You are on page 1of 2

Po tovani Gospodine Stanke, Kontaktirali smo kolege u DNS-u te su nam savjetovali kako je najbolje i najlak e zatra iti zamjenu

ureaja. Procedura koju Biste trebali odraditi je slijedea: na CheckPoint usercentru (https://usercenter.checkpoint.com/usercenter/i ndex.jsp) bi trebalo otvoriti novi support Case opisati dosada nje probleme te navesti datume u kojima se je dogodio ispad , potrebno je napomenuti kako je to backup ureaj produkcije potrebno je navesti kako je najjednostavnije rje enje dosada njih pote koa zamj ena postojeeg ureaja novim kod otvaranja case-a je potrebno oznaiti prioritet case-a kao najvei (npr. severity CRITICAL) da bismo vam olak ali, u nastavku je prijedlog teksta za staviti u sami ca se Serijski broj ureaja je: CheckPoint SMART-1 25 - LR201007002097 Za vrijeme intervencija smo dijagnosticirali kako se radi o gubitku konfiguracij e na RAID controller-u te iz istih razloga sustav nije mogao pronai pogodne disko ve za dizanje sistema (OS-a). Navedena pote koa se dogodila u sredini rada ureaja te je uzrokovala ispad kompletnog backup-a produkcije. Bull Croatia je iza la na int ervenciju te otklonila pote kou vraanjem stare konfiguracije na RAID controller. Naj denostavnije je rije iti problem zamjenom ureaja po to se radi o kritinom produkcijsko m ureaju. Datumi intervencija: 23.01.2011., 11.02.2011. Ukoliko Vam je potrebna dodatna pomo slobodno me kontaktirajte na mobitel. Srdacan pozdrav,

******************************************************************************** ******************************************************************************** ********* We contacted colleagues in DNS and we were advised that the best and easiest way to request a replacement device. Procedures you should do the following: - CheckPoint usercentru at (https://usercenter.checkpoint.com/usercenter/index.j sp) should open a new support case - Describe the current problems and indicate the date at which the outage occurr ed, it should be noted that the backup device production - Please provide the simplest solution to the current difficulty replacing exist ing equipment with new - When opening the case is a priority need to mark a case as the largest (eg sev erity CRITICAL) - To make things easier, below is the text of the proposal to put themselves in the case Device serial number is: CheckPoint SMART-1 25 - LR201007002097 During the intervention, we diagnosed that it was a loss of configuration of RAI D controller in the same reason the system could not find a suitable boot disk s

ystem (OS). The above problems occurring in the middle of the device that caused the outage of a complete backup of production. Bull Croatia came to an interven tion and troubleshoot restore old configuration of RAID controller. Najdenostavn ije to solve the problem by replacing the device, since it is a critical product ion unit. Dates of intervention: 23.01.2011., 11.02.2011. If you need further assistance please feel free to contact me on the phone. Yours sincerely,

************************************** During the intervention, we diagnosed that it was a loss of configuration data o n RAID controller and because of this reason the system could not find a suitabl e boot disk. The above problems occurred in production time that caused the fail ure of a critical production device. Bull Croatia (Partner company) came to supp ort and troubleshoot. The workaround was to restore the old configuration of the RAID controller. This situation occurred twice until now (23.01.2011., 11.02.2011). We think that the simplest and long term solution to the current issue with the management appliance is replacement with a new device, since it is a critical pr oduction unit.