CHESTIONAR „Evaluare conformare cerinţe legale şi alte cerinţe” SSM

Nr. Crt. CERINŢE LEGALE PRIVIND SSM CERINTE GENERALE 1. LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă 2. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 3.
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; Legea 346/2002 – Legea privind asigurarea pentru accidentele de muncă şi boli profesionale, modificată şi completată prin OUG nr. 107/2003

DOVADA CONFORMARII CU CERINTA LEGALA

1.

Conducerea societatii cunoaste si respecta responsabilitatiile si obligatiile ce ii revin in domeniul SSM? Deţineţi Autorizaţie de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toate locaţiile? Sunt prevazute clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori? Sunt stabilite pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate ? Exista decizii pentru numirea lucratorilor care se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie? Lucrători desemnaţi au experienţa, pregatirea şi calificarea necesara în domeniul SSM?

1/7

16 din Hotararea Guvernului nr.2002 pentru prorogarea termenului prevazut la art.S. 2. sanitare. Crt. 613/13. CERINŢE LEGALE PRIVIND SSM Există serviciul intern de prevenire şi protecţie si sau extern organizat in functie de marimea societatii şi/sau riscurile la care sunt expuşi lucrătorii? Se afla in subordinea directa a angajatorului.Nr. 1.M. ca structura distincta? Lucrătorii din cadrul serviciului intern de prevenire şi protecţie desfăşoare numai activităţi de prevenire şi protecţie şi cel mult activităţi complementare (ex: protectia mediului si/sau PSI)? Există Serviciul extern de prevenire şi protecţie ? Este abilitat de Comisia de abilitare şi de avizare ? Dacă organizaţia are peste 50 de angajaţi există CSSM? Salariaţii sunt reprezentaţi în număr corespunzător în CSSM? Functionarea C.S.06.S. vătămătoare sau periculoase Hotarare de Guvern nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite 2/7 . sunt afişate la loc vizibil? Exista un program de instruire-testare la nivelul societatii ? Organizaţia are medic de medicina muncii (angajat propriu sau cu contract prestări servicii?) Dispune organizaţia de un raport de activitate al acestuia? A fost efectuată evaluarea de risc profesional? S-a întocmit un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice.S. bazat pe evaluarea riscurilor? Exista un plan de masuri si de evacuare in caz de incendiu? Se plăteşte cotizaţie la fondul Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale? DOVADA CONFORMARII CU CERINTA LEGALA 2.M se desfasoara conform legislatiei in vigoare? Se intruneste cel putin o data pe trimestru? Hotărârile C. EXECUTANT Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore /zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite. organizatorice şi de altă natură.

nr. 1. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor DOVADA CONFORMARII CU CERINTA LEGALA Activitatile se desfasoara in locurile de munca cu conditii deosebite-vatamatoare. 3/7 . 6.07.2000 . 676/2001 pentru modificarea si completarea Hotărâre de Guvern nr. aprobată de Legea 436/2001) Hotarârea de Guvern nr.2001) Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca Hotararea de Guvern nr. 5. 53/2003 – Codul Muncii H. grele? Sunt asigurate masurile minimale de catre angajator in perioadele cu temperaturi extreme (scazute/ridicate) ? Echipamentele individuale de protecţie (EIP) procurate de societate sunt certificate şi avizate din punct de vedere al SSM? Angajaţii şi/sau reprezentanţii acestora sunt consultaţi la stabilirea caracteristicilor EIP? Se asigură evaluarea şi supravegherea medicală periodică a angajatilor.G.Nr. 4. 319/2006. grele? Sunt respectate prevederile legale pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebitevatamatoare. SARCINA DE MUNCĂ Legea nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate in munca (MO nr. 3. 304/04. a controlului medical periodic şi a examenului medical la reluarea activităţii? Angajarea şi repartizarea personalului la locurile de muncă se face in functie de examenele medicale la angajare şi periodice ? 3. 2.07. 261/2001 privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de muncă in condiţii deosebite (MO nr. conform prevederilor legale? Sunt asigurate fondurile si conditiile necesare pentru efectuarea examenului medical la angajare. Crt. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. CERINŢE LEGALE PRIVIND SSM Hotarare de Guvern nr. 424/30.

Crt. 319/2006. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă. 3.G.G. nr. nr. 3.08.G.G.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători.3. 3. Conceperea şi repartizarea sarcinilor de muncă s-au făcut avându-se în vedere legislaţia în vigoare şi Codului Muncii? Timpul de muncă si regimul pauzelor respecă prevederile legale? Lucrul se desfăşoară în mai multe schimburi? Pentru lucrătorii care lucrează în schimbul de noapte sunt asigute condiţiile de securitate şi sănătate în muncă corespunzător naturii activităţii desfăşurate? S-au luat măsuri pentru prevenirea riscurilor determinate de efortul fizic? S-au luat măsuri pentru eliminarea operatiilor manuale de manipulare? Conţinutul şi intensitatea efortului mental în activitate au fost dimensionate adecvat? La repartizarea în muncă a femeilor şi a tinerilor s-au luat măsuri pentru protejarea lor? 3. 1. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.4. H. H.Nr.1. 5.6. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă. 99 din 29 iunie 2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în munca . 4. Ordonanta de urgenta nr. 6.2. nr.5 3. 4. 2. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deseurilor 4/7 . Ordonanta de urgenta nr. 3. nr. CERINŢE LEGALE PRIVIND SSM H. Ordonanţa de Urgenţă nr. 1051/09. MIJLOACE DE PRODUCŢIE H. DOVADA CONFORMARII CU CERINTA LEGALA 3. în special de afecţiuni dorsolombare. HG 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă. 4.

îndeosebi în ceea ce priveşte primul ajutor.Nr. a echipamentului individual de protectie si a celui de lucru cu cerintele de protecţie a muncii Hotărâre de Guvern nr. 5/7 . Crt. 2. depozitelor şi a altor tipuri de construcţii respectă cerinţele în vigoare? Căile de circulaţie pentru persoane şi autovehicule/utilaje sunt intreţinute în mod corespunzător? Exista o delimitare clara intre caile destinate persoanelor si cele destinate masinilor? Înălţimea clădirilor. salvare şi pompieri? Se asigură necesarul de apă potabilă? In cazul în care se inregistrează temperaturi extreme sunt asigurate măsurile legale? Colectarea şi îndepărtarea reziduurilor se face în mod corespunzător? DOVADA CONFORMARII CU CERINTA LEGALA 5. privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă modificata de Hotărârea nr. punctele de prim ajutor sunt corespunzătoare? Spaţiile pentru acordarea primului ajutor sunt amenajate şi dotate corespunzător? Trusele de prim ajutor sunt amplasate în număr corespunzător? Există suficiente mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor? Căile şi ieşirile de urgenţă corespund cerinţelor de securitate? Locurile de muncă respectă cerinţele de securitate şi sănătate? Au fost stabilite legăturile necesare cu serviciile specializate. ECHIPAMENTE DE MUNCĂ 1. dimensionarea suprafeţelor şi a volumului de lucru corespund cerinţelor legale? Instalaţii tehnico–utilitare respectă cerinţele de securitate şi sănătate? Dotările social–sanitare. Ordinul Ministrului Muncii si Protectiei Sociale nr. executantul şi beneficiarul clădirii îşi respectă obligaţiile legale? Amplasarea clădirilor. 115/2004 din 05/02/2004. serviciul medical de urgenţă. 35/1997 privind aprobarea constituirii Sistemului Ministerului Muncii si Protectiei Sociale de certificare a conformitatii echipamentelor tehnice. CERINŢE LEGALE PRIVIND SSM Proiectantul. 809/2005.

cerinţele pentru echipamente pentru fluide energetice. zgomot. CERINŢE LEGALE PRIVIND SSM La alegerea şi achiziţionarea echipamentelor tehnice s-au luat în considerare şi aspectele privind securitatea şi sănătatea în muncă? La planificarea şi introducerea de noi tehnologii angajatorul se consultă cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor. cu sau fără autopropulsie. Crt. vibraţii. cerinţele pentru echipamente tehnice prevăzute pentru lucrul temporar la înălţime. agenţi biologici. cerinţele pentru sisteme de comandă. cerinţele pentru echipamente portabile şi unelte manuale? DOVADA CONFORMARII CU CERINTA LEGALA 6. cerinţele pentru instalaţii sub presiune. de ridicat şi de transportat. ventilare industrială.determinate de alegerea echipamentelor. iluminat. MEDIU DE MUNCĂ Natura activităţilor organizaţiei necesită măsurători de noxe? S-au făcut măsurători pentru determinarea nivelului de noxe pentru: agenţi chimici (azbest). de condiţiile şi mediul de muncă sau alegerea echipamentelor optime? Echipamentele tehnice respectă: cerinţele minime de securitate. microclimat. 6/7 . cerinţele pentru instalaţii şi echipamente electrice. agenţi cancerigeni şi mutageni. principiile ergonomice de proiectare şi utilizare. cerinţele pentru echipamentele tehnice mobile.Nr.

Crt. radiaţii neionizante.Nr. CERINŢE LEGALE PRIVIND SSM DOVADA CONFORMARII CU CERINTA LEGALA presiune atmosferică scăzută? Nivelele acestora depăşesc limitele acceptabile din punct de vedere legal? Cum s-a acţionat pentru diminuarea acestora? Nume si semnatura evaluator: Data: 7/7 . ultrasunete.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful