PENGERTIAN AKHLAK Akhlak Bahasa Arab = budi pekerti, tabiat, watak.

Menurut beberapa Ahli :  Prof. Dr. Ahmad Amin  Ibnu Maskawaih → → kehendak yang biasa dilakukan. perilaku jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan tanpa pertimbangan sebelumnya.  Al-Ghazali → sifat yang tertanam dalam hati yang menimbulkan kegiatan dengan ringan dan mudah tanpa pemikiran sebagai pertimbangan.  Muhammad bin Ali Asy-Syarif Al Jurjani → sifat yang tertanam kuat dalam diri yang melahirkan perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa berfikir dan merenung.

Persamaan semua definisi: Berpangkal pada hati, jiwa, kehendak. Mewujukan dengan perbuatan (tingkah laku)

Perasaan Hati Kasihan terhadap orang susah Wujud perbuatannya Bersedekah

Kehendak Berbuat Zalim Wujud perbuatannya Mencuri

beribadah. →…….. . artinya : “Dan sederhanakanlah dalam berjalandan lunakkanlah suaramu.bersedekah. RUANG LINGKUP AKHLAK ISLAMI  Akhlak terhadap Allah .bermusyawarah. . . .AKHLAK ISLAMI Perbuatan yang dilakukan mudah ringan mendarah berdasarkan ajaran Islam. Contoh : Akhlak berjalan QS.Alam →……. contoh :……. misal :….Tumbuhan →…….gotong royong. misal :…… . contoh :…….Binatang ..bersyukur.  Akhlak terhadap Manusia . contoh :……. .beriman. sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keladai. Luqman ayat : 19.” dengan daging.  Akhlak terhadap lingkungan . .bertaqwa. contoh :…….. misal :….

Cinta Rasul .Menghidupkan Sunnah Rasul. Moral : bentuk tingkah laku.Mencintai apa yang dicintai Rasul dan memusuhi yang dimusuhi Rasul.ETIKA. MORAL. .Tabrak lari .patuh pada Rasul. Etika = Cara Untuk menentukan tingkah laku atau cara bertingkah laku. kesusilaan. Tujuan moral Kesadaran moral tidak bermoral Membimbing orang agar berjalan di jalan yang baik berdasar nilai yang baik dipandang masyarakat. adat Kamus umum bahasa Indonesia Ilmu pengetahuan tentang azas-azas Akhlak (moral). . duduk dengan sopan. BUDI PEKERTI Etika bahasa Yunani (ETHOS) watak. . Etika bertamu : memberi salam mengetuk pintu.Membunuh membantu orang susah gotong royong jujur adil menegakkan kebenaran. MORAL Moral bahasa Latin (Mores) Moral (bahasa Indonesia) : Penentu baik dan buruk suatu perbuatan atau kelakuan. .Membenarkan yang disampaikan Rasul. adat kebiasaan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku ditengah masyarakat. . tidak melihat kebilik Tujuan Etika = berbuat sesuai peraturan Etika terhadap Rasul : .

Akhlak. Beradab :….menegakkan kebenaran .. memandu. Baik budi bahasanya :.sopan ………….patuh pada peraturan . tata karma.BUDI PEKERTI Budi Pekerti Bahasa Jawa budi = baik. …………. pada definisi dan proses perilaku. tata krama.. Budi Pekerti. sifat.. membiasakan. Norma (nilai) yang berlaku dalam masyarakat Budi pekerti = Akhlak Tujuan Budi Pekerti membimbing. ……………. perilaku. mengarahkan. ……….berbuat baik terhadap sesama manusia . perangai. Kamus bahasa Indonesia Budi Pekerti : Sopan : …. perangai yang baik atau terpuji. : Hati Nurani manusia. tingkah laku (perbuatan). Sasarannya Perbedaanya Proses Perilaku : . Persamaan : Etika. . Moral. pekerti = perilaku. memasyarakatkan hidup yang sesuai dengan norma atau nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Budi pekerti 5. 6. Persamaan antara akhlak. Akhlak terhadap makhluk manusia. budi pekerti adalah sasarannya sama. kehendak atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar/salah.RANGKUMAN 1. Etika 3. binatang. Akhlak 2. perangai. yaitu : hati nurani. yang menentukan batas-batas sifat. etika moral. sifat. Membahas azas-azas moral. Akhlak Islami perilaku atau perangai seseorang yang terpuji. baik/buruk. 4. perbuatan yang dilakukan dengan mudah. sengaja. Ruang Lingkup Akhlak Islami : Akhlak terhadap Allah. Moral kehendak atau kemampuan seseorang yang biasa dilakukan. tumbuh-tumbuhan. mendarah daging berdasarkan ajaran Islam. 7. . Perbedaannya : pada definisinya dan proses perilaku. tingkah laku atau perbuatan manusia. 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful