SISTEMES DE REPRESENTACIÓ

ESPECIALITAT CURS SEMESTRE

CODI
TIPUS ECTS

COMU

PRIMER

ANUAL

BÀSICA

8

1. Dades descriptives de l’assignatura

1.1. Dades generals de l’assignatura

Assignatura : SISTEMES DE REPRESENTACIÓ

Codi: 0000000000

ESPECIALITAT

CURS

SEMESTRE

TIPUS

ECTS PRESENCIALS

ECTS NO PRESENCIALS

COMU

PRIMER

ANUAL

BÀSICA

5,2

2,8

Departament: DIBUIX I REPRESENTACIÓ GRÀFICA

Idioma d’impartició: Català / Castellà Web de l’assignatura: 1.2. Requisits per cursar l’assignatura: (Requisits previs, mínims o necessaris per cursar l’assignatura i/o recomanacions) No s’exigeixen coneixements superiors als del nivell d’accés, tot i que tenir habilitat en els següents aspectes facilita el desenvolupament d’aquesta assignatura: Capacitat d’observació i facilitat en la representació. Visió espacial. Habilitat en el tractament digital de la informació.

1.3. Professorat, horari i aula de l’assignatura Cap de departament: Manuel Sánchez Monzó Correu electrònic: Rafel Bestard Mas Grup:R1 i R3 Barbara Calatayud Grup:R2 Antoni Riera Grup:R4 Correu electrònic: trierarq@hotmail.com Correu electrònic: barbaracalatayud@gmail.com Correu electrònic: jero7nimo@yahoo.es

1/6

SISTEMES DE REPRESENTACIÓ
ESPECIALITAT CURS SEMESTRE

CODI
TIPUS ECTS

COMU

PRIMER

ANUAL

BÀSICA

8

2. Contextualització de l’assignatura dins el pla d’estudis

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura: Llenguatges i tècniques de representació i comunicació
(Matèria a la qual pertany l’assignatura i conjunt d’assignatures vinculades entre si, i paper de l’assignatura dins el pla d’estudis)

En la formació dels dissenyadors, la geometria descriptiva ha tingut per objectiu, la racionalització geomètrica dels objectes, amb l’exposició dels conceptes gràfics descriptius i operatius propis dels sistemes de representació usuals en disseny. Aquesta ciència ha establert les bases conceptuals per tal d’explicar i resoldre la realitat tridimensional de les formes utilitzant projeccions planes. Fins a la recent generalització del recursos informàtics, capaços de permetre la generació de models virtuals tridimensionals, la Geometria Descriptiva, amb els seus recursos gràfics, ha estat pràcticament l’únic mitjà de resoldre els problemes tridimensionals a través del dibuix. Aquesta assignatura es complementa amb Expressió Gràfica. Es tracta del dibuix a mà alçada, adequat per fer els esbossos i croquis amb els quals es van definint les formes i els espais al llarg del procés de projectació.

2.2. Perfil professional (interès de la matèria per la professió, amb exemples) En l’àmbit professional actual del disseny coexisteixen les dues categories de dibuix complementàries esmentades abans. D’una banda, els dibuixos a mà alçada i, d’altra, els dibuixos i imatges visuals necessaris per definir correctament els múltiples aspectes del projecte i que, avui dia, consisteixen en aplicacions molt diverses dels recursos informàtics gràfics.

3. Competències de l’assignatura

3.1. Competències transversals (CT) CT1 Organitzar i planificar la feina de forma eficient i motivadora. CT3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza. CT4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i comunicació. CT9 Integrar-se adequadament dins equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos. CT11 Desenvolupar, en la pràctica laboral, una ètica professional basada en l’apreciació i sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat. ? CT12 Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen a l’àmbit professional i seleccionar els camins adients de formació continuada. ? CT13 Cercar l’excel·lència i la qualitat en l’activitat professional. CT21 3.2. Competències generals del títol (CG) CG2 Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació. CG7 Organitzar, dirigir i/o coordinar equips de feina i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris. ? CG8 Plantejar estratègies d’investigació i innovació per resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials. CG10 Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l’evolució tecnològica industrial.? CG11 Comunicar idees i projectes als clients.? CG15 Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres.? CG18 Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos. CG20 Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

3.3. Competències terminals de l’assignatura Adquirir una visió espacial en la lectura i representació gràfica de formes tridimensionals. Entendre el concepte de projecció. Conèixer els sistemes de representació usuals en el disseny. Saber analitzar geomètricament les formes. Conèixer la idoneïtat dels sistemes de representació segons la seva finalitat Conèixer un repertori d’exemples gràfics procedents d’àmbits professionals, per il·lustrar les aplicacions dels sistemes de representació en les activitats del dissenyador.

2/6

SISTEMES DE REPRESENTACIÓ
ESPECIALITAT CURS SEMESTRE

CODI
TIPUS ECTS

COMU

PRIMER

ANUAL

BÀSICA

8

4. Continguts temàtics de l’assignatura (distribuïts en unitats d’aprenentatge)

BLOC TEMÀTIC I: Projeccions i sistemes de representació 1. Projeccions cilíndriques i còniques. Representació plana de formes tridimensionals. Sistemes de representació i valoració comparativa dels seus recursos. BLOC TEMÀTIC II: CROQUITZACIÓ 1. Sistemes de vistes. 2. Acotació. 3. Normalització: formats i retolació 4. Tipus de traços. 5. Talls, seccions i trencaments. BLOC TEMÀTIC III: Sistema axonomètric 1. Axonometria ortogonal. 2. Axonometria obliqua. 3. Representació axonomètrica de formes polièdriques. 4. Representació axonomètrica de la circumferència. BLOC TEMÀTIC IV: Perspectiva cònica 1. Conceptes bàsics de la perspectiva cònica. Conceptes geomètrics i relació amb la percepció visual i la fotografia. Camp visual i distorsió geomètrica. Punts i rectes de fuga. 2. Perspectiva frontal i obliqua de quadre vertical. 3. Analogies amb la visualització perspectiva de models virtuals. BLOC TEMÀTIC V: Sistema dièdric 1. Fonaments del sistema dièdric. Punt, recta i pla. 2. Interseccions d’elements bàsics. 3. Perpendicularitat, paral·lelisme, distàncies i angles. 4. Operacions bàsiques: abatiments, girs i canvis de pla. 5. Anàlisi geomètrica de formes polièdriques. 6. Superficies radiades i de revolució: prismes, piràmides, con, cilindre i esfera. 7. Seccions planes i desenvolupaments.

3/6

SISTEMES DE REPRESENTACIÓ
ESPECIALITAT CURS SEMESTRE

CODI
TIPUS ECTS

COMU

PRIMER

ANUAL

BÀSICA

8

5. Bibliografia i altres recursos

Bibliografia recomanada: ALVAREZ ALVAREZ, J; et alt. Dibujo técnico. 1 Bachillerato. Editorial SM ALVAREZ ALVAREZ, J; et alt. Dibujo técnico. 2 Bachillerato. Editorial SM IZQUIERDO, F. 1993. Geometría Descriptiva. Dossat. RODRIGUEZ DE ABAJO, F. J. 2005 .Curso de dibujo geométrico y de croquización. Ed. Donostiarra. San Sebastián. RODRIGUEZ DE ABAJO, F. J., ÁLVAREZ, V., GONZALO, J. 2005 Dibujo técnico II. Editorial Donostiarra. San Sebastián. Bibliografia complementària: BONET MINGUET, E. 1985. Perspectiva cónica. Ed. Bonet Minguet. Valencia. CABEZAS, L. & ORTEGA, L. 1999. Anàlisi gràfica i representació geomètrica. Edicions de la Universitat de Barcelona. CHING, F. 1986. Manual de dibujo arquitectónico. Editorial Gustavo Gili. Mejico. GUTIERREZ, A. IZQUIERDO, F. NAVARRO, J. & PLACENCIA, J. 1989. Dibujo Técnico. Ed. Anaya. Madrid. KIMBERLY, E. 2001. Geometry of Design. Princeton Architectural Press. New York. PARRAMÓN, J.M. 1996. Perspectiva y composición. Parramón. Barcelona. RODRÍGUEZ DE ABAJO F.J. 1992. Geometría Descriptiva. Donostiarra. TAIBO, A. 1983. Geometría Descriptiva y sus aplicaciones. Tomo I. Ed. Tebar Flores, Madrid. TAIBO, A. 1983. Geometría Descriptiva y sus aplicaciones. Tomo II. Ed. Tebar Flores, Madrid. VILLANUEVA, L. 1996. Perspectiva lineal. Su relación con la fotografia. Edicions UPC. Barcelona. Altres recursos: Programari informàtic: Autocad, 3DStudio, SketchUp. Apunts de l’assignatura

4/6

SISTEMES DE REPRESENTACIÓ
ESPECIALITAT CURS SEMESTRE

CODI
TIPUS ECTS

COMU

PRIMER

ANUAL

BÀSICA

8

6. Metodologia docent

ACTIVITATS D’APRENENTATGE PRESENCIALS Classes expositives Tallers o treballs en grup Tutoria acadèmica i formativa Realització de proves objectives d’avaluació TOTAL PRESENCIALS

TIPUS D’AGRUPACIÓ

DESCRIPCIÓ Explicacions al grup sencer del temari de l’assignatura i propostes de treballs, tan individuals com en grup. Treballs pràctics i d’investigació en grup. Seguiment personalitzat dels treballs pràctics i d’investigació individuals. Proves objectives teòrico-pràctiques per comprovar el grau d’assoliment de les competències de l’assignatura.

% DEL TOTAL 25,8 15 15 4,2 60

Grup gran Grup petit Grup petit Grup gran

ACTIVITATS D’APRENENTATGE NO PRESENCIALS Realització de treballs pràctics Estudi i preparació de proves objectives d’avaluació TOTAL NO PRESENCIALS

DESCRIPCIÓ Realització de treballs, individualment o en petit grup , de recerca sobre temes de geometria descriptiva aplicada. Preparació de les proves objectives d’avaluació

% DEL TOTAL 30

10

40

7. Sistema d’avaluació i qualificació
(L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’estudiant es basarà en el grau i nivell d’adquisició i consolidació de les competències establertes d’acord amb el perfil professional definit per a l’especialitat corresponent)

Consideracions generals

Per superar l’assignatura, l’alumne haurà d’haver superat totes les proves objectives i el treballs pràctics durant el curs, almenys amb una qualificació de 5 cadascun. També l’alumne haurà de lliurar tots els exercicis proposats, realitzats a classe o a casa, revisats i lliurats en les dates establertes al cronograma de l’assignatura. Es valoraran els següents aspectes durant el període d’avaluació contínua, que representa el 100 % de l’avaluació del curs, en la proporció indicada: Proves objectives teòrico-pràctiques: 60% Treballs pràctics: 30% Assistència, participació i actitud:10% El professor decidirà el valor de cada exercici/examen en el tant per cent global de la nota. Si per adaptació de la temporalització a la realitat del grup, fora impossible donar tota la matèria, el percentatge corresponent es dividiria entre la resta d’apartats de la forma que el professor consideri oportuna. Depenent dels continguts que es tractin, hi podrà haver exercicis sense nota numèrica i altres que per la seva complexitat sí que en tindran. Els treballs es puntuen de 0 a 10. A més, durant el curs, el professor podrà concretar tant les proves com els exercicis en quant a objectius, continguts i criteris d'avaluació específics de cadascun; així com definir la data de lliurament i el tipus de presentació. Un treball fora de termini serà qualificat amb 2 punts menys. No es considera lliurat un treball si no està al suport demanat. En cas de treballs plagiats es posarà un 0.

Criteris d’avaluació

Recomanacions per a l’avaluació

L’alumnat que no assisteixi regularment a les activitats lectives, o que no hagi superat l’avaluació contínua haurà de superar unes proves objectives finals. També haurà de presentar tots els exercicis no superats en el moment d’iniciar les proves objectives finals.
Lliurar tots els exercicis i obtenir una nota mínima de 5 a cada un d'ells. Fer els exàmens globals proposats i obtenir un mínim de 5 a cada un d’ells. Obtenir una nota d'aprovat amb les mitges de treballs i exàmens. El professor decidirà el valor de cada exercici/examen en el tant per cent global

Recomanacions per a la recuperació

de la nota.

5/6

SISTEMES DE REPRESENTACIÓ
ESPECIALITAT CURS SEMESTRE

CODI
TIPUS ECTS

COMU

PRIMER

ANUAL

BÀSICA

8

8. Materials i recursos didàctics

Material personal • • • • • • • • • • • • • • • Llapis de mines 0.5 o 0.3 amb mina 2HB i 3H Llapis de mines 0.9 amb mina HB Punta fina del 0.2, 0.4 i 0.8 Llapis de grafit Goma d’esborrar i afilador Regle de 40 cm. Escaire i cartabó sense bisell ni mil·limetrades (20-30cm. aprox.) Compàs de qualitat graduable Transportador d’angles Làmines de dibuix DIN A3 sense marges Folis i bolígraf per escriure Cinta adhesiva transparent USB o memòria externa Calculadora Carpeta per transportar làmines DIN A3

Material personal recomanat • Ordinador portàtil

6/6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful