PENGERTIAN AKHLAK Akhlak Bahasa Arab = budi pekerti, tabiat, watak.

Menurut beberapa Ahli :  Prof. Dr. Ahmad Amin  Ibnu Maskawaih → → kehendak yang biasa dilakukan. perilaku jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan tanpa pertimbangan sebelumnya.  Al-Ghazali → sifat yang tertanam dalam hati yang menimbulkan kegiatan dengan ringan dan mudah tanpa pemikiran sebagai pertimbangan.  Muhammad bin Ali Asy-Syarif Al Jurjani → sifat yang tertanam kuat dalam diri yang melahirkan perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa berfikir dan merenung.

Persamaan semua definisi: Berpangkal pada hati, jiwa, kehendak. Mewujukan dengan perbuatan (tingkah laku)

Perasaan Hati Kasihan terhadap orang susah Wujud perbuatannya Bersedekah

Kehendak Berbuat Zalim Wujud perbuatannya Mencuri

contoh :…….. . .bermusyawarah.gotong royong.  Akhlak terhadap lingkungan . contoh :……...Binatang . misal :…… . Contoh : Akhlak berjalan QS. .beribadah. RUANG LINGKUP AKHLAK ISLAMI  Akhlak terhadap Allah .AKHLAK ISLAMI Perbuatan yang dilakukan mudah ringan mendarah berdasarkan ajaran Islam.” dengan daging. .bersedekah.  Akhlak terhadap Manusia . contoh :…….bertaqwa. sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keladai.beriman.bersyukur. artinya : “Dan sederhanakanlah dalam berjalandan lunakkanlah suaramu.Alam →……. . misal :…. contoh :…….Tumbuhan →……. Luqman ayat : 19. . →……. misal :….

MORAL. MORAL Moral bahasa Latin (Mores) Moral (bahasa Indonesia) : Penentu baik dan buruk suatu perbuatan atau kelakuan.Menghidupkan Sunnah Rasul.Tabrak lari . duduk dengan sopan. . Moral : bentuk tingkah laku.Membenarkan yang disampaikan Rasul. Etika bertamu : memberi salam mengetuk pintu. Etika = Cara Untuk menentukan tingkah laku atau cara bertingkah laku. Tujuan moral Kesadaran moral tidak bermoral Membimbing orang agar berjalan di jalan yang baik berdasar nilai yang baik dipandang masyarakat. . . . adat Kamus umum bahasa Indonesia Ilmu pengetahuan tentang azas-azas Akhlak (moral).ETIKA. adat kebiasaan. BUDI PEKERTI Etika bahasa Yunani (ETHOS) watak. . tidak melihat kebilik Tujuan Etika = berbuat sesuai peraturan Etika terhadap Rasul : .Mencintai apa yang dicintai Rasul dan memusuhi yang dimusuhi Rasul.Cinta Rasul .patuh pada Rasul. kesusilaan.Membunuh membantu orang susah gotong royong jujur adil menegakkan kebenaran. Sesuai dengan peraturan yang berlaku ditengah masyarakat.

Moral. tingkah laku (perbuatan). Akhlak. memasyarakatkan hidup yang sesuai dengan norma atau nilai yang berlaku dalam masyarakat. memandu. Sasarannya Perbedaanya Proses Perilaku : . Beradab :….berbuat baik terhadap sesama manusia . . Kamus bahasa Indonesia Budi Pekerti : Sopan : …. perangai. ………….. pekerti = perilaku.patuh pada peraturan .. perangai yang baik atau terpuji. pada definisi dan proses perilaku. : Hati Nurani manusia. sifat.sopan ………….menegakkan kebenaran . ……………. Baik budi bahasanya :. perilaku.. mengarahkan. Budi Pekerti. tata karma. Persamaan : Etika.BUDI PEKERTI Budi Pekerti Bahasa Jawa budi = baik. membiasakan. tata krama. Norma (nilai) yang berlaku dalam masyarakat Budi pekerti = Akhlak Tujuan Budi Pekerti membimbing. ……….

sifat. Ruang Lingkup Akhlak Islami : Akhlak terhadap Allah. Akhlak terhadap makhluk manusia. Moral kehendak atau kemampuan seseorang yang biasa dilakukan. tingkah laku atau perbuatan manusia. 4. perbuatan yang dilakukan dengan mudah. Akhlak Islami perilaku atau perangai seseorang yang terpuji. Akhlak 2. etika moral. budi pekerti adalah sasarannya sama. baik/buruk. yaitu : hati nurani.RANGKUMAN 1. binatang. Membahas azas-azas moral. . yang menentukan batas-batas sifat. kehendak atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar/salah. Etika 3. sengaja. 6. 7. Persamaan antara akhlak. 8. Perbedaannya : pada definisinya dan proses perilaku. perangai. mendarah daging berdasarkan ajaran Islam. tumbuh-tumbuhan. Budi pekerti 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful