52. UBISTVO (osnovne karakteristike djela) Ubistvo je krivično djelo koje se sastoji u umišljajnom lišenju života drugog lica.

Postoje različiti oblici ubistva. Krivično djelo o kojem ovdje govorimo označava se kao obično ubistvo. Pod običnim ubistvom podrazumjeva se umišljajno lišavanje života drugog lica koje nije praćeno dodatnim, posebnim okolnostima koje, kada postoje, mijenjaju težinu i oblik ovog djela. Obično ubistvo postoji samo onda ukoliko u konkretnom slučaju ne postoje obilježja nekog drugog oblika ovog krivičnog djela. Radnja izvršenja nije određena kroz precizno postavljanje djelatnosti kojima se prouzrokuje smrt drugog lica, već je određena posredno na način na koji je opisana posljedica - lišavanje života. Uglavnom se radi o aktivnim radnjama (činjenju) iako se ubistvo može izvršiti i pasivnim radnjama (nečinjenjem) tj. propuštanjem radnje koje je lice obavezno učiniti da bi spriječilo nastupanje smrti. Posljedica djela je smrt drugog lica. Objekat krivičnog djela je živ čovjek, tj. živo ljudsko biće od rođenja pa do smrti. Pod momentom rođenja podrazumjeva se momenat nastupanja prvih porođajnih trudova. Protivpravne radnje kojima je prouzrokovana povreda ljudskog života do ovog momenta ne mogu se smatrati radnjom izvršenja krivičnog djela ubistva, već krivičnog djela protivpravnog prekida trudnoće. U krivičnopravnom smislu, čovjekov život prestane prestankom rada mozga kao centra svih fizičkih i psihičkih funkcija, nakon tog trenutka preduzimanje određenih radnji nad tijelom čovjeka ne smatra se izvršenjem krivičnog djela. Subjektivnu stranu djela čini umišljaj, direktni ili eventualni, o kojoj je vrsti riječ procjenjuje sud. Za ovo krivično djelo predviđen je zatvor najmanje pet godina, što znači da je posebni maximum izjednačen sa opštim maximunom kazne zatvora i iznosti 20 godina. Pokušaj krivičnog djela je kažnjiv. 53. TEŠKA UBISTVA (pojam i vrste) Savremena zakonodavstva razlikuju obično, teško (kvalifikovano) i lako (privilegovano) ubistvo. Osnovi razlikovanja nalaze se u objektivnim i subjektivnim okolnostima pod kojima je djelo izvršeno, a koje ukazuju na određeni stepen opasnosti djela i učinioca. Teško ubistvo je umišljajno lišenje života drugog, izvršeno pod posebno otežavajućim okolnostima koje su predviđene zakonom, a koje u toj mjeri utiču na stepen opasnosti učinioca i djela da zakonodavac za ovaj delikt predviđa najtežu kaznu ili najtežu mjeru kazne. Neophodno je utvrditi da je učinilac bio svjestan svih elemenata djela, tj. da su kvalifikatorne okolnosti bile obuhvaćene njegovim umišljajem. Ukoliko se u konkretnom slučaju stekne više kvalifikatornih okolnosti, npr. ubistvo iz koristoljublja izvršeno na krajnje podmukao način, postojaće sticaj kvalifikatornih okolnosti, ali ne i sticaj krivičnih djela. Postoji nekoliko oblika teškog ubistva: 1. ubistvo na naročito svirep način ili krajnje podmukao način; 2. ubistvo iz koristoljublja, radi prikrivanja ili izvršenja drugog krivičnog djela, iz bezobzirne osvete ili drugih niskih pobuda; 3. ubistvo pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju; 4. ubistvo kojim se umišljajno dovodi u opasnost život još nekog lica; 5. ubistvo više lica; 6. ubistvo djeteta, maloljetnog lica i bremenite žene; 7. ubistvo sudije ili javnog tužioca u vezi sa izvršenjem njihove sudijske ili tužilačke dužnosti kao i ubistvo službenog ili vojnog lica pri vršenju njihove dužnosti; 8. ubistvo izvršeno organizovano ili po narudžbi. Za sve oblike teškog ubistva predviđena je kazna zatvora u najmanjem trajanju od 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora.

a predviđena kazna zatvora je od jedne do osam godina. odnosno druge polne radnje. U pitanju je. Teška tjelesna povreda iz nehata je poseban oblik tjelesne povrede. Obična teška tjelesna povreda je takva povreda kojom je tijelo teško povrijeđeno ili zdravlje teško narušeno. Subjektivnu stranu djela čini umišljaj. Teška tjelesna povreda može biti različita. Osobito teška tjelesna povreda kojom je doveden u opasnost život povrijeđenog. profesionalna nesposobnost. Tjelesna povreda kojom su izazvane promjene na vidljivim dijelovima tijela koji se ne bi mogli podvesti pod pojam unakaženosti. Dakle. osobito teška tjelesna povreda ili teška tjelesna povreda kvalifikovana smrću izvršena na mah. Ovaj oblik djela postoji u slučaju kada usljed obične teške tjelesne povrede ili osobito teške tjelesne povrede nastupi smrt povrijeđenog lica. djelo može biti izvršeno kako između lica istog pola. moraju biti takvog intenziteta da su podobni da slome otpor pasivnog subjekta. Poseban oblik osobito teške tjelesne povrede postoji u slučaju kada je teškom tjelesnom povredom prouzrokovana trajna nesposobnost za rad. Osnovni oblik djela čini onaj ko drugoga prinudi na obljubu ili neku drugu polnu radnju upotrebom sile ili prijetnjom da će neposredno napasti na život ili tijelo tog ili njemu bliskog lica. postoji kada je tjelesnom povredom prouzrokovana konkretna opasnost po život povrijeđenog. dvoaktno krivično djelo sastavljeno od prinude i obljube. ali nije došlo do konkretne opasnosti po život povrijeđenog. teškim zlostavljanjem ili teškim vrijeđanjem od strane pasivnog subjekta. Međutim. možemo razlikovati nekoliko oblika krivičnog djela silovanja: osnovni. od strane učinioca koji je bez svoje krivice doveden u stanje jake razdraženosti napadom. odnosno neke druge polne radnje. novija sudska praksa i teorija smatraju da je pitanje otpora pasivnog subjekta. može biti punoljetna osoba. direktni ili eventualni. na šta utiču različite subjektivne i objektivne okolnosti. Izvršilac djela može biti svako. koji postoji u slučaju kada je obična teška tjelesna povreda. tj. ženskog ili muškog roda. Nesposobnost za rad može biti apsolutna i relativna. zavisno od toga da li je prouzrokovana nesposobnost za bilo koji rad ili je u pitanju tzv.TEŠKA TJELESNA POVREDA (pojam i oblici djela) To je povreda koja se odnosi na teške povrede tjelesnog integriteta. odnosno žrtva djela. a predviđena kazna zatvora je od šest mjeseci do pet godina. Za postojanje krivičnog djela silovanja traži se kvalifikovana prijetnja određenim zlom. Ovaj oblik djela postoji ukoliko je obična ili osobito teška tjelesna povreda učinjena nehatno (svjesni ili nesvjesni nehat). jer pasivno trpljenje koje je iznuđeno silom ili prijetnjom ne predstavlja dobrovoljni pristanak na obljubu koji bi isključivao postojanje krivičnog djela . prijetnja da će neposredno napasti na život ili tijelo tog ili njemu bliskog lica. Radnja izvršenog krivičnog djela silovanja sastoji se od prinude i obljube. tako i između lica suprotnog pola. ne samo po svom intenzitetu i kvalitetu. Pasivni subjekt. Obična teška tjelesna povreda po svojoj prirodi predstavlja tjelesnu povredu koja je teža od lake tjelesne povrede. SILOVANJE (pojam i karakteristike djela. Sila ili prijetnja. za koju je predviđena kazna zatvora od jedne do 12 godina zatvora. teži i lakši oblik. Subjektivnu stranu djela čini umišljaj. Osobito teška tjelesna povreda je takva tjelesna povreda koja se odlikuje određenim obilježjima koja ju čine težom od obične tjelesne povrede. To je ona povreda kojom je uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljen važan dio tijela ili važan organ. dakle. oblici) Prema zakonskoj formulaciji. direktni ili eventualni. tj. u kontekstu ovog krivičnog djela. već i po svojoj društvenoj opasnosti. Teška tjelesna povreda kvalifikovana smrću je najteži oblik teške tjelesne povrede. ali je manje teška od osobito teške tjelesne povrede. odnosno lice muškog ili ženskog pola. faktičko pitanje i da ga treba procjenjivati zavisno od svih subjektivnih i objektivnih okolnosti konkretnog slučaja. Teška tjelesna povreda na mah je lakši. na teško narušavanje zdravlja drugog lica. privilegovani oblik djela. te stoga ovo djelo spada u delicta communia. Otpor postoji i onda kada je žrtva u fizičkoj ili psihičkoj nemogućnosti da daje otpor.

2. a sam čin obljube ili druge polne radnje. Izvršilac djela može biti muškarac ili žena. Suština inkriminacije predstavlja apsolutnu zabranu bilo kakvih polnih radnji sa djetetom. Osnovni oblik djela. Radnja izvršenja je određena alternativno. koja je do reforme krivičnog zakonodavstva 2000. Za navedene oblike predviđena je kazna zatvora od tri do 15 godina. odnosno neka druga polna radnja. 4. dakle kada je upotrijebljena prinuda i ostvarena obljuba. Za osnovni oblik djela predviđena je kazna zatvora od jedne do 10 godina. polna ucjena. Kvalifikovani oblici krivičnog djela silovanja postoje: . 3.ako je silovanje izvršeno prema maloljetnom licu. . Obzirom da je zakonodavac za ovaj oblik silovanja predvidio kaznu zatvora od šest mjeseci do pet godina. . može se reći da je u pitanju lakši oblik krivičnog djela. KRAĐA I TEŠKA KRAĐA (pojam i karakteristike djela. Takodje.ako je istom prilikom izvršeno više silovanja od strane više lica. Osnovni oblici krivičnog djela inkriminišu se vršenjem obljube ili druge polne radnje sa djetetom. vaspitač. Drugi teži oblik djela je ako je djelo izvršio nastavnik. godine bila regulisana posebnom inkriminacijom pod nazivom prinuda na obljubu. pokušaj krivičnog djela silovanja postoji već u momentu kada je prema pasivnom subjektu upotrijebljena sila ili prijetnja usmjerena na ostvarivanje obljube ili druge polne radnje. ako je istom prilikom izvršeno više djela od strane više lica. ako je usljed djela nastupila teška povreda . Kvalifikovani oblici djela . Krivično djelo silovanje je dovršeno kada su ostvarena oba akta koja čine radnju izvršenja. Subjektivnu stranu djela čini umišljaj koji mora da obuhvati i svijest izvršioca u pogledu uzrasta pasivnog subjekta. velika nesrazmjera u zrelosti i uzrastu između učinioca i žrtve.silovanja. Najteži oblik krivičnog djela je ako je usljed djela nastupila smrt djeteta. a pasivni subjekt je dijete. Kazna za ovo djelo je od pet do 15 godina. i to direktni umišljaj. ako je djelo izvršeno na naročito svirep način. Subjektivnu stranu djela čini umišljaj. tzv. teško narušavanje zdravlja ili trudnoća silovanog ženskog lica. kao vršenje obljube ili neke druge polne radnje.prvi i teži oblik djela je da je izvršena nasilna obljuba ili druga polna radnja sa djetetom ili nemoćnim licem. . tj. Najteži oblik krivičnog djela silovanja postoji u slučaju kada je usljed osnovnog oblika djela ili usljed nekog od prethodno navedenih kvalifikovanih oblika. POLNO NASILJE NAD DJETETOM (pojam i karakteristike djela. Kazna je najmanje pet godina. predviđen je i poseban oblik silovanja. neovisno od toga što su one dobrovoljne ili čak inicirane od strane djeteta. Kazna je 10 godina ili dugotrajna.ako je izvršeno na naročito svirep ili ponižavajući način. oblici) . Posebno kvalifikovani oblik postoji ukoliko je djelo izvršeno uz postojanje sljedećih okolnosti: 1.ako je usljed djela nastupila teška tjelesna povreda. koje može biti muškog ili ženskog pola. nije realizovan. nastupila smrt lica prema kojem je djelo izvršeno.trudnoća. oblici) Osnovna karakteristika krivično pravne zaštite polnog integriteta u savremenom društvu jeste pojačana krivično pravna zaštita polnog integriteta djece i maloljetnika.

predmet krađe može biti i ona stvar do koje je lice od koga se oduzima takođe došlo krađom. Radnja izvršenja krivičnog djela sastoji se u oduzimanju tuđe pokretne stvari. ne znači da pritežalac stvari mora biti vlasnik. Predmet krađe ne mogu biti stvari koje su u ničijoj svojini.nju čini onaj ko tuđu pokretnu stvar oduzme u namjeri da njenim prisvajanjem sebi ili drugome pribavi protivpravnu imovinsku korist. poplavom.krađa izvršena od strane više lica. U zavisnosti od okolnosti vezanih za izvršenje djela. PRANJE NOVCA (pojam i karakteristike djela. a za krađu od strane naoružanog lica od tri do pet godina. pretvaraju u . dodirivanja). Propisana kazna je novčana kazna ili zatvor do jedne godine.krađa od strane naoružanog lica (gdje nije upotrijebljeno oružje.krađa izvršena iskorištavanjem stanja prouzrokovanog požarom.. Ovo je opšti pojam krađe koji obuhvata sve oblike ovog krivičnog djela.Krivično djelo krađe definiše se kao oduzimanje tuđe pokretne stvari u namjeri da se njenim prisvajanjem pribavi sebi ili drugom protivpravna imovinska korist.krađa izvršena na naročito opasan način ili naročito drzak način. Postoje razne teorije koje na različit način objašnjavaju kada je krađa dovršena. . Teorija kontrektacije (u momentu hvatanja. . Subjektivnu stranu djela čini umišljaj. Lakši oblik krađe postoji ako vrijednost ukradenih stvari ne prelazi iznos od 200 KM i kada kod učinioca ne postoji namjera za pribavljanje veće imovinske koristi. . Pod pojmom pranja novca podrazumjevaju se one djelatnosti koje su usmjerene na legalizaciju novca koji je stečen kriminalnim djelatnostima. a zasnovano svoje pritežanje na stvari) koja je prihvaćena i u našoj teoriji i praksi.krađa izvršena iskorištavanjem nemoći ili nekog drugog teškog stanja nekog lica. kao ni definitivno napuštene stvari. . Osnovni oblik djela ili obična krađa . Teška krađa je kvalifikovani oblik krađe koji postoji kada se obična krađa vrši pod posebnim okolnostima koje običnoj krađi daju teži vid (način izvršenja. teorija ilacije (krađa je dovršena kad je stvar stavljena na neko sigurno mjesto). teorija ablacije (kada je stvar odnesena iz prostora u kom se nalazila). a ne samo suvlasnički dio. teška i laka (sitna). Krađa je umišljajni delikt. već je bitno da on ima mogućnost faktičkog raspolaganja koje je stekao nekim pravnim osnovom ili je ostvareno na protivpravan način. Predmet krivičnog djela krađe može biti samo pokretna stvar. posebna vrijednost ukradenih stvari). . dobra u opštoj upotrebi. . Predmet krađe može biti i stvar koja je u susvojini izvršioca krađe i drugih lica. zemljotresom i sl. stvari koje ne pripadaju nikome. Stvar koja je predmet krađe treba da je tuđa. jer bi se u protivnom radilo o razbojništvu ili razbojničkoj krađi). oblici) Pranje novca predstavlja poseban oblik privrednog kriminaliteta koji u posljednje vrijeme poprima ogromne razmjere i predstavlja veliku opasnost za privredni sistem svake države. To su takve djelatnosti kojima se novac ili druge imovinske koristi koje su dobijene krivičnim djelima ili nekim drugim nezakonitim djelima. kao najteže oblike krađe koje karakterišu posebne okolnosti. naučnog ili kulturnog značaja. krađa može biti: obična. dakle stvari koje mogu biti odnesene. Teške krađe dijelimo na: . Propisana kazna za provalnu krađu je zatvor od jedne do osam godina. teorija aprehenzije (kada je prekinuto ranije. Dakle. Propisana kazna je novčana kazna ili zatvor do tri godine.krađa stvari čija vrijednosti prelazi iznost 10 000 KM ili od 50 000 KM ili stvari od posebnog istorijskog. za krađu na naročito opasan ili drzak način od jedne do 10 godina.provalnu krađu ili krađu izvršenu obijanjem ili provaljivanjem ili drugim savlađivanjem većih prepreka da se dođe do stvari iz zatvorenih prostora. Izvršilac djela može biti svako lice. Ovdje treba dodati i razbojništvo i razbojničku krađu. ukoliko se oduzima cijela stvar.

Najteži oblik krivičnog djela pranja novca postoji ukoliko su navedena djela izvršena od strane više lica koja su se udružila za vršenje takvih djela.„čist“ novac. Subjektivnu stranu djela čini umišljaj (direktni) koji treba da obuhvati svijest da se organizuje udruženje koje ima za cilj vršenje određenih krivičnih djela. Lakši oblik postoji ako je učinilac postupao nehatno. Ukoliko su novac ili imovina velike vrijednosti. težem i lakšem. druga faza je polaganje pod kojim se podrazumjeva niz složenih finansijskih transakcija kojima se prikriva porijeklo novca. Po svojoj pravnoj prirodi. tačnije za organizovanje udruženja za vršenje određenih krivičnih djela. Izvršilac djela može biti svako lice koje se obično označava kao organizator udruženja. Teži oblik djela obuhvata organizovanje udruženja koje ima za cilj vršenje krivičnih djela za koja se može izredi kazna zatvora od tri godine ili teža kazna. Postupak pranja novca odvija se u tri faze. investicijskim. u smislu ovog krivičnog djela. 1. za ovaj oblik djela predviđena je kazna zatvora do tri godine. „prljavi“ novac. tj. treba podrazumjevati sve one djelatnosti kojima se neposredno stvara udruženje (koje do tad nije postojalo). 2. To je suština pranja novca. Radnja izvršenja određena je kao organizovanje udruženja koje ima za cilj vršenje krivičnih djela. ovo krivično djelo ima karakter posebnog samostalnog krivičnog djela i nezavisno je od djela koja de iz njega proizadi. Djelo se javlja u dva oblika. Krivično djelo je svršeno samim organizovanjem zločinačkog udruženja. subjektivnu stranu djela čini umišljaj koji mora obuhvatiti i znanje činjenice da je u pitanju tzv. postoji kvalifikovani oblik djela za koji je zaprijećena kazna zatvora od jedne do 10 godina. Učinilac djela može biti svako lice. oblici) Prema opštim odredbama KZ RS pripremne radnje nisu kažnjive. u dopuštenim poslovima i transakcijama se koristi kao imovina koja je pribavljena na legalan način. Pod pojmom organizovanja. . Pranjem novca se prikriva izvršeno krivično djelo i imovinska korist koja je njime ostvarena. trgovačkim. treća i posljednja faza je integracija kojom se „prljavi“ novac ugrađuje u „čiste“ fondove i ničim se više ne razlikuje od zakonito stečenog novca. ZLOČINAČKO UDRUŽENJE (pojam i karakteristike djela. koji je pribavljen na nezakonit način. novac koji se može upotrijebiti i koristiti kao legalan prihod u bankovnim. Novac je „opran“ u trenutku kada njegova transakcija dobije zeleno svjetlo i novac uđe u finansijski sistem države kao zakonit. Novac. Pokušaj djela je kažnjiv. 75. 3. preduzetničkim i drugim poslovima ili načinima ulaganja. kupoprodajnim. prva faza je stavljanje i sastoji se od fizičkog ulaska gotovog novca kriminalnog porijekla u finansijski sistem. Za ovaj oblik djela predviđena je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina. Zločinačko udruženje je takva inkriminacija kojom se predviđa kažnjavanje za jedan oblik pripremne radnje. kao i one djelatnosti kojima se organizaciono učvršduje ved postojede udruženje kako bi moglo da djeluje u pravcu ostvarenja zajedničkog cilja.

Izvršilac ovog oblika djela može biti svako lice koje dobrovoljno i svjesno postane član zločinačkog udruženja. iako se ono najčešde verifikuje i kroz određene aktivne radnje samog pripadnika. tj. Izvršilac ovog oblika djela.Lakši oblik djela vrši onaj ko postane član zločinačkog udruženja. . pripadnik udruženja odgovara za samo članstvo u zločinačkom udruženju. Za postojanje djela dovoljno je faktičko članstvo u udruženju ili pridruživanje nekom udruženju koje se tek osniva. Subjektivnu stranu djela čini umišljaj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful