Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn

abandon ; /ȍbændȍn/ bů, tſ bů
abandoned ,/ /ȍbændȍnd/ bū bů ri, bū ru$ng bů
ability n /ȍbiliti/ kh! ngng, ngng lƅc
able ,/ /eibl/ cO ngng lƅc, cO ti
:nable ,/ /neibl/ khng cO ngng lƅc, khng cO ti
abo:t ,/;, prep. /ȍba:t/ kho!ng, ;ŧ
above prep, ,/; /ȍbv/ Ź trHn, lHn trHn
abroad ,/; /ȍbr:d/ Ź, r, nĭŵc ngoi, ngoi trŷi
absence n /æbsȍns/ sƅ ;śng m"t
absent ,/ /æbsȍnt/ ;śng m"t, nghũ
absol:te ,/ /æbsȍl::t/ tuy#t űi, hon ton
absol:tely ,/; /æbsȍl::tli/ tuy#t űi, hon ton
absorb ; /ȍbs:b/ thu ht, h!p thu, li cuűn
ab:se n, ; /ȍbj::s/ lųng hnh, lœm /%ng
academic ,/ /,æȍdemi/ thuųc hŭc ;i#n, lH, ;i#n hn lm
accent n /æsȍnt/ trŭng m, /!u trŭng m
accept ; /ȍsept/ ch!p nhřn, ch!p thuřn
acceptable ,/ /ȍseptȍbl/ cO th# ch!p nhřn, ch!p thuřn
:nacceptable ,/ /nȍseptȍbl/
access n /æses/ lűi, cƁ,, ĭŷng ;o
accident n /æsidȍnt/ t,i nœn, r%i ro
by accident
accidental ,/ /,æsidentl/ tKnh cŷ, b!t ngŷ
accidentally ,/; /,æsidentȍli/ tKnh cŷ, ngŗu nhiHn
accommodation n. /ȍ,mȍdein/ sƅ thJch nghi, iŧu tiťt
accompany ; /ȍmpȍni/ i theo, i cng, kGm theo
according to prep /ȍ:di/ theo, y theo
acco:nt n, ; /ȍa:nt/ ti kho!n, kť toEn, tJnh toEn, tJnh ťn
acc:rate ,/ /æj:rit/ ng śn, chJnh xEc, xEc Eng
acc:rately ,/; /æj:ritli/ ng śn, chJnh xEc
acc:se ; /ȍj::z/ tű cEo, buųc tųi, kťt tųi
achieve ; /ȍti:v/ œt ĭ%c, /nh ĭ%c
achievement n /ȍti:vmȍnt/ thnh tJch, thnh tƅu
acid n /æsid/ ,xit
acnowledge ; /ȍnlid/ cng nhřn, thſ, nhřn
acq:ire ; /ȍwaiȍ/ /nh ĭ%c, œt ĭ%c, kiťm ĭ%c
across ,/;, prep /ȍrs/ qu,, ng,ng qu,
act n, ; /æt/ hnh ųng, hnh ;i, cƁ chũ, űi xƁ
action n /æn/ hnh ųng, hnh ;i, tEc ųng
tae action hnh ųng
active ,/ /ætiv/ tJch cƅc hoœt ųng, nh,nh nhşn
actively ,/; /ætivli/
activity n /ætiviti/
actor, actress n /ætȍ//ætris/ /i#n ;iHn
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
act:al ,/ /ætj:ȍl/ thƅc tť, cO thřt
act:ally ,/; /ætj:ȍli/ hi#n n,y, hi#n tœi
advertisement /ȍdvȍ:tismȍnt/ qu!ng cEo
adapt ; /ȍdæpt/ tr,, lśp ;o
add ; /æd/ cųng, thHm ;o
addition n /ȍdin/ tJnh cųng, phFp cųng
in addition (to) thHm ;o
additional ,/ /ȍdiȍnl/ thHm ;o, tgng thHm
address n, ; /ȍdres/ ū, chũ, ŧ ū, chũ
adeq:ate ,/ /ædiwit/ !y, !y %
adeq:ately ,/; /ædiwitli/ tĭng xŽng, thů, Eng
adj:st ; /ȍdst/ sƁ, lœi cho ng, iŧu chũnh
admiration n /,ædmȍrein/ sƅ khm ph%c,ngĭŷi kp, thEn ph%c
admire ; /ȍdmaiȍ/ khm ph%c, thEn ph%c
admit ; /ȍdmit/ nhân vào, cho vào, êt hop
adopt ; /ȍdpt/ nhân làm con n:ôi, bô me n:ôi
ad:lt n, ,/ /ædlt/ nguòi lón, nguòi truóng thành; truóng thành
advance n, ; /ȍdv:ns/ su tiên bô, tiên lên; dua lên, dê x:ât
advanced ,/ /ȍdv:nst/ tiên tiên, tiên bô, câp cao
in advance truóc, sóm
advantage n /ȍbv:ntid/ su th:ân loi, loi ích, loi thê
tae advantage oI loi dung
advent:re n /ȍdventȍ/ su phiê: lu:, mao hiêm
advertise ; /ædvȍtaiz/ báo cho biêt, báo cho biêt truóc
advertising n su q:áng cáo, nghê q:áng cáo
advertisement (,lso ad, advert) n /ȍdvȍ:tismȍnt/
advice n /ȍdvais/ lòi h:yên, lòi chi báo
advise ; /ȍdvaiz/ h:yên, h:yên báo, rãn báo
aIIair n /ȍIeȍ/ viêc
aIIect ; /ȍIet/ làm ánh huóng, tác dông dên
aIIection n /ȍIen/
aIIord ; /ȍI:d/ có thê, có dú há nãng, diê: iên (làm gì)
aIraid ,/ /ȍIreid/ so, so hãi, hoáng so
aIter prep, con, ,/; /:Itȍ/ sa:, dãng sa:, sa: hi
aIternoon n /:Itȍn::n/ b:ôi chiê:
aIterwards ,/; /:Itȍwȍd/ sa: này, vê sa:, rôi thì, sa: dây
again ,/; /ȍgen/ lai, nüa, lân nüa
against prep /ȍgeinst/ chông lai, phán dôi
age n /eid/ t:ôi
aged ,/ /eidid/ già di (v)
agency n /eidȍnsi/ tác dung, luc; môi giói, tr:ng gian
agent n /eidȍnt/ dai lý, tác nhân
aggressive ,/ /ȍgresiv/ xâm luoc, h:ng hãng (US: xông xáo)
ago ,/; /ȍgo:/ truóc dây
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
agree ; /ȍgri:/ dông ý, tán thành
agreement n /ȍgri:mȍnt/ su dông ý, tán thành; hiêp djnh, hop dông
ahead ,/; /ȍhed/ truóc, vê phía truóc
aid n, ; /eid/ su giúp dõ; thêm vào, phu vào
aim n, ; /eim/ su nhãm (bãn), muc tiê:, ý djnh; nhãm, tâp tr:ng, huóng vào
air n /eȍ/ hông hí, bâ: hông hí, hông gian
aircraIt n /eȍr:It/ máy bay, hí câ:
airport n sân bay, phi truòng
alarm n, ; /ȍl:m/ báo dông, báo ng:y
alarming ,/ /ȍl:mi/ làm lo so, làm hôt hoáng, làm so hãi
alarmed ,/ /ȍl:m/
alcohol n /ælȍhl/ ruo: côn
alcoholic ,/, n /,ælȍhli/ ruo:; nguòi nghiên ruo:
alive ,/ /ȍlaiv/ sông, vân còn sông, còn tôn tai
all /et, pron, ,/; /:l/ tât cá
allow ; /ȍla:/ cho phép, dê cho
all right ,/, ,/;, excl,m,tion /:lrait/ tôt, ôn, hóe manh; duoc
ally n, ; /æli/ nuóc dông minh, liên minh; liên êt, lien minh, êt thông gia
allied ,/ /ȍlaid/ lien minh, dông minh, thông gia
almost ,/; /:lmo:st/ hâ: nhu, gân nhu
alone ,/, ,/; /ȍlo:n/ cô don, môt mình
along prep, ,/; /ȍl/ doc theo, theo; theo chiê: dài, s:ôt theo
alongside prep, ,/; /ȍlsaid/ sát canh, ê bên, doc theo
alo:d ,/; /ȍla:d/ lón tiêng, to tiêng
alphabet n /ælIȍbit/ báng chü cái, buóc dâ:, diê: co bán
alphabetical ,/ /,æIlȍbetil/ th:ôc báng chú cái
alphabetically ,/; /,ælIȍbetiȍli/ theo thú tu abc
already ,/; /:lredi/ dã, rôi, dã. rôi
also ,/; /:lso:/ cüng, cüng vây, cüng thê
alter ; /:ltȍ/ thay dôi, biên dôi, súa dôi
alternative n, ,/ /:ltȍ:nȍtiv/ su lua chon; lua chon
alternatively ,/; nhu môt su lua chon
altho:gh con /:lðo:/ mãc dù, dâ: cho
altogether ,/; /,:ltȍgeðȍ/ hoàn toàn, hâ: nhu; nói ch:ng
always ,/; /:lwȍz/ l:ôn l:ôn
amaze ; /ȍmeiz/ làm ngac nhiên, làm súng sôt
amazing ,/ /ȍmeizi/ inh ngac, súng sôt
amazed ,/ /ȍmeiz/ inh ngac, súng sôt
ambition n æmbin/ hoài bão, hát vong
amb:lance n /æmbj:lȍns/ xe cú: thuong, xe câp cú:
among (,lso amongst) prep /ȍm/ giüa, ó giüa
amo:nt n, ; /ȍma:nt/ sô luong, sô nhiê:; lên tói (money)
am:se ; /ȍmj::z/ làm cho v:i, thích, làm b:ôn cuòi
am:sing ,/ /ȍmj::zi/ v:i thích
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
am:sed ,/ /ȍmj::zd/ v:i thích
analyse (rE) (NAmE analyze) ; /ænȍlaiz/ phân tích
analysis n /ȍnælȍsis/ su phân tích
ancient ,/ /einȍnt/ xua, cô
and con /ænd, ȍnd, ȍn/ và
anger n /ægȍ/ su túc giân, su giân dü
angle n /ægl/ góc
angry ,/ /ægri/ giân, túc giân
angrily ,/; /ægrili/ túc giân, giân dü
animal n /ænimȍl/ dông vât, thú vât
anle n /æl/ mãt cá chân
anniversary n /,ænivȍ:sȍri/ ngày, lê i niêm
anno:nce ; /ȍna:ns/ báo, thông báo
annoy ; /ȍni/ choc túc, làm buc mình; làm phiên, q:ây nhiê:
annoying ,/ /ȍnii/ choc túc, làm buc mình; làm phiên, q:ây nhiê:
annoyed ,/ /ȍnid/ bj hó chj:, buc mình, bj q:ây rây
ann:al ,/ /ænj:ȍl/ hàng nãm, tùng nãm
ann:ally ,/; /ænj:ȍli/ hàng nãm, tùng nãm
another /et, pron /ȍnðȍ/ hác
answer n, ; /:nsȍ/ su trá lòi; trá lòi
anti- prefix chông lai
anticipate ; /æntisipeit/ thây truóc, chãn truóc, luòng truóc
anxiety n /æzaiȍti/ môi lo â:, su lo lãng
anxio:s ,/ /æȍs/ lo â:, lo lãng, bãn hoãn
anxio:sly ,/; /æȍsli/ lo â:, lo lãng, bãn hoãn
any /et, pron, ,/; môt nguòi, vât nào dó; bât cú; môt chút nào, tí nào
anyone (,lso anybody) pron /eniwn/ nguòi nào, bât cú ai
anything pron /eniÛi/ viêc gì, vât gì; bât cú viêc gì, vât gì
anyway ,/; /eniwei/ thê nào cüng duoc, dù sao chãng nüa
anywhere ,/; /eniweȍ/ bât cú chô nào, bât cú noi dâ:
apart ,/; /ȍp:t/ vê môt bên, q:a môt bên
apart Irom (,lso aside Irom especi,lly in NAmE) prep ngoài.ra
apartment n (especi,lly NAmE) /ȍp:tmȍnt/ cãn phòng, cãn b:ông
apologize (rE ,lso -ise) ; /ȍplȍdaiz/ xin lôi, ta lôi
apparent ,/ /ȍpærȍnt/ rõ ràng, rành mach; bê ngoài, có vé
apparently ,/; nhìn bên ngoài, hình nhu
appeal n, ; /ȍpi:l/ su ê: goi, lòi ê: goi; ê: goi, câ: hân
appear ; /ȍpiȍ/ x:ât hiên, hiên ra, trình diên
appearance n /ȍpiȍrȍns/ su x:ât hiên, su trình diên
apple n /æpl/ q:á táo
application n /,æpliein/ su gãn vào, vât gãn vào; su ch:yên cân, ch:yên tâm
apply ; /ȍplai/ gãn vào, ghép vào, áp dung vào
appoint ; /ȍpint/ bô nhiêm, chi djnh, chon
appointment n /ȍpintmȍnt/ su bô nhiêm, nguòi duoc bô nhiêm
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
appreciate ; /ȍpri:ieit/ thây rõ; nhân thúc
approach ;, n /ȍpro:t/ dên gân, lai gân; su dên gân, su lai gân
appropriate ,/ (¹to, Ior)/ȍpro:priit/ thích hop, thích dáng
approval n /ȍpr::vȍl/ su tán thành, dông ý, su châp th:ân
approve (oI) ; /ȍpr::v/ tán thành, dông ý, châp th:ân
approving ,/ /ȍpr::vi/ tán thành, dông ý, châp th:ân
approximate ,/ (to) /ȍprsimit/ giông vói, giông hêt vói
approximately ,/; /ȍprsimitli/ hoáng chùng, dô chùng
April n (,bbr Apr.) /eiprȍl/ tháng Tu
area n /eȍriȍ/ diên tích, bê mãt
arg:e ; /:gj::/ chúng tó, chi rõ
arg:ment n /:gj:mȍnt/ lý lë
arise ; /ȍraiz/ x:ât hiên, náy ra, náy sinh ra
arm n, ; /:m/ cánh tay; vü trang, trang bj (vü hí)
arms n vü hí, binh giói, binh hí
armed ,/ /:md/ vü trang
army n /:mi/ q:ân dôi
aro:nd ,/;, prep /ȍra:nd/ x:ng q:anh, vòng q:anh
arrange ; /ȍreind/ sãp xêp, sãp dãt, súa soan
arrangement n /ȍreindmȍnt/ su sãp xêp, sãp dãt, su súa soan
arrest ;, n /ȍrest/ bãt giü, su bãt giü
arrival n /ȍraivȍl/ su dên, su tói noi
arrive ; (¹at, in) /ȍraiv/ dên, tói noi
arrow n /æro:/ tên, müi tên
art n /:t/ nghê th:ât, mÿ th:ât
article n /:til/ bài báo, dê muc
artiIicial ,/ /,:tiIiȍl/ nhân tao
artiIicially ,/; /,:tiIiȍli/ nhân tao
artist n /:tist/ nghê sï
artistic ,/ /:tisti/ th:ôc nghê th:ât, th:ôc mÿ th:ât
as prep, ,/;, con /æz, ȍz/ nhu (as yo: now.)
ashamed ,/ /ȍeimd/ nguong, xâ: hô
aside ,/; /ȍsaid/ vê môt bên, sang môt bên
aside Irom ngoài ra, trù ra
apart Irom/ȍp:t/ ngoài. ra
as ; /:s/ hói
asleep ,/ /ȍsli:p/ ngú, dang ngú
Iall asleep ngú thiêp di
aspect n /æspet/ vé bê ngoài, diên mao
assist ; /ȍsist/ giúp, giúp dõ; tham du, có mãt
assistance n /ȍsistȍns/ su giúp dõ
assistant n, ,/ /ȍsistȍnt/ nguòi giúp dõ, nguòi phu tá; giúp dõ, phu tá
associate ; /ȍso:iit/ êt giao, liên êt, êt hop, cho công tác
associated with liên êt vói
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
association n /ȍ,so:siein/ su êt hop, su liên êt
ass:me ; /ȍsj::m/ mang, hoác, có, lây (cái vé, tính chât.)
ass:re ; /ȍ:ȍ/ dám báo, cam doan
atmosphere n /ætmȍsIiȍ/ hí q:yên
atom n /ætȍm/ ng:yên tú
attach ; /ȍtæt/ gãn, dán, trói, b:ôc
attached ,/ gãn bó
attac n, ; /ȍtæ/ su tân công, su công ích; tân công, công ích
attempt n, ; /ȍtempt/ su cô gãng, su thú; cô gãng, thú
attempted ,/ /ȍtemptid/ cô gãng, thú
attend ; /ȍtend/ du, có mãt
attention n /ȍtenn/ su chú ý
pay attention (to) chú ý tói
attit:de n /ætitj::d/ thái dô, q:an diêm
attorney n (especi,lly NAmE) /ȍtȍ:ni/ nguòi duoc úy q:yên
attract ; /ȍtræt/ hút; th: hút, hâp dân
attraction n /ȍtræn/ su hút, súc hút
attractive ,/ /ȍtrætiv/ hút, th: hút, có d:yên, lôi c:ôn
a:dience n /:djȍns/ thính, han giá
A:g:st n (,bbr A:g.) /:gȍst - :gst/ tháng Tám
a:nt n /:nt/ cô, dì
a:thor n /:Ûȍ/ tác giá
a:thority n /:Ûriti/ :y q:yên, q:yên luc
a:tomatic ,/ /,:tȍmæti/ tu dông
a:tomatically ,/; môt cách tu dông
a:t:mn n (especi,lly rE) /:tȍm/ mùa th: (US: mùa th: là Iall)
available ,/ /ȍveilȍbl/ có thê dùng duoc, có giá trj, hiê: luc
average ,/, n /ævȍrid/ tr:ng bình, sô tr:ng bình, múc tr:ng bình
avoid ; /ȍvid/ tránh, tránh xa
awae ,/ /ȍwei/ dánh thúc, làm thúc dây
award n, ; /ȍw:d/ phân thuóng; tãng, thuóng
aware ,/ /ȍweȍ/ biêt, nhân thúc, nhân thúc thây
away ,/; /ȍwei/ xa, xa cách, ròi xa, di xa
awI:l ,/ /:I:l/ oai nghiêm, dê so
awI:lly ,/; tàn hôc, húng hiêp
awward ,/ /:wȍd/ vung vê, l:ng túng
awwardly ,/; vung vê, l:ng túng
bac n, ,/, ,/;, ; /bæ/ lung, vê phía sa:, tró lai
bacgro:nd n /bægra:nd/ phía sa:; nên
bacwards (,lso bacward especi,lly in NAmE) ,/; /bæwȍdz/
bacward ,/ /bæwȍd/ vê phía sa:, lùi lai
bacteria n /bætiȍriȍm/ vi h:ân
bad ,/ /bæd/ xâ:, tôi
go bad bân thi:, thôi, hóng
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
badly ,/; /bædli/ xâ:, tôi
bad-tempered ,/ /bædtempȍd/ xâ: tính, dê nôi cá:
bag n /bæg/ bao, túi, cãp xách
baggage n (especi,lly NAmE) /bædid/ hành lý
bae ; /bei/ n:ng, nuóng bãng lò
balance n, ; /bælȍns/ cái cân; làm cho cân bãng, tuong xúng
ball n /b:l/ q:á bóng
ban ;, n /bæn/ câm, câm chi; su câm
band n /bænd/ bãng, dai, nep
bandage n, ; /bændid/ dái bãng; bãng bó
ban n /bæ/ bò (sông.) , dê
bar n /b:/ q:án bán ruo:
bargain n /b:gin/ su mãc cá, su giao èo m:a bán
barrier n /bæriȍ/ dãt chuóng ngai vât
base n, ; /beis/ co só, co bán, nên móng; dãt tên, dãt co só trên cái gì
based on dua trên
basic ,/ /beisi/ co bán, co só
basically ,/; /beisiȍli/ co bán, vê co bán
basis n /beisis/ nên táng, co só
bath n /b:Û/ su tãm
bathroom n b:ông tãm, nhà vê sinh
battery n /bætȍri/ pin, ãc q:y
battle n /bætl/ trân dánh, chiên th:ât
bay n /bei/ gian (nhà), nhjp (câ:), ch:ông (ngua); bays: vòng ng:yêt q:ê
beach n /bi:t/ bãi biên
bea n /bi:/ mó chim
bear ; /beȍ/ mang, câm, vác, deo, ôm
beard n /biȍd/ râ:
beat n, ; /bi:t/ tiêng dâp, su dâp; dánh dâp, dâm
bea:tiI:l ,/ /bj::tȍI:l/ dep
bea:tiI:lly ,/; /bj::tȍI:li/ tôt dep, dáng hài lòng
bea:ty n /bj::ti/ vé dep, cái dep; nguòi dep
beca:se con /biz/ bói vì, vì
beca:se oI prep vì, do bói
become ; /bim/ tró thành, tró nên
bed n /bed/ cái giuòng
bedroom n /bedr:m/ phòng ngú
beeI n /bi:I/ thjt bò
beer n /bi:ȍ/ ruo: bia
beIore prep, con, ,/; /biI:/ truóc, dãng truóc
begin ; /bigin/ bãt dâ:, hói dâ:
beginning n /bigini/ phân dâ:, lúc bãt dâ:, lúc hói dâ:
behalI n/bi:h:I/ su thay mãt
on behalI oI sb thay mãt cho ai, nhân danh ai
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
on sbs behalI (rE) (NAmE in behalI oI sb, in sbs behalI) nhân danh cá nhân ai
behave ; /biheiv/ dôi xú, ãn ó, cu xú
behavio:r (rE) (NAmE behavior) n
behind prep, ,/; /bihaind/ sa:, ó dãng sa:
belieI n /bili:I/ lòng tin, dúc tin, su tin tuóng
believe ; /bili:v/ tin, tin tuóng
bell n /bel/ cái ch:ông, tiêng ch:ông
belong ; /bil/ th:ôc vê, cúa, th:ôc q:yên só hü:
below prep, ,/; /bilo:/ ó duói, duói thâp, phía duói
belt n /belt/ dây lung, thãt lung
bend ;, n /bent/ chô rë, chô :ôn; h:ý: tay; cúi x:ông, :ôn cong
bent ,/ /bent/ hiê:, só thích, h:ynh huóng
beneath prep, ,/; /bini:Û/ ó duói, duói thâp
beneIit n, ; /beniIit/ loi, loi ích; giúp ích, làm loi cho
beside prep /bisaid/ bên canh, so vói
bet ;, n /bet/ dánh c:ôc, cá cuoc; su dánh c:ôc
betting n /beting/ su dánh c:ôc
better, best/betȍ//best/ tôt hon, tôt nhât
good, well /g:d//wel/ tôt, hóe
between prep, ,/; /bitwi:n/ giüa, ó giüa
beyond prep, ,/; /bijnd/ ó xa, phía bên ia
bicycle (,lso bie) n /baisil/ xe dap
bid ;, n /bid/ dãt giá, trá giá; su dãt giá, su trá giá
big ,/ /big/ to, lón
bill n /bil/ hóa don, giây bac
bin n (rE) /bin/ thùng, thùng dung ruo:
biology n /bailȍdi/ sinh vât hoc
bird n /bȍ:d/ chim
birth n /bȍ:Û/ su ra dòi, su sinh dé
give birth (to) sinh ra
birthday n /bȍ:Ûdei/ ngày sinh, sinh nhât
bisc:it n (rE) /bisit/ bánh q:y
bit n (especi,lly rE)/bit/ miêng, mánh
a bit môt chút, môt tí
bite ;, n /bait/ cãn, ngoam; su cãn, su ngoam
bitter ,/ /bitȍ/ dãng; dãng cay, ch:a xót
bitterly ,/; /bitȍli/ dãng, dãng cay, ch:a xót
blac ,/, n /blæ/ den; mà: den
blade n /bleid/ luõi (dao, iêm); lá (có, cây); mái (chèo); cánh (chong chóng)
blame ;, n /bleim/ hiên trách, mãng trách; su hiên trách, su mãng trách
blan ,/, n /blæ/ trông, dê trãng; su trông rông
blanly ,/; /blæli/ ngây ra, hông có thân
blind ,/ /blaind/ d:i, mù
bloc n, ; /bl/ hôi, táng (dá); làm ngãn cán, ngãn chãn
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
blonde ,/, n, blond ,/ /blnd/ hoe vàng, mái tóc hoe vàng
blood n /bld/ má:, h:yêt; su tàn sát, chem giêt
blow ;, n /blo:/ nó hoa; su nó hoa
bl:e ,/, n /bl::/ xanh, mà: xanh
board n, ; /b:d/ tâm ván; lát ván, lót ván
on board trên tà: thúy
boat n /bo:t/ tà:, th:yên
body n /bdi/ thân thê, thân xác
boil ; /bil/ sôi, l:ôc
bomb n, ; /bm/ q:á bom; oánh bom, thá bom
bone n /bo:n/ xuong
boo n, ; /b:/ sách; ghi chép
boot n /b::t/ giày ông
border n /b:dȍ/ bò, mép, via, lê (duòng)
bore ; /b:/ b:ôn chán, b:ôn té
boring ,/ /b:ri/ b:ôn chán
bored ,/ b:ôn chán
born: be born ; /b:n/ sinh, dé
borrow ; /bro:/ vay, muon
boss n /bs/ ông chú, thú truóng
both /et, pron /bo:Û/ cá hai
bother ; /bðȍ/ làm phiên, q:ây rây, làm buc mình
bottle n /btl/ chai, lo
bottom n, ,/ /btȍm/ phân duói cùng, thâp nhât; c:ôi, c:ôi cùng
bo:nd ,/: bo:nd to /ba:nd/ nhât djnh, chãc chãn
bowl n /bo:l/ cái bát
box n /bs/ hôp, thùng
boy n /bi/ con trai, thiê: niên
boyIriend n ban trai
brain n /brein/ óc não; dâ: óc, trí não
branch n /br:nt/ ngành; nhành cây, nhánh song, ngá duòng
brand n /brænd/ nhãn (hàng hóa)
brave ,/ /breiv/ gan da, can dám
bread n /bred/ bánh my
brea ;, n /brei/ bé gãy, dâp võ; su gãy, su võ
broen ,/ /bro:ȍn/ bj gãy, bj võ
breaIast n /breIȍst/ büa diêm tâm, büa sáng
breast n /brest/ nguc, vú
breath n /breÛ/ hoi thó, hoi
breathe ; /bri:ð/ hít, thó
breathing n /bri:ði/ su hô hâp, su thó
breed ;, n /bri:d/ n:ôi duõng, chãm sóc, giáo duc; sinh dé; nòi giông
bric n /bri/ gach
bridge n /brid/ cái câ:
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
brieI ,/ /bri:I/ ngãn, gon, vãn tãt
brieIly ,/; /bri:Ili/ ngãn, gon, vãn tãt, tóm tãt
bright ,/ /brait/ sáng, sáng chói
brightly ,/; /braitli/ sáng chói, tuoi
brilliant ,/ /briljȍnt/ tóa sáng, ruc rõ, chói loi
bring ; /bri/ mang, câm , xách lai
broad ,/ /bro:t/ rông
broadly ,/; /br:dli/ rông, rông rãi
broadcast ;, n /br:d:st/ t:ng ra hãp noi,tr:yên rông rãi; phát thanh, q:áng bá
brother n /brðą/ anh, em trai
brown ,/, n /bra:n/ nâ:, mà: nâ:
br:sh n, ; /br/ bàn chái; chái, q:ét
b:bble n /bbl/ bong bóng, bot, tãm
b:dget n /bdt/ ngân sách
b:ild ; /bild/ xây dung
b:ilding n /bildi/ su xây dung, công trình xây dung; tòa nhà bindinh
b:llet n /b:lit/ dan (súng truòng, súng luc)
b:nch n /bÉnt/ búi, chùm, bó, cum, b:ông; bây, dàn (AME)
b:rn ; /bȍ:n/ dôt, dôt cháy, thãp, n:ng, thiê:
b:rnt ,/ /bȍ:nt/ bj dôt, bj cháy, hê; rám nãng, sam (da)
b:rst ; /bȍ:st/ nô, nô t:ng (bom, dan); nô, võ (bong bóng); háo húc
b:ry ; /beri/ chôn cât, mai táng
b:s n /bs/ xe b:ýt
b:sh n /b:/ bui cây, bui râm
b:siness n /bizinis/ viêc b:ôn bán, thuong mai, inh doanh
b:sinessman, b:sinesswoman n thuong nhân
b:sy ,/ /bizi/ bân, bân rôn
b:t con /bt/ nhung
b:tter n /btȍ/ bo
b:tton n /btn/ cái nút, cái h:y, cúc
b:y ; /bai/ m:a
b:yer n /baiȍ/ nguòi m:a
by prep, ,/; /bai/ bói, bãng
bye excl,m,tion /bai/ tam biêt
cent /sent/ dông x: (bãng 1/100 dô la)
cabinet n /æbinit/ tú có nhiê: ngãn dung dô
cable n /eibl/ dây cáp
cae n /ei/ bánh ngot
calc:late ; /ælj:leit/ tính toán
calc:lation n /,ælj:lein/ su tính toán
call ;, n /:l/ goi; tiêng ê:, tiêng goi
be called duoc goi, bj goi
calm ,/, ;, n /:m/ yên lãng, làm dj: di; su yên lãng, su êm á
calmly ,/; /:mli/ yên lãng, êm á; bình tïnh, diêm tïnh
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
camera n /æmȍrȍ/ máy ánh
camp n, ; /æmp/ trai, chô cãm trai; cãm trai, ha trai
camping n /æmpiq/ su cãm trai
campaign n /æmpen/ chiên djch, c:ôc vân dông
can mo/,l ;, n /æn/ có thê; nhà tù, nhà giam, bình, ca dung
cannot hông thê
co:ld mo/,l ; /:d/ có thê
cancel ; /ænsȍl/ húy bó, xóa bó
cancer n /ænsȍ/ bênh :ng thu
candidate n /ændidit/ nguòi úng cú, thí sinh, nguòi du thi
candy n (NAmE) /ændi/ eo
cap n /æp/ mü luõi trai, mü vái
capable (oI) ,/ /eipȍb(ȍ)l/ có tài, có nãng luc; có há nãng, cá gan
capacity n /ȍpæsiti/ nãng luc, há nãng tiêp th:, nãng s:ât
capital n, ,/ /æptl/ thú dô, tiên vôn; chú yê:, chính yê:, co bán
captain n /æptin/ nguòi câm dâ:, nguòi chi h:y, thú lïnh
capt:re ;, n /æptȍ/ bãt giü, bãt; su bãt giü, su bj bãt
car n /:/ xe hoi
card n /:d/ thé, thiêp
cardboard n /a:db:d/ bìa cúng, các tông
care n, ; /ȍr/ su chãm sóc, chãm nom; chãm sóc
tae care (oI) su giü gìn
care Ior trông nom, chãm sóc
career n /ȍriȍ/ nghê nghiêp, su nghiêp
careI:l ,/ /eȍI:l/ cân thân, cân trong, biêt giü gìn
careI:lly ,/; /ȍI:li/ cân thân, ch: dáo
careless ,/ /ȍlis/ so s:ât, câ: thá
carelessly ,/; câ: thá, bât cân
carpet n /:pit/ tâm thám, thám (có)
carrot n /ærȍt/ cú cà rôt
carry ; /æri/ mang, vác, h:ân chó
case n /eis/ vó, ngãn, túi
in case (oI) nê:......
cash n /æ/ tiên, tiên mãt
cast ;, n /:st/ q:ãng, ném, thá, dánh guc; su q:ãng, su ném (luói), su thá
(neo)
castle n /:sl/ thành trì, thành q:ách
cat n /æt/ con mèo
catch ; /æt/ bãt lây, nãm lây, tóm lây, chôp lây
category n /ætigȍri/ hang, loai; pham trù
ca:se n, ; /:z/ ng:yên nhân, ng:yên do; gây ra, gây nên
CD n
cease ; /si:s/ dùng, ngùng, ngót, thôi, hêt, tanh
ceiling n /sil/ trân nhà
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
celebrate ; /selibreit/ ý niêm, làm lê ý niêm; tán duong, ca tung
celebration n /,selibrein/ su ý niêm, lê ý niêm; su tán duong, su ca tung
cell n /sel/ ô, ngãn
cellphone (,lso cell:lar phone) n (especi,lly NAmE) diên thoai di dông
cent n (,bbr c, ct) /sent/ dông x: (÷1/100 dô la)
centimetre (rE) (NAmE centimeter) n (,bbr cm) xen ti met
central ,/ /sentrȍl/ tr:ng tâm, ó giüa, tr:ng uong
centre (rE) (NAmE center) n /sentȍ/ diêm giüa, tr:ng tâm, tr:ng uong
cent:ry n /sent:ri/ thê ý
ceremony n /serimȍni/ nghi thúc, nghi lê
certain ,/, pron /sȍ:tn/ chãc chãn
certainly ,/; /sȍ:tnli/ chãc chãn, nhât djnh
:ncertain ,/ /nsȍ:tn/ thiê: chính xác, hông chãc chãn
certiIicate n /sȍtiIiit/ giây chúng nhân, bãng, chúng chi
chain n, ; /ten/ dây, xích; xính lai, trói lai
chair n /teȍ/ ghê
chairman, chairwoman n /teȍmȍn/ /teȍ,w:mȍn/ chú tjch, chú toa
challenge n, ; /tælind/ su thú thách, su thách thúc; thách thúc, thú thách
chamber n /tembȍr/ b:ông, phòng, b:ông ngú
chance n /tæns , t:ns/ su may mãn
change ;, n /tend/ thay dôi, su thay dôi, su biên dôi
channel n /tænl/ ênh (TV, radio), eo biên
chapter n /tæptȍ(r)/ chuong (sách)
character n /æritȍ/ tính cách, dãc tính, nhân vât
characteristic ,/, n /ærȍtȍristi/ riêng, riêng biêt, dãc trung, dãc tính, dãc
diêm
charge n, ; /t:d/ nhiêm vu, bôn phân, trách nhiêm; giao nhiêm vu, giao viêc
in charge oI phu trách
charity n /tæriti/ lòng tù thiên, lòng nhân dúc; su bô thí
chart n, ; /ta:t/ dô thj, biê: dô; vë dô thj, lâp biê: dô
chase ;, n /teis/ sãn bãt; su sãn bãt
chat ;, n /tæt/ nói ch:yên, tán gâ:; ch:yên phiêm, ch:yên gâ:
cheap ,/ /ti:p/ ré
cheaply ,/; ré, ré tiên
cheat ;, n /tit/ lùa, lùa dáo; trò lùa dáo, trò gian lân
chec ;, n /te/ iêm tra; su iêm tra
chee n /ti:/ má
cheerI:l ,/ /tiȍI:l/ v:i mùng, phân hói, hô hói
cheerI:lly ,/; v:i vé, phân hói
cheese n /ti:z/ pho mát
chemical ,/, n /mȍl/ th:ôc hóa hoc; chât hóa hoc, hóa chât
chemist n /emist/ nhà hóa hoc
chemists n (rE)
chemistry n /emistri/ hóa hoc, môn hóa hoc, ngành hóa hoc
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
cheq:e n (rE) (NAmE chec) /te/ séc
chest n /test/ tú, ruong, hòm
chew ; /t::/ nhai, ngâm nghï
chicen n /tin/ gà, gà con, thjt gà
chieI ,/, n /ti:I/ trong yê:, chính yê:; thú lïnh, lãnh tu, nguòi dúng dâ:, xêp
child n /taild/ dúa bé, dúa tré
chin n /tin/ cãm
chip n /tip/ vó bào, mánh võ, chô sút, mé
chocolate n /tlt/ sô cô la
choice n /ts/ su lua chon
choose ; /t::z/ chon, lua chon
chop ; /tp/ chãt, dôn, ché
ch:rch n /tȍ:t/ nhà thò
cigarette n /sigȍret/ diê: th:ôc lá
cinema n (especi,lly rE) /snȍmȍ/ rap xi nê, rap chiê: bóng
circle n /sȍ:l/ duòng tròn, hình tròn
circ:mstance n /srȍmstæns , srȍmstȍns/ hoàn cánh, truòng hop, tình
h:ông
citizen n /sitizȍn/ nguòi thành thj
city n /si:ti/ thành phô
civil ,/ /sivl/ (th:ôc) công dân
claim ;, n /leim/ dòi hói, yê: sách; su dòi hói, su yê: sách, su thinh câ:
clap ;, n /læp/ vô, vô tay; tiêng nô, tiêng vô tay
class n /l:s/ lóp hoc
classic ,/, n /læsi/ cô diên, inh diên
classroom n /l:si/ lóp hoc, phòng hoc
clean ,/, ; /li:n/ sach, sach së;
clear ,/, ; la: chùi, q:ét don
clearly ,/; /liȍli/ rõ ràng, sáng súa
cler n /la:/ thu ý, linh muc, muc su
clever ,/ /levȍ/ lanh loi, thông minh. tài giói, héo léo
clic ;, n /li/ làm thành tiêng lách cách; tiêng lách cách, cú nhãp (ch:ôt)
client n /laiȍnt/ hách hàng
climate n /laimit/ hí hâ:, thòi tiêt
climb ; /laim/ leo, trèo
climbing n /laimiq/ su leo trèo
cloc n /l/ dông hô
close NAmE ,/ /lo:z/ dóng ín, chât chôi, che dây
closely ,/; /lo:sli/ chãt chë, ÿ luõng, ti mi
close NAmE ; dóng, hép, êt thúc, châm dút
closed ,/ /lo:zd/ báo thú, hông cói mó, hép ín
closet n (especi,lly NAmE) /lozit/ b:ông, phòng dê dô, phòng ho
cloth n /lÛ/ vái, hãn trái bàn, áo thây t:
clothes n /lo:ðz/ q:ân áo
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
clothing n /lo:ðiq/ q:ân áo, y phuc
clo:d n /la:d/ mây, dám mây
cl:b n /lb/ câ: lac bô; gây, dùi c:i
centimetre /senti,mi:tą/ xen ti mét
coach n /ot/ h:ân l:yên viên
coal n /o:l/ than dá
coast n /o:st/ su lao dôc; bò biên
coat n /ot/ áo choàng
code n /o:d/ mât mã, l:ât, diê: lê
coIIee n /Ii/ cà phê
coin n /in/ tiên im loai
cold ,/, n /o:ld/ lanh, su lanh lëo, lanh nhat
coldly ,/; /o:ldli/ lanh nhat, hò hüng, vô tâm
collapse ;, n /ąlæps/ dô, sup dô; su dô nát, su sup dô
colleag:e n /lig/ ban dông nghiêp
collect ; /ȍlet/ su: tâp, tâp tr:ng lai
collection n /ȍlȍn/ su su: tâp, su tu hop
college n /lid/ truòng cao dãng, truòng dai hoc
colo:r (rE) (NAmE color) n, ; /lȍ/ mà: sãc; tô mà:
colo:red (rE) (NAmE colored) ,/ /lȍd/ mang mà: sãc, có mà: sãc
col:mn n /lȍm/ côt , muc (báo)
combination n /,mbinein/ su êt hop, su phôi hop
combine ; /mbain/ êt hop, phôi hop
come ; /m/ dên, tói, di dên, di tói
comedy n /midi/ hài jch
comIort n, ; /mIąt/ su an úi, h:yên giái, lòi dông viên, su an nhàn; dô dành,
an úi
comIortable ,/ /mIątąbl/ thoái mái, tiên nghi, dây dú
comIortably ,/; /mIȍtȍbli/ dê chj:, thoái mái, tiên nghi, âm cúng
:ncomIortable ,/ /qtmIȍtȍbl/ bât tiên, hó chj:, hông thoái mái
command ;, n /ȍm:nd/ ra lênh, chi h:y; lênh, mênh lênh, q:yên ra lênh, q:yên
chi h:y
comment n, ; /ment/ lòi bình l:ân, lòi chú giái; bình l:ân, phê bình, chú
thích, dân giái
commercial ,/ /ȍmȍ:l/ b:ôn bán, thuong mai
commission n, ; /ȍmȍn/ hôi dông, úy ban, su úy nhiêm, su úy thác; úy
nhiêm, úy thác
commit ; /ȍmit/ giao, gúi, úy nhiêm, úy thác; tông giam, bó tù
commitment n /ȍmmȍnt/ su pham tôi, su tân tuy, tân tâm
committee n /ȍmiti/ úy ban
common ,/ /mȍn/ công, công công, thông thuòng, phô biên
in common su ch:ng, cúa ch:ng
commonly ,/; /mȍnli/ thông thuòng, bình thuòng
comm:nicate ; /ȍmj::nieit/ tr:yên, tr:yên dat; giao thiêp, liên lac
comm:nication n /ȍ,mj::niein/ su giao tiêp, liên lac, su tr:yên dat, tr:yên tin
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
comm:nity n /ȍmj::niti/ dân chúng, nhân dân
company n /mpȍni/ công ty
compare ; /ȍmpeȍ(r)/ so sánh, dôi chiê:
comparison n /ȍmpærisn/ su so sánh
compete ; /ȍmpi:t/ d:a tranh, ganh d:a, canh tranh
competition n /,mpitin/ su canh tranh, c:ôc thi, c:ôc thi dâ:
competitive ,/ /ȍmpetitiv/ canh tranh, d:a tranh
complain ; /ȍmplein/ phàn nàn, ê: ca
complaint n /ȍmplent/ lòi than phiên, than thó; su hiê: nai, don iên
complete ,/, ; /ȍmpli:t/ hoàn thành, xong;
completely ,/; /ąmpli:tli/ hoàn thành, dây dú, tron ven
complex ,/ /mles/ phúc tap, rãc rôi
complicate ; /omplieit/ làm phúc tap, rãc rôi
complicated ,/ /omplieitid/ phúc tap, rãc rôi
comp:ter n /ȍmpj::tȍ/ máy tính
concentrate ; /nsentreit/ tâp tr:ng
concentration n /,nsntrein/ su tâp tr:ng, noi tâp tr:ng
concept n /nsept/ hái niêm
concern ;, n /ȍnsą:n/ liên q:an, dính lí: tói; su liên q:an, su dính lí: tói
concerned ,/ /ȍnsȍ:nd/ có liên q:an, có dính lí:
concerning prep /ȍnsȍ:niq/ bâng h:âng, ái ngai
concert n /ȍnsȍ:t/ b:ôi hòa nhac
concl:de ; /ȍnl:d/ êt l:ân, êt thúc, châm dút (công viêc)
concl:sion n /ȍnl:ȍn/ su êt thúc, su êt l:ân, phân êt l:ân
concrete ,/, n /nri:t/ bãng bê tông; bê tông
condition n /ȍndiȍn/ diê: iên, tình cánh, tình thê
cond:ct ;, n /ndt/or/ȍndt/ diê: hiên, chi dao, chi h:y; su diê: hiên,
chi h:y
conIerence n /nIȍrȍns , nIrȍns/ hôi nghj, su bàn bac
conIidence n /onIid(ȍ)ns/ lòng tin tuóng, su tin cây
conIident ,/ /nIidȍnt/ tin tuóng, tin cây, tu tin
conIidently ,/; /nIidȍntli/ tu tin
conIine ; /ȍnIain/ giam giü, han chê
conIined ,/ /ȍnIaind/ han chê, giói han
conIirm ; /ȍnIȍ:m/ xác nhân, chúng thuc
conIlict n, ; /v. ȍnIlt ; n. nIlt/ x:ng dôt, va cham; su x:ng dôt, su va
cham
conIront ; /ȍnIrnt/ dôi mãt, dôi diên, dôi chiê:
conI:se ; làm lôn xôn, xáo trôn
conI:sing ,/ /ȍnIj::ziq/ hó hiê:, gây bôi rôi
conI:sed ,/ /ȍnIj::zd/ bôi rôi, lúng túng, nguong
conI:sion n /ȍnIj::n/ su lôn xôn, su rôi loan
congrat:lations n /ȍn,grætj:lein/ su chúc mùng, hen ngoi; lòi chúc mùng,
hen ngoi (s)
congress n /gres/ dai hôi, hôi nghj, Q:ôc hôi
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
connect ; /ȍnet/ êt nôi, nôi
connection n /ȍneȍn,/ su êt nôi, su giao êt
conscio:s ,/ /nȍs/ tinh táo, có ý thúc, biêt rõ
:nconscio:s ,/ /nnȍs/ bât tinh, hông có ý thúc, hông biêt rõ
conseq:ence n /nsiwȍns/ êt q:á, hâ: q:á
conservative ,/ /ȍnsȍ:vȍtiv/ thân trong, dè dãt, báo thú
consider ; /ȍnsidȍ/ cân nhãc, xem xét; dê ý, q:an tâm, lu: ý dên
considerable ,/ /ȍnsidȍrȍbl/ lón lao, to tát, dáng ê
considerably ,/; /ȍnsidȍrȍbly/ dáng ê, lón lao, nhiê:
consideration n /ȍnsidȍrein/ su cân nhãc, su xem xét, su dê ý, su q:an tâm
consist oI ; /ȍnsist/ gôm có
constant ,/ /nstȍnt/ iên trì, bên lòng
constantly ,/; /nstȍntli/ iên djnh
constr:ct ; /ȍnstrt/ xây dung
constr:ction n /ȍnstrn/ su xây dung
cons:lt ; /ȍnslt/ tra cú:, tham háo, thãm dò, hói ý iên
cons:mer n /ȍnsj::mȍ/ nguòi tiê: dùng
contact n, ; /ntæt/ su liên lac, su giao thiêp; tiêp xúc
contain ; /ȍntein/ bao hàm, chúa dung, bao gôm
container n /ȍnteinȍ/ cái dung, chúa; công te no
contemporary ,/ /ȍntempȍrȍri/ duong thòi, duong dai
content n /ȍntent/ nôi d:ng, su hài lòng
contest n /ȍntest/ c:ôc thi, trân dâ:, c:ôc tranh l:ân, c:ôc chiên dâ:, chiên tranh
context n /ntest/ vãn cánh, h:ng cánh, pham vi
continent n /ntinȍnt/ luc dja, dai luc (luc dja Bãc Mÿ)
contin:e ; /ȍntinj::/ tiêp tuc, làm tiêp
contin:o:s ,/ /ȍntinj:ȍs/ liên tuc, liên tiêp
contin:o:sly ,/; /ȍntinj:ȍsli/ liên tuc, liên tiêp
contract n, ; /ntræt/ hop dông, su ý hop dông; ý êt
contrast n, ; /ȍntræst/ or /ntræst / su tuong phán; làm tuong phán, làm trái
nguoc
contrasting ,/ /ȍntræsti/ tuong phán
contrib:te ; /ȍntribj::t/ dóng góp, ghóp phân
contrib:tion n /ntribj::ȍn/ su dóng góp, su góp phân
control n, ; s /ȍntro:l/ su diê: hiên, q:yên hành, q:yên luc, q:yên chi h:y
in control (oI) trong su diê: hiên cúa
:nder control duói su diê: hiên cúa
controlled ,/ /ȍntro:ld/ duoc diê: hiên, duoc iêm tra
:ncontrolled ,/ /nȍntro:ld/ hông bj diê: hiên, hông bj iêm tra, hông bj
han chê
convenient ,/ /ȍnvi:njȍnt/ tiên loi, th:ân loi, thích hop
convention n /ȍnvenn/ hôi nghj, hiêp djnh, q:y uóc
conventional ,/ /ȍnvenȍnl/ q:y uóc
conversation n /,nvȍsein/ c:ôc dàm thoai, c:ôc trò ch:yên
convert ; /ȍnvȍ:t/ dôi, biên dôi
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
convince ; /ȍnvins/ làm cho tin, th:yêt phuc; làm cho nhân thúc thây
coo ;, n // nâ: ãn, nguòi nâ: ãn
cooing n /i/ su nâ: ãn, cách nâ: ãn
cooer n (rE) /:ȍ/ lò, bêp, nôi nâ:
cooie n (especi,lly NAmE) /:i/ bánh q:y
cool ,/, ; /::l/ mát mé, diêm tïnh; làm mát,
cope (with) ; /o:p/ dôi phó, duong dâ:
copy n, ; /pi/ bán sao, bán chép lai; su sao chép; sao chép, bãt chuóc
core n /:/ nòng côt, hat nhân; dáy lòng
corner n /:nȍ/ góc (tuòng, nhà, phô...)
correct ,/, ; /ȍret/ dúng, chính xác; súa, súa chüa
correctly ,/; /ȍretli/ dúng, chính xác
cost n, ; /st , st/ giá, chi phí; trá giá, phái trá
cottage n /tid/ nhà tranh
cotton n /tn/ bông, chi, soi
co:gh ;, n /I/ ho, su ho, tiêng hoa
co:ghing n /Iiq/ ho
co:ld /:d/ có thê, có há nãng
co:ncil n /a:nsl/ hôi dông
co:nt ; /a:nt/ dêm, tính
co:nter n /antȍr/ q:ây hàng, q:ây th: tiên, máy dêm
co:ntry n /ntri/ nuóc, q:ôc gia, dât nuóc
co:ntryside n/ntrisaid/ miên q:ê, miên nông thôn
co:nty n /o:nti/ hat, tinh
co:ple n /pl/ dôi, cãp; dôi vo chông, cãp nam nü
a co:ple môt cãp, môt dôi
co:rage n /rid/ su can dám, su düng cám, düng hí
co:rse n /:s/ tiên trình, q:á trình diên tiên; sân chay d:a
oI co:rse dï nhiên
co:rt n /rt , ort/ sân, sân (tennis...), tòa án, q:an tòa, phiên tòa
co:sin n /zȍn/ anh em ho
cover ;, n /vȍ/ bao boc, che phú; vó, vó boc
covered ,/ /vȍrd/ có mái che, ín dáo
covering n /vȍriq/ su bao boc, su che phú, cái bao, boc
cow n /a/ con bò cái
crac n, ; /ræ/ cù, x:ât sãc; làm nút, làm võ, nút né, ran nút
craced ,/ /ræt/ ran, nút
craIt n /ra:It/ nghê, nghê thú công
crash n, ; /ræ/ vái thô; su roi (máy bay), su phá sán, sup dô; phá tan tành, phá
vun
crazy ,/ /reizi/ diên, mât trí
cream n /ri:m/ em
create ; /ri:eit/ sáng tao, tao nên
creat:re n /ri:tȍ/ sinh vât, loài vât
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
credit n /rdt/ su tin, lòng tin, danh tiêng; tiên gúi ngân hàng
credit card n thé tín dung
crime n /raim/ tôi, tôi ác, tôi pham
criminal ,/, n /rmȍnl/ có tôi, pham tôi; é pham tôi, tôi pham
crisis n /rass/ su húng hoáng, con húng hoáng
crisp ,/ /rips/ giòn
criterion n /ratȍriȍn/ tiê: ch:ân
critical ,/ /rtȍl/ phê bình, phê phán; hó tính
criticism n /ritisizȍm/ su phê bình, su phê phán, lòi phê bình, lòi phê phán
criticize (rE ,lso -ise) ; /rtȍsaz/ phê bình, phê phán, chi trích
crop n /rop/ vu mùa
cross n, ; /rs/ cây Thánh Giá, nôi thông hô; su bãng q:a; bãng q:a, vuot q:a
crowd n /ra:d/ dám dông
crowded ,/ /ra:did/ dông dúc
crown n /ra:n/ vuong miên, v:a, ngai vàng; dinh cao nhât
cr:cial ,/ /r::ȍl/ q:yêt djnh, côt yê:, chú yê:
cr:el ,/ /r::ȍ(l)/ dôc ác, dü ton, tàn nhân
cr:sh ; /r/ ép, vãt, dè nát, dè bep
cry ;, n /rai/ hóc, ê: la; su hóc, tiêng hóc, su ê: la
c:lt:ral ,/ /ltȍrȍl/ (th:ôc) vãn hóa
c:lt:re n /ltȍr/ vãn hóa, su mó mang, su giáo duc
c:p n /p/ tách, chén
c:pboard n /pbȍd/ 1 loai tú có ngãn
c:rb ; /ȍ:b/ iêm chê, nén lai, han chê
c:re ;, n /j:ȍ/ chüa trj, diê: trj; cách chüa bênh, cách diê: trj; th:ôc
c:rio:s ,/ /j:ȍriȍs/ ham m:ôn, tò mò, la lùng
c:rio:sly ,/; /j:ȍriȍsli/ tò mò, hiê: y, la y
c:rl ;, n /ȍ:l/ q:ãn, xoãn, :ôn q:ãn, làm xoãn; su :ôn q:ãn
c:rly ,/ /ȍ:li/ q:ãn, xoãn
c:rrent ,/, n /rȍnt/ hiên hành, phô biên, hiên nay; dòng (nuóc), l:ông (gió)
c:rrently ,/; /rȍntli/ hiên thòi, hiên nay
c:rtain n /ȍ:tn/ màn (cúa, rap hát, hói, suong)
c:rve n, ; /ȍ:v/ duòng cong, duòng vòng; cong, :ôn cong, bé cong
c:rved ,/ /ȍ:vd/ cong
c:stom n /stȍm/ phong tuc, tuc lê, thói q:en, tâp q:án
c:stomer n /stȍmȍ/ hách hàng
c:stoms n /stȍmz/ th:ê nhâp hâ:, hái q:an
c:t ;, n /t/ cãt, chãt; su cãt
cycle n, ; /sail/ ch: y, ch: trình, vòng; q:ay vòng theo ch: y, di xe dap
cycling n /saili/ su di xe dap
dad n /dæd/ bô, cha
daily ,/ /deili/ hàng ngày
damage n, ; /dæmid/ môi han, diê: hai, su thiêt hai; làm hu hai, làm hóng,
gây thiêt hai
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
damp ,/ /dæmp/ âm, âm uót, âm thâp
dance n, ; /d:ns/ su nháy múa, su hiê: vü; nháy múa, hiê: vü
dancing n /d:nsi/ su nháy múa, su hiê: vü
dancer n /d:nsȍ/ diên viên múa, nguòi nháy múa
danger n /deindȍ/ su ng:y hiêm, môi hiêm nghèo; ng:y co, môi de doa
dangero:s ,/ /deindȍrȍs/ ng:y hiêm
dare ; /deȍr/ dám, dám duong dâ: vói; thách
dar ,/, n /d:/ tôi, tôi tãm; bóng tôi, ám m:ôi
data n /deitȍ/ sô liê:, dü liê:
date n, ; /deit/ ngày, y, y han, thòi y, thòi dai; dê ngày tháng, ghi niên hiê:
da:ghter n /dtȍr/ con gái
day n /dei/ ngày, ban ngày
dead ,/ /ded/ chêt, tãt
deaI ,/ /deI/ diêc, làm thinh, làm ngo
deal ;, n /di:l/ phân phát, phân phôi; su giao djch, thóa th:ân m:a bán
deal with giái q:yêt
dear ,/ /diȍ/ thân, thân yê:, thân mên; ính thua, thua
death n /deÛ/ su chêt, cái chêt
debate n, ; /dbet/ c:ôc tranh l:ân, c:ôc tranh cãi; tranh l:ân, bàn cãi
debt n /det/ no
decade n /deeid/ thâp ý, bô muòi, nhóm muòi
decay n, ; /diei/ tình trang s:y tàn, s:y sup, tình trang dô nát
December n (,bbr Dec.) /disembȍ/ tháng muòi hai, tháng Chap
decide ; /disaid/ q:yêt djnh, giái q:yêt, phân xú
decision n /disin/ su q:yêt djnh, su giái q:yêt, su phân xú
declare ; /dileȍ/ t:yên bô, công bô
decline n, ; /dilain/ su s:y tàn, su s:y sup; s:y sup, s:y tàn
decorate ; /deȍreit/ trang hoàng, trang trí
decoration n /deȍreiȍn/ su trang hoàng, dô trang hoàng, trang trí
decorative ,/ /deȍrȍtiv/ dê trang hoàng, dê trang trí, dê làm cánh
decrease ;, n / di:ri:s/ giám bót, làm s:y giám, su giám di, su giám sút
deep ,/, ,/; /di:p/ sâ:, hó luòng, bí ân
deeply ,/; /di:pli/ sâ:, sâ: xa, sâ: sãc
deIeat ;, n /diIi:t/ dánh thãng, dánh bai; su thât bai (1 ê hoach), su tiê: tan (hy
vong..)
deIence (rE) (NAmE deIense) n /diIens/ cái dê báo vê, vât dê chông dõ, su che
chó
deIend ; /diIend/ che chó, báo vê, bào chüa
deIine ; /diIain/ djnh nghïa
deIinite ,/ /dȍIinit/ xác djnh, djnh rõ, rõ ràng
deIinitely ,/; /deIinitli/ rach ròi, dút hoát
deIinition n /deIinin/ su djnh nghïa, lòi djnh nghïa
degree n /dgri:/ múc dô, trình dô; bãng câp; dô
delay n, ; /dle/ su châm trê, su trì hoãn, su cán tró; làm châm trê
deliberate ,/ /dilibȍreit/ thân trong, có tính toán, chú tâm, có s:y nghï cân nhãc
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
deliberately ,/; /dilibȍritli/ thân trong, có s:y nghï cân nhãc
delicate ,/ /delieit/ thanh nhã, thanh tú, tê nhj, hó xú
delight n, ; /dilait/ su v:i thích, su v:i suóng, diê: thích thú; làm v:i thích, làm
say mê
delighted ,/ /dilaitid/ v:i mùng, hài lòng
deliver ; /dilivȍ/ cú: hói, thoát hói, bày tó, giãi bày
delivery n /dilivȍri/ su phân phát, su phân phôi, su giao hàng; su bày tó, phát
biê:
demand n, ; /d.mænd/ su dòi hói, su yê: câ:; dòi hói, yê: câ:
demonstrate ; /dmȍnstret/ chúng minh, giái thích; bày tó, biê: lô
dentist n /dentist/ nha sï
deny ; /dinai/ tù chôi, phán dôi, phú nhân
department n /dip:tmȍnt/ cuc, só, ty, ban, hoa; gian hàng, h: bày hàng
depart:re n /dip:tȍ/ su ròi hói, su di, su hói hành
depend (on) ; /dipend/ phu th:ôc, tùy th:ôc; dua vào, ý vào, trông mong vào
deposit n, ; /dpzt/ vât gúi, tiên gúi, tiên dãt coc; gúi, dãt coc
depress ; /dipres/ làm chán nán, làm phiên m:ôn; làm s:y giám
depressing ,/ /dipresiq/ làm chán nán làm thát vong, làm trì trê
depressed ,/ /di-prest/ chán nán, thât vong, phiên m:ôn; s:y yê:, dình trê
depth n /depÛ/ chiê: sâ:, dô dày
derive ; /diraiv/ nhân duoc tù, lây duoc tù; x:ât phát tù, bãt ng:ôn, ch:yên hóa
tù (Irom)
describe ; /dsrab/ diên tá, miê: tá, mô tá
description n /dsrpȍn/ su mô tá, su tá, su miê: tá
desert n, ; /dzȍrt/ sa mac; công lao, giá trj; ròi bó, bó trôn
deserted ,/ /dizą:tid/ hoang vãng, hông nguòi ó
deserve ; /dizą:v/ dáng, xúng dáng
design n, ; /dizain/ su thiêt ê, ê hoach, dê cuong. phác tháo; phác hoa, thiêt
ê
desire n, ; /dizaiȍ/ uóc m:ôn; thèm m:ôn, ao uóc
des n /des/ bàn (hoc sinh, viêt, làm viêc)
desperate ,/ /despȍrit/ liê: mang, liê: lïnh; t:yêt vong
desperately ,/; /despȍritli/ liê: lïnh, liê: mang
despite prep /dispait/ dù, mãc dù, bât châp
destroy ; /distri/ phá, phá hoai, phá h:ý, tiê: diêt, triêt phá
destr:ction n /distrn/ su phá hoai, su phá húy, su tiê: diêt
detail n /n. dtel , ditel ; v. dtel/ chi tiêt
in detail tuòng tân, ti mi
detailed ,/ /di:teild/ cãn ë, ti mi, nhiê: chi tiêt
determination n /di,tȍ:minein/ su xác djnh, su djnh rõ; su q:yêt djnh
determine ; /ditą:min/ xác djnh, djnh rõ; q:yêt djnh
determined ,/ /ditȍ:mind/ dã duoc xác djnh, dã duoc xác djnh rõ
develop ; /divelȍp/ phát triên, mó rông; trình bày, bày tó
development n /divelȍpmȍnt/ su phát triên, su trình bày, su bày tó
device n /divais/ ê sách; thiêt bj, dung cu, máy móc
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
devote ; /divo:t/ hiên dâng, dành hêt cho
devoted ,/ /divo:tid/ hiên cho, dâng cho, dành cho; hêt lòng, nhiêt tình
diagram n /daȍgræm/ biê: dô
diamond n /daiȍmȍnd/ im cuong
diary n /daiȍri/ sô nhât ý; ljch ghi nhó
dictionary n /diȍnȍri/ tù diên
die ; /da/ chêt, tù trân, hy sinh
dying ,/ /da/ su chêt
diet n /daiȍt/ chê dô ãn :ông, chê dô ãn iêng
diIIerence n /dIȍrȍns , dIrȍns/ su hác nha:
diIIerent ,/ /diIrąnt/ hác, hác biêt, hác nha:
diIIerently ,/; /diIrąntli/ hác, hác biêt, hác nha:
diIIic:lt ,/ /diIi(ȍ)lt/ hó, hó hãn, gay go
diIIic:lty n /diIiȍlti/ su hó hãn, nôi hó hãn, diê: cán tró
dig ; /dg/ dào bói, xói
dinner n /dinȍ/ büa trua, chiê:
direct ,/, ; /diret; dairet/ truc tiêp, thãng, thãng thãn; gúi, viêt cho ai, diê:
hiên
directly ,/; /dairetli/ truc tiêp, thãng
direction n /diren/ su diê: hiên, su chi h:y
director n /diretȍ/ giám dôc, nguòi diê: hiên, chi h:y
dirt n /dȍ:t/ dô bân thi:, dô do bân, vât rác ruói
dirty ,/ /dȍ:ti/ bân thi:, do bân
disabled ,/ /diseibld/ bât luc, hông có hã nãng
disadvantage n /dsȍdvæntd , dsȍdvntd/su bât loi, su thiêt hai
disagree ; /disȍgri:/ bât dông, hông dông ý, hác, hông giông; hông hop
disagreement n /disȍgri:mȍnt/ su bât dông, su hông dông ý, su hác nha:
disappear ; /disȍpiȍ/ biên mât, biên di
disappoint ; /dsȍpnt/ hông làm thóa uóc ng:yên, ý mong doi; thât uóc,
làm thât bai
disappointing ,/ /disȍpintiq/ làm chán ngán, làm thât vong
disappointed ,/ /,disąpointid/ thât vong
disappointment n /disȍpintmȍnt/ su chán ngán, su thât vong
disapproval n /disȍpr::vl/ su phán dôi, su hông tán thành
disapprove (oI) ; /disȍpr::v/ hông tán thành, phán dôi, chê
disapproving ,/ /disȍpr::viq/ phán dôi
disaster n /diz:stȍ/ tai hoa, thám hoa
disc (,lso dis, especi,lly in NAmE) n /dis/ dïa
discipline n /disiplin/ ý l:ât
disco:nt n /disa:nt/ su bót giá, su chiêt hâ:, tiên bót, chiêt hâ:
discover ; /disvȍ/ hám phá, phát hiên ra, nhân ra
discovery n /disvȍri/ su hám phá, su tìm ra, su phát hiên ra
disc:ss ; /disÉs/ tháo l:ân, tranh l:ân
disc:ssion n /disn/ su tháo l:ân, su tranh l:ân
disease n /dizi:z/ cãn bênh, bênh tât
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
disg:st ;, n /disgst/ làm ghê tóm, làm inh tóm, làm phân nô
disg:sting ,/ /disgstiq/ làm ghê tóm, inh tóm
disg:sted ,/ /disgstid/ chán ghét, phân nô
dish n /di/ dïa (dung thúc ãn)
dishonest ,/ /disnist/ bât luong, hông thành thât
dishonestly ,/; /disonistli/ bât luong, hông luong thiên
dis n /dis/ dïa, dïa hát
dislie ;, n /dislai/ su hông ua, hông thích, su ghét
dismiss ; /dismis/ giái tán (q:ân dôi, dám dông); sa thái (nguòi làm)
display ;, n /displei/ bày tó, phô truong, trung bày; su bày ra, phô bày, trung bày
dissolve ; /dzlv/ tan rã, phân húy, giái tán
distance n /distȍns/ hoáng cách, tâm xa
disting:ish ; /distiqgwi/ phân biêt, nhân ra, nghe ra
distrib:te ; /distribj::t/ phân bô, phân phôi, sãp xêp, phân loai
distrib:tion n /,distribj::n/ su phân bô, su phân phôi, phân phát, su sãp xêp
district n /distrit/ h:yên, q:ân
dist:rb ; /distȍ:b/ làm mât yên tïnh, làm náo dông, q:ây rây
dist:rbing ,/ /distȍ:biq/ xáo trôn
divide ; /divaid/ chia, chia ra, phân ra
division n /dvn/ su chia, su phân chia, su phân loai
divorce n, ; /div:s/ su ly dj
divorced ,/ /divo:sd/ dã ly dj
do ;, ,uxili,ry ; /d::, d:/ làm
:ndo ; /nd::/ tháo, gõ; xóa bó, húy bó
doctor n (,bbr Dr, NAmE Dr.) /dtȍ/ bác sï y hoa, tiên sï
doc:ment n /djmȍnt/ vãn iên, tài liê:, tu liê:
dog n /dg/ chó
dollar n /dlȍ/ dô la Mÿ
domestic ,/ /dȍmesti/ vât n:ôi trong nhà, (th:ôc) nôi tro, q:ôc nôi
dominate ; /dmȍnet/ chiêm u: thê, có ánh huóng, chi phôi; iêm chê
door n /d:/ cúa, cúa ra vào
dot n /dt/ châm nhó, diêm; cúa hôi môn
do:ble ,/, /et, ,/;, n, ; /dbl/ dôi, hai, ép; cái gâp dôi, luong gâp dôi; làm
gâp dôi
do:bt n, ; /da:t/ su nghi ngò, su ngò vuc; nghi ngò, ngò vuc
down ,/;, prep /da:n/ x:ông
downstairs ,/;, ,/, n /da:nsteąz/ ó duói nhà, ó tâng duói; xông gác; tâng duói
downwards (,lso downward especi,lly in NAmE) ,/; /da:nwȍdz/ x:ông, di x:ông
downward ,/ /da:nwȍd/ x:ông, di x:ông
dozen n, /et /dzn/ tá (12)
draIt n, ,/, ; /dra:It/ bán phác tháo, so dô thiêt ê; phác tháo, thiêt ê
drag ; /drg/ lôi éo, éo lê
drama n /dr.mȍ/ jch, t:ông
dramatic ,/ /drȍmæti/ nhu jch, nhu dóng jch, thích hop vói sân hâ:
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
dramatically ,/; /drȍmætiȍli/ dôt ngôt
draw ; /dro:/ vë, éo
drawing n /dro:i/ bán vë, búc vë, su éo
drawer n /dr:ȍ/ nguòi vë, nguòi éo
dream n, ; /dri:m/ giâc mo, mo
dress n, ; /dres/ q:ân áo, mãc (q:ân áo), ãn mãc
dressed ,/ cách ãn mãc
drin n, ; /dri/ dô :ông; :ông
drive ;, n /draiv/ lái , d:a xe; c:ôc d:a xe (diê: hiên)
driving n /draivi/ su lái xe, c:ôc d:a xe
driver n /draivȍ(r)/ nguòi lái xe
drop ;, n /drp/ cháy nhó giot, roi, rót; giot (nuóc, má:...)
dr:g n /drg/ th:ôc, duoc phâm; ma túy
dr:gstore n (NAmE) /drgst:/ hiê: th:ôc, cúa hàng duoc phâm
dr:m n /drm/ cái trông, tiêng trông
dr:n ,/ /dr/ say ruo:
dry ,/, ; /drai/ hô, can; làm hô, sây hô
d:e ,/ /d:, dy:/ dên y han (trá no); xúng dáng, thích dáng
d:e to vì, do, tai, nhò có
d:ll ,/ /dl/ châm hiê:, ng: dân
d:mp ;, n /dmp/ dô rác; dông rác, noi dô rác
d:ring prep /dj:ȍri/ trong lúc, trong thòi gian
d:st n, ; /dst/ bui, rác; rãc (bui, phân), q:ét bui, phúi bui
d:ty n /dj::ti/ su tôn ính, ính trong; bôn phân, trách nhiêm
DVD n
each /et, pron /i:t/ môi
each other (,lso one another) pron nha:, lân nha:
ear n /iȍ/ tai
early ,/, ,/; /ȍ:li/ sóm
earn ; /ȍ:n/ iêm (tiên), giành (phân thuóng)
earth n /ȍ:Û/ dât, trái dât
ease n, ; /i:z/ su thanh thán, su thoái mái; làm thanh thán, làm yên tâm, làm dê
chj:
east n, ,/, ,/; /i:st/ huóng dông, phía dông, (th:ôc) dông, ó phía dông
eastern ,/ /i:stȍn/ dông
easy ,/ /i:zi/ dê dàng, dê tính, :ng d:ng
easily ,/; /i:zili/ dê dàng
eat ; /i:t/ ãn
economic ,/ /i:ȍnmi/ (th:ôc) Kinh tê
economy n /nȍmi/ su tiêt iêm, su q:án lý inh tê
edge n /ed/ luõi, canh sãc
edition n /idin/ nhà x:ât bán, su x:ât bán
editor n /editȍ/ nguòi th: thâp và x:ât bán, chú bút
ed:cate ; /edj::eit/ giáo duc, cho ãn hoc; rèn l:yên
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
ed:cated ,/ /edj::eitid/ duoc giáo duc, duoc dào tao
ed:cation n /,edj::ein/ su giáo duc, su rèn l:yên (ÿ nãng)
eIIect n /iIet/ hiê: úng, hiê: q:á, êt q:á
eIIective ,/ /iIetiv/ có êt q:á, có hiê: luc
eIIectively ,/; /iIetivli/ có êt q:á, có hiê: luc
eIIicient ,/ /iIiȍnt/ có hiê: luc, có hiê: q:á
eIIiciently ,/; /iIiȍntli/ có hiê: q:á, hiê: nghiêm
eIIort n /eIȍ:t/ su cô gãng, su nô luc
e.g. ,bbr Viêt tãt cúa cum tù La tinh exempli gratia (Ior example)
egg n /eg/ trúng
either /et, pron, ,/; /aiðȍ/ môi, môt; cüng phái thê
elbow n /elbo:/ h:ý: tay
elderly ,/ /eldȍli/ có t:ôi, cao t:ôi
elect ; /ilet/ bâ:, q:yêt djnh
election n /ileȍn/ su bâ: cú, c:ôc t:yên cú
electric ,/ /ltr/ (th:ôc) diên, có diên, phát diên
electrical ,/ /iletriȍl/ (th:ôc) diên
electricity n /iletrisiti/ diên, diên luc; diên luc hoc
electronic ,/ /ltrn , iltrn/ (th:ôc) diên tú
elegant ,/ /eligȍnt/ thanh ljch, tao nhã
element n /lȍmȍnt/ yê: tôd, ng:yên tô
elevator n (NAmE) /lȍvetȍr/ máy nâng, thang máy
else ,/; /els/ hác, nüa; nê: hông
elsewhere ,/; /elswȍ/ ó môt noi nào hác
email (,lso e-mail) n, ; /imeil/ thu diên tú; gúi thu diên tú
embarrass ; /imbærȍs/ lúng túng, làm nguong nghj:; làm rãc rôi, gây hó hãn
embarrassing ,/ /imbærȍsiq/ làm lúng túng, ngãn tró
embarrassed ,/ /imbærȍst/ lúng túng, bôi rôi, nguong; mang no
embarrassment n /imbærȍsmȍnt/ su lúng túng, su bôi rôi
emerge ; /imȍ:d/ nôi lên, hiên ra; nôi bât lên
emergency n /imą:d3ensi/ tình trang hân câp
emotion n /imo(ȍ)n/ xu xúc dông, su cám dông, môi xác cám
emotional ,/ /imo:ȍnȍl/ cám dông, xúc dông, xúc cám; dê cám dông, dê xúc
cám
emotionally ,/; /imo:ȍnȍli/ xúc dông
emphasis n /emIȍsis/ su nhân manh, tâm q:an trong
emphasize (rE ,lso -ise) ; /mIȍsaz/ nhân manh, làm nôi bât
empire n /empaiȍ/ dê chê, dê q:ôc
employ ; /impli/ dùng, th:ê ai làm gì
:nemployed ,/ /nimplid/ thât nghiêp; hông dùng, hông sú dung duoc
employee n /emplii:/ nguòi lao dông, nguòi làm công
employer n /empliȍ/ chú, nguòi sú dung lao dông
employment n /implimȍnt/ su th:ê muón
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
:nemployment n /nimploimąnt/ su thât nghiêp, nan thât nghiêp
empty ,/, ; /empti/ trông, rông; dô, dôc; :ông, làm can
enable ; /ineibl/ làm cho có thê, có há nãng; cho phép ai làm gì
enco:nter ;, n /ina:tȍ/ cham chán, bãt gãp; su cham trán, su bãt gãp
enco:rage ; /inrid3/ dông viên, úng hô, giúp dõ, làm can dám, manh dan
enco:ragement n /inridmȍnt/ niêm cô vü, dông viên, h:yên hích, su làm
can dám
end n, ; /end/ giói han, su êt thúc; êt thúc, châm dút
in the end c:ôi cùng, vê sa:
ending n /endiq/ su êt thúc, su châm dút; phân c:ôi, êt cuc
enemy n /enȍmi/ é thù, q:ân djch
energy n /nȍrdi/ nãng luong, nghj luc, sinh luc
engage ; /ingeid/ húa hen, cam êt, dính uóc
engaged ,/ /ingeidd/ dã dính uóc, dã húa hôn; dã có nguòi
engine n /enin/ máy, dông co
engineer n /endiniȍr/ ÿ su
engineering n /,ennȍr/ nghê ÿ su, công viêc cúa ÿ su
enjoy ; /ind3oi/ thuóng thúc, thích thú cái gì, duoc huóng, có duoc
enjoyable ,/ /indiȍbl/ thú vj, thích thú
enjoyment n /indimȍnt/ su thích thú, su có duoc, duoc huóng
enormo:s ,/ /in:mȍs/ to lón, hông lô
eno:gh /et, pron, ,/; /inI/ dú
enq:iry (,lso inq:iry especi,lly in NAmE) n /inwaiȍri/ su diê: tra, su thâm vân
ens:re ; /nȍr , nr/ báo dám, chãc chãn
enter ; /entȍ/ di vào, gia nhâp
entertain ; /,entȍtein/ giái trí, tiêp dón, chiê: dãi
entertaining ,/ /,entȍteini/ giái trí
entertainer n /entȍteinȍ/ nguòi q:án trò, nguòi tiêp dãi, chiê: dãi
entertainment n /entȍteinm(ȍ)nt/ su giái trí, su tiêp dãi, chiê: dãi
enth:siasm n /nÛ:ziæzȍm/ su hãng hái, su nhiêt tình
enth:siastic ,/ /nÛ:ziæst/ hãng hái, say mê, nhiêt tình
entire ,/ /intaiȍ/ toàn thê, toàn bô
entirely ,/; /intaiȍli/ toàn ven, tron ven, toàn bô
entitle ; /intaitl/ cho tiê: dê, cho tên (sách); cho q:yên làm gì
entrance n /entrȍns/ su di vào, su nhâm chúc
entry n /ntri/ su ghi vào sô sách, su di vào, su tiêp nhân (pháp lý)
envelope n /envilo:p/ phong bì
environment n /invaiȍrȍnmȍnt/ môi truòng, hoàn cánh x:ng q:anh
environmental ,/ /in,vairȍnmentl/ th:ôc vê môi truòng
eq:al ,/, n, ; /i:wȍl/ ngang, bãng; nguòi ngang hàng, ngang tài, súc; bãng,
ngang
eq:ally ,/; /i:wąli / bãng nha:, ngang bãng
eq:ipment n /iwipmȍnt/ trang, thiêt bj
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
eq:ivalent ,/, n /iwivȍlȍnt/ tuong duong; tù, vât tuong duong
error n /erȍ/ lôi, su sai sót, sai lâm
escape ;, n /iseip/ trôn thoát, thoát hói; su trôn thoát, lôi thoát
especially ,/; /ispeȍli/ dãc biêt là, nhât là
essay n /se/ bài tiê: l:ân
essential ,/, n /ȍsnȍl/ bán chât, thuc chât, côt yê:; yê: tô cân thiêt
essentially ,/; /eseniȍli/ vê bán chât, vê co bán
establish ; /stæbl/ lâp, thành lâp
estate n /stet/ tài sán, di sán, bât dông sán
estimate n, ; /estimit - estimeit/ su uóc luong, dánh giá; uóc luong, dánh giá
etc. (full form et cetera) /et setȍrȍ/ vân vân
e:ro n /j::ro:/ don vj tiên tê cúa liên minh châ: Â:
even ,/;, ,/ /i:vn/ ngay cá, ngay, lai còn; bãng phãng, diêm dam, ngang bãng
evening n /i:vni/ b:ôi chiê:, tôi
event n /ivent/ su viêc, su iên
event:ally ,/; /iventj:ȍli/ c:ôi cùng
ever ,/; /evȍ(r)/ tùng, tù truóc tói giò
every /et /evȍri/ môi, moi
everyone (,lso everybody) pron /evriwn/ moi nguòi
everything pron /evriÛi/ moi vât, moi thú
everywhere ,/; /evriweȍ/ moi noi
evidence n /evidȍns/ diê: hiên nhiên, diê: rõ ràng
evil ,/, n /i:vl/ xâ:, ác; diê: xâ:, diê: ác, diê: tai hai
ex- prefix tiên tô chi bên ngoài
exact ,/ /igzæt/ chính xác, dúng
exactly ,/; /igzætli/ chính xác, dúng dãn
exaggerate ; /igzædȍreit/ cuòng diê:, phóng dai
exaggerated ,/ /igzæd3ąreit/ cuòng diê:, phòng dai
exam n /igzæm/ viêt tãt cúa Examination (xem nghïa phía duói)
examination /igzæmineiȍn/ n su thi cú, y thi
examine ; /gzæmn/ thâm tra, hám xét, hói han (thí sinh)
example n /igza:mp(ȍ)l/ thí du, ví du
excellent ,/ /esȍlȍnt/ x:ât sãc, x:ât chúng
except prep, con /isept/ trù ra, hông ê; trù phi
exception n /isepn/ su trù ra, su loai ra
exchange ;, n /isteind/ trao dôi; su trao dôi
in exchange (Ior) trong viêc trao dôi vê
excite ; /isait/ ích thích, ích dông
exciting ,/ /isaitiq/ húng thú, thú vj
excited ,/ /satd/ bj ích thích, bj ích dông
excitement n /isaitmȍnt/ su ích thích, su ích dông
excl:de ; /isl::d/ ngãn chan, loai trù
excl:ding prep /isl::diq/ ngoài ra, trù ra
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
exc:se n, ; /isj::z/ lòi xin lôi, bào chüa; xin lôi, tha thú, tha lôi
exec:tive n, ,/ /gzyȍtv/ su thi hành, châp hành; (th:ôc) su thi hành,
châp hành
exercise n, ; /esȍsaiz/ bài tâp, su thi hành, su thuc hiên; làm, thi hành, thuc
hiên
exhibit ;, n /gzbt/ trung bày, triên lãm; vât trung bày, vât triên lãm
exhibition n /sȍbȍn/ c:ôc triên lãm, trung bày
exist ; /igzist/ tôn tai, sông
existence n /igzistȍns/ su tôn tai, su sông
exit n /egzit/ lôi ra, su di ra, thoát ra
expand ; /ispænd/ mó rông, phát triên, nó, giãn ra
expect ; /ispet/ chò doi, mong ngóng; liê: truóc
expected ,/ /ispetid/ duoc chò doi, duoc hy vong
:nexpected ,/ /nispetid/ bât ngò, gây ngac nhiên
:nexpectedly ,/; /nispetid/ bât ngò, gây ngac nhiên
expectation n /,espetein/ su mong chò, su chò doi
expense n /spns/ chi phí
expensive ,/ /ispensiv/ dãt
experience n, ; /ispiȍriȍns/ inh nghiêm; trái q:a, nêm mùi
experienced ,/ /espiȍriȍnst/ có inh nghiêm, tùng trái, già: inh nghiêm
experiment n, ; /n. sprȍmȍnt ; v. sprȍmnt/ c:ôc thí nghiêm; thí
nghiêm
expert n, ,/ /,espąti:z/ ch:yên gia; ch:yên môn, thành thao
explain ; /isplein/ giái nghïa, giái thích
explanation n /,esplȍnein/ su giái nghïa, giái thích
explode ; /isplo:d/ dâp tan (hy vong...), làm nô, nô
explore ; /ispl:/ thãm dò, thám hiêm
explosion n /isplo:n/ su nô, su phát triên ô at
export ;, n /isp:t/ x:ât hâ:; hàng x:ât hâ:, su x:ât hâ:
expose ; /spoz/ trung bày, phoi bày
express ;, ,/ /ispres/ diên tá, biê: lô, bày tó; nhanh, tôc hành
expression n /ispren/ su diên tá, su bày tó, biê: lô, su diên dat
extend ; /istend/ gio, d:ôi ra (tay, chân..); éo dài (thòi gian..), dành cho, gúi lòi
extension n /stentȍn/ su gio, d:ôi; su éo dài, su dành cho, gúi lòi
extensive ,/ /istensiv/ rông rãi, bao q:át
extent n v /stnt/ q:y mô, pham vi
extra ,/, n, ,/; /estrȍ/ thêm, phu, ngoai; thú thêm, phu
extraordinary ,/ /istr:dnri/ dãc biêt, la thuòng, hác thuòng
extreme ,/, n /istri:m/ vô cùng, hãc nghiêt, q:á hích, cuc doan; su q:á hích
extremely ,/; /istri:mli/ vô cùng, cuc dô
eye n /ai/ mãt
Iace n, ; /Ieis/ mãt, thê diên; duong dâ:, dôi phó, dôi mãt
Iacility n /Iȍslti/ diê: iên dê dàng, su dê dàng, th:ân loi
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
Iact n /Iæt/ viêc, su viêc, su iên
Iactor n /Iætȍ / nhân tô
Iactory n /Iætȍri/ nhà máy, xí nghiêp, xuóng
Iail ; /Ieil/ sai, thât bai
Iail:re n /Ielyȍr/ su thât bai, nguòi thât bai
Iaint ,/ /Ient/ nhút nhát, yê: ót
Iaintly ,/; /Ieintli/ nhút nhát, yê: ót
Iair ,/ /Ieȍ/ hop lý, công bãng; th:ân loi
Iairly ,/; /Ieȍli/ hop lý, công bãng
:nIair ,/ /nIȍ/ gian lân, hông công bãng; bât loi
:nIairly ,/; /nIȍli/ gian lân, hông công bãng; bât loi
Iaith n /IeiÛ/ su tin tuóng, tin cây; niêm tin, vât dám báo
IaithI:l ,/ /IeiÛI:l/ tr:ng thành, ch:ng thúy, tr:ng thuc
IaithI:lly ,/; /IeiÛI:li/ tr:ng thành, ch:ng thúy, tr:ng thuc
yo:rs IaithI:lly (rE) ban chân thành
Iall ;, n /Il/ roi, ngã, su roi, ngã
Iall over ngã lôn nhào, bj dô
Ialse ,/ /Io:ls/ sai, nhâm, giá dôi
Iame n /Ieim/ tên t:ôi, danh tiêng
Iamiliar ,/ /Iȍmiliȍr/ thân thiêt, q:en thôc
Iamily n, ,/ /Iæmili/ gia dình, th:ôc gia dình
Iamo:s ,/ /Ieimȍs/ nôi tiêng
Ian n /Iæn/ nguòi hâm mô
Iancy ;, ,/ /Iænsi/ tuóng tuong, cho, nghï rãng; tuóng tuong
Iar ,/;, ,/ /I:/ xa
I:rther ,/ /Iȍ:ðȍ/ xa hon nüa; thêm nüa
Iarm n /Ia:m/ trang trai
Iarming n /I:mi/ công viêc trông trot, dông áng
Iarmer n /I:mȍ(r)/ nông dân, nguòi chú trai
Iashion n /Iæȍn/ môt, thòi trang
Iashionable ,/ /Iænȍbl/ dúng môt, hop thòi trang
Iast ,/, ,/; /Ia:st/ nhanh
Iasten ; /I:sn/ b:ôc, trói
Iat ,/, n /Iæt/ béo, béo bó; mõ, chât béo
Iather n /I:ðȍ/ cha (bô)
Ia:cet n (NAmE) /Ist/ vòi (ó thùng ruo:....)
Ia:lt n /I:lt/ su thiêt sót, sai sót
Iavo:r (rE) (NAmE Iavor) n /Ieivą/ thiên ý, su q:ý mên; su dông ý; su chiê: cô
in Iavo:r/Iavor (oI) úng hô cái gì (to be in Iavo:r oI something )
Iavo:rite (NAmE Iavorite) ,/, n /Ieivąrit/ duoc ua thích; nguòi (vât) duoc ua
thích
Iear n, ; /Iȍr/ su so hãi, e so; so, lo ngai
Ieather n /Ieðȍ/ lông chim
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
Ieat:re n, ; /Ii:tȍ/ nét dãt biêt, diêm dãc trung; mô tá nét dãc biêt, dãc trung
cúa...
Febr:ary n (,bbr Feb.) /Iebr:ȍri/ tháng 2
Iederal ,/ /Iedȍrȍl/ liên bang
Iee n /Ii:/ tiên thù lao, hoc phí
Ieed ; /Iid/ cho ãn, n:ôi
Ieel ; /Ii:l/ cám thây
Ieeling n /Ii:li/ su cám thây, cám giác
Iellow n /Ielo:/ anh chàng (dang yê:), dông chí
Iemale ,/, n /Ii:meil/ th:ôc giông cái; giông cái
Ience n /Iens/ hàng rào
Iestival n /Iestivȍl/ lê hôi, dai hôi liên hoan
Ietch ; /Iet/ tìm vê, dem vê; làm buc mình; làm say mê, q:yên rü
Iever n /Ii:vȍ/ con sôt, bênh sôt
Iew /et, ,/, pron /Ij::/ ít,vài; môt ít, môt vài
a Iew môt ít, môt vài
Iield n /Ii:ld/ cánh dông, bãi chiên truòng
Iight ;, n /Iait/ dâ: tranh, chiên dâ:; su dâ: tranh, c:ôc chiên dâ:
Iighting n /Iaitiq/ su chiên dâ:, su dâ: tranh
Iig:re n, ; /Iigȍ(r)/ hình dáng, nhân vât; hình d:ng, miê: tá
Iile n /Iail/ hô so, tài liê:
Iill ; /Iil/ làm dây, lâp ín
Iilm n, ; /Iilm/ phim, duoc dung thành phim
Iinal ,/, n /Iainl/ c:ôi cùng, c:ôc dâ: ch:ng êt
Iinally ,/; /Iainȍli/ c:ôi cùng, sa: cùng
Iinance n, ; /Inæns , Ianæns/ tài chính; tài tro, câp vôn
Iinancial ,/ /Iainænl/ th:ôc (tài chính)
Iind ; /Iaind/ tìm, tìm thây
Iind o:t sth hám phá, tìm ra
Iine ,/ /Iain/ tôt, giói
Iinely ,/; /Iainli/ dep dë, tê nhj, cao thuong
Iinger n /Iigȍ/ ngón tay
Iinish ;, n êt thúc, hoàn thành; su êt thúc, phân c:ôi
Iinished ,/ /Int/ hoàn tât, hoàn thành
Iire n, ; /Iaiȍ/ lúa; dôt cháy
set Iire to dôt cháy cái gì
Iirm n, ,/, ,/; /Iȍ:m/ hãng, công ty; chãc, iên q:yêt, vüng vàng, manh më
Iirmly ,/; /Iȍ:mli/ vüng chãc, iên q:yêt
Iirst /et, or/in,l number, ,/;, n /Iȍ:st/ thú nhât, dâ: tiên, truóc hêt; nguòi, vât
dâ: tiên, thú nhât
at Iirst truc tiêp
Iish n, ; /I/ cá, món cá; câ: cá, bãt cá
Iishing n /Iiiq/ su câ: cá, su dánh cá
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
Iit ;, ,/ /Iit/ hop, vùa; thích hop, xúng dáng
Iix ; /Iis/ dóng, gãn, lãp; súa chüa, súa sang
Iixed ,/ dúng yên, bât dông
Ilag n /Ilæg/ q:ôc y
Ilame n /Ileim/ ngon lúa
Ilash ;, n /Ilæ/ loé sáng, vut sáng; ánh sáng lóe lên, dèn nháy
Ilat ,/, n /Ilæt/ bãng phãng, bet, nhãn; dãy phòng, cãn phòng, mãt phãng
Ilavo:r (rE) (NAmE Ilavor) n, ; /Ileivȍ/ vj, mùi; cho gia vj, làm tãng thêm mùi vj
Ilesh n /Ile/ thjt
Ilight n /Ilait/ su bó chay, rút chay; su bay, ch:yên bay
Iloat ; /Ilot/ nôi, trôi, lo lúng
Ilood n, ; /Ild/ lut, lü lutl; tràn dây, tràn ngâp
Iloor n /Il:/ sàn, tâng (nhà)
Ilo:r n /Ila:ȍ/ bôt, bôt my
Ilow n, ; /Ilow/ su cháy; cháy
Ilower n /Ila:ȍ/ hoa, bông, dóa, cây hoa
Il: n /Il::/ bênh cúm
Ily ;, n /Ila/ bay; su bay, q:ãng duòng bay
Ilying ,/, n /Ilaiiq/ biêt bay; su bay, ch:yên bay
Ioc:s ;, n /Io:ȍs/ tâp tr:ng; tr:ng tâm, trong tâm (n.bóng)
Iold ;, n /Iold/ gâp, vén, xãn; nêp gâp
Iolding ,/ /Io:ldiq/ gâp lai duoc
Iollow ; /Ilo:/ di theo sa:, theo, tiêp theo
Iollowing ,/, n, prep /Ilo:iq/ tiêp theo, theo sa:, sa: dây; sa:, tiêp theo
Iood n /I::d/ dô ãn, thúc, món ãn
Ioot n /I:t/ chân, bàn chân
Iootball n /Itbl/ bóng dá
Ior prep /I:,Iȍ/ cho, dành cho...
Iorce n, ; /I:s/ súc manh; ép b:ôc, cuõng ép
Iorecast n, ; /I::st/ su du doán, du báo; du doán, du báo
Ioreign ,/ /Irin/ (th:ôc) nuóc ngoài, tù nuóc ngoài, ó nuóc ngoài
Iorest n /Iorist/ rùng
Iorever (rE ,lso Ior ever) ,/; /Iȍrevȍ/ mãi mãi
Iorget ; /Iȍget/ q:ên
Iorgive ; /Iȍrgv/ tha, tha thú
Ior n /Ir/ cái nïa
Iorm n, ; /I:m/ hình thê, hình dang, hình thúc; làm thành, duoc tao thành
Iormal ,/ /I:ml/ hình thúc
Iormally ,/; /Io:mąlaiz/ chính thúc
Iormer ,/ /I:mȍ/ truóc, cü, xua, ng:yên
Iormerly ,/; /I:mȍli/ truóc dây, th:ó xua
Iorm:la n /I:mj:lȍ/ công thúc, thê thúc, cách thúc
Iort:ne n /Irtȍn/ su già: có, su thjnh vuong
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
Iorward (,lso Iorwards) ,/; /Irwȍrd/ vê tuong lai, sa: này ó phía truóc, tiên
vê phía truóc
Iorward ,/ /Irwȍrd/ ó phía truóc, tiên vê phía truóc
Io:nd ; /Ia:nd/ (q. oI Iind) tìm, tìm thây
Io:ndation n /Ia:ndein/ su thành lâp, su sáng lâp; tô chúc
Irame n, ; /Ireim/ câ: trúc, hê thông; dàn xêp, bô trí
Iree ,/, ;, ,/; /Iri:/ miên phí, tu do, giái phóng, trá tu do
Ireely ,/; /Iri:li/ tu do, thoái mái
Ireedom n /Iri:dȍm/ su tu do; nên tu do
Ireeze ; /Iri:z/ dóng bãng, dông lanh
Irozen ,/ /Iro:zn/ lanh giá
Ireq:ent ,/ /Iriwȍnt/ thuòng x:yên
Ireq:ently ,/; /Iri:wȍntli/ thuòng x:yên
Iresh ,/ /Ire/ tuoi, tuoi tãn
Ireshly ,/; /Ireli/ tuoi mát, hóe hoãn
Friday n (,bbr Fri.) /Iraidi/ thú Sá:
Iridge n (rE) /Irid3/ tú lanh
Iriend n /Irend/ nguòi ban
mae Iriends (with) êt ban vói
Iriendly ,/ /Irendli/ thân thiên, thân mât
:nIriendly ,/ /nIrendli/ hông thân thiên, hông có thiên cám
Iriendship n /Irendipn/ tình ban, tình hü: nghj
Irighten ; /Iratn/ làm so, làm hoáng so
Irightening ,/ /Iraiȍniq/ inh húng, húng hiêp
Irightened ,/ /Iraitnd/ hoáng so, hiêp so
Irom prep /Irm/ Irȍm/ tù
Iront n, ,/ /Irnt/ mãt; dãng truóc, vê phía truóc
in Iront (oI) ó phía truóc
Ireeze n, ; /Iri:z/ su dông lanh, su giá lanh; làm dông, làm dóng bãng
Ir:it n /Ir::t/ q:á, trái cây
Iry ;, n /Irai/ rán, chiên; thjt rán
I:el n /Iy:ȍl/ chât dôt, nhiên liê:
I:ll ,/ /I:l/ dây, dây dú
I:lly ,/; /I:li/ dây dú, hoàn toàn
I:n n, ,/ /In/ su v:i dùa, su v:i thích; hài huóc
mae I:n oI dùa cot, chê giê:, chê nhao
I:nction n, ; /Iȍn/ chúc nãng; hoat dông, chay (máy)
I:nd n, ; /Ind/ ho, q:ÿ; tài tro, tiên bac, dê tiên vào công q:ÿ
I:ndamental ,/ /,Indȍmentl/ co bán, co só, chú yê:
I:neral n /Ij::nȍrȍl/ lê tang, dám tang
I:nny ,/ /Ini/ b:ôn cuòi, hôi hài
I:r n /Iȍ:/ bô da lông thú
I:rnit:re n /Iȍ:nitȍ/ dô dac (trong nhà)
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
I:rther, I:rthest câp so sánh cúa Iar
I:t:re n, ,/ /Ij::tȍ/ tuong lai
gain ;, n /gen/ loi, loi ích; giành duoc, iêm duoc, dat tói
gallon n /gælȍn/ Galông 1gl ÷ 4, 54 lít ó Anh, 3, 78 lít ó Mÿ
gamble ;, n /gæmbl/ dánh bac; c:ôc dánh bac
gambling n /gæmbli/ trò cò bac
game n /geim/ trò choi
gap n /gæp/ dèo, lô hông, ë hó; chô trông
garage n /gæra:/ nhà dê ô tô
garbage n (especi,lly NAmE) /grbd/ lòng, r:ôt (thú)
garden n /g:dn/ vuòn
gas n /gæs/ hí, hoi dôt
gasoline n (NAmE) /gasolin/ dâ: lúa, dâ: hóa, xãng
gate n /geit/ công
gather ; /gæðȍ/ tâp hop; hái, luom, th: thâp
gear n /giȍ/ co câ:, thiêt bj, dung cu
general ,/ /enȍr(ȍ)l/ ch:ng, ch:ng ch:ng; tông
generally ,/; /denȍrȍli/ nói ch:ng, dai thê
in general nói ch:ng, dai hái
generate ; /denȍreit/ sinh, dé ra
generation n /dnȍreȍn/ su sinh ra, su phát sinh ra; thê hê, dòi
genero:s ,/ /denȍrȍs/ rông luong, hoan hông, hào phóng
genero:sly ,/; /denȍrȍsli/ rông luong, hào phóng
gentle ,/ /dentl/ hiên lành, dj: dàng, nhe nhàng
gently ,/; /dentli/ nhe nhàng, êm ái, dj: dàng
gentleman n /dntlmȍn/ nguòi q:ý phái, nguòi thuong lu:
gen:ine ,/ /denj:in/ thành thât, chân thât; xác thuc
gen:inely ,/; /denj:inli/ thành thât, chân thât
geography n /digrȍIi/ dja lý, hoa dja lý
get ; /get/ duoc, có duoc
get on leo, trèo lên
get oII ra hói, thoát hói
giant n, ,/ /daiȍnt/ nguòi hông lô, nguòi phi thuòng; hông lô, phi thuòng
giIt n /giIt/ q:à tãng
girl n /g3:l/ con gái
girlIriend n /gą:lIrend/ ban gái, nguòi yê:
give ; /giv/ cho, biê:, tãng
give sth away cho, phát
give sth o:t chia, phân phôi
give (sth) :p bó, tù bó
glad ,/ /glæd/ v:i lòng, s:ng suóng
glass n /gl:s/ ính, thúy tinh, cái côc, ly
glasses n ính deo mãt
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
global ,/ v /glo:bl/ toàn câ:, toàn thê, toàn bô
glove n /glv/ bao tay, gãng tay
gl:e n, ; /gl::/ eo, hô; gãn lai, dán bãng eo, hô
gram n /græm/ dâ: xanh
go ; /go:/ di
go down di x:ông
go :p di lên
be going to sãp súa, có ý djnh
goal n /gol/
god n /gd/ thân, Chúa
gold n, ,/ /gold/ vàng; bãng vàng
good ,/, n /g:d/ tôt, hay, t:yêt; diê: tôt, diê: thiên
good at tiên bô ó
good Ior có loi cho
goodbye excl,m,tion, n /g:dbai/ tam biêt; lòi chào tam biêt
goods n /g:dz/ cúa cái, tài sán, hàng hóa
govern ; /gvȍn/ cai trj, thông trj, câm q:yên
government n /gvȍrnmȍnt , gvȍrmȍnt/ chính phú, nôi các; su cai trj
governor n /gvȍnȍ/ thú lïnh, chú; é thông trj
grab ; /græb/ túm lây, vô, chôp lây
grade n, ; /gred/ diêm, diêm sô; phân loai, xêp loai
grad:al ,/ /grædj:ȍl/ dân dân, tùng buóc môt
grad:ally ,/; /grædz:ȍli/ dân dân, tù tù
grain n /grein/ thóc lúa, hat, hôt; tính chât, bán chât
gram (rE ,lso gramme) n (,bbr g, gm) /græm/ ngü pháp
grammar n /græmȍr/ vãn pham
grand ,/ /grænd/ rông lón, vï dai
grandchild n /græntaild/ chá: (cúa ông bà)
grandda:ghter n /græn,do:tą/ chá: gái
grandIather n /grænIa:ðȍ/ ông
grandmother n /græn,mðȍ/ bà
grandparent n /grænpȍrȍnts/ ông bà
grandson n /grænsn/ chá: trai
grant ;, n /gr:nt/ cho, ban, câp; su cho, su ban, su câp
grass n /gr:s/ có; bãi có, dông có
grateI:l ,/ /greitI:l/ biêt on, dê chj:, hoan hoái
grave n, ,/ /greiv/ mô, dâ: h:yên; trang nghiêm, nghiêm trong
gray(NAmE) /grei/ xám, hoa râm (tóc)
grey /grei/ xám, hoa râm (tóc)
great ,/ /gret/ to, lón, vï dai
greatly ,/; /greitli/ rât, lãm; cao thuong, cao cá
green ,/, n /grin/ xanh lá cây
grey (rE) (NAmE usu,lly gray) ,/, n
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
grocery (NAmE usu,lly grocery store) n /gro:sȍri/ cúa hàng tap phâm
groceries n /grosȍri, grosri/ hàng tap hóa
gro:nd n /gra:nd/ mãt dât, dât, bãi dât
gro:p n /gr::p/ nhóm
grow ; /gro:/ moc, moc lên
grow :p lón lên, truóng thành
growth n /gro:Û/ su lón lên, su phát triên
g:arantee n, ; /gærȍnti/ su báo hành, báo lãnh, nguòi báo lãnh; cam doan,
báo dám
g:ard n, ; /ga:d/ cái chãn, nguòi báo vê; báo vê, gác, canh giü
g:ess ;, n /ges/ doán, phóng doán; su doán, su uóc chùng
g:est n /gest/ hách, hách mòi
g:ide n, ; /gad/ diê: chi dân, nguòi huóng dân; dân duòng, chi duòng
g:ilty ,/ /glti/ có tôi, pham tôi, tôi lôi
g:n n /gn/ súng
g:y n /gai/ bù nhìn, anh chàng, gã
habit n /hæbit/ thói q:en, tâp q:án
hair n /heȍ/ tóc
hairdresser n /heȍdresȍ/ tho làm tóc
halI n, /et, pron, ,/; /h:I/ môt núa, phân chia dôi, núa giò; núa
hall n /h:l/ dai sánh, tòa (thj chính), hôi truòng
hammer n /hæmȍ/ búa
hand n, ; /hænd/ tay, bàn tay; trao tay, tr:yên cho
handle ;, n /hændl/ câm, sò mó; tay câm, móc q:ai
hang ; /hæ/ treo, mãc
happen ; /hæpȍn/ xáy ra, xáy dên
happiness n /hæpinis/ su s:ng suóng, hanh phúc
:nhappiness n /nhæpinis/ nôi b:ôn, su bât hanh
happy ,/ /hæpi/ v:i suóng, hanh phúc
happily ,/; /hæpili/ s:ng suóng, hanh phúc
:nhappy ,/ /nhæpi/ b:ôn râ:, hôn hô
hard ,/, ,/; /ha:d/ cúng, rãn, hà hãc; hêt súc cô gãng, tích cuc
hardly ,/; /ha:dli/ hãc nghiêt, nghiêm hãc, tàn tê, hó hãn
harm n, ; /h:m/ thiêt hai, tôn hao; làm hai, gây thiêt hai
harmI:l ,/ /ha:mI:l/ gây tai hai, có hai
harmless ,/ /ha:mlis/ hông có hai
hat n /hæt/ cái mü
hate ;, n /heit/ ghét; lòng cãm ghét, thù hân
hatred n /heitrid/ lòng cãm thì, su cãm ghét
have ;, ,uxili,ry ; /hæv, hȍv/ có
have to mo/,l ; phái (bãt b:ôc, có bôn phân phái)
he pron /hi:/ nó, anh ây, ông ây
head n, ; /hed/ cái dâ: (nguòi, thú); chi h:y, lãnh dai, dân dâ:
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
headache n /hedei/ chúng nhúc dâ:
heal ; /hi:l/ chüa hói, làm lành
health n /hlÛ/ súc hóe, thê chât, su lành manh
healthy ,/ /helÛi/ hóe manh, lành manh
hear ; /hiȍ/ nghe
hearing n /hȍr/ su nghe, thính giác
heart n /h:t/ tim, trái tim
heat n, ; /hi:t/ hoi nóng, súc nóng
heating n /hi:tiq/ su dôt nóng, su làm nóng
heaven n /hvȍn/ thiên duòng
heavy ,/ /hevi/ nãng, nãng nê
heavily ,/; /hevili/ nãng, nãng nê
heel n /hi:l/ gót chân
height n /hait/ chiê: cao, dô cao; dinh, diêm cao
hell n /hel/ dja nguc
hello excl,m,tion, n /hąlo:/ chào, xin chào; lòi chào
help ;, n /help/ giúp dõ; su giúp dõ
helpI:l ,/ /helpI:l/ có ích; giúp dõ
hence ,/; /hens/ sa: dây, ê tù dây; do dó, vì thê
her pron, /et /hą:/ nó, chj ây, cô ây, bà ây
hers pron /hȍ:z/ cái cúa nó, cái cúa cô ây, cái cúa chj ây, cái cúa bà ây
here ,/; /hiȍ/ dây, ó dây
hero n /hiȍro:/ nguòi anh hùng
herselI pron /hȍ:selI/ chính nó, chính cô ta, chính chj ta, chính bà ta
hesitate ; /heziteit/ ngâp ngùng, do du
hi excl,m,tion /hai/ xin chào
hide ; /haid/ trôn, ân nâp; che giâ:
high ,/, ,/; /hai/ cao, ó múc dô cao
highly ,/; /haili/ tôt, cao; hêt súc, ó múc dô cao
highlight ;, n /halat/ làm nôi bât, nê: bât; chô nôi bât nhât, dep, sáng nhât
highway n (especi,lly NAmE) /haiwei/ duòng q:ôc lô
hill n /hil/ dôi
him pron /him/ nó, hãn, ông ây, anh ây
himselI pron /himselI/ chính nó, chính hãn, chính ông ta, chính anh ta
hip n /hip/ hông
hire ;, n /haiȍ/ th:ê, cho th:ê (nhà...); su th:ê, su cho th:ê
his /et, pron /hiz/ cúa nó, cúa hãn, cúa ông ây, cúa anh ây; cái cúa nó, cái cúa
hãn, cái cúa ông ây, cái cúa anh ây
historical ,/ /histriȍl/ ljch sú, th:ôc ljch sú
history n /histȍri/ ljch sú, sú hoc
hit ;, n /hit/ dánh, dâm, ném trúng; dòn, cú dâm
hobby n /hbi/ só thích riêng
hold ;, n /ho:ld/ câm, nãm, giü; su câm, su nãm giü
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
hole n /ho:l/ lô, lô trông; hang
holiday n /hlȍdi/ ngày lê, ngày nghi
hollow ,/ /hlo:/ rông, trông rông
holy ,/ /holi/ linh thiêng; sùng dao
home n, ,/; /hom/ nhà; ó tai nhà, nuóc mình
homewor n /ho:mwȍ:/ bài tâp vê nhà (hoc sinh), công viêc làm ó nhà
honest ,/ /nist/ luong thiên, tr:ng thuc, chân thât
honestly ,/; /nistli/ luong thiên, tr:ng thuc, chân thât
hono:r (rE) (NAmE honor) n /oną/ danh du, thanh danh, lòng ính trong
in hono:r/honor oI dê tó lòng tôn ính, trân trong dôi vói
hoo n /h:/ cái móc; bán lê; luõi câ:
hope ;, n /ho:p/ hy vong; ng:ôn hy vong
horizontal ,/ /,hrizntl/ (th:ôc) chân tròi, ó chân tròi; ngang, nãm ngang (truc
hoành)
horn n /h:n/ sùng (trâ:, bò...)
horror n /hrȍ/ diê: inh húng, su ghê ron
horse n /hrs/ ngua
hospital n /hspitl/ bênh viên, nhà thuong
host n, ; /ho:st/ chú nhà, chú tiêc; dân (c.trình), dãng cai tô chúc (hôi nghj....)
hot ,/ /ht/ nóng, nóng búc
hotel n /ho:tel/ hách san
ho:r n /a:ą/ giò
ho:se n /ha:s/ nhà, cãn nhà, toàn nhà
ho:sing n /ha:ziq/ noi ãn chôn ó
ho:sehold n, ,/ /ha:sho:ld/ hô, gia dình; (th:ôc) gia dình
how ,/; /ha:/ thê nào, nhu thê nào, làm sao, ra sao
however ,/; /ha:evȍ/ t:y nhiên, t:y vây, dù thê nào
h:ge ,/ /hj:d/ to lón, hông lô
h:man ,/, n /hj::mȍn/ (th:ôc) con nguòi, loài nguòi
h:moro:s ,/ /hj::mȍrȍs/ hài huóc, hóm hinh
h:mo:r (rE) (NAmE h:mor) n /hj::mȍ/ su hài huóc, su hóm hinh
h:ngry ,/ /hgri/ dó
h:nt ; /hnt/ sãn, di sãn
h:nting n /hnti/ su di sãn
h:rry ;, n /hri , hri/ su vôi vàng, su gâp rút
in a h:rry vôi vàng, hôi há, gâp rút
h:rt ; /hrt/ làm bj thuong, gây thiêt hai
h:sband n /hzbȍnd/ nguòi chông
ice n /ais/ bãng, nuóc dá
ice cream n em
idea n /aidią/ ý tuóng, q:an niêm
ideal ,/, n /adiȍl, adil/ (th:ôc) q:an niêm, tu tuóng; lý tuóng
ideally ,/; /adiȍli/ lý tuóng, dúng nhu lý tuóng
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
identiIy ; /aidentiIai/ nhân biêt, nhân ra, nhân dang
identity n /adntti/ cá tính, nét nhân dang; tính dông nhât, giông hêt
i.e. ,bbr nghïa là, túc là ( Id est)
iI con /iI/ nê:, nê: nhu
ignore ; /igno:(r)/ phót lò, tó ra hông biêt dên
ill ,/ (especi,lly rE) /il/ ôm
illegal ,/ /ili:gl/ trái l:ât, bât hop pháp
illegally ,/; /ili:gȍli/ trái l:ât, bât hop pháp
illness n /ilnis/ su da: yê:, ôm, bênh tât
ill:strate ; /ilȍstreit/ minh hoa, làm rõ ý
image n /imid/ ánh, hình ánh
imaginary ,/ /imædinȍri/ tuóng tuong, áo
imagination n /i,mædinein/ trí tuóng tuong, su tuóng tuong
imagine ; /imæin/ tuóng tuong, hình d:ng; tuóng rãng, cho rãng
immediate ,/ /imi:djȍt/ lâp túc, túc thì
immediately ,/; /imi:djȍtli/ ngay lâp túc
immoral ,/ /imrȍl/ trái dao dúc, l:ân lý; xâ: xa
impact n /mpæt/ su và cham, su tác dông, ánh huóng
impatient ,/ /impeiȍn/ thiê: iên nhân, nóng vôi
impatiently ,/; /impeiąns/ nóng lòng, sôt r:ôt
implication n /implieiȍn/ su lôi éo, su liên can, diê: goi ý
imply ; /implai/ ngu ý, bao hàm
import n, ; import su nhâp, su nhâp hâ:; nhâp, nhâp hâ:
importance n /imp:tȍns/ su q:an trong, tâm q:an trong
important ,/ /imp:tȍnt/ q:an trong, hê trong
importantly ,/; /imp:tȍntli/ q:an trong, trong yê:
:nimportant ,/ /nimp:tȍnt/ hônh q:an trong, hông trong dai
impose ; /impo:z/ dánh (th:ê...), bãt gánh vác; dánh tráo, loi dung
impossible ,/ /impsȍbl/ hông thê làm duoc, hông thê xáy ra
impress ; /impres/ ghi, hãc, in sâ: vào; gây ân tuong, làm cám dông
impressed ,/ duoc ghi, hãc, in sâ: vào
impression n /mprȍn/ ân tuong, cám giác; su in, dóng dâ:
impressive ,/ /impresiv/ gây ân tuong manh; hùng vï, oai vê
improve ; /impr::v/ cái thiên, cái tiên, mó mang
improvement n /impr::vmȍnt/ su cái thiên, su cái tiên, su mó mang
in prep, ,/; /in/ ó, tai, trong; vào
inability n /inȍbiliti/ su bât luc, bât tài
inch n /int/ inso (don vj do chiê: dài Anh bãng 2, 54 cm)
incident n /insidȍnt/ viêc xáy ra, viêc có liên q:an
incl:de ; /inl::d/ bao gôm, tính cá
incl:ding prep /inl::diq/ bao gôm, ê cá
income n /inȍm/ loi túc, th: nhâp
increase ;, n /inri:s/or/inri:s/ tãng, tãng thêm; su tãng, su tãng thêm
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
increasingly ,/; /inri:siqli/ tãng thêm
indeed ,/; /ndid/ thât vây, q:á thât
independence n /,indipendȍns/ su dôc lâp, nên dôc lâp
independent ,/ /,indipendȍnt/ dôc lâp
independently ,/; /,indipendąntli/ dôc lâp
index n /indes/ chi sô, su biê: thj
indicate ; /indieit/ chi, cho biêt; biê: thj, trình bày ngãn gon
indication n /,indiein/ su chi, su biê: thj, su biê: lô
indirect ,/ /indiret/ gián tiêp
indirectly ,/; /,indiretli/ gián tiêp
individ:al ,/, n /indivíd:ȍl/ riêng, riêng biêt; cá nhân
indoors ,/; /ind:z/ ó trong nhà
indoor ,/ /ind:/ trong nhà
ind:strial ,/ /indstriȍl/ (th:ôc) công nghiêp, ÿ nghê
ind:stry n /indȍstri/ công nghiêp, ÿ nghê
inevitable ,/ /inevitȍbl/ hông thê tránh duoc, chãc chãn xáy ra; vân thuòng
thây, nghe
inevitably ,/; /inevitȍbli/ chãc chãn
inIect ; /inIet/ nhiêm, tiêm nhiêm, dâ: dôc, lan tr:yên
inIected ,/ bj nhiêm, bj dâ: dôc
inIection n /inIen/ su nhiêm, su dâ: dôc
inIectio:s ,/ /inIeȍs/ lây, nhiêm
inIl:ence n, ; /nIl:ȍns/ su ánh huóng, su tác dung; ánh huóng, tác dông
inIorm ; /inIo:m/ báo cho biêt, c:ng câp tin túc
inIormal ,/ /inI:mȍl/ hông chính thúc, hông nghi thúc
inIormation n /,inIȍmeinn/ tin túc, tài liê:, iên thúc
ingredient n /ingri:diȍnt/ phân hop thành, thành phân
initial ,/, n /iniąl/ ban dâ:, lúc dâ:; chü dâ: (cúa 1 tên goi)
initially ,/; /iniȍli/ vào lúc ban dâ:, ban dâ:
initiative n /niȍtv , nȍtv/ buóc dâ:, su hói dâ:
inj:re ; /indȍ(r)/ làm tôn thuong, làm hai, xúc pham
inj:red ,/ /indȍ:d/ bj tôn thuong, bj xúc pham
inj:ry n /indȍri/ su làm tôn thuong, làm hai; diê: hai, diê: tôn hai
in n /iq/ muc
inner ,/ /inȍ/ ó trong, nôi bô; thân cân
innocent ,/ /inȍsnt/ vô tôi, trong trãng, ngây tho
(enq:iry n /inwaiȍri/ su diê: tra, su thâm vân)
insect n /inset/ sâ: bo, côn trùng
insert ; /insȍ:t/ chèn vào, lông vào
inside prep, ,/;, n, ,/ /insaid/ mãt trong, phía, phân trong; ó trong, nôi bô
insist (on) ; /insist/ cú nhât djnh, cú hãng hãng
install ; /inst:l/ dãt (hê thông máy móc, thiêt bj...)
instance n /instȍns/ thí dj, ví du; truòng hop cá biêt
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
Ior instance ví du chãng han
instead ,/; /insted/ dê thay thê
instead oI thay cho
instit:te n /institj::t/ viên, hoc viên
instit:tion n /UK ,institj::n ; US ,instit::n/ su thành lâp, lâp; co q:an, tru só
instr:ction n /nstrn/ su day, tài liê: c:ng câp
instr:ment n /instr:mȍnt/ dung cu âm nhac hí
ins:lt ;, n /inslt/ lãng ma, xi nhuc; lòi lãng ma, su xi nhuc
ins:lting ,/ /insltiq/ lãng ma, xi nhuc
ins:rance n /in:ȍrȍns/ su báo hiêm
intelligence n /intelidȍns/ su hiê: biêt, trí thông minh
intelligent ,/ /in,telid3enąl/ thông minh, sáng trí
intend ; /intend/ ý djnh, có ý djnh
intended ,/ /intendid/ có ý djnh, có dung ý
intention n /intenn/ ý djnh, muc dích
interest n, ; /ntȍrest/ or /ntrest/ su thích thú, su q:an tâm, chú ý; làm q:an
tâm, làm chú ý
interesting ,/ /intristi/ làm thích thú, làm q:an tâm, làm chú ý
interested ,/ có thích thú, có q:an tâm, có chú ý
interior n, ,/ /interiȍ/ phân trong, phía trong; ó trong, ó phía trong
internal ,/ /intȍ:nl/ ó trong, bên trong, nôi dja
international ,/ /intȍnæȍn(ȍ)l/ q:ôc tê
internet n /intȍ,net/ liên mang
interpret ; /intą:prit/ giái thích
interpretation n /in,tȍ:pritein/ su giái thích
interr:pt ; /ntrpt/ làm gián doan, ngãt lòi
interr:ption n /,intȍrpn/ su gián doan, su ngãt lòi
interval n /ntȍrvȍl/ hoáng (-t.gian), hoáng cách
interview n, ; /intȍvj::/ c:ôc phóng vân, su gãp mãt; phóng vân, nói ch:yên
riêng
into prep /int:/ or /intȍ/ vào, vào trong
introd:ce ; /intrȍdj::s/ giói thiê:
introd:ction n /intrȍdȍn/ su giói thiê:, lòi giói thiê:
invent ; /invent/ phát minh, sáng chê
invention n /nvnȍn/ su phát minh, su sáng chê
invest ; /invest/ dâ: tu
investigate ; /investigeit/ diê: tra, nghiên cú:
investigation n /investigeiȍn/ su diê: tra, nghiên cú:
investment n /investmȍnt/ su dâ: tu, vôn dâ: tu
invitation n /,invitein/ lòi mòi, su mòi
invite ; /invait / mòi
involve ; /nvlv/ bao gôm, bao hàm; th: hút, dôn tâm trí
involved in dê hêt tâm trí vào
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
involvement n /invlvmȍnt/ su gôm, su bao hàm; su dê, dôn hêt tâm trí vào
iron n, ; /aȍn / sãt; boc sãt
irritate ; /iriteit/ làm phát cá:, choc túc
irritating ,/ /iriteitiq/ làm phát cá:, choc túc
irritated ,/ /iriteitid/ túc giân, cá: tiêt
-ish suffix
island n /ailȍnd/ hòn dáo
iss:e n, ; /:; BrE also sj:/ su phát ra, su phát sinh; phát hành, dua ra
it pron, /et /it/ cái dó, diê: dó, con vât dó
its /et /its/ cúa cái dó, cúa diê: dó, cúa con vât dó; cái cúa diê: dó, cái cúa con
vât dó
item n /aitȍm/ tin túc; hoán.., món..., tiêt muc
itselI pron /itselI/ chính cái dó, chính diê: dó, chính con vât dó
jacet n /dæit/ áo vét
jam n /dæm/ mút
Jan:ary n (,bbr Jan.) /ænj:ȍri/ tháng giêng
jealo:s ,/ /elȍs/ ghen,, ghen tj
jeans n /d3eins/ q:ân bò, q:ân zin
jelly n /deli/ thach
jewellery (rE) (NAmE jewelry) n /d::ȍlri/ nü trang, im hoàn
job n /db/ viêc, viêc làm
join ; /in/ gia nhâp, tham gia; nôi, chãp, ghép
joint ,/, n /dnt/ ch:ng (giüa 2 nguòi hoãc hon); chô nôi, dâ: nôi
jointly ,/; /dntli/ cùng nha:, cùng ch:ng
joe n, ; /do:/ trò cuòi, lòi nói dùa; nói dùa, giê: cot
jo:rnalist n /dȍ:nȍlist/ nhà báo
jo:rney n /dȍ:ni/ c:ôc hành trình (duòng bô); q:ãng duòng, chãng duòng di
joy n /d/ niêm v:i, su v:i mùng
j:dge n, ; /dd/ xét xú, phân xú; q:an tòa, thâm phán
j:dgement (,lso j:dgment especi,lly in NAmE) n /ddmȍnt/ su xét xú
j:ice n /::s/ nuóc ép (ra:, cú, q:á)
J:ly n (,bbr J:l.) /d:lai/ tháng 7
j:mp ;, n /dmp/ nháy; su nháy, buóc nháy
J:ne n (,bbr J:n.) /d3::n/ tháng 6
j:nior ,/, n /d::niȍ/ tré hon, ít t:ôi hon; nguòi ít t:ôi hon
j:st ,/; /dst/ dúng, vùa dú; vùa mói, chi
j:stice n /dstis/ su công bãng
j:stiIy ; /dstiIai/ bào chüa, biên hô
j:stiIied ,/ /dstIad/ hop lý, duoc chúng minh là dúng
een ,/ /i:n/ sãc, bén
een on say mê, ua thích
eep ; /i:p/ giü, giü lai
ey n, ,/ /i:/ chìa hóa, hóa, th:ôc (hóa)
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
eyboard n /i:b:d/ bàn phím
ic ;, n /ic/ dá; cú dá
id n /id/ con dê non
ill ; /il/ giêt, tiê: diêt
illing n /iliq/ su giêt chóc, su tàn sát
ilogram (rE ,lso ilogramme) (,lso ilo) n (,bbr g) /ilo:græm/ Kilôgam
ilometre (rE) (NAmE ilometer) n (,bbr , m) /ilȍmi:tȍ/ Kilômet
ind n, ,/ /aind/ loai, giông; tú tê, có lòng tôt
indly ,/; /aindli/ tú tê, tôt bung
:nind ,/ /naind/ dôc ác, tàn nhân
indness n /aindnis/ su tú tê, lòng tôt
ing n /i/ v:a, q:ôc vuong
iss ;, n /is/ hôn, cái hôn
itchen n /itin/ bêp
ilometre n /ilȍmi:tȍ/ Kilômet
nee n /ni:/ dâ: gôi
niIe n /naiI/ con dao
nit ; /nit/ dan, thê:
nitted ,/ /nitid/ duoc dan, duoc thê:
nitting n /nitiq/ viêc dan; hàng dêt im
noc ;, n /n/ dánh, dâp; cú dánh
not n /nt/ cái no; diêm nút, diêm tr:ng tâm
now ; /no:/ biêt
:nnown ,/ /nno:n/ hông biêt
well nown ,/ /welno:n/ nôi tiêng, duoc nhiê: nguòi biêt dên
nowledge n /nli/ su hiê: biêt, tri thúc
litre n /li:tȍ/ lít
label n, ; /leibl/ nhãn, mác; dán nhãn, ghi mác
laboratory, lab n /læbrȍtri/ phòng thí nghiêm
labo:r (rE) (NAmE labor) n /leibą/ lao dông; công viêc
lac n, ; /læ/ su thiê:; thiê:
lacing ,/ /læiq/ ng: dân, ngây ngô
lady n /ledi/ nguòi yê:, vo, q:ý bà, tiê: thu
lae n /lei/ hô
lamp n /læmp/ dèn
land n, ; /lænd/ dât, dât canh tác, dât dai
landscape n /lændseip/ phong cánh
lane n /lein/ duòng nhó (làng, hém phô)
lang:age n /lægwd/ ngôn ngü
large ,/ /la:d/ rông, lón, to
largely ,/; /la:dli/ phong phú, ó múc dô lón
last /et, ,/;, n, ; /l:st/ lâm c:ôi, sa: cùng; nguòi c:ôi cùng; c:ôi cùng, rôt hêt;
éo dài
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
late ,/, ,/; /leit/ trê, m:ôn
later ,/;, ,/ /letȍ(r)/ châm hon
latest ,/, n /leitist/ m:ôn nhât, châm nhât, gân dây nhât
latter ,/, n /lætȍ/ sa: cùng, gân dây, mói dây
la:gh ;, n /l:I/ cuòi; tiêng cuòi
la:nch ;, n /l:nt/ ha thúy (tà:); hai truong; su ha thúy, b:ôi giói thiê: sán
phâm
law n /lo:/ l:ât
lawyer n /lyȍr , lȍr/ l:ât su
lay ; /lei/ xêp, dãt, bô trí
layer n /leiȍ/ lóp
lazy ,/ /leizi/ luòi biêng
lead /li:d/ ;, n lãnh dao, dân dãt; su lãnh dao, su huóng dân
leading ,/ /li:diq/ lãnh dao, dân dâ:
leader n /li:dȍ/ nguòi lãnh dao, lãnh tu
leaI n /li:I/ lá cây, lá (vàng...)
leag:e n /li:g/ liên minh, liên hoàn
lean ; /li:n/ nghiêng, dua, ý vào
learn ; / lȍ:n/ hoc, nghiên cú:
least /et, pron, ,/; /li:st/ tôi thiê:; ít nhât
at least ít ra, ít nhât, chí ít
leather n /leðȍ/ da th:ôc
leave ; /li:v/ bó di, ròi di, dê lai
leave o:t bó q:ên, bó sót
lect:re n /letȍ(r)/ bài diên th:yêt, bài th:yêt trình, bài nói ch:yên
leIt ,/, ,/;, n /leIt/ bên trái; vê phía trái
leg n /leg/ chân (nguòi, thú, bàn...)
legal ,/ /ligȍl/ hop pháp
legally ,/; /li:gąlizm/ hop pháp
lemon n /lemȍn/ q:á chanh
lend ; /lend/ cho vay, cho muon
length n /leÛ/ chiê: dài, dô dài
less /et, pron, ,/; /les/ nhó bé, ít hon; sô luong ít hon
lesson n /lesn/ bài hoc
let ; /l‚t/ cho phép, dê cho
letter n /letȍ/ thu; chü cái, mâ: tu
level n, ,/ /levl/ trình dô, câp, vj trí; bãng, ngang bãng
library n /laibrȍri/ thu viên
licence (rE) (NAmE license) n /lasȍns/ bãng, chúng chi, bãng cú nhân; su cho
phép
license ; /laisąns/ câp chúng chi, câp bãng, cho phép
lid n /lid/ nãp, v:ng (xoong, nôi..); mi mãt (eyelid)
lie ;, n /lai/ nói dôi; lòi nói dôi, su dôi trá
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
liIe n /laiI/ dòi, su sông
liIt ;, n /liIt/ gio lên, nhâc lên; su nâng, su nhâc lên
light n, ,/, ; /lait/ ánh sáng; nhe, nhe nhàng; dôt, thãp sáng
lightly ,/; /laitli/ nhe nhàng
lie prep, ;, con /lai/ giông nhu; thích; nhu
:nlie prep, ,/ /nlai/ hác, hông giông
liely ,/, ,/; /laili/ có thê dúng, có thê xáy ra, có há nãng; có thê, chãc vây
:nliely ,/ /nlali/ hông thê xáy ra, hông chãc xáy ra
limit n, ; /limit/ giói han, ranh giói; giói han, han chê
limited ,/ /lmtd/ han chê, có giói han
line n /lain/ dây, duòng, t:yên
lin n, ; /l/ mãt xích, môi liên lac; liên êt, êt nôi
lip n /lip/ môi
liq:id n, ,/ /liwid/ chât lóng; lóng, êm ái, d: duong, hông vüng
list n, ; /list/ danh sách; ghi vào danh sách
listen (to) ; /lisn/ nghe, lãng nghe
literat:re n /ltȍrȍtȍr/ vãn chuong, vãn hoc
litre (rE) (NAmE liter) n (,bbr l) /li:tȍ/ lít
little ,/, /et, pron, ,/; /lit(ȍ)l/ nhó, bé, chút ít; hông nhiê:; môt chút
a little /et, pron nhó, môt ít
live ,/, ,/; /liv/ sông, hoat dông
live ; /liv/ sông
living ,/ /livi/ sông, dang sông
lively ,/ /laivli/ sông, sinh dông
load n, ; /lo:d/ gánh nãng, vât nãng; chât, chó
:nload ; /nlo:d/ cât gánh nãng, dõ hàng
loan n /lȍn/ su vay muon
local ,/ /lȍ(ȍ)l/ dja phuong, bô phân, cuc bô
locally ,/; /loȍli/ có tính chât dja phuong, cuc bô
locate ; /loet/ xác djnh vj trí, djnh vj
located ,/ /loetid/ djnh vj
location n /lo:eiȍn/ vj trí, su djnh vj
loc ;, n /l/ hóa; hóa
logic n /ldi/ lô gic
logical ,/ /ldiȍl/ hop lý, hop logic
lonely ,/ /lo:nli/ cô don, bo vo
long ,/, ,/; /l/ dài, xa; lâ:
loo ;, n /l:/ nhìn; cái nhìn
loo aIter (especi,lly rE) trông nom, chãm sóc
loo at nhìn, ngãm, xem
loo Ior tìm iêm
loo Iorward to mong doi cách hân hoan
loose ,/ /l::s/ lóng, hông chãt
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
loosely ,/; /l::sli/ lóng léo
lord n /lrd/ Chúa, v:a
lorry n (rE) /l:ri/ xe tái
lose ; /l::z/ mât, th:a, lac
lost ,/ /lost/ th:a, mât
loss n /ls , ls/ su mât, su th:a
lot: a lot (oI) (,lso lots (oI)) pron, /et, ,/; /lt/ sô luong lón; rât nhiê:
lo:d ,/, ,/; /la:d/ to, inh ói, âm ï; to, lón (nói)
lo:dly ,/; /la:dili/ âm ï, inh ói
love n, ; /lv/ tình yê:, lòng yê: thuong; yê:, thích
lovely ,/ /lvli/ dep, xinh xãn, có d:yên
lover n /lvȍ/ nguòi yê:, nguòi tình
low ,/, ,/; /lo:/ thâp, bé, lùn
loyal ,/ /liȍl/ tr:ng thành, tr:ng iên
l:c n /l/ may mãn, vân may
l:cy ,/ /li/ gãp may, gãp may mãn, hanh phúc
:nl:cy ,/ /nli/ hông gãp may, bât hanh
l:ggage n (especi,lly rE) /lgi/ hành lý
l:mp n /lÉmp/ cuc, táng, miêng; cái buó:
l:nch n /lnt/ büa ãn trua
l:ng n /lq/ phôi
machine n /mȍi:n/ máy, máy móc
machinery n /mȍi:nȍri/ máy móc, thiêt bj
mad ,/ /mæd/ diên, mât trí; buc diên nguòi
magazine n /,mægȍzi:n/ tap chí
magic n, ,/ /mæi/ ma th:ât, áo th:ât; (th:ôc) ma th:ât, áo th:ât
mail n, ; /meil/ thu tù, bu: iên; gúi q:a bu: diên
main ,/ /mein/ chính, chú yê:, trong yê: nhât
mainly ,/; /meinli/ chính, chú yê:, phân lón
maintain ; /meintein/ giü gìn, d:y trì, báo vê
major ,/ /medȍr/ lón, nhiê: hon, trong dai, chú yê:
majority n /mȍdriti/ phân lón, da sô, u: thê
mae ;, n /mei/ làm, chê tao; su chê tao
mae sth :p làm thành, câ: thành, gôp thành
mae-:p n /meip/ dô hóa trang, son phân
male ,/, n /meil/ trai, trông, duc; con trai, dàn ông, con trông, duc
mall n (especi,lly NAmE) /m:l/ búa
man n /mæn/ con nguòi; dàn ông
manage ; /mæni/ q:án lý, trông nom, diê: hiên
management n /mænidmȍnt/ su q:án lý, su trông nom, su diê: hiên
manager n /mændȍr/ nguòi q:án lý, giám dôc
manner n /mæną/ cách, lôi, iê:; dáng, vé, thái dô
man:Iact:re ;, n /,mænj:Iætȍ/
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
man:Iact:ring n /mænj:Iætȍriq/ su sán x:ât, su chê tao
man:Iact:rer n /mæniIætȍrȍ/ nguòi chê tao, nguòi sán x:ât
many /et, pron /meni/ nhiê:
map n /mæp/ bán dô
March n (,bbr Mar.) /m:t/ tháng ba
march ;, n diê: hành, hành q:ân; c:ôc hành q:ân, c:ôc diê: hành
mar n, ; /m:/ dâ:, nhãn, nhãn mác; dánh dâ:, ghi dâ:
maret n /m:it/ cho, thj truòng
mareting n /m:itiq/ ma-êt-tinh
marriage n /mærd/ su cuói xin, su êt hôn, lê cuói
marry ; /mæri/ cuói (vo), lây (chông)
married ,/ /mærid/ cuói, êt hôn
mass n, ,/ /mæs/ hôi, hôi luong; q:ân chúng, dai chúng
massive ,/ /mæsiv/ to lón, dô sô
master n /m:stȍ/ chú, chú nhân, thây giáo, thac sï
match n, ; /mæt/ trân thi dâ:, dôi thú, djch thú; dôi choi, sánh duoc
matching ,/ /mætiq/ tính djch thù, thi dâ:
mate n, ; /meit/ ban, ban nghê; giao phôi
material n, ,/ /mȍtiȍriȍl/ ng:yên vât liê:; vât chât, hü: hình
mathematics (,lso maths rE, math NAmE) n /,mæÛimætis/ toán hoc, môn toán
matter n, ; /mætȍ/ chât, vât chât; có ý nghïa, có tính chât q:an trong
maxim:m ,/, n /mæsimȍm/ cuc dô, tôi da; trj sô cuc dai, luong cuc dai, cuc

may mo/,l ; /mei/ có thê, có lë
May n /mei/ tháng 5
maybe ,/; /meibi:/ có thê, có lë
mayor n /mȍ/ thj truóng
me pron /mi:/ tôi, tao, tó
meal n /mi:l/ büa ãn
mean ; /mi:n/ nghïa, có nghïa là
meaning n /mi:ni/ ý, ý nghïa
means n /mi:nz/ cúa cái, tài sán, phuong tiên
by means oI bãng phuong tiên
meanwhile ,/; /min.wal/ trong lúc dó, trong lúc ây
meas:re ;, n /meȍ/ do, do luòng; su do luòng, don vj do luòng
meas:rement n /mȍȍmȍnt/ su do luòng, phép do
meat n /mi:t/ thjt
media n /mi:diȍ/ phuong tiên tr:yên thông dai chúng
medical ,/ /mediȍ/ (th:ôc) y hoc
medicine n /medisn/ y hoc, y hoa; th:ôc
medi:m ,/, n /mi:djȍm/ tr:ng bình, tr:ng, vùa; su tr:ng gian, su môi giói
meet ; /mi:t/ gãp, gãp gõ
meeting n /mi:ti/ c:ôc mít tinh, c:ôc biê: tình
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
melt ; /mlt/ tan ra, cháy ra; làm tan cháy ra
member n /membȍ/ thành viên, hôi viên
membership n /membȍip/ tu cách hôi viên, dja vj hôi viên
memory n /memȍri/ bô nhó, trí nhó, i niêm
in memory oI su tuóng nhó
mental ,/ /mentl/ (th:ôc) trí t:ê, trí óc; mât trí
mentally ,/; /mentȍli/ vê mãt tinh thân
mention ; /menn/ ê ra, nói dên, dê câp
men: n /menj:/ thuc don
mere ,/ /miȍ/ chi là
merely ,/; /miȍli/ chi, don th:ân
mess n /mes/ tình trang bùa bôn, tình trang lôn xôn; nguòi nhêch nhác, bân thi:
message n /msd/ tin nhãn, thu tín, diên thông báo, thông diêp
metal n /metl/ im loai
method n /meÛȍd/ phuong pháp, cách thúc
metre (rE) (NAmE meter) n /mi:tȍ/ mét
mid- combining form tiên tô: môt núa
midday n /middei/ trua, b:ôi trua
middle n, ,/ /midl/ giüa, ó giüa
midnight n /midnait/ núa dêm, 12h dêm
might mo/,l ; /mait/ q. may có thê, có lë
mild ,/ /mald/ nhe, êm dj:, ôn hòa
mile n /mail/ dãm (do luòng)
military ,/ /militȍri/ (th:ôc) q:ân dôi, q:ân su
mil n /mil/ süa
milligram (rE ,lso milligramme) n (,bbr mg) /miligræm/ mi-li-gam
millimetre (NAmE millimeter) n (,bbr mm) /milimi:tȍ/ mi-li-met
mind n, ; /maid/ tâm trí, tinh thân, trí t:ê; chú ý, dê ý, chãm sóc, q:an tâm
mine pron, n cúa tôi
mineral n, ,/ /mnȍrȍl , mnrȍl/ công nhân, tho mó; hoáng
minim:m ,/, n /minimȍm/ tôi thiê:; sô luong tôi thiê:, múc tôi thiê:
minister n /ministȍ/ bô truóng
ministry n /ministri/ bô
minor ,/ /mainȍ/ nhó hon, thú yê:, hông q:an trong
minority n /mainriti/ phân ít, thiê: sô
min:te n /minit/ phút
mirror n /mrȍr/ guong
miss ;, n /mis/ lõ, truot; su truot, su thiê: vãng
Miss n /mis/ cô gái, thiê: nü
missing ,/ /misiq/ vãng, thiê:, thât lac
mistae n, ; /mistei/ lôi, sai lâm, lôi lâm; pham lôi, pham sai lâm
mistaen ,/ /misteien/ sai lâm, hiê: lâm
mix ;, n /mis/ pha, trôn lân; su pha trôn
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
mixed ,/ /mist/ lân lôn, pha trôn
mixt:re n /mstȍr/ su pha trôn, su hôn hop
mobile ,/ /mȍbail; mȍbi:l/ ch:yên dông, di dông
mobile phone (,lso mobile) n (rE) diên thoai di dông
model n /mdl/ mâ:, iê: mâ:
modern ,/ /mdȍn/ hiên dai, tân tiên
m:m n /mm/ me
moment n /mȍ:m(ȍ)nt/ chôc, lát
Monday n (,bbr Mon.) /mndi/ thú 2
money n /mni/ tiên
monitor n, ; /mnitȍ/ lóp truóng, màn hình máy tính; nghe, ghi phát thanh, giám
sát
month n /mnÛ/ tháng
mood n /m::d/ lôi, thúc, diê:
moon n /m::n/ mãt trãng
moral ,/ /mrȍl , mrȍl/ (th:ôc) dao dúc, l:ân lý, phâm hanh; có dao dúc
morally ,/; có dao dúc
more /et, pron, ,/; /m:/ hon, nhiê: hon
moreover ,/; /m:ro:vȍ/ hon nüa, ngoài ra, vá lai
morning n /m:ni/ b:ôi sáng
most /et, pron, ,/; /mo:st/ lón nhât, nhiê: nhât; nhât, hon cá
mostly ,/; /mo:stli/ hâ: hêt, chú yê: là
mother n /mðą/ me
motion n /mo:ȍn/ su ch:yên dông, su di dông
motor n /mo:tȍ/ dông co mô tô
motorcycle (rE ,lso motorbie) n /mo:tȍ,sail/ xe mô tô
mo:nt ;, n /ma:nt/ leo, trèo; núi
mo:ntain n /mantȍn/ núi
mo:se n /ma:s - ma:z/ ch:ôt
mo:th n /ma:Û - ma:ð/ miêng
move ;, n /m::v/ di ch:yên, ch:yên dông; su di ch:yên, su ch:yên dông
moving ,/ /m::vi/ dông, hoat dông
movement n /m::vmȍnt/ su ch:yên dông, su hoat dông; cú dông, dông tác
movie n (especi,lly NAmE) /m::vi/ phim xi nê
movie theater n (NAmE) rap chiê: phim
Mr (rE) (,lso Mr. NAmE, rE) ,bbr
Mrs (rE) (,lso Mrs. NAmE, rE) ,bbr
Ms (rE) (,lso Ms. NAmE, rE) ,bbr
m:ch /et, pron, ,/; /mt/ nhiê:, lãm
m:d n /md/ bùn
m:ltiply ; /mltiplai/ nhân lên, làm tãng lên nhiê: lân; sinh sôi náy nó
m:m (rE) (NAmE mom) n /mm/ me
m:rder n, ; /mȍ:dȍ/ tôi giêt nguòi, tôi ám sát; giêt nguòi, ám sát
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
m:scle n /msl/ co, bãp thjt
m:se:m n /mj::ziȍm/ báo tàng
m:sic n /mj::zi/ nhac, âm nhac
m:sical ,/ /my:zȍl/ (th:ôc) nhac, âm nhac; d: duong, êm ái
m:sician n /mj::zin/ nhac sï
m:st mo/,l ; /mst/ phái, cân, nên làm
my /et /mai/ cúa tôi
myselI pron /maiselI/ tu tôi, chính tôi
mysterio:s ,/ /mistiȍriȍs/ thân bí, h:yên bí, hó hiê:
mystery n /mistȍri/ diê: h:yên bí, diê: thân bí
nail n /neil/ móng (tay, chân) móng v:ôt
naed ,/ /neiid/ trân, hóa thân, tro trui
name n, ; /neim/ tên; dãt tên, goi tên
narrow ,/ /næro:/ hep, chât hep
nation n /nein/ dân tôc, q:ôc gia
national ,/ /næȍn(ȍ)l/ (th:ôc) q:ôc gia, dân tôc
nat:ral ,/ /nætrȍl/ (th:ôc) tu nhiên, thiên nhiên
nat:rally ,/; /nætrȍli/ vôn, tu nhiên, duong nhiên
nat:re n /neitȍ/ tu nhiên, thiên nhiên
navy n /neivi/ hái q:ân
near ,/, ,/;, prep /niȍ/ gân, cân; ó gân
nearby ,/, ,/; /niȍbai/ gân
nearly ,/; /niȍli/ gân, sãp, s:ýt
neat ,/ /ni:t/ sach, ngãn nãp; rành mach
neatly ,/; /ni:tli/ gon gàng, ngãn nãp
necessary ,/ /nesȍseri/ cân, cân thiêt, thiêt yê:
necessarily ,/; /nesisȍrili/ tât yê:, nhât thiêt
:nnecessary ,/ /nnesisȍri/ hông cân thiêt, hông mong m:ôn
nec n /ne/ cô
need ;, mo/,l ;, n /ni:d/ cân, dòi hói; su cân
needle n /ni:dl/ cái im, müi nhon
negative ,/ /negȍtiv/ phú djnh
neighbo:r (rE) (NAmE neighbor) n /neibȍ/ hàng xóm
neighbo:rhood (rE) (NAmE neighborhood) n /neibȍh:d/ hàng xóm, làng giêng
neither /et, pron, ,/; /naiðȍ/ hông này mà cüng hông ia
nephew n /nevj::/ chá: trai (con anh, chj, em)
nerve n /nrv/ hí luc, thân inh, can dám
nervo:s ,/ /nrvȍs/ hoáng so, dê bj ích thích, hay lo lãng
nervo:sly ,/; /ną:vąstli/ bôn chôn, lo lãng
nest n, ; /nest/ tô, ô; làm tô
net n /net/ luói, mang
networ n /netwȍ:/ mang luói, hê thông
never ,/; /nevȍ/ hông bao giò, hông hi nào
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
nevertheless ,/; /,nevȍðȍles/ t:y nhiên, t:y thê mà
new ,/ /nj::/ mói, mói mé, mói la
newly ,/; /nj::li/ mói
news n /nj::z/ tin, tin túc
newspaper n /nj::zpeipȍ/ báo
next ,/, ,/;, n /nest/ sát, gân, bên canh; lân sa:, tiêp nüa
next to prep gân
nice ,/ /nais/ dep, thú vj, dê chj:
nicely ,/; /naisli/ thú vj, dê chj:
niece n /ni:s/ chá: gái
night n /nait/ dêm, tôi
no excl,m,tion, /et /no:/ hông
nobody (,lso no one) pron /no:bȍdi/ hông ai, hông nguòi nào
noise n /niz/ tiêng ôn, su h:yên náo
noisy ,/ /nizi/ ôn ào, h:yên náo
noisily ,/; /nizili/ ôn ào, h:yên náo
non- prefix
none pron /nn/ hông ai, hông nguòi, vât gì
nonsense n /nnsȍns/ lòi nói vô lý, vô nghïa
nor con, ,/; /no:/ cüng hông
normal ,/, n /n:mȍl/ thuòng, bình thuòng; tình trang bình thuòng
normally ,/; /no:mąli/ thông thuòng, nhu thuòng lê
north n, ,/, ,/; /n:Û/ phía bãc, phuong bãc
northern ,/ /n:ðȍn/ Bãc
nose n /no:z/ müi
not ,/; /nt/ hông
note n, ; /no:t/ lòi ghi, lòi ghi chép; ghi chú, ghi chép
nothing pron /nÛ/ hông gì, hông cái gì
notice n, ; /nȍtis/ thông báo, yêt thj; chú ý, dê ý, nhân biêt
tae notice oI chú ý
noticeable ,/ /notsȍbȍl/ dáng chú ý, dáng dê ý
novel n /nvȍl/ tiê: th:yêt, tr:yên
November n (,bbr Nov.) /no:vembȍ/ tháng 11
now ,/; /na:/ bây giò, hiên giò, hiên nay
nowhere ,/; /no:wȍ/ hông noi nào, hông ó dâ:
n:clear ,/ /nj::lią/ (th:ôc) hat nhân
n:mber (,bbr No., no.) n /nmbȍ/ sô
n:rse n /nȍ:s/ y tá
n:t n /nt/ q:á hach; dâ:
obey ; /obei/ vâng lòi, t:ân theo, t:ân lênh
object n, ; /n. bdt, bdt ; v. ȍbdt/ vât, vât thê; phán dôi,
chông lai
objective n, ,/ /ȍbdetiv/ muc tiê:, muc dích; (th:ôc) muc tiê:, hách q:an
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
observation n /obzȍ:vei(ȍ)n/ su q:an sát, su theo dõi
observe ; /ȍbzȍ:v/ q:an sát, theo dõi
obtain ; /ȍbtein/ dat duoc, giành duoc
obvio:s ,/ /bviȍs/ rõ ràng, rành mach, hiên nhiên
obvio:sly ,/; /bviȍsli/ môt cách rõ ràng, có thê thây duoc
occasion n /ȍeȍn/ djp, co hôi
occasionally ,/; /ąei3nąli/ thinh thoáng, dôi hi
occ:py ; /j:pai/ giü, chiêm lïnh, chiêm giü
occ:pied ,/ /j:paid/ dang sú dung, dây (nguòi)
occ:r ; /ȍȍ:/ xáy ra, xáy dên, x:ât hiên
ocean n /ȍ:(ȍ)n/ dai duong
ocloc ,/; /l/ dúng giò
October n (,bbr Oct.) /to:bȍ/ tháng 10
odd ,/ /d/ y q:ãc, y cuc, lé (sô)
oddly ,/; /dli/ y q:ãc, y cuc, lé (sô)
oI prep /v/ or /ȍv/ cúa
oII ,/;, prep /:I/ tãt; hói, cách, ròi
oIIence (rE) (NAmE oIIense) n /ȍIens/ su vi pham, su pham tôi
oIIend ; /ȍIend/ xúc pham, làm buc mình, làm hó chj:
oIIensive ,/ /ȍIensiv/ su tân công, c:ôc tân công
oIIer ;, n /Iȍ/ biê:, tãng, cho; su trá giá
oIIice n /Iis/ co q:an, vãn phòng, bô
oIIicer n /Iisȍ/ viên chúc, cánh sát, sï q:an
oIIicial ,/, n /ȍIiȍl/ (th:ôc) chính q:yên, vãn phòng; viên chúc, công chúc
oIIicially ,/; /ȍIiȍli/ môt cách trjnh trong, môt cách chính thúc
oIten ,/; /:In/ thuòng, hay, l:ôn
oh excl,m,tion /o:/ chao, ôi chao, chà, này..
oil n /l/ dâ:
OK (,lso oay) excl,m,tion, ,/, ,/; /ȍei/ dông ý, tán thành
old ,/ /o:ld/ già
old-Iashioned ,/ lôi thòi
on prep, ,/; /on/ trên, ó trên; tiêp tuc, tiêp diên
once ,/;, con /wns/ môt lân; hi mà, ngay hi, môt hi
one number, /et, pron /wn/ môt; môt nguòi, môt vât nào dó
each other nha:, lân nha:
onion n /njȍn/ cú hành
only ,/, ,/; /o:nli/ chi có 1, d:y nhât; chi, mói
onto prep /nt:/ vê phía trên, lên trên
open ,/, ; /o:pȍn/ mó, ngó; mó, bãt dâ:, hai mac
openly ,/; /o:pȍnli/ công hai, thãng thãn
opening n /o:pniq/ he hó, lô; su bãt dâ:, su hai mac, lê hánh thành
operate ; /pȍreit/ hoat dông, diê: hiên
operation n /,pȍrein/ su hoat dông, q:á trình hoat dông
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
opinion n /ȍpinjȍn/ ý iên, q:an diêm
opponent n /ȍpȍ.nȍnt/ djch thú, dôi thú, é thù
opport:nity n /pȍrt:nti , pȍrty:nti/ co hôi, thòi co
oppose ; /ȍpoz/ dôi háng, dôi choi, dôi lâp; chông dôi, phán dôi
opposing ,/ /ąpo:ziq/ tính dôi háng, dôi choi
opposed to /ȍpo:zd/ chông lai, phán dôi
opposite ,/, ,/;, n, prep /pȍzit/ dôi nha:, nguoc nha:; truóc mãt, dôi diên;
diê: trái nguoc
opposition n /pȍziȍn/ su dôi lâp, su dôi nha:; su chông lai, su phán dôi; phe
dôi lâp
option n /pn/ su lua chon
orange n, ,/ /rnd/ q:á cam; có mà: da cam
order n, ; /:dȍ/ thú, bâc; ra lênh
in order to hop lê
ordinary ,/ /o:dinȍri/ thuòng, thông thuòng
organ n /:gȍn/ dàn óoc gan
organization (rE ,lso -isation) n /,:gȍnaizein/ tô chúc, co q:an; su tô chúc
organize (rE ,lso -ise) ; /:gȍnaiz/ tô chúc, thiêt lâp
organized ,/ /o:gąnaizd/ có trât tu, ngãn nãp, duoc sãp xêp, duoc tô chúc
origin n /ridin/ gôc, ng:ôn gôc, cãn ng:yên
original ,/, n /ȍridȍnl/ (th:ôc) gôc, ng:ôn gôc, cãn ng:yên; ng:yên bán
originally ,/; /ȍridnȍli/ môt cách sáng tao, mói mé, dôc dáo; hói dâ:, dâ:
tiên
other ,/, pron /ðȍr/ hác
otherwise ,/; /ðȍwaiz/ hác, cách hác; nê: hông thì...; mãt hác
o:ght to mo/,l ; /:t/ phái, nên, hãn là
o:r /et /a:ȍ/ cúa chúng ta, th:ôc chúng ta, cúa chúng tôi, cúa chúng mình
o:rs pron /a:ȍz/ cúa chúng ta, th:ôc chúng ta, cúa chúng tôi, cúa chúng mình
o:rselves pron /awȍselvz/ bán thân chúng ta, bán thân chúng tôi, bán thân chúng
mình; tu chúng mình
o:t (oI) ,/;, prep /a:t/ ngoài, ó ngoài, ra ngoài
o:tdoors ,/; /a:td:z/ ó ngoài tròi, ó ngoài nhà
o:tdoor ,/ /a:td:/ ngoài tròi, ó ngoài
o:ter ,/ o:ter ó phía ngoài, ó xa hon
o:tline ;, n /a:tlain/ vë, phác táo; duòng nét, hình dáng, nét ngoài
o:tp:t n /a:tp:t/ su sán x:ât; sán phâm, sán luong
o:tside n, ,/, prep, ,/; /a:tsaid/ bê ngoài, bên ngoài; ó ngoài; ngoài
o:tstanding ,/ /a:tstændiq/ nôi bât, dáng chú ý; còn tôn lai
oven n /vn/ lò (nuóng)
over ,/;, prep /o:vȍ/ bên trên, vuot q:a; lên, lên trên
overall ,/, ,/; /adv. ovȍrl ; adj. ovȍrl/ toàn bô, toàn thê; tât cá,
bao gôm
overcome ; /ovȍrm/ thãng, chiên thãng, hãc phuc, dánh bai (hó hãn)
owe ; /o:/ no, hàm on; có duoc (cái gì)
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
own ,/, pron, ; /o:n/ cúa chính mình, tu mình; nhân, nhìn nhân
owner n /o:nȍ/ nguòi chú, chú nhân
pace n /peis/ buóc chân, buóc
pac ;, n /pæ/ gói, boc; bó, gói
pacage n, ; /pæ.d/ gói dô, bu: iên; dóng gói, dóng iên
pacaging n /"pæidz/ bao bì
pacet n /pæit/ gói nhó
page n (,bbr p) /peid/ trang (sách)
pain n /pein/ su da: dón, su da: hô
painI:l ,/ /peinI:l/ da: dón, da: hô
paint n, ; /peint/ son, vôi mà:; son, q:ét son
painting n /peinti/ su son; búc hoa, búc tranh
painter n /peintȍ/ hoa sï
pair n /pȍ/ dôi, cãp
palace n /pæls/ c:ng diên, lâ: dài
pale ,/ /peil/ taí, nhot
pan n /pæn - p:n/ xoong, cháo
panel n /pænl/ ván ô (cúa, tuòng), pa nô
pants n /pænts/ q:ân lót, dùi
paper n /peipȍ/ giây
parallel ,/ /pærȍlel/ song song, tuong duong
parent n /peȍrȍnt/ cha, me
par n, ; /pa:/ công viên, vuòn hoa; hoanh vùng thành công viên
parliament n /p:lȍmȍnt/ nghi viên, q:ôc hôi
part n /pa:t/ phân, bô phân
tae part (in) tham gia (vào)
partic:lar ,/ /pȍtij:lȍ/ riêng biêt, cá biêt
partic:larly ,/; /pȍtij:lȍli/ môt cách dãc biêt, cá biêt, riêng biêt
partly ,/; /pa:tli/ dên chùng muc nào dó, phân nào dó
partner n /p:tnȍ/ dôi tác, công su
partnership n /pa:tnȍip/ su ch:ng phân, su công tác
party n /prti/ tiêc, b:ôi liên hoan; dáng
pass ; /pa:s/ q:a, vuot q:a, ngang q:a
passing n, ,/ /pa:siq/ su di q:a, su trôi q:a; thoáng q:a, ngãn ngúi
passage n /pæsd/ su di q:a, su trôi q:a; hành lang
passenger n /pæsindȍ/ hành hách
passport n /pa:sp:t/ hô chiê:
past ,/, n, prep, ,/; /p:st/ q:á hú, dï vãng; q:á, q:a
path n /p:Û/ duòng mòn; huóng di
patience n /peiȍns/ tính iên nhân, nhân nai, iên trì, su chj: dung
patient n, ,/ /peiȍnt/ bênh nhân; iên nhân, nhân nai, bên chí
pattern n /pætȍ(r)n/ mâ:, h:ôn mâ:
pa:se ;, n /p:z/ tam nghi, dùng; su tam nghi, su tam ngùng
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
pay ;, n /pei/ trá, thanh toán, nôp; tiên luong
payment n /peim(ȍ)nt/ su trá tiên, sô tiên trá, tiên bôi thuòng
peace n /pi:s/ hòa bình, su hòa th:ân
peaceI:l ,/ /pi:sIl/ hòa bình, thái bình, yên tïnh
pea n /pi:/ luõi trai; dinh, chóp
pen n /pen/ bút
pence n /pens/dông x:
penny /peni/ dông x:
pencil n /pensil/ bút chì
penny n (,bbr p) /peni/ sô tiên
pension n /penn/ tiên tro câp, luong hu:
people n /pipȍl/ dân tôc, dòng giông; nguòi
pepper n /pepȍ/ hat tiê:, cây ót
per prep /pȍ:/ cho môi
per cent (NAmE usu,lly percent) n, ,/, ,/; phân trãm
perIect ,/ / pȍIet/ hoàn háo
perIectly ,/; /pȍ:Iitli/ môt cách hoàn háo
perIorm ; /pȍI:m/ biê: diên; làm, thuc hiên
perIormance n /pȍI:mȍns/ su làm, su thuc hiên, su thi hành, su biê: diên
perIormer n /pȍI:mȍ/ nguòi biê: diên, nguòi trình diên
perhaps ,/; /pȍhæps/ có thê, có lë
period n /piȍriȍd/ y, thòi y, thòi gian; thòi dai
permanent ,/ /pȍ:mȍnȍnt/ lâ: dài, vïnh cú:, thuòng x:yên
permanently ,/; /pȍ:mȍnȍntli/ cách thuòng x:yên, vïnh cú:
permission n /pȍmin/ su cho phép, giây phép
permit ; /pȍ:mit/ cho phép, cho co hôi
person n /prsȍn/ con nguòi, nguòi
personal ,/ /pȍ:snl/ cá nhân, tu, riêng tu
personally ,/; /pȍ:sȍnȍli/ dích thân, bán thân, vê phân rôi, dôi vói tôi
personality n /pȍ:sȍnælȍti/ nhân cách, tính cách; nhân phâm, cá tính
pers:ade ; /pȍsweid/ th:yêt phuc
pet n /pet/ con nóng giân; vât cung, nguòi duoc yê: thích
petrol n (rE) /ptrȍl/ xãng dâ:
phase n /Ieiz/ t:ân trãng; giai doan, thòi y
philosophy n /IlsȍIi/ triêt hoc, triêt lý
photocopy n, ; /Io:tȍpi/ bán sao chup; sao chup
photograph n, ; (,lso photo n) /Io:tȍgra:I/ ánh, búc ánh; chup ánh
photographer n /IȍtgrȍIȍ/ tho chup ánh, nhà nhiêp ánh
photography n /IȍtgrȍIi/ th:ât chup ánh, nghê nhiêp ánh
phrase n /Ireiz/ câ:; thành ngü, cum tù
physical ,/ /Iizil/ vât chât; (th:ôc) co thê, thân thê
physically ,/; /Iizili/ vê thân thê, theo l:ât tu nhiên
physics n /Iizis/ vât lý hoc
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
piano n /pjæno:/ dàn pianô, duong câm
pic ; /pi/ c:ôc (dât); dào, hoét (lô)
pic sth :p c:ôc, võ, xé
pict:re n /pitȍ/ búc vë, búc hoa
piece n /pi:s/ mánh, mâ:; dông tiên
pig n /pig/ con lon
pile n, ; /pal/ coc, chông, dông, pin; dóng coc, chât chông
pill n /pil/ viên th:ôc
pilot n /paiȍlȍt/ phi công
pin n, ; /pin/ dinh ghim; ghim., ep
pin ,/, n /piq/ mà: hông; hoa câm chuóng, tình trang tôt, hoàn háo
pint n (,bbr pt) /paint/ Panh (don vj (do luòng) ó Anh bãng 0, 58 lít; ó Mÿ bãng
0, 473 lít); panh, lít (bia, süa) a pint oI beer ¹ môt panh bia
pipe n /paip/ ông dân (hí, nuóc...)
pitch n /pit/ sân (choi các môn thê thao); dâ: hãc ín
pity n /piti/ lòng thuong hai, diê: dáng tiêc, dáng thuong
place n, ; /pleis/ noi, dja diêm; q:áng truòng
tae place xáy ra, duoc cú hành, duoc tô chúc
plain ,/ /plein/ ngay thãng, don gián, chât phác
plan n, ; /plæn/ bán dô, ê hoach; vë bán dô, lâp ê hoach, du iên
planning n /plænniq/ su lâp ê hoach, su q:y hoach
plane n /plein/ mãt phãng, mãt bãng
planet n /plænit/ hành tinh
plant n, ; /plænt , plnt/ thuc vât, su moc lên; trông, gieo
plastic n, ,/ /plæsti/ chât déo, làm bãng chât déo
plate n /pleit/ bán, tâm im loai
platIorm n /plætI:m/ nên, buc, bê; thêm, sân ga
play ;, n /plei/ choi, dánh; su v:i choi, trò choi, trân dâ:
player n /pleią/ nguòi choi 1 trò choi nào dó (nhac cu)
pleasant ,/ /pleznt/ v:i vé, dê thuong; dj: dàng, thân mât
pleasantly ,/; /plezȍntli/ v:i vé, dê thuong; thân mât
:npleasant ,/ /nplezȍnt/ hông dê chj:, hó chj:, hó ua
please excl,m,tion, ; /pli:z/ làm v:i lòng, vùa lòng, mong... v:i lòng, xin mòi
pleasing ,/ /pli:siq/ mang lai niêm v:i thích; dê chj:
pleased ,/ /pli:zd/ hài lòng
pleas:re n /pl:ȍ(r)/ niêm v:i thích, diê: thích thú, diê: thú vj; ý m:ôn, ý thích
plenty pron, ,/;, n, /et /plenti/ nhiê: (s..luong); chi su thùa; su s:ng túc, su
p.phú
plot n, ; /plt/ mánh dât nhó, so dô, dô thj, dô án; vë so dô, dung dô án
pl:g n /plg/ nút (thùng, châ:, bôn...)
pl:s prep, n, ,/, con /pls/ công vói (sô, nguòi...); dâ: công; công, thêm vào
p.m. (NAmE ,lso P.M.) ,bbr /pipemą/ q:á trua, chiê:, tôi
pocet n /pit/ túi (q:ân áo, trong xe hoi), túi tiên
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
poem n /po:im/ bài tho
poetry n /po:itri/ thi ca; chât tho
point n, ; point müi nhon, diêm; vót, làm nhon, châm (câ:..)
pointed ,/ /pintid/ nhon, có dâ: nhon
poison n, ; /pzȍn/ chât dôc, th:ôc dôc; dánh th:ôc dôc, tâm th:ôc dôc
poisono:s ,/ /p.zȍn.ȍs/ dôc, có chât dôc, gây chêt, bênh
pole n /po:l/ nguòi Ba Lan; cuc (nam châm, trái dât...)
police n /pȍli:s/ cánh sát, công an
policy n /pol.ȍ si/ chính sách
polish n, ; /po:li/ nuóc bóng, nuóc láng; dánh bóng, làm cho láng
polite ,/ /pȍlat/ lê phép, ljch su
politely ,/; /pȍlatli/ lê phép, ljch su
political ,/ /pȍlitil/ vê chính trj, vê chính phú, có tính chính trj
politically ,/; /pȍlitiȍli/ vê mãt chính trj; hôn ngoan, thân trong; sáo q:yêt
politician n /plitiȍn/ nhà chính trj, chính hách
politics n /plitis/ hoat dông chính trj, dòi sông chính trj, q:an diêm chính trj
poll:tion n /pȍl:ȍn/ su ô nhiêm
pool n /p::l/ vüng nuóc; bê boi, hô boi
poor ,/ /p:ȍ/ nghèo
pop n, ; /pp; NAmE pp/ tiêp bôp, phong cách dân gian hiên dai; nô bôp
pop:lar ,/ /ppj:lȍ/ có tính dai chúng, (th:ôc) nhân dân; duoc nhiê: nguòi ua
ch:ông
pop:lation n /,ppj:lein/ dân cu, dân sô; mât dô dân sô
port n /p:t/ cáng
pose ;, n /po:z/ dua ra, dê ra, dãt; su dãt, dê ra
position n /pȍzȍn/ vj trí, chô
positive ,/ /pzȍtiv/ xác thuc, rõ ràng, tích cuc, lac q:an
possess ; /pȍzes/ có, chiêm hü:
possession n /pȍzen/ q:yên só hü:, vât só hü:
possibility n /psibiliti/ hã nãng, triên vong
possible ,/ /psibȍl/ có thê, có thê thuc hiên
possibly ,/; /psibli/ có lë, có thê, có thê châp nhân duoc
post n, ; /post/ thu, bu: iên; gúi thu
post oIIice n /Iis/ bu: diên
pot n /pt/ can, bình, lo...
potato n /pȍteito:/ hoai tây
potential ,/, n /pȍtnȍl/ tiêm nãng; há nãng, tiêm luc
potentially ,/; /pȍtnȍlli/ tiêm nãng, tiêm ân
po:nd n /pa:nd/ pao - don vj do luòng
po:r ; /p:/ rót, dô, giôi
powder n /pa:dȍ/ bôt, bui
power n /pa:ȍ(r)/ há nãng, tài nãng, nãng luc; súc manh, nôi luc; q:yên luc
powerI:l ,/ /pa:ȍI:l/ hùng manh, hùng cuòng
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
practical ,/ /prætȍl/ thuc hành; thuc tê
practically ,/; /prætiȍli/ vê mãt thuc hành; thuc tê
practice n (rE, NAmE), ; (NAmE) /prætis/ thuc hành, thuc tiên
practise ; (rE) /prætis/ thuc hành, tâp l:yên
praise n, ; /preiz/ su ca ngoi, su tán duong, lòng tôn ính, tôn thò; hen ngoi, tán
duong
prayer n /prȍr/ su câ: ng:yên
precise ,/ /prisais/ rõ ràng, chính xác; ti mi, ÿ tính
precisely ,/; /prisaisli/ dúng, chính xác, cân thân
predict ; /pridit/ báo truóc, tiên doán, du báo
preIer ; /priIȍ:/ thích hon
preIerence n /preIȍrȍns/ su thích hon, su ua hon; cái duoc ua thích hon
pregnant ,/ /pregnȍnt/ mang thai; già: trí tuóng tuong, sáng tao
premises n /premis/ biêt thu
preparation n /prepȍreiȍn/ su súa soan, su ch:ân bj
prepare ; /pripeȍ/ súa soan, ch:ân bj
prepared ,/ /pripeȍd/ dã duoc ch:ân bj
presence n /prezns/ su hiên diên, su có mãt; nguòi, vât hiên diên
present ,/, n, ; /(v)prizent/ and /(n)prezȍnt/ có mãt, hiên diên; hiên nay, hiên
thòi; bày tó, giói thiê:, trình bày
presentation n /,prezentein/ bài th:yêt trình, su trình diên, su giói thiê:
preserve ; /prizȍ:v/ báo q:án, giü gìn
president n /prezidȍnt/ hiê: truóng, chú tjnh, tông thông
press n, ; /pres/ su ép, su nén, su ân; ép, nén, bóp, ân
press:re n /preȍ/ súc ép, áp luc, áp s:ât
pres:mably ,/; /prizj::mȍbli/ có thê duoc, có lë
pretend ; /pritend/ giá vò, giá bô, làm ra vé
pretty ,/;, ,/ /priti/ há, vùa phái; xinh, xinh xãn;, dep
prevent ; /privent/ ngãn cán, ngãn chãn, ngãn ngùa
previo:s ,/ /priviȍs/ vôi vàng, hâp tâp; truóc (vd. ngày hôm truóc), u: tiên
previo:sly ,/; /pri:viȍsli/ truóc, truóc dây
price n /prais/ giá
pride n /praid/ su iê: hãnh, su hãnh diên; tính iê: cãng, tu phu
priest n /pri:st/ linh muc, thây t:
primary ,/ /praimȍri/ ng:yên thúy, dâ: tiên; thòi cô dai, ng:yên sinh; so câp,
tiê: hoc
primarily ,/; /praimȍrili/ truóc hêt, dâ: tiên
prime minister n /ministȍ/ thú tuóng
prince n /prins/ hoành tú
princess n /prinses/ công chúa
principle n /prnsȍpȍl/ co bán, chú yê:; ng:yên lý, ng:yên tãc
print ;, n /print/ in, x:ât bán; su in ra
printing n /printiq/ su in, th:ât in, ÿ sáo in
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
printer n /printȍ/ máy in, tho in
prior ,/ /praȍ(r)/ truóc, u: tiên
priority n /prairiti/ su u: tê, q:yên u: tiên
prison n /przȍn/ nhà tù
prisoner n /przȍnȍ(r)/ tù nhân
private ,/ /pravt/ cá nhân, riêng
privately ,/; /pravtli/ riêng tu, cá nhân
prize n /praiz/ giái, giái thuóng
probable ,/ /prbȍbl/ có thê, có há nãng
probably ,/; /prbȍbli/ hâ: nhu chãc chãn
problem n /prblȍm/ vân dê, diê: hó giái q:yêt
proced:re n /prȍsi:dȍ/ thú tuc
proceed ; /proceed/ tiên lên, theo d:ôi, tiêp diên
process n, ; /pro:ses/ q:á trình, su tiên triên, q:y trình; chê biên, gia công, xú lý
prod:ce ; /prdj::s/ sán x:ât, chê tao
prod:cer n /prȍdj::sȍ/ nhà sán x:ât
prod:ct n /prdt/ sán phâm
prod:ction n /prȍdȍn/ su sán x:ât, chê tao
proIession n /prȍIe(ȍ)n/ nghê, nghê nghiêp
proIessional ,/, n /prȍIeȍnl/ (th:ôc) nghê, nghê nghiêp; ch:yên nghiêp
proIessor n /prȍIsȍr/ giáo su, giáng viên
proIit n /prIt/ th:ân loi, loi ích, loi nh:ân
program n, ; /pro:græm/ chuong trình; lên chuong trình
programme n (rE) /pro:græm/ chuong trình
progress n, ; /pro:gres/ su tiên tói, su tiên triên; tiên bô, tiên triên, phát triên
project n, ; /n. prdt , prdt ; v. prȍdt/ dê án, du án, ê
hoach; du iên, ê hoach
promise ;, n húa, lòi húa
promote ; /prȍmot/ thãng chúc, thãng câp
promotion n /prȍmo:n/ su thãng chúc, su thãng câp
prompt ,/, ; /prmpt/ ma: le, nhanh chóng; xúi, giuc, nhãc nhó
promptly ,/; /prmptli/ ma: le, ngay lâp túc
prono:nce ; /prȍnans/ t:yên bô, thông báo, phát âm
pron:nciation n /prȍnnsieiȍn/ su phát âm
prooI n /pr::I/ chúng, chúng có, bãng chúng; su iêm chúng
proper ,/ /prpȍ/ dúng, thích dáng, thích hop
properly ,/; /prpȍli/ môt cách dúng dãn, môt cách thích dáng
property n /prpȍti/ tài sán, cúa cái; dât dai, nhà cúa, bât dông sán
proportion n /prȍp:n/ su cân xúng, su cân dôi
proposal n /prȍpo:zl/ su dê nghj, dê x:ât
propose ; /prpro:z/ dê nghj, dê x:ât, dua ra
prospect n /prspet/ viên cánh, toàn cánh; triên vong, mong chò
protect ; /prȍtet/ báo vê, che chó
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
protection n /prȍten/ su báo vê, su che chó
protest n, ; /prȍ.test/ su phán dôi, su phán háng; phán dôi, phán háng
pro:d ,/ /pra:d/ tu hào, iê: hãnh
pro:dly ,/; /pro:dly/ môt cách tu hào, môt cách hãnh diên
prove ; /pr::v/ chúng tó, chúng minh
provide ; /prȍvaid/ ch:ân bj dây dú, du phòng; c:ng câp, ch: câp
provided (,lso providing) con /prȍvaidid/ vói diê: iên là, miên là
pint n /paint/ panh (÷ 0, 58 lít (E);÷0, 473 lít (A));
p:b n ÷ p:blicyho:se q:án ruo:, tiêm ruo:
p:blic ,/, n /pbli/ ch:ng, công công; công chúng, nhân dân
in p:blic giüa công chúng, công hai
p:blicly ,/; /pblili/ công hai, công công
p:blication n /pbleȍn/ su công bô; su x:ât bán
p:blicity n /pblsȍt / su công hai, su q:áng cáo
p:blish ; /pbli/ công bô, ban bô; x:ât bán
p:blishing n /pbliiq/ công viêc, nghê x:ât bán
p:ll ;, n /p:l/ lôi, éo, giât; su lôi éo, su giât
p:nch ;, n /pnt/ dâm, thui; q:á dâm, cú thui
p:nish ; /pni/ phat, trùng phat
p:nishment n /pnimȍnt/ su trùng phat, su trùng trj
p:pil n (especi,lly rE) /pj::pl/ hoc sinh
p:rchase n, ; /pȍ:tȍs/ su m:a, su tâ:; m:a, sãm, tâ:
p:re ,/ /pj:ȍ(r)/ ng:yên chât, tinh hiêt, trong lành
p:rely ,/; /pj:ȍli/ hoàn toàn, chi là
p:rple ,/, n /prpȍl/ tía, có mà: tía; mà: tía
p:rpose n /pȍ:pȍs/ muc dích, ý djnh
on p:rpose cô tình, cô ý, có chú tâm
p:rs:e ; /pȍsj::/ d:ôi theo, d:ôi bãt
p:sh ;, n /p:/ xô dây; su xô dây
p:t ; /p:t/ dãt, dê, cho vào
p:t sth on mãc (áo), dôi (mü), di (giày)
p:t sth o:t tãt, dâp tãt
q:aliIication n /,waliIieiSn/ phâm chât, nãng luc; há nãng ch:yên môn
q:aliIy ; /wliIai/ dú há nãng, dú tu cách, diê: iên
q:aliIied ,/ /wlȍIad/ dú tu cách, diê: iên, há nãng
q:ality n /wliti/ chât luong, phâm chât
q:antity n /wntti/ luong, sô luong
q:arter n /w:tȍ/ 1/4, 15 phút
q:een n /wi:n/ nü hoàng
q:estion n, ; /wstȍn/ câ: hói; hói, chât vân
q:ic ,/ /wi/ nhanh
q:icly ,/; /wili/ nhanh
q:iet ,/ /waiȍt/ lãng, yên lãng, yên tïnh
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
q:ietly ,/; /wiȍtli/ lãng, yên lãng, yên tïnh
q:it ; /wit/ thoát, thoát ra
q:ite ,/; /wait/ hoàn toàn, hâ: hêt
q:ote ; /wo:t/ trích dân
race n, ; /reis/ loài, chúng, giông; c:ôc d:a; d:a
racing n /reisiq/ c:ôc d:a
radio n /reidio:/ sóng vô t:yên, radio
rail n /reil/ duòng ray
railway (rE) (NAmE railroad) n /reilwei/ duòng sãt
rain n, ; /rein/ mua, con mua; mua
raise ; /reiz/ nâng lên, dua lên, ngâng lên
range n /rend/ dãy, hàng, loai; pham vi, trình dô
ran n, ; /ræ/ hàng, dãy; sãp xêp thành hàng, dãy
rapid ,/ /ræpid/ nhanh, nhanh chóng
rapidly ,/; / ræpidli / nhanh, nhanh chóng
rare ,/ /reȍ/ hiêm, ít
rarely ,/; /reąli/ hiêm hi, ít hi
rate n, ; /reit/ tý lê, tôc dô
rather ,/; /r:ðȍ/ thà.. còn hon, thích... hon
rather than hon là
raw ,/ /r:/ sông (# chín), thô, còn ng:yên chât
re- prefix
reach ; /ri:t/ dên, di dên, tói
react ; /riæt/ tác dông tró lai, phán úng
reaction n /ri:æn/ su phán úng; su phán tác dung
read ; /ri:d/ doc
reading n /ri:diq/ su doc
reader n /ri:dȍ/ nguòi doc, dôc giá
ready ,/ /redi/ sãn sàng
real ,/ /riȍl/ thuc, thuc tê, có thât
really ,/; /riȍli/ thuc, thuc ra, thuc su
realistic ,/ /ri:ȍlisti; BrE also riȍ-/ hiên thuc
reality n /ri:æliti/ su thât, thuc tê, thuc tai
realize (rE ,lso -ise) ; /riȍlaiz/ thuc hiên, thuc hành
rear n, ,/ /rȍr/ phía sa:; ó dãng sa:, ó dãng sa:
reason n /ri:zn/ lý do, lý lë
reasonable ,/ /ri:zȍnȍbl/ có lý, hop lý
reasonably ,/; /ri:zȍnȍblli/ hop lý
:nreasonable ,/ /nrizȍnȍbȍl/ vô lý
recall ; /ri:l/ goi vê, triê: hôi; nhãc lai, goi lai
receipt n /risi:t/ công thúc; don th:ôc
receive ; /risi:v/ nhân, lïnh, th:
recent ,/ /ri:sȍnt/ gân dây, mói dây
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
recently ,/; /ri:sȍntli/ gân dây, mói dây
reception n /risepn/ su nhân, su tiêp nhân, su dón tiêp
recon ; /reȍn/ tính, dêm
recognition n /,reȍgnin/ su công nhân, su thùa nhân
recognize (rE ,lso -ise) ; /reȍgnaiz/ nhân ra, nhân diên; công nhân, thùa nhân
recommend ; /reȍmend/ giói thiê:, tiên cú; dê nghj, h:yên báo
record n, ; /re:d/ bán ghi, su ghi, bán th:, su th:; th:, ghi chép
recording n /ri:diq/ su ghi, su th: âm
recover ; /ri:vȍ/ lây lai, giành lai
red ,/, n /red/ dó; mà: dó
red:ce ; /ridj::s/ giám, giám bót
red:ction n /ridȍn/ su giám giá, su ha giá
reIer to ; xem, tham háo; ám chi, nhãc dên
reIerence n /reIȍrȍns/ su tham háo, hói ýe iên
reIlect ; /riIlet/ phán chiê:, phán hôi, phán ánh
reIorm ;, n /riI:m/ cái cách, cái thiên, cái tao; su cái cách, su cái thiên, cái tao
reIrigerator n /riIrid3ąreitą/ tú lanh
reI:sal n /riIj::zl/ su tù chôi, su huóc tù
reI:se ; /rIy:z/ tù chôi, huóc tù
regard ;, n /rig:d/ nhìn, dánh giá; cái nhìn, su q:an tâm, su chú ý (lòi chúc tung
c:ôi thu)
regarding prep /riga:diq/ vê, vê viêc, dôi vói (vân dê...)
region n /ri:dȍn/ vùng, miên
regional ,/ /ridȍnl/ vùng, dja phuong
register ;, n /redistȍ/ dãng ý, ghi vào sô; sô, sô sách, máy ghi
regret ;, n /rigret/ dáng tiêc, hôi tiêc; lòng thuong tiêc, su hôi tiêc
reg:lar ,/ /rȍgj:lȍ/ thuòng x:yên, dê: dãn
reg:larly ,/; /regj:lȍli/ dê: dãn, thuòng x:yên
reg:lation n /regj:leiȍn/ su diê: chinh, diê: lê, q:y tãc
reject ; /ri:et/ hông châp nhân, loai bó, bác bó
relate ; /rileit/ ê lai, th:ât lai; liên hê, liên q:an
related (to) ,/ /rileitid/ có liên q:an, có q:an hê vói ai, cái gì
relation n /rilein/ môi q:an hê, su liên q:an, liên lac
relationship n /rileiȍnip/ môi q:an hê, môi liên lac
relative ,/, n /relȍtiv/ có liên q:an dên; nguòi có ho, dai tù q:an hê
relatively ,/; /relȍtivli/ có liên q:an, có q:an hê
relax ; /rilæs/ giái trí, nghi ngoi
relaxed ,/ /rilæst/ thanh thán, thoái mái
relaxing ,/ /rilæsi/ làm giám, bót cãng thãng
release ;, n /rili:s/ làm nhe, bót, thá, phóng thích, phát hành; su giái thoát, thoát
hói, su thá, phóng thích, su phát hành
relevant ,/ /relȍvȍnt/ thích hop, có liên q:an
relieI n /rili:I/ su giám nhe, su làm cho h:ây hóa; su tro câo; su dên bù
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
religion n /rldȍn/ tôn giáo
religio:s ,/ /rilidȍs/ (th:ôc) tôn giáo
rely on ; /rilai/ tin vào, tin cây, tin tuóng vào
remain ; /rimein/ còn lai, vân còn nhu cü
remaining ,/ /rimeiniq/ còn lai
remains n /remeins/ dô thùa, cái còn lai
remar n, ; /rim:/ su nhân xét, phê bình, su dê ý, chú ý; nhân xét, phê bình,
dê ý, chú ý
remarable ,/ /rima:ȍb(ȍ)l/ dáng chú ý, dáng dê ý; hác thuòng
remarably ,/; /rima:ȍb(ȍ)li/ dáng chú ý, dáng dê ý; hác thuòng
remember ; /rmmbȍr/ nhó, nhó lai
remind ; /rimaind/ nhãc nhó, goi nhó
remote ,/ /rimo:t/ xa, xa xôi, xa cách
removal n /rim::vȍl/ viêc di ch:yên, viêc don nhà, dòi di
remove ; /rim::v/ dòi di, di ch:yên
rent n, ; /rent/ su th:ê muón; cho th:ê, th:ê
rented ,/ /rentid/ duoc th:ê, duoc muón
repair ;, n /ripeȍ/ súa chüa, chinh t:; su súa chüa, su chinh t:
repeat ; /ripi:t/ /ripi:t/ nhãc lai, lãp lai
repeated ,/ /ripi:tid/ duoc nhãc lai, duoc lãp lai
repeatedly ,/; /ripi:tidli/ lãp di lãp lai nhiê: lân
replace ; /rples/ thay thê
reply n, ; /riplai/ su trá lòi, su hôi âm; trá lòi, hôi âm
report ;, n /rip:t/ báo cáo, tuòng trình; bán báo cáo, bán tuòng trình
represent ; /reprizent/ miê: tá, hình d:ng; dai diên, thay mãt
representative n, ,/ /,reprizentȍtiv/ diê: tiê: biê:, tuong trung, mâ:; miê: tá,
biê: hiên, dai diên, tuong trung
reprod:ce ; /,ri:prȍdj::s/ tái sán x:ât
rep:tation n /,repj::tein/ su nôi tiêng, nôi danh
req:est n, ; /riwest/ lòi thinh câ:, lòi dê nghj, yê: câ:; thinh câ:, dê nghj, yê:
câ:
req:ire ; /riwaiȍ(r)/ dòi hói, yê: câ:, q:y djnh
req:irement n /rwaȍrmȍnt/ nh: câ:, su dòi hói; l:ât lê, thú tuc
resc:e ;, n /resj::/ giái thoát, cú: ng:y; su giái thoát, su cú: ng:y
research n /risą:t/ su nghiên cú:
reservation n /rez.ȍve.ȍn/ su han chê, diê: iên han chê
reserve ;, n /riz3:v/ du trü, dê dành, dãt truóc, dãng ý truóc; su du trü, su dê
dành, su dãt truóc, su dãng ý truóc
resident n, ,/ /rezidȍnt/ nguòi sinh sông, trú ngu, hách tro; có nhà ó, cu trú,
thuòng trú
resist ; /rizist/ chông lai, phán dôi, háng cu
resistance n /rizistȍns/ su chông lai, su phán dôi, su háng cu
resolve ; /rizlv/ q:yêt djnh, iên q:yêt (làm gì); giái q:yêt (vân dê, hó hãn..)
resort n /riz:t/ ê sách, phuong ê
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
reso:rce n /riso:s/ tài ng:yên; ê sách, thú doan
respect n, ; /rispet/ su ính trong, su lê phép; tôn trong, ính trong, hâm phuc
respond ; /rispond/ huóng úng, phán úng lai, trá lòi
response n /rspns/ su trá lòi, câ: trá lòi, su huóng úng, su dáp lai
responsibility n /ris,ponsąbiliti/ trách nhiêm, su chj: trách nhiêm
responsible ,/ /rispnsȍbl/ chj: trách nhiêm vê, chj: trách nhiêm truóc ai, gì
rest n, ; /rest / su nghi ngoi, lúc nghi; nghi, nghi ngoi
the rest vât, cái còn lai, nhüng nguòi, cái hác
resta:rant n /restȍrn/ nhà hàng ãn, hiê: ãn
restore ; /rist:/ hoàn lai, trá lai; súa chüa lai, phuc hôi lai
restrict ; /ristrit/ han chê, giói han
restricted ,/ /ristritid/ bj han chê, có giói han; vùng câm
restriction n /ristrin/ su han chê, su giói han
res:lt n, ; /rizlt/ êt q:á; bói, do.. mà ra, êt q:á là...
retain ; /ritein/ giü lai, nhó duoc
retire ; /ritaiȍ / ròi bó, rút vê; thôi, nghi viêc, vê hu:
retired ,/ /ritaiȍd/ ân dât, héo lánh, dã vê hu:, dã nghi viêc
retirement n /rtaȍrmȍnt/ su ân dât, noi héo lánh, su vê hu:, su nghi viêc
ret:rn ;, n /ritȍ:n/ tró lai, tró vê; su tró lai, su tró vê
reveal ; /rivi:l/ bôc lô, biê: lô, tiêt lô; phát hiên, hám phá
reverse ;, n /rivȍ:s/ dáo, nguoc lai; diê: trái nguoc, mãt trái
review n, ; /rivj::/ su xem lai, su xét lai; làm lai, xem xét lai
revise ; /rivaiz/ doc lai, xem lai, súa lai, ôn lai
revision n /riviȍn/ su xem lai, su doc lai, su súa lai, su ôn lai
revol:tion n /,revȍl::n/ c:ôc cách mang
reward n, ; /riw:d/ su thuóng, phân thuóng; thuóng, thuóng công
rhythm n /riðm/ nhjp diê:
rice n /ras/ gao, thóc, com; cây lúa
rich ,/ /rit/ già:, già: có
rid ; /rid/ giái thoát (get rid oI : tông hú)
ride ;, n /raid/ di, cuõi (ngua); su di, duòng di
riding n /raidiq/ môn thê thao cuõi ngua, su di xe (b:s, diên, xe dap)
rider n /raidȍ/ nguòi cuõi ngua, nguòi di xe dap
ridic:lo:s ,/ /rdyȍlȍs/ b:ôn cuòi, lô bjch, lô lãng
right ,/, ,/;, n /rait/ thãng, phái, tôt; ngay, dúng; diê: thiên, diê: phái, tôt, bên
phái
rightly ,/; /raitli/ dúng, phái, có lý
ring n, ; /ri/ chiêc nhân, deo nhân cho ai
rise n, ; /raiz/ su lên, su tãng luong, thãng câp; dây, dúng lên, moc (mãt tròi),
thành dat
ris n, ; /ris/ su liê:, mao hiêm; liê:
rival n, ,/ /raivl/ dôi thú, djch thú; dôi djch, canh tranh
river n /rivȍ/ sông
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
road n /rod/ con duòng, duòng phô
rob ; /rb/ cuóp, lây trôm
roc n /r/ dá
role n /ro:l/ vai (diên), vai trò
roll n, ; /ro:l/ c:ôn, c:ôn, su lãn tròn; lãn, c:ôn, q:ân, c:ôn
romantic ,/ /romænt/ lãng man
rooI n /r::I/ mái nhà, nóc
room n /r:m/ phòng, b:ông
root n /r::t/ gôc, rê
rope n /rop/ dây cáp, dây thùng, xâ:, ch:ôi
ro:gh ,/ /rI/ gô ghê, lóm chóm
ro:ghly ,/; /rIli/ gô ghê, lóm chóm
ro:nd ,/, ,/;, prep, n /ra:nd/ tròn, vòng q:anh, x:ng q:anh
ro:nded ,/ /ra:ndid/ bj làm thành tròn; phát triên dây dú
ro:te n /r::t/ duòng di, lô trình, t:yên duòng
ro:tine n, ,/ /r::ti:n/ thói thuòng, lê thuòng, thú tuc; thuòng lê, thông thuòng
row NAmE n /ro:/ hàng, dãy
royal ,/ /rȍl/ (th:ôc) v:a, nü hoàng, hoàng gia
r:b ; /rb/ co xát, xoa bóp, nghiên, tán
r:bber n /rbȍ/ cao s:
r:bbish n (especi,lly rE) /rb/ vât vô giá trj, bó di, rác ruói
r:de ,/ /r::d/ bât ljch su, thô lô; thô so, don gián
r:dely ,/; /r::dli/ bât ljch su, thô lô; thô so, don gián
r:in ;, n /r::in/ làm hóng, làm dô nát, làm phá sán; su hóng, su dô nát, su phá
sán
r:ined ,/ /r::ind/ bj hóng, bj dô nát, bj phá sán
r:le n, ; /r::l/ q:y tãc, diê: lê, l:ât lê; cai trj, chi h:y, diê: hiên
r:ler n /r::lȍ/ nguòi cai trj, nguòi trj vì; thuóc é
r:mo:r n /r:mȍr/ tin dôn, lòi dôn
r:n ;, n /rn/ chay; su chay
r:nning n /rni/ su chay, c:ôc chay d:a
r:nner n /rnȍ/ nguòi chay
r:ral ,/ /r:ȍrȍl/ (th:ôc) nông thôn, vùng nông thôn
r:sh ;, n /r/ xông lên, lao vào, xô dây; su xông lên, su lao vào, su xô dây
sac n, ; /sæ/ bào tái; dóng bao, bó vào bao
sad ,/ /sæd/ b:ôn, b:ôn bã
sadly ,/; /sædli/ môt cách b:ôn bã, dáng b:ôn là, hông may mà
sadness n /sædnis/ su b:ôn râ:, su b:ôn bã
saIe ,/ /seiI/ an toàn, chãc chãn, dáng tin
saIely ,/; /seiIli/ an toàn, chãc chãn, dáng tin
saIety n /seiIti/ su an toàn, su chãc chãn
sail ;, n /seil/ di tà:, th:yên, nhô neo; b:ôm, cánh b:ôm, ch:yên di bãng th:yên
b:ôm
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
sailing n /seili/ su di th:yên
sailor n /seilȍ/ thúy thú
salad n /sælȍd/ sa lát (xà lách trông dâ: dâm); ra: sông
salary n /sælȍri/ tiên luong
sale n /seil/ viêc bán hàng
salt n /s:lt/ m:ôi
salty ,/ /s:lti/ chú vj m:ôi, có m:ôi, mãn
same ,/, pron /seim/ dê: dê:, don diê:; cüng nhu thê, vân cái dó
sample n /sa:mpl/ mâ:, hàng mâ:
sand n /sænd/ cát
satisIaction n /,sætisIæn/ su làm cho thóa mãn, toai ng:yên; su trá no, bôi
thuòng
satisIy ; /sætisIai/ làm thóa mãn, hài lòng; trá (no), ch:ôc tôi
satisIied ,/ /sætisIaid/ cám thây hài lòng, vùa ý, thoá mãn
satisIying ,/ /sætisIaiiq/ dem lai su thóa mãn, làm thóa mãn, làm vùa ý
Sat:rday n (,bbr Sat.) /sætȍdi/ thú 7
sa:ce n /s:s/ nuóc xôt, nuóc châm
save ; /seiv/ cú:, lu:
saving n /seiviq/ su cú:, su tiêt iêm
say ; /sei/ nói
scale n /sel/ váy (cá..)
scare ;, n /sȍ/ làm inh hãi, so hãi, doa; su so hãi, su inh hoàng
scared ,/ /serd/ bj hoáng so, bj so hãi
scene n /si:n/ cánh, phong cánh
sched:le n, ; /edj::l/ ê hoach làm viêc, bán liêt ê; lên thòi hóa biê:, lên
ê hoach
scheme n /si:m/ su sãp xêp, su phôi hop; ê hoach thuc hiên; luoc dô, so dô
school n /s::l/ dàn cá, bây cá
science n /saiȍns/ hoa hoc, hoa hoc tu nhiên
scientiIic ,/ /,saiȍntiIi/ (th:ôc) hoa hoc, có tính hoa hoc
scientist n /saiȍntist/ nhà hoa hoc
scissors n /sizȍz/ cái éo
score n, ; /s:/ diêm sô, bán thãng, tý sô; dat duoc, thành công, cho diêm
scratch ;, n /sræt/ cào, làm xuóc da; su cào, su trây xuóc da
scream ;, n /sri:m/ gào thét, ê: lên; tiêng thét, tiêng ê: to
screen n /srin/ màn che, màn ánh, màn hình; phim ánh nói ch:ng
screw n, ; /sr::/ dinh vít, dinh ôc; bãt vít, bãt ôc
sea n /si:/ biên
seal n, ; /si:l/ hái câ:; sãn hái câ:
search n, ; /sȍ:t/ su tìm iêm, su thãm dò, su diê: tra; tìm iêm, thãm dò, diê:
tra
season n /si:zȍn/ mùa
seat n /si:t/ ghê, chô ngôi
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
second /et, or/in,l number, ,/;, n /sȍnd/ thú hai, ó vj trí thú 2, thú nhì;
nguòi vê nhì
secondary ,/ /seȍndȍri/ tr:ng hoc, thú yê:
secret ,/, n /si:rit/ bí mât; diê: bí mât
secretly ,/; /si:ritli/ bí mât, riêng tu
secretary n /serȍtri/ thu ý
section n /sen/ muc, phân
sector n /stȍr/ h: vuc, lïnh vuc
sec:re ,/, ; /sij:ȍ/ chãc chãn, dám báo; báo dám, giü an ninh
sec:rity n /sii:ȍriti/ su an toàn, su an ninh
see ; /si:/ nhìn, nhìn thây, q:an sát
seed n /sid/ hat, hat giông
see ; /si:/ tìm, tìm iêm, theo d:ôi
seem linking ; /si:m/ có vé nhu, duòng nhu
select ; /silet/ chon lua, chon loc
selection n /silen/ su lua chon, su choc loc
selI n /selI/ bán thân mình
selI- combining form
sell ; /sel/ bán
senate n /senit/ thuong nghi viên, ban giám hiê:
senator n /snȍtȍr/ thuong nghj sï
send ; /send/ gúi, phái di
senior ,/, n /si:niȍ/ nhiê: t:ôi hon, dành cho tré em trên 11t; nguòi lón t:ôi
hon, sinh viên nãm c:ôi truòng tr:ng hoc, cao dãng
sense n /sens/ giác q:an, tri giác, cám giác
sensible ,/ /sensȍbl/ có óc xét doán; hiê:, nhân biêt duoc
sensitive ,/ /sensitiv/ dê bj thuong, dê bj hóng; dê bj xúc pham
sentence n /sentȍns/ câ:
separate ,/, ; /seprȍt/ hác nha:, riêng biêt; làm ròi, tách ra, chia tay
separated ,/ /seprȍtid/ ly thân
separately ,/; /seprȍtli/ hông cùng nha:, thành nguòi riêng, vât riêng
separation n /sepȍreiȍn/ su chia cãt, phân ly, su chia tay, ly thân
September n (,bbr Sept.) /septembȍ/ tháng 9
series n /sȍriz/ loat, dãy, ch:ôi
serio:s ,/ /siȍriȍs/ dúng dãn, nghiêm trang
serio:sly ,/; /siȍriȍsli/ dúng dãn, nghiêm trang
servant n /sȍ:vȍnt/ nguòi hâ:, dây tó
serve ; /s:v/ phuc vu, phung su
service n /sȍ:vis/ su phuc vu, su hâ: ha
session n /sen/ b:ôi hop, phiên hop, b:ôi, phiên
set n, ; /set/ bô, bon, dám, lü; dãt dê, bô trí
settle ; /stl/ giái q:yêt, dàn xêp, hòa giái, dãt, bô trí
several /et, pron /sevrȍl/ vài
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
severe ,/ /sȍvȍr/ hãt he, gay gãt (thái dô, cu xú); gián dj, môc mac (iê:
cách, trang phuc, d:ng nhan)
severely ,/; /sȍvirli/ hãt he, gay gãt (thái dô, cu xú); gián dj, môc mac (iê:
cách, trang phuc, d:ng nhan)
sew ; /so/ may, hâ:
sewing n /so:iq/ su hâ:, su may vá
sex n /ses/ giói, giông
sex:al ,/ /sesj:ȍl/ giói tính, các vân dê sinh lý
sex:ally ,/; /seSJli/ giói tính, các vân dê sinh lý
shade n /eid/ bóng, bóng tôi
shadow n /ædȍ:/ bóng, bóng tôi, bóng râm, bóng mát
shae ;, n /ei/ r:ng, lãc, giü; su r:ng, su lãc, su giü
shall mo/,l ; /æl/ du doán tuong lai: së
shallow ,/ /ælo:/ nông, can
shame n /em/ su xâ: hô, then thùng, su nguong
shape n, ; /eip/ hình, hình dang, hình thù
shaped ,/ /eipt/ có hình dáng duoc chi rõ
share ;, n /eȍ/ dóng góp, tham gia, chia sé; phân dóng góp, phân tham gia, phân
chia sé
sharp ,/ /rp/ sãc, nhon, bén
sharply ,/; /rpli/ sãc, nhon, bén
shave ; /eiv/ cao (râ:), bào, dëo (gô)
she pron /i:/ nó, bà ây, chj ây, cô ây...
sheep n /i:p/ con cù:
sheet n /i:t/ chãn, hãn trái giuòng; lá, tâm, phiên, tò
shelI n /lI/ ê, ngãn, giá
shell n /l/ vó, mai; vé bê ngoài
shelter n, ; /eltȍ/ su nuong tua, su che chó, su ân ná:; che chó, báo vê
shiIt ;, n /iIt/ dôi chô, dòi chô, ch:yên, giao; su thay dôi, su l:ân phiên
shine ; /ain/ chiê: sáng, tóa sáng
shiny ,/ /aini/ sáng chói, bóng
ship n /p/ tà:, tà: thúy
shirt n /t/ áo so mi
shoc n, ; /So/ su dung cham, va cham, su ích dông, su choáng; cham manh,
va manh, gây sôc
shocing ,/ /iq/ gây ra cãm phân, tôi tê, gây ích dông
shoced ,/ /So/ bj ích dông, bj va cham, bj sôc
shoe n /::/ giày
shoot ; /:t/ vut q:a, chay q:a, ném, phóng, bãn; dâm ra, trôi ra
shooting n /::tiq/ su bãn, su phóng di
shop n, ; /p/ cúa hàng; di m:a hâng, di cho
shopping n /pi/ su m:a sãm
short ,/ /:t/ ngãn, cut
shortly ,/; /:tli/ trong thòi gian ngãn, sóm
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
shot n /t/ dan, viên dan
sho:ld mo/,l ; /:d, ȍd, d/ nên
sho:lder n /o:ldȍ/ vai
sho:t ;, n /at/ hò hét, reo hò; su la hét, su hò reo
show ;, n /o:/ biê: diên, trung bày; su biê: diên, su bày tó
shower n /o:ȍ/ vòi hoa sen, su tãm vòi hoa sen
sh:t ;, ,/ /t/ dóng, hép, dây; tính hép ín
shy ,/ /a/ nhút nhát, e then
sic ,/ /sic/ ôm, da:, bênh
be sic (rE) bj ôm
Ieel sic (especi,lly rE) b:ôn nôn
side n /said/ mãt, mãt phãng
sideways ,/, ,/; /saidwȍ:dz/ ngang, tù môt bên; sang bên
sight n /sait/ cánh dep; su nhìn
sign n, ; /sain/ dâ:, dâ: hiê:, í hiê:; dánh dâ:, viêt ý hiê:
signal n, ; /signȍl/ dâ: hiê:, tín hiê:; ra hiê:, báo hiê:
signat:re n /sgnȍtȍr , sgnȍtȍr/ chü ý
signiIicant ,/ /sgnIȍnt/ nhiê: ý nghïa, q:an trong
signiIicantly ,/; /signiIiȍntli/ dáng ê
silence n /salȍns/ su im lãng, su yên tïnh
silent ,/ /salȍnt/ im lãng, yên tïnh
sil n /sil/ to (t.n¹n.tao), chi, lua
silly ,/ /sili/ ngó ngân, ng: ngôc, hò dai
silver n, ,/ /silvȍ/ bac, dông bac; làm bãng bac, trãng nhu bac
similar ,/ /similȍ/ giông nhu, tuong tu nhu
similarly ,/; /similȍli/ tuong tu, giông nha:
simple ,/ /simpl/ don, don gián, dê dàng
simply ,/; /simpli/ môt cách dê dàng, gián dj
since prep, con, ,/; /sins/ tù, tù hi; tù hi, tù lúc dó; tù dó, tù lúc ây
sincere ,/ /sinsiȍ/ thât thà, thãng thãng, chân thành
sincerely ,/; /sinsiȍli/ môt cách chân thành
Yo:rs sincerely (rE) ban chân thành cúa anh, chj.. (viêt ó c:ôi thu)
sing ; /si/ hát, ca hát
singing n /siqiq/ su hát, tiêng hát
singer n /siqȍ/ ca sï
single ,/ /sigl/ don, don dôc, don lé
sin ; /s/ chìm, lún, dãm
sir n /sȍ:/ xung hô ljch su Ngài, Ông
sister n /sistȍ/ chj, em gái
sit ; /sit/ ngôi
sit down ngôi x:ông
site n /sait/ chô, vj trí
sit:ation n /,sit:ein/ hoàn cánh, dja thê, vj trí
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
size n /saiz/ cõ
-sized /saizd/ dã duoc djnh cõ
silI:l (rE) (NAmE sillI:l) ,/ /silI:l/ tài giói, héo tay
silI:lly (rE) (NAmE sillI:lly) ,/; /silI:lli/ tài giói, héo tay
sill n /sil/ ÿ nãng, ÿ sáo
silled ,/ /sild/ có ÿ nãng, có ÿ sáo, héo tay; có inh nghiêm,, lành nghê
sin n /sin/ da, vó
sirt n /srt/ váy, dâm
sy n /sa/ tròi, bâ: tròi
sleep ;, n /sli:p/ ngú; giâc ngú
sleeve n /sli:v/ tay áo, ông tay
slice n, ; /slais/ miêng, lát móng; cãt ra thành miêng móng, lát móng
slide ; /slaid/ truotc, ch:yên dông nhe, luót q:a
slight ,/ /slait/ móng manh, thon, gây
slightly ,/; /slaitli/ mánh hánh, móng manh, yê: ót
slip ; /slip/ truot, t:ôt, trôi q:a, chay q:a
slope n, ; /slo:p/ dôc, duòng dôc, dô dôc; nghiêng, dôc
slow ,/ /slo:/ châm, châm chap
slowly ,/; /slo:li/ môt cách châm chap, châm dân
small ,/ /sm:l/ nhó, bé
smart ,/ /sma:t/ manh, ác liêt
smash ;, n /smæ/ dâp, võ tan thành mánh; su dâp, võ tàn thành mánh
smell ;, n /sml/ ngúi; su ngúi, hú: giác
smile ;, n /smail/ cuòi, mim cuòi; nu cuòi, vé tuoi cuòi
smoe n, ; /smo:/ hói, hoi th:ôc; hút th:ôc, bôc hói, hoi
smoing n /smo:iq/ su hút th:ôc
smooth ,/ /sm::ð/ nhãn, tron, muot mà
smoothly ,/; /sm::ðli/ môt cách êm á, trôi cháy
snae n /snei/ con rãn; nguòi nham hiêm, xáo trá
snow n, ; /sno:/ t:yêt; t:yêt roi
so ,/;, con /so:/ nhu vây, nhu thê; vì thê, vì vây, vì thê cho nên
so that dê, dê cho, dê mà
soap n /so:p/ xà phòng
social ,/ /so:l/ có tính xã hôi
socially ,/; /so:ȍli/ có tính xã hôi
society n /sȍsaiȍti/ xã hôi
soc n /s/ tât ngãns, miêng lót giày
soIt ,/ /sIt/ mêm, déo
soItly ,/; /sItli/ môt cách mêm déo
soItware n /sIweą/ phân mêm (m.tính)
soil n /sl/ dât trông; vêt bân
soldier n /so:ldȍ/ lính, q:ân nhân
solid ,/, n /slid/ rãn; thê rãn, chât rãnh
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
sol:tion n /sȍl::n/ su giái q:yêt, giái pháp
solve ; /slv/ giái, giái thích, giái q:yêt
some /et, pron /sm/ or /sȍm/ môt it, môt vài
somebody (,lso someone) pron /smbȍdi/ nguòi nào dó
somehow ,/; /smha:/ hông biêt làm sao, bãng cách này hay cách hác
something pron /smÛi/ môt diê: gì dó, môt viêc gì dó, môt cái gì dó
sometimes ,/; /smtaimz/ thinh thoáng, dôi hi
somewhat ,/; /smwt/ dên múc dô nào dó, hoi, môt chút
somewhere ,/; /smweȍ/ noi nào dó. dâ: dó
son n /sn/ con trai
song n /s/ bài hát
soon ,/; /s::n/ sóm, chãng bao lâ: nüa
as soon as ngay hi
sore ,/ /sr , sor/ da:, nhúc
sorry ,/ /sri/ xin lôi, lây làm tiêc, lây làm b:ôn
sort n, ; /s:t/ thú, hang loai; lua chon, sãp xêp, phân loai
so:l n /sol/ tâm hôn, tâm trí, linh hôn
so:nd n, ; /so:nd/ âm thanh; nghe
so:p n /s::p/ xúp, canh, cháo
so:r ,/ /sa:ȍ/ ch:a, có vj giâm
so:rce n /s:s/ ng:ôn
so:th n, ,/, ,/; /sa:Û/ phuong Nam, huóng Nam; ó phía Nam; huóng vê phía
Nam
so:thern ,/ /sðȍn/ th:ôc phuong Nam
space n /speis/ hoáng trông, hoáng cách
spare ,/, n /speȍ/ thùa thãi, du trü, rông rãi; dô du trü, dô du phòng
spea ; /spi:/ nói
spoen ,/ /spo:n/ nói theo 1 cách nào dó
speaer n /spiȍr/ nguòi nói, nguòi diên th:yêt
special ,/ /speȍl/ dãc biêt, riêng biêt
specially ,/; /speȍli/ dãc biêt, riêng biêt
specialist n /speslist/ ch:yên gia, ch:yên viên
speciIic ,/ /spisiIi/ dãc trung, riêng biêt
speciIically ,/; /spisiIiȍli/ dãc trung, riêng biêt
speech n /spi:t/ su nói, há nãng nói, lòi nói, cách nói, bài nói
speed n /spi:d/ tôc dô, vân tôc
spell ;, n /spel/ dánh vân; su th: hút, su q:yên rü, say mê
spelling n /speliq/ su viêt chính tá
spend ; /spnd/ tiê:, xài
spice n /spais/ gia vj
spicy ,/ /spaisi/ có gia vj
spider n /spaidȍ/ con nhên
spin ; /spin/ q:ay, q:ay tròn
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
spirit n /sprt/ tinh thân, tâm hôn, linh hôn
spirit:al ,/ /spiritj:ȍl/ (th:ôc) tinh thân, linh hôn
spite n/spait/ su giân, su hân thù; in spite oI : mãc dù, bât châp
split ;, n /split/ ché, tách, chia ra; su ché, su tách, su chia ra
spoil ; /spil/ cuóp, cuóp doat
spoon n /sp::n/ cái thìa
sport n /sp:t/ thê thao
spot n /spt/ dâ:, dôm, vêt
spray n, ; /spre/ máy, ông, bình phut, bom, ph:n; bom, ph:n, xjt
spread ; /spred/ trái, cãng ra, bày ra; tr:yên bá
spring n /spr/ mùa x:ân
sq:are ,/, n /sweȍ/ v:ông, v:ông vãn; dang hình v:ông, hình v:ông
sq:eeze ;, n /swi:z/ ép, vãt, xiêt; su ép, su vãt, su xiêt
stable ,/, n /steibl/ ôn djnh, bình tïnh, vüng vàng; ch:ông ngua
staII n /sta:I / gây
stage n /sted/ tâng, bê
stair n /steȍ/ bâc thang
stamp n, ; /stæmp/ tem; dán tem
stand ;, n /stænd/ dúng, su dúng
stand :p dúng dây
standard n, ,/ /stændȍd/ tiê: ch:ân, ch:ân, mã:; làm tiê: ch:ân, phù hop vói
tiê: ch:ân
star n, ; /st:/ ngôi sao, dán sao, trang trí hình sao, dánh dâ: sao
stare ;, n /steȍ(r)/ nhìm chãm chãm; su nhìn chãm chãm
start ;, n /st:t/ bãt dâ:, hói dông; su bãt dâ:, su hói dâ:, hói hành
state n, ,/, ; /steit/ nhà nuóc, q:ôc gia, chính q:yên; (th:ôc) nhà nuóc, có liên
q:an dên nhà nuóc; phát biê:, t:yên bô
statement n /steitmȍnt/ su bày tó, su phát biê:; su t:yên bô, su trình bày
station n /stein/ tram, diêm, dôn
stat:e n /stæt::/ tuong
stat:s n /stetȍs , stætȍs/ tình trang
stay ;, n /stei/ ó lai, lu: lai; su ó lai, su lu: lai
steady ,/ /stedi/ vüng chãc, vüng vàng, iên djnh
steadily ,/; /stedili/ vüng chãc, vüng vàng, iên djnh
:nsteady ,/ /nstedi/ hông chãc, hông ôn djnh
steal ; /sti:l/ ãn cãp, ãn trôm
steam n /stim/ hoi nuóc
steel n /sti:l/ thép, ngành thép
steep ,/ /sti:p/ dôc, dôc dúng
steeply ,/; /sti:pli/ dôc, cheo leo
steer ; /stiȍ/ lái (tà:, ô tô...)
step n, ; /step/ buóc; buóc, buóc di
stic ;, n /stic/ dâm, thoc, choc, cãm, dính; cái gây, q:a cúi, cán
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
stic o:t (Ior) dòi, dat duoc cái gì
sticy ,/ /stii/ dính, nhót
stiII ,/ /stiI/ cúng, cúng rãn, iên q:yêt
stiIIly ,/; /stiIli/ cúng, cúng rãn, iên q:yêt
still ,/;, ,/ /stil/ dúng yên; vân, vân còn
sting ;, n /sti/ châm, chích, dôt; ngòi, vòi (ong, m:ôi), noc (rãn); su châm,
chích..
stir ; /stȍ:/ h:ây, dáo
stoc n /stȍ:/ ho su trü, hàng du trü, vôn
stomach n /stmȍ/ da dày
stone n /sto:n/ dá
stop ;, n /stp/ dùng, ngùng, nghi, thôi; su dùng, su ngùng, su dô lai
store n, ; /st:/ cúa hàng, ho hàng; tích trü, cho vào ho
storm n /st:m/ con giông, bão
story n /st:ri/ ch:yên, câ: ch:yên
stove n /sto:v/ bêp lò, lò suói
straight ,/;, ,/ /stret/ thãng, hông cong
strain n /strein/ su cãng thãng, su cãng
strange ,/ /streind/ xa la, chua q:en
strangely ,/; /streindli/ la, xa la, chua q:en
stranger n /streinȍ/ nguòi la
strategy n /strætȍ/ chiên luoc
stream n /stri:m/ dòng s:ôi
street n /stri:t/ phô, duòmg phô
strength n /streÛ/ súc manh, súc hóe
stress n, ; su cãng thãng; cãng thãng, ép, làm cãng
stressed ,/ /strest/ bj cãng thãng, bj ép, bj cãng
stretch ; /strt/ cãng ra, d:ôi ra, éo dài ra
strict ,/ /strit/ nghiêm hãc, chãt chë,, hãt he
strictly ,/; /stritli/ môt cách nghiêm hãc
strie ;, n /strai/ dánh, dâp, bãi công, dình công; c:ôc bãi công, c:ôc dình công
striing ,/ /straii/ nôi bât, gây ân tuong
string n /str/ dây, soi dây
strip ;, n /strip/ cói, lôt (q:ân áo); su cói q:ân áo
stripe n /strap/ soc, vãn, viên
striped ,/ /straipt/ có soc, có vãn
stroe n, ; /stro:/ cú dánh, cú dòn; cái v:ôt ve, su v:ôt ve; v:ôt ve
strong ,/ /str , str/ hóe, manh, bên, vüng, chãc chãn
strongly ,/; /strli/ hóe, chãc chãn
str:ct:re n /strtȍ/ êt câ:, câ: trúc
str:ggle ;, n /strg(ȍ)l/ dâ: tranh; c:ôc dâ: tranh, c:ôc chiên dâ:
st:dent n /stj::dnt/ sinh viên
st:dio n /stj::dio:/ xuóng phim, truòng q:ay; phòng th:
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
st:dy n, ; /stdi/ su hoc tâp, su nghiên cú:; hoc tâp, nghiên cú:
st:II n /stI/ chât liê:, chât
st:pid ,/ /st:pd , sty:pd/ ng: ngôc, ng: dân, ngó ngân
style n /stail/ phong cách, iê:, mâ:, loai
s:bject n /sbdt / chú dê, dê tài; chú ngü
s:bstance n /sbstȍns/ chât liê:; bán chât; nôi d:ng
s:bstantial ,/ /sȍbstænȍl/ thuc tê, dáng ê, q:an trong
s:bstantially ,/; /sȍbstænȍli/ vê thuc chât, vê cãn bán
s:bstit:te n, ; /sbstitj::t/ nguòi, vât thay thê; thay thê
s:cceed ; /sȍsi:d/ nôi tiêp, ê tiêp; ê nghiêp, ê vj
s:ccess n /sȍsi:d/ su thành công,, su thành dat
s:ccessI:l ,/ /sȍssIȍl/ thành công, thãng loi, thành dat
s:ccessI:lly ,/; /sȍssIȍlli/ thành công, thãng loi, thành dat
:ns:ccessI:l ,/ /nsȍsesI:l/ hông thành công, thât bai
s:ch /et, pron /st/ nhu thê, nhu vây, nhu là
s:ch as dên nôi, dên múc
s:c ; /s/ bú, hút; hâp thu, tiêp th:
s:dden ,/ /sdn/ thình lình, dôt ngôt
s:ddenly ,/; /sdnli/ thình lình, dôt ngôt
s:IIer ; /sÉIȍ(r)/ chj: dung, chj: thiêt hai, da: hô
s:IIering n /sÉIȍri/ su da: dón, su da: hô
s:IIicient ,/ /sȍIint/ (¹ Ior) dú, thích dáng
s:IIiciently ,/; /sȍIiȍntli/ dú, thích dáng
s:gar n /:gȍ/ duòng
s:ggest ; /sȍdest/ dê nghj, dê x:ât; goi
s:ggestion n /sȍdestn/ su dê nghj, su dê x:ât, su hê: goi
s:it n, ; /s::t/ bô com lê, trang phuc; thích hop, q:en, hop vói
s:ited ,/ /s::tid/ hop, phù hop, thích hop vói
s:itable ,/ /s::tȍbl/ hop, phù hop, thích hop vói
s:itcase n /s::teis/ va li
s:m n /sm/ tông, toàn bô
s:mmary n /smȍri/ bán tóm tãt
s:mmer n /smȍr/ mùa hè
s:n n /sn/ mãt tròi
S:nday n (,bbr S:n.) /sndi/ Chú nhât
s:perior ,/ /s::piȍriȍ(r)/ cao, chât luong cao
s:permaret n /s::pȍma:it/ siê: thj
s:pply n, ; /sȍplai/ su c:ng câp, ng:ôn c:ng câp; c:ng câp, dáp úng, tiêp tê
s:pport n, ; /sȍp:t/ su chông dõ, su úng hô; chông dõ, úng hô
s:pporter n /sȍp:tȍ/ vât chông dõ; nguòi cô vü, nguòi úng hô
s:ppose ; /sȍpȍz/ cho rãng, tin rãng, nghï rãng
s:re ,/, ,/; /:ȍ/ chãc chãn, xác thuc
mae s:re chãc chãn, làm cho chãc chãn
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
s:rely ,/; /:ȍli/ chãc chãn
s:rIace n /srIs/ mãt, bê mãt
s:rname n (especi,lly rE) /srnem/ ho
s:rprise n, ; /sȍpraiz/ su ngac nhiên, su bât ngò; làm ngac nhiên, gây bât ngò
s:rprising ,/ /sȍ:praiziq/ làm ngac nhiên, làm bât ngò
s:rprisingly ,/; /sȍpraiziqli/ làm ngac nhiên, làm bât ngò
s:rprised ,/ /sȍ:praizd/ ngac nhiên (¹ at)
s:rro:nd ; /sȍrand/ vây q:anh, bao q:anh
s:rro:nding ,/ /sȍ.rn.di/ su vây q:anh, su bao q:anh
s:rro:ndings n /sȍra:ndiqz/ vùng x:ng q:anh, môi truòng x:ng q:anh
s:rvey n, ; /sȍ:vei/ su nhìn ch:ng, su háo sát; q:an sát, nhìn ch:ng, háo sát,
nghiên cú:
s:rvive ; /sȍvaivȍ/ sông lâ: hon, tiêp tuc sông, sông sót
s:spect ;, n /sȍspet/ nghi ngò, hoài nghi; nguòi há nghi, nguòi bj tình nghi
s:spicion n /sȍspin/ su nghi ngò, su ngò vuc
s:spicio:s ,/ /sȍspiȍs/ có su nghi ngò, tó ra nghi ngò, há nghi
swallow ; /swlo:/ n:ôt, n:ôt chúng
swear ; /sweȍ/ chúi rúa, ng:yên rúa; thê, húa
swearing n lòi thê, lòi ng:yên rúa, lòi thê húa
sweat n, ; /swet/ mô hôi; dô mô hôi
sweater n /swetą/ nguòi ra mô hôi,, é bóc lôt lao dông
sweep ; /swi:p/ q:ét
sweet ,/, n /swi:t/ ngot, có vj ngot; su ngot bùi, dô ngot
swell ; /swel/ phông, sung lên
swelling n /sweliq/ su sung lên, su phông ra
swollen ,/ /swo:lȍn/ sung phông, phình cãng
swim ; /swim/ boi lôi
swimming n /swimiq/ su boi lôi
swimming pool n bê nuóc
swing n, ; /swi/ su d: dua, lúc lãc; dánh d:, d: dua, lúc lãc
switch n, ; /swit/ công tãc, roi; tãt, bât, dánh bãng gây, roi
switch sth oII ngãt diên
switch sth on bât diên
swollen swell ; /swo:lȍn/ /swel/ phông lên, sung lên
symbol n /simbl/ biê: tuong, ý hiê:
sympathetic ,/ /simpȍÛeti/ dông cám, dáng mên, dê thuong
sympathy n /simpȍÛi/ su dông cám, su dông ý
system n /sistim/ hê thông, chê dô
table n /teibl/ cái bàn
tablet n /tæblit/ tâm, bán, thé phiên
tacle ;, n /tæl/ or /teil/ giái q:yêt, hãc phuc, bàn tháo; dô dùng, dung cu
tail n /teil/ d:ôi, doan c:ôi
tae ; /tei/ su câm nãm, su lây
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
tae sth oII cói, bó cái gì, lây di cái gì
tae (sth) over chó, ch:yên cái gì; tiêp q:án, ê tuc cái gì
tal ;, n /t:/ nói ch:yên, trò ch:yên; c:ôc trò ch:yên, c:ôc tháo l:ân
tall ,/ /t:l/ cao
tan n /tæ/ thùng, ét, bê
tap ;, n /tæp/ mó vòi, dóng vôi; vòi, hóa
tape n /teip/ bãng, bãng ghi âm; dái, dây
target n /ta:git/ bia, muc tiê:, dích
tas n /ts/ nhiêm vu, nghïa vu, bài tâp, công tác, công viêc
taste n, ; /teist/ vj, vj giác; nêm
tax n, ; /tæs/ th:ê; dánh th:ê
taxi n /tæsi/ xe tãc xi
tea n /ti:/ cây chè, trà, chè
teach ; /ti:t/ day
teaching n /ti:ti/ su day, công viêc day hoc
teacher n /ti:tȍ/ giáo viên
team n /ti:m/ dôi, nhóm
tear ( NAmE );, n /tiȍ/ xé, làm rãch; chô rách, miêng xe; nuóc mãt
technical ,/ /tenil/ (th:ôc) ÿ th:ât, ch:yên môn
techniq:e n /teni:/ ÿ sáo, ÿ th:ât, phuong pháp ÿ th:ât
technology n /tenlȍdi/ ÿ th:ât hoc, công nghê hoc
telephone (,lso phone) n, ; /teleIo:n/ máy diên thoai, goi diên thoai
television (,lso TV) n /televin/ vô t:yên tr:yên hình
tell ; /tel/ nói, nói vói
temperat:re n /tempritȍ/ nhiêt dô
temporary ,/ /tmpȍrri/ tam thòi, nhât thòi
temporarily ,/; /tempąrąlti/ tam
tend ; /tend/ trông nom, chãm sóc, giü gìn, hâ: ha
tendency n /tndȍnsi/ x: huóng, chiê: huóng, h:ynh huóng
tension n /tenn/ su cãng, dô cãng, tình trang cãng
tent n /tent/ lê:, rap
term n /t:m/ giói han, y han, hóa, y hoc
terrible ,/ /terȍbl/ húng hiêp, ghê so
terribly ,/; /terȍbli/ tôi tê, hông chj: nôi
test n, ; /test/ bài iêm tra, su thú nghiêm, xét nghiêm; iêm tra, xét nghiêm, thú
nghiêm
text n /tst/ ng:yên vãn, bán vãn, chú dê, dê tì
than prep, con /ðæn/ hon
than ; /Ûæ/ cám on
thans excl,m,tion, n /Ûæs/ su cám on, lòi cám on
than yo: excl,m,tion, n cám on ban (ông bà, anh chj...)
that /et, pron, con /ðæt/ nguòi ây, dó, vât ây, dó; rãng, là
the /efinite ,rticle /ði:, ði, ðą/ cái, con, nguòi, ây này....
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
theatre (rE) (NAmE theater) n /Ûiȍtȍr/ rap hát, nhà hát
their /et /ðea(r)/ cúa chúng, cúa chúng nó, cúa ho
theirs pron /ðeȍz/ cúa chúng, cúa chúng nó, cúa ho
them pron /ðem/ chúng, chúng nó, ho
theme n /Ûi:m/ dê tài, chú dê
themselves pron /ðȍmselvz/ tu chúng, tu ho, tu
then ,/; /ðen/ hi dó, lúc dó, tiêp dó
theory n /Ûiȍri/ lý th:yêt, hoc th:yêt
there ,/; /ðeą/ ó noi dó, tai noi dó
thereIore ,/; /ðeȍI:(r)/ bói vây, cho nên, vì thê
they pron /ðei/ chúng, chúng nó, ho; nhüng cái ây
thic ,/ /Ûi/ dày; dâm
thicly ,/; /Ûili/ dày; dày dãc; thành lóp dày
thicness n /Ûinis/ tính chât dày, dô dày, bê dày
thieI n /Ûi:I/ é trôm, é cãp
thin ,/ /Ûin/ móng, mánh
thing n /Ûi/ cái, dô, vât
thin ; /Ûi/ nghï, s:y nghï
thining n /Ûii/ su s:y nghï, ý nghï
thirsty ,/ /Ûȍ:sti/ hát, cám thây hát
this /et, pron /ðis/ cái này, diê: này, viêc này
thoro:gh ,/ /Ûrȍ/ cân thân, ÿ luõng
thoro:ghly ,/; /Ûrȍli/ ÿ luõng, thâ: dáo, triêt dê
tho:gh con, ,/; /ðȍ/ dù, dù cho, mãc dù; mãc dù, t:y nhiên, t:y vây
tho:ght n /Û:t/ su s:y nghï, há nãng s:y nghï; ý nghï, tu tuóng, tu d:y
thread n /Ûred/ chi, soi chi, soi dây
threat n /Ûrt/ su de doa, lòi de doa
threaten ; /Ûretn/ doa, de doa
threatening ,/ /Ûretȍniq/ su de doa, su hãm doa
throat n /Ûro:t/ cô, cô hong
thro:gh prep, ,/; /Ûr::/ q:a, x:yên q:a
thro:gho:t prep, ,/; /Ûr::a:t/ hãp, s:ôt
throw ; /Ûro:/ ném, vút, q:ãng
throw sth away ném di, vút di, liêng di
th:mb n /Ûm/ ngón tay cái
Th:rsday n (,bbr Th:r., Th:rs.) /Ûȍ:zdi/ thú 5
th:s ,/; /ðs/ nhu vây, nhu thê, do dó
ticet n /tiit/ vé
tidy ,/, ; /taidi/ sach së, ngãn nãp, gon gàng; làm cho sach së, gon gàng, ngãn
nãp
:ntidy ,/ /ntaidi/ hông gon gàng, hông ngãn nãp, lôn xôn
tie ;, n /tai/ b:ôc, côt, trói; dây b:ôc, daay trói, dây giày
tie sth :p có q:an hê mât thiêt, gãn chãt
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
tight ,/, ,/; /tait/ ín, chãt, chât
tightly ,/; /taitli/ chãc chë, sít sao
till :ntil /til/ cho dên hi, tói lúc mà
time n /taim/ thòi gian, thì giò
timetable n (especi,lly rE) /taimteibl/ ê hoach làm viêc, thòi gian biê:
tin n /tn/ thiêc
tiny ,/ /taini/ rât nhó, nhó xí:
tip n, ; /tip/ dâ:, mút, dinh, chóp; bjt dâ:, lãp dâ: vào
tire ; (rE, NAmE), n (NAmE) (rE tyre /taią/) /taiȍ/ làm mêt mói, tró nên mêt
nhoc; lôp, vó xe
tiring ,/ /taiȍriq/ su mêt mói, su mêt nhoc
tired ,/ /taȍd/ mêt, m:ôn ngú, nhàm chán
title n /tatl/ dâ: dê, tiê: dê; tuóc vj, tu cách
to prep, infiniti;e m,rker /t::, t:, tą/ theo huóng, tói
today ,/;, n /tȍdei/ vào ngày này; hôm nay, ngày nay
toe n /to:/ ngón chân (nguòi)
together ,/; /tȍgeðȍ/ cùng nha:, cùng vói
toilet n /tilit/ nhà vê sinh; su trang diêm (rúa mãt, ãn mãc, chái tóc...)
tomato n /tȍma:to:/ cà ch:a
tomorrow ,/;, n /tȍmro:/ vào ngày mai; ngày mai
ton n /tn/ tân
tone n /to:n/ tiêng, giong
tong:e n /tq/ luõi
tonight ,/;, n /tȍnait/ vào dêm nay, vào tôi nay; dêm nay, tôi nay
tonne n /tn/ tân
too ,/; /t::/ cüng
tool n /t::l/ dung cu, dô dùng
tooth n /t::Û/ rãng
top n, ,/ /tp/ chóp, dinh; dúng dâ:, trên hêt
topic n /tp/ dê tài, chú dê
total ,/, n /to:tl/ tông công, toàn bô; tông sô, toàn bô sô luong
totally ,/; /to:tli/ hoàn toàn
to:ch ;, n /tt/ sò, mó, tiêp xúc; su sò, su mó, su tiêp xúc
to:gh ,/ /tI/chãc, bên, dai
to:r n, ; /t:ȍ/ c:ôc do d: ljch, c:ôc di dao, ch:yên d: ljch; di d: ljch
to:rist n /t:ȍrist/ hách d: ljch
towards (,lso toward especi,lly in NAmE) prep /tȍw:dz/ theo huóng, vê huóng
towel n /taȍl/ hãn tãm, hãn la:
tower n /ta:ȍ/ tháp
town n /ta:n/ thj trân, thj xã, thành phô nhó
toy n, ,/ /ti/ dô choi, dô trang trí; thê loai dô choi
trace ;, n /treis/ phát hiên, tìm thây, vach, chi ra, phác hoa; dâ:, vêt, môt chút
trac n /træ/ phân cúa dïa; duòng mòn, duòng d:a
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
trade n, ; /treid/ thuong mai, b:ôn bán; b:ôn bán, trao dôi
trading n /treidiq/ su inh doanh, viêc m:a bán
tradition n /trȍdiȍn/ tr:yên thông
traditional ,/ /trȍdiȍnȍl/ theo tr:yên thông, theo lôi cô
traditionally ,/; /trȍdiȍnȍlli/ (th:ôc) tr:yên thông, là tr:yên thông
traIIic n /træIi/ su di lai, su giao thông, su ch:yên dông
train n, ; /trein/ xe lúa, tà: hóa; day, rèn l:yên, dào tao
training n /traini/ su day dô, su h:ân l:yên, su dào tao
transIer ;, n /trænsIȍ:/ dòi, di ch:yên; su di ch:yên, su dòi chô
transIorm ; /trænsI:m/ thay dôi, biên dôi
translate ; /trænsleit/ djch, biên djch, phiên djch
translation n /trænslein/ su djch
transparent ,/ /trænspærȍnt/ trong s:ôt; dê hiê:, sáng súa
transport n (rE) (NAmE transportation) /trænsp:t/ su vân ch:yên, su vân tái;
phuong tiên di lai
transport ; (rE, NAmE) ch:yên chó, vân tái
trap n, ; /træp/ dô dac, hành lý; bây, cam bãy; bây, giü, chãn lai
travel ;, n /trævl/ di lai, di d: ljch, di ch:yên; su di, nhüng ch:yên di
traveller (rE) (NAmE traveler) n /trævlȍ/ nguòi di, lü hách
treat ; /tri:t/ dôi xú, dôi dãi, cu xú
treatment n /tri:tmȍnt/ su dôi xú, su cu xú
tree n /tri:/ cây
trend n /trend/ phuong huóng, x: huóng, chiê: huóng
trial n /traiȍl/ su thú nghiêm, c:ôc thú nghiêm
triangle n /traiæqgl/ hình tam giác
tric n, ; /tri/ mu: meo, thú doan, trò lùa gatj; lùa, lùa gat
trip n, ; /trip/ c:ôc dao choi, c:ôc d: ngoan; di dao, d: ngoan
tropical ,/ /trpiȍl/ nhiêt dói
tro:ble n /trbl/ diê: lo lãng, diê: m:ôn phiên
tro:sers n (especi,lly rE) /tra:zȍ:z/ q:ân
tr:c n (especi,lly NAmE) /tr/ ra: q:á tuoi
tr:e ,/ /tr::/ dúng, thât
tr:ly ,/; /tr::li/ dúng su thât, dích thuc, thuc su
Yo:rs Tr:ly (NAmE) lòi êt thúc thu (ban chân thành cúa...)
tr:st n, ; /trst/ niêm tin, su phó thác; tin, tin cây, phó thác
tr:th n /tr::Û/ su thât
try ; /trai/ thú, cô gãng
t:be n /tj::b/ ông, t:ýp
T:esday n (,bbr T:e., T:es.) /tj::zdi/ thú 3
t:ne n, ; /t:n , ty:n/ diê:, giai diê:; lên dây, so dây (dàn)
t:nnel n /tnl/ duòng hâm, hang
t:rn ;, n /tȍ:n/ q:ay, xoay, vãn; su q:ay, vòng q:ay
TV television vô t:yên tr:yên hình
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
twice ,/; /twas/ hai lân
twin n, ,/ /twn/ sinh dôi, tao thành cãp; cãp song sinh
twist ;, n /twist/ xoãn, c:ôn, q:ãn; su xoãn, vòng xoãn
twisted ,/ /twistid/ duoc xoãn, duoc c:ôn
type n, ; /taip/ loai, iê:, mâ:; phân loai, xêp loai
typical ,/ /tipiȍl/ tiê: biê:, diên hình, dãc trung
typically ,/; /tipiȍlli/ diên hình, tiê: biê:
tyre n (rE) (NAmE tire) /taią/ lôp, vó xe
:gly ,/ /gli/ xâ: xí, xâ: xa
:ltimate ,/ /ltȍmt/ c:ôi cùng, sa: cùng
:ltimately ,/; /ltimȍtli/ c:ôi cùng, sa: cùng
:mbrella n /mbrelȍ/ ô, dù
:nable able /neibl/ hông thê, hông có hã nãng (# có thê)
:nacceptable acceptable /nȍseptȍbl/ hông thê châp nhân
:ncertain certain /nsȍ:tn/ hông chãc chãn, hôn biêt rõ ràng
:ncle n /ql/ chú, bác
:ncomIortable comIortable /qmIȍtȍbl/ bât tiên, hông tiên loi
:nconscio:s conscio:s /nnȍs/ bât tinh, ngât di
:ncontrolled control /nȍntro:ld/ hông bj iêm chê, hông bj iêm tra
:nder prep, ,/; /ndȍ/ duói, ó duói; ó phía duói, vê phía duói
:ndergro:nd ,/, ,/; /ndȍgra:nd/ duói mãt dât, ngâm duói dât; ngâm
:nderneath prep, ,/; /ndȍni:Û/ duói, bên duói
:nderstand ; /ndȍstænd/ hiê:, nhân thúc
:nderstanding n /ndȍrstænd/ trí t:ê, su hiê: biêt
:nderwater ,/, ,/; /ndȍwtȍ/ ó duói mãt nuóc, duói mãt nuóc
:nderwear n /ndȍweȍ/ q:ân lót
:ndo do /nd::/ tháo, gõ, xóa, húy bó
:nemployed employ /nimplid/ hông dùng, thât nghiêp
:nemployment employment /nimploimąnt/ su thât nghiêp, tình trang thât nghiêp
:nexpected, :nexpectedly expect /nispetid/ bât ngò, dôt ngôt, gây ngac nhiên
:nIair, :nIairly Iair /nIȍ/ hông dúng, hông công bãng, gian lân
:nIort:nate ,/ /ÉnIo:tȍneit/ hông may, rúi ro, bât hanh
:nIort:nately ,/; /nI:tȍnȍtli/ môt cách dáng tiêc, môt cách hông may
:nIriendly Iriendly /nIrendli/ dôi djch, hông thân thiên
:nhappiness happiness /nhæpinis/ su b:ôn, nôi b:ôn
:nhappy happy /nhæpi/ b:ôn râ:, hô só
:niIorm n, ,/ /j:nȍIrm/ dông phuc; dê:, giông nha:, dông dang
:nimportant important /nimp:tȍnt/ hông q:an trong
:nion n /j::njȍn/ liên hiêp, su doàn êt, su hiêp nhât
:niq:e ,/ /j::ni:/ dôc nhât vô nhj
:nit n /j::nit/ don vj
:nite ; /j::nait/ liên êt, hop nhât, hop lai, êt thân
:nited ,/ /j::naitid/ liên minh, doàn êt, ch:ng, thông nhât
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
:niverse n /j::nivȍ:s/ vü tru
:niversity n /j::nivȍ:siti/ truòng dai hoc
:nind ind /naind/ hông tú tê, hông tôt
:nnown now /nno:n/ hông biêt, hông duoc nhân ra
:nless con /nles/ trù phi, trù hi, nê: hông
:nlie lie /nlai/ hông giông, hác
:nliely liely /nlali/ hông có thê xáy ra, hông chãc chãn; hông có thuc
:nload load /nlo:d/ tháo, dõ
:nl:cy l:cy /nli/ hông gãp may, hông may mãn
:nnecessary necessary /nnesisȍri/ hông cân thiêt, hông mong m:ôn
:npleasant pleasant /nplezȍnt/ hông dê chj:, hó chj:
:nreasonable reasonable /nrizȍnȍbȍl/ vô lý, vuot q:á giói han cúa cái hop lý
:nsteady steady /nstedi/ hông dúng muc, hông vüng, hông chãc
:ns:ccessI:l s:ccessI:l /nsȍsesI:l/ hông thành công, hông thành dat
:ntidy tidy /ntaidi/ hông gon gàng, hông ngãn nãp, lôn xôn
:ntil (,lso till) con, prep /ntil/ truóc hi, cho dên hi
:n:s:al, :n:s:ally :s:al /nj:::ȍl/ hiêm, hác thuòng
:nwilling, :nwillingly willing /nwiliq/ hông m:ôn, hông có ý djnh
:p ,/;, prep /Ép/ ó trên, lên trên, lên
:pon prep /ȍpn/ trên, ó trên
:pper ,/ /pȍ/ cao hon
:pset ;, ,/ /pst/ làm dô, dánh dô
:psetting ,/ /psetiq/ tính dánh dô, làm dô
:pside down ,/; /psaid/ lôn nguoc
:pstairs ,/;, ,/, n /pstȍz/ ó tên gác, cu ngu ó tâng gác; tâng trên, gác
:pwards (,lso :pward especi,lly in NAmE) ,/;
:pward ,/ /pwȍd/ lên, huóng lên, di lên
:rban ,/ /rbȍn/ (th:ôc) thành phô, h: vuc
:rge ;, n /ȍ:d/ thúc, giuc, giuc giã; su thúc dây, su thôi thúc
:rgent ,/ /rdȍnt/ gâp, hân câp
:s pron /s/ chúng tôi, chúng ta; tôi và anh
:se ;, n /j::s/ sú dung, dùng; su dùng, su sú dung
:sed ,/ /j::st/ dã dùng, dã sú dung
:sed to sth/to doing sth sú dung cái gì, sú dung dê làm cái gì
:sed to mo/,l ; dã q:en dùng
:seI:l ,/ /j::sI:l/ hü: ích, giúp ích
:seless ,/ /j::slis/ vô ích, vô dung
:ser n /j::zȍ/ nguòi dùng, nguòi sú dung
:s:al ,/ /j::l/ thông thuòng, thuòng dùng
:s:ally ,/; /j::ȍli/ thuòng thuòng
:n:s:al ,/ /nj:::ȍl/ hiêm, hác thuòng, dáng chú ý
:n:s:ally ,/; /nj:::ȍlli/ cuc y, hác thuòng
vacation n /vȍein/ y nghi hè, y nghi lê; ngày nghi, ngày lê
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
valid ,/ /væld/ chãc chãn, hiê: q:á, hop lý
valley n /væli/ th:ng lüng
val:able ,/ /vælj:ȍbl/ có giá trj lón, dáng giá
val:e n, ; /vælj::/ giá trj, uóc tính, djnh giá
van n /væn/ tiên dôi, q:ân tiên phong; xe tái
variation n /veȍrieiȍn/ su biên dôi, su thay dôi múc dô, su hác nha:
variety n /vȍraiȍti/ su da dang, trang thái hác nha:
vario:s ,/ /veri.ȍs/ hác nha:, th:ôc vê nhiê: loai
vary ; /veȍri/ thay dôi, làm cho hác nha:, biên dôi
varied ,/ /veȍrid/ th:ôc nhiê: loai hác nha:, nhüng vé da dang
vast ,/ /v:st/ rông lón, mênh mông
vegetable n /vdtȍbȍl , vdtȍbȍl/ ra:, thuc vât
vehicle n /vi:hil/ xe cô
vent:re n, ; /ventȍ/ su án inh doanh, công viêc inh doanh; liê:, mao hiêm, cá
gan
version n /vȍ:n/ bán djch sang môt ngôn ngü hác
vertical ,/ /vrtȍl/ thãng dúng, dúng
very ,/; /veri/ rât, lãm
via prep /vaiȍ/ q:a, theo duòng
victim n /vitim/ nan nhân
victory n /vitȍri/ chiên thãng
video n /vidio:/ video
view n, ; /vj::/ su nhìn, tâm nhìn; nhìn thây, xem, q:an sát
village n /vld/ làng, xã
violence n /vaȍlȍns/ su ác liêt, su dü dôi; bao luc
violent ,/ /vaiȍlȍnt/ mãnh liêt, manh më, h:ng dü
violently ,/; /vaiąląntli/ mãnh liêt, dü dôi
virt:ally ,/; /vȍ:tj:ȍli/ thuc su, hâ: nhu, gân nhu
vir:s n /vaiȍrȍs/ vi rút
visible ,/ /vizȍbl/ hü: hình, thây duoc
vision n /vin/ su nhìn, thj luc
visit ;, n /viz:n/ di thãm hói, dên choi, tham q:an; su di thãm, su thãm viêng
visitor n /vizitȍ/ hách, d: hách
vital ,/ /vaitl/ (th:ôc) su sông, cân cho su sông
vocab:lary n /vȍæbj:lȍri/ tù vung
voice n /vis/ tiêng, giong nói
vol:me n /vlj::m/ thê tích, q:yên, tâp
vote n, ; /vot/ su bó phiê:, su bâ: cú; bó phiê:, bâ: cú
wage n /wei/ tiên luong, tiên công
waist n /weist/ eo, chô thãt lung
wait ; /weit/ chò doi
waiter, waitress n /weitȍ/ nguòi hâ: bàn, nguòi doi, nguòi trông chò
wae (:p) ; /wei/ thúc dây, tinh thúc
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
wal ;, n /w:/ di, di bô; su di bô, su di dao
waling n /w:i/ su di, su di bô
wall n /w:l/ tuòng, vách
wallet n /wolit/ cái ví
wander ;, n /wndȍ/ di lang thang; su di lang thang
want ; /wnt/ m:ôn
war n /w:/ chiên tranh
warm ,/, ; /w:m/ âm, âm áp; làm cho nóng, hâm nóng
warmth n /w:mÛ/ trang thái âm, su âm áp; hoi âm
warn ; /w:n/ báo cho biêt, cánh báo
warning n /w:ni/ su báo truóc, lòi cánh báo
wash ; /w , w/ rúa, giãt
washing n /wi/ su tãm rúa, su giãt
waste ;, n, ,/ /west/ lãng phí, :ông phí; vùng hoang v:, sa mac; bó hoang
watch ;, n /wt/ nhìn, theo dõi, q:an sát; su canh gác, su canh phòng
water n /w:tȍ/ nuóc
wave n, ; /wev/ sóng, gon nuóc; gon sóng, :ôn thành sóng
way n /wei/ duòng, duòng di
we pron /wi:/ chúng tôi, chúng ta
wea ,/ /wi:/ yê:, yê: ót
weaness n /wi:nis/ tình trang yê: d:ôi, yê: ót
wealth n /welÛ/ su già: có, su già: sang
weapon n /wepȍn/ vü hí
wear ; /weȍ/ mãc, mang, deo
weather n /weÛȍ/ thòi tiêt
web n /wb/ mang, luói
the Web n
website n hông gian liên tói vói Internet
wedding n /wd/ lê cuói, hôn lê
Wednesday n (,bbr Wed., Weds.) /wensdei/ thú 4
wee n /wi:/ t:ân, t:ân lê
weeend n /wi:end/ c:ôi t:ân
weely ,/ /wi:li/ môi t:ân môt lân, hàng t:ân
weigh ; /wei/ cân, cân nãng
weight n /weit/ trong luong
welcome ;, ,/, n, excl,m,tion /welm/ chào mùng, hoan nghênh
well ,/;, ,/, excl,m,tion /wel/ tôt, giói; ôi, may q:á
as well (as) cüng, cüng nhu
well nown now
west n, ,/, ,/; /west/ phía Tây, theo phía tây, vê huóng tây
western ,/ /westn/ vê phía tây, cúa phía tây
wet ,/ /wt/ uót, âm uót
what pron, /et /wt/ gì, thê nào
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
whatever /et, pron /wtevȍ/ bât cú thú gì, bât ê thú gì
wheel n /wil/ bánh xe
when ,/;, pron, con /wen/ hi, lúc, vào lúc nào
whenever con /wenevȍ/ bât cú lúc nào, lúc nào
where ,/;, con /weȍr/ dâ:, ó dâ:; noi mà
whereas con /weȍræz/ nhung nguoc lai, trong hi
wherever con / weȍrevȍ(r)/ ó bât cú noi nào, ó bât cú noi dâ:
whether con /weðȍ/ có..hông; có... chãng; hông biêt có.. hông
which pron, /et /wit/ nào, bât cú.. nào; ây, dó
while con, n /wail/ trong lúc, trong hi; lúc, chôc, lát
whilst con (especi,lly rE) /wailst/ trong lúc, trong hi
whisper ;, n /wispȍ/ nói thì thâm, xì xào; tiêng nói thì thâm, tiêng xì xào
whistle n, ; /wisl/ su h:ýt sáo, su thôi còi; h:ýt sáo, thôi còi
white ,/, n /wai:t/ trãng; mà: trãng
who pron /h::/ ai, nguòi nào, é nào, nguòi nhu thê nào
whoever pron /h::ev / ai, nguòi nào, bât cú ai, bât cú nguòi nào, dù ai
whole ,/, n /hȍl/ bình an vô su, hông s:y s:yên, hông hu hóng; toàn bô, tât
cá, toàn thê
whom pron /h::m/ ai, nguòi nào; nguòi mà
whose /et, pron /h::z/ cúa ai
why ,/; /wai/ tai sao, vì sao
wide ,/ /waid/ rông, rông lón
widely ,/; /waidli/ nhiê:, xa; rông rãi
width n /wdÛ; wtÛ/ tính chât rông, bê rông
wiIe n /waiI/ vo
wild ,/ /wald/ dai, hoang
wildly ,/; /waldli/ dai, hoang
will mo/,l ;, n /wil/ së; ý chí, ý djnh
willing ,/ /wiliq/ bãng lòng, v:i lòng, m:ôn
willingly ,/; /wiliqli/ sãn lòng, tu ng:yên
:nwilling ,/ /nwiliq/ hông sãn lòng, miên cuõng
:nwillingly ,/; /nwiliqgli/ hông sãn lòng, miên cuõng
willingness n /wiliqnis/ su bãng lòng, su v:i lòng
win ; /win/ chiêm, doat, th: duoc
winning ,/ /winiq/ dang dành thãng loi, thãng c:ôc
wind ; /wind/ q:ân lai, c:ôn lai
wind sth :p lên dây, q:ân, giái q:yêt
wind n /wind/ gió
window n /windȍ/ cúa sô
wine n /wain/ ruo:, dô :ông
wing n /wiq/ cánh, su bay, su cât cánh
winner n /winȍr/ nguòi thãng c:ôc
winter n /wntȍr/ mùa dông
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
wire n /waiȍ/ dây (im loai)
wise ,/ /waiz/ hôn ngoan, sáng s:ôt, thông thái
wish ;, n /wi/ uóc, mong m:ôn; su mong uóc, lòng mong m:ôn
with prep /wið/ vói, cùng
withdraw ; /wðdr , wÛdr/ rút, rút hói, rút l:i
within prep /wiðin/ trong vong thòi gian, trong hoáng thòi gian
witho:t prep /wðat , wÛat/ hông, hông có
witness n, ; /witnis/ su làm chúng, bãng chúng; chúng iên, làm chúng
woman n /wmȍn/ dàn bà, phu nü
wonder ; /wndȍ/ ngac nhiên, lây làm la, inh ngac
wonderI:l ,/ /wndȍI:l/ phi thuòng, hác thuòng, y diê:, t:yêt vòi
wood n /w:d/ gô
wooden ,/ /w:dȍn/ làm bãng gô
wool n /w:l/ len
word n /wȍ:d/ tù
wor ;, n /w:/ làm viêc, su làm viêc
woring ,/ /wȍ:iq/ su làm, su làm viêc
worer n /wȍ:ȍ/ nguòi lao dông
world n /w:ld/ thê giói
worry ;, n /wri/ lo lãng, s:y nghï; su lo lãng, s:y nghï
worrying ,/ /wriiq/ gây lo lãng, gây lo nghï
worried ,/ /wrid/ bôn chôn, lo nghï, tó ra lo lãng
worse, worst bad xâ:
worship n, ; /wrp/ su tôn thò, su tôn sùng; thò, thò phung, tôn thò
worth ,/ /wrÛ/ dáng giá, có giá trj
wo:ld mo/,l ; /w:d/
wo:nd n, ; /wa:nd/ vêt thuong, thuong tích; làm bj thuòng, gây thuong tích
wo:nded ,/ /w::ndid/ bj thuong
wrap ; /ræp/ gói, boc, q:ân
wrapping n /ræpi/ vât bao boc, vât q:ân q:anh
wrist n /rist/ cô tay
write ; /rait/ viêt
writing n /raitiq/ su viêt
written ,/ /ritn/ viêt ra, duoc tháo ra
writer n /raitȍ/ nguòi viêt
wrong ,/, ,/; /r/ sai
go wrong mãc lôi, sai lâm
wrongly ,/; /rqgli/ môt cách bât công, hông dúng
yard n /ja:d/ lat, thuóc Anh (bãng 0, 914 mét)
yawn ;, n /j:n/ há miêng; cú chi ngáp
yeah excl,m,tion /jeȍ/ vâng, ù
year n /jȍ:/ nãm
yellow ,/, n /jelo:/ vàng; mà: vàng
Suu Tâp Bói Trân Hà Tuân Anh - ÐH Sài Gòn
yes excl,m,tion, n /jes/ vâng, phái, có chú
yesterday ,/;, n /jestȍdei/ hôm q:a
yet ,/;, con /yet/ còn, hãy cón, còn nüa; nhu mà, xong, t:y thê, t:y nhiên
yo: pron /j::/ anh, chj, ông, bà, ngài, nguoi, mày; các anh, các chj, các ông, các
bà, các ngài, các nguòi, chúng mày
yo:ng ,/ /j/ tré, tré t:ôi, thanh niên
yo:r /et /jo:/ cúa anh, cúa chj, cúa ngài, cúa mày; cúa các anh, cúa các chj, cúa các
ngài, cúa chúng mày
yo:rs pron /jo:z/ cái cúa anh, cái cúa chj, cái cúa ngài, cái cúa mày; cái cúa các
anh, cái cúa các chj, cái cúa các ngài, cái cúa chúng mày
yo:rselI pron /j:selI/ tu anh, tu chj, chính anh, chính mày, tu mày, tu mình
yo:th n /j::Û/ t:ôi tré, t:ôi x:ân, t:ôi thanh niên, t:ôi niên thiê:
zero number /ziȍro:/ sô hông
zone n /zo:n/ h: vuc, miên, vùng

- 3/ 3

- 9 - ,-,3/430/,/ 

- 3/ 3/

7 ...-93 .7:$3. .

-9.

 ./ .!3g3 3g3 .-0.

0-.

../ .-0.O9 :3.O3g3 .

3 0-.

3.O9 . 3.O3g3 . 5705 ./.-4:9.

-.:9.

/. .05705 . .4!3 .-4.

.

/./. 97H3 H397H3 .-74. .

-7 /.

3 . 7.34 3497 .-803.03 .

-8 38.

/ . 32"9 .8 .-8039.

-8 39.

-84:90./ . 32"9 3 ..

-8 :9.

-84:90. .9:#9 43943 ./.

-8 :9.

.-847-.9:#9 43943 .

.8 -.

9:9 !59: .-:803 .: 3 . .

-:8.

. 33 2/%3 ./ ../02..

 /02.

9: . ..0393 ...#332 .#3 l .

8 39.

059. .97 32 /!:97 32 ...

 8059.

-0.!53 3 .!59: 3 ./ ...059..

 8059 -.

-0..O9#.!59: 3 :3.059../ .!53 3 ..

3 8059 -.

.0883 . ..

808.

. . 3. .4 ../0393 .

8/ 39.

.../ .3 3 7%74 -../039./039 .9..

8 /039.

. -!93 ..9K3. .././039.

8 /039 .

9K3. 3 :3H3 ,..4224/,9433 

 2 /0 3

8 9J.3  :9 9 ,..425,3; 

 25 3

 904 .3 G2904 .47/3945705 ...

 / .

.904 904 ..4:393 ..

.:39.

..90.94!3 94E39J394E3 9J3 3 ./ .:7.

:79.

.:7. E3 . E.90. 3 3 ../.J3E. .

:79.

 .. . 3 3 ..:80.J3E.

:.

.9 .0.E4 -: ..9  99 .0.

9 .

020393 . 9 %.0. /3 %.. .

2 39. 9 .

 939 : ./3 .939J..

8/.

.340/0.9 ...

 3 / .

3 3 . .33 3 9 ...6:70.

. .

5705 ./.7488. ./3 %. 2 %. 9 %..

7 8.

36:. .93 .6:.. 3. .

9.

 ..3 3 3.  .9433 . .

 3.

0.9433 3 ..3 3 3..9. 9E./ . 3 9.0.

9.

./.0.9.33 3 . .9J. ..4 9 3 3.

9..

93 . ..9.

9. 9.

 ..947 ..970883 .

9 .

.

978.

/#3.H3 .

./ ..$.9:.:%5%73%:33 l$3 .

9: .

/. ..9 .9:.9 .O9 9 ..

9: .

079802039./. #39 .#33.

982 39. / .

59.6:!3./. .E4 .

/ 59.

 5.//.97. .4 .

/.

//9433 . 3 9H2..4 .

/ 3.

/ ..9J3.//943 94 9H2. 3 3.4 . 3 5F5.//943.

/ 3.

.//70883 .9H2.4 9g39H2 .

/708.

/06:..  ./ .. . .90.

/9.

 ! ! % . .90./06:./.

/9.

 E3 .9 3 3 9 ./:89. .

/ 89.

4 3  :. .8 .9433 . 3 ./27.

/2 70 3.

/270. . . 3 5 9E35%.8 25%.

 . / 2.

.25%. ./29. 9E35%.

/ 29.

.4 95 .4 ./459.33.4.

/ 59.

/:93 .433: -23: ./ .332.

/ 9.

03 .393 . .97./.3.3..3 3.39397.

38. / .

..0/./ .H3 :9 .893- 93H3 .3./.

/ . 389.

3./.4 3.39..097. 82 .9H393 93- ./.03 ..5...

.. 39/ .

 9 9.039:703 .0././..39.041/3 .89:3 J.

/ .039 .

85H:.07980. ./.: 242 .

9. /..

079833 86:3./.079802039 .079 3 .E4 36:3.E4 ./.84./ .4-997./.. .-E4.4-9 -E4.

982 39. / .

 ..03 ./.

8.. / .

:H3 .80./.-4 . .

. / ..

:H3 :H3-4 7g3-4 .73 .11.

10 .

110.9... . .

109.

110.9433 .23.3 9E. 3 3 .

10 3.

1147/. . .

1 /.

O9 .17./ ..O 3g3 :3 2K ./.

170/.

8 8 438 .43 ./.19075705 . .

19 .

: .: 8.190734433 .8.: 38.

19 3:3.

: .7/8.1907.-:./. .

19 /.

: .:3 .8.8. ./.: 79K 8..3.

03.

 .. 33. 3.3895705 .

0389.

3 53 ..03 .

0/ .

0/./ .9: .

0/ /.

03.3 . . .

0/ 38.

/3 .9E.2 97:3.0393 .3 .

0/ 39.

0. 9E.33 ./ .7088.

708.

:3g3 &$3E4 . ../.4.2.

4:.

97.. .

700.$.:%5%73%:33 l$3 . .

7.

 3 9E393 .70020393 .

72 39.

/.0. .8 3 9E3935 3 5 3 ./.

0/.

 .97.. .5J../3 . .97.

0/.

85 9H2. .23 .4 5.4 .

02.

4 .3.73 .9H:  332 9597:3 .832 -3 2.

0 .

7.3 .3J -:3J 3.7.193 .

0 7 19.

 597.2E-.754793 83-.3 . .: . J.723 ..

 2.

723..-E4 3 -E43: ./ .

 2 .

.248 2943 28 ./ .720/.

 2.

.443 . .

 .

./ 3 .44.3 ..:.7.

 .

.7.337.0.:3./ .: .

. .

/09 5743 .83 . .383 .3939 ./.3.

.

. .99.4.

:. .

79.943.2./.4 ...45F5 ./ . 0.

9. 7.

99 3 023 .3 . . ..

.

 .0/.3./ .. 323 H323H39 0323 993.

/. .

 ./.0323 323 93. .2489.

24:89.

.430.:3. 33. ././ .

4:3.

.3 292K3 .435705 ./.. .

 .

:/ 8:9904 .438/05705 ./.904 904904./. .

/. 8.

4:/./.8E9.3 -H3 /.904 . .

:/. .

5.-093 .393 9493 .

1 -9.

-3.5.-09. : :..-3 ...E -./ ...

1 -09.

-3../.-09. .5...E .9:.

1 -09 .

/.90499.70.-. . ./.

 70/.

. 7  7 ./.84.

84:.

39 . ..3 .907. .3.

9 .

03 . -3 8.9073./ . .9.9.

 9 3 9.

..3 .9./.8.43 .3.0.94:.3 .9073.298. 3..

 4:.

/.2. .4 ./ /:.940907.

9 0 .

8./..43943 :3.3O.:3 . .

 .

2. .0.:3:3 .

20.

2./ .3H3 28389 .23.3.

20 .

/ .0/.33. 8389 .2.

20.

33. 8389 .2-9433 2 - 3.

3 .3.03 .4-4 E9.2-:.

2-: 38.

:9.: .3 0..243 .0.24389 5705 .84.5.

2 .

. . .24:393 . .

2.:39.

.2:80.3 83:H39 2430 .8.

2:.

 .: 9J.2. 2-:3.2:83./ ..4.

2: .

.:9J. .

2:80/./ .$.:%5%73%:33 l$3 .

2:/.

 ..0 .:9J.3. .80 7 2.3.

. 3 .

 .883 .3.539J.

3 88.

039.8539J.3./ . .

03 39.

 . ..43 .3/..

3/ 3/ 3.

3073 .. .

 .

89.3 83/ .303 .

.

 ./ .O.37.

7.

3 ./. .3 9.37.

7.

9.3 3/ .3 .32.

32 .

9 9.303 .9 . 3.

.

33.29.3 .73 .E.078.

8 7. 3 .

.334:3.0.3 32 .

3.:38.

334. .-E4 93-E4 .

3 .

.2K3253 6:3: .9.3343.. 2-./ .

3 .

. 2-./ .3340/.9.2K3253 6:3: ..

3 /.

2K3 -6:7 ./ .33:..: -.-O.

3: .

33:../. .33g2 933g2 .

3: .

33g2 933g2 .34907/09 5743 .

3 .

 .E.38073 . .

38 .

3 .89797 .5.39.39 5701.90. .

3 98509.

 .997.397.. .397.. ..3093 .

 9. .

34:8.24: 843 ./ .

 8.

/.4: 43 -g34g3 .34:8. .

 8.

 ./.84.3430 .934 O-9.29.4: 43 -g34g3 .934 9J34 .3/09 5743 .3-4/ 5743 . 293.

03 3.

. .34 -9.3.3935743 .

03Û .

9K ..9K-9.. ..K ./..K .3..

030.

/8./.934. ..g33. .4.3070.3 .

030 .

. : .5.79.-9.34 -9.3. ./.

5 9.

.8/017420850...5.5.32 5705 34 7.7920393 0850.29-H3 6:.84.29-H3 . .2 .791742 .

5 92 39.

5440 7.g353 .g3-:3 . ..84 80 .

. 5 / .

/ .3 9 .55.7039.

5 7 39.

550. . .O.3 . .773 732. 3K3-H334 K33./.7039.55.-34 .

5.

7.550.:3 .8H: H:H: . .

5 .

550.7.03 . 97K3/3 .:93 37.3.

5 7 38.

5503 .8:93 897K3/3 .

5.

9433 .55.6:9E4 ..

5 0 3.

4 .:H392 .48.83. .55.:H3.3 .93.

5..

4 F5.3.55439.4 . .4 E5/3.

5 39.

 3 .5543920393 .3 .-32 .

5 392 39.

-32 .8-32 3.. .

5570.90. .$.:%5%73%:33 l$3 ..

57 09.

.. 3 .97339. .5574.

574:9 .

557457.90./ 94 147 . 33 38 33 83 .

574:579.

3 .9J..5574.5 9J. E3 .

. 57:.

5574.0 41 . .89E393 3 8.59:3 .

57:.

59:3 .9E393 3 .5574.3./ .

57:. .

9E393 3 .55742.90.59:3 ./ 94 .

57 829.

90./. .3.55742. 39. .

57 829.

3 .43.--7 57 .3 573 .

057 .

 .70.9E3%.3 .

0 7 .

/39J. -29 .7:0. .

:.

7 .39 .7:20393 ..

:2 39.

780. . .

7..

723 . .:93 37. 3837. .

2.

.3 97.J ./ .E39.3- ..J -3 -3J .97.7283 .720/.

2/.

97.723 ..3 .

2.

6:3 . 5705 ./.74:3/.

:3/. 7.

77.3 .36:.:36:.30. .3 .

703/ .

3020393 .77.843 .855 85 9 8.

703/ 2 39.

77089.843 . 3 .8855 85 9 88.

7089.

-9 8-9 .77.3 ..

7.. .

9 3 .0.8 3 893. .77. .

7..

 3 93. .7743 .

74:.

9H3 29H3 .793 .

9.

39:9 29:9 .03 .79.

9.

--E4 2. .791../ ..

9 1 .

..791.3394 ./..

9 1 .

3394 .79893 .

989.

.38 .7989./ .

 989.

/.9:.39:9 9:.29:9 .85705 .43 . .

 .

/ . .8.3.20/.84:34 .

02/.

.8/0.3./.3 : .

8./.

791742. 977.8/01742347. .29-H3 8.5..329-H3 .

5 9.

 .34 7.8. .

8.

8005. ./ .

85.

93 .3 .8005395 .33 1..850.

8509.

8889. ..-34 /324 .

889.

3.5 5 9.8889.03 .O29 .2/ .

889 38.

393 ./ .8889.85 .

889 39.

59E5 59E .3.90. .884..5 3.

84: 9.

 ..884.39E.90/9H39.9.4 H39 95 . .4.

.9433 .884.$.:%5%73%:33 l$3 .

84:8 0 3.

88:20. .895 8H39 .

8:2.

.88:70. .E.2.9 . 9J3.3 4E.O .

: .

2 4.3 .. 2-4 .924850703 .

92 81 .

9423 .J6:3 .

9 2.

3:H39 . ..99..

9 9 .

99.99. ../ 3-O .3 .0/. ..3 /E3 97O -:.

9 .

.3J.3 .9902593 .3 8.893.3J.93. .

90259.

3 9 ./ .9902590/.3 89.8.

90259/.

.9903/. .3 9 .

903/.

99039433 ./ .O29 .

903 3.

. 5.999:/03 .8. 9 .9903943 94 .

99:/.

9947303 0850..2 .9E 6:.3 2 .

9 3.

6:3 . .3.. .997..9.

97 9.

.99:9 5/3 .997.9433 .

97 3.

997.0.9../ .9 .89 8.

97 9.

:3 .03 .9 9:9 .O/:H3 .:/03.

/ 38.

3 ::893 .9J3 .--7 : .

 89  89.

:393 .9E3%E2 .

39.

.:9473 . /K .

Û .

 .:94793 .9E.

 Û 79.

./ .:6:3 6:3.9. .:942.

9 2 9.

:942..E.9../.9 3 ..:9:233 0850.7 . 29.9 3 .

9 2.

2..9:1. ../ .-0.9: &$2..

.0 -.

OE97 :.O9/3 ..0. .07.. ./ 3 ..

7/ . .

4/..97:3-K3 897:3-K3 2. .97:3-K3 .

. /.

 ..0.97E3 97E3./ .

0.

./ .7/3 . E39. 29. .

 /.

/ ..70.539.393 9.3 .

0 .

339..9 .-9 339. ../.

0.

E. . . ...1:. 7./ .

1:.

35 .4.1:..3H2 /8 . 93./ ./.7/.

 /.

. ./.7/.. :393 -./ ../..3. . :393 .3 .3.

..

.3 ..: 97 -.5J.8.74:3/3 .

.:3/.7.

8.7/8 ./.84-....5J.32 . ..:33 -.7/0850..

 /. .

/ .7/. -...

 /. .

3 .907...5J.: -.8.

. 9 7 2.

/ ./.:3 -..

/..

: 9 4-./-39: 9 3 .

$./.:%5%73%:33 l$3 -. ./.

/. .

: 9 -./ 9025070/./ .

/ 9025 /. .

3 .E: -.:9J3 /3.

..

-...4 9 . -.2 .03 0850.5E.

// . .

3 -.0. .

-0.

.3-3 -.03 .3:3 3. .3.

 38. .

3-3 9.32.E..4.3 ..33 -.

..

6:-O3 -. 3 .3.

.3.

2 .3/3 ..2.2 -.8.

3/..

 35 -. .-g3 .3/.03 .

.3// .

33 ./-g3-g3-O -.

.

- 83  H -.73 .

..

7.: -.33 .6:E3-E37.

3. .

 8.77073 .4G42:.-E3 -..82.

.7 .

. 9. .9 -.33.803 .

-08.

/ .EK -..80/43/.97H3 -.897H3.8.-3 332O3 99H3 9..8 ....

-08.

..-3 ..8 -.. ../.8.

-08 .

.-3 ...-3 -.883 ..

-088.

8 -.3393 ..93 .

.Û.

99073 .974423 -:392 3.83 -.892 -.

9 7. .

6: -.9903 .53 .

.9.

973 E3 .39:9 -.3 .

-0.

.:3 3.3 .3 3 35 ..: .8. -.33:96: -0.

-9 .

3 .--3 -0.

-.

7.2. .2 -0.

-0 .

E.2.3 .2 .7/3 . 04 2 -0.

- /.

.93 .7: -0.

-9.

:91:./ .93 5 8 5 E3 5 2 -0.

-:9 1:.

.:91:./. 5 -0.

-:9 1:.

:93 .99 5 E33 -0.

-:9.

 5 -0. 5 .:80...43 .E 53.

- .

..-.420.K .:80415705 .K /4- -0.K -0.

- 2.

9793 973H3 -0/3 .

-0/.

3 -0/74423 .E..

-0/7:2.

533 -0013 .

-1.

99- -0073 .

- .

/.7.43 . -014705705 . .:-.

- 1 .

. . -03. 397..97.

- 3.

-9 : : -03333 .

- 3 .

-9 : .53 : .13 . : -0.

- 1.

1418-9.29 43-0.4.89. . 33/.3.29.

3. -0..8-0. .$.1418.1 7 23-0.0.:%5%73%:33 l$3 438.8-0.E33.1 33/.38.

- 0.

. -0. g3 ./.47 3 -03/5705 .4:7 7 2-0.. ..

- .3/.

: 38.8.: -0013 .

- 1.

93 8939.3 -00. .393 .0.

- .

3 -03 .93 939.

-0.

:3 93. .:3 -043..E.

- .

.. .6:38: -045705 ./.9:. 9:..

- 4:.

 /./. -093 ./.95 5J.

-09.

3 ./.3 -03/.3 99.

-039 .

:3 :3.:3::9../ .43 -039..7 .

-039.

 :3. .95705 .3 -030.: 89J./.

- 3Û.

95 -030193 ./. . /.

-0319.

 2.5J.4 -08/05705 . J.

- 8./.

 -09.-H3. 3 .3 84.

-09.

..:.E.8 E3.:. E3. -09933 . .

-093.

:. -09907 -089.8 E3.

-09 .

.

-089.

99.3 9939 44/ 0.

:/.

.

0.

99 0 -090035705 . ./.

- 93.

.. ./. -043/5705 .

- 3/.

.-H3. 5J..0 .84-0 3 . -.

-.8.

3 .0 5 -/.

-/.

/ . 9E 97E8 9E 897E -.

-.

94 3 -3 .

-.

O. -33 7 . .3 -.

-3.

93 93 37.: -443 .

 / .-.

 -7/3 .83.9.

./.

2 -793 ..

.Û.

87. -79/.0-79 94 837. 883 .3 .

Û/0. .

:93 7 .383 8339 -8.

-89.

7 ..-E36: -93 0850.

-9.

23 23 .9 299J -90.-929. 3 .

-.9.

.3 8342 -9907./ .3 3428.

-9 .

.. . 3 3.O9 -9907./.:.

-9 .

O9 -..:.. 3 3.. ./ 3 .

- .

 032: 03 -./03 .

-0/.

3 .G4 . 2E .O3 -.20.43.. /. .4 2 E .E3 .

-02.

 -. 82397E.3.397E./ 3 .8397E. 2397E.

- .

/.3.973 973897373 -. .

- .

O93 -3/. 3./ .37.

-.3/.

3 . : 2 -4. .

- .

3 . 93 E 23g3.3 3g3.

$./ 3 -43/.:%5%73%:33 l$3 -43/0./ .

- 3/.

3 -44/3 .40.3 2E9O.40.

- /.

2E: :98938E9 .029 -4. 3 .

-4:.

34./ 3 .834. -:0.

-:.

3 2:..3 -4.7/3 . .

./.

7/97H39:9 -4.E3E9.93 .E3 43-4.E3 O9.92.

-4:9.

9: 9:3 -4/3 .

./.

. -4.939 93E.

..

.8 :. -42-3 .

2..

6:-424E3-42 9-42 -4303 .

-4:3.

..3 -443 ..

-:.

8E..F5 -4493 .

-:9.

3 -47/073 .

./ .

.. .- 2F5 .3 -470.

..

-:3.E3 -:39 -473./ .

.7 .

-:3.E3 -470/. ./ -:3.E3 -473-0-473.

3..

83  -4774. .

74:. .

. 2..3 -4883 .

8..

 997.3 -49/09 5743 .3.

-4:Û.

. . -4907..

.

253 6:7 2-.2K3 -49903 .

.9.

../ . -499423 .

.9 2.

/ -4:3/94..53/.:.3 9539.: .3 -4:3/.

:3/.-.

.3 -43 .39 3 ..

-4:.

.E-E9 -43 .

.8.

5 93 -43 .

..

 -7. 9:3H3 -41703/3 -397.33 ..4397.

-703.

97J34 -7.3.3 .O.34 :O.

-7 39 .

 3E3843 3 .3 -7.3/3 .3333.

-7 3/.

/ .. -7.33 3O.0.

-70.

./3 .3/ ..3 2 -70.

-70/.

.-E32 -70. 3 .

-70.

 -7403.8 8.- 5./ .

-74: 3.

893 . -70.- -.1.

-701 89.

8E3 -70.893 .-. 292 -.

-7089.

3.93 . -70. .

-70Û.

90. -70. ..9 .

-7 .

J9 9 -70.933 .

-7 .

3 .85 89 -700/.

-7/.

3 .g28O. E4/.83 33 -7.3:/.3 .

-7.

. -7/03 .

-7/ .

: .E..

:%5%73%:33 l$3 -701.$./ .

-71.

/.399 -701. .33 3 .

-71.

33 3 ./ .399 9O299 -79.

-7.9.

O -79./. .8E3 8E3.

9. -7.

8E3.39. -7./ .O 9..

-7 39.

.9.7 .8E3 7.O -73.

-7 .

2.2 E./ ./.3 . -74.

-74:9 .

73 -74. ././.

-7 /.

.73 737 -74.89. 3 ./.

-7 / 89.

9:37. 97:37375E99.3 6:3-E -749073 .53.

-7 .

/ 3 .3 0297. -743..

:3.-7.

.3: 2:3: -7:83 .

-7 .

.-3. 6:F9 -:--03 .

--.

-43-O3 -9 9g2 -:/093 .

./ 9.

338E. . -:/.

-/.

/3 -:/33 .

-/.

3-3 3 -:093 .397K3/39.8/3 .

-:9.

 -:3.3 .3 83. 3 8397.

-É39 .

.- .2 -O .2 -:3- 3  -:73.

3..

E 95 3:3 9H: -:739. 9 9./ .

39..

 -:789.E H7E233 82 /.- 9 -. .

.89.

 -43-O3 E4. .3 39:3 -42 3 3 . -:7.

-07.

3.9 2.9E3 -:83 ..

8..

0-: 9 -:83 .

-: .

-. -72 -:830883 .

-38.

-:3-E3 9.3 -:8308842.333 -:8.....32 3/4./ .33 9.3 -:830882.

-.

43 .-3 -373 -:9.

.9.

3 -:99073 .3.

9 . .

 -:99433 .-.

.93.

..E: . -:.E39 ..

.-.

 -:073 .2:.

-. .

./.3.2:. -5705 .

-..

943..2.- -3 -00.

.-.

039.92-9 .

8039.

 3: -3.

 .. .-3093 .

 -39.

9.O3:3g3 3 .-03 ..

0-.

03 ./..E5 .

0.

.:. ..90.-E339 .

 :09.

.9J394E3 .:..9433 .

 : 0 3.

.. 3 .89J394E3 .

 .

...2.93H: 93 -0.0/ . - ./ . 3 .

 2.

.2.H33 2/: 8H33 8H2 ./. .

 2.

H33 H2-K393 293 .

207.3 ..:%5%73%:33 l$3 .$.

 2 7 .

.2E3 .253 . .

 25.

.97 .297.297 97 .2533 ..

 25Ú.

297 ..33 .25.8.

 2 50 3.

3 . .:....324/..3 3 .3/.

 3.

2 -K3 . 3 .. .4:/24/....334939 .O939 3.

:/.

O9 ..3. ..0.

 38 .

- .3.073 .- O..

 38 .

.903 .-3:39.3//. .

 3//9.

3..3/3 2 . 9J83 3.3./9 .

 3/.

.4 .53 .

 5.

2.97. 2..-0 41 ./ . .5.

. 05 .

.O3g3...5.3 ...93 .O3g3 .O9 .

 5 89.

/ .3 .3g3.59.. 3g3959: 3g38:9 .

 5 9.

3.J3: ..59..: .-3 .33 .9 93.

 593.

3. 3 .2 : 3...: 93 ..59:70.

 59 .

.73 .-9 -98-9 8--9 .

 .

0.7/3 .. .

 /.

7/3 .9 95 .7/-4..

./ ./.

-K. .703 ...3 .E.93 .

 7.

. .g28O.70 41 8K3 .70073 .0..g28O. .8. 9.70147973342 .g28O..g2342.

 7 .

335 835 ../ .701:.

0 1:.

/.. .701:.393 ..3973 -9K3 .

 1:.

..393 ./ .70088.: E4 .

 8.

75093 .8:9 .70088.. .:9 ..3 .:9 -9.8./.

 59.

77493 ..9292 92 . .

 7 9.

. .79 ..77..

 7.

3 . :3.803 .2.E. ..

08.

..83 .. 3g3 9 3.80 41 3: .

 .

89.93 9329 .. 3 .

 89.

 89 304 .86:g3 83F2 .8903 ..6:g3 3F2 9 E3.

 8.

93 .9397K 936:E. ..

 9.

..9.432G4 . ..

 9 .

-9 32 9O2 .5 ..90473 .

 9 7.

3 45297 .:803 .. .

 .

80.0. . 3H3 3 .3:H333 3:H3/47.

88.

/3 33 39 9 9 93 .033 .

8 .

9733 .

.$.90.00-7.:%5%73%:33 l$3 .

80-709.

32 2329E3/.00-7.3 .93 ..9433 ..

80 -70 3.

832 3289E3/.3 8.03 .93 ...

80.

.75430 3 0850.0393 .84.--7 . 3g3 .2 394/ 3 .0:.9 .05430 . .

8039.

 3: .

--7 . .2 039209 .0397. ./ ..03920907 3 .03920970 7 2.

80397 .

97:392 .03907 3 .03970 7 2.3 .. 97:3.

8039 .

97:392 97:3. 2.039:73 .3 ..

8039 :7.

9 .0702433 .

8072 3.

39.3.079./ 5743 . 3 .

8 93.

079./... .3 .3..

8 93.

..079./ ..3.3 39 3 :3.

3 8 93.

903 .0791..J3E..9:. 3.3 ..

8 919.

 ..3. ..333 -3 .33 .

9 0 3.

/ J.73 .J3 97O ..

9 0 .

.72.3 . ..33 .742.

9 0 2 3.

.

9 0 :2 3.

 ..9. .0303 .9. ..

9 3/ .

2-073 . 99E. .9E.9.899E.. 89E.9.

7. 9 0 2.

-:3 53 -:33 .3.03 ..

9 38 9 38.

30. 3 .23 ..82.

9 0 3/ .

 89.. 8-3 .3303 .9.

9 3.

H3 %' 7./4 04-3 ..59073 .

9 59 7 .

7..3 8E....9073 . ..

 79 .

./ 3 ..90789.9J3.7.E. .9J3 33..9 .

 7 9 789.

97.7H3 7H3-9 . 2 .9J3 ..3 . .703 .

9 / .

793 .7041597E. .4...32.32. .432. 3. -353 97E..

9 79.

8-9J . ..3993 333 .793 .

9 .9.

 9 -: . 3 .80.. 9 5-: .

9 08.

8g3-988g3-9 .9.. 3 .

9 9.

/ .3O.:3: .:352 .:3 9E3:.5.0.

9 5.

5.7 .0./.0. 3 .9. 7 793 .

9 9.

.33 .0. 4 97.. 497. . 3 .

9 0.

 .003 .8297.297.

9 .

0071:.2E ./ .

9 1:.

 53 . .:23 53 .0071:..:./.00803 .

9 .

02.../ 3 .542E9 .

 2 .

..02893 .. O.9 .O.9:..9O.

0289.

.028973 .3O. .0289 83 7 .

02897.

33O.O.. 23O... .

$.06:03 7 2. .0.:%5%73%:33 l$3 .

9 0.

 .0893 .8F.

9 089.

.0.9 7.3 2 . .

9 :.

.033 .3. 323 .

9 3.

01.43 99 . ./ 3 .

9 1.

973: ./3 .J3:93 39 3. 3 : 5 .

9 ./.

 .-F .97 .33 .

9 3.

2 ..53 .

9 5.

 .4..-4 23.903 .89 2 .4.

9 9.

03 .4.8.. .

9 8.

8.4480.. .3 .

9 :.

3 .3 .45. ...

9 5.

3 . .:7.9 3 ..

9 9 .

709903 ..39 .

8 709.

 :9:.302.E .3 0850.7 ..

8 3 2 .

7.:-O3 .753H 75.03 .

8 .

 .3973 K3973 .7.3.03 .:289.

8 7 2 89 38 8 7 2 89 38.

3 97.35 9K3 :3 .43.9033 .

89 3.

93 .939 .3.

89.

./ ..935 .

. 8.

. 3 . .3/3 .2. 9:.

02.

 H:8E.5.. 893.: . 3 .8 8H:8E.

 5.

 . .9.933 93..883 ..9.

 8.

.88./ 3 .5.. .

 8.

 3 3 3 ...8874423 .

.

8.

 . .3.5.0./ . 53.

3.

8 .7. 6:F9/3 .0./.7. .0. 8. .8.:./ .

 .

773 8E38. .073 .

..

 .0.07. 32.8. 2.9./ .

0. .

3 .3 9323 9 F4F4 ....

.

. .E.29393E.93E.0393 ..35 .:9 .E.

 39..

2.903 .E.3 .

29. .

J: 999 .2-. .

.2.

04 97G4 .2-33 .

.2Ú.

3 .80497G4 .4.

 .

 3 .4802./ .

4:.

480.0 . . . O3J3 .9./.

4:8.

4802.2/9 .3 92 . . ..9. O3 F5 99.480/./ .

4:/.

2 F5J3 ..48093 0850.-49 3.2 .

49.

-:3 53  534 .493 .

 Û.

 g397-3 E499: ..49083 .

4: .

6:3E4 .

:%5%73%:33 l$3 .$.4933 .

4: Ú.

4:/3 .6:3E4 5. .

.:/.

2 E22 .:-3 .

 -.

: .:..- /.03920970.

8039 29 .

0392F9 .4.3 ..

4 9 .

4.H3 .3 .:3:3.

4:.

9.3 E .893 .4.

4:89.

4.--3 .4/.93 .8.

4 9.

4/03 .E4.43 .

4:/.

292 :9 : .411003 .

 1.

433 .5H ..

 3.

4/.9324 ./ 3 .

4:/.

.3 834 339 ./.4/.

4:/.

92 .580. 3 .339 3 .4.

 58.

40. 85 8 3E9 885 .:03 .

 .

9.40. .-3 335 .

 09.

:95 9597:3 .40.8.9433 .

  3.

88.:95 895 .4003 .

 / .

3. .3 .44:7 7 2.447 3 . .4 3 97.97..

 .

92: .2:8./ .4470/ .44:70/ 7 2.

 /.

2. .4:233 .32:8.O2:8. .

 2.

.9433 . -E4 .42-3.9 2.

 2- 30 3.

42-30.895 855 . .

3. 2-.

420.95 55 . .

 2.

420/3 . 3 9  3 9 .

 2/.

4214793 .. . .

21 9.

3 :H3 3.333//3 ./ .-0.H3 8.8.421479.3 .

21 9 -.

421479./. .942E 933  .-.

 21 9 -.

3 :3.421479./ .-0.: 942E 933 2./.

Ú9 21 9 -.

3/.: 3942E .-993 O.422. 3 .

 2 3/.

4220393 .: . .3 6:3 .3 .7.:3 233 6:37.

 2039.

.42207.-K3:3 5H-K3 . 9J.-K3:3 . /3 ./ ..

 2 .

32 . .-:3-E3 9..42288433 .

 2 3.

3 832 89E. 32 9E. . .4229. 3 -.

 29.

4 32 9E.2 -9 .93.422920393 ..

 22 39.

8529 8939 9392 .42299003 .

 29.

42243.-.3 ./ .

 2 3.

3 939.3./.3 5-3 3..3 .:3 .:3 ...422438.42243. .

 2 3.

422:3. .90.3 .939..3 -K39.

 2:309.

422:3..495 H3.9433 . .97:3 97:3 9.

 2:3 0 3.

495 H3. 897:3 9 97:393 .8.

:%5%73%:33 l$3 .$.422:393 .

 2:39.

33 .3 33/3 .425./3.

 25 3.

39 .425. ..70.

 2 50 7 .

78433 .848E3 .425.: .

 2 5 783.

.8848E3 .425090.

 2 59.

 :.3 :. .3 .97.397.425099433 .3 .

 25 9 3.

/ .425099.9 : .9 .397.:.:.0.8.3 .

 25099.

3. .3 :.97..3 .425.397.

 2503.

425..5333 H:. .393 .

 2 50 39.

/ .425090.353 9.398:3 .33 . .9.

 2 59.

./.4393 43 .425090.

 2 59.

4393  973.4250.3 ./ .

 208.

95 7.90.5.425. ..7 .

42509.

.95 7.90/./ .25.425.7 .

42509/.

7 .425:9073 .95 7.5.

 2 5:9 .

2E9J3 .0397.43.90. .

 38039709.

43.9597:3 .0397.9433 .

 383 970 3.

43.0593 .9597:3 .89597:3 3.

 38059.

E32 . 3 .073.43.

 3 8 3.

43.0730/.3 /J3J:98H36:.H36:.3 8/J3J:9 ./ .

 38 3/.

07335705 .OH36:.43.3 .O/J3J: ..

 38 3Ú.

0793 .-3:3 E3 .43.

 3 8 9.

. .-:.:/0.3.43.

 3 :/.

3. .:8433 . .43..2/9 .9:3 99.

 3 : 3.

7090.899./ 3 . 89:3 539:3 .43.

 379.

-3-H93-H93 .43/9433 .

 3 / 3.

3 .43/:. :3 9K3.3 9K39 .9.

 3/ 9.

47.

 3 / 9.

03 .:8 :3 . 4 .4310703.: . :3 .

 31 7 38  317 38.

431/03.03 . .3 8-3-.

431/ 38.

 ./ .3939.431/039.3 893.

 31/ 39.

/. . 993 .431/039.3 93.939.

 31/ 39.

.43130.993 .

3. 3 1.

 .2 3./ .43130/..

3/. 3 1.

3. 3 .43172. .

 3 1 2.

93 . .431.39.33 .E. .

. 3 1 93  31 9.

. .28:3 9 8..4317439..2 . .:3 9 .

 3 17 39.

 29 /3 ./ . 233 E4973 .431:83.431:80.: .

 3 1:Ú.

/ .431:80/.O: -7 .

 3 1:/.

3 .-7 393 3.431:8433 .

 3 1: 3.

833 8743 .9:.94383 .437.

 3 7 9: 0 3.

8.23 033.4370883 ...23 033 8 .

 708.

 3 ":. .

$.4330. .:%5%73%:33 l$3 .9.

 309.

4330.93 3 .9433 .

 30 3 .

49 ./ .893 8.4:8.438.

 3 8.

4:8.939E4 .438.O 9./ . -97 :3.

3 3 8.

3-97 .43806:03.O 9.03 .-993 3.

 38 38.

9.0.96: :6: ./ .43807..

9. 38 .

93973 /G/9 -49 . .438/07.

 38/ .

-0.438/07.: 3 ..392 . 02F9 6:./ .33.

 3 8/ 7 -.

-.438/07.4 949E9 E3 . .3./.

 3 8/ 7 -.

4 3: . E3 3.9433 .438/07.

 38/ 70 3.

.392 .8. 802F9 8 86:.4388941.33.

 3 889.

4389.O .39.2./ .

 389 39.

H397K -33 .4389./. .39.

 389 39.

H3 3 .9.43897:. .

 3897 9.

/3 .43897:.9433 .

 3 897 3.

8/3 . .438:9.

 3 8 9.

.24 9g2/ 3 .97.438:2073 .: 9.

 3 8:2 .

9H:/3 . ..3.93 .439.

 39 9.

439.3.49595. . . 8.8H3.

 3 903.

 3 -.3073 .439..-.42 .42 .

 3 903 .

E 3 .../ ..7.3903.43902547. .

 3 9025 7 7.

.3 ..4390393 .39 . .

 3 9039.

3/:3 83 .4390893 .

 39089.

397.:...3 : .9 973 : .3:3 .97.439093 .:.:.3 .

 39089.

3 :3. .43930393 .g3..3 52.

 393 39.

. . . .4393:0.. . . .

 393:.

4393:4:8.959./ . 295 .

 3 93: 8.

4393:4:8. H395 ./. .H39.

 3 93: 8.

.H39. H395 . .93 .4397.

 397 9.

4397.893 . .5 3 8 5 3 9 .

 3 97 89.

47.

 397 89.

4397./ . .35329...893..353 297E 3.89.

 3 97 89.

4397-:90. .9.353 ..

 3 97-:9.

 O3O5 O553 .4397-:9433 .

 397-: 3.

8.8 O3O5 8O553 .439743 .

 3 974:.

. ./ . :3/07.43974/. 6:3.: 3.43974 41 97438 :3.8 :3 6:33 6:3..439740/.8 :3.

 3 974:/.

 ...297./ .439740/. :3 . :3.

3 3 974:/.

43.3- :3 3-297. ./ .03039. 3- 3.

 3.3 39.

43.039433 .93 9:3 9J.5 .

 3 .03 3.

03943./ .3 5 3 6:. ..43..

 3 .03 3.

43.6:. ..9433 .078.

 3. 80 3.

.97..:.079.:. 294 .43.:3 .

9. 3 .

 -3 .

3. .$.:%5%73%:33 l$3 .0.43.

38. 3 .

493 9:95.4339.2.9 . 3 .2.44.

 .

4433 .3:g3 3.3:g3 .

 .

E.83:g3 .44073 7 .3:g3 .

: .

 -5 33: .4403 0850..2 .

:.

/ . .44.-E36: .

:.

2E92 29322E9 . .450 9 .

4:5.

453 . 5O .3 : .. .

 5.

 ..4.-38.4 -3..4.F588.4703 .F58.F5 -9.

 .

9 933 E3 .33.473073 .

 3 .

/ . 9.9.O.4770. .3 3 5 .

 709.

/. 3 . .9. 8...8.4770.J3E. .

 709.

 . . 3 .4893 .J3E.

 89 89.

03 .5J97E 597 .499.E .

 9/ .

397.3 .499433 .

 93.

-3 . 8 .4:. 3 .

 1.

 .4:33 .4 84 934.

 1Ú.

4:/.4 .

:/.

.4:3.O9 .O3g3 .3 .

.:38.

4:39. 3 . .

:39..

 2 9J3 .4:39073 .

. 39 7.

6:3 6:9:93 2E 2 .4:3973 .

 397.

 93. 6:..4:3978/03 . .3...

 397 8./.

236:H 233393 .4:393 .

4:3 9.

9 93 .4:503 .

 5.

5 29 . .3 .5 .4:7..4:5029.23 .53.03 ..

 7/ .

2 /3J .8.3 2 8/3.4:7803 ..

 8.

 41.4:793 .9397K3 6:E97K3/39383.4:780/3H3 . :.

 79 4 79.

39.E3 6:. .83 83 90338 9. 5H39.4:833 .

 3.

.302 . 3 .07.4.

. .

-.4.4-. ./ .05. . .070/.-.

7/. .

.0 J3 E4 .0733 .O2E.4.

 . 7Ú.

 . 8.8-.05 .E-.4 -.4-.43 .

..

. .43-..3 .E .7.

7 .

 393 7339 .7.239 2.. :98../ .0/.

7 9.

73 39 .7.193 .

7.19.

3 .3 39. .83 .7.

7 .

987./ .3 . 2E-.393 5E ...7. 85E83 85 5E9.

70.

70.23 . H3 2997J .

72.

02 .90. .70.

7 09.

70.8E394 943H3 .9:703 .

79 .

9 .9 4.83.

:%5%73%:33 l$3 .70/93 .$.

7 / 9.

70/9.7203 ..39393333 .7/3 99J3/3 .893 393 /.

2.7.

952 ./ 3 ..723.9 9E.

7 2 3.

.7883 .O9 529529 952 .

8 8. 7.

/ ..8343 .3343 .785.

758.

7907433 .3 .

9 7 3.7.

:3 ..9H:./ ..79.

7 9 .

823 .5H-K3 5H5E3O9J3 .79.

79 8 2.

84 80 . .0 7.79.85H-K3 85H5E3 5H-K3 5H5E3 .

7 9 8. .

5H-K3 5H5E3 . .97J.7453 .

745.

. . .2.74883 .

7 8.

96:.. . .%E3E 3938-g36:.74/3 .-g36:..

:/.7.

 E2 3 .74/0/./ .

://.7.

 .7433 . 3 .

7.:3.

./ ..7:..439 ..3 3..323 .. 3..:.

7: .

7:0./ .: .9: .6:9 3 .

7: .

7:8.E. . . /93 9333 .

7 .

3 .7.F5 .9 G3E9 G-5 .

.7.

8O.:9:7. H:..O. 8H:./ . . 93O.

 9 7 .

.g3O. .:9:703 . 9:.

 9 7.

822..3 8E4/.:53 .g3O. .

 5.

:5-4.F3 . .7/3 .9E.

/. 5.

O3g3 .:7-. .49.

 -.

:70.2. 3 . 3F3 3. .

: .

-3 ..:74:8.97 :97.E. ./ ....E. :979:.

: 7 8.

:74:8.22:3 92 3 ./. ..

: 7 8.

92 : .:7. 3 .

 .

6:g3 43 :36:g3 2438:36:g3 .:7./ .

 .

/ 3 .:77039.6:g3 43 .

 7 39.

:3 O .33 5-3 33.:77039. ../3 3./.

 7 39.

:79.33 .39 33. .

 93.

75E9 O 8.23 .03 . .3 ...:7.

 .

43 :3.3.3.3.0/. .43 -.43 .:7./ .43 .

/. .

.:89423 .43 .

 89 2.

 9O6:03 956:E3 . 9.5439.:8942073 .

 89 2 .

3 .:894283 .E.

 89 2.

3 . 3 .:9.9:35: 6:.

 9.

98.. .9 .03 ..9 .

. 8.

:97K3 .: ..3904..36:.33 .: 0 5 ..

. 8.

/3 .8 0 5 /.

/ /.

/ ...- . /.

/0.

33 /.2. .03 .

/ 2/ .

 23 99 .23 : 8992.

:%5%73%:33 l$3 /.25./ .$.

/ 25.

9 295 /.3.03 .2 2. .

/ 38.

32. 8H:. H:.33 .832. /.3.

/ 38 .

 /.073 .832. 8H:.3.

/ 38 .

32. /. 3.H32./3.3073 .

/03/ .

2 0/.. /./ .83:2 223G43:.3074:8.

/03/ 7 8.

70.3:2 /. .

/0 7.

 /.9E../E2 /E2 .3 :.7./ 3 .

/ .

9 99g2-O39 E22: /.9.3 .

/09 .

8: /: /. .903 .

/09.

:9073 .3 3 9 9 39E3 3H3: /.

/ 9 7.

3 ..43E /.

/0.

3 -./ ./.33 /0.

/0/.

./ .9 99 /0.1.

/01.

 /0. 293 23. . 3 ..

/.

9:32:.4/.96:9 /0./ .7. 9.-E3 /0.535E9 5358.

/ .

. 9.. /0.93 93H: 9323J39.93 .

/0Û.

9 /0-. .8.9 .E.903 .

/ -0 9.

97.3:3 .3..97.:. /0-93 .3:3 -3.97.:.

/09.

/03 ..3 /0.

/00/.

3 . 3O22.. .95 -2. /0.

/ 0.

02-073 . .--7 0.9K39738:93 8:85 9K3973 3E9 0.

/ 802.

9E32./0.. 9E35 /0. .

/ 8./.

6:9 3 6:9 53 /0.8433 .

/ 8 3.

86:9 3 86:9 853 /0. .70..

/ 0 .

9:H3- .3- /0. .303 .

/ .3.

90. .88:93 88:858:85 8:93 /0.47.

/0 709.

47.97.9433 .397J /0.343 97.

/0 70 3.

/ .0.343 97.397J /0.47.343 97.897.9.

/0 7 9.

80.3 /0.70.397J 2. 97.343 97. 3 .

 /78.

././ .2-9 28:2 82 8289 /005.

/5.

/. .3 -J3 /005.8: O.

/5.

9. /010.8: 8:. 8:8. 3 .

/ 19.

 89H:9.3 . E393 E3-899- 4.0 7 2/010380 3 .3 /0103.

/ 1038.

.9 .E -4. /0103/.0 .3 8. ..

/ 103/.

.. -4. /0130.0. . -4.

/ 1.3.

 33./ . /01390.

/ 139.

.E./. 3 37 773 /01390.

/0139.

7.7 /94E9 /0139433 .

/013 3.

 33. /07003 .8 33.

/ 7.

3 .5 /0.2. 97K3 -3. .

/ 0 .

90.297 897K43 8.297 /0-07.8./ .3972.

709./ .

33.93973 .O8:3. .O9J394E3 .92 .

$./.:%5%73%:33 l$3 /0-07. .90.

/.79.

/ .33.O8:3.93973 .90.. /0.

/009.

.33 9.9.39 93 O /093 .

9./ .

8.3 :9J.:9J./ . 2 8.2H /090/.:8.92.:9J. 8.

9/./ .

..:23 3 /0.07.

/ . .

073 .: 94E9 -9 - /0..

/ . 7.

.3/3 .8535E9 8535 8.438-9 5E9 -: /02.

/ 2 3/.

.: /0243897.8 8H:.90.: H:.

/ 2 3 8970 9.

323 9J.-9 -: /039893 ..

/03989.

.8 /03.3.

/ 3..

7920393 .9. 53 533 /05.

/ 5 92 39.

79:703 ...33 :-3 /05. 8 9 -..3 4.

/ 5 9 .

.87 8 83 /0503/ 43 .

/ 503/.

59:.4 /054893 . 99:. ..4 ./.4 973243.

/ 5 9.

9 93 93 9... 9.. /057088. .

/5708.

E333 2532:328:2 /0570883.2./ .

/ 5708Ú.

2.E33329E9.3 297K97 /0570880/./ .

/ 57089.

3 532:38:: K397 /0593 ..E333 99.

/05Û.

0..:8: / /07. .

./7.

.9 .7-0. 9 1742 /08.9:95E99 -93:3 .33 .. .:3O.

-./ 87.

/39 2H:9 29 /08.759433 .

/ 87 5 3.

829 89 82H:9 /080793 . .

/ 79.

/ .3.2.8.4 E977- -973 /080790/..

/ 9/.

3. /0807.4. .3 33.0.

/ .

 E3 3 E3 /0833 . .

/.3.

.3 5E..899 4. 99 /08703 .945E.. ..

 ./ .

2:39G22:3 ...4. /083 ..

/08.

9 2. /08507..90./ .83 .-3 .

/085 79.

/.:23 :39:9.3 /08507.90. .

/085 79.

:3 :23 /085905705 .

9./8 5.

./ 2./ -9.5 /08974.

/8 97 .

9433 .5E 5E4 5E: 9H:/9 9795E /0897:.

/8 97 3.

85E4 85E 89H:/9 /09.3 .

/ 90 .3 / 90  /90 .

.393 92 /09.9./ .0/.99 3/09.

/90/.

99 /090723.9433 ..3 92 3:.

/ 9 2 30 3.

 3 8 3786:9 3 /0907230.8E. .

/ 9 23.

E. 3 376:9 3 /0907230/./ .

/9 23/.

 3  .E. 37 /0.E.. .. .045.

/ .0 5.

5E9973 27397K3- -9 /0.04520393 .

/ .0 52 39.

.03 .85E9973 897K3- 8-9 /0.

8./ ..

 .8E.99- /3. 2E2O.

$.490. .:%5%73%:33 l$3 /0.

4:9./ .

/ .490/.4 /0.3/3 /39.

/.4:9/.

7.4 /3.23 .493 399K3 /.3.4 /3.

/. 7 2.

243/3 .-: /.

 2 3/./.

.3 /.2..73 .

/. 7.

3 /.73 .943.839 .

/ 3 7.

.9 3 /0.

/. .

./ .9 9973 83 /3.

. /.

9 /093 .8.

 9. /.

 g3H3 /110703. g3:3 .03 ..

/ 1 7 38 / 17 38.

: /1107039.3.8E./ .

/17 39.

: /1107039. E./.-9 E. .3.E.

/17 39.

/ . E.:9.-9 E.: /11.E.3.

/1 9.

4 /11.:93 .O Og3 .

/1 9.

.397 /.8Og3 3Og3 :.

/ .

 4- /33073 .

/3 .

.97. .-../ .: /70.9.

/ 709/. 709.

97.9. : 3 /70./.9.95 93 9393 .4. .

/.709.

97.9433 .95 93 /70.

/ 70 3.

8 :3 8.9473 .: /70.

/ 709 .

: /793 . :3 .E2 . 3.

/ 9.

-3 .97E./ .7. /79. -39: /.

/ 9.

-3 /8.-0/.-39: /./ .

/80-/.

3.39.Og3g3 /8.-9..03 ./.

39 / . / 8 / . 39 /  / 8 / .

.8-9 899 /8.700.

/8 7.

70020393 .-9 3 3 3 E. 3335 /8.

/8 72 39.

3. .7.8-9 3 83 3 8E.550.: /8.

/8 5 .

.-329 -3 /8.55439.

/ 8 5 39.

329.554393./ ..3:3 243 99... 299- /8.

/8 5 39Ú.

554390/./ .E33E3 299.2.3 /8.

/8 5439/.

5543920393 .99.3 /8.

/8 5 392 39.

5574.E33E3 899.8.3 /8..3 .

/8 57:..

.0 41 .853 839E393 /8.5574.

/8 57:.

5574.3./ .39E393 53 .H /8.

Ú. /8 57:.

89073 .53 /8.

/ 89 .

 /8..32 3 .9.84/8 0850. .. 92.

/8.

 /8.5303 . .

/853.

4:393 .:9 /8.

:39. /8.

9: 93-9 .4.07.9: /8.8-9E 8. .

/8 . .

073 . 337.4. /8.E25E 5E937.

7./8 .

85E937.8E25E 89K27. /8. .:88.

/8 É8.

94:3 97.:88433 .3:3 /8.

/8 3.

803 .3:3 /80.894:3 897.

/ .

.g3-3 -399 .

$.:%5%73%:33 l$3 /8:89. 3 .

/8 89.

/ .2H92 2392 2533 /8:893.

/8 89Ú.

2H92 392 /8:890/./ .

/8 89/.

.E3F9 533 /83 .

/ .

g3 /843089. . 39./ .

/8 389.

-9../.3 39399 /843089. .

/8 4389.

393 /83 .3 3.-9...

/8.

E9 /80. 3 . . .

./8 .

83.. 39J. 8F9 /8288. .

/8 28.

9E3 6:3  E2 3 8..2 /85. 3 .9 3.

/8 50.

-9 597..3-8-7. 5- 97.0.3 97. .3- /884.

/ .

37 53 9E3 /89.9.3.03 .

/89 38.

 /893:8.E. .43. 92.

/89Ú .

53-9 337. . /897-:90. 307.

/8 97-:9.

53- 535 855 534 /897-:9433 .

/897 -: 3.

853- 8535 535E9 8855 /897.93 .

/8979.

.:3 6:3 /89:7-.

/89 -.

229H393 23E4 3 6:7 /89:7-3./ .

/89 -Ú.

.E4973 /./0.

./ ./.

... /. .8433 .7. 537.

/ . 3.

.47. . 8534 /.. 853.8.03 .

8./.

47.8/ /./ .0/.

48/./ .

7. / /4.:. . .

/: /:.

.2 :3/4.

3/:.

--7 7 27 .- - /4.9E4 O.9473 .

/ 9 .

:20393 .-E. 938 /4.84.

/ 2 39.

.g33 9: 9.: /43 .

/ .

O /4.73 ..

/ .

 /42089../ . .

/ 2089.

3 /423. ..90. 397 6:.93:97433 9:.

/ 2 30 9.

:9 .O3.52.3 .2. /4473 ..

/ .

7. ....4 /493 ..

/ 9.

/./ /09 .. 3 ..23 2.23 /4:-0. .

/ -.

E5 . F5.35 2 5 /4:-93 . . .

/.:9.

/.833 83. 5705 .. /43..33 3.

:3./.

:3 /4389./.78./ 3 . .

:3 890 . /.

.7/0850.././.93/. /43.7/8 .84/43.3 93/.3E.32 .

/.:3 /.

:3 :3 /43.7/./ .

/.:3 /.

:3 :3 /4033 /09 .

/ 3.

.9E  /7.193 ./ .

/7.19.

94 99 /7. 995E. ..94 8.-35E.

/7 .

2.F4 F4H /7.3 .

/7 2 .

../ .2. 9:3 /7.9.

/7 2 9.

. O3.5.3. 3.83: . 9J.

9.$.. ./..:%5%73%:33 l$3 /7.2.

/7 2 9 .

 939 /7. ..

/74.

. F4 /7.33 .

/74.

-3.073 .. -. 8F4 /7.

/7 .

 3.3. .23 ..F4 /70.

/72.

. . /70883 . 2.2.

/708.

. /70880/.g32.E. 6:3E4 g32./ . /733 .6:3E4 2.

/7 .

3 .0. :3:3 /7.

/7..

:.0 :3 /7.0.E :.33 . :.

/7.. .

 :.0 /7.8E0 .:.073 .

7 ../7.

3. 3 .E0 /745.

/7 5.

 799 3..39 7. 2E: /7:3 ..

/7 .

/.9:.522.9 /7:894703 2 ..

/7 89 .

. .:9:..3/.52 /7:23 .

/7 2.

E973 93973 /7:3../ .

/7 .

/ . .8.7.: /7.

./7.

/ . .32 8 /:0.

/: /:.

K /4 9 3. E3 /:094./ .O /:. 33 973 3 E3 9J.

/ .

2: 3: 3 /:25. 3 ..

/ 25.

 7E. 7E. /:735705 . 37E. 3.

/: 7 .

9743. . 97439.3 /:893 .

/ 89.

- 7E.7. - 53 6:F9- 5- /:93 .

/:9.

./09 5743 .893J3 J3973-353 97E.32 '3 0.

9 .

34907 5743 3.4907 .84430.: 33.73 .2 0..: 0.

 .

 0.9.7././ . .

 .

.82 0.73.

3.

793 .2 93 3 539.3 0.

Û.

803 . 9 97E 9 0. .

.

893 .: 0. .393 8942E29./.89.393 2H392 2/ ./ .

89.

 3 0.. 3 9:.89073./ . 3 5J.3 3 5J.

89 3.

/ .8. 3 0.

.

//3 /9J3 :3/:3 0. .8./.

.

//3 0. .9.

9.

./ .4342.g3 0.

 3 2.

 9:.43423 . 39 0.

 3 2.

8992 86:3 39 0/03 .

0/ .

 . 0/9433 ..38.

 / 3.

3:9-3 8:9-3 0/9473 .

0/9 .

-9 0/:. .90.3.9:95.:9-3 ..

0/:09.

7G3:3 .E4/. .4g3.

:%5%73%:33 l$3 0/:.$./ ..90/.

0/:09/.

9433 ... 494 0/:. . ..E4/.

0/: 0 3.

8E4/. 87G3:3 3g3 0110.93 .

 109.

9.0.:3 :6: 96: 0110./ .

109.

./.9.O96: . .0.O:. 0110.

 109..

039.O:./ . 011.O96: ..

 1 39.

.. .O:.O:6: 011.039./.

 1 39.

.O:6: :32 0114793 .

01 9.

9300257..250 03 .--7 '999. 1470.29.9. 0 .3 83.8..

0.

973 0907/09 5743 ./. .

 ..

359 0-43 .2 29.

0-4:.

/ . 0/07.::9.

0/ .

O9: . .9...49: 00.

09.

-: 6:9 3 00.9433 .

0 3.

97.8-:./ . . 00.:..9:3.

 97 .

/ .O 3 5E9 3 00.97.. 9:. 3 ..

 097 .

 3 00.93 .97. 9:.

0 9789.

.9743. 3 3. 3.. 00./ .

 97 3   97 3 .

/ .39. 9:. 39 00.

0 39.

 9.3.9.43 0020393 .

 2 39.

:9/ 3:H39 00..9473 2 .

 .0 9 7.

32E 080. ./.2E33 9.

08.

3:3 080070./. .E. 3.

08 .

.840 2.34E.293. 02. . 3 .

20.

9.88. . 39 02-.77. 399.

7 8.2.

393 23.33:27.77.883./ .7 Og3 02-.

2.7 8Ú.

77.880/./ .2393 3g397 02-.

2.7 89.

77.33 02-.8820393 .393 -7 3.32.

7 82 39.2.

.8393 8-7 02070.

2 / .

3H3 37.3-9H3 020703.3 .

 2 /ñ038.

9K39733.5 0249433 .

 24 3.

2 3 2E./ .2 024943. 3 8....

24: 3 .

/. .2 024943.2 3 .2/. . 3 .2 3 /....

24: 3 .

883 .. 3 025.

021 88.

.84 80 .83323 926:.80 7.3973 025.

21 8. .

3323 23-9 025703 .

 . 025.

 0254. . . 6:.

2 5 .

2K :302540/./3 9:H./ .

325 /.

99353/3 38/3 .. 0254003 .

025 .

2.3 0254073 .3.4 3 3..

025 .

8/3.. 3.4 3 025420393 .

2 5 2 39.

89:H2.3 .

:%5%73%:33 l$3 :3025420393 .$.

32 542 39.

/ . .89935 339935 0259.

0259.

3 03.973 73 /. .-0.:3 2.

 30-.

4:3907.O3g3.2K 03. 3 .O9 .2.45F5.4.

:9 .3 .

0.E3 -958.297E3 8-95 03..4:7. .2.

3 7/ñ.

4:7.020393 ..3 2 23/3 03.H3 3 5 2. 3.

3 7/ 2 39.

 82 .. .H3 :3J..32.3 2 03/3 . 3.

03/.

:.2/9 39003/.3 899. .: 03/33 .8.99.3 .

03/Ú.

899.: 9.2/953. 8.. 03023 .

03 2.

 03073 .9 6:3 .

3 7/ .

3g3.0. . 03.3 3. 83.

3 0/ .

..0/..29 J3.3 ./ . 03.

30/ /.

 J3.3 . .O3. 03303 ..

03 3.

 0330073 .2E 3..

03/ 3 7.

8. 03300733 .

03 3 7 .

. 034.38.8... ..3.

3 /ñ4.

../ . 034.9.-0..O . 9J.9.3 .EK .39.

3/ -.

 9J.9 03420393 .9.

3/ 2 39.

. .3 034724:8..89J../ .9 8.O .

 3 2 8.

./.943 3 034:/09 5743 .

 3 1.

8436:70850.32 3 . 036:7 ..

3 . 7.

. 892.3 038:70.8 :97.

3 7 3 7.

.-4 2 ..3 03907..

039 .

4 .3. .35 039079. .

039 903.

33.97J 95 O3 .H: 039079./ .

039 903 .

3073 .97J 039079.

039 903 .

H: 039079.6:397 3.320393 .95 .3.

039 9032 39.

823 .H: 039:8.897J 895 .

3 Û: 2.

8g3E 8399K3 039:8./ .89..

3 Û: 89 .

g3E 8./ .2H 399K3 03970.

 .3 9.

/. .9439 943- 03970.

 .39.

3 943- 03990.943.3 973. .

3 9.9.

03 .3.46:32K 0397. ..49H3 8E.49H: .

0397 38.

. 03973 .8 .4 832.

397.

8.488E.4 89533 5E5 03. 8 .04503 .

4:5. 03.

543-K 03.74320393 .

.3 . 7 32 39.

7432039.3 03.3 43.297.3:36:./ ..

7 3 2039.3 ..

297.9:.3 06:... ./ 3 .

 .

-3 3.3 06:.39 8./. .3 -33.3.3..33 3.

 .

3-3 06:520393 .: 3.-33.

 52 39.

3 99- .97.

/ 3 ..039.$.:%5%73%:33 l$3 06:.

 39..

9.3 077473 ....3 .99..3 .39 .

07 .

50..2 08.8O9 8. 3 . 88.

8 05.

../.97394E9 94E9897394E9 94E9 0850..

8 50 .

3 .-9 39 088. .

80 .

-9::3 088039./ 3 ..

8 3 .

.-3.9::9..9 9./.399 088039.9 . .

0 803 .

-3 089.. .-3.9 .-8...

89 - .

5 935 089.903 .

890 9.

983 /83 -9 383 0892. .903 .

08929 089209.

..0907.3 E3E. 1:147209..3 E3E 09.8.. .

09809 7 .

3 0:743 .3..

:74:.

/. ./ .03.: : 0.3. .H323.939..

3. .

3-3 0.3-353 2 2 3. . 3..0333 .3.

.3 .

: 9 0.0393 .-:.

039. .

.039:. 83 0.8. ./..

.039: .

3 0..:. ./.07.

0. 7 .

9 0.07/09 ..93 997.

7. 0.

840.07430 .07-4/ 5743 .2 2 0.

7 3.0.

07935743 .23. 0.

0.7Û .

/. .07070.2.9 29 0.

7 0 .0.

 0./03.23.03 .

/ 38. 0.

. :33H3 :773 0./ 3 .

..

 0 5701939. :9.-H334 0.9..: E. :: :E./ .

 9.

.9..J3E./. 3 0..

 9.

90. .J3E..07. 3 3 0.

 / 709.

.3 : 5O3 0./ .90/..07.

 /ñ 709.

3 : 53 0.23 ...

 2.

/..943.5J..23. 0..23.999.943 023.

 230 3.

. 9 0.230.3 89.

 2 3.

E2F9 .3 9J83 0.2503 .9297.

25 ..

J/ 0.0039./ .9J/ .

08 39.

43 .3 0. :9.0595705 .:98.

 8059.

3975 0.059433 .977.

 805 3.

8977. 3 .30. 0. 847..

89 03/ .

4 30.90.97. 0. .4 897.4 ...97.30 147 9743.

9. 8.

J.93.9J. 3 0. J./ .

9Ú.8.

 0.39 9./ .90/.

 8. 9 /.

 -J.9J.9020393 . 3 0.-J.

8.92 39.

8J. 3 0.9J. 8J.:/0. .

8:/.

3 497 0.3g3.:/35705 .

8:/Ú.

 . 977.347.

:%5%73%:33 l$3 0. .:803 .$.

8:.

03 .9 9.:9.. 00.3 -4.3 9./ .

  9 .

.803 .53 007. 893 .893 .53 9:.

. 08 8.

3 .-95 893 89. 3 0-9.32 93 9.

9.  .

97.997.99732 0-9433 .3- 9732.3- .

8 3.

:.. .3- 089.9732 97.

 89.

03 .939 83 08903.

 89 38.

8939 883 093 .

09.

. 05.3/. 94E97. 8 7.7.

8 5 3/.

273 5E9973 3 37.9. . 050.

 8509.

90/../ . 2433O3:97. 050..

8509/.

.  ..90/./ . .3 :3050...

38509/.

-93 3. .3H3 :3050.90/./.

38 509/.

9.-93 3.9433 .3H3 050.

0850 90 3.

 0503803 .8243. 8.

 85 38.

/ .0..5J 05038.

8 5038.

03 . . 9 050703.

8 5 7 38.

0/. 322 050703.332976:./ .

085 7 389.

.O332 9397 :332 050720393 . .

 85 7 2 39.3  85 7 2 39.

:../ .9J329J 32 050793 .

085 9.

:H3.3.. .:H323 9394 05..

8 503.

9J.3. 05.3.9433 .

085 30 3.

83. 9J. . 054/0.

8 54:/.

3 23 3 05470. 59.3 . .

85 .

9g2/ 9E22 0548433 .

8 54: 3.

3 .83 85E99739 05479.

85 9.

:9:3:9: 8:9: 05480. .

 854 .

.3- 5.- 057088.97./ .

8 5708.

3 9.3 057088433 ./39 -: -93.

8 570 3.

.8/39 8-9 -: 8/3 9 0903/.

8 903/.

3 F4/ 9..3 /3.4 09038433 . 9. . /:7.

89039 3.

8.4 09038./ . /:8F4/ 8/3.0.

89038.

737 -..46:E9 090393 .

 89 39.

/ 3 ..6:2 52./. 097. .

0897 .

7./ .47/3.9H2 5 3499H2 5 097.

8 97 /37.

/ 3 .-9 9. .9.3 097020.3 E.

8 972.

 4. ... 097020.39 6:EJ.386:EJ./. .3 ..

8972.

. 003 ...3 .

..

29 1..03 . .

108.

3 : 5O 29 1.93 .29 9/3 ...

1 8 9.

 :3//3 8//3 9:3 .

.93 .$.:%5%73%:33 l$3 1.

1 9.

83 1. 8..9473 ....

1 9 .

339 1.9473 ..

1 9 7.

3 1..32E J35 . .

10.

:703 . 99- 1.8.

10 7.

39.99- 1.899- 3./ .

10 39.

393E9 :9 1./.39. .

1039.

7.393E9 :9 1./ .

10 .

3-39:3 1./.5 . .7.

10 .

/ .7.5 .3-3 :31.

31 .

/.3-3-9 :31. .33 3.7..

31 .

3-3-9 1.33 3.93 ..

10Û.

/ .3293 .9 2-4 1.3 93.8939.91:.

10Û1:.

91:.97:393 ./. .:39 97:39. 1.

10Û1:.

.393 1.:39 97:39. 3 .97:393 .91: 7 -3. 4:781.

1 .

/ . 3 1.073334 - 1.80. 3 87.7.4.

148.

 32 / 1.203 .8.

102.

/ .393 1.7.2.9H39: /.

1 2 7.

/ . 1.23 .9399 6:039.

1 2.

 K3 9:../ . K3 1..24:8.

102 8.

33 .393 1.

1 3.

3..22 1. .3./ .

1 38.

39.39./.4 3739./ .3 .9. .7.3 1.

1 .

. 1:7907./ .

1 .

723 .. 1..9H23.33.

1.2.

97.397 1.7233 .

1 2 .

973979 3E3 1..72073 .3..

1 2 7 .

8433 .33/3 3..97 1.

1 3.

-0.843./ .3 1.29 997.

1 3 -.

./ ./. 329 5997.3 1.89.

1.89.

8903. .3 1.3.

1 83.

9. 97O 1./ 3 .-:.

1 9.

9073 .9-F4 1.-F4 -F4-2 .

1 .

093 2 ...:. - 1.

1 8 9.

: 1.:93 .. 937.

1 9.

4:7 7 21...8O9 1.47 3 .8998O9 8.

10. .

.93 86: 238 3 8. 31.4:7.:.

./ 3 ..47 41 3.4:741842093 1..EK 94-031..1.4:790 21.4790 .

10. 79.

 ...73 . . .. 10.9J.3...9 .. 9J.

1 7.

88 088 43 10.9073 .

10 .

2 .3.

.$.9:703 .:%5%73%:33 l$3 10.

19 .

 0-7:.97.3F9 9-9 2 .97.--7 0- .73 .-9 .3293F9 .3 ..

10-7: 7.

9E3 10/07../ .

10/ 7 .

3 1003 .H3-.

1.

5J 100/.4 . .939.

1/.

..4g3 3: 100.

1.

.29 10033 .

1 .

2E. 1043 .29 .8.

104:.

./ 3 .3 .0.3H: 3.3.J 102.

120.

E 103.9:.E3.03 .3.

1038.

.374 1089.3 .

1089. .

3 109. H34. ..

109 .

9K2.073 .2-.2K328. 02.2H 6:37 10.

1. .

389 -389 10/09 .../ 5743 .

1:.

 10/3 . .J9 .1029J9 29.29J9 29.

1/.

E3 3 -. 3 ..3 19.397.

1.9.

3 .3 : 1933 .3 . :97.3 :8 :97..:.

9Ú.1.

.3 : 8 :97.3 1:703 .8.

1 7 .

K3/E3 33.9K3/:3 2H:9 103 .

.1.

.8. 9: 1.

1.

2 5J3 123 . .

12.

./ 3 ./39352 13..52 .

1.3.

 :.. ./.3 .:..:.:39 13.

1.3 .

3 13.:..3 8.03 .3.:. .

3 38.1 3 38 1.

3.9.3 13.5.J3997 .../ .

 3 3 .1.

J3 13/. . 9.9:.

1.3/.

 130./ .9K2 9K29 13/4:989E25E 9K27.

3.1.

.99 130./.

3.1.

. 5 93 .3 13073 .49.

1 .

4393899. 53./ . 3 99.: 1380/.3O39. 138.

1 3 9.

.4399 4393 1703 .

 . 1.

 9./.. .EK 1723 .E./ .E 80917094 9.

1 2.

3.3 232 172. H36:9 . ./.3 ..39.

1 2.

./.3:2-07 .3. 3 .. H36:9 1789/09 47/3.

1 89.

.939 :9H3 97.95 183 .9 :9H3 939 .. .9178997.93.

1 .

.E 1833 .E -9.E 2O3.:.E.

1 Ú.

:.8.E 8 E3.E .

$.:%5%73%:33 l$3 19. ./ .

19.

5 3 E3 1.. .5 .9J.

18.

/ 3H3 -9 3 1.3 10/..3 . O3 3 58.. 8.8.

1 .

6:. 1.203 .

102.

 1.33.8. 3 .

1 .

4F8E3 .9./ 3 .98E3E38E3O0H3 G33E 1.

1 9.

-353 -9 33/53 ..g353 2953 1.47 3 . ..4:7 7 21.

. 10.

.. 29g39H22. 2.4. 1083 .

10 .

99 193 .

9.1.

8-.9.:3-.8-. . 14. . 79.

14 9.

3 97 .3 144/3 . .

1 /.

9 9973 97335 14473 .

1 .

83 93 3 14:73 .

1.: .

.-9 -92 143 .

14.

8.. 14073 .

1.: .

 1:3 .4.4. . -3 O.

1:.

3 .-3.2 1.

.1.

 13. 6:3 .3-.8-.-./ 3 .

Ú.1.

8-. . 3 .:8. 14.-9-.:3-.

14: 8.

9597:397:392 97392 3 -O3 14/. 3 .

14 /.

F3 3355 14/3.5 ./ .

14:/Ú.

 144.5 . ..

1 4:.

 9048.: 904 95904 1443./ 3 5705 .

1 4:Ú.

95904 9048.: 8.: 95904 144/3 .: 8.

1:/.

2O3g3 14493 . g3 9.

1:9.

3 1449-.3 ..3 -3.

1 9 ..

-O3 E 1475705 .

1 1 .

.03 .4 147..4 /3.

1 8.

. .3F5 1470.23F5-:.893 .8...

1  89.

8/ 4E3 /-E4/ 4E3 /-E4 14703./ .

1 73.

. 3. 9:..34 3..34 1470893 .34 93.

14789.

/.841470.07 .73 1470.07 7. .

1 70. .

22 14709. .

1 09.

6:H3 147. .0.

1 7 .

9.9.9 1473 .

1 7.

. . 14723 .E3.

1 2.

..9493 1472./ .K39 K3/3 K39.293 .

1 2.

.K39./. 1472. .

142 ..

.J39. 147207./ .

1 2 .

3:H3 147207../.. . . .97.

1 2 .

97. 9:. 1472:..3 ..

1 2: .

 1479:303 .9.39. 99. ..E.

1 79 3.

8:..3 .O 893.

84147. .7/8 .$.:%5%73%:33 l$3 147./.7/ .

1 7 7/.

.97...9.5J.:35J. 8.7/. 147.3./ ..97. 93 .

1 7 7/.

97. .5J.97.5J. 14:3/. 93...

:3/.1.

 6 4113/ 9K2 9K29 14:3/.9433 .

1.:3 /0 3.

.203 .8935 88E359. 17. .

1702.

/./ .. . 93/35 -97J 1700. .:97.

17.

./.235J 9/4 5O3 979/4 1700.

17.

9/4 942E 1700/423 .

17/ 2.

89/4339/4 17000. .

17.

 O3-g3 33 17403./ .

174:3.

/ .3E 1706:039.

17 39.

/. .3:H3 1706:039.9.

17 39.

9./ .3:H3 1708.

170 .

9. ./...93 1708. 9.

170 .

9.2E9 043 7/.--7 7 .3 ..

/.17.

9$E: 17/03 7 .

17/ñ.

93 1703/3 .

1703/.

01703/8 9 9-3.-3 2.3./ . 1703/.

1703/.

/ .9393 9329 :31703/.

31703/.

O93.39393 3.2 1703/853 .

1703/ 53.

9K3-3 9K3:3 17903. .

93. 17.

28 2438 179033./ .

17. 3Ú.

/ .33 35 179030/.

17.93/.

438 58 17425705 .

17 2.

17 2.

/ .9 174393 .

17 39.

.. .29 397..97. 170003 ..5J.97. 317439 41 5J.

17.

8 33 8E32 3 2 O3-g3 17:93 .

17:9.

6: 97E. 17. 3 .

.17.

7E3 .H3997E3 1:03 .

1: .

9 9 3H3: 1:../ .

1:.

/. .   1:.

1:.

  43943 1:33 ./ .

1 3.

:9J.9 .01:341 ..9433 ...: .8.34 1:3. . 8.: . 2.

1 3.

.9 3 ..3g3. . 2E 1:3/3 .

1 3/.

36: 1:3/.2039./ .4. 93.4 6:997 93-..

1 3/ 2039.

-3 .3 ...8 ..: 1:307.

1:3 7 .

3 E29./ .9.3 1:33.

1 3.

. 1:73 .-:3.

1 .

39 1:739:703 .-/.

1 39 .

 97433 . .

.7 1:9:703 .5848E3.:%5%73%:33 l$3 1:7907 1:79089.$./ .1.

1:9 .

 ..3.9. 3 .3.

0 3.

.433 .3 . 99 . J.. 2 .

 3.

3 ..2-0.3 J93 J9 .

 2-.

 E3-.2-33 ..:. . E3-.

 2- .

-. .203 .97.

02.

 ..97.53 .

 5.

03 .973 .7. G4 3 .

 7. .

.7-.2 .03 0850.3 9 .

 7./ .

3 7:9 9 .7/033 .

 /3.

.3 .83 ..

 8.

J . 9 .84303 2 .

.843.

903 ./:. /:. g3 .

09.

.3 ..907.

 .

73 .955E .2 9:95 0.

 .

 0307./ .....: 99- /3.

03 7 .

/.:393 0307.:3... .:3 .

/ 03 7 .

:3 9 30307.3O.3O. .:3 E 0307.90.

/ 03 709.

 0307.83 7.9433 .

/ 3 70 3.

85E9837.8837./ .9  03074:8.

/ 03 7 8.

/.73. .3 4.33 45O3 03074:8.

/ 03 7 8.

73.3 45O3 0390./ .

/ 039.

./.33 /:/3 333 039.

/ 039.

33 .333 H2E /:/3 03902.

/ 392 3.

3.6: 5E 3.9.: 03:30./ .3.

/ 03:3.

9399 .9./. .399E. 03:30.

/ 03:3.

9399 .399 047.53 .

/ 7 1.

 4. . . . 09.

09.

 94E9 .393 . ../ . 094304 97G4H3 094117.O .. .

 39. / .

33 59.3 3.3.59.3 193 .

19.

6:93 73 .

.

43E 71703/3 ..

 1703/.

-3E 3.0.H: . .

.

/ .089.0894:9../.0 89 :5- 9- ..4 5E9 . 535 ...4 -: 93 .

 /.

.:3 8:38.3 .883 .

 8.

 .88083 J3 0429 ..E.J3 993 .

..$./ .:%5%73%:33 l$3 4-.

4:-.

943.03 .: 9439 943- 4.

 .

49. :03 . g39.-. .

:.

04 3 /E3-304 7.23 .

7 2.

 :.3 4. .

4:.

3 .O 3 4. . 4/43 :3 4:5 H3 -04394858.

4 .

 4/3 .

 /.

/ . 4/3 .93 .

4 /.

3 44/.3-3./ 3 ..

:/.

99 .O.993- 44/147.. 9:9 :99 :93 44/.943 3 .4 44/-00.2.

:/-..

92-9.492-9 44/83 .

:/.

. 983 3O....073. 4.

3. .

..07320393 .26:3 4.97 9397 .

72 39. 732 39  . .

J35 3..073473 .8.E..97 4.

3 . .

.93 .9397 7.-.

7 -.

92 ./03 . .5 7. .

70 /.

/:./ . 2 28534 54 7..

7 /: .

.29 7./3/3 93-. ././:..

7 /: .

33 ./3/3 99 7.

703.

9 7.9O.220 3 .2 7.--7 2 . 9 99J3.847..9 -3.

7 2.

35E5 7.22.73 .

7 2 7.

/ .3/..g352 7.

7 3/.

/3 .733 .3/. 7.

/.7 3 9 .

:9073 .3- 7.E: .3//...

7 3 /49 .

E:E 7.9073 .3/1..

7 3 1. .

3/249073 .3 7.

7 3 2 .

- 7.3/5.70393 .

7 3 5 7 398.

3- 7.3/8433 .

7 38 3.

.39. 3 . 7.E:97.

7.

39.

4 -.4 8-..58.3 8.3 .883 .5 7.

7 8.

 7.-./ . 3..901:.

7091:.

34E 7.03 ./ .-9.3 /.: 4..

70.

2 /::397.33H2 3H2973 7. 2 .

70.

72 9O.E2 4. 70.

70.

E2 4./ .9. 70.72 9O.

70 9.

 70./.9. .94 3 .

709.

3 .49.../ 3 . 7003.79 2.4.

73.

7./ 3 .. . 70 7 2:8:.3E.

0789470 3 .07 2:8:.74.:%5%73%:33 l$3 74.$.

74:8 7.

..39552 74.07083 .

74 8 7 74 87.

395O. 74:3/3 .

7.:3/.

29 9 9 - 9 74:53 .

7:5.

3O2 74. .

74:.

H3 74:53H3 97. 2.2.393 7493 .

74:Û.

39003 . .83H3 85E9973 :.7.

 7 3 9.

3 -4 2 :.8-43 -43 3..-43.7/3 .2 4. .

./.

E..3 :088..-4.-4. . E. 3 .3 3.

08.

..3 :0893 . 4E3 53 4E38 4E3 8.

089.

E.2 :/03 . E. .

/..

3/3/3 ./ . :./3 3. .3 :9.3 ..

 9.

.O9 529 9 :33 .

 3.

83 :3 .

..

3 .-3K3 .3.-93 .

 -9.

73 .9O6:03 956:E3 .

0 .

 .9O.7/7088073 .

0 /708 .

929O. . ./.13 /09 5743 .

 1.

 3.. 53.293. .3 .3.

 .

J3 97. 83 9.22073 .3 . 9.

 2 .

 .3/3 . .-.

 3/.

3 .49. -39.97.9.4 . 97:3.3/0.

 3/.

 . .3..6:.2 2O..2 82O9.

 .

 .5503. .9704 2.

 5 3.

5530883 .7. 3 .

 538.

 :3.5530883 .88:38.3 35.

3 538.

3-:3 8-93 ./ .55.

 5.

 .:8.55.3 35./. ..

 5.

8:38.3 35.55. :3./ .

3 5.

.-:37: 3 .7/./ ./.

/..

.3 9J.. .3 73 .. ..7/.98./.

/..

723 ..39 3H2. 939 Og3 . .

 2.

/ .42 99 .99 93.721:.

21:..

 .9.O .72088./ .

.28.

O .93 .3.

 9.

E2 .90. 3 ..

09.

F93.g2F9 93 .970/3 .

097/.

0. .:.g2F9 .7.3.. .g29K 8.

 . .

.O-3535 05743 . . 5 -9-:..09424/..O .

.

3O ./3 .3 3 0. .

0/.

E : 3.: 3 /3 : . 9 ..

/.$.03 .:%5%73%:33 l$3 0..

0/0.

.. : 0.33..

.

 23 0..93 ..

 Û.

9.9 8323 0./ .8.0 9.

0Û.

7. .023 323 0.

 .

30 0.733 .

 7 .

793 . 0.830 9J3E.

 9.

93 . .92 97E92 0.

9.

3O3 8.933 ..3O3 0.

9Ú.

.8 93O3 823O3 0.033 .

 . 3.

3 0...9H3 ./ .

. 0.

./...33 333 0.

.0.

33 333 003 .

.

3 093 .O9.

9..

4 3 2.4 03 .4 .....:.

0.

943 3 .2..3. . 040.

 4:.

4.4 3.4 05. 3 ..

05.

/ .5 85 051:.

051:.

/.. .0.OJ.5 03.

038.

: 9 /4 O .8.K9 075743 /09 .

 .

3O . - 0785743 . .

 .

. ..3O ../..E.E. .- 070.E.E.. ...

 .

  0743 .

 74:.

.33 078015743 .3.

 801.

J33O .9.9.J3-9. 089. ..J3.90. .J3. .

0909.

943.2.3533 /4/ 0..

..

4 /0.3. .

/..

/ .0: ./.973 335. .

..

4 2.4 .. ./... .

..

.498. 2.4 9.99 . 3 . ..

9. . .

3 0850.3-939 5 8E339 ..23-9 3H:-9.2 .

.0.

36:. 3 . .

.

 25743 .

2.

3O 3 3 .3 28015743 .

2801.

.J339.39..J33 .J33O .J3. 53 .

5.

3 70. 3 .

. .

9:H .49:H 8/09 5743 .49:H 3 89:H 8.

.

. 3 ..E..3O ..3 .E.E.3 8947.3 ..E.3 ./ .....3..3O ....

8 9 7 .

8 89473 ..8 9:..

89 7.

 9. 3 ..8 8.

9.

 E3 2 3F2973 3 . 2 4--3 .

 -.

7H3 4/. 3 .89J.

4:/.

2 32 8.2 832 ..

$.:%5%73%:33 l$3 403 .

4:.

3 4/.3 . 973.

 /.

3 33 44./ .

 4:.

/ .73 97373 4.

4 .

/. .39H383 4 4203 .

4 2.

2K3 420473 .393 3..

4:2 .

83 ./ ..-95.3 .23 43089.3.

389.

393 97:39.399 43089./. ... .

389.

399 434:7 7 24347 3 ... .393 97:39.

43 .

3/ 9.3/.3 3J3973 3434:7./.

434741 9393J3 973973 . 443 .

:.

3 .-3...: 450.E2O.

4:5.

/ .33:3...3 47439.

 7 39.

3 323. .397 .3973. 43 4733 .3 97. 9:.

 3.

83 97: - 477473 .

 7 .

 :33 8H73 47803 .

 78.

3.3 . 4859.

 859.

-3.3 4893 . ..3 39.

4:89.

9.3 ..9./ .. 3 49.. 97K3 g3./3 .

 9.

 4903 .3O3 3O3-.

4:90.

83 4:73 .E.

: . .

 4:803 .

:8..

g33 9433 4:833 .3 .

:Ú..

g3.3 4:804/3 .3./ .

:84:/..

. K3 4./. . K3 9:. .

:..

07./.934 3.4 7.4 40.8.934 28. .

. .:0.

/ . /934 :0.9:3H3 9:.

: / .

/ 3 .943 3 :2.3.

:2 3.

 43. . :2474:8.433. 9:./ .

:2 7 8.

. O23 :24:7 7 2:247 3 ..

:2 .

.8./ . 8O23 :37.

7.

 O :39. .

 39.

8g3 8g3 :3933 .

 39 .

3 .8 8g3 :77.

 7  7.

.3 579 :79. .8.:77..3 8579 3.

 79.

2-9.3/3 .3 99 :8-..

3/. .

03 ..3.3 .

8..

-g3 3.23 02 /0.0.. E .3 .70.

. / .

 9.3 6:./ 3 .332 /0..

. / . /.

3 9.3 /0. 6:.332 9../. .9. 9:.

. / .

 9.3 .3 33. 9.

:%5%73%:33 l$3 /0391. .$.

. /0391..

33-9 337. 33/3 /03993 .

. / 39 9.

43 .--7 3. /089 1.. 9.E9J3 3F933/39J3 339 39  0 .

1.

3: 3:3. . 3470.

 34 7 .

.7 .59 97.3-9 3 ./ 0850.

.

/ .2 0..

.

/. ..97E:9 -955E5 0.

 .

97E:9 -955E5 30883 .

38.

:: 2 -399 :897.90. .8 .

 89709.

23. 27 2.03 .

2/ .

3.3 K33 2.7./ .

2 / 3 7.

9433 .9.3.3 4 2.39.

 2 / 30 3.

39.3 2.30.39. .3 89.97J9.

 2 3.

/ .473 220/.39.373 .3 K3/:39.90.9.

 2/ 9.

90.59. ./. 9.9K 220/.

 2/ 9.

/ .3..59. 2247.

2 7 .

93 .97E 4 . :3 :. 25..

25 9.

 3 3../ .3 25.2 89E.8.9039.

2 50 3.

/. .9:H333 3O3.9039. 25.

2 50 38.

.3O33 897:9 25.9433 .

250 3.

8F4 8H3..3 : 25. .

.2 5.

42 254793 .3 -. 25479835 835:35 35: 25479.03 .3.

2 5 9 38.

/ .3973 25479.3973 926:.86:.39.

2 5 9 39.

3973 973 25479.39./. .6:.

2 5 9 39.

6:.39./ .3973 973: :325479.

325 9 39.

3973 3973 25480. .36:.

2 54:.

 E3 9: -9E3.E. E397E4 /3 25488-0./ .

2 5 8 -.

392 . 397. 257088. ..

2 5708.

2 3 2570880/. .4 257088433 . .439.3 2. 38:.. 38:./ .

2 57 3.

83 O3/: 257088.0./ .39.2E.3 .

2 5708.

 4. 2574..39.0. .3233.

2 57:.

E93 22..93 .020393 .3 2574.

2 39.2 57:.

E93 8./.8.3 35705 . .93 822.

3.

 9 9743.-93 .4 3.

3 -9.

-99 3.3 .8-9.

39 .

2 3./0393 .3.38.:/3-3 . . 4.

38/ 39.

.OH36:. ...:/0..7.3 3. .

3 :/.

:/35705 .42 9J3.-. 3.

3:/Ú.

4203 .-. 3.42 .

3 2.

9.80. 9:35 3. 3 .70.

3 78.

47.

378.

9g3 9g39H289g3 89g39H2 .

/. .$.70.:%5%73%:33 l$3 3.83.

378Ú.

9g39H2 3/00/. ./.

3 //.

99.03 . 6:99 3/0503/03.

3/ 503/ 38.

/ .5 3/0503/039.8 .5 33 .

3/ 503/ 39.

 .5 3/0503/039. ./.

3/ 503/ 39.

5 3/03 . .

3/08.

.8 8-:9 3/. ..90.

3/09.

.4-9-:9 97K3-333 3/.9433 . ..

3/ 0 3.

/ .9. 8-:9 8-: 3/70.8.

3/709.

E395 3/70.9./. .

3/ 709.

E395 3/./ 3 ./:..

3/.J/ : .

/.7H3 7H3-9. .E33 3/4478.

3/ .

97433 3/447./ .

3 / .

.97433 3/:897./ .

3/ 897 .

.335 3 3/:8973 . 9:.

3/ 897.

9.-0./ .335 3 30..

9 -.30.

. .-.3 9 30 30..39..9./.3997E3 ..37..

3 0.9 -.

3 310.. .9...

3 109.

. 310.9433 .90/./ -32 - : .32 9H232 : .397:3 310.

3 10 3.

/ .832 8 : .94:8. 310.

310 8.

 32 31:03.03 . .

31: 38.

.83.3 9E./33. 3 31472.3 89E.

3 142.

 31472.4-9 ./ ..:3.5939.-E4.

31 2 .

339.9433 .3. 31472.J39.

31 203 3.

 370/0393 .939. 9: 39.

3 7/ 39.

./ 3 .53593 9353 39.

 3 .

..3 : .9H3 39../.-. :. : .

3 .

4.3 : 39.03 .3 : -.9..-.

 3 9 . 3 9 .

. : 8 : 3:70.-. .

3 / 7 .

2939./ ..52 3:70/.3 2 .

3/ /.

52 3:73 ..3 -.-939.

3/ 7.

.82939.3 2 : :93 33 .

Ú.

/ .2. 3307.

3 .

039.9743 3-93.3 334./ .

3 839.

. 036:73 .9 9743973 39.

3 . 7.

3 380.93 . 892.8 :97.

3809.

.8:- .3973 38079.

38 9.

3 .4 3./ .G3.4 38/05705 ../.

3 8./.

5397439743 3- 3889 43 .299743 5J. .

3 889.

39 3 ... .g3g3 389.

3 89 .

03 . 99- 389.3. 9 932E2O.

389 38.

9J/ .E-9 .J/97.35.

./.J/.$.0.33 3890.:%5%73%:33 l$3 147389.3./.

3 890/.

4 3899:903 ./419.9 3890.. 9.

3899:9.

.3 3899:9433 ..3 .

& 389 9: 3&$ 389 9: 3.

3 978 3897:.6:..8935 5.9433 .

3 897 3.

5 3897:20393 .8/ 9:.:3.

3897:2 39.

3 .23./3.J 38:9.

38 9.

/ .g32 3.g32 83. 38:93.

38 9Ú.

3. 38:7.03 .g32 3.

3 : 7 38.

8-42 39003.03 .

3 90/ 38.

/ .8:-9 97J9323 390039.

3 90 /ñ03 .

.9323 8E397J 3903/.

3 903/.

 3 .O 3 3903/0/./ .

3903//.

O/3 39039433 .O 3 ..

3 903 3.

 3 2. 39070893 . J. .

39 7089.

47.

397089.

/ . 39070893.392 .3 92 2.9 86:. 26:.89J.

39789.

 39070890/./ .O.9 .392 2.392 .O9J.29J.O6:./ .9 26:. 3907473 .

3 907 .

9743 39073.97439743 5J.539743 5J./ ..

3 9 3.

/ . 39073..9743 -H39743 3 .943.

39 3 3 .

6:.9 39073093 .

39 309.

H323 39075709. .

3 9 579.

 39075709.9433 .9J.

3 9 57 90 3.

89J. . 39077:59.

39 7 59.

2E3 43 39 39077:59433 .

39 7 5 3.

8E3 43 839 3907..3 .

. 39 7.

 3907.3 43. .03 .43 9 .E.

:. 39 .

3 3O.:3 7H3 3945705 .53.3 852953.:..

39:.

47.

39 .

.4 .0.49743 3974/:..

397 /:8.

9: 3974/:.9433 .

397 / 3.

89: 9: 3.039. .

3 .039.

5E923 8E3. 3.039433 .

3 . 3 3.

 3. .089.85E923 88E3.

089.3 .

 3. :9.90. .089.

08909.3 .

9433 .: 3.089. 3H3. :97.

3 .0890 3.

: 3. 3H3.8 :97.08920393 .

3 .0892 39.

8 :9.3 :9.9433 . 3.9. .

 90 3. 3.

90.2 82 3. .

9..3 .

4.2 3. .0.

3 . .

0/3 99297J.429:9 /39297J 3.4.4 .-.42 -.

$.:%5%73%:33 l$3 3.020393 .4.

3 . .2 39.

82 8-. .4 7433 .428 /399297J.

. 3.

89-.90.89 779. .

7 909.

/ .93.E: ..9.25E9. 779.

7909Ú.

9.25E9./ . 779.90/..E: .

7909/.

3 .E:99 88:11 8.9.3/3 .

 3/..

.3 4 88:03 .

: 7.84 8: .

. 85E9835E93 .7.85E97. 95743 /09 .

9.

E O : O .43.9 O 98/09 ..

98.

 : O .9 O.E O .E....43. : O ..9 O 9023 ...43 ..E...

9 2. .

43 2O3 992.939. 98015743 .

9801.

J3.J3 : O ..J3.E O .9 O ..093 .43.

/ 9.

E4.23 .F9 .

/ 2.

3:.--7 .3 .73 .29 .

3: 7.

4:8./ .9E3H3 0.

0 8.

383 .03 039 0.

/ñ038.

6:3- 6:33 03 .

/ 0.

9. 0007 7 2007 3 .

/ : 7.

3 243 4-3 .397.

/ -.

2 43. .... .

3.

.3 .5 F5 439.35 9./ 3 .2.

/ 39.

3.3 .3 :3 439. ..4./.:3 ..

/ 39.

:3 403 . ..3.33.: .

/ 4:.

9 4:73. 3O . :..893 .97.3O .

/ 3 89.

3-E4 4:7303 .

/ 3.

397K3 .:.3 43 .3 .3 ..3- 6:3 .

/ .

: 8.:23 :/03 .32. .

/ / .

32 3 ..F9 536:.39.84:/20390850. 925E3 :/02039 .

/ / 2 39.

8F9 :.03 .

:8.

 6: :3 .F5 7.: ..--7 : .3.

/ :..

3 .9E3 :25.

/ 25.

383 -.--7 :3 ..3 :303 .

/ñ:3.

9E3 :347./ 3 .

/ :3 .

J99:.33.3 J99:./.3 :89. .97.

/ 89.

2 .. :89.03 . 3 .. .

/ 898.

3-3 :891. .8.

./ 89 1.

-4. -3 :8910/./ ..

/ 89 1. /.

/ ..323 3 003..5 .

3.

9J. -F3 003438. .2H .8.. 005.

5.

/ . 03 .

.

K. O. O.O. 9:. ..

$.:%5%73%:33 l$3 0-4.7/3 .

/. .

3 ..-35J2 .

..

 E /3 . E.

/.

43/H343 .. .

.

9 9H:/9 33 .

Ú.

89.844 3 . 8938E9 47.220 .--7 .2 7.8447.O.

4: 7 2.

.2 420970 7 2420907 3 .--7 2 .

 29 .

/ .209 3/3 .

.3/.

4 399 ./. .O399 3/.

.3/.

99 99-3 :33/./ .

3.3/.

E. 9333 3/30883 . .

.3/38.

899 399 33 .

 .

.:.3 88. 6:. 3 ....

8.

033 .E3 9.3 .

9 3.

-5 4209703 .

 29 .

209 3003 .

3.

 : 3103 .

1.3.

.43/..4 39.

39.

/ . .3 9H: 3990/.

39/.

.3 .. .9H: 39933 . .

39Ú.

..33/92 34.. 3 . .

3 .

 E3 5. E3 3493 .

3 9.

 239 297:392 34.E3.. .

34:.

/ .-9 :3343.

3 34:3.

/ .3-9 0343.

034:3.

3:3.-9 3 340/03 ..393 .

3 .

8:-9 979. 9703 .

9 .

-03 .J9 . .

0-.

947 .33 2E.-3 ./E333 2E.-47. .

 -7 9 7.

-47 3 .539J32 .-4:7 7 2.

0.

 .3 .. .4 3.3...

 .

.3./ .89:9: .

 Ú.

/3 .3: 3 33 .

0 /.

H: .03 .3. 6: - 9:9. .

0.

 .253 .

 25.

.3/3 . G3 .

 3/.

. 9 .3/8.39E.503 . .. 9 9.

 3/805.

543.3 .303 .

03.

3:.03 .33 3 25 . .

 / .

333 .70./ .

/ ..

70./. .73 3 94 .

./ .

89/09 ./. 3 .5435 2. . 3 .

 89.

: 8.33.:.:.3 799 F4/ .3..2.:.

/ .90.:%5%73%:33 l$3 ./.$. .

09.

97 2:3 ./. .907./ .

0 9 7 .

.3 .2./ 3 .9089.

0989.

9907./ 3 .239 3 39 .2:339 .

 9 .

8.3 3 2 .:.:. 3 .

 1.

:3.93. 3 . .....

 39 .

389 -:9:83 52 .3 ..97.9 9: .

4.

:9 .073 .

 7  7.

.:98. ..

0.

5 9 -97J .073 .

0 .

5 ../ .

0.

/.-3 0..

/.

3/3 0../ ./3. 3 3 4 /3/983 4 8.

/Ú.

/073 .3 4 /3 : 0.

/ .

3.3 4 39 0.13 .

1.

E.3 0.:03 . E .

.

3.H323 H343 0. .

3.

3H3 /. . .73.4 0.

 3.

../.: 0.89/09 5743 . 3H3.

89.

99:J939 . J939 .89J97.JJ9 0.90.9073 .

0 .

. .9:.0./. 0.

.

.- 7  0.04:9-6:H3 -8O9 0.9:703 .

09 7 .

/.-/39:9 -9:997K3 -3O.:3 019. 3 ./ .

019.

5J.97E 03 .-H397E.

0.

.. 9 -3 0.3 3./ .

 .

55E5 0../. .

 2.

55E5 02433 .

02 3.

6:.3 03/.. .

03/.

3 0393 .4. ...42.

0 Û.

:/ / 088/09 5743 . ../.

08.

3 088433 .3J9.3-F J9.38.

083.

 09.-. .

‚9.

45F5 .4 099073 ..

09 .

/ .03 ...E 2:9 0.9.

0..

5 .97J-3 3.3-3 -7.73 .97K3 .

-7 7. .

.3 .03.0 7 2.9.0380 3 .

. 8 38.

0380.-3 .338.4 5F5 .3. -3. .

8 38. .

.5-3 .5. .3.45F5 /3 .

/.

35 .:3 443 3 229 00/ 0. 3 .

..

3O/3O/ 8/97E .

:%5%73%:33 l$3 103 .$.

1..

3 . 883 19.

19.

.H3 3./ . .H3833 83.H3 93 .

9..

.E38E33 333 9 958E3 9./.

.9.

333 05705 .43 . .

..

3.33./ . :305705 .9J.

. 3.

33 0./ . .E./.

..

./ .O97. :30. ...O3g3.O9 3 .O9 .

3 . .

397.7. 3.. . 293 .

29.

 290/.33 3.3 7./ .

 2 9 /.

 .3.O3 303 .

3..

3 9:3 33 ./ . .

 .

H39 93 53 .29J. 2H3.

5.

2 6:/3 ./ .

/.

. .3 893 .933 H2E /:/.3 3..

89.

/. 8903 94 .38E.. .38E.4/.

83.

30 330 907.9:703 .

 9 7 9 7.

g3.--7 ..g3... 970 7 2907 3 .3 .

9 .

/ /09 5743 .J9 990./. .

9 .

/.0.3 -F .990/09 5743 3 29J9 .9 .9J933:29./ . .

.

83 49 3 .0. .

.

83 ./ .3.

. .

0.83 ./ .383 .

.. .

/3 .83 83 3 4. .

4:/.

 :34./. .933.9 .E333 .

34:/.

.9E333 /3 4.33 .

 3.

.2.8.3 4./ ...

 .

3 -53 . . ./....- 4..5.

4 .

9 .- 4.5...90. ..3 ..O9J3.

4 0 9.

90/.97J 3.E./ . 4.. 3.

4 0 9/.

 4.9433 . 3..

4:0 3.

3 . 4..97J 8 3..

 .

O.3 . 4.O.

 / .

 4..../ .

 / .

/ .5 54. 430.

4:3.

 43. ./../ .3 -.. ..

 .

/ . 3 .: 44.

:.

E3K3 44.3K3.7/94243 .g28O.93K3 32 02 441479K22 44147.34.3 4480.E./ .1907 0850.. 44.7 973342 .

:8.

3 3.9 .

/. .:%5%73%:33 l$3 4480.$.

:8.

34 47/3 .

 7/.

. 4773 7 .:. .

 7.

09 480. .

:.

29 9:./ . . 489.

489.

9:. 29 4883 .

 8 8.

. 49./.84498 41 5743 /09 .49 41 .829 89:.

 9.

8. ./.33793: 4:/./ .

.:/.

94 3 294 3 3O 4:/./. .

.:/.

03 .2 3 4. .

 .

9K3H: 3H:9./ .0.3H: 9J.. 4.

. .

073 . 5 33 .O/:H3 4.

 . .

/.3. .9K3 4.H: 3./ .

4:.

./ .95 -F 3 4.

 .

3 .97:393 97:3H3 :.

 .

23 .32. :..2./ .

 .

/ ..23 35.52. 52. :3:.

3 .

03 0850. -93 :.352..7 .

 .

3 :253 .

É25.

..E-.3 . 93 23.: :3.

 39 .

.-. :33 .g397.

 Ú.

5 2..303 .

2 3.

3073 . 2.2E 2E2O..

2 3 7.

2E2O. 99- 2././ .

2 /.

. H33.303 . 2. H3 2997J-.

2 3.

.J 2.3 ./ .95.

2 .

.9:9 49:9 9:.2.3 .9:9 49:9 2. 2.

20.

/ .: 3 2.9.:36:.-.3.9 -.

203.

3.J3 . ./.: 973:39 2..

203.

: 533 2.J3 . .3..39.

203903.

/ . 2.K3 /:97K -4.47.

20 / 7.

3 3:.: 2.3 973 .4793 .

2 / 79.

8 . 3 .533 .0.:9 2.

20.

0 :53 .089:5293 .94 2.2 .948.:93 593 2.

20 5.

 O./ 3 .97.0.3 84353 2.

20.

2 ...97.43973 .4397. 973 .3 0850. 33 . 2.

2 .

33 .-. 2.

2 3.

0.3.. .433. 33 2.

2 3 .

020393 .3.6:3 973342 :3 2.

2 3/ 2 39.

86:3 8973342 8 :3 2.073 .3.

2 3 / 7.

3. 2.6:3 E2 .33073 .

2 3 .

3 ..3:1.E..9:70. 9E 2. :/E3 .

2 3: 1 9 .

 .

.9:733 .:%5%73%:33 l$3 2.3:1.$.

2 3:1 9 7Ú.

3:1..94 2.9:7073 .883:9 8.

2 31 9 7 .

94 3.3/09 5743 .3..83:9 2.

203.

3: 2.53 .

2 5.

3 .7.-3 .7 .--7 .

2 9 .

.:. . 2./:3 2.9E3-.:.73 .7.36:3 . 3 /:3 36:3.

2 .

/: 33 332E. E3/: /: 2.7093 .

2 9.

.3 2.70933 . 997.

2.

9Ú.

77.03 .2. 9 93 2.

2 7 / .

 2. .77..3 893 .8..

2 7.

 .3 2. ../ ..770/.

2 7/.

883 . 93 2./ ...

2 8.

88.0.3 2.36:3./ .3 . .

2 8.

943 8 2.89073 .

2 89 .

9. . .33 9E4 9.8 2.3 ..

2 9 .

9739 : 9 ./ .9 .9. 8E3 .. 2.3.

2 9 Ú.

903 .9J3 .9 9 : 2. .

209.

3 .907.-3 -33.45 2./ .

2 9 7 .

9.987 2.9.9:.8 .842.902.3:H3.92 3 .9 :K3 2.

2 Û 2 98.

.99073 . 2394E3 2.94E3.

2 9 .

.96:.O9J3.9.2:2./ 3 .9.O 3.9 ..3973 2.

2 82 2.

978. . 2.3.. ..24/.. 9 .... .

20.

O ..O9 .3 .

20.

-0. ./.9E3 2.

20 -.

O9 .O 2.473 ..

2 .

997.3 205743 .

2.

4 9 20.3 .9 9.

2.

.3.g3 20.-.

23.

333 . 20.O3. .3.

23 .

383 . 20. 3.

23.

..3841-35... . 983 5.393 20./.30.393 -20..

.2 3 .

9743. 20. O 9743.8:70. 3 .

20 .

8:7020393 .38 4. 4. 4 4.3.3 20.3 .

2 2 39.

93 .8 4.3 5F5 4 20.

29.

3 .99 20/.

2/ .

.5.3 20/..39397:393 ../ .

20/ .

303 . 20/. . 9:.

20/83.

 20/:2.. 4.9:./ 3 .

2/ 2.

897:3. .97:3-K3 97:3 ..3 82 2009.

29.

5 5 200933 .

29 .

-:9K3 ..:.2J993 .:.

:%5%73%:33 l$3 209. .$.

2 9.

9. .3.7.37.7. 202-073 .29.

202.

H3 202-07853 .H3 .93.

5. 202.

H3 .H3 202473 ....E.9..

202 7.

/ .33 2039.-3 97J3 32 3202474189..

2039.

97J9: 97JO.. 9:.2997J 2039. ./.

2039 .

299393 203943. ..

203 3.

3O 3 .7.5 203:3 .

203:.

3 2070.9./ . .

2 .

. 2070../.

2 .

.39:3 20883 . .

208.

3E. -39: 2088.-3 9K3973333.9K3973-.3.03 .

2 8 / .

3 .9333 9.9J3 393-E4 93 5 209.

209.

24 2094/3 .

20Û /.

.5.9.E. 20970 7 220907 3 .35E5 .

29 .

2F9 2/ .42-331472939293.3 . 2//.

2//0.

 2//03 .97.. -:97../ .

2/.

. 2/393 ..

9. 2/3.

.3. H2 H2 2924/..

2.9.

/ .6 2.O9 .O 2/..

2. /.

 203 .3 H2/: 3.

2..

3 29.7./2 4./ .

29 7.

 9:. 6:3 6:38 23 .

2.

8427. 27.2 7.8.220 3 .--7 2 .

2 7 2.

2 220970 2220907 3 .--7 22 .2 .

2 29 .

2 209 23/3 . .

/.2.

  ..9297J 9393 97J9:.g28O.392 2305743 3 .3 .9 2307./ . 6:.

2 3 7  2 37 .

333 924E3 232:2../ 3 .

232 2.

99:8.399: 2.99: 2389073 .

2389 .

3 238973 .-97.

23897.

/ .- 2347.

3 .2.

3973 234793 .3.3 9: 36:.

3 79.2.

53J9 9:8 23:903 .

239.

59 277473 .

2 7 7.

3 .3 288...

28.

9897.9 89:.3 883 . 97.

28.

/ ..E 9:3 2883.

28Ú.

. 289. .03 .3 9: 99.

28 90.

2 252 528.2 289. 8./ .03.

289003.

8. 3 .2 :2 2.

28.

973 .5. 973385.

$./ .:%5%73%:33 l$3 20/.

289.

33 5.973 29:703 .

2 89 7.

973 835 24-0./ .85.

2 -. 2 -.

:3 3 / 3 24-05430 .8424-0 3 7 394 3 24/03 ..

2 /.

/ .2: :2: 24/073.

2 / 3.

3 9393 2:23 .

2 2.

2 2420393 .

2 :2 39.

3 ...--7 43 . E9 43/.

2 3/.

9 24303 .

2 3.

.93 2439473 .

2 39 .

3 23K32E9J330 5E99.3 E2 8E9 24393 .597.

2 3Û.

9E3 244/3 .

2:/.

 9. : 24433 .

2:3.

2997g3 247./ ..

2 7  2 7 .

.O 4 .O 4 . 2470/09 5743 . 9:././. . . 4 . 247. :3 523.

2 .

3 24704.07.3 3:./. ..

.2 74:.

33.. 247333 . . 347.

2 3 .

./.-:8E3 2489/09 5743 .

24:89.

339 3:3939 ./. . 2489.3.

24:89.

: 249073 .:9 .

2 .

2 249433 .

24: 3.

:3 3 8/ 3 249473 .8.

24:9 .

0 7..8424947-0 3 .29 24947.. 3.

. 24:9 8.

029 24:39. 3 .

:39.2.

33 .04 97G43 24:39.

2. 39 3.

3 24:803 .

2.:8 2.:.

.:9 24:93 .

:Û 2.: .2.

3 .23 24.0.

2:.

:3 3 24.:3 .3././ .:3 38/.:3 8.

2:. .

 3 49 3 24.020393 .

2:.2 39.

 24. 3 39E..8.03 0850.:3 3 849 3.2 .

.2:.

/.090. .848 2 7 .:52 7 7 ./09 5743 .--7 78 7 .--7 8 7 .847 2 7 .523H 24.--7 2:.8478 2 7 .9073 2 75.

2 9 .

3: 2 2:/3 .

2 /.

-3 2:95. .

2 95..

33H3 29g3H33:383833 2:2 7 2242 3 .

2 2.

.2 2:7/073 .

2 / .

 E28E9 .993. 9E28E993.

:%5%73%:33 l$3 2:8.03 .$.

2 8.

-599 2:80:23 ...

2: 2.

-493 2:8.3 .

2:.

/ .3... 23. 2:8.

2: .

. 9:. 23.3 H2E 2:8. 3..33 ./:/.

2: 3.

8 2:8924/.. .3.

2 89.

5 .3 3H32 2/09 .

2..

9 28015743 ...

2. 801.

/ .99 .J39 289074:8.

28 9 7 8.

93-J :3-J O: 289073 .

289 7.

3 . ::3-J :93-J 3.

30.

/ . .:9 3.3 2O3.0/.2O3 9.

30/.

.97 3.203 .93 97.973 .

302.

9H3 99H3 9H3 3./ .774.

3 74:.

95 3.9433 .5 .

30 3.

6:..943. 3./ ../39.

3 3 .

. /39.. 9:. 6:.9:7./ . 3.

3 9 7 .

 9:./.9:7. 93H3 9H33H3 3. ..

3 9 7 .

3 93H3 ...9:703 .33H3 3.

309 .

.93H3 9H33H3 3.3 .

. 30.

7./.6:3 30./ . 5705 .

3 .

.3 ./ ./.33 30.7-.

3 -..

3 30. ./.7.

3 .

/ .9.3 85 8: 9 30.

39.

/. 3g335732. .8.9. 30.

39.

/ .7.088.33 3g335 30.

308 807.

399 99: 30./.088. .3 .7..

3088 7.

/ .088.7.99: 3999 :330.

3 3088 7.

3.3 .399 32432:3 30.

30.

 300/. 3 . 24/...

3/.

.3 300/03 .3 8.

3/.

/ .E2 233 30..0.9.

30 9.

5 3 30-4:7 7 230-47 3 .

30.

3O2 30-4:744/ 7 230-4744/ 3 .

30.:/.

.3O2 33 30907/09 5743 ./.

3. .

 30503 .33.332.

:.30.

.3 .03 . 02 307.E:97. .43.

3 7.

J.3 2 307..4:8. 933 ./ .

8. 3 7.

43 307. .9J.438 /-J./. .4:8.

89. 3 .

.3 43 30893 .-3.

3089.

9 29 3093 .

309.

. 23 309473 .

309 .

07. 93 30. .23./.

30. .

3-.4 334 .

:%5%73%:33 l$3 30. ./.0790088.$.

30. 08.

/ .9:3H3 9:92 30.

3:.

2 22 2 30. ./.

3:.

2 3083 .

3:.

 3085.93 939.5073 .

3:505 .

/ .-E4 309. 3 ./.

3089.

/ .: 953.8E9 3 -H3.0. 309945705 3 3.338.

8.3.

 /. 5 9.0.: 3. ./.

8.3.

9.03 .: 30. /.

38.

.E:E 393 .

9.3.

 H2 9 340.2.943 /09 ..

34:.

3 34-4/ .8434430 5743 .

/. 34:.

3. 33.34 34803 .

3 .

933 8:H33E4 348./ .

3 .

34 :H33E4 348./. .

3 .

34 :H33E4 343 5701 34305743 .

3 3.

3.9K 343803803 . . 33.

3 38 38.

. .43 ./.3O. 347.3.

34.

33 3472.../ 3 .

3 2 .

3 -K39.3 3472. .9..39K3973-K39./.

342 .

9./ . ./.3 3.3 34793 .939.

3 Û.

 3479073. 5.3-.-../ .5J.

3 3.

. 34803 .

34:.

2 349. ./.

3 9.

.3 34903 .

34:9.

F5. .F5 34935743 . .

3 Û .

03 .3K 3. .EK 349.

3 98.

 349.  33-9 9./ .0349.041.-0.0.93-E4 99.

34 9 8 ..

03 . E3. E3  34.

3 . .

9:9:9 97:3 4. .02-073 .--7 4.

34:.02.

.9E3 34./.

3.:.

/. .- 3 33. 34070.

34: .

34 3 : 3:.7.33.0./ .

3: .

 9:.--7 4 34 3 . 933 3:2-07 .

3 2.

8 3:7803 .

3 8.

9E 3:93 .

3 9.

 : 4-0. .6:.

4 -0.

. .3 9:3904 9:33 4-0.93 .

3 -/ 9 -/ 9. ./ 9.

9.9 ./ .3 4-0.9953  .03 ..

-/ 09.

2.9H: E. J.6:.3 . 9:. 2.9H: 2.

:%5%73%:33 l$3 4-807..$.9433 .

4- .0 3.

0.86:. .38E9 8904/ 4-807.

. .

6:. .3.38E9 904/ 4-9.

.903.

/ . 9 . 3 ..4:8.. 4-.

 8. -.

 33H3 4-./.773 732. .4:8.

 8. -.

 4.E.773 .29..8433 .O99 ...

0 3.

 4./..843.. ./5 ...

0ñ3 .

93943  4..:5. .

:5..

2 4../ . .23 .:50/.

:5./.

. 4.38/3  3. .:7. .

 .

0. 3 :93 4.7.33 .

: 3.

..3 4 ./. /.4..

 .

94-073 . 3 .--7 .9 .

94:.

9E3 4//./ .

/.

./..6:. 8 4//. .

 /.

6:.. . 8 415705 .

.

47.

.

. 5705 .. 411./.

1.

E.0 7 24110380 3 .99 . 7 41103.

1038.

8.52 8529 41103/. .

103/.

/ .2K3 2O..0.52 2-.: 411038.

1038.

3 41107. 3 .3 .:.893.93.

 1 .

03 .-: 93 .4897E 411.

18.

g353 - 411.073 ...6:.3 .

 18 .

38E9 86:.H3../ 3 .3 411.... .

1 .

3.g353.. . . 411.H3. 9:.../.J36:3 . ..

1 .

E./.E. .J39..973973 29.29. 41903.

13.

 :3 40.2.943..3 .9.

4:.

4 .4 .... 3 43 .

.

/ . ././: ..943 .844.2. 0.

0.

 3 9E393 4/./ .

4:/.

/. 4/ 1./ 9 435705 .8430/. .

43.

95/3 43.43 .0.97H3 97H3959./. .

 38.

 29 4303:2-07 /09 5743 .2932 3.

 3.

49073.29293..934 O 0.: 33.: 43433 . 29.

3 3.

/./ ..3 43. .

4:3.

O /:39... 2 43945705 .

 39:.

. .5J./ .97H3 H397H3 4503.

4:5 3.

/. 4503. .2 32 -9 : .2.

4:5 3.

 9393 450333 .3..

4:53Ú.

E393 4507. .0 8-9 : 8.90.2.

5 709.

49 3 :3 4507.9433 .

5 70 3.

849 3 6:E97K349 3 .

:%5%73%:33 l$3 453433 .$.

53 3.

3 2 455430393 . 3 6:.

5 3 39.

 .9 9 9 455479:393 .

5 7 9:3 9 5 7 9:3 9.

. . 455480. 9...

54 .

 E3 . 5.3 53 455483./ .

54:Ú.

 455480/94.9J3 E3 .

54:/.

3 5705 ../ .3 53 4554890./.

5 9.

3.. 3.: 3..:97. 455489433 ..29 /3 :97E3.

5 3.

8 5 8 3.3 853 50 5 459433 .:8.

5 3.

./ .3 47.303 .8.

7 3/ .

2 47/073 ..O2:/...2. .6:.

/ .

/ .3 347/07945 47/3.7.9 -.7.

4/3 7.

33 .3 47.3 939.9.

 3.

84 8.3.3 47.943 3 . 3O4..943 7.

 3. 0 3.

389.30 7... ..84 80 .9. 47.6:. .

 3..

30/.9.. 995 47./ .

4 3./.

.O9799 3g335 .... 4733 .9.855 .

7/ 3.

. .g33:H3 473. 3:3../ 3 .

7/ 3.

. . 9:../. . 3:3.g33:H33:H3-3 473.

7/ 3 .

/ 5743 .E. E4 : : 9H3 4907.29.8E394 22 .

7.

 490780. ./.E.

 ..

.E.E.3:39K 29E. .E. . 4:99424/.

9.

5 3H3 3 4:7/09 .

: ..

.39..39.....39 ... . 9:.32K3 4:785743 .

: ..

39 ... 9:... .39....085743 ..32K3 4:780.39.

. 80..

-393. 5705 .3 2K39.-393.32K3 4:9 41 .39./.39 -393.

:9..

34 4:9/4478./. .34 34 7.

.:9/ .

3497 343 4:9/447./ .

.:9/ .

3497 34 4:907.. 3 ./ 4:9075J.3 4:930.34 .

3..:9 .

.94 .33F9 K3/E3 3F934 4:95:93 . 5E.

:95:9. .

/ 5705 . .883:98352 83.3 4:98/03 ./.

/. .:9 8.

/ .3/3.-34 -H3343434 4:989.

:989 3/Ú. .

3-9 E3.393 4. .033 .

3. .

07./. 3. 5705 .3 4.

. 4:.

H3 H397H3 4./../ .96:.07. ..-H397H3 .

/ 4 .. 7 . 7 . 4 ./.

.42 4.420.07. -.943- 943999.

7 2. 4 .

5.393 .93 . . E3- Og3 40.

4:.

. .3.O .EK .3 2.

/ 5743 . .:%5%73%:33 l$3 43.$.

4:3.

...J32K3 92K333 3K333 43073 .

4:3 .

03 .3. ..33 5..

508.

3 -. 3 .-... 5....

5 .

..-O O 5..03 .O -.

5 / .

:3 O3O O33 5..33 ..O -.

5 /.

093 .4-K 5.-..

5 9.

O3 5.03 .--7 5 .

50/ .

 5.3 8E.33 .97.

503.

: 3 8 .31:./ .8 .: 5.

5031:.

393 .: 5.: 3 . . .

5039.

2:8.8.3 .3933 .3 6:F98.3 5.

5039 .

88. -.97.3 5..39073 .3-.

5039 .

73 ..8 5.

5 .

. .5 5.03 ..

5 8.

:3 3 : 5..0./ .

50.

9.33 .J 39 5.

5 3 5 3.

303 .443 .4 5.

5 3.

9.3 5..3 5.3983 ..E3 .

5 398.

6:3O9  5.5073 .

505 .

7. 5.0./ .

5 7 0.

3 .70393 ...843843 9.3 5.

50 7 39.

. .73 . 2 5..

.5.

393.20393 .H3 .H3 5.3.34.3..7.4.3..

5 2 39.

3. 5.3 6:.793 .

5.9.

79.4 5./ .79 3 9.7.05. .53 -53 9.2.:.

5 9: .

7.7H3-9 .:. .E-9 5./.79.

5 9: .

 .E-9 7H3-9 5.79. ./.E.29.-9 .

9.5.

32. 3.34 O 5334 O 5.793073 .

5 93 .

.38 5.79307853 . 9E.

5.93 5.

8.:353 8.793 . 5.39E.

5 79.

. -:H34.9.3 3 5.88.

5.8.

. 3.6:./ .36:.96:.8833 . 5..

5.8Ú.

03 . 333 5.94E36:.8 6:. 8976:.88.

5 8 / .

8803073 .8 6:.3 5.3. 8976:.

5 83/ .

3E. 5.8854793 .

5.85 9.

89.././ 3 5705 .: 5. .

5 89.

36:E 6:.93 . 5.6:E /.

5 Û.

03 .903.323. .3 5.

50 38.

: 3 5.90393 ./ .9J3H333 333 H397K 8.

50 39.

990733 .-333H333 333 -3.J 5.

5 9 7 3.

2: :32: 5. 3 .:80.

5 .

923 /38923 89233 .

$..:%5%73%:33 l$3 5. 3 .

50.

3 5.97 9.394E3 3593.20393 ..

502 39.

03 ..3 50.89793 89397 93-9.

58.

01:...-K3 8./ .9:3 50.

581.

-K3 9E-K3 H393 50.3 ..

5.

97..O5 5033 . 3 .

503.

03 .-9 503.

5038.

 3: 5033.

503.

 3: 503.3 .

5038.

K 50333 .--7 5 .-9.

503.

893 5038433 .

503 3.

5 ..: 504503 .3.9397.

55 .

/333./39. 5055073 .

505 .

9 5075705 .99H: .

5 .

039 2:8:./ .9. 5397g2 50710.42 507.507./../ .039 3 .

5 109.

.434 50710./.9.

5 19.

29. .E.434 5071472.

5 1 2.

3.-:/32 9.03 .3 5071472.

5 1 2 38.

82 89.3 893 8-:/3 5071472073 .

5 1 2 .

.-:/3 3./.97K3/3 507.3.58.

5 58.

.O9 .O 5074/3 .

5 7 /.

3039./ .39 5072. 9 9.

5 2 3 39.

/. .3:H3 5072.: 9.3039.:/ .3.

5 2 3 39.

: 507288433 .9..E.3.3:H3 .

5 2 3.

8. .45F5 5F5 50729.

5 29.

. 5078433 .4.45F5 ..

5 78 3.

/ . 3. 507843..433..

5 83.

E33 9. 507843./. 7H39.. ..

5 8 3 .

9 507843. J.93 .537 .93 -393 .

5 8 3 9.

E9J3 5078:.33.E./0.3352 .E. . 9J3.

5 80/.

 5093 .9:95.

509.

. 509743 7 .3 3. ..33O33.H:9J...9.

5 97 .

803 .g3/: 5.

10.

9:397g3. 43 9 548453 .

1 8 1.

453 . 979 5494. .979.

14:9 5.

4.4.58. .5 54947.8454943 .53 .-38.

1.14:9 7.

3 -.3.53 54947.5073 .

1 9 7 1 .

9.53 3353 54947.53 .

1 9 7 1.

53 3353 57.803 .9:9.

170.

29 58.:933 ../ ...

1.

./. .9 939 58..9 9:. .9...

1.

939 904:993H3 58..83 .

18.

 ..9 .

$.:%5%73%:33 l$3 5.343 .

5 34:.

3...2 5. . 35.3 /.

5.

. F 5.:. .:.89:5.9:703 . 9 4 4F9  5.

59 .

-. -..03 .. 50.

58.

23 2: 393 53 .

5.

.433 503 ..

5. .

.. .3 53 .3 3 53 O3. .9..

5.

 5493 .H39:..

5. 9.

.5.3 533 .

53.

/ 3 . 322 5 53.

5Ú.

--7 59 ..3 9K397399 434 5393 .2.2:34..

39.5.

!.3.3 3-3 J9-3 J9 5.53941-007 295. 4. 5503 . 8.3-.3 J9 -.3 . .

5.5.

3 .3/3 J 3.. 59.

59 .

J3 593 .83 ..E..4 :.2399.

59.

.39.. E39.3 : E39.3 5.03 ...

508.

3...3 9./ .3. .9.05..07..3 . 5. 26:397.. .

503.

 5.33 .95E. .93 .3.33 .

5 3.

 /3 5..-3 4.3333 .-3 54.

5 33Ú.

 5.303 .854. 86:4.

503.

3093 .2953 29-3 5.

5 39.

393 .393 5. .

5 39 5 39.

/ ..H3973 04 5.9 82.89.3 .9.

5 89.

.9/4 5.9/4 2-3.903 .

509.

-3 9224 5.914723 .

5 91 2.

 5. 3 . -92 83..33 -.

50.

 97... 973 : 5..:. E38..073 .

50 .

/ .39.34 O 3.97.3.. 50....8.

5039.

 /9.3/:/3 9329 50.:.8. .39.../.

50 39.

.39329 :350. /9..8./ .:.39.

3 50 39.

2. .: O..: O.943 .3/. 50..800.

5.

2.:3 32 50./ ..83.:3 .3 243 .

58Ú.

80/./ .2.:9J./.: 50.332.

5/.

8:703 .3 50.

5 : 7 .

:9J.32. 3 /09 . :9J. 50395743 .9 :9. 2:3 9J./.

5039.

89. . 8 5 5 5493 .88:39.3: 8 .3 .

5 9.

8.23 93 8.  9 E3. /3 E3 5:3 .

5 .

43 ./ .39 93 .: -3 5:85705 3 .

5 8.

3 9H2.84! . 8 3..4 5 2 2. /:.3.3.--7 .

55 02 .

: 9 54.6:E97. .093 ..

5 9.

 993 .9 6:3E4 97430.

:%5%73%:33 l$3 54023 .$.

54:2.

 540973 .-9.

54:97.

99.9./ ..O9 233 . 54393 . 5439233 2..2 .: 54390/.

5 39/.

O :33 548433 . .33 .

5 3.

/ .9 . . 929:. 9:. 548434:8.. . . E39:.

5 3 8.

 .9 .O.9 -3 5403 . . .

54:.

.2 97E 9 54.3..2.3. 3..03 .

5 8.

38E9 ..3 .3.3 54.

54 8.

.J38E.. 5483 .

54: .

.E3 E3-O3 2..4E3 5490./ .-O3 3.3.

9.5 .

5F5 .8 5490./. .

5 . 9.

8 549./ ..5F5 ..

5 9.

J35 ../.J397 ..J397 549... .O9J3..

5 9 .

33 .29..J397334.3 93973846:9 549..

5 9 3.

J3E.3.83 .J397 . 549.

5 98.

3 2.9 3.J397 83..J397 6:.J397 54:9433 .

5 : 3.

832 5443 .

5:.

33. -.--.. 5447../ .

5: .

.3G4 5453 .

5 525 5.

E.33 3-5 545:./ .7./3.95-5 543.

5 5: .

 . 33/3 ...3 9:..:3 545:.3:3.O9J3 ..9433 .

5 5: 0 3.

/3829 /38 54793 ../3.

5 9.

3 5480.. 3 .

54:.

 5489433 ..7. 7. . 98 9 7.

5 3.

0./ ..97J . 5489.

5 9.

3 5488088.. 773 9J.6:. .9..E. .

5 08.

O ..2: 5488088433 .

5 0 3.

98: 5488-93 .6:38: .

5 8-9.

/ .g3g3 973.3 5488-0.

5 8..

O9 ./.O99.3 5488-. ..

5 8-.

O9.O .O9 .. .533 .. 54893 .

54 89.

9.:39.03 . -. 5489411.

18.

-.: 3 5493 .

5 9.

.3 -K3  549..943 .

5 9094:.

4.9 549039./ 3 ..

5 9 3 .

 549039./..923g33g3 92. .

5 9 3 .

923g3 923 54:3/3 .

:3/.5.

3 54:7. . 4.4 .5.3.

5 .

7O9  54/073 .

5.:/ .

-9 - 54073 .

5.: 7 .

6:3./ .8.3g3 93g3 3g3.23 3. 54071:.

: 1:.5.

323 3..3 .

/ ..:%5%73%:33 l$3 57..$..9.

57 9 .

../.9 57.39.9. ..9.

57 9 .

9 57...9.39.03 7 2 .299. 2 .

57 98.

.93 57.9.980.3 9. 7 .

57 98.

803 .3 95:3 57. .9.

570.

.073 .3 89E3/.3 393J3 939033 9E3 /.8.3 57...

57 7.

80./ .8.:3:3 570.

578.8.

/.80. .J3E.92 9J3 570.773 .

8.578.

J3E. .9.393 570/. 3 . .

57 /9.

. .-E497. 9H3 4E3 /-E4 570107.

57 1 .

.9J.03 .3 57010703.

5701 7 38.

.E .9J./ .39..3 8.89J....3 5703.3...

5703 39.

:97J9.39.39.3 8E394 57028083 .2.

57028.

9433 .7.-99 5705.

5705 70 3.

88.843 8.70.:3- 5705. .

5750 .

/ .:3- 5705.70/.843 .8.

57 50 /.

03 .:3- 570803... .

57038.

 .O293. ./ 3 .83/3 8.93/3 5708039.

57 039. .

3/..

3 570 39.

.9433 . 3 9-9 9: 97K3- 5708039.O29 3/333.

57003 90 3.

.0.-9:997K3 897K3/3 89: 570807.

57 .

-46:3 K3 5708/0393 .

570/ 39.

93 9393 570883 .:97. .3 .

5708.

8F5 83F3 83F5 3F3 -O5 3 57088:703 .

570 .

8. E58:9 5708:2. .-./.F5 E5.

57 :2 -.

..O 570903/. .O9 . .

57 903/.

/.. ./ . 57099.. - 27.

579.

E . .039.53 33 5 570..

57 .039.

3 3g3.4:8.3 3g33./ .3g3. 570.

 8. 57.

.. .4:8..:9H3 570. ././ 3297.3 59597.. .

57. 8.

97.. 57.03 ..97.

57.8.

E 57/03 .

57./.

g3 95 570893 .8H:3 83/39J3H:.

5789.

99: 572./ .7.32.

2 7. 57.

7.5 9:.3:H39 :9H39.. 572. . 3:H3838./.

57.2 7.

9 :9H3 57202389073 ..97.

2389 .

99.03 .3 573.

5738.

0883 .439 573.

573 808.

.503 ..3. 573.

57 38 5 .

. 5739.:3:H3 3:H39.-3 .. 3 .

5739.

3 :9-3837. 573933 .

5739Ú.

83 9:93 843 .

:%5%73%:33 l$3 5739073 .$.

5739 .

2E3 93 5747./ .

57. 7 .

97.:9H3 574793 .. .

 79.57.

:9 6:3.8.:9H3 578433 .

57 3.

39 57843073 .

57 3 7 .

/ .90..933 57.

57. 9. .

90.. ./.E33 7H3 57..

. 9. 57.

E33 5703 .7H39. .

57..

 9.-0./ .3 574-.

-.57 .

.O3g3 574-./.-.O9 ..

57 .-.

.3 574-023 .:3...

57 - 2.

.3  :O6:9 574.0/:703 .

57 8/ .

.00/.99. 574.

574.00/.

.0883 .93H3 904/: 95/3 574.

574:808.

0..3  574/:.6:E97K3 893973 6:97K3. .-3 .

57 /:8.

073 .94 574/:.83:9 .

57 /:8 .

93 .383:9 574/:.

57 / 9.

8352 574/:.9433 .

57 / 3.

883:9 .94 5741088433 .

57 10 3.

/ 3 ..3 335 574108843.

57 10 3.

:H335 5741088473 . 3 335. 9:.

57 1 8 7.

3.H3 574193 .E48.

57 1 9.

.23 . 3:3 5747.9:3 J.

574:7 2.

397K3H3.....397K3 5747.2203 7 ..

574:7 2.

.397K3 57470883 .. ..

574:708.

8939 89397393- 93973 5E9973 5740. .93 .

3 57 / 9 57 / 9. 57 / 9.

 5742490./3 4. 3 . . . 574280. E3 /E3 4.

57 24 9.

. 9g3.5 574249433 .9g3.

57 24: 3.

./ .5 574259. 89g3. .89g3.

57 259.

3.3 574259.: 3./.O3 .3. .2.

57 259.

 57434:3. .2.0.: 3.59.

38.57 3.

9433 .9:H3- 93-E4 5E92 5743:3..

57 3 380 3.

85E92 574413 .

57:1.

.382./ . -3.3.3 574507.3 .

57 5 .

 E3 9J.5 574507./. 3 9J. .

57 5 .

 3 3 29.E.29.9J. E3 57450793 .E.

57 5 9.

-9 383 5745479433 . 9 . 3....983 .

57 5 3.

3 574548.33 8.8.3 .

57 54:.

.8 3 :9 5745480.

57 574:.

 574850. 3 :9 ..7.93 .

57 8509.

. 57490.3 943..9.3 243.3973.3.

57 909.

 .0.-4. .

:%5%73%:33 l$3 57490.$.9433 .

57 90 3.

0.8-4. 8. . 57490893 .

57 9089.

853 853E353 53E3 574:/./ .

57.:/.

.94 H:3 574:/./.

574:/.

3/3 574.29.E.E.0. .94 29.

57:.

323 574. ..39 ./0.

/..57 .

84574./3 .:3.5 574.5 ..:./0/ .43 .:3-  /53.

57 ..//.

. :3 23 5393 .

5.39.

: 927.: 5:-.3 J9  J9  5:-3 5:-.4:806:E37..5./ 3 .

5 -.

3.3..:3 ..3.3 33/3 35:-.3...3.3 . . 5:-./.

5-.

..3 5:-. .3.9433 .3.

5 - 0 3.

3-8:9-3 5:-.8.93 .

5 . 8 9 .

E4 5:-8.3.8. . 86:3.

5 - .

3-:9-3 5:-833 .3- -..

5 - Ú.

.3.. 3 . 3:9-3 5:.

5:.

3 . F4 98F4 89 5:3..

5 39 .

.9 5:38. 2 96: 2 .

5 3 .

59 97359 5:3820393 .

5 3 2 39.

7 ..897359 897397 5:53 0850.

5:5.

...83 5:7.803 .

5 9 8.

/ . 89:2:.82:. 82 9: 5:70.

5: 7 .

9 939 97433 5:70./. .3:H3.

5: .

/ 3 . 5:750.43943 .

5 75 .

2:9J.O2:9J. . 5:754803 .9J.

5 5 8.

  3 435:75480. J.2. .9K3 . .92 5:78:0.O.

5 8:.

 :904 :-9 5:8. 3 .

5: .

 8 5:9. .

5:9.

1.4 5:989432.9433 .. 9  .4. E4  2   5:9894:999 /599 6:.

1 0$3. .

1.3g3.:H323 6:.9 3g3. .52.

 1..

E.. 3g3 9./ .10/. :3 6:.

 1. /.

E. :3 3g3 6:.. 9.93 .

 9.

3 52.9 6:.3993 .9..

 39 9.

3 6:..79073 .3 8.

 9 .

.

 59 6:0033 .

3.

.343 6:089433 .

 89 3.

..3 6:.: ./ .9.

.

./.3. .3 6:.

.

/ .3 6:09.3.

. 9.

3 H33 H393 .

:%5%73%:33 l$3 6:09. .$./.

 9.

.3 H33 H393 6:9.

9.

 6:90. .94E9 94E97./.

9..

.43943 :9 6:490.

4:9.

97J. .03 ../3 7.

708.

:. 7.3 3.. :.4 . :.33 .

708Ú.

/43 .. :. 7.:.

70/4:.

3 ./4 7.8O3.9:3 7.

70.

37. . 7.. 7 27.74./ 3 .

700.

 . .33 .389 7.

703.

..32. 7.2. .2. ...80.

70.

.33H3 .H3 33H3 7.303 .

70 3/ .

33 . 97K3 7./ 3 452. .

7 .

3 /855933 / 7./ .5/.

7 5/.

3 3.3.3.O3 7. .5/./.

 7 5/.

3 3.3.70.3./ .O3 7.

70 .

.70./.2 J9 7.

70 .

.2 J9 7.903 .

709.

9 9.907. ./. 7.

7 .

3 7.9 .3 9J./ .3. ..3.9079.3 7.

7 .

83 .J3 9 .. .9 70 5701 70..33:H3.

79 .

 3  3 9 70. .9..

7 9.

.9433 .9E. 397 533 70.

7 3.

././3 70.85338539E.

7/.

 70. ./33 .

7/Ú.

 70./073 .8 .

7/ .

/ . ./. 70.3. .

70/.

8383 70./ ..

7 .

.9.O99 70. .9 ./. 9.

7 .

7. 9.9./ .8 70.. 9.89.

847 .7 897.

93 . 70.39.

7 9.

0 7.84 80 .9 70.9 9. .899 9.

. 7 .

9./ .3 70.73 .3 9.

7 7.

: 70.: 38.8433 .8.: 38.5J.

73.

-0.843. /4  70./ .

7 3 -.

/.843.O 5 70.-. ..

7 3 -.

/ .-0.843.5 :370.

3 7 3 ..

.. . 70..

7 .

 97:3.. 70.0593 .

789.

.39..39:. . 70.0.0.

7 8.

039./ .33 3 9: 70.

78 39.

3 2 .

$. .039./.:%5%73%:33 l$3 70.

78 39.

059433 .3 2 70.

7 805 3.

43.833 89533 8 O395 70. .

70 3.

439433 .9J3 2 70.

70 3 3.

84 80 .8.33 70. .430 7.333 89.

70 3..

33/3.333 9.337.33 70. .42203/.

70 203/.

 3 :H3-4 70.9: 93. .47/3 .

70 /.

47/33 .-3 8 -39: 89:9: .F5 70.

7 /Ú.

4.07. .8 89:2 70.

. 7 .

/ 3 . 3 70/.

70/.

0. . 2: 70/:.

7 /:8.

2 2-9 70/:.9433 .

7/ 3.

 3 7010703.03 .82E 8E 7010794. 3. 02 9.24E2.

701 7 38.

24 03 7010.89. .9.

7 109.

53. 3 .: 53 53E3 701472.

71 2.

 8.9473 . .93 ...E.948..E.93 .94 701707.

7 17/ñ 709 .

93 701:8.3 .

71:.

 8.89.9 701:80. ..

7 1:.

. . 3 .9.7/.9 70.

7 /.

392 8.3K3 E3E. 70. ..E3K3 86:.:9.93 .7/35705 .

/Ú.7.

 ..3  70433 . .. ..

7/ 3.

.3 23 7043./ ..

7/ 3.

3 .3 708907.5..3 ..

70/ 89 .

 2E 70709.488 88E. 3 . g3 .

7 709.

7.. E39.39. 9. 70:. 89.39./ .

7 : .

9.3:H3 : 3 70:./.7. .

70: .

9433 . : 3 9.3:H3 70:.

70:0 3.

8 :. 700. .3 : 6:9.9.

7 09.

90.3.- 70. .533 4- -E.

7 09.

3 70./ .90/ 94 . 9:9H3 H36:.

7 09/.

..O6:. .3 .EK 70.OH36:.3.9433 .

7 0 3.

3 8H36:.3 H3. 70.26:.943853 .

7 0 3 5.

0.9.3 2H3. 70.26:./ 3 .

70 9.

3 70..3 33. ..0.9.OH36:./.O 96:.

70 9..

...3 .3 70.O6:.OH36:.

7 8.

 70.97J 33.0/./ .

7 89.

9.3.393 942E 70./ .

7 8 .

22 -9.80. 3 .g393 700.

7 8.

/ . 5E93894E9 94E9 89 5O39J.39.. 85E93 700.23 -9 9 5O39J.

70 . 39.

OH36:.5 .3 70013 .9J.

7 1.

897.823 82.4:.48 3- .

:%5%73%:33 l$3 70433 .$.

7 / 3.

/ .93E4 704:8.

7 / 8.

93E4 7043. 9:. .

7..

 939.3.4 93.3.93.4 702. .

7 203.

33.3 . 702.33../ ..3.

7203Ú.

383 ..3 702.

70 2038.

3 702. 9.E.73 . . .

7 2 .

 702./ .7.833F9 5H-K3 8 .-0. 33F9 5H-K3  .

7 2.. .

-. E3. ./.7. E3 E.9.3 702.

7 2.. .

3 70202-07. E3. E3 E. .9.

7 2 2.7.

.3 3 7023/.

7 2.3/.

/ .3.3 3 702490.

7 24:9.

.3 .E. .. 7024.. .

.7 2:.

H...:3 . ./.0./33 / 7024.

7 2:.

.:3 70393 ./ /.

7039.

89:H2./ .49:H 9:H 70390/.3.

7039/.

9:H . 3 .7.3 705.2. ...

7 50 .

8. .39:88.8.9. .....39: 7050.

7 59.

.

7 59.

/ .90/. 5 7050.3.

759/.

90/. .3.5 7050./. ... .

759/.

.5 53:3 705. .0.

7 50 8.

9.9 7053 . .

.7 5.

897 8297 2 705479. 3 .

7 5 9.

-E4.397K3 705708039.397K3-3-E4.E4 9.E4 -39. .

7057 039.

9.03 .29 705708039.2H:9 K3/:3 /3 9./ .

7057 039 9.

3 2:2H:9 -:3 /3 9. . :9H:-: 9.0.397.3 70574/:.397.

757 /:8.

9E83:9 705:9.9433 .

705: 90 3.

3 706:0893 . .8393 3/.

7 089.

: 706:70.93. .: 3 H:.: 3 H: .:93.

7 . 7 .

 H:.: 6: 3 706:7020393 .

7 . 72 39.

: 8 :9 99.:0.3:. 708. 3 .

708:.

94E9 .7.:3: 7080.3 .:3:894E9 8.

7 8 9 .

9433 .83H3..: 70807.

70 .0 3.

 :33. 3 .83. 70807.0.

7 ñ.

. 708/0393 ..../97 /3 997. 8 g3 97./ .8/97 8 /3 8 997. g3 97.

70/ 39.

3.97.397 70889.O3 . .8383 973 E..97 9.

7 89.

3 53 E3.3. 70889.03 ..

789 38.

0.8. 7084.3 853 8E3. .

7 .

6:9 3 H36:9 2K 6:9 .3 Og3 7084793 .

7 9.

3 .. 5.8E.

03 .:%5%73%:33 l$3 7084:7.$.

7 848.

. 9 43 70850.93:H38E.93 .

7 8509.

.8J3973 85F593973 J3973 25. 708543/.

7 8543/.

.33 533 97 708543803 .

7 85 38.

897 .:97 8.33 8 E5 7085438-93 .

78 5438 -9.

32 8.97E.:97E./ .32 7085438-0.

7 85 38 -.

.32..:97E... K 70893 . .3297.:97E.

7089.

393 .EE.833. 907089. .9 .33 33.3 333.E. .:7. 7089.

7089 7 3.

.33g3 :g3 7089470.

789 .

. 70897. 5..9. .43 978.

78979.

 3 70897.3.90/./ .

78979/.

O3.3.2 70897.-3. .9433 .

7 897 3.

83. . 83 708:93 .

7 9.

. 96: 709.3.96:- /4 27.

7 903.

 70970.. . 3 .

79. .

: 70970/.9 3.7- 79.. ./ ..

79. /.

3/9 4E3 .. 7097020393 .: 3..

72 39.7 9.

: 83. 3 . 709:73.83/9 3..4E3 8..

7 9 3.

97 97. 70..897 897. .0.

7 ..

3 .-. -: 995E93 E25E 70.0780.

8.7 .

03 . 2997E 70. :97E3. ... 4 3.

:.7.

.802 8F92 02F9 70.80.

..7 .

 . 02 8.8433 . 3 70.

7. 3.

 83 70. 88.802 8 .4:9433 .

70. : 3.

.23 70.:. .7/3 .E..

7 /.

39.3 7923 .3.89.3 539.3 9.

7 2.

35 : 7.03 .

7. 8.

.2. 7. ../ ..4 9O.

79 .

O 7/.: :. .

7/.

3 .94E9 097/4193 7/0.

7./.

8  . 3. .3 7/33 ..

7./Ú.

3. 8 0 -:8 3 0 5 7/073 .4..2399.

7./ .

.:4:8. 0 5 7/. 3..3.3./ .

7 /  8.

 g3 79..-:3./ . 3 . -./.

7.9.

93 5 993. 3 :93 :5 99 -H3 5 79./. .

7.9.

O 733 . . 3 5 .

7 .

 7803 . .33 0433...4.

7..

5/ 3H3 2.8H3 89g3. ..3 9g3. 2997 93 9 783 .

78.

/ ..3 .8: 242: 7.

.7..

9 . .073 .3 7.397. 9 .

. 7.

83 .

/3 .:%5%73%:33 l$3 74.$.

74 /.

35 74-.3 . ..43 .

7 -.

3 ..5 972 74..

7 .

 E 7403 .

74:.

...97 743 . /3 . .

74:.

:3 6:3 .:3 742./ .:3 .39.:3 8g3973g3 ...

74 2 39 .

323 74413 .

7:1.

 74423 .2E3 3O.

7:2.

53 -:3 74493 .

7:9.

7 74503 ..

74 5.

/./ .E5 /93 : .: 74:.

7 1.

2 74:. 2. ./.

7 1.

2 74:3/. 2././ . 5705 3 .

:3/.7.

3 74:3/0/./ .3 :36:.36:.973 .

:3//.7.

-2939735E9973  74:903 .

7:9.

3 97K3 9:3 . ./ .3 74:9303 .

7: 93.

3 939.3 9.3 99.9.3 7423 .9O9.

74:.

3 / 74./ ..

7 .

 7:-. .:. 343 43. . 9:.

7 -.

-O5 33 9E3 7:--073 ..E9 4.

7 .

7 ....48: 7:--83 0850.

7 .

/ .7.. 7:/0.9.E97 - 7E.

7:/.

 .8 998.33 7:/0./. .-9.

7:/.

-9. 3 . .33 7:3.8 998.

7:3.

23 2 3E9 25E8383 8 3E9 85E 83 7:30/./ .

7:3/.

-3 - 3E9 -5E83 7:03 . .

7:.

 : :9.6:9.97 .: :3 7:073 ..

7: .

.97 3..3.97. 7:24:73 .K9..

7:2 7.

3 .93 3 3 7:3.

7 3.

. 7:3333 .8.

7 3 .

8. :.:.. 7:33073 . .

7 3 .

 7:7./ .3...

7: 7 .

3 .33393 7:8. 3393 . 9:.

7 .

.4.4 83H3 8.4 8 8.3H3 .4..3 .

8 .

4-.4 8.-49 O3-.4 -./ ./.

8 /.

/. ./.-:3 -:3- 8.

8 /.

/30883 .E.-:3- E3-:3 32.2 8.29.

8 /38.

10.8-:37: 8-:3- 8./ .

801.

.. ..10.3 E393 8.3943 ./.

801.

.1093 .3 E393 8...3943 .

8019.

.8.. 3 .g3 8.3943 8..

80.

 9: 9:3 3304-:2 .E3-:2 .:3 -39:3 -:2 .

33 .$.:%5%73%:33 l$3 8.

80 .

473 .8 9:3 8.

80 .

./3 .99 8.

8 /.

8..973/:/2 7.E9 E.73 .:83 8.

8 7.

93.3 8..03 .

80.

..-E33 8.93 .

8 9.

2: 8.9./ .

8 9.

/ 5743 .20.2: .O2: 23 8...

802.

3 :.9 .33. : : .2503 .3.E O 8.

8.25.

3/3 .2: 32: 8.

8 3/.

9433 ..E9 8..981.

8 98 1 3.

3 8.82.23 943:38973 - 9. .49.981.

. 8 981.

9 8.9810/./ .:.29.23 397 3 .

/. 8 981.

. 9423 8.9813./ ..293 .

8 981.Ú.

. 0289. $.9:7/.9 .--7 $.3 .23 2.23 29.

8 9 /.

9 8.03 .:.

8 8.

0...3. .2 8...9 3.

80.

..: 8.: .33 .

Ú.80.

: 8992 8.8.. .

80.

03 .3O 8..

80 .

E 8. .. 3 ..70.

8 .

88 8343 8..23 8 /./ .70/.

807/.

0303 .-438 -8 8.

83.

.0/:03 ..3 543.3 8.

 0/:.

.-: H3 4.2.0203 . -39HH39O. 8.4.

82.

9.3. 8. 8.443 .8855 8554..

8:.

E -.03. 3.03 .E 8.

 38. 8.

. 4..0391.93H3 8..4./ .

 3 91. 8.

. ..O9J34. 8. 4.039893 . 9:.

 3989. 8.

 8.34..884783 .

8 .

EF4 8..4703 . .

8 .

7.3 . 93. 3 . 28 -393 98 9 .9..4 2 8..

87 9 .

2./. 8.8./..4 897.70.4 2... 3 .

872.

70033 .49F9 H:H3939F9 93H:94 8.

873.

23.0 233 23K35233O. .703 .:3 8.

87:.

J9 -9.3 . 80.J9 3.-9. 3.

8.

-3 80. .3 .

8.

: 80.:8g3. ..3 .7.

8 9 .

 80.9K22 9g2/ : 97.8433 .89K22 89g2/ 8 :97.

8 3.

 80.2.93 .

89.

3 . .

3 .43//09 47/3.$.:%5%73%:33 l$3 80.3:2-07 ./.

8 3/.

43/..3K 80. .97J9 93K 3.7.9./ .

80 3/ 7.

/ 3 .709.97:3. 9: 80.

879.

709. .-J29 :-J29 80./.

879.

73 .-J29 7H39. 80.709.

807 97.

9433 . 80.9.

80 3.

53 80.9473 .2.

8 9 7.

:70...:./ . 3. . 80.

8 : .

.3 2-4-4 2 .333 80..:793 ..

8 : 79.

333 800.8. .3943 8.

8.

38E9 800/3 .3K3 3K39 6:.

8/.

9 93 800. .

8.

9K2 9K22 904 : 800233. .

82.

. 800..33.9.O.3. /.

809.

 800..9433 .3. .3.

8 0 3.

 8013 .3 8....8.

801.

42-331472 80.-3932K3 801 . .

80.

-E3 803.903 .

8039.

9473 .3E2: 803.9.33.3 -.

8 3 9 7.

338 803/. .9.

803/.

 5E 80347./ 3 .

83 .

H33g2.3 83.39: .:97. .3 /3.4 3 803803 .397:3.3:9:..4970297H393.

8038.

E.3 97E.2E. .6:. 8038-0./ .

8038 -.

F9 4E3: 33-9 ..0.. 80389.OO./ .

80389.

03 .3 /-3/-./-9.52 803903..

8039 38.

.7.90.: 805./ ..

8057 9.

90/.7.7./ . 805. .: 7H3-927 9E..3.9.E.

8057 9/.

93 805./.7.90. .

8057 9.

3.33.7H3 .: 933.7.9433 .97H3 805.

805 70 3.

..9 53 8. 93 $05902-073 ..9.8.--7 $059 .

805902.

9E3 807083 .

8 7.

49 / ./ .: 8074:8.

8 7 8.

/. . 3 3 3H297.3 8074:8.

8 7 8.

. 3 3 3H297.3 807.393 .

39. 8 .

3. .: 9 807.0.

8 .

.5.. 538 807.03 .

8 .8.

85. 8: 8088433 ..

80 3.

.-:5 5H35 -: 5H3 8093 .

809.

.- -3 E2 9 -97J 80990.

8 9.

 9 -97J 80./09 5743 .07.6:9 /35 .

7 . 80.

. .

070./ .$.:%5%73%:33 l$3 80.

8 . 7.

2.3 80. .E.. 3/ 2./. /:33.90 . : . 97.9 9E .070.35.

8 .7.

 : . /:33. .3 80.35. 97. 3/ 2.9 9E .E..90 .2.

84 .

 : 8033 .2.

84:Ú.

E 803 ..8: 82.

808.

/ . 3 80:..

808: .

.3 83 80:..9J3 ..E./.

80$.

E../03 .3 83 8.9J3 .

0/.

-O3 -O39 8./43 .

/ :.

3 .0.-O3 -O39 -O372 -O32E9 8.

0.

87:3 8.. .7:3 . 8 8.24/.

.

8 8./ .4.3../ 4E39.

4:.

33 .3 8.203 .

0 2.

503 . .3 8.8: 9393 83.

05.

/ .K3 K3/3 K39 8.50/.

059.

3 .7 8.70..OK3/E3 ...

0 .

.2..75.2. 53 ./ .8 8.853 O3O5 539. O3O5 9. .

75.

33 -F3 8./. .75.8.

75.

0.8. . 33 -F3 8..

0.

.4 7: -4 4  805743 .

.

3O - . 80053 . .

5.

43..: 80093 .

9.

g3 g397..3E 92 53 9 8013 .

1.

 3g3 E 803 .

.

.-34 809073 . 2...

09 .

 833E:.0..0.39. 819. -4. 8.83. 3 .

19.

489. 8:35H3 830. /. . . .:3 .

3. .

8E3 83.:8E3 9./ ..

.3.

O -O3 853 .8E3.

5.

9: 9:9 8793 .

9.

.2 84.3 .E48.

$4.

.3.2 .4E3.2 8J. 84../ ..223 .23 8.8 3. 3 8.

 Ú.

0/.7../ . 3 84.g253 99 J.

$4.

-J. 8403 .2 -8. 3 -...

:.

. 8449.

:9.

 844933 . 977.6:. . 3F2 5O3 -3 27..96:.

:9Ú.

8-3 85O3 8453 . .

5.

. 845533 ..3 2:.3 .

5 .

/ .82:.82 8479.

9.

9 8479.33 ./. .

 9.

333 82 .97439.

$.:%5%73%:33 l$3 8493 .

9.

. 3 . .H3 3 84:/24/.

:/ / /.

3H3 84:/073 .

4:/ .

. 3 .. 84:9.

9. .

F9 7048. 3 .F9 8704 84.

4:.

-:/3 97.3-8-:/3 8-9 84073 .

 4: .

4./ . .803 892..4.803 8:9.

9.

/ . O3 F5 9J3F5J3 8.

. .

393E9 093 8./ ..

.8.

 0850.: -3 -08.7 -:333 8/03 .2 . 7 -2 1008..

8./.

/./ .29 2953 8/0.8. .

/ /.8.

3 929-H38.3-H3 893 .3.

8.9.

. .3 583K3 833 .

3.8.

9 : 83.3 . ./: /:: J: E3/: .

83 .

: -E4: 83./:: 9J3:7.9:703 .

8 3 9 7 8 3 9 7.

/ . 831.39...

8 3 1 39.

6:.3973 831..39.3: 3. ./.

8 31 39.

03 . E3 803.

8. 38.

/ .823 8H393 8039.

8. 39.

23 H393 83 .

8.

 8.9. . 9 3 3 94 ./ .

8.

/ 8.073 .333 3:3./ .

. 8.

 3-./ .-. 82.7.2-3-. 9733.-.

82 .

. 82.33../.7.393. 9.

82 .

9../ .39 33.: 8250.

825.

33 //3 825. . ./.3 .

825.

/.E.//3 3/ 83.29.05705 .43 . .

838.

 83.9 99 9./ .070. O9 O 9.

838 .

999 9393 .393 83./. .070.

83 8 .

3 .29.070 7 -3.393...:9.. .9. 83. .E.393 4:7883.

8 .

E9 8333 ..E9 .

8ÚÚ.

8E9 93E9 83073 .

8Ú .

../ .8 830.

8 .

 .3 .3 83.3 . . .

8 .

.K2 3 2 873 .

8 .

8 3 889073 ..3.

889 .

. 02E 89..

89.

3 89/433:3 8903 .

8.9.

.9433 .97J 89:. .

89 : 0 3.

97J .3 .43.9 .

:%5%73%:33 l$3 803 .$.

.8.

 80/..

/.8.

 3. ./ . 81: 7 281: ..

81:.

/. 81: 7 281: . .9 F49.

81:.

9 F49. 83 .

8.

3g3 84 80/./ .

8/.

O84 49..O3g3 ..O332 33 833 .

83.

 8793 ./. .

8 79.

.E 2 83 .

8. .

97 -:97 8005. 3 .

85.

3.03 .3 800.

8.

E4 39.9. . 8.03 .

8.8.

.97.23 E923.932323 E923 8/0.

/.8.

96:.97. .:3 33 ./ . 89.9.

8.9.

/. .232.3 943 89.

9. 8.

233 232. .3 :9 85.

85.

97.6:.9 9:9 976:. 84503 . . .

84:5.

/ . /.3H3 /.3/. 84. ./.

84:.

5 84. .2.2 ./..

84:.

.5 .E.29./ ..2/3 82.2.

82 .

3 -F 82.79./ .

9.82.

23 E. 3 .9 82.8.

82 .

3 .393238 5 . 5 .9.939323 820.

82 .

3 .383 :E. 820.

82..

...3.9. 22. . ..... 82403 .

824:.

99:. -. 82433 .O .9:.O .

824:Ú.

899:./ . 82449.

82: .

.3 2.33 97./.92 82449.

82: .

E.03 .H2 97.29. 83.

830.

22 497E 8343 .43733.. .3.

834:.

 84.9:99:97. ./.43 .

84:.

3.9  .K9. 3.K.9.4 2 84..K9 .53 . .43H3 849.

84:5.

.53 84../ .

84: .

.. ./..O9J3 84.

84: .

O9J3 84..093 .

 9.8 8.

 84.3 .

8 .

/ .993g38 23O9 8419.

8 19.

.22 /4 8419./.

8 19.

E.703 .29.22/4 8419.

8 10 .

5322 2 9J3 843 .

8 .

 9973.9-3 84/073 .

84:/ .

J3 6:333 84/./ 3 .

8 /.

73973 .973 .

:%5%73%:33 l$3 84:9433 .$.

8 : 3.

.86:9 5E5 84.0.

8 .

 6:9 8420/09 5743 . 9J.

8 2.

47.

8 2.

299 29. 8420-4/ .848420430 5743 .

8 2./.

3. .34 O 84204./.

:.8 2 .

3.4 -3. 8420935743 .E.E.E.3-928..

8 2Û .

EK O 84209208.29 :K O 29. .K O 29../.

8 2 9.2.

/. .93943  8420.9.

8 2 9.

. 32.9 8420070./. 29. 34 O .

8 20 .

34 O : O 8433 .3.

8 3.

 8433 ..4397.

8 .

/.-E9 8443. .

8:3.

4:3. 8470. .88443.3-./ .83.82 .

8 7 84 7.

 8477./ .: 3. .

8 7.

.3 29. 2-:3 84793 .

8 9.

9 34..3 855 534 84:3 .

84 .

923 9297J 33 84:3/3 . .

84:3/.

330 84:53 .29.

8:5.

3 .5 ..E4 84:7./ .

8.: .

.03 ..:.O.2 84:7.

8 8.

3:3 84:93 . ./ ./.

8.:Û.

2 84:9073. .2..2 ./ .3.3.3.5.5J.25J..

8 3.

2 85.03 .9:.3..5..

8508.

/ 3 .70.E.43973 43. 85.

850 .

9..9 /97 737 /97 /53 850. .

85.

3O 85403./ .

854:3.

3O904.073 .E.34 O 850.

85 7.

.3O 3../ ./39:9 850.3.

850 .

 ... ./.-9 7H3-9 850.

850 .

.-9 7H3-9 850.893 . .

8508 89.

/ .1.:H3.H3 850.:H3... .

85 81.

 ..97.1.3 7H3-9 850./.. .

85 81 .

 .3 .97.3 7H3-9 8500.

859 .

E.83O 3g33O 3O .3O -3O 8500/3 .

85/.

39.9. . 3 . 850.

850.

389:9 86:37 8. E3.2H 85033 .

850Ú.

.J39 8503/.8.9.

85 3/.

9H: 85.03 .

85.8.

../ .. 85.

85.8.

..O. 85/073 .

/ .85.

4333 853.. .

853.

6:.973 . 6:.

:%5%73%:33 l$3 85793 .$.

85 7 9.

9393 923 33 8579:./ ..

8579: .

 9:. 9393 33 85903 .

85.9.

/ -9.83 83938590412. 3 .5 859.

859.

 89E. .7.7. 9E.. . 854. 8.8...

85 .

.9 854433 .5 ..5 ..

85:3.

. 854793 .E9K.

85 9.

4 85493 .99.

85 9.

./: 2 .9 857.3 .

8570 .

2E 3 -K359 -./. .2 5:3 9 8570.2 5:3-.

8570/.

97:3-E 85733 .97 . -7.g37.

857 .

70.:3 86:.2./ 3 .

80 .

:3 K3.:3 .3/3K3.:3. 3 .:3 86:000..

8.

9 89 89.F5 .-0./ 3 .9 98F5 8.

890-.

3.3..113 .3 3 -K393 .:33. 89.

1.89.

 89.03 .

890 / .

93 - 89.73 .

890 .

3 89. .-.9.253 .

89 25.

3 .3/.902/E3902 89.

89 3/.

3/. 3 8 3 89.7/3 .3/:5 3 89./ .

89 3/ /.

 9H:. .:3 89.:3 .:3 55.73 .:3 2:29H:.9H:.

89 .

70.4 E3/:8.38.4 /E38.4 97. 3 .397JK38.4 89.

890 7 .

2 89.2.2.3K2.79.283K3. 3 .

89 9.

903 .-9 : 38-9 : 8 : 3 89. ./ .

8909.

5E9-: 9:H3- 89..OH3 6:.3 333.J36:3 9:.. 33. .9020393 . ..33.. 6:.

89092 39.

8-9 85E9-:89:H3- 897K3- 89.9433 .

890 3.

972 2 3 89.9:03 .

89 9 :.

3 89.9:83 .9.

890 9 8 89 9 8.

. 3 .9K3973 89.

890.

: 890.:8 8././ . .

890/.

/.3 3 3 890./..3.. .3. .

890/.

3.3.. ./.3 H3 3 :3890../ .

3890/.

. 33 3 890.3. ..

89.

g3.5 g3972 890.23 .

892.

3... 89003 .

89.

/ .9F5 339F5 89005.

895.

/. 3 89005././. .

895.

./.0404 89007. .

89 .

.E 9: 9 89053 .

8905.

 89...-. 3 ..-. -..

.89.

. .E 6:. .E3 . . 2 9.2 /J3..

..EK 89.4:9 147  9 ./ ..$.:%5%73%:33 l$3 89.

89.

/J3 39 8911./ .

891.

/.373 H36:9 8911.3 .. .

891.

/. .373 H36:9 89.3 ../ .

89.

 3H3.3. 3 .3 .3 893.

89 .

 93 .2 . 897.J. 73 8..2 . .J. 43 2: 3.

89 .

: 4 894.3 .

89 .

4897 3/97 .3 8942.3 ..

89 2 .

// 894303 .

894:3.

3 . E 8945.

89 5.

./3 33 3 98/3 833 8 894703 .

89 .

4.3 439J.44 894723 ...97 .

89 2.

33 -4 89473 ...

89 7.

.:3 .:3 894.:.03 .

894:.

/ . ./.9.-5 8. 897.

8970 9.

93 3.33 .43 897.

89703.

/ .30.8.g393 8.g3 897.

89703/ .

 ...6:03 897../.30. .

89703/ .

. . .6:03 897..3073 .

89703 .

 897.3.903 .

897 9 .

 8970.3..23 ..

8972.

/38: 8970093 .

8979.

25 8970393 .5 .

8970 Û.

g393.23 8.g393 F5 2.0 8970883 . 8.8./ .g3 8970880/.

897089.

.g393 -F5 -.g3 89709..-.

897 9 .

g37. /:7.9. 897./ .. F4/7.

8979.

/. .9.9. 90 897. .3H2.

8979.

E. 3 . 8970.3H2.29.

.897.

/ .:. K3.3 K3.3 8973.-.:.3 .3. E3 5 -.

 . 897.

3-9 39.3 89733 .

897 .

/ 8/ 8975. 3 .

8975.

. 9 6:3E4 8.6:3E4 897503 .

5.897.

8.3 89750/./ . .3 .

59.897.

3 897403 .O.O8. . ..

8974:.

 E3 ./ ..:9.0.0 89743.0 8.E.:9. 3.:9.

897 897 .

..3 89743.3 .0 23 -3 . ./.

897 .

9:703 ..3 897:..0 .

897 9 .

 897:0.9.: . 3 .:97.

897 .

3 .:. :97.3 : 89:/0393 .:.3. :97..

89:/39.

H3 89:/43 .83.

89:/4:.

539: ..352 97.36:.

.:%5%73%:33 l$3 89:/3 .$.

89 /.

:.95 3H3.8.95 83H3.: 89:113 .

89 1.

9: ./ .9 89:5/..

89:5 / 89:5 /.

3:3. 3: 3 333 8903 .

.89.

 : 2: 4 8:-0.E.93 .543.

8 -/ 9.

.3.  9.3 8:-89.03 .

8 -89 38.

93/:3 8:-89.9:-3./ ..39..

8 -89 3 .

.9..39.3973 8:-89.9 E3 6:./.

8 -89 3 .

9 .g3-3 8:-899:903 ... .9..

8 -89 9:9.

 . .99.99.00/.9 8:..3.

8 8/.

 8:.395 9535 ..0883 .

8 8/.

0881:.3 893 9 8:./ .893..

8 8 81 .

./.93..0881:.3 93 93 9 8:.

8 8 81 .

3 93 93 9 :38:../ .93.0881:.

38 8081:.

393./09 5743 .3 99- 8:.

8 9 .

. 8:. 3.3.8 33 32..9 3. 8:. ..

8 .

- 959 959: 8://03./ .

8 /3.

.9K3K3 939 8://03./.

8 /3.

9K3K3 939 8:1107. .

8É1 7 .

:99 .: 3 ..: 8:110733 .

8É1 7.

: 3 8 .039.: 8:11./ .8 .

8 1 39.

039. E3 8:11./. . 147  9J.

8 1 39.

73 . 9J. E3 8:.

: .

3 8:089. . .

8 / 089.

 3 :9 8:089433 .

8 / 089 3.

8 3 8 :9 8H: 8:93 . .

8:9.

 8:90/.42H 97.-.5 6:03 5.9J.35./ .

8:9/.

5 55 9J.-0.5. 8:9./ .

8:9 -.

 8:9.5 55 9J.5.803 ..

8:9 08.

. 8:23 ..

8 2.

93 943- 8:22.73 .

8 2 7.

-39O299 8:22073 .

8 2 7.

G 8:33 .2.

8 3.

3 .2997 $:3/.--7 $:3 .

8 3/.

39 8:50747./ .

8: 5 7 7 .

4 8:5072...3.7093 .9..4 .

9.8:5 2.

.8H:9 8:553 .

.8 5.

5 E53 959 8:554793 .8.:3. .5 3:3.:3.5.:3.

8 5 9.

3 83.8.3 3 8:55479073 .

8 5 9 .

3 3.. . 3.9...3 8:55480.

8 5 .

../ .473 9373 373 8:70./.

: .

.4.3 2...3 E..9..3 . 2..08:70..

.:%5%73%:33 l$3 8:70.$./.

 : .

....03 .3 8:71.

8 71 8.

29 -29 8:73.203 0850..7 .

8 7 30 2.

 8:757803 . .

.8 57.

3H3 8-9323.3H3 -93 8:75783.83./ .

Ú.8 57.

/. .23.3H3 2-93 8:75783.

Ú.8 57.

3H3 2-93 8:75780/./ .23.

/.8 57.

3H3 .9 8:774:3/. .3.

8 7. 3/.

46:./ ..6:.3 -.3 8:774:3/3.

8 7 3 / .

6:.8.3 8-.46:.3 8:774:3/383 .

:3/Ú.8 7.

03 .3 297.3:36:.3 8:7. ..3:36:.

0. 8 .

0..:3 848E96:.: 8:7.83K3. .38E9 3K3.:3 48E9 3H3.

.8 ...

3 .83 838O9 8:850.83:.3 959.9.

8 8509.

433 .3 3.-9K33 8:85.33 433.

8 8 5 3.

833 83. 8:85.4:8./ ..

8 85 8.

O833 97. .4..33 3 8.

8 4:.

3:9 3:9. .3 80.7.

80 .

 80.9 . 80. . 9.733 9 3:37. 3:37.93 ..7.

809.

9073 .2 2 80.

809 .

2 -O.4 3 8005. .7.3.9.

85.

6:F9 8009./ 3 .

89.

O.39 . .39839- 39 80.

80.

3H3 8033 .53 8.

80Ú.

3H3 8537./ . 8403.88.

84: 3.

g3 82.8.353 5K3. .

82.

-. 82233 .

82Ú.

.. 82235443 -3.8-. 833 .

8.

 89. . E3 : : ..8 : ...3 . .. .

89 .

. .8943-9 3 840380.8941139 3 89.39. 7499 -9 E3-3 74 89.

84: 3.

.

80.

3H3 82-43 .53H3 8.

82-.

/ ..-:9.909.3 : 825.

825 Û09.

. 3.93 .2 E323 /9.3 825.

825 Û.

8 3.2 8 3 889023 .

8892.

93 .-03 . 9.

90-.

E-3 9.-093 ..

9 -9.

0..92 -3 953 9. 3 .

9 .

47.

90.

5. 9.6:9 .3 . -394 /3 /3.

90.

.: 9.0. : 43.

90.

232 8 .8.

07.. .. -.EK956:3 9.EK 9.089411.EK . 3 .EK 9.0 89 4.:%5%73%:33 l$3 9.:3.$.

9 .

:3../ .:.:3 .:3 97.97.:.94:3 9.3O.

9 .

.33 ..4 9.

9 .

93 F9 - 9.5. 3 .

9 5.

. 9.2. O3. O.503 .

905.

7093 .-g3 -g32/ / 9.

9.9.

9H: J.-. 9.83 . 2.

9 8.

 9.3.39E. .32.. -95 . . 3..8903 .

9089.

E.. .3 . .32 9.

9 8.

3 .9: E39: 9.

9 8.

 90.3 .09.

9.

.G 90.G 97 . ....

99 .

/ 90..33 .

99 .

3.8/ ..073 . 90../.

99 .

E4.23 .H3 90.

92.

 3O2 90. 3 .7 2 .

9 .

3.F 27.7E..../ .. 2303.29 90.

903.

36:03 .:H323 90. 9:9 . 9:.

90 3.

35E59:9 90.84 9:9 5.3443 ..

90 3 / .

33.9:9. .845430 3 . . 9005430 .

90014:3.

2E 394 394 900.84%' 3 .843 .

900. 3.

. .9:397:3K3 90.

90.

9:703 . 902507.3O 3O.

902579 .

39 902547./ .7.

9 25 7 7.

929 399 902547. .7./.

9025 7 9.

92 903/. .

903/.

g28O. K3 : 903/03.973342 .3 .

9 3/ 38.

3 9038433 .3 .:.:.3 :3.

903 3.

8.g3 .g3 9K3973.g3 90393 .

9039.

: 75 90723 .

9 2.

3 3 O. . 9077-0./ .

907 -.

.35 H8 9077-./.

907 -.

99 3. .:3 90893 .

9089.

F932 9 32 9093 .-297. 8932 F932297.

9 89.

g3 -3.g3 .3:H3.35705 .43 .  9K 9.

3.

3.3 9.. .

Û .

2.380.943 3 .3 9..E2..

Û 8.

2.9/09 5743 .34:0.3 .43 .3 9.943 3 .8.. 9.3-3 3- .2.2.3.2.

9.

 O .3.79.9 O73 90/01390.0.

  .

43 3. 3 .E ..

907 3 .:%5%73%:33 l$3 90.970 7 290.$.

Û 9 7.

75E9 3E9 907/09 .

0. 7 .

...... 90785743 .33O .3 .

0 .

...3 .33O ... 9025743 ..

02.

3 .33O  90203 ..

Û2.

085743 . 9 . 90280.

. 2 80.

/.3 9 9 903.9. .

03.

 O 95 O 90473 . O .

Û 7.

./. 9:9 .9:9 9070.

0 .

3. . O 90701470./. O 93.

0 1 7 .

 .K9 905743 .-.43H3 .

0.

./ .33O 33.3 ..E 9.

Û.

/. ../ 2 9.

Û.

30883 .935/ 9.// .

Û38.

9J3.9/ / -/ 9013 .

Û1.

/ .972 .5 93.

Û3.

23 23 933 .

Û.

9 93. ..E  .

Û.

3 8:3 9333 .

Û.

/ .88:3 3 9789.

Û 89.

29E9 98/09 5743 .E9 .

8.

E3 :3 .3 9474:./ ...

Û 7 .

3 9474:.393 ../. .

Û 7 .

3 9: E4 979 94:. ..43 ./.

.

/2./ /.4 2. 94:93 ./ 9:3H3 9:.

Û 9.

3 9.88:3 3g38:3 3 9./: 970.9./3 .

Û70/.

.93 . 8/ 970. 8.

Û7 9.

 0/.8 0/. .903. 970.

Û7093.

/. 970. 0/./ .9033.

Û709 3Ú.

8g2/.8 0/. 974.93 .

Û74:9.

. . .3 974:5705 ./.

Û7:.

/. :H36:. 974:4:95705 . .6:.

Û7: .:9.

.5 8:9 974.

Û74:.

.3F2 .9 6:g3 97489.3F2 .9 3 9:2-3 .

Û 2.

3O39.E %:78/.3 .--7 %:7 %:78 ..

Û /.

/.9 9:8. .

8.

093 .3.. 3.9 /4 O 9.

99.

../ .F 9/.

9./.

8 3g335 332.8 33 3g3 35 :39/./ .8.48.

39./.

3 .333 33g335 33 90.

9..

. /.-:.97O / 9089:5.9 97O/-:.9 .O6:.32999 3. .

/ ./.:%5%73%:33 l$3 99.$. .

9.9.

J3 .9 ./. .9 99.

9.9.

 8J98...4 9:39..

9.

2 9203 ..4 3 9.

9.2.

.-03 0850.9.7 .3 9K 9209.

9.290-.

3-: 933 ..4.2. 9.

9 3.

 93.9./ .

9.3.

.793 3J: 953 .

95.

O5-9 : 5 :. : 29 3 .4 970. 7 2 3 2 7970.

 . 9.

.

 .9.

2292 973H329 3.5 .0 973./ .

 7Ú.9.

 970/.8292 8293./ .

9. /.

E3 9903 .29 2:33 32.

9. 9.

E. 9..02. 945705 3139.707... : 9H: 9.

9: 9: 9 .

904.3 9 94/. 3 ../.

9 /0.

 9403 .43323.. 33.

94:.

3 3. 940907. .3O3./.

9 0 .

: .3.. 94093 .33.

9 9.

943 .9O. .3.83897. 942.29 g32.3 2 7.

9 2.94:.

3 ../. 9424774.:..

9 2 74:.

 9433 .432.32..

93.

93 94303 .

94:3.

93 3 943:03 .

9 Ú.

 9439./. 3 ..

9.9 3.

493.. . 943303 . H23. 93.4 H23.

9 3.

/.93 944. .

9:.

3 9443 ..

9:.

 /3 94493 ./3.

9:Û.

/ .7g3 9453 .

9 5.

.3 .O5 3 3 : 97H39 945.

9 5 .

 9 ./ 3 .. 949.

94:9.

3 943-938 943-8.93./.3 949. ..

94:9.

3 .43943 94:..

9 9 .

/ . 94:.8 2O 95.88 82O 895.

9 1.

-3 /. ... 94:73 .

9: .

 94:7893 .:. 4/:. /4 . /:.:3/:..:. .

9: 789.

/:.7/0850.E.32 5705 .7/8 .8494.. 94.

9 /.

3 9403 .904..3 .

.9.

: 94073 .g392 g3.

: . 9.

9E5 9433 .

:3.9.

/ .9973 9 9353 943 .

9 .

0..397J94 . .. 3 . 97. 97..

9708.

.5E93 9K29 .3 .. 5E.9 29./: .7. .9 97..

97 .

323 . . . ..3 :.53.

:%5%73%:33 l$3 97./03 . .$.

970/.

./33 .32 -:3-E3-:3-E3 97.4 97.9.

970/Ú.

/9433 ..-E3 97.83/4.2:.3 .

97 / 3.

./943.97:393 97./ .

97 / 3 .

/. .. 97./943.90497:393 904.

97 / 3 .

97:393 97:393 97.11.3 . 9:.

97 1.

33 . .8 8.:3 3 97.493 8.

9703.

333 .0./ 7G3:3 494 97. 9:.

97.3.

8// 8:3:3 8 494 97.38107. 3 .

97 381 .

:3 8/.:38/. 97./ /. .381472.

97 38 1 2.

90.38. . -3 97.9.

97 3809.

9433 . 97.38. -H3/. 5H3/./.

97 38 0 3.

 97.7039.8/./ .385.

97 385 7 39.

943 .97438:9/: 8E38.3854793 7 297. 97.385479.

97 385 9.

385479.:3 8.3.53 .39 97.8.39 5. 7 2 . .. .393 97.:H3.

97 5.

. 3 - .2-- .3 97.0. 3 . .

97 ..

:3 97.  /:.007 7 297.:38 33.007 3 . /...

 . 97 .

9.3. E. . 970.

979.

920393 ..   . 970.

9792 39.

 97003 .8 8..

97.

 9703/3 ..

9703/.

:.3 .3 97.3.3 :.5..3 .

97. .

:.932 97.8932 .303 .

 Ú.97.

2E.3 . . 97.K39.

97.

9 9753 ..:24 9 43 97.9.2. . .

975.

..:.:./:343 /4 /:343 9745. ../ ./4..

97 5 .

39 974:-03 .

97 -.

.7 . :43 :2:353 974:80783 0850.

: .97.

2 .3 0850..6:3 97:.

97 .

:6:9.7.. 97:0./ .

97:.

 3 99 97:./. .

97:.

393.9. 3899 J. . 9.. 97:893 .9. -3.8 4:78%7: 2 99.

97 89.

3293 85O9E. 5O9E. 97:93 .93 93.

97:Û.

.899 97.

97..

9 .3 9:-03 .

9:-.

3 .3 9: 5 %:08/.--7 %:0 %:08 .

9:/.

.9 9:303 .

9:3 9:3.

 : . :H3/ 84/ 3 9:3303 .

9 3.

3 .32 .3 9:73. .

9 3.

36:.843.6:. 4. %'900.9:397:3K3 . . .386:.

.0.:%5%73%:33 l$3 9./.$.

9. 8.

/ .3 933 ..

9 3.

83 9493. 3 .584383 989.5.

989.

343 9890/.:3 6:3843 ./ .43 .

989/.

.:3 9503 .. . ..43 .

9.5.

4 : 2:534 54 95.../ .

95 .

. .9H:-: 3K3 ..3 95.97./.

95 .

 3K3 9H:-: 9703 7 2970 .

9. .

/ .0 :.5 .

.

/ . :92.:J :.90.

9 2 9.

:.90.3 :92.3 8. .:./..

 92 9.

3 .:.3 8.3 :2-70..:.

2 -70 .

-0. / :3.-0.

30-.

O3g3 ..39 3..O9 :3..-0.059..059.-0.

3 8059 -.

079.39.3.3.079.533 :3.

3 8 93.

..3.03 .3 3-9773 :3.

Ú.

 :3. -E.-0.-0..421479.421479.

Ú 21 9 -.

-993 393 :3.4:8.438.4:8.438.

3 3 8.

43974.439740/.-993 39 :3.

3 3 974:/.

/. 3-297. . :3/075705 .3-2.

3/ .

/. ./.5J. :3/0774:3/.5J. /./././ . .

:3/. 3/ 7.

/.29 9 32/. . 932 :3/0730./.95705 .

3/ 3Û.

3/. :3/0789. -H3/./. .

3/ 89 3/.

: 339.3/33 . :3/0789.

3/ 7 89 3/ .

/ ./. .97J9: 8:-9 :3/07.907.

 3/ 9 .

./.293. /. :3/070.73 .293..

3/ 0 .

6:3O9 :3/4/4.

3/:.

9E4 O. - :302540/0254.

325 /.

3/3 9935 :30254203902542039.

32 542 39.

9.90/050.90/ :3050.89935 9K39739935 :3050.

38509/.

71.7 :31.7.-93 939 3.3H3 :31.

31 .

3 3 3.33 :31479:3.90./ .3-3 .

É314 9 309.

90./.32. 774 -93 :31479:3. .

31 9 3 9.

 :31703/1703/.E. E39. 29.32.E.29.

31703/.

553088. .553088. 39393 :3.

3 538.

55.8-:3 3-:3 :3.55.

3 5.

-:37: 8 :314723 ./ .

:3 1 72.

3925479. : 33.39.: 3/3 :325479. 35.

325 9 39.

3973 :3433 .36:.

:3 3.

/ .H35 8 439 8539 :36:0.

:3.

3 :393 .39. .

:39.

3. . :390. .

:3.9.

/ .H39 539 5 993 :390/.

9/.: 3.

:3 9339 .H323 439 .

:%5%73%:33 l$3 :3.07803 .$.

:3. 8.

.07893 .97 :3.

:3. 89.

97.3 . :33/3/.

3/. 3.

399 399 :334334.

3 34:3.

43 ..337. :3088.3-9 3 .

308.

975 97 3:3 :300.

. 3.

33 E. :300.

. 3 .

33.O97../. 3.3.. :34.O9./4.

34:/.

9E4 / :3:.:..

3 .

730. 32.23 :330.7.352.088.088.

3 3088 7.

3950.8.3.8.39.399 32432:3 :350.

3 50 39.

843.-0.-070.: O.843.: :370.3/.

. 3 7 3 .

96:E3./890...E5 :3890. ./...

3890/.

0881:..3 32.3 3. :38:. 3...0881:8:.

38 8081:.

3 393 9 :39/9/.393.

/. 39.

43 5705 .849 .333 33g335 33 :39 .

39.

 .97.:8:.4 3 :3:8:... :3:8:.

3: : .

9.3 :33 :333.2 E.

3Ú.

5705 ./.O 3 :5.32:3 3.

É5.

97H3 H397H3 H3 :5435705 .

5 3.

97H3 97H3 :5507./ .

 5 .

3 :5809.. ./ ..4.

5 8 9.

2  E3 :580993./ .

5809Ú.

./.9J3 E3 2 :58/0/43.

 5 8./.

./ 3 .78. :589./. .33.

 589 .

9H3E./ .7/8 .9397H3 E. :5..84:5.393E.7/0850. .7/..32 ./. :5.

5 /.

3H3 H3 :7-.H3 .3./ .

7.3.

 :70. 9:. 3 .. 935 :.

/ .

9. .89./ . 899. :7039. .

7/ 39.

5 :85743 .5 3.

8.

39 ..9..3 :80. 3 .39.

:8.

/ .8/3 /38/3 88/3 :80/.

:89.

 /3 8/3 :80/9489.

94/43898/3.EK 8/3 2. 6:03/3 :801:.EK :80/9424/./ ..

:81:.

 :80088./ . 5J.:J.

:88.

/3 :8073 . ..J.

: .

.8/3 :8:.3./ ./3 3.

: .

939.. .3 9.3/3 :8:./.

: .

39./ .9..3 :3:8:.

3: : .

9. :3:8:.2 E./..3 E3. .

3: : .

..9433 .9. E..3 ...

. 0 3.

3G 333 3 .

:%5%73%:33 l$3 ./../ .$.

 /. .

03 ...3 :6: 5 ...

. .

:.-0./ .9:33 ..

. : -.

..:03 . .OE973 E3E .

. :.

E97 .9J3 3E ...33 .

. 3.

93 6:39H354309 .7.9433 ..

0 70 3. .

8-3 89. 2..7093 .: . 8E.3.

. 7. 9.

/ .: .3..74:8.8 ./3 9739EE.

.07 8.

.7..3.3:4 .: 9:. .E.

0 7. .

/ .70/..3. 2.4E.9.: -3 .

.0 7/.

/3 .. .: 33.3:4E.89./ .9:.3.

89..

009.733 2H323 .-03 .

 . . / 9 .. / 9 .

7.9 .0.03 .: 9..

..

0. . .039:703 .

039 . .

8E33/4.3 .3: 242 . .3.078433 ..3 .3/4.

. 3.

8.-3/./ ..079..329333E. .

. 79 .

/. .93 3 3 .07.

.07.

79 2 ..5705 .

 . ..

6:.3 .923 .. 904 .

.92.

.9473 .3333 .

9 7. .

393 ./043 ..

/4:. .

. ./04 .03 .

.:.

38E9 ..83K3 923K33K39 02 6:.03 .

. / .

403.3 .03 .

 38. ..

8E.9 8//-4./ . .4039.

 39.. .

239 232 :3/ ./. .4039.

. 39. .

.239 // .79:./..

. 9: .

 .7:83 .8 :3.9. 33.

 7 8.. .

8-0..79 ./ .

 -. .

:K3 9 ..8433 . .

. 3.

83K3 9.89. 3 . .

.:3.

 9g2 3.. 9.38 9g2 89g2.3 .89473 .26:.

9 . .

.9.E. /:E./ . .

.9..

73 ..4883 .4. 9:.3.-:. 883 .

. -: 7.

03 .4.3 .9.

8..

93 33O .4:203 .

. :2.

. 6:3 95 .99J.4903 .

.4 9.

 .-5: -:.03 .8-5: 8-:.

0 .

3 .893 .3 93..93.

089.

3 .99. .9.04 .

09.

970883 .. .907 .

09 .

 3.973.0 :5 .:-3 3. .3. .

0.

/ 939.9. .

:%5%73%:33 l$3 .. 3 .$.

 .

33 .  -8 - 8 /4 .

 .

3 .8 8 - .

 .

3 .093 .9. .E.

49.

J . 3 .3/07.E..

 3/ .

39. .39.38 .3 .39. .

 39.

73 .2:3 .

 .

72.397.3 .. ./ .

 2.

2 2E52.7293 .43O3 23O3 .

 2Û.

9739E2 82E5.73. .2 .

 3.

7333 .-E4.4-9 .3-E4 .

 3 .

8. .3-E4 . ..8-E497.

  .

7. 9 .833 .

 .

3 .890./ .8927. 89 .

0 89.

3 .: 8.9.-4.34.35J :35J..2.3. 3 .

 9 .

38E98. 8.3E..9073 .3K3 904/ 6:.353 ..

 9 .

 .. ..3.03 .

0 .

38O3 :3938O3 .3 .8O3 33..

0.

 .3 05743 .3 .

.

39 ./ .39... 0.

.

: :9 0.30883 .

38.

93 .9K3973: : :9 0.

0Û.

O 8:8.8:.5433 .3 0.

05 3.

J 0.7.. .

0 .

2.9073 .2.3 04 0.

0Û .

999 0-3 .

 -.

23 . 900-3 0-8903 3.3H39.3907309 0//33 .

 / .

--7 0/ 0/8 ... 3 0/308/.3 .

038/0.

9 003 .

.

9:3 9:3 0003/3 .

03/.

./ .:9:3 00.

.

.29:3293 39:3 0.

0.

333 093 .3 ..

09.

.943.3 0../ 3 0.420.973.2.

0 2.

33H3 0.943.423 4../ 0./. .2..

0.

33.80 .6:E ./. 034334 0893 ./ . .8 .3 .99 2.

089.

9 .39 089073./ .5J.% 9045J..

0893.

9 ../ .5J.5J..9 09.

 9.

.95743 /09 .9 2.9 .

 9.

K 934 .

$.:%5%73%:33 l$3 .90.07/09 5743 .

. 90.

9K -99K 003 .-9.

.

5743 .-E30 03./.43 .

03.

43 .34 030. .4.07. .

03 0. .

34 070.43 ./. ..34 .-9.

0 7.

 : :3.8.43 .2 070.

0 7 .

3.07.33..43 . 9743 070.

0 7 0. 7 .

 : 0907.43 .3.3.-9.34 -9.

0 .

5743 /09 .g33-9..O .O 3 .O 3.

9 .

 34 O 0.43 3 .34 -9.

..

9743.9743..43 0850..7 . . E9 89.

.89.

3 .9743. 9743 8507.

85 .

.3O9K92 K4933O9K92 93K4 8903 .

8.

: 98E4 9.8: 98E4 89. 90./ 3 .

9..

9732:973 45743 .

:.

34 34 3. 3..075743 .3.934 40.

.: 0.

. -9..3. 40.34 -9. 3.34 /./ 3 .

 .

3.3943- 99 .8 38:8:3 3.-K3. 9439 425743 .

:2.

2 480/09 5743 ..343. 3.

:.

/... .. .

..

4 ./ .4 /0.98.K8.

/..

.73 733 /0./.

/..

737 /93 .3: .

 /Û 9Û.

973 -73 103 .9J3.

1..

/ . /..

/..

3 /./. ./ 4.

/..

./ 4. 3 .3 24/.

.

J  3 3./ .8 .

Ú.

:3 2:3 3.-33 . ./.

Ú.

/ .833 93:3 :33.

3Ú.

3833 23.. ./.3 :33.

3Ú.

.3833 23.3 330883 .

Ú38.

:3 3.8-33 8. .

3.

2 ...9 9: . 333./ .

3Ú.

:. .3/393 93. 3/. .

3/.

6:3 .:3 3/89:5H3/ 6:3 6:9 3/3 .

3/.

O 3/43 .

3/ .

..8 303 .

.3.

7.: :3 33 .

Ú.

.E3 33073 . 8.9.E3 8-.

3 7.

 39073 .:.93.3.

 39 7.

 3 .2.

$.:%5%73%:33 l$3 703 .

. .

/ ./ 24 80.

..

334. 3 .3 8E38:9 939E 8.

 .

32432:3 95705 . 2432:38243....

 .

..3 9/7.. .

 /7  Û /7 .

79 79 79: 935705 .

 3.

3 9743439.3 94:95705 .9743.439.

9 Û. . 9.

3 3.O 930883 . .

938.

3.3 -3.82.33 2.3 42.33 .

 2 3.

 3- 53 43/07. .

 3/ .

3H3 2 33.3./ . 43/071:.

 3/ 1:.

9.59.3 /: 9:9. 44/3 .3 E.

:/.

 44/03./ .

:/ 3.

2-3 443 .

:.

03 47/3 .

 /.

9 47. 3 .

 .

 473./ ..2.. 82.

 Ú.

 47073 ..82 82.

 .

.3.4 3 47/3 .

 /.

3 .9 477.

 7.

43 8:3843 8:3 4773./ .

 7Ú.

43 43 4770/./ .

 7/.

/: 47853 .43 4780 4789-.-3. .3 43 97.

 7 5.

/ .8939 893839 953 939 479.

 7Û.

.. E3E .OE97 4:/24/.

:/.

 4:3/3 . .

.:3/.

3 9.2-9...39J..3 9. 4:3/0/./ ..99.39J.

:3//.

5.3 7. .-9..

7 5.

O -.5533 . 6:3 7.

7 5 .

.3 7893 .96:36:.4-. .9-.

789.

.9. 790..

7.9.

.9 7933 .

7.9Ú.

8./ .9 79903.

793.

97.. .. 79073 .947.

7.9 .

/.9 743../ . .3.

7 .

 47432.2 743. 8./. .8.

7 Ú.

-9.E.7/3 .3 3 3 .29.

/..

3 -3 2F9 .3.. 3 .9 9..

 3.

0.3E5 0...943.2.E23.

0 .

73 .3 0..

 .

3g2 04./ 3 .

04:.

.32:.3 .

.:%5%73%:33 l$3 080.2.943 3 .$.

08.

.3 5 ../. 08907/. 3 .O.

089 /0.

43 ./. 09.26:. .

09.

.3 .3.3 .33.2 43 9:9 9:3H3 4:5743 .

:.

 . - ..E.E..3 .3 .3 .E.3 .E.. . 2./ .E.E..32 4:3.3. 3 - 3 3.

 .

97 979: 9.33H3 4:7/09 .

4.

2.3 . 3 .....32 4:785743 .......... .E.3 . ..E.E...3 ..

4.

..E......E.3 .E.E.E..E.E.2.3 .E.3 .32 4:78015743 ...E..E... ....E. .3 . .

 801.

3 .J32 92 92K3 4:93 .3 9.J3.9. .

:Û.

33H3 9:3H39: 0743:2-07.9:97 9::3 9:9.

 74:.

83 4303 .

4:3.

23 .3 ..:.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful