ<
 z [ Â~ ä¯

ÅvZ)»6yâ ‡ÆvZ)gzZì ]Š „ÅvZ »6yâ ‡ÆvZèY•D™]Š „ÅkZÝZgŠ

Xì ]Š „

wÎg c
ÃvZ ä Tžì q )Z »Y f6] !
kZ

:•ëòtðZg0t GZ_öx

ÅvZ {zp¤
Z ǃ HOÃÑ Ë c
c
Š™ŠgìËÐ ~ +Š {Š™wi *
ÆvZ c
~Š à ÇÃ] vZ
‚n`Û³jÖ]E

Xì •
Û »{zÌQƒ;g™Ìg ZŒ
Û Z»<Ñ
D226K4†fÖ]‚f àeŸ

Ð kZ1ì c
Šg Z Œ
Û•
Û »ÃáZz ¶Šg ZŒ
Û w'Ãx ZwgzZx ZwÃw 'äŠ
ò 0ZxsÑZ •

w'6
gîi{Š c
iÐ ã!
iÉ Çƒ¬ÌA
 ÂH (Z Ìn¤
Z}™ ã!
ix »tžì 7t Š Z%

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Å
x Zw( n) äT•D â •
Û ~w ðÒh.Zxg¬Zž 6ì ¬h
”bŠg ZŒ
Û w'Ãx Zwc
x ZwÃ
x ZwÃw ' c
w'Ãx ZwÆ kZ:gz 7„ y ZZ6
y MŒ
Û »kZì •
Û »t ·Ñ!
{z c
ŠgZ Œ
Û w'Ã
x ZwävZÃqkZžì &
tÂc
¿(Zž Zƒt È»¶Šg Z Œ
Û w 'Ãx ZwË?êŠg ZŒ
Û VY

<Ñ Ât Z®Ì6] ·ª
‚ggzZì ³*
yZZ6
 1g »¿
š
kZ Âì ]!
+Z¤
Z c
Š 7Œ
g ZÛ
n Z1~Šg ZŒ
Û x Zwä] wÎgzvZqtžì ‚
g Â{o»] !
kZ {z¤
ZgzZì g ïZØ{»

ÅvZžì @
ƒ w ì »¿
kZ c
X ǃ•
Û »h
”ÌÐá Zz¬ Âì &w 'Ãx ZwkZ {zŠŽz!
Ã[gä¿
kZQÂì w ìt¤
ZX Ç}Š7ZwvZÐä™x ZwÃ{Š™w'c
w 'Ã{Š™x Zw

Ð x ©Z ¦Ñ c
ì ;g™ q nZ Å] ÷ZpKZ c
Âì @
™¿(Z ÌQì &
¤
ƒ
ZX 7*
T
X • g Ü b ÑŠ ã MŒ
Û 6¬Æ VÍß,Zì ãZz6
gîå¬ eZ Âì (Z¤
Z6¯ Å]Ð

gŠ ™ê6Š ã
ÅDx°pì gZgŠ Áq¤
Z L L:• D â •
Û

D499 Ùç׊ÛÖ] Ý…^’Ö]E

òŠ0Zx â ZxsÑZ •

ÌÂì @
™ês ÜÆh{”x¥kZpì •ZzÐ<Ñ{z¤
ZgzZì 5{zÂì @

óXó ì •{Š c
iЃ
 »3{zÂì êŠêw°zDš¤
ZgzZXì 5{z

žƒŠ NZt »¿Tž7— ðÃ~ kZ

:• D â •
Û Š
ò 0Z x â Z xsÑZ •

~]5çÆVÍß¿ðä
Z Z®Xì •
Û »{z7Z
 Zz~zcÅkZgzZê._Æ<Ñ

ì•
Û » Ì{z Âì &yâ ‡: ÑŠ ¬ {z&ì êŠê ._Æ yâ ‡, Z™?
Ø Ð <Ñ

Ës »Zz w°t LX ì îŠ ¬»ê: ² ˜ÀIz <
Ø èC
Ù ž7— ðÃÌ~ kZX

s§ÅxsZžì @
ƒÌ(Z LgzZ•ï Š¬»Ï Q'

» ZÆ+Š k QgzZì @
ƒŠŽñ~ +Š

NŠÃVhÆŠ Z]
Zz!
WLZª•D™ê._Æ]ZŠ ¬KZy›áZzä™[ ^
Z

wì»] !
Æx Zúžì @
_
ƒŠ NZx ¬»žñZ%Zž b§kZÔ•ï Š™ (z „(z™

[^
Z CZ vßÐ ¹X ì ¬u ZuÌtÔ Vƒ:eÐ yZ vßž @
ce *
™ê „™Äg
LZ c
VÍ߉
Ü zÆêÉ D™7ê ._Æ <
 z [Âp• D™s§ÅxsZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ìZ
 Zz*
™ê._Æ<Ñžì @
ƒx¥b§hZ7ZÔ•Ù ŠÃlÌ ¦ÅŠ Z]
RzY !
W

ó Xó • •
Û » Ìvß,ZÔ • f
 ™^
Y a LZ Ãê s Ü'Æ <Ñ {z ÌQ p

DpFæ^jËÖ] ÅçÛrÚE
G
ÔZ »y›q
Z~ #
Ö ÓÅ]¨¤ž•s ï]!
t Ðx?ZmŠ- î0~¢v߉

™ƒ {Zz6"Ð <Ñ óÁqŽž7öRÅs %ZÆnË Â~]!
kZX ì ^
Y à
k

iz c
M
à

Ð ÌŠ Zq
Zg ïZ »yâ ‡ñƒ ñ¯Æ kZgzZ ì ]¨¤{z}™gH ãZxÅg2Šz yâ ‡gzZ Ë
# Z *™q
x?ZmŠ- •*™èE
LE
Z H Âìt w q|Z
 X ì yZZ ¹ÑÌaÆy›ÌŠ Z

ôÜ Ât!vZ f ç?VƒôZzq
Z~ f ÎÆx Âzg2Š C¨¤ {zž ǃ ^
Y ÌOÎ (Z~}g !
Æ
gzZáZz ä™g ïZ™| (Ð ƒ
 Æ]¨¤Ð wÅÑ GVƒ ̼ ]¬X ì CŠ c
iz Õ
Å ` WŽ nÆVÍßyQ Z®X¸áZzä™ì‡Ãyâ ‡ÆkZgzZg ZŠÎâ •
Û {Š c
iЃ
 ƬÆvZ

DQ D™Vc
g ZŠ'
ÕÅ2Z ¸zg2Š ñƒ ñ¯ÆyZgzZ•sz^~~™e ÅVáÓ C¨¤
Â{zX 7ŠŽñöRðæ

Ù ~®Æ ] Ñ {h
C
¦

ó• D™tÃg (Zz Sq Åe
'
ÒZgzZ •
:¸ët6^aÅê eÃVÍß~÷Zñzk

g »KZ
DRSV ̉çmEó Xó ì aÆvZsÜh»Sq L L äô ×# Öô Ÿ$]ô ÜöÓûvöÖû] áô]ô

Æ V¨¤y S gzZ VzúŠ ðZ}
Æ V¨¤Æ ‰
Ü z VŠ
0

i Åx?Z :Y m
Z x Ó b§ÏS

ä\¬vZž 6X ,g ¦

~ä™Ç*
Ãx ÂÆvZ óyâ ‡ÆvZgzZ äVQi ZzWs ÜÆVñÂòZg

:c
â•
Û ñƒ¬s§Åyú•
Û Ãx?Zm.ñ
ø Öø Øûâø ØûÎö æø oÇF›ø äü ³Þþ$]ô áøçÂø †û Êô oÖF]ô gûâø ƒû]ô
oÒ# ˆø iø áû]ø o?ÖF]ô Ô

X ?ì g »6ä™g (Z Ï À 0
 Hž¼Ð kZgzZì Š
ƒ¿u{z ƒ Y k0
Æ yú•
Û LL

DMTIMSV l^‡^ßÖ]E

4Š'

iÃVÍß6
x  C¨¤LZgzZ( å Š
0]¨¤{z ª) å @
ZzgzZ H„gÃ\ WLZ {z

»vZÆ™ »Ãx  C¨¤ÆkZgzZ c
Zz™gzZ Hg ïZ »äƒ[gÆkZ ä x?Zm.ñpX å @
Zg
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

-!
:XE
Zå ¸X HÇ*
6
VÍßx Â
»ÃVñÂC¨¤gzZ,™¬Ð ]¨¤žì ;g ÷EzÑ»x?Z:Y m
X , ™Ç*
6VzÈÆk Qx Âzyâ ‡»vZq
ZÆ™

Æ <ÑÃyZMÆ ÔZ ~ žx  ~g/ òZg ~ ´ ˜òsZŠ .x *
Æ ` W1

: Ìä]¨¤‰yú•
Û Â]g •gzZq ø+ZX ì @
ƒg (Z »Ÿz c6f Îx°c
f ÎÆ]â ©Z

y• WX Vz™: c
Vz™Ç*
6
Vâ ¨
ZÃkSž @
™c6kZ ÌÆ™tÐ s§ÅvZÃ<Ñž¶Å
Ü zk Q„4ZŠ~xsZÉ Xì @

YHntçLat ‚ÆkZÉ @
YH7gàÃ<Ñ{”wi *
Ð
ÀN
Ù Æ] wÎggzZvZ Z
ãZz Åg (ZÆ nC
Ù Æ ]‡‘x ÓÉŸg 0
t ‚Æ ê 7C
 ì @
Y Zƒ

X ñY~Š™Ô+F
Üûâô †ôÚû ]ø àûÚô éö†ø nø íôÖ»] Üûãö Öø áøçÓöm$ áû]ø ]†÷ Úû ]ø äü Öö绉ö…ø æø ²
ö ] o–øÎø ]ƒø]ô èõ ßøÚô ©Úö Ÿøæ$ àõÚô ©ÛöÖô áø^Òø ^Úø æø
DORVh]ˆuŸ]E

yQQ ,Š â •
Û ê »]!
Ë] wÎg »k QgzZvZž7„ ëÑÆ]gúc
Š%ðñË L L

ó Xó ñY{g ¹!
öRÅg (ZËaÆ

ÌËc
Ôc
Š hg *
Z™ŸLZÐ <ÑÅvZ ÌäT :•D â •
Û xò Z³ vZ†•

Ôc
Š 5Ã2Z ¸ñƒ ñ¯Æ Vâ ¨
ZB‚Æ<ÑÅvZ c
~h
Š ßF
6<ÑÅvZÃyâ ‡

tn LZgzZ c
Šg @
ZÐŒ LZtî»+Š äkZ Š
ƒ `g {ÐxsZ {]
ZŠ ¿{zÂc
Š™'
Z'
X ñYƒ`g {ÐxsZ™ƒ•
Û »{zž 1`3 Zg

( 611m Ý{]ˆÂ ²]‚f înŽ×Ö ØnrÖ] ð^ße oÊ ^â†$œæ å‚nÏÃÖ])

E
I•Dƒ2~竱ŠN Z•
Û ZÆng eÐáZjÆx ¦Ñ)q
Zžì ~gz¢*
Yƒx¥t
X {)zÔZWZg Z‰XÇgg (Z »ä¯c
ñ¯yâ ‡¦Ñ)Ž Ô{z
X {)zQÔf
@‰Ô}™êÐyâ ‡¦Ñ)Ž Ô{z
X {)z` ¯Ô:7‰Ô}™Ç*
gz)

Ãy ⇦Ñ)Ž {z

XƒèZg6wdZÆk Q c
Ô ñZ™êЪ
Z°¦Ñ)Ž {z
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)

X •]¨¤„x lZzŠ «

X •CW~}%iÆV- g éE
C+NFgzZV¹‚Æ]¨¤x lZzŠ ~uzŠ²

6›C
Ù ƒg¼»wdZt¬Ð Xy Zx,Zžìt x¯žÜ :•D â •
Û òv0Z)´

ÐZ σ]¸z‰
Ü ¤~ Tƒ Z9JZ c äS~g ZŠ)f KZ~}g !
kZžì @
Yƒ n•
Û
4X3 eÐZƒ: ‰
o, Zž õJ/G
Ü ¤ÅTgzZ ÇA { k
ÐZ u™:
ŠŽ z!
Ɖ
Ü ¤Ž ÇA [Z N
D123/13!p…^fÖ] xjÊEXì q )Z6
kZá™]óÐ

X •ëì ~z%Ð ”#
Ö ¬Z0{Š „~®

c
Vƒ] ÑqJì eÐ,™®
 ¤ZÐ[ëž à ³6]!
kZ ä"
# *™ÑÐ ë L L

Ð#
Ö ÓI Z ëgzZ ÌQ ( N Y G xzøë ) ñY ~Š ßF
ÃË6ëÔac
ƒ Ùpg Çi ‚
6䃬ÆTñYƒŠiu¬ ãZz (ZÐ yZžÆ]gßkZ ñZÎB: :Zz] Zg (Z

z[Z1ZZÃkZ Ìä{)z •£Z {z´Æ›~g g ) ó Xó ƒŠŽñ?Š ôÜ~ +ŠÆvZ

X ( ì He
Zzg•Æ] *

VÇYZ V× Z'ÅTì H q ) Z6®
 ¤Z ÅyZx, Z ä Y •:• ëòw 8Z 0Z

Ð]zŒ s ÜÆkZ®
 ¤Z ÅkZì q )Z Ì6䙊 ˜ ™ïB‚ÆkZVƒ {Š c

]c
ZzgvŠ ÜkZgzZg
u{gÃèt ?Š ÅkZ ÇÏ yp »VÍß~]zŒžì 4n kZ

ôܪƒ:µðÃ~ 䃬ÆX,™x »t¬,ZŽ • IÐ kZ yZx{z%Z •
4X3 e*
x³³³³³³³jÊEX õJ/G
™Š ˜s ÜÆkZ ƒ]gŠz‰
Ü ¤Éì 7^
Y®
 ¤ZéZ Â,™¬
D8/13” p…^fÖ]

{z¤
ðÃZ
 ì Ht · Z6]!
kZ äY fÆVâ ›:• D â •
ÛŠ
ò 0ZxsÑZ •
¿„
 ŠÐ 5ZŠ Z Å]‚ZzgzZ V- g ZŠ)f à ZE M - FZágzZ ~C
Ù ªÆ xsZ ( »Vâ Zx )

( 540/28X pæ^jËÖ] ÅçÛrÚ)Xì @
YƒZ
 Zz*
™w yÐyZN Yƒ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

DYák0
Æx©ZC¨¤ŸLZŽ ~}g!
ÆVÍßyZ

:•Dâ •
Û ò ã»Øx â Z

¬» qnZÅT<Ñ{z•”
Æ<ÑmZgzZvZvßtž7µz—ðÃ~kZ•ë•
Xìc
Š ã!
iÅ]vZwÎg·ävZ

xi ÑŠ ˜ s ÜÆ yZ • ”
Æ VkÑ ã• M x ÓJ
[ Z³Ð7xŠ M vßtÉ

Æ]5çb!
LZgzZB™: ¢6yZgzZ ,™: wJx © ZÆxs ZtžJ
Z
 ìŠ
ƒ

_Ct ~ X,Š : hgÃgñZ C¨¤ ã-x ÓyZgzZ ,™: ._Æ {0<Ñp
( 34mX Øq ^ÃÖ] ð]æ‚Ö])X •

?•yÃ( ¶‚Æ]¨¤)]¨®ZY 1zZ

Z
J
 Ã]¨¤èYX ì H™f Ì» ó ó]¨®Z Y 1zZL L7„ ]¨¤sÜäˆyWŒ
Û
G
4&×gzZHƒ Ñ LZ {z „:X Y7„ 0 „g {z ñY H: ^
CZ6VÍß%Æ V ðG3G
Ã6£ C¨¤

Æ ]¨¤~ oŽ Š Z•
Û ZáZz ä™x »~ yZ 2F gzZ}g ZŠ Z x Ó{zçOX ì Y™Ç*
yâ ‡

gzZg ÇŠæB
ó ‚Æ ]¨¤) ]¨®Z Y 1zZ ƒ
 óVƒg ZŠ)fÆ DÆ kZgzZ Vƒ D™f Î » 2Z ¸
vߎ gzZX {)z Y ¯zÆV pZ°gzZÔtdÔ×cói»g ó:7ó` ¯‰X • D W~}%-Æ( Y N¥

Æ ]¨¤) ó ó]¨®ZŠ„L L {z Vƒ : {Š âW6ä™ ¬ Ð kZ c
Vƒ èZg 6®
 ¤Z Å ]¨¤
C+NF&}È
]¨®ZŠ „gzZ ]¨®Z Y 1zZó]¨¤ž J
Z
 Yƒ 7Ø{aÆvZ +ŠX •( ~g éE
X ñY c
Š™: y´Z »#ŠgzZ¬s ™s ™ÐVÐ

:ì \¬~g !
Š•
á gZ
ÜûÓößûÚô ]æ. ð5 †ø eö ^$Þ]ô ÜãôÚô çû ÏøÖô ]çÖö^Îø ƒû]ô äü Ãø Úø àømû „ô$Ö]æø Üønû âô ]†ø e]ô?±»Êô èºßøŠøuø éºçø ‰û]ö Üû³Óö³Öø kû³Þø^³Òø ‚û³Îø
oj#uø ] ‚÷eø ]ø ðö «–øÇûfø Öû]æø éöæø ]‚øÃø Ö] ÜöÓößøneø æø ^ßøßønû eø ]‚øeø æø ÜûÓöeô ^Þø†ËøÒø ²
ô ] áôæ•ö àûÚô áøæ‚öfö Ãû ³iø ^³Û$ ³Úô æø
DP V èßvjÛÛÖ]E åü ‚øuûæø ²
ô ^eô ]çßöÚô ç+ iö
c
ŠÈÐx¸KZäVrZZ
 ì:%+4~V¹‚ÆkZgzZ•Z'
ZaÆVÍß ?L L
¬Ð?äëÔ•gZܬƒ”7™hgÃvZ?ÃXÐVzŠqyZ}gvgzZÐ?ëž

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

6
vZ q
Z ?žJ
Z
Š
7ÛgzZ ˆƒ ]zZ°aÆå yxgŠ}gvgzZ}gøgzZ H

óXó ƒ Wá:yZZ
.6XÅ]¨¤
^zzgzZ ñY Å•
Ñ~ Ìg ‹Y Å] !
NZ ±žì Ìt ]gßq
Z Åe
×É ðZ ð3E

yZMÉg2Š &M W »o ™ƒ {Zz6" gzZ i * " Ð ] !
kZ‰‰‰‰‰‰‰ N Y ñZß egzZ N YáZ e
þL8ÆvZ ~ ˆ Ÿg 0
y »g Zt gzZ óì @
™ «]Zg (Z ðZ}
H HÆ ~i ‚ y â‡: ZŠ Zi WÃÔZ
!XÐBZ e:ž Z e b§¾¾~Sq
X Åë!
3.6t
Ð} hð+
Y Å=ªÂävZì ]!
~(¹ ÂðZ ðE
~]gßÅ[NZÆ]¨¤
:ì ð‹ÏzÅ3ÐzzÅy~gzZƒ q
DMMO V •çâE …ö ^ß$Ö] ÜöÓöŠ$ ÛøjøÊø ]çÛö×ø¾ø àøm „ôÖ$] oÖø]ô ]çßöÒø†û iø Ÿæøø

ó Xó Ïa
Wv W( Å cizŠ )»Â7ó*
ƒ: bâs§ÅyZ•ÝªvߎgzZL L

:kÍÌ‚Å ƒ qkZÐ[
ò ;ß Z†0·xsÑZ•

Š Z%•D â •
Û)
ñ MXÅg: Ìy~ìŠ Z%ÐD]çßö³Òø†û ³iø ŸøE:•D â •
Û ¿vZègk„0Z L L

ÉÃ Ë}z
ó ÎgñZ ( ÆVâ ›) 7Z: ÔÅg: ƒ ÎgzZ›Ð yZ â â : ] !
ÅyZ ?žì
ñ¯] ZzŠaÆÕÆV> ªŽ L LX •D â •
Û~
ò g Nyçx â ZX ñY c
Š,
Î{ÇðÃÃ`
Ãó

ó Xó ì @
W~ÏzÅe
WkZ Ì{z}Š Zñ½»7Z c
}Š \Z F
¯c

äe… g–Æ] ‚ÏÊ ‚n‰ ÐÊ^ßÛ×Ö Øq†Ö] Ù^Î ]ƒ]EE:ì ] ~tŠ •
á gZ
DÜÒ^u Õ…‚jŠÚE DD Øqæ ˆÂ

vZ èg {h
'[ »

ó óHnZg *
Äg LZäkZ ¹¦Ã¬oä¿ËZ
 LL

„g LZä?Âì r
 ™Zg v{z¤
ZèY¼: ÌJ
r
 ™Ã¬oLž
L ì ~z%ÐÅ

X 1™nZg *
Ã

DMMUIMMTV ‚nuçjÖ] èÂçÛrÚE

Ð ]¨¤ b§Tì n•
Û b§ÏZ *
™#Š gzZ ¬Ð ]¨®ZŠ „gzZ ]¨®Z Y 1zZ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

yYt …X ì ÔŠ »„
¢
 zŠÆ kZgzZvZ {zóì „
 zŠ »ÔŠÆvZŽèY *
™¬

Ð k QX ñY3gŠ NZ »äƒë!
Æ]¨¤žìt ]gßŬР]¨¤žce
EE$N
gzZX ñY;g {eÐ Vzg »zcgzZ V¹‚Æ k QgzZÐ k Q ñƒ n
g ]zZ°z úšE
X ñY HB‚ÆVâzŠ¿gzZw¸y ´Z»#ŠgzZ]P'
Ѓ
 yZ

»xsZ ( ~g ZÜ) ] Y Z'

z ¬Ð ]¨¤1X ì n•
Û ¿#Ð VÃæ~ <Ñòs Z

4zŠB‚ÆVzg »zcgzZV¹‚nQ c
]¨¤ÅuñËž Y7ƒtX ì AzZ¸•
Û
äƒd
kžc~ë!
z hIZXì k

*
¦
*
ƒÐ ]¨¤”Åòs Zq
’èYXƒ
vZ s ÜÆ +Š y= ŠgzZ Vƒ:Ð Vzg ÏLZžì n•
Û » hI Z Z®ì ÑZz
gzZ ~g »Š·61 ÅyZgzZì t ‚~ ^Å+D

%ÔŠ,™Ô#
Ö /ZzŠæÐ

žì iZ ¸Ð Vâ ›[Zì 3g™ ©Ð¿ z DÊpä VM• ]4+Š Ñ

X ÏóaxŠ}g vŠ lŠpÏ0

ið(s§Å]ñÔâ ZŽ ÔœÔǸy›

x ¬~VÍßÐZgzZ䙿6kZK
ó ÃØ{© Â…\¬vZžì ¬ŠÐ!°VvZ
( }W ) X ñ â •
Û «=ÂÅä™

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com