Pitanja i odgovori za drugu parcijalu - pretovari

1. Šta su elevatori i navesti njihovu podjelu? Elevatori su uređaji koji predstavljaju sredstva kontinuiranog dejstva koji omogućavaju kontinuirano premještanje sitnozrnih, sitnog i komadnog tereta u vertikalnoj ravni ili pod velikim nagibom u odnosu na horizontalu. 2. Nabrojati dijelove elevatora sa vedricama! Dijelovi elevatora sa vedricama : • pristupna staza, • prihvatni bunker, • noseći lanci, • vedrice elevatora, • povratni kotur, • pogonski mehanizam, • pogonski kotur, • prijemni bunker, • prostorija elevatora 3. Časovni kapacitet elevatora! Časovni kapacitet elevatora dobija se iz sljedećih odnosa:
Q h= 3600 ⋅ v ⋅ Q ⋅ γ ⋅ k p 1000l = 3, 6 ⋅ v ⋅ Q ⋅ γ ⋅ k p l ( t / h ili m3 / h)

• Q – zapremina jedne vedrice, • l – rastojanje vedrice, • γ – nasipna masa materijala, • kp – koeficijent punjenja vedrice 0,7 do 0,85 • Q/l – tovarna zapremina po jedinici dužine elevatora

oklopne grabuljare zaštićene od jakih udara i eksplozija minskih punjenja u otkopima 8.kod transportera većih kapaciteta i dužina.agitator betona . koja se dva tipa transportera proizvode? Prema broju lanaca kao vučnog organa. kao i onih u težim uslovima rada. 10. pogon se vrši sa dvije pogonske stanice koje se mogu postaviti i na utovarnoj i na istovarnoj stanici 6. Kakvu mogu biti grabuljasti transporteri prema funkciji? Prema funkciji koju vrše grabuljasti transporteri mogu biti: – – obični. koje rade na bazi gnječenja betona. KOJI SU POGONI PUMPI ? Pogon pumpi je električni ili dizel motorima. NAVESTI TIPOVE PUMPI ? Postoje dva tipa pumpi za beton: • • klipne sa hodom klipa do 2900 mm i rotacione. Koja je formula za proračun grabuljastih transportera? Qh = k p ⋅ Qsm tef ( t h) 7. a ovi mogu biti postavljeni uzdužno i popriječno na dužinu transportera.dozator . . 9.4. standardni grabuljari.može biti sa jednim i dva motora. Kakav može biti pogon grabuljastih transportera? Pogon grabuljastih transportera: .dvolančani transporteri sa grabuljama 5. Prema broju lanaca kao vučnog organa. proizvode se dva tipa transportera i to: – – transporteri sa jednim vučnim lancem -jednolanćani transporteri transporteri sa dva lanca . NAVESTI DISPOZICIJE ROTACIONIH PUMPI ? U dispoziciju rotacionih pumpi spada: .

njihov prečnik.kontinuiteta punjenja. močvarnih terena -za zapunjavanje otkopanih rudničkih prostora -za transport betona na visoke građevine -za transport šljake i pepela iz termo elektrana 12.dozator i uređaji za miješanje čvrste i tečne faze . itd.vrste pumpnog postrojenja i njgove pogonske ispravnosti . broj spojeva na cjevovodu i kvalitet izvedbe istih . Primjena uređaja za hidraulički transport materijala? -za transport sitnih rasutih materijala kao pijeska i šljunka .brzina strujanja u sistemu cjevovoda .za zapunjavanje neravnih i često. .pumpna postrojenja sa pogonskim mehanizmom . Dijelovi postrojenja za hidraulički transport? .oblik cijevi. Od čega zavisi količina prenesenog tereta? Količina prenesenog tereta zavisi od: . 13.valjci za gnječenje betona .oblik zrna i njegova specifična masa .odnosa čvrste faze prema tečnoj. U ČEMU SE OGLEDA SUŠTINA HIDRAULIČNOG TRANSPORTA MATERIJALA? Suština ovog transporta ogleda se u tome što voda u toku intenzivnog strujanja ima osobinu da nosi izvjesnu količinu čestica čvrstih materijala..usisni vod .cjevovodne instalacija .mjerne armatura u postrojenju i na instalacijama 14.potisni vod 11. broj i ugao krivina.pritisak u cjevovodu odnosno visinska razlika između početne i krajnje tačke do koje se materijal doprema .

potisni vod 17.po kojima kližu po kojima kližu.tablasti zatvarač .koso položeni tablasti zatvarač ispod dozatora . 18.dozator pumpe . što zavisi od težine tereta koji se podiže 19. podizane pomoću užadi. Od čega se sastoje Hidraulični liftovi? • • • • • • • • • ELEKTROHIDRAULIČNI AGREGATI HIDRAULIČNI CILINDRI KABINA LIFTA VOĐILA KABINE LIFTA PIKLJUČNA CRIJEVA ARMIRANO GUMENA ARMOTIZERI NA DNU PROSTORIJE LIFTA GRANIČNIK PREKIDAČA NAPAJANJA UPRAVLJAČKI SET PROSTORIJE ZA KRETANJE LIFTA – VOZNO OKNO . 16.15. ČEMU SLUŽI DOZATOR-MJEŠALICA? U dozatoru-mješalici. prebačenih preko koturova ili direktno namotavanih na bubanj izvovznog postorojenja lifta. maksimum 30 m. pripremi se smješa čvrste mase određenog granulometrijskog sastava i određenog odnosa čvrste prema tečnoj fazi. OD ČEGA SE SASTOJI KLIPNA PUMPA ZA BETON SA TABLASTIM ZATVARAČEM? . Šta su to Hidrauličnih liftovi? To su kabine. Karakteristike hidrauličnih liftova? • • • mogućnost veoma tačnog pristajanja u stanici ±2 mm što za liftove sa vučom užadima se teže postiže. postavljene u posebnim prostorijama sa vođicama. ograničena visina dizanja.klip pumpe .

a pogodni su i za proizvodnju velikih i teških mašina ili pri izgradnji velikih stambenih blokova. 23. proizvoda u serijskom lancu proizvodnje. Veliku primjenu nalaze u: kombinatima crne i obojene metalurgije.brzina kretanja vedrica (m/s2) 24. 21. prema rasporedu na lancu: zbijene i rastavljene. Osnovna podjela konvejera? Imamo dvije vrste i to: . Konvejeri sa vedricama? Nazvani su po vedricama kao nosećem radnom elementu ovog uređaja. poznati kao konvejeri sa vedricama.rastojanje među vedricama (m) kp .20. a to je najčešći slučaj gdje se materijal mora transportovati horizontalno pa zatim koso pod većim uglom od ugla prirodne ravnoteže materijala. grabuljare. .konvejeri u sklopu nekog industrijskog procesa.nasipna masa materijala v . Šta su konvejeri i njihova primjena? Konvejeri su uređaji koji imaju veliku primjenu u procesu transporta materijala gdje je otežano primjeniti trake.koeficijent punjenja vedrica y . Primjena visećih konvejera? Kružni viseći konvejeri nalaze primjenu u serijskoj proizvodnji dijelova i sklopova kao i montaži i završnoj proizvodnji gotovih proizvoda. .zapremina vedrice (m3) a . obično za transport komadne robe.konvejeri za transport rasutih tereta. Časovni kapacitet konvejera sa vedricama odreduje se iz odnosa: V Qh = 36 0 0 ⋅ k p ⋅ γ ⋅ v ⋅ a Gdje su : V . ovi radovi bi bili nezamislivi bez njhove primjene. elevatore. Vedrice mogu biti:   prema načinu vezivanja: krute i okretne. zatim mostova. 22.

podni konvejeri . Plin se upotrebljava u kućanstvu.. u industriji itd.recirkulacioni.vrećasti  Razvodnik  Cjevovod i armatura  Skretnica . koristi se kao sredstvo za grijanje. Osnovne karakteristike pneumatskog transporta! Osnovne karakteristike:  Jednostavnije upravljanje .cijevna  Ciklon  Ćelijski dozator  Rotacioni filtar  Rotaciono puhalo  Sušač zraka  Elektro oprema i automatika 28. Ostale vrste konvejera? . LNG? Upotreba prirodnog plina je raznovrsna. compressed natural gas) ili ukapljen na temperaturi od -162°C LNG (engl. Oprema pneumatskog transporta! Oprema:  Spremnici za skladištenje . gdje se upotrebljava u jednom od naziva CNG (engl.jednošinski i dvošinski konvejeri .25. 27.transportne trake ili roller konvejeri 26. ali se u zadnje vrijeme sve više javlja kao i alternativno gorivo prema nafti za pogon motornih vozila. liquefied natural gas).silos  Vibracioni izuzimač iz silosa  Filtar . ili konvejer sa zatvorenom konturom staze .

Nedostaci: .mogućnosti uk1jučivanja nekih tehnoloških faza pri procesu.rotacione lamelarne . Dijele se na: . .klipne . Mogućnost nesmetanog i redovnog održavanja čistoće opreme  Nesmetana mogućnost istovremenog transporta različitog medija.hermetičnost cjevovoda spriječava rasipanje materijala i zagađivanje čovjekove okoline. kosom i vertikalnom pravcu. 8 do 14 puta je veca nego kod mehaničkog transporta. 31. kompresori predstavljaju pogonske jedinice.pogodnost ugradnje u malim prostorima. Šta su kompresori i kako se dijele? U sistemu pneumatskog transporta rasutih materijala.mogućnosti postizanja velikih kapaciteta na velike daijine.mala investiciona ulaganja u opremu i građevinske objekte. . bez posebnog mehaničkog čišćenja cjevovoda i opreme  Brži ujednačeni transport medija do potrošača  Brže i lakše elektro i mehaničko održavanje opreme  Start opreme bez posebne tehničko-tehnološke pripreme 29. .moguće je materijal uzimati sa nekoliko strana i vršiti istovar na razna mjesta.mogućnosti transportovanja materijaia u horizontalnom.povećano habanje postrojenja i cjevovoda. preko 2 km i 300 t/h. distribuciju i doziranje praškastih materijala. (otprašivanje kod mlinova) . .velika potrošnja energije.rotacione vijčane . 30. . . Prednosti i nedostaci pneumatskog transporta! Prednosti: . skladištenje.neminovna potreba efikasnog ćišćenja da se ne zagadi okolina itd. Šta je pneumatski transport? Pneumatski transport je tehnologija koja se koristi za prihvat. .

potisna pneumatska postrojenja . .kombinacija jednih i drugih 35. 36.manipulacijska oprema na skladišnom platou lučkih terminala .sisaljke kod usisnog načina . Kako razlikujemo veličinu pritiska koji se koristi letećim pneumatskim transportom? Prema veličini pritiska koji se koristi pri letećem pneumatskom transportu.podizači za pretovar kontejnera koji su konstruisani da mogu teret – kontejner podizati na određenu distancu. za nadpritiske od 0. Pogodan je samo za manje terminale i terminale sa jednim korisnikom.visokopritisni leteći pneumatski transport (primijenjuje se samo kao pritisni.manipulacijska oprema na kontejnerskim lučkim terminalima i na skladišnom platou . Na koji način mogu raditi postrojenja na pneumatski pogon? Postrojenja za pneumatski transport rade kao: . Koja se oprema koristi na skladišnom prostoru? Na skladišnom prostoru se koriste transtejneri . 34.5 do 8 bar).dodavači kod potisnog načina 33. gdje ga ili pretovara ili uskladištava. Koji su uređaji za doziranje materijala? Uređaji za doziranje materijala su: .leteći pneumatski transport srednjeg pritiska (od 1000 do 5000 mm H2O).. i .usisna pneumatska postrojenja . razlikuje se: . Koja se oprema koristi na skladišnom platou kopnenih terminala? Širokorasponski portejner ( WSP ) vrši pretovar direktno na vagon ili drumskuprikolicu.leteći pneumatski transport niskog pritiska (do 1000 mm H2O). . Koji su tipovi pretovarne mehanizacije na kontenjerskim terminalima? .protočne rotacione kompresore 32.oprema na obali . ili smješta kontejnere na tlo unutar svog dometa.manipulacijska oprema na skladišnom platou kontejnerskih kopnenih terminala 37.

jednostavna konstrukcija. dva. Portalni slagač (SC) je najkonkurentniji sistem za terminale.gumirana.po tipu trake (metalna.metalno-mrežasta traka). čak iako je često povoljnije koristiti obične prikolice za ovu aktivnost. transporteri posebne namjene. što za rezultat ima skromne nivoe iskorištenja skladišnih površina. Pretovarivač (RS). 38. slaganje ( do četri nivoa ). Po načinu sipanja materijala s trake: .mogućnost transportiranja materijala vodoravno i pod kutom. Osnovne karakteristike trakastih transportera ? . transporteri za ugradbu. Jednostavnija i svrhovitija podjela može biti: kosi i kombinovani. često zamjenjuje varijantu sa čeonim utovarivačem. utovar/istovar poluprikolica i želčjezničkih vagona. Ovaj sistem je pogodan za skladišta praznih kontejenera. često je pogodno izvršiti manipulaciju upotrebom prikolica a u tom slučaju se oprema kreća unutar skladišnog prostora.Slagač može zadovoljiti raličite operacijske potrrebe: transport. za velike proizvodnosti i udaljenosti. .velike duljine transportiranja . zahvaljujuću svojoj povećanoj raznolikosti i produktivnosti. .velika proizvodnost. Slagači sposobni za slaganje do trećeg nivoa su konkurentna alternativa portalnim dizalicama sa pneumaticima zbog manjeg potrebnog prostora.transporteri sa sipanjem materijala u rasponu između dva bubnja. Utovarivači (FLT i SLT) su projektirani za operacije slaganja i manipulacije.po obliku trake (ravne i konkavne).po vrsti pogona (pogon s jednim.transporteri s polužnim skidanjem materijala. . Osnovni oblici trakastih transportera? . tri ili više bubnjeva). .miran i nečujan rad 39.transporteri sa sipanjem materijala na kraju bubnja. . .Slaže kontejnere (do šest nivoa u blokovnom slaganju – četri po širini) i transportira ih sa stajanjke do platoa. Međutim. . .Šasija (OC) kontejneri se slažu na drumske poluprikolice.Ovo rješenje je pogodno tamo gdje je raspoloživi prostor iza privezišta.

iskop rovova. iskop kanala i jaraka). Primjena transportera za velike udaljenosti i velike proizvodnosti? Primjenjuju se za povezivanje velikih luka za sipku robu s rudnicima. površinske utovarače – uglavnom cikličkog načina rada S obzirom na način utovara: • UTOVARIVAČI ZA UTOVAR SA ČELA — kod kojih je lopata i prilikom istresanja materijala u istom položaju u kome je bila i prilikom zahvaćanja materijala. Primjena transportera za posebne namjene? Namjensku skupinu trakastih transportera čine pomični prekretni transporteri namijenjeni za usmjerivanje različitih sipkih materijala u boksove ili bunkere. Podjela utovarivača! Osnovna podjela na: 1. Šta su utovarivači? Utovarači su strojevi namijenjeni za utovar iskopanog ili miniranog materijala. jamske utovarače – cikličkog ili kontinuiranog načina rada 2. UTOVARIVAČI ZA UTOVAR PREKO GLAVE — odnosno preko sebe. Trakasti transporteri U-profila? Trakasti transporteri U-profila usavršeni su specijalno za grube uslove eksploatacije. 42. 44. UTOVARIVAČI SA ISTRESANJEM MATERIJALA U STRANU — koji predstavljaju modifikaciju čeonih utovarivača. kod kojih se materijal zahvaća čeonom lopatom i bez dodatnog namještanja istresa u vozilo koje stoji iza utovarivača. 43. Miniutovarivači! Miniutovarivači na točkovima koriste se za rad u “skučenim” prostorima manjeg obima iskopa ili pri radovima manjih učinaka (primjerice iskop temelja i građevnih jama. . 41.Obično je lopata utovarivača podešena tako da može materijal istresti i kao čeoni utovarivač ali i na jednu stranu. s termocentralama i metalurškim kombinatima ili s velikim prometnim čvorištima na kopnu. gde se radi o velikom opterećenju i visokim kapacitetima – kao što je to slučaj u industriji gradjevinskog materijala. • • 45.40.

vibracione transportere sa stalnom silom trenja i stalnim pritiskom tereta na žljeb.ekscentrični prenosnik. 47. zovu ih ljuljajući transporteri. . . 52. Gdje se primjenjuju vibracioni transporteri? Vibracioni transporteri spadaju u grupu tresivi transportera. Koji je osnovni dio valjkastog transportera i gdje se ugrađuje? Osnovni dio valjkastog transporta je valjak koji se ugrađuje na ram. . Podjela vibracionih transportera? Vibracioni transporteri se dijele na: . Kakve pogone mogu imati valjkasti transporteri? Valjkasti transporteri mogu imati vlastiti pogon preko motora. 51. Gdje se primjenjuju valjkasti transporteri? Valjkasti transporteri primjenjuju se za prenošenje teških komadnih tereta u valjaonicama.prenosne poluge. . 53. . pilanama i dr. reduktora i osovine sa zupčanicima. prijenos i dizanje svih vrsta građevinskih materijala.transportovani teret. kovačnicama. kalionicama u finalnoj proizvodnji dijelova. Osnovni dijelovi vibracionih transportera? . Teleskopski utovarivač! Posebna su vrsta utovarivača na razmjerno vrlo pokretljivom podvozju s gumenim točkovima i s okretljivim teleskopskim krakom. a mogu biti i bez pogona po kojima se teret kreće gravitacijski. Koristi se za utovar.klatni nosači. 48. Osnova je traktor na gumenim točkovima koji sprijeda ima utovarnu lopatu a straga bagerski krak najčešće sa dubinskom lopatom. 50.Valjci se izrađuju od metala ili za potrebe drvne industrije. Bager utovarivač! Bager utovarivač je kombinacija bagera i utovarivača u jednom stroju.46. 49. koji se koriste za prijevoz sipkog i komadnog materijala na vodoravnim i malo nagnutim putevima.žljeb transportera.noseći točkovi. .

Vrste pogona kod vibracionih transportera? Veliki brojevi titraja u vibracijskih transportera postižu se pomoću mehaničkog.500 oscilacija u minuti i pri amplitudi od 10 . 54. imaju mali kapacitet.20 mm. gdje je G .5-5 mm. . zovu ih tresući transporteri. srednju brzinu i snagu vibracionih transportera? Kapacitet: Q= 3 600 · q · vsr = 3 600 · B · h · vsr (m3/h).ljuljajuće transportere. i veću potrošnju energije 56. sa brojem oscilacija 50 . h . 55. Šta su vibracioni transporteri i kako se dijele? To su uređaji kojima je osnovna funkcija da upotpune i olakšaju rad nekih drugih transportera i uređaja u postrojenju. Izrazi za kapacitet.3 000 oscilacija i amplitudom 1.0018 x G .masa žljeba i materijala na njemu u kg.transportere sa promjenljivom silom trenja i promjenljivim pritiskom na žljeb. elektromagnetskog. Prema frekvenciji i amplitudi oscilacija transportere dijelimo na slijedeće: . 57. N = 0.vibracione transportere.širina žljeba.pogodni su za separaciju. hidrauličkog ili pneumatskog pogona. jeftini su i imaju malu osjetljivost na neravnomjerno priticanje materijala .100 u minuti i amplitudom 100-300 mm .imaju jednostavnu konstrukciju. sa 1 000 .pri radu javljaju se dinamičke sile koje tresu konstrukciju. gdje je: B.tresuće transportere.srednja brzina kretanja materijala Srednja brzina: v sr = Snaga: µ ⋅v 40 (kW)..visina materijala na žljebu. sa 300 . kalibraciju i čiščenje većeg kapaciteta sa razvrstavanjem materijala . vsr. Prednosti i nedostaci vibracionih transportera? .

FLEKSIBLINI . sa profilisanom zavojnicom. prehrambenoj. TOPGUN. drvoprerađivačkoj i sličnim industrijama te industriji građevinskih materijala i građevinarstvu (transport cementa. te uređajem za podizanje visine izlaz. transport pijeska i slično).prema vezi vozila s vučnim ili transportnim užetom . Primjena zavojnih transportera? Zavojni transporteri ili spiralni transporteri primjenjuju se u poljoprivredi. trokutastog ili stožastog oblika . a neke specijalne konstrukcije ovih transportera mogu prevoziti i neke komadne terete. kod kojih je osnovni radni element jedna ili više zavojnica. rade bez izazivanja prašine pošto su zatvoreni.MEĐUTRANSPORTNI transporter za prijenos materijala od točke A do točke B. 59. 62.prema smijeru kretanja . tzv. sa trakastom zavojnicom. . Vrste zavojnih transportera? Zavojni transpoteri mogu biti: . hemijskoj. Vrste zavojnica prema konstrukciji zavojnice? Prema konstrukciji zavojnice ovi transporteri mogu biti sa punom zavojnicom. sa zasunima po želji.USIPNI sa usipnikom (košem) četvrtastog.KORITASTI za prihvatne spremnike .58. 63. Prednosti i nedostaci zavojnih transportera? Prednosti zavojnih transportera u poređenju sa ostalim vrstama transportra je u njihovim malim dimenzijama i maloj težini. te se zato upotrebljavaju za kraće transportne daljine. za transport piljevine i sječke ili pak nekog drugog medija.UBODNI transporter .bez osovine idealni za hranjenje u peradarstvu. Šta su zavojni transporteri? Transporteri. sa usipnim košem."topovi" za punjenje silosa. . Podjela žičara! . i sa loptastom zavojnicom. Nedostaci se ogledaju u velikoj potrošnji energije i u habanju zavojnica. 60.DOZIRNI transporter sa cijevnim ulazom i izlazom. kotačima i podvozjem. služe za transport rasipnih materijala. .za prihvat medija sa hrpe ili iz cestovnog prometala. . Izbor tipa zavojnice zavisi od svojstava materijala 61. procesnoj.

i . Podaci potrebni za projektovanje žičare! Za projektovanje žičara potrebno je prvo obezbijediti sljedeće osnovne podatke:      lokaciju krajnjih stanica. 65. rastojanje i visinsku razliku krajnjih stanica.) . odnosno časovnu proizvodnju ili prijevoz. 66. izletištima.prema broju užadi i obliku konstrukcije (sa jednim i sa dva užeta) 64. . za prevoz radnika u jamskim prostorijama rudnikas itd. a kod žičara za prijevoz putnika. Noseća užad čvrsto su vezana na jednom kraju. sa prilaznom i izlaznom platformom. Koja je razlika između žičare sa jednim i sa dva užeta? Žičare sa dva užeta imaju odvojeno vučno i noseće uže.beskonačnog užeta postavljenog na stubove preko pogonskog i povratnog kotura. topografsku osnovu i uzdužni profil terena. . žičare za prevoz kabastih materijala u šumarstvu pri sječi drveta. . karakteristike izabranih vagoneta.kontrolnog pulta za praćenje rada žičare. Po svakom od ova dva užeta kreću se vagoneti ili kabine za ljude sa točkićima za kretanje po užetu i hvataljkama za pričvršćivanje korpe ili kabine za vučno uže.pogonske stanice.0 m.utovarnog i istovarnog bunkera kod žičara za rasute terete. Sklopovi žičare s jednim užetom! To je postrojenje sastavljeno iz sljedećih dijelova i sklopova: . a na drugom zategnuta protutegovima. Noseća užad postavljena su na stubove i to paralelno jedno drugom obično na rastojanju od 1.5 do 3. Vučno uže je beskonačno i služi za vuču i jedne i druge strane.povratne stanice sa zateznim uređajem.. godišnju smjensku. .prema namjeni (žičare za prevoz rasutih materijala u rudarstvu i građevinarstvu. žičare za prevoz ljudi na sportskim terenima.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful