PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: -1 Nr.de ex. :Pagina 1 din 149 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 04
Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Elemente privind responsabilii/ operatiunea Semnatura Numele si prenumele Functia Data

1.1. 1.2. 1.3

1 Elaborat Verificat Aprobat

2 Ec.Costin Angelica Ec.Costin Angelica Ec.Iamandi Adriana Mihaela

3 Director financiar contabil Director financiar contabil Manager

4 16.12.2010 16.12.2010 16.12.2010

5

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Componenta revizuita Modalitatea reviziei 3 x Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei 4 01.01.2009 16.12.2010

Editia/ revizia in cadrul editiei 1 Editia 1 Revizia 1 Revizia 2

2.1. 2.2. 2.3

2 x Nume -manager

1

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: -1 Nr.de ex. :Pagina 2 din 149 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 04
Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
Scopul difuzarii Exemplar nr. Compartiment Nume si prenume Data primirii

Functia

Semnatura

3.1.

1 Aplicare Aplicare Aplicare Informare Evidenta Arhivare Alte scopuri

2 1 2 3 1 1 1 -

3 Contabi litate Admini strativ Secretar iat Contabi litate Contabi litate Contabi litate -

3.2. 3.6. 3.4.

4 Director financiar contabil Director administrativ Secretara Director financiar contabil Director financiar contabil Director financiar contabil -

5 Ec.Costin Angelica

6
16.12.2010

7

Ec.Marinela 16.12.2010 Petrea 16.12.2010 Neamtu Lidia Ec.Costin 16.12.2010 Angelica Ec.Costin Angelica Ec.Costin Angelica
16.12.2010

3.8.

3.6.

16.12.2010

3.7.

-

-

4. SCOPUL
4.1. Procedura prezintă modul de organizare şi conducere a contabilităţii.

5. DOMENIUL DE APLICARE
5.1. Procedura se aplică în cadrul Biroului financiar – contabil.

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
6.1. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, cu completările şi modificările ulterioare; 6.2. OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia; 6.3. OMFP nr. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile;

2

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: -1 Nr.de ex. :Pagina 3 din 149 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 04
Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate

6.4. OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea, şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
7. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 7.1. Angajament legal - orice act cu efect juridic, din care rezulta sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public; 7.2. Control financiar preventiv - activitatea prin care se verifica legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora; 7.3. Buget – document prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile, în funcţie de sistemul de finanţare al instituţiei; 7.4. Clasificaţie bugetară – gruparea veniturilor şi cheltuielilor bugetare într-o ordine obligatorie şi după criterii unitare; 7.5. Credit de angajament - limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate în timpul exerciţiului bugetar, în limitele aprobate; 7.6. Credit bugetar - suma aprobată prin buget, reprezentând limita maxima pana la care se pot ordonanta şi efectua plati în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exerciţiului bugetar şi/sau din exercitii anterioare pentru acţiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanta şi efectua plati din buget pentru celelalte acţiuni; 7.7. Articol bugetar – subdiviziune a clasificaţiei cheltuielilor bugetare, determinată în funcţie de caracterul economic al operaţiunilor în care acestea se concretizează şi care desemnează natura unei cheltuieli, indiferent de acţiunea la care se referă; 7.8. Patrimoniu public - totalitatea drepturilor şi obligaţiilor statului, unităţilor administrativteritoriale sau ale entitatilor publice ale acestora, dobândite sau asumate cu orice titlu. Drepturile şi obligaţiile statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale se referă atât la bunurile din domeniul public, cat şi la cele din domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale; 7.9. Ordonator de credite - persoana imputernicita prin lege sau prin delegare, potrivit legii, sa dispună şi sa aprobe operaţiuni; 7.10. Compartimentul financiar-contabil - structura organizatorică din cadrul instituţiei publice în care este organizată execuţia bugetară; 7.11. Contabil – denumire generică pentru persoana şi/sau persoanele care lucrează în compartimentul financiar-contabil, care verifică documentele justificative şi întocmesc instrumentele de plată a cheltuielilor efectuate pe seama fondurilor publice; 7.12. Operaţiune - orice acţiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, indiferent de natura acesteia; 7.13. Economicitate - minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activităţi, cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor rezultate; 7.14. Eficacitate - gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi raportul dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activităţii respective; 7.15. Eficienta - maximizarea rezultatelor unei activităţi în relatie cu resursele utilizate; 7.16. Legalitate - caracteristica unei operaţiuni de a respecta toate prevederile legale care îi sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării acesteia;

3

Principiul continuităţii activităţii . 8. Principiul intangibilitatii .Evaluarea trebuie facuta pe o baza prudenta şi în special: trebuie sa se ţină cont de toate angajamentele apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent.1.Elementele prezentate trebuie sa dea posibilitatea comparării în timp a informaţiilor.1.: 1 Cod: P.1. Principii contabile 8.de ex.Regularitate . chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data depunerii acestuia şi trebuie sa se ţină cont de toate deprecierile.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. 8. :Pagina 4 din 149 Exemplar nr.Metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul.17.1. 8.1.8.3.2.de ex. PROCEDURA 8. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 7.4. 4 .1. MFP – Ministerul Finanţelor Publice 8. Principiul contabilităţii pe baza de angajamente . Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii Componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat. 8.9. Principiul materialitatii (pragului de semnificatie) .18.19. fără a intra în stare de desfiinţare sau reducere semnificativă a activităţii.1. Principiul comparabilitatii informaţiilor .: 3 Revizia: -1 Nr. CFP – Control Financiar Preventiv 7.Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie sa corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent. Principiul necompensarii .Efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc şi nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit şi sunt înregistrate în evidentele contabile şi raportaate în situaţiile financiare ale perioadelor de raportare. 8.1. 8.6. cu excepţia compensărilor între active şi datorii permise de reglementările legale. Principiul permanentei metodelor .5. numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor la valoarea integrala. Principiul prudentei .caracteristica unei operaţiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei de operaţiuni din care face parte.Orice compensare între elementele de activ şi de datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă. 8. 8.Orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situaţiilor financiare iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeaşi natura sau au funcţii similare trebuie insumate şi prezentate într-o poziţie globală.1. 7.1.7.Presupune ca instituţia publica îşi continua în mod normal funcţionarea.1.O.

a cerinţelor contabilităţii bazata pe principiul drepturilor si obligaţiilor si a prevederilor legale in vigoare. . :Pagina 5 din 149 Exemplar nr. ca activitate specializata in măsurarea. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului (realităţii asupra aparentei) . costul programelor aprobate prin buget. Contabilitatea.4. conform modelului prezentat în anexa 1. .: 1 Cod: P.10.2.de ex. rezultatul patrimonial (economic).de ex. patrimoniul aflat in administrare. Contabilitatea instituţiilor publice asigura informaţii ordonatorilor de credite cu privire la execuţia bugetelor de venituri si cheltuieli. precum si a rezultatelor obţinute din activitatea instituţiilor publice. 8.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.clasa 2 "Conturi de active fixe".2. au obligaţia sa conducă contabilitatea in partida dubla cu ajutorul conturilor prevăzute in planul de conturi general. trebuie sa asigure înregistrarea cronologica si sistematica. cunoaşterea.clasa 3 "Conturi de stocuri si producţie in curs de execuţie". prelucrarea.clasa 7 "Conturi de venituri si finanţări".1. datoriilor si capitalurilor proprii. instituţiile publice înregistrează operaţiunile economico-financiare pe baza principiilor contabilităţii de drepturi si obligaţii (de angajamente). monografia cu operaţiunile specifice domeniului de activitate. a unei creanţe sau unei obligaţii. Obiectul contabilităţii 8.2. 8. 2. 8. 8. Pentru respectarea conţinutului economic al operaţiunilor. care cuprinde următoarele clase de conturi: . conform modelului prezentat în anexa 2. 5 . . rezultatul execuţiei bugetare.3.2.Informaţiile contabile prezentate în situaţiile financiare trebuie sa fie credibile. . . a contului anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat si fondurilor speciale. respectiv in momentul creării. publicarea si păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiara.clasa 1 "Conturi de capitaluri". . evaluarea. Instituţiile publice.2.5.: 3 Revizia: -1 Nr. dar si informaţii necesare pentru întocmirea contului general anual de execuţie a bugetului de stat. nomenclatorul formularelor financiar-contabile folosite.2. 8. sa respecte realitatea economică a evenimentelor sau tranzacţiilor.1.clasa 5 "Conturi la trezoreria statului si banci comerciale". nu numai forma lor juridică.2.O. performanta financiara si fluxurile de trezorerie. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 8.clasa 6 "Conturi de cheltuieli".clasa 4 "Conturi de terţi". transformării sau dispariţiei/anularii unei valori economice. conform modelului prezentat în anexa 3. gestiunea si controlul activelor. 3. Cu ajutorul acestor conturi. ordonatorii de credite dispun elaborarea următoarelor documente: 1. planul de conturi.

O. a registrelor si situaţiilor financiare. . :Pagina 6 din 149 Exemplar nr. Şeful compartimentului financiar-contabil este persoana care ocupa funcţia de conducere a compartimentului financiar-contabil si care răspunde si de activitatea de încasare a veniturilor si de plata a cheltuielilor. În cazul în care apar modificări în oricare din aceste documente ele vor fi refăcute şi aprobate în aceleaşi condiţii ca variantele iniţiale. Instituţiile publice consemnează operaţiunile economico-financiare in momentul efectuării lor in documente justificative pe baza cărora se fac înregistrări in jurnale.3. după caz. 6 . atunci când este necesar.3. respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiare. Efectuarea de operaţiuni economice.1.3.6.4. organizarea contabilităţii de gestiune adaptate la specificul instituţiei publice. păstrarea documentelor justificative. după caz.denumirea documentului. fara sa fie înregistrate in contabilitate.3. Organizarea şi conducerea contabilităţii 8.numărul documentului si data întocmirii acestuia.3.2.1. conduse de către directorul economic sau contabilul sef. potrivit legii.de ex. . următoarele elemente principale: . temeiul legal al efectuării acesteia. Persoanele care răspund de organizarea si conducerea contabilităţii trebuie sa asigure.denumirea si. 8. constituie contravenţie la Legea contabilităţii.4.: 1 Cod: P.menţionarea părtilor care participa la efectuarea operaţiunii economicofinanciare (când este cazul). 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 8. fise si alte documente contabile după caz. 8. 8. precum si a celor care le-au înregistrat in contabilitate. vizat si aprobat. 8.4. organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor in contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit. condiţiile necesare pentru organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilităţii. .2.4.4.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. sa fie considerată infracţiune. precum si valorificarea rezultatelor acesteia. . sediul unităţii care întocmeşte documentul. 8. Documente justificative şi registre 8. Instituţiile publice organizează si conduc contabilitatea in compartimente distincte. daca nu este săvârşită in astfel de condiţii incat.conţinutul operaţiunii economico-financiare si. Documentele justificative trebuie sa cuprindă. potrivit legii.4. 8.de ex.2.3. 8. depunerea la termen a acestora la organele in drept.: 3 Revizia: -1 Nr.

8. Documentele reconstituite vor purta in mod obligatoriu si vizibil menţiunea "RECONSTITUIT". 8. 7 . după caz.4. :Pagina 7 din 149 Exemplar nr.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.2.de ex.5. cu condiţia respectării conţinutului minimal de informaţii si a normelor de intocmire si utilizare a acestora. Arhivarea registrelor de contabilitate.5. Înregistrările in contabilitate se efectuează cronologic. În cadrul formei de înregistrare "maestru-sah".1.6. 8. Registrele de contabilitate se pot prezenta sub forma de registru.: 3 Revizia: -1 Nr. Registrul-inventar. precum si semnaturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii economico-financiare. 8. ale persoanelor cu atribuţii de control financiar preventiv si ale persoanelor in drept sa aprobe operaţiunile respective. precum si a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor in contabilitate. Situaţiile financiare anuale se păstrează timp de 50 de ani. a documentelor justificative si contabile se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare. după caz. 8. principalele registre si formulare care se utilizează sunt: Registrul-jurnal. in conturi sintetice si analitice. 8. Arhivarea.4.: 1 Cod: P.5. Instituţiile publice au obligaţia păstrării in arhiva lor a registrelor de contabilitate. Cartea-mare si Balanţa de verificare. datele cantitative si valorice aferente operaţiunii economico-financiare . forma de înregistrare in contabilitate a operaţiunilor economico-financiare este "maestru-sah".4.5. Reconstituirea documentelor se face pe baza unui "dosar de reconstituire".4.alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operaţiunilor efectuate.5.7. in conformitate cu regulile stabilite pentru forma de înregistrare in contabilitate "maestru-sah".4.de ex. a celorlalte documente contabile. 8. Registrele de contabilitate si formularele comune pe economie.3. foi volante sau listări informatice. Termenul de păstrare a registrelor si documentelor justificative si contabile este de 10 ani cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar in cursul căruia au fost întocmite. . cu specificarea numărului si datei dispoziţiei pe baza căreia s-a făcut reconstituirea. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate efectuate. cu excepţia statelor de salarii care se păstrează timp de 50 de ani. privind activitatea financiara si contabila. prin respectarea succesiunii documentelor după data de intocmire sau de intrare a acestora in unitate si sistematic. La instituţiile publice. 8.O.8. păstrarea si reconstituirea documentelor 8. care nu au regim special de inseriere si numerotare. pot fi adaptate in funcţie de specificul si necesităţile instituţiilor publice.numele si prenumele.5.

8. 9. Răspunde pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile.2.7.1. Şefii de servicii / birouri 8 .2.1. iar beneficiarii răspund pentru exactitatea si realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare. potrivit reglementarilor legale in vigoare.1. Exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale si este de 12 luni. jurnalelor si altor documente financiar-contabile.6.1. Documentele reconstituite potrivit legii. când acesta incepe la data înfiinţării instituţiei publice.de ex. potrivit legii. 8.2. Din punct de vedere al bazei de date trebuie sa existe posibilitatea reconstituirii in orice moment a conţinutului registrelor.3. controlul si păstrarea acestora pe suporturi tehnice.6. Exerciţiul financiar 8. 8. Contabil şef.3.: 1 Cod: P. Răspund pentru organizarea şi conducerea contabilităţii. Exerciţiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie.1.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. cu excepţia primului an de activitate. Sistemul informatic 8. Sistemul informatic de prelucrare automata a datelor la nivelul fiecărei instituţii trebuie sa asigure prelucrarea datelor înregistrate in contabilitate in conformitate cu normele contabile aplicabile. constituie baza legala pentru efectuarea înregistrărilor in contabilitate.O.: 3 Revizia: -1 Nr. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 8.de ex. 8.7. RESPONSABILITĂŢI 9.7. :Pagina 8 din 149 Exemplar nr.6. La elaborarea si adaptarea programelor informatice trebuie avute in vedere criteriile minimale pentru programele informatice utilizate in activitatea financiara si contabila. 9.1.5.2. Unităţile de informatica sau persoanele care efectuează lucrări cu ajutorul sistemului informatic de prelucrare automata a datelor poarta răspunderea prelucrării cu exactitate a informaţiilor din documente.6. Şef Serviciu / birou / compartiment financiar-contabil 9. 8. Ordonatorii de credite 9. 8.4. 9.6.5.

5.de ex. :Pagina 9 din 149 Exemplar nr.1. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 9. 7. anex a 0 1 2 3 Denumirea anexei 1 Elaborator 2 MFP MS Aprobat Nr. 4. dupa. caz. verificarea si aprobarea editiei sau. 6. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul procedurii operationale Domeniul de aplicare a procedurii operationale Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura Pagina 9 . a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau.ANEXE Nr. 2. dupa caz.: 3 Revizia: -1 Nr.de exemplare 4 3 3 3 Difuzare Arhivare loc perioada 6 7 Alte 3 Plan de conturi Monografie contabilă Nomenclatorul formularelor financiar – contabile 11. 3.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. Răspunde împreună cu persoana împuternicită să îndeplinească funcţia de director economic / contabil şef pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile. Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Coperta Lista responsabililor cu elaborarea. Cuprins 5 Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat Contabilitate Administrativ Secretariat 8 Numarul componentei in cadrul procedurii operationale 1.: 1 Cod: P.O.4. 10.de ex.

O. REZERVE. 9. inregistrari.12. MANAGER Planul de conturi valabil de la data de 29. :Pagina 10 din 149 Exemplar nr.I si gr.: 3 Revizia: -1 Nr. 10.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. FONDURI Fondul activelor fixe necorporale Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public statului Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat statului Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public unitatilor administrativ-teritoriale Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat unitatilor administrativ-teritoriale Rezerve din reevaluare Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor al al al al la 10 . arhivari Cuprins ANTET APROBAT. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 8.II DENUMIREA CONTULUI 1 10 100 101 102 103 104 105 1051 CONTURI DE CAPITALURI CAPITAL.2005 cf OMFP 1917 Clasa Grupa CONT SINTETIC gr.de ex.: 1 Cod: P.de ex. ANEXA 1 operationala Descrierea procedurii operationale Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Anexe. 11.

15 12 121 121.02 121. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Rezerve din reevaluarea altor active ale statului Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (Sapard) REZULTATUL REPORTAT Rezultatul reportat Rezultatul reportat – institutii publice finantate integral din buget (de stat. asigurari.bugetul local Rezultatul patrimonial . asigurari sociale.01 117.02 117.10 117. animalelor si plantatiilor Rezerve din reevaluarea mobilierului.de ex. sanatate.de ex. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 1052 1053 1054 1055 106* 11 117 117. local.bugetul asigurarilor sociale de stat Rezultatul patrimonial .institutii publice finantate integral din buget (de stat.: 3 Revizia: -1 Nr.bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Rezultatul patrimonial . somaj) Rezultatul reportat – bugetul local Rezultatul reportat – bugetul asigurarilor sociale de stat Rezultatul reportat – bugetul asigurarilor pentru somaj Rezultatul reportat – bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Rezultatul reportatbugetul fondurilor externe nerambursabile Rezultatul reportat – bugetul de stat Rezultatul reportat – institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii Rezultatul reportat –Surplusul realizat din reevaluare REZULTATUL PATRIMONIAL Rezultatul patrimonial Rezultatul patrimonial .08 117. :Pagina 11 din 149 Exemplar nr.08 121.05 121. mijloacelor de transport.09 121.: 1 Cod: P. local.09 117.04 117.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.03 121.01 121.bugetul fondurilor externe nerambursabile Rezultatul patrimonial – bugetul de stat Rezultatul patrimonial -institutii publice si activitati 11 .10 terenuri Rezerve din reevaluarea constructiilor Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice.03 117.05 117. sanatate) Rezultatul patrimonial . somaj.04 121.bugetul asigurarilor pentru somaj Rezultatul patrimonial .O. aparaturii birotice.

04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 13 131 132 133 134 135 136 137 139 1391 1399 15 151 1511 1512 1518 16 161 1611 1612 162 1621 1622 163 1631 finantate integral sau partial din venituri proprii FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA Fondul de rulment Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Fondul de rezerva constituit conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.: 3 Revizia: -1 Nr.O.150/2002 Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Fondul de risc Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Taxe speciale Alte fonduri Fond de dezvoltare a spitalului Alte fonduri PROVIZIOANE Provizioane Provizioane pentru litigii Provizioane pentru garantii acordate clientilor Alte provizioane IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE – pe termen mediu si lungImprumuturi din emisiunea de obligatiuni Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni cu termen de rascumparare in exercitiul curent Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni cu termen de rascumparare in exercitiile viitoare Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiul curent Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiul curent 12 .PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. :Pagina 12 din 149 Exemplar nr.de ex.de ex.: 1 Cod: P.

marci comerciale.de ex. licente.: 3 Revizia: -1 Nr.de ex. :Pagina 13 din 149 Exemplar nr. drepturi si active similare 13 . brevete. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 1632 164 1641 1642 165 1651 1652 166 167 1671 1672 168 1681 1682 1683 1684 1685 1687 169 2 20 203 205 Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare Imprumuturi interne si externe contractate de stat Imprumuturi interne si externe contractate de stat cu termen de rambursare in exercitiul curent Imprumuturi interne si externe contractate de stat cu termen de rambursare in exercitiile viitoare Imprumuturi interne si externe garantate de stat Imprumuturi interne si externe garantate de stat cu termen de rambursare in exercitiul curent Imprumuturi interne si externe garantate de stat cu termen de rambursare in exercitiile viitoare Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat din contul current general al trezoreriei statului Alte imprumuturi si datorii asimilate Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiul curent Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiile viitoare Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de stat Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe garantate de stat Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate Prime privind rambursarea obligatiunilor CONTURI DE ACTIVE FIXE ACTIVE FIXE NECORPORALE Cheltuieli de dezvoltare Concesiuni.O.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.: 1 Cod: P.

utilaje si instalatii de lucru) Aparate si instalatii de masurare. :Pagina 14 din 149 Exemplar nr.de ex. animale si plantatii Echipamente tehnologice (masini.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 206 208 2081 2082 21 211 2111 2112 212 213 2131 2132 2133 2134 214 215 23 231 232 233 234 26 260 2601 2602 265 267 2675 2676 2678 2679 269 28 280 2803 Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive Alte active fixe necorporale Programe informatice Alte active fixe necorporale ACTIVE FIXE CORPORALE Terenuri si amenajari la terenuri Terenuri Amenajari la terenuri Constructii Instalatii tehnice. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale Alte active ale statului ACTIVE FIXE IN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE Active fixe corporale in curs de executie Avansuri acordate pentru active fixe corporale Active fixe necorporale in curs de executie Avansuri acordate pentru active fixe necorporale ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an) Titluri de participare Titluri de participare cotate Titluri de participare necotate Alte titluri imobilizate Creante imobilizate Imprumuturi acordate pe termen lung Dobanzi aferente imprumuturilor pe termen lung Alte creante imobilizate Dobanzi aferente altor creante imobilizate Varsaminte de efectuat pentru active financiare AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE Amortizari privind activele fixe necorporale Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 14 .: 3 Revizia: -1 Nr.de ex. aparatura birotica.O. control si reglare Mijloace de transport Animale si plantatii Mobilier.: 1 Cod: P. mijloace de transport.

animalelor si plantatiilor Amortizarea mobilierului.de ex. licentelor.: 1 Cod: P. :Pagina 15 din 149 Exemplar nr. aparaturii birotice.O.de ex. mijloacelor de transport. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A ACTIVELOR FIXE Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare Ajustari pentru deprecierea concesiunilor.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. mijloacelor de transport. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 2805 2808 281 2811 2812 2813 2814 29 290 2904 2905 2908 291 2911 2912 2913 2914 293 2931 2932 296 2961 2962 3 Amortizarea concesiunilor. brevetelor. brevetelor. echipamentului de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Ajustari pentru deprecierea activelor fixe in curs de executie Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale in curs de executie Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale in curs de executie Ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor Ajustari pentru pierderea de valoare a altor active financiare CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE 15 . licentelor. marcilor comerciale. drepturilor si activelor similare Amortizarea altor active fixe necorporale Amortizari privind activele fixe corporale Amortizarea amenajarilor la terenuri Amortizarea constructiilor Amortizarea instalatiilor tehnice. animalelor si plantatiilor Ajustari pentru deprecierea mobilierului. drepturilor si activelor similare Ajustari pentru deprecierea altor active fixe necorporale Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor la terenuri Ajustari pentru deprecierea constructiilor Ajustari pentru deprecierea instalatiilor tehnice. marcilor comerciale. aparaturii birotice.: 3 Revizia: -1 Nr.

potrivit legii. :Pagina 16 din 149 Exemplar nr.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. in proprietatea privata a statului Diferente de pret la produse Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii.: 3 Revizia: -1 Nr.de ex.de ex. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale STOCURI AFLATE LA TERTI Materii si materiale aflate la terti Materii si materiale la terti Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti 16 .O.: 1 Cod: P. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 30 301 302 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 303 3031 3032 304 3041 3042 305 3051 3052 307 309 33 331 332 34 341 345 346 347 348 349 35 351 3511 3512 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE Materii prime Materiale consumabile Materiale auxiliare Combustibili Materiale pentru ambalat Piese de schimb Seminte si materiale de plantat Furaje Hrana Alte materiale consumabile Medicamente si materiale sanitare Materiale de natura obiectelor de inventar Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Materiale rezerva de stat si de mobilizare Materiale rezerva de stat Materiale rezerva de mobilizare Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare Ambalaje rezerva de stat Ambalaje rezerva de mobilizare Materiale date in prelucrare in institutie Alte stocuri PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE Produse in curs de executie Lucrari si servicii in curs de executie PRODUSE Semifabricate Produse finite Produse reziduale Bunuri confiscate sau intrate.

04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 354 3541 3545 3546 356 357 358 359 36 361 37 371 378 38 381 39 391 392 3921 3922 393 394 3941 3945 3946 395 3951 3952 3953 3954 3956 3957 3958 396 Produse aflate la terti Semifabricate aflate la terti Produse finite aflate la terti Produse reziduale aflate la terti Animale aflate la terti Marfuri aflate la terti Ambalaje aflate la terti Bunuri in custodie sau in consignatie la terti ANIMALE Animale si pasari MARFURI Marfuri Diferente de pret la marfuri (adaos comercial) AMBALAJE Ambalaje AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE Ajustari pentru deprecierea materiilor prime Ajustari pentru deprecierea materialelor Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie Ajustari pentru deprecierea produselor Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor Ajustari pentru deprecierea produselor finite Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti Ajustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti Ajustari pentru deprecierea animalelor aflate la terti Ajustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti Ajustari pentru deprecierea animalelor 17 .PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.de ex. :Pagina 17 din 149 Exemplar nr.O.de ex.: 3 Revizia: -1 Nr.: 1 Cod: P.

04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 397 398 4 40 401 403 404 4041 4042 405 408 409 4091 4092 41 411 4111 4112 4118 413 418 419 42 421 422 4221 4222 423 424 425 426 427 4271 4272 4273 428 Ajustari pentru deprecierea marfurilor Ajustari pentru deprecierea ambalajelor CONTURI DE TERTI FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE Furnizori Efecte de platit Furnizori de active fixe Furnizori de active fixe sub 1 an Furnizori de active fixe peste 1 an Efecte de platit pentru active fixe Furnizori-facturi nesosite Furnizori -debitori Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE Clienti Clienti cu termen sub 1 an Clienti cu termen peste 1 an Clienti incerti sau în litigiu Efecte de primit de la clienti Clienti -facturi de intocmit Clienti-creditori PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE Personal-salarii datorate Pensionari-pensii datorate Pensionari civili-pensii datorate Pensionari militari-pensii datorate Personal-ajutoare si indemnizatii datorate Someri-indemnizatii datorate Avansuri acordate personalului Drepturi de personal neridicate Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor Retineri din salarii datorate tertilor Retineri din pensii datorate tertilor Retineri din alte drepturi datorate tertilor Alte datorii si creante in legatura cu personalul 18 .O.: 3 Revizia: -1 Nr. :Pagina 18 din 149 Exemplar nr.de ex.de ex.: 1 Cod: P.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume incasate pentru bugetul capitalei Taxa pe valoarea adaugata Taxa pe valoarea adaugata de plata Taxa pe valoarea adaugata de recuperat Taxa pe valoarea adaugata deductibila Taxa pe valoarea adaugata colectata Taxa pe valoarea adaugata neexigibila Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi Alte impozite.O. Alte datorii sociale BUGETUL STATULUI.de ex.de ex. :Pagina 19 din 149 Exemplar nr.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.taxe si varsaminte asimilate Alte datorii si creante cu bugetul Alte datorii fata de buget Alte creante privind bugetul DECONTARI CU COMUNITATEA EUROPEANA 19 .: 1 Cod: P. PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE Asigurari sociale Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale Contributile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii Asigurari pentru somaj Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj Contribuţiile angajatorilor la fondul degarantare pentru plata creanţelor salariale”. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 4281 4282 429 43 431 4311 4312 4313 4314 4315 4317 437 4371 4372 4373 438 44 440 441 442 4423 4424 4426 4427 4428 444 446 448 4481 4482 45 Alte datorii în legatura cu personalul Alte creante în legatura cu personalul Bursieri si doctoranzi ASIGURARI SOCIALE.: 3 Revizia: -1 Nr. BUGETUL LOCAL.

: 3 Revizia: -1 Nr. ISPA Sume de recuperat de la Agentiile de Implementare – PHARE. ISPA. ISPA Sume de primit de la Comunitatea Europeana – PHARE. ISPASume de restituit Autoritatilor de Implementare – PHARE. ISPA Sume de primit de la Autoritatile de Implementare – PHARE. ISPA Sume de primit de la buget (cofinantare. ISPA Sume de restituit Comunitatii Europene –PHARE. SAPARD.) Sume de primit si de restituit Comunitatii Europene – PHARE. SAPARD.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana – PHARE.PHARE. SAPARD. ISPA Sume de primit si de restituit Fondului National – PHARE. ISPA Sume de primit de la Fondul National –PHARE. indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana . SAPARD. ISPASume de primit si de restituit beneficiarilor*.PHARE Sume de primit de la beneficiar – PHARESume de restituit beneficiarilor – PHARESume de primit si de restituit bugetului (cofinantare. SAPARD. ISPA Sume de restituit Fondului National –PHARE.de ex. ISPA Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile – PHARE. SAPARD. etc. SAPARD. indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana .: 1 Cod: P. ISPASume de primit de la Agentii/Autoritati de Implementare 20 . ISPASume de primit si de restituit Autoritatilor de Implementare – PHARE. SAPARD. SAPARD. SAPARD.PHARE. SAPARD. ISPA Sume de restituit bugetului (cofinantare. SAPARD.O. SAPARD. SAPARD. SAPARD.de ex. :Pagina 20 din 149 Exemplar nr. SAPARD. ISPA Sume datorate Agentiilor de Implementare – PHARE. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 450* 4501* 4502* 451* 4511* 4512* 452* 453* 4531* 4532* 454* 4541* 4542* 455* 4551* 4552* 456* 457* 458* PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE.

: 3 Revizia: -1 Nr. :Pagina 21 din 149 Exemplar nr. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 459 46 461 4611 4612 462 4621 4622 463 464 465 466 4664 4665 467 4671 4672 4673 4674 4675 468 4681 4682 4684 4687 469 47 471 472 473 48 481 4811 4812 (la beneficiarii finali) Sume datorate bugetului Uniunii Europene DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI.: 1 Cod: P.de ex.de ex. DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR Debitori Debitori sub 1 an Debitori peste 1 an Creditori Creditori sub 1 an Creditori peste 1 an Creante ale bugetului de stat Creante ale bugetului local Creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat Creante ale bugetelor fondurilor speciale Creante ale bugetului asigurarilor pentru somaj Creante ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Creditori ai bugetelor Creditori ai bugetului de stat Creditori ai bugetului local Creditori ai bugetului asigurarilor sociale de stat Creditori ai bugetului asigurarilor pentru somaj Creditori ai bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Imprumuturi acordate potrivit legii Imprumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat Imprumuturi acordate potrivit legii din bugetul local Imprumuturi acordate potrivit legii din fondul de tezaur Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii Dobanzi aferente imprumuturilor acordate CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE Cheltuieli inregistrate in avans Venituri inregistrate in avans Decontari din operatii in curs de clarificare DECONTARI Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate Decontari privind operatiuni financiare Decontari privind activele fixe 21 .PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.O.

:Pagina 22 din 149 Exemplar nr.O.: 3 Revizia: -1 Nr.clienti peste 1 an Ajustari pentru deprecierea creantelor.clienti sub 1 an Ajustari pentru deprecierea creantelor.: 1 Cod: P.debitori sub 1 an Ajustari pentru deprecierea creantelor.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 4813 4819 482 483 49 491 4911 4912 496 4961 4962 497 5 50 505 509 51 510 511 5112 512 5121 5124 5125 513 5131 5132 514 5141 5142 515 Decontari privind stocurile Alte decontari Decontari intre institutii subordonate Decontari din operatii in participatie AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti Ajustari pentru deprecierea creantelor.de ex.debitori peste 1 an Ajustari pentru deprecierea creantelor bugetare CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI COMERCIALE INVESTITII PE TERMEN SCURT Obligatiuni emise si rascumparate Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI Disponibil din imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului Valori de incasat Cecuri de încasat Conturi la banci Conturi la banci în lei Conturi la banci în valuta Sume în curs de decontare Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de stat Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe contractate de stat Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de stat Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe garantate de stat Disponibil din fonduri externe nerambursabile 22 .debitori Ajustari pentru deprecierea creantelor.de ex.

:Pagina 23 din 149 Exemplar nr.de ex. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 5151 5152 5153 516 5161 5162 517 5171 5172 518 5186 5187 519 5191 5192 5194 5195 5196 5197 5198 52 520 521 5211 5212 522 5221 5222 Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile Depozite bancare Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale Dobanzi Dobanzi de platit Dobanzi de incasat Imprumuturi pe termen scurt Imprumuturi pe termen scurt Imprumuturi pe termen scurt nerambursate la scadenta Imprumuturi primite din bugetul de stat pentru infiintarea unor institutii sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii Imprumuturi primite din bugetul local pentru infiintarea unor institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale Sume primite din fondul de rulment conform legii Imprumuturi primite din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului DISPONIBIL AL BUGETELOR Disponibil al bugetului de stat Disponibil al bugetului local Disponibil al bugetului local Rezultatul executiei bugetare din anul curent Disponibil din fondul de rulment al bugetului local Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local Depozite constituite din fondul de rulment al bugetului 23 .: 3 Revizia: -1 Nr.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.: 1 Cod: P.O.de ex.

O.de ex.: 1 Cod: P.: 3 Revizia: -1 Nr.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. 150/2002 Disponibil din sume incasate in cursul procedurii de executare silita Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor CASA SI ALTE VALORI Casa Casa în lei Casa în valuta Alte valori Timbre fiscale si postale Bilete de tratament si odihna Tichete si bilete de calatorie Bonuri valorice pentru carburanti auto Bilete cu valoare nominala Tichete de masa Alte valori ACREDITIVE Acreditive Acreditive în lei Acreditive în valuta Avansuri de trezorerie DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA 24 . :Pagina 24 din 149 Exemplar nr.de ex. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 523 524 525 5251 5252 5253 526 527 528 529 5291 5292 5299 53 531 5311 5314 532 5321 5322 5323 5324 5325 5326 5328 54 541 5411 5412 542 55 local Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Disponibil din venituri incasate pentru bugetul capitalei Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat Rezultatul executiei bugetare din anul curent Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti Disponibil din fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Disponibil din fondul de rezerva constituit conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

de ex. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 550 551 552 553 554 555 556 557 558 56 560 5601 5602 561 562 57 571 5711 5712 5713 5714 574 5741 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit Disponibil din taxe speciale Disponibil din amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Disponibil al fondului de risc Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinte Disponibil din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii Disponibil curent Depozite ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii DISPONIBIL DIN VENITURILE FONDURILOR SPECIALE Disponibil din veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Rezultatul executiei bugetare din anul curent Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti Depozite din veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Disponibil din veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj 25 .: 3 Revizia: -1 Nr. :Pagina 25 din 149 Exemplar nr.O.: 1 Cod: P.de ex.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.

O.de ex. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 5742 5743 5744 58 581 59 595 6 60 601 602 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6029 603 606 607 608 609 61 610 611 612 613 614 62 Rezultatul executiei bugetare din anul curent Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti Depozite din veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj VIRAMENTE INTERNE Viramente interne AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate CONTURI DE CHELTUIELI CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE Cheltuieli cu materiile prime Cheltuieli cu materialele consumabile Cheltuieli cu materialele auxiliare Cheltuieli privind combustibilul Cheltuieli privind materialele pentru ambalat Cheltuieli privind piesele de schimb Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat Cheltuieli privind furajele Cheltuieli privind hrana Cheltuieli privind alte materiale consumabile Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar Cheltuieli privind animalele si pasarile Cheltuieli privind marfurile Cheltuieli privind ambalajele Cheltuieli cu alte stocuri CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI Cheltuieli privind energia si apa Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile Cheltuieli cu chiriile Cheltuieli cu primele de asigurare Cheltuieli cu deplasari. :Pagina 26 din 149 Exemplar nr. transferari CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI 26 .PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. detasari.: 1 Cod: P.de ex.: 3 Revizia: -1 Nr.

:Pagina 27 din 149 Exemplar nr.de ex. TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE Cheltuieli cu alte impozite.: 1 Cod: P. reclama si publicitate Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal Cheltuieli cu transportul de bunuri Cheltuieli cu transportul de personal Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE.O. ISPA 27 .de ex. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 622 623 624 6241 6242 626 627 628 629 63 635 64 641 642 645 6451 6452 6453 6454 6455 6458 646 647 65 654 6456 658 66 663 664 665 666 667* Cheltuieli privind comisioanele si onorariile Cheltuieli de protocol. detasare si alte drepturi salariale Cheltuieli din fondul destinat stimularii personalului ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE Pierderi din creante si debitori diversi Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale Alte cheltuieli operationale CHELTUIELI FINANCIARE Pierderi din creante imobilizate Cheltuieli din investitii financiare cedate Cheltuieli din diferente de curs valutar Cheltuieli privind dobanzile Sume de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutar –PHARE.: 3 Revizia: -1 Nr. SAPARD. taxe si varsaminte asimilate CHELTUIELI CU PERSONALUL Cheltuieli cu salariile personalului Cheltuieli salariale in natura Cheltuieli privind asigurarile sociale Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.

PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE Cheltuieli operationale privind amortizarile. ISPA ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET Subventii Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice Transferuri interne Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene”. ISPA Alte pierderi (cheltuieli neeligibile-costuri bancare) – PHARE. provizioanele si ajustarile pentru depreciere Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Cheltuieli operationale privind provizioanele Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile Cheltuieli financiare privind amortizarile. SAPARD. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor financiare Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare Cheltuieli privind rezerva de stat 28 . 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 668* 669* 67 670 671 672 673 674 675 676 677 679 68 681 6811 6812 6813 6814 682 6821 6822 686 6863 6864 6868 689 6891 Dobanzi de transferat Comunitatii Europene sau de alocat programului – PHARE.: 1 Cod: P. :Pagina 28 din 149 Exemplar nr.O.de ex. SAPARD.de ex. Asigurari sociale Ajutoare sociale Alte cheltuieli CHELTUIELI CU AMORTIZARILE.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.: 3 Revizia: -1 Nr.

profit si castiguri din capital Impozit pe salarii Impozite si taxe pe proprietate Impozite si taxe pe bunuri si servicii Taxa pe valoarea adaugata Sume defalcate din TVA Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 29 .: 3 Revizia: -1 Nr.: 1 Cod: P. :Pagina 29 din 149 Exemplar nr. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 6892 69 690 691 7 70 701 702 703 704 705 706 707 708 709 71 714 719 72 721 722 73 730 7301 7302 731 7311 7312 732 7321 733 734 735 7351 7352 7353 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare CHELTUIELI EXTRAORDINARE Cheltuieli cu pierderi din calamitati Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI VENITURI DIN ACTIVITATI ECONOMICE Venituri din vânzarea produselor finite Venituri din vânzarea semifabricatelor Venituri din vânzarea produselor reziduale Venituri din lucrari executate si servicii prestate Venituri din studii si cercetari Venituri din chirii Venituri din vânzarea marfurilor Venituri din activitati diverse Variatia stocurilor ALTE VENITURI OPERATIONALE Venituri din creante reactivate si debitori diversi Alte venituri operationale VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE Venituri din productia de active fixe necorporale Venituri din productia de active fixe corporale VENITURI FISCALE Impozit pe venit. profit si castiguri din capital Alte impozite pe venit. profit si castiguri din capital de la persoane juridice Impozit pe venit.de ex.de ex. profit si castiguri din capital de la persoane fizice Impozit pe venit Cote si sume defalcate din impozitul pe venit Alte impozite pe venit. profit si castiguri din capital de la persoane juridice Impozit pe profit Alte impozite pe venit.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.O.

O.de ex.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.: 1 Cod: P. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 7354 7355 7356 736 7361 739 74 745 7451 7452 7453 7454 7455 7459 746 7461 7462 7463 7469 75 750 751 7511 7512 7513 7514 7515 76 763 764 Accize Taxe pe servicii specifice Taxe pe utilizarea bunurilor. sponsorizari) VENITURI FINANCIARE Venituri din creante imobilizate Venituri din investitii financiare cedate 30 . pentru persoane cu handicap neincadrate Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori Contributiile asiguratilor Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate Alte contributii ale altor persoane pentru asigurari sociale VENITURI NEFISCALE Venituri din proprietate Venituri din vanzari de bunuri si servicii Venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din taxe administrative.de ex. :Pagina 30 din 149 Exemplar nr. autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene Alte impozite si taxe fiscale VENITURI DIN CONTRIBUTII DE ASIGURARI Contributiile angajatorilor Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale Varsaminte de la persoane juridice. eliberari permise Amenzi. penalitati si confiscari Diverse venituri Transferuri voluntare. altele decat subventiile (donatii.: 3 Revizia: -1 Nr.

ISPA Alte venituri financiare – PHARE.SUBVENTII. FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA Finantarea de la buget Finantarea de la bugetul de stat Finantarea de la bugetele locale Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Finantarea in baza unor acte normative speciale Venituri din subventii Subventii de la bugetul de stat Subventii de la alte bugete Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala Finantarea din fonduri externe nerambursabile Finantarea din fonduri externe nerambursabile in bani Finantarea din fonduri externe nerambursabile in natura Fonduri cu destinatie speciala Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala Venituri din provizioane Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe 31 .: 1 Cod: P. ISPA FINANTARI. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 765 766 767* 768* 769* 77 770 7701 7702 7703 7704 7705 771 772 7721 7722 773 774 7741 7742 776 778 779 78 781 7812 7813 Venituri din diferente de curs valutar Venituri din dobânzi Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar – PHARE. TRANSFERURI. ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA. ISPA Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (Cheltuieli neeligibile-costuri bancare – PHARE.O. SAPARD. :Pagina 31 din 149 Exemplar nr.de ex. SAPARD.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. SAPARD.: 3 Revizia: -1 Nr.de ex.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: -1 Nr.de ex. :Pagina 32 din 149 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 04
Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate

7814 786 7863 7864 79 790 791 8 80 ** 8030 8031 8032 8033 8034 8036 8038 8039 8041 8042 8043 8044 8046 8047 8048 8049 8050 8051 8052 8053 8054 8055 8056

Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante VENITURI EXTRAORDINARE Venituri din despagubiri din asigurari Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului CONTURI SPECIALE CONTURI IN AFARA BILANTULUI Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta Active fixe corporale luate cu chirie Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare Valori materiale primite in pastrare sau custodie Debitori scosi din activ, urmariti in continuare Chirii si alte datorii asimilate Ambalaje de restituit Alte valori in afara bilantului Publicatii primite gratuit in vederea schimbului international Abonamente la publicatii care se urmaresc pana la primire Imprimate de valoare cu decontare ulterioara Documente respinse la viza de control financiar preventiv Ipoteci imobiliare Valori materiale supuse sechestrului Garantie bancara pentru oferta depusa Garantie bancara pentru buna executie Disponibil din garantia constituita pentru buna executie Garantii constituite de concesionar Garantii depuse pentru sume contestate Garantii depuse pentru inlesniri acordate Inlesniri la plata creantelor bugetare Cautiuni depuse pentru contestatie la executarea silita Garantii legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executarii silite prin decontare bancara

32

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: -1 Nr.de ex. :Pagina 33 din 149 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 04
Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate

8057* 8058 8059 8060 8061 8062 8063* 8064* 8065* 8066 8067 8068* 8069* 8070 89 891 892 ANEXA 2 APROBAT,

Garantie bancara pentru avansul acordat (ISPA) Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului Garantii acordate de autoritatile administratiei publice locale Credite bugetare aprobate Credite deschise de repartizat Credite deschise pentru cheltuieli proprii Fonduri de primit de la bugetul de stat Fonduri de primit de la Comunitatea Europeana – SAPARD Fonduri de primit de la Comunitatea Europeana – PHARE Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente legale –SAPARD Angajamente de plata Garanţii de returnare a avansului acordat BILANT Bilant de inchidere Bilant de deschidere

MANAGER MONOGRAFIE
Înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni valabilă de la data de 01.01.2009
1.Monografia privind inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni

ACTIVE FIXE ACTIVE FIXE NECORPORALE Intrarea in patrimoniu a activelor fixe necorporale care se supun amortizarii

33

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: -1 Nr.de ex. :Pagina 34 din 149 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 04
Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate

-

Achizitionarea unui program de contabilitate Program de contabilitate primit cu titlu gratuit de o institutie din subordinea unui minister

2081 programe informatice 2081 programe informatice

-

Programul de contabilitate este realizat informaticienii institutiei din productie proprie

de

2081 programe informatice 2081 programe informatice % 658 alte cheltuieli operationale 280 amortizari privind activele fixe necorporale

-

-

La inventarierea anuala se constata diferente din reevaluare Iesirea din patrimoniu a activelor fixe necorporale care se supun amortizarii scaderea din evidenta: - cu valoarea neamortizata - cu valoarea amortizata

404 furnizori de active fixe % 779 Venituri din bunuri primite cu titlu gratuit 280 amortizari privind activele fixe necorporale 721 venituri din productie de active fixe necorporale 105 rezerve din reevaluare 2081 programe informatice

Avansuri acordate necorporale - avansuri acordate

furnizorilor

de

active

fixe 234 avansuri acordate pentru active fixe necorporale 550 disponibil din fonduri cu destinatie speciala 551, disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala 560, disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii 770 finantarea de la buget 234 avansuri acordate pentru active fixe necorporale

- decontarea avansurilor acordate

404 furnizori de active fixe

ACTIVE FIXE CORPORALE

34

cu ocazia inventarierii anuale se constata si diferente din reevaluare.: 3 Revizia: -1 Nr. mijloace de transport.aparatura birotica. animale si plantatii 214 mobilier.O. :Pagina 35 din 149 Exemplar nr. echipamente de la inventarierea anuala se constata un birou plus inventar . transfer cu titlu gratuit intre institutii sau redistribuiri intre unitati. fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului 103. realizate din productie proprie. primite prin donatie.intrarea in patrimoniu prin achizitionare de la terti. instalatii tehnice. potrivit dispozitiilor legale Intrarea in patrimoniu a activelor fixe corporale care nu se supun amortizarii . fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului 102. constructii 213. instalatii tehnice. fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor 35 . aparatura birotica. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale 211. achizitionate in regim de leasing financiar 101. terenuri si amenajari la terenuri 212. terenuri si amenajari la terenuri 212.de ex.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.: 1 Cod: P. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate Intrarea in patrimoniu a activelor fixe corporale care se supun amortizarii se achizitioneaza o cladire se primeste autoturism prin redistribuiri intre unitati un 212 cladiri 2133 mijloace de transport 404 furnizori de active fixe % 482 decontari intre institutii 281 amortizari privind activele fixe corporabile 722 venituri din productie de active fixe corporale 719 alte venituri operationale 105 rezerve din reevaluare - se realizeaza mobilier in atelierele proprii ale unitatii din productie proprie 2141 mobilier 2141 mobilier 211. constatate plus la inventar.de ex. constructii 213. animale si plantatii 214 mobilier. mijloace de transport.

disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala 560. instalatii tehnice. echipamente de protectie valori umane si materiale 681 cheltuieli operationale privind amortizarile si provizioanele Inregistrarea amortizarii .diferente din reevaluare potrivit dispozitiilor legale 682 cheltuieli cu active fixe neamortizabila 682 cheltuieli cu active fixe neamortizabila 211. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate protectie a valorilor umane si materiale administrativ-teritoriale 104 fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale 404 furnizori de active fixe 167 alte imprumuturi si datorii asimilate 105 rezerve din reevaluare .: 3 Revizia: -1 Nr. disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii 770 36 .avansuri acordate furnizorilor in functie de sursa de finantare 232 avansuri acordate pentru active fixe corporale 550 disponibil din fonduri cu destinatie speciala 551. animale si plantatii 214 mobilier.cheltuieli cu active fixe corporale neamortizabile achizitionate in regim de leasing financiar . mijloace de transport.aparatura birotica.cheltuieli cu active fixe corporale neamortizabile .de ex.de ex.O. :Pagina 36 din 149 Exemplar nr. constructii 213.cheltuieli cu amortizarea activelor fixe corporale 281 amortizari privind activele fixe corporale Avansuri acordate furnizorilor de active fixe corporale .PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. terenuri si amenajari la terenuri 212.: 1 Cod: P.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. materiale de natura 401 furnizori 37 .pierderi din calamitati 690 cheltuieli cu pierderi din calamitati STOCURI Achizitionari de stocuri -achizitionare de materiale pentru care s-au intocmit facturi : % 302.: 1 Cod: P.cedate sau scoase din activ de 231 active fixe corporale in curs 231 active fixe corporale in curs 212 cladiri 682 cheltuieli cu activele fixe neamortizabile 658 alte operationale cheltuieli 722 venituri din productia de active fixe corporale 404 furnizori de active fixe 231 active fixe corporale in curs 231 active fixe corporale in curs 231 active fixe corporale in curs 231 active fixe corporale in curs - .de ex. :Pagina 37 din 149 Exemplar nr.realizarea unei (cladiri)investitie in curs de executie . 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate finantarea de la buget 562 disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii .facturi pentru situatii de lucrari partiale emise furnizori receptia finala a investitiei – pentru active fixe corporale amortizabile receptia finala a investitiei – pentru active fixe corporale neamortizabile .: 3 Revizia: -1 Nr.decontarea avansurilor acordate 404 furnizori de active fixe 232 avansuri acordate pentru active fixe corporale Active fixe corporale in curs . materiale consumabile 303.O.de ex.

sponsorizari. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate obiectelor de inventar -in cazul in care nu s-au intocmit facturi: % 302.: 1 Cod: P. :Pagina 38 din 149 Exemplar nr.materii prime . comasari de unitati. materiale consumabile 303.materiale de natura obiectelor de inventar 601 cheltuieli cu materiile prime 602 cheltuieli cu materiale consumabile 603 cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 301 materii prime 302 materiale consumabile 303 materiale de natura obiectelor de inventar 38 .materiale consumabile .O. materiale de natura obiectelor de inventar 601 cheltuieli cu materiile prime 602 cheltuieli cu materiale consumabile 603 cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 408 furnizori-facturi nesosite Stocuri primite cu titlu gratuit (donatii.: 3 Revizia: -1 Nr. materiale de natura obiectelor de inventar % 302. materiale consumabile 303. etc. materiale de natura obiectelor de inventar % 301.de ex. materii prime 302. materiale consumabile 303.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.de ex.) 779 venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit Stocuri rezultate din dezmembrarea imobilizarilor 791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului Consumuri de stocuri: materii prime materiale consumabile materiale de natura obiectelor de inventar 301 materii prime 302 materiale consumabile 303 materiale de natura obiectelor de inventar - - Lipsuri constatate cu ocazia inventarierii .

disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii 770 finantarea de la buget 562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii Decontari cu personalul si asigurarile sociale Inregistrarea salariilor lunare brute conform statului de 641 421 salarii cheltuieli cu salariile personal-salarii datorate personalului Inregistrarea contributiilor angajatorilor pentru asigurari 6451 chelt4311 sociale contributiile angajatorilor contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale pentru asigurari sociale 39 .de ex. alte datorii si creante in legatura cu personalul 461 debitori diversi 448 alte datorii si creante cu bugetul -cand sumele raman la dispozitia institutiei 719 alte operationale venituri CONTURI DE TERTI Operatiuni privind decontarile cu furnizorii Acordarea avansurilor catre furnizori 409 furnizori-debitori Decontarea avansurilor acordate furnizorilor Achitarea furnizorilor 401 furnizori 401.: 3 Revizia: -1 Nr. alte datorii si creante in legatura cu personalul 461 debitori diversi 428. disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii 770 finantarea de la buget 562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii 409 furnizori-debitori % 560.O. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate - imputarea lipsurilor persoanelor vinovate: . :Pagina 39 din 149 Exemplar nr.cand sumele se cuvin bugetului 428.: 1 Cod: P.de ex. furnizori % 560.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.

chirii.retineri din salarii datorate tertilor (rate.contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale 4312 contributiile angajatilor pentru asigurari sociale .imputatii . 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate Inregistrarea contributiilor angajatorilor pentru asigurari 6453 chelt4313 sociale de sanatate contributiile angajatorilor contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de pentru asigurari sociale sanatate de sanatate Inregistrarea contributiilor angajatorilor pentru asigurari de 6452 chelt4371 somaj contributiile angajatorilor contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj pentru asigurari de somaj Inregistrarea contributiilor angajatorilor pentru accidente 6454 chelt4315 de munca si boli profesionale contributiile angajatorilor contributiile angajatorilor pentru accidente de munca pentru accidente de si boli profesionale munca si boli profesionale Inregistrarea contributiei de 0.: 3 Revizia: -1 Nr.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. conform statelor de plata.retinerea garantiei gestionarului .etc.contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate .: 1 Cod: P.alte datorii sociale 40 .O.de ex.impozitul pe venit de natura salariala . :Pagina 40 din 149 Exemplar nr. a retinerilor din 421 % salarii personal-salarii datorate .de ex.avansuri acordate personalului .) .75% pentru concedii 6455 4317 medicale (angajator) alte chelt privind asig si Contributia angajatorilor protectia sociala pentru concedii si indemnizatii Inregistrarea.contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj 4314 contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate 4372 contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj 444 impozitul pe venit de natura salariala 425 avansuri acordate personalului 427 retineri din salarii datorate tertilor 4282 alte creante in legatura cu personalul 4281 Alte datorii in legatura cu personalul 438 alte datorii si creante .

75% pentru concedii medicale 4317 (angajator) Contributia angajatorilor pentru concedii si indemnizatii .contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale .contributiile angajatorilor pentru asigurarile de somaj 4371 contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj .contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale .contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj 4372 contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj .contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de 4314 sanatate contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate . chirii.de ex.etc.contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si 4315 contributiile boli profesionale angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale .contributia de 0. disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii 770 finantarea de la buget .: 3 Revizia: -1 Nr. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate Virarea retinerilor catre terti % sociale % 560.impozitul pe venit de natura salariala 444 impozitul pe venit de natura salariala 4311 contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale 4312 contributiile angajatilor pentru asigurari sociale .imputatii 4282 alte creante in legatura cu personalul 41 .O.) 427 retineri din salarii datorate tertilor .de ex.: 1 Cod: P.contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de 4313 sanatate contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate .PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. :Pagina 41 din 149 Exemplar nr.retineri din salarii datorate tertilor (rate.

dezmembrarea.cu valoarea contabila a bunului imputat . disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii Valorificarea materialelor rezultate din dezmembrarea si casarea bunurilor scoase din functiune Cheltuieli ocazionate de casarea.O. care se face 461 venit la bugetul statului debitori diversi . lucrarilor si serviciilor prestate 560. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate Plata avansurilor cuvenite 425 avansuri personalului Achitarea salariilor nete datorate personalului % acordate 560.de ex. care urmeaza a se vira la buget Inregistrarea incasarii prin banca a valorii produselor % livrate. disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii 770 finantarea de la buget % 719 alte venituri operationale 448 alte datorii si creante cu bugetul % 719 alte venituri operationale 448 alte datorii si creante cu bugetul 411 clienti Inregistrarea unei pagube din vina unui salariat . care urmeaza a se vira la buget 4282 alte creante in legatura cu personalul Inregistrarea unei pagube din vina tertilor.cu diferenta dintre valoarea de inlocuire si valoarea contabila de inregistrare.: 1 Cod: P.de ex. materialelor de natura obiectelor alte cheltuieli operationale furnizori de inventar sau altor materiale Materiale rezultate din casare % 791 302.cu valoarea contabila a bunului imputat cu diferenta dintre valoarea de inlocuire si valoarea contabila.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. Venituri din valorificarea materiale consumabile unor bunuri ale statului 303 materiale de natura obiectelor de inventar Valorificarea materialelor rezultate % % 42 . 658 401 declasarea activelor fixe. disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii 770 finantarea de la buget 421 % personal –salarii datorate 560.: 3 Revizia: -1 Nr. :Pagina 42 din 149 Exemplar nr.

cheltuieli cu materiale materiale consumabile consumabile 303 603 materiale de natura cheltuieli privind materialele obiectelor de inventar de natura obiectelor de inventar 411 719 clienti alte venituri operationale 411 448 clienti alte datorii si creante cu bugetul % 411 560. potrivit legii Incasarea facturii 602. disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii 770 finantarea de la buget 581 viramente interne 562 Disponibil al activitatilor .: 3 Revizia: -1 Nr.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.de ex. disponibil din alocatiile bugetare cu destinatie speciala 560.de ex.concomitent: 531 casa 43 .cand venitul se vireaza la buget.Ridicari de numerar de la trezorerie sau banca 581 viramente interne % 551. bugetul disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii 770 finantarea de la buget Virarea la buget a sumelor obtinute CONTURI DE TREZORERIE Conturi la trezoreria statului si banci . :Pagina 43 din 149 Exemplar nr. clienti disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii 770 finantarea de la buget 448 % alte datorii si creante cu 560.: 1 Cod: P. 302. potrivit legii .O. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate .cand venitul se retine de institutia publica.

: 3 Revizia: -1 Nr. :Pagina 44 din 149 Exemplar nr.: 1 Cod: P.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. 614 401 furnizori 531 casa 542 avansuri de trezorerie 2. disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii 770 finantarea de la buget 562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii 581 531 viramente interne casa finantate din venituri proprii 581 viramente interne 562 alocatiile Disponibil al activitatilor destinatie finantate din venituri proprii Casa si alte valori .Depuneri de numerar la banca % .disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii . 628.Cumpararea de timbre postale.Acordarea avansurilor de trezorerie . 401.de ex.Decontarea avansurilor de trezorerie 542 avansuri de trezorerie % de la 301materii prime la 381.Alte operatiuni care nu se regasesc la punctul 1. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate . Emiterea facturii catre CJAS pentru serviciile prestate 4111 Clienti 704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate – analitic distinct 4111 Clienti 773 Venituri din alocatii cu destinatie speciala Incasarea in contul de trezorerie a c/v facturii Incasarea in contul de trezorerie a alocatiilor cu destinatie speciala primite de la buget (inclusiv sume primite de la bugetul local) 5601 Disponibil curent (analitic distinct) 551 Disponibil din alocatii cu destinatie speciala 44 . disponibil din bugetare cu speciala 560. tichete masa si alte 532 valori alte valori Avansuri de trezorerie .de ex.O.concomitent: 551.

2006 a obiectelor de inventar inregistrate in contabilitate la 31.la unitatea care primeste 213 Instalatii tehnice. Sume primite din fonduri externe nerambursabile 531 Casa 5601 Disponibil curent (analitic distinct) 515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile 213 Instalatii tehnice. servicii medicale la cerere etc).la unitatea care preda .01.de ex.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate Incasarea veniturilor proprii (servicii prestate.2005 Casarea obiectelor de inventar achizitionate dupa data de 01.2006 Diminuare cheltuieli (telefoane.01. mijloace 45 .: 1 Cod: P. aparatura birotica etc 5601 Disponibil curent 302 Materiale consumabile 303 Materiale de natura obiectelor de inventar etc 11710 Rezultatul reportat – institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 626 Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii (rosu) 482 Decontari intre institutii subordonate Bunuri platite din fonduri externe nerambursabile 704 (analitic distinct) Venituri din lucrari executate si servicii prestate – 7741 Finantarea din fonduri externe nerambursabile in bani 515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile 719 Alte venituri operationale 779 Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratiut 3032 Materiale de natura obiectelor de inventar 3032 Materiale de natura obiectelor de inventar 461 Debitori (rosu) 213 Instalatii tehnice.O. mijloace de transport 214 Mobilier. energie electrica. mijloace de transport 214 Mobilier.de ex. :Pagina 45 din 149 Exemplar nr.12. aparatura birotica 302 Materiale consumabile 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 482 Sume primite din donatii si sponsorizari Bunuri primite ca sponsorizare Casare dupa 01.: 3 Revizia: -1 Nr. energie termica etc) efectuate pentru terte persoane si recuperate Transfer de bunuri intre subunitati .

: 3 Revizia: -1 Nr.de ex.de ex. mijloace de transport 214 Mobilier.valoarea imprimatelor .ridicare bonuri valorice de catre soferi 5326 Tichete de masa 602 Cheltuieli privind materialele consumabile 642 Cheltuieli salariale in natura 5324 Bonuri valorice pentru carburanti auto 602 Cheltuieli privind materialele consumabile 5324 Bonuri valorice pentru carburanti auto 3022 Combustibili 6022 Cheltuieliprivind combustibilul 690 Cheltuieli cu pierderi din calamitati .O.distribuit tichete de masa Primiri/consum bonuri valorice carburanti auto . 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate . :Pagina 46 din 149 Exemplar nr.materiale prelucrate in institutie de transport 214 Mobilier.alimentat carburanti pe baza de bonuri valorice .PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. aparatura birotica 302 Materiale consumabile 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 303 Materiale de natura obiectelor de inventar Decontari intre institutii subordonate 709 Variatia stocurilor 307 Materiale date in prelucrare in institutie 779 Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratiut 401 Furnizori 401 Furnizori 5326 Tichete de masa 401 Furnizori 401 Furnizori 5324 Bonuri valorice pentru carburanti auto 5324 Bonuri valorice pentru carburanti auto 3022 Combustibili 213 Instalatii tehnice.valoare tichetelor de masa .valoare bonuri valorice .consum carburanti Pierderi din calamitati 46 . aparatura birotica Obiecte de inventar produse in unitate 303 Materiale de natura obiectelor de inventar Primiri/distribuiri tichete de masa .: 1 Cod: P.valoarea imprimatelor .

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: -1 Nr.de ex. :Pagina 47 din 149 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 04
Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate

Pierderi din perisabilitati

658 Alte cheltuieli operationale

Achizitie medicamente si materiale sanitare in farmacie Intrari medicamente si materiale sanitare in farmacie pe programe de sanatate Consum medicamente si materiale sanitare

3029 Medicamente si materiale sanitare 3029 Medicamente si materiale sanitare 6029 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare 3027 Hrana 6027 Cheltuieli privind hrana

302 Materiale consumabile 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 213 Instalatii tehnice, mijloace de transport 214 Mobilier, aparatura birotica 302 Materiale consumabile 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 401 Furnizori 779 Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit 3029 Medicamente si materiale sanitare 401 Furnizori 3027 Hrana

Intrari alimente in spital Consum alimente

3. Monografia contabila privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor specifice retelei de transfuzie Materiale sanitare si de laborator 302 primite gratuit de la Institutul Materiale consumabile National de Hematologie Transfuzionala (licitatii nationale) Consumul acestor materiale 4813 Decontari privind stocuri intre institutia superioada si institutiile subordonate 4813 Decontari privind stocuri intre institutia superioada si institutiile subordonate 302 Materiale consumabile

47

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: -1 Nr.de ex. :Pagina 48 din 149 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 04
Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate

Inregistrari sange obtinut

345 Produse finite

709 Variatia stocurilor

* Stocul de sange la 31.12.2005 in contul 117.10 Livrarea sangelui la spitale (livrare 482 gratuita) Decontari intre institutii subordonate Decontarea cu spitalele pe baza 709 confirmarii de primire pe Variatia stocurilor documente justificative Inregistrarea analizelor cu plata 4111 Clienti

345 Produse finite 482 Decontari intre institutii subordonate 704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate Incasarea prin trezorerie 562 4111 Disponibil al activitatilor finantate din Clienti venituri proprii Inchiderea contului de venituri la 704 121 sfarsitul perioadei Venituri din lucrari executate si Rezultatul patrimonial servicii prestate Livrare sange la spitale (cu plata) 709 345 Variatia stocurilor Produse finite 4111 448 Clienti Alte datorii si creante cu bugetul Incasare clienti directi 562.02 4111 contravaloarea sangelui livrat la Disponibil al institutiilor publice Clienti spitale private finantate din venituri proprii Virare sume la bugetul statului 448 562.02 Alte datorii si creante cu bugetul Disponibil al institutiilor publice statului finantate din venituri proprii Inregistrarea finantarii de la 551 773 bugetul local (cu ordin de plata Conturi la banci Venituri din alocatii bugetare cu pentru CTS Bucuresti) destinatie speciala Inregistrarea furnizorilor (buget 677 401 local → drepturile donatorilor) Ajutoare sociale Furnizori Achitarea furnizorilor 401 7702 Furnizori Finantare de la bugetele locale Buget local pentru centrele de 8062 401 transfuzie din tara Credite deschise pentru cheltuieli Furnizori proprii 7702 677 Finantare de la bugetele locale Ajutoare sociale 401 furnizori

, Intocmit, Director financiar contabil,

48

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: -1 Nr.de ex. :Pagina 49 din 149 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 04
Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate

ANEXA 3 APROBAT, MANAGER NOMENCLATORUL formularelor financiar-contabile valabil de la data de 01.01.2009
┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐ │ │ │ Cod │ │Nr. │ Denumirea formularului ├────────┬─────────┤ │crt.│ │ baza │ varianta│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │I. REGISTRELE DE CONTABILITATE │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 1.│Registrul-jurnal │ 14-1-1 │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 2.│Registrul-inventar │ 14-1-2 │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 3.│Registrul Cartea mare │ 14-1-3 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │- Registrul Cartea mare (sah) │ │ 14-1-3/a│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │II. MIJLOACE FIXE │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 4.│Registrul numerelor de inventar │ 14-2-1 │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 5.│Fisa mijlocului fix │ 14-2-2 │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 6.│Bon de miscare a mijloacelor fixe │14-2-3 A│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │- Proces-verbal de scoatere din functiune a │ │ │ │ │ mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri │ │ │ │ │ materiale │ │14-2-3/aA│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 7.│Proces-verbal de receptie │ 14-2-5 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │- Proces-verbal de receptie provizorie │ │ 14-2-5/a│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │- Proces-verbal de punere in functiune │ │ 14-2-5/b│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │III. BUNURI DE NATURA STOCURILOR │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 8.│Nota de receptie si constatare de diferente │14-3-1A │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │- Nota de receptie si constatare de diferente (pentru │ │ │ │ │ unitatile cu amanuntul) │ │14-3-1/aA│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.│Bon de primire in consignatie │ 14-3-2 │ │

49

:Pagina 50 din 149 Exemplar nr.de ex.│Registrul stocurilor │14-3-11 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │.Registru de casa │ │14-4-7/bA│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │.Registrul stocurilor │ │14-3-11/a│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 17.│Dispozitie de livrare │14-3-5A │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 13.│Bon de consum │14-3-4A │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │.│Borderou de predare a documentelor │ 14-3-7 │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 14.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.│Dispozitie de plata-incasare catre casierie │ 14-4-4 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │.│Bon de predare.de ex.Lista de inventariere (pentru gestiuni global│ │ │ │ │ valorice) │ │14-3-12/a│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │IV.│Registru de casa │14-4-7A │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │.Fisa de magazie a formularelor cu regim special │ │ 14-3-8/b│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 15.│Chitanta pentru operatiuni in lei │ │ 14-4-1 │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 19. restituire │14-3-3A │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 11.Bon de consum (colectiv) │ │14-3-4/aA│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │.Registru de casa (in valuta) │ │14-4-7/aA│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │.Dispozitie de plata-incasare catre casierie │ │ │ │ │ (colectiva) │ │ 14-4-4/a│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 21.Registru de casa (in valuta) │ │14-4-7/cA│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 23.Lista zilnica de alimente │ │14-3-4/dA│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 12. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 10.: 3 Revizia: -1 Nr.│Fisa de evidenta a materialelor de natura obiectelor │ │ │ │ │de inventar in folosinta │ 14-3-9 │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 16.│Borderou de achizitie │14-4-13 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ 50 .: 1 Cod: P. transfer.Fisa limita de consum │ │14-3-4/bA│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │.│Proces-verbal de plati │14-4-3A │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 20.│Borderoul documentelor achitate cu cecuri de │ │ │ │ │decontare │ 14-4-6 │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 22.O.│Fisa de magazie │ 14-3-8 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │.│Lista de inventariere │14-3-12 │14-3-12/b│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │. MIJLOACE BANESTI SI DECONTARI │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 18.

Lista de avans chenzinal │ │ 14-5-1/d│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 26. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate │ │.│Situatia incasarii-achitarii facturilor │ 14-6-7 │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 34. contributia pentru asigurari│14-6-10 │ │ │ │sociale.Borderou de achizitie (de la producatori │ │ │ │ │ individuali) │ │14-4-13/b│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 24. protectia sociala a somerilor si asigurari │ │ │ │ │sociale de sanatate │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 36.de ex.Stat de salarii │ │ 14-5-1/k│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │.│Ordin de deplasare (delegatie) │ 14-5-4 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │. :Pagina 51 din 149 Exemplar nr.│Borderou de iesire a obiectelor din consignatie │14-6-15 │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ 51 .Stat de salarii (fara elementele componente ale │ │ │ │ │ salariului total) │ │ 14-5-1/b│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │.O.│Jurnal privind salariile.│Nota de contabilitate │14-6-2A │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 30.│Nota de debitare-creditare │14-6-1A │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 29.de ex.│Borderou de primire a obiectelor in consignatie │14-6-14 │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 37.│Extras de cont │ 14-6-3 │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 31.│Jurnal privind decontarile cu furnizorii │ 14-6-6 │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 33.│Decont de cheltuieli (pentru deplasari externe) │ 14-5-5 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │. SALARII SI ALTE DREPTURI DE PERSONAL │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 25.: 1 Cod: P. CONTABILITATEA GENERALA │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 28.│Jurnal privind consumurile si alte iesiri de stocuri │ 14-6-8 │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 35.Decont de cheltuieli valutare (transporturi │ │ │ │ │ internationale) │ │ 14-5-5/a│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │VI.│Jurnal privind operatiunile de casa si banca │ 14-6-5 │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 32.: 3 Revizia: -1 Nr.│.Ordin de deplasare (delegatie) in strainatate │ │ │ │ │ (transporturi internationale) │ │ 14-5-4/a│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 27.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.Stat de salarii (fara elementele componente ale │ │ │ │ │ salariului total) │ │ 14-5-1/c│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │.Borderou de achizitie (alimentatie publica) │ │14-4-13/a│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │.Stat de salarii │ │ 14-5-1/a│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │.│Decont pentru operatiuni in participatie │14-4-14 │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │V.

Document cumulativ │ │14-6-24/b│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 43.de ex.Balanta de verificare (cu patru egalitati) │ │14-6-30/A│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │.│Fisa pentru operatiuni bugetare │14-6-23 │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 42.│Fisa de cont analitic pentru cheltuieli efective de │ │ │ │ │productie │14-6-21 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │.│Document cumulativ │14-6-24 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │.Fisa de cont pentru operatiuni diverse (in valuta si│ │ │ │ │ in lei) │ │14-6-22/a│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 41.Angajament de plata │ │ 14-8-2/a│ └────┴──────────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┘ Întocmit.Balanta de verificare (cu cinci egalitati) │ │14-6-30/a│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │.: 1 Cod: P.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.│Balanta de verificare (cu patru egalitati) │14-6-30 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │.Fisa de cont analitic pentru cheltuieli │ │14-6-21/a│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 40. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate │ 38.│Decizie de imputare │ 14-8-2 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │.de ex.│Fisa de cont pentru operatiuni diverse │14-6-22 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │. MODALITATEA DE COMPLETARE A FORMULARELOR FINANCIAR CONTABILE GRUPA I Registrele de contabilitate 52 .: 3 Revizia: -1 Nr.Balanta de verificare (cu sase egalitati) │ │14-6-30/b│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │.Balanta analitica a stocurilor │ │14-6-30/c│ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ │VII. ALTE SUBACTIVITATI │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 44.│Jurnal privind operatiuni diverse (pentru conturi │ │ │ │ │sintetice) │14-6-17 │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤ │ 39. :Pagina 52 din 149 Exemplar nr.O. Director financiar contabil.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: -1 Nr.de ex. :Pagina 53 din 149 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 04
Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate

REGISTRUL-JURNAL (Cod 14-1-1) 1. Serveşte ca document contabil obligatoriu de înregistrare cronologică şi sistematica a modificării elementelor de activ şi de pasiv ale unităţii. 2. Se întocmeşte de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, într-un singur exemplar, după ce a fost numerotat, snuruit, parafat şi înregistrat în evidenta unităţii. Numerotarea filelor registrelor se va face în ordine crescatoare, iar volumele se vor numerota în ordinea completării lor. Se întocmeşte zilnic sau lunar, după caz, prin înregistrarea cronologică, fără ştersături şi spaţii libere, a documentelor în care se reflecta miscarea elementelor de activ şi de pasiv ale unităţii. În cazul în care unitatea foloseşte jurnale auxiliare, totalul lunar al fiecăruia se poate trece în registrul-jurnal. În condiţiile conducerii contabilităţii cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, fiecare operaţiune economico-financiară se va inregistra prin articole contabile, în mod cronologic, după data de întocmire sau de intrare a documentelor în unitate. În aceasta situaţie, Registrul-jurnal se editează lunar, iar paginile vor fi numerotate pe măsura editării lor. Registruljurnal va fi snuruit, parafat şi înregistrat în evidenta unităţii în luna următoare celei în care numărul de file editate este 100, sau anual, dacă numărul filelor editate este sub 100, pentru un exerciţiu financiar. În cazul în care o unitate are subunitati dispersate teritorial care conduc contabilitatea pana la balanţa de verificare, registruljurnal se va conduce de către subunitati, cu condiţia înregistrării acestuia la nivelul subunitatii. În coloana 1 se înscrie numărul curent al operaţiunilor înregistrate începând de la 1 ianuarie, sau de la începutul activităţii, pana la 31 decembrie, sau încetarea activităţii. În coloana 2 se trece data (anul, luna, ziua) când se face înregistrarea în registru. În coloana 3 se trece felul documentului (factura, chitanţa, jurnal privind operaţiunile de casa şi banca, jurnalul decontărilor cu furnizorii etc.), precum şi numărul şi data acestuia.

53

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: -1 Nr.de ex. :Pagina 54 din 149 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 04
Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate

În coloana 4 se trece felul operaţiunii, dându-se explicaţiile în legatura cu operaţiunea respectiva şi elemente de identificare a acesteia. În coloanele 5 şi 6 se trece simbolul conturilor debitoare şi, respectiv, creditoare. În coloanele 7 şi 8 se trec sumele totale, debitoare şi creditoare din documentul respectiv (bon, factura, jurnal auxiliar etc). În Registrul-jurnal se trec toate operaţiunile economice privind modificarea elementelor de activ şi de pasiv ale unităţii, indiferent dacă acestea au loc în numerar sau prin conturile deschise la bănci, netinandu-se seama dacă a avut loc plata sau încasarea acestora. 3. Nu circula, fiind document de înregistrare contabila. 4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui. *T*
Unitatea....................... REGISTRUL-JURNAL Nr. pagina ...... ┌────┬──────┬──────────┬──────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐ │Nr. │Data │Documentul│Explicaţii│ Simbol conturi │ Sume │ │crt.│inreg.│(felul │ │ │ │ │ │ │nr., data)│ ├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤ │ │ │ │ │Debitoare │Creditoare│Debitoare │Creditoare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ├────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘ Întocmit, Verificat, 14-1-1 *ST*

REGISTRUL-INVENTAR (Cod 14-1-2)

54

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: -1 Nr.de ex. :Pagina 55 din 149 Exemplar nr.: 1

Cod: P.O. 04
Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate

1. Serveşte ca document contabil obligatoriu de înregistrare a rezultatelor inventarierii elementelor de activ şi de pasiv. 2. Se întocmeşte de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, într-un singur exemplar, după ce a fost numerotat, snuruit, parafat şi înregistrat în evidenta unităţii. Se întocmeşte la începutul activităţii, la sfârşitul exerciţiului financiar sau cu ocazia încetării activităţii, fără ştersături şi fără spaţii libere, pe baza datelor cuprinse în listele de inventariere şi procesele-verbale de inventariere a elementelor de activ şi de pasiv, prin gruparea acestora pe conturi sau grupe de conturi. Registrul-inventar se completează pe baza inventarierii faptice a elementelor de activ şi de pasiv grupate după natura lor conform posturilor din bilanţ. În cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului, datele rezultate din operaţiunea de inventariere se actualizează cu intrările şi ieşirile din perioada cuprinsă între data inventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar, datele actualizate fiind apoi cuprinse în registrul-inventar. Operaţiunea de actualizare a datelor rezultate din inventariere se va efectua astfel încât la sfârşitul exerciţiului financiar sa fie reflectată situaţia reală a elementelor de activ şi de pasiv. În cazul încetării activităţii, registrul-inventar se completează cu valoarea elementelor de activ şi de pasiv inventariate faptic la acea data. În cazul în care o unitate are subunitati dispersate teritorial care conduc contabilitatea pana la balanţa de verificare, registrulinventar se va conduce de către subunitati, în condiţiile înregistrării acestuia în evidenta subunitatii. În coloana 1 se înscrie numărul curent al fiecărei operaţiuni înregistrate în ordine cronologică, de la deschiderea acestuia pana la epuizarea filelor sau încetarea activităţii. În coloana 2 vor fi recapitulate elementele inventariate, detaliat pe fiecare cont de activ şi de pasiv, conturile de valori materiale putând fi defalcate pe gestiuni. În coloana 3 se înscrie valoarea contabila a elementelor inventariate. În coloana 4 se înscrie valoarea de inventar a elementelor de activ şi de pasiv, stabilită de membrii comisiei de inventariere (pe baza listelor de inventariere şi a proceselor-verbale de inventariere). În coloana 5 se trec diferenţele din evaluare de înregistrat, calculate ca diferenţa între valoarea contabila şi valoarea de inventar.

55

2. fără desfăşurarea pe conturi corespondente.. astfel: .. obtinandu-se defalcarea rulajului debitor pe conturi corespondente. la unităţile care aplica forma de înregistrare "pe jurnale".... │Recapitulatia elementelor │Valoarea │Valoarea de │ Diferenţe din │ │crt.... împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.. Nr.O. .: 3 Revizia: -1 Nr.. dezasortari etc.la verificarea înregistrărilor contabile efectuate. 3.)..│ inventariate │contabila │ inventar │evaluare │ │ │ │ │ │(de înregistrat) │ ├────┼──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┬────────────┤ │ │ │ │ │Valoarea│ Cauze │ │ │ │ │ │ │ diferenţe │ ├────┼──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┼────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├────┼──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┼────────────┤ ├────┼──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┼────────────┤ ├────┼──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┼────────────┤ ├────┼──────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────┼────────────┤ └────┴──────────────────────────┴──────────┴────────────┴────────┴────────────┘ Întocmit.. REGISTRUL-INVENTAR la data de .la stabilirea rulajelor lunare şi a soldurilor pe conturi sintetice... 14-1-2 *ST* REGISTRUL CARTEA MARE (Cod 14-1-3) 1..de ex.. într-o singura suma.soldul debitor sau creditor al fiecărui cont se stabileşte în funcţie de rulajele debitoare şi creditoare ale contului respectiv..... pagina .. Verificat. 56 ... Serveşte: . ┌────┬──────────────────────────┬──────────┬────────────┬─────────────────────┐ │Nr.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.: 1 Cod: P... Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil..rulajul creditor se reportează din jurnalul contului respectiv.. *T* Unitatea.sumele cu care a fost debitat contul respectiv în diverse jurnale se reportează din acele jurnale.la întocmirea balanţei de verificare.. ...... fiind document de înregistrare contabila 4. Nu circula.de ex.. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate În coloana 6 se menţionează cauzele diferenţelor (deprecieri... . Se întocmeşte la sfârşitul lunii (perioadei). :Pagina 56 din 149 Exemplar nr.. .

..│........│ian...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼──┼───┤ To..│...│.├─────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┼───┴───┼──┬───┤ le │Cont│Cont│Cont│Cont│Cont│Cont│Cont│Cont│Cont│Cont│Cont│Cont│La 1 │de│cre│ │...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼──┼───┤ Mar..│ │ │ │ ────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┬────┼──┼───┤ ian..│.│..│....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼──┼───┤ Iun..I│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼──┼───┤ Apr.│.│......│..│.. │ ────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──────┤ │ │To-│To-│ │ │ │tal│tal│ │ │ │ru-│ru-│ │ │ CONTURI CORESPONDENTE CREDITOARE │laj│laj│ │ │ │de-│cre│ Sold │ │ │bi-│di-│ │ │ │tor│tor│ │ Lu.: 1 Cod: P..│.│..│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼──┼───┤ Feb. Registrul Cartea mare poate fi înlocuit cu Fişa de cont pentru operaţiuni diverse.. (Unitatea) CARTEA MARE ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ CONTUL . 5... Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil...│...│ │ │ │ │ ni.... :Pagina 57 din 149 Exemplar nr.. 4...de ex..│...PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr...... │r │ │ │.│.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ tal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ tr I│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ +II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼──┼───┤ Iul.......│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ tal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ tr.... fiind document de înregistrare contabila. *T* ...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 57 .│.de ex............... Nu circula.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼──┼───┤ Aug.│.....O.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼──┼───┤ To..│..│.: 3 Revizia: -1 Nr........│.. │bi│di-│ │Jur-│Jur-│Jur-│Jur-│Jur-│Jur-│Jur-│Jur-│Jur-│Jur-│Jur-│Jur-│(anul) │to│tor│ │nal │nal │nal │nal │nal │nal │nal │nal │nal │nal │nal │nal │.....│.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼──┼───┤ Mai...........│.... 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate ţinându-se seama de soldul de la începutul anului (care se înscrie pe rândul destinat în acest scop). 3.

documentelor cumulative centralizatoare şi notelor de contabilitate.: 3 Revizia: -1 Nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼──┼───┤ To. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate ────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼──┼───┤ Sept│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼──┼───┤ To.la ţinerea contabilităţii sintetice a operaţiunilor economice şi financiare în unităţile care utilizează forma de înregistrare contabila "maestru-sah". pe primul rând al coloanei "Suma" se înregistrează soldul iniţial.la întocmirea balanţei de verificare a conturilor sintetice. pe măsura înregistrării operaţiunilor.de ex.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ tal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ tr. Se completează pe baza documentelor justificative. la deschiderea fişelor.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ tal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ gen. lunar. aceasta figurand în coloana "Suma" a fiecărei fise. Se întocmeşte într-un exemplar. La începutul anului. Soidui 58 .de ex.: 1 Cod: P. În fişa anexa nu se trece suma din coloana principala. se deschide o fişa anexa cu acelaşi simbol de cont. separat pentru debitul şi separat pentru creditul fiecărui cont sintetic. în cadrul compartimentului financiar-contabil. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ I+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ II+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ III │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼──┼───┤ Oct.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼──┼───┤ Dec. 2.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (I.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ IV) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴──┴────┴──┴───┤ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 14-1-3 *ST* REGISTRUL CARTEA MARE (SAH . pe baza balanţei conturilor sintetice încheiată la finele anului precedent. În cazul în care la unele conturi corespondente intervin mai multe conturi decât numărul coloanelor pe care le cuprinde fişa. :Pagina 58 din 149 Exemplar nr. .Cod 14-1-3/a) 1.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼──┼───┤ Nov. Serveşte: .O. pe care se va continua înscrierea conturilor corespondente.

│oper│ ├────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬──────┬───────┬──────┤ │trul. La sfârşitul lunii..de ex..: 1 Cod: P.O..... pe lângă rulajele lunare... ├──────┼───────┼──────┤ │ │ │Credit │ │ ├───────┬────┬─────┬─────────────────────────────────────┴──────┴───────┴──────┤ │Nr. trebuie sa fie egal cu totalul sumelor din coloana "Suma" adunate pe verticala....... Nu circula.... se aditioneaza pe verticala sumele pe conturi corespondente şi se bareaza. În acest caz.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr... care serveşte şi la stabilirea rulajelor cumulate de la începutul anului (inclusiv soldurile iniţiale). *T* . (Unitatea) ┌────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬───────┬──────┐ │ CARTEA MARE (SAH) │Simbol│Debit │Pagina│ │Denumirea contului │cont │ │ │ │. 5. 4. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate înscris în fişa se bareaza şi apoi se efectuează înregistrarea operaţiunilor lunii ianuarie. an)....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │jurnal │anul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤ ├───────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤ ├───────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤ ├───────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤ ├───────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤ ├───────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤ └───────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘ 14-1-3/a *ST* 59 . Acest procedeu de utilizare a registrului Cartea mare (sah) se aplica în cazul folosirii balanţei de verificare cu patru egalitati (cod 14-6-30). semestru. din│Data│Suma │ Conturi corespondente │ │regis.....: 3 Revizia: -1 Nr.. adunate pe orizontala.. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. :Pagina 59 din 149 Exemplar nr. în Cartea mare (sah).. este necesar sa se stabilească şi rulajele cumulate de la începutul anului (inclusiv soldurile iniţiale). 3. dacă numărul operaţiunilor economice şi financiare este prea mare. fiind document de înregistrare contabila. Registrul Cartea mare (sah) poate fi înlocuit cu Fişa de cont pentru operaţiuni diverse.de ex.│. În cazul balanţei cu patru egalitati (cod 14-6-30/A).... este necesar sa se stabilească totalul sumelor separat pentru fiecare luna. Cartea mare (sah) poate fi folosită pentru o perioada mai mare (trimestru.... Totalul sumelor din coloanele "Conturi corespondente".

butoaie etc. sa se folosească şi numere suplimentare.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.O. care se consemnează în registrul numerelor de inventar. în funcţie de numărul mijloacelor fixe existente şi al celor care urmează a intra în unitate.) nu se imprima pe acestea. transfer etc. În scopul asigurării controlului asupra existenţei mijloacelor fixe. pe lângă numărul de inventar respectiv. Se poate folosi. se atribuie fiecărui mijloc fix. construire. Pentru mijloacele fixe complexe (formate din mai multe obiecte componente) şi pentru mijloacele fixe a căror evidenta se tine pe tronsoane (conducte de distribuţie gaz metan.de ex.: 1 Cod: P. Numerotarea mijloacelor fixe în cadrul registrului se face. La stabilirea numerelor de inventar în cadrul seriei se au în vedere. fie câte un registru pentru fiecare grupa de mijloace fixe. cat şi mijloacele fixe care vor fi achiziţionate. Pe fiecare obiect este obligatoriu sa se imprime şi initialele unităţii căreia îi aparţin mijloacele fixe respective. un număr de inventar în momentul intrării în unitate prin achizitionare. :Pagina 60 din 149 Exemplar nr. 60 . este necesar ca. în ordinea succesiva a numerelor şi pe grupe de mijloace fixe.de ex. Numărul de inventar atribuit unui mijloc fix urmează sa fie trecut în toate documentele care privesc mijlocul fix respectiv. fie un registru pentru mai multe grupe. Numărul de inventar atribuit se imprima direct pe obiect (cu vopsea sau prin poansonare) sau se graveaza pe o placuta ce se fixează pe mijlocul fix respectiv sau prin alte mijloace care sa asigure identificarea mijlocului fix respectiv. În aceste cazuri. în vederea identificarii lor. Se întocmeşte de compartimentul financiar-contabil. atât mijloacele fixe existente. pe grupe de mijloace fixe. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate Grupa a II-a Mijloace fixe REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR (Cod 14-2-1) 1. pe fiecare obiect se indica numărul de inventar atribuit. (cu excepţia celor luate cu chirie). care constituie obiect de evidenta. construite sau confectionate în anii următori. linii electrice etc). 2. drumuri. prin înregistrarea cronologică a mijloacelor fixe intrate în unitate. Serveşte ca document de atribuire a numerelor de inventar mijloacelor fixe existente în unitate.: 3 Revizia: -1 Nr. Numerele de inventar atribuite mijloacelor fixe care circula prin schimb (tuburi pentru oxigen. de regula. confectionare.

în coloana 3 se înscriu. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: . 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate Numerele de inventar ale mijloacelor fixe transferate altor unităţi sau scoase din funcţiune nu pot fi atribuite altor mijloace fixe intrate în unitate. . menţiuni privind transferul sau scoaterea din funcţiune a mijlocului fix.de ex. Mijloacele fixe închiriate se evidenţiază în contabilitatea unităţii care le-a luat cu chirie. :Pagina 61 din 149 Exemplar nr. În cazul miscarilor frecvente. denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice.: 1 Cod: P. 4. . . când se întocmeşte un nou registru al numerelor de inventar. Aceste numere rămân libere pana la renumerotarea mijloacelor fixe.de ex. ca. Principalele date ale formularului se completează astfel: . codul de clasificare. 61 . pe scurt.numărul de inventar. datele strict necesare pentru identificarea mijlocului fix. pentru a se putea şterge denumirea locului de folosinta anterior şi a se înscrie noul loc unde se afla mijlocul fix.coloana 5 se foloseşte în măsura în care sunt necesare şi alte menţiuni decât cele făcute în celelalte coloane. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. 3.în coloana 1 se înscrie numărul de inventar.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.în coloana 4 se înscrie locul unde se afla mijlocul fix. . de exemplu. aceasta coloana se completează cu creionul negru. fiind document de înregistrare contabila. . Nu circula. în conturile în afară bilanţului. 5. .O.în coloana 2 se înscrie codul mijlocului fix.denumirea formularului.: 3 Revizia: -1 Nr. cu numerele de inventar atribuite de unitatea care le-a dat cu chirie.denumirea unităţii. locul unde se afla.

: 3 Revizia: -1 Nr.. Când formularul este folosit ca fişa colectivă... Se păstrează pe grupe de mijloace fixe.. de │ Codul de │Denumirea mijlocului fix│ Locul unde se │Alte menţiuni │ │inventar│clasificare │ şi caracteristici │ afla │ │ │ │ │ tehnice │ │ │ ├────────┼────────────┼────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────────┼────────────┼────────────────────────┴───────────────┴───────────────┤ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├────────┼────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ └────────┴────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘ 14-2-1 *ST* FIŞA MIJLOCULUI FIX (Cod 14-2-2) 1. 2. pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelaşi fel şi de aceeaşi valoare care au aceleaşi cote de amortizare şi sunt puse în funcţiune în aceeaşi luna. Serveşte ca document pentru evidenta analitica a mijloacelor fixe. mijloacele fixe se înscriu pe un singur rând..PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.. ca urmare a completării. nu se sorteaza pe locuri de folosinta....de ex.... Se întocmeşte într-un exemplar. Fişele mijloacelor fixe scoase din funcţiune sau transferate se scot din cartoteca şi se păstrează separat Se completează pe baza documentelor justificative privind miscarea mijloacelor fixe sau modificarea valorii de inventar a acestora... Când formularul este folosit ca fişa colectivă. în ordinea codurilor din clasificarea imobilizarile corporale conform legislaţiei în vigoare. iar în cadrul acestora. specificându-se în prima coloana 62 . Număr pagina. îmbunătăţirii....de ex... :Pagina 62 din 149 Exemplar nr.O.... modernizării sau reevaluarii lor (bon de mişcare a mijloacelor fixe.... REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR ┌────────┬────────────┬────────────────────────┬───────────────┬───────────────┐ │Nr. fişele mijloacelor fixe se grupează pe locuri de folosinta.. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate *T* Unitatea..: 1 Cod: P. de compartimentul financiarcontabil..... proces-verbal de scoatere din funcţiune etc)..

în afară de datele privind marca. valoarea unitară de inventar se poate înscrie în coloana a treia a formularului. seria. 63 . luna). . intrările se înscriu "în negru". 4. numărul şi data documentului de provenienta. documentul (felul. luna). numărul. . codul de clasificare.: 3 Revizia: -1 Nr.valoarea de inventar.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. data). . . . creşterea sau diminuarea valorii mijlocului fix.numărul de inventar (de la număr la număr). debit. cota de amortizare (%). data amortizarii complete (anul. sold. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.grupa. Nu circula.de ex.de ex. electrice etc. . sanitare.numărul de inventar. 5. la o clădire se completează instalaţiile de încălzire centrala. . . Data amortizarii complete şi cota de amortizare se înscriu în spaţiile rezervate. 3.accesorii. durata normală de funcţionare. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: . 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate numerele de inventar atribuite. De exemplu. seria. În rubrica destinată datelor tehnice de identificare a mijlocului fix. În acest caz.amortizarea lunară. În coloana "Bucăţi". se înscriu şi părţile componente ale mijlocului fix.O.felul. :Pagina 63 din 149 Exemplar nr. Înregistrările în coloanele "Debit". fiind document de înregistrare contabila. numărul de fabricaţie.denumirea formularului. "Credit" şi "Sold" se fac la valoarea de inventar a mijloacelor fixe. iar ieşirile "în roşu".denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice. credit. data dării în folosinta (anul. operaţiunile care privesc miscarea.: 1 Cod: P.

........: 3 Revizia: -1 Nr. │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ │ │ Data amortizarii complete │ │Accesorii │ Anul .invent...... │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ │ │ Data dării în folosinta │ │Denumirea mijlocului fix şi caracteristici │ Anul . │ │Amortizare lunară ...document de însoţire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la secţia sau subunitatea predatoare la cea primitoare............... │ │ │ │ │Nr.. │miscarea....... │ clasificare .. │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ │ │ Cota de amortizare... :Pagina 64 din 149 Exemplar nr......O.................│Documentul│Operaţiile care privesc │Buc......................... serie. atelier.... Serveşte ca: ...... 64 ..... │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ │ │ Durata normală de │ │ │ funcţionare .│ Codul de │ │Valoare de inventar ......... serviciu........ creşterea sau │ │ │ │ │ │număr la │felul......: 1 Cod: P......de ex..... │ │ │ Luna .. ├──────────────────────────────────┤ │Fel........% │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘ (verso) ┌──────────┬──────────┬────────────────────────┬─────┬───────┬────────┬────────┐ │Nr.........de ex........................ │diminuarea valorii │ │ │ │ │ │număr) │numărul) │mijlocului fix │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼────────────────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┤ ├──────────┼──────────┼────────────────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┤ ├──────────┼──────────┼────────────────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┤ ├──────────┼──────────┼────────────────────────┼─────┼───────┼────────┼────────┤ └──────────┴──────────┴────────────────────────┴─────┴───────┴────────┴────────┘ 14-2-2 t2 *ST* BON DE MIŞCARE A MIJLOACELOR FIXE (Cod 14-2-3A) 1.................. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate *T* ┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ │ FIŞA MIJLOCULUI FIX │ Grupa ......... . data document provenienta.......... inventar .. nr. brigada.... unităţi subordonate etc)..document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe între doua locuri de folosinta ale unităţii (secţie........ │ │tehnice │ Luna . │ Debit │ Credit │ Sold │ │ (de la │(data......PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr..

pentru semnare de predare de către responsabilul cu mijloacele fixe şi pentru semnare de primire de către delegatul sectiei.numărul documentului........ predator. atelier etc)..... serviciului etc.la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1)... brigada.subunitatea primitoare (secţie. 3.: 3 Revizia: -1 Nr. Se arhiveaza: . ..la secţia (serviciul..la persoana care aproba miscarea mijlocului fix în cadrul unităţii (ambele exemplare). subunitatea) predatoare.... Se întocmeşte în doua exemplare de către persoana desemnată de compartimentul care dispune miscarea mijloacelor fixe (compartimentul mecanic-şef. numărul de inventar. . . am procedat la predarea-primirea │ 65 .. subunitatea) predatoare (exemplarul 2).. subunitatea) primitoare (împreună cu mijlocul fix)..la secţia (serviciul....O. numele şi prenumele.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. 4.. brigada. brigada..la compartimentul financiar-contabil pentru înregistrarea miscarii mijlocului fix (exemplarul 1)...la secţia (serviciul. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate . primitor (ambele exemplare). bucăţi.numărul curent..denumirea formularului.. administrativ etc)... *T* ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ BON DE MIŞCARE A MIJLOACELOR FIXE │ ├───────────────────┬───────────────┬──────────────────┬───────────────────────┤ │ │Data eliberării│ │ │ │ Număr document │ │ │ │ │ ├────┬────┬─────┤ Predator │ Primitor │ │ │ziua│luna│anul │ │ │ │ ├────┼────┼─────┤ │ │ ├───────────────────┴────┴────┴─────┴──────────────────┴───────────────────────┤ │Subsemnaţii din partea ..subunitatea predatoare (secţie.. denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice. atelierul.... atelierul..: 1 Cod: P......... data eliberării (ziua.. ..de ex... pentru înregistrarea în evidenta la locul de folosinta (exemplarul 1). Circula: . semnatura. . . Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: .document justificativ de înregistrare în evidenta ţinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta şi în contabilitate.. :Pagina 65 din 149 Exemplar nr.. atelier etc).. 5. . semnatura. semnatura. primitor... luna...... energetic-şef. ... .aprobat: data. numele şi prenumele.. şi din │ │partea ....de ex... 2.. atelierul... anul). valoarea de inventar....

.: 3 Revizia: -1 Nr. Serveşte ca: . │ caracteristici tehnice │inventar │ │ inventar │ ├─────┼──────────────────────────────────┼──────────┼──────┼───────────────────┤ ├─────┼──────────────────────────────────┼──────────┼──────┼───────────────────┤ ├─────┼──────────────────────────────────┼──────────┼──────┼───────────────────┤ ├─────┴──────────────────────────────────┴──────────┼──────┴───────────────────┤ │ SUBUNITATEA PREDATOARE (secţie... 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate │mijloacelor fixe în baza . separat pentru mijloace fixe. │ ├─────┬──────────────────────────────────┬──────────┬──────┬───────────────────┤ │ Nr.. .document de constatare a îndeplinirii condiţiilor scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe. │ Valoarea de │ │crt.document justificativ de înregistrare în evidenta magaziilor (depozitelor) şi în contabilitate...document de predare la magazie a ansamblelor.. subansamblelor. etc. de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinta şi de declasare a altor bunuri materiale decât mijloacele fixe...O.. deviz estimativ al reparatiei capitale.. avize. din ....PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. pe baza documentaţiei prevăzute în normele legale (nota privind starea tehnica a mijlocului fix propus a fi scos din funcţiune.. act constatator al avariei. │ Denumirea mijlocului fix şi │Numărul de│ Buc...) │ │ │ ├──────────────────────────┬────────────────────────┤ │ │ │ Numele şi prenumele │ Semnatura │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴───────────────────┘ 14-2-3A *ST* PROCES-VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCŢIUNE A MIJLOACELOR FIXE/DE DECLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE (Cod 14-2-3/aA) 1.. nota justificativă privind descrierea degradării bunurilor 66 ... precum şi din scoaterea din uz a bunurilor materiale propuse pentru declasare. materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta şi bunuri materiale aflate în gestiunea unui singur gestionar.... potrivit dispoziţiilor legale....: 1 Cod: P... ........de ex. 2. Se întocmeşte în doua exemplare.. stelier. :Pagina 66 din 149 Exemplar nr. stelier....de ex. de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinta sau de declasare a bunurilor materiale.document de consemnare a scoaterii efective din funcţiune a mijloacelor fixe. etc....) │ APROBAT │ ├──────────────────────────┬────────────────────────┤ │ │ Numele şi prenumele │ Semnatura │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────┼──────┬───────────────────┤ │ │ │ Data │ Semnatura │ ├──────────────────────────┴────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ SUBUNITATEA PRIMITOARE (secţie. pieselor componente şi materialelor rezultate din scoaterea efectivă din funcţiune a mijloacelor fixe. .

3.capitolele I şi II. subunitate) pentru înregistrarea în evidenta la locul de folosinta a mijloacelor fixe scoase din funcţiune (ambele exemplare). din uz sau declasarii.la secţie (serviciu. . de către comisia constituită în acest scop. Se menţionează ca. se semnează de membrii comisiei.de ex. . scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar sau declasarea bunurilor materiale (ambele exemplare).: 3 Revizia: -1 Nr. serveşte şi ca document de predare la magazie (depozit) a ansamblelor. subansamblelor. scoaterii din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinta sau a bunurilor materiale propuse pentru declasare. pentru descărcarea gestiunii. :Pagina 67 din 149 Exemplar nr. rezultate din scoaterea din uz a materialelor de 67 . cu constatările şi concluziile rezultate din analiza documentaţiei primite şi din verificarea stării mijloacelor fixe propuse a fi scoase din funcţiune.capitolul III.la magazia primitoare. după caz (la unităţile cu capital privat responsabilitatea revine administratorilor). În situaţia în care capitolul III se completează în alte exercitii financiare.la persoana autorizata sa aprobe scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe. respectiv înregistrarea în evidenta a bunurilor materiale declasate (ambele exemplare). pentru semnare de către gestionar a primirii în gestiune a ansamblelor. .de ex. scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar sau din declasarea bunurilor materiale. pieselor componente şi materialelor rezultate din scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe. numărul de inventar se va trece la cap. în cazul scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe. subansamblelor. . după aprobarea propunerilor şi efectuarea scoaterii din funcţiune.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. Formularul se completează astfel: .la magazie (depozitul de materiale). pieselor componente şi materialelor rezultate din scoaterea efectivă din funcţiune a mijloacelor fixe şi materialelor recuperabile şi refolosibile. de către comisia de analiza şi avizare a propunerii de declasare a bunurilor materiale sau de delegaţii numiţi de conducerea unităţii care semnează pentru realitatea operaţiunilor. II în coloana "Denumirea". 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate materiale.O. specificaţia bunurilor materiale propuse pentru declasare etc).: 1 Cod: P. este necesar sa se întrunească o noua comisie care sa întocmească un nou proces-verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale care sa confirme datele completate în acest capitol. Circula: .

5. . luna.de ex.primitorul. luna. din uz sau de declasare.predatorul. prenumele şi semnatura membrilor comisiei şi a gestionarului pentru primire.predatorul. :Pagina 68 din 149 Exemplar nr. denumirea.numele. preţul unitar. denumirea. valoarea.la compartimentul financiar-contabil. anul) documentului.denumirea unităţii. .de ex. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: . .PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.constatările şi concluziile comisiei. data. componente şi materiale rezultate.la compartimentul care tine evidenta mijloacelor fixe (exemplarul 2). . . . subansamble.aprobat. codul. Se arhiveaza: . 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate natura obiectelor de inventar în folosinta sau din declasarea bunurilor materiale (ambele exemplare).numărul şi data (ziua.numărul curent. cantitatea. . . . numărul şi data (ziua.: 1 Cod: P. 68 . scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar sau declasarea bunurilor materiale (exemplarul 1). . valoarea.mijloacele fixe scoase din funcţiune sau bunurile materiale declasate. anul) întocmirii formularului.ansamble.la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1). . . 4. piese. preţul unitar. pentru verificarea şi înregistrarea operaţiunilor privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe. amortizarea pana la scoaterea din funcţiune. .O.numărul curent. pentru înregistrare (exemplarul 2). .la compartimentul care a făcut propunerile de scoatere din funcţiune. U/M. codul.: 3 Revizia: -1 Nr. cantitatea. . U/M.denumirea.

.......................... 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate *T* ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┐ │ PROCES-VERBAL │ APROBAT│ DATA │ │ UNITATREA DE SCOATERE DIN FUNCŢIUNE ├────────┼───────┤ │ .. │ │ ................................ CONSTATĂRILE ŞI CONCLUZIILE COMISIEI ..................................... │ │ II.......................................│ │ │ │ │ unitar │ │ pana la │ │ │ │ │ │ │ │ │ scoaterea din │ │ │ │ │ │ │ │ │ funcţiune │ ├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────────┤ ├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────────┤ ├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────────┤ ├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────────┤ ├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────────┤ ├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────────┤ └────┴─────────────┴──────┴─────┴──────────┴────────┴────────┴─────────────────┘ III ANSAMBLE..........de ex... PIESE......................│ Denumirea │ Cod │ U/M │Cantitatea│ Preţ │Valoarea│ Amortizarea │ │crt.... │ │ . │ │ ..........................: 1 Cod: P.............. │ │ ......│ │ │ │ │ unitar │ Valoarea │ ├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼──────────────────────────┤ ├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼──────────────────────────┤ ├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼──────────────────────────┤ ├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼──────────────────────────┤ 69 ........O.......................PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr............................ ────────────────── ├────────┼───────┤ │ DE DECLASARE A UNOR BUNURI └────────┴───────┤ │ MATERIALE │ │ │ │ ┌────────┬────────────────────┬──────────┐ │ │ │ Număr │ Data │ Cod │ │ │ │document├──────┬──────┬──────┤ predator │ │ │ │ │ Ziua │ Luna │ Anul │ │ │ │ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────┴──────┴──────┴──────┴──────────┘ │ │ │ │ I............... MIJLOACELE FIXE SCOASE DIN FUNCŢIUNE SAU BUNURILE MATERIALE DECLASATE │ ├────┬─────────────┬──────┬─────┬──────────┬────────┬────────┬─────────────────┤ │ Nr................................... :Pagina 69 din 149 Exemplar nr...... A MIJLOACELOR FIXE ├────────┼───────┤ │ ....: 3 Revizia: -1 Nr.... SUBANSAMBLE..........................................................│ Denumirea │ Cod │ U/M │Cantitatea│ Preţ │ │ │crt..... COMPONENTE ŞI MATERIALE REZULTATE ┌────────┬────────────────────┬──────────┬─────────┐ │ Număr │ Data │ │ │ │document├──────┬──────┬──────┤ Predator │Primitor │ │ │ Ziua │ Luna │ Anul │ │ │ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ └────────┴──────┴──────┴──────┴──────────┴─────────┘ ┌────┬─────────────┬──────┬─────┬──────────┬────────┬──────────────────────────┐ │ Nr......................de ex.. │ │ .......

document de apreciere a calităţii lucrărilor privind obiectivul de investiţii. unelte.O. astfel: .document de constatare a îndeplinirii condiţiilor de recepţie provizorie a obiectivului de investiţii (cod 14-2-5/a).de ex.document de înregistrare în evidenta operativă şi în contabilitate.document de consemnare a stadiului în care se afla obiectivul de investiţii. animale etc). . acestea considerându-se puse în funcţiune la data achiziţionării lor. 2. mijloace de transport auto.procesul-verbal de recepţie (cod 14-2-5) se întocmeşte pentru mijloacele fixe indepedente care nu necesita montaj şi nici probe tehnologice (utilaje pentru intervenţie. . :Pagina 70 din 149 Exemplar nr.document de punere în funcţiune a obiectivului de investiţii (cod 14-2-5/b).: 1 Cod: P. .document de aprobare a recepţiei (cod 14-2-5).Serveşte ca: . .procesul-verbal de recepţie provizorie (cod 14-2-5/a) se întocmeşte pentru utilajele care necesita montaj. Se întocmeşte în trei exemplare.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. la data punerii în funcţiune a mijlocului fix. . 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate ├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼──────────────────────────┤ ├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼──────────────────────────┤ ├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼──────────────────────────┤ ├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼──────────────────────────┤ ├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼──────────────────────────┤ ├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼──────────────────────────┤ ├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼──────────────────────────┤ ├────┴─────────────┴──────┴─────┴──────────┼────────┴───────┬──────────────────┤ │ │Delegaţi la │ Primit în │ │ COMISIA │dezmembrare sau │ gestiune │ │ │la declasare │ │ ├───────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┴┬─────────┬─────┴─┬─────────┬──────┤ │Nume şi│Semnatura│Nume şi│Semnatura│Nume şi│Semnatura│Nume şi│Semnatura│ │ │prenume│ │prenume│ │prenume│ │prenume│ │ │ ├───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤ │ ├───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤ │ ├───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤ │ ├───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤ │ └───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────┘ 14-2-3/aA *ST* PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE (Cod 14-2-5) PROCES-VERBAL DE RECEPflE PROVIZORIE (Cod 14-2-5/a) PROCES-VERBAL DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE (Cod 14-2-5/b) 1. .document de aprobare a recepţiei provizorii a obiectivului de investiţii (cod 14-2-5/a). accesorii de producţie. dar care nu 70 . .de ex.: 3 Revizia: -1 Nr.

.la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).. DATE GENERALE 1. .PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr..: 1 Cod: P.. respectiv la data terminării construcţiei...la compartimentul financiar-contabil (exemplarele 2 şi 3)... :Pagina 71 din 149 Exemplar nr.. Unitatea investiţii ..... în prezenta membrilor comisiei care este formată din: preşedinte.. asistenţi la recepţie.. recepţiei .. Comisia de recepţie convocată la data de . şi-a desfăşurat activitatea în intervalul: .. precum şi clădirile şi construcţiile speciale care nu deservesc procese tehnologice.....la compartimentul care efectuează operaţiunea de control financiar preventiv (exemplarul 2). acestea considerându-se puse în funcţiune la terminarea probelor tehnologice.. .la persoanele care fac parte din comisie (exemplarele 1. precum şi clădirile şi construcţiile speciale care deservesc procese tehnologice. PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE (Cod 14-2-5) I... 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate necesita probe tehnologice......... Obiectivul de Obiectivul supus Concluzia ..la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea şi înregistrarea procesului-verbal de recepţie (exemplarele 2 şi 3). A.... 2 şi 3)..... 4. Se întocmeşte de către secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investiţii....... Circula: . La beneficiar: .procesul-verbal de punere în funcţiune (cod 14-2-5/b) se întocmeşte pentru utilajele şi instalaţiile care necesita montaj şi probe tehnologice...... . ....de ex.. acestea considerându-se puse în funcţiune la data terminării montajului...O.. 3... Se arhiveaza: La furnizor (antreprenor): .: 3 Revizia: -1 Nr...de ex.. II... CONSTATĂRI În urma examinării documentaţiei prezentate şi a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-au constatat: 71 . specialişti-consultanţi...

...... .de ex.. 3........ energie. deserviri etc................. 2........ 2.. CONCLUZII 1........... La data recepţiei. d. Documentaţia tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepţie cu următoarele excepţii:........ Următorii factori au influentat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: ......... 7...: 1 Cod: P.. b.. 5.... lei...... file şi ..... luni.... Recepţia punerii în funcţiune a fost efectuată la data de ..........: 3 Revizia: -1 Nr.... nivelul atins de indicatorii tehnicoeconomici aprobaţi se prezintă astfel: ...... Valoarea lucrărilor supuse recepţiei conform documentelor de decontare este de .... mai sunt necesare următoarele măsuri: 3. La data recepţiei se constata următoarele disponibilitati de capacităţi ale utilajelor tehnologice şi de spaţii construite care pot conduce la îmbunătăţirea indicatorilor tehnicoeconomici: ........ III...... 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 1...... în trei exemplare originale... care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia......... utilităţi.. care conţine .. forta de munca............ materiale. apa etc. asigurarea cu materii prime.......de ex....... S-a constatat ca sunt/nu sunt luate măsurile pentru menţinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce priveşte: a.......... 4.......... 6.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr........ Prezentul proces-verbal.. pentru menţinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi pentru o cat mai buna exploatare a capacităţilor ce se receptioneaza.... file... c... combustibil............ anexe numerotate cu un total de ..O....... (se vor arata cele ce nu sunt asigurate).. Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus. lucrări conexe.... Comisia constata ca lista documentaţiei prevăzute mai sus nu impiedica/impiedica efectuarea recepţiei... iar pana la recepţia obiectivului de la data punerii în funcţiune au trecut ........ a fost încheiat azi .. :Pagina 72 din 149 Exemplar nr...... comisia de recepţie hotărăşte în unanimitate/cu majoritatea de păreri: SE ADMITE RECEPŢIA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ŞI SE ACORDA CALIFICATIVUL ....... 72 . Comisia de recepţie stabileşte ca...

... Obiectivul supus recepţiei ....... 3.................... şi situat în ....... a fost convocată la data de . Lucrările de construcţii-montaj supuse acestei recepţii au fost în prealabil preluate de beneficiar de la antreprenor pe baza procesului-verbal de predare-primire din ......O. 4.. Comisia numita de ......de ex..... 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate *T* ┌────────────┬──────────────┬──────────┬─────────────────────┬─────────────────┐ │ │ Numele şi │Funcţia │ Locul de munca │ Semnatura │ │ │ prenumele │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────┤ │Preşedinte │ │ │ │ │ │Membri: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Specialişti-│ │ │ │ │ │consultanţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Asistenţi │ │ │ │ │ │la recepţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Secretar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴──────────────┴──────────┴─────────────────────┴─────────────────┘ *ST* Unitatea ................... lei.... 5.... şi beneficiar de investiti este ... DATE GENERALE 1. PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE PROVIZORIE (Cod 14-2-5/a) 1....... pentru a proceda la recepţia provizorie a lucrărilor de construcţii-montaj aferente. II.. Obiectivul pentru investiţii ............de ex........... Valoarea situaţiei de plata a lucrărilor de construcţiimontaj supuse recepţiei provizorii este de ............... prin ... Valoarea mijloacelor fixe ce se receptioneaza este de ............... CONSTATĂRI 73 . antreprenor general este ..... Concluzia ...: 3 Revizia: -1 Nr.. pentru receptionarea obiectivului de investiţii intitulat .. :Pagina 73 din 149 Exemplar nr.. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul .. 2..: 1 Cod: P.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.. pentru care proiectantul general este ......... conform anexei. Obiectul (obiectele)/părţi de obiect .... B..

... Respectarea prevederilor proiectului (inclusiv completările şi modificările aduse)... B pct. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate A. nu sunt terminate... ...... nu influenţează comportarea. Totodată. 74 ..... b.. B.............. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia provizorie a lucrărilor de construcţiimontaj ....O........ Unităţile care conditioneaza folosirea sau exploatarea obiectului sunt/nu sunt integral asigurate ........ 1... ca neexecutate ......... comisia hotărăşte ca lucrările arătate în anexa.... Comisia considera ca actele prezentate sunt/nu sunt suficiente pentru aprecierea calităţii lucrărilor şi a dispus ....dintre care cele în dreptul cărora au fost prevăzute termene urmează sa fie remediate.... .... Calitatea soluţiilor constructive şi detaliile de execuţie folosite în proiect.....de ex.... 2.... comisia constata ca sunt/nu sunt îndeplinite condiţiile pentru ca obiectul sa fie supus recepţiei...... :Pagina 74 din 149 Exemplar nr.. 3. următoarele lucrări. comisia a reţinut în anexa următoarele nerealizari ale proiectului . Concluzie: Comisia considera ca abaterile de la proiect care sunt consemnate fără fixarea unui termen pentru refacerea lucrărilor.......... Cu privire la îndeplinirea condiţiilor pentru prezentare la recepţie. aspectul şi integritatea obiectului......... Terminarea lucrărilor aferente spaţiilor cu alta destinaţie inclusă în construcţia obiectului supus recepţiei (în cazul blocurilor de locuinţe) Concluzie: Pe baza constatărilor de la cap. 4..... exploatarea.de ex............ În urma examinării lucrărilor executate şi a semnalarilor făcute de proiectant. 1-4......: 3 Revizia: -1 Nr.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. Calitatea lucrărilor realizate....... C. 1... lucrările sunt terminate.. conform anexei.. Efectuarea prealabilă a probelor mecanice şi a rodajului mecanic la instalaţiile şi utilajele tehnologice... Executarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii cuprinse în devizul general: a. potrivit proiectului.sa fie terminate pana la .......... 2...: 1 Cod: P...... Lucrările pentru care s-a făcut menţiune în acest sens urmează sa fie puse de acord cu prevederile proiectului în termenele specificate..

.................: 3 Revizia: -1 Nr..................... ..: 1 Cod: P......de ex. Din dispoziţiile de şantier.............PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr......... din constatările scrise ale organelor care au controlat pe parcurs calitatea lucrărilor.................de ex........................... au fost reţinute în anexa următoarele deficiente de proiectare care influenţează executarea..... .. ........ Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus................. CONCLUZII GENERALE 1........................... Deficiente ale lucrărilor realizate care se datoresc beneficiarului de investiţii .... 3.................. III.... La lucrările de instalaţii ..................... Alte constatări: ..4... . certificatele de calitate pentru prefabricate şi materiale folosite. Calitatea execuţiei lucrărilor.... .......... ................................ 4................ precum şi din constatările făcute de comisia de recepţie la fata locului...2.......... La restul lucrărilor de construcţii .... La structura de rezistenta ............. ............1....... La lucrările de montaj al instalaţiilor şi utilajelor tehnologice cuprinse în obiect .................................. 5............... rezulta următoarele: 3. dintre care unele urmează sa fie remediate în termenele fixate în dreptul fiecăruia: ................. exploatarea sau funcţionarea obiectului.................. 3........... comisia de recepţie cu majoritate/în unanimitate de păreri 75 ..... 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate În urma examinării lucrărilor şi a observaţiilor prezentate de executant........ procesele-verbale de lucrări ascunse....................................... ..... 3........ buletinele de încercare a betoanelor şi imbinarilor metalice............... .....O................................ :Pagina 75 din 149 Exemplar nr..........3.......... 3. Concluzie: Comisia atrage atenţia proiectantului ce poarta răspunderea pentru consecinţele acestei deficiente şi în acelaşi timp hotărăşte remedierea în contul proiectantului a deficienţelor pentru care a stabilit termen în acest sens......

: 1 Cod: P... Comisia de recepţie apreciază ca pentru o cat mai buna utilizare a obiectelor/obiectului recepţionate mai sunt necesare următoarele măsuri: 4.. pe baza calităţii şi a împuternicirilor menţionate în dreptul fiecăruia şi ca urmare a prezentului proces-verbal de admitere a recepţiei provizorii........ anexe numerotate cu un total de ..O......de ex..... 3. care au fost terminate la data de .......... care fac parte integrantă din cuprinsul lui..... file.... luni (se completează numai în cazul admiterii recepţiei)....... a fost încheiat azi ....... file şi .... respectiv luarea în primire a obiectului ..de ex. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate hotărăşte: Admiterea (respingerea) recepţiei provizorii a lucrărilor de construcţii-montaj aferente obiectelor(obiectului) .....: 3 Revizia: -1 Nr................. PREDAT... conţinând . şi care fac parte din obiectivul ...... la predarea... 2............ :Pagina 76 din 149 Exemplar nr........ în trei exemplare originale. am procedat azi .. Perioada de garanţie a lucrărilor recepţionate aferente fiecărui obiect este de .PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr... *T* ┌────────────┬──────────────┬──────────┬─────────────────────┬─────────────────┐ │ │ Numele şi │Funcţia │ Locul de munca │ Semnatura │ │ │ prenumele │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────┤ │Preşedinte │ │ │ │ │ │Membri: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Specialişti-│ │ │ │ │ │consultanţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Asistenţi │ │ │ │ │ │la recepţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Secretar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴──────────────┴──────────┴─────────────────────┴─────────────────┘ *ST* ÎNCHEIERE DE LUARE ÎN PRIMIRE Subsemnaţii .... Antreprenor general (denumirea 76 .. Prezentul proces-verbal..

de ex.... Concluzia .......... Capacitatea de producţie ..PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.. calitatea............... . (Numele.......................: 1 Cod: P.......... Obiectivul de investiţii ..... (Numele.... prenumele.......: 3 Revizia: -1 Nr..... prenumele.de ex.. . numele.. privind executarea completărilor şi remedierilor prevăzute în anexa la procesul-verbal de recepţie provizorie a obiectului . numele. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate unităţii. calitatea........ împuternicirea şi semnatura primitorului) predatorului) PROCES-VERBAL Nr. *T* ┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┐ │Poziţie în anexa procesului.. funcţia) BENEFICIAR......... funcţia) *ST* Unitatea ....... împuternicirea şi semnatura PRIMIT... 77 . :Pagina 77 din 149 Exemplar nr........ .......O.│ Termen prevăzut în anexa │ Unitatea care │ │ verbal de recepţie │ │ a efectuat │ │ provizorie │ │ remedierea │ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘ EXECUTANT.... Beneficiar de instalaţii (denumirea unităţii.

de ex............. 4.... PROCES-VERBAL DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE (Cod 14-2-5/b) I. 2.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr..................... a rezultatelor probelor tehnologice şi a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-a constatat: 1..... este de .. lipsind: . III. Comisia de recepţie stabileşte ca. comisia de recepţie în unanimitate/cu majoritate de păreri hotărăşte: ADMITEREA RECEPŢIEI PUNERII ÎN FUNCŢIUNE A CAPACITĂŢII: .. 7............. şi-a desfăşurat activitatea în intervalul: .... DATE GENERALE 1. Comisia de recepţie convocată la data de . asa cum rezulta din documentele prezentate... Costul lucrărilor şi al cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnologice............ CONCLUZII 1.. lei... Valoarea de înregistrare a mijloacelor fixe ce se pun în funcţiune (sau se dau în folosinta) este la data recepţiei de ............... La data recepţiei... II... CONSTATĂRI În urma examinării documentaţiei prezentate... .......de ex............... au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor şi instalaţiilor aferente capacităţii pentru exploatarea normală a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice şi asigurarea calităţii produselor.... lei... lei... care se pot valorifica.. conform documentaţiei tehnicoeconomice şi a indicatorilor tehnico-economici aprobaţi........ 2............ :Pagina 78 din 149 Exemplar nr..... mai sunt necesare următoarele măsuri: 78 . 6..... În perioada ..... pentru o cat mai buna exploatare a capacităţii puse în funcţiune..O....... Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus.........: 3 Revizia: -1 Nr....: 1 Cod: P.. 5..... nivelul atins de indicatorii tehnicoeconomici aprobaţi este următorul: ........ Documentaţia tehnico-economică prevăzută în Regulamentul de efectuare a obiectivelor de investiţii a fost/nu a fost prezentată integral comisiei de recepţie... 3.... Valoarea produselor rezultate în urma probelor tehnologice................... Alte constatări.......... este de .. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate C..

............. pentru diferenţele constatate la recepţie.. anexe. care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia..de ex... . ... Prezentul proces-verbal....: 3 Revizia: -1 Nr. file şi .......... ........ a fost încheiat azi . în custodie sau în păstrare. file.....document justificativ pentru încărcare în gestiune.document justificativ de înregistrare în contabilitate.. 79 .............bunurilor materiale cuprinse într-o factura sau aviz de însoţire a mărfii...: 1 Cod: P.. 3........... care conţine ...........document pentru recepţia bunurilor aprovizionate...............bunurilor materiale procurate de la persoane fizice..............O. .... a) Serveşte ca: ..... b) Se foloseşte ca document distinct de recepţie în cazul: .. :Pagina 79 din 149 Exemplar nr..... ........ . ..act de proba în litigiile cu cărăuşii şi furnizorii.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. . *T* ┌────────────┬──────────────┬──────────┬─────────────────────┬─────────────────┐ │ │ Numele şi │Funcţia │ Locul de munca │ Semnatura │ │ │ prenumele │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────────────┼─────────────────┤ │Preşedinte │ │ │ │ │ │Membri: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Specialişti-│ │ │ │ │ │consultanţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Asistenţi │ │ │ │ │ │la recepţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Secretar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴──────────────┴──────────┴─────────────────────┴─────────────────┘ *ST* GRUPA a III-a Bunuri de natura stocurilor NOTA DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE (Cod 14-3-1A şi 14-3-1/aA) 1.............. numerotate cu un total de ....... în trei exemplare originale. care fac parte din gestiuni diferite..........de ex...bunurilor materiale primite spre prelucrare.. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate .

. 5. data primirii în gestiune şi semnatura gestionarului. În situaţia în care la recepţie se constata diferenţe.bunurilor materiale care prezintă diferenţe la recepţie. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate . U/M.de ex. Circula: . a) (mai puţin preţul unitar şi valoarea). şi înregistrarea în contabilitate se fac pe baza documentului de livrare care însoţeşte transportul (factura. . denumirea bunurilor recepţionate. b). precum şi pentru înregistrarea în contabilitatea sintetică şi analitica. preţul unitar şi valoarea. :Pagina 80 din 149 Exemplar nr.la gestiune. În cazul în care bunurile materiale sosesc în transe. numărul şi data (ziua. la locul de depozitare sau în unitatea cu amănuntul. ataşată la documentele de livrare (factura sau avizul de însoţire a mărfii). pe lângă informaţiile de la lit. .bunurilor materiale care sosesc neinsotite de documente de livrare. avizul de însoţire a mărfii etc).: 1 Cod: P.O.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. pentru întocmirea formelor privind reglementarea diferenţelor constatate (toate exemplarele). . se întocmeşte câte un formular pentru fiecare transa. 80 . care se anexează apoi la factura sau la avizul de însoţire a mărfii. pentru încărcarea în gestiune a bunurilor materiale recepţionate (toate exemplarele). cantitatea conform documentelor insotitoare. Se întocmeşte în doua exemplare. sunt obligatorii şi informaţiile următoare. pe măsura efectuării recepţiei.la unitatea furnizoare (exemplarul 2) şi la unitatea de transport (exemplarul 3). Nota de recepţie şi constatare de diferenţe se întocmeşte în trei exemplare de către comisia de recepţie legal constituită. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.de ex.mărfurilor intrate în gestiunile la care evidenta se tine la preţ de vânzare cu amănuntul sau en gros (cod 14-3-1/aA). pentru comunicarea lipsurilor stabilite.la compartimentul financiar-contabil. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: a) pentru formularul cod 14-3-1A . .numele. cantitatea recepţionată.denumirea. anul) întocmirii formularului. recepţia şi încărcarea în gestiune.numărul curent.denumirea unităţii.numărul facturii/avizului de însoţire al mărfii. 4. Datele de pe verso formularului se completează numai atunci când se constata diferenţe la recepţie. . luna. . 2. prenumele şi semnatura membrilor comisiei de recepţie. b) pentru formularul cod 14-3-1/aA. după caz. 3. . după caz.: 3 Revizia: -1 Nr. În alte cazuri decât cele menţionate la lit.

...│ │ │ ├─┬────────────┬───────┬───────────────┬──────────────────────────────────┤ │N│ Denumirea │ U/M │ Cantitatea │ Receptionat │ │r│ bunurilor │ │ conform ├─────────┬───────┬────────────────┤ │ │recepţionate│ │ documente │Cantitate│ Preţ │ Valoare │ │c│ │ │ │ │unitar │ │ │r│ │ │ │ │ │ │ │t│ │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────────┤ ├─┼────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────────┤ ├─┼────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────────┤ ├─┼────────────┼───────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────────────┤ ├─┴────────────┴───────┴───────────────┴─────────┼───────┴────────────────┤ │ Comisia de recepţie │ Primit în gestiune │ ├───────────────────┬────────────────────────────┼────────┬───────────────┤ │Numele şi prenumele│Semnatura │ Data │ Semnatura │ ├───────────────────┴────────────────────────────┤ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┤ │ │ └────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────────┘ 14-3-1A t2 81 .......O........ membrii comisiei de recepţie.: 1 Cod: P.... constatandu-se următoarele: ..........│ │ din .. │ │ delegat ......... ........... preţul de achiziţie unitar plus adaosul comercial....de ex. inclusiv tva.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.. adaosul comercial unitar şi total.. am procedat la receptionarea│ │ valorilor materiale furnizate de ....... documente insotitoare . valoarea la preţ de vânzare.. │ Data │ Factura │ │ │doc. │ │ │ │Ziua│Luna│Anul│ Aviz de însoţire a mărfii │ │ ├─────┼────┼────┼────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴────┴────┴────┴───────────────────────────────┤ │ Subsemnaţii.....de ex........... ├────┬────┬────┤ Nr.... 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate ....... cu vagonul/auto nr..preţul de achiziţie al cantităţii recepţionate.. *T* ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ NOTA DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE │ │ │ │ Unitatea ..: 3 Revizia: -1 Nr.. :Pagina 81 din 149 Exemplar nr...... │ │ ┌─────┬──────────────┬───────────────────────────────┤ │ │Nr.

... 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate (verso) ┌─────────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────┐ │Denumirea cantităţii │ Pe cantarul nr... :Pagina 82 din 149 Exemplar nr......................................: 1 Cod: P.... Cărăuş ........ │proba ....... nr... Insotitor .............................................................. │..........................│ │..... Statia de destinaţie .........│ │Punctul de vedere al delegatului furnizorului/cărăuşului │ │(delegatul neutru) ......PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr....................│ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ * Tip document (operaţie) ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Unitatea │ 82 .........................│ │............................. │ │Delegaţii furnizorului (cărăuş neutru) care au participat la recepţie: │ ├───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤ │ Participanţi la recepţie │ │ ├──────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┤ │ │Reprezentant │Numele şi│Calitatea│Buletin/ │Semnatura│ Alte menţiuni │ │ al: │prenumele│ │ Carte de │ │ │ │ │ │ │identitate│ │ │ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┴─────────┤ │ │ │ │ │ Diferenţe (±) │ │ ├───┬──────────┴─┬───┬─┬─┴───────┬─┴─────────┬──────────┤ │ │ * │Denumirea │Cod│U│ │ │ │ │ │ │bunurilor │ │/├ │ │ │ │ │ │recepţionate│ │M│Cantitate│Preţ unitar│ Valoare │ │ ├───┼────────────┼───┼─┼─────────┼───────────┼──────────┤ │ ├───┼────────────┼───┼─┼─────────┼───────────┼──────────┤ │ ├───┼────────────┼───┼─┼─────────┼───────────┼──────────┤ │ ├───┴────────────┴───┴─┴─────────┴───────────┴──────────┘ │ │Concluziile comisiei de recepţie ....................│ │Data sosirii ..... │ │ │ ├─────────────────────┴────────────────┴───────────────────────────────────┤ │Expeditor ......│ │Data eliberării ........ ..........: 3 Revizia: -1 Nr............................................................de ex....................................de ex...... Data expedierii ......O.........................│Denumirea cantităţii s-a făcut prin│ │s-a făcut prin: ..........│ │..............│ │Statia de expediţie ..

. │.... am procedat la receptionarea │ │ valorilor materiale furnizate de ....... documente insotitoare .......... ├────┬────┬────┤ Nr........│Can...PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr......│ │ │ ├─┬─────┬────┬──────┬───────────┬─────────┬─────┬──────────┬────────────────┤ │N│Denu-│ U │Can.....│ │ │ │ │adaos│ta-│ │ │ │ │ │ │ │te │ │ │ │ │comer│ra │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cial │ │ │ │ │ ├─┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼───┼──────┼───────┼────────┤ │0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │7=4x6│8=5+6│ 9 │10=4x9│11=8+9 │12=4x11 │ ├─┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼───┼──────┼───────┼────────┤ ├─┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼───┼──────┼───────┼────────┤ ├─┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼───┼──────┼───────┼────────┤ ├─┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼───┼──────┼───────┼────────┤ │ Total│ X │ X │ X │ X │ X │ │ X │ X │ │ X │ │ ├───────┴────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴───┴──────┴───────┴────────┤ │ Comisia de recepţie Primit în gestiune │ ├───────────────────┬────────────────────────────┬────────┬─────────────────┤ │Numele şi prenumele│Semnatura │ Data │ Semnatura │ ├───────────────────┴────────────────────────────┤ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┤ │ │ └────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────────┘ 14-3-1/aA t2 (verso) ┌─────────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────┐ │Denumirea cantităţii │ Pe cantarul nr...│Denumirea cantităţii s-a făcut prin│ │s-a făcut prin: ........│U.. ..... │proba ................│ │docu │ te │zitie│ │ │tar +│ni-│ │ │ │ │ │nate │ │men... membrii comisiei de recepţie.......de ex......: 1 Cod: P..... ....│Preţ │Uni│Total│zitie├───┬──────┼───────┬────────┤ │r│recep│ │form │tita-│achi-│tar│ │uni......│ │ din ..... nr.. │ │ │ │Ziua│Luna│Anul│ Aviz de însoţire a mărfii │ │ ├─────┼────┼────┼────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴────┴────┴────┴─────────────────────────────────┤ │ Subsemnaţii. │ │ │ │ NOTA DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE (pentru unităţile cu │ │ amănuntul) │ │ │ │ ┌─────┬──────────────┬─────────────────────────────────┤ │ │Nr.... :Pagina 83 din 149 Exemplar nr.........cu vagonul/auto nr.....O.......de ex.... │ Data │ Factura │ │ │doc.│ │ delegat .....│Receptionat│Adaos │Preţ │ │Valoare la │ │r│mirea│ / │ti │ │comercial│ de │ TVA │preţ de vânzare │ │ │bunu-│ M │tate ├─────┬─────┼───┬─────┤achi-│ │inclusiv TVA │ │c│rilor│ │con..│Totală│Unitară│Totală │ │t│tio.│ 83 .....: 3 Revizia: -1 Nr...... constatandu-se următoarele: . 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate │...........

......O........ de către secţie...PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr............................ ................│ │........................ ....sursa de date pentru calculul şi plata salariilor........ Se întocmeşte în doua exemplare. Data expedierii ......................... ......: 1 Cod: P.sursa de date pentru urmărirea realizării producţiei...│ │Data eliberării ...│ │Statia de expediţie .............................de ex... 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate │.............: 3 Revizia: -1 Nr......│ │Data sosirii ..... Insotitor .............│ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ * Tip document (operaţie) *ST* BON DE PREDARE.. pe măsura predării la magazie a produselor...............│ │Punctul de vedere al delegatului furnizorului/cărăuşului │ │(delegatul neutru) ..........................de ex....... TRANSFER.... │ │Delegaţii furnizorului (cărăuş neutru) care au participat la recepţie: │ ├───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤ │ Participanţi la recepţie │ │ ├──────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┤ │ │Reprezentant │Numele şi│Calitatea│Buletin/ │Semnatura│ Alte menţiuni │ │ al: │prenumele│ │ Carte de │ │ │ │ │ │ │identitate│ │ │ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ │ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┴─────────┤ │ │ │ │ │ Diferenţe (±) │ │ ├───┬──────────┴─┬───┬─┬─┴───────┬─┴─────────┬──────────┤ │ │ * │Denumirea │Cod│U│ │ │ │ │ │ │bunurilor │ │/├ │ │ │ │ │ │recepţionate│ │M│Cantitate│Preţ unitar│ Valoare │ │ ├───┼────────────┼───┼─┼─────────┼───────────┼──────────┤ │ ├───┼────────────┼───┼─┼─────────┼───────────┼──────────┤ │ ├───┼────────────┼───┼─┼─────────┼───────────┼──────────┤ │ ├───┴────────────┴───┴─┴─────────┴───────────┴──────────┘ │ │Concluziile comisiei de recepţie ..... Statia de destinaţie .... ......... │ │ │ ├─────────────────────┴────────────────┴───────────────────────────────────┤ │Expeditor ........... atelier etc................│ │.. 2....... Serveşte ca: ....... Cărăuş . :Pagina 84 din 149 Exemplar nr.document justificativ pentru încărcare în gestiune................. RESTITUIRE (Cod 14-3-3A) În cazul utilizării ca bon de predare a produselor finite la depozit 1...............document de predare la magazie a produselor finite............ 84 .......document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei şi în contabilitate........................................................

. . :Pagina 85 din 149 Exemplar nr. În cazul utilizării ca bon de predare a materialelor refolosibile la magazie 1. 3.la compartimentul care urmăreşte realizarea producţiei (exemplarul 2). pe măsura predării la magazie a materialelor refolosibile de către secţii. şi de primire în gestiune de către gestionar (ambele exemplare).la compartimentul care urmăreşte realizarea producţiei (exemplarul 2).la compartimentul financiar-contabil pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică şi analitica (exemplarul 1). Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).document justificativ pentru încărcare în gestiune. semnandu-se pentru certificarea acestui control (ambele exemplare). 3. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate Dacă operaţiunile de predare-primire a produselor nu pot fi suspendate în timpul inventarierii magaziei de produse finite.: 3 Revizia: -1 Nr. Circula: . 4. comisia de inventariere trebuie sa înscrie pe documentul respectiv menţiunea "primit în timpul inventarierii". ateliere etc. Se întocmeşte în doua exemplare. . pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică şi analitica (exemplarul 1 pentru evidenta materialelor şi exemplarul 2 pentru evidenta costurilor). semnandu-se de predare de către delegatul sectiei.la compartimentul financiar-contabil sau persoana care conduce evidenta.la magazia de materiale refolosibile. atelierului etc.la compartimentul financiar-contabil sau persoana care conduce evidenta (exemplarul 1). . semnandu-se de predare de către secţie (atelier) şi de primire în gestiune de către gestionar (ambele exemplare). şi se semnează de şeful sectiei care dispune predarea.T. 4.la magazia de produse finite.document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei şi în contabilitate.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. .: 1 Cod: P.de ex. . 2.la compartimentul C. Se arhiveaza: . Circula: . . pentru efectuarea controlului tehnic de calitate.O. Serveşte ca: .de ex. În cazul utilizării ca bon de predare a semifabricatelor la magazie 85 .document de predare la magazie a materialelor refolosibile rezultate din secţiile de fabricaţie principale şi auxiliare.C.

În cazul utilizării ca bon de transfer între doua gestiuni aflate în incinta unităţii 1. Se întocmeşte în doua exemplare.la compartimentul care urmăreşte realizarea producţiei (exemplarul 2). . semnandu-se de predare de către gestionar (ambele exemplare). care semnează la rubrica corespunzătoare.document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei şi în contabilitate.document justificativ pentru încărcare în gestiune. pentru efectuarea controlului tehnic de calitate.T. 2. semnandu-se de predare de către delegatul sectiei care face predarea şi de primire în gestiune de către gestionar (ambele exemplare). pe măsura ce se efectuează transferuri.: 3 Revizia: -1 Nr. semnandu-se pentru certificarea acestui control (ambele exemplare). 3. .document justificativ pentru scădere din gestiunea predatorului şi de încărcare în gestiunea primitorului. :Pagina 86 din 149 Exemplar nr. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 1. 2. 86 . . Se întocmeşte în doua exemplare.de ex.la compartimentul C. . atelier etc.O. Transferul se efectuează numai între gestiuni din incinta aceleiaşi unităţi.dispoziţie de transfer a valorilor materiale de la o gestiune la alta în incinta unităţii. Circula: . .la magazia predatoare pentru eliberarea cantităţilor prevăzute.la magazia de semifabricate pentru predarea cantităţilor prevăzute. Dacă operaţiunile de predare-primire a semifabricatelor nu pot fi suspendate în timpul inventarierii magaziei de semifabricate.de ex. 3. direct de la magazie).PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. Serveşte ca: . .C. 4. . Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare). de către persoana care dispune transferul. comisia de inventariere trebuie sa înscrie pe documentul respectiv menţiunea "primit în timpul inventarierii".la compartimentul financiar-contabil pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică şi analitica (exemplarul 1. Serveşte ca: .: 1 Cod: P.sursa de date pentru calculul şi plata salariilor.document de predare la magazie sau între secţii a semifabricatelor rezultate din producţie. În cazul gestiunilor dispersate teritorial se întocmeşte Aviz de însoţire a mărfii (cod 14-3-6A). pe măsura predării la magazie a semifabricatelor de către secţie. Circula: .

semnanduse de predare de către delegatul sectiei (atelierului etc.la compartimentul financiar-contabil. În cazul utilizării ca bon de restituire 1.la delegatul magaziei primitoare care semnează de primire pe exemplarul 1 şi retine exemplarul 2. 2. U/M. În toate situaţiile menţionate. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).numărul comenzii/codul produsului.) şi care semnează la rubrica corespunzătoare. .document justificativ de încărcare în gestiunea primitorului. stau la baza efectuării înregistrărilor în evidenta magaziilor.O. . 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate . ateliere etc.primitorul.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.la magazie. pe măsura restituirii la magazie a valorilor materiale. Circula: . dimensiunea). .de ex. care. de persoana care efectuează restituirea (secţii. exemplarul 2 pentru evidenta costurilor). Serveşte ca: . .) care face restituirea şi de primire de către gestionar (ambele exemplare).dispoziţie de restituire la magazie a valorilor materiale nefolosite (materiale şi semifabricate) de secţiile de fabricaţie principale şi auxiliare.: 1 Cod: P. pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică şi analitica (exemplarul 1 pentru evidenta materialelor.la compartimentul financiar-contabil.denumirea unităţii. 4. .de ex. . ambele exemplare. 5.document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei şi în contabilitate. numărul şi data (ziua. valoarea. 3.data şi semnatura predatorului şi primitorului.: 3 Revizia: -1 Nr. după confruntarea lor. preţul unitar. denumirea valorilor materiale (inclusiv sortimentul. 4.predatorul.denumirea. luna. Se întocmeşte în doua exemplare. :Pagina 87 din 149 Exemplar nr. marca. pentru primirea cantităţilor restituite. cantitatea efectivă. . *T* 87 . . conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: . Nu se completează rubrica "Unitatea". . Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare). .numărul curent. profilul. anul) întocmirii formularului.

se procedează în felul următor: . marca.: 1 Cod: P. în principiu. care solicita materiale pentru a fi consumate. pe verso formularului se obţin semnăturile persoanelor autorizate sa aprobe folosirea altor materiale decât cele prevăzute în consumurile normate.C. În situaţia când materialul solicitat lipseşte din depozit. respectiv eliberării materialelor din magazie pentru consum. 2.O.│Denumirea valorilor materiale │ │ │Cantitatea│Preţul│ Valoarea │ │crt│ (inclusiv sort.de ex.document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei şi în contabilitate. Se întocmeşte în doua exemplare. :Pagina 88 din 149 Exemplar nr. pe baza programului de producţie şi a consumurilor normate. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │UNITATEA BON │ ├───┬──────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐ │ │Nr. de compartimentul care efectuează lansarea.document justificativ de scădere din gestiune.(Propus miscarea) │Predator │ Primitor │ └───────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────┴─────────────┘ 14-3-3A *ST* BON DE CONSUM (Cod 14-3-4A) BON DE CONSUM (colectiv-Cod 14-3-4/aA) 1. sau de alte compartimente ale unităţii. se întocmeşte pe formulare separate pentru materialele din cadrul aceluiaşi cont de materiale. .comanda│ DE PREDARE-TRANSFER │ │doc├────┬────┬────┤ Predator │ Primitor │──────────┤ RESTITUIRE │ │ │Ziua│Luna│Anul│ │ │Cod produs│ │ ├───┴────┴────┴────┼────────────┼────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├───┬──────────────┴────────────┴────────┬───┴┬───┬─────┴────┬──────┬──────────┤ │Nr. .în cazul bonului de consum se completează rubrica cu denumirea materialului înlocuitor. profil │Cod │U/M│ efectivă │unitar│ │ │ │ dimensiune) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼──────────┼──────┼──────────┤ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼──────────┼──────┼──────────┤ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼──────────┼──────┼──────────┤ ├───┼────────────────────────────────────┼────┼───┼──────────┼──────┼──────────┤ ├───┴───────────────────┬────────────────┴────┴───┴────┬─────┴───┬──┴──────────┤ │Data şi semnatura │Viza C. Bonul de consum se poate întocmi într-un exemplar în condiţiile utilizării tehnicii de calcul.: 3 Revizia: -1 Nr.│ DATA │ │ │Nr. loc de depozitare şi loc de consum.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.T. Bonul de consum (colectiv). după ce.document de eliberare din magazie pentru consumul materialelor. în prealabil. pe măsura lansării. 88 .de ex. Serveşte ca: .

semnandu-se de predare de către gestionar şi de primire de către delegatul care primeşte materialele (ambele exemplare).│ lansate │ │ │REPER ...... Dacă operaţiunile de predare-primire a materialelor nu pot fi suspendate în timpul inventarierii magaziei de materiale.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr..... profilul. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: ...comanda│ │ 89 . luna... în cazul materialelor inlocuitoare..│ │ │ │DENUMIREA PIESEI . norma. .. cantitatea eliberata..numărul documentului...: 1 Cod: P.la persoanele autorizate sa aprobe folosirea altor materiale. anul)... cantitatea necesară... 3.. coloanele "Unitatea de măsura" şi "Cantitatea necesară" de pe rândul 2 se completează în cazul când se solicita şi se eliberează din magazie materiale cu doua unităţi de măsura.la compartimentul financiar-contabil. . bucăţi lansate.... .... comisia de inventariere trebuie sa înscrie pe documentul respectiv menţiunea "predat în timpul inventarierii"...O.....denumirea unităţii. pentru eliberarea cantităţilor prevăzute.. preţul unitar.la magazia de materiale.. dimensiunea).: 3 Revizia: -1 Nr..denumirea formularului.. data eliberării (ziua.. marca.de ex.. 5. :Pagina 89 din 149 Exemplar nr. . NR.. pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică şi analitica (ambele exemplare).. în dreptul rândului respectiv.. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate ... . numărul comenzii..... *T* ┌────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────────────────┐ │UNITATEA..denumirea materialului (inclusiv sortimentul. valoarea......în cazul bonului de consum (colectiv) se taie cu o linie denumirea materialului înlocuit şi se semnează de aprobare a înlocuirii.. Circula: ........ aplicându-se un semn distinctiv sau materialul înlocuitor se înscrie pe un rând liber în cadrul aceluiaşi bon de consum.....la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele exemplare).produs/lucrare (comanda).... ... După înscrierea denumirii materialului înlocuitor se întocmeşte un bon de consum separat.│ Buc........... │ │ │PRODUS/LUCRARE (COMANDA) . . Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil..data şi semnatura gestionarului şi a primitorului. .....│Data eliberării│ │ │Nr....│ │ │ └────────────────────────────────────────────┴──────────┘ BON DE CONSUM │ ┌───┬───────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐ │ │Nr. 4...NORMA .... U/M.. ..de ex.... În bonul de consum...

dimensiune) │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┬────────────┼─────────────────┼───┼───┼──────────┼──────┼──────────┤ │Cf.. │ Şef....de ex. │ ├──────────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤ │ │ Cantitatea │ │ │Materialul├────────────┬───────────┤ Semnatura │ │ │ Cerută │ Eliberata │ │ ├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┤ ├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┤ ├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┤ ├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┤ ├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┤ ├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┤ ├──────────┼────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┤ ├──────────┴┬───────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┤ │Restituiri │ Normat │ x │ │ │ ├───────────┼───────────┤ Se trece pe fata bonului │ │ │Înlocuitor │ x │ │ ├───────────┼───────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ Total │ Normat │ x │ │ │ ├───────────┼───────────┤ │ │ │Înlocuitor │ x │ │ ├───────────┴───────────┴───────────┴──────────────────────────────────────────┤ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ DATE PRIVIND ÎNLOCUIREA │ ├──────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Serv. secţie producţie │ │ Data ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Semnatura │ │ │ 90 .PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate │doc├────┬────┬─────┤ Predator │ Primitor │───────── │ │ │ │Ziua│Luna│Anul │ │ │Cod produs│ │ ├───┴────┴────┴─────┼────────────┼────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┴───┬────────┴────────┬───┼───┬──────┴───┬──────┬──────────┤ │DENUMIREA MATERIALULUI │ Cantitatea │ │ │Cantitatea│Preţul│ │ │ (inclusiv sort.O.marca. aproviz.de ex.normei │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ tehnice │ ├─────────────────┼───┼───┼──────────┼──────┼──────────┤ │ │ │ 2 │ x │ │ │ x │ x │ ├──────────┼────────────┼─────────────────┼───┼───┼──────────┼──────┼──────────┤ │ Inloc. │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──────────┼──────┼──────────┤ │ │ │ 2 │ x │ │ │ x │ x │ ├──────────┴────────┬───┴─────────────────┴───┴─┬─┴──────────┴──┬───┴──────────┤ │ Data şi semnatura │ Şef compartiment │ Gestionar │ Primitor │ │ ├───────────────────────────┴───────────────┴──────────────┤ └───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘ 14-3-4A t2 (verso) ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ D. ELIBERARI PARŢIALE CARE SE LICHIDEAZĂ │ │ ÎN CEL MULT 24 ORE │ │ DATA .: 1 Cod: P.. │ necesară │Cod│U/M│eliberata │unitar│ Valoarea │ │profil. :Pagina 90 din 149 Exemplar nr..: 3 Revizia: -1 Nr.

profil. 91 .la calculul alocaţiei de hrana şi urmărirea încadrării în nivelul acesteia. . Serveşte: .de ex. :Pagina 91 din 149 Exemplar nr.: 3 Revizia: -1 Nr.lucrare(comanda) │ ├───┬──────────────┼────────────┬────────────┬──────────┐ BON │ │Nr. .│ DATA │ │ │Nr.comanda│ DE CONSUM │ │doc├────┬────┬────┤ Pedator │ Primitor │──────────┤ (COLECTIV) │ │ │Ziua│Luna│Anul│ │ │Cod produs│ │ ├───┴────┴────┴────┼────────────┼────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├───┬──────────────┴────┬───────┴──────────┬─┴─┬─┬──────┴────┬──────┬──────────┤ │Nr.la stabilirea meniurilor zilnice.│ Cantitatea │Cod│U│ Cantitatea│Preţul│ Valoarea │ │crt│lelor(inclusiv │ necesară │ │/│ eliberata │unitar│ │ │ │sort.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.ca document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei şi în contabilitate. │ │ │M│ │ │ │ │ │dimensiune) │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────┼──────────────────┼───┼─┼───────────┼──────┼──────────┤ ├───┼───────────────────┼──────────────────┼───┼─┼───────────┼──────┼──────────┤ ├───┼───────────────────┼──────────────────┼───┼─┼───────────┼──────┼──────────┤ ├───┼───────────────────┼──────────────────┼───┼─┼───────────┼──────┼──────────┤ ├───┼───────────────────┼──────────────────┼───┼─┼───────────┼──────┼──────────┤ ├───┴───────────────────┼──────────────────┴───┴─┴─────┬─────┴───┬──┴──────────┤ │Data şi semnatura │Şef compartiment │Gestionar│ Primitor │ │ ├──────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ └───────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────┴─────────────┘ 14-3-4/aA *ST* LISTA ZILNICA DE ALIMENTE (Cod 14-3-4/dA) 1. .│Denumirea materia.: 1 Cod: P. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate ├──────────┼─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┤ │ Data şi │ APROBAT ÎNLOCUIREA │ │semnatura ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ├──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ MENŢIUNI │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐ │UNITATEA │Produs.marca.de ex.O.ca document pentru eliberarea din magazie a alimentelor necesare pregătirii hranei.

la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1). la pranz. . cantitatea solicitată. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: . precum şi de persoana desemnată sa asiste şi sa confirme predarea-primirea alimentelor (ambele exemplare).semnături: şef compartiment. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 2. :Pagina 92 din 149 Exemplar nr. asistenta socială etc. . . sănătate. drepturi. luna. 5. anul). predatorul. vizat compartimentul financiar-contabil. la ora 10.. rămase.). recapitulatia cheltuielilor pentru hrana. Se arhiveaza: .la cantina etc. efectiv. 92 .. Se întocmeşte în doua exemplare de către cantinele de pe lângă instituţiile publice (învăţământ. cantitatea eliberata.: 1 Cod: P. alocatie. valoarea. ale celor eliberate. data eliberării (ziua. pentru calculatie şi viza şi pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică şi analitica (exemplarul l). pentru eliberarea cantităţilor de alimente prevăzute şi semnare de predare de către gestionar.. organizaţii fără scop patrimonial finanţate din alocaţii bugetare etc. în funcţie de efectivul la hrana şi alocatie cuvenită. la ora 16 şi seara. Pe fata formularului se înscriu meniurile care urmează a fi servite la mesele de dimineata. se stabileşte situaţia meselor servite fata de efectivul care a servit masa. ora 16. ora 10 .efectiv la masa. . . .O. codul. . de primire de către bucatar. Totodată. .alimente: numărul documentului. distribuite. Verso formularului este destinat pentru înscrierea datelor privind cantitatea şi felul de alimente solicitate. aprobat. primitorul. Circula: . determinandu-se în acelaşi timp şi economia sau depăşirea alocaţiei în ziua respectiva şi cumulat de la începutul anului. pentru urmărirea meniurilor preparate şi a meselor servite (exemplarul 2). . 3. dimineata.la blocul alimentar. seara.denumirea alimentelor.la persoana autorizata sa aprobe eliberarea alimentelor din magazie.denumirea unităţi. Documentul se completează de către persoana desemnată de ordonatorul de credite sau conducătorul unităţii respective pe baza centralizatorului întocmit pe meniuri.denumirea formularului.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.la magazia de alimente. după caz (exemplarul 2). U/M.de ex. pranz. precum şi numărul de portii necesare. . preţul unitar.regim numărul. cantina etc. preţul unitar şi valoarea acestora.: 3 Revizia: -1 Nr.la compartimentul financiar-contabil.de ex. după caz. precum şi suma alocata în ziua respectiva. 4. portii preparate.

.│Data eliberării│ │ │ │ │doc├────┬────┬─────┤Predator │Primitor│ │ 93 ..│Pranz*│Seara* │ │ la │tie │turi │ cheltuielilor │servite│neata*│ │ │ │ masa │ │ │ pentru hrana │ │ │ │ │ │ │-lei. Compartiment financiar-contabil │ ├───────┼──────┼─────┤ . 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate ... confirmat.. calculat. gestionar.......O.. │ │Total │ │ │ │ ├───────┴──────┼─────┤ │ │Consum │ │ │ │efectiv │ │ │ │....de ex.I )│ │ │ │ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┤ ├───────┼──────┼─────┤ Pe zi │ │ │Distri-│ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┤ │ │ │ buite │ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┤ ├───────┼──────┼─────┤La fine-│ │ │ │ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┤le peri-│ │ │Rămase │ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┤oadei │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┼────────┴────────┴────────┴───────┴──────┴──────┴────────┤ ├───────┼──────┼─────┤ │ ├───────┼──────┼─────┤ │ ├───────┼──────┼─────┤ Aprobat.│ │ │prepa. bucatar.│ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┤rioadei │ │ │rate │ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┤(1..│-lei-│ │ │ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┼────────┬────────┬────────┼───────┼──────┼──────┼────────┤ ├───────┼──────┼─────┤Economii│Economii│Depasiri│Efectiv│ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┤ sau │ │ │ la │ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┤depasiri│ │ │ hrana │ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┤ de │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┤alocaţii│ │ │ │ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┤ ├───────┼──────┼─────┤ De la │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┤incepu.....de ex.: 3 Revizia: -1 Nr.........PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr..: 1 Cod: P.. :Pagina 93 din 149 Exemplar nr..semnături: întocmit.... *T* ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐ │Unitatea │ │ │ │ │ │ │ Şef compartiment │ │ LISTA ZILNICA DE ALIMENTE │ │ │Cantitatea │ │ ├───────┬──────┬─────┬─────────────────┴────────┬───────┬──────┬──────┬────────┤ │Efectiv│Aloca-│Drep-│ Recapitulatia │Mese │Dimi...│ │ │Portii │ │ │ │ ├───────┼──────┼─────┤tul pe.........lei │ │ │ ├──────────────┼─────┴─┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────────┤ │ Regim numărul│Efectiv│Dimineata│ Ora 10 │ Pranz │ Ora 16 │ Seara │ ├──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤ ├──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤ ├──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤ ├──────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤ └──────────────┴───────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────────┘ *) Nu se completează de către unităţile sanitare 14-3-4/dA t2 (verso) ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ALIMENTE │ ├───┬───────────────┬─────────┬────────┐ │ │Nr. Vizat │ ├───────┼──────┼─────┤ ..

Ambalaje restituite bon nr. Alimente restituite cu nota nr. semnandu-se de către gestionarul predator pentru cantităţile livrate (ambele exemplare).la magazie. . │ ├───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼───────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │4. 2.│ │U│C│Cant│Preţ│Va. mărfurilor sau altor valori materiale şi pentru înregistrarea în evidenta magaziei. │ ├───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼───────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │6. mărfurilor sau altor valori materiale destinate vânzării.: 1 Cod: P. după caz. *ST* Calculat.O. :Pagina 94 din 149 Exemplar nr.document justificativ de scădere din gestiunea magaziei predatoare. . │ └───────────────────┴─┴─┴─┴──┴────┴────┴───────────────────────────────────────┘ Întocmit.│ │ │M│d│S│E │tar │rea │ │M│d│S│E │tar │rea │ │ │ │ │o│l │ │ │ │ │ │o│l │ │ │ │ │ │ │l│i │ │ │ │ │ │l│i │ │ │ │ │ │ │i│b │ │ │ │ │ │i│b │ │ │ │ Denumirea │ │ │c│e │ │ │ Denumirea │ │ │c│e │ │ │ │ │ │ │i│r │ │ │ │ │ │i│r │ │ │ │ │ │ │t│a │ │ │ │ │ │t│a │ │ │ │ │ │ │a│t │ │ │ │ │ │a│t │ │ │ │ │ │ │t│a │ │ │ │ │ │t│a │ │ │ │ │ │ │a│ │ │ │ │ │ │a│ │ │ │ ├───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼───────────────────┴─┴─┴─┴──┴────┴─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │1. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate │ │Ziua│Luna│Anul │ │ │ │ ├───┼────┼────┼─────┼─────────┼────────┤ │ ├───┴────┴────┴─────┼─┬─┬────┬┴───┬────┼───────────────────┬─┬─┬────┬────┬─────┤ │ │U│C│Cant│Preţ│Va.│ │ │/│o├─┬──┤uni-│loa-│ │/│o├─┬──┤uni-│loa. Portii rămase │ ├───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼───────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │5. 94 . Bucatar.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. Se întocmeşte în doua exemplare de către serviciul desfacere. pentru eliberarea produselor. Circula: . Lista suplimentară nr.document de baza pentru întocmirea avizului de însoţire a mărfii sau a facturii. Ambalaje primite bon nr. Confirmat. TOTAL │ ├───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼───────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │2. DISPOZIŢIE DE LIVRARE (Cod 14-3-5A) 1. Gestionar.de ex.: 3 Revizia: -1 Nr.de ex. │ ├───────────────────┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼───────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │3.document pentru eliberarea din magazie a produselor. Serveşte ca: . 3.

..... 5..... .. pentru înregistrarea cantităţilor livrate în evidentele acestuia şi pentru întocmirea avizului de însoţire a mărfii sau facturii..... cu delegaţia nr.....semnături: întocmit... │ │ │ │ │ ├────┬────────────────────┬───┬────────────────────────────┬───────────────────┤ │Nr. / C........... cantitatea livrata..... │Denumirea produsului│U/M│ Cantitatea │ Preţul unitar │ │crt. .......... .... │ │ │ │ B. seria ....... emis de ........: 3 Revizia: -1 Nr..... cantitatea dispusă... .anul) . *T* ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Furnizor .la compartimentul desfacere... după caz (exemplarul 2)...I...de ex..... :Pagina 95 din 149 Exemplar nr.de ex. preţul unitar....numărul curent..............denumirea... .... denumirea produselor............... Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: ....... luna.. anul) întocmirii formularului. gestionar...PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.... Se arhiveaza: ....la compartimentul desfacere (exemplarul 2)......luna. U/M.. Serveşte ca: 95 .. .la magazie (exemplarul 1)....... nr...denumirea furnizorului.: 1 Cod: P...... primitor..... │ │ │ │ │ │ │ │ Data (ziua...I. dispus livrarea.. │ │ │ └──────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ Veţi elibera produsele de mai jos către ....... numărul şi data (ziua.... ..... │ │ │ │ DISPOZIŢII DE LIVRARE │ │ │ │ ┌──────────────────────────────────────┐ │ │ │ Nr. │ │ │ │ prin delegatul ....│ │ ├─────────────┬──────────────┤ │ │ │ │ │ Dispusă │ Livrata │ │ ├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────┼───────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────┼───────────────────┤ ├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────┼───────────────────┤ ├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────┼───────────────────┤ ├────┼────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────┼───────────────────┤ ├────┴──────────────────┬─┴───┴─────────────┴┬─────────────┴─┬─────────────────┤ │ Semnatura │ Dispus livrarea │ Gestionar │ Primitor │ └───────────────────────┴────────────────────┴───────────────┴─────────────────┘ 14-3-5A *ST* BORDEROU DE PREDARE A DOCUMENTELOR (Cod 14-3-7) 1. 4. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate .O............

.: 3 Revizia: -1 Nr...felul şi numărul documentului.. :Pagina 96 din 149 Exemplar nr. ..magazia.O.. │ 96 . 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate . prin semnare în fişele de magazie). Întocmirea borderoului nu este obligatorie în cazul când se folosesc alte metode de predare-primire a documentelor (de exemplu. pentru justificarea predării documentelor (exemplarul 2)...la magazie sau ia celelalte compartimente emitente (exemplarul 2). Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: ..document de control al sumelor înregistrate în contabilitatea sintetică. a documentelor justificative privind miscarea bunurilor.. anul) întocmirii formularului privind materiale intrate/ieşite. . însoţit de documentele justificative respective (exemplarul 1). ... pentru predarea documentelor şi de persoana din compartimentul financiarcontabil desemnată pentru primirea documentelor. luna. care completează toate datele prevăzute de formular.la compartimentul financiar-contabil sau la compartimentele interesate. 3. 2.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr... separat pentru intrari şi separat pentru iesiri. prin confruntarea acestora cu totalul borderoului.. *T* ┌────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Magazia │ BORDEROU DE PREDARE A DOCUMENTELOR Nr ... zilnic sau pe măsura predării documentelor.denumirea.document de predare a documentelor justificative între compartimentele unităţii. Se arhiveaza: .. se întocmeşte de compartimentul care preda documentele respective. valoarea. . semnături: predator. cu excepţia celor referitoare la valoare. În cazul în care se utilizează pentru predarea documentelor justificative între alte compartimente. 5.. .data întocmirii. de gestionar..la compartimentul financiar-contabil sau la celelalte compartimente primitoare (exemplarul 1)..rămâne la magazie sau la ceilalţi emitenti.. │ ├────────────────────┤ │ │ │ intrate │ │ │ privind materialele ──────── din data de .de ex.document de predare la contabilitate. Circula: . de către gestionar. 4.. primitor.. Se întocmeşte pe baza documentelor justificative privind miscarea bunurilor materiale şi se semnează de gestionar.de ex. anexe.. numărul şi data (ziua. Se întocmeşte în doua exemplare.: 1 Cod: P. .. care se completează de compartimentul financiar-cbntabil.

│ Anexe │Valoarea│ ├────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────────────┼───────┼────────┤ ├────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────────────┼───────┼────────┤ ├────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────────────┼───────┼────────┤ ├────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────────────┼───────┼────────┤ ├────────────────────┴───────┼──────────┴─────────────────────┼───────┴────────┤ │ Data │ Predator │ Primitor │ ├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────┤ │ Semnatura │ │ │ └────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────┘ 14-3-7 *ST* FIŞA DE MAGAZIE (Cod 14-3-8) FIŞA DE MAGAZIE (cu doua unităţi de măsura . docum. după caz. modul cum se fac înregistrările în fişele de magazie.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. iesirilor şi stocurilor bunurilor. cu una sau cu doua unităţi de măsura. grupe. pe feluri de materiale ordonate pe conturi.O. Fişele de magazie se ţin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale. │ Anexe │ Valoarea │ Felul şi nr. persoanele desemnate de la compartimentul financiar-contabil verifica inopinat. În scopul ţinerii corecte a evidentei la magazie. :Pagina 97 din 149 Exemplar nr. cel puţin o data pe luna. . Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terţi sau în custodie se întocmesc fise distincte care se ţin separat de cele ale valorilor materiale proprii. Serveşte ca.sursa de informaţii pentru controlul operativ curent şi contabil al stocurilor de valori materiale.de ex. în coloana "Data şi semnatura de control" semnează şi organul de control financiar cu ocazia verificării gestiunii. 97 . 2.: 3 Revizia: -1 Nr. iesiri şi stoc. separat pentru fiecare fel de material şi se completează de către: . . docum.: 1 Cod: P.Cod 14-3-8/a) 1.document de contabilitate analitica în cadrul metodei operativ-contabile (pe solduri). Se întocmeşte într-un exemplar. care completează coloanele privitoare la intrari.gestionar sau persoana desemnată.de ex. .compartimentul financiar-contabil la deschiderea fisei (datele din antet) şi la verificarea înregistrărilor (data şi semnatura de control). .document de evidenta la locul de depozitare a intrărilor. eventual subgrupe sau în ordine alfabetica. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate │ │ ieşite │ │ │ │ ├────────────────────┼───────┬──────────┬─────────────────────┬───────┬────────┤ │Felul şi nr.

iesiri.de ex. sortimentul. numărul paginii. sort. 4.denumirea unităţii. profilul. stoc.. marca. magazia. dimensiunea. . marca.denumirea formularului. profil. . marca.. profil.: 3 Revizia: -1 Nr. numărul şi felul documentului. 5.data (ziua. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: .O. preţul unitar. calitatea.de ex. intrari. data şi semnatura de control. dimensiune │ 98 . Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. 3.. Nu circula. luna. dimensiune │ │ │ │ ├─────────┴──┬─────────┬─────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤ │ │ U/M │ Preţ unitar │ │ │ │ ├─────────┼─────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┴─┬───────┴───────┬─────────┴──┬──────────┬────┴──────────────────┤ │ Document │ Intrari │ Iesiri │ Stoc │ Data şi semnatura │ ├────┬─────┬───┤ │ │ │ de control │ │Data│Număr│Fel│ │ │ │ │ ├────┼─────┼───┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────┤ ├────┼─────┼───┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────┤ ├────┼─────┼───┼───────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────────┤ └────┴─────┴───┴───────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────────┘ 14-3-8 ┌─────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐ │Unitatea │ FIŞA DE MAGAZIE │Pagina │ │ │ (cu doua unităţi de măsura) │ │ ├─────────┬───┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤ │Magazia │Materialul(produsul). anul).PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. materialul (produsul). *T* ┌─────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐ │Unitatea │ FIŞA DE MAGAZIE │Pagina..: 1 Cod: P. . :Pagina 98 din 149 Exemplar nr.. │ │ │ │ │ ├─────────┬───┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤ │Magazia │Materialul(produsul). sort..U/M. calitate. calitate. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate Înregistrările în fişele de magazie se fac document cu document Stocul se poate stabili după fiecare operaţiune înregistrată şi obligatoriu zilnic.. fiind document de înregistrare..

.. fiind document de înregistrare..de ex. şi anume: .când eliberarea se face din magazia de exploatare. Serveşte ca document de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar.. o singura data.. coloanele destinate eliberarilor se completează pe baza bonului de consum. pentru simplificare. Nu circula...când eliberarea obiectelor se face din magazia de obiecte noi direct personalului muncitor.. Se întocmeşte într-un exemplar. 2. │.. │ │ ├────┼─────┼───┼───────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────┼───────────────────────┤ ├────┼─────┼───┼───────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────┼───────────────────────┤ ├────┼─────┼───┼───────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────┼───────────────────────┤ └────┴─────┴───┴───────┴───────┴─────┴──────┴─────┴────┴───────────────────────┘ 14-3-8/a *ST* FIŞA DE EVIDENTA A MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA (Cod 14-3-9) 1. care nu se întocmesc decât după restituirea obiectelor uzate.. Formularul se completează în mod diferit. :Pagina 99 din 149 Exemplar nr. │. . la eliberarea iniţială şi la restituirea definitiva a obiectelor respective. pe baza bonului de restituire. pe măsura dării în folosinta a bunurilor pe fiecare persoana.. 3.. │.. iar coloanele destinate restituirilor. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil..în cazul obiectelor eliberate pe baza de nomenclatoare stabilite pe funcţii. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate │ │ │ ├─────────┴──┬─────────┬─────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤ │ │ U/M │ Preţ unitar │ │ │ │ ├─────────┼─────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┴─┬───────┴───────┬─────────┴──┬──────────┬────┴──────────────────┤ │ Document │ Intrari │ Iesiri │ Stoc │ Data şi semnatura │ ├────┬─────┬───┼───────┬───────┼─────┬──────┼─────┬────┤ de control │ │Data│Număr│Fel│ U/M │ U/M │ U/M │ U/M │ U/M │U/M │ │ │ │ │ │.. a echipamentului şi materialelor de protecţie date în folosinta personalului.. de gestionarul care eliberează obiectele respective sau de persoana desemnată sa ţină evidenta acestora.O.: 1 Cod: P. 4.. atât eliberarea. .. pana la scoaterea lor din uz.de ex.. înregistrările în fişa de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinta se pot face.. cat şi restituirea obiectelor date în folosinta personalului se fac pe baza de semnatura direct în fişa. 99 . │. │.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.: 3 Revizia: -1 Nr... în funcţie de organizarea depozitarii acestora.

├────┬─────┤ti-│na.restituiri: data.. .: 1 Cod: P. preţul unitar. funcţia.: 3 Revizia: -1 Nr. Serveşte ca: . 100 . . semnatura. :Pagina 100 din 149 Exemplar nr.document justificativ de înregistrare în evidenta magaziilor (depozitelor) şi în contabilitate a plusurilor şi minusurilor constatate. dimensiunea etc). Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: . . │ │ │ ├────┬─────┤tatea │na.. semnatura.document pentru stabilirea lipsurilor şi plusurilor de bunuri (imobilizari.document pentru întocmirea registrului-inventar.denumirea obiectelor (inclusiv seria. │ │ │ │ │ şi │ │ │ │ şi │tea│ra │ │ │ │ │ │ │nr..primiri: data.│ │ etc.. Marca. marca.de ex.numele şi prenumele.denumirea unităţii.. .denumirea formularului. Funcţia.. .document pentru inventarierea bunurilor aflate în gestiunile unităţii. felul şi numărul documentului.│ │dimensiunea│ │ │ │Data│Felul│ │tura│Data│Felul│ta-│tu.. secţia (locul de folosinta). .de ex.. . 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 5. cantitatea. . │ │ │ │ nr. U/M.│ │seria.O... termenul de folosire. felul şi numărul documentului..... │ │ │ ├───────────┼────────┼──────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼───┼─────┤ ├───────────┼────────┼──────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼───┼─────┤ ├───────────┼────────┼──────┼──────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼───┼─────┤ └───────────┴────────┴──────┴──────┴────┴─────┴──────┴────┴────┴─────┴───┴─────┘ 14-3-9 *ST* LISTA DE INVENTARIERE (Cod 14-3-12) 1... cantitatea... stocuri materiale) şi a altor valori (elemente de trezorerie etc).PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.... │ ├───────────┬────────┬──────┬──────┬──────────────────────┬────────────────────┤ │Denumirea │Termenul│ P/U │ U/M │ PRIMIRI │ RESTITUIRI │ │obiectelor │ de │ │ ├──────────┬──────┬────┼──────────┬───┬─────┤ │inclusiv │folosire│ │ │Documentul│Canti-│Sem-│Documentul│Can│Sem. *T* ┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ │Unitatea │ │ │Secţia (locul de folosinta)│ FIŞA DE EVIDENTA A OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN │ ├───────────────────────────┘ FOLOSINTA │ │ │ │Numele şi prenumele.

a căror inventariere prin cantarire sau măsurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce ladegradarea bunurilor respective. piesele de schimb. produsele finite şi ambalajele se înscriu în listele de inventariere pe feluri. prefabricatele. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate . indicandu-se codul. eventual grupe sau subgrupe. listele de inventariere se semnează de către toţi gestionării. :Pagina 101 din 149 Exemplar nr. Constatările făcute se soluţionează de conducerea unităţii în conformitate cu dispoziţiile legale. . Listele de inventariere întocmite pentru bunurile aparţinând altor unităţi trebuie sa conţină.document centralizator al operaţiunilor de inventariere. Pentru stocurile fără mişcare. se întocmesc liste de inventariere separate. anual sau în situaţiile prevăzute de dispoziţiile legale.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. aflate asupra personalului unităţii la data inventarierii. de comisia de inventariere. cauzele care au determinat starea bunurilor respective. a lichidelor a căror cantitate efectivă nu se poate stabili prin transvazare şi măsurare sau a materialelor de masa. precum şi persoanele vinovate. pentru prelucrare etc. materialele. cu mai multe schimburi. după caz.de ex. la locurile de depozitare. dacă este cazul. 2. obiectele de inventar.: 1 Cod: P. valoarea etc). la care se anexează procesele-verbale în care se arata cauzele nefolosirii.document pentru stabilirea provizioanelor pentru deprecieri. În cazul bunurilor primite în custodie şi/sau consignaţie. unii indici calitativi (tărie alcoolică. Se întocmeşte într-un exemplar. de calitate necorespunzătoare.de ex. conturi de valori materiale. unitatea de măsura. Materialele. acestea trebuie semnate atât de persoana (sau persoanele) care preda gestiunea. aflate în secţiile de producţie şi nesupuse prelucrării se înscriu separat în listele de inventariere. separat pentru bunurile unităţii şi separat pentru cele aparţinând altor unităţi. în vrac etc. 101 . cantitatea. fără desfacere asigurata. iar în cazul predării-primirii gestiunii. şi se semnează de către membrii comisiei de inventariere şi de către gestionar. pe lângă elementele comune (felul materialului sau produsul finit. semifabricatele etc. În listele de inventariere a bunurilor aflate în ambalaje originale intacte. cat şi de gestionarul (gestionării) care primeşte gestiunea. pe gestiuni. Materiile prime. se întocmeşte în doua exemplare iar copia se înaintează unităţii în a carei evidenta se afla bunurile respective În cazul unei gestiuni colective. depreciate. precum şi datele tehnice care au stat la baza calculelor. caracterul şi gradul deteriorarii sau deprecierii. primite pentru prelucrare etc.: 3 Revizia: -1 Nr. numărul şi data actului de predare-primire.O. se vor ataşa notele de calcul privind inventarierea. grad de umiditate la cereale etc).

valoarea contabila: valoarea.denumirea unităţii. 102 .contabilitate: numele şi prenumele.gestiunea. .preţ unitar.unitatea de măsura. :Pagina 102 din 149 Exemplar nr.la conducătorul unităţii. diferenţe în minus. .deprecierea: valoarea. diferenţe în plus.de ex.la gestionar. precum şi pentru consemnarea în procesul-verbal a rezultatelor inventarierii. motivul. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. . inclusiv persoanele vinovate. .: 1 Cod: P. . împreună cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii. .PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. 4. . prin semnarea fiecărei file.comisia de inventariere: numele şi prenumele.: 3 Revizia: -1 Nr. pentru calcularea diferenţelor valorice şi semnarea listei de inventariere privind exactitatea soldului scriptic. . .la compartimentul financiar-contabil. pentru a decide asupra soluţionării propunerilor făcute. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: .la unitatea căreia îi aparţin valorile materiale primite în custodie. .numărul curent. . ca bunurile respective se afla în păstrarea şi răspunderea sa. pentru prelucrare etc. împreună cu procesele-verbale cuprinzând cauzele degradării sau deteriorarii bunurilor.valoarea de inventar.data (ziua.cantităţi: stocuri faptice. . semnatura.la comisia de inventariere. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 3. menţionând pe ultima fila a listei de inventariere ca toate cantităţile au fost stabilite în prezenta sa. diferenţe în plus. stocuri scriptice. 5. anul) întocmirii formularului. semnatura. . . precum şi pentru verificarea calculelor efectuate. .de ex. . diferenţe în minus.codul sau numărul de inventar. . . semnatura. pentru stabilirea minusurilor. luna.denumirea bunurilor inventariate. . în scopul comunicării eventualelor nepotriviri (exemplarul 2).la conducătorul compartimentului financiar-contabil şi la compartimentul juridic. precum şi cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii pentru avizarea propunerilor făcute de comisia de inventariere. Circula: . locul de depozitare. .denumirea formularului.gestionar: numele şi prenumele. plusurilor şi a deprecierilor constatate la inventar.O.

│Cod sau denumire│Inventar faptic│Nr..│ │Magazia │ Data.│ │ │crt. :Pagina 103 din 149 Exemplar nr..│rul │ ├───┬─────┼────┬─────┤ │Va-│ DIFERENŢE│ de│loa│ (cod) │ │t...... │ │ │ ├────┬────────────────┬───────────────┬────┬────────────────┬─────────────────┤ │Nr.... │ │ LISTA DE INVENTARIERE │ │ │ │ Data...............: 3 Revizia: -1 Nr..│ │ti-│tice │ │ │ │rea│Plus│Minus│ven│ │ │ │ │ │tar │ │ce │ │ │ │ │ │ │ │tar│ │ │ ├──┼───────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼───┼───┼───────┤ │ 0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12│ 13│ 14 │ ├──┼───────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼───┼───┼───────┤ ├──┼───────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼───┼───┼───────┤ ├──┼───────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼───┼───┼───────┤ ├──┴──────┬┴─────┴───┴───┼─────┴────┴─────┴────┴┬──┴────┴─────┴───┴───┴───────┤ │Numele şi│ Comisia de │Gestionar (Responsabil│ Contabilitate │ │prenumele│inventariere │ mijloace fixe) │ │ │ ├────┬────┬────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┤ ├─────────┼────┼────┼────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Semnatura│ │ │ │ │ │ └─────────┴────┴────┴────┴──────────────────────┴─────────────────────────────┘ 14-3-12 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Unitatea. │ │Gestiunea...│tariate│de în│ │Fap│Scrip│Plus│Minus│ │loa├────┬─────┤în-│rea│ │ │ │ │ven.Cod 14-3-12/a) 103 ...de ex...│rea bu-│ sau │ ├─────────┬──────────┤UNI-│ CONTABILA │loa├───┬───────┤ │c │nurilor│numa-│ │ Stocuri │ Diferenţe│TAR ├───┬──────────┤rea│Va-│Motivul│ │r │inven..PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr..: 1 Cod: P.......O. │Cod sau denumire│ Inventar faptic│ │crt...│ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────┼────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────┼────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────┼───────────────┼────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────────┼───────────────┴────┴────────────────┼─────────────────┤ │ Comisia de │ Numele şi prenumele │ Semnatura │ │ inventariere ├─────────────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ │ └─────────────────────┴─────────────────────────────────────┴─────────────────┘ 14-3-12/b *ST* LISTA DE INVENTARIERE (pentru gestiuni global-valorice .... │Loc de depozitare│ │ ├──┬─────┴─┬─────┬───┬────────────────────┬────┬──────┴───────┬───┬─────┴─────┤ │N │Denumi-│Codul│U/M│ CANTITĂŢI │PREŢ│ VALOAREA │Va-│DEPRECIEREA│ │r........ 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate *T* ┌────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────┐ │Unitatea│ LISTA DE INVENTARIERE │Gestiunea │Pagi-│ ├────────┤ ├─────────────────┤na..de ex. Pag...

în listele de inventariere se menţionează modul în care s-a făcut inventarierea şi datele tehnice care stau la baza calculelor.O. 104 .document pentru stabilirea provizioanelor pentru deprecieri. iar un exemplar la contabilitate. În listele de inventariere se înscriu stocurile faptice stabilite de comisia de inventariere prin numarare. Datele privind bunurile inventariate se înscriu în listele de inventariere imediat după determinarea cantităţilor inventariate. Evaluarea stocurilor faptice în listele de inventariere se face cu aceleaşi preţuri folosite la înregistrarea bunurilor în contabilitate. cat şi de gestionarul (gestionării) care primeşte (primesc) gestiunea. măsurare sau cubare.document pentru stabilirea minusurilor şi plusurilor valorice din gestiunile inventariate. listele de inventariere se întocmesc în trei exemplare din care un exemplar la gestionarul predator. mărfuri şi ambalaje şi se semnează de membrii comisiei de inventariere. :Pagina 104 din 149 Exemplar nr. cu mai multe schimburi. de gestionar şi contabilul care tine evidenta gestiunii.de ex. acestea trebuie semnate atât de persoana (sau persoanele) care preda (predau) gestiunea. ţinând seama de dimensiunile şi unităţile de măsura cu care figurează în evidenta de la locurile de depozitare şi în contabilitate. se întocmesc liste de inventariere separate. .document justificativ de înregistrare în evidenta de la locurile de depozitare şi în contabilitate.: 1 Cod: P. 2. . în ordinea în care ele au fost grupate. Serveşte ca: . după caz. . iar în cazul predăriiprimirii gestiunii.document pentru întocmirea registrului-inventar. . a căror inventariere prin cantarire sau măsurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective. În cazul unei gestiuni colective. Se întocmeşte în doua exemplare la locurile de depozitare. pe gestiuni şi conturi de materiale. Pentru bunurile aflate în ambalaje originale intacte. listele de inventariere se semnează de toţi gestionării sau de persoanele care au calitatea de gestionari. precum şi pentru cele fără mişcare sau cele care nu mai pot fi valorificate. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 1. ambalajelor şi altor materiale aflate în evidenta cantitativ-valorică în unităţile cu amănuntul. Pentru bunurile deteriorate total sau parţial.de ex. lichidele a căror cantitate faptica nu se poate stabili prin transvazare şi măsurare sau mărfurile în vrac etc.document pentru inventarierea mărfurilor. degradate.: 3 Revizia: -1 Nr. cantarire. un exemplar la gestionarul care primeşte gestiunea. În cazul predării-primirii gestiunii.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.

de ex.la compartimentul financiar-contabil unde se efectuează confruntarea între raportul de gestiune predat la contabilitate şi valoarea totală a inventarului faptic.la compartimentul de verificări gestionare (exemplarul 2). ca bunurile respective se afla în păstrarea şi răspunderea sa (lor).numărul curent. deteriorarii bunurilor. . Totodată. în cadrul procesului-verbal al rezultatelor inventarierii.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. .la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1). :Pagina 105 din 149 Exemplar nr. stabilirea perisabilitatilor. totalizarilor şi înregistrărilor din contabilitate şi din evidenta de la locurile de depozitare. .data (ziua. calcularea listelor de inventariere. . numele persoanelor vinovate şi cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii pentru avizarea propunerilor făcute de comisia de inventariere.denumirea unităţii. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate Înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii prin compararea stocului faptic valoric al bunurilor inventariate cu soldul scriptic din contabilitate. calculelor. precum şi faptul ca preţurile. Se arhiveaza: . . Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: .: 1 Cod: P. anul) întocmirii formularului. ca nu mai are (au) bunuri care nu au fost supuse inventarierii. se iau măsuri pentru corecta determinare a valorii deprecierilor constatate şi înregistrarea în contabilitate a provizioanelor pentru depreciere.la conducătorul compartimentului financiar-contabil şi la oficiul juridic. pentru semnarea fiecărei file a listei. calităţile şi unităţile de măsura au fost stabilite în prezenta sa (lor) şi nu are (au) obiecţiuni de făcut. . . împreună cu procesele-verbale susmenţionate.denumirea formularului. . cantităţile. se procedează la o verificare amănunţită a exactitatilor tuturor evaluărilor. 105 . 3. pentru semnarea fiecărei file a listei.: 3 Revizia: -1 Nr.gestiunea. împreună cu procesele-verbale cuprinzând cauzele degradării. 4. conform dispoziţiilor legale. stabilirea minusurilor sau a plusurilor valorice.la conducătorul unităţii. pentru a decide asupra soluţionării propunerilor făcute. menţionând pe ultima fila a listei ca toate cantităţile au fost stabilite în prezenta sa (lor). . 5.O.de ex.la gestionar (sau gestionari în cazul predării-primirii gestiunii). Greşelile identificate cu aceasta ocazie trebuie corectate înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii. .locul de depozitare. luna. întocmirea recapitulatiei listelor de inventariere. Circula: .la membrii comisiei de inventariere.

.unitatea de măsura..deprecierea: valoarea.de ex... .│ inventariate │ │ │tea │unitar de │rea │rea de├───┬───────┤ │ │ │ │ │ │inregistra│con.. în cazul predării-primirii gestiunii. cantitatea. ..preţul unitar de înregistrare în contabilitate.valoarea de inventar..PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.comisia de inventariere: numele şi prenumele. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate .... . .. .│ │ │ │ │ │ tate │ ├───────────────────┼──────┬────────┬───────┼─────────┼───────────┼────────────┤ │Numele şi prenumele│ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┼───────────┼────────────┤ │Semnatura │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────┴───────────┴────────────┘ *) Se semnează de gestionarul primitor.primirii gestiunii): numele şi prenumele...: 1 Cod: P.. .O.. │Denumirea bunurilor│Cod│U/M│Cantita-│ Preţ │Valoa-│Valoa-│Deprecierea│ │crt. ..contabilitate: numele şi prenumele.gestionar şi gestionar primitor (în cazul predării . 14-3-12/a *ST* GRUPA a IV-a Mijloace băneşti şi decontări CHITANŢA PENTRU OPERAŢIUNI ÎN VALUTA (Cod 14-4-1/a) 106 .. semnatura. semnatura. semnatura. │Loc de depozitare│ │ ├────┬───────────────────┼───┬───┬────────┬────────┴─┬──────┬──────┬─┴─────────┤ │Nr. :Pagina 106 din 149 Exemplar nr... motivul..... *T* ┌────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┐ │Unitatea.... ..valoarea contabila. │ │Gestiunea │ Pagina │ ├────────────────────────┤ LISTA DE INVENTARIERE ├─────────────────┤ │ │Magazia │Data..de ex.│inven-│Va-│Motivul│ │ │ │ │ │ │re în con-│tabila│tar │loa│ (cod) │ │ │ │ │ │ │tabilitate│ │ │rea│ │ ├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤ ├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤ ├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤ ├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤ ├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤ ├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤ ├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤ ├────┼───────────────────┼───┼───┼────────┼──────────┼──────┼──────┼───┼───────┤ │ │Total pagina │ x │ x │ │ x │ │ │ │ │ ├────┴──────────────┬────┴───┴───┴────────┴─┬────────┴┬─────┴─────┬┴───┴───────┤ │ │Comisia de inventariere│Gestionar│Gestionar*)│Contabili.: 3 Revizia: -1 Nr..denumirea bunurilor inventariate.

judeţul.... com....O.......denumirea..de ex.. .. în doua exemplare. număr)... .. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. 2.. după utilizarea completa a carnetului (exemplarul 2)... │ │ Cod de identificare fiscală. 5.. c/val în lei.... Se întocmeşte la unităţile care efectuează operaţiuni în valuta. de către casierul unităţii şi se semnează de acesta... .numele şi prenumele persoanei care depune/încasează sume în valuta şi ce reprezintă acestea. anul) întocmirii formularului. de înregistrare la Oficiul reg. Circula la depunator/plătitor.. pentru fiecare suma în valuta.. sediul (localitatea. :Pagina 107 din 149 Exemplar nr. str. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: .. 4. . cu ştampila unităţii... │ │ Sediul (localitatea....felul valutei... suma în valuta (în cifre şi în litere).PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. exemplarul 1. Exemplarul 2 este folosit ca document de verificare a operaţiunilor înregistrate în registrul de casa în valuta. *T* ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Unitatea.... numărul de înregistrare ia oficiul registrului comerţului. ... str.de ex... cursul de schimb valutar...... .. Serveşte ca: . codul de identificare fiscală.: 1 Cod: P. luna. număr).. 3.document justificativ de înregistrare în registrul de casa în valuta şi în contabilitate...semnatura casierului pentru plata/încasarea sumei în valuta. numărul şi data (ziua.denumirea unităţii.. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 1. │ │ Nr....: 3 Revizia: -1 Nr. │ 107 .document justificativ pentru încasările şi plăţile în valuta efectuate în numerar..

.. 108 ..............: 3 Revizia: -1 Nr................ ............. │ │ Data. şi de casierul plătitor pentru primirea acestora....... astfel: ....│ │ .. ajutoarelor din fondurile de asigurări sociale... │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 14-4-1/a *ST* PROCES-VERBAL DE PLATI (Cod 14-4-3A) 1... Serveşte ca: .. Documentul se retine în casieria unităţii pentru justificarea salariilor..... premiilor şi altor drepturi asimilate acestora.. ridicate de la banca şi predate casierilor plătitori pana la termenul legal de efectuare a plăţii sumelor respective. 2..... │ │ │ │ CHITANŢA PENTRU OPERAŢII ÎN VALUTA Nr.│ │următoarele sume în valuta...........................document justificativ de înregistrare în contabilitate a salariilor şi altor drepturi neachitate.. Se întocmeşte într-un exemplar şi se retine în casieria unităţii ori de câte ori se fac plati prin casierii plătitori... reprezentând ............ │ │Am primit/plătit de la/către ..fata formularului se completează de casierul unităţii. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate │ Judeţul...document justificativ al sumelor primite de mandatarul plătitor.document justificativ pentru sumele predate de casierul unităţii mandatarului plătitor........................... în vederea efectuării plăţilor.. :Pagina 108 din 149 Exemplar nr...... ..................... care semnează de predarea sumelor şi a actelor de plata...........PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr..│ ├────────┬───────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────┤ │ Felul │ Suma în valuta │ │ │ │valutei ├─────────────┬─────────────────┤ Curs │ C/val în lei │ │ │ în cifre │ în litere │ │ │ ├────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ ├────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ ├────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ ├────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │ Total │ x │ x │ x │ │ ├────────┴─────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────────┤ │ Casier... Sumele predate casierilor plătitori nu se înregistrează la plati în registrul de casa........ acestea figurand în soldul casei de la data inmanarii sumelor pana la data când casierii plătitori justifica sumele primite la casieria unităţii.........de ex........O....: 1 Cod: P....de ex......

.. │ │ (...│ │ Sebsemnatii: casier .. *T* ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ . 4............denumirea şi data (ziua........... │ │ Mandatar plătitor . ............ . │ │ │ │ Casier....suma predată/primită (în cifre şi în litere)........ marca sau nr... 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate ........ │ │ atelierul..de ex..............O..... │ │ │ │ .......... luna...... anul) întocmirii formularului. lei │ │ TOTAL .. ........... sumele rămase neachitate......................... pentru secţia.. cu menţionarea actelor de plati.... lei │ │ 3) ....verso formularului se completează la restituirea sumelor neachitate.............. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.. am restituit la casierie actele de plati │ │ menţionate mai sus împreună cu suma de ...............data (ziua..... │ │ (Unitatea) │ │ │ │ PROCES-VERBAL DE PLATI │ │ │ │ Întocmit azi ............... 5........... Mandatar plătitor..................PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr........... anul) decontării sumelor neachitate. împreună cu actele de plati. lei │ │ 2) .: 3 Revizia: -1 Nr... │ │ Azi .......: 1 Cod: P................................... serviciul etc...... │ │ 1) ........ precum şi pentru suma primită/restituită.......) rămasă neachitata conform listei nominale │ 109 ....................) │ │ (în litere) │ │ reprezentând actele de plati specificate mai jos........................ matricol..semnatura casierului şi mandatarului plătitor pentru suma predată/primită...denumirea unităţii...................... 3............│ │ Primul am predat..de ex..... ........ luna. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: fata ...................... .......numele şi prenumele casierului şi mandatarului plătitor.................................... verso ......... lei│ │ (.... :Pagina 109 din 149 Exemplar nr......... În situaţia în care spaţiul este insuficient se întocmeşte o lista (anexa) suplimentară care trebuie sa conţină toate informaţiile cerute de document........................ iar secundul am primit suma de ...... lei │ │ Decontarea se va face la data de ......... lei.................. Circula la compartimentul financiar-contabil ca anexa la exemplarul 2 al registrului de casa.............numele şi prenumele......

precum şi a diferenţei de încasat de către titularul de avans în cazul justificarii unor sume mai mari decât avansul primit.de ex.... potrivit dispoziţiilor legale... potrivit dispoziţiilor legale... în vederea achitării în numerar a unor sume. 2. Casier. matricol │ neachitata │ ├─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ ├─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ ├─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ ├─────────┴─────────────────────────┴────────────────────┼─────────────────┤ │ TOTAL │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘ Mandatar plătitor.de ex.: 3 Revizia: -1 Nr. Serveşte ca: . ... │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 14-4-3A t2 ┌────────────────────────────────────┐ │ Unitatea .O.... *ST* DISPOZIŢIE DE PLATA/ÎNCASARE CĂTRE CASIERIE (Cod 14-4-4) DISPOZIŢIE DE PLATA/ÎNCASARE CĂTRE CASIERIE (colectivă .dispoziţie pentru casierie... . 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate │ (în litere) │ │ de pe verso formularului. inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare...: 1 Cod: P.. │ │ sau nr. Se întocmeşte într-un exemplar de compartimentul financiarcontabil: 110 . │ Numele şi prenumele │ Marca │ Suma rămasă │ │ crt. │ │ Mandatar plătitor. pentru procurare de materiale etc.dispoziţie pentru casierie..document justificativ de înregistrare în registrul de casa şi în contabilitate.Cod 14-4-4/a) 1.. în cazul plăţilor în numerar efectuate fără alt document justificativ. :Pagina 110 din 149 Exemplar nr....│ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────┘ (verso) ┌──────────────────────────────────┐ │ Data │ ├──────────┬───────────┬───────────┤ │ Ziua │ Luna │ Anul │ │ │ │ │ └──────────┴───────────┴───────────┘ ┌─────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐ │ Nr.. în vederea încasării în numerar a unor sume care nu reprezintă venituri din activitatea de exploatare.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.

. .... ...numele şi prenumele..... din .. 4............. .........de ex.................. pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitate....: 3 Revizia: -1 Nr........... ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ DISPOZIŢIE DE*). ..la casierie.... când nu exista alte documente prin care se dispune încasarea (avize de plata....date suplimentare privind beneficiarul sumei: actul de identitate.casier... Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: . Circula: .......... precum şi funcţia (calitatea) persoanei care încasează/restituie suma... Se semnează de întocmire la compartimentul financiar-contabil.în cazul utilizării ca dispoziţie de încasare..... . .................denumirea unităţii. anul) întocmirii formularului.... lei.....O. │ │ Suma.... 5.denumirea............. :Pagina 111 din 149 Exemplar nr............................ pentru efectuarea operaţiunii de încasare sau plata.... şi se semnează de casier.: 1 Cod: P... CĂTRE CASIERIE │ │ nr.. luna.. ....... data şi semnatura.. după caz. în cazul plăţilor se semnează şi de persoana care a primit suma.. somaţii de plata etc)... anexa la registrul de casa. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil........... .. 3.. anexa la registrul de casa......la compartimentul financiar-contabil.. .............. *T* Unitatea ...... suma primită........ când nu exista alte documente prin care se dispune plata (exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzinal etc).... │ │ (în cifre) (în litere) │ │ │ 111 ..........la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv................în cazul utilizării ca dispoziţie de plata...... procurare de materiale etc.. numărul şi data (ziua.semnături: conducătorul unităţii............. .... compartimentul financiar-contabil........... │ │ Funcţia (calitatea) .de ex. .suma încasată/restituită (în cifre şi în litere)..PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.... . scopul încasării/plăţii. suma plătită/încasată.... data şi semnatura.în cazul utilizării ca dispoziţie de plata a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare... ... pentru viza în cazurile prevăzute de lege.... 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate ....... viza de control financiar preventiv. │ │ Numele şi prenumele ..la persoanele autorizate sa aprobe încasarea sau plata sumelor respective.....

.......... │ │ │ ├──────────┬───────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────┤ │Semnatura │ Conducătorul │ Viza de control │ Compartiment │ │ │ unităţii │ financiar-preventiv │ financiar-contabil │ │ ├───────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────┴───────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────┘ 14-4-4 t2 --------------*) Se va înscrie "ÎNCASARE" sau "PLATA"................ :Pagina 112 din 149 Exemplar nr. │ │ │ │ ├─────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ CASIER │ │ │ │ Plătit/încasat suma de ...........O....... CĂTRE CASIERIE nr.................................. după caz (verso) ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ DATE SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIARUL SUMEI: │ │ │ │ │ Se │ │ │comple.. │ │ . Seria.... │ │teaza │ Am primit suma de .....................: 1 Cod: P................ din. ...............│ Actul de identitate ................. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ DISPOZIŢIE DE*) ............. lei │ │numai │ (în cifre) │ │pentru │ │ │plati │ Data .................................................................. │ │ Semnatura . 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate │ Scopul încasării-plăţii ........................PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr..... │ │ │ 112 ...................... │ │ │ Semnatura . │ │ Scopul încasării/plăţii .. nr..................................... │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Unitatea ............de ex...............: 3 Revizia: -1 Nr.... lei │ │ (în cifre) │ │ Data .de ex.

zilnic sau la alte perioade stabilite de conducătorul compartimentului financiar-contabil.. acestea se trec pe randuri distincte.. :Pagina 113 din 149 Exemplar nr.: 3 Revizia: -1 Nr.. 3.de ex..PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr..document de predare la compartimentul financiar-contabil a documentelor în baza cărora s-au emis cecuri.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │tatii │ │bil │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────┼───────┼──────┴────┴────┴────┴────┴───────┘ │ │ │ │ │ │ CASIER Plătit/încasat suma │ │ │ │ │ │ totală de .. urmând ca în dreptul ultimului document sa se completeze celelalte coloane ale formularului.│ │ │ │ │ │ │ │ │tu. În cazul în care pentru un cec se anexează mai multe documente. pe măsura utilizării filelor din carnet. Serveşte ca: .... Se întocmeşte într-un exemplar. lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Data . │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────┴──────────┴───────┴─────────────────────────────────────────────┘ 14-4-4/a -------*) Se va scrie "ÎNCASARE" sau "PLATA".)**) ├────┬────┬────┬────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼───────────┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┬──────┼──────────┬┴──────┬──────┼────┼────┼────┼────┼───────┼──────────┤ │ │ │ Viza de │Compar-│ │ │ │ │ │ │ │ │Sem-│Condu-│control │timent │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │na.. după caz...de ex. 2. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate ├───────────┬───────────┬─────────────┬───────────────────────────┬──────────┤ │ Numele şi │ Funcţia │ Actul de │ SUMA │ Semnatura│ │ prenumele │(calitatea)│ identitate ├───────────────────┬───────┤ de │ │ │ │ (seria. **) Se va completa numai pentru plati *ST* BORDEROUL DOCUMENTELOR ACHITATE CU CECURI DE DECONTARE (Cod 14-4-6) 1...│financiar-│finan.... │ Reprezentând │ Total│ primire │ │ │ │ nr..│cato.document justificativ (împreună cu documentele anexe) ai sumelor achitate cu cecuri de decontare.: 1 Cod: P.. .│ │conta... Semnatura ..O..... Circula: 113 .│rul │preventiv │ciar │ │ │ │ │ │ │ │ │ra │uni. de către gestionarul carnetului de cecuri...... Borderoul se întocmeşte separat pe feluri de cecuri.

.. 4.numărul curent.. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate . beneficiarul sumei. 5.. felul.. │ │ │ │ │ │ BORDEROUL │ │ DOCUMENTELOR ACHITATE CU CECURI │ │ DE DECONTARE │ │ prezentate de .numele şi prenumele gestionarului carnetului de cecuri.la compartimentul financiar-contabil..... pentru confirmarea legalităţii.de ex. . luna. seria şi numărul cecului. suma achitată. documentul de recepţie (numărul şi data).de ex. ... *T* ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Unitatea .. şi data)│ │ cecului │ │ ├────┼─────┼────────┼──────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼────────┤ │ ├─────┼────────┼──────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ ├────┼─────┼────────┼──────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼────────┤ │ ├─────┼────────┼──────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ ├────┼─────┼────────┼──────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼────────┤ │ ├─────┼────────┼──────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ ├────┴─────┴────────┴──────┴───────────────┴──────────────┼──────────┼────────┤ │ Anexez un număr de .. oportunitatii şi operaţiunii. necesităţii....: 3 Revizia: -1 Nr...: 1 Cod: P. numărul şi data documentului.numărul actelor justificative anexate.denumirea şi data (ziua. împreună cu documentele anexate.. ..la persoana autorizata sa exercite controlul financiarpreventiv. │ ├────┬─────────────────────┬───────────────┬──────────────┬──────────┬────────┤ │Nr. la data de ...la compartimentul aprovizionare sau alt compartiment desemnat.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. pentru acordarea vizei respective. anul) întocmirii formularului. └──────────┴────────┤ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 14-4-6 Viza compartimentului aprovizionare sau alt compartiment desemnat... :Pagina 114 din 149 Exemplar nr.semnături: viza compartimentului aprovizionare sau alt compartiment desemnat. semnandu-se de verificare. .├─────┬────────┬──────┤ de recepţie │ sumei │ numărul │achitată│ │ │ Fel │ Număr │ Data │ (Nr. REGISTRU DE CASA 114 .....denumirea unităţii.O.. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: . . viza de control financiar preventiv. *ST* Viza de control financiar preventiv Întocmit... │ Documentul │ Documentul │ Beneficiarul │ Seria şi│ Suma │ │crt... .acte justificative │ TOTAL │ │ │ Gestionar carnet cecuri. Verificat. gestionar carnet cecuri. .

Se arhiveaza: .PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.. Serveşte ca: .numărul curent. .. explicaţii.la casierie (exemplarul 1). anul) întocmirii formularului. .la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2). 115 . 2. a soldului de casa. 4. La sfârşitul zilei. zilnic. plati. pe baza actelor justificative de încasări şi plati. pe primul rând al registrului de casa pentru ziua în curs.document de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor de casa. .. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate (Cod 14-4-7A şi Cod 14-4-7bA) 1. efectuate prin casieria unităţii pe baza actelor justificative.: 3 Revizia: -1 Nr.. ..O. luna..de ex.semnături: casier şi compartiment financiar-contabil. Exemplarul 1 rămâne la casier. numărul actului de casa... după caz. randurile neutilizate din formularul cod 144-7A se bareaza. numărul anexelor.. Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactitatii sumelor înscrise şi respectarea dispoziţiilor legale privind efectuarea operaţiunilor de casa (exemplarul 2).: 1 Cod: P. încasări. Soldul de casa al zilei precedente se reportează.denumirea şi data (ziua. . la sfârşitul fiecărei zile..document de înregistrare operativă a încasărilor şi plăţilor în numerar.denumirea unităţii. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: . Se întocmeşte în doua exemplare. de casierul unităţii sau de alta persoana imputernicita.... Se semnează de către casier pentru confirmarea înregistrării operaţiunilor efectuate şi de către persoana din compartimentul financiar-contabil desemnată pentru primirea exemplarului 2 şi a actelor justificative anexate. 3. 5. .de ex. .report/sold ziua precedenta. :Pagina 115 din 149 Exemplar nr..document de stabilire.. *T* ┌──────────────────┬──────────┐ │ Data │ Contul │ ├──────┬─────┬─────┤ casa │ REGISTRU DE CASA │ Ziua│ Luna│ Anul│ │ ├──────┼─────┼─────┼──────────┤ │ │ │ │ │ ┌────┬─────────┬───────┬──────────────────────┬┴──────┴─────┴┬────┴──────────┤ Unitatea.

.. │ Explicaţii │ Încasări │ Plati │ │crt.: 1 Cod: P. act│ Nr. :Pagina 116 din 149 Exemplar nr.├────┬─────┬──────┤ casa │ anexa│ │ │ │ │ │Ziua│ Luna│ Anul │ │ │ │ │ │ ├────┴────┴─────┴──────┴───────┴──────┴───────────┼───────────────┼────────────┤ │ Report/Sold ziua precedenta │ │ │ ├────┬────┬─────┬──────┬───────┬──────┬───────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────┴─────┴──────┴───────┴──────┴───────────┼───────────────┼────────────┤ │ De reportat pagina/TOTAL │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────┤ │ CASIER.│ casa │ anexa │ │ │ │ ├────┴─────────┴───────┴──────────────────────┼──────────────┼───────────────┤ │Report/Sold ziua precedenta │ │ │ ├────┬─────────┬───────┬──────────────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴─────────┴───────┴──────────────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ De reportat pagina/TOTAL │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┤ │ CASIER. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 14-4-7/bA *ST* Unitatea . efectuate prin casieria unităţii pe baza actelor justificative.. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate │Nr.. Compartiment financiar-contabil.: 3 Revizia: -1 Nr..document de înregistrare operativă a încasărilor şi plăţilor în valuta... Serveşte ca: ..PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. act│ Nr.. │ Data │Nr.O.de ex. REGISTRU DE CASA (în valuta .. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 14-4-7A ┌─────────┐ │ Contul │ │ casa │ REGISTRU DE CASA ├─────────┤ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘ ┌────┬─────────────────┬───────┬──────┬───────────┬───────────────┬────────────┐ │Nr.. Compartiment financiar-contabil.de ex... 116 .. │ Nr. │ Explicaţii│ Încasări │ Plati │ │crt.Cod 14-4-7/aA şi Cod 14-4-7/cA) 1.

numărul actului de casa. explicaţii.numărul curent.la casierie (exemplarul 1). .denumirea unităţii.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. Soldul de casa al zilei precedente se reportează pe primul rând al registrului de casa pentru ziua în curs. 2.report/sold ziua precedenta. iar în ultima coloana echivalentul acestora în lei. Se arhiveaza: . Se întocmeşte în doua exemplare. numărul anexelor. 117 . la cursul de schimb valutar din data efectuării operaţiunilor din documentele în care s-au consemnat acestea. în coloanele formularului se înregistrează sumele în valuta. . contravaloarea în lei. Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactitatii sumelor înscrise şi respectarea dispoziţiilor legale privind efectuarea operaţiunilor valutare (exemplarul 2). .semnături: casier şi compartiment financiar-contabil.document de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor de casa în valuta. 4.: 1 Cod: P.: 3 Revizia: -1 Nr. a soldului de casa. În antetul coloanelor se înscrie fiecare fel de valuta care se încasează sau se plăteşte. Exemplarul 1 rămâne la casier. . În cazul în care numărul valutelor şi al cecurilor de călătorie încasate în cursul unei zile depăşeşte numărul coloanelor existente pe o fila. zilnic.denumirea şi data (ziua.de ex. la sfârşitul fiecărei zile. :Pagina 117 din 149 Exemplar nr.de ex. La sfârşitul zilei. 3. plati. încasări. 5. anul) întocmirii formularului. . 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate . felul valutei şi cursul de schimb valutar pentru încasări şi plati.O. luna.la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2). pentru ziua respectiva se completează atâtea file câte sunt necesare. pe baza actelor justificative de încasări şi plati în valuta. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: . . Valutele care apar în doua sau mai multe cursuri se trec în coloane diferite.document de stabilire. de casierul unităţii sau de alta persoana imputernicita. randurile neutilizate se bareaza. Se semnează de către casier pentru confirmarea înregistrării operaţiunilor efectuate şi de către persoana din compartimentul financiar-contabil desemnată pentru primirea exemplarului 2 şi a actelor justificative anexate.

│Nr... │ ├──────┬───┬───┬────┼────┬───┬───┤ în lei │ 118 .│anexa│ ├────────┬──┬───┬──┬───┼──┬───┬──┬──┬───┤valoare│ │ │ casa│ │ │ Felul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în lei │ │ │ │ │ │ valutei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───────┤ │ │ │ │ │ Cursul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ ├───┼─────┼─────┼─────────────┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───────┤ │ │ │ │ Report/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sold ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │precedenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────┼─────┼─────────────┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───────┤ ├───┼─────┼─────┼─────────────┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───────┤ ├───┼─────┼─────┼─────────────┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───────┤ ├───┼─────┼─────┼─────────────┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───────┤ │ │ │ │De reportat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pag.: 1 Cod: P. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate *T* ┌──────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────┐ │ Unitatea. │Explicaţii │ ÎNCASĂRI │ PLATI │Contra-│ │crt│ act.. :Pagina 118 din 149 Exemplar nr.. │Contul │ │ (Unitatea) │ Casa │ │ ├────────┤ │ REGISTRU DE CASA (în valuta) Contul Casa │ │ │ │ │ ├───┬────────┬────┬─────┬───────────┬───────────────────┬────────────┬┴────────┤ │ │ Data │ │ │ │ ÎNCASĂRI │ PLATI │ Contra.de ex......O. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 14-4-7/aA ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐ │ .├──┬──┬──┤Nr. Compartiment financiar-contabil..PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.....│ │ │ │ │ │ │ │ │valoarea │ │Nr./TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴─────┴─────┴─────────────┴────────┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴──┴───┴───────┤ │ Casier. │ DATA │Contul│ │ ├─────┬────┬────┤ │ │ REGISTRU DE CASA (în valuta) │ Ziua│Luna│Anul│ casa │ │ ├─────┼────┼────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────┴─────┴────┴────┴──────┘ ┌───┬─────┬─────┬─────────────┬──────────────────────┬────────────────┬───────┐ │Nr.de ex.│ Nr... │ Nr...: 3 Revizia: -1 Nr.

de la producătorii individuali sau de la alte persoane fizice.: 3 Revizia: -1 Nr. 119 .document justificativ de înregistrare în contabilitate a valorii produselor cumpărate. .la delegatul achizitor (exemplarul 2).la gestiune. . Cod 14-4-13/a şi Cod 14-4-13/b) 1.la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).document pentru justificarea sumelor primite ca avans spre decontare pentru achiziţii sau pentru decontarea sumelor plătite pentru achiziţii. Se semnează de delegatul care face achiziţiile respective şi de gestionarul care primeşte marfa. pentru semnarea de primire a produselor şi întocmirea Notei de recepţie şi constatare de diferenţe (ambele exemplare).de ex. 3. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate │crt│Z │L │A │act │anexe│Explicaţii │Felul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │i │u │n │casa│ │ │valu. Serveşte ca: .rămâne în carnet (exemplarul 2). în momentul achiziţiei.de ex.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 14-4-7/cA *ST* BORDEROU DE ACHIZIŢIE (Cod 14-4-13. Compartiment financiar-contabil. 4. . Circula: .│ │ │ │ │ │ │ │ │ │u │n │u │ │ │ │tei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │a │a │l │ │ │ ├──────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │Cur. Se întocmeşte în doua exemplare de către delegatul însărcinat sa aprovizioneze unitatea cu produse de pe piata taraneasca.: 1 Cod: P. Se arhiveaza: .document de înregistrare în gestiune a produselor cumpărate. :Pagina 119 din 149 Exemplar nr.O. 2. .la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sul │ │ │ │ │ │ │ X │ ├───┼──┼──┼──┼────┼─────┼───────────┼──────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │Report/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sold ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │precedenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──┼──┼──┼────┼─────┼───────────┼──────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────────┤ ├───┼──┼──┼──┼────┼─────┼───────────┼──────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────────┤ ├───┼──┼──┼──┼────┼─────┼───────────┼──────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────────┤ ├───┼──┼──┼──┼────┼─────┼───────────┼──────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────────┤ ├───┼──┼──┼──┼────┼─────┼───────────┼──────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │De reportat│ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ │ │ │ │pag/Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴──┴──┴──┴────┴─────┴───────────┴──────┴───┴───┴────┴────┴───┴───┴─────────┤ │Casier. .

. numărul şi data (ziua.... număr). judeţul. număr).semnături: achizitor.: 3 Revizia: -1 Nr.......denumirea...produsul... strM număr). codul... domiciliul.. ..... gestionar.produsul..data. U/M.. U/M..semnături: achizitor......... cantitatea. număr). Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: a) pentru formularul cod 14-4-13: . BORDEROU DE ACHIZIŢIE nr......de ex. numărul şi data (ziua... anul) întocmirii formularului. ... cantitatea... judeţul... preţul unitar de achiziţie... ..numărul şi data contractului... preţul unitar de achiziţie. Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului.denumirea. luna.. Judeţul.denumirea...denumirea produselor... codul. codul.. valoarea de alimentaţie publica... *T* ┌────────────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────────────┬───────────┐ │ Produsul │ Cod │ U/M │ Cantitate │Preţ unitar de │ Valoarea │ │ │ │ │ │ achiziţie │achiziţiei │ 120 .. str....... c) pentru formularul cod 14-4-13/b: ..denumirea unităţii... cantitatea............. luna. ..semnături: achizitor........O. codul de identificare fiscală. sediul (localitatea... .denumirea unităţii. semnatura de primire a sumei. preţul unitar. codul de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală.. luna..............PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 5... anul) întocmirii formularului.denumirea unităţii.. gestionar... valoarea.. anul) întocmirii formularului.. sediul (localitatea.. :Pagina 120 din 149 Exemplar nr............. .. Sediul (localitatea... U/M.. avansul acordat...... codul de identificare fiscală.... Unitatea.. preţul unitar de alimentaţie publica... valoarea achiziţiei.. producătorul: numele şi prenumele...... suma plătită...... b) pentru formularul cod 14-4-13/a: . str.. sediul (localitatea.: 1 Cod: P.. numărul şi data (ziua. . ...... str... gestionar. judeţul..de ex.. . . seria şi numărul actului de identitate.. valoarea achiziţiei......

.......... Semnatura gestionarului.│ │ │ │ │ │unitar de│achiziţiei│unitar │ alim..... BORDEROU DE ACHIZIŢIE nr. Judeţul . Sediul (localitatea. │publica │ │ │ │ │ │ │ │ │publica│ │ │ ├────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼─────┤ │ TOTAL │ X │ X │ │ X │ │ X │ │ X │ └────────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴─────┘ 14-4-13/a Semnatura achizitorului....... com.............: 3 Revizia: -1 Nr. *ST* Unitatea......... Numărul de înregistrare la Oficiul reg.............. 121 ........ Sediul (localitatea..........................: 1 Cod: P.............. str. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate ├────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼───────────┤ │ TOTAL │ X │ X │ │ X │ │ └────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────────┴───────────┘ 14-4-13 Semnatura achizitorului................... Codul de identificare fiscală................... (alimentaţia publica) *T* ┌────────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬─────┐ │Produsul│ Cod │ U/M │Cantitate│ Preţ │ Valoarea │ Preţ │Valoarea│Men............................... număr)............. :Pagina 121 din 149 Exemplar nr..... Judeţul...de ex...... număr).....data. │tiuni│ │ │ │ │ │achiziţie│ │alim......... Numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului. str.....PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr... *ST* Unitatea................................ Codul de identificare fiscală........de ex...................... Semnatura gestionarului.........O......

la persoana care efectuează deplasarea.document justificativ de înregistrare în contabilitate.│uni-│loa-│ │pla-│tura de│ │ │ │de iden-│produ-│ │ │tate│tar │re │ │tita│primire│ │ │ │titate │selor │ │ │ │ │ │ │ │a sumei│ ├───┬────┼──────┬─────┼───┬────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nr..│ │ │ │/Carte │mirea │ │ │ti.la persoana imputernicita sa dispună deplasarea.. 3.document pentru decontarea de către titularul de avans a cheltuielilor efectuate.: 1 Cod: P.data.de ex.│Avans│Suma│Semna. :Pagina 122 din 149 Exemplar nr.. Serveşte ca: .Cod 14-5-4) 1. pentru fiecare deplasare... ....: 3 Revizia: -1 Nr. Circula: . precum şi pentru justificarea avansurilor acordate în vederea procurării de valori materiale în numerar.de ex.document pentru stabilirea diferenţelor de primit sau de restituit de titularul de avans..│ria│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │prenu-│liul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ mele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────┼──────┼─────┼───┼────┼──────┼───┼──┼────┼────┼────┼─────┼────┼───────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9│ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ ├───┼────┼──────┼─────┼───┼────┼──────┼───┼──┼────┼────┼────┼─────┼────┼───────┤ ├───┼────┼──────┼─────┼───┼────┼──────┼───┼──┼────┼────┼────┼─────┼────┼───────┤ ├───┼────┼──────┼─────┼───┼────┼──────┼───┼──┼────┼────┼────┼─────┼────┼───────┤ ├───┴────┼──────┼─────┼───┼────┼──────┼───┼──┼────┼────┼────┼─────┼────┼───────┤ │Total │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X│ │ X │ │ │ │ X │ └────────┴──────┴─────┴───┴────┴──────┴───┴──┴────┴────┴────┴─────┴────┴───────┘ 14-4-13/b Semnatura achizitorului Semnatura gestionarului..O. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ şi │ci.│Cod│UM│Can-│Preţ│Va.. ..dispoziţie către persoana delegată sa efectueze deplasarea.. de persoana care urmează a efectua deplasarea.... 122 .. .│Data│Numele│Domi-│se-│nr. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate BORDEROU DE ACHIZIŢIE nr. (de la producători individuali) *T* ┌────────┬────────────┬────────┬──────┬───┬──┬────┬────┬────┬─────┬────┬───────┐ │CONTRACT│Producător │Buletin │Denu.. pentru semnare.. *ST* ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAŢIE . 2.. . Se întocmeşte într-un exemplar...PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.

: 1 Cod: P..cheltuieli efectuate: felul actului şi emitentul...... semnatura conducatorului unităţii.de ex..data (ziua. scopul. În cazul în care la decontarea avansului suma cheltuielilor efectuate este mai mare decât avansul primit.. la decontare.. ... . suma.la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea decontului. avându-se în vedere eventualele penalizări şi semnand pentru verificare. sumele privind cheltuielile efective sunt mai mici decât avansul primit. .. . ora) sosirii şi plecării în/clin delegaţie. penalizări calculate.numărul şi data chitanţei pentru restituirea diferenţei. diferenţa de restituit de către titularul de avans se depune la casierie pe baza de dispoziţie de încasare (cod 14-4-4 sau cod 14-4-4/a.. ştampila unităţii. . .O.. . pentru diferenţa de primit de titularul de avans se întocmeşte Dispoziţie de plata către casierie (cod 14-4-4 sau cod 14-4-4/a.. controlul financiar preventiv. după caz). Depus decontul (numărul şi data) │ │(Unitatea) .... semnatura conducatorului unităţii.ziua şi ora plecării.la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv. .... Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. ziua şi ora sosirii. şeful de c compartiment. În cazul în care..de ex. avans spre decontare. ..semnături: conducătorul unităţii......denumirea unităţii... 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate ...: 3 Revizia: -1 Nr.... stabilind diferenţa de primit sau de restituit. după caz). prenumele şi funcţia persoanei delegate. numărul şi data actului.. data.numele. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: .. *T* ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │.denumirea şi numărul formularului. 5. titularul de avans.. destinaţia şi durata deplasarii.ia persoanele autorizate de la unitatea unde s-a efectuat deplasarea sa confirme sosirea şi plecarea persoanei delegate... │ │ │ │ │ 123 . pe baza actelor justificative anexate la acesta de către titular la întoarcerea din deplasare sau cu ocazia procurării materialelor. persoana care verifica decontul.. ştampila unităţii. :Pagina 123 din 149 Exemplar nr. diferenţa de primit/restituit. pentru viza.. 4.... anul.. data depunerii decontului.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr... ...la conducătorul unităţii pentru aprobarea cheltuielilor efectuate. luna.

................................................. lei │ ├───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤ │ CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE │ ├──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────┤ │Felul actului şi emitentul │ Nr................................... │ │ Se legitimează cu ......................................... │ │Cu (fără) cazare │ Cu (fără) cazare │ │ Ştampila unităţii │ Ştampila unităţii │ │ şi semnatura │ şi semnatura │ └───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘ *) Se va completa ziua.............. │ │...................................... │ │este delegat pentru .......... luna............................................de ex..........O... │ │...........: 1 Cod: P.......................................................de ex.....│ TOTAL ............ │ │ │ │ Dl..................................................................... lei │ │Penalizări calculate ......│ Plecat*) . │ │Plecat*) ................................. │ ├───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤ │Sosit*) .: 3 Revizia: -1 Nr.│ Sosit*) ................................................... │ │Cu (fără) cazare │ Cu (fără) cazare │ │ Ştampila unităţii │ Ştampila unităţii │ │ şi semnatura │ şi semnatura │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │Sosit*) ...................................... │ │Plecat*) ......... ................................................ 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate │ ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAŢIE) │ │ Nr............... din ../D-na .........lei ..│ ..Primit la plecare ........................................ │ │având funcţia de ........... │ │ Ştampila unităţii şi semnatura │ │ │ │Data ..........│ Avans spre decontare: │ │Ziua şi ora sosirii .... anul şi ora........................Primit în timpul deplasarii ................................. lei │ │Data depunerii decontului ......................................... │ │la .......... 14-5-4 t2 (verso) ┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐ │Ziua şi ora plecării ............ │ │ Durata deplasarii de la ....PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr................................................. :Pagina 124 din 149 Exemplar nr.......................... şi data actului │ Suma │ ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤ ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤ ├──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────┤ │ TOTAL CHELTUIELI │ ├──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤ │Diferenţa de restituit s-a depus │ primit │ │cu dispoziţie de încasare către │ Diferenţa de ----------......................│ Plecat*) .... │ restituit │ │ │ │ ├──────────────┬─────────────┬─────┴────────┬──────────────┬───────────────────┤ 124 ........... la .......................│ ............................................ │ │....................... │ │casierie nr...│ Sosit*) ................ ......................... │ │........................................................... │ │.................

de ex. Circula: . Serveşte ca: .semnături: persoana care întocmeşte documentul şi compartimentul financiar-contabil. conturi debitoare/creditoare.la unitatea sau subunitatea care participa la operatia de decontare.: 1 Cod: P. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: . 3. destinatarul.document de înregistrare a operaţiilor de decontare intervenite între unitate şi subunitati care ţin contabilitate proprie şi între subunitati ale aceleiaşi unităţi care ţin contabilitate proprie. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate │ Aprobat. anul) întocmirii formularului.│ decont │compartiment │ │ │ unităţii │ preventiv │ │ │ │ └──────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────────┘ *ST* GRUPA a VI-a Contabilitate generală NOTA DE DEBITARE-CREDITARE (Cod 14-6-1A) 1. Se întocmeşte în doua exemplare. │ Control │ Verificat │ Şef │ Titular avans. 2. numărul şi data (ziua.: 3 Revizia: -1 Nr.la compartimentul financiar-contabil.denumirea. pe baza actelor justificative care stau la baza operaţiunii.emitentul.la conducătorul compartimentului financiar-contabil sau inlocuitorul sau.document justificativ de înregistrare în contabilitate. suma. . 125 . data operaţiunilor. 4. pentru înregistrare (exemplarul 2). . │ │ conducătorul │ financiar. de compartimentul financiarcontabil.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. :Pagina 125 din 149 Exemplar nr. .O. . Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil al părţilor participante la operaţiunea decontare (exemplarul 1 la destinatar şi exemplarul 2 la emitent). pentru semnare (ambele exemplare). 5. pentru înregistrare (exemplarul 1). . luna.de ex.

. *ST* Compartiment financiar-contabil. │Emitent │ Către │ Conturi │Va debitam │ │crt. 4.├────────────┴─────────────────────┤debitoare │(creditam) │ │ │Data operaţiunilor │(creditoare)│cu suma de lei│ │ ├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ ├────┼──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ └────┴──────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┘ Întocmit. luna.explicaţii.la persoana autorizata sa verifice şi sa semneze documentul. suma.O. Circula. într-un exemplar. numărul şi data (ziua. 2. 5.la persoana care asigura contabilitatea sintetică şi analitica în cadrul compartimentului financiar-contabil. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate *T* ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ NOTA DE DEBITARE-CREDITARE │ │ │ │ Număr DATA │ │ document ┌────┬────┬────┐ │ │ │Ziua│Luna│Anul│ │ │ └────┴────┴────┘ │ │ │ ├────┬────────────┬─────────────────────┬────────────┬──────────────┤ │Nr. simbolul contului debitor/creditor. . *T* 126 . Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: .: 3 Revizia: -1 Nr. Se întocmeşte.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.: 1 Cod: P. Serveşte ca document justificativ de înregistrare în contabilitatea sintetică şi analitica. 14-6-1A NOTA DE CONTABILITATE (Cod 14-6-2A) 1.de ex. . verificat. . de compartimentul financiarcontabil. anul) întocmirii formularului. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. de regula pentru operaţiunile care nu au la baza documente justificative (stornari etc). 3.semnături: întocmit.de ex. . :Pagina 126 din 149 Exemplar nr.denumirea.denumirea unităţii.

de ex. provenite din relaţii economico-financiare şi ca instrument de conciliere prearbitrala.O.la compartimentul financiar-contabil al unităţii emitente (exemplarul 3. Eventualele obiecţii asupra sumelor prevăzute în extrasul de cont se consemnează într-o nota explicativa semnată de conducătorul unităţii şi conducătorul compartimentului financiar-contabil. . 4..│ ├─────────────────┬─────────────────┤ Suma │ │ │ │ Debitoare │ Creditoare │ │ ├────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┤ ├────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┤ ├────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┤ ├────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┤ ├────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┤ ├────┴───────────────┴─────────────────┴─────────────────┼──────────────┤ │ TOTAL │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Întocmit.: 1 Cod: P.la conducătorul compartimentului financiar-contabil şi conducătorul unităţii emitente.. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: 127 . Se întocmeşte în trei exemplare.│ Explicaţii │ Simbolul conturilor │ │ │crt. după primirea confirmării).la unitatea debitoare (exemplarele 1 şi 2).. :Pagina 127 din 149 Exemplar nr. pentru semnare (toate exemplarele).. Serveşte la comunicarea şi solicitarea de la debitor a sumelor pretinse. care se anexează la exemplarul 2 al extrasului de cont..: 3 Revizia: -1 Nr. Circula: .. 14-6-2A *ST* EXTRAS DE CONT (Cod 14-6-3) 1. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate ┌───────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────┐ │ │ │ │ │ Unitatea .. rămase neachitate.. 5.la compartimentul financiar-contabil al unităţii debitoare (exemplarul 1). de compartimentul financiarcontabil al unităţii beneficiare.de ex. │ Data │ │ │ document ├────┬────┬────┤ │ NOTA DE CONTABILITATE │ │Ziua│Luna│Anul│ │ │ │ │ │ │ ├────┬───────────────┬──────────────────────┴────────────┼────┴────┴────┤ │ Nr. pe baza datelor din contabilitatea analitica. Verificat. 2. 3. .. care restituie unităţii emitente exemplarul 2 semnat pe verso de conducătorul unităţii şi conducătorul compartimentului financiar-contabil. │ Nr.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.. precum şi exemplarul 2... pentru confirmarea debitului. Se arhiveaza: .

........... │ 128 . ....... │ │ │ │ │ │ Conducătorul unităţii. de înregistrare ... Nr.. .......... conducătorul compartimentului financiar-contabil... la data de .suma. com.... │ │ Sediul (localitatea. .....denumirea formularului. strada.......... număr) ..banca........ unitatea dvs.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. ..... │ │ Cont ... ....denumirea unităţii creditoare... :Pagina 128 din 149 Exemplar nr.......... .. figurează │ │ cu următoarele debite ........ 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate . .. inclusiv ştampila. ...... │ │ Banca ..... │ │ │ ├─────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┤ │ │ │ │ │ Documentul │ Explicaţii │ Suma │ │ (felul.. iar în cazul constatării de │ │ diferenţe sa anexati nota explicativa cuprinzând obiecţiile dvs..... │ │ Nr........ Către .....O... în evidentele │ │ noastre contabile.. │ │ │ │ │ │ EXTRAS DE CONT │ │ │ │ Conform dispoziţiilor în vigoare..de ex. │ │ Prezentul extras de cont tine loc de conciliere conform │ │ procedurii arbitrale.. număr)...... de înregistrare la │ │ Oficiul reg...... .. .....codul de identificare fiscală.........explicaţii...judeţul. . . strada...sediul (localitate.... *T* ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Unitatea creditoare . │ │ Judeţul . numărul şi data)│ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ (verso) ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ În termen de 5 zile de la primire urmează sa ne restituiti acest │ │ extras confirmat pentru suma acceptată..............................: 1 Cod: P.........contul...felul......... │ │ Cod de indentificare fiscală .denumirea unităţii debitoare.: 3 Revizia: -1 Nr. din .....de ex...semnături: conducătorul unităţii..... numărul şi data documentului. va instiintam ca.

. ... din . În acest scop.... Se întocmeşte lunar sau pe măsura efectuării operaţiunilor.... │ │ ........ de înregistrare .......S.... care se trec în Cartea mare.. │ │ │ │─────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │ Unitatea debitoare . │ │ c) urmează sa efectuam plata într-un termen de . │ │ │ │ Obiecţiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont │ │ sunt cuprinse în nota explicativa anexată.... 4.. Nu circula.... ..... 3.................. La sfârşitul lunii se determina rulajul total............ Se completează pe baza registrului de casa şi a extraselor de cont primite de la banca la care sunt anexate documentele justificative.. cat şi pentru plati.. în cadrul compartimentului financiar-contabil.. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. din . . 129 ........ într-un document cumulativ....................... │ │ │ │ │ │ Confirmăm prezentul extras de cont pentru suma de .. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate │ Conducătorul compartimentului │ │ L... 2........PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.... │ │ │ │ │ │ Conducătorul unităţii................ separat pentru fiecare cont sintetic........la completarea registrului Cartea mare............... Serveşte: . utilizându-se formatul potrivit......... atât pentru încasări....... ..... lei...... │ │ pentru achitarea căreia (se va completa după caz): │ │ a) am depus la banca ordinul de plata nr.de ex. │ │ b) am depus la Oficiul Poştal nr.: 3 Revizia: -1 Nr....... .. .....O.. :Pagina 129 din 149 Exemplar nr........ │ │ . │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ *ST* JURNAL PRIVIND OPERAŢIUNILE DE CASA ŞI BANCA (Cod 14-6-5) 1.........ca jurnal auxiliar pentru înregistrarea operaţiunilor cu mijloace băneşti la unităţile care aplica forma ele înregistrare "pe jurnale". financiar-contabil........ financiar-contabil....... Conducătorul compartimentului │ │ L... se poate efectua gruparea sumelor pe conturi...... .....de ex......S........ │ │ mandatul poştal nr............. Nr.. fiind document de înregistrare contabila....: 1 Cod: P......... │ │ ........ din ................... în funcţie de numărul conturilor corespondente.. Către .. │ │ ... precum şi totalurile fiecăruia dintre conturile corespondente..

la completarea registrului Cartea mare... 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 5..denumirea formularului şi data (luna. anul) pentru care se întocmeşte...│ sau extrase de ├──────────────────────────────────┬───────────┤ │ │cont de la banca│ │ Rulaj │ ├───┼────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┼───────────┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ├───┼────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤ │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴────────────────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────────┘ 14-6-5 Întocmit..: 3 Revizia: -1 Nr. .... lucrări executate.. . Verificat.O.. servicii prestate etc.denumirea unităţii. ┌───┬────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │Nr. verificat..PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. *ST* JURNAL PRIVIND DECONTĂRILE CU FURNIZORII (Cod 14-6-6) 1. . rulajul...de ex. Contul ...ca jurnal auxiliar pentru înregistrarea operaţiunilor privind decontările cu furnizorii pentru materiale.. JURNAL PRIVIND OPERAŢIUNILE DE CASA ŞI BANCA Luna ..registrul de casa sau extrasele de cont de la banca.... 130 .: 1 Cod: P..semnături: întocmit. de casa │ Conturi corespondente │ │rd.la ţinerea contabilităţii analitice a furnizorilor. .. conturile corespondente. mărfuri.. :Pagina 130 din 149 Exemplar nr. *T* (Unitatea) .. contul. la unităţile care aplica forma de înregistrare "pe jurnale". Serveşte: ..│ Reg...de ex........ Anul .. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: . ..

.│în. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 2.. În cazul înregistrării pe baza de centralizatoare. .│rd│ │ │reg. se determina rulajul creditor total... numărul şi data notei de recepţie/ factura..denumirea unităţii. ziua achitării.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ al ├───┬─────┬───┬────┤ │ 131 ...de ex.. suma. nr. fie pentru toţi furnizorii. 3..├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤ditor│ nizori) │ │ │ │ │No-│Fac│lita. pe feluri de furnizori.. conturi corespondente debitoare.... Se întocmeşte în cadrul compartimentului financiar-contabil. .. contul...: 1 Cod: P. 4.. rulajul creditor al contului de furnizori. cod 14-6-22).... fie separat. Facturile rămase neachitate (nelichidate) pana la sfârşitul lunii se înregistrează în Situaţia încasării-achitării facturilor (cod 14-6-7).: 3 Revizia: -1 Nr.. cont corespondent creditor. Se completează pe baza documentelor justificative (facturi..ziua înregistrării. La sfârşitul lunii.plata facturilor (debit cont furnizori). fiind document de înregistrare contabila.. evidenta analitica a furnizorilor se tine separat de jurnal.O. pentru operaţiunile înregistrate în creditul contului de furnizori şi pe baza documentelor justificative anexate la extrasul de cont primit de la banca sau registrul de casa pentru operaţiunile înregistrate în debitul acestui cont. Anul .│Ziua│Numărul│Furni-│CONTURI CORESPONDENTE │Rulaj│Plata facturilor │Nr│ │rd... Pag. JURNAL PRIVIND DECONTĂRILE CU FURNIZORII ┌───┬────┬───────┬──────┬──────────────────────────┬─────┬──────────────────┬──┐ │Nr... pe furnizori principali. Luna .semnături: întocmit.. Contul . pe gestiuni etc. document.) sau pe baza de centralizatoare.. furnizorul . *T* Unitatea .. . anul) întocmirii formularului.. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: .. precum şi totalurile fiecăruia din conturile corespondente debitoare care se trec în Cartea mare. .de ex. Nu circula.. utilizându-se Situaţia încasării-achitării facturilor (cod 14-6-7) sau alte formulare (Fişa de cont pentru operaţiuni diverse.│(debit cont fur.├───┬───┤loca.. . verificat. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.│şi data│zorul-│ DEBITOARE │cre. note de recepţie şi constatare de diferenţe etc......localitatea (explicaţii). :Pagina 131 din 149 Exemplar nr..denumirea şi data (luna. 5.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr..

la începutul lunii. se au în vedere furnizorii principali potrivit categoriilor stabilite pentru înregistrarea în Jurnalul privind decontările cu furnizorii (cod 146-6).O. în cazul în care contabilitatea analitica a 132 .ca jurnal auxiliar pentru ţinerea contabilităţii analitice a clienţilor sau furnizorilor la unităţile care aplica forma de înregistrare "pe jurnale". pe baza documentelor justificative privind produsele sau mărfurile livrate. *ST* VERIFICAT. .│ │ │ │ │ │ │ │ │ │tului│ua │cores│doc│ │ │ │ │ │re-│ │plica-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ de │a.│chi│dent │ │ │ │ │ │ │tie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ni.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │zori │rii│ditor│ │ │ │ ├───┼────┼───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼───┼─────┼───┼────┼──┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5│ 6│ 7│ 8│ 9│10│11│12│13│ 14 │ 15│ 16 │ 17│ 18 │ │ ├───┼────┼───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼───┼─────┼───┼────┼──┤ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ ├───┼────┼───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼───┼─────┼───┼────┼──┤ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 │ ├───┼────┼───┼───┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼───┼─────┼───┼────┼──┤ │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3 │ └───┴────┴───┴───┴──────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───┴─────┴───┴────┴──┘ ÎNTOCMIT.: 3 Revizia: -1 Nr.│Suma│ │ │ │ │de │rii│(Ex. În cazul în care situaţia se întocmeşte pentru achitarea facturilor separat pe feluri de furnizori. prin transcrierea poziţiilor (facturilor) rămase neîncasate din situaţia încasării facturilor întocmită pentru luna precedenta. 2. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate │ │ │tei│tu-│tea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │con.ca situaţie a soldurilor contului 411 "Clienţi" sau contului 401 "Furnizori".│pon.periodic. serviciile prestate etc. :Pagina 132 din 149 Exemplar nr.de ex. lucrările executate. pe baza documentelor justificative de recepţie a materialelor şi produselor aprovizionate. Formularul se completează astfel: În cazul încasării facturilor . Se întocmeşte lunar sau pe măsura efectuării operaţiunilor.│ta-│cre. fie separat pe feluri de clienţi sau de furnizori.: 1 Cod: P.periodic. . în cadrul compartimentului financiar-contabil.│Zi-│Cont │Nr. În cazul achitării facturilor .PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. 14-6-6 SITUAŢIA ÎNCASĂRII-ACHITĂRII FACTURILOR (Cod 14-6-7) 1.│ │ │ │ │ │ │cep│ │tii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fur.de ex. fie pentru toţi clienţii sau furnizorii. respectiv de achitare a furnizorilor. Serveşte: . respectiv încasarea de la clienţi.

..denumirea şi data (luna.. clientul (furnizorul).de ex. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate furnizorilor nu se tine cu ajutorul Jurnalului privind decontările cu furnizorii (cod 14-6-6).. . . │ ├────┬──────┬────────┬──────────────────┬──────────────┬───────────────────────┤ │Nr. :Pagina 133 din 149 Exemplar nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │pondent│ │ │ ├────┼──────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼───────┼────┼─────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ├────┼──────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼───────┼────┼─────┤ ├────┼──────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼───────┼────┼─────┤ ├────┼──────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼───────┼────┼─────┤ ├────┼──────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼───────┼────┼─────┤ ├────┼──────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼───────┼────┼─────┤ ├────┼──────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼───────┼────┼─────┤ ├────┼──────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼───────┼────┼─────┤ ├────┼──────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼───────┼────┼─────┤ ├────┼──────┼────────┼──────────────────┼──────────────┼────┼───────┼────┼─────┤ └────┴──────┴────────┴──────────────────┴──────────────┴────┴───────┴────┴─────┘ ÎNTOCMIT. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. .: 1 Cod: P.│facturii│ (explicaţii) │ │ │ │ │trarii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┬───────┬────┬─────┤ │ │ │ │ │ │Ziua│Cont │Nr... 14-6-7 133 . verificat..la începutul lunii. 5.semnături: întocmit. localitatea (explicaţii)....PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. 3.de ex.. *ST* VERIFICAT.: 3 Revizia: -1 Nr. sume de primit (datorate). Pag.O. fiind document de înregistrare contabila.. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: . Anul .│doc. │ Ziua │Numărul │Client (furnizor)-│Sume de primit│Încasarea (plata) │ │rând│inre.încasarea (plata) facturilor: ziua. contul corespondent. numărul şi data facturii. Nu circula. nr. .denumirea unităţii.... cod (14-6-6). │Suma │ │ │ │ │ │ │ │cores. 4.. │ │ (Unitatea) │ │ │ │ SITUAŢIA ÎNCASĂRII-ACHITĂRII FACTURILOR │ │ │ │ Luna ..│şi data │ localitate │ (datorate) │ facturilor │ │ │gis. anul) întocmirii formularului. prin transcrierea poziţiilor (facturilor) rămase neachitate din situaţia achitării facturilor sau din Jurnalul privind decontările cu furnizorii.ziua înregistrării.. *T* ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ . ... documentului. suma. .

4. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate JURNAL PRIVIND CONSUMURILE ŞI ALTE IESIRI DE STOCURI (Cod 14-6-8) 1.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. analitice şi pe secţii. documentului. . fie pe conturi sintetice. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.. precum şi documentul care furnizează datele (numărul şi data documentului justificativ sau ale centralizatorului). în funcţie de metoda folosită pentru contabilitatea analitica a bunurilor.. Nu circula.ziua înregistrării.ca jurnal auxiliar pentru înregistrarea lunară a operaţiunilor în creditul conturilor de stocuri la unităţile care aplica forma de înregistrare "pe jurnale".denumirea unităţii.de ex. Se întocmeşte periodic sau pe măsura efectuării operaţiunilor.. Rulajele creditoare totale se trec în Cartea mare.. verificat. anul) întocmirii formularului. . JURNAL PRIVIND CONSUMURILE ŞI ALTE IESIRI DE STOCURI ┌────┬─────┬───────┬──────────────────┬───────────────────────────────────┐ │Nr. :Pagina 134 din 149 Exemplar nr.la completarea registrului Cartea mare. 5. │CONTURI DEBITOARE │ CONTURI CREDITOARE │ │rând│inre-│(felul. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: .│ │tice │tice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 134 ..semnături: întocmit. fiind document de înregistrare contabila.. sume. în cadrul compartimentului financiar-contabil. Conturile corespondente debitoare se deschid mai întâi pentru conturile de cheltuieli. 2. . În acest caz. În antetul coloanelor se înscrie simbolul fiecărui cont creditor. Serveşte: . document cu document sau pe baza centralizatoarelor pe operaţiuni (documente cumulative. conturi creditoare. Se înregistrează la sfârşitul perioadei.: 3 Revizia: -1 Nr.. documente cumulative sau alte documente aprobate). concomitent cu efectuarea înregistrărilor în jurnal se fac înregistrările şi în evidenta analitica a conturilor de cheltuieli (fise.O..de ex. conturi debitoare: sintetice. │Ziua │ Doc...) │Sinte-│Anali-│Sume│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tra. fie numai pe conturi sintetice şi pe secţii.├──────┬──────┬────┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤ │ │gis. Anul . situaţii de ieşire). .│ nr. *T* Unitatea .: 1 Cod: P. Luna . felul şi nr.denumirea şi data (luna. 3. analitice...

PROTECŢIA SOCIALĂ A ŞOMERILOR ŞI ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE 135 ..PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.ca jurnal auxiliar pentru înregistrarea lunară a operaţiunilor în creditul conturilor privind salariile.la completarea registrului Cartea mare. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate │ │rii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────┼───────┼──────┼──────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│ 14│ ├────┼─────┼───────┼──────┼──────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────┼───────┼──────┼──────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────┼───────┼──────┼──────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────┴───────┴──────┴──────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ ÎNTOCMIT. conturi creditoare.. protecţia socială a şomerilor şi asigurări sociale de sănătate la unităţile care aplica forma de înregistrare "pe jurnale". Se întocmeşte lunar. PROTECŢIA SOCIALĂ A ŞOMERILOR ŞI ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE (Cod 14-6-10) 1. fiind document de înregistrare contabila. analitice. CONTRIBUŢIA PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE..ziua înregistrării. documentului. conturi debitoare: sintetice. pe unitate sau secţii de producţie. 5..de ex. :Pagina 135 din 149 Exemplar nr.. 2.denumirea şi data (luna. anul) întocmirii formularului. *ST* VERIFICAT.. . Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: . Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. Serveşte: .: 3 Revizia: -1 Nr. verificat *T* Unitatea . felul şi nr.semnături: întocmit. 14-6-8 JURNAL PRIVIND SALARIILE.de ex. . în cadrul compartimentului financiarcontabil. JURNAL PRIVIND SALARIILE. Nu circula..O.denumirea unităţii. după caz. CONTRIBUŢIA PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE. . pe baza statelor de salarii. contribuţia pentru asigurări sociale..: 1 Cod: P. 3.. . 4.

. pe grupe de conturi care au legatura între ele sau în ordinea simbolurilor conturilor.. La sfârşitul perioadei. anul .de ex....ca jurnal auxiliar pentru înregistrarea operaţiunilor în creditul conturilor fără dezvoltare analitica sau a căror dezvoltare se asigura pe fise separate.: 3 Revizia: -1 Nr. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate Luna . la unităţile care aplica forma de înregistrare "pe jurnale"... │Ziua │Documentul │ Conturi debitoare│ Conturi creditoare │ │rând│inre.: 1 Cod: P..Cod 14-6-17) 1...O.. Periodic.. Serveşte: . în jurnal pot fi cuprinse unul pana la trei conturi creditoare. după înregistrarea în jurnal a tuturor operaţiunilor. în cadrul compartimentului financiar-contabil. 136 .de ex. .la completarea jurnalului Cartea mare. 2. Modelul formularului se adapteaza. dar care nu sunt cuprinse în alte jurnale.. *ST* JURNAL PRIVIND OPERAŢIUNI DIVERSE (pentru conturi sintetice .. Înscrierea conturilor se poate face pe genuri de operaţiuni.. în funcţie de numărul conturilor folosite. ┌────┬──────┬────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Nr. VERIFICAT.│ (fel şi nr)├─────────┬──────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────┤ │ │gistra│ │Sintetice│Analitice │ │ │ │ │ │ │ │rii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────┴────────────┴─────────┴──────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┘ 14-6-10 ÎNTOCMIT. precum şi sumele totale ale conturilor corespondente debitoare (din grupare) se trec în Cartea mare... Se întocmeşte pe măsura efectuării operaţiunilor.. verificandu-se ca totalul sumelor din grupare sa fie egal cu rulajul creditor al contului pentru care s-a făcut gruparea. rulajele creditoare ale fiecărui cont. :Pagina 136 din 149 Exemplar nr. Dacă volumul operaţiunilor este mic.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. se face gruparea sumelor pe conturi corespondente debitoare.. Se completează document cu document sau pe baza de centralizatoare.

. Verificat......... 5.... .denumirea unităţii... :Pagina 137 din 149 Exemplar nr.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. explicaţii. rulaj creditor... │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 14-6-17 *ST* 137 . Nu circula. │ ├──┬─────────────┬─────────┬──────┬─────────┬────────┬─────────────────────────┤ │Nr│ Ziua │Document │Expli-│ Cont │ Rulaj │ Gruparea sumelor pe │ │ │înregistrării│(fel.. fiind document de înregistrare contabila. anul ..... │ ├──┬─────────────┬─────────┬──────┬─────────┬────────┬────────────┬────────────┤ │ 1│ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┤ │ 2│ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┤ │ 3│ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┤ ├──┴─────────────┴─────────┴──────┴─────────┴────────┴────────────┴────────────┤ │ Întocmit.)│catii │corespen-│creditor│conturi corespondente │ │r │ │ │ │dent │ │ debitoare │ │a │ │ │ │debitor │ ├────────────┬────────────┤ │n │ │ │ │ │ │ Cont │ Suma │ │d │ │ │ │ │ │ debitor │ │ ├──┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┤ │0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├──┴─────────────┴─────────┴──────┴─────────┴────────┴────────────┴────────────┤ │ CONTUL .ziua înregistrării. │ │ (Unitatea) │ │ │ │ JURNAL PRIVIND OPERAŢIUNI DIVERSE │ │ (pentru conturi sintetice) │ │ pe luna ....O.denumirea formularului şi luna.... 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 3. . felul. gruparea sumelor pe conturi corespondente debitoare.. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: .. ..│ │ .: 3 Revizia: -1 Nr...... cont corespondent debitor.... *T* ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Pag.. ...semnături: întocmit.... verificat.... numărul şi data documentului..nr. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.. 4. │ ├──┬─────────────┬─────────┬──────┬─────────┬────────┬────────────┬────────────┤ │ 1│ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┤ │ 2│ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┤ │ 3│ │ │ │ │ │ │ │ ├──┴─────────────┴─────────┴──────┴─────────┴────────┴────────────┴────────────┤ │ CONTUL .: 1 Cod: P..de ex..... anul pentru care se întocmeşte...de ex.

denumirea contului (sectiei. suma creditata. simbol cont corespondent.de ex. │ Cont │ Pagina │ │ CHELTUIELI │atelierului.: 1 Cod: P. explicaţii. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate FIŞA DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI (Cod14-6-21/a) 1. a cheltuielilor cu activitatea de "service" în perioada de garanţie. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. pe secţii şi feluri de cheltuieli. :Pagina 138 din 149 Exemplar nr. total debit. după natura lor. La sfârşitul fiecărei perioade. .semnatura de întocmire. a cheltuielilor de desfacere (la intern). fiind document de înregistrare contabila. Se completează pe baza documentelor justificative referitoare la operaţiunile intervenite. 4. Se întocmeşte într-un exemplar. Nu circula. se totalizează rulajele. *T* ┌────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────┬──────────┐ │FIŞA DE CONT ANALITIC PENTRU│Denumirea contului (sectiei. felul şi numărul documentului.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cores-│tata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pon.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. 2.O. cheltuielilor generale de administraţie. 14-6-21/a 138 . a cheltuielilor de circulaţie (cheltuieli de desfacere a produselor la export). unităţii) ├────────┼──────────┤ │ │ ───────────────────────── │ │ │ ├────┬──────────┬────────────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼─────┬──┴───┬──────┤ │Data│Documentul│Explicaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Total│Simbol│ Suma │ │ │(felul şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │debit│ cont │credi-│ │ │nr. 5. . contul. se deschid doua sau mai multe fise.de ex. după caz. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: . Serveşte ca document de înregistrare în contabilitatea de gestiune a cheltuielilor comune ale sectiei.denumirea formularului. atelierului.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dent │ │ ├────┼──────────┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼──────┼──────┤ ├────┼──────────┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼──────┼──────┤ ├────┼──────────┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼──────┼──────┤ ├────┼──────────┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼──────┼──────┤ └────┴──────────┴────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴──────┴──────┘ Întocmit. după caz. În cazul în care numărul coloanelor fisei este insuficient pentru reflectarea tuturor conturilor analitice ale contului respectiv de cheltuieli. . separat pentru fiecare cont sintetic de cheltuieli. 3. unităţii).: 3 Revizia: -1 Nr. în vederea întocmirii balanţei analitice de verificare a operaţiunilor înregistrate în contabilitatea de gestiune. .denumirea unităţii.data.

pe baza documentelor justificative referitoare la operaţiunile intervenite. explicaţii. debitori. În cazul în care se utilizează pentru ţinerea contabilităţii sintetice a operaţiunilor economice şi financiare. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate *ST* FIŞA DE CONT PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE (Cod 14-6-22) FIŞA DE CONT PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE (în valuta şi în lei . data. . .: 1 Cod: P. 5.O. │ │ │ │FIŞA DE CONT PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE │ Simbol cont │ Pagina │ │ ├──────────────┼─────────┤ │ │ │ │ ├────┬─────────┬────────────┬──────────┬───────┬──────┴──┬─────────┬─┴─────────┤ 139 ...de ex. sold. simbol cont corespondent. fiind document de înregistrare contabila. . credit...denumirea unităţii. în fişele analitice se totalizează rulajele pe perioada respectiva şi cumulat de la începutul anului..la ţinerea contabilităţii analitice a conturilor de clienţi..Cod 14-6-22/a) 1. creditori etc. Se întocmeşte într-un exemplar.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. iar în cursul anului. în vederea întocmirii balanţei de verificare a conturilor sintetice. :Pagina 139 din 149 Exemplar nr. debit... pentru fiecare client. 2. fişele de cont se deschid pentru fiecare cont sintetic de gradul I care nu se desfăşoară pe conturi sintetice de gradul II...semnatura de întocmire. furnizor sau creditor şi se sorteaza pe conturi analitice de grupare. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. potrivit planului de conturi aplicabil. Serveşte: . debitor. La sfârşitul fiecărei perioade. pe baza soldurilor de la sfârşitul anului precedent. şi pentru conturile de gradul II prevăzute în planul de conturi aplicabil. 4.. la începutul anului.: 3 Revizia: -1 Nr. Se completează.. . felul şi numărul documentului. D/C. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: ..de ex. Nu circula. iar în fişele de cont sintetic se face totalul cumulat al rulajului pe debit şi credit. *T* ┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────┐ │ Unitatea . precum şi soldul contului.simbolul contului.denumirea formularului. 3. în vederea întocmirii balanţei de verificare a conturilor analitice sau a situaţiilor de solduri.la ţinerea contabilităţii sintetice a operaţiunilor economice şi financiare. furnizori.

│ Simbol cont │ │(Unitatea) (în valuta şi lei) Firma .│ │corespond. . 2.la instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi din fonduri cu destinaţie specială. se înscriu în col. inclusiv majorările acestora se înscriu în col.│ │ │ │ │ ├────┼─────┼───┼────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┤ ├────┼─────┼───┼────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┤ ├────┼─────┼───┼────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┤ ├────┼─────┼───┼────────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┤ └────┴─────┴───┴────────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴───────────┘ Întocmit..│Anali-│Debit│Credit│D/C│Sold│ s │ i │ d │ │ d │ │ │ │ │ │tetic│tic │ │ │ │ │ u │ t │ i │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ l │ │ t │ │ │ ├────┼─────┼──┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┼───┼───┼───┼──┼───┤ ├────┼─────┼──┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┼───┼───┼───┼──┼───┤ ├────┼─────┼──┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───┼────┼───┼───┼───┼──┼───┤ └────┴─────┴──┴──────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴───┴────┴───┴───┴───┴──┴───┘ Întocmit..pentru evidenta prevederilor din bugetul aprobat.: 3 Revizia: -1 Nr. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate │Data│Document │ EXPLICAŢII │ Simbolul │ Debit │ Credit │ D/C │ Sold │ ├────┼─────┬───┤ │ cont │ │ │ │ │ │ │Felul│Nr. │ ├────┬────────┬──────────┬────────────┬─────────────────────┬────┴─────────────┤ │ │ │ │ │ │ LEI │ │ │ │ │ │ ├───┬───┬───┬──┬───┤ │Data│Document│Explicaţii│Simbol cont │ VALUTA │ C │ D │ C │ D│ S │ │ ├─────┬──┤ │corespondent│ │ u │ e │ r │ /│ o │ │ │Felul│Nr│ ├─────┬──────┼─────┬──────┬───┬────┤ r │ b │ e │ C│ l │ │ │ │ │ │Sin...pentru evidenta creditelor bugetare aprobate. diminuarile sau anularile de credite în col..PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.. ├─────────────┤ │ │ Pag. 14-6-22 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │.... 3 creditele aprobate... . 3.. FIŞA DE CONT PENTRU OPERAŢII DIVERSE Ţara . 14-6-22/a *ST* FIŞA PENTRU OPERAŢIUNI BUGETARE (Cod 14-6-23) 1. 4 şi soldul după fiecare operaţiune în col. Se completează: .. a plăţilor de casa şi a cheltuielilor efective.... Serveşte ca document pentru evidenta analitica astfel: La instituţiile publice finanţate de la buget. 5.la ordonatorii de credite. :Pagina 140 din 149 Exemplar nr. La instituţiile publice finanţate din mijloace proprii şi fonduri cu destinaţie specială: ...O... a plăţilor de casa şi a cheltuielilor efective.de ex.: 1 Cod: P.. prevederile trimestriale de cheltuieli prevăzute în buget.de ex. anularea sau diminuarea lor pe parcursul 140 ..

televizor etc). 7 se înscriu plăţile efectuate prin trezoreria statului sau prin unităţi bancare. care nu sunt în acelaşi timp şi cheltuieli efective. fiind document de înregistrare contabila. 5. 9. energie termica. 4. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate execuţiei bugetului în col. valoarea materialelor aflate în stoc la sfârşitul fiecărui semestru la compartimentele din cadrul instituţiilor publice sau la unităţile subordonate acestora. posta. precum şi în coloana 8. . radio. contribuţiile la asigurările sociale de stat impozitele. 6 se înregistrează plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară sau din contul de disponibil. 6 şi 7 se evidenţiază după fiecare operaţiune în coloana 8 "Total plati" care reprezintă "plata neta de casa" din contul de finanţare de la buget. în cursul lunii. plata serviciilor prestate şi lucrărilor executate (energie electrica. exemplu: plusurile de materiale constatate la inventariere.în col. :Pagina 141 din 149 Exemplar nr. după caz.în col. avansuri spre decontare. La sfârşitul fiecărei luni totalul sumelor înregistrate în coloana 7 se transfera în coloana 9. ridicările în numerar de la banca pentru salarii şi alte drepturi. 11 se evidenţiază soldul debitor al contului de cheltuieli la sfârşitul perioadei de raportare. 10 se înregistrează sumele care.: 3 Revizia: -1 Nr.în col. 5. 3. potrivit reglementărilor legale în vigoare. 8 se înscrie totalul sumelor înregistrate în coloanele 6 şi 7. telefon. iar soldul după fiecare operaţie în col.de ex. exemplu: materiale (inclusiv alimentele şi combustibilii) aprovizionate de la furnizori şi predate de la magazie. Plăţile şi reconstituirile înregistrate în col.: 1 Cod: P. 4. . Reconstituirile de plati se înregistrează "în roşu" în coloanele 6 şi 7.în col. iar la sfârşitul lunii totalul plăţilor preluate din coloana 7. după care reprezintă în acelaşi timp şi cheltuieli efective. Se întocmeşte într-un exemplar. pentru ca adunate cu sumele înregistrate anterior în aceasta coloana de cheltuieli sa se poată stabili totalul cheltuielilor efective. exemplu: procurarea activelor fixe. exemplu: consumurile de materiale. taxele etc. prevăzut în bugetul aprobat. Nu circula. care nu ţin contabilitate proprie etc.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. după caz.în col. respectiv din contul de disponibil. .de ex. .în col. . din cadrul fiecărui subcapitol de cheltuieli. totalul salariilor. se înregistrează sumele care reprezintă cheltuieli efective. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. pe articolele şi alineatele clasificatiei economice. a obiectelor de inventar.O. cheltuielile efectuate din avansurile spre decontare. . 141 . telex. diminuează cheltuielile efective.

│ │ │ │ │ │ │data docu.de ex.│tuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ieli │efective │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │efective│ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┤ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┤ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┤ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┤ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┤ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┤ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┤ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┤ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┤ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼─────┤ └──────────┴───────────┴─────┴──────┴─────┴────────┴─────────┴─────┴──────┴──────┴─────┘ Întocmit. Subcapitolul .│ │ │ │acelaşi │lasi timp│ │ │ │ │ │ │mentului) │ │ │ │timp şi │şi chel. :Pagina 142 din 149 Exemplar nr..Cod 14-6-30/a) BALANŢA DE VERIFICARE (cu şase egalitati ..la întocmirea situaţiilor financiare. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate *T* *Font 9* FIŞA PENTRU OPERAŢIUNI BUGETARE ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Capitolul .. . . │marul şi │ │ │ │sunt în │în ace.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cheltu.....O..la controlul concordanţei dintre contabilitatea sintetică şi analitica.de ex. Articolul .PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.. Alineatul .: 1 Cod: P.│ │ │ ├──────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Contul Contul Contul │ │ │ ├─────┬──────┬─────┬────────┬─────────┬─────┬──────┬──────┬─────┤ │ Explicaţii│ │ │ │Plati │ Plati │Total│ │ │ │ │ Data │(felul.Cod 14-6-30 şi cod 14-6-30/A) BALANŢA DE VERIFICARE (cu cinci egalitati . Cod 14-6-23 *ST* │ BALANŢA DE VERIFICARE (cu patru egalitati . Serveşte: . Pagina .la verificarea exactitatii înregistrărilor. 142 .Cod 14-6-30/b) BALANŢA ANALITICA A STOCURILOR (Cod 14-6-30/c) 1..: 3 Revizia: -1 Nr. nu-│Debit│Credit│ Sold│care nu │care sunt│plati│Debit │Credit│Sold │ │ inreg.

persoana care întocmeşte documentul. rulajele curente debitoare şi creditoare. la alte perioade prevăzute de actele normative în vigoare şi ori de câte ori se considera necesar. rulajele lunii curente debitoare/creditoare.semnături: conducătorul compartimentului financiar-contabil. b) pentru formularul cod 14-6-30/c: . data pentru care se întocmeşte.. la încheierea exerciţiului financiar sau la termenele de întocmire a situaţiilor financiare periodice. soldurile finale debitoare/creditoare.denumirea formularului. . soldurile finale debitoare sau creditoare.de ex. .. în coloanele 2 şi 3.simbolul şi denumirea conturilor. totalul sumelor debitoare şi creditoare.. se utilizează Cartea mare (sah) în care se fac numai totaluri periodice. fiind document de sinteza.semnături: conducătorul compartimentului financiar-contabil. . :Pagina 143 din 149 Exemplar nr..PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr. soldul final.. Pentru conturile analitice se poate întocmi numai situaţia soldurilor.. pentru evidenta sintetică. 4. 3... soldurile iniţiale debitoare şi creditoare sau total sume precedente debitoare/creditoare. │ BALANŢA DE VERIFICARE │ │ │ la data de . Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: a) pentru formularele cod 14-6-30.O. Nu circula.. se foloseşte formularul cod 14-630. stocul final. după caz. după caz.codul. soldul iniţial. . În cazul aplicării formei de înregistrare "maestru-sah". Balanţa de verificare la 1 ianuarie.. preţul unitar.de ex. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate 2. Se întocmeşte într-un singur exemplar. 14-6-30/a şi 14-630/b: .. cel puţin anual. în ordinea din planul de conturi aplicabil.. Balanţa de verificare cuprinde pentru toate conturile unităţii următoarele elemente: simbolul şi denumirea conturilor. cantitatea intrata/iesita. 5. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. data pentru care se întocmeşte.denumirea unităţii. stocul iniţial.: 3 Revizia: -1 Nr... soldurile iniţiale sau totalul sumelor debitoare şi creditoare ale lunii precedente. valoarea: debit/credit. se completează cu soldurile finale debitoare şi creditoare ale lunii decembrie. când.. │ ├──────────┬───────────┼────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤ │ Simbolul │Denumirea │Total sume │ Rulajele │ Total sume │ Solduri │ 143 . după caz . persoana care întocmeşte documentul. total sume debitoare/creditoare. .denumirea formularului... 14-6-30/A...: 1 Cod: P.denumirea unităţii.. . *T* ┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ │ Unitatea ..

...........de ex..: 1 Cod: P....... │ BALANŢA DE VERIFICARE │ │ │ la data de .: 3 Revizia: -1 Nr...... │ ├──────────┬───────────┼────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤ │ Simbolul │Denumirea │Soldurile │ Rulajele │ Total sume │ Solduri │ │conturilor│conturilor │ iniţiale │ lunii │ │ finale │ │ │ │ │ curente │ │ │ │ │ ├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┤ │ │ │Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│ │ │ │toare│toare │toare│toare │toare│toare │toare│toare │ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ └──────────┴───────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┘ 14-6-30/A Întocmit..... │ ├──────────┬───────────┼────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤ │ Simbolul │Denumirea │Soldurile │ Total │ Rulajele │ Total │ Solduri │ │conturilor│conturilor │ iniţiale │ sume │ lunii │ sume │ finale │ │ │ │ │ precedente │ curente │ │ │ │ │ ├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┤ │ │ │Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│ │ │ │toare│toare │toare│toare │toare│toare │toare│toare │toare│toare │ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ └──────────┴───────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┘ 144 . Conducătorul compartimentului financiar-contabil. :Pagina 144 din 149 Exemplar nr. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate │conturilor│conturilor │precedente │ lunii │ │ finale │ │ │ │ │ curente │ │ │ │ │ ├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┤ │ │ │Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│ │ │ │toare│toare │toare│toare │toare│toare │toare│toare │ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ ├──────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ └──────────┴───────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┘ 14-6-30 Întocmit. Conducătorul compartimentului financiar-contabil.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr....de ex..... │ BALANŢA DE VERIFICARE │ │ │ la data de .. ┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ │ Unitatea . *ST* *T* *Font 9* ┌──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Unitatea .......O..

.... *ST* *T* ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Unitatea │ │... │ ├─────┬─────────┬──────────────┬─────┬──────┬───────┬────────────┬─────────────┤ │ Cod │ Stoc │ Cantitate │ Stoc│ Preţ │ Sold │ Valoare │ Sold final │ │ │ iniţial ├───────┬──────┤final│unitar│iniţial├─────┬──────┤ │ │ │ │Intrata│Iesita│ │ │ │Debit│Credit│ │ ├─────┼─────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼─────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├─────┼─────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 145 . ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Unitatea ..O. BALANŢA DE VERIFICARE │ │ la data de .....: 3 Revizia: -1 Nr..... Conducătorul compartimentului financiar-contabil..de ex.. │ │ BALANŢA ANALITICA A STOCURILOR │ │ la data de .....│con │ │ precedente │ curente │ │ │ │ │turi-│turi-├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┤ │lor │lor │Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│Debi-│Credi-│ │ │ │toare│toare │toare│toare │toare│toare │toare│toare │toare│toare │toare│toare │ ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ ├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ └─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┘ 14-6-30/b Întocmit. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate Întocmit......PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.... :Pagina 145 din 149 Exemplar nr.: 1 Cod: P.. 14-6-30/a Conducătorul compartimentului financiar-contabil..................de ex.. │ ├─────┬─────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤ │ Sim-│Denu-│Soldurile │ Total │ Rulajele │ Total │ Total │ Solduri │ │bolul│mirea│ iniţiale │ sume │ lunii │ rulaje │ sume │ finale │ │con...

. . referat etc.. 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────────┴───────┴──────┴─────┴──────┴───────┴─────┴──────┴─────────────┘ 14-6-30/c *ST* Întocmit..document de înregistrare în contabilitate..document de imputare a valorii pagubelor produse....la conducătorul unităţii... Circula: ..O.. pe baza actelor de constatare (procese-verbale.. cu viza de control financiar preventiv şi viza compartimentului juridic.. 146 . GRUPA a VII-a Alte subactivitati DECIZIE DE IMPUTARE (Cod 14-8-2) 1. în calitate de . . din data de ... Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1). 3....: 3 Revizia: -1 Nr.. pentru vizare asupra legalităţii şi realităţii.. din data de ... în funcţie de numărul persoanelor răspunzătoare pentru paguba produsă.de ex.. ... ... referate etc.) şi se semnează de către conducătorul unităţii.titlu executoriu din momentul comunicării.. 4.la compartimentul juridic.: 1 Cod: P..preventiv (ambele exemplare).. pentru semnare (ambele exemplare).. întocmit de . *T* Unitatea .....) nr..... ... Serveşte ca: . :Pagina 146 din 149 Exemplar nr.la persoana (sau persoanele) răspunzătoare de paguba adusă unităţii pentru semnare de luare la cunostinta şi de imputare (ambele exemplare).. din care rezulta ca s-a produs o paguba în valoare de lei ...... 2. Verificat..PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr... DECIZIE DE IMPUTARE Nr.. . Având în vedere actul de constatare (proces-verbal.de ex..la persoana desemnată pentru acordarea vizei de control financiar .. Se întocmeşte în doua exemplare sau în mai multe exemplare.... .

.................................. lei ................. de domnul(a) .......................................... Paguba s-a produs în perioada ............... domiciliat în ... în perioada analizata..............................................................................................................................................................................................................................O.................. ...de ex................: 1 Cod: P.......... de domnul(a) . Susţinerile s-au dovedit neintemeiate deoarece: ........ ......................... domnul ................................. ..................................................................................................... suma de ................................. fiind adusă la cunostinta conducerii prin actul de constatare sus-arătat............................................................................... ................................................................ adică ........... Conducătorul unităţii................ valoarea totală a pagubei de .................: 3 Revizia: -1 Nr... *ST* *T* Viza de control financiar preventiv.. .... 147 ................................. de domnul(a) ................................ locul de munca ... lei......... ....... a susţinut ca ................................................................................................. .............................................................................. .... 14-8-2 t2 (verso) ...................... ..PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr........................................ ........... după cum urmează: lei ... ......................................... Viza Compartiment juridic...... ...................................... lei .................. au lucrat la gestiunea verificata .......... În nota(ele) explicativa(e) data(e) cu ocazia constatării pagubei............................................................................................... Calculul s-a făcut asa cum rezulta din actul de constatare....................... lei se suporta de persoanele vinovate........ . Având în vedere temeiurile de drept şi de fapt care determina angajarea răspunderii materiale...................... lei .............................. având funcţia de .......... .... .. :Pagina 147 din 149 Exemplar nr...................................................... ......................................... de domnul(a) .. DECIDE: Se imputa d-lui (d-nei) ....................................de ex.............. În baza prevederilor legale ............................................................. Răspunzătoare pentru producerea pagubei se fac persoanele care.......................................... 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate reprezentând ..................... ...............

... domiciliat în ..... nr.....: 3 Revizia: -1 Nr.. .... sub nr.......... jurisconsult sau alte persoane desemnate în acest scop) pentru semnare. .... în caz de nerespectare a angajamentului.de ex.. *T* ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ ANGAJAMENT DE PLATA │ │ │ │ │ │ Subsemnatul ............ 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate DOVADA DE COMUNICARE Subsemnatul . referat de rebut sau alte documente). 2. . Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. et.....O.. apart.. . posesor al B.L/C..PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr.L │ │ seria ..... în condiţiile în care exista documente din care rezulta pagube sau alte obligaţii de plata (proces-verbal de control.. în valoare de lei ... domiciliat în . sc.. ................. │ │ având funcţia de ... de persoana care îşi ia angajamentul... .......angajament de plata a unei sume ce reprezintă o paguba adusă unităţii. 4...........titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor.. luând cunostinta de │ │ faptul ca prin . am primit decizia de imputare nr..: 1 Cod: P....... din data de ......... în anul ........... proces-verbal al comisiei de inventariere. str...... o paguba de lei . . provenită din ....... ........ emisă de .de ex....... Semnatura. ...... Serveşte ca: . 3....titlu executoriu pentru executarea silită.......... nr.... Circula la persoana în fata căreia s-a luat angajamentul (organ de control.... s-a constatat ca din vina mea am produs │ │ unităţii .. Se întocmeşte într-un exemplar.... .. │ │ bloc ......... jud.... :Pagina 148 din 149 Exemplar nr....... la unitatea . *ST* ANGAJAMENT DE PLATA (Cod 14-8-2/a) 1.. Data .... .... │ 148 .. emis de ..................../(în cifre şi litere) ..

..... │ │ │ │ │ │ Calitatea .... :Pagina 149 din 149 Exemplar nr.....: 3 Revizia: -1 Nr.........de ex...........................: 1 Cod: P.............. se va proceda la │ │ executarea silită... │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 14-8-2/a *ST* ------------- 149 ... │ │ │ │ │ │ Dat astăzi ....... │ │ │ │ │ │ Semnat în fata noastră.............. │ │ În cazul nerespectării angajamentului de plata......de ex........... │ │ Semnatura .... │ │ Prezentul angajament l-am luat în conformitate cu .O............ 04 Spitalul de Boli Infectioase -Galati_ __________ Biroul financiar Contabilitate │ imi iau angajamentul de a plati aceasta suma unităţii pagubite astfel │ │ ....... Semnatura..PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Ediţia: 1 Nr........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful